ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

mije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a . godine sa posebnim 2007-2013.

. novim re enjima. razvoja. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. posebno u sektoru MSP. novim vidovima poslovanja. inovira. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju.TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. kompanije. MSP. Inovativnost uvek vodi ka novim idejama.

56.1. 200. a.Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a.552 aktivnih preduze a. 60.6% Tako e postoji vi e od 200. EU.993 94.573 986 .4.1% 56. preduzetnika. . ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika . .94.000 preduzetnika. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60.3% 2. i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU.

Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21. . rasta. rasta. nove usluge. paradigmu. prinu eni da menjaju paradigmu. nove ideje. nov pristup tr i tu. usluge.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. novi proizvodi. Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e.

a. svakog ljudskog bi a. napretkom. Inovacije su. Inovativnost je uro eni deo tehnologiju. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada .Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom.

dru tvene i institucionalne. institucionalne. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. profit. ideja se pretvara u predlog. predlog postaje plan. . Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. plan. Kada se ideja pretvori u plan. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija.

U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja. . znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja. ideja. kompanije. obima. Nema preduzetni tva bez inovacija.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. enja. Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima. iskustvo. inovacija. Intuicija.

itd. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. postane predlog Kada predlog postane realnost. odnosno smanjiti tro kove. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . kove. organizovanju sopstvenog poslovanja itd. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga.Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. . Inovacija se odvija u fazama. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. Kada se ideja razvije. ovladalo. na inu rada.

.

Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata .Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. .Slika 2. sposobnost. aktivnosti. To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost.

.

Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. estvuje. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. posledice. enja. enja. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. Generi e mogu a re enja. stanje. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. . u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. poslovanja. Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice.

Proces konsaltinga .

zemlje. usluge. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. razvoju partnerstava. . Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. ta. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. zemlje.

HVALA NA PA NJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful