Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

........ Hemija – savremeni pristup nastavi.................................. Sportiko zmaj............ Keramika – tradicija...... 26 III DRUŠTVENE NAUKE.. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama ... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)................................................................................................................. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića.............................................................. 40 25............ 20 II PRIRODNE NAUKE ............................................................................................................. 17 5............................ 29 16............................... 38 24................................. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi ................................................. 31 18................................................................................................................................................... Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola.... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST........................... Dekupaž – radost stvaranja........................................... 27 13................................................. 13 2.................................. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ........................................ 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 ........................................ Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti............... Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja .................................... 30 17.................................. 15 4..................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija.............. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ........................................ korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja. 35 21.. 21 8.. 34 19..... Obuka nastavnika za predmet evropske integracije............................... Ples – savremeni.............................................. 36 22................................................. 18 6............ 13 1.................... 37 23.. 34 20.......................................... Debatni program 1 (osnovni formati debate) .................... Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole .................................. 21 7.......................................... Razvoj vještina čitanja i pisanja ...................... 22 9.................................. 25 12.................. 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST..................................................................................................... klasični i folklor ... 24 11............................. 44 27................. 28 15......................................................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA .................... umjetnost.................................. radost (osnovni program) ................................ Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole . Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije .................................................................................... Rastimo uz ples . Dramska i scenska pedagogija ... 23 10...... Od priče do scene .......................................................... 14 3............................................................. 27 14...... Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja..................... darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha .................... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ........ Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ....... 42 26.......

... 76 49............................................. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju .................................................... građanin ............................. Obrazovanjem protiv predrasuda .. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ... 56 34....... 75 48.. 87 58...................... 86 57........... Kooperativno učenje ..............................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ......................................................................................................................................... Prava djeteta – životne potrebe djeteta.. 51 31...... Omladinski parlament............................................................. Portidž metod rane stimulacije............. 67 43.................. Ka punoj inkluziji .............. 92 62................................................... 69 44.............................................. Interaktivna nastava ................................. 61 38....................................... Inkluzivno obrazovanje..... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ........................................................... Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta .................................................................................................... Indeks za inkluziju ... 47 29............................................... 65 41................................................... Kako izgraditi odnose povjerenja............................. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)....... Demokratija i obrazovanje ......................................................................... Ka inkluziji.. 78 51......................... Ja..... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija ....................................... 90 60... 78 50......................................................................................... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ................. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni............................ Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ....................................................................... Učešće roditelja u životu škole ..................................................... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ...................... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) .. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ......... 54 33............................................................. 63 39.. 60 37................................ 47 28.............. 83 55............................ 99 68.................................................................. 97 67......................................... 49 30............................ Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ......... NTC sistem učenja ......razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja ...................................... 72 46............... vrtićki i predškolski uzrast) ................ Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore ................ Kultura ljudskih prava ................................................................... 64 40............................................................................ 82 54.............. Škola urbane ekologije ... 91 61.............................................................................................................................. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi....................................................................... 59 36........................ Mi... 84 56........................... 53 32................... Ljudska i dječja prava ...... 94 64................. 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO . 81 53............................................................................................................... 57 35...... 66 42..................................................................................... 79 52........................................................... narod............................................................... Rad sa nadarenom djecom ................................... 93 63........... 95 65......... 71 45............... Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ....... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ........ 74 47......... 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora .. 96 VII METODIKA..................................... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ................................. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja.... 89 59... Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama ... 97 66........................................ Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ..... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ................

............. 76............................................................................................................................................ Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti .. 96......... Unapređenje škola – podrška razvoju škola................. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja ...................................................... 80.................................... Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ............................................................................................ Primjena projekt-metode u nastavi................................................ 93..................... 88... 106..... Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ......................................... Kreativno rješavanje konflikata u učionici .... Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika........................ 90............................... Kooperativno učenje u nastavi ................ Problemsko učenje...... 81........................................... 75....................................................................... 105............ Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ...................................................... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ................. Smisleno učenje ..................................... 71..... IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE................. 83.............................................. 78................. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ........... 72.................. 94............... Učenje usmjereno na učenika ................ 98........ 95.......................... Efektivna komunikacija u učionici .................. 104..... 73.......................... 111. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika....................................... Planiranje njege i VOR-a u jaslicama............ 84... 74... Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ..................................... 110........................................................... Škola u prirodi....... 86........ 103............ 89...... VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA .... Prevencija narkomanije u osnovnim školama ................................. 101.......................... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa.................................... 97............................. Osnovi rada na računaru ............................................................................................................................ 109................ Trening za trenere....................................... Mentorstvo........................... Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole................... Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija.............................................. 87.. Aktivno učenje/nastava ...................................................................... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture................. 85.......... 79.................................... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ............................ 77................................................................ 99. 91....... Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime ........................... 102..................................................... Upotreba pitanja u nastavi/učenju......................................... 92......................................................... Primjena računara u nastavi ................................................................................................................................................................... 108.......... 82................. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju ................................................................................... Ključna kompetencija: učiti kako se uči ................................ Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja.........Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69...................................... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)........................................ 107.............................. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu. 100................................................................................. 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ........ 70....................................................... Komunikacijske vještine u nastavi ............................... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast ... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ....................................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)................... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom .

..................................................................... III i IV razredu gimnazije ......... Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji................ Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta.................... 140................................................... 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora ............. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima .............. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole .. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj............................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ............ 137........................................................ Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije ... 141............................... Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja........ Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ........................... 126............... Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi... 136................... 124.. 143............................................................................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. Neumjetnički tekst u nastavi jezika............................. 138.................. Interaktivne metode u nastavi ........................................................................................................................... Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik....................... Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA.......................................................................................... 142............. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama ................. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ........ Vaspitač u osnovnoj školi .... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ................................................. 132.................................. Zdravi stilovi života .. Metode rada u nastavi .. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)................................................................ 119......................... 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE...... 130........... 114............................. 128.................................... Istraživanje humanitarnog prava .................................................................. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama . Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama .................. II OSNOVNA ŠKOLA...... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji .... Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I.......... 149.......... Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ................... 147....... Nadarena djeca – pedagoški izazov.............. Vrtić bez konflikata................................................................................................................ 120........ Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji .......................................................... Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ................... 131..................... III GIMNAZIJA ... 133......... Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi .... 150............. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ..................................................... 117............ 135................ Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..... 122............... 144.......................... 127......... 139. 145..................................... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ... Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja................................................................... 115.......................... 125...... 123....................................... II............................................ 112........................................................................... 129...................................... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) ........................ 148.............. 152.............. 116...... 113...................... 134.............. 151................................ 118.......................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta .............................................. 121.................................................................. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama .................. 146..

................... 201 154... 158........................................ Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?..................................................... Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja.................................... Mentorstvo nastavniku pripravniku ............ Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora. 161......................... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) .......... Pedagoška upotreba ICT-a . 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE .... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija... Interaktivna obuka – program za trenere ............................................................. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 .................................................................................. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) ............. 157....................... 203 156.....................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153.................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama ..... 159.................................................................................................. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama ......................................................... 163............... 160................................. 203 155...... 162.................... 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ........................

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. Teme: 1. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 13 . novembar 2011. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. rok za prijavu učesnika je 5. Termin realizacije jednog seminara: 19. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

januar 2012. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. Termin realizacije jednog seminara: 20. istorija. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). rok prijave učesnika je 31. Teme: 1. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. decembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. predmetima građansko vaspitanje. 14 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta.. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: nadjad@zuns..me Broj telefona: 020-230-079. Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. Novaka Miloševa 36. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički).

Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. Različite vrste čitanja 3.b. znanja. poštovanju i demokratskoj proceduri). informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc.. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. glasovna osviješćenost. auditivnoj. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama.. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Danila Bojović b.). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. Teme: 1.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. komplementarnosti. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. motornoj. dr Dijana Vučković. analiza iskustva i prakse. Različite vrste pisanja 4. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. dr Nada Šakotić i doc.). glasovna osjetljivost. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. analitičko-sintetičke sposobnosti. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. specijalnoj. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima.. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. metodskih postupaka i oblika rada. na mogućnost rješavanja problema. doc. kompetentnosti. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. informisanje o disleksičnoj. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. primjena i promjena prakse). pomoću interaktivnog pristupa. ukazivanje na značaj auditivnih. lingvističke. kognitivistička itd. Nikšić E-mail: dijanav@ac.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. Disgrafičan rukopis 21.. Disleksična disgrafija. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). specijalna disgrafija 17. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Auditivna disgrafija 19. Razvojna disgrafija 16. grafikoni. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Jezičke disgrafije 20. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. godine. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Disortografija 22. mape uma. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. do 23. Elementi disgrafije 15. motorna disgrafija. oktobra 2011. Nedostatak verbalnog pamćenja 11.) 8. Vizuelne disgrafije 18..

Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. tj. određivanje ciljeva časa. Termin realizacije jednog seminara: 25. januar 2012. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 26. čitanja i pisanja 3. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. Nastava govora. razmjena materijala i ideja. motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. Planiranje nastave (godišnje. slušanja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . Upotreba udžbenika u nastavi 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. godine. i 27. efikasnost u planiranju časa. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. izbori) 6. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Teme: 1. mjesečno. Kolašin E-mail: gobra@t-com. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola. dnevno) 2.b..

i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. forum. i 2. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika.me Broj telefona: 069-616-160. i 8. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. poruke). sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. preko Interneta (e-mail. ocjenjivanje. 5. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. Budva. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Stari grad 320. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). kalendar. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. virtuelna učionica. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. i 4. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. Teme: 1. i 6. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. Kotor E-mail: ivonaj@t-com. nastava.

Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . i 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). i 12. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. i 10. i 16.

marina@yahoo.. Bijelo Polje E-mail: simovic. godine. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. novembar 2011. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Teme: 1. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6.b. omladinska b. Termin realizacije jednog seminara: 5. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. Termin realizacije jednog seminara: 10. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. snezanam@zuns. 020-640-809.com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi.me Broj telefona: 067-512-121. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet.me. prateće radne sveske i priručnici). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2. Metode i tehnike rada: prezentacija. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). predviđanje. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. interaktivne radionice i diskusija. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. Teme: 1. eksperimentisanje. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. 067-579-100. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. desamalidzan@yahoo.. decembar 2011. Ciljna grupa: nastavnici biologije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. godine. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. provjera.

me Broj telefona: 030-711-050. Teme: 1. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. predavanja i prezentacija. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. izrada prezentacija – Power Point. izložba. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). videomaterijal. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Virpazar E-mail: aperov@t-com. 22 Zavod za školstvo Crna Gora . 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. posteri. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. laboratorijske radionice i interaktivno učenje.

Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. izrada prezentacija – Power Point. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. izložba. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene).me Broj telefona: 030-711-050. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. determinacija sakupljenog materijala. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Teme: 1. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. predavanja i prezentacije. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. izrada terenske dokumentacije. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. Virpazar E-mail: aperov@t-com. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. posteri. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. videomaterijal. tj. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji.

Podgorica E-mail: pesicv@t-com. odnosno tri sata dnevno. Ul. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. Teme: oblast ekologije. Džordža Vašingtona b. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno).me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. ali i u vezi s principima održivog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. vještine.b. zaštite životne sredine i održivog razvoja. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. zaštita životne sredine i održivi razvoj. dr Slobodan Radonjić i prof.. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. 24 Zavod za školstvo Crna Gora .

Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. godine. naša planeta. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). analiziranje i prezentovanje podataka. buka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. otpad. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. dr Kliment Minđov. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. biodiverzitet) 2. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. turizam) 4. zakiseljavanje. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. Termin realizacije jednog seminara: 5. formulisanje pitanja. prikupljanje. Ispitni centar Crne Gore. transport. Vrijednosti (potrošačko društvo. hemikalije) 3. vođenje debate i timski rad. voda. industrija. mora i okeani) 5. Ljudske aktivnosti (energija. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. razvijanje kritičkog mišljenja. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. poljoprivreda. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. šumarstvo. Komponente životne sredine (vazduh.org Broj telefona: 20-210 226. ljudska prava. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. životna sredina i zdravlje. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . novembar 2011. Globalni izazovi (klimatske promjene. zemljište. uništavanje ozonskog omotača.

069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. mart 2012. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17.me Broj telefona: 052-361-336. Termin realizacije jednog seminara: 9. Savremene metode u nastavi 2.. bolja korelacija u nastavi. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. i 10. 26 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). Teme: 1. Hemija – savremeni pristup nastavi. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. fizike i biologije.b. godine. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. povećanje znanja i motivacije učenika. saradnja. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4.septembar@t-com. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. septembar”. Ciljna grupa: nastavnici hemije. Žabljak E-mail: 17.

Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. rad u timu. Metode u nastavi sociologije 3. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. razumijevanje taksonomskih nivoa. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Branka Ćopića 4. kreiranje scenarija časa. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa.

osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Institucija EU i njihove nadležnosti 5. objašnjenje ideje za nastanak EU.. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul.gov. Evropa građana. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. grupni rad i interaktivne metode. kvalitet življenja građana. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . istorijata i nadležnosti institucija EU. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Metode i tehnike rada: predavanja. Vaka Đurovića b. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9.b. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Podgorica E-mail: cazim.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Crna Gora i Evropska unija 11. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU.fetahovic@mps. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. istorijata i nadležnosti institucija EU. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Institucije EU i njihove nadležnosti 5. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. radionice. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Metoda i tehnike rada: predavanja. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3.gov. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara.fetahovic@mps. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. Teme: 1. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. Evropa građana. grupni rad i interaktivne metode.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Jedinstveno tržište EU.

Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). januar 2012. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. iskustva u implementaciji. Dragoljub – Duško Vuković.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. predstavljanje nastavnih materijala. posebno u nastavu jezika i književnosti. Termin realizacije jednog seminara: 24. filozofije i istorije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. recepcija. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). godine. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. dubinske odlike kulture i forme represije. manipulacija u medijima.doc. medijska pismenost. jezik medija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. Teme: definicija i funkcija medija. program su dopunili: mr Janko Ljumović. rodni stereotipi. i 27. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. medijska poruka kao konstrukt. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. sociologije. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 26. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. 25.co. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. psihologije. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece.

video prezentacija i diskusija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools.b. Teme: 1. 2.. Metode i tehnike rada: radioničarski rad. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Budva E-mail: krstovukovic@gmail. priručnik za nastavu. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. štampani materijal. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. 4. osvježenje. i sertifikat). Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). književnosti i psihologije). fasciklu. Pojam. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. filozofije.

Teme: 1. opažanja i pamćenja. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. 2.dijalog. dan 1. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. 3. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. razvoj samopuzdanja. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. 3. naročito darovitom. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. originalnosti. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. mašte. 2. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. motivacije i kooperacije kod djece. 4. analiza radova. sticanje funkcionalnih znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. 4. Mila Kilibarde 7. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. dan 1. 2. radoznalosti. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. 32 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. a pokreće ga mašta. stvaralaštvo.

cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). godine. i 27. (najmanje 25 učesnika). Zavod za školstvo Crna Gora 33 . bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. Termin realizacije jednog seminara: 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. januar 2012.

Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). evidentiranje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. i 29. prikazi i prezentacije i dr. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada. analizu. januar 2012. godine. Termin realizacije jednog seminara: 28. diskusije. opremanje. izrada materijala. domaći zadaci. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. dokumentovanje. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. ažuriranje centra) 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. Bar E-mail: jpivim@t-com. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. izrada rekvizita. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. edukacija roditelja. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . simulacije aktivnosti. Teme: 1.

Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. stanja. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. Podgorica. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Teme: 1. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj. Milana Popovića 1. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Kooperativna aktivnost 2. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . „staza sa preprekama”. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. novembar 2011. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. Poligon. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Doziranje i variranje aktivnosti 4. rok prijave učesnika je 5. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. Preventivno vježbanje 3. Orijentaciono kretanje 7. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012.

identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. Termin realizacije jednog seminara: 14. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. formiranje i vođenje evidencije o praćenju. Praćenje motoričkog znanja 4. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). 36 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica E-mail: nermin. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2.gov. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. pedagozi i psiholozi. Vrednovanje 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5. Plužinska 41. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. vrednovanju i ocjenjivanju. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave.hajdarpasic@zzs. pomoćnici direktora i direktori. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). april 2012.

Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. Zavod za školstvo Crna Gora 37 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. jačanje povjerenja u sebe. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. novembar 2011. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. Klasični ples 3.. godine. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. demonstracije i praktično vježbanje). Ples – savremeni. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.me Broj telefona: 069-463-462.b. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Nikšić E-mail: siki14@t-com. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. Savremeni ples 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 5. diskusije. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. Tijelo 13. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora . Lik 14. Govor i glas 12. Percepcija 5. autentičnost. V proleterske 17. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. scenski pokret i govor. Govorne. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. lukarstvo. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. socijalizaciju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. komunikacija. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. Petar Pejaković Adresa: Ul.). fizičke i psihofizičke radnje 11. Rad na sebi 7. Radnja 9. osamostaljivanje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. Improvizacija 8. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. posebno. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. recitali. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Imaginacija 4.com Broj telefona: 078-103-225. radnja – drama). Jezik. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc.. igrokazi. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. i proširivanje teorijskog i. priredbe. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. Igra 2. Dramski tekst.. Sukob 10. žanr i stil 15. video. Komunikacija 3. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Teme: 1. toleranciju i kulturu komunikacije i govora.

psihološka. kritika. produkcijska) 17. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. menadžment. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. evaluacija 20. organizacijska. društvena. Termin realizacije jednog seminara: 18. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. i 20. dramaturška. tehnološka. 19. Etika. januar 2012. godine. pedagoška. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Antropologija scenskih umjetnosti 19. Zavod za školstvo Crna Gora 39 .

Rad sa pločama (pravljenje ploča.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. Biskvitiranje – proces. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. ideja. Rad „iz ruke”. Bar E-mail: dekupaz. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. nanošenje četkom 13. umakanje. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. nanošenje četkom 8. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. osnovne karakteristike gline. Mogućnosti: skica. Sušenje – proces. razvoj oblika na skici i kolu. pojam sinterovanja. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. umakanje. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. Upoznavanje s materijalom 15. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. tok. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). isijecanje. funkcija i oblik. rad oko i unutar modela) 5. Rad na točku (informisanje o principima rada. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. termički tretman. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. moguće greške pri sušenju 6. Biskvitiranje – proces. Nanošenje glazure: polivanje. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Keramika – tradicija. lični doživljaj gline. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”.atelje@gmail. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. umjetnost. podjela keramičkih proizvoda. Sušenje – proces. Nanošenje glazure: polivanje. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. „glistice” kao dekoracija) 4. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. ideja i oblik) 10. tok.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti.

pojam sinterovanja. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. podjela keramičkih proizvoda. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). termički tretman. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. i 25. Termin realizacije jednog seminara: 23. mart 2012. Biskvitiranje – proces. tok. Nanošenje glazure: polivanje. nanošenje četkom 20. 24. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. umakanje. Zavod za školstvo Crna Gora 41 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Bušenje – proces. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija.

postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). „obrnuti efekat”. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). „Shaby shic” tehnika. Retrospektiva urađenog. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. mogući problemi u radu 6. individualni i frontalni pristup. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. mogući problemi u radu 7. Bar E-mail: dekupaz. kompozicija boje i motiva 10. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. Osnovna tehnika dekupaža. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). Rad na gipsanim odlivcima. Rad sa struktur-pastom 12. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. sklapanje kompozicije boje i motiva. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. mogući problemi 5. rad na kartonskim podlogama. Rad na platnu. Teme: I faza 1. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Odabir predmeta za rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. Odabir boja. pravljenje kompozicije 4. način rada. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. efekat „kore drveta”. Rad na staklenim površinama. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Rad na drvenim podlogama. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11. fiksiranje 8. fiksiranje motiva 9. medijuma. neupotrebljivih stvari. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. pravljenje skice 3.atelje@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. tj. sklapanje kompozicije motiva.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. efekat „ispucalosti”. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. reciklaža starih. nanošenje medijuma. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. postupnost sušenja. odabir motiva.

Zavod za školstvo Crna Gora 43 . i 6. novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 5. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. osmjeh. april 2012. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . i 23. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. formiranje plesne koreografije 7. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Teme: 1. Bar E-mail: dekupaz. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava. projekcije realizovanih plesnih projekata. Zapažanje ritma. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. 22. motivacija djece. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. vizuelno-prostornom. plesni korak. inspiracije. Priprema za ples. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. o sadržaju igre. Termin realizacije jednog seminara: 21. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike.atelje@gmail. držanje tijela) i plesnu koreografiju. oblici kretanja.

pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. uma. Prva proleterska 27/10. rad na sceni. interaktivna obuka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. predavanje. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. demostracije. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. 069-560-221. podsticaj darovitosti i kreativnosti. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. rad na sebi. analiza. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. organizacije i realizacije. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. igra uloga. pojedinačno. i umjetnička edukacija. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. analiza tekstualnog materijala (priče). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. upoređivanje. umjetničko vrednovanje. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. umjetnička interpretacija testa. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. u paru i u malim i velikim grupama. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. dramatizacija teksta. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. emocija i duha. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4.knezevic@gmail. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. kreativnost i darovitost. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. multimedijalna prezentacija.s. Teme: 1. koncentracije i samostalnosti u radu. osvješćivanje. sumiranje. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. radmila. sposobnost planiranja. od pojedinačnog ka opštem. medicinske sestre i stručni saradnici. socijalni.com. na taj način.com Broj telefona: 068-460-221.

Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. decembar 2011. i 17. godine. 46 Zavod za školstvo Crna Gora . Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. Termin realizacije jednog seminara: 16. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala).

mini-lekcije. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka).). razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). prezentacije. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada.co. defektolozi. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. psiholozi. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. fizioterapeuti itd. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. za roditelje djece s posebnim potrebama. debate. Metode i tehnike rada: radionice. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. defektolozi i visokoškolski nastavnici. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. pedagozi. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. igre uloga itd. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. edukacija nastavnika. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. Podgorica E-mail: sasam@pccg. za ostalu djecu. ljekari. psiholozi. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju.

u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Posmatranje i procjenjivanje 4. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. Podsticanje razvoja govora 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2.

dr Saša Milić. bez obzira na različito porijeklo. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. Hansen.co. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. Zavod za školstvo Crna Gora 49 . i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Ciljne grupe: nastavnici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. u ulozi asistenata. Roxane K. kulturnim i drugim razlikama. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. SAD) – Kirsten A.

i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. socijalno-emocionalni razvoj djece. učenje kroz projektno planiranje. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. podsticajna sredina za razvoj. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. evaluacija programa rada sa učenicima. portfolio učenika. tematsko planiranje. vrste dječjeg portfolija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. kooperativne aktivnosti. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. U prvoj godini su tri seminara. uticaj konteksta na posmatranje djece. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. njegovanje romskog jezika i kulture. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). – III modul: dječji portfolio. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. – II modul: stvaranje zajednice. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. razvoj matematičkih pojmova. individualizacija. učenje kroz igru. u okviru navedenog programa. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. vještine partnerske komunikacije. rad u timu. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. principi i stilovi učenja.

korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. Georgetown University Child Developement Center – USA. kulturnim i drugim razlikama.me.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem.. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. dr Saša Milić. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. biljanam@pccg. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. razne tehnike grupnog i individualnog rada. bez obzira na različito porijeklo. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. Hansen. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.co.. Roxane K.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30.

razvoj početnih matematičkih pojmova. podsticajna sredina za razvoj. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. dječje stvaralaštvo. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. u okviru navedenog programa. individualizacija. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. rad u timu. učenje kroz otkrivanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. socijalno-emocionalni razvoj djece. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. pedagozi i psiholozi. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. evaluacija programa rada sa djecom. vrste dječjeg portfolija. principi i stilovi učenja. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. U prvoj godini su tri seminara. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. i razvoj samopoštovanja kod djece. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. kooperativne igre i aktivnosti. učenje kroz igru. vještine partnerske komunikacije. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). 52 Zavod za školstvo Crna Gora . objašnjenje suštine dječjeg portfolija. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar.

razvojnim specifičnostima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.co. Agresivnost kod djece 5. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Podgorica E-mail: sasam@pccg. Hipoaktivnost kod djece 4. u okviru navedenog programa. debate. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. Termin realizacije jednog seminara: 3. mini-lekcije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. godine. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Hiperaktivnost kod djece 3. psiholozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). i 4. igre uloga itd. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. razvojnim specifičnostima. Metode i tehnike rada: radionice. razvojnim specifičnostima. decembar 2011. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. tj. defektolozi i visokoškolski nastavnici. prezentacije. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. nastavnici predškolskog vaspitanja. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. pedagozi. Teme: 1. hipoaktivnom.

Mirjana Vučinić. autizam i hiperkinetički sindrom). III i IV razred. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i slično). disgrafija. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. percepcija). dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. stariji razredi) 3. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. slijepo dijete kao svako drugo dijete. indvidualizacija. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. upis u školu slabovide i slijepe djece. klasifikacija tjelesnih smetnji. Nataša Knežević. osnovni principi rada. Teme: 1. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. pamćenje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. CNS-a. definicija oštećenja vida. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. PNS-a i hronične smetnje. Dragana Mijatović. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. klasifikacija oštećenja i učestalost. Suzana Koletić. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. Ljiljana Krsmanović. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. redukacija i kompenzacija.

Zavod za školstvo Crna Gora 55 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. pet dvodnevnih seminara. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti. tj. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). ciljevi za matematiku i maternji jezik.

Teme: 1. Podgorica E-mail: milansh@umhcg.. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. Ljudska prava 2. načini pristupa djeci s hendikepom. prezentacije. Termin realizacije jednog seminara: 17. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). socijalni model pristupa hendikepu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33..org Broj telefona: 020-623-734. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. rad u malim grupama. 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. simulacije itd. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. Izjednačavanje mogućnosti 4.). Jezik i modeli pristupa hendikepu 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. godine. izjednačavanje mogućnosti. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). inkluzivno obrazovanje... 56 Zavod za školstvo Crna Gora . Gojka Radonjića 85. decembar 2011.

razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja.. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. Problemi računanja 9. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. odgovarajućih načina rada. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Danila Bojovića b.b. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. Teme: 1. doc. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. Karakteristike matematičkog pojma 3. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. dr Dijana Vučković i doc. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. dr Veselin Mićanović. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. na osnovu toga. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika).

zavisno od opterećenja nastavnika. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. sugestije. komentari. rok prijave učesnika je 5. a mjesto izvođenja – Podgorica. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. decembra 2011. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 15. Evaluacija. do 18.

020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: low@t-com. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. partnerstvo i timski rad. upitnica) 7. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija. Teme: 1.. oktobar 2011. psihološko-pedagoška služba. Zavod za školstvo Crna Gora 59 . prezentacija upitnika prioriteta 8. Pokazatelji (rad u grupama) 5. nastavnici. uprava škole i roditelji. Zmaj-Jovina b. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. Termin realizacije jednog seminara: 1. Pravo na različitost 2. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. Lajović-Lalatović’’) 6. Indeks za inkluziju – metodologija 4. godine. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Ciljne grupe: učenici. Inkluzivni pokret 3. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole.me Broj telefona: 067-244-560.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Gilfordov model 5. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). analiziranje načela i metode Glifordovog modela. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. mr Jasmina Đorđević i doc. Multipotencijalnost 3. Nadarenost 4. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Nada Šakotić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. Termin realizacije jednog seminara: 1. Podsticanje kreativnosti 8. informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. Razvijanje multiple inteligencije 7. oktobar 2011. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nikšić E-mail: dijanav@ac. godine. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. Gardnerov model 6.

ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. posmatranje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Značaj. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Podgorica E-mail: tabo@t-com. Teme: 1. Vlada Ćetkovića 11.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Praćenje. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. Ciljna grupa: pedagozi. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5.

novembar 2011. i 10. Termin realizacije jednog seminara: 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. 62 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zelenika i Zavod za gluvu djecu. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. pedagozi. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Nikole Ljubibratića 78. godine. nastavnici razredne i predmetne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). komunikacija s roditeljima. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . Izrada IROP-a. Disleksija 5. osnove oligofrenopedagogije. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. primarna reakcija. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Disgrafija 6. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Teme: 1. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. psiholozi i direktori škola i vrtića. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. Diskalkulija 8. timski rad. Uvodna radionica – očekivanja 2. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. Dislalija 7.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. 069-766-898. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. aktivna i usmjerena ciljana opservacija.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. Svetozara Markovića 32. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. dan 6. diskusije. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. Jo Birbek. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. decembar 2011. Grafikon aktivnosti 9. grupni i individualni rad. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. i Mollie White. trener. Problematično ponašanje 10. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. školski psiholog. dan 1. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. Termin realizacije seminara: 3. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. motornih. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. Teme: 1. i 4. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. god. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.

Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. godine. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Inkluzivni pokret 2. dr Tatjana Novović. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Zavod za školstvo Crna Gora 65 . razvojnih teškoća. mart 2011. informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade. tj. Izrada IROP-a – II dio 4. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Imlementacija na konkretnom primjeru 2. Teme: I modul 1. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). formiranje. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. doc. doc. Izrada IROP-a – I dio 3. dr Nada Šakotić. Prihvatanje različitosti 4. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Termin realizacije jednog seminara: 24. tokom zajedničkog rada. diskusija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). liste osobina prihvatljivog vaspitača.

ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. primjenu. februar 2012. roditelja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). arhitekte Milana Popovica 1. šta treba da sadrži IROP. godine. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. Teme: 1. praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova.djuraskovic. 66 Zavod za školstvo Crna Gora .jpuljp@t-com. stručnih saradnika škole i drugih institucija. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). Crna Gora E-mail: gojana. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. Metode i tehnike rada: predavanja. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. dan 1. Podgorica. dan 1. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. Termin realizacije jednog seminara: 4. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. planiranje)? 3.

v@t-com. prepoznavanje. Posebni i prilagođeni programi. prepoznavanje. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. osnove oligofrenopedagogije.me. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Disgrafija – pojam. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. adekvatne individualne vježbe na času. individualne vježbe na času 6. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. psiholozi i direktori škola i vrtića. dinamike i sadržaja. timski rad. integracija. osnovne smjernice u tretiranju. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. Diskalkulija – pojam. aktivnosti u grupi 5. Teme: 1. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. segregacija. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. Nikole Ljubibratića 78 . prepoznavanje. individualne vježbe na času. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. Dislalija – pojam. pedagozi. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. prepoznavanje. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. do formiranja pojma broja). Disleksija – pojam. orijentaciona prognoza 4. vježbe u grupi. pravilna i aktivna opservacija. c. inkluzija. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 .me Broj telefona: O31-342-173. komunikacija sa roditeljima. 069-094-364. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. primarna reakcija. aktivna i usmjerena ciljana opservacija.

i 23. Termin realizacije jednog seminara: 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. oktobar 2011. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.me@gmail. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku).interakcija. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. Podgorica E-mail: intenzivna. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. princeze Ksenije 6.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. formulari za sesije intenzivne interakcije. personalni asistenti. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. kratak pregled toka procesa učenja. teški oblici autizma. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. pomoć nastavniku. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. pristup stimulacije. Efekti primjene intezivne interakcije 3. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. rad u timu. Teme: 1.

stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. pregledanje i analiza videosnimaka. 70 Zavod za školstvo Crna Gora . Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije. Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika.

). princeze Ksenije 6.me@gmail. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). verbalna i neverbalna komunikacija) 2. iznošenje vlastitog stava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad.com Broj telefona: 067-400-169.. Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. januar 2012. Igor Tomić. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . Podgorica E-mail: intenzivna. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. jačanje samopuzdanja. sređivanje stola nakon obroka. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).interakcija. Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. Jelisavka Gavranić. upotreba pribora za stolom). ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. 24. Budimir Mrdak. Teme: 1. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. socijalizacije. samozbrinjavanja. Termin realizacije jednog seminara: 23. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. Marina Vučeraković. održavanje sredstava i pribora za rad) 4.. savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. stručni saradnici. Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. sklapanje prijateljstva. Ciljne grupa: vaspitači. 069-560-512. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. samostalno oblačenje i obuvanje. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. fizioterapeuti). faktori očuvanja zdravlja (kretanje. zdrava ishrana). godine. i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. medicinsko osoblje (medicinske sestre. i 25. personalni asistenti.

Tehnike učenja I 2. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. motivacije i kooperacije kod djece. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. analiza radova.tanja@gmail. radoznalosti. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. Teme: I dan 1. stvaralaštvo. razvoj samopuzdanja. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. memorije.com Broj telefona: 068-315-330.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Tehnike učenja. Tehnike memorije II II dan 1. sticanje funkcionalnih znanja. Neurofiziologija učenja 2. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Tehnike memorije 3. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. Bar E-mail: vujovic. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. Tehnike učenja II 3. Funkcionalno razmišljanje 4. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . opažanja i pamćenja. Mila Boškovića H/13. NTC sistem učenja . konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima).

i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi). i 17. februar 2012. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. Zavod za školstvo Crna Gora 73 . Termin realizacije jednog seminara: 16. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike.

kvaliteta sredine i životnih navika 7. Jadranka Radulović. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Inkluzivni pokret 3. 24. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. Aida Hakimi-Osmanbegović. godine. i 25. Servisi podrške i mape 8. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Predrasude 9. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. Svjetlana Kovačević. Teme: 1. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . Vaka Đurovića b. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. Partnerstvo sa roditeljima 5. Marijana Bulatović.. mart 2012.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Svetlana Dujović. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. zdravstvene i socijalne zaštite. Podgorica E-mail: t. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. Sonja Vasić.b. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja.milic@mps.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama.gov.

simboli. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2.. koraci. jun”. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. pedagozi. osnovnih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47. podjela časa na dionice. Termin realizacije jednog seminara: 12. sistem razmjene simbola i slika. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. 13. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. april 2012. rutine. ciljevi) 5. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. konkretni objekti kao znakovi. naja_kostic@hotmail. teškoće u komunikaciji i učenju. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. godine.me. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. aktivnosti. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. defektolozi) predškolskih ustanova. i 14. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. pisane riječi) 3. facijalna ekspresija i govor tijela. Teme: 1. Optimalni kanali komunikacije (strategije. korišćenje različitih formi komunikacije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. govor. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . grupni rad.) 4. fotografije.

Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. i 26. Termin realizacije jednog seminara: 24. godine. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . medicinske sestre i stručni saradnici. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. Bar E-mail: dekupaz. i grupni i individualni pristup. februar 2012.atelje@gmail. regresija). 25. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48.

IROP (izrada)– II dio 2. godine. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. i 17. Zavod za školstvo Crna Gora 77 .me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Teme: I dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. IROP – I dio II dan 1. Problematično ponašanje – I dio 3. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Termin realizacije jednog seminara: 16. osposobljavanje za izradu IOP-a. Nikole Tesle b. mart 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Razvojne smetnje i teškoće 3. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad. Inkluzivni pokret. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4.pravo na različitost 2. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika.b. Nikšić E-mail: jack21@t-com. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. Problematično ponašanje – II dio 4.

u okviru navedenog programa. Alma Flor Ada i F. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Teme: 1. dr Nancy Jean Smith. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. multikulturno i transformaciono obrazovanje. izgradnja zajednica. slavljenje ljudskih kvaliteta. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto.co. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. godine. korišćenje priča. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. i 30. Ukupno. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. 78 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. Termin realizacije jednog seminara: 29. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. dr Dawn Tankersley. i 31. januar 2011. Dakle. artefakata) 3. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. osnaživanje ličnog identiteta. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. fotografija. prof.

U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. prof. Identifikacija (tri kulture) 4. priča o imenu) 2. etiketiranje) 6. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. Norme i očekivanja 2. reci javno) 8. Od oglašavanja do djelanja 11. problematizacija. Ciljne grupe: nastavnici. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. očekivanja. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Nancy Jean Smith. Ukupno. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7.co. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. konstruktivističko slušanje) 5. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. dijalog kao proces) 10. Teme: I modul 1. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. dr Suzan Rona. tako i institucionalnu). domeni funkcionisanja. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. kao i oblike u kojima se javlja opresija. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. ishodi. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. Dakle. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. važnost konteksta) 3. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof.

trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. i 29 april 2012. 28. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Interkulturna osjetljivost 8. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. O opresiji 11. u okviru navedenog programa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Društvena klasa 9. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. 80 Zavod za školstvo Crna Gora . DEI model (tri fotografije. godine. i 27. Na prvom. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. mart 2012. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. i 30. dok se na drugom. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. i 29. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. koji traju šest dana. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). primjena DEI modela) 4. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. Termin realizacije jednog seminara: 28.

com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. vođenje projekta. gimnazija i srednjih stručnih škola. prezentacija portfolija na nivou škole. godine. Plan akcije za rješavanje problema 7. novembar 2011. opštine.. organizovanje timskog rada. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Danila Bojovića b. Teme: 1. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6.b. regije i države. Mi. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. narod. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . Ukupno. i direktori osnovnih škola i gimnazija. istraživanje i rješavanje problema. rad sa učenicima – 18 sati. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ja.. program traje pet mjeseci.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Termin realizacije jednog seminara: 19. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5. Pojam javna politika 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu.

. psiholozi. 24 radionice – ukupno 48 sati). nastavnici. uprava škole. Jovana Ćetkovića 14. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. Poštovanje dječjih prava 9. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. roditelji.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. Termin realizacije jednog seminara: 19. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. 4. društvu.. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13..) 2. Radmila Đerković. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Odnosi povjerenja u školi.. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Prava i obaveze učenika u školi 6. Teme: 1. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. porodici. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. roditelji. i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Prava i obaveze mladih u porodici 7. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. godine. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. Azra Jasović. 82 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljne grupe: nastavnici. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. Saradnja između škole i porodice 8.

stablo ljudskih prava) 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Nikšić E-mail: liberom@t-com. ali i ostalih. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). koju treba zadovoljiti na otpimalan način. godine. Teme: 1. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. stvaranje i poštovanje pravila) 4. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. Termin realizacije jednog seminara: 25. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba.b. Zavod za školstvo Crna Gora 83 . Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. Danila Bojović b. već kooprerativnim učenjem. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. nacionalni identitet i globalizacija) 2. novembar 2011. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada..

Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. strategija. Antisemitizam (definicija. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Evroželjeznice 9. ksenofobija (definicija. Multikulturna i interkulturna društva 3. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. Rasizam (definicija. aktivnost) 8. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. strategije 4. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. strategija. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . stragetije 5.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. psihološko-pedagoška služba. strategija. Kultura i iskustva iz kulture 3. Etnocentrizam. Teme: I modul 1. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. aktivnost) 6. diskriminacija. Vrednovanje različitosti 2. Ciljne grupe: nastavnici. strategija. Kultura/subkultura – definicija. uprava škole i roditelji. Grupe kojim pripadamo 8. 24 radionice – 36 sati). Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. Netolerancija (definicija. aktivnost) 7. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. strategija. partnertstvo i timski rad. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Identitet – definicija. Vasa Raičkovića 5. aktivnost) 9. Stvarnost naših društava – različitost 2. Etiketiranje – kredo podrške 6. Komunikacija 10. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Moć (definicija. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55.

godine. Termin realizacije jednog seminara: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 85 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011.

preuzimanje rizika. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. Teme: komunikacija. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative. kooperativan i fleksibilan rad. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. timskog rada i izrade projekata. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. aktivno djelovanje. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati).com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. unapređenje komunikacijskih vještina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. kada je to opravdano. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Branka Ćopića 4. timski rad. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. i SSMO analiza. 86 Zavod za školstvo Crna Gora .

prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. nastavnici. roditelji i šira zajednica). Religijski dijalog 6. Vukice Mitrović 8. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . Vještine pregovaranja 8. Demitologizacija istorije 5. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. Dijalog među rodovima 10. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. CSO. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. uvid u model multikulturnog obrazovanja. uprava škole. ZzŠ. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. ICCG). izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. stručne službe. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. roditelji. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. roditelji. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. školska adminsitracija. Etika u dijalogu 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora.

Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. Antropološka dimenzija dijaloga. Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). završne naznake o dijalogu Teme 1. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. Savremene metodologije društvenih nauka 14. 3. Transformacija konflikata 13.

Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Kolektivna prava 8. 13. Ul. novembar 2011. Interkulturni dijalog 12. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. prava djeteta. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. Teme: 1. Prava djeteta 10. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). Pravo i multikultura 11. i širenje kulture ljudskih prava. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Kulturna prava 9. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. politička. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. prava manjina i multikulturu. prava u oblasti kulture. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). jula 2. socijalna i ekonomska prava. Implementacija ljudskih prava 4. Ekonomska i socijalna prava 7. Građanska i politička prava 6. Termin realizacije jednog seminara: 25. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska.

godine. Nikolaj Knežević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Olivera Pavićević. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Istorija ljudskih prava 2. Bijelog Pavla 16. januar 2012. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Teme: 1. Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Termin realizacije jednog seminara: 27. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. Mehanizmi zaštite 4. Momir Dragićević.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Takođe. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 91 .me. godine. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. Stanka Dragojevića 2. radionica. i 22. Teme: 1. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. Podgorica E-mail: gender. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti. oktobar 2011. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. interaktivni rad i alternativno učenje. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. gendervrcg@ t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. U skladu s tim. Termin realizacije jednog seminara: 21. Metode i tehnike rada: predavanja.kancelarija@t-com.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. Jovana Tomaševića b. Teme: 1. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7. osnovni pojmovi 2. šira zajednica itd. 5. Ministarstvo kulture i medija. 92 Zavod za školstvo Crna Gora .). uprava škole. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. nastavnici. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. Načini preventivnog djelovanja 6. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. Trgovina ljudima.me Broj telefon: 067-425-001. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). MO IOM. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. i 6. godine. Termin realizacije jednog seminara: 4. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. Posljedice trgovine ljudima. Podgorica E-mail: sonja.b. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici.perisic@gov. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima. primjeri iz prakse 5. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. roditelji. Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. novembar 2011. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 20. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. januar 2012. pristup usmjeren ka individui. akvarijum. simultana individualna aktivnost. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . stavova i ponašanja. uspješna i efektna komunikacija kroz govor.com. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. vrijednosti i uvjerenja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). Analiza problema (istraživanje uzroka. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). sa potpunim poštovanjem. prezentacije. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. Teme: 1. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. stavova. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). emocionalnom i socijalnom planu. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. mini-lekcije. kooperativno učenje. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. i 21. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. igre uloga. prepoznavanje potreba. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. Podgorica E-mail: coo. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju.montenegro@gmail. Veljka Vlahovića 5. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.sava@gmail. pojedinačne i grupne prezentacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. grupne diskusije. kovacevic. donošenje zajedničkog cilja. rad u parovima. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. rad u malim grupama. studije slučaja. potreba i vjerovanja. Uzroci. odnosno kao ravnopravan pojedinac. tehnika akvarijuma.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). psihološko-pedagoška služba i učenici. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. nediskriminacija. Miloša Obilića S2b. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pravo na igru 7. socijalni model. Uvod u dječja prava. godine. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). april 2012. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. pristupačnost i samostalan život. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. zaštita od droga. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. Teme: 1. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. pravo na zdravu okolinu 6. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. razredne starješine. duvana 8. obrazovanje 5. Termin realizacije jednog seminara: 14. samostalno ili u saradnji. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. alkohola.

i 18. beogradska S6-A. dan 1. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . 1. godine. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. II modul: 17. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. Nikšić E-mail: milan. geografije i menadžmenta. Teme: I modul. mart 2012. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. dan 1. i 4. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. Metode i tehnike rada: panel diskusije. smeštaja i hrane. Vježba: Ekološki otisak 2. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. vježbe i radionice. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. osvježenja na pauzama i putni troškovi). Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine.org. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika.korac@ozon. mart 2012. dan 1. godine. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3. dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. 1.

Termin realizacije jednog seminara: 12. pojedinačne i grupne prezentacije.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. planiran. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Podgorica E-mail: coo. studije slučaja. prezentacije. godine. 4. maj 2012. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. kovacevic. igre uloga. mini-lekcije. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. rad u malim grupama. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. Veljka Vlahovića br.sava@gmail. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje.com. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. akvarijum. kooperativno učenje. rad u parovima. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). Metode rada sa roditeljim. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. simultana individualna aktivnost. i društvene i građanske kompetencije). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. Teme: 1. Resursi u zajednici. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). timski rad i davanje/primanje povratne informacije. 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). tehnika akvarijuma. grupne diskusije. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. 5.montenegro@gmail. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. defektolozi i visokoškolski nastavnici. CRI. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. dr Saša Milić. prezentacije. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . mr Milja Vujačić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. psiholozi. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. pedagozi. Miodrag Vučeljić. kao i za samoevaluaciju nastavnika. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. dr Dušanka Popović.co. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. i individualizovani pristup u podučavanju. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. odjeljenju. igre uloga. mini-lekcije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. debate.

Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). u okviru navedenog programa. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. najmanje 10 sati). pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. tj. Interaktivna nastava iz matematike 4. 72 sata seminarske obuke. Saradnja između škole i porodice 4. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. ukupno 13 radnih dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. u drugoj godini dva dana (ukupno.

psiholozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Kooperativno učenje Autor: prof. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. Podgorica E-mail: sasam@pccg. 27. godine. Termin realizacije jednog seminara: 26. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. nastavnici predškolskog vaspitanja. 28. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.co. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pedagozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. u okviru navedenog programa. Teme: 1. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. između ostalog. učeničkoj kooperaciji. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. septembar 2012. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. i 29. i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja.

CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. nadzornici i savjetnici. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. dr Saša Milić. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. rad u timu i upravljanje timom. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. medicinske sestre zaposlene u vrtiću. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. roditelji.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. vještine refleksivnog praktičara.co. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. mr Milja Vujačić. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. dr Dušanka Popović. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Supervizija na terenu (u vrtiću. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti.

– II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. evaluacija programa rada sa djecom. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. uticaj životne sredine na posmatranje djece. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. radionica za čitanje i pisanje. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. podsticajna sredina za razvoj. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. i razvoj samopoštovanja kod djece. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. učenje kroz otkrivanje. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. filozofija programa. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. rad u timu. kooperativne igre i aktivnosti. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. u okviru navedenog programa. principi i stilovi učenja. šta je dječji portfolio?. – III modul: evidencija vaspitnog rada. individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. i to: u prvoj godini tri seminara. vrste dječjeg portfolija. razvoj početnih matematičkih pojmova. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. stvaralaštvo i prljavi materijali. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. najmanje 24 sata). aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). učenje kroz igru.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. novembar 2011. godine. Termin realizacije jednog seminara: 18. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i kako da ih razvije? 4. i 19. koji učenika stavlja u centar. Sesija 1. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. 2. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). 4. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 106 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. januar 2012. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. 26. Teme: 1. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. godine.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. umrežavanje i saradnja nastavnika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. facilitiranje. Termin realizacije jednog seminara: 25. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Konstruktivna povratna informacija 6. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i 27. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8.

pojedinačne i grupne prezentacije. Dragan Nikčević. lična iskustva u učenju. Branislav Pavićević. Termin realizacije jednog seminara: 30. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). stilovi učenja 5. mart 2012. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Teme: 1. Tanja Jokanović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. razumijevanje nove. tolerancija. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . učenja i podučavanja. Duško Lučić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. Bosiljka Milošević. predavanja. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. Milan Jocić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Vasilije Kovačević. samorazumijevanje/razumijevanje. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Shvatanja uloge nastavnika 3. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. razmjena ideja. Uvod. godine. Biljana Terzić. Slavoljub Marsenić. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. saradnja. Vesna Pavićević. Slavko Peković. izmijenjene uloge nastavnika. Kolbov ciklus učenja. Vesna Damjanović. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. elementi efikasnog učenja 2. rad na konkretnom primjeru. i rješavanje različitih problemskih situacija. i 31.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. kreativnost. vođenje i moderacija. diskusija. rad u timu. Đorđina Markuš. Milica Kostić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. podjela uloga.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Ivan Ivić. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. Postupci aktiviranja učenika 7. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Položaj učenika u školi 4. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). izvođenje i analizu nastave. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). Metode nastave/učenja 9. Ciljna grupa: nastavnici. Participacija učenika u procesu nastave 5. Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. Uloge nastavnika 8. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. Aktivnosti nastavnika 6. Vježba u analizi scenarija 5. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Bar E-mail: elementa@t-com. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. prof. Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. srednja stručna škola). gimnazija.

godine (bazični seminar). 110 Zavod za školstvo Crna Gora . 25. februar 2012. i 26. Termin realizacije jednog seminara: 24.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . Teme: 1.krivokapic@forum-mne. teorije učenja. stavovi i ponašanje. bihevioristička teorija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. u skladu sa njima. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. i rad sa učenicima adolescentima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. godine. Teorije na osnovu kojih se oblikuje.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. biosocijalna teorija. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. tj. Podgorica E-mail: tamara. organizmička teorija. stavovi i vrijednosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). bratstva i jedinstva 4. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. postignu najbolje rezultate.

Izrada instrumenta 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 112 Zavod za školstvo Crna Gora . procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. kreativnost i inventivnost u radu. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. posmatranje. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. novembar 2011. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 19. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. sloboda izbora i odgovornost. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. Disleksija i disgrafija 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Struktura instrumenta 5. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc.

kritičko mišljenje. Ljubljana. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. Univerzitet u Trstu. mr Polona Demšar-Mitrovič. prof. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. primjena planom i programom predviđene metodologije. razumijevanje procesa koji su se. Univerzitet u Varšavi. Univerzitet u Trstu. razvijanje kritičkog mišljenja. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Pojam i elementi prostora 3. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. Fakultet za geografiju. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. CEI Chiara Cecchetto CEI. Prostor i biodiverzitet 10. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. mr Stefania Bertolino. Univerzitet u Trstu. kulturnih i socijalnih resursa. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. i razumijevanje odnosa između prirodnih. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. prikupljanje. ekonomskih. Upotreba javnog prostora 7. Teme: 1. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. Istraživanje prostora 4. problemski procesno učenje i 113 .com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. Fakultet za geografiju. mr Claudia Ferluga. i Nevena Čabrilo. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Pejzaži 8. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. dr Elena Marchigiani. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. odvijali u prirodnoj sredini. multidisciplinarni orijentisano učenje. dr Tatjana Resnik-Planinc. Opažanje prostora svim čulima 9. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. Univerzitet u Ljubljani. dr Mimi Urbanac. Elementi prostora 11. analiziranje i prezentovanja podataka. Barbara Fabro. tokom vremena. Univerzitet u Trstu. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. formulisanje pitanja. interdisciplinarni pristup. dr Maja Simoneti. Inovacija fondacija. dr Ilaria Garogolia. Zavod za školstvo. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Univerzitet u Ljubljani. Slovenija. širenje znanja o vrednovanju prostora. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Vanessa Linardou. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu.

114 Zavod za školstvo Crna Gora . oktobra 2011. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 22.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). 4. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . 6. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008.b. Teme: 1.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. Termin realizacije jednog seminara: 5. 7. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. godine. 2. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 5. Kotor E-mail: scekic@t-com. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. novembar 2011. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. 3. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala)..

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.. dugi i treći ciklus osnovne škole). informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. direktori. Evaluacija. komentari. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. Učenje na daljini 7. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. pedagozi i psiholozi. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. nastavnici u srednjoj školi. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. Primjena računara u nastavi Autori: doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. doc. Termin realizacije jednog seminara: od 28. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. pomoćnici direktora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. Etape primjene računara u nastavi 6. godine. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. Danila Bojovića b. januara 2012. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. dr Dijana Vučković i doc. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. dr Veselin Mićanović.b. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. Teme: 1. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času.

nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Termin realizacije jednog seminara: 20. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. Prezentovanje pojma. shvatanje značaja. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. dr Nikola Miljanović. januar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. uloge i značaja projekt-metode. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Danila Bojovića b. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. prednosti. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Teme: 1.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. i 21. usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. doc. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Učenje putem rješavanja problema 3. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. Radovan Damjanović. dr Dijana Vučković Adresa: Ul.b. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . godine. Nikšić E-mail: dijanav@ac. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet.

brige. faze projekta 2. odnosno valorizacije projekta) 3. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). formiranje vlastitih stavova. dopunjavanje u radu i znanju. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).). Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. sticanje radnih navika itd. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. vrste projektne nastave. tako da nastavnik. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. pomoć u radu. . pažnje i drugarstva. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. prezentacija rada i završnih faza. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. razvijanje ljubavi. produkovanje novih ideja itd. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. u nastavnoj praksi. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. ciljevi projektne nastave. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. zajedno sa učenicima. brže prilagođavanje novim situacijama. istorijski pregled razvoja projektmetode. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. timski rad na kompleksnom problemu. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. nalazi se u jedinstvenoj situaciji. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. odnosno prvi među jednakima. rješavanje problema. Ratka Vujovića 27. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. tehnika i instrumenata. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja).). interesa i ubjeđenja. angažovanje svih učesnika projekta. razvija empatiju sa učenicima. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. statistička obrada podataka. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. suzbijanje monometodizma. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. Teme: 1. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. empirijska i racionalna). socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. povezivanje teorijskog i praktičnog. da bude dio tima.

Termin realizacije jednog seminara: 29. godine. oktobar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 119 .

prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Učenje učenja 5. skice. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka.. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . mjerenje i vrednovanje znanja 10. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti.b. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Izrada modela 21. Troslojni model pamćenja i učenja 8. . informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. dr Nada Šakotić i doc. Metakognitivne vještine 18.. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. Kognitivne mape 15. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika.). Proces zaboravljanja 13. ovladavanje nekim mnemotehnikama. Dijagrami. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Teme: 1. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. skice. razvijanje vještina učenja. i razvijanje metakognitivnih vještina.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Učenička postignuća 11. Mnemotehnike 12. Podučavanje 2. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Praćenje. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. Venovi i drugi dijagrami. dr Dijana Vučković. osposobljavanje za uvažavanje. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. Danila Bojovića b. Nivoi znanja 9. Vođenja bilježaka na nastavi 19.. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. doc. Stilovi i vrste učenja 7. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Smisleno učenje Autori: doc. podržavanje i razvoj stilova učenja. Strategije učenja 17. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva.

Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). marta 2012. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: od 25. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 121 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2. Vaka Đurovića b.b. aprila 2012.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. kreativnost. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. do 22. Podgorica E-mail: cso. rješavanje konflikata. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. srednjim stručnim školama i gimnazijama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. Teme: 1.gov. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. inventivnost. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Volonterizam (pojam. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. godine. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Aleksandra Gligorović.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. Termin realizacije jednog seminara: od 19.garic@cso. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87.

128 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. februar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 24. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. Formiranje reusursnog centra učenja 8. Berane E-mail: gimpm@t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Timski rad – ključ uspjeha 5. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6.me Broj telefona: 051-230-104. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. i 25. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. svetog Save 25. Teme: 1. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. Termin realizacije jednog seminara: od 3. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. psihološki. Teme: 1. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). kreativne sposobnosti nastavnika. godine. individualni rad. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika.com Broj telefona: 030-341-195. poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Zavod za školstvo Crna Gora 129 . Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. pedagoški) za vođenje portfolija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. prezentacije. grupni rad. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. decembra 2011. diskusije i nacrti.

Budva E-mail: lealonza@t-com. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). I proleterske b. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Komunikativne aktivnosti 2. Organizacija rada u učionici 3. Profil i karakteristike učenika 4. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul.me Broj telefona: 033-451-208. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. Grupisanje i oblici interakcije..b. autonomija učenika i samostalno učenje. Termin realizacije jednog seminara: 26. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole.

I proleterske b.me Broj telefona: 033-451-208. Termin realizacije jednog seminara: 9. stilovi učenja. godine. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. ispravljanje grešaka. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ul. Budva E-mail: lealonza@t-com. mart 2011. referentni izvori.b. nastavni ciljevi. nastavna pomagala. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. davanje povratne informacije i evaluacija. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91.. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Teme koje se obrađuju: motivacija. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). autonomija učenika i samostalno učenje. i 10. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. dopunski materijal.

novembra 2011. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. razvoj kritičkog mišljenja. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: od 12. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5.. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka.b. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). veoma bitnih za razvoj ličnosti. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. pedagozi. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. samovrednovanje. kao što su samopouzdanje. ali i života u školi uopšte. vršnjacima. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. pomoćnici direktora škola i direktori škola. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b.. godine. psiholozi. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2. spremnost za timski rad. učenju i nastavnicima. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama.

Steele. tolerancije. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa.. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L. sticanje komunikativnih vještina. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. razmjenu iskustva i učenja od kolega. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. dr Charles Temple. otkrivanje prethodnih znanja. razvijanje spremnosti za saradnju. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. odlučivanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica Broj telefona: 020-248-668. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju.co. Meredith. osposobljavanje za zauzimanje stava. Teme: 1.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa.. uvjerenja. Dr Kurtis S. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. doživljaja i iskustava. slušanje. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece.

praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Slobodana Škerovića 86. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. novembar 2011. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). i 25. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. razvijanje vještina u radu sa djecom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Teme: I dan 1. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. godine. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. inetraktivne metode. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. Termin realizacije jednog seminara: 24. Zavod za školstvo Crna Gora 134 .

dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). diskusija. : Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. Jovanović Maše”. Obuka je interaktivnog tipa. 3. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. januar 2012. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Termin realizacije jednog seminara: 28. 2. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Budva E-mail: nikiva@t-com.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Teme 1.

mini-lekcije. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. pojedinačne i grupne prezentacije. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. igre uloga. i saradnja. Metode i tehnike rada: radionice. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. januar 2012. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. rad u parovima. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. simultana individualna aktivnost. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. godine. 9. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika). akvarijum. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. Podgorica E-mail: elvira. i 27. 136 Zavod za školstvo Crna Gora . 7. 26. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). grupne diskusije. 6. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. 2. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). 8. prezentacije. Teme 1. Termin realizacije jednog seminara: 25. kreativni. odnosno stilova učenja svakog učenika. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede.hb@forum-mne. studije slučaja. 4. 5. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju.com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika.

4.bajkovic@gmail. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. u procesu učenja/nastave. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. 5. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). februar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. Jovana Tomaševića 16/6. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 2. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul.com Broj telefona: 067-588-919. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. i 4. Zavod za školstvo Crna Gora 137 . Teme 1. 3. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). Bar E-mail: r. kako nastavničkih tako i učeničkih.

ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). 138 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. Termin realizacije jednog seminara: 26. april 2012. 3. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. diskusija. godine. Teme : 1. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). 4. 2.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Budva E-mail: nikiva@t-com.

Teme 1. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. oktobar 2011. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. 4. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. Broj faksa: 020-248-668. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. Ciljna grupa: nastavnici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. 3.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. Zavod za školstvo Crna Gora 139 .me Broj telefona: 069-029-551. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: katarinat@t-com. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 15. godine. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. dr Biljana Maslovarić i doc.

dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. godine. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. 2. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa: nastavnici. Termin realizacije jednog seminara: 24. Teme 1. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. 5. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. 4. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. dr Biljana Maslovarić i doc. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem. mart 2012.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. i namjerna individualizacija nastavnog procesa.

8. djece i osoblja škole. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. moji uzori. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . simuliranje životnih situacija. socijalne). igranje uloga.. savjetovanja roditelja. Od 2003. Možemo se upoznati još bolje! 2.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. inicijativnost itd.). Kako sve mogu da kažem NE? 9.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). Dragan Laušević.. Teme: 1. Moje vrijednosti. godine. traženje i pružanje pomoći. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). 11. duvan! 7. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. Većina mladih ne koristi droge. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore.. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). 3. unapređivanje vještina vođenja grupe.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. Zdravlje je. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. emocionalne. odlučivanje u rizičnim situacijama.. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života.. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. praktične vježbe – istraživanje. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. Zašto se postaje narkoman? 6. kontrola osjećanja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. alkohol. mr sci. Da li su reklame istinite? 10. Kada me nagovaraju . Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. pitanja i diskusija učesnika.

142 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 3. decembra 2011. godine.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Primjeri restitucije 11. godine. oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 143 . Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. Restitucija 10. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Nasilje i vrste nasilja u školi 4. Upoznavanje i integracija grupe. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. Slobodana Škerovića 86. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. Termin realizacije jednog seminara: 8. Teme: 1.me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Disciplinovanje 9. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Posljedice koje smišlja dijete 12.

krivokapic@forum-mne. Metode i tehnike rada: radionice. studije slučaja. Uloga percepcije u konfliktu 9. simultana individualna aktivnost. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. mini-lekcije. Kako raditi sa teškim temama 7. Podgorica E-mail: tamara. grupne diskusije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. stavovima i vrijednostima. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. Putem obuke. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. igre uloga. pojedinačne i grupne prezentacije. bratstva i jedinstva 4.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. maj 2012. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. Misli. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Takođe. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. Kreativne metode transformacije konflikta 6. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. akvarijum. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. godine. rad u parovima. prezentacije. Teme: 1. rad na konfliktima i prihvatanju razlika.

godine. Termin realizacije jednog seminara: od 22. odnosno zanimanja. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. realni susreti i odlučivanje.). Teme: 1. uprava škole. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). informisanje o postojećim školama i zanimanjima. oktobra 2011. vrijednosnih orijentacija).. Podgorica E-mail: uros. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. nastavnici. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. ukupno 80 sati).zekovic@gtz. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). Bregalnička 7. interesovanja.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. Centar za stručno obrazovanje. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. roditelji. šira zajednica. 2. tj. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. Zavod za zapošljavanje.. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). 4. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . stručne službe. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. psiholozi. roditelji. pedagozi. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). 3.

Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. Teme: 1. plenum. grupni rad. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). nacionalnih i međunarodnih projekata). realizacija lokalnih. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. godine. Važnost saradnje. nacionalnom i međunarodnom nivou. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. Termin realizacije jednog seminara: 26. grupne diskusije. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. bujica ideja). radu u paru. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. kreativni način izražavanja. stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. davanje i primanje povratne informacije. igra uloga. novembar 2011.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. Uloge u konfliktnim situacijama 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. davanje i primanje povratne informacije. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. pojedinačne i grupne prezentacije. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . kooperativno učenje. power point prezentacija. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105.

mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje.co. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. strateško i akciono planiranje. spoljni saradnici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. rukovođenje. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. i zastupanje. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. nastavnici razredne i predmetne nastave. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. pedagozi. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. vještine komunikacije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. učenici. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. prezentovanje. implementiranje i upravljanje različitim programima. formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. rukovođenje. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. psiholozi. rukovođenja i odlučivanja u timu. dr Saša Milić. roditelji. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. reforme i razvoja obrazovne institucije. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. dr Linda Lee i prof. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . konstruktivni pristup problemima i konfliktima. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. partnerska komunikacija. vještine planiranja. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. vještine upravljanja. direktori).

48 sati). u okviru navedenog programa. prezentovanje. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. lobiranja i pregovaranje. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. 148 Zavod za školstvo Crna Gora . i akciono i strateško planiranje. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke.

Podgorica E-mail: sasam@pccg. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). nastavnici predškolskog vaspitanja. Teme: 1. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. prezentacije. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Uvod u mentorstvo 2. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. 27. mini-lekcije. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. dr Saša Milić i doc. Metode i tehnike rada: radionice.co. u okviru navedenog programa. okotbar 2012. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. principima učenja odraslih i stilovima učenja. Mentorski proces 5. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). Učenje odraslih i mentorstvo 3. 26. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). godine. i 28. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Mentorstvo Autori: prof. igre uloga itd. psiholozi. Termin realizacije jednog seminara: 25. Mentorske uloge i stilovi 6. tj. debate.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. pedagozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.

moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. Podgorica E-mail: sasam@pccg. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). mini-lekcije. različitih oblika komunikacije. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. Teme: 1. nastavnici predškolskog vaspitanja. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. igre uloga itd. dr Saša Milić i doc. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. defektolozi i visokoškolski nastavnici.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . kongresi. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Trening za trenere Autori: prof. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. konferencije itd. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. debate. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108.). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. trening-strategija. u okviru navedenog programa. Metode i tehnike rada: radionice. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3.co. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. Metode interaktivnog treninga 4. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. prezentacije. psiholozi. pedagozi. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. i slično. Vještine. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Timski rad trenera 6. u procese stručnog usavršavanja nastavnika.

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. do 19. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika.b. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). septembar”. uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. Power. Božidara Žugića b. Internet. Excel. Termin realizacije jednog seminara: od 16. godine. januara 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Point. Word. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti.septembar@t-com. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. Explorer). septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17.me Broj telefona: 052-361-336. Ciljna grupa: nastavnici. Žabljak E-mail: 17.

o. donošenje odluka. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Ciljna grupa: nastavni kadar. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. inovativnost i liderstvo.o.. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. Menadžment obrazovnih institucija 2. godine. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 11.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Teme: 1.b.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. menadžment obrazovnih institucija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Cetinjski put b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. novembar 2011. 152 Zavod za školstvo Crna Gora . planiranje. i 12.

Tim. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. Berane E-mail: gimpm@t-com. Metode i tehnike rada: predavanja. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ljudski resursi 2. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”.me Broj telefona: 051-230-104. Ul. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Motivacija 3. prezentacije i radionice. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. Teme: 1. oktobar 2011. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. svetog Save 25. godine. timski rad 4. Termin realizacije jednog seminara: 8. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

posmatranje. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Planiranje u osnovnoj školi 3. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.b. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc. dr Tatjana Novović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. i timski rad vaspitača i učitelja. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. praćenje. komunikacija i sloboda izbora.

me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. Podgorica E-mail: slobodan. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3.jerkov@zzs. razmjena iskustava. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.) 6. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. mišljenja.... 158 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul..b.gov. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. razmjena iskustava. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. mišljenja. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. Vaka Đurovića b. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. Teme: 1.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114.gov. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja.vuljaj @zzs. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece.me Broj telefona: 020-408-946. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. posmatranje. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Podgorica E-mail: fran.

Sticanje samopuzdanja 12. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena... Podgorica E-mail: pero. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Korisno–štetno. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11..b. Ovo sam ja. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115. Zdrav sam kada sam.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. 3. Prevencija povreda – bezbjednost 9. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. Teme: 1. Carstvo – drugarstvo 4.me Broj telefona: 020-408-923. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. to neću.vuksanovic@zzs. 10. 2.. Put do pravilne ishrane 7. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika. emotivnih..gov.. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. To hoću. Jedan moj dan.. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. Vaka Đurovića b... povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8.. 5. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje. 6.

Teme: 1. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. način prikupljanja i čuvanja 3. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. razmjenjivanje iskustava o tome kada. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. znanja. Izvori podataka o djeci. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. kompetentnosti. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). analiza iskustva i prakse. šta i kako posmatramo. komplementarnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom.. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević.b. gdje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b.me Broj telefona: 050-432-870. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . poštovanju i demokratskoj proceduri). Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.

vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Teme: 1. Vaka Đurovića b.novovic@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. 162 Zavod za školstvo Crna Gora .. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. Restitucija i primjeri restitucije 8.gov.b. Disciplinovanje 7. Posljedice koje smišlja dijete 9. Podgorica E-mail: radoje. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3.

Zemljište. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. eko-filmovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. eko-izleti. uređenje centra za ekološke aktivnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. eko-eksperimenti. eko-zadaci. eko-akcije. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-pjesme. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović.. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati). izrada različitih sredstava. vazduh i njihova zaštita 3. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. zaštite životne sredine i održivog razvoja. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti.me Broj telefona: 067-607-897. Vaka Đurovića b. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. ekoradionice. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. Energija i njena pravilna upotreba 5. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . eko-aktivnosti. eko-istraživanja. voda..b. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti.

me Broj telefona: 020-408-919. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje. Teme: 1. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. a šta ne može da uradi. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. funkcionalne. jačanja zdravlja i održavanja higijene. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 164 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. odnosno šta je ispod. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. Podgorica E-mail: miodrag. a šta iznad njegovih sposobnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu.brajkovic@zzs. morfološke. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina.gov. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. pitanja i diskusije učesnika seminara.

vuksanovic@zzs. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. Podgorica E-mail: pero. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. srednja i starija uzrasna grupa djece).b. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. specifične. Vaka Đurovića. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena.. kompleksne). planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti. b.gov.me Broj telefona: 020-408-923. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Teme: 1. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). osim životnim praktično-spontanim aktivnostima.

analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu. dr Snežana Grbović. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870.. 166 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 050-432-870. 040-212-552. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. zeljkoko@t-com. i timski rad.me. Vaka Đurovića b. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikacija. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. Teorijske osnove kurikuluma 2. Planiranje 4. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Predmetni programi 3. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. Planiranje i ocjenjivanje 4. Teorijske osnove kurikuluma 2. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul. sloboda izbora i odgovornost.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Teme: Razredna nastava 1. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. 040-212-552. Predmetni programi 3. gsnezana@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121.me.

Podgorica E-mail: dusanka. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3.b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Učenje putem čitanja 6.popovic@zzs. Vrste. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 167 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). Vaka Đurovića b. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4.

timski rad. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. dr Tatjana Novović. 168 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. unapređenje posmatranja. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Podgorica E-mail: miodragv@mn. i sloboda izbora i odgovornost. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). formativno. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno.b. Vaka Đurovića b.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1.. sumativno ocjenjivanje) 2. Zorica Minić.

kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Vidoje Šćepanović.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Koviljka Teodorović. mr Vesna Bulatović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. Teme: 1. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Dragan Berilažić. dr Dušanka Popović. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. dr Lidija Srefanović-Kaljaj.gov. Podgorica E-mail: natasa. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Nermin Hajdarpašić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. Zavod za školstvo Crna Gora 169 . usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Radomir Sušić.gazivoda@zzs. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Petar Špadijer. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Radovan Popović. mr Ljiljana Subotić. Nada Maras. dr Snežana Grbović. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5.b.. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi. eksterna i interna provjera znanja i testovi.

Nikole Đurkovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Mirjana Đukanović. Nastava slušanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. govora. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. čitanja i pisanja 4. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Komunikativna nastava jezika 5. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Milovan Đukanović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.b. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Ivana Vukićević. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati).. Fadila Kajević. Lea Lonza. Nastava gramatike 6.

b. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. izrada individualnog obrazovnog plana. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Ciljne grupe: nastavnici. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc.. Ranka Božović. poboljšati kvalitet nastave. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Komunikacija sa djecom 17.. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. dokumenta i zakoni 5. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Strategija za IO. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. pedagozi. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana. Vesna Dimitrijević. dr Nada Šakotić. partnerstvo i timski rad. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Partnerstvo sa roditeljima 20. dr Tatjana Novović.) 23. Problematično ponašanje (I dio) 21. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1. Evaluacija 13. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2. metode rada sa svom djecom. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Pravo na različitost 4.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prenijeti znanje kolegama.

I dio 6. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. a napredni program – dva dana (14 sati). Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. II dio 7. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Timski rad i uloge u timu (Balbijev test).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1.

Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. mr Zoran Lalović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. Teorijske osnove savremene nastave 3. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem. Savremeni oblici i metode rada II 5. II varijanta dva i po dana (20 sati). nastavnici i stručni saradnici. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati). primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 020-408-931. Savremeni oblici i metode rada I 4. Podgorica E-mail: dusanka.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. doc. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. dr Tatjana Novović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. Teme: 1.gov. Popović. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma. Inkluzivno obrazovanje 6. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika).b. Zavod za školstvo Crna Gora 173 .popovic@zzs. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Saradnja porodice i škole 7.

analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa). razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7.me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. otvoreni i zatvoreni kurikulum. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. autonomija škole i nastavnika 3.b. Teme: 1. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. Nikole Đurkovića b. konzistentnost kurikuluma. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6.. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. ciljno planiranje i razvojno planiranje. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. definisanje uzroka i rješenja problema) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). komunikacijske vještine. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi. sa učenicima. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. Tivat E-mail: lalovici@t-com. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). sloboda izbora i odgovornost.

ja i drugi 2.. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. Stavovi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). Identitet (lični i kolektivni). razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. Vaka Đurovića b. Ljudska i dječja prava. dijalog. Moduli: 1. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. vođenje časa i primjena savremenih metoda. i sloboda izbora i odgovornost. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Demokratija i obrazovanje. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1.kascelan@zzs. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. Podgorica E-mail: vidosava.gov. evropske vrijednosti u obrazovanju 5.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129.

Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti.b. regiji i državi. Šta je kultura 2. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. princip poštovanja različitosti 4.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. Vaka Đurovića b. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. izrada projekata 7. ali i višednevni. Teme: 1. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. interkulturalnost.Podgorica E-mail: vidosava. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Multikulturalnost. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.kascelan@zzs.

b. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom.me dragoje. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje.djokic@iccg. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi.gov. Podgorica E-mail: radovan. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja.co. podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). nastavnici istorije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. 069-093-017.djordjevic@zzs.me.popovic@zzs.gov. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. Teme: 1. na taj način. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131.me Broj telefona: 067-654-110. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. analiza postojeće nastavne prakse. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. jasmina. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4. Cljna grupa: gimnazijama. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 177 . razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. Očevidac. Vaka Đurovića b.b. ratu i miru. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. kampovi. Sankcionisanje kršenja MHP 9. humanitarne organizacije 2. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Slobodanka Žižić. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. dr Ivana Jelić. obnavljanje porodičnih veza) 10.gov. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. Kodeksi tokom vremena 7. istraživanje humanitarnog prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. Posmatrači i šta mogu da učine 3. Podgorica E-mail: vidosava. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Teme: 1.kascelan@zzs. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice. Osnovna pravila MHP.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. 178 Zavod za školstvo Crna Gora .. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Alati za prezentacije 7. Vaka Đurovića b. Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata). Alati za tabelarni račun 6.bulatovic@zzs. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Podgorica E-mail: vesna. Alati za obradu teksta 5. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. Operativni sistemi 4. mr Goran Šuković. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta. Elektronska pošta 9.b.. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Korišćenje globalne Internetove mreže 8.gov. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Zavod za školstvo Crna Gora 179 .me Broj telefona: 020-408-936.

sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. Željko Jaredić. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. odnosno tehnikama. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. Radomir Sušić. biologija. Vidoje Šćepanović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. dr Slobodan Jerkov. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. dr Snežana Grbović. matematika. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . Almir Martinović. hemija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. dr Dušanka Popović. muzička kultura i fizika). Ljuba Samardžić. Radovan Popović.me Broj telefona: 069-093-016. mr Jasmina Đorđević. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. geografija. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. tj. Teme: 1. Karađorđeva 4. prilagođavanje predmetu koji predaju. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). likovna kultura. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. mr Blaženka Petričević. Marko Mrvaljević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece.

disortografija. prirode i društva. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. disleksija) 7. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena.b. informisanje o skali procjene. muzička kultura i fizičko vaspitanje. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja.djordjevic@zzs. Mapa razvoja djeteta 5. Inkluzivni pokret 2. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. Podgorica E-mail: jasmina.. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. priroda i društvo. likovna kultura. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. Skala procjene 11. Teme: 1. IOP 13. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. likovne kulture. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. dispraksija) 9. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. matematike. matematika. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. Posmatranje i procjenjivanje 10. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. Kombinovane smetnje I (disgrafija. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. Vaka Đurovića b. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . Teorije o mentalnoj ometenosti 6.gov.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

Metodska uputstva – likovna kultura 15. Metodska uputstva – muzička kultura 17. Specifične poteškoće u učenju 22. Metodska uputstva – matematika 16. Autizam 21. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. 182 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19.

Teme: 1. medijacija u konfliktima. Stilovi rješavanja konflikata 5. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. Zavod za školstvo Crna Gora 183 . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik.cicmil@zzs. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem. Komunikacijske vještine 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine. Podgorica E-mail: vojin. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4.gov. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe.b. Promjene pozicije u konfliktu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Rješavanje konflikata u grupi 8. Vaka Đurovića b. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Kooperativna komunikacija 3.me Broj telefona: 020-408-916.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada..

Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. 184 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Teme: I dan 1. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Pokazni časovi nastavnika 3. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Pokazni časovi autora 4. Priprema za čas muzičke kulture 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Tonalne osnove muzičkog folklora 3. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Rad sa muzičkim ansamblima 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Rad sa muzičkim instrumentom 3.gov. Svetozara Markovića 26. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Podgorica E-mail: slobodan. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2.jerkov@zzs.

i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. matematička pismenost i naučna pismenost.me Broj telefona: 060-093-014. razumijevanje i primjena različitih metoda. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. Vaka Đurovića b.b.. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. pedagozi i psiholozi. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. Zavod za školstvo Crna Gora 185 . individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. Teme: 1.vuceljic@zzs.gov. Podgorica E-mail: miodrag.

Vaka Đurovića b. Teme: 1. Podgorica E-mail: natasa. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece.b. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul.gazivoda@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne.me Broj telefona: 020-408-941. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. 186 Zavod za školstvo Crna Gora .. Darovitost i osobine darovite djece 2. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.me Broj telefona: 020-408-930. Podgorica E-mail: nadja. Planiranje 2. Ocjenjivanje 4. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju.gov. Timski rad 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema.. organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.lutersek@zzs. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa).

Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja.vuceljic@zzs. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. dr Tatjana Novović. Osnovni koncepti (znanje.. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. Teme: 1. Tehnike ocjenjivanja 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja.gov.me Broj telefona: 020-408-940. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. stavovi. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. vještine. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. Miodrag Vučeljić i doc. psiholozi.b. pedagozi. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. 188 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. Vaka Đurovića b. razumijevanje. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. kompetencije) 2. Podgorica E-mail: miodrag. pomoćnici direktora i direktori. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.

Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. dr Olivera Mijanović. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. . informisanje o nastavnom programu (ciljevi. dr Dragan Likić. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . dr Dragan Laušević. Slavica Vujović. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović. Vaka Đurovića b. Zdrava ishrana 5. dr Žarko Mićović. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. Teme: 1.novovic@zzs.b. Tatijana Mandić. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. Tamara Milić. tuberkuloze i malarije. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a.gov. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. dr Boban Mugoša. teme. dr Ljiljana Žižić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142.me Broj telefona: 020-408-979. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila.. pedagozi i psiholozi. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: radoje. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. sadržaj. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila. aktivnosti). Čovjekov odbrambeni sistem. Ciljna grupa: nastavnici biologije. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

Autonomija učenika i učenje učenja 5. ELP i savremena nastava stranih jezika 7. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. Teme: 1. ELP – struktura. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja.. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. ELP i CEF 2. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija. implementacija 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. Pedagoška funkcija ELP-a 4. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a.b. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. Samoprocjenivanje i refleksija 6. funkcije. Nikole Đurkovića b. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika.

Vuka Karadžića 3. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. refleksivni i kooperativni proces učenja. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. Teorijske osnove životne sredine 2. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. Takođe. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. iskustveni. fleksibilnost.com Broj telefona: 067-311-990. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. osjetljivost na problem). 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. Načela i principi održivog razvoja 3. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. Teme: Modul 1 1. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti.

Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 192 Zavod za školstvo Crna Gora .

gov. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. Vaka Đurovića b. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. Podgorica E-mail: nada.b. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu.. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama.zzs. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom.maras@.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije. debata o ponuđenim rešenjima. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. u vezi s tim. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama. Teme: 1. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 020-408-956. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. 194 Zavod za školstvo Crna Gora . Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2.b. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Podgorica E-mail: vidosava. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa).. timski rad.gov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. Analiza novih obrazovnih programa 4.kascelan@zzs. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.

timski rad. prof. Dajana Ševaljević. Stana – Sanja Kaluđerović. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). kooperativno učenje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave.gov. Slavica Vujović. Metode rada u nastavi Autori: prof. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. prof. Vaka Đurovića b. Zorica Minić. mr Jasmina Nikčević. Radovan Popović. Vidosava Kašćelan.kascelan@zzs. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. mr Zoran Lalović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ljuba Samardžić. mr Jasmina Đorđević. dr Drago Milošević. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. dr Radojica Marušić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi.b. prof. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika. Teme: 1. mr Božena Jelušić. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Podgorica E-mail: vidosava. dr Željko Jaćimović. Pojam i vrste metoda 3.. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . aktivna uloga učenika. Nada Maras.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Radomir Sušić. dr Goran Šuković. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Fadila Kajević. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. dr Siniša Stamatović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Eksterna provjera znanja (testovi znanja. Vaka Đurovića b. Slavica Vujović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Fadila Kajević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. Stana-Sanja Kaluđerović. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. Radomir Sušić. dr Goran Šuković. standardi znanja 3. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Radovan Popović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. Tatijana Čarapić. i samoocjenjivanje. eksterna i interna provjera znanja i testovi. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. maturski ispit) 4. Zorica Minić. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje.gov. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja.kascelan@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6.b. Teme: 1.. Tatjana Vujošević. mr Zoran Lalović. Maturski ispitni katalog 5. Milonja Ojdanić. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: vidosava. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Divna Paljević.

objektivnost u ocjenjivanju. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Anica Radan. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. Ocjenjivanje 7. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. komunikacijski pristup nastavi jezika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici.b.. čitanja i pisanja 3. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . govora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. Snežana Brajović. značaj podsticanja autonomije učenika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. Nikole Đurkovića b. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. Fadila Kajević. Planiranje 6. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nastava slušanja. Nastava gramatike i vokabulara 4. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Komunikacijska nastava jezika 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. analitički pristup procesu ocjenjivanja. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Teme: 1. efikasnije planiranje časa.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

7. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 4.me Broj telefona: 040-212-552. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. 8. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 3. Karađorđeva br 4. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić. 2. 6. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. dr Dušanka Popović.

gov. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. Svetlana Đurović. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.b. Teme: 1. vježbe i igre uloga. Organizacija i upravljanje 2. gimnazije i mješovite i stručne škole). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. Rajko Kosović. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155.kovacevic@ zzs. Ljubomir Kovačević i prof. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). i završni individualni rad. osnovne škole. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. Komunikacija u školi 4. Vaka Đurovića b. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc. Upravljanje promjenama 3. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja..me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. dr Dragan Bogojević. Planiranje i odlučivanje 6. Podgorica E-mail: ljubomir. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Zorica Minić.

izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).hajadrpasic@zzs. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 204 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: nermin. kreiranje „mape puta ka promjenama”. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora.b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. Kreiranje programa razvoja ustanove 4. sagledavanje ljudskih resursa.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Struktura programa razvoja ustanove 3. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. sagledavanje obrazovnih postignuća. Vaka Đurovića b. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi. sagledavanje uslova.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2.gov. Teme: 1.

Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Metodologija samoevaluacije 4. Radomir Sušić. Nikole Đurkovića b. pomoćnici direktora. Jasmina Vukašević. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Indikatori kvaliteta 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Nataša Vlahović. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. mr Ljiljana Subotić.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Teme: 1. Ciljne grupe: direktori. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Radoje Novović. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. mr Zoran Lalović.. posmatranje. Radovan Popović.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Ključne oblasti rada škole 2. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad.

Nastava i učenje 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. savjetnik. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. rukovođenje. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Kako uče odrasli 5. Promovisanje škole 7. emocionalna inteligencija. mr Zoran Lalović. regionalnom i državnom nivou). 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. 206 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 040-212-552. opservacija časa. analiza i interpretacija podataka 9. istraživač u nastavi). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. Nađa Luteršek.. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. viši savjetnik. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. u dva dijela). obavljati u školi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Razvoj tima 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. razumijevanje procesa učenja odraslih. Ranko Čabrilo. dr Ranko Šljivić. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. sposobnost podrške PRNŠ-a. Željko Korać. akciono istraživanje. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. prezentacija.5 sati. nakon dobijanja zvanja. partnerska komunikacija.5 sati. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. Miodrag Vučeljić. razvoj motivacije. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vesna Vučurović. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Teme: 1. zastupanje. razumijevanje strukture dobrog časa. Anđa Backović. upravljanje projektom. dr Dušanka Popović. Karađorđeva 4. mr Ljiljana Subotić. Ljubomir Kovačević. predstavljanje. kooperacija i saradnja u timu. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. pedagoška upotreba ICT-a. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. Dragutin Šćekić. Istraživanje. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. Upravljanje promjenama 3. akciono i strateško planiranje. Istraživanje i evaluacija 8. tako i šire (na lokalnom. i to prema zvanju nastavnika. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19.

pomoćnici direktora i direktori. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. Teme: 1. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. Nikole Đurkovića b.. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Tivat E-mail: suboticlj@t-com. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. pedagozi i psiholozi. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. Faze. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. lični plan). Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. nastavnike i školu u cjelini. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. mr Ljiljana Dimitrijević. pedagozi. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. Vidosava Kašćelan. razmatranje načina organizovanja obuke. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . pomoćnici direktora i direktori. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. planiranje i organizacija obuke. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. dizajniranje seminara kao cjeline. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. Uvod i kompetencije trenera 2. Vještine prezentovanja III. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. poznavanje načina na koje uče odrasli i. Teme: 1. psiholozi. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13.gov. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju.b. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Karakteristike učenja odraslih 6. povratna informacija) 10. organizacije odgovarajućih načina rada. Stilovi učenja 7. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. Evaluacija obuke 5. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. Vještine voditelja obuke/trenera 8. Podgorica E-mail: vidosava. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom.. IV. Vaka Đurovića b.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. i razmjena primjera dobre prakse. razmatranje principa učenja odraslih. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. u skladu sa tim. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. komunikacija i facilitacija.kascelan@zzs. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. Organizacija obuke 4. Izrada programa obuke 3. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. Facilitacija učenja 9. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. istraživanje stilova učenja. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke.

Zavod za školstvo Crna Gora 209 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. II varijanta – pet dana (40 sati). U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju.

integrisanje ICT-a u proces učenja. 210 Zavod za školstvo Crna Gora .b. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Teme: 1. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Internet kao resurs 9.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. Digitalna kompetencija 2. pedagozi i psiholozi. administraciji i komunikaciji.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. Obrazovni softver 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. ICT u nastavi 4. Komunikacija i umrežavanje 10.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Analiza postojeće prakse 2.gov. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 211 . Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. Podgorica E-mail: radoje. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Vaka Đurovića b. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. Teme: 1.. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.me Broj telefona: 067-527-085.b. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi.novovic@zzs. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. Principi učenja odraslih 3. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Uloge mentora 6. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Znanja i vještine mentora 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. Opserviranje časa 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Nikole Đurkovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. Teme: 1. Mentorski proces 5. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Teorije učenja 2.b. odnosno tri jednodnevna seminara.. opserviranje časa i davanje povratne informacije. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. pedagozi i psiholozi. 212 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zavod za školstvo 5. članica. predsjednica. Zavod za školstvo 4. dr Tatjana Novović. Inkluzija u srednjoj školi 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4.b. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. članica. dr Sanja Šubarić. mr Anton Gojčaj. razvoj kreativnosti. Univerzitet Crne Gore 2.gov. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa.zzs. Željko Korać. član. Hemija – savremeni pristup nastavi. član. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. doc. Vaka Đurovića b. Izborna nastava šaha (VII–IX). mr Dragica Kovačević. Univerzitet Crne Gore 3. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful