ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a . mije.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013. godine sa posebnim 2007-2013.

TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. MSP. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. posebno u sektoru MSP. . inovira. Inovativnost uvek vodi ka novim idejama. kompanije. novim re enjima. razvoja. novim vidovima poslovanja. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira.

60.573 986 . ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika . .6% Tako e postoji vi e od 200. 200.993 94. .1. EU.94. 56. i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60. preduzetnika.4.Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a. a.1% 56.3% 2.552 aktivnih preduze a.000 preduzetnika.

rasta. nov pristup tr i tu.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21. usluge. prinu eni da menjaju paradigmu. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta. nove ideje.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. . Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. rasta. novi proizvodi. nove usluge. paradigmu.

Inovacije su. a. Inovativnost je uro eni deo tehnologiju. svakog ljudskog bi a.Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada . Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. napretkom.

Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. profit.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. . dru tvene i institucionalne. ideja se pretvara u predlog. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija. plan. predlog postaje plan. Kada se ideja pretvori u plan. institucionalne.

Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima. iskustvo. Intuicija. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja. kompanije. inovacija. Nema preduzetni tva bez inovacija. ideja. . U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja. obima. enja.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije.

tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . odnosno smanjiti tro kove. kove.Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. na inu rada. Kada se ideja razvije. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. . Inovacija se odvija u fazama. postane predlog Kada predlog postane realnost. ovladalo. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga. itd. organizovanju sopstvenog poslovanja itd.

.

To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti. aktivnosti. .Slika 2. Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata . sposobnost.Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost.

.

. Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. Generi e mogu a re enja. u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. stanje.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. enja. enja. poslovanja. Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. posledice. estvuje.

Proces konsaltinga .

Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. ta. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. usluge. razvoju partnerstava. . zemlje. zemlje. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta. Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama.

HVALA NA PA NJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful