Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

...................... 22 9..... Obuka nastavnika za predmet evropske integracije..................................... 35 21......... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST............... 34 19.................................. Keramika – tradicija.......................................................................................... klasični i folklor ...................... Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ........... Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama .................. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti............................. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ...................... Debatni program 1 (osnovni formati debate) ........ Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole ... Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ........................ 27 14................................................................................................... 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST.......... 18 6...................... 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 ................................................................................. 38 24............................................. 34 20. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ...................................... 26 III DRUŠTVENE NAUKE........ 14 3............................................................................ 21 7.. Sportiko zmaj... Ples – savremeni..... 40 25..................................................... 15 4........ Rastimo uz ples ......... 24 11.... 44 27. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha ............................ Dramska i scenska pedagogija .... Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola.......................................................................................................................... korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja...................... 29 16........... 28 15...................................... umjetnost................. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ............ 17 5................................................ Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja ......................................... 36 22............................................................................. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi .... Dekupaž – radost stvaranja.......................................................... 23 10........................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ..................................... 20 II PRIRODNE NAUKE .......... 27 13....... 21 8....................................... 37 23.............................................................. Hemija – savremeni pristup nastavi............................................................................. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ................................. Od priče do scene ............. Razvoj vještina čitanja i pisanja ...... 25 12.................................................. 31 18............ 42 26.......... 30 17....... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija............................................. radost (osnovni program) ....................... 13 1................................... 13 2......................................................................................... Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića.......................................................................... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)...................................................

.................................... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji .... 94 64............................................................................ 54 33................................................................................................................... 67 43...... 72 46.................................................. 92 62.. 95 65.......... 74 47................ 78 51....... Omladinski parlament................................................... Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ............................................................................... Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore .................... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni........................................................................................................................ 93 63........ Mi............................. 69 44.......................... 53 32.. 90 60.... 86 57... 47 28.......... 71 45. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja .................... 81 53..... 51 31......... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ...... NTC sistem učenja ......... 60 37........................................... 76 49................... 96 VII METODIKA....... 84 56.................... 97 67................ građanin ........................................................... 78 50.............................................................razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja .......................... Učešće roditelja u životu škole .... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ............ Inkluzivno obrazovanje.. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova .............................. 57 35..................................... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) ...................................... Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ..... Kooperativno učenje .............. Obrazovanjem protiv predrasuda .... Ja... Interaktivna nastava ................... narod......................... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ..... 87 58. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ....................................................................................................................... 79 52............................................................. 97 66.............................................................................................................................. Demokratija i obrazovanje ............. Portidž metod rane stimulacije................. vrtićki i predškolski uzrast) ..........................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ......... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece .......... 59 36. 47 29.... 66 42..................................................................................................... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)................................................ Škola urbane ekologije .................................................. 75 48.............................................................................. Ljudska i dječja prava ................... Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja... 63 39............ 89 59................................................. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija ......................................... 49 30.............................................. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) .................................................................................................... 99 68............................................................... 65 41.................. 82 54........ Rad sa nadarenom djecom ........................................................................................ 91 61.................... Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama ...................................................................................... Ka inkluziji...................... Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ....... Indeks za inkluziju . Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta ................................................................... Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju . 56 34.................... Ka inkluziji u srednjem obrazovanju .......................................... Kako izgraditi odnose povjerenja.................................................. 83 55.. 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora .............................. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi............. Kultura ljudskih prava ......... 64 40... Prava djeteta – životne potrebe djeteta....................................................... Ka punoj inkluziji ..................................................... 61 38...................

.......................................... Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole.... 107.......................................... 77......................... 79............ Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ..... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast ................................................................. 111... Smisleno učenje ....... 109........................................................... Planiranje njege i VOR-a u jaslicama.................... 106......... Aktivno učenje/nastava ........................................... 72........... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture............................ IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE....... Kreativno rješavanje konflikata u učionici ......................... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ...................................... Škola u prirodi..... 81................................................................................................................ 97.... Kooperativno učenje u nastavi .... Učenje usmjereno na učenika . 104................ Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) .................. 102...... 86.......................... 71............................................ 76....................... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ............................................................... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa.......... Efektivna komunikacija u učionici ..................................................................... 92.......................................................................................................... Prevencija narkomanije u osnovnim školama ............................................................................................................................... 70.............. 105............................................... 89.................. 94.......................... 85..... Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti .................... Trening za trenere.................................... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom .. Komunikacijske vještine u nastavi ................... 75... 95.............................. 83........................................... Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika........ Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu... Primjena računara u nastavi . 100........ Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ................................ Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija................................. 74............................. Unapređenje škola – podrška razvoju škola.......................................... VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ........ 84.......................... 98...................... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) .............. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime .............................................. 88. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika.......... Problemsko učenje................................ Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja .... Primjena projekt-metode u nastavi........................................... Ključna kompetencija: učiti kako se uči ..................................................................... 93.......................................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)........... 96.. Osnovi rada na računaru .............. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ... 108...................... 82............... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)....................... Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja ................................................................................................................................................. Upotreba pitanja u nastavi/učenju..................... 87...............Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69................ 73............................................................................................................................... Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju .................................................................................... 80.................. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja........................................................................ 91.................................... 101......... Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ..... 90........................................ 99....................................... Mentorstvo............... 78. 110..................................................................................................................................... 103..

...... III i IV razredu gimnazije . 137................. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija ...... 120........................................... 123......................................................... 117............................................ Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ........................................................... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ..................... 152.............. 113........ Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I................. Vaspitač u osnovnoj školi ........................................................................ Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja........... 150................. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ........ 140.................... Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA............. 136..... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ................................. 121..... 131...................................... 142...... 118............................................................. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ..... 141...................... Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji ............ Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi ............................................ II........................ Metode rada u nastavi ...................... 130.................... 112.......................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ...... Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji.................... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ................ 138.............................. 145........................... 126........................................................ Zdravi stilovi života ...... Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ....................... Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama ...... 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE......... III GIMNAZIJA ................ II OSNOVNA ŠKOLA................................................ 144.................................................. 149......................... 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora ............................................ 132........... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)............. 124.................................. Interaktivne metode u nastavi ....................... Istraživanje humanitarnog prava ........................... 119......................... Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ..... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) ........................... 151........ Vrtić bez konflikata....... 125............................ Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi...................... Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi................................. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ....... Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole .............................................................. 115... 139.................................................. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja................................................. Neumjetnički tekst u nastavi jezika............................................................... Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama .... 128................. 133................................................... 147...................................................................... 146................................................... Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ........ Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole... 127........ 148.. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije .............................. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi .......................... 134................. 116........................................... 114......................... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj................ 135...................... 122................................................. Nadarena djeca – pedagoški izazov...... Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta..................................... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima ............................................. 129..... 143.....................

...................................................................... 201 154.. Pedagoška upotreba ICT-a . 162. 157............... 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ....................... 161.... 159......................... 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ....... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) ...................................... 160......................... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) ............................. 203 156.............. 203 155............... Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora........................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153........................................... Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama .................... Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?....... 163.. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ........... Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja...................................... Interaktivna obuka – program za trenere ............................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama ....................... 158........... Mentorstvo nastavniku pripravniku .............................................................................................................................................................

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. Zavod za školstvo Crna Gora 13 . komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. novembar 2011. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. rok za prijavu učesnika je 5. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2. Termin realizacije jednog seminara: 19. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

predmetima građansko vaspitanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Termin realizacije jednog seminara: 20. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). istorija. januar 2012. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. Teme: 1..me Broj telefona: 020-230-079. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. decembar 2011. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. 14 Zavod za školstvo Crna Gora .. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. rok prijave učesnika je 31. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. informisanje o disleksičnoj. metodskih postupaka i oblika rada. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. Danila Bojović b. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. komplementarnosti. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama.b. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. auditivnoj. na mogućnost rješavanja problema. motornoj. dr Nada Šakotić i doc. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. specijalnoj. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . Teme: 1. pomoću interaktivnog pristupa. poštovanju i demokratskoj proceduri). Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc.). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. ukazivanje na značaj auditivnih. lingvističke.). vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi.. primjena i promjena prakse). usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Različite vrste pisanja 4. doc. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). analitičko-sintetičke sposobnosti. Različite vrste čitanja 3.. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. kompetentnosti.. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. glasovna osjetljivost. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. analiza iskustva i prakse. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. znanja. dr Dijana Vučković. glasovna osviješćenost. kognitivistička itd. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti.

Jezičke disgrafije 20. grafikoni.. Disgrafičan rukopis 21. do 23. Termin realizacije jednog seminara: od 18.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. motorna disgrafija. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. oktobra 2011. mape uma. Auditivna disgrafija 19. godine. Nedostatak verbalnog pamćenja 11. Disortografija 22. Elementi disgrafije 15.. specijalna disgrafija 17.) 8. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Razvojna disgrafija 16. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Vizuelne disgrafije 18. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Disleksična disgrafija. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Upotreba udžbenika u nastavi 5. razmjena materijala i ideja. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Teme: 1. slušanja. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. 26. efikasnost u planiranju časa. određivanje ciljeva časa. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. Termin realizacije jednog seminara: 25.b. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama..me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola. izbori) 6. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. dnevno) 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. čitanja i pisanja 3. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. godine. motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. tj. i 27. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. Planiranje nastave (godišnje. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. Kolašin E-mail: gobra@t-com. Nastava govora. januar 2012. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. mjesečno. Zavod za školstvo Crna Gora 17 .

sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja.me Broj telefona: 069-616-160. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. Budva. ocjenjivanje. nastava. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. i 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. Stari grad 320. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. i 2. prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. virtuelna učionica. 5. forum. poruke). dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. i 4. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. preko Interneta (e-mail. Teme: 1. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . kalendar. i 6. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. Kotor E-mail: ivonaj@t-com.

sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. i 16.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i 10. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). i 14. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. i 12. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom).

marina@yahoo. Termin realizacije jednog seminara: 5. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. godine. Bijelo Polje E-mail: simovic. Teme: 1. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . novembar 2011. omladinska b.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4.

Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com.me. decembar 2011. godine. praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. snezanam@zuns.b. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu.me Broj telefona: 067-512-121. Metode i tehnike rada: prezentacija. predviđanje. 020-640-809. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. interaktivne radionice i diskusija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 067-579-100. desamalidzan@yahoo. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. eksperimentisanje.com. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. prateće radne sveske i priručnici). Termin realizacije jednog seminara: 10. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2.. oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). provjera. Teme: 1.

Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. predavanja i prezentacija. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. izložba.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. posteri. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Teme: 1. izrada prezentacija – Power Point. videomaterijal. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. 22 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Virpazar E-mail: aperov@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera.me Broj telefona: 030-711-050.

predavanja i prezentacije. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. tj. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama.me Broj telefona: 030-711-050. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. videomaterijal. posteri. Virpazar E-mail: aperov@t-com. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. Teme: 1. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. determinacija sakupljenog materijala. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. izložba. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. izrada terenske dokumentacije. izrada prezentacija – Power Point. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu.

. dr Slobodan Radonjić i prof. zaštita životne sredine i održivi razvoj. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. Teme: oblast ekologije. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. vještine. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. 24 Zavod za školstvo Crna Gora .b. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. ali i u vezi s principima održivog razvoja. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Ul. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno). odnosno tri sata dnevno. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. Džordža Vašingtona b.

vođenje debate i timski rad. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. buka. hemikalije) 3. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). transport. poljoprivreda. Teme: 1. prikupljanje. Komponente životne sredine (vazduh. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. analiziranje i prezentovanje podataka. formulisanje pitanja. voda. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. zemljište. naša planeta. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo.org Broj telefona: 20-210 226. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. industrija. zakiseljavanje. dr Kliment Minđov. Globalni izazovi (klimatske promjene. turizam) 4. ljudska prava. mora i okeani) 5. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. Termin realizacije jednog seminara: 5. Ljudske aktivnosti (energija. razvijanje kritičkog mišljenja. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ispitni centar Crne Gore. godine. biodiverzitet) 2. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. otpad. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. životna sredina i zdravlje. novembar 2011. šumarstvo. Vrijednosti (potrošačko društvo. uništavanje ozonskog omotača.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11.

Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. septembar”. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. Termin realizacije jednog seminara: 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. fizike i biologije. 26 Zavod za školstvo Crna Gora . saradnja. povećanje znanja i motivacije učenika. Ciljna grupa: nastavnici hemije. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. i 10. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. Savremene metode u nastavi 2. godine. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. mart 2012. Žabljak E-mail: 17. Hemija – savremeni pristup nastavi. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. bolja korelacija u nastavi.septembar@t-com..b. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). Teme: 1.me Broj telefona: 052-361-336.

prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. Metode u nastavi sociologije 3. Zavod za školstvo Crna Gora 27 . rad u timu. razumijevanje taksonomskih nivoa. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje. Teme: 1. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Branka Ćopića 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. kreiranje scenarija časa. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa.

Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: predavanja. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul.fetahovic@mps. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Teme: 1. grupni rad i interaktivne metode.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo.gov.. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evropa građana. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3.b. Crna Gora i Evropska unija 11. istorijata i nadležnosti institucija EU. Vaka Đurovića b. kvalitet življenja građana. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Podgorica E-mail: cazim. Institucija EU i njihove nadležnosti 5. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. objašnjenje ideje za nastanak EU.

objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. istorijata i nadležnosti institucija EU. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije.gov. grupni rad i interaktivne metode. radionice. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. Institucije EU i njihove nadležnosti 5.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. Jedinstveno tržište EU.fetahovic@mps. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. Teme: 1. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. Metoda i tehnike rada: predavanja. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Evropa građana. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7.

razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. recepcija. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. Teme: definicija i funkcija medija. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. januar 2012. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Termin realizacije jednog seminara: 24. 26. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. iskustva u implementaciji.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. posebno u nastavu jezika i književnosti. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. dubinske odlike kulture i forme represije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. godine. medijska poruka kao konstrukt.co. i 27. 25. predstavljanje nastavnih materijala. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. psihologije. medijska pismenost. manipulacija u medijima. rodni stereotipi. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. jezik medija. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova.doc. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Dragoljub – Duško Vuković. sociologije. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. filozofije i istorije. program su dopunili: mr Janko Ljumović. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina.

com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. štampani materijal. i sertifikat). 2. osvježenje. priručnik za nastavu. fasciklu. Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. Pojam. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. Zavod za školstvo Crna Gora 31 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. Teme: 1. 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal. Budva E-mail: krstovukovic@gmail. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). književnosti i psihologije). ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. video prezentacija i diskusija.b. 3. Metode i tehnike rada: radioničarski rad.. filozofije. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

2. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 4. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. 3. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. 4. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. razvoj samopuzdanja. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. 3. opažanja i pamćenja. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Teme: 1. 2. motivacije i kooperacije kod djece. dan 1. Mila Kilibarde 7. 32 Zavod za školstvo Crna Gora . pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. sticanje funkcionalnih znanja. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. mašte. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. radoznalosti. naročito darovitom. analiza radova. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. originalnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. a pokreće ga mašta.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. stvaralaštvo.dijalog. dan 1. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com.

(najmanje 25 učesnika). i 27.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). godine. Zavod za školstvo Crna Gora 33 . Termin realizacije jednog seminara: 26. bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. januar 2012.

domaći zadaci. opremanje. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. godine. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Bar E-mail: jpivim@t-com. Teme: 1. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). diskusije. edukacija roditelja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. izrada rekvizita. evidentiranje. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. izrada materijala. dokumentovanje. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. Termin realizacije jednog seminara: 28. i 29. prikazi i prezentacije i dr. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. simulacije aktivnosti. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. januar 2012. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. ažuriranje centra) 2. analizu. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga.

a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Bitni elementi metodike rada s loptom 5. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. stanja. Kooperativna aktivnost 2.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. Orijentaciono kretanje 7. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Podgorica. Milana Popovića 1. Preventivno vježbanje 3. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. rok prijave učesnika je 5. Teme: 1. Poligon. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. „staza sa preprekama”. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu.

Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Praćenje motoričkog znanja 4. identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. pedagozi i psiholozi. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. Termin realizacije jednog seminara: 14. Vrednovanje 6. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. vrednovanju i ocjenjivanju. 36 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. Plužinska 41. april 2012. Podgorica E-mail: nermin. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). godine. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul.hajdarpasic@zzs. formiranje i vođenje evidencije o praćenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. pomoćnici direktora i direktori. Teme: 1.

nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. Termin realizacije jednog seminara: 5. Nikšić E-mail: siki14@t-com. demonstracije i praktično vježbanje).b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). jačanje povjerenja u sebe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta.. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. Ples – savremeni. novembar 2011. diskusije. Teme: 1. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse.me Broj telefona: 069-463-462. godine. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. Savremeni ples 4. Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. Zavod za školstvo Crna Gora 37 . informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. Klasični ples 3.

Komunikacija 3. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. Jezik.). razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. žanr i stil 15. scenski pokret i govor. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. lukarstvo. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. video. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Improvizacija 8. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. autentičnost. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. Tijelo 13. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. priredbe. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Sukob 10. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. fizičke i psihofizičke radnje 11. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. Govorne.. recitali. Petar Pejaković Adresa: Ul. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. socijalizaciju. komunikacija. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. posebno.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23.com Broj telefona: 078-103-225. i proširivanje teorijskog i. Dramski tekst.. Rad na sebi 7. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora . igrokazi. Teme: 1. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. Govor i glas 12. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. Imaginacija 4. Lik 14. Radnja 9. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. osamostaljivanje. radnja – drama). Percepcija 5. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. Igra 2. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. V proleterske 17. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima.

i 20. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). januar 2012. društvena. kritika. Termin realizacije jednog seminara: 18. organizacijska.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . psihološka. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 19. produkcijska) 17. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. pedagoška. dramaturška. Antropologija scenskih umjetnosti 19. evaluacija 20. godine. menadžment. Etika. tehnološka.

Rad sa pločama (pravljenje ploča.atelje@gmail. Rad na točku (informisanje o principima rada. Sušenje – proces. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. Upoznavanje s materijalom 15. Mogućnosti: skica. lični doživljaj gline. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. ideja. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. isijecanje. umakanje. Sušenje – proces. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. nanošenje četkom 13. Bar E-mail: dekupaz. Biskvitiranje – proces. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. Rad „iz ruke”. podjela keramičkih proizvoda. Nanošenje glazure: polivanje. Keramika – tradicija. Nanošenje glazure: polivanje. moguće greške pri sušenju 6. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. Biskvitiranje – proces. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. „glistice” kao dekoracija) 4. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. pojam sinterovanja. tok. umjetnost. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. razvoj oblika na skici i kolu. rad oko i unutar modela) 5. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. funkcija i oblik. osnovne karakteristike gline. nanošenje četkom 8. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. tok. ideja i oblik) 10. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. umakanje. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. termički tretman. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora .

Biskvitiranje – proces. mart 2012. pojam sinterovanja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. tok. termički tretman. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). podjela keramičkih proizvoda. Zavod za školstvo Crna Gora 41 . nanošenje četkom 20. Nanošenje glazure: polivanje. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. godine. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. umakanje. Bušenje – proces. 24. i 25. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. Termin realizacije jednog seminara: 23.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17.

individualni i frontalni pristup.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. Odabir predmeta za rad. Odabir boja. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. efekat „kore drveta”. Osnovna tehnika dekupaža. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). fiksiranje 8. odabir motiva. Rad na staklenim površinama. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). reciklaža starih. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. „Shaby shic” tehnika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Rad na drvenim podlogama. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. nanošenje medijuma. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. sklapanje kompozicije boje i motiva.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Rad na gipsanim odlivcima. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). kompozicija boje i motiva 10. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. mogući problemi u radu 7. mogući problemi 5. Teme: I faza 1. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. rad na kartonskim podlogama. pravljenje kompozicije 4. pravljenje skice 3.atelje@gmail. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. efekat „ispucalosti”. način rada. Rad sa struktur-pastom 12. Rad na platnu. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Bar E-mail: dekupaz. tj. postupnost sušenja. „obrnuti efekat”. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Retrospektiva urađenog. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. fiksiranje motiva 9. medijuma. mogući problemi u radu 6. sklapanje kompozicije motiva. neupotrebljivih stvari.

i 6. Termin realizacije jednog seminara: 5. novembar 2011. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 43 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. o sadržaju igre. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . 22. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. plesni korak. projekcije realizovanih plesnih projekata. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). godine. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. Priprema za ples. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. inspiracije. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. Bar E-mail: dekupaz. i 23. april 2012. motivacija djece. držanje tijela) i plesnu koreografiju. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. Metode i tehnike rada: verbalna metoda.atelje@gmail. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava. oblici kretanja. osmjeh. Zapažanje ritma.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. Termin realizacije jednog seminara: 21. vizuelno-prostornom. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. formiranje plesne koreografije 7. Teme: 1.

Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. rad na sceni. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. emocija i duha. uma. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. pojedinačno.knezevic@gmail. sposobnost planiranja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. osvješćivanje. radmila.s. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. organizacije i realizacije.com. multimedijalna prezentacija. u paru i u malim i velikim grupama. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. demostracije. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. upoređivanje. 069-560-221. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. analiza tekstualnog materijala (priče). igra uloga. socijalni. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. umjetnička interpretacija testa. Prva proleterska 27/10. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. i umjetnička edukacija. kreativnost i darovitost. umjetničko vrednovanje. rad na sebi. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. sumiranje. koncentracije i samostalnosti u radu. dramatizacija teksta. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 .com Broj telefona: 068-460-221. analiza. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. na taj način. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. Teme: 1. podsticaj darovitosti i kreativnosti. od pojedinačnog ka opštem. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. interaktivna obuka. predavanje. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. medicinske sestre i stručni saradnici. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu.

46 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. i 17. decembar 2011. Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 16.

prezentacije. mini-lekcije. za ostalu djecu. pedagozi. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. edukacija nastavnika. defektolozi i visokoškolski nastavnici. psiholozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka). razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. Podgorica E-mail: sasam@pccg. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. za roditelje djece s posebnim potrebama. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. psiholozi. Metode i tehnike rada: radionice.). razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. igre uloga itd.co. ljekari. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori. defektolozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. fizioterapeuti itd. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. debate. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.

u okviru navedenog programa. Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. Posmatranje i procjenjivanje 4. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Podsticanje intelektualnog razvoja 10. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Podsticanje razvoja govora 9.

Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji. Roxane K. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. kulturnim i drugim razlikama. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. u ulozi asistenata. SAD) – Kirsten A. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. dr Saša Milić. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). Hansen. bez obzira na različito porijeklo. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. Zavod za školstvo Crna Gora 49 . romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika.co. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. Ciljne grupe: nastavnici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.

i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. individualizacija. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. kooperativne aktivnosti. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. učenje kroz projektno planiranje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. učenje kroz igru. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. principi i stilovi učenja. portfolio učenika. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. uticaj konteksta na posmatranje djece. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. U prvoj godini su tri seminara. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. vještine partnerske komunikacije. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. rad u timu. – III modul: dječji portfolio. evaluacija programa rada sa učenicima. u okviru navedenog programa. njegovanje romskog jezika i kulture. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. socijalno-emocionalni razvoj djece. – II modul: stvaranje zajednice. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. vrste dječjeg portfolija. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. podsticajna sredina za razvoj. tematsko planiranje. razvoj matematičkih pojmova.

Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. bez obzira na različito porijeklo. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. biljanam@pccg. razne tehnike grupnog i individualnog rada. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem.. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom.co. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Georgetown University Child Developement Center – USA. dr Saša Milić. Roxane K.. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku.me. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. kulturnim i drugim razlikama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. Hansen. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja.

– II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. individualizacija. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. podsticajna sredina za razvoj. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. vještine partnerske komunikacije. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. evaluacija programa rada sa djecom. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. dječje stvaralaštvo. kooperativne igre i aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. socijalno-emocionalni razvoj djece. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. i razvoj samopoštovanja kod djece. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). pedagozi i psiholozi. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. principi i stilovi učenja. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. učenje kroz otkrivanje. razvoj početnih matematičkih pojmova. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. rad u timu. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. učenje kroz igru. u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. vrste dječjeg portfolija. U prvoj godini su tri seminara. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. objašnjenje suštine dječjeg portfolija. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.

Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof. nastavnici predškolskog vaspitanja. Termin realizacije jednog seminara: 3. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. razvojnim specifičnostima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). razvojnim specifičnostima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. hipoaktivnom. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Metode i tehnike rada: radionice. godine. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. razvojnim specifičnostima. pedagozi. prezentacije. u okviru navedenog programa. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces.co. igre uloga itd. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. Hiperaktivnost kod djece 3. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Hipoaktivnost kod djece 4. psiholozi.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. decembar 2011. Agresivnost kod djece 5. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. mini-lekcije. tj. debate. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Teme: 1. i 4.

prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. III i IV razred. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. osnovni principi rada. Teme: 1. upis u školu slabovide i slijepe djece.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. slijepo dijete kao svako drugo dijete. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. posebnosti u radu s učenicima i principi rada. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. indvidualizacija. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. Mirjana Vučinić. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. Dragana Mijatović. i slično). stariji razredi) 3. redukacija i kompenzacija. autizam i hiperkinetički sindrom). klasifikacija oštećenja i učestalost. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). pamćenje. percepcija). klasifikacija tjelesnih smetnji. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. Suzana Koletić. PNS-a i hronične smetnje. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. Nataša Knežević. CNS-a. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. Ljiljana Krsmanović. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. disgrafija. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. definicija oštećenja vida.

Zavod za školstvo Crna Gora 55 . Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). pet dvodnevnih seminara. tj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. ciljevi za matematiku i maternji jezik. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. izjednačavanje mogućnosti. Ljudska prava 2.. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. 56 Zavod za školstvo Crna Gora . socijalni model pristupa hendikepu. simulacije itd. decembar 2011. Izjednačavanje mogućnosti 4.. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. rad u malim grupama.org Broj telefona: 020-623-734. Jezik i modeli pristupa hendikepu 3. inkluzivno obrazovanje. 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija.. Termin realizacije jednog seminara: 17. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Teme: 1. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala)..). prezentacije. načini pristupa djeci s hendikepom. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. Gojka Radonjića 85. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33.

razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta.. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. odgovarajućih načina rada. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. Karakteristike matematičkog pojma 3. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. dr Dijana Vučković i doc. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. Problemi računanja 9. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse.b. Danila Bojovića b. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. Teme: 1. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. dr Veselin Mićanović. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. doc. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. na osnovu toga. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike.

58 Zavod za školstvo Crna Gora . predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). decembra 2011. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. rok prijave učesnika je 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. do 18. sugestije. novembar 2011. Evaluacija. Termin realizacije jednog seminara: od 15. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. komentari. Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). a mjesto izvođenja – Podgorica. zavisno od opterećenja nastavnika. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. prezentacija upitnika prioriteta 8. nastavnici. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Lajović-Lalatović’’) 6. Pokazatelji (rad u grupama) 5. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 59 .me Broj telefona: 067-244-560. uprava škole i roditelji. partnerstvo i timski rad. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. Zmaj-Jovina b. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. upitnica) 7. Ciljne grupe: učenici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima.. psihološko-pedagoška služba.b. Indeks za inkluziju – metodologija 4. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. Podgorica E-mail: low@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 1. Inkluzivni pokret 3. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. oktobar 2011. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. Teme: 1. Pravo na različitost 2.

dr Nada Šakotić. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). godine. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Teme: 1. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. oktobar 2011. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Podsticanje kreativnosti 8. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Termin realizacije jednog seminara: 1. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Multipotencijalnost 3. Nadarenost 4. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. Gilfordov model 5. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Razvijanje multiple inteligencije 7. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . Gardnerov model 6. analiziranje načela i metode Glifordovog modela.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. mr Jasmina Đorđević i doc.

Teme: 1. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova). posmatranje. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Vlada Ćetkovića 11.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. Ciljna grupa: pedagozi. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. Značaj. Praćenje. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Podgorica E-mail: tabo@t-com. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i 10. novembar 2011. 62 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 9. godine.

Diskalkulija 8. Disleksija 5. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Izrada IROP-a. primarna reakcija. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. nastavnici razredne i predmetne nastave. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). pedagozi. Dislalija 7. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. komunikacija s roditeljima. osnove oligofrenopedagogije. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. 069-766-898. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Uvodna radionica – očekivanja 2. Teme: 1. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Disgrafija 6. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. godine. psiholozi i direktori škola i vrtića. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). timski rad. Nikole Ljubibratića 78. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.

osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. god. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. trener. Jo Birbek. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Termin realizacije seminara: 3. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. Problematično ponašanje 10. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Grafikon aktivnosti 9. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. motornih. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. i Mollie White. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. školski psiholog. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . dan 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. decembar 2011.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. i 4. Svetozara Markovića 32. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. dan 1. diskusije. grupni i individualni rad. Teme: 1. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2.

Prihvatanje različitosti 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. diskusija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. tokom zajedničkog rada. doc. Zavod za školstvo Crna Gora 65 . tj. godine. mart 2011. Teme: I modul 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. Izrada IROP-a – II dio 4. informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. Termin realizacije jednog seminara: 24. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. formiranje. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. razvojnih teškoća. Izrada IROP-a – I dio 3. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. dr Nada Šakotić. Inkluzivni pokret 2. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. dr Tatjana Novović. doc. Imlementacija na konkretnom primjeru 2.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. liste osobina prihvatljivog vaspitača.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. primjenu. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. Teme: 1.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. februar 2012. Podgorica.jpuljp@t-com. arhitekte Milana Popovica 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. dan 1. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. dan 1. Metode i tehnike rada: predavanja. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. godine. Termin realizacije jednog seminara: 4. šta treba da sadrži IROP. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. 66 Zavod za školstvo Crna Gora . Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. planiranje)? 3. stručnih saradnika škole i drugih institucija. Crna Gora E-mail: gojana. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. roditelja. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2.djuraskovic.

vježbe u grupi.v@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. integracija. Posebni i prilagođeni programi. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. inkluzija. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. Nikole Ljubibratića 78 . adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. prepoznavanje. adekvatne individualne vježbe na času. individualne vježbe na času 6.me. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. orijentaciona prognoza 4. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. segregacija. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. osnovne smjernice u tretiranju. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. do formiranja pojma broja). Teme: 1. Disgrafija – pojam. komunikacija sa roditeljima. dinamike i sadržaja. individualne vježbe na času. Dislalija – pojam. aktivnosti u grupi 5.me Broj telefona: O31-342-173. Diskalkulija – pojam. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. 069-094-364. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. timski rad. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 . prepoznavanje. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. prepoznavanje. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. pedagozi. osnove oligofrenopedagogije. psiholozi i direktori škola i vrtića. Disleksija – pojam. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. pravilna i aktivna opservacija. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. c. primarna reakcija. prepoznavanje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave.

i 23. Termin realizacije jednog seminara: 22. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobar 2011. godine. 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. pristup stimulacije. princeze Ksenije 6. personalni asistenti. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). pomoć nastavniku. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. rad u timu. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Teme: 1. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku).me@gmail. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. teški oblici autizma. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). Efekti primjene intezivne interakcije 3.interakcija. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. kratak pregled toka procesa učenja. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. formulari za sesije intenzivne interakcije. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. Podgorica E-mail: intenzivna. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja.

pregledanje i analiza videosnimaka. stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati). 70 Zavod za školstvo Crna Gora . Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije. Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4.

Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. fizioterapeuti).. jačanje samopuzdanja. samozbrinjavanja.interakcija. godine. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti.. savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. sređivanje stola nakon obroka. iznošenje vlastitog stava. verbalna i neverbalna komunikacija) 2.me@gmail. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. održavanje sredstava i pribora za rad) 4. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život.com Broj telefona: 067-400-169. princeze Ksenije 6. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. zdrava ishrana). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Budimir Mrdak. Podgorica E-mail: intenzivna. stručni saradnici. personalni asistenti. medicinsko osoblje (medicinske sestre.). Jelisavka Gavranić. socijalizacije. i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. Teme: 1. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). januar 2012. Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. 069-560-512. samostalno oblačenje i obuvanje. 24. upotreba pribora za stolom). Marina Vučeraković. sklapanje prijateljstva. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. Ciljne grupa: vaspitači. i 25. Termin realizacije jednog seminara: 23. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. Igor Tomić. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).

sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. Neurofiziologija učenja 2. stvaralaštvo. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. razvoj samopuzdanja. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete.com Broj telefona: 068-315-330. NTC sistem učenja . motivacije i kooperacije kod djece. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Mila Boškovića H/13. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. Bar E-mail: vujovic.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. sticanje funkcionalnih znanja. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. Tehnike učenja I 2. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. Tehnike memorije 3. radoznalosti. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. Tehnike memorije II II dan 1. Tehnike učenja. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. analiza radova. Teme: I dan 1.tanja@gmail. Funkcionalno razmišljanje 4. opažanja i pamćenja. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima). memorije. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. Tehnike učenja II 3.

i 17. Termin realizacije jednog seminara: 16. Zavod za školstvo Crna Gora 73 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. februar 2012. godine. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi).

Svjetlana Kovačević. Inkluzivni pokret 3.milic@mps. Predrasude 9. Aida Hakimi-Osmanbegović. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. Sonja Vasić. Partnerstvo sa roditeljima 5. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. i 25. Vaka Đurovića b. godine. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Servisi podrške i mape 8.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Podgorica E-mail: t. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama. mart 2012. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4.. Svetlana Dujović. Jadranka Radulović. Teme: 1. 74 Zavod za školstvo Crna Gora . Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti. 24. Marijana Bulatović.gov. kvaliteta sredine i životnih navika 7. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. zdravstvene i socijalne zaštite.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem.

Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. godine.. simboli. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. govor. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pedagozi. pisane riječi) 3. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. grupni rad.me. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. podjela časa na dionice. korišćenje različitih formi komunikacije.) 4. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. Optimalni kanali komunikacije (strategije. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. teškoće u komunikaciji i učenju. april 2012. osnovnih škola. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. rutine. facijalna ekspresija i govor tijela. aktivnosti. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). konkretni objekti kao znakovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47. jun”. Teme: 1. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. fotografije. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. 13. naja_kostic@hotmail. koraci. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. Termin realizacije jednog seminara: 12. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. ciljevi) 5. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. defektolozi) predškolskih ustanova. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. sistem razmjene simbola i slika. i 14. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com.

medicinske sestre i stručni saradnici. Bar E-mail: dekupaz. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. regresija). naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. i 26. Termin realizacije jednog seminara: 24.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. 76 Zavod za školstvo Crna Gora .com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju.atelje@gmail. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. februar 2012. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i grupni i individualni pristup. 25. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika.

Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nikole Tesle b. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja.pravo na različitost 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. IROP – I dio II dan 1. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . Problematično ponašanje – II dio 4. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. IROP (izrada)– II dio 2. osposobljavanje za izradu IOP-a. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).b. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. Termin realizacije jednog seminara: 16. Razvojne smetnje i teškoće 3. godine.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. mart 2012. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. i 17. Inkluzivni pokret. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. Nikšić E-mail: jack21@t-com. Problematično ponašanje – I dio 3.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: I dan 1. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju.

Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). dr Dawn Tankersley. i 30. januar 2011. multikulturno i transformaciono obrazovanje. Dakle.co. Termin realizacije jednog seminara: 29. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. fotografija. izgradnja zajednica.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Alma Flor Ada i F. osnaživanje ličnog identiteta. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. i 31. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. prof. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Teme: 1. dr Nancy Jean Smith. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. Ukupno. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. godine. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. korišćenje priča. u okviru navedenog programa. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. artefakata) 3. slavljenje ljudskih kvaliteta. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.

zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Dakle. Identifikacija (tri kulture) 4. problematizacija. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. reci javno) 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. važnost konteksta) 3. Od oglašavanja do djelanja 11. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. prof. tako i institucionalnu). Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. domeni funkcionisanja. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. Ukupno. dr Nancy Jean Smith. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. kao i oblike u kojima se javlja opresija. konstruktivističko slušanje) 5. očekivanja. dr Suzan Rona.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. Teme: I modul 1. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. priča o imenu) 2. Ciljne grupe: nastavnici. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. dijalog kao proces) 10. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof.co. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. Norme i očekivanja 2.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. ishodi. etiketiranje) 6. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje.

trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. i 27. godine. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Društvena klasa 9. Na prvom. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. mart 2012. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. dok se na drugom. 28. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. DEI model (tri fotografije. u okviru navedenog programa. i 29. Termin realizacije jednog seminara: 28. 80 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. i 30. primjena DEI modela) 4. O opresiji 11. Interkulturna osjetljivost 8. koji traju šest dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. i 29 april 2012. Ukupan efektivni rad traje 36 sati.

Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu. vođenje projekta. organizovanje timskog rada. narod. prezentacija portfolija na nivou škole. Ukupno. Danila Bojovića b.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. godine. novembar 2011. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . i direktori osnovnih škola i gimnazija. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. Mi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Ja. Termin realizacije jednog seminara: 19. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. opštine. rad sa učenicima – 18 sati.. Teme: 1. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). regije i države. Plan akcije za rješavanje problema 7.. program traje pet mjeseci. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. gimnazija i srednjih stručnih škola.. Pojam javna politika 2.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. istraživanje i rješavanje problema. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo.

24 radionice – ukupno 48 sati). Azra Jasović.. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. Odnosi povjerenja u školi. psiholozi. društvu. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. roditelji. Prava i obaveze mladih u porodici 7.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Jovana Ćetkovića 14..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53. 82 Zavod za školstvo Crna Gora . i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. uprava škole. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. nastavnici. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. Prava i obaveze učenika u školi 6.. novembar 2011. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. Saradnja između škole i porodice 8. Termin realizacije jednog seminara: 19. Ciljne grupe: nastavnici. 4. Radmila Đerković. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. porodici.. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. Poštovanje dječjih prava 9. roditelji.) 2.

Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. Zavod za školstvo Crna Gora 83 . Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. godine. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje.b. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba. koju treba zadovoljiti na otpimalan način.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. Termin realizacije jednog seminara: 25. već kooprerativnim učenjem. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. Nikšić E-mail: liberom@t-com. ali i ostalih. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. Danila Bojović b. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. stablo ljudskih prava) 3. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). Teme: 1. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici.. nacionalni identitet i globalizacija) 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. novembar 2011. stvaranje i poštovanje pravila) 4. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način.

24 radionice – 36 sati). Kultura/subkultura – definicija. aktivnost) 6. strategija. strategije 4. aktivnost) 9. ksenofobija (definicija. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. aktivnost) 8. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. Stvarnost naših društava – različitost 2. Moć (definicija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. Etnocentrizam. Vasa Raičkovića 5. strategija. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. Evroželjeznice 9. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Teme: I modul 1. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . strategija. aktivnost) 7. Kultura i iskustva iz kulture 3. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Komunikacija 10. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. strategija. Rasizam (definicija. Etiketiranje – kredo podrške 6. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. Grupe kojim pripadamo 8. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. Netolerancija (definicija. uprava škole i roditelji. psihološko-pedagoška služba. Antisemitizam (definicija. diskriminacija. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. Vrednovanje različitosti 2. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. stragetije 5. Ciljne grupe: nastavnici. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. Multikulturna i interkulturna društva 3. partnertstvo i timski rad. Identitet – definicija. strategija.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 85 . Termin realizacije jednog seminara: 1. novembar 2011. godine.

unapređenje komunikacijskih vještina. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. timskog rada i izrade projekata. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). kada je to opravdano. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). kooperativan i fleksibilan rad. aktivno djelovanje.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . Branka Ćopića 4. Teme: komunikacija. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. preuzimanje rizika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. i SSMO analiza. timski rad.

Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. Dijalog među rodovima 10. CSO. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. roditelji. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. ZzŠ. Vukice Mitrović 8. roditelji i šira zajednica). sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. Religijski dijalog 6. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. ICCG). širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Teme: 1. uprava škole. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. stručne službe. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. školska adminsitracija. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . Demitologizacija istorije 5. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. nastavnici. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. uvid u model multikulturnog obrazovanja. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora. Etika u dijalogu 4.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Vještine pregovaranja 8. roditelji. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi.

Transformacija konflikata 13. Antropološka dimenzija dijaloga. završne naznake o dijalogu Teme 1. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. 3. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. 2. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . Savremene metodologije društvenih nauka 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. novembar 2011. Kulturna prava 9. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). Ul. i širenje kulture ljudskih prava. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2. jula 2. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Kolektivna prava 8. Implementacija ljudskih prava 4. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. Teme: 1. Prava djeteta 10. Ekonomska i socijalna prava 7. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. godine. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. socijalna i ekonomska prava. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Termin realizacije jednog seminara: 25. politička. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Pravo i multikultura 11. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. 13. Građanska i politička prava 6. prava u oblasti kulture. prava djeteta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. Interkulturni dijalog 12. prava manjina i multikulturu.

Teme: 1. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Istorija ljudskih prava 2. Momir Dragićević. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Olivera Pavićević. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Bijelog Pavla 16. Termin realizacije jednog seminara: 27. januar 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Mehanizmi zaštite 4. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Nikolaj Knežević. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. godine. 90 Zavod za školstvo Crna Gora .

Termin realizacije jednog seminara: 21.me. interaktivni rad i alternativno učenje. radionica. Takođe. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. U skladu s tim. Teme: 1. Podgorica E-mail: gender. Stanka Dragojevića 2. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. Zavod za školstvo Crna Gora 91 . oktobar 2011. gendervrcg@ t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. Metode i tehnike rada: predavanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. godine. i 22. Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3.kancelarija@t-com. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti.

Podgorica E-mail: sonja. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. primjeri iz prakse 5. roditelji. i 6.b. Ministarstvo kulture i medija. 5. novembar 2011. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Termin realizacije jednog seminara: 4. Jovana Tomaševića b. Posljedice trgovine ljudima. Teme: 1. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima.perisic@gov. Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima.. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . uprava škole. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. šira zajednica itd. godine.). MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. MO IOM. osnovni pojmovi 2. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Načini preventivnog djelovanja 6.me Broj telefon: 067-425-001. nastavnici. Trgovina ljudima.

januar 2012. godine. Podgorica E-mail: coo. i 21. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . prepoznavanje potreba. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. kooperativno učenje. pristup usmjeren ka individui.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62.com. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja. vrijednosti i uvjerenja. prezentacije. kovacevic. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. pojedinačne i grupne prezentacije. donošenje zajedničkog cilja. Uzroci. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju. Veljka Vlahovića 5. Analiza problema (istraživanje uzroka. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. sa potpunim poštovanjem. studije slučaja. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. akvarijum. igre uloga. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul.sava@gmail. mini-lekcije. Termin realizacije jednog seminara: 20. grupne diskusije. tehnika akvarijuma. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. rad u parovima. stavova i ponašanja. stavova. rad u malim grupama. simultana individualna aktivnost. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. potreba i vjerovanja. odnosno kao ravnopravan pojedinac. emocionalnom i socijalnom planu. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. Teme: 1.montenegro@gmail.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika.

pravo na igru 7. pravo na zdravu okolinu 6. psihološko-pedagoška služba i učenici. zaštita od droga. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. Uvod u dječja prava. nediskriminacija. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . samostalno ili u saradnji. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. alkohola. Miloša Obilića S2b. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. Teme: 1. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. socijalni model. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. obrazovanje 5. duvana 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 14. razredne starješine. pristupačnost i samostalan život. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). april 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje.

beogradska S6-A.korac@ozon. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. dan 1. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. Teme: I modul. Nikšić E-mail: milan.org. osvježenja na pauzama i putni troškovi). dan 1. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. geografije i menadžmenta. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. 1. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3. mart 2012. vježbe i radionice. 1. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. dan 1. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. dan 1. i 4. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama. mart 2012. II modul: 17. Metode i tehnike rada: panel diskusije. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. i 18. Vježba: Ekološki otisak 2. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. smeštaja i hrane. godine. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul.

vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. godine. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. igre uloga. rad u malim grupama.montenegro@gmail. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Termin realizacije jednog seminara: 12. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati.sava@gmail. Teme: 1. 4. Veljka Vlahovića br. mini-lekcije. simultana individualna aktivnost. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. tehnika akvarijuma. pojedinačne i grupne prezentacije. grupne diskusije. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi).com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. Podgorica E-mail: coo. akvarijum. 6. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . rad u parovima. i društvene i građanske kompetencije). vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). planiran. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). Resursi u zajednici. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. kovacevic. 5. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. maj 2012. studije slučaja. Metode rada sa roditeljim. prezentacije. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi.com. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. kooperativno učenje.

co. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. prezentacije. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i individualizovani pristup u podučavanju. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. pedagozi. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . dr Saša Milić. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. psiholozi. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. igre uloga. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. CRI. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). dr Dušanka Popović. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. odjeljenju. kao i za samoevaluaciju nastavnika. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. Miodrag Vučeljić. mr Milja Vujačić. mini-lekcije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. debate. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić.

pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . u okviru navedenog programa. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. 72 sata seminarske obuke. tj. u drugoj godini dva dana (ukupno. najmanje 10 sati). Saradnja između škole i porodice 4. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Interaktivna nastava iz matematike 4. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. ukupno 13 radnih dana. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1.

Podgorica E-mail: sasam@pccg. Teme: 1.co. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. 28. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. učeničkoj kooperaciji. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. pedagozi. poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. septembar 2012. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. psiholozi. Kooperativno učenje Autor: prof. godine. i 29.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. između ostalog. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. nastavnici predškolskog vaspitanja. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 26. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). u okviru navedenog programa. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. 27.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. medicinske sestre zaposlene u vrtiću. dr Dušanka Popović. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. dr Saša Milić. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. vještine refleksivnog praktičara. Supervizija na terenu (u vrtiću. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. rad u timu i upravljanje timom. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. nadzornici i savjetnici.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. Podgorica E-mail: sasam@pccg. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. mr Milja Vujačić. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić.co. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. roditelji.

podsticajna sredina za razvoj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. i razvoj samopoštovanja kod djece. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. evaluacija programa rada sa djecom. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. i to: u prvoj godini tri seminara. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. šta je dječji portfolio?. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u okviru navedenog programa. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. principi i stilovi učenja. stvaralaštvo i prljavi materijali. najmanje 24 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 101 . uticaj životne sredine na posmatranje djece. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. rad u timu. individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. kooperativne igre i aktivnosti. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. filozofija programa. vrste dječjeg portfolija. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. – III modul: evidencija vaspitnog rada. razvoj početnih matematičkih pojmova. radionica za čitanje i pisanje. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. učenje kroz otkrivanje. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. učenje kroz igru.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. 4. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. novembar 2011. godine. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 2. 3. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. koji učenika stavlja u centar. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. Termin realizacije jednog seminara: 18. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Sesija 1. i kako da ih razvije? 4. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. i 19.

Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. Teme: 1. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. umrežavanje i saradnja nastavnika. Termin realizacije jednog seminara: 25. facilitiranje. 26. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. i 27. Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. Konstruktivna povratna informacija 6. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. godine. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). januar 2012. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje.

108 Zavod za školstvo Crna Gora . Bosiljka Milošević. Termin realizacije jednog seminara: 30. samorazumijevanje/razumijevanje. Duško Lučić. diskusija. izmijenjene uloge nastavnika. rad u timu. saradnja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Đorđina Markuš. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. predavanja. Slavoljub Marsenić. Branislav Pavićević. i rješavanje različitih problemskih situacija. i 31. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. Milica Kostić. Kolbov ciklus učenja. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. stilovi učenja 5. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Vasilije Kovačević. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Uvod. podjela uloga. razumijevanje nove.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. Vesna Damjanović. tolerancija. pojedinačne i grupne prezentacije. učenja i podučavanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. kreativnost. elementi efikasnog učenja 2. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Tanja Jokanović. mart 2012. Slavko Peković. godine. rad na konkretnom primjeru. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. Milan Jocić. Vesna Pavićević. lična iskustva u učenju. Dragan Nikčević. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Biljana Terzić. vođenje i moderacija. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. razmjena ideja. Shvatanja uloge nastavnika 3. Teme: 1.

bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Bar E-mail: elementa@t-com. Uloge nastavnika 8.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Metode nastave/učenja 9. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. srednja stručna škola). Ciljna grupa: nastavnici. Vježba u analizi scenarija 5. prof. gimnazija. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Participacija učenika u procesu nastave 5. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. Položaj učenika u školi 4. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Postupci aktiviranja učenika 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. Aktivnosti nastavnika 6. Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. dr Ivan Ivić. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. izvođenje i analizu nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). februar 2012. i 26. godine (bazični seminar). 110 Zavod za školstvo Crna Gora . 25. Termin realizacije jednog seminara: 24.

Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). postignu najbolje rezultate. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. u skladu sa njima.krivokapic@forum-mne. stavovi i ponašanje.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Teme: 1. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. bratstva i jedinstva 4. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). Podgorica E-mail: tamara. godine. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. bihevioristička teorija. i rad sa učenicima adolescentima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. biosocijalna teorija. tj. stavovi i vrijednosti. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . teorije učenja. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. Teorije na osnovu kojih se oblikuje. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. organizmička teorija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Izrada instrumenta 4. Teme: 1. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. posmatranje. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. Termin realizacije jednog seminara: 19. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. novembar 2011. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Disleksija i disgrafija 2. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). kreativnost i inventivnost u radu. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Struktura instrumenta 5. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju.

kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. analiziranje i prezentovanja podataka. CEI Chiara Cecchetto CEI. Slovenija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. Zavod za školstvo. Univerzitet u Trstu. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Opažanje prostora svim čulima 9. širenje znanja o vrednovanju prostora. formulisanje pitanja. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. multidisciplinarni orijentisano učenje. Pejzaži 8. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. primjena planom i programom predviđene metodologije. Barbara Fabro. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. interdisciplinarni pristup. Univerzitet u Trstu. dr Ilaria Garogolia. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. ekonomskih. Univerzitet u Trstu. Univerzitet u Ljubljani. problemski procesno učenje i 113 . Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Inovacija fondacija. mr Polona Demšar-Mitrovič. razvijanje kritičkog mišljenja. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. dr Mimi Urbanac. prof. odvijali u prirodnoj sredini. Prostor i biodiverzitet 10. kritičko mišljenje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. Pojam i elementi prostora 3. Ljubljana. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. mr Claudia Ferluga. Elementi prostora 11. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. kulturnih i socijalnih resursa. Fakultet za geografiju. prikupljanje. dr Tatjana Resnik-Planinc. i razumijevanje odnosa između prirodnih. vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. i Nevena Čabrilo. Istraživanje prostora 4. Univerzitet u Ljubljani. mr Stefania Bertolino. Upotreba javnog prostora 7. Univerzitet u Trstu. tokom vremena. dr Maja Simoneti. Univerzitet u Varšavi. Vanessa Linardou. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. dr Elena Marchigiani. razumijevanje procesa koji su se. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. Fakultet za geografiju. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu.

oktobra 2011. 114 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Termin realizacije jednog seminara: od 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. Termin realizacije jednog seminara: 5. 5.. 3. Kotor E-mail: scekic@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . 7. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 2.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola).b. 4. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. godine. 6. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. novembar 2011.

primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. doc. dr Veselin Mićanović. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. Primjena računara u nastavi Autori: doc. dr Dijana Vučković i doc. Etape primjene računara u nastavi 6. direktori. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. Evaluacija. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. Učenje na daljini 7. Teme: 1.b. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. Danila Bojovića b. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . pomoćnici direktora. Termin realizacije jednog seminara: od 28. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). nastavnici u srednjoj školi. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. dugi i treći ciklus osnovne škole). informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. pedagozi i psiholozi.. komentari. januara 2012. godine.

identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. uloge i značaja projekt-metode. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Nikšić E-mail: dijanav@ac. doc.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. Radovan Damjanović. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. Prezentovanje pojma. prednosti.. shvatanje značaja. Danila Bojovića b. i 21. dr Nikola Miljanović. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. Termin realizacije jednog seminara: 20. Učenje putem rješavanja problema 3. Teme: 1. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. januar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2.

Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. interesa i ubjeđenja. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. pomoć u radu. istorijski pregled razvoja projektmetode. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih.). IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). formiranje vlastitih stavova. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. vrste projektne nastave. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. rješavanje problema. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. pažnje i drugarstva. zajedno sa učenicima. razvijanje ljubavi. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. odnosno prvi među jednakima. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu.). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). tehnika i instrumenata. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. Teme: 1. brže prilagođavanje novim situacijama. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). faze projekta 2. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. u nastavnoj praksi. suzbijanje monometodizma. brige. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). timski rad na kompleksnom problemu. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. Ratka Vujovića 27. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. prezentacija rada i završnih faza. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. tako da nastavnik. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. razvija empatiju sa učenicima. sticanje radnih navika itd. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. produkovanje novih ideja itd. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. da bude dio tima. empirijska i racionalna). nalazi se u jedinstvenoj situaciji. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. angažovanje svih učesnika projekta. . odnosno valorizacije projekta) 3. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. povezivanje teorijskog i praktičnog. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. dopunjavanje u radu i znanju. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. ciljevi projektne nastave. statistička obrada podataka.

godine. Termin realizacije jednog seminara: 29.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 119 .

Troslojni model pamćenja i učenja 8. mjerenje i vrednovanje znanja 10. razvijanje vještina učenja. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. Praćenje. skice. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Podučavanje 2.). i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti. Metakognitivne vještine 18. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. osposobljavanje za uvažavanje. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja.b. i razvijanje metakognitivnih vještina. podržavanje i razvoj stilova učenja. dr Nada Šakotić i doc. ovladavanje nekim mnemotehnikama. doc. Nivoi znanja 9. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. Proces zaboravljanja 13. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. unapređivanje procesa samostalnog učenja.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. Teme: 1. . Nikšić E-mail: dijanav@ac. skice. Venovi i drugi dijagrami. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. Mnemotehnike 12. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. Strategije učenja 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. Danila Bojovića b. Dijagrami. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14.. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Kognitivne mape 15. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . Stilovi i vrste učenja 7. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Učenička postignuća 11. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. Smisleno učenje Autori: doc. Izrada modela 21. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. Vođenja bilježaka na nastavi 19.. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. Učenje učenja 5. dr Dijana Vučković. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja..

godine. Termin realizacije jednog seminara: od 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 121 . marta 2012. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. Aleksandra Gligorović. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. srednjim stručnim školama i gimnazijama. rješavanje konflikata. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2.gov. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . inventivnost. aprila 2012. kreativnost. Termin realizacije jednog seminara: od 19. Podgorica E-mail: cso. Volonterizam (pojam. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. do 22. godine. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul.garic@cso.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. Teme: 1..

Formiranje reusursnog centra učenja 8. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. godine. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6.me Broj telefona: 051-230-104. i 25. Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Termin realizacije jednog seminara: 24. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Berane E-mail: gimpm@t-com. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. februar 2012. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. svetog Save 25. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3. Timski rad – ključ uspjeha 5. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika.

poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik.b. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. kreativne sposobnosti nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. Teme: 1. godine. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. individualni rad. prezentacije. Termin realizacije jednog seminara: od 3. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. diskusije i nacrti. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. Zavod za školstvo Crna Gora 129 .com Broj telefona: 030-341-195. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2.. psihološki. decembra 2011. grupni rad. pedagoški) za vođenje portfolija. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

Budva E-mail: lealonza@t-com. autonomija učenika i samostalno učenje. godine. Profil i karakteristike učenika 4. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. Grupisanje i oblici interakcije. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Komunikativne aktivnosti 2. Termin realizacije jednog seminara: 26.. Organizacija rada u učionici 3. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. novembar 2011. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). I proleterske b. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa.me Broj telefona: 033-451-208.

nastavni ciljevi. autonomija učenika i samostalno učenje. ispravljanje grešaka. Ul..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91.me Broj telefona: 033-451-208. davanje povratne informacije i evaluacija. stilovi učenja.b. referentni izvori. mart 2011. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. Budva E-mail: lealonza@t-com. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. dopunski materijal. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . godine. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. I proleterske b. i 10. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme koje se obrađuju: motivacija. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). nastavna pomagala. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Termin realizacije jednog seminara: 9.

vršnjacima. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. Teme: 1. godine. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. ali i života u školi uopšte. veoma bitnih za razvoj ličnosti. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. razvoj kritičkog mišljenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. psiholozi. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. učenju i nastavnicima.b. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5.. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.. pomoćnici direktora škola i direktori škola. Termin realizacije jednog seminara: od 12. novembra 2011. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). spremnost za timski rad. kao što su samopouzdanje. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. pedagozi. samovrednovanje.

slušanje. otkrivanje prethodnih znanja. Podgorica Broj telefona: 020-248-668.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. razmjenu iskustva i učenja od kolega. uvjerenja. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Teme: 1. Dr Kurtis S. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore.co. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. osposobljavanje za zauzimanje stava. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). sticanje komunikativnih vještina. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. doživljaja i iskustava. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. razvijanje spremnosti za saradnju. tolerancije. odlučivanje. dr Charles Temple.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Meredith. Steele. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L.

Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. razvijanje vještina u radu sa djecom. Teme: I dan 1. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. Termin realizacije jednog seminara: 24. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. inetraktivne metode. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. Zavod za školstvo Crna Gora 134 . i 25. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Slobodana Škerovića 86. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. godine. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). diskusija. Termin realizacije jednog seminara: 28. : Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. 3. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Budva E-mail: nikiva@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. Teme 1. da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. Jovanović Maše”. januar 2012. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 135 . Obuka je interaktivnog tipa.

kreativni. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. odnosno stilova učenja svakog učenika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.hb@forum-mne. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. godine. simultana individualna aktivnost. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. 4. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. Podgorica E-mail: elvira. 136 Zavod za školstvo Crna Gora . 3. Metode i tehnike rada: radionice. 2. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika). prezentacije. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja.com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. 5. Termin realizacije jednog seminara: 25. i 27. pojedinačne i grupne prezentacije. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 8. rad u parovima. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. januar 2012. grupne diskusije. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. 26. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. 6. 9. i saradnja. studije slučaja. igre uloga. 7. mini-lekcije. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. akvarijum. Teme 1.

Termin realizacije jednog seminara: 3. Jovana Tomaševića 16/6. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. Teme 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja.bajkovic@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. 2. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi.com Broj telefona: 067-588-919.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). godine. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). 5. Zavod za školstvo Crna Gora 137 . Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. 3. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. februar 2012. 4. Bar E-mail: r. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). u procesu učenja/nastave. kako nastavničkih tako i učeničkih. i 4.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. Teme : 1. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). godine. Budva E-mail: nikiva@t-com. 3. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. april 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. 4. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. diskusija. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. 2. Termin realizacije jednog seminara: 26.

u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. Teme 1. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Broj faksa: 020-248-668.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Ciljna grupa: nastavnici. oktobar 2011. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. Termin realizacije jednog seminara: 15. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. 3. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. dr Biljana Maslovarić i doc. godine. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra.me Broj telefona: 069-029-551. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. 2. 4. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc.

barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. dr Biljana Maslovarić i doc. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. mart 2012. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. Teme 1. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 5. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. Ciljna grupa: nastavnici. 3. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. i namjerna individualizacija nastavnog procesa. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. 4. Termin realizacije jednog seminara: 24. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. 140 Zavod za školstvo Crna Gora .dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem.

godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . Teme: 1. alkohol. Kada me nagovaraju . obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. traženje i pružanje pomoći.). uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). moji uzori. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. Dragan Laušević. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). pitanja i diskusija učesnika. 11. unapređivanje vještina vođenja grupe.. praktične vježbe – istraživanje. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života.. simuliranje životnih situacija..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. Da li su reklame istinite? 10. djece i osoblja škole. kontrola osjećanja. emocionalne. godine. inicijativnost itd. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. 3. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. Zašto se postaje narkoman? 6.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci.. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. socijalne). 8.. igranje uloga. Od 2003. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. Većina mladih ne koristi droge. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. Kako sve mogu da kažem NE? 9. mr sci. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. Zdravlje je. odlučivanje u rizičnim situacijama. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. Možemo se upoznati još bolje! 2. savjetovanja roditelja. Moje vrijednosti. duvan! 7. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima.. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 142 Zavod za školstvo Crna Gora . decembra 2011. Termin realizacije jednog seminara: od 3. godine.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Posljedice koje smišlja dijete 12. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Upoznavanje i integracija grupe. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Primjeri restitucije 11. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Disciplinovanje 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. oktobar 2011. Restitucija 10. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. Teme: 1. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. Zavod za školstvo Crna Gora 143 . godine. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Termin realizacije jednog seminara: 8. Slobodana Škerovića 86. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3.

Takođe. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. Kreativne metode transformacije konflikta 6. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika.krivokapic@forum-mne. Metode i tehnike rada: radionice. prezentacije. akvarijum. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. mini-lekcije. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Kako raditi sa teškim temama 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. rad u parovima. grupne diskusije. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Teme: 1. Uloga percepcije u konfliktu 9. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. godine. igre uloga. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. studije slučaja. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica E-mail: tamara.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. maj 2012. Putem obuke. Misli. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. stavovima i vrijednostima. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. simultana individualna aktivnost. pojedinačne i grupne prezentacije. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). bratstva i jedinstva 4. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

roditelji.). Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). stručne službe. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. odnosno zanimanja. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul.zekovic@gtz. informisanje o postojećim školama i zanimanjima. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. vrijednosnih orijentacija). pedagozi. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). 2. Podgorica E-mail: uros. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. Teme: 1.. psiholozi. 3. Zavod za zapošljavanje. ukupno 80 sati). oktobra 2011. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. nastavnici. indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. Centar za stručno obrazovanje. uprava škole.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. interesovanja. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. Termin realizacije jednog seminara: od 22. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Bregalnička 7. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. 4. tj.. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). šira zajednica. realni susreti i odlučivanje. godine. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). roditelji. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104.

udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. grupne diskusije. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. power point prezentacija. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. nacionalnih i međunarodnih projekata). Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. pojedinačne i grupne prezentacije. godine. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. Teme: 1. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. novembar 2011. kreativni način izražavanja. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. igra uloga. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. Termin realizacije jednog seminara: 26. Uloge u konfliktnim situacijama 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. kooperativno učenje. realizacija lokalnih. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). davanje i primanje povratne informacije. nacionalnom i međunarodnom nivou. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. davanje i primanje povratne informacije. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. grupni rad.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. radu u paru. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. bujica ideja). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. plenum.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. Važnost saradnje.

korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. rukovođenja i odlučivanja u timu. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. rukovođenje.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. učenici. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. direktori). formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju.co. dr Saša Milić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. partnerska komunikacija. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. rukovođenje. psiholozi. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. nastavnici razredne i predmetne nastave. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. vještine upravljanja. roditelji. strateško i akciono planiranje. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. vještine planiranja. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. pedagozi. prezentovanje. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . i zastupanje. dr Linda Lee i prof. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. vještine komunikacije. reforme i razvoja obrazovne institucije. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. spoljni saradnici. implementiranje i upravljanje različitim programima. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106.

148 Zavod za školstvo Crna Gora . Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. u okviru navedenog programa. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. i akciono i strateško planiranje. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. lobiranja i pregovaranje. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. prezentovanje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. 48 sati). ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke.

27. okotbar 2012. Učenje odraslih i mentorstvo 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. Uvod u mentorstvo 2. pedagozi. godine. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Mentorstvo Autori: prof. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Metode i tehnike rada: radionice.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. 26. psiholozi. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). mini-lekcije. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Podgorica E-mail: sasam@pccg. u okviru navedenog programa. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . i 28. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. debate. Mentorske uloge i stilovi 6. dr Saša Milić i doc. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 25. nastavnici predškolskog vaspitanja. igre uloga itd. tj. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. prezentacije. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. principima učenja odraslih i stilovima učenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. Mentorski proces 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.co. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit.

kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. defektolozi i visokoškolski nastavnici. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. Teme: 1. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. psiholozi. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. kongresi. igre uloga itd. u okviru navedenog programa. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Timski rad trenera 6. Vještine. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. debate. nastavnici predškolskog vaspitanja. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija.co. različitih oblika komunikacije. konferencije itd. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Podgorica E-mail: sasam@pccg. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. prezentacije. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3. Trening za trenere Autori: prof. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. trening-strategija. i slično. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. mini-lekcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Metode interaktivnog treninga 4.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. Metode i tehnike rada: radionice. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić i doc. pedagozi.).

godine. Ciljna grupa: nastavnici. septembar”. Power. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. do 19. Word.b. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. Internet. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Point. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 16. Božidara Žugića b. Explorer). Zavod za školstvo Crna Gora 151 . realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. Excel. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja.me Broj telefona: 052-361-336.septembar@t-com. januara 2012. Žabljak E-mail: 17. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109.

152 Zavod za školstvo Crna Gora .b. novembar 2011. inovativnost i liderstvo. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).o. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. menadžment obrazovnih institucija. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Menadžment obrazovnih institucija 2. Ciljna grupa: nastavni kadar. planiranje. i 12. godine.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. donošenje odluka. Cetinjski put b. Termin realizacije jednog seminara: 11.o.. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika.

me Broj telefona: 051-230-104. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. godine. Termin realizacije jednog seminara: 8.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Ul. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Motivacija 3. Ljudski resursi 2. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. oktobar 2011. Metode i tehnike rada: predavanja. timski rad 4. prezentacije i radionice. svetog Save 25. Berane E-mail: gimpm@t-com. Tim.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. i timski rad vaspitača i učitelja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112.. dr Tatjana Novović. posmatranje. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Teme: 1. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Planiranje u osnovnoj školi 3. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. praćenje.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole.b. komunikacija i sloboda izbora. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc. Zavod za školstvo Crna Gora 157 .

Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika.gov. razmjena iskustava. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5.b. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama.... osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). 158 Zavod za školstvo Crna Gora .. mišljenja. Vaka Đurovića b. razmjena iskustava. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4.. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta.jerkov@zzs.) 6. mišljenja. Podgorica E-mail: slobodan.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3. Zavod za školstvo Crna Gora 159 .gov. Teme: 1. Vaka Đurovića bb. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.vuljaj @zzs. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. posmatranje.me Broj telefona: 020-408-946. Podgorica E-mail: fran. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama.

Sticanje samopuzdanja 12. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne).. 5. povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja. Jedan moj dan... Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje. sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena.b. Ovo sam ja. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. Korisno–štetno. Vaka Đurovića b. 6. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.vuksanovic@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115.. Put do pravilne ishrane 7. Zdrav sam kada sam. to neću. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. Teme: 1.. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu.. To hoću. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Prevencija povreda – bezbjednost 9..gov..me Broj telefona: 020-408-923.. 2. Podgorica E-mail: pero. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih. 10. 3. Carstvo – drugarstvo 4.. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih.. emotivnih.

Podrazumijevaju se razmjena iskustava. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja. šta i kako posmatramo.. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. komplementarnosti. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. način prikupljanja i čuvanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. poštovanju i demokratskoj proceduri). 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. analiza iskustva i prakse. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Izvori podataka o djeci.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).me Broj telefona: 050-432-870. gdje. kompetentnosti. Teme: 1. razmjenjivanje iskustava o tome kada. znanja. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti.b.

Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Posljedice koje smišlja dijete 9. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. Disciplinovanje 7. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Vaka Đurovića b.. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Restitucija i primjeri restitucije 8.b. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Podgorica E-mail: radoje. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2. Teme: 1. 162 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul.gov. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5.novovic@zzs.

) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. eko-filmovi. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. eko-istraživanja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati). eko-zadaci. Teme: 1.me Broj telefona: 067-607-897. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-pjesme. Energija i njena pravilna upotreba 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. eko-izleti. eko-aktivnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. vazduh i njihova zaštita 3. eko-eksperimenti. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . zaštite životne sredine i održivog razvoja. ekoradionice. izrada različitih sredstava. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. voda.. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul.. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. eko-akcije. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. Zemljište. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. uređenje centra za ekološke aktivnosti.b. Osnovni pojmovi i principi ekologije.

a šta ne može da uradi. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. Podgorica E-mail: miodrag. pitanja i diskusije učesnika seminara. Teme: 1. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. Vaka Đurovića bb. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. funkcionalne. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. a šta iznad njegovih sposobnosti. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. odnosno šta je ispod. jačanja zdravlja i održavanja higijene. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. 164 Zavod za školstvo Crna Gora . upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4.brajkovic@zzs. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. morfološke. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike.me Broj telefona: 020-408-919. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul.

kompleksne). specifične. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. Vaka Đurovića. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. b. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima.b. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Teme: 1. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti.vuksanovic@zzs.gov. srednja i starija uzrasna grupa djece).me Broj telefona: 020-408-923. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. Podgorica E-mail: pero. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. Teme: Razredna nastava 1. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Predmetni programi 3. komunikacija. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Planiranje i ocjenjivanje 4. sloboda izbora i odgovornost.me. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Snežana Grbović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teorijske osnove kurikuluma 2. Teorijske osnove kurikuluma 2. Planiranje 4. 040-212-552. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju..me Broj telefona: 050-432-870. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Predmetni programi 3. gsnezana@t-com. Vaka Đurovića b. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870. 040-212-552. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu.b. i timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. zeljkoko@t-com.me.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. Podgorica E-mail: dusanka.. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Vaka Đurovića b. Vrste.b. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Zavod za školstvo Crna Gora 167 .gov. Učenje putem čitanja 6. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova.popovic@zzs. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4.

Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 168 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. formativno. i sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Zorica Minić. dr Tatjana Novović. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. timski rad. unapređenje posmatranja. Podgorica E-mail: miodragv@mn. sumativno ocjenjivanje) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća.b. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. podsticanje kreativnosti i inventivnosti.. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave.

Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. Vidoje Šćepanović. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Petar Špadijer. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. dr Dušanka Popović. Koviljka Teodorović. Dragan Berilažić. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. Nermin Hajdarpašić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta..gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Radomir Sušić. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Zavod za školstvo Crna Gora 169 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi.gazivoda@zzs. mr Ljiljana Subotić. Vaka Đurovića b. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Nada Maras. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). dr Snežana Grbović. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. Teme: 1.b. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Podgorica E-mail: natasa. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. mr Vesna Bulatović. Radovan Popović.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima.

Lea Lonza. Teme: 1.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Fadila Kajević. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Ivana Vukićević. čitanja i pisanja 4. Nastava slušanja. govora. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikole Đurkovića b. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Milovan Đukanović. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Nastava gramatike 6. Komunikativna nastava jezika 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Mirjana Đukanović.

) 23. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 .b. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Strategija za IO. Partnerstvo sa roditeljima 20. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. Ciljne grupe: nastavnici. Pravo na različitost 4. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. partnerstvo i timski rad. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126.. prenijeti znanje kolegama. poboljšati kvalitet nastave. Komunikacija sa djecom 17. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7.. pedagozi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. dokumenta i zakoni 5. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Evaluacija 13. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. Problematično ponašanje (I dio) 21. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama. dr Nada Šakotić. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. dr Tatjana Novović.. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. metode rada sa svom djecom. Ranka Božović. izrada individualnog obrazovnog plana. Vesna Dimitrijević. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12.

Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. II dio 7. 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. a napredni program – dva dana (14 sati). Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. I dio 6. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Timski rad i uloge u timu (Balbijev test).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.

Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. dr Tatjana Novović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul.popovic@zzs. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić.. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. Podgorica E-mail: dusanka. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Vaka Đurovića b. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. nastavnici i stručni saradnici. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. doc.gov.b. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma.me Broj telefona: 020-408-931. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . Teorijske osnove savremene nastave 3. II varijanta dva i po dana (20 sati). izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. Savremeni oblici i metode rada I 4. Saradnja porodice i škole 7. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Popović. mr Zoran Lalović. Teme: 1. Inkluzivno obrazovanje 6. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). Savremeni oblici i metode rada II 5. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika.

Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6. komunikacijske vještine. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa). Tivat E-mail: lalovici@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128.b. sa učenicima. sloboda izbora i odgovornost. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. Teme: 1. autonomija škole i nastavnika 3. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . konzistentnost kurikuluma. ciljno planiranje i razvojno planiranje. definisanje uzroka i rješenja problema) 2. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma).me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. Nikole Đurkovića b. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima.. otvoreni i zatvoreni kurikulum.

Ljudska i dječja prava. evropske vrijednosti u obrazovanju 5. Vaka Đurovića b. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice.b. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: vidosava. Identitet (lični i kolektivni). dijalog. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. Demokratija i obrazovanje. Moduli: 1.gov..kascelan@zzs. i sloboda izbora i odgovornost. vođenje časa i primjena savremenih metoda. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. tolerancija i način razrješenja konflikata 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. ja i drugi 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Stavovi. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme.

pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti. Šta je kultura 2. regiji i državi. Teme: 1. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. Multikulturalnost. princip poštovanja različitosti 4. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti.Podgorica E-mail: vidosava.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. interkulturalnost.kascelan@zzs.gov. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. Vaka Đurovića b. izrada projekata 7.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. ali i višednevni.

me. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. analiza postojeće nastavne prakse. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi.djokic@iccg. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja. nastavnici istorije. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom. Cljna grupa: gimnazijama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).gov. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji.me Broj telefona: 067-654-110.djordjevic@zzs. jasmina. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. 069-093-017. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika.popovic@zzs.me dragoje.co. na taj način.gov. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . Podgorica E-mail: radovan. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul.b. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora. Teme: 1. Vaka Đurovića b. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Podgorica E-mail: vidosava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. humanitarne organizacije 2.kascelan@zzs. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. Kodeksi tokom vremena 7. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. dr Ivana Jelić. Očevidac. Slobodanka Žižić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. kampovi. Sankcionisanje kršenja MHP 9. Posmatrači i šta mogu da učine 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. ratu i miru. istraživanje humanitarnog prava. Teme: 1. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). obnavljanje porodičnih veza) 10. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa.b.. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Osnovna pravila MHP.gov. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava.

Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata).me Broj telefona: 020-408-936. Korišćenje globalne Internetove mreže 8.b. Elektronska pošta 9. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: vesna. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Alati za tabelarni račun 6. mr Goran Šuković. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. Alati za obradu teksta 5. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta.bulatovic@zzs. Operativni sistemi 4. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. Zavod za školstvo Crna Gora 179 . Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Alati za prezentacije 7.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić.

180 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Dušanka Popović. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. Karađorđeva 4. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. muzička kultura i fizika). odnosno tehnikama. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. mr Jasmina Đorđević.me Broj telefona: 069-093-016. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. Radomir Sušić. Teme: 1. matematika. Marko Mrvaljević. biologija. geografija. dr Snežana Grbović. likovna kultura.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. hemija. prilagođavanje predmetu koji predaju. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. Almir Martinović. tj. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. dr Slobodan Jerkov. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. Željko Jaredić. Ljuba Samardžić. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. mr Blaženka Petričević. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. Vidoje Šćepanović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. Radovan Popović.

poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. Mapa razvoja djeteta 5. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja. Posmatranje i procjenjivanje 10. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja.gov. matematike.djordjevic@zzs. Podgorica E-mail: jasmina. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. Teorije o mentalnoj ometenosti 6. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Kombinovane smetnje I (disgrafija. disleksija) 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. Teme: 1. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. muzička kultura i fizičko vaspitanje. prirode i društva. matematika. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . Skala procjene 11. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori. likovna kultura.. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. priroda i društvo. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. Vaka Đurovića b. dispraksija) 9. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. informisanje o skali procjene. IOP 13. likovne kulture. Inkluzivni pokret 2. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti.b. disortografija. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja.

182 Zavod za školstvo Crna Gora . Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Metodska uputstva – muzička kultura 17. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Specifične poteškoće u učenju 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19. Autizam 21. Metodska uputstva – matematika 16. Metodska uputstva – likovna kultura 15. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Promjene pozicije u konfliktu. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem. Stilovi rješavanja konflikata 5. eskalacija i deeskalacija konflikata 6.me Broj telefona: 020-408-916.cicmil@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika.. Vaka Đurovića b. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. Rješavanje konflikata u grupi 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 183 . Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe.b. Komunikacijske vještine 2. Podgorica E-mail: vojin. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik.gov. Kooperativna komunikacija 3. medijacija u konfliktima.

Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Priprema za čas muzičke kulture 2.jerkov@zzs. Rad sa muzičkim ansamblima 4. Pokazni časovi nastavnika 3. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. 184 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Podgorica E-mail: slobodan.gov. Pokazni časovi autora 4. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Svetozara Markovića 26. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Tonalne osnove muzičkog folklora 3. Rad sa muzičkim instrumentom 3. Teme: I dan 1. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2.

i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara.b. matematička pismenost i naučna pismenost. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Teme: 1. pedagozi i psiholozi. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom.vuceljic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 185 .gov. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. razumijevanje i primjena različitih metoda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. Podgorica E-mail: miodrag. Vaka Đurovića b. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3.me Broj telefona: 060-093-014. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa.

Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3.me Broj telefona: 020-408-941. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu. Darovitost i osobine darovite djece 2. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139.gazivoda@zzs. Teme: 1. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Strategije rada sa darovitim učenicima 4.gov. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: natasa. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.. 186 Zavod za školstvo Crna Gora .b. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece.

Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. Podgorica E-mail: nadja. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa).gov. organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema. Teme: 1.b. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Planiranje 2. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi.lutersek@zzs. Ocjenjivanje 4. Timski rad 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju..me Broj telefona: 020-408-930. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja.b. psiholozi. pedagozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju.me Broj telefona: 020-408-940. dr Tatjana Novović. Osnovni koncepti (znanje. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. Teme: 1.gov. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vaka Đurovića b. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. sagledavanje uloge učenika u tom procesu.vuceljic@zzs. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. Podgorica E-mail: miodrag. razumijevanje. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. kompetencije) 2. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. pomoćnici direktora i direktori.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Miodrag Vučeljić i doc. Tehnike ocjenjivanja 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. stavovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. vještine. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. razmatranje faza procesa ocjenjivanja.

dr Ljiljana Žižić. pedagozi i psiholozi.me Broj telefona: 020-408-979. dr Dragan Likić. sadržaj. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. teme. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. dr Dragan Laušević. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. Vaka Đurovića b. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . dr Žarko Mićović. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović. Slavica Vujović. Tamara Milić. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. Podgorica E-mail: radoje. dr Boban Mugoša.gov. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. tuberkuloze i malarije. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142. informisanje o nastavnom programu (ciljevi.novovic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul.b. Tatijana Mandić. dr Olivera Mijanović. Čovjekov odbrambeni sistem. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Teme: 1. Zdrava ishrana 5. aktivnosti). . UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj..

me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija. ELP i CEF 2. Autonomija učenika i učenje učenja 5. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika. funkcije. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. implementacija 3. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Pedagoška funkcija ELP-a 4.. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . ELP – struktura. Samoprocjenivanje i refleksija 6.b. ELP i savremena nastava stranih jezika 7. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Nikole Đurkovića b. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja.

Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama.com Broj telefona: 067-311-990. Teorijske osnove životne sredine 2. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. Teme: Modul 1 1. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. refleksivni i kooperativni proces učenja. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. fleksibilnost. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. iskustveni. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Takođe. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . Ul. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. osjetljivost na problem). usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. Načela i principi održivog razvoja 3. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. Vuka Karadžića 3. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj.

192 Zavod za školstvo Crna Gora . Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Podgorica E-mail: nada. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama.b. debata o ponuđenim rešenjima. u vezi s tim.zzs. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul.maras@.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i.. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program.me Broj telefona: 020-408-956. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Analiza novih obrazovnih programa 4. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost.kascelan@zzs. timski rad. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Teme: 1. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2. Podgorica E-mail: vidosava.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa). Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima.gov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Vaka Đurovića b. 194 Zavod za školstvo Crna Gora .

Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. Ljuba Samardžić. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Podgorica E-mail: vidosava. mr Božena Jelušić. Zorica Minić. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). podsticanje kreativnosti i inventivnosti. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Dajana Ševaljević. dr Željko Jaćimović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. prof. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. Nada Maras.kascelan@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Slavica Vujović. dr Drago Milošević. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. mr Zoran Lalović. timski rad..b. Stana – Sanja Kaluđerović. mr Jasmina Nikčević. Vidosava Kašćelan.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika.gov. dr Goran Šuković. mr Jasmina Đorđević. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . dr Radojica Marušić. Vaka Đurovića b. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. Teme: 1. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Radovan Popović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Radomir Sušić. aktivna uloga učenika. prof. Fadila Kajević. Pojam i vrste metoda 3. prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. Metode rada u nastavi Autori: prof. dr Siniša Stamatović. kooperativno učenje.

Vaka Đurovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. dr Goran Šuković. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Fadila Kajević..gov. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. i samoocjenjivanje. mr Zoran Lalović. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: vidosava. Eksterna provjera znanja (testovi znanja.kascelan@zzs. Tatijana Čarapić. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Zorica Minić. Stana-Sanja Kaluđerović. Divna Paljević. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. Slavica Vujović. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Milonja Ojdanić. Tatjana Vujošević. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Radovan Popović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. Radomir Sušić. standardi znanja 3. nacionalno provjeravanje i ispitivanje.b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Maturski ispitni katalog 5. maturski ispit) 4.

Teme: 1. Anica Radan. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Nastava gramatike i vokabulara 4. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. govora. Nastava slušanja. Snežana Brajović. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . Tivat E-mail: suboticlj@t-com. efikasnije planiranje časa. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5.. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Fadila Kajević. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). analitički pristup procesu ocjenjivanja. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje 6. objektivnost u ocjenjivanju.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. čitanja i pisanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. Nikole Đurkovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. značaj podsticanja autonomije učenika.b. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. komunikacijski pristup nastavi jezika. Ocjenjivanje 7. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Komunikacijska nastava jezika 2.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 5. Karađorđeva br 4. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 2. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić.me Broj telefona: 040-212-552. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dr Dušanka Popović. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 4. Teme: 1. 7. 8. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.

. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini.gov. Planiranje i odlučivanje 6. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom. gimnazije i mješovite i stručne škole). Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja. osnovne škole. Svetlana Đurović. Ljubomir Kovačević i prof. Upravljanje promjenama 3. Organizacija i upravljanje 2. i završni individualni rad. vježbe i igre uloga.b. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. Rajko Kosović. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. dr Dragan Bogojević. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zorica Minić. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Vaka Đurovića b. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). Teme: 1.kovacevic@ zzs. Podgorica E-mail: ljubomir. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Komunikacija u školi 4.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). sagledavanje uslova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. Podgorica E-mail: nermin. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). sagledavanje obrazovnih postignuća.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja.hajadrpasic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Vaka Đurovića b.. sagledavanje ljudskih resursa. Kreiranje programa razvoja ustanove 4. Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2. Struktura programa razvoja ustanove 3. kreiranje „mape puta ka promjenama”.gov. 204 Zavod za školstvo Crna Gora .b. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. Teme: 1.

mr Ljiljana Subotić.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Radoje Novović. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. posmatranje. Metodologija samoevaluacije 4. Nataša Vlahović.. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Radomir Sušić. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad. Nikole Đurkovića b. Jasmina Vukašević. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Teme: 1. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Ciljne grupe: direktori. Radovan Popović. mr Zoran Lalović. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. pomoćnici direktora. Indikatori kvaliteta 3. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Ključne oblasti rada škole 2.

podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi.5 sati.5 sati. savjetnik. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. mr Zoran Lalović. mr Ljiljana Subotić. viši savjetnik.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. obavljati u školi. zastupanje. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. istraživač u nastavi)..me Broj telefona: 040-212-552. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. razumijevanje strukture dobrog časa. razvoj motivacije. analiza i interpretacija podataka 9. Razvoj tima 4. regionalnom i državnom nivou). i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . Istraživanje. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. razumijevanje procesa učenja odraslih. nakon dobijanja zvanja. dr Dušanka Popović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Nastava i učenje 6. akciono istraživanje. i to prema zvanju nastavnika. pedagoška upotreba ICT-a. Upravljanje promjenama 3. Vesna Vučurović.. opservacija časa. Promovisanje škole 7. Kako uče odrasli 5. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. akciono i strateško planiranje. Anđa Backović. Istraživanje i evaluacija 8. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. predstavljanje. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. sposobnost podrške PRNŠ-a. Nađa Luteršek. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. prezentacija. kooperacija i saradnja u timu. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. partnerska komunikacija. u dva dijela). upravljanje projektom. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. rukovođenje. Teme: 1. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. emocionalna inteligencija. Ljubomir Kovačević. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. Miodrag Vučeljić. Ranko Čabrilo. Željko Korać. tako i šire (na lokalnom. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Karađorđeva 4. Dragutin Šćekić. dr Ranko Šljivić.

koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Faze. Nikole Đurkovića b. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. nastavnike i školu u cjelini. pomoćnici direktora i direktori. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. Aktivnosti. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. pedagozi i psiholozi. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). lični plan).b.

Evaluacija obuke 5. Vještine prezentovanja III. komunikacija i facilitacija. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. i razmjena primjera dobre prakse. IV. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju.kascelan@zzs. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. povratna informacija) 10. Stilovi učenja 7.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. organizacije odgovarajućih načina rada. istraživanje stilova učenja. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. Vještine voditelja obuke/trenera 8. Teme: 1. Podgorica E-mail: vidosava. u skladu sa tim. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. razmatranje načina organizovanja obuke. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje.b. dizajniranje seminara kao cjeline. Organizacija obuke 4. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Izrada programa obuke 3. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. razmatranje principa učenja odraslih. Karakteristike učenja odraslih 6. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. pedagozi. psiholozi. Vaka Đurovića b. poznavanje načina na koje uče odrasli i. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. pomoćnici direktora i direktori. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. Vidosava Kašćelan. mr Ljiljana Dimitrijević. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić.. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. planiranje i organizacija obuke. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. Uvod i kompetencije trenera 2. Facilitacija učenja 9.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. II varijanta – pet dana (40 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 209 .

integrisanje ICT-a u proces učenja. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Obrazovni softver 5.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu. administraciji i komunikaciji. Komunikacija i umrežavanje 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Digitalna kompetencija 2. Teme: 1. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. 210 Zavod za školstvo Crna Gora ..b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). pedagozi i psiholozi. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. Internet kao resurs 9. ICT u nastavi 4.

069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje.me Broj telefona: 067-527-085. Vaka Đurovića b. Zavod za školstvo Crna Gora 211 . Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Analiza postojeće prakse 2.novovic@zzs.gov. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: radoje. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović.. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162.b.

. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pedagozi i psiholozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. opserviranje časa i davanje povratne informacije. 212 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. odnosno tri jednodnevna seminara. Opserviranje časa 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teorije učenja 2. Znanja i vještine mentora 4. Teme: 1. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Uloge mentora 6. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. Nikole Đurkovića b. Mentorski proces 5. Principi učenja odraslih 3.

Izborna nastava šaha (VII–IX).me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . Zavod za školstvo 4. Inkluzija u srednjoj školi 2. Vaka Đurovića b. Željko Korać.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. predsjednica. članica. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3. Univerzitet Crne Gore 2. mr Anton Gojčaj. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. Univerzitet Crne Gore 3. član. članica. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4. Hemija – savremeni pristup nastavi.gov. dr Sanja Šubarić. doc. član. mr Dragica Kovačević.b. razvoj kreativnosti. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul.zzs. Zavod za školstvo 5. dr Tatjana Novović.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful