ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

godine sa posebnim 2007-2013.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a . mije.

TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. . novim vidovima poslovanja. MSP. kompanije. posebno u sektoru MSP. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. novim re enjima. inovira. Inovativnost uvek vodi ka novim idejama. razvoja. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju.

a.1% 56.6% Tako e postoji vi e od 200.000 preduzetnika. ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika . preduzetnika. 60.94.552 aktivnih preduze a.4.3% 2. . i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU.993 94.573 986 .Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a. 200. .1. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60. 56. EU.

prinu eni da menjaju paradigmu. nove ideje. novi proizvodi. rasta. nov pristup tr i tu. Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. paradigmu. rasta. usluge.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta. nove usluge.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. .

napretkom.Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. Inovacije su. a. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada . Inovativnost je uro eni deo tehnologiju. svakog ljudskog bi a.

. institucionalne. predlog postaje plan. profit. Kada se ideja pretvori u plan. ideja se pretvara u predlog.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. plan. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. dru tvene i institucionalne. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija.

Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. Intuicija. inovacija. . Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima. Nema preduzetni tva bez inovacija. ideja. kompanije. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja. obima. enja. iskustvo. U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja.

itd. . Kada se ideja razvije. organizovanju sopstvenog poslovanja itd. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. Inovacija se odvija u fazama. odnosno smanjiti tro kove.Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga. postane predlog Kada predlog postane realnost. kove. na inu rada. ovladalo.

.

Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. . To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti. aktivnosti.Slika 2. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost. Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata . sposobnost.

.

estvuje. Generi e mogu a re enja. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. . u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. stanje. enja.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. poslovanja. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. posledice. enja.

Proces konsaltinga .

usluge. razvoju partnerstava. . ta. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. zemlje. Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama. zemlje. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta.

HVALA NA PA NJI .