Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

........................................ Dramska i scenska pedagogija ..................... 21 7.. Ples – savremeni................................................................................ Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola....................... 36 22........................... Keramika – tradicija................ Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ........................................................... 38 24........ Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi .............. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja........................... 13 2...... 20 II PRIRODNE NAUKE .................... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ..... Sportiko zmaj........... 23 10.................................. 13 1.............................. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti.. Razvoj vještina čitanja i pisanja .. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique).............. Rastimo uz ples ........................ 24 11........ Obuka nastavnika za predmet evropske integracije....................................... 27 14............................................. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije .............................................................................................. 28 15.... 30 17.................. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića..... 25 12......................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija................ 21 8..... Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja ............................................................................... 27 13.............................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA .............. Od priče do scene ................................................... 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 .................... umjetnost.. 34 20.................................................................................... 40 25.. 18 6.............................. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama .......... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST................................................................................................................. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole ... 14 3. 44 27........................................................................... darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha ........... 22 9....... 15 4...................................................................... 35 21............................................................................................................. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ........................................................ 31 18...................... Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ............. 34 19.............................................................................. klasični i folklor ................. 42 26................................... Debatni program 1 (osnovni formati debate) .......................................................................... Hemija – savremeni pristup nastavi................. Dekupaž – radost stvaranja................................................ 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST................................. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja........................... 37 23......... 26 III DRUŠTVENE NAUKE... radost (osnovni program) ................. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ................................................................................... 29 16......................................... 17 5..........................

..................... 91 61............................................................... 57 35......................... 92 62......... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)........................ Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ...... NTC sistem učenja ...... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni... 99 68.......................................... 95 65...................................... Interaktivna nastava ............ Demokratija i obrazovanje ............. 90 60.. 60 37.......................... 93 63.................................... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ............................... 47 29............................................................ 76 49..................... 81 53......... 78 50....... 97 66.................................... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija .............................. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ... 59 36...................................................... 67 43.............................................................................. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju ...................................................................................................................... 96 VII METODIKA..............razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja ............................................... Ja........... 78 51.............. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ...................... 74 47........................................ 71 45............................... Kako izgraditi odnose povjerenja........ građanin .......... 94 64...................... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ......................... Portidž metod rane stimulacije......... Prava djeteta – životne potrebe djeteta............... 72 46....... 61 38................ Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ........ 75 48.................. Kultura ljudskih prava .............................................................................. Ka punoj inkluziji ........... Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi................................................................................ 79 52......... Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore .................................................................................... Ka inkluziji.......................................... Kooperativno učenje . Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ....... 63 39............................................ Obrazovanjem protiv predrasuda .................................... Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ............ 69 44.............................................................................................................. 89 59............................................. 56 34............................................. 86 57.. Škola urbane ekologije ................................................................ Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ................ 53 32................................................... 83 55................................................................. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ..................................... Omladinski parlament....................................... 54 33...................................... narod................... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) ........... Učešće roditelja u životu škole ........................................ Indeks za inkluziju . 51 31......................... Inkluzivno obrazovanje... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ............................................................................................................................ 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora .................... 47 28...... 49 30........ 82 54................................ 87 58......................................................................................................... 84 56........... 66 42........... 65 41.........Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ............................................................ Rad sa nadarenom djecom ............ Mi........................... 97 67................................. vrtićki i predškolski uzrast) .............................................. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta .................... Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ................. 64 40.................. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja............................... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova .. Ljudska i dječja prava .................. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama .....................................................................

............... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ...................................................................... Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ..................................................... Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ................................ Škola u prirodi...................... 105........... Učenje usmjereno na učenika ................................ Unapređenje škola – podrška razvoju škola............................................... 73................................ Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ...... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ...................................... 86................ Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.......................................... 81..... 99.......... Mentorstvo........................................... Upotreba pitanja u nastavi/učenju........................................ 103............................ Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija.............................................................................................. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika....................................... 84.. VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ............................................................................... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom ............... Trening za trenere.... 104..................... 78................................................................................................................................................................ IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE................ 76...................... 87....... 82.... Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ....................... Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ............... 111..... 89................................................ Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture......... 72.. 85................ Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ........................ 97. 93................................ Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja........ Planiranje njege i VOR-a u jaslicama........... Komunikacijske vještine u nastavi ................................. 79................................... 80............................................................................. 100............................... Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime . 106............... Osnovi rada na računaru ................................................................ Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja ..... 108........ Problemsko učenje...................... 83............................................................................................................................. 71........... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast .... Ključna kompetencija: učiti kako se uči . Efektivna komunikacija u učionici ........................ Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)..................................................................................................................... 95.................................................................. 92.................. 88.................... 70............. Kreativno rješavanje konflikata u učionici ...... Kooperativno učenje u nastavi ................................................................... 109... Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika................................... Primjena projekt-metode u nastavi.......................... 94...... 102.... 77.......................................... 96...... 101............. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) . 98............................................. Primjena računara u nastavi .......... 107............................................. 90.... 75..................................... 110............................... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)........ 91...................................................................................................... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju .................................................................................................... Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu.. Aktivno učenje/nastava .............. 74.........Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69................................ Smisleno učenje ................................................ Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju ..................................... Prevencija narkomanije u osnovnim školama .......................................................... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa...

............. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ................................ II............................. 149..................... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ............................................................................................... Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ............................. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije ................................ Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi........................................... III GIMNAZIJA .............. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ........... Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ................................... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ........................................... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj....................... 117................ 127. 142... 146....... 141...................... 125................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ........................................................................... Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama .. 116...... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima .................................................... 129............................................. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji.................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA........... Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.. 135............................. 148.. 122....................... 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE. 137... Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..... 150....... Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama ............... II OSNOVNA ŠKOLA........................................ 131.............................................. 136.............. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I........... 115........................................................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) . 152...................... 133.... 126........... 128... Metode rada u nastavi .. Vaspitač u osnovnoj školi ................................ Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ............................ 145.................................................. 114........................................................... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) ...................................................... 143.............. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi.............................. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ........................ Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji .................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)...................................................... Istraživanje humanitarnog prava . 112....................................... Vrtić bez konflikata................................................ 132..... 130....... 124....... Interaktivne metode u nastavi ................. 138.. 139.......................... Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja................... 121....................................... Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ............................................................... Neumjetnički tekst u nastavi jezika.... 120............... III i IV razredu gimnazije ................................................................................... Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik......... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ....................................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ................ 113. 134.................................. 144..................... 118. 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora ..... 147............................. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi ........................................ Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta.............. Nadarena djeca – pedagoški izazov.................................................................. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji ............................................. 123................................................... 119....... 140. 151......... Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja........ Zdravi stilovi života ...............

................ 157........................ 201 154............................... Mentorstvo nastavniku pripravniku ..... Pedagoška upotreba ICT-a ... Interaktivna obuka – program za trenere .............................. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?............................................................................................. 163........ 203 156...........Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153......... 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA .. 160.. 203 155........ 161............. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama .................. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ............................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama .............. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) .................................................................................................................................................. 158.................................... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija..... 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ............ Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja....................... 159. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) .. 162................................................................................. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora.............................................................

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 13 . kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. novembar 2011. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. rok za prijavu učesnika je 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 19. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta).

da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti.. Termin realizacije jednog seminara: 20. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički).. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). predmetima građansko vaspitanje. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. Nastava jezika u osnovnoj školi 2. istorija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. januar 2012. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. 14 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. decembar 2011.me Broj telefona: 020-230-079. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Novaka Miloševa 36. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. rok prijave učesnika je 31. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta.

doc. lingvističke.. specijalnoj. poštovanju i demokratskoj proceduri). auditivnoj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije.. kognitivistička itd. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. glasovna osjetljivost.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. metodskih postupaka i oblika rada.). Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . znanja. analitičko-sintetičke sposobnosti. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. dr Dijana Vučković. motornoj. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. komplementarnosti. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. pomoću interaktivnog pristupa. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. na mogućnost rješavanja problema. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. analiza iskustva i prakse. kompetentnosti. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc. Različite vrste čitanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. Teme: 1. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama. primjena i promjena prakse). Danila Bojović b. ukazivanje na značaj auditivnih. informisanje o disleksičnoj. Nikšić E-mail: dijanav@ac. dr Nada Šakotić i doc. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu).. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. Različite vrste pisanja 4. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. glasovna osviješćenost. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija.b.).

Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14.. Elementi disgrafije 15. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Disgrafičan rukopis 21. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. do 23. Nedostatak verbalnog pamćenja 11. specijalna disgrafija 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5.. godine.) 8. oktobra 2011. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Disortografija 22. grafikoni. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 16 Zavod za školstvo Crna Gora . Jezičke disgrafije 20. Disleksična disgrafija. Razvojna disgrafija 16. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. Vizuelne disgrafije 18. mape uma. Auditivna disgrafija 19. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. motorna disgrafija.

efikasnost u planiranju časa. Termin realizacije jednog seminara: 25. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. 26. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. mjesečno. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. Nastava govora. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. Planiranje nastave (godišnje. Teme: 1. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. čitanja i pisanja 3. motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. Upotreba udžbenika u nastavi 5. dnevno) 2. određivanje ciljeva časa. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. januar 2012. Kolašin E-mail: gobra@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. tj. i 27.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola.. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. godine. slušanja. razmjena materijala i ideja. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4.b. izbori) 6. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović.

Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. nastava. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. forum. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. kalendar.me Broj telefona: 069-616-160. i 4. ocjenjivanje. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i 2. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. Stari grad 320. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. Budva. virtuelna učionica. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. 5. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. preko Interneta (e-mail. poruke). Kotor E-mail: ivonaj@t-com. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. i 8. i 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i 10. i 16. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). i 12. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. i 14. Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Bijelo Polje E-mail: simovic.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina.. Termin realizacije jednog seminara: 5.marina@yahoo. novembar 2011. godine. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4.b. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. omladinska b. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

. 020-640-809. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). Ciljna grupa: nastavnici biologije. provjera. desamalidzan@yahoo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. Teme: 1. predviđanje. godine. Metode i tehnike rada: prezentacija. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. decembar 2011. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. prateće radne sveske i priručnici).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. snezanam@zuns. interaktivne radionice i diskusija. eksperimentisanje.me.com. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi.me Broj telefona: 067-512-121. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . 067-579-100. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. Termin realizacije jednog seminara: 10.b. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu.

laboratorijske radionice i interaktivno učenje. Teme: 1. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. videomaterijal. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. posteri. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). izložba. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Virpazar E-mail: aperov@t-com. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. izrada prezentacija – Power Point. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2.me Broj telefona: 030-711-050. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. predavanja i prezentacija. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. 22 Zavod za školstvo Crna Gora .

069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. posteri. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. determinacija sakupljenog materijala. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. predavanja i prezentacije. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. Virpazar E-mail: aperov@t-com. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. tj. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. izložba.me Broj telefona: 030-711-050. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . Teme: 1. izrada terenske dokumentacije. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. izrada prezentacija – Power Point. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. videomaterijal. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9.

. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. Ul. vještine. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. Džordža Vašingtona b. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. ali i u vezi s principima održivog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. Teme: oblast ekologije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. odnosno tri sata dnevno. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno). oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. 24 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. zaštite životne sredine i održivog razvoja. zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Komponente životne sredine (vazduh. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. zakiseljavanje. zemljište. dr Kliment Minđov. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. prikupljanje. Vrijednosti (potrošačko društvo. razvijanje kritičkog mišljenja. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. analiziranje i prezentovanje podataka. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. turizam) 4. Termin realizacije jednog seminara: 5. poljoprivreda. Ispitni centar Crne Gore. hemikalije) 3. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . vođenje debate i timski rad. biodiverzitet) 2. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. Globalni izazovi (klimatske promjene. uništavanje ozonskog omotača.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. transport. formulisanje pitanja. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. voda. buka. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). životna sredina i zdravlje. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. Teme: 1. šumarstvo. industrija. naša planeta. otpad.org Broj telefona: 20-210 226. Ljudske aktivnosti (energija. ljudska prava. mora i okeani) 5. novembar 2011. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju.

septembar”. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. Žabljak E-mail: 17. 26 Zavod za školstvo Crna Gora . povećanje znanja i motivacije učenika. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje.b. Termin realizacije jednog seminara: 9. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. godine. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. fizike i biologije. Hemija – savremeni pristup nastavi. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Teme: 1. saradnja. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. Savremene metode u nastavi 2.me Broj telefona: 052-361-336. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17.septembar@t-com. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. Ciljna grupa: nastavnici hemije. bolja korelacija u nastavi. i 10. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. mart 2012..

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. Metode u nastavi sociologije 3. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. Teme: 1. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. razumijevanje taksonomskih nivoa. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Branka Ćopića 4. rad u timu. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. kreiranje scenarija časa.

Institucija EU i njihove nadležnosti 5. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. Vaka Đurovića b. Teme: 1. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. Podgorica E-mail: cazim. Evropa građana.. objašnjenje ideje za nastanak EU. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).b. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9.fetahovic@mps.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. Crna Gora i Evropska unija 11. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija.gov. radionice. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. istorijata i nadležnosti institucija EU. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. kvalitet življenja građana. Metode i tehnike rada: predavanja. grupni rad i interaktivne metode.

grupni rad i interaktivne metode.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. istorijata i nadležnosti institucija EU. Jedinstveno tržište EU. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. Teme: 1. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara.fetahovic@mps. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4.gov. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. Metoda i tehnike rada: predavanja. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Evropa građana. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Institucije EU i njihove nadležnosti 5. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim.

posebno u nastavu jezika i književnosti. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . program su dopunili: mr Janko Ljumović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Dragoljub – Duško Vuković. sociologije. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Podgorica E-mail: biljanam@pccg.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Termin realizacije jednog seminara: 24. manipulacija u medijima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). predstavljanje nastavnih materijala. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.co. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat.doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. januar 2012. iskustva u implementaciji. i 27. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). medijska pismenost. medijska poruka kao konstrukt. jezik medija. filozofije i istorije. godine. 25. rodni stereotipi. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. recepcija. dubinske odlike kulture i forme represije. psihologije. Teme: definicija i funkcija medija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 26. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova.

štampani materijal. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. filozofije. književnosti i psihologije). Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. 2. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. fasciklu. Metode i tehnike rada: radioničarski rad. video prezentacija i diskusija. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. osvježenje. 3. Budva E-mail: krstovukovic@gmail. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. i sertifikat). ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. priručnik za nastavu. 4. Pojam.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools.b. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave).

sticanje funkcionalnih znanja. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. mašte. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. a pokreće ga mašta. dan 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. dan 1. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. analiza radova. Mila Kilibarde 7. razvoj samopuzdanja. stvaralaštvo. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. radoznalosti. motivacije i kooperacije kod djece. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. 2. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. Teme: 1. 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 4. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. naročito darovitom.dijalog. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. opažanja i pamćenja. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. 2. 3. 2. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. 4. originalnosti. 32 Zavod za školstvo Crna Gora .

i 27. januar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 26. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). godine. Zavod za školstvo Crna Gora 33 . (najmanje 25 učesnika).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara.

evidentiranje. Termin realizacije jednog seminara: 28.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. opremanje. godine. domaći zadaci. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. izrada rekvizita. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). ažuriranje centra) 2.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. dokumentovanje. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. diskusije. analizu. prikazi i prezentacije i dr. Teme: 1. i 29. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. edukacija roditelja. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). januar 2012. izrada materijala. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. Bar E-mail: jpivim@t-com. simulacije aktivnosti.

Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. Kooperativna aktivnost 2. „staza sa preprekama”. rok prijave učesnika je 5. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. Podgorica. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. stanja. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. novembar 2011. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Poligon. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Orijentaciono kretanje 7. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina).me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. Teme: 1. Preventivno vježbanje 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Milana Popovića 1.

i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. 36 Zavod za školstvo Crna Gora . ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5. Vrednovanje 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. Praćenje motoričkog znanja 4.gov. Podgorica E-mail: nermin. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). april 2012. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Teme: 1.hajdarpasic@zzs. Termin realizacije jednog seminara: 14. Plužinska 41. pedagozi i psiholozi. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. vrednovanju i ocjenjivanju. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). pomoćnici direktora i direktori. formiranje i vođenje evidencije o praćenju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja.

informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje.me Broj telefona: 069-463-462. jačanje povjerenja u sebe. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 37 .. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). demonstracije i praktično vježbanje). Savremeni ples 4. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. Ples – savremeni. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 5. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2. diskusije.b. novembar 2011. Klasični ples 3. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Nikšić E-mail: siki14@t-com. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. godine. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda.

informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. Govorne. scenski pokret i govor. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. Radnja 9. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima. priredbe. autentičnost. Rad na sebi 7. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. Lik 14. fizičke i psihofizičke radnje 11. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. posebno. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. video. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i proširivanje teorijskog i.com Broj telefona: 078-103-225. Tijelo 13. žanr i stil 15.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. socijalizaciju. Jezik. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi.. igrokazi. radnja – drama). odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora .. Improvizacija 8. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave.). razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. Percepcija 5. Igra 2. Govor i glas 12. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. V proleterske 17. Dramski tekst. komunikacija. Komunikacija 3. Petar Pejaković Adresa: Ul. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. Imaginacija 4. recitali. lukarstvo. osamostaljivanje. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. Sukob 10.

tehnološka. psihološka. evaluacija 20. pedagoška. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . Termin realizacije jednog seminara: 18. Antropologija scenskih umjetnosti 19. Etika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). društvena.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. januar 2012. i 20. produkcijska) 17. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. organizacijska. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. kritika. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. dramaturška. menadžment. 19. godine.

umjetnost. termički tretman. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). ideja. Rad sa pločama (pravljenje ploča. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. „glistice” kao dekoracija) 4. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. osnovne karakteristike gline. Bar E-mail: dekupaz. Nanošenje glazure: polivanje. Nanošenje glazure: polivanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. isijecanje. Keramika – tradicija. nanošenje četkom 8. Sušenje – proces. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. tok. tok. Biskvitiranje – proces. Rad „iz ruke”. Sušenje – proces. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. Mogućnosti: skica. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. umakanje. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. ideja i oblik) 10. umakanje. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. rad oko i unutar modela) 5. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. nanošenje četkom 13. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece.atelje@gmail. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. podjela keramičkih proizvoda. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. funkcija i oblik. pojam sinterovanja.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. Rad na točku (informisanje o principima rada. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . Biskvitiranje – proces. lični doživljaj gline. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. moguće greške pri sušenju 6. razvoj oblika na skici i kolu. Upoznavanje s materijalom 15.

24. Termin realizacije jednog seminara: 23. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pojam sinterovanja. podjela keramičkih proizvoda. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. nanošenje četkom 20. termički tretman. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. mart 2012. Bušenje – proces. umakanje. i 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Biskvitiranje – proces. fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. tok. Zavod za školstvo Crna Gora 41 . Nanošenje glazure: polivanje.

mogući problemi 5.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Rad sa struktur-pastom 12. sklapanje kompozicije motiva. fiksiranje motiva 9. odabir motiva. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). kompozicija boje i motiva 10. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. Odabir predmeta za rad. sklapanje kompozicije boje i motiva. Rad na staklenim površinama.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. način rada. Bar E-mail: dekupaz. Rad na platnu. Odabir boja. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). reciklaža starih. fiksiranje 8. pravljenje kompozicije 4. Rad na drvenim podlogama. efekat „kore drveta”. Rad na gipsanim odlivcima.atelje@gmail. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Teme: I faza 1. medijuma. tj. Retrospektiva urađenog. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. individualni i frontalni pristup. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Osnovna tehnika dekupaža. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. pravljenje skice 3. „Shaby shic” tehnika. mogući problemi u radu 7. efekat „ispucalosti”. neupotrebljivih stvari. mogući problemi u radu 6. „obrnuti efekat”. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. rad na kartonskim podlogama. postupnost sušenja. nanošenje medijuma. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja.

Termin realizacije jednog seminara: 5. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 43 . novembar 2011. i 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. oblici kretanja. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. godine. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. držanje tijela) i plesnu koreografiju. plesni korak. Priprema za ples. 22. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. motivacije i kreacije u profesionalnom radu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zapažanje ritma. Termin realizacije jednog seminara: 21. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. april 2012. projekcije realizovanih plesnih projekata. vizuelno-prostornom. formiranje plesne koreografije 7. osmjeh. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. i 23.atelje@gmail. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. Teme: 1. motivacija djece. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. inspiracije. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. o sadržaju igre. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. Bar E-mail: dekupaz.

analiza tekstualnog materijala (priče). analiza. Teme: 1. uma. od pojedinačnog ka opštem. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. socijalni. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . multimedijalna prezentacija. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. predavanje.knezevic@gmail. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. umjetničko vrednovanje. i umjetnička edukacija. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. rad na sebi. igra uloga. sposobnost planiranja. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. 069-560-221. demostracije.com. Prva proleterska 27/10. podsticaj darovitosti i kreativnosti. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. Metode i tehnike rada: panel-diskusije.s. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. u paru i u malim i velikim grupama. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. organizacije i realizacije. sumiranje. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. dramatizacija teksta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. osvješćivanje. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. pojedinačno.com Broj telefona: 068-460-221. medicinske sestre i stručni saradnici. emocija i duha. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. upoređivanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. interaktivna obuka. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. umjetnička interpretacija testa. na taj način. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. radmila. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. rad na sceni. kreativnost i darovitost. koncentracije i samostalnosti u radu.

decembar 2011. Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). i 17. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. 46 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 16.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. godine. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. za ostalu djecu.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. mini-lekcije. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. edukacija nastavnika. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. za roditelje djece s posebnim potrebama.). osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. ljekari. razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). defektolozi. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. pedagozi. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. psiholozi. psiholozi. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Metode i tehnike rada: radionice. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. Podgorica E-mail: sasam@pccg. debate. prezentacije. defektolozi i visokoškolski nastavnici. fizioterapeuti itd. igre uloga itd. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori.co. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama.

Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. u okviru navedenog programa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. Posmatranje i procjenjivanje 4. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. Podsticanje razvoja govora 9. Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8.

SAD) – Kirsten A. Ciljne grupe: nastavnici. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. Hansen. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. bez obzira na različito porijeklo. kulturnim i drugim razlikama. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije.co. Roxane K. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. Podgorica E-mail: sasam@pccg. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. dr Saša Milić. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. Zavod za školstvo Crna Gora 49 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. u ulozi asistenata.

socijalno-emocionalni razvoj djece. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. kooperativne aktivnosti. – II modul: stvaranje zajednice. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. evaluacija programa rada sa učenicima. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. vrste dječjeg portfolija. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. uticaj konteksta na posmatranje djece. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. individualizacija. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. razvoj matematičkih pojmova. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. rad u timu. učenje kroz projektno planiranje. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. – III modul: dječji portfolio. učenje kroz igru. podsticajna sredina za razvoj. u okviru navedenog programa. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). grafičko praćenje i predstavljanje procesa. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . analiza i interpretacija prikupljenih podataka. tematsko planiranje. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. principi i stilovi učenja. njegovanje romskog jezika i kulture. U prvoj godini su tri seminara. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. portfolio učenika. vještine partnerske komunikacije. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. bez obzira na različito porijeklo.. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. Roxane K. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. Georgetown University Child Developement Center – USA. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. biljanam@pccg. kulturnim i drugim razlikama. Hansen. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem.. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja.co. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. dr Saša Milić. razne tehnike grupnog i individualnog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti.me.

učenje kroz otkrivanje. vještine partnerske komunikacije. podsticajna sredina za razvoj. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. dječje stvaralaštvo. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. socijalno-emocionalni razvoj djece. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). pedagozi i psiholozi. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. kooperativne igre i aktivnosti. i razvoj samopoštovanja kod djece. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. rad u timu. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. individualizacija. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). objašnjenje suštine dječjeg portfolija. učenje kroz igru. u okviru navedenog programa. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. vrste dječjeg portfolija. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . U prvoj godini su tri seminara. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. razvoj početnih matematičkih pojmova. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. principi i stilovi učenja. evaluacija programa rada sa djecom. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju.

debate. pedagozi. psiholozi. u okviru navedenog programa. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. nastavnici predškolskog vaspitanja. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. razvojnim specifičnostima. Termin realizacije jednog seminara: 3.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. Podgorica E-mail: sasam@pccg. i 4. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Hipoaktivnost kod djece 4. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. godine. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. hipoaktivnom. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. razvojnim specifičnostima. defektolozi i visokoškolski nastavnici. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. prezentacije. Metode i tehnike rada: radionice. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Hiperaktivnost kod djece 3. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvojnim specifičnostima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.co. igre uloga itd. mini-lekcije. Agresivnost kod djece 5. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). tj. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. decembar 2011.

karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. Nataša Knežević. definicija oštećenja vida. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. percepcija). motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. klasifikacija oštećenja i učestalost. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. Suzana Koletić. CNS-a. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. klasifikacija tjelesnih smetnji. Dragana Mijatović. Ljiljana Krsmanović. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. Teme: 1. slijepo dijete kao svako drugo dijete. III i IV razred.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. osnovni principi rada. upis u školu slabovide i slijepe djece. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. stariji razredi) 3. disgrafija. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . indvidualizacija. i slično). autizam i hiperkinetički sindrom). pamćenje. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. PNS-a i hronične smetnje. Mirjana Vučinić. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. redukacija i kompenzacija. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku.

uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti. pet dvodnevnih seminara. ciljevi za matematiku i maternji jezik. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 55 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. tj. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala).

socijalni model pristupa hendikepu. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Gojka Radonjića 85... prezentacije.. simulacije itd. Termin realizacije jednog seminara: 17. Ljudska prava 2. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). Jezik i modeli pristupa hendikepu 3. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 56 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Izjednačavanje mogućnosti 4. decembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. godine. načini pristupa djeci s hendikepom. rad u malim grupama.. 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija. inkluzivno obrazovanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. izjednačavanje mogućnosti.).org Broj telefona: 020-623-734.

razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. dr Veselin Mićanović. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. na osnovu toga. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Problemi računanja 9. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. Danila Bojovića b. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. doc. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. dr Dijana Vučković i doc. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike. odgovarajućih načina rada.. Karakteristike matematičkog pojma 3. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2.b. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. Teme: 1.

Termin realizacije jednog seminara: od 15. zavisno od opterećenja nastavnika. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. novembar 2011. sugestije. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. Evaluacija. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. decembra 2011. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . komentari. do 18. rok prijave učesnika je 5. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). a mjesto izvođenja – Podgorica. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16.

Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. Ciljne grupe: učenici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima.b. psihološko-pedagoška služba. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. godine. uprava škole i roditelji. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. Zavod za školstvo Crna Gora 59 . Zmaj-Jovina b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. Indeks za inkluziju – metodologija 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prezentacija upitnika prioriteta 8.. Pravo na različitost 2. Termin realizacije jednog seminara: 1. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. partnerstvo i timski rad. nastavnici. Lajović-Lalatović’’) 6. Pokazatelji (rad u grupama) 5. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija.me Broj telefona: 067-244-560. oktobar 2011. Podgorica E-mail: low@t-com. Inkluzivni pokret 3. upitnica) 7. Teme: 1.

razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. mr Jasmina Đorđević i doc. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. Gardnerov model 6. Podsticanje kreativnosti 8. analiziranje načela i metode Glifordovog modela. Gilfordov model 5. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. Termin realizacije jednog seminara: 1. Multipotencijalnost 3. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. Razvijanje multiple inteligencije 7. oktobar 2011. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. Nikšić E-mail: dijanav@ac.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Nada Šakotić. Nadarenost 4. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. Teme: 1. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.

Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. Ciljna grupa: pedagozi. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . Vlada Ćetkovića 11. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. Praćenje. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). posmatranje. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Teme: 1. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Podgorica E-mail: tabo@t-com. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. Značaj. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. dr Tatjana Novović Adresa: Ul.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: 9. i 10. novembar 2011. 62 Zavod za školstvo Crna Gora .

069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Disleksija 5. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. pedagozi. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Uvodna radionica – očekivanja 2. Diskalkulija 8. 069-766-898. psiholozi i direktori škola i vrtića. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Dislalija 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Izrada IROP-a. Nikole Ljubibratića 78. komunikacija s roditeljima. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Disgrafija 6. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. godine. timski rad.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . nastavnici razredne i predmetne nastave. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. osnove oligofrenopedagogije. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. primarna reakcija. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.

64 Zavod za školstvo Crna Gora . i Mollie White. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. školski psiholog. Svetozara Markovića 32. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. Grafikon aktivnosti 9. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. decembar 2011. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. dan 6. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. i 4. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. Jo Birbek. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. Teme: 1. Termin realizacije seminara: 3. god. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. motornih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. grupni i individualni rad. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. dan 1. Problematično ponašanje 10. trener. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. diskusije.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.

liste osobina prihvatljivog vaspitača. Prihvatanje različitosti 4. Izrada IROP-a – II dio 4. godine. dr Tatjana Novović. razvojnih teškoća. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade. dr Nada Šakotić. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. Termin realizacije jednog seminara: 24. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Inkluzivni pokret 2.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. diskusija. Teme: I modul 1. doc. mart 2011. Izrada IROP-a – I dio 3. Imlementacija na konkretnom primjeru 2. doc. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. Zavod za školstvo Crna Gora 65 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. tj. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). formiranje. tokom zajedničkog rada. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja.

primjenu. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Crna Gora E-mail: gojana. februar 2012. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. arhitekte Milana Popovica 1. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. planiranje)? 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. Metode i tehnike rada: predavanja. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. roditelja. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2.djuraskovic. stručnih saradnika škole i drugih institucija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 66 Zavod za školstvo Crna Gora . Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. Podgorica. dan 1. dan 1. godine. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova.jpuljp@t-com. šta treba da sadrži IROP. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). Termin realizacije jednog seminara: 4.

vježbe u grupi. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. pedagozi. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. psiholozi i direktori škola i vrtića. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. c.v@t-com. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. aktivna i usmjerena ciljana opservacija.me Broj telefona: O31-342-173. primarna reakcija. Disgrafija – pojam. aktivnosti u grupi 5. timski rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. integracija. Dislalija – pojam. Diskalkulija – pojam. Posebni i prilagođeni programi. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 . Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. adekvatne individualne vježbe na času. individualne vježbe na času. Disleksija – pojam. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. prepoznavanje. prepoznavanje. orijentaciona prognoza 4. prepoznavanje. dinamike i sadržaja. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. individualne vježbe na času 6. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. osnove oligofrenopedagogije. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. Teme: 1. do formiranja pojma broja). Nikole Ljubibratića 78 . rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. segregacija. inkluzija. komunikacija sa roditeljima. pravilna i aktivna opservacija. osnovne smjernice u tretiranju. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. prepoznavanje. 069-094-364. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor.me.

oktobar 2011. 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Termin realizacije jednog seminara: 22. i 23. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . Teme: 1. formulari za sesije intenzivne interakcije. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. pomoć nastavniku. pristup stimulacije. Efekti primjene intezivne interakcije 3. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama).me@gmail. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama.interakcija. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. princeze Ksenije 6. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. teški oblici autizma. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. kratak pregled toka procesa učenja.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. rad u timu. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. Podgorica E-mail: intenzivna. personalni asistenti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku).

Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika. Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije. 70 Zavod za školstvo Crna Gora . pregledanje i analiza videosnimaka. stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4.

zdrava ishrana). Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. stručni saradnici. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. i 25. savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. Jelisavka Gavranić. upotreba pribora za stolom). Podgorica E-mail: intenzivna.me@gmail. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. Igor Tomić. sređivanje stola nakon obroka. održavanje sredstava i pribora za rad) 4. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul.. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. godine.. verbalna i neverbalna komunikacija) 2. 069-560-512. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. medicinsko osoblje (medicinske sestre.). Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . Termin realizacije jednog seminara: 23. personalni asistenti. iznošenje vlastitog stava. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). sklapanje prijateljstva. fizioterapeuti). socijalizacije. jačanje samopuzdanja. samostalno oblačenje i obuvanje. 24. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika.interakcija. princeze Ksenije 6. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. samozbrinjavanja. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. Ciljne grupa: vaspitači. Teme: 1. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Marina Vučeraković. januar 2012.com Broj telefona: 067-400-169. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. Budimir Mrdak. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom.

Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima). Neurofiziologija učenja 2. Bar E-mail: vujovic.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Tehnike memorije II II dan 1. 72 Zavod za školstvo Crna Gora .com Broj telefona: 068-315-330. stvaralaštvo. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. opažanja i pamćenja. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. NTC sistem učenja .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. Tehnike učenja II 3. memorije. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Tehnike memorije 3. Funkcionalno razmišljanje 4. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Teme: I dan 1. motivacije i kooperacije kod djece. Tehnike učenja I 2. razvoj samopuzdanja. sticanje funkcionalnih znanja. radoznalosti. Mila Boškovića H/13.tanja@gmail. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. Tehnike učenja. analiza radova. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. Vježbe koordinacije i koncentracije 4.

i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi). i 17. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. februar 2012. Zavod za školstvo Crna Gora 73 . Termin realizacije jednog seminara: 16. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara.

Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Inkluzivni pokret 3. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Partnerstvo sa roditeljima 5. Jadranka Radulović. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama. kvaliteta sredine i životnih navika 7. Servisi podrške i mape 8. Podgorica E-mail: t. Sonja Vasić. i 25.. Teme: 1. mart 2012. Predrasude 9. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . Svjetlana Kovačević.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem.milic@mps. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete.b. Svetlana Dujović. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. godine. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. Marijana Bulatović.gov. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. 24. Aida Hakimi-Osmanbegović. Vaka Đurovića b. zdravstvene i socijalne zaštite.

i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. sistem razmjene simbola i slika. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. jun”. korišćenje različitih formi komunikacije. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). grupni rad. i 14. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. naja_kostic@hotmail. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. Optimalni kanali komunikacije (strategije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. pedagozi. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave.. 13. konkretni objekti kao znakovi. aktivnosti. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. Teme: 1. simboli. osnovnih škola. april 2012. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. koraci.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. podjela časa na dionice. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47.me. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. ciljevi) 5. godine. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. teškoće u komunikaciji i učenju. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. fotografije. facijalna ekspresija i govor tijela. Zavod za školstvo Crna Gora 75 .) 4. Termin realizacije jednog seminara: 12. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. govor. defektolozi) predškolskih ustanova. rutine. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. pisane riječi) 3.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. regresija). Termin realizacije jednog seminara: 24. Bar E-mail: dekupaz. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. 25. i 26. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. februar 2012. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i grupni i individualni pristup. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja.atelje@gmail.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. medicinske sestre i stručni saradnici. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.

Termin realizacije jednog seminara: 16. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). IROP (izrada)– II dio 2.. Nikole Tesle b. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. mart 2012. IROP – I dio II dan 1. Razvojne smetnje i teškoće 3. Inkluzivni pokret. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. Problematično ponašanje – I dio 3. osposobljavanje za izradu IOP-a. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. Teme: I dan 1. Problematično ponašanje – II dio 4.b. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. i 17. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja.pravo na različitost 2. Nikšić E-mail: jack21@t-com.

dr Nancy Jean Smith. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. artefakata) 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. dr Dawn Tankersley. u okviru navedenog programa. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati).co. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. slavljenje ljudskih kvaliteta. i 31. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. izgradnja zajednica. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. Alma Flor Ada i F. fotografija. korišćenje priča. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 29. Ukupno. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. i 30. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Dakle. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. januar 2011. prof. osnaživanje ličnog identiteta. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. multikulturno i transformaciono obrazovanje. godine.

razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. prof. priča o imenu) 2. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. Ukupno. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. ishodi. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. reci javno) 8.co. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. domeni funkcionisanja. Teme: I modul 1. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. etiketiranje) 6. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. dr Suzan Rona. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. Identifikacija (tri kulture) 4. problematizacija. kao i oblike u kojima se javlja opresija. važnost konteksta) 3. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. Norme i očekivanja 2. konstruktivističko slušanje) 5. dr Nancy Jean Smith. Ciljne grupe: nastavnici. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. Od oglašavanja do djelanja 11. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). dijalog kao proces) 10. očekivanja. tako i institucionalnu). Dakle. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život.

godine. 80 Zavod za školstvo Crna Gora . Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. Društvena klasa 9. primjena DEI modela) 4. u okviru navedenog programa. O opresiji 11.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. Na prvom. 28. i 29. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. i 27. i 30. trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. i 29 april 2012. mart 2012. koji traju šest dana. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Interkulturna osjetljivost 8. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. dok se na drugom. DEI model (tri fotografije. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 28. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.

i direktori osnovnih škola i gimnazija.. Teme: 1. rad sa učenicima – 18 sati. Ukupno. opštine.. prezentacija portfolija na nivou škole. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. narod. vođenje projekta. regije i države. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. organizovanje timskog rada. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. novembar 2011. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Plan akcije za rješavanje problema 7. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. Pojam javna politika 2. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu.. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). godine. Termin realizacije jednog seminara: 19. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. istraživanje i rješavanje problema. program traje pet mjeseci. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52.b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Danila Bojovića b. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. gimnazija i srednjih stručnih škola. Mi. Ja. Zavod za školstvo Crna Gora 81 .

82 Zavod za školstvo Crna Gora . Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. Prava i obaveze mladih u porodici 7.) 2.. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. psiholozi. Radmila Đerković. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. uprava škole. godine. Termin realizacije jednog seminara: 19.. Poštovanje dječjih prava 9. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. novembar 2011. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. roditelji. porodici. Ciljne grupe: nastavnici. društvu. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13.. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. Saradnja između škole i porodice 8. roditelji. Prava i obaveze učenika u školi 6. Jovana Ćetkovića 14.. 24 radionice – ukupno 48 sati). pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. 4. Azra Jasović. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. nastavnici. i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Odnosi povjerenja u školi.

koju treba zadovoljiti na otpimalan način. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba. već kooprerativnim učenjem. Termin realizacije jednog seminara: 25. godine. Teme: 1. stvaranje i poštovanje pravila) 4. stablo ljudskih prava) 3. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi. Zavod za školstvo Crna Gora 83 .b. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. ali i ostalih. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. novembar 2011. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). nacionalni identitet i globalizacija) 2. Danila Bojović b.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. Nikšić E-mail: liberom@t-com.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način.

odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. strategija. aktivnost) 9. Vasa Raičkovića 5. aktivnost) 8. psihološko-pedagoška služba. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. Identitet – definicija. Kultura i iskustva iz kulture 3. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. Ciljne grupe: nastavnici. Stvarnost naših društava – različitost 2. strategija. strategije 4. stragetije 5. Rasizam (definicija. Kultura/subkultura – definicija. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Evroželjeznice 9. ksenofobija (definicija. Etiketiranje – kredo podrške 6. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Netolerancija (definicija. partnertstvo i timski rad. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. strategija. Etnocentrizam. aktivnost) 7. 84 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. Komunikacija 10. strategija. uprava škole i roditelji. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Antisemitizam (definicija. Grupe kojim pripadamo 8. Teme: I modul 1. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. aktivnost) 6. diskriminacija. strategija. Moć (definicija. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Vrednovanje različitosti 2. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. Multikulturna i interkulturna društva 3. 24 radionice – 36 sati).

novembar 2011. godine. Termin realizacije jednog seminara: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 85 .

aktivno djelovanje. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). kooperativan i fleksibilan rad. timski rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. kada je to opravdano. i SSMO analiza. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. unapređenje komunikacijskih vještina. Teme: komunikacija. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. Branka Ćopića 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. timskog rada i izrade projekata. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . preuzimanje rizika. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije.

stručne službe. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. uvid u model multikulturnog obrazovanja. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. školska adminsitracija. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. Religijski dijalog 6. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Dijalog među rodovima 10. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. CSO. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. nastavnici. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. roditelji. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. roditelji i šira zajednica). Vještine pregovaranja 8. roditelji. Etika u dijalogu 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. ZzŠ. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. uprava škole. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Vukice Mitrović 8. Demitologizacija istorije 5. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. ICCG). identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih.

Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . 3. Savremene metodologije društvenih nauka 14. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). završne naznake o dijalogu Teme 1. 2. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Transformacija konflikata 13. Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. Antropološka dimenzija dijaloga.

Kolektivna prava 8. Prava djeteta 10. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Termin realizacije jednog seminara: 25. prava djeteta. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). Ekonomska i socijalna prava 7. prava u oblasti kulture. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2. Pravo i multikultura 11. i širenje kulture ljudskih prava. socijalna i ekonomska prava.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. Teme: 1. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. Građanska i politička prava 6. Kulturna prava 9. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prava manjina i multikulturu. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Implementacija ljudskih prava 4. jula 2. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. politička. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Ul. 13. novembar 2011. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. godine. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. Interkulturni dijalog 12. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.

Nikolaj Knežević. Bijelog Pavla 16. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. januar 2012. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Olivera Pavićević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Momir Dragićević. godine. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Istorija ljudskih prava 2. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Mehanizmi zaštite 4. Termin realizacije jednog seminara: 27. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3.

Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. Takođe. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. godine. Metode i tehnike rada: predavanja. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. Teme: 1.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Stanka Dragojevića 2. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. radionica. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti.me. oktobar 2011. interaktivni rad i alternativno učenje. U skladu s tim.kancelarija@t-com. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. gendervrcg@ t-com. Termin realizacije jednog seminara: 21. Zavod za školstvo Crna Gora 91 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica E-mail: gender. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. i 22.

Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.). Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. Trgovina ljudima. godine. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima.me Broj telefon: 067-425-001. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. šira zajednica itd. Jovana Tomaševića b. Termin realizacije jednog seminara: 4.. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. Posljedice trgovine ljudima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. osnovni pojmovi 2. uprava škole. roditelji. Ministarstvo kulture i medija. Teme: 1. novembar 2011. MO IOM. nastavnici. Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).b.perisic@gov. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. 5. Načini preventivnog djelovanja 6. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Podgorica E-mail: sonja. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7. i 6. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. primjeri iz prakse 5. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul.

montenegro@gmail. donošenje zajedničkog cilja.com. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). prezentacije. sa potpunim poštovanjem.sava@gmail. pristup usmjeren ka individui. Teme: 1. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja. emocionalnom i socijalnom planu. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. Termin realizacije jednog seminara: 20. rad u parovima. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . mini-lekcije. Uzroci. godine. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. rad u malim grupama. kooperativno učenje. tehnika akvarijuma. igre uloga. kovacevic. stavova. potreba i vjerovanja. prepoznavanje potreba. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). grupne diskusije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju. vrijednosti i uvjerenja. simultana individualna aktivnost. Analiza problema (istraživanje uzroka. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. i 21. pojedinačne i grupne prezentacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. Veljka Vlahovića 5. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. Podgorica E-mail: coo. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. studije slučaja. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. akvarijum. stavova i ponašanja. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. januar 2012. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. odnosno kao ravnopravan pojedinac.

Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. pristupačnost i samostalan život.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. duvana 8. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 14. obrazovanje 5. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). samostalno ili u saradnji. psihološko-pedagoška služba i učenici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. pravo na igru 7. zaštita od droga. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. socijalni model. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. Uvod u dječja prava. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. godine. nediskriminacija. pravo na zdravu okolinu 6. razredne starješine. april 2012. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. Miloša Obilića S2b. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. alkohola. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. Teme: 1. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com.

org. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. i 4. dan 1.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. i 18.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. mart 2012. geografije i menadžmenta. 1. Vježba: Ekološki otisak 2. dan 1. smeštaja i hrane. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. dan 1. Teme: I modul. mart 2012. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . II modul: 17. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. dan 1. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. godine. 1. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. Metode i tehnike rada: panel diskusije.korac@ozon. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. osvježenja na pauzama i putni troškovi). Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. beogradska S6-A. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3. godine. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. Nikšić E-mail: milan. vježbe i radionice. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4.

ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. grupne diskusije. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. tehnika akvarijuma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. godine.com. igre uloga. 4. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. prezentacije. Metode rada sa roditeljim. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. planiran. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. kovacevic. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. rad u parovima. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. Termin realizacije jednog seminara: 12. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). i društvene i građanske kompetencije). Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati.montenegro@gmail. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. Resursi u zajednici. Teme: 1. 6. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. mini-lekcije. studije slučaja.sava@gmail. Podgorica E-mail: coo. rad u malim grupama. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. pojedinačne i grupne prezentacije. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. akvarijum. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). maj 2012. simultana individualna aktivnost. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. 5. kooperativno učenje. Veljka Vlahovića br.

prezentacije. Podgorica E-mail: sasam@pccg. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. igre uloga. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. CRI. defektolozi i visokoškolski nastavnici. mini-lekcije. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. odjeljenju.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. kao i za samoevaluaciju nastavnika. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja.co. mr Milja Vujačić. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. psiholozi. pedagozi. dr Dušanka Popović. debate. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. dr Saša Milić. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. i individualizovani pristup u podučavanju. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Miodrag Vučeljić.

u drugoj godini dva dana (ukupno. Interaktivna nastava iz matematike 4. Saradnja između škole i porodice 4. u okviru navedenog programa. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. tj. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. 72 sata seminarske obuke. Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). najmanje 10 sati). 98 Zavod za školstvo Crna Gora . Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. ukupno 13 radnih dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

nastavnici predškolskog vaspitanja. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. u okviru navedenog programa. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Kooperativno učenje Autor: prof.co.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. učeničkoj kooperaciji. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. između ostalog. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. i 29. 27. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. 28. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. septembar 2012. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Podgorica E-mail: sasam@pccg. pedagozi. psiholozi. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. Termin realizacije jednog seminara: 26. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5.

usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. roditelji. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. dr Saša Milić. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. rad u timu i upravljanje timom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara.co. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Supervizija na terenu (u vrtiću. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. vještine refleksivnog praktičara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. mr Milja Vujačić. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. nadzornici i savjetnici. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. predavači i studenti predškolskog vaspitanja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Dušanka Popović. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. Podgorica E-mail: sasam@pccg. medicinske sestre zaposlene u vrtiću.

Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. vrste dječjeg portfolija. principi i stilovi učenja. podsticajna sredina za razvoj. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. najmanje 24 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 101 . Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. rad u timu. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. uticaj životne sredine na posmatranje djece. učenje kroz otkrivanje. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. šta je dječji portfolio?. evaluacija programa rada sa djecom. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. i to: u prvoj godini tri seminara. stvaralaštvo i prljavi materijali. u okviru navedenog programa. filozofija programa. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. kooperativne igre i aktivnosti. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. i razvoj samopoštovanja kod djece. radionica za čitanje i pisanje. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. razvoj početnih matematičkih pojmova. učenje kroz igru. – III modul: evidencija vaspitnog rada. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

godine. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. 3. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . 2. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. i kako da ih razvije? 4. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 18. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Sesija 1. koji učenika stavlja u centar. i 19.

Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). januar 2012. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. Konstruktivna povratna informacija 6. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. Termin realizacije jednog seminara: 25. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. umrežavanje i saradnja nastavnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. 26. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Teme: 1. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. facilitiranje. i 27. godine.

stilovi učenja 5. lična iskustva u učenju. rad na konkretnom primjeru. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. rad u timu. Milica Kostić. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. izmijenjene uloge nastavnika. Biljana Terzić. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. Branislav Pavićević. mart 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. Vasilije Kovačević. samorazumijevanje/razumijevanje. Tanja Jokanović. Shvatanja uloge nastavnika 3. kreativnost.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. Slavoljub Marsenić. Dragan Nikčević. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. Uvod. godine. saradnja. diskusija. pojedinačne i grupne prezentacije. Bosiljka Milošević. podjela uloga. vođenje i moderacija. učenja i podučavanja. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. razumijevanje nove. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. predavanja. Đorđina Markuš. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . razmjena ideja. Duško Lučić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. Vesna Pavićević. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. Kolbov ciklus učenja. i rješavanje različitih problemskih situacija. Termin realizacije jednog seminara: 30. Vesna Damjanović. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Slavko Peković. i 31. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. tolerancija. Milan Jocić. elementi efikasnog učenja 2.

srednja stručna škola). Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. izvođenje i analizu nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. gimnazija. Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. Metode nastave/učenja 9. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Bar E-mail: elementa@t-com. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. Vježba u analizi scenarija 5. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Postupci aktiviranja učenika 7. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. Participacija učenika u procesu nastave 5. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. Uloge nastavnika 8. Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Ciljna grupa: nastavnici. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Aktivnosti nastavnika 6. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. dr Ivan Ivić. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Položaj učenika u školi 4. prof. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7.

februar 2012. i 26. 25. 110 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 24. godine (bazični seminar).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. godine. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije).krivokapic@forum-mne. bihevioristička teorija. biosocijalna teorija. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). stavovi i ponašanje. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Teme: 1. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i rad sa učenicima adolescentima. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teorije na osnovu kojih se oblikuje. organizmička teorija. u skladu sa njima. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. Podgorica E-mail: tamara. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. teorije učenja. postignu najbolje rezultate. stavovi i vrijednosti. bratstva i jedinstva 4. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. tj. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4.

sloboda izbora i odgovornost. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. posmatranje. godine. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Struktura instrumenta 5. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. kreativnost i inventivnost u radu. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. Izrada instrumenta 4. Termin realizacije jednog seminara: 19. novembar 2011. Disleksija i disgrafija 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. Univerzitet u Trstu. Upotreba javnog prostora 7. razumijevanje procesa koji su se. Univerzitet u Trstu. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Raznovrsnost upotrebe prostora 6. i razumijevanje odnosa između prirodnih. Fakultet za geografiju. prikupljanje. dr Maja Simoneti. mr Stefania Bertolino. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. Prostor i biodiverzitet 10. Slovenija. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. multidisciplinarni orijentisano učenje. mr Polona Demšar-Mitrovič. problemski procesno učenje i 113 . kulturnih i socijalnih resursa. Pejzaži 8. interdisciplinarni pristup. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. dr Mimi Urbanac. mr Claudia Ferluga. analiziranje i prezentovanja podataka. formulisanje pitanja. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Elementi prostora 11. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. Univerzitet u Trstu. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. Univerzitet u Trstu. prof. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. i Nevena Čabrilo. Inovacija fondacija. Univerzitet u Varšavi. Opažanje prostora svim čulima 9. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. dr Tatjana Resnik-Planinc. odvijali u prirodnoj sredini. tokom vremena. Fakultet za geografiju. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. dr Ilaria Garogolia. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. Pojam i elementi prostora 3. Ljubljana. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Univerzitet u Ljubljani. ekonomskih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. razvijanje kritičkog mišljenja. dr Elena Marchigiani. kritičko mišljenje. CEI Chiara Cecchetto CEI.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Zavod za školstvo. Vanessa Linardou. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. širenje znanja o vrednovanju prostora. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. Istraživanje prostora 4. Teme: 1. Barbara Fabro. primjena planom i programom predviđene metodologije. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. Univerzitet u Ljubljani.

114 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobra 2011. Termin realizacije jednog seminara: od 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

b. 3. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. 4. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 115 . 7. 5. godine. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. Teme: 1.. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. Termin realizacije jednog seminara: 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. novembar 2011. Kotor E-mail: scekic@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. 2. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. komentari. informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi.. pomoćnici direktora. Etape primjene računara u nastavi 6. Termin realizacije jednog seminara: od 28. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). direktori.b. pedagozi i psiholozi. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. dugi i treći ciklus osnovne škole). dr Veselin Mićanović. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. januara 2012. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. doc. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. Učenje na daljini 7. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). Evaluacija. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. Teme: 1.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. nastavnici u srednjoj školi. godine. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. Primjena računara u nastavi Autori: doc. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. dr Dijana Vučković i doc. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. Danila Bojovića b. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu.

Radovan Damjanović. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. Učenje putem rješavanja problema 3. Danila Bojovića b. doc. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . Nikšić E-mail: dijanav@ac.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. godine. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6.. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. prednosti. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. shvatanje značaja. Termin realizacije jednog seminara: 20. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Prezentovanje pojma. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i 21. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. dr Nikola Miljanović. januar 2012. uloge i značaja projekt-metode. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi.b.

tehnika i instrumenata. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. istorijski pregled razvoja projektmetode. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. Ratka Vujovića 27. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. zajedno sa učenicima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. prezentacija rada i završnih faza. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. razvija empatiju sa učenicima. tako da nastavnik. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. suzbijanje monometodizma. interesa i ubjeđenja. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. vrste projektne nastave. sticanje radnih navika itd. brige. pomoć u radu. pažnje i drugarstva. . nalazi se u jedinstvenoj situaciji. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. angažovanje svih učesnika projekta. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. produkovanje novih ideja itd. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. da bude dio tima. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. odnosno valorizacije projekta) 3. ciljevi projektne nastave. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. faze projekta 2. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. formiranje vlastitih stavova. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. rješavanje problema. povezivanje teorijskog i praktičnog. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. empirijska i racionalna). Teme: 1. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).). dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. u nastavnoj praksi. statistička obrada podataka. odnosno prvi među jednakima. brže prilagođavanje novim situacijama. dopunjavanje u radu i znanju. razvijanje ljubavi. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma.). bolje upoznavanje vlastitog identiteta. timski rad na kompleksnom problemu. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 29. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 119 . oktobar 2011.

Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Smisleno učenje Autori: doc. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. podržavanje i razvoj stilova učenja. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. i razvijanje metakognitivnih vještina. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. Praćenje. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. ovladavanje nekim mnemotehnikama. Teme: 1. dr Nada Šakotić i doc. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. Dijagrami. skice. Venovi i drugi dijagrami. Kognitivne mape 15. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Strategije učenja 17. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Izrada modela 21. Vođenja bilježaka na nastavi 19. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Danila Bojovića b.. Nikšić E-mail: dijanav@ac. razvijanje vještina učenja. Učenička postignuća 11. doc. Stilovi i vrste učenja 7. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. skice.). Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3.. . Mnemotehnike 12. Nivoi znanja 9. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Proces zaboravljanja 13. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Troslojni model pamćenja i učenja 8. Učenje učenja 5. osposobljavanje za uvažavanje. Podučavanje 2. dr Dijana Vučković. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja.b. Metakognitivne vještine 18.. mjerenje i vrednovanje znanja 10. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti.

marta 2012. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: od 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 121 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

do 22. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi.b. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. inventivnost.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. Termin realizacije jednog seminara: od 19. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . Volonterizam (pojam. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. Podgorica E-mail: cso. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87.gov. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. srednjim stručnim školama i gimnazijama. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Aleksandra Gligorović.. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. Vaka Đurovića b. kreativnost. rješavanje konflikata. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama.garic@cso. aprila 2012. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika.

Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. svetog Save 25. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Timski rad – ključ uspjeha 5. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola. februar 2012. Berane E-mail: gimpm@t-com. i 25. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Formiranje reusursnog centra učenja 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. Teme: 1.me Broj telefona: 051-230-104. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. Termin realizacije jednog seminara: 24. godine.

Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). grupni rad. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 129 . osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. prezentacije.b. psihološki. Teme: 1. kreativne sposobnosti nastavnika. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. godine. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. pedagoški) za vođenje portfolija. Termin realizacije jednog seminara: od 3.com Broj telefona: 030-341-195. individualni rad. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. diskusije i nacrti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. decembra 2011.. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca.

novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul. Teme: 1.. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. autonomija učenika i samostalno učenje.b. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Organizacija rada u učionici 3. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Grupisanje i oblici interakcije. Termin realizacije jednog seminara: 26.me Broj telefona: 033-451-208. Profil i karakteristike učenika 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. I proleterske b. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Budva E-mail: lealonza@t-com. Komunikativne aktivnosti 2. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: 30 učesnika.

nastavna pomagala. Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. dopunski materijal. Teme koje se obrađuju: motivacija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). stilovi učenja. godine.me Broj telefona: 033-451-208. i 10. ispravljanje grešaka. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves. autonomija učenika i samostalno učenje. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). nastavni ciljevi. mart 2011. referentni izvori. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici.. Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 9.b. I proleterske b. Budva E-mail: lealonza@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . davanje povratne informacije i evaluacija.

novembra 2011. godine. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi.b. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. pomoćnici direktora škola i direktori škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. veoma bitnih za razvoj ličnosti. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3. psiholozi.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. samovrednovanje. učenju i nastavnicima. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. vršnjacima. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5.. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. ali i života u školi uopšte. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2.. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. razvoj kritičkog mišljenja. kao što su samopouzdanje. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. spremnost za timski rad. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. pedagozi. Termin realizacije jednog seminara: od 12. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4.

sticanje komunikativnih vještina.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. Meredith. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). odlučivanje. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. tolerancije. otkrivanje prethodnih znanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L.. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . dr Charles Temple.co. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). slušanje. osposobljavanje za zauzimanje stava. razmjenu iskustva i učenja od kolega. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. razvijanje spremnosti za saradnju. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. doživljaja i iskustava. Steele. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. uvjerenja. Podgorica Broj telefona: 020-248-668. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93. Dr Kurtis S.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči).

Termin realizacije jednog seminara: 24. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Teme: I dan 1. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. inetraktivne metode. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. i 25. novembar 2011. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. razvijanje vještina u radu sa djecom. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Slobodana Škerovića 86. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Zavod za školstvo Crna Gora 134 .

: Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Termin realizacije jednog seminara: 28. diskusija. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 2. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Jovanović Maše”. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. januar 2012. Obuka je interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Budva E-mail: nikiva@t-com. 3. da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Teme 1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. grupne diskusije. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. mini-lekcije. 136 Zavod za školstvo Crna Gora .hb@forum-mne. 26. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). odnosno stilova učenja svakog učenika. 9. Metode i tehnike rada: radionice. i 27. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. igre uloga. pojedinačne i grupne prezentacije. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. Teme 1. januar 2012. prezentacije. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. kreativni. 3. godine. i saradnja. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. rad u parovima. Podgorica E-mail: elvira. 8. 2. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. simultana individualna aktivnost.com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. 4. studije slučaja. 5. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika). akvarijum. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 6. 7. Termin realizacije jednog seminara: 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju.

godine. 2. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. Bar E-mail: r. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. Teme 1. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 16/6. i 4.bajkovic@gmail. 5. kako nastavničkih tako i učeničkih. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. Zavod za školstvo Crna Gora 137 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. Termin realizacije jednog seminara: 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. u procesu učenja/nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. februar 2012. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 4. 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.com Broj telefona: 067-588-919. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla).

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). 2. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . 4. 3. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Budva E-mail: nikiva@t-com. godine. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. april 2012. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Teme : 1.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Termin realizacije jednog seminara: 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). diskusija. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja.

godine.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . Ciljna grupa: nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. 4. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Broj faksa: 020-248-668. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V.me Broj telefona: 069-029-551. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. oktobar 2011. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. 2. Termin realizacije jednog seminara: 15. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Teme 1. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. 3. dr Biljana Maslovarić i doc. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno.

i namjerna individualizacija nastavnog procesa. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. godine. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. Ciljna grupa: nastavnici. 5. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. Teme 1. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. mart 2012. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu).me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. dr Biljana Maslovarić i doc. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. 3.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Termin realizacije jednog seminara: 24. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. 4. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. 2. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu.

).. unapređivanje vještina vođenja grupe.. Da li su reklame istinite? 10.. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. Zašto se postaje narkoman? 6. 11. Od 2003. odlučivanje u rizičnim situacijama. godine. Kako sve mogu da kažem NE? 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. Teme: 1. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. 3. Možemo se upoznati još bolje! 2. kontrola osjećanja. Moje vrijednosti. praktične vježbe – istraživanje.. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama.. simuliranje životnih situacija. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne..com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. Kada me nagovaraju . Podgorica E-mail: jadraga@gmail. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). alkohol. socijalne). Zdravlje je. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. duvan! 7. savjetovanja roditelja. mr sci. djece i osoblja škole. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života. emocionalne. traženje i pružanje pomoći. moji uzori. inicijativnost itd. Većina mladih ne koristi droge. Dragan Laušević. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore. pitanja i diskusija učesnika. igranje uloga. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

142 Zavod za školstvo Crna Gora . decembra 2011. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 3.

Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. oktobar 2011. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 8. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 143 . Primjeri restitucije 11. Slobodana Škerovića 86. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Teme: 1. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. Posljedice koje smišlja dijete 12. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6.me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Restitucija 10. Upoznavanje i integracija grupe. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. godine. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Disciplinovanje 9. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7.

bratstva i jedinstva 4. Metode i tehnike rada: radionice. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. Podgorica E-mail: tamara. Putem obuke. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. simultana individualna aktivnost. prezentacije. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. Uloga percepcije u konfliktu 9. grupne diskusije. stavovima i vrijednostima. Kako raditi sa teškim temama 7. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). Misli. mini-lekcije. Takođe. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. akvarijum. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. Teme: 1. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. maj 2012. godine.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. pojedinačne i grupne prezentacije. rad u parovima. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. studije slučaja. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata.krivokapic@forum-mne. igre uloga. Kreativne metode transformacije konflikta 6.

sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. Bregalnička 7. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti.. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . realni susreti i odlučivanje. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. psiholozi. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. oktobra 2011. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). pedagozi. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Termin realizacije jednog seminara: od 22. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici.). 4. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. interesovanja. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke).de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. 3. 2. roditelji. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. odnosno zanimanja. stručne službe.. Podgorica E-mail: uros. Teme: 1. nastavnici. ukupno 80 sati). indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. vrijednosnih orijentacija). Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. Zavod za zapošljavanje. šira zajednica. tj. informisanje o postojećim školama i zanimanjima. uprava škole. Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje).zekovic@gtz. Centar za stručno obrazovanje. roditelji. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104.

strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. davanje i primanje povratne informacije. nacionalnom i međunarodnom nivou. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. bujica ideja). Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. Uloge u konfliktnim situacijama 4. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. igra uloga. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. grupne diskusije. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. power point prezentacija. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). davanje i primanje povratne informacije. Važnost saradnje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. nacionalnih i međunarodnih projekata). plenum. stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. Teme: 1. grupni rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. radu u paru. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. godine. Termin realizacije jednog seminara: 26. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . kooperativno učenje. kreativni način izražavanja. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. pojedinačne i grupne prezentacije. novembar 2011. realizacija lokalnih. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba.

konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . prezentovanje. direktori). dr Saša Milić. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. partnerska komunikacija. odlučivanje i timski rad u obrazovanju.co. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. dr Linda Lee i prof. rukovođenje. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. psiholozi. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. pedagozi. učenici. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. vještine komunikacije. implementiranje i upravljanje različitim programima. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. rukovođenje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. vještine planiranja. rukovođenja i odlučivanja u timu. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. strateško i akciono planiranje. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. nastavnici razredne i predmetne nastave. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. spoljni saradnici. i zastupanje. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. reforme i razvoja obrazovne institucije. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. vještine upravljanja. roditelji. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja.

48 sati). koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. prezentovanje. lobiranja i pregovaranje. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. u okviru navedenog programa. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. i akciono i strateško planiranje. 148 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula.

nastavnici predškolskog vaspitanja. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Metode i tehnike rada: radionice. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. Mentorstvo Autori: prof. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). okotbar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. i 28. Teme: 1. Mentorski proces 5. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. pedagozi. 26. psiholozi. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). tj. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. godine. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 27. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža.co. u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. principima učenja odraslih i stilovima učenja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. Učenje odraslih i mentorstvo 3. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). Termin realizacije jednog seminara: 25. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. Mentorske uloge i stilovi 6. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. debate. Uvod u mentorstvo 2. prezentacije. igre uloga itd. mini-lekcije. dr Saša Milić i doc. Zavod za školstvo Crna Gora 149 .

debate. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. igre uloga itd. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u okviru navedenog programa. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. dr Saša Milić i doc. psiholozi. Metode i tehnike rada: radionice. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. i slično. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra.). 150 Zavod za školstvo Crna Gora . moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. trening-strategija. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Metode interaktivnog treninga 4. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. prezentacije. mini-lekcije.co. pedagozi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. konferencije itd. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. različitih oblika komunikacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. kongresi. Timski rad trenera 6. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. Trening za trenere Autori: prof. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Vještine. defektolozi i visokoškolski nastavnici. nastavnici predškolskog vaspitanja.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. Explorer). januara 2012.b. Ciljna grupa: nastavnici. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Žabljak E-mail: 17. Božidara Žugića b. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows..septembar@t-com.me Broj telefona: 052-361-336. septembar”. Word. Point. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Excel. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. godine. Termin realizacije jednog seminara: od 16. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. do 19. Internet. Power. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17.

o. Cetinjski put b. godine. Menadžment obrazovnih institucija 2..me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. menadžment obrazovnih institucija.o.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. Teme: 1. 152 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: srdjanv@t-com.b. inovativnost i liderstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavni kadar. i 12. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika. novembar 2011. donošenje odluka. Termin realizacije jednog seminara: 11. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). planiranje. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d.

068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. Motivacija 3. Ljudski resursi 2. Ul. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Teme: 1. Tim. oktobar 2011. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. Metode i tehnike rada: predavanja. Berane E-mail: gimpm@t-com. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Termin realizacije jednog seminara: 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. godine. timski rad 4. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . prezentacije i radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. svetog Save 25. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 051-230-104.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

praćenje. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. komunikacija i sloboda izbora. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Planiranje u osnovnoj školi 3. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. i timski rad vaspitača i učitelja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. posmatranje. dr Tatjana Novović. Teme: 1.b. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .

komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti.b. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2. Vaka Đurovića b. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. razmjena iskustava. razmjena iskustava.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori.. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta..) 6. Podgorica E-mail: slobodan. mišljenja. Teme: 1. mišljenja. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti..me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. 158 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama.jerkov@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5.

posmatranje. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa.vuljaj @zzs.me Broj telefona: 020-408-946. Teme: 1. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića bb. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja.gov. Podgorica E-mail: fran. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3.

. Zdrav sam kada sam.gov. Ovo sam ja. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . 6. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. Korisno–štetno. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja.. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. Sticanje samopuzdanja 12. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje. Carstvo – drugarstvo 4..me Broj telefona: 020-408-923.. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih.. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena... 5. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Jedan moj dan.b. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.vuksanovic@zzs..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115.. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8. povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja. Prevencija povreda – bezbjednost 9. To hoću. Put do pravilne ishrane 7.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. emotivnih. to neću. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). 10. 2. Podgorica E-mail: pero. Teme: 1. 3..

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. kompetentnosti.me Broj telefona: 050-432-870. znanja. gdje. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. komplementarnosti. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. Teme: 1. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. način prikupljanja i čuvanja 3. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). poštovanju i demokratskoj proceduri). 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. šta i kako posmatramo. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. analiza iskustva i prakse. Izvori podataka o djeci.b. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. razmjenjivanje iskustava o tome kada. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 161 .

Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću.. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Vaka Đurovića b. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. 162 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5.novovic@zzs. Posljedice koje smišlja dijete 9. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. Teme: 1. Restitucija i primjeri restitucije 8. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2. Podgorica E-mail: radoje. Disciplinovanje 7.

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati). Vaka Đurovića b. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. eko-istraživanja. izrada različitih sredstava. eko-akcije. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-pjesme.. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. eko-filmovi. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul.b. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. ekoradionice. eko-izleti.me Broj telefona: 067-607-897. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. voda. eko-zadaci. Zemljište. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. Energija i njena pravilna upotreba 5. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . uređenje centra za ekološke aktivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. eko-eksperimenti. vazduh i njihova zaštita 3. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. eko-aktivnosti. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com.

prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. odnosno šta je ispod. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). funkcionalne. 164 Zavod za školstvo Crna Gora . potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. a šta iznad njegovih sposobnosti.me Broj telefona: 020-408-919. a šta ne može da uradi. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. morfološke.brajkovic@zzs. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. jačanja zdravlja i održavanja higijene. Vaka Đurovića bb. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Teme: 1. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. Podgorica E-mail: miodrag. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. pitanja i diskusije učesnika seminara.

gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120.vuksanovic@zzs.. Vaka Đurovića. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. Teme: 1. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti. b. srednja i starija uzrasna grupa djece). Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Podgorica E-mail: pero. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. kompleksne). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu.me Broj telefona: 020-408-923. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. specifične.b. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične.

Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 040-212-552. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . Vaka Đurovića b. i timski rad.me. Planiranje 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. komunikacija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Teorijske osnove kurikuluma 2. Planiranje i ocjenjivanje 4.. sloboda izbora i odgovornost. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu.me Broj telefona: 050-432-870.b. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. Teorijske osnove kurikuluma 2. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. Predmetni programi 3. 040-212-552. Teme: Razredna nastava 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. zeljkoko@t-com. Predmetni programi 3.me. dr Snežana Grbović. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870. gsnezana@t-com. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1.

Teme: 1. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5.gov..b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4. Učenje putem čitanja 6. Zavod za školstvo Crna Gora 167 . Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Vrste.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Vaka Đurovića b. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). Podgorica E-mail: dusanka. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu.popovic@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul.

razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. sumativno ocjenjivanje) 2. timski rad. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. dr Tatjana Novović. Zorica Minić. Teme: 1. formativno. Vaka Đurovića b. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. Podgorica E-mail: miodragv@mn.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. unapređenje posmatranja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 168 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. i sloboda izbora i odgovornost.. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3.b. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc.

Zavod za školstvo Crna Gora 169 . Podgorica E-mail: natasa. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Radomir Sušić. dr Snežana Grbović.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. mr Vesna Bulatović.b. Teme: 1. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Petar Špadijer. Nermin Hajdarpašić. Dragan Berilažić.gazivoda@zzs. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Radovan Popović. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. Nada Maras. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta.gov. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. dr Dušanka Popović. Vidoje Šćepanović. eksterna i interna provjera znanja i testovi.. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. mr Ljiljana Subotić. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Koviljka Teodorović. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3.

Mirjana Đukanović. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. govora. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Fadila Kajević. Nikole Đurkovića b. Ivana Vukićević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Nastava gramatike 6. Komunikativna nastava jezika 5. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Milovan Đukanović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. čitanja i pisanja 4. Teme: 1. Lea Lonza. Nastava slušanja.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina.b.. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. 170 Zavod za školstvo Crna Gora .

Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . prenijeti znanje kolegama.. Strategija za IO. Partnerstvo sa roditeljima 20.. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). Ciljne grupe: nastavnici. poboljšati kvalitet nastave. Pravo na različitost 4. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Ranka Božović. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. dr Tatjana Novović. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana.b. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. dokumenta i zakoni 5. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. Komunikacija sa djecom 17. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. Problematično ponašanje (I dio) 21. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Vesna Dimitrijević. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Nada Šakotić.. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. partnerstvo i timski rad.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.) 23. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. metode rada sa svom djecom. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. izrada individualnog obrazovnog plana. pedagozi. Evaluacija 13.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). II dio 7. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. I dio 6. a napredni program – dva dana (14 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8.

Savremeni oblici i metode rada I 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. nastavnici i stručni saradnici. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić. Vaka Đurovića b. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma. mr Zoran Lalović.. Popović. doc. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem.me Broj telefona: 020-408-931. Savremeni oblici i metode rada II 5. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Inkluzivno obrazovanje 6. Planiranje i pripremanje za nastavu 8.popovic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Saradnja porodice i škole 7. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. II varijanta dva i po dana (20 sati). izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. Podgorica E-mail: dusanka. dr Tatjana Novović. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. Teorijske osnove savremene nastave 3. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati).gov. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . Teme: 1. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2.

Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa).b. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum.. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Teme: 1. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4.me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. Nikole Đurkovića b. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikacijske vještine. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. sloboda izbora i odgovornost. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma). definisanje uzroka i rješenja problema) 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. Tivat E-mail: lalovici@t-com. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. sa učenicima. autonomija škole i nastavnika 3. konzistentnost kurikuluma. otvoreni i zatvoreni kurikulum. ciljno planiranje i razvojno planiranje.

kascelan@zzs. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. dijalog. Moduli: 1. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. Identitet (lični i kolektivni). Zavod za školstvo Crna Gora 175 . i sloboda izbora i odgovornost. Podgorica E-mail: vidosava. Vaka Đurovića b. ja i drugi 2.b. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). vođenje časa i primjena savremenih metoda. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razumijevanje i primjena novog kurikuluma.. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. evropske vrijednosti u obrazovanju 5. Ljudska i dječja prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Stavovi.gov. Demokratija i obrazovanje.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja.

ali i višednevni. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni.kascelan@zzs.gov. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. regiji i državi.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130.b. izrada projekata 7. Šta je kultura 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5.Podgorica E-mail: vidosava. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. Vaka Đurovića b. Multikulturalnost. Teme: 1. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti. princip poštovanja različitosti 4. interkulturalnost.

Cljna grupa: gimnazijama.popovic@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: radovan.b. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. na taj način. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. Teme: 1. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika.djokic@iccg. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. analiza postojeće nastavne prakse. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo.co. nastavnici istorije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131.gov. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji.me. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika.me Broj telefona: 067-654-110.me dragoje. 069-093-017. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme.gov. jasmina. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. Vaka Đurovića b.djordjevic@zzs. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom.

Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Posmatrači i šta mogu da učine 3. humanitarne organizacije 2. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama.b. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. dr Ivana Jelić. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice. ratu i miru. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: vidosava.. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. istraživanje humanitarnog prava. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. Osnovna pravila MHP. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. Sankcionisanje kršenja MHP 9. obnavljanje porodičnih veza) 10.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava.kascelan@zzs. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Slobodanka Žižić.gov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Kodeksi tokom vremena 7. Teme: 1. Očevidac. kampovi. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa.

Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Alati za prezentacije 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. mr Goran Šuković.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Alati za tabelarni račun 6.bulatovic@zzs. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 179 .gov. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Elektronska pošta 9. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta. Podgorica E-mail: vesna.me Broj telefona: 020-408-936. Alati za obradu teksta 5. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata).. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b. Operativni sistemi 4. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Korišćenje globalne Internetove mreže 8.

040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. odnosno tehnikama. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. dr Snežana Grbović. Almir Martinović. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. Marko Mrvaljević. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. Željko Jaredić. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Vidoje Šćepanović. dr Dušanka Popović.me Broj telefona: 069-093-016. hemija. geografija. Teme: 1. muzička kultura i fizika). prilagođavanje predmetu koji predaju. tj. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. mr Blaženka Petričević. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. Radovan Popović. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. mr Jasmina Đorđević. Ljuba Samardžić. dr Slobodan Jerkov. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. matematika. Karađorđeva 4. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. Radomir Sušić. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . likovna kultura. biologija.

IOP 13. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. Kombinovane smetnje I (disgrafija. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja. prirode i društva. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. informisanje o skali procjene. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja.gov. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. dispraksija) 9. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3.djordjevic@zzs. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. Teme: 1. Teorije o mentalnoj ometenosti 6. disleksija) 7. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. matematika. likovna kultura. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Mapa razvoja djeteta 5. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. muzička kultura i fizičko vaspitanje. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. priroda i društvo. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. Inkluzivni pokret 2. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923.. Vaka Đurovića b. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. Skala procjene 11. disortografija. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. likovne kulture. Posmatranje i procjenjivanje 10.b. matematike. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . Podgorica E-mail: jasmina.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metodska uputstva – muzička kultura 17. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Specifične poteškoće u učenju 22. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Metodska uputstva – matematika 16.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Metodska uputstva – likovna kultura 15. Autizam 21. 182 Zavod za školstvo Crna Gora . Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19.

Rješavanje konflikata u grupi 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul.. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika.me Broj telefona: 020-408-916.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik.cicmil@zzs. Komunikacijske vještine 2.gov. Podgorica E-mail: vojin. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. Stilovi rješavanja konflikata 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine.b. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Promjene pozicije u konfliktu. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. Zavod za školstvo Crna Gora 183 . Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem. Teme: 1. Kooperativna komunikacija 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. medijacija u konfliktima. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Pokazni časovi nastavnika 3. Rad sa muzičkim instrumentom 3. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Podgorica E-mail: slobodan. Priprema za čas muzičke kulture 2. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Teme: I dan 1. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Tonalne osnove muzičkog folklora 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137.jerkov@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.gov. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Svetozara Markovića 26.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. 184 Zavod za školstvo Crna Gora . Rad sa muzičkim ansamblima 4. Pokazni časovi autora 4.

020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa.me Broj telefona: 060-093-014. pedagozi i psiholozi. razumijevanje i primjena različitih metoda. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138.gov.b.vuceljic@zzs. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 185 . Vaka Đurovića b.. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. matematička pismenost i naučna pismenost. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: miodrag. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

socijalne i emocionalne) darovitoj djeci.me Broj telefona: 020-408-941. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. Darovitost i osobine darovite djece 2. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.gazivoda@zzs. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. 186 Zavod za školstvo Crna Gora . Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).gov. Teme: 1. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu. Podgorica E-mail: natasa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece..b. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne.

organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu.me Broj telefona: 020-408-930. Planiranje 2. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Teme: 1. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa). Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul.lutersek@zzs. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju. Timski rad 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema. Ocjenjivanje 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Zavod za školstvo Crna Gora 187 .gov.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: nadja. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

kompetencije) 2. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. Tehnike ocjenjivanja 4. Vaka Đurovića b. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. razumijevanje. dr Tatjana Novović.me Broj telefona: 020-408-940. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. stavovi. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.gov. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu.. psiholozi. Osnovni koncepti (znanje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Teme: 1. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. Miodrag Vučeljić i doc. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja.vuceljic@zzs. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. vještine. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. pomoćnici direktora i direktori. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. Podgorica E-mail: miodrag. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave.b. pedagozi. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141.

b. Vaka Đurovića b. dr Dragan Likić. Tatijana Mandić. Slavica Vujović. Teme: 1. aktivnosti). Podgorica E-mail: radoje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. . Ciljna grupa: nastavnici biologije. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 020-408-979. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. dr Žarko Mićović. sadržaj. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142. dr Boban Mugoša. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6.. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. pedagozi i psiholozi. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila.novovic@zzs. Čovjekov odbrambeni sistem. dr Dragan Laušević. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. dr Olivera Mijanović. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. tuberkuloze i malarije. dr Ljiljana Žižić. teme. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. Zdrava ishrana 5. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Tamara Milić. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7.gov. informisanje o nastavnom programu (ciljevi.

Pedagoška funkcija ELP-a 4. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. implementacija 3. Nikole Đurkovića b. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija. Teme: 1. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. Samoprocjenivanje i refleksija 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. funkcije. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 190 Zavod za školstvo Crna Gora . Autonomija učenika i učenje učenja 5. ELP i savremena nastava stranih jezika 7. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. ELP i CEF 2. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. ELP – struktura.

Vuka Karadžića 3. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Ul. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Načela i principi održivog razvoja 3. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. Teorijske osnove životne sredine 2. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. Teme: Modul 1 1. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. Takođe. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. iskustveni. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. refleksivni i kooperativni proces učenja. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. fleksibilnost. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. osjetljivost na problem).com Broj telefona: 067-311-990. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 192 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3. Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4.

069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. debata o ponuđenim rešenjima. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije.b. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama.me Broj telefona: 020-408-956. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2.gov.. Podgorica E-mail: nada. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. Vaka Đurovića b.zzs. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program.maras@. Teme: 1. u vezi s tim. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Analiza novih obrazovnih programa 4.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.kascelan@zzs. Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. timski rad. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Teme: 1.b. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. 194 Zavod za školstvo Crna Gora . Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica E-mail: vidosava.gov. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa). Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Vaka Đurovića b. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2.

mr Jasmina Đorđević. Radomir Sušić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. dr Drago Milošević. Fadila Kajević. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. mr Jasmina Nikčević. Podgorica E-mail: vidosava. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika. Dajana Ševaljević. dr Radojica Marušić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vidosava Kašćelan. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. Vaka Đurovića b. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave. prof. Slavica Vujović. Stana – Sanja Kaluđerović. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. prof. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. dr Željko Jaćimović. aktivna uloga učenika. mr Zoran Lalović. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. prof. dr Goran Šuković.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. kooperativno učenje. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ljuba Samardžić.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi.b. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). mr Božena Jelušić.kascelan@zzs. dr Siniša Stamatović. timski rad. Metode rada u nastavi Autori: prof.gov. Nada Maras.. Radovan Popović. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Pojam i vrste metoda 3. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Zorica Minić.

Radomir Sušić. standardi znanja 3. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Eksterna provjera znanja (testovi znanja. i samoocjenjivanje. Divna Paljević. Fadila Kajević. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave.kascelan@zzs. Radovan Popović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. dr Goran Šuković. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Milonja Ojdanić.gov. dr Lidija Stefanović-Kaljaj.b. Teme: 1. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja.. maturski ispit) 4. Vaka Đurovića b. Stana-Sanja Kaluđerović. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati).me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. Tatijana Čarapić. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. Maturski ispitni katalog 5. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Tatjana Vujošević. Zorica Minić. Podgorica E-mail: vidosava. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. mr Zoran Lalović. Slavica Vujović.

kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. Komunikacijska nastava jezika 2. Nastava gramatike i vokabulara 4. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. efikasnije planiranje časa. značaj podsticanja autonomije učenika. Anica Radan. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . Planiranje 6. Teme: 1. Ocjenjivanje 7. Snežana Brajović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Fadila Kajević. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. čitanja i pisanja 3. govora.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. objektivnost u ocjenjivanju. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5.. Nikole Đurkovića b. Nastava slušanja. analitički pristup procesu ocjenjivanja. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).b. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. komunikacijski pristup nastavi jezika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. 8. 6. Teme: 1. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 7. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Karađorđeva br 4. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić.me Broj telefona: 040-212-552.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Dušanka Popović. 3. 4. 2. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.

Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. Vaka Đurovića b. dr Dragan Bogojević. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Organizacija i upravljanje 2. Podgorica E-mail: ljubomir.kovacevic@ zzs.b. Upravljanje promjenama 3. Komunikacija u školi 4. Svetlana Đurović.. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Ljubomir Kovačević i prof.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Rajko Kosović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. Planiranje i odlučivanje 6. vježbe i igre uloga. Zorica Minić. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. gimnazije i mješovite i stručne škole).me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Teme: 1. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). i završni individualni rad. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 203 .gov. osnovne škole. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja.

me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Kreiranje programa razvoja ustanove 4. 204 Zavod za školstvo Crna Gora . izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. Struktura programa razvoja ustanove 3. Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2. kreiranje „mape puta ka promjenama”. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”.b. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).hajadrpasic@zzs. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Vaka Đurovića b. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156.gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. Podgorica E-mail: nermin. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. sagledavanje obrazovnih postignuća. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. sagledavanje ljudskih resursa. sagledavanje uslova. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo..

Radovan Popović. posmatranje.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). mr Ljiljana Subotić.b. Ciljne grupe: direktori. Radoje Novović. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. Teme: 1. Nataša Vlahović. Jasmina Vukašević. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Metodologija samoevaluacije 4. Radomir Sušić. Indikatori kvaliteta 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. pomoćnici direktora. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikole Đurkovića b. Ključne oblasti rada škole 2. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. mr Zoran Lalović..

zastupanje. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. razvoj motivacije. Ranko Čabrilo. analiza i interpretacija podataka 9. Anđa Backović. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razumijevanje procesa učenja odraslih. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. opservacija časa. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. rukovođenje. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. dr Dušanka Popović. Ljubomir Kovačević. mr Zoran Lalović. u dva dijela). Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. obavljati u školi. upravljanje projektom. Razvoj tima 4. Upravljanje promjenama 3. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. nakon dobijanja zvanja. razumijevanje strukture dobrog časa.me Broj telefona: 040-212-552. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. Miodrag Vučeljić. akciono istraživanje. regionalnom i državnom nivou). Istraživanje. kooperacija i saradnja u timu. tako i šire (na lokalnom.5 sati. akciono i strateško planiranje. Željko Korać. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. Kako uče odrasli 5. predstavljanje. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. Istraživanje i evaluacija 8. mr Ljiljana Subotić. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. partnerska komunikacija. istraživač u nastavi). Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. savjetnik. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. Nastava i učenje 6. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. Vesna Vučurović. sposobnost podrške PRNŠ-a. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Teme: 1. dr Ranko Šljivić.5 sati. pedagoška upotreba ICT-a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Dragutin Šćekić. i to prema zvanju nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. Promovisanje škole 7. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. viši savjetnik. emocionalna inteligencija... prezentacija. Nađa Luteršek. Karađorđeva 4.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. lični plan). izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Faze. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja.. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. Teme: 1. pedagozi i psiholozi. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem.b. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. nastavnike i školu u cjelini.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. pomoćnici direktora i direktori. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. Aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. Nikole Đurkovića b.

Izrada programa obuke 3. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. Karakteristike učenja odraslih 6. dizajniranje seminara kao cjeline. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. razmatranje načina organizovanja obuke. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. Facilitacija učenja 9. poznavanje načina na koje uče odrasli i. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. pedagozi. pomoćnici direktora i direktori. razmatranje principa učenja odraslih. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. Stilovi učenja 7. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. Vidosava Kašćelan. Vještine prezentovanja III. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. Vaka Đurovića b. Teme: 1. Vještine voditelja obuke/trenera 8. IV. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. povratna informacija) 10. psiholozi. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. komunikacija i facilitacija. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke.gov. planiranje i organizacija obuke. Organizacija obuke 4. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. Evaluacija obuke 5.. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. u skladu sa tim. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. i razmjena primjera dobre prakse.kascelan@zzs. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Podgorica E-mail: vidosava. organizacije odgovarajućih načina rada. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke.b. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. Uvod i kompetencije trenera 2.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. mr Ljiljana Dimitrijević. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. istraživanje stilova učenja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora .

U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 209 . II varijanta – pet dana (40 sati).

Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. integrisanje ICT-a u proces učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. 210 Zavod za školstvo Crna Gora . ICT u nastavi 4. Digitalna kompetencija 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu. Obrazovni softver 5. administraciji i komunikaciji. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. Internet kao resurs 9. Komunikacija i umrežavanje 10. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). pedagozi i psiholozi.

Vaka Đurovića b.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul.novovic@zzs. Teme: 1. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. Analiza postojeće prakse 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje.gov. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4. Podgorica E-mail: radoje. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 211 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa.me Broj telefona: 067-527-085. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi.

Uloge mentora 6. pedagozi i psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. razumijevanje različitih uloga mentora procesa.b. Principi učenja odraslih 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. Nikole Đurkovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. opserviranje časa i davanje povratne informacije. Opserviranje časa 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Znanja i vještine mentora 4. Teorije učenja 2. Teme: 1. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Mentorski proces 5. 212 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. odnosno tri jednodnevna seminara. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

Željko Korać. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4. razvoj kreativnosti. Inkluzija u srednjoj školi 2. doc. Izborna nastava šaha (VII–IX). predsjednica. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. Univerzitet Crne Gore 2. član. članica. mr Anton Gojčaj. članica. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. Vaka Đurovića b. dr Tatjana Novović. Univerzitet Crne Gore 3.zzs. Hemija – savremeni pristup nastavi.b. mr Dragica Kovačević. Zavod za školstvo 5. Zavod za školstvo 4. dr Sanja Šubarić. član.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .