1.UVOD PATOLOGIJA -_Znanost koja se bavi proučavanjem bolesti. BOLEST- Reakciia živog organizma na oštećenje.

, ZDRAVLJE - Stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. PATOLOŠKA ANATOMIJA- Egzaktna medicinska znanost koja proučava promjene na stanicama, tkivima, organima i organizmu tijekom bolesnih stanja (odstupanje građe bolesnog od normalnog). PATOLOGIJA: 1. Opća patologija 2. Specijalna patologija Za razumijevanje bolesti i liječenje bolesti potrebno je znati kakve su sve promijene nastale u organizmu, koje su faze bolesti i kakve su posljedice različitih patoloških procesa. Prikupljanje podataka o bolesti: obdukcije svjetlosni mikroskop specifične metode bojenja (histokemija) imunohistokemjja kontrastni mikraskop fluorescencija elektronski mikroskop citologija (promjene na staničnoj razini)-eksfolijativna i aspiracijska Obdukcije -počeci stariji od 2000.godina Morgagni (1682-1771 .g)- "De sedibus et causis morborum" - začetnik moderne patologije R. Virchovv (1825-1902.) osnivač celularne patologije "Omnis cellula e cellula" Suvremena patologija (klinička patologija) tumači patološke promjene u oštećenim organima zajedno s poremećajem funkcije (povezuje predkliniku s klinikom). 2. VRSTE l ZNACI SMRTI Život je stanje prirodne aktivnosti biljnog, životinjskog i ljudskog organizma. Život je zbroj bioloških fenomena: metabolizma (izmjene) tvari rasta i razmnožavanja podražljivosti i reagiranja kretanja Metabolizam uključuje dva procesa: DISIMILACIJU (osigurava potrebnu energiju) i ASIMILACIJU (nadoknađuje utrošenu materiju, kao i materiju potrebnu za rast i razmnožavanje). SMRT (MORS) nastupa prestankom metabolizama (asimilacija i disimilacija) tvari u stanici. Naime, dolazi do prestanka za život važnih funkcija (disanje, prestanak rada srca i prestanak moždane funkcije). PRIRODNA SMRT (MORS NATURALIS)- posljedica prirodnog oštećenja kao što su bolest ili starost. NASILNA SMRT (MORS VIOLENTA)- posljedica nasilnog oštećenja. SUMNJIVA SMRT (MORS SUSPECTA)- posljedica nejasnog uzroka. NASILNA SMRT može biti posljedica: ubojstva (homicidum) samoubojstva (suicidum) nesretnog slučaja (incidens, accidens) NAPRASNA SMRT (MORS SUBITA)-nagla prirodna smrt (infarkt, moždana kap, plućna embolija). PRIVIDNA SMRT (VITA MINIMA)-nastupa kad su sve životne funkcije svedene na minimum (contusio cerebri.commotio cerebri), trovanja (alkohol, droga). Zakonske odredbe: Ostaviti mrtvo tijelo 2 sata u bolesničkom krevetu ! Obdukciju napraviti tek 6 sati nakon utvrđene smrti, a pogreb nakon 24 sata od nastupa smrti. Nakon smrti održavaju se određeni postmortalni biokemijski procesi kao što su AUTOLIZA (djelovanje enzima oslobođenih iz stanice) i procesi TRULJENJA (putrefactio) uz djelovanje bakterija.
1

Znaci smrti mogu biti: 1. RANI ZNACI SMRTI javljaju se neposredno nakon smrti i spadaju u skupinu nesigurnih ili vjerojatnih znakova smrti: prestanak disanja prestanak rada srca gubitak refleksa mlitavost (flacciditas mortis primaria) 2. POUZDANI ZNACI SMRTI javljaju se više minuta ili sati nakon smrti: Mrtvačka bljedoća (palor mortis) posljedica je prestanka cirkulacije i poniranja krvi prema donjim dijelovima tijela. Mrtvačka hladnoća (algor mortis) posljedica je prestanka disimilacijskih oksidativnih procesa. Brzina hlađenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti, masi trupla, odjevenosti. Na sobnoj temperaturi i vlažnosti truplo se pothlađuje svaki sat za 1°C. Mrtvačka ukočenost (rigor mortis) posljedica je nakupljanja mliječne kiseline u poprečno prugastoj muskulaturi. Prvo se ukoči srčani mišić (1/2 sata nakon smrti). Ukočenost se javlja 1/2 -3 sata nakon smrti, izražena je 6 sati nakon smrti, a nestaje nakon 36-48 sati. Kataleptična mrtvačka ukočenost nastaje odmah nakon smrti i to u položaju u kojem je smrt nastala zbog oštećenja truncus cerebri. Mrtvačke pjege (livores mortis) ljubičaste su boje i nalaze se na koži trupa obično na suprotnoj strani od mrtvačke bljedoće. Posljedica su spuštanja krvi u distalne dijelove (1/2-15 sati nakon smrti). Pažljivo razlikovati od krvnih podljeva!!!!!!! (mrtvačke pjege nestaju pod mlazom vode a krvni podljev ne). 3. KASNI ZNACI SMRTI ISUŠENJE- nastaje ako truplo leži na zraku u suhom prostoru. Ovaj proces može završiti MUMIFIKACIJOM. AUTOLIZA- razgradnja tkiva zbog djelovanja enzima ali bez bakterija. MACERACIJA- rezultat litičkog djelovanja enzima (koža i neki organi mrtvog fetusa). TRULJENJE- nastaje ako se proces razgradnje dešava uz prisutnost bakterija. Truljenje je karakterizirano stvaranjem plinova (foetor putrefactionis) i nastajanjem kadaveričnog emfizema (emphvsema cadavericum). HEMOLIZA- nastaje djelovanjem bakterija i autolitičkim procesima pod djelovanjem enzima. Dolazi do difuzije hemoglobina u sva tkiva. Razvija se postmortalna transudacija te prožimanje tkiva hemoglobinom (crvena imbibicija) osobito na intimi krvnih žila. Zbog truljenja se može razviti sulfhemoglobin koji boji tkiva crno (pseudomelanoza). 3. STANICA Stanica je najmanji oblik života (osim virusa). T) INTERMITOTIČKE labilne stanice (postoje između dvije mitoze) ajvegetativne (koje se stalno dijele i ostaju na istom mjestu gdje se i inače nalaze (primjer: koža, spermatogoniji, hematopeza) b)diferencirane intermitotičke stanice koje sazrijevaju i tijekom života se ne dijele, te napuštaju primarno sijelo {primjer, spermatociti, eritroblasti,mijeloblasti) 2) POSTMITOTIČKE stanice (visoko su diferencirane stanice za određenu funkciju, obično stare i umiru) a) reverzibilne postmitotičke stanice (mogu se vratiti u stanje u kojem su sposobne za diobu (primjer: jetra, bubreg, glatki mišići) b)fiksne postmitotičke stanice ili premanentne koje su trajno izgubile sposobnost diobe (primjer: ganglijske stanice mozga) 3.1. FAZE STANIČNOG CIKLUSA INTERFAZA- stanice se ne dijele PROFAZA- počinje dioba, kromosomi postaju deblji METAFAZA- kromosomi se postavljaju kao dvije polovice (kromatide) spojene centromerama. Kromosomi se smještaju ekvatorijalno. ANAFAZA- kromatide se razmiču, stvara se diobeno vreteno prema suprotnim polovima. TELOFAZA- stanica se počinje dijeliti na dva dijela (prvo jezgra a zatim citoplazma), te nastaju dvije stanice kćeri sa istim brojem kromosoma (mejotička dioba). 3.2. GRAĐA STANICE Kemijski sastav: 75-85% vode
2

10-20% bjelančevina 2-3% masti 1% ugljikohidrata 1% anorganskih tvari Histološki i ultrastrukturno dijelovi stanice su: a) Stanična membrana Daje oblik stanici, obavlja regulaciju prometa tvari i uspostavlja kontakt s okolinom. Membrana je dvostruka građena od lipida i proteina. Tvari topljive u lipidima prolaze kroz membranu otapajući se u lipidima membrane, a tvari topljive u vodi prolaze kroz pore. Stanična membrana omogućava dva procesa prijenosa tvari kroz membranu i toproces apsorpcije tekućine (pinocitoza) te uvlačenje čestica (fagocitoza). b) Citoplazma U citoplazmi stanice nalaze se organele i to: ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM (sustav anastomozirajućih tubula s ribosomima na vanjskoj strani (sudjeluju u sintezi proteina). MITOHONDRIJI koji su odgovorni za oksidacijske procese. GOLGIJEV KOMPLEKS je građen od grupa vakuola i služi za akumulaciju vidljivih sekretornih zrnaca (lipida i ugljikohidrata). LiZOSOMI su sitna zrnca u citoplazmi bogata hidrolitičkim enzimima a sudjeluje u procesu digestije endogenog i egzogenog materijala. c) Jezgra Sve stanice u našem tijelu posjeduju jezgru (osim eritrocita i trombocita). Jezgra je građena od jezgrine membrane koja porama omogućava komunikaciju s citoplazmom. U jezgri se nalazi jezgrica (nukleolus) koji je građen od RNK te kromatin. DNK se nalazi u kromosomima i odgovorna je za genetski način sinteze proteina. Kromatin može biti u obliku heterokromatina (grub, zrnat) i eukromatina (fina, sitna zrnca). Pojmovi vezani za promjene jezgre: KARYORRHEXIS-fragmentiranje jezgre KARYOPYKNOSIS- skvračavanje jezgre KARVOLVSISrastvaranje kromatina i blijeđenje jezgre 4. PRILAGODBA STANICE Prilagođena stanica je ona koja se nalazi između normalne (neoštećene stanice) i prejako podražene (oštećene stanice). Prilagodba stanice nastaje kao posljedica djelovanja štetnih noksi iz okoline stanice. Proces prilagodbe stanice je reverzibilan. Postoji nekoliko tipova prilagodbe stanice: 1.HIPERTROFIJA (HVPERTROPHIA) je povećanje obujma stanice i organa, ali ukupan broj stanica ostaje isti (nema povećanja broja stanica). Hipertrofija može nastati u svim organima ali većinom u onim građenim od stabilnih stanica (one koje su izgubile sposobnost diobe). Tri su osnovna oblika hipertrofije: a) Radna hipertrofija (najčešća u mišićnim organima) gdje zbog pojačanog napora dolazi do porasta mase opterećneog mišića zbog sinteze miofilamenata, sarkoplazmatskog retikuluma i mitohondrija. Primjeri, povećanje srca kod povišenog krvnog tlaka, hipertrofija glatke muskulature probavnog sustava iznad mjesta opstrukcije, hipetrofija muskulature mokraćnog mjehura zbog hipertrofije prostate i si. b)Kompenzatorna hipertrofija javlja se u slučajevima kad dio tkiva ili organa propadne a ostatak tkiva nadomješćuje funkciju propalog dijela. Ako se radi o oštećenju parnih organa ovaj tip hipetrofije naziva se vikarna. Primjer: jedan bubreg preuzima funkciju drugog koji nedostaje. c)Fiziološka hipetrofija nije posljedica patološkog nego fiziološkog stanja, Primjer: gravidni uterus (muskulatura se povećava nekoliko puta). d)Lažna hipertrofija (Pseudohvpertrophia) je pojam kod kojeg dolazi do povećanje nekog organa ali ne kao rezultat povećanja obujma stanica, nego prožimanja tkiva masnim stanicama. Primjer: srce i gušterača u debelih Ijudu 2.HIPERPLAZIJA (HVPERPLASIA) je najčešće udružene s hipertrofijom a znači povećanje tkiva ili organa zbog povećanja broja stanica. Hiperplazija se javlja u tkivima građenim od stanica koje su zadržale sposobnost diobe. Primjer: hiperplazija dojki u pubertetu i trudnoći zbog hormonskog djelovanja, hiperplazija gravidnog uterusa u trudnoći, povećanje prostate zbog smanjenja muških hormona i relativnog povećanja estrogena. Ako je stimulacija koja uzrokuje hiperplaziju prejaka nastaje patološka hiperplazija. Primjer: endometrij (cistična i adenomatoidna hiperplazija hiperplazija). Patološka hiperplazija može biti ishodište razvoja maligne bolesti. METAPLAZIJA (METAPLASIA) je reverzibilan proces u kojem se jedna vrsta zrelih stanica zamijeni drugom vrstom zrelih stanica. U tom procesu se osim morfološkog
3

oblika mijenja i funkcionalna karakteristika promijenjenog tkiva. Metaplazija je najčešće posljedica dugotrajnog kroničnog podražaja, pri čemu se osjetljiviji tip stanica zamjenjuje manje osjetljivim tipom stanica. Primjer: metaplazija cilindričnog u višeslojni pločasti epitel u respiratornom sustavu kod kroničnog bronhitisa (upala) i pušača (štetno djelovanje duhanskog dima), metaplazija cervikalnog epitela kao rezultat kronične upale (Slika 1), metaplazija epitela izvodnih kanalića zbog kroničnog mehaničkog djelovanja kamenaca i si. ATROFIJA (ATROPHIA) je kao oblik adaptacijskog reagiranja reverzibilan proces. Kod atrofije dolazi do smanjenja organa kao posljedica gubitka stanične supstancije i smanjenja veličine stanica. U ovom procesu disimilacijski procesi su jači od asimilacisjkih. Stanice zadržavaju svoj oblik ali su manjeg obujma. Tipovi atrofije su: a) fiziološka atrofija- nastaje zbog prestanka funkcije nekih organa u određenoj životnoj dobi. Primjer: atrofija timusa u pubertetu, atrofija dojki i maternice u postmenopauzi. U fiziološku atrofiju ubrajamo i senilnu atrofiju koja se razvija u organima i tkivima u starijoj životnoj dobi. b)patološka atrofija - nastaje kao rezultat neadekvatne prehrane stanica. Može bito opća (kaheksija) koja je posljedica dugotrajnih iscrpljujućih bolesti (tuberkuloza, maligni tumori, smanjeni unos hrane i si.) ili lokalna koja nastaje zbog inaktivacije organa (atrophia ex inactivitate), pritiska na tkivo (atrophia e compressione), manjka djelovanja hormona (atrophia endocrinica) ili nepoznatog uzroka (atrophia idiopathica). Primjer: imobilizacija ekstremiteta nakon prijeloma, smanjenje uterusa zbog nedostatka hormona u menopauzi i si. c) Ako je atrofični organ prožet vezivom postaje čvrste konzistencije (atrophia indurativa) ili prožet masnim tkivom (atrophia lipomatoza). Ako je proces atrofije praćen stvaranjem smeđeg pigmenta lipofuscina (atrophia fusca-jetra i srce). Ako proces atrofije nije difuzan unutar organa te se područja atrofije smjenjuju s područjima kompenzatorne hipertrofije nastaje granulirana (neravna) površina te se taj tip atrofije naziva atrophia granularis. Pojmovi koji nisu vezani uz proces prilagodbe stanice ali se mogu ponekad naći uz njih su: DISPLAZIJA (DVSPLASIA)- proliferativne promjene u zrelim stanicama u smislu poremećaja veličine, oblika i rasporeda stanica, te poremećaja normalnog odnosa stanica. Reverzibilan je proces. Primjer: višeslojni pločasti epitel cerviksa uterusa (zadebljan s nepravilnim sazrijevanjem stanica prema površini, poremećaj stratifikacije, veći broj mitoza, izražena bazofilija stanica) (Slika 2). HIPOPLAZIJA (HVPOPLASIA) je poremećaj razvoja a označava slabiju razvijenost tkiva ili organa. APLAZIJA (APLASIA) i AGENEZIJA (AGENESIA) su kongenitalne malformacije izostanka razvoja nekog organaj 5. OŠTEĆENJE l SMRT STANICE Oštećenje stanice može biti reverzibilno i ireverzibilno. Granica između ta dva oštećenja nije uvijek jasna. Morfološke promjene postaju vidljive tek nakon određenog vremena oštećenosti ključnih enzimskih sustava u stanici. Uzroci koji dovode do oštećenja stanice su: hipoksija fizikalni agensi (mehaničke traume, visoke i niske temperature, zračenje, električna struja, udar groma, poremećen atmosferski tlak i si.) kemijska oštećenja (soli teških metala, otrovi, kiseline, lužine i si.) oštećenja izazvana biološkim agensima (bakterije, virusi, gljivice, paraziti, rikecije i si.) oštećenja izazvana imunim mehanizmima (endogeni i egzogeni antigeni) genetska oštećenja g) neuravnotežena prehrana h) starenje Opseg oštećenja ovisi o jačini nokse, dužini trajanja nokse, te o mogućnosti prilagodbe stanica. Reverzibilna oštećenja su poznata pod nazivom DEGENERACIJE, a ireverzivilna oštećenja predstavljau smrt stanice i poznata su pod nazivom NEKROZA. 6. DEGENERACIJE Degeneracije su regresivni procesi u kojima dolazi do poremećaja metabolizma određene tvari što dovodi do prekomjernog nakupljanja tvari u stanicama i oštećenja stanica (degenerecija ili distrofija). Degenerativna oštećenja su u početku lakšeg stupnja i reverzibilna, dok su ona intenzivnijeg stupnja ireverzibilna i dovode do smrti stanice. Nema jasnih morfoloških pokazatelja kada jedan degenerativni proces iz reverzibilnog prelazi u ireverzibilan.
4

Degeneracije dijelimo prema vrsti tvari koja se nakuplja u stanicama na: a) HIDROPSKA DEGENERACIJA (d.hydrophica)- nakupljanje prekomjernih količina vode. b) VAKUOLARNA DEGENERACIJA (d.vacuolaris) predstavlja nakupljanje vode u obliku kapljica odnosno vakuola. Uzrok je najčešće hipoksija, nedovoljna prehrana, djelovanje otrova. Najčešće se javlja u stanicama jetre, stanicama kanalića bubrega, epidermiŽa, mišića, ganglijskim stanicama i si. ROŽNATA DEGENERACIJA (d. cornea) predstavlja poremećaj metabolizma bjelančevina (roževine) na koži i sluznicama. Ca//us (žulj)- zadebljanje prema vani, clavus (kurje oko) urastanje prema unutra. Leucoplakia- označava orožnjavanje višeslojnog pločastog epitela na sluznicama (na mjestima gdje nema roževine)-vide se bjelkaste mrlje na sluznicama. Primjer, vaginalna porcija, sluznica usne šupljine. Hyperkeratoza je pojačano orožnjavanje s odebljanjem stratum corenum kože zbog odgovora na izlaganje ultraljubičastim zrakama ili mehaničko oštećenje. HIJALOIDNA DEGENERACIJA (d. hvaloidea) je odlaganje bjelančevina izvan stanica u međustanične prostore. Primjer, stjenke krvnih žila, čahura slezene. AMILOIDOZA (d. amiloidea) je odlaganje bjelančevinastih tvari između stanica. Razlikuje se primarna i sekundarna amiloidoza. Uzrok primarne je nepoznat a sekundama je najčešće posljedica kroničnih iscrpljujućih bolesti (tuberkuloza, karcinom, kronični osteomijelitis). Amiloid se odlaže u parenhimske organe. RBRINOIDNA DEGENERACIJA (d. fibrinoidea) je nakupljanje fihrinoida u stjenkama krvnih žila. Javlja se u imunološkim rekacijama (Arthusov fenomen) ili na dnu kroničnog vrijeđa. MASNA DEGENERACIJA (d. adiposa) ili masna metamorfoza (metamorphosis adiposa) je nakupljanje masti u parenhimskim stanicama, u početku je proces reverzibilan (masna infiltracija) a kasnije postaje ireverzibilan (masna degeneracija) Uzroci: hipoksija, trovanje različitim otrovima, poremećaj prehrane, alkoholizam, šećerna bolest. Najbolje se vidi u jetri (masna jetra, masna metamorfoza, steatoza jetre) a posljedica je najčešće kroničnog alkoholizma (Slika 3). 7. NEKROZE NEKROZA (NECROSIS)- je zbir morfoloških promjena nastalih kao posljedica djelovanja enzima na mrtvu stanicu. Svaka mrtva stanica ne mora biti nekrotična, ali su nekrotične stanice uvijek mrtve. KOAGULACIJSKA NEKROZA (NECROSIS COAGULATIONIS) se odlikuje denaturacijom i koagulacijom proteina. Zbog gubitka vode izostaju procesi autolize i heterolize. Makroskopski su tkiva prhke konzistencije, bez strukture, sivo-bijele do mutno žute boje. Mikroskopski nalazimo održan stanični oblik, citoplazme su mutno ružičaste, bez jezgara (Slika 4) Kasnije stanične granice se gube te se vidi samo stanični detritus. Najčešći uzrok je anoksija, upala (difterija, dizenterija) a nalazi se samo u parenhimskim organima (bogati proteinima). KLIKVACIJSKA ILI LIKVEFAKCIJSKA NEKROZA (NECROSIS COLLIOUATIONIS) nastaje kao posljedica djelovanja enzima (autoliza i heteroliza) na mrtve stanice i tkiva. Enzimi probavljaju stanice tkiva i pretvaraju ih u tekuću masu. Ovaj tip nekroze nalazi se u tkivima koja osim proteina imaju dosta lipida (mozak, gušterača). Uzroci su najčešće u prekidu dotoka krvi i gnojni upalni procesi. U mozgu se ovaj proces naziva encephalomalacia. SIRASTA NEKROZA (NECROSIS CASEOSA) je kombinacija koagulacijske i kolikvacijske nekroze. Nekrotično tkivo je žućkasto, prhko i suho, mekane je (siraste konzistencije). Mikroskopski ne vidi struktura propalog tkiva (nalazi se samo nekrotična masa). Ovaj tip nekroze karakterističan je za granulomatoznu upalutu berku lozu (rijetko se može naći u drugim granulomatoznim upalama) (Slika 5). GANGRENA (GANGRAENA)- nije poseban tip nekroze. Nastaje najčešće na okrajinama zbog prekida cirkulacije i sekundarnog naseljavanja bakterija na nekrotično tkivo. Ovaj tip nekroze udružen je s infekcijom i može se naći i u unutarnjim organima (gangrenozni apendicitis, cholecistitis, plućna gangrena) kojima je predhodio infarkt navedenog organa. Suha gangrena (Gangrena sicca) posljedicaje ishemijske nekroze kod koje prevladavaju koagulacijski procesi i sušenje tkiva. Vlažna gangrena (Gangrena humida) nastaje kad prevladavaju kolikvacijski procesi. Plinska gangrena se javlja ako su na područje nekroze naseljeni mikroorganizmi sposobni stvarati plin u nekrotičnom tkivu (anaerobne bakterije-Clostridium welchi). Gangrenozno tkivo obično je oštro ograničeno od okolnog zdravog tkiva (demarkacija).
5

potpuno je razoreno potkožno tkivo i dublje strukture što dovodi do stvaranja većih površina nekroze. laktovi). ORGANIZACIJA (ORGANISATIO) je proces prerastanja nekrotičnog tkiva granulacijskim tkivom. Poseban oblik nekroze su dekubitusi koji se javljaju u osoba koje dugo leže. a ta područja mogu sekundarno okoštati (OSSIFICATIO). Dijele se također na četri stupnja prema zahvaćenosti tkiva. Ako se na nekrotično tkivo nasele bakterije nastaje gnojna reakcija (SUPPURATIO). epitel probavnog sustva. Svrha tih reakcija je odstraniti nekrotično tkivo i zamijeniti ga novim. što pogoduje odlaganju kalcijevih soli te nastaje ovapnjenje (CALCIFICATIO). a ako nastaje unutar nekog organa može nastati SEOUESTAR (osobito u kosti). epidermis. obnavljanje oštećenih stanica i tkiva živim stanicama. krvotvorne stanice. OPEKLINE (combustiones) su poseban oblik nekroze izazvane naglim promjenama temperature iznad 45°C. Ukoliko nekrotično područje nije veliko dolazi do razmekšanja i resorpcije (RESORBTIO) nekroze. Ako demarkacija i mutilacija nastaju na površini kože ili sluznica nastaje defekt koji se naziva VRIJED (ULCUS). l stupanj. REPARATIO PER PRIMAM INTENTIONEM odvija se u sterilnim uvjetima (kirurška rana) i ako nema znatnijeg oštećenja tkiva. Regenerirati mogu samo organi građeni od intermitotičkih stanica (stanice koje se dijele). REPARATIVNA REGENERACIJA odnosi se na obnavljanje tkiva uništenog patološkim procesom. INKAPSULACIJA (INCAPSULATIO) je stvaranje čahure a nastaje ako se nekrotično žarište ne zamijeni u cijelosti granulacijskim tkivom nego dolazi do bujanja granulacijskog tkiva samo na rubovima nekrotičnog žarišta. koja predstavlja komplikaciju nekroze. pa nastaje potpuna regeneracija oštećenog tkiva (RESTITUTIO AD INTEGRUM). SMRZOTINE (congellatio) nastaju djelovanjem niskih temperatura. stupanj. a posljedica su loše cirkulacije izazvane kompresijom (sakralna regija. Nekrotično tkivo ulazi u limfne žile a makrofagi fagocitiraju ostatak tkiva (PHAGOCYTOSIS)-aktivno uvlačenje raspalih čestica u citoplazmu). sekretorni epitel. OGRANIČAVANJE (DEMARCATIO). Kako je vezivni ožiljak primitivniji oblik tkiva (slabije kvalitete) nastaje gubitak specijalizirane funkcije oštećenog organa (Slika 6). ali su održane osnove dlaka i žlijezda iz kojih se tkivo regenerira. Najčešći oblik regeneracije je stvaranje VEZIVNOG OŽILJKA. Ta vrsta procesa naziva se FIZIOLOŠKA REGENERACIJA. koje se ne razlikuju od uništenih stanica i tkiva. Ako nekrotično tkivo biva izbačeno na površinu nastaje FISTULA a proces se naziva FISTULATIO. Nekrotično tkivo mijenja pH iz kiselog u alkalični. REGENERACIJA (CIJELJENJE) Cijeljenje (Regeneratio) je ponovno stvaranje. Nastaju bule (odvajenje epidermisa od dermisa). Dijabetička gangrena se javlja u uznapredovalo) šećernoj bolesti (diabetes melitus). pete. Regeneracija je potrebna organizmu jer postoje tkiva koja se stalno obnavljaju (endometrij. Intenzitet oštećenja ovisi o dubini zahvaćenih promjena kao i o postotoku zahvaćene površine organizma. SEKUNDARNE PROMJENE l SUDBINA NEKROTIČNOG TKIVA Nekrotično tkivo je za okolinu i organizam strana tvar koja izaziva različite reakcije. 2hnastaje krvni ugrušak koji ispunjava prostor rane 24h. ELEKTRIČNI BILJEŽI.ako je demarkacija smještena na okrajini može doći do otpadanja nekrotičnog tkiva.je stadij karbonizacije a rezultat je djelovanja vrlo visokih temperatura. stupanj. spermatogoniji).zahvaćen je samo epidermis (hiperemija) H stupanj.proces akutne upale (tekuća i celularna eksudacija) 6 .zahvaćeni su epidermis i dublje strukture.nastaju djelovanjem električne struje a predstavljaju žarišta nekroze na ulazu i izlazu električne štuje iz tijelaj 8. MUTILACIJA (MUTILATIO). Regenerirano tkivo je obično nešto slabije kvalitete u odnosu na primarno.nastaje upalnom reakcijom oko nekrotičnog tkiva sa stvaranje granulacijskog tkiva u rubovima. 9. Očahurenje može biti kombinirano s pseudocističnim razmekšanjem i ovapnjenjem pseudociste. Nakon resorpscije može ostati šupljina (PSEUDOCVSTIS).Staračka (Senilna) gangrena se javlja u starijih osoba a posljedica je ateroskleroze (ishemija). Vremenom se granulacijsko tkivo zamijeni čvrstim vezivom i nastaje ožiljak (CICATRIX) (Slika 6).

Nakon izlaska bjelančevina iz krvnih žila. može nastupiti akutna nekroza s pucanjem stijenki krvnih žila. hormoni. Promjene u upali se događaju određenim slijedom. što ima za posljedicu krvarenje i zgrušavanje krvi u nekoliko minuta. UPALA Upala (inflammatio) je odgovor organizma na oštećenje tkiva. VASKULARNE PROMJENE U PODRUČJU UPALE OTOK (OEDEMA) nastaje zbog širenja krvnih žila s usporavanjem cirkulacije. Ako je uzrok oštećenja (noksa) jaka a oštećenje opsežno. te migracije leukocita i eritrocita tekućina se naziva EKSUDAT (specifična težina iznad 1015). U tom slučaju se javlja opći odgovor organizma. 10. Na tijek cijeljenja utječe niz općih čimbenika kao što su: prehrana. te stvaranje većeg ožiljka. razne bolesti (diabetes usporava cijeljenje). Upalni proces obično se odvija u ograničenom području i lokalnog je karaktera.ožiljak građen od čvrstog veziva REPARATIO PER SECUNDAM INTENTIONEM se javlja u slučajevima kod velikog gubitka tkiva. Nastaje lokalno crvenilo i toplina uz posljedično izlaženje tekućine izvan vaskularnih prostora. U početku radi se o tekućini siromašnoj bjelančevinama i bez stanica (specifična težina do 1015) koja se naziva TRANSUDAT. nestaju leukociti. Prisutne su sve faze kao kod primarnog cijeljenja uz veću količinu nekroze i granulacijskog tkiva. 10. Parenhimski organi se mogu regenerirati samo ako je očuvana vezivno-vaskularna potka organa duž koje mogu proliferirati parenhimske stanice. intenzivniju upalu. Postoje dva tipa prolaza tvari: PASIVNI PROLAZ (izlazak kroz pore bez utroška energije) 7 . Upala je dinamičan proces u kojem su uključena neurološka i vaskularna zbivanja. obično jedna faza slijedi drugu. Propusnost (Premeabilnost) podrazumijeva lakoću kojom tvari mogu prolaziti kroz zapreku. Kod oštećenja živčanog tkiva propale ganglijske stanice se zamijene glijom. Cijeljenje ovisi i o lokalnim utjecajima kao što su stanje cirkulacije. bujaju fibroblasti i kapilare (granulacijsko tkivo) 5 danprostor rane je cijelosti ispunjen granulacijskim tkivom uz bujanje kolagenih vlakana koja daju čvrstoću rani 2 tjednaizrazito umnažanje fibroblasta. javljaju se monociti. osobito neurološka i humoralna reakcija s poremećajem metabolizma. Prekomjerno stvaranje granulacijskog tkiva rezultira nastankom KELOIDA. Oštećenje tkiva (ALTERATIO) Vaskularna reakcija sa eksudacijom (EXUDATIO) Bujanje veziva (PROLIFERATIO) Faze upale: nakon kratke vazokonstrikcije slijedi dilatacija arteriola povećani protok krvi kroz arteriole otvaranje novih kapilara i venula d)stagnacija u venskom protoku-stagnacija povećanje permeabilnosti kapilara i venula s izlaskom tekućine u ekstravaskularene prostore koncentracija eritrocita g) usporavanje ili staza do potpune stagnacije u krvnim žilama h)periferni smještaj leukocita u kapilarama-marginacija i) zbivanja u svezi s leukocitima Ako su podražaji koji dovode do upale slabijeg intenziteta stadij stagnacije se ne mora javiti prije nego li protekne 15-30 minuta. Otok nastaje zbog bubrenja stanica i nakupljanja tekućine u intercelularnim prostorima. proces cijeljenja je složeniji jer dominira stvaranje granulacijskog tkiva. prisustvo stranog tijela. stanje imunološkog sustava.24-48huraštanje tračaka epitela iz rubova rane. Ako je oštećen periferni živac uz sačuvane neurone može doći do parcijalne regeneracije živčanog produžetka. Ako uzročnici koji si doveli do upale prodru krvotokom u cijeli organizam mogu se posvuda javiti sekundarni (regresivni) procesi.1. vrsta tkiva u kojem je nastala ozljeda. hematološki poremećaji. te humoralna i stanična reakcija. privlačenje rubova rane. rana postaje čvrsta 1 mjesec. Iz vaskularnih prostora tijekom upalnih promjena izlazi plazma s otopljenim tvarima i velikim molekulama (proteini i eritrociti).

dok je za stvaranje eksudata odgovoran porast permeabilnosti krvnih žila. Žive 3-4 dana a nakon njihove smrti . U kasnijoj fazi upalnog procesa prevladavaju monociti a na kraju limfociti i plazma stanice. NEPOSREDNA KONTINUIRANA REAKCIJA nastaje kod teških oštećenja i udružena je sa smrti stanica.oslobađaju se kemotaktičene tvari koje privlače mononukleare. Ako se u ovoj fazi daju kortikosteroidi sprečava se slijeganje leukocitaprotuupalni efekt kortikosterida). Njihova maksimalna koncentracije je nakon 6 sati. Limfociti koji se javljaju u kasnijoj fazi upalnog procesa žive mjesecima i godinama. plazma stanice) Neutrofilni leukociti su odgovorni za stvaranje određenih enzima (alkalna fosfataza. virusi) ili njihovi produkti Kemotaksija može biti: pozitivna. venule i kapilare. monociti. Lukociti koji dodiruju endotelne stanice stvaraju pseudopodije (produžetke). proteaza.kad se leukocti kreću prema većim koncentracijama kemotaktićnih tvari negativna. AGREGACIJA ili nagomilavanje leukocita u upalnom području je jedan od glavnih znakova upalnog procesa. To je obrambeni mehanizam kojim leukociti dolaze u oštećeno tkivo i uništavaju štetne tvari. EMIGRACIJA je proces izlaska leukocita iz krvnih žila u perivaskulano tkivo. Promjene permeabilnosti dijele se na tri faze: NEPOSREDNA REAKCIJA PERMEABILNOSTI. U većem broju se nalaze u sifilisu. Jednom izašli leukociti iz vaskularnih prostora ne mogu se vratiti u njih. u 8 . U nekim upalnim procesima od samog početka prevladavaju limfociti (tuberkuloza). DNA-za. eozinofili. U prvih 30-40 minuta nakon djelovanja nokse izlaze prvo neutrofili a manje monociti. ODGOĐENA REAKCIJA traje 2-10 sati nakon neposredne reakcije. U ovoj fazi tekućina izlazi iz kapilara i venula u okolno tkivo. Mastociti se nalaze oko krvnih žila.ako se leukociti kreću prema nižim koncentracijama 4.2. Odgovorna je za crvenilo i blagi edem. Kemotaktična svojstva imaju: raspadni produkti stanica biološki agensi (bakterije. Leukociti izlaze aktivno utiskujući pseudopodije kroz pore između endotelnih stanica. Stoga je obično izražena na rubovima nekroze gdje postoji izravno oštećenje stijenki krvnih žila uzročnikom (noksom). Najpokretljivije stanice od svih upalnih su leukociti i stoga prvi stižu na mjesto upale. Ovo kretanje je uvjetovano kemijskim podražajem tako da leukociti putuju duž gradijenta koncentracije i to najčešće prema većoj koncentraciji (pozitivna kemotaksija).AKTIVNI PR OLAZ (za koji je potrebna energija) Za stvaranje transudata odgovoran je povećani hidrostatski tlak unutar vaskularnih prostora. Ako je eksudat bogat leukocitima koji se i raspadaju (gnojna tjelešca) govorimo o GNOJNOM (PURULENTNOM) eksudatu. Istovremeno se nakupljaju i eritrociti. 10. Stanice koje se nalaze u upali uglavnom dolaze iz krvi (cirkulacija) a nastaju u koštanoj srži. Eritrociti izlaze pasivno djelovanjem intravaskularnog tlaka i to procesom DIJAPEDEZE. Životni vijek leukocita izvan vaskularnih prostora je nekoliko dana. Ovaj proces je AKTIVAN. bazofili) mononuklearni (limfociti. tako se da nalaze još dugo u tkivima nakon prestanka upale. limfni čvorovi). CELULARNA FAZA UPALE Nakon vaskularne faze upalnog procesa slijedi CELULARNA FAZA EKSUDACIJE koju karakteriziraju zbivanja u svezi s leukocitima koja se dijele na 5 faza: MARGINACIJA ili periferna orijentacija leukocita očituje se u zauzimanju perifernog pložaja leukocita u perifernom krvotoku i u dodiru s endotelom (uz stijenku krvne žile). Plazma stanice se nalaze na periferiji upalnih žarišta često s limfocitima. tragom izašlih leukocita. U ovoj fazi endotel je obložen leukocitima (fenomen slijeganja leukocita). Dovodi se u vezu s djelovanjem histamina a rekacija se odvija na stjenci venula. LEUKOCITI: polimorfonukleani (neutrofili. • KEMOTAKSIJA je putovanje leukocita kroz ekstravaskularni prostor prema nekoj supstanciji. U kasnijim fazama više izlaze monociti. jer se u svim gnojnim upalama nagomilavaju leukociti. RNA-za). kroničnim upalama (tube ovarija. Reakcijom su zahvaćene arteriole. počinje 1-10 minuta nakon djelovanja uzročnika i rijetko traje duže od 60 minuta. U bliskoj svezi s bazofilnim leukocitima su MASTOCITI (sadrže zrnca histamina i heparina).

endotelne stanice kapilara. Za proces regeneracije bitno je uklanjanje razorenog (nekrotičnog) tkiva i eksudata (leukociti i makrofagi) a cijeli proces je pomognut i bujanjem vezivnih stanica.manjak monocita 5.posljedica je širenja krvnih žila OTEKLINA (TUMOR).posljedica je povećanog protoka krvi kroz proširene vaskularne prostore i izlaska tekućine i stanica iz vaskularnih prostora (eksudat) BOL (DOLOR)-posljedica je pritiska eksudata na završetke živaca u upalnom području. Na mjesto alteracije tkiva prvo dolaze neutrofili (tijekom pet opisanih zbivanja u svezi s leukocitima). Egzogeni priogeni faktori nastaju iz bakterija i bakterijskih endotoksina. OŠTEĆENJE FUNKCIJE (FUNCTIO LAESA)-posljedica je oštećenja živčanih vlakana ili pojave otekline. U većem broju nalaze se u generaliziranoj mastocitozi i prigmentnim urtikarijama.veći broj limfocita MONOCITOZA-veći broj monocita (infekciozna mononukleoza) LIMFOPENIJA-manjak limfocita (virusne infekcije) MONOCITOPENIJA. U ovoj fazi prevladava umnažanje stanica i stvaranje novog tkiva. Bol mogu izazvati i bakterije i njihovi toksini koji mogu oštetiti živčane završetke.višak bazofila LIMFOCITOZA.mezenteriju i koži. Tijekom procesa oslobađaju se serotonin. slezeni i koštanoj srži i nazivaju se stanice RES-a (retikulo-endotelnog sustava).2. histamin. Od lokalnih stanica u cijelom procesu najčešće se uključuju: fibroblasti (mezenhimalnog prijekla). U procesu fagocitoze dolazi do razgradnje ili neutralizacije tih čestica enzimima iz same stanice. FAGOCITOZA je uvlačenje makroskopski vidljivih čestica u citoplazmu makrofaga. Opći znaci upale su: 1. nositelji imunološkog obrambenog odgovora su limfociti i plazma stanice te u manjoj mjeri monociti. kolagen i elastična vlakna. Ove strukture sudjeluju u kasnijoj fazi upale kad dolazi do proliferacije endotela kapilara i stvaranja novih krvnih žila (angiogeneza). Stoga u ovoj fazi nalazimo: -proliferaciju endotela 9 . odnosno širenju vaskularnih prostora (vasodilatacija) CRVENILO (RUBOR). Te se stanice nalaze osim toga i u limfnim čvorovima.1. bradikinin. Tijekom upale iz fibroblasta nastaju fibrociti. Ako na bilo kojoj od navedenih razina upalnog procesa dođe do defekta nastupaju teške promjene za organizam (teške. U lokalne zakove upale spadaju: TOPLINA (CALOR)-odgovara hiperemiji. paraziti) BAZOFILIJA.3. Dok su neutrofili i monociti u upalnom području nositelji procesa fagocitoze. VAŽNI POJMOVI: LEUKOCITOZA. periciti i bazalne membrane kapilara.povišenje tjelesne temperature (pirogeni faktori endogenog i egzogenog porijekla). koji izazivaju dilataciju venula i arteriola te povećavaju permeabilnost venula. U CNS-u se nazivaju mikroglija. često smrtonosne infekcije). Znaci upale Znaci upale mogu biti lokalni i opći. jetri.PROLIFERATIVNA FAZA UPALNOG PROCESA Proliferativna faza je treća faza koja slijedi nakon alteracije i vaskularne faze.veći broj neutrofila EOZINOFILIJA-veći broj eozinofila (alergije. 10. malaksalost klonulost tresavica mučnina 10.Nakon neutrofila u upalno područje dolaze mononukleari (makrofagi) koji su u cirkulaciji prisutni kao monociti a u tkivu kao histiociti.povećani broj leukocita u perifernoj krvi (bakterijske infekcije) LEUKOPENIJA-manji broj leukocita LEUKEMOIDNA REAKCIJA-izraziti višak leukocita u cirkulaciji NEUTROFILIJA. Fagocitirane čestice mogu biti porijekla iz organizma ili su strane organizmu. Endogeni pirogeni faktori se oslobađaju iz staničnih membrana raspalih leukocita (lipoproteini) koji djeluju na središnji živčani sustav na nivou centra za termoregulaciju u hipotalamusu.

Ako se gnojna upala širi kroz intesticij govorimo o flegmoni (PHLEGMONA) (Slika 7) koja se može javiti na ekstremitetima. Lokalizirana gnojna upala naziva se apsces (ABSCESSUS) koji može biti akutni (a. KRONIČNE UPALE (inflammatio chronica) obično se nastvaljaju na akutnu upalu premda ne uvijek (tuberkuloza. eksudacijom i emigracijom leukocita (prevladava eksudativna faza).4. Kronična upala ne mora uvijek biti PROLIFERATIVNOG karaktera (tada nalazimo proliferaciju tkivnih stanica i stvaranje granulacijskog tkiva). bacil antraksa. Gnoi sadrži raspale neutrofile. HEMORAGIČNA upala je karakterizirana prisutnošću dosta krvi u eksudatu što se objašnjava teškim oštećenjem krvnih žila u tkivima. Ako je gnojna upala uzrokovana kemijskim djelovanjem nekih tvari gnoj je sterilan. Ako se gnoj nakuplja u šupljinama nastaje empijem (Empvema) a može nastati u žučnom mjehuru. Javlja se u ''vezivnim' rastresitim tkivima. Ako se fibrin taloži na površinu sluznica nastaju žuto-sive pseudomembrane (inflammatio pseudomembranacea).upala nastaje kad s eksudatom iz krvnih žila izlazi fibrinogen koji se u tkivima pretvara u fibrin. tkivni detritus (raspale stanice). Odlikuju se hemodinamskim poremećajem. Prema vrsti eksudata upale dijelimo na: 1. Ako se serozni eksudat nalazi na površini sluznica govorimo o kataralnoj upali (Inflammatio catharrhalis) koji se može spontano povućij FIBRINOZNA. Ako je u kombinaciji sa seroznim eksudatom naziva se serofibrinozni pleuritis. virus gripe. kuge. zglobnim šupljinama. crvuljku. perikardu. Prema vrsti uzročnika upala se dijeli na: bakterijske virusne piogene 10 . tonzilama. Serozni eksudat se može resorbirati u limfne žile a može potaknuti lokalne fibroblaste na proliferaciju i produkciju kolagena što rezultira stvaranje ožiljka. crvuljku. fibrin. Ako je hemoragični eksudat prisutan kod upale seroznih ovojnica treba misliti na tuberkulozu ili maligni proces. Najčešći uzročnik je streptokok. Ako se fibronogen taloži na parijetalnoj ili visceralnoj pleuri pri pomicanju pluća čuju se krepitacije. silikoza. 4J&GJJOJNA upjalaje ona u kojoj dominira nakupljanje gnoja (pus) zbog djelovanja piogenih bakterija. SEROZNE (prevladava serozna eksudacija s malo leukocita i fibrina). 10. autoimune reakcije su od samog početka kronične). Kako prijelaz iz akutne u kroničnu upalu nije uvijek jasan nalazimo pojam subakutne i subkronične upale. PODJELA UPALA Upale se dijele u odnosu na to koja faza upalnog procesa dominira na: ALTERACIJSKE EKSUDATIVE PROLIFERATIVNE Obzirom na dužinu trajanja dijele se na: AKUTNE SUBAKUTNE KORINIČNE SUBKRONIČNE AKUTNE UPALE (inflammatio acuta) traju kratko i izazvane su kratkotrajnim djelovanjem štetnog uzročnika. acutus) (Slika 8) i kronični (a.-stvaranje novih kapilara -stvaranje mladog veziva iz fibroblasta i fibrocita -proliferaciju upalnih stanica Sve ove faze čine stvaranje GRANULACIJSKOG TKIVA što je konačni rezultat proliferativene faze upalnog procesa. transudat. Čahura u kroničnom apscesu je građena od veziva a u središtu je stanični detritus (gnoj). Ako serozni eksudat nastaje u tjelesnim šupljinama količina stvorenog izljeva može biti velika (do nekoliko litara). mikroorganizme. Ako se taloži samo fibrin nastaje suhi pleuritis (pleuritis sicca). Samo u težim slučajevima traju duže (danima i tjednima). Takav tip upale najčešće se susreće u difteriji. pleuri. Ako je apsces uzrokovan virulentnim bakterijama može nastati opsežnija upala sa širenjem u okolna tkiva i stvaranjem kronične fistule. žučnom mjehuru i si. Sudbina fibrina je: može se resorbirati u cijelosti djelovanjem fagocita može stimulirati proliferaciju fibroblasta i endotela kapilara (granulacijsko tkivo) i stvaranje priraslica ili ožiljkaj| 3. chronicus).

11 . BAKTERIJEMIJA je nalaz bakterija u krvi ali bez znakova toksemije.gljivične Posebna vrsta upale su one uzrokovane Imunološkim oštećenjima (alergijske) To su stanja i kojima tkiva ili organi jedne osobe reagiraju pri kontaktu s nekom stranom tvari na sasvim drugi način nego li odgovarajuća tkiva ili organi drugih osoba iste vrste. Klinički simptomi su: mučnina. r 10. astma. KASNA reakcija nastaje 12-24 h nakon ekspozicije antigenu. myocard-itis. Razlikuju se od upala izazvanih ostalim agensima i nose zajednički naziv INFEKCIJE. Primjer. Naime. dječji ekcem. a na rubovima limfociti i plazma stanice. peludna groznica. slabost. povraćanje. tetanus) mogu se javiti paralize mišića. Pri prvom kontaktu obično nema burne lokalne reakcije jer u organizmu nisu stvorena antitijela za određene antigene. Posebnost ovih upala je u tome da mirkoorganizmi rastu u organizmu i dugotrajan su i neprekidan stimulator upalne reakcije. Mogu se naći i orijaške stanice tipa Langhans ili orijaške stanice tipa stranog tijela. TOKSEMIJA je klinička pojava uvjetovana prisustvom odnosno prodorom bakterijskih toksina u cirkulaciju. Osim toga mogu stvarati različite toksine a mogu dovesti i do stvaranja specifičnih antitijela. prolazna je i traje kratko (nakon vađenja zuba). 2. Granulomi su male tvorbe 1-2 mm u promjeru u kojima se nalaze nakupine makrofaga (histiocita) i centralno područje nekroze. angioneurotski edem. U ovom slučaju ne nalaze se cirkulirajuća antitijela nego se reakcija odvija putem limfocita (celularni tip preosjetljivosti).stadij kliničke manifestacije bolesti Premda je naš organizam izložen brojnim mogućnostima infekcije učestalost klinički izraženih infekcija je relativno mala. SAPREMIJA je prisutnost otrovnih produkata metabolizma u krvi koji nastaju kao posljedica rasta saprofitnih mikroorganizama u nekrotičnom tkivu (gangrena). Postoje dva tipa alergijskih reakcija: • NEPOSREDNI (rana reakcija) koja nastaje nekoliko minuta nakon izloženosti antigenu na mjestu kontakta antigen-antitijela. urtikarija. U kasnoj fazi prevladava proliferacijska faza te nastaju GRANULOMI (granulomatozna upala).stadij inkubacije slijedi faza umnažanja i rasta mikroorganizama. Popratne pojave septikemije mogu biti različite degenerativne promjene na srcu. te rezultira nekrozom s eksudacijom koja može biti i hemoragična. hepat-itis). a obično je sekundarna. bubrezima kao posljedica djelovanja bakterijskih toksina. Za alergijske reakcije potreban je ponovni kontakt s alergenom. bol. Posljedice ovog tipa infekcije ovise o: broju mikroorganizama virulenciji mikroorganizama otpornosti domaćina Da bi došlo do infekcije moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti: mikroorganizmi moraju dospjeti do organizma-stadij komunikabilnosti mikroorganizmi moraju prodrijeti u organizam. Nalaze se i lokalne posljedice u obliku akutnih upalnih žarišta (apscesi) a može nastati i akutni endokarditis s vegetacijama. SEPTIKEMIJA je prisutnost bakterija u cirkulirajućoj krvi. Može biti primarna-nakon transfuzije ili infuzije. Osim degenerativnih promjena može se naći i akutni tumor slezene (splenitis acuta septica) ili povećani limfni čvorovi. Ako su u pitanju neurotoksini (botulizam. premda može nastati i pri prvom kontaktu. Obično je potrebno 10-tak dana za stvaranje protutjela a to razdoblje se naziva razdoblje senzibilizacije.stadij invazivnosti mikroorganizmi se moraju prilagoditi na novu sredinu. Kao rezultat rasta u organizmu mikroorganizmi se šire po cijelom organizmu. Takva reakcija nastupa pri ponovljenom kontaktu s nekom stranom tvari.5. Za upalu je uvriježen naziv INFLAMMATIO. SEPTIKOPIJEMIJA ili pijemija je stanje kad se u cirkulaciji nalaze mikrorganizmi i njihovi toksini sa stvaranjem brojnih apscesa. Upale pojedinih organa ili tkiva označuju se latinskom osnovom imena organa ili tkiva i dodatkom nastavka "itis" (pleur-itis. izražena infekcija nastaje kad se nađe zadovoljavajući broj mikroorganizama određene virulencije uz pad otpornosti domaćina. virusi) imaju određene specifičnosti i zato su posebno izdvojene. U ovom tipu reakcije antitijela se nalaze u cirkulaciji. MIKROBIOLOŠKE UPALE Upale uzrokovane živim mikroorganizmom (bakterije. jetri.

Histološki se nalaze infiltrati plazma stanica i obliterirajući endarteritis a upalni infiltrati su smješteni oko krvnih žila (perivaskularno) Uz to se nalaze povećani regionalni limfni čvorovi. Sekundarni stadij (egzantematozni) se javlja 2-10 tjedana nakon primarnog kontakta sa općim simptomima (glavobolja.10. SIFILIS (LUES) Sifilis je spolna bolest čiji je uzročnik Treponetna palidum (Spiroheta) a prenosi se spolnim kontaktom. tuberculosis (humani tip) M. Na ovaj način nastaje stečen/ sifilis za razliku od prirođenog sifilisa kod kojeg dolazi do transplacentarne infekcije ploda od oboljele majke. zglobove. Primarna tuberkuloza se najčešće nalazi u djece i to u plućima. hematogeno ili kanalikularno. Sudbina tuberkula: odlaganje vapna (kalcificiranje) hematogeni rasap bolesti i razvoj milijarne tuberkuloze (Tuberculosis miliaris) koji zahvaća sve organe ako se kazeozno žarište razmekša a nekroza zahvati stjenku nekog šupljog organa (bronh) tada se nekrotična. Epitelne tenice su obično radijalno raspoređene oko kazeozne nekroze u sredini. TUBERKULOZA (TUBERCULOSIS) Bolest je uzrokovana mikroorganizmom Mvcobacterium tuberculosis (otkrio R.se razvija ili reaktiviranjem starih žarišta tuberkuloze.7. pri čemu na mjestu prodora i regionalnim limfnim čvorovima nastaje eksudat u kojem se bakteriološki može naći uzročnik. kosti. generalizirana limfadenopatija. Oko čmara mogu nastati vlažne papule (Condyloma lata). periferno se nalaze limfociti i orijaške stanice.6. penisu i cerviksu. Takva tvorba se naziva TUBERKUL To je zapravo upalni granulom karakterističan za tuberkulozu a njegov nalaz histološki omogućava Postavljanje dijagnoze tuberkuloze (Slika 9). razmekšana masa isprazni kroz zahvaćeni organ i nastaje šupljina (kaverna) najčešće u plućima i bubregu (tubeculosis cavernosa). Ovaj stadij traje 3-5 godina i pri njegovom kraju može biti zahvaćen središnji živčani sustav (meningoencephalitis). Ova faza se nastavlja stvaranjem kazeozne nekroze u kojoj se vide očuvani obrisi tkiva. Serološke reakcije su 12 . PRIMARNI KOMPLEKS (tuberkuloza na mjestu ulaska i zahvaćanje regionalnih limfnih čvorova). 10. tuberculosis (bovini tip) Humani tip u više od 90% slučajeva izaziva plućnu tuberkulozu a bovini tip izaziva tuberkulozu crijeva. Humani tip može uzrokovati tuberkulozu kože.se razvija kod primarne infekcije s bacilom i razvija se tzv. PRODUKTIVNO-PROLIFERATIVNI oblik karakteriziran je umnažanjem upalnih stanica (nistiociti) od kojih nastaju "epiteloidne" stanice i orijaške stanice tipa Langhans. Tuberkuloza se javlja u dva oblika: :KSUDATIVNI oblik koji nastaje obično kod prvog prodora bacila tuberkuloze u organizam. Radi se o acidorezistentnom mikroorganizmu koji se javlja u više tipova a dva su patogena za čovjeka: M. Ovaj stadij traje oko 3 tjedna i spontano prolazi. Limfogenim širenjem proces se širi u regionalne limfne čvorove a hematogenim širenjem u druge organe (bubreg. Koch 1882. povišene temperature. Ulazna vrata mogu biti u usnoj šupljini i na koži. SEKUNDARNA. Histološki se nalazi zahvaćenost intersticijskih prostora proliferativnim vaskularnim promjenama s mononuklearnim upalnim infiltratima (limfociti i plazma stanice).). Mukokutane eflorescence cijele bez ožiljka. Ovaj test je pozitivan 3 mjeseca nakon infekcije i traje do kraja života. spolne organe). Kasnije se razvija erozija i nastaje vrijed uzdignutih. čvrstih rubova. Stečeni s/fi//s obzirom na tijek i morfološku sliku se dijeli na: Primarni stadij (Ulcus durum) koji se klinički manifestira 3 tjedna nakon infekcije na ulaznom mjestu kao odebljanje sluznice ili kože (papula) i to na vulvi. Ako su obrambene snage organizma slabe može doći do brzog širenja bolesti (rasap). Može se javiti i kao intrauterina tuberkuloza koja nastaje u djeteta majke koja boluje od genitalne tuberkuloze izravnim širenjem kroz posteljicu u plod ili iz krvi majke izravno u krv djeteta. Nakon infekcije uzročnikom dolazi do razvoja imunosti koja se očituje nastankom protutijela u serumu (Wassermann-ova reakcija). ili superinfekcijom postojećeg žarišta tuberkuloze a može nastati i ponovnom infekcijom (reinfekcija) iz već izliječenog žarišta tuberkuloze. nadbubrežne žlijezde. bol u tijelu. Tuberkuloza se dijeli na PRIMARNU l SEKUNDARNU PRIMARNA.g. Iz ovog žarišta proces se može širiti limfogeno. i makulo-papularni osip).

Najčešće se javlja na sluznici usne šupljine. drugih arterija ili druga tkiva. limfociti. Obično se razvija u 5 mjesecu trudnoće i u oko 20% slučajeva završi pobačajem. lipokrom. Povećana količina hemoglobina u serumu može dovesti do začepljenja bubrežnih kanalića u kojima nastaju hemoglobinski cilindri (nephrosis haemoglobinurica). intravaskularne hemolize u hemolitičkim anemijama i kod povećanog unosa željeza). 11. lipofuscin. vagini i probavnom sustavu a na koži najčešće u naborima dojki. Na plućima se razvija karakteristična upala pluća (pneumonia alba) s infiltratima mononuklearnih stanica u plućnom intesticiju. Zbog fibroze pluća razvija se respiratorna insuficijencija s fatalnim završetkom. 11. Ako se javlja u urinu nastaje bilirubinurija a 13 . Hemoglobinski pigment može nastati kao vitalna reakcija u živom tkivu (upala. Nastaje u krvi ali može nastati i lokalno oko žarišta krvarenja. 10. BILIRUBIN je pigment zlatno-žute boje a potječe iz hemoglobina. kosa. SOOR) Uzročnik je gljivica Candida albicans koja živi na koži i sluznicama. Javlja se u obliku žuto-smeđih zrnaca i boji se berlinskim modrilom. Hemoglobinom se najprije oboji serum te nastaje hemoglobinemija koja rezultira pojavom hemoglobina u urinu što se naziva hemogloblnurija. urinarnom sustavu. Javljaju se u obliku zrnaca i amorfnih otopljenih masa.1. KANDIDIJAZA (MONILIASIS. Opća žutica se očituje promjenom boje cijele kože i vidljivih sluznica. Javlja se kao opća žutica (i. Ako dođe do smanjene otpornosti organizma gljivica postaje patogena što rezultira upalnim promjenama na sluznicama i koži. Hemoglobin se oslobađa iz eritrocita u vrijeme hemolize i to unutar vaskularnih prostora ili izvan njih (razgradnja hematoma). Pigmeni se nalaze i u normalnim tkivima gdje daju boju tkivima (krv. Krvnog porijekla je i pigment hematoidin koji je srodan bilirubinu jer se u njemu ne može naći željezo. HEMOSIDERIN je pigment hemoglobinskog porijekla.universalis) koji je posljedica povećane koncentracije bilirubina u serumu i lokalna žutica (i. Rijetki oblik hemosideroze je idiopatska koja se javlja u plućima i nepoznatog je uzroka.localis) koji se razvija oko mjesta krvarenja najčešće u koži (haemathoma). Ukoliko se metabolizam pigmenata poremeti pigmenti se nakupljaju u većim količinama ili se nalaze na mjestima gdje ih inače nema. U histološkim preparatima javljaju se spore i hife gljivica uz upalnu reakciju. Za nastanak ovog pigmenta nije potrebna živa tvar kao kod nastanka hemosiderina. Tercijarni stadij. Pluća su tvrda. krvarenje) a normalno se nalazi u slezeni i Kupferovim stanicama jetre iz kojih se po potrebi željezo može ponovno iskoristiti za stvaranje hemoglobina (rezerve željeza). koža).pozitivne. smeđe boje a obolijevaju najčešće djeca. Obično je fagocitiran u makrofagima (siderofagi). Hemoliza može nastati i postmortalno (haemolisis posmortalis). Najčešće su neškodljivi a njihovo prisustvo ukazuje na odvijanje nekog patološkog procesa. Pojava nakupljanja hemosiderina naziva se hemosideroza koja moža biti lokalna (posljedica krvarenja-krvni podljev) ili opća (nakon višestrukih transfuzija. U središtu granuloma je nekroza a okolo su epiteloidne stanice. Da bi hematoidin nastao iz hemoglobina potrebno je 10-14 dana dok hemosiderin nastaje nakon 1 dan. plazma stanice i ponekad orijaške stanice tipa Langhans. Pojava pigmentiranja bilirubinom naziva se žutica (icterus). porfirin) HEMOGLOBINOGENI PIGMENTI (hematogeni pigmenti) nastaju iz hemoglobina koji sadrži željezo i uvjetuje boju krvi. te tada prigment prožima intimu aorte.javlja se 5 i više godina nakon primarne infekcije a stvaraju se granulomi karakteristični za sifilis koji se nazivaju guma. Ako plod preživi ovaj period rađa se sa promjenama na kostima i mekom tkivu te se razvija sedlasti nos i deformiteti dugih kostiju.ENDOGENI PIGMENTI Krvni pigmenti porijekla eritrocita (hemoglobinogeni pigmenti) Autohtoni pigmenti koji se stvaraju u stanicama neovisno o hemoglobinu (melanin. POREMEĆAJ METABOLIZMA PIGMENATA PIGMENTI su tvari s vlastitom bojom koja je karakteristična za svaki pigment. Bilirubin iz krvi prihvaćaju hepatociti i putem žučnih vodova izlučuje se u duodenum. Prirođeni sifilis (lues congenita) se razvija u plodu za vrijeme spirohetemije majke. Oko guma se mogu naći krvne žile s proliferacijom endotelnih stanica a javljaju se i promjene na aorti (mesaortitis luetica) i u SŽS (središnjem živčanom sustavu i to kao progresivna paraliza i tabes dorsalis.8. Obzirom na porijeklo dijele se na endogene (oni koji su specifični produkt stanica) i egzogene (koji se u tijelo unose izvana).

Javlja se 2-5 dana nakon poroda a posljedica je pojačanog raspadanja eritrocita osobito u Rh inkompatibilnosti. Jedan dio udahnute prašine ostaje u makrofagima smještenim u plućnom intersticiju (interalveolarna septa) i dovodi do razvoja bolesti koje se nazivaju Pneumokonioze. stanicama gušterače. Jedan od takovih primjera je i nastanak HEMOKROMATOZE koja nastaje prekomjernom resorpcijom željeza iz probavnog sustava. stečene. i lokalna depigmentacija kose (leukotrichia). Kod svih pneumokonioza važno je da li plućno tkivo reagira ili ne na unesenu prašinu (inertne ili aktivne tvari). Primjer: ephelides (pjege). icterus stagnatione. korioidei). Retenciona žutica (icterus retentionis) koja nastaje zbog oštećenja hepatocita te stoga žuć zaostaje u cirkulaciji. prekomjerna razgradnja eritrocita u velikim krvnim podljevima. Primjer: opći nedostatak pigmenta naziva se albinisumus (ljudi svijetle puti i sluznica.zbog veće količine bilirubina u urinu u bubrežnim kanalićima nastaju bilirubinski cilindri (nephrosis cholaemica) što dovodi do oštećenja bubrežne funkcije. irisu.2. Lipokrom je pigment koji se nalazi u masnom tkivu i daje žutu boju. Nalaz ovog pigmenta smatra se artefaktom u histološkim preparatima a ne pravim odlaganjem pigmenta. U stolici tada imamo manjak žučnog pigmenta te je stolica bijela (acholia). Stolica nije akolična. a u urinu je prisutna bilirubinurija. icterus obturatione). Najveći dio udahnute prašine (80%) odstrani se sa sluznice dišnog sustava putem sluzi i obrambenog mehanizma kašljanja a manji dio dospijeva do alveola gdje biva fagocitirana od strane stanice alveolarnog epitela ili kroz alveolarnu stjenku dolaze do plućnog intersticija. Porfirin je predstadij nastanka hemoglobina i mioglobina. Kupferovim stanicama. koži i stanicama bubrežnih kanalića a klinički se manifestira obojenošću kože. madeži (naevus). Lokalna depigmentacija kože (leukoderma). lentigines (krupnije mrlje na koži). Nedostatak pigmenta naziva se depigmentacija. te limfnim žilama u lokalne limfne čvorove. dubini smještaja i debljini kože koja promjenu pokriva. Boja hiperpigmentirane promjene ovisi o količni melanina. 11. Stečena depigmentacija kože u obliku bijelih nepravilnih mrlja naziva se vitiligo. U autohtone pigmente osim melanina spadaju: lipofuscin (žuto-smeđi pigment koji se nakuplja u stanicama jetre. Poseban oblik hemolitičke žutice je novorođenačka žutica (icterus neonatorum). endokrinih žlijezda. Primjer opetovane transfuzije. ganglijskim stanica a količina ovog pigmenta nakuplja se sa starošću e se naziva pigment starenja. Osim opće žutice prisutna je i jača pigmentiranost mokraće i stolice. U organizam obično dolaze putem dišnog i probavnog sustava te nasilnim unošenjem kroz kožu. Hemoglobin se pod djelovanjem formalina može pretvoriti u FORMALINSKI PIGMENT koji nastaje za vrijeme fiksacije tkiva. Pojačano pigmentiranje ovim pigmentom naziva se hiperpigmentacija i može biti prirođena. Pigmenti koji sadrže željezo i talože se u organizmu ne moraju biti isključivo krvnog porijekla. cirozom jetre i razvojem dijabetesa. retini. EGZOGENI PIGMENTI Egzogeni pigmenti nisu uvijek pravi pigmenti obzirom da mogu biti i tvari bez boje. koji služi za prijenos kisika u mišićnim stanicama. Posljedica je prekomjerne hemolize eritrocita (hemolitička anemija). Sličan je melaninu ali sadrži željezo. Primjer: Melanin koji se nalazi u melanonocitima bazalnog sloja kože. skleru ili ubrizgavanjem u venski krvotok (lijekovi). osjetljivi na djelovanje sunčevih zraka). Hemolitička žutica (icterus haemo/iticus) je prehapatički tip žutice. Oslobađa se najčešće nakon većih ozljeda mišića (crush sindrom) a bubrežni kanalići mogu biti začepljeni mioglobinskim cilindrima. Postoji nekoliko tipova žutice (icterus): Resorpcijska žutica (icterus resorbtionis. icterus mechanica. Bolest se još naziva BRONČANI DIJABETES stoga jer se željezo taloži u epitelnim stanicama jetre. jetre i limfnim čvorovima. Iz hemoglobina pod djelovanjem malarije nastaje MALARIČNI MELANIN koji se javlja u obliku crnih granula u makrofagima slezene. nadbubrežne žlijezde. Srodan hemoglobinu je MIOGLOBIN. AUTOHTONI PIGMENTI spadaju u endogene pigmente koji se talože u stanicama u kojima i nastaju. ANTRAKOZA je najčešća 14 . Ovaj pigment daje crvenu boju mišićima a pod određenim uvjetima napušta mišićne stanice i nalazi se u serumu (myoglobinaemia) i urinu (myoglobinuria). lokalna i opća. srčanog mišića. Lokalne nakupine pigmenta javljaju se obično kao tamnija područja u koži. Nastaje kad zbog zapreke u žučnim vodovima te je otjecanje žući onemogućeno. icterus e compressione. Pigment nastaje iz aminokiselina (fenilalanin i tirozin) uz prisustvo enzima tirozinaze. Cero/d je žućkasti pigment koji se razvija prilikom resorpcije tkiva koje sadrži mast te se javlja u cirotičnoj jetri.

RAK je oznaka za sve zloćudne novotvorine. ONKOLOGIJA (onkos-oteklina) je znanost o tumorima TUMORI su poznati od davnina a javljaju se u čovjeka i životinja. Upalni proces zahvaća bronhe i krvne žile te dovodi do stvaranja veziva i suženja promjera bronha i stijeni krvnih žila što u konačnici dovodi do poremećaja cirkulacije i dekompenzacije desnog srca (Cor pulmonale). SLIKOZA nastaje zbog taloženja kremene prašine (silicijev dioksid) i jedan je od najtežih oblika pneumokonioza. Silicij se nakuplja u intersticiju pluća te plućno tkivo reagira produktivnom upalom sa stvaranjem granuloma. sluzi ili krvlju 12. dima ili čađi. Godišnje od raka u svijetu oboli oko 5 milijuna ljudi. SATURNOSIS je nakupljanje olova u zubnim desnima a nastaje kod trovanja olovom. Abnormalna nakupina tkiva je autonomna i nesvrsishodna ali ovisi o domaćinu zbog prehrane.je kraj infiltrativnog rasta jer tumor uništava zdravo tkivo a katkad prelazi i u druge organe.jednolično povećanje tumora na sve strane a tumorske stanice ostaju jedna uz drugu. koji se vremenom pretvore u čvrsto vezivo. Ranije je smrtnost bila veća od zaraznih bolesti. Otkrivanjem svjetlosnog mikroskopa ispitivanje neoplazmi dolazi u djelokrug patologa.3 MAKROSKOPSKI IZGLED TUMORA Oblik tumora je uvjetovan načinom rasta ali i izgledom organa u kojem tumor nastaje: ČVOR (nodus) POLIP (čvor koji raste blizu površine sluznica) ULKUS (čvor koji raste na površini nekog organa i nekrotizira) PAPILOM (stvaranje resica) SOLIDNI tumori (kompaktni bez šupljina) CISTIČNI tumori stvaraju šupljine ispunjene bistrom tekućinom. obolijevanje od neoplazmi je u porastu i danas se nalazi odmah iza kardiovaskularnih bolesti. novostvoreno tkivo. Početni rast može biti MULTICENTRIČAN ili UNICENTRIČAN. Odstranjenje takvih tumora je teško (do zdravog tkiva). BARITOZA nastaje nakon udisanja baritne prašine a plućno tkivo obično ne reagira na prisutnost ove prašine (inertna tvar) Zadržava se u alveolama i u fagocitima u intesticiju pluća.pneumokonioza koja nastaje udisanjem ugljene prašine. 12.4. 12.1. Upalna reakcija obično nedostaje. danas u svijetu svaki peti čovjek umire od raka u razvijenim zemljama. Tada počinju prve klasifikacije neoplazmi na temelju porijekla tumora odnosno prema tkivu iz kojeg su se razvile. NAZIVI Najčešće upotrebljavani termin je TUMOR koji označava bilo koju oteklinu. te nastavlja s rastom i nakon prestanka djelovanja uzroka koji je za sada nepoznat. INFILTRATIVNO.NAČIN RASTA Tumorski rast je rezultat rasta_ prve maligne stanice koja se zatim neprestano dijeli. Tumor na taj način potiskuje okolno tkivo koje zbog pritiska može postati atrofično a često se oko tumora stvori vezivna čahura. Od ostalih egzogenih pigmenta treba spomenuti ARGIROZU koja nastaje nakon unošenja soli srebra koje se talože u makrofagima. 12. brusači). neoplazme nisu predstavljale veliki zdravstveni problem (kirurški su odstranjivane). GRAĐA TUMORA Svaki tumor je građen od: tumorskog parenhima tumorske strome 15 . Svi tumori mogu rasti: EKSPANZIVNO. NEOPLAZMA je novotvorina. opskrbe krvlju i hormonske potpore. DESTRUKTIVNO. Mortalitet od zaraznih bolesti je u padu. Teški oblik se javlja u kopača ugljena i naziva se antracosis gravis. Čestice željeza se talože u plućnom intersticiju a upalna reakcija je mala. Neoplazma je abnormalna nakupina tkiva čiji rast nije kontroliran i nadmašuje rast normalnog tkiva. AZBESTOZA nastaje udisanjem azbestne prašine a u procesu dominira fibrozna induracija plućnog tkiva ali bez stvaranja granuloma.2. TETOAŽA je posljedica hotimičnog unošenja pigmenta u kožu.tumor raste neravnomjerno i stvara izdanke u zdravo tkivo u obliku krakova (rak). dovodi do razmekšanja plućnog parenhima i nastanka šupljina (phtisis antra) ili fibroze pluća (induratio nigra pulmonum). SIDEROZA nastaje nakon udisanja čestica željeza u radnika koji obrađuju željezo (tokari. NEOPLAZME 12.

Stanice su POLIMORFNE (jezgre bogate s DNA. Tumorske stanice su dobro diferencirane. Najčešće su teratomi jajnika (dermoidne ciste). FIBROSARCOMA.Kod epitelnih tumora stroma se jasno razlikuje od parenhima a njihov odnos je takav da tumor često podsjeća na organ iz kojeg je nastao-ORGANOIDNA GRAĐA. mitoze su rijetke.porijekla fibrocita LIPOSARCOMA. MYOMA. Ne dovode do smrti bolesnika osim ako im je lokalizacija takva (mozak. fibro-cit. maleni. CVSTADENOMA PAPILLARE.znači stupanj do kojeg tumorske stanice sliče normalnim stanicama od kojih tumor potječe (uključuje morfološka i funkcionalna obilježja). myo-cit) Ovo vrijedi za benigne tumore mezenhimalnog porijekla a za epitelne ne vrijedi uvijek. tipične građe. često metastaziraju (osim malignih tumora mozga i bazeocelularnog karcinoma kože). srce) da svojim rastom ugrožavaju vitalne funkcije ili su teško dostupni kirurškom zahvatu. imaju citološku sliku malignog tumora ali nema invazije strome). sadrže više nukleola.neizlječiva rana). destruktivno. S obzirom na stupanj diferenciranosti i histološku građu najveći dio karcinoma dijelimo u tri stupnja zrelosti: Karcinom pločastih stanica 16 . Ako dođe do METASTAZIRANJA tada nema dvojbe da se radi o zloćudnoj neoplazmi. oblik jezgara je različit .korijen latinskog naziva tkiva iz kojeg nastaje uz dodatka nastavka "OMA". infiltrativno.porijekla pločastih stanica ADENOCARCINOMA. oštro ograničeni. Rastu brzo. 12. Nakon kirurškog zahvata često recidiviraju.porijekla lipocita MVOSARKOMA. POLVPUS. ekspanzivno. FIBROMA. Na temelju toga se daje naziv tumoru. Svi tumori mogu biti građeno od zrelih ili nezrelih stanica (dobro ili slabo diferenciranih). Klinička podjela: Dobroćudni (benigni) Zloćudni (maligni) BENIGNI tumori-rastu sporo. Osjetljivi su na zračenje i kemoterapiju i to više slabije diferencirani.6 DIFERENCIJACIJA l ANAPLAZIJA DIFERENCIJACIJA. Osim polimorfije prisutan je i POREMEĆAJ STRATIFIKACIJE iz čega dolazie anarhični rast neoplazme. očahureni. Nazivaju se još i PROLIFERATIVNI tumori (tumori jajnika. CVSTADENOMA.To su TERATOMI koji mogu biti zreli i nezreli. Nazivi zloćudnih tumora temelje se na istoj osnovi kao i za dobroćudne. MALIGNI tumori-ako se ne tretiraju redovito dovode do smrti bolesnika. PAPILLOMA. Dijagnoza zloćudnog tumora se postavlja i na temelju INVAZIJE okolice. ima i patoloških mitoza (Slika 9). a svi su skloni sekundarnim promjenama (degeneracija. poremećen odnos citoplazme i jezgre 1:1 umjesto 1:4-1:6. solidni i cistični.porijekla mvocita CARCINOMA PLANOCELLULARE. Za epitelne tumore većinom naziv dolazi od histološke građe: ADENOMA. GRANIČNI tumori.je pojam koji se upotrebljava za nediferencirane stanice a anaplastični su tumori svi maligni tumori. prisutan je veći broj mitoza. lako se kirurški odstranjuju. upala. krvarenje i edem).su tumori koji posjeduju svojstva i benignih i malignih. U terminalnoj fazi dovode do kaheksije.5 PODJELA TUMORA Ova podjela dolazi iz kliničke prakse i temelji se na tome da li tumor ugrožava život bolesnika ili ne.žljezdane strukture Tumori su najčešće građeni od stanica jednog zametnog listića ali ima tumora koji su građeni od stanica porijekla više zametnih listića (dva ili tri). Građeni su od nediferenciranih stanica koje nemaju nikakve sličnost s odgovarajućim normalnim stanicama. s tim da svi zloćudni tumori mezenhimalnog porijekla nose naziv SARKOMI (sarx-meso). nekroza.(lipo-cit. a zloćudne neoplazme porijekla epitelnih stanica nazivaju se KARCINOMI (cancer-rak. Podjela prema histogenetskom porijeklu: Na temelju etiologije s obzirom na tkiva iz kojih se razvijaju. LIPOMA. Izraženost funkcije tumorskih stanica odgovara stupnju diferenciranosti. a kako je sličnost u strukturi velika govorimo o HOMEOTIPIČNIM tumorima. CVSTOMA. 12. zrele. ANAPLAZIJA. pa je rezultat jednolična slika koja svojom strukturom ne nalikuje niti na jedan organHETEROTIPIČNI tumori. Kod mezenhimalnih tumora razlika između tumorskog tkiva i strome je neoštra-HISTOIDNA građa.

U tumorskom tkivu taj mehanizam ne djeluje. Sva istraživanja upućuju na to da postoje mnogi uzroci koji djeluju putem različitih mehanizama a dovode do nastanka tumora. a svi se tumori lako eksplantiraju Postoje i činitelji koji upravljaju mehanizmom metastaziranja: dostupnost prirodnih putova širenja veličina. 2. U normalnom tkivu tijekom razvoja stanice koje dodiruju susjedne stanice budu zakočene u svom daljem rastu. To je obilježje malignih tumora.neki tumori luče veću količinu hijaluronidaze. Do danas je poznato više od 150 virusa koji djeluju onkogeno u životinja. Tada tumorske stanice rastu duž okosnice Proizvodnja enzima. RAST l ŠIRENJE NEOPLAZMI Brzina rasta neoplazmi odgovara stupnju diferenciranosti tumora i broju stanica u mitozi. II stupanj diferenciranosti. je obično posljedica ubrzanog rasta tumorskih stanica Vođenje prema dodiru-obično tumorske stanice rastu u neredu ali ako postoji neka okosnica kao fascija.Povremeno tumori izazivaju opsežne posljedice u domaćinu sintezom svojih hormona.7. Dobro diferencirane neoplazme mogu stvarati hormone i enzime kao i normalne stanice iz kojih tumori nastaju (adenom štitnjače. slabljenjem imunološke obrane domaćina ili proizvodnjom određenih tvari koje mijenjaju funkciju CNS-a ili koštane srži. Veća pokretljivost tumorskih stanica od normalnih stanica. jajnika i tumor Langerhansovih otočića gušterače) 12.1 • l stupanj diferenciranosti.je zloćudna novotvorina ograničena na tkivo u kojem je tumor nastao bez širenja kroz bazalnu membranu (klinički stupanj O -okom nevidljive promjene).jasno pločaste stanice ali bez orožnjenja III stupanj diferenciranosti-ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su stanice pločastog porijekla Adenokarcinoma 1.jasne žljezdane strukture bez solidnih žarišta (Slika 10).l stupanj diferenciranosti.8 KARCINOGENEZA Uzroka rasta neoplazmi je nepoznat. tetiva i si.više od 50% žljezdana struktura ali ima dosta solidnih žarišta • Hl stupanj diferenciranosti-prevladavaju solidna žarišta a žlijezde čine manje od 50% površine tumora Na temelju diferenciranosti tumora određuje se terapija tumora. METASTAZIRANJEJe proces kojim zloćudne stanice s mjesta nastanka odlaze na druga udaljena mjesta gdje počinju rasti i umnažati se (metastaza) iz kojih dalje može uslijediti metastaziranje. INVAZIVNOST. suprarenalnih žljezda. U pokusnih životinja mnogi uzročnici mogu dovesti do nastanka neoplazme a svi se dijele na četiri skupine: -Onkogeni virusi -Karcinogene kemikalije -Radiokativna zračenja -Ostali agensi V l R U S l. i veća osteoblastična aktivnost na mjestu metastaze u kostima Sposobnost presađivanja. Metastaziranje se odvija na sljedeće načine: širenjem kroz limfne žile (Slika 11) embolizacijom kroz krvne žile širenjem kroz tjelesne šupljine-implantacija Presađivanjem (transplantacija)-mehanički instrumentom ili rukavicama Mehanizmu širenja tumora pridonose sljedeći čimbenici: Smanjenje kohezivnosti.je rezultat infiltrativnog i destruktivnog rasta što omogućava prodor neoplazme i širenje u okolne strukture. brzina rasta i anaplazija tumora broj embolusa tumorskog tkiva intenzitet opskrbljenosti krvlju tkiva i organa postojanje mehaničke traume i pomicanje primarnog tumora utjecaj tjelesnih hormona na primarni tumor imunološki odgovor domaćina na neoplazmu FUNKCIONALNO PONAŠANJE TUMORA. CARCINOMA IN SITU.sve tumorske stanice imaju veću sposobnost preživljenja nego normalne.je onaj čije su stanice jasno pločastog porijekla s orožnjenjima II stupanj diferenciranosti.što se tumači prisustvom odbojnih električnih naboja i manjom količinom kalcija u tumorskim stanicama Gubitak inhibicije (kočenja) na dodir. DNK virusi 17 . 12.

U nastanku različitih tipova neoplazmi važan je i spol. Osim toga dob ima određeni utjecaj. U zadnje vrijeme puno se govori o Herpes virusima. DIJAGNOZA l ODREĐIVANJE STADIJA BOLESTI Danas se problem neoplazije promatra kroz timski rad. zatim regionalna ovisnost kao što su način prehrane. Kod leukemija postoje dva pika javljanja (jedan u drugoj dekadi. GENETSKA AKTIVNOST Svi se višestanični organizmi razvijaju iz jednog diploidnog zigota. 12. SKLONOST NEOPLAZIJI U oko 50% neoplazmi postoje dokazi utjecaja okoliša.(oko 1/3) i RNK (oko 2/3). Isto tako onkogeni su i policiklički aromatski ugljikovodici (benzen. VVilmsov tumor bubrega) (Slika 12). običaji. RADIOKTIVNA ZRAČE NJ A. prenose se na stanicu kćer a konačno pojavljivanje neoplazme može biti pod utjecajem čimbenika koji nisu sami po sebi kancerogeni. cezij. Tako je rak pluća češći u muškaraca. u Japanu obrnuto (manji broj trudnoća i jači estrogeni efekt). brza.9. U organizmu postoji više vrsta gena: STRUKTURNI GEN djeluje u smislu šifriranja nizova aminokiselina bez sudjelovanja i kontrole drugih nesrodnih gena. Tim metodama dokazujemo prisustvo nekih kemijskih tvari u mokraći ili serumu u nenormalnim količinama (kisela fosfataza u karcinomu prostate povećana u serumu). karcinom debelog crijeva. najčešće PAPOVA virusi (PApiloma. U SAD karcinom dojke je češći od karcinoma cerviksa. Japanu. bezbolna i može se neograničeno ponavljati. IV) kao i stupnjevi prema TNM sustavu. Važnost se pridaje i dimu cigarete.10. radioaktivni radij. benzantracen) i aromatski amini. kao polipoza debelog crijeva. niklu. Posljedica je povećana učestalost raka. Za određene tumore je pokazano da postoji nasljedna povezanost. ultraljubičasto zračenje. abnormalne globuline kod plazmocitoma i si. POlioma. a zatim klinički stupanj bolesti (OJ. kemijski agensi). GEN OPERATOR djeluje na regulaciju strukturnih gena. MORFOLOGIJA l STRUKTURA KROMOSOMA Svaka stanica ljudskog tijela sadrži 46 kromosoma koji čine 23 para. a za sarkome je mlađa dob. U pravili su geni na kromosomima svakog para jednaki premda ne uvijek. Dokazano je da kancerogena svojstva imaju rtg. čime se postiže da svaka stanica u organizmu sadrži istu genetsku poruku. VAkuolozirajući) najčešći su onkogeni. leukemije (atomske bombe). Za karcinome vršak incidencije je 55-74 godine (tendencija padanja prema mlađoj životnoj dobi). zračenja. KEMIKALIJE. 'TALI A G E N S I. veličini i položaju centromera naziva se STANIČNI KARIOTIP 13. Kod tumora insulinoma povećana količina serumskog inzulina. rjeđi karcinom cerviksa u žena obrezanih muževa). kompjutorizirana tomografija (CT). a drugi kasnije).III.1. kromovim solima i si. dojke). koji i umiru češće od raka nego žene. Parni su spolni kromosomi u žene (XX) a u muškarca različiti (XY). pritisak lule na usnicu prijelomi. EB (Epstein-Barr) i dr. Od davnine se zna da je rak skrotuma kod dimnjačara izaziva čađ koja se zadržava u naborima skrotuma. Postoje i biokemijske metode pretraga koje su temeljene na funkcionalnoj aktivnosti određenih tumora. Jedan od važnih članova tima je patolog jer cjelokupni tretman ovisi o točnosti dijagnoze (95-98% točnost). magnetska rezonancija (MR) i različite endoskopske pretrage. Od 46 kromosoma 22 para su morfološki potpuno jednaki u oba spola i nazivaju seAUTOSOMNI (tjelesni) kromosomi. Skup strukturnih gena i gena 18 . neurofibromatoza von Recklinghausen-ova bolest. Svi kronični podražaji kao upala. kvaliteta života (Primjer: veća učestalost karcinoma želuca na Islandu. (Primjer. Jedini dokazima podkrepljeni tumor izazvan virusom je BRADAVICA-KONDILOM. rtg pretrage. uran. GENETSKI POREMEĆAJI 13.. Osim toga treba odrediti histološki stupanj zrelosti. U ranom otkrivanju neoplazmi korisna je eksfolijativna citologija (PAPA test) jer je jeftina.II. a ako se isključi rak dojke i svi drugi tipovi karcinomi su češći u muškaraca. rijedak karcinom penisa u Jevreja i muslimana. Ičinci bilo kojeg kancerogena se zbrajaju i ovise o količini. Od ostalih metoda u dijagnostici korisni su ultrazvuk. Isto tako neki tipovi tumora se javljaju isključivo u dječjoj dobi (neuroblastom. Kancerogena svojstva se ne >ojavljuju odmah. 12. Utrljavanjem katrana u kožu laboratorijskih životinja bilo je moguće izazvati rak kože. 13.2. Podjela kromosoma koja se temelji na njihovom broju.

Ako se kromosom podvostručava-DUPLIKACIJA. umjesto gonada imaju tračke veziva. Ako je majka normalna. Turnerov sindrom. Manifestira se mentalnim zaostajanjem. IZOKROMOSOMI su kromosomi s jednako duga oba kraka s istim sastavom gena. kariotip je 47/xxy. međutim ako u mitotskom procesu sve kromatide odu na jedan pol nastaje tetraploidan broj kromosoma (4n). jezikom koji viri iz usta. Žene su spolno infantilne. sljepoća na boje) "Y" kromosom prenosi jedino do sada poznato genetsko obilježje dlakavih ušiju. KLINIČKI POREMEĆAJI NASTALI MUTACIJOM GENA Spolno vezana recesivna obilježja mogu se nasljeđivati na sljedeće načine: Otac može prenijeti nenormalna obilježja samo na svoje kćeri.adenovirusi). 19 . Promjene genotipa ne može se vidjeti niti elektronskim mikroskopom (EM). manjak sekundarnih spolnih osobina. Kariotip je X0. Odstupanja u obliku kromosoma također mogu biti različita. (2n+1)-1 r i s o m i j a. kratkim i svinutim petim prstom. 13. bez sekundarnih spolnih obilježja. Način nije poznat. Muškarac s poremećajem morao je dobiti nenormalno obilježje od svoje majke. Broj kromosoma može biti ipoliploidanu malignim 'tanicama. zrele spolne stanice imaju h a p l o i d a n (polovičan) broj kromosoma. lijekovi (talidomid). polioma. a kontrolira oko 60 fenotipskih obilježja (stvaranje gama globulina. koagulacija krvi. Uzrok je muškog steriliteta. Sve zrele jajne stanice imaju isti "x" kromosom. Međutim muške i ženske spolne osobine nisu uvijek do kraja razjašnjene pa nastaju poremećaji (INTERSEKSUALIZAM). Broj kromosoma je diploidan (47) jer se na paru 21 nalazi jedan kromosom viška akrocentričnog tipa. mali atrofični testisi. Niskog su rasta s koarktacijom aorte. Dok somatske stanice imaju d i p l o i d a n broj kromosoma. sve kćeri će biti nositelji poremećaja ali fenotipski normalne. Dakle prisutnost y kromosoma određuje muški spol. Međutim u 50% sinova bolest će biti ispoljena.eunuhoidni izgled. spolni kromatin je negativan. ko podjela zahvati samo jednu polovicu dok se druga polovica ne dijeli nastaje t r i p l o i a n (3n) broj kromosoma. Klinefelterov sindrom ili testikularna disgeneza: je najčešća bolest genetske etiologije (1:500 muške živorođene djece manifestira bolest) Hipogonadizam. majmunskom brazdom na ruci. Ako se briše dio kromosomaDELECIJA. duge noge. A spajanjem jajašca s "x" i spermatozoida s "Y" nastaje MUŠKI SPOL. a rezultat su greške u dijeljenju. Žena nositelj mogla je određeno obilježje dobiti od oca ili od majke. UZROCI MUTACIJE GENA l KROMOSOMA mogu biti ionizirajuće zračenje. Predstavlja kliničku manifestaciju zbog mutacije autosomnog kromosoma. niskim rastom. Broj kromosoma je u normalnoj stanici d i p l o i d a n (2n). ali spermiji imaju dvije vrste zrelih spolnih stanica (jedne s "x" kromosomom a druge s "Y" kromosomom) Spajanjem jajašca s "x" i spermatozoida s "x" kromosomom nastaje ŽENSKI SPOL. mali penis. Nastale promjene u stvaranju lanaca bjelančevina manifestiraju se promjenama FENOTIPA (kliničko izražavanje neke bolesti). Obratanje kromosoma zove se INVERZIJA. Izmjena mjesta kromosoma je TRANSLOKACIJA. Majka je nositelj i prenosi nenormalna obilježja samo na 50% svih kćeri koje će biti normalne ako je otac normalan. "X" kromosom je nositelj oko 2000 gena. što rezultira da jedna stanica kćer ima 47 a druga 45 kromosoma. Sve bolesti u čovjeka mogu se podijeliti u tri skupine: bolesti koje su određene djelovanjem okoliša bolesti koje su određene genetskim poremećajima bolesti u kojim oba činitelja imaju utjecaja Bolesti koje su nastale pod djelovanjem genetskih čimbenika dijele se u tri skupine: bolesti porijekla mutacije gena bolesti porijekla mutacije kromosoma bolesti nastale zbog odstupanja od prosječnog poligenog sustava Mutacije gena mogu zahvatiti i autosomne i spolne kromosome. Ako je promjenama neadekvatne raspodjele zahvaćen samo jedan kromosom nastaje a n e u p l o i d i j a. ginekomastija.3.operatora naziva se OPERON. GEN REGULATOR proizvodi molekulu citoplazmatskog prigušivača (represora) ali može biti vezan i na induktora. kosim rasporom među očnim vjeđama. virusi (herpes. Sindrom Down (mongoloidizam).

trauma. filirijaza.u zglobne šupljine 39 Svi edematozni dijelovi su mekani.rezultat je gubitka serumskih proteina. natečeni a pod pritiskom prsta ostaje uleknuće. EKSTRACELULARNU tekućinu : INTRAVASKULARNA i INTERSTICIJSKA Ukupna količina i način raspodjele tekućine čini HOMEOSTATSKU KONSTANTU. SRČANI EDEM. te koloidno-osmotskog tlaka krvi. Da bi došlo do nastanka edema potrebno je: 1. upala.povećanje obujma krvi. U intesticiju vlada negativni tlak u odnosu na tlak intravaskularno te da bi došlo do nastanka edema potrebno je nadvladati negativni tlak intesticija (najčešći uzrok je gubitak bjelančevina iz intersticijskih prostora što dovodi do pada koloidno-osmotskog tlaka). ANASARCA. Najčešći uzroci su dekompenzacija srca i insuficijencija bubrega. infiltracija tumorom.krvarenje je čest uzrok smanjenja svih elemenata krvi. TROMBOZOM.Sniženje koloidnoosmotskog tlaka krvi kod bubrežnih bolesti zbog gubitka bjelančevina (pad proteina plazme ispod 4g/100ml) Nedovoljno stvaranje serumskih proteina(ciroza jetre) Oštećenje permeabilnosti vaskularnog endotela (toksična oštećenja) Sve ove promjene dovode do generaliziranog edema. 1.povećanje broja eritrocita 14. INTRACELULARNU 2. Povećanje hidrostatskog tlaka krvi pri srčanoj dekompenzaciji što dovodi do izlaska tekućine iz kapilara. POLYCYTEMIA. brzini nastanka i uzroku koji je doveo do nastanka edema. Patogenetski edem je rezultat poremećenih odnosa između hidrostatskog i osmotskog tlaka intersticijske tekućine. a mogu biti rezultat povećanog gubitka tekućine iz organizma ili smanjenog uzimanja tekućine. varikoziteti. HEMOKONCENTRACIJA. što može dovesti do smrti. POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUCNA l HEMODINAMIKE Oko 70% tjelesne mase čovjeka čini voda. Promjenama je podložna intravaskularna komponenta tekućine dok se intracelularna komponenta uvijek čuva.u moždanim komorama HVDRARTHRON. Rezultat je zadržavanja soli u organizmu i hipervolemije. Od parenhimskih organa edemu su najpodložniji MOZAK (Slika 13) i PLUĆA (Slika 14).generalizirani edem. trudnoća) Morfološke promjene edema ovise o vrsti edema.DEHIDRACIJA Međutim ako je posrijedi samo vaskularni poremećaj on može rezultirati KRVARENJEM. a obično su terminalna faza raznih patoloških stanja koja dovode do insuficijencije srca ili bubrega. blijedi. što je praćeno i smanjenjem glomerularne filtracije 2.nakupljanje tekućine u nižim dijelovima tijela (noge). Poremećaj ravnoteže tjelesnih tekućina manifestira se na dva načina: VIŠAK TEKUĆINE-EDEM MANJAK TEKUĆINE.smanjenje broja eritrocita ili samo hemoglobina HVDRAEMIA. Gubitak ide na račun plazme krvi (normalno čovjek ima oko 5 l krvi i od toga 3 l plazme i oko 2 l stanica) HAEMORRHAGIA. ASCITES.nakupljanje u prsištu HVDROPERICARDIUM. tekućina se nakuplja u potkožnom tkivu ali i u pojedinim tjelesnim šupljinama. EDEM Edem (OEDEMA) je nenormalno nakupljanje tekućine u intercelularnim i intracelularnim prostorima ili tjelesnim šupljinama. Cjelokupna tjelesna tekućina je raspoređna na: 1. angioneurotski edem) Lokalno povećanje hidrostatskog tlaka (tromboza vena. ANAEMIA. Najizraženiji simptom je žeđ.14. zračenje) Povećana permeabilnost krvnih žila na određenom području (osip. Uzroci lokalnog edema: Opstrukcija limfnih žila (karcinom. EDEM može biti i lokalnog karaktera (noge) kao posljedica otežane venske cirkulacije.neprikladni zavoji ili gips.smanjenje količine plazme praćeno smanjenjem intersticijske tekućine. EMBOLIJOM i INFARKTOM. urtike. zadržavanja natrija i povećanja 20 .u osrčju HVDROCEPHALUS.nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini HYDROTHORAX. BUBREŽNI EDEM.gubitak samo plazme HVPERVOLAEMIA.

proljevi) 14. 14. pluća. i. točkasta krvarenja kože ECCHVMOSES.postaju povećanog obujma.4. ili situacija da nema vode za piće) Povećani gubitak vode mehanizmima kojima se ona normalno gubi (koža. Vensko krvarenje.2. Addisonova bolest. Morfološki se vidi pojačana prokrvljenost. EDEM VISCERALNIH ORGANA. Najznačajniji su EDEM MOZGA koji je najčešće posljedica traume mozga ili infekcije. Reakcijsko krvarenje-nastaje obično 24h nakon ozljede Krvarenje prema mjestu i načinu: Manifestno.dovodi do tamponade srca. Slično je kapilarnom ali je obilnije jer su uz kapilare oštećene i manje arterije i venau Krvarenje prema uzroku: Haemorrhagia per rhexin.šira.krvarenje u moždanom tkivu EPISTAXIS. krv izlazi u mlazevima sinhrono pulsu. Može biti: AKTIVNA. povraćanje. EDEM PLUĆA.nastaje odmah nakon oštećenja stijenke krvne žile Sekundarno ili naknadno.rezultat je povećane propusnosti krvne žile Krvarenje prema trenutku nastanka: • Primarno. PETECHIAE. ArtBrl]sko krvarenje.veća kožna krvarenja do 1 cm CEPHALHAEMATOMA. To dovodi do krvnog zastoja što vodi u hipoksiju a i do degenerativnih promjena uvjetovanih hipoksijom.je posljedica oštećenja kapilara Parenhimatozno krvarenje.ekstracelularne tekućine.vidljivo krvarnje je obično vanjsko krvarenje Okultno.skriveno krvarenje obično je unutarnje krvarenje.krvarenje u probavnom sustavu koji oboji stolicu tamno 21 .3. blijedi. Ako je hiperemija na razini kapilara obično nastaje i edem.krv je crvenoplave boje.nastaje kao posljedica infekcije u nastaloj rani. svijetlo crvene boje je. izljeva se jednolično i sporije Kapilarno krvarenje.sitna.nalazimo kod oštećenja parenhimatoznih organa. veće težine.posljedica je procesa u samoj stijenci krvne žile • Haemorrhagia per diaresin.oštećenje uvjetovano djelovanjem neke vanjske mehaničke sile Haemorrhagia per diabrosin.nakupljanje krvi u bilo kojem dijelu tijela.kad je ozljeđena arterija. upali i trovanjima (slika 15) PASIVNA . crijeva. Podjela krvarenja prema mjestu: Iz srca (izravna ozljeda srca ili bolest). premda se više upotrebljava za veće krvne podljeve u potkožnom tkivu.posljedica srčane dekompenzacije (Slika 16) OPĆA. 14. KRVARENJE Krvarenje je izlazak krvi iz vaskularnih prostora (HAEMORRHAGIA).kod pojačanog mišićnog napora. mrljasta krvarenja na koži PURPURA. akutna psihoza. DEHIDRACIJA Dehidracija je manjak vode u organizmu. Prema mjestu nastanka dijeli se na: HAEMATOMA.koji je posljedica zatajenja lijeve klijetke srca i zatajenja bubrega. rasta tumora ili tromboze. Nakuplja se ravnomjerno po cijelom tijelu ali najizraženije u mekim tkivima lice.povraćanje krvi iz želuca MELEMA.na mjestu upale. HIPEREMIJA ILI KONGESTIJA Hiperemija je pojam kojim označavamo pojačano crvenilo tkiva uvjetovano proširenjem sitnih vaskularnih prostora.kad zahvaća cijelo tijelo LOKALNA. očne vjeđe).krvni podljev mekog oglavka i pokosnice novorođenčeta APOPLEXIA.krvarenje iz nosa HAEMATEMESIS.rezultat je oštećenja patološkim procesom okolice koji zahvaća i stijenku krvne žile Haemorrhagia per diapedesin. bubrezi) Prekomjerno izlučivanje otopljenih mokraćnih tvari s poliurijom (dijabetes. Uzroci su različiti: Smanjeno primanje vode (koma. vlažni.

nakupljanje krvi u moždanim komorama HAEMATOTHORAX. VENSKI tromb (Phlebothrombosis) su rijetko muralni. vrtlozi Promjene u sastavu krvi. ako tromb uvjetuje djelomično začepljenje zbog smanjene cirkulacije i hipoksije razvija se atrofija. ako je začepljenje potpuno nastaje INFARKT-žarište nekroze TROMB je slojevita masa koja sadrži različite količine eritrocita. Crveni rep tromba kad dovoljno naraste može okludirati krvnu žilu. fibrina i eritrocita. Kronični gubici dovode do anemije. Značenje procesa tromboze je temeljeno na dvije najčešće posljedice ovog procesa: • oštećenje cirkulacije i ishemija tromb se može fragmentirati i dislocirati te se tako pretvoriti u embolus (thromboembolus). gotovo bez iznimke su okludirajući i stvaraju odljeve vena. .nastaje u manjim arterijama kao što su srčane ili moždane arterije te femoralne i ilijačne. 14. otpuštaju ADH(adenozin fosfat) što omogućava daljnje nakupljanje rombocita i stvaranje privremenog čepa.HAEMATURIA. natkoljenice.jPATOGENEZA TROMBOZE: Za nastanak tromba bitna su tri čimbenika koji ne moraju svi biti istovremeno prisutni: Promjene u stjenci krvnih žila. Tromb obzirom na mjesto gdje se nalazi može biti: MURALNI ili PARIJETALNI.nakupljanje krvi u trbušnoj šupljini HAEMATOPERICARDIUM. Nastaju najčešće u venama lista nogu. ilijačnim venama i venama male zdjelice. leukocita i trombocita uz fibrin. Odvija se češće u venama ali i u arterijama. Stvaranje privremenog hemostatskog čepa. Katkad i manji nagli gubici mogu imati fatalni učinak na mozak.nakupljanje krvi u radnici HAEMATOMETRA. nekroza tkiva.u jajovodu HAEMARTHROS.nakon oštećenja vaskularnog prostora organizam reagira vazokonstrikcijom da se smanji gubitak krvi.nakupljanje krvi u prsištu HAEMATOPERITONEUM. osobito endotela Poremećaj toka krvi. povećanje trombocita.građen od trombocita.u bubrežnu čahuru HAEMOPHILIA.nakupljanje krvi u maternici HAEMATOSALPINX. crveni ili KOAGUU\CIJSKI trombi.počinje se razvijati na mjestu oštećenja endotela pa čini masu pripojenu za stijenku.nakupljanje krvi u ovojnicama testisa HAEMATOCOLPOS. U arterijama se naziva arterijski tromb i sadrži fibrin i trombocite (bijele je boje)KONGLUTINACIJSKI Trombi nastali u venama posljedica su zastoja pa se zovu zastojni.5.aorti OKLUZIVNI tromb. tvaranje hemostatskog čepa ili ugruška.na mjesto oštećenog endotela nakupljaju se trombociti.u zglobnu šupljinu HAEMATONEPHROS.pojava krvi u mokraći HAEMATOCEPHALUS.prirođena hemoraška dijateza Akutni gubitak 10-20% krvi može proći bez posljedica kao i kronični gubitak znatno većih količina. na njegovoj površini se stalno talože fibrin i trombociti stvarajući bijelu glavu tromba dok se na površini niz struju krvi zbog zastoja krvi nakuplja crveni rep. koja može biti spontana (uključen je proces tromboze) i arteficijalna. Ovaj 22 . Nastaje u srčanim klijetkama. TROMBOZA TROMBOZA (Thrombosis) je proces nastanka tromba (thrombus) intravitalno i intravaskularno. zastoj. Nagli gubitak većih količina krvi dovodi do HEMORAGIČNOG ŠOKA.nakupljanje krvi u osrčju HAEMATOCELA. fibrina U održavanju tekućeg stanja krvi sudjeluje nekoliko mehanizama kao što su : arhitektura krvnih žila normalni laminarni tok krvi kontrolirani celularni i koloidni sastav krvi kontrola zgrušavanja krvi U procesu hemostaze (zgrušavanja) sudjeluju tri procesa: !• Vazokonstrikcija. Prestanak krvarenja je HAEMOSTASIS.

Vll-stabilni faktor-konvertin. Vlll-antihemofilijski globulin. Embolus može biti ASEPTIČAN i SEPTIČAN (iz bakterijskog endokarditisa) Sudbina embolusa: Može se raspasti fibrinolitičkim djelovanjem Može oštetiti intimu krvne žile i biti izvor tromboze Može se organizirati-rekanalizirati Posljedice tromboembolije su: Ovisno o kvaliteti embolusa.aseptični izaziva samo prekid cirkulacije. Drugi rjeđi oblici embolije su iz KOŠTANE SRŽI. JAŠUĆI EMBOLUS koji se nalazi na račvištu plućne arterije. Ovisno o lokalizaciji.V-labilni faktor koagulacije. U 99% slučajeva nastaje iz tromba pa se tada proces naziva tromboembolija. TRAUME TE STANJA NAKON PORODA. Ovisno o kvaliteti-mali embolusi mogu biti beznačajni. MASTI i si. ako su zahvaćene vitalne arterije (mozak. pluća) ishod je fatalan. Pri polaganoj uspostavi se kolateralni krvotok i nadoknadi prekid cirkulacije. X-Stuartov faktor. kad nastaju aneurizmatska proširenja i varikoziteti. IX-plazmatski tromboplastin. davanja infuzije.VI-nepoznati.kod koje tromboembolus porijekla iz vena donjih ekstremiteta ne dospije u pluća nego preko otvorenog Foramen ovale dospije u veliki krvotok i začepi neku od aretrija kao arterije mozga.ll-trombin. SUDBINA TROMBA: Ako tromboza ne završi fatalno. MASNA EMBOLIJA: Radi se o transportu masti kroz cirkulaciju što je posljedica većeg razaranja 23 . TUMORSKOG TKIVA. IV-kalcij. AMNIONSKA TEKUĆINA. U proces zgrušavanja su uključeni faktori koagulacije: l-fibrinogen. VELIKIH OPERACIJA i svih drugih težih bolesti koje zahtijevaju duže ležanje te DJELOVANJE KONTRACEPCIJSKIH SREDSTAVA. ZRAČNA EMBOLIJA: posljedica je prodora zraka u velike vene koje su fiksirane za okolinu i ne mogu dao kraja kolabirati niti kontrakcijom zatvoriti lumen(vene gravidnog uterusa. te se može razmekšati. bubrega.6. tromb može doživjeti jednu od ovih sudbina: Dalje se širiti i povećavati i začepiti veću krvnu žilu i dovesti do fatalnog ishoda Može se fragmentirati i stvoriti emboluse Fibrinolitičkim djelovanjem može se razgraditi i resorbirati Može se vezivno organizirati Kad je tromb nastao on djeluje kao strano tijelo i potiče organizam na lokalnu upalnu reakciju. nadlaktice). Xlll-faktor stabilizacije fibrina. Kako se 02 i C02 vežu kemijski. Javlja se u kesonskih radnika a posljedica je fizikalnog vezanja plinova za tkiva i tekućine zbog povećanog tlaka. reumatska bolest srca. slezene i nogu. XII-Hagemanov faktor. Postoji i ENDOGENA zračna embolija ili KESONSKA bolest. Postoji i PARADOKSALNA EMBOLIJA. infarkt miokarda. septični izaziva žarište gnojenja. rekanalizirati ili u cijelosti organizirati. EMBOLIJA EMBOLUS je intravaskularna masa koja može biti solidna. Zatim TEŠKE OPEKLINE.dekompenzacija srca. koju krv nosi udaljeno od mjesta nastanka. te se kod nagle dekompresije oslobađa N u obliku mjehurića u krvi. STRANOG TIJELA (zrak. Može biti posljedica operacija. tekuća ili plinovita. Sljedeći uzrok je ATEROSKLEROZA osobito ako je praćena dijabetesom. a veliki mogu prouzročiti trenutačnu smrt.ako su zahvaćene mišićne arterije ne moraju se javiti simptomi.S P°J je netopiv i ireverzibilan. 14. U desnom srcu nalazimo pjenušavu krv dok je plućno tkivo anemično. a cijeli proces se naziva EMBOLIJA. Ukoliko je embolus porijekla tumorskog tkiva nastaje metastaza. UČESTALOST TROMBOZE: Najčešće se javlja u SRČANIH bolesnika. dušik). Xl-predhodnik tromboplastina plazme.lll-kivni tromboplastin.vrata.pri nagloj organizam ne uspijeva nadoknaditi prekid cirkulacije pa su posljedice fatalne. TROMBOEMBOLIJA: Cirkulirajući tromboembolus najčešće dovodi do PLUĆNE EMBOLIJE koja je u 95% slučajeva porijekla tromboze vena nogu. transfuzije i intravenoznih injekcija. edematozno s krvarenjima. Ovisno o brzini kojom se razvija embolija. Drugi embolus porijekla iz vena nogu je tzv.

osobito ako se ateromatozna kaša izlije u lumen žile. nastaje zbog gubitka tekućine. u veni trombozom. brojne anastomoze brzini razvoja začepljenja osjetljivosti tkiva na začepljenje. Na to uslijede razni metabolički procesi. Najčešćiuizroci su tromboza i embolija. uzrok je jaka uzbuđenost ili emocionalna podraženost parasimpatičkih živaca za srce i vazodilatatornih živaca za skeletnu muskulaturu. EMBOLIJU mogu izazvati i strana tijela. Primarni šok je sinkopa ili nesvjestica. mikroparaziti. cirkulacijeke insuficijencije koja dovodi do poremećaja perfuzije tkiva zbog čega nastaje neadekvatna oksigenacija tkiva i neadekvatno iskorištavanje kisika. Infarkt može nastati i zbog kompesije vaskularnih prostora izvana (tumor. Sekundarni šok može biti: Hemoragični.) Završava embolizacijom masti u pluća. Na zonu infarkta obično sijedi zona hemoragije. što je rjeđi uzrok zbog mogućeg kolateralnog krvotoka). a svi venski infarkti su hemoragični SEPTIČNI ASEPTIČNI MORFOLOGIJA INFARKTA: Obično su KLINASTOG IZGLEDA s bazom prema periferiji a vrhom prema mjestu začepljenja žile. VRSTE INFARKTA: ANEMIČNI ili bijeli to su najčešće arterijski infarkti solidnih organa HEMORAGIČNI ili crveni nastaju u rahlim tkivima (pluća). jajnik)-torzija. zatim zona hiperemije te upalna zona.U rane simptome spada i mišićna slabost koja je rezultat slabije opskrbe mišića hranom i kisikom. Na površini infarkta obično se nalaze naslage fibrina. stanice tumora isl.vezivne priraslice. ozljede jetre i si. Dolazi i do snize nj a tjeles ne t e m p e r a t u re što vodi u poremećaj mentalne funkcije.masnog tkiva( frakture većih kostiju. EMBOLIJA PLODOVOM VODOM (AMNIJSKOM TEKUĆINOM): razvija se u trudnica pred početak ili tijekom poroda. Svi infarkti osim u mozgu su područja koagulacijske nekroze. Š O K (HEMODINAMSKI URUŠAJ) ŠOK je stanje hemodinamske. Dolazi i do akutne tubularne nekroze kanalića bubrega kao posljedica ishemije. upala) i uvrtanja peteljke na kojoj se nalazi organ kroz koju prima krv(crijevo. Nakon infarkta razvijaju se tri faze cijeljenja: UPALNA reakcija PROCES REGENERACIJE STVARANJE VEZIVNOG OŽILJKA Težina oštećenja zbog infarkta ovisi o: općem stanju krvi i kardiovaskularnog sustava (anemija i ateroskleroza) anatomskom obliku opskrbe krvi (dvostruki krvotok-nutritivni i funkcionalni. mozak i bubrege. Ovo su prolazna oštećenja koja mogu postati trajna ukoliko imamo potpuni prekid cirkulacije. mogu biti prisutna samo područja hemoragije. Infarkti mogu biti i posljedica teže ATEROSKLEROZE. S napredovanjem šoka bolesnik upada u stanje s t u p o r a a u posljednoj fazi zakazuju i podsvjesne funkcije. šok zbog opeklina. U početnoj fazi u prvih 12h ne moramo naći nekrozu . 15. U početku su slabo ograničeni a nakon 24 h granice postaju jasnije. INFARKT Lokalizirano područje ishemijske nekroze nastalo zbog sprečavanja dotoka arterijske krvi ili odvoda venske krvi je INFARKT. Zbog manjka kisika dolazi do aerobne glikolize na staničnom nivou što rezultira ACIDOZOM tkiva. nagnječenje masnog tkiva. 16. LIJEČENJE ŠOKA: mora započeti uklanjanjem uzroka koji je do šoka doveo a zatim slijedi simptomatska terapija KLASIFIKACIJA ŠOKA: Šok može biti PRIMARNI l SEKUNDARNI.ovisi o % opeoene površine. DJELOVANJE ŠOKA NA ORGANIZAM: Zbog smanjenog minutnog volumena srca dolazi do smanjenja metabolizma.posljedica akutnog gubitka krvi(10-20% naglo ili 40% polagano). te bijeg krvi na periferiju. Infarkti nastali kao posljedica začepljenja arterija najčešće su uzrokovani tromboembolijom. 24 .

povećana jetra. AMILOIDOZA.1. gangrene). MUCINOZNA l HIJALINA DEGENERACIJA. Endotoksični šok je podvrsta septičnog šoka i uzrokuju ga toksini gramnegativnih bakterija (E. smrtnosti u razvijenom svijetu kardiovaskularne bolesti su na prvom mjestu.kad srce svojim pojačanim radom ili hipertrofijom i dilatacijom uspijeva održati ravnotežu pa nema kliničkih simptoma bolesti (edem. 1.1.Traumatski šok je posljedica opsežnih trauma koje obično idu s krvarenjem. hidrotoraks. Podvrsta traumatskog šoka je kirurški šok koji je izavan kirurškim zahvatom.gubitak miofibrila. nastaje hipovolemija. deformacija valvula KOMPEZIRANA. masivna embolija pluća KRONIČNA. DEGENERATIVNE PROMJENE l POREMEĆAJI METABOLIZMA Na srcu se očituju pretežno na miokardu i to su ATROFIJA. KRVNE l LIMFNE ŽILE.1. začepljenje koronarnih žila. kardiogena insuficijencija.coli). poremećaj kontraktibilnosti. tamponade srca aritmije ili rupture papilarnih mišića. miokarditis. Poremećaji metabolizma masti manifestiraju se u obliku MASNE INFILTRACIJE-LIPOMATOSIS GORDIŠ DESTRUENS. Po učestalosti javljanja i . Šok može biti IREVERZIBILAN i REVERZIBILAN Za sada ne postoje klinički pokazatelji koji mogu ukazati na to da li je šok prešao granicu i iz reverzibilnog prešao u ireverzibilan. Degeneracija miokarda najčešće je rezultat određenih toksičnih oštećenja miokarda.kad se javljaju klički znaci zatajenja srca INSUFICIJENCIJA LIJEVOG SRCA-klinički se javljaju edem pluća i pasivna hiperemija INSUFICIJENCIJA DESNOG SRCA-klinički se javlja potkožni edem. septikemija. 1.2. hiperemija jetre i slezene 1. 1.ateroskleroza koronarnih žila. ascites. HIDROPSKA DEGENERACIJA. hipertrofija lijevog ventrikla kod opće ateroskleroze. posljedica je reakcije antigen-antijelo koja je pogubna za cirkulaciju jer se oslobađaju velike količine histamina koji dovodi do dilatacije krvnih žila i povećane permeabilnosti. Bolesti srca su glavni uzrok invalidnosti.Hydropericardium (normalno 5-50ml bistre 25 . INSUFICIJENCIJA.1. Kardiogeni šok nastaje zbog zatajenja srca zbog infarkta. CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI Manifestiraju se nakupljanjem tekućine u osrčju.BOLESTI SRCA Prema uzroku nastajanja dijele se na: Koronarne bolesti Hipertonične kardiopatije Reumatsku bolest Prirođene srčane bolesti Sve ove bolesti u svom težem obliku dovode do zatajenja (DEKOMPENZACIJE ILI INSUFICIJENCIJE) srca.Ako nema krvarenja pozadina je neurogeno djelovanje s poremećajem periferne vazomotorne regulacije i krv se seli na periferiju. S e p t i č k i šok posljedica je infekcije gdje se uzročnici prenose posvuda po tijelu(peritonitis. Anafilaktični šok je uzrokovan alergijskim stanjem u kojem se smanjuje minutni volumen srca i arterijski tlak.klinički pojam u kojem srce nije u stanju održati adekvatnu cirkulaciju koja odgovara potrebama organizma. Uzroci insuficijencije srca su: Bolesti mišića. mikrocilkuracijski procesi.zbog povećanog otpora ulaska krvi u krvne žile (insuficijencija valvula) ili je povećana potreba organizma za povećanom količinom krvi (tireotoksikoza) Poremećaji punjenja komora -tamponada srca ili konstriktivni perikarditis Kombinacija svih navedenih uzroka INSUFICIJENCIJA srca može biti: AKUTNA-ozljede srca. PATOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SUSTAVA Kardiovaskularni sustav čine: SRCE. umaranje) DEKOMPENZIRANA. metabolički poremećaji Mehaničko preopterećenje srca.

obično se makroskopski ne vidi 26 .4.tekućine). Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu umjesto aerobne. Za održavanje ravnoteže potrebni su : Adekvatnost koronarnog arterijskog krvotoka Razina metaboličkih potreba miokarda Sadržaj kisika u krvi Kod atreoskleroze koronarnih arterija nalazimo suženje lumena na proksimalnim segmentima (prvih 5 cm) a oštećenje nastaje kad suženje žila iznosi oko 70%. dolazi do povećanja razine mliječne kiseline te kočenje enzimske funkcije. nagli pad tlaka ili smanjeni sadržaj kisika u krvi. uremije. trovanja. Za razvoj infarkta uz aterosklerozu dovoljna je povećana potražnja za kisikom.1. MORFOLOGIJA INFARKTA: Obično nalazimo okluziju jedne ili više ogranaka koronarnih arterija. infektivnih bolesti. upala perikarda i rupture aneurizme aorte. endokrinih poremećaja.3. Prvi klinički znak je obično ANGINA PECTORIS. zračenja. trudnoće. bolesti stijenke samih koronarnih arterija. Razvoju infarkta pogoduju: pretjerano uzimanje hrane-debljina. srčanog infarkta. INFARKT MIOKARDA (INFARCTUS MVOCARDII) Infarkt miokarda odgovoran je za 2/3 smrti kod koronarne bolesti srca ili za 20-30% smrti uopće. ublažuju se u mirovanju. Ako je suženje potpuno slijedi INFARKT MIOKRDA. traume i si.) U osnovi procesa je poremećaj ravnoteže između metaboličkih potreba miokarda i koronarne opskrbe krvlju. PATOGENEZA: prekid cirkulacije kroz koronarne arterije. Učestalost infarkta se povećava sa starošću a u muškaraca je 2x veća nego u žena. ili krvarnje u ateromatoznom plaku s rupturom) a 10% čine svi ostali uzroci (stenoza koronarnih otvora zbog sifilitičkog aortitisa. 1. Nakupljanje tekućine u srčanom mišiću (Oedema myocardii) može biti posljedica debljine. U 90% slučajeva uzrokovane su aterosklerozom (progresivno suženje lumena žila s trombozom. Nakupljanje krvi u osrčju (Haematopericardium) može nastati kod ozljede srca.prvo nastupa zatajenje lijevog srca a zatim desnog srca. uzimanje veće količine masti u prehrani hipertonija pušenje diabetes mellitus fizička neaktivnost emocionaln stres U osoba koje imaju kombinaciju ovih faktora učestalost infarkta je veća. Razlog je zaštitni mehanizam estrogena u žena u reproduktivnoj dobi. nekroza nastupa 5 minuta nakon podvezivanja žila.1. 1.paroksizmalni napadi boli u prsima obično u naporu. KORONARNA BOLEST SRCA Predstavljaju bolest srca uvjetovanu patološkim promjenama na koronarnim arterijama. Morfološki infarkt je obično smješten na međukomornoj pregradi ili u stijenci lijeve klijetke (deblja je i osjetljivija na ishemiju) (Slika 17). srčane traume. Kakvo će oštećenje nastati ovisi o: Brzini razvoja arterijskog suženja (kod polaganog razvoja suženja razvija se kolateralni krvotok) Tlaku koronarne perfuzije Do oštećenja miokarda dolazi prilikom pojačanog napora. Ako postoji dodatno opterećenje cirkulacije i rada srca (upala pluća) tada bolest prelazi u stanje dekompenzacije s klinički manifestnim znacima. hipertireoze i drugih metaboličkih poremećaja Histološki nalazimo: aterosklerozu koronarnih žila difuznu fibrozu miokarda ishemijsku atrofiju miokarda fibrokalcifikacije srčanih valvula Klinički tijek bolesti: Kompenzirana koronarna bolest srca je obično asimptomatska. širenja tumora. U mlađih muškaraca (45-54 godine) taj je odnos 5:1 na štetu muškaraca. Prvih 12 sati.

1.1. 27 . Ove bolesti su češće u žena. Na endokardu se može razviti TROMB-ishodište embolije.7.6. Zahvaćeni su zglobovi. Posljedica može biti i stenotična deformacija mitralne valvule (izgled ribljih usta). što obično završi priraslicama. 1.1.pulmonalis 2. Dijagnoza bolesti se postavlja samo ako nema drugih srčanih abnormalnosti kao što su oštećenje valvula. ANOMALIJE SA SPOJEVIMA A) NECIJANOTIČNE 12-20% 12-20% 15-20% 8-15% do 15% 2-3% 5-7% 4-5% rijetko -Otvoren ductus Botalli -defekt septuma atrija -defekt septuma ventrikla B) CIJANOTIČNE -Fallot-ova tetralogija -Eisenmengerov kompeks -Transpozicija aorte i a.18-24 satamišić je blijed. REUMATSKA BOLEST SRCA Javlja se kao posljedica reumatske groznice (imunološka bolest uzrokovana imunološkom reakcijom na A beta-hemolitički streptokok). kongenitalne anomalije. rubovi su tamno crveni 10 dana s rubova infarkta počinje urastati vezivno tkivo 6 tjedana završava se vezivna organizacija KOMPLIKACIJE INFARKTA: Uvjetovane su veličinom infarkta i time je li zahvaćena cijela debljina stijenke mišića ili samo jedan dio. tetive i srce. Na perikardu se obično razvije fibrinozni ili fibrinozno hemoragični PERIKARDITIS. Postoje dvije vrste anomalija: 1. Kod ove bolesti obično nalazimo KONCENTRIČNU HIPERTROFIJU lijeve klijetke srca. 1. PRIROĐENE SRČANE GREŠKE Kongeneitalne anomalije su najčšće izražene u djece do 4 godine.1. Nalaze se žarišta upalnih oštećenja u miokardu-Aschoffljevi čorići fibrinoidna nekroza okružena upalnim stanicama. Miokard može kompenzirati nastalu situaciju ali ipak kod 30-40% bolesnika nakon nekog vremena pokažu se klinički simptomi bolesti-dekompenzacija. HIPERTONIČNA BOLEST SRCA Rezultat je dugotrajne hipertonije (povećanog krvnog tlaka) kod kojeg je povećanje sistoličkog tlaka veće od 140 mmHg. Radi se o otežanom protoku krvi kroz srčane šupljine i stvaranju spojeva (shunt) odnosno nenormalnih puteva kojim krv zaobilazi neka područja. RUPTURA MIOKARDA je sljedeća moguća komplikacija s TAMPONADOM SRCA ili razvojem ANEURIZME SRCA. bolesti aorte i si.5. sivosmeđ 2-4 danapodručje je ograničeno tamnosmeđim rubom hiperemije 4-10 dana jasno se raspoznaje žuto-sivi infarkt od okolnog tamnoseđeg mišića. Javlja se u obliku akutnih egzacerbacija i remisija bolesti kroz dugi niz godina. ANOMALIJE BEZ SPOJEVA -Koarktacija aorte -Stenoza aorte -Stenoza pulmonalne arterije ETIOLOGIJA ANOMALIJA Najvažniji su genetski utjecaji (nasljedno dominantni) i utjecaj okoliša (rubeola i drugi virusi) do devetog tjedna trudnoće.

u vezivo se istaloži vapno TUMORI. BOLESTI PERIKARDA UPALE: Pericarditis akutni kronični primarni (tuberkulozni. Češći su metatstatski tumori miokarda.respiratorne i kožne infekcije. difterija.infarctus mvocardii.3. puerperalna 28 .CARCINOSIS PERICARDII što je praćeno s hemoragičnim izljevom u perikard.DEFECTUS SEPTI INTERVENTRICULARIS.serofibrinozni p. Aspergilus fumigatus. Obično se radi o difuzno zahvaćenom miokardu ali može biti i lokalni.prisutan je otvoren foramen ovale TRANSPOSITIO VASORUM. hipertrofija stijenke desnog ventrikla.premještanje aorte i arterije pulmonalis FALLOTOVA TETRALOGIJA. uremije. reumatska bolest. Candida albicans. Od malignih tumora su česte metastaze.defekt samo pregrade atrija FORAMEN OVALE PERSISTENS.serozni p.ozbiljna bolest a manifestira se naseljavanjem bakterija u jedno ili više srčanih ušća sa stvaranjem vegetacija koje sadrže fibrin i mikroorganizme. Preživjeti mogu samo oni kod kojih je otvoren Ductus Botalli. Od bakterija se najčešće nalaze staphylococcus aureus. Nađu se i KONGENITALNE MALFORMACIJE( fibroelastoza endokarda). kronični bronhitis) ili zbog bolesti krvnih žila pluća. 1. emfizem pluća.defekt septuma ventrikla se manifestira sistoličkim šumom COR TRILOCULARE BIATRIATUM. Ulazna vrata su: infekcija zuba. reumatski.serofibrinosa.ciste).purulenta.primarni tumori perikarda su rijetki i to se javljaju kao benigni (Lipom. virusni. teratom. BOLESTI MIOKARDA Najčešća su VASKULARNA oštećenja miokarda (angina pectoris.serosa. Najčešće dolazi do hipertrofije desne klijetke zbog povišenog tlaka u plućnoj arteriji (plućna hipertenzija) zbog bolesti pluća (Pneumokonioze.2.ako međukomorna pregrada nije uopće razvijena pa imamo jedan ventrikl i dva atrija DEFECTUS SEPTI ATRIORUM.defekt ventrikularne pregrade.4. idiopatski) sekundarni (simptomatski) . 1.adhaesiva.posljedica infarkta miokarda. zahvati na uro-traktu.stenoza pulmonalne arterije. zatim DEGENERATIVNE i UPALNE bolesti.8.obliterans-obilne priraslice c) concretio cordis-sraštanje perikarda s epikardom djp. BOLESTI ENDOKARDA Najčešća bolest je BAKTERIJSKI TROMBOTSKI ENDOKARDITIS. Pericarditis in organisatione: a) p. TUMORI i PARAZITI.dekstropozicija aorte. 1. Upala miokarda naziva se MVOCARDITIS: Akutni kronični primarni sekundarni Uzročnici su najčešće virusi.1. Tumori su rijetko primarni u miokardu a nazivaju se RHABDOMVOMA (benigni) i RHABDOMVOSARCOMA (maligni).gnojni p.haemorrhagica-hemoragični miješani 3. koronarna bolest srca). KRONIČNO PLUĆNO SRCE (COR PULMONALE) Radi se o hipertrofiji desne klijetke srca s insuficijencijom ili bez nje. pvogenes. Najčešće se javlja u sklopu reumatske groznice (66% slučajeva). metastatskog tumora i sistemskih bolesti (Lupus ervthematodes) Prema vrsti izljeva perikarditisi se dijele: 1' Pericarditis sicca-suhi 2. EISENMENGEROV KOMPLEKS.priraslice b)p.calcarea. Pericarditis exudativa: a) p.isto što i tetralogija Fallot ali bez stenoze pulmonalnog ušća 1.

a javlja se isključivo u muškaraca pušača. Patološki procesi arterija i vena mogu dovesti do: Slabljenja stijenke krvne žile s proširenjem i razdorom Suženje krvne žile s ishemijskim posljedicama okolnih tkiva oštećenje endotela što rezultira trombozom KONGENIJALNE ANOMALIJE. metastatske infekcije-bubreg. medii. Endokard je bijelkast.5 cm i obično su multiple. glomangiom i ' limfangiomi. stresu. Kaposijev sarkom i angiosarkom. distrofija kože i ! ulceracijeULCUS VARICOSUM.promjer manji od od 2mm. Tumori krvnih žila su najčešće benigni i to kapilarni i kavernozni hemangiom. velike ili elastične arterije (aorta) b. slezena. BOLESTI VENA UPALE i TROMBOZA (Phlebothrombosis). poremećaji koagulacije. upala. levis. kalcifikacije (Slika 19) a. BOLESTI KRVNIH ŽILA Sve krvne žile /arterije i vene / građene su od tri sloja: Tunica intima Tunica media Tunica adventitia Arterije su deblje stijenke i njihova tunica media je čvršća zbog količine mišića. vretenaste i cilindrične. ANEURIZME AORTE (Aneurvsma) je lokalno proširenje lumena arterije a prema izgledu mogu biti bobičaste. 1. u ateromu može nastati krvarenje i kalcifikacije. vrećaste. tako ateroskleroza zahvaća velike arterije sa stvaranje ateroma . Posljedice aneurizmi su: kompresija susjednih tkiva.kirurški zahvati na srcu. gravis. zatim nebakterijski verukozni endokarditis. Razvijaju se na bifurkaciji (račvištu) krvnih žila. dok u malim aretrijama nastaje difuzno zadebljanje stijenke s bujanjem endotela. okluzija lumena s posljedičnim infarktima Etiologija je nepoznata. njen nastanak ovisi o strukturi i metaboličkim svojstvima krvnih žila. obliterirajuća i trombozirajuća. Arterije se s obzirom na građu dijele u tri velike skupine: a. ozljedi intime i stjenke krvne žile. davanje injekcija kod narkomana. kao što su tromboza. erozija zalistaka. trombotski nebakterijski endokarditis.nastaje najvjerojatnije zbog intrauterine hipoksije ploda. poremećaj filtracije lipida. Druge bolesti endokarda su: FIBROELASTOZA. a u srednje velikim arterijama stvara kalcificirajuću sklerozu medije.najteži oblik sa svim komplikacijama. Aterom može ulcerirati. ruptura aneurizmi s krvarenjem.lakši stupanj s pojedinačnim plakovima (Slika 18) a. male arterije. TROMBANGITIS OBLITERANS (Morbus Burger). slezena.teški stupanj-otvrdnuće stijenke. sastavu krvi. promjera su do 1. Najčešće uzrokovan reumatskom groznicom. gravissima.sepsa. Još se nalaze i proširenja vena (VARICES-VARIKOZITETI). akutna ili kronična bolest.arteriole unutar organa Patološki procesi se nalaze u određenim tipovima aretrija. disecirajuća aneurizma. zadebljan i do 10x u odnosu na normalni. koja zahvaća areterije i vene. tromboza. Uzroci aneurizmi su najčešće: ateroskleroza. UPALE.srednji stupanj a. Od malignih najčešće se nalaze hemangioendoteliom i hemangiopericitom. srednje velike ili mišićne arterije (arterije organa kao bubreg. Posljedice: gnojni perikarditis. intravenozne kateterizacije. na njemu može nastati tromb.segmentalna. 2. ATEROSKLEROZA: progresivna bolest počinje već rođenjem.5. javlja se kao akutni i kronični. traume. PATOLOGIJA RESPIRATORNOG SUSTAVA 29 . Nastaju najčešće na venama potkoljenice. jetra) c. Popratne pojave su edem. širi se na miokard i na endokard valvula. i . Ova proširenja dovode do dugotrajnog povećanja intraluminalnog tlaka.Endocarditis. najčešće su kongenitalne aneurizme na aretrijama baze mozga. Nastaju brojni ATEROMI (plakovi) na intimi krvnih žila (fibrolipidna ploča) koja u centru ima kolesterol a pokrivena je vezivnom presvlakom. mozak. S obzirom na progresiju bolesti dijeli se na 4 stupnja: a. inficirane opekline. tromboza i embolija. sifilis (cistična medionekroza).

tumorom). Manifestira se kašljem. širenje upale i nastanak bronhopneumonije. atelektaza i emfizem pluća. a može biti i kompresivni (pritisak na pluća izvana kao izljev u prsište. povećano. podignutom dijafragmom. vlažno. Kolaps može biti opstrukcijski (medijastinalni limfni čvorovi. Upala se manifestira seroznom. BOLESTI GORNJIH DIŠNIH PUTOVA RHINITIS ACUTA.javlja se kod anoksije ili asfiksije kod utopljenika. upale ili stranog tijela) ali mogu biti i prirođene. teško. Ako nastane INFARKT PLUĆA on je klinastog izgleda s bazom na pleuri gdje se razvije fibrinozni pleuritis. Morfološki: infarktno područje je tamno crveno.2. nekrotizirajućim upalnim procesom bronha i bronhiola. povišenom temperaturom i iskašljavanjem obilnog sluzavo-gnojnog sadržaja. U svim tim stanjima se oslobađa veća količina histamina i histaminu sličnih toksina. pleuralni empijem. Osim toga nađu se i kongenitalne ciste (bronhogene ili pulmonalne). Uzroci: dugotrajna iritacija-pušenje.u novorođenčadi može biti primarna (kod prijevremeno rođene djece s oštećenjem CNS-a) ili sekundarna (kolaps). pneumotoraks. Prema izgledu mogu biti:cilindrične. intrabronhalni tumor. gangrena. strano tijelo). HEMORAGIJA l INFARKT PLUĆA: Embolija. Vrlo rijetko uzrok je tromboza na mjestu nastanka. mukoznom i gnojnom eksudacijom. Komplikacije su: recidivirajući bronhitisi. kao i anomalije vaskularnih prostora.Kongenitalne anomalije: Aplazija ili hipoplazija jednog plućnog režnja ili cijelog pluća. metaplazija i displazija epitela. Može biti posljedica agonalnog popuštanja srca (Slika 20). BRONCHITIS ACUTA: najčešće u sklopu akutnog laringotraheobronhitisa. EMFIZEM: Zračni prostori distalno od terminalnih bronhiola su prošireni a stjenke su razorene.influenze.kutna upala nosne sluznice LARVNGOTRACHEOBRONCHITIS ACUTA. pelud.1. u stjenci upalni infiltrati mononukleara. cor pulmonale s dekompenzacijom desnog srca. Kasnije dolazi do umnažanja fibroblasta i završi s FAZOM ORGANIZACIJE. mikrobiološke infekcije bronha-H. vretenaste.nađe se u 25% obduciranih. uzrok je embolus iz udaljenih mjesta. Morfološki pluće je vlažno. perje. čvrsto. Može biti: akutni . infiltracija stijenke brojnim eozinofilima. što otežava izdisanje. zadebljanje bazalne membrane. Nakon nekoliko dana Površina je granulirana. Morfološki: zadebljanje sluznice. Mikroskopski nalazi se krvarenje u alveolama s održanim septima a kako proces napreduje septa bivaju uništena (destrukcija). ATELEKTAZA PLUĆA. apscesi.najčešći su uzročnici bakterije. Kao provocirajući faktori djeluju toplina. Posljedice: kronična opstruktivna bolest srca. PLUĆNA EMBOLIJA. u lumenu bronha sluz i raspale upalne stanice. bronchiolitisfibrosaobliterans.po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije od kroničnog bronhitisa boluje svaka ona osoba koja kašlje i izbacuje sputum tijekom tri mjeseca najmanje dvije godine zaredom. blijedocrvena do tamnosmeđa s oštrim granicama prema zdravom tkivu. bakterije te unutarnji-endogeni (vlastiti antigeni). akutnog napada astme 30 . pneumotoraks. virusi i alergeni. Obično su stečene (stenoza ili obliteracija lumena bronha zbog tumora. Morfološki: hipertrofija muskulature stjenke bronha. davljenika. edem sluznice. 2. BRONCHITIS CHRONICA. Ako je embolus bio septičan završi s apscesom pluća. ASTHMA BRONCHALE: Iscrpljujuća bolest koja se manifestira s epizodama iznenadnog bronhospazma. Kolabirano pluće jedno vrijeme zadržava sposobnost reekspanzije ali ako se razvije sekundarno upala u tom području dolazi do fibroze i nemogućnosti reekspanzije. obično iz vena donjih ekstremiteta. 2. hipersekrecija bronhalnih žlijezda. Atelectasis neonatorum. BRONCHIECTASIAE (bronhiektazije): proširenje bronha praćen s kroničnim. zadebljanje žlijezda. stvara se podloga za hipostatsku upalu pluća. hladnoća. bronhiektazije. emocionalni stresovi i si. Nepotpuna ekspanzija pluća u novorođenčadi a KOLAPS je redukcija veličine prethodno napuhanog pluća zbog gubitka zraka. metastatski apscesi. Uzroci: Vanjski-egzogeni (prašina. gube se konture parenhima. BOLESTI PLUĆA PLUĆNA KONGESTIJA ILI EDEM PLUĆA: Kongestija pluća može biti aktivna (rezultat je akutne upale pluća) i pasivna (rezultat dekompenzacije srca). vrećaste. upale pluća.

gljivice). pneumokok. Često se javlja u djece i starijih osoba a najčešći uzročnici su bakterijefhemofilus influence. širi se u medijastinum i pod kožu (emphvsema subcutaneum) trakcijski -javlja se žarišno oko ožiljaka centrolobularni. vezikularni intersticijski -nakupljanje zraka u intersticiju pluća. Najčešće piogene bakterije dovode do stvaranja apscesa a dospijevaju do pluća aspiracijom infektivnog materijala. Karcinom malih stanica -oko 10% (Slika 25) -oat ćeli -intermedijalne stanice -kombinirani s pločastom komponentom 4. Nastaje češće u mlađih ljudi. Klasifikacija prema etiologiji dijeli upale pluća prema agensu koji je do njih doveo na virusne.posredstvom enzima eksudat se pretvara u zrnati detritus koji se ili iskašlje ili resorbira. septa su atrofična. nakupljanje fibrina. gubi se arhitektura alveola.javlja se u središtu lobula panlobularni.5% Tumori mezenhimalnog porijekla-2-5% Na temelju histologije karcinomi bronha se dijele na: Karcinom pločastog epitela (Carcinoma Planocellulare) 70% (Slika 24) Adenokarcinom -10% -porijekla epitela bronha -bronhoalveolarni 3. orijaških stanica. septičkim embolusima. Karcinom velikih stanica -oko 10% -nediferencirani. Stadiji upale pluća: Congestio. panacinarni. PRIMARNA ATIPIČNA PNEUMONIJA: je intersticijska pneumonija. Histološki se nalazi fibrinozno gnojna eksudacija koja zahvaća sve alveole u određenom području. Muškarci oboljevaju češće (4x) od žena.emfizematozne promjene se javljaju kroz cijeli lobulus UPALE PLUĆA Upala pluća (Pneumonla) je upalni proces manjeg ili većeg dijela plućnog tkiva uz smanjenje zraka i konsolidaciju dijela pluća ili cijelog lobusa. Komplikacije: nastanak apscesa. gljivične i si.raspadanje leukocita. Klasifikacija prema vrsti eksudata: fibrinozne. streptokok. Lipidi su fagocitirani u alveolarnim prostorima uz fibroblastičnu proliferaciju u upalnim granulomima s orijaškim stanicama tipa stranog tijela. PNEUMONIA LOBARIS: akutna bakterijska infekcija čitavog režnja (lobusa) pluća.23) PLUĆNI APSCES (ABSCESSUS PULMONIS): lokalni proces s nekrozom plućnog tkiva. stafilokok.trajno je povećana količina zraka u plućima pa je pluće lagano. TUMORI PLUĆA Karcinom bronha. pleuralni empijem Resolutio. intersticijske. vide se bule. svijetlih stanica U razvijenim zemljama je karcinom bronha najodgovorniji za smrtnost muškaraca a dokazana je 31 . nastaje zbog rupture alveolarnih stijenki zbog povišenog tlaka zraka u alveolama. iz primarnih žarišta upale pluća. bakterijaska diseminacija bolesti. a nekima je nepoznat (idiopatske) (Slika 22. bakterijske. gnojne Klasifikacija prema anatomskoj distribuciji: lobularne ili bronhopneumonije. lobarne.kronični . traume ili izravnim širenjem infekta iz okoline. stvaranje prekomjernog granulacijskog tkiva. na pleuri fibrinozni pleuritis Hepatisatio grisea. U 95% slučajeva uzročnik je pneumokok.stadij kongestije. ima i dosta eritrocita u laveolama.hiperemija plućnog tkiva s umnažanjem bakterija. Hepatisatio rubra. Uzročnik je najčešće virus ili Micoplasma pneumoniae. LIPIDNE PNEUMONIJE: reakcija na aspirirane lipide u djece aspiracija lijekova-sirupi s uljnom podlogom).90-95% svih primarnih tumora pluća Karcinoid bronha. nešto leukocita u alveolama. BRONCHOPNEUMONIA (pneumonia lobularis): javlja se u obliku žarišta. uz bronhitis (Slika 21).u alveolama se nalaze leukociti i fibrin. centroacinarni .

Dijeli se na: 1. Danas je najveći broj kroničnih gastritisa povezan s infekcijom s bakterijom Helicobacter pylori (više od 90%) (Slika 26). CROHNOVA BOLEST (ENTERITIS REGIONALIS. non-small ćeli tumors) obzirom da tumori malih stanica imaju lošiju kliničku prognozu. kongenitalna stenoza pilorusa. UPALNE BOLESTI: upalno-ulcerozne promjene uzrokovane bakterijam-salmoneloza. Prema kliničkom ponašanju danas se tumori pluća dijele na one malih stanica (engl. Kronični vrijed je solitaran. neurogeni tumori. ako je plitak naziva se erozija. limfangiomi. Dijele se prema vrsti eksudata na PLEURITIS SEROFIBRINOSA. krvnožilni tumori.leiomvosarcom. leiomiomi. PEPTIČKI VRIJED (ULKUS PEPTICUS): nastanak defekta sluznice u želucu. TUMORI PLEURE: Češći su metastatski karcinomi koji dovode do karcinoze pleure. opstrukcija.nakupljanje krvi u pleuralnu šupljinu. rubovima gastroenteroanastomoza. small ćeli tumors) i one koji nisu građeni od malih stanica (engl. inflamatorni polipi. S obzirom na način rasta: infiltrativni i ekspanzivni. luči se veća količina sluzi. PLEURITIS HAEMORRHAGICA Izljevi u prsištu mogu biti i neupalnoh karaketera: HYDROTHORAX-neupalni serozni izljev. gljivasti ili polipozni (23%) i infiltrativni ili površinski (linitis plastica) (13%). 3. BOLESTI PLEURE Najčešće su UPALE koje su redovito komplikacija neke primarne bolesti pluća. lipomi. želudac 2x). liječenje steroidima. granulomatozna.može biti spontani. difuzni sa stanicama izgleda prstena pečatnjaka. prekomjerno uzimanje alkohola. Sluznica je hiperemična. uzrokovan iritirajućim faktorima kao što su hrana. adenosguamozni. BOLESTI TANKOG CRIJEVA Anatomski u tanko crijevo se ubrajaju: duodenum. Akutni (stres ulkus) -zahvaća površne slojeve sluznice. Izlječenje 98%. Primarni tumori su jako rijetki.2. KONGENIJALNE ANOMALIJE nisu rijetke a najčešći su divertikuli i koristomi tkiva pankreasa. salicilati. TUMORI ŽELUCA Dobroćudni: adenomi. Histološki se nalaze kronični upalni infiltrati u sluznici želuca (u lamini propriji).3. PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA Kongenitalne anomalije: nisu rijetke a najčešće se javljaju dijafragmalna hernija.1. fibrosarcoma i maligni limfom. Oko 2% tumora želuca su sarkomi koji mogu biti leiomvosarcoma.razdor prsne aorte CHYLOTHORAX. limfom. karcinoid. PLEURITIS SUPPURATIVA. praćen je s krvarenjem. 2. jednostran ili obostran. Posljedica je zatajenja srca. 32 . a od parazita amebijaza i aktinomikoza (Slika 28). Zloćudni: karcinom želuca u tri oblika: ulkus (28%). 3. VASKULARNE BOLESTI: uzrokovane trombozom mezenterijalnih žila (aretrija i vena) nakon čega unutar 18h dolazi do razvoja infarkta crijeva. distalnom dijelu jednjaka. jejunum i ileum. HAEMOTHORAX. 3. Akutna upala sluznice želuca (Gastritis acuta) koji je obično prolazan.nakupljanje limfne tekućine u prsištu. epitel nestaje-erozije.udruženost s pušenjem. fibrosarcom. operacije. U 40% slučajeva su venskog Porijekla i nastaju najčešće kao posljedica kirurških zahvata u gornjem abdomenu. Razvoju akutnog ulkusa pridonose: teške traume.označava prisutnost zraka ili plina u prsištu. U 60% slučajeva radi se o aterosklerotičnom začepljenju arterije na mjestu suženja. MORBUS CROHN) je recidivirajuća. Rani karcinom želuca: zahvaća sluznicu. 2. S obzirom na histološki izgled : Adenocarcinom (Slika 27).MEZOTELIOM. Komplikacije su krvarenje. alkohol. submukozu ali ne prodire u mišićni sloj. duodenumu. BOLESTI ŽELUCA Najčešća upalna bolest sluznice želuca je GASTRITIS. sarkomi. ciroze jetre ili uz tumore jajnika (Meigs-ov znak). šigeloza. a može se naći i intestinalna metaplazija epitela. Kronični gastritis (Gastritis chronica) se javlja kao hipertrofični i atrofični oblik. perforacija. fibromi.infekcije. kolera i stafilokokne bakterije. nađu se žarišta krvarenja. jejunumu. traumatski i terapijski. stenoza pilorus^a a maligna alteracija je upitna. nastaje na mjestu do kuda dopire djelovanje želučanog sadržaja.posljedica rasta malignih tumora koji opstruiraju glavni limfotok u prsištu PNEUMOTHORAX. Češće obolijevaju muškarci (duodenum 7x.

FIBROMI.neperforirani anus. Histološki dominiraju apscesi. venskog zastoja u trudnoći.volvulusi i invaginacije -neurogeni paralitički ileus 2. Crijevo je debelo. pa nastaje segment crijeva u kojem nema peristaltike. očiju. 3. edem. lokalizirani peritiflitički apsces. Povezana je s trombozom vena. uzdižu se iznad površine sluznice. HEMANGIOMI. Češće se javlja kao akutna upala. Rijetko metastaziraju.koprolitima. stafilokok!. suženog lumena kao gumena cijev s ulceracijama sluznice. proljevi. vene i žučni vodovi. Postoje i netumorski polipi kao što je hiperplastični polip koji zapravo predstavlja proliferaciju sluznice. Makroskopski.strano tijelo -priraslice. UPALE: Colitis ulcerosa je ulcerozna upalna bolest debelog crijeva nepoznata uzroka. tromboza portalne vene. Adenomi su pravi tumorski polipi i mogu biti tubularni.3. Mehaničke opstrukcije -strikture (prirođene ili stečene) -atrezije.Hirscprung. a u području anusa pločasti (planocelularni) karcinom i melanom. granulomi bez kazeozne nekroze ali s orijaškim stanicama. Praćena je s upalnim bolestima zglobova. pad tlaka. Može zahvatiti cijeli probavni sustav. Histološki se nalazi nekroza epitela s infiltracijom mišićnog sloja leukocitima Komplikacije su: akutni peritonitis. a neki oblici imaju nasljedni oblik (polipoza crijeva). Vaskularne opstrukcije -mezenterijalna tromboza 3.varikozno prošrenje analnog i perianalnog venskog pleksusa. kože i jetre. LIPOMI i LVMPHANGIOMI.transmuralna upala (kroz cijelu debljinu stijenke) s mononuklearima. megakolon-M. TUMORI: Mogu biti benigni i maligni. građena je od dva režnja. bronhospazmi. LEIOMVOMI. Uzroci: 1.4. ali je za sada nepoznatog uzroka. Česta displazija epitela-povezanost s nastankom karcinoma debelog crijeva. KRONIČNE UPALE su rijetke i znače dugotrajni upalni proces s posljedicom odebljanja i fibroze stijenke uz suženje lumena i upalu mononuklearima u svim slojevima stijenke TUMORI: najčešće karcinoid (60% svih karcinoida smješteno je u crvuljku). Od benignih najčešći su POLIPI.segmenti zahvaćenog crijeva oštro odijeljeni od okolne zdrave sluznice. CARCINOID l KARCINOM-adenocarcinoma (Slika 28). svinuća crijeva -hernije. akutni gnojni i akutni gangrenozni. Odnos zloćudnih i dobroćudnih malignih i benignih je 1. portalnoj hipertenziji. pseudopolipi. ascites). Mogu biti solitarni i multipli. amebijaza. Rijetko se nađu sarkomi i karcinoid. desni režanj je veći od lijevog. Od benignih tumora najčešći su POLIPI (solitarni i multipli). U predjelu anusa su česti hemoroidi (noduli haemorrhoidales). a retrogadno nastaje proširenje crijeva. Druge upalne bolesti u svezi s bakterijama kao u tuberkulozi. Pritom je češći akutni od kroničnih apendicitisa. U megakolonu nedostaju ganglijske stanice u mijenteričkom pleksusu. Jetrene stanice su 33 . TUMORI: rijetki su-3-6% svih tumora probavnog trakta. OPSTRUKTIVNE LEZIJE TANKOG CRIJEVA Nastaju na bilo kojoj razini. VASKULARNA OŠTEĆENJA: Infarkti su vrlo rijetki. fistule. dizenterija. Od malignih najčešći su LIMFOMI.5. Od malignih tumora najčešći su Adenocarcinomi (Slika 30). apscesi jetre i septikemija. AKUTNI APENDICITIS: može biti rani akutni.5:1. BOLESTI DEBELOG CRIJEVA KONGENIJALNE AA/OAML/JE:divertikuli. Postoje vanjski i unutarnji hemoroidi a najčešće nastaju u kroničnoj opstipaciji. Mogu se širiti u okolne strukture premda imaju benigni izgled. Histološki proširene vene stanjene stijenke uz nešto upale. oštećenjima kosti. nepravilne rotacije. 3. Histološki građena je od režnjića u čijim centrima su centralne hepatičke vene a na vanjskim granicama portalni prostori u kojima su smještene arterije. upalom zglobova. fibroza. atrezija anusa -opstrukcija žučnim kamencima. Mikroskopski. BOLESTI JETRE GRAĐA: normalna težina oko 1500g. često tromboza. vilozni ili vilo-tubularni. BOLESTI CRVULJKA (APENDIKSA) Najčešće su UPALE crvuljka koje su povod čestih operacija u abdominalnoj kirurgiji. Najvjerojatnije imunološka bolest. Carcinoid-90% ovih tumora luči serotonin što dovodi do razvoja karcinoidnog sindroma (crvenilo lica.upalna lezija koja obično zahvaća terminalni ileum i debelo crijevo u preskačućim lezijama. ulkusi ali samo na sluznici (Slika 29).

B.nakupljanje glikogena a najčešće je posljedica šećerne bolesti. karcinomi bronha i dr). dok kod kroničnog agresivnog imamo još različite stupnjeve oštećenja hepatocita (nekroza) sa stvaranjem premoštavajućih nekroza. previše željeza u hrani. čvorasta (Slika 33).uzrokuje kronična pasivna hiperemija a jetra je izgleda "muškatnog oraščića" (Slika 31). Žutica je vidljiva kad razina bilirubina pređe 2-3mg. Inaktiviranje steroidnih hormona je smanjeno što dovodi do samnjenja libida. Javljaju se mali angiomi na koži (spider nevusi). BOLESTI: mogu biti vaskularne.poredane u gredicama a između gredica se nalaze sinusoide obložene Kuppferovim stanicama. METAMORPHOSIS ADIPOSA HEPATIS. Od drugih upalnih bolesti nalazi se i upala žućnih vodova (Cholangitis). žuticom. Nekroza može biti centrolobularna (ishemija i trovanja). Teži zastoj dovodi do NECROSIS HAEMORRHAGICA HEPATIS-nekroza hepatocita oko centralnih vena uz bujanje veziva što završi kardijalnom cirozom. sarkoidoza.haemolvticus) Smanjeno prihvaćanje u jetrene stanice (Gilbertova bolest-genetska) poremećaj konjugacije s glukozinidom 4. AMILOIDOZA. tuposti. METABOLIČKE l REGRESIVNE PROMJENE ATROPHIA FUSCA-smanjenje jetre HAEMOSIDEROSIS HEPATIS. TUMORI JETRE Dijele se na primarne i sekundarne tumore. transfuzije. Primjer. melanomi. Jetra je u završnoj fazi čvrsta. metaboličke. hemokromatoza. metastaze tumora probavnog sustava.0 mg/100 ml seruma. Sve se manifestiraju kao sindrom žutice i insuficijencije jetre. Sekundarni tumori su metastaze drugih tumora u jetru.akutna bolest s povišenjem temperature. Delta).obstructionis) i to zbog intra ili ekstrahepatične opstrukcije INSUFICIJENCIJA JETRE Najčešći uzroci su virusni hepatitis ili ciroza jetre. VIRUSNI HEPATITIS. retikuloendotelna reakcija s infiltratima limfocita i makrofaga u portalnim prostorima i fibroza (ciroza).hepatocelularni karcinom (Slika 32). INFIURATIO GLVCOGENICA. letargije do kome. amebni apscesi i ehinokok. kolagiokarcinom.u sklopu opće i to sekundrane amiloidoze POREMEĆAJI CIRKULACIJE CVANOSIS HEPATIS. INFARKT JETRE.rezultat je prekomjernog nagomilavanje hemosiderina (hemolitična bolest. fibromi. zatim jetreni apscesi. na što se nadovezuje insuficijencija bubrega-hepatorenalni sindrom. CIROZA JETRE (CIRRHOSIS HEPATIS) Karakteriziraju je difuzni ožiljci. ulceroznog kolitisa. Morfološki oštećenje ide od blagog bubrenja stanica do opsežnih područja nekroze. leiomiomi. ginekomastije i hipogonadizma. sifilis. toksične. Uzrokovani su virusima (A. Primarni tumori jetre mogu biti: Dobroćudni (benigni)-hemangiom. poremećaja ličnosti od smetenosti. Put prijenosa je različit kao i vrijeme inkubacije. nekroza hepatocita i područja regeneracije. Zloćudni (maligni). Normalna razina bilirubina u serumu je 0. opstruktivne i neoplastične. smanjena. prekomjernog unošenja masti ili kod gladovanja. šećerne bolesti. C. poremećena sekrecija u žučne kanaliće (i. Dolazi do razvoja ikterusa.javlja se kod kroničnog alkoholizma. Kod kroničnog perzistentnog nalazimo fibrozu portalnih prostora uz jaku upalnu rekaciju mononuklearima. Javlja se i u kroničnoj formi i to kao perzistentni i agresivni hepatitis. intermedijalna (žuta groznica) i periferna (eklampsija i trovanje fosforom). Žuticu mogu prouzročiti: Povećano stvaranje bilirubina (i. tuberkuloza jetre.11.rijedak zbog dvostruke opskrbljenosti jetre krvlju NEKROZE l UPALE Najčešći uzroci nekroze su virusni hepatitis i kemijska oštećenja. općim simptomima. miješani hepato-i kolangiokarcinom. angiosarkom. holangiocelularni i hepatocelularni adenomi. tuberkuloze. Histološki se nalaze: oštećenje hepatocita. 34 . Jetra ima sposobnost regeneracije a samo 10% održanog tkiva jetre može uspješno obavljati cjelokupnu funkciju. hepatom.

infiltraciju leukocitima. Oko 80% kamenaca ne daje kliničke simptome. BOLESTI BUBREGA Dijele se u četiri skupine: bolesti glomerula. hipoplazija. REGRESIVNE PROMJENE: masna infiltracija (lipomatosis pancreatis) u intersticiju (Slika 34). TUMORI: Dobroćudni: papilomi. ZUCNI KAMENCI (Cholelithiasis): stvaranje i prisutnost kamenaca u žučnom mjehuru i žučnim putovima. dehidracija) poremećaj acidobazične ravnoteže-metabolička acidoza poremećaj ravnoteže elektrolita-hiperkalijemija i hiperkavijemija povećanja razine ureje i kreatinina u serumu neurološki poremećaji promjene na gastrointestinalnom sustavu. a ako se gnoj resorbira ostaje hydrops žučnog mjehura. U uremičkih bolesnika dolazi do: oštećenja regulacije volumena tjelesnih tekućina(edemi. PATOLOGIJA UROPOETSKOG SUSTAVA 4. fertile-koje su rodile. derematološka oštećenja i hematološka oštećenja Anomalije'. ali su povezani s prisutnošću kamenaca u 90% slučajeva. ureje i kreatinina). Najčešće je uzrokovan imunološkim mehanizmima zbog odlaganja imunih kompleksa ili fiksacije protutijela na bazalnu membranu. Apoplexia pancretais-krvarnje u tkivu gušterače zbog jakih promjena na arterijama kao ateroskleroza. Nađu se i karcinomi žučnih vodova. Učestalost oko 20% u odraslih osoba a češće u žena 2x. može biti fokalni i difuzni.7. Rastu infiltrativno i u obliku gljive. Glomerulonephritis. BOLESTI GUŠTERAČE ANOMALIJE: ectopia pancreatis (aberantni pankreas) u stijenci želuca. Za nastajanje upale bitni su bakterijska infekcija. Zloćudni: karcinom (adenokarcinom). Kronični nastaje iz nejasnih razloga.je najčešća upalna bolest.Simptomi: portalna hipertenzija zbog skretanja arterijske krvi u portalnu venu. čest. te zadržavanja natrija zbog smanjenja bubrežne funkcije). hipoplazija i hiperplazija.uzrokovane A beta-hemolitičnim 35 .1. Atrophia pancreatis-ishemija i opstrukcija izvodnih kanalića. zatim ascites (posljedica portalne hipertenzije i smanjene sinteze albumina. sklerodermija. hipersekrecije i opstrukcije vodova. potkovičasti bubreg. zloćudni-adenokarcinom.a ako su praćeni upalom tada se javlja bol. BOLESTI ŽUĆNIH PUTOVA l ŽUČNOG MJEHURA ANOMALIJE: agenezija mjehura ili žučnih putova.6. dijabetes). Rijetko pločasti rak ili gelatinozni. adenomioza mjehura. adenomi. a ako je azotemija povezana s kliničkim znacima tada se naziva UREMIJA-terminalni stadij zatajenja bubrega. zadebljanje bazalne membrane i hijalinizaciju glomerula. 3. češće se javlja u žena 4:1. agenezija bubrega. abnormalni sastav žuči i infekcija žućnih vodova i mjehura. i znaci opstrukcije izvodnih kanalića. i kronična (uzrokovano progresivnom bolesti kao kronični glomerulonefritis. mobilni zucni mjehur. tubula. Najčešći je poststreptokokni proliferativni glomerulonefritis koji se razvija 5-30 dana nakon streptokokne infekcije (angine. Mogu biti građeni od kolesterola. TUMORI: dobroćudni-ciste ili pseudocite. fat-debela. akutnog glomerulonefritisa. kemijski podraža koncentrirane žući i pankreatični refluks. akutni i kronični. insulinomi. dvostruki zucni mjehur. cistični bubrezi. Sve dovode do insuficijencije bubrega-azotemija (povišenje razine dušika. kalcijebog bilirubina (pigmentni) i kalcijeva bikarbonata (vapneni). primarni i sekundarni (u sklopu neke druge bolesti kao lupus eritematodes. kardiovaskularnom. duodenuma i u Meckelovom divertikulu. distopija. BOLESTI GLOMERULA Histološki nalazimo proliferaciju stanica. Nastajanju kamenaca mogu pogodovati: zastoj žući. Ako se u mjehuru nakupi gnoj nastaje epijem žučnog mjehura. Karakteristični znak naziva se 4F (femal-žena. krvarnejima. pijelonefritis) i završava stadijem uremije. UPALE: Upala žučnog mjehura (Cholecystitis) može biti akutna (gnojna i gangrenozna) i kronična. alkohol (Slika 35). UPALE: Necrosis haemorrhagica acuta pancreatis-akutno stanje s žarištima nekroze.pijelonefritisa) i reverzibilno je. forty-četrdesetih godina). 4. intersticija i krvnih žila. otvaranje venskog kolateralnog krvotoka ( proširenje vena distalnog dijela jednjaka-varices oesophagi) i splenomegalija (rezultat venskog zastoja). steatonekrozom masnog tkiva a nastaje zbog refluksa žući. 3. predhode im upale i kamenci. Insuficijencija može biti akutna (posljedica tubularne nekroze.

vezikouretralni refluks. Akutni glomerulonefrotis često se nastavi na kronični bilo da je uzrok poznat ili ne. kao posljedica otežanog otjecanja urina. Bubrezi su blijedi. žutosmeđ s žarištima krvarenja i nekroze. prošireni tubuli s cilindrima. jasno ograničena od piramida.predstavlja nakupljanje glikogena u jezgrama epitela kanalića kaod šećerne bolesti. skvrčeni. angiomiolipom. povišenom temperaturom. ili kao veća kazeozno nekrotična žarišta-tuberculosis nodularis. torzija uretera). HIDRONEFROZA (HVDRONEPHROSIS) Hidronefroza je proširenje bubrežnih čašica i nakapnice uz cistično povećanje bubrega i atrofiju parenhima. Morfološki: Bubrezi su povećni ili normalne veličine. Akutni pijelonefritis (Pyelonephritis acuta) je akutna. krvne žile su zadebljane stijenke i suženih lumena. Zloćudni: karcinom bubrežnih stanica (Hypernephrom. Najčešće su miješani. BUBREŽNI KAMENCI (UROLITHIASIS) Urolitijaza je stvaranje kamenaca u bilo kojem dijelu urinarnog sustava a najčešće u bubrezima. Najčešće su unilateralni u čašici i nakapnici i često su odljevnog izgleda. Klinički se manifestira bolovima u križima. čine 75% svih malignih tumora bubrega. trudnoća. zrnate površine. Rizični faktori su instrumentalne pretrage uro trakta. javlja se i povišen tlak (Slika 39). strana tijela i si. uzrok hipokalijemija. Glikogenska nefroza (Nephrosis glvcogenica). Vide se ožiljci. fibromi. kongenitalni (atrezija uretre. Morfološki se nalaze ožiljci u kori bubrega i ožiljkaste promjene papila. zbog čega dolazi do oštećenja stanica. Bubrezi su smanjeni. tumori. Makroskopki tumor je "šarenog" izgleda. Do infekcije dolazi hematogenom diseminacijom ili limfogeno ili retrogradnim širenjem infekta iz mokraćnog mjehura. promjena pH mokraće. prekomjerno izlučivanje kristala u konkrementima. Histološki ima 36 . Kronični pijelonefritis (Pvelonephritis chronica) se očituje kao kronični opstruktivni i neopstruktivni pijelonefrotis (oba su povezana s bakterijskom infekcijom). Nelrotski sindrom: masivna proteinurija. Može biti uni i bilateralan. generalizirani edemi i hiperlipidemija. U bubregu se razvije ili slika milijarne tuberkuloze. Opstrukcija se može razviti bilo gdje u urinarnom sustavu od nakapnice do uretre. atrofija epitela tubula. urata (5-10%) i čistina (2-3%). često je većina glomrula hijalinizirana ili samo djelomično (Slika 37). povećani. mekan.streptokokom) (Slika 36). U mehanizmu nastanka bitni su: dehidracija. Histološki se nalazi gnojna nekroza parenhima bubrega i apscesi. adenokarcinom bubrega). kora je proširena. Građeni su najčešće od kalcija (90%). BOLESTI TUBULA Akutna tubularna nekroza (Necrosis tubularis acuta) je posljedica akutnog i opsežnog razaranja epitelnih stanica tubula. Histološki se nalazi atrofija tubula i fibroza s očuvanim glomerulima. Kolemička nefroza. hipoalbuminemija. TUMORI BUBREGA Dobroćudni: adenomi (do 2cm u promjeru). oštećenje leđne moždine s paralizom mokraćnog mjehura. BOLEST INTESTICIJA Tri entiteta: Pvelonephritis acuta. Krvne žile su zadebljane te se javljaju znaci povišenog krvnog tlaka. i stečeni (kamenci. ili u obliku velikih kaverni-tuberculosis cavernosa. TUBERKULOZA BUBREGA (TUBERCULOSIS RENIS) Tuberkuloza bubrega je najčešće posljedica hematogenog širenja plućne tuberkuloze ili koje druge lokalizacije. Uzroci'. čestim mokrenjem i piurijom. na površini mala petehijalna krvarenja.rezultat je taloženja žučnog pigmenta u opstruktivnoj žutici. a uzrok su akutnog zatajenja bubrega. infiltrati limfocita. čašica i nakapnice. fibroza glomerula i to češće oko glomerulaperiglomerularna fibroza. a nalazi se nekroza epitela kanalića i edem intesticija (Slika 38). gnojna bakterijska infekcija bubrega i bubrežnih nakapnica (pregled mokraće i kultura). a obično je posljedica glomerulonefritisa. Nephritis chronica interstitialis (kronični intesrticijski netritis): morfološki sličan kroničnom pijelonefritisu a razlikuje se u etiologiji (toksični. chronica i nephritis chronica interstitialis. aberantne bubrežne arterije). reakcija na lijekove-analgetici kaofenacetin). uvijek je bilateralan. Vakuolarna (osmotska) nefroza (Nephrosis vacuolaris) je posljedica nakupljanja tekućine u obliku vakuola u epitelu kanalića. urasta u bubrežnu venu. oksalata (70%). Javlja se kao TOKSIČNA i ISHEMIČNA. šećerna bolesti i osjetljivost uro trakta na infekcije. Vrlo su nepredvidivog tijeka.

Makroskopski tumori su mekše konzistencije. Vrlo često je uzrok steriliteta. ANOMALIJE: Nespušteni testis (Chryptorchismus) može se javiti s jedne strane ili obostrano. 5. BOLESTI MOKRAĆNOG MJEHURA KONGENITALNE ANOMALIJE: d i v e r t i k u l i koji se javljau kao vrećasta izbočenja. Condyloma gyganteum ispod kojih se često nalai pločasti karcinom.Teratom (zreli i nezreli.2. testisi s epididimisima. Koriokarcinom. 5. Osim toga od anomalija javlja se i ekstrofija koja predstavlja poremećaj razvoja mjehura i prednje trbušne stijenke pa se na stijenci trbuha vidi otvoreni mokraćni mjehur. Embrionalni karcinom. S e m i n o m je najčešći tumor (oko 40% svih tumora testisa). Osjetljivi su na zračenje (radiosenzitivni). UPALE: Najčešća upala u regiji muškog spolovila je tuberkuloza epididimisa sa spuštanjem na testis. Najčešći uzročnik upale mokraćnog mjehura su bakterije (E. U muški spolni sustav se ubrajaju: penis. Proteus. ali može biti i papilama. zatim sifilis i gonoreja. Upala testisa se naziva O r c h i t i s a vrlo često se razvija u muškaraca oboljelih od zaušnjaka (mumps) i to u oko 30% muške djece. bol u donjem dijelu trbuha. sa stvaranjem granuloma unutar kojih se mogu naći spermiji. II ili III stupnja). Histološki se nalaze nakupine zametnih stanica poligonalnog izgleda odijeljene vezivom u kojem se nalazi dosta limfocita. TUMORI: u oko 95% slučajeva su porijekla germinativnog epitela i to su S e mi i n o m i (disgerminomi).Testis se obično ne spusti u skrotum nego se zaustavlja u trbuhu gdje je veća temperatura nego u skrotumu što dovodi do razvoja atrofije tkiva testisa. obično je gnojnog karaktera sa stvaranjem ulceracija a uzročnici su piogene bakterije. prostata i seminalne vezikule. Prema morfološkim značajkama nalaze se različiti tipovi upale kao: hemoragična. Simptomi su: učestalo mokrenje.2. Stanice su obično svijetle. tubularna. solidna. gangrenozna. Danas su češće virusne upale (Herpes virus) te upala uvjetovana s Clamidia trachomatis koji se povezuju s nastankom karcinoma cerviksa u žena. Klebsiella. sa i bez maligne alteracije). ili granuloza stanica. Može biti uzrokom sterilnosti. Morfološki se javlja kao akutni (cvstisti acuta) i kronični (Cvstitis chronica). žljezdani (adenokarcinomi).sliku adenokarcinoma . bol i pečenje kod mokrenja. 4. BOLEST PENISA Nisu česte a najčešće su upale i tumori.virusne etiologije). Ako dođe do rupture tubula razvija segranulomatozni o r c h i t i s. BOLESTI TESTISA l EPIDIDIMISA Sjemenik (testis) i nadsjemenik (epididimis) su povezani i anatomski i funkcionalno. PATOLOGIJA MUŠKOG SPOLNOG SUSTAVA Muški spolni sustav se razvija u drugom mjesecu fetalnog života iz urogenitalnoh nabora. miješani i nediferencirani karcinom. Simptomi su krv u mokraći. 5. pa se bolesti javljaju obično istodobno. TUMORI: Najčešći dobroćudni tumori su: kondilomi (Condyloma acuminatum. eritroplazija i pseudoepiteliomatoznahiperplazija. ulcerozna. Condyloma lata (sifilis). premda su na testisu češće tumori a na epididimisu upale. izazvana je bakterijama i gljivicama. gnojna. Postoje tri histološka tipa: tipični (85%). Zatim slijede miješani i nediferencirani tumori. često lobularne građe sa žarištima nekroze i krvarenja. upala mokraćnog mjehura. Osim toga karcinomi mogu biti tipa pločastog epitela (planocelularni).1. mješani tumor rane dječje dobi. anaplastični (5-10%) i spermatocitini (4-6%). papilomi ili papilarni karcinomi. Enterobacter) a od gljivica Candida albicans. žučkasto-sivkaste boje. Sklon je metastaziranju u pluća i kosti. Komplikacija je razvoj pijelonefritisa. Tumori nakapnice su oni prijelaznog epitela. Histološki se nalazi edem intesticija s upalnim infiltratima. Drugi maligni tumor je VVilmsov tumor koji je embrionalni. Premaligna lezija je Morbus Bovven. membranozna. UPALE: Najčešće su upalne spolne bolesti kao: Sifilis koji se u primarnom stadiju javlja ka tvrdi vrijed (ulcus durum) na spolovilu. coli. TUMORI: najčešći tumori (oko 95%) su porijekla epitela koji oblaže mokraćni mjehur (prijelazni a oni mogu biti dobroćudni (papilomi) i zloćudni (papilarni karcinomi l. Dijagnoza citološkim pregledom sedimenta urina. Zloćudni tumori su najčešće planocelularni karcinom (pločasti karcinom) koji je rijadak u obrezanih muškaraca. Drugu skupinu čine tumori stromalnog porijekla (sex-cord) porijekla Leidigovih ili Sertolijevih stanica. ali mogu biti i ružičaste citoplazme (Slika 40). što može rezultirati atrofijom testisa. Drugi po učestalosti \eembrionaln! karcinom 37 . ili folikularni cistritis. u njima se zadržava mokraća što stvara pogodno tlo za razvoj infekcija. Nespecifične upale glansa i prepucija se naziva Bal an o post i t/s koji može biti akutni i kronični. Druga najčešća upalna bolest je kapavac (gonoreja). UPALE: Najčešća upalna bolest je upala sluznice mokraćnog mjehura (Cvstitis) koja se javlja se češće u žena.

Često se nalazi i upala gljivicom Candidom albicans (vaginitis moniliatica) kad se na sluznici nađu hife i spore gljivica. Klebsie/la. PATOLOGIJA ŽENSKOG SPOLNOG SUSTAVA Najvažnije promjene u ženskom spolnom sustavu su: endokrini poremećaji. upale. Histološki građa je alveolarna.1.ima metastaze u limfnim čvorovima 6. Oba ova hormona luči hipofiza. U ovoj promjeni epitel je zadebljan. a nađe se i atipija stanica. Ako je pak došlo do trudnoće žuto tijelo perzistira i producira progesteron koji inaktivira kontrakcije uterusa i omogućava razvoj ploda. ciste Humori. DISTROFIČNE PROMJENE: su češće u starijih žena i javljaju se kao atrofija površnog epitela (C r a u r o s i s v u l v a e) ili zadebljanje epitela (D i st r o f i č n a h i p e r t r o f i i a) koja je prekancerozna lezija. zahvaća i okolne struktrure. javlja se u 50-60% muškaraca dobi od 40-60g. UPALA (prostatitis) može biti nespecifični i specifični. akutni i kronični i granulomatozni. Prostata je bolna. coli. eksudat je gnojan. Proteus. U sredini menstruacijskog ciklusa dolazi do stvaranja žutog tijela koje producira progesteron koji utječe na proliferaciju endometrija i pripremu endometrija za prijam oplođene jajne stanice. Brzo zahvaća i regionalne limfne čvorove. melanom. Histološki zahvaćena je sluznica. Povećana prostata uzrokuje otežano mokrenje uz zadržavanje (retenciju) mokraće koja može ići do bubrega. Zadržavanje mokraće u mokrćanom mjehuru je pogodno tlo za naseljavanje bakterija i razvoj upale. Makroskopski prostata je čvrićasto povećana. TUMORI: Od tumora najčešći je pločasti karcinom (Carcinoma planocelullare) koji se češće javlja u žena iznad 60 godina.okultni karcinom stadij B. endometrij se počinje Ijuštiti i nastupa menstrualna faza. Nađu se bazeocelularni karcinom. 6. najčešće je uzrokovana s E. Proces je dobroćudnog karaktera. UPALE: najčešće trihomonadni vaginitis koji može biti akutni i kronični (trichomonas vaginalis). Dva su ključna hormona koja upravljaju radom ženskog spolnog sustava i to su: FSH (folikulo stimulirajući hormon) koji kontrolira sazrijevanje folikula jajnika i produkciju folikularnog hormona e s t r o g e n a. upalni infiltrati leukocita.tumor ograničen na prostatu . Može se razviti nekroza. Estrogen je odgovoran za proliferaciju epitela uterusa u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa a u pubertetu orgovoran je za razvoj sekundarnih spolnih osobina. Terapija je kirurška. apscesi. hiperkeratototičan i parakeratotičan. Akutna upala prostate može biti: fokalna i difuzna. Najčešće promjene su: UPALE: najčešće se javljaju u sklopu spolnih bolesti (gonoreja. zamućenog izgleda. Od dobroćudnih tumora najčešći su: cista Bartholinijeve žlijezde.širi se izvan čahure prostate ali nema metastaza u limfnim čvorovima stadij D. BOLESTI PODNICE (VAGINA) Primarne su bolesti rijetke. Kronična upala prostate je karakterizirana s mononukleranim upalnim infiltratima uz fibrozu. i fibrom.(20%) imaju nepovoljnu prognozu. Postoje i okultni karcinomi otkriveni slučajno na obdukciji ili pregledom odstranjene prostate radi hiperplazije. Najveći dio poremećaja je posljedica hormonske neravnoteže. To je karcinom starije životne dobi. Najčešće su histološki adenokarcinomi. HIPERPLAZIJA: najčešće se javlja kao nodularna hiperplazija. Bolest se dovodi u vezu s djelovanjem hormona (estrogeni i androgeni). 6. TUMORI: Najačešći je karcinom prostate koji može nastati u predhodno normalnoj prostati ili u hiperplaziji prostate. a s obzirom na raširenost procesa dijeli se u četiri stadija: stadija A. edem strome. Pagetova bolest. obično su u sklopu bolesti stidnice i grla maternice. povećana. upale i tumori. građen od svih 38 . grozdastog je izgleda. dok estrogen i progesteron nastaju u jajniku. TUMORI: su rijetki a najčešće se nalazi pločasti karcinom ili rijetko adenokarcinom u odrasloj dobi i botrioidni sarkom u dječjoj dobi. hidradenom. sifilis). BOLESTI STIDNICE (VULVA) Stidnica je vanjski dio ženskog genitalnog trakta od pubisa do perineuma. u više od 95% u dobi iznad 70g. stadij C. BOLESTI PROSTATE Najčešće promjene u prostati su: hiperplazija prostate. glandularna ili tubularna sa mjestimice stvaranje papilarnih tvorbi. Botrioidni sarkom je rijedak.2. G ranu lomatozna upala prostate najčešće se javlja u sklopu tuberkulozne infekcije. te LH (luteinizirajući hormon) pod čijom kontrolom je stvaranje žutog tijela i produkcija hormona progesterona. 5. Ako oplodnja ne uspije dolazi do atrofije žutog tijela.3. a histološki se nalazi umnožene žljezde i fibromuskularna stroma.

obično je planocelularni (pločasti karcinom) a rijetko se javlja kao adenokarcinom ili adenoskvamozni. BOLESTI JAJNIKA (OVARIJI) UPALA: Upala jajnika je rijetka (oophoritis) a posljedica je postojeće upale tube. 6. smještaju žarišta i o tome da li su žarišta endometrija ovisna o hormonskom utjecaju. U određivanju prognoze i terapije treba odrediti histološki stupanj kao i klinički stupanj proširenosti bolesti. Obično završava tubarnim abortusom. zloćudnii krvožilni tumori. Može biti akutna. Zloćudni tumori su: adenokarcinomi endometrija. flegmonozna. jajovodi.vrsta mezodermalnih stanica. uzrokovane su bakterijama. ili se javlja u sklopu gonoreje. kronična. Najčešće su posljedica upale.6. Makroskopski se vidi kao crvenilo ili zadebljanje sluznice. BOLESTI JAJOVODA (TUBE) UPALA (salpingitis) je najčešće gnojnog karaktera uzrokovana piogenim bakterijama. stroma je obilna sa žarištima nekroze.4. koriokarcinom. Najčešći zloćudni tumor grla maternice je karcinom. krvarenju. 39 . Dijagnoza se postavlja citološkim razmazom cervikalne sluznice.žlijezde umnožene. Karcinom endometrija je sve češći tumor u žena. fibromiomi. BOLESTI TRUPA MATERNICE (CORPUS UTERI) UPALE: vrlo su rijetke (endometritis i miometritis) a najčešće se javljau nakon poroda ili pobačaja. Stanice imaju sve karakteristike malignih stanica s anaplazijom. Clamidia). ulcerozno i infiltrativno. leiomiosarkomi. stromalni sarkom. Dijele se na: Glandularnocistične. Kasnije se razvijaju erozije i ulceracije. Klinički simptomi ovise o veličini žarišta endometrija. Tumor je čest u žena. Carcinoma in situ je ograničen je na pločasti epitel bez invazije strome (iznad bazalne membrane). Javlja se u obično u starijoj dobnoj skupini (sedmo desetljeće). nekrozi. Atipične. Ako se žarišta endometrija nalaze u stijenci uterusa u miometriju naziva se unutarnja endometrioza ili adenomioza. 6.Najčešći tumori su porijekla glatkih mišića (Leiomyoma). Histološki se nalazi poremećaj orijentacije žlijezda uz papilarno bujanje epitela. Vrlo je važno odrediti stupanj zrelosti tumora kao i stadij proširenosti zbog terapije i određivanja prognoze bolesnica. hemangiomi i lipomi. Javlja su u dva oblika kao in situ (neinvazivni) ili invazivni karcinom. a ako se nalaze izvan uterusa radi se o vanjskoj endometriozi. Adenomatoidne. zloćudni mješani mezodermalni tumor. Akutna upala je najčešće uzrokovana stafilokokom ili streptokokom. Stroma može biti displastična uz brojne upalne infiltrate.5. a često se unutar tumora nalazi i vezivno tkivo (fibromyoma). a uzrok je nepravilnih krvarenja u žena. apscedirajuća. koji je praćen jakim krvarenjem i slikom akutnog abdomena.3. Stoga se nazivaju zajedničkim nazivom adnexitis. Uzrok upala tube može biti i bacil tubrekuloze (tuberkulozni salpingitis). uz brojne žlijezde urednog izgleda naslonjene jedna na drugu. Rastu obično intramuralno. Raste polipozno. Kronične upale se javljau u sklopu opće tuberkuloze. ENDOMETRIOZA: Označava pojavu dijelova endometrija na abnormalnim mjestima (miometrij. TUMORI: Dobroćudni tumori su česti i javljau se kao fibromi. anizonukelozom a mitoze su česte. Oplođena jajna stanica najčešće ostane u tubi zbog ranijih priraslica tube i nemogućnosti prolaska do maternice. nastaje zbog produženog estrogenog djelovanja.endometrij odebljan. Međutim. subserozno ili submukozno a skloni su sekundarnim promjenama i to upali. cistično proširene. Sve ove promjene mogu biti fokalne (polipoidne) ili difuzne. češća je kronična upala koja se nalazi u području transformacije epitela i endocerviksu. obložene cilindričnim epitelom. 6. zdjelica). a histološki su adenokarcinomi. HVPERPLASIA ENDOMETRII: je rezultat produžene faze proliferacije endometrija zbog produženog estrogenog učinka. TUMORI: Dobroćudni tumori grla matenice su: Polipi (poiypus). a građeni su od žlijezda i vezivne strome uz različite stupnjeve upale. obično su na peteljci. 6. Dovodi se u vezu s nastankom raka endometrija. BOLESTI GRLA MATERNICE (CERVIX UTER!) UPALE: Upala grla metranice (Cervicitis) može biti akutna i kronična. edemu i ovapnjenju. Ako se gnoj nakupi u tubi može se razviti pyosalpinx. TUBARNA (EKTOPIČNA) TRUDNOĆA: Oko 85% svih ektopičnih trudnoća su tubarne.neki autori smatraju atipičnu hiperplaziju endometrija zapravo karcinomom in situ. hiperkoromazijom.hiperplazija žlijezda je još izraženija. uz obilnu upalnu infiltraciju limfocitima i plazma stanicama (najčešći uzročnici su virusi. Invazivni karcinom ima petogodišnje preživljenje 35-54% dok je u in situ obliku izlječiva bolest. jajnici.

U citoplazmi mišićnih stanica nalaze se zrnca lipofuscina (atrophia fusca) a često se javlja u starosti (a. oštećenje perifernih živaca. Povezane su zglobovima i tetivama i zajedno čine kostur.je bolest nepoznate etiologije. Susjedna mišićna vlakna obično hipertrofiraju. sluznicama.TUMORIMA SLIČNA STANJA su funkcionalne ciste porijekla epitela folikula ili žutog tijela kaoj ciste koje se razviju iz endometrioze te paraovarijalne serozne ciste koje nastaju iz proširenja embrionalnih ostataka različitih kanala. nakon čega se stvara granulacijsko tkivo.je kronična bolest autoimunog porijekla. Tumori porijekla epitela površine jajnika (najčešći oko 75%) Serozni -dobroćudni cistadenom -granično maligni serozni -cistadenokarcinom -adenofibrom i cistadenofibrom Mucinozni -cistadenom -granično maligni -cistadenokarcinom endometroidni karcinom adenokarcinom svijetlih stanica Brennerov tumor nediferencirani karcinom II. BOLESTI SKELETNIH MIŠIĆA Bolesti skeletnih mišića nazivaju se miopatije. PATOLOGIJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA Mišićno-koštani sustav obuhvaća mišiće. Za funkcioniranje koštanog sustava potrebno je: Odgovarajuća prehrana (vitamini i minerali) Normalan metabolizam kalcija Očuvani biokemijski procesi nastanka kolagena i hrskavice KONGENIJALNE ANOMALIJE: nisu rijetke a javljaju se zbog manjka bilo koje kosti. Primarni tumori mogu biti dobroćudni i zloćudni. BOLESTI KOŠTANOG SUSTAVA Kosti daju čvrstoću i stabilnost ljudskom tijelu.2. Tumori zametnih stanica jajnika (15% svih tumora) teratomi -dobroćudni ili zreli -cistični (dermoidna cista) -solidni -zloćudni (nezreli) -monodermalni ili specijalni dizgerminom endodermalni sinus tumor koriokarcinom miješani tumori III. Mvastenia gravis . zglobove i tetive. prekobrojnih 40 . imobilizacija ekstremiteta ili panhipopituarizam. probavnog sustava (Krukenbergov tumor). Mvosistis ossificans progressiva. poligonalnih stanica sa zrnatom eozinofilnom citoplazmom. kosti. javlja se u tri oblika: embrionalni-alveolarni.predstavlja značajan gubitak miofilamenta. botrioidni i pleomorfni tip.u ranom stadiju su zahvaćena pojedinačna ili grupe vlakana s infiltratima polimorfonukleara. Rhabdomosarcoma je najčešći maligni tumor. 7. Građen je od zrelih. Mvositis ossificans traumatica (eircumscriptal-iavlia se nakon ozljede skeletnih mišića uz krvarenje.myoblastoma (tumor zrnatih stanica). I. Skeletni mišići mogu biti zahvaćeni raznim drugim procesima u sklopu skleroderme i dermatomiozitisa. Dezmoid-je celularni fibrom s orijaškim mišićnim stanicama. Može imati akutni i kronični tijek sa slikom miozitisa u akutnom a difuzne fibroze mišića u kroničnom obliku. limfocita i makrofaga. Uzroci mogu biti kronična malnutricija. senilis). Atrophia musculorum.najčešće na koži. jeziku. 7. 7. U 75% slučajeva nalazi se hiperplazija ili tumor timusa. uz zamaranje skeletne muskulature zbog blokade neuromuskularne provodljivosti. Stromalni tumori (10% svih tumora) granuloza-teka stainični tumori -granuloza -tekoma -fibroma Tumor Sertolli-Leidigovih stanica gonadoblastom Neklasificirani tumori jajnika Metastatski tumori (sekundarni tumor: metstaze karcinoma dojke. nejasne etiologije. Tumori. Distrophia musculorum. ishemija.1. vezivni ožiljak sa stvaranjem hrskavice i ovapnjenja. TUMORI: su najčešći i to primarni i sekundarni. skvrčavanje mišićnih stanica i nadomjestak vezivom.

Javlja se češće u starijoj dobi (o. labavost zglobova. neposrednim širenjem iz okoline ili hematogenim rasapom.kokošja prsa Pectus infundibuliforme. Koštana srž se nadomjesti vezivnim tkivom uz stanjenje koštanih gredica a procesu predhodi demineralizacija kostiju. Hematogeni oblik se najčešće javlja u djece iz nekog drugog primarnog žarišta. Osteopetrosis.umnažanje veziva. zbog edema koji se razvija dolazi do pritiska na krvne žile pa zbog ishemije proces napereduje dalje. Može biti lokalna najčešće zbog imobilizacije i generalizirana."O" noge Genus valga rachitica. edema i infiltracije leukocitima stvaranje veziva-/irs/tawčn/ ka/us. plave sklere. Prijelomi mogu biti zatvoreni (simplex) ili otvoreni (komplicirani). podložne prijelomima. hipertireoidizama. U serumu se nalaze niske vrijednosti kalcija. fosfora i visoke vrijednosti alkalne fosfataze. slabo formirane. OSTITIS FIBROSA CVSTICA GENERALISATA. Do infekcije dolazi izravnim unošenjem infekta u traumatiziranu kost. OSTEOPOROSIS.rahle fibrinske mreže.upala koštane srži Najčešća upalna bolest je osteomvelitis suppurativa koji može biti akutni i kronični. nastaje uleknuće glave Caput quadratum-izražene čeone kvrge Rahitična krunica. humerus i radijus.je smanjenje koštane mase. U osnovi je izostanak mineralizacije kostiju uz nakupljanje osteoida. Nastaje nepravilna osteohondralna granica uz nenormalno uraštavanje kapilara i fibroblasta što dovodi do daljeg deformiranja skeleta. Marfanov sindrom-nasljedna bolest u kojoj je poremećeno