P. 1
Metodika matematickog obrazovanja

Metodika matematickog obrazovanja

|Views: 6,169|Likes:
Published by Mladen Micanovic

More info:

Published by: Mladen Micanovic on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

Metodika vaspitno-obrazovnog rada 2

(Metodika matematičkog obrazovanja)

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _

POJAM, PREDMET I ZNAČAJ MATEMATIKE Poznavanje matematike je bitan uslov koncipiranja nastave ovog predmeta. Riječ matematika je grčkog porijekla i znači nauka o veličinama. Predmet ima različita određenja: najčešće se definiše kao izučavanje prostornih formi i količinskih odnosa realnog svijeta, a nemaju veze sa objektivnom realnošću. Pejović određuje: matematika je nauka o proučavanju prostornih formi i količinskih odnosa misaonih realnosti. Svi matematički pojmovi su navedeni iz realnog svijeta, ali su toliko matematički određeni da nemaju više svrhu u realnom svijetu. Matematiku karakteriše potpuno apstrahovanje kvalitativnih svojstava. Jedna je od najstarijih nauka ali je uvijek mlada zahvaljujući novim sadržajima. Definicije matematike zavise od vremena u kome se definiše: Grosman: ``Matematika je nauka o vezama među veličinama.`` Prvanović: ``Matematika proučava određena karakteristična svojstva i operacije i relacije realnog svijeta.`` Pinter: ``Matematika je apstraktna nauka koja deduktivnim putem proučava pojmove prostornih i vremenskih odnosa.`` Leksileon: ``Nauka o odnosu među veličinama i prostornim formama.`` Francuski matematičari Nikola Burbani (?) (pseudonim grupe: ``Matematika je nauka koja proučava matematičke strukture.`` Bekon: ``Kopija, ključ i nauka.`` Rasel: ``Matematika je nauka u kojoj nikada ne znamo da li je ono što govorimo tačno i znamo li šta govorimo.`` Matematika je značajna iz više razloga: 1. Primjenjuje se u svim prirodnim i društvenim naukama, u ličnom životu je dio kulture; 2. Omogućila je nauci da napravi veliki korak; 3. Za razvoj struke, zanimanja, umjetničkog izražavanja. Nastupila je era matematizacije i nauke i prakse. Lobačevski: ``Vjerovatno neće postojati ni jedna grana matematike koja neće biti nekad primjenjena u realnom svijetu.``

2

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ POJAM I PREDMET METODIKE MATEMATIKE OBRAZOVANJA Nekada se koristio termin didaktika nastave matematike, pa i pedagogija nastave matematike. Riječ metodika je grčkog porijekla i znači nauka o načinima. Metodika matematičkog obrazovanja (MMO) je relativno mlada naučna disciplina, ali je već afirmisana u većini zemalja svijeta. MMO, koju izučavamo, sastoji se iz 2 dijela: 1. MMO predškolske djece 2. Metodika nastave matematike Među njima postoje razlike u sadržajima, ciljevima i sl. 1. MMO predškolske djece proučava matematičko obrazovanje na tom nivou, ali ono obrazovanje koje se obavlja institucionalno; 2. Metodika nastave matematike proučava nastavu matematike od prvog razreda osnovne škole do fakulteta. MMO je proces matematičkog obrazovanja, tj. proces ovladavanja sadržajima i metodama matematike. MMO je naučna disciplina i ona je, s obzirom na predmet proučavanja, pedagoška disciplina i, s obzirom na način proučavanja, interdisciplinarna ali i autonomna, s obzirom na rezultate. Pedagoška je disciplina zato što proučava jedan pedagoški fenomen – vaspitanje i obrazovanje u nastavi matematike i predškolske djece. U predmet MMO ulaze: ciljevi, sadržaji, organizacija nastave, nastavni oblici i metode rada i vrednovanja. Predmet MMO široko se definiše i obuhvata sve ono što je posredno ili neposredno vezano za matematičko obrazovanje.

3

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ CILJ I ZADACI MMO Cilj je da: - omogući studentima da shvate MMO kao pedagošku disciplinu i nastavni predmet, - da studente osposobi teorijski i praktično da mogu nesmetano pratiti i unapređivati rad na matematičkom obrazovanju djece. Osnovno zadatak MMO je da: - utvrdi i objasni specifične zakonitosti koje se javljaju u vaspitanju i obrazovanju djece, na matematičkim sadržajima u nastavi matematike; - zadatak je i da utvrđuje ciljeve, zadatke i sadržaje matematičkog obrazovanja. Mora se rešavati za svaki nivo obrazovanja posebno; - zadatak je da, polazeći od rezultata pedagogije, psihologije i didaktike proučava i utvrđuje najuspješnije oblike i metode koji dovode do optimalne realizacije ciljeva nastave; - proučava praksu matematičkog obrazovanja i podiže nivo obrazovanja; - zadatak je i da pomogne u osposobljavanju učenika da samostalno misli.

PODJELA MMO Osnovna podjela MMO na:  MMO predškolske djece i  Metodika nastave matematike – takođe se dijeli na nekoliko djelova: 1. Metodika početne nastave matematike - proučava probleme matematičkog obrazovanja u prva 4 razreda osnovne škole; 2. Metodika opšteg matematičkog obrazovanja - proučava probleme obrazovanja od VVIII razreda osnovne škole i u svim srednjim školama opšteg usmjerenja; 3. Metodika profesionalne MO – proučava probleme matematike obrazovanja koja služi kao neposredna priprema za profesionalnu djelatnost; 4. Metodika uvođenja u naučni rad; 5. Metodika vanškolskog matematičkog obrazovanja – podrazumijeva učenje MO putem radija, TV, literature i sl.

4

1.visina piramide ( pomoću sjenke). Bila je još u vrijeme 19 v.strari grci su bili prvi u prilici da sistematizuju i zabilježe ih više nego drugi.kroz tačku van prave se može postaviti proizvoljan broj tačaka koje su paralelne sa pravom. čuva se u Britanskom muzeju u Londonu smatra se da je nastao između 16 i 19 v. Japanski učenici moraju i danas preći računanje na ABAK . Poznata je Axmesova računica ( on je bio staroegipatski sveštenik).njegova geometrija. u Egiptu. Javljaju se i jave škole.Metodika vaspitno . Sve do prošlog vijeka to je bila jedina geometrija.n. analiza i sinteza Za staru Grčku . zapreminu. poznata je Talesova teorema. Oni su cjelokupno znnje civilizacije koje su im bile dostupne objedinili. Po horizontal i vertikali. Pitagora .u. Stara grčka .e. dupliranje kocke ( konstrukcija veće kocke) 2.najstariji zapis otkriven tek u 19 v.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVOJ MMO 1.je vertikalna ploča sa žljebovima u koje se ubacuju kamenčići. Rind papirus . Euklid . napisao je egipatsku zbirku zadataka.p. Osim brojeva u epohi rađanja matematike poznavali su i mjere za dužinu. Sokrat . On je nju deduktivno zasnivao i napisao je u knjizi Elementi. kvadratura kruga ( da se konstruiše krug i kvadrat koji ima zapreminu kao krug)? 5 .indukcija.pitagorejci . Stariji su učili mlađe i učili su jedni od drugih.p. imali su računsku mašinu ``ABAK``. Lobočevski . EPOHA RAĐANJA MATEMATIKE Prvi matematički pojmovi su formirani spontano kroz rad i igru. Njegov naslov je : Istrukcije za upoznavanje tajnih stvari.pitanjima dovodi učenike da shvate da nešto ne znaju i da dođu do odgovora majeutika.n. trisekcija ugla ( ugao se presječe na tri dijela) 3. razlomke. Prvi zapisi su bili u Rimu na papirusima i spomenicima.pitagorejske škole Platon .tri čuvena problema grčke matematike. ABAK . Tales od Mileta .je izmjenio samo jedan postulat .e.

n. U učenju lakšeg ka težem.e ( desilo se otkriće 0 (nule) u Indiji je prvi put pronađena nula) najveće otkriće u matematici. senzualizam i racionalizam.u nastavi .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2. preko indijskih sveštenika.e.Sve za druge za sebe ništa. Džon Lok . Objedionio i sistematizovao znanja iz aritmetike. Pestaloci je osnivač matodike nastave matematike. Insistirao je na provjeravanju koliko je to moiguće.( švajcarski pedagog) . Matematika još nije bila obavezan predmet u školama.um. Učenik mora da bude kritičan o rješenju do kojeg je došao. Fridrih Frebel (njemac) . izučavala se u privatnim školama u kojima su predavali majstori računa. 1632 .Corgito ergo sum.od 17 do 19 v. Komenski je napisao još jedno djelo . Matematika postaje dio opšte kulture. Počinje da se naglašava formalni zadatak nastave. Da se ide korak po korak. Pestaloci je smatrao da se svi pojmovi moraju steći očiglednim putem. razumjevanju.n. Napisao je djelo``Rasprava o metodi.n. Mnogo je važan način na koji se uči a ne sadržaj koji se uči. izreka racionalista .Didaktika magna. Važan trenutak je 3. Sa stanovišta metodike nastave matematike je značajan Dekart.e.blokovi brojeva. zašto radi baš tako.e. sa neimenovanim brojevima. 3. Pripadao je racionalizmu .v.. Svaka stvar ima BROJ. EPOHA ELEMENTARNE MATEMATIKE . U nastavi učenici moraju početi misliti.n. 1643. 6 . usnio je ideju koja mu se javila u snu o analitičkoj geometriji.1619.11.na latinskom jeziku. bez razumjevanja.e.Racio . Insistirao je na očiglednosti .Metodika vaspitno . do17. sredozemng mora prešlo u Španiju pa onda u Francusku i na sjever Evrope.didaktika na češkom jeziku. EPOHA PROMJENLJIVIH VELIČINA .p. razumjevati stvari.e.Mislim dakle postojim .od 6 v. Povezao je saznanje na osnovu razuma. U postupku nastave učenik mora navoditi razloge. Srednji vijek . U 17 v. Otkrićem nule stvarali su se uslovi za stvaranjem dekadnog sistema ( cifra ima apsolutnu i po mjestu pisanja)? U 8 v. Da se računa napamet. matematika je uvedena kao obavezan predmet. Pestaloci .n.n.učenje napamet. . OBLIK I RIJEČ.Čulni svjet u slikama. Mnogo se vodilo računa o matematičkim problemima i načinu na koji se predaje.`` Prvi koji je napravio spoj algebra i geomatrije bio je Dekart.zalaganje za očiglednu nastavu Komenski . Počinje sa matematičarem Reneom Dekartom (Dekartov pravougli dekadni sistem) Noćio je u Ulnu (Njumački grad) 10. v.

učitelj učitelja . Šta će ući u program? Kako da se uči? Koje metode da se koriste? Kako vrednovati?. Vigotski. EPOHA SAVREMENE MATEMATIKE (danas) Konferencija u Meranu. 4. Zaključeno je da se pokuša uraditi korelacija nastave i drugih predmeta.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Buse je napravio veliki korak . (Meranska konferencija) na kojoj su se okupili metodičari matematike i matematičari. Pijaže. u Italiji 1905. Dogovorili su se da se za kratko vrijeme ponovo nađu 1908. Nastavu treba povezati sa praktičnim životom. Koja znanja treba da uđu u program a koja da se izbace.Metodika vaspitno . Utrli su put od konkretnog do apstraktnog mišljenja od indukcije do dedukcije i tako je razbijena dilema. Da učenici u toku nastave treba da razvijaju intelektualne sposobnosti.osposobljavao je učitelje. doprinjeli su svojim radovima u rasvjetljavanju mnogih problema.došao je na ideju da uvede brojevne slike 3 ◦ ◦ ◦ 4 ◦ ◦ ◦ ◦ 5 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Disterveg . Da se ukine granica između aritmetike i geometrije. Kolmagorov. Smatrao je da računanje napamet i pismeno računanje ne treba odvajati.. 7 . godine u Rimu da uporede rezultate gdje se šta i kako uradilo. Šta je to što iz korpusa matematike treba da se nađe u programu...

3. Prve početke imamo u najstarijoj fazi razvoja čovječanstva – to je bilo stihijsko prenošenje iskustva sa starijih na mlađe. Istorija MMO se dijeli na 3 dijela: 1. do završetka grčke vlade.n. 8 .p. 3. tj. Klasični – od VI v. Epoha savremene matematike – od XIX v.p. Epoha promjenljivih veličina – od XVII do XIX v.n.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVOJ MMO Matematika je jedna od najstarijih nauka. Srednji vijek sa renesansom. O izvjesnoj organizovanosti govori se u Egiptu. Savremeni period – počinje sa analitičkom geometrijom. 4. Matematičko obrazovanje je bilo usmjereno na područje geometara. Kolmogorov daje sledeću periodizaciju: 1.e. do XVII v. epoha konstantnih veličina .e.od IV v. Epoha rađanja matematike – do VI Epoha elementarne metodike. 2. Vaviloniji i naročito Staroj Grčkoj. 2. konstrukcije i sl.

Najzaslužniji su Veber i Vitman.preuranjene apstraktne operacije vode formalizmu. . matematičkih sposobnosti. zasnovana na logici matematike. Kinela – njegova shvatanja doprinijela su unapređivanju nastave koja je. s jedne strane. 2. Djeca treba da rade na očiglednom materijalu tako dugo dok ne budu u stanju da pređu na apstraktno mišljenje i računanje . insistiralo se na proučavanju psiholoških osnova nastave matematike. Matematika ne smije postati cilj.Utvrđivanje oblika i metoda rada koji omogućavaju najefikasnije i najracionalnije matematičko obrazovanje. U nastavi geometrije polazi se od posmatranja a tek onda da se zaključci izvode apstrakcijom. uklanjanje granica između aritmetike i geometrije. god. Na tom Kongresu insistiralo se na nekoliko stvari: 1. 4. 9 . već učenike treba dovesti u situaciju da sami uočavaju brojne odnose.) – prvi put je dogovoreno da se iz svih nauka izbace jednostavna. Nastava matematike treba da razvija kod učenika sposobnost matematičkog posmatranja i shvatanja. da se programi organizuju – razvijanje racionalnog mišljenja. kada se razvoj matematike strelovito odvijao. koje su to grane matematike neophodne za opšte matematičko obrazovanje. 5.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SAVREMENI TOKOVI U MATEMATICI OBRAZOVANJA Savremeni period je od Dekarta. u manjoj mjeri. Uvažavajući zakone razvoja u nastavi matematike ne smije se prerano početi sa apstrakcijama. Treba razviti sposobnost funkcionalnog mišljenja. bila škola ``dila``. 6. Poslije Meranske konferencije pristupilo se promjenama i nastava matematike je postepeno bliža životu učenika. što se ne može postići verbalnim shemama.Metodika vaspitno . Od brojnih kongresa treba pomenuti IV kongres u Rimu 1908. insistira se na praktičnoj primjeni sadržaja matematike. Važni su brojni događaji: Meranska konferencija (1905. korelaciji nastave matematike sa drugim predmetima. 3. a nastava matematike sama sebi svrha. OSCD i UNESKO danas vode brigu o svim problemima.Metodičare interesuje kakvo mjesto dati i na koji način odraziti tekovine matematike – šta unijeti u programe. Veoma veliki podsticaj za razvoj MMO dao je Pijaže. Iz nastave matematike proisticao je program vježbanja i škola je. javlja se analitičko-sintetička koncepcija nastave matematike. a s druge strane psihološkim zakonitostima djetinjstva. parcijalna znanja. pod uticajem matematičara i psihologa. U novije vrijeme. . Nastava matematike treba da bude zasnovana na dječijoj okolini i životnoj praksi i toj praksi i da služi. godine.

uzrasta učenika. MMO uspostavlja vezu sa matematikom. nema dobre MMO koja ne polazi od psiholoških znanja i karakteristika učenika određenog uzrasta. predškolsku pedagogiju.Metodika vaspitno . kao opšta teorija nastave. S jedne strane MMO koristi saznanja do kojih su došle druge nauke i zahvaljujući korišćenju tih znanja povećava svoju djelatnost.). a neki pedagoškom disciplinom.danas je prisutna tendencija sve većeg obuhvatanja svih institucija pedagoško oblikovanim obrazovanjem. MMO se oslanja na matematiku i pedagogiju dok je neki smatraju matematičkom. Time se ukazuje na značajnu karakteristiku MMO koja predstavlja sintezu matematike i pedagogije ili metodičko obrazovanje predstavlja sintezu matematičkog i pedagoškog obrazovanja. logiku. filosofiju. vrste škole. Ta veza sa psihološkim disciplinama daje psihološku podlogu za nastavu matematike i doprinosi da se proces učenja maksimalno racionalizuje. tj.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ODNOS MMO PREMA DRUGIM NAUKAMA I NAUČNIM DISCIPLINAMA MMO. Mnogi smatraju da je MMO pedagoška disciplina. etiku itd. Ovim shvatanjem se ukazuje na značaj matematike i pedagogije za MMO. u zavisnosti od cilja i zadataka vaspitanja i obrazovanja. Određeni sadržaji su uslov bez koga nema i ne može biti MMO. kao i druge naučne discipline. Veza između MMO i didaktike izražava se kao odnos opšteg i posebnog.  Osim toga. didaktiku. da odgovori na pitanje: zašto uvesti neku pojavu a ne nešto drugačije? 10 . Danas u našoj zemlji preovladava shvatanje da je MMO pedagoška disciplina . prije svega radi izbora određenih matematičkih sadržaja. Veza MMO sa psihološkim naukama omogućava MMO da objasni nastavnu praksu . b) MMO i pedagogija MMO u velikoj mjeri koristi rezultate pedagogije. I sopstvenim dostignućima MMO vrši povratni uticaj. Opšta didaktička znanja se na poseban način koriste u vaspitnoj matematici. Ta veza se označava vezom prvog reda. Metodika nastave matematike je vezana sa matematikom.  MMO je povezana sa istorijom. i to onim dijelom koji je vezan za nastanak matematike. organizacije matematičkih sadržaja na kojima se ostvaruje nastavni proces. Predmet pedagogije je vaspitanje i obrazovanje mladih u najširem smislu riječi. pedagogiju.  Didaktika – iz MMO koristi praktično sve.  Predškolska pedagogija . a zatim i korišćenja matematičkih metoda saznavanja (indukcija. najprije bez matematičke podloge koja omogućava postojanje MMO. Sasvim jasno znamo da didaktika. Nastava matematike je proces vaspitanja i obrazovanja na matematičkim sadržajima. tijesno je povezana sa velikim brojem drugih nauka i disciplina i ta veza je dvostruka. MMO je pedagoška disciplina koja ukazuje na način vaspitanja i obrazovanja putem nastave matematike. a) Odnos MMO i matematike Matematika je nauka o kvantitativnim i prostornim odnosima. Iz ukupnog znanja matematike bira se jedan segment. predstavlja osnovu za svaki pojedinačni predmet – ukoliko je nastava razvijenija pruža osnovu za razvoj didaktike i matematičkog obrazovanja. dedukcija i sl. Rezultati do kojih dolazi MMO se uopštavaju i bitno utiču na didaktička saznanja. Od brojnih nauka treba pomenuti matematiku.

nivo osjeta – do 6. već jednostavno usredsređeno prema sebi. senzo-motorna faza (od rođenja do 2. logičke. razvija se simbolička sposobnost. faza konkretnih operacija (7. kako bi na osnovu tih saznanja mogli projektovati optimalni nastavni proces. formira prve pojmove i predstave. dijete traži uzroke.) – mišljenje je vezano za konkretne aktivnosti i predmete. 2. 11 . 2. kibernetičke i saznajne osnove Pedagoško-psihološke – što svi koji se bave MMO treba da znaju kakve su mogućnosti djece. Dijete nije u stanju za grupisanje mentalnih operacija – ono zaključke slaže jedne pored drugih. pedagoško-psihološke. postavlja pitanja.Daju se brojni i raznovrsni primjeri. Ne samo pričati. mora sebe motivisati na razvoj. 1. godine do zrelosti) Skoro identičnu periodizaciju dao je Pijaže (tri nivoa razvoja djeteta): 1. . mladi su osposobljeni da zaključuju prema zakonima formalne logike. .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Kao što se vidi. već da se razvoj ne sputava i ne guši. Preoperativna faza – dijete uči isključivo na osnovu manipulacije stvarima. preoperaciona (faza pripreme konkretnih operacija. tj.). Saznati neki objekat ne znači slušati o njemu. od rođenja do zrelosti : 1.12. do 6. MMO je povezana sa nizom naučnih disciplina pa govorimo o njoj kao o interdisciplinarnoj nauci. ali nisu dovoljno samostalni. 3. nivo formalnih operacija (11 – 14 god. učenika određenog uzrasta. 4. godine 2. od 2. utvrdio je da predškolsko učenje djece nije učenje koje treba da se zasniva na verbalnom prenošenju znanja. tj.Metodika vaspitno . Inteligencija djeteta je egocentrična.svim primjerima što manje nebitnih svojstava. nivo . Savremena psihologija razlikuje 4 perioda. 12. faza formalnih operacija (od 11. . godine) 2. ne povezujući ih. MMO ima nekoliko osnova: 1. godine) 3. godine) 4. što ne znači da je sebično. izabrana podsticajima koji će dovesti do formiranja matematičkih pojmova. Dobro poznavanje psiholoških osnova djeteta nije da se uspješno stimuliše njegov razvoj.nivo formalnih operacija – mišljenje se u potpunosti oslobađa konkretnosti. . kakvi su psihološki mehanizmi formiranja određenih pojmova. 3. Brojnim eksperimentima Pijaže je pokazao da je praktična i misaona aktivnost djeteta uslov izgrađivanja početnih matematičkih pojmova. nezadovoljno je odgovorom. nivo – nivo konkretnih operacija (7 – 11 god. To praktično znači da se početno učenje mora shvatiti kao stvaranje uslova.biraju se oni primjeri kod kojih su zajednička svojstva izražena i ta svojstva su u granicama pojma koji želimo formirati. već uticati da djeca manipulišu tim predmetima. etapu Pijaže dijeli na dvije: simboličko i intuitivno mišljenje. nivo konkretnih operacija (7 – 11 god.) i 3. Osim toga. nego djelovati svim raspoloživim reakcijama. oblikovanje sredine koja će biti bogata .

Vigotski.usvaja se znak za matematički pojam. a zatim u drugom smjeru i tačno se vrati u početnu situaciju.ekvivalentnost (u dva skupa ima isti broj elemenata). prethodi usvajanju pojmova. Pijaže smatra da razvoj djeteta. . . Aktivni razvoj zahtijeva samostalno riješavanje i karakterističan je za već formalnu fazu. .11.izdvajaju se određena matematička obilježja stvarnosti. Naredni razvoj je faza u kojoj dijete uz nečiju pomoć uspijeva da riješi zadatak. Reverzibilnost povlači za sobom shvatanje invarijantnosti i konzervacije pojmova. Cjelina u kojoj se jedne operacije nalaze u simetriji sa drugim pomoću reverziboilnosti. . vremenski i funkcionalno. Reverzibilnost podrazumijeva osobinu mišljenja da pređe saznajni proces. a zatim unutrašnja. Vigotski smatra zonu narednog razvoja važnijom za intelektualni razvoj nego aktivnu zonu. Pravci operacije su samo različite kategorije zadnje unutrašnje operacije koju karakteriše to što se ne obavlja pomoću realnih slika.Metodika vaspitno . invarijantnost – vraćanje valjka u kuglu). radnja je najprije spoljašnja.dužina (dvije žice). Vršenje tih operacija: . Eksperimenti su pokazali da intenzivno usvajanje operacija predstavlja racionalniji. Ona će postati radanja kada se nađe u uzajamnoj povezanosti sa drugim radnjama – na tome da čini sistem. Vigotski smatra da takva nastava kaska za razvojem.Mišljenje i govor Korišćenje Pijažeovih za njegova shvatanja – razvoj čovjeka je usmjeren biološkim zakonima i na razvoj se ne može spolja uticati. Reverzibilnost omogućava da se.unosa (dvije kugle od plastelina. U saradnji sa odraslim. 12 . Kod nekih trajno ostaju dva odvojena procesa. koja polazi od rezultata prve i uspostavlja početni sistem. Reverzibilnost znači da za svaku operaciju postoji druga koja je simetrična i suprotna.površina (dva pravougaonika). Učenik u nastavi može da usvaja one pojmove za koje su već razvijene strukture ili je razvoj pri kraju. Na takvom shvatanju izgrađena je tradicionalna nastava – da se prilagodi razvojnim mogućnostima učenja. obrađuju istovremeno. inverzne operacije (+. Metodički postupci – Vigotski predlaže sledeće etape: . Vigotski uzima u obzir uzrasne karakteristike učenika – moramo ih poznavati ali ih se ne smijemo slijepo pridržavati. predmeta i znakova. dijete se podiže na viši intelektualni nivo i prelazi sa onoga što ne umije – da umije. ako napravimo valjak. Učenje da prethodi razvoju. misaona ali nikada se ne gubi predmetni karakter. ispravniji put do njihovog odvojenog usvajanja – intenzivno usvajanje operacija omogućava da se između njih uspostavi funkcionalna veza. .posmatra se i upoznaje neposredna stvarnost. Ova shvatanja su doprinijela koncepciji savremene nastave.odlučijući preokret je 7 . Nastavnik treba da se orijentiše na procese koji se tek razvijaju a ne koji se završavaju.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Pijaže – razvoj mišljenja . Operacija je unutrašnja radnja. Kada je dijete steklo reverzibilnost u mišljenju postaje sposobno za niz drugih operacija. najprije u jednom. . Pijaže ističe da svaka mentalna radnja nije operacija. -).formira se matematički pojam i usvaja njegov nosilac. U periodu konkretnih operacija. u nastavi matematike. god.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Osim Vigotskog u razvijanju i bogaćenju postavki doprinos su dali Galjperin. 13 . da se odrede optimalni načini izgradnje nastavnog gradiva. operisanje brojevima se izražava govorom. a u traženju tog puta služi se razumnim misaonim postupcima. Bruner je utvrdio da najbolje rezultate u početnom matematičkom obrazovanjupostižu ona djeca koja manipulišu materijom. stvaraju zakonitosti mišljenja u nastavi matematike. utvrde uzrasne mogućnosti učenika. Ne postoji jedan put i postupak kojim se mogu rješavati zadaci.Metodika vaspitno . 3. ta manipulacija se mora pratiti govorom. Postavljena su 3 zadatka: 1. Ovladavanje jezičkim formama je uslov za bavljenje matematičkim obrazovanjem – uslov za rješavanje matematičkih problema. Bruner smatra da se mora krenuti od manipulacije predmetima. 2. Nanovo se traži put. Davidov i dr. Bruner smatra da nastavu treba tako organizovati da djeca što češće manipulišu odgovarajućim objektima i da se što češće govorno izražava.

broja. Analiza je rastavljanje na djelove. a dužina je 3 puta veća od širine. a sva ostala se odbacuju. a sinteza spajanje u cjelinu.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ LOGIČKE OPERACIJE: APSTRAKCIJA I GENERALIZACIJA Apstrakcija je misaoni pstupak kojim se iz jednog ili više primjera (srodnih slučajeva) izdvajaju određena svojstva. Generalizacija je misaoni postupak kojim se uočena svojstva skupa proširuju na najširi skup sa tim svojstvima. Ova 4 pojma su relativno misaoni procesi. KONKRETIZACIJA I SPECIJALIZACIJA Konkretizacija je misaoni postupak kojim se identifikuju primjeri sa svojstvima nekog opšteg pojma. I 7a II 14 a III a analiza 22 a = 440 sinteza od O = 2X + 6X = 96 X = 12 sinteza 14 . Mnogo primjera bi se moglo navesti ako hoćemo ilustrovati apstrakciju i generalizaciju. Mnogi se problemi rješavaju analizom i sintezom. Prvi od njih je 2 puta manji od drugog. a 7 puta veći trećeg. Pomoću apstrakcije i generalizacije formiramo pojam tačke. Izračunaj površinu. svi X analiza duž 3X 2) Zadatak: Zbir 3 prirodna broja iznosi 440. 1) Zadatak: Dužina obima pravougaonika 96m. to isto radimo i sa skupom elemenata. Specijalizacija je misaoni postupak prenošenja svojstava elemenata njegovog generalnog skupa na elemente njegovog pravog podskupa.Metodika vaspitno . Time se omogućava formalizacija apstraktnog pojma – taj pojam osim posmatranih obuhvata i sve druge primjere sa zadržanim svojstvima. Analiza u matematici ima 2 koraka – rastavljanje i uočavanje odnosa među elementima. izvodimo formule itd. ravni.

Ukupnost svojstava po kojima se dvije ili više pojava razlikuju nazivamo totalna negativna analogija. Koliko ima svaki od njih? Milan X 2X= 30-2 Dragan X+2 2X= 28 X=14 Dragan ima 16. Dragan ima 2 dinara više nego Milan.Metodika vaspitno . Izračunaj te brojeve. Zaključci do kojih dolazimo analogijom smisaono vjerovatno ne moraju biti apsolutno istiniti i njihovu istinitost možemo prihvatiti na osnovu provjere činjenica. Tako. Analogija ipak omogućava da na ekonomičan način uvedemo učenike u nova saznanja. Jedan od njih je za 2 veći od drugog. Zajednička svojstva utvrđena za dvije pojave nazivamo pozitivnom analogijom. Kod definicija je često prisutno zaključivanje po analogiji.uslovi zaključivanja: 1) slična obilježja objekta moraju biti suštinska a njihov broj što veći.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ANALOGIJA Analogija je zaključivanje po sličnosti. matematika može negativno da utiče na razvoj kreativnosti. Imamo 2 broja 2X + 2 = 30 2X = 30 – 2 X = 28 X= 14. 15 . X+2=16 I X II X + 2 16 + 14 = 30 2) Milan i Dragan imaju 30 dinara. Svojstva po kojima se dvije ili više pojava razlikuju nazivamo negativna analogija. Analogija kod nevještog učitelja može suviše da afirmiše pamćenje kod učenika. i to na osnovu djelimične sličnosti među predmetima. 2) da različita svojstva objekata moraju biti nebitna i njihov broj minimalan. Njena slabost je što smisao ostaje na istom nivou opštosti. Iz jedne poznate činjenice izvodi se druga činjenica. 3) ispravnost zaključivanja po analogiji se mora dokazati (naučno verifikovati) Zahvaljujući analogiji i učenici i učitelji mnogo griješe pa je neophodno biti oprezan. Primjer: 1) Zbir brojeva je 30. Ukupna zajednička svojstva nazivamo totalnom zajedničkom analogijom. Ovakav zaključak je značajniji što je cjelokupno zaključivanje veoma prožeto analogijom pa je djeci lakše da zaključuju po analogiji. a Milan 14 dinara. Primjeri – zaključivanje po analogiji .

slaganja i razlike – ako više slučajeva u kojima se istraživana pojava događa imaju jednu zajedničku okolnost. posebna vrijednost je što se njome dolazi do novih zaključaka – taj zaključak ne sadrži samo poznate slučajeve . 2.Metodika vaspitno . Milove metode: 1. 64. Odlike ove indukcije su: 1. zaključivanje je u izvjesnoj mjeri pouzdano. 3. Ti slučajevi nazivaju se premisama. u kome se istraživana pojava događa i u slučaju u kome se ne događa . 0. 5. zaključuje se da je ta okolnost posledica. Metoda slaganja – ako više slučajeva istraživane pojave ima samo jednu zajedničku okolnost zaključuje se da je ta okolnost uzrok ili posledica te pojave. zavisi od broja pojedinih slučajeva – što je veći broj veća je pouzdanost. 3. 2. zaključuje se da između te dvije pojave postoji kauzalna povezanost.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ INDUKCIJA Indukcija je misaoni postupak kojim se opšti zaključak izvodi iz pojedinačnih slučajeva. suštinskih karakteristika. Opšti stav naziva se zaključak . ona je ekonomična. Postavlja se pitanje od čega zavisi stepen pouzdanosti? 1. 6. 1. To je. a više slučajeva u kojima se ta pojava ne događa nemaju ništa zajedničko. rijetki su primjeri u kojima je moguće izvesti te premise da bi se došlo do zaključka. 81. reprezentativnost slučajeva – reprezentativniji pojedinačni slučajevi rezultiraju većom pouzdanošću uzorka. 4. U tome je njena najveća obrazovna vrijednost. 9. Postoji i teorijska matematička indukcija – koristi se isključivo u matematici. 16 . Potpuna indukcija rijetko se koristi u nastavi matematike. 1. 2. 25. Primjer: Dokazati da se ni jedan kvadrat prirodnog broja ne završava cifrom 3 0. 36. Njeno postojanje dugujemo Bekonu i Milu. Metoda propratnih pojava – iz uvida u to da se neka pojava na određeni način mijenja uvijek kada se na neki poseban način mijenjaneka druga pojava. Potpuna je takva indukcija kod koje su premisama obuhvaćeni svi mogući slučajevi opšteg. Ona nema posebni obrazovni značaj. 9. 49. da budu zajedničke sve okolnosti osim jedne koja se događa samo u prvom slučaju. da li je zaključak izveden iz bitnih. 3. uzrok ili neophodni dio uzroka te pojave. 3. 7. neekonomična. uzrok ili neophodan dio uzroka te pojave. Indukcija se dijeli na potpunu i nepotpunu. Posebno je značajna metoda kauzalne indukcije – kojom se utvrđuju uzročno-posledične veze među pojavama. 2) Ako je veoma neproduktivna. Ona je potpuno siguran oblik zaključivanja. Metoda razlike – ako u slučaju. Bez obzira na slabosti ova indukcija ima značajnu ulogu u nastavi matematike. Kombinovana . kasnijem formiranju stavova i sl. 8. dedukcija mada po formi liči na indukciju. u suštini. 16. 4. već i one nepoznate. 4. 2. zaključuje se da je ta okolnost posledica. Nepotpuna indukcija je indukcija kod koje su premisama obuhvaćeni samo neki od pojedinačnih slučajeva. Ova indukcija služi jasnijem sagledavanju nekog problema. Potpuna indukcija ima 2 odlike: 1) Zaključci izvedeni ovom indukcijom su tačni.

3. Zato se ovdje pribjegava lokalnoj dedukciji. 17 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DEDUKCIJA Dedukcija je misaona operacija ili niz misaonih operacija kojima se istinitost nekog tvrđenja izvodi iz istinitosti prihvaćenih i ranije utvrđenih istina. Matematika kao nauka je deduktivno zasnovana. Pravila deduktivnog zaključivanja: I Pravilo odvajanja II Pravilo kontrapozicije Ako je x => y onda je x => y ┐p => ┐r p => r III Tranzitivnost implikacije x => y y => z x => z Karakteristike deduktivnog zaključivanja: 1. svi pravougaonici sa jednakim stranicama su kvadrati (neposredno). Primjeri:  Svi kvadrati su pravougaonici sa jednakim stranicama. Kraj je poseban zaključak. na uzrastu od I do IV razreda nije moguća opšta dedukcija. iz kojih se izvodi zaključak (premise) tačne. 2. svi rombovi su paralelogrami. a2 = b2 . ali se pri tom i opšte obogaćuje. ono što važi u opštem slučaju. svi rombovi su četvorougli (posredno). Zaključivanje po dedukciji može biti neposredno i posredno: . Ako su tvrdnje. Suština lokalne dedukcije – preko deduktivnog zaključivanja možemo doći do zakona.  Svi paralelogrami su četvorougli. Svaki zaključak izvodi se iz ranije prihvaćenih karakteristika. Značaj i vrijednost dedukcije je u tome što se iz stava o opštem dolazi do stava o posebnom. znači.neposredno je ono koje se izvodi iz jedne premise: a = b.Metodika vaspitno . Svi zaključci su logički povezani u niz i taj niz ima kraj. Međutim. Deduktivni oblik zaključivanja najčešće se sastoji u tome da. važi i za pojedinačno. onda je i zakljkučak tačan.posredno zaključivanje je takvo koje se izvodi iz dvije ili više premisa.

2401 1 Proizvod u kome se broj 7 pojavljuje 100 puta.. završava se brojem 1... nepouzdana i moraju se dokazivati. Rešenja do kojih se dolazi intuicijom su problematična..  I niz 1 + 3 + 5 + 99 II niz 2 + 4 + 6 + 100 Koji je zbir veći i za koliko? Veći je zbir II i to za 50.... Učenike treba osposobiti da koriste intuiciju u rešavanju zadataka.....Metodika vaspitno .. Primjeri:  Kojom cifrom se završava proizvod u kome se broj 7 pojavljuje kao činilac 100 puta? 7 x 7 x 7 ....... Intuiciju shvatamo kao skraćeni vid zaključivanja. 7 x 7 x 7 49 x 50 2401.. Postupak dokazivanja mora biti rigorozan i doprinositi razvoju matematike razmišljanja.. 49 x 49 2901 x 25 18 ..........obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ INTUICIJA Intuicija je naslućivanje da se konkretni zadatak može riješiti na određeni način... 49 x 49 ..... Intuicija se može zasnivati i na čulnom i na umnom saznanju...

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KIBERNETIČKE OSNOVE NASTAVE MATEMATIKE Kibernetika je nauka o upravljanju. Takvim pristupima se znatno obogaćuje nastava matematike i njen kvalitet podiže na viši nivo. Mora imati razvojni sistem upravljanja. Ali. vrijeme korišćenja i sl. UPRAVLJAČKI SISTEM CILJ UPRAVLJANI SISTEM SREDINA Da bi sistem efikasno funkcionisao kibernetičari smatraju da cilj mora biti jasno definisan. s pravom smatraju. Program upravljanja znači. Da bi rad bio uspješan mora postojati povratna informacija jer. sredinu u kojoj se realizuje. Opšti procesi upravljanja u svim oblastima nauke. ali se tu definicija ne zaustavlja. samo to nije dovoljno jer nedostaje povratna informacija. u nastavi matematike. ali naglasak daje na njegovu kontrolu. da se tačno zna kako će se djelovati u datoj situaciji. sastaviti uputstvo na koji način će rad na času biti organizovan. sredstva. zavisno od nje. teče i program predavanja. nije moguće definisati program upravljanja. moraju se poštovati ova pravila. svaki sistem se.Metodika vaspitno . 19 . sastoji iz 4 elementa. Kroz ovaj pristup je mnogo lakše ostvariti obrazovne nego vaspitne zadatke. nego svaki nastavnik definiše cilj za svaki čas. Kibernetički pristup u početnoj nastavi matematike obuhvata cjelinu nastavnog procesa. metode. Mora postojati stalna informacija u upravljačkom sistemu o stanju u upravljanom sistemu i mora se upravljački sistem prilagođavati upravljanom sistemu na način na koji to zahtijeva povratna informacija. oblici rada. u suštini. Tu se javljaju problemi jer. Ima svoj cilj. Mnogi. Prema shvatanju kibernetičara. upravljački sistem i upravljani sistem. da nema nastave matematike ako joj jedna od osnova nije kibernetička osnova. S obzirom da je nastava matematike sistem. Ako je cilj jasno definisan onda je lakše napraviti program upravljanja. Cilj upravljanja definiše društvo kroz zakonske propise. jasnost cilja i upravljanje.

Ona ne govori o težini tih pojmova. a pojam nije realno postojeći objekat. Razlika između činjenice i pojma ogleda se u tome što su činjenice empirijskog porijekla. objektivno postojeći odnos među predmetima (neki predmet ili podatak). Jednostavni pojmovi su oni koji imaju jednu oznaku. nezavisne od načina saznavanja. Iz takve prirode činjenica i pojmova proizilazi razlika o načinu njihovog usvajanja. Pojam je misao o suštini nekog stvarnog ili zamišljenog predmeta. 20 . Razumijevanje uključuje mnoštvo misaonih aktivnosti. a u okviru većine drugih nastavnih disciplina usvajaju činjenice. Činjenica je iskustveno utvrđen ili utvrdljiv . Činjenice se mogu učiti bez razumijevanja a pojmovi ne mogu. Nekada je kod učenika lakše formirati složen nego jednostavan pojam.složene pojmove. Pojmovi koje djeca stiču u nastavi matematike mogu se podijeliti na: . Tako je usvajanje činjenica rezultat empirijskog. Tako je pojam prirodnog broja jednostavan pojam. a usvajanje pojmova rezultat racionalnog saznavanja.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SAZNAJNE OSNOVE MMO Osnovna razlika između matematike obrazovanja i obrazovanja u okviru drugih disciplina je u tome što djeca u procesu matematičkog obrazovanja usvajaju pojmove. Ova podjela je samo uslovna.jednostavne i . a složeni oni koji imaju dvije ili više oznaka. Razlika između činjenica i pojmova postoji i u razumijevanju. nije dostupan čulnoj aktivnosti.

3. U svakom djetetu. . Savremeni matematičari kažu da aksiomi nisu tako ’jednostavni’. svaki prirodan broj ima svog sledbenika tako da je P = P + 1. Dopustiti učeniku slobodu da sam izgrađuje pojmove. i prema oznakama koje nemaju nikakvo značenje. maksimalno skraćuje i proširuje spontan razvojni put njegove inteligencije. prema jednostavnim pravilima igra. osim teško mentalno zaostalih. 3. 2. i koji za svako P sadrži P + 1 sadrži sve prirodne brojeve. sam rešava problem i da stvaralački radi. urođen je njen razvojni put. ako je m’ = n’ onda je m = n. Voditi učenika kroz kontinuiran niz adekvatnih aktivnosti koje ga ne skreću sa razvojnog puta njegove inteligencije.spontana i jaka težnja za stvaranjem i stvaralačkim radom. svaki skup koji sadrži broj 1. Aksiomi su istine koje se ne dokazuju. svi pravi uglovi su međusobno jednaki. uopšte. intenzivira učenikov intelektualni razvoj. Prvanović je postavio i postulate: 1. da od njih nema jednostavnijih. Prvanović ističe 3 aksioma ( u MMO): 1. postoje samo ’jače’ ili ’slabije’ obrazovnomatematičke dispozicije. da se iz proizvoljnog centra sa proizvoljnim prečnicima uvijek može opisati kružnica.spontana i vrlo jaka težnja za saznavanjem onoga što ga okružuje. dvije prave presječene trćom sijeku se na onoj strani na kojoj je zbir tako dobijenih uglova manji od dva prava ugla. Ne postoji dar za rad u nastavi matematike. nego četiri dimenzije. Sistem aksioma mora biti potpun i neprotivuriječan. I II III IV V da se kroz svake dvije tačke može postaviti prava. Bez napornog rada nema ni obimnih ni genijalnih matematičkih otkrića. Matematika je igra koja se igra po pravilima koje određuju aksiomi. Inteligencija se ne donosi rođenjem. pravila i. Leonov sistem aksioma (aritmetika): I II III IV V broj 1 je prirodan broj. Prvi sistem aksioma je postavio Euklid – Euklidov sistem aksioma (Euklidova geometrija). da se svaki pravac može neograničeno produžavati. broj 1 nije sledbenik nijednog prirodnog broja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ AKSIOMI I POSTULATI METODIKE NASTAVE MATEMATIKE Hilbertova definicija matematike je igra koja se.Metodika vaspitno . postoje: . 21 . otkriva činjenice. Matematičko obrazovanje je dužno da ubrzava. Lobočeski je napravio novu geometriju gdje prostor nema tri. 2. Često se koristi pojam pretpostavka od koje se polazi.

Mentalna slika se odnosi na spontanost djeteta. šum kod prave je njen položaj kako je nacrtana. jer je njihovo formiranje u većini slučajeva nemoguće kroz spontano izražavanje učenika. npr. MENTALNA SLIKA 3. njihovo značenje je složenije. npr. Uporedo teče i drugi proces odbacivanja nebitnih svojstava. Takvim određenjem jedna riječ se prebacuje na drugu riječ. koja nisu bitna za jedan pojam. Djeca na ranom uzrastu spontano formiraju neke pojmove koji su vezani za bića i predmete iz njihove okoline. sticanje mentalne slike. Matematički pojmovi formiraju se po jednostavnoj shemi. veličini itd. ali se vezuju za njega kako nazivamo u metodici šumom. npr. PRIMJERI U praksi je čest slučaj da se pojam izjednači sa jednom od komponenti. a često se aktivno povezuje sa pojmovima van nastave. tj. stvori sliku tog objekta u svojoj glavi. Važno je istaći da je mentalna slika kvalitetnija ukoliko je u individualnom iskustvu više primjera. – predstava o stolu u nekom zabačenom selu je drugačija od predstave koju ima dijete u nekoj velikoj sredini (npr. Oni se ne mogu formirati odjednom. da bez prisustva objekta.Metodika vaspitno . mada su invarijantna svojstva slična. gledajući razne vrste drveća dijete uočava njihove zajedničke karakteristike. Matematički pojmovi. NAZIV. koso ili pravo i sl. Šum u našem životu označava sve ono što ometa dolazak i formiranje pojma. Ta trajnost unutar predstava omogućuje kasnije procese prepoznavanja. Jednu takvu predstavu prati ime sto koje se veže za sve stolove koje je vidjelo ili nije i to doprinosi izdvajanju pojmova u jedinstvenu klasu. jer klasifikuje sve stolove u jednu mentalnu sliku. IME. projektujući unutrašnje na objektivno i spoljašnje. Kompleti karakteristika vezanih za misli. Spontano i postepeno se njihovi senzori koncentrišu oko neprocjenjivih karakteristika pojma i oni stiču neku opštu predstavu o tom pojmu i prodiru u suštinu tog pojma. Sam pojam ne posjeduje šum. taj proces je često dugotrajan. Sva ta svojstva. Crteži koji ilustruju mentalnu sliku mogu biti različiti. Uočavajući što djeca stiču različite predstave o uglovima. što je štetno za nastavu. nego da crtanjem treba vidjeti samo način na koji se u procesu formiranja pojmova djeca spretno snalaze. I ovdje mentalna slika zavisi od geografskog područja. Niz senzornih utisaka o tom predmetu stiču spontano. Nju ne treba poistovjećivati ni sa jednom slikom koju realizujemo. To je pojednostavljeno realna slika. ZNAK 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMOVA Pojam je opšta ideja. Matematički pojam ima 3 komponente (Marjanović) 2. Crteži koje djeca prave na ranom uzrastu najbolje pokazuju tu mentalnu sliku. ali koja ima tendencije da se projektuje smo na najvažnije karakteristike. 22 . formira mentalnu sliku i nauči njihova imena). a ono se može smatrati osnovnim vidom klasifikovanja.

Ne treba zanemariti ni pozitivna svojstva slike kao simbola. simbol je oznaka imena. jedna fotografija – iz slike se mogu naučiti mnogi važni detalji jednim pogledom. Pojam je rezultat misaone aktivnosti i kao takav nije dostojan čulnom saznavanju. npr. a to je 3.. npr.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Svi matematički pojmovi se formiraju po navedenoj shemi i to je najvažnije. Međutim. Kod simbola se mogu javiti razne nedoumice. Ime je riječ iz prirodnog jezika. Da bi bila što jasnija mentalna slika bira se primjer sa što manje šuma (skup od 3 tačke). dok. elementa i sl.. Drugi simboli su proizvoljna forma čije je značenje dogovorom utvrđeno i nazivaju se konvencionalnim simbolima. matematički znaci. jer su neki simboli. arapske cifre oblikom ne sugerišu brojeve koji omogućavaju. manje ili više vjerne grafičke interpretacije objekata i tada se zovu slikovna ili ikonička. slova. Mi dajemo naziv svim riječima i uvidimo simbol.Metodika vaspitno . bez obzira da li je izgovorena ili napisana. Pojam 3: primjeri su svi skupovi koji sadrže 3 lica. Većina pojmova se omogućava konvencionalnim simbolima koji ničim ne podsjećaju na suštinu pojma koji omogućavaju. ta veza postoji donekle. predmeta. 23 . pojmovi se često označavaju dvojako: kako riječima iz prirodnog jezika tako i konvencionalnim simbolima: brojevi. Simboličko označavanje je značajnije zbog toga što povećava brzinu manipulisanja i mišljenja. kroz rimske.

Ona je podređena izučavanju drugih sadržaja i koristi se u formiranju drugih pojmova. Ako se posmatra ili analizira program matematike ne može se zamisliti bez prisustva pojava iz teorije skupova. Razlozi za uvođenje skupova su: 1) pojam prirodnog broja se može izvesti na primjeru skupova. a Hesman Vaje je teoriju skupova nazvao maglom nad maglama. ali se traži da navedu skup nejednačine.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SKUP KAO NAJOPŠTIJI POJAM KLASIČNE MATEMATIKE Pojam skupa je stara tekovina materijalne kulture čovjeka. najveće otkriće nove epohe. Aktuelni program predviđa obradu materije iz teorije skupova (I . Njeno uvođenje u program približava nastavu matematike matematici kao nauci. a i praktično provjereno.god. Njime su se ljudi služili i prije nego što su znali za pojam broja. pridruživanje elemenate i razlikovanje skupova sa istim ili različitim brojem elemenata.Tu teoriju savremenici su različito dočekali. Anri Penkavc je sarkastično izjavio da je Kantorova bolest od koje treba liječiti matematičare. odnosno intuitivno posjeduju mnoge pojmove o skupu.Sadržaji iz oblasti skupova prisutni su i u III i IV razredu. podskupova.IV razreda): . Moraju znati da opšti skup. a Hilbert je rekao da nas niko ne može istjerati iz raja koji je Kantor napravio. navođenjem članova ili svojstava. teorija skupova se počela razvijati tek u drugoj polovini XIX v. podskup i elementi. Rasel je smatrao da je teorija skupova.U II razredu sadržaji se proširuju i traži se da učenici moraju da koriste znak za skup i pripadnost elemenate skupu. 5) zahvaljujući slikovnoj interpretaciji sadržaja. 4) eksperimentima je dokazano.Metodika vaspitno . 6) Teorija skupova omogućava lakše uopštavanje i elastičniju obradu mnogih sadržaja u matematici. pri tom. . mada nisu eksplicitno navedeni u programu. vjerovatno. Teorija skupova postaje metodološki i metodički princip.U I razredu zadatak je da učenici uočavaju razne primjere skupova. 3) teorija skupova – predstavlja osnovni rečnik savremene matematike. Olakšava se put kojim se formira pojam broja. Danas se smatra da pojava teorije skupova označava početak moderne matematike. 24 . Cilj je da se skupovi koriste kao didaktički materijali za formiranje drugih pojmova.omogućavaju da se rad sa brojevima očigledno zasniva. Tvorac teorije skupova je danski trgovac Kantor. Formiranje pojmova iz teorije skupova se. pripadnost elemenata skupova i usvoje termine: skup. On je svoje prve radove i prva istraživanja iz ove oblasti počeo 1879. pri čemu treba aktivno koristiti riječ skup ili element skupa. Pri izdvajanju skupova vodi se računa o tome da učenicima bude jasan ključ po kome je izvršeno izdvajanje elemenata u neki skup. 2) operacije nad skupovima . zasniva na igri i praktičnim aktivnostima učenika na konkretnim primjerima. da već u početnoj nastavi matematike učenici sa lakoćom usvajaju određene pojmove u teoriji skupova. I pored tako duge tradicije. učenici se brže osposobljavaju u apstraktnom mišljenju sagledavanjem cjeline itd. .

skup može imati i elemente koji nemaju zajedničko svopjstvo. sasvim spontano. a matematički skup označava i ono što je mnogo i ono što ima samo 1 element ili jedan (prazan) skup. Što više različitih primjera da se dobije mentalna slika šta je to skup i elementi skupa. S obzirom da je skup osnovni pojam teorije skupova. to nas oslobađa obaveze da ga definišemo. Možemo posmatrati razne slike. skup cvijeća i sl. u običnom govoru. pod skupom podrazumijeva samo ono što ima iste elemente (skup ljudi. ono što je u običnom govoru skup. 2) razlika je u tome što se.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ OZNAČAVANJE SKUPOVA Učenici u svakodnevnom životu termin skup ne čuju tako često. jer.Metodika vaspitno . a to nije skup u matematici zato što se ne može tvrditi ko čini taj skup.: 1) razlika je u tome što u običnom govoru skup označava nešto što je mnogo. Istovremeno sa usvajanjem termina skup usvojeno je u program i termin elementi. a onda pitamo koliko taj skup ima elemenata. ali nije neprirodno reći skup ptica. 3) razlika je i u tome što. Međutim. Matematičari o skupu govore samo onda ako utvrde da li neki elementi pripadaju ili ne pripadaju određenom skupu. glavni gradovi država. objekte iz neposredne okoline. jer učenici još nisu njima dovoljno ovladali pa im to pravi dodatne probleme. metodički je opravdano da se taj pojam izvede iz prirodne situacije i jezika. u njihovoj svijesti postoji donekle izgrađen pojam koji se uslovno može nazvati skupom. Jednostavno. Najvažnije za učenike je da shvate skup kao tvorevinu proisteklu iz realnosti a ne kao vještačku tvorevinu. Pitamo djecu koliko ima cvjetova. igračke i namještaj u kući ili školi. govori o raznovrsnim i istovrsnim skupovima. a matematički skup mogu činiti planete sunčevog sistema . Ali. ptica i sl. odjeljenja. i pored toga. od skupa ne možemo naći jednostavniji pojam. ali. interpretirajući pojam skupa. ali treba biti oprezan pri navođenju svojstava.. u matematici nije. Svaka riječ ide prirodno uz određene elemente. djeca prihvataju riječ skup. a to su riječi koje proizilaze iz svakodnevnog govora i tražimo od učenika da imenuju elemente. Ne treba mnogo navoditi skupove čiji su elementi brojevi ili slova. Zato je pogrešno da neko.) dok u matematici skup može biti sastavljen i od različitih elemenata. iako su prostorno udaljeni: 4) razlika je u tome što ponekad. riječ skup uglavnom označava predmete koji su jedan uz drugi. Neprirodno bi bilo da kažemo jato cvijeća. Ispravno je navoditi one skupove čiji su elementi oni o kojima učenici već imaju neko iskustvo i sa kojima su u dodiru. u običnom govoru. svežanj ptica i sl. Taj pojam ima malo zajedničkog sa skupom u metematici. Taj proces formiranja pojmova je dugotrajan. Kad god je moguće prvo navoditi primjere iz porodice. 25 . Npr. Tek poslije realnih primjera prelazi se na misaono formiranje skupova prema datim svojstvima. Kada je riječ o formiranju pojma skupa. a skup je određen samo ako se odrede njegovi elementi. u udžbenicima i literaturi se može naći da je skup množina objekata sa nekim zajedničkim svojstvima. ispred zgrade filozofskog fakulteta je skup studenata.

. njegovi elementi nisu djelovi tog skupa (npr. zato prilikom zadavanja zadataka treba praviti različit raspored. Primjer: A = {{1. Prvo treba nacrtati elemente skupa. 4}. 2. 26 . Da li je broj 2 element skupa? – Ne pripada ovom skupi jer je ovo skup skupova Prazan skup { } ili Ø ili { Ø } Skup koji ima 1 element skupa naziva se jednočlani ili jedinični skup. mogu se obilježavati navođenjem elemenata skupa. mogu se obilježavati navođenjem osobina koje imaju elementi skupa. D}– skup ima samo 1 element A = {a. Njime se samo označava skup. D} – skup ima 2 elementa Zadatak: Koliko elemenata ima riječ matematika? Ima 6 elemenata. Skupovi se obilježavaju velikim slovima. a pripadaju skupu A . 3. Slovo nije element skupa. b. skupovi se mogu obilježiti slikom. c} – skup ima 3 elementa A = {A. 2}. Opisivanje elemenata – takav način se primjenjuje u situacijama kada skup ne možemo izraziti navođenjem svih elemenata. Navođenjem elemenata skup se označava: A = {a.b C . 3. bicikl – točak nije element tog skupa) A = {D. a.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Postoje 3 načina obilježavanja skupa: 1. Pažnju treba posvetiti redosledu grafičkog prikazivanja. nego tačka. Skup ne zavisi od rasporeda elemenata. Ako je neki objekat element skupa.Metodika vaspitno . Kada se skup predstavi slikom insistira se na tome da li pojedini elementi pripadaju ili ne . b}. kako bi učenici shvatili da on nije važan. već ga moramo zadati opisno: A = {x/4 ili y?? ≤ 1 000 000} A ={sve djevojčice naše škole} Koji će se način primjeniti zavisi od konkretne situacije. {2}} – skup ima 3 elementa. pa tek onda liniju oko tih elemenata. a njihovi elementi malim. {2.

{1.{1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POJAM PODSKUPA Posmatra se npr. 3} 27 . z Kada se ovako formira pojam podskupa onda učenicima damo jedan skup i tražimo da potraže sve moguće podskupove toga skupa. Suština je da učenici shvate da je ovaj skup ujedno i element skupa dječaka u odjeljenju.{ Ø }.{2}.{1. a zatim se posmatra drugi skup. . 3} Podskupovi: {1}. A 3 .Metodika vaspitno . Slučaj da su elementi jednog skupa ujedno i elementi nekog drugog skupa onda govorimo2o . 2}. Očigledno je da je ovaj skup sastavljen od 2 skupa a oni dalje naglašavaju da je riječ o podskupu skupa krušaka – on je samo podskup voća.odjeljenju. Česta je grška učitelja: A . Primjer: A = {1. Ili npr. 3}. . a drugo da je prazan skup podskup svakog skupa.podskupu toga skupa. a to su 7 dječaci koji sjede do prozora. 2.{3}. 3}. porodica skup djece. Važno je da učenici uoče da je svaki skup podskup sam sebi.{2. skup dječaka u . 2.

.Metodika vaspitno . 5). Treba pronaći više primjera (npr. a skup B ekvivalentan skupu C. Treba nastojati da svaki učenik što više puta izgovori te riječi. Ako se utvrdi da se dva skupa mogu uzajamno jednoznačno preslikati onda za nih kažemo da su ekvivalentni ili istobrojni. učenici prvo moraju upoznati sam postupak pridruživanja. Tek kada učenici do kraja upoznaju ekvivalentne skupove treba ih upoznati sa neekvivalentnim. . 5. više putnika nego sjedišta u autobusu). . Kada navedete primjere treba pitati i učenike da navedu neki primjer.. Ne treba ići na preskok (2. aktivnostima i gramatičkim putem.simetričnost – ako je skup A ekvivalentan sa skupom B. Pirtanja treba postavljati tako da ova svojstva dođu do izražaja. A B ▲ ■ ■ ♥ . Prvi korak je uočiti dve ekvivalentna skupa a zatim 3.refleksivnost – znači da je svaki skup ekvivalentan sam sa sobom. Da bi mogli upoređivati skupove pridruživanjem. ali svaka stolica nema učenika).tranzitivnost – ako je skup A ekvivalentan skupu B.važno je u ekvivalentnosti da sve ide redom i da se strelice ne poklapaju.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ UPOREĐIVANJE SKUPOVA Može se vršiti na 3 načina: 1) pogledom 2) prebrojavanjem i 3) upoređivanje pridruživanjem Treći način je najčešći i tako se dobija odgovor na pitanje da li dva skupa imaju jednak broj elemenata ili jedan ima više ili manje. simetričnost i tranzitivnost. Treba im primjerima u svijest ugrađivati da je ekvivalentnost relacijaekvivalencije i da ima 3 osobine: refleksivnost. onda je i skup A ekvivalentan skupu C. 4. A ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ B . Pridruživanje se može pokazati riječima. učenici 19 – pridruži učenicima stolice). Upoznavanje sa neekvivalentnim skupovima takođe se vrši pridruživanjem. . ali tako da ostane nepridruženih elemenataPridruživanja treba da proizilaze iz neposredne okoline i učenikovog iskustva (svaki učenik ima stolicu. U tom cilju se razgovara sa učenicima o realnim situacijama u kojima se pridruživanje javlja kroz igru (stolice 20. da se izbjegne mehaničko pridruživanje 28 .onda trba uvoditi pridruživanje koje nije po redu. onda je i skup B ekvivalentan sa skupom A. stvarima.

Zadatak: Učenici treba da izdvoje crvene i žute žetone i naprave 2 skupa. 29 . Nova relacija je relacija ekvivalencije što znači da je refleksivna. R:A=A S : A = B = >B = A T: A = BČ B = C = >A = C Ove termine ne upotrebljabamo. To su dva ista skupa ili: ◦makaze ◦ključ ◦nož = {makaze. nož} Napomena: u skupu su ovi predmeti nacrtani! Dva skupa su jednaka samo ako su oba sastavljena od istih elemenata . Jednakost skupova se označava znakom =. Treba početi sa primjerima. ključ. Beograd je glavni grad SCG. a ako su jednaki onda moraju biti ekvivalentni.Metodika vaspitno . Ako su dva skupa ekvivalentna. oni ne moraju biti isti. Imamo 3 dječaka koji se igraju u dvorištu i ta 3 dječaka uđu u učionicu.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POJAM JEDNAKOSTI SKUPOVA Teže je uvesti ovaj pojam nego upoređivanje. Svaki skup je jednak samom sebi. Redosled navođenja elemenata je irelevantan zajednakost skupova. ali navodimo primjere da bi učenici shvatili ove relacije. npr. simetrična i tranzitivna. I brojno i realno elementi moraju biti jednaki.

oni koji su iz drugog skupa. 2.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ OPERACIJE SA SKUPOVIMA Unija dva skupa (U). 2. 18 su članovi recitatorske a 23 članovi literarne sekcije. 2}. 5}. b) članovi samo literarne sekcije. 4. A = {1. c) članovi recitatorske sekcije. 3}. A B ◦1 AUB ◦1 ◦2 ◦3 ◦3 ◦4 ◦5 ◦2 ◦3 ◦4 ◦5 Ako dva skupa nemaju ništa zajedničko onda su: disjunktivni skupovi. Presjek čine svi elementi zajednički u oba skupa AČ B = {3} Razlika skupova: A\ B = {1. U jednom odjeljenju ima 30 učenika.Metodika vaspitno . R L 7 11 12 30 . B = {3. B \ A = {4. 5} Z℮ A CAB = {1. 5}. CBA = {4. 2} Z℮∕ B Zadatak. a nisu u prvom. 4. Odrediti kojiko učenika su:a) članovi obje sekcije. Svi elementi prvog skupa u A U B = {1. 3. 5} KOMPLEKSNOST SKUPA CBA – kompleksnost skupa A u odnosu na skup B su oni elementi koji ga dopunjuju do unije.

ruke. Npr. Razvoj prirodnog broja je prošao kroz 3 faze: 1. 4)skupovni i 5) kombinovani. za broj 3 nojeva šapa. U drugoj fazi. Senzualisti smatraju da je porijeklo pojma u našim čulima. Nila i dr.sledbenik. nastanak pojma broja koji je za jedan veći od prethodnog. Metodika matematike pokazuje različite pristupe formiranju pojma prirodnog broja. Zajedničko obilježje za prve dvije faze je upotreba karakterističnih skupova. formiranje brojeva do 6 3. noge. Zasnovan je na senzualističkoj filozofiji Loka. 2) U XIX v.Metodika vaspitno . Sastavljene su iz kružića čiji se sadržaj može jednim pogledom obuhvatiti: Bornove slike: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Bitno obilježje ovog pristupa je što više posmatranja. Brojevi od 3 do 6 nastali su neposrednom opservacijom i sledbenikom. 3) brojevni. Riječ je samo ime broja. formiranje broja 1 i 2 2. U prvoj fazi razvoja sve skupove ljudi smatraju i podvode pod pojam – mnogo. Kao predmet posmatranja mogli su se uzeti različiti objekti raspoređeni u prostor. Može se zaključiti da su brojevi 1 i 2 nastali isključivo neposrednim zaključivanjem. karakteristika mnogo vezuje se za broj 7. 2) perceptivni. kroz manipulisanje oznakama. Sledbenik je onaj činilac koji je omogućio da se od neposrednog posmatranja može formirati beskonačan niz. formiranje beskonačnog niza prirodnih brojeva. za broj 1 pokazati na Sunce. slike tih objekata i ono što je karakteristično. prije svega sabiranja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMA PRIRODNOG BROJA To je jedan od najvažnijih zadataka početne nastave matematike. Ostaci toga vjerovanja su intenzivno prisutni i danas u narodnim predavanjima (???). Se javlja drugi pristup koji se zasniva na shvatanju po kome su percepcije i predstave osnove za formiranje pojma prirodnog broja. Ostali brojevi su rezultati brojeva i računanja. krila ptice. 1) Verbalni – pristup dominira u srednjovjekovnoj nastavi i periodu renesanse. za broj 2 na oči. za boj 4 kandže ptice. kako bi se stekle predstave o nekom broju i apstrakcijom došlo do opšteg pojma. Ovaj pristup je neodgovarajući jer brojevi nisu riječi. Pet je pristupa: 1) verbalni. shvata njihovo značenje. Prirodni broj je osnova za dalji rad u matematici. Treću fazu karakteriše nastanak pojma . Prednosti nad verbalnim pristupom su što unosi očiglednost 31 . Pristalice perceptivnog pristupa smatraju da se posmatranjem uspostavlja veza između fizičke strukture objekta i mentalne strukture koje se formiraju na osnovu posmatranja. Smatralo se da se. U tom periodu se smatralo da se pojam prirodnog broja može izraziti izgovorenom ili napisanom riječi. Njih su konstituisali Born (???) i dr. za broj 5 prsti ruke itd. mogle su biti posmatrane i brojevne slike čiji su elementi jednostavni.

i potiče od Fregela (?) i Rasela. ako dijete već poznaje pojam broja. Pristalice ovog pristupa smatraju da međusobno ekvivalentni skupovi čine tzv. Polazi se od pretpostavke da većina djece već zna da broji i da to manje treba uzeti za osnovu. . klasu ekvivalentnih skupova – zajedničko svojstvo te klase je izraženo koordinativnim brojem. Živo opžanje se ostvaruje u procesu posmatranja i manipulisanja. 32 .da se broj shvata kao svojstvo konačnih skupova. Javlja se početkom XX v. da se brojanjem može formirati pojam svakog prirodnog broja. Ovaj pristup je. Otežano je i razumijevanjeinvarijantnosti broja elemenata u skupu. . . u suštini.broj se poistovjećuje sa brojevnom riječi. ovaj pristup je usklađen sa dijalektičkim putem sticanja znanja. Koordinatni broj jediničnih skupova je 1. kocke. Ako se promijeni raspored slike to više nije taj broj. Metodičari ovoga pristupa smatraju. kuglice. Zasnovan je na Peonovim (Leonovim???) aksiomama. apstrahujući nevažna i generalizujući važna svojstav. a koordinatni broj praznog skupa je 0. zahvaljujući brojevnoj pravoj. Obilježja ovog pristupa su: .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ u nastavu matematike. a brojevne slike ne omogućavaju to shvatanje.pojam broja izvodi se iz realnosti i lako se u njoh primjenjuje. ako posmatramo skup od 2 elementa i sve moguće skupove koji su njima elementi.očigledna podloga za brojanje je brojevna osa. Apstraktno mišljenje se ostvaruje u procesu odbacivanja nevažnih pojmova i prednost je što on uvažava uzrasne razlike učenika i omogućava im da svoje mišljenje podkrepljuju operacijama sa konkretnim objektima. plodovi i sl. Osim toga. 4) Skupovni pristup je zasnovan na shvatanju da se pojam broja može izvoditi radom sa skupovima. . U istom su rasporedu pa se tada broj poistovjećuje. Zbog toga se. aksiomatski. Nedostatak je što se pojam broja formira posmatranjem statičnih brojevnih slika.Metodika vaspitno . Glavna obilježja su: . . Brojevna prava je očigledan pristup: ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 Ovaj pristup je.koriste se različiti didaktički materijali. ovako formirani pojam. Najveća slabost je što su brojevne slike statične. 3) Brojevni pristup – pojma broja se izgrađuje brojanjem i aktivnostima sa brojevima.brojevne riječi dobijaju ispravno tumačenje. ne uspostavlja se veza sa skupom. Treba računati na to da se broj 1 uzme dovoljan broj puta kao dobrojenik. matematičkog karaktera.do pojma broja dolazi se brojanjem. označavaju svojstvo brojevnih skupova. Prednost ovog pristupa je: omogućava da se pojam broja izvede iz objektivne realnosti – osnovna ideja mu je da objektivnom broju nađemo odgovarajući primjer iz realnosti. a zanemaruje se aktivnost kao što je učenikovo manipulisanje skupovima. .broj se ne vezuje za realnost. i zajednički im je koordinatni broj 2. otežano primjenjuje u realnosti i otežano se formiraju odnosi među brojevima. ali nije dovoljno za formiranje pravih brojeva. Tako npr.do broja se dolazi polazeći od skupova. . odnosno pomoćuekvivalentnog skupa. stavra bolje uslove za usvajanje pojma prirodnog broja.

postepeno smanjujemo. a neki. jednostavno odvoje određeni broj predmeta koji kasnije. prva varijanta je dovoljna (brojevi do 5). Poznajući naše učenike. Skupovnim se stvaraju uporišne tačke za dalje formiranje pojmova. 5) Kombinovani pristup – metodičari matematike danas smatraju da pojmove prvih brojeva treba formirati skupovnim.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ . .skupovi se formiraju iz didaktičkih materijala. i da brojeve do 20 treba tako uvesti. Drugi smatraju da prvih 10 brojeva treba uvesti skupovnim pristupom. Taj rad ima za cilj da učenicima omogući prelaz iz područja čulnog u područje racionalnog saznanja.Metodika vaspitno . Neki metodičari smatraju da je dovoljno prvih 5 brojeva uvesti skupovnim pristupom. Do datog broja se koriste razne vježbe u kojima učenike stimulišemo da. a ostale brojevnim pristupom. prema zadatom broju. a ostale brojevnim. Može se ići i do 10 ako je sastav odjejlenja takav u razvijanju sposobnosti učenika. 33 .skupovni pristup obezbjeđuje materijalističko shvatanje pojma broja. a misaona aktivnost postaje veća.

).naučiti učenika da broji.sledeći korak je kada uz sliku pišemo odgovarajući broj 34 .upoznati značenje znaka za relaciju veće. U svakom sledećem bloku primjenjuju se prethodna znanja i dalje proširuju.1 . Ti blokovi su: blok brojeva do 10. U tim prvim koracima akcenat nije na računskim operacijama već uvježbavanje pisanja brojeva i formiranja pojma broja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ POČETNI BLOKOVI BROJEVA To su neki okviri u kojima nastavnik na datom uzrastu treba da se kreće.. Formiranje pojma broja 1 uočavamo skupom koji ima 1 element (učitelj. Kada je riječ o upoređivanju početnih blokova brojeva. 2 člana i 5 članova skupa. Blokovi se uvode u sadržaje matematike koje obradimo u jednom bloku. kao Marojević. . Tako neki metodičari. BLOK BROJEVA DO 5 Prvi kontakt sa učenicima koristimo da steknemo predstavu o tome šta imaju učenici. 3+2. kroz razgovor sa svakim pojedinačno. do 100. do 10. . do 5 i do 10. a osnova za uvođenje znakova relacija i uvažava prethodno znanje i aktivnost učenika.Metodika vaspitno . manje. knjiga i sl. 10 je i prirodna cjelina za dekadni brojevni sistem.. 1. do 1000 000. do 1000. Obraditi ovaj blok znači: . Drugi korak je pokazivanje slika.formiranje brojeva.. Oni koji se zalažu za blok do 10 ističu da je to u skljadu sa matematičkom sistematikom i da je on dovoljno širok za početno upoznavanje sabiranja i oduzimanja... Oni pogledom razlikuju i one skupove 3+1. slika. oduzimanja i znakova za njih.naučiti učenika da piše brojeve. jednako. do 20.jedna vaza . 4+1 a to je osnova za računske operacije. Jedino neslaganje nastaje kada je u pitanju prvi blok. Zalažući se za blok brojeva do 5 Marojević ističe da djeca pogledom razlikuju 1 član. zalažu se za podjelu ovog bloka na 2.. ...ovaj pristup obavezuje učitelja da održi 5 časova iz ove oblasti. Drugi opet smatraju da to treba da ostane blok brojeva do 10. skupova koji imaju 1 element.mora se poštovati opšta shema. po analigiji prenosimo na sledeći i samo ih proširujemo.upoznati operacije sabiranja..osposobiti učenike da rešavaju zadatke u okviru ovog bloka. . . Traži se da učenici u govoru stalno potenciraju riječ – jedan. . .formirati pojam svakog broja od 1 do 5. . ... metodičari su jedinstveni. Tražimo od učenika da sami pronađu takve primjere.

po prirodi. Učenici potpunije shvataju suštinu brojeva. apstraktni. 35 . 2) Naučiti učenike da broje – brojanje po redosledu dolazi onda kada učenici steknu pojam broja. razlika je što se kasnije ne mora navoditi toliki broj primjera. Učenici tako stiču znanja o povezanosti riječi i broja elemenata. Od učenika se traži da sami daju primjere. Kada je u pitanju broj 2. tekstualnu i kinestetičku percepciju predmeta. to je najlakši način koji obezbjeđuje vizuelnu. Isto je i brojanje dodirivanjem. Kasnije se prelazi na primjere koji nisu prirodno vezani. 4 i 5 treba koristiti određene brojevne slike: ◦ ◦ ◦ 2+1=3 ◦ ◦ 2+2=4 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 3+2=5 Ujedno se stvaraju osnove za upoznavanje operacije sabiranja. Pored opšte sheme za brojeve 3. žetoni i sl.).obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Onda učenici shvataju da brojem 1 označavamo apstraktni pojam. najbolje je početi sa primjerima skupova koji su u paru (cipele. Mogu se koristiti i drugi didaktički materijali (štapići. rukavice i sl. Pri prebrojavanju elemenata važno je insistirati da učenici spoznaju koliko ukupno ima elemenata.Metodika vaspitno . predmeti se ne pomjeraju.) Didaktički materijali omogućavaju vizuelizaciju matematičkih objekata koji su. Opšta metodička shema u svim slučajevima je ista. Prilikom osposobljavanja učenika za brojanje treba se pridržavati sledećeg postupka – brojanje predmete pomicanjem. Istraživana je i fizička aktivnost. treba im dati predmete koji se ne mogu pomijerati da ne bi došlo do slučaja da ponovo pomjere predmet. Na isti način se formiraju i prvih pet pojmova broja u predškolskim ustanivama.

Treba insistirati na tome da je riječ dva 36 . To treba i govorom ovladati: ’’Broj 1 je manji od broja 4 jer je sa lijeve strane na brojevnoj skali’’.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ RELACIJE BROJEVA DO 5 Uvijek se po nivou razredne nastavepolazi od upoređivanja skupova konkretnih predmeta. < i >. <.Metodika vaspitno . broj 4 je veći od broja 3 ili 2 3 2< 3 Kada se prevaziće faza skupova prelazi se na brojevnu polupravu. To mogu biti razni didaktički materijali ali se bira ono što je učenicima blisko. Rezultat treba da bude shvatanje činjenice da je broj na polupravoj sa lijeve strane uvijek manji od broja sa desne strane. ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 Relacija jednakosti se uvodi tek poslije relacije jednaka broju 2. Drugi korak je upoređivanje brojevakoji su karakteristični za te skupove. ■ ◦ Treći korak je upoznavanje relacijskih znakova >. = ■ ■ ■ ◦ ◦ 4> 3 3 I korak II korak III korak 4 Insistira se da učenici izgovore npr.

skupa i podskupa. U tom smislu učenici shvataju da je 4 = 3 + 1 i obrnutozdruživanje 3 + 1 = 4. Ovdje je važnije da se do zbira dva broja ne dolazi zapamćivanjem. Ponekad je korisno da. tj. To daje bolje rezultate kada se radi odvojeno. Osnovni cilj je da osposobimo učenike da razumiju odnos između cjeline i djelova te cjeline. a drugi rastavljanje elemenata iste vrste. suprotne računske operacije.Metodika vaspitno . Rastavljanje skupova na podskupove radi se zato da se učenici osposobe da kasnije mogu brojeve rastavljati na njihove cjeline. zatim slijedi zapis a + b i tek na kraju iznalaženje zbira a + b = c. Manipulisanje može biti dvojako: a) rastavljanje skupova na njegove podskupove. nakon rastavljanja skupa ’C’ obzirom na brojevne odnose > ponovo vršimo združivanje elemenata i na taj način se vraćamo na početni položaj.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE POJMA SABIRANJA PRIRODNIH BROJEVA Uvodi se tek poslije uvođenja relacija. Treći korak se odnosi na objedinjavanje ova 2 disjunktivna skupa i koristi se znak jednakosti. To je prva računska operacija koja se usvaja. Kada je riječ o združivanju dva skupa karakteristično je da. odrede se njihovi koordinatni brojevi. Skup na podskupove možemo rastavljati s obzirom na: a) logičke odnos – npr skup djevojčica. a nepoznata je unija i zbir tih brojeva. b) imamo dva skupa i vršimo njihovo združivanje. sabirajući. Na osnovu toga izvodimo zapis za zbir i uvodimo znak za operaciju. ▲ ▲ 2 1 3 2 1 37 . moramo doći na taj način što ćemo stvarati konkretne situacije koje nam daju povod da operišemo. uniju. Kad stvorimo takvu situaciju organizujemo manipulisanje sa skupovima. ako imamo dva disjunktivna skupa. tj. Prvi znači rastavljanje različitih vrsta elemenata. a to je da do pojma sabiranja u bloku brojeva do 5. Novija shvatanja pokazuju da je izgleda djelotvorniji prvi postupak. tj. skup 5 olovaka. nago zbrajanjem 2 broja. Danas se u većini zemalja istovremeno uvodi pojam sabiranja i oduzimanja ili množenja i dijeljenja. b) brojevne odnose – npr.. Postoje dvije etape u uvođenju sabiranja: I Etapa konkretnih operacija II Etapa apstraktnih operacija I Etapa implicira osnovno metodičko pravilo.. skup jabuka.

Ovdje je računaljka nezaobilazno sredstvo. pri čemu je podskup skupa A i njihov koordinatni broj. 2 + 1. nekoliko ih je otišlo a ostalo je 2. npr.. u suštini. 3 + 2 = (3 + 1) + 1 ili 4 + 2 = (4 + 1) + 1. 38 . nema velikih problema. npr. II etapa – kada učenici shvate pojam oduzimanja onda se to znanje povezuje u cjelinu sa sabiranjem. Važno je da učenici shvate da se 0 uvijek dobije kada se oduzimaju dva jednaka broja. Broj 0 se prirodno javlja sa oduzimanjem kao koordinatnim brojem skupa.i. npr. Tek pošto shvate pojam oduzimanja. I etapa – data su 2 skupa A i B. POJAM ODUZIMANJA PRIRODNIH BROJEVA Polazi kroz etapu konkretnih i apstraktnih operacija. za koliko je više na prvoj nego na drugoj? FORMIRANJE BROJA ’’0’’ (’NULA) Obrađuje se na kraju obrade bloka brojeva do 5. Kod oduzimanja treba uvažavati određenu postupnost u pogledu zahtjeva. uvode se pojmovi umanjenik.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2+1=3 2+1=3 II Etapa – smisao sabiranja u apstraktnoj etapi je. Koliko je djece otišlo? 3) Na tacni je 5 jabuka.. Ovo je dobar uvod u misaono sabiranje. po pravilu. kod ovog dodavanja. 2) Na igralištu igra 5-oro djece.Metodika vaspitno . tj. 5 – 2 = 3 jer je 2 + 3 = 5. nepoznata je njihova razlika A\B i njen koordinatni broj. Koliko je jabuka na dvije tacne. Ovdje se teškoće javljaju kada treba dodati 2. 1 + 1. Metodičari zaj postupak treba da osmisle da učenici zbir 3 + 2 shvate kao traženje sledbenika. iznalaženje sledbenika nekom broju. a na drugoj 1. Zadaci za oduzimanje mogu se davati u 2 varijante: zadaje skupove i elemente u skupovima i zadaci. npr. Zadaci pogodni za sabiranje i oduzimanje su brojanje unaprijed i brojanje unazad. dodavanje po 1. umanjilac i razlika. pojeo je 3 a ostale su 2. 1) Zečiću su date 5 šargarepa.

. 3. U tom bloku. a broj 10 sa dvije cifre. 2. 4. 7. 9 i 10 – možemo na 2 načina: skupovni i brojevni pristup. ali pojam broja 10 treba shvatiti i kao zbir dva broja. npr. 0. =. 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ BLOK BROJEVA DO 10 Karakteristike ovog bloka su: 1. npr. Broj 10 treba shvatiti kao osnovu za formiranjedesetke koja nije ništa drugo nego broj. Dva su zakona: 1) Komutativni zakon za sabiranje 2) Asocijativni zakon za sabiranje 39 . U bloku brojeva do 10 prvo se obrađuju: . 8.relacije >. osim broja 10 zapisuju jednom cifrom. jedinica drugog reda.Metodika vaspitno . 2. FORMIRANJE BROJA 10 Pojam broja 10 treba shvatiti kao sledbenikbroja 9. 5. 8 + 2 = 10 i 6 + 4 =10. Kako formiramo brojeve 6. <.operacije + i – Metodička obrada brojeva od 6 do 10 je ista kao i kod brojeva od 1 do 5. Brojevi u bloku do 10 imaju elemente čijim kombinovanjem nastaju svi drugi prirodni brojevi. Sa uvođenjem broja 10 otvaraju se 2 problema: problem razlike između cifre i broja i problem pozicionog struktuisanja i zapisivanja niza prirodnih brojeva. učenike smo već uveli u određene brojeve. Ovaj blok je karakterističan što se u njemu svi brojevi.

Ukupan broj je isti. 40 . 2+3=5 4+3=7 3+2=5 3+4=7 Treći način više se koristi na brojevnoj pravoj ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 Na komutativnost upozoravamo kao na oblast koja ima praktičnu stranu ili dimenziju. 2) upoređivanjem brojevnih jednakosti 3) upoređivanjem zbira dužina 1) Prvi način – analizira se situacija i utvrđuje šta je u datim primjerima isto i različito.Metodika vaspitno . 2) Drugi način – primjer: 4 žetona 6 žetona 4 + 6 = 10 6 + 4 = 10 Rezultat je isti bez obzira na rezultat sabiraka.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KOMUTATIVNOST SABIRANJA Postoje 3 načina: 1) na osnovu operacija sa skupovima. ali je različit redosled sabiranja.

upoređivanjem dužina. operacijama sa skupovima. Problem se rešava na 2 načina (ili 3): 1. što mi postavimo zadatak.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ ASOCIJATIVNOST SABIRANJA Pravimo problem. Prvi način – polazimo od operacija sa skupovima i podskupovima. u smislu. Asocijativni zakon značajan je što se prvo upotrebljava zagrada. na stolu imamo 2 žuta. (2 + 3) + 4 = 9 2 + (3 + 4) = 9 Treći način – preko brojevne duži ∙ 0 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 Ovdje je važno da asocijativni zakon nije sam sebi cilj.Metodika vaspitno . upoređivanjem brojevnih jednakosti. 2 + 3 + 4 = ( _______ + _______ ) + 4 = Asocijativnost nam omogućava da učenici shvate dvije važne činjenice u MMO: 41 . 2 + 3 + 4 tj. već treba da mu damo tzv. da izračunaju zbir 3 sabirka. npr. 2. 4 crvena žetona 2+3+4=9 Napomena:združivanje učenici označavaju zagradama: 2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4 Redosled združivanja ne utiče na rezultat i to učenici treba da shvate. praktičnu dimenziju. Drugi način – upoređivanje brojevne jednakosti ili nepotpuna indukcija. A U (B U C) = (A U B) U C Npr. npr. 3 zelena. da se ne ostaje na planu teorijskog. 3.

1) 2) 3) 4) 5) Obraditi blok brojeva do 20 znači: . U bloku brojeva do 20 počinje i obrada tablice množenja. a brojanje da bude realno. 3) sabiranje jednocifrenog i dvocifrenog bloka. 13 + 7 = 20. predmetima.Asocijativni zakon (a + b) + c = a + ( b + c) BLOK BROJEVA DO 20 Zašto se obrađuje ovaj blok brojeva? Zato što postoji velika razlika između prve i druge desetice. Učenici uočavaju i stiču prve pojmove o dekadnom brojevnom sistemu.upoznati brojeve do 20 . 4) sabiranje sa prelaskom preko desetice. 13 i 14.obrađivati brojeve do 20 . umanjenik i umanjilac. npr.Metodika vaspitno . U skupovnom pristupu treba uzimati predmete iz neposrednog okruženja.Komutativni zakon a+b=b+a .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 1) Da je sabiranje binarna operacija (to znači da možemo samo 2 broja sabrati). Kada je riječ o brojanju može se dati zadatak da se broji do datog broja po 2. a može se brojiti unazad. SABIRANJE DO 20 Ima svoj metodički redosled: 1) sabiranje broja 10 i nekog jednocifrenog broja (10 + 3). Pri formiranju brojeva do 20 može se koristiti ibrojevni i skupovni pristup.naučiti sabirati i oduzimati . završavaju u drugoj desetici. od jednostavnog ka složenom. Prvi put se upoznaju desetice kao jedinice brojeva. u pogledu načina izvođenja. npr. Najpogodiniji didaktički materijal su štapići: 42 . 2) sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja čiji je zbir 20. 2) Da način združivanja ne utiče na rezultate sabiranja: .naučiti i odrediti nepoznati sabirak. Kad upoređujemo brojeve. kažemo da je 13 < 14 ili 14 > 13. kada je zbir u okviru bloka brojeva do 20. Osnovna pretpostavka za upoznavanje bloka brojeva do 20 su svi sadržaji koji su obrađeni u bloku brojeva do 10. Redosled je bitan i zasnovan na Distevergovim pravilima: od poznatog ka nepoznatom. Sabiranje i oduzimanje sa prirodnim brojevima se.

(14 – 9). Oni moraju: 1) znati dopunjavati brojeve.kombinovani zadaci.. ako dječak ima 5 kifli.. 14 + 6 = 10 + (4 + 6) = 10 + 10 = 20. Vlado ima 5 sličica.. 14 + 6.. 3) oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog u okviru druge desetice (18 – 5). Koliko sličica ima Dunja? ODUZIMANJE U BLOKU DO 20 Važi isto i kod sabiranja: . a Dunja 2 puta više od njega. . 10 + 3 . prvo zahtijevati da učenici broje koliko su već prethodno naučili. 4) Sabiranje sa prelaskom preko desetice: 8 + 5 = ( 8+ 2) + 3 . (13 – 2). Mentalne sheme za svaki slučaj: 1) 15 – 5 = 10 + (5 – 5) = 10 + 0 = 10 2) 20 – 6 = 10 + (10 – 6) = 10 + 4 = 14 3) 18 – 5 = 10 + (8 – 5) = 10 + 3 = 13 43 . ne treba biti problema (štapići) 2) Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja.. 3) Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja kada je zbir u okviru do 20 (14 + 3) 14 + 3 = 10 + (4 + 3) = 10 + 7 = 17.polazi se bez didaktičkih materijala. 3) znati kojiko je ostalo kod broja koji smo uzeli. tako da razlika bude 10 (15 – 5). npr.. (20 – 3). 4) oduzimanje sa prelazom preko desetice (15 – 8). Koliko olovaka imaju zajedno? . a Bojan 8 olovaka. Kada je u pitanju sabiranje 2 broja sa prelaskom preko desetice mehanizuje se efikasnom sabiranju sa grupisanjem sabiraka koji su jednaki. npr. npr. zasniva se na prethodno stečenom znanju da je 4 + 6 = 10 i odgovarajućoj očiglednoj podlozi. 3) broju 10 treba dodavati ostale brojeve. npr. Zadaci koji se mogu zadavati .. (16 – 6). ako Marko ima 7.Metodika vaspitno . majka mu da još 5.polazi se od realne situacije.za sabiranje: .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ METODIČKI REDOSLED SABIRANJA 1) Kada imamo deseticu i jednocifren broj. 8 + 5 = 3 + (5 + 5) To je veliki broj operacija za učenike ovog uzrasta.. npr... onda taj sadržaj treba rasporediti na sledeće slučajeve: 1) oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog. Koliko ima ukupno kifli? . npr. 2) oduzimanje jednocifrenog broja od 20 (20 – 6).zadaci upoređivanja. .zadaci promjene.radi se sa imenovanim i neimenovanim brojevima. Kada je u pitanju sadržaj u bloku brojeva do 20..

drugi jedinica – npr. broj 84 ima 8 desetica i 4 jedinice. 5) da se upoznaju sa postupcima množenja i dijeljenja koji nisu obuhvaćeni tablicama.Metodika vaspitno . Kada je riječ o formiranju pojmova do 100. Učenici treba da shvate da npr. 8 + 2 =10) 2) sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja sa i bez prelaza 10.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 4) I 15 – 8 = 7 + (8 – 8) = 7 + 0 = 7 II 15 – 8 = (15 – 5) – (8 – 5) = 10 – 3 = 7 III 15 – 8 = (15 + 5) – (8 + 5) = 20 – 13 = 7 Potrebno je što više tekstualnih zadataka jer ima više praktičnih problema. prisutan je brojevni pristup i za neke od brojeva se rijetko može koristiti brojevna prava. učenici broje štapiće do 10. 24 (dvadesetčetiri). 2) suštinu dekadnog sistema. vezuju ih u skupove i onda broje desetice. 3) da potpuno ovladaju terminom usmenog sabiranja i oduzimanja do 100. Razlika je u tome što se očiglednost koristi sve manje. SABIRANJE I ODUZIMANJE DO 100 Ove dvije operacije do 100 vrše se po sledećem redosledu: 1) sabiranje i oduzimanje desetica (4 + 3 = 7 => 40 + 30 = 70. Brojevi iz bloka do 100 sastoje se iz 2 dijela: jedan dio je desetica. Ako se koristi didaktički materijal. U bloku brojeva do 100 imamo slične ciljeve kao i kod ostalih blokova i slične metodičke postupke. Veliku pažnju treba posvetiti analizi broja. 80 + 20 = 100. 4) da potpuno savladaju tablicu množenja i dijeljenja. 36 ( tridesetšest). BLOK BROJEVA DO 100 Učenici teba da shvate sledeće: 1) deseticu kao brojevnu jedinicu drugog reda. 20 + 7 = 27 3) sabiranje i oduzimanje dvocifrenog broja 36 + 3 = 30 + (6 + 3) = 30 + 9 = 39 Kod sabiranja bez prelazapreko desetice su 3 slučaja: 1) 20 + 7 = 27 2) 36 + 3 = 30 + (6 + 3) = 30 + 9 = 39 3) 28 + 2 = 20 + (8 + 2) = 20 + 10 = 30 Kod oduzimanja su 2 slučaja: 1) bez prelaza preko desetice: 28 – 8 = 20 + ( 8 – 8) = 20 + 0 = 20 67 – 3 = 60 + (7 – 3) = 60 + 4 = 64 44 . primjenjujući najcjelishodnije računske postupke i služeći se tablicom sabiranja i oduzimanja. ali i da istovremeno znaju da se 5 desetica i 8 jedinica zapisuje kao 58.

polazimo od situacije koja daje povod množenju ali te situacije možemo opisati kao disjunktivne unije jednako broju skupova.karakteriše je to da se pojam množenja izvodi izvodi iz realnosti. npr. POJAM MNOŽENJA Prirodne brojeve obrađujemo u 2 faze: I etapa konkretnih operacija II etapa apstraktnih operacije I etapa . na 2 kola ima po 4 točka. na 2 ruke imamo po 5 prstiju. 3) dijeljenje sa ostatkom. Množenje i dijeljenje posmatramo sa sledećeg aspekta: 1) formiranje pojmova množenja i dijeljenja.Metodika vaspitno . u 3 koraka: 1. na 3 bicikla ima po 2 točka. 2) upoznavanje sa tablicom množenja i dijeljenja. 45 . 1) bez prelaza preko desetice: 30 + 27 = 30 + 20 + 7 = 50 + 7 = 57 46 + 32 = 40 + 6 + 32 = 40 + 38 = 40 + 30 + 8 = 70 + 8 = 78 47 + 23 = 40 + 7 + 23 = 40 + 30 = 70 40 + 7 + 20 + 3 = 60 + 10 = 70 2) sa prelazom preko desetice: 45 + 38 = 40 + 5 + 38 = 40 + 43 = 83 Oduzimanje: 1) bez prelaza desetice: 48 – 20 = 40 + 8 – 20 = (40 – 20) + 8 = 20 + 8 = 28 89 – 32 = (80 – 30) + (9 – 2) = 50 + 7 = 57 60 – 23 = 60 – (20 + 3) = (60 – 20) + 3 = 47 3) sa prelazom: 63 – 35 = 63 – (30 + 5) = 63 – 30 – 5 = 28 MNOŽENJE I DIJELJENJE Učenici se sa množenjem i dijeljenjem susreću u 3. razredu.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2) sa prelazom preko desetice: 74 – 7 = 74 – (4 + 3) = (74 – 4) – 3 = 70 – 3 = 67 Treći slučaj kod sabiranja.

kada se odvojio od realne podloge. 46 .prebrojavanjem (2 x 5 = 10). (3. . (1. kao reakcija na unaprijed navedene primjere u 1. 4). združivanja. 3.Metodika vaspitno .korišćenjem tablice množenja. 2.pomoću sabiranja. 5). zadaci tipa poređenja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 2. tj. Pojam množenja uvodimo da bi se mogli rešavati zadaci. (2. Najjednostavniji je prvi tip. zadaci tipa direktnog (Dekartovog) proizvoda. II etapa – počinje tek nakon formiranja pojma množenja. 3}. tj. 5) } Dekartov skup je skup uređenih parova. Savremenu nastavu matematike karakteriše uvođenje pojma množenja na osnovu Dekartovog proizvoda skupova A = {1. (3. Potom se uvode sledeći pojmovi: prvi činilac. izračunavanje vrijednosti izraza a i b na sledeće načine: . 5} A x B = { (1. 2. i to 3 tipa: 1. 5). npr. tj. Može se grafički predstaviti i formulisati pomoću tablica. koraku formira izraz a x b. 4). 2 x 5 a) na 3 bicikla po 2 točka 3x2 b) na 3 auta po 4 točka 3x4 3. . počinje u trenutku kada se težište aktivnog rada sa učenicima prenosi na broj. misaono područje. (2. 4). B = {4. drugi činilac i proizvod. Združivanje se mora govorno pratiti. na x mjesta po ’’y’’ elemenata.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ KOMUTATIVNOST MNOŽENJA a) u 2 reda po 4 elementa.Zakon distributivnosti je prvi zakon koji uspostavlja vezu između 2 računske operacije. Npr. b) u 4 reda po 2 elementa .Metodika vaspitno .Asocijativno svojstvo množenja ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ . brojevna slika 3 x (4 + 2) = 3 x 4 + 3 x 2 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Osim distributivnih zakona sabiranja i množenja uvodi se i distributivni zakon odnosa množenja i oduzimanja d d d d ∅∅ d d d d ∅∅ d d d d ∅∅ 3 x (6 – 2) = 3 x 6 – 3 x 2 47 . sabiranja i množenja.

npr. uvijek se razlikuje po vizuelnoj strukturi. 2. 10 prstiju na 2 ruke 10 : 2. Prelaz sa I na II etapu. djelilac i količnik i prelazimo na rešavanje zadataka koji su istog tipa kao i kod množenja samo što je ovdje dijeljenje u pitanju. Prolazi kroz 2 etape: I Etapa konkretnih operacija II Etapa apstraktnih operacija I etapa sastoji se iz 3 koraka: 1) Svodi se na uočavanje sheme koja čini skup čiju vrijednost znamo npr. Ono je uvijek identično. 10 : 2 = 5 Vrijednost x : y se može odrediti: . ide postepeno. 15 : 3 = 5.prebrojavanjem i putem veze množenja i dijeljenja. u suštini. II etapa – nastaje kada se dobro usvoji pojam dijeljenja i pređe se na misaono područje. 2) Rastavljanje na navedene situacije izvedene iz realnosti. Na kraju uvidimo pojam dijeljenja. zapisom x : y. tj.Metodika vaspitno . 15 klupa na 3 učenika 15 : 3 3) Određivanje vrijednosti x : y = z npr. Kada rastavljamo skup na jednake brojevne podskupove imamo 2 mogućnosti: 1. X.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DIJELJENJE Pojam dijeljenja se izvodi iz realnosti. može se tražiti broj elemenata tih podskupova . ali taj skup vidimo razvijenog na ’’Y’’ jednakobrojnih skupova. Ne prelazi se odmah na brojeve. Korisno je rastavljeni skup predstaviti grafičkim putem. 48 . može se tražiti broj tih podskupova.

3. 6 i 9. 8 i 9. 7. 3 x 1 = 3.treći nivo su brojevi 3. Različiti su pristupi usvajanja množenja i dijeljenja. Učenik stvara tablicu množenja. kada je riječ o stvaranju tablice. 4. 4. navike moraju da se sprovedu. Jedna od varijanti sastoji se u udvostručavanju brojeva: . Ima metodičara koji smatraju da treba poštovati tablicu množenja ovim redom: 1) broj 10 i 5 (kao najlakši slučajevi). 2. Tabličko množenje i dijeljenje je osnova cjelokupne računske nastave. 6. je kojim redom stvarati tablicu ( od 1 do 10 ili ne). postupak – pravilno uveden pojam množenja i dijeljenja.tabličko i . Tabličko dijeljenje podrazumijeva dijeljenje jednocifrenog ili dvocifrenog broja jednocifrenim. Nema brojeva 0 i 1 jer autori smatraju da množenje tih brojeva predstavlja lakoću. a≠ 0 a x 1 = a. Da bi se tablica množenja i dijeljenja usvojila.vantabličko Tabličko množenje podrazumijeva množenje jednocifrenog broja i opet jednocifrenog i množenje jednocifrenog broja brojem 10. Učenik uči tablicu množenja. 3. Postoje 3 etape: 1. ali svjesno. 9 3) Danas se smatra da se tablica množenja i dijeljenja kod nas usvaja sledećim redosledom: 2.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ TABLICA MNOŽENJA I DIJELJENJA Metodičari razlikuju 2 oblika množenja i dijeljenja : . Vrlo važno pitanje. 2) brojevi 2. 10.četvrti nivo je broj 7. 4. Svi ostali slučajevi množenja i dijeljenja su vantablički. 8. 3:1=3 Tablica množenja se može sastaviti na 2 načina: 49 . Kada učenik stvara tablicu polazi se od realnih i jednostavnih primjera. Savremena matematika zahtijeva da učenici trajno usvoje tablicu množenja i dijeljenja. 0 : a = a. a : 1 = a. 5. Zabilježeno je da je Pitagora u IV v.prvo se obrazuje tablica množenja.p.n. tj. tako da količnik bude jednocifreni broj. 3. 6. .e. 7. brojevi 2. U prošlosti se tablica množenja i dijeljenja učila napamet. 3 x 0 = 0.drugi nivo su brojevi 5 i 10. načinio jednu takvu tablicu. 1. .Metodika vaspitno . . Učenik mehanizuje tablicu množenja. 8. mehanički. a x 0 = 0.

4 x 3.... 23 x 2 = 46. 2) množenje koje prelazi preko desetice.bez rastavljanja desetica – 40 : 2 = 20.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ 1.Metodika vaspitno . 59 : 7 = 8 (ostatak 3). redom ili preko reda.. Stalan je prvi činilac. 3 x 2. razlikujemo sledeće slučajeve: 1) dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim. 3 x 3. završna faza izučavanja dijeljenja u bloku brojeva do 100.bez rastavljanja desetica – 80 : 20. npr. 55 : 11.sa rastavljanjem desetica – 50 : 2 = 25... 3 x 4. . pomoću tekstualnih zadataka. 8 x 6 = 48.. postupak – mehanizovanje tablice je mulotrpan posao i težak. a to znači da možemo usmeno kratko ponavljati tablicu redom i preko reda. 76 : 2 = 38 2) dijeljenje dvocifrenog broja dvocifrenim i imamo 2 slučaja: . u suštini. npr. npr. . 69 : 3 = 23 . 30 x 2 = 60..sa rastavljanjem desetica – 60 : 15. Ne smije se dozvoliti odmah prelaz na pismeno množenje . i to: . 20 x 2 = 40. usmeno rešavati zadatke.. .. 3 x 6 = 18. 2 x 3... možemo pismeno i pomoću testova. Koristi se najčešće kod utvrđivanja i ponavljanja. VANTABLIČKO MNOŽENJE I DIJELJENJE U bloku brojeva do 100 razlikujemo 2 slučaja vantabličkog množenja: 1) množenje bez prelaza preko desetice. postupak – učenik treba da nauči tablicu koju je sastavio... 11 : 3 = 3 (ostatak 2) 25 : 4 = 6 ( ostatak 1).preko reda – 6 x 6 = 36. DIJELJENJE SA OSTATKOM To je. Koristi se najčešće kod sastavljanja tablice 2. 28 x 3 = 84. npr.. 3 x 3. mora biti dinamičan i raznovran. Stalan je drugi činilac. 2. 69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23 80 : 2 = (70 + 10) : 2 = 70 : 2 + 10 : 2 = 35 + 5 =40 76 : 2 = ( 60 + 16) : 2 = 60 : 2 + 16 : 2 = 30 + 8 = 38 88 : 22. npr. 56 : 14. 59 = 7 x 8 + 3 50 . 4 x 6 = 24.. 15 : 2 = 7 (ostatak 1). 3. Kada je riječ o vantabličkom dijeljenju.redom – 2 x 6 = 12...

radi sa učenicima a oni uviđaju.’’ 51       . . Matematika operiše apstraktnim objektima i cilj je da ih učenici shvate i njima operišu. Greške u nastavi: . Čulni nivo 2. ovdje se poistovjećuju pojam i model. otvori krake na šestaru i kaže: ’’Ovo je ugao.pokaže se model kocke. učenici ne identifikuju model i pojam. Mnogi smatraju da je to razlog što učenici teško shvataju pojedine matematičke pojmove. Očiglednost se posebno primjenjuje u procesu formiranja pojmova. Pojam se formira na 2 načina: 1. ’’Nema ništa u našem razumu što prije toga nije bilo u čulima’’ (senzualistička teorija). Logički nivo Očiglednost u matematici možemo podijeliti na:  prirodnu  vještačku i  simboličku Drugi način je da učitelj dođe sa unaprijed pripremljenim materijalom. što je greška.Metodika vaspitno . Kada je u pitanju ovaj princip u nastavi matematike svodi de na sledeće: 1. Na njih se u nastavi matematike oslanjamo dotle dok učenici ne formiraju pojam. Značaj očiglednosti u matematici obrazovanja u suštini proizilazi iz načina saznanja. a kad ga formiraju prestaje očiglednost.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ DIDAKTIČKI PRINCIPI U NASTAVI MATEMATIKE PRINCIP NAUČNOSTI PRINCIP VASPITNOSTI (iz didaktike) PRINCIP SVJESNE AKTIVNOSTI (iz didaktike) PRINNCIP ODMJERENOSTI I INDIVIDUALNOSTI PRINCIP SISTEMATIČNOSTI I POSTUPNOSTI PRINCIP OČIGLEDNOSTI  PRINCIP OČIGLEDNOSTI Specifičnost u očiglednosti u matematici obrazovanja je da su matematički objekti apstraktni. koji nemaju konkretnu interpretaciju u praksi.učitelj pokaže pravu. 2. moramo imati u vidu da očiglednost u nastavi matematikeima ograničenu ulogu.

Sam tok nastave nas tjera da pojednostavimo određene sadržaje. nastava matematike treba biti usklađena. Kada se uči osa simetrije Ovo je duž. zbog toga što sadržaje treba realizovati prema uzrastu učenika. da prihvatimo činjenicu da nastavno gradivo matematikeobrazovanja sadrži značajne i manje bitne elemente. 2. 2. Ovaj princip nas stavlja na najveći problem u oblasti matematike. metode. Da se u nastavi primjenjuju samo naučno provjereni postupci. Da sadržaj koji učenici usvajaju bude naučno zasnovan. To je moguće na 2 načina: 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _  PRINCIP NAUČNOSTI Ovaj princip se u matematici dvojno tumači: 1. Poluprava je prava ograničena sa jedne strane. 5 + 2 x 4 = 7 x 4 = 28 => netačno Kada se formira skup prirodnih brojeva i kaže se da je 0 prirodan broj ’’0’’ nije prirodan broj.. ◦ ◦ duž ◦ poluprava 52 . a ne osa Pokaži strane trougla! Paralelne su prave koje nemaju zajedničkih tačaka (greška) Koliko je prirodnih brojeva između 2 i 5? (3 i 4) Posebne greške u ovom slučaju dolaze kada nevješt učitelj daje definicije: Duž je prava sa dvije tačke (prava nije ograničena). a s druge strane sa uzrastom učenika. s jedne strane sa strogo naučnim pojmovima.. Moguće greške: Ako nastavnik napiše 8+6=14 (jer je sabrao dva neimenovana broja i dobio imenovani) 3 + 6 – 4 + 9 – 2 = 9 – 4 = 5 + 9 = 14 – 2 = 12 5–2+4=3+4=7 Kod ovih zadataka insistira se da se računske operacije odvijaju redom.Metodika vaspitno . Te pojmove mi izgrađujemo na odeređenim nivoima složenosti.

na početku časa se da složen zadatak. sekcije i takmičenja. Sistematičnost i postupnost nas osigurava od rizika da istovremeno obrađujemo sadržaje koji nisu usko povezani ili sadržaja koje učenici nisu prethodno obrađivali. Važno je da se do pojedinih matematičkih pojmova dolazi preko više pojedinačnih slučajeva. pa termini. . dolazi do izražaja u svakoj nastavnoj jedinici. 53 . učenici tako gube strpljenje.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _  PRINCIP INDIVIDUALIZACIJE Njegova suština u matematici obrazovanja u tome da se u procesu nastave matematike poštuju individualne mogućnosti svakog učenika. Greške kod ovog principa: . prilikom izbora u planiranju sadržaja. u procesu obrade tih sadržaja. nalaže se da se prvo odrede pojmovi.Organizacioni oblici nastave po ovom principu: dopunska.  PRINCIP SISTEMATIČNOSTI I POSTUPNOSTI Riječ je o ova dva zahtjeva: . Za realizaciju ovog principa posebno su pogodni: • individualizovana nastana • individualna nastava • problemska nastava . postepeno.za sistematičnošću. 4. 2. programirani materijal. radni listići i udžbenici. Sistematičnost i postupnost u nastavi matematike dolazi do izražaja: 1.Metodika vaspitno . Zadatak učitelja je da što bolje upozna mogućnosti učenika da djelovanje može prilagoditi tim mogućnostima.za postupnošću i . Iz tog proizilazi zahtjev da sposobnijim učenicima treba davati složenije zadatke i zahtjeve. dodatna. svakom nastavnom času. Ako se u nastavi matematike ne vodi računa o individualizaciji. 3.Tehnike za primjenu ovog principa su: nastavni listići. onda su najbolji učenici pasivni a loši se priključuju.

Nije dobro da se grupe stalno mijenjaju. Grupe mogu biti trajne i privremene. po mjestu stanovanja. mjestu sjedenja. 5. 4.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ .treba zadavati zadatke. Varijente grupnog rada su: a. težini zadatka. Grupni oblik rada – učenici ojeljenja se dijele na više grupa od kojih svaka samostalno radi pod rukovodstvom nastavnika. ali ni da budu uvijek iste. Kako organizovati čas sa ovakvim oblikom rada? 1) Frontalnim radom se učenici upoznaju sa ciljem i formiraju se grupe 2) Dijele se zadaci po grupama 3) Individualni rad po grupama 4) Članovi grupe pomažu jedni drugima 5) Izvještavanje grupe 6) Sinteza svih izvještaja u cjelini. po slobodnom izboru učenika. prisiljava učenike da rade istim tempom i na isti način. vrlo je ekonomičan. od jednostavnih ka složenim. ostvaruje se komunikacija sa svima. pod rukovodstvom nastavnika. Bitna obilježja frontalnog oblika rada su: istovremeni rad sa svima u odjeljenju. doprinosi 54 . Osnovna karakteristika ovog oblika rada je što je sinteza individualnog rada članova grupe. isto gradivo se obrađuje. Slabosti se otklanjaju kombinacijom sa drugim oblicima rada. dvije grupe rade na različitom sadržaju c. 6. po polu. zapostavljeni su i bolji i slabiji učenici. Negativne strane su: nastavni proces je podešen prema prosječnom učeniku. Ovdje je indirektno rukovođenje.Metodika vaspitno . 2. lako se priprema. Prednosti grupnog oblika rada: doprinosi deformalizaciji standardnih odnosa. dvije grupe rade na istom sadržaju b. OBLICI RADA U PROCESU MATEMATIKE OBRAZOVANJA Frontalni oblik rada – podrazumijeva pojedinačni simultani rad svih učenika jednog odjeljenja na istom gradivu. po dvije grupe imaju iste sadržaje. 3. Najčešće se koristi pri obradi novih sadržaja kada svim učenicima treba dati iste informacije. Ne postoji strogo utvrđen kriterijum koliko učenika treba da broji jedna grupa – efikasnim se pokazala grupa od 3 do 6 učenika. Pozitivne strane su: nastavnik u takvoj situaciji može istovremeno da se obraća svim učenicima. nastavnikovo rukovođenje i jedna ista metoda koja se koristi u radu. Grupe se mogu formirati po: 1. posebno na časovima vježbanja i ponavljanja. zajedničkom interesu. krutost organizacije razbija se i povećava angažovanje učenika makar u jednom dijelu časa. ekonomično korišćenje sredstava.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ individualizaciji i socijalizaciji. 3. nastavnik mora stalno pratiti rad učenika da bi smanjio njihovo lutanje. 55 . 2. podjela zadataka. Vrlo uspješno se kombinuje sa frontalnim i grupnim oblikom rada. troši se relativno dosta vremena. Ovim radom se uspješno provjeravaju domaći zadaci. Prednosti su: kompenziraju se nedostaci frontalnog i grupnog oblika. Rad u parovima – je takav oblik nastavnog rada u kome po dva učenika rade na nastavnom zadatku. povećava se aktivbnost učenika. Čas. Karakteristike ovog oblika rada su: samostalan rad učenika na istim sadržajima. po pravilu. podstiče učenika da odradi svoj dio posla. Uloga nastavnika je posrednička. uputstva).Metodika vaspitno . sam provjerava tačnost svoga rada. Parovi mogu raditi svi na istim zadacima. atmosfera za rad je prijatna. traži punu koncentraciju od svakog pojedinca. svi na različitim zadacima. udžbenika. ako je potrebno da se izvrši integracija individualnog rada pojedinih učenika. 2. individualni rad sa nediferenciranim zahtjevima. Nedostaci su: teško se priprema. Individualni oblik rada – učenik u okviru odjeljenja samostalno radi. Obavezno je za nastavnika da pripremi dodatne zadatke za one parove koji svoje zadatke riješe prije kraja vremena. frontalni oblik rada (uvod. ima 3 faze: 1. samostalan rad učenika. teško se obezbjeđuje materijal. U literaturi nalazimo 2 vrste shvatanja individualnog oblika rada: 1. nije na pravi način riješen transfer znanja iz jedne u drugu grupu ili ga je teško obezbijediti. Prednosti ovog oblika rada su: maksimalno aktivan je učenik. isticanje cilja časa. nejednaka aktivnost svih članova grpe. ili jedan dio treba na jednim a drugi dio na drugim zadacima. individualni rad sa diferenciranim zahtjevima. razvija se takmičarski duh. Više se primjenjuje na časovima obnavljanja i vježbanja. nije uvijek ekonomičan. Najviše se ostvaruje primjenom nastavnih listića. Novi sadržaji se rijetko ovako obrađuju jer postoji veliki broj parova pa je teško utvrditi sintezu i podijeliti sadržaje na veliki broj djelova. ali je značajna kod davanja uputa. Nedostaci su: učenici dosta vremena mogu utrošiti na nepotrebne stvari. Uspješnost ovog oblika u prvom redu zavisi od adekvatne pripreme. teško je pripremiti ovaj oblik rada.

aktivnost učenika. 3. Zadatke programa treba izraditi na što više nivoa operativnosti. 2. određivanje potrebnog početnog nivoa znanja učenika da bi prešao na programsko učenje. 6. obezbijeđena je stalna povratna informacija. Program se sastoji iz dvije ili više programskih sekvenci a svaka sekvenca je sastavljena od određenog broja članaka. Program je sadržaj programske matematike. izlaganje gradiva vrši se u malim elementarnim dozama. zbirka. Sekvenca je određena logička i sadržajna cjelina. sastaviti instrumente za kontrolu uspjeha. vršimo analizu gradiva. 4. operativno određivanje zadataka programa. Pojava ove nastave je rezultat potrebe da se nastava matematike podigne na najviši nivo efikasnosti. organizacija i sistematizacija gradiva.’’ Programirana nastava je spoljni oblik koji obuhvata neki matematički sadržaj (udžbenik.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PROGRAMIRANA NASTAVA Ova nastava predstavlja novi prilaz nastavi matematike obrazovanja. osigurana je njena egzaktno dokazana uspješnost. omogućena je individualizacija nastave. gradivo sistematično razrađeno. 56 . često se ova dva pojma upotrebljavaju zajedno. korak – izbor gradiva koje će se programirati. 5.Metodika vaspitno . Mužić: ’’Zadatak programirane nastave je precizno određen. Bitno je da damo uputstvo nastavnicima da izrade programske materijale: 1. napredovanje zavisi od usvojenosti prethodnog gradiva. Članak je osnovni dio gradiva. traka).

Godišnji plan rada mora da sačini svaki nastavnik.mora se imati u vidu princip postupnosti. vaspitne mjere i postupke.. uslovi su specifični). znanja.. Mikro-planiranje je pripremanjekonkretne vaspitne jedinice. Makro-planiranje podrazumijeva izradu godišnjeg plana. ravnomjernost obrade. godišnji plan rada.neposredne – podrazumijeva analizu cilja pripremanja sadržaja. nastavni plan i program 2. MOGUĆI MODEL PRIPREME ZA ČAS MATEMATIKE I strana: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Filozofski fakultet – Pale Studijski predmet – Metodika matematičkog obrazovanja 57 . svi mjeseci nisu jednako produktivni. Pripremanje je aktivnost nastavnika koja se odnosi na projektovanje rada na samom času. Planiranje obezbjeđuje obradu cjelokupnog gradiva. plan mora biti realan i ostvariv (mora biti saglasan sa uslovima u kojima će se realizovati i mogućnosti učenika na koje se odnosi. Pisana priprema može biti: . redosled obrade . Makro-planiranje (godišnji i mjesečni plan rada): 1.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PLANIRANJE I PRIPREMANJE U PROCESU MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA Planiranje podrazumijeva aktivnost nastavnika na obradi godišnjeg i mjesečnog plana rada. korelaciju među različitim nastavnim predmetimam blagovremenu pripremu nastavnih objekata i sredstava. Pravilnik određuje 50% vremen aza pripremu. PRIPREMA ZA ČAS MATEMATIKE U ČISTOM ODJELJENJU Zakon obavezuje svakog nastavnika da se priprema. da se utvrdi količina i složenost gradiva. 3. 2. interesovanja. Pri tom mora poštovati određene zaključke: 1. vremenska struktura časa. godišnji plan i program škole 3.posredna – prethodno upoznavanje nastavnika. 4.Metodika vaspitno . didaktičko-metodička priprema. .

Operativni podaci Nastavna jedinica Tip časa (obrada. II strana: 1. Opšti podaci Škola Datum Vrijeme Razred Mentor 2. 2006. IV strana: list podijeliti na dva dijela Uvodni dio Glavni dio Završni dio U naznakama razraditi pitanja za učenike i očekivane odgovore 58 . ________________________ ________________________ Pale.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Priprema za čas matematike Profesor.Metodika vaspitno . vaspitni. utvrđivanje) Zadaci časa: obrazovni. funkcionalni Nastavna sredstva Oblici rada Nastavne metode III strana Plan rada na času Djelovi časa Uvodni dio Glavni dio Završni dio Faze rada Nastavne metode Oblik rada Mjere Student.

6. II RAZRED III IV Direktni rad Samostalni rad 59 . 3. min. 5. 2. 8 min.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ V strana: Izvodi za pripremanje (literatura) VI strana: Prilozi VII strana: Napomena PRIPREMA ČASA U KOMBINOVANOM ODJELJENJU Zahtjeve koje treba da ispuni planu kombinovanom odjeljenju: 1. mora biti sadržajna i pregledna da bi je mogao koristiti učitelj na času. jedna priprema DATUM I Nastavni predmet Nastavna jedinica Tip časa Nastavna sredstva Cilj i zadaci Tok časa 2 min. mora biti vidljiva artikulacija velikog nastavnog časa. 4.Metodika vaspitno . mora biti u pripremi tačno određeno trajanje pojedinih etapa časa. pripreme se pišu po principu – jedan čas. piše se tako da je vidljiva relativna samostalnost svakog nastavnog časa. u prvom redu mora biti vidljiva smjena direktne i indirektne nastave.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PRIPREMA ZA AKTIVNOST U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI Predškolska ustanova je karakteristična po tome što se u njoj vrše pripreme za aktivnost. I tu se prave godišnji i mjesečni plan.Metodika vaspitno . Usmjerena aktivnost kod djece – mogući model pripreme – Priprema za aktivnost formiranja matematičkih pojmova: I Opšti podaci: Predškolska ustanova Datum Vrijeme Grupa djece Vaspitač II Operativni podaci Tema aktivnosti III Tok aktivnosti SLOBODNA AKTIVNOST Tok slobodnih aktivnosti Vaspitno-obrazovni zadaci slobodne aktivnosti Nastavna Nastavne metode sredstva Oblik rada Vrijeme USMJERENA AKTIVNOST ZADACI: Materijalni 1) OBRAZOVNI Formalni 2) VASPITNI 60 .

Mogu se dovesti u situaciju da konstruišu nove pojmove. Pri organizaciji neke aktivnosti više treba gledati u djecu. Ponavljanjem stičemo uvid u njihovo stečeno znanje. 4. . U ovoj fazi se djeca motivišu. Sve ove aktivnosti ponavljamo tako da se što veći broj djece uključi u razgovor. 5. Oni određuju trajanje aktivnosti.zavisi od režima u obdaništu. . šta bi trebalo mijenjati ili navesti razloge neuspjeha. Pripremaju se didaktička sredstva i kutak u kome će se aktivnost organizovati. Zatim se daju informacije o pojmu. Djeca treba na kraju da osjete zadovoljstvo i radost saznavanja. 3.prirode sadržaja i sadržaja drugih aktivnosti.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ VEZA SA DRUGIM AKTIVNOSTIMA 1) Pripremna Nastavna faza Nastavne metode blik rada sredstva Vrijeme 2) Radna. 61 . u 2 smjera – bilo da se može skratiti ili produžiti. izaziva njihov interes za ono što će raditi u usmjerenoj fazi. Treba nastojati da planiranje vremena bude što realnije. razgovorom o pojmu podstičemo misaonu aktivnost.Metodika vaspitno . Vrijeme se postavlja elastično. operativna faza 3)Verifikativna faza ANALIZA NAPOMENE 1. Djeci treba pustiti na volju da slobodno smišljaju. ponove usvojeni pojmovi vezani za temu usmjerene aktivnosti. igrom. Stvara se radna atmosfera – što se ovdje postiže pričom. nego u sat. 2. Analiza – treba da pokaže da li su ostvareni zadaci. oblikuju. mimikom isl. Pripremna faza – pretpostavlja da se na interesantan način. Verifikativna faza – djeca treba da povežu tek naučeno sa prethodno naučenim pojmovima. uz organizovanu igru. povezuju i sl. Radna faza – dramatizacija pjesama gdje se i na druge načine mogu istaći zadaci aktivnosti uz spominjanje pojmova u okviru te aktivnosti.zavisi od postavljenih zadataka. takmičenjem. Vrijeme – je usmjereno na nekoliko faktora: .

Ilustarativna metoda OBLIK RADA . jedan cvijet) 62 .Individualni DIDAKTIČKA SREDSTVA Crtež Razgovor o slici vodi se sledećim pitanjima: Šta vidimo na slici?Imenujemo sve što vidimo (jedan potok. otkrivanje Tok usmjerene aktivnosti PRIPREMNA FAZA Pokaže se velika slika na kojoj su svi oblici prikazani po jedan METODA RADA .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ PISANA PRIPREMA ZA AKTIVNOST FORMIRANJA METEMATIČKIH POJMOVA Predškolska ustanova: Grupa: Broj djece u grupi: Tema aktivnosti: Formiranje broja 10 Materijalni: Funkcionalni:Razvijanje sposobnosti shvatanja kvantitativnog odnosa i sposobnost apstrahovanja Vaspitni zadaci: Razvijanje estetskih sposobosti. prijatne i radne atmosfere.Frontalni .Metodika vaspitno . Aktivnosti:uviđanje. kolektivnog duha. rezonovanje.Dijaloška metoda . takmičarskog duha.

) Šta je tu neobično? ( To što ovca pliva. jedno ptiče golo igra vaterpolo.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ RADNA METODA RADA OBLIK RADA DIDAKTIČKA (OPERATIVNA) SREDSTVA FAZA Zadatak: formiranje pojma broja 1 tako što ćemo učenicima staviti plakat s 4 slike koje predstavljaju broj Sliku ’’jedan’’ Vodimo razgovor o slikama: Šta vidimo na slikama? (ovcu koja pliva. slon trči i sl.. pticu koja igra vaterpolo. jedan poljski cvijet igra rukomet 63 . slona koji trči. jedan hrabri slon trči maraton.) Šta je to maraton? (Ako djeca ne znaju onda objasniti) Šta je to vaterpolo? JEDAN – jedna ovca u bazenu pliva.Metodika vaspitno ..

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ SLIKOVNE NOTE Prvo vaspitač izvadi brojalicu udarajući u rimu brojalice. To ćemo uraditi na sledeći način: ispred nas se nalaze 3 obruča i zahtijevamo od jednog djeteta da formira skupove od djece koja nose naočare (uočavamo da samo jedno dijete ima naočare).Koliko ima djece sa naočarima? . to znači da se pred nama nalaze 3 skupa od po 1 elementa.Metodika vaspitno . ILUSTRATIVNODEMONSTRATIVNA METODA FRONTALNI I INDIVIDUALNI RAD ILUSTRACIJA BROJALICE 64 . Pri uvježbavanju pokazujemo u brojevne note (trajanje tonova).Koliko ima djece sa ljubičastim džemperom? Konstatujemo da je odgovor na ova 3 pitanja 1.Koliko ima djevojčica sa mašnama? . od trećeg djeteta da formira skup od djece koja imaju ljubičasti džemper (uočavamo da ga samo jedno dijete nosi). Nakon izvođenja. zatim od drugog djeteta tražimo da formira skup djevojčica koje imaju mašnu u kosi (samo jedna je ima). pokušaćemo da formiramo skup od jednog elementa. Postavljamo pitanje: .

gdje se nalazi METODA RADA Metoda rešavanja ◦◦problema OBLIK RADA Individualni DIDAKTIČKA SREDSTVA Ilustracija: crteži ♂ ♣ ☺ ♣ samo 1 element u kvadratiću. Formiranje matematičkog pojma – pojam broja jedan formira se putem brojalice ’’Jedan’’ i skupova od jednog elementa. Primjena – primjena stečenih pojmova se ogleda upisivanjem cvjetića u kvadrat skupa. Ponavljanje – vršimo ponovnim nabrajanjem i imenovanjem elemenata sa slike. razlike u izgovoru kratkih i dugih slogova.) Zastupljene su i sve 4 faze usvajanja znanja: 1. u radnoj fazi i predstavljen sam sadržaj aktivnosti. npr. pored njega nacrtani cvjetić Analiza: u aktivnosti su zastupljen 4 faze u okviru znanja. 1.Svakom djetetu se podijeli papir sa skupovima. 2. Provjera – vršimo je prebrojavanjem elemenata ilustracijama (jedna ovca. 2. 4. jedan poljski cvijet i sl. njegovanje estetskih osjećaja i ljubavi za muziku. što su djeca ranije usvojila. Povezivanje stečenih pojmova sa ranije stečenim – ogleda se u formiranju pojma broja 1 putem skupa od 1 elementa. jedan slon. Koliko ima drveća? 3. Muzički zadatak – usvajanje osjećaja za ritam u četvrtinskom taktu. Muzički trenutak – ovdje je predstavljen kao brojalica.Metodika vaspitno . izvođenje i doživljaj pomaže razvijanju muzičkog pamćenja.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ VERIFIKATIVNA FAZA . Primjena misaonih operacija – nakon odgledane slike djeca odgovaraju na pitanje. Utvrđivanje stečenih znanja – djeca formiraju skup sa po jednim elementom. 3. Davanje informacija – vrši se prikazivanje slike na kojo su svi oblici prikazani po jedan. 4. 65 .

Kada je u pitanju prvi razred ne treba insistirati da učenici prepoznaju elemente od kojih su sastavljeni.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ FORMIRANJE GEOMETRIJSKIH POJMOVA Uvođenje djece u probleme geometrijskih zadataka za nastavnike i vaspitače je prilično složeno. modela. Ta tijela materjalizuju geometrijske pojmove.) 2.Metodika vaspitno . viši ciklus (15 – 19 god. početni ciklus ( 7 . ali je opažanje u prvom planu. Ti didaktički objekti se shvataju kao cjeline koje se poznaju po obliku. 66 . romb. što učenicima nije teško da nauče.) 3. slika kojim se geometrijski objekti predstavljaju.) Karakteristike ovih ciklusa sa stanovišta geometrije su: 1.11 god. Postoje 3 ciklusa značajna za geometriju: 1. Oni lako razlikuju kocku. Osim fizičkih tijela geometrijske objekte učenici otkrivaju putem didaktičkog materijala. Ono što je sa stanovišta nastave najvažnije to je da nastavnik poznaje mogućnosti učenika datog uzrasta. Dovoljno je da ih razumiju po spoljašnjem obliku. srednji cikljus (11 – 15 god. Prvi ciklus – je ciklus u kome se geometrijski objekti otkrivaju preko fizičkih tijela u realnom okružanju. modeliranja. a ne poizdvojenim elementima i njihovim svojstvima. loptu i sl. a ne analiza. ali teško uvide zajedničko svojstvo tih figura. Neke elemente učenik može uočiti i iskazati retorički i kroz aktivnost crtanja.

Za MMO su važna 2 pitanja: 1. Četvrti razred dozvoljava da uspostavi vezu između neke figure i njenih svojstava. te linije: prava. Kada je u pitanju redosled izučavanja geometrijskih sadržaja. smisao dokaza i sl. Drugi ciklus – karakteriše tzv. Treći ciklus – učenici shvataju dedukciju. kad god je moguće. Malo ćemo se igrati sa tim predmetima. zato što ih učenici bolje poznaju jer se sa njima češće srijeću. 67 . logička klasifikacija objekata. zatim valjak.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ To tek u drugom i trećem razredu uočavaju. položaje unutar ili izvan. Osnovna intencija našeg programa je da insistira na dvije stvari: . poluprava.geometriji oblika i . a ne kao polazni stav složenijih činjenica. Isti postupak se može upotrijebiti i kod drugih predmeta s tim. Na početku ne govorimo da je to lopta. pravougaonika. kad izdvoje sve lopte. ulogu aksioma. tačka. Razgovara se o materijalu od kog je napravljena. prvo se usvajaju oblici geometrijskih tijela. Sekundarni cilj bi bio osposobiti učenike da zapažaju svojstva tih predmeta. Poslije lopte i kocke se upoznaje kvadrat. zaključivanje. zatim ugao a tek onda svojstva nekih geometrijskih tijela i figura. Kad su shvatili termin lopta traži se od učenika da kažu gdje su sve vidjeli taj oblik. onda se razgovara o loptama: po čemu su slične. Dobro je da među njima bude najveći broj predmeta oblika lopte i kocke. po čemu se razlikuju? Slične su po obliku i tako uvodimo termin. kupa i na kraju piramida. predmeti oblika kruga.Metodika vaspitno . VALJKA. Odgovor na prvo pitanje je: Za prve predmete treba birati loptu i kocku. KOCKE. Kako to upoznavanje izvesti? Jedno od mogućih riješenja je da nastavnik na sto stavi predmete raznih oblika od različitih materijala. što proces ide sve brže. te da ih iskazuju definicijama. Činjenice se shvataju izolovano. Osnovni geometrijski objekti su formirani. PIRAMIDE I KVADRATA Primarno je da učenici budu osposobljeni da uočavaju oblike pojedinih predmeta. duž.geometriji mjerenja. OBLIKA: LOPTE. Ističe da djeca na uzrastu do 3 godine mogu da razlikuju otvorene od zatvorenih linija. te ravne i krive površine. pojam lopte. Pokaže se lopta i zahtijeva od učenika da izaberu sve predmete istog oblika i. kojim redosledom uočavati navedene predmete i 2. KUPE. pitanje metodičkog pristupa izučavanja tih predmeta. 2. povezivati sa drugim sadržajima početne matematike. 3. Sa kvadratom ne treba odmah početi zato što je to za njih malo teži termin. ali o njima imaju intuitivno značenje. Tada je učenik sposoban za tzv. UOČAVANJE PREDMETA. lokalne dedukcije. Pijaže ističe da djeca geometrijske pojmove shvataju redom koji je obrnut istorijskom redu njihovog nastanka. Metodički je opravdano geometrijske sadržaje.

da se lopta i valjak mogu kotrljati a kocka. Kasnije se uvodi pojam površi. sto) 2. pravougaonik i kvadrat uočavamo kao samostalne objekte. usvaja se termin. Tek kad učenici budu dobro osposobljeni da razlikuju predmete mogu se koristiti i slike.Metodika vaspitno . sa stanovišta metodike. metodički postupak je sledeći: pripreme se modeli i učenici izdvajaju jedan pokazani. mogu uočavati na nekoliko načina: 1. U prvoj fazi upoznavanja oblika nije preporučljivo prikazivanje slika. odbacuju nepotrebne stvari. UOČAVANJE GEOMETRIJSKIH FIGURA: KRUG. Vježbe koje su moguće: 68 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Kada su pojmovi dobro uočeni i shvaćeni onda se postepeno traži da učenici zapažaju i iskazuju svojstva tih geometrijskih tijela npr. osim vizuelnog i tjelesno uočavaju. kvadrat i kupa ne mogu. trougao. modeli geometrijskih tijela 3. PRAVOUGAONIK I KVADRAT Ove figure se. usvaja pojam. Površ shvatamo kao granicu koja odvaja tijelo od ostalog prostora. TROUGAO. učenici treba da ih uočavaju povlačeći prstima po konturi površina. mogu se uočavati kao samostalni geometrijski objekti. predmeti iz okoline (predmeti. Uočavaju se razlike. Ako krug. da znaju reći da je kupa i valjak ograničena i sa ravnim i sa krivim površima te da prebroje te površi. Tako učenici uočavaju ravne i krive površi. Ako je u pitanju uočavanje na geometrijskim tijelima paralelno sa uočavanjem. fizičke aktivnosti. sličnosti. Pojam tijela se formira na osnovu modela. koja odvaja tijelo od prostora. na taj način.

jednakostranične i . Jedan kriterij – od konopca se napravi zatvorena linija. Naročitu teškoću predstavlja crtanje kvadrata i pravougaonika. LINIJE Linija je granica između dvije površi.jednakokrake. Formira se pojam izlomljene i neizlomljene krive linije. Za učenike je prihvatljivo da je shvate kao trag olovke na papiru pod uslovom da se zanemari debljina traga. Zategnut konac asocira na pravu liniju. Problem je u tome da učenik izgradi kriterij po kome može tvrditi da je jedna linija otvorena ili zatvorena. . Na sličan način uočavamo i krive linije. a nezategnut na krivu liniju. stavi se kliker i traži da izvade kliker bez dodirivanja konca.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Koliko trouglova ima na slici? Koliko ima pravougaonaika na slici? Ovi zadaci su korisni za razvijanje fluentnosti kao komponente stvaralačkog mišljenja. Metodički je pravilno upoznati . kada se obrađuju krive linije. da se steknu i pojmovi otvorena i zatvorena kriva linija. Linije imaju još jedan kriterij a to je da određenu oblast 69 . Ako bi strogo matematički posmatrali liniju. Kad je u pitanju prava linija do njenog pojma može se doći presavijanjem papira. ali je možemo proučavati kao granicu neke oblasti. Da je upoznavanje predmeta navedenog oblika olakšano ako učenik crta te predmete. konac sa zanemarivanjem debljine. Program zahtijeva. Kada je riječ o trouglovima treba insistirati na imenovanju trouglova po osobinama njihovih stranica. Veliki broj metodičara smatra da se do pojma linije može doći korišćenjem didaktičkih materijalakao što su: žica.Metodika vaspitno . ona nije ništa drugo ne go putanja jedne ravni.različitostranične. Ispitivanja su pokazala npr.

. Kada je riječ o didaktičkom pristupu. tj. POJAM UGLA Možemo formirati statički i dinamički. Pojam poluprave na modelu  A Prava ima početnu tačku ali je neograničena.kod duži treba insistirati na tome da učenici shvate da i krajnje tačke duži pripadaju duži. . pritisak olovke na papir 4.insistira se na njenom obilježavanju A. položaj lenjira i olovke (uvijek iznad lenjira) 5. Kad se steknu ti pojmovi treba zahtijevati da se crtaju modeli. Tačka se shvata kao presjek dvije linije. . C .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ dijele na unutrašnjost i spoljašnjost. Kad je u pitanju crtanje onda je nastavnik dužan da skrene pažnju na: 1. da i tačke određuju duž.poslije duži formira se pojam prave. crtati liniju jednim potezom. pripremljenost olobvke 2. Dolazimo do pojma ugla – dvije prave se sijeku u jednoj tački Nakon toga se traži da učenici nacrtaju što više različitih uglova. nagib pod kojim olovka treba da stoji 3. B. 70 . Kod formiranja pojma tačke moraju biti prisutna 3 slučaja: .ako duž produžimo preko tjemena A i B.spajanjem dvije tačke dobijamo duž. ugao nastaje obrtanjem poluprave oko početne tačke.Metodika vaspitno . vidimo da prava nema krajnjih tačaka. Poslije pojma linije formira se pojam tačke. To crtanje mora biti slobodnom rukom. a tek na kraju se koristi lenjir i krivulja za krive.

4. 71 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Upoređivanje uglova vrši se izrezivanjem i nanošenjem jedan na drugi da se poklope tjemena i jedan krak. da izražavaju rezultate različitim jedinicama. mase i vremena. 2. Jedan od zaključaka je da su svi pravi uglovi međusobno jednaki i presjek su dvije poluprave. Treba izdvojiti slučaj pravih koje se sijeku i uglova koji nastaju. površine. Karakteristika je kada su sva 4 ugla jednaka. Značaj ovih sadržaja je u tome što težimo da nastavu matematike stavimo u funkciju rešavanja životnih problema. da obavljaju računske operacije sa imenovanim brojevima. 3. Zadatak učitelja ovdje je: 1. Učenici treba da steknu konkretne pojmove o jedinicama mjera. zapremine.Metodika vaspitno . Prvo upoznamo pravi ugao a zatim oštri i tupi. MJERENJE I MJERE U POČETNOJ NASAVI MATEMATIKE Program predviđa mjere dužine. da ovladaju postupcima mjerenja.

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ Na osnovu svojstva zbira otkrivamo važno svojstvo mjerenja – zbirni broj neke veličine jednak je zbiru mjernih brojeva njenih djelova. Mjerenje ja proces kojim se nekom prirodnom objektu dodjeljuje odgovarajući broj. Kako se mjeri? Mjeri se tako što se izabere objekat iste prirode kome se dodaje broj 1 i nativa jedinica mjerenja, pa se ona i objekat upoređuju. Što je rezultat mjerenja? To je mjerni broj veličine koji pokazuje koliko se puta jedinična veličina mjeri. Mjerenje je preciznije ako je jedinica mjere manja. U principu, mjerenje može biti direktno i indirektno.

MJERENJE DUŽINE To je prvi susret učenika sa mjerenjem veličina. Prvi korak u formiranju pojma dužine je dovođenje učenika u situaciju u kojoj imaju potrebu da mjere. Metodički postupak za izgrađivanje pojma dužine može uključiti sledeće faze: 1. Mjerenje dužine relativnim jediničnim dužinama; 2. mjerenje dužine konstantnim dužinama; 3. mjerenje dužine jediničnim dužinama od 1 cm, 1 dm, 1m. Mjerenjem se upoređuju dvije dužine – ona koja se mjeri i ona kojom se mjeri. Problemska situacija – Šta da učinimo da odredimo dužinu učionice? Da li bi neko, ko nije vidio učionicu, imao predstavu kolika je dužina te učionice? Javlja se potreba da se istakne da postoji jedna jedinična dužina – 1m pa 1km...

MJERENJE POVRŠINE Može biti direktno i indirektno. Osnovni zahtjev – učenici se dovode u situaciju da osjete potrebu da znaju neku površinu. Prvo dajemo površine za koje učenici mogu da odrede koja je od površi manja a koja veća. - Fizičko manipulisanje; - Dajemo im 2 figure da ih uporede.

MJERENJE VREMENA 72

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ Djeca vrijeme shvataju uzročno-periodično. Najpogodniji primjer je od izlaska do zalaska sunca. Polazi se oda dana u sedmici. Najteže je djeci da poistovjete dan sa 24 časa.

TIPOLOGIJA ČASOVA Osnovni kriterij za određivanje tipa časa – kriterij je dominirajući cilj časa. Pinter razlikuje kombinovani čas, čas obrade novog gradiva, čas utvrđivanja i ponavljanja, čas provjeravanja znanja, vještina i navika. M. Nikolić razlikuje čas obrade novog gradiva, čas vježbanja, čas provjeravanja, kombinovani čas. Treba biti oprezan kod utvrđivanja tipa časa – kombinovani (ako postoji više ravnopravnih ciljeva – a to je rijetko). 1. Obrada novog gradiva – Novo gradivo je metodički cilj. Pri tom su sve etape časa podređene i stavljene u funkciju novog gradiva. Kada je u pitanju čas obrade novog gradiva u početnoj nastavi matematike nema časova koji su u potpunosti posvećeni obradi novog gradiva, 73

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ jer se učenici ne moraju koncentrisati tako dug period, niti mogu usvojiti toliko gradiva. Iz tog razloga, početnu nastavu matematike karakteriše obrada gradiva u manjim porcijama, segmentima, intervalima ali su ti intervali prisutni na svakom času. 2. Čas utvrđivanja i ponavljanja – Znanje se može utvrđivati vježbanjem i ponavljanjem (primjera naučenog i rješavanja određenih konkretnih problema sprečava se zaboravljanje naučenog i osigurava trajnost zananja). Ponavljanje i vježbanje su neodvojivi dio svakog časa. Neki metodičari govore o tzv. pripremi ponavljanja. tj. o ponavljanju koje se obavlja na početku školske godine, početku drugog polugodišta, kao i prije početka obrade neke nove nastavne cjeline. Najmanje problema ima kod strukture časa obrade ali svi se teže snalaze kada treba da odrede strukturu časa utvrđivanja. Ta struktura bi mogla da ima sledeće etape: a. obnavlja se znanje i provjeravaju umjeća i navike potrebne za rešavanje zadataka; b. vrši se ponavljanje i vježbanje; c. provjeravanje rešenja i izvođenje zaključaka; d. zadavanje domaćih zadataka. Na ovom tipu časa potrebno je obezbijediti što više samostalnog rada učenika. U ovu grupu časova spadaju i tzv. časovi sistematizacije gradiva. Sistematizacija se organizuje nakon obrade jedne ili nekoliko srodnih nastavnih tema i na kraju prvog i drugog polugodišta. Čas utvrđivanja i ponavljanja pruža izuzetne prilike i mogućnosti da se gradivo iz različitih oblasti osmišljeno povezuje. Posebna opasnost kod vježbanja i ponavljanja je u tome što nevješt nastavnik nastoji da doslovno reprodukuje ono što je urađeno na prethodnom času. To je svojevrsna metodička diverzija koja nanosi posebnu štetu. Nastavnik mora provjeriti kako će stečeno znanje iskoristiti u situacijama koje se razlikuju od onih kod kojih je već korišteno. S obzirom na činjenicu da je ovdje dominantan oblik rada individualni, onda je neophodno obezbijediti kontrolu tog rada. Drugi aspekt je osposobiti učenike da sami vrše kontrolu svog rada, jer matematički sadržaji su, po svojoj prirodi, takvi da pružaju šansu učeniku da provjeri svoje rešenje. Bolje je riješiti manje zadataka na više različitih načina, nego veći broj zadataka na brzinu. U tome se ogleda didaktičko-metodička vrijednost zadataka. 3. Čas provjeravanja znanja, vještina i navika – osnovni aksiom je da, provjeravanje u početnoj nastavi matematike bude nepredvidivo. To je kontinuirani proces i sastavni dio matematike obrazovanja. Provjeravanje je prisutno, manje-više, na svakom času. Učenik ne smije biti stavljen direktno u situaciju da odgovora za ocjenu pet minuta. Provjeravanje se, po pravilu, organizuje na kraju časa. Može se pristupiti na više načina. Može i na kraju časa, blic pitanjima iz bilo koje teme, dijagnostifikovati stanje, da vidi ima li problema u toj temi. Posebno je efikasno ako će nam sadržaji te teme biti osnova za pripremanje novih sadržaja. Možemo vršiti provjeru i pismenim putem. Učenici se stave u situaciju da rešavaju individualno zadatke. 4. Kombinovani čas – prisutanje samo onda ako nanjemu treba realizovati nekoliko ravnopravnih metodičkih ciljeva. Njega karakteriše i približno isto vrijeme trajanja etapa na kojima se ciljevi realizuju. Treba izbjegavati korišćenje kombinovanog tipa časa. - Razviti sposobnost zaključivanja putem analogije; - uvježbati primjenu analize u rješavanju matematičkih zadataka; - jačati sposobnost za generalizaciju. - usavršavati zaključivanje nepotpunom indukcijom; - vaspitni ciljevi.

74

Metodika vaspitno - obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja)

__________________________________________________________________________ _ VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI ČASA Polazna osnova je sadržana u programu matematike za konkretni razred. Program matematike ima definisan cilj, zadatke, sadržaje, didaktička uputstva. Značajne su mnoge taksonomije, npr. Blumova taksonomija klasifikuje sledeće: znanje, shvatanje, primjena, analiza, sinteza i evaluacija.

ETAPE NASTAVNOG ČASA U klasičnom sistemu etape nastavnog časa su: 1. priprema i 2. obrada novog gradiva, ponavljanje, vježbanje. Čas se može raščlaniti na sledeće elemente: a) uvodni dio b) glavni dio c) završni dio S obzirom da čas trake 45’, važno je pitanje trajanja etapa. Ne postoje stroga pravila, sve zavisi od sadržaja, uzrasta, didaktičko-metodičkih sredstava, kulture nastavnika.... Uvodni dio (5-10 min.), glavni dio (25-30 min.) i završni dio ( 10-15 min.). Uvodni dio časa – Osnovni cilj je da se učenici pripreme za aktivnost u glavnom dijelu časa. Priprema obuhvata: - sadržajni aspekt – ponavljanje matematičkog znanja koje će poslužiti kao osnova za dalji rad u glavnom dijelu; - psihološki aspekt – motivacija učenika za aktivnosti u radu, podsticanje interesa za učenje, ohrabrivanje i podsticanje učenika, stvaranje prijatne atmosfere u odjeljenju. Obavezan elemenat psihološke pripreme je upisivanje nastavne jedinice na tabli. - tehnički aspekt – sastoji se u izdvajanju i pripremi neophodnih izvora znanja i tehničkih uređaja koji će biti korišćeni na času. Aktivnost uvodnog dijela časa: a) pregledanje domaćih zadataka, koji predpostavljaju komentar tačnih i netačnih rešenja za rad u glavnom dijelu časa; b) postavljanje par pitanja, da se učenici ucvedu u problem; c) zadaci se mogu i, u pismenoj formi postaviti učenicima. Sadržaj rada u uvodnom dijelu časa treba postaviti tako da iz njega prirodno proističe nastavna jedinica koja će biti obrađena u glavnom dijelu časa. Glavni dio časa – Ovdje se, u najvećoj mejeri ostvaruju, cilj i zadaci časa. Ovdje je osnovni zadatak, kada je u pitanju obrada novih sadržaja, da sve aktivnosti budu usmjerene u jednom pravcu. Tek kad usvojimo ideju idemo ka povezivanju sadrtžaja, učenici polaze od konkretnih primjera i trba ići postupno. Završni dio časa – U suštini zavisi od projektovanih aktivnosti u uvodnom i glavnom dijelu časa. Još jednom skrećemo pažnju učenicima na činjenice, sadržaje... Nastojimo da sadržaje sažmemo u jednu cjelinu. Časovi bez ovog dijela se smatraju nedovršenim. Uzrok što nema ovog dijela je što se nastavnik nije pripremio. Mnogi nastavnici smatraju da ovaj dio časa nije važan, zaboravljajući da je to sinteza i, sadržinski i psihološki važno, kao i za aktavnosti u glavnom dijelu časa. 75

da mu to bude razumljivo. Dominira frontalni oblik rada. ciljeve i zadatke realizujemo u manjem obimu. primorava učitelja da više forsira samostalni rad učenika ali to ima i pozitivan efekat na učenje. ali se trebaju kombinovati oblici rada. Na prvom času koristi se više metoda. sama po sebi. vrijeme upotrebe i način. Vrijeme treba rasporediti tako da se usvim razredima realizuje ono što se u istom odjeljenju realizuje za 45 min. Organizacija rada. cilja i uzrasta. kod realizacije časa moramo biti svjesni sledećeg: da to što mi nastavni program realizujemo u specifičnim uslovima ne daje nam za pravo da sadržaje. vrsti sredstava koja ćemo koristiti. Biramo metode u zavisnostai od sadržaja. Da bi organizacija časa bila uspješna potrebne su neke pretpostavke a to su: fleksibilan raspored časova. Potrebno je birati one sadržaje koji najviše doprinose ostvarivanju cilja časa. ORGANIZACIJA ČASA MATEMATIKE U KOMBINOVANOM ODJELJENJU Ovdje je osnovni problem u obezbjeđivanju istovremene kombinacije sa više razreda. Nema racionalne organizacije časa u ovakvom ojeljenju 76 . Izvori znanja i tehnički uređaji – Treba razmišljati o cilju upotrebe. Potrebno je da učenici samostalnim aktivnostima stiču znanja i da ih primjenjuju.Metodika vaspitno .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ UČENIČKE AKTIVNOSTI One se biraju tako da se njima najbolje ostvari cilj časa. Pri matematičkom oblikobanju vodi se računa o obliku rada. Ali. U matematici obrazovanja izvori znanja u učenju su sve ono do čega učenik može doći. elastični mjesečni plan rada i adekvatna priprema za čas.

u procesu u kome će biti neophodna griža 77 .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ statičnim rasporedom. Sadržaj rada treba da određuje strukturu rasporeda. to je element koji treba da doprinosi potpunijem shvatanju i dubljem poimanju suštine vaspitno-obrazovnog procesa u cjelini. Analiza se vrši radi kritičkog utvrđivanja vaspitno-obrazovnog efekta nastavnog časa i uvijek slijedi nakon održanog časa (što prije. po principu vertikalne integracije sadržaja. tako i u djelovima – najvažnije je da se ne gubi vrijeme.više vremena. Analiza treba da doprinese povezivanju teorije i prakse. da utvrdi dobre strane. Najefikasnija je kombinacija kada se rad u jednom razredu može organizovati tako da bude dominantan jedan oblik rada. da učenici jednog razreda imaju matematiku. Bitna je efikasnost. Istovremeno održavanje nastave matematike u svim razredima planira se unaprijed. a ostalih razreda druge časove. . u neposrednom radu. Kada pravimo mjesečni plan. ANALIZA ČASA U suštini. u pvom pogodnom trenutku.rad u smjeni i po. Dobar nastavnik se izgrađuje u procesu u kome je ona sam sebi najveći kritičar. Samo takva priprema je korisna i obezbjeđuje svrsishodnu didaktičko-metodičku strukturu i vremensku ekonomičnost. . jedna priprema. a ne obrnuto. posvetiti mlađim učenicima.ni jedan minut bez pripremljenih zadataka. iz dva razloga: 1. Priprema se piše po principu – jedan čas. U instrukcijama se uvijek mora dati uputstvo koliko vremena imaju: . da identifikuje slabosti i 2. kako u cjelini. a ne formalizam. Svoje viđenje nastavnik obavezno zapisuje u pripremi. Pri izradi mjesečnog plana rada polazimo od mjesečnog plana časova i pazimo da se obrada u jednom razredu odvija paralelno sa utvrđivanjem u drugom razredu. planiramo da slične ili iste teme istovremeno angažujemo. Neprihvatljiva je praksa da učitelj piše pripreme za kombinovano odjeljenje u različitim sveskama. to bolje). . da svi u isto vrijeme imaju matematiku 2. U toj organizaciji rada imamo 2 varijante: 1.Metodika vaspitno . Vrste analize: a) Samoanaliza – vrši je nastavnik. otkloni.više vremena posvetiti učenicima koji usvajaju novo gradivo. Neophodno ja da nastavnik postane svjestan i da ih.

odakle. nadzornici.Metodika vaspitno . Ne mora biti samo dijaloška metoda ako nastavnik pita a učenik odgovara. Osnovna pretpostavka jeste da učenici raspolažu određenim fondom znaja o sadržaju o kome se razgovara. Samokritičnost je uslov sopstvenog uzdizanja.cilj je ostvaren jer je dobra atmosfera i ostvarena je aktivnost učenika. Pitanja nastavnika treba da budu tako usmjerena da podstiču učenike da shvate suštinu onoga o čemu je riječ. Grupna je diskusija onih koji su učestvovali na času. nego sve varijante mogu doći u obzir. . Cilj je da se nastavnicima ukaže na dobre i loše strane njihovog rada. kroz razgovor. b) nije dobro metodički pripremljen. DIJALOŠKA METODA Njena karakteristika je u tome što. . da samostalno formulišu pitanja itd.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ savjest u radu. nastavnici na različitim skupovima i seminarima. onaj ko drži čas. onda nastavnik ne smije trošiti vrijeme na neka pitanja koja nisu cilj ovog časa. pitanja i odgovore interpretira nastavni sadržaj. nego navesti argumente. d) Analiza časova koje drže studenti – ima za cilj da se oni uvedu u nastavni rad i pomogne im se u osamostaljivanju. direktor. c) nije bilo dobrog pristupa. precizna. da im se ukaže na mogućnosti za poboljšanje toga rada. za svoje kolege. Ako želimo da je ova metoda ekonomična. kako. c) Analiza oglednih časova – drže stručnjaci. Cilj je da. Za svaku teškoću u radu treba tražiti uzrok – i to prvo kod sebe pa tek onda u učenicima ili drugim okolnostima. primjenu očiglednih sredstava. ukaže onima koji posmatraju čas na ono što se može primjeniti. koliko? 78 . zbog čega. Ova analiza sre vrši u formi dijaloga. Analiza treba da obuhvati sve elemente značajne za organizaciju časa: cilj i zadaci (da li su ostvareni) – ali ne prozaično. Pitanja počinju: zašto. sintezu nastav i sl. b) Iinstinktivna analiza – vrše je stručni saradnici.razlozi neostvarivanja cilja: a) nije se dobro pripremio. jednostavna itd. radi ukazivanja na bitne karakteristike. Pitanja moraju biti jasna. da samostalno dođu do zaključka.

bilo kojim pisanim izdanjem. mora da zna šta je u tekstu bitno.učenici se osposobljavaju da samostalno koriste tekst.određeni pojmovi se mogu više puta ponoviti u istom obliku.vrlo je važno da li je neki tekst pogodan za korišćenje ove metode . Pitanje postaviti jednom i glasno.priprema je složena. Dobre strane: . frontalni i individualni rad povezivati Loše strane: .učenici se osposobljavaju da stiču kulturu komuniciranja. Cilj je da se učenici osposobe da koriste tekst.znanja su sistematična. TEKST METODA To je postupak kojim učenici stiču znanja korišćenjem pisanih ili štampanih tekstova. pa tek onda odluči da li treba dati odgovor.gubi se vrijeme u postavljanju pitanja. raščlaniti na etape. .činom stavljanja učenika u situaciju da koristi tekst. Zatim nastavnik preformuliše pitanje i ponovo se vrši isti postupak. poznati sa nepoznatim sadržajem povezivati.ne može se veliki broj nastavnih jedinica obraditi.prvo treba odabrati tekst. . da uoče ono što je bitno itd. Zato učenicima treba dati uputstva šta je važno u tekstu. mogu biti pasivne aktivnosti. crtanje nekog crteža. poznavanje nekog obrasca i rešavanje različitih zadataka. Ne treba prozivati učenika koji će da daodgovor a još nismo postavili pitanje. Rad teksta može biti različit: izvođenje računske operacije. do kojih saznanja treba da dođe itd. Moguće greške: dati tekst bez objašnjenja nije tekst metoda. odgovara samo jedan učenik. Korišćenjem tekst metoda učenik se stavlja u situaciju da sam radi. .da nastavnik postavi pitanja na koja učenik treba da odgovara. Loše strane: . 79 . knjigom. .treba odabrati vrijeme koje učenici imaju za obradu teksta. Dobre strane: . . ILUSTRATIVNA METODA To je nastavni postupak kojim učenici stiču znanja putem grafičkih ilustracija. ako jedan učenik ne može odgovoriti treba tražiti odgovor od drugog. .obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Važno je: pitanje se prvo postavlja cijelom odjeljenju. na šta treba da obrate pažnju: .proučiti tok teksta. pa onda od trećeg i sve dok nastavnik ne shvati da oni ne mogu odgovoriti.pitanje treba da usmjerava rad učenika. da se služi udžbenikom. učenici misle po diktatu nastavnika. suština metode demonstracije jeste da se matematički pojmovi transformišu u vizuelni postupak i taj način bude dostupan čulnom saznanju.Metodika vaspitno . Problemi: . .

Loše strane.da su predmeti pogodni za formiranje određenih pojmova. matematička misao se ne prenosi riječima. lako se priprema. Ona se rijetko koristi samostalno. mora što manje da se govori. preko demonstriranja određenog predmeta.da su takvi da pobuđuju interes za rad kod učenika. koristiti krede u boji.ilustracije mogu biti u vidu crteža. nema povratne informacije. pripovijedanja. pružanje znanja od strane nastavnika 2. Ovdje se istovremeno izdvajaju dva procesa: 1. koristi se u kombinaciji sa ostalim metodama i kod objašnjenja nepoznatih riječi. Ona se koristi na časovima obrade gradiva.obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ Ima dvije funkcije: 1. METODA DEMONSTRACIJE To je postupak kojim informacije učeniku dajemo preko manipulisanja određenim predmetom. primanje znanja od strane učenika. Osnovni zahtjevi demonstracije: . a rijetko na ostalim tipovima časova. Može biti u vidu predavanja. Metodu ilustracije može koristiti dvostruko: . Ovom metodom nastavnik nastoji da očiglednim učini apstraktne matematičke sadržaje. . crtati slobodnom rukom. Posebna vrijednost je u tome što postoji jako veliki broj učenika što pojmove formira na osnovu vizuelnih aktivnosti. služi kao sredstvo nekim drugim matematičkim sadržajima.Metodika vaspitno . podstiče verbalizam itd.možemo crtati na času ili donijeti gotove crteže. 80 . objašnjavanja i dokazivanja. uglavnom se koristi kao dopuna drugim metodama. dijagrama i tabela. Uspješnost časa je veća kada više pričaučenik a manje nastavnik. Pri demonstriranju imamo dvije aktivnosti: pokazivanja i posmatranja. sama je predmet proučavanja. Lakše i jednostavnije je crteže crtati na času jer učenici vide kako taj crtež nastaje. . Dobre strane: Prenose se sistematizovana znanja. Najčešće se primjenjuje u uvodnom dijelu časa. opisivanja. 2. Koristimo je onda kada učenici nemaju nikakvo znanje od prije. MONOLOŠKA METODA (metoda usmenog izlaganja) Nastavnik izlaže nastavni sadržaj a učenik sluša nastavnika i uči ono što čuje. ekonomična je. Ne poštuje se individualnost.

obrazovnog rada 2 (Metodika matematičkog obrazovanja) __________________________________________________________________________ _ . higijenske zahtjeve. 81 . . kad god je moguće.da se ne skreće sa bitnih na sporedne stvari. . .ne treba pokazivati više predmeta odjednom. .poželjno je uključiti učenike. u demonstrativnu metodu. nego jedan po jedan.da zadovoljavaju estetske.Metodika vaspitno .da su pogodni za manipulisanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->