P. 1
Komparacija predškolskog programa u Španiji i kod nas

Komparacija predškolskog programa u Španiji i kod nas

|Views: 391|Likes:
Published by Maja Kostic

More info:

Published by: Maja Kostic on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2014

pdf

text

original

Komparacija predškolskog vaspitanja u Španiji i kod nas

2011

SADRŢAJ

UVOD ......................................................................................................................... 3 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas .............................................................. 4
1.1 1.2 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji .................................................... 6 Ostvarivanje programa u dečijim vrtidima .............................................................. 7

... 8 2.......................1 2.......................................2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja ................................................................................................................................ 13 LITERATURA..................... 14 2 ............................................... 11 ZAKLJUČAK .. 10 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji .........................................................2 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja ..........................

UVOD Predškolsko vaspitanje je od izuzetne važnosti za dete. Ta pretpostavka se sada razvila i obuhvatila je efekat interakcije izmeĎu iskustva i gena. U savremenim uslovima života. 4 i 5 godina. Ukoliko se osujeti detetova želja da zna. istraživanje Programa rane brige i razvoja dece (ECCD) 1 širom sveta tokom poslednjih decenija. retko kasnije može da se ispravi. vaspitanje i usmerenja koje dete dobija sa 3. pružilo je dosta dokaza da ECCD može. Šteta koja se u ovom uzrastu može naneti nepravilnim vaspitanjem. predstavlja osnovu za dalje učenje. Svaki sistem. sve je jasnije da je pozitivan rast i razvoj jedne zemlje u direktnoj vezi sa zdravim i dobro obrazvanim članovima društva. Istovremeno. Znanje. može se objasniti neadekvatnom brigom o ranom razvoju dece. Mnoge meĎunarodne organizacije su radile. razvoj ličnosti. koji se kasnije implementiraju u sopstvne 1 Early Childhood Care for Development (ECCD) 3 . malo je verovatno da će se ta želja kasnije javiti u istom intenzitetu. biće manje verovatno da će u životu postati teret društvu. pa i sistem predškolskog vaspitanja unapreĎuje se tako što se iz drugih sitema uzimaju pozitivne ideje i praktični primeri. da pomogne da se postigne veća društvena pravednost da poveća samopoštovanje. kvalitetna rana briga o deci će omogućiti razvoj pojedinaca koji su sposobni da pozitivnije doprinesu društvu i time ekonomskom razvoju i kao rezultat. nedovoljna razvijenost. da poveća izgled deteta za veću produktivnost i budući prihod. Tri decenije naučnih istraživanja o zdravlju ljudi su pokazale da se mentalni rast odvija najbrže tokom prvih osam godina čovekovog života. uči i živi. U okviru društvenog razvoja. već navedenih faktora. motivaciju i društvenu sposobnost u komunikaciji. radne navike i želju za znanjem. da smanji verovatnoću da pojedinac postane teret javnom budžetu za pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. da podigne status žena i umanji nejednakost izmeĎu polova. kroz boravak u vrtiću. Nedavne studije su pokazale da se tokom prve godine života mozak razvija brže nego što se ranije mislilo i da je uticaj rane životne sredine na razvoj mozga trajan. U prošlosti se pretpostavljalo da razvoj mozga zavisi od uroĎene genetske konfiguracije. i dalje rade na stimulisanju daljeg razvoja i diskusijama o razvoju dece predškolskog uzrasta. Sa druge strane. da poboljša uspeh u osnovnoj i srednjoj školi.

sa pravim predškolksim obrazovanjem i vaspitanjem otpočinje se tek u predškoslkim ustanovama u kojima deca borave u periodu od tri do šest – sedam godina. deca od 5 – 7 godina. bio je period masovnog graĎenja dečijih vrtića. matematičkih i drugih sposobnosti. Period socijalizma. takože zahteva od žene da nesmetano radi. odeljenjima za boravak dece. kako za porodice. igračke. Za to vreme deca se bave različitim aktivnostima. Takve ustanove nazivaju se – dečiji vrtići . pa do 18 časova. Deca se obučavaju da budu samostalna. u ovom radu će i biti govora o predškoslkim sistemima obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta kod nas i u Španiji.sadržaje. Najveći deo svog vremena deca provode u „sobama“. Ove ustanove se bave najviše čuvanjem dece. Osim doručka. sprovode se razne kreativne radionice. Rad u vrtiću je programiran prema uzrastu dece ali i prema njihovim obrazovno – vaspitnim mogućnostima. u vrtiću je deci omogućeno i da ručaju i užinaju. ali i elementarna znanja pružaju baš one. Rad u ovim ustanovama organizovan je po uzrasnim grupama dece – mlaĎa grupa: deca od 3 – 4 godine. igraju se . srednja grupa: deca od 4 – 5 godina i starija grupa (predškolci).5 – 3 godine života. tj. opremljene materijalima za odreĎenu delatnost dece. a svoje masovno i dosledno sprovoĎenje na našim prostorima otpočelo je po završetku Drugog svetskog rata. Savremeni život. a sve to sa namerom da se žena oslobodi i da joj se omogući da nesmetano radi. te da se podstaknu na promene svi koji učestvuju u radu sa predškoskom decom. Ono se počelo razvijati još u periodu izmeĎu prvog i drugog svetskog rata. 4 . koji su različito opremljeni u zavisnosti od materijalnog stanja vrtića. sa ciljem da se uoče sličnosti i razlike. te su ustanove za predškosko zbrinjavanje dece od izuzetnog značaja. da vode računa o higijeni i da usvoje elementarne kulturne navike. odnosno do polaska u školu. Često se u vrtićima nalaze kreveti na rasklapanje. organizuju se različite aktivnosti za razvoj: govornih. odlaskom u jaslice. U jaslicama se zbrinjavaju deca od 1. u kojima deca mogu odspavati ukoliko su umorni. 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas Predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Srbiji ima dugu tradiciju. tako i za društvo u celini. Boravak traje od 7 – 8 časova. Ipak. likovnih. ali imaju svoj nameštaj – stolice i stolove. u zavisnosti od radnog vremena roditelja. takozvane „kutke“. Doručkuju. U Srbiji dete može početi sa predškolskim vaspitanjem sa navršenih godinu i i po dana. muzičkih. U tom smislu.

U poslednjih deset godina. da upišu dete radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. Sistem predškolskog obrazovanja ne obuhvata više od 25-30 procenata dece i nije obavezan. ostvarivanje programa traje četiri sata dnevno. jedinstveni program. osim državnih predškolskih ustanova otvaraju i privatni vrtići u kojima roditelji finansiraju kompletne troškove boravka dece. U godini pred polazak u školu. Do sada je predškolski program regulisan kroz dva modela od kojih predškolske ustanove biraju jedan (jedan je više orijentisan ka detetu. uzrasta od 6-7 godina. Članom 89. a ovo obrazovanje je besplatno i finansira se iz državnog budžeta. ali se od jeseni 2006. Propisana je obaveza dečjeg vrtića. čiji je osnivač Republika. najmanje šest meseci. istog zakona definisan je upis dece starosti od pet i po do šest i po godina u dečji vrtić. ali je trenutno u pripremi novi. Od septembra 2006. t. najmanje 6 meseci predškolskog postaje obavezno za decu staru 6 godina. godine. u kojima rade vaspitači i medicinske sestre. 5 . a drugi ka vaspitaču). u okviru 3 različite strukture koje se delimično preklapaju: jaslice za decu uzrasta od 0-3 godine. čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. To konkretno znači da privatni dečji vrtići neće moći da organizuju ostvarivanje pripremnog predškolskog programa. Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju.Pripremni predškolski program je postao obavezan počev od školske 2006/07. 64/03. Predškolskim obrazovanjem (za decu od 3-7 godina) rukovodi se na opštinskom nivou i ono se finansira iz prihoda opštine i nadoknada koje plaćaju roditelji. Predškolsko obrazovanje je dobrovoljno. godine. Najčešće se sve tri vrste predškolskog obrazovanja nude u okviru iste ustanove. prostor i vaspitače za dodatni masovan priliv šestogodišnjaka koji do sada nisu bili uključeni u sistem. 58/04 i 62/04) pripremni predškolski program ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. u Srbiji se. vrtići za decu uzrasta od 3-7 godina i predškolska priprema za decu u poslednjoj godini pre škole. u kojima rade vaspitači. autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. odnosno osnovne škole. Stoga je trenutno najveći izazov obezbediti logistiku. odnosno osnovnu školu. radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. Predškolske ustanove u Srbiji pokrivaju decu uzrasta od 0-7 godina. Prema odredbi člana 85 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”62/03.j. uvodi jedna godina obaveznog predškolskog obrazovanja.

Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi (dečjem vrtiću). Pod predškolskim uzrastom.1. kulturnih i socijalnih potreba dece i porodica sa decom predškolskog uzrasta. 4. zavisno od potreba i interesa dece predškolskog uzrasta. komunikacije i stvaralaštva dece. podsticanje skladnog psihofizičkog razvoja dece: 6 . obrazovnih. igru i učenje: 1. socio-emocionalnog razvoja. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja. obavlja i delatnost kojom se obezbeĎuje ishrana. kreiranjem sredine za učenje i razvoj prilagoĎene potrebama. u skladu sa Zakonom. različite dramske radionice. rad sa decom sa posebnim sposobnostima i ostvarivanje drugih programa. drugim ljudima i svetu potrebnih za dalje obrazovanje i vaspitanje i uključivanje u društvenu zajednicu. 2. nega i preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. kao i sticanje iskustava i izgraĎivanje znanja o sebi. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja jesu podsticanje fizičkog. U okviru delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja obezbeĎuje se i rad sa decom sa smetnjama u razvoju.1 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se ureĎuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. u smislu zakona. balet i sl). 3. radi ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta. mogućnostima i interesovanjima dece. polazeći od razvojnih. Dečji vrtić. podsticanjem vlastite aktivnosti deteta kao načina sticanja saznanja o sebi i svetu oko sebe i razvoja svojih sposobnosti i veština. ratifikovanim meĎunarodnim konvencijama i zakonom. negovanjem igre kao načina izražavanja i specifičnog oblika učenja deteta predškolskog uzrasta. jeste vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. Zadaci predškolskog vaspitanja i obrazovanja odnose se na: A) stvaranje uslova za kvalitetan život. U dečijem vrtiću mogu se organizovati i drugi oblici rada. odnosno mogu da se ostvaruju posebni programi u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (kao što je učenje stranog jezika. podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu. intelektualnog.

11. Oni vode evidenciju o 7 . zavisno od potreba i mogućnosti dece. razvojem pozitivne slike o sebi i negovanjem emocionalne stabilnosti. 14. Roditelj. razvijanjem odnosa sa drugima i sticanjem iskustava i saznanja o drugim ljudima. 8. podsticanjem usvajanja osnovnih društvenih normi i moralnih vrednosti. 7. poštovanjem dečje individualnosti i podsticanjem osamostaljivanja.2 Ostvarivanje programa u dečijim vrtićima Vaspitno-obrazovni rad u dečijim vrtićima u Srbiji ostvaruje se na srpskom jeziku. razvijanjem higijenskih. negovanjem fizičkog zdravlja i podsticanjem razvoja motoričkih sposobnosti.Statutom dečjeg vrtića utvrĎuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. usvojitelj ili staratelj opredeljuje se za jezik na kojem će dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. podsticanjem razvoja dečjih kreativnih potencijala i stvaralačkog izražavanja pomoću umetničkih medija i kroz igru. 12. Za pripadnike nacionalnih manjina vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na maternjem jeziku ili dvojezično. razvijanjem odgovornog odnosa prema životnoj sredini i njenim pojedinačnim komponentama. 1. podsticanjem razvoja govora. Dečji vrtić. negovanjem dečje radoznalosti i pozitivne motivacije za učenje. kulturnih i radnih navika. 9. podsticanjem socijalizacije dece. osnovna škola koja ostvaruje predškolski program i drugi oblici organizovanja vode evidenciju o svom radu. Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini može da se ostvaruje i na stranom jeziku. 6. govornog stvaralaštva i komunikativnih sposobnosti dece.5. u skladu sa zakonom. Vaspitno-obrazovni rad sa decom koja koriste jezik znakova ostvaruje se po prilagoĎenom ili posebnom programu i izvodi se na jeziku znakova i pomoću sredstava tog jezika. 13. ako se za to opredeli najmanje 50% od broja dece u vaspitnoj grupi. 10. odnosno mešovitoj vaspitnoj grupi. pripremanje dece za polazak u osnovnu školu. podsticanjem saznajnog razvoja. negovanjem i bogaćenjem dečjeg emocionalnog izražavanja.

vrste. značaj i funkciju predškolskog vaspitanja i obrazovanja. zadatke predškolskog vaspitanja i obrazovanja. u skladu sa potrebama i interesima dece i roditelja i jedinice lokalne samouprave. oblici i trajanje vaspitnoobrazovnog rada. obim. Predškolski program može da se ostvaruje i kao program prema posebnim pedagoškim načelima i specijalizovan program. pojavilo. U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju i posebni programi prema mogućnostima dečjeg vrtića. kao i program vaspitno-obrazovnog rada sa decom od tri godine do polaska u osnovnu školu. nego u Srbiji. principe saradnje sa porodicom i društvenom sredinom i osnove za različite programske modele u vaspitno-obrazovnoj praksi. Opšte osnove predškolskog programa sadrže: shvatanja o detetu i njegovom razvoju. u različitim oblicima i različitim putevima razvoja išlo je do danas. Predškolski program. pošto se zasnivalo na različitim teorijama konstruktivizma. zavisno od uzrasta dece. Predškolskim programom utvrĎuju se: ciljevi. a kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi dece i roditelja. Nove tendencije se pojavljuju 1990-ih godina. dnevnik vaspitno-obrazovnog rada i knjigu rada stručnog saradnika. Dečji vrtić može da ostvaruje i posebne programe koji nisu sastavni deo predškolskog programa. koji uključuje i pripremni predškolski program. odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program. Na osnovu evidencije koju vodi dečji vrtić. ali to nije bilo obavezno. a dečji vrtić i letopis dečjeg vrtića. Ipak. odnosno fizičko lice. opšte i specifične ciljeve predškolskog vaspitanja i obrazovanja. kraljevskim dekretom još u XVII veku. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. kao organizovani vid vaspitanja i obrazovanja. i to kao izraz potrebe da se formalno obrazovanje proširi na stanovništvo mlaĎe od šest godina. izdaje javne isprave o pohaĎanju pripremnog predškolskog programa. Ono se. i uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu. i to: prevodnicu o prelasku deteta iz jednog u drugi dečji vrtić. i to: dnevnik vaspitnog rada i nege.vaspitno-obrazovnom radu. 8 . načela vaspitnoobrazovnog rada. 2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja Predškolsko obrazovanje u Španiji ima mnogo dužu tradiciju. obuhvata: program vaspitnog rada i nege sa decom do tri godine. Druga organizacija. može da ostvaruje posebne programe u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

moguće je otkriti da deca mogu da uče o drugim dogaĎajima koji mogu biti od koristi kasnije. socijalnim interakcijama i vrednostima. umetnosti. Zato su deca u kontaktu sa sportskim dogaĎajima. 9 . već naglasak u obrazovanju i vaspitanju bi trebalo da bude u svakoj od stvari za koju svako pojedinačno dete pokazuje interesovanje i želju – bilo da je uradi ili dodirne. da unaprede svoje veštine u psihomotornoj oblasti. kako u slikovno. Sve ovo bi trebalo da dovede do stimulisanja humane koegzistencije i solidarnosti kod dece. psihološki i socijalno različite faze svog razvika. To jest. Španiji se ističe sledeće: programi ovog vaspitanja bi trebalo da ohrabruju učenike da misle na nov način.od 3 – 6 godina I kod njih je. MeĎu opštim ciljevima se sve više pažnje obraća na poboljšanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. kao i kod nas ovo obrazovanje besplatno a nije obavezno. I u Španiji se predškolsko vaspitanje odvija u dva obrazovna ciklusa: prva faza od 0 – 3 godine druga faza . tako i verbalno. Decu ne treba ukalupljivati. Drugim rečima.I u Španiji se dete smatra kao biće sa posebnim karakteistikama koje ima tipične razvojne faze koje je definisao Pijaže: senzomotorna i preoperativna faza u ranom detinjstvu. što postepeno postaje kontinuirani proces meĎusobne saradnje. To je posledica sve većeg shvatanja i uvažavanja značaja ovog obrazovanja. da oni mogu postepeno postajati gospodari svojih veština. kao i kod nas se sa sve više entuzijazma govori o promeni načela organizacije predškolskog programa obrazovanja i vaspitanja. Na primer. a naročito predškolskog obrazovanja i vaspitanja. a u Španiji u zavisnosti od religijske pripadnosti pojedinaca. Dete ima biološki. To generiše vrstu meĎusobne podrške meĎu njima. i u Španiji se počelo sa davanjem niza smernica za poboljšanje kvaliteta obrazovanja uopšte. Iz tog razloga. To bi takoĎe pomoglo da značajno unaprede svoje za meĎusobno komuniciranje. sve više se daje značaj razvoju kreativnosti i mašte. Kod nas se organizuje u zavisnosti od nacionalnih manjina. U ovoj fazi. Ovo ima za cilj da se obezbedi da deca imaju široke vidike i mogućnosti izražavanja ličnih stavova. Sledeći cilj kome teži španski sistem je da se postigne da deca mogu da sazrevaju od ranog uzrasta pokazivati slobodno svoje sposobnosti. U poslednjih nekoliko godina i u Španiji.

organizuje posebnih programa i aktivnosti čija je jedina svrha da pomogne u rešavanju ove vrste problema koji mogu da utiču na decu. afektivnom. Za njih se pripremaju posebni programi u okviru redovnih grupa. što znači da se u rad predškolskih ustanova uključuju i deca koja imaju smetnje u fizičkom. socijalno. mentalnom ili socijalnom razvoju. dok naš plan i program deluje konzervativnije i zatvorenije. Dakle. kao i kod nas sve više se teži inkluzivnom predškolskom obrazovanju. Ono što bi se moglo navesti kao izvesna razlika jeste otvorenost španskog sistema prema detetu. STECyL-i (2006). OdreĎene postavke sistema su gotovo identične. Vidimo da je španski sistem predškolskog vaspitanja veoma sličan našem. 2 Ciljevi i zadaci nisu zatvoreni. 10 . por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». kao i da se teži optimalnom razvoju ličnosti. Osnovno je da se ustanove odreĎene slabosti dece i da se. škole i roditelja. motornom.1 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja Osnovni cilj španskog predškolskog vaspitanja jeste da se postigne sveobuhvatni i skladan razvoj pojedinca na različitim nivoima.Poslednjih godina je jedan od osnovnih ciljeva predškolskih ustanova. 2. niti dati definitivno. jeste da se ojača veza izmeĎu predškolskih organizacija. U Španiji. poznavanje svog tela i razlikovanje sebe od drugih kao i poštovanje razlika 2 «PROYECTO DE DECRETO /2007. već je njihova namera da daju smernice predškolskom obrazovanju dece. oni su otvoreni i fleksibilni i uvažavaju sve specifične odlike odreĎenih sredina. Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. i kognitivnom nivou učenja. Težiše se stavlja na prevenciju problematičnih situacija u budućnosti. emotivnom. tokom rada sa njima te slabosti postepeno jačaju i poboljšavaju tokom vremena. fizičkom. Ciljevi predškolskog obrazovanja u Španiji su podeljeni na primarne i sekundarne. Osnovni zadaci. koji se sistematski sprovodio.

Svake godine prelaze u stariju grupu. tako i prirodno i društveno - da se dete postepeno osamostaljuje u svojim dnevnim aktivnostima da steknu veštine afektivnih reakcija da u interakciji sa drugima. 11 . prijavljuju se u jesen one godine kada pute tri godine života. S tim što u školu mogu ići i ona deca koja nisu pohaĎala predškolski program. I u Španiji se. postepeno stiču obrasce koegzistencije i društvenih odnosa.2 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji Deca starosti od 3 do 6 godina u Španiji imaju mogućnost pohaĎanja predškolskog programa koji nije obavezan i potpuno je besplatan za decu. kao i kod nas trude da se deca tokom ovog programa prirpeme za dalje školovanje. koje uglavnom podrazumevaju sledeće tri: saznanje o sebi i sopstvenoj linoj autonomij znanje o životnoj sredini jezik. što je različito od zakonskih rešenja u Srbiji. gesta i ritma - - Predškolsko obrazovanje bi trebalo da i u Španiji. pokreta. Posle toga dete ide u školu. Deca čiji se roditelji odluče da bi trebalo da pohaĎaju predškolski program. U zavisnosti od uzrasta deca imaju različite faze obrazovanja – baš kao i kod nas. kako porodično. pismenosti. Ovaj predškolski program je integralni deo obrazovnog sistema koji postoji u gotovo svakoj osnovnoj školi. Tako da predškolsko obrazovanje traje tri akademske godine.- da deca na ovom uzrastu poštuju i istražuju svoje okruženje. kao i kod nas ima sveobuhvatan pristup i ono podrazumeva da se deca obučavaju u odreĎenim oblastima. komunikacija predstavljanja 2. . Način rada u predškolskim ustanovama se ne razlikuje bitno od našeg rada. a postoji i nekoliko posebnih predškoskih sutanova koje Španci nazivaju Colegios Infantiles. sobe za prijem dece su lepo opremljene i imaju različite kutke za različite oblasti. kao i vežbe za mirno rešavanje konflikata da deca razvijaju veštine komunikacije na različite načine i različitim oblicima izražavanja da steknu osnove logičko – matematičkog mišljenja.

12 . smatra se da je svako znanje stečeno prisilom. Svemu tome znatno doprinosi i boravak dece u vrtićima. jer. a u Španiji se sa tim slažu da na dečiji razvoj ima veliki uticaj sredina u kojoj odrastaju.U Španiji se neguje okruženje koje će svoj deci stvoriti iste mogućnosti i koje kod njih neguje psihomotorni i afektivni razvoj. odnosno dobijaju obrazac mentalne reprezentacije. čak i po cenu toga da deca manje uče i manje nauče. Sistem sticanja znanja potrebno je osloboditi svake prisile. što je osnov i predškolskog sistema kod nas. Različiti istraživači došli su do zaključka. U porodici deca stiču osnove svog inicijalnog i kontinualnog obrazovanja. Ovaj program je sračunat tako da prepozna i podstiče sposobnosti dece. apstrakcije i osnov za razvoj jezika. znanje kratkog veka.

ovakve razlike sve više smanjuju i da se programi rada sve više usaglašavaju i ujednačuju.ZAKLJUČAK Vidimo da i naš i Španski sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja imaju veoma velike sličnosti. i kod nas se ciljevi i zadaci slažu u tome da je potrebno povezati predškolsko i školsko obrazovanje. ukoliko izuzmemo razlike uslovljene materijalnim statusom. oblastima koje su kod nas tek u začecima. Vigotskog. uz razvoj govornih sposobnosti primaran. ali i da je potrebno u rad predškoslkih ustanova. nema bitnijih različitosti. oba ova sistema u svojoj suštini organizovana su prema zakonitostima koje su ustanovili naučnici poput Pijažea. saznavanju dečijih prava. u sadržini rada ima izvesnih različitosti. takoĎe u povoju. Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje je tendencija i jednog i drugog predškolskog sistema. 13 . TakoĎe. Ipak. španski sistem se u velikoj meri bazira na zaštiti životne sredine. oblasti koja je kod nas. Monteskjeri i drugih. Tendencija je. Oba sistema. španski je dalje odmakao u radu na razvoju ličnosti i autonomije deteta. To će biti posao kojim će se baviti pedagozi u narednom periodu. smatraju da je u ranom detinjstvu igra osnovni način učenja. Sistem rada. Razvoj matematičkih pojmova. Boravak dece u vrtićima u Španiji i kod nas. dok je kod nas on. ne razlikuje se mnogo. te se svi postupci zasnivaju na igri. Za razliku od našeg sistema. I u Španiji. što više. da se u toku priprema za ulazak u zajednicu Evropskih država. uključiti i roditelje dece. Osim što španski sistem ima veću tradiciju i što je on organizovan prema religioznim grupacijama. koje smo u ovom radu sagledali. a deca polaze u školu već sa 6 godina (kod nas sa 6.5). u španskom sistemu je sporadičan i tek u drugom planu.

Ontario. Pešić i sar. Montessori. 14 . Republički zavod za statistiku. Beograd. (1965) Early Years Study. Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. (1998) Pedagogija u akciji. «El Constructivismo en la Educación Infantil». STECyL-i (2006). Beograd 5. Beograd. 8. Osnove programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine „Prosvetni glasnik“ broj 1/94 4. M. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrastaa od tri do sedam godina. „Prosvetni glasnik“ br. 6/96 3. 1999. Glavni izveštaj. Consultado el consultado el 9 de febrero de 2008. PROYECTO DE DECRETO /2007.LITERATURA 1. filozofski fakultet 6. Ustanove za decu predškolskog uzrasta. i sar. Pešić. por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». Cuadernos de Educación. Canadian Institute for Advanced Researcah 2. Santillana. 1982. Osnovne karakteristike vaspitno obrazvonog procesa u dečijim vrtićima Srbije. M. IPA. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->