P. 1
Naj - Predgovor i Uputstvo Za Dijagrame Interakcije

Naj - Predgovor i Uputstvo Za Dijagrame Interakcije

|Views: 306|Likes:
Published by sofronije2005

More info:

Published by: sofronije2005 on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

DlJAGRAMl ZA DIMENZIONISANJE ARMIRANO BETONSKIH PRESEKA PREMA GRANICNOJ NOSIVOSTI

Recenlenti: Prof. dr M.IIorad hkovic. dip'.!nt Due .. dr Dd_n BaJie, dip!. Int ISBN 86·315-02064 Za IRO ..GRAOEVINSKA KNJlGA": Milan Viinjlt, dir~k'or - odgovornl urednik Milil:lI nodi~, odgovomi u.rtdnik Olga ArsenijeviC., uTednik Dubravka Jurel. - K.ovafevic, lektor Vera Kndevic, korek.or Dragllnl Paunovic. naslovna stram. i tehnifko uret1enje folo-slog: "MM FOSLAM" Tir:al: 1500 primenllka
SlamplIi: ~tllimpllrija . ,Bllkar" Bor

Pored brzine u radu. Ovako koncipiran prirucnik uglavnorn je namenjen gradevinskim inzenjerirna.RA 400/500 (uv :: 400 MPa).PREDGOVOR Pojavom novog Pravilnika 0 tehnickim normativima za beton i arrnirani beton i u nasoj zemlji se prelazi na dirnenzionisanje armiranobetonskih poprecnih preseka prema granicnoj nosivosii. godine AUTORI . Ispred svake grupe dijagrama prilozene su pregledne tabele sa skicom preseka i rasporedom armature koje imaju za cilj lakse pronalazenie trazenog dijagrama. Autori se najtoplije zahvaljuju svima koji su na bilo koji nacin doprineli i pomogli pri izradi prirucnika. dijagrama i nomograma u kojima su dati potrebni parametri za karakteristicne slucajeve preseka ili. Sam proces dimenzionisanja obavlja se najcesee uz POIDoe tabela. i to za dye vrste armature: rebrastu armaturu . i za glatku armaturu ~ GA 240/360 (uv = 240 MPa). na kraju prirucnika. ali i svim ostalima koji se bave projektovanjem arrniranobetonskih konstrukcija. postize se i veca sigurnost pri projektovanju jer se problem dimenzionisanja moze sagledati i bolje razumeti u celoj oblasti kornbinacije jednovremenih uticaja i Nu' Mu Prirucnik sadrzi dijagrarne za dimenzionisanje pravougaonih i kruznih preseka opterecenih na pravo i koso slozeno savijanje sa normalnom si10m pritiska iii zatezanja. data su neophodna objasnjenja i uputstva za koriscenje propracena karakteristicnim brojnim primerima. armiranih u polju prema seizmickirn propisima minimalnom armaturnom mrezom I(MA 500/560) i promenlj ivom rebrastom arrnaturom koncentrisanom u uglovirna zida. sa sve prisutnijim racunarima. prikazani dijagrami za pravo slozeno savijanje armiranobetonskih zidova. Nadamo se. Interakcioni dijagrami prikazani u OVOID prirucniku imaju za cilj da ubrzaju postupak dimenzionisanja armiranobetonskih preseka koji se najcesce javljaju u praksi. Vecina zemalja vee je odavno u svojim propisima usvojila ovakav koncept proracuna koji. takode. uz pomoc racunarskih programa. Beograd. za razlicite kornbinacije spolja~njih uticaja pruza veci stepen ujednacenosti koeficijenta sigurnosti konstrukcije u celini. u odnosu na klasican nacin dirnenzionisanja prema dopustenim naponirna. koja se nesumnjivo povecava u odnosu na dimenzionisanje primenom tabela. marta 1989. Posebno su. izmedu ostalog. da ce naici na dobar prijem i kod studenata gradevinskih fakulteta. predstavlja napredak jer. posebno onim koji su ucestvovall u nie- govoj tehnickoj obradi. Radi lakse primene prirucnika. danas.

sa mehanickim procentom armiranja kao parametrom cije su granice izabrane tako da pokrivaju najcesee slucajeve koji se javljaju u praksi. Ukoliko se dopunski efekti dobijeni po teoriji 2.n. narocito su pogodni za dimenzionisanje u slucaju kosog savijanja. . UVOD Dijagrami interakcije u ovorn prirucniku predstavljeni su tako da prikazuju racunsku granicnu nosivost poprecnog preseka (Mu' N ). dijagrarnima interakcije ne maze se opisati granicno stanje stuba kao konstruktivnog element a u celini. za jedan odredeni oblik poprecnog preseka i usvojeni poloiaj armature. reda moraju posebno da se analiziraju. Dijagrarni interakcije uglavnom su namenjeni analizi granicne nosivosti arrniranobetonskih stubova razlicitih poprecnih preseka i rasporeda armature. dijagrami predstavljaju interakciju izmedu granicnih momenata savijanja i granicnih normalnih sila. Kada je a stubovima rec. Kako je to vee uobicajeno. dijagrarni su prikazani u bezdimenzionalnom obliku m . Sigurnos! prema iomu poprecnog preseka je zadovoijena onda ka~a je granicna nosivost preseka veca iii jednaka nosivosti tog preseka za granicne uticaje dobijene mnoienjem statickih uticaja parcijalnirn koeficijentima sigurnosti. P .0 efekat). Dakle. reda svedu na promenu ekscentriciteta normalne sile u okviru posmatranog preseka (tzv. Problerni stabilnosti j uticaja 2.1. Prethodno naprezanje moze takode da se obuhvati pa se domen primene dijagrarna moze i prosiriti. dijagrarn interakcije rnoze opet da se primeni uvodenjem korigovanog granicnog momenta savijanja. Osim za pravo slozeno savijanje. buduci da se dimenzionisanje putem dijagrarna odnosi sarno na granicnu nosivost poprecnog preseka.

bezdimenzionalni granicni savijanja oko ose y. GEOMETRlJSKE d. skupliania betona.3.2. bezdimenzionalni granicni savijanja oko ose x. 2. precnik kruznog poprecnog preseka Sirina poprecnog preseka Odstojanje teiista armature od ivica preseka y. bezdimenzionalna granicna maIna sila lorna preseka. USVOJENI ZNACI SILA I DILATAGIJA Normalna sila pritiska usvojena je sa pozitivnim znakorn. R b 2.L C Ukupna visina. Slika 1.4. KARAKTERISTIKE MATERIJALA (Iv - fB - granica velikih izduzenja armature. Geometrijske karakteristike a) pravougaoni presek. racunska cvrstoca betona. . tezine i stalnog opterecenja. ukupne armature. b) kruzni presek. a+d odnos bezdimenzionalnih nih momenata savijanja. aiT 2. odnosno normoment moment granic- KARAKTERISTIKE a.6. moment lorna oko ose x. a sila zatezanja sa negativnim znakom.oznakarna. koeficijent procenat koefecijent raspodele 2. . uticaji ostalih opterecenja: prornene temperature.2. uticaji promenljivih opterecenja: korisnog pokretnog opterecenja (statickog iii dinamickog). ukupnom u poprecnom armatupresearrniranja armature stanju nosivosti uzirnaju se slegeometrijski mehanicki rom. razmicanja i sleganja oslonaca tokom vremena i drugo. GRANICNI UTICAJI Za proracun deci uticaji: preseka prema granicnorn uticaji sopstvene ku. ARMATURA ukupna povrsina armature. UNUTRASNJE SILE sile lorna preseka (sila pritiska je pozitivna a sila zatezanja ie negativna).5. OZNAKE I DEFINICIJE 2. opterecenja snegom i vet rom.1. a diJatacije zatezanja negativne. dilatacije pritiska su pozitivne. 2. Shodno ovim .

raspored i kolicinu armature i za poznato stanje dilatacija. kojima je opisan ceo opseg moguceg opterecenja. Radni dijagram betona kvadratne Gb Gb SLJ Radni dijagram pritisnutog parabole betona.5 Sg + 1. do- Za izabrani oblik poprecnog preseka. 3. OPIS I PRIMENA DIJAGRAMA 3.8 Sp' za 0a ::5 -3%0.2. Sg 1I presecima linijskih konstrukcija odreduju se prema teoriji elasticnosii.1.2 ODREDIVANJE GRANIC NIH UTICAJA 3.2 Sg + 1. Radni dijagrarni: Rodni dijagrllm celika a) berona. = 1.5 SLI' za £a ~ 0%0. slika 2a.dilatacija. 3. Su = 1. dat je u obliku: Su Su = = fB (4 - r.8 Sp' za Ea ::5 -3%0.2 Sg + 2. odnosno. 1.3 Sg + 1. moment Mu i normalna sila Nu' Ponavljajuci integraciju na izabranom konacnorn broju stanja dilatacija. pusrcnom dilatacijom slika 2b.8 Sp + 1. KONSTRUKCIJA DIJAGRAMA 3. izrazi za granicne uticaje imaju sledece oblike: = Granicna nosivost preseka. na nacin kako je (0 predvideno pravilnikom. granicni uticaji u preseku odreduju se izrazima: 1.5 SA' za La ~ 0%0 Ako stalno opterecenje deluje povoljno u smislu povecanja granicne nosiVQSI i (smanjuje vrednosti granicnih uticaja). PRAVO SAVIJANJE SA NORMALNOM SILOM Stika 2.5 Sp + 1. konapon . s. konvencionalna nosivost k oja ie funkcija geometrije poprecnog preseka j rnehanickih karakteristika materijala..3 SA' za La :::. 1 Sp' za La 2 00700. Za stalno i promenljivo opterecenje.50700 + 1.8 Sp + 1. 10 (B"/ .Nu' Ovi dijagrami predstavljaju famiJiju krivih linija u funkciji procenta arrniranja kao parametra.1.6 Sg + 1.3SLI. kada je 0%0 ::5 tb ::5 2"700 i u obliku prave fB kada je 2%0 ::5 £b :::.1. Sile r· ~~:: I. u slucaju staticki neodredenih sistema. odredena na osnovu interakcionih dijagrarna. Su = 1. b) celika. -3%0. ciji je graficki prikaz dijagram interakcije Mu . .1.2. Za radni dijagram celika usvaja se bilinearni celika u oblasti zatezanja dijagram sa najvecorn f:a = . t i uticaji se mogu odredui i prema teoriji elasticnosti sa ogranicenom preraspodelorn.9 Sg + 2. za£a::5 -3%0.. vee je to racunska. Stoga se proracun granicne nvencionalnirn dijagramima nosivosti preseka zasniva na sledecirn. OSNOVE ZA PRORAC:UN PREMA PBAB 87 3.1 Sp' za Ea ~ 0%0 Za sialno i promenljivo opterecenje u kombinaciji sa ostalirn opterecenjirna. integracijom dva uslova ravnoteze jednoznaeno je odredena granicna nosivost preseka.b) tb.5 Sp + 1.3. ne predstavlja stvarno stanje pri lomu.10%0. granicni uticaji odreduju se izrazima: Su = 1. od centricnog pritiska do centricnog zatezanja (slika 3). s. = Sg + 1. RACUNSKI RADNI DlJAGRAMI MA TERlJ ALA Dimenzionisanje po granicnorn stanju lorna vr~i se prirnenom parcijalnih koeficijenata sigurnosti. dolazi se do odgovarajucih granicnih vrednosti momenata i norrnalnih sila.1.

slika 5. Stanja dilatacija kojim se opisuje ceo opseg moguceg opterecenja u slueaju kosog savijanja.~Cl D. o.<0 5 O.2.za razliku ad dijagrama interakcije u slucaju pravog savijanja (savijanje oko jedne glavne ose). dijagrarni u slucaju kosog savijanja (savijanje van glavnih osa inereije) zahtevaju. 1. Slika 5.ID Stika 4. . Povrsina lorna za dati presek u slucaju kosog savijanja. KOSO SAVlJANJE SA NORMALNOM SILOM Primenjujuci slican postupak kao sto [e to izlozeno u prethodnom paragrafu. dolazi se do granicnih vrednosti mornenata i normal nih sila za poznat presek. 3. Stanja dilatacija kojim se opisuje ceo opseg moguceg opterecenja i odgovarajuci dijagram interakcije.2.00 z. n 1 -L~O -1.80 35/-10 0.30 2 0.oo 111111 1111 111111111 I llllilJlIll1] i'ul Slika 3.7Q G. predstavljanje u prostoru.AC 0.m > 0. polazeci od stanja deformacija prikazanog na slid 4. ~to bi znatno otezalo njihovu prakticnu primenu. u principu.50 3 4 O.00 -O'. Medutim •. raspored i kolicinu armature.

odnosno od Ii =: 0. Meduvrednosti se mogu odrediti odgovarajucirn linearnirn interpoiacijama.1. krece se ad it = 0.2. od kojih je jedan uzeti u obzir.n. za najcesce koeficijente arrniranja koji se javljaju u praksi.1.6 za rebrastu armaturu.flu' za razlicite vrednosti mehanickih proccnata armiranja. Aproksimacija poprecnog • preseka sa 8 profila armature. Dijagrarn iruerakcije u sluca]u kosog savijanja. Raspon rnehanickog koeficijenta arrniranja koji je usvojen u prirucniku. --Aa/B ••• Slika 7.3. uspesno resiti ako familiju povrsi interakcije prikazanu 11a slid 5. Kako bi se broj dijagrama u prirucniku ogranicio na razumnu rneru. najboJje je aproksimirati sa presekorn koii je armiran odgovarajucom armaturom linearno rasporedenorn po obirnu (slika 7). odnosno bilo koji precnik R kod kruinih preseka j za bilo koju marku betona MB. a za slucaj pravog savijanja. Za unapred postupka prikazan usvojeni odnos momenata 1] je serija interakcionih dijagrama na slici 6. pa se njihova promena mora • . c/b) i raspored armature u poprecnorn preseku.4 i prikazani su na parnim stranama prirucnika. prilozeni su i dijagrarni bez zastitnog sloja betona (aid c/b ::= 0).3. medutim. Da bi se postigla veca preciznost pri ocitavanju sa dijagrarna. dijagrami vaze za bilo koji odnos strana b i d kod pravougaonih preseka. kao sto je to prikazano u poglavlju 3.Ova] problem se rnoze. Medutim. za preliminarno dirnenzionisanje mogu se izabrati dijagrami sa najblizim vecirn vrednosiima ovih parametra. a zatim izvrsirno projekciju presecne krive na ravan fix . 0 Ovakvoj aproksimaciji treba pribeci uvek kada se duz strane preseka nalazi vise od tri profila armature.3. dva pararnetra: polozaj (aid.n.0 do 1. presccerno sa ravnima m/m]! = const. 0:: 3.0 do 0.3. usvojene su pored granicnih vrednosti ova dva parametra i one koje se najcesce javljaju u praksi. UPOTREBA DlJAGRAMA INTERAKCIJE • • • Kako bi se primena ovih dijagrama sto vise prosirila.. c/b ne nalazi na odredenom dijagramu. ~ m/mx' rezultat ovakvog rnx . Zahvaljujuci ovorne. PRESECI SA ARMATUROM RASPOREDENOM PO OBIMU Slik a 6.Kako bi se postigla sto veca tacnost kod poprecnih preseka vecih dirnenzija. 3. Rezultati aproksirnacije nalaze se na strani sigurnosti j u najnepovoljnijem slucaju ne odstupaju vise od 81170 u odnosu na tacne vrednosti. 3. Presek u kome su sipke armature rasporedene po stranama preseka. Ako se.5 za glatku arrnaturu. oni su prikazani za odreden oblik poprecnog preseka u sistemu bezdirnenzionalnih koordinarnih osa mu . . treba pribeci linearnoj interpolaciji izrnedu dva susedna dijagrama sto daje vrlo dobre rezultate.0 do 1. vrst dimenzionisanje. mogu da imaju znacajan utica] pri dimenzionisanju. INTERPOLACIJA PRI ODREDIVANJU MEHANICKOG PROCENTA ARMIRANJA U slucaju kada se neki od paramerra aid. pak. dijagrami su uradeni sa koeficijentom arrniranja ji = 0.

c/b i B koji daju resenje na strani sigurnosti (oznaka g)..5 i " = "\t/m)( = 1. = 0.0. Pararnetri na strani sigurnosti (g) aid ~b } lnterpolacija za dato mlmx Pararnetri na strani nesigurnosti (d) Ml111 M2112> __.fB/O"v Slika 9.gsa dijagrarna 11= 0. prakticno Iinearna funkcija odnosa ~T~/mx' ime je broj dijagrama znatno smanjen. treba postupiti na sledeei nacin: a} Treba izvrjiti pravilnu orijentaciju preseka tako da je zadovoljen uslov prikazan na slici 8. mehanicki procenat armiranja p. Sematski prikaz postupka interpolacije. a da se pri tome ne guT bi znacajnije ni na tacnosti.S i 11= 1. c) Ako se odnos bezdimenzionalnih momenata nalazi.5 i 1... Ovakav nacin izbora dijagrarna interakcije zasnovan je na 6nj~ni~i da je izmedu karakteristicnih vrednosti s = 0.. Na kraju se vrsi drug a linearna interpolacija izrnedu vrednosti "jig P.0 (videti sematski prikaz na slici 9) i to za vrednosti parametra aid. INTERPOLACIJA U SLUCAJU KOSOG SAVIJANJA Dijagrarni u slucaju kosog savijanja pravougaonih preseka dati su za dva odnosa bezdimenzion~ni~ mome. . na primer.-. ILg (m/rnx) ---- > M2/12 Mx~Ml n c N bdtB MI.~ata: " =: "\t/~. a pritom se za parametre a/ d..3.ena vrednost bezdimenzionalnog procenta armiranja IL za dati poprecni presek. ILg ("\t/rnx) i P.l Mx-M2 mx: my - M.d za parametre aid. 0. c/b i 13koji daju resenje na strani nesigurnosti (oznaka d). ni na brzini proracuna. pololaj armature u datom poprecnom preseku i odnos momenata "\t/~. = (m/mx) Trazena kolicina ukupne armature ~ Aa b d p. bd2tB ~ aid} c/b B .0.0.0 (za koje su dati dijagrami).5 i 11= 1. Prvom interpolacijom odreduje se p. onda treba vrsiti dvostruku interpolaciju.d -. ~ b2dtB Interpolacija za dato "\t/~ Linearna interpolacija izmedu Slika 8. c/b i B vrednosti ne mogu naci u prilozenim dijagramima.3. Da bi se izvrsila interpolacija izmedu datih karakteristicnih vrednosti odnosas. radi vece tacnosti proracuna....3.d koi jom se dobija trai. Na isti nacin odreduje se P. Pravilna orjentacija popreenog preseka u slucaju kosog savijanja b) Odrediti bezdimenzionalne momente mx' m i normalnu silu n. izmedu karakteristicnih odnosa 11= D.

Srafirano je prikazana oblast u kojoj se vr~i linearna interpolacija koeficijenta sigurnosti 'Yui" . = 400 MPa iii tJ" = 240 MPa. = [( I - 2. dobijena kolicina armature je na strani sigurnosti.30J'oo Ea = o OJ'o . gde je: ~tid ~g - trafena lld. za koje su dijagrami uradeni. i obrnuto.5 "'" I-'g' l1d = 0.Pri interpolaciji u kojoj je 11 momenata savijanja: = rnlrnx dat odnos bezdimenzionalnih 3. INTERPOLACUA KOEFIClJENTA SIGURNOSTI U OBLASTI3 0700 ~ Ea :5 OOJ'oo 0<'11 < 0. na svim dijagramima su [asno oznacene granicne dilatacije celika.0 maze se koristiti sledeci obrazac: p. granici granici 'P. Ll. = 11 - donja granica odnosa bezdimenzionalnih momenata savijanja: mehanicki procenat armiranja koji odgovara gornjoj I1g.4.5 l1d = 0 "'" i'd' "IIg = 0. i o Radi lakse interpolacije koeficijenta sigurnosti. Slika 10. a 0. "'" jLd' "'"~g' = 1.d - mehanicki Ild· procenat armiranja koji odgovara donjoj 33.3 flToo :5 6 :$ 00700 prikazane su sa korakom Ea = 0.:\) jLd!~g + 2 ~ ] "jig.. unese stvarna vrednost crv upotrebljenog celtka pri proracunu mehanickogkoeficijenta arrniranja.0 .3. a dilatacije u oblasti . slika 10.5 I'Ig Novim pravilnikom 0 tehnickirn normativima za beton i armirani beton predvida se linearna promena koeficijenta sigurnosti 'Yuikada su dilatacije zategnute armature izmedu Ea = . Dijagram interakcije sa prikazanirn granicama dilatacije betona i armature. ako se upotrebi celik nizeg k valiteta. PRIMENA DIJAGRAMA ZA RAZLICITE VRSTE CELIKA Koriscenje dijagrarna interakcije za razlicite celike sasvim [e rnoguce. aka se urnesro celika a. Pri ovoj zameni. vrednost mehanickog procenta armiranja.5 < II < 1.50700. Razlika stvarnih i ovako dobijenih rezultata najveca ie u oblasti maksimalnih momenata savijanja i povecava se sa procentom armiranja.

1.9 Ng + 2.5%0. Podaci Staticki uticaji Ng == 1017.4. == 0.75 Mg+ 1. A. Pravo s8viJanje sa normalnom silom Aa/2 d Aa/2 --1~ Dijagram 111 .35 Ii::::: 0.1.3.37 Nul b d fB .. 0a == . Dijagram 111 . Korekcija granicnih utieaja Nu :::: 1.8 kNm Granieni bezdimenzionalni uticaji Nu := 2649.32 M"ul b d2 fB := 0. A.1) IL = 0. Ii- == 0.0. Ii Sa ovirn korakom ukupne armature: Aa iteracije uticaji postize se dovoljna tacnost pa je kolicina Nu == 5740 kN = 482.75 i 'Yup = 1.0875 MB 35 .075) 0.2 kN Np = 610. . Podaei Kao za primer A.2 < 0a < - 1.1 Np := 3214. 'Yug :::: 1.5 orOD pa je potrebno korigovati polaznu pretpostavku. A. Podaci d== 70 em b = 40 em a = 3. + Dijagrarn 137 (a!d == c/b Dijagrarn 139 (aid b + 4: Pretpostavka da je i:a > 00/01) .05/40. N/b d fa = 1.95 Mp "" 965.517 MltUI b d2 fB :::: 0.0 ern'.34 ..9 kNm Nul bd fB == 0.: 1.. odakle je: Usvaja se veca granica dilatacija.05 ern'. fB = 20.5 MPa RA 4001500 Granicni Mxu b =ta Nu I b d fB :::: 0.37) I 2 == 0.. P.75 Ng + 1.4 kNm Bezdimenzionalni granicni uticaji su = 0.52 ern'.t.2.3·40·70·2.. Mllu = 1.3 kN Granicni uticaji Mg = 330.36.24 .0 "" 43.. Mxul b d2 fa = 0. fB := 23 MPa RA 400/500 d Aa/4 ~ -0- Granicni uticaji 2.35 + 0. Mll/b d2 fa" = 0.95 Np :: 2970... = 74.12...22 = = e/b = 0.31 . PRIMERI A.2 kN Mxu = 1.I .: 0.3 => Aa =: 0...3 kN.6 kNm Mp == 198.26. .. Aa ii == (0.9 Mg + 2.9 i 'Yup Nu == 1.2 kNm Granicni bezdimenzionalni uticaji = 43.5 em MB30 ~ 'YUg ..1 Mp = 1044.4 kNm = d = 60 em b == 60 em a = e := 5.56.25 em aid == e/b == 0.6 kN Mu == 1092.95.

. 11 == Illy/fix Dijagrarn 428 . Mxu :::: M1.0 kNm ~ M/il M.5 MPa RA 400/500 d ~1 Nu == 5152. "ji Interpolacija: Ii 1 T 0~4 .4 MI 1 II == 1200.: 0. p.0 kN MI = 2550.0 <~ ::= M Ii = 0.(t 335 (Il).33 em"..5 MPa GA ~~::i:i uticaji r 'M 1 0.0) . Aa.65 = 0.0/0..71)/ 2 =...7 kNm ~ M/II ~/12 aid = == 647.4 Mxu I b d1 fB == 0.8 == 809.B.7.0 kN I 11 > M2 1 12 . Aa = 0.1 01.0 kN M[ == 960...6 ..4 kNm ~ M/I[ == 960.5 = 5100. = 1912.71 Aa == 0. Koso saYijanje sa normalnom silom D.: 8925. Podaci d == SO em b == 50 em aid == c/b == 0.6 kN == 647..4·40·80·2.0915 . 1 Mxu 1 b d fB = 0. e/b == 0.4/0.0 kN M.4 .7/0.0 109. ~ == (0.4.3 kN 0. .3. B. == M2 == 647. 0.68 .7/0. Mxu '" M" B = 0.0 kN 1912.5/0..5 kN = 600.2. Dijagram Dijagram 334 (n\/mx 1] == Il\/mx .05124. c = 4 em MB 30 ~ fB ~ 20.183.75 0. = 0. Granicni hezdimenzionalni uticaji Nu/bdfB == 0. Podaci 11 == 80 em 12 == 40 em MB 35 .. -<~ Granicni bezdimenzionalni uticaji Nul bd fa == 1.0 MPa + B.5 :::: 3825.05 Granicni uticaji Nu ::. Podaci d = 80 em b == 40 em a == 8 em..l.5 kNm ~ M/12 = = M1 b 1t c 2550..8 Myu 1 b2 d fB == 0.1 kNm ~ M 2112 = 240.4 == 1619.65 + 0.1. = 87. Myu 1 b2 d fB '" 0.4 2 M1 . 23.1/0.5) . fB RA 400/500 Granicni uticaji • 12 = 0.1 MB 40 g fa = 25./rnx == 1.8 M 2 ~ 240.13 ern- Nu == 4592.3 kN > M2 1 12.5 :.

> I. Podaci d b = = C.08 MB 40 =» fB == 25. c/b = 0. od broja 500 do 509. = (IIly/lIlx 0..4..05 A~ := 76.0 Mxu 1 b d' fB = 0.3 .. Ji.1 bezdimenzionalni Nu I b d fB == 0.2 kNm Podaci d = 300 em b = 20 em MB 30 =t TI d A':..S MPa RA 4001500 Granicni uticaji g c.05 dod ivice zida.05.6 134 (ffiy/~ Ii = 0.5) Ii 0.88/3 .22 Myu I b d fa :::c 0.52 b) Aproksimacija aid na strani nesigurnosti 0.:: 0. Pravo sBvijanje sa normemom silom armiranobetonskih zidova 80 em 50 em Dijagrami interakcije prikazani na kraju prirucnika.05.05) / 40= od cega ukupna povrsina armaturne mreze iznosi !ito je jednako A~).05 Dijagram =$ Dijagram 503 =.05 em' B. == 2A~+A~ . c/b== aid == 0.5) => Dijagram 134 ". Ii = 0. T/ ::: IIly/rn..88 ern' = 0...0 kN Mu = 3690.c.3 uticaji l14.. aid == 0.05 Ukupna arrnatura zida Aa == (0.:: g IIly/IIl.7 Mxu I b dl fa =' 0..05. l .25 !I A~(tBM) -Aa (CBR) R • a) Aprokslmacija na strani sigurnosti aid:::: 0.0 kNm Granicni bezdimenzionalni Nu 1 b d fB == 1. e/b == 0.0 kN == 673. Ib ~ == 0..2 kN uticaji fa == 20.502 Dijagram 354 (m/mx = 0.066 .3 e) Interpolacija izmedu itd == 0.5 MPa RA 400/500 > M/I: .6 kNm M/II Granicni l M/IJ =» M/~ == 2244.5) 0.zi~te na odstojanju a '"' 0. Ii = = 0.51 ". Ukupna povrsina rebraste armature.s.25· 20·300·2. =' m/mx == 0. = 0) T/ :..57 = 0.66 ern'. = O.4 = bd 0) IIlylm.Granicni bezdimenzionalni uticaji Dijagram Nu I b d fa == 0. tipicni su za dimenzionisanje armiranobetonskih zidova. arrniranih armaturnom mrezom MA 500/560 po duzini zida i rebrastom armaturom RA 400/500. = 0.l. Cije je te. Nu == 7140. iznosi 2 A~.6 itg i Ji.. "jig :. koncentrisanom u uglovirna zida.11 kNm ". Ii 332 (Illy/fix == 0.0 kN MI == 1795.:: 0. i povrsini rebraste armature u svakorn uglu zida (A~ = . a ukupna povrsina armaturne mreze je A~ a == 4 em e = 4 em aid = 0.4..22 Myu 1 b' d fB= 0. :.25. Mxu = MI' MyU == M2• Granicni uticaji Nu = 12300. (CBR) I i MA 5001560 Ml == 336.i. Aa = 130...1 Dijagrarn 346 (IDyIm.. 76.1 Mxu I b d fB :::: 0.d ".

200 0.300 1.4 200 201 202 203 204 205 '~.050 0.150 1.5 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 ~ -r+- ~! !b ~ .075 0.6 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 0.6 0. aid 0.: 24 max jI max jI max U 0.~ W 0.000 0.1 --.. 0.025 0.100 0.050 0.-~---I -+ o.075 0.150 0. D.050 0.100 0.£!- ·~I -ttb"'1 ".. ~[J L= " d c= o.5 0.100 0.025 0.000 0.000 0.000 0. o.100 0.075 0.050 0.000 0.025 0.4 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 o r= -.100 0.4 100 101 102 103 104 105 1.25 Aa 25 D.050 0. l 05 0 i 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 1(17 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 d [1\ d.25 aid 0.150 0...2~ ".075 0.100 0. max j] cr v ::.025 0.150 0.150 0.PRAVO SAVIJANJE OBLIK PRESEKA a v = 40 o v = 24 OBLI K PRESEKA 40 cry .075 0.050 0.4 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 1.o.000 0.T~ r= 0.150 0.' ~." OA .025 0. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->