ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013. mije.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a . godine sa posebnim 2007-2013.

razvoja. kompanije. novim vidovima poslovanja. . inovira.TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira. posebno u sektoru MSP. Inovativnost uvek vodi ka novim idejama. novim re enjima. MSP.

573 986 . 56. a.3% 2. .4. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60.6% Tako e postoji vi e od 200. EU. . ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika . 60.1.552 aktivnih preduze a.1% 56. i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU.94.993 94. preduzetnika.Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a.000 preduzetnika. 200.

rasta. . Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. nove usluge.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21. rasta. paradigmu. nov pristup tr i tu. nove ideje.Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. prinu eni da menjaju paradigmu. novi proizvodi. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta. usluge.

Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. svakog ljudskog bi a. napretkom. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada . a. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. Inovacije su. Inovativnost je uro eni deo tehnologiju.

Kada se ideja pretvori u plan. profit. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. ideja se pretvara u predlog. . dru tvene i institucionalne. Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. institucionalne.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija. predlog postaje plan. plan.

kompanije. Intuicija. obima. inovacija. ideja. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. iskustvo. Nema preduzetni tva bez inovacija. Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima. enja. . U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja.

Kada se ideja razvije.Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. organizovanju sopstvenog poslovanja itd. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . ovladalo. postane predlog Kada predlog postane realnost. itd. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. odnosno smanjiti tro kove. Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. na inu rada. kove. . Inovacija se odvija u fazama. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga.

.

aktivnosti.Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata . sposobnost.Slika 2. To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti. . Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost.

.

Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. enja. . enja. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. estvuje.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. stanje. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. Generi e mogu a re enja. Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. poslovanja. posledice. u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja.

Proces konsaltinga .

usluge. . U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge. zemlje. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta. Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. zemlje. ta. razvoju partnerstava.

HVALA NA PA NJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful