P. 1
1 Uloga Inovativnog Pristupa u Malim i Srednjim Preduzecima Za Prezentaciju

1 Uloga Inovativnog Pristupa u Malim i Srednjim Preduzecima Za Prezentaciju

|Views: 25|Likes:
Published by Drasko Orcic

More info:

Published by: Drasko Orcic on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

godine sa posebnim 2007-2013.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a . mije.

MSP. razvoja. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira. . Inovativnost uvek vodi ka novim idejama. kompanije. novim vidovima poslovanja. novim re enjima.TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. inovira. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju. posebno u sektoru MSP.

4.000 preduzetnika. . 60.3% 2.1. i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU. EU. 200.Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60.573 986 . 56. . ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika .94. preduzetnika.552 aktivnih preduze a.6% Tako e postoji vi e od 200. a.993 94.1% 56.

veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. nove usluge. nov pristup tr i tu. prinu eni da menjaju paradigmu. . rasta. Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. novi proizvodi. usluge. rasta. nove ideje. paradigmu. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta.

napretkom. svakog ljudskog bi a. Inovativnost je uro eni deo tehnologiju. a. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada .Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. Inovacije su.

. predlog postaje plan. Kada se ideja pretvori u plan. ideja se pretvara u predlog. profit. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. dru tvene i institucionalne. institucionalne. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. plan. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme.

. inovacija. obima. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja. enja. Nema preduzetni tva bez inovacija.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. kompanije. ideja. U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja. Intuicija. iskustvo. Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima.

ovladalo.Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. Kada se ideja razvije. Inovacija se odvija u fazama. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga. odnosno smanjiti tro kove. na inu rada. itd. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . kove. postane predlog Kada predlog postane realnost. . organizovanju sopstvenog poslovanja itd.

.

Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata . To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti.Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. sposobnost. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost.Slika 2. aktivnosti. .

.

estvuje. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. enja. enja. Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. Generi e mogu a re enja. posledice. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. poslovanja. stanje. Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. .Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje.

Proces konsaltinga .

Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. ta. usluge. . razvoju partnerstava. zemlje. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. zemlje.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje.

HVALA NA PA NJI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->