Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 7. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.398

@eljko Majstorovi}, klimatolog u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH

OSTAJU LEDENI DANI
BOSNA I HERCEGOVINA SNIJEG I DALJE PRIJETI
DANAS PRILOG

I pored promjenjivosti vremena u pogledu padavina, temperature ostaju na nivou na kakvom su bile i ovih dana. Jutarnje }e biti od - 10, a dnevne, zavisno od sunca, mogu i}i navi{e. Ipak, u Bosni ne}e prelaziti nulu. Jedino u Hercegovini mogu koji stepen pre}i nulu kad bude ba{ sun~ano 9. str.

Sarajevo djelomi~no deblokirano
Foto: Jelena MILANOVI]

Zabrana prometa u Mostaru Prioritet ljudski `ivoti Spa{avanje sr~anog bolesnika
2,3,4,5,6,7,8. i 9. strana

Ameri~ki predsjednik o sporu zbog nuklearnog programa Irana

TEHERAN NE PLANIRA NAPASTI SAD
22-23. str.

PODJELA PENZIJA

PO[TARI NA TERENU
2. strana

U @I@I
Zasjedao Federalni {tab Civilne za{tite

2

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Operativno-komunikacijski centar BiH 112

Pripreme za rat s novim snijegom
U narednih 48 sati u~initi sve da magistralni i regionalni putevi budu u punom kapacitetu, ponajprije zbog spa{avanja ugro`enog stanovni{tva
Odluka Vlade FBiH o progla{avanju prirodne nesre}e omogu}ila je vladama kantona i kantonalnim centrima civilne za{tite da svojom naredbom anga`iraju gra|evinsku operativu, kako javnih, tako i privatnih preduze}a, saop}eno je ju~er nakon sjednice Federalnog {taba Civilne za{tite koji je u stalnom zasjedanju. - Vremenske prognoze ka`u da nas o~ekuju jo{ dva hladna talasa, da je mogu}e 30 centimetara novog snijega. Stoga u narednih 48 sati moramo u~initi sve da magistralni i regionalni putevi budu u punom kapacitetu, ponajprije zbog spa{avanja ugro`enog stanovni{tva. Ako se do bolesnih ne mo`e sti}i putevima i cestama, onda se to mo`e napraviti helikopterima Oru`anih snaga BiH. Oni }e dostaviti odsje~enim hranu i lijekove. Imamo ponudu SFOR-a da njihovi specijalci evakuiraju bolesne. I na{e zdravstvene ustanove rade punom parom, mo`emo osigurati rad poljske bolnice sa 200 zdravstvenih radnika, zaklju~io je na~elnik Tihi}. ^lanovi Federalnog {taba CZ-a zadovoljni su da niko od njihovih

Prioritet ljudski `ivoti

Ovih kriti~nih dana uspjeli smo organizirati helikopterske jedinice OSBiH, EUFOR-a i dva helikoptera MUP-a RS-a, ka`e ministar Ahmetovi}

Profit u nesre}i
- Neodazivanje na tu naredbu zna~i pokretanje prekr{ajnog, odnosno krivi~nog postupka u slu~aju da je neko umro zbog neizvr{avanja te naredbe. Podrazumijeva se da firme iz tog anga`mana ne bi imale profita, ali bi im se platili tro{kovi poput dnevnica za radnike, gorivo i sli~no. Novci za takve usluge su osigu-

Stalna koordinacija s nadle`nim

Foto: D. TORCHE

Gra|ani, lopate u ruke
- Ovih me je dana jedan od novinara pitao za{to se snage Oru`anih snaga BiH ne anga`uju na ~i{}enju snijega ispred zgrade?! Naravno da su snage OSBiH vrlo anga`ovane, ali je sigurno da ne}e ~istiti snijeg ispred zgrada. I za{to bi to radile?! Neka stanari iza|u iz svojih toplih soba i sami ~iste prostor i parkinge ispred svojih zgrada. Nadalje, ne treba sme}e bacati u kontejnere koji su puni snijega, no odlo`iti ga na balkone ili neko drugo mjesto. Jo{ nam samo epidemija fali, apelovao je Alija Tihi}, na~elnik Federalnog {taba CZ-a. rani, rekao je Alija Tihi}, na~elnik [taba Civilne za{tite FBiH. Nermin Nik{i}, premijer FBiH, koji je na spomenutu sjednicu do{ao iz Konjica, rekao je kako ga je premijer Zeni~ko-dobojskog kantona obavijestio da su pojedine firme tra`ile da se anga`man njihovih ma{ina i radnika plati 1.000 KM po satu. - Dakle, dono{enjem odluke o progla{avanju stanja prirodne nepogode, federalni, kantonalni {tabovi civilne za{tite mogu donijeti odluku o mobilizaciji potrebnih sredstava, ali samo po cijeni koja }e pokriti osnovne tro{kove, a ne da neko iz nesre}e koja nas je zadesila izvla~i profit, zaklju~io je premijer Nik{i}. Ina~e, na ju~era{njoj sjednici Federalnog {taba CZ-a analiziran je rad u proteklih nekoliko dana, ali su napravljene i procjene kako se pona{ati ukoliko snijeg nastavi padati. kolega nije poginuo spa{avaju}i i {tite}i stanovni{tvo, da se pokazalo kako sistem za{tite i spa{avanja funkcioni{e, te da su ministarstva i {tabovi CZ-a odgovorili zadatku.

Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti BiH, za Oslobo|enje je potvrdio da je Operativnokomunikacijski centar BiH 112 (OKCBiH) primao pozive skoro 24 sata prethodnih dana s cijelog podru~ja BiH. - Sve ono {to je bilo bitno, mi smo proslje|ivali nadle`nim institucijama i civilnim za{titama entiteta. Pored toga, mi smo zadu`eni za koordinaciju svih institucija, a tokom ovih kriti~nih dana uspjeli smo organizirati helikopterske jedinice Oru`anih snaga BiH, EUFOR-a i dva helikoptera MUPa RS-a, koji su bili u cjelodnevnoj funkciji i koji su na sve zahtjeve sa terena, uglavnom, odgovorili. Od jutros (ponedjeljak, op. a.) dolaze novi zahtjevi i razgovarao sam s ministrom odbrane Selmom Cikoti}em. Uputili smo zahtjeve za anga`iranje kako helikopterskih jedinica, tako i sredstava za ~i{}enje snijega i vojnika koji }e biti ponovo na raspolaganju institucijama u BiH, pogotovo ovdje na podru~ju Sarajeva, da pomognu u ra{~i{}avanju snijega do vitalnih institucija u samom gradu, kao {to su

Me|uentitetska saradnja
Ahmetovi} dodaje da je me|uentitetska saradnja bila izuzetna i da se radilo bez problema. Nije bilo suvi{nih pitanja i procedura izme|u entiteta i dr`ave, kantona i op}ina. - Ovo je jedan humani odnos spram onih koji su ugro`eni u ovom trenutku i odgovorno mogu da tvrdim da saradnja funkcioni{e i vjerujem da }e u narednom periodu tako ostati, isti~e Ahmetovi}. GRAS, bolnice, pekare i institucije BiH, ka`e Ahmetovi}. biti na raspolaganju, izjavio je Ahmetovi}. Prema njegovim rije~ima, prioritet je prethodnih dana bio spa{avanje `ivota ljudi koji su se na{li zate~eni u snje`nim nanosima, a takvih slu~ajeva trenuta~no vi{e nema.

Dostava hrane
Kako je rekao Ahmetovi}, OKCBiH 112 je dao doprinos i iznad svojih mogu}nosti u spa{avanju ljudi iz kriti~nih dijelova u BiH. - Vjerujem da }emo narednih nekoliko dana, naro~ito ako bude jo{ padavina, imati dodatnih zahtjeva za dostavu hrane za ugro`ena i zaba~ena sela i eventualno za transport osoba koje su hroni~ni bolesnici i kojima treba medicinska pomo}. Sve vrijeme dok ne prestane ova elementarna opasnost, mi }emo biti u funkciji za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara u BiH. Vjerujem da }e i oni koji s nama u~estvuju u tome

Foto: S. GUBELI]

Strah od poplava
U OKCBiH 112 se pla{e mogu}eg naglog zatopljenja i poplava. Ministar ka`e da se ve} poduzimaju koraci i u tom pravcu. - Mi }emo u toku dana uputiti pismo nadle`nim institucijama, odnosno upravama civilne za{tite u kantonima i entitetima da budu pripravni i da predvide to kao mogu}nost, ka`e Ahmetovi}.
D. MOCNAJ

Pomo} RS-u
- Na molbu Aleksandra D`ombi}a, premijera Republike Srpske, kontaktirao sam premijera Hercegova~ko-neretvanskog kantona. Naime, premijer D`ombi} je zamolio da mehanizacija HNK-a pomogne Op{tini Isto~ni Mostar, uputi je ka Zijemlju, koje je totalno odsje~eno i bez struje, te prema Berkovi}ima. Probudila se solidarnost u nevolji, zaklju~io je premijer Nik{i}. I kada se snijeg otopi, Federalni {tab CZ-a ima plan kako se boriti s eventualnim poplavama. Tim prije {to je Vlada FBiH prije dvije godine donijela plan o za{titi i spa{avanju u svim situacijama.
A. BE^IROVI]

V I J E S T I

PODJELA PENZIJA

Po{tari na terenu
Is pla ta pen zi ja u FBiH na ku }ne adre se pu tem BH Po{te po~ela je u subotu, 2. februara, a po{tari su i ju ~er iza {li na te ren, uprkos ote `a nim vre men skim uvje ti ma iza zva nim vi so kim sni je gom i niskim temperaturama. Iz JP BH Po{ta poru~ili su da rade u punom kapacitetu i da }e penzije biti dostav lje ne na ku }ne adre se “u uobi ~a je no vri je me, uprkos ote `a nim uvje ti ma ra da iza zva nim pri ro dnom ne po go dom”. - Ukoliko, ipak, do|e do ka{njenja uzrokovanih ote`anom prohodno{}u puteva, molimo cijenjene korisnike za ra zumijevanje, ka zala je glasnogovornica BH Po{te Alisa Leki}. Navela je da je korisnicima na raspolaganju vi{e od 300 jedinica po{tanske mre`e, koje su otvorene u punom radnom vremenu, a prijem i otprema po{tanskih po{iljki obavljaju se u skladu s redom prijevoza i op}im redom prijevoza u ote`anim uvjetima. Izuzetak, kako su ju~er naglasili iz BH Po{te, dijelovi su op}ina Jablanica, Mostar i Gora`de. Radi se o op}inama koje su zbog visokog snijega i ju~er bile u blokadi.

Po informacijama predsjednika Saveza udru`enja penzionera FBiH Omera Omerefendi}a, isplata penzija putem po{te je u toku, ali u Savezu napominju da su ju~er dobili nemali broj poziva penzionera kojima po{tar jo{ nije zakucao na vrata. - Procjena je da skoro polovina od ukupnog broja penzionera prima penzije na ku}ne adrese putem po{te. Jedan broj njih se javljao op}inskim i kantonalnim organizacijama i uglavnom negoduje {to jo{ nije primio penzije. Osim ovog, dio penzionera ima problem i s dostavom lijekova i hrane, a one koji su nas pozvali upu}ujemo na {tabove civilne za{tite i dobrotvorna udru`enja koja im mogu pomo}i, ka zao je Omerefendi}. S. [e.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

TE[KO STANJE U HERCEGOVINI

Zabrana prometa u Mostaru
U pojedinim dijelovima livanjske op}ine ima snje`nih nanosa visine i do dva metra Od Posu{ja prema Tomislav-Gradu promet je gotovo zatvoren Svi putni pravci na granici prohodnosti
Iako se vrijeme ne pobolj{ava, `ivot u Mostaru se polako normalizira. Za sada, slu`bama koje rade na ra{~i{}avanju prometnica na podru~ju Mostara najvi{e smetaju nesavjesni voza~i koji se bez ikakve potrebe vozaju jo{ do kraja nera{~i{}enim ulicama. Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} je rekao kako su pojedina mostarska prigradska naselja jo{ odsje~ena od svijeta. tetno uraditi svoj posao, rekao je Be{li}. Dragan Jelonji}, na~elnik PU Mostar, dodao je kako je razo~aran nesavjesnim pona{anjem gra|ana koji se bez ikakve potrebe vozaju gradom. - Mi smo o~istili prometnice kako bi vozila Hitne pomo}i, policije i drugih slu`bi mogla prometovati. No, probleme nam stvaraju nesavjesni gra|ani koji vozaju automobile bez ikakve potrebe. ^ak }emo na ulice poslati i pauka kako bi se uklanjala vozila koja smetaju mehanizaciji koja radi na ra{~i{}avanju. Tako|er, pisat }emo prekr{ajne prijave svim voza~ima koji se neovla{teno na|u na prometnicama na podru~ju Mostara, rekao je Jelonji}. Pero Pavlovi}, glasnogovornik Sto`era Civilne za{tite HN@-a, rekao je kako se na svim putnim pravcima u @upaniji prometuje ote`ano te da se iz prometa isklju~uju sva vozila za koja se zaklju~i da nisu hitni slu~ajevi. - Dakle, ralice ~iste ceste za vozila Hitne pomo}i i sli~ne slu~ajeve. Apeliramo na gra|ane da bez velike potrebe ne idu na put, rekao je Pavlovi}. Gradona~elnik Be{li} je izjavio

Poplavila Gradska uprava Mostara
- Mnoge su se zgrade u Mostaru na{le u problemima. Tako je vjetar nanio snijeg ispod krovne konstrukcije zgrade Gradske uprave. Kako se snijeg po~eo topiti, do{lo je do poplave u Gradskoj upravi i ugro`ena je ra~unalna oprema, rekao je ju~er gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li}.

Bez struje
- Zameteni su putevi koji vode prema Dre`nici, Pijescima, Podgoranima, Vrdima te jo{ nekim naseljima koja se nalaze izvan Mostara. Neka od spomenutih mjesta su i bez struje, rekao je Be{li} te naglasio kako je ju~er uvedena zabrana prometovanja osobnih vozila po ulicama Mostara, ukoliko se ne radi o hitnim slu~ajevima. - Uvest }emo potpunu zabranu kretanja osobnih vozila. Upravo nam nesavjesni voza~i osobnih vozila stvaraju najvi{e problema u saniranju stanja. Naime, zbog ljudi koji se bez razloga vozaju gradom nastaju prometni ~epovi i mehanizacija nije u mogu}nosti kvali-

Elementarna nepogoda u HB@-u
Vlada Hercegbosanske `upanije, zbog iznimno te{ke situacije na terenu i zbog velike koli~ine snijega te potpunog kolapsa na regionalnim, `upanijskim i lokalnim cestama, donijela je odluku o progla{enju stanja elementarne nepogode. Na prijedlog `upanijskog Sto`era Civilne za{tite te uz konzultacije sa na~elnicima op}ina, Vlada HB@-a je donijela odluku o progla{enju stanja elementarne nepogode za podru~je cijele @upanije. U pojedinim dijelovima livanjske op}ine ima snje`nih nanosa visine i do dva metra, snijeg i snje`ni nanosi izolirali su pojedine dijelove Livna. Iz MUP-a HB@-a potvr|eno je da su svi putni pravci iz Livna, osim prema Splitu i Tomislav-Gradu, neprohodni i blokirani. Iz JP Komunalno je priop}eno kako se izrazito te{ko odvija promet na relacijama Podhum - Podgradina i Megdan - Tu{nica. Nastava u svim osnovnim i srednjim {kolama se odga|a do daljnjega, priop}eno je iz resornog ministarstva.

kako je Sto`er Civilne za{tite Mostara uveo i radnu obvezu za sve mu{karce uposlene u Gradskoj upravi i drugim gradskim javnim ustanovama. Naime, svi mu{karci trebaju do}i do svojih radnih mjesta kako bi se provjerilo stanje u objektima u kojima rade. - Tako|er, oni trebaju i o~istiti prilaze prema tim objektima. Po~eli smo i s odvozom snijega iz sredi{ta grada. Poku{at }emo {to vi{e snijega odvesti u Neretvu i Radobolju. Mislim kako su svi putevi prema bolnicama ra{~i{}eni. Sada `elimo o~istiti jo{ po jednu traku puteva koji vode prema bolnicama kako ne bi dolazilo do zastoja. @elimo {to prije normalizirati `ivot gra|ana Mostara. Prioriteti su nam stalna komunikacija prema bolnicama i drugim institucijama od vitalnog zna~aja za grad, rekao je Be{li} te dodao kako Sto`er Civilne za{tite `eli osigurati urednu opskrbu elektri~nom energijom u gradu. - Imamo odre|enih problema i opasnosti da bi dijelovi grada mogli ostati bez struje. ^inimo sve da do toga ne do|e. Prioritet nam je i da opskrba `ivotnim namirnicima ne bude dovedena u pitanje te da smjestimo sve pu-

tnike koji su se na{li zameteni na podru~ju Mostara. Aktivirat }emo odre|ene smje{tajne kapacitete, a poku{at }emo omogu}iti onima koji putuju prema jugu da stignu na svoja odredi{ta. Bojimo se kako bi ovakvo stanje moglo potrajati danima, rekao je Be{li}.

Najva`nija bolnica
Premijer Zapadnohercegova~ke `upanije Zdenko ]osi} je kazao kako je snje`no nevrijeme prouzrokovalo niz problema i u ovoj `upaniji. Putni pravci iz [irokog Brijega prema Posu{ju, Gurdama, ^itluku i Mostaru su te{ko prohodni i na put idu samo oni koji zaista moraju. - Najhitniji slu~ajevi se rje{avaju. Prevoze se bolesnici prema bolnicama u Mostaru i to nam je najva`nije. Ina~e, prometnice iz [irokog Birjega prema Mostaru, Grudama i Posu{ju su na samoj granici prohodnosti. Od Posu{ja prema Tomislav-Gradu promet je gotovo zatvoren i prolaze samo hitni slu~ajevi. Pojedina sela imaju i problema s opskrbom strujom, ali problemi se kontinuirano rje{avaju, rekao je ]osi}.
Jurica GUDELJ

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBiH

SPECIJALNA POLICIJSKA JEDINICA FUP-a

Tolerisati opravdane izostanke s posla
Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike dalo je preporuku poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine da, u vremenu dok je na snazi odluka o progla{enju prirodne i druge nesre}e, iska`u razumijevanje za opravdanost odsustva s posla radnika koji su objektivno sprije~eni da do|u na posao. Sprije~enost dolaska na posao mo`e se opravdati nedostatkom sigurnog prevoza, kao i u slu~ajevima gdje nisu osigurani adekvatni uslovi za rad (elektri~na energija i grijanje), te se preporu~uje da se proces rada organizuje u skladu sa mogu}nostima koje su uslovljene vanrednim okolnostima. Poslodavci su du`ni obezbijediti minimum procesa rada, saop{teno je iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike. U svim ostalim slu~ajevima potrebno je po{tiva-

Priznanje i pohvale Kurte{a i Luka~a
Fe de ral ni mi nis tar unu tar njih poslova Predrag Kur te{, u pratnji direktora Federalne uprave policije (FUP) Dragana Luka~a, ju~er su posjetili Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a. Kur te{ i Luka~ su posjetu iskoristili za razgovor s pripadnicima Spasila~kog tima Specijalne policijske jedinice, koji su u no}i sa 4. na 5. februar na magistralnom putu M-17, lokalitet Dre`nice i Salakovca, aktivno u~estvovali u spa{avanju vi{e desetina osoba zarobljenih u snje`nim nanosima. Nakon {to ih je komandant Specijalne policijske je di ni ce upo znao o de ta lji ma vi {e sa tne akcije koja je izvedena u izuzetno te{kim vremenskim uvjetima, Kur te{ i Luka~ su odali priznanje i zahvalnost spasiocima, isti~u}i ~injenicu da su oni tom prilikom rizikovali vlastite `ivote da bi

ti odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o progla{enju stanja prirodne nesre}e u kojoj se ka`e da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje [tabu Civilne za{tite Federacije BiH, te da nadle`ni kantonalni i op}inski {tabovi Civilne za{tite tako|e stave na raspolaganje sve resurse koji }e se, prema planovima za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugro`enim podru~jima.

ispunili svoju policijsku du`nost. Nagla{avaju}i zna~aj specijalisti~kih timova unutar Specijalne policijske jedinice i njihovu adekvatnu opremljenost, Kur te{ je istakao da }e FMUP nastaviti pru`ati pomo} u opremanju i edukaciji pripadnika ove jedinice, koji su i ovom prilikom pokazali visoki stepen obu~enosti i spremnosti da uvijek, kada je potrebno, budu na usluzi gra|anima Federacije, kao i Bosne i Hercegovine u cjelini, saop}eno je iz FMUP-a.

4

DOGA\AJI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Normalizuje se stanje u glavnom gradu

Vi{e od stotinu odvla~i snijeg
Situacija u glavnom gradu BiH polako se, nakon velikih snje`nih padavina, vra}a u normalu. Kako je za Oslobo|enje kazao Ahmed \ipa, portparol KJKP Rad, uposlenici ovog preduze}a rade gdje god se mo`e. - Radnici mehanizacijom i ru~no uklanjaju snijeg gdje je to mogu}e. Kao {to je to i obi~aj, parkirani automobili stvaraju nam velike probleme, a pored toga susre}emo se i sa velikim koli~inama snijega koji vi{e nemamo gdje da uklanjamo sa cesta. Uslovi za saobra}anje motornih vozila stvoreni su na najva`nijim gradskim saobra}ajnicama, a o~i{}en je i dio ulica u padinskim naseljima, istakao je \ipa.

Struje ima
U JP Elektroprivreda BiH poduzimaju sve neophodne aktivnosti kako ne bi do{lo do poreme}aja u snabdijevanju potro{a~a strujom i kako bi sve obaveze prema kupcima bile uredno izvr{ene. Ju~er je otklonjen i kvar na 10-kilovatnom dalekovodu Vladojevi}.

Krenuli i minibusi
Uposlenici KJKP Rad i ju~er su utovarali snijeg i odvozili ga u rijeku Miljacku. - Iz centralnih ulica, naselja i trgova utovara se i odvozi snijeg. To }e se nastaviti i u narednim danima, sve ma{ine sa kojima raspola`emo su na terenu i u svakom trenutku ulice ~isti vi{e od stotinu vozila, pojasnio je \ipa. U protekla tri dana utro{ene su i ogromne koli~ine posipnog materijala. - Imamo jo{ zaliha soli, naru~ili smo i nove koli~ine posipnog materijala i o~ekujemo da one do|u. Do tada imamo jo{ rezervi, kazao je \ipa. Saobra}ajnice i pje{a~ke staze bi-

le bi br`e o~i{}ene, ali uposlenici KJKP Rad ponovo se suo~avaju sa problemom parkiranih vozila. - Apelujemo na sve voza~e da vozila uklone sa trasa kojima prolazi na{a mehanizacija. Tako|er, molimo gra|ane da ne odla`u sme}e u kontejnere jer zbog ne-

mogu}nosti odvoza to mo`e postati izvor zaraze. Najbolje bi bilo da ga malo zadr`e na balkonima dok se ne stvore uslovi za odvoz, naglasio je \ipa. Direktor Civilne za{tite Kantona Sarajevo Mustafa Kova~ kazao je za Oslobo|enje kako se Radu u ~i{}e-

nju pridru`io i veliki broj privatnih firmi. - Na terenu je, uz ostalu mehanizaciju, oko stotinu kamiona koji odvla~e snijeg sa ulica, napomenuo je Kova~. Situacija i sa gradskim prevozom je mnogo bolja, tako da su ju-

~er u funkciji bili trolejbuski saobra}aj i pojedine autobuske i minibuske linije. - Od jutra su u funkciji autobuske linije od Vije}nice ka Dobrinji i Ilid`i, te od Ilid`e prema Hrasnici i Rakovici. Tako|er, autobusi voze i iz Parka prema Vogo{}i i Ilija{u,

Koli~ine gasa pove}ane
Sarajevogas apeluje na gra|ane koji imaju fasadno grijanje da ne ~ekaju dimnja~are, ve} da sami provjere ventile. - Snabdijevanje prirodnim gasom u Kantonu je uredno i redovno, koli~ine raspolo`ivog gasa su ne{to pove}ane i nema naznaka da }e biti reducirane. Ali, ako do|e do redukcije, javnost }e biti pravovremeno obavije{tena. U tom slu~aju potro{a~i koji imaju alternativno gorivo koristit }e ga kako bi ostali koji nemaju tu mogu}nost imali zagrijane prostorije, kazao je Mehmedalija Sijari}, izvr{ni direktor Sarajevogasa.

Visoka cijena taksi-usluga?
Pojedine Sarajlije `alile su se na veliki iznos koji su im napla}ivali taksisti za vo`nje, me|utim, Enver Suljagi}, predsjednik Udru`enja Sarajevotaksi, kazao je kako Sarajlije trebaju obratiti pa`nju ko ih prevozi jer imamo veliki broj nelegalnih prevoznika. - Mi smo u proteklim danima stajali i vozili putnike koji uop}e nisu zvali taksi. I u te`im vremenima smo bili uz gra|ane i sigurno nikome od na{ih voza~a nije ni na kraj pameti da se bogati koriste}i trenutnu situaciju, kazao je Suljagi}.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI

5

Bosne i Hercegovine

^i{}enje tramvajske pruge

kamiona
Iz centralnih ulica, naselja, trgova i sa saobra}ajnica utovara se i odvozi snijeg u rijeku Miljacku U funkciji i neke me|ugradske linije
U Toplanama spava 150 radnika
U KS-u nema stana koji je na sistemu KJKP Toplane, a da nema grijanja. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje kazao Suad Zeljkovi}, direktor preduze}a. - Vi{e od 150 ljudi spava u Toplanama, odnosno u centrima koje smo napravili u na{im postrojenjima. Sve funkcionira besprijekorno zahvaljuju}i po`rtvovanosti radnika. Nema, nikakvih naznaka da }e do}i do nekih problema, a Toplane }e i dalje zagrijavati stanove do 23 sata, kazao je Zeljkovi}.
O~ekuje se da }e danas krenuti i tramvaji
Foto: S. GUBELI]

Studenti u akciji
Studenti pomagali uposlenicima Grasa, a zauzvrat dobili ~aj i ru~ak Akcija se nastavlja danas u Starom Gradu
Snijeg koji je zatrpao cijelu zemlju probudio je i ono dobro u ljudima koji su se ujedinili u ~i{}enju grada i ulica. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ju~er je pokrenuo inicijativu volonterskog ~i{}enja grada. U akciji su mogli u~estvovati svi studenti koji su to `eljeli. Za po~etak su odlu~ili pomo}i radnicima Grasa pri ~i{}enju tramvajske pruge, smatraju}i da je njima pomo} najneophodnija, ali i da je to korist za sve gra|ane. Dvadesetak studenata u ranim jutarnjim satima po~elo je akciju ~i{}enja snijega od ^engi}-Vile prema Dolac-Malti.

kao i minibusi prema Jezeru i Barama. U saobra}aj je uklju~eno i deset minibusa koji prevoze putnike na relaciji od Vije}nice do Ned`ari}a. Akcija ~i{}enja tramvajskih {ina je nastavljena, kazala je Jasna D`afo - D`olota iz Slu`be za odnose s javno{}u KJKP Gras.

345 pacijenata u Hitnoj
U protekla 24 sata Hitna pomo} je primila 345 pacijenata, sa 26 ku}nih posjeta, a naj~e{}e su tjelesne povrede glave, grudnog ko{a te ruku i nogu. - Za mobilne ekipe stanje je dosta te{ko, jer su mnogi krenuli na put automobilima i zakr~ili ve} o~i{}ene ulice. Sada na{ dolazak vi{e ometaju auti, nego snijeg. Apelujemo na tinejd`ere da smanje euforiju prema zimskoj idili da se ona ne pretvori u tragediju. Uposlenici KJKP Rad, gdje nismo mogli pro}i, na na{ poziv su dolazili da nam prokr~e put, dok nam je BH Telecom u subotu ustupio dva terenska vozila koja koristimo kako bi do{li do pacijenata. No, ne javljaju se samo firme za pomo}, ~esto nam se zna desiti da nam i gra|ani nude svoje terence, kazala je direktorica Hitne pomo}i Sena Sof ti} - Taljanovi}.

Pored Grasa i Centrotrans je uspostavio linije iz Sarajeva prema Ilija{u, Fojnici, Busova~i, Kiseljaku, Hrenovici, Kaknju, Brezi, Vare{u, Visokom, Zenici i Palama. Kada je u pitanju me|ugradski i me|unarodni saobra}aj stanje je, tako|er, normalizovano i 90 posto autobuskih linija saobra}a po nedjeljnom redu vo`nje. Od ju~er autobusi saobra}aju iz Sarajeva prema Br~kom, Biha}u, Gora`du, Tuzli, Grada~cu i Bugojnu. I u rubnim op}inama Kantona Sarajevo situacija se polako normalizuje. Prema rije~ima Esada Veli}a, pomo}nika na~elnika Civilne za{tite Op}ine Trnovo, o~i{}eni su gotovo svi regionalni putevi, a u narednim danima ~isti}e se lokalne saobra}ajnice.

Fotosi: A. KAJMOVI] i D. TORCHE

De`urni vrti}i
Kako ve}ina roditelja, ~ija djeca poha|aju neki od vrti}a JU Djeca Sarajeva, ima obaveze na poslu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a je u saradnji sa ovom ustanovom, odlu~ilo osigurati de`urne vrti}e, koji }e biti otvoreni od osam do 17 sati. De`ure su organizovane u vrti}ima: Bajka, Slavuj, Skenderija, Iskrica, Tre{njica, Ilija{, Kekec, Ma{nica, Aprilski cvjetovi, Dje~iji grad, Sre}ica, Dunje i Ribica. Roditelji su obavezni potpisati izjavu u vrti}u, kako bi dali saglasnost na vanredne uslove funkcionisanja. Potpisivanje izjave je neophodno, s obzirom na to da se hrana za djecu ne}e pripremati u centralnoj kuhinji JU Djeca Sarajeva, nego u svakom vrti}u posebno, iz razumljivih i opravdanih razloga. Vanredni raspored rada vrijedi do petka, 10. februara. - Sada nam je prioritet da o~istimo ogranke u naseljima. Struje, vode i hrane ima i to je najva`nije. Snijeg odvozimo na deponije. Gra|ani su bili velika podr{ka, jer je veliki broj njih iza{ao na ulice i ~istio snijeg, kazao je Nurudin Dupovac, na~elnik [taba CZ-a Had`i}a.
S. HUREMOVI] - M. TATAREVI]

Rad uz {alu
- Inicijativa je krenula od studenata Univerziteta u Sarajevu na ~elu sa Studentskim parlamentom. Javili smo se Grasu, te se njima i op}inama dali na raspolaganje s ciljem da pomognemo u ~i{}enju i da malo olak{amo `ivot stanovni{tvu. Studenti su se okupili da o~iste prugu da bi tramvaji mogli {to prije po~eti sa radom i da bi ljudi mogli {to lak{e da se kre}u, kazao je Ahmed Nurkovi}, predsjednik Studentskog parlamenta, te dodao da je ponosan na studente i ono {to su uradili. Od devet sati ujutro studenti su bili vani i za dva sata uspjeli su da o~iste dobar dio pruge od ^engi}-Vile do Malte. Studenti su kazali kako ~i{}enje i nije mnogo te{ko, te da uz lijepo dru`enje, pri~u i {alu vrijeme brzo prolazi. Od uposlenika Grasa dobili su ~aj, a u toku dana i ru~ak.

Lavine
- Na pojedinim dionicama regionalnih puteva pojavile su se lavine i bilo je te{ko ~istiti zatrpane saobra}ajnice. Komunikacija Trnova sa Sarajevom je dobra. Sve ma{ine i ljudstvo kojima raspola`emo su na terenu. Ono {to je najbitnije je da nemamo povrije|enih i gladnih. Za tri dana o~ekujemo da svi lokalni putevi budu prohodni, pojasnio je Veli}. Sli~na situacija je i u Had`i}ima, gdje su o~i{}ene i magistralne i saobra}ajnice u naseljima.

Nastavak saradnje
- Ovo je samo nastavak saradnje Studentskog parlamenta i Grasa. Ahmed i ja smo se u ne-

djelju ~uli i dogovorili da se i studenti uklju~e u ra{~i{}avanje pruge. Do{li su i poma`u nam da zajedno osposobimo ovu dionicu, da bi, ako ni{ta, omogu}ili saobra}anje tramvaja od Ba{~ar{ije do ^engi}-Vile. Desna strana prema Ilid`i je ~ista, mora}emo jo{ pre}i na drugu da o~istimo i pravac prema gradu. Kad ovo zavr{imo, nastavit }emo rad na dijelu na kojem {ine ne idu cestom, odnosno gdje ma{ine ne mogu pri}i zbog pragova, pa se mora ru~no raditi. O~ekujemo da }e u toku dana desna strana prema Ilid`i do ^engi}-Vile biti gotova te da }e sutra tramvaji raditi na potezu ^engi}-Vila Ba{~ar{ija, istakao je Senad Mujagi}, zamjenik {efa kontrole Grasa. Akcija volonterskog ~i{}enja se nastavlja i danas od ranog jutra, kada }e studenti ~istiti ulice u Starom Gradu.
M. PAMUK - D. IBRAHIMBEGOVI]

6

DOGA\AJI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SNJE@NO NEVRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI

Dramati~no spasavanje
Pacijent Samir Oki} transportovan iz Tuzle u Sarajevo, a danas bi avionom trebao biti preba~en u Berlin Postepena normalizacija u Tuzli i Zenici
Tridesetpetogodi{nji Samir Oki} iz Srebrenika, zaposlenik Univerzitetsko-klini~kog centra, ju~er je iz Tuzle helikopterom Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine preba~en u Sarajevo, odakle bi danas trebao avionom oti}i u Berlin gdje }e mu biti ura|ene pretrage nakon kojih }e se odlu~iti da li je potrebno uraditi transplataciju srca i plu}nog krila. Oki} boluje od dilatativne kardiomiopatije, a njegovo srce funkcioni{e minimalnim kapacitetom. On je posljednjih nekoliko mjeseci prikovan za bolesni~ki krevet. Nakon {to su u vi{e navrata pokretane humanitarne akcije za prikupljanje pomo}i za njegovo lije~enje, ovih dana su se stekli uslovi za operaciju u Berlinu. Oki} je do ju~er bio smje{ten na Internoj klinici UKC-a Tuzla. S obzirom na velike snje`ne padavine, anga`ovan je helikoper, koji je Oki}a sa stadiona u biv{oj kasarni “Husein-kapetan Grada{~evi}” u Tuzli prebacio u Klini~ki centar u Sarajevu. Slijetanje na stadion je izazvalo veliku me}avu. No, uprkos tome, helikopter se spustio, a Oki} je iz kola Hitne pomo}i sigurno preba~en do helikoptera.
Ote`an saobra}aj na ulicama Tuzle

Banja Luka: Javni saobra}aj se, ipak, odvija

Helikopter OSBiH prevezao pacijenta

Dvije evakuacije
Dan ranije i Civilna za{tita iz Srebrenice evakuisala je ~etvorogodi{njeg dje~aka iz naselja Osma~e, kojem je bila potrebna ljekarska pomo}. Preksino} je u naselju Rasto{nica kod Sapne izvr{ena evakuacija starije bolesne osobe. Visina snje`nog pokriva~a na podru~ju Srebrenice se kre}e od 80 centimetara u gradu, do 150 centimeta-

ra u brdskim predjelima, dok snje`ni nanosi u srebreni~kim selima Kru{ev Do i Luke dosti`u visinu i do dva i po metra. Najte`a situacija je upravo u ova dva naselja, koja su odsje~ena od ostatka op{tine. “^isti se put prema Lukama i blizu smo ovog naselja. Me|utim, probleme nam stvaraju nove snje`ne padavine. Lokalni putevi su te{ko prohodni. Snabdijevanje elektri~nom energijom je uredno” re~eno , nam je u Op{tini Srebrenica. Regionalni putevi prema Bratuncu i Skelanima su relativno prohodni, dok se saobra}aj odvija ote`ano zbog uga`enog snijega. Visina snijega u Poto~arima je izme|u 60 i 80 centimetara i u ovom naselju nisu zabilje`eni ve}i problemi. Na podru~ju Tuzlanskog kantona

u no}i s nedjelje na ponedjeljak palo je u prosjeku oko pet centimetara novog snijega. Izvje{taji CZ-a govore da trenutno nema zametenih naselja na podru~ju TK-a, dok su svi putevi prohodni uz ote`ano odvijanje saobra}aja. Tokom ju~era{njeg dana su nastavljeni radovi tuzlanske zimske slu`be na posipanju saobra}ajnica u gradu, te uklanjanju snijega. S obzirom na to da je nastava u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju TKa obustavljena, Gradski i prigradski saobra}aj Tuzla }e linijski prevoz saobra}ati po redu vo`nje za zimski {kolski raspust. U svim op}inama Zeni~ko-dobojskog kantona stanje se postepeno popravlja, saop{tili su iz Kantonalne uprave CZ-a. Dodatno su anga`ova-

Kupao se u Uni na - 6
U Uni na minus {est stepeni, nedaleko od mosta kod Bo san ske Kru pe, mje{tanin Mehmed Rami}, zvani Meha, skinuo se i zaplivao ze le nom ri je kom. Desetine slu~ajnih prolaznika i znati`eljnika u ~udu se gledali prizor, a cijeli video postavljen je i na Youtube kanalu KrupljaniBA, odnosno puni minut Mehinog plivanja. Prvo je sko~io u zelenac na glavu, zatim je nekoliko sekundi plivao, a onda je na le|ima opu{teno plutao Unom, da bi potom isplivao van i po~eo da se obla~i na deki prostrtoj preko pola metra dubokog snijega.

Spasavanje ljudil u Dre`nicil
Na inicijativu Ajdina Zebi}a iz Jablanice, osam mladih ljudi se organizovalo da krene sa tri terenca prema Dre`nici. Nismo imali nikakvih informacija koliko je put prohodan, ali smo odlu~ili krenuti pa dokle se mo`e.

Ni{ta bez Ibre i Salke
tavili smo dalje, ali je sve bivalo sporije zbog velikih smetova. U cijeloj pri~i se ne spominje da i pored najbolje volje niko ni{ta ne bi mogao posti}i da nije bilo na{ih bagerista Ibre Zahirovi}a i Salke Imamovi}a, koji su 24 sata proveli za svojim ma{inama. Svaka ~ast pripadnicima alpinisti~kog tima FMUP-a, ali oni su iz Sarajeva put Dre`nice ipak krenuli motornim sankama, bez hrane, lijekova ili bilo ~ega {to bi nekom moglo pomo}i, a pitanje koliko bi se i oni sami smrzli da se nisu prebacili u na{a vozila. Bilo kako bilo, dalje smo se malo-pomalo iza dva bagera kretali prema Dre`nici. U me|uvremenu, dobili smo poziv da su dva momka zarobljena u snijegu sa druge strane brane na Grabovici i da je jedan od njih u te{kom stanju. Jedno vozilo se vratilo za Grabovicu, a iz pravca Jablanice se organizovala jo{ jedna grupa momaka da do|e pomo}i. Kako se od nanosa snijega nije moglo pri}i momcima, ponovo se bagerista Ibro vratio za Grabovicu (dakle, ni ovima se ne bi moglo pomo}i bez njih), ali je ubrzo nai{ao na uzak mosti} preko kojeg nije mogao. Momci su nastavili pje{ke, prtili snijeg i nakon dva sata stigli su do promrzlih momaka, okrijepili ih i prebacili u Jablanicu. Dalje nailazimo na poprije~en {leper u kojem nije bilo nikoga, samo na prozoru nalijepljen broj telefona. ^ovjek se nije javljao iako je telefon zvonio. Tra`ili smo malo uokolo, ali nije bilo nikakvih tragova pa smo nastavili. Oko jedan sat smo se probili do mosta u Dre`nici, gdje zati~emo dva autobusa, jedan kombi, terenac i nekoliko malih vozila. Ljudi su bili u dobrom stanju, gladni, ali ni{ta alarmantno. Nudili smo da ih prebacujemo do Jablanice, me|utim, osim jednog vozila, niko nije bio zainteresovan da krene put Jablanice. Molili su da se probijamo prema

Na e-mail internet-portala jablanica.org stigla je pri~a o dramati~noj akciji koja se odvijala minulog vikenda u Dre`nici. Odlu~ili smo da je prenesemo i na na{im stranicama, jer su to ovi odva`ni akteri zaslu`ili
dava, gdje su ljudi zbrinuti i ostali su na no}enju. Do Grabovice nismo imali ve}ih problema, a tu smo trebali dostaviti hranu i lijekove za uposlenike Hidroelektrane n/N, koje su im poslali ~lanovi njihovih porodica i njihov direktor koji nas je kontaktirao kad je ~uo da }e neko poku{ati da se probije do Dre`nice. U dana{njim vijestima portparol Elektroprivrede se hvali kako su oni dostavili hranu i lijekove za svoje uposlenike, ali je istina da su svojim sugra|anima, koji su ve} dva dana bili na Grabovici, hranu i neophodne lijekove dostavili Jusuf Omerovi}, Ibrahim Krnji} i Sabahudin Spahovi}. Nas-

Dostavili lijekove
Iz policijske stanice Jablanica oko 20.30 sati su nas kontaktirali da sa~ekamo Specijalnu jedinicu FMUP-a kako bismo zajedno krenuli prema jugu. Na mostu “Begi}a i Begovi}a” nai{li smo na dva mu{karca koji su sjedili u autu (renault), jer nisu mogli dalje. Jedno na{e vozilo ih je prebacilo do motela Len-

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
Prohodno u Banjoj Luci

7

I DALJE TRAJE

sr~anog bolesnika
Uru{en krov kino-sale u Kaknju
Foto: Pres-slu`ba Op}ine Kakanj

U Banjoj Luci nije kriti~no stanje u vezi sa snje`nim padavinama i niskom temperaturom, poka zala je analiza gradske Administrativne slu`be. Saop{teno je da je Zimska slu`ba uspjela tokom proteklog vikenda da odr`i prohodnim sve saobra}ajnice u gradu, dok se javni prevoz odvijao ote`ano.

Gora`de: Pomo} najugro`enijim
Ministar za bora~ka pitanja D`evad Ad`em i pred sje dnik Udru`enja porodica {ehida i poginulih boraca Admir Osmanspahi}, nakon {to su izvr{ili nabavku osnovnih `ivotnih namirnica i lijekova, krenuli su ju~er ka najugro`enijim podru~jima. - Pomo} je uru~ena porodicama u Fo~anskoj Jabuci, Fo~i i Fao~i}ima. Te porodice do~ekale su nas na vratima sa suzama jer, kako ka`u, oni koji bi ih sigurno posjetili dali su `ivote za ove prostore, isti~e Ad`em.
A. H.

U Kaknju je zbog obilnih padavina snijega do{lo do uru{avanje krova kinosale u Domu kulture. “[teta je ogromna. U pogledu sanacije Doma kulture tra`it }emo pomo} vi{ih nivoa vlasti. Predlo`i}u Op}inskom vije}u odre|ene mjere i nadam se da }e imati razumijevanja”, kazao je na~elnik Kaknja Mensur Ja{arspahi} Suri.
Mi. D.

ni ljudi koji }e lopatama ~istiti trotoare, mostove, prilaze zdravstvenim ustanovama i druge dijelove grada. U Olovu, gdje je bila daleko najte`a situacija i progla{eno vanredno stanje, situacija je ne{to bolja. Zimske slu`be su na terenu i do ju~er ujutro je bilo deblokirano oko 70 posto naselja uz put M-18, regionalne i lokalne puteve. Deblokiran je regionalni put Olovo - Han-Pijesak. Akcija ~i{}enja snijega se nastavlja. Naselja do kojih se ne mo`e do}i su neki zaseoci u MZ Kamensko, Re~ica Martinovi}i, Miluni}i, Kraj{i}i, Klis, Slivnje - Ajvatovi}i i Rubini}i (op{tina Han-Pijesak) te pojedini objekti koji su na osami, a to je oko 1.000 stanovnika. Pripadnici CZ-a, PU i Ijekari Doma zdravlja, nakon sedam sati hoda,

uspjeli su na [o{njama bolesniku spasiti `ivot.

Deblokada Kalinovika
Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Re{i} i direktor Republi~ke uprave CZ-a Milimir Doder smatraju da stanovni{tvo nema razloga za paniku povodom situacije koju su izazvale obilne snje`ne padavine. Re{i} je u ponedjeljak, na konferenciji za novinare u Banjoj Luci, istakla da nema dramati~nih promjena u odnosu na ju~era{nji dan, ali da je najte`a situacija u Kalinoviku, koji jo{ nema povezanu putnu komunikaciju sa ostalim dijelovima RS-a, dok se o~ekuje da i Isto~ni Drvar proglasi stanje

prirodne nesre}e. Odgovaraju}i na pitanje za{to u ~i{}enje nije uklju~ena mehanizacija s podru~ja sarajevsko-romanijske regije, Re{i}eva je rekla da je to u nadle`nosti lokalnih zajednica i da se one suo~avaju sa problemom da u bud`etima nisu predvidjele sredstva za ~i{}enje u obimu u kojem to zahtijevaju ovako velike koli~ine snje`nih padavina. Navode}i da je tokom no}i s nedjelje na ponedjeljak ura|en veliki posao i da su svi magistralni i regionalni putevi prohodni, Re{i} je pozvala gra|ane da ne kre}u na put ukoliko to zaista nije neophodno, jer lavine povremeno prekidaju putne komunikacije. Prioritet u narednim aktivnostima je deblokada sela Zijemnje u Isto-

~nom Mostaru, u kojem je odsje~eno od svijeta oko 100 mje{tana, me|u kojima ima i djece. Dogovor o pomo}i postignut je izme|u entitetskih premijera Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a. Doder je rekao da na podru~ju Nevesinja i Berkovi}a pu{e jak vjetar, koji ponovo nanosi snijeg na puteve tako da ih je potrebno opet ~istiti. On je istakao da }e helikopterima biti dostavljeno vi{e od 100 paketa pomo}i ugro`enom stanovni{tvu. Konvoj od 19 ma{ina za ~i{}enje snijega krenuo je ju~er u ranim poslijepodnevnim satima iz Jakupovaca kod Lakta{a ka Isto~nom Sarajevu kako bi zajedno sa lokalnim preduze}ima {to prije o~istili putne komunikacije na tom podru~ju. Pred-

sjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi}, koji je zajedno sa ministrom prosvjete i kulture Antonom Kasipovi}em prisustvovao ispra}aju konvoja na Romaniju, rekao je da }e konvoj, nakon {to stigne na odredi{te, po~eti da ~isti snijeg prema Trnovu, Dobrom Polju i Kalinoviku. Te{ka mehanizacija Srbinjeputeva iz Fo~e, sa posadom Draganom Golubovi}em i Sa{om @ivanovi}em, uspjela je iz pravca Dobrog Polja u}i u Kalinovik i probiti snje`nu blokadu u kojoj se danima nalazila ova op{tina. Ovo je u telefonom potvrdio Golubovi}, voza~-ma{inista Srbinjeputeva, koji od 3. februara vode danono}nu bitku sa snje`nim nanosima prema Kalinoviku.
S. KARI] - Mi. DAJI] - G. KATANA

ZAHVALNOST Pripadnici GSS-a Jablanica zahvaljuju Ibri Zahirovi}u i Salki Imamovi}u, ljudima bez kojih bi ova akcija sigurno bila bez rezultata
Mostaru kako bi se sastavili sa ma{inama koje idu iz pravca Mostara, i koje su “kao” na kilometar udaljene od nas. Me|utim, nije to bilo ni blizu. Tek kod ribnjaka Forele smo nai{li na jedan jedini bager koji je i{ao iz pravca Mostara. Na{e jedno vozilo je produ`ilo do mjesta Bjela, gdje su dva dana bili zarobljeni Jablani~ani Anel Nuhi} i Salko Neziri}, voza~i koji su vozili smjenu na HE Salakovac. U 6 sati smo dovezli specijalce u hotel Lendava i razi{li se. ve~eras. Zato, pripadnici GSS-a Jablanica zahvaljuju Ibri Zahirovi}u i Salki Imamovi}u, ljudima bez kojih bi ova akcija sigurno bila bez rezultata. Ako neko `eli provjeravati ovu stranu pri~e, u timu koji je i{ao na spa{avanje u Dre`nicu bili su: Ibrahim Krnji}, Sabahudin Spahovi}, Jusuf Omerovi}, Muhamed Idrizovi}, Alma Idrizovi}, Ajdin Ja{arevi}, Amir Neziri}, Sa{a @ili}, Orhan Idrizovi}, Muamer Idrizovi}, Nijaz Zebi}, Selim Imamovi}, \emal Kova~evi}, Ajdin Malovi} i Smail Malovi} - svi iz Jablanice, i ~etiri ~lana Alpinisti~kog tima specijalne jedinice MUP-a Federacije.
(jablanica.org)

^lanovi tima
Vijesti ka`u da su ljude iz Dre`nice spasili Mostarci, ali da nije bilo na{eg ULT-a i Salke i Ibre, ne bi oni Mostara vidjeli ni do

Dramati~na akcija u Hercegovini

8

DOGA\AJI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

Imenovanje Vije}a ministara BiH

Odgovorno tvrdim da je dr. Zoran \in|i} u jednom trenutku prekinuo sednicu i zamolio da iza|u stenografi i da se prekine snimanje. Zatim je mnogo otvorenije govorio o pobuni JSO

SIPA jo{ bez odgovora
Prema zakonskim propisima, SIPA ima rok od 30 dana od dana prijema zahtjeva da izvr{i provjeru kandidata
Rezultati provjera koje obavlja Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) za 19 kandidata za ministre i zamjenike ministara novog saziva Vije}a ministara BiH jo{ nisu stigli predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. kandidata za obavljanje du`nosti ~lanova Vije}a ministara BiH na koje su imenovani. Komisija potom daje neobavezuju}u preporuku Predstavni~kom domu PSBiH za potvr|ivanje kandidata imenovanih na pozicije ministara i zamjenika. Podsjetimo da je Centralna izborna komisija BiH (CIK) 31. januara odlu~ila da se za svih 19 kandidata izdaju potvrde da ispunjavaju uslove za imenova nje na du `nost mi nis ta ra, odnosno zamjenika ministara u Vije}u ministara BiH. Tako provjere iz SIPA jo{ ~ekaju Zlatko Lagumd`ija (SDPBiH) kao kandidat za ministra vanjskih poslova, a Ana Tri{i} - Babi} (SNSD) kao kandidatkinja za njegovu zamjenicu. SIPA jo{ pro vje ra va i Ni ko lu [pi ri }a (SNSD) kao kandidata za ministra finansija i trezora, te Fuada Kasumovi}a (SDA) kao kandidata za njegovog zamjenika.

Prije rokova
Prema zakonskim propisima, SIPA ima rok od 30 dana od dana prijema zahtjeva da izvr{i provjeru kandidata, a zahtjevi su u SIPA stigli u tri navrata i to 24, 26. i 27. februara ove godine. U SIPA je, kako je i ranije isticano iz ove agencije za Oslobo|enje, dat potpuni prioritet provjerama kandidata za ministre i zamjenike ministara, te je stoga za o~ekivati da }e i rezultati provjera biti gotovi prije zakonom propisanih rokova. Jo{ nije zakazana ni sjednica Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH, koja ima zadatak da ispita i analizira sve dostupne informacije radi ocjenjivanja i utvr|ivanja podobnosti

Na provjeri
Provjeravaju se i Mirko [arovi} (SDS) kao kandidat za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ermina Salki~evi} - Dizdarevi} (SDPBiH) kao kandidatkinja za njegovu zamjenicu, te Sadik Ahmetovi} (SDA) za ministra sigurnosti i Mladen ]avar (SDPBiH) za njegovog zamjenika, Bari{a ^olak (HDZBiH) za ministra pravde i Sr|an Radulj (SNSD) za njegovog zamje-

@arko Kora},je biv{i potpredsjednik Vlade Srbi

DOBAR LO[

ZAO

STUDENTSKI PARLAMENT
^lanovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa pripadnicima turskog bataljona EUFOR-a, prisko~ili su u pomo} Grasu u ~i{}enju trase kojom saobra}a gradski prevoz i tako pokazali kako se treba pona{ati u ovim vanrednim okolnostima.

PRIORITET U SIPA je, kako je i ranije isticano iz ove agencije, dat potpuni prioritet provjerama kandidata za ministre i zamjenike ministara
nika. Sredoje Novi} (SNSD) provjerava se kao kandidat za ministra civilnih poslova, a Denisa Sarajli} - Magli} (SDPBiH) za njegovu zamjenicu, Damir Ljubi} (HDZ 1990) za ministra ljudskih prava i izbjeglica, a Radmila Mitrovi} (SDS) za njegovu zamjenicu, Damir Had`i} (SDPBiH) kao kandidat za ministra prometa i komunikacija i Rudo Vidovi} (HDZ 1990) kao kandidat za njegovog zamjenika i Muhamed Ibrahimovi} (SDA) za ministra odbrane, a Mirko Okoli} (SDS) i Marina Pende{ (HDZBiH) za njegove zamjenike.
M. \. R.

DU[ANKA MAJKI]
Zastupnica SNSD-a u Parlamentu BiH Du{anka Majki} ka`e da od formiranja vrhovnog suda na dr`avnom nivou nema ni{ta. Ipak, formiranje vrhovnog suda BiH bi}e jedno od klju~nih pitanja prilikom razgovora o predstoje}oj ustavnoj reformi.

NARODNO POZORI[TE MOSTAR
U Narodnom pozori{tu Mostar postavljen je novi komad “Soboslikar”, koji je obnova diplomskog rada Emira Spahi}a. Godinama je ova kulturna institucija suo~ena s nedostatkom finansijskih sredstava pa je i ova predstava plod isklju~ivo entuzijazma.

Vjekoslav Bevanda: ^eka rezultate

HOKEJ U SARAJEVU
Iako je prvobitno otkazan zbog uru{avanja balona iznad klizali{ta na Zetri, me|unarodni dje~iji turnir u hokeju na ledu Happy hockey days 2012. ipak je odr`an u Sarajevu ispred BBI centra. Za ovu dje~iju radost zaslu`ni su roditelji i treneri koji su uspjeli ra{~istiti ledenu plohu u centru grada.

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Muhamed TUNOVI]

Ledeno doba
Obilne padavine snijega i niske temperature dovele su do velikih problema u cijeloj na{oj zemlji. Ni Zenica se bitnije ne razlikuje, {to se vidi i na fotografijama na{eg fotorepor tera. Zale|ena Bosna, kakve se ne sje}aju ni oni starije `ivotne dobi, hrpe snijega i leda pored cesta i mno{tvo ljudi s lopatama, dovoljno pokazuju kakvo je stanje.

VIJEST U

BROJU

miliona KM dobi}e u ovoj godini iz bud`eta vanbud`etski fondovi u RS-u, dok }e fondovima za socijalno zbrinjavanje radnika biti dodatno upla}eno 20 miliona KM.

200

INTERVJU 9 @eljko Majstorovi}, klimatolog u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH
OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

Ostaju ledeni dani
I pored promjenjivosti vremena u pogledu padavina, temperature ostaju na nivou na kakvom su bile i ovih dana. Jutarnje }e biti od - 10, a dnevne, zavisno od sunca, mogu i}i navi{e. Ipak, u Bosni ne}e prelaziti nulu. Jedino u Hercegovini mogu koji stepen pre}i nulu kad bude ba{ sun~ano
stepena, a recimo da je u Sarajevu prosjek temperature vazduha u februaru 1,2 stepena. • Mo`ete li nam re}i {ta nas • U protekla dva, tri dana mnoo~ekuje u narednih dan, dva, tri? go se pri~a o visini snje`nog poHo}e li biti novih snje`nih pada- kriva~a, naro~ito u Sarajevu. Kovina? liki je on bio, koliki je sad i da li - U sklopu dugoro~ne prognoze, je istina da je najvi{i u istoriji gramogu re}i da u BiH dolazi novi in- da od kada se vr{i mjerenje? tenzivniji val snje`nih padavina - U ostalim krajevima zabilje`etokom ove no}i (s ponedjeljka na ne su i ve}e koli~ine snijega u neutorak, op.a.). U utorak i srijedu pa- kim pro{lim vremenima, ali {to se da}e slabiji snijeg, a tek od srijede ti~e Mostara i Sarajeva, ove godine se mo`e o~ekivati stabilizacija. Ta su izmjereni aspolutni rekordi. U stabilizacija potraja}e samo dva, tri nedjelju ujutro zabilje`eno je 107 dana. Prema rije~ima na{ih sinop- centimetara u Sarajevu, gdje je ti~ara, novi snje`ni talas nas o~e- dosada{nji rekord bio 90 centikuje u no}i s petka na sumetara iz 1999. godine. U botu i traja}e dva dana. Mostaru je u nedjelju Tek iza toga slijedi NOVI SNJE@NI izmjereno 88 cenkona~na stabilizati me ta ra, {to je TALAS cija. Dakle, i na- Prema rije~ima na{ih oborilo dosada{rednih dana vrinji re kord iz sinopti~ara, novi jeme }e biti vrlo 1971. ko ji je snje`ni talas nas promjenjivo. iznosio 37 ceno~ekuje u no}i s petka ti me ta ra. Da • [ta je s tem pe ra tu ra ma nas (u ponedjena subotu i traja}e vazduha, osta- dva dana. Tek iza toga ljak, op. a.) sniju li one ispod jeg se slegao, pa u slijedi kona~na nule? Mostaru iznosi 79, stabilizacija - Temperature ostaa u Sarajevu 88 centiju iste, niske. I pored prometara. Meteorolozi bimjenjivosti vremena kad su u lje`e visinu snijega, a ljudi pitanju padavine, temperature os- ocjenjuju i porede po sje}anju. taju na nivou na kakvom su bile i Mi, ipak, imamo zabilje`ene visiovih dana. Zna~i, jutarnje }e biti od ne snijega unazad 120 godina. -10, a dnevne, zavisno od sunca, • Mo`e li se prognozirati koliko mogu i}i navi{e. Ipak, u Bosni ne- novih centimetara snijega mo`e }e prelaziti nulu. Jedino u Herce- pasti do polovine mjeseca? govini mogu koji stepen pre}i nu- Dosta je neujedna~ena visina lu kad bude ba{ sun~ano. U prin- snijega po BiH. Od Doboja i Dercipu, ostaju ledeni dani. vente sa 28 do 39 centimetara, Biha}a 27 do Sokoca sa 85 centimeApsolutni rekordi tara, a u Tuzli 29. Prvi poja~ani • Kakvo }e vrijeme biti nakon snijeg mogao bi donijeti pet do sljede}eg vikenda? 10 novih centimetara snijega, ali - Temperature lagano rastu idu- te{ko je re}i gdje. A za vikend je }i ka drugoj polovini februara. Tek jo{ van doma{aja procjene, ali u drugoj polovini mjeseca o~eku- o~ekujemo da ne}e biti toliko jemo zna~ajniji porast temperatu- izra`en val. Te{ko je o~ekivati re koji }e biti bli`i prosjeku za ovaj ponovo u jednom mjesecu onamjesec. Ilustracije radi, za prvih pet kve padavine. Ipak, statistika je dana ovog mjeseca u Sarajevu sre- ~udnovata nauka, sva{ta mo`e da dnja temperatura je iznosila - 10,2 se desi.
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

ku veliku jugovinu koja bi to naglo is to pi la. Za sad ne ma opa snosti od otapanja, ali ne zna~i da je ne}e biti. Ovakav snje`ni pokriva~ ostaje dugo vremena, pa }emo vidjeti {ta }e biti u dugoj polovini mjeseca.

Klimatske promjene
• Zna~e li ovogodi{nji veliki snjegovi da se klima i u BiH promijenila? - Prije dvije godine napravili smo nacionalni izvje{taj o klimatskim promjenama koji je radilo 50 eksperata iz BiH. U njemu je jasno konstatovano da na{a zemlja

Mjesec padavina u jednom danu
- Kad se koli~ina snijega koja je pala u Sarajevu od petka do subote pretvori u vodu, iznosi 66 litara. To je prosje~na mjese~na suma padavina koja je pala u jednom danu.

POSTEPENI RAST Stabilizacija vremena u nedjelju i ponedjeljak ne}e odmah dovesti do otapanja. Temperature }e postepeno rasti za stepen ili dva

• Kad }e se temperature vazduha pove}ati toliko da }e snijeg po~eti da se topi? - Tek u drugoj polovini februara. Stabilizacija vremena u nedjelju i ponedjeljak ne}e odmah dovesti do otapanja. Temperature }e postepeno rasti za stepen ili dva. • Kako }e se to odraziti na vodostaje rijeka? - Sve zavisi od dinamike topljenja, sad-zasad ne vidimo ne-

nije tako ugro`ena klimatskim promjenama kao drugi dijelovi svijeta. Velike katastrofe se de{avaju {irom svijeta, kod nas je to, uglavnom, dosad prolazilo manje-vi{e bezbolno. Kod nas se, kao u ostalom dijelu svijeta, polako pove}ava srednja temperatura, a {to se ti~e padavina, na svu sre}u, za razliku od drugih dijelova svijeta, njena suma raste. To zna~i da raste i na{e nacionalno bogatstvo - voda. ^injenica je da je i vrijeme, zbog pove}ane koli~ine energije u atmosferi, sve vi{e promjenjivo. Iako sume padavina postepeno rastu, njihov re`im se mijenja na na~in da je ve}i intenzitet padavina u kra}em vremenskom intervalu u vidu pljuskova ili ovakvih snje`nih padavina koji su adekvatni pljusku u ljetnom periodu. A onda da bi se to nadoknadilo, izme|u su du`i su{ni periodi.

TAKORE]I... APEL
Osoblje Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu je u stanju pripravnosti, a situacija je, s obzirom na stanje elementarne nepogode, koliko-toliko normalna, izjavio je za Fenu Midhat Hara~i}, direktor Zavoda. “Ne znamo koliko }e ovo trajati i pozivamo sve koji mogu dati krv da to urade kako bismo popravili stanje sa zalihama” rekao je Hara~i} i dodao da , je u ovakvim situacijama svaki davalac krvi zlata vrijedan. Svi koji `ele i mogu dati krv, mogu se javiti na broj telefona Zavoda 033567301 radi dogovora.

10

KOMENTARI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Nazovi FUCZ radi smorstva
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Z

U najboljoj maniri ovda{njih dr`avnih slu`benika koji nikako ne shvataju da oni postoje zbog gra|ana, a ne gra|ani zbog njih, direktor Federalne uprave Civilne za{tite je u kriti~nom trenutku optu`io gra|ane jer se, eto, stvorila situacija u kojoj bi vlast trebala raditi svoj posao

na te li {ta ozna ~a va popularna skra}enica FUCZ? Mo `da ne omarksisti~ku omladinsku Fondaciju “Uve`imo crvene zastave“? Ili pak Fabriku upalja~a i cigareta Zagreb? Fo~ansko udru`enje carinika i za{titara? Fojni~ku udrugu cvje}ara i zemljoradnika? Odgovori nisu ta~ni; ta~an odgovor je istovremeno i logi~niji i bizarniji. FUCZ je skra}enica za Federalnu upravu Civilne za{tite, slu`bu ~ijem je direktoru, ni krivom ni du`nom, ovih dana fakturisana ona vorholovska doza od petnaest minuta slave. Dobro ime ima direktor Federalne uprave Civilne za{tite. [ef FUCZ-a zove se, naime, Ali ja Ti hi}. Ka kav sa vr{en imensko-prezimenski spoj u kojem je na najbolji mogu}i na~in simboli~ki sa`eta dvadesetdvogodi{nja dosada{nja istorija stranke koja je mo`da i najdirektnije obilje`ila istoriju Bosne i Hercegovine nakon pada Berlinskog zida. (Da se razumijemo, ne znam ~iji je kadar Alija Tihi} niti me to ovdje posebno zanima, samo mi je u lokalno-politi~kim okvirima znakovito zvu~na ta imensko-prezimenska kombinacija.) Razlog njegove iznena dne me dij ske vi dlji vos ti jest, naravno, stanje elementarne nepogode progla{eno u Fe de ra ci ji BiH po vo dom snije`nog nevremena. Tim je povodom u subotu nave~e, Alija Tihi} u 19:00 najprije gostovao u dnevniku BHT-a, da bi pola sata kasnije samo pre{ao u drugi studio “Sivog doma“ na Alipa{inom Polju i

A

ukazao se na dnevniku Federalne televizije. Upravo je u dnevniku FTV-a, negdje pri kraju, nakon {to su pobrojane lokacije na kojima je snijeg iza zvao naj ve }e pro ble me, nakon saslu{anih izvje{taja o blokiranim autobusima i automobilima na jednoj od cestovnih, kako se to ka`e, “`ila-kucavica“ Federacije BiH (putu M17 koji povezuje Sarajevo i Mostar), nakon telefonskih apela iz zavejanih sela, nakon prizora iz Sarajeva ko ji su pod sje ti li na ra tne (tram va ji ne ra de, di je lo vi gra da fa kti ~ki od sje ~e ni, u po je di nim ra dnja ma do {lo do nesta{ice osnovih `ivotnih namirnica, ~ak i hljeba), Alija Tihi} imao dojmljiv sociolo{ko-antropolo{ki solilokvij. Direktor Tihi} se, naime, kriti~ki obru{io na - gra|ane! Svi smo mi, kazao je nadahnuto Tihi}, manje ili vi{e porijeklom sa sela?! Zatim je nastavio: nemogu}e je da se u seoskoj ku}i zima do~eka bez zimnice. mi smo, evo, do{li dotle, tako je nekako zavr{io, da u gradu Sarajevu ima doma}instava u kojima nema ni kilograma bra{na u rezervi, pa mi smo, ljudi, i rat zaboravili! Tako veli Tihi}, a Alija. U najboljoj maniri ovda{njih dr`avnih slu`benika koji nikako ne shvataju da oni postoje zbog gra|ana, a ne gra|ani zbog njih, on je u kriti~nom trenutku optu`io gra|ane jer se, eto, stvorila situacija u kojoj bi vlast trebala raditi svoj posao. A ta je optu`ba izre~ena u registru onoga {to se u tinejd`erskoj termino-

B

logiji naziva smor. Nije posao federalne Civilne za{tite da civile smara, nego da im poma`e. Tako bi barem trebalo biti. u di mo po {te ni, ne mo`e se sav teret za o~i to ne sna la `e nje vlasti pred vremenskim neprilikama svaliti samo na Civilnu za{titu. Ima, me|utim, ne{to u parafraziranoj se os ko-zi mni ~koj va ri ja ci ji Alije Tihi}a {to nepogre{ivo ukazuje na klju~ni problem kod lo{e reakcije vlasti na probleme sa snijegom. ^uveni ameri~ki avangardni d`ez sastav The Art Ensemble of Chicago objavio je 1980. godine al bum “Ur ban Bus hmen“. Dvadesetak godina kasnije, na samom kraju dvadesetog vijeka, dok je na vlasti u Srbiji jo{ bio Slobodan Milo{evi}, Teofil Pan~i} je jednu svoju kolumnu naslovio prevodom te fraze. @ivjeti kao “urbani Bu{mani“ zna~i, po Pan~i}u, “`iveti u gradu, daleko od bilo ~ega {to se naziva prirodom, a ne u`ivati za{titu kakvu ovakvo ljudsko naselje danas podrazumeva“. Nekoliko godina kasnije Pan~i} }e zbirku svojih kolumni posve}enu milo{evi}evskoj Srbiji nazvati upravo “Urbani Bu{mani“ jer je upravo u odumiranju “gradskosti“ kakva se danas u svijetu podrazumijeva prepoznao jedan od klju~nih simbola “civilizacijskog rikverca“ u kojem se na{la Srbija u posljednjoj deceniji pro{log vijeka. Ljude koji `ive u gradovima, a ne na selu, u stanovima od pedesetak kvadrata, a ne u ku}ama sa ba{tom, njivom i oku}nicom, okru`eni asfal-

P

tom, a ne travom i obradivom zemljom, Alija Tihi} kritikuje zato {to nisu napravili zimnicu dostojnu po{tenog seoskog doma}instva koje je u stanju da pre`ivi “na rezervi“ kad ga snijeg zamete u oktobru, sve do dobrog proljetnog sunca krajem aprila?! Pa temelj (pre{utnog) “dru{tvenog ugovora“ prema kojem se uop{te `ivi u gradu jest postojanje slu`bi koje ~ovjeka {tite od }udi prirode. U vremenu kojeg se direktor FUCZ-a prisje}a s nostalgijom nije bilo ni teoretske mogu}nosti da doma}instvo do~eka zimu bez zimnice, ali to je tako|er bilo i vrijeme u kojem nije bilo slu`bi poput Civilne za{tite. otreba za njegovim radnim mjestom posljedica je na~ina `ivota po kojem je savr{eno legitimno i normalno mo}i svakog dana kupit ne{to svje`e za pojest i popit, a ne praviti nu`no zalihe za nedajbo`e. Ipak, ni proces koji je doveo do takvog na~ina `ivota nije ne{to ireverzibilno. Uostalom, ~uli smo ovih dana za voz Plo~e Sarajevo u kojem su zbog snijega putnici bili zarobljeni puna dva dana. Onomad, u Jugoslaviji, u lektiri za ni`e razrede osnovne {kole bio je roman Mate Lovraka “Vlak u snijegu“ . Dopadala se nama klincima pri~a o Ljubanu i njegovoj dru`ini, ali nije, brate, djelovala previ{e realisti~no. ^uj, voz, pa zarobljen u snijegu?! Ali, eto, i to je mogu}e. Kao {to je mogu}e i da se ljudima koji masovno `ive na kredit i od danas do sutra, javno zamjera {to ne gomilaju zalihe.

OTVORENO PISMO

Krivo je Vije}e ministara
davaju}i Vije}a ministara BiH, 31. decembra 2011. donio je odluku o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza za razdoblje januar - mart 2012. u visini jedne ~etvrtine sredstava usvojenog bud`eta za 2011. godinu. Vije}e ministara BiH, a naro~ito Ministarstvo finansija, morali su znati da je, bez prethodnog dono{enja zakona o izvr{enju bud`eta institucija BiH i finansiranja me|u na ro dnih oba ve za BiH za 2011, nemogu}e prona}i zakonski osnov za utvr|ivanje ta~nog iznosa jedne ~etvrtine sredstava bud`eta iz 2011, a samim tim je nemogu}e provesti i odluku o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza za razdoblje januar - mart 2012. Nikola [piri} je odluku o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza za razdoblje januar - mart 2012. trebao donijeti u ta~nom iznosu, na isti na~in na koji je donio i odluku o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza za razdoblje januar - mart 2011, kada je ta~an iznos za finansiranje institucija BiH iznosio 257 miliona KM, a za servisiranje me|unarodnih obaveza BiH 85,5 miliona KM. Kori{tenjem termina jedna ~etvrtina, bud`etski proces u Bosni i Hercegovini je sveden na nivo {pekulacije, koji je doveo i do naknadne politi~ke trgovine, neefikasnosti i nevi|ene neodgovornosti prema gra|anima Bosne i Hercegovine. Iako je Vije}e ministara najodgovornije za finansijski haos u kojem se nalazi BiH, Fondacija CPI smatra da i Predsjedni{tvo BiH, i oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, tako|er, nose svoj dio odgovornosti, a ponajprije zbog odsustva adekvatne reakcije, kao i krajnje nesavjesnog pona{anja u bud`etskom procesu.
Centar za zastupanje gra|anskih interesa

Fondacija CPI uputila je otvoreno pismo predsjedavaju}em i ~lanovima Predsjedni{tva BiH, kolegijima oba doma Parlamenta BiH, predsjedavaju}em i ~lanovima Vije}a ministara

O

bra}amo vam se u vezi sa neusvajanjem zakona o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me |u na ro dnih oba ve za za 2011. i 2012. godinu, kao i zabrinjavaju}eg na~ina vo|enja dosada{njeg bud`etskog procesa. Fondacija Centar za zastupanje gra|anskih interesa (CPI) smatra da je Vije}e ministara BiH, zajedno sa Nikolom [piri}em, koji je u to vrijeme obavljao funkciju predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, i ministrom finansija i trezora Draganom Vranki}em, najodgovornije za propu{tanje svih predvi|enih rokova i sveop{ti nered koji je do-

veo do blokade finansiranja institucija i me|unarodnih obaveze Bosne i Hercegovine. Podsje}amo vas da, prema odredbama ~lanova IV. 4, V. 3., i VIII. 1. Ustava BiH, Parlamentarna skup{tina BiH svake godine, a na osnovu prijedloga Predsjedni{tva BiH pripremljenog uz preporuku Vije}a ministara BiH, usvaja bud`et kojim se finansiraju institucije i me|unarodne obaveze BiH. Tako|er, rok za usvajanje bud`eta za 2011. je bio 31. decembra 2010. godine, a rok za usvajanje bud`eta za 2012. je istekao 31. decembra 2011. godine. Nikola [piri}, tada{nji predsje-

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

POLIGON

11

REAGIRANJE

Od vlasni{tva imamo samo papir
Nakon dono{enja odluke Vlade Federacije BiH da }e se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo uputiti Ustavnom sudu FBiH radi davanja mi{ljenja, u Oslobo|enju smo imali priliku pro~itati `alopojke predstavnika UG Dom koji u svakom medijskom ogla{avanju isti~u kako im je nanesena nepravda i kako su stavljeni u neravnopravan polo`aj u odnosu na ostale nosioce stanarskog prava, jer im je onemogu}en otkup privatnih stanova.

“Vlada tra`i mi{ljenje Ustavnog suda”; Oslobo|enje, 24. januar/sije~anj 2012.
riti se da je to pitanje rije{eno potpuno druga~ije. Naime, biv{i nosioci stanarskog prava morali su predati stan u posjed vlasnicima u roku od osam godina od dana stupanja na snagu tog zakona (ovaj rok je ve} pro{ao), a samo po pristanku vlasnika stana, biv{im nosiocima stanarskog prava omogu}en je otkup tih stanova po tr`i{nim cijenama.

Presude postoje
Iako smo u vi{e navrata poku{avali saop{tenjima ukazati na manipulisanje ~injenicama i uporno plasiranje notornih neistina od biv{ih nosilaca stanarskog prava na privatnim stanovima, na{e Udru`enje nije nikada imalo ravnopravan tretman u medijima. Nadamo se da }ete objavljivanjem na{eg osvrta na ovaj ~lanak u~initi da se ova situacija, u interesu objektivnog informisanja javnosti, promijeni nabolje. Mi smo uvjereni da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Vlada FBiH nije uputila Ustavnom sudu FBiH radi davanja mi{ljenja o mogu}nosti otkupa privatnih stanova, kako to implicira ~lanak, ve} zbog ~injenice da je prethodni prijedlog zakona oboren na Ustavnom sudu zbog toga {to je bio u nesaglasnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. O pitanju otkupa stanova u privatnom vlasni{tvu Ustavni sud Fe de ra ci je BiH se ve} odre dio svojom presudom br. U-33/05 od 19. 7. 2006. godine, utvr|uju}i da ~lan 47. stav 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Slu`bene novine Fe de ra ci je BiH, broj 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04) nije u nesaglasnosti s Ustavom Federacije BiH, uz

obrazlo`enje da „svako fizi~ko i pravno lice ima pravo na neometano u`ivanje svoje imovine. Niko ne mo`e biti li{en svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predvi|enim zakonom i op}im na~elima me|unarodnog prava“. Nadalje se u obrazlo`enju presude isti~e: „Ustavni sud Federa ci je je sta no vi {ta da sta no vi koji su predmet regulative stava 1. ~lana 47. Zakona su stanovi u privatnom vlasni{tvu. To {to su nosioci stanarskog prava na tim stanovima svojevremeno stekli stanarsko pravo, ne podrazumijeva da su time stekli i pravo na otkup tih stanova, jer se radi o stanovima u privatnom vlasni{tvu, koji nisu nacionalizirani ili konfiskovani“. Zahtijevati da “dr`ava” zakonom natjera vlasnike privatnih stanova da svoju privatnu imovinu prinudno prodaju biv{im nosiocima stanarskog prava za bezvrijedne certifikate predstavlja vrhunac pravnog, politi~kog i moralnog besmisla. Takvo {to bi podrazumijevalo da se, u vrijeme kada o~ekujemo do no {e nje du go na jav lji va nog zakona o denacionalizaciji i restituciji, prethodno donese zakon o na ci ona li za ci ji tih pri va tnih stanova, koje je, jo{ 1959. godine, biv{a FNRJ, navodno, totalitarna i ko mu nis ti ~ka dr`a va, izu ze la od nacionalizacije i ostavila ih njihovim vlasnicima! Po kojem pravnom osnovu, iz kojih dru{tveno opravdanih razloga i zbog kojeg javnog interesa se danas, 2012. godine, od nekih pojedinaca iz UG Dom tra`i oduzimanje privatne imovine od zakonitih vlasnika, da bi se ta ista imovina poklonila drugim fizi~kim osobama, bolje re~eno, njima samima? O istom pitanju postoji i odluka Evropskog suda za ljudska prava broj 46934/99 od 5. 10. 2000. godine u predmetu Strunjak protiv Republike Hrvatske kojom je odbijena apelacija nosilaca stanarskog

[ta je sa stanarinom
Posebno treba naglasiti da od 1. 1. 2002, dakle, ve} deset godina, biv{i nosioci stanarskog prava na privatnim stanovima u FBiH ne pla}aju niti jednu KM vlasnicima stanova, a i kada su stanarine pla}ane, radilo se o simboli~nim iznosima, tako da su, primjera radi, za stan od 100 kvadratnih metara u najelitnijim dijelovima grada, ti “obespravljeni” stanari pla}ali do 10 KM mjese~no! Ko je u ovoj situaciji stvarno diskriminisan i obespravljen? Nosioci stanarskog prava koji ve} 50 i vi{e godina besplatno koriste tu|e stanove, ili vlasnici tih stanova koji za cijelo to vrijeme od svih vlasni~kih prava raspola`u samo zemlji{no-knji`nim izvatkom sa 1/1 upisanim pravom svojine? Nema nikakve sumnje da je ovakvo stanje eklatantan primjer grubog kr{enja prava privatnog vlasni{tva, zagarantovanog Evropskom konvencijom i ~lanom 1. I Protokola uz Evropsku konvenciju, koju Bosna i Hercegovina mora primjenjivati kao superioran propis u odnosu na doma}e zakone. Nadamo se da su predlaga~i zakona to prepoznali i da }e se u najskorije vrijeme ovaj problem, kako nas vlasnika privatnih stanova, tako i sada{njih korisnika na{ih stanova, biti rije{en na jedino mogu}i, zakonit i pravedan na~in - vra}anjem stanova u posjed vlasnicima i dodjelom zamjenskih stanova, sa mogu}no{}u otkupa, biv{im nosiocima stanarskog prava.
Za Udru`enje Josip GRUBI[I] i Esad FEJZAGI]

ZK 1/1 Ko je u ovoj situaciji stvarno diskriminisan i obespravljen? Nosioci stanarskog prava koji ve} 50 i vi{e godina besplatno koriste tu|e stanove, ili vlasnici tih stanova koji za cijelo to vrijeme od svih vlasni~kih prava raspola`u samo zemlji{noknji`nim izvatkom sa 1/1 upisanim pravom svojine?

prava na privatnim stanovima uz obrazlo`enje: “Budu}i da podnositelji zahtjeva stanuju u stanovima u privatnom vlasni{tvu, Sud primje}uje da postoji legitimni interes vlasnika da im se za{titi njihovo vlasni{tvo. Kad bi osobe u polo`aju podnositelja zahtjeva imale pravo kupiti stanove u privatnom vlasni{tvu u kojima stanuju, vlasnici bi bili izlo`eni prinudnoj obavezi prodati svoje stanove. Suprotno tome, osobe koje stanuju u stanovima u dru{tvenom vlasni{tvu koje imaju pravo kupiti te stanove, ne ugro`avaju vlasni~ka prava drugih osoba, jer vlasni{tvo tih sta no va ni je pri va tno. Ra zli ka izme|u ove dvije skupine stoga nije dis kri mi ni ra ju }a, jer pos to ji objektivno i razumno opravdanje da se negira to pravo biv{ih nosilaca stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasni{tvu, kako bi se za{titilo pravo vlasnika tih stanova. Stoga ova razlika u postupanju ne predstavlja diskriminaciju u smislu ~lana 14. Konvencije” . U ~lanku se po ko zna koji put obmanjuje javnost da je Republika Srpska dozvolila otkup privatnih stanova. Svako ko se slu`i internetom mo`e prona}i taj zakon i uvje-

Predstavljamo - Mazda CX-5

Tre}i, savremeniji brat
Test - Audi Q3 2.0 TDI Quattro S-Tronic

Kompaktne dimenzije u SUV tijelu Kawasaki Versys 1000 Ro|en za velike domete

12

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Bura oko Fonda ne prestaje
Za sve gra|ane isto
Prijedlog zakona o li~nim ispravama gra|ana BiH s formulacijom entitetsko dr`avljanstvo pogre{an je i vodi podjeli dru{tva, smatra predsjednik Na{e stranke Denis Gratz, koji je ju~er zajedno sa ~lanom Predsjedni{tva stranke Dinom Mustafi}em odr`ao pres-konferenciju. Govore}i o spomenutom prijedlogu zakona, Gratz je istakao da svi podaci u li~nim ispravama gra|ana BiH moraju biti propisani od dr`ave BiH, unificirani i obavezni za sve, a ne razli~iti i prepu{teni slobodnom izboru gra|ana. Gratz i Mustafi} isti~u da se ne mo`e pustiti na slobodnu volju gra|anima {ta i kako da upisuju u dokumente. Oni isti~u da se, ukoliko postoji potreba, entitetska pripadnost upi{e kao boravi{te nosioca li~ne isprave, s tim da bi to trebalo propisati kao obavezan element za sve u BiH.

Ba{i}: Bekan pri~a gluposti
lje mjere. Kako saznajemo od izvora bliskih Vladi, zahtjev ove institucije nije razmatran na Vladi FBiH. D`emal Ba{i} ka`e da je i on tra`io dono{enje privremene mjere, kojom }e se do kona~ne odluke onemogu}iti imenovanje novog sastava UO. No, podsje}a i na to da je i jedan od kandidata za izbor novog direktora Fonda zahtijevao hitnu intervenciju nekoliko dr`avnih institucija, tvrde}i da je u tekstu konkursa do{lo do bitne povrede zakona i odluke o imenovanju Fonda.

Ombudsmeni nisu dobili tra`eni odgovor od Vlade Federacije BiH i Ministarstva
Ove sedmice bi, prema rije~ima Fehima Bekana, predsjednika privremenog UO federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba s invaliditetom, Vlada FBiH trebalo da od nadle`ne komisije dobije imena kandidata za stalno ~lanstvo u Fondu. Razgovor je obavljen sa 19 kandidata. Provjerili smo, do 6. februara spisak u Vladu jo{ nije stigao. Istovremeno, privremeni UO Fonda donio je i odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Fonda, koji je u me|uvremenu zatvoren, a Bekan nije znao da li su imena kandidata odre|ena, niti to da li }e izbor direktora obaviti sada{nji UO ili onaj koji }e Vlada FBiH tek utvrditi: “Ja bih volio da to ne budemo mi” napomenuo je , Bekan, upu}uju}i nas na Agenciju za dr`avnu slu`bu. No, ovoj slu`bi se obratila Jasna Karahasanovi}, direktorica Libraga, gdje su je do~ekali iznena|eno.

Forsiranje NVO
Bekanovo insistiranje na navodnom sukobu interesa Ba{i} ovako komentari{e: “To je apsurd ili, ta~nije re~eno, glupost. Jer, i ostali aplikanti su ovla{tena lica udru`enja gra|ana (Lotos, Sumero, Savez slijepih Herceg-Bosne, Savez slijepih FBiH, Savez paraplegi~ara FBiH), ali su to i predstavnici pravnih subjekata koji po zakonu pola`u pravo na finansiranje i sufinansiranje i refundaciju sredstava Fonda, dakle koji zapo{ljavaju invalide pod posebnim uslovima, a tu su i predstavnici subjekata koji zapo{ljavaju invalide pod op{tim uslovima? Svi koji zapo{ljavanjem invalida sti~u pravo na sredstva Fonda samim tim su potencijalno u sukobu interesa, zato {to }e do}i u situaciju da odlu~uju o aplikaciji udru`enja, pravnog subjekta ili ustanove koju predstavlja. Kako se onda moglo desiti da samo jedni budu svrstani u tu kategoriju” pita Ba{i}, ukazuju}i na nekri, ti~ko forsiranje nevladinog sektora ili udru`enja.
E. KAMENICA

Fehim Bekan: Insistira na sukobu interesa

D`emal Ba{i}: Tra`io privremenu mjeru

Uslov za radna mjesta
“Koliko znam, Fond je osnovan, prije svega, zato da bi finansirao radna mjesta u privrednim dru{tvima. Samo ona mogu stvoriti vi{ak vrijednosti i time otvoriti nova radna mjesta. Neke od NVO imaju, zahvaljuju}i bud`etskim davanjima, ukupan godi{nji prihod ve}i od ukupnog prometa invalidskih firmi koje ga ostvaruju svojim radom, a ti bud`eti se pune jednim dijelom upravo i zahvaljuju}i firmama koje zapo{ljavaju invalide”, upozorava Ba{i}. macijama kojima raspola`emo, daleko smo od takve situacije. Nakon prednovogodi{njeg razrje{enja ranijih ~lanova UO, troje od njih su se obratili sudu i bh. ombudsmenima za ljudska prava zbog za{tite svojih interesa. I mi smo pokucali na vrata ombudsmena BiH, gdje nam je re~eno da su tokom 2011. i u 2012. godine oni primili prigovore razrje{enih ~lanova UO “koji su za to razrje{enje saznali putem internetske stranice Fonda” . Ombudsmeni su (u skladu sa ~lanom 23 Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH i ~l. 30 Pravila postupka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i ~lanom 16 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH) otvorili istragu, te uputili zahtjev za izja{njenje federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike i Vladi Federacije BiH. Od njih do danas nisu dobili nikakav odgovor, napominju nam ju~e ombudsmeni, dodaju}i da }e u skladu sa svojim mandatom poduzeti da-

RS neprivla~an stranom kapitalu
Par tija demokratskog progresa smatra da za vrijeme mandata ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a @eljke Cvijanovi} u entitet nije u{la nijedna ozbiljna strana investicija. Ova stranka smatra da uslovi za otvaranje novog biznisa nikad nisu bili te`i, a ambijent koji je stvorila Vlada RS-a ne privla~i investitore. PDP u saop{tenju navodi da je od predsjednika Narodne skup{tine Igora Radoji~i}a tra`io da se, o tome da li je Zakon o sistemu dr`avne pomo}i prenos nadle`nosti, izjasni Narodna skup{tina i da je SNSD, kojoj pripada ministrica Cvijanovi}, to odbio.

Obra}anja sudu
“Pa, direktor Fonda nije dr`avni slu`benik, kakve mi veze imamo s tim” tako je re~eno Karaha, sanovi}evoj, ~ime se samo jo{ vi{e zapetljava aktuelna situacija oko ovog fonda, ~iji bi rukovodni organi, da je sre}e, trebalo da se bave onim zbog ~ega je Fond osnovan. Sude}i prema infor-

Nakon odluke Vlade TK-a

Lijekovi dostupniji gra|anima
Ponovo o d`amiji ]ur~inica
Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH prihvatila je zahtjev na~elnika Op}ine Livno Luke ^elana za preispitivanje odluke kojom je livanjska d`amija ]ur~inica 2007. godine progla{ena nacionalnim spomenikom. Komisija je obavijestila Op}inu Livno da }e spornu odluku i naknadno dostavljenu dokumentaciju koja se odnosi na d`amiju ]ur~inica razmatrati sutra, a na sjednicu u Sarajevo pozvani su i predstavnici op}inske vlasti. Op}inske vlasti Livna pokrenule su i postupak za ocjenu ustavnosti odluke Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH pred Ustavnim sudom BiH. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja TKa, a koja je sa~injena prema internacionalnim neza{ti}enim nazivima lijeka. Ona je sastavljena od A i B liste. Kompletnu cijenu lijekova sa A liste snosi Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a, dok su u okviru B liste lijekovi sa u~e{}em Zavoda u procentualnom iznosu, odre|enom odlukom Vlade. Kako je objasnila Nada Pavlovi} - ^ali}, ministrica zdravlja Tuzlanskog kantona, A lista je obavezna za sve kantone, dok se B lista primjenjuje u skladu sa mogu}nostima kantona. Osnovna namjena dono{enja ovakve odluke, kazala je ministrica, jeste da se stanovni{tvu u svim kantonima osi-

LISTE A lista je obavezna za sve kantone, dok se B lista primjenjuje u skladu sa mogu}nostima kantona
gura dostupnost djelotvornih, sigurnih, kvalitetnih isplativih lijekova. “Komisija koja je sa~inila listu lijekova procijenila je da bi za

ovu namjenu bilo neophodno oko 32,5 miliona maraka. To je ono {to smo u mogu}nosti da izdvojimo, ali pod uslovom da upla}ivanje doprinosa zdravstvenog osiguranja u ovoj godini bude na nivou pro{logodi{njeg” kazala je ministrica, doda, ju}i da je nadle`na komisija predlo`ila da se primjenjuje A lista, a da se sa B liste koriste samo tri lijeka. A lista sadr`i 140 generi~kih naziva, dok se u okviru B liste nalaze lijekovi za te{ke i rijetke bolesti - dijabetes insipidus i refrakterna epilepsija. Ukupno 16 osoba je oboljelo na podru~ju Kantona od ove dvije bolesti.
S. K.

Nada Pavlovi} - ^ali}: Izdvojili 32,5 miliona KM

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

INSTITUCIJE BiH I DALJE BEZ BUD@ETA

Kasne januarske pla}e
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH ignorisao zaklju~ak Zajedni~kog kolegija PSBiH, na koji je i sam stavio potpis
Isplata januarskih pla}a za oko 22.000 bud`etskih korisnika u institucijama BiH nije krenula i takvo stanje }e ostati sve dok se ne steknu uslovi za provedbu odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal (januar - mart) 2012, a to je objava bud`eta institucija BiH za 2011. u Slu`benom glasniku BiH. Ovo je za Oslobo|enje ju~er potvrdio Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH.

Odgo|ena konferencija o vje`bi
Planirana finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. odgo|ena je zbog prirodnih nepogoda u na{oj zemlji koje su prouzrokovale nemogu}nost dolaska sudionika iz Njema~ke, Srbije i Makedonije. Istovremeno, otkazane su i izjave za medije planirane za danas u hotelu Radon Plaza, saop}io je Ured za odnose s javno{}u Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Bez objave
Iako je bud`et institucija i me|unarodnih obaveza BiH za 2011. u skladu sa zaklju~kom Zajedni~kog kolegija Parlamentarne skup{tine BiH trebao biti objavljen jo{ u petak, 3. februara, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Milorad @ivkovi} u poslijepodnevnim satima tog dana iz svog kabineta izdao je saop}enje u kojem je naveo kako se za to nisu stekli uvjeti. - Stavom da, ipak, ne objavi bud`et institucija BiH za 2011. u Slu`benom glasniku BiH,

Primopredaja posmrtnih ostataka
Institucije BiH: Pla}e jo{ nisu upla}ene na ra~une uposlenika

Vranki} potpisao vra}anje duga
Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}, 3. februara, u kasnim poslijepodnevnim satima, kako tvrdi njegov zamjenik Fuad Kasumovi}, ipak „je pod pritiskom potpisao da se otpo~ne ser visiranje vanjskog duga“. - Na nalogu postoje potpisnici i njegovi zamjenici. Ja sam izdao obavje{tenje da }e svako onaj ko umjesto mene potpi{e bilo kakav akt po~initi nezakonitost i da }e kad-tad za to odgovarati. Svako ko se igra sa ovako ozbiljnim stvarima treba da zna da }e ra~uni sti}i na naplatu. A, onda }e morati na sudu objasniti u ~ije ime su radili nezakonitosti, naveo je Kasumovi}.

@ivkovi} je pokazao da je samo mali slijepi poslu{nik svojih stvarnih naredbodavaca - ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a i predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. Da je tako, svjedo~i ~injenica da je ranije, na zaklju~ak Zajedni~kog kolegija PSBiH i sam stavio potpis da }e bud`et biti objavljen, ako do petka ne stigne akt iz Predsjedni{tva BiH. Dakle, @ivkovi} zapravo ni{ta ne odlu~uje, on je samo izvr{ilac, zaklju~io je Kasumovi}. Isplata pla}a za januar bud`etskim korisnicima trebala je otpo~eti sukcesivno od 1. februara, {to se nije desilo. Zamjenik ministra finansija i trezora BiH nagla{ava kako se isplata pla}a uglavnom zavr{i do 7. u mjesecu, osim kada pada vikend, kada je taj rok do 10.

[ta }e re}i revizija?
- U februaru niko do daljnjeg ne}e primati pla}u. Osim pla}a, ne mogu se izvr{avati ni ostali materijalni tro{kovi. Interesantno }e biti vidjeti {ta }e re}i Ured za reviziju insti-

tucija BiH i da li }e konstatirati grubo kr{enje zakona i Ustava BiH koje je na djelu. U tom smislu pitanje je i kako }e ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} opravdati dnevnice i nedavno putovanje u Be~, u Austriju. Nema nikakvih tro{kova i to svima treba biti jasno. Ja sam kartu za autoput (putarinu) do Zenice od 100 KM platio iz vlastitog d`epa, naglasio je Kasumovi}. On je naglasio kako najve}u odgovornost za stanje, kada su u pitanju „nezakonite i nelegalne transakcije - raspodjele prihoda sa jedinstvenog ra~una trezora BiH, snosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH“ Kasumovi} . je upozorio kako je zabrinjavaju}e stanje anarhije koje je na djelu te pozvao Tu`ila{tvo BiH da hitno reagira kako bi se situacija vratila u zakonske i ustavne okvire. Sve dok dr`avne institucije BiH ne donesu svoj bud`et, odnosno ne bude utvr|en globalni fiskalni okvir, entiteti nisu mogli donositi svoje bud`ete za 2012. ve} samo odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal.
A. TERZI]

Na Grani~nom prela zu Bosanska Gradi{ka izvr{ena je primopredaja posmrtnih ostataka gra|ana BiH i Hrvatske koji su preliminarno identificirani putem metode DNK. Radi se o posmrtnim ostacima bra}e Nurije i Juse Kari}a, koji su nestali na relaciji Zvornik - Ruma (Srbija) 1992. godine, Muje Ibri{imovi}a, koji je nestao 1992. u Beogradu, te Mehe Miski}a, koji je nestao na podru~ju Republike Hrvatske u blizini grani~nog prela za. “Institut za nestale osobe preuzeo je od Ureda za zato~ene i nestale Republike Hrvatske posmrtne ostatke bra}e Kari}, Ibri{imovi}a i Miski}a, kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Institut je predao Uredu za zato~ene i nestale Hrvatske posmrtne ostatke Danka Jamana i Gorana [imunca, koji su nestali 1992. u mjestu Korace, Bosanski Brod, tako|er preliminarno identificiranih metodom DNK.

Okon~ana istraga FUP-a

Trnini} zloupotrijebio polo`aj
Protiv Slobodana Trnini}a, biv{eg direktora JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, i jo{ ~etiri osobe iz ove ustanove ju~er su slu`benici Federalne uprave policije podnijeli izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu. Trnini} i ostali prijavljeni su zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja i pomaganja po~iniocu krivi~nog djela, prilikom nazakonitog zapo{ljavanja. Pored Trnini}a, u prijavi se nalaze i K. K, Enida N. E, biv{a {efica pravne slu`be, R. V. i S. T. Prvoprijavljeni Trnini} je, od 2007. do 2010. godine, iskori{tavaju}i svoj polo`aj direktora u Domovima zdravlja KS-a zaposlio 587 radnika, {to je vi{e od broja koji Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a priznaje i finansira. Potom je dio sredstava dozna~enih od Zavoda na ime materijalnih tro{kova preusmjerio na isplatu pla}a, doprinosa i ostalih naknada. Time je o{tetio osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a i Dom zdravlja za oko 16.387.000 KM. To je za posljedicu imalo nepru`anje adekvatne i kvalitetne usluge zdravstvene za{tite osiguranicima Zavoda usljed nedostatka medicinskog materijala, te stvaranje dugova prema dobavlja~ima. U prijavi policije se navodi da je Trnini} prilikom zapo{ljavanja radnika zaobi{ao Slu`bu za zapo{ljavanje KS-a. Za drugoprijavljenog do ~etvrtoprijavljene policija je ustanovila da su iskoristili slu`beni polo`aj potpisuju}i specifikacije za obra~un pla}a i radnika, kao i virmanske naloge, ~ime su dio sredstava dozna~enih od Zavoda na ime materijalnih tro{kova, kao i prihode Ustanove izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja, preusmjerili u isplate pla}a i doprinosa za radnike koje Zavod nikada nije priznao, niti je za njih osigurao finansijska sredstva. Istraga protiv Trnini}a krenula je nakon {to je Kantonalno tu`ila{tvo dobilo anonimnu prijavu. Paralelno sa istragom koju je vodio FMUP, Slobodan Trnini} je nakon {to je smijenjen, podnio tu`bu protiv Vlade Kantona Sarajevo jer su ga, kako je naveo u tu`bi, smijenili mimo odluke Upravnog odbora. On tvrdi da se radi o politi~ki montiranoj hajci koju je SDP organizovao na njega, jer je bio na mjestu koje je trebalo da pripadne kadrovima te stranke. D. P.

Misa zadu{nica ubijenim franjevcima
U sklopu obilje`avanja drugog dana pobijenih hercegova~kih franjevaca, u [irokom Brijegu je odr`ana sveta misa zadu{nica koju je predslavio fra Mi ljen ko Sto ji} u su slav lju s fra Vitomirom Musom, fra Danom Kara~i }em, fra Ven de li nom Ka ra ~i }em i fra Vinom Ledu{i}em. “Kroz ovo vrije me na po se ban se na ~in u ovim svetim misama zadu{nicama molimo za du {e po bi je nih her ce gova ~kih fra njeva ca. Jednoga dana kad ih Crkva, ili barem neke od njih, proglasi mu~enicima, odnosno bla`enima i svetima, molit }emo se njima”, ka zao je fra Miljenko. Dodao je da dok “ovo ~inimo, sjetimo se da ne smijemo mrziti. Trebamo oprostiti, ali ne zaboravljati u~injeno i iz svega izvla~iti odre|ene zaklju~ke”.

Slobodan Trnini}: Zaposlio 587 radnika

14

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Prijedor tokom vikenda su u Ulici 29. novembra uhapsili Vahida Zahirovi}a, ro|enog 1976. godine u Vlasenici, a nastanjenog u Novom Sarajevu. Zahirovi} je priveden na osnovu centralne potjernice koju je za njim raspisalo Kantonalno tu`ila{tvo Mostar, te je predat slu`benicima Sudske policije Biha}, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka.

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Vahid Zahirovi} uhap{en po potjernici

Uhva}eni maloljetni kradljivci

Bijeljinska policija privela je dvojicu maloljetnika koji se sumnji~e da su nekoliko sati ranije u Ulici kralja Dragutina oteli ta{nu od prolaznice S. N, te pobjegli. Kod privedenih ma lo lje tni ka na|ena je ukradena torba, kao i dokumenti vlasnice, dok novca nije ni bilo. Maloljetnici su saslu{ani u prisustvu roditelja, a protiv njih }e bi ti po dne sen iz vje {taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina zbog drske kra|e.

Bosanska Dubica

SARAJEVO Izre~ena presuda uhap{enim u akciji Kum
naka BiH, kojima su upravljali dr`avljani BiH. Oni su uhap{eni istog dana zbog sumnje da su krijum~arili osobe, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Dr`avljani Somalije i Afganistana predati su Terenskom centru Banja Luka, Slu`bi za poslove sa strancima BiH.

Otkriveno osam ilegalaca
Dva dr`avljanina BiH uhap{ena su na podru~ju op{tine Bosanska Dubica zbog krijum~arenja osam stranih dr`avljana iz Somalije i Afganistana, javila je Srna. Strani dr`avljani, koji nisu imali identifikacione dokumente, otkriveni su u petak, 4. februara, u dva putni~ka vozila registarskih oz-

Vukovi} i ostali na izricanju presude

Foto: A. KAJMOVI]

Automafija{ima
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZENICA U skladu sa Odlukom direktora JU Dom zdravlja Zenica, broj 691/12 od 6. 2. 2012. godine, objavljuje se slijede}i

112 mjeseci zatvora
Dejan Vukovi}, zvani Super Beba, Sre}ko Mandi}, Mla|en Veljovi}, Milosav Samard`i} i Sre}ko Trifkovi} nakon presude pu{teni na slobodu Automobile krali u Sarajevu, a sakrivali u Hercegovini i Crnoj Gori
U Kantonalnom sudu Sarajevo ju~er je izre~ena presuda Dejanu Vukovi}u, zvanom Super Beba (29), Sre}ku Trifkovi}u (26), Sre}ku Mandi}u (28), Mla|enu Veljovi}u (24) i Milosavu Samard`i}u (36) od ukupno 112 mjeseci zatvora zbog kra|e automobila i iznuda koje su po~inili u Kantonu Sarajevo.
Vije}em predsjedavala sutkinja Dalida Burzi}

O G L A S
o poni{tenju dijela oglasa objavljenog u listu „Oslobo|enje“ 10. 1. 2012. godine Poni{tava se dio oglasa objavljenog u listu „Oslobo|enje“ 10. 1. 2012. godine za izbor na specijalizaciju, pod ta~kom 1. podta~ka 4. sa nazivom: „Pedijatrija - 1 izvr{ilac“.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 105534 11 P 2 Sarajevo, 23. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo, protiv tu`enog Zoran Dragovi} iz Banje Luke, Du{ka Ko{}ice 6, radi duga v.s.p. 3.942,59 KM, objavljuje sljede}i

Poziva se tu`eni Dragovi} Zoran da dostavi pisani odgovor na tu`bu, u roku od 30 dana, uz napomenu da pisani odgovor na tu`bu mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni ospori tu`beni zahtjev, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Prvotu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti i protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be tu`enom smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Kraji{nik Dubravka

Na|eni dijelovi
Presudu im je na osnovu sporazuma o priznanju krivnje izrekla sutkinja Dalida Burzi}, a osu|enima je ukinut pritvor u kojem su se nalazili od januara pro{le godine. Konkretno, Samard`i} i Vukovi} su dobili po 30, Trifkovi} 20, Mandi} 19, a Veljovi} 13 mjeseci zatvora. Vukovi}, Mandi}, Veljovi}, Samard`i} i Trifkovi} su uhap{eni po~etkom pro{le godine u policijskoj akciji MUP-a Kantona Sarajevo i CJB-a Isto~no Sarajevo kodnog naziva Kum. U istoj akciji uhap{eni su i Nijaz Karkelja, zvani Nisko (37), kao i Pe|a Spai} (28), ali je postupak protiv njih dvojice izdvojen. Osu|eni su bili dio dobro organizovane grupe koja se bavila kra|ama skupocjenih automobila i iznudama novca od vlasnika. Krali su golfove visoke klase, te {kode,

Kod ovog suda podnesena je tu`ba 13. 7. 2009. godine u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo, protiv tu`enog Zoran Dragovi}. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu: Tu`eni Dragovi} Zoran je du`an tu`itelju izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanje u novcu i to na ime duga po debitnoj kartici u ukupnom iznosu od 3.942,59 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period podno{enja sudu tu`be do kona~ne isplate, uklju~uju}i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 140371 10 P Sarajevo, 1. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja MOJA BANKA pravni sljednik FIMA Banke d.d. Sarajevo, Ul. kolodvorska br. 5, protiv tu`enog Sad`ak Harisa iz Sarajeva, Trg nezavisnosti br. 27, radi isplate potra`ivanja, v.s. 4.642,08 KM, 1. 2. 2012. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni Sad`ak Haris du`an je isplatiti tu`iocu

iznos od 4.642,08 KM, sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom u skladu sa ~lanom 1. Zakona o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od 4.591,56 KM, po~ev od 1. 12. 2009. godine do dana kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 278,52 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka. SUDIJA Naida Tabakovi}

pasate, audije i terence VW touareg. Ukradene automobile, za koje nisu dobijali otkupninu, sakrivali su, prodavali i prebacivali na autootpade u Podgorici (Crna Gora) i Bile}i. S obzirom na to da su policijski inspektori na ovim autootpadima prona{li dijelove ukradenih automobila istraga je pro{irena i na neke osobe iz Crne Gore. Policija je na autootpadu u vlasni{tvu Vladimira Gruba~i}a (31) u Bile}i prona{la dijelove {est auta, za koje je utvr|eno da su ukradeni u Sarajevu.

"Rad" po nalogu
Dijelovi nekoliko ukradenih automobila su na|eni i u radionici

Andreja Ivanovi}a u Crnoj Gori. Sumnja se da su ~lanovi ove grupe za skupocjene automobile od vlasnika tra`ili i po nekoliko hiljada KM na ime povrata vozila. U op tu `ni ci pro tiv ju~er osu|enih se navodi da su radili po nalogu Njego{a Purkovi}a i Danila Cicovi}a, koji se kao i Gruba~i}, te Danilo Milutinovi} i Ivanovi} nalaze u bjekstvu. Nakon policijske akcije Kum, ali i nakon hap{enja [emsudina Hod`i}a i drugih kojima se sudi u Sudu BiH u prva tri mjeseca pro{le godine, kra|e automobila u Sarajevu su smanjene za ~ak 58, a iznude za 87 posto.
Dk. OMERAGI]

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Tre}e sarajevske policijske uprave u nedjelju su, na osnovu potrage, prona{li i priveli A. M, ro|enog 1977. godine u Modri~i, a nastanjenog u Sarajevu. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a A. M. je u poslijepodnevnim satima predat slu`benicima Sudske policije Kantona Sarajevo, potvr|eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

15

Priveden po potrazi

Izgorjela ku}a

U Bosanskoj ulici u naselju Gornja Tuzla preksino} je buknuo po`ar u kojem je potpuno izgorjela ku}a u vlasni{tvu M. H. (1952) i E. A. (1959), saop}eno je iz MUP-a TK-a. Po`ar su lokalizovali vatrogasci. Nakon {to je vatra potpuno uga{ena, uvi|aj su izvr{ili slu`benici Inspektorata za za{titu od po`ara MUP-a TK-a i slu`benici tuzlanske krim-policije, koji rade na dokumentovanju ovog doga|aja.

Nesre}a u Kova~nici Bratstvo u Novom Travniku

Poginuo kradu}i lim sa krova
Dvadesetdvogodi{nji Avdo Keman iz Novog Travnika smrtno je stradao, dok je Nevzad ^aki} (24), tako|e iz Novog Travnika, zadobio te{ke povrede preksino} kada su pali sa krova magacina vlasni{tvo firme Kova~nica Bratstvo Novi Travnik (BNT), koja je u ste~aju.

Avdo Keman stradao, dok je Nevzad ^aki} te{ko povrije|en Propali kroz krov sa kojeg su skidali lim kako bi ga prodali kao sekundarnu sirovinu
su kroz krov starog skladi{ta propali radnici tog preduze}a koji su ~istili snijeg. Kasnije se ispostavilo da se radilo o kradljivcima sekundarnih sirovina. Kako se moglo saznati, nastradali Avdo Keman organima istrage od prije je poznat po kra|ama sekundarnih sirovina. Oni koji ga poznaju pri~aju da je `ivio s majkom, te bra}om i sestrama. S obzirom na to da je najstariji od njih, snalazio se kradu}i staro `eljezo, lim ili drva u obli`njoj {umi. Navodno ni saobra}ajnu {kolu nije zavr{io do kraja, a kada bi ga nastavnici pitali za{to sebi dopu{ta da ga policija odvodi iz {kole ili hapsi na ulici, Keman je odgovarao da mora nekako da prehrani porodicu. Te{ko povrije|eni Nevzad ^aki} odmah je preba~en na Odjeljenje intenzivne njege na Klinici za hirurgiju Kantonalne bolnice

U~estale kra|e
Keman i ^aki} te njihov poznanik D. M. u nedjelju nave~er su krenuli da ukradu lim sa krova starog magacina. D. M. je ostao na tlu, vjerovatno da ~uva stra`u, a Keman i ^aki} su se popeli na objekat visine 20-ak metara. Namjeravali su skinuti lim i pripremiti ga za transport, a potom nazvati jednu osobu koja je trebala kombijem da odveze ukradeni materijal. Mje{tani Novog Travnika isti~u da su

kra|e u firmi Bratstvo Novi Travnik u~estale, te da lopovi obi~no odnose staro `eljezo. O~ito da ovaj put Keman, ^aki} i njihovi pomaga~i nisu imali ni{ta drugo odnijeti osim lima kojim je pokriven magacin, pa su se uprkos velikom snijegu i niskim temperaturama, popeli na krov da ga skidaju. [ta se desilo za sada nije poznato. Pretpostavlja se da su, nakon {to su skinuli komad lima, ostali na izolaciji od staklene vune, te najvjerovatnije propali. Policiju i Hitnu pomo} je, saznajemo, obavijestio D. M, a tokom uvi|aja na tlu ispod rupe na krovu, kroz koju su propali Keman i ^aki}, na|ena je staklena vuna.

Klinika za ortopediju i traumatologiju: ^aki} na intenzivnoj njezi

Prehranjivao porodicu
U prvi mah stanari Ulice Mehmeda Spahe, gdje se nalazi ova firma, pomislili su da

Travnik. Me|utim, zbog te`ine povreda ubrzo je transportovan u bolnicu Ko{evo, gdje je primljen tri sata iza pono}i. Ljekari su mu konstatovali nekoliko lomova kostiju, te je smje{ten Odjel intenzivne njege Klinike za ortopediju i traumatologiju. D. PAVLOVI]

Odgo|eno su|enje za ubistvo Admira Veli~anina

Sud BiH

Hajriz i Me{i} tra`e izuze}e

predsjedavaju}eg Vije}a
Zbog zahtjeva za izuze}e predsjedavaju}eg Sudskog vije}a Enesa Mali}begovi}a, koji su podnijeli optu`eni Demir Me{i} (30) i Ali{an Hajriz (26), te njihovi advokati po slu`benoj du`nosti D`evad Kadriba{i} i Maida Grizovi}, u Kantonalnom sudu u Zenici ju~er je su|enje za ubistvo Dobojlije Admira Veli~anina prekinuto do daljnjeg.

Optu`eni i njihovi advokati zatra`ili izuze}e Enesa Mali}begovi}a jer je bio u vije}u koje je odlu~ivalo o produ`enju pritvora

Droga na|ena u vozilu

Luan Oruqi ostaje iza re{etaka

Lanci i policajci
Predmet }e, naime, biti upu}en na op}u sjednicu sudija zeni~kog Suda koje }e se o~itovati o zahtjevu narednih dana. Ina~e, izuze}e je, kako su istakli optu`eni i njihovi advokati, zatra`eno jer je sudija Mali}begovi} bio u vije}u koje je odlu~ivalo o produ`enju pritvora. Ina~e, Hajriz i Me{i}, koji su na jednom od ro~i{ta za produ`enje pritvora napravili incident te poku{ali pobje}i iz sudnice, u ~emu su ih sprije~ili sudski policajci, na ju~era{njem pretresu su bili vezani lisicama i lancima, a uz njih je bilo deset sudskih policajaca. Hajriz je drskim pona{anjem uspio isprovocirati sudiju Mali}begovi}a, koji ga
Ali{an Hajriz Demir Me{i}

je nekoliko puta upozorio i najavio da bi u slu~aju takvog pona{anja mogao biti odstranjen iz sudnice. Naime, prilikom davanja podataka, na pitanje da li je zaposlen, odgovorio je kako ponekad o~isti snijeg u pritvorskoj jedinici, a na upozorenje sudije, odbrusio da }e davati takve odgovore ukoliko mu "sudije budu postavljale takva glupa pitanja". Nakon toga je sjeo i rekao da, {to se njega ti~e, mo`e odmah biti vra}en u pritvorsku jedinicu. "Nemam ni{ta sa ubistvom mog prijatelja rahmetli Admira", kazao je Me{i}, te dodao da se boji da ne}e imati fer su|enje.

Tijelo Veli~anina, podsje}amo, na|eno je 17. septembra pro{le godine na lokalitetu Gra{nica kod Pepelarske Rijeke, u mjestu Begov Han, op}ina @ep~e.

Hitac u glavu
Ubijenom su bile vezane ruke i noge, a usmr}en je hicem iz pu{ke ispaljenim u glavu iz neposredne blizine, nakon ~ega je le{ ba~en u provaliju duboku 53 metra. Hajriz i Me{i} uhap{eni su u ~etiri dana kasnije u Vrbovskoj ulici u Sarajevu, a u ku}i gdje su boravili, na|ena su dva pi{tolja, automatska pu{ka, te policijske radiostanice. Mi. D.

Sud BiH odredio je jednomjese~ni pritvor 40godi{njem Luanu Oruqiju sa Kosova koji se sumnji~i da je {vercovao 6,65 kilograma heroina, ~ija se vrijednost u uli~noj prodaji procjenjuje na oko milion KM. Oruqija su na podru~ju sarajevskog naselja Ilid`a uhapsili pripadnici SIPA nakon {to je u pretresu njegovog automobila prona|en heroin. Iz SIPA su saop}ili da je zaplijenjena droga izuzetno visoke ~isto}e prokrijum~arena sa podru~ja Crne Gore, preko Srbije u BiH. Policija je drogu prona{la u dvanaest pakovanja smje{tenih na skrivenom mjestu u vozilu. Akcija pripadnika SIPA i Tu`ila{tva BiH izvedena je nakon vi{emjese~nih operativnih aktivnosti, a provedena je u saradnji sa policijom Crne Gore, Grani~nom policijom BiH i CJB-om Isto~no Sarajevo. Oruqiju je pritvor odre|en zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao pobje}i iz zemlje i postati nedostupan bh. pravosu|u, te ometati istragu, prikrivati dokaze, te uticati na svjedoke ili sau~esnike. Dk. O.

16

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

ZA[TO JE U BiH SVE POLITIKA SLU^AJ G

POINT konferencija u Sarajevu
U Art kinu Kriterion u Sarajevu }e od 16. do 18. februara biti odr`ana POINT konferencija u organizaciji UG-a Za{to ne iz Bosne i Hercegovine, CRTA iz Srbije i Fondacije Metamorphosis iz Makedonije, na kojoj }e biti vi{e od 300 u~esnika iz BiH, regiona, Evrope, te SAD-a, Egipta i drugih zemalja svijeta. POINT konferencija o politi~koj odgovornosti i novim tehnologijama je prva konferencija ovog tipa u BiH i regionu, koja }e na isto mjesto dovesti gra|anski aktivizam, politi~ku odgovornost, nove medije i nove tehnologije, saop}eno je iz UG-a Za{to ne. Konferencija }e tokom ta tri dana kroz 30-ak doga|aja predstaviti neke od najzna~ajnijih imena iz ovih oblasti, a ugostit }e vi{e od 50 govornika i panelista.

Zalo`ba n
^apljinski HDZ i nekada{nji op}inski du`nosnici osnovali su privatnu firmu pod nazivom Zalo`ba kralja Tomislava, a zatim joj dodijelili privatno zemlji{te, javne objekte i bud`etski novac. Op}ina je pro{le godine bila primorana platiti od{tetu vlasniku oduzete zemlje. Danas najavljuje pokretanje spora protiv Zalo`be zbog nano{enja {tete Op}ini
Pi{e: Centar za istra`iva~ko novinarstvo

Biv{i predsjednik Op}inskog vije}a ^apljina Miroslav \evenica je sa strana~kim kolegama iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) prije 14 godina osnovao Zalo`bu kralja Tomislava i dodijelio joj privatno zemlji{te gra|ana na kojem je sagra|ena tr`nica.

Osumnji~ene i sudije
Dok Zalo`ba ostvaruje zaradu od rente na tr`nici, Op}ina je bila primorana platiti od{tetu biv{em vlasniku zemlji{ta. Sada najavljuju pokretanje upravnog spora protiv Zalo`be zbog kr{enja zakona kojima je nanesena {teta Op}ini. Osnivanje Zalo`be, kao i dodjela zemlji{ta, predmet su istrage koju tu`ila{tva na razli~itim nivoima provode ve} devet i po godina. Vi{e op}inskih ~elnika i sudija osumnji~eno je 2002. godine da su nezakonito dodijelili zemlji{te i bud`etski novac Zalo`bi, odnosno dozvolili upis njenog osniva~kog kapitala i uknji`bu zemlji{ta. Prema navodima iz zahtjeva za provo|enje istrage Tu`ila{tva Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK), jedan od osumnji~enih - \evenica – Zalo`bi je 1998. godine dodijelio privatno zemlji{te, povr{ine od oko 35.000 metara kvadratnih. Vrijednost zemlji{ta je procijenjena na 570.000 KM. Predmet se od septembra 2006. nalazi u Tu`ila{tvu Kantona Sarajevo. Posjed na kojim je sagra|ena tr`nica pripadao je porodici Dra{ko iz Tasov~i}a kod ^apljine. Zemlju su im 1988. godine oduzele biv{e komunisti~ke vlasti zbog izgradnje poslovne zone. Rajka Dra{ko je godinama vodila spor sa Op}inom, tra`e}i nadoknadu {tete. Nagodbom iz jula 2011. godine iz bud`eta Op}ine joj je ispla}ena od{teta od 151.000 KM. Smiljan Vidi}, na~elnik ^apljine, ka`e: “Radi se o jednoj neprirodnoj situaciji; da ja uzmem nekome ne{to i poklonim vama. Onda netko tu`i, ne vas koji u`ivate i zara|ujete na toj zemlji svaki dan, nego se to pla}a iz op}inskog prora~una” . Advokata Marinka Kati}a, tada{njeg suca Osnovnog suda u ^apljini, zbog uknji`be privatnog zemlji{ta u vlasni{tvo Zalo`be smijenio je Ured visokog predstavnika (OHR) u junu 2002. godine.
Zalo`ba u zgradi Hrvatskog kulturnog sredi{ta u ^apljini godinama gradi kazali{te

Zatvoreno 119 privatnih radnji
U op{tini Bratunac u pro{loj godini je, zbog drasti~no smanjenog prometa, zatvoreno i odjavljeno 119 samostalnih ugostiteljskih, trgova~kih, zanatskih i uslu`nih radnji, {to je oko tre}ina od ukupnog broja. Taj proces je nastavljen i u ovoj godini, kada su odjavljene ~etiri samostalne radnje, jer njihovi vlasnici ne mogu da obezbijede plate zaposlenima i da pla}aju poreze i doprinose, navodi se u podacima Odjeljenja za privredu i dru{tvene djelatnosti Op{tine Bratunac. Svi koji su bili zaposleni u radnjama koje su zatvorene prijavili su se u op{tinski Biro za zapo{ljavanje, tako da je sada u Bratuncu registrovano vi{e od 4.000 nezaposlenih lica, {to je rekord za posljednjih 16 poslijeratnih godina.

Dobar posao Tu`ila{tva USK-a
Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona je tokom pro{le godine primilo 4.807 predmeta, {to je za oko 488 predmeta ili 11 posto vi{e u odnosu na 2010. godinu, re~eno je ju~er na redovnoj godi{njoj preskonferenciji. Uprkos pove}anom prilivu prijava, {to je rezultat profesionalnijeg rada policije, Tu`ila{tvo je tokom 2011. rije{ilo 2.204 predmeta protiv 3.129 osoba, {to je za oko pet posto vi{e rije{enih predmeta od priliva, kazao je glavni kantonalni tu`ilac Asim D`afi}. Po njegovim rije~ima, na takav na~in postepeno se smanjuju zaostaci, a planiraju i tokom ove godine rije{iti kompletan priliv te pet do 10 posto zaostatka. Tome }e svakako doprinijeti i realizacija odluke Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a o pove}anju broja tu`ilaca s 22 na 26.

Firma u privatnom vlasni{tvu
Prema podacima iz Sudskog registra Op}inskog suda u Mostaru, Zalo-

`bu su 1997. osnovali HDZ ^apljina, kulturno-umjetni~ka dru{tva iz ^apljine - Zora i Selja~ka sloga i ^apljina, podru`nica Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja i 15 osoba, uklju~uju}i \evenicu i biv{e na~elnike Krunoslava Kordi}a, Peru Markovi}a i Stjepana [utala. Jedan od osniva~a je i ministar finansija BiH Dragan Vranki}, koji je u vrijeme osnivanja Zalo`be bio zamjenik ministra finansija HNK-a. Svi su oni u tom trenutku bili ~lanovi HDZ-a. Osniva~ki kapital Zalo`be je iznosio 70.300 KM. Prema podacima iz sudskog registra, HDZ je uplatio 50.000 KM, ~etiri organizacije po 5.000 KM te 15 pojedinaca po 20 KM. Me|utim, istraga policije i tu`ila{tva je pokazala da je cijeli osniva~ki ulog uplatio HDZ, zbog ~ega se nekada{nji sudija, a dana{nji advokat Biljana Sesar - Bunti} sumnji~i da je omogu}ila upis vlasni{tva i na druge organizacije i osobe, iako nije bilo dokaza da su oni te iznose stvarno i uplatili. Sesar - Bunti} je novinarima Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva rekla da se ne mo`e ba{ svega sjetiti, ali da u na~inu registracije nije bilo protuzakonitosti. U novembru 2002. Op}inski odbor HDZ-a, sa Stjepanom Kre{i}em na ~elu, donio je odluku o povla~enju stranke iz Zalo`be, navode}i kao razlog o~uvanje digniteta i opstojnost ustanove kao nestrana~ke organizacije. Svoj udio u Zalo`bi HDZ je tada prenio na tri kulturno-umjetni~ka dru{tva i Udrugu roditelja. Ipak, predstavnici ovih udru`enja ka`u da nisu aktivno uklju~eni u upravljanje Zalo`bom. Nakon {to je 2006. godine dio rukovodilaca i ~lanova HDZ-a formirao HDZ 1990, ve}i dio osniva~a Zalo`be pre{ao je u novoosnovanu stranku. Zalo`bom upravlja Upravno vije}e koje uz Vranki}a i Markovi}a - koji je danas ~lan uprave Hrvatske elektro-

Slavko Dodik, direktor Tr`nice na veliko, ka`e da firma izdaje natkrivene poslovne prostore, ugostiteljske objekte i tezge na otvorenom

privrede, ~ine i Nikola Kre{i} - direktor Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, Zdenko Vego - jedan od direktora Komunalnog poduze}a ^apljina i Perica Jurkovi} - predsjednik Privredne komore HNK-a. Markovi} je kazao da svi ~lanovi vije}a rade volonterski. Dugogodi{nji ravnatelj Zalo`be \evenica i tri od pet ~lanova vije}a sa kojima su razgovarali novinari CIN-a ka`u da je Zalo`ba udruga i da joj nije cilj da ostvaruje profit. Na web stranici Op}ine ^apljina Zalo`ba se, tako|er, vodi kao udruga. Me|utim, Zalo`ba je na Op}inskom sudu u Mostaru registrovana kao privatna firma. U svom nazivu ima rije~ ustanova, a registrovane djelatnosti su joj za{tita kulturne ba{tine te djelatnost knji`nica i objekata za kulturne priredbe. U registru ka`u da je dio dokumenata o Zalo`bi nestao tokom selidbe i po`ara. U kantonalnoj inspekciji ka`u da Zalo`bu nisu kontrolisali, jer nemaju ingerencije nad udru`enjima.

Tr`nica na veliko
Zalo`ba ima imovinu vrijednu 5,6 miliona KM. Vlasnici su Hrvatskog kulturnog sredi{ta u ^apljini, u kojem je i kazali{te u izgradnji, Tr`nice na veliko u Tasov~i}ima, Galerije u Potkosi kod Stoca kao i vrijednih umjetni~kih djela. Prihodi firme Tr`nica na veliko su u protekle tri godine u prosjeku iznosili 650.000 KM iz kojih se dijelom finansira i rad Zalo`be. Op}inske vlasti su 1995. godine osnovale firmu Veletr`nica koja je u Tasov~i}ima imala tr`nicu na kojoj su se prodavali poljoprivredni proizvodi. Nakon prenosa zemlji{ta na Zalo`bu, njeno Upravno vije}e je u aprilu 1999. godine donijelo odluku da na istoj adresi formira preduze}e Tr`nica na veliko. Nakon registracije Tr`nice na veliko op}inska firma je prestala poslovati, a njen direktor Slavko Dodig

DONACIJE Hrvatska Vlada je od 2006. godine do danas dodijelila Zalo`bi najmanje 116.000 KM u sklopu donacija za projekte institucijama od zna~aja za Hrvate u BiH. Pro{le godine su dobili oko 36.000 KM za ure|enje dvorane za kazali{te

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

17

ALERIJE KOJA ZARA\UJE NA TR@NICI

a veliko
Galerija u mjestu Potkosa u blizini Stoca imovina je Zalo`be Kralja Tomislava iz ^apljine

Proizvodi iz Hrvatske dobrog kvaliteta
Vr{ilac du`nosti direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Darko ^obanov izjavio je za Srnu da predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a Republike Srpske Vladimir Usorac svojim sumnjama da “Hrvatska `eli da se oslobodi lo{ih proizvoda prije ulaska u EU, izvoze}i ih u BiH’’, neosnovano i nepotrebno uznemirava javnost. “Odgovorno tvrdim da nije bilo promjena u re`imu trgovine sa Hrvatskom i da je on posljednjih godina ujedna~en u smislu i koli~ina i vrsta proizvoda koji se uvoze. Kontrole koje se provode na granici na robi koja se uvozi jednake su za sve proizvode bez obzira na njihovu zemlju porijekla i tu nema izuzetaka’’, kategori~an je ^obanov.

Snijeg odgodio {trajk
Sindikat MUP-a Livanjskog kantona odgodio je {trajk policijskih slu`benika najavljen za 8. februar do stavljanja van snage odluke kantonalne Vlade o progla{enju stanja elementarne nepogode na podru~ju ovog kantona. “Sindikat MUP-a ostaje pri svojim razlozima za {trajk, te }e po prestanku stanja elementarne nepogode na podru~ju Livanjskog kantona donijeti odluku o novom datumu po~etka {trajka”, navodi se u saop{tenju iz Sindikata kantonalnog MUP-a. Sindikat MUP-a isti~e da je [trajka~ki odbor donio odluku o odga|anju {trajka, jer, prema Zakonu o unutra{njim poslovima Livanjskog kantona, policijski slu`benici nemaju pravo na {trajk u slu~aju progla{enja stanja elementarne nepogode, neposredne opasnosti od njenog nastajanja na podru~ju dvije ili vi{e op}ina ili Kantona.

postao je direktor novoosnovanog preduze}a. Dodig obja{njava da je do{lo samo do promjene naziva firme i da postoji jedno preduze}e ~iji je osniva~ i vlasnik Zalo`ba. Me|utim, Veletr`nica nikada nije izbrisana iz Privrednog registra Op}inskog suda u Mostaru. U registru se ne navodi da je firma poklonjena ili prodata Zalo`bi. Dana{nji na~elnik Vidi} ka`e da ne zna kako je ne{to op}insko postalo privatno, te najavljuje pokretanje upravnog spora. Vije}nik Socijaldemokratske partije iz tog perioda Ante Kre{i} ka`e da se o tome nije raspravljalo na op}inskom vije}u. Nekada{nji na~elnik Op}ine Kordi} i \evenica odbili su razgovarati o ovoj temi.

Op}inski novac i imovina
Zemlji{te na kojem se nalazi tr`nica nije jedina imovina koju je Op}ina ^apljina prenijela u vlasni{tvo Zalo`be. Prema izvje{taju Toby Robinson, nekada{nje privremene upraviteljice Hercegova~ke banke, Op}ina je na Zalo`bu prenijela i dio poslovnog prostora, uklju~uju}i zgrade Fabrike duhana ^apljina te Kulturni centar ^apljina, za koji je rekla da funkcionira kao {oping- centar. Zalo`ba je sve ove prostore iznajmljivala i za to uzimala rentu. Novinari CIN-a nisu mogli potvrditi da se objekti fabrike nalaze u vlasni{tvu Zalo`be, a u upravi Fabrike duhana ka`u da ne znaju da je njihova imovina bila prenesena. OHR je Hercegova~ku banku stavio pod privremenu upravu u aprilu 2001. godine zbog sumnje u netransparentan rad i zloupotrebu javnih sredstava. Prema izvje{taju Robinsonove, Zalo`ba je tada imala oro~en depozit od milion KM, pri ~emu je izvor sredstava bio nepoznat. Uz nepravilnosti oko prenosa zemlji{ta, policija i tu`ila{tvo su prona{li i to da je Kordi} krajem 1997. godine

odobrio da se Zalo`bi iz bud`eta Op}ine dodijeli bespovratna pomo} od 380.000 KM. Naredne godine njegov zamjenik Kre{i} dao je Zalo`bi 350.000 KM, na teret Fonda za obnovu op}ine ^apljina. OHR je 1999. godine smijenio Kordi}a sa pozicije na~elnika, zbog nezakonitosti u dodjeli op}inske imovine i opstrukcije povratka izbjeglica.

Vrijedne umjetnine u galeriji u Potkosu dar su umirovljenog sve}enika Vjeke Bo`e Jarka

Zalo`bine aktivnosti
Zalo`ba je registrovana za bavljenje kulturnim djelatnostima, ali do 2005. godine nema podataka o takvim aktivnostima. Trenutno gradi kazali{te u Hrvatskom kulturnom sredi{tu, a od 2005. godine organizira i likovne kolonije koje okupljanju umjetnike iz zemlje i inozemstva. Oni svoje radove ostavljaju Zalo`bi. Novinari CIN-a posjetili su galeriju, ali im iz Zalo`be nisu `eljeli navesti ta~an broj umjetnina koje imaju. @eljko Mari}, umjetnik iz Mostara koji se slikanjem bavi ve} 35 godina i koji je u~estvovao u kolonijama, ka`e da u njima sudjeluje oko 20 probranih umjetnika koji u prosjeku ostavljaju Zalo`bi najmanje po dvije slike. Dodaje da Zalo`bine umjetnine vrijede barem pola miliona KM.

POKLONI Vjeko Bo`o Jarak, 80-godi{nji sve}enik i profesor koji danas `ivi u Domu za starije i nemo}ne ljude u Vara`dinu, poklonio je Zalo`bi objekat sa zemlji{tem od 2.500 metara kvadratnih u Potkosi blizu Stoca, kao i umjetni~ke slike iz privatne zbirke

Vjeko Bo`o Jarak, 80-godi{nji sve}enik i profesor koji danas `ivi u Domu za starije i nemo}ne ljude u Vara`dinu, poklonio je Zalo`bi objekat sa zemlji{tem od 2.500 metara kvadratnih u Potkosi blizu Stoca kao i umjetni~ke slike iz privatne zbirke. Ka`e da ne zna vrijednost poklonjenih umjetnina, kao ni ko stoji iza Zalo`be, osim {to je ~uo da se bave kulturom. Hrvatska Vlada je od 2006. godine do danas dodijelila Zalo`bi najmanje 116.000 KM u sklopu donacija za projekte institucijama od zna~aja za Hrvate u BiH. Pro{le godine su dobili oko 36.000 KM za ure|enje dvorane za kazali{te. Od ukupno 180 institucija koje su na listi dobitnika, toliki iznos dobile su jo{ jedino tri crkvene institucije za obnovu katedrala. U prvom statutu Zalo`be nije navedeno kome }e pripasti imovina u slu~aju prestanka njenog rada. Mara Bo{kovi}, ~lan Skup{tine Zalo`be i jedan od njenih utemeljitelja, ina~e uposlenik Slu`be za dru{tvene djelatnosti u ^apljini, ka`e da o imovini odlu~uje Skup{tina i da je to navedeno u novom statutu. Me|utim, takvog dokumenta na sudu nema. Skup{tinu ~ini 15 osoba, uglavnom osniva~a Zalo`be.

Savremena terapija mo`danog udara
Jedinice za mo`dani udar, u kojima }e se primjenjivati tromboliti~ke terapije, trebalo bi tokom godine da budu otvorene u svim bolnicama RS-a. Otvaranje jedinica bi}e omogu}eno projektom Edukacija neurologa i medicinskih sestara u lije~enju akutnog mo`danog udara, koji je usvojio Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja, a koji }e Fond finansirati u iznosu od 25.000 KM. Cilj projekta je formiranje mre`e jedinica za mo`dani udar na cijeloj teritoriji RSa - Banja Luka, Prijedor, Gradi{ka, Doboj, Bijeljina, Isto~no Sarajevo, Fo~a, Trebinje, kako bi tromboliti~ka terapija bila pravovremeno dostupna svim stanovnicima entiteta, jer je ona efikasna jedino ako se primi u prva ~etiri do maksimalno pet sati nakon udara. U RS-u svake godine ima oko 4.500 novooboljelih od mo`danog udara, a od toga tre}ina pacijenata umire.

18

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA ILID@A OP]INSKI NA^ELNIK
SLU@BA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanova 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (”Slu`beni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), ~lana 8. Odluke o uslovima i na~inu prijema pripravnika visoke stru~ne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (”Slu`beni glasnik BiH”, br. 52/05 I 102/09) te Odluke o potrebi prijema pripravnika br. 03-34-4-MA-196-1/10 od 3. 2. 2012. godine, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDZA MUNICIPALITY MAYOR
EDUCATION, CULTURE, SPORT AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U INSTITUTU ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 1/01 Pripravnik- VSS zavr{en elektrotehni~ki fakultet — Odsjek telekomunikacije Broj izvr{ilaca: jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo Opis poslova: Pripravnik }e obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravni~kog, odnosno stru~nog ispita. Op{ti uslovi: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati slijede}e op{te uslove utvr|ene ~lanom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navr{enih 18 godina; da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; da se ne vodi krivi~ni postupak; da nije obuhva}en ~lanom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje. 2. Pored op{tih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - visoka stru~na sprema, zavr{en Elektrotehni~ki fakultet - Odsjek telekomunikacije ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova. - da nema ostvaren radni sta` godinu dana ili vi{e u struci nakon diplomiranja; - poznavanje rada na ra~unaru; - poznavanje jednog stranog jezika. Potrebni dokumenti: Kandidati su du`ni da uz prijavu dostave biografiju, kontakt-telefon i ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne mo`e biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), i ovjerenu kopiju rje{enja nadle`nog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome u slu~aju da fakultet nije zavr{en u Bosni i Hercegovini; - dokaz da nema ostvaren radni sta` nakon sticanja visoke stru~ne spreme jednu godinu ili vi{e (ovjerena kopija radne knji`ice, potvrda/uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje ili ovjerena kopija kartona prijave); - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci ili ovjerenu kopiju va`e}e li~ne karte; - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca); - izjava da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine; (datom pod moralnom, materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u), ovjerenom kod nadle`nog op{tinskog organa, po mjestu prebivali{ta, ne starije od tri mjeseca, - va`e}e li~ne karte; - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti lijekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog rada. Procedura izbora: Postupak izbora kandidata provest }e Komisija za izbor pripravnika. Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i ~ije prijave su kompletne i blagovremene podlije`u provjeri znanja (test i/ili intervju), koju odre|uje Komisija za izbor. Radni odnos se zasniva na godinu. Sva tra`ena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 17. 2. 2012. godine. Prijave na javni oglas sa kratkom biografijom i tra`enim dokumentima dostaviti preporu~enom po{tom na adresu: Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine Augusta Brauna broj 2 71 000 Sarajevo sa naznakom: ”Javni oglas za prijem pripravnika” Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se razmatrati.

JAVNI OGLAS

Na osnovu ~lana 3. Odluke o kriterijima, na~inu i postupku raspodjele bud`etskih sredstava Op}ine Ilid`a iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/09), na prijedlog Slu`be za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje, op}inski na~elnik r a s p i s u j e

J AV N I P O Z I V
za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz bud`eta Op}ine Ilid`a za 2012. godinu I Pravo prijave na javni poziv imaju: - udru`enja, fondacije, klubovi i sportska dru{tva registrovana u BiH, sa sjedi{tem na podru~ju op}ine Ilid`a ili na podru~ju druge op}ine, pod uslovom da se projekat realizuje u interesu gra|ana op}ine Ilid`a i u potpunosti na podru~ju op}ine Ilid`a, - javne ustanove ~iji je osniva~ Op}ina Ilid`a za projekte koji se realizuju u interesu gra|ana op}ine Ilid`a. Uslovi za kori{tenje sredstava iz bud`eta Op}ine Ilid`a za 2012. godinu: Projekat treba da se odnosi na sljede}e oblasti: a) Oblast sporta: - organizovanje i provo|enje sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes gra|ana i Op}ine Ilid`a, - sportske programe i sadr`aje za zadovoljavanje potreba gra|ana i udru`enja sa posebnim potrebama u op}ini Ilid`a, - pripremanje, organizovanje i provo|enje sportskih takmi~enja, - edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine, - aktivnosti koje promovi{u amaterizam i volonterizam u sportu. b) Oblast kulture: - organizovanje manifestacija kulturno-umjetni~kog i zabavnog karaktera za zadovoljavanje potreba gra|ana ove op}ine, - promoviranje kulturno-umjetni~kog amaterizma, volonterizma i o~uvanje kulturno-umjetni~kog identiteta, - po{tivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada, - uspostavljanje saradnje me|u {kolama i multikulturalne {kolske razmjene, - program nacionalnih manjina i njihove kulture. c) Oblast obrazovanja: - edukacija gra|ana o porocima savremenog svijeta kao {to su droga, alkohol, pu{enje i ostali toksikolo{ki oblici, - po{tivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada, - aktivnosti koje promovi{u odgovoran odnos prema prirodi i unapre|enju kvaliteta ljudskog `ivota (ure|enje okoli{a, po{umljavanje, hortikulturno ure|enje, organizovanje planinarskih pohoda i sl.), - programe koji se odnose na sprje~avanje nasilja i maloljetni~ke delikvencije, - programe za zadovoljavanje interesa lica sa posebnim potrebama, - programe koji se odnose na gra|anski aktivizam i uspostavljanje partnerskog odnosa izme|u Op}ine Ilid`a i gra|anskog dru{tva, - aktivnosti koje promovi{u ravnopravnost spolova.

II

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 056338 08 P Sarajevo, 27. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Filipovi} Milica, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, ul. Danijela Ozme br. 3, protiv tu`enih 1. Arnautovi} Nud`eim iz Sarajeva, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 31, 2. Hota Alzira iz Sarajeva, ul. Topal Osman-pa{e br. 12, 3. ^erkez Abdulah iz Sarajeva, ul. Mejta{ broj 7, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 15.902,72 KM, donio je 27. 1. 2012. godine

PRE SU DU
zbog propu{tanja Tu`eni su du`ni tu`iocu izmiriti cjelokupno dospjelo potra`ivanje u novcu u iznosu od 15.902,72 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od podno{enja sudu tu`be do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 715,00 sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje U tu`bi podnesenoj ovom sudu 2. 9. 2008. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e u cijelosti usvojiti postavljeni tu`beni zahtjev.

Tu`ba sa prilozima je dostavljena tu`enim na odgovor u smislu odredbe ~l. 69. ZPP-a. Tu`eni su bili du`ni, nakon prijema tu`be sa prilozima, da dostave sudu pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana (~lan 70. stav 1. ZPP-a). Prilikom dostavljanja tu`be na odgovor sud je u dopisu pou~io tu`enog o obavezama i pravima iz ~lanova 70, 71, 72 i 74 st. 1 ZPP-a. Prije dono{enja odluke kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), sud je u prethodnom ispitivanju tu`be utvrdio da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, tj. protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, ~injenice navedene u tu`bi na kojima se temelji tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io ili s ~injenicama koje su op}e poznate (~l. 182. st. 2. ta~ka 1 i 2 ZPPa). Sud je tako|e utvrdio da se ne radi o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati (~l. 182. st. 4. ZPP-a). Kako tu`eni, kojim je uredno dostavljena tu`ba, a u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nisu dostavili pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, to je ovaj sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio odluku kojom se usvaja tu`beni zahtjev, tj. donio presudu zbog propu{tanja, jer su se ispunili uslovi za njeno dono{enje. Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 2. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu i odluku 715,00 KM. SUDIJA Filipovi} Milica, s.r. POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje i to ovom sudu u roku od 8 dana, od dana prijema presude.

III Sadr`aj potrebne dokumentacije Prijava na javni poziv treba da sadr`i: - popunjen obrazac za aplikaciju, - rje{enje o registraciji (ovjerena kopija), - uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija), - ugovor s bankom s navedenim transakcijskim ra~unom (kopija), - kratak opis subjekta sa podacima o realizovanim projektima u posljednjoj godini dana, - podatke o kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekat (odgovorne osobe, saradnici, volonteri i sl.) - projekat kojim organizacija aplicira za dodjelu sredstava, sa jasnom definicijom projektnog cilja, opisom potrebe, ciljne grupe, o~ekivanim rezultatima, aktivnostima, te specifikacijom tro{kova za realizaciju projekata, - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (Poreska uprava), (original ili ovjerena kopija), - uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (ukoliko ima zaposlenih), (original ili ovjerene kopija) - bilans stanja i uspjeha za protekle dvije godine, ovjeren kod nadle`nog organa (ovjerene kopije). IV Mjesto i na~in podno{enja prijava Obrazac za aplikaciju se mo`e preuzeti u Centru za pru`anje usluga gra|anima u Op}ini Ilid`a (infodesk), u ulici Butmirska cesta 12 ili putem web stranice: www.opcinailidza.ba Prijave sa potrebnom dokumentacijom se predaju u Centru za pru`anje usluga gra|anima u Op}ini Ilid`a, na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom: “Za javni poziv - projekti iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja” i “Ne otvaraj”. V Rok za podno{enje prijava Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja.

VI Ostale odredbe Aplikant mo`e aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostaju}ih sredstava, {to je du`an navesti u aplikaciji. Aplikant mo`e konkurisati s neograni~enim brojem projekata, te mo`e biti podr`ano vi{e njegovih projekata. Ocjenu prijava izvr{it }e Komisija, koja }e pripremiti prijedlog, a op}inski na~elnik }e izvr{iti odabir projekata. Odabrani korisnici, po ovom javnom pozivu, potpisa}e ugovor sa Op}inom Ilid`a, ~ime se obavezuju na po{tivanje odredbi istog. Sredstva predvi|ena za raspodjelu po ovom javnom pozivu iznose 70.000,00KM i to: oblast sporta 25.000,00 KM; oblast kulture 30.000,00 KM i oblast obrazovanja 15.000,00 KM. Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa u~e{}em na javni poziv mogu se dobiti putem kontakt-telefona: 033 775-720 i 033 775-718. OP]INSKI NA^ELNIK Prof. dr. Senaid Memi}
Butmirska cesta 12, 71210 Ilid`a, Sarajevo, BiH, tel/fax. 00387 33 637-580, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba; e-mail obraz@bih.net.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OGLASI

19

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

20

REGION
VIJESTI
NAJMANJA VLADA DO SADA

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Slovenci zgro`eni
Ta~i: Sa Tadi}em samo o priznanju
Premijer Kosova Ha{im Ta~i izjavio je da s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em mo`e da se sastane samo kako bi razgovarali o me|usobnom priznanju Kosova i Srbije. - Na mogu}em sastanku s predsjednikom Tadi}em, imam samo jednu temu razgovora - me|usobno priznanje. Druga se pitanja mogu rje{avati u okviru me|udr`avnih odnosa, kao i sa ostalim susjednim zemljama, kazao je Ta~i za dnevnik Ekspres. - Ovaj bi sastanak bio u slu`bi mira, stabilnosti, saradnje i dobrosusjedstva, kao i euroatlantske perspektive na{ih dr`ava i regiona, dodao je kosovski premijer. On je rekao da njegov susret s Tadi}em ne treba shvatiti kao borbu, jer su se te borbe okon~ale u junu 1999. i rezultat zna cio svijet. - Ovaj eventualni susret mo`e poslu`iti boljoj budu}nosti na{ih naroda i dr`ava, kazao je Ta~i.

Jan{inim zakonom
Slovena~ka javnost se protivi ukidanju Ministarstva kulture i {to }e Ministarstvo policije biti nadle`no za rad dr`avnog Tu`iteljstva, pa ni obrazlo`enja da je rije~ o {tednji ne poma`u
U novoj vladi Janeza Jan{e ne}e biti ministra kulture i ministra ekologije. Ovo je najmanja slovena~ka Vlada do sada. Ministarstva }e biti pripojena drugim resorima, tako da }e kulturu pokrivati ministar prosvjete, nauke i sporta, a ekologiju ministar poljoprivrede i ministar saobra}aja. Da apsurd bude ve}i, upravo je resor ekologije dobio ministar saobra}aja, koji je i najve}i zaga|iva~ i protivnik ekologije. skog sistema jo{ nisu poznati. Ina~e, odlukom Parlamenta koji je Janeza Jan{u pro{le sedmice potvrdio za mandatara nove vlade zadovoljno je 44 posto Slovenaca, a nezadovoljno 53 posto, pokazala je anketa koju je ju~er objavilo ljubljansko Delo, javila je Fena. Manje nego samim izborom Jan{e za mandatara, Slovenci su zadovoljni novim zakonom o vladi, pokazala je anketa vode}eg slovenskog dnevnika. Tako 67 posto ispitanika smatra da rje{enje po kojem }e Ministarstvo unutarnjih poslova biti nadle`no za rad dr`avnog Tu`iteljstva nije dobro, a 61 posto ih se protivi ukidanju samostalnog Ministarstva kulture, {to nova koalicija na vlasti tuma~i potrebnom racionalnijeg djelovanja dr`avne uprave i {tednjom.

Reformski zahvati
Slovena~ka javnost zgro`ena je {to se ukida Ministarstvo kulture, pa ni obrazlo`enja da je rije~ o {tednji ne poma`u. Jan{in kabinet do sada je i najmanji, sa svega 11 ministara. Novi {ef slovena~ke diplomatije Karl Erjavec ima}e u novoj vladi mo`da najlak{i posao, jer je sve neugodne probleme, poput grani~nog spora, odradio biv{i ministar Samuel @bogar. Sva ministarstva ~ekaju brojni reformski zahvati koji, prije svega, zna~e smanjenje broja ljudi. Otpora je ve} sada mnogo, a potpisuje se i peticija da se vrati Ministarstvo kulture, koju je potpisalo vi{e od 10.000 ljudi. Borba protiv nezaposlenosti, ipak, glavni je cilj nove Jan{ine vlade. Te{ki dani ~ekaju i penzionere, pogotovo poslije najave da }e mnogi, dvije do tri godine prije penzije, biti poslani ku}i, uz otpremninu. Penzije }e u Sloveniji uskoro biti zamrznute, pa se malo pove}anje mo`e o~ekivati tek sljede}e godine. Ipak, svi detalji reforme penzij-

Bez presuda nema puta u EU
Crna Gora mora pokazati rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala da bi dalje nastavila put ka EU, rekao je evropski komesar za pro{irenje [tefan Fuele, dodav{i da to zna~i dono{enje pravosna`nih presuda za organizovani kriminal i korupciju. - Napori sada treba posebno da se fokusiraju na dalje ra zvijanje rezultata pravosna`nih presuda, finalizaciju ustavnih reformi i efikasnu primjenu antidiskriminatorskih politika, rekao je Fuele. On je istakao da ne sumnja da vlasti u Podgorici imaju politi~ku volju za to, ali je poru~io da Bruxelles ima novi model pregovora sa Crnom Gorom koji zna~i monitoring i strogo uslovljavanje napretka.

Jan{a i Erjavec: Kritike i nepovjerenje slovena~ke javnosti

Degradacija struke i dobra {ala
Polo`aj ministra vanjskih poslova u svim je slovenskim vladama do sada pripadao najja~oj stranci ili profesionalnom diplomati kojeg je izabrao premijer, pa velike polemike izaziva odluka da to mjesto u novoj vladi Janeza Jan{e zauzme predsjednik stranke umirovljenika (DESUS) Karl Erjavec. Biv{i slovenski {ef diplomatije Boris Frlec ocijenio je takvo kadrovsko rje{enje degradacijom struke, a lijevi medijski komentatori kao dobru {alu i dokaz da je mandataru Jan{i politi~ka kombinatorika va`nija od stru~nih kriterija, objavili su slovenski mediji. No, 52-godi{nji pravnik i politi~ar iz Nakloga kod Ljubljane ne sla`e se s takvim ocjenama. - Ova vlada je politi~ka, a ne tehni~ka. Zato je normalno da su ministri politi~ke vo|e, a za stru~na pitanja imaju savjetnike i odgovaraju}e slu`be, rekao je Erjavec kriti~arima. Na primjedbe da nema vanjskopoliti~kog i europskog iskustva, Erjavec je ovih dana replicirao dosjetkom neka mu navedu nekog drugog slovenskog politi~ara koji je ro|en u srcu EU.

Parlament u petak
Vi{e od polovice ispitanika smatra da bi nova vlada trebala pomo}i organizatorima zimske Univerzijade koja se manje od godinu treba odr`ati u Mariboru, {to je dovedeno u pitanje zbog gospodarske krize i nedostatka financijskih sredstava. Za ve}e dr`avne subvencije kako bi se organizatori te sportske priredbe rije{ili iz neugodne situacije izjasnilo se 54, a protiv 41 posto ispitanika. Tokom sedmice u parlamentarnim odborima predstavit }e se 11 ministara u novoj vladi koju je predlo`ila Jan{ina petorostrana~ka koalicija, a Parlament }e o Vladi kao cjelini odlu~ivati u petak.

OSCE }e pratiti referendum na sjeveru Kosova

Konuzin dobio orden Svetog Save
Patrijarh Irinej uru~io je ju~er orden Svetog Save prvog stepena ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Konuzinu, u znak zahvalnosti za zalaganje za srpski narod. Patrijarh je istakao da orden, najve}e odlikovanje SPC-a, predaje imaju}i u vidu sve ono {to je ruski ambasador u~inio u za{titi srpskog naroda, naro~ito na Kosovu i Metohiji, kako izjavama koje su doprle i {ire u svijet, tako i humanitarnom aktivno{}u tamo gdje je ona najpotrebnija. Dodjeli ordena u Srpskoj Patrijar{iji prisustvovali su {ef diplomatije Vuk Jeremi}, potpredsjednik Vlade Jovan Krkobabi}, ministar prosvjete @arko Obradovi}, predsjednik SNS-a Tomislav Nikoli}, predsjednik DSS-a Vojislav Ko{tunica, potpredsjednik SRS-a Dragan Todorovi} i brojni crkveni velikodostojnici.

Ne pristaju na ucjene Beograda
Referendum u ~etiri op{tine na sjeveru Kosova 14. i 15. februara, osim zvani~nika op{tinskih vlasti, pratit }e i posmatra~i OSCE-a, rekao je za Srnu predsjednik Zajednice srpskih op{tina i naselja na Kosovu Radovan Ni~i}. - Sa misijom OSCE-a uspostavljena je saradnja i oni su prihvatili da preuzmu ulogu po-

Sve spremno za izja{njavanje 14. i 15. februara

smatra~a u ime me|unarodnih subjekata. Sve je javno. Ni{ta ne `elimo da tajimo, niti da na bilo koji na~in ugrozimo prava gra|ana da se izja{njavanjem opredijele po referendumskom pitanju, od ~ega zavisi opstanak u ma ti~noj dr`a vi, re kao je Ni~i}. On ka`e da pripreme za referendum, na kojem bi gra|ani

trebalo da se izjasne o tome da li prihvataju kosovske institucije, teku po planu i da nema odga|anja, niti da bilo ko razmi{lja o prihvatanju ucjena koje sti`u iz Beograda. - Uspostavili smo blisku saradnju sa mjesnim kancelarijama i isturenim odjeljenjima {kola kako bismo obezbijedili prostorije u kojima }e biti postavljene

bira~ke kutije. U urbanim sredinama kutije }e biti postavljene u {kolama, op{tinskim slu`bama i javnim mjestima, rekao je Ni~i}. On je najavio da }e organizatori referenduma u narednih nekoliko dana pove}ati prisustvo na terenu i da }e svi gra|ani biti obavije{teni o mjestima gdje se mogu izjasniti.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

REGION
VIJESTI

21

Odnosi u koalicijil u`areni dol maksimumal

Tko vlada

Kukuriku vladom?
Oponenti SDP-a koriste priliku za bacanje drvlja i kamenja na premijera Milanovi}a, a anonimni esdepeovci prozivaju isto tako bezimene haenesovce zbog naru{enog imid`a SDP-a
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Vanredno u regionu
Ekstremni zimski uslovi odnijeli su ju~er peti `ivot u Hrvatskoj, a u pojedinim podru~jima nema struje. U dijelovima Dalmacije nadle`ne slu`be, uklju~uju}i vatrogasce, vojsku i gorsku slu`bu spasavanja, uz brojnu mehanizaciju se jo{ bore sa smetovima koji na podru~ju Imotskog i Vrgorca dosti`u i do ~etiri metra, pa je u tim krajevima blokirano jo{ oko 120 sela. Bez struje je i dalje dio ostrva Bra~a, dio splitskih naselja, mjesta na imotskom podru~ju i okolina Benkovca i Obrovca. Zbog jakih padavina nije za pi}e voda u Dubrovniku, koji je ovoga puta ostao bez snijega. Poslije uvo|enja vanredne situacije u Srbiji od ju~er su zabilje`ene izuzetno niske temperature u cijeloj zemlji. Situacija u cijeloj Srbiji je kriti~na, a zima je odnijela deset `ivota. Snje`no nevrijeme prekinulo je saobra}aj izme|u sjevera i juga Crne Gore. U Sloveniji pu{u ledeni orkanski vjetrovi, dok je u Makedoniji temperatura porasla na minus dva.

Odnosi unutar Vlade Kukuriku koalicije navodno su u`areni do maksimuma. Kako se spekulira, premijer Zoran Milanovi} (SDP) stopirao je sapunicu oko ime no va nja gla vnog taj ni ka HNS-a Sre}ka Feren~aka u Nadzorni odbor dru{tva Jadranski naftovod (JANAF) u dr`avnom vlasni{tvu, ali i dalje traju naga|anja je li zbog ovog poteza hrvatski premijer u sukobu s prvim potpredsjednikom Vlade i ministrom gospodarstva Radimirom ^a~i}em, ujedno i predsjednikom HNS-a, te koliki je intenzitet ^a~i}, Milanovi} i Pusi}: Pucaju veze? tog eventualnog KAMEN `beno reagirao. zapakiran u navodnu brigu za razdora. OKO VRATA Odbacio je tvr- ljude s invaliditetom i posebnim [to je re~eJo{ prije dnje prvog potrebama. no na sjednipot pred sje Ono {to posebno iritira je asorci Vlade zaparlamentarnih dni ka Vla de timan argumenata kojim najistvo re noj za izbora za ^a~i}a su ^a~i}a da u taknutiji ~lanovi HNS-a ^a~i} i ja vnost, na politi~ki analiti~ari Hrvatskoj po- Vesna Pusi} nastavljaju braniti kojoj se raspravljalo o katvrdili da }e za SDP stoje politi~ki svog nepravomo}no osu|enog uvjetova lja, {to podrovskim pitabiti kamen oko ski postupni sud- strana~kog prijatenavodese poci i na gotovo odnosi na o njima, znaju savrata glasio da hrvatska liti~koj pozadini njegovog sudmo ~lanovi Vlade. sudska vlast funkcioni- skog progona. No i dok je afera Pre mi jer Mi la no vi} ra neovisno te da se izvr{na s Feren~akom punila naslovnisuzdr`ava se od komentara, {to je o~ekivano, jer je dosad vlast ne smije i ne}e mije{ati u ce novina i izazivala zgra`anja, {efovi HNS-a odbijali su ocijenimnogo puta jasno stavio do zna- rad sudbene vlasti. Me|utim, javnost je jo{ kon- ti taj slu~aj s moralnog aspekta. nja doma}im medijima kako ne misli preuzeti ulogu njihovog sternirana. Poku{aj ^a~i}a da Za ovu stranku je i ostanak u pona funkciju ~lana Nadzornog litici ^a~i}a, prvog potpredsjeglavnog {timung-mejkera. odbora strate{ki va`nog JANAF- dnika Vlade, s naglaskom na riBez komentara a instalira svog strana~kog kole- je~ prvi, posve normalna pojava. Istovremeno, oponenti SDP-a gu Feren~aka zavr{io je blamakoriste priliku za bacanje drvlja `om i urgentnim opozivom, jer Sudski procesi Protiv ovog 63-godi{njeg bii kamenja na aktualnog premi- je glavni tajnik HNS-a nepravoje ra zbog na vo dnog de fi ci ta mo}no osu|en za gospodarski znismena, za kojeg se tvrdi da je autoriteta, a anonimni esdepe- kriminal i navodnu pronevjeru ne samo najbogatiji ~lan sada{ovci prozivaju isto tako bezi- oko 10 milijuna kuna. Za naj{i- nje Vlade nego je i me|u najbomene haenesovce preko novina ru javnost posebno je degutan- gatijim ljudima u Hrvatskoj, u zbog naru{enog imid`a SDP-a i tan detalj zbog kojeg je Feren~ak Ma|arskoj traje sudski proces prvostupanjski osu|en, a to je zbog izazivanja te{ke promesramote koja im je nanesena. Jedino je nestrana~ki ministar nezakonita transakcija sa za- tne nesre}e s fatalnim posljedipravosu|a Orsat Miljevi} slu- greba~kim gradskim zemlji{tem, cama i dva izgubljena ljudska `i-

vota. No u HNS-u ka`u da je to stvar ^a~i}a gra|anina a ne politi~ara, dok ovaj politi~ar izjavljuje da }e odstupiti iz politike jedino u slu~aju ako ga ma|arski sud osudi na bezuvjetnu kaznu zatvora. Otvara se pitanje tko u Kukuriku vladi vlada, jer je SDP na ne da vnim par la men tar nim izborima osvojio 60, a njegov koalicijski partner HNS svega 15 saborskih mandata. Jo{ prije parlamentarnih izbora za ^a~i}a su politi~ki analiti~ari tvrdili da }e za SDP biti kamen oko vrata. Finale ovog prvog internog sukoba jeste, dodu{e, neslu`bena najava da }e se sva imenovanja koja }e hrvatska Vlada ubudu}e donositi odvijati preko jedinstvenog ureda u kojem }e se kolekcionirati svi prijedlozi vezani za popunjavanje odgovornih polo`aja u javnom sektoru i dr`avnoj upravi, pa }e kompromitirana imena i neprimjere na ime no va nja na sa mom startu biti {kartirana.
Jadranka DIZDAR

Slu~aj Pukani} na Vrhovnom sudu
Vrhovni sud Hrvatske ju~er je po~eo trodnevno razmatranje `albi na nepravomo}nu presudu {estorici osu|enih zbog ubistva novinara i suvlasnika hrvatskog sedmi~nika Nacional Ive Pukani}a. Na presudu iz novembra 2010. `alili su se i odbrana i USKOK. Obje strane nezadovoljne su izre~enim kaznama, a tu`iteljstvo i pravnom kvalifikacijom presude u kojoj je odba~ena optu`ba da je ubistvo po~inila zlo~ina~ka organizacija. U presudi nije prihva}ena ni USKOKova tvrdnja da je Pukani} likvidiran kako bi bio sprije~en da pi{e o poslovima kriminalnih grupa povezanih s duhanskom mafijom. Pukani}a i njegov saradnik Niko Franji} ubijeni su 23. oktobra 2008. u podmetnutoj eksploziji na parkirali{tu pokraj redakcije sedmi~nika, za {ta su {estorica optu`enika osu|ena na ukupno 150 godina zatvora.

Izgorjela redakcija podgori~kog dnevnog lista
U po`aru koji je ju~er izbio u zgradi podgori~kog lista Dan, vjerovatno zbog dotrajalih instalacija, poginuo je elektri~ar Milovan @ivkovi} (32). U trenutku po`ara, na istalacijama su radila dvojica elektri~ara od kojih se jedan spasao, ali ne i @ivkovi}, radnik firme Elektro ^arapi}. Odmah po izbijanju po`ara zgrada je evakuisana, a vatra je buknula na drugom spratu zgrade pola sata prije podneva. Sumnja se da su uzrok dotrajale instalacije. Uvi|aj }e biti obavljen danas jer u zgradi Dana nema

U po`aru u Danu poginuo elektri~ar
struje. Zgrada se u jednom trenutku nije vidjela od gustog dima. Pomo}nik glavnog i odgovornog urednika lista Nikola Markovi} kazao je da se po`ar veoma brzo pro{irio, da su odmah pozvali vatrogasce, ali da su oni do{li tek nakon 10 minuta. Markovi} je rekao da }e uvi|aj pokazati pravi uzrok po`ara. Na lice mjesta je odmah do{ao i ministar unutra{njih poslova Ivan Brajovi}, kao i direktor policije Bo`idar Vuksanovi}, koji je rekao da }e policija profesionalno uraditi uvi|aj i utvrditi uzrok. Ispred zgrade Dana su se okupili i opozicioni politi~ari Vuksan Simonovi}, Neven Go{ovi}, Ranko Kadi} i Ko~a Pavlovi}, koji je rekao da }e Pokret za promjene ustupiti listu Dan svoje prostore za dalji rad kako bi novina nastavila da izlazi. - Ovo je tragedija za novinu koja se borila za slovo pravde, koja je radila u skromnim uslovim i bila stalno na udaru re`ima, istakao je funkcioner Pokreta za promjene Branko Radulovi}. On smatra da su vatrogasci kasno stigli na teren i da je trebalo da imaju bolju opremu.

Pokret za promjene ponudio prostorije podgori~kom dnevniku: Za obim havarije krive vatrogasce

22

SVIJET
VIJESTI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Ameri~ki predsjednik o sporu zbog nuklearnog programa Irana

Teheran ne plan
Rumunski premijer podnio ostavku
Premijer Rumunije Emil Boc podnio je ju~er ostavku poslije vi{ednevnih protesta gra|ana {irom Rumunije zbog vladinih mjera {tednje, prenosi Tanjug. Oni tako|er protestuju tra`e}i da se odmah raspi{u vanredni parlamentarni izbori. Nakon Bocove ostavke, predsjednik Rumunije Traian Basescu imenovao je Catalina Predoiua za vr{ioca du`nosti premijera, prenosi Srna. Predoiu (43) je bio ministar pravde. Biv{i ~lan opozicione Liberalne par tije na ovoj funkciji je bio od 2008. Nije poznato da li }e on formirati novu vladu ili }e zadr`ati stari kabinet do novih izbora koji su planirani za jesen.

Treba razmotriti va`ne rizike prije bilo kakvog napada na Iran, rekao je Obama i stavio do znanja da on ne `eli vidjeti nove sukobe u naftom bogatom regionu Persijskog zaliva
Predsjednik Sjedinjenih Dr`ava Barack Obama rekao je da ne vidi osnovu za glasine da Iran planira napad na SAD. “Nije nam poznat nijedan dokaz da Iran planira napad na SAD, niti da ima kapacitete za tako ne{to” , rekao je on u intervjuu za NBC, ubla`avaju}i tako prijetnje iz Teherana i istakav{i da on `eli diplomatsko okon~anje iranskog nuklearnog problema. Ameri~ki predsjednik je rekao da treba razmotriti va`ne rizike prije bilo kakvog napada na Iran i stavio do znanja da on ne `eli da vidi nove sukobe u naftom bogatom regionu Persijskog zaliva, prenosi Tanjug.

DIPLOMATSKO RJE[ENJE I pored izre~enog pri`eljkivanja diplomatskog rje{enja, Obama je iz Bijele ku}e poru~io da ne}e sa stola sklanjati ni druge opcije u zaustavljanju Irana da napravi nuklearno oru`je

Uhap{eno 156 osumnji~enih terorista
Afganistanska policija tokom nedavnih akcija uhapsila je 156 lica, osumnji~enih da su umije{ana u teroristi~ke aktivnosti, saop{teno je ju~er iz ministarstva unutra{njih poslova Afganistana, prenosi Srna. U saop{tenju se navodi da je u akcijama provedenim pro{le sedmice zaplijenjeno 167 pu{aka i 624 mine, me|u kojima protivpje{adijske i protivtenkovske. “Nacionalna policija izvr{ila je 12 samostalnih akcija hap{enja i 23 akcije sa oru`anim snagama i me|unarodnim snagama NATO-a”, precizira se u saop{tenju. Prethodno je policija uhapsila 105 lica osumnji~enih za umije{anost u razli~ite kriminalne aktivnosti i tokom akcije otkrila i zaplijenila 33.567 kilograma droge, posebno opijuma.

Poreme}aj
“Bilo koja vrsta dodatne vojne aktivnosti unutar Zaliva vodila bi poreme}aju i imala veliki efekat po nas. Mogla bi imati tako|er veliki uticaj na cijene nafte. Mi jo{ imamo trupe u Afganistanu, koji se grani~i s Iranom. Tako da je na{e prvenstveno rje{enje tamo diplomatsko” rekao je Obama. , U njegovim rije~ima odzvanjala je ranije iznesena zabrinutost iranskog susjeda Turske

Obama: Prvi prioritet i dalje je sigurnost SAD-a, ali i Izraela

da bi napad na Iran bio katastrofalan, prenio je Reuters. Obama, koji }e u novembru poku{ati da osvoji jo{ jedan predsjedni~ki mandat, okon~ao je rat u Iraku i privodi kraju borbene aktivnosti u Afganistanu, uz sve ve}e nezadovoljstvo doma}e javnosti zbog ameri~kih vojnih tro{kova, u vrijeme nestabilne privredne situacije. On je rekao da Izrael jo{ nije odlu~io kako da odgovori na pove}ane napetosti, ali da je s pravom zabrinut zbog planova Teherana. “Moj prvi prioritet i dalje je sigurnost SAD-a, ali i sigurnost Izraela, i mi }emo se postarati da zajedni~ki radimo u naporima da rije{imo ovaj problem, nadam se diplomatski” rekao je on , televiziji NBC. Iranske vo|e o{tro su odgovorile na {pekulacije da bi Izrael mogao bombardovati Iran u roku od nekoliko mjeseci kako bi ga sprije~io da napravi nuklearno oru`je, zaprijetiv{i da }e izvr{iti odmazdu protiv bilo koje zemlje koja napadne Islamsku Republiku. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program namijenjen proi-

Nastavljeno krvavo gu{enje antire`imskih protesta u Siriji

Desetine poginulih u
bombardovanju Homsa
Najmanje 50 ljudi poginulo je u bombardovanju sirijskog grada Homsa, izjavila je Catherine al-Talli, predstavnica Sirijskog nacionalnog vije}a, prenosi Srna. “Podatke o ubijenima dobili smo od razli~itih aktivista u Homsu od po~etka granatiranja jutros u {est sati” navela je ju~er Al-Talli, , dodaju}i da su `rtve napada snaga predsjednika Ba{ara al-Asada ve}inom civili. riji ne odra`ava na pravi na~in stanje stvari u zemlji” pi{e list , China Daily, prenio je BBC. List isti~e da insistiranjem na pritiscima na sirijsku vladu i poku{ajima da se smijeni Asad ova rezolucija {alje poruku oru`anim grupama i protivnicima re`ima da imaju podr{ku me|unarodne zajednice, a to }e nesumnjivo zakomplikovati jo{ vi{e situaciju u Siriji. List podsje}a da zbacivanje libijskog vo|e Muamera Gadafija nije donijelo demokratiju i slobodu Libijcima, ve} je gurnulo zemlju na ivicu gra|anskog rata.
Protesti protiv Asada traju od sredine marta pro{le godine

[vicarska: Istraga protiv turskog ministra
Dr`avni sud [vicarske pokrenuo je istragu protiv turskog ministra za evroatlantske integracije i glavni pregovara~ Turske sa EU Egemena Bai{a, zbog izjave da “ne postoji jermenski genocid” te da do|u i privedu ga. On je ovo izjavio tokom nedavnog boravka u Cirihu. Nakon Bai{eve izjave jermenska zajednica u [vicarskoj podnijela je `albu {vicarskom sudu, zbog ~ega je dr`avni sud [vicarske pokrenuo istragu protiv Bai{a. Dr`avna sutkinja Christine Braunschweig potvrdila je da je pokrenuta istraga. “U `albi stoji da je Bai{ prekr{io zakon protiv rasizma. Sada }emo istra`iti da li je ministar u svojoj izjavi negirao genocid nad Jermenima, kao i njegovi diplomatski status”, rekla je Braunschweig. Ankara je odmah pozvala {vicarskog ambasadora Raimunda Kunza na razgovor i saop{tila da je ova istraga neprihvatljiva. A. [.

Eksplozija
Tako|er, ju~er je odjeknula i eksplozija na naftovodu koji snabdijeva glavnu rafineriju u Homsu, naveli su o~evici. Eksplozija se dogodila u dijelu grada koji je pod kontrolom pobunjenika i koji je pod sna`nom artiljerijskom vatrom vladinih snaga. U me|uvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je u ponedjeljak “nepristojnu i histeri~nu” reakciju Zapada nakon ruskog i kineskog veta na rezoluciju UN-a koja

Izolacija Damaska
Reuters

osu|uje represiju u Siriji, prenosi Fena. Ovo je drugi put da Moskva i Peking spre~avaju Vije}e sigurnosti da iza|e iz 11-mjese~ne {utnje o Siriji, tokom koje je u represijama ubijeno 6.000 ljudi. Istovremeno, kineski dr`avni mediji branili su odluku Pekin-

ga da ulo`i veto na rezoluciju UN-a, ocjenjuju}i da je insistiranje Zapada da se promijeni vlast u Damasku pogre{no, navode}i kao primjer prethodne kampanje u Afganistanu, Iraku i Libiji. “Nacrt rezolucije koji `eli da izdejstvuje promjenu re`ima u Si-

U me|uvremenu, Sjedinjene Dr`ave ju~er su zatvorile ambasadu u Siriji zbog pogor{anja situacije u toj zemlji, {to dodatno poja~ava izolaciju Damaska povodom krvave akcije protiv antire`imskih demonstranata, prenosi Srna. Predsjednik SAD-a Ba rack Oba ma

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SVIJET
VIJESTI

23

ira napasti SAD
Netanyahu: [tetne izjave zvani~nika
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je svojim ministrima i vojnim zvani~nicima da prestanu govoriti o mogu}nostima napada na iranska nuklearna postrojenja, objavili su ju~er iranski mediji, prenosi Fena. Netanyahu je preuzeo inicijativu nakon niza alarmantnih izjava ~lanova njegove vlade i vojnih zvani~nika posljednjih dana o tom pitanju. “Ovakve izjave izazivaju velike {tete jer ostavljaju utisak da Izrael vodi ofanzivu uz rizik da upropasti napore koji se ula`u kako bi se Iranu nametnule sankcije” izjavio je Netanyahu , na skupu ministara stranke Likud. Takav scenarij mogao bi ugroziti ameri~ke nacionalne interese i uzdrmati njihove odnose sa Izraelom, dodao je zvani~nik. Kritike se odnose naro~ito na nedavne izjave ministra odbrane Ehuda Baraka, zamjenika premijera zadu`enog za strate{ke poslove Moshe Yaalona i nekoliko generala. cijene nafte {to bi te{ko pogodilo svjetsku privredu, smatraju agencije. Teheran je upozorio da bi njegov odgovor na napad bio bolan, prijete}i da bi na meti bili Izrael i baze SAD-a u Persijskom zalivu i upozoravaju}i da bi mogao da zatvori tjesnac Hormuz, kojim prolazi tre}ina svjetskih potreba u sirovoj nafti. Elitna iranska Revolucionarna garda izvela je tokom vikenda dvodnevne manevre pokazuju}i svoju snagu iranskim protivnicima. U nedjelju je zamjenik komandanta tih jedinica Hosein Salami rekao je da je Iran spreman da napadne bilo koju zemlju ~iju teritoriju budu koristili neprijatelji da bi preduzeli napade protiv njih.

Pakistan: Troje mrtvih u uru{avanju zgrade
Zgrada u kojoj se nalazila tvornica uru{ila se ju~er u Lahoreu, velikom gradu na istoku Pakistana. U uru{avanju zgrade je, po podacima vlasti, troje poginulo, a {estero je ozlije|eno, no strahuju da je vi{e od 100 osoba zarobljeno pod ru{evinama. Pribli`no 150 osoba normalno radi u toj tvornici, rekli su svjedoci. Vlasti dr`e da je nesre}u najvjerovatnije prouzrokovala eksplozija plinske boce, prenosi Hina. “Prema prvim informacijama, vi{e od 100 osoba nalazilo se u tvornici kad se zgrada uru{ila, mo`da zbog eksplozije plinske boce”, kazao je zvani~nik spasila~kih slu`bi Mohamed Amir. Zgrada je smje{tena u vrlo posje}enoj ~etvrti Multan Road. Najmanje tri mrtve osobe i {estero ozlije|enih, me|u kojima ima i djece, izvu~eni su iz ru{evina, dodao je Amir.

zvodnji struje, a ne oru`ja. I pored Obaminog izre~enog pri`eljkivanja diplomatskog rje{enja, on je iz Bijele ku}e poru~io da ne}e sa stola sklanjati ni druge opcije u zaustavljanju Ira na da na pra vi nu kle ar no oru`je. “Mi }emo uraditi sve {to mo`emo kako bismo sprije~ili Iran da do|e od nuklearnog oru`ja

Nuklearna centrala Natanz: Iran tvrdi da je nuklearni program namijenjen proizvodnji struje, a ne oru`ja

i izazove trku u nuklearnom naoru`anju, u jednom nestabilnom regionu” rekao je Oba, ma.

Filipini: Vi{e od 40 stradalih u potresu
Potres ja~ine 6,8 stepeni koji je ju~er ujutro pogodio centralni dio filipinskog arhipelaga odnio je najmanje 43 `ivota i izazvao paniku u nekoliko gradova u kojim su zgrade podrhtavale, prenosi Fena. ^etiri sata poslije prvog potresa, u 3,49 sati po evropskom vremenu, zabilje`en je drugi potres ja~ine 6,2 stepena na dubini od 46 kilometara. Epicentar je bio u moru izme|u ostrva Negros i Cebu, saop}io je ameri~ki geofizi~ki institut. Najve}i broj mrtvih je na ostrvu Negros, u ru{evinama zgrada u gradu Guihulngana. Dvadeset i devet osoba je izgubilo `ivot u odronu zemlje, izjavio je vojni zvani~nik Francisco Patrimonio. U prethodnom izvje{taju navodi se da je bilo 14 mrtvih. Osim zgrada, o{te}ene su ceste i mostovi, a bilo je i nestanaka struje na dva ostrva blizu epicentra. Mnogi zaposlenici su napustili svoja radna mjesta, nakon {to je radio objavio upozorenje na mogu}nost novih potresa.

Prijetnje
Bilo koji napad na Iran koji bi mogao da uklju~i kontranapad i na naftna polja najve}eg svjetskog izvoznika nafte Saudijske Arabije podigao bi

Sporazum Fataha i Hamasa

Vojna intervencija bi bila katastrofa
Predsjednik Turske Abdulah Gul izjavio je povodom kineskog i ruskog veta na rezoluciju UN-a kojom se osu|uje represija u Siriji da svi trebaju da znaju da je gotovo vrijeme hladnog rata. “@elim re}i da nam je `ao povodom glasanja Vije}a sigurnosti. Trebali bi svi da se prisjete da je vrijeme hladnog rata gotovo. Vi{e nema mjesta na svijetu za kr{enje ljudskih prava i kori{tenje vojne sile protiv ljudi” rekao , je Gul. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu poru~io je da je Turska uradila sve {to je bilo u njenoj mogu}nosti za Siriju. On je naglasio da i me|unarodna zajednica treba povisiti svoj glas koliko i Turska te je napomenuo da bi vojna intervencija bila katasA. [. trofa za regiju. obe}ao je da }e primijeniti nove sankcije protiv Sirije i poja~ati pritisak na njenog predsjednika Ba{ara al-Asada da se povu~e sa vlasti, ali je dodao da se sirijska kriza mo`e rije{iti bez spoljne vojne intervencije.

Abbas na ~elu prelazne vlade
Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas bit }e na ~elu prelazne vlade zadu`ene za pripremu izbora, rezultat je to ju~era{njeg sporazuma koji je potpisao u Dohi sa liderom radikalnog palestinskog pokreta Hamas Khaledom Meshaalom, prenosi Beta. Abbas i Meshaal potpisali su sporazum u prisustvu katarskog emira, {eika Hamada bin Khalifa al-Thanija, na ceremoniji koju je televizija direktno prenosila. mas i u junu 2007. preuzeo kontrolu u pojasu Gaze zbog ~ega je Izrael uveo blokadu tog podru~ja. Dvije strane su se tako|er dogovorile da nastave proces obnove PLO-a, kako bi u tu organizaciju bili uklju~eni i Hamas i Islamski d`ihad.

Pomirenje
“Potpisali smo sporazum kako bi bio primijenjen, rije~ je o izborima, vladi i pomirenju” , rekao je Abbas. “Krajnje smo ozbiljni” rekao , je Meshaal i dodao da }e sporazum omogu}iti Palestincima da sve svoje snage usmjere na suo~avanje s neprijateljem. Neimenovani izraelski zvani~nik rekao je za AFP da sporazum o nagomilavanju Abbasovih funkcija govori o njegovom popu{tanju Hamasu i da to ne sluti na dobro. “Istiskivanje (premijera) Salam Fayyad ne}e olak{ati odnose Palestinske uprave i zemalja donatora” ocijenio , je taj izraelski zvani~nik.

Breivik tra`i hitno osloba|anje
Anders Behring Breivik, po~inilac masakra u kojem je 22. jula pro{le godine ubijeno 77 ljudi u Norve{koj, zatra`io je ju~er da hitno bude oslobo|en objasniv{i da je njegov ~in bio preventivni napad protiv izdajnika. “Ne prihvatam da budem zatvoren. Tra`im da me hitno oslobodite”, izjavio je 32-godi{nji desni~arski ekstremista tokom pojavljivanja pred sudom u Oslu, koji treba da odlu~i o produ`enju pritvora, prenosi Srna. U sudnici su prisustvovali pre`ivjeli sa ostrva Utoya, na kojem je izvr{en masakr, kao i porodice `rtava ovog zlo~ina, koje su se sarkasti~no nasmijale kada je Breivik u dva navrata zatra`io da hitno bude oslobo|en.

Izbori
Deklaracija iz Dohe predvi|a formiranje vlade nacionalnog pomirenja koju }e voditi Mahmud Abbas, a formirat }e je nezavisne tehnokrate kako bi bilo olak{ano odr`avanje predsjedni~kih i parlamentarnih izbora i po~ela obnova pojasa Gaze. Sastav vlade bit }e saop{ten 18. februara u Kairu na sastanku uprave Palestinskog oslobodila~kog pokreta (PLO) na kojem }e u~estvovati sve paleAbbas

stinske frakcije, uklju~uju}i Hamas i Islamski d`ihad, rekao je za AFP predstavnik Fataha Azzam Al-Ahmad. U deklaraciji se ne precizira datum odr`avanja izbora prvobitno predvi|enih za maj na osnovu sporazuma o pomirenju koji su u aprilu 2011. zaklju~ili Abbasov Fatah i Hamas. Posljednji izbori bili su u januaru 2006. kada je pobijedio Ha-

24

SVIJET FINANSIJA

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Merkel i Sarkozy o gr~kom dugu

TROJKA MORA
Pritisak na ministre da provedu reforme, {to je uslov opstanka te zemlje u evrozajednici
Lideri Francuske i Njema~ke poru~ili su Gr~koj da isti~e vrijeme za razgovore za sporazum o restrukturisanju duga, te da }e Atina dobiti pomo} od Evrope ako ispuni obe}anja i provede tra`ene ekonomske reforme.

posti}i sporazum
Revizija direktive o intelektualnom vlasni{tvu
Prava i obaveze
“Mi `elimo ovaj sporazum. Gr~ki lideri su se obavezali i oni to moraju po{tovati. Evropa je mjesto gdje svi imaju svoja prava i obaveze” rekao je francuski , predsjednik Nicolas Sarkozy. On je dodao da vrijeme isti~e i da sporazum mora da bude postignut. On i njema~ka kancelarka Angela Merkel imali su konferenciju za novinare nakon godi{njeg skupa vladinih ministara obje zemlje na kome su izvr{ili pritisak na Gr~ku da provede reforme koje tra`e Evropska komisija, Evropska centralna banka i Me|unarodni monetarni fond, poznate kao trojka. “@elimo da Gr~ka ostane u evrozajednici. To je na{e zaje-

Evropska komisija namjerava do kraja godine predstaviti revidiranu verziju direktive o intelektualnom vlasni{ tvu, na jav lje no je iz Bruxellesa. - Evropska komisija pomno nadzire i prati razvoj doga|aja u zemljama ~lanicama i u drugim zemljama na polju intelektualnog vlasni{tva i internetskog piratstva, uklju~iv{i sada{nju raspravu u ameri~kom Kongresu o predlo`enom zakonu. Ja osobno trenutno sara|ujem sa slu`bama Komisije na reviziji direktive o intelektualnom vlasni{tvu. Namjera Komisije je predlo`iti revidiranu direktivu do kraja 2012, rekao je u saop}enju evropski povjerenik za unutarnje tr`i{te Michel Barnier. Naglasio je kako se kra|a

vlasni{tva ne mo`e tolerirati, te dodao da je njegov op}i cilj ~vrsta pravna sigurnost za davatelje usluga i potro{a~e. - @elimo omogu}iti kreatorima da ponude svoj rad na internetu i za{tititi ih od kra|a njihovih djela, dodao je. Ova komisija nedavno je predstavila i prijedlog reformi zakona o za{titi podataka na internetu. Evropska povjerenica za pravosu|e Viviane Reding kazala je pritom da bi se zemlje EU mo ra le po tru di ti uspostaviti ravnote`u izme|u za{tite autorskih prava i slobode na internetu. - Sloboda informisanja i autorska prava nisu neprijate lji, oni su par tne ri. Cilj evropske politike je ravnote`a u po{tivanju oba prava, rekla je.

Susret u Parizu

dni~ko mi{ljenje” rekla je Ange, la Merkel.

130 milijardi eura
Ona je dodala da ne}e biti novog njema~kog programa ako se ne postigne sporazum sa trojkom. “Svi koji snose odgovornost u

Gr~koj moraju znati da ne}emo odustati od ovog stava” rekla je , Merkelova. Razgovori lidera stranaka iz gr~ke koalicione vlade o podr{ci predlo`enom paketu finansijske pomo}i vrijednom 130 milijardi eura, okon~ani su u nedjelju nave~er bez dogovora, prenosi Srna.

Prera|iva~ka industrija SAD-a pod jakim udarom konkurencije

Nezaposlenost u eurozoni dostigla je rekordne brojke na kraju pro{le godine, saop{tila je agencija Eurostat. Tako je stopa nezaposlenih u zemljama koje koriste euro iznosila 10,4 posto u decembru, navo-

Nezaposlenost u Evropi obara rekorde

Opada broj radnih mjesta
Posljednja fabrika koja je poku{ala da po~ne da radi na Long Ajlandu na sjeveroistoku SAD-a odselila je na Tajvan, jer nije uspjela da dobije dozvolu za priklju~ak na vodovod
Tokom posljednje dvije godine krize Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su izgubile tre}inu radnih mjesta u prera|iva~koj industriji, prenosi Reuters. dne snage u SAD-u, te da izdvajanje za plate radnika ne prelazi 10 posto ukupne proizvodnje. Izvr{ni direktor kluba Siera Karl Poup istakao je da su djelatnosti ipak zavisi od podr{ke dr`ave, a ne od smanjenja plata radne snage. Preduzetnici izmje{taju proizvodnju naj~e{}e u Aziju zbog ogromnih poreskih stopa, velikih tro{kova za dobijanje dozvola, skupih zdravstvenih usluga i lo{e infrastrukture. Posljednja fabrika koja je poku{ala da po~ne da radi na Long Ajlandu na sjeveroistoku SAD-a odselila je na Tajvan, jer nije uspjela da dobije dozvolu za priklju~ak na vodovod. Iako je proizvo|a~ki sektor relativno sa~uvan, tokom posljednje dvije godine krize broj radnih mjesta u proizvodnim djelatnostima u SAD-u smanjen je za tre}inu. “Ako je razlog za gubitak fabrika previsoka cijena radne snage, kako onda objasniti uspje{an rad njema~ke i kineske industrije? Uprkos visokim platama radnika, Tojota jo{ 60 posto automobila proizvodi u Japanu, dok General Motors samo 30 posto proizvodnje obavlja na teritoriji SAD-a” prokomentari, sao je Poup.

di se i kako je 16,7 miliona ljudi bilo bez posla u eurozoni u decembru. Najvi{a stopa nezaposlenosti je u [paniji, najni`a u Austriji.

Prema pisanju BBC-a, nezaposlenost raste paralelno sa du`ni~kom krizom zemalja ~lanica Evropske unije. Guillaume Menuet, ekonomista Citigroupa, navodi kako o~ekuje da broj osoba koje ne rade raste i u 2012. godini. - U mno gim slu~ajevima imamo kompanije koje nastavljaju odga|anje investicionih projekata. Oni koji i dalje zara|uju zamrznuli su procese zapo{ljavanja, oni koji su pod pritiskom da ostvare rezultate ili prestanu gubiti novac, otpu{tanje radnika je jedino rje{enje, kazao je on. U svih 27 zemalja ~lanica Evropske unije stopa nezaposlenosti u decembru je iznosila 9,9 posto, {to zna~i da je 23,8 miliona ljudi bilo bez posla u Evropi u decembru 2011.

Potraga za jeftinijom radnom snagom

Na tribini odr`anoj u organizaciji kluba Siera u~esnici su istakli da nije istinita tvrdnja da preduzetnici izmje{taju svoje fabrike zbog visoke cijene ra-

fa bri ke iz SAD-a pre trpje le ogromne gubitke zbog konkurencije sa jeftinom radnom snagom Kine i drugih zemalja, ali da opstanak proizvodnih

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012. Elektroenergetska situacija u BiH

BIZNIS I EKONOMIJA

25

Plin ~uva struju
Elektroenergetski sistem u nadle`nosti tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini generalno dobro podnosi nezapam}eno lo{e vremenske uslove. Termoelektrane iz kojih se u ovom ~asu dobiva najve}i procent elektri~ne energije rade punim kapacitetima, dok su hidroelektrane na re`imu koji diktira veoma nizak nivo vode u akumulacijama. Snijeg i led su ne{to ve}e {tete nanijeli prenosnoj mre`i i prekinuli dovod elektri~ne energije do pojedinih naselja i gradova. Prekidi su uglavnom na dalekovodima 110 kilovolti i distributivnim vodovima. Samo u okolini Neuma oboreno je osam-devet dalekovoda ~ija je opravka u nadle`nosti Elektroprenosa BiH. Tokom ju~era{njeg dana mobilne ekipe otklanjale su kvarove na mnogim lokacijama kojima se moglo pri}i vozilima i potrebnom opremom. Hladno}e i visoki snijeg znatno vi{e uti~u na proizvodnju uglja. Iz tuzlanske termoelektrane ve} dva dana sti`u upozorenja da se zalihe uglja na depou ubrzano tro{e i da je doprema novih koli~ina ote`ana. Veliki problem (ponavlja se godinama u ovo vrije me) je ote `a no is tre sa nje smrznutog uglja iz `eljezni~kih vagona.

Rudari i termoelektrane zaslu`ni za uredno snabdijevanje potro{a~a
vremeno velika opasnost da bi ga nove padavine i mnogo ni`e temperature mogle ugroziti, stvaraju obavezu i pred potro{a~ima da racionalno tro{e energiju. Na kraju, treba imati u vidu i ~injenicu da se topli domovi u Sara je vu, Zvor ni ku, Vi so kom... odr`avaju zahvaljuju}i urednim isporukama zemnog gasa iz Rusije. Informacije iz te zemlje u protekla dva dana ukazuju na to da je isporuka ovog energenta prema Evropi smanjena. To mo`e ugroziti i isporuke prema Srbiji, odnosno BiH. Smanjene koli~ine gasa u bh. gasovodu pove}ale bi pritisak potro{a~a na elektri~nu energiju, a time i dovele do raspada elektroenergetskog sistema.
H. ARIFAGI]

Zaustavljen transport nafte
Na povr{inskim kopovima Rudnika Banovi}i mehanizacija i posade bili su anga`ovani isklju~ivo na eksploataciji uglja.

- Otkrivku }emo uklanjati tek kada za to budu povoljniji vremenski uslovi, izjavio je glavni direktor Rudnika Munever ^ergi}. Proizvodnju u ovom rudniku narednih dana ozbiljnije bi mogao ugroziti nedostatak pogonskog goriva za mehanizaciju jer cisterne sa naftom ne mogu da se probiju do Banovi}a. Trenutno su negdje oko Mostara i u blizini Doboja. Bilo bi dobro da im se na drumovima obezbijedi prioritet u saobra}aju, sugeri{u iz Banovi}a. Tehni~ki rukovodilac Rudnika i termoelektrane Ugljevik Dragan Popovi} izjavio je u ponedjeljak za Srnu da njihove zalihe uglja (oko 130.00 tona) mogu osigurati proizvodnju u termoelektrani za narednih 20 dana. Do tada }e, prema

najavama meteorologa, i vremenske prilike biti povoljnije. Proces i obim proizvodnje u Rudniku mrkog uglja u Kaknju su stabilni, saznajemo od direktora Rudnika Mirsada Ja{arspahi}a. Rudari su i tokom minulog vikenda bili anga`ovani na pripremi radili{ta i ve} ju~er u relativno normalnim uslovima nastavili eksploataciju.

Strah od havarije
Za dan-dva iz Slavonskog Broda sti`u i novi vagoni za transport uglja sa savremenijim sistemom pra`njenja, {to }e ubrzati snabdijevanje ovda{nje termoelektrane, najavio je direktor za Oslobo|enje. Trenutno povoljna stabilnost elektroenergetskog sistema i isto-

Privredne aktivnosti se odvijaju bez prekida

Za fabrike nema zime
Veliki industrijski kapaciteti u punom pogonu, vozovi koji ih opskrbljuju u pokretu
Privredne aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom ju~era{njeg dana odvijale su se gotovo uobi~ajeno, saznajemo u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH. Proizvodnja u velikim industrijskim kompanijama, poput Aluminija, Mit tal Ste ela, Na tron Hyata, Tvornice cementa Kakanj, kompleks fabrika u Lukavcu i drugim nije trpjela ve}e poreme}aje zbog niskih temperatura i visokog snijega. U telefonskim kontaktima sa [efkijom Botonji}em, Kemalom Grebom i Sadetom Guti}, u privrednim komorama Zeni~kodobojskog, Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona, re~eno nam je da tokom prvog radnog dana ove sedmice iz tamo{njih industrijskih pogona i proizvodnih firmi nisu imali zahtjeva za bilo kakvom vrstom pomo}i ili intervencijom. - Ohrabruje nas da se ve}ina radnika javila na posao unato~ problemima u komunikacijama, rekao nam je [efkija Botonji}, predsjednik Privredne komore ZDK-a. Privredna komora Kantona Sarajevo tokom dana kontakti-

UniCredit: Skra}eno radno vrijeme
UniCredit Banka osigurala je svojim klijentima nesmetano pru`anje usluga u svim regijama Bosne i Hercegovine. Kako su saop}ili iz ove banke, u ve}ini poslovnica u BiH skra}eno je radno vrijeme, a neke poslovnice uop}e ne rade, me|utim, banka je obezbijedila da u svakom gradu radi po nekoliko poslovnica kako bi gra|anima pru`ili usluge koje su im potrebne. Iz UniCredita napominju da su svi bankomati u funkciji, te upu}uju klijente da koriste elektronske usluge, e-ba (elektronsko bankarstvo) i m-ba (mobilno bankarstvo) koje su im dostupne 24 sata i ne moraju izlaziti vani.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 024 - 7. 2. 2012. godine
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Koksara Lukavac

rala je sa nekoliko ve}ih transportnih i trgova~kih kompanija i, prema rije~ima predsjednika Kemala Grebe, dobila uvjeravanje da ~ine sve {to je u njihovoj mo}i kako bi udovoljili zahtjevima gra|ana i poslovnih partnera. Ohrabruju}e u svemu ovome je i stanje u @eljeznicama Federacije BiH. Iz Slu`be za informisanje saznali smo da na prugama nema snijegom zarobljenih vagona sa sirovinama, repro-

materijalima i gotovim robama, premda su na nekim mjestima nanosi snijega na ju`noj pruzi po nekoliko metara. - Uredna je opskrba i lukavi~kog industrijskog bazena veoma oslonjenog na `eljeznicu. Ka ovom industrijskom bazenu formirane su tri kompozicije {to }e do kraja sedmice omogu}iti uredno odvijanje tehnolo{kog procesa, re~eno nam je u ovim `eljeznicama.
H. A.

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.600181 1.498533 25.727818 0.078100 0.262427 0.665827 1.951526 0.565032 0.256956 0.221635 1.616757 0.847609 2.355923 1.495891 0.049484 1.840537

1.955830 1.604191 1.502289 25.792299 0.078296 0.263085 0.667496 1.956417 0.566448 0.257600 0.222190 1.620809 0.849733 2.361828 1.499640 0.049608 1.845150 USD BAM

1.955830 1.608201 1.506045 25.856780 0.078492 0.263743 0.669165 1.961308 0.567864 0.258244 0.222745 1.624861 0.851857 2.367733 1.503389 0.049732 1.849763 1.55096 2.305024

SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 02. 2012 =

26

BIZNIS/BERZE
1.472,59 816,65
BIRS BIFX

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE
946,05 803,28
ERS10 SASX-30

Pripreme za ulazak Hrvatske u EU

826,10 1.760,62
FIRS

SASX-10

SASE: Bez trgovine dionicama fondova
U Gradi{ci potrebna jo{ jedna traka za teretna vozila

Uskoro gradnja grani~nog prelaza
Za izgradnju prelaza Bija~a, u kapacitetu da zadovolji neophodne standarde, za po~etak rada potrebno je 4,85 miliona eura
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju roba koja zahtijeva inspekcijski nadzor iz Bosne i Hercegovine }e se mo}i izvoziti u tu susjednu zemlju samo na dva grani~na prelaza. diti dio autoputa na tom prelazu te prate}e objekte.

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je promet od 129.987,71 KM. Promet na kotaciji iznosio je 63.987,09 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 40.719,30 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 7,85 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 23.267,79 KM, u sklopu dvije transakcije prometovana je 59.661 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i {tu os tva ren je pro met od 66.000,62 KM, najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BOR banka d.d. Sarajevo u iznosu od 59.000,00 KM, kurs ovog emitenta iznosio je 100,00 KM.

Rekonstrukcija
„Za autoput treba 3,5 miliona eura, a za pomo}ne objekte 1,35 miliona, s tim da to ne}e biti zavr{en posao jer }e time tek biti osposobljen taj prelaz. Za nastavak radova u drugoj fazi osigurano je 5,7 miliona KM iz IPA fondova 2011“ naglasio je Kova~evi}. , Za grani~ni prelaz u Gradi{ci potrebno je 300.000 KM, da se uradi neophodna rekonstrukcija u smislu uvo|enja jo{ jedne trake za teretni saobra}aj koji }e biti znatno poja~an. Stari grani~ni prelaz u Gradi{ci bit }e u upotrebi sve do izgradnje novog, koji }e biti na izlazu autoputa Banja Luka - Gradi{ka kada se realizira izgradnja novog mosta na Savi.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. februar/velja~a 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Eksproprijacija zemlji{ta
Na sjeveru je to grani~ni prelaz Gradi{ka, a na jugu grani~ni prelaz Bija~a, potvrdio je u razgovoru za Fenu na~elnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) Ratko Kova~evi}. „Pripreme za izgradnju grani~nog prelaza Bija~a su ve} po~ele, trenutno UIO vr{i eksproprijaciju zemlji{ta, a novac za izgradnju je ve} osiguran od Vije}a ministara BiH“ , pojasnio je Kova~evi} i naglasio da je za izgradnju prelaza Bija~a, u kapacitetu da zadovolji neophodne standarde, za po~etak rada potrebno 4,85 miliona eura i treba izgra-

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BOR BANKA DD SARAJEVO IK Banka dd Zenica Metalno dd Zenica 100,00 70,01 7,00 0,00 100,00 100,00 -4,09 70,02 70,00 -2,64 7,00 7,00 590 50 500 59.000,00 3.500,62 3.500,00 3 2 1 39,00 5,38 39,00 39,00 59.661 23.267,79 2 7,85 -0,40 8,00 7,81 5.140 40.719,30 4

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. februar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Obnovljivi izvori energije

Potpisivanjem memoranduma o saradnji s predstavnicima Nova Beta (M) Technologies SDN BHD, kompanija Intrade energija d.o.o. Sarajevo zapo~ela je saradnju s malezijskim kompanijama u iskori{tavanju obnovljivih izvora energije. Tim memorandumom omogu}ena je suradnja s Malezijom u energetskom sektoru. Prema rije~ima Emira Avdi}a, direktora kompanije Intrade energija, ovo je samo po~etak saradnje bh. kompanija iz te oblasti s malezijskim partnerima i ulazak na tr`i{te Malezije. - Dugogodi{nje iskustvo koje doma}e firme imaju u iskori{tavanju obnovljivih izvora u BiH se lako mo`e prenijeti i u Maleziju te se i na ovaj na~in mo`e pospje{iti ekonomska saradnja s Malezijom, izjavio je Avdi}. Enis Arnaut, direktor Tehnolo{kog parka Perak, ujedno i direktor kompanije No-

Saradnja malezijskih i bh. kompanija

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} ^isto}a a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,05 5,2 4,5 3,9 5,2 2,04 -0,19 -0,22 0 -0,38 0,051 5,2 4,5 3,9 5,22 0,048 5,2 4,5 3,9 5,1 17.735 32 92 1.155 106 894,00 166,40 414,00 4.504,50 550,72 0,018 0,55 0,536 1,28 0,33 0,48 1,47 0 0 -9,92 6,67 -0,9 -1,03 0 0,018 0,55 0,536 1,28 0,33 0,48 1,47 0,018 0,55 0,536 1,28 0,33 0,48 1,47 90.000 224 449 40 854 1.106 506 1.620,00 123,20 240,66 51,20 281,82 530,88 743,82

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.d. Banja Luka Farma koka nosilja a.d. Mili}i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka Sloga a.d. Kozarska Dubica Travunija a.d. Trebinje Vodovod a.d. Doboj Veterinarska stanica a.d. Tesli} Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,19 0,21 0,7(A) 0,36 1 0,15 0,25(A) 1,11(A) 39,7 38 38,1 4,97 23,53 0 0 0 97,37 0 0 0,56 0 -0,13 0,19 0,21 0,7 0,36 1 0,15 0,25 1,11 39,7 38 38,9 0,19 0,21 0,7 0,36 1 0,15 0,25 1,11 39,7 38 37,5 1.604 57.186 33 1.250 11.124 7.316 4.355 144 3.500 14.040 8.909 304,76 12.009,06 23,10 450,00 11.124,00 1.097,40 1.088,75 159,84 1.389,50 5.335,20 3.394,57

va Beta Technologies, smatra da bh. i malezijske kompanije mogu zajedno razvijati nove proizvode i prodavati ih i na tr`i{tima zemalja ASEAN-a i arapskim zemljama, prenosi Fena.

Odgo|ena konferencija o gasu
Istra`iva~ko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) prolongirao je odr`avanje 5. me|unarodne konferencije o gasu zemalja jugoisto~ne Evrope, koja je bila zakazana od 8. do 10. februara. Kao organizator konferencije, IGT je najavio novi termin odr`avanja konferencije od 27. do 29. februara, saop}eno je iz Organizacionog odbora konferencije. Zbog vanrednih vremenskih okolnosti u BiH i regionu, nakon odr`anog vanrednog sastanka predstavnika organizatora i suorganizatora, donijeta je odluka da se prolongira odr`avanja 5. me|unarodne gasne konferencije zemalja jugoisto~ne Evrope, prenosi Fena.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

114,60 2,52

$ 0,02 %

1.719,40 33,36

$ 1,20 %

711,50 644,75

$ 0,18 %

PLIN
$ 0,96 %

SREBRO
$ 1,15 %

KUKURUZ
$ 0,04 %

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

27

Javne kuhinje rade punim kapacitetom

Hrane ima za svakoga
Merhamet, Crveni kri` i Narodna kuhinja Stari Grad dijele neometano kuhanu hranu korisnicima, ali i onima koji je zatra`e
Javne kuhinje Starog Grada, Merhameta i Crvenog kri`a i ju~er su neometano dijele hranu svojim korisnicima, ali i svima koji su im se obratili. Mnogo je osoba koje, pored hrane, od ovih humanitarnih organizacija tra`e pomo} u lijekovima, ogrjevu ili drugim potrep{tinama. U Merhametu su se uspjeli prilagoditi nastaloj situaciji i u svih 20 kuhinja {irom BiH redovno se priprema i dijeli oko 10.000 obroka. Tako|er, vanredno se obezbje|uju obroci osobama bez smje{taja, koje su preporu~ili kantonalni centri socijalnog rada, a najvi{e ih je u Tuzli i Sarajevu. Mada se zbog snijega malo kasnilo, i ju~er su u sarajevskim Merhametovim kuhinjama na Ilid`i, Hrasnici i [vrakinom Selu podijeljeni obroci, dok je za Rakovicu upu}ena suha hrana, saznajemo od Muniba Bujaka, direktora Merhameta Sarajevo. Narodna kuhinja Stari Grad je radila u subotu, dok su u nedjelju obavljane pripreme kako bi spremno do~ekali ponedjeljak, koji je bio, kako nagla{ava tetka Zilha [eta, udarni dan. - Iako je sve bilo zavejano i neprohodno, u subotu niko nije ostao bez hljeba, zahvaljuju}i Sprindu i Klasu, koji su se uspjeli probiti do Ba{~ar{ije, a na{e kom{ije su nam pomogle da se unese hljeb u prostorije Kuhinje. Nismo gledali kartice ni iz koje je ko kuhinje, ve} smo svima dijelili hranu ko je god zatra`io. Ju~er je bilo mnogo lak{e i bez problema smo obavili podjelu obroka za na{ih 1.200 korisnika, ali i drugima, jer smo pripremili dodatne koli~ine hrane. Za sada imamo dovoljno namirnica i mesa, a kantonalno Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, koje je sufinasijer svih kuhinja u gradu, ponudilo nam je pomo}, ako zafali hrane, kao i mnogobrojni sugra|ani, kazala je tetka Zilha. Ona zahvaljuje svima koji su pomogli Kuhinju, isti~u}i da je posebno raduje {to je solidarnost obi~nih ljudi i u ovoj nevolji do{la do izra`aja.
Podjela obroka na jednom od punktova

Udarni dan
- Pored isporuke hrane i paketa, za na{ih 1.500 korisnika, svakodnevno nas sa terena pozivaju osobe, uglavnom starije, kojima trebaju lijekovi, drva ili namirnice. Nastojimo se maksimalno anga`ovati, zajedno sa na{im medicinskim osobljem i volonterima, pa obilazimo one koji tra`e pomo}, a samo ju~er do podne je bilo deset takvih intervencija, kazao je Bujak.

SAMO NEK' JE HLJEBA U subotu niko nije ostao bez hljeba zahvaljuju}i Sprindu i Klasu, koji su se uspjeli probiti do Ba{~ar{ije, a na{e kom{ije su nam pomogle da se unese hljeb
i materijalne kapacitete stavio u stanje pripravnosti. Vi{enamjenska terenska jedinica anga`ovana je na obezbje|enju uslova za funkcionisanje Centralne kuhinje i ~i{}enju snijega, a preko vikenda su podijeljeni hljeb i suha hrana za 2.500 korisnika. Pored toga, u nedjelju je skuhano 400 litara ~aja i 250 litara graha za gra|ane anga`ovane na ~i{}enju snijega u gradskim

^aj i grah
I Crveni kri` Kantona Sarajevo poduzeo je niz aktivnosti od samog momenta progla{enja vanrednog stanja i sve kadrovske

op}inama i Ilid`i. - U toku subote i nedjelje smo izvr{ili pripreme za kuhanje i distribuciju hrane za redovne korisnike na{e kuhinje. U tome su nam pomagali volonteri, koji su ~istili i snijeg sa prilaza punktovima. Ju~er je ve} od osam sati po~ela distribucija kuhane hrane i hljeba na 18 punktova u {est op}ina. U saradnji sa slu`bama civilne za{tite, ponovo smo pripremili i isporu~ili 500 litara ~aja i oko 300 litara variva za one koji su ~istili snijeg, a to }emo i ubudu}e nastaviti, sve dok bude postojala potreba za tim vidom pomo}i, kazao je Fikret @uni}, sekretar CKKS-a. Crveni kri` KS-a je pripremio i 200 paketa za urgentne potrebe gra|ana udaljenih podru~ja u kojima nema njihovih punktova za podjelu kuhane hrane.
Z. TURKOVI]

Sarajlije o ~i{}enju
itali smo na{e gra|ane {ta misle o ~i{}enju u gradu, koliko su zimske slu`be dobro obavile svoj posao, te da li je njima snijeg stvorio mnogo problema. Ibrahim Muharemovi}: - S obzirom na vrijeme i koli~inu padavina, grad je do sada mogao biti ~istiji. Smatram da je stvar nadle`nih institucija da o~iste snijeg {to prije i {to vi{e, te da se javni gradski saobra}aj {to prije vrati u funkciju. Mislim da su tramvaji trebali po~eti raditi do danas. Ovakvo vrijeme mi nije {tetno za zdravlje iako poprili~no pje{a~im, od svog radnog mjesta na Alipa{inom Polju pa sve do Dolac-Malte. Amina Mu{anovi}: - Nakon skoro dva dana sam iza{la iz ku}e da malo pro{etam, te da odem u nabavku. Svi|a mi se ova zimska idila i vani je prelijepo. Zrak je svje`iji, a i prilazi

P

Lopate za mu`eve, `ene u kupovini
Ibrahim Muharemovi}

Amina Mu{anovi}

su o~i{}eni. Smatram da su radnici zadu`eni za ~i{}enje odradili jako dobar posao i stvarno sam zadovoljna. Putevi do prodavnica su prohodni i `ao mi je {to i mene nisu zvali da pomognem u ~i{}enju. Sejbeta i Sanela Hot: - Ostavile smo dje~icu kod ku}e i maksuz iza{le da pro{etamo po ovom vremenu. Mu`evi su se akti vi ra li oko ~i{}enja, a mi smo odlu~ile pro{etati i oti}i u kupovinu. Nama ne smeta, naprotiv, u`ivamo u ovoj snje`noj bajci. Staze za pje{ake su prohodne, kao i ulazi do zgrada. Zadovoljne smo kako se ~isti, snje`ne padavine jesu nezapam}ene dosad, ali nije ni ovo svaki dan. Treba sve gledati sa vedrije i zabavne strane. Safet Alihod`a: - Po{to sam stariji ~ovjek, pamtim vremena kada je Sarajevo znalo biti zatrpano snijegom ba{ kao sada,

Sejbeta i Sanela Hot

Safet Alihod`a

tako da me ova situacija ne iznena|uje. Mislim da ovo nije stra{no. Samo se trebamo svi di}i u radnu akciju i vrlo brzo }e sve biti o~i{}eno i prohodno. Prvi sam uzeo lopatu i o~istio ispred svog ulaza. Evo sada dalje ~is tim os ta tak uli ce, me |utim, ima i dosta onih koji smatraju da svi ostali trebaju da za njih rade, a oni samo da sjede u ku}i. S. H.

28

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Naknade ~lanovima nadzornih odbora

Akcija ~i{}enja snijega na Ilid`i

Terminal spreman

ZA AUTOBUSE
Na posljednjoj redovnoj sjednici, Vlada KS-a je odredila naknade za rad predsjednika i ~la no va nad zor nih odbo ra zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ KS, od 300 do 100 KM po ~lanu. Rije~ je o 13 zdravstvenih ustanova, a naknada je odre|ena prema broju uposlenih i obimu poslova ustanove. Za rad u nadzornom odboru JU Dom zdravlja, Op}oj bolnici “Prim. dr. Abdulah Naka{“ i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS-a mjese~na naknada predsjedniku odbora iznosi 300, a ~lanovima po 250 maraka. Kada je rije~ o ustanovama: Zavod za javno zdravstvo, Psihijatrijska bolnica, Zavod za medicinu rada, Zavod za za{titu `ena i materinstva, Apoteke Sarajevo i Zavod za hitnu medicinsku pomo}, predsjednik nad-

Najskuplji rad u Domu zdravlja i Op}oj bolnici

Uz linije prema Rakovici i Hrasnici, ~eka se uspostava prevoza za Ra{telicu i Had`i}e
Veliki snje`ni nanosi i temperatura koja se ve} danima ne di`e iznad nule prouzrokovali su pravi haos i u op}ini Ilid`a. Na vanrednoj sjednici Op}insko vije}e Ilid`a donijelo je odluku da se anga`uju sva pravna lica na ~i{}enju saobra}ajnica po svim mjesnim zajednicama. Upu}en je i apel gra|anima da o~iste prilaze ispred svojih zgrada, te kolikotoliko osposobe ulice za pje{ake. Zim ska ko mu nal na slu `ba prati stanje u ugro`enim podru~jima i ~ini sve {to je u njenoj mo}i da normalizuje stanje, osposobi saobra}aj i ukloni velike snje`ne nanose sa {etali{ta. Ju~er smo zatekli radnike KJKP Rad dok su ~istili staze te odvozili snijeg i bacali u rijeku.

zornog odbora dobija}e 250, a ~lanovi po 200 maraka naknade mjese~no. Ne{to manje novca dobi}e predsjednik i ~lanovi odbora u zavodima za alkoholizam i druge to ksi ko ma ni je, za za {ti tu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, te zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a, ta~nije mjese~no po 200, odnosno stotinu maraka. Najmanje novca dobi}e predsjednik i ~lanovi NO Zavoda za sportsku medicinu KS-a, 150 i stotinu maraka mjese~no. Svih 13 ustanova su du`ne uskladiti svoje akte sa odredbama odluke Vlade u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu. Iz KS-a smo saznali i da je ta~ka o formiranju komisije za ocjenu rada dr`avnih slu`benika povuJ. M. ~ena sa sjednice.

Volonteri na djelu
Na terenu su bili i volonteri Gorske slu`be spa{avanja Ilid`a koji su ~istili snijeg gdje je to bilo potrebno. - U protekla tri dana smo imali dosta intervencija. Skoro smo i{li u Rakovicu, jednoj `eni ~istiti snijeg sa krova, koji je ve} po~eo propadati. Redovno ~istimo i nabacano sme}e oko kontejnera. Jeste da ga sada ne mo`emo nigdje odvu}i, ali ga bar skupljamo na kamaru, kako ne bi smetalo gra|anima dok prolaze ulicom, kazao nam je Dino Begi}, jedan od volontera. Ina~e, ova gorska slu`ba broji oko 20 ~lanova, a na terenu je ve} od devet sati. Radnici firme “Memi} transport” grtalicama su ~istili snijeg sa autobuskog terminala na Ilid`i. Na ovaj na~in `eljeli su prite}i u pomo} radnicima Grasa da se {to prije o~isti terminal od ogromnih koli~ina snijega, kako bi autobusi nesmetano mogli sao-

Memi}: Zatvorio bih sve da imam ovlasti

Mnogobrojne kladionice u op}ini Ilid`a stvaraju velike probleme kada je rije~ o lokacijama, jer su u blizini {kola, a {to poma`e pove}anju broja maloljetnih posjetilaca. Problem ne predstavljaju samo kladionice ve} i brojni kafi}i pored obrazovnih ustanova. - Poduzeli smo mjere kad su u pitanju kladionice. Nemamo nikakve ingerencije, ne dajemo dozvole niti smo kome odobrili da otvori takav objekt u blizini {kole. ^ak sam obavijestio i vlasnike jedne kladionice u Butmiru da }u zvati inspe-

Posjeta inspekcije kladionici u Butmiru

bra}ati. Uspjeli su o~istiti ulaz na terminal, te prilazne puteve stajali{tima. Ipak, kako su nam naveli u Dispe~erskom centru za autobuski saobra}aj, samo dvije linije na Ilid`i su stavljene u funkciju i to Ilid`a - Hrasnica i Ilid`a Rakovica.

Gu`ve
- Autobusi sada mogu ulaziti na terminal i pri}i stajali{tima kako bi primili putnike. Radi se i na uspostavi linija za Had`i}e i Ra{telicu, odnosno ~iste se putevi kako bi

kciju i to sam i uradio. Op}ina nema ni{ta sa izdavanjem dozvola za otvaranje kladionica i kad bih ja kao na~elnik imao ovla{tenja, u roku od 24 sata bih sve njih zatvorio, taman kad bi to bio jedini izvor `ivota, kazao nam je Senaid Memi}, na~elnik Op}ine Ilid`a. Memi} je istakao i kako ne bi dopustio nikome da radi u kladionicama, te da ne bi dozvolio da prihod Op}ine zavisi od njih, jer smatra da je {teta daleko ve}a nego prihodi i da je to jednako zlo kao i droga. M. P.

autobus mogao pro}i do ovih naselja. Tako|er, ukoliko se o~iste ceste, i to obje vozne trake, u funkciju }e se mo}i staviti i autobusi za druga ilid`anska naselja, kazali su nam u Dispe~erskom centru za autobuski saobra}aj na Ilid`i. Grtalice koje su ~istile terminal prouzrokovale su velike saobra}ajne gu`ve. Automobili i autobusi su se ote`ano kretali, a Grasov autobus koji je saobra}ao na relaciji Ilid`a - Ba{~ar{ija morao je ispu{tati putnike nasred ulice. E. A. - E. G.

OKOM KAMERE

Lako do Doma zdravlja
Velike hladno}e i niske temperature veliki broj gra|ana su natjerale da o~iste prilaze stanovima i vozilima prije odlaska na posao. Ono {to je, osim slo`nosti gra|ana u ~i{}enju, za svaku pohvalu je i o~i{}en prilaz Domu zdravlja na Otoci. Iako objekat ima veliki broj stepenica, one su dobro o~i{}ene, kao i put do ulaza u samu ustanovu. D. I.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati podru~ja koja se napajaju preko transformatorskih stanica: od 8.30 do 12 sati Gimnazijska, od 8.30 do 15.30 Ljubini}i, od 8.30 do 16 Lje{evo 3, od 10 do 11.30 Ned`ari}i naselje 12 i 13, od 11.30 do 13 Ned`ari}i naselje 11, Ned`ari}i kvadrant, od 13 do 14.30 Ned`ari}i naselje 8, Ned`ari}i naselje 1, od 14.30 do 16 sati Teolo{ki fakultet i Ned`ari}i naselje 2.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Jednokratna pomo} stanovnicima Novog Sarajeva

276-982

Ne{to za
Najugro`enijima dodijeljeno po stotinu maraka

VA@NIJI TELEFONI

hranu, a i za ra~une
gdje je sve puno jeftinije, te }u tamo da kupim najosnovnije namirnice, objasnila je za Oslobo|enje Nurija Kadi}. Op}ina je za pomo} najugro`enijim porodicama izdvojila deset hiljada KM. - Nadamo se da }e ovih stotinu maraka posebno ugro`enom sloju stanovni{tva pomo}i da lak{e prevazi|e te{ku situaciju u kojoj smo se svi na{li. Svjesni smo da ove porodice imaju problema i sa obezbje|enjem ogrjeva. Ovim pokazujemo da najugro`eniji sloj ljudi nismo zaboravili, a ako opet bude potrebe, na}i }emo na~in da im pomognemo, kazao je na~elnik Ned`ad Kold`o. Op}ina Novo Sarajevo je intervenirala na isti na~in i prije dvije godine, kada je u Sarajevu vladala nesta{ica plina.
M. T.

Velika sala Op}ine Novo Sarajevo bila je premala za sve koji su ju~er do{li kako bi primili jednokratnu pomo}. Ovu pomo} primilo je 100 najugro`enijih porodica Novog Sarajeva, a koje su se nalazile na spisku Centra za socijalni rad. Otac troje djece Elmir Husi} kazao je da }e stotinu maraka utro{iti pri kupovini osnovnih `ivotnih namirnica ili pla}anju struje, kako ne bi bez nje ostali.

S obzirom na progla{enje elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo, a imaju}i u vidu da se ovakvo vrijeme i obilne snje`ne padavine o~ekuju i u narednom periodu, jednokratna pomo} ovim porodicama bi}e od velike koristi. - Dobro }e mi do}i ovih stotinu maraka, s obzirom na to da je zimski period i da niko od nas ne radi. Ve} sam sve isplanirala, oti}i }u u zadrugu penzionera

Akcija na Soukbunaru

Kako bi hljeb stigao do potro{a~a

I direktori Klasa

UZELI LOPATE
Kako bi potro{a~i {irom BiH bili uredno snabdjeveni bra{nom, hljebom i drugim prehrambenim proizvodima, uposlenici Klasa s direktorom Harisom Kuskunovi}em i ostalim ~lanovima uprave od subote uklanjaju snijeg i odr`avaju prohodnost puteva u krugu kompanije. U akciju ~i{}enja snijega uklju~ena je sva mu{ka radna snaga, od portira do ~lanova uprave, a zajedni~ki cilj im je kontinuirana proizvodnja i distribucija hrane u sve dijelove BiH. Klas d.d. Sarajevo raspola`e dovoljnim zalihama p{enice, bra{na i ostalih sirovina, a proizvodnja se odvija prema uobi~ajenom planu. Voza~i Velepekare ula`u maksimalne napore kako bi hljeb i peciva dostavili u {to vi{e trgovina, a trenutno im najve}i problem predstavljaju neprohodni padinski dijelovi Sarajeva.

Gra|ani o~istili ulice
Gra|ani MZ Soukbunar su se ve} od proteklog vikenda zajedno sa pripadnicima Civilne za{tite anga`ovali u otklanjanju snijega sa ulica. Kompletno su o~i{}ene ulice: Soukbunar, Put mladih muslimana, Refika Karavdi}a i Jusufa Tanovi}a, te dio ulica Mraku{a i Porodice Foht. O~i{}eni su i prilazi u dvije ambulante zdravstvene za{tite, ulaz u O[ ‘’Hasan Ka-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

imija’’ stepeni{te prema De, belom brdu... U akciji je u~estvovao i Eso Tucakovi}, vije}nik Op}ine Centar i stanovnik ovog naselja. - Civilna za{tita je gra|anima na raspolaganju 24 sata dnevno. Imamo i terenski auto koji dostavlja namirnice u jednu od trgovina, kazao je Tucakovi}.
E. G.

PORODILI[TA

5 12
vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30,

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Amsterdam 8, Copenhagen 8.35 i 12, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Copenhagen 13.55 i 19.40, Be~

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

KULTURA

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Kre}e Sarajevska zima 2012.

Nostradamus, vesla~i

i kraljevska svita
“Zemlja bajki” idu}e sedmice
Pojedini sadr`aji iz programa Sarajevske zime, ~ija je realizacija predvi|ena u ovoj sedmici, bit }e pomjereni za naredni period zbog vanrednog stanja u Sarajevu uvjetovanog snje`nim nevremenom, potvrdio je ju~er za Fenu direktor Festivala Ibrahim Spahi}, navode}i da blokade puteva u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori predstavljaju problem za dolazak umjetnika tih zemalja na Festival. Odr`an je i vanredni sastanak s predstavnicima tih zemalja te je dogovoreno pomjeranje najavljenih programa ukoliko umjetnici ne budu mogli sti}i u Sarajevo. Recimo, dio programa, kao {to je predstava “Zemlja bajki” Hansa Kristijana Andersena koja je trebala biti odr`ana ve~eras, bit }e pomjerena za narednu sedmicu.

Bez obzira na situaciju na kojoj nam niko ne zavidi, ve~eras }e biti otvorena Sarajevska zima 2012, bez izmjena i zastoja
Iako smo u blokadi, kultura ne miruje. To se posebno odnosi na Ibrahima Spahi}a i Sarajevsku zimu, koji ne samo da uveliko priprema svoje programe nego u~estvuje i lobira da se kulturne institucije {to prije o~iste od snje`nog pokriva~a. Bez obzira na situaciju, danas }e u 18 sati u Zemaljskom muzeju BiH biti odr`ana sve~ana ceremonija otvaranja me|unarodnog festivala Sarajevska zima 2012, koja }e sadr`avati nekoliko performansa uklju~enih u jednu logi~nu cjelinu. Muzej je odabran zbog specifi~nosti situacije u kojoj se nalazi, tako da je i program apsolutno prilago|en enterijeru u kojem }e se odr`ati. Unutar same ceremonije, odr`a}e se performansi “Prahistorijski vesla~i” i “Nostradamus u auri” koji }e izvesti u~enici sarajevske , Pete gimnazije, te “^arobnjak iz Oza” u in, terpretaciji Alme Ferovi}. Pored ovoga, u razli~itim odjelima muzeja okupi}e se specifi~na kraljevska svita, koja }e se sastati u centralnom holu te nakon toga uputiti na plato ispred samog muzeja (kojeg su ju~er intenzivno ~istili pripadnici vatrogasnog dru{tva Novo Sarajevo kako bi bio spreman za ceremoniju otvaranja). Reditelj ceremonije je Ned`ad Begovi}, koreograf je Edina Papo, dok je scenograf Marijela Margeta.

Hvala vatrogascima
Ibrahim Spahi}, direktor Sarajevske zime, rekao nam je da se nada da vremenske prilike ne}e utjecati na planirane programe. “Mi intenzivno radimo na ra{~i{}avanju i Zemaljskog i Historijskog muzeja BiH i drago mi je da smo ostvarili kvalitetnu saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim dru{tvom Novo Sarajevo, ~iji pripadnici nam pru`aju

PLAKATI OD 1984. DO 2012. U Umjetni~koj galeriji BiH otvorena je vrlo zanimljiva izlo`ba plakata za Sarajevsku zimu 1984 - 2012, a u Turskom kulturnom centru zapo~elo je postavljanje izlo`be Nine Dragon Heads, umjetni~ke skupine iz Koreje

svesrdnu pomo}. I sami umjetnici u~estvuju u ~i{}enju nekih institucija, a naredni korak nam je ~i{}enje platoa ispred Narodnog pozori{ta, na{e najstarije i najzna~ajnije institucije” ka`e Spahi} i dodaje: , “Moram li~no zahvaliti svim u~enicima osnovnih i srednjih {kola, koji su marljivo radili cijeli zimski raspust i pripremali program.” Pored sve~ane ceremonije koja je ozna~ila po~etak Sarajevske zime, danas }e biti otvoreno i nekoliko izlo`bi: U Zemaljskom muzeju }e u 13 sati biti predstavljena izlo`ba povodom 70. godi{njice smrti dr. ]ire Truhelke, te izlo`ba savremene danske umjetnosti - Jesper Just, Joachim Koester i Perl Bak Jensen, u galeriji IPC }e se u 13 sati predstaviti Alessandra Carloni izlo`bom “Jezik snova” u Domu mladih je kolekcija Ars Aevi ot, vorila svoja vrata svim posjetiocima (i bi}e otvorena samo do 9. februara, od 12 do 20 sati). U Narodnom pozori{tu ve~eras }e u 20 sati biti odr`ana specijalni performans “Zemlja bajki” Hansa Kristijana Andersena, uz koreografiju Edine Papo i gostovanje gitariste Jonasa Egholma iz Danske. U Muzeju Sarajeva }e danas biti odr`an dvostruki program u 11 sati planirano je uru~ivanje nagrada IPC Sarajevo Sloboda, laureatima koji su progla-

U NP-u Sarajevo gostuje gitarista Jonasa Egholma iz Danske

[to se ti~e samih programa, Zima je ve} po~ela sa nekoliko doga|aja koji su otvoreni za javnost jo{ ju~er. U Umjetni~koj galeriji BiH otvorena je vrlo zanimljiva izlo`ba plakata za Sarajevsku zimu 1984-2012, koja nam daje retrospektivu sarajevskog grafi~kog dizajna kroz skoro dvije decenije. U Turskom kulturnom centru zapo~elo je postavljanje izlo`be Nine Dragon Heads, umjetni~ke skupine iz Koreje koji su redovni gosti Sarajevske zime.

Izjave i fotografije Sarajlija prikupljat }e slovenski fotograf Bojan Brecelj

I gra|ani u~esnici
U Narodnom pozori{tu, BKC-u i u Zemaljskom muzeju po~eo je projekat u kojem mogu u~estvovati i svi posjetioci i ~iji je koncept razvio upravo Ibrahim Spahi}, a estetiku slovenski fotograf Bojan Brecelj. “Sinergija Sarajeva - Odraz identitet Europe u o~ima Sarajeva ljudi” trogodi{nji (2012-20132014) je projekat koji ima za cilj skupljanje kolekcije izjava i fotografija stanovnika Sarajeva, koje }e potom biti predstavljene na razli~ite na~ine kod nas i uz svijetu. Autoportret - mobilni studio }e od 7. do 14. februara biti postavljen na razli~itim mjestima u gradu, gdje }e svako zainteresiran mo}i ostaviti svoj trag na fotografiji ili putem pisane izjave.
N. SELIMOVI]

“Jezik snova” Alessandre Carloni u galeriji IPC

{eni jo{ u decembru pro{le godine, dok }e se u 12 sati odr`ati multimedijalna prezentacija studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu o evropskim prijestonicama kulture - Graz, Maribor, Sonderborg…, Sarajevo.

Pripreme za 5. izlo`bu bh. stripa

Drugi ugao i dva konkursa
Prvi put ove godine otvoren je i nagradni konkurs za najbolji strip o temi “@ivot koji `ivim”
Udru`enje Drugi ugao i ove godine povodom 5. izlo`be bh. stripa, koja }e se odr`ati u aprilu 2012. u Sarajevu, objavljuje konkurs za sve zainteresirane stripautore i autorice. Konkurs je otvoren za radove svih autora i autorica koji su dr`avljani BiH, sa mjestom prebivali{ta u BiH, bez obzira na njihov spol i starosnu dob. Jedino ograni~enje je da su radovi morali nastati u posljednju godinu, odnosno od pro{le izlo`be bh. strip-stvarala{tva u Sarajevu. Rok za prijave je 15. mart. - Uprkos situaciji u kojoj se nalazi strip-stvarala{tvo u Bosni i Hercegovini, `elimo napraviti pomak i ljubiteljima ovog oblika izra`avanja prirediti pravi festival sa me|unarodnim gostima, radionicama, predavanjima, te stripmarketom gdje }e mo}i nabaviti razna strip-izdanja iz zemlje i regiona, ali i kroz izlo`bu predstaviti svoje radove, objasnio je Filip Andronik, strip-crta~ i jedan od osniva~a udru`enja Drugi ugao. Prvi put ove godine otvoren je i nagradni konkurs za najbolji strip o temi “@ivot koji `ivim” ~i, ji rok za prijave je 1. april. - @elja nam je da kroz ovu izlo`bu prika`emo svu rasko{ talenta strip-autora i autorica koji kroz ovu tehniku promi{ljaju svoju svakodnevnicu nagla{avaju}i ono {to svakome od njih pojedina~no predstavlja pojam `ivota u dana{njoj Bosni i Hercegovini, objasnio je jedan od osniva~a udru`enja i organizatora 5. izlo`be bh. stripa, Emir Pa{anovi}, strip-teoreti~ar i scenarist.

S pro{logodi{nje izlo`be

Radovi prikupljeni kroz ova dva konkursa bit }e prikazani bh. publici putem izlo`be koja }e biti otvorena u Sarajevu 12. aprila

i koja }e nakon Sarajeva biti izlo`ena i u drugim gradovima {irom BiH.
Ja. D.

IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZ DA JEM po vo ljno po slo vni prostor u Papagajci pogled na Miljacki 32 m2.Tel: 063/639-691.k. IZNAJMLJUJEM ku}u u Centru. Tel:061/019-054.k IZNAJMLJUJEM ku}u u Centru. Tel. 062/332-151.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti ~ki salon.Tel:061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u bli zi ni Pe ni ja. Tel. 033/470-741.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

NEKRETNINE PRODAJA
STAN, na Alipa{ino polju, ul. Trg Solidarnosti, I sprat, 59 m2, 1.500 KM i Alipa{ino polje, ul. Bosanska, VII sprat, 53 m2, 83.000 KM. Mob. 065/819-136.k STAN, ul. Bosanska, VI sprat, 55 m2, 85.000 KM, stan, ul. Ilije Engela, II sprat, 34 m2, 75.000 KM, stan, ul. Semira Fra{te, IV sprat, 52 m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/421-2354.k STARI grad, ul. Logavina, 29 m2, jednosoban, I sprat, u odli~nom stanju, 62.500 KM. Mob. 061/702-881.k ^ENGI] Vila, ul. D`emala Bijedi}a, XIII sprat, 73 m2, 1.600 KM/m2, Otoka, ul. @rtava fa{izma, IV sprat, 55 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556.k Garsonjeru u ul. Bra}e Begi}a, Ko{evsko brdo, 20 m2 + balkon, potrebna adaptacija, cijena 40.000 KM i jednosoban stan u Ilije Engela, IV kat, 34 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 061/320-439.k DVOSOBAN stan na ^engi} Vili, ul. D`emala Bijedi}a, XV kat, 57 m2, cijena 1.600 KM/m2. Mob. 066801-737.k APARTMAN na Bjela{nici, 48 m2 + 25 m2, adaptiran, namje{ten, sa PDV-om 165.000 KM. Mob. 062/619-361.k CENTAR, ul. Ko{evo, 3 sprat, 86 m2, potrebna adaptacija, 200.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob: 062/656-270.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90 m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383-064.k CENTAR, M. Irbina, 130 m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128 m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064.k STAN, centar 84 m2, I kat i 66 m2 IV kat. Mob. 061/299-911.k STAN, Ciglane, 79 m2, 73 m2, 60 m2. Mob. 061/299-911.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k VOJNI^KO Polje, A.B. Srebrene, VP, 81 m2/1.550 KM, stan gra|. ^a dor d`i na, 1 sprat, 57 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136.k

NEKRETNINE ZAMJENA
ZAMJENA mjenjam staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Tel. 062/656-270.k MIJENJAM STAN 52 m2 u Sarajevu za Banju Luku, mo`e i prodaja. Tel:033/542-668.k MIJENJAM jednosoban stan 41 m2, grijanje, lo|a, za stan u Biha}u. Mob. 061/864-651.k MIJENJAM dvosoban stan 53 m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, pogodan za razne namjene, P.C. [entada. Mob. 061/344-365.k POSLOVNI objekat 120 m2, luksuzno adaptiran + 70 ari placa, Rajlova~ka cesta, pos. prost. zgrada Loris, 1 spr. 70 m2, pos. pros. Hrasno, D`amijska, 5 spr. 260 m2, luksuzno. Mob. 066/995-994.k SEMIRA Fra{te, 60 m2, 400 KM (namje{ten), Vrazova, 59 m2, 1 sprat, namje{ten, 600 KM. Mob. 066/995-944.k NOVO, pos. prostor 190 m2, uz glavni put, prizemlje, Betanija, 2.500 KM. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM jednosoban konforan stan, 41 m2, otoka, ul. Radenka Abazovi}a 5, pogodan za poslovni prostor. Mob. 061/184-771.k U STROGOM centru povoljno izdajem poslovni prostor (kancelarije9 na I i II spratu. Tel. 033/225-281.k IZDAJEM pos. prostor, zgrada Loris, 1 sprat, 70 m2, 700 KM, Robot komer, 105 m2, 4 sprat, 1.500 KM. Mob. 066/995-944.k JATOV neboder, 60 m2, lux opremljen, 1.800 KM, Titova, iznad Parku{e 70 m2, 2 sprat, lux adapt. 1.200 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM stan, Branilaca [ipa, 1 sprat, dvosoban, 54 m2 + gara`a, 500 KM, pos. prost. Mejta{, Buka, VP, 80 m2, 700 KM, pos. prost. Ilid`a, E. E. D`umhura, 50 m2, prizemlje. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM prostor na Skenderiji, 10 m2, 100 KM mjese~no. Mob. 062/619-361. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM pos. prostor 18 m2, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 0617906-914.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, zaseban ulaz, P. Foht 68, po go dan za stu den te. Mob. 061/538-905.k MEJTA[, manja namje{tena soba sa kupatilom, zaseban ulaz, cen. grij. TV, studentu. Mob. 061/217-897.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM gara`u, Grbavica. Tel. 812-083.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, iza parlamenta, Vilsonovo {etali{te. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM porodi~nu ku}u, u centru, povoljno, na du`i rok. Tel. 217-290.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, kablovska TV, zaposlenom mu{karcu, kod Merkatora. Tel. 659895, 063/762-092.k IZDAJEM povoljno pos. prostor 32 m2 u Papagajci, 400 KM mjese~no. Mob. 063/639-691.k

IZDAJEM gara`u kod bolnice Ko{evo. Mob. 061/210-970.k IZDAJEM nov jednosoban stan 43 m2, (pos. prostor), pogodan za razne namjene, R. Abazovi}a 5. Mob. 061/184-771. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM adaptiran stan u Ferha di ji, po lu na mje {ten. Mob. 061/103-130. IZDAJEM namje{ten stan studentima, poseban ulaz, pl. grijanje, Pofali}i. Tel. 648-788.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Kova~i}i, kod Poljoprivrednog fakulteta. Mob. 0617267-043. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel. 757-908.k IZDAJEM pos. prostor 125 m2, centar, 86 m2 i 76 m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel.062/724-761.k IZDAJEM pos. prostor, Mejta{, Buka, VP, 80 m2, 1.400 KM, Ilid`a, E. D`umhura, 50 m2, prizemlje, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM zasebnu sobu u centru grada zaposlenoj djevojci.Tel. 061/226-049.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposban stan, Titova, kod BBI Centra, 500 eura. Mob. 061/494-120.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Otoka, Grada~a~ka, kod Merkura, 350 KM. Mob. 061/902-146.k ZA zaposlenu osobu stan namje{ten, 55 m2, Stari Grad, 5 min. od Katedrale, 450 KM + re`ije. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a, strancu ili pos. ~o vje ku, 450 KM. Mob. 061/323-347.k BLIZU trolejbuske Bistrik, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k ILID@A-Lu`ani, izdajem dvosoban stan 47 m2, adaptiran, moderno namje{ten, 400 KM. Mob. 061/177-610.k IZDAJEM pos. prostor preko puta Suda 36 m2, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k

IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan Hrasno Antuna B. [imi}a cen.g 300 KM. Tel.061/205-235.k IZDAJEM apartman extra sre|en i namje{ten za jednu osobu stro gi cen tar 500 Km. Tel. 061/205-235.k NEUM Tiha Luka stan 55 m2 30 m2 od mora 480.00 eura.Tel. 061/205-235.k ALIPA[INO Trg Nezavisnosti 75 m2 II sprat odli ~an 95000 KM.Tel:061/205-235.k DOBRINJA Franca Pre{arija 1 eta`ni stan 100 m2. Tel:061/205-235.k. CENTAR Sepetarevac 21 30 m2 I sprat No vo gra dnja. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA Fetaha Be}irbegovi}a 1,60 m2 lift.Tel.061/205-235.k GRBAVICA zgrada „Capria“ 83 m2 IV sprat troiposoban odli~no stanje. Tel. 061/205-235.k MANJI dovosoban stan kod katedrale polunamje{ten. Tel. 033 / 444-993 i 061/312-610.k. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, povr{ine od 20 m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZ DA JEM dvo so ban stan sa cen.grijanjem, Ko{evsko brdo. Tel:062/209-911.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku }a, po se ban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod Katedrale, cijena 500 KM. Tel. 810-716.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM stan 80 m2, Breka, cen. grij. alarmni sistem, KTV, internet, opremljen, parking, ba{ta. Mob. 061/182-128.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k

IZDAJEM poslovni prostor preko puta suda 36 m2 [enoina 6. Tel. 062/326-886.k IZDAJEM kancelarijski poslovni prostor u strogom centru. Tel. 061/812-046.k. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan ulaz poseban cen.grijanje. Tel.537-240.k. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, grijanje, mu{karcu, Humska 180 m2. Tel. 655-332.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, zaseban ulaz, P. Foht 68, studentima. Mob. 061/538-905. IZDAJEM poslovni prostor 20 m2 u centru grada. Tel:063/717-968.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `en skoj oso bi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k PRODAJEM trosoban stan (80 m2) na atraktivnoj lokaciji, Marijin dvor, ulica Kranj~evi}a IV sprat lift, 2 balkona, kupatilo, 2WC, centr.grijanje,plin, kabl.useljiv odmah. Cijena 235.000 KM. Tel:033/221-331.k.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Mob. 061/925-649.k AGENCIJA potra`uje dvosoban stan, {iri centar, 50-65 m2, kupac poznat. Mob. 061/350-448.k ZAPOSLENOJ djevojci potreban manji stan na du`i period. Prazan ili polunamje{ten u centru. Mob. 061/019-360.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel:061/360-084.k MLADI bra~ni par, tra`i stan ili ku}u na ~uvanje, isklju~ivo na podru~ju Kantona Sarajevo. Mob. 061/835-137.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k TRA@IM cimerku u dvosobnom stanu ^. Vila cent.gr.Tel.064/4247067 i 033/442-331.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kan Sarajevo. Tel:062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmlji va nje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan u Ned`ari}ima. Mob.061/221-706.sms. IZDAJEM stan ul. Antuna Hangija, 60 m2, III sprat, poluopremljen, 450 KM, ul Vrazova, 59 m2, I sprat, namje{ten, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k

32

mali

Oglasi
NOVOGRADNJA, Stup, dvosoban 45 m2, 7 sprat, balkon, cen. grij. 1.520 KM/m2, PDV ura~unat. Mob. 061/702-881. LUKSUZAN stan, Ciglane, H. Red`i}a, 5 sprat, 78 m2, (fizi~ki ima 90 m2), sve nove stvari, 300.000 KM i stan od 78 m2, 3 sprat, adaptiran, 230.000 KM + 2 balkona. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM stan 64 m2, Metalka, 1/1, 96.000 KM, hitno, 6 sprat. Mob. 061/257-547.k PRODAJEM stan od 70 m2 u ulici Kaptol. Tel. 061/019-054.k 62 m2 Dobrinja Petra Pe{i}a dvosoban prizemlje. Tel.061/526-243.k PRODAJEM stan Marin dvor 85 m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k KOVA^I]I, 55 m2 + balkon, 2 kat, 112.500 KM, cen. grij. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147 m2, 3 kat, salonski. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k STARI Grad, kod Vodovoda, 30 m2, 4 kat, balkon + mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. 729 OTOKA, 87 m2, troiposoban, 7 kat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810. 729 KU]A, Bjelave, 64 m2 + 110 m2 zemlje. Mob. 061/148-810. 729 PRODAJEM 900 m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branilaca Nu{i}a 46. Tel. 061 / 191-521.k GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM dva pos. prostora 170 m2 na Dobrinji 3, veoma povoljno 100.000 KM, mo`e se adaptirati u stan. Mob. 061/135-356.k TRNOVO Rajski do, vikend ku}a devastirana, 1000 m2, zemlja, 21.000 KM. Mob. 061/200-699.k PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75 m2 novogradnja 3mokra ~vora. Tel. 0038521611754 mob. 00385993121814.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 visoko prizemlje. Mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533. k PRODAJEM dovoiposoban stan 74 m2 ul. Branilaca Sarajeva II sprat. Tel. 445-371 iza 15 sati. k. JEDNOSOBAN, S. Fra{te, 43 m2, adap ti ran, 10 kat, 1.600 KM/m2 i dvosoban u L. Pastera, 68 m2, 2 kat, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.k TROSOBAN, preko puta Parlamenta, 2 kat, 81 m2x2.500 KM, M. Fadilpa{i}a (biv{a Istarska). Mob. 061/320-439.k ILID@A-Lu`ani, dvosoban 54 m2, 4 sprat, cen. grij. balkon, 84.000 KM. Mob. 066/801-711.k ILI D@A-Lu `a ni, stan 57 m2, 1.600 KM/m2, M. Dvor, K. Tvrtka, 2 sprat, 89 m2, 2.700 KM/m2. Mob. 061/177-556.k GRBAVICA, 37 m2 + balkon, VP, useljiv, 74.000 KM, K. Brdo, 1 sprat, 37 m2 + balkon, 68.000 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, 4 sprat, jednoiposoban, balkon, useljiv, 82.000 KM, K. Brdo, B. Begi}, dvoiposoban, potpuno adaptiran, balkon, 120.000 KM, nije fiksno. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM ku}u nedovr{enu, ulaz u Osjek, sa svim papirima. Mob. 062/225-012.k STAN u Sarajevu, 62 m2, parket, ugrad. kuhinja, ustakljen balkon, protuv. vrata, novi radijatori, 110.000 KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, ustakljena lo|a, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k ^ENGI] V. Kvadrant, 60 m2, dvosoban, 2 sprat, cen. grij. balkon, 107.000 KM. Mob. 061/702-881.k PORODI^NA ku}a u odli~nom stanju, 5 min. od Katedrale, 200 m2 i gara`a, 220.000 eura. Mob. 061/488-033.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek. Mob. 062/225-012.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k CENTAR, H. Kre{evljakovi}a, Metalka, 96 m2, 1 sprat, troiposoban, 2.200 KM/m2. Tel. 711-665.k GRA\. zemlji{te 2600 m2, sa temeljima, posl. objekta. Tel. 217-290.k VOGO[]A, centar, garsonjera 22,30 m2, novogradnja, 1.770 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/350-448.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM stan i plac 671 m2, Krndija, Te{anj. Mob. 061/162-465.k DOBRINJA II, stan 80 m2, N. Pozderca, 1 sprat, troiposoban, dvostran, povoljno. Tel. 711-666.k HRASNO, 53 m2, T. O. Pa{e, 6 sprat, dvosoban, cen. grij. lift, balkon, 97.000 KM. Mob. 061/526-243.k TITOVA, 121 m2, 4 kat, lift. Mob. 061/484-505.k KU]A, Bjelave 160 m2, 230.000 KM. Mob. 063/509-365.k OTES, 64 m2 + 64 m2 pro{irenja, 96.000 KM. Mob. 063/509-365.k GRBAVICA, 51 m2, 4 sprat, H. Brki}a, dvosoban, pl. et. balkon. Mob. 061(899-209.k GRBAVICA I, 41 m2, 1 sprat, Grbavi~ka, adaptiran, jednosoban, nova kuhinja, amer. plakar. Mob. 061/247-777.k NOVA Vogo{}a, Rosulje, novogradnja, 61 m2, 2 sprat, dvoiposoban, pl. et. lift, 1.500 KM/m2, cijena sa PDV-om. Mob. 066/340-748.k G. CIGLANE, 25 m2, A. Hangija, garsonjera, 57.000 KM. Mob. 061/150-519. ANEKS, 40 m2, Prijedorska, 4 sprat, jednosoban, renoviran, balkon, cen. grij. 68.000 KM. Mob. 062/295-919.k PRODAJEM ku}u u centru kod OHR-a, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM stan kod Katedrale, 115 m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393. k STANOVI HRASNO 53 m2, ^engi} V.2-64.20 m2, Otoka 71 m2 devastiran, Dobrinja 53,68, 89 m2 Grbavica 73 i 13, Alipa{ino 64,73 m2, Pofali}i 40 m2, Isto~no Sarajevo. 60 i 60 m2. Tel. 061/375-787.k. PRODAJEM stan, Marijin dvor, ul. Kranj~evi}eva, I sprat, 55 m2, dvostrano orjentisan, papiri uredni. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Tel. 066/510-328. k

utorak, 7. februar/velja~a 2012.
PRODAJEM stan u Prvomajskoj, iznad op{tione Novo grad, 30 m2, I sprat, 40.000 KM. Tel. 066/050-719. VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48 m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56 m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlji{te za vikendice, Osenik-Pazari}. Tel. 417-089.k ^ENGI] V, 60 m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77 m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k GRBAVICA, dvoiposoban stan 60 m2, po`eljna adaptacija, papiri uredni. Mob. 061/335-591.k CENTAR, poslovni prostor 150 m2, djeljiv na manje, papiri uredni. Mob: 061/335-591.k PRODAJEM stan 48 m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. Foj ni ~ko IV sprat 1.8000 KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400 m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje oranica i vo}njak kod Had`i}a. Tel. 063/717-908.k PRODAJEM na Marin Dvoru 2/3, 106 m2 trosoban stan sa terpezarijskom i dva mokra ~vora, dvos tra no or jen ti san. Tel. 062/254-859.k STANOVI: Hrasno, 53 m2, Pofali}i, 40 m2, ^engi} Vila, 64 m2 i 71 m2 — devastiran, Grbavica 73 m2 i 48 m2, Dobrinja, 55 m2, 68 m2 i 89 m2, Alipa{ino polje 64 m2 i 73 m2, Centar 120 m2, Isto~no Sarajevo, 60 m2 i 80 m2. Mob. 061/375-787.k VOGO[]A, 77 m2 + dva balkona, ul. Skendera Kulenovi}a, 82.000 KM. Mob. 062/907-831.k STAN na Dobrinji I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, 75.000 KM. Mob. 062/907-831.k APARTMANI na Jahorini, naselje Dvori{ta, od 31-75 m2, 900 eura/m2. Mob. 062/383-064.k VRACA, A. Smajlovi}a, I sprat, 92 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50 m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k KVADRANT, ^. Vila, lijep dvosoban stan, prodajem-ili dugoro~ni najam. Mob. 062/184-126.k TROSOBAN stan, Dobrinja 2, 78 m2, 5 sprat, lift, 2 wc, renoviran, plin cen. grij. 2 balkona, 65.000 eura. Tel. 455-471, 061/366-852.k

OSLOBO\ENJE

STANOVI: Vogo{}a 77 m2 + 2 balkona, useljiv, 78.000 Km, Vogo{}a, 77 m2 + 2 bal. 110.000 Km, Vogo{}a, dvoeta`ni, 114 m2, potpuno adaptiran, 1.100 KM/m2. Mob. 062/907-831.k STUP-Tibra 2, novogradnja, 28 m2, garsonjera + balkon, 9 sprat, 1520 KM/m2. Mob. 061/702-881.k FRANJE Kluza, 1 sprat, 56 m2 + gara`a 18 m2, 100.000 KM. Mob. 064/4212354.k PRODAJEM stan Breka, ul. Hasana Su{i}a, 48 m2 + 70 m2, ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-036.k ALIPA[INO P. 71 m2, 2 sprat, C faza, 1.550 KM/m2, Hrasno, 58 m2, VP, 2 balkona, 2.050 KM/m2. Mob. 061/415-787.k PRODAJEM stan u Dalmatinskoj ulici od 74 m2. Tel:061/019-054.k PRODAJEM trosoban stan 79 m2 drugi sprat ul. @eljezni~ka na Ilid`i kod Pejtona.Tel: 061/101-950.k TROIPOSOBAN, Trg Zavnob. 77 m2, 105.000 KM, dvoiposoban, N. Smailagi}a, 9 kat, 67 m2 + balkon, potpuno adaptiran, 108.000 KM. Mob. 066/801-737.k DVOIPOSOBAN 52 m2, A. lipa, djelimi~no adaptiran, 103.000 KM, jednoiposoban 59 m2, A. lipa, 46 m2, 88.000 KM. Mob. 066/801-737.k ^ENGI] V. 53 m2, XVI sprat, 1.550 KM/m2, ku}a d. Vogo{}a, pored rijeke Bosne, P + S, 1100 m2 oku }ni ce, 150.000 KM. Mob. 061/415-787.k LO@IONI^KA, 1 sprat, 105 m2, 210.000 KM, P. Ribar, 1 sprat, 52 m2, 104.000 KM, Gajev trg 58 m2, 133.000 KM. Mob. 064/4212354. BREKA, 79 m2, 2 kat, balkon, cen. grij. 195.000 KM. Mob. 063/555-858.k

JEDNOSOBAN, iznad Muzi~ke {ko le, 40 m2, 1 kat. Mob. 0617171-744.k STAN u strogom centru, A. [anti}a, 96 m2, 2 kat. Mob. 061/842-626.k KU]A useljiva, 200 m2, sa malo opravke, od cigle, 25.000 eura, zemlja, u Busova~i. Mob. 061/176730, Zenica.k DVOETA@NI stan, Grbavica, 5,6 kat, nadogradnja, 100 m2, gratis kuhinja. Mob. 061/501-417.k BRANILACA grada, kod BKC 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k CIGLANE, 80 m2, full adaptiran, nova kuhinja, 10 m2 balkon, 119.000 KM. Mob. 062/334-371.k CENTAR, Dalmatinska, 80 m2, dvoeta`ni, 1 sprat, gara`a, pl. et. gri ja nje, 260.000 KM. Mob. 062/334-371.k DOBRINJA IV, 76 m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160 m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120 m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000 m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500 m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRO DA JEM ili iz da jem pos. prostor 14 m2, Ciglane i 56 m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46,50 m2. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]e le bi }u 476 m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan 110 m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 65 m2, Ned`ari}i, parket, ugra dbe na ku hi nja, sre |en, 110.000 KM. Mob. 062/688-971.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k DVOSOBAN prizeman stan 67 m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992.k PRODAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj preko puta Doma pisaca ispod Konzuma vlas. 1/1 uknji`eno. Tel. 061/869-396.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k PRODAJEM {umu 9 dunuma, mje{ovita, Skradno-busova~a. Mob. 061/154-540.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.
STANOVI: Centar 40 m2, 45 m2, 80 m2, pogodan i za pos. prostor, Grbavica 68 m2, Ilid`a 52 m2 za 67.000 KM. Mob. 061/925-649.k MARIN Dvor 80 m2, u zgradi, prizemlje, pogodan i kao pos. prostor, centar 45 m2 i 40 m2. Mob. 061/925-649.k GRBAVICA, stan 45 m2, 4 sprat, adaptiran, eta`no grijanje. Mob. 061/248-394.k STAN u Konjicu 80 m2, gara`a, pokraj Neretve, sre|en, novija gradnja, povoljno. Mob. 062/688-971.k VILA u ]elebi}ima uz jezero, 1,5 dunum, na 3 sprata, kupatilo na svakom spratu, sve novo, vo}nja, sre|eno, 200.000 KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM stan 70 m2, N. Smaila gi }a, Ali pa {i no po lje. Tel. 063/790-480.k PRODAJEM ku}u u Sarajevu, Borak 51, mo`e i zamjena za ve}i stan u gradu. Mob. 061/864-651. PRODAJEM stan 69 m2, Grada Kalgarija, Dobrinja III. Tel. 460-064.k NOVA ku}a, centar, Drvenija, 220 m2, 300.000 eura, zemlja na Poljinama 5800 m2, 65 KM/m2. Mob. 062/721-333.k VIKENDICU u Ko{njicu, 2 km od grada, struja, voda, put, mogu}nost gradnje, vo}njak 3,5 dunuma, 50.000 KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM vikendicu ozidanu sa 300 m2 zemlje, gra|. dozvola, vl. 171, na Vla{i}u. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. kan. prostor 115 m2, vl. 1/1. Mob. 061/223-119.k AERO DROM SKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM {umu 2,5 dunuma, put, voda, struja, potok, za vikendicu, Skradno Busova~a. Mob. 061/154-540.K PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k HUMSKA 31 m2, 1 sprat, 67.000 KM, Paromlinka, VP, 68 m2, 2.000 KM/m2, ul. Ko{evo, 2 sprat, 81 m2, 2.800 KM/m2. Mob. 064/4212354.k DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2-78.000 KM, Odoba{i na, 1 sprat, 65 m2, 1.900 KM/m2, Vraca, 1 sprat, 92 m2, po tre bna adap ta ci ja, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k CENTAR, ul. Ko{evo, ~etverosoban, 123 m2, 1 sprat, gara`a u dvori{u, 2 balkona, 330.000 KM. Mob. 066/801-711.k DVOIPOSOBAN, Trg nezavis. djelimi~no adaptiran, 72 m2 + hobi soba, {upa + balkon, novi parket, 108.000 KM. Mob. 066/801-737.k NOVOGRADNJA, stanovi StupTibra Pacifik, useljivi: 27 m2, 33 m2, 43 m2, 28 m2, 50 m2, cijena po vogovoru. Mob. 065/819-136, 061/415-787.k PRODAJEM zemlji{te industrijska zona, relacija Ilid`a-Bla`uj 2500 m2, uz samu cestu. Mob. 061/145-517, 061/085-792.k CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600 m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim ta bla ma. Ci je na 12.500 KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRO DA JEM Al fu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM golf 2, god. 86. dizel, registrovan 3/2012, cijena po dogovoru. Mob. 061/478-368. MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Golf V, 1,9 TDI, 2005. god. 17.000 KM, ura|en veliki servis. Mob. 061/530-000.k FORD 1300 escort benz. 89. god. odli~no stanje, registrovan do 14.12.2012. god. povoljno, hitno. Mob. 061/266-104.k KAMION korpa 12m, Iveco 3510 god. pr. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM mercedes, C-180 atumatik, 97. god. I vlasnik. Mob. 062/878-502.k PRODAJEM 4 zimske gume 12, odli~no stanje sa felgama, 120 KM. Mob. 061/204-966.k PRODAJEM „Nissan“ 1,6 karavan benz. registrovan do 27.9.2012. Tel.061/275-666.k PRO DA JEM do bro o~u va nu opel corsu, godi{te 2000, benzin.Mo `e i za mje na. Mob: 061/260-177.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca re gis tro van u okto bru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k PRODAJEM Nissan 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.k VALJAK za peglanje roleks. Tel. 545-148.k PODLOGE i kese za stomu, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM polovne drvene prozore, obi~no staklo. Tel. 655-201.k SKIJE sa vezovima Atomic SL II, kori{tene 1 sezonu, takmi~arske, du`. 155cm. Tel. 201-202, iza 15 sati.k PRODAJEM knjige: Ishrana krava, sila`a, uzgoj povr}a u plasteniku, rezidba vo}a, itd. Mob. 061/275-792. PRODAJEM pe~ za centralno grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM desna poluosovina za reno 5.Tel:061/549-495.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} No be lo va 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM dva kau~a za 120 KM. Tel. 534-992.k. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“, fik sno 100 KM.Tel.061/194-929.k PRODAJEM grobno mjesto na Barama, katoli~ka parcela. Mob. 062/760-373. PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM 100% efikasno srdstvo za trajno uni{tenej `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili po slo vnom pros to ru. Tel:061/243-891.k. NOV tu{ masa`er jevtino prodajem. Tel.061/740-293 i 033/440-727.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od ze ca, iz Nje ma ~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM skije sa komplet opre mom i sno ubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM ve}u koli~inu rakije {ljivovice, cijena po dogovoru. Tel. 099/244-5232.k

mali
PRO DA JA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM nov njema~ki kompre sor 150 l, tro fa zni. Mob. 061/191-521.k DVA neispravna kolor TV-a philips 36cm cijena 30 KM. Tel. 062/315-540. PRODAJEM pelene za odrasle, ve li ke pre ko 75 kg. Mob. 061/364-663.k PRODAJEM print ma{inu rodin sulvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM pisa}i sto sa policama za knjige i ormari}ima za garderobu. Tel. 062/547-865.k [IVA]A ma{ina Singer, cijena po dovogoru. Mob. 061/909-320.k PRODAJEM agregat za struju 4,5 kw, lamborgini, monofazni. Mob. 062/878-502.k DJELOVI — auto zastava 101 b alkonska vrata i prozori umivaonik, {olja, bojler. Tel:061/530-314.k. PLINSKA pe} 11 kw pe} Kreka veso. Tel.061/530-314.k. PRODAJEM razglednice iz austrijskog doba 1896-1918.Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid}a i dr.Mob: 061/194-220. k. PRO DA JEM pro zo re. Mob: 061/869-396.k PRODAJEM ili mijenjam za Trebinje stan 84 m2 ul. Valtera Peri}a Marijin Dvor. Tel. 066/783-856.k. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, Nacional. Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM {ank sa bifeom i dos ta po li ca unu tra. Mob. 062/320-034.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i elek. aparate. Mob. 061/323-906.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k SKI oprema za skijanje, invalida amputiraca. Tel. 472-252.k

Oglasi

33

SKI cipele br. 42, nove i klasi~nu gitaru. Tel. 472-252, od 16-22 sata.k AKUMULATOR topla 75 an, kori{ten 6 mjeseci, cijena 70 KM. Mob. 061/274-450.k PRODAJEM set za gas, 3 kom. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM rakiju {ljivu, kru{ku, jabukova~u i pe~em svojim ka za nom u Se mi zov cu. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Viktoria, Pfaff i Bagat-Ru`a, u koferu, na 2 rate, povoljno. Mob. 0617145-504.k PRODAJEM grobno mjesto Bare, ka to li ~ka parce la. Mob. 062/760-373.k ZA Eko selo prodajem raznu volovsku opremu, namje{taj, vodenicu, alatke, stvari. Mob. 061/154-540.k VODENICU poto~aru prodajem, svi di je lo vi is pra vni. Mob. 061/154-540.k PRODAJEM bocu pleteru, 1l. lit. opremnica Bistrik, iz 1945 god. Mob. 061/154-540.k PRODAJEM sijeno u Balam. Tel. 241-235, od 10-18 sati.k PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra~ni krevet sa latofleksom + jogi, bijele boje (meblo), cijena 200 KM. Mob. 061/279-333.k PRODAJEM trpezarisji sto, 6 tapiciranih stolica, ~isto puno drvo boja kestena, povoljno. Terl. 033/613-116 i 066/932-449.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori {te nih, naj jef ti ni je ci je ne, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k PRODAJEM kombinovani {poret plin-struja, u odli~nom stanju, 150 KM. Mob. 061/530-510.k PRODAJEM neupotrebljavanu su{ilicu za ve{. Mob. 062/257-789.k MA[INA za pletenje (Austrija), album sa raznim zna~kama. Tel. 472-252, od 16-22 sata.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat, X-Genus Italija 2004, ispravan. Mob. 061/789-290.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu dionice obaveznice dolazak i isplata odmah. Tel. 062/451-791.k. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu dionice obaveznice u FBiH i RS isplata odmah. Tel. 061/375-634.k. KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM sve vrste dionica, akcija i obveznice sa sarajevske i banjalu~ke berze, Big, telecom, ratna {teta, cepter, vib i druge. Mob. 065/974-799 ili 061/188-488.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan od 40 do 60 m2. Tel. 061/019-054.k. KUPUJEM gramofonske plo~e. Mob. 065/346-222.

OSTALO
PRODAJEM 10 listova mahagoni furnira 250x20 cm. Tel. 655-201.k [IVA]A ma{ina Jadranka Bagat. Tel. 545-148.k KLAVIJATU GEM x365. Tel. 545-148. PRO DA JEM raz gle dni ce iz aus trij skog do ba 1896-1918. god. Fo ~a, Ne ve sinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Mob. 061/194-220.k

VOZILA
RODAJEM Golf 3, 1.4 benzinac, 1998. god. cijena 5.500 KM. Mob. 061/533-898.k KOMBI W V, 2,5 TDI, 150 ks, putni~ki, 1 + 8, 2003. god. pre{ao 214.00 km. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5 + 2. Mob. 063/879-720.k

34

mali

Oglasi
KONOBAR sa radnim iskustvom u restoranu tra`i posao na podru~ju Sarajeva. Tel. 061/585-879.k ZA PO ^NI TE bi znis proi zvo dnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura.Tel. 032/244-417.k SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja“, knjiga na CD-u. Tel. 032/244-417.k POSAO u Italiji, potrebni majsto ri za bro do gra dnju. Tel. 00385922309257.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Mob. 062/940-550.k NOVO u ponudi! Izrada vizitki (100 komada=10 KM), prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Dolazak na adresu. Mob. 061/700-863.sms KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.k ZAPOSLENICIMA u dr`avnik institucijama, registracija vozila na 4 rate. Mob,. 062/316-911.k TV popravljam svih modela profe si onal no i na va {oj adre si. Tel:062/199-199 i 033/653-311.k KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja,kuhinja, plakara,stolova.Tel:062-466-093.k INSTRUKCIJE iz engleskok i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel:065/572-966.k VODOINSTALATER-elektri~ar popravka i ugradnja instlacija sanitarija, bojlera.Tel:061/180-120.k RADIM grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno.Tel. 033/800-514.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722-576.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije.Tel. 033/645-307.k NJEMA^KI jezik instrukcije prevod, kucanje radova na ra~unaru.Tel. 061/863-559.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj.Tel.061/537-739.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ODGOVORNA `ena bi brinula o starijoj gospo|i. Tel: 066/999-012.k KERAMI^ARSKE usluge. Tel. 061/460-606.k IN STRU KCI JE iz ma te ma ti ke.Dolazim na adresu. Tel: 061/ 536-973.k. INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazim na adresu. Tel. 062/916-472.k. NUDIMO povoljno vo|enje sivh knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike. Tel. 061/160-020.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. bojleri, indikatori, uti~nice, lusteri, itd. Mob. 061/048-497.k VODOINSTALATER opravlja i postalja ~esme, vodokotli}e, sifone, prenzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k TELEFONIKO servis: popravlja sve vrste be`i~nih i obi~nih telefona, izrada telefonskih instalacija. Mob. 061/141-676.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel.062/073-760 i 033/630-332.k ELEKTRI^AR radi sve opreavke starih bojlera,pe}i, osigura~a uti~nica.Tel: 061/222-228.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, itd). Mob. 061/132-149.k ^ISTIM stanove samo, ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196.k VODOINSTALATER vr{i opravke starih instalacija i ugradnju novih i ugradnju novih sanitarija. Tel:061/389-112.k

utorak, 7. februar/velja~a 2012.
DAJEM instrukcije iz matematike za sve {koli fakultete. Tel. 061/534-231.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k KERAMI^ARSKE uluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062/466-093.k PROFESORICA engleskog daje ~asove. Tel. 626-157.k PROFESOR daje sate gitare. Mob. 063/930-078.k KUCAM tekstove. Mob. 061/211-606. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan.Tel. 0617551-035.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/ 460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909306.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6 KM/~as. Tel. 033/621-976.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559.k MATEMATIKA, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259.k KOMBIJEM ve~im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute i dr. Mob. 062/423-123.k KOMBI prevoz putnika, manje selidbe. Mob. 061/500-622.k PROF. engleskog jezika, sudski tuma~, prevodi, ovjerava dokumente, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 465-958, 062/612-399.k

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM lomljeno zlato, zlatne sa to ve, du ka te, i zu bno zlato.Tel.061/553-640.k KU PU JEM umje tni ~ke sli ke, sa blje sa to ve, or de nje. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM sve vrste dionica i Banjalu~ke berze. Mob. 061/188488, 065/974-799. KUPUJEM stare njema~ke marke i aus trij ske {i lin ge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM suvenire, sarajevske olimpijade, razglednice i ostalo.Tel.033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM gaza teretnjaka, vojnog sanitet, ispravnog sa papirima, da se mo`e registrovat. Mob. 0617154-540.k KUPUJEM zemlji{te u Visokom. Mob. 061/154-540.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.k

MAJSTOJ, popravlja brave, namje{taj i postavljam garni{e, plafonjere, klupice, monta`a namje{taja, itd. Mob. 062/177-796.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.k KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.k DAJEM instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 204453, 0617914-014.k ZIDAMO kamine {amotom, ugradnja gusanih kamina, kalijevih pe}i, pe}i za picu, dimnjaci, remont svega. Mob. 0617154-540.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524.k VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nado gra dnja, pro gra mi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kom pju ter ska obra da. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

USLUGE
AKCIJA, al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, vanjske PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061/551-515 www.mikadobh.com. 311 „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 7446 POVOLJNO instrukcije italijanski i francuski. Tel:033/213-968.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe-slasti~arnoj, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Mob. 063/036-955.k MOMAK, 27. god. tra`i posao konobara ili neki drugi posao, hitno. Mob. 062/639-450.k

RAZNO
DA JEM stan za iz dr`a va nje. Mob. 066/843-158.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012. Izdava~ka produkcija u 2012: TKD “[ahinpa{i}”

KULTURA

35

Od @i`eka do ponovljena izdanja Matvejevi}a
Izlaz je u ukidanju PDV-a na knjige ili uspostavljanju operativnih fondova za izdava{tvo i bibliotekarstvo, smatra Ajdin [ahinpa{i}
Trilogija Millenium {vedskog pisca Stiega Larssona bio je top-naslov TKD “[ahinpa{i}” u 2011. godini, a da se na|e na tom mjestu ovom bh. izdava~u “pripomogla” je i sretna okolnost da je objavljivanje izdanja bilo “propra}eno” i ekranizacijom prvog njegova dijela (“Mu{karci koji mrze `ene”), pa je 1.200 primjeraka Trilogije dospjelo u ruke ~itatelja (ili u prosjeku svakog njegova dijela po 400 primjeraka). U Zenici je nedavno iza{lo novo izdanje ~asopisa za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Zeni~ke sveske, koji izdaje Bosansko narodno pozori{te Zenica. Novi broj donosi vi{e od dvadeset stru~nih tekstova podijeljenih u ~etiri segmenta. Zanimljiv i hvale vrijedan potez autori su napravili tako {to su nekoliko tekstova u~inili dostupnim i na svojoj stranici (zesveske.ba), uz iskustvo ~itanja kao da ~itate i originalno, {tampano izdanje. Prvi, pod nazivom Konkvistadori i/li atlete o~aja moderne, donosi tekstove “Izop{teni inovato-

Nova i

Iza{ao novi broj Zeni~kih sveski

Ajdin [ahinpa{i}: Ne mo`emo o~ekivati ni{ta dobro

nite Popovi} i “Mo`emo li Sizifa” Ivane Seltkovi}. Tre}i dio, koji autori nazva{e “Distopijske hipoteke i izgledi druge moderne” donosi i tekst je, dnog od najve}ih mislilaca na{eg vremena Slavoja @i`eka pod nazivom “Pismo koje je stiglo na odredi{te” Pored njega, tu se mogu na. }i i autorski tekstovi “Poraz mi{ljenja” Alaina Finkielkrauta (dostupno na webu), “Od Londona do Tel Aviva” Sre}ka Horvata, “Mala teorija skandala” Michela Onfraya, “Globalna legitimacija krize” Abdulaha [ar~evi}a, a tu je i tekst urednika Zeni~kih sveski Ner-

Kupovna mo}
Od Ajdina [ahinpa{i}a, zamjenika direktora TKD “[ahinpa{i}” saznajemo da je u , pro{loj godini najprodavaniji autor bila Nura Bazdulj-Hubijar s 4.000 primjeraka njezinih do sada objavljenih 15 naslova, kao i da je pojedina~no najprodavaniji stru~ni naslov bio Oxford English-Bosnian Dictionary s 2.500 primjeraka, a najpopularniji je me|u u~enicima, te kad je rije~ o beletristici pojedina~no najprodavaniji naslov je bio “Ja, mahalu{a” Indire Ku~uk-Sorgu~ (700 primjeraka). Kraj pro{le godine TKD “[ahinpa{i}” obilje`ili su novi ro-

mani “Spavaj An|ela” Nure Bazdulj-Hubijar, “Vu~ja jazbina” Hilary Mantel i “Tajni sin” Laile Lalami, koji su objavljeni prije po~etka 7. zimskog salona knjige ~iji je organizator TKD “[ahinpa{i}” . U ovoj godini, ka`e Ajdin [ahinpa{i}, namjeravaju objaviti izme|u 30-40 kako novih naslova, tako i ponovljenih izdanja, a na pitanje za{to nije preciziran njihov broj, odgovara da to tr`i{te odre|uje. Do po~etka sajma knjiga u Skenderiji u planu je objavljivanje 15 naslova, me|u kojima su “No} u Brelima” Nure Bazdulj-Hubijar, “Kafka na `alu” Ha ru ki Mu ra ka mi ja, “Le on Afri ka nac” Ami na Ma alo fa, “Slu~aj Aziz-bega” i “ No} zelene vile” Ayera Tunca, “Laku no} grade” i “Puno pozdrava s mjeseca” (obnovljeno izdanje) Marsele [unji}, “Zbogom Sarajevo” Atke Reid i Hane Schofield... “U ovoj godini }e da se dese definitivno vrlo ru`ne stvari po izdava~e i po one ljude koji se bave prodajom knjiga zbog toga {to }e generalno kupovna mo} u zemlji biti slabija nego {to je bila u prethodnoj i to je

ono {to }e rezultirati lo{im plasmanom i prodajom knjiga” , ka`e Ajdin [ahinpa{i}.

Normalan rad
Da navedene brojke s po~etka tek sta ne bi ne upu }e ne “odvele” u pogre{nom smjeru, poja{njava da se radi o najprodavanijim izdanjima, te kad se to “ra{iri” na godinu... “To je naizgled kontradiktorno, ali generalno, ogromni su tro{kovi poslovanja, zakupa za knji`are, reklame, organiziranje sajma i svih drugih stvari i svega onoga {to podrazumijeva ovaj posao, autorska prava, {tampu, prevode... sve to treba da se plati iz tog teku}eg poslovanja i zbog toga }e to da trpi i bi}e jo{ te`e zato {to }e se nova prodaja smanjivati u ovoj godini isto tako rapidno i ne mo`emo o~ekivati ni{ta dobro.” A izlaz bi mogao biti ili “ukidanje PDV-a na knjige, to je jedini izlaz za nas, ili uspostavljanje operativnih fondova za izdava{tvo i biblitekarstvo kao {to je to slu~aj u Republici Hrvatskoj, ~ime bi se osigurala egzistencija i normalan rad izdava~ima.”
An. [IMI]

ri” Aleksandra Prokopieva, “Poetika ra|anja” Petera Sloterdijka (dostupan na webu), “Ima li budu}nost ljevicu?” Zygmunta Baumana, “Spirale transgresije” @arka Pai}a, “Nasilje moderne arhitekture” Maria Kopi}a te “Poetika modernisti~kog skepticizma” Merime Omeragi}. U dijelu ~asopisa pod nazivom “Deliri~nost na~ela anything goes - surogati slobode: feministi~ki demar{i” mo`ete prona}i intervju sa Andrè Glucksmann, te tekstove “Strastveno mi{ljenje” Svetlane Boym (dostupno na webu), “Sje}anja budu}nosti” Nata{e Petrinjak, “Siluete i himere slobode” Ve-

mina Sarajli}a pod nazivom “Krateri neuga{enih ominoznosti” . U segmentu “Taoci ili ba{tinici povijesti” okupljena su tako|er poznata imena, kao {to je Predrag Matvejevi} sa svojim osvrtom “Nacionalna kultura i mondijalizacija” , Abdulawahab Meddeb i njegov tekst “Islamizam protiv slobode” . Tu su jo{ i István Mészáros sa ~lankom “Dijalektika strukture i povijesti” Radoslav Dra{kovi} i tekst , “Ponovno zami{ljaju}i Jugoslaviju” kao i tekst o uticaju srpsko-hr, vatskog na bosanski govorni jevrejsko-{panski jezik, “Od jezi~kog zamora do jezikoumorstva” Eliezer , Papo (dostupno na webu). Ni. S.

Nema otkazivanja predstava

U kinu Meeting Point

Nesvakida{nji Almodovar
Nakon {to je uprili~ena specijalna projekcija u okviru proslavljanja dugogodi{nje saradnje Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke, posljednji film Pedra Almodovara “Ko`a u kojoj `ivim” nastavio je svoje prika, zivanje putem redovnog repertoara kina Meeting Point. Film u kojem glavnu ulogu tuma~i Antonio Banderas govori o plasti~nom hirurgu koji se na specifi~an na~in odlu~i osvetiti silovatelju svoje k}erke. U ~itavoj pri~i bitnu stavku igra i ~injenica da je on u tragi~noj nesre}i ostao i bez `ene, te ga to tjera na neke zaista nesvakida{nje postupke. “Ko`a u kojoj `ivim” nije klasi~ni Almodovarov film, iako je eksplicitan i direktan, na {to smo i navikli od {panskog filmskog maga. Film je svoju premijeru do`ivio na festivalu u Cannesu pro{le godine i do sada nije igrao kod nas. U kinu Meeting Point ga mo`ete pogledati svaki dan od 20 sati.
N. S.

Nakon {to je premijerno izvedena 11. januara, predstava ‘’1984’’ sino} je odigrana na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Iako su u ve}ini kulturnih institucija u gradu otkazani programi zbog snje`nog kolapsa, u SARTR-u ne odustaju, tako da }e i ve~eras u 20 sati ponoviti ovu predstavu koja progovara kako orvelovska vizija svijeta konotira sa na{im vremenom.

“1984” u SARTR-u

To je adaptacija romana Georgea Orwella ‘’1984’’ Re`iju . potpisuju Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}, a u predstavi igraju Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. U autorskom timu nalaze se i Edita Gazibara (video), Naida Begovi} i Neira Sinanba{i} (dizajneri lutaka), te Dino Mustafi} i Selma Spahi} (konsultanti).

36

SCENA

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Pred premijeru filma Angeline Jolie

Plesno-modni studio Shadows iz Zenice

Redovna

prodaja

ulaznica
Redovna prodaja ulaznica za gala premijeru filma “U zemlji krvi i meda” Angeline Jolie, koja }e biti odr`ana u utorak, 14. februara, u olimpijskoj dvorani Zetra, po~inje danas u 12 sati na blagajni kina Meeting Point. Svi oni koji su izvr{ili rezervacije putem telefona i interneta, svoje ulaznice mogu preuzeti od danas tako|er na blagajni kina Meeting Point od 10 do 18 sati. Rezervisane ulaznice preuzimaju se najkasnije do petka do 16 sati. Nakon toga, organizator nema obavezu ~uvanja rezervacija. Radno vrijeme blagajne kina Meeting Point je od 10 do 20 sati.

Thrash metal bend Arhe

S otvaranja studija

Kroz klub pro{lo
14.000 polaznika
Na polju sportskog latinoameri~kog plesa, sjenke sul osvojile 35 medalja {to na dr`avnim prvenstvima, {to nal me|unarodnim takmi~enjima i kupovimal

U FINALU FESTIVALA
Sarajevski thrash metal bend Arhe, koji je na festivalu F.O.S.N.A. odr`anom krajem pro{le godine proslavio tek godinu postojanja, do sada je napravio zavidan posao. Arhe ve} ima pet snimljenih pjesama koje se priprema promovisati i relativno veliki broj nastupa po sarajevskim klubovima. Tako|er, bend je 28. januara nastupio na pop-rock festivalu Nove nade, nove snage, te svojim nastupom osigurao plasman u finale koje }e se odr`ati u maju. Bend ~ine Darko [lipogor, Perica Brui}, Ivan Grizelj i Dejan \uki}, koji se ovih dana pripremaju za promociju EP-a, te za sniJa. D. manje novih pjesama.

Nove nade, nove snage

Plesno-modni studio Shadows Zenica, jedan od najuspje{nijih plesnih klubova u Bosni i Hercegovini, odnedavno se nalazi u novim prostorijama u zeni~koj Gradskoj areni. - Radi se o reprezentativnom prostoru koji se nalazi u okviru Gradske arene. U godini u kojoj klub po~inje pripreme za obilje-

voren u ~etvrtak, a cilj je da postane mjesto za ples, ali i za sva ostala kulturna de{avanja u gradu kao i za okupljanje svih talentovanih mladih ljudi, ali i ne{to starijih. - Ovo je kruna na{eg rada. Na{im ~lanovima smo poklonili mjesto gdje mogu da ple{u, da se dru`e, ali i svim drugim lju-

vnim prvenstvima, {to na me|unarodnim takmi~enjima i kupovima. Jedan od najzna~ajnijih rezultata svakako je u~e{}e ~lanova kluba - amaterskog plesnog para D`enana ^au{evi} / Dino Baj ra mo vi} 1998. go di ne na Svjetskom prvenstvu amatera u Göteborgu. Klub je imao dva

Nogometa{ David Beckham

Ro|enje k}erke promijenilo je `ivot Davida Beckhama u mnogo segmenata, pa tako i onom {to se ti~e njegove komocije unutar obiteljskog doma. Slavni nogometa{, koji sa suprugom Victorijom ima 12-godi{njeg sina Brooklyna, devetogodi{njeg Romea, {estogodi{njeg Cruza te {estomjese~nu k}erkicu Harper Seven, izjavio je: - Moji dani golotinje su zavr{eni. Po ku}i i dalje hodam u donjem rublju, ali gol vi{e ne. S de~kima to nije problem, jer su i oni goli sve vrijeme, ali s djevoj~icom je to sad druga~ije. Ovih dana u prodaju je pu{tena prva kolekcija Beckhamovog donjeg rublja koje je kreirao za H&M. Za reklamu je sam pozirao, a to se, kako je Beckham otkrio na predstavljanju kolekcije u Londonu, njegovoj djeci nije nimalo svidjelo: - Rekli su mi: “O moj Bo`e, tata - ne opet! Sad }e te svi vidjeti u ga}ama” .

Moji dani golotinje su zavr{eni

Uspje{ni plesni parovi

`avanje dvije decenije postojanja dobijamo prostor kakav smo zaslu`ili svojim dugogodi{njim radom i rezultatima koje smo postigli, kako u takmi~arskom dijelu tako i edukativnom, jer su za 19 godina kroz na{ klub pro{le mnoge generacije mladih ljudi, ali i onih ne{to starijih, a to je blizu 14.000 polaznika, kazao je Semir [eri} [era, prvi ~oZeni~kih sjenki, ina~e internacionalni sudija plesa. Klub Shadows je zvani~no ot-

dima sa kreativno-umjetni~kim sklonostima i iz drugih klubova i pojedincima da sebi na|u kutak za ples, za stvaranje i dru`enje. Tako|er, tu }e se odr`avati plesne ve~eri koje su postale brend u na{em gradu i koje su jedan od najposje}enijih doga|aja u Zenici u toku jedne sedmice, istakao je [eri}. Na polju sportskog latinoameri~kog plesa, “sjenke” su osvojile 35 medalja {to na dr`a-

puta prvake dr`ave i deset viceprvaka, a ima i aktuelnog dr`avnog prvaka u latinoameri~kim plesovima. ^lanovi Shadowsa imali su uspje{nu saradnju sa muzi~kim festivalima u Zenici, Budvi i Biha}u, kao i sa mnogobrojnim estradnim umjetnicima, te sa Bosanskim narodnim pozori{tem Zenica i Omladinskim horom Zenica. Trenutno u njemu vje`ba 200 ~lanova u pet grupa.
M. DAJI]

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SCENA

37

Sead Zelel Lipova~a, liderl benda Divljel jagodel

Pitam se jesam li ~arobnjak ili svira~
zajedno nismo udarili temelje na kojima sam svih ovih godina gradio karijeru benda. Mislim da je va`no da spomenem imena prvih ~lanova, a to su Adonis Dokuzovi} na bubnjevima, Nihad Jusufhod`i} na bas-gitari, Toni Jankovi} vokal i Mustafa Ismailovski na klavijaturama. Na`alost, Mustafe vi{e nema. Izgubio je bitku s te{kom bole{}u. • Da li ste zadovoljni onim {to ste postigli u karijeri ili smatrate da se moglo vi{e i bolje? - ^ini mi se da je logika da kada gledamo u pro{lost, da se uvijek moglo bolje i uspje{nije, ali to u mom slu~aju jednostavno nije tako. Vjerujem da se samo te oret ski mo glo bo lje, u stvarnosti mislim da sam napravio puno vi{e nego {to se objektivno moglo. Uspje{no se baviti rock’n’rollom preko 30 godina na prostoru gdje rock nikad nije bio popularna umjetnost, skoro je nemogu}a misija. Kako stvari stoje, izgleda da sam ja napravio da je to mogu}e i sve se ~e{}e pitam jesam li vi{e ~arobnjak ili svira~. Na Balkanu te{ko da postoji klinac koji ne zna pjesme kao {to su “Jedina moja” i “Krivo je more” Nekako do|e . da je stvar op}e kulture poznavanje tih pjesama. Bilo kako bilo, ostvario sam sve ono o ~emu sam sanjao i bukvalno sam sebi ispunio sve `elje. Na tome sam zahvalan Bogu jer mislim da mi je talent koji posjedujem njegov veliki poklon. je ostavio najvi{e traga u karijeri benda? - Ako tome dodamo izvrsnog Peru Gali}a i neprevazi|enog Zanila Tataja, izgleda da je jedino Santana imao vi{e pjeva~a od mene. Svi su oni do{li na moj poziv, s vi{e ili manje iskustva. Svi oni, osim Tife, koji je ve} imao karijeru i bio poznat na cijelom prostoru biv{e dr`ave, bili su neiskusni i nepoznati. Moja uloga je uvijek bila ista - napraviti pjesme i prilagoditi ih njihovom glasu i mogu}nostima, {to je i najte`i dio posla. Klju~ uspjeha uvijek le`i u rukama autora, a to zna~i da samo pjesma koja je hit otvara put do publike. To je Tom Jones najbolje objasnio tvrde}i da je on uvijek isto pjevao, ali da je postao poznat onda kad je otpjevao pjesmu “Delilah” koja je bila i ostala , svjetski hit. Mislim da je sli~no bilo i sa svima koji su kao pjeva~i pro{li kroz Jagode. Svi su oni manje ili vi{e ostavili neki trag. • Nedavno ste promovirali spot za singl “Ne, nisam ja” Ka. da mo`emo o~ekivati novi album? - Ako je suditi po reakcijama, onda je pjesma, a i spot ono {to je publika i o~ekivala od mene. Kada je spot u pitanju, imali smo vi{e nego uspje{nu saradnju s produkcijom Gotiva sa Murisom Beglerovi}em na ~elu. Album bi trebao biti gotov krajem prolje}a ove godine. • Kada }ete odr`ati koncert u Sarajevu? - [to se mene ti~e, {to prije, to bolje, ali mislim da su realne {anse da to bude prolje}e ili jesen ove godine.
Jasmina DURAKOVI]

^ini mi se da je logika da kada gledamo u pro{lost, da je uvijek moglo bolje i uspje{nije, ali to u mom slu~aju jednostavno nije tako, ka`e Lipova~a Klju~ uspjeha uvijek le`i u rukama autora, a to zna~i da samo pjesma koja je hit, otvara put do publike
• Divlje jagode nastale su davne 1977. godine i jo{ traju. Mo`ete li se prisjetiti po~etaka karijere? - Bez obzira na to koliko je davno bilo, meni su jo{ jasne slike prvih proba tek formiranog banda u Domu kulture u Stenjevcu u Zagrebu, snimanje demo-snimaka na crno u malom pozori{nom stu di ju, prvih nas tu pa ljeta ‘77. godine u Trpnju, ljepotice iz Beograda koja je bila inspiracija za pjesmu “Krivo je more” ali i mesnih doru~aka i , ~okoladnog mlijeka u maloj sobi studentskog doma uz obavezno ~itanje “Alana Forda” Kad . smo kona~no snimili prvi singl, bio sam ponosan {to sam u kantini Fakulteta vanjske trgovine mogao ~uti “Jedinu moju” kako se vrti na d`uboksu. Naravno, niko nije imao pojma da sam ja autor te pjesme. Nikad ne}u zaboraviti na{u prvu mini turneju po Slavoniji, kad nas je tada ~uveni menad`er Cezar ostavio na cjedilu, pa nismo imali novca da platimo hotel ili kad smo kao predgrupa grupi Cod u Beogradu u zoru pobjegli iz hotela kroz prozor jer se opet menad`er nije pojavio. Bilo je to vrijeme bratstva i jedinstva, entuzijazma, prijateljstva, `urki po studentskim domovima, `elje za uspjehom, velike ljubavi prema muzici i hrabrosti da se istraje.

Zele Lipova~a: Koncert u Sarajevu

Australska turneja
• Uskoro kre}ete na turneju po Australiji. Kakva su Va{a o~ekivanja? - Veselim se svakom putovanju, a posebno interkontinentalnom jer najvi{e volim putovati avionom. Od koncerta nikad ne o~ekujem previ{e, ali uvijek sviram kao da mi je to zadnji nastup i to je, ~ini mi se, dobitna kombinacija. Nadam se da }e oni koji }e do}i na koncert mirne du{e povesti svoje prijatelje Australce, da bi ih uvjerili u to da i na Balkanu postoji svjetski bend.

Nemogu}a misija
• Danas u bendu, osim Vas, nema vi{e nikoga iz prve postave? - Tako je. Ipak, bez obzira na to, mi smo ostali dobri prijatelji. Dru`imo se, po{tujemo i nisam siguran da bih bio to {to jesam da

Album do prolje}a
• Kroz bend je pro{lo mnogo pjeva~a, od Mladena Voji~i}a Tife, Alena Islamovi}a, Tonija Jankovi}a, Zlatana ]ehi}a. Sada je tu Marko Osmanovi}. Ko

Novi singl Majki

“Pozovi me u no}”
“Pozovi me u no}” drugi je singl Gorana Bare i Majki s albuma “Te{ke boje” . I ova pjesma nastavlja tragom velikog hita “Te{ke boje” koji je na, kon objavljivanja pro{loga ljeta pokorio top-liste u regionu, a sna`an je i pretendent za osvajanje nagrade Porin u kategoriji pjesme godine. Rije~ je razuzdanoj hard-rock numeri autorskog dvojca Zoran ^ali} i Goran Bare koja nas vra}a u sedamdesete godine, a `estoki zvuk gitara tokom cijele pjesme sjajno prati Barin karizmati~ni vokal. Album “Te{ke boje” s deset pjesama ve} se 15 sedmica nalazi na top-listi najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. Gotovo svi kriti~ari usuglasili su svoja mi{ljenja proglasiv{i ga ~istim klasikom rocka koji stoji uz bok plo~a “Razdor” i “Vrijeme da se krene” kao najboljih Barinih ostvarenja u gotovo tridesetogodi{njoj profesionalnoj karijeri. Obo`avatelji Majki ovaj su, novi studijski album, ~ekali punih 13 godina i napokon do~ekali pravo remek-djelo pravog predvodnika rock’n’rolla u Hrvatskoj.
Ja. D.

38

[TAMPA•TISAK

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVA HRVATSKA VANJSKA POLITIKA

Prvi zvjezdani tr
Vjesnik, Zagreb Obrisi nove hrvatske vanjske i regionalne politike postaju prepoznatljivi. Bruxelles je za dulje budu}e razdoblje postao prvim odredi{tem u koje odlaze klju~ni kreatori vanjske politike pa su i prva me|unarodna putovanja ministrice Vesne Pusi} i premijera Zorana Milanovi}a vodila u sjedi{te Europske unije, uostalom kao {to su i biv{a premijerka Jadranka Kosor i predsjednik Josipovi} nakon preuzimanja funkcija najprije putovali onamo. Razlika u odnosu na polo`aj {to su ga imali biv{a premijerka i predsjednik Republike, kad je preuzeo du`nost, bila je u tome {to su oni dolazili na bilateralne susrete s predstavnicima Europske komisije i Europskog parlamenta, odnosno sa stalnim predsjednikom Europskoga vije}a, a novi tim hrvatskih kreatora vanjske politike, nakon {to su Predsjednik i biv{a premijerka potpisali ugovor o pristupanju, sudjeluje u radu europskih foruma (Vije}a ministara odnosno Europskog vije}a).

Iskrenost i otvorenost, odvajanje temeljnih europskih interesa od bilateralnih prob vrijednostima i inovativnost vrijednosti su koje je Hrvatska pokazala kad je rije~ o

Beograd, pa Sarajevo
Kamo nakon Bruxellesa? Odgovor na to pitanje svojevrsna je deklaracija o me|unarodnim prioritetima Hrvatske. Ministrica vanjskih poslova i premijer odlu~ili su se uskla|eno – Vesna Pusi} najprije je otputovala u Beograd, a premijer }e najprije u Sarajevo. Predsjednik Republike usto je istodobno s po~etkom razgrtanja nove hrvatske vanjskopoliti~ke strategije odlu~io u Bosni i Hercegovini, u sklopu Igmanske inicijative i u forumu {to ga ~ine predsjednici Srbije i Hrvatske i ~lanovi Predsjedni{tva BiH, lansirati inicijativu o zajedni~kom progonu ratnih zlo~inaca. Predsjednik Josipovi} vje{to je odabrao inicijativu za trilateralni sastanak jer pitanje procesuiranja ratnih zlo~ina komplicira i bilateralne odnose Hrvatske i Srbije i Srbije i Bosne i Hercegovine. Josipovi}eva inicijativa otvara put da se prevladaju me|usobne napetosti {to proizlaze iz slu~ajeva poput „Dobrovolja~ke“ , zbog kojeg su dva ugledna bosanskohercegova~ka gra|anina, sveu~ili{ni profesor, biv{i ~lan Predsjedni{tva dr`ave i umirovljeni general, na osnovi potjernice iz Beograda bili uhi}eni u Londonu, odnosno Be~u, da bi onda sudovi ondje konstatirali ono isto {to je ovih dana zaklju~io i me|unarodni tu`itelj u Tu`iteljstvu BiH, naime, da ne postoje dokazi koji bi mogli biti osnovom za pokreZagreb: Predanost europskim vrijednostima

tanje postupka protiv onih koje u Beogradu optu`uju. U velikoj mjeri slu~aj nalikuje na kalvariju {to ju je u sarajevskom pritvoru pro`ivljavao hrvatski branitelj Tihomir Purda, ali razlika je u tome {to su se u Purdinu slu~aju i srbijanska ministrica pravosu|a Sne`ana Malovi} i funkcionari Specijalnoga tu`iteljstva za ratne zlo~ine u Beogradu anga`irali da se koliko je mogu}e prije razrije{i neprihvatljiva situacija stvorena prihva}anjem dokumenata JNA-ova vojnog kvazipravosu|a, a u slu~aju „Dobrovolja~ka“ zbog , politi~kih razloga, Srbija ustraje na optu`nici koja je pala na dvama me|unarodnim sudovima, a prije toga ju je odbacio i haa{ki ad hoc tribunal za ratne zlo~ine. Josipovi}eva ponuda suradnje i ostvarivanja na~ela da se osumnji~ene za ratne zlo~ine procesuira u mati~nim dr`avama otvara put otklanjanju napetosti nastalih izme|u Zagreba i Beograda, povezano s nesretnim Zakonom o ni{tetnosti, a otvara put i za sklapanje bilateralnog ugovora o suradnji tu`iteljstava u procesuiranju ratnih zlo~ina izme|u Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji do danas nije postignut. Uspije li predsjednik Josipovi} sa svojom idejom, trijumfirat }e istodobno i kao dr`avnik i kao profesor krivi~nog prava. Taj uspjeh bio bi izrazito va`an za obli-

JOVANOVI] Susret Vesne Pusi} s ^edom Jovanovi}em bio je, sigurno, i susret potpredsjednice Europskih liberalnih demokrata s predsjednikom stranke koja je ~lanica te europske stranke, ali je bio prije svega sastanak zagovornice politike pro{irenja EU s najagilnijim zagovornikom europeizacije Srbije u politi~koj areni
kovanje nove hrvatske regionalne politike i bio bi dokaz da je Hrvatska doista dorasla preuzimanju svog dijela odgovornosti prema me|unarodnoj zajednici za konsolidaciju regije. Koliko se hrvatski polo`aj promijenio nakon {to je 8. prosinca lani potpisan Ugovor o pristupanju Europskoj uniji, vidjelo se ve} na osnovi toga kako je regionalna javnost pratila izjave nove ministrice vanjskih poslova i kakvo je zna~enje dobila njezina,

s Predsjednikom uskla|ena, inicijativa za prevladavanje drugog va`nog problema u odnosima s Beogradom – onog povezanog s procesom pred Me|unarodnim sudom u Haagu (ICJ) {to ga Hrvatska vodi protiv Srbije zbog kr{enja rezolucije o spre~avanju genocida od strane Srbije. I predsjednik Srbije i ministrica pravosu|a Malovi} jasno su razumjeli ponudu {to ju je uputila nova hrvatska administracija. Naime, da je mogu}e posti}i izvansudsko poravnanje ako Srbija prizna odgovornost za Milo{evi}evu agresiju na Hrvatsku, ako se osigura ka`njavanje za ratne zlo~ine po~injene tijekom te agresije, ako se uspostavi suradnja u utvr|ivanju sudbine nestalih te ako Srbija vrati arhivsko gradivo i umjetni~ko blago {to su tijekom agresije oteti u Hrvatskoj i odneseni u Srbiju. Dosad je Beograd nudio da u zamjenu za hrvatsko odustajanje od tu`be pred Me|unarodnim sudom u Haagu on povu~e protutu`bu, groteskan uradak nekada{njeg Milo{evi}eva ministra pravosu|a Tibora Varadija, kojim Srbija, posve u duhu logike doba u kojem je vladao Varadijev {ef, nastupa u ime hrvatskih dr`avljana srpske nacionalnosti, implicitno {ire}i svoj „dr`avni suverenitet“ na podru~je neko} okupiranih dijelova Hrvatske. Predsjednik

Tadi} i ministrica Malovi} u novoj se situaciji pona{aju vrlo ozbiljno i odgovorno, jasno im je da je na stolu tvrd pregovara~ki prijedlog, ali da je on povoljan za demokratsku Srbiju, pa u kontekstu budu}ih pregovora, za koje su o~ito spremni, i ne spominju Varadijevu „protutu`bu“ .

Politi~ka otvorenost
Iako je prvi posjet ministrice Pusi} Beogradu bio povezan s multilateralnim neformalnim sastankom regionalnih ministara vanjskih poslova, politi~ka javnost u Srbiji registrirala ga je kao bilateralni slu`beni posjet, a ~ak je i ~injenica {to su utjecajni me|unarodni akteri, poput turskog ministra Ahmeta Davutoglua i gr~koga Stavrosa Dimasa istodobno bili u Beogradu, ostala u sjeni prvog posjeta hrvatske ministrice. Diskontinuitet u zna~enju Hrvatske, koji je bio o~it i iz tretmana koji je ona u`ivala u protokolu susjedne dr`ave, ministrica Pusi} vje{to je kombinirala s „kontinuitetom“ Naime, iako je izgleda pos. tojala nada da bi ona u Beogradu mogla najaviti promjenu stava povezanog s potporom kandidatu za predsjedavaju}eg Op}om skup{tinom UN-a (Hrvatska je prije obe}ala potporu litavskoj kandidatkinji, a poslije se u utrku uklju~io aktualni srbijanski ministar vanjskih poslova) ministrica je

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

[TAMPA•TISAK
KOMENTAR

39

renuci
SPREMNI ZA PREGOVORE Predsjednik Tadi} i ministrica Malovi} u novoj se situaciji pona{aju vrlo ozbiljno i odgovorno, jasno im je da je na stolu tvrd pregovara~ki prijedlog, ali da je on povoljan za demokratsku Srbiju, pa u kontekstu budu}ih pregovora, za koje su o~ito spremni, i ne spominju Varadijevu „protutu`bu“
ostala pri stavu da aktualnu administraciju obvezuje i dana rije~ prethodne. Po{tovanje kontinuiteta ovog je puta vezano uz politi~ku otvorenost i iskrenost pa nakon jasna stava da se u jednom, dodu{e marginalnom, pitanju od interesa Srbije ne da napraviti ni{ta, isticanje da }e Hrvatska napraviti sve {to je u njenoj mo}i da u europskim forumima u prolje}e bude usvojena kandidatura Srbije za ~lanstvo u EU, dobiva dodatno zna~enje. Ministrica {alje dvije poruke: prva je da je hrvatska potpora europeizaciji Srbije pitanje koje se u budu}nosti ni na koji na~in ne}e vezivati uz bilateralne odnose i Hrvatska sigurno ne}e poku{ati iskoristiti pristupni proces da bi omek{ala stavove Srbije u rje{avanju problema izme|u dviju dr`ava. Druga je kako je savezni{tvo {to ga Hrvatska nudi zasnovano na iskrenosti i otvorenosti pa partnerski odnosi ne mogu biti ugro`eni samo zato {to o nekom pitanju dr`ave misle razli~ito. Svejedno je li to pitanje tko }e predsjedati Op}om skup{tinom UN-a ili se radi o emocionalno zasi}enijem pitanju, kao {to je odnos prema neovisnosti Kosova. Osim „VIP-tretmana“ u javnosti, hrvatska ministrica dobila je i protokolarni tretman diplomatskog protokola Srbije kojim je poslana poruka o va`nosti koju ta dr`ava daje njezinu posjetu. Iako je formalno njezin doma}in bio ministar vanjskih poslova, bilo je jasno da je klju~an politi~ki razgovor bio onaj kod predsjednika Tadi}a, dakle, da je predsjednik hrvatsku ministricu primio kao counterparta, ravnopravnog sugovornika, a ne tek kao stranog funkcionara kojeg predsjednik prima protokolarno, a o supstancijalnim se stvarima razgovori odvijaju na ni`oj razini. Me|utim, kao {to je odnos protokola Srbije bio ne{to novo, kad je rije~ o tretmanu hrvatskog ministra ili ministrice, novina je bila i dio posjeta koji se odvijao u ministri~inoj organizaciji. Posjet ministrice Pusi} Beogradu bio je prvi pravi hrvatski europski me|unarodni posjet. Svaki relevantan europski akter, osim s predsjednikom Tadi}em, kao klju~nim akterom europeizacije Srbije u institucionalnoj dr`avnoj strukturi, sastaje se i s klju~nim zagovornikom europskih vrijednosti u parlamentarnoj areni, predsjednikom LDP-a ^edom Jovanovi}em. Susret Vesne Pusi} s ^edom Jovanovi}em bio je, sigurno, i susret potpredsjednice Europskih liberalnih demokrata s predsjednikom stranke koja je ~lanica te europske stranke, ali je bio prije svega sastanak zagovornice politike pro{irenja EU-a s najagilnijim zagovornikom europeizacije Srbije u politi~koj areni.

Snijega i igara
Ima li Srbija dovoljno vojske, a ona (sa policijom) dovoljno ma{ina, da se posveti zavejanim mu~enicima dok ne zapo~ne otopljavanje. Mislim da ima
Politika, Beograd Niko drugi i ni{ta drugo, no kijamet vlada Srbijom. Na ulice izlaze samo oni koji imaju nekakav posao, a i takvih je sve manje. Skoro 12.000 ljudi je zarobljeno smetovima i sibirskim minusom u ubogim delovima dr`ave. Ko mo`e i ko sme, kre}e im u susret. Onaj odozgo nemilice sipa, i tako dovodi u sumnju i u pitanje ~itav sistem koji je ~ovek napabir~io u rvanju sa prirodom. Izgleda kao da se niko nije nadao ovakvoj zimi. Ina~e smo pod presijom estradnog klimatskog evolucionizma o „globalnom zagrevanju” , koje nas mo`e odvesti u iznenadnu hibernaciju. skom prismotrom. Validator je neprevodivi leksi~ki hit u novogovoru usahlih generacija koje jo{ pamte konduktere. Onomad smo na balkonu gradske skup{tine do~ekali sportske {ampione. Pre toga smo u`ivali u njihovim epskim podvizima, tragali za idealnim skladom izme|u sporta i `ivota. Ispada da je igra mogu}a kad se nadme}u veliki majstori, a `ivot jo{ tegobniji kad se svede samo na taj ~asak radosti, ili „kap veselja” ka, ko je pevala nezaboravna Lola Novakovi}. Naravno da su nam pobednici potrebni, kao mitska simbolika na{e posebnosti, neka vrsta duhovne nadgradnje realne nacionalne depresije. Junaci odlaze u istoriju i neku vrstu ve~nosti, a njihovi obo`avaoci se naglo bude u `ivotu gde se optimizam ne mo`e rasipati kako se kome prohte. Tako nam je poru~io predsednik dr`ave li~no, tvrde}i da nije njegovo da pri~a bajke, nego da nam ka`e istinu. Raniji poku{aji Borisa Tadi}a da se pesimizam arhivira kao „ko~nica istorije” , nisu pro{li, jer nisu imali gde. Predsednik se rado slika sa pobednicima i jo{ mora da uskra}uje optimizam onima koji to nikada ne}e biti. ^im se razgrne sneg (ako se to ikada dogodi) ~ekaju nas izbori. U ovom ~asu ni najiskusniji politi~ki veterani ne znaju {ta je i o ~emu najbolje govoriti a {ta pre}utati. Predsednik i ministar odbrane primorani su da tro{e mnogo li~ne i dr`avne energije, kako bi od Nata{e Kandi} odbranili generala Ljubi{u Dikovi}a, {efa General{taba srpske vojske. Ono {to navodi Kandi}eva moglo bi da bude zabavno, da vojska na neselektivnu provokaciju nije reagovala „neprimerenom silom” .

blema, predanost europskim o odnosu prema susjedstvu

Ljutiti gard
Informativni principi nala`u da se takvi ispadi lagodno i nadmo}no ignori{u, ali umesto toga sektor odbrane je zauzeo ljutiti gard i defanzivnu poziciju. Ministar je istupio jezikom ideolo{kog `reca, a Dikovi} je u jednom suvoparnom intervjuu najavio protivtu`bu na optu`bu, ~ime bi odbranio vojsku kao takvu i poziciju njenog ~elnika. Umesto uvo|enja na~elnika u posao, on je uveden u vrlo neprijatnu javnu polemiku, u kojoj je ~ak morao da ka`e kako nije uzaptio nikakva grla tu|e stoke, kao {to to tvrdi Kandi}eva. Autor ovoga teksta je, ina~e, uveren kako u slobodi javnog optu`ivanja ima mnogo nesuvislosti i da deo biografije oficira koja je ratna, ne mora, i naj~e{}e nije tamna mrlja u njegovoj karijeri. Pa tako i sa Dikovi}em, ~iji je start na najvi{em mestu, nezavisno od hipoteti~ke besprekornosti, zapo~et nesigurnim hramanjem. Pitanje je, u stvari, {ta vojska radi u ovom ~asu, pred sudbinama 11.000 zavejanih ljudi? Videli smo samo jednog poru~nika, negde u okolini Vranja, koji re~e „da mu je zadatak da odblokira ljude u onoj ku}i!” . I de~ko je lepo pokazao premet svog zadatka. Ali {ta se de{ava u brdima? Ima li Srbija dovoljno vojske, a ona (sa policijom) dovoljno ma{ina, da se posveti tim mu~enicima dok ne zapo~ne otopljavanje.

Mitska simbolika
U urbanoj Srbiji ima struje i grejanja, i to saznanje ubla`ava strepnju od surovih „zimskih radosti” . U Beogradu su autobusi po~eli da tr~e pod orvelijanskom elektron-

Novi standard
Svi ozbiljni zagovornici pro{irenja Unije, jednako kao o stanju politi~ke arene, brinu se i o razvoju civilnog dru{tva u kandidatskim zemljama, a istaknutim zna~enjem susreta s nekima od misaonih vo|a (mindliders) demokratske Srbije, poput profesorice Latinke Perovi}, i najistaknutijih civilno-dru{tvenih aktivista, poput Sonje Biserko, hrvatska je ministrica u na{u diplomaciju uvela vrhunski europski stil. Uostalom, ljude s kojima se susrela u Hrvatskoj po dobru poznajemo bolje nego u ostalim europskim dr`avama pa im hrvatska politika iskreno mo`e ponuditi potporu. Iskrenost i otvorenost, odvajanje temeljnih europskih interesa od bilateralnih problema, predanost europskim vrijednostima i inovativnost vrijednosti su {to su ih i izvr{na vlast i predsjednik Republike demonstrirali u nekoliko dana, kad je rije~ o odnosu prema susjedstvu. Novi je standard postavljen, bit }e ga te{ko odr`avati, ali ako to hrvatskim predstavnicima uspije, donijet }e koristi i Hrvatskoj i susjedstvu i cijeloj Europskoj uniji.
Davor GJENERO

NEPRIMJERENA SILA Predsjednik i ministar odbrane primorani su da tro{e mnogo li~ne i dr`avne energije, kako bi od Nata{e Kandi} odbranili generala Ljubi{u Dikovi}a, {efa General{taba srpske vojske. Ono {to navodi Kandi}eva moglo bi da bude zabavno, da vojska na neselektivnu provokaciju nije reagovala „neprimjerenom silom”

Neka se poka`u
Mislimo da ima, i da u ovim danima za Dikovi}eve trupe, ma koliko ih je, va`nijeg zadatka nema i ne mo`e ga biti. Verujem da }e se setiti i sam kad Kandi}eva prestane da ga nervira sa onim grlima. Ali mo`da mu valja predlo`iti da sve slobodne helikoptere, in`injerijske ma{ine, bagere, guseni~are, gorska transportna vozila, sa kazanima za ~aj, sa dovoljno ljudi, po{alje u susret nesre}nim starcima i |acima koje me}ava sve surovije odvaja od sveta i `ivota. I Da~i}eva glagoljivost bila bi podesnija ako bi je prilagodio nevoljama zavejanih ljudi, i pomogao nesre}nicima iza smetova, u saglasnosti sa Dikovi}em i uz „skladno zajedni~ko delovanje” . Pa sad, evo. Neka se vojnici, `andarmi, spasioci i drugi specijalci poka`u tamo gde se moraju pokazati. A ne samo pri egzibicionim slavljima na U{}u, Maki{u ili u Jagodini.
Ljubodrag STOJADINOVI]

40

POMO] U KU]I
[ta su pokazala britanska istra`ivanja

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Ve}ina djece ne mo`e bez interneta
Za~in koji fascinira
Bosiljak je pun jedinjenja svojstvenim biljkama koje ja~aju odbrambeni sistem, kao {to su na primjer orijentin i vicenin, jedinjenja antioksidantskog djelovanja koja doka zano smanjuju djelovanje zra~enja, te eugenol i citral, jedinjenja koja smanjuju rizik od zapaljenja i imaju antibakterijsko dejstvo. Bosiljak ima neznatno kalorija i nimalo holesterola, ali mnogo minerala i vitamina, {to ga ~ini vi{e nego po`eljnim u svakodnevnoj ishrani. Ni visok sadr`aj vitamina A nije naodmet, on igra veliku ulogu u podmla|ivanju ko`e, ali je efikasan i protiv zaraza. Vitamin K, bitan faktor u koagulaciji krvi, regulisa}e krvni sistem, ali i oja~ati kosti. Oni sa manjkom minerala, kao {to su mangan, magnezij, kalij, a posebno anemi~ni (sa manjkom `eljeza), bi}e sretni kada ~uju da bosiljak obiluje i njima. A mogu}nosti kori{tenja u jelima su ogromne, po~ev od prijesnih salata, u svje`em stanju, pa preko supa i ~orbi, sve do pica, pita, sosova, preliva, raznovrsnog variva... Mo`ete ga gajiti i u ku}i, u saksijama.

Polovina djece mla|e od 12 godina ka`e da bi bila tu`na bez interneta, a svako peto dijete da bi se osje}alo usamljeno bez pristupa mre`i
O ovome govore rezultati posljednjeg istra`ivanja kojim je bilo obuhva}eno 1.000 britanske djece. Isto istra`ivanje je pokazalo da je taj procent jo{ ve}i me|u tinejd`erima od 12 do 16 godina. Njih 60 odsto bi bilo beskrajno tu`no, a 48 odsto nadvladao bi osje}aj usamljenosti kada ne bi mogli da surfuju po netu. Studija otkriva da su dvogodi{njacima najmiliji iPad, dok su tinejd`eri zavisnici od mobilnih ure|aja. - Jaka emotivna veza koju djeca uspostavljaju sa internetom se ~esto smatra negativnom pojavom, ali to je potpuno prirodno za generaciju ~iji se dru{tveni `ivot uglavnom odvija online. To je isto kada biste starijim osobama oduzeli telefon. I one bi se osje}ale tu `no i usa mlje no, obja{njavaju istra`iva~i. Anketa je pokazala da su djeca mla|a od 12 godina veoma vje{ti korisnici interneta, 74 odsto njih igra online igrice, 65 odsto koristi internet za doma}e

zadatke, a vi{e od tre}ine da bi ne{to kupili ili prodali. Djeca, tako|er, ~esto koriste internet da bi provjerila cijenu pojedinih proizvoda, posebno odjevnih predmeta.

U studiji se isti~e da djeca starosti od osam do 11 godina obave dnevno daleko {iri spektar aktivnosti na netu nego odrasle osobe. Iako su roditelji mahom zabri-

nuti zbog jake emotivne veze koju danas mladi imaju sa internetom, istra`ivanje je pokazalo da djeca i dalje najvi{e vole da razgovaraju sa svojim vr{njacima li~no.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Udobno i slatko
Ovdje je ideja da look bude svakodnevni, udoban, a opet izgleda zbilja slatko. Haljina sa zanimljivim uzorkom u tamno i svijetlo zelenoj boji }e privu}i pa`nju kada skinete kaput u jednostavnoj crnoj boji. Sve kombinirajte s crnim tajicama ili hulahopkama, zanimljivim ~izmama (na petu ili ravnima) i na to nabacite kontrastnu narand`astu torbicu i crnu pletenu kapu. Ako `elite ne{to interesantno, odaberite sivu vestu haljinu i kombinirajte je s crnom bundicom, crnim tajicama ili hulahopkama i sivim visokim ~izmama. Crno i sivo su jedna od najpopularnijih kombinacija ove sezone. Jo{ jedna popularna kombinacija boja s crnom je ljubi~asta. Vertikalna linija kao na ovoj haljini izduljuje i su`uje. Kombinirajte je s tamnoljubi~astim ili crnim tajicama, te modnim dodacima i gle`nja~ama u ljubi~astoj nijansi.

Mimoza kola~
Potrebno:
pekmez od kajsija 100 g ~okolade 50 g margarina Za kore: 350 g bra{na 170 g margarina soda bikarbona 80 g {e}era malo mlijeka 1 jaje Za fil: 2 jajeta 3 ka{ike bra{na 3 ka{ike {e}era 200 g margarina 2,5 dl mlijeka 250 g {e}era u prahu sok od pola limuna U posudu za mije{anje staviti bra{no, malo sode bikarbone, margarin, 80 g {e}era, 1 jaje i malo mlijeka pa umijesiti tijesto. Tijesto podijeliti na tri dijela. Razviti jedan dio oklagijom i staviti na podmazan pleh pa pe}i u rerni na 180 stepeni. Na isti na~in ispe}i i preostale dvije kore. U odgovaraju}oj posudi umutiti 2 jajeta sa tri ka{ike {e}era i tri ka{ike bra{na pa skuhati u klju~alom mlijeku i ostaviti da se ohladi. Posebno umutiti 200 g margarina sa 250 g {e}era u prahu i pomije{ati sa ohla|enim filom. Dodati sok od pola limuna i promije{ati. Kola~ filovati na sljede}i na~in: Kora, pekmez, fil, kora, pekmez, fil, kora, glazura od ~okolade.

Serum vitamina C protiv starenja ko`e
Osim kao dopuna dnevne ili no}ne njege kod ku}e, serumi se koriste i u sklopu raznih tretmana u kozmeti~kim salonima. Tretman vitaminom C prevladava problem starenja ko`e istodobnim djelovanjem na vanjske i unutarnje uzro~nike starenja. Preparatom, ~istim serumom vitamina C, posti`e se dubinsko ~i{}enje i u~vr{}ivanje ko`e, {to trenuta~no ima u~inak liftinga. Vitamin C stimulira proizvodnju kolagena u ko`i, {titi od slobodnih radikala i daje ko`i sposobnost razvijanja prirodne obrane od sun~evog zra~enja. Primjenom proizvoda sa A i C vitaminom poti~e se energija ko`e, dok proizvodi s E vitaminom pobolj{avaju odbrambene sposobnosti ko`e. Dio tretmana u kozmeti~kom salonu i u njezi kod ku}e su anatomski oblikovane trake za lice, vrat i ruke koje su impregnirane aktivnim tvarima. Nakon tretmana ko`a je glatka, elasti~nija, vidno napetija i hidratizirana.

Priprema:

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

KORAK NAPRIJED
Web push notifikacioni sistem za Firefox
Mozilla radi na razvoju push notifikacionog sistema za Firefox Web pretra`iva~. Ovaj sistem }e korisnicima omogu}iti da primaju obavje{tenja sa Web sajtova bez potrebe da ti sajtovi budu otvoreni u okviru pretra`iva~a. Sistem }e tako|er biti u mogu}nosti da preusmjeri push notifikacije na mobilne ure|aje. Ovaj projekt je dio Mozilla-inih napora da obezbijedi da Web bude konkurentna platforma koja ima iste mogu}nosti kao i mati~ne aplikacije. Predstavljanje podr{ke za push notifikacije pomo}i }e u zatvaranju ovog jaza zbog toga {to je ova karakteristika jedna od najve}ih prednosti koje imaju mati~ni mobilni klijenti.

41

Besplatan Wi-Fi pristup za 3DS
Kompanija Nintendo je potpisala sporazum sa free-hotspot.com na osnovu kojeg }e biti obezbije|en besplatni Wi-Fi servis za vlasnike Nintendo 3DS konzole. Na ovaj na~in }e vlasnici ove igra~ke konzole imati obezbije|en pristup za vi{e od pet hiljada Wi-Fi pristupnih ta~aka u 21 evropskoj zemlji. Za pristup pristupnoj ta~ki, vlasnici Nintendo 3DS konzole moraju imati instaliran Nintendo 3DS internet-pretra`iva~. Ukoliko ovaj pretra`iva~ nije ve} instaliran, to se mo`e uraditi jednostavnim updateovanjem sistema konzole. Kada je pretra`iva~ instaliran, 3DS se automatski povezuje na dostupnu pristupnu ta~ku.

Offline pristup za Google Docs
Korisnici Google Docs od sada imaju i offline pristup dokumentima preko njihovih Android baziranih smart telefona i tableta, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije Google koje je objavljeno prije nekoliko dana. Unaprije|ena aplikacija omogu}ava offline pristup za Google dokumente, prezentacije, uploadovane fotografije i formate fajlova kao {to su pdf, doc, xls i ppt. Korisnici mogu dokument na~initi dostupnim online kada budu imali internet-konekciju ili mogu zahtijevati da dokument postane dostupan online onda kada njihov smart telefon ili tablet nije povezan na internet.

Microsoft otvara vrata Kinectu za Windows
Kao {to je i obe}ano, Microsoft je nedavno isporu~io verziju 1.0 Kinect for Windows softverske razvojne opreme i run time i naveo da su partneri ove kompanije po~eli da prodaju Kinect hardver. Kinect senzor pokreta i glasa je inicijalno dizajniran za upotrebu sa Microsoft Xbox igra~kom konzolom. Me|utim, uskoro je postalo jasno da programeri `ele {ansu da izgrade nove vrste aplikacija i primjena kori{tenjem ovog senzora. Microsoft je dozvoljavao korisnicima da grade Kinect aplikacije za PC ali samo za nekomercijalnu upotrebu.

Uprkos bojkotu Twittera, dru{tvene mre`e nemaju problema pri radu

Facebook ja~a,
Uprkos prethodnim tvrdnjama hakera da }e sru{iti Facebook i bojkotu Twittera zbog cenzure tweetova, ~ini se da ove dru{tvene mre`e nemaju nikakvih problema pri radu. Twitter jo{ nije izdao zvani~no saop}enje po pitanju bojkota, ali je primjetan pad broja tweetova koji se objavljuju. Bojkot Twittera nastao je kao odgovor na najavu kompanije Twitter o izmjeni politike poslovanja koja sada obuhvata mogu}nost zadr`avanja, ali i brisanja tweetova koji su u sukobu sa dr`avnim zakonom. Sada{nja praksa je bila takva da kada neki tweet treba da se ukloni, uklanjao se ~itav sadr`aj sa strane, u potpunosti. U okviru novog plana, nova odredba }e se primjenjivati razli~ito, od dr`ave do dr`ave. Tako|er, nova politika poslovanja podrazumijeva i uklanjanje tweetova sa Chilling Effect. Twitter je svoje korisnike poku{ao da uvjeri da novi plan promovira slobodu izra`avanja, transparentnost i

dok Twitter slabi

odgovornost. Me|utim, korisnici su to shvatili na druga~iji na~in optu`uju}i kompaniju za cenzuru na lokalnom nivou. Olivier Basille, Reporteri bez granica, nazvao je ovu politiku kr{enjem me|unarodnih sporazuma nakon ~ega je bojkot zapo~et. Alex Macgilivray, generalni savjetnik Twittera, nagla{ava da zapravo nema govora o bilo kakvoj promjeni politike poslovanja te da je filozofija kojom se Twitter rukovodi i dalje ista, posebno nagla{avaju}i ~injenicu da ni{ta nema veze sa Kinom. On je tako|er objasnio da Twitter ni u kojem slu~aju ne filtrira sadr`aj prije njegovog objavljivanja. Ovakva odluka Twittera izazvala je lavinu razli~itih reagovanja, naro~ito kada su u pitanju aktivisti koji se zala`u sa slobodu govora. Sa druge strane, bojkot Twittera najvjerovatnije je uticao na ranije najavljene planove Anonymous grupe hakera koji su najavili DOS napade na Facebook.

AMD staje

na 16 jezgara
AMD je odlu~io da zastane na neko vrijeme kada je rije~ o dodavanju ve}eg broja jezgara svojim ~ipovima za servere, zaustaviv{i se na 16, saop{tila je ova kompanija tokom dana posve}enog analiziranju finansijskih rezultata poslovanja. AMD-ov novi serverski ~ip kodnog naziva Abu Dhabi }e se pojaviti naredne godine i ima}e 16 jezgara, {to je isti broj kao i postoje}i Opteron 6200 ~ipovi kodnog naziva Interlagos koji su isporu~eni pro{le godine. Serveri su redizajnirani da se poklapaju sa specifi~nostima radnih okru`enja i dodavanje ve}eg broja jezgara Abu Dhabi ~ipovima ne bi bio na~in za unapre|enje performansi.

Za ve}i kapacitet odaberite cloud
Da biste unaprijedili postoje}i drive ili ga unaprijedili nekim ve}im, mo`ete se odlu~iti za eksterni skladi{ni kapacitet, ali disk driveovi – bili oni interni ili eksterni – ve} su zastarjela tehnologija. Drugo rje{enje koje imate na raspolaganju jeste da prihvatite cloud i svoje podatke spremate na servisu koji }e vam obezbijediti onoliko prostora za spremanje, koliko mo`ete da platite.

Me|u tri najve}e prednosti clouda su to {to nudi neograni~en kapacitet, pristup je uvijek obezbije|en kao i backup. Ono {to je ta ko|er do bro, ne pos to ji mo gu}nost da na pu ni te clo ud. Na ra vno, dodatni prostor zahtijeva i dodatni novac, ali uz cloud prostor za spremanje jednostavno se mo`ete upisati na plan koji podrazumijeva ve}i kapacitet koji }e biti obezbije|en onda kada vam bude trebao. Osim toga, mogu}e je privremeno pove}ati kapacitet da bi se ispunile neke kratkoro~ne potrebe, a nakon toga vratiti se na uobi~ajeni plan kori{tenja bez potrebe da finansijski budete optere}eni za prostor koji ne koristite. Uz clo ud pros tor, korisnik ima pristup svo jim po da ci ma u svakom trenutku, a jedino {to mu je potrebno jeste internet-konekcija.

Nekoliko novih karakteristika za IT stru~njake i korisnike

Karakteristika Windowsa 8 o kojoj se daleko najvi{e govori je Metro interfejs. Dizajniran za ra~unare sa ekranima osjetljivim na dodir i tablete i izgra|en da koristi HTML5 i CSS3, Metro povezuje internet-aplikacije kao {to su Skydrive i Flickr. Bitna karakteristika ovog programa su opcije resetovanje i refresh. Proteklih nekoliko verzija Windowsa je imalo opciju da se izgradi operativni sistem iz dijelova ako do|e do kraha i vrati na podrazumijevanu instalaciju.

Karakteristike Windowsa 8

Ovi koraci su, me|utim, bili kompleksni i mnogima se vi{e isplatilo da reinstaliraju kompletni operativni sistem. Sada Windows 8 omogu}ava br`e resetovanje i osvje`avanje pode{avanja. Naredna bitna opcija o kojoj govorimo je Windows to Go, {to }e re}i da Windows po~inje vi{e da bude okrenut tabletima, odnosno ure|ajima koji su za korisnike stalno u pokretu. Stoga je mogu}e priklju~iti thumb drive na drugi ra~unar i imati potpuno funkcionalan operativni sistem.

42

OGLASI
OBILJE@IMO ZAJEDNO 28. GODI[NJICU ZOI
Broj: 65 0 Ps 211753 11 Ps Sarajevo, 31. 1. 2012. godine

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

• • •

4. i 5. februar 2012. godine / ZETRA ME\UNARODNI HOKEJ TURNIR „HAPPY HOCKEY DAY SARAJEVO 2012“ 4. i 5. februar 2012. godine / SKI-CENTAR BJELA[NICA — IGMAN Me|unarodno FIS takmi~enje za djecu “DJECA ZA MIR U SVIJETU” 8. februar 2012. godina 20 h — KONCERT U ZETRI KONCERT / U^ESNICI: ZOOSTER, EROGENE ZONE, KONVOJ AFTER PARTY: DISCO BAJAGI SA ^LANOVIMA DUBIOZE KOLEKTIVA 9. februar 2012. godine / SKI-CENTAR BJELA[NICA — IGMAN RETRO-TRKA U STAROJ OPREMI 10-12. februar 2012. godine / SKI-CENTAR BJELA[NICA — IGMAN KUP SREBRNA LISICA — DR@AVNO PRVENSTVO BiH ZA MLA\E KATEGORIJE ZIMSKA UNIVERZIJADA BOSNE I HERCEGOVINE

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne 11, protiv tu`enog SIN DOO TREBINJE, ul. Trebinjskih brigada 5, radi isplate duga vsp. 8.050,87 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na prijavljenoj adresi, objavljuje:

OGLAS
Dana 6. 10. 2011. godine tu`itelj Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Sin d.o.o. Trebinje, radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 8.050,87 KM, sa zara~unatim zakonskim zateznim kamatama ra~unaju}i od 19. 8. 2011. godine pa do isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno je predlo`io da, ukoliko tu`eni ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedina Durakovi}

• •

• •

11. i 12. februar — EVROPA KUP U SNOWBOARDU 11. i 12. februar 2012. godine / ZETRA ME\UNARODNO TAKMI^ENJE U BRZOM KLIZANJU „ALPE ADRIA — SARAJEVO OPEN 2012“ 17. i 18. februar 2012. godine / ZETRA ME\UNARODNO TAKMI^ENJE U UMJETNI^KOM KLIZANJU — KK OLIMP

Dobro jutro uz

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

6 MJESECI 12 MJESECI

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

60 KM 120 KM

31 EUR 61 EUR

UPLATE U INOSTRANSTVU:

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

KM KM

3383202250044019 1990490005630121

Broj ra~una

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO
6 mjeseci 12 mjeseci

Broj ra~una

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012. Josip Muselimovi} Probu|ena sje}anja (9)

FELJTON
1478.
NA DANA[NJI DAN
Ro|en engleski humanista i dr`avnik Tomas Mor, diplomata i lord-kancelar Henrija VIII (1529-32). Pao je u nemilost kada je uskratio podr{ku kralju u njegovom sporu s papom, a 1535. odbio je da prizna Henrija za poglavara Engleske crkve. Potom je osu|en na smrt i pogubljen. Kao pisac poznat je po djelu “Utopija” (1516) u kojem je dao viziju idealnog dru{tva. Austrija i Pruska sklopile savez protiv revolucionarne Francuske u strahu od {irenja ideja gra|anske revolucije. To je bila prva od {est koalicija u koje su kasnije, protiv Napoleona, u{le i Rusija, Engleska i Turska i druge manje evropske zemlje.

43

I {e}er mo`e

BITI GORAK
Sarajevski nakladnik Rabic objavio je knjigu poznatog mostarskog odvjetnika Josipa Muselimovi}a, iz koje prenosimo odabrane pri~e
Nedjelja je. To je dan koji se i{~ekuje i kada se obavljaju samo oni poslovi koji se ne mogu odgoditi. Nedjeljom ujutro je rana, a u jedanaest sati pu~ka misa. Nema ka{njenja i nema isprike. To je ritual koji su nametnula stolje}a. Poziv je javan i nitko ne mo`e re}i da nije ~uo glas zvona. Da nije ~uo njegov prvi, drugi i tre}i poziv i u najudaljenijoj ku}i ove pitome hercegova~ke visoravni. - Bogu se treba moliti. Tko bi nam drugi u ovim vremenima i na ovim prostorima mogao pomo}i?! Nema na{ih ljudi na utjecajnim mjestima. Poneki voza~ ili ~uvar predstavljao bi se autoritetom institucije u kojoj radi ili hvalio imenom i ugledom osobe koju vozi - govorili su uglas mje{tani jednoga gradi}a nedaleko od Mostara. ukrasti? - o~ima je prevrtao, a ipak - divio se - jedan visoki, ko{tunjavi i namrgo|eni milicioner. - Dajte taj krevet s re{etkama! Lijepo ga postavite i u~vrstite – grmio je predvodnik toga neobi~nog pohoda. - Uzmite lopate i a{ove! Polako... Jedni s jedne, drugi s druge strane! Po~nite prekopavati i prosijavati zemlju! Znamo mi kako lopovi kriju pare i papire! Zakapaj, posij, posadi i tako }e{ se spasiti! Nismo mi budale, nismo bez iskustva! – kao da se tje{io ratoborni zapovjednik. Za~eci urbanih vrtnih rje{enja, od sredine minulog stolje}a, ve`u se za ime neimara dr. Jakova Pehara. Ako na sjeveru - u Rami ili Bugojnu, na jugu - u Neumu ili ^apljini, na istoku - u Nevesinju ili Bile}i, na zapadu – u Ljubu{kom ili [irokom Brijegu, nai|ete na pod{i{ane i uredno oblikovane sadnice, na poko{ene travnjake, po sortama i bojama slo`ene cvijetnjake, ne trebate pitati je li tu bio i je li u tom poslu sudjelovao zaljubljenik u hortikulturalna i urbana rje{enja. Eto, do{lo je vrijeme da i njegove nasade trebate prekopati i provjeriti da ne{to ne skrivaju. Posao prosijavanja je potrajao; suton se lagano primicao, a na gomili se skupio samo korov, pokoja gran~ica i `ila ve} uvelog cvije}a. Nekoliko sati rada - i opet ni{ta. - Je li ovo mogu}e? Je li ovdje, mo`da, netko ozbiljno pogrije{io? - nijemo su se pitali “udarnici” .

^arls Dikens

1792. 1837. 1863. 1878. 1894. 1913. 1947.
Arapi.

Ro|en ^arls Dikens, rodona~elnik socijalnog romana, jedan od Umro {vedski kralj Gustav IV tokom ~ije najzna~ajnijih, je vladavine (1792-1809) [vedska bila u najuticajnijih i gotovo potpunoj izolaciji. Nakon neuspjeha u ratovima s naj~itanijih enRusijom i Danskom (1808), zba~en je s prijestola u ofigleskih pisaca cirskoj zavjeri (1809), poslije ~ega je `ivio u izgnanstvu. (“Dejvid Koper, , Na britanskom vojnom brodu “Orfej”, koji fild” “Oliver Tvist” “Pikvikov klub” , je potonuo pored obala Novog Zelanda, “Stara prodavnica poginulo je 190 ljudi. rijetkosti”).
Umro je papa Pije IX ~iji je pontifikat trajao 31 godinu i 236 dana, najdu`e u historiji Katoli~ke crkve. Za vrijeme njegovog pontifikata crkvena (papska) dr`ava izgubila je najve}i dio svojih teritorija, a papa se povukao u Vatikan (1870). Proglasio je 1854. dogmu o bezgre{nom za~e}u Bogorodice, a 1870. o infabilitetu (nepogre{ivosti) pape. Umro belgijski proizvo|a~ duva~kih instrumenata Adolf Saks, koji je 1840. izumio muzi~ki instrument nazvan po njemu - saksofon. Crnogorska vojska i srpski Primorski odred u Prvom balkanskom ratu po~eli napad na Skadar, koji su dr`ali Turci. Crnogorci u aprilu prisilili Esad-pa{u da preda grad, ali su se u maju morali povu}i jer su evropske sile donijele odluku da Skadar pripadne Albaniji. Britanski plan o podjeli Palestine na arapski i jevrejski dio, odbacili su i Jevreji i Od eksplozije u rudniku uglja kod Sarbrikena u Zapadnoj Njema~koj poginulo je

1812.

1864.

Vuk S. Karad`i}

Histeri~ni pretres
U nedjelju, 5. prosinca 1986. godine, sve je bilo druga~ije. Pokraj ljudi koji su po{li na slu`bu Bo`ju, projurila je skupina “do zuba” naoru`anih milicionera, isko~ila iz vozila i na zapovijed opkolila ku}u uglednoga privrednika, mje{tanina kome su se obra}ali za svaku `ivotnu potrebu. Rado im je pomagao kada bi nekoga trebalo osloboditi poreza i dr`avnih nameta, kada bi nekoga trebalo upisati u srednju {kolu ili na fakultet, kada bi nekoga trebalo zaposliti ili mirovinom zbrinuti. U svako doba dana i no}i pomagao im je kada bi nekoga trebalo smjestiti u bolnicu. Onu mostarsku, sarajevsku, splitsku, zagreba~ku - bilo je svejedno. Pa i u beogradsku, u kojoj je stolovao legendarni dr. Isidor Papo – kao “na{e gore list” kako se ponosno , izgovaralo u svakom kutku Hercegovine. Jozo Brki} bio je takav ~ovjek. Za mje{tane svoga ^itluka, on je bio i Op}ina i @upanija i Vlada i Skup{tina. Mnogima – bio je sve. Zbog te nesebi~nosti mje{tani su ga voljeli i po{tovali. Nije im bilo jasno za{to su milicioneri s kapulja~ama na glavi?! - [to }e im automatske pu{ke, za{to su poveli pse traga~e? [to li misle prona}i? – mrmljaju}i upita susjed Ivan i nehotice uputi nekoliko psovki. - Ni{ta, ni{ta ne}e prona}i, kume Ivane! Ovakav kordon milicionera i pasa, prije nekoliko godina, tragao je i me|ugorskim brdima, vjeruju}i da }e ta-

K'O NA MARAKANI Tko je mogao napraviti ovakvu ku}u, ogradu, vrt, ro{tilj unutra i vani, satelitske antene, rasvjeta “k'o na Marakani”, a ne ukrasti? - o~ima je prevrtao, a ipak - divio se - jedan visoki, ko{tunjavi i namrgo|eni milicioner
mo prona}i Bla`enu Djevicu Mariju. Zar si i to zaboravio? Opet nam neko zlo spremaju uzvrati jedna pobo`na starica, zgrbljena od svojih godina i desetlje}a koje je ostavila na svome, o~ito je, tegobnom `ivotnom putu. Preko ograde i izraslog raslinja mje{tani su zbunjeno promatrali histeriju pretresa ku}e, namje{taja, posteljine, odje}e. Svega. Nedugo zatim, te{ki ~eki}i neumoljivo su odjekivali po plo~niku oko ku}e. Bra~ki i posu{ki ukrasni kamen pretvarao se u prah. Ve} milicioneri umorni ru{ili su sve pred sobom i u tome se natjecali. I opet ni{ta. - Zar je i ovo mogu}e? – pitali su se nijemim, izbezumljenim pogledima. - Sve smo stukli i pretresli, a ni traga od onoga po {to smo do{li u ovo sveto bro}ansko nedjeljno jutro. Iz ritma tupih i podmuklih udaraca kao da je odjekivala zajedni~ka nakana – naprijed, samo naprijed do prvih tragova. A nakon toga - zna se! Marica i lisice, mostarska ]elovina i soba samica. Bit }e to afera kakvu Hercegovina nije upamtila. - Tko je mogao napraviti ovakvu ku}u, ogradu, vrt, ro{tilj unutra i vani, satelitske antene, rasvjeta “ko na Marakani” a ne ,

1962.
298 rudara.

1968. 1969. 1971. 1984. 1986. 1991. 1995. 1999.
Abdulah.

Premijeri svih 10 kanadskih provincija odobrili nacrt ustava prema kojem je status francuskog jezika u cijeloj Kanadi izjedna~en s engleskim. Nigerijski avioni bombardovali prepunu tr`nicu u jednom selu u pobunjenoj Bijafri. Poginulo je vi{e od 200 ljudi. @ene u [vajcarskoj referendumom dobile pravo glasa.

U Be~u umro Vuk Stefanovi} Karad`i}, reformator srpskog jezika i pravopisa. Objavio je vi{e zbirki narodnih pjesama i pripovjedaka, prvu srpsku gramatiku i rje~nik. Njegovi posmrtni ostaci 1897. prenijeti iz Be~a i sahranjeni uz Dositeja Obradovi}a, u porti Saborne crkve u Beogradu.

Ameri~ki kosmonaut Brus Mekendls iza{ao iz svemirskog broda “^elend`er” i postao prvi ~ovjek koji je “pro{etao” svemirom. Predsjednik @an Klod Divalije pobjegao s Haitija, okon~av{i 29-godi{nju diktaturu porodice Divalije u toj karipskoj zemlji. Sve{tenik @an Bertran Aristid progla{en predsjednikom Haitija, kao prvi demokratski izabran {ef dr`ave. U Islamabadu, u Pakistanu, uhap{en Ramzi Jusuf, glavni osumnji~eni za napad na Svjetski trgovinski centar u Njujorku 1993, kada je poginulo {est ljudi, a vi{e od 1.000 povrije|eno. Za taj napad optu`eno je i na do`ivotnu robiju osu|eno {est islamskih ekstremista. Umro kralj Husein, koji je vladao Jordanom od 1952. Naslijedio ga je sin princ U Beogradu ubijen ministar odbrane SR Jugoslavije Pavle Bulatovi}.

1964.

Bitlsi

Septi~ka jama
Predvodnik toga pohoda zastao je, omotao ruke oko koljena i nakon du`eg i dubokog razmi{ljanja, zapovjedi: - Krevet s re{etkama premjestite do septi~ke jame, podignite poklopac, uzmite onu kantu iz hodnika, upalite vanjska svjetla, i polako po~nite prosijavati! - Zar i ovo moramo raditi? - zapita Milan, ne{to stariji milicioner, vjeruju}i da }e njegove godine, uredno po~e{ljani brkovi i odanost pozivu, izmijeniti ve} donesenu odluku. - Moramo, moramo do kraja! Znam ja kako se papiri uni{tavaju! U septi~ku jamu ili Neretvu i - miran si! Ne, ne}e to tako mo}i! Uvjeren sam da je tu ono za ~im tragamo, zbog ~ega smo ovdje.
(Sutra: Pripremljena izjava)

Popularna britanska pop-grupa Bitlsi prvi put gostovala u SAD-u.

1990.

Mihail Gorba~ov

2000. 2001. 2003. 2006.

Umrla ameri~ka pjeva~ica i glumica Dejl Evans, koja je sa svojim suprugom Rojem Rod`ersom igrala u 27 vestern filmova i napisala njihovu pjesmu “Tragovi sre}e”. Umro Augusto Monteroso, pisac iz Gvatemale, majstor kratke pri~e, koji je 2000. osvojio {pansku nagradu za literaturu Princ od Asturije. Austrijske vlasti razbile me|unarodni lanac dje~ije pornografije koji je ~inilo vi{e od 2.360 osumnji~enih osoba iz 77 zemalja svijeta.

Plenum Centralnog komiteta Komunisti~ke partije SSSR-a prihvatio prijedlog lidera Mihaila Gorba~ova da se ukine 70-godi{nji monopol te partije na vlast ~ime je otvoren put za vi{epartijski politi~ki sistem.

44

SPORT

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Fuad Muzurovi}, biv{i selektor fudbalske reprezentacije BiH

N

e ko na nje go vom mjestu bi eskivirao megdan sa Brazilcima, koji su devedesetih godina bili strah i trepet. Pogotovo nakon brojnih otkaza, kada su avion popunili igra~i iz Radni~kog, Slobode, ^elika, Sarajeva... Fuad Muzurovi}, tada{nji bh. selektor, hrabro je poveo ljiljane 1996. godine u Manaus. U timu karioka Ronaldo, Denilson, Junior, Giovanni, Andre Cruz, Ze Roberto, Cafu... Na klupi iskusni Mario Lobo Zagallo. Provukli smo se, skupo smo prodali ko`u. Samo jedna lopta zavr{ila je u mre`i Mirsada Dedi}a. Dodu{e, jedna je bila iza le|a brazilskog golmana Zettia.

Volio bih jo{ jednom

gledati Brazilce
Vodio na{ dr`avni tim u prvom me~u sa kariokama u Manausu • Ivica Osim najavio bolju konekciju sa bh. veteranima
ZASLU@NI Sigurno da ja nikad ne}u zaboraviti na doprinos Mustafe Huki}a, Ivice Mio~a, dr. Ismeta Cice Arslanagi}a. Ne bi trebali ni drugi zaboraviti, jer su i Ivica i Huka i dr. Cico, kako smo ga svi zvali, bili uz reprezentaciju kada je bilo najte`e
Sarajeva. @elimo da okupimo sve veterane, ne samo u gradu, ve} da se dru`imo sa veteranima iz cijele BiH".

Mio~, Huki}, Arslanagi}...
Bez obzira na gu`vu i borbu za mjesto u avionu za St. Galen, jedno mjesto moglo bi se na}i za popularnog daid`u. "Iskreno, nadam se da }e me se neko sjetiti. Volio bih jo{ jednom vidjeti Brazilce", pri`eljkuje, ali se ne nudi, niti moli Muzurovi}. Utakmicu sa Brazilom koristi da spomene neke veli~ine, koji su, svaki na svoj na~in dali veliki doprinos u stvaranju saveza i reprezentacije. "Sigurno da ja nikad ne}u zaboraviti na doprinos Mustafe Huki}a, Ivice Mio~a, dr. Ismeta Cice Arslanagi}a. Ne bi trebali ni drugi zaboraviti, jer su i Ivica i Huka i dr. Cico, kako smo ga svi zvali, bili uz reprezentaciju kada je bilo najte`e." Raduje ga povratak Ivice Osim u bh. nogometne vode i sve bolja konekcija sa veteranima. "Nezaboravno je bilo nedavno dru`enje veterana @elje i

Skaut ili savjetnik
Osamdesetih godina kao trener Sarajeva, bio je skaut onda{nje jugoslovenske reprezentacije. Trenutno je bez anga`mana. "Nisam se predao niti mislim u fudbalsku penziju. Mogu pomo}i kao skaut ili savjetnik. Ako
Fuad Muzurovi}: Zadu`io bh. nogomet

zatreba tu sam. Pratim sve utakmice od kantonalne do premijer lige. Gledam i susrete mla|ih kategorija. Dosta je igra~a u A reprezentaciji pro{lo kroz moje ruke. Valjda to nekome ne{to

zna~i", podsjetio je Fuad Muzurovi}. Edin D`eko jedan je od desetine dana{njih asova, koji je debitirao kod Muzurovi}a. [to je dovoljno da se bogato znanje iskusnog trenerskog "vuka" isko-

risti za dobrobit bh. nogometa. Uostalom, Muzurovi} je za ]iru Bla`evi}a i Vlatka Markovi}a, poput mladi}a u najboljim godinama.
S. SINANOVI]

Husnija Arapovi} na mukama

Na snijegu se zagrijavaju za more
Dogovorene pripreme u Makarskoj • Upitan susret sa Sarajevom
U Travniku ni{ta novo. Izvjesna je jedino strepnja za budu}nost kluba koji u ovoj godini slavi 90 godina postojanja. Iskusni Husnija Arapovi} osje}a se kao mu{terija u brija~nici kojeg briju na suho. Nema para, nema poja~anja, ali ima pote{ko}a. "Ima snijega vi{e nego {to treba za ovo doba godine", poput meteorologa zbori Arapovi}. Snalazi se kao zna i umije. "Radimo vani i u dvorani. Na otvorenom tr~imo po terenu kasarne. Simuliramo sve sportove; igramo odbojku, ko{arku, rukomet, poku{avamo igrati i nogomet. U dvorani radimo vje`be i malo sa loptom. Na ovda{njem snijegu se zagrijavamo za morske pripreme." Prije puta za Makarsku Travni~ani su u ~etvrtak planirali me~ sa Sarajevom. "Jo{ se nadamo da }e biti utakmica na Ko{evu. Niko nam nije javio da je otkazana. Sre}om u

Predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Noël La Graët odlu~io je da ne}e produ`iti ugovor sada{njem selektoru trikolora Laurentu Blancu, a na njegovo mjesto `eli dovesti Arsenea Wengera, pi{e Le Journal du dimanche. Blancu ugovor isti~e nakon EP-a, a sam je izrazio `elju da njegova budu}nost bude rije{e-

Wenger mijenja Laurenta Blanca?

na prije takmi~enja u Poljskoj i Ukrajini. Me|utim, odluka je, tvrdi Le JDD, ve} donesena Francuze }e u kvalifikacije za SP 2014. povesti novi selektor. Iako je ranije tvrdio da }e nastavak suradnje s Blancom ovisiti o rezultatu reprezentacije na Euru, Le Graët je, navodi isti izvor, ve} odlu~io da produ`enja ugovora ne}e biti.

Husnija Arapovi}: Tra`i golmana, stopera, napada~a

Makarskoj smo dogovorili pet susreta. Igrat }emo sa klubovima koji budu tamo na pripremama." Ne brine ga samo snijeg i neizvjesnost oko utakmice sa Sarajevom. Ima i drugih briga. "Imamo dva golmana, Fejzi}a i Deli}a, ali trebam jo{ jednog. Fa-

li nam kvalitetan napada~ i jedan stoper", pri`eljkuje adekvatna poja~anja Arapovi}. Pred novim trenerom je veliki izazov. U osmoj deceniji `ivota opstanak u ligi njegov je primarni cilj. Da li }e u Travniku biti "Arap(sk)ovo prolje}e, pokazat }e prvi susreti nasS. Si. tavka prvenstva.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SPORT
VIJESTI

45

Plavi bi fudbalsku loptu mogli zamijeniti onom jajolikom

@eljo u Me|ugorju

osniva ragbi tim
Trener nas je podijelio u dvije ekipe i igrali smo ragbi po evropskim pravilima. Osim nam je objasnio pravila i zaigrali smo, prepri~ava nam Muamer Svraka, koji nam se i pohvalio da je ekipa u kojoj je on igrao zapravo i pobijedila
Igra~i jesenjeg prvaka BiH @eljezni~ara, ba{ kao i mnogi drugi timovi, ostali su “zarobljeni” u Hercegovini, bez mogu}nosti da krenu prema Sarajevu, s obzirom na to da je prohodnost puteva izuzetno lo{a. Plavi su, ina~e, jo{ u nedjelju trebali krenuti ka glavnom gradu, odakle su ju~er trebali u Rovinj, a zapravo su i dalje u Me|ugorju, gdje }e ostati do daljnjeg. U nemogu}nosti odigravanja utakmica, @eljini igra~i treniraju u teretani, te u balonu na malom terenu, a iza{li su i nekoliko puta na snijeg, gdje pak nisu igrali fudbalsku utakmicu, ve}... “Trener nas je podijelio u dvije ekipe i igrali smo ragbi po evropskim pravilima. Osim nam je objasnio pravila, a uz to je bio i sudija i zaigrali smo” prepri~ava , nam Muamer Svraka, koji nam se i pohvalio da je ekipa u kojoj je on igrao zapravo i pobijedila. “Ne mo`emo igrati lopte, ali barem mo`emo tr~ati s loptom. Zanimljivo je, a i dobro za

Buffon: Juventus `eli titulu
Gianluigi Buf fon, 34-godi{nji golman torinskog Juventusa, vode}e ekipe italijanske Serije A, izjavio je da u ovom trenutku uop{te ne razmi{lja o produ`enju ugovora sa svojim klubom. No, to ne zna~i da Buf fon ima na pameti mogu}i odlazak, dapa~e... “Pustite novi ugovor, ne}u nikuda pobje}i. U ovom trenutku sam zbilja samo fokusiran na svaku na{u novu utakmicu. Prvi smo, `elimo nakon du`eg vremena do naslova prvaka i glupo je zamarati se drugim stvarima”, rekao je vjerovatno najbolji golman novijeg doba koji ima valjani ugovor do ljeta 2013. godine.

Muamer Svraka: Umjesto fudbala, igra se ragbi

kondiciju” tvrdi veznjak pla, vog tima, koji, ba{ kao ni ostatak plave ekspedicije u Me|ugorju, ne zna kada bi mogli krenuti za Sarajevo. “Mo`da ne}emo ni do}i u Sarajevo. Automobile }emo os-

taviti u Me|ugorju i autobusom krenuti za Rovinj. Me|utim, dobili smo informaciju da su i putevi ka Rovinju neprohodni, tako da smo tu gdje jesmo. Zajedno s nama u hotelu je i ekipa Zagreba, tako da su i

oni u sli~noj situaciji.” Ina~e, @eljo je trebao ve} sutra u Rovinju odigrati i prvu prijateljsku utakmicu, a upitno je kada }e i ho}e li uop{te mo}i do}i do ovog hrvatskog gradi}a.
J. LIGATA

Beckenbauer: Borussia D. favorit za naslov
Franz Beckenbauer (66), legenda njema~kog fudbala i po~asni predsjednik minhenskog Bayerna, ocijenio je Borussiju Dor tmund kao glavnog favorita za naslov njema~kog prvaka. U~inio je to Beckenbauer u svojoj kolumni u Bildu nakon novog kiksa Bayerna na gostovanju kod Hamburga u 20. kolu (1:1) koji je Borussiji donio vodstvo na prvenstvenoj tabeli s dva boda ispred Bayerna i Schalkea. “Kloppo (Jürgen Klopp, trener dortmundske Borussije, op.a.), vi ste njema~ki prvaci i sada ste prvenstveni lideri, a time ste favoriti za naslov”, napisao je Beckenbauer.

N

o go me ta {i ^e li ka od utorka }e biti u Istri, gdje }e u Rovinju obaviti desetodnevne pripreme u sklopu kojih }e odigrati ~etiri prijateljska me~a. U nastavku sezone cilj je zadr`ati sedmo mjesto na tabeli, a ako se uka`e prilika, krenuti i vi{e. Uglavnom, napravljene su, kako je izjavio direktor kluba Alija Por~a, velike u{tede sa “kresanjem” plata igra~ima, raskidanjem ugovora sa nekolicinom njih, ali i smanjenjem broja ljudi u radnoj zajednici. „Zadovoljni smo ura|enim u protekle tri sedmice priprema koje smo realizovali na Kamberovi}a polju, Gradskoj areni i Smetovima. Fizi~ki smo dobro pripremljeni i nadam se da }emo kroz ~etiri, pet utakmica u Istri do}i do `eljene forme“ ka, zao je Elvedin Beganovi}, {ef stru~nog {taba. U Istru idu 24 igra~a, a me|u njima je Anid Travan~i}, 19godi{nji igra~ koji je stigao na probu iz zagreba~ke Lokomotive. Nema veznjaka Harisa He}e, koji se oporavlja od ozljede i radi}e po posebnom programu. „He}o je od po~etka priprema povrije|en. Mora strogo mirovati do ~etvrtka, kada }e na pregled. Travan~i} je bio juniorski reprezentativac BiH, veliki potencijal i pripreme }e pokazati mo`emo li na njega ozbi-

Nogometa{i ^elika na pripremama u Rovinju

Cilj je zadr`ati sedmo mjesto
Nadam se da }emo kroz ~etiri, pet utakmica u Istri do}i do `eljene forme, kazao je Elvedin Beganovi}, {ef stru~nog {taba

U Istri 24 igra~a
Na pripreme su otputovali: Adis Nurkovi} i Salih Hinovi} (golmani), Elvis Sadikovi}, Kenan Stupar, Emir Jusi}, Mehmedalija ^ovi}, Zoran Brkovi}, Aladin Isakovi}, Ar min Ar na ut, Ke nan Hori}, Aldin [i{i}, Dario Puri}, Armin Kapetan, Ha ris Di la ver, Ja smin Smri ko, Av di ja Vr{ajevi}, Darijo Damjanovi}, Anid Travan~i}, Dejan Martinovi}, Damir Begi}, Harun Husein spa hi}, Sel mir Ma hmutovi}, Armin Mrguda i Bernad Imamovi}.

Dortmund dvije sedmice bez Bendera
Aktuelni njema~ki nogometni prvak Borussia Dor tmund sljede}e dvije sedmice ne}e mo}i ra~unati na usluge 22-godi{njeg veznjaka Svena Bendera. Bender se povrijedio u petak u dvoboju 20. bundesliga{kog kola protiv Nürnberga nakon sudara s Danielom Didavijem, te je zamijenjen ve} u 22. minuti susreta. Detaljne pretrage pokazale su da je Bender djelomi~no potrgao ligamente lijevog zgloba. To zna~i da }e propustiti ~etvrtfinalnu utakmicu DFB Pokala protiv Holstein Kiela i bundesliga{ki dvoboj protiv Bayer Leverkusena. U najboljem slu~aju mogao bi se vratiti na vrijeme za dvoboj protiv Her the 18. ovog mjeseca. Vezna linija Borussije odranije je oslabljena za neigranje Marija Götzea, koji vu~e povredu kuka.

Elvedin Beganovi}: Zadovoljni ura|enim u protekle tri sedmice

ljno ra~unati u narednom periodu“, objasnio je Beganovi}. Novi kapiten kluba Emir Jusi}, 26-godi{nji stoper, smatra da njegov tim ima kvalitete za uspje{an nastavak prvenstva. Naglasio je da mu je velika ~ast nositi kapitensku traku.

Dogovoreno je da crvenocrni odigraju u Istri prijateljske susrete sa ma|arskim Solnokom (10. februara), slovenskom HIT Goricom (12. februara), litvanskim @algirisom (15. februara) i U-23 timom poljske Wisle (17. februara). M. DAJI]

46

SPORT

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Haris Hand`i}, fudbaler Sarajeva

Miralem Pjani}, veznjak Rome i bh. reprezentativac

Pobjedu protiv Intera proslavili smo uz sambu
Nakon utakmice slavili ro|endan Brazilca Juana • Protiv Catanie igrat }u samo dvadeset minuta
Ostajemo u ^itluku jo{ nekoliko dana: Haris Hand`i}

Izboriti mjesto u
prvih jedanaest
Mada je konkurencija za po~etnu formaciju poja~ana, nadam se da }u izboriti mjesto u ekipi i dokazati svoj kvalitet, rekao je Hand`i}
Fudbaler Sarajeva Haris Hand`i} rekao je da su snje`ne padavine u na{oj zemlji donekle poremetile pripreme bordo sastava u ^itluku. Otkazana je kontrolna utakmica sa bugojanskom Iskrom, a prema rije~ima Hand`i}a, tim sa Ko{eva trenira}e jo{ nekoliko dana u ^itluku. „Ovdje su puno bolji uslovi nego u Sarajevu jer je manji snje`ni pokriva~. Tr~imo i spremamo se za nastavak sezone najbolje {to mo`emo. Dobro radimo i kada otopli igra}emo utakmice. U prvom kontrolnom susretu protiv ^apljine, ni teren nije bio u dobrom stanju i nismo mogli odigrati bolje (Sarajevo pora`eno od ~lana Prve lige FBiH ^apljine 1:2)“, rekao je Hand`i}. On je istakao da }e stru~ni {tab ocijeniti da li je ko{evski premijerliga{ ja~i ili ne u odnosu na prvi dio prvenstva koji je zavr{io na tre}em mjestu sa {est bodova minusa u odnosu na vode}i @eljezni~ar. „Jo{ je rano govoriti o tome. Da}emo sve od sebe da se {to bolje pripremimo za proljetnu polusezonu. Neki igra~i su oti{li, dok su drugi stigli. Vratio se Matija Matko, za kojeg ne}e biti problema da se uklopi u tim po{to je ve} bio u na{im redovima. Mada je konkurencija za mjesta u ekipi poja~ana, nadam se da }u izboriti mjesto me|u prvih jedanaest i dokazati svoj kvalitet“, izjavio je Hand`i}.
Z. R.

Inter je u Rimu pri`eljkivao bod, a do`ivio je pravi brodolom. Borini, Totti, Pjani}, Juan i dru{tvo poigravali su se sa nemo}nim suparnikom. Koji je sretan {to su “samo” ~etiri lopte zavr{ile u njihovoj mre`i. Miralem Pjani} je briljirao. Kad ne zabija, onda asistira. I obratno. Javio se nakon ru~ka sa Juanom, Lamelom i De Rossiem.

Iz svla~ionice na fe{tu
“Ostali smo ne{to du`e spavati” pravda se Mi, ralem. Zar nema jutarnjeg treninga? “Nekad ima, ali danas nismo imali, jer smo sino} ostali ne{to du`e slaviti.” Slavili ste trijumf nad Interom? “Proslavili smo trijumf, ali i ro|endan saigra~a. Pobjeda je za~injena brazilskom sambom. Iz svla~ionice smo svi oti{li u jedan restoran gdje smo proslavili ro|endan saigra~a Brazilca Silveire Dos Santona Juana. Ba{ smo se lijepo opustili.” Uskoro }e (2. april) i Va{ ro|endan... “Pozvat }u i ja svoje saigra~e, ali na mom ro|endanu }e se pjevati i na{e pjesme. Dodu{e, odu{evljen sam brazilskom muzikom.” Va{i slobodnjaci podsje}aju na majstorije jednog Brazilca. “U~io sam od majstora kakav je Juninho. Drago mi je {to me porede sa njim. Pogotovo sam sretan {to je u nekoj anketi moj gol iz slobodnjaka protiv Bologne progla{en najboljim.” Mo`ete li sezonu zavr{iti sa deset pogodaka? “Sve je mogu}e, iako se ne optere}ujem. Va`nije mi je da Roma izbori poziciju za Evropu” .

Miralem Pjani}: Na mom ro|endanu pjevat }e se na{e pjesme

FENOMENALNI TOTTI Meni je najva`nije da me ide dobro, odli~no sara|ujem sa saigra~ima. Svi su super, ali Totti je fenomenalan igra~ i sjajan momak. Milina je igrati sa takvim asom
se zagrijavati nego {to }e utakmica trajati. Meni je najva`nije da me ide dobro, odli~no sura|ujem sa saigra~ima. Svi su super, ali Totti je fenomenalan igra~ i sjajan momak. Milina je igrati sa takvim asom.” Miralem sve vi{e misli na Brazil. “Drago mi je {to }emo igrati sa Brazilcima. Velika je to promocija za na{u zemlju. Bi}e puno na{ih navija~a. Ne}emo ih razo~arati. Utakmicom sa Brazilom najavit }emo svoj put u Brazil 2014. godine” optimisti~ki je poru~io Miralem , S. SINANOVI] Pjani}.

Nogometni savez ZDK-a

Promocija dr`ave
U srijedu je naredni suparnik, prilika za novi gol... “Manje su {anse, jer igrat }u samo dvadesetak minuta. To je utakmica koja je prekinuta. ^udno je, priprema{ se za pravi me~, a du`e }emo

Proljetni dio takmi~arske sezone 2011/12. godine u Kantonalnoj ligi starta 31. marta utakmicama 12. kola, odlu~eno je na posljednjoj sjednici Izvr{nog odbora Nogometnog saveza Zeni~ko-dobojskog kantona. Isti termin planiran je i za lige pionira, kao i omladinske lige. Na redovnoj sjednici Skup{tine NSZDK-a verifikovan je novi statut Saveza koji je prethodno usagla{en sa statutima nogometnih saveza FBiH i BiH. Skup{tina je usvojila i finan-

Kantonalna liga starta 31. marta

sijski izvje{taj o poslovanju Saveza u 2011. i plan prihoda i rashoda u teku}oj godini. U pro{loj godini prihodi su bili 133.899 KM, a rashodi 110.944 KM. Za 2012. godinu planirani su prihodi od 120.000 KM. Skup{tina je tako|e verifikovala prijedlog Izvr{nog odbora o imenovanju Mirsada Ibrakovi}a za predsjedavaju}eg Skup{tine i Izvr{nog odbora saveza do narednih izbora koji }e se odr`ati u maju ili junu ove godine.
Mi. D.

Neymarov 100. gol na ro|endan

Capello prekr{io ugovor sa FA?
Fabio Capello vjerovatno je prekr{io ugovor s Engleskim nogometnim savezom (FA) kritiziraju}i njihovu odluku o oduzimanju kapitenske trake Johnu Terryu, upozorio je biv{i izvr{ni direktor saveza David Davies. Podsjetimo, FA je bez konsultacija sa Capellom oduzeo traku Terryu zbog sumnje na njegove rasisti~ke uvrede upu}ene brani~u QPR-a Antonu Ferdinandu. Nakon toga se italijanski stru~njak javno oglasio za RAI i posve nedvosmisleno rekao je kako se ne sla`e s takvom odlukom koja je donesena bez konzultiranja s njime. “FA to jako ozbiljno shva}a jer je mogu}e da je Capello prekr{io odredbe svog ugovora. Morate se zapitati koji su njegovi motivi. Mo`e se pretpostaviti da `eli sprije~iti da se John Terry povu~e kao igra~ prije Eura, ali postoji puno {iri aspekt svega i mediji cijeli slu~aj nazivaju moralnim cirkusom. Ugovor je mo`da prekr{en, no sada postoji sna`no vodstvo FA preko Davida Bernstein, koji je pro{le sedmice reagirao brzo i bi mogao to ponoviti” pre, nosi Daviesove rije~i Daily Star.

Najtalentovaniji brazilski fudbaler dana{njice Neymar postigao je jubilarni 100. gol u karijeri, u 5. kolu Paulista, prvenstvu savezne brazilske dr`ave Sao Paulo. Neymar je postigao gol u 66. minuti glavom nakon ubacivanja Paula Henriquea Gansa i tako do{ao do jubilarnog gola na svoj 20. ro|endan. No, njegov gol nije Santosu donio niti bod budu}i je Palmeiras u zavr{nici zabio dva pogotka preko Fernanda i Juninha Barbose i do{ao do pobjede.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012. Finale NFL-a, profesionalne lige ameri~kog nogometa

SPORT
VIJESTI

47

Giantsima Super Bowl
Nakon {to su gubili 9:17 od Patriotsa ve} u po~etku tre}e ~etvrtine, Giantsi su postigli posljednjih 12 bodova u utakmici ^etvrto osvajanje Super Bowla za Giantse
Mom~ad New York Giantsa, na ~elu s ‘quarterbackom’ Eli Manningom, savladala je u nedjelju bostonske New England Patriotse predvo|ene Tomom Bradyem s rezultatom 21:17 i osvojila 46. Super Bowl - finale doigravanja NFL-a, profesionalne lige ameri~kog nogometa. Konfeti su ispunili Lucas Oil stadion u Indianapolisu u nedjelju nave~er nakon {to je odbijeno posljednje dodavanje Toma Bradya u ‘end zonu’ Giantsa, izvijestio je CNN.

Prvo vodstvo Giantsa
Minutu ranije, Manning je imao uspje{no dodavanje za ‘touchdown’ na Ahmada Bradshawa, s kojim su Giantsi prvi puta pre{li u vodstvo u drugome poluvremenu. Nakon {to su gubili 9:17 od Patriotsa ve} u po~etku tre}e ~etvrtine, Giantsi su postigli posljednjih 12 bodova u utakmici. To je bilo ~etvrto osvajanje Super Bowla za Giantse, koji su savladali New England sa 17:14 i 2008. u finalnoj utakmici NFL-a. Patriotsima je to bio peti nastup u Super Bowlu u zadnjih 10 sezona, od ~ega su tri puta osvojili naslov prvaka a dva puta izgubili, oba puta od Giantsa. Manning, koji je dovr{io 30 od 40 dodavanja za 296 jardi, progla{en je najvrijednijim igra~em utakmice - MVP. U poluvremenu Super Bowla, koji je po tradiciji najgledaniji sportski doga|aj godine u SADu, nastupila je pop pjeva~ica Madonna, a po ocjeni The Washington Posta bio je to jedan od najboljih show programa u poluvremenu u novije vrijeme. Po-

Sve~ana akademija u Zetri
Povodom obilje`avanja 28. godi{njice 14. ZOI - Sarajevo 84, u srijedu, 8. februara, s po~etkom u 18 sati, u Olimpijskom muzeju u Zetri, odr`at }e se sve~ana akademija, u organizaciji Grada Sarajeva, Olimpijskog komiteta BiH, ZOI ’84. i britanske ambasade u BiH. Nakon prikazivanja filma o kandidaturi Sarajeva i Isto~nog Sarajeva za Evropski zimski olimpijski festival za mlade (EYOF) 2017, prisutnima }e se obratiti predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o, gradona~elnk Sarajeva Alija Behmen, gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} i generalni sekretar Organizacionog komiteta 14. ZOI ’84. Ahmed Karabegovi}. Ambasador britanske ambasade u BiH Nigel Casey }e, tako|er nakon prezentacije - Ljetne olimpijske igre London 2012, prigodnim govorom pozdraviti u~esnike sve~ane akademije.

Giantsi su do pobjede do{li touchdownom u posljednjoj minuti

Reuters

NASTUP MADONNE U poluvremenu Super Bowla, koji je po tradiciji najgledaniji sportski doga|aj godine u SAD-u, nastupila je pop pjeva~ica Madonna, a po ocjeni The Washington Posta bio je to jedan od najboljih show programa u poluvremenu u novije vrijeme
sebno dra` Super Bowlu daju TV reklame koje se snimaju samo za tu namjenu, a u kojima su i ove godine dominirale hollywoodske zvijezde, supermodeli, bebe i psi. Najbrojnije su bile reklame proizvo|a~a automobila, a posebno su se dojmile one za novu Kia Optimu s Adrianom Limom, za Acuru NSX sa Jerryem Seinfeldom, za Crysler s Clin tom Eastwoodom i za Fiat 500 Abar-

th. H&M je za reklamu odabrao Davida Beckhama, gr~ki jogurt Oikos reklamirao je John Stamos, a tvrtku GoDaddy atraktivna voza~ica Nascara Danica Patrick.

Velika gledanost
Za 30 sekundi oglasnog prostora u po lu vre me nu uta kmi ce tvrtke su TV mre`i NBC platile 3,5 miliona dolara. Prema prognozama tvrtki koje prate TV gledanost, 46. Super Bowl je pratilo 117 miliona Amerikanaca.

Odga|a se Zimska univerzijada u BiH
Zimska univerzijada u BiH, koja se trebala odr`ati 10. februara u okviru obilje`avanja 28. godi{njice Zimskih olimpijskih igara, odgo|ena je zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saop}eno je iz KJP ZOI ’84. Univerzijada }e biti odr`ana u narednom periodu, kada se vremenske prilike stabiliziraju i budu pogodne za ovu zimsku manifestaciju, a datum }e biti naknadno odre|en.

NBA Samo dva susreta odigrana u nedjelju

LeBron vodio Heat do pobjede
Miami je bio bolji na svom terenu od Raptorsa, dok je Boston Celtics na svom parketu s lako}om slavio protiv Memphisa
Na Super Bowl nedjelju u NBA ligi odigrana su samo dva susreta. Drugu godinu u nizu Miami Heat je igrao u nedjelju na doma}em parketu, a nakon {to su lani nadigrali Clipperse, ove godine su bili bolji od Raptorsa s 95:89. LeBron James je s 30 ko{eva i 9 skokova predvodio Heat, a ve li ku po mo} imao je u Dwayneu Wadeu koji je ubacio 25. Chris Bosh je tako|er bio solidan s 12 ko{eva i 8 skokova, dok je prvo ime Toronta bio De Rozan s 25 ko{eva. Dobru partiju kod kanadske mom~adi pru`io je i Litvanac Linas Kleiza sa 17 poena i 5 skokova. Bila je ovo 10. pobjeda u posljednjih 12 utakmica Miamija, te {esta pobjeda u nizu nad Torontom. U drugoj utakmici ve~eri Boston Celtics je na svom parketu lako}om slavio protiv Memphisa 98:80 i upisao ~etvrtu uzastopnu pobjedu. Neuni{tivi Kevin Garnett izjedna~io je rekordan u~inak ove sezone s 24 ko{a, a imao je i 9 uhva}enih lopti. Uz njega je standardno dobar bio Paul Pierce s 21 ko{em, te po {est skokova i asistencija. U drugoj utakmici od povratka nakon ozlijede Rajon Rondo je imao 14 asistencija, a dvoznamenkasti napada~ki u~inak jo{ su kod Celticsa uknji`ili Allen i Wilcox ubaciv{i po 12 ko{eva. Kod slabih gostiju istaknuo se jedino Gay s 21 poenom i 7 skokova.

Me~evi 15. kola u subotu
Povjerenik takmi~enja Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometa{e Zdenko Alpeza donio je odluku kojom nala`e da se me~evi kompletnog 15. kola odigraju 11. februara, u subotu. Povod za dono{enje ovakve odluke su vanredne okolnosti uzrokovane ogromnim snje`nim padavinama koje su onemogu}ile putovanje ekipa. Podsjetimo, u 15. kolu Premijer lige BiH se sastaju: Grada~ac - Gora`de, ^elik Leotar, Sloga - Konjuh, Krivaja - Bosna Prevent, Gra~anica - Vogo{}a, Derventa - Prijedor, Zrinjski - Maglaj. G. V.

LeBron James bio je najefikasniji u redovima Miamija

48

SPORT

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Potvr|ena kazna {panskom biciklisti

Sa Skenderom Malagi}em, predsjednikom Aerokluba Ikar

Nova {ansa za
U Kantonu Sarajevo ima nekoliko klubova koji se bave sportskim vazduhoplovstvom, ali koji uglavnom okupljaju starije uzraste • Ikar su nedavno osnovali dru{tveni, prosvjetni i sportski radnici koji }e se anga`ovati u radu sa mladima
Razgovarao: Ibrahim U[TOVI] Ipak dopingovan: Alberto Contador

mlade modelare
Contador ostao

bez Toura
[panski biciklista Alberto Contador ostao je u ponedjeljak bez titule sa Tour de Francea iz 2010. godine. Naime, arbitra`ni sud u Lausannei presudio je da je Contador bio dopingovan na toj trci. Trostruki osvaja~ Toura bio je pozitivan na klenbuterol ba{ za vrijeme te trke, zbog ~ega ga je Me|unarodna biciklisti~ka unija (UCI) odmah suspendovala, ali ga je kasnije [panska biciklisti~ka federacija oslobodila optu`bi. Ipak, zajedno sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA), UCI je uputio `albu Sudu za arbitra`u u sportu, koji je presudio u njihovu korist. Cijeli slu~aj oko Contadorovog dopinga trajao je godinu i pol, a njemu je bilo dozvoljeno da se

takmi~i do dono{enja kona~ne odluke. [panac je od trenutka kada je objavljeno da je bio pozitivan tvrdio da nije koristio doping, a za takav nalaz okrivio je kontaminirano meso koje je slu~ajno pojeo. Presuda suda u Lousannei zna~i da }e titula sa Toura od prije dvije godine pripasti Andyu Schlecku iz Luksemburga, koji je imao 38 sekundi zaostatka u odnosu na Contadora. Tako|er, [panac }e zato propustiti ovogodi{nje izdanje najpresti`nije trke na svijetu, jer mu suspenzija isti~e 6. augusta. Contador je, ina~e, drugi biciklist kojem je oduzeta titula sa Toura, Amerikanac Floyd Landis zbog dopinga je ostao bez pobjede 2006. godine.

Sarajevo je odnedavno bogatije za jo{ jedan sportski klub, osnovan je Aeroklub Ikar. To je bio povod da razgovaramo sa Skenderom Malagi}em, prvim predsjednikom ovog kluba. • Gospodine Malagi}u, ka`ite nam koji su motivi za osnivanje Aerokluba Ikar? - U Sarajevu i Kantonu Sarajevo, po mom saznanju, ima nekoliko klubova koji se bave sportskim vazduhoplovstvom, ali koji uglavnom okupljaju starije uzraste kao {to su jedrili~ari, piloti, padobranci i paraglajderi, te smo se mi, uglavnom roditelji djece koja vole sportsko modelarstvo, odlu~ili formirati Aeroklub Ikar. Me|u inicijatorima i osniva~ima su dru{tveni radnici, prosvjetni radnici, kao i sportski radnici koji imaju interes na amaterskoj osnovi se anga`ovati u radu sa mladima.

Skender Malagi}: Veliki interes za modelarstvo

ranama gdje nema strujanja vazduha, a sve ostale kategorije treniraju i takmi~enja se odvijaju na velikim povr{inama u slobodnom prostoru - aerodromima i velikim livadama.

Osnova za razvoj
• Koliki je interes djece za ovaj sport? - Kao roditelju, poznato mi je iz saznanja moje djece da u sarajevskim {kolama, posebno mu{ka populacija, ima veliki interes za ovu vrstu sportskog modelarstva. Ali po{to ovaj na~in rada zahtijeva dodatno anga`ovanje i specijalisti~ka tehni~ka znanja, to }emo, uz amatersko anga`ovanje nastavnog osoblja iz oblasti tehni~kog obrazovanja, organizirati obuku i usavr{avanje sportskih modelara koji kasnije mogu postati vrhunski leta~i na jedrilicama i avionima ili padobranci. • Koji je uzrast najpogodniji za edukaciju? - To su u~enici osnovne {kole od VI do VIII razreda, {to ne zna~i da se i stariji uzrasti ne mogu uklju~iti u rad kluba. • Koje su kategorije sportskog modelarstva? - U sportskom modelarstvu ima vi{e kategorija kojima se bavi sportski podmladak, naravno i seniori, a to su: kategorija sobnih modela te`ine 1 gram, koji se zbog male te`ine mogu startati samo u sportskim dvoranama gdje nema provjetravanja, jedrilice povr{ine 18 dm2 koje se izvla~e sajlom na visinu do 30 m, gumenjaci i modeli penja~i koje pokre}e SUS motor. • Gdje se obavljaju treninzi i takmi~enja? - Kao {to sam ve} rekao, interesantna kategorija sobnih modela starta se u sportskim dvo-

Atletski miting u Arnstadu

Rekord ^i~erove

u dvorani
Aktuelna svjetska prvakinja u skoku uvis na otvorenom Ana ^i~erova u na dvoranskom mitingu u Arnstadtu je ove nedjelje popravila i svoj li~ni i ruski rekord u zatvorenom presko~iv{i 2,06 metara. Tako je nastavljena serija dobrih rezultata ^i~erove. Nakon {to je na koncu pro{le sezone na otvorenom osvojila naslov prvakinje svijeta i prvi put u karijeri napadala visinu svjetskog rekorda ^i~erova je na otvaranju sezone u dvorani nastupila triput i triput i pobijedila. Po~etkom januara u ^eljabinsku je postala prva atleti~arka u novoj sezoni koja je presko~ila dva metra, a identi~nu visinu od 2,00 m preletjela je i prije sedam dana u Antwerpenu. U Arnstadtu, na mitingu Hochsprung mit Musik na kojem bi da zbog operacije Ahilove tetive nije otkazala cijelu dvoransku sezonu nastupila i Blanka Vla{i}, ^i~erova je pobijedila, pobolj{ala li~ni i ruski rekord te izbila na tre}e mjesto skokova u dvorani svih vremena. ^i~erova je dva centimetra vi{e od ruskog rekorda koji je dosad dijelila s Jelenom [lesarenko pres-

ZAVIDNA PERSPEKTIVA Oslanjaju}i se na raspolo`ivi stru~ni kadar te masovni odziv mladih zainteresovanih za ovaj sport, realno je o~ekivati da }e u narednom periodu Ikar ostvariti zavidan napredak
• Koji je sistem takmi~enja u sportskom modelarstvu? - Na{i }e se modelari takmi~iti u svim kategorijama od op}inskog, kantonalnog, federalnog do dr`avnog nivoa. Vazduhoplovni savez Federacije BiH i Vazduhoplovni savez BiH, kao i Narodna tehnika BiH, imaju svoja zvani~na takmi~enja na svim nivoima, pa prema tome, na{i modelari }e aktivno u~estvovati na svim zvani~nim natjecanjima. • Perspektive aviomodelarstva i kluba Ikar? - Oslanjaju}i se na raspolo`ivi stru~ni kadar te masovni odziv mladih zainteresovanih za ovaj sport, realno je o~ekivati da }e u narednom periodu Ikar ostvariti zavidan napredak. @elim naglasiti da iz mojih dugogodi{njih saznanja mnogi su biv{i modelari u gradu Sarajevu isklju~ivo studirali tehni~ke fakultete i danas su uspje{ni in`enjeri, arhitekti i poslovni ljudi. Uvjeren sam da }e i sada{nje generacije ~lanova na{eg kluba nastaviti stopama svojih starijih prethodnika i na{oj

u`oj i {iroj zajednici podariti uspje{ne takmi~are, a potom i stru~njake koji su nam toliko potrebni i sada i u budu}nosti. • Na koji na~in }ete obezbijediti finansiranje kluba? - Kao {to svi klubovi u gradu Sarajevu i Kantonu Sarajevo apliciraju na zvani~ne pozive nevladinih organizacija, i mi }emo na isti na~in to ~initi. Pored aplikacija na javni poziv, mi }emo se potruditi da na|emo sponzore ksluba koji }e, sigurno je, prepoznati perspektive mladih koji }e biti tehni~ki izuzetno obrazovani, a takvih kadrova treba na{e dru{tvo u svakom momentu.

Otvoreni za saradnju
• Na koji na~in predvi|ate povezivanje i saradnju sa drugim klubovima i sportskim asocijacijama? - Mi smo otvoreni za svaku saradnju, bilo sa klubovima iz Sarajevskog kantona, sa nivoa Federacije, kao i dr`ave BiH. Svakako da }emo najprije biti upu}eni na klubove Sarajevskog kantona, a posebno `elimo ostvariti blisku saradnju sa Udru`enjem pedagoga tehni~ke kulture na{eg kantona te nastavnicima tehni~kog vaspitanja sarajevskih osnovnih i srednjih {kola. • Kako vidite svoju ulogu na funkciji predsjednika kluba? - U ovom mom anga`manu sav moj interes je u doprinosu pravilnom razvoju mladih i napretku na{ega grada. • Na kraju, {ta o~ekujete u realizaciji programa i plana razvoja va{eg kluba? - O~ekujem veliku masovnost, a to zna~i skloniti mlade sa ulice i vezanjem za sport stvarati i unaprijediti radne navike, poticati drugarstvo i razvijati sportski duh, a u prvoj godini rada i vrijedne sportske rezultate.

Dobra forma: Ana ^i~erova

ko~ila iz tre}eg poku{aja i na visini od 2,06 metara pridru`ila se Blankinom skoku iz Arnstadta 2010. i skoku Stefke Kostadinove iz Atene 1988. godine. Ispred su jo{ samo Heike Henkel s 2,07 m iz Karlsruhea 1992. i aktualna svjetska rekorderka Kajsa Bergqvist. Arnstadt je bio sretna i za [ve|anku, Bergqvist je 2,08 metara ovdje presko~ila prije {est godina. Drugo mjesto u Arnstadtu osvojila je Irina Gordejeva, a tre}e Tia Hellebaut. I Gordejeva i Hellebaut natjecanje su zavr{ile s presko~enih 1,97 m.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SPORT
VIJESTI
ATP lista U trogodi{njoj karijeri osvojila 126 medalja od ~ega je 90 zlatnih, a dr`avne rekorde, neke stare i po dvadeset godina, obarala 24 puta

49

Negra Ahmetspahi}, budu}nost bh. plivanja

Zna samo za
zlatne medalje
Na posljednjem izboru najboljih sportista grada Kladanja specijalno priznanje je uru~eno Negri Ahmetspahi} (12), pliva~ici Gradskog kluba vodenih sportova iz Sarajeva, za postignute izvanredne rezultate na takmi~enjema {irom BiH. Zahvaljuju}i na priznanju, vidno uzbu|ena, Negra je naglasila da joj je ovo jedno od najzna~ajnijih priznanja, jer ga je dobila od svog grada, u kojem je ro|ena i ~injenica da nije zaboravljena doista joj puno zna~i.

Odli~na u~enica Negra
Negra Ahmetspahi} je odli~na u~enica sedmog razreda O[ “Aleksa [anti}” u sarajevskoj op}ini Novi Grad, svira gitaru i odli~no pjeva. Posebno mjesto u njenoj sportskoj karijeri imaju i njeni treneri: Anja Margeti}, Igor Bilas i Janko Gojkovi}, koji su joj usadili ljubav prema plivanju i koji su joj uz marljiv rad omogu}ili i vrhunske rezultate. Vjerujemo u Negru i ubije|eni smo da }e nas jo{ mnogo puta obradovati. progla{ena u svojoj kategoriji apsolutnom pobjednicom, osvojiv{i ukupno 12 zlatnih medalja, tri srebrene i jednu bronzanu u kategoriji apsolutno sva godi{ta. ^injenica da su na ova dva mitinga u~estvovale pliva~ice iz Hrvatske, Gr~ke, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Albanije i BiH, najbolje i ilustruje vrijednost uspjeha Negre Ahmetspahi}. Na prvom prvenstvu Kantona Sarajevo osvojila je maksimalnih devet medalja, dok je na me|unarodnom mitingu Plivaj srcem osvojila ~etiri zlatne medalje i ubjedljivo progla{ena najboljom pliva~icom. Na osnovu rangiranja balkanskih zemalja po kategorijama (djevoj~ice do 12 godina) za 50 m bazen koje je na~inio Rumen Atanasov iz Bugarske na{a Negra ima: tri prva mjesta u diciplinama 100 m kraul, 50 m delfin i 100 m delfin, Drugo mjesto na 50 m kraul i ~etvrto mjesto 400 m kraul. I tako sportisti Kladnja `ive sa uspjesima male Negre i svaki njen uspjeh je i uspjeh ovog grada.
F. BERKOVAC

Najbolji bh. teniser s 254 boda: Amer Deli}

Tomislav Brki} napredovao
Bosanskohercegova~ki teniser Tomislav Brki} ostvario je najbolji ranking karijere na ovosedmi~noj ATP listi. Brki} se trenutno nalazi na 411. poziciji, {to je za tri mjesta bolji plasman u odnosu na pro{lu sedmicu. Amer Deli} i dalje je najbolji bh. teniser s 254 osvojena ATP boda, a slijede Mirza Ba{i} s 160 i Damir D`umhur s 125 osvojenih bodova. U vrhu ovosedmi~ne ATP lista nije bilo promjena. Vode}i teniser svijeta jo{ je Srbijanac Novak \okovi} ispred [panca Rafaela Nadala i [vicarca Rogera Federera. ATP lista, 6. februara: 1. (1.) Novak \okovi} (Srb) 13.630 bodova, 2. (2.) Rafael Nadal ([pa) 10.435, 3. (3.) Roger Federer ([vi) 8.010, 4. (4.) Andy Murray (VBr) 6.900, 5. (5.) David Ferrer ([pa) 4.565, 6. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4.425, 7. (7.) Toma{ Berdych (^e{) 3.860, 8. (8.) Mardy Fish (SAD) 2.965, 9. (9.) Janko Tipsarevi} (Srb) 2.700, 10. (11) Juan Mar tin Del Potro (Arg) 2.630... 193. (192.) Amer Deli} (BiH) 254, 281. (280.) Mir za Ba{i} (BiH) 160, 339. (339.) Damir D`umhur (BiH) 125, 411. (414.) Tomislav Brki} (BiH) 87, 479. (476.) Aldin [etki} (BiH) 71.

Apsolutna pobjednica
Plivanjem se po~ela baviti prije tri godine u GKVS Sarajevo i u relativno kratkom roku ostvarila je gotovo nevjerovatne rezultate. Do sada je osvojila 126 medalja, a samo u pro{loj godini osvojila je 106 medalja {to je izvanredan napredak ove nadarene pliva~ice. Na zimskom dr`avnom prvenstvu u Banjoj Luci progla{ena je apsolutnim pobjednikom u svojoj konkurenciji (do 12 godina) osvojiv{i u devet trka i devet zlatnih medalja, dok je na ljetnom dr`a vnom prven stvu, odr`anom u Trebinju, tako|e osvojila devet zlatnih medalja. Na me|unarodnim mitinzima 22. april u Banjoj Luci i Zlatni Orlando u Dubrovniku tako|e je

Stari rekordi
Vi{estruka je dr`avna prvakinja i vi{estruka dr`avna rekorderka i do sada je 24 puta obarala rekorde BiH na 25 i 50 m bazenima u raznim disciplinama. Ponosna je {to je uspjela oboriti dr`avni rekord na 200 metara mje{ovito - 50 m bazen, koji je postavljen davne 1988. godine.

WTA lista

Fed Cup

^e{ka sa Italijom u polufinalu
U drugom polufinalnom me~u igrat }e teniserke Rusije i Srbije
@enske teniske reprezentacije ^e{ke i Italije, te Srbije i Rusije igrat }e u polufinalu Svjetske grupe Fed Cupa. U me~evima 1. kola teniserke ^e{ke pobijedile su Njema~ku sa 4:1, Ruskinje su bile bolje od [panije sa 3:2, Srbija je u gostima tako|er sa 3:2 eliminirala Belgiju, dok su istim rezultatom Italijanke slavile protiv Ukrajine. Polufinalni me~evi igrat }e se 21. i 22. aprila ove godine. U bara`u za popunu Svjetske grupe igra}e [panija, Belgija, Njema~ka i Ukrajina, a mogu}i protivnici su im selekcije SAD-a, Japana, Slova~ke i Australije. Rezultati: Moskva: Rusija [panija 3:2 ([arapova - SolerEspinosa 6:2, 6:1; Kuznjecova Navarro 6:3, 6:1; Petrova - Navarro 0:6, 3:6; Kuznjecova - Soler-Espinosa 6:2, 4:6, 6:3; Kuznjecova/Petrova - Vives/Santonja 3:6, 0:0, predaja; Stuttgart: Njema~ka - ^e{ka 1:4 (Lisicki - Bene{ova 6:2, 4:6, 2:6; Görges - Kvitova 6:3, 3:6, 8:10; Lisicki - Kvitova 7:6 (2), 4:6,
Trenutno na 313. mjestu: Jasmina Tinji}

Bez promjena u vrhu
Osvaja~ica teniskog otvorenog prvenstva Australije, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, i ove sedmice je prvoplasirana teniserka `enske WTA teniske liste. Azarenka ima 8.585 bodova, dok je na drugom mjestu sa skoro 900 bodova zaostatka ^ehinja Petra Kvitova, prenose agencije. Najbolja bh. teniserka Jasmina Tinji} izgubila je sedam pozicija i sada se nalazi na 313. mjestu, dok kod ostalih igra~ica iz BiH nije bilo ve}ih promjena. WTA lista: 1. (1) Viktorija Azarenka (Blr) 8.585 bodova, 2. (2) Petra Kvitova (^e{) 7.690, 3. (3) Marija [arapova (Rus) 7.560, 4. (4) Caroline Wozniacki (Dan) 7.085, 5. (5) Samantha Stosur (Aus) 5.430, 6. (6) Agnieszka Radwanska (Pol) 5.330, 7. (7) Marion Bar toli (Fra) 4.770, 8. (8) Vera Zvonareva (Rus) 4.695, 9. (9) Na Li (Kin) 4.450, 10. (10) Andrea Petkovi} (Njem) 4.000...313. (306.) Jasmina Tinji} (BiH) 162, 338. (337.) Mer vana Jugi}-Salki} (BiH) 145, 585. (586.) Sandra Mar tinovi} (BiH) 49, 671. (672.) Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34.

D`umhuru dvije titule u Antalyi
Mladi bh. teniser Damir D`umhur osvojio je dvostruku titulu na ITF Futures turniru u Antalyi. Devetnaestogodi{nji Sarajlija pobijedio je u finalnom me~u singla Austrijanca Nikolausa Mosera sa 6:4, 7:6 (4). D`umhuru je ova peta titula ITF titula u karijeri i prva u ovoj godini, kojom }e za dvadestak mjesta popraviti svoju trenutnu 339. poziciju na ATP listi. U konkurenciji parova D`umhur je s Aldinom [etki}em u finalu pobijedio Kuvaj}anina Abdullaha Maqdasa i Ju`noafrikanca Ruana Roelofsea sa 6:4, 4:6, 10/5.

Petra Kvitova (^e{ka) porazila Sabine Lisicki (Njema~ka)

Reuters

1:6; Kerber - Hradecka 6:4, 6:4; Görges/ Kerber - Hradecka/ Zahlavova-[trycova 3:6, 6:7 (4)); Charleroi: Belgija - Srbija 2:3 (Flipkens - Jankovi} 5:7, 5:7; Wickmayer - Jovanovski 6:4, 6:4; Wickmayer - Kruni} 6:1, 6:0; Flipkens - Jovanovski 2:6, 4:6; Wickmayer/ van Uytvanck

- Jovanovski/ Kruni} 6:7 (2), 6:4, 1:6); Biella: Italija - Ukrajina 3:2 (Errani - Bondarenko 6:2, 6:3; Schiavone - @urenko 1:6, 2:6; Schiavone - Bondarenko 6:7 (6), 7:5, 6:4; Errani @urenko 1:6, 0:3, predaja Italije; Errani/ Vinci - Bejgelsimer/ Sav~uk 7:5, 0:6, 6:1).

50

OGLASI

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 01-022-243-1/11 Srebrenica, 2. 12. 2011. god. Na osnovu ~lanova 1. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), ~lana 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor direktora i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine Srebrenica, broj 01-022-29/05, te ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica broj 01-022-243/11 od 2. 12. 2011. godine, Skup{tina op{tine Srebrenica raspisuje

Srebrenica, 29. 12. 2011. god. Broj: 01-022-258-1 /11 Na osnovu ~lanova 2.12 i 2.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/05, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08 i 32/10), ~lanova 2, 7, 8. i 9. Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova Op{tinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luka, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Br~ko Distrikta BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 9/10) i ~lana 32. Statuta Op{tine Srebrenica („Bilten Op{tine Srebrenica“, br. 10/05), Skup{tina op{tine Srebrenica na VII tematskoj sjednici, odr`anoj 29. 12. 2011. godine, odlu~ila je da raspi{e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje 1 ~lana Nadzornog odbora Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica I— II — Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 1 (jednog) ~lana Nadzornog odbora: 1. Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica Opis poslova ^lan Nadzornog odbora nadzire rad Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica

J AV N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje jednog (1) ~lana Op{tinske izborne komisije Srebrenica I Ovom odlukom raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog (1) ~lana Op{tinske izborne komisije Srebrenica. U Op{tinsku izbornu komisiju Srebrenica imenuje se jedan ~lan iz reda bo{nja~kog naroda. Sastav Op{tinske izborne komisije treba biti multietni~an, tako da odra`ava zastupljenost konstitutivnih naroda, uklju~uju}i i ostale u izbornog jedinici za koju se organ nadle`an za provo|enje izbora osniva, vode}i ra~una o posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom nivou. U sastav Op{tinske izborne komisije nastojati obezbijediti da broj ~lanova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja ~lanova komisije. II Uslovi koje kandidat mora ispunjavati Op{ti uslovi: - da je lice sa pravom glasa — lica starija od 18 godina - da je lice sa odgovaraju}om stru~nom spremom i iskustvom u provo|enju izbora Kandidat ne mo`e biti lice: 1. koje se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi ~lanova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH, 2. koje je ~lan i najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora), 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12. stav 4. Izbornog zakona u BiH, 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, 5. kojem je izre~ena kazna za radnju koja predstavlja te`u povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li~no odgovorno, u posljednje ~etiri (4) godine, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke. Posebni uslovi: - da ima prebivali{te u op{tine za koju se imenuje izborna komisija, - da ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme, dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu, odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera, - da posjeduje iskustva u provo|enju izbora. Pod iskustvom u provo|enju izbora podrazumijeva se: a) ~lanstvo u izbornoj komisiji b) ~lanstvo u bira~kom odboru c) rad u stru~nim organima koji su pru`ali pomo} u provo|enju izbora i d) obavljanje stru~nih i nau~nih radova iz oblasti izbora Mandat ^lanovima Op{tinske izborne komisije mandat traje sedam (7) godina i te~e od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na odluku o imenovanju Op{tinske izborne komisije donijetu od Skup{tine op{tine. Status ^lanovi Op{tinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos. ^lanovi Op{tinske izborne komisije imaju prvo na stalnu mjese~nu naknadu za svoj rad u skladu sa odlukom o visini naknade za rad ~lanova Op{tinske izborne komisije Srebrenica. Potrebna dokumentacija: Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slede}e dokumente: 1. Ovjerenu fotokopiju diplome 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 3. Ovjerenu fotokopiju li~ne karte 4. Potpisane i od ovla{tenog organa ovjerene izjave o ispunjavanju op{tih uslova iz podta~ki 1, 2 i 5 konkursa. Rok za podno{enje prijava: Rok za podno{enje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u „Slu`benom glasniku RS“, dnevnim Nezavisnim novinama i Oslobo|enju. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Skup{tina op{tine Srebrenica, Ul. Srebreni~kog odreda bb, 75 430 Srebrenica, sa naznakom: “Komisiji za izbor i imenovanje „Skup{tine op{tine Srebrenica“. PREDSJEDNIK SKUP[TINE Radomir dr. Pavlovi}, s. r.

III — Mandat ^lan Nadzornog odbora imenuje se na period od 4 (~etiri) godine. IV — Op{ti uslovi - da su dr`avljani Republike Srpske ili BiH; - da su stariji od 18 godina; - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje {est mjeseci ili za ka`njiva djela koja ih ~ini nepodobnim za obavljanje poslova na upra`njenim pozicijama; - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; - da ne slu`e kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom. V— Posebni uslovi - visoka ili vi{a stru~na sprema (VII ili VI stepen); - posjedovanje stru~nih i profesionalnih znanja za obavljanje poslova nadzora; - poznavanje sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora; - dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.

VI — Sukob interesa Kandidati ne mogu obavljati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), Zakona o spre~avanju sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08) i Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05). VII - Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova: - biografiju o kretanju u slu`bi; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); - ovjerenu fotokopiju li~ne karte; - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome; - potpisanu i od strane organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podt.3. i 6. IV ovog konkursa; - uvjerenje o neka`njavanju. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor i imenovanje }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Imaju}i u vidu ovla{}enja ombudsmena koji proisti~e iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske u vezi prigovora na kona~na imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene prijave te se iz tih razloga dokumenta prilo`ena uz prijave ne}e vra}ati kandidatima. VIII — Rok za podno{enje prijave Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Nezavisne novine“, „Oslobo|enju“ i „Slu`benom glasniku Republike Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave mogu biti dostavljene li~no ({alter-sala) ili putem po{te na adresu Op{tina Srebrenica sa naznakom za Komisiju za izbor i imenovanje Skup{tine op{tine Srebrenica, Ulica srebreni~kog odreda bb, 75 430 Srebrenica. PREDSJEDNIK SKUP[TINE Radomir dr. Pavlovi}, s. r.

Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097 RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63, Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: b Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097 RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63, Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: b Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 227367 12 P Sarajevo, 31. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Fazlagi} Lejla, u pravnoj stvari tu`iteljice Filipovi} Sejda protiv tu`enih 1. Me{anovi} Vejsila, Ul. Ma~kareva 29, 2. D`ipa Tifije Ul. Obho|a 52, 3. Me{anovi} Muhameda Ul. Musluk 5, 4. Rami} Almase Ul. Rami}a sokak 28, 5. Lauco Fate Ul. Antuna Branka [imi}a 6, 6. Buki} Zekije Ul. paromlinska 15, 7. Skender A{ide Ul. Mehmeda Spahe 26, 8. Me{anovi} Zehre Ul. Stro{i}i 8, 9. Mujki} Fadila Ul. fra An|ela Zvizdovi}a 1/A9, 10. Mujki} Alije Ul. sestara El~i} 6, 11. Bucalovi} [erifa Ul. Zelenih beretki 52, 12. Tvrnad`i} Bahrije Ul. Hamdije ^emerli}a 43, 13. Kurtagi} Hakije Ul. ]ur~iluk mali 1, 14. Kurtagi} Behije Ul. ]ur~iluk mali 1, 15. Sinanovi} Halima Ul. Prijeka ~esma 2, 16. Kadri} Majde Ul. patke 12, 17. Huseinovi} - Me{anovi} Medihe Ul. Med`esa 19, 18. Pajevi} Seada Ul. olimpijska 63, 19. Kurtagi} Medihe, Ul. Francuske revolucije 6, 20. Hajri} Aide Ul. Titova 58 i 21. Mujki} Mehmeda Ul. jo{ani~ka 68, radi utvr|enja i uknji`enja, objavljuje sljede}i

POZIV
Pozivaju se tu`eni od I do XXI da u roku od 30 dana dosta-

ve odgovor na tu`bu od 12. 1. 2012. godine, u kojoj je tu`itelj predlo`io sudu da nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e udovoljiti tu`benom zahtjevu, utvr|uju}i da je tu`iteljica Filipovi} Sejda, k}i Salke Alica, iz Sarajeva, stekla pravo vlasni{tva na nekretninama k.~. br. 35, poslovna zgrada povr{ine 21 m2 u ZK ul. 180 k.o, a na temelju kupoprodajnog ugovora od prethodnog vlasnika, koji je bio podsjetnik i vlasnik vi{e od 30 godina, uz njegovu suglasnost da se tu`iteljica uknji`i kao jedini vlasnik u ZK. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zakona o parni~nom postupku). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja poziva. SUDIJA Fazlagi} Lejla, s.r.

BOSFIN
Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta-a br.1 tel: 035/227-666 fax: 035/315-461 e-mail: euroinv@bih.net.ba Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom BOSFIN d.d. Sarajevo

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (“Sl. novine FBiH”, broj 85/08) Dru{tvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla objavljuje Prilog 5.b. Firma-Fonda: Adresa-sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaksa E-mail-adresa: Broj u registru emitenata kod Komisije ZIF “BOSFIN” d.d. Sarajevo Vilsonovo {etali{te 10, 71 000 Sarajevo 033/653-225, 033/653-787 info@bosfin.ba ZJP-031-11

Izvje{taj o doga|ajima koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Fonda 1. Naziv doga|aja 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratak opis i razlog doga|aja Odluka o odga|anju IV sjednice Skup{tine ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo 6. 2. 2012. godine Na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo o progla{enju stanja prirodne nesre}e na podru~ju Federacije BiH i Kantona Sarajevo, uzrokovane velikim snje`nim padavinama i niskim temperaturama, Nadzorni odbor ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo, na sjednici odr`anoj 6. 2. 2012. godine donio je odluku o odga|anju IV sjednice Skup{tine ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo, koja je zakazana za 6. 2. 2012. g Odgo|ena IV sjednica }e se odr`ati 14. 2. 2012. godine u 12 sati u Sarajevu, Vilsonovo {etali{te br. 10, sa istim dnevnim redom i prijavljenom listom dioni~ara i punomo}nika. Pravo uce{}a imaju dionicari koji su se uredno prijavili na IV Skup{tinu koja je bila zakazana za 6. 2. 2012. g. Ivelji} Zvonimir, direktor Dru{tva 035/227-666 Tuzla, 6. 2. 2012. godine

5 Ime i prezime, kontakt-osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem 6. Mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj i pe~at;

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.
SJE]ANJE na dragog oca i majku

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

SAKIB MURATOVI]
7. 2. 2000 - 7. 2. 2012.

AJ[A MURATOVI], ro|. FERIZOVI]
14. 6. 2003 - 7. 2. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, njihova djeca sa porodicama: Nihad, Sabina, Sead i Suada
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177684.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k Tra`im cimerku u dvosobnom stanu ^. Vila cent.gr.Tel.064/424-7067 i 033/442-331.k MEJTA[, manja namje{tena soba sa kupatilom, zaseban ulaz, cen. grij. TV, studentu. Mob. 061/217-897.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel. 757-908.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, cen tar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM porodi~nu ku}u, u centru, povoljno, na du`i rok. Tel. 217-290.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel.062/724-761.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a, strancu ili pos. ~ovjeku, 450 KM. Mob. 061/323-347.k BLIZU trolejbuske Bistrik, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k ILID@A-Lu`ani, izdajem dvosoban stan 47m2, adaptiran, moderno namje{ten, 400 KM. Mob. 061/177-610.k IZDAJEM pos. prostor preko puta Suda 36m2, [enoina 6. Mob. 062/326886.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}ir be go vi}a-Kva drant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, iza parlamenta, Vilsonovo {etali{te. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, kablovska TV, zaposlenom mu{karcu, kod Mer ka to ra. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposban stan, Titova, kod BBI Centra, 500 eura. Mob. 061/494-120.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Otoka, Grada~a~ka, kod Merkura, 350 KM. Mob. 061/902-146.k ZA zaposlenu osobu stan namje{ten, 55m2, Stari Grad, 5 min. od Kate dra le, 450 KM+re `i je. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan Hrasno Antuna B. [imi}a cen.g 300KM. Tel.061/205-235.k IZDAJEM apartman extra sre|en i namje{ten za jednu osobu strogi centar 500 Km. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u, Grbavica. Tel. 812-083.k NEUM Tiha Luka stan 55m2 30 m2 od mora 480.00 eura.Tel. 061/205-235.k ALIPA[INO Trg Nezavisnosti 75m2 II sprat odli~an 95000 KM. Tel:061/205-235.k DOBRINJA Franca Pre{arija 1 eta`ni stan 100 m2.Tel:061/205-235.k. CENTAR Sepetarevac 21 30m2 I sprat Novogradnja. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA Fetaha Be}irbegovi}a 1,60m2 lift.Tel.061/205-235.k
AX

NEKRETNINE ZAMJENA
ZAMJENA mjenjam staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Tel. 062/656-270.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

PRODAJA
DOBRINJA 2, garsonjera, 28m2, 48.000 KM. Bez posrednika. Mob. 062/824-202.sms STARI Grad, kod Vodovoda, 30m2, 4 kat, balkon+mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. 729 OTOKA, 87m2, troiposoban, 7 kat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810. 729 KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 zemlje. Mob. 061/148-810. 729 TITOVA, 121m2, 4 kat, lift. Mob. 061/484-505.k KU]A, Bjelave 160m2, 230.000 KM. Mob. 063/509-365.k OTES, 64m2+64m2 pro {i re nja, 96.000 KM. Mob. 063/509-365.k BREKA, 79m2, 2 kat, balkon, cen. grij. 195.000 KM. Mob. 063/555-858.k KOVA^I]I, 55m2+balkon, 2 kat, 112.500 KM, cen. grij. Mob. 063/555858.k TITOVA, 147m2, 3 kat, salonski. Mob. 061/484-505.k TRO IPO SO BAN, Trg Za vnob. 77m2, 105.000 KM, dvoiposoban, N. Smailagi}a, 9 kat, 67m2+balkon, potpuno adaptiran, 108.000 KM. Mob. 066/801-737.k

PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101899.k

POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom tetku, zetu i bad`i

OSTALO
PRODAJEM pe~ za centralno grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM desna poluosovina za reno 5.Tel:061/549-495.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih oso ba, uz pra tnju. Mob. 061/482-882. 001 „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.k ZAPOSLENICIMA u dr`avnik institucijama, registracija vozila na 4 rate. Mob,. 062/316-911.k TV popravljam svih modela profesi onal no i na va {oj adre si. Tel:062/199-199 i 033/653-311.k KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje {ta ja,ku hi nja, pla ka ra,sto lo va.Tel:062-466-093.k INSTRUKCIJE iz engleskok i bosanskog za sve uzras te, pre vo di. Tel:065/572-966.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722-576.k VODOINSTALATER-elektri~ar popravka i ugradnja instlacija sanitarija, bojlera.Tel:061/180-120.k RADIM grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno.Tel. 033/800-514.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJA potra`uje dvosoban stan, {iri centar, 50-65m2, kupac poznat. Mob. 061/350-448.k MLADI bra~ni par, tra`i stan ili ku}u na ~uvanje, isklju~ivo na podru~ju Kantona Sarajevo. Mob. 061/835-137. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084.k AGENCIJI potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Mob. 061/925649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i iz da va nje u kan Sa ra je vo. Tel:062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

NED@IBU MAND@I
Porodica Mulahasanovi}
784

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe-slasti~arnoj, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.k MOMAK, 27. god. tra`i posao konobara ili neki drugi posao, hitno. Mob. 062/639-450.k KONOBAR sa radnim iskustvom u restoranu tra`i posao na podru~ju Sarajeva. Tel. 061/585-879.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura.Tel. 032/244-417.k SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja“, knjiga na CD-u. Tel. 032/244-417.k

POVOLJNO instrukcije italijanski i francuski.Tel:033/213-968.k NJEMA^KI jezik instrukcije prevod, kucanje radova na ra~unaru.Tel. 061/863-559.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj.Tel.061/537-739.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k KE RA MI^AR SKE uslu ge. Tel. 061/460-606.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazim na adresu. Tel. 062/916-472.k. NUDIMO povoljno vo|enje sivh knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike. Tel. 061/160-020.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra~ni krevet sa latofleksom+jogi, bijele boje (meblo), cijena 200 KM. Mob. 061/279-333.k

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.k PRODAJEM neupotrebljavanu su{ilicu za ve{. Mob. 062/257-789.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan C grijanje stambena zgrada Dobrinja 1 zvati na. Tel: 033/543-075 ili na 061/901-039.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2, pogodan za razne namjene, P.C. [entada. Mob. 061/344-365.k IZDAJEM adaptiran stan u Ferhadiji, polunamje{ten. Mob. 061/103-130.k JATOV neboder, 60m2, lux opremljen, 1.800 KM, Titova, iznad Parku{e 70m2, 2 sprat, lux adapt. 1.200 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM jednosoban konforan stan, 41m2, otoka, ul. Radenka Abazovi}a 5, pogodan za poslovni prostor. Mob. 061/184-771.k U STROGOM centru povoljno izdajem poslovni prostor (kancelarije9 na I i II spratu. Tel. 033/225-281.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k NOVA Breka, izdajem luksuzno opre mljen tro so ban stan. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k

VOZILA
KOMBI W V, 2,5 TDI, 150 ks, putni~ki, 1+8, 2003. god. pre{ao 214.00 km. Mob. 061/689-171.k PRO DA JEM ka ra van Merce des 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Golf V, 1,9 TDI, 2005. god. 17.000 KM, ura|en veliki servis. Mob. 061/530-000.k FORD 1300 escort benz. 89. god. odli~no sta nje, re gis tro van do 14.12.2012. god. povoljno, hitno. Mob. 061/266-104.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ocu na{eg direktora

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

MUHAMED (HANEFIJE) JA@I]

OMER (SAKIBA) KRNJI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. februara 2012, u 64. godini. O`alo{}ena porodica
795

Zaposlenici Federalnog zavoda PIO/MIO SARAJEVO
395

Sedmog februara 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog supruga i oca

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EDHEM MEHMEDOVI]
iz Bijeljine

VEJSIL BABO (MUHAMEDA) NJEM^EVI]

MEJRA (AVDIJE) KAZI], ro|. SADIKOVI]
preselila na ahiret u subotu, 4. februara 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Trzanj - Had`i}i.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Zahvaljujemo svima koji su u~estvovali u na{em bolu. Tvoji najmiliji: supruga Bisera i sinovi Enes, Ekrem, Edib i Sulejman sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 9. februara 2012. godine, u 11.30 u Atik d`amiji u Bijeljini.
001A

preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Fatima, k}erke Alma, Amina i Amra, zet Edin, unu~ad Tarik i Aida, brat Muhidin, sestra Saliha, bad`o Muhamed, svastika Rasema, {urjak Muharem, snahe Fadila i Samira, te porodice Njem~evi}, Ov~ina, Selimovi}, Kaliman, Kosovac, Had`i}, So~o, Zvizdi}, Nuhi}, Junuzovi}, Krajina, Muzaferija, Brutus, Be{irevi}, \apo, Durmi{evi}, Pari}, Jordamovi}, Selmanovi}, Jakupovi}, Aganspahi}, Tukulija, Miki}, Be{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici srebreni~ka br. 5.
000

O`alo{}eni: suprug Osman, bra}a Numo, Emin i Vahid, sestre Nura i Vahida, snahe Hiba, Dervi{a, Baha, Hava i Sabida, zetovi Seno i Ramo, djever [aban sa porodicom, zaova sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Kazi}, Sadikovi}, Merdanovi}, Selimovi}, Kalem, Begi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u 15 sati u d`amiji Trzanj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

S bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VLADO (RISTE) DRAGI]
1947 - 2012.

iznenada preminuo 4. februara 2012. u 65. godini.

SABINI MOSTI]
iz Zenice

had`i SAJA (MUJE) RAMOVI], ro|. TRNOVAC

Ispra}aj i sahrana }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 12 sati na pravoslavnom groblju Trnovac kod Kapele. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: brat Risto, sestra Ljubica, snaha An|a, brati~ine Sanja i Biljana sa porodicama i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

Porodica [eper
020

preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 86. godini. D`enaza je klanjana u nedjelju, 5. februara 2012. godine, poslije podne-namaza (12.30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove d`amije, a ukop }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: snaha Fahira, k}erke Badema, Alema, Nafija, Ramiza i Zumreta, zetovi Osman, had`i hafiz Ismet ef., Rifat i Mustafa, brat Meho, zaova Sejda, unu~ad i praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Ramovi}, Trnovac, Omerika, Spahi}, Ni{tovi}, Bo{njak, Humo, Kajan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

53

sinu na{eg prijatelja

had`i ALI (FUADA) [EHBAJRAKTAREVI]

KOLEKTIV SARAJEVSKE PIVARE
000

[estog februara 2012. godine iznenada je preminuo uva`eni ~lan na{eg kolektiva

prim. dr. IVO BARI[I]
iz Bugojna
Svojim nesebi~nim dugogodi{njim radom ostavio je traga u razvoju zdravstva gornjovrbaske regije. Kao iskusni pedijatar svoje znanje i stru~nost koristio je u pomaganju najmla|im gra|anima na{e op}ine. S tugom se opra{tamo od njega, a porodici iskazujemo iskreno sau~e{}e. KOLEKTIV DOMA ZDRAVLJA BUGOJNO
001

Osmog februara 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama na{

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu

ocu na{eg kolege Rijada

ALIJA JELE[KOVI]

NED@IBU MAND@I
VEJSILU NJEM^EVI]U
Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
71210 001

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. februara 2012. godine, u ku}i `alosti, Ulica Tuneli 28, Donji Kotorac, u 12 sati. Porodica

Tvog plemenitog lika sje}at }emo se uvijek sa ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja k}erka Amra sa porodicom
794

[estog februara - velja~e navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Alije

NIJAZA (IFETA) SULJOVI]A
6. 8. 2011 — 6. 2. 2012.

VEHIDUDIN TANOVI]

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA

S ljubavlju i po{tovanjem, neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj otac Ifet
791

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
001

Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Pro{lo je sedam dana od smrti mog voljenog supruga

NIJAZA DURAKOVI]A
Bol za mojom velikom ljubavlju je neprolazna. Ovom prilikom `elim izraziti neizmjernu zahvalnost svim na{im prijateljima koji su svojom podr{kom, telegramima i pomo}i podijelili na{u zajedni~ku tugu. Veliko hvala njegovim partijskim drugovima iz SDU i SDP-a BiH, njegovim jaranima koji su nesebi~no nudili svoju pomo}, kao i svim onim koji su, po{tuju}i Nijazovu veli~inu, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i svijeta javljali se da ka`u {ta je njegovo djelo zna~ilo i zna~i. Zdravka Bago
001

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV bratu na{eg biv{eg direktora i poslovnog saradnika

55

DIKA (HAMEDA) RED@EPOVI], ro|. MILI]
Duboko potreseni vije{}u da je prerano preminula draga Dika Red`epovi}, sau~estvujemo u bolu njenih najbli`ih Din~eta i D`erka. Dragi D`erko, vrijeme i daljina nikada ne mogu izbrisati na{e prijateljstvo. Uvijek smo uz tebe i Din~eta. Raja iz IV-10 - Nerma, Nerica, Zlaja, Luki, Selle, Draga i Nermin
396

ESAD KIKO (AGANA) HARBINJA

Uprava i uposlenici KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo
001

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i [EFKO ([U]E) RED@OVI]
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine, 11. rebiul evela. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 11.45 sati ispred glavnog ulaza bolnice „Ko{evo“ do mezarja i nazad. Oni koji su ostali bez dosta: supruga Dervi{a, djeca Zekerijah, Ai{a i Aida, bra}a had`i Selim i Mesud, sestre Hatid`a, Fatima, Bajramka i Hajru{a, unu~ad Ibrahim, Mustafa, Merjem, Ahmed, Sulejman, Nurija i Amina, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~ne sa porodicama, zetovi had`i Amer, Denis, Hamdo, Jakup i Zaim, snahe Sumejja (Martina) i [adija, {ure Fehim i Edib sa suprugom Hatid`om i k}erkom, svastika Sadika i bad`o Azem sa djecom, te porodice Red`ovi}, Gici}, Ra~i}, Martinovi}, Thiry, Koca, Detsanoglu, Turkovi}, Ko~anin, Bihorac, ^olovi}, Tahirovi}, Bajrovi}, Kla~ar, Daci}, Muli}, Ljaji}, Sipovi}, Baba~i}, Sarajli}, Selmanovi}, Hasanovi} i Binasa sa porodicom, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici bra}e Kadi} br. 5.
000

had`i SALEM (MUSTAFE) OMERBA[I]
preselio na ahiret u subotu, 4. februara 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 11.30 sati kod mosta Vije}nice, sa stajanjem na Dolac-Malti, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Kenan, k}erka Nisveta, unuka Delila, sestra had`i Fadila Bali} sa porodicom, zet Mensur Avdi}, brati} i brati~na, sestri~na, te porodice Omerba{i}, Mulabdi}, Bajraktarevi}, Efendi}, Bali}, Kurtagi}, Ibrahimagi}, Balali}, [ehovi}, ^au{evi}, Avdi}, Kapetanovi}, Zul~i}, Pa{i}, Jefti}, Musemi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti je u Ulici Nikole Ka{ikovi}a br. 9/ VI.
000

MU[IJA MU[A (OMERA) HALILOVI], ro|. ^AV^I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. februara 2012, u 92. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 7. februara 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Careve d`amije u Sarajevu, a ukop }e se obaviti u srijedu, 8. februara 2012. godine, u 12.30 sati na mjesnom mezarju u @epi. O`alo{}eni: k}erka Sabiha, sinovi Jusuf, Ahmo i Rasim, sestra [e}a, snahe Mevlida, Zlata i Hava, djever Hamdija, jetrva Mujesira, unu~ad i praunu~ad, te porodice Halilovi}, ^av~i}, Kulovac, Mahmutovi}, Ru~i}, Bubalo, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. februara 2012. godine, u 12.30 sati, Ul. Ma~kareva 33, Vratnik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE [estog februara 2012. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi i voljeni suprug, otac, svekar i deda

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHMED (HALILA) PELJTO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. februara 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sinovi Menahid i Muzafer sa porodicama, k}erka Munira sa porodicom, brat Nusret sa porodicom, brati}i Nezir, Zijad, Nijaz, Mihrad i Miralem sa porodicama, brati~ne Sena, Mina, Fatima, Haska i Mirsada sa porodicama, sestri}i Hajrudin i Salko sa porodicama, sestri~ne Safija i Mersija sa porodicama, te porodice Peljto, Gugi}, Gazibara, Majstori}, Svraka, Zuko i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u Ulici [kaljin sokak br. 39 a.
000

ADIL (SALIHA) \OZO

preselio na ahiret u subotu, 4. februara 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Mulija, k}eri Aj{a, Sajma i Adila, unu~ad Elvira, Dino, Alen, Zlatko, Adnan, Lejla, Minela i Ajla, praunu~ad Elhan i Sara, sestre Habiba, Rasema, Mejra i Timka, zetovi Latif, Asim, \evad i Ido, brati}i, sestri}i i sestri~ne, snaha Zarfa, {ura Be}ir, svastika Tima, te porodice \ozo, Borovina, [ari}, Plav~i}, Muli}, Balbozan, Kosovac, Hubijar, Kova~evi}, Mahmutovi}, Vatre{, ^elik, Gabela, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Safvet-bega Ba{agi}a br. 99/I.
000

BOGOLJUB MILOVI]
Uvijek }e u na{im srcima ostati sje}anje na tebe i tvoja plemenita djela. Tvoja supruga Ankica i sinovi sa porodicama
71101

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

FADILA HOD@I]
27. 2. 2008 - 7. 2. 2012.

HAMZA HOD@I]
7. 2. 2007 - 7. 2. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, va{i: Enisa Lala, Muris, Senad, Mirza, Irfan, Laila, Edit i Branka
391

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{ih unuka Jasne i Vedrane, dobrom ~ovjeku

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage majku i sestru

profesoru dr. NIJAZU DURAKOVI]U

KADA HOD@I], ro|. BEGOVI]
7. 2. 1986 - 7. 2. 2012.

had`i ZURIJETA MEHMEDOVI], ro|. HOD@I]
15. 11. 2001 - 7. 2. 2012.

Vrijeme brzo prolazi, a na{a ljubav prema vama je vje~na i nikada ne}e pro}i. Znale ste da vas iskreno i neizmjerno volimo, ali niste znale koliko. Uvjereni smo da vas je dragi Allah d`.{. nagradio ljepotama d`enneta, a mi vam `elimo vje~iti rahmet. Va{i: sinovi Orhan i Abdulah, snaha Rabija, unuke Nizama, Hata Evlijana, D`emila Mila, Almira i Arijana, unuci Ziafet Zijo, Abdulah Avdo, Mehmed Me{a i Admir, te praunuci, praunuke, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
030

Petar i Nada Dodik, te Mi{o, Rada, Irena i Bojan
785

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Danas, 7. februara 2012, navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustio na{ dragi

[EVKIJA (AVDE) [EKO
preselio na ahiret u nedjelju, 5. februara 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga [ahza, sinovi Abdulah i Sakib, k}eri [evka i [ahija, sestra Ha{ija, snahe Fatima, Fatma, Sandra i Alma, zetovi Safet i Hasan, unuci Adnan, Muris, Muhamed, Edin i Erik, praunuk Rijad, brati}i Adem, Alija i D`evad i brati~ne Sadika, Mirsada, Sadeta i Amra sa porodicama, sestri}i Mehmed, Dedo i Abdulah i sestri~ne Advija i Azra sa porodicama, te porodice [eko, Sudi}, Bezdrob, Herak, Agovi}, Hastor, Kadri}, Mujezinovi}, Helja, Peljto, Kulin, Pecikoza, \ozo, ]urevac, ]osovi}, Salman, Huri}, D`anko, Ademovi}, Kari}, Parad`ik, D`ihani}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Vejsila ^ur~i}a 73. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en - ispred Careve d`amije sa polaskom u 11.30 sati i ispred Dru{tvenog doma [vrakino Selo sa polaskom u 11.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NED@IB (HASANA) MAND@O
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en, polazak minibusa ispred Vije}nice u 11.45 sati sa stajanjima na Pofali}ima, Dolac-Malti, Ned`ari}ima do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Mirsada, sinovi Rijad, Hasan i Muhidin, k}erka Rijada, snaha Dijana, unu~ad Dino i Ajla, te porodice Mand`o, Smajlovi}, Sara~evi}, Fazli}, Muharemovi}, Mulahasanovi}, Har~inovi}, Lulo, Muji}, ^anku{i}, Jaband`i}, Resi}, Kre~ar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji Budakovi}i u Ulici Logavina.
000

dr. EKREM D@EMO D@EMID@I]
^uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Sabiha, Lejla, Almir i Adrian
753

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

HUSNIJU BILALOVI]A
5. 2. 2010 - 5. 2. 2012.

VELIMIR (PERE) KLA^AR
preminuo 5. februara 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 7. februara 2012. godine u 12 sati na gradskom groblju Sveti Marko.

Osman, Edina i Zlatan
786

O`alo{}ena porodica, kom{ije i prijatelji
000

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.
Sedmog februara 2012. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog
POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom tetku, zetu i bad`i

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

U utorak, 7. februara 2012. godine, ~etrdeseti je dan otkako je preminula moja supruga

PREDRAGA BRAJKOVI]A
NED@IBU MAND@I
Porodica Muharemovi}
784

SLOBODANKA (DOJ^INA) UZELAC
u~iteljsko dijete, vaspitano da pomogne ljudima i pru`i toplu ljudsku pomo}. Ro|enjem darivana za ljubav, dobrotu, skromnost, srce koje razumije i shvata. Mogao bih da napi{em jo{ divnih osobina koje je posjedovala moja supruga Slobodanka, ali danas kad nje nema, rije~i zvu~e beznade`no. Ostaje da ~uvam ljepotu sje}anja na darove kojim me je obasipala i sre}u {to mi je bila `ena. Suprug Savo Budimir
738

S velikim po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
782

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MULIJA \OZO, ro|. HOD@I]

ALMAS (HAD@ANA) SOMUN
preselio na ahiret u subotu, 4. februara 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hajra, k}erka Nermina, sin Nermin, snaha Indira, unuke Amra i Selma, sestra Hajra ^olak, {ura Edhem Hod`i}, svastika Nefisa Ogle~evac, sestri} Enver, sestri~ne Sabaheta, Sehija i Mejra, amid`i} Jusuf, teti~ne Almasa i Raza, te porodice Somun, Hod`i}, ^olak, Hamzi}, Halilovi}, Kiselica, Ogle~evac, Vlahovljak, Be}irevi}, [atara, Ke{an, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. [erifa Loje 36, Bu~a Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred benzinske pumpe Imzit - Bu~a Potok, sa polaskom u 11 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12 sati na trolebuskoj stanici “Granap”, po~etak Ulice milinkladska, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Abid, snaha Muvedeta, k}erke Aldanaida i Aida sa porodicama, k}erka Sabira D`elilovi} sa suprugom Adfanom i njihovom djecom Adnanom i Edinom, te porodice \ozo, Hod`i}, Jusi}, ^orbo, Haseta, Ja{arevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji u Ulici milinkladska.
000

MILA UZELAC
1996 - 2012.

MILEVA BUDIMIR
2001 - 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DOJ^IN UZELAC
2006 - 2012.

BRANISLAV BUDIMIR
2011 - 2012.

HURIJETA (TAHIRA) KARUP, ro|. POZDER
preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12 sati ispred Careve d`amije. O`alo{}eni: suprug Hamid, k}eri Sabina i Alma sa porodicama, te porodice Karup, Pozder, Bucalovi}, Hasanbegovi}, Teskered`i}, Bijedi}, Tulek, Pustahija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji Bjelave.
000

SJE]ANJE na voljene roditelje

S ljubavlju i po{tovanjem, Savo Budimir
738

Sedmog februara je 40 dana od smrti moje tetkice

RED@O (SELIMA) RED@OVI]
7. 2. 1982 - 7. 2. 2012.

ZEJNEBA RED@OVI], ro|. ARNAUTOVI]
18. 1. 1979 - 18. 1. 2012.

SLOBODANKE UZELAC
Hvala za predivne trenutke koje smo dijelile i za neizmjernu ljubav {to si mi pru`ala. Volim te i u srcu nosim. Tvoja Nata{a Uzelac

Neka im Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet njihovim plemenitim du{ama. Zahvalna djeca
608

767

58

PREDAH

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ukoliko neko kritikuje va{ na~in rada, nema razloga da reagujete suvi{e sujetno ili impulsivno. Obratite pa`nju na koristan savjet, uvijek postoji mogu}nost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu novih zajedni~kih rje{enja. U odnosu sa voljenom osobom potrebna vam je mo`da realnija procjena, nemojte tra`iti neke nemogu}e ustupke. Sa vi{e po{tovanja prihvatite ono {to dobijate. Ukoliko nemate dovoljno povjerenja u odre|ene saradnike, mo`da treba na vrijeme i pravilno za{tititi svoje poslovne interese. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomi{ljenicima, ve} da preuzmete inicijativu koja vodi ka pozitivnim rezultatima. Partner uz svu dobru volju mo`da ne razumije uvijek i u potpunosti sve va{e namjere, te o~ekuje da se konkretno izjasnite oko nekih zajedni~kih planova. Nove informacije zvu~e komplikovano i neki saradnici ne ispunjavaju mo`da u potpunosti sva va{a o~ekivanja, ali vi se dobro snalazite u razli~itim situacijama. Detaljno provjerite razli~ite okolnosti, prije nego {to zapo~nete novu poslovnu akciju. Povremeno osje}ate izvjesnu nelagodnost pred bliskom osobom i djelujete napeto. Nemojte davati pogre{na obe}anja i prihvatite iskreni razgovor. Neko vas dovodi pred skoro svr{eni ~in ili u nezgodnu poslovnu situaciju. Stoga, izbjegavajte afektivno pona{anje i zatra`ite ne~iju podr{ku. Sve {to ~inite ostavlja odre|ene posljedice na va{ poslovni ili dru{tveni `ivot, budite promi{ljeni. Sa~uvajte emotivnu distancu koja vam je potrebna. Ukoliko ste mladi ili slobodni, nemojte dozvoliti da vas zavedu ne~iji laskavi komplimenti. Zainteresovani ste za neke skrivene informacije ili za poslove koji se obavljaju vi{e na zaobilazan na~in. Privla~e vas veliki izazovi ili mogu}nost da udvostru~ite svoje poslovno-finansijske rezultate. Nema potrebe da vam ne~ije prisustvo iznenada pomuti razum ili da se sukobljavate sa voljenom osobom. Uz pove}ani sluh za toleranciju, kontroli{ite i svoju impulsivnu stranu prirode. Na vama je da provedete u djelo ne~ije ideje, jer na takav na~in mo`ete da ostavite profesionalan utisak u susretu sa saradnicima. Ukoliko vam je stalo da ostvarite neki dvostruki dobitak, budite dovoljno ubjedljivi pred okolinom. Planirajte novi ljubavni susret. Kod vas provejava romanti~no i dobro raspolo`enje, a partner `eli iskreno da vam ugodi na neki neobi~an ili poseban na~in. Polo`aj Mjeseca trenutno djeluje izazovno na va{e psihi~ko stanje, stoga u odre|enim situacijama reagujete pomalo nekontrolisano ili na osnovu prvog impulsa. Bez obzira na nove poslovne nesuglasice, ne obazirete se na razli~ite komentare koje ~ujete. Nemojte dozvoliti da se bliska osoba osje}a zapostavljeno, izrazite pozitivnu stranu svoje li~nosti. Upotrijebite i neke svoje skrivene adute. Va`no je da plasirate svoje ideje u odabranom dru{tvu i na pravom mjestu. Unaprijed osmislite svaki potez, prije nego {to javno izlo`ite svoje ideje pred saradnicma. Dobra priprema i organizacija predstavlja sigurniji put do uspjeha. Ako vas mu~e nove emotivne sumnje, otvoreno razgovarajte sa voljenom osobom. Nemojte donositi neke ishitrene zaklju~ke na osnovu svog prvog ili blic-utiska. Va`no je da se pravilno razumijete sa saradnicima ili da jasno defini{e zajedni~ka pravila u poslovnoj saradnji. Svako od vas treba da odradi svoj dio posla na najbolji na~in i bez pretjeranog eksponiranja. Nema potrebe da se pona{ate suvi{e strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, nasuprot tome poka`ite vi{e nje`nosti i razumijevanja u svakom pogledu. Od vas se to i o~ekuje. Nekom kao da se posre}ilo da ostvari svoje poslovne ciljeve, ali na vama je da kompletnu situaciju ispratite sa du`nim po{tovanjem. Izbjegavajte rivalstvo ili takmi~arsku atmosferu, va`no je da sa~uvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima. Strpljivo sa~ekajte na ne~iji poziv ili na partnerovo prisustvo. Bez obzira na volju, postoje situacije koje ne mo`ete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Nove informacije ili doga|aji na poslovnoj sceni predstavljaju dobar povod za zajedni~ki uspjeh. Podsti~ite kod sebe smisao za prakti~nom orijentacijom, potrebno je da prihvatite ne~iji uticaj. Neko poku{ava da vas inspiri{e na pozitivno raspolo`enje. Ali, vi imate unaprijed zacrtane ciljeve i ne odstupate lako od svojih emotivnih namjera. Mo`da treba dobro da razmislite o ne~ijem savjetu. Novi doga|aji na poslovnoj sceni imaju negativan uticaj na va{u koncentraciju, ne uspijevate da ispunite sve planirane obaveze u predvi|enom roku. Va`no je da svoju pa`nju posvetite nekim prioritetnim ciljevima. Bolje je da se previ{e ne zanosite velikim emotivnim `eljama ili ne~ijim obe}anjima. Nemojte precjenjivati li~ne mogu}nosti i ne~ije slabosti, negdje postoji granica.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: leptir, ukrina, siv, ds, ipon, p, patika, i, inad, nomad, sporedna, im, voz, lekcija, bolero, san, dunav, lit, d, od, napolica, lak, togo, rt, a, amor, vino, programator.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa snijegom uz pove}anje visine snje`nog pokriva~a, a postepen prestanak padavina o~ekuje se u toku no}i. U Hercegovini }e puhati jaka bura, sa olujnim udarima. Prije podne obla~no, ponegdje sa slabim snijegom, a poslije podne smanjenje obla~nosti. Minimalna temperatura od -14 do -2, najvi{a dnevna od -11 do -7, na jugu do 3°C. Do kraja sedmice zadr`a}e se ledeni dani. Sutra prete`no obla~no, u Hercegovini }e puhati jaka bura, koja }e uve~er biti u slabljenju. U ~etvrtak prete`no obla~no, a samo u Hercegovini prije podne sun~ano. Poslije podne snijeg }e po~eti da pada u sjevernim, a u no}i u svim predjelima. U Sarajevu obla~no sa snijegom. Puha}e umjeren, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura -13, maksimalna dnevna -9° C.

Danas }e obla~no sa snijegom biti na Balkanskom i Apeninskom poluostrvu i centralnoj Evropi, dok se ki{a o~ekuje na jugu Gr~ke i Italije, kao i u centralnim predjelima [panije. Jak i olujni vjetar, ponegdje sa udarima oko 100 km/h, nastavi}e da pu{e u oblasti Sredozemnog i Crnog mora. U ostalim predjelima Evrope malo do umjereno obla~no. Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa -14, a najtopliji Lisabon sa 16°C. Danas na Balkanskom poluostrvu vjetrovito. Na Jadranskom i Egejskom moru i u Hercegovini puha}e jaka i olujna bura, na moru ponegdje sa udarima oko 100 km/h. Tokom dana obla~no sa snijegom, na Gr~kom primorju sa ki{om. Poslije podne prestanak padavina na sjeveru Balkana, a na Jadranskom primorju postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura kreta}e se od -12 do -3, a u ju`nim predjelima od 6 do 14°C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 14.50 sati.

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

METTING POINT
KO@A U KOJOJ @IVIM
drama, triler, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, po~etak u 20 sati.

Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). vr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

Brosnan, Kelsey Grammer… po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
TRI SESTRE
autor: Anton Pavlovi~ ^ehov, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju:Dalibor Brki}, Jasminka Pa{i}, Elvira Aljuki}, Ivana Perkuni}, Ivana Soldar, Elvis Jahi}, Nedim Malko~evi}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Omerovi}, Edis @ili}, Nikolina Ba{karad, po~etak u 19.30 sati.

PARADA

KINA
KRITERION
PRVI PRAVI @ENSKI ZVUK
re`ija: Brankica Dra{kovi}, po~etak u 20.20 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek - Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

CINEMA CITY
KOKO I DUHOVI
porodi~na avantura, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}, Filip Mayer, Ivan Maltari}, Ozren Grabari}… po~etak u 16.45 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BIHA]

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18.30 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
triler, horor, re`ija: Troy Nixey, igraju: Katie Holmes, Guy Pierce, Bailee Madison… po~etak u 17.30, 20 i 22 sata.

ZENICA

KRONIKE
premijera, SF, triler, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell... po~etak u 18.50 i 20.45 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KUPILI SMO ZOO VRT

BLACKBOX
Izlo`ba slika i crte`a umjetnika koji su zavr{ili slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, BiH, za posjete je otvorena do 9. februara.

KINA
UNA
NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 21 sat.

SVE ZA LOVU
romanti~na komedija, re`ija: Julie Anne Robinson, igraju: Katherine Heigl, Jason O'Mara, John Leguizamo, Daniel Sunjata... po~etak u 15.40, 18 i 20.15 sati.

porodi~na komedija, drama re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Stephenie Szostak... po~etak u 15.30 i 17.45 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KRONIKE
premijera, SF, triler, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell... po~etak u 16.15, 18 i 20 sati.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 20.30 sati.

IZDAJA

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

DUG
kriminalisti~ki triler, re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Sam Worthington, Jessica Chastain, Tom Wilkinson, po~etak u 18 i 20.15 sati.

UNDERWORLD: BU\ENJE 3D

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

IGRA POBJEDNIKA
drama, re`ija: Bennett Miller, igraju: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright… po~etak u 20.15 sati.

BESMRTNICI

premijera akcioni triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Antonio Banderas... po~etak u 17.10, 19 i 20.55 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
akcija, SF re`ija: Mans Marlin, Bjorn Stein uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holde-Ried... po~etak u 16.45 i 22.15 sati. akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 19 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
GOSPO\A MINISTARKA
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Milica Kralj, igraju: \or|e Markovi}, Svetlana Bojkovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Goran Joki}, Vlastimir \uza Stojiljkovi}, Gordana Milinovi}, Mirzeta Jak{i}, Zoran Stani{i}, Dragoslav Ljubov Medojevi}, Ognjen Kopuz, Vedrana Ma~kovi} Zubovi}, Bo{ko \u|evi}, Sa{a Terzi}, Koviljka [ipka, Snje`ana [tiki}, Miljka Br|anin Babi}, @eljko Stjepanovi}, Slobodan Peri{i}, Ljubi{a Savanovi}, Dejan Andri}, Danilo Popr`en, po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 14.45 i 17.30 sati.

BANJA LUKA

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 16, 18.30 i 20.45 sati.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 17.20 i 19.50 sati.

TUZLA

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 15.50, 18.10 i 20.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO

KINA
MULTIPLEX PALAS
NE ZNAM KAKO JOJ TO USPIJEVA
romanti~na komedija, re`ija: Douglas McGrath, igraju: Sarah Jessica Parker, Pierce

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka

GOVORNA MANA
autor: Goran Markovi}, re`ija: Marko Misira~a, igraju: Haris Burina, Mario Drma}, Uranela Agi}-Burina, An|ela Ili}, Sne`ana Vidovi}, Muhamed Bahonji}, po~etak u 19.30 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012. Larin izbor
20.55 FTV

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

82. Dok ju poku{ava prikriti, dolazi Ivo i {okira se kad vidi oteklinu. Blanka obznanjuje kako }e svjedo~iti protiv Dinka, ali samo radi Ton~ija. Ivo se ne mo`e s tim po mi ri ti, te na pu {ta Blanku. Lara nije javila Nik{i kako }e ipak braniti Jakova, pa ju on potra`i (i na|e) na sudu. No, smiri se kad Lara tijekom ispitivanja ka`e kako je vi{e ni{ta ne ve`e za Jakova. Nik{a odlazi zadovoljno u kr~mu, ne znaju}i da mu je supruga ustvari lagala. Vuksan je dobio prvi ja~i napadaj glavobolje, {to zabrine Miju. No Zlajin smije{ak sve smiri. Leila odlu~no ide svjedo~iti u korist Jakova, no putem do sudnice sretne Dinka. On joj manipulativno poja~a sumnje u Ja{inu odanost, te na kraju ona promjeni iskaz. Ispada kao da Kris nije podmetnuo drogu Jakovu, {to mladog Zlatara ostavi bez argumenata pred sucem. Leila ne odustaje od svog iskaza kako Kris nije podmetnuo drogu Jakovu. Zlatari `estoko prosvjeduju zbog ~ega sudac prekida su|enje.

Brza otmica
Secuestro Express, 2005.

22.10 OBN

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

AKCIJA

189. Nazmi, koji je u Istanbul do{ao da bi se na{ao s Lejlom, krati vrijeme do sastanka u ku}i D`emove obitelji. Za vrijeme tog posjeta ostaje za~u|en novostima koje doznaje o D`emo vu vjen ~a nju. Nazmi se za vrijeme sastanka trudi {to bo lje upo zna ti s Lejlom, no ona mu ne spominje ni{ta o svojoj pro{losti. La` koju je Lejla pokrenula s vremenom postaje sve ve}a. Kada Nazmi do|e na upoznavanje s gospodinom Alijem Rizom i ostatkom obitelji, ~itava obitelj postaje sudionik u la`i.

Re`ija: Jonathan Jakubowicz Uloge: Mia Maestro, Jean Paul Leroux, Ruben Blades, Carlos Julio Molina

Mladi bogati par do`ivjet }e no}nu moru kada postane `rtvom otmice. Martin i Carla su bogati mladi par na pragu vjen~anja. Jedne ve~eri, nakon izlaska, otmu ih otmi~ari te za njih tra`e 20.000 dolara otkupnine. Carlin otac ima 2 sata da skupi novac. U me|uvremenu, nedu`ni par pro`ivljava pravu no}nu moru...

Sta`isti
23.25 BHT KOMEDIJA
Re`ija: Dave Thomas Uloge: Dave Thomas, Carly Pope, Dan Aykroyd, Dave Poley White Coats, 2004.

FIL

M

Neodoljivo
23.05 FTV TRILER
Re`ija: Ann Thurner Uloge: Susan Sarandon, Sam Neill, Emily Blunt, Charles Tingwell, William McInnes, Georgie Parker Irresistible, 2006.

FIL

M

U vihoru cvije}a
20.10 BHT

Bolnica Sveti Albert, u kojoj je upravnik korumpirani dr. Cyrill Kipp, va`i za najgoru zdravstvenu ustanovu. U bolnicu dolazi grupa mladih sta`ista i trebaju savladati lije~ni~ki posao, ali u veoma konfuznom okru`enju. Sta`ista Mike je nespretan, ali roditelji su ga prisilili na studij medicine. Deal je magnup i prevarant, a u bolnicu je do{ao kako bi nau~io o `enama. Mitzi no}u radi kao striptizeta i tako pla}a svoj studij. Marlon je tu da spletkari, ali Christine i Miro obe}avaju kao doktori…

Sophie Hartley je ubije|ena da je neko prati. Postepeno postaje sve vi{e sigurna da lijepa saradnica njenog supruga Mara `eli njenu djecu, supruga i njen `ivot. Me|utim, niko joj ne vjeruje. Primorana da doka`e da nije luda, Sophie postaje sve vi{e paranoi~na. No, da li Sophie stvarno umi{lja? Tako ona postaje opsjednuta, te se i sama pretvara u uhodu i otkriva ne{to gore od njenih najve}ih strahova.

9. Da bi spasio fa bri ku svo ga oca, Luiz predla`e Gijomu da se o`eni. Orso predla`e Sorenzi da joj kupi Krst svjetlosti. Misle}i da je `eli za ljubavnicu, ona ga odbija. Orso je primoran da joj oda tajnu. Gijom doznaje da Orso `eli da kupi teren. On odlu~uje da se o`eni Luiz. Da bi u}utkala ogovaranja i napokon mogla re}i istinu Gijomu Sorenza preklinje Orsa da je zvani~no prizna. Ali on se boji da se suo~i sa svojom `enom te Sorenza odlazi kod di Lukinih u Monte Karlo.

Ameri~ki predsjednik
20.50 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Rob Reiner Uloge: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, David Paymer, Samantha Mathis The american president, 1995.

FIL

M

Zvjezdane staze 10: Ra|anje
00.40 PINK SF AKCIJA
Re`ija: Stuart Baird Uloge: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spine Star Trek 10 - Nemesis, 2002.

FIL

M

Andrew Shepard izabran je za predsjednika SAD-a i u tri godine dosegnuo je potporu ~ak 63 posto Amerikanaca. Stoga se ~ini da je njegov ponovni izbor neupitan, tim vi{e jer javnost suosje}a s njegovim gubitkom supruge koja je preminula od raka i njegovom ulogom oca malodobne k}eri Lucy. Predsjednik Shepard sa najbli`im suradnicima A. J. MacInerneyom i Lewisom Rothschildom mirno priprema predizbornu kampanju uvjeren u pobjedu...

Neposredno prije veselog vjen~anja Rikera i Troi, Picard primi jo{ jednu vijest za slavlje: Romulanci `ele mir i kapetan }e biti federacijski izaslanik. No, dok brod kre}e prema Romulanskom carstvu, ~eka ih pakleni plan uni{tenja i nezamislive tajne koja }e postati Picardov najopasniji izazov.

Slu`avka po kazni
22.40 TV1/MRE@A
Maid to Order, 1987.

FIL

Glup i gluplji 2
22.25 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Troy Miller Uloge: Eric Christian Olsen, Luis Guzmán, Rachel Nichols, Lucas Gregory, Derek Richardson Dum band Dumberer: When Harry Met Lloyd, 2003.

FIL

M

M

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Naz, odlu ~na da osvoji Alija, sprema stravi~an plan. Me|utim, situacija se ne odvija onako kako je za mi sli la. Zeynep se pona{a kao da vi{e ne voli Alija, te je Ali prisiljen da se jo{ jednom bori za svoju ljubav. Ovakva paradoksalna situacija vodi ih do novih de{avanja.

KOMEDIJA
Re`ija:Amy Holden Jones Uloge:Ally Sheedy, Beverly D'Angelo, Michael Ontkean

D`esi Montgomeri je razma`ena k}erka bogata{a ~iji je `ivot samo zabava, bez obaveza i brige za druge. Kad nakon jedne od svojih ludorija njen otac Charles po`eli da je nikada nije dobio, posjetit }e je dobra vila Stella. U nastojanju da spasi Jassie, Stella }e baciti kletvu prema kojoj Charles vi{e ne}e imati k}erku. Jessie je sada siroma{na, bez prijatelja i mora se zaposliti kao slu`avka kako bi zara|ivala za `ivot. Ovako }e kona~no nau~iti sovju lekciju....

Osamdesete su, vrijeme kada su se Lloyd Christmas i Harry Dunne upoznali. Dva individualca koje mnogi smatraju "posebnima", ubrzo postanu najbolji prijatelji. Ravnatelj Collins i njegova ljubavnica, {kolska kuharica Heller, `ele prevarama zaraditi {to vi{e novca, a sljede}a im je ideja osnivanje razreda za djecu s posebnim potrebama. Gospo|a Heller postaje u~iteljica, a Harry i Lloyd moraju okupiti posebne u~enike. Novinarki Jessici to je sumnjivo i o~ajni~ki poku{ava otkriti istinu, ~ak i uz pomo} Harrya i Lloyda.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 78. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie 10.15 An|ela Anakonda 10.25 [kola za vampire 10.40 X- man, crtani film 11.10 Sve }e biti dobro, serija 115. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 81. ep. 13.05 Villa Maria, serija 23. ep. 13.55 Pop Pixie 14.10 X- man

utorak, 7. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 09.15 Bruklinski most, igrana serija 7/35 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, 26/142 11.10 Retrovizor 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija 61/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Words on the Streets, obrazovna serija 15.00 Bruklinski most, serija 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 42/43 15.35 U vihoru cvije}a, serija 8/14 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 62/80 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, mladi istra`iva~, 27/39 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 U vihoru cvije}a, serija 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Istorijske tajne: Atomska bomba, dok. program 23.25 Sta`isti, film 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.10 13.35 14.00

RTRS

Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Avanture u arhitekturi, dok. program Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Tamo daleko, dok. serijal (r) U prolazu (r) Stanarka napu{tenog zamka, serija

06.05 Doba ljubavi, serija ep. 11/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, serija ep. 12/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija 26. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija 166. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, ep. 48/124 11.10 Sport exkluziv (r) 11.40 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 Historija odje}e, dokumentarni serijal ep. 2/13 13.00 Music box

TV1

07.25 Speed racer, crtani film 07.50 Felix bebe, crtani film 08.10 Bestseler 08.15 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 27. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, 30. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.52 Dragon ball Z, crtani film, 7. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.42 Bakugan, crtani film 11.03 Winx, 31. ep. 11.35 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.45 City, zabavna showbiz emisija 15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija

OBN

X- man

Miris ki{e na Balkanu
10.40 18.00
15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 19.05 Malac znalac Finansijske novost 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Sibirska ledi Magbet, film 21.45 Berlinski zid, ruski dokumentarni film 22.10 Iza magi~nog metka, dokumentarni film 22.30 Dnevnik 3 23.15 Iza magi~nog metka, dokumentarni serijal 23.45 Kameni lik, mini serija 01.15 Stanarka napu{tenog zamka, serija (r) 02.05 Avanture u arhitekturi, dok. serijal (r)

Monster High

19.10

Suze Bosfora
12.00 13.00 14.00 14.02 14.20 14.25 14.32 16.25 16.30 17.15 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.25 00.15

12.00

Miris prolje}a

23.30

Crime Time

11.50

14.30 Svijet nogometnog huliganstva Argentina, dok. serija 4. ep. 15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj, serija 3. ep. 16.05 Sve }e biti dobro, serija 116. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija, 79. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Robna ku}a, dok. serija 5. ep. 20.55 Larin izbor, serija 82. ep. 22.00 Cimmer fraj, serija 4. ep. 22.35 Dnevnik 3 23.05 Neodoljivo, film 00.45 Ha{ki dnevnik 01.15 Villa Maria, igrana serija 23. ep. 02.00 Dnevnik 3 (r)

13.05 Tek ro|eni, serija ep. 1/26 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija 26. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 167. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 48/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 27. ep. 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 27. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija ep. 25/28 21.35 Zauvijek mlad, serija ep. 26/28 22.20 Igra, serija, ep. 39/64 22.40 Slu`avka po kazni, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Bez odbrane, film 01.58 No}ni program

Suze Bosfora, 97. ep. Suze Bosfora, 98. ep. Bestseler Muzi~ki program Top Shop Bestseller Prona}i Kelly, igrani film Sport centar Kad li{}e pada, serija, 194. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 195. ep. Hayat production show ZMBT, profil Sport centar Prokletstvo kralja Tutankamona, 1. dio, igrani film Sex i grad, serijski program, 14. ep.

16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 18.40 Info Top, centralne vijesti 19.00 Crtani film 19.15 Tajna ljubav, serija 20.00 Vojnici, serija 21.00 Multimilioner, kviz 22.00 Hrabri ljudi, talk show 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 Californication, serija 00.40 Zvijezdane staze 10: Ra|anje, ameri~ki film 02.20 Dileme pla}enog ubojice, ameri~ki film

13.45 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, serija 16.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Brza otmica, igrani film 23.55 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info 01.00 OBN Sport 01.05 Vox populi 01.10 Brza otmica, igrani film

Sjaj Pariza
17.00 BHT
Hermione otkriva porodi~ne tajne psihijatru. On joj govori da su bolni doga|aji izazvali takve njene ekstremne reakcije i poziva Alexiju na razgovor. Valerie poku{ava preko Walale stupiti u kontakt sa Amauryevim duhom. Arthur pro`ivljava svoje prvo pijanstvo.

SE

RI

JA

TV SA

10.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.35 Mala princeza, program za djecu (r) 11.05 Divlji zapad, dok. program 11.55 Kod 9, serijski program 13.10 Sport magazin (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee ju 15.00 Prokletstvo Mona Lize, dok. program 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Leonardo Da Vin~i, dok. pr. 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.10 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Kod 9, serijski program 23.00 Voice of America 23.30 Prije no}i, film

TV TK

09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.00 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Tek ro|eni, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Slu`avka po kazni, film 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 04.00 Skrivena kamera

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 26. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 166. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 48/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 26. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 167. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 48/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 27. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 27. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 25/28 21.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 26/28 22.40 Slu`avka po kazni, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 26. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 166. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 48/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 26. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 167. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 48/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 27. ep.18.15 RTM Grad 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 27. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 25/28 21.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 26/28 22.40 Slu`avka po kazni, film

TV ZENICA

11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Zabavni program: Cris Angel 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Sand`a~ki velikani 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Put istine 14.00 Hutba 14.30 IC sport 15.00 Nade bh sporta 15.30 Osmanlija, serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Link 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Osmanlija, serija 21.45 Marketing 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC 00.20 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 TV Smart Te{anj (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.00 Glas Amerike 23.30 Istina, emisija o povratku 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Dance, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira, 6/24 15.15 Kako smo otkrivali Ameriku, putopis 5/6 16.00 Junska no}, ighrana serija (r) 17.15 Musolini i ja, (r) 18.15 TV {kola, obrazovni program (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Musolini i ja, 3/4 22,50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Kako smo otkrivali Ameriku, putopis (r)

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje (r) 16.40 TV Liberty 17.15 SMS centrala - muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo 18.18 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni talijanska serija 193/204 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za srijedu

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Doma}a serija 09.30 Doma}a serija 10.00 Novosti 10.05 Doma}i film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali-r, serija 17.00 Doma}a serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Doma}a serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali. serija 23.50 Kineska odiseja, film 01.20 Astrochet

TV ATV

09.25 Fifi, crtani film 09.40 Garfild, crtani film 09.50 Dragon Ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Suze Bosfora, serija 14.30 Prona}i Kellly, film 16.30 Kad li{}e pada, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Policajac s Petlovog brda, serija 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.22 Prokletstvo kralja Tuta, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija

OSLOBO\ENJE utorak, 7. februar/velja~a 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Skica za portret 10.25 Vlakom kroz Sloveniju, dok. serija 11.14 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar (r) 12.33 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.18 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.58 8. kat: Crkva i moral, talk-show 18.48 Odmori se, zaslu`io si 3, serija 19.30 Dnevnik 20.01 Ve~eras 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 U Europi: 1940. Francuska, dok. serija 21.30 24, serija 22.20 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Milenijski [ime, dok. film 00.25 Ciklus europskog filma: Put u Guantanamo, film 02.00 In medias res (r) 02.45 Tra~erica 2, serija (r) 03.25 CSI: Miami 8, serija (r) 04.10 Skica za portret 04.25 Ludi od ljubavi 2, serija (r)

TV PROGRAM
06.40 Nate Berkus Show 07.30 Jumanji, crtana serija 07.55 Beba Felix, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Oluja u raju, serija (r) 09.30 TV izlog 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Glup i gluplji 2, film 00.00 Punisher, film 02.05 Zvijer, serija 02.50 Seinfeld, serija 03.35 CSI Prag, serija 04.20 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT1

06.45 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.30 Teletubbies, animirana serija 07.55 Mala TV 08.25 Amika, serija za djecu i mlade 08.37 Amika, serija za djecu i mlade 08.50 [kolski sat: Novac Navrh jezika: Ki{obran 09.35 Pse}a ophodnja, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade (r) 11.05 Hotel Zombi, crtana serija 11.30 Rekonstrukcija: Hladno pivo (r) 12.00 Glazba, glazba...pop (r) 13.10 Obrtnik i partner (r) 13.40 Emmina `elja, film (r) 15.10 Mala TV 15.40 [kolski sat: Novac (r) Navrh jezika: Ki{obran 16.25 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 16.45 Obi~na klinka, serija za mlade 17.10 Doktor Who 2, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija za mlade 19.13 Simpsoni 19, crtana serija 19.40 Glazba, glazba...rock 20.00 In medias res 20.50 Ameri~ki predsjednik, film 22.45 Tra~erica 2, serija 23.30 CSI: Miami 8, serija 00.14 Ru`iona 00.44 Bez odu{evljenja, molim! 7 humoristi~na serija 01.15 Vjeruj mi, serija 01.57 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 6, serija (r)

HRT2

NOVA

07.30 48 Marake{, dok. program (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica Jemen II dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e volja naroda I dio, dok. program (r) 17.00 Druga strana Srbije, ep. 11, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Historija revolucije Smrt i propast, dok. program (r) 19.30 Usudi se i probaj London, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Ju`njaci Namibija I dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Usudi se i probaj London, dok. program (r)

AL-JAZEERA B.

10.00 10.05 10.35 11.05 11.10 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.05 14.15

RTS

15.05 15.50 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.15 23.00 23.25 23.45

Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis, reporta`a Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Tri dana pisca: Biljana Maksi} Pajki} Trezor Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (r) Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja, 24/89 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Dosije iks i oks,{kolski program Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja: Som,25/89 Za sva vremena Trend setter,muzi~ki program Vi i Mira Adanja Polak (r) Oko magazin,info Muzi~ki program Dnevnik

10.15 Nau~no-obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Nau~no -obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Let ka zvijezdama (r) 15.05 Sat tv 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat tv 16.30 Obrazovna emisija: 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat TV - Dijaspora, aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu: 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20.30 Sat TV 21.00 Koncert muzika 21.30 NVO sektor 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Natura viva 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono}

RTCG

Villa Maria
13.05 FTV

Tomo dolazi kod Maxa u zatvor. Max ga moli da povu~e svoj iskaz, a zauzvrat }e mu re}i tko je podmetnuo {takora u restoran. Helena Mi{eti}u predla`e zajedni~ki `ivot, a on nije ba{ siguran. Ana je neudlu~na u namjeri da nazove dr. Posavca, savjetuje se sa Silvijom {to da u~ini. Dora odlu~i potra`iti Zoru, a pred njenom zgradom vidi Mi{eti}a...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

SE

RI

JA

Juan i Soledad provode no} zajedno, nakon koje jedno drugom obe}avaju da se nikad ne}e rastati. Sebastian odlu~uje posjetiti oca, ali ga ovaj odbija govore}i mu da je Franciscin sluga, pogotovo sad kad `ivi u njenoj ku}i. Mladi} je razo~aran, ali ipak ostavlja moguænost za novi razgovor. Virtudes mu pru`a podr{ku...

08.30 Eurogoals 09.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale 12.00 Watts 13.00 Tenis, WTA Paris, Francuska, u`ivo 18.45 Watts

EUROSPORT

DISCOVERY

09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Trgovci automobilima, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Ta~ka pucanja 21.00 Fredi Flintof 21.55 To mogu i ja, 2 epizode 22.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

08.00 Narko biznis 09.00 ]orkirani u inostranstvu 10.00 Vojska lavova 11.00 Ru{enje 12.00 Narko biznis 13.00 ]orkirani u inostranstvu 14.00 Ratne ma{ine 15.00 Deset biblijskih po{asti 16.00 Dolina vukova 17.00 Povjerljivo o CIA 2 18.00 Upoznajte domorodce 19.00 Velika bijela ajkula 20.00 Megafabrike 21.00 Koliko je te{ko?. 22.00 CIA Povjerljivo 23.00 Megafabrike 00.00 Koliko je te{ko? 01.00 Upoznajte domorodce 02.00 Ja, predator: Velika bijela ajkula

Tenis
19.00 20.30 21.00 23.00 23.30

00.30

13.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale All sports Boks Reli, [kotska Snuker, Berlin, Njema~ka, finale Tenis, WTA Paris, Francuska

03.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale 07.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 08.30 Fudbal, Bundesliga 2 10.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale 11.00 Futsal, E[ Hrvatska, ~etvrtfinale 13.00 Biciklizam, Tour of Qatar, u`ivo 14.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale 17.00 Biciklizam, Tour of Qatar 18.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Futsal, E[ Hrvatska, u`ivo, ~etvrtfinale 22.30 Ko{arka, Eurocup 01.15 Fudbal, Bundesliga 02.00 Futsal, E[ Hrvatska, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2

09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Pregled belgijske lige 10.30 Pregled holandske lige 11.30 NBA: Boston Memphis 13.15 Pregled Championship 13.45 Bayern TV: Hamburg - Bayern 15.15 NBA Live 15.30 Real NBA 16.00 Premier League: Liverpool Tottenham 17.45 Uskijavanje 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Barca TV: Barcelona Sociedad 20.45 Pregled EBEL 21.00 Pregled Premier League 22.00 Copa del Rey: Athletic Bilbao Mirandes, direktno 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 NBA Live 00.45 Pregled belgijske lige 01.45 Pregled svajcarske lige

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska liga: Marseille - Lyon 11.00 Italijanska Liga: Roma - Inter 13.00 Fudbal [panska liga: Granada - Malaga 15.00 Football Greatest: Laudrup 15.30 Liverpool Tv

ARENASPORT 1

12.00 Nfl: NY Giants - San Francisco 15.00 Espn Documentary: Tim Richmond: To The Limit 16.00 World Wide Sports 16.30 Rukomet Asobal liga: La Rioja - Barcelona 18.00 Ko{arka ABA liga: Olimpija Maccabi

ARENASPORT 2

Fudbal

Ko{arka
13.00

18.00

17.30 Ameri~ki fudbal NFL: Super Bowl 20.30 Fudbal Njema~ki Kup: Holstein Kiel Borussia Dortmund prenos 22.30 Rukomet Bundes liga: Lemgo Flensburg 00.00 Poker The Big Game 5 01.00 Hokej NHL: Minnesota Columbus, prenos

20.30 Rukomet Bundes liga: Lemgo-Flensburg, prenos 22.00 Box: Pablo Hernandez Steve Cunningham 00.00 Espn Documentary: Tim Richmond: To The Limit 01.00 Ko{arka Ncaa: Florida Kentucky, prenos

VIASAT HISTORY

09.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 10.00 Sve Kenedijeve `ene 11.00 Germanska plemena 12.00 Gerouov zakon 13.00 Zaboravljena ubistva 14.00 Putovanje koje je potreslo svijet 15.00 Dikensova Engleska 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Hitlerova potopljena tajna 18.00 Tajne istorije: Kraljica djevica 19.00 Pozdrav 20.30 Velike britanske vojskovo|e 21.00 Drugi svijetski rat u boji 22.00 Istina o... 23.00 Dikensova Engleska 00.00 Varvari Terija D`onsa

ANIMAL PLANET

12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Nevjerovatna oprema za ku}ne ljubimce 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o psima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 [kola za gorile 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivot delfina 20.05 Nevjerovatna oprema za ku}ne ljubimce 21.00 Velika petorka 21.55 Donald [ulc - stru~njak za otrove 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Kraljevski bolesnici, serija 22.20 Da li znate ko ste?, serija 23.20 La`i moje majke, film

TV1000

04.00 Zakletva, igrani film 06.00 Dijabolik, igrani film 08.00 Momci, igrani film 10.00 Kupe de vil, igrani film 12.00 Uvrnuta nauka, igrani film 14.00 Bubamare, igrani film 16.00 Jedan krug, igrani film 18.00 Frid`ek, igrani film 20.00 Kad kitovi do|u, igrani film 22.00 Zakletva, igrani film 00.00 Pri~e, igrani film 02.00 Cimeri, igrani film

FOX LIFE

12.20 Dr Haus, serija 13.20 Ni na karti, serija 14.15 Terra Nova, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 @ivot po D`imu, serija 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Upravljanje Vajldom, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Sre~ni zavr{eci, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.55 Udar groma, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Upravljanje Vajldom, serija 23.25 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 23.50 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

07.00 Pariz, serija 08.35 @enski klan, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Novi Amsterdam, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Pariz, serija 14.10 [ah-mat, serija 15.00 Sat, serija 15.50 @enski klan, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.20 Novi Amsterdam, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 zlo~in, serija 21.45 [ah-mat, serija 22.35 Tijelo je dokaz, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija 01.50 Red`enesis, serija

HBO

06.00 Viking Viki 07.30 Filmovi i zvijezde Iv, ep.. 5 07.55 Jedi, moli, voli 10.10 Moderna obitelj Iii, ep.. 4 10.35 Glavna ulice 12.10 Fantasti~ni gospodin Lisac, film 13.35 Hamlet, film 15.40 Pri~a o Igra~kama 3 17.20 Sre}a, ep.. 2 18.25 Moj prijatelj Willy, film 4 20.05 Krupna riba, film 22.10 Centurion, film 23.45 Carstvo poroka Ii, ep.. 6 00.45 Kako uspjeti u Americi 01.15 Posljednja ku}a nalijevo, film 03.10 Strava u ulici Brijestova, film 04.45 Talhotblond: Ljubav i la`i na Internetu, film

CINESTAR

09.00 Jeste li za tenis, igrani film 11.00 @ivot i smrt Petera Sellersa, igrani film 13.10 Nova Francuska, igrani film 16.00 ^arobne palice, igrani film 18.00 Po~etni~ka sre}a, igrani film 20.00 Raspjevani detektiv, igrani film 22.00 Knjiga ljubavi, igrani film 23.40 Slatke brige, igrani film 01.30 Drugi `ivot, igrani film

Fuad Muzurovi}, biv{i selektor fudbalske reprezentacije BiH

Volio bih jo{ jednom gledati Brazilce
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 7. februar/velja~a 2012.

Hladni talas stigao i u Afriku

Zoran Milanovi} dolazi u BiH
Premijer Republike Hrvatske Zoran Milanovi} do kraja ovoga mjeseca trebao bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu, {to }e mu biti prva vanjskopoliti~ka posjeta jednoj od dr`ava regije. Premijer Milanovi} trebao bi posjetiti Sarajevo, a u popodnevnim satima i op}inu Vitez, gdje bi se susreo s op}inskim predstavnicima, ali i vite{kim gospodarstvenicima, neslu`beno doznaje Fena. Dva su termina posjete Milanovi}a u opciji, utorak, 20. ili utorak, 27. februara.

Minus ~etiri stepena registrovana u regionima Kef i Kaserin

Njema~ka: U Bavarskoj - 36,4

Zabijelio i Tunis
Snje`ne padavine registrovane su i u ju`nom dijelu Tunisa. Tu je posljednji put snijeg pao tokom 70-ih godina
Snje`ne padavine i hladni talas zahvatili su sjeverozapadni dio Tunisa i regione u unutra{njosti, {to je dovelo do prekida saobra}aja, a mnoga sela su ostala izolovana, prenosi Srna. Nacionalni institut za meteorologiju navodi da je temperatura od minus ~etiri stepena Celzijusa registrovana u regionima Kef i Kaserin, kao i da }e hladni talas trajati do sredine sedmice. U Tunisu do sada nije bilo `rtava hladno}e. Snje`ne padavine, koje su rijedak fenomen, registrovane su i u ju`nom dijelu Tunisa, u planinskom selu Matmata u blizini Gabea, gdje je posljednji put snijeg pao tokom 70ih godina pro{log vijeka, obja-

Kijev poma`e Evropi
Ukrajina je predlo`ila smanjenje potro{nje ruskog gasa da bi zadovoljila vanredne potrebe Evrope, izjavio je ukrajinski premijer Mikola Azarov. On je dodao da Ukrajina ne}e imati problema nakon {to po~ne da koristi gas iz magacina, a ne iz gasovoda, prenosi Srna. vili su mediji u Tunisu. Dr`avna novinska agencija TAP navodi da su spasila~ke slu`be mobilisane da bi pomogle u dopremanju namirnica i goriva, a civilne organizacije su pripremile karavane solidarnosti da bi pomo} stigla i u najudaljenija sela. U Al`iru je od subote od hladno}e umrlo 19 osoba, a brojna sela u Kabiliji na sjeveru zemlje blokirana su zbog snijega, saop{tili su lokalni zvani~nici. Istovremeno, neke evropske zemlje i dalje su u raljama “ruske” zime, a temperature su ponegdje ni`e od 30 stepeni. Temperatura u Bavarskoj je ju~er u no}i pala na ~ak minus 36,4 stepena Celzijusa, a prema najavama meteorologa, kraj polarne hladno}e jo{ se

ne nazire. Niske temperature mo gle bi bi ti po gu bne za 22.000 njema~kih besku}nika, posebno one u manjim mjestima, gdje ne postoji gusta mre`a za pru`anje pomo}i. [vicarska je tako|er ju~er u no}i zabilje`ila novi rekord ove zime, s temperaturom od minus 35,1 stepen Celzijusa u Samedanu, u kantonu Grisons na istoku zemlje. Bugarsku su osim snje`nih me}ava, ju~er pogodile i poplave na jugu zemlje. Naime, selo Biser je poplavljeno nakon {to je pod snje`nim nanosima popustila brana, objavila je civilna za{tita. U poplavama je `ivot izgubilo najmanje osam ljudi, dok ih se deset smatra nestalim.

Cvije}e na mjestu ubistva Mrnjavca
Kod Tehni~ke {kole u Sarajevu, na mjestu tragi~ne smrti Denisa Mrnjavca, u~enika Realne gimna zije Katoli~kog {kolskog centra, ju~er su ~lanovi porodice i njegovi prijatelji polo`ili cvije}e. Mrnjavac je ubijen prije ~etiri godine u tramvaju dok se vra}ao iz {kole. U pro{li petak je u Katoli~kom {kolskom centru odr`an komemorativni skup u povodu ~etvrte godi{njice od smrti Denisa Mrnjavca.

Gr~ka gradi zid na granici s Turskom
Gr~ka je ju~er zapo~ela izgradnju zida na kopnenoj granici s Turskom kako bi zaustavila najezdu ilegalnih emigranata. - Ovaj potez ima prakti~no i simboli~ko zna~enjem s ciljem da odvrati ilegalne emigrante i po{alje poruku da u Gr~ku ne mo`e da se ulazi kao u kafanu, rekao je gr~ki ministar gra|anske za{tite Hristos Papucis. On je predstavio zid kao plod gr~ko-turske saradnje. EU je kritikovala turske vlasti da zatvaraju o~i pred naletom emigranata preko turske granice. Gr~ka je ranije saop{tila da planira da izgradi 12,5 kilometara dugu ogradu na granici sa Turskom kako bi sprije~ila ulazak ilegalnih emigranata sa Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

POSLJEDNJE VIJESTI
GRAS: POZIV GRA\ANIMA DA ^ISTE [INE S ciljem uspostave tramvajskog saobra}aja, Civilna za{tita i preduze}e GRAS pozivaju gra|ane koji su u mogu}nosti da se jave ispred BBI centra i sa sobom donesu lopate radi ~i{}enja pruge. Za taj rad bit }e pla}eni, saop}ila je Slu`ba za odnose sa javno{}u GRAS-a. MA\ARSKA: UHAP[ENO 40 ILEGALNIH MIGRANATA - Ma|arska policija uhapsila je 40-ak ilegalnih migranata iz Libije, Afganistana i Al`ira, spasiv{i ih od smrzavanja dok su poku{avali da u|u u Ma|arsku tokom vikenda. - Ilegalni migranti su se krili od pograni~ne policije me|u drve}em i u jarkovima u dubokom snijegu, nedaleko od granice s Rumunijom i Srbijom, na temperaturi -15 stepeni. Uhap{eni su smje{teni u privremeno skloni{te. [IROKI BOLJI OD HEMOFARMA - Ko{arka{i [irokog WWin su u posljednjoj utakmici 21. kola regionalne ABA lige u [irokom Brijegu savladali Hemofarm iz Vr{ca sa 72:65 (20:9, 11:17, 20:16, 21:23). Bila je to 11. pobjeda prvaka BiH zahvaljuju}i kojoj se probio na peto mjesto na tabeli.

Nakon apela Ekotima i pisanja Oslobo|enja

Ministarstvo

SPASILO
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma BiH poduzelo je aktivnosti kako bi zaustavilo izvr{enje eutanazije nad dva medvjedi}a koji pripadaju autohtonoj vrsti bosanskohercegova~kog mrkog medvjeda. Rje{enje o eutanaziji prethodno je donijela kantonalna veterinarska inspektorica Nada Mustapi} ne obaziru}i se na upozorenje da je rije~ o rijetkoj i za{ti}enoj vrsti `ivotinje. Apel za njihovu za{titu pokrenula je nevladina ekolo{ka organizacija Ekotim iz Sarajeva kojeg je u tome podr`ao zna~ajan broj pojedinaca i predstavnika civilnog sektora kao i Oslobo|enje. Medvjedi se trenutno nalaze u bivaku u Gornjem Vakufu i pod nadzorom Emina Ljuti}a.
H. A.

MEDVJEDE

Poplave u Australiji
Poplave su ju~er nastavile da se {ire na sjeveroistoku Australije, dok gradi} St. George ~eka ho}e li brane odoljeti. Ve}ina od 3.800 stanovnika evakuirana je u nedjelju nave~er u prihvatili{ta u susjednim gradovima Dalby i Brisbane. Prije sedam dana poplave su pogodile nekoliko zona u Queenslandu i susjednoj dr`avi Novi Ju`ni Vels nakon obilnih ki{a. Do sada je registrirana jedna `rtva i to je `ena koju je odnijela voda zajedno s automobilom krajem pro{le sedmice u Queenslandu.

Foto: S. GUBELI]