P. 1
Naj - Predgovor i Uputstvo Za Dijagrame Interakcije

Naj - Predgovor i Uputstvo Za Dijagrame Interakcije

|Views: 306|Likes:
Published by sofronije2005

More info:

Published by: sofronije2005 on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

DlJAGRAMl ZA DIMENZIONISANJE ARMIRANO BETONSKIH PRESEKA PREMA GRANICNOJ NOSIVOSTI

Recenlenti: Prof. dr M.IIorad hkovic. dip'.!nt Due .. dr Dd_n BaJie, dip!. Int ISBN 86·315-02064 Za IRO ..GRAOEVINSKA KNJlGA": Milan Viinjlt, dir~k'or - odgovornl urednik Milil:lI nodi~, odgovomi u.rtdnik Olga ArsenijeviC., uTednik Dubravka Jurel. - K.ovafevic, lektor Vera Kndevic, korek.or Dragllnl Paunovic. naslovna stram. i tehnifko uret1enje folo-slog: "MM FOSLAM" Tir:al: 1500 primenllka
SlamplIi: ~tllimpllrija . ,Bllkar" Bor

u odnosu na klasican nacin dirnenzionisanja prema dopustenim naponirna.RA 400/500 (uv :: 400 MPa). Interakcioni dijagrami prikazani u OVOID prirucniku imaju za cilj da ubrzaju postupak dimenzionisanja armiranobetonskih preseka koji se najcesce javljaju u praksi. takode. Radi lakse primene prirucnika. postize se i veca sigurnost pri projektovanju jer se problem dimenzionisanja moze sagledati i bolje razumeti u celoj oblasti kornbinacije jednovremenih uticaja i Nu' Mu Prirucnik sadrzi dijagrarne za dimenzionisanje pravougaonih i kruznih preseka opterecenih na pravo i koso slozeno savijanje sa normalnom si10m pritiska iii zatezanja. uz pomoc racunarskih programa. prikazani dijagrami za pravo slozeno savijanje armiranobetonskih zidova. armiranih u polju prema seizmickirn propisima minimalnom armaturnom mrezom I(MA 500/560) i promenlj ivom rebrastom arrnaturom koncentrisanom u uglovirna zida. Ispred svake grupe dijagrama prilozene su pregledne tabele sa skicom preseka i rasporedom armature koje imaju za cilj lakse pronalazenie trazenog dijagrama. godine AUTORI . danas. sa sve prisutnijim racunarima. i to za dye vrste armature: rebrastu armaturu . Posebno su. Nadamo se. marta 1989. za razlicite kornbinacije spolja~njih uticaja pruza veci stepen ujednacenosti koeficijenta sigurnosti konstrukcije u celini. Pored brzine u radu. koja se nesumnjivo povecava u odnosu na dimenzionisanje primenom tabela. Autori se najtoplije zahvaljuju svima koji su na bilo koji nacin doprineli i pomogli pri izradi prirucnika. posebno onim koji su ucestvovall u nie- govoj tehnickoj obradi. da ce naici na dobar prijem i kod studenata gradevinskih fakulteta. data su neophodna objasnjenja i uputstva za koriscenje propracena karakteristicnim brojnim primerima. Beograd. na kraju prirucnika. Sam proces dimenzionisanja obavlja se najcesee uz POIDoe tabela. i za glatku armaturu ~ GA 240/360 (uv = 240 MPa).PREDGOVOR Pojavom novog Pravilnika 0 tehnickim normativima za beton i arrnirani beton i u nasoj zemlji se prelazi na dirnenzionisanje armiranobetonskih poprecnih preseka prema granicnoj nosivosii. izmedu ostalog. Ovako koncipiran prirucnik uglavnorn je namenjen gradevinskim inzenjerirna. ali i svim ostalima koji se bave projektovanjem arrniranobetonskih konstrukcija. predstavlja napredak jer. Vecina zemalja vee je odavno u svojim propisima usvojila ovakav koncept proracuna koji. dijagrama i nomograma u kojima su dati potrebni parametri za karakteristicne slucajeve preseka ili.

