KATALOG PROGRAMA 2011

Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

............................ Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije .......... 23 10... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST................ 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST........ Razvoj vještina čitanja i pisanja ............................................................... 13 2............................................. 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 ........................................................................... Dramska i scenska pedagogija . 27 13............................................ 26 III DRUŠTVENE NAUKE.... 35 21............................. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ........................... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ............................................................... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)..... Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama .............................................. 30 17............................................................................... Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja................ Dekupaž – radost stvaranja............. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija.............. 25 12................................................ 21 8........................................ Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet . darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha .. Od priče do scene ................................................................... 27 14.............................................................. 31 18............................... 37 23........................................ Obuka nastavnika za predmet evropske integracije.............................. 18 6................ 14 3................... Ples – savremeni................ 13 1.......... Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole . 40 25.................................................................................................................................................................... klasični i folklor ............................... Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola...................... 44 27.................................... Sportiko zmaj....... 20 II PRIRODNE NAUKE ............... 22 9................................... Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ............................................................ 24 11............................ Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja ................................... Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića................................... 42 26..... 21 7...............Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ......................... Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi ............... 36 22........................... 28 15................................. Debatni program 1 (osnovni formati debate) . Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti........... Keramika – tradicija........................................................................... 38 24................................ 29 16...................... 15 4................................................................ umjetnost................. Hemija – savremeni pristup nastavi..................... Rastimo uz ples ..................... korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja................................................................... radost (osnovni program) ........................ 17 5............. 34 19... Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ........................................................................ 34 20..............................................

................... Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ........... Učešće roditelja u životu škole ...... Kako izgraditi odnose povjerenja......................................................................................................................................................................................................... 54 33....................... Ka inkluziji u srednjem obrazovanju .... Indeks za inkluziju ...................... narod..... 90 60............... Prava djeteta – životne potrebe djeteta....................................... NTC sistem učenja ............ 64 40............................................................................................... Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji .. 59 36.. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ... 71 45. 97 66................ 63 39................................. 92 62........ Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ........... Ljudska i dječja prava ....... Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi.. Portidž metod rane stimulacije..................................................................................... Ka punoj inkluziji ................. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu).............................................. 94 64.... 95 65........... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ...................... 53 32... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ...................... 65 41....................................... 75 48................ 47 28.... Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta . 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora ................ 79 52............................................ 93 63. 69 44............................................... Inkluzivno obrazovanje..................... 83 55......................... 66 42. 67 43................................................................ 60 37............................................... Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja................ 47 29.......................................................................................................... Omladinski parlament....... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija .................................... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ........ Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) ............................................................... Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore ............................................... 57 35.................................................................................................................................................................... 78 50.................... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ............................................................................................................................ 84 56............................................. Rad sa nadarenom djecom .......... Ka inkluziji......... Obrazovanjem protiv predrasuda . Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju .......................................................................................................................... Interaktivna nastava .. 86 57.... 89 59............... 78 51........................................................................ Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ........................ građanin .................. Ja....................................................................................... 49 30.................. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni.............Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ............ 82 54............................................... 76 49....... 61 38........................................................................................................................................................... 99 68.. 96 VII METODIKA......... Demokratija i obrazovanje ..... Mi.................. 51 31...................................................................... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ................... 97 67............. 81 53......... vrtićki i predškolski uzrast) .razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja .............................................................. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama .............................................. 74 47........................ 87 58.... 56 34... Kooperativno učenje .............................. 72 46........................... Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama .................................................... 91 61........................................... Škola urbane ekologije .............. Kultura ljudskih prava .....

........................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT).................................. IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE................................ 110... Trening za trenere............ Kooperativno učenje u nastavi ............... 99.............................................................................................. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ............................................................................................. Ključna kompetencija: učiti kako se uči .. 102.......... 101........... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ................................................................. 105......... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja...................................... VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ....... 94..................................................... 81....................................... Mentorstvo........... 109......... 92...... 89............... 80................................................ Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ..... 72. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja ......... 93............................................................................................................... Škola u prirodi.................. 87...Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69........................................... 108.......... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ... Primjena projekt-metode u nastavi......................... 82......................................................................................................... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom ............ 86............. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju .......................... 83............... Planiranje njege i VOR-a u jaslicama...... 88..... Problemsko učenje.................... Aktivno učenje/nastava ..................... Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ..... Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ............. 84........................................................................................................................... 96............................... 85................... Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ..................................... 91........................................................................................... Smisleno učenje .. 100..... Učenje usmjereno na učenika ....... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa................................. 79........ 77.................. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika.......... Upotreba pitanja u nastavi/učenju........................................... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ..................................................... 111........ 104. 107................. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime .................... 106...................... 74................... Unapređenje škola – podrška razvoju škola..... 75.. Osnovi rada na računaru ................. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja).................................................. Komunikacijske vještine u nastavi ........................................................................................................................................................................... Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija................................. 71............................ 97......................................... Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika. 70.................... Prevencija narkomanije u osnovnim školama ............................... Primjena računara u nastavi ......................................... Kreativno rješavanje konflikata u učionici ............ 98........................................................................ 103............................. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture. Efektivna komunikacija u učionici .......................................... 95... 78............................ Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu................ 73..................................... 76................................................................ Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast ................................ Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole............................................................................................... 90....... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ...................................................................................................... Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ..................................

................................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ........................................... Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije ....................................................... Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ........ Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi...................... Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi ......................................... 114. 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE.......................................... Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ...................... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima ........... 123..................................... 131...... Neumjetnički tekst u nastavi jezika................. 122................ 140...................................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta .. Vaspitač u osnovnoj školi ............................ 118.... III GIMNAZIJA ... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj...................................... 130.............. 151.............................................................. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji................................................ 149................ 113.................................................. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) .... 134............................................................... Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ................................. 141........................................................................................................ 135.......................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)....... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ... 132....................... 139............................. Metode rada u nastavi .................... Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole................. 112....................... Interaktivne metode u nastavi ................. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja................................. 144...................................................... 126..... Zdravi stilovi života .................................. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji ............... Istraživanje humanitarnog prava ............................................. 116....................................................... Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole .............................. Vrtić bez konflikata........................................ 120.. 148............ Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta.................. III i IV razredu gimnazije ..................................................... 128.................. 136................................ 115................... 121. 147........ Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ...... Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I... 143................ Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ............ 138....................................... Nadarena djeca – pedagoški izazov.................. 152.............. 125..................... Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ....... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ............... 127. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ..... Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama .................. 129............. 150.......... 145.................. 117............................ 124................................ Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik...................... 142..................................................................... 119..................... 133................ Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ....... Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama . II......................... II OSNOVNA ŠKOLA................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA..................................... Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi................... 137......................................................... 146......................................... 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora .......................................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ......

.................................................... Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) .... Pedagoška upotreba ICT-a ............................... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija............ 201 154............................. 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ....................................... 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ..... 158................................... Interaktivna obuka – program za trenere ............................. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora..................... 203 155.............................................................. 157......................................... 203 156............ Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?.. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama ................................................ 162......................... Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153........................ 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 .............................................................................. 160............. Mentorstvo nastavniku pripravniku .......... 161................ 159............... 163......................... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) ............................................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama .........

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. rok za prijavu učesnika je 5. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. novembar 2011. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. Termin realizacije jednog seminara: 19. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Zavod za školstvo Crna Gora 13 . kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. Teme: 1. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. novembar 2011. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom.

Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 14 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: nadjad@zuns. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. istorija.me Broj telefona: 020-230-079. Novaka Miloševa 36. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. predmetima građansko vaspitanje. Teme: 1. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. decembar 2011. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. januar 2012. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). rok prijave učesnika je 31.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. Nastava jezika u osnovnoj školi 2. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. Termin realizacije jednog seminara: 20. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička).

ukazivanje na značaj auditivnih.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 .). Teme: 1. lingvističke. specijalnoj. analitičko-sintetičke sposobnosti. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. pomoću interaktivnog pristupa.b. metodskih postupaka i oblika rada. dr Nada Šakotić i doc. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja.. poštovanju i demokratskoj proceduri).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. dr Dijana Vučković. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. glasovna osviješćenost. analiza iskustva i prakse. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. na mogućnost rješavanja problema. kompetentnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. Različite vrste čitanja 3. doc. kognitivistička itd. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. informisanje o disleksičnoj. komplementarnosti. auditivnoj. Danila Bojović b. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama. motornoj. Nikšić E-mail: dijanav@ac. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije.). primjena i promjena prakse). Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. Različite vrste pisanja 4. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. glasovna osjetljivost.. znanja..

Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). grafikoni. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.. Razvojna disgrafija 16. Jezičke disgrafije 20.) 8. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Auditivna disgrafija 19. godine. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Elementi disgrafije 15.. do 23. oktobra 2011. specijalna disgrafija 17. Disleksična disgrafija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . motorna disgrafija. Nedostatak verbalnog pamćenja 11. Vizuelne disgrafije 18. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. mape uma. Disgrafičan rukopis 21. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Disortografija 22. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. tj. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. Teme: 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 25. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. januar 2012. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. određivanje ciljeva časa. razmjena materijala i ideja. Upotreba udžbenika u nastavi 5.b. čitanja i pisanja 3. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). dnevno) 2. i 27. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. efikasnost u planiranju časa. Nastava govora. 26. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. izbori) 6. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. slušanja.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola.. Planiranje nastave (godišnje. mjesečno. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. godine. Kolašin E-mail: gobra@t-com. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”.

Teme: 1.me Broj telefona: 069-616-160. preko Interneta (e-mail. i 6. 5. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. forum. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. nastava. i 8. ocjenjivanje. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. poruke). Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. i 4. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. Kotor E-mail: ivonaj@t-com. i 2. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. Budva. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. Stari grad 320. virtuelna učionica. kalendar. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. Fakultet za turizam i hotelijerstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5.

sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. i 10. Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. i 16. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. i 12. i 14. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). Zavod za školstvo Crna Gora 19 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9.

Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Teme: 1. godine..marina@yahoo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011.b. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. Bijelo Polje E-mail: simovic. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul. omladinska b. Termin realizacije jednog seminara: 5.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina.

. 020-640-809. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. eksperimentisanje. Metode i tehnike rada: prezentacija. godine. Ciljna grupa: nastavnici biologije. 067-579-100. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. desamalidzan@yahoo.b. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Teme: 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu.me. predviđanje. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. prateće radne sveske i priručnici). decembar 2011. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 10. snezanam@zuns. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. provjera. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima.me Broj telefona: 067-512-121. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. interaktivne radionice i diskusija. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima.com. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje.

videomaterijal. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Teme: 1. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. posteri. Virpazar E-mail: aperov@t-com. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. izložba. 22 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. predavanja i prezentacija. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera.me Broj telefona: 030-711-050. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. izrada prezentacija – Power Point. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju.

Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. predavanja i prezentacije. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. Teme: 1. Virpazar E-mail: aperov@t-com. videomaterijal. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. izložba. tj.me Broj telefona: 030-711-050. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. izrada prezentacija – Power Point. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. determinacija sakupljenog materijala. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. posteri. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. izrada terenske dokumentacije. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. zaštita životne sredine i održivi razvoj. Džordža Vašingtona b. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno). vještine. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. odnosno tri sata dnevno. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. ali i u vezi s principima održivog razvoja. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. zaštite životne sredine i održivog razvoja. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet.. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. Ul. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. 24 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. Teme: oblast ekologije.

analiziranje i prezentovanje podataka. ljudska prava. otpad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Termin realizacije jednog seminara: 5. transport. industrija. Vrijednosti (potrošačko društvo. formulisanje pitanja. turizam) 4. Globalni izazovi (klimatske promjene. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . novembar 2011. voda. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). mora i okeani) 5. naša planeta. razvijanje kritičkog mišljenja. godine. Ljudske aktivnosti (energija. Teme: 1. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. biodiverzitet) 2. vođenje debate i timski rad. uništavanje ozonskog omotača. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. dr Kliment Minđov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Prijetnje i izazovi (urbanizacija.org Broj telefona: 20-210 226. zemljište. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. buka. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. šumarstvo. poljoprivreda. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. zakiseljavanje. Komponente životne sredine (vazduh. hemikalije) 3. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Ispitni centar Crne Gore. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. životna sredina i zdravlje. prikupljanje. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. Žabljak E-mail: 17. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. i 10.b. fizike i biologije. Savremene metode u nastavi 2. povećanje znanja i motivacije učenika.septembar@t-com. 26 Zavod za školstvo Crna Gora . bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. Hemija – savremeni pristup nastavi. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. bolja korelacija u nastavi.me Broj telefona: 052-361-336. septembar”. Ciljna grupa: nastavnici hemije. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. Teme: 1. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. mart 2012. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. saradnja. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). Metode i tehnike rada: interaktivna obuka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12.. godine. Termin realizacije jednog seminara: 9.

Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. Metode u nastavi sociologije 3. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. rad u timu. kreiranje scenarija časa. Branka Ćopića 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. razumijevanje taksonomskih nivoa. Teme: 1. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail.

Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. objašnjenje ideje za nastanak EU.fetahovic@mps. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. Teme: 1. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9.gov. Institucija EU i njihove nadležnosti 5.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. kvalitet življenja građana. Crna Gora i Evropska unija 11. Metode i tehnike rada: predavanja. grupni rad i interaktivne metode. radionice. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14.. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 28 Zavod za školstvo Crna Gora . Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Evropa građana. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana.b. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Podgorica E-mail: cazim. istorijata i nadležnosti institucija EU.

Teme: 1. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara.gov. Metoda i tehnike rada: predavanja. Jedinstveno tržište EU.fetahovic@mps. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Evropa građana. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 .me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. istorijata i nadležnosti institucija EU. Institucije EU i njihove nadležnosti 5. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. grupni rad i interaktivne metode. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9.

26. rodni stereotipi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. predstavljanje nastavnih materijala. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). manipulacija u medijima. recepcija. medijska pismenost. januar 2012. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Teme: definicija i funkcija medija. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. godine. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece.co. dubinske odlike kulture i forme represije. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. 25. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). jezik medija. posebno u nastavu jezika i književnosti. sociologije.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. filozofije i istorije. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . Dragoljub – Duško Vuković. psihologije. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i 27. program su dopunili: mr Janko Ljumović. Termin realizacije jednog seminara: 24. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat.doc. medijska poruka kao konstrukt. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. iskustva u implementaciji.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski.

ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. Teme: 1. priručnik za nastavu. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. 4.. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. osvježenje. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). književnosti i psihologije).com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). filozofije. video prezentacija i diskusija. Budva E-mail: krstovukovic@gmail.b. Metode i tehnike rada: radioničarski rad. Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . Pojam. štampani materijal. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. i sertifikat). 2. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. fasciklu.

sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. originalnosti. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. radoznalosti. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. 4. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. a pokreće ga mašta. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. 32 Zavod za školstvo Crna Gora . 2.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama.dijalog. Teme: 1. 2. naročito darovitom. motivacije i kooperacije kod djece. dan 1.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. 4. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. analiza radova. 2. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. mašte. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. Mila Kilibarde 7. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. dan 1. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. razvoj samopuzdanja. 3. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). 3. stvaralaštvo. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. opažanja i pamćenja. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. sticanje funkcionalnih znanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja.

(najmanje 25 učesnika). Termin realizacije jednog seminara: 26. januar 2012. godine. i 27. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). Zavod za školstvo Crna Gora 33 . bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €.

evidentiranje. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. opremanje. ažuriranje centra) 2. edukacija roditelja. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 28. godine. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . dokumentovanje. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). izrada materijala. domaći zadaci. analizu. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. simulacije aktivnosti. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. januar 2012. i 29.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. prikazi i prezentacije i dr.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. Bar E-mail: jpivim@t-com. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. diskusije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. izrada rekvizita.

„Čeličenje” dječjeg organizma 6. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Teme: 1. stanja. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. „staza sa preprekama”. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. rok prijave učesnika je 5. Podgorica. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Orijentaciono kretanje 7. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. Poligon. Preventivno vježbanje 3. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Kooperativna aktivnost 2. Milana Popovića 1. Doziranje i variranje aktivnosti 4.

formiranje i vođenje evidencije o praćenju.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. Vrednovanje 6. Podgorica E-mail: nermin. vrednovanju i ocjenjivanju. Plužinska 41.hajdarpasic@zzs. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. pomoćnici direktora i direktori. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. april 2012. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi. Praćenje motoričkog znanja 4. 36 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. pedagozi i psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Termin realizacije jednog seminara: 14. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2.

Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. Termin realizacije jednog seminara: 5. Ples – savremeni. Teme: 1. novembar 2011. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. Zavod za školstvo Crna Gora 37 . demonstracije i praktično vježbanje).b. diskusije. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. Nikšić E-mail: siki14@t-com. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. Savremeni ples 4. Klasični ples 3. jačanje povjerenja u sebe.me Broj telefona: 069-463-462. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. godine.

i proširivanje teorijskog i.. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora .). komunikacija. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. autentičnost. Improvizacija 8. igrokazi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. video. Tijelo 13. V proleterske 17. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. Dramski tekst. Igra 2. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima. osamostaljivanje. recitali. priredbe. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. scenski pokret i govor. Govor i glas 12. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. Komunikacija 3. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Rad na sebi 7. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Petar Pejaković Adresa: Ul. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. posebno. radnja – drama). Jezik. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Radnja 9. Percepcija 5. žanr i stil 15. fizičke i psihofizičke radnje 11.. Lik 14. socijalizaciju. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. Sukob 10. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Imaginacija 4. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. lukarstvo. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu.com Broj telefona: 078-103-225. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. Teme: 1. Govorne.

Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. kritika. psihološka. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. dramaturška. januar 2012. evaluacija 20. organizacijska. i 20. godine. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). tehnološka. Etika. menadžment.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. pedagoška. produkcijska) 17. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . Antropologija scenskih umjetnosti 19. Termin realizacije jednog seminara: 18. društvena. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. 19.

atelje@gmail. lični doživljaj gline. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. razvoj oblika na skici i kolu. tok. Biskvitiranje – proces. Biskvitiranje – proces. ideja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. funkcija i oblik. Nanošenje glazure: polivanje. Sušenje – proces. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. tok.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. Keramika – tradicija. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. Rad „iz ruke”. podjela keramičkih proizvoda. Rad na točku (informisanje o principima rada. nanošenje četkom 8. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Bar E-mail: dekupaz. Sušenje – proces. isijecanje. nanošenje četkom 13. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. Upoznavanje s materijalom 15. moguće greške pri sušenju 6. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. umakanje. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. pojam sinterovanja. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. termički tretman. „glistice” kao dekoracija) 4. rad oko i unutar modela) 5. Rad sa pločama (pravljenje ploča. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Mogućnosti: skica. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Nanošenje glazure: polivanje. umakanje. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). umjetnost. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. ideja i oblik) 10. osnovne karakteristike gline. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12.

moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. tok. umakanje. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). termički tretman. nanošenje četkom 20. mart 2012. Termin realizacije jednog seminara: 23. godine. pojam sinterovanja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. Zavod za školstvo Crna Gora 41 . i 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. podjela keramičkih proizvoda. Biskvitiranje – proces. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. Bušenje – proces. Nanošenje glazure: polivanje. 24.

Retrospektiva urađenog. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . postupnost sušenja. mogući problemi u radu 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. Rad sa struktur-pastom 12.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. odabir motiva. Odabir boja. „Shaby shic” tehnika. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Rad na staklenim površinama. kompozicija boje i motiva 10.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. sklapanje kompozicije motiva. Osnovna tehnika dekupaža. tj. sklapanje kompozicije boje i motiva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. pravljenje kompozicije 4. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. Teme: I faza 1. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11. Rad na drvenim podlogama. pravljenje skice 3. način rada. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. mogući problemi 5. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. neupotrebljivih stvari. fiksiranje 8. reciklaža starih. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. fiksiranje motiva 9. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. medijuma. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). efekat „kore drveta”. nanošenje medijuma. Rad na gipsanim odlivcima. mogući problemi u radu 6.atelje@gmail. individualni i frontalni pristup. Odabir predmeta za rad. Bar E-mail: dekupaz. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. efekat „ispucalosti”. „obrnuti efekat”. Rad na platnu. rad na kartonskim podlogama. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku.

Zavod za školstvo Crna Gora 43 . i 6. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: 5.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. Zapažanje ritma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). 44 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. motivacija djece. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. projekcije realizovanih plesnih projekata. godine. Teme: 1. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. april 2012. o sadržaju igre. osmjeh. i 23. Termin realizacije jednog seminara: 21. Bar E-mail: dekupaz. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). držanje tijela) i plesnu koreografiju. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava. 22. Priprema za ples. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. formiranje plesne koreografije 7. vizuelno-prostornom. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. oblici kretanja. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. plesni korak. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3.atelje@gmail. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. inspiracije.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova.

s. upoređivanje. od pojedinačnog ka opštem. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. podsticaj darovitosti i kreativnosti. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. koncentracije i samostalnosti u radu. uma. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. 069-560-221. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. interaktivna obuka. pojedinačno. rediteljska znanja i njihova praktična primjena.com. medicinske sestre i stručni saradnici. Prva proleterska 27/10. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. na taj način. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. u paru i u malim i velikim grupama. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . multimedijalna prezentacija. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. analiza tekstualnog materijala (priče). Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. umjetnička interpretacija testa. demostracije. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. kreativnost i darovitost. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. rad na sebi. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. i umjetnička edukacija. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. analiza. radmila. umjetničko vrednovanje. Teme: 1. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. socijalni. sposobnost planiranja. organizacije i realizacije. osvješćivanje. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom.com Broj telefona: 068-460-221. predavanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. sumiranje. dramatizacija teksta. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. emocija i duha. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. rad na sceni. igra uloga. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije.knezevic@gmail.

Termin realizacije jednog seminara: 16. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. 46 Zavod za školstvo Crna Gora . Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika. i 17. godine. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. decembar 2011.

razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. fizioterapeuti itd. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. psiholozi. psiholozi. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. mini-lekcije. defektolozi. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. defektolozi i visokoškolski nastavnici. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. za roditelje djece s posebnim potrebama. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. Metode i tehnike rada: radionice. debate. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.).co. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. edukacija nastavnika. prezentacije. za ostalu djecu. pedagozi. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. ljekari. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. igre uloga itd. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. Podgorica E-mail: sasam@pccg.

Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. Podsticanje razvoja govora 9. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. Posmatranje i procjenjivanje 4. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.

Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. kulturnim i drugim razlikama. Ciljne grupe: nastavnici. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku.co. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Roxane K. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. Zavod za školstvo Crna Gora 49 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. Hansen. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. Podgorica E-mail: sasam@pccg. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. dr Saša Milić. u ulozi asistenata. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). bez obzira na različito porijeklo. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. SAD) – Kirsten A. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.

nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. tematsko planiranje. evaluacija programa rada sa učenicima. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . vještine partnerske komunikacije. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. individualizacija. rad u timu. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. u okviru navedenog programa. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. kooperativne aktivnosti. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. podsticajna sredina za razvoj. vrste dječjeg portfolija. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. učenje kroz projektno planiranje. portfolio učenika. razvoj matematičkih pojmova. – II modul: stvaranje zajednice. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. učenje kroz igru. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. socijalno-emocionalni razvoj djece. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. U prvoj godini su tri seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. principi i stilovi učenja. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. – III modul: dječji portfolio. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. njegovanje romskog jezika i kulture. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. uticaj konteksta na posmatranje djece. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati).

me. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. razne tehnike grupnog i individualnog rada. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. kulturnim i drugim razlikama. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti.co. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Georgetown University Child Developement Center – USA. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. Roxane K. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. dr Saša Milić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. Hansen. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. biljanam@pccg.. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika.. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. bez obzira na različito porijeklo. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović.

vrste dječjeg portfolija. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. objašnjenje suštine dječjeg portfolija. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. dječje stvaralaštvo. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. pedagozi i psiholozi. principi i stilovi učenja. učenje kroz otkrivanje. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. vještine partnerske komunikacije. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. rad u timu. u okviru navedenog programa. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). U prvoj godini su tri seminara. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). i razvoj samopoštovanja kod djece. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). učenje kroz igru. evaluacija programa rada sa djecom. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. podsticajna sredina za razvoj. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. socijalno-emocionalni razvoj djece. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. kooperativne igre i aktivnosti. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. razvoj početnih matematičkih pojmova. individualizacija.

pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. razvojnim specifičnostima. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. Hipoaktivnost kod djece 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). psiholozi.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. Podgorica E-mail: sasam@pccg. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala).co. nastavnici predškolskog vaspitanja. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. i 4. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. u okviru navedenog programa. Agresivnost kod djece 5. Hiperaktivnost kod djece 3. prezentacije. mini-lekcije. godine. hipoaktivnom. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. tj. pedagozi. razvojnim specifičnostima. decembar 2011. razvojnim specifičnostima. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. igre uloga itd. Termin realizacije jednog seminara: 3. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. defektolozi i visokoškolski nastavnici. debate. Metode i tehnike rada: radionice.

Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. Suzana Koletić. autizam i hiperkinetički sindrom). slijepo dijete kao svako drugo dijete. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. indvidualizacija. upis u školu slabovide i slijepe djece. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. i slično). definicija oštećenja vida. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. Nataša Knežević. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). klasifikacija tjelesnih smetnji. III i IV razred. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. pamćenje. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. PNS-a i hronične smetnje. percepcija). Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. disgrafija. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Mirjana Vučinić. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. osnovni principi rada. stariji razredi) 3. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . klasifikacija oštećenja i učestalost. Ljiljana Krsmanović. redukacija i kompenzacija. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. CNS-a. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. Dragana Mijatović. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

pet dvodnevnih seminara. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. ciljevi za matematiku i maternji jezik.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti. tj. Zavod za školstvo Crna Gora 55 .

izjednačavanje mogućnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). prezentacije. Termin realizacije jednog seminara: 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). načini pristupa djeci s hendikepom. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. inkluzivno obrazovanje. Ljudska prava 2. socijalni model pristupa hendikepu. Gojka Radonjića 85... 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija.. Izjednačavanje mogućnosti 4.. 56 Zavod za školstvo Crna Gora . rad u malim grupama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul.org Broj telefona: 020-623-734. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. decembar 2011. simulacije itd. Teme: 1.). Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. Jezik i modeli pristupa hendikepu 3.

Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. doc. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Danila Bojovića b. Problemi računanja 9. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. odgovarajućih načina rada. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja.. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. Karakteristike matematičkog pojma 3. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. dr Veselin Mićanović. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama.b. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. dr Dijana Vučković i doc. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Teme: 1. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. na osnovu toga. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike.

Evaluacija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. komentari. do 18. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. rok prijave učesnika je 5. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. novembar 2011. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). decembra 2011. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. zavisno od opterećenja nastavnika. a mjesto izvođenja – Podgorica. sugestije. Termin realizacije jednog seminara: od 15.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. Indeks za inkluziju – metodologija 4. Teme: 1. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija.me Broj telefona: 067-244-560. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). uprava škole i roditelji. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. psihološko-pedagoška služba. oktobar 2011. Pravo na različitost 2. Pokazatelji (rad u grupama) 5. partnerstvo i timski rad. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. prezentacija upitnika prioriteta 8. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. Lajović-Lalatović’’) 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. Zavod za školstvo Crna Gora 59 . Podgorica E-mail: low@t-com. godine. upitnica) 7.. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. Ciljne grupe: učenici. Inkluzivni pokret 3. Termin realizacije jednog seminara: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Zmaj-Jovina b. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. nastavnici.

i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. mr Jasmina Đorđević i doc. Nikšić E-mail: dijanav@ac. godine.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. analiziranje načela i metode Glifordovog modela.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . Multipotencijalnost 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. oktobar 2011. Razvijanje multiple inteligencije 7. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. Gardnerov model 6. Podsticanje kreativnosti 8. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. dr Nada Šakotić. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. Termin realizacije jednog seminara: 1. Gilfordov model 5. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nadarenost 4. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela.

i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. Značaj. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova). dr Tatjana Novović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: tabo@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Ciljna grupa: pedagozi. Praćenje. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Vlada Ćetkovića 11. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. Teme: 1. posmatranje. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.

godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 9. novembar 2011. 62 Zavod za školstvo Crna Gora . i 10.

Disgrafija 6.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Dislalija 7. osnove oligofrenopedagogije. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. komunikacija s roditeljima. Nikole Ljubibratića 78. Izrada IROP-a. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. psiholozi i direktori škola i vrtića. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. 069-766-898. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. godine. primarna reakcija. Uvodna radionica – očekivanja 2. pedagozi. timski rad. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. nastavnici razredne i predmetne nastave. Disleksija 5. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Diskalkulija 8. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. Teme: 1.

Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Jo Birbek.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije seminara: 3. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. trener. Svetozara Markovića 32. i 4. god. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. Grafikon aktivnosti 9. motornih. dan 6. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. Problematično ponašanje 10. decembar 2011. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. i Mollie White. diskusije. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. grupni i individualni rad.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. dan 1. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. školski psiholog. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. Teme: 1. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom.

tj. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. Termin realizacije jednog seminara: 24. mart 2011. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). liste osobina prihvatljivog vaspitača. Izrada IROP-a – I dio 3. Teme: I modul 1. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. razvojnih teškoća. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Prihvatanje različitosti 4. Inkluzivni pokret 2. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Imlementacija na konkretnom primjeru 2. formiranje. dr Nada Šakotić. tokom zajedničkog rada.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. diskusija. informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade. Izrada IROP-a – II dio 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. godine. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. doc. dr Tatjana Novović. Zavod za školstvo Crna Gora 65 .

praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. Termin realizacije jednog seminara: 4.jpuljp@t-com. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. roditelja. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Crna Gora E-mail: gojana. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). godine. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. Podgorica. Teme: 1. primjenu. dan 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. dan 1. stručnih saradnika škole i drugih institucija.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. Metode i tehnike rada: predavanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. februar 2012. šta treba da sadrži IROP. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. arhitekte Milana Popovica 1. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. planiranje)? 3. 66 Zavod za školstvo Crna Gora .djuraskovic. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2.

čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. komunikacija sa roditeljima. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. timski rad. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. individualne vježbe na času. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. prepoznavanje. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Posebni i prilagođeni programi. pravilna i aktivna opservacija.me Broj telefona: O31-342-173. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. Disleksija – pojam. c. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. osnovne smjernice u tretiranju. vježbe u grupi. psiholozi i direktori škola i vrtića. Nikole Ljubibratića 78 . Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. pedagozi. orijentaciona prognoza 4.v@t-com. prepoznavanje. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 . Diskalkulija – pojam. prepoznavanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. do formiranja pojma broja). Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. inkluzija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. segregacija. aktivnosti u grupi 5. prepoznavanje. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. adekvatne individualne vježbe na času. dinamike i sadržaja. Dislalija – pojam. 069-094-364. primarna reakcija. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. Disgrafija – pojam. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. Teme: 1. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. integracija. individualne vježbe na času 6.me. osnove oligofrenopedagogije. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja.

godine. 68 Zavod za školstvo Crna Gora . i 23. oktobar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 22. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku). efekti i ciljevi intenzivne interakcije. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. teški oblici autizma. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. formulari za sesije intenzivne interakcije. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. pristup stimulacije. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. Teme: 1. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. princeze Ksenije 6. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. personalni asistenti. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. rad u timu.me@gmail.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). Podgorica E-mail: intenzivna. kratak pregled toka procesa učenja. pomoć nastavniku. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Efekti primjene intezivne interakcije 3. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka.interakcija.

70 Zavod za školstvo Crna Gora . stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati). pregledanje i analiza videosnimaka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika. Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije.

Jelisavka Gavranić. Marina Vučeraković. sklapanje prijateljstva. i 25. medicinsko osoblje (medicinske sestre. godine. Ciljne grupa: vaspitači. samostalno oblačenje i obuvanje. Podgorica E-mail: intenzivna. personalni asistenti. Budimir Mrdak. januar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. stručni saradnici. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović.com Broj telefona: 067-400-169. samozbrinjavanja. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. sređivanje stola nakon obroka. Termin realizacije jednog seminara: 23. 24. zdrava ishrana).. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. upotreba pribora za stolom). Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. socijalizacije.. 069-560-512. jačanje samopuzdanja. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život.). održavanje sredstava i pribora za rad) 4. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. iznošenje vlastitog stava.interakcija. Teme: 1. princeze Ksenije 6. Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. Igor Tomić. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. fizioterapeuti).me@gmail. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. verbalna i neverbalna komunikacija) 2.

Neurofiziologija učenja 2. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode.tanja@gmail. Tehnike memorije II II dan 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Mila Boškovića H/13. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. sticanje funkcionalnih znanja. stvaralaštvo. Bar E-mail: vujovic. NTC sistem učenja . i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Tehnike memorije 3. radoznalosti. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. memorije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. Tehnike učenja II 3. opažanja i pamćenja. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti.com Broj telefona: 068-315-330. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . motivacije i kooperacije kod djece. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. Tehnike učenja. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. Tehnike učenja I 2. analiza radova. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. razvoj samopuzdanja. Funkcionalno razmišljanje 4. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. Teme: I dan 1. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima).

i 17. Zavod za školstvo Crna Gora 73 . cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi). godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. februar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 16.

Aida Hakimi-Osmanbegović. Sonja Vasić. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . zdravstvene i socijalne zaštite. Teme: 1.. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. Marijana Bulatović. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. Predrasude 9. i 25. Podgorica E-mail: t. mart 2012. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.milic@mps. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. 24.gov. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. Jadranka Radulović. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama. Vaka Đurovića b. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. godine.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Svjetlana Kovačević. Partnerstvo sa roditeljima 5. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. Svetlana Dujović. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. kvaliteta sredine i životnih navika 7.b. Inkluzivni pokret 3. Servisi podrške i mape 8.

osnovnih škola. grupni rad.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . Optimalni kanali komunikacije (strategije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. facijalna ekspresija i govor tijela. jun”. sistem razmjene simbola i slika.me. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). podjela časa na dionice. ciljevi) 5. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. govor. aktivnosti. 13. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. Termin realizacije jednog seminara: 12. koraci. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. april 2012. teškoće u komunikaciji i učenju. pedagozi. konkretni objekti kao znakovi. Teme: 1. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pisane riječi) 3. godine. korišćenje različitih formi komunikacije. rutine. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. fotografije. naja_kostic@hotmail. i 14.. defektolozi) predškolskih ustanova.) 4. simboli.

i grupni i individualni pristup. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. godine. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika.atelje@gmail. medicinske sestre i stručni saradnici. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Bar E-mail: dekupaz.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. Termin realizacije jednog seminara: 24. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . regresija). 25. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i 26. februar 2012.

Nikšić E-mail: jack21@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. IROP (izrada)– II dio 2. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju.pravo na različitost 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. osposobljavanje za izradu IOP-a. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. Nikole Tesle b. mart 2012. Problematično ponašanje – II dio 4.. Razvojne smetnje i teškoće 3. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad.b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). godine. Inkluzivni pokret. Problematično ponašanje – I dio 3. Termin realizacije jednog seminara: 16. IROP – I dio II dan 1. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. i 17. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: I dan 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu.

Teme: 1. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. dr Dawn Tankersley. Ukupno. i 30. u okviru navedenog programa. Termin realizacije jednog seminara: 29. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. slavljenje ljudskih kvaliteta. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. i 31. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). izgradnja zajednica. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. Dakle. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. januar 2011. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. multikulturno i transformaciono obrazovanje. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. Alma Flor Ada i F. fotografija. dr Nancy Jean Smith. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. korišćenje priča. artefakata) 3. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. osnaživanje ličnog identiteta. prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. godine.co. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura.

reci javno) 8. Ciljne grupe: nastavnici. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. ishodi. prof. tako i institucionalnu). a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Teme: I modul 1. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . dr Suzan Rona. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Identifikacija (tri kulture) 4. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. Ukupno. dijalog kao proces) 10. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. važnost konteksta) 3. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. problematizacija. Dakle.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. dr Nancy Jean Smith. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. očekivanja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. priča o imenu) 2. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. konstruktivističko slušanje) 5. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. kao i oblike u kojima se javlja opresija. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Norme i očekivanja 2. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. Od oglašavanja do djelanja 11. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. etiketiranje) 6. domeni funkcionisanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika.co. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama.

godine. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. Termin realizacije jednog seminara: 28. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. i 30. koji traju šest dana. i 29. mart 2012. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. i 29 april 2012. primjena DEI modela) 4. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. Društvena klasa 9. O opresiji 11. Na prvom. i 27. 28. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Interkulturna osjetljivost 8. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. DEI model (tri fotografije. 80 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. dok se na drugom. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u okviru navedenog programa. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.

javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. novembar 2011. vođenje projekta. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. rad sa učenicima – 18 sati. Danila Bojovića b. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. Plan akcije za rješavanje problema 7. Termin realizacije jednog seminara: 19.b. organizovanje timskog rada. Ukupno.. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4. program traje pet mjeseci. regije i države.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. godine. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo.. narod. prezentacija portfolija na nivou škole. i direktori osnovnih škola i gimnazija. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. Pojam javna politika 2. gimnazija i srednjih stručnih škola. Mi. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. istraživanje i rješavanje problema. Ja. opštine. Teme: 1. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5..

Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. Saradnja između škole i porodice 8. društvu. Radmila Đerković. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. 4. roditelji. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Teme: 1.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici.. Prava i obaveze učenika u školi 6.) 2. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.. Jovana Ćetkovića 14.. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. nastavnici. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53. Poštovanje dječjih prava 9. psiholozi. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5.. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Termin realizacije jednog seminara: 19. porodici. uprava škole. Azra Jasović. Prava i obaveze mladih u porodici 7. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. roditelji. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Ciljne grupe: nastavnici. novembar 2011. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. 24 radionice – ukupno 48 sati). godine. Odnosi povjerenja u školi. 82 Zavod za školstvo Crna Gora .

Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi.b. godine. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. već kooprerativnim učenjem. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. Zavod za školstvo Crna Gora 83 . da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. Nikšić E-mail: liberom@t-com. Teme: 1. stvaranje i poštovanje pravila) 4. koju treba zadovoljiti na otpimalan način. nacionalni identitet i globalizacija) 2. Danila Bojović b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. stablo ljudskih prava) 3. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul.. Termin realizacije jednog seminara: 25. ali i ostalih. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.

Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. Identitet – definicija. Evroželjeznice 9. Komunikacija 10. aktivnost) 7. Kultura i iskustva iz kulture 3. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. strategija. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Multikulturna i interkulturna društva 3. strategija. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. 24 radionice – 36 sati). Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. strategija. partnertstvo i timski rad.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. uprava škole i roditelji. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. stragetije 5. Vasa Raičkovića 5. Teme: I modul 1. Ciljne grupe: nastavnici. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. Etnocentrizam. Rasizam (definicija. strategija. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. ksenofobija (definicija. aktivnost) 9. strategija. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. aktivnost) 8. strategije 4. diskriminacija. Netolerancija (definicija. Vrednovanje različitosti 2. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. Kultura/subkultura – definicija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. Grupe kojim pripadamo 8. Etiketiranje – kredo podrške 6. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. psihološko-pedagoška služba. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Stvarnost naših društava – različitost 2. aktivnost) 6. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. Antisemitizam (definicija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Moć (definicija.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. novembar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 85 . Termin realizacije jednog seminara: 1.

kada je to opravdano. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. timskog rada i izrade projekata. unapređenje komunikacijskih vještina. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Teme: komunikacija. aktivno djelovanje. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. kooperativan i fleksibilan rad. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). timski rad. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. preuzimanje rizika. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . Branka Ćopića 4. i SSMO analiza. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. uvid u model multikulturnog obrazovanja. CSO. Teme: 1. ICCG). izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi. roditelji. uprava škole. roditelji i šira zajednica). razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. roditelji. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. školska adminsitracija. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. Vještine pregovaranja 8. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. Religijski dijalog 6. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Vukice Mitrović 8. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. stručne službe. Dijalog među rodovima 10. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. Etika u dijalogu 4. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . Demitologizacija istorije 5.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. ZzŠ. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. nastavnici. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora.

Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Transformacija konflikata 13. 2. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). 3. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. Savremene metodologije društvenih nauka 14. završne naznake o dijalogu Teme 1. Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. Antropološka dimenzija dijaloga.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. Kolektivna prava 8. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). 13. novembar 2011. jula 2. godine. prava u oblasti kulture. Kulturna prava 9. Ul. Implementacija ljudskih prava 4. Teme: 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Prava djeteta 10. politička. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Interkulturni dijalog 12.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2. prava manjina i multikulturu. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Termin realizacije jednog seminara: 25. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. i širenje kulture ljudskih prava. prava djeteta. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. Građanska i politička prava 6. Pravo i multikultura 11. socijalna i ekonomska prava. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Ekonomska i socijalna prava 7.

Termin realizacije jednog seminara: 27. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. Mehanizmi zaštite 4. godine. Nikolaj Knežević. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Bijelog Pavla 16. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Momir Dragićević. Olivera Pavićević. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. januar 2012. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Istorija ljudskih prava 2.

Teme: 1.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. interaktivni rad i alternativno učenje. godine. Takođe. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. oktobar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. radionica. Podgorica E-mail: gender. Zavod za školstvo Crna Gora 91 .kancelarija@t-com. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje.me. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. gendervrcg@ t-com. Metode i tehnike rada: predavanja. Stanka Dragojevića 2. U skladu s tim. i 22. Termin realizacije jednog seminara: 21. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

me Broj telefon: 067-425-001.). 5. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. nastavnici.perisic@gov. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. Teme: 1. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. uprava škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. šira zajednica itd. novembar 2011. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. primjeri iz prakse 5. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. i 6. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Jovana Tomaševića b. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. Ministarstvo kulture i medija. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. Trgovina ljudima. MO IOM. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7.b.. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). Podgorica E-mail: sonja. osnovni pojmovi 2. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Termin realizacije jednog seminara: 4. godine. roditelji. Posljedice trgovine ljudima. Načini preventivnog djelovanja 6. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima.

Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. tehnika akvarijuma. godine. Termin realizacije jednog seminara: 20. simultana individualna aktivnost.montenegro@gmail. akvarijum. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. Uzroci. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. pojedinačne i grupne prezentacije. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. pristup usmjeren ka individui. igre uloga. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. vrijednosti i uvjerenja. donošenje zajedničkog cilja.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. odnosno kao ravnopravan pojedinac. grupne diskusije. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. stavova. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. timski rad i davanje/primanje povratne informacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. Veljka Vlahovića 5. studije slučaja. sa potpunim poštovanjem. Analiza problema (istraživanje uzroka. kovacevic. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. kooperativno učenje. emocionalnom i socijalnom planu. i 21. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. prepoznavanje potreba. Podgorica E-mail: coo. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). stavova i ponašanja.sava@gmail. mini-lekcije. prezentacije. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). rad u malim grupama. rad u parovima. januar 2012. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju.com. potreba i vjerovanja. Teme: 1. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. psihološko-pedagoška služba i učenici. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). nediskriminacija. razredne starješine. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. zaštita od droga. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). pravo na igru 7. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. godine. pristupačnost i samostalan život. obrazovanje 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. Termin realizacije jednog seminara: 14. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. pravo na zdravu okolinu 6. alkohola. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. duvana 8. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. socijalni model. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. samostalno ili u saradnji.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. april 2012. Uvod u dječja prava. Miloša Obilića S2b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. Teme: 1. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. 1. 1. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. osvježenja na pauzama i putni troškovi). godine. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. geografije i menadžmenta. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. Nikšić E-mail: milan. i 4. i 18. smeštaja i hrane. dan 1. beogradska S6-A. dan 1. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. Zavod za školstvo Crna Gora 95 .me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine.korac@ozon. dan 1. mart 2012. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. Teme: I modul. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Vježba: Ekološki otisak 2. vježbe i radionice. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. dan 1. Metode i tehnike rada: panel diskusije. II modul: 17. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. godine. mart 2012.org.

Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). maj 2012. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. prezentacije. kooperativno učenje. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. kovacevic. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. rad u malim grupama. pojedinačne i grupne prezentacije. i društvene i građanske kompetencije). 4. Teme: 1. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Termin realizacije jednog seminara: 12. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. Resursi u zajednici. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole.montenegro@gmail. 6. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. Veljka Vlahovića br. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. planiran. tehnika akvarijuma. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). igre uloga.com. studije slučaja. grupne diskusije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.sava@gmail. Metode rada sa roditeljim. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. Podgorica E-mail: coo. mini-lekcije. rad u parovima. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. godine. 5. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). simultana individualna aktivnost. akvarijum. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2.

organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. psiholozi. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. dr Dušanka Popović.co. igre uloga. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. mini-lekcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. prezentacije. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. defektolozi i visokoškolski nastavnici. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. pedagozi. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. Miodrag Vučeljić. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. Podgorica E-mail: sasam@pccg. CRI. kao i za samoevaluaciju nastavnika. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . debate. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. mr Milja Vujačić. i individualizovani pristup u podučavanju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. odjeljenju. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta.

u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). 72 sata seminarske obuke. Saradnja između škole i porodice 4. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. ukupno 13 radnih dana. po jedan svake godine (ukupno 72 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. tj. Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. u okviru navedenog programa. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Interaktivna nastava iz matematike 4. u drugoj godini dva dana (ukupno. Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). najmanje 10 sati).

Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. godine. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. pedagozi. Termin realizacije jednog seminara: 26. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). učeničkoj kooperaciji. i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. nastavnici predškolskog vaspitanja. između ostalog. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i 29. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Teme: 1. psiholozi. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Kooperativno učenje Autor: prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). u okviru navedenog programa. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. 27. 28. septembar 2012. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5.co. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski).

i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. mr Milja Vujačić. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. dr Saša Milić. dr Dušanka Popović. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica E-mail: sasam@pccg. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. rad u timu i upravljanje timom. vještine refleksivnog praktičara. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. Supervizija na terenu (u vrtiću. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. roditelji. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. medicinske sestre zaposlene u vrtiću.co. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. nadzornici i savjetnici. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. 100 Zavod za školstvo Crna Gora .

individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. najmanje 24 sata). porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. podsticajna sredina za razvoj. filozofija programa. evaluacija programa rada sa djecom. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. – III modul: evidencija vaspitnog rada. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. principi i stilovi učenja. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. razvoj početnih matematičkih pojmova.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. i to: u prvoj godini tri seminara. učenje kroz otkrivanje. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. učenje kroz igru. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. šta je dječji portfolio?. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. vrste dječjeg portfolija. kooperativne igre i aktivnosti. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). radionica za čitanje i pisanje. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. uticaj životne sredine na posmatranje djece. stvaralaštvo i prljavi materijali. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. u okviru navedenog programa. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. i razvoj samopoštovanja kod djece. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. rad u timu. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

3. 2. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). i kako da ih razvije? 4. 4. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. koji učenika stavlja u centar. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. godine. i 19.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 18. Sesija 1. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. Demonstracija odabranih akcionih planova 3.

pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. facilitiranje. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. umrežavanje i saradnja nastavnika. Konstruktivna povratna informacija 6. 26. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Termin realizacije jednog seminara: 25. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. januar 2012. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. Teme: 1. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i 27.

Duško Lučić. tolerancija. Milan Jocić. i rješavanje različitih problemskih situacija. rad u timu. Shvatanja uloge nastavnika 3. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. Vesna Damjanović. godine. Kolbov ciklus učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Dragan Nikčević. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). razumijevanje nove.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. pojedinačne i grupne prezentacije. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). podjela uloga. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . Tanja Jokanović. predavanja. Vesna Pavićević. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. elementi efikasnog učenja 2. rad na konkretnom primjeru. Uvod. Branislav Pavićević. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. razmjena ideja. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. Slavko Peković. Vasilije Kovačević. Slavoljub Marsenić. samorazumijevanje/razumijevanje. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. stilovi učenja 5. Đorđina Markuš. Teme: 1. Biljana Terzić. i 31. mart 2012. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. vođenje i moderacija. kreativnost. Milica Kostić. izmijenjene uloge nastavnika. Bosiljka Milošević. Termin realizacije jednog seminara: 30. diskusija. saradnja. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. učenja i podučavanja. lična iskustva u učenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. prof. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Bar E-mail: elementa@t-com. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. gimnazija. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. Ciljna grupa: nastavnici. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Uloge nastavnika 8. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. Vježba u analizi scenarija 5. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. dr Ivan Ivić. izvođenje i analizu nastave. Aktivnosti nastavnika 6. Položaj učenika u školi 4. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). srednja stručna škola). Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. Postupci aktiviranja učenika 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. Metode nastave/učenja 9. Participacija učenika u procesu nastave 5. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1.

februar 2012. 25. godine (bazični seminar).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 110 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 24. i 26.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. i rad sa učenicima adolescentima. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. tj. Teorije na osnovu kojih se oblikuje. stavovi i vrijednosti. bihevioristička teorija. u skladu sa njima. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. bratstva i jedinstva 4. Teme: 1. biosocijalna teorija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). teorije učenja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Podgorica E-mail: tamara.krivokapic@forum-mne. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). organizmička teorija.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. stavovi i ponašanje. postignu najbolje rezultate. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5.

Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. sloboda izbora i odgovornost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 19. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. posmatranje. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. Disleksija i disgrafija 2. Struktura instrumenta 5. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Izrada instrumenta 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. Teme: 1. kreativnost i inventivnost u radu. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.

razvijanje kritičkog mišljenja. dr Elena Marchigiani. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Pejzaži 8. Univerzitet u Trstu. CEI Chiara Cecchetto CEI. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. i Nevena Čabrilo. dr Maja Simoneti. Upotreba javnog prostora 7. Barbara Fabro. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. Fakultet za geografiju. mr Claudia Ferluga. mr Stefania Bertolino. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. Univerzitet u Trstu. kritičko mišljenje. Ljubljana. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. kulturnih i socijalnih resursa. multidisciplinarni orijentisano učenje. Univerzitet u Ljubljani. problemski procesno učenje i 113 . Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. prof. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. širenje znanja o vrednovanju prostora. Slovenija. Elementi prostora 11. Istraživanje prostora 4. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. primjena planom i programom predviđene metodologije. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Univerzitet u Trstu. Univerzitet u Ljubljani. dr Ilaria Garogolia. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Prostor i biodiverzitet 10. Univerzitet u Trstu. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Vanessa Linardou. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. odvijali u prirodnoj sredini. Fakultet za geografiju.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Pojam i elementi prostora 3. analiziranje i prezentovanja podataka. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. interdisciplinarni pristup. prikupljanje. Zavod za školstvo. Inovacija fondacija. tokom vremena.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. razumijevanje procesa koji su se. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. Univerzitet u Varšavi. dr Tatjana Resnik-Planinc. ekonomskih. Opažanje prostora svim čulima 9. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Teme: 1. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. formulisanje pitanja. i razumijevanje odnosa između prirodnih. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. mr Polona Demšar-Mitrovič. dr Mimi Urbanac.

godine. 114 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobra 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 22.

Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. 7. 5. 3. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). godine. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 5. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . 6. pružanje konstruktivnih povratnih informacija..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici.b. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. Teme: 1. Kotor E-mail: scekic@t-com. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

pomoćnici direktora. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. nastavnici u srednjoj školi. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . Evaluacija. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet.. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. komentari. doc. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. godine. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. dugi i treći ciklus osnovne škole). januara 2012. Etape primjene računara u nastavi 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. direktori. dr Dijana Vučković i doc. Termin realizacije jednog seminara: od 28.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. dr Veselin Mićanović. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. Učenje na daljini 7. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. pedagozi i psiholozi. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. Primjena računara u nastavi Autori: doc. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com.b. Danila Bojovića b.

dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. Učenje putem rješavanja problema 3. Teme: 1. januar 2012. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. godine. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. Prezentovanje pojma. Termin realizacije jednog seminara: 20. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2.b. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. prednosti. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i 21. Nikšić E-mail: dijanav@ac. dr Nikola Miljanović. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave.. Danila Bojovića b. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Radovan Damjanović. shvatanje značaja. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. uloge i značaja projekt-metode.

produkovanje novih ideja itd. pažnje i drugarstva. Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. statistička obrada podataka. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). brige. tehnika i instrumenata. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. faze projekta 2. razvijanje ljubavi. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). vrste projektne nastave. pomoć u radu. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. zajedno sa učenicima. rješavanje problema. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. odnosno prvi među jednakima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. istorijski pregled razvoja projektmetode. da bude dio tima. interesa i ubjeđenja. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. empirijska i racionalna). Teme: 1. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. razvija empatiju sa učenicima. tako da nastavnik. dopunjavanje u radu i znanju.). sticanje radnih navika itd. u nastavnoj praksi. angažovanje svih učesnika projekta. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. odnosno valorizacije projekta) 3. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. povezivanje teorijskog i praktičnog. suzbijanje monometodizma. brže prilagođavanje novim situacijama.). . ciljevi projektne nastave. formiranje vlastitih stavova. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). timski rad na kompleksnom problemu. prezentacija rada i završnih faza. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. nalazi se u jedinstvenoj situaciji. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. Ratka Vujovića 27. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul.

godine. oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 119 . Termin realizacije jednog seminara: 29.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

. . Stilovi i vrste učenja 7. Izrada modela 21. Vođenja bilježaka na nastavi 19. dr Dijana Vučković. razvijanje vještina učenja. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. podržavanje i razvoj stilova učenja. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Mnemotehnike 12.. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Podučavanje 2. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Metakognitivne vještine 18. Nivoi znanja 9. skice. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Teme: 1. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Kognitivne mape 15. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. skice. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. Troslojni model pamćenja i učenja 8. dr Nada Šakotić i doc. Smisleno učenje Autori: doc. doc. Venovi i drugi dijagrami. Strategije učenja 17. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. osposobljavanje za uvažavanje. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 .b.. Dijagrami. i razvijanje metakognitivnih vještina. mjerenje i vrednovanje znanja 10. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. ovladavanje nekim mnemotehnikama. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20.). Danila Bojovića b. Praćenje. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. Proces zaboravljanja 13. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Učenje učenja 5. Učenička postignuća 11. Nikšić E-mail: dijanav@ac.

marta 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: od 25. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 121 . godine.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

garic@cso. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. aprila 2012.. Podgorica E-mail: cso. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Volonterizam (pojam.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). srednjim stručnim školama i gimnazijama. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. Zavod za školstvo Crna Gora 127 .b. kreativnost. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. Aleksandra Gligorović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87. rješavanje konflikata. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. Termin realizacije jednog seminara: od 19. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. godine. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2.gov. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. inventivnost. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. do 22. Vaka Đurovića b.

Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. februar 2012. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. godine. Berane E-mail: gimpm@t-com. Formiranje reusursnog centra učenja 8. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Termin realizacije jednog seminara: 24. Teme: 1. i 25. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Timski rad – ključ uspjeha 5. svetog Save 25.me Broj telefona: 051-230-104. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola.

individualni rad. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. Termin realizacije jednog seminara: od 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike.com Broj telefona: 030-341-195. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 129 . Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). pedagoški) za vođenje portfolija. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. decembra 2011.. poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. kreativne sposobnosti nastavnika. psihološki. diskusije i nacrti. Teme: 1. prezentacije.b. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. grupni rad.

Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa.me Broj telefona: 033-451-208. Grupisanje i oblici interakcije. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. Termin realizacije jednog seminara: 26. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 130 Zavod za školstvo Crna Gora . autonomija učenika i samostalno učenje. Budva E-mail: lealonza@t-com. Profil i karakteristike učenika 4. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Organizacija rada u učionici 3. I proleterske b. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul.. novembar 2011. Komunikativne aktivnosti 2.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. Teme: 1. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). godine. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika.

I proleterske b. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. stilovi učenja. dopunski materijal. nastavni ciljevi. referentni izvori. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. nastavna pomagala. mart 2011. autonomija učenika i samostalno učenje. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).b. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Teme koje se obrađuju: motivacija. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole.me Broj telefona: 033-451-208. davanje povratne informacije i evaluacija. Termin realizacije jednog seminara: 9.. godine. Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91. Budva E-mail: lealonza@t-com. Ul. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . i 10. ispravljanje grešaka. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa.

spremnost za timski rad. psiholozi. pedagozi. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. Termin realizacije jednog seminara: od 12. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. novembra 2011.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. pomoćnici direktora škola i direktori škola. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. godine. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5. samovrednovanje. vršnjacima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. kao što su samopouzdanje. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. veoma bitnih za razvoj ličnosti. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com.. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. Teme: 1. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). razvoj kritičkog mišljenja. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. ali i života u školi uopšte. učenju i nastavnicima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3.b. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2.

sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. otkrivanje prethodnih znanja. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. uvjerenja. tolerancije. osposobljavanje za zauzimanje stava. sticanje komunikativnih vještina. doživljaja i iskustava.. dr Charles Temple.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93.co. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. razmjenu iskustva i učenja od kolega. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada.. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). odlučivanje. Dr Kurtis S. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. Steele.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. Meredith. razvijanje spremnosti za saradnju. Teme: 1. Podgorica Broj telefona: 020-248-668. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. slušanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora 134 . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Slobodana Škerovića 86. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. razvijanje vještina u radu sa djecom. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Teme: I dan 1. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. godine.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. i 25. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Termin realizacije jednog seminara: 24. novembar 2011. inetraktivne metode. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1.

dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. januar 2012. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. 3. Budva E-mail: nikiva@t-com. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Obuka je interaktivnog tipa. Jovanović Maše”. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. godine. da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. : Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. diskusija. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Teme 1. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . Termin realizacije jednog seminara: 28. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. Podgorica E-mail: elvira. rad u parovima. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. Termin realizacije jednog seminara: 25.com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. 3. 6. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). 7. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). identifikovanje postignuća i različitosti učenika. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. januar 2012. studije slučaja. 136 Zavod za školstvo Crna Gora . i 27. i saradnja. 26. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. mini-lekcije. godine. odnosno stilova učenja svakog učenika. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). 8. 4. 9. pojedinačne i grupne prezentacije. 5. grupne diskusije. igre uloga. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. kreativni. Teme 1. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. simultana individualna aktivnost. 2.hb@forum-mne. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. akvarijum. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. Metode i tehnike rada: radionice. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. prezentacije. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. u procesu učenja/nastave.com Broj telefona: 067-588-919. februar 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). 5. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). i 4. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. Bar E-mail: r. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Jovana Tomaševića 16/6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. godine. Termin realizacije jednog seminara: 3. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul.bajkovic@gmail. kako nastavničkih tako i učeničkih. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 4. 3. Teme 1. Zavod za školstvo Crna Gora 137 . Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. 2.

diskusija. Teme : 1. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17. shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. april 2012. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Termin realizacije jednog seminara: 26. Budva E-mail: nikiva@t-com. godine. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. 2. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . 3. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 4. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period.

sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Podgorica E-mail: katarinat@t-com.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.me Broj telefona: 069-029-551. 4. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. dr Biljana Maslovarić i doc. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. godine. Ciljna grupa: nastavnici. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. 3. Teme 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj faksa: 020-248-668. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 2. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. Termin realizacije jednog seminara: 15. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno.

Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 4. 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. Termin realizacije jednog seminara: 24. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). 2. i namjerna individualizacija nastavnog procesa. godine. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. Teme 1. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem. mart 2012. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. dr Biljana Maslovarić i doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. Ciljna grupa: nastavnici. 5.

i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.. Dragan Laušević. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. Da li su reklame istinite? 10. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . savjetovanja roditelja. praktične vježbe – istraživanje. Kako sve mogu da kažem NE? 9.. kontrola osjećanja. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. emocionalne. Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. odlučivanje u rizičnim situacijama.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa.. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. pitanja i diskusija učesnika. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. traženje i pružanje pomoći. inicijativnost itd. Teme: 1. Zašto se postaje narkoman? 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. mr sci.). Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. socijalne). unapređivanje vještina vođenja grupe. 3. igranje uloga. alkohol. Zdravlje je. Kada me nagovaraju . Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici.. 8. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. moji uzori. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. djece i osoblja škole. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. Moje vrijednosti. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). simuliranje životnih situacija. duvan! 7. Većina mladih ne koristi droge.. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. 11. Možemo se upoznati još bolje! 2. godine. Od 2003. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore.

Termin realizacije jednog seminara: od 3. godine. decembra 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 142 Zavod za školstvo Crna Gora .

Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. Termin realizacije jednog seminara: 8. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 143 . Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Slobodana Škerovića 86. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Restitucija 10. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Primjeri restitucije 11. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Posljedice koje smišlja dijete 12. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. oktobar 2011. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. Teme: 1. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). godine. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. Disciplinovanje 9. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Upoznavanje i integracija grupe. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje.

ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Kreativne metode transformacije konflikta 6. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. godine. studije slučaja. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. maj 2012.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. Kako raditi sa teškim temama 7. Podgorica E-mail: tamara. mini-lekcije. pojedinačne i grupne prezentacije. simultana individualna aktivnost. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. Uloga percepcije u konfliktu 9. stavovima i vrijednostima. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. akvarijum. prezentacije. bratstva i jedinstva 4. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja.krivokapic@forum-mne. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. rad u parovima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. Misli.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Putem obuke. Takođe. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). grupne diskusije. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. igre uloga. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. Metode i tehnike rada: radionice. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. Teme: 1. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti.

uprava škole. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. tj. odnosno zanimanja. oktobra 2011.). šira zajednica. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Centar za stručno obrazovanje. Podgorica E-mail: uros. Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje).. interesovanja. stručne službe. vrijednosnih orijentacija). 2. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. psiholozi. roditelji. indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. Bregalnička 7. realni susreti i odlučivanje. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). roditelji. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). Termin realizacije jednog seminara: od 22. pedagozi. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. informisanje o postojećim školama i zanimanjima. Zavod za školstvo Crna Gora 145 .. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. nastavnici. 3. godine. Zavod za zapošljavanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Teme: 1. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. 4.zekovic@gtz. ukupno 80 sati).

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. nacionalnom i međunarodnom nivou.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. Termin realizacije jednog seminara: 26. novembar 2011. plenum. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. bujica ideja). igra uloga. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. grupni rad. Uloge u konfliktnim situacijama 4. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. kooperativno učenje. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. Teme: 1. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. radu u paru. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. godine. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. davanje i primanje povratne informacije. grupne diskusije. power point prezentacija. Važnost saradnje. pojedinačne i grupne prezentacije. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. nacionalnih i međunarodnih projekata). realizacija lokalnih. davanje i primanje povratne informacije. kreativni način izražavanja.

formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . vještine upravljanja. nastavnici razredne i predmetne nastave. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. vještine planiranja. roditelji. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. implementiranje i upravljanje različitim programima. psiholozi. pedagozi. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije.co. rukovođenje. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. spoljni saradnici. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. direktori). formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. učenici. rukovođenje. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. strateško i akciono planiranje. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. vještine komunikacije. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. prezentovanje. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. i zastupanje. partnerska komunikacija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. reforme i razvoja obrazovne institucije. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. rukovođenja i odlučivanja u timu. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. dr Saša Milić. dr Linda Lee i prof.

lobiranja i pregovaranje. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. u okviru navedenog programa. 148 Zavod za školstvo Crna Gora . Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. i akciono i strateško planiranje. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula. 48 sati). prezentovanje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.

predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. nastavnici predškolskog vaspitanja. Podgorica E-mail: sasam@pccg. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). i 28. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Uvod u mentorstvo 2. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Metode i tehnike rada: radionice. igre uloga itd. Termin realizacije jednog seminara: 25. prezentacije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. psiholozi. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. Teme: 1. dr Saša Milić i doc. tj. principima učenja odraslih i stilovima učenja. mini-lekcije.co. pedagozi. u okviru navedenog programa. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Učenje odraslih i mentorstvo 3. 26. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. debate. Mentorski proces 5. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. Mentorske uloge i stilovi 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Mentorstvo Autori: prof. 27. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. godine. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . okotbar 2012. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.

dr Saša Milić i doc. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pedagozi. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Vještine. različitih oblika komunikacije. debate. prezentacije. trening-strategija. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. mini-lekcije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. Metode interaktivnog treninga 4. Metode i tehnike rada: radionice. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. Trening za trenere Autori: prof. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . Timski rad trenera 6. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). kongresi. Teme: 1. u okviru navedenog programa. igre uloga itd. i slično. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3. konferencije itd. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja.co. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. defektolozi i visokoškolski nastavnici. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. nastavnici predškolskog vaspitanja. psiholozi. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar.).

Point. Ciljna grupa: nastavnici. januara 2012. Božidara Žugića b.me Broj telefona: 052-361-336. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109. Žabljak E-mail: 17. Explorer). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. godine. Power. Internet. Excel. uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave..septembar@t-com. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave.b. septembar”. Word. do 19. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. Termin realizacije jednog seminara: od 16. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17.

o.b. Teme: 1. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 11. Menadžment obrazovnih institucija 2. i 12.o. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. donošenje odluka. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. godine. Cetinjski put b. menadžment obrazovnih institucija. 152 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavni kadar.. novembar 2011. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. planiranje. inovativnost i liderstvo.

Termin realizacije jednog seminara: 8. Ljudski resursi 2. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Berane E-mail: gimpm@t-com. timski rad 4. svetog Save 25. oktobar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. Tim. godine. Motivacija 3. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. Metode i tehnike rada: predavanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ul.me Broj telefona: 051-230-104. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. prezentacije i radionice. Teme: 1. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. dr Tatjana Novović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje u osnovnoj školi 3. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). i timski rad vaspitača i učitelja. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.b. Teme: 1. posmatranje. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .. komunikacija i sloboda izbora. praćenje.

me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3. mišljenja. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti).) 6. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Podgorica E-mail: slobodan. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2.b. razmjena iskustava. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija.. Vaka Đurovića b.. 158 Zavod za školstvo Crna Gora .. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7.gov. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. mišljenja. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8.. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.jerkov@zzs. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. razmjena iskustava. Teme: 1.

me Broj telefona: 020-408-946. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2.gov. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja.vuljaj @zzs. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. Podgorica E-mail: fran. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. posmatranje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića bb. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

me Broj telefona: 020-408-923. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. Teme: 1.. Sticanje samopuzdanja 12.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115.. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje.... Korisno–štetno. to neću. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema.vuksanovic@zzs. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). 6. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. 2. Carstvo – drugarstvo 4... To hoću. Ovo sam ja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Jedan moj dan.. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja. emotivnih. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika.b. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8.gov. Zdrav sam kada sam. sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena.. 5.. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Podgorica E-mail: pero. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Put do pravilne ishrane 7. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. Vaka Đurovića b. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja.. Prevencija povreda – bezbjednost 9. 10. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. 3.

znanja. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. analiza iskustva i prakse. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. kompetentnosti. šta i kako posmatramo. razmjenjivanje iskustava o tome kada. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva..b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Teme: 1. Izvori podataka o djeci. poštovanju i demokratskoj proceduri). Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. gdje. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. način prikupljanja i čuvanja 3. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 050-432-870. komplementarnosti.

me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Podgorica E-mail: radoje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Teme: 1. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3. Vaka Đurovića b. Disciplinovanje 7. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću.gov. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Restitucija i primjeri restitucije 8. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću..b. Posljedice koje smišlja dijete 9.novovic@zzs. 162 Zavod za školstvo Crna Gora .

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. vazduh i njihova zaštita 3. izrada različitih sredstava. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. eko-zadaci.b. eko-aktivnosti. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović. Osnovni pojmovi i principi ekologije. eko-istraživanja. eko-filmovi. Vaka Đurovića b. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6.me Broj telefona: 067-607-897. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. eko-izleti. Energija i njena pravilna upotreba 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. eko-pjesme. eko-eksperimenti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. eko-akcije. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Teme: 1. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. Zavod za školstvo Crna Gora 163 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti.. ekoradionice. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. uređenje centra za ekološke aktivnosti. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. voda. Zemljište. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati).

Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja.gov. morfološke. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. a šta iznad njegovih sposobnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. pitanja i diskusije učesnika seminara. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. Teme: 1. jačanja zdravlja i održavanja higijene. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu.me Broj telefona: 020-408-919. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. 164 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. a šta ne može da uradi. funkcionalne. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. Vaka Đurovića bb. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. odnosno šta je ispod. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje.brajkovic@zzs. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. Podgorica E-mail: miodrag. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta.

b. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.me Broj telefona: 020-408-923. srednja i starija uzrasna grupa djece). Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: pero. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Teme: 1. specifične.. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. kompleksne). Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu.vuksanovic@zzs. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. b. Vaka Đurovića.gov. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5.

podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Predmetni programi 3. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 050-432-870. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Planiranje i ocjenjivanje 4.me. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Predmetni programi 3. zeljkoko@t-com. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. komunikacija. sloboda izbora i odgovornost. Teme: Razredna nastava 1.. 040-212-552. 040-212-552. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma.b.me. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. dr Snežana Grbović. Planiranje 4. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . Teorijske osnove kurikuluma 2. Teorijske osnove kurikuluma 2. gsnezana@t-com. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870.

Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1.b.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4. Zavod za školstvo Crna Gora 167 .. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Vrste. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.gov. Učenje putem čitanja 6. Podgorica E-mail: dusanka. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Vaka Đurovića b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5.popovic@zzs. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Teme: 1. timski rad. razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. 168 Zavod za školstvo Crna Gora .b. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. Zorica Minić. Vaka Đurovića b. i sloboda izbora i odgovornost. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. formativno.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). unapređenje posmatranja. sumativno ocjenjivanje) 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Podgorica E-mail: miodragv@mn. dr Tatjana Novović. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća.

Petar Špadijer. Radomir Sušić. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Vaka Đurovića b. eksterna i interna provjera znanja i testovi.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. dr Snežana Grbović. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.gazivoda@zzs. Zavod za školstvo Crna Gora 169 . Dragan Berilažić. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Vidoje Šćepanović.b. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). mr Vesna Bulatović. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. dr Dušanka Popović.gov. Podgorica E-mail: natasa. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. mr Ljiljana Subotić. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Nada Maras. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja.. Radovan Popović. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi. Nermin Hajdarpašić. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. Koviljka Teodorović.

Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Fadila Kajević. govora. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Komunikativna nastava jezika 5. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Nikole Đurkovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Mirjana Đukanović. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Nastava slušanja.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nastava gramatike 6. Ivana Vukićević. Lea Lonza. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. čitanja i pisanja 4. 170 Zavod za školstvo Crna Gora .b. Milovan Đukanović.

IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Evaluacija 13. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). prenijeti znanje kolegama. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. izrada individualnog obrazovnog plana. dr Tatjana Novović. poboljšati kvalitet nastave.) 23. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana.. Ranka Božović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b.. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. pedagozi. Partnerstvo sa roditeljima 20. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . partnerstvo i timski rad. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. Ciljne grupe: nastavnici. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. metode rada sa svom djecom. Komunikacija sa djecom 17. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. Strategija za IO. dokumenta i zakoni 5. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Pravo na različitost 4. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. dr Nada Šakotić. Problematično ponašanje (I dio) 21. Vesna Dimitrijević. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama.b.

a napredni program – dva dana (14 sati). Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. I dio 6. II dio 7. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8.

Saradnja porodice i škole 7. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. nastavnici i stručni saradnici.popovic@zzs. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Inkluzivno obrazovanje 6. dr Tatjana Novović.b. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. Savremeni oblici i metode rada II 5. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić.me Broj telefona: 020-408-931.gov. izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. Teorijske osnove savremene nastave 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. II varijanta dva i po dana (20 sati).. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2. doc. Popović. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . mr Zoran Lalović. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. Savremeni oblici i metode rada I 4. Podgorica E-mail: dusanka. Vaka Đurovića b. Teme: 1. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . komunikacijske vještine.. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. sa učenicima. konzistentnost kurikuluma.b. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. ciljno planiranje i razvojno planiranje. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma). definisanje uzroka i rješenja problema) 2. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. Tivat E-mail: lalovici@t-com.me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. sloboda izbora i odgovornost. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa). razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. otvoreni i zatvoreni kurikulum. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. Nikole Đurkovića b. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. autonomija škole i nastavnika 3. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). ja i drugi 2. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme.kascelan@zzs. Podgorica E-mail: vidosava.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Identitet (lični i kolektivni). evropske vrijednosti u obrazovanju 5. Stavovi. Vaka Đurovića b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4.b..gov. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Moduli: 1. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. vođenje časa i primjena savremenih metoda. Demokratija i obrazovanje. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. dijalog. i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Ljudska i dječja prava.

kascelan@zzs. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti.b. Teme: 1. interkulturalnost. izrada projekata 7. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. Vaka Đurovića b.Podgorica E-mail: vidosava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. ali i višednevni. Multikulturalnost. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. regiji i državi.gov. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni. Šta je kultura 2. princip poštovanja različitosti 4.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.me Broj telefona: 067-654-110.me dragoje. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice.gov. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje.djokic@iccg.gov. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. 069-093-017. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).me. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. Zavod za školstvo Crna Gora 177 .popovic@zzs. na taj način. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom. Teme: 1. analiza postojeće nastavne prakse. podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131.co. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika.djordjevic@zzs. jasmina.b. nastavnici istorije. Cljna grupa: gimnazijama. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja. Podgorica E-mail: radovan. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4.

Slobodanka Žižić. Kodeksi tokom vremena 7. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. Očevidac. Osnovna pravila MHP.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa. obnavljanje porodičnih veza) 10. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov.kascelan@zzs. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice. ratu i miru. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. Sankcionisanje kršenja MHP 9. Teme: 1. Posmatrači i šta mogu da učine 3. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . istraživanje humanitarnog prava. humanitarne organizacije 2. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava.. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. dr Ivana Jelić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Podgorica E-mail: vidosava. kampovi.b.

ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Alati za prezentacije 7. Zavod za školstvo Crna Gora 179 . Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta. Vaka Đurovića b. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 020-408-936. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata).bulatovic@zzs. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. mr Goran Šuković. Podgorica E-mail: vesna. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Teme: 1. Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana.b.gov. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. Alati za tabelarni račun 6. Operativni sistemi 4.. Korišćenje globalne Internetove mreže 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. Elektronska pošta 9. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Alati za obradu teksta 5.

biologija. odnosno tehnikama. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama.me Broj telefona: 069-093-016. dr Slobodan Jerkov. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. hemija. Vidoje Šćepanović. Radovan Popović. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. Teme: 1. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. dr Dušanka Popović. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. matematika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. mr Blaženka Petričević. prilagođavanje predmetu koji predaju. likovna kultura. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. dr Snežana Grbović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Marko Mrvaljević. Željko Jaredić. Ljuba Samardžić. Radomir Sušić. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. mr Jasmina Đorđević. tj. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. geografija. Karađorđeva 4. Almir Martinović. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. muzička kultura i fizika).

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. disleksija) 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. Mapa razvoja djeteta 5. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. Teorije o mentalnoj ometenosti 6. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. Podgorica E-mail: jasmina. priroda i društvo. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja.gov. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. Teme: 1. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. matematike. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. disortografija. matematika. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. IOP 13. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja.b. likovna kultura. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. Inkluzivni pokret 2. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori.. informisanje o skali procjene. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. dispraksija) 9. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. Skala procjene 11. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. prirode i društva. muzička kultura i fizičko vaspitanje.djordjevic@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. likovne kulture. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Kombinovane smetnje I (disgrafija. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. Posmatranje i procjenjivanje 10.

Autizam 21. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19. Specifične poteškoće u učenju 22. Metodska uputstva – likovna kultura 15. Metodska uputstva – muzička kultura 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. 182 Zavod za školstvo Crna Gora . Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Metodska uputstva – matematika 16. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati).

Kooperativna komunikacija 3. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika.me Broj telefona: 020-408-916. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine. Promjene pozicije u konfliktu. medijacija u konfliktima.gov. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. Rješavanje konflikata u grupi 8.cicmil@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. Stilovi rješavanja konflikata 5. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. Podgorica E-mail: vojin. Vaka Đurovića b. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem.. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. Zavod za školstvo Crna Gora 183 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik. Teme: 1. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Komunikacijske vještine 2. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136.b.

jerkov@zzs. Pokazni časovi autora 4. Rad sa muzičkim ansamblima 4. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Pokazni časovi nastavnika 3. Tonalne osnove muzičkog folklora 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Teme: I dan 1.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.gov. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Svetozara Markovića 26. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Priprema za čas muzičke kulture 2. 184 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Podgorica E-mail: slobodan. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Rad sa muzičkim instrumentom 3.

gov. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4.. pedagozi i psiholozi.b.me Broj telefona: 060-093-014. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: miodrag. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. matematička pismenost i naučna pismenost.vuceljic@zzs. Teme: 1. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. razumijevanje i primjena različitih metoda. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 185 . razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu.

informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul.gazivoda@zzs. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 020-408-941. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Vaka Đurovića b. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece. Podgorica E-mail: natasa. 186 Zavod za školstvo Crna Gora . socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. Darovitost i osobine darovite djece 2. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov..

Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. Timski rad 3. Planiranje 2. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Ocjenjivanje 4. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek.lutersek@zzs. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa.gov. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b.me Broj telefona: 020-408-930. Podgorica E-mail: nadja. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja.vuceljic@zzs. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. Podgorica E-mail: miodrag. razumijevanje. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov.. Tehnike ocjenjivanja 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. stavovi. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. Osnovni koncepti (znanje.me Broj telefona: 020-408-940. psiholozi.b. pedagozi. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pomoćnici direktora i direktori. kompetencije) 2. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. dr Tatjana Novović. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. vještine. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Teme: 1. Vaka Đurovića b. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. Miodrag Vučeljić i doc. 188 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. dr Olivera Mijanović. Teme: 1. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. tuberkuloze i malarije. Zdrava ishrana 5. . UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. dr Dragan Likić. Tamara Milić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142.b. dr Boban Mugoša. pedagozi i psiholozi.me Broj telefona: 020-408-979. sadržaj. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. dr Dragan Laušević. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. aktivnosti). Zavod za školstvo Crna Gora 189 . 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Čovjekov odbrambeni sistem. informisanje o nastavnom programu (ciljevi. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Slavica Vujović. Podgorica E-mail: radoje. teme. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života.. Tatijana Mandić.gov. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. dr Ljiljana Žižić. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3.novovic@zzs. Ciljna grupa: nastavnici biologije. dr Žarko Mićović.

ELP i CEF 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Pedagoška funkcija ELP-a 4.b. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Nikole Đurkovića b. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. Autonomija učenika i učenje učenja 5. implementacija 3. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija.. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. Samoprocjenivanje i refleksija 6. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . ELP i savremena nastava stranih jezika 7. ELP – struktura. funkcije. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.

razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. fleksibilnost. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Teme: Modul 1 1.com Broj telefona: 067-311-990. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. osjetljivost na problem). Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. refleksivni i kooperativni proces učenja. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. Načela i principi održivog razvoja 3. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. Vuka Karadžića 3. iskustveni.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. Teorijske osnove životne sredine 2. Ul. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. Takođe. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine.

Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. 192 Zavod za školstvo Crna Gora . Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2. u vezi s tim. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145.maras@. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. Podgorica E-mail: nada. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. Teme: 1. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama.b. Zavod za školstvo Crna Gora 193 .zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Vaka Đurovića b. debata o ponuđenim rešenjima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.me Broj telefona: 020-408-956. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama..

Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Analiza novih obrazovnih programa 4.b. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.kascelan@zzs. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa)..me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2. timski rad. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. Podgorica E-mail: vidosava.gov. Vaka Đurovića b. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. 194 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Teme: 1.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Pojam i vrste metoda 3. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost.gov. mr Jasmina Nikčević.. dr Željko Jaćimović. mr Jasmina Đorđević. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. Nada Maras. Dajana Ševaljević. Vidosava Kašćelan. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Zorica Minić. prof. Fadila Kajević. aktivna uloga učenika. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. kooperativno učenje.kascelan@zzs. prof. Stana – Sanja Kaluđerović. mr Zoran Lalović. prof. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. dr Siniša Stamatović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). timski rad. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. Teme: 1. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. mr Božena Jelušić. dr Radojica Marušić. Slavica Vujović. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. Radovan Popović. dr Drago Milošević. Vaka Đurovića b. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Podgorica E-mail: vidosava. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika. Ljuba Samardžić. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . Metode rada u nastavi Autori: prof. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. dr Goran Šuković. Radomir Sušić.

Slavica Vujović. Radovan Popović. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. Tatijana Čarapić. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. maturski ispit) 4..kascelan@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Zorica Minić. Maturski ispitni katalog 5. i samoocjenjivanje. Fadila Kajević. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. standardi znanja 3. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja. mr Zoran Lalović. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. Podgorica E-mail: vidosava. Vaka Đurovića b. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . Divna Paljević. Milonja Ojdanić. Tatjana Vujošević. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. Eksterna provjera znanja (testovi znanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. Stana-Sanja Kaluđerović. Teme: 1.gov. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. dr Goran Šuković. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Radomir Sušić.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. eksterna i interna provjera znanja i testovi.

Anica Radan. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Snežana Brajović. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. Komunikacijska nastava jezika 2. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Ocjenjivanje 7. Planiranje 6.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. komunikacijski pristup nastavi jezika. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.. efikasnije planiranje časa. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. govora.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. analitički pristup procesu ocjenjivanja. čitanja i pisanja 3. Fadila Kajević. Nastava slušanja. objektivnost u ocjenjivanju. Nikole Đurkovića b. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. značaj podsticanja autonomije učenika. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. Nastava gramatike i vokabulara 4. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. Teme: 1. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul.me Broj telefona: 040-212-552. 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. 3. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 202 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. 7. 2. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 8. 5. dr Dušanka Popović. Karađorđeva br 4. 4.

Komunikacija u školi 4. vježbe i igre uloga. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. i završni individualni rad.kovacevic@ zzs. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. Planiranje i odlučivanje 6. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. osnovne škole.b. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. dr Dragan Bogojević. Svetlana Đurović. Podgorica E-mail: ljubomir. Organizacija i upravljanje 2. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc.. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja. gimnazije i mješovite i stručne škole). odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. Ljubomir Kovačević i prof.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Teme: 1. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Rajko Kosović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. Upravljanje promjenama 3. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Zorica Minić.gov.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada).

hajadrpasic@zzs. Podgorica E-mail: nermin. sagledavanje obrazovnih postignuća. Vaka Đurovića b. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi.. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. Teme: 1. sagledavanje ljudskih resursa.b. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Kreiranje programa razvoja ustanove 4.gov. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. sagledavanje uslova. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. kreiranje „mape puta ka promjenama”. 204 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Struktura programa razvoja ustanove 3.

informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Nataša Vlahović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Metodologija samoevaluacije 4. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Jasmina Vukašević. Teme: 1. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. pomoćnici direktora. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad. Ključne oblasti rada škole 2. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Indikatori kvaliteta 3. Nikole Đurkovića b.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.. mr Ljiljana Subotić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. Ciljne grupe: direktori. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. Radoje Novović. posmatranje. mr Zoran Lalović.b. Radovan Popović. Radomir Sušić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati).

. tako i šire (na lokalnom. Karađorđeva 4. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. mr Zoran Lalović. savjetnik. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama.5 sati. Razvoj tima 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. Istraživanje.me Broj telefona: 040-212-552. Istraživanje i evaluacija 8. Ljubomir Kovačević. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. opservacija časa.. dr Ranko Šljivić. Anđa Backović. istraživač u nastavi). akciono istraživanje. i to prema zvanju nastavnika.5 sati. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. upravljanje projektom. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. Dragutin Šćekić. Promovisanje škole 7. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. mr Ljiljana Subotić. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Željko Korać. analiza i interpretacija podataka 9. zastupanje. akciono i strateško planiranje. predstavljanje. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. pedagoška upotreba ICT-a. dr Dušanka Popović. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. Ranko Čabrilo. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. razumijevanje procesa učenja odraslih. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . kooperacija i saradnja u timu. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. regionalnom i državnom nivou). razvoj motivacije. sposobnost podrške PRNŠ-a. prezentacija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. Kako uče odrasli 5. nakon dobijanja zvanja. obavljati u školi. emocionalna inteligencija. Vesna Vučurović. u dva dijela). viši savjetnik. Nastava i učenje 6. Nađa Luteršek. Upravljanje promjenama 3. razumijevanje strukture dobrog časa. partnerska komunikacija. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Miodrag Vučeljić. rukovođenje.

planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. lični plan). učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi.b. Nikole Đurkovića b. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. Faze. Tivat E-mail: suboticlj@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole.. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. nastavnike i školu u cjelini. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. Aktivnosti. pedagozi i psiholozi. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pomoćnici direktora i direktori.

Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. Vještine voditelja obuke/trenera 8. Teme: 1.kascelan@zzs. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. povratna informacija) 10. Podgorica E-mail: vidosava. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. istraživanje stilova učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. IV. Organizacija obuke 4. dizajniranje seminara kao cjeline. u skladu sa tim. komunikacija i facilitacija. mr Ljiljana Dimitrijević. i razmjena primjera dobre prakse. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. pomoćnici direktora i direktori. pedagozi. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka.gov. Izrada programa obuke 3. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. Facilitacija učenja 9. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. organizacije odgovarajućih načina rada. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. planiranje i organizacija obuke. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. psiholozi. Karakteristike učenja odraslih 6. razmatranje načina organizovanja obuke. Uvod i kompetencije trenera 2. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke.b.. Evaluacija obuke 5. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. Stilovi učenja 7. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. Vještine prezentovanja III. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. Vidosava Kašćelan. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. razmatranje principa učenja odraslih. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. poznavanje načina na koje uče odrasli i. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 209 . II varijanta – pet dana (40 sati).

Digitalna kompetencija 2. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 210 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. Komunikacija i umrežavanje 10. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. integrisanje ICT-a u proces učenja. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Internet kao resurs 9. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b. ICT u nastavi 4. administraciji i komunikaciji.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu. Teme: 1. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. Obrazovni softver 5.. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. pedagozi i psiholozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu.

Zavod za školstvo Crna Gora 211 .b. Vaka Đurovića b. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4.novovic@zzs. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa.gov. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Analiza postojeće prakse 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Podgorica E-mail: radoje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje.me Broj telefona: 067-527-085. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. odnosno tri jednodnevna seminara. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Opserviranje časa 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. Teorije učenja 2. Uloge mentora 6. Mentorski proces 5. Principi učenja odraslih 3. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. Znanja i vještine mentora 4. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Nikole Đurkovića b. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. 212 Zavod za školstvo Crna Gora . Tivat E-mail: suboticlj@t-com. opserviranje časa i davanje povratne informacije. pedagozi i psiholozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163.

dr Sanja Šubarić. doc.gov. Vaka Đurovića b. mr Anton Gojčaj.zzs. Hemija – savremeni pristup nastavi. članica. dr Tatjana Novović. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. Inkluzija u srednjoj školi 2. član.b. Zavod za školstvo 4. Univerzitet Crne Gore 3. Univerzitet Crne Gore 2. Željko Korać. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. Izborna nastava šaha (VII–IX). razvoj kreativnosti. mr Dragica Kovačević. članica. predsjednica. Zavod za školstvo 5.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3. član. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful