P. 1
KATALOG PROGRAMA 2011

KATALOG PROGRAMA 2011

|Views: 529|Likes:
Published by Glupača Prava

More info:

Published by: Glupača Prava on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

........... 28 15.............................................................................................. Rastimo uz ples .................................. 27 13.................................................................................... 27 14. 25 12........................................................... Razvoj vještina čitanja i pisanja ....... 21 7............... 44 27................................................... 21 8.......... Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)..... Dekupaž – radost stvaranja................................................ Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole ........................................ Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ................................................................................ Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića.................................................................... Debatni program 1 (osnovni formati debate) ........ korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja..... Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama ................................................... 22 9.................. 17 5................... umjetnost...... 36 22......................................... 30 17.................. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja .. 35 21.................... Obuka nastavnika za predmet evropske integracije.............................. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ................ Dramska i scenska pedagogija .......... 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST..................... 13 1............. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ............. 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 ....... Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa ...................................... 18 6............................................. Sportiko zmaj........................ 34 20.. 15 4................... 29 16............... klasični i folklor ............................................................ 37 23.... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ................................... 13 2.................... 42 26............................................................................................................................... 20 II PRIRODNE NAUKE ....................................... 23 10....... Keramika – tradicija..................................................... 38 24......................................... 26 III DRUŠTVENE NAUKE................................. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole ............................................... 24 11................ Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola... Od priče do scene .................................................................................... Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti.... 34 19................................ 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST.............................................. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi .................... darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha .................................. Ples – savremeni............ Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija.... 14 3................................................................................................................................... Hemija – savremeni pristup nastavi..................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ..... 31 18... radost (osnovni program) ................. 40 25............................................. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja.............................

.................................................. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija .............. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi.................................................................................. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ...... 82 54....................... Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju ........................................................................ Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ....................................................................................................... Ljudska i dječja prava ...................... 71 45........................... 47 28........................................................ 96 VII METODIKA.... Omladinski parlament. 75 48............. 65 41........ 90 60........ Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja... Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore .....................................................................................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE .. Ja... 78 51... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ........................ 83 55.............................. Demokratija i obrazovanje .. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu).................. 54 33.... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni.............. Interaktivna nastava ................ Kooperativno učenje ...... Prava djeteta – životne potrebe djeteta.................... 49 30................... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) ......... 76 49..................................... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ........................................ 93 63.............. 59 36......................... 95 65.................................. 87 58..... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ...... građanin ........... vrtićki i predškolski uzrast) ....... Ka punoj inkluziji .....................................................................................................................................razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja ........ 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora ............. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse .................................................... Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta .... Ka inkluziji u srednjem obrazovanju .......... 56 34........................ Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica ............................................................................. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji .................................................. 69 44...... 57 35..................................... NTC sistem učenja ........................... 72 46................................................................. 64 40.. 91 61.................................................................................. Škola urbane ekologije ........................................... 99 68........................ Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ....................... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ............ Kultura ljudskih prava . 97 66.......................................... 74 47........ 79 52................ 47 29.................................................. 78 50............................................................................................................................................................................ Indeks za inkluziju ....................... Portidž metod rane stimulacije................................................................................. Ka inkluziji........... Kako izgraditi odnose povjerenja............................. Inkluzivno obrazovanje.................................................... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ............................................... 92 62.............................................. 66 42..................................................................................... 97 67................................................. 94 64............... 53 32..... Rad sa nadarenom djecom ......................................... 61 38.......... Mi................ 84 56...... 89 59........................... 86 57.................... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ....... Obrazovanjem protiv predrasuda ........................ 51 31................................................................................ Učešće roditelja u životu škole ....... Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama .......................................... 60 37........................ 63 39............ narod........................................... 67 43.......................... 81 53.

.......... Aktivno učenje/nastava ............................. 98.............. 83...................... 78..... Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ............................. 70....................... 106......................................... 105......... Komunikacijske vještine u nastavi ............................................................................ 111.................. Kooperativno učenje u nastavi ........................................... 84................................................................................................ Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola .. 95.... Kreativno rješavanje konflikata u učionici ........... Problemsko učenje.......................... 86...................................................... 79...................... 72. 74..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69........................ Primjena projekt-metode u nastavi................................. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama.......................................................................................................... 88... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast ....................................... 107........ Smisleno učenje ......... 90............................. 109................ VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA .................................................. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)............................................................................. 75.............. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ..................... 99.......................... Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu..................................... 91... 110..... 77... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ............ 97................... Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika............. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ........................................................................................ Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)....... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom ....... 94....................... Efektivna komunikacija u učionici ........ Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja ......................... 82.............. Prevencija narkomanije u osnovnim školama ............................. 81............................... Ključna kompetencija: učiti kako se uči ................................... 103.. 85... Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju .......... Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika..... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture................... Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama .................. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja......................... 100....... 104................................................................ 76... Upotreba pitanja u nastavi/učenju........ IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE.... Trening za trenere............................................... Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa.................................................. Mentorstvo.................. 102................................................................................... 93....................................................................................... 96............................... Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole............................... 108.......................................... 87................................................................................................ 73................... Škola u prirodi...................... Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime .......... Unapređenje škola – podrška razvoju škola.............................................................. Učenje usmjereno na učenika ..................................................................................................................................................... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) ................................... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ............................................ Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ......... 80................... 89............................................................................... Osnovi rada na računaru .................................. 92.............................................. 71........... Primjena računara u nastavi .................................................. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta ............................... Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija....................................................... 101....

............................................ Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja................................................................................................. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ........... 133..................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi.................... Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi .................................................................... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ................... II OSNOVNA ŠKOLA.... 134................. Neumjetnički tekst u nastavi jezika......................... 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE.............. 125... 151... Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ..................................... 140............ 117............... 112............... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ..................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) ................... Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ....... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)............. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ............................................................. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija . 129.................................... 118................................ Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ................................. 130................................. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji............ 142.. 136................. 137................... 135................................ Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi............................................... Istraživanje humanitarnog prava ........................ Interaktivne metode u nastavi ................. 149................. 152....................... Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama ............ Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik.............................. 144.................... Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ............................................. II.............................................................. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ...................................... 139......................... Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ........... 148.. 124................................................... 126........................................................................................................................................ 132.................................................................................. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta........ 128....... 147................................................ 127......................... Vaspitač u osnovnoj školi .... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj........ Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama ........................ Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije .............. 114............ Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja....................................................... Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ... Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ............. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji .......................................... III GIMNAZIJA . 138.. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima ............................................................................................. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole............ 120.............. 116...... III i IV razredu gimnazije .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA................................. 122..... Metode rada u nastavi ......................... Nadarena djeca – pedagoški izazov........................... 145............................ Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I.... 146........................................ 115.... 150........ 123................................. 113... 143.......................................................................... Vrtić bez konflikata................................... 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora ......... 121.......... Zdravi stilovi života ... Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama .................................................................... 141......... 131....................... 119... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) ..

...... Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora................................................. 201 154......... 203 155...................................... 161. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja.......................... 157................................................................ Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) ..................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama ................................... 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ......... Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama ............................................. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?...... 159........................................................ 160.. 203 156.................................. 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ............... 158............................ 162.................................. 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ......................... Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) ............................................. Mentorstvo nastavniku pripravniku ................... Pedagoška upotreba ICT-a ...................................... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija.........Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153.................................... 163........................ Interaktivna obuka – program za trenere ...........

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zavod za školstvo Crna Gora 13 . Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. Termin realizacije jednog seminara: 19.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. Teme: 1. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. rok za prijavu učesnika je 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011. komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2.

da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). istorija. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi. Novaka Miloševa 36. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. Teme: 1. decembar 2011. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta.. rok prijave učesnika je 31. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Termin realizacije jednog seminara: 20.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. 14 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 020-230-079. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. predmetima građansko vaspitanje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul.. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. januar 2012. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3.

glasovna osjetljivost. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc. Nikšić E-mail: dijanav@ac. analiza iskustva i prakse. informisanje o disleksičnoj. ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. poštovanju i demokratskoj proceduri). povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. kompetentnosti. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. motornoj.). Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . metodskih postupaka i oblika rada. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje.. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Teme: 1. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti. analitičko-sintetičke sposobnosti. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja.). vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. auditivnoj. komplementarnosti. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu).. specijalnoj. doc. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. znanja. dr Dijana Vučković.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke. glasovna osviješćenost.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. dr Nada Šakotić i doc. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. pomoću interaktivnog pristupa. kognitivistička itd. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. lingvističke. Različite vrste čitanja 3. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. ukazivanje na značaj auditivnih. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi.. na mogućnost rješavanja problema. Različite vrste pisanja 4. Danila Bojović b. primjena i promjena prakse).

specijalna disgrafija 17.. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Elementi disgrafije 15. Razvojna disgrafija 16. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. oktobra 2011. godine.) 8. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Nedostatak verbalnog pamćenja 11. Vizuelne disgrafije 18. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Disortografija 22. Disgrafičan rukopis 21. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . mape uma. grafikoni.. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. do 23. Jezičke disgrafije 20. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Auditivna disgrafija 19. Disleksična disgrafija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. motorna disgrafija. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14.

efikasnost u planiranju časa. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. izbori) 6. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Kolašin E-mail: gobra@t-com. i 27. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. slušanja.me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola.. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. Nastava govora. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 17 . razmjena materijala i ideja. tj. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. Planiranje nastave (godišnje. Teme: 1. čitanja i pisanja 3. određivanje ciljeva časa. 26. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. dnevno) 2. godine. mjesečno.b. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4. Termin realizacije jednog seminara: 25. januar 2012. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. Upotreba udžbenika u nastavi 5.

Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. Budva. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. virtuelna učionica. Teme: 1. preko Interneta (e-mail. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. Stari grad 320. i 4. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. poruke). ocjenjivanje. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). i 2. i 8. i 6.me Broj telefona: 069-616-160.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. forum. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. 5. nastava. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu. kalendar. Kotor E-mail: ivonaj@t-com. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika.

saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). i 14. i 12. Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. i 10. sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i 16.

Bijelo Polje E-mail: simovic. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja.marina@yahoo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”.com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Termin realizacije jednog seminara: 5. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika.. omladinska b. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul. Teme: 1. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4. novembar 2011. godine.

Teme: 1. izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici. 067-579-100. provjera. eksperimentisanje. prateće radne sveske i priručnici)..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. 020-640-809. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. decembar 2011. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Metode i tehnike rada: prezentacija.me. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. predviđanje. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet.me Broj telefona: 067-512-121. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . godine. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima.com. desamalidzan@yahoo. snezanam@zuns. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. Termin realizacije jednog seminara: 10. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.b. oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. interaktivne radionice i diskusija.

predavanja i prezentacija. izrada prezentacija – Power Point. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). laboratorijske radionice i interaktivno učenje. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. posteri. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. 22 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 030-711-050. izložba. Teme: 1. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. Virpazar E-mail: aperov@t-com. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. videomaterijal. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3.

nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. posteri.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. predavanja i prezentacije. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. izrada terenske dokumentacije. izložba. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. izrada prezentacija – Power Point. videomaterijal. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. Virpazar E-mail: aperov@t-com. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. tj. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica.me Broj telefona: 030-711-050. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). Teme: 1. determinacija sakupljenog materijala. laboratorijske radionice i interaktivno učenje.

Džordža Vašingtona b. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno).. dr Slobodan Radonjić i prof.b.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija. odnosno tri sata dnevno. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Teme: oblast ekologije. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. vještine. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. ali i u vezi s principima održivog razvoja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ul. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. zaštita životne sredine i održivi razvoj. Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. 24 Zavod za školstvo Crna Gora .

novembar 2011. biodiverzitet) 2. analiziranje i prezentovanje podataka. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. naša planeta. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro.org Broj telefona: 20-210 226. razvijanje kritičkog mišljenja. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). ljudska prava. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. dr Kliment Minđov. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). turizam) 4. Globalni izazovi (klimatske promjene. buka. godine. zakiseljavanje. transport. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. hemikalije) 3. Termin realizacije jednog seminara: 5. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . mora i okeani) 5. Ljudske aktivnosti (energija. Ispitni centar Crne Gore. uništavanje ozonskog omotača. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. zemljište. otpad. industrija. formulisanje pitanja. šumarstvo. Vrijednosti (potrošačko društvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. vođenje debate i timski rad. prikupljanje. poljoprivreda. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. voda. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. životna sredina i zdravlje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Komponente životne sredine (vazduh.

Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). 26 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 9. Savremene metode u nastavi 2. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Žabljak E-mail: 17.. bolja korelacija u nastavi. i 10.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. fizike i biologije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad.b. povećanje znanja i motivacije učenika. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. Teme: 1. godine. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. Hemija – savremeni pristup nastavi. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Ciljna grupa: nastavnici hemije. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4.me Broj telefona: 052-361-336. septembar”. saradnja. mart 2012. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b.septembar@t-com.

Metode u nastavi sociologije 3. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Branka Ćopića 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. razumijevanje taksonomskih nivoa. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 27 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. kreiranje scenarija časa. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. Teme: 1. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. rad u timu. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja.

Institucija EU i njihove nadležnosti 5. Teme: 1. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Crna Gora i Evropska unija 11. Podgorica E-mail: cazim. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. objašnjenje ideje za nastanak EU. radionice. Metode i tehnike rada: predavanja. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. kvalitet življenja građana. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Vaka Đurovića b.fetahovic@mps.b.. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju.gov. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. Evropa građana. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul. istorijata i nadležnosti institucija EU. grupni rad i interaktivne metode. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14.

Institucije EU i njihove nadležnosti 5. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. Jedinstveno tržište EU. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Evropa građana. radionice. kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. grupni rad i interaktivne metode.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. Teme: 1. istorijata i nadležnosti institucija EU.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Metoda i tehnike rada: predavanja.fetahovic@mps. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika.

razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. filozofije i istorije.co. januar 2012. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.doc. predstavljanje nastavnih materijala. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: biljanam@pccg. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. posebno u nastavu jezika i književnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. 25. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. recepcija. Teme: definicija i funkcija medija. medijska pismenost. i 27. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. program su dopunili: mr Janko Ljumović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. rodni stereotipi. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). psihologije. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. Dragoljub – Duško Vuković. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. medijska poruka kao konstrukt. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. iskustva u implementaciji. sociologije. godine. manipulacija u medijima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dubinske odlike kulture i forme represije. 26. Termin realizacije jednog seminara: 24.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. jezik medija.

osvježenje. i sertifikat). fasciklu. 4. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . štampani materijal. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. književnosti i psihologije). 3. 2. priručnik za nastavu. Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. video prezentacija i diskusija. elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. Pojam. Metode i tehnike rada: radioničarski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. filozofije. Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. Teme: 1. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave).. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. Budva E-mail: krstovukovic@gmail.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal.b.

2. mašte. 4. 3. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. sticanje funkcionalnih znanja. 4. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. opažanja i pamćenja. Teme: 1. 32 Zavod za školstvo Crna Gora . sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18.dijalog. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. 2. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. 3. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima). stimulacija i rana identifikacija darovite djece.me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. motivacije i kooperacije kod djece. analiza radova. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. originalnosti. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. dan 1. a pokreće ga mašta. dan 1. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. stvaralaštvo. naročito darovitom. radoznalosti. 2. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. razvoj samopuzdanja. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. Mila Kilibarde 7. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode.

cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. i 27. Zavod za školstvo Crna Gora 33 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. godine. Termin realizacije jednog seminara: 26. januar 2012. (najmanje 25 učesnika).

januar 2012. godine. i 29. ažuriranje centra) 2. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. izrada materijala. izrada rekvizita. dokumentovanje. Termin realizacije jednog seminara: 28. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 34 Zavod za školstvo Crna Gora . i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti. analizu. simulacije aktivnosti. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. domaći zadaci. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. prikazi i prezentacije i dr. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. Bar E-mail: jpivim@t-com. edukacija roditelja. evidentiranje. Teme: 1. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada. opremanje. diskusije.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića.

rok prijave učesnika je 5. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Orijentaciono kretanje 7. Podgorica. Poligon. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. Teme: 1. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Kooperativna aktivnost 2. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. „staza sa preprekama”. Preventivno vježbanje 3. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. novembar 2011. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. stanja. Milana Popovića 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. Bitni elementi metodike rada s loptom 5.

formiranje i vođenje evidencije o praćenju. Podgorica E-mail: nermin.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul. pomoćnici direktora i direktori. 36 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. Vrednovanje 6. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Termin realizacije jednog seminara: 14. Plužinska 41. pedagozi i psiholozi.gov. april 2012. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2. Praćenje motoričkog znanja 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi.hajdarpasic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. godine. vrednovanju i ocjenjivanju. Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1.

me Broj telefona: 069-463-462. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. demonstracije i praktično vježbanje). Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije.. Termin realizacije jednog seminara: 5.b. Savremeni ples 4. Teme: 1. Nikšić E-mail: siki14@t-com. godine. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Klasični ples 3. novembar 2011. Ples – savremeni. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b. jačanje povjerenja u sebe. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). diskusije. Zavod za školstvo Crna Gora 37 .

Upoznavanje (samoupoznavanje) 6.. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. posebno.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. osamostaljivanje. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. recitali. Percepcija 5. Dramski tekst. scenski pokret i govor. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. priredbe. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. Komunikacija 3. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Rad na sebi 7. radnja – drama). Govor i glas 12. Improvizacija 8. Tijelo 13. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. Igra 2. i proširivanje teorijskog i. Govorne. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima.. socijalizaciju. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Petar Pejaković Adresa: Ul. žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja. V proleterske 17. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. žanr i stil 15. video. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. Imaginacija 4. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora .). Jezik. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. igrokazi. Sukob 10. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. autentičnost. lukarstvo. komunikacija. Lik 14.com Broj telefona: 078-103-225. fizičke i psihofizičke radnje 11. Radnja 9. Teme: 1. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave.

Etika. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. menadžment. pedagoška. Termin realizacije jednog seminara: 18. organizacijska. društvena. produkcijska) 17. tehnološka. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . godine. dramaturška. kritika. januar 2012. psihološka. Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička. 19. Antropologija scenskih umjetnosti 19. evaluacija 20. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. i 20. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

ideja i oblik) 10. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Bar E-mail: dekupaz. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. Sušenje – proces.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. tok. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. „glistice” kao dekoracija) 4. nanošenje četkom 8. umakanje. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Rad na točku (informisanje o principima rada. lični doživljaj gline. nanošenje četkom 13. rad oko i unutar modela) 5. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. Nanošenje glazure: polivanje. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. funkcija i oblik. Izrada kalupa za osnovni oblik činije.atelje@gmail. isijecanje. termički tretman. razvoj oblika na skici i kolu. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. Keramika – tradicija. osnovne karakteristike gline. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. Rad sa pločama (pravljenje ploča. ideja. Rad „iz ruke”. Upoznavanje s materijalom 15. podjela keramičkih proizvoda. keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Biskvitiranje – proces. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. umjetnost. moguće greške pri sušenju 6. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. tok. Mogućnosti: skica. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. umakanje. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. Biskvitiranje – proces. Sušenje – proces. pojam sinterovanja. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . Nanošenje glazure: polivanje.

pojam sinterovanja. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. termički tretman. Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Nanošenje glazure: polivanje. Bušenje – proces. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. nanošenje četkom 20. tok. Termin realizacije jednog seminara: 23.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. 24. umakanje. mart 2012. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. Biskvitiranje – proces. Zavod za školstvo Crna Gora 41 . i 25. podjela keramičkih proizvoda.

fiksiranje 8.postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. individualni i frontalni pristup. efekat „kore drveta”. način rada. Bar E-mail: dekupaz. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. rad na kartonskim podlogama. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. pravljenje skice 3. Rad sa struktur-pastom 12. Osnovna tehnika dekupaža. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. Odabir boja.atelje@gmail. Rad na drvenim podlogama. odabir motiva. pravljenje kompozicije 4. Teme: I faza 1. fiksiranje motiva 9. 42 Zavod za školstvo Crna Gora . postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. postupnost sušenja. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. efekat „ispucalosti”. Retrospektiva urađenog. Odabir predmeta za rad. Rad na staklenim površinama. medijuma. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. neupotrebljivih stvari. mogući problemi 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. Rad na gipsanim odlivcima. sklapanje kompozicije boje i motiva. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. reciklaža starih. Rad na platnu. nanošenje medijuma. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. „obrnuti efekat”. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). sklapanje kompozicije motiva. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. mogući problemi u radu 6. mogući problemi u radu 7. „Shaby shic” tehnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. tj. kompozicija boje i motiva 10.

godine. i 6. Termin realizacije jednog seminara: 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 43 .

motivacije i kreacije u profesionalnom radu. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. 44 Zavod za školstvo Crna Gora .com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. Termin realizacije jednog seminara: 21. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike. formiranje plesne koreografije 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. o sadržaju igre. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. Bar E-mail: dekupaz. Teme: 1. 22. vizuelno-prostornom. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. držanje tijela) i plesnu koreografiju. i 23. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2. april 2012.atelje@gmail. projekcije realizovanih plesnih projekata. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. plesni korak.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. godine. inspiracije. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. oblici kretanja. Zapažanje ritma. osmjeh. Priprema za ples. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. motivacija djece.

emocija i duha. sumiranje. Prva proleterska 27/10.com. socijalni. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2.knezevic@gmail. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. 069-560-221. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje. rad na sebi. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. demostracije. u paru i u malim i velikim grupama. medicinske sestre i stručni saradnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. analiza. rad na sceni. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave). analiza tekstualnog materijala (priče). Teme: 1. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. sposobnost planiranja. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. multimedijalna prezentacija. radmila. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. od pojedinačnog ka opštem. osvješćivanje. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. organizacije i realizacije. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. kreativnost i darovitost. predavanje. pojedinačno. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. i umjetnička edukacija. podsticaj darovitosti i kreativnosti. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. koncentracije i samostalnosti u radu. igra uloga.s.com Broj telefona: 068-460-221. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. uma. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. interaktivna obuka. umjetnička interpretacija testa. umjetničko vrednovanje. na taj način. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. upoređivanje. dramatizacija teksta.

godine. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). 46 Zavod za školstvo Crna Gora . decembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. Termin realizacije jednog seminara: 16. i 17. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika. Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije. naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8.

ljekari. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori. fizioterapeuti itd.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada.co. psiholozi. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka). Podgorica E-mail: sasam@pccg. za ostalu djecu. debate. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama. psiholozi. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. Metode i tehnike rada: radionice. roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. defektolozi.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. edukacija nastavnika. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. defektolozi i visokoškolski nastavnici. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. igre uloga itd.). osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. pedagozi. za roditelje djece s posebnim potrebama. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. prezentacije. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. mini-lekcije. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama.

Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). Posmatranje i procjenjivanje 4. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. 48 Zavod za školstvo Crna Gora . u okviru navedenog programa. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Podsticanje razvoja govora 9. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5.

razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Ciljne grupe: nastavnici. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem.co. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. Hansen. u ulozi asistenata. bez obzira na različito porijeklo. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. Zavod za školstvo Crna Gora 49 . ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. SAD) – Kirsten A. Roxane K. kulturnim i drugim razlikama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad.

učenje kroz projektno planiranje. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. principi i stilovi učenja. evaluacija programa rada sa učenicima. kooperativne aktivnosti. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. njegovanje romskog jezika i kulture. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima. uticaj konteksta na posmatranje djece. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. portfolio učenika. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. razvoj matematičkih pojmova. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). u okviru navedenog programa. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. vještine partnerske komunikacije. učenje kroz igru. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. – III modul: dječji portfolio. U prvoj godini su tri seminara. rad u timu. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. individualizacija. podsticajna sredina za razvoj. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. vrste dječjeg portfolija. socijalno-emocionalni razvoj djece. – II modul: stvaranje zajednice. tematsko planiranje.

Georgetown University Child Developement Center – USA. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. i NVO Pedagoški centar Crne Gore.co. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Hansen. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. biljanam@pccg. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. dr Saša Milić. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama. razne tehnike grupnog i individualnog rada. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije. Roxane K. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi.me. bez obzira na različito porijeklo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. kulturnim i drugim razlikama. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A.. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika.

dječje stvaralaštvo. u okviru navedenog programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. pedagozi i psiholozi. i razvoj samopoštovanja kod djece. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. evaluacija programa rada sa djecom. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. razvoj početnih matematičkih pojmova. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. podsticajna sredina za razvoj. vještine partnerske komunikacije. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. socijalno-emocionalni razvoj djece. rad u timu. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice. 52 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. principi i stilovi učenja. učenje kroz otkrivanje. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). objašnjenje suštine dječjeg portfolija. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. individualizacija. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. učenje kroz igru. vrste dječjeg portfolija. njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. U prvoj godini su tri seminara. kooperativne igre i aktivnosti.

decembar 2011. tj. mini-lekcije. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. pedagozi. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. razvojnim specifičnostima. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. psiholozi.co. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. nastavnici predškolskog vaspitanja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. i 4. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. debate. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Agresivnost kod djece 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. razvojnim specifičnostima. Termin realizacije jednog seminara: 3. defektolozi i visokoškolski nastavnici. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Hipoaktivnost kod djece 4. hipoaktivnom. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. u okviru navedenog programa. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Metode i tehnike rada: radionice. godine. prezentacije. igre uloga itd. Hiperaktivnost kod djece 3. razvojnim specifičnostima. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Teme: 1. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.

granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. CNS-a. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. PNS-a i hronične smetnje. pamćenje. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. klasifikacija oštećenja i učestalost. motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. osnovni principi rada. Ljiljana Krsmanović. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. disgrafija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. i slično). posebnosti u radu s učenicima i principi rada. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. definicija oštećenja vida. Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. Mirjana Vučinić. slijepo dijete kao svako drugo dijete. stariji razredi) 3. klasifikacija tjelesnih smetnji. Suzana Koletić. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. upis u školu slabovide i slijepe djece. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . redukacija i kompenzacija. Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2. Nataša Knežević. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. indvidualizacija. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. Dragana Mijatović. Teme: 1. autizam i hiperkinetički sindrom). III i IV razred. percepcija). Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku.

tj. pet dvodnevnih seminara. ciljevi za matematiku i maternji jezik. uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. Zavod za školstvo Crna Gora 55 . Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala).

izjednačavanje mogućnosti. prezentacije. 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija. simulacije itd. Izjednačavanje mogućnosti 4. inkluzivno obrazovanje.org Broj telefona: 020-623-734. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. socijalni model pristupa hendikepu. 56 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala).. Jezik i modeli pristupa hendikepu 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33..).. načini pristupa djeci s hendikepom. decembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Gojka Radonjića 85. Ljudska prava 2. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 17. godine. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama.. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. rad u malim grupama. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4.b. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. dr Veselin Mićanović. razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul.. Danila Bojovića b. Problemi računanja 9. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. dr Dijana Vučković i doc. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. na osnovu toga. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8. doc. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. Karakteristike matematičkog pojma 3. Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Teme: 1. odgovarajućih načina rada. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike.

Termin realizacije jednog seminara: od 15. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. decembra 2011. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16. Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). Evaluacija. novembar 2011. komentari. a mjesto izvođenja – Podgorica. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. zavisno od opterećenja nastavnika. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. sugestije. do 18.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). rok prijave učesnika je 5.

Ciljne grupe: učenici.b. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. uprava škole i roditelji. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. Teme: 1. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi. partnerstvo i timski rad. nastavnici. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. Podgorica E-mail: low@t-com. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. upitnica) 7. Lajović-Lalatović’’) 6. prezentacija upitnika prioriteta 8. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobar 2011. Indeks za inkluziju – metodologija 4. Pokazatelji (rad u grupama) 5. Zavod za školstvo Crna Gora 59 . psihološko-pedagoška služba. Inkluzivni pokret 3. Pravo na različitost 2. Termin realizacije jednog seminara: 1. Zmaj-Jovina b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. godine. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima.me Broj telefona: 067-244-560.

60 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. dr Nada Šakotić. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece. mr Jasmina Đorđević i doc. oktobar 2011. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Termin realizacije jednog seminara: 1. Nadarenost 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Razvijanje multiple inteligencije 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. Teme: 1. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. analiziranje načela i metode Glifordovog modela. Gilfordov model 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Multipotencijalnost 3. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. Podsticanje kreativnosti 8. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. Gardnerov model 6. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. godine. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece.

Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. Teme: 1. Podgorica E-mail: tabo@t-com. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ciljna grupa: pedagozi. Značaj. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova). dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. posmatranje. Praćenje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Vlada Ćetkovića 11. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga.

novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: 9. 62 Zavod za školstvo Crna Gora . i 10.

nastavnici razredne i predmetne nastave. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. Nikole Ljubibratića 78. Izrada IROP-a. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. osnove oligofrenopedagogije. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . pedagozi. timski rad. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Disgrafija 6. Diskalkulija 8. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. psiholozi i direktori škola i vrtića. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). komunikacija s roditeljima. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Dislalija 7. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. 069-766-898. godine. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. Disleksija 5. primarna reakcija. Uvodna radionica – očekivanja 2. Teme: 1.

socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik. školski psiholog. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. diskusije. Termin realizacije seminara: 3. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. trener. Svetozara Markovića 32. Grafikon aktivnosti 9. motornih. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Problematično ponašanje 10. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. god. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. Jo Birbek. dan 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. grupni i individualni rad. Teme: 1. i 4. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. i Mollie White. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. dan 6. Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . decembar 2011. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3.

doc. tokom zajedničkog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. tj. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dr Nada Šakotić. Izrada IROP-a – II dio 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. dr Tatjana Novović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade.i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Inkluzivni pokret 2. razvojnih teškoća. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. formiranje. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. Imlementacija na konkretnom primjeru 2.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. liste osobina prihvatljivog vaspitača. godine. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Izrada IROP-a – I dio 3. diskusija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). doc. Zavod za školstvo Crna Gora 65 . Termin realizacije jednog seminara: 24. Prihvatanje različitosti 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. Teme: I modul 1. mart 2011.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. roditelja. Metode i tehnike rada: predavanja. stručnih saradnika škole i drugih institucija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. Termin realizacije jednog seminara: 4. godine. primjenu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. februar 2012. Podgorica. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”.djuraskovic. Teme: 1. arhitekte Milana Popovica 1. 66 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. planiranje)? 3. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. dan 1. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a.jpuljp@t-com. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). dan 1. šta treba da sadrži IROP. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. Crna Gora E-mail: gojana.

individualne vježbe na času.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42.me. prepoznavanje. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9. aktivnosti u grupi 5. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 .me Broj telefona: O31-342-173. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. prepoznavanje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. prepoznavanje. osnove oligofrenopedagogije. segregacija. primarna reakcija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća.v@t-com. Posebni i prilagođeni programi. timski rad. Disgrafija – pojam. integracija. dinamike i sadržaja. do formiranja pojma broja). Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. orijentaciona prognoza 4. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. pedagozi. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. vježbe u grupi. 069-094-364. komunikacija sa roditeljima. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. pravilna i aktivna opservacija. Dislalija – pojam. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju. inkluzija. Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. Teme: 1. Diskalkulija – pojam. c. Disleksija – pojam. individualne vježbe na času 6. prepoznavanje. adekvatne individualne vježbe na času. psiholozi i direktori škola i vrtića. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. Nikole Ljubibratića 78 . pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. osnovne smjernice u tretiranju.

oktobar 2011. i 23. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 22. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

pomoć nastavniku. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. rad u timu. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. teški oblici autizma. kratak pregled toka procesa učenja. Teme: 1. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). personalni asistenti. Podgorica E-mail: intenzivna. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju. teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije.interakcija. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. formulari za sesije intenzivne interakcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. princeze Ksenije 6. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku). Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja.me@gmail.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. pristup stimulacije. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. Efekti primjene intezivne interakcije 3.

Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije. pregledanje i analiza videosnimaka. stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati). 70 Zavod za školstvo Crna Gora .

Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. stručni saradnici. održavanje sredstava i pribora za rad) 4.. januar 2012. verbalna i neverbalna komunikacija) 2. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. iznošenje vlastitog stava. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. sklapanje prijateljstva. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . 069-560-512. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. Ciljne grupa: vaspitači. fizioterapeuti). samostalno oblačenje i obuvanje.com Broj telefona: 067-400-169. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. i 25. Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti.me@gmail. samozbrinjavanja. Jelisavka Gavranić. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. Igor Tomić. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. princeze Ksenije 6.interakcija. Teme: 1. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. sređivanje stola nakon obroka. godine. personalni asistenti.). medicinsko osoblje (medicinske sestre. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). zdrava ishrana). Podgorica E-mail: intenzivna. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. 24. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. jačanje samopuzdanja. socijalizacije.. Termin realizacije jednog seminara: 23. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. upotreba pribora za stolom). i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. Budimir Mrdak. Marina Vučeraković. savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena.

razvoj samopuzdanja. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima).com Broj telefona: 068-315-330. radoznalosti. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. stvaralaštvo. specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Tehnike memorije 3. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. NTC sistem učenja . analiza radova. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. Bar E-mail: vujovic. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti. motivacije i kooperacije kod djece. memorije. opažanja i pamćenja. Neurofiziologija učenja 2. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. 72 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: I dan 1. Tehnike memorije II II dan 1. sticanje funkcionalnih znanja. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Tehnike učenja. Tehnike učenja II 3. Tehnike učenja I 2.tanja@gmail. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. Mila Boškovića H/13. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. Funkcionalno razmišljanje 4.

Zavod za školstvo Crna Gora 73 . cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi). i 17. Termin realizacije jednog seminara: 16. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. februar 2012.

Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Svetlana Dujović. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama. 24. mart 2012. i 25.b. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. Svjetlana Kovačević. Aida Hakimi-Osmanbegović. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. zdravstvene i socijalne zaštite. Predrasude 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46.. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: t. Servisi podrške i mape 8. 74 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Sonja Vasić. Partnerstvo sa roditeljima 5. Teme: 1. kvaliteta sredine i životnih navika 7. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.gov.milic@mps. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. godine. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Inkluzivni pokret 3. Marijana Bulatović. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. Jadranka Radulović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti.

podjela časa na dionice. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . pisane riječi) 3. pedagozi. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. i 14. godine. Optimalni kanali komunikacije (strategije.) 4. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). simboli. i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. korišćenje različitih formi komunikacije. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. 13. dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. konkretni objekti kao znakovi. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. govor. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. fotografije.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. aktivnosti.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47. Termin realizacije jednog seminara: 12. defektolozi) predškolskih ustanova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. april 2012. rutine. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. naja_kostic@hotmail. sistem razmjene simbola i slika. grupni rad. osnovnih škola. ciljevi) 5. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. koraci. jun”. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice.me. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova. facijalna ekspresija i govor tijela. Teme: 1. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). teškoće u komunikaciji i učenju.

Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. februar 2012. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). medicinske sestre i stručni saradnici. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). regresija). naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. i 26. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja.atelje@gmail. Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika. i grupni i individualni pristup. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. 25.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Bar E-mail: dekupaz. Termin realizacije jednog seminara: 24.

IROP – I dio II dan 1. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Termin realizacije jednog seminara: 16.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. Nikole Tesle b. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. osposobljavanje za izradu IOP-a. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. godine. IROP (izrada)– II dio 2. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja. Problematično ponašanje – I dio 3. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. Teme: I dan 1. Nikšić E-mail: jack21@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). i 17. mart 2012. Inkluzivni pokret. Problematično ponašanje – II dio 4.pravo na različitost 2. Razvojne smetnje i teškoće 3.b.

prof.co. korišćenje priča. Termin realizacije jednog seminara: 29. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Teme: 1. artefakata) 3. slavljenje ljudskih kvaliteta. multikulturno i transformaciono obrazovanje. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. Alma Flor Ada i F. Dakle. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. Ukupno. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. godine. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. dr Dawn Tankersley. januar 2011. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. i 31. osnaživanje ličnog identiteta. u okviru navedenog programa. fotografija. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. dr Nancy Jean Smith. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). Podgorica E-mail: biljanam@pccg. 78 Zavod za školstvo Crna Gora . i 30. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). izgradnja zajednica.

Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece). profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. Identifikacija (tri kulture) 4. Norme i očekivanja 2. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. Ciljne grupe: nastavnici. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7.co. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. očekivanja. domeni funkcionisanja. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. problematizacija. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . dijalog kao proces) 10. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. Ukupno. ishodi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. kao i oblike u kojima se javlja opresija. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. konstruktivističko slušanje) 5. dr Nancy Jean Smith. reci javno) 8. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. dr Suzan Rona. Dakle.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. priča o imenu) 2. važnost konteksta) 3. tako i institucionalnu). Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. etiketiranje) 6. prof. Od oglašavanja do djelanja 11. Teme: I modul 1. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.

DEI model (tri fotografije. u okviru navedenog programa. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. mart 2012. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. i 30. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Na prvom. 28. dok se na drugom. primjena DEI modela) 4. trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. O opresiji 11. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. Interkulturna osjetljivost 8. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. koji traju šest dana. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. i 29. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 80 Zavod za školstvo Crna Gora . Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. i 27. godine. Termin realizacije jednog seminara: 28. Društvena klasa 9. i 29 april 2012.

Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . organizovanje timskog rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. Danila Bojovića b. gimnazija i srednjih stručnih škola. Ja. rad sa učenicima – 18 sati. i direktori osnovnih škola i gimnazija. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. opštine.. prezentacija portfolija na nivou škole.. godine. program traje pet mjeseci. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika.b. Termin realizacije jednog seminara: 19. Pojam javna politika 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. regije i države. razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. Ukupno.. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. istraživanje i rješavanje problema. vođenje projekta. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Mi. narod. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5. Plan akcije za rješavanje problema 7. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu.

i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. Radmila Đerković. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3. Prava i obaveze učenika u školi 6. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. psiholozi. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. porodici. 4. Azra Jasović.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija.me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. 82 Zavod za školstvo Crna Gora . Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53.. roditelji.. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. roditelji. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. Poštovanje dječjih prava 9. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10. uprava škole. novembar 2011.) 2. Jovana Ćetkovića 14. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. godine. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. Prava i obaveze mladih u porodici 7. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: 19.. društvu. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Saradnja između škole i porodice 8. Odnosi povjerenja u školi. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 24 radionice – ukupno 48 sati).

ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Teme: 1. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. godine. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice). Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 83 . odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. već kooprerativnim učenjem. informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. ali i ostalih. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof.. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. nacionalni identitet i globalizacija) 2. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. stvaranje i poštovanje pravila) 4. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. Nikšić E-mail: liberom@t-com. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. novembar 2011. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost. Danila Bojović b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. Termin realizacije jednog seminara: 25. stablo ljudskih prava) 3. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba.b. koju treba zadovoljiti na otpimalan način. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi.

strategija. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. partnertstvo i timski rad. strategija. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. Teme: I modul 1. Rasizam (definicija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Moć (definicija.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. strategije 4. Kultura i iskustva iz kulture 3. aktivnost) 7. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. Multikulturna i interkulturna društva 3. stragetije 5. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vasa Raičkovića 5. Antisemitizam (definicija. uprava škole i roditelji. Identitet – definicija. Etiketiranje – kredo podrške 6. Grupe kojim pripadamo 8. Komunikacija 10. ksenofobija (definicija. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. aktivnost) 9. Evroželjeznice 9. Netolerancija (definicija. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. 24 radionice – 36 sati). Etnocentrizam. strategija. Kultura/subkultura – definicija. psihološko-pedagoška služba. Vrednovanje različitosti 2. strategija. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. diskriminacija. Stvarnost naših društava – različitost 2. aktivnost) 8. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1. sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. aktivnost) 6. strategija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. Ciljne grupe: nastavnici.

godine. Zavod za školstvo Crna Gora 85 . novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 1.

Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. Branka Ćopića 4. kada je to opravdano. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). kooperativan i fleksibilan rad.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. timski rad. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. i SSMO analiza. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. Teme: komunikacija. informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. preuzimanje rizika. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. unapređenje komunikacijskih vještina. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . aktivno djelovanje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. timskog rada i izrade projekata.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. uvid u model multikulturnog obrazovanja. uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. Etika u dijalogu 4. uprava škole. CSO. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. ZzŠ. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. Vukice Mitrović 8. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Teme: 1. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. školska adminsitracija. roditelji i šira zajednica). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. Vještine pregovaranja 8. roditelji. Dijalog među rodovima 10. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . nastavnici.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. stručne službe. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. ICCG). roditelji. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. Religijski dijalog 6. Demitologizacija istorije 5. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.

završne naznake o dijalogu Teme 1. 3. Transformacija konflikata 13.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. 2. Antropološka dimenzija dijaloga. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. Savremene metodologije društvenih nauka 14.

Kulturna prava 9. Teme: 1. 13. Implementacija ljudskih prava 4. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. godine. jula 2. Građanska i politička prava 6.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2. Interkulturni dijalog 12. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. politička. Termin realizacije jednog seminara: 25. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). prava u oblasti kulture. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5. prava djeteta. Ekonomska i socijalna prava 7. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Pravo i multikultura 11. prava manjina i multikulturu. dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ul. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. socijalna i ekonomska prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. Prava djeteta 10. novembar 2011. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. i širenje kulture ljudskih prava. Kolektivna prava 8. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Nikolaj Knežević. Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. Istorija ljudskih prava 2. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Momir Dragićević. januar 2012. Mehanizmi zaštite 4. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. godine. Termin realizacije jednog seminara: 27. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Bijelog Pavla 16. Olivera Pavićević. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati).

interaktivni rad i alternativno učenje. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. oktobar 2011. Teme: 1. Stanka Dragojevića 2. Metode i tehnike rada: predavanja. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4.me. Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti. Termin realizacije jednog seminara: 21. Zavod za školstvo Crna Gora 91 . Podgorica E-mail: gender. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. i 22. U skladu s tim. gendervrcg@ t-com. radionica. Takođe. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore.kancelarija@t-com.

novembar 2011. Teme: 1. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. roditelji.. osnovni pojmovi 2. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. šira zajednica itd. Termin realizacije jednog seminara: 4. nastavnici.b. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. Jovana Tomaševića b. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). uprava škole. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. 92 Zavod za školstvo Crna Gora . MO IOM. Ministarstvo kulture i medija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.perisic@gov. i 6. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima. Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61.). Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. godine. Posljedice trgovine ljudima. Trgovina ljudima. Načini preventivnog djelovanja 6. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). primjeri iz prakse 5.me Broj telefon: 067-425-001. Podgorica E-mail: sonja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. 5.

Termin realizacije jednog seminara: 20. i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. Veljka Vlahovića 5. kovacevic.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. rad u malim grupama. sa potpunim poštovanjem. potreba i vjerovanja. razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom.com. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). grupne diskusije. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja. igre uloga. mini-lekcije. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. akvarijum. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. odnosno kao ravnopravan pojedinac. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. uspješna i efektna komunikacija kroz govor. stavova. vrijednosti i uvjerenja. prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju. studije slučaja. kooperativno učenje. prepoznavanje potreba. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . tehnika akvarijuma. Teme: 1. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Analiza problema (istraživanje uzroka. pristup usmjeren ka individui. prezentacije. Uzroci. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. donošenje zajedničkog cilja. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove. stavova i ponašanja. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2.montenegro@gmail. rad u parovima. simultana individualna aktivnost.sava@gmail. Podgorica E-mail: coo. emocionalnom i socijalnom planu. pojedinačne i grupne prezentacije. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. januar 2012. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. i 21.

pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). socijalni model. duvana 8. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. samostalno ili u saradnji. april 2012. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. psihološko-pedagoška služba i učenici. dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). godine. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. razredne starješine. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. obrazovanje 5. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. Uvod u dječja prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. pristupačnost i samostalan život.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. nediskriminacija. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. zaštita od droga. Teme: 1. alkohola. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. Termin realizacije jednog seminara: 14. Miloša Obilića S2b. pravo na igru 7. pravo na zdravu okolinu 6. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

godine. vježbe i radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3.org. i 4. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. dan 1. osvježenja na pauzama i putni troškovi). Nikšić E-mail: milan. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2.korac@ozon. dan 1. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala. smeštaja i hrane. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. godine. dan 1. 1. i 18. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. Teme: I modul. Vježba: Ekološki otisak 2. dan 1. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. mart 2012. geografije i menadžmenta. 1. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. II modul: 17. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. Metode i tehnike rada: panel diskusije. mart 2012. beogradska S6-A. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3.

vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja. i društvene i građanske kompetencije). akvarijum. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. godine. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). 5. rad u malim grupama. kooperativno učenje. mini-lekcije. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). 6. maj 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. tehnika akvarijuma. Teme: 1. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. pojedinačne i grupne prezentacije. Podgorica E-mail: coo. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. studije slučaja. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Metode rada sa roditeljim. rad u parovima. prezentacije.com. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. kovacevic. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. Veljka Vlahovića br. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. igre uloga.sava@gmail. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice). 96 Zavod za školstvo Crna Gora .montenegro@gmail. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. 4. simultana individualna aktivnost.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. Resursi u zajednici. grupne diskusije. planiran. Termin realizacije jednog seminara: 12.

ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. CRI. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja.co. Miodrag Vučeljić. primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. dr Saša Milić. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. igre uloga.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. debate. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. mini-lekcije. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. i individualizovani pristup u podučavanju. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. kao i za samoevaluaciju nastavnika. školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. mr Milja Vujačić. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. pedagozi. dr Dušanka Popović. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. Podgorica E-mail: sasam@pccg. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). psiholozi. prezentacije. odjeljenju.

Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). 72 sata seminarske obuke. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . tj. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Interaktivna nastava iz matematike 4. najmanje 10 sati). po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. Saradnja između škole i porodice 4. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. u okviru navedenog programa. Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. u drugoj godini dva dana (ukupno. ukupno 13 radnih dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup.

Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. Podgorica E-mail: sasam@pccg. psiholozi. učeničkoj kooperaciji. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). 28. i 29. poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. pedagozi. 27.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Kooperativno učenje Autor: prof. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. godine. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . defektolozi i visokoškolski nastavnici. Termin realizacije jednog seminara: 26. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. između ostalog. nastavnici predškolskog vaspitanja. septembar 2012. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6. poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. u okviru navedenog programa. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa.co. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.

me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. nadzornici i savjetnici. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja.co. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. dr Dušanka Popović. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi. mr Milja Vujačić. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. vještine refleksivnog praktičara. roditelji. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. medicinske sestre zaposlene u vrtiću. rad u timu i upravljanje timom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Supervizija na terenu (u vrtiću. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. dr Saša Milić. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Podgorica E-mail: sasam@pccg. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici.

analiza i interpretacija prikupljenih podataka. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. filozofija programa. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. najmanje 24 sata). vrste dječjeg portfolija. radionica za čitanje i pisanje. podsticajna sredina za razvoj. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. – III modul: evidencija vaspitnog rada. i razvoj samopoštovanja kod djece. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. principi i stilovi učenja. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. šta je dječji portfolio?. u okviru navedenog programa. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. kooperativne igre i aktivnosti. individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. rad u timu. evaluacija programa rada sa djecom. i to: u prvoj godini tri seminara. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. razvoj početnih matematičkih pojmova. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. stvaralaštvo i prljavi materijali. uticaj životne sredine na posmatranje djece. učenje kroz otkrivanje. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. učenje kroz igru. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

Sesija 1. i 19. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. 4. Termin realizacije jednog seminara: 18. i kako da ih razvije? 4. koji učenika stavlja u centar. Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. novembar 2011. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Demonstracija odabranih akcionih planova 3. 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

Termin realizacije jednog seminara: 25. umrežavanje i saradnja nastavnika. i 27. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. godine. Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. Teme: 1. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. januar 2012. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. 26. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. facilitiranje. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Konstruktivna povratna informacija 6.

rad na konkretnom primjeru. izmijenjene uloge nastavnika. Dragan Nikčević. razmjena ideja. podjela uloga. Shvatanja uloge nastavnika 3. Đorđina Markuš. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Milica Kostić. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. Duško Lučić. diskusija. kreativnost. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. elementi efikasnog učenja 2. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. i rješavanje različitih problemskih situacija. Termin realizacije jednog seminara: 30. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . razumijevanje nove. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Vesna Damjanović. pojedinačne i grupne prezentacije. samorazumijevanje/razumijevanje. Biljana Terzić. Kolbov ciklus učenja. stilovi učenja 5. predavanja. lična iskustva u učenju. tolerancija. i 31. Milan Jocić. Bosiljka Milošević. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Branislav Pavićević. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. Slavko Peković. Uvod. saradnja. Tanja Jokanović. Vesna Pavićević. Vasilije Kovačević. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. vođenje i moderacija. učenja i podučavanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. godine. rad u timu. Slavoljub Marsenić. mart 2012. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.

Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Uloge nastavnika 8. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Participacija učenika u procesu nastave 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. gimnazija. Bar E-mail: elementa@t-com. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole. Vježba u analizi scenarija 5. Položaj učenika u školi 4. prof. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Metode nastave/učenja 9. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. Ciljna grupa: nastavnici. dr Ivan Ivić. Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. izvođenje i analizu nastave. Postupci aktiviranja učenika 7. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. srednja stručna škola). bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola. Aktivnosti nastavnika 6. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7.

25. i 26. Termin realizacije jednog seminara: 24. februar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine (bazični seminar). 110 Zavod za školstvo Crna Gora .

Teorije na osnovu kojih se oblikuje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. bihevioristička teorija. i rad sa učenicima adolescentima. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). tj. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. u skladu sa njima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. bratstva i jedinstva 4. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). stavovi i ponašanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. teorije učenja. teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). postignu najbolje rezultate. Zavod za školstvo Crna Gora 111 . Podgorica E-mail: tamara. organizmička teorija. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. biosocijalna teorija. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja. Teme: 1. stavovi i vrijednosti. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3.krivokapic@forum-mne. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima. godine.

112 Zavod za školstvo Crna Gora . kreativnost i inventivnost u radu. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. novembar 2011. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. godine. posmatranje. Termin realizacije jednog seminara: 19. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com. Teme: 1. Struktura instrumenta 5. Disleksija i disgrafija 2. i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. sloboda izbora i odgovornost. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Izrada instrumenta 4. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja.

Univerzitet u Trstu. primjena planom i programom predviđene metodologije. dr Maja Simoneti. Upotreba javnog prostora 7. Univerzitet u Trstu. Elementi prostora 11. odvijali u prirodnoj sredini.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Inovacija fondacija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. Teme: 1. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. i Nevena Čabrilo. problemski procesno učenje i 113 . ekonomskih. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. multidisciplinarni orijentisano učenje. i razumijevanje odnosa između prirodnih. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. dr Elena Marchigiani. mr Polona Demšar-Mitrovič. tokom vremena. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. analiziranje i prezentovanja podataka. širenje znanja o vrednovanju prostora. dr Tatjana Resnik-Planinc. Zavod za školstvo. mr Claudia Ferluga. CEI Chiara Cecchetto CEI. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Slovenija. Univerzitet u Ljubljani. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. Opažanje prostora svim čulima 9. kritičko mišljenje. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. Univerzitet u Varšavi. mr Stefania Bertolino. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. kulturnih i socijalnih resursa. Univerzitet u Trstu. Fakultet za geografiju. Vanessa Linardou. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. prof. razvijanje kritičkog mišljenja. formulisanje pitanja. Pojam i elementi prostora 3. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. Univerzitet u Ljubljani. dr Ilaria Garogolia. Ljubljana. Univerzitet u Trstu. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. interdisciplinarni pristup. prikupljanje. dr Mimi Urbanac. Barbara Fabro. Pejzaži 8. Istraživanje prostora 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. razumijevanje procesa koji su se.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Fakultet za geografiju. Prostor i biodiverzitet 10.

114 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. oktobra 2011. Termin realizacije jednog seminara: od 22.

Termin realizacije jednog seminara: 5.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b. 7. 3. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje.me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Kotor E-mail: scekic@t-com. Teme: 1. 2. 5. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . godine. 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). 4.

me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. direktori. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5.b. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. Teme: 1. pedagozi i psiholozi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). Učenje na daljini 7. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. nastavnici u srednjoj školi. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. dr Dijana Vučković i doc. pomoćnici direktora. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Veselin Mićanović. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. dugi i treći ciklus osnovne škole). Etape primjene računara u nastavi 6. Danila Bojovića b. godine.. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. januara 2012. doc. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Evaluacija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: od 28. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. Primjena računara u nastavi Autori: doc. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . komentari. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara.

.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. dr Nikola Miljanović. doc. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. shvatanje značaja. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda. Teme: 1. Učenje putem rješavanja problema 3. Radovan Damjanović. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. Termin realizacije jednog seminara: 20. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. Danila Bojovića b. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. Prezentovanje pojma. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . godine. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dr Dijana Vučković Adresa: Ul. prednosti.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. januar 2012. uloge i značaja projekt-metode. i 21. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju.

da bude dio tima. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. prezentacija rada i završnih faza. pažnje i drugarstva. interesa i ubjeđenja. razvijanje ljubavi. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. tehnika i instrumenata. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. u nastavnoj praksi. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). odnosno valorizacije projekta) 3. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. zajedno sa učenicima. dopunjavanje u radu i znanju. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. Teme: 1. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. statistička obrada podataka. Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). empirijska i racionalna). Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. razvijanje svestrane misaone aktivnosti. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. rješavanje problema. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. faze projekta 2. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. brže prilagođavanje novim situacijama. tako da nastavnik. Ratka Vujovića 27. brige. suzbijanje monometodizma. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa. ciljevi projektne nastave. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. produkovanje novih ideja itd. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. razvija empatiju sa učenicima. odnosno prvi među jednakima. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . istorijski pregled razvoja projektmetode. bolje upoznavanje vlastitog identiteta. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. formiranje vlastitih stavova. sticanje radnih navika itd. . nalazi se u jedinstvenoj situaciji. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. pomoć u radu. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. timski rad na kompleksnom problemu. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. vrste projektne nastave. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). angažovanje svih učesnika projekta. povezivanje teorijskog i praktičnog. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).). socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada.). i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja.

Termin realizacije jednog seminara: 29.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 119 .

tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. Strategije učenja 17. Troslojni model pamćenja i učenja 8. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. Nivoi znanja 9.. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. Podučavanje 2. Metakognitivne vještine 18. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. ovladavanje nekim mnemotehnikama. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. Teme: 1. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti. skice. Učenje učenja 5. dr Dijana Vučković. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja.b. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. dr Nada Šakotić i doc. mjerenje i vrednovanje znanja 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. Stilovi i vrste učenja 7. . unapređivanje procesa samostalnog učenja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. Proces zaboravljanja 13. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.). prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. Mnemotehnike 12. osposobljavanje za uvažavanje. i razvijanje metakognitivnih vještina. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. Vođenja bilježaka na nastavi 19. skice. Učenička postignuća 11. Venovi i drugi dijagrami.. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Smisleno učenje Autori: doc. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. Kognitivne mape 15. Dijagrami. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Praćenje. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . Danila Bojovića b. Nikšić E-mail: dijanav@ac. podržavanje i razvoj stilova učenja. razvijanje vještina učenja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Izrada modela 21. doc..

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: od 25. marta 2012. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 121 . godine.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

kreativnost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: od 19.gov.garic@cso. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. Podgorica E-mail: cso. do 22. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). inventivnost. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Volonterizam (pojam.b.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. godine. Aleksandra Gligorović. Vaka Đurovića b. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu.. srednjim stručnim školama i gimnazijama. rješavanje konflikata. Teme: 1. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. aprila 2012. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. Timski rad – ključ uspjeha 5. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola. svetog Save 25. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 24. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika. godine. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. februar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Formiranje reusursnog centra učenja 8. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Berane E-mail: gimpm@t-com. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. i 25. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3.me Broj telefona: 051-230-104.

com Broj telefona: 030-341-195. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. grupni rad. diskusije i nacrti. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. individualni rad. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. godine.. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. Teme: 1. Termin realizacije jednog seminara: od 3. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. decembra 2011. prezentacije. kreativne sposobnosti nastavnika. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). psihološki.b. pedagoški) za vođenje portfolija. Zavod za školstvo Crna Gora 129 .

Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Komunikativne aktivnosti 2.. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). autonomija učenika i samostalno učenje.b. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. I proleterske b. Organizacija rada u učionici 3. Profil i karakteristike učenika 4. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza. Budva E-mail: lealonza@t-com.me Broj telefona: 033-451-208. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. novembar 2011. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Grupisanje i oblici interakcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. Termin realizacije jednog seminara: 26. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. godine. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).. referentni izvori. godine. dopunski materijal. Ul. ispravljanje grešaka. Termin realizacije jednog seminara: 9. stilovi učenja. Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. mart 2011. I proleterske b. Teme koje se obrađuju: motivacija.b. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91. Budva E-mail: lealonza@t-com. davanje povratne informacije i evaluacija. autonomija učenika i samostalno učenje. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa.me Broj telefona: 033-451-208. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. nastavni ciljevi. nastavna pomagala. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i 10. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika.

stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. ali i života u školi uopšte. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. pomoćnici direktora škola i direktori škola. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa. Termin realizacije jednog seminara: od 12. novembra 2011.. samovrednovanje. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. učenju i nastavnicima. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5. razvoj kritičkog mišljenja. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3. Teme: 1. Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. veoma bitnih za razvoj ličnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. spremnost za timski rad. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2.. psiholozi. godine. pedagozi. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. kao što su samopouzdanje. vršnjacima. 132 Zavod za školstvo Crna Gora .b. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).

promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. Steele.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. sticanje komunikativnih vještina. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . Meredith. otkrivanje prethodnih znanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica Broj telefona: 020-248-668. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. doživljaja i iskustava. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa. osposobljavanje za zauzimanje stava. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93. razmjenu iskustva i učenja od kolega.co. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. tolerancije.. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L. slušanje. Dr Kurtis S. odlučivanje. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. uvjerenja. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. razvijanje spremnosti za saradnju. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova.. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. dr Charles Temple.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. Zavod za školstvo Crna Gora 134 . Slobodana Škerovića 86. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Teme: I dan 1. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. razvijanje vještina u radu sa djecom. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. novembar 2011. godine. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. inetraktivne metode. i 25. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Termin realizacije jednog seminara: 24. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. januar 2012. Jovanović Maše”. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). 2. 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. : Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4. Obuka je interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 28. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Teme 1. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . godine. Budva E-mail: nikiva@t-com. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. diskusija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika. Metode i tehnike rada: radionice. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 2. Termin realizacije jednog seminara: 25. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). odnosno stilova učenja svakog učenika. mini-lekcije. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. 9. januar 2012. Podgorica E-mail: elvira. 26. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. studije slučaja. 4. akvarijum. 8. 7. kreativni. Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. grupne diskusije. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. 6. 136 Zavod za školstvo Crna Gora . igre uloga. godine. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika).hb@forum-mne. 3. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. i 27. Teme 1. i saradnja. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. prezentacije. rad u parovima. simultana individualna aktivnost. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. pojedinačne i grupne prezentacije.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 4. u procesu učenja/nastave. Termin realizacije jednog seminara: 3. Bar E-mail: r. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. 2. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. kako nastavničkih tako i učeničkih. Teme 1. februar 2012. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). Jovana Tomaševića 16/6. godine. 3. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja.bajkovic@gmail. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). Zavod za školstvo Crna Gora 137 . 5. 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. i 4. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja.com Broj telefona: 067-588-919.

Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. Teme : 1. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. diskusija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). 2. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. Budva E-mail: nikiva@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Termin realizacije jednog seminara: 26. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). 3. 4. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . april 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc.

u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. oktobar 2011. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju.me Broj telefona: 069-029-551. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program. 4. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. 2. Broj faksa: 020-248-668. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. 3. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. Zavod za školstvo Crna Gora 139 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Ciljna grupa: nastavnici. unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. dr Biljana Maslovarić i doc. Teme 1. godine. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). Termin realizacije jednog seminara: 15.

dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). 4. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. i namjerna individualizacija nastavnog procesa. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. Teme 1. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. 5. Termin realizacije jednog seminara: 24. 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program. Ciljna grupa: nastavnici. mart 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. 3. godine. na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. 2. dr Biljana Maslovarić i doc. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati).

godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore. 8. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. Podgorica E-mail: jadraga@gmail. 11. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. socijalne). moji uzori. praktične vježbe – istraživanje.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001). razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. Kada me nagovaraju .. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. igranje uloga. inicijativnost itd. Većina mladih ne koristi droge. Kako sve mogu da kažem NE? 9. godine. duvan! 7. Moje vrijednosti. Od 2003. alkohol. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Zašto se postaje narkoman? 6..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. odlučivanje u rizičnim situacijama. Dragan Laušević.. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje.. Zavod za školstvo Crna Gora 141 . Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. Da li su reklame istinite? 10. Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. savjetovanja roditelja. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. djece i osoblja škole. simuliranje životnih situacija. Zdravlje je. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. pitanja i diskusija učesnika. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života. unapređivanje vještina vođenja grupe. kontrola osjećanja. traženje i pružanje pomoći. emocionalne.. mr sci. 3.. Možemo se upoznati još bolje! 2. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999.).

Termin realizacije jednog seminara: od 3. decembra 2011. godine. 142 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. Disciplinovanje 9. Slobodana Škerovića 86. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Restitucija 10. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. Upoznavanje i integracija grupe. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Termin realizacije jednog seminara: 8. oktobar 2011. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. Teme: 1. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. Primjeri restitucije 11. Posljedice koje smišlja dijete 12. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Nasilje i vrste nasilja u školi 4.me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Zavod za školstvo Crna Gora 143 . razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala).

uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. bratstva i jedinstva 4. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. godine. rad u parovima. Kreativne metode transformacije konflikta 6. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. mini-lekcije. stavovima i vrijednostima. igre uloga. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou).com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. Teme: 1. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Kako raditi sa snažnim emocijama 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. pojedinačne i grupne prezentacije. Kako raditi sa teškim temama 7. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja.krivokapic@forum-mne. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). prezentacije. akvarijum. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. Metode i tehnike rada: radionice. Takođe. Putem obuke.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. Podgorica E-mail: tamara. Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). maj 2012. simultana individualna aktivnost. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. grupne diskusije. Misli. studije slučaja. Uloga percepcije u konfliktu 9. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom.

roditelji. oktobra 2011.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. ukupno 80 sati). Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. Teme: 1. 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. godine. stručne službe. nastavnici. privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. pedagozi.. šira zajednica. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. 3. vrijednosnih orijentacija). unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Centar za stručno obrazovanje. Termin realizacije jednog seminara: od 22. odnosno zanimanja.. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. Podgorica E-mail: uros. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave.zekovic@gtz. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti. interesovanja. realni susreti i odlučivanje. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). psiholozi. roditelji. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke). Zavod za zapošljavanje. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke. 4. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje. uprava škole. informisanje o postojećim školama i zanimanjima. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. tj.). Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). Bregalnička 7.

Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. godine. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. power point prezentacija. grupne diskusije. prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. davanje i primanje povratne informacije. novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. grupni rad. Termin realizacije jednog seminara: 26. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teme: 1. kreativni način izražavanja. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3. kooperativno učenje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. realizacija lokalnih. Uloge u konfliktnim situacijama 4. pojedinačne i grupne prezentacije. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. Važnost saradnje. stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. nacionalnom i međunarodnom nivou. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. plenum. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. bujica ideja). nacionalnih i međunarodnih projekata). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. radu u paru. davanje i primanje povratne informacije. igra uloga.

formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. prezentovanje. učenici. pedagozi. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. psiholozi. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. strateško i akciono planiranje. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. nastavnici razredne i predmetne nastave. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. rukovođenje. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. vještine planiranja. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. rukovođenje. roditelji. partnerska komunikacija. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije.co. spoljni saradnici. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. i zastupanje. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. vještine upravljanja. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. dr Linda Lee i prof. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. dr Saša Milić. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. vještine komunikacije. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. direktori). implementiranje i upravljanje različitim programima. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. reforme i razvoja obrazovne institucije. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. rukovođenja i odlučivanja u timu. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.

Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. u okviru navedenog programa. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. 48 sati). u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. i akciono i strateško planiranje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. prezentovanje. 148 Zavod za školstvo Crna Gora . lobiranja i pregovaranje. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula.

informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Uvod u mentorstvo 2. pedagozi. i 28. tj. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. 26. Mentorske uloge i stilovi 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. okotbar 2012. mini-lekcije. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). principima učenja odraslih i stilovima učenja. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Mentorstvo Autori: prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). igre uloga itd.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. Teme: 1. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. 27. u okviru navedenog programa. Mentorski proces 5.co. debate. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. prezentacije. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Termin realizacije jednog seminara: 25. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. Učenje odraslih i mentorstvo 3. godine. psiholozi. dr Saša Milić i doc. nastavnici predškolskog vaspitanja. Metode i tehnike rada: radionice. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). Zavod za školstvo Crna Gora 149 . predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo.

co. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). različitih oblika komunikacije. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. Trening za trenere Autori: prof.). psiholozi. mini-lekcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108. kongresi. igre uloga itd. Podgorica E-mail: sasam@pccg. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. debate. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. konferencije itd. pedagozi. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Teme: 1. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. Timski rad trenera 6. u okviru navedenog programa. dr Saša Milić i doc. prezentacije. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. i slično. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. nastavnici predškolskog vaspitanja. u procese stručnog usavršavanja nastavnika. Metode i tehnike rada: radionice. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. Vještine. Metode interaktivnog treninga 4. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. trening-strategija. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109. do 19. Žabljak E-mail: 17. Excel.. Explorer). 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Power. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave. Point. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. septembar”. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika. Božidara Žugića b.b. Internet.septembar@t-com. Zavod za školstvo Crna Gora 151 .me Broj telefona: 052-361-336. Termin realizacije jednog seminara: od 16. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. Word. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja. januara 2012. Ciljna grupa: nastavnici.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110.o. Cetinjski put b. menadžment obrazovnih institucija.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. donošenje odluka. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Termin realizacije jednog seminara: 11. godine. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. planiranje.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica. Ciljna grupa: nastavni kadar. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011.b. i 12. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. Teme: 1. inovativnost i liderstvo. 152 Zavod za školstvo Crna Gora . Menadžment obrazovnih institucija 2. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).o. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika.

Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Berane E-mail: gimpm@t-com. svetog Save 25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima. timski rad 4. godine. Metode i tehnike rada: predavanja. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. oktobar 2011. Teme: 1. Ul. Termin realizacije jednog seminara: 8. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. prezentacije i radionice. Tim. Ljudski resursi 2.me Broj telefona: 051-230-104. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Motivacija 3.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. praćenje. dr Tatjana Novović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Zavod za školstvo Crna Gora 157 . Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. Planiranje u osnovnoj školi 3. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc. i timski rad vaspitača i učitelja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikacija i sloboda izbora.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112.b. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4. Teme: 1. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. posmatranje.

Teme: 1. informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmjena iskustava..me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. razmjena iskustava. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama. Vaka Đurovića b. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul.. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7.. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava.jerkov@zzs.. mišljenja. mišljenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti.b.) 6. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti. osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5. 158 Zavod za školstvo Crna Gora .gov. Podgorica E-mail: slobodan..

069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 020-408-946. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul.gov. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Teme: 1. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje.vuljaj @zzs. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. Podgorica E-mail: fran. Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3. Vaka Đurovića bb.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. posmatranje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece.

gov. Podgorica E-mail: pero. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. 5. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja..b. to neću.. 3. Ovo sam ja. sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena.... Vaka Đurovića b. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne).. 2. Prevencija povreda – bezbjednost 9. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama.vuksanovic@zzs. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih. Carstvo – drugarstvo 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul.. 10. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje.. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. To hoću.. 160 Zavod za školstvo Crna Gora . povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja. Sticanje samopuzdanja 12.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115. 6. Jedan moj dan.me Broj telefona: 020-408-923. Teme: 1. Korisno–štetno. Zdrav sam kada sam. Put do pravilne ishrane 7. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8. emotivnih.. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika..

kompetentnosti. šta i kako posmatramo. Izvori podataka o djeci. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116.. Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. analiza iskustva i prakse. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). znanja. poštovanju i demokratskoj proceduri). Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti. komplementarnosti. uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. gdje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. način prikupljanja i čuvanja 3. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. objektivno bilježenje posmatranog ponašanja.b.me Broj telefona: 050-432-870. razmjenjivanje iskustava o tome kada.

Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. 162 Zavod za školstvo Crna Gora ..me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. Posljedice koje smišlja dijete 9. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima.b.gov. Disciplinovanje 7. Teme: 1. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada.novovic@zzs. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Podgorica E-mail: radoje. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Restitucija i primjeri restitucije 8. Vaka Đurovića b. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2.

me Broj telefona: 067-607-897. eko-izleti. uređenje centra za ekološke aktivnosti. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. eko-filmovi.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. vazduh i njihova zaštita 3. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. eko-zadaci.b. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. eko-aktivnosti. eko-eksperimenti. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. Teme: 1. eko-akcije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. ekoradionice. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović.. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. Vaka Đurovića b. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. izrada različitih sredstava. Zemljište. eko-istraživanja. eko-pjesme. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. voda. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja.. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Energija i njena pravilna upotreba 5.

Podgorica E-mail: miodrag. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 164 Zavod za školstvo Crna Gora . Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje.brajkovic@zzs. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2.me Broj telefona: 020-408-919. funkcionalne. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu.gov. pitanja i diskusije učesnika seminara. jačanja zdravlja i održavanja higijene. odnosno šta je ispod. a šta iznad njegovih sposobnosti. morfološke. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. Vaka Đurovića bb. Teme: 1. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. a šta ne može da uradi. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta.

Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu.gov. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120.. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. b. osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. Podgorica E-mail: pero. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4.vuksanovic@zzs. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 165 . planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti.b. specifične. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 020-408-923. Teme: 1. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. srednja i starija uzrasna grupa djece). Vaka Đurovića. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. kompleksne).

me Broj telefona: 050-432-870. i timski rad. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju. zeljkoko@t-com. Predmetni programi 3.me. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Planiranje i ocjenjivanje 4. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu. Teorijske osnove kurikuluma 2. dr Snežana Grbović. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . Planiranje 4. Vaka Đurovića b. Predmetni programi 3.me. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. sloboda izbora i odgovornost. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Teme: Razredna nastava 1. Teorijske osnove kurikuluma 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121.b. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 040-212-552. gsnezana@t-com. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. komunikacija. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi. 040-212-552.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu)..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja.gov. Zavod za školstvo Crna Gora 167 . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Učenje putem čitanja 6.popovic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Teme: 1. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: dusanka. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Vrste. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4. metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul.

Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. Vaka Đurovića b. sumativno ocjenjivanje) 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zorica Minić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave.b. unapređenje posmatranja.. timski rad. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: miodragv@mn. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje kreativnosti i inventivnosti.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). formativno.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. 168 Zavod za školstvo Crna Gora . dr Tatjana Novović. razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje.

i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Nermin Hajdarpašić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Dragan Berilažić.b. mr Ljiljana Subotić. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vidoje Šćepanović. Vaka Đurovića b. Radomir Sušić. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Podgorica E-mail: natasa.me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. Petar Špadijer. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. dr Snežana Grbović. Koviljka Teodorović. dr Dušanka Popović. Nada Maras. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov. Zavod za školstvo Crna Gora 169 .gazivoda@zzs. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. Teme: 1. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. mr Vesna Bulatović. Radovan Popović. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5.gov. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.

Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Nastava slušanja. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Milovan Đukanović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. čitanja i pisanja 4. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa..b. Komunikativna nastava jezika 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Nastava gramatike 6. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Fadila Kajević. govora. Ivana Vukićević. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Mirjana Đukanović. Nikole Đurkovića b. Lea Lonza.

dr Tatjana Novović. izrada individualnog obrazovnog plana. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14.) 23. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. partnerstvo i timski rad. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. Vesna Dimitrijević. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2.. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala.b. Ranka Božović. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. dr Nada Šakotić. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. pedagozi.. Problematično ponašanje (I dio) 21. poboljšati kvalitet nastave. Partnerstvo sa roditeljima 20. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. Komunikacija sa djecom 17. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. dokumenta i zakoni 5. metode rada sa svom djecom. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Pravo na različitost 4. Strategija za IO. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18. Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. prenijeti znanje kolegama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Ciljne grupe: nastavnici. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. Evaluacija 13.

172 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. a napredni program – dva dana (14 sati). II dio 7. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. I dio 6. Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test). Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata).

dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić. Saradnja porodice i škole 7. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada. izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). dr Tatjana Novović. Savremeni oblici i metode rada II 5. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati). 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. Vaka Đurovića b. razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika. Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov.me Broj telefona: 020-408-931. mr Zoran Lalović. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. Popović. Inkluzivno obrazovanje 6.popovic@zzs. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2.b. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. II varijanta dva i po dana (20 sati). Savremeni oblici i metode rada I 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127.. nastavnici i stručni saradnici. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Podgorica E-mail: dusanka. Teorijske osnove savremene nastave 3. Teme: 1. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola. doc.

komunikacijske vještine. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi). informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa).. Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. Nikole Đurkovića b. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. sa učenicima. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). ciljno planiranje i razvojno planiranje. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi. sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. konzistentnost kurikuluma. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . definisanje uzroka i rješenja problema) 2. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. otvoreni i zatvoreni kurikulum. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma). Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. Tivat E-mail: lalovici@t-com. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4.me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. autonomija škole i nastavnika 3.b. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad.

Stavovi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. Moduli: 1. Ljudska i dječja prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. vođenje časa i primjena savremenih metoda. Zavod za školstvo Crna Gora 175 . Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama.kascelan@zzs. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. Demokratija i obrazovanje. i sloboda izbora i odgovornost.b. Identitet (lični i kolektivni). Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. evropske vrijednosti u obrazovanju 5. Podgorica E-mail: vidosava. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2..me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). dijalog. ja i drugi 2. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov.

Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. izrada projekata 7. Teme: 1. ali i višednevni. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. Multikulturalnost. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti.b. Šta je kultura 2. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130. 176 Zavod za školstvo Crna Gora .kascelan@zzs. interkulturalnost. Vaka Đurovića b. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. regiji i državi. princip poštovanja različitosti 4. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni.Podgorica E-mail: vidosava.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.gov. Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.

jasmina.me dragoje. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).me Broj telefona: 067-654-110. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4.gov.djokic@iccg. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda.djordjevic@zzs. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. Teme: 1. Podgorica E-mail: radovan. 069-093-017. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja.gov. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada.popovic@zzs. nastavnici istorije. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora.me. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi.co. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika. na taj način. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme.b. Cljna grupa: gimnazijama. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul. Vaka Đurovića b. analiza postojeće nastavne prakse. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice).

ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava. Kodeksi tokom vremena 7.gov. Sankcionisanje kršenja MHP 9.kascelan@zzs. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica E-mail: vidosava. Očevidac. Slobodanka Žižić. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6. Osnovna pravila MHP. Vaka Đurovića b. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). istraživanje humanitarnog prava. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. obnavljanje porodičnih veza) 10. humanitarne organizacije 2.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. dr Ivana Jelić. kampovi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice..b. Posmatrači i šta mogu da učine 3. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. ratu i miru.

me Broj telefona: 020-408-936. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Alati za tabelarni račun 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. mr Goran Šuković. Alati za prezentacije 7. Vaka Đurovića b. Podgorica E-mail: vesna. Operativni sistemi 4. Alati za obradu teksta 5.gov. Elektronska pošta 9.b.bulatovic@zzs. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata). Teme: 1. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta.. Korišćenje globalne Internetove mreže 8. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Zavod za školstvo Crna Gora 179 . dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

Karađorđeva 4. muzička kultura i fizika). Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. Radovan Popović. Marko Mrvaljević. mr Blaženka Petričević. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. biologija. Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. matematika. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. Radomir Sušić. odnosno tehnikama. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. tj. Željko Jaredić. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ljuba Samardžić. dr Slobodan Jerkov. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. likovna kultura. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. Almir Martinović. planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. Teme: 1. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. dr Dušanka Popović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. geografija. mr Jasmina Đorđević. dr Snežana Grbović. hemija. sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.me Broj telefona: 069-093-016. Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. prilagođavanje predmetu koji predaju. 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama. Vidoje Šćepanović.

informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. muzička kultura i fizičko vaspitanje. matematika.. prirode i društva. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a. IOP 13. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Kombinovane smetnje II (diskalakulija.b. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. Teorije o mentalnoj ometenosti 6. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. Teme: 1. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje.gov. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. likovna kultura. dispraksija) 9. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Podgorica E-mail: jasmina.djordjevic@zzs. disleksija) 7. disortografija.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. Mapa razvoja djeteta 5. priroda i društvo. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3. likovne kulture. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori. Posmatranje i procjenjivanje 10. Inkluzivni pokret 2. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. informisanje o skali procjene. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja. Kombinovane smetnje I (disgrafija. Skala procjene 11. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. matematike.

182 Zavod za školstvo Crna Gora . Specifične poteškoće u učenju 22. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Metodska uputstva – likovna kultura 15. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Metodska uputstva – muzička kultura 17.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Metodska uputstva – matematika 16. Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Autizam 21. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

cicmil@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Kooperativna komunikacija 3. medijacija u konfliktima. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik. Teme: 1. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Stilovi rješavanja konflikata 5. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. Vaka Đurovića b. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Rješavanje konflikata u grupi 8. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem.me Broj telefona: 020-408-916. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. Zavod za školstvo Crna Gora 183 . kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. Komunikacijske vještine 2.gov.. Promjene pozicije u konfliktu.b. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. Podgorica E-mail: vojin. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika.

jerkov@zzs. 184 Zavod za školstvo Crna Gora . Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Svetozara Markovića 26. Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Pokazni časovi autora 4. Tonalne osnove muzičkog folklora 3.gov. Podgorica E-mail: slobodan. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Teme: I dan 1. Pokazni časovi nastavnika 3. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Priprema za čas muzičke kulture 2. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Rad sa muzičkim instrumentom 3. Rad sa muzičkim ansamblima 4.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul.. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi.vuceljic@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. razumijevanje i primjena različitih metoda. Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. matematička pismenost i naučna pismenost. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara.me Broj telefona: 060-093-014. Zavod za školstvo Crna Gora 185 .gov. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Teme: 1. pedagozi i psiholozi. Podgorica E-mail: miodrag.b. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave.

gazivoda@zzs. Podgorica E-mail: natasa. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne.. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Vaka Đurovića b. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu. Teme: 1.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139.me Broj telefona: 020-408-941. Darovitost i osobine darovite djece 2. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. 186 Zavod za školstvo Crna Gora . 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.

Timski rad 3. Teme: 1. informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju.. Zavod za školstvo Crna Gora 187 .b. organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu.lutersek@zzs. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 020-408-930.gov. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. Planiranje 2. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema. Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Vaka Đurovića b. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa). Ocjenjivanje 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: nadja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul.b. stavovi. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. pedagozi.gov. Teme: 1.vuceljic@zzs. Vaka Đurovića b. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . Osnovni koncepti (znanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. pomoćnici direktora i direktori. kompetencije) 2. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. Miodrag Vučeljić i doc. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. vještine. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. Tehnike ocjenjivanja 4. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica E-mail: miodrag.me Broj telefona: 020-408-940. psiholozi. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. dr Tatjana Novović. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. razumijevanje..

me Broj telefona: 020-408-979. obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. dr Dragan Likić. Podgorica E-mail: radoje. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Čovjekov odbrambeni sistem. Tamara Milić. dr Olivera Mijanović. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). aktivnosti). Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. teme. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. Slavica Vujović. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici biologije. dr Ljiljana Žižić.b. dr Boban Mugoša.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142. informisanje o nastavnom programu (ciljevi.. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila.novovic@zzs. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. pedagozi i psiholozi. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović.gov. Zdrava ishrana 5. razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. dr Dragan Laušević. . 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. Vaka Đurovića b. tuberkuloze i malarije. sadržaj. Tatijana Mandić. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. dr Žarko Mićović.

implementacija 3. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a.. Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul.b. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika. Autonomija učenika i učenje učenja 5. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). ELP i CEF 2. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. funkcije.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. Samoprocjenivanje i refleksija 6. ELP – struktura. ELP i savremena nastava stranih jezika 7. Nikole Đurkovića b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . Pedagoška funkcija ELP-a 4.

iskustveni. fleksibilnost. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. refleksivni i kooperativni proces učenja. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. Teme: Modul 1 1. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni.com Broj telefona: 067-311-990. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. osjetljivost na problem). osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. Teorijske osnove životne sredine 2. Načela i principi održivog razvoja 3. Takođe. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. Vuka Karadžića 3. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada.

Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. 192 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4.

Podgorica E-mail: nada. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama.me Broj telefona: 020-408-956. Vaka Đurovića b. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima.b. u vezi s tim. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2.maras@. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama.zzs. debata o ponuđenim rešenjima.

Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa). timski rad. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Vaka Đurovića b..b.gov. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Analiza novih obrazovnih programa 4. 194 Zavod za školstvo Crna Gora .

mr Božena Jelušić. prof.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. Dajana Ševaljević. Vaka Đurovića b. Zorica Minić. kooperativno učenje. mr Jasmina Nikčević. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. dr Željko Jaćimović. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave.kascelan@zzs. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Podgorica E-mail: vidosava. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi.b. prof. Stana – Sanja Kaluđerović. dr Radojica Marušić.gov. Metode rada u nastavi Autori: prof. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika. Nada Maras. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. prof.. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. mr Jasmina Đorđević. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. Slavica Vujović. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. dr Drago Milošević. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Radovan Popović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Zavod za školstvo Crna Gora 195 . Fadila Kajević. timski rad.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. Radomir Sušić. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Vidosava Kašćelan. Ljuba Samardžić. dr Siniša Stamatović. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi. Teme: 1. dr Goran Šuković. Pojam i vrste metoda 3. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. aktivna uloga učenika. mr Zoran Lalović.

me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. Fadila Kajević. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Tatjana Vujošević. Tatijana Čarapić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. Zorica Minić. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. standardi znanja 3.b.gov. Eksterna provjera znanja (testovi znanja.. Podgorica E-mail: vidosava. Divna Paljević. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Teme: 1. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Radovan Popović. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. maturski ispit) 4. Radomir Sušić. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja. eksterna i interna provjera znanja i testovi. dr Goran Šuković.kascelan@zzs. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. Milonja Ojdanić. Slavica Vujović. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Maturski ispitni katalog 5. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). mr Zoran Lalović. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. i samoocjenjivanje. Stana-Sanja Kaluđerović. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. dr Lidija Stefanović-Kaljaj.

Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Anica Radan. efikasnije planiranje časa. Fadila Kajević. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. komunikacijski pristup nastavi jezika. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . značaj podsticanja autonomije učenika. Teme: 1. Nastava slušanja. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi.b. Komunikacijska nastava jezika 2. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. govora. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara.. Nastava gramatike i vokabulara 4. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. Nikole Đurkovića b. objektivnost u ocjenjivanju. Planiranje 6. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. Snežana Brajović. analitički pristup procesu ocjenjivanja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Ocjenjivanje 7. čitanja i pisanja 3.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 6. 3. 8. 7. Karađorđeva br 4. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. 5. dr Dušanka Popović. 4. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 040-212-552. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom. Teme: 1. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. 2.

Ljubomir Kovačević i prof. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. Vaka Đurovića b. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići.b. Teme: 1. Podgorica E-mail: ljubomir. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). gimnazije i mješovite i stručne škole). Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc.. osnovne škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. vježbe i igre uloga. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Komunikacija u školi 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155. Organizacija i upravljanje 2. Rajko Kosović. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Zorica Minić. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini.kovacevic@ zzs. Svetlana Đurović. Upravljanje promjenama 3. i završni individualni rad.gov. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. dr Dragan Bogojević. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Planiranje i odlučivanje 6.

Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi. posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora.hajadrpasic@zzs. izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. 204 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Struktura programa razvoja ustanove 3. Vaka Đurovića b..b. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. sagledavanje obrazovnih postignuća. kreiranje „mape puta ka promjenama”. sagledavanje uslova.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Kreiranje programa razvoja ustanove 4. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Podgorica E-mail: nermin. sagledavanje ljudskih resursa. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul.gov.

mr Ljiljana Subotić. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Jasmina Vukašević. Ključne oblasti rada škole 2. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. mr Zoran Lalović. Nataša Vlahović. Metodologija samoevaluacije 4.b. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. posmatranje. Radovan Popović. pomoćnici direktora. Nikole Đurkovića b. Radomir Sušić.. praćenje i evaluacija svih domena rada škole. Ciljne grupe: direktori. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. Indikatori kvaliteta 3. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Radoje Novović.

razvoj motivacije. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19.5 sati. opservacija časa. Karađorđeva 4. Istraživanje. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. predstavljanje. akciono i strateško planiranje. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama. Upravljanje promjenama 3. Istraživanje i evaluacija 8. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. obavljati u školi. sposobnost podrške PRNŠ-a. Vesna Vučurović.. kooperacija i saradnja u timu. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. upravljanje projektom. tako i šire (na lokalnom. dr Ranko Šljivić. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Ljubomir Kovačević. razumijevanje strukture dobrog časa. Željko Korać. Miodrag Vučeljić. dr Dušanka Popović. nakon dobijanja zvanja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. mr Ljiljana Subotić. Nastava i učenje 6. Nađa Luteršek. savjetnik. mr Zoran Lalović. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. pedagoška upotreba ICT-a. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. Anđa Backović. Razvoj tima 4. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. Dragutin Šćekić. akciono istraživanje. razumijevanje procesa učenja odraslih. zastupanje. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . rukovođenje. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Kako uče odrasli 5. partnerska komunikacija. analiza i interpretacija podataka 9. prezentacija. viši savjetnik.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. u dva dijela). regionalnom i državnom nivou). Ranko Čabrilo. Promovisanje škole 7. i to prema zvanju nastavnika. dr Lidija Stefanović-Kaljaj.. istraživač u nastavi). za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28.me Broj telefona: 040-212-552.5 sati. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka. Teme: 1. emocionalna inteligencija. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com.

informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. Faze. Tivat E-mail: suboticlj@t-com.b. Nikole Đurkovića b. Aktivnosti. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159. pedagozi i psiholozi. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). lični plan). identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. nastavnike i školu u cjelini. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Teme: 1. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. pomoćnici direktora i direktori. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3. uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja. identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2.. i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije.

povratna informacija) 10. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. Facilitacija učenja 9.kascelan@zzs. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. Vidosava Kašćelan. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. razmatranje principa učenja odraslih. Karakteristike učenja odraslih 6. razmatranje načina organizovanja obuke. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. pedagozi. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. poznavanje načina na koje uče odrasli i. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. Organizacija obuke 4. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. Vještine voditelja obuke/trenera 8. komunikacija i facilitacija. Izrada programa obuke 3. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. Vještine prezentovanja III. i razmjena primjera dobre prakse. psiholozi.. Podgorica E-mail: vidosava. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. mr Ljiljana Dimitrijević. pomoćnici direktora i direktori. IV.b. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. organizacije odgovarajućih načina rada. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. Stilovi učenja 7. dizajniranje seminara kao cjeline. planiranje i organizacija obuke. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju.gov. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. Uvod i kompetencije trenera 2. istraživanje stilova učenja. u skladu sa tim. Vaka Đurovića b. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Evaluacija obuke 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. Teme: 1. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka.

U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju. II varijanta – pet dana (40 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 209 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata).

210 Zavod za školstvo Crna Gora .me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3.b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. Obrazovni softver 5. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. administraciji i komunikaciji. Teme: 1. primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). Digitalna kompetencija 2. Komunikacija i umrežavanje 10. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Internet kao resurs 9. ICT u nastavi 4. pedagozi i psiholozi. integrisanje ICT-a u proces učenja..

Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4.b. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. Analiza postojeće prakse 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3.gov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Zavod za školstvo Crna Gora 211 .me Broj telefona: 067-527-085. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: radoje. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe.novovic@zzs.. Vaka Đurovića b. Teme: 1. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama.. pedagozi i psiholozi. Mentorski proces 5. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. Nikole Đurkovića b. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Teorije učenja 2.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Opserviranje časa 7. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Teme: 1.b. Principi učenja odraslih 3. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. opserviranje časa i davanje povratne informacije. 212 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Znanja i vještine mentora 4. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. odnosno tri jednodnevna seminara. Uloge mentora 6.

članica. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1.zzs. predsjednica. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. Inkluzija u srednjoj školi 2. dr Tatjana Novović. Zavod za školstvo 5. Zavod za školstvo 4. mr Dragica Kovačević. dr Sanja Šubarić.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . Univerzitet Crne Gore 2. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. Univerzitet Crne Gore 3. Hemija – savremeni pristup nastavi. članica. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4. Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. član. razvoj kreativnosti. Vaka Đurovića b.b. mr Anton Gojčaj. Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. doc. član. Izborna nastava šaha (VII–IX).gov. Željko Korać.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->