ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

mije. godine sa posebnim 2007-2013. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a .UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013.

Inovativnost uvek vodi ka novim idejama. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira.TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. . posebno u sektoru MSP. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju. razvoja. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. novim vidovima poslovanja. inovira. MSP. novim re enjima. kompanije.

1% 56. .4. .94.000 preduzetnika. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60.993 94.573 986 .Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a.6% Tako e postoji vi e od 200. 56. i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU. a. preduzetnika. 200. ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika .552 aktivnih preduze a. EU. 60.1.3% 2.

rasta.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. rasta. Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta. . nove ideje. nov pristup tr i tu. usluge. nove usluge. novi proizvodi. paradigmu. prinu eni da menjaju paradigmu.

Inovativnost je uro eni deo tehnologiju. a. napretkom. Inovacije su.Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada . svakog ljudskog bi a.

Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. . ideja se pretvara u predlog. plan. Kada se ideja pretvori u plan. profit. institucionalne. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. predlog postaje plan. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. dru tvene i institucionalne.

Intuicija. kompanije. U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja. Nema preduzetni tva bez inovacija.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. enja. . obima. ideja. iskustvo. inovacija. Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja.

itd. na inu rada. Inovacija se odvija u fazama. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. organizovanju sopstvenog poslovanja itd. kove. .Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. postane predlog Kada predlog postane realnost. odnosno smanjiti tro kove. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga. Kada se ideja razvije. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . ovladalo. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova.

.

Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata .Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. sposobnost.Slika 2. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost. aktivnosti. . To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti.

.

estvuje. enja. . u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. stanje. Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. enja.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. posledice. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. poslovanja. Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. Generi e mogu a re enja.

Proces konsaltinga .

. razvoju partnerstava. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta. Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. ta.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. usluge. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. zemlje. zemlje.

HVALA NA PA NJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful