Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

......................................... 26 III DRUŠTVENE NAUKE.. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ..... 22 9........ 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST.................... 18 6.......... Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti.... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ...... 23 10........................................ Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole ................................................. Dramska i scenska pedagogija ...................................... Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola......... Sportiko zmaj..................................................................................... 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 ........................... Razvoj vještina čitanja i pisanja ...................................................................................... 29 16................................. Debatni program 1 (osnovni formati debate) ........ 25 12......................... 30 17............................................. klasični i folklor . 31 18........................................ Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja ................................... darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha ....................... Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja........................................................ Rastimo uz ples ..... 27 14. radost (osnovni program) ................. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije..................................... 13 1........................................................................ 34 19......... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija.................... 24 11.......................... 27 13............................ Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ................ 21 7..... 21 8..................................... umjetnost......................... 34 20............................................................................ Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ...................................................................................... 44 27.................................... 13 2......... 14 3.............................................................................................. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ......... 17 5................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ....................................................... Od priče do scene ............................................................................ 20 II PRIRODNE NAUKE ............. 38 24.................................................................................... Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića....... 35 21................................. Hemija – savremeni pristup nastavi. 15 4................ 42 26........... 37 23. Ples – savremeni.................................. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi ...... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)............................................... 36 22....................................................................... Dekupaž – radost stvaranja..................... Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama ................................... 28 15......... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST........ Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ...................................................................... Keramika – tradicija................ korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja......................... 40 25..........................................................................

97 67................... Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta ........ 66 42....... 49 30........................................ Ka punoj inkluziji .... Portidž metod rane stimulacije......................... Omladinski parlament............................... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ........... 65 41............ 99 68........................................................... 84 56. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama . 60 37....................................................................... Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ................................ narod.................................... 96 VII METODIKA..... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ...... 91 61.......... 79 52.. Škola urbane ekologije ........................................ 81 53.......................................... 87 58........................................................... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija ... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ................... Učešće roditelja u životu škole . Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ..... 74 47.................................... Rad sa nadarenom djecom ........................... 83 55............................ 92 62........................................... Prava djeteta – životne potrebe djeteta....................... 71 45.......... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori .................... 57 35................................................................... 54 33....................................... 61 38.............................................................................................. Obrazovanjem protiv predrasuda ..... 75 48.........razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja ...................................... Ja... 89 59......................... 69 44............................................. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ....................................... 95 65............................................ 59 36... Interaktivna nastava ........ 56 34.......................... Mi......................................... 72 46......................... građanin ....................................................................... 47 28..... 47 29.. Kooperativno učenje ................................... Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica .. NTC sistem učenja .... 76 49..... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ................................. 97 66......................................................... 67 43............. 78 50...................................................................................... Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja................................................................................................. Kultura ljudskih prava ....... 51 31.......................................................................................... 94 64................................................................................. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) .......................... Ljudska i dječja prava ............... 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora .................................................................................................................................................. 63 39.................... Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi............................................ 93 63................................................. Demokratija i obrazovanje .......................................................... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) .................... Kako izgraditi odnose povjerenja.................... vrtićki i predškolski uzrast) .......................... 53 32........................... 86 57.............................. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore ............. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)................................................ 78 51............................................................ 64 40..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ........... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni................................... Inkluzivno obrazovanje...................... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO .................................. 90 60.... Ka inkluziji................................................................................................ Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ...................................... Ka inkluziji u srednjem obrazovanju ............................................................... 82 54.................................. Indeks za inkluziju ...... Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ..

.............................................................. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ....... 103............ IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE...................................... Primjena projekt-metode u nastavi..................................... 97..................................................... 100..... Kooperativno učenje u nastavi ........... 78......................................................................... Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ........... 102...................... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja). Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju ............................................. 80................................. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ..................................................... 85. 70........................... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ....................................... 91...................................................... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture.... 110......................... Aktivno učenje/nastava .................... Osnovi rada na računaru . Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja. Mentorstvo.................................................. 87.................................................. Kreativno rješavanje konflikata u učionici ................ Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime ................................................................................... 83............. 109................................................................................................................. 79..................... 75....................................... 98...................................... Planiranje njege i VOR-a u jaslicama... 105.................................................. 77.......................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT). VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ........... Prevencija narkomanije u osnovnim školama ........................................................ 111.............................................................. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ................... 73................................................................ 72.................................. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ........ 101.................. 92... Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ... Efektivna komunikacija u učionici .... 95.......................................... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ..... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ............................ 99.............. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika...... Ključna kompetencija: učiti kako se uči ............................. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja .. 76............................ Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.......................................... 90............................. Unapređenje škola – podrška razvoju škola...................................................................... 88.......................... 84........................... 96............................................... Trening za trenere......................................................... Učenje usmjereno na učenika ............................................ Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa........................ 82......... Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija.... 107............................ 71.................................................................................. 93........ Škola u prirodi............ 104........................................ 94........ Upotreba pitanja u nastavi/učenju......... Primjena računara u nastavi ....................................................... Komunikacijske vještine u nastavi ....................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69................................................. 89.................................... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom .................................................................. Problemsko učenje.. 108............................................. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast ............................................................... 81...... Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ..... 86............................................... 106............ 74................... Smisleno učenje ........................................... Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu............................................. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika..............................

..... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj.............................................................................. 133........................................... Istraživanje humanitarnog prava ..... 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora ...... 112............ 125... 135.............................. 120.................. 134.......... 126......... Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama . 136............... Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta.............. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ............................... II......... Zdravi stilovi života ........... 131........................................................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ... Nadarena djeca – pedagoški izazov..................... 145................................................. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ...... Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ....... 123............ 113.................................................. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ............ 146................................................................................ Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja.................................................................. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji........................................... 144.. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi . 129...................... 117................................... Vrtić bez konflikata. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi............. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I...............................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA........ Vaspitač u osnovnoj školi ...................................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)................................................................... Neumjetnički tekst u nastavi jezika......... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ..... 114...................................... 130. 118......................... 138................... 149................................ Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja...... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ............................... Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji ................. 137........ Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ................. 116.. 148........................................... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima ................ 147... 140............................................................................ Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) .................................................... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ................................................................... 139........... Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik......... 151....................................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ...... III i IV razredu gimnazije ............ Metode rada u nastavi . 152........................ Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama . Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..................................................................... Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije ... 132...................................... Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ................ 121. 119.................................. 128............. 142............................... Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole............................... II OSNOVNA ŠKOLA......................................... 141....................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi............................................................. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva . 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE................................ 124......................................... III GIMNAZIJA ..................................................................................... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) .................. 127..................... 122........................................... Interaktivne metode u nastavi .. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ............. 143............................................. 115.......... 150...........

. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama ............................. 157........................................ Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija.................................................... 159............................. 203 156...... 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ...... 163.................................................................. 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ............ Pedagoška upotreba ICT-a ........................ 158..................................... 201 154.................................................. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?..................................................... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) ............. 160................... 161...................... Interaktivna obuka – program za trenere .. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama ............. 203 155.................. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ..................... Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora... Mentorstvo nastavniku pripravniku .......... 162..............................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153............................ Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja.......... Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) ...........................................................

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 19. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 13 . Teme: 1. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. novembar 2011. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). novembar 2011. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. rok za prijavu učesnika je 5. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti.

Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova.me Broj telefona: 020-230-079. decembar 2011. 14 Zavod za školstvo Crna Gora . a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 20. Novaka Miloševa 36.. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. istorija. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). januar 2012. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Teme: 1. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. predmetima građansko vaspitanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2.. rok prijave učesnika je 31. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4.

informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). ukazivanje na značaj auditivnih. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija.). Različite vrste čitanja 3. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. motornoj. Danila Bojović b. metodskih postupaka i oblika rada.. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. auditivnoj. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja.. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. pomoću interaktivnog pristupa. lingvističke. analiza iskustva i prakse. Različite vrste pisanja 4. informisanje o disleksičnoj.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. glasovna osviješćenost. znanja. glasovna osjetljivost. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti.). komplementarnosti. kognitivistička itd. analitičko-sintetičke sposobnosti. poštovanju i demokratskoj proceduri). dr Dijana Vučković. specijalnoj. Teme: 1. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. na mogućnost rješavanja problema. primjena i promjena prakse). ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. kompetentnosti. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. dr Nada Šakotić i doc.. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Nikšić E-mail: dijanav@ac.b. doc. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.

Disleksična disgrafija. grafikoni. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Razvojna disgrafija 16. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. motorna disgrafija. Jezičke disgrafije 20. Elementi disgrafije 15. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). oktobra 2011. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Nedostatak verbalnog pamćenja 11. Auditivna disgrafija 19. do 23. mape uma. Termin realizacije jednog seminara: od 18..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. godine. Disgrafičan rukopis 21. Vizuelne disgrafije 18.. specijalna disgrafija 17.) 8. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Disortografija 22.

Termin realizacije jednog seminara: 25. Planiranje nastave (godišnje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja.. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . dnevno) 2. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. efikasnost u planiranju časa. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. godine. tj. mjesečno. razmjena materijala i ideja. slušanja. Upotreba udžbenika u nastavi 5. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola. Nastava govora. izbori) 6. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. čitanja i pisanja 3. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. januar 2012. 26. određivanje ciljeva časa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Kolašin E-mail: gobra@t-com.b. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. i 27.

i 4. nastava. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. Stari grad 320. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). forum.me Broj telefona: 069-616-160. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. Teme: 1. 5. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. poruke). primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. preko Interneta (e-mail. i 8. Kotor E-mail: ivonaj@t-com. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . virtuelna učionica. i 6. prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. ocjenjivanje. kalendar. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. i 2. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Budva.

sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. i 12. i 10. i 14. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. i 16. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9.

Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 5. Bijelo Polje E-mail: simovic. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6.marina@yahoo. omladinska b. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika.b. Teme: 1.. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul. godine. novembar 2011. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja.

izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici.com.me Broj telefona: 067-512-121. godine. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3.me. decembar 2011. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. prateće radne sveske i priručnici).. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. Termin realizacije jednog seminara: 10. Teme: 1. snezanam@zuns. Metode i tehnike rada: prezentacija. provjera. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. 067-579-100. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. 020-640-809. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda.b. predviđanje. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . eksperimentisanje. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2. interaktivne radionice i diskusija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. desamalidzan@yahoo. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. Ciljna grupa: nastavnici biologije.

Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika.me Broj telefona: 030-711-050. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. videomaterijal. izrada prezentacija – Power Point. 22 Zavod za školstvo Crna Gora . posteri. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). izložba. Teme: 1. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. Virpazar E-mail: aperov@t-com. predavanja i prezentacija. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8.

izrada prezentacija – Power Point. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Teme: 1. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. tj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. predavanja i prezentacije. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. determinacija sakupljenog materijala. posteri. Virpazar E-mail: aperov@t-com. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera.me Broj telefona: 030-711-050. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . izrada terenske dokumentacije. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. izložba. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. videomaterijal.

dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika..b. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. zaštita životne sredine i održivi razvoj. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. odnosno tri sata dnevno. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. Džordža Vašingtona b. ali i u vezi s principima održivog razvoja. dr Slobodan Radonjić i prof. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. Teme: oblast ekologije. 24 Zavod za školstvo Crna Gora . vještine. Ul. zaštite životne sredine i održivog razvoja. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno). dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja.

godine. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. životna sredina i zdravlje. turizam) 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. poljoprivreda. transport. Globalni izazovi (klimatske promjene. hemikalije) 3. biodiverzitet) 2. ljudska prava. dr Kliment Minđov. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . buka. uništavanje ozonskog omotača. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. naša planeta. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. Komponente životne sredine (vazduh.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. otpad. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. Ispitni centar Crne Gore. zemljište. Teme: 1. šumarstvo. prikupljanje.org Broj telefona: 20-210 226. razvijanje kritičkog mišljenja. industrija. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. zakiseljavanje. vođenje debate i timski rad. Termin realizacije jednog seminara: 5. mora i okeani) 5. Ljudske aktivnosti (energija. analiziranje i prezentovanje podataka. voda. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Prijetnje i izazovi (urbanizacija. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Vrijednosti (potrošačko društvo. formulisanje pitanja. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. novembar 2011.

Teme: 1. saradnja. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. Termin realizacije jednog seminara: 9. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. Savremene metode u nastavi 2. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. mart 2012.b. Hemija – savremeni pristup nastavi. Žabljak E-mail: 17. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. godine. bolja korelacija u nastavi..me Broj telefona: 052-361-336. fizike i biologije. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. Ciljna grupa: nastavnici hemije. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. i 10. 26 Zavod za školstvo Crna Gora . septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. povećanje znanja i motivacije učenika. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. septembar”. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12.septembar@t-com.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Metode u nastavi sociologije 3. rad u timu. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. kreiranje scenarija časa. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . Branka Ćopića 4. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. razumijevanje taksonomskih nivoa.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje.

Institucija EU i njihove nadležnosti 5. radionice. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. Metode i tehnike rada: predavanja. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana.. Podgorica E-mail: cazim. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Vaka Đurovića b. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. grupni rad i interaktivne metode. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. Crna Gora i Evropska unija 11.fetahovic@mps. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . istorijata i nadležnosti institucija EU.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. Evropa građana. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. objašnjenje ideje za nastanak EU. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4.b. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul. kvalitet življenja građana.gov. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9. Teme: 1.

grupni rad i interaktivne metode. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Institucije EU i njihove nadležnosti 5. istorijata i nadležnosti institucija EU. Metoda i tehnike rada: predavanja. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6.fetahovic@mps. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Evropa građana. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. radionice. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9.gov. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. Teme: 1. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Jedinstveno tržište EU. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10.

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. 25. Teme: definicija i funkcija medija. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. dubinske odlike kulture i forme represije. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. medijska pismenost. rodni stereotipi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. godine. program su dopunili: mr Janko Ljumović. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. Termin realizacije jednog seminara: 24. i 27. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. posebno u nastavu jezika i književnosti. filozofije i istorije. manipulacija u medijima. predstavljanje nastavnih materijala. recepcija. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina.co. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac.doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. medijska poruka kao konstrukt. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. jezik medija. sociologije. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. iskustva u implementaciji. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Dragoljub – Duško Vuković. januar 2012. psihologije.

video prezentacija i diskusija. Metode i tehnike rada: radioničarski rad. filozofije. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore.b. Pojam. 2. Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. 3. Teme: 1. književnosti i psihologije). DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . priručnik za nastavu. fasciklu. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. štampani materijal. osvježenje.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. i sertifikat). polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. 4.. Budva E-mail: krstovukovic@gmail. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije.

motivacije i kooperacije kod djece. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. Teme: 1. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. a pokreće ga mašta. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. analiza radova.dijalog.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. radoznalosti. stvaralaštvo. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. razvoj samopuzdanja. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. 3. Mila Kilibarde 7. 2. 4. 32 Zavod za školstvo Crna Gora . specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. dan 1. dan 1. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. naročito darovitom. sticanje funkcionalnih znanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. opažanja i pamćenja. 2. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. 2. mašte.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. originalnosti. 4. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama.

Zavod za školstvo Crna Gora 33 . Termin realizacije jednog seminara: 26. januar 2012. bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. i 27. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). godine. (najmanje 25 učesnika).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €.

izrada materijala. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. izrada rekvizita. opremanje. i 29. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. evidentiranje. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. edukacija roditelja. diskusije. Teme: 1. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. domaći zadaci. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. dokumentovanje. Termin realizacije jednog seminara: 28. ažuriranje centra) 2. analizu. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. prikazi i prezentacije i dr. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. simulacije aktivnosti. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). januar 2012. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. Bar E-mail: jpivim@t-com. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada.

novembar 2011. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Kooperativna aktivnost 2. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. Orijentaciono kretanje 7. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. stanja. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj. Milana Popovića 1. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. „staza sa preprekama”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica E-mail: vrticljp@t-com.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. Poligon. Podgorica. Teme: 1. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). Preventivno vježbanje 3. rok prijave učesnika je 5. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja.

Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. godine. Termin realizacije jednog seminara: 14. Vrednovanje 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. formiranje i vođenje evidencije o praćenju. Plužinska 41. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2. Teme: 1. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. Podgorica E-mail: nermin. 36 Zavod za školstvo Crna Gora . pomoćnici direktora i direktori. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. vrednovanju i ocjenjivanju. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).hajdarpasic@zzs. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. april 2012. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5.gov. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Praćenje motoričkog znanja 4. pedagozi i psiholozi. Praćenje motoričkih sposobnosti 3.

diskusije. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Klasični ples 3. Ples – savremeni. Savremeni ples 4. Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. Termin realizacije jednog seminara: 5.. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. Zavod za školstvo Crna Gora 37 . Nikšić E-mail: siki14@t-com.b. informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. jačanje povjerenja u sebe. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. Teme: 1. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). demonstracije i praktično vježbanje). 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. godine. novembar 2011.me Broj telefona: 069-463-462. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život.

com Broj telefona: 078-103-225. Govor i glas 12. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. Govorne. igrokazi. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. fizičke i psihofizičke radnje 11. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Tijelo 13. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. Imaginacija 4. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. Radnja 9. Teme: 1. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. osamostaljivanje. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. V proleterske 17. Petar Pejaković Adresa: Ul. Sukob 10. autentičnost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. Percepcija 5. scenski pokret i govor. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora . Improvizacija 8. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima.. priredbe. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. video. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima.. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Komunikacija 3. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. komunikacija. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. recitali. lukarstvo. žanr i stil 15. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. Jezik. radnja – drama).). Dramski tekst. Igra 2. posebno. socijalizaciju. i proširivanje teorijskog i. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. Lik 14. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. Rad na sebi 7. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi.

Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. 19. pedagoška. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. menadžment. dramaturška. Antropologija scenskih umjetnosti 19. organizacijska. kritika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. januar 2012. društvena. Termin realizacije jednog seminara: 18. psihološka. godine. i 20. evaluacija 20. Etika. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 39 . produkcijska) 17. tehnološka. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. tok. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. termički tretman. „glistice” kao dekoracija) 4. ideja i oblik) 10. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. rad oko i unutar modela) 5. Sušenje – proces. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Rad „iz ruke”. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). tok. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Biskvitiranje – proces.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. Upoznavanje s materijalom 15. umakanje. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. isijecanje. podjela keramičkih proizvoda.atelje@gmail. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. Nanošenje glazure: polivanje. funkcija i oblik. Mogućnosti: skica. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Nanošenje glazure: polivanje. Biskvitiranje – proces. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. nanošenje četkom 13. lični doživljaj gline. pojam sinterovanja. nanošenje četkom 8. razvoj oblika na skici i kolu. umjetnost. osnovne karakteristike gline. Keramika – tradicija. Rad na točku (informisanje o principima rada. ideja. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. Sušenje – proces. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . umakanje. Rad sa pločama (pravljenje ploča. Bar E-mail: dekupaz. moguće greške pri sušenju 6. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7.

tok. Bušenje – proces. Biskvitiranje – proces. pojam sinterovanja. umakanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Nanošenje glazure: polivanje. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 41 . Termin realizacije jednog seminara: 23. fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. 24. termički tretman. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. i 25. mart 2012. podjela keramičkih proizvoda. nanošenje četkom 20. godine.

„Shaby shic” tehnika. Teme: I faza 1. medijuma. Odabir predmeta za rad. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . individualni i frontalni pristup.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). pravljenje kompozicije 4. fiksiranje motiva 9. sklapanje kompozicije boje i motiva. mogući problemi u radu 7. mogući problemi 5. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. fiksiranje 8. Rad sa struktur-pastom 12. Rad na drvenim podlogama. način rada. Osnovna tehnika dekupaža. postupnost sušenja. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. odabir motiva. tj. nanošenje medijuma. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive.atelje@gmail.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. sklapanje kompozicije motiva. Odabir boja. Rad na platnu. neupotrebljivih stvari. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Rad na gipsanim odlivcima. rad na kartonskim podlogama. pravljenje skice 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. Rad na staklenim površinama. „obrnuti efekat”. kompozicija boje i motiva 10. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. Retrospektiva urađenog. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). efekat „kore drveta”.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11. Bar E-mail: dekupaz. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. reciklaža starih. mogući problemi u radu 6. efekat „ispucalosti”.

i 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 5. novembar 2011. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 43 .

motivacija djece. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. osmjeh. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6.atelje@gmail. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. plesni korak. i 23. oblici kretanja. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Teme: 1. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. vizuelno-prostornom. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. o sadržaju igre. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. držanje tijela) i plesnu koreografiju. april 2012. formiranje plesne koreografije 7. Termin realizacije jednog seminara: 21. Priprema za ples. Zapažanje ritma. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). projekcije realizovanih plesnih projekata. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. 22. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. inspiracije. Bar E-mail: dekupaz.

uma. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . Prva proleterska 27/10. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. demostracije. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5.com Broj telefona: 068-460-221. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. rad na sebi. Teme: 1. radmila. umjetnička interpretacija testa. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. analiza tekstualnog materijala (priče). podsticaj darovitosti i kreativnosti. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. osvješćivanje. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. umjetničko vrednovanje. i umjetnička edukacija. sposobnost planiranja. analiza. predavanje. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni.knezevic@gmail. koncentracije i samostalnosti u radu. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. interaktivna obuka. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. od pojedinačnog ka opštem. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. dramatizacija teksta.s. kreativnost i darovitost. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. multimedijalna prezentacija. u paru i u malim i velikim grupama. organizacije i realizacije. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. emocija i duha. 069-560-221. upoređivanje. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. igra uloga.com. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. pojedinačno. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. medicinske sestre i stručni saradnici. socijalni. rad na sceni. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. na taj način. sumiranje. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela.

46 Zavod za školstvo Crna Gora . Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. Termin realizacije jednog seminara: 16. i 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. godine. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). decembar 2011. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8.

tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. mini-lekcije. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. prezentacije. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici.). psiholozi.co. pedagozi. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. debate. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. psiholozi. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. za roditelje djece s posebnim potrebama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. igre uloga itd.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. defektolozi i visokoškolski nastavnici. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. defektolozi. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Metode i tehnike rada: radionice.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. edukacija nastavnika. fizioterapeuti itd. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. ljekari. za ostalu djecu. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka).

Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Podsticanje razvoja govora 9. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Posmatranje i procjenjivanje 4. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. u okviru navedenog programa.

SAD) – Kirsten A. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. bez obzira na različito porijeklo. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović.co. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. u ulozi asistenata. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. dr Saša Milić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Ciljne grupe: nastavnici. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. Podgorica E-mail: sasam@pccg. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. kulturnim i drugim razlikama. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. Hansen. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 49 . romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. Roxane K. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji.

roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. u okviru navedenog programa. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. – II modul: stvaranje zajednice. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. vještine partnerske komunikacije. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. principi i stilovi učenja. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. učenje kroz projektno planiranje. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. podsticajna sredina za razvoj. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. portfolio učenika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. evaluacija programa rada sa učenicima. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. rad u timu. – III modul: dječji portfolio. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. vrste dječjeg portfolija. individualizacija. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. učenje kroz igru. socijalno-emocionalni razvoj djece. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . grafičko praćenje i predstavljanje procesa. uticaj konteksta na posmatranje djece. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. U prvoj godini su tri seminara. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. kooperativne aktivnosti. tematsko planiranje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. njegovanje romskog jezika i kulture. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. razvoj matematičkih pojmova.

vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji..co. kulturnim i drugim razlikama. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. razne tehnike grupnog i individualnog rada. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. biljanam@pccg.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. dr Saša Milić.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem. bez obzira na različito porijeklo. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. Roxane K.. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. Georgetown University Child Developement Center – USA. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Hansen.me. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.

i razvoj samopoštovanja kod djece. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. razvoj početnih matematičkih pojmova. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. vrste dječjeg portfolija. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. dječje stvaralaštvo. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). principi i stilovi učenja. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). evaluacija programa rada sa djecom. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. rad u timu. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. u okviru navedenog programa. objašnjenje suštine dječjeg portfolija. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. U prvoj godini su tri seminara. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. učenje kroz igru. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. individualizacija. učenje kroz otkrivanje. podsticajna sredina za razvoj. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . vještine partnerske komunikacije. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. pedagozi i psiholozi. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. socijalno-emocionalni razvoj djece. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. kooperativne igre i aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi.

Teme: 1. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Agresivnost kod djece 5. Termin realizacije jednog seminara: 3. defektolozi i visokoškolski nastavnici. hipoaktivnom. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). razvojnim specifičnostima. Podgorica E-mail: sasam@pccg. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece.co. igre uloga itd. Hiperaktivnost kod djece 3. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). prezentacije. mini-lekcije. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. tj. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). razvojnim specifičnostima. u okviru navedenog programa. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i 4. decembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. Hipoaktivnost kod djece 4. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. pedagozi. godine. Metode i tehnike rada: radionice. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. razvojnim specifičnostima. nastavnici predškolskog vaspitanja. debate. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . psiholozi.

me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . III i IV razred. upis u školu slabovide i slijepe djece. Suzana Koletić. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. disgrafija. autizam i hiperkinetički sindrom). matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. osnovni principi rada. percepcija). prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. Teme: 1. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. stariji razredi) 3. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). redukacija i kompenzacija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. Mirjana Vučinić. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. PNS-a i hronične smetnje. CNS-a. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. klasifikacija tjelesnih smetnji. i slično). Dragana Mijatović. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. Ljiljana Krsmanović. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. slijepo dijete kao svako drugo dijete. definicija oštećenja vida. klasifikacija oštećenja i učestalost. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. pamćenje. Nataša Knežević. indvidualizacija.

ciljevi za matematiku i maternji jezik. Zavod za školstvo Crna Gora 55 . Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). pet dvodnevnih seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. tj. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti.

Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala)..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33. 56 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. Izjednačavanje mogućnosti 4.). Jezik i modeli pristupa hendikepu 3. prezentacije. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika.. rad u malim grupama. Gojka Radonjića 85. godine. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. načini pristupa djeci s hendikepom.. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. izjednačavanje mogućnosti. decembar 2011. Ljudska prava 2. inkluzivno obrazovanje. simulacije itd. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija. socijalni model pristupa hendikepu. Teme: 1.org Broj telefona: 020-623-734. Termin realizacije jednog seminara: 17.

Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. Danila Bojovića b. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. odgovarajućih načina rada. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Karakteristike matematičkog pojma 3. doc.b. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34.. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. na osnovu toga. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Teme: 1. dr Veselin Mićanović. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Problemi računanja 9. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. dr Dijana Vučković i doc. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike.

Termin realizacije jednog seminara: od 15. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. decembra 2011. komentari.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Evaluacija. zavisno od opterećenja nastavnika. a mjesto izvođenja – Podgorica. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . rok prijave učesnika je 5. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). do 18. sugestije. novembar 2011.

Zmaj-Jovina b. oktobar 2011. Pravo na različitost 2. Ciljne grupe: učenici. uprava škole i roditelji. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. godine. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana.b. Inkluzivni pokret 3. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 1. partnerstvo i timski rad.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. Indeks za inkluziju – metodologija 4. upitnica) 7. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. Podgorica E-mail: low@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Pokazatelji (rad u grupama) 5. Lajović-Lalatović’’) 6. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. psihološko-pedagoška služba. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. prezentacija upitnika prioriteta 8.me Broj telefona: 067-244-560.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. nastavnici. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 59 .

razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. Termin realizacije jednog seminara: 1. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. mr Jasmina Đorđević i doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. Gardnerov model 6. Teme: 1. Gilfordov model 5. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Razvijanje multiple inteligencije 7. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. oktobar 2011. Multipotencijalnost 3. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podsticanje kreativnosti 8. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nikšić E-mail: dijanav@ac. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. analiziranje načela i metode Glifordovog modela. godine. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. Nadarenost 4. dr Nada Šakotić.

Teme: 1. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . Podgorica E-mail: tabo@t-com. posmatranje. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Vlada Ćetkovića 11. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. Ciljna grupa: pedagozi. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Značaj. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. Praćenje. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova). procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom.

62 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 9. godine. i 10.

Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. 069-766-898. Disleksija 5.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). Teme: 1. nastavnici razredne i predmetne nastave. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Nikole Ljubibratića 78. pedagozi. Izrada IROP-a. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. Diskalkulija 8. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. Uvodna radionica – očekivanja 2. primarna reakcija. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. timski rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . godine. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. osnove oligofrenopedagogije. Disgrafija 6. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. komunikacija s roditeljima. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. psiholozi i direktori škola i vrtića. Dislalija 7. Zelenika i Zavod za gluvu djecu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. decembar 2011. diskusije. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. i Mollie White. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. školski psiholog. Svetozara Markovića 32. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Problematično ponašanje 10. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. god. grupni i individualni rad. dan 6. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. trener. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. Teme: 1. Jo Birbek. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. motornih. Grafikon aktivnosti 9. dan 1. Termin realizacije seminara: 3. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. i 4.

Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. dr Nada Šakotić. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka).me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. formiranje. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. diskusija. razvojnih teškoća. Prihvatanje različitosti 4. Imlementacija na konkretnom primjeru 2. Teme: I modul 1. mart 2011. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. liste osobina prihvatljivog vaspitača. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. doc. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 65 . Izrada IROP-a – I dio 3. Termin realizacije jednog seminara: 24. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. Inkluzivni pokret 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. Izrada IROP-a – II dio 4. tj. dr Tatjana Novović. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). doc. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. tokom zajedničkog rada. informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade.

Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati).djuraskovic. 66 Zavod za školstvo Crna Gora . planiranje)? 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. godine. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. dan 1.jpuljp@t-com. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. primjenu. Termin realizacije jednog seminara: 4.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. roditelja. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. Metode i tehnike rada: predavanja. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. dan 1. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. Podgorica. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2. stručnih saradnika škole i drugih institucija. februar 2012. Crna Gora E-mail: gojana. arhitekte Milana Popovica 1. Teme: 1. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. šta treba da sadrži IROP.

do formiranja pojma broja). Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. 069-094-364. prepoznavanje. individualne vježbe na času 6. vježbe u grupi. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. Disleksija – pojam. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. adekvatne individualne vježbe na času. inkluzija. pedagozi.me. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. prepoznavanje. segregacija. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7.v@t-com. dinamike i sadržaja. pravilna i aktivna opservacija. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. individualne vježbe na času. Diskalkulija – pojam. Posebni i prilagođeni programi. aktivnosti u grupi 5. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja.me Broj telefona: O31-342-173. prepoznavanje. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 . Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Dislalija – pojam. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. osnovne smjernice u tretiranju. komunikacija sa roditeljima. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. prepoznavanje. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. primarna reakcija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. osnove oligofrenopedagogije. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. orijentaciona prognoza 4. c. Disgrafija – pojam. Nikole Ljubibratića 78 . način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. psiholozi i direktori škola i vrtića. timski rad. integracija. Teme: 1.

Termin realizacije jednog seminara: 22. godine. i 23. 68 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobar 2011. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). princeze Ksenije 6. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju.me@gmail. formulari za sesije intenzivne interakcije. Podgorica E-mail: intenzivna. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. rad u timu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. pomoć nastavniku. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.interakcija. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. kratak pregled toka procesa učenja. Teme: 1. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. teški oblici autizma. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. Efekti primjene intezivne interakcije 3. personalni asistenti. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku). formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. pristup stimulacije.

Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika. 70 Zavod za školstvo Crna Gora . pregledanje i analiza videosnimaka. Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati).

Jelisavka Gavranić. sređivanje stola nakon obroka. Marina Vučeraković. 24. i 25. januar 2012. medicinsko osoblje (medicinske sestre. godine. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. Ciljne grupa: vaspitači. savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. socijalizacije. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). Teme: 1. Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. stručni saradnici. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. Igor Tomić. iznošenje vlastitog stava. Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. Podgorica E-mail: intenzivna. fizioterapeuti). Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. 069-560-512. sklapanje prijateljstva. verbalna i neverbalna komunikacija) 2.. upotreba pribora za stolom). zdrava ishrana). Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44.. samostalno oblačenje i obuvanje.). Budimir Mrdak. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. Termin realizacije jednog seminara: 23. personalni asistenti. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . održavanje sredstava i pribora za rad) 4. princeze Ksenije 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život. samozbrinjavanja. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).com Broj telefona: 067-400-169.interakcija. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije.me@gmail. jačanje samopuzdanja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. sticanje funkcionalnih znanja. motivacije i kooperacije kod djece. Bar E-mail: vujovic. radoznalosti. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Funkcionalno razmišljanje 4. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. Tehnike memorije II II dan 1. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. memorije. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. stvaralaštvo. Tehnike učenja I 2.com Broj telefona: 068-315-330. Neurofiziologija učenja 2. Teme: I dan 1. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima). stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Tehnike memorije 3. Tehnike učenja. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . Tehnike učenja II 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45.tanja@gmail. analiza radova. NTC sistem učenja . motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. Mila Boškovića H/13. razvoj samopuzdanja. opažanja i pamćenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti.

Termin realizacije jednog seminara: 16. Zavod za školstvo Crna Gora 73 . i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. godine. februar 2012. i 17.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. 24. Aida Hakimi-Osmanbegović. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Teme: 1. zdravstvene i socijalne zaštite. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. godine. Predrasude 9. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Marijana Bulatović.milic@mps. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. Svjetlana Kovačević. Vaka Đurovića b. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama.. Inkluzivni pokret 3. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete.b. mart 2012.gov. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Podgorica E-mail: t. Svetlana Dujović. Sonja Vasić. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. Servisi podrške i mape 8. Jadranka Radulović. Partnerstvo sa roditeljima 5. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. i 25. kvaliteta sredine i životnih navika 7.

pedagozi. korišćenje različitih formi komunikacije. teškoće u komunikaciji i učenju. ciljevi) 5. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. april 2012. Teme: 1. konkretni objekti kao znakovi. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. osnovnih škola. facijalna ekspresija i govor tijela. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. 13. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. podjela časa na dionice. godine. Termin realizacije jednog seminara: 12. sistem razmjene simbola i slika.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. jun”. rutine. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi.) 4. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47.me. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. govor. i 14. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. grupni rad. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. defektolozi) predškolskih ustanova. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . fotografije. simboli. Optimalni kanali komunikacije (strategije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com. koraci. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. aktivnosti. naja_kostic@hotmail. pisane riječi) 3. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.

25. Termin realizacije jednog seminara: 24. Bar E-mail: dekupaz. medicinske sestre i stručni saradnici. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. regresija). i 26. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). godine.atelje@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal).com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika. februar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. i grupni i individualni pristup.

primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. IROP – I dio II dan 1. Inkluzivni pokret. mart 2012. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . osposobljavanje za izradu IOP-a. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. Nikole Tesle b. Nikšić E-mail: jack21@t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. Teme: I dan 1. godine. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Problematično ponašanje – I dio 3.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. i 17. Problematično ponašanje – II dio 4.pravo na različitost 2. IROP (izrada)– II dio 2. Termin realizacije jednog seminara: 16.b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe.. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. Razvojne smetnje i teškoće 3.

osnaživanje ličnog identiteta. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. slavljenje ljudskih kvaliteta. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. prof. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. i 30. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).co. dr Nancy Jean Smith. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). Dakle. dr Dawn Tankersley.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. multikulturno i transformaciono obrazovanje. artefakata) 3. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. godine. korišćenje priča. Teme: 1. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. Termin realizacije jednog seminara: 29. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Alma Flor Ada i F. januar 2011. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). fotografija. u okviru navedenog programa. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ukupno.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. i 31. izgradnja zajednica. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika.

očekivanja. domeni funkcionisanja.co. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). važnost konteksta) 3. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Ukupno.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. Od oglašavanja do djelanja 11. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. tako i institucionalnu). ishodi. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. etiketiranje) 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Nancy Jean Smith. Identifikacija (tri kulture) 4. dr Suzan Rona. dijalog kao proces) 10. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. konstruktivističko slušanje) 5. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ciljne grupe: nastavnici. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. Teme: I modul 1. problematizacija. reci javno) 8. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. Norme i očekivanja 2. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. priča o imenu) 2. Dakle. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. prof. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. kao i oblike u kojima se javlja opresija. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama.

trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. Termin realizacije jednog seminara: 28. Na prvom. 28. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. 80 Zavod za školstvo Crna Gora . koji traju šest dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dok se na drugom. Društvena klasa 9. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. mart 2012. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). O opresiji 11. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. primjena DEI modela) 4. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. i 30.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Interkulturna osjetljivost 8. DEI model (tri fotografije. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. i 29 april 2012. u okviru navedenog programa. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. godine. i 27. i 29.

regije i države. narod. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Zavod za školstvo Crna Gora 81 . Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3.b. i direktori osnovnih škola i gimnazija. organizovanje timskog rada. godine. Ukupno. Pojam javna politika 2. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. rad sa učenicima – 18 sati. Plan akcije za rješavanje problema 7.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. prezentacija portfolija na nivou škole. gimnazija i srednjih stručnih škola.. Termin realizacije jednog seminara: 19. novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Mi. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola.. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ja. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4. opštine. Danila Bojovića b. Teme: 1. program traje pet mjeseci.. vođenje projekta. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu. istraživanje i rješavanje problema. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5.

82 Zavod za školstvo Crna Gora .. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 24 radionice – ukupno 48 sati).) 2. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. Termin realizacije jednog seminara: 19. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53.. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Odnosi povjerenja u školi. Prava i obaveze učenika u školi 6. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. porodici. nastavnici. društvu. uprava škole. 4. roditelji. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. Prava i obaveze mladih u porodici 7.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Saradnja između škole i porodice 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. Poštovanje dječjih prava 9. Azra Jasović. psiholozi. roditelji. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković.. Radmila Đerković.. Jovana Ćetkovića 14. Teme: 1. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. Ciljne grupe: nastavnici. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3.

informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. ali i ostalih. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. stvaranje i poštovanje pravila) 4. Teme: 1. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. koju treba zadovoljiti na otpimalan način. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 25. Nikšić E-mail: liberom@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Danila Bojović b. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi.b. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). nacionalni identitet i globalizacija) 2. godine.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. već kooprerativnim učenjem. stablo ljudskih prava) 3. Zavod za školstvo Crna Gora 83 .

Identitet – definicija. Evroželjeznice 9. Etiketiranje – kredo podrške 6. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. Antisemitizam (definicija. 24 radionice – 36 sati). Stvarnost naših društava – različitost 2. Kultura/subkultura – definicija. diskriminacija. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. partnertstvo i timski rad. strategija. Ciljne grupe: nastavnici. Moć (definicija. strategija. aktivnost) 8. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. stragetije 5. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. strategija. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Netolerancija (definicija. Etnocentrizam. aktivnost) 9. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. Multikulturna i interkulturna društva 3. uprava škole i roditelji. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. strategije 4. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Komunikacija 10. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vrednovanje različitosti 2. aktivnost) 6. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. ksenofobija (definicija. psihološko-pedagoška služba. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. Rasizam (definicija. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. Vasa Raičkovića 5. Grupe kojim pripadamo 8. Kultura i iskustva iz kulture 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55. strategija. strategija. aktivnost) 7. Teme: I modul 1.

Termin realizacije jednog seminara: 1. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 85 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011.

unapređenje komunikacijskih vještina. preuzimanje rizika. kooperativan i fleksibilan rad. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative. kada je to opravdano. Teme: komunikacija. Branka Ćopića 4. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. timski rad.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. i SSMO analiza. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. aktivno djelovanje. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). 86 Zavod za školstvo Crna Gora . Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. timskog rada i izrade projekata.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56.

širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. uvid u model multikulturnog obrazovanja. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. stručne službe. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. ICCG). Podgorica E-mail: igajovic@t-com. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. CSO. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora. Religijski dijalog 6. roditelji. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. školska adminsitracija. nastavnici. ZzŠ. roditelji. Demitologizacija istorije 5. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. roditelji i šira zajednica). Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. Vukice Mitrović 8. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. Vještine pregovaranja 8. Dijalog među rodovima 10. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. Etika u dijalogu 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. uprava škole. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Savremene metodologije društvenih nauka 14. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. Transformacija konflikata 13. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. Antropološka dimenzija dijaloga. završne naznake o dijalogu Teme 1. Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). 3.

Kulturna prava 9. prava manjina i multikulturu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). Ul. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. politička.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. 13. Pravo i multikultura 11. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Građanska i politička prava 6. Termin realizacije jednog seminara: 25. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. prava u oblasti kulture. Ekonomska i socijalna prava 7. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. Teme: 1. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. Prava djeteta 10. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). i širenje kulture ljudskih prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. socijalna i ekonomska prava. Implementacija ljudskih prava 4. jula 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kolektivna prava 8. godine. prava djeteta. novembar 2011. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Interkulturni dijalog 12. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.

Olivera Pavićević. Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. Mehanizmi zaštite 4. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikolaj Knežević. januar 2012. Istorija ljudskih prava 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Bijelog Pavla 16. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. godine. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Momir Dragićević. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Termin realizacije jednog seminara: 27. Teme: 1.

Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. gendervrcg@ t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Takođe.me. oktobar 2011. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore. Stanka Dragojevića 2. radionica. Podgorica E-mail: gender. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). interaktivni rad i alternativno učenje. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. U skladu s tim. Metode i tehnike rada: predavanja. Termin realizacije jednog seminara: 21. i 22. godine. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).kancelarija@t-com. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 91 . Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2.

Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3.perisic@gov. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Načini preventivnog djelovanja 6. Trgovina ljudima.me Broj telefon: 067-425-001. Teme: 1. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).). prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Podgorica E-mail: sonja. osnovni pojmovi 2.. nastavnici. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. šira zajednica itd. roditelji.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. Ministarstvo kulture i medija. 5. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Posljedice trgovine ljudima. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7. Jovana Tomaševića b. primjeri iz prakse 5. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). godine. i 6. Termin realizacije jednog seminara: 4. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola.b. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. MO IOM. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. novembar 2011. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. uprava škole. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović.

Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). prezentacije. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. prepoznavanje potreba. kovacevic. igre uloga. grupne diskusije. studije slučaja. Uzroci. januar 2012. donošenje zajedničkog cilja. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. odnosno kao ravnopravan pojedinac. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. godine. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Analiza problema (istraživanje uzroka. pristup usmjeren ka individui. i 21. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . mini-lekcije. sa potpunim poštovanjem. stavova.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. Veljka Vlahovića 5. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. kooperativno učenje. potreba i vjerovanja. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. rad u malim grupama. Termin realizacije jednog seminara: 20. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju. emocionalnom i socijalnom planu. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja.com. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. stavova i ponašanja. pojedinačne i grupne prezentacije. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). rad u parovima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62.sava@gmail. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. simultana individualna aktivnost. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. Teme: 1. akvarijum. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. vrijednosti i uvjerenja.montenegro@gmail. Podgorica E-mail: coo. tehnika akvarijuma. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3.

Razvojna prava – pravo na obrazovanje. obrazovanje 5. razredne starješine. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). socijalni model. psihološko-pedagoška služba i učenici. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Uvod u dječja prava. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). april 2012. nediskriminacija. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. Termin realizacije jednog seminara: 14. zaštita od droga.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. Teme: 1. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. godine. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). 94 Zavod za školstvo Crna Gora . samostalno ili u saradnji. Miloša Obilića S2b. alkohola. pravo na zdravu okolinu 6. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). duvana 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. pristupačnost i samostalan život. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. pravo na igru 7.

mart 2012. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama. dan 1. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . 1. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. 1. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. dan 1. i 18. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. beogradska S6-A. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. dan 1. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). geografije i menadžmenta. Nikšić E-mail: milan. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. i 4. vježbe i radionice. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. godine. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. Vježba: Ekološki otisak 2. osvježenja na pauzama i putni troškovi). smeštaja i hrane. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. dan 1. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine. mart 2012. Metode i tehnike rada: panel diskusije. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. Teme: I modul.org. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. II modul: 17.korac@ozon.

Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. mini-lekcije. akvarijum. tehnika akvarijuma. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). 6. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. godine. grupne diskusije. maj 2012. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). kooperativno učenje. Veljka Vlahovića br. Podgorica E-mail: coo. 96 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. igre uloga. simultana individualna aktivnost. pojedinačne i grupne prezentacije. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. kovacevic. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. rad u malim grupama. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. i društvene i građanske kompetencije). timski rad i davanje/primanje povratne informacije.com. Termin realizacije jednog seminara: 12.montenegro@gmail. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. 4. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi.sava@gmail. studije slučaja. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Resursi u zajednici. Teme: 1. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. 5. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice).com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. Metode rada sa roditeljim. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. planiran. rad u parovima. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. prezentacije.

Podgorica E-mail: sasam@pccg. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. odjeljenju.co. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . mini-lekcije. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. pedagozi. Miodrag Vučeljić. prezentacije. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. dr Saša Milić. defektolozi i visokoškolski nastavnici. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. debate. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. psiholozi. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. i individualizovani pristup u podučavanju. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. mr Milja Vujačić. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. kao i za samoevaluaciju nastavnika. dr Dušanka Popović.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. CRI. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. igre uloga.

Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. ukupno 13 radnih dana. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . u okviru navedenog programa. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. 72 sata seminarske obuke. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). tj. Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. u drugoj godini dva dana (ukupno. Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. najmanje 10 sati). pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Interaktivna nastava iz matematike 4. Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). Saradnja između škole i porodice 4.

me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. defektolozi i visokoškolski nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. septembar 2012. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. učeničkoj kooperaciji. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Teme: 1. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.co. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Termin realizacije jednog seminara: 26. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. psiholozi. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. nastavnici predškolskog vaspitanja. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. i 29. pedagozi. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. između ostalog. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u okviru navedenog programa. 27. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 28. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). godine. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 99 . kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. Kooperativno učenje Autor: prof. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8.

Supervizija na terenu (u vrtiću. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. mr Milja Vujačić. dr Saša Milić. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. nadzornici i savjetnici. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. medicinske sestre zaposlene u vrtiću. Podgorica E-mail: sasam@pccg.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. dr Dušanka Popović. vještine refleksivnog praktičara. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. rad u timu i upravljanje timom. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu.co. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. roditelji.

uticaj životne sredine na posmatranje djece. učenje kroz igru. i to: u prvoj godini tri seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. u okviru navedenog programa. učenje kroz otkrivanje. vrste dječjeg portfolija. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. radionica za čitanje i pisanje. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. filozofija programa. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. šta je dječji portfolio?. podsticajna sredina za razvoj. stvaralaštvo i prljavi materijali. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. kooperativne igre i aktivnosti. razvoj početnih matematičkih pojmova. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. – III modul: evidencija vaspitnog rada. principi i stilovi učenja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. najmanje 24 sata). i razvoj samopoštovanja kod djece. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. rad u timu. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. evaluacija programa rada sa djecom. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

Termin realizacije jednog seminara: 18. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 4. 106 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 3. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. i kako da ih razvije? 4. 2. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. Sesija 1. i 19. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). novembar 2011. koji učenika stavlja u centar. godine. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4.

Konstruktivna povratna informacija 6. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. godine. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. facilitiranje. 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. umrežavanje i saradnja nastavnika. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. januar 2012.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Termin realizacije jednog seminara: 25. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). i 27. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja.

sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. mart 2012. i rješavanje različitih problemskih situacija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. Bosiljka Milošević. Termin realizacije jednog seminara: 30. Vasilije Kovačević. predavanja. Shvatanja uloge nastavnika 3. Slavoljub Marsenić. Đorđina Markuš. Kolbov ciklus učenja. Branislav Pavićević. elementi efikasnog učenja 2. razumijevanje nove. Slavko Peković. Biljana Terzić. Tanja Jokanović. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. podjela uloga. učenja i podučavanja. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. Uvod. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. godine. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. diskusija.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. Vesna Pavićević. lična iskustva u učenju. rad na konkretnom primjeru. Teme: 1. kreativnost. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). saradnja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Duško Lučić. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. Dragan Nikčević. tolerancija. razmjena ideja. stilovi učenja 5. Milan Jocić. Vesna Damjanović. rad u timu. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. izmijenjene uloge nastavnika. pojedinačne i grupne prezentacije. vođenje i moderacija. Milica Kostić. i 31. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). samorazumijevanje/razumijevanje.

analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prof.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. Postupci aktiviranja učenika 7. Položaj učenika u školi 4. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. dr Ivan Ivić. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. gimnazija. Metode nastave/učenja 9. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Aktivnosti nastavnika 6. Vježba u analizi scenarija 5. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Uloge nastavnika 8. Participacija učenika u procesu nastave 5. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. srednja stručna škola). Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7. Bar E-mail: elementa@t-com. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. izvođenje i analizu nastave.

25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). februar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 24. godine (bazični seminar). 110 Zavod za školstvo Crna Gora . i 26.

Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). tj. stavovi i ponašanje. Teorije na osnovu kojih se oblikuje. bratstva i jedinstva 4. u skladu sa njima. godine. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. postignu najbolje rezultate. Podgorica E-mail: tamara. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. organizmička teorija. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. bihevioristička teorija. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). Zavod za školstvo Crna Gora 111 . Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). i rad sa učenicima adolescentima. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. stavovi i vrijednosti. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. biosocijalna teorija. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5.krivokapic@forum-mne. teorije učenja.

primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. kreativnost i inventivnost u radu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. sloboda izbora i odgovornost. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Termin realizacije jednog seminara: 19. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Struktura instrumenta 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. Izrada instrumenta 4.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. posmatranje. godine. novembar 2011. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . Disleksija i disgrafija 2.

Vanessa Linardou. Slovenija. dr Mimi Urbanac. Ljubljana. Istraživanje prostora 4. i Nevena Čabrilo. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. dr Ilaria Garogolia.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. primjena planom i programom predviđene metodologije. Univerzitet u Trstu. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. problemski procesno učenje i 113 . prikupljanje. dr Tatjana Resnik-Planinc. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. odvijali u prirodnoj sredini. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. tokom vremena. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. razvijanje kritičkog mišljenja. interdisciplinarni pristup. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. kritičko mišljenje. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. ekonomskih. dr Maja Simoneti. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Fakultet za geografiju. Univerzitet u Varšavi. analiziranje i prezentovanja podataka. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Upotreba javnog prostora 7. dr Elena Marchigiani. Prostor i biodiverzitet 10. prof. Fakultet za geografiju. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. kulturnih i socijalnih resursa. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. mr Stefania Bertolino. multidisciplinarni orijentisano učenje. razumijevanje procesa koji su se. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Univerzitet u Trstu. formulisanje pitanja. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. CEI Chiara Cecchetto CEI. Pejzaži 8. Univerzitet u Ljubljani. Opažanje prostora svim čulima 9. Barbara Fabro. Teme: 1. mr Claudia Ferluga. Univerzitet u Ljubljani. Univerzitet u Trstu. širenje znanja o vrednovanju prostora. Univerzitet u Trstu. i razumijevanje odnosa između prirodnih. mr Polona Demšar-Mitrovič. Pojam i elementi prostora 3. Zavod za školstvo. Inovacija fondacija. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Elementi prostora 11.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobra 2011. godine. Termin realizacije jednog seminara: od 22. 114 Zavod za školstvo Crna Gora .

3. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. pružanje konstruktivnih povratnih informacija.b. Kotor E-mail: scekic@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 5. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. novembar 2011. Teme: 1..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. godine. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. 4. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. 7. 5. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. 6. 2. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

pedagozi i psiholozi. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces.. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. Danila Bojovića b. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. godine. informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. dugi i treći ciklus osnovne škole). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. komentari. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. Termin realizacije jednog seminara: od 28. januara 2012. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. nastavnici u srednjoj školi. pomoćnici direktora. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. Teme: 1. direktori. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). Učenje na daljini 7. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. dr Dijana Vučković i doc. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. Primjena računara u nastavi Autori: doc. doc. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.b. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. Etape primjene računara u nastavi 6. dr Veselin Mićanović. Evaluacija. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse.

Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. dr Nikola Miljanović. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. Radovan Damjanović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. shvatanje značaja. prednosti. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 117 . Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6.. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i 21. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5.b. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nikšić E-mail: dijanav@ac. Učenje putem rješavanja problema 3. doc. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. januar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 20. Danila Bojovića b. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Prezentovanje pojma. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. godine. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. uloge i značaja projekt-metode.

Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. produkovanje novih ideja itd. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. nalazi se u jedinstvenoj situaciji. dopunjavanje u radu i znanju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. zajedno sa učenicima. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. rješavanje problema. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. istorijski pregled razvoja projektmetode. interesa i ubjeđenja. Teme: 1. statistička obrada podataka. angažovanje svih učesnika projekta. suzbijanje monometodizma. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. odnosno valorizacije projekta) 3. razvijanje ljubavi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. odnosno prvi među jednakima. prezentacija rada i završnih faza. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. formiranje vlastitih stavova. Ratka Vujovića 27. vrste projektne nastave. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). pomoć u radu. tako da nastavnik. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. u nastavnoj praksi. tehnika i instrumenata. Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. timski rad na kompleksnom problemu. pažnje i drugarstva. sticanje radnih navika itd. da bude dio tima. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). 118 Zavod za školstvo Crna Gora . empirijska i racionalna). ciljevi projektne nastave. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). povezivanje teorijskog i praktičnog. razvija empatiju sa učenicima. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda.). brige. faze projekta 2.). brže prilagođavanje novim situacijama. . korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme.

Zavod za školstvo Crna Gora 119 . Termin realizacije jednog seminara: 29. oktobar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. doc. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . Proces zaboravljanja 13. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Kognitivne mape 15. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podučavanje 2. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. Nikšić E-mail: dijanav@ac. razvijanje vještina učenja. osposobljavanje za uvažavanje. Učenje učenja 5. Teme: 1. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. mjerenje i vrednovanje znanja 10.b. Nivoi znanja 9. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. Dijagrami. ovladavanje nekim mnemotehnikama. Venovi i drugi dijagrami.). Vođenja bilježaka na nastavi 19. skice. . Stilovi i vrste učenja 7.. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje.. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. Troslojni model pamćenja i učenja 8. dr Nada Šakotić i doc.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Izrada modela 21. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. podržavanje i razvoj stilova učenja. Praćenje. Strategije učenja 17. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. dr Dijana Vučković. Smisleno učenje Autori: doc. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. Metakognitivne vještine 18.. skice. Danila Bojovića b. Učenička postignuća 11. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. Mnemotehnike 12. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. i razvijanje metakognitivnih vještina. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82.

Termin realizacije jednog seminara: od 25. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). marta 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 121 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad.gov. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević..me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. aprila 2012. rješavanje konflikata. Vaka Đurovića b.garic@cso. srednjim stručnim školama i gimnazijama. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Aleksandra Gligorović. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. inventivnost. godine. kreativnost. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica E-mail: cso. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama.b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . do 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: od 19. Volonterizam (pojam. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).

i 25. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 24. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. Timski rad – ključ uspjeha 5. svetog Save 25. Teme: 1.me Broj telefona: 051-230-104. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Formiranje reusursnog centra učenja 8. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Berane E-mail: gimpm@t-com. februar 2012. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Zavod za školstvo Crna Gora 129 . psihološki. grupni rad. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. individualni rad. Teme: 1. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. diskusije i nacrti. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. kreativne sposobnosti nastavnika.. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. decembra 2011.com Broj telefona: 030-341-195. pedagoški) za vođenje portfolija. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. prezentacije. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. Termin realizacije jednog seminara: od 3.b. godine. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Komunikativne aktivnosti 2. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Grupisanje i oblici interakcije. I proleterske b.me Broj telefona: 033-451-208. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa.. autonomija učenika i samostalno učenje. novembar 2011. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. godine. Termin realizacije jednog seminara: 26. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. Teme: 1.b. Profil i karakteristike učenika 4. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Budva E-mail: lealonza@t-com. Organizacija rada u učionici 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. autonomija učenika i samostalno učenje. nastavna pomagala. Ul. Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Teme koje se obrađuju: motivacija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 9. nastavni ciljevi. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika.me Broj telefona: 033-451-208. i 10. referentni izvori. ispravljanje grešaka. I proleterske b. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. stilovi učenja. godine. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 131 . dopunski materijal. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici.. davanje povratne informacije i evaluacija. Budva E-mail: lealonza@t-com. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91.b. mart 2011. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika.

i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). samovrednovanje. pedagozi. novembra 2011. kao što su samopouzdanje. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. godine. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole).b. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. ali i života u školi uopšte. veoma bitnih za razvoj ličnosti. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3. spremnost za timski rad. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. Termin realizacije jednog seminara: od 12. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2. psiholozi. pomoćnici direktora škola i direktori škola. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. razvoj kritičkog mišljenja.. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi.. vršnjacima. učenju i nastavnicima. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com.

Meredith. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . sticanje komunikativnih vještina.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Teme: 1. slušanje. osposobljavanje za zauzimanje stava. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. razmjenu iskustva i učenja od kolega. promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju.. Podgorica Broj telefona: 020-248-668. dr Charles Temple. otkrivanje prethodnih znanja. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. odlučivanje. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). razvijanje spremnosti za saradnju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93. Steele. doživljaja i iskustava. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. tolerancije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece.co.. uvjerenja. Dr Kurtis S. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L.

praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Termin realizacije jednog seminara: 24. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. inetraktivne metode. razvijanje vještina u radu sa djecom. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Zavod za školstvo Crna Gora 134 . Teme: I dan 1. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. i 25.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. godine. novembar 2011. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Slobodana Škerovića 86. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com.

: Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. 2.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. 3. Teme 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. januar 2012. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Budva E-mail: nikiva@t-com. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. godine. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Obuka je interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . Jovanović Maše”. Termin realizacije jednog seminara: 28. da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). diskusija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. januar 2012. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. 3. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. kreativni. 136 Zavod za školstvo Crna Gora .hb@forum-mne. 7. 9. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 2. prezentacije. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. 4. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. i 27. igre uloga. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. 8. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. studije slučaja. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). grupne diskusije. Termin realizacije jednog seminara: 25. simultana individualna aktivnost. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika). rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. mini-lekcije. 6. i saradnja. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). akvarijum. godine. Teme 1. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. Metode i tehnike rada: radionice. Podgorica E-mail: elvira. rad u parovima. odnosno stilova učenja svakog učenika. 26. pojedinačne i grupne prezentacije. 5. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi).com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede.

Zavod za školstvo Crna Gora 137 . februar 2012. 4. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. 3.bajkovic@gmail.com Broj telefona: 067-588-919. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. i 4. kako nastavničkih tako i učeničkih. 5. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. u procesu učenja/nastave. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. Teme 1. Termin realizacije jednog seminara: 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. Bar E-mail: r. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). Jovana Tomaševića 16/6. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). godine.

3. 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. diskusija. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. Termin realizacije jednog seminara: 26. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. april 2012. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Budva E-mail: nikiva@t-com. 4. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Teme : 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17.

godine. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). Ciljna grupa: nastavnici.me Broj telefona: 069-029-551.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Teme 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). oktobar 2011. Broj faksa: 020-248-668. 2. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Termin realizacije jednog seminara: 15. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. dr Biljana Maslovarić i doc. 3. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. 4. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju.

5. 2.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. mart 2012. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. godine. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. Ciljna grupa: nastavnici. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. i namjerna individualizacija nastavnog procesa. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. 3. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Teme 1. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. Termin realizacije jednog seminara: 24. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. dr Biljana Maslovarić i doc. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. 4.

Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. socijalne). obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). inicijativnost itd. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. 11. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. odlučivanje u rizičnim situacijama. alkohol. igranje uloga. savjetovanja roditelja. Zašto se postaje narkoman? 6. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. Moje vrijednosti. Od 2003. praktične vježbe – istraživanje. Kako sve mogu da kažem NE? 9. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore. unapređivanje vještina vođenja grupe. Zdravlje je. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101.. Kada me nagovaraju . mr sci. 3. Da li su reklame istinite? 10. Većina mladih ne koristi droge. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života.). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).. pitanja i diskusija učesnika. 8. Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca... Možemo se upoznati još bolje! 2. godine. duvan! 7. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova).. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. moji uzori. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . traženje i pružanje pomoći. Teme: 1. simuliranje životnih situacija. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. emocionalne.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. Dragan Laušević. kontrola osjećanja.. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. djece i osoblja škole. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci.

Termin realizacije jednog seminara: od 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. decembra 2011. 142 Zavod za školstvo Crna Gora .

godine. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Zavod za školstvo Crna Gora 143 .me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Disciplinovanje 9. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Slobodana Škerovića 86. Upoznavanje i integracija grupe. Teme: 1. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Restitucija 10. Primjeri restitucije 11. Termin realizacije jednog seminara: 8. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Posljedice koje smišlja dijete 12. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. oktobar 2011. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

simultana individualna aktivnost. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. akvarijum. igre uloga. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. grupne diskusije. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. stavovima i vrijednostima. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. bratstva i jedinstva 4. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Takođe. Podgorica E-mail: tamara. Putem obuke. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. mini-lekcije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. prezentacije.krivokapic@forum-mne. Kreativne metode transformacije konflikta 6. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. maj 2012. Metode i tehnike rada: radionice. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. godine. Teme: 1. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Misli. pojedinačne i grupne prezentacije. Kako raditi sa teškim temama 7. Uloga percepcije u konfliktu 9. studije slučaja. rad u parovima.

indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. realni susreti i odlučivanje. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. pedagozi. godine. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). tj. psiholozi. roditelji. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. odnosno zanimanja. Podgorica E-mail: uros. stručne službe. Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). Termin realizacije jednog seminara: od 22. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. Centar za stručno obrazovanje.. šira zajednica. ukupno 80 sati). informisanje o postojećim školama i zanimanjima. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. uprava škole.zekovic@gtz. 4. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. Teme: 1.). oktobra 2011. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). nastavnici. roditelji. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara.. Zavod za zapošljavanje. vrijednosnih orijentacija). Bregalnička 7. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . 2. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. interesovanja.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. grupne diskusije. plenum. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. davanje i primanje povratne informacije. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. realizacija lokalnih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. davanje i primanje povratne informacije. nacionalnih i međunarodnih projekata). stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. power point prezentacija. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. pojedinačne i grupne prezentacije. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. kreativni način izražavanja. Teme: 1. Uloge u konfliktnim situacijama 4. Termin realizacije jednog seminara: 26. igra uloga. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. novembar 2011. grupni rad. bujica ideja). samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. radu u paru. nacionalnom i međunarodnom nivou. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). kooperativno učenje. godine. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. Važnost saradnje.

korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. strateško i akciono planiranje. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. pedagozi. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . volonteri i predstavnici lokalne zajednice. konstruktivni pristup problemima i konfliktima.co. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. partnerska komunikacija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. vještine upravljanja. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. vještine planiranja. učenici. rukovođenje. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. psiholozi. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. rukovođenje. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. dr Linda Lee i prof. prezentovanje. i zastupanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. implementiranje i upravljanje različitim programima. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. direktori). spoljni saradnici. dr Saša Milić. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. vještine komunikacije. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. roditelji. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. nastavnici razredne i predmetne nastave. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. reforme i razvoja obrazovne institucije. rukovođenja i odlučivanja u timu. odlučivanje i timski rad u obrazovanju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije.

ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. 148 Zavod za školstvo Crna Gora . prezentovanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. 48 sati). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula. u okviru navedenog programa. i akciono i strateško planiranje. lobiranja i pregovaranje.

informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. Mentorstvo Autori: prof. principima učenja odraslih i stilovima učenja. Metode i tehnike rada: radionice. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. 27. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. Mentorske uloge i stilovi 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. Termin realizacije jednog seminara: 25. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). debate. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. mini-lekcije. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad.co. Podgorica E-mail: sasam@pccg. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. igre uloga itd. okotbar 2012. predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. pedagozi. nastavnici predškolskog vaspitanja. psiholozi. u okviru navedenog programa. dr Saša Milić i doc. tj. i 28. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. defektolozi i visokoškolski nastavnici.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. 26. Uvod u mentorstvo 2. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. prezentacije. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Mentorski proces 5. Učenje odraslih i mentorstvo 3. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja.). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. konferencije itd. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. mini-lekcije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). nastavnici predškolskog vaspitanja. Vještine. igre uloga itd. Metode i tehnike rada: radionice. i slično. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. debate. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. različitih oblika komunikacije. trening-strategija. Podgorica E-mail: sasam@pccg.co. dr Saša Milić i doc. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. u okviru navedenog programa. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. Teme: 1. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . pedagozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. kongresi. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). prezentacije. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. defektolozi i visokoškolski nastavnici. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. Trening za trenere Autori: prof. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. Timski rad trenera 6. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. Metode interaktivnog treninga 4. psiholozi.

Termin realizacije jednog seminara: od 16. Žabljak E-mail: 17. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. Power. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. Internet. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. januara 2012. Excel. Word. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Explorer). godine. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Božidara Žugića b.septembar@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . septembar”. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika. Point. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave.b. do 19. Ciljna grupa: nastavnici.me Broj telefona: 052-361-336..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109.

Menadžment obrazovnih institucija 2. donošenje odluka.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. i 12. planiranje. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Cetinjski put b. inovativnost i liderstvo. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. menadžment obrazovnih institucija. Termin realizacije jednog seminara: 11. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica.. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d.b.o.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Teme: 1. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija.o. Ciljna grupa: nastavni kadar. godine. 152 Zavod za školstvo Crna Gora .

Teme: 1. prezentacije i radionice. oktobar 2011. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. Ul. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Tim.me Broj telefona: 051-230-104. Metode i tehnike rada: predavanja. svetog Save 25. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Ljudski resursi 2. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. Berane E-mail: gimpm@t-com. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. godine. Termin realizacije jednog seminara: 8. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Motivacija 3. timski rad 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. i timski rad vaspitača i učitelja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Teme: 1. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. Planiranje u osnovnoj školi 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. dr Tatjana Novović. posmatranje. praćenje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. komunikacija i sloboda izbora.

Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. mišljenja.) 6.. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2.. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. mišljenja. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). Vaka Đurovića b.. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.jerkov@zzs. razmjena iskustava..me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5. Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3. Teme: 1.gov. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama.b. 158 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: slobodan.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. razmjena iskustava.

Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje.me Broj telefona: 020-408-946. posmatranje. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Vaka Đurovića bb. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama. Teme: 1. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti.vuljaj @zzs. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. Podgorica E-mail: fran.

. Sticanje samopuzdanja 12. Vaka Đurovića b.vuksanovic@zzs. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-923. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih. 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul.. Podgorica E-mail: pero. 5. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . Carstvo – drugarstvo 4. Zdrav sam kada sam. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.. Prevencija povreda – bezbjednost 9. To hoću.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece).. to neću. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. Ovo sam ja. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih.. Korisno–štetno. Put do pravilne ishrane 7.. emotivnih. povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne).. sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. 3. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja.b... Jedan moj dan.gov. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8. 6. 10... estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. znanja. Teme: 1. način prikupljanja i čuvanja 3. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. Podrazumijevaju se razmjena iskustava.. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. Izvori podataka o djeci. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. gdje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).me Broj telefona: 050-432-870. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. analiza iskustva i prakse. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. kompetentnosti.b. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. razmjenjivanje iskustava o tome kada. šta i kako posmatramo. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. komplementarnosti. poštovanju i demokratskoj proceduri). shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2.b. Restitucija i primjeri restitucije 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Podgorica E-mail: radoje. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117.novovic@zzs. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću.gov. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Posljedice koje smišlja dijete 9. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3. Vaka Đurovića b. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Disciplinovanje 7. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6.. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Teme: 1. 162 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

eko-eksperimenti. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. voda. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. eko-aktivnosti. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. eko-pjesme. eko-akcije. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Teme: 1. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. eko-filmovi.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. eko-zadaci. izrada različitih sredstava. uređenje centra za ekološke aktivnosti. Osnovni pojmovi i principi ekologije. ekoradionice. Zemljište. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Vaka Đurovića b.. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina.b. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . vazduh i njihova zaštita 3. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. eko-izleti. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. Energija i njena pravilna upotreba 5. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. eko-istraživanja.me Broj telefona: 067-607-897. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati).

razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. odnosno šta je ispod. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne.me Broj telefona: 020-408-919. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. a šta iznad njegovih sposobnosti. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. pitanja i diskusije učesnika seminara. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. 164 Zavod za školstvo Crna Gora .brajkovic@zzs. jačanja zdravlja i održavanja higijene. funkcionalne. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. morfološke. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. Podgorica E-mail: miodrag.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. Teme: 1. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu. Vaka Đurovića bb. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. a šta ne može da uradi.

b. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. kompleksne). specifične. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. srednja i starija uzrasna grupa djece). s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. Podgorica E-mail: pero. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema.vuksanovic@zzs. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8.me Broj telefona: 020-408-923. b. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7.. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa.gov.

Planiranje 4. Predmetni programi 3. 040-212-552. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. zeljkoko@t-com. sloboda izbora i odgovornost.. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. komunikacija. Teorijske osnove kurikuluma 2. Teorijske osnove kurikuluma 2. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Teme: Razredna nastava 1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. i timski rad.me.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).b. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870.me. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. dr Snežana Grbović. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 040-212-552. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. Predmetni programi 3. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul.me Broj telefona: 050-432-870. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. gsnezana@t-com. Vaka Đurovića b. Planiranje i ocjenjivanje 4.

. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. Vaka Đurovića b. Učenje putem čitanja 6. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: dusanka.b. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu).gov.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 167 . kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Vrste. Teme: 1. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).popovic@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul.

razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. formativno. i sloboda izbora i odgovornost.b. timski rad. dr Tatjana Novović. Zorica Minić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Podgorica E-mail: miodragv@mn. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. sumativno ocjenjivanje) 2. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Teme: 1. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 168 Zavod za školstvo Crna Gora . unapređenje posmatranja. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc.

mr Ljiljana Subotić. Nermin Hajdarpašić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124.gov. mr Vesna Bulatović. Petar Špadijer.b. dr Dušanka Popović. Podgorica E-mail: natasa. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Koviljka Teodorović. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. dr Snežana Grbović. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja.gazivoda@zzs. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. Vaka Đurovića b. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Zavod za školstvo Crna Gora 169 . Radovan Popović. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina.. Vidoje Šćepanović. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Nada Maras. Radomir Sušić. Dragan Berilažić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta.

Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Mirjana Đukanović. Nastava gramatike 6. Ivana Vukićević. Komunikativna nastava jezika 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Teme: 1. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. govora. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. čitanja i pisanja 4. Nikole Đurkovića b. Nastava slušanja.b. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Lea Lonza. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Milovan Đukanović. Fadila Kajević.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina.

. poboljšati kvalitet nastave. dr Tatjana Novović. dr Nada Šakotić.b. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Partnerstvo sa roditeljima 20. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. Vesna Dimitrijević. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama. pedagozi. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Strategija za IO. Ciljne grupe: nastavnici. Komunikacija sa djecom 17. dokumenta i zakoni 5. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. izrada individualnog obrazovnog plana. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). prenijeti znanje kolegama. Problematično ponašanje (I dio) 21. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana. Pravo na različitost 4. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Evaluacija 13. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. Ranka Božović. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. metode rada sa svom djecom. partnerstvo i timski rad.) 23. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima..

II dio 7. a napredni program – dva dana (14 sati). I dio 6. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4.

. Saradnja porodice i škole 7. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma.gov. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena.me Broj telefona: 020-408-931. dr Tatjana Novović.popovic@zzs. Savremeni oblici i metode rada I 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: dusanka.b. Savremeni oblici i metode rada II 5. mr Zoran Lalović. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Teme: 1. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. doc. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. Inkluzivno obrazovanje 6. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. II varijanta dva i po dana (20 sati). Teorijske osnove savremene nastave 3. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. nastavnici i stručni saradnici. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. Popović. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem.

definisanje uzroka i rješenja problema) 2. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. konzistentnost kurikuluma. sa učenicima. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa).. Tivat E-mail: lalovici@t-com. sloboda izbora i odgovornost. Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. autonomija škole i nastavnika 3. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1.b. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma).me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. komunikacijske vještine. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. Nikole Đurkovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. ciljno planiranje i razvojno planiranje. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). otvoreni i zatvoreni kurikulum.

evropske vrijednosti u obrazovanju 5.. Stavovi.kascelan@zzs. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. ja i drugi 2. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Identitet (lični i kolektivni).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129. dijalog. Ljudska i dječja prava. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. Demokratija i obrazovanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Moduli: 1. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Vaka Đurovića b.b. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. vođenje časa i primjena savremenih metoda. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. i sloboda izbora i odgovornost.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Podgorica E-mail: vidosava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.

Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. Multikulturalnost. Teme: 1. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. regiji i državi. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. 176 Zavod za školstvo Crna Gora .kascelan@zzs.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. princip poštovanja različitosti 4.gov. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. Vaka Đurovića b. izrada projekata 7. Šta je kultura 2. ali i višednevni. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. interkulturalnost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Podgorica E-mail: vidosava.

me Broj telefona: 067-654-110.co.me dragoje.gov.b. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja.djordjevic@zzs. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora.popovic@zzs.djokic@iccg.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131. analiza postojeće nastavne prakse. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. 069-093-017. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika. Teme: 1. podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. Cljna grupa: gimnazijama. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. jasmina. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: radovan. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2.gov. nastavnici istorije.me. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. na taj način. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji.

osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. Slobodanka Žižić. obnavljanje porodičnih veza) 10. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. istraživanje humanitarnog prava. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Posmatrači i šta mogu da učine 3. dr Ivana Jelić. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa. humanitarne organizacije 2. Očevidac.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6.b. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima.kascelan@zzs. Osnovna pravila MHP. Sankcionisanje kršenja MHP 9. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4.gov. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: vidosava. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. Teme: 1. ratu i miru. kampovi. Kodeksi tokom vremena 7. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice.

b. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Alati za prezentacije 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Korišćenje globalne Internetove mreže 8. Operativni sistemi 4. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika.me Broj telefona: 020-408-936. Zavod za školstvo Crna Gora 179 .gov. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana..bulatovic@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Vaka Đurovića b. Alati za tabelarni račun 6. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata). 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. Elektronska pošta 9. Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. mr Goran Šuković.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Teme: 1. Podgorica E-mail: vesna. Alati za obradu teksta 5. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3.

Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. tj. mr Jasmina Đorđević. geografija. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. dr Snežana Grbović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. dr Slobodan Jerkov. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. Ljuba Samardžić. Radomir Sušić. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. Vidoje Šćepanović. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). prilagođavanje predmetu koji predaju. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. Karađorđeva 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. Željko Jaredić. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. mr Blaženka Petričević. Almir Martinović. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. Teme: 1. dr Dušanka Popović. Marko Mrvaljević. biologija. odnosno tehnikama. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 069-093-016. likovna kultura. Radovan Popović. muzička kultura i fizika). 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. matematika. hemija. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. IOP 13. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. matematika. Posmatranje i procjenjivanje 10. Vaka Đurovića b. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja..gov. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . informisanje o skali procjene. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. priroda i društvo. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. muzička kultura i fizičko vaspitanje. Teorije o mentalnoj ometenosti 6.djordjevic@zzs. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. likovna kultura. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. Teme: 1. dispraksija) 9. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. Inkluzivni pokret 2. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. Skala procjene 11. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. prirode i društva. likovne kulture. Kombinovane smetnje I (disgrafija. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. Mapa razvoja djeteta 5. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. disleksija) 7. disortografija. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja.b. matematike. Podgorica E-mail: jasmina.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metodska uputstva – likovna kultura 15. Metodska uputstva – matematika 16. Autizam 21. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Metodska uputstva – muzička kultura 17. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). 182 Zavod za školstvo Crna Gora . Specifične poteškoće u učenju 22.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine.cicmil@zzs. Zavod za školstvo Crna Gora 183 . i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada.b. Promjene pozicije u konfliktu. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Rješavanje konflikata u grupi 8. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. Stilovi rješavanja konflikata 5. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. Podgorica E-mail: vojin. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem.. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. Teme: 1. medijacija u konfliktima. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Komunikacijske vještine 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136.me Broj telefona: 020-408-916. Kooperativna komunikacija 3. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe.gov. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika.

Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Teme: I dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Pokazni časovi nastavnika 3. Priprema za čas muzičke kulture 2. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2. Pokazni časovi autora 4. Podgorica E-mail: slobodan. Rad sa muzičkim instrumentom 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Rad sa muzičkim ansamblima 4. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1.jerkov@zzs.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 184 Zavod za školstvo Crna Gora .gov. Svetozara Markovića 26. Tonalne osnove muzičkog folklora 3. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).b. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. Zavod za školstvo Crna Gora 185 . Teme: 1. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu.. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. pedagozi i psiholozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa.me Broj telefona: 060-093-014. Vaka Đurovića b. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul.gov. razumijevanje i primjena različitih metoda. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Podgorica E-mail: miodrag. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. matematička pismenost i naučna pismenost.vuceljic@zzs.

. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Broj telefona: 020-408-941.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. Darovitost i osobine darovite djece 2. Vaka Đurovića b.gov. 186 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: natasa. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne.gazivoda@zzs. socijalne i emocionalne) darovitoj djeci.b. Teme: 1. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

b. organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. Vaka Đurovića b. Timski rad 3. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima.. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa). Planiranje 2. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 020-408-930. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju.gov.lutersek@zzs. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Podgorica E-mail: nadja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. Ocjenjivanje 4.

kompetencije) 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. pomoćnici direktora i direktori. stavovi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.. pedagozi. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. razumijevanje.b.vuceljic@zzs. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . Tehnike ocjenjivanja 4. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. Vaka Đurovića b. psiholozi.me Broj telefona: 020-408-940. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5.gov. Podgorica E-mail: miodrag. Osnovni koncepti (znanje. dr Tatjana Novović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). vještine. Miodrag Vučeljić i doc.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. dr Olivera Mijanović. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. Zavod za školstvo Crna Gora 189 .me Broj telefona: 020-408-979. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja.novovic@zzs. dr Dragan Likić. dr Boban Mugoša. dr Žarko Mićović. Tamara Milić. pedagozi i psiholozi. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. Tatijana Mandić. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila.gov. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. Podgorica E-mail: radoje. . i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. Slavica Vujović. Čovjekov odbrambeni sistem. Zdrava ishrana 5. dr Ljiljana Žižić. teme. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. dr Dragan Laušević.. tuberkuloze i malarije. informisanje o nastavnom programu (ciljevi. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Teme: 1. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. aktivnosti). Vaka Đurovića b. sadržaj. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života.

Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. ELP i savremena nastava stranih jezika 7. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a.b. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . implementacija 3. ELP i CEF 2. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. funkcije.. Nikole Đurkovića b. Autonomija učenika i učenje učenja 5. Teme: 1. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Pedagoška funkcija ELP-a 4. Samoprocjenivanje i refleksija 6. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. ELP – struktura. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a.

com Broj telefona: 067-311-990. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. osjetljivost na problem). usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. refleksivni i kooperativni proces učenja. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. Teorijske osnove životne sredine 2. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Vuka Karadžića 3. fleksibilnost. Takođe. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Teme: Modul 1 1. iskustveni. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Ul. Načela i principi održivog razvoja 3.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. 192 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4. Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije.zzs. Podgorica E-mail: nada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. Teme: 1. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. debata o ponuđenim rešenjima. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.gov..maras@.b. Vaka Đurovića b.me Broj telefona: 020-408-956. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama. u vezi s tim.

b. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146.gov. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 194 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: vidosava.. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.kascelan@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Analiza novih obrazovnih programa 4. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. Vaka Đurovića b. Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. timski rad.

prof.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. aktivna uloga učenika.gov. dr Željko Jaćimović. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Slavica Vujović. mr Jasmina Đorđević. Dajana Ševaljević. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . Fadila Kajević. Metode rada u nastavi Autori: prof. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave. Podgorica E-mail: vidosava. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. dr Radojica Marušić.. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Stana – Sanja Kaluđerović. Radomir Sušić. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. dr Drago Milošević. Nada Maras. prof. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. Pojam i vrste metoda 3. timski rad. mr Božena Jelušić. mr Zoran Lalović. prof. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. Zorica Minić. dr Goran Šuković. kooperativno učenje. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. mr Jasmina Nikčević.kascelan@zzs. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. dr Siniša Stamatović. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Vidosava Kašćelan.b. Ljuba Samardžić. Radovan Popović. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika.

Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i samoocjenjivanje. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. Slavica Vujović. standardi znanja 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. Fadila Kajević. mr Zoran Lalović. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Podgorica E-mail: vidosava. Vaka Đurovića b. Radovan Popović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. Milonja Ojdanić. maturski ispit) 4. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja.kascelan@zzs. Tatjana Vujošević. Teme: 1. Maturski ispitni katalog 5.b. Stana-Sanja Kaluđerović. eksterna i interna provjera znanja i testovi. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Tatijana Čarapić. dr Goran Šuković. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja.. Divna Paljević. Zorica Minić. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Eksterna provjera znanja (testovi znanja. Radomir Sušić. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . vrste procjenjivanja i ocjenjivanja.

Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. analitički pristup procesu ocjenjivanja. Teme: 1. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. Nastava slušanja. Planiranje 6. Snežana Brajović. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. Nastava gramatike i vokabulara 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Fadila Kajević. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . i u razvijanju jezičkih vještina učenika.b. Komunikacijska nastava jezika 2. objektivnost u ocjenjivanju. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. Ocjenjivanje 7. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. značaj podsticanja autonomije učenika. komunikacijski pristup nastavi jezika. Nikole Đurkovića b. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. govora. čitanja i pisanja 3.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. efikasnije planiranje časa. Anica Radan. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).me Broj telefona: 040-212-552. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. 4. 2. 3. 7. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. dr Dušanka Popović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. Karađorđeva br 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 8. 5. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave.

Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. vježbe i igre uloga. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. i završni individualni rad. Podgorica E-mail: ljubomir. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. Zorica Minić. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). Svetlana Đurović. Rajko Kosović. dr Dragan Bogojević. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. Zavod za školstvo Crna Gora 203 .kovacevic@ zzs. Planiranje i odlučivanje 6. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc. Upravljanje promjenama 3. Vaka Đurovića b.gov. osnovne škole. gimnazije i mješovite i stručne škole).b. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Organizacija i upravljanje 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. Komunikacija u školi 4. Ljubomir Kovačević i prof. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja.. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja.

Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2.. sagledavanje uslova. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. sagledavanje obrazovnih postignuća. Struktura programa razvoja ustanove 3. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: nermin.b.gov. izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. Teme: 1. Kreiranje programa razvoja ustanove 4.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi.hajadrpasic@zzs. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). sagledavanje ljudskih resursa. 204 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. kreiranje „mape puta ka promjenama”. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Nikole Đurkovića b. Ciljne grupe: direktori. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. Indikatori kvaliteta 3. Radovan Popović. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati).. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Radomir Sušić. mr Ljiljana Subotić. pomoćnici direktora. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. posmatranje.b. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. Ključne oblasti rada škole 2.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Jasmina Vukašević. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Radoje Novović. Nataša Vlahović. mr Zoran Lalović. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Metodologija samoevaluacije 4. Tivat E-mail: suboticlj@t-com.

Ljubomir Kovačević. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. sposobnost podrške PRNŠ-a. akciono i strateško planiranje. Miodrag Vučeljić. istraživač u nastavi).5 sati. razumijevanje strukture dobrog časa. Istraživanje i evaluacija 8. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . savjetnik. analiza i interpretacija podataka 9. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. mr Zoran Lalović. partnerska komunikacija. viši savjetnik. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Dragutin Šćekić. u dva dijela). pedagoška upotreba ICT-a. tako i šire (na lokalnom. Istraživanje. mr Ljiljana Subotić. obavljati u školi. akciono istraživanje. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. rukovođenje. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. kooperacija i saradnja u timu. emocionalna inteligencija. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse.me Broj telefona: 040-212-552. dr Dušanka Popović. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. prezentacija. Karađorđeva 4. Ranko Čabrilo. nakon dobijanja zvanja.. razvoj motivacije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Željko Korać. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. Nastava i učenje 6. i to prema zvanju nastavnika. dr Ranko Šljivić. zastupanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. Vesna Vučurović. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. Nađa Luteršek. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. regionalnom i državnom nivou). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Anđa Backović. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. Promovisanje škole 7. Upravljanje promjenama 3. predstavljanje. upravljanje projektom. Teme: 1. Kako uče odrasli 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. opservacija časa. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati.5 sati. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. Razvoj tima 4. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. razumijevanje procesa učenja odraslih.

Zavod za školstvo Crna Gora 207 . Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. pomoćnici direktora i direktori. pedagozi i psiholozi. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. lični plan). formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. nastavnike i školu u cjelini. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. Faze. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike.b. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio.. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. Teme: 1. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. Nikole Đurkovića b. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. Aktivnosti. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.

me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. Stilovi učenja 7. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. planiranje i organizacija obuke. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Facilitacija učenja 9.gov. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. psiholozi. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Teme: 1. razmatranje načina organizovanja obuke. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. IV. pomoćnici direktora i direktori. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. Organizacija obuke 4. Podgorica E-mail: vidosava. istraživanje stilova učenja. Vidosava Kašćelan.. Karakteristike učenja odraslih 6. Izrada programa obuke 3. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. poznavanje načina na koje uče odrasli i. komunikacija i facilitacija. u skladu sa tim. Vaka Đurovića b. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. Vještine voditelja obuke/trenera 8. organizacije odgovarajućih načina rada. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. Evaluacija obuke 5. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Vještine prezentovanja III. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke.kascelan@zzs. mr Ljiljana Dimitrijević. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Uvod i kompetencije trenera 2. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. dizajniranje seminara kao cjeline.b. razmatranje principa učenja odraslih. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. povratna informacija) 10. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. pedagozi. i razmjena primjera dobre prakse.

U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju. Zavod za školstvo Crna Gora 209 . II varijanta – pet dana (40 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Teme: 1. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. administraciji i komunikaciji. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. Obrazovni softver 5. integrisanje ICT-a u proces učenja. Internet kao resurs 9. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. Komunikacija i umrežavanje 10. ICT u nastavi 4. Digitalna kompetencija 2.b. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. pedagozi i psiholozi. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7.. 210 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu.

. Podgorica E-mail: radoje. Analiza postojeće prakse 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 067-527-085. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. Zavod za školstvo Crna Gora 211 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3. Vaka Đurovića b. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).gov.b. Teme: 1. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje.novovic@zzs. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4.

pedagozi i psiholozi. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Nikole Đurkovića b. Principi učenja odraslih 3. Teme: 1. Mentorski proces 5. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina..me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Teorije učenja 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. opserviranje časa i davanje povratne informacije. Znanja i vještine mentora 4. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Uloge mentora 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. Opserviranje časa 7. 212 Zavod za školstvo Crna Gora . Tivat E-mail: suboticlj@t-com. odnosno tri jednodnevna seminara. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Željko Korać. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. članica. doc. Univerzitet Crne Gore 2. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. dr Tatjana Novović. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3. razvoj kreativnosti. član.gov. dr Sanja Šubarić. Inkluzija u srednjoj školi 2. mr Dragica Kovačević. član. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4. Hemija – savremeni pristup nastavi. članica. Vaka Đurovića b. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. Univerzitet Crne Gore 3. Zavod za školstvo 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. predsjednica. Izborna nastava šaha (VII–IX).b. mr Anton Gojčaj.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . Zavod za školstvo 5.zzs.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful