ULOGA INOVATIVNOG PRISTUPA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE IMA

Docent dr Miodrag Pavlovi - Fakultet za menad ment Novi Sad Drago Or i - Student IV godine Fakulteta za menad ment Novi Sad

godine sa posebnim 2007-2013. mije.UVOD Razvoj malih i srednjih preduze a predstapredstavlja osnovni faktor svake moderne ekonoekonomije. Evropska komisija je izradila okvirni proprogram za konkurentnost i inovativnost za period 2007-2013. fokusom na sektor Malih i srednjih predupreduze a .

novim re enjima. posebno u sektoru MSP. Inovativnost kompanije ima za rezultat prednost u odnosu na konkurenciju. . a ostvarena konkurentna prednost ima za rezultat pove anje profita to je osnovni cilj svake savresavremene kompanije. novim vidovima poslovanja. razvoja. MSP. kompanije. Inovativnost uvek vodi ka novim idejama.TranzicijaTranzicija-prednost ili mana za razvoj MSP-a MSPInovativnost je neophodan inioc razvoja. Osnovna konkurentna prednost svake savremene kompakompanije je njena sposobnost da inovira. inovira.

1% 56.6% Tako e postoji vi e od 200.573 986 .4.1.3% 2. ‡ mala preduze a ‡ srednjih preduze a ‡ velika preduze a velika . 200.993 94. 60. 56.000 preduzetnika.94.552 aktivnih preduze a. EU.Potencijal u malim i srednjim preduze ima U Evropi postoji oko 20 miliona malih i srednjih preduze a. a. Poslednji podaci pokazuju da u Srbiji postoji 60. . . i ona ine preko 99% preduze a u ve99% veini zemalja lanica EU. preduzetnika.

Kako uvesti inovativno poslovanje u preduze e U 21. nov pristup tr i tu. . novi proizvodi. Tako se ra aju novi biznisi koji otvaraju nova radna mesta. nove usluge. Inovacije uslovljavaju konkurentnost regiona U procesu tranzicije ljudi su naj e e. nove ideje. prinu eni da menjaju paradigmu. usluge. rasta. paradigmu.veku Inovacije su glavni pokreta privrednog 21. rasta.

Inovativnost je uro eni deo tehnologiju.Pojam inovacije Pojam inovacije se ne mo e vezati samo za nauku i visoku tehnologiju. dakle: dakle: izumi tehni ka unapredjenja unapredjenja organizacije i rada . Inovacije su. napretkom. Inovativnost je pokreta ka snaga koja je uvek kroz istoriju rezultirala napretkom. a. svakog ljudskog bi a.

. institucionalne.Cilj Inovacije je da ostvari profit na idejama koje su nove za organizaciju Inovacija treba da predstavlja klju ni elemenat strategije svake firme. profit. Inovacija je proces! Proces inovacije zapo inje idejom. dru tvene i institucionalne. predlog postaje plan. plan. Pojam inovacije ne podrazumeva samo tehni ke inoinovacije ve i ekonomske. ideja se pretvara u predlog. kada je realizovana uve ava vrednost organizacije i donosi profit. Kada se ideja pretvori u plan. nastupa detaljna izrada biznis plana Investicija.

iskustvo. inovacija. Inovativna organizacija obrnuto je proporcionaproporcionalna ekonomiji obima.Inovacije su osnova na kojoj po iva budu nost svake kompanije. kompanije. . U malim i srednjim preduze ima stvaraju se nove ideje i tra e brza i efikasna ekonomska re enja. Nema preduzetni tva bez inovacija. znanje i realnost najbolje su komponente u realizaciji preduzetni kih ideja. enja. ideja. obima. Intuicija.

Inovacija je proces Po inje idejom koja je nova. tada ispravno mo e da se opi e kao inovacija . Kada se ideja razvije. Inovacija se odvija u fazama. itd. Pored inovacija potrebno je razviti i mnoge druge ve tine da bi se njima uspe no ovladalo. odnosno smanjiti tro kove. postane predlog Kada predlog postane realnost. kove. .Inovativna kompanija mora da prihvata filozofiju da uvek postoji bolji na in poslovanja i traga za novim idejama koje e pove ati njenu vrednost. organizovanju sopstvenog poslovanja itd. Inovativnost preduze a mo e da se ogleda kroz prodaju proizvoda i usluga. ovladalo. na inu rada.

.

sposobnost.Upravljanje inovacijom Organizacija Organizacija treba da sledi tri me usobno povezana pristupa inovacijama. aktivnosti. To su: Preduzimanje mnogih malih inovacija u svakoj poslovnoj aktivnosti. Preduzimanje nekoliko vrednih velikih inovacija Istra ivanje mogu nosti za sistemske inovacije koje mogu da dovedu do transformacione promene Navedene tri inovacione strategije treba da slede op tu inovainovacionu sposobnost.Slika 2. . Model inovacione sposobnosti ini 8 segmenata .

.

Sagleda problem i jasno defini e uzroke i posledice. estvuje. Uloga konsultanata u procesu inovativnog pristupa u predupreduze u treba da: da: Identifikuje i defini e postoje e stanje. enja. Da plan realizuje i po potrebi u njemu i u estvuje. posledice. poslovanja. enja. u cilju unapre enja postoje eg poslovanja ili re avanja problema u okviru odreodreenih oblasti poslovanja. Proces konsaltinga podrazumeva model za vr enje usluga inovativnog konsaltinga koji je prikazan na slici 3. . Po datim kriterijumima pomogne u izboru najboljeg re enja. Generi e mogu a re enja.Uloga konsultanta u procesu inovativnog pristupa Konsalting ili poslovno savetovanje je aktivnost kroz koju prepreduze a obezbe uju preporuke i savete. stanje.

Proces konsaltinga .

Strate ka prednost malih i srednjih preduzepreduzea u Srbiji bi trebala da se zasniva na inovainovacijama. te nji za osvaosvajanjem regionalnog tr i ta. razvoju partnerstava. U tom procesu veliku ulogu trebaju da odigraju pojedinci i agencije koje pru aju konsalting usluge.Zaklju ak Mala i srednja preduze a su nosioci glavnih razvojnih pravaca svake zemlje. usluge. . ta. zemlje. Inovacije su osnovni pokreta privrednog rasta i razvoja privrede svake zemlje. zemlje.

HVALA NA PA NJI .