sa mehanickim procentom armiranja kao parametrom cije su granice izabrane tako da pokrivaju najcesee slucajeve koji se javljaju u praksi. narocito su pogodni za dimenzionisanje u slucaju kosog savijanja. Sigurnos! prema iomu poprecnog preseka je zadovoijena onda ka~a je granicna nosivost preseka veca iii jednaka nosivosti tog preseka za granicne uticaje dobijene mnoienjem statickih uticaja parcijalnirn koeficijentima sigurnosti. buduci da se dimenzionisanje putem dijagrarna odnosi sarno na granicnu nosivost poprecnog preseka. reda moraju posebno da se analiziraju. P .0 efekat). Kada je a stubovima rec. za jedan odredeni oblik poprecnog preseka i usvojeni poloiaj armature. Osim za pravo slozeno savijanje. Ukoliko se dopunski efekti dobijeni po teoriji 2.1. Prethodno naprezanje moze takode da se obuhvati pa se domen primene dijagrarna moze i prosiriti. Problerni stabilnosti j uticaja 2. reda svedu na promenu ekscentriciteta normalne sile u okviru posmatranog preseka (tzv. .n. Dijagrarni interakcije uglavnom su namenjeni analizi granicne nosivosti arrniranobetonskih stubova razlicitih poprecnih preseka i rasporeda armature. Dakle. dijagrarn interakcije rnoze opet da se primeni uvodenjem korigovanog granicnog momenta savijanja. dijagrami predstavljaju interakciju izmedu granicnih momenata savijanja i granicnih normalnih sila. UVOD Dijagrami interakcije u ovorn prirucniku predstavljeni su tako da prikazuju racunsku granicnu nosivost poprecnog preseka (Mu' N ). dijagrarnima interakcije ne maze se opisati granicno stanje stuba kao konstruktivnog element a u celini. Kako je to vee uobicajeno. dijagrarni su prikazani u bezdimenzionalnom obliku m .

ukupnom u poprecnom armatupresearrniranja armature stanju nosivosti uzirnaju se slegeometrijski mehanicki rom.L C Ukupna visina. dilatacije pritiska su pozitivne. ARMATURA ukupna povrsina armature. moment lorna oko ose x. bezdimenzionalna granicna maIna sila lorna preseka. ukupne armature. OZNAKE I DEFINICIJE 2. a diJatacije zatezanja negativne. Slika 1. . KARAKTERISTIKE MATERIJALA (Iv - fB - granica velikih izduzenja armature. USVOJENI ZNACI SILA I DILATAGIJA Normalna sila pritiska usvojena je sa pozitivnim znakorn. bezdimenzionalni granicni savijanja oko ose x. opterecenja snegom i vet rom.3. 2. a sila zatezanja sa negativnim znakom. uticaji ostalih opterecenja: prornene temperature. R b 2.5. tezine i stalnog opterecenja. skupliania betona. precnik kruznog poprecnog preseka Sirina poprecnog preseka Odstojanje teiista armature od ivica preseka y. racunska cvrstoca betona. aiT 2. GRANICNI UTICAJI Za proracun deci uticaji: preseka prema granicnorn uticaji sopstvene ku. a+d odnos bezdimenzionalnih nih momenata savijanja. bezdimenzionalni granicni savijanja oko ose y.6. GEOMETRlJSKE d.2. odnosno normoment moment granic- KARAKTERISTIKE a. koeficijent procenat koefecijent raspodele 2.4. uticaji promenljivih opterecenja: korisnog pokretnog opterecenja (statickog iii dinamickog).1. Geometrijske karakteristike a) pravougaoni presek. b) kruzni presek. Shodno ovim . razmicanja i sleganja oslonaca tokom vremena i drugo. . UNUTRASNJE SILE sile lorna preseka (sila pritiska je pozitivna a sila zatezanja ie negativna).oznakarna. 2.2.

5 SA' za La ~ 0%0 Ako stalno opterecenje deluje povoljno u smislu povecanja granicne nosiVQSI i (smanjuje vrednosti granicnih uticaja). granicni uticaji odreduju se izrazima: Su = 1.5 Sp + 1. Radni dijagrarni: Rodni dijagrllm celika a) berona. odredena na osnovu interakcionih dijagrarna.5 Sp + 1.50700 + 1. OSNOVE ZA PRORAC:UN PREMA PBAB 87 3.8 Sp + 1. PRAVO SAVIJANJE SA NORMALNOM SILOM Stika 2.3 SA' za La :::. odnosno. Sile r· ~~:: I. konvencionalna nosivost k oja ie funkcija geometrije poprecnog preseka j rnehanickih karakteristika materijala. dat je u obliku: Su Su = = fB (4 - r. = Sg + 1. raspored i kolicinu armature i za poznato stanje dilatacija.3SLI.1.10%0. Za stalno i promenljivo opterecenje. Za radni dijagram celika usvaja se bilinearni celika u oblasti zatezanja dijagram sa najvecorn f:a = .Nu' Ovi dijagrami predstavljaju famiJiju krivih linija u funkciji procenta arrniranja kao parametra. granicni uticaji u preseku odreduju se izrazima: 1. do- Za izabrani oblik poprecnog preseka. konapon . s.2. dolazi se do odgovarajucih granicnih vrednosti momenata i norrnalnih sila.5 Sg + 1. ne predstavlja stvarno stanje pri lomu.9 Sg + 2.1 Sp' za Ea ~ 0%0 Za sialno i promenljivo opterecenje u kombinaciji sa ostalirn opterecenjirna.b) tb.6 Sg + 1..3. 1. pusrcnom dilatacijom slika 2b. za£a::5 -3%0. Su = 1.8 Sp + 1. RACUNSKI RADNI DlJAGRAMI MA TERlJ ALA Dimenzionisanje po granicnorn stanju lorna vr~i se prirnenom parcijalnih koeficijenata sigurnosti. 10 (B"/ .dilatacija.2 ODREDIVANJE GRANIC NIH UTICAJA 3. Radni dijagram betona kvadratne Gb Gb SLJ Radni dijagram pritisnutog parabole betona. = 1. t i uticaji se mogu odredui i prema teoriji elasticnosti sa ogranicenom preraspodelorn. . moment Mu i normalna sila Nu' Ponavljajuci integraciju na izabranom konacnorn broju stanja dilatacija.2.3 Sg + 1.1. izrazi za granicne uticaje imaju sledece oblike: = Granicna nosivost preseka. Sg 1I presecima linijskih konstrukcija odreduju se prema teoriji elasticnosii. 3.2 Sg + 2. kojima je opisan ceo opseg moguceg opterecenja. 1 Sp' za La 2 00700. integracijom dva uslova ravnoteze jednoznaeno je odredena granicna nosivost preseka. slika 2a. Su = 1.2 Sg + 1. vee je to racunska. -3%0. 3. na nacin kako je (0 predvideno pravilnikom. od centricnog pritiska do centricnog zatezanja (slika 3). u slucaju staticki neodredenih sistema. KONSTRUKCIJA DIJAGRAMA 3.8 Sp' za 0a ::5 -3%0..8 Sp' za Ea ::5 -3%0.5 SLI' za £a ~ 0%0.1. OPIS I PRIMENA DIJAGRAMA 3. s. b) celika. Stoga se proracun granicne nvencionalnirn dijagramima nosivosti preseka zasniva na sledecirn. ciji je graficki prikaz dijagram interakcije Mu . kada je 0%0 ::5 tb ::5 2"700 i u obliku prave fB kada je 2%0 ::5 £b :::.1.1.

u principu. 1. 3.80 35/-10 0. dolazi se do granicnih vrednosti mornenata i normal nih sila za poznat presek.za razliku ad dijagrama interakcije u slucaju pravog savijanja (savijanje oko jedne glavne ose).30 2 0.oo 111111 1111 111111111 I llllilJlIll1] i'ul Slika 3.<0 5 O.m > 0. Slika 5. Medutim •.AC 0.2. raspored i kolicinu armature.2. . Stanja dilatacija kojim se opisuje ceo opseg moguceg opterecenja u slueaju kosog savijanja.~Cl D. Stanja dilatacija kojim se opisuje ceo opseg moguceg opterecenja i odgovarajuci dijagram interakcije. predstavljanje u prostoru. dijagrarni u slucaju kosog savijanja (savijanje van glavnih osa inereije) zahtevaju. Povrsina lorna za dati presek u slucaju kosog savijanja. n 1 -L~O -1. o.50 3 4 O. polazeci od stanja deformacija prikazanog na slid 4.00 -O'.ID Stika 4. ~to bi znatno otezalo njihovu prakticnu primenu.7Q G. KOSO SAVlJANJE SA NORMALNOM SILOM Primenjujuci slican postupak kao sto [e to izlozeno u prethodnom paragrafu.00 z. slika 5.

n. 3. Ako se.1.0 do 0. Kako bi se broj dijagrama u prirucniku ogranicio na razumnu rneru. 3. 0:: 3. uspesno resiti ako familiju povrsi interakcije prikazanu 11a slid 5. kao sto je to prikazano u poglavlju 3. od kojih je jedan uzeti u obzir. prilozeni su i dijagrarni bez zastitnog sloja betona (aid c/b ::= 0). dijagrami su uradeni sa koeficijentom arrniranja ji = 0. UPOTREBA DlJAGRAMA INTERAKCIJE • • • Kako bi se primena ovih dijagrama sto vise prosirila. Zahvaljujuci ovorne. odnosno od Ii =: 0. pak.3. presccerno sa ravnima m/m]! = const. dva pararnetra: polozaj (aid.flu' za razlicite vrednosti mehanickih proccnata armiranja. usvojene su pored granicnih vrednosti ova dva parametra i one koje se najcesce javljaju u praksi.0 do 1. Da bi se postigla veca preciznost pri ocitavanju sa dijagrarna. Presek u kome su sipke armature rasporedene po stranama preseka. vrst dimenzionisanje. za preliminarno dirnenzionisanje mogu se izabrati dijagrami sa najblizim vecirn vrednosiima ovih parametra. dijagrami vaze za bilo koji odnos strana b i d kod pravougaonih preseka. Raspon rnehanickog koeficijenta arrniranja koji je usvojen u prirucniku. a zatim izvrsirno projekciju presecne krive na ravan fix . INTERPOLACIJA PRI ODREDIVANJU MEHANICKOG PROCENTA ARMIRANJA U slucaju kada se neki od paramerra aid. --Aa/B ••• Slika 7.3.Ova] problem se rnoze. mogu da imaju znacajan utica] pri dimenzionisanju. odnosno bilo koji precnik R kod kruinih preseka j za bilo koju marku betona MB. najboJje je aproksimirati sa presekorn koii je armiran odgovarajucom armaturom linearno rasporedenorn po obirnu (slika 7). Medutim. Rezultati aproksirnacije nalaze se na strani sigurnosti j u najnepovoljnijem slucaju ne odstupaju vise od 81170 u odnosu na tacne vrednosti.2.3. za najcesce koeficijente arrniranja koji se javljaju u praksi. krece se ad it = 0. oni su prikazani za odreden oblik poprecnog preseka u sistemu bezdirnenzionalnih koordinarnih osa mu .6 za rebrastu armaturu..n.3. 0 Ovakvoj aproksimaciji treba pribeci uvek kada se duz strane preseka nalazi vise od tri profila armature. pa se njihova promena mora • .Kako bi se postigla sto veca tacnost kod poprecnih preseka vecih dirnenzija. Dijagrarn iruerakcije u sluca]u kosog savijanja.4 i prikazani su na parnim stranama prirucnika. c/b) i raspored armature u poprecnorn preseku.1.0 do 1. Meduvrednosti se mogu odrediti odgovarajucirn linearnirn interpoiacijama. Aproksimacija poprecnog • preseka sa 8 profila armature. . ~ m/mx' rezultat ovakvog rnx . PRESECI SA ARMATUROM RASPOREDENOM PO OBIMU Slik a 6.5 za glatku arrnaturu. medutim. c/b ne nalazi na odredenom dijagramu. Za unapred postupka prikazan usvojeni odnos momenata 1] je serija interakcionih dijagrama na slici 6. treba pribeci linearnoj interpolaciji izrnedu dva susedna dijagrama sto daje vrlo dobre rezultate. a za slucaj pravog savijanja.

INTERPOLACIJA U SLUCAJU KOSOG SAVIJANJA Dijagrarni u slucaju kosog savijanja pravougaonih preseka dati su za dva odnosa bezdimenzion~ni~ mome. bd2tB ~ aid} c/b B .0 (videti sematski prikaz na slici 9) i to za vrednosti parametra aid. prakticno Iinearna funkcija odnosa ~T~/mx' ime je broj dijagrama znatno smanjen. Pararnetri na strani sigurnosti (g) aid ~b } lnterpolacija za dato mlmx Pararnetri na strani nesigurnosti (d) Ml111 M2112> __. na primer. Da bi se izvrsila interpolacija izmedu datih karakteristicnih vrednosti odnosas. mehanicki procenat armiranja p. ~ b2dtB Interpolacija za dato "\t/~ Linearna interpolacija izmedu Slika 8..5 i " = "\t/m)( = 1.. a da se pri tome ne guT bi znacajnije ni na tacnosti. ILg ("\t/rnx) i P.. c/b i 13koji daju resenje na strani nesigurnosti (oznaka d).l Mx-M2 mx: my - M.0.~ata: " =: "\t/~. 0. izmedu karakteristicnih odnosa 11= D.0..d koi jom se dobija trai..d za parametre aid.d -. c/b i B koji daju resenje na strani sigurnosti (oznaka g). a pritom se za parametre a/ d. treba postupiti na sledeei nacin: a} Treba izvrjiti pravilnu orijentaciju preseka tako da je zadovoljen uslov prikazan na slici 8.ena vrednost bezdimenzionalnog procenta armiranja IL za dati poprecni presek. Na isti nacin odreduje se P..5 i 11= 1..-. Prvom interpolacijom odreduje se p.3. c) Ako se odnos bezdimenzionalnih momenata nalazi. onda treba vrsiti dvostruku interpolaciju.. = (m/mx) Trazena kolicina ukupne armature ~ Aa b d p.3. ni na brzini proracuna.fB/O"v Slika 9. radi vece tacnosti proracuna. = 0. Ovakav nacin izbora dijagrarna interakcije zasnovan je na 6nj~ni~i da je izmedu karakteristicnih vrednosti s = 0. Na kraju se vrsi drug a linearna interpolacija izrnedu vrednosti "jig P. pololaj armature u datom poprecnom preseku i odnos momenata "\t/~. c/b i B vrednosti ne mogu naci u prilozenim dijagramima.0 (za koje su dati dijagrami). .5 i 1. ILg (m/rnx) ---- > M2/12 Mx~Ml n c N bdtB MI.0. Sematski prikaz postupka interpolacije.gsa dijagrarna 11= 0.3.S i 11= 1. Pravilna orjentacija popreenog preseka u slucaju kosog savijanja b) Odrediti bezdimenzionalne momente mx' m i normalnu silu n.

30J'oo Ea = o OJ'o . Srafirano je prikazana oblast u kojoj se vr~i linearna interpolacija koeficijenta sigurnosti 'Yui" . a 0. = 11 - donja granica odnosa bezdimenzionalnih momenata savijanja: mehanicki procenat armiranja koji odgovara gornjoj I1g. Ll.:\) jLd!~g + 2 ~ ] "jig.4.0 maze se koristiti sledeci obrazac: p. = 400 MPa iii tJ" = 240 MPa. unese stvarna vrednost crv upotrebljenog celtka pri proracunu mehanickogkoeficijenta arrniranja. = [( I - 2. aka se urnesro celika a. vrednost mehanickog procenta armiranja. granici granici 'P.5 < II < 1.5 "'" I-'g' l1d = 0. Slika 10. PRIMENA DIJAGRAMA ZA RAZLICITE VRSTE CELIKA Koriscenje dijagrarna interakcije za razlicite celike sasvim [e rnoguce. ako se upotrebi celik nizeg k valiteta. "'" jLd' "'"~g' = 1. i o Radi lakse interpolacije koeficijenta sigurnosti.5 l1d = 0 "'" i'd' "IIg = 0. slika 10. Pri ovoj zameni. Dijagram interakcije sa prikazanirn granicama dilatacije betona i armature. i obrnuto.d - mehanicki Ild· procenat armiranja koji odgovara donjoj 33.Pri interpolaciji u kojoj je 11 momenata savijanja: = rnlrnx dat odnos bezdimenzionalnih 3.50700. za koje su dijagrami uradeni. a dilatacije u oblasti ..5 I'Ig Novim pravilnikom 0 tehnickirn normativima za beton i armirani beton predvida se linearna promena koeficijenta sigurnosti 'Yuikada su dilatacije zategnute armature izmedu Ea = . dobijena kolicina armature je na strani sigurnosti. Razlika stvarnih i ovako dobijenih rezultata najveca ie u oblasti maksimalnih momenata savijanja i povecava se sa procentom armiranja. gde je: ~tid ~g - trafena lld.0 . INTERPOLACUA KOEFIClJENTA SIGURNOSTI U OBLASTI3 0700 ~ Ea :5 OOJ'oo 0<'11 < 0. na svim dijagramima su [asno oznacene granicne dilatacije celika.3 flToo :5 6 :$ 00700 prikazane su sa korakom Ea = 0.3.

0a == .5 em MB30 ~ 'YUg .9 i 'Yup Nu == 1.35 + 0.5 MPa RA 4001500 Granicni Mxu b =ta Nu I b d fB :::: 0. Dijagram 111 ..9 Ng + 2.9 Mg + 2.3 kN Granicni uticaji Mg = 330.75 i 'Yup = 1... Podaci d== 70 em b = 40 em a = 3. .22 = = e/b = 0.95.1.35 Ii::::: 0.1 Mp = 1044. + Dijagrarn 137 (a!d == c/b Dijagrarn 139 (aid b + 4: Pretpostavka da je i:a > 00/01) . 'Yug :::: 1.9 kNm Nul bd fB == 0.2 kN Np = 610.: 1.. fB := 23 MPa RA 400/500 d Aa/4 ~ -0- Granicni uticaji 2. N/b d fa = 1. .12.0 "" 43.2 kNm Granicni bezdimenzionalni uticaji = 43... = 74..31 . Aa ii == (0.6 kN Mu == 1092.75 Ng + 1.I . Mllu = 1.t.26.0.4.75 Mg+ 1.0 ern'. A.1) IL = 0.36.24 .8 kNm Granieni bezdimenzionalni uticaji Nu := 2649.3·40·70·2. Ii Sa ovirn korakom ukupne armature: Aa iteracije uticaji postize se dovoljna tacnost pa je kolicina Nu == 5740 kN = 482. Pravo s8viJanje sa normalnom silom Aa/2 d Aa/2 --1~ Dijagram 111 .0875 MB 35 .32 M"ul b d2 fB := 0.95 Mp "" 965. odakle je: Usvaja se veca granica dilatacija.25 em aid == e/b == 0. A. P. == 0.6 kNm Mp == 198.4 kNm Bezdimenzionalni granicni uticaji su = 0.52 ern'. Mll/b d2 fa" = 0..4 kNm = d = 60 em b == 60 em a = e := 5. Korekcija granicnih utieaja Nu :::: 1.05/40. Ii- == 0. Mxul b d2 fa = 0.37) I 2 == 0.2 kN Mxu = 1.1 Np := 3214.2.517 MltUI b d2 fB :::: 0. Podaci Staticki uticaji Ng == 1017.56.075) 0. A..05 ern'.95 Np :: 2970..37 Nul b d fB .2 < 0a < - 1.5 orOD pa je potrebno korigovati polaznu pretpostavku.34 .: 0..5%0.3 => Aa =: 0. Podaei Kao za primer A.3 kN. PRIMERI A. fB = 20....3.1.

4·40·80·2.5 = 5100. = 87.05 Granicni uticaji Nu ::. 11 == Illy/fix Dijagrarn 428 . ~ == (0. Aa = 0.. Aa. B.8 Myu 1 b2 d fB == 0. Podaci 11 == 80 em 12 == 40 em MB 35 ..65 = 0..6 ./rnx == 1.4.5 :.5 kNm ~ M/12 = = M1 b 1t c 2550.71 Aa == 0.1.5 kN = 600. Koso saYijanje sa normalnom silom D.0) .05124.7..75 0..65 + 0. 1 Mxu 1 b d fB = 0.7 kNm ~ M/II ~/12 aid = == 647.1 01.4 . = 0.0 kN M[ == 960. c = 4 em MB 30 ~ fB ~ 20.8 == 809.0 kN 1912. 23.0 <~ ::= M Ii = 0.5 MPa RA 400/500 d ~1 Nu == 5152.71)/ 2 =.7/0.1 MB 40 g fa = 25. fB RA 400/500 Granicni uticaji • 12 = 0.7/0. = 1912.0 109..5/0... Podaci d = 80 em b == 40 em a == 8 em.0 kN MI = 2550. -<~ Granicni bezdimenzionalni uticaji Nul bd fa == 1. == M2 == 647. p. Mxu :::: M1.0/0.5 MPa GA ~~::i:i uticaji r 'M 1 0..183.68 .(t 335 (Il).0 kN I 11 > M2 1 12 . Mxu '" M" B = 0. .13 ern- Nu == 4592.4 MI 1 II == 1200.4 2 M1 .B.: 8925.3.4/0.8 M 2 ~ 240.5) . Granicni hezdimenzionalni uticaji Nu/bdfB == 0.0 kNm ~ M/il M. Dijagram Dijagram 334 (n\/mx 1] == Il\/mx . 0.4 kNm ~ M/I[ == 960.2.4 Mxu I b d1 fB == 0.6 kN == 647. e/b == 0..l. "ji Interpolacija: Ii 1 T 0~4 . Podaci d == SO em b == 50 em aid == c/b == 0..0 MPa + B.: 0..1 kNm ~ M 2112 = 240. Myu 1 b2 d fB '" 0.0 kN M.4 == 1619.3 kN 0.3 kN > M2 1 12.5 :::: 3825.1/0.33 em"..0915 .

.66 ern'.0 kN == 673..88 ern' = 0..0 Mxu 1 b d' fB = 0.57 = 0.1 bezdimenzionalni Nu I b d fB == 0.zi~te na odstojanju a '"' 0. Nu == 7140.4.05 dod ivice zida. Ib ~ == 0. Ii 332 (Illy/fix == 0.. "jig :. 76..2 kN uticaji fa == 20.08 MB 40 =» fB == 25.:: g IIly/IIl.5) 0.2 kNm Podaci d = 300 em b = 20 em MB 30 =t TI d A':. Ji.22 Myu I b d fa :::c 0.i..S MPa RA 4001500 Granicni uticaji g c. T/ ::: IIly/rn.05.6 134 (ffiy/~ Ii = 0. arrniranih armaturnom mrezom MA 500/560 po duzini zida i rebrastom armaturom RA 400/500. Pravo sBvijanje sa normemom silom armiranobetonskih zidova 80 em 50 em Dijagrami interakcije prikazani na kraju prirucnika.88/3 .6 kNm M/II Granicni l M/IJ =» M/~ == 2244.0 kN MI == 1795.3 uticaji l14. Ukupna povrsina rebraste armature.> I.05) / 40= od cega ukupna povrsina armaturne mreze iznosi !ito je jednako A~). (CBR) I i MA 5001560 Ml == 336. e/b == 0.5 MPa RA 400/500 > M/I: . c/b = 0. = (IIly/lIlx 0.25.52 b) Aproksimacija aid na strani nesigurnosti 0. i povrsini rebraste armature u svakorn uglu zida (A~ = .3 e) Interpolacija izmedu itd == 0.51 ". od broja 500 do 509.7 Mxu I b dl fa =' 0. = O. = 0) T/ :.1 Mxu I b d fB :::: 0.5) => Dijagram 134 ".25· 20·300·2..11 kNm ". koncentrisanom u uglovirna zida. l .3 . Ii = 0..5) Ii 0.05 A~ := 76..05..05 Dijagram =$ Dijagram 503 =.4.1 Dijagrarn 346 (IDyIm.0 kN Mu = 3690. Mxu = MI' MyU == M2• Granicni uticaji Nu = 12300.4 = bd 0) IIlylm.22 Myu 1 b' d fB= 0. a ukupna povrsina armaturne mreze je A~ a == 4 em e = 4 em aid = 0.. == 2A~+A~ .066 ..:: 0.502 Dijagram 354 (m/mx = 0.6 itg i Ji.0 kNm Granicni bezdimenzionalni Nu 1 b d fB == 1. Ii = = 0.05.Granicni bezdimenzionalni uticaji Dijagram Nu I b d fa == 0.... tipicni su za dimenzionisanje armiranobetonskih zidova.s. aid == 0. Podaci d b = = C.:: 0.. =' m/mx == 0. = 0.c. c/b== aid == 0. Aa = 130. Cije je te. :.05 Ukupna arrnatura zida Aa == (0.d ".05 em' B.l. iznosi 2 A~.25 !I A~(tBM) -Aa (CBR) R • a) Aprokslmacija na strani sigurnosti aid:::: 0.

o.: 24 max jI max jI max U 0.' ~.050 0. 0.075 0.300 1.100 0.075 0.25 Aa 25 D..100 0.050 0.025 0. max j] cr v ::. aid 0.100 0.025 0.000 0.6 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 0.25 aid 0.~ W 0. .075 0..000 0.200 0.4 100 101 102 103 104 105 1.100 0.000 0.050 0.050 0. D.075 0.PRAVO SAVIJANJE OBLIK PRESEKA a v = 40 o v = 24 OBLI K PRESEKA 40 cry .050 0." OA .050 0.150 1.5 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 ~ -r+- ~! !b ~ .000 0. l 05 0 i 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 1(17 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 d [1\ d.100 0.4 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 o r= -.-~---I -+ o.6 0.150 0.025 0.150 0..5 0.o..150 0.150 0.£!- ·~I -ttb"'1 ".025 0.100 0.4 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 1.2~ ".000 0.075 0.025 0.150 0. ~[J L= " d c= o.T~ r= 0.4 200 201 202 203 204 205 '~.1 --.000 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->