Metodika vaspitno-obrazovnog rada 2

(Metodika matematičkog obrazovanja)

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _

POJAM, PREDMET I ZNAČAJ MATEMATIKE Poznavanje matematike je bitan uslov koncipiranja nastave ovog predmeta. Riječ matematika je grčkog porijekla i znači nauka o veličinama. Predmet ima različita određenja: najčešće se definiše kao izučavanje prostornih formi i količinskih odnosa realnog svijeta, a nemaju veze sa objektivnom realnošću. Pejović određuje: matematika je nauka o proučavanju prostornih formi i količinskih odnosa misaonih realnosti. Svi matematički pojmovi su navedeni iz realnog svijeta, ali su toliko matematički određeni da nemaju više svrhu u realnom svijetu. Matematiku karakteriše potpuno apstrahovanje kvalitativnih svojstava. Jedna je od najstarijih nauka ali je uvijek mlada zahvaljujući novim sadržajima. Definicije matematike zavise od vremena u kome se definiše: Grosman: ``Matematika je nauka o vezama među veličinama.`` Prvanović: ``Matematika proučava određena karakteristična svojstva i operacije i relacije realnog svijeta.`` Pinter: ``Matematika je apstraktna nauka koja deduktivnim putem proučava pojmove prostornih i vremenskih odnosa.`` Leksileon: ``Nauka o odnosu među veličinama i prostornim formama.`` Francuski matematičari Nikola Burbani (?) (pseudonim grupe: ``Matematika je nauka koja proučava matematičke strukture.`` Bekon: ``Kopija, ključ i nauka.`` Rasel: ``Matematika je nauka u kojoj nikada ne znamo da li je ono što govorimo tačno i znamo li šta govorimo.`` Matematika je značajna iz više razloga: 1. Primjenjuje se u svim prirodnim i društvenim naukama, u ličnom životu je dio kulture; 2. Omogućila je nauci da napravi veliki korak; 3. Za razvoj struke, zanimanja, umjetničkog izražavanja. Nastupila je era matematizacije i nauke i prakse. Lobačevski: ``Vjerovatno neće postojati ni jedna grana matematike koja neće biti nekad primjenjena u realnom svijetu.``

2

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ POJAM I PREDMET METODIKE MATEMATIKE OBRAZOVANJA Nekada se koristio termin didaktika nastave matematike, pa i pedagogija nastave matematike. Riječ metodika je grčkog porijekla i znači nauka o načinima. Metodika matematičkog obrazovanja (MMO) je relativno mlada naučna disciplina, ali je već afirmisana u većini zemalja svijeta. MMO, koju izučavamo, sastoji se iz 2 dijela: 1. MMO predškolske djece 2. Metodika nastave matematike Među njima postoje razlike u sadržajima, ciljevima i sl. 1. MMO predškolske djece proučava matematičko obrazovanje na tom nivou, ali ono obrazovanje koje se obavlja institucionalno; 2. Metodika nastave matematike proučava nastavu matematike od prvog razreda osnovne škole do fakulteta. MMO je proces matematičkog obrazovanja, tj. proces ovladavanja sadržajima i metodama matematike. MMO je naučna disciplina i ona je, s obzirom na predmet proučavanja, pedagoška disciplina i, s obzirom na način proučavanja, interdisciplinarna ali i autonomna, s obzirom na rezultate. Pedagoška je disciplina zato što proučava jedan pedagoški fenomen – vaspitanje i obrazovanje u nastavi matematike i predškolske djece. U predmet MMO ulaze: ciljevi, sadržaji, organizacija nastave, nastavni oblici i metode rada i vrednovanja. Predmet MMO široko se definiše i obuhvata sve ono što je posredno ili neposredno vezano za matematičko obrazovanje.

3

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ CILJ I ZADACI MMO Cilj je da: - omogući studentima da shvate MMO kao pedagošku disciplinu i nastavni predmet, - da studente osposobi teorijski i praktično da mogu nesmetano pratiti i unapređivati rad na matematičkom obrazovanju djece. Osnovno zadatak MMO je da: - utvrdi i objasni specifične zakonitosti koje se javljaju u vaspitanju i obrazovanju djece, na matematičkim sadržajima u nastavi matematike; - zadatak je i da utvrđuje ciljeve, zadatke i sadržaje matematičkog obrazovanja. Mora se rešavati za svaki nivo obrazovanja posebno; - zadatak je da, polazeći od rezultata pedagogije, psihologije i didaktike proučava i utvrđuje najuspješnije oblike i metode koji dovode do optimalne realizacije ciljeva nastave; - proučava praksu matematičkog obrazovanja i podiže nivo obrazovanja; - zadatak je i da pomogne u osposobljavanju učenika da samostalno misli.

PODJELA MMO Osnovna podjela MMO na:  MMO predškolske djece i  Metodika nastave matematike – takođe se dijeli na nekoliko djelova: 1. Metodika početne nastave matematike - proučava probleme matematičkog obrazovanja u prva 4 razreda osnovne škole; 2. Metodika opšteg matematičkog obrazovanja - proučava probleme obrazovanja od VVIII razreda osnovne škole i u svim srednjim školama opšteg usmjerenja; 3. Metodika profesionalne MO – proučava probleme matematike obrazovanja koja služi kao neposredna priprema za profesionalnu djelatnost; 4. Metodika uvođenja u naučni rad; 5. Metodika vanškolskog matematičkog obrazovanja – podrazumijeva učenje MO putem radija, TV, literature i sl.

4

trisekcija ugla ( ugao se presječe na tri dijela) 3. On je nju deduktivno zasnivao i napisao je u knjizi Elementi.p. Euklid . Sve do prošlog vijeka to je bila jedina geometrija.u. napisao je egipatsku zbirku zadataka.najstariji zapis otkriven tek u 19 v.Metodika vaspitno . ABAK . Sokrat .pitagorejske škole Platon . Lobočevski . Javljaju se i jave škole.indukcija. u Egiptu.n. razlomke.visina piramide ( pomoću sjenke). Stara grčka . Po horizontal i vertikali.e. analiza i sinteza Za staru Grčku . Pitagora . 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVOJ MMO 1. Tales od Mileta . Osim brojeva u epohi rađanja matematike poznavali su i mjere za dužinu.pitanjima dovodi učenike da shvate da nešto ne znaju i da dođu do odgovora majeutika. Poznata je Axmesova računica ( on je bio staroegipatski sveštenik). dupliranje kocke ( konstrukcija veće kocke) 2. Japanski učenici moraju i danas preći računanje na ABAK . kvadratura kruga ( da se konstruiše krug i kvadrat koji ima zapreminu kao krug)? 5 . Bila je još u vrijeme 19 v. Oni su cjelokupno znnje civilizacije koje su im bile dostupne objedinili.e. Stariji su učili mlađe i učili su jedni od drugih. zapreminu. EPOHA RAĐANJA MATEMATIKE Prvi matematički pojmovi su formirani spontano kroz rad i igru. poznata je Talesova teorema.je izmjenio samo jedan postulat . imali su računsku mašinu ``ABAK``. Njegov naslov je : Istrukcije za upoznavanje tajnih stvari. Prvi zapisi su bili u Rimu na papirusima i spomenicima. Rind papirus .pitagorejci .je vertikalna ploča sa žljebovima u koje se ubacuju kamenčići.n.strari grci su bili prvi u prilici da sistematizuju i zabilježe ih više nego drugi.njegova geometrija.p. čuva se u Britanskom muzeju u Londonu smatra se da je nastao između 16 i 19 v.tri čuvena problema grčke matematike.kroz tačku van prave se može postaviti proizvoljan broj tačaka koje su paralelne sa pravom.

Insistirao je na provjeravanju koliko je to moiguće.n.didaktika na češkom jeziku.Čulni svjet u slikama. Pestaloci je osnivač matodike nastave matematike. senzualizam i racionalizam.Mislim dakle postojim . Srednji vijek .e.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2. U učenju lakšeg ka težem.n.n. Matematika još nije bila obavezan predmet u školama. Mnogo je važan način na koji se uči a ne sadržaj koji se uči.Didaktika magna.e. EPOHA ELEMENTARNE MATEMATIKE . Svaka stvar ima BROJ. .e ( desilo se otkriće 0 (nule) u Indiji je prvi put pronađena nula) najveće otkriće u matematici.n. matematika je uvedena kao obavezan predmet. Počinje da se naglašava formalni zadatak nastave. Pestaloci je smatrao da se svi pojmovi moraju steći očiglednim putem. Važan trenutak je 3.e. preko indijskih sveštenika. do17.e.e.blokovi brojeva.u nastavi . izučavala se u privatnim školama u kojima su predavali majstori računa. razumjevati stvari.zalaganje za očiglednu nastavu Komenski .na latinskom jeziku.`` Prvi koji je napravio spoj algebra i geomatrije bio je Dekart. sa neimenovanim brojevima. 3.učenje napamet.( švajcarski pedagog) . Matematika postaje dio opšte kulture. U postupku nastave učenik mora navoditi razloge. Učenik mora da bude kritičan o rješenju do kojeg je došao. Fridrih Frebel (njemac) .v.um. OBLIK I RIJEČ.Metodika vaspitno .. razumjevanju. Komenski je napisao još jedno djelo . Sa stanovišta metodike nastave matematike je značajan Dekart.11. Pestaloci . U nastavi učenici moraju početi misliti. Počinje sa matematičarem Reneom Dekartom (Dekartov pravougli dekadni sistem) Noćio je u Ulnu (Njumački grad) 10. Da se računa napamet. Napisao je djelo``Rasprava o metodi. 1643. Objedionio i sistematizovao znanja iz aritmetike.n. usnio je ideju koja mu se javila u snu o analitičkoj geometriji. izreka racionalista .n.od 17 do 19 v.od 6 v. Da se ide korak po korak. Mnogo se vodilo računa o matematičkim problemima i načinu na koji se predaje.Racio . bez razumjevanja. Insistirao je na očiglednosti . U 17 v. v. EPOHA PROMJENLJIVIH VELIČINA . 6 . zašto radi baš tako.Sve za druge za sebe ništa. 1632 .p. Džon Lok .1619.Corgito ergo sum. Pripadao je racionalizmu . Povezao je saznanje na osnovu razuma. sredozemng mora prešlo u Španiju pa onda u Francusku i na sjever Evrope. Otkrićem nule stvarali su se uslovi za stvaranjem dekadnog sistema ( cifra ima apsolutnu i po mjestu pisanja)? U 8 v.

u Italiji 1905. (Meranska konferencija) na kojoj su se okupili metodičari matematike i matematičari. Smatrao je da računanje napamet i pismeno računanje ne treba odvajati. Kolmagorov.. Utrli su put od konkretnog do apstraktnog mišljenja od indukcije do dedukcije i tako je razbijena dilema. 7 . Da se ukine granica između aritmetike i geometrije. 4.osposobljavao je učitelje.. Zaključeno je da se pokuša uraditi korelacija nastave i drugih predmeta. Koja znanja treba da uđu u program a koja da se izbace. EPOHA SAVREMENE MATEMATIKE (danas) Konferencija u Meranu.učitelj učitelja . Da učenici u toku nastave treba da razvijaju intelektualne sposobnosti.. godine u Rimu da uporede rezultate gdje se šta i kako uradilo. doprinjeli su svojim radovima u rasvjetljavanju mnogih problema. Pijaže. Dogovorili su se da se za kratko vrijeme ponovo nađu 1908.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Buse je napravio veliki korak .došao je na ideju da uvede brojevne slike 3 ◦ ◦ ◦ 4 ◦ ◦ ◦ ◦ 5 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Disterveg .Metodika vaspitno . Nastavu treba povezati sa praktičnim životom. Šta će ući u program? Kako da se uči? Koje metode da se koriste? Kako vrednovati?. Vigotski. Šta je to što iz korpusa matematike treba da se nađe u programu.

p. tj. 2. Savremeni period – počinje sa analitičkom geometrijom. 8 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVOJ MMO Matematika je jedna od najstarijih nauka. Istorija MMO se dijeli na 3 dijela: 1. Epoha promjenljivih veličina – od XVII do XIX v. Klasični – od VI v.Metodika vaspitno . do završetka grčke vlade. Srednji vijek sa renesansom. Kolmogorov daje sledeću periodizaciju: 1. Prve početke imamo u najstarijoj fazi razvoja čovječanstva – to je bilo stihijsko prenošenje iskustva sa starijih na mlađe.e. 2. Epoha savremene matematike – od XIX v. 3.n. Epoha rađanja matematike – do VI Epoha elementarne metodike. Vaviloniji i naročito Staroj Grčkoj.p. 4. Matematičko obrazovanje je bilo usmjereno na područje geometara. do XVII v.e. konstrukcije i sl.n.od IV v. 3. epoha konstantnih veličina . O izvjesnoj organizovanosti govori se u Egiptu.

Poslije Meranske konferencije pristupilo se promjenama i nastava matematike je postepeno bliža životu učenika.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SAVREMENI TOKOVI U MATEMATICI OBRAZOVANJA Savremeni period je od Dekarta. Najzaslužniji su Veber i Vitman. Nastava matematike treba da bude zasnovana na dječijoj okolini i životnoj praksi i toj praksi i da služi. 3. . matematičkih sposobnosti. u manjoj mjeri. U nastavi geometrije polazi se od posmatranja a tek onda da se zaključci izvode apstrakcijom. Kinela – njegova shvatanja doprinijela su unapređivanju nastave koja je. uklanjanje granica između aritmetike i geometrije. kada se razvoj matematike strelovito odvijao. 9 . 6. koje su to grane matematike neophodne za opšte matematičko obrazovanje. Uvažavajući zakone razvoja u nastavi matematike ne smije se prerano početi sa apstrakcijama.) – prvi put je dogovoreno da se iz svih nauka izbace jednostavna. god.preuranjene apstraktne operacije vode formalizmu. 5. OSCD i UNESKO danas vode brigu o svim problemima. što se ne može postići verbalnim shemama. korelaciji nastave matematike sa drugim predmetima. godine.Utvrđivanje oblika i metoda rada koji omogućavaju najefikasnije i najracionalnije matematičko obrazovanje. javlja se analitičko-sintetička koncepcija nastave matematike. .Metodičare interesuje kakvo mjesto dati i na koji način odraziti tekovine matematike – šta unijeti u programe. Treba razviti sposobnost funkcionalnog mišljenja. Veoma veliki podsticaj za razvoj MMO dao je Pijaže. Od brojnih kongresa treba pomenuti IV kongres u Rimu 1908.Metodika vaspitno . insistira se na praktičnoj primjeni sadržaja matematike. Važni su brojni događaji: Meranska konferencija (1905. bila škola ``dila``. U novije vrijeme. 4. Na tom Kongresu insistiralo se na nekoliko stvari: 1. s jedne strane. insistiralo se na proučavanju psiholoških osnova nastave matematike. da se programi organizuju – razvijanje racionalnog mišljenja. zasnovana na logici matematike. a s druge strane psihološkim zakonitostima djetinjstva. Djeca treba da rade na očiglednom materijalu tako dugo dok ne budu u stanju da pređu na apstraktno mišljenje i računanje . pod uticajem matematičara i psihologa. parcijalna znanja. već učenike treba dovesti u situaciju da sami uočavaju brojne odnose. Iz nastave matematike proisticao je program vježbanja i škola je. a nastava matematike sama sebi svrha. 2. Nastava matematike treba da razvija kod učenika sposobnost matematičkog posmatranja i shvatanja. Matematika ne smije postati cilj.

a neki pedagoškom disciplinom. S jedne strane MMO koristi saznanja do kojih su došle druge nauke i zahvaljujući korišćenju tih znanja povećava svoju djelatnost. Opšta didaktička znanja se na poseban način koriste u vaspitnoj matematici.  MMO je povezana sa istorijom. Sasvim jasno znamo da didaktika. kao i druge naučne discipline. Predmet pedagogije je vaspitanje i obrazovanje mladih u najširem smislu riječi.). najprije bez matematičke podloge koja omogućava postojanje MMO. MMO je pedagoška disciplina koja ukazuje na način vaspitanja i obrazovanja putem nastave matematike. prije svega radi izbora određenih matematičkih sadržaja. logiku. tijesno je povezana sa velikim brojem drugih nauka i disciplina i ta veza je dvostruka. uzrasta učenika.  Osim toga. nema dobre MMO koja ne polazi od psiholoških znanja i karakteristika učenika određenog uzrasta. Veza MMO sa psihološkim naukama omogućava MMO da objasni nastavnu praksu . kao opšta teorija nastave. a zatim i korišćenja matematičkih metoda saznavanja (indukcija. u zavisnosti od cilja i zadataka vaspitanja i obrazovanja.danas je prisutna tendencija sve većeg obuhvatanja svih institucija pedagoško oblikovanim obrazovanjem. Iz ukupnog znanja matematike bira se jedan segment. Mnogi smatraju da je MMO pedagoška disciplina.Metodika vaspitno . Ovim shvatanjem se ukazuje na značaj matematike i pedagogije za MMO. Nastava matematike je proces vaspitanja i obrazovanja na matematičkim sadržajima. tj. pedagogiju. didaktiku. dedukcija i sl. predstavlja osnovu za svaki pojedinačni predmet – ukoliko je nastava razvijenija pruža osnovu za razvoj didaktike i matematičkog obrazovanja. vrste škole. b) MMO i pedagogija MMO u velikoj mjeri koristi rezultate pedagogije. Ta veza se označava vezom prvog reda.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ODNOS MMO PREMA DRUGIM NAUKAMA I NAUČNIM DISCIPLINAMA MMO. organizacije matematičkih sadržaja na kojima se ostvaruje nastavni proces.  Didaktika – iz MMO koristi praktično sve. Metodika nastave matematike je vezana sa matematikom. MMO se oslanja na matematiku i pedagogiju dok je neki smatraju matematičkom. MMO uspostavlja vezu sa matematikom. Ta veza sa psihološkim disciplinama daje psihološku podlogu za nastavu matematike i doprinosi da se proces učenja maksimalno racionalizuje. filosofiju. Od brojnih nauka treba pomenuti matematiku.  Predškolska pedagogija . a) Odnos MMO i matematike Matematika je nauka o kvantitativnim i prostornim odnosima. I sopstvenim dostignućima MMO vrši povratni uticaj. Određeni sadržaji su uslov bez koga nema i ne može biti MMO. Rezultati do kojih dolazi MMO se uopštavaju i bitno utiču na didaktička saznanja. Danas u našoj zemlji preovladava shvatanje da je MMO pedagoška disciplina . etiku itd. predškolsku pedagogiju. da odgovori na pitanje: zašto uvesti neku pojavu a ne nešto drugačije? 10 . i to onim dijelom koji je vezan za nastanak matematike. Veza između MMO i didaktike izražava se kao odnos opšteg i posebnog. Time se ukazuje na značajnu karakteristiku MMO koja predstavlja sintezu matematike i pedagogije ili metodičko obrazovanje predstavlja sintezu matematičkog i pedagoškog obrazovanja.

formira prve pojmove i predstave. godine do zrelosti) Skoro identičnu periodizaciju dao je Pijaže (tri nivoa razvoja djeteta): 1. utvrdio je da predškolsko učenje djece nije učenje koje treba da se zasniva na verbalnom prenošenju znanja. već jednostavno usredsređeno prema sebi. .biraju se oni primjeri kod kojih su zajednička svojstva izražena i ta svojstva su u granicama pojma koji želimo formirati. MMO je povezana sa nizom naučnih disciplina pa govorimo o njoj kao o interdisciplinarnoj nauci. Preoperativna faza – dijete uči isključivo na osnovu manipulacije stvarima.). godine) 4. 3. nivo osjeta – do 6. senzo-motorna faza (od rođenja do 2. 3. Brojnim eksperimentima Pijaže je pokazao da je praktična i misaona aktivnost djeteta uslov izgrađivanja početnih matematičkih pojmova. Dijete nije u stanju za grupisanje mentalnih operacija – ono zaključke slaže jedne pored drugih.12. etapu Pijaže dijeli na dvije: simboličko i intuitivno mišljenje. faza konkretnih operacija (7. MMO ima nekoliko osnova: 1. tj. . učenika određenog uzrasta. nezadovoljno je odgovorom. 2. što ne znači da je sebično. kibernetičke i saznajne osnove Pedagoško-psihološke – što svi koji se bave MMO treba da znaju kakve su mogućnosti djece. Dobro poznavanje psiholoških osnova djeteta nije da se uspješno stimuliše njegov razvoj.nivo formalnih operacija – mišljenje se u potpunosti oslobađa konkretnosti. kakvi su psihološki mehanizmi formiranja određenih pojmova. Savremena psihologija razlikuje 4 perioda.) i 3. oblikovanje sredine koja će biti bogata . razvija se simbolička sposobnost.Daju se brojni i raznovrsni primjeri. logičke. pedagoško-psihološke. nivo formalnih operacija (11 – 14 god. . Saznati neki objekat ne znači slušati o njemu. godine 2. 1. Inteligencija djeteta je egocentrična. izabrana podsticajima koji će dovesti do formiranja matematičkih pojmova. mladi su osposobljeni da zaključuju prema zakonima formalne logike. 11 . od rođenja do zrelosti : 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Kao što se vidi. 4. Osim toga. kako bi na osnovu tih saznanja mogli projektovati optimalni nastavni proces. nivo . To praktično znači da se početno učenje mora shvatiti kao stvaranje uslova. već uticati da djeca manipulišu tim predmetima.) – mišljenje je vezano za konkretne aktivnosti i predmete. do 6. nivo – nivo konkretnih operacija (7 – 11 god. ne povezujući ih. od 2.svim primjerima što manje nebitnih svojstava. godine) 3. nego djelovati svim raspoloživim reakcijama. tj. postavlja pitanja. Ne samo pričati. mora sebe motivisati na razvoj.Metodika vaspitno . ali nisu dovoljno samostalni. godine) 2. nivo konkretnih operacija (7 – 11 god. dijete traži uzroke. . faza formalnih operacija (od 11. 2. već da se razvoj ne sputava i ne guši. preoperaciona (faza pripreme konkretnih operacija. 12.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Pijaže – razvoj mišljenja . Reverzibilnost podrazumijeva osobinu mišljenja da pređe saznajni proces. najprije u jednom. Eksperimenti su pokazali da intenzivno usvajanje operacija predstavlja racionalniji.formira se matematički pojam i usvaja njegov nosilac. invarijantnost – vraćanje valjka u kuglu). misaona ali nikada se ne gubi predmetni karakter. Vigotski. Na takvom shvatanju izgrađena je tradicionalna nastava – da se prilagodi razvojnim mogućnostima učenja. Ova shvatanja su doprinijela koncepciji savremene nastave. . U saradnji sa odraslim.usvaja se znak za matematički pojam.dužina (dvije žice). dijete se podiže na viši intelektualni nivo i prelazi sa onoga što ne umije – da umije. .unosa (dvije kugle od plastelina. Vigotski smatra zonu narednog razvoja važnijom za intelektualni razvoj nego aktivnu zonu. Operacija je unutrašnja radnja. inverzne operacije (+. Vigotski uzima u obzir uzrasne karakteristike učenika – moramo ih poznavati ali ih se ne smijemo slijepo pridržavati. .posmatra se i upoznaje neposredna stvarnost. vremenski i funkcionalno. prethodi usvajanju pojmova.11. . 12 .odlučijući preokret je 7 . Metodički postupci – Vigotski predlaže sledeće etape: . Reverzibilnost povlači za sobom shvatanje invarijantnosti i konzervacije pojmova. ako napravimo valjak. Aktivni razvoj zahtijeva samostalno riješavanje i karakterističan je za već formalnu fazu.ekvivalentnost (u dva skupa ima isti broj elemenata). a zatim unutrašnja. Kada je dijete steklo reverzibilnost u mišljenju postaje sposobno za niz drugih operacija.Metodika vaspitno . Učenje da prethodi razvoju. Učenik u nastavi može da usvaja one pojmove za koje su već razvijene strukture ili je razvoj pri kraju. Cjelina u kojoj se jedne operacije nalaze u simetriji sa drugim pomoću reverziboilnosti. Vršenje tih operacija: . Ona će postati radanja kada se nađe u uzajamnoj povezanosti sa drugim radnjama – na tome da čini sistem. . Reverzibilnost znači da za svaku operaciju postoji druga koja je simetrična i suprotna.izdvajaju se određena matematička obilježja stvarnosti. u nastavi matematike. koja polazi od rezultata prve i uspostavlja početni sistem. U periodu konkretnih operacija. Nastavnik treba da se orijentiše na procese koji se tek razvijaju a ne koji se završavaju. . Reverzibilnost omogućava da se. Kod nekih trajno ostaju dva odvojena procesa. predmeta i znakova. radnja je najprije spoljašnja. Pravci operacije su samo različite kategorije zadnje unutrašnje operacije koju karakteriše to što se ne obavlja pomoću realnih slika. god. Pijaže smatra da razvoj djeteta. Naredni razvoj je faza u kojoj dijete uz nečiju pomoć uspijeva da riješi zadatak. -). ispravniji put do njihovog odvojenog usvajanja – intenzivno usvajanje operacija omogućava da se između njih uspostavi funkcionalna veza.Mišljenje i govor Korišćenje Pijažeovih za njegova shvatanja – razvoj čovjeka je usmjeren biološkim zakonima i na razvoj se ne može spolja uticati. Vigotski smatra da takva nastava kaska za razvojem. obrađuju istovremeno.površina (dva pravougaonika). a zatim u drugom smjeru i tačno se vrati u početnu situaciju. Pijaže ističe da svaka mentalna radnja nije operacija.

Bruner je utvrdio da najbolje rezultate u početnom matematičkom obrazovanjupostižu ona djeca koja manipulišu materijom. ta manipulacija se mora pratiti govorom. stvaraju zakonitosti mišljenja u nastavi matematike. Bruner smatra da nastavu treba tako organizovati da djeca što češće manipulišu odgovarajućim objektima i da se što češće govorno izražava. 3. utvrde uzrasne mogućnosti učenika. operisanje brojevima se izražava govorom. Davidov i dr. a u traženju tog puta služi se razumnim misaonim postupcima. Ne postoji jedan put i postupak kojim se mogu rješavati zadaci.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Osim Vigotskog u razvijanju i bogaćenju postavki doprinos su dali Galjperin. da se odrede optimalni načini izgradnje nastavnog gradiva. 13 . Nanovo se traži put. Postavljena su 3 zadatka: 1. Bruner smatra da se mora krenuti od manipulacije predmetima. Ovladavanje jezičkim formama je uslov za bavljenje matematičkim obrazovanjem – uslov za rješavanje matematičkih problema. 2.Metodika vaspitno .

a sinteza spajanje u cjelinu. a 7 puta veći trećeg. Pomoću apstrakcije i generalizacije formiramo pojam tačke. Mnogo primjera bi se moglo navesti ako hoćemo ilustrovati apstrakciju i generalizaciju. 1) Zadatak: Dužina obima pravougaonika 96m. Specijalizacija je misaoni postupak prenošenja svojstava elemenata njegovog generalnog skupa na elemente njegovog pravog podskupa. to isto radimo i sa skupom elemenata. I 7a II 14 a III a analiza 22 a = 440 sinteza od O = 2X + 6X = 96 X = 12 sinteza 14 . Generalizacija je misaoni postupak kojim se uočena svojstva skupa proširuju na najširi skup sa tim svojstvima.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ LOGIČKE OPERACIJE: APSTRAKCIJA I GENERALIZACIJA Apstrakcija je misaoni pstupak kojim se iz jednog ili više primjera (srodnih slučajeva) izdvajaju određena svojstva. Ova 4 pojma su relativno misaoni procesi. svi X analiza duž 3X 2) Zadatak: Zbir 3 prirodna broja iznosi 440. ravni. Izračunaj površinu. KONKRETIZACIJA I SPECIJALIZACIJA Konkretizacija je misaoni postupak kojim se identifikuju primjeri sa svojstvima nekog opšteg pojma. Time se omogućava formalizacija apstraktnog pojma – taj pojam osim posmatranih obuhvata i sve druge primjere sa zadržanim svojstvima. Prvi od njih je 2 puta manji od drugog. izvodimo formule itd. Analiza u matematici ima 2 koraka – rastavljanje i uočavanje odnosa među elementima.Metodika vaspitno . a sva ostala se odbacuju. a dužina je 3 puta veća od širine. Mnogi se problemi rješavaju analizom i sintezom. broja. Analiza je rastavljanje na djelove.

Dragan ima 2 dinara više nego Milan. Ovakav zaključak je značajniji što je cjelokupno zaključivanje veoma prožeto analogijom pa je djeci lakše da zaključuju po analogiji. Zajednička svojstva utvrđena za dvije pojave nazivamo pozitivnom analogijom. Izračunaj te brojeve. Analogija ipak omogućava da na ekonomičan način uvedemo učenike u nova saznanja. 3) ispravnost zaključivanja po analogiji se mora dokazati (naučno verifikovati) Zahvaljujući analogiji i učenici i učitelji mnogo griješe pa je neophodno biti oprezan. Njena slabost je što smisao ostaje na istom nivou opštosti. X+2=16 I X II X + 2 16 + 14 = 30 2) Milan i Dragan imaju 30 dinara. Jedan od njih je za 2 veći od drugog. Analogija kod nevještog učitelja može suviše da afirmiše pamćenje kod učenika. Iz jedne poznate činjenice izvodi se druga činjenica. 2) da različita svojstva objekata moraju biti nebitna i njihov broj minimalan. Tako. Svojstva po kojima se dvije ili više pojava razlikuju nazivamo negativna analogija. Imamo 2 broja 2X + 2 = 30 2X = 30 – 2 X = 28 X= 14. Zaključci do kojih dolazimo analogijom smisaono vjerovatno ne moraju biti apsolutno istiniti i njihovu istinitost možemo prihvatiti na osnovu provjere činjenica. Ukupnost svojstava po kojima se dvije ili više pojava razlikuju nazivamo totalna negativna analogija.uslovi zaključivanja: 1) slična obilježja objekta moraju biti suštinska a njihov broj što veći.Metodika vaspitno . a Milan 14 dinara. i to na osnovu djelimične sličnosti među predmetima.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ANALOGIJA Analogija je zaključivanje po sličnosti. Koliko ima svaki od njih? Milan X 2X= 30-2 Dragan X+2 2X= 28 X=14 Dragan ima 16. Primjeri – zaključivanje po analogiji . matematika može negativno da utiče na razvoj kreativnosti. Kod definicija je često prisutno zaključivanje po analogiji. Primjer: 1) Zbir brojeva je 30. 15 . Ukupna zajednička svojstva nazivamo totalnom zajedničkom analogijom.

2. 16. 25. Ona je potpuno siguran oblik zaključivanja. 6. Ti slučajevi nazivaju se premisama. 2. 1.Metodika vaspitno . zaključuje se da je ta okolnost posledica. Kombinovana . Nepotpuna indukcija je indukcija kod koje su premisama obuhvaćeni samo neki od pojedinačnih slučajeva. Postoji i teorijska matematička indukcija – koristi se isključivo u matematici. U tome je njena najveća obrazovna vrijednost. 2) Ako je veoma neproduktivna. uzrok ili neophodan dio uzroka te pojave. u suštini. 1. 7. 64. 3.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ INDUKCIJA Indukcija je misaoni postupak kojim se opšti zaključak izvodi iz pojedinačnih slučajeva. 3. zaključuje se da između te dvije pojave postoji kauzalna povezanost. posebna vrijednost je što se njome dolazi do novih zaključaka – taj zaključak ne sadrži samo poznate slučajeve . 16 . kasnijem formiranju stavova i sl. Njeno postojanje dugujemo Bekonu i Milu. 5. 3. 2. Potpuna indukcija rijetko se koristi u nastavi matematike. Metoda propratnih pojava – iz uvida u to da se neka pojava na određeni način mijenja uvijek kada se na neki poseban način mijenjaneka druga pojava. 4. 8. suštinskih karakteristika. Metoda razlike – ako u slučaju. a više slučajeva u kojima se ta pojava ne događa nemaju ništa zajedničko. 4. 3. Bez obzira na slabosti ova indukcija ima značajnu ulogu u nastavi matematike. 2. već i one nepoznate. Posebno je značajna metoda kauzalne indukcije – kojom se utvrđuju uzročno-posledične veze među pojavama. 0. 36. zaključivanje je u izvjesnoj mjeri pouzdano. zaključuje se da je ta okolnost posledica. Primjer: Dokazati da se ni jedan kvadrat prirodnog broja ne završava cifrom 3 0. 9. da li je zaključak izveden iz bitnih. da budu zajedničke sve okolnosti osim jedne koja se događa samo u prvom slučaju. Ova indukcija služi jasnijem sagledavanju nekog problema.slaganja i razlike – ako više slučajeva u kojima se istraživana pojava događa imaju jednu zajedničku okolnost. dedukcija mada po formi liči na indukciju. reprezentativnost slučajeva – reprezentativniji pojedinačni slučajevi rezultiraju većom pouzdanošću uzorka. uzrok ili neophodni dio uzroka te pojave. Metoda slaganja – ako više slučajeva istraživane pojave ima samo jednu zajedničku okolnost zaključuje se da je ta okolnost uzrok ili posledica te pojave. ona je ekonomična. zavisi od broja pojedinih slučajeva – što je veći broj veća je pouzdanost. Odlike ove indukcije su: 1. To je. rijetki su primjeri u kojima je moguće izvesti te premise da bi se došlo do zaključka. 49. u kome se istraživana pojava događa i u slučaju u kome se ne događa . Indukcija se dijeli na potpunu i nepotpunu. 9. Opšti stav naziva se zaključak . 4. Potpuna indukcija ima 2 odlike: 1) Zaključci izvedeni ovom indukcijom su tačni. Ona nema posebni obrazovni značaj. Postavlja se pitanje od čega zavisi stepen pouzdanosti? 1. 81. Potpuna je takva indukcija kod koje su premisama obuhvaćeni svi mogući slučajevi opšteg. Milove metode: 1. neekonomična.

 Svi paralelogrami su četvorougli. Matematika kao nauka je deduktivno zasnovana. 3. svi rombovi su paralelogrami. ali se pri tom i opšte obogaćuje. Zaključivanje po dedukciji može biti neposredno i posredno: . svi rombovi su četvorougli (posredno). Ako su tvrdnje. Kraj je poseban zaključak. Pravila deduktivnog zaključivanja: I Pravilo odvajanja II Pravilo kontrapozicije Ako je x => y onda je x => y ┐p => ┐r p => r III Tranzitivnost implikacije x => y y => z x => z Karakteristike deduktivnog zaključivanja: 1. na uzrastu od I do IV razreda nije moguća opšta dedukcija.posredno zaključivanje je takvo koje se izvodi iz dvije ili više premisa. 17 . Svi zaključci su logički povezani u niz i taj niz ima kraj. ono što važi u opštem slučaju.Metodika vaspitno . Primjeri:  Svi kvadrati su pravougaonici sa jednakim stranicama. Svaki zaključak izvodi se iz ranije prihvaćenih karakteristika. Značaj i vrijednost dedukcije je u tome što se iz stava o opštem dolazi do stava o posebnom.neposredno je ono koje se izvodi iz jedne premise: a = b. Deduktivni oblik zaključivanja najčešće se sastoji u tome da. iz kojih se izvodi zaključak (premise) tačne. Suština lokalne dedukcije – preko deduktivnog zaključivanja možemo doći do zakona. 2. svi pravougaonici sa jednakim stranicama su kvadrati (neposredno). Međutim. onda je i zakljkučak tačan. važi i za pojedinačno. Zato se ovdje pribjegava lokalnoj dedukciji. a2 = b2 . znači.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DEDUKCIJA Dedukcija je misaona operacija ili niz misaonih operacija kojima se istinitost nekog tvrđenja izvodi iz istinitosti prihvaćenih i ranije utvrđenih istina.

.... Intuicija se može zasnivati i na čulnom i na umnom saznanju.... 49 x 49 ..Metodika vaspitno ... Učenike treba osposobiti da koriste intuiciju u rešavanju zadataka....  I niz 1 + 3 + 5 + 99 II niz 2 + 4 + 6 + 100 Koji je zbir veći i za koliko? Veći je zbir II i to za 50.. 7 x 7 x 7 49 x 50 2401.. Postupak dokazivanja mora biti rigorozan i doprinositi razvoju matematike razmišljanja.. Primjeri:  Kojom cifrom se završava proizvod u kome se broj 7 pojavljuje kao činilac 100 puta? 7 x 7 x 7 .... završava se brojem 1..obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ INTUICIJA Intuicija je naslućivanje da se konkretni zadatak može riješiti na određeni način....... nepouzdana i moraju se dokazivati.. Intuiciju shvatamo kao skraćeni vid zaključivanja..... 49 x 49 2901 x 25 18 .2401 1 Proizvod u kome se broj 7 pojavljuje 100 puta...... Rešenja do kojih se dolazi intuicijom su problematična..

ali naglasak daje na njegovu kontrolu. u nastavi matematike. da se tačno zna kako će se djelovati u datoj situaciji.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KIBERNETIČKE OSNOVE NASTAVE MATEMATIKE Kibernetika je nauka o upravljanju. sredstva. Takvim pristupima se znatno obogaćuje nastava matematike i njen kvalitet podiže na viši nivo. Ali. Ako je cilj jasno definisan onda je lakše napraviti program upravljanja. Kroz ovaj pristup je mnogo lakše ostvariti obrazovne nego vaspitne zadatke. nego svaki nastavnik definiše cilj za svaki čas. oblici rada. Mora postojati stalna informacija u upravljačkom sistemu o stanju u upravljanom sistemu i mora se upravljački sistem prilagođavati upravljanom sistemu na način na koji to zahtijeva povratna informacija. upravljački sistem i upravljani sistem. Mora imati razvojni sistem upravljanja. Prema shvatanju kibernetičara. vrijeme korišćenja i sl. Mnogi. Program upravljanja znači. zavisno od nje. samo to nije dovoljno jer nedostaje povratna informacija. Ima svoj cilj. Opšti procesi upravljanja u svim oblastima nauke. jasnost cilja i upravljanje. s pravom smatraju. Da bi rad bio uspješan mora postojati povratna informacija jer. Tu se javljaju problemi jer. S obzirom da je nastava matematike sistem. da nema nastave matematike ako joj jedna od osnova nije kibernetička osnova. sastoji iz 4 elementa. nije moguće definisati program upravljanja. ali se tu definicija ne zaustavlja. Cilj upravljanja definiše društvo kroz zakonske propise. moraju se poštovati ova pravila. teče i program predavanja. sredinu u kojoj se realizuje. svaki sistem se.Metodika vaspitno . sastaviti uputstvo na koji način će rad na času biti organizovan. UPRAVLJAČKI SISTEM CILJ UPRAVLJANI SISTEM SREDINA Da bi sistem efikasno funkcionisao kibernetičari smatraju da cilj mora biti jasno definisan. 19 . Kibernetički pristup u početnoj nastavi matematike obuhvata cjelinu nastavnog procesa. metode. u suštini.

