P. 1
KATALOG PROGRAMA 2011

KATALOG PROGRAMA 2011

|Views: 529|Likes:
Published by Glupača Prava

More info:

Published by: Glupača Prava on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

................................. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet .................................. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića............. 42 26............ 20 II PRIRODNE NAUKE ...... Dekupaž – radost stvaranja...................................... Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti.. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha ... 35 21.......................................................................... klasični i folklor .................. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama .............................. Od priče do scene ............................................ Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi .......... Razvoj vještina čitanja i pisanja ... 18 6................................................................................................................ Keramika – tradicija................................ Debatni program 1 (osnovni formati debate) .......................................................................................... 40 25.................................................. 44 27............ 29 16.............. 22 9....Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ................................................................... Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ............................... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ...................................................... Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ...... Ples – savremeni............................................................ 14 3........................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija................... 36 22........................................................ 13 2........ 23 10..... 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST.......... 24 11............. 31 18........................................... 34 20...................................................... Sportiko zmaj........................ 34 19.................................................. 38 24................................................. 30 17..................... Dramska i scenska pedagogija ..... 25 12...... korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja..... Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ............................. radost (osnovni program) ............................. 27 14.................................... 28 15...... 21 8............................................................... 37 23..... Rastimo uz ples ............ 27 13............ Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole ............................ Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja ..... 13 1................................................................... Obuka nastavnika za predmet evropske integracije.................................... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)................................... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST................................... Hemija – savremeni pristup nastavi.................... Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ................................................... Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja................................. umjetnost........... 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 .......................................... 17 5..... 15 4......................................................................... 26 III DRUŠTVENE NAUKE........... Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola............................................................................................................................................................ 21 7..

. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni.................... Interaktivna nastava ............................. Obrazovanjem protiv predrasuda ....... Rad sa nadarenom djecom ........................................... 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora ........................................... Omladinski parlament.. građanin ....... Ja............ Inkluzivno obrazovanje................................................. 66 42...................... narod.............................................................................. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ............................. 78 51...................................................................................................... Škola urbane ekologije ......................................... 89 59......... 63 39... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ....................... 86 57.. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja.............................................................. Ljudska i dječja prava ..... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori .................................. 82 54.......... Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama ............... Ka inkluziji u srednjem obrazovanju ................. 64 40........................ Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ....................................... Ka inkluziji...................................... vrtićki i predškolski uzrast) .......................... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ............................................... 95 65....................... 94 64............................................... 61 38........................ 75 48............ 97 67.................................................. Ka punoj inkluziji ....... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ................ Kultura ljudskih prava ............................................................................................. Indeks za inkluziju ................. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta ... Demokratija i obrazovanje ............... 60 37...................................................... Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore ............... 90 60......... 97 66. 57 35................................................................................................................. Prava djeteta – životne potrebe djeteta...................................................................................razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja . 59 36........... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) .............................................................................................................................................................................. 71 45.. Kako izgraditi odnose povjerenja............................ Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju . 51 31............. 53 32.. Portidž metod rane stimulacije........ 79 52.................................... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu). 96 VII METODIKA.................................................. 83 55...... 93 63............................... 47 29......................... 47 28....... Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ................... 65 41............................................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ............................. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ...... 69 44............................... 74 47...................................... 76 49................................................................................... 81 53.................................... 54 33........... 99 68..................... Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi...................... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija ...... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ............................... 72 46............................... 84 56................................................... Učešće roditelja u životu škole .................. 91 61........ 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ..................... 67 43........... 92 62............................................................................................... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ..................................................... Mi............ NTC sistem učenja ................................. 78 50....... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ...... Kooperativno učenje ....... 49 30.................... 56 34................................................................................................... 87 58......................................................................

............................................................................................................................................................ Upotreba pitanja u nastavi/učenju............................... 78..... 76........... IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE.... 102............................... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) .................................. 99................................................... 81............................... Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ..................... Učenje usmjereno na učenika ..................... 75.................................... Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika..... Prevencija narkomanije u osnovnim školama ......... 98................................. 71............ Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ...................................................................................................................... Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika.................... Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju ........ Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja................................................... 90.......... 88.............. Kooperativno učenje u nastavi ............................... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ..... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ......... Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime ...... Primjena projekt-metode u nastavi.............................. Kreativno rješavanje konflikata u učionici ..................................... 85. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast .......... 73............ 95......................................... Škola u prirodi... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom ...................... 72........... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola .......... Unapređenje škola – podrška razvoju škola............ 97....................................................................................... 96................................................................................................................................................................. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ................................................................ Smisleno učenje ....................... 107...................................................................... Mentorstvo.......................................................................... 79... Osnovi rada na računaru ............................................................... Primjena računara u nastavi .......... Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu............................... 105.................................. 89..................................................... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)................................ 100................................................................ Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture.................................. 103..................................................... Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole........ Problemsko učenje.......... 92..................................... 106....................................... 80.. Efektivna komunikacija u učionici ........................................................................ 111..... 108.............................. VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ........................................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)................ Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ... 74............................. 104..... Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja .......... 70.................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69.............................................................................................................................. 94.............................................................................................................. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ..... 87....... 101...... Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija .......................................... Trening za trenere..... 82........ Komunikacijske vještine u nastavi ....... 110....................... 86........ Planiranje njege i VOR-a u jaslicama... Aktivno učenje/nastava . 93................................... 83............. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija.. 84.................................. 109..... 77...................................... Ključna kompetencija: učiti kako se uči ........... 91............................................... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa.............

................................... Nadarena djeca – pedagoški izazov........ 113............................ Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) ............... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi..... 138.......................................... Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije ............. Vaspitač u osnovnoj školi ...................... 151...................................................................................................... Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole....................................................... 140...................................... Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama ....... 147.... Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi .............................................................................................. 133....... 124. 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE........................... 123....................... 121......................................................................... III GIMNAZIJA ................................. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik......................................................... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ...... Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta..... 112....................................... 144.............................................. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ....................... II................. 141............................. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ................................. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ....... 142.... 120.. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja.... 115........................... Istraživanje humanitarnog prava ........................................ 149.. 125........................................... 116................................................. 150.... Metode rada u nastavi ........................................................................................................................ 136..................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji.... 130....................................................................... 148............................................................................. Zdravi stilovi života ........... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ... 129..... III i IV razredu gimnazije .............................................................................. 126..... Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I.............. Vrtić bez konflikata.......... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ................ 139................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA....... Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji ............. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..... 114.............................. 122.............................. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama .................. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ..................... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj............................................... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima .... 145.. 118....... 146.................. 135... Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi .................. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama ......................... 119........... II OSNOVNA ŠKOLA..................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola).......................... 128........................... Interaktivne metode u nastavi ........................................................................................................ Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ............... Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja..... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ..... 132......................................... 127.. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi............... Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole .............................. 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora . 117.... 152......................... 134........... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) .................. 143...................................... Neumjetnički tekst u nastavi jezika................... 137.. 131. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ......

.......................................................... 158.....................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153.......................................................................................................................................................... 159......................... Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja... Pedagoška upotreba ICT-a . 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA .............................. 203 155.............. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora....................... 161............. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama ................................................................. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ............. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?................................................... 157....................................... Interaktivna obuka – program za trenere ......... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) ......................................................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama .......... 203 156.. 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ........ 201 154........ 162........ Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) .... 160... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija............................. Mentorstvo nastavniku pripravniku ...... 163...............

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zavod za školstvo Crna Gora 13 . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. rok za prijavu učesnika je 5. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. novembar 2011. novembar 2011. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. Termin realizacije jednog seminara: 19.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. Teme: 1. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja.

Teme: 1. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Novaka Miloševa 36. Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta.me Broj telefona: 020-230-079. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. decembar 2011.. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. Termin realizacije jednog seminara: 20. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. predmetima građansko vaspitanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. istorija. januar 2012.. rok prijave učesnika je 31. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. 14 Zavod za školstvo Crna Gora . Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta.

fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. kompetentnosti.). osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. kognitivistička itd. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. dr Dijana Vučković. na mogućnost rješavanja problema. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Teme: 1. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . poštovanju i demokratskoj proceduri). usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama.. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. ukazivanje na značaj auditivnih. motornoj. glasovna osjetljivost. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. komplementarnosti. analiza iskustva i prakse. lingvističke. glasovna osviješćenost. Danila Bojović b. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). dr Nada Šakotić i doc. specijalnoj.b. znanja. Nikšić E-mail: dijanav@ac. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. Različite vrste čitanja 3. auditivnoj.. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. pomoću interaktivnog pristupa. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. informisanje o disleksičnoj. doc. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda..me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. Različite vrste pisanja 4. analitičko-sintetičke sposobnosti.). ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. primjena i promjena prakse). Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. metodskih postupaka i oblika rada.

motorna disgrafija. Disgrafičan rukopis 21. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Disortografija 22. do 23. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. Nedostatak verbalnog pamćenja 11.) 8. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Jezičke disgrafije 20. specijalna disgrafija 17. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. grafikoni. Disleksična disgrafija. Razvojna disgrafija 16. mape uma. Vizuelne disgrafije 18. godine. Elementi disgrafije 15. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Auditivna disgrafija 19. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobra 2011. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati)..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5..

Termin realizacije jednog seminara: 25. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. dnevno) 2. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Upotreba udžbenika u nastavi 5. Nastava govora. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. Teme: 1.b. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. 26.. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. izbori) 6. Planiranje nastave (godišnje. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola. tj. i 27. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Kolašin E-mail: gobra@t-com. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. razmjena materijala i ideja. određivanje ciljeva časa. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. efikasnost u planiranju časa. mjesečno. januar 2012. slušanja. čitanja i pisanja 3. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović.

i 6.me Broj telefona: 069-616-160. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. i 2. ocjenjivanje. nastava. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. virtuelna učionica. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. i 4. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. Kotor E-mail: ivonaj@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. forum. Stari grad 320. 5. Teme: 1. kalendar. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. preko Interneta (e-mail. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. poruke). i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). Budva. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. i 8.

Zavod za školstvo Crna Gora 19 . sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. i 16. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. i 14. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. i 12. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i 10.

Termin realizacije jednog seminara: 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). novembar 2011. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. omladinska b.. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4.marina@yahoo. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. Bijelo Polje E-mail: simovic. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3.b. Teme: 1. 20 Zavod za školstvo Crna Gora .

me Broj telefona: 067-512-121. godine. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. snezanam@zuns. Teme: 1.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. 020-640-809. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). prateće radne sveske i priručnici). izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. 067-579-100. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. decembar 2011. eksperimentisanje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b.com. interaktivne radionice i diskusija. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. predviđanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. Ciljna grupa: nastavnici biologije. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 10.me. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. desamalidzan@yahoo. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović.. provjera. Metode i tehnike rada: prezentacija. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2.

Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. Virpazar E-mail: aperov@t-com. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. izložba. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. izrada prezentacija – Power Point. videomaterijal.me Broj telefona: 030-711-050. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. 22 Zavod za školstvo Crna Gora . inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. predavanja i prezentacija. posteri. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. Teme: 1. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera.

sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. Teme: 1. videomaterijal. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. determinacija sakupljenog materijala. Virpazar E-mail: aperov@t-com. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija.me Broj telefona: 030-711-050. izrada prezentacija – Power Point. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . izložba. posteri. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. izrada terenske dokumentacije. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. predavanja i prezentacije. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. tj. nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu.

ali i u vezi s principima održivog razvoja. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. odnosno tri sata dnevno.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. zaštite životne sredine i održivog razvoja. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno). vještine. 24 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. Ul. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. Džordža Vašingtona b. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. Teme: oblast ekologije.. dr Slobodan Radonjić i prof. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Komponente životne sredine (vazduh. Ljudske aktivnosti (energija. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. otpad. naša planeta. vođenje debate i timski rad. voda. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). formulisanje pitanja. zakiseljavanje. Teme: 1. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. šumarstvo. transport. industrija. mora i okeani) 5. Termin realizacije jednog seminara: 5. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). uništavanje ozonskog omotača. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. zemljište. dr Kliment Minđov. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. novembar 2011. prikupljanje. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . razvijanje kritičkog mišljenja. godine. hemikalije) 3. Globalni izazovi (klimatske promjene. turizam) 4. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. analiziranje i prezentovanje podataka. Ispitni centar Crne Gore. Vrijednosti (potrošačko društvo. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. ljudska prava. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. buka. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. biodiverzitet) 2. poljoprivreda. životna sredina i zdravlje.org Broj telefona: 20-210 226.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. povećanje znanja i motivacije učenika.. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. godine.me Broj telefona: 052-361-336. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. saradnja. Savremene metode u nastavi 2. Teme: 1. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17.b.septembar@t-com. Žabljak E-mail: 17. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. mart 2012. Hemija – savremeni pristup nastavi. bolja korelacija u nastavi. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. Termin realizacije jednog seminara: 9. Ciljna grupa: nastavnici hemije. septembar”. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. i 10. 26 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. fizike i biologije.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. rad u timu. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Metode u nastavi sociologije 3. kreiranje scenarija časa. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. razumijevanje taksonomskih nivoa. Teme: 1. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. Branka Ćopića 4. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje.

Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: cazim. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. Crna Gora i Evropska unija 11.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Evropa građana. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Institucija EU i njihove nadležnosti 5. radionice. Metode i tehnike rada: predavanja. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.gov. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul.. Vaka Đurovića b. objašnjenje ideje za nastanak EU. kvalitet življenja građana. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).fetahovic@mps.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14.b. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. grupni rad i interaktivne metode. istorijata i nadležnosti institucija EU. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Teme: 1. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9.

informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. Institucije EU i njihove nadležnosti 5. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. radionice. istorijata i nadležnosti institucija EU. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Metoda i tehnike rada: predavanja. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3.fetahovic@mps. grupni rad i interaktivne metode. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Teme: 1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6.gov. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. Jedinstveno tržište EU. Evropa građana. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika.

razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. i 27.co. dubinske odlike kulture i forme represije. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. medijska pismenost. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. 25. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Teme: definicija i funkcija medija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. januar 2012. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 24. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. rodni stereotipi. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). sociologije. Dragoljub – Duško Vuković. medijska poruka kao konstrukt. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . jezik medija. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. manipulacija u medijima. 26. psihologije. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). program su dopunili: mr Janko Ljumović. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. predstavljanje nastavnih materijala.doc. posebno u nastavu jezika i književnosti. iskustva u implementaciji. recepcija. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. godine. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. filozofije i istorije.

književnosti i psihologije). Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. 2. filozofije. fasciklu. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . osvježenje. video prezentacija i diskusija. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije.. 3. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Pojam. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). štampani materijal. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. Metode i tehnike rada: radioničarski rad. Budva E-mail: krstovukovic@gmail.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. i sertifikat). Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. priručnik za nastavu. 4.

Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. stvaralaštvo. 4.dijalog. sticanje funkcionalnih znanja. Mila Kilibarde 7. 2. dan 1. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. opažanja i pamćenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. razvoj samopuzdanja. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. motivacije i kooperacije kod djece. 3. naročito darovitom. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. Teme: 1. originalnosti. 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. a pokreće ga mašta. 3. dan 1. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. 2. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. radoznalosti.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. analiza radova. mašte. 32 Zavod za školstvo Crna Gora .

cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). januar 2012. bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. (najmanje 25 učesnika). Termin realizacije jednog seminara: 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. Zavod za školstvo Crna Gora 33 . i 27. godine.

Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. Termin realizacije jednog seminara: 28. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. izrada materijala. analizu. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. simulacije aktivnosti. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. i 29. ažuriranje centra) 2. Teme: 1. dokumentovanje. izrada rekvizita. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. Bar E-mail: jpivim@t-com. edukacija roditelja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada. januar 2012. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. domaći zadaci. diskusije. evidentiranje. opremanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. prikazi i prezentacije i dr. godine. 34 Zavod za školstvo Crna Gora .

Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. Milana Popovića 1. „staza sa preprekama”. novembar 2011. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Orijentaciono kretanje 7. Kooperativna aktivnost 2. Preventivno vježbanje 3. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj. stanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. Podgorica. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. Teme: 1. rok prijave učesnika je 5. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Poligon. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati).

formiranje i vođenje evidencije o praćenju.gov. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. godine. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5. pomoćnici direktora i direktori. Podgorica E-mail: nermin. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. april 2012. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Praćenje motoričkog znanja 4. Termin realizacije jednog seminara: 14. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pedagozi i psiholozi. vrednovanju i ocjenjivanju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. Vrednovanje 6. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. Plužinska 41.hajdarpasic@zzs. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. 36 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).me Broj telefona: 069-463-462. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2. Termin realizacije jednog seminara: 5.b. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. novembar 2011. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 37 . Klasični ples 3.. demonstracije i praktično vježbanje). informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. godine. diskusije. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. Savremeni ples 4. Nikšić E-mail: siki14@t-com. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. Ples – savremeni. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. jačanje povjerenja u sebe. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b.

. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. socijalizaciju. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. komunikacija. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. lukarstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. V proleterske 17. posebno. Percepcija 5. Tijelo 13. Petar Pejaković Adresa: Ul.. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. video.). priredbe. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima.com Broj telefona: 078-103-225. Igra 2. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. igrokazi. Govorne. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. Lik 14. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. fizičke i psihofizičke radnje 11. autentičnost. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. recitali. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. Komunikacija 3. Imaginacija 4. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. Govor i glas 12. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora . Radnja 9. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. Improvizacija 8. Dramski tekst. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima. i proširivanje teorijskog i. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. scenski pokret i govor. Jezik. žanr i stil 15. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. osamostaljivanje. Sukob 10. Rad na sebi 7. radnja – drama). žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina.

januar 2012. produkcijska) 17. organizacijska. evaluacija 20. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. psihološka. Antropologija scenskih umjetnosti 19. menadžment. Termin realizacije jednog seminara: 18. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . Etika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. dramaturška. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. godine. tehnološka. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i 20. pedagoška. društvena. kritika. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 19.

Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Nanošenje glazure: polivanje. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. Upoznavanje s materijalom 15. nanošenje četkom 13. Biskvitiranje – proces. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Mogućnosti: skica. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. razvoj oblika na skici i kolu. ideja. moguće greške pri sušenju 6. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. pojam sinterovanja. osnovne karakteristike gline. Biskvitiranje – proces. „glistice” kao dekoracija) 4. umjetnost. funkcija i oblik. rad oko i unutar modela) 5. Keramika – tradicija. nanošenje četkom 8. Sušenje – proces.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. Rad „iz ruke”.atelje@gmail. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. umakanje. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. Bar E-mail: dekupaz. podjela keramičkih proizvoda. isijecanje. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. termički tretman. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. tok. tok. Rad na točku (informisanje o principima rada. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Nanošenje glazure: polivanje. Rad sa pločama (pravljenje ploča. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . lični doživljaj gline. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. Sušenje – proces. umakanje. ideja i oblik) 10.

Zavod za školstvo Crna Gora 41 . podjela keramičkih proizvoda. pojam sinterovanja. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. nanošenje četkom 20. Bušenje – proces. umakanje. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. mart 2012. fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. Termin realizacije jednog seminara: 23. Biskvitiranje – proces. 24. i 25. godine. tok. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nanošenje glazure: polivanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. termički tretman.

efekat „ispucalosti”. pravljenje skice 3. fiksiranje motiva 9. „Shaby shic” tehnika. Osnovna tehnika dekupaža. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. Retrospektiva urađenog. sklapanje kompozicije boje i motiva. nanošenje medijuma. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. „obrnuti efekat”. pravljenje kompozicije 4. kompozicija boje i motiva 10. način rada. neupotrebljivih stvari. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). sklapanje kompozicije motiva. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Rad na platnu. Teme: I faza 1. rad na kartonskim podlogama. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. fiksiranje 8. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. Rad na staklenim površinama. Rad sa struktur-pastom 12. postupnost sušenja. individualni i frontalni pristup. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. mogući problemi u radu 7. mogući problemi 5. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Bar E-mail: dekupaz.atelje@gmail. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). mogući problemi u radu 6. tj. Odabir predmeta za rad. efekat „kore drveta”. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). odabir motiva.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. medijuma. Rad na gipsanim odlivcima. Odabir boja. reciklaža starih. Rad na drvenim podlogama. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11.

Termin realizacije jednog seminara: 5. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 43 . i 6. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. Teme: 1. Zapažanje ritma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. vizuelno-prostornom. Bar E-mail: dekupaz. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). plesni korak. o sadržaju igre. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. inspiracije. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. Priprema za ples. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. Termin realizacije jednog seminara: 21. godine. 22. i 23. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. motivacija djece. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. oblici kretanja. projekcije realizovanih plesnih projekata. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. držanje tijela) i plesnu koreografiju. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. formiranje plesne koreografije 7.atelje@gmail. osmjeh. april 2012. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja.

obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. demostracije. rad na sebi. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. socijalni. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. interaktivna obuka. upoređivanje. igra uloga. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela.com Broj telefona: 068-460-221. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. i umjetnička edukacija. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. pojedinačno. sposobnost planiranja. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma.s. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. 069-560-221. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. rad na sceni. radmila. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. umjetničko vrednovanje. analiza tekstualnog materijala (priče). analiza.com. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. emocija i duha. podsticaj darovitosti i kreativnosti. od pojedinačnog ka opštem. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. sumiranje. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. u paru i u malim i velikim grupama. Teme: 1. uma. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. predavanje. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. medicinske sestre i stručni saradnici. Prva proleterska 27/10. dramatizacija teksta. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. kreativnost i darovitost. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. osvješćivanje. organizacije i realizacije. umjetnička interpretacija testa. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. koncentracije i samostalnosti u radu. multimedijalna prezentacija. na taj način. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27.knezevic@gmail.

decembar 2011. godine. Termin realizacije jednog seminara: 16.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. i 17. Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. 46 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika.

pedagozi. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. igre uloga itd. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka). zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. prezentacije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). psiholozi. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . debate.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. Metode i tehnike rada: radionice. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. defektolozi i visokoškolski nastavnici. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. ljekari. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori.). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. za ostalu djecu. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja.co. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. edukacija nastavnika. psiholozi. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. fizioterapeuti itd. za roditelje djece s posebnim potrebama. mini-lekcije. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. defektolozi. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole.

Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Posmatranje i procjenjivanje 4. Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. u okviru navedenog programa. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Podsticanje razvoja govora 9. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Podsticanje intelektualnog razvoja 10.

Ciljne grupe: nastavnici. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. bez obzira na različito porijeklo. Zavod za školstvo Crna Gora 49 . Roxane K. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. dr Saša Milić. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. SAD) – Kirsten A.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. Hansen. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji.co. kulturnim i drugim razlikama. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. u ulozi asistenata. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa.

podsticajna sredina za razvoj. u okviru navedenog programa. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. uticaj konteksta na posmatranje djece. njegovanje romskog jezika i kulture. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. rad u timu. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. vrste dječjeg portfolija. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. tematsko planiranje. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. individualizacija. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. principi i stilovi učenja. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). – II modul: stvaranje zajednice. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. kooperativne aktivnosti. i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. socijalno-emocionalni razvoj djece. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. U prvoj godini su tri seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. razvoj matematičkih pojmova. vještine partnerske komunikacije. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. – III modul: dječji portfolio. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. portfolio učenika. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. učenje kroz igru. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . evaluacija programa rada sa učenicima. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. učenje kroz projektno planiranje.

vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. Podgorica E-mail: katarinat@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. razne tehnike grupnog i individualnog rada. Roxane K. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja.. bez obzira na različito porijeklo.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović.me. Hansen. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Georgetown University Child Developement Center – USA. dr Saša Milić. kulturnim i drugim razlikama. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. biljanam@pccg..co. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. i NVO Pedagoški centar Crne Gore.

vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. podsticajna sredina za razvoj. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. U prvoj godini su tri seminara. razvoj početnih matematičkih pojmova. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. vrste dječjeg portfolija. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. pedagozi i psiholozi. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). u okviru navedenog programa. individualizacija. evaluacija programa rada sa djecom. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. učenje kroz igru. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). objašnjenje suštine dječjeg portfolija. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. dječje stvaralaštvo. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. rad u timu. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. i razvoj samopoštovanja kod djece. vještine partnerske komunikacije. kooperativne igre i aktivnosti. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. socijalno-emocionalni razvoj djece. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). principi i stilovi učenja. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. učenje kroz otkrivanje.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. Metode i tehnike rada: radionice. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. godine. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. debate. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. pedagozi. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. psiholozi. Podgorica E-mail: sasam@pccg. razvojnim specifičnostima. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. decembar 2011. Teme: 1. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Agresivnost kod djece 5. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. tj. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. mini-lekcije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. prezentacije.co. Hipoaktivnost kod djece 4. Hiperaktivnost kod djece 3. razvojnim specifičnostima. defektolozi i visokoškolski nastavnici. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. hipoaktivnom. Termin realizacije jednog seminara: 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. nastavnici predškolskog vaspitanja. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). igre uloga itd. u okviru navedenog programa. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). i 4. razvojnim specifičnostima. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece.

Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. Dragana Mijatović. Ljiljana Krsmanović. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. klasifikacija tjelesnih smetnji. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . PNS-a i hronične smetnje. autizam i hiperkinetički sindrom). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. i slično). matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. redukacija i kompenzacija. Nataša Knežević. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. Mirjana Vučinić. indvidualizacija. upis u školu slabovide i slijepe djece. stariji razredi) 3. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. Teme: 1. klasifikacija oštećenja i učestalost. osnovni principi rada. percepcija). specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. disgrafija.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. definicija oštećenja vida. CNS-a. pamćenje. Suzana Koletić. III i IV razred. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. slijepo dijete kao svako drugo dijete.

pet dvodnevnih seminara. ciljevi za matematiku i maternji jezik. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti. tj. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 55 .

socijalni model pristupa hendikepu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. prezentacije. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. Jezik i modeli pristupa hendikepu 3. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije... 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija. Ljudska prava 2. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. Izjednačavanje mogućnosti 4. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Termin realizacije jednog seminara: 17. godine. inkluzivno obrazovanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33. Teme: 1.org Broj telefona: 020-623-734. načini pristupa djeci s hendikepom.. Gojka Radonjića 85. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). 56 Zavod za školstvo Crna Gora . simulacije itd..). rad u malim grupama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. izjednačavanje mogućnosti. decembar 2011.

Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. dr Veselin Mićanović. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. Karakteristike matematičkog pojma 3. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. na osnovu toga. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike.. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. odgovarajućih načina rada. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. Problemi računanja 9.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. dr Dijana Vučković i doc. Danila Bojovića b. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. doc. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija.b. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. Teme: 1. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6.

Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. rok prijave učesnika je 5. do 18. Evaluacija. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). 58 Zavod za školstvo Crna Gora . decembra 2011. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). zavisno od opterećenja nastavnika. sugestije. a mjesto izvođenja – Podgorica. Termin realizacije jednog seminara: od 15.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. novembar 2011. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. komentari. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13.

kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. nastavnici. Lajović-Lalatović’’) 6.. Indeks za inkluziju – metodologija 4. Inkluzivni pokret 3. uprava škole i roditelji. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). partnerstvo i timski rad. Ciljne grupe: učenici. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. Pravo na različitost 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Zmaj-Jovina b. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. oktobar 2011. Teme: 1. psihološko-pedagoška služba. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. upitnica) 7.b. Pokazatelji (rad u grupama) 5. Termin realizacije jednog seminara: 1. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. Zavod za školstvo Crna Gora 59 .me Broj telefona: 067-244-560.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. godine. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. prezentacija upitnika prioriteta 8. Podgorica E-mail: low@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima.

analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. dr Nada Šakotić. mr Jasmina Đorđević i doc. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Razvijanje multiple inteligencije 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. Teme: 1. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. godine. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. oktobar 2011. Nikšić E-mail: dijanav@ac. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. analiziranje načela i metode Glifordovog modela. Termin realizacije jednog seminara: 1. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Podsticanje kreativnosti 8. Gardnerov model 6. Gilfordov model 5.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. Multipotencijalnost 3. Nadarenost 4. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.

procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Teme: 1. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. Praćenje. Značaj. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Podgorica E-mail: tabo@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. Ciljna grupa: pedagozi. Vlada Ćetkovića 11. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). posmatranje. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 62 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. novembar 2011. i 10. Termin realizacije jednog seminara: 9.

Dislalija 7. timski rad. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). Disgrafija 6. Izrada IROP-a. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. 069-766-898. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. komunikacija s roditeljima. Disleksija 5. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. Uvodna radionica – očekivanja 2.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Diskalkulija 8. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. psiholozi i direktori škola i vrtića. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Nikole Ljubibratića 78. pedagozi. osnove oligofrenopedagogije. Teme: 1. nastavnici razredne i predmetne nastave. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. primarna reakcija. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. godine. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

Grafikon aktivnosti 9. i 4.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Problematično ponašanje 10. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. diskusije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. dan 1. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. decembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. motornih. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). i Mollie White. Termin realizacije seminara: 3. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. Jo Birbek. dan 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. školski psiholog. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. trener. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. god. Svetozara Markovića 32. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. Teme: 1. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. grupni i individualni rad. 64 Zavod za školstvo Crna Gora .

liste osobina prihvatljivog vaspitača.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. Teme: I modul 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 65 . informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. Imlementacija na konkretnom primjeru 2. doc. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. godine. Izrada IROP-a – I dio 3. Inkluzivni pokret 2. mart 2011. dr Nada Šakotić. razvojnih teškoća. Termin realizacije jednog seminara: 24. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. tj. tokom zajedničkog rada. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. doc. Prihvatanje različitosti 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. dr Tatjana Novović.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. diskusija. Izrada IROP-a – II dio 4. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. formiranje.

stručnih saradnika škole i drugih institucija. februar 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. primjenu. Termin realizacije jednog seminara: 4. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). dan 1. Podgorica. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. Crna Gora E-mail: gojana. šta treba da sadrži IROP. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). 66 Zavod za školstvo Crna Gora . načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. dan 1. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. planiranje)? 3.djuraskovic. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. roditelja.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. Teme: 1. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a.jpuljp@t-com. arhitekte Milana Popovica 1. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. godine. praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. Metode i tehnike rada: predavanja.

Dislalija – pojam. primarna reakcija. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. prepoznavanje. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. individualne vježbe na času 6. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Posebni i prilagođeni programi. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. komunikacija sa roditeljima.me Broj telefona: O31-342-173. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. Disleksija – pojam. osnove oligofrenopedagogije. aktivnosti u grupi 5. individualne vježbe na času. segregacija. osnovne smjernice u tretiranju. Teme: 1. pedagozi. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. prepoznavanje.me. vježbe u grupi. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. pravilna i aktivna opservacija. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. prepoznavanje. timski rad. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. prepoznavanje. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. do formiranja pojma broja). Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. dinamike i sadržaja. integracija. orijentaciona prognoza 4. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Disgrafija – pojam. inkluzija. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. Nikole Ljubibratića 78 . s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. psiholozi i direktori škola i vrtića. adekvatne individualne vježbe na času. Diskalkulija – pojam. c. 069-094-364.v@t-com.

godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 22. oktobar 2011. i 23.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. princeze Ksenije 6. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju.interakcija. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. teški oblici autizma. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. Efekti primjene intezivne interakcije 3. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. pomoć nastavniku. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. rad u timu. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. Podgorica E-mail: intenzivna. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. pristup stimulacije. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. kratak pregled toka procesa učenja. personalni asistenti.me@gmail. Teme: 1. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. formulari za sesije intenzivne interakcije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku). videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). efekti i ciljevi intenzivne interakcije. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju.

70 Zavod za školstvo Crna Gora . pregledanje i analiza videosnimaka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati). Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika. Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije.

Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. i 25. Budimir Mrdak.). Jelisavka Gavranić.com Broj telefona: 067-400-169. godine. fizioterapeuti). pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. medicinsko osoblje (medicinske sestre. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. zdrava ishrana). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život. Teme: 1. upotreba pribora za stolom). iznošenje vlastitog stava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. sklapanje prijateljstva.interakcija. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . princeze Ksenije 6. i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama.. samozbrinjavanja.. socijalizacije. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. Igor Tomić. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44.me@gmail. Marina Vučeraković. 24. jačanje samopuzdanja. Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. 069-560-512. verbalna i neverbalna komunikacija) 2. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. Termin realizacije jednog seminara: 23. januar 2012. Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Ciljne grupa: vaspitači. sređivanje stola nakon obroka. stručni saradnici. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. Podgorica E-mail: intenzivna. personalni asistenti. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. samostalno oblačenje i obuvanje. održavanje sredstava i pribora za rad) 4.

konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima). Tehnike učenja. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. radoznalosti.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. memorije. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. Tehnike učenja I 2. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. opažanja i pamćenja. NTC sistem učenja . i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. Teme: I dan 1. sticanje funkcionalnih znanja. Neurofiziologija učenja 2. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . stimulacija i rana identifikacija darovite djece.com Broj telefona: 068-315-330. Funkcionalno razmišljanje 4. Tehnike učenja II 3. stvaralaštvo. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama.tanja@gmail. Bar E-mail: vujovic. razvoj samopuzdanja. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. Tehnike memorije II II dan 1. motivacije i kooperacije kod djece. analiza radova. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Mila Boškovića H/13. Tehnike memorije 3.

Termin realizacije jednog seminara: 16. februar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. i 17. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. Zavod za školstvo Crna Gora 73 . godine. i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi).

kvaliteta sredine i životnih navika 7. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i 25. Vaka Đurovića b. Aida Hakimi-Osmanbegović.b. zdravstvene i socijalne zaštite.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: t. Sonja Vasić. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. Svetlana Dujović.milic@mps. Partnerstvo sa roditeljima 5. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. Marijana Bulatović. mart 2012.gov.. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. 24. Inkluzivni pokret 3. godine. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Servisi podrške i mape 8. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Teme: 1. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Jadranka Radulović. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. Predrasude 9. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Svjetlana Kovačević. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama.

Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. Optimalni kanali komunikacije (strategije. Termin realizacije jednog seminara: 12. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. facijalna ekspresija i govor tijela. konkretni objekti kao znakovi. Teme: 1. naja_kostic@hotmail. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . osnovnih škola. korišćenje različitih formi komunikacije. defektolozi) predškolskih ustanova. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. fotografije. 13. godine. podjela časa na dionice. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. aktivnosti. ciljevi) 5. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com. simboli. sistem razmjene simbola i slika. april 2012. teškoće u komunikaciji i učenju. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. pisane riječi) 3. i 14. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47. grupni rad. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. rutine. jun”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. koraci. govor. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju.me. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. pedagozi. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave..) 4. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje.

specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. i grupni i individualni pristup. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). medicinske sestre i stručni saradnici. Bar E-mail: dekupaz. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. 25. Termin realizacije jednog seminara: 24. februar 2012. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).atelje@gmail. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. godine. i 26. regresija). Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih.

prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. Nikole Tesle b.. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. Teme: I dan 1. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Razvojne smetnje i teškoće 3. osposobljavanje za izradu IOP-a. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.b. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. Inkluzivni pokret. mart 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). IROP – I dio II dan 1. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . IROP (izrada)– II dio 2. i 17. Nikšić E-mail: jack21@t-com. Problematično ponašanje – I dio 3. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. Termin realizacije jednog seminara: 16. godine. Problematično ponašanje – II dio 4.pravo na različitost 2. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. Teme: 1. osnaživanje ličnog identiteta. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. Ukupno. artefakata) 3. multikulturno i transformaciono obrazovanje. januar 2011.co. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. Dakle.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. u okviru navedenog programa. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. slavljenje ljudskih kvaliteta. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. prof. izgradnja zajednica. Alma Flor Ada i F. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. i 31. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Termin realizacije jednog seminara: 29. fotografija. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. i 30. korišćenje priča. dr Dawn Tankersley. godine. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Nancy Jean Smith. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.

zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. priča o imenu) 2. kao i oblike u kojima se javlja opresija. Ukupno. etiketiranje) 6. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. Norme i očekivanja 2. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. dr Suzan Rona. ishodi. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. problematizacija. Od oglašavanja do djelanja 11.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. domeni funkcionisanja. Dakle. očekivanja. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. konstruktivističko slušanje) 5. prof. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. dijalog kao proces) 10. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. važnost konteksta) 3. reci javno) 8. tako i institucionalnu). Identifikacija (tri kulture) 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. dr Nancy Jean Smith. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 .co. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. Teme: I modul 1. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ciljne grupe: nastavnici. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto.

u okviru navedenog programa. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. i 29. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. i 27. 28. O opresiji 11. mart 2012. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. i 30. primjena DEI modela) 4. i 29 april 2012. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. Društvena klasa 9. Termin realizacije jednog seminara: 28.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Interkulturna osjetljivost 8. Na prvom. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. dok se na drugom. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. godine. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. DEI model (tri fotografije. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. 80 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). koji traju šest dana.

Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. gimnazija i srednjih stručnih škola. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5. vođenje projekta. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . prezentacija portfolija na nivou škole. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu. godine. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. opštine. istraživanje i rješavanje problema.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. Ukupno.. program traje pet mjeseci. rad sa učenicima – 18 sati.b. Ja. Termin realizacije jednog seminara: 19. organizovanje timskog rada. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. narod. Plan akcije za rješavanje problema 7. Mi. regije i države. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. Pojam javna politika 2. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. i direktori osnovnih škola i gimnazija. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.. Danila Bojovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Teme: 1.

Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14.. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. roditelji. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Jovana Ćetkovića 14. godine. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija.. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. 24 radionice – ukupno 48 sati). 82 Zavod za školstvo Crna Gora . Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. uprava škole. 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53. Radmila Đerković. Ciljne grupe: nastavnici. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. Poštovanje dječjih prava 9. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul..) 2. porodici. Prava i obaveze učenika u školi 6. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. nastavnici. roditelji.. Termin realizacije jednog seminara: 19. psiholozi. Prava i obaveze mladih u porodici 7. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. društvu. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. novembar 2011. Saradnja između škole i porodice 8. Odnosi povjerenja u školi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Azra Jasović. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa.

uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. stablo ljudskih prava) 3. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. ali i ostalih. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo.. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Danila Bojović b. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. Teme: 1. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. nacionalni identitet i globalizacija) 2. Termin realizacije jednog seminara: 25. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. koju treba zadovoljiti na otpimalan način. novembar 2011.b. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). Zavod za školstvo Crna Gora 83 . stvaranje i poštovanje pravila) 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. već kooprerativnim učenjem. Nikšić E-mail: liberom@t-com.

Antisemitizam (definicija. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Vasa Raičkovića 5. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. Rasizam (definicija. aktivnost) 8. stragetije 5. aktivnost) 7. Kultura i iskustva iz kulture 3. ksenofobija (definicija. Etiketiranje – kredo podrške 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. partnertstvo i timski rad. Vrednovanje različitosti 2. Komunikacija 10. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. diskriminacija. Etnocentrizam. Ciljne grupe: nastavnici. aktivnost) 6. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. Multikulturna i interkulturna društva 3. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. strategija. Grupe kojim pripadamo 8. 24 radionice – 36 sati). Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. Evroželjeznice 9. Identitet – definicija. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . Netolerancija (definicija. Teme: I modul 1. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. strategija.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55. psihološko-pedagoška služba. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. aktivnost) 9. strategija. Moć (definicija. uprava škole i roditelji. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. Kultura/subkultura – definicija. Stvarnost naših društava – različitost 2. strategije 4. strategija. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. strategija. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima.

Termin realizacije jednog seminara: 1. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 85 . godine.

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati).com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. timskog rada i izrade projekata. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. Teme: komunikacija. kada je to opravdano. preuzimanje rizika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative. unapređenje komunikacijskih vještina. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Branka Ćopića 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. aktivno djelovanje. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. i SSMO analiza. kooperativan i fleksibilan rad. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. timski rad. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail.

identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. uvid u model multikulturnog obrazovanja. Dijalog među rodovima 10. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. roditelji i šira zajednica). Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. nastavnici. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. ICCG). školska adminsitracija. Etika u dijalogu 4. roditelji. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. Teme: 1. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. CSO. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. Demitologizacija istorije 5. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. roditelji.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. Vukice Mitrović 8. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. Vještine pregovaranja 8. stručne službe. uprava škole. ZzŠ. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Religijski dijalog 6. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta.

Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . Antropološka dimenzija dijaloga. završne naznake o dijalogu Teme 1. Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. Transformacija konflikata 13. Savremene metodologije društvenih nauka 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. 3. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. 2.

Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). Termin realizacije jednog seminara: 25. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. godine. novembar 2011. jula 2. prava djeteta. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. socijalna i ekonomska prava. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . politička. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). i širenje kulture ljudskih prava. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. Kulturna prava 9. Implementacija ljudskih prava 4. Ul. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prava manjina i multikulturu. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. Ekonomska i socijalna prava 7. Interkulturni dijalog 12. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Građanska i politička prava 6. Pravo i multikultura 11. prava u oblasti kulture. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. Prava djeteta 10. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Kolektivna prava 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. 13.

januar 2012. Bijelog Pavla 16. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Teme: 1. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Olivera Pavićević. Momir Dragićević. Istorija ljudskih prava 2. Mehanizmi zaštite 4. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikolaj Knežević. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: 27.

Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. oktobar 2011. Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul.me. godine. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. Teme: 1. Metode i tehnike rada: predavanja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). U skladu s tim.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore.kancelarija@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 91 . Podgorica E-mail: gender. i 22. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Termin realizacije jednog seminara: 21. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. gendervrcg@ t-com. Takođe. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. radionica. interaktivni rad i alternativno učenje. Stanka Dragojevića 2.

5. nastavnici. Termin realizacije jednog seminara: 4. Podgorica E-mail: sonja. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. šira zajednica itd. Jovana Tomaševića b. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. uprava škole.). i 6. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. roditelji. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima.b. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. Načini preventivnog djelovanja 6. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici.me Broj telefon: 067-425-001. Ministarstvo kulture i medija. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. osnovni pojmovi 2. Posljedice trgovine ljudima. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. Teme: 1. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . MO IOM. Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. primjeri iz prakse 5. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. godine. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. Trgovina ljudima.perisic@gov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. novembar 2011..

rad u parovima. i 21.com. akvarijum. pojedinačne i grupne prezentacije. sa potpunim poštovanjem. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. kovacevic. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. odnosno kao ravnopravan pojedinac. mini-lekcije. Veljka Vlahovića 5. potreba i vjerovanja. kooperativno učenje. Teme: 1. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. simultana individualna aktivnost. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. Analiza problema (istraživanje uzroka. donošenje zajedničkog cilja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju.montenegro@gmail. studije slučaja. Termin realizacije jednog seminara: 20. tehnika akvarijuma. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. Uzroci. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja. godine. rad u malim grupama. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove.sava@gmail. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. vrijednosti i uvjerenja. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. prezentacije. grupne diskusije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. prepoznavanje potreba. emocionalnom i socijalnom planu. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. januar 2012. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. pristup usmjeren ka individui. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. stavova. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). igre uloga.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. Podgorica E-mail: coo. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. stavova i ponašanja. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

zaštita od droga.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. Termin realizacije jednog seminara: 14. razredne starješine. pravo na igru 7. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. Uvod u dječja prava. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. psihološko-pedagoška služba i učenici. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). pravo na zdravu okolinu 6. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 94 Zavod za školstvo Crna Gora . obrazovanje 5. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pristupačnost i samostalan život. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. socijalni model. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. godine. duvana 8. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. samostalno ili u saradnji. nediskriminacija. Miloša Obilića S2b. Teme: 1. april 2012. alkohola. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. Nikšić E-mail: milan. smeštaja i hrane. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. 1. dan 1. II modul: 17. mart 2012. geografije i menadžmenta. i 4. dan 1. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. dan 1. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul.korac@ozon. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama. godine. Teme: I modul. i 18. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3.org. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. osvježenja na pauzama i putni troškovi). Zavod za školstvo Crna Gora 95 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. dan 1. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. 1. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. Vježba: Ekološki otisak 2. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. godine. beogradska S6-A. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. vježbe i radionice. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Metode i tehnike rada: panel diskusije. mart 2012.

definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. Veljka Vlahovića br. grupne diskusije. i društvene i građanske kompetencije). simultana individualna aktivnost. Termin realizacije jednog seminara: 12. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. 6. pojedinačne i grupne prezentacije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. planiran. Metode rada sa roditeljim. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). igre uloga. godine. kovacevic. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). maj 2012. timski rad i davanje/primanje povratne informacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. rad u malim grupama. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. 5. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. tehnika akvarijuma. prezentacije. Resursi u zajednici. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. 4. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . kooperativno učenje. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja.montenegro@gmail. rad u parovima. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. Teme: 1. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. Podgorica E-mail: coo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. akvarijum. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire.com. mini-lekcije. studije slučaja.sava@gmail. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole.

debate. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. kao i za samoevaluaciju nastavnika. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. i individualizovani pristup u podučavanju. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica E-mail: sasam@pccg.co. igre uloga. dr Dušanka Popović. CRI. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. pedagozi. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. dr Saša Milić. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. psiholozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. odjeljenju. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. mini-lekcije. mr Milja Vujačić. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. prezentacije. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. Miodrag Vučeljić. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja.

Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. u okviru navedenog programa. Interaktivna nastava iz matematike 4. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. tj. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. 72 sata seminarske obuke. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). najmanje 10 sati). ukupno 13 radnih dana. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. Saradnja između škole i porodice 4. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). 98 Zavod za školstvo Crna Gora . i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). u drugoj godini dva dana (ukupno. Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora 99 . u okviru navedenog programa. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). učeničkoj kooperaciji. Teme: 1. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. nastavnici predškolskog vaspitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. pedagozi.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. godine.co. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. Kooperativno učenje Autor: prof. između ostalog. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. 28. psiholozi. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). septembar 2012. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Termin realizacije jednog seminara: 26. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. i 29. 27. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6.

koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. dr Saša Milić. dr Dušanka Popović. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. medicinske sestre zaposlene u vrtiću. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. nadzornici i savjetnici. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Supervizija na terenu (u vrtiću. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. mr Milja Vujačić. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. rad u timu i upravljanje timom. Podgorica E-mail: sasam@pccg. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. vještine refleksivnog praktičara. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti.co. roditelji.

Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. principi i stilovi učenja. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. učenje kroz igru. najmanje 24 sata). učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. evaluacija programa rada sa djecom. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. šta je dječji portfolio?. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. u okviru navedenog programa. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. rad u timu. učenje kroz otkrivanje. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. radionica za čitanje i pisanje. filozofija programa. i to: u prvoj godini tri seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. vrste dječjeg portfolija. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. – III modul: evidencija vaspitnog rada. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. podsticajna sredina za razvoj. razvoj početnih matematičkih pojmova. i razvoj samopoštovanja kod djece. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. kooperativne igre i aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . stvaralaštvo i prljavi materijali. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. uticaj životne sredine na posmatranje djece. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

novembar 2011. i 19. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. godine. Termin realizacije jednog seminara: 18. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. 2. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. i kako da ih razvije? 4. koji učenika stavlja u centar. 4. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. Sesija 1.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. umrežavanje i saradnja nastavnika. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. facilitiranje. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Teme: 1. januar 2012. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. godine. i 27. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Konstruktivna povratna informacija 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. Termin realizacije jednog seminara: 25. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. 26. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Termin realizacije jednog seminara: 30. razumijevanje nove. učenja i podučavanja. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. predavanja. Shvatanja uloge nastavnika 3. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. diskusija. rad u timu. Milica Kostić. i 31. elementi efikasnog učenja 2. Đorđina Markuš.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. samorazumijevanje/razumijevanje. Vesna Pavićević. tolerancija. Teme: 1. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. Tanja Jokanović. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Uvod. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. vođenje i moderacija. Milan Jocić. stilovi učenja 5. Dragan Nikčević. podjela uloga. Slavoljub Marsenić. izmijenjene uloge nastavnika. godine. Duško Lučić.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. rad na konkretnom primjeru. Bosiljka Milošević. Branislav Pavićević. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). 108 Zavod za školstvo Crna Gora . razmjena ideja. pojedinačne i grupne prezentacije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Vasilije Kovačević. Kolbov ciklus učenja. Biljana Terzić. Slavko Peković. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. Vesna Damjanović. i rješavanje različitih problemskih situacija. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. saradnja. mart 2012. kreativnost. lična iskustva u učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.

dr Ivan Ivić. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. izvođenje i analizu nastave. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. Postupci aktiviranja učenika 7. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Vježba u analizi scenarija 5. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). gimnazija. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. prof. srednja stručna škola). Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Uloge nastavnika 8. Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Ciljna grupa: nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. Položaj učenika u školi 4. Metode nastave/učenja 9. Participacija učenika u procesu nastave 5. Bar E-mail: elementa@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. Aktivnosti nastavnika 6. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Aktivno učenje/nastava Autori: prof.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3.

110 Zavod za školstvo Crna Gora . 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine (bazični seminar). Termin realizacije jednog seminara: 24. i 26. februar 2012.

organizmička teorija. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . tj. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Teorije na osnovu kojih se oblikuje. teorije učenja. stavovi i ponašanje. Teme: 1. i rad sa učenicima adolescentima. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. stavovi i vrijednosti. biosocijalna teorija. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. Podgorica E-mail: tamara. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4.krivokapic@forum-mne. bihevioristička teorija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). u skladu sa njima. bratstva i jedinstva 4. godine. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). postignu najbolje rezultate. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. kreativnost i inventivnost u radu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. sloboda izbora i odgovornost. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. Termin realizacije jednog seminara: 19. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. posmatranje. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. Izrada instrumenta 4. godine. Struktura instrumenta 5. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Disleksija i disgrafija 2. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja. novembar 2011. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.

dr Ilaria Garogolia. kritičko mišljenje. dr Mimi Urbanac. razvijanje kritičkog mišljenja. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. problemski procesno učenje i 113 .com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Univerzitet u Trstu. Univerzitet u Ljubljani. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Pejzaži 8. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. dr Maja Simoneti. formulisanje pitanja. multidisciplinarni orijentisano učenje. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. interdisciplinarni pristup. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Pojam i elementi prostora 3. odvijali u prirodnoj sredini. Inovacija fondacija. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. Univerzitet u Trstu. mr Polona Demšar-Mitrovič. CEI Chiara Cecchetto CEI. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. kulturnih i socijalnih resursa. mr Stefania Bertolino. Ljubljana. širenje znanja o vrednovanju prostora. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. primjena planom i programom predviđene metodologije. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Elementi prostora 11. Univerzitet u Varšavi. Prostor i biodiverzitet 10. Univerzitet u Ljubljani. mr Claudia Ferluga. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. Univerzitet u Trstu. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. Zavod za školstvo. prikupljanje. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. ekonomskih. Slovenija. dr Elena Marchigiani. Univerzitet u Trstu. razumijevanje procesa koji su se. i razumijevanje odnosa između prirodnih. prof. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. Upotreba javnog prostora 7. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. analiziranje i prezentovanja podataka. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. i Nevena Čabrilo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. Vanessa Linardou. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. tokom vremena. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. Barbara Fabro. Fakultet za geografiju. Opažanje prostora svim čulima 9. Istraživanje prostora 4. dr Tatjana Resnik-Planinc. Fakultet za geografiju.

Termin realizacije jednog seminara: od 22. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 114 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobra 2011.

5. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. Termin realizacije jednog seminara: 5. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. 7. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). 4.b. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 2.. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011. 6. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. godine. Kotor E-mail: scekic@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. Teme: 1.

razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. pomoćnici direktora. dr Veselin Mićanović. dugi i treći ciklus osnovne škole). Nikšić E-mail: vele-nk@t-com.b. komentari. Danila Bojovića b. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. Primjena računara u nastavi Autori: doc. godine. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. dr Dijana Vučković i doc. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. doc. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. pedagozi i psiholozi. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Učenje na daljini 7.. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. Etape primjene računara u nastavi 6. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. januara 2012. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Termin realizacije jednog seminara: od 28. nastavnici u srednjoj školi. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. Evaluacija. direktori. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi.

Teme: 1. Danila Bojovića b. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. shvatanje značaja. uloge i značaja projekt-metode. Termin realizacije jednog seminara: 20. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2. Radovan Damjanović. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Učenje putem rješavanja problema 3. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. prednosti. januar 2012. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. dr Nikola Miljanović. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . Prezentovanje pojma. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.. i 21. doc.b. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave.

da bude dio tima. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. pažnje i drugarstva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. ciljevi projektne nastave. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. . u nastavnoj praksi. timski rad na kompleksnom problemu. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. interesa i ubjeđenja. tako da nastavnik. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. rješavanje problema. empirijska i racionalna). Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. formiranje vlastitih stavova. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).). Ratka Vujovića 27. povezivanje teorijskog i praktičnog. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. produkovanje novih ideja itd. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). sticanje radnih navika itd. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). zajedno sa učenicima. faze projekta 2. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. razvija empatiju sa učenicima. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. suzbijanje monometodizma. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. dopunjavanje u radu i znanju. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama).). razvijanje ljubavi. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. brže prilagođavanje novim situacijama. Teme: 1. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. brige. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. prezentacija rada i završnih faza. pomoć u radu. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. odnosno prvi među jednakima. angažovanje svih učesnika projekta. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . statistička obrada podataka. odnosno valorizacije projekta) 3. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. vrste projektne nastave. istorijski pregled razvoja projektmetode. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. nalazi se u jedinstvenoj situaciji. tehnika i instrumenata.

oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 119 . godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 29.

Stilovi i vrste učenja 7. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . ovladavanje nekim mnemotehnikama. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. Učenje učenja 5. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. Troslojni model pamćenja i učenja 8. Izrada modela 21. Dijagrami.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. Podučavanje 2. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti. Smisleno učenje Autori: doc. Kognitivne mape 15. skice. Proces zaboravljanja 13. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. Nivoi znanja 9. Strategije učenja 17. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. doc. osposobljavanje za uvažavanje. Venovi i drugi dijagrami. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Mnemotehnike 12. razvijanje vještina učenja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Metakognitivne vještine 18. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. dr Nada Šakotić i doc. Teme: 1. Učenička postignuća 11.. i razvijanje metakognitivnih vještina. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. skice.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. Vođenja bilježaka na nastavi 19. .). Praćenje. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. podržavanje i razvoj stilova učenja. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja.. dr Dijana Vučković. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. Danila Bojovića b. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. mjerenje i vrednovanje znanja 10.b.

godine. Termin realizacije jednog seminara: od 25. marta 2012. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 121 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. Aleksandra Gligorović. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. inventivnost. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. rješavanje konflikata.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2.garic@cso.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma.. Termin realizacije jednog seminara: od 19. Volonterizam (pojam. srednjim stručnim školama i gimnazijama. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. godine. Vaka Đurovića b. aprila 2012. do 22. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. kreativnost. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . Podgorica E-mail: cso.

Berane E-mail: gimpm@t-com. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). februar 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. Formiranje reusursnog centra učenja 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. i 25. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. svetog Save 25. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Timski rad – ključ uspjeha 5. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. godine. Termin realizacije jednog seminara: 24.me Broj telefona: 051-230-104. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89.. pedagoški) za vođenje portfolija. Termin realizacije jednog seminara: od 3. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. prezentacije. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. godine. decembra 2011. diskusije i nacrti. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. Teme: 1. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. kreativne sposobnosti nastavnika. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. individualni rad. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. psihološki. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. grupni rad. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca.com Broj telefona: 030-341-195. Zavod za školstvo Crna Gora 129 . Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4.

. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . autonomija učenika i samostalno učenje. godine.me Broj telefona: 033-451-208.b. Profil i karakteristike učenika 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. Komunikativne aktivnosti 2. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. Grupisanje i oblici interakcije. I proleterske b. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 26. Budva E-mail: lealonza@t-com. Organizacija rada u učionici 3.

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. mart 2011. stilovi učenja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 033-451-208. davanje povratne informacije i evaluacija. nastavna pomagala.. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. referentni izvori. ispravljanje grešaka. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. godine. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole.b. i 10. autonomija učenika i samostalno učenje. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . Budva E-mail: lealonza@t-com. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. nastavni ciljevi. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. I proleterske b. dopunski materijal. Termin realizacije jednog seminara: 9. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91. Ul. Teme koje se obrađuju: motivacija.

stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. pomoćnici direktora škola i direktori škola. Teme: 1. samovrednovanje. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. veoma bitnih za razvoj ličnosti. novembra 2011. razvoj kritičkog mišljenja. spremnost za timski rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa.b. Termin realizacije jednog seminara: od 12. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2. učenju i nastavnicima. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5. izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). godine. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. vršnjacima. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. pedagozi. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. kao što su samopouzdanje. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . ali i života u školi uopšte...

razmjenu iskustva i učenja od kolega. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. slušanje. dr Charles Temple. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Dr Kurtis S. razvijanje spremnosti za saradnju. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova. promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. doživljaja i iskustava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93. Teme: 1.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. Steele. sticanje komunikativnih vještina. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.. uvjerenja.. tolerancije.co. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. Meredith. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. odlučivanje. otkrivanje prethodnih znanja. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . Podgorica Broj telefona: 020-248-668. osposobljavanje za zauzimanje stava.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.

me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Termin realizacije jednog seminara: 24. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. godine. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: I dan 1. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Slobodana Škerovića 86. i 25. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 134 . praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. novembar 2011. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. razvijanje vještina u radu sa djecom. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. inetraktivne metode.

da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 3. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. godine. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Teme 1.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Jovanović Maše”. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Termin realizacije jednog seminara: 28. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. diskusija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. januar 2012. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . Obuka je interaktivnog tipa. : Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. 2. Budva E-mail: nikiva@t-com. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V.

3. grupne diskusije.hb@forum-mne. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. 4. godine. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje.com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. prezentacije. odnosno stilova učenja svakog učenika. simultana individualna aktivnost. Termin realizacije jednog seminara: 25. igre uloga. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 9. i 27. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. 26. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika). 136 Zavod za školstvo Crna Gora . 6. Metode i tehnike rada: radionice. Podgorica E-mail: elvira. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. i saradnja. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. akvarijum. 8. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme 1. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. januar 2012. rad u parovima. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. 7. 2. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. pojedinačne i grupne prezentacije. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. studije slučaja. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. kreativni. mini-lekcije. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. Termin realizacije jednog seminara: 3. 3. u procesu učenja/nastave. Teme 1. 4. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). februar 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla).bajkovic@gmail. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. Bar E-mail: r. godine.com Broj telefona: 067-588-919. Jovana Tomaševića 16/6. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 2. kako nastavničkih tako i učeničkih. Zavod za školstvo Crna Gora 137 . 5. i 4.

shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. 2. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. godine. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. april 2012. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . diskusija. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Budva E-mail: nikiva@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 26. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 4. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Teme : 1.

realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. 4. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. Termin realizacije jednog seminara: 15. 2.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. 3. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). dr Biljana Maslovarić i doc. Teme 1. oktobar 2011. Broj faksa: 020-248-668. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc.me Broj telefona: 069-029-551. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju.

me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. i namjerna individualizacija nastavnog procesa. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. 3. 5. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. Ciljna grupa: nastavnici. dr Biljana Maslovarić i doc. godine. mart 2012. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. 2. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. 4. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. Teme 1. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. Termin realizacije jednog seminara: 24. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka.

. socijalne). Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. emocionalne. Kada me nagovaraju . uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života. unapređivanje vještina vođenja grupe. 8. Dragan Laušević. Zdravlje je. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. praktične vježbe – istraživanje. Zašto se postaje narkoman? 6. Teme: 1. inicijativnost itd.. Kako sve mogu da kažem NE? 9. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore. 11... duvan! 7. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. savjetovanja roditelja. simuliranje životnih situacija..com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. alkohol. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. igranje uloga. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. mr sci. pitanja i diskusija učesnika. odlučivanje u rizičnim situacijama. Zavod za školstvo Crna Gora 141 .. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). 3. Većina mladih ne koristi droge. Moje vrijednosti. Od 2003. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. kontrola osjećanja. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. Možemo se upoznati još bolje! 2. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. traženje i pružanje pomoći. Da li su reklame istinite? 10.). djece i osoblja škole. godine. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). moji uzori.

Termin realizacije jednog seminara: od 3. 142 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). decembra 2011. godine.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. godine. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. oktobar 2011. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Primjeri restitucije 11. Upoznavanje i integracija grupe. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Slobodana Škerovića 86. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Termin realizacije jednog seminara: 8. Teme: 1. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. Posljedice koje smišlja dijete 12. Disciplinovanje 9. Restitucija 10.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 143 . Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima.

rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. godine. studije slučaja. Uloga percepcije u konfliktu 9. Teme: 1. rad u parovima. mini-lekcije. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). Kreativne metode transformacije konflikta 6. Misli. stavovima i vrijednostima. pojedinačne i grupne prezentacije. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Putem obuke. simultana individualna aktivnost. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. Metode i tehnike rada: radionice. Kako raditi sa teškim temama 7. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. igre uloga. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. maj 2012. akvarijum. bratstva i jedinstva 4. Podgorica E-mail: tamara. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . prezentacije. grupne diskusije. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja.krivokapic@forum-mne. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. Takođe. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora 145 . interesovanja. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. roditelji. roditelji. Bregalnička 7. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. vrijednosnih orijentacija).de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. Centar za stručno obrazovanje. realni susreti i odlučivanje. Zavod za zapošljavanje. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Termin realizacije jednog seminara: od 22. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). godine. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije.zekovic@gtz. oktobra 2011. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal).. psiholozi. nastavnici. uprava škole. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. Podgorica E-mail: uros. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. ukupno 80 sati). Teme: 1. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). pedagozi.). informisanje o postojećim školama i zanimanjima. 4. 2. stručne službe. indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. šira zajednica.. tj. odnosno zanimanja. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. grupni rad. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. nacionalnih i međunarodnih projekata). 146 Zavod za školstvo Crna Gora . Uloge u konfliktnim situacijama 4. Teme: 1. godine. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. Važnost saradnje. pojedinačne i grupne prezentacije. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. igra uloga. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. radu u paru. davanje i primanje povratne informacije. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. nacionalnom i međunarodnom nivou. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. grupne diskusije. plenum. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. realizacija lokalnih. kreativni način izražavanja. power point prezentacija. bujica ideja). Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. kooperativno učenje. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. Termin realizacije jednog seminara: 26. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. novembar 2011. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. davanje i primanje povratne informacije.

konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. implementiranje i upravljanje različitim programima. spoljni saradnici. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 .me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene.co. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. vještine planiranja. roditelji. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. dr Saša Milić. vještine upravljanja. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. psiholozi. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. pedagozi. partnerska komunikacija. dr Linda Lee i prof. rukovođenje. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. reforme i razvoja obrazovne institucije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. direktori). formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. nastavnici razredne i predmetne nastave. učenici. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. strateško i akciono planiranje. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. rukovođenja i odlučivanja u timu. vještine komunikacije. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. rukovođenje. prezentovanje. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. i zastupanje. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije.

moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. prezentovanje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. 48 sati). i akciono i strateško planiranje. lobiranja i pregovaranje. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula. 148 Zavod za školstvo Crna Gora .

Metode i tehnike rada: radionice. Uvod u mentorstvo 2. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. nastavnici predškolskog vaspitanja. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i 28. Mentorski proces 5. defektolozi i visokoškolski nastavnici.co. 26. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. igre uloga itd. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Učenje odraslih i mentorstvo 3. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . debate.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). mini-lekcije. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. tj. Mentorstvo Autori: prof. Mentorske uloge i stilovi 6. 27. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. principima učenja odraslih i stilovima učenja. okotbar 2012. prezentacije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. Termin realizacije jednog seminara: 25. dr Saša Milić i doc. u okviru navedenog programa. pedagozi. psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108. konferencije itd. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . pedagozi. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. i slično.). različitih oblika komunikacije. defektolozi i visokoškolski nastavnici. trening-strategija. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. igre uloga itd. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. Metode interaktivnog treninga 4. dr Saša Milić i doc. mini-lekcije. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. nastavnici predškolskog vaspitanja. Podgorica E-mail: sasam@pccg. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). Vještine. Trening za trenere Autori: prof. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. Teme: 1. psiholozi. Timski rad trenera 6. debate. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. Metode i tehnike rada: radionice. kongresi. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.co. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. u okviru navedenog programa. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. prezentacije. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.

uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti.me Broj telefona: 052-361-336. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).septembar@t-com. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . Internet. Excel. Power. Termin realizacije jednog seminara: od 16. do 19. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. Žabljak E-mail: 17. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. januara 2012. Word. Explorer). Božidara Žugića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109.b. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. Ciljna grupa: nastavnici. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). septembar”. Point. godine..

inovativnost i liderstvo. Termin realizacije jednog seminara: 11.b. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com.. donošenje odluka. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. Ciljna grupa: nastavni kadar. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. menadžment obrazovnih institucija. planiranje. godine. Teme: 1. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. i 12. 152 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. Cetinjski put b.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju.o. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Menadžment obrazovnih institucija 2.o.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. prezentacije i radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). timski rad 4. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. godine. Termin realizacije jednog seminara: 8. oktobar 2011.me Broj telefona: 051-230-104. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Metode i tehnike rada: predavanja. Berane E-mail: gimpm@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. Ul. Ljudski resursi 2. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. svetog Save 25. Motivacija 3. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Tim.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. dr Tatjana Novović. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. komunikacija i sloboda izbora.. Planiranje u osnovnoj školi 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. praćenje. posmatranje. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). i timski rad vaspitača i učitelja. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole.

razmjena iskustava. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava... osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama.b. Podgorica E-mail: slobodan.) 6. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4.gov. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). razmjena iskustava. 158 Zavod za školstvo Crna Gora . obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta.. Teme: 1. Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3.me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.jerkov@zzs. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. mišljenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2.. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. mišljenja. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati).

posmatranje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: fran.gov. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Zavod za školstvo Crna Gora 159 .me Broj telefona: 020-408-946. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. Vaka Đurovića bb. Teme: 1. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3.vuljaj @zzs. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8. Fizička aktivnost i boravak u prirodi.b. Korisno–štetno. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. emotivnih. Carstvo – drugarstvo 4. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.. Sticanje samopuzdanja 12. 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. Zdrav sam kada sam.gov. povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja... i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Prevencija povreda – bezbjednost 9. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. Teme: 1.. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika. to neću. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . 6. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje... fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih.. Vaka Đurovića b.. 10. 3. Put do pravilne ishrane 7. Jedan moj dan. Podgorica E-mail: pero. To hoću. Ovo sam ja. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja. 2..me Broj telefona: 020-408-923... zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena.vuksanovic@zzs.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. gdje. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4.me Broj telefona: 050-432-870. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. analiza iskustva i prakse. znanja. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. način prikupljanja i čuvanja 3. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. Izvori podataka o djeci. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . razmjenjivanje iskustava o tome kada. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. kompetentnosti. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com.. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. Teme: 1. šta i kako posmatramo. komplementarnosti. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević.b. poštovanju i demokratskoj proceduri). primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja.

Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Podgorica E-mail: radoje. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Vaka Đurovića b.novovic@zzs.gov. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Restitucija i primjeri restitucije 8. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Disciplinovanje 7.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. 162 Zavod za školstvo Crna Gora . Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3.. Posljedice koje smišlja dijete 9. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. uređenje centra za ekološke aktivnosti.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Vaka Đurovića b. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. Zemljište. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. eko-aktivnosti. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. vazduh i njihova zaštita 3. ekoradionice. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. eko-pjesme. eko-izleti. Teme: 1. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. eko-filmovi.b. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. zaštite životne sredine i održivog razvoja. eko-istraživanja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati). voda. izrada različitih sredstava. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-akcije. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Energija i njena pravilna upotreba 5.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . eko-zadaci.me Broj telefona: 067-607-897. eko-eksperimenti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8..

Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3.gov. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu. odnosno šta je ispod. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može.brajkovic@zzs. a šta iznad njegovih sposobnosti. funkcionalne. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. jačanja zdravlja i održavanja higijene. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. Teme: 1. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. pitanja i diskusije učesnika seminara. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Vaka Đurovića bb. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. a šta ne može da uradi. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. morfološke. 164 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 020-408-919. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. Podgorica E-mail: miodrag. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja.

kompleksne).vuksanovic@zzs. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).gov. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu. Podgorica E-mail: pero. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti.me Broj telefona: 020-408-923. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. srednja i starija uzrasna grupa djece). Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Teme: 1.b. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. Vaka Đurovića. specifične. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti.. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične.

sloboda izbora i odgovornost. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. 040-212-552. 040-212-552. Teorijske osnove kurikuluma 2. komunikacija. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul.me.me. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. Planiranje 4. Teorijske osnove kurikuluma 2. Teme: Razredna nastava 1. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. gsnezana@t-com. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu.b.. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . Planiranje i ocjenjivanje 4. Predmetni programi 3.me Broj telefona: 050-432-870. zeljkoko@t-com. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. Predmetni programi 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. dr Snežana Grbović. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. i timski rad. Vaka Đurovića b. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović.

čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4.popovic@zzs.b.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Vrste. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. Podgorica E-mail: dusanka. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 167 ..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Učenje putem čitanja 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). Teme: 1.

b. sumativno ocjenjivanje) 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. dr Tatjana Novović. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). formativno. Teme: 1. timski rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. Podgorica E-mail: miodragv@mn.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b. Zorica Minić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. podsticanje kreativnosti i inventivnosti.. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. unapređenje posmatranja. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. i sloboda izbora i odgovornost. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc. 168 Zavod za školstvo Crna Gora .

dr Lidija Srefanović-Kaljaj. Koviljka Teodorović.gazivoda@zzs.b. mr Vesna Bulatović. dr Dušanka Popović. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi. Nada Maras.gov. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Teme: 1. Nermin Hajdarpašić. Vidoje Šćepanović. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: natasa. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Dragan Berilažić. mr Ljiljana Subotić. dr Snežana Grbović. Radomir Sušić. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 169 . i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Petar Špadijer. Radovan Popović. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124..

. Fadila Kajević.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Lea Lonza. Nastava gramatike 6. govora. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Mirjana Đukanović. čitanja i pisanja 4. Ivana Vukićević. Komunikativna nastava jezika 5. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Nastava slušanja. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Teme: 1.b. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Milovan Đukanović. Nikole Đurkovića b.

Problematično ponašanje (I dio) 21. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. Ranka Božović. poboljšati kvalitet nastave. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. Evaluacija 13.b. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Komunikacija sa djecom 17. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11.. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. partnerstvo i timski rad. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. Strategija za IO. dokumenta i zakoni 5. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15.. Vesna Dimitrijević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. dr Nada Šakotić. izrada individualnog obrazovnog plana. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6.. Partnerstvo sa roditeljima 20. pedagozi. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22.) 23. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Ciljne grupe: nastavnici. prenijeti znanje kolegama.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. dr Tatjana Novović. metode rada sa svom djecom. Pravo na različitost 4. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2.

IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. II dio 7. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. a napredni program – dva dana (14 sati). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. I dio 6. Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. 172 Zavod za školstvo Crna Gora .

razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. dr Tatjana Novović. Podgorica E-mail: dusanka. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju.b. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Teme: 1. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati).me Broj telefona: 020-408-931. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Savremeni oblici i metode rada I 4. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). II varijanta dva i po dana (20 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić. Inkluzivno obrazovanje 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. Vaka Đurovića b. Teorijske osnove savremene nastave 3. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10.. nastavnici i stručni saradnici. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. Saradnja porodice i škole 7. mr Zoran Lalović. Popović. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada.gov. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2.popovic@zzs. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. doc. Savremeni oblici i metode rada II 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika.

Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa). razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. otvoreni i zatvoreni kurikulum. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. Tivat E-mail: lalovici@t-com. sa učenicima. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). sloboda izbora i odgovornost. ciljno planiranje i razvojno planiranje. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikole Đurkovića b. definisanje uzroka i rješenja problema) 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi..b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. konzistentnost kurikuluma. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma).me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. Teme: 1. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. komunikacijske vještine. Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. autonomija škole i nastavnika 3.

tolerancija i način razrješenja konflikata 4. Identitet (lični i kolektivni). Vaka Đurovića b. evropske vrijednosti u obrazovanju 5.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Demokratija i obrazovanje. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Stavovi. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1. vođenje časa i primjena savremenih metoda. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme.. Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati).b. dijalog. Ljudska i dječja prava. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. ja i drugi 2. Moduli: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2.gov. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

b. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. Vaka Đurovića b. Multikulturalnost. regiji i državi. izrada projekata 7.kascelan@zzs. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. Teme: 1. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. Šta je kultura 2. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. interkulturalnost. princip poštovanja različitosti 4. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. ali i višednevni.Podgorica E-mail: vidosava. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3.

vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi. podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Cljna grupa: gimnazijama. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. nastavnici istorije. Teme: 1. 069-093-017.b. analiza postojeće nastavne prakse. Podgorica E-mail: radovan. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja.djokic@iccg. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4.djordjevic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. jasmina. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Vaka Đurovića b. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika.me dragoje. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul.me. na taj način. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2.gov. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).popovic@zzs.co. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju.me Broj telefona: 067-654-110. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Slobodanka Žižić. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Kodeksi tokom vremena 7. Vaka Đurovića b. Sankcionisanje kršenja MHP 9.kascelan@zzs. kampovi. Osnovna pravila MHP. humanitarne organizacije 2. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. Podgorica E-mail: vidosava. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi..b. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. Posmatrači i šta mogu da učine 3. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa.gov. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. dr Ivana Jelić. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. obnavljanje porodičnih veza) 10. Očevidac. istraživanje humanitarnog prava. ratu i miru.

mr Goran Šuković. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta. Korišćenje globalne Internetove mreže 8. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.bulatovic@zzs. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Alati za prezentacije 7.gov. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Elektronska pošta 9. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Teme: 1. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. Operativni sistemi 4..b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: vesna.me Broj telefona: 020-408-936. Vaka Đurovića b. Alati za tabelarni račun 6. Zavod za školstvo Crna Gora 179 . Alati za obradu teksta 5.

Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. Teme: 1. Almir Martinović. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com.me Broj telefona: 069-093-016. mr Jasmina Đorđević. biologija. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. dr Dušanka Popović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). tj. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. likovna kultura. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . odnosno tehnikama. Marko Mrvaljević. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. dr Snežana Grbović. prilagođavanje predmetu koji predaju. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. Željko Jaredić. Radovan Popović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. geografija. mr Blaženka Petričević. matematika. hemija. Vidoje Šćepanović. Ljuba Samardžić. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. dr Slobodan Jerkov. Karađorđeva 4. muzička kultura i fizika). Radomir Sušić.

priroda i društvo. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. Inkluzivni pokret 2.b. likovna kultura.. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. matematika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. muzička kultura i fizičko vaspitanje. disortografija.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. informisanje o skali procjene. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. IOP 13. Kombinovane smetnje I (disgrafija. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. Teorije o mentalnoj ometenosti 6. Posmatranje i procjenjivanje 10. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. Mapa razvoja djeteta 5.djordjevic@zzs. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. Teme: 1. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. Vaka Đurovića b. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. dispraksija) 9. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. matematike. prirode i društva. likovne kulture. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. disleksija) 7. Skala procjene 11. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. Podgorica E-mail: jasmina. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12.

Metodska uputstva – matematika 16. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19. Autizam 21. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Metodska uputstva – likovna kultura 15. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Specifične poteškoće u učenju 22. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Metodska uputstva – muzička kultura 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. 182 Zavod za školstvo Crna Gora .

rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem. Zavod za školstvo Crna Gora 183 ..me Broj telefona: 020-408-916. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik.b. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika. Stilovi rješavanja konflikata 5. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. medijacija u konfliktima. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Teme: 1. Komunikacijske vještine 2. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Kooperativna komunikacija 3. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika.gov.cicmil@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. Vaka Đurovića b. Rješavanje konflikata u grupi 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Promjene pozicije u konfliktu. Podgorica E-mail: vojin. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

184 Zavod za školstvo Crna Gora . Tonalne osnove muzičkog folklora 3. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: I dan 1.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Svetozara Markovića 26. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1.gov. Priprema za čas muzičke kulture 2. Pokazni časovi nastavnika 3. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2. Podgorica E-mail: slobodan. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Rad sa muzičkim instrumentom 3.jerkov@zzs. Pokazni časovi autora 4. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Rad sa muzičkim ansamblima 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada.

Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi.. pedagozi i psiholozi.b. matematička pismenost i naučna pismenost. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa. Zavod za školstvo Crna Gora 185 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje i primjena različitih metoda. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 060-093-014. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu. Podgorica E-mail: miodrag. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost.vuceljic@zzs. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. Vaka Đurovića b.

Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.gazivoda@zzs. Darovitost i osobine darovite djece 2. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: natasa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139.b. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul.me Broj telefona: 020-408-941.gov. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 186 Zavod za školstvo Crna Gora .. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne. Vaka Đurovića b. socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu.

Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.b. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa).lutersek@zzs. Ocjenjivanje 4.. Podgorica E-mail: nadja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Timski rad 3.gov. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 020-408-930.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Planiranje 2. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.

Podgorica E-mail: miodrag. Vaka Đurovića b. Tehnike ocjenjivanja 4.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. dr Tatjana Novović. Osnovni koncepti (znanje. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja.gov.. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. Miodrag Vučeljić i doc. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. pomoćnici direktora i direktori. pedagozi. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. stavovi. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. vještine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. razumijevanje. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. kompetencije) 2.me Broj telefona: 020-408-940. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.vuceljic@zzs. psiholozi.

novovic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. Podgorica E-mail: radoje. dr Dragan Laušević. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . . koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Zdrava ishrana 5. tuberkuloze i malarije. Teme: 1. dr Ljiljana Žižić. teme. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Tatijana Mandić. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.. dr Boban Mugoša. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. dr Žarko Mićović. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Čovjekov odbrambeni sistem. sadržaj. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. Slavica Vujović. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović.gov. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. Tamara Milić.b. informisanje o nastavnom programu (ciljevi. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. dr Dragan Likić. Vaka Đurovića b. dr Olivera Mijanović. aktivnosti). Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. pedagozi i psiholozi.me Broj telefona: 020-408-979.

Autonomija učenika i učenje učenja 5. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a.. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. Samoprocjenivanje i refleksija 6. ELP – struktura. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija.b. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. ELP i CEF 2. funkcije. Nikole Đurkovića b. Teme: 1. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). implementacija 3. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Pedagoška funkcija ELP-a 4. ELP i savremena nastava stranih jezika 7.

Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. Takođe. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola.com Broj telefona: 067-311-990. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. Teme: Modul 1 1. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. osjetljivost na problem). Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Ul. iskustveni. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. refleksivni i kooperativni proces učenja. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. fleksibilnost. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. Vuka Karadžića 3. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. Teorijske osnove životne sredine 2. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Načela i principi održivog razvoja 3.

Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3. 192 Zavod za školstvo Crna Gora . Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2.

Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. u vezi s tim. Podgorica E-mail: nada.maras@. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. Teme: 1. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. Vaka Đurovića b.gov. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati)..b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. debata o ponuđenim rešenjima.zzs.me Broj telefona: 020-408-956. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

podsticanje kreativnosti i inventivnosti.gov. Teme: 1. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).b.. Podgorica E-mail: vidosava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa). Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. timski rad. Analiza novih obrazovnih programa 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 194 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.kascelan@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.

Pojam i vrste metoda 3. mr Jasmina Đorđević. mr Zoran Lalović. Fadila Kajević.kascelan@zzs. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. prof. dr Radojica Marušić. timski rad. dr Siniša Stamatović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov. dr Goran Šuković. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. prof. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . Slavica Vujović. Podgorica E-mail: vidosava. Radovan Popović. Radomir Sušić. Stana – Sanja Kaluđerović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. dr Drago Milošević.b. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. dr Željko Jaćimović. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. Vidosava Kašćelan. Zorica Minić. Metode rada u nastavi Autori: prof. kooperativno učenje. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave.. aktivna uloga učenika. Teme: 1. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. Nada Maras. prof. Ljuba Samardžić.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. mr Božena Jelušić. mr Jasmina Nikčević. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Dajana Ševaljević.

b. Vaka Đurovića b. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. Radovan Popović. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. Podgorica E-mail: vidosava. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Milonja Ojdanić.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. Fadila Kajević. Maturski ispitni katalog 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Teme: 1. standardi znanja 3. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. mr Zoran Lalović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Eksterna provjera znanja (testovi znanja. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Slavica Vujović.gov. Divna Paljević. Zorica Minić. nacionalno provjeravanje i ispitivanje.kascelan@zzs. dr Goran Šuković. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. i samoocjenjivanje. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Tatjana Vujošević. Stana-Sanja Kaluđerović. Tatijana Čarapić. maturski ispit) 4. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . Radomir Sušić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja.

Zavod za školstvo Crna Gora 197 . objektivnost u ocjenjivanju. Teme: 1. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. značaj podsticanja autonomije učenika..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. govora. čitanja i pisanja 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Anica Radan. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). analitički pristup procesu ocjenjivanja.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Snežana Brajović. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. Nastava slušanja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika.b. komunikacijski pristup nastavi jezika. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. Fadila Kajević. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Nastava gramatike i vokabulara 4. Ocjenjivanje 7. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. Planiranje 6. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. Komunikacijska nastava jezika 2. efikasnije planiranje časa. Nikole Đurkovića b.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. 6. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com.me Broj telefona: 040-212-552. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 5. dr Dušanka Popović. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 4. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. 2. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 3. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. Karađorđeva br 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. Teme: 1.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: ljubomir. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. osnovne škole. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Vaka Đurovića b. Organizacija i upravljanje 2. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Zorica Minić. Svetlana Đurović.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc.gov. Ljubomir Kovačević i prof. Upravljanje promjenama 3. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. gimnazije i mješovite i stručne škole).kovacevic@ zzs. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom.. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja. Komunikacija u školi 4. dr Dragan Bogojević. Teme: 1. Planiranje i odlučivanje 6. i završni individualni rad. Rajko Kosović. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. vježbe i igre uloga.

Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. sagledavanje uslova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. kreiranje „mape puta ka promjenama”. sagledavanje obrazovnih postignuća. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).gov. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove.b. 204 Zavod za školstvo Crna Gora . posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. sagledavanje ljudskih resursa. Kreiranje programa razvoja ustanove 4.. Struktura programa razvoja ustanove 3. Teme: 1.hajadrpasic@zzs. Podgorica E-mail: nermin. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. Vaka Đurovića b. Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156.

. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Metodologija samoevaluacije 4.b. Radomir Sušić. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Nataša Vlahović. posmatranje. Teme: 1. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Jasmina Vukašević.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Nikole Đurkovića b. Indikatori kvaliteta 3. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. pomoćnici direktora. mr Ljiljana Subotić. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Ciljne grupe: direktori. mr Zoran Lalović. Radoje Novović. Ključne oblasti rada škole 2. Radovan Popović. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad. Tivat E-mail: suboticlj@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157.

dr Dušanka Popović. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. tako i šire (na lokalnom. rukovođenje. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. opservacija časa. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. sposobnost podrške PRNŠ-a. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Istraživanje. Miodrag Vučeljić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. nakon dobijanja zvanja. partnerska komunikacija. emocionalna inteligencija. Vesna Vučurović. Ranko Čabrilo. Željko Korać. analiza i interpretacija podataka 9. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. Nastava i učenje 6. akciono i strateško planiranje. predstavljanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Razvoj tima 4. Dragutin Šćekić. razumijevanje strukture dobrog časa. dr Ranko Šljivić. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. prezentacija.me Broj telefona: 040-212-552.5 sati. Upravljanje promjenama 3. Teme: 1. obavljati u školi. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. kooperacija i saradnja u timu. upravljanje projektom.. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. Istraživanje i evaluacija 8. zastupanje. mr Zoran Lalović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. Kako uče odrasli 5. razvoj motivacije. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. Anđa Backović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Ljubomir Kovačević. mr Ljiljana Subotić. i to prema zvanju nastavnika. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. pedagoška upotreba ICT-a. Promovisanje škole 7. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. regionalnom i državnom nivou). savjetnik. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. akciono istraživanje. Karađorđeva 4. u dva dijela).5 sati. razumijevanje procesa učenja odraslih. viši savjetnik.. istraživač u nastavi). i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. Nađa Luteršek.

učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. Nikole Đurkovića b. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159.. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. lični plan). planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. Aktivnosti. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). nastavnike i školu u cjelini. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. pomoćnici direktora i direktori. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. pedagozi i psiholozi.b. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. Faze. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. Organizacija obuke 4. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. komunikacija i facilitacija. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pedagozi. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. pomoćnici direktora i direktori. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. Teme: 1. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. planiranje i organizacija obuke. poznavanje načina na koje uče odrasli i. razmatranje načina organizovanja obuke.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Vještine prezentovanja III. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. i razmjena primjera dobre prakse. Vještine voditelja obuke/trenera 8. organizacije odgovarajućih načina rada. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. Izrada programa obuke 3. povratna informacija) 10. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. dizajniranje seminara kao cjeline. psiholozi. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. istraživanje stilova učenja. Vaka Đurovića b. mr Ljiljana Dimitrijević. Vidosava Kašćelan. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. u skladu sa tim. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. IV. Stilovi učenja 7. Podgorica E-mail: vidosava. Evaluacija obuke 5. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. razmatranje principa učenja odraslih.. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160.b. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. Uvod i kompetencije trenera 2. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora .kascelan@zzs. Karakteristike učenja odraslih 6.gov. Facilitacija učenja 9.

U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju. Zavod za školstvo Crna Gora 209 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. II varijanta – pet dana (40 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata).

Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. Internet kao resurs 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. integrisanje ICT-a u proces učenja. Komunikacija i umrežavanje 10. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. administraciji i komunikaciji. Digitalna kompetencija 2. Obrazovni softver 5. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Teme: 1.b. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. 210 Zavod za školstvo Crna Gora . jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. ICT u nastavi 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pedagozi i psiholozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu.

Analiza postojeće prakse 2. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Vaka Đurovića b.me Broj telefona: 067-527-085. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3.novovic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.gov. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4. Zavod za školstvo Crna Gora 211 . 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga..b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: radoje. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe.

212 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Znanja i vještine mentora 4. Nikole Đurkovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Mentorski proces 5. pedagozi i psiholozi. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Teme: 1.. Principi učenja odraslih 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Opserviranje časa 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. odnosno tri jednodnevna seminara. Uloge mentora 6. opserviranje časa i davanje povratne informacije.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima.b. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Teorije učenja 2.

Univerzitet Crne Gore 3. Vaka Đurovića b. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. Hemija – savremeni pristup nastavi. predsjednica.b. Zavod za školstvo 5. doc. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4. razvoj kreativnosti. članica. član. članica.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . Univerzitet Crne Gore 2. mr Anton Gojčaj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. Izborna nastava šaha (VII–IX). dr Tatjana Novović. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3.zzs. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. mr Dragica Kovačević. član. Inkluzija u srednjoj školi 2. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. dr Sanja Šubarić.gov. Zavod za školstvo 4. Željko Korać.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->