STUDIJSKI PROGRAM ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE

ISPIT IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2.
Novi Sad, 13. jul 2011.

I kolokvijum
1. Na slici 1 je prikazana ravna, tanka, žičana kontura, u
obliku dva spojena polukruga poluprečnika a i b. U konturi
postoji struja jačine I. Kontura leži u x-y ravni zadatog
koordinatnog sistema. Odredite vektor magnetske indukcije u
tački A, koja leži na z-osi. Sredina je vazduh.
Brojne vrednosti: I=3A; a=4cm; b=z
A
=6cm; µ
0
=4t·10
-7
H/m.

2. Na slici 2a je prikazano magnetsko kolo elektromagneta sa
kotvom. Jezgro elektromagneta i kotva su načinjeni od
različitih materijala. Idealizovane krive magnetisanja ovih
materijala date su na slici 2b. Elektromagnet je načinjen od
materijala 1 a kotva od materijala 2. Površina poprečnog
preseka elektromagneta je S
1
=2cm
2
a kotve S
2
=1,8cm
2
. Dužine
njihovih središnjih linija su ℓ
1
=30cm i ℓ
2
=20cm, respektivno.
Efektivna površina preseka procepa je S
0
=2,5cm
2
. Širina
procepa je ℓ
0
=0,2mm. Da bi elektromagnet privukao kotvu, u
procepima treba ostvariti magnetsko polje indukcije B
0
=1,6T.
(a) Odrediti potrebnu vrednost pobude elektromagneta, NI. (b)
Izračunati energiju koja se utroši na uspostavljanje magnetskog
polja u kotvi i jezgru elektromagneta. Ostali podaci:
H
11
=1000A/m; B
11
=1,2T; H
12
=2500A/m; B
12
=1,6T;
H
22
=500A/m; B
22
=2T.
KRATKI ZADACI. (U zadacima, gde nisu zadate brojne
vrednosti, sve veličine smatrati zadatim u opštim brojevima.)
1. Na slici 3 je prikazan deo dugog, tankog solenoida,
načinjenog od gusto namotanih zavojaka tanke žice na
feromagnetskom jezgru. Jezgro je kružnog poprečnog preseka
poluprečnika a. N’ je podužni broj zavijaka solenoida, u
kojima postoji vremenski promenljiva struja i(t). Primenjujući
uopšteni Amperov zakon izvedite izraz za trenutnu vrednost
intenzitet vektora jačine magnetskog polja solenoida, H(t).
2. Neka je struja, koja postoji u namotaju solenoida iz
prethodnog zadatka, sinusna funkcija vremena, amplitude I
m
i
učestanosti f. Histerezisna petlja jezgra solenoida, koja
odgovara ovoj amplitudi struje, data je na slici 4. Izračunajte
gustinu srednje snage gubitaka, usled histerezisa, u nekoj
tački jezgra solenoida.
3. Faradejev točak, čija je skica data na slici 5, rotira
konstantnom ugaonom brzinom e u homogenom magnetskom
polju indukcije B

, upravne na njegovu ravan. Izračunajte
napon između kliznih kontakata 1 i 2, U
12
.
4. Izvedite izraz za spoljašnju podužnu samoinduktivnost
dugog, pravog, vazdušnog dvožičnog voda (čiji je deo
prikazan na slici 6). Poluprečnik provodnika voda je a.
Rastojanje između osa provodnika voda je D>>a.
5. Ukratko, objasnite površinski efekat (kada se i zašto javlja,
šta utiče na stepen izraženosti efekta, koje su njegove
negativne posledice i kako se suzbijaju).

Slika 1.
Slika 2b.
Slika 3. Slika 4.
Slika 5.
Slika 6.
a

N'
i(t)
a
b
z
I
O
A
x
y
z
A
elektromagnet
kotva

2

1

0
NI
H
B(H)
H
22
H
12
B
22

B
11

2
1
H
11
B
12

Slika 2a.

B
H
H
m
B
m
2
1
a
e
B

B


D
STUDIJSKI PROGRAM ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE
ISPIT IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2
Novi Sad, 13. jul 2011.

II kolokvijumKRATKI ZADACI

1. U kolu sa tri međusobno spregnuta kalema, prikazanom
na slici 1, poznato je: L
1
=50mH, L
2
=18mH, L
3
=12,5mH,
M=10mH, k
1
=k
2
=0,9 i Z=(10-j3)Ω. Struja strujnog
generatora je prostoperiodična funkcija vremena, amplitude
I
m
=7,07A, početne faze ψ=-π/2, kružne učestanosti
ω=400rad/s. Strujni kalem idealnog vatmetra priključen je
na red sa kalemom induktivnosti L
2
,

a njegov naponski
kalem je priključen izmeđi krajeva kalema induktivnosti L
1
.
(Referentni smerovi struje i napona vatmetra označeni su sa
+(s) i +(n), respektivno.) Odrediti:
a) pokazivanje idealnog vatmetra;
b) kompleksnu snagu strujnog generatora.

2. Na slici 2 je prikazana električna šema za merenje snage
trofaznog prijemnika uz pomoć dva vatmetra u Aronovoj
spezi.
(a) Odredite, u opštim brojevima, pokazivanja oba
vatmetra. Pri izračunavanju koristite fazorski dijagram na
kome ste prikazali fazore faznih napona mreže i fazore svih
veličina od kojih zavise pokazivanja vatmetara. Smatrati da
je prijemnik pretežno induktivan.
(b) Pokažite da se na osnovu pokazivanja vatmetara može
odrediti aktivna i reaktivna snaga prijemnika.
(c) Izračunajte moduo i argument impedanse prijemnika
ako su, nakon priključivanja na mrežu faznog napona
U
f
=240V, pokazivanja vatmetara: P
1
=4608W i P
2
=3456W.
1. Zadati su vam parametri prostog, paralelnog,
rezonantnog kola sa slike 3: R=10kΩ, L=4mH i C=4nF.
Izračunajte antirezonantnu kružnu učestanost, faktor
dobrote i širinu propusnog opsega kola, pa skicirajte
grafik krive selektivnosti.
2. Proverite da li se RLC kolo, iz prethodnog zadatka,
sme priključiti na prostoperiodični napon amplitude
U
m
=100V, kružne učestanosti jednake antirezonantnoj
učestanosti kola, ako je dozvoljena efektivna vrednost
struje kroz kalem jednaka 50mA.
3. Na slici 4 je prikazana skica dvofaznog sistema za
dobijanje obrtnog magnetskog polja. (a) Napišite kakav
mora biti odnos između amplituda i početnih faza struja
i
1
(t) i i
2
(t). (b) Pokažite da je magnetsko polje ostvareno
ovim sistemom obrtno.
Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
L
2
L
1
L
3

W
I
g

Z
+ (n)
+
(s)
M
k
1
k
2
W
1
Z
+
Z
Z
1
2
3
+
W
2
L
C

R
y
) (
1
t i
) (
2
t i
x
) (
1
t i
) (
2
t i
Prvi kolokvijum.

Rešenje 1. zadatka.
Indukcija segmenta 1.

1
0.
x
B =( )
0
1 3
2 2
2
1
( ),
2
3, 84 .
A
y y
A
y
I a z
B i
a z
B T
µ
t
µ
·
= ·
+
=
 


( )
2
0
1 3
2 2
2
1
( ),
4
4 .
z z
A
z
I a
B i
a z
B T
µ
µ
= ·
+
=
 


Indukcija segmenta 2.
Pošto je segment 2 istog oblika kao segment 1, to se indukcija segmenta 2 može odrediti na osnovu indukcije
segmenta 1, zamenom vrednosti poluprečnika segmenata. Pri tome treba voditi računa o smeru pojedinih
komponenti vektora magnetske indukcije.

2
0.
x
B =( )
0
2 3
2 2
2
2
( ),
2
3, 54 .
A
y y
A
y
I b z
B i
b z
B T
µ
t
µ
·
= · ÷
+
=
 


( )
2
0
2 3
2 2
2
2
( ),
4
5, 55 .
z z
A
z
I b
B i
b z
B T
µ
µ
= ·
+
=
 


Indukcija segmenta 3.

0
3
2 2 2 2
2
2 ( ),
4
1, 52 .
y
A
A A
z
I b a
B i
z
b z a z
B T
µ
t
µ
| |
| = · · ÷
|
+ +
\ .
=
 


Rezultantni vektor magnetske indukcije u tački A.

1 2 3
.
A
B B B B = + +
   

1, 82 ( ) 9, 55 ( ) ,
9, 72 .
A y z
A
B i i T
B T
µ
µ
( = · + ·
¸ ¸
=
  


a
b
z
I
O
A
x
y
z
A
1
3
2
Slika 1. Oznake segmenata
konture.
Rešenje 2. zadatka.

a) Na osnovu zakona o održanju magnetskog fluksa sledi da je:

1 1 2 2 0 0
, B S B S B S = =

pa se iz zadate vrednosti indukcije u procepima izračunaju vrednosti indukcija u jezgru elektromagneta i kotvi.

0 0
1
1
0 0
2
2
2 ,
2, 22 .
B S
B T
S
B S
B T
S
= =
= =

Jačine magnetskog polja u procepima, jezgru elektromagneta i kotvi, izračunamo na osnovu magnetskih
karakteristika materijala.

6 0
0
1, 273 10 / ,
o
B
H A m
µ
= = ·

12 11
1 1 11 11
12 11
( ) 4000 / ,
H H
H B B H A m
B B
÷
= ÷ + =
÷


22
2 2
22
555 / .
H
H B A m
B
= =

Sada napišemo odgovarajuću jednačinu po Amperovom zakonu i izračunamo traženu pobudu.

1 1 0 0 2 2
2 ,
1820, 2 .
H H H NI
NI Azav
+ + =
=
  

b) Gustina energije utrošene na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta:1 11 11 1 11 11 1 11 1 11
3
1
1 1
( ) ( )( )
2 2
2600 / .
m
m
w B H B B H B B H H
w J m
= + ÷ + ÷ ÷
=elektromagnet
kotva

2

1

0
NI
1 1
, H B
 

0 0
, H B
 

2 2
, H B
 

H
B(H)
H
22
H
12
B
22
B
11
2
1
H
11
B
12
H
B(H)
B
1
B
11
1
H
11 H
1


Gustina energije utrošene na uspostavljanje magnetskog polja u kotvi:

3
2 2 2
1
1232,1 / .
2
m
w B H J m = =

Energija utrošena na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta i kotvi:

1 1 1 2 2 2
178 .
m m m
W w S w S mJ = · + · =  Drugi kolokvijum.


Rešenje 1. zadatka.

Pošto je vatmetar idealni instrument, kolo se može uprostiti, kako je to prikazano na donjoj slici.
Najpre izračunamo međuinduktivnosti M
1
i M
2
i kompleksni predstavnik struje strujnog generatora.

0
1
2
90
22, 5 ,
13, 5 ,
4, 98 .
j
g
M mH
M mH
I e A
÷
=
=
= ·


a) Rešavanjem uprošćenog kola dobijamo:

0
0
22,78
167,4
2, 48 ,
41, 99 ,
102, 64 .
j
w
j
w
w
I e A
U e V
P W
÷
= ·
= ·
= ÷b) Napon između krajeva generatora i njegova kompleksna snaga:

0
0
32,1
57,9
23, 27 ,
115,88 .
j
g
j
g
U e V
S e VA
÷
= ·
= ·

L
2
L
1
L
3

I
g

Z
M
M
1
M
2
I
w

I
1
=0
U
wRešenje 2. zadatka.

a) Posle svođenja na jednu fazu i izračunavanja jačina struja u opštim brojevima, skiciramo fazorski dijagram.

Na osnovu fazorskog dijagrama odredimo pokazivanja vatmetara, u opštim brojevima:

( )
( )
0
1 1 1
0
2 1 1
3 cos 30 ,
3 cos 30 .
w
w
P U I
P U I
¢
¢
= +
= ÷


b) Transformišemo izraze za pokazivanja vatmetara koristeći trigonometrijske relacije za kosinus zbira i razlike
dva ugla i pokažemo da je:

1 2 1 1
2 1 1 1
3 cos ,
3 sin .
3
w w
w w
P P U I P
Q
P P U I
¢
¢
+ = =
÷ = =


c) Aktivna, reaktivna i prividna snaga prijemnika:

8064 ,
1995 ,
8307 .
r
P W
Q VA
S VA
=
= ÷
=


Moduo i argument impedanse prijemnika:
2
1
0
9
62, 4 ,
13, 9 .
U
Z
S
Q
arctg
P
¢
= = O
= = ÷

φ
fazna
osa

U
1
U
2
U
3
U
32
=U
w2

U
12
=U
w1

I
3
= I
w2

I
1
= I
w1

φ

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE ISPIT IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2 Novi Sad. pa skicirajte grafik krive selektivnosti. 13. nakon priključivanja na mrežu faznog napona Uf=240V. jul 2011. poznato je: L1=50mH.) Odrediti: a) pokazivanje idealnog vatmetra. b) kompleksnu snagu strujnog generatora. Izračunajte antirezonantnu kružnu učestanost. u opštim brojevima. kružne učestanosti ω=400rad/s. kružne učestanosti jednake antirezonantnoj učestanosti kola. U kolu sa tri međusobno spregnuta kalema. 3. (b) Pokažite da je magnetsko polje ostvareno ovim sistemom obrtno. i1 (t ) Slika 3. respektivno. Strujni kalem idealnog vatmetra priključen je na red sa kalemom induktivnosti L2. L2=18mH. ako je dozvoljena efektivna vrednost struje kroz kalem jednaka 50mA. . L=4mH i C=4nF. Struja strujnog generatora je prostoperiodična funkcija vremena. 2. iz prethodnog zadatka. (Referentni smerovi struje i napona vatmetra označeni su sa +(s) i +(n). Smatrati da je prijemnik pretežno induktivan. (a) Odredite. pokazivanja vatmetara: P1=4608W i P2=3456W. R L C 1. Proverite da li se RLC kolo. k1=k2=0. a njegov naponski kalem je priključen izmeđi krajeva kalema induktivnosti L1. faktor dobrote i širinu propusnog opsega kola. M=10mH. sme priključiti na prostoperiodični napon amplitude Um=100V. KRATKI ZADACI + (s) W + (n) Z L1 M L2 k2 L3 Ig k1 Slika 1. + 1 2 Z W1 Z Z 3 + W2 Slika 2. L3=12. II kolokvijum 1.STUDIJSKI PROGRAM ENERGETIKA. (b) Pokažite da se na osnovu pokazivanja vatmetara može odrediti aktivna i reaktivna snaga prijemnika. pokazivanja oba vatmetra. (c) Izračunajte moduo i argument impedanse prijemnika ako su. Na slici 4 je prikazana skica dvofaznog sistema za dobijanje obrtnog magnetskog polja. početne faze ψ=-π/2.9 i Z=(10-j3)Ω. 2. Pri izračunavanju koristite fazorski dijagram na kome ste prikazali fazore faznih napona mreže i fazore svih veličina od kojih zavise pokazivanja vatmetara. prikazanom na slici 1. rezonantnog kola sa slike 3: R=10kΩ. Zadati su vam parametri prostog. (a) Napišite kakav mora biti odnos između amplituda i početnih faza struja i1(t) i i2(t). Na slici 2 je prikazana električna šema za merenje snage trofaznog prijemnika uz pomoć dva vatmetra u Aronovoj spezi. y i2 (t ) x i2 (t ) i1 (t ) Slika 4.5mH. paralelnog. amplitude Im=7.07A.

z A  I B1 y  0  2 a  zA a 2 z 3 2 2 A   (iy ).  I  b a  B3  2  0   2 2 2 2 4 z A  b  z A a  zA  B2 z  1. to se indukcija segmenta 2 može odrediti na osnovu indukcije segmenta 1. zadatka.  I B2 z  0  4 b2  (iz ).  I B2 y  0  2 b  zA b 2 2  zA  3 2  (iy ). 2 b zA O a 3 1 y I B1 y  3. b 2 2  zA  3 2 B2 z  5. Indukcija segmenta 1. Indukcija segmenta 2.  B1x  0. x Slika 1.54 T .Prvi kolokvijum.    (iy ).52 T .55T . Pri tome treba voditi računa o smeru pojedinih komponenti vektora magnetske indukcije. a 2 a 2 2  zA  3 2  (iz ).  B2 x  0.82  (iy )  9.     BA  B1  B2  B3 . 72 T .55  (iz )  T . zamenom vrednosti poluprečnika segmenata.   Rezultantni vektor magnetske indukcije u tački A. . B2 y  3.   BA  9. Pošto je segment 2 istog oblika kao segment 1.  I B1z  0  4 B1z  4 T .    BA  1. Indukcija segmenta 3. Rešenje 1. Oznake segmenata konture.84 T .

B22 H2  Sada napišemo odgovarajuću jednačinu po Amperovom zakonu i izračunamo traženu pobudu. B1  B2  B0 S0  2T .Rešenje 2. H11  2 H 0  0  H 2  2  NI . S1 B0 S0  2. 273106 A / m. jezgru elektromagneta i kotvi. 22T . b) Gustina energije utrošene na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta: B(H) 1 1 1 wm1  B11 H11  ( B1  B11 ) H11  ( B1  B11 )( H1  H11 ) 2 2 3 wm1  2600 J / m .   H1 . B1 B11 H11 H1 H . NI  1820. S2 Jačine magnetskog polja u procepima. H0  o B0  1. 2 Azav. B0   H 2 . pa se iz zadate vrednosti indukcije u procepima izračunaju vrednosti indukcija u jezgru elektromagneta i kotvi. B12  B11 H 22 B2  555 A / m. zadatka. H1  H12  H11 ( B1  B11 )  H11  4000 A / m. B2 kotva a) Na osnovu zakona o održanju magnetskog fluksa sledi da je: B1S1  B2 S2  B0 S0 . B1 NI ℓ1 elektromagnet B(H) 2 B22 B12 B11 1 ℓ0 ℓ2 H H22 H11 H12   H 0 . izračunamo na osnovu magnetskih karakteristika materijala.

Rešenje 1. Pošto je vatmetar idealni instrument. 0 0 0 0 0 .78 A. kolo se može uprostiti.4 V .99  e j167.5 mH . 27  e j 32. 64 W .1 V . M 2  13. S g  115.1 J / m3 . b) Napon između krajeva generatora i njegova kompleksna snaga: U g  23.98  e j 90 A. M 1  22. U w  41. Pw  102. 48  e  j 22. Iw I1=0 M Z Uw L1 L2 M2 Ig L3 M1 Najpre izračunamo međuinduktivnosti M1 i M2 i kompleksni predstavnik struje strujnog generatora.5 mH . I g  4.Gustina energije utrošene na uspostavljanje magnetskog polja u kotvi: wm 2  1 B2 H 2  1232. 2 Energija utrošena na uspostavljanje magnetskog polja u jezgru elektromagneta i kotvi: Wm  wm1  S11  wm 2  S2  2  178 mJ . a) Rešavanjem uprošćenog kola dobijamo: I w  2. Drugi kolokvijum.88  e j 57. kako je to prikazano na donjoj slici. zadatka.9 VA.

reaktivna i prividna snaga prijemnika: P  8064 W . P . 3 c) Aktivna.90. S Q   arctg  13. S  8307 VA. 4 . U32=Uw2 U12=Uw1 U3 I3= Iw2 φ fazna osa φ U1 I1= Iw1 U2 Na osnovu fazorskog dijagrama odredimo pokazivanja vatmetara. a) Posle svođenja na jednu fazu i izračunavanja jačina struja u opštim brojevima. u opštim brojevima: Pw1  3U1 I1 cos 300   . Pw 2  Pw1  3U1 I1 sin   Q . skiciramo fazorski dijagram. Pw 2  0 1 1  3U I cos  30    . b) Transformišemo izraze za pokazivanja vatmetara koristeći trigonometrijske relacije za kosinus zbira i razlike dva ugla i pokažemo da je: Pw1  Pw 2  3U1 I1 cos   P. Moduo i argument impedanse prijemnika: 9U 2 Z  1  62. Q  1995VAr . zadatka.Rešenje 2.