a složeni oni koji imaju dvije ili više oznaka.jednostavne i .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SAZNAJNE OSNOVE MMO Osnovna razlika između matematike obrazovanja i obrazovanja u okviru drugih disciplina je u tome što djeca u procesu matematičkog obrazovanja usvajaju pojmove. Nekada je kod učenika lakše formirati složen nego jednostavan pojam. Razlika između činjenice i pojma ogleda se u tome što su činjenice empirijskog porijekla. nije dostupan čulnoj aktivnosti.Metodika vaspitno . Tako je usvajanje činjenica rezultat empirijskog. Iz takve prirode činjenica i pojmova proizilazi razlika o načinu njihovog usvajanja. Ova podjela je samo uslovna. Ona ne govori o težini tih pojmova. Razumijevanje uključuje mnoštvo misaonih aktivnosti. nezavisne od načina saznavanja. a pojam nije realno postojeći objekat. Tako je pojam prirodnog broja jednostavan pojam. objektivno postojeći odnos među predmetima (neki predmet ili podatak). Razlika između činjenica i pojmova postoji i u razumijevanju. a usvajanje pojmova rezultat racionalnog saznavanja. Činjenica je iskustveno utvrđen ili utvrdljiv . Činjenice se mogu učiti bez razumijevanja a pojmovi ne mogu. Jednostavni pojmovi su oni koji imaju jednu oznaku. 20 . Pojmovi koje djeca stiču u nastavi matematike mogu se podijeliti na: .složene pojmove. Pojam je misao o suštini nekog stvarnog ili zamišljenog predmeta. a u okviru većine drugih nastavnih disciplina usvajaju činjenice.

pravila i. svaki skup koji sadrži broj 1. Prvi sistem aksioma je postavio Euklid – Euklidov sistem aksioma (Euklidova geometrija). intenzivira učenikov intelektualni razvoj.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ AKSIOMI I POSTULATI METODIKE NASTAVE MATEMATIKE Hilbertova definicija matematike je igra koja se. Dopustiti učeniku slobodu da sam izgrađuje pojmove. urođen je njen razvojni put. Prvanović je postavio i postulate: 1. Matematika je igra koja se igra po pravilima koje određuju aksiomi. Voditi učenika kroz kontinuiran niz adekvatnih aktivnosti koje ga ne skreću sa razvojnog puta njegove inteligencije. da od njih nema jednostavnijih. broj 1 nije sledbenik nijednog prirodnog broja. Leonov sistem aksioma (aritmetika): I II III IV V broj 1 je prirodan broj. postoje: . da se svaki pravac može neograničeno produžavati. maksimalno skraćuje i proširuje spontan razvojni put njegove inteligencije. 3. i prema oznakama koje nemaju nikakvo značenje. Inteligencija se ne donosi rođenjem. U svakom djetetu. 3. i koji za svako P sadrži P + 1 sadrži sve prirodne brojeve. nego četiri dimenzije. 2. Sistem aksioma mora biti potpun i neprotivuriječan. postoje samo ’jače’ ili ’slabije’ obrazovnomatematičke dispozicije. Lobočeski je napravio novu geometriju gdje prostor nema tri.spontana i jaka težnja za stvaranjem i stvaralačkim radom. osim teško mentalno zaostalih. sam rešava problem i da stvaralački radi. Ne postoji dar za rad u nastavi matematike. Savremeni matematičari kažu da aksiomi nisu tako ’jednostavni’. Matematičko obrazovanje je dužno da ubrzava. 2. Često se koristi pojam pretpostavka od koje se polazi.Metodika vaspitno . 21 . Aksiomi su istine koje se ne dokazuju. svaki prirodan broj ima svog sledbenika tako da je P = P + 1. Bez napornog rada nema ni obimnih ni genijalnih matematičkih otkrića. .spontana i vrlo jaka težnja za saznavanjem onoga što ga okružuje. da se iz proizvoljnog centra sa proizvoljnim prečnicima uvijek može opisati kružnica. I II III IV V da se kroz svake dvije tačke može postaviti prava. dvije prave presječene trćom sijeku se na onoj strani na kojoj je zbir tako dobijenih uglova manji od dva prava ugla. uopšte. svi pravi uglovi su međusobno jednaki. Prvanović ističe 3 aksioma ( u MMO): 1. ako je m’ = n’ onda je m = n. prema jednostavnim pravilima igra. otkriva činjenice.

ZNAK 1. njihovo značenje je složenije. Crteži koji ilustruju mentalnu sliku mogu biti različiti. mada su invarijantna svojstva slična. jer je njihovo formiranje u većini slučajeva nemoguće kroz spontano izražavanje učenika. Spontano i postepeno se njihovi senzori koncentrišu oko neprocjenjivih karakteristika pojma i oni stiču neku opštu predstavu o tom pojmu i prodiru u suštinu tog pojma.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMOVA Pojam je opšta ideja. IME. Nju ne treba poistovjećivati ni sa jednom slikom koju realizujemo. jer klasifikuje sve stolove u jednu mentalnu sliku. nego da crtanjem treba vidjeti samo način na koji se u procesu formiranja pojmova djeca spretno snalaze. sticanje mentalne slike. PRIMJERI U praksi je čest slučaj da se pojam izjednači sa jednom od komponenti. a ono se može smatrati osnovnim vidom klasifikovanja. Sam pojam ne posjeduje šum. npr. koso ili pravo i sl. Kompleti karakteristika vezanih za misli. stvori sliku tog objekta u svojoj glavi. MENTALNA SLIKA 3. da bez prisustva objekta. To je pojednostavljeno realna slika. a često se aktivno povezuje sa pojmovima van nastave.Metodika vaspitno . NAZIV. Sva ta svojstva. tj. Crteži koje djeca prave na ranom uzrastu najbolje pokazuju tu mentalnu sliku. Važno je istaći da je mentalna slika kvalitetnija ukoliko je u individualnom iskustvu više primjera. Šum u našem životu označava sve ono što ometa dolazak i formiranje pojma. Oni se ne mogu formirati odjednom. ali koja ima tendencije da se projektuje smo na najvažnije karakteristike. 22 . što je štetno za nastavu. npr. Uočavajući što djeca stiču različite predstave o uglovima. koja nisu bitna za jedan pojam. Matematički pojmovi. taj proces je često dugotrajan. Matematički pojam ima 3 komponente (Marjanović) 2. Mentalna slika se odnosi na spontanost djeteta. veličini itd. Jednu takvu predstavu prati ime sto koje se veže za sve stolove koje je vidjelo ili nije i to doprinosi izdvajanju pojmova u jedinstvenu klasu. Niz senzornih utisaka o tom predmetu stiču spontano. ali se vezuju za njega kako nazivamo u metodici šumom. Takvim određenjem jedna riječ se prebacuje na drugu riječ. Ta trajnost unutar predstava omogućuje kasnije procese prepoznavanja. formira mentalnu sliku i nauči njihova imena). npr. šum kod prave je njen položaj kako je nacrtana. Matematički pojmovi formiraju se po jednostavnoj shemi. Djeca na ranom uzrastu spontano formiraju neke pojmove koji su vezani za bića i predmete iz njihove okoline. Uporedo teče i drugi proces odbacivanja nebitnih svojstava. I ovdje mentalna slika zavisi od geografskog područja. projektujući unutrašnje na objektivno i spoljašnje. – predstava o stolu u nekom zabačenom selu je drugačija od predstave koju ima dijete u nekoj velikoj sredini (npr. gledajući razne vrste drveća dijete uočava njihove zajedničke karakteristike.

jedna fotografija – iz slike se mogu naučiti mnogi važni detalji jednim pogledom. matematički znaci. Drugi simboli su proizvoljna forma čije je značenje dogovorom utvrđeno i nazivaju se konvencionalnim simbolima. dok. jer su neki simboli. Simboličko označavanje je značajnije zbog toga što povećava brzinu manipulisanja i mišljenja. 23 . Međutim. predmeta.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Svi matematički pojmovi se formiraju po navedenoj shemi i to je najvažnije. kroz rimske. pojmovi se često označavaju dvojako: kako riječima iz prirodnog jezika tako i konvencionalnim simbolima: brojevi. Mi dajemo naziv svim riječima i uvidimo simbol. Ime je riječ iz prirodnog jezika. Pojam 3: primjeri su svi skupovi koji sadrže 3 lica. a to je 3. simbol je oznaka imena. ta veza postoji donekle.. slova. elementa i sl. Većina pojmova se omogućava konvencionalnim simbolima koji ničim ne podsjećaju na suštinu pojma koji omogućavaju.Metodika vaspitno . bez obzira da li je izgovorena ili napisana.. Kod simbola se mogu javiti razne nedoumice. manje ili više vjerne grafičke interpretacije objekata i tada se zovu slikovna ili ikonička. Da bi bila što jasnija mentalna slika bira se primjer sa što manje šuma (skup od 3 tačke). npr. Ne treba zanemariti ni pozitivna svojstva slike kao simbola. npr. arapske cifre oblikom ne sugerišu brojeve koji omogućavaju. Pojam je rezultat misaone aktivnosti i kao takav nije dostojan čulnom saznavanju.

Pri izdvajanju skupova vodi se računa o tome da učenicima bude jasan ključ po kome je izvršeno izdvajanje elemenata u neki skup. Razlozi za uvođenje skupova su: 1) pojam prirodnog broja se može izvesti na primjeru skupova. 3) teorija skupova – predstavlja osnovni rečnik savremene matematike. da već u početnoj nastavi matematike učenici sa lakoćom usvajaju određene pojmove u teoriji skupova. 2) operacije nad skupovima . Njime su se ljudi služili i prije nego što su znali za pojam broja. Moraju znati da opšti skup. zasniva na igri i praktičnim aktivnostima učenika na konkretnim primjerima. Ona je podređena izučavanju drugih sadržaja i koristi se u formiranju drugih pojmova.god.omogućavaju da se rad sa brojevima očigledno zasniva. pripadnost elemenata skupova i usvoje termine: skup. a Hilbert je rekao da nas niko ne može istjerati iz raja koji je Kantor napravio. Anri Penkavc je sarkastično izjavio da je Kantorova bolest od koje treba liječiti matematičare. vjerovatno. Danas se smatra da pojava teorije skupova označava početak moderne matematike.U II razredu sadržaji se proširuju i traži se da učenici moraju da koriste znak za skup i pripadnost elemenate skupu.Metodika vaspitno . pri tom. najveće otkriće nove epohe. teorija skupova se počela razvijati tek u drugoj polovini XIX v. učenici se brže osposobljavaju u apstraktnom mišljenju sagledavanjem cjeline itd. Njeno uvođenje u program približava nastavu matematike matematici kao nauci. Olakšava se put kojim se formira pojam broja. mada nisu eksplicitno navedeni u programu. 24 . pridruživanje elemenate i razlikovanje skupova sa istim ili različitim brojem elemenata. 5) zahvaljujući slikovnoj interpretaciji sadržaja. 4) eksperimentima je dokazano. Tvorac teorije skupova je danski trgovac Kantor.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SKUP KAO NAJOPŠTIJI POJAM KLASIČNE MATEMATIKE Pojam skupa je stara tekovina materijalne kulture čovjeka. On je svoje prve radove i prva istraživanja iz ove oblasti počeo 1879. Aktuelni program predviđa obradu materije iz teorije skupova (I . a Hesman Vaje je teoriju skupova nazvao maglom nad maglama. navođenjem članova ili svojstava. a i praktično provjereno.Sadržaji iz oblasti skupova prisutni su i u III i IV razredu. Cilj je da se skupovi koriste kao didaktički materijali za formiranje drugih pojmova. podskup i elementi. Formiranje pojmova iz teorije skupova se. podskupova. Rasel je smatrao da je teorija skupova. Teorija skupova postaje metodološki i metodički princip. I pored tako duge tradicije. pri čemu treba aktivno koristiti riječ skup ili element skupa. Ako se posmatra ili analizira program matematike ne može se zamisliti bez prisustva pojava iz teorije skupova. 6) Teorija skupova omogućava lakše uopštavanje i elastičniju obradu mnogih sadržaja u matematici.U I razredu zadatak je da učenici uočavaju razne primjere skupova.IV razreda): . . ali se traži da navedu skup nejednačine. odnosno intuitivno posjeduju mnoge pojmove o skupu.Tu teoriju savremenici su različito dočekali. .

Jednostavno. ali treba biti oprezan pri navođenju svojstava. a onda pitamo koliko taj skup ima elemenata. glavni gradovi država. Što više različitih primjera da se dobije mentalna slika šta je to skup i elementi skupa. Međutim. Tek poslije realnih primjera prelazi se na misaono formiranje skupova prema datim svojstvima. skup cvijeća i sl. igračke i namještaj u kući ili školi. u običnom govoru. govori o raznovrsnim i istovrsnim skupovima. pod skupom podrazumijeva samo ono što ima iste elemente (skup ljudi. ali nije neprirodno reći skup ptica. Ispravno je navoditi one skupove čiji su elementi oni o kojima učenici već imaju neko iskustvo i sa kojima su u dodiru. riječ skup uglavnom označava predmete koji su jedan uz drugi. Svaka riječ ide prirodno uz određene elemente. djeca prihvataju riječ skup. sasvim spontano. svežanj ptica i sl. a to nije skup u matematici zato što se ne može tvrditi ko čini taj skup. u običnom govoru. Zato je pogrešno da neko. Ali. to nas oslobađa obaveze da ga definišemo. Kad god je moguće prvo navoditi primjere iz porodice. i pored toga. iako su prostorno udaljeni: 4) razlika je u tome što ponekad. 2) razlika je u tome što se.. a matematički skup označava i ono što je mnogo i ono što ima samo 1 element ili jedan (prazan) skup. jer učenici još nisu njima dovoljno ovladali pa im to pravi dodatne probleme. ispred zgrade filozofskog fakulteta je skup studenata. interpretirajući pojam skupa. Matematičari o skupu govore samo onda ako utvrde da li neki elementi pripadaju ili ne pripadaju određenom skupu. odjeljenja. jer. Kada je riječ o formiranju pojma skupa. Taj proces formiranja pojmova je dugotrajan. u matematici nije. od skupa ne možemo naći jednostavniji pojam. Taj pojam ima malo zajedničkog sa skupom u metematici.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ OZNAČAVANJE SKUPOVA Učenici u svakodnevnom životu termin skup ne čuju tako često. objekte iz neposredne okoline. a skup je određen samo ako se odrede njegovi elementi. Najvažnije za učenike je da shvate skup kao tvorevinu proisteklu iz realnosti a ne kao vještačku tvorevinu. Istovremeno sa usvajanjem termina skup usvojeno je u program i termin elementi. skup može imati i elemente koji nemaju zajedničko svopjstvo. u njihovoj svijesti postoji donekle izgrađen pojam koji se uslovno može nazvati skupom. a to su riječi koje proizilaze iz svakodnevnog govora i tražimo od učenika da imenuju elemente. a matematički skup mogu činiti planete sunčevog sistema .: 1) razlika je u tome što u običnom govoru skup označava nešto što je mnogo. Npr. ali.) dok u matematici skup može biti sastavljen i od različitih elemenata. Pitamo djecu koliko ima cvjetova. u udžbenicima i literaturi se može naći da je skup množina objekata sa nekim zajedničkim svojstvima. ono što je u običnom govoru skup. 3) razlika je i u tome što. S obzirom da je skup osnovni pojam teorije skupova. metodički je opravdano da se taj pojam izvede iz prirodne situacije i jezika. 25 . Neprirodno bi bilo da kažemo jato cvijeća. ptica i sl. Možemo posmatrati razne slike. Ne treba mnogo navoditi skupove čiji su elementi brojevi ili slova.Metodika vaspitno .

zato prilikom zadavanja zadataka treba praviti različit raspored. 4}. Da li je broj 2 element skupa? – Ne pripada ovom skupi jer je ovo skup skupova Prazan skup { } ili Ø ili { Ø } Skup koji ima 1 element skupa naziva se jednočlani ili jedinični skup. a. Slovo nije element skupa.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Postoje 3 načina obilježavanja skupa: 1. c} – skup ima 3 elementa A = {A. Skupovi se obilježavaju velikim slovima. mogu se obilježavati navođenjem osobina koje imaju elementi skupa. Njime se samo označava skup. Skup ne zavisi od rasporeda elemenata. Ako je neki objekat element skupa. nego tačka. Navođenjem elemenata skup se označava: A = {a. Opisivanje elemenata – takav način se primjenjuje u situacijama kada skup ne možemo izraziti navođenjem svih elemenata. pa tek onda liniju oko tih elemenata. D}– skup ima samo 1 element A = {a. {2}} – skup ima 3 elementa. a pripadaju skupu A . {2. 2. mogu se obilježavati navođenjem elemenata skupa. Primjer: A = {{1. Pažnju treba posvetiti redosledu grafičkog prikazivanja. njegovi elementi nisu djelovi tog skupa (npr.b C . 26 . . 2}. skupovi se mogu obilježiti slikom. a njihovi elementi malim. Kada se skup predstavi slikom insistira se na tome da li pojedini elementi pripadaju ili ne . kako bi učenici shvatili da on nije važan. b}. već ga moramo zadati opisno: A = {x/4 ili y?? ≤ 1 000 000} A ={sve djevojčice naše škole} Koji će se način primjeniti zavisi od konkretne situacije. 3. b.Metodika vaspitno . D} – skup ima 2 elementa Zadatak: Koliko elemenata ima riječ matematika? Ima 6 elemenata. 3. bicikl – točak nije element tog skupa) A = {D. Prvo treba nacrtati elemente skupa.

3}.{1. Slučaj da su elementi jednog skupa ujedno i elementi nekog drugog skupa onda govorimo2o . 2}. Važno je da učenici uoče da je svaki skup podskup sam sebi.{1. 3}. a to su 7 dječaci koji sjede do prozora. 2. porodica skup djece.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POJAM PODSKUPA Posmatra se npr.{2. skup dječaka u . a drugo da je prazan skup podskup svakog skupa.{1. 3} Podskupovi: {1}.{ Ø }. 2.{3}. 3} 27 . z Kada se ovako formira pojam podskupa onda učenicima damo jedan skup i tražimo da potraže sve moguće podskupove toga skupa. . a zatim se posmatra drugi skup. Primjer: A = {1. .podskupu toga skupa. Ili npr.{2}. Suština je da učenici shvate da je ovaj skup ujedno i element skupa dječaka u odjeljenju.Metodika vaspitno . A 3 .odjeljenju. Očigledno je da je ovaj skup sastavljen od 2 skupa a oni dalje naglašavaju da je riječ o podskupu skupa krušaka – on je samo podskup voća. Česta je grška učitelja: A .

Metodika vaspitno . Ne treba ići na preskok (2. . Treba im primjerima u svijest ugrađivati da je ekvivalentnost relacijaekvivalencije i da ima 3 osobine: refleksivnost. a skup B ekvivalentan skupu C. Treba pronaći više primjera (npr. Upoznavanje sa neekvivalentnim skupovima takođe se vrši pridruživanjem. simetričnost i tranzitivnost. A ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ B . 5. 4. ali tako da ostane nepridruženih elemenataPridruživanja treba da proizilaze iz neposredne okoline i učenikovog iskustva (svaki učenik ima stolicu. Prvi korak je uočiti dve ekvivalentna skupa a zatim 3.. Pirtanja treba postavljati tako da ova svojstva dođu do izražaja. ali svaka stolica nema učenika). učenici 19 – pridruži učenicima stolice). onda je i skup A ekvivalentan skupu C. učenici prvo moraju upoznati sam postupak pridruživanja. U tom cilju se razgovara sa učenicima o realnim situacijama u kojima se pridruživanje javlja kroz igru (stolice 20. aktivnostima i gramatičkim putem. stvarima. Ako se utvrdi da se dva skupa mogu uzajamno jednoznačno preslikati onda za nih kažemo da su ekvivalentni ili istobrojni. A B ▲ ■ ■ ♥ .refleksivnost – znači da je svaki skup ekvivalentan sam sa sobom. Kada navedete primjere treba pitati i učenike da navedu neki primjer. onda je i skup B ekvivalentan sa skupom A. .simetričnost – ako je skup A ekvivalentan sa skupom B.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ UPOREĐIVANJE SKUPOVA Može se vršiti na 3 načina: 1) pogledom 2) prebrojavanjem i 3) upoređivanje pridruživanjem Treći način je najčešći i tako se dobija odgovor na pitanje da li dva skupa imaju jednak broj elemenata ili jedan ima više ili manje. .tranzitivnost – ako je skup A ekvivalentan skupu B. Da bi mogli upoređivati skupove pridruživanjem.onda trba uvoditi pridruživanje koje nije po redu. da se izbjegne mehaničko pridruživanje 28 .. Pridruživanje se može pokazati riječima.važno je u ekvivalentnosti da sve ide redom i da se strelice ne poklapaju. Tek kada učenici do kraja upoznaju ekvivalentne skupove treba ih upoznati sa neekvivalentnim. više putnika nego sjedišta u autobusu). 5). Treba nastojati da svaki učenik što više puta izgovori te riječi.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POJAM JEDNAKOSTI SKUPOVA Teže je uvesti ovaj pojam nego upoređivanje. Beograd je glavni grad SCG. simetrična i tranzitivna. Nova relacija je relacija ekvivalencije što znači da je refleksivna. Zadatak: Učenici treba da izdvoje crvene i žute žetone i naprave 2 skupa. oni ne moraju biti isti. 29 . Svaki skup je jednak samom sebi. I brojno i realno elementi moraju biti jednaki. npr. Imamo 3 dječaka koji se igraju u dvorištu i ta 3 dječaka uđu u učionicu. Redosled navođenja elemenata je irelevantan zajednakost skupova. ali navodimo primjere da bi učenici shvatili ove relacije. Ako su dva skupa ekvivalentna. Jednakost skupova se označava znakom =.Metodika vaspitno . ključ. a ako su jednaki onda moraju biti ekvivalentni. Treba početi sa primjerima. R:A=A S : A = B = >B = A T: A = BČ B = C = >A = C Ove termine ne upotrebljabamo. nož} Napomena: u skupu su ovi predmeti nacrtani! Dva skupa su jednaka samo ako su oba sastavljena od istih elemenata . To su dva ista skupa ili: ◦makaze ◦ključ ◦nož = {makaze.

a nisu u prvom. 18 su članovi recitatorske a 23 članovi literarne sekcije. oni koji su iz drugog skupa. c) članovi recitatorske sekcije. CBA = {4. 5}. 2} Z℮∕ B Zadatak. 2}. 4. U jednom odjeljenju ima 30 učenika. Svi elementi prvog skupa u A U B = {1. B \ A = {4. 5} KOMPLEKSNOST SKUPA CBA – kompleksnost skupa A u odnosu na skup B su oni elementi koji ga dopunjuju do unije. A = {1. 4. Presjek čine svi elementi zajednički u oba skupa AČ B = {3} Razlika skupova: A\ B = {1. R L 7 11 12 30 . 3}. 5}. B = {3. 5} Z℮ A CAB = {1. 3. 2.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ OPERACIJE SA SKUPOVIMA Unija dva skupa (U). 2.Metodika vaspitno . A B ◦1 AUB ◦1 ◦2 ◦3 ◦3 ◦4 ◦5 ◦2 ◦3 ◦4 ◦5 Ako dva skupa nemaju ništa zajedničko onda su: disjunktivni skupovi. b) članovi samo literarne sekcije. Odrediti kojiko učenika su:a) članovi obje sekcije.

Brojevi od 3 do 6 nastali su neposrednom opservacijom i sledbenikom. karakteristika mnogo vezuje se za broj 7.Metodika vaspitno . U tom periodu se smatralo da se pojam prirodnog broja može izraziti izgovorenom ili napisanom riječi. 3) brojevni. kroz manipulisanje oznakama. Se javlja drugi pristup koji se zasniva na shvatanju po kome su percepcije i predstave osnove za formiranje pojma prirodnog broja. formiranje brojeva do 6 3. Riječ je samo ime broja. slike tih objekata i ono što je karakteristično. Pet je pristupa: 1) verbalni. 2) perceptivni.sledbenik. 4)skupovni i 5) kombinovani. Može se zaključiti da su brojevi 1 i 2 nastali isključivo neposrednim zaključivanjem. formiranje beskonačnog niza prirodnih brojeva. Sastavljene su iz kružića čiji se sadržaj može jednim pogledom obuhvatiti: Bornove slike: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Bitno obilježje ovog pristupa je što više posmatranja. Njih su konstituisali Born (???) i dr. za broj 2 na oči. Ostali brojevi su rezultati brojeva i računanja. Sledbenik je onaj činilac koji je omogućio da se od neposrednog posmatranja može formirati beskonačan niz. za boj 4 kandže ptice. Npr. za broj 1 pokazati na Sunce. kako bi se stekle predstave o nekom broju i apstrakcijom došlo do opšteg pojma. Prirodni broj je osnova za dalji rad u matematici. nastanak pojma broja koji je za jedan veći od prethodnog. prije svega sabiranja. Smatralo se da se. shvata njihovo značenje.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMA PRIRODNOG BROJA To je jedan od najvažnijih zadataka početne nastave matematike. U drugoj fazi. Zasnovan je na senzualističkoj filozofiji Loka. krila ptice. 2) U XIX v. Treću fazu karakteriše nastanak pojma . 1) Verbalni – pristup dominira u srednjovjekovnoj nastavi i periodu renesanse. U prvoj fazi razvoja sve skupove ljudi smatraju i podvode pod pojam – mnogo. Prednosti nad verbalnim pristupom su što unosi očiglednost 31 . Razvoj prirodnog broja je prošao kroz 3 faze: 1. Pristalice perceptivnog pristupa smatraju da se posmatranjem uspostavlja veza između fizičke strukture objekta i mentalne strukture koje se formiraju na osnovu posmatranja. mogle su biti posmatrane i brojevne slike čiji su elementi jednostavni. Ovaj pristup je neodgovarajući jer brojevi nisu riječi. Senzualisti smatraju da je porijeklo pojma u našim čulima. ruke. Nila i dr. za broj 3 nojeva šapa. Zajedničko obilježje za prve dvije faze je upotreba karakterističnih skupova. noge. Ostaci toga vjerovanja su intenzivno prisutni i danas u narodnim predavanjima (???). Kao predmet posmatranja mogli su se uzeti različiti objekti raspoređeni u prostor. za broj 5 prsti ruke itd. Metodika matematike pokazuje različite pristupe formiranju pojma prirodnog broja. formiranje broja 1 i 2 2.

i zajednički im je koordinatni broj 2. ako posmatramo skup od 2 elementa i sve moguće skupove koji su njima elementi. . . .koriste se različiti didaktički materijali. aksiomatski.broj se ne vezuje za realnost. 3) Brojevni pristup – pojma broja se izgrađuje brojanjem i aktivnostima sa brojevima.pojam broja izvodi se iz realnosti i lako se u njoh primjenjuje. Zbog toga se.da se broj shvata kao svojstvo konačnih skupova. a brojevne slike ne omogućavaju to shvatanje.Metodika vaspitno . Nedostatak je što se pojam broja formira posmatranjem statičnih brojevnih slika. ovaj pristup je usklađen sa dijalektičkim putem sticanja znanja. 4) Skupovni pristup je zasnovan na shvatanju da se pojam broja može izvoditi radom sa skupovima. otežano primjenjuje u realnosti i otežano se formiraju odnosi među brojevima. Ako se promijeni raspored slike to više nije taj broj. Tako npr. apstrahujući nevažna i generalizujući važna svojstav. ali nije dovoljno za formiranje pravih brojeva. kuglice.brojevne riječi dobijaju ispravno tumačenje. a koordinatni broj praznog skupa je 0. Živo opžanje se ostvaruje u procesu posmatranja i manipulisanja. Koordinatni broj jediničnih skupova je 1. Polazi se od pretpostavke da većina djece već zna da broji i da to manje treba uzeti za osnovu. Obilježja ovog pristupa su: . stavra bolje uslove za usvajanje pojma prirodnog broja. označavaju svojstvo brojevnih skupova. Treba računati na to da se broj 1 uzme dovoljan broj puta kao dobrojenik. . Apstraktno mišljenje se ostvaruje u procesu odbacivanja nevažnih pojmova i prednost je što on uvažava uzrasne razlike učenika i omogućava im da svoje mišljenje podkrepljuju operacijama sa konkretnim objektima. . odnosno pomoćuekvivalentnog skupa. Zasnovan je na Peonovim (Leonovim???) aksiomama. Prednost ovog pristupa je: omogućava da se pojam broja izvede iz objektivne realnosti – osnovna ideja mu je da objektivnom broju nađemo odgovarajući primjer iz realnosti. zahvaljujući brojevnoj pravoj. U istom su rasporedu pa se tada broj poistovjećuje. Najveća slabost je što su brojevne slike statične. da se brojanjem može formirati pojam svakog prirodnog broja. kocke. ako dijete već poznaje pojam broja. u suštini. 32 . klasu ekvivalentnih skupova – zajedničko svojstvo te klase je izraženo koordinativnim brojem. . plodovi i sl. Javlja se početkom XX v. Metodičari ovoga pristupa smatraju.broj se poistovjećuje sa brojevnom riječi. a zanemaruje se aktivnost kao što je učenikovo manipulisanje skupovima.očigledna podloga za brojanje je brojevna osa.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ u nastavu matematike. .do broja se dolazi polazeći od skupova. ovako formirani pojam. Brojevna prava je očigledan pristup: ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 Ovaj pristup je. matematičkog karaktera. Otežano je i razumijevanjeinvarijantnosti broja elemenata u skupu. Osim toga.do pojma broja dolazi se brojanjem. i potiče od Fregela (?) i Rasela. Glavna obilježja su: . Ovaj pristup je. Pristalice ovog pristupa smatraju da međusobno ekvivalentni skupovi čine tzv. ne uspostavlja se veza sa skupom.

Taj rad ima za cilj da učenicima omogući prelaz iz područja čulnog u područje racionalnog saznanja.Metodika vaspitno . prva varijanta je dovoljna (brojevi do 5). jednostavno odvoje određeni broj predmeta koji kasnije. Drugi smatraju da prvih 10 brojeva treba uvesti skupovnim pristupom. a ostale brojevnim.skupovi se formiraju iz didaktičkih materijala. Do datog broja se koriste razne vježbe u kojima učenike stimulišemo da.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ . a misaona aktivnost postaje veća. Neki metodičari smatraju da je dovoljno prvih 5 brojeva uvesti skupovnim pristupom. a ostale brojevnim pristupom. 5) Kombinovani pristup – metodičari matematike danas smatraju da pojmove prvih brojeva treba formirati skupovnim. Može se ići i do 10 ako je sastav odjejlenja takav u razvijanju sposobnosti učenika. postepeno smanjujemo. . Skupovnim se stvaraju uporišne tačke za dalje formiranje pojmova. i da brojeve do 20 treba tako uvesti. Poznajući naše učenike. a neki. prema zadatom broju. 33 .skupovni pristup obezbjeđuje materijalističko shvatanje pojma broja.

Blokovi se uvode u sadržaje matematike koje obradimo u jednom bloku. zalažu se za podjelu ovog bloka na 2. Kada je riječ o upoređivanju početnih blokova brojeva. kao Marojević.. kroz razgovor sa svakim pojedinačno.. oduzimanja i znakova za njih. 3+2. . Tražimo od učenika da sami pronađu takve primjere. do 20. jednako.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POČETNI BLOKOVI BROJEVA To su neki okviri u kojima nastavnik na datom uzrastu treba da se kreće.. Ti blokovi su: blok brojeva do 10.. U tim prvim koracima akcenat nije na računskim operacijama već uvježbavanje pisanja brojeva i formiranja pojma broja.upoznati operacije sabiranja.. Oni koji se zalažu za blok do 10 ističu da je to u skljadu sa matematičkom sistematikom i da je on dovoljno širok za početno upoznavanje sabiranja i oduzimanja.formirati pojam svakog broja od 1 do 5. a osnova za uvođenje znakova relacija i uvažava prethodno znanje i aktivnost učenika. . 2 člana i 5 članova skupa. Zalažući se za blok brojeva do 5 Marojević ističe da djeca pogledom razlikuju 1 član. Tako neki metodičari.osposobiti učenike da rešavaju zadatke u okviru ovog bloka...1 . . knjiga i sl.. U svakom sledećem bloku primjenjuju se prethodna znanja i dalje proširuju.). manje.formiranje brojeva. 4+1 a to je osnova za računske operacije.mora se poštovati opšta shema. slika. Drugi opet smatraju da to treba da ostane blok brojeva do 10.upoznati značenje znaka za relaciju veće. Formiranje pojma broja 1 uočavamo skupom koji ima 1 element (učitelj.naučiti učenika da broji.. 10 je i prirodna cjelina za dekadni brojevni sistem. .. do 5 i do 10. po analigiji prenosimo na sledeći i samo ih proširujemo. Drugi korak je pokazivanje slika. 1.naučiti učenika da piše brojeve. skupova koji imaju 1 element. . . do 100. . BLOK BROJEVA DO 5 Prvi kontakt sa učenicima koristimo da steknemo predstavu o tome šta imaju učenici. .sledeći korak je kada uz sliku pišemo odgovarajući broj 34 . Traži se da učenici u govoru stalno potenciraju riječ – jedan. Jedino neslaganje nastaje kada je u pitanju prvi blok. Obraditi ovaj blok znači: . metodičari su jedinstveni. do 1000 000. Oni pogledom razlikuju i one skupove 3+1. do 1000. .jedna vaza ..ovaj pristup obavezuje učitelja da održi 5 časova iz ove oblasti. do 10.

Isto je i brojanje dodirivanjem. predmeti se ne pomjeraju.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Onda učenici shvataju da brojem 1 označavamo apstraktni pojam. apstraktni. to je najlakši način koji obezbjeđuje vizuelnu. Kasnije se prelazi na primjere koji nisu prirodno vezani. rukavice i sl.). 35 . tekstualnu i kinestetičku percepciju predmeta. Opšta metodička shema u svim slučajevima je ista. žetoni i sl. treba im dati predmete koji se ne mogu pomijerati da ne bi došlo do slučaja da ponovo pomjere predmet. najbolje je početi sa primjerima skupova koji su u paru (cipele. Pored opšte sheme za brojeve 3. razlika je što se kasnije ne mora navoditi toliki broj primjera. Prilikom osposobljavanja učenika za brojanje treba se pridržavati sledećeg postupka – brojanje predmete pomicanjem. Na isti način se formiraju i prvih pet pojmova broja u predškolskim ustanivama. po prirodi. 4 i 5 treba koristiti određene brojevne slike: ◦ ◦ ◦ 2+1=3 ◦ ◦ 2+2=4 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 3+2=5 Ujedno se stvaraju osnove za upoznavanje operacije sabiranja. 2) Naučiti učenike da broje – brojanje po redosledu dolazi onda kada učenici steknu pojam broja. Učenici tako stiču znanja o povezanosti riječi i broja elemenata. Pri prebrojavanju elemenata važno je insistirati da učenici spoznaju koliko ukupno ima elemenata.) Didaktički materijali omogućavaju vizuelizaciju matematičkih objekata koji su. Od učenika se traži da sami daju primjere. Mogu se koristiti i drugi didaktički materijali (štapići. Istraživana je i fizička aktivnost. Kada je u pitanju broj 2. Učenici potpunije shvataju suštinu brojeva.

broj 4 je veći od broja 3 ili 2 3 2< 3 Kada se prevaziće faza skupova prelazi se na brojevnu polupravu. Rezultat treba da bude shvatanje činjenice da je broj na polupravoj sa lijeve strane uvijek manji od broja sa desne strane. = ■ ■ ■ ◦ ◦ 4> 3 3 I korak II korak III korak 4 Insistira se da učenici izgovore npr. To mogu biti razni didaktički materijali ali se bira ono što je učenicima blisko. <. < i >.Metodika vaspitno . Treba insistirati na tome da je riječ dva 36 . ■ ◦ Treći korak je upoznavanje relacijskih znakova >. ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 Relacija jednakosti se uvodi tek poslije relacije jednaka broju 2.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ RELACIJE BROJEVA DO 5 Uvijek se po nivou razredne nastavepolazi od upoređivanja skupova konkretnih predmeta. To treba i govorom ovladati: ’’Broj 1 je manji od broja 4 jer je sa lijeve strane na brojevnoj skali’’. Drugi korak je upoređivanje brojevakoji su karakteristični za te skupove.

Postoje dvije etape u uvođenju sabiranja: I Etapa konkretnih operacija II Etapa apstraktnih operacija I Etapa implicira osnovno metodičko pravilo. uniju. Treći korak se odnosi na objedinjavanje ova 2 disjunktivna skupa i koristi se znak jednakosti. tj. Na osnovu toga izvodimo zapis za zbir i uvodimo znak za operaciju. Rastavljanje skupova na podskupove radi se zato da se učenici osposobe da kasnije mogu brojeve rastavljati na njihove cjeline. odrede se njihovi koordinatni brojevi. nakon rastavljanja skupa ’C’ obzirom na brojevne odnose > ponovo vršimo združivanje elemenata i na taj način se vraćamo na početni položaj.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMA SABIRANJA PRIRODNIH BROJEVA Uvodi se tek poslije uvođenja relacija. Osnovni cilj je da osposobimo učenike da razumiju odnos između cjeline i djelova te cjeline. a drugi rastavljanje elemenata iste vrste. Kad stvorimo takvu situaciju organizujemo manipulisanje sa skupovima. b) imamo dva skupa i vršimo njihovo združivanje. Ovdje je važnije da se do zbira dva broja ne dolazi zapamćivanjem. To je prva računska operacija koja se usvaja. nago zbrajanjem 2 broja.Metodika vaspitno . Skup na podskupove možemo rastavljati s obzirom na: a) logičke odnos – npr skup djevojčica. skup 5 olovaka. a nepoznata je unija i zbir tih brojeva. sabirajući.. ▲ ▲ 2 1 3 2 1 37 . skupa i podskupa. tj. Manipulisanje može biti dvojako: a) rastavljanje skupova na njegove podskupove. skup jabuka. zatim slijedi zapis a + b i tek na kraju iznalaženje zbira a + b = c. Novija shvatanja pokazuju da je izgleda djelotvorniji prvi postupak. Danas se u većini zemalja istovremeno uvodi pojam sabiranja i oduzimanja ili množenja i dijeljenja. tj. ako imamo dva disjunktivna skupa. moramo doći na taj način što ćemo stvarati konkretne situacije koje nam daju povod da operišemo. Ponekad je korisno da. a to je da do pojma sabiranja u bloku brojeva do 5. Kada je riječ o združivanju dva skupa karakteristično je da.. To daje bolje rezultate kada se radi odvojeno. Prvi znači rastavljanje različitih vrsta elemenata. U tom smislu učenici shvataju da je 4 = 3 + 1 i obrnutozdruživanje 3 + 1 = 4. suprotne računske operacije. b) brojevne odnose – npr.

II etapa – kada učenici shvate pojam oduzimanja onda se to znanje povezuje u cjelinu sa sabiranjem. nekoliko ih je otišlo a ostalo je 2.. 38 . npr. I etapa – data su 2 skupa A i B. 3 + 2 = (3 + 1) + 1 ili 4 + 2 = (4 + 1) + 1. pri čemu je podskup skupa A i njihov koordinatni broj. npr. Ovdje se teškoće javljaju kada treba dodati 2. Zadaci pogodni za sabiranje i oduzimanje su brojanje unaprijed i brojanje unazad. Koliko je jabuka na dvije tacne. a na drugoj 1. u suštini.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2+1=3 2+1=3 II Etapa – smisao sabiranja u apstraktnoj etapi je. npr. tj. nema velikih problema. dodavanje po 1.Metodika vaspitno . 5 – 2 = 3 jer je 2 + 3 = 5. nepoznata je njihova razlika A\B i njen koordinatni broj. Kod oduzimanja treba uvažavati određenu postupnost u pogledu zahtjeva. 2 + 1. za koliko je više na prvoj nego na drugoj? FORMIRANJE BROJA ’’0’’ (’NULA) Obrađuje se na kraju obrade bloka brojeva do 5. 2) Na igralištu igra 5-oro djece. Ovo je dobar uvod u misaono sabiranje.i. Tek pošto shvate pojam oduzimanja. Ovdje je računaljka nezaobilazno sredstvo. 1 + 1. 1) Zečiću su date 5 šargarepa. po pravilu. uvode se pojmovi umanjenik. umanjilac i razlika. POJAM ODUZIMANJA PRIRODNIH BROJEVA Polazi kroz etapu konkretnih i apstraktnih operacija. Broj 0 se prirodno javlja sa oduzimanjem kao koordinatnim brojem skupa. iznalaženje sledbenika nekom broju. kod ovog dodavanja. Važno je da učenici shvate da se 0 uvijek dobije kada se oduzimaju dva jednaka broja. npr. pojeo je 3 a ostale su 2. Koliko je djece otišlo? 3) Na tacni je 5 jabuka. Metodičari zaj postupak treba da osmisle da učenici zbir 3 + 2 shvate kao traženje sledbenika. Zadaci za oduzimanje mogu se davati u 2 varijante: zadaje skupove i elemente u skupovima i zadaci..

2.operacije + i – Metodička obrada brojeva od 6 do 10 je ista kao i kod brojeva od 1 do 5. a broj 10 sa dvije cifre. npr. 3. Sa uvođenjem broja 10 otvaraju se 2 problema: problem razlike između cifre i broja i problem pozicionog struktuisanja i zapisivanja niza prirodnih brojeva. jedinica drugog reda. 5. FORMIRANJE BROJA 10 Pojam broja 10 treba shvatiti kao sledbenikbroja 9. Ovaj blok je karakterističan što se u njemu svi brojevi. Dva su zakona: 1) Komutativni zakon za sabiranje 2) Asocijativni zakon za sabiranje 39 . Kako formiramo brojeve 6.relacije >. . U tom bloku. 4. 8 + 2 = 10 i 6 + 4 =10. ali pojam broja 10 treba shvatiti i kao zbir dva broja. 2. 9 i 10 – možemo na 2 načina: skupovni i brojevni pristup. učenike smo već uveli u određene brojeve. <. Broj 10 treba shvatiti kao osnovu za formiranjedesetke koja nije ništa drugo nego broj. Brojevi u bloku do 10 imaju elemente čijim kombinovanjem nastaju svi drugi prirodni brojevi. 0. 8. U bloku brojeva do 10 prvo se obrađuju: . 7. osim broja 10 zapisuju jednom cifrom.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ BLOK BROJEVA DO 10 Karakteristike ovog bloka su: 1. 1. npr.Metodika vaspitno . =.

Ukupan broj je isti.Metodika vaspitno . 40 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KOMUTATIVNOST SABIRANJA Postoje 3 načina: 1) na osnovu operacija sa skupovima. 2) Drugi način – primjer: 4 žetona 6 žetona 4 + 6 = 10 6 + 4 = 10 Rezultat je isti bez obzira na rezultat sabiraka. 2) upoređivanjem brojevnih jednakosti 3) upoređivanjem zbira dužina 1) Prvi način – analizira se situacija i utvrđuje šta je u datim primjerima isto i različito. 2+3=5 4+3=7 3+2=5 3+4=7 Treći način više se koristi na brojevnoj pravoj ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 Na komutativnost upozoravamo kao na oblast koja ima praktičnu stranu ili dimenziju. ali je različit redosled sabiranja.

npr. upoređivanjem brojevnih jednakosti.Metodika vaspitno . Problem se rešava na 2 načina (ili 3): 1. (2 + 3) + 4 = 9 2 + (3 + 4) = 9 Treći način – preko brojevne duži ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 Ovdje je važno da asocijativni zakon nije sam sebi cilj. 2 + 3 + 4 = ( _______ + _______ ) + 4 = Asocijativnost nam omogućava da učenici shvate dvije važne činjenice u MMO: 41 . A U (B U C) = (A U B) U C Npr. praktičnu dimenziju. u smislu. 3. upoređivanjem dužina. što mi postavimo zadatak. 2. 3 zelena. Asocijativni zakon značajan je što se prvo upotrebljava zagrada.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ASOCIJATIVNOST SABIRANJA Pravimo problem. operacijama sa skupovima. Prvi način – polazimo od operacija sa skupovima i podskupovima. 2 + 3 + 4 tj. Drugi način – upoređivanje brojevne jednakosti ili nepotpuna indukcija. da se ne ostaje na planu teorijskog. npr. na stolu imamo 2 žuta. 4 crvena žetona 2+3+4=9 Napomena:združivanje učenici označavaju zagradama: 2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4 Redosled združivanja ne utiče na rezultat i to učenici treba da shvate. već treba da mu damo tzv. da izračunaju zbir 3 sabirka.

1) 2) 3) 4) 5) Obraditi blok brojeva do 20 znači: . npr. 3) sabiranje jednocifrenog i dvocifrenog bloka. U bloku brojeva do 20 počinje i obrada tablice množenja. 13 + 7 = 20. 13 i 14. završavaju u drugoj desetici.Metodika vaspitno . 2) Da način združivanja ne utiče na rezultate sabiranja: . predmetima. a može se brojiti unazad.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 1) Da je sabiranje binarna operacija (to znači da možemo samo 2 broja sabrati). Pri formiranju brojeva do 20 može se koristiti ibrojevni i skupovni pristup. Osnovna pretpostavka za upoznavanje bloka brojeva do 20 su svi sadržaji koji su obrađeni u bloku brojeva do 10. Kad upoređujemo brojeve. Prvi put se upoznaju desetice kao jedinice brojeva. u pogledu načina izvođenja. umanjenik i umanjilac. a brojanje da bude realno. npr. 2) sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja čiji je zbir 20. od jednostavnog ka složenom.naučiti sabirati i oduzimati . SABIRANJE DO 20 Ima svoj metodički redosled: 1) sabiranje broja 10 i nekog jednocifrenog broja (10 + 3). Redosled je bitan i zasnovan na Distevergovim pravilima: od poznatog ka nepoznatom. kada je zbir u okviru bloka brojeva do 20. kažemo da je 13 < 14 ili 14 > 13. U skupovnom pristupu treba uzimati predmete iz neposrednog okruženja.obrađivati brojeve do 20 .naučiti i odrediti nepoznati sabirak.upoznati brojeve do 20 . Najpogodiniji didaktički materijal su štapići: 42 . Kada je riječ o brojanju može se dati zadatak da se broji do datog broja po 2. Sabiranje i oduzimanje sa prirodnim brojevima se.Asocijativni zakon (a + b) + c = a + ( b + c) BLOK BROJEVA DO 20 Zašto se obrađuje ovaj blok brojeva? Zato što postoji velika razlika između prve i druge desetice. 4) sabiranje sa prelaskom preko desetice. Učenici uočavaju i stiču prve pojmove o dekadnom brojevnom sistemu.Komutativni zakon a+b=b+a .

prvo zahtijevati da učenici broje koliko su već prethodno naučili. npr.. 8 + 5 = 3 + (5 + 5) To je veliki broj operacija za učenike ovog uzrasta.zadaci upoređivanja.. (16 – 6).za sabiranje: . majka mu da još 5. npr.. Oni moraju: 1) znati dopunjavati brojeve..polazi se bez didaktičkih materijala. npr. Vlado ima 5 sličica... npr.. zasniva se na prethodno stečenom znanju da je 4 + 6 = 10 i odgovarajućoj očiglednoj podlozi. 2) oduzimanje jednocifrenog broja od 20 (20 – 6).radi se sa imenovanim i neimenovanim brojevima. Koliko olovaka imaju zajedno? .. 4) Sabiranje sa prelaskom preko desetice: 8 + 5 = ( 8+ 2) + 3 . 14 + 6 = 10 + (4 + 6) = 10 + 10 = 20. Koliko sličica ima Dunja? ODUZIMANJE U BLOKU DO 20 Važi isto i kod sabiranja: . ako dječak ima 5 kifli. ne treba biti problema (štapići) 2) Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja. . Mentalne sheme za svaki slučaj: 1) 15 – 5 = 10 + (5 – 5) = 10 + 0 = 10 2) 20 – 6 = 10 + (10 – 6) = 10 + 4 = 14 3) 18 – 5 = 10 + (8 – 5) = 10 + 3 = 13 43 . npr. 4) oduzimanje sa prelazom preko desetice (15 – 8). tako da razlika bude 10 (15 – 5). 10 + 3 . (20 – 3). 3) Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja kada je zbir u okviru do 20 (14 + 3) 14 + 3 = 10 + (4 + 3) = 10 + 7 = 17. (13 – 2). . a Bojan 8 olovaka. 14 + 6. Zadaci koji se mogu zadavati .zadaci promjene.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ METODIČKI REDOSLED SABIRANJA 1) Kada imamo deseticu i jednocifren broj. 3) znati kojiko je ostalo kod broja koji smo uzeli.. Koliko ima ukupno kifli? . onda taj sadržaj treba rasporediti na sledeće slučajeve: 1) oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog. ako Marko ima 7.Metodika vaspitno . 3) oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog u okviru druge desetice (18 – 5). Kada je u pitanju sadržaj u bloku brojeva do 20. a Dunja 2 puta više od njega..kombinovani zadaci.polazi se od realne situacije. (14 – 9). npr. Kada je u pitanju sabiranje 2 broja sa prelaskom preko desetice mehanizuje se efikasnom sabiranju sa grupisanjem sabiraka koji su jednaki. 3) broju 10 treba dodavati ostale brojeve..

4) da potpuno savladaju tablicu množenja i dijeljenja. prisutan je brojevni pristup i za neke od brojeva se rijetko može koristiti brojevna prava. broj 84 ima 8 desetica i 4 jedinice. Kada je riječ o formiranju pojmova do 100. 20 + 7 = 27 3) sabiranje i oduzimanje dvocifrenog broja 36 + 3 = 30 + (6 + 3) = 30 + 9 = 39 Kod sabiranja bez prelazapreko desetice su 3 slučaja: 1) 20 + 7 = 27 2) 36 + 3 = 30 + (6 + 3) = 30 + 9 = 39 3) 28 + 2 = 20 + (8 + 2) = 20 + 10 = 30 Kod oduzimanja su 2 slučaja: 1) bez prelaza preko desetice: 28 – 8 = 20 + ( 8 – 8) = 20 + 0 = 20 67 – 3 = 60 + (7 – 3) = 60 + 4 = 64 44 . 36 ( tridesetšest). 8 + 2 =10) 2) sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja sa i bez prelaza 10. BLOK BROJEVA DO 100 Učenici teba da shvate sledeće: 1) deseticu kao brojevnu jedinicu drugog reda. Razlika je u tome što se očiglednost koristi sve manje. 2) suštinu dekadnog sistema. U bloku brojeva do 100 imamo slične ciljeve kao i kod ostalih blokova i slične metodičke postupke.Metodika vaspitno . ali i da istovremeno znaju da se 5 desetica i 8 jedinica zapisuje kao 58. drugi jedinica – npr.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 4) I 15 – 8 = 7 + (8 – 8) = 7 + 0 = 7 II 15 – 8 = (15 – 5) – (8 – 5) = 10 – 3 = 7 III 15 – 8 = (15 + 5) – (8 + 5) = 20 – 13 = 7 Potrebno je što više tekstualnih zadataka jer ima više praktičnih problema. vezuju ih u skupove i onda broje desetice. učenici broje štapiće do 10. 24 (dvadesetčetiri). Veliku pažnju treba posvetiti analizi broja. 5) da se upoznaju sa postupcima množenja i dijeljenja koji nisu obuhvaćeni tablicama. primjenjujući najcjelishodnije računske postupke i služeći se tablicom sabiranja i oduzimanja. SABIRANJE I ODUZIMANJE DO 100 Ove dvije operacije do 100 vrše se po sledećem redosledu: 1) sabiranje i oduzimanje desetica (4 + 3 = 7 => 40 + 30 = 70. Brojevi iz bloka do 100 sastoje se iz 2 dijela: jedan dio je desetica. Učenici treba da shvate da npr. 3) da potpuno ovladaju terminom usmenog sabiranja i oduzimanja do 100. 80 + 20 = 100. Ako se koristi didaktički materijal.

Množenje i dijeljenje posmatramo sa sledećeg aspekta: 1) formiranje pojmova množenja i dijeljenja. polazimo od situacije koja daje povod množenju ali te situacije možemo opisati kao disjunktivne unije jednako broju skupova. u 3 koraka: 1. 45 .Metodika vaspitno . na 2 ruke imamo po 5 prstiju. 1) bez prelaza preko desetice: 30 + 27 = 30 + 20 + 7 = 50 + 7 = 57 46 + 32 = 40 + 6 + 32 = 40 + 38 = 40 + 30 + 8 = 70 + 8 = 78 47 + 23 = 40 + 7 + 23 = 40 + 30 = 70 40 + 7 + 20 + 3 = 60 + 10 = 70 2) sa prelazom preko desetice: 45 + 38 = 40 + 5 + 38 = 40 + 43 = 83 Oduzimanje: 1) bez prelaza desetice: 48 – 20 = 40 + 8 – 20 = (40 – 20) + 8 = 20 + 8 = 28 89 – 32 = (80 – 30) + (9 – 2) = 50 + 7 = 57 60 – 23 = 60 – (20 + 3) = (60 – 20) + 3 = 47 3) sa prelazom: 63 – 35 = 63 – (30 + 5) = 63 – 30 – 5 = 28 MNOŽENJE I DIJELJENJE Učenici se sa množenjem i dijeljenjem susreću u 3. na 2 kola ima po 4 točka. 3) dijeljenje sa ostatkom. 2) upoznavanje sa tablicom množenja i dijeljenja.karakteriše je to da se pojam množenja izvodi izvodi iz realnosti.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2) sa prelazom preko desetice: 74 – 7 = 74 – (4 + 3) = (74 – 4) – 3 = 70 – 3 = 67 Treći slučaj kod sabiranja. npr. razredu. POJAM MNOŽENJA Prirodne brojeve obrađujemo u 2 faze: I etapa konkretnih operacija II etapa apstraktnih operacije I etapa . na 3 bicikla ima po 2 točka.

(3. i to 3 tipa: 1. 2. 2 x 5 a) na 3 bicikla po 2 točka 3x2 b) na 3 auta po 4 točka 3x4 3. 4). Najjednostavniji je prvi tip. kao reakcija na unaprijed navedene primjere u 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2. B = {4. 3}. 2. na x mjesta po ’’y’’ elemenata. Može se grafički predstaviti i formulisati pomoću tablica. 5) } Dekartov skup je skup uređenih parova.prebrojavanjem (2 x 5 = 10). (2. počinje u trenutku kada se težište aktivnog rada sa učenicima prenosi na broj. tj. 4).korišćenjem tablice množenja. 46 . kada se odvojio od realne podloge. 3. 5} A x B = { (1. drugi činilac i proizvod. (2. Savremenu nastavu matematike karakteriše uvođenje pojma množenja na osnovu Dekartovog proizvoda skupova A = {1. . Združivanje se mora govorno pratiti. izračunavanje vrijednosti izraza a i b na sledeće načine: . tj. npr. 5). 4). Pojam množenja uvodimo da bi se mogli rešavati zadaci. Potom se uvode sledeći pojmovi: prvi činilac. . tj.Metodika vaspitno . zadaci tipa poređenja. združivanja. II etapa – počinje tek nakon formiranja pojma množenja.pomoću sabiranja. (1. (3. zadaci tipa direktnog (Dekartovog) proizvoda. misaono područje. 5). koraku formira izraz a x b.

Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KOMUTATIVNOST MNOŽENJA a) u 2 reda po 4 elementa.Asocijativno svojstvo množenja ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ . sabiranja i množenja. Npr. brojevna slika 3 x (4 + 2) = 3 x 4 + 3 x 2 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Osim distributivnih zakona sabiranja i množenja uvodi se i distributivni zakon odnosa množenja i oduzimanja d d d d ∅∅ d d d d ∅∅ d d d d ∅∅ 3 x (6 – 2) = 3 x 6 – 3 x 2 47 .Zakon distributivnosti je prvi zakon koji uspostavlja vezu između 2 računske operacije. b) u 4 reda po 2 elementa .

Korisno je rastavljeni skup predstaviti grafičkim putem. djelilac i količnik i prelazimo na rešavanje zadataka koji su istog tipa kao i kod množenja samo što je ovdje dijeljenje u pitanju. može se tražiti broj elemenata tih podskupova . 2. 15 : 3 = 5. Ono je uvijek identično. Na kraju uvidimo pojam dijeljenja. Prelaz sa I na II etapu. Prolazi kroz 2 etape: I Etapa konkretnih operacija II Etapa apstraktnih operacija I etapa sastoji se iz 3 koraka: 1) Svodi se na uočavanje sheme koja čini skup čiju vrijednost znamo npr. 48 .prebrojavanjem i putem veze množenja i dijeljenja.Metodika vaspitno . zapisom x : y. 10 prstiju na 2 ruke 10 : 2. 10 : 2 = 5 Vrijednost x : y se može odrediti: . u suštini.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DIJELJENJE Pojam dijeljenja se izvodi iz realnosti. ali taj skup vidimo razvijenog na ’’Y’’ jednakobrojnih skupova. II etapa – nastaje kada se dobro usvoji pojam dijeljenja i pređe se na misaono područje. uvijek se razlikuje po vizuelnoj strukturi. 15 klupa na 3 učenika 15 : 3 3) Određivanje vrijednosti x : y = z npr. 2) Rastavljanje na navedene situacije izvedene iz realnosti. npr. ide postepeno. Ne prelazi se odmah na brojeve. Kada rastavljamo skup na jednake brojevne podskupove imamo 2 mogućnosti: 1. tj. X. može se tražiti broj tih podskupova.

4. Učenik uči tablicu množenja. 7.prvo se obrazuje tablica množenja. Da bi se tablica množenja i dijeljenja usvojila.Metodika vaspitno . 3. 10. 7.e.tabličko i . . načinio jednu takvu tablicu. Učenik mehanizuje tablicu množenja. a : 1 = a.p. Ima metodičara koji smatraju da treba poštovati tablicu množenja ovim redom: 1) broj 10 i 5 (kao najlakši slučajevi). Zabilježeno je da je Pitagora u IV v. Tabličko množenje i dijeljenje je osnova cjelokupne računske nastave. a≠ 0 a x 1 = a. kada je riječ o stvaranju tablice. Tabličko dijeljenje podrazumijeva dijeljenje jednocifrenog ili dvocifrenog broja jednocifrenim. U prošlosti se tablica množenja i dijeljenja učila napamet. brojevi 2. 3.treći nivo su brojevi 3. 4. Jedna od varijanti sastoji se u udvostručavanju brojeva: . . Vrlo važno pitanje. 9 3) Danas se smatra da se tablica množenja i dijeljenja kod nas usvaja sledećim redosledom: 2. 3 x 0 = 0. je kojim redom stvarati tablicu ( od 1 do 10 ili ne). Različiti su pristupi usvajanja množenja i dijeljenja. 8. 8 i 9. Učenik stvara tablicu množenja. 2) brojevi 2. 5. 0 : a = a. a x 0 = 0. 8. 6. Nema brojeva 0 i 1 jer autori smatraju da množenje tih brojeva predstavlja lakoću. Svi ostali slučajevi množenja i dijeljenja su vantablički. Savremena matematika zahtijeva da učenici trajno usvoje tablicu množenja i dijeljenja. ali svjesno.drugi nivo su brojevi 5 i 10. postupak – pravilno uveden pojam množenja i dijeljenja. tj.četvrti nivo je broj 7. . mehanički. navike moraju da se sprovedu.n. 3. 3:1=3 Tablica množenja se može sastaviti na 2 načina: 49 . 3 x 1 = 3.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ TABLICA MNOŽENJA I DIJELJENJA Metodičari razlikuju 2 oblika množenja i dijeljenja : . Postoje 3 etape: 1. Kada učenik stvara tablicu polazi se od realnih i jednostavnih primjera.vantabličko Tabličko množenje podrazumijeva množenje jednocifrenog broja i opet jednocifrenog i množenje jednocifrenog broja brojem 10. 6 i 9. 2. 1. tako da količnik bude jednocifreni broj. 4. 6.

.bez rastavljanja desetica – 40 : 2 = 20. Stalan je prvi činilac...preko reda – 6 x 6 = 36. Stalan je drugi činilac. 59 : 7 = 8 (ostatak 3). 3 x 3.sa rastavljanjem desetica – 50 : 2 = 25. redom ili preko reda. 3 x 2. 55 : 11.. u suštini. Koristi se najčešće kod utvrđivanja i ponavljanja. 76 : 2 = 38 2) dijeljenje dvocifrenog broja dvocifrenim i imamo 2 slučaja: . . postupak – učenik treba da nauči tablicu koju je sastavio. 2) množenje koje prelazi preko desetice. pomoću tekstualnih zadataka. i to: . Koristi se najčešće kod sastavljanja tablice 2. postupak – mehanizovanje tablice je mulotrpan posao i težak.. 20 x 2 = 40.sa rastavljanjem desetica – 60 : 15.. Ne smije se dozvoliti odmah prelaz na pismeno množenje .redom – 2 x 6 = 12. npr. .. Kada je riječ o vantabličkom dijeljenju. npr. 8 x 6 = 48. DIJELJENJE SA OSTATKOM To je. mora biti dinamičan i raznovran.. 2 x 3. 3 x 6 = 18. 59 = 7 x 8 + 3 50 . 30 x 2 = 60.. 2. npr.. razlikujemo sledeće slučajeve: 1) dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim. npr. npr. 23 x 2 = 46. možemo pismeno i pomoću testova. a to znači da možemo usmeno kratko ponavljati tablicu redom i preko reda.... usmeno rešavati zadatke. 56 : 14. 3. završna faza izučavanja dijeljenja u bloku brojeva do 100. 11 : 3 = 3 (ostatak 2) 25 : 4 = 6 ( ostatak 1).. 4 x 6 = 24. . VANTABLIČKO MNOŽENJE I DIJELJENJE U bloku brojeva do 100 razlikujemo 2 slučaja vantabličkog množenja: 1) množenje bez prelaza preko desetice.... 4 x 3. 3 x 3. 28 x 3 = 84. 15 : 2 = 7 (ostatak 1). 69 : 3 = 23 .bez rastavljanja desetica – 80 : 20..Metodika vaspitno . 69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23 80 : 2 = (70 + 10) : 2 = 70 : 2 + 10 : 2 = 35 + 5 =40 76 : 2 = ( 60 + 16) : 2 = 60 : 2 + 16 : 2 = 30 + 8 = 38 88 : 22.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 1. 3 x 4.

Čulni nivo 2. Na njih se u nastavi matematike oslanjamo dotle dok učenici ne formiraju pojam. Logički nivo Očiglednost u matematici možemo podijeliti na:  prirodnu  vještačku i  simboličku Drugi način je da učitelj dođe sa unaprijed pripremljenim materijalom. Značaj očiglednosti u matematici obrazovanja u suštini proizilazi iz načina saznanja. otvori krake na šestaru i kaže: ’’Ovo je ugao. moramo imati u vidu da očiglednost u nastavi matematikeima ograničenu ulogu. Greške u nastavi: . koji nemaju konkretnu interpretaciju u praksi. ovdje se poistovjećuju pojam i model. . Pojam se formira na 2 načina: 1. Mnogi smatraju da je to razlog što učenici teško shvataju pojedine matematičke pojmove. što je greška.’’ 51       . a kad ga formiraju prestaje očiglednost. 2. učenici ne identifikuju model i pojam. ’’Nema ništa u našem razumu što prije toga nije bilo u čulima’’ (senzualistička teorija).Metodika vaspitno .pokaže se model kocke. Kada je u pitanju ovaj princip u nastavi matematike svodi de na sledeće: 1. Matematika operiše apstraktnim objektima i cilj je da ih učenici shvate i njima operišu. Očiglednost se posebno primjenjuje u procesu formiranja pojmova.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DIDAKTIČKI PRINCIPI U NASTAVI MATEMATIKE PRINCIP NAUČNOSTI PRINCIP VASPITNOSTI (iz didaktike) PRINCIP SVJESNE AKTIVNOSTI (iz didaktike) PRINNCIP ODMJERENOSTI I INDIVIDUALNOSTI PRINCIP SISTEMATIČNOSTI I POSTUPNOSTI PRINCIP OČIGLEDNOSTI  PRINCIP OČIGLEDNOSTI Specifičnost u očiglednosti u matematici obrazovanja je da su matematički objekti apstraktni.učitelj pokaže pravu. radi sa učenicima a oni uviđaju.

Poluprava je prava ograničena sa jedne strane. da prihvatimo činjenicu da nastavno gradivo matematikeobrazovanja sadrži značajne i manje bitne elemente. Te pojmove mi izgrađujemo na odeređenim nivoima složenosti. a s druge strane sa uzrastom učenika. Da sadržaj koji učenici usvajaju bude naučno zasnovan. ◦ ◦ duž ◦ poluprava 52 .Metodika vaspitno ..obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _  PRINCIP NAUČNOSTI Ovaj princip se u matematici dvojno tumači: 1. s jedne strane sa strogo naučnim pojmovima. metode. 2. Moguće greške: Ako nastavnik napiše 8+6=14 (jer je sabrao dva neimenovana broja i dobio imenovani) 3 + 6 – 4 + 9 – 2 = 9 – 4 = 5 + 9 = 14 – 2 = 12 5–2+4=3+4=7 Kod ovih zadataka insistira se da se računske operacije odvijaju redom. Da se u nastavi primjenjuju samo naučno provjereni postupci. 2. 5 + 2 x 4 = 7 x 4 = 28 => netačno Kada se formira skup prirodnih brojeva i kaže se da je 0 prirodan broj ’’0’’ nije prirodan broj. Kada se uči osa simetrije Ovo je duž. nastava matematike treba biti usklađena.. a ne osa Pokaži strane trougla! Paralelne su prave koje nemaju zajedničkih tačaka (greška) Koliko je prirodnih brojeva između 2 i 5? (3 i 4) Posebne greške u ovom slučaju dolaze kada nevješt učitelj daje definicije: Duž je prava sa dvije tačke (prava nije ograničena). Sam tok nastave nas tjera da pojednostavimo određene sadržaje. Ovaj princip nas stavlja na najveći problem u oblasti matematike. zbog toga što sadržaje treba realizovati prema uzrastu učenika. To je moguće na 2 načina: 1.

u procesu obrade tih sadržaja. Iz tog proizilazi zahtjev da sposobnijim učenicima treba davati složenije zadatke i zahtjeve.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _  PRINCIP INDIVIDUALIZACIJE Njegova suština u matematici obrazovanja u tome da se u procesu nastave matematike poštuju individualne mogućnosti svakog učenika. radni listići i udžbenici.Organizacioni oblici nastave po ovom principu: dopunska. učenici tako gube strpljenje. . svakom nastavnom času. sekcije i takmičenja. onda su najbolji učenici pasivni a loši se priključuju. dodatna.za sistematičnošću. 2. 4. Zadatak učitelja je da što bolje upozna mogućnosti učenika da djelovanje može prilagoditi tim mogućnostima.Metodika vaspitno .za postupnošću i . nalaže se da se prvo odrede pojmovi.na početku časa se da složen zadatak. Ako se u nastavi matematike ne vodi računa o individualizaciji. Greške kod ovog principa: . Sistematičnost i postupnost u nastavi matematike dolazi do izražaja: 1. Za realizaciju ovog principa posebno su pogodni: • individualizovana nastana • individualna nastava • problemska nastava . postepeno. programirani materijal.  PRINCIP SISTEMATIČNOSTI I POSTUPNOSTI Riječ je o ova dva zahtjeva: . Važno je da se do pojedinih matematičkih pojmova dolazi preko više pojedinačnih slučajeva.Tehnike za primjenu ovog principa su: nastavni listići. dolazi do izražaja u svakoj nastavnoj jedinici. Sistematičnost i postupnost nas osigurava od rizika da istovremeno obrađujemo sadržaje koji nisu usko povezani ili sadržaja koje učenici nisu prethodno obrađivali. 3. pa termini. prilikom izbora u planiranju sadržaja. 53 .

Negativne strane su: nastavni proces je podešen prema prosječnom učeniku. pod rukovodstvom nastavnika. Nije dobro da se grupe stalno mijenjaju. Prednosti grupnog oblika rada: doprinosi deformalizaciji standardnih odnosa. krutost organizacije razbija se i povećava angažovanje učenika makar u jednom dijelu časa. vrlo je ekonomičan. ekonomično korišćenje sredstava. 5. zapostavljeni su i bolji i slabiji učenici. posebno na časovima vježbanja i ponavljanja.Metodika vaspitno . po mjestu stanovanja. po polu. Grupe mogu biti trajne i privremene. prisiljava učenike da rade istim tempom i na isti način. Grupe se mogu formirati po: 1. od jednostavnih ka složenim. isto gradivo se obrađuje. ali ni da budu uvijek iste.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ . 4. Kako organizovati čas sa ovakvim oblikom rada? 1) Frontalnim radom se učenici upoznaju sa ciljem i formiraju se grupe 2) Dijele se zadaci po grupama 3) Individualni rad po grupama 4) Članovi grupe pomažu jedni drugima 5) Izvještavanje grupe 6) Sinteza svih izvještaja u cjelini. po dvije grupe imaju iste sadržaje. Slabosti se otklanjaju kombinacijom sa drugim oblicima rada. Ne postoji strogo utvrđen kriterijum koliko učenika treba da broji jedna grupa – efikasnim se pokazala grupa od 3 do 6 učenika. po slobodnom izboru učenika. Varijente grupnog rada su: a. OBLICI RADA U PROCESU MATEMATIKE OBRAZOVANJA Frontalni oblik rada – podrazumijeva pojedinačni simultani rad svih učenika jednog odjeljenja na istom gradivu. 3. 2. Bitna obilježja frontalnog oblika rada su: istovremeni rad sa svima u odjeljenju. dvije grupe rade na različitom sadržaju c. zajedničkom interesu. Grupni oblik rada – učenici ojeljenja se dijele na više grupa od kojih svaka samostalno radi pod rukovodstvom nastavnika. Pozitivne strane su: nastavnik u takvoj situaciji može istovremeno da se obraća svim učenicima. doprinosi 54 . lako se priprema. ostvaruje se komunikacija sa svima. 6. Najčešće se koristi pri obradi novih sadržaja kada svim učenicima treba dati iste informacije. mjestu sjedenja. Ovdje je indirektno rukovođenje. težini zadatka.treba zadavati zadatke. nastavnikovo rukovođenje i jedna ista metoda koja se koristi u radu. Osnovna karakteristika ovog oblika rada je što je sinteza individualnog rada članova grupe. dvije grupe rade na istom sadržaju b.

isticanje cilja časa. ako je potrebno da se izvrši integracija individualnog rada pojedinih učenika. Ovim radom se uspješno provjeravaju domaći zadaci.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ individualizaciji i socijalizaciji. sam provjerava tačnost svoga rada. Individualni oblik rada – učenik u okviru odjeljenja samostalno radi. Prednosti ovog oblika rada su: maksimalno aktivan je učenik. frontalni oblik rada (uvod. teško se obezbjeđuje materijal. povećava se aktivbnost učenika. nije na pravi način riješen transfer znanja iz jedne u drugu grupu ili ga je teško obezbijediti. nejednaka aktivnost svih članova grpe. nastavnik mora stalno pratiti rad učenika da bi smanjio njihovo lutanje. ali je značajna kod davanja uputa. Vrlo uspješno se kombinuje sa frontalnim i grupnim oblikom rada. Čas. po pravilu. razvija se takmičarski duh. podjela zadataka. Nedostaci su: teško se priprema. 2. udžbenika. individualni rad sa nediferenciranim zahtjevima. ima 3 faze: 1. atmosfera za rad je prijatna. samostalan rad učenika.Metodika vaspitno . 55 . individualni rad sa diferenciranim zahtjevima. svi na različitim zadacima. Uspješnost ovog oblika u prvom redu zavisi od adekvatne pripreme. 2. 3. ili jedan dio treba na jednim a drugi dio na drugim zadacima. Uloga nastavnika je posrednička. traži punu koncentraciju od svakog pojedinca. troši se relativno dosta vremena. U literaturi nalazimo 2 vrste shvatanja individualnog oblika rada: 1. Nedostaci su: učenici dosta vremena mogu utrošiti na nepotrebne stvari. podstiče učenika da odradi svoj dio posla. nije uvijek ekonomičan. uputstva). teško je pripremiti ovaj oblik rada. Više se primjenjuje na časovima obnavljanja i vježbanja. Prednosti su: kompenziraju se nedostaci frontalnog i grupnog oblika. Novi sadržaji se rijetko ovako obrađuju jer postoji veliki broj parova pa je teško utvrditi sintezu i podijeliti sadržaje na veliki broj djelova. Parovi mogu raditi svi na istim zadacima. Najviše se ostvaruje primjenom nastavnih listića. Obavezno je za nastavnika da pripremi dodatne zadatke za one parove koji svoje zadatke riješe prije kraja vremena. Rad u parovima – je takav oblik nastavnog rada u kome po dva učenika rade na nastavnom zadatku. Karakteristike ovog oblika rada su: samostalan rad učenika na istim sadržajima.

6. aktivnost učenika. 5.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PROGRAMIRANA NASTAVA Ova nastava predstavlja novi prilaz nastavi matematike obrazovanja. 2. Sekvenca je određena logička i sadržajna cjelina.’’ Programirana nastava je spoljni oblik koji obuhvata neki matematički sadržaj (udžbenik. Članak je osnovni dio gradiva.Metodika vaspitno . sastaviti instrumente za kontrolu uspjeha. Pojava ove nastave je rezultat potrebe da se nastava matematike podigne na najviši nivo efikasnosti. Program je sadržaj programske matematike. omogućena je individualizacija nastave. Bitno je da damo uputstvo nastavnicima da izrade programske materijale: 1. 4. Program se sastoji iz dvije ili više programskih sekvenci a svaka sekvenca je sastavljena od određenog broja članaka. obezbijeđena je stalna povratna informacija. zbirka. operativno određivanje zadataka programa. određivanje potrebnog početnog nivoa znanja učenika da bi prešao na programsko učenje. izlaganje gradiva vrši se u malim elementarnim dozama. osigurana je njena egzaktno dokazana uspješnost. Zadatke programa treba izraditi na što više nivoa operativnosti. organizacija i sistematizacija gradiva. napredovanje zavisi od usvojenosti prethodnog gradiva. vršimo analizu gradiva. traka). 3. često se ova dva pojma upotrebljavaju zajedno. Mužić: ’’Zadatak programirane nastave je precizno određen. gradivo sistematično razrađeno. 56 . korak – izbor gradiva koje će se programirati.

godišnji plan rada. znanja. MOGUĆI MODEL PRIPREME ZA ČAS MATEMATIKE I strana: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Filozofski fakultet – Pale Studijski predmet – Metodika matematičkog obrazovanja 57 .. korelaciju među različitim nastavnim predmetimam blagovremenu pripremu nastavnih objekata i sredstava. Pisana priprema može biti: . . 3. PRIPREMA ZA ČAS MATEMATIKE U ČISTOM ODJELJENJU Zakon obavezuje svakog nastavnika da se priprema. Godišnji plan rada mora da sačini svaki nastavnik. Makro-planiranje podrazumijeva izradu godišnjeg plana. uslovi su specifični). Planiranje obezbjeđuje obradu cjelokupnog gradiva. vremenska struktura časa. nastavni plan i program 2. ravnomjernost obrade. Pri tom mora poštovati određene zaključke: 1. interesovanja.. svi mjeseci nisu jednako produktivni.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PLANIRANJE I PRIPREMANJE U PROCESU MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA Planiranje podrazumijeva aktivnost nastavnika na obradi godišnjeg i mjesečnog plana rada.neposredne – podrazumijeva analizu cilja pripremanja sadržaja. plan mora biti realan i ostvariv (mora biti saglasan sa uslovima u kojima će se realizovati i mogućnosti učenika na koje se odnosi. Pripremanje je aktivnost nastavnika koja se odnosi na projektovanje rada na samom času.mora se imati u vidu princip postupnosti. godišnji plan i program škole 3. vaspitne mjere i postupke. didaktičko-metodička priprema. Mikro-planiranje je pripremanjekonkretne vaspitne jedinice. da se utvrdi količina i složenost gradiva. Makro-planiranje (godišnji i mjesečni plan rada): 1.posredna – prethodno upoznavanje nastavnika. Pravilnik određuje 50% vremen aza pripremu. redosled obrade .Metodika vaspitno . 4. 2.

Metodika vaspitno . vaspitni. Opšti podaci Škola Datum Vrijeme Razred Mentor 2. ________________________ ________________________ Pale. IV strana: list podijeliti na dva dijela Uvodni dio Glavni dio Završni dio U naznakama razraditi pitanja za učenike i očekivane odgovore 58 . utvrđivanje) Zadaci časa: obrazovni.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Priprema za čas matematike Profesor. funkcionalni Nastavna sredstva Oblici rada Nastavne metode III strana Plan rada na času Djelovi časa Uvodni dio Glavni dio Završni dio Faze rada Nastavne metode Oblik rada Mjere Student. Operativni podaci Nastavna jedinica Tip časa (obrada. 2006. II strana: 1.

pripreme se pišu po principu – jedan čas.Metodika vaspitno . II RAZRED III IV Direktni rad Samostalni rad 59 . mora biti sadržajna i pregledna da bi je mogao koristiti učitelj na času. 4. 6. u prvom redu mora biti vidljiva smjena direktne i indirektne nastave. mora biti u pripremi tačno određeno trajanje pojedinih etapa časa. min. mora biti vidljiva artikulacija velikog nastavnog časa. 2. piše se tako da je vidljiva relativna samostalnost svakog nastavnog časa. 3. 8 min. 5.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ V strana: Izvodi za pripremanje (literatura) VI strana: Prilozi VII strana: Napomena PRIPREMA ČASA U KOMBINOVANOM ODJELJENJU Zahtjeve koje treba da ispuni planu kombinovanom odjeljenju: 1. jedna priprema DATUM I Nastavni predmet Nastavna jedinica Tip časa Nastavna sredstva Cilj i zadaci Tok časa 2 min.

Usmjerena aktivnost kod djece – mogući model pripreme – Priprema za aktivnost formiranja matematičkih pojmova: I Opšti podaci: Predškolska ustanova Datum Vrijeme Grupa djece Vaspitač II Operativni podaci Tema aktivnosti III Tok aktivnosti SLOBODNA AKTIVNOST Tok slobodnih aktivnosti Vaspitno-obrazovni zadaci slobodne aktivnosti Nastavna Nastavne metode sredstva Oblik rada Vrijeme USMJERENA AKTIVNOST ZADACI: Materijalni 1) OBRAZOVNI Formalni 2) VASPITNI 60 .Metodika vaspitno . I tu se prave godišnji i mjesečni plan.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PRIPREMA ZA AKTIVNOST U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI Predškolska ustanova je karakteristična po tome što se u njoj vrše pripreme za aktivnost.

Vrijeme se postavlja elastično. uz organizovanu igru. Vrijeme – je usmjereno na nekoliko faktora: . Mogu se dovesti u situaciju da konstruišu nove pojmove.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ VEZA SA DRUGIM AKTIVNOSTIMA 1) Pripremna Nastavna faza Nastavne metode blik rada sredstva Vrijeme 2) Radna. 3. 2.zavisi od postavljenih zadataka. šta bi trebalo mijenjati ili navesti razloge neuspjeha. izaziva njihov interes za ono što će raditi u usmjerenoj fazi. Pri organizaciji neke aktivnosti više treba gledati u djecu. . Radna faza – dramatizacija pjesama gdje se i na druge načine mogu istaći zadaci aktivnosti uz spominjanje pojmova u okviru te aktivnosti. 61 . nego u sat. Djeci treba pustiti na volju da slobodno smišljaju. .prirode sadržaja i sadržaja drugih aktivnosti. oblikuju. 5. Ponavljanjem stičemo uvid u njihovo stečeno znanje. operativna faza 3)Verifikativna faza ANALIZA NAPOMENE 1. Pripremaju se didaktička sredstva i kutak u kome će se aktivnost organizovati. Oni određuju trajanje aktivnosti.zavisi od režima u obdaništu. Treba nastojati da planiranje vremena bude što realnije. igrom. Pripremna faza – pretpostavlja da se na interesantan način. 4. ponove usvojeni pojmovi vezani za temu usmjerene aktivnosti. Zatim se daju informacije o pojmu. U ovoj fazi se djeca motivišu. mimikom isl. takmičenjem. Djeca treba na kraju da osjete zadovoljstvo i radost saznavanja. Sve ove aktivnosti ponavljamo tako da se što veći broj djece uključi u razgovor. Verifikativna faza – djeca treba da povežu tek naučeno sa prethodno naučenim pojmovima.Metodika vaspitno . Stvara se radna atmosfera – što se ovdje postiže pričom. Analiza – treba da pokaže da li su ostvareni zadaci. u 2 smjera – bilo da se može skratiti ili produžiti. povezuju i sl. razgovorom o pojmu podstičemo misaonu aktivnost.

otkrivanje Tok usmjerene aktivnosti PRIPREMNA FAZA Pokaže se velika slika na kojoj su svi oblici prikazani po jedan METODA RADA .Individualni DIDAKTIČKA SREDSTVA Crtež Razgovor o slici vodi se sledećim pitanjima: Šta vidimo na slici?Imenujemo sve što vidimo (jedan potok.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PISANA PRIPREMA ZA AKTIVNOST FORMIRANJA METEMATIČKIH POJMOVA Predškolska ustanova: Grupa: Broj djece u grupi: Tema aktivnosti: Formiranje broja 10 Materijalni: Funkcionalni:Razvijanje sposobnosti shvatanja kvantitativnog odnosa i sposobnost apstrahovanja Vaspitni zadaci: Razvijanje estetskih sposobosti. Aktivnosti:uviđanje.Frontalni . takmičarskog duha. kolektivnog duha.Metodika vaspitno .Dijaloška metoda . jedan cvijet) 62 .Ilustarativna metoda OBLIK RADA . prijatne i radne atmosfere. rezonovanje.

slon trči i sl. jedan poljski cvijet igra rukomet 63 .. jedno ptiče golo igra vaterpolo. jedan hrabri slon trči maraton. slona koji trči.Metodika vaspitno .) Šta je to maraton? (Ako djeca ne znaju onda objasniti) Šta je to vaterpolo? JEDAN – jedna ovca u bazenu pliva.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ RADNA METODA RADA OBLIK RADA DIDAKTIČKA (OPERATIVNA) SREDSTVA FAZA Zadatak: formiranje pojma broja 1 tako što ćemo učenicima staviti plakat s 4 slike koje predstavljaju broj Sliku ’’jedan’’ Vodimo razgovor o slikama: Šta vidimo na slikama? (ovcu koja pliva.) Šta je tu neobično? ( To što ovca pliva.. pticu koja igra vaterpolo.

od trećeg djeteta da formira skup od djece koja imaju ljubičasti džemper (uočavamo da ga samo jedno dijete nosi).Metodika vaspitno . zatim od drugog djeteta tražimo da formira skup djevojčica koje imaju mašnu u kosi (samo jedna je ima).Koliko ima djece sa ljubičastim džemperom? Konstatujemo da je odgovor na ova 3 pitanja 1. Postavljamo pitanje: . Pri uvježbavanju pokazujemo u brojevne note (trajanje tonova).obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SLIKOVNE NOTE Prvo vaspitač izvadi brojalicu udarajući u rimu brojalice.Koliko ima djevojčica sa mašnama? . Nakon izvođenja. ILUSTRATIVNODEMONSTRATIVNA METODA FRONTALNI I INDIVIDUALNI RAD ILUSTRACIJA BROJALICE 64 .Koliko ima djece sa naočarima? . to znači da se pred nama nalaze 3 skupa od po 1 elementa. pokušaćemo da formiramo skup od jednog elementa. To ćemo uraditi na sledeći način: ispred nas se nalaze 3 obruča i zahtijevamo od jednog djeteta da formira skupove od djece koja nose naočare (uočavamo da samo jedno dijete ima naočare).

Utvrđivanje stečenih znanja – djeca formiraju skup sa po jednim elementom. razlike u izgovoru kratkih i dugih slogova. u radnoj fazi i predstavljen sam sadržaj aktivnosti.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ VERIFIKATIVNA FAZA . njegovanje estetskih osjećaja i ljubavi za muziku. 4. 65 . 1. jedan slon. Povezivanje stečenih pojmova sa ranije stečenim – ogleda se u formiranju pojma broja 1 putem skupa od 1 elementa. npr. Muzički trenutak – ovdje je predstavljen kao brojalica. 2. 3. 2. Formiranje matematičkog pojma – pojam broja jedan formira se putem brojalice ’’Jedan’’ i skupova od jednog elementa. pored njega nacrtani cvjetić Analiza: u aktivnosti su zastupljen 4 faze u okviru znanja. gdje se nalazi METODA RADA Metoda rešavanja ◦◦problema OBLIK RADA Individualni DIDAKTIČKA SREDSTVA Ilustracija: crteži ♂ ♣ ☺ ♣ samo 1 element u kvadratiću. što su djeca ranije usvojila. Primjena misaonih operacija – nakon odgledane slike djeca odgovaraju na pitanje. izvođenje i doživljaj pomaže razvijanju muzičkog pamćenja.Metodika vaspitno .Svakom djetetu se podijeli papir sa skupovima. Muzički zadatak – usvajanje osjećaja za ritam u četvrtinskom taktu. Koliko ima drveća? 3. jedan poljski cvijet i sl. Primjena – primjena stečenih pojmova se ogleda upisivanjem cvjetića u kvadrat skupa.) Zastupljene su i sve 4 faze usvajanja znanja: 1. Ponavljanje – vršimo ponovnim nabrajanjem i imenovanjem elemenata sa slike. Davanje informacija – vrši se prikazivanje slike na kojo su svi oblici prikazani po jedan. Provjera – vršimo je prebrojavanjem elemenata ilustracijama (jedna ovca. 4.

Ono što je sa stanovišta nastave najvažnije to je da nastavnik poznaje mogućnosti učenika datog uzrasta. Neke elemente učenik može uočiti i iskazati retorički i kroz aktivnost crtanja. Osim fizičkih tijela geometrijske objekte učenici otkrivaju putem didaktičkog materijala. Kada je u pitanju prvi razred ne treba insistirati da učenici prepoznaju elemente od kojih su sastavljeni.) 2. a ne analiza.) 3. romb. Ta tijela materjalizuju geometrijske pojmove. srednji cikljus (11 – 15 god. Postoje 3 ciklusa značajna za geometriju: 1. modela.11 god. a ne poizdvojenim elementima i njihovim svojstvima. viši ciklus (15 – 19 god. Oni lako razlikuju kocku. modeliranja. što učenicima nije teško da nauče.Metodika vaspitno . loptu i sl. Dovoljno je da ih razumiju po spoljašnjem obliku.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE GEOMETRIJSKIH POJMOVA Uvođenje djece u probleme geometrijskih zadataka za nastavnike i vaspitače je prilično složeno. ali je opažanje u prvom planu.) Karakteristike ovih ciklusa sa stanovišta geometrije su: 1. Prvi ciklus – je ciklus u kome se geometrijski objekti otkrivaju preko fizičkih tijela u realnom okružanju. 66 . početni ciklus ( 7 . slika kojim se geometrijski objekti predstavljaju. Ti didaktički objekti se shvataju kao cjeline koje se poznaju po obliku. ali teško uvide zajedničko svojstvo tih figura.

poluprava. duž. 2. Osnovna intencija našeg programa je da insistira na dvije stvari: . 3. Poslije lopte i kocke se upoznaje kvadrat. onda se razgovara o loptama: po čemu su slične. po čemu se razlikuju? Slične su po obliku i tako uvodimo termin. prvo se usvajaju oblici geometrijskih tijela. Treći ciklus – učenici shvataju dedukciju. Činjenice se shvataju izolovano. Tada je učenik sposoban za tzv. kupa i na kraju piramida. lokalne dedukcije. Razgovara se o materijalu od kog je napravljena. Na početku ne govorimo da je to lopta. Isti postupak se može upotrijebiti i kod drugih predmeta s tim. predmeti oblika kruga. KOCKE. te ravne i krive površine. PIRAMIDE I KVADRATA Primarno je da učenici budu osposobljeni da uočavaju oblike pojedinih predmeta. Kada je u pitanju redosled izučavanja geometrijskih sadržaja. logička klasifikacija objekata. zato što ih učenici bolje poznaju jer se sa njima češće srijeću. 67 . te da ih iskazuju definicijama. zatim valjak. Četvrti razred dozvoljava da uspostavi vezu između neke figure i njenih svojstava. ali o njima imaju intuitivno značenje. Ističe da djeca na uzrastu do 3 godine mogu da razlikuju otvorene od zatvorenih linija. Za MMO su važna 2 pitanja: 1. kad god je moguće. a ne kao polazni stav složenijih činjenica. Sekundarni cilj bi bio osposobiti učenike da zapažaju svojstva tih predmeta. kad izdvoje sve lopte. Osnovni geometrijski objekti su formirani. OBLIKA: LOPTE.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ To tek u drugom i trećem razredu uočavaju. smisao dokaza i sl. Drugi ciklus – karakteriše tzv. Metodički je opravdano geometrijske sadržaje. kojim redosledom uočavati navedene predmete i 2. Kako to upoznavanje izvesti? Jedno od mogućih riješenja je da nastavnik na sto stavi predmete raznih oblika od različitih materijala. povezivati sa drugim sadržajima početne matematike. Malo ćemo se igrati sa tim predmetima. te linije: prava.geometriji oblika i . KUPE. zaključivanje. što proces ide sve brže. Pokaže se lopta i zahtijeva od učenika da izaberu sve predmete istog oblika i. VALJKA.geometriji mjerenja.Metodika vaspitno . zatim ugao a tek onda svojstva nekih geometrijskih tijela i figura. Kad su shvatili termin lopta traži se od učenika da kažu gdje su sve vidjeli taj oblik. Pijaže ističe da djeca geometrijske pojmove shvataju redom koji je obrnut istorijskom redu njihovog nastanka. Sa kvadratom ne treba odmah početi zato što je to za njih malo teži termin. pitanje metodičkog pristupa izučavanja tih predmeta. pravougaonika. položaje unutar ili izvan. UOČAVANJE PREDMETA. tačka. pojam lopte. ulogu aksioma. Dobro je da među njima bude najveći broj predmeta oblika lopte i kocke. Odgovor na prvo pitanje je: Za prve predmete treba birati loptu i kocku.

Metodika vaspitno . da znaju reći da je kupa i valjak ograničena i sa ravnim i sa krivim površima te da prebroje te površi.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Kada su pojmovi dobro uočeni i shvaćeni onda se postepeno traži da učenici zapažaju i iskazuju svojstva tih geometrijskih tijela npr. predmeti iz okoline (predmeti. sa stanovišta metodike. metodički postupak je sledeći: pripreme se modeli i učenici izdvajaju jedan pokazani. Kasnije se uvodi pojam površi. sličnosti. Uočavaju se razlike. usvaja se termin. Tako učenici uočavaju ravne i krive površi. Pojam tijela se formira na osnovu modela. da se lopta i valjak mogu kotrljati a kocka. pravougaonik i kvadrat uočavamo kao samostalne objekte. Tek kad učenici budu dobro osposobljeni da razlikuju predmete mogu se koristiti i slike. učenici treba da ih uočavaju povlačeći prstima po konturi površina. TROUGAO. trougao. fizičke aktivnosti. Ako krug. PRAVOUGAONIK I KVADRAT Ove figure se. koja odvaja tijelo od prostora. kvadrat i kupa ne mogu. Ako je u pitanju uočavanje na geometrijskim tijelima paralelno sa uočavanjem. na taj način. Vježbe koje su moguće: 68 . osim vizuelnog i tjelesno uočavaju. UOČAVANJE GEOMETRIJSKIH FIGURA: KRUG. mogu se uočavati kao samostalni geometrijski objekti. odbacuju nepotrebne stvari. usvaja pojam. mogu uočavati na nekoliko načina: 1. modeli geometrijskih tijela 3. U prvoj fazi upoznavanja oblika nije preporučljivo prikazivanje slika. Površ shvatamo kao granicu koja odvaja tijelo od ostalog prostora. sto) 2.

Metodika vaspitno . Ako bi strogo matematički posmatrali liniju. Na sličan način uočavamo i krive linije. Metodički je pravilno upoznati . kada se obrađuju krive linije. Linije imaju još jedan kriterij a to je da određenu oblast 69 .različitostranične. konac sa zanemarivanjem debljine. Program zahtijeva. Kad je u pitanju prava linija do njenog pojma može se doći presavijanjem papira. Veliki broj metodičara smatra da se do pojma linije može doći korišćenjem didaktičkih materijalakao što su: žica. Ispitivanja su pokazala npr.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Koliko trouglova ima na slici? Koliko ima pravougaonaika na slici? Ovi zadaci su korisni za razvijanje fluentnosti kao komponente stvaralačkog mišljenja. Da je upoznavanje predmeta navedenog oblika olakšano ako učenik crta te predmete. Formira se pojam izlomljene i neizlomljene krive linije. Naročitu teškoću predstavlja crtanje kvadrata i pravougaonika. . a nezategnut na krivu liniju. stavi se kliker i traži da izvade kliker bez dodirivanja konca. Za učenike je prihvatljivo da je shvate kao trag olovke na papiru pod uslovom da se zanemari debljina traga. Kada je riječ o trouglovima treba insistirati na imenovanju trouglova po osobinama njihovih stranica. Problem je u tome da učenik izgradi kriterij po kome može tvrditi da je jedna linija otvorena ili zatvorena.jednakokrake.jednakostranične i . da se steknu i pojmovi otvorena i zatvorena kriva linija. LINIJE Linija je granica između dvije površi. Zategnut konac asocira na pravu liniju. Jedan kriterij – od konopca se napravi zatvorena linija. ali je možemo proučavati kao granicu neke oblasti. ona nije ništa drugo ne go putanja jedne ravni.

To crtanje mora biti slobodnom rukom. . B. pritisak olovke na papir 4. a tek na kraju se koristi lenjir i krivulja za krive. pripremljenost olobvke 2. Tačka se shvata kao presjek dvije linije.ako duž produžimo preko tjemena A i B. Pojam poluprave na modelu  A Prava ima početnu tačku ali je neograničena. 70 .kod duži treba insistirati na tome da učenici shvate da i krajnje tačke duži pripadaju duži. . Poslije pojma linije formira se pojam tačke.poslije duži formira se pojam prave. položaj lenjira i olovke (uvijek iznad lenjira) 5. POJAM UGLA Možemo formirati statički i dinamički.spajanjem dvije tačke dobijamo duž. Kod formiranja pojma tačke moraju biti prisutna 3 slučaja: . nagib pod kojim olovka treba da stoji 3. tj. Dolazimo do pojma ugla – dvije prave se sijeku u jednoj tački Nakon toga se traži da učenici nacrtaju što više različitih uglova. crtati liniju jednim potezom. da i tačke određuju duž. Kada je riječ o didaktičkom pristupu. .insistira se na njenom obilježavanju A. C . vidimo da prava nema krajnjih tačaka.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ dijele na unutrašnjost i spoljašnjost. ugao nastaje obrtanjem poluprave oko početne tačke.Metodika vaspitno . Kad je u pitanju crtanje onda je nastavnik dužan da skrene pažnju na: 1. Kad se steknu ti pojmovi treba zahtijevati da se crtaju modeli.

Zadatak učitelja ovdje je: 1. Jedan od zaključaka je da su svi pravi uglovi međusobno jednaki i presjek su dvije poluprave.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Upoređivanje uglova vrši se izrezivanjem i nanošenjem jedan na drugi da se poklope tjemena i jedan krak. Prvo upoznamo pravi ugao a zatim oštri i tupi. da obavljaju računske operacije sa imenovanim brojevima. Značaj ovih sadržaja je u tome što težimo da nastavu matematike stavimo u funkciju rešavanja životnih problema. Treba izdvojiti slučaj pravih koje se sijeku i uglova koji nastaju. da ovladaju postupcima mjerenja. površine. Učenici treba da steknu konkretne pojmove o jedinicama mjera. MJERENJE I MJERE U POČETNOJ NASAVI MATEMATIKE Program predviđa mjere dužine. zapremine. 4. 3. 2. Karakteristika je kada su sva 4 ugla jednaka. da izražavaju rezultate različitim jedinicama. 71 . mase i vremena.

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ Na osnovu svojstva zbira otkrivamo važno svojstvo mjerenja – zbirni broj neke veličine jednak je zbiru mjernih brojeva njenih djelova. Mjerenje ja proces kojim se nekom prirodnom objektu dodjeljuje odgovarajući broj. Kako se mjeri? Mjeri se tako što se izabere objekat iste prirode kome se dodaje broj 1 i nativa jedinica mjerenja, pa se ona i objekat upoređuju. Što je rezultat mjerenja? To je mjerni broj veličine koji pokazuje koliko se puta jedinična veličina mjeri. Mjerenje je preciznije ako je jedinica mjere manja. U principu, mjerenje može biti direktno i indirektno.

MJERENJE DUŽINE To je prvi susret učenika sa mjerenjem veličina. Prvi korak u formiranju pojma dužine je dovođenje učenika u situaciju u kojoj imaju potrebu da mjere. Metodički postupak za izgrađivanje pojma dužine može uključiti sledeće faze: 1. Mjerenje dužine relativnim jediničnim dužinama; 2. mjerenje dužine konstantnim dužinama; 3. mjerenje dužine jediničnim dužinama od 1 cm, 1 dm, 1m. Mjerenjem se upoređuju dvije dužine – ona koja se mjeri i ona kojom se mjeri. Problemska situacija – Šta da učinimo da odredimo dužinu učionice? Da li bi neko, ko nije vidio učionicu, imao predstavu kolika je dužina te učionice? Javlja se potreba da se istakne da postoji jedna jedinična dužina – 1m pa 1km...

MJERENJE POVRŠINE Može biti direktno i indirektno. Osnovni zahtjev – učenici se dovode u situaciju da osjete potrebu da znaju neku površinu. Prvo dajemo površine za koje učenici mogu da odrede koja je od površi manja a koja veća. - Fizičko manipulisanje; - Dajemo im 2 figure da ih uporede.

MJERENJE VREMENA 72

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ Djeca vrijeme shvataju uzročno-periodično. Najpogodniji primjer je od izlaska do zalaska sunca. Polazi se oda dana u sedmici. Najteže je djeci da poistovjete dan sa 24 časa.

TIPOLOGIJA ČASOVA Osnovni kriterij za određivanje tipa časa – kriterij je dominirajući cilj časa. Pinter razlikuje kombinovani čas, čas obrade novog gradiva, čas utvrđivanja i ponavljanja, čas provjeravanja znanja, vještina i navika. M. Nikolić razlikuje čas obrade novog gradiva, čas vježbanja, čas provjeravanja, kombinovani čas. Treba biti oprezan kod utvrđivanja tipa časa – kombinovani (ako postoji više ravnopravnih ciljeva – a to je rijetko). 1. Obrada novog gradiva – Novo gradivo je metodički cilj. Pri tom su sve etape časa podređene i stavljene u funkciju novog gradiva. Kada je u pitanju čas obrade novog gradiva u početnoj nastavi matematike nema časova koji su u potpunosti posvećeni obradi novog gradiva, 73

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ jer se učenici ne moraju koncentrisati tako dug period, niti mogu usvojiti toliko gradiva. Iz tog razloga, početnu nastavu matematike karakteriše obrada gradiva u manjim porcijama, segmentima, intervalima ali su ti intervali prisutni na svakom času. 2. Čas utvrđivanja i ponavljanja – Znanje se može utvrđivati vježbanjem i ponavljanjem (primjera naučenog i rješavanja određenih konkretnih problema sprečava se zaboravljanje naučenog i osigurava trajnost zananja). Ponavljanje i vježbanje su neodvojivi dio svakog časa. Neki metodičari govore o tzv. pripremi ponavljanja. tj. o ponavljanju koje se obavlja na početku školske godine, početku drugog polugodišta, kao i prije početka obrade neke nove nastavne cjeline. Najmanje problema ima kod strukture časa obrade ali svi se teže snalaze kada treba da odrede strukturu časa utvrđivanja. Ta struktura bi mogla da ima sledeće etape: a. obnavlja se znanje i provjeravaju umjeća i navike potrebne za rešavanje zadataka; b. vrši se ponavljanje i vježbanje; c. provjeravanje rešenja i izvođenje zaključaka; d. zadavanje domaćih zadataka. Na ovom tipu časa potrebno je obezbijediti što više samostalnog rada učenika. U ovu grupu časova spadaju i tzv. časovi sistematizacije gradiva. Sistematizacija se organizuje nakon obrade jedne ili nekoliko srodnih nastavnih tema i na kraju prvog i drugog polugodišta. Čas utvrđivanja i ponavljanja pruža izuzetne prilike i mogućnosti da se gradivo iz različitih oblasti osmišljeno povezuje. Posebna opasnost kod vježbanja i ponavljanja je u tome što nevješt nastavnik nastoji da doslovno reprodukuje ono što je urađeno na prethodnom času. To je svojevrsna metodička diverzija koja nanosi posebnu štetu. Nastavnik mora provjeriti kako će stečeno znanje iskoristiti u situacijama koje se razlikuju od onih kod kojih je već korišteno. S obzirom na činjenicu da je ovdje dominantan oblik rada individualni, onda je neophodno obezbijediti kontrolu tog rada. Drugi aspekt je osposobiti učenike da sami vrše kontrolu svog rada, jer matematički sadržaji su, po svojoj prirodi, takvi da pružaju šansu učeniku da provjeri svoje rešenje. Bolje je riješiti manje zadataka na više različitih načina, nego veći broj zadataka na brzinu. U tome se ogleda didaktičko-metodička vrijednost zadataka. 3. Čas provjeravanja znanja, vještina i navika – osnovni aksiom je da, provjeravanje u početnoj nastavi matematike bude nepredvidivo. To je kontinuirani proces i sastavni dio matematike obrazovanja. Provjeravanje je prisutno, manje-više, na svakom času. Učenik ne smije biti stavljen direktno u situaciju da odgovora za ocjenu pet minuta. Provjeravanje se, po pravilu, organizuje na kraju časa. Može se pristupiti na više načina. Može i na kraju časa, blic pitanjima iz bilo koje teme, dijagnostifikovati stanje, da vidi ima li problema u toj temi. Posebno je efikasno ako će nam sadržaji te teme biti osnova za pripremanje novih sadržaja. Možemo vršiti provjeru i pismenim putem. Učenici se stave u situaciju da rešavaju individualno zadatke. 4. Kombinovani čas – prisutanje samo onda ako nanjemu treba realizovati nekoliko ravnopravnih metodičkih ciljeva. Njega karakteriše i približno isto vrijeme trajanja etapa na kojima se ciljevi realizuju. Treba izbjegavati korišćenje kombinovanog tipa časa. - Razviti sposobnost zaključivanja putem analogije; - uvježbati primjenu analize u rješavanju matematičkih zadataka; - jačati sposobnost za generalizaciju. - usavršavati zaključivanje nepotpunom indukcijom; - vaspitni ciljevi.

74

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI ČASA Polazna osnova je sadržana u programu matematike za konkretni razred. Program matematike ima definisan cilj, zadatke, sadržaje, didaktička uputstva. Značajne su mnoge taksonomije, npr. Blumova taksonomija klasifikuje sledeće: znanje, shvatanje, primjena, analiza, sinteza i evaluacija.

ETAPE NASTAVNOG ČASA U klasičnom sistemu etape nastavnog časa su: 1. priprema i 2. obrada novog gradiva, ponavljanje, vježbanje. Čas se može raščlaniti na sledeće elemente: a) uvodni dio b) glavni dio c) završni dio S obzirom da čas trake 45’, važno je pitanje trajanja etapa. Ne postoje stroga pravila, sve zavisi od sadržaja, uzrasta, didaktičko-metodičkih sredstava, kulture nastavnika.... Uvodni dio (5-10 min.), glavni dio (25-30 min.) i završni dio ( 10-15 min.). Uvodni dio časa – Osnovni cilj je da se učenici pripreme za aktivnost u glavnom dijelu časa. Priprema obuhvata: - sadržajni aspekt – ponavljanje matematičkog znanja koje će poslužiti kao osnova za dalji rad u glavnom dijelu; - psihološki aspekt – motivacija učenika za aktivnosti u radu, podsticanje interesa za učenje, ohrabrivanje i podsticanje učenika, stvaranje prijatne atmosfere u odjeljenju. Obavezan elemenat psihološke pripreme je upisivanje nastavne jedinice na tabli. - tehnički aspekt – sastoji se u izdvajanju i pripremi neophodnih izvora znanja i tehničkih uređaja koji će biti korišćeni na času. Aktivnost uvodnog dijela časa: a) pregledanje domaćih zadataka, koji predpostavljaju komentar tačnih i netačnih rešenja za rad u glavnom dijelu časa; b) postavljanje par pitanja, da se učenici ucvedu u problem; c) zadaci se mogu i, u pismenoj formi postaviti učenicima. Sadržaj rada u uvodnom dijelu časa treba postaviti tako da iz njega prirodno proističe nastavna jedinica koja će biti obrađena u glavnom dijelu časa. Glavni dio časa – Ovdje se, u najvećoj mejeri ostvaruju, cilj i zadaci časa. Ovdje je osnovni zadatak, kada je u pitanju obrada novih sadržaja, da sve aktivnosti budu usmjerene u jednom pravcu. Tek kad usvojimo ideju idemo ka povezivanju sadrtžaja, učenici polaze od konkretnih primjera i trba ići postupno. Završni dio časa – U suštini zavisi od projektovanih aktivnosti u uvodnom i glavnom dijelu časa. Još jednom skrećemo pažnju učenicima na činjenice, sadržaje... Nastojimo da sadržaje sažmemo u jednu cjelinu. Časovi bez ovog dijela se smatraju nedovršenim. Uzrok što nema ovog dijela je što se nastavnik nije pripremio. Mnogi nastavnici smatraju da ovaj dio časa nije važan, zaboravljajući da je to sinteza i, sadržinski i psihološki važno, kao i za aktavnosti u glavnom dijelu časa. 75

Potrebno je da učenici samostalnim aktivnostima stiču znanja i da ih primjenjuju. Dominira frontalni oblik rada. ciljeve i zadatke realizujemo u manjem obimu. Nema racionalne organizacije časa u ovakvom ojeljenju 76 . vrsti sredstava koja ćemo koristiti. vrijeme upotrebe i način. Pri matematičkom oblikobanju vodi se računa o obliku rada. Organizacija rada. ali se trebaju kombinovati oblici rada.Metodika vaspitno . ORGANIZACIJA ČASA MATEMATIKE U KOMBINOVANOM ODJELJENJU Ovdje je osnovni problem u obezbjeđivanju istovremene kombinacije sa više razreda. kod realizacije časa moramo biti svjesni sledećeg: da to što mi nastavni program realizujemo u specifičnim uslovima ne daje nam za pravo da sadržaje. elastični mjesečni plan rada i adekvatna priprema za čas. sama po sebi. Ali. da mu to bude razumljivo. Na prvom času koristi se više metoda. primorava učitelja da više forsira samostalni rad učenika ali to ima i pozitivan efekat na učenje. Potrebno je birati one sadržaje koji najviše doprinose ostvarivanju cilja časa. Vrijeme treba rasporediti tako da se usvim razredima realizuje ono što se u istom odjeljenju realizuje za 45 min. Da bi organizacija časa bila uspješna potrebne su neke pretpostavke a to su: fleksibilan raspored časova. U matematici obrazovanja izvori znanja u učenju su sve ono do čega učenik može doći. Biramo metode u zavisnostai od sadržaja. cilja i uzrasta.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ UČENIČKE AKTIVNOSTI One se biraju tako da se njima najbolje ostvari cilj časa. Izvori znanja i tehnički uređaji – Treba razmišljati o cilju upotrebe.

Bitna je efikasnost. U toj organizaciji rada imamo 2 varijante: 1. . to bolje). da utvrdi dobre strane. Istovremeno održavanje nastave matematike u svim razredima planira se unaprijed.Metodika vaspitno . da učenici jednog razreda imaju matematiku. Pri izradi mjesečnog plana rada polazimo od mjesečnog plana časova i pazimo da se obrada u jednom razredu odvija paralelno sa utvrđivanjem u drugom razredu. to je element koji treba da doprinosi potpunijem shvatanju i dubljem poimanju suštine vaspitno-obrazovnog procesa u cjelini. Svoje viđenje nastavnik obavezno zapisuje u pripremi. da svi u isto vrijeme imaju matematiku 2.više vremena posvetiti učenicima koji usvajaju novo gradivo. kako u cjelini. po principu vertikalne integracije sadržaja. Dobar nastavnik se izgrađuje u procesu u kome je ona sam sebi najveći kritičar. planiramo da slične ili iste teme istovremeno angažujemo. u neposrednom radu. a ne formalizam. Sadržaj rada treba da određuje strukturu rasporeda. Analiza treba da doprinese povezivanju teorije i prakse. Najefikasnija je kombinacija kada se rad u jednom razredu može organizovati tako da bude dominantan jedan oblik rada. otkloni. Priprema se piše po principu – jedan čas. iz dva razloga: 1.više vremena. . posvetiti mlađim učenicima.ni jedan minut bez pripremljenih zadataka. da identifikuje slabosti i 2. Neprihvatljiva je praksa da učitelj piše pripreme za kombinovano odjeljenje u različitim sveskama. u procesu u kome će biti neophodna griža 77 . u pvom pogodnom trenutku. Vrste analize: a) Samoanaliza – vrši je nastavnik. jedna priprema. Analiza se vrši radi kritičkog utvrđivanja vaspitno-obrazovnog efekta nastavnog časa i uvijek slijedi nakon održanog časa (što prije. Kada pravimo mjesečni plan. .rad u smjeni i po. U instrukcijama se uvijek mora dati uputstvo koliko vremena imaju: . a ne obrnuto. Neophodno ja da nastavnik postane svjestan i da ih. a ostalih razreda druge časove. tako i u djelovima – najvažnije je da se ne gubi vrijeme.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ statičnim rasporedom. Samo takva priprema je korisna i obezbjeđuje svrsishodnu didaktičko-metodičku strukturu i vremensku ekonomičnost. ANALIZA ČASA U suštini.

Analiza treba da obuhvati sve elemente značajne za organizaciju časa: cilj i zadaci (da li su ostvareni) – ali ne prozaično. Pitanja nastavnika treba da budu tako usmjerena da podstiču učenike da shvate suštinu onoga o čemu je riječ. primjenu očiglednih sredstava. .cilj je ostvaren jer je dobra atmosfera i ostvarena je aktivnost učenika. sintezu nastav i sl. kako. Ako želimo da je ova metoda ekonomična. d) Analiza časova koje drže studenti – ima za cilj da se oni uvedu u nastavni rad i pomogne im se u osamostaljivanju. ukaže onima koji posmatraju čas na ono što se može primjeniti. Ova analiza sre vrši u formi dijaloga. c) Analiza oglednih časova – drže stručnjaci. nastavnici na različitim skupovima i seminarima. Osnovna pretpostavka jeste da učenici raspolažu određenim fondom znaja o sadržaju o kome se razgovara. b) nije dobro metodički pripremljen. jednostavna itd. nego navesti argumente. zbog čega. onaj ko drži čas. DIJALOŠKA METODA Njena karakteristika je u tome što.razlozi neostvarivanja cilja: a) nije se dobro pripremio. radi ukazivanja na bitne karakteristike. b) Iinstinktivna analiza – vrše je stručni saradnici. Samokritičnost je uslov sopstvenog uzdizanja. odakle. koliko? 78 . da im se ukaže na mogućnosti za poboljšanje toga rada. . nego sve varijante mogu doći u obzir.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ savjest u radu. Za svaku teškoću u radu treba tražiti uzrok – i to prvo kod sebe pa tek onda u učenicima ili drugim okolnostima. Ne mora biti samo dijaloška metoda ako nastavnik pita a učenik odgovara. Cilj je da. da samostalno dođu do zaključka. Cilj je da se nastavnicima ukaže na dobre i loše strane njihovog rada. Pitanja počinju: zašto. nadzornici. Pitanja moraju biti jasna. Grupna je diskusija onih koji su učestvovali na času. kroz razgovor. precizna. da samostalno formulišu pitanja itd. pitanja i odgovore interpretira nastavni sadržaj. direktor. onda nastavnik ne smije trošiti vrijeme na neka pitanja koja nisu cilj ovog časa. za svoje kolege. c) nije bilo dobrog pristupa.

Dobre strane: . 79 . . . na šta treba da obrate pažnju: .prvo treba odabrati tekst. mora da zna šta je u tekstu bitno. knjigom.da nastavnik postavi pitanja na koja učenik treba da odgovara. Zato učenicima treba dati uputstva šta je važno u tekstu.proučiti tok teksta.gubi se vrijeme u postavljanju pitanja.priprema je složena. frontalni i individualni rad povezivati Loše strane: . crtanje nekog crteža. Zatim nastavnik preformuliše pitanje i ponovo se vrši isti postupak. Pitanje postaviti jednom i glasno.određeni pojmovi se mogu više puta ponoviti u istom obliku.učenici se osposobljavaju da samostalno koriste tekst. poznati sa nepoznatim sadržajem povezivati. TEKST METODA To je postupak kojim učenici stiču znanja korišćenjem pisanih ili štampanih tekstova. Korišćenjem tekst metoda učenik se stavlja u situaciju da sam radi.učenici se osposobljavaju da stiču kulturu komuniciranja. .znanja su sistematična. Rad teksta može biti različit: izvođenje računske operacije. suština metode demonstracije jeste da se matematički pojmovi transformišu u vizuelni postupak i taj način bude dostupan čulnom saznanju. .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Važno je: pitanje se prvo postavlja cijelom odjeljenju.pitanje treba da usmjerava rad učenika.ne može se veliki broj nastavnih jedinica obraditi. . Moguće greške: dati tekst bez objašnjenja nije tekst metoda. raščlaniti na etape. ILUSTRATIVNA METODA To je nastavni postupak kojim učenici stiču znanja putem grafičkih ilustracija. do kojih saznanja treba da dođe itd. Loše strane: .Metodika vaspitno . učenici misle po diktatu nastavnika. da se služi udžbenikom. poznavanje nekog obrasca i rešavanje različitih zadataka. Ne treba prozivati učenika koji će da daodgovor a još nismo postavili pitanje. da uoče ono što je bitno itd.vrlo je važno da li je neki tekst pogodan za korišćenje ove metode . bilo kojim pisanim izdanjem.treba odabrati vrijeme koje učenici imaju za obradu teksta.činom stavljanja učenika u situaciju da koristi tekst. Cilj je da se učenici osposobe da koriste tekst. Problemi: . . odgovara samo jedan učenik. pa tek onda odluči da li treba dati odgovor. Dobre strane: . mogu biti pasivne aktivnosti. ako jedan učenik ne može odgovoriti treba tražiti odgovor od drugog. pa onda od trećeg i sve dok nastavnik ne shvati da oni ne mogu odgovoriti. .

Ovdje se istovremeno izdvajaju dva procesa: 1. lako se priprema. sama je predmet proučavanja. ekonomična je. MONOLOŠKA METODA (metoda usmenog izlaganja) Nastavnik izlaže nastavni sadržaj a učenik sluša nastavnika i uči ono što čuje. primanje znanja od strane učenika. matematička misao se ne prenosi riječima. Posebna vrijednost je u tome što postoji jako veliki broj učenika što pojmove formira na osnovu vizuelnih aktivnosti. Ne poštuje se individualnost. preko demonstriranja određenog predmeta. . uglavnom se koristi kao dopuna drugim metodama. podstiče verbalizam itd. služi kao sredstvo nekim drugim matematičkim sadržajima. Ona se koristi na časovima obrade gradiva.Metodika vaspitno . Dobre strane: Prenose se sistematizovana znanja. Najčešće se primjenjuje u uvodnom dijelu časa. Lakše i jednostavnije je crteže crtati na času jer učenici vide kako taj crtež nastaje. koristiti krede u boji. Ona se rijetko koristi samostalno. Koristimo je onda kada učenici nemaju nikakvo znanje od prije. mora što manje da se govori. nema povratne informacije. Loše strane. Uspješnost časa je veća kada više pričaučenik a manje nastavnik. Pri demonstriranju imamo dvije aktivnosti: pokazivanja i posmatranja. Osnovni zahtjevi demonstracije: . Ovom metodom nastavnik nastoji da očiglednim učini apstraktne matematičke sadržaje. pripovijedanja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Ima dvije funkcije: 1. dijagrama i tabela. a rijetko na ostalim tipovima časova. METODA DEMONSTRACIJE To je postupak kojim informacije učeniku dajemo preko manipulisanja određenim predmetom.da su predmeti pogodni za formiranje određenih pojmova. 2. crtati slobodnom rukom. Može biti u vidu predavanja. Metodu ilustracije može koristiti dvostruko: .ilustracije mogu biti u vidu crteža. pružanje znanja od strane nastavnika 2. koristi se u kombinaciji sa ostalim metodama i kod objašnjenja nepoznatih riječi.da su takvi da pobuđuju interes za rad kod učenika. opisivanja. objašnjavanja i dokazivanja.možemo crtati na času ili donijeti gotove crteže. . 80 .

ne treba pokazivati više predmeta odjednom. higijenske zahtjeve. . 81 .da su pogodni za manipulisanje. . nego jedan po jedan.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ .da zadovoljavaju estetske. . kad god je moguće. . u demonstrativnu metodu.poželjno je uključiti učenike.da se ne skreće sa bitnih na sporedne stvari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful