P. 1
Komparacija predškolskog programa u Španiji i kod nas

Komparacija predškolskog programa u Španiji i kod nas

|Views: 388|Likes:
Published by Maja Kostic

More info:

Published by: Maja Kostic on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2014

pdf

text

original

Komparacija predškolskog vaspitanja u Španiji i kod nas

2011

SADRŢAJ

UVOD ......................................................................................................................... 3 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas .............................................................. 4
1.1 1.2 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji .................................................... 6 Ostvarivanje programa u dečijim vrtidima .............................................................. 7

................................................. 14 2 .................................................................1 2.. 8 2..........2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja .................. 10 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji ............................................................. 11 ZAKLJUČAK ...................................................................................2 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja ....... 13 LITERATURA...................................................

motivaciju i društvenu sposobnost u komunikaciji. Ukoliko se osujeti detetova želja da zna. već navedenih faktora. Sa druge strane. Svaki sistem. koji se kasnije implementiraju u sopstvne 1 Early Childhood Care for Development (ECCD) 3 . Nedavne studije su pokazale da se tokom prve godine života mozak razvija brže nego što se ranije mislilo i da je uticaj rane životne sredine na razvoj mozga trajan. radne navike i želju za znanjem. uči i živi. pružilo je dosta dokaza da ECCD može. retko kasnije može da se ispravi. kvalitetna rana briga o deci će omogućiti razvoj pojedinaca koji su sposobni da pozitivnije doprinesu društvu i time ekonomskom razvoju i kao rezultat. da poveća izgled deteta za veću produktivnost i budući prihod. sve je jasnije da je pozitivan rast i razvoj jedne zemlje u direktnoj vezi sa zdravim i dobro obrazvanim članovima društva. U okviru društvenog razvoja. da poboljša uspeh u osnovnoj i srednjoj školi. pa i sistem predškolskog vaspitanja unapreĎuje se tako što se iz drugih sitema uzimaju pozitivne ideje i praktični primeri. istraživanje Programa rane brige i razvoja dece (ECCD) 1 širom sveta tokom poslednjih decenija. U savremenim uslovima života. Ta pretpostavka se sada razvila i obuhvatila je efekat interakcije izmeĎu iskustva i gena. Znanje. malo je verovatno da će se ta želja kasnije javiti u istom intenzitetu. biće manje verovatno da će u životu postati teret društvu. i dalje rade na stimulisanju daljeg razvoja i diskusijama o razvoju dece predškolskog uzrasta. Mnoge meĎunarodne organizacije su radile. Tri decenije naučnih istraživanja o zdravlju ljudi su pokazale da se mentalni rast odvija najbrže tokom prvih osam godina čovekovog života. kroz boravak u vrtiću. razvoj ličnosti. da podigne status žena i umanji nejednakost izmeĎu polova. Šteta koja se u ovom uzrastu može naneti nepravilnim vaspitanjem. 4 i 5 godina. U prošlosti se pretpostavljalo da razvoj mozga zavisi od uroĎene genetske konfiguracije. može se objasniti neadekvatnom brigom o ranom razvoju dece. da smanji verovatnoću da pojedinac postane teret javnom budžetu za pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. predstavlja osnovu za dalje učenje. nedovoljna razvijenost. Istovremeno. vaspitanje i usmerenja koje dete dobija sa 3. da pomogne da se postigne veća društvena pravednost da poveća samopoštovanje.UVOD Predškolsko vaspitanje je od izuzetne važnosti za dete.

u ovom radu će i biti govora o predškoslkim sistemima obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta kod nas i u Španiji. tako i za društvo u celini. Ove ustanove se bave najviše čuvanjem dece. te da se podstaknu na promene svi koji učestvuju u radu sa predškoskom decom. Takve ustanove nazivaju se – dečiji vrtići .sadržaje. sa ciljem da se uoče sličnosti i razlike. u vrtiću je deci omogućeno i da ručaju i užinaju. ali imaju svoj nameštaj – stolice i stolove. Rad u ovim ustanovama organizovan je po uzrasnim grupama dece – mlaĎa grupa: deca od 3 – 4 godine. pa do 18 časova. tj. a sve to sa namerom da se žena oslobodi i da joj se omogući da nesmetano radi. 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas Predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Srbiji ima dugu tradiciju. bio je period masovnog graĎenja dečijih vrtića. Najveći deo svog vremena deca provode u „sobama“. Deca se obučavaju da budu samostalna. u zavisnosti od radnog vremena roditelja. igraju se . muzičkih. u kojima deca mogu odspavati ukoliko su umorni. te su ustanove za predškosko zbrinjavanje dece od izuzetnog značaja. Za to vreme deca se bave različitim aktivnostima. kako za porodice. Rad u vrtiću je programiran prema uzrastu dece ali i prema njihovim obrazovno – vaspitnim mogućnostima. srednja grupa: deca od 4 – 5 godina i starija grupa (predškolci). ali i elementarna znanja pružaju baš one. Boravak traje od 7 – 8 časova. Doručkuju. likovnih. Često se u vrtićima nalaze kreveti na rasklapanje. organizuju se različite aktivnosti za razvoj: govornih. opremljene materijalima za odreĎenu delatnost dece. Period socijalizma. sa pravim predškolksim obrazovanjem i vaspitanjem otpočinje se tek u predškoslkim ustanovama u kojima deca borave u periodu od tri do šest – sedam godina. takozvane „kutke“.5 – 3 godine života. odeljenjima za boravak dece. takože zahteva od žene da nesmetano radi. 4 . Osim doručka. odnosno do polaska u školu. sprovode se razne kreativne radionice. Savremeni život. U Srbiji dete može početi sa predškolskim vaspitanjem sa navršenih godinu i i po dana. deca od 5 – 7 godina. igračke. Ipak. odlaskom u jaslice. Ono se počelo razvijati još u periodu izmeĎu prvog i drugog svetskog rata. U jaslicama se zbrinjavaju deca od 1. matematičkih i drugih sposobnosti. a svoje masovno i dosledno sprovoĎenje na našim prostorima otpočelo je po završetku Drugog svetskog rata. da vode računa o higijeni i da usvoje elementarne kulturne navike. koji su različito opremljeni u zavisnosti od materijalnog stanja vrtića. U tom smislu.

64/03. Predškolske ustanove u Srbiji pokrivaju decu uzrasta od 0-7 godina. čiji je osnivač Republika. 5 . ali se od jeseni 2006. t. U godini pred polazak u školu.j. Stoga je trenutno najveći izazov obezbediti logistiku. odnosno osnovne škole. uvodi jedna godina obaveznog predškolskog obrazovanja. uzrasta od 6-7 godina. u okviru 3 različite strukture koje se delimično preklapaju: jaslice za decu uzrasta od 0-3 godine. 58/04 i 62/04) pripremni predškolski program ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. odnosno osnovnu školu. najmanje šest meseci. Od septembra 2006. autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. godine. u Srbiji se. Članom 89. ali je trenutno u pripremi novi. Predškolsko obrazovanje je dobrovoljno. ostvarivanje programa traje četiri sata dnevno. Najčešće se sve tri vrste predškolskog obrazovanja nude u okviru iste ustanove. radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. Predškolskim obrazovanjem (za decu od 3-7 godina) rukovodi se na opštinskom nivou i ono se finansira iz prihoda opštine i nadoknada koje plaćaju roditelji.Pripremni predškolski program je postao obavezan počev od školske 2006/07. u kojima rade vaspitači. Prema odredbi člana 85 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”62/03. vrtići za decu uzrasta od 3-7 godina i predškolska priprema za decu u poslednjoj godini pre škole. Do sada je predškolski program regulisan kroz dva modela od kojih predškolske ustanove biraju jedan (jedan je više orijentisan ka detetu. najmanje 6 meseci predškolskog postaje obavezno za decu staru 6 godina. osim državnih predškolskih ustanova otvaraju i privatni vrtići u kojima roditelji finansiraju kompletne troškove boravka dece. godine. a ovo obrazovanje je besplatno i finansira se iz državnog budžeta. Propisana je obaveza dečjeg vrtića. a drugi ka vaspitaču). To konkretno znači da privatni dečji vrtići neće moći da organizuju ostvarivanje pripremnog predškolskog programa. jedinstveni program. čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. U poslednjih deset godina. prostor i vaspitače za dodatni masovan priliv šestogodišnjaka koji do sada nisu bili uključeni u sistem. da upišu dete radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. u kojima rade vaspitači i medicinske sestre. istog zakona definisan je upis dece starosti od pet i po do šest i po godina u dečji vrtić. Sistem predškolskog obrazovanja ne obuhvata više od 25-30 procenata dece i nije obavezan.

u smislu zakona. U dečijem vrtiću mogu se organizovati i drugi oblici rada. podsticanjem vlastite aktivnosti deteta kao načina sticanja saznanja o sebi i svetu oko sebe i razvoja svojih sposobnosti i veština. komunikacije i stvaralaštva dece. socio-emocionalnog razvoja. podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu. rad sa decom sa posebnim sposobnostima i ostvarivanje drugih programa. 2. drugim ljudima i svetu potrebnih za dalje obrazovanje i vaspitanje i uključivanje u društvenu zajednicu. obrazovnih. podsticanje skladnog psihofizičkog razvoja dece: 6 . negovanjem igre kao načina izražavanja i specifičnog oblika učenja deteta predškolskog uzrasta. 3. 4. Zadaci predškolskog vaspitanja i obrazovanja odnose se na: A) stvaranje uslova za kvalitetan život. intelektualnog. Pod predškolskim uzrastom. jeste vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. mogućnostima i interesovanjima dece. u skladu sa Zakonom. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja jesu podsticanje fizičkog. igru i učenje: 1. kao i sticanje iskustava i izgraĎivanje znanja o sebi. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja. radi ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta. odnosno mogu da se ostvaruju posebni programi u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (kao što je učenje stranog jezika. U okviru delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja obezbeĎuje se i rad sa decom sa smetnjama u razvoju.1 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se ureĎuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. ratifikovanim meĎunarodnim konvencijama i zakonom. polazeći od razvojnih. balet i sl).1. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi (dečjem vrtiću). nega i preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. obavlja i delatnost kojom se obezbeĎuje ishrana. kreiranjem sredine za učenje i razvoj prilagoĎene potrebama. kulturnih i socijalnih potreba dece i porodica sa decom predškolskog uzrasta. zavisno od potreba i interesa dece predškolskog uzrasta. Dečji vrtić. različite dramske radionice.

9. zavisno od potreba i mogućnosti dece. negovanjem dečje radoznalosti i pozitivne motivacije za učenje. razvijanjem odnosa sa drugima i sticanjem iskustava i saznanja o drugim ljudima. govornog stvaralaštva i komunikativnih sposobnosti dece. kulturnih i radnih navika. osnovna škola koja ostvaruje predškolski program i drugi oblici organizovanja vode evidenciju o svom radu. Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini može da se ostvaruje i na stranom jeziku. Roditelj. poštovanjem dečje individualnosti i podsticanjem osamostaljivanja. negovanjem fizičkog zdravlja i podsticanjem razvoja motoričkih sposobnosti. 13. 1. u skladu sa zakonom. negovanjem i bogaćenjem dečjeg emocionalnog izražavanja. podsticanjem usvajanja osnovnih društvenih normi i moralnih vrednosti. podsticanjem razvoja govora. 11. pripremanje dece za polazak u osnovnu školu. razvijanjem odgovornog odnosa prema životnoj sredini i njenim pojedinačnim komponentama. 12. razvijanjem higijenskih. odnosno mešovitoj vaspitnoj grupi. usvojitelj ili staratelj opredeljuje se za jezik na kojem će dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. ako se za to opredeli najmanje 50% od broja dece u vaspitnoj grupi. Dečji vrtić. 10. 8.5. razvojem pozitivne slike o sebi i negovanjem emocionalne stabilnosti. podsticanjem socijalizacije dece. Vaspitno-obrazovni rad sa decom koja koriste jezik znakova ostvaruje se po prilagoĎenom ili posebnom programu i izvodi se na jeziku znakova i pomoću sredstava tog jezika. 7.Statutom dečjeg vrtića utvrĎuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.2 Ostvarivanje programa u dečijim vrtićima Vaspitno-obrazovni rad u dečijim vrtićima u Srbiji ostvaruje se na srpskom jeziku. Za pripadnike nacionalnih manjina vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na maternjem jeziku ili dvojezično. 6. podsticanjem razvoja dečjih kreativnih potencijala i stvaralačkog izražavanja pomoću umetničkih medija i kroz igru. 14. Oni vode evidenciju o 7 . podsticanjem saznajnog razvoja.

Na osnovu evidencije koju vodi dečji vrtić. izdaje javne isprave o pohaĎanju pripremnog predškolskog programa. zavisno od uzrasta dece. a kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi dece i roditelja. odnosno fizičko lice. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. dnevnik vaspitno-obrazovnog rada i knjigu rada stručnog saradnika. i to: prevodnicu o prelasku deteta iz jednog u drugi dečji vrtić. značaj i funkciju predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju i posebni programi prema mogućnostima dečjeg vrtića. oblici i trajanje vaspitnoobrazovnog rada. 2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja Predškolsko obrazovanje u Španiji ima mnogo dužu tradiciju. u skladu sa potrebama i interesima dece i roditelja i jedinice lokalne samouprave. i uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu. kraljevskim dekretom još u XVII veku. Druga organizacija. odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program. Predškolski program. Nove tendencije se pojavljuju 1990-ih godina. Ono se. opšte i specifične ciljeve predškolskog vaspitanja i obrazovanja. može da ostvaruje posebne programe u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. i to kao izraz potrebe da se formalno obrazovanje proširi na stanovništvo mlaĎe od šest godina. Opšte osnove predškolskog programa sadrže: shvatanja o detetu i njegovom razvoju.vaspitno-obrazovnom radu. pojavilo. Predškolskim programom utvrĎuju se: ciljevi. 8 . obuhvata: program vaspitnog rada i nege sa decom do tri godine. Ipak. načela vaspitnoobrazovnog rada. principe saradnje sa porodicom i društvenom sredinom i osnove za različite programske modele u vaspitno-obrazovnoj praksi. kao i program vaspitno-obrazovnog rada sa decom od tri godine do polaska u osnovnu školu. kao organizovani vid vaspitanja i obrazovanja. vrste. i to: dnevnik vaspitnog rada i nege. ali to nije bilo obavezno. u različitim oblicima i različitim putevima razvoja išlo je do danas. koji uključuje i pripremni predškolski program. nego u Srbiji. Predškolski program može da se ostvaruje i kao program prema posebnim pedagoškim načelima i specijalizovan program. zadatke predškolskog vaspitanja i obrazovanja. pošto se zasnivalo na različitim teorijama konstruktivizma. Dečji vrtić može da ostvaruje i posebne programe koji nisu sastavni deo predškolskog programa. obim. a dečji vrtić i letopis dečjeg vrtića.

9 . Zato su deca u kontaktu sa sportskim dogaĎajima. Ovo ima za cilj da se obezbedi da deca imaju široke vidike i mogućnosti izražavanja ličnih stavova. Dete ima biološki. i u Španiji se počelo sa davanjem niza smernica za poboljšanje kvaliteta obrazovanja uopšte. a u Španiji u zavisnosti od religijske pripadnosti pojedinaca. kako u slikovno. a naročito predškolskog obrazovanja i vaspitanja. socijalnim interakcijama i vrednostima. da unaprede svoje veštine u psihomotornoj oblasti. Decu ne treba ukalupljivati.I u Španiji se dete smatra kao biće sa posebnim karakteistikama koje ima tipične razvojne faze koje je definisao Pijaže: senzomotorna i preoperativna faza u ranom detinjstvu. To bi takoĎe pomoglo da značajno unaprede svoje za meĎusobno komuniciranje. psihološki i socijalno različite faze svog razvika. Sve ovo bi trebalo da dovede do stimulisanja humane koegzistencije i solidarnosti kod dece. tako i verbalno. već naglasak u obrazovanju i vaspitanju bi trebalo da bude u svakoj od stvari za koju svako pojedinačno dete pokazuje interesovanje i želju – bilo da je uradi ili dodirne. Sledeći cilj kome teži španski sistem je da se postigne da deca mogu da sazrevaju od ranog uzrasta pokazivati slobodno svoje sposobnosti. što postepeno postaje kontinuirani proces meĎusobne saradnje. umetnosti. U poslednjih nekoliko godina i u Španiji. kao i kod nas se sa sve više entuzijazma govori o promeni načela organizacije predškolskog programa obrazovanja i vaspitanja. Na primer. kao i kod nas ovo obrazovanje besplatno a nije obavezno. da oni mogu postepeno postajati gospodari svojih veština. Španiji se ističe sledeće: programi ovog vaspitanja bi trebalo da ohrabruju učenike da misle na nov način. U ovoj fazi. I u Španiji se predškolsko vaspitanje odvija u dva obrazovna ciklusa: prva faza od 0 – 3 godine druga faza .od 3 – 6 godina I kod njih je. Iz tog razloga. MeĎu opštim ciljevima se sve više pažnje obraća na poboljšanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. To generiše vrstu meĎusobne podrške meĎu njima. To jest. moguće je otkriti da deca mogu da uče o drugim dogaĎajima koji mogu biti od koristi kasnije. sve više se daje značaj razvoju kreativnosti i mašte. To je posledica sve većeg shvatanja i uvažavanja značaja ovog obrazovanja. Drugim rečima. Kod nas se organizuje u zavisnosti od nacionalnih manjina.

OdreĎene postavke sistema su gotovo identične. motornom. škole i roditelja. jeste da se ojača veza izmeĎu predškolskih organizacija. organizuje posebnih programa i aktivnosti čija je jedina svrha da pomogne u rešavanju ove vrste problema koji mogu da utiču na decu. niti dati definitivno. Osnovni zadaci. koji se sistematski sprovodio. por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». Ono što bi se moglo navesti kao izvesna razlika jeste otvorenost španskog sistema prema detetu. 10 . mentalnom ili socijalnom razvoju. STECyL-i (2006). Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. Vidimo da je španski sistem predškolskog vaspitanja veoma sličan našem. već je njihova namera da daju smernice predškolskom obrazovanju dece.Poslednjih godina je jedan od osnovnih ciljeva predškolskih ustanova. što znači da se u rad predškolskih ustanova uključuju i deca koja imaju smetnje u fizičkom. poznavanje svog tela i razlikovanje sebe od drugih kao i poštovanje razlika 2 «PROYECTO DE DECRETO /2007. kao i kod nas sve više se teži inkluzivnom predškolskom obrazovanju. oni su otvoreni i fleksibilni i uvažavaju sve specifične odlike odreĎenih sredina. 2. U Španiji. i kognitivnom nivou učenja. Za njih se pripremaju posebni programi u okviru redovnih grupa. emotivnom. fizičkom. Dakle.1 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja Osnovni cilj španskog predškolskog vaspitanja jeste da se postigne sveobuhvatni i skladan razvoj pojedinca na različitim nivoima. Težiše se stavlja na prevenciju problematičnih situacija u budućnosti. socijalno. afektivnom. dok naš plan i program deluje konzervativnije i zatvorenije. tokom rada sa njima te slabosti postepeno jačaju i poboljšavaju tokom vremena. Osnovno je da se ustanove odreĎene slabosti dece i da se. 2 Ciljevi i zadaci nisu zatvoreni. kao i da se teži optimalnom razvoju ličnosti. Ciljevi predškolskog obrazovanja u Španiji su podeljeni na primarne i sekundarne.

prijavljuju se u jesen one godine kada pute tri godine života. koje uglavnom podrazumevaju sledeće tri: saznanje o sebi i sopstvenoj linoj autonomij znanje o životnoj sredini jezik. kao i kod nas trude da se deca tokom ovog programa prirpeme za dalje školovanje. pismenosti. kao i kod nas ima sveobuhvatan pristup i ono podrazumeva da se deca obučavaju u odreĎenim oblastima. Tako da predškolsko obrazovanje traje tri akademske godine. komunikacija predstavljanja 2. pokreta.2 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji Deca starosti od 3 do 6 godina u Španiji imaju mogućnost pohaĎanja predškolskog programa koji nije obavezan i potpuno je besplatan za decu. tako i prirodno i društveno - da se dete postepeno osamostaljuje u svojim dnevnim aktivnostima da steknu veštine afektivnih reakcija da u interakciji sa drugima. gesta i ritma - - Predškolsko obrazovanje bi trebalo da i u Španiji. Ovaj predškolski program je integralni deo obrazovnog sistema koji postoji u gotovo svakoj osnovnoj školi. a postoji i nekoliko posebnih predškoskih sutanova koje Španci nazivaju Colegios Infantiles. Svake godine prelaze u stariju grupu. Deca čiji se roditelji odluče da bi trebalo da pohaĎaju predškolski program. U zavisnosti od uzrasta deca imaju različite faze obrazovanja – baš kao i kod nas. I u Španiji se. .- da deca na ovom uzrastu poštuju i istražuju svoje okruženje. Posle toga dete ide u školu. sobe za prijem dece su lepo opremljene i imaju različite kutke za različite oblasti. Način rada u predškolskim ustanovama se ne razlikuje bitno od našeg rada. kako porodično. 11 . S tim što u školu mogu ići i ona deca koja nisu pohaĎala predškolski program. kao i vežbe za mirno rešavanje konflikata da deca razvijaju veštine komunikacije na različite načine i različitim oblicima izražavanja da steknu osnove logičko – matematičkog mišljenja. postepeno stiču obrasce koegzistencije i društvenih odnosa. što je različito od zakonskih rešenja u Srbiji.

12 . Ovaj program je sračunat tako da prepozna i podstiče sposobnosti dece. znanje kratkog veka. odnosno dobijaju obrazac mentalne reprezentacije. Različiti istraživači došli su do zaključka. Sistem sticanja znanja potrebno je osloboditi svake prisile. smatra se da je svako znanje stečeno prisilom. a u Španiji se sa tim slažu da na dečiji razvoj ima veliki uticaj sredina u kojoj odrastaju. što je osnov i predškolskog sistema kod nas. U porodici deca stiču osnove svog inicijalnog i kontinualnog obrazovanja. Svemu tome znatno doprinosi i boravak dece u vrtićima. apstrakcije i osnov za razvoj jezika. čak i po cenu toga da deca manje uče i manje nauče.U Španiji se neguje okruženje koje će svoj deci stvoriti iste mogućnosti i koje kod njih neguje psihomotorni i afektivni razvoj. jer.

Oba sistema. ali i da je potrebno u rad predškoslkih ustanova. da se u toku priprema za ulazak u zajednicu Evropskih država. I u Španiji. te se svi postupci zasnivaju na igri. Razvoj matematičkih pojmova. Sistem rada. uz razvoj govornih sposobnosti primaran. dok je kod nas on. Boravak dece u vrtićima u Španiji i kod nas. TakoĎe. a deca polaze u školu već sa 6 godina (kod nas sa 6. koje smo u ovom radu sagledali. Ipak. oba ova sistema u svojoj suštini organizovana su prema zakonitostima koje su ustanovili naučnici poput Pijažea. Tendencija je. ukoliko izuzmemo razlike uslovljene materijalnim statusom. 13 . oblasti koja je kod nas. nema bitnijih različitosti. To će biti posao kojim će se baviti pedagozi u narednom periodu. oblastima koje su kod nas tek u začecima. u sadržini rada ima izvesnih različitosti. ne razlikuje se mnogo. takoĎe u povoju. Monteskjeri i drugih.5). ovakve razlike sve više smanjuju i da se programi rada sve više usaglašavaju i ujednačuju. smatraju da je u ranom detinjstvu igra osnovni način učenja. španski je dalje odmakao u radu na razvoju ličnosti i autonomije deteta. Vigotskog. u španskom sistemu je sporadičan i tek u drugom planu. što više. i kod nas se ciljevi i zadaci slažu u tome da je potrebno povezati predškolsko i školsko obrazovanje. španski sistem se u velikoj meri bazira na zaštiti životne sredine. saznavanju dečijih prava. Za razliku od našeg sistema. uključiti i roditelje dece. Osim što španski sistem ima veću tradiciju i što je on organizovan prema religioznim grupacijama. Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje je tendencija i jednog i drugog predškolskog sistema.ZAKLJUČAK Vidimo da i naš i Španski sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja imaju veoma velike sličnosti.

i sar. Consultado el consultado el 9 de febrero de 2008. „Prosvetni glasnik“ br. (1965) Early Years Study. Cuadernos de Educación. por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». Santillana. Montessori. 8. IPA.LITERATURA 1. Osnovne karakteristike vaspitno obrazvonog procesa u dečijim vrtićima Srbije. Pešić i sar. filozofski fakultet 6. 1999. M. Republički zavod za statistiku. Beograd. Osnove programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine „Prosvetni glasnik“ broj 1/94 4. Glavni izveštaj. M. Ustanove za decu predškolskog uzrasta. Ontario. Beograd 5. Canadian Institute for Advanced Researcah 2. 14 . Beograd. Pešić. STECyL-i (2006). Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. 7. (1998) Pedagogija u akciji. «El Constructivismo en la Educación Infantil». 1982. 6/96 3. PROYECTO DE DECRETO /2007. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrastaa od tri do sedam godina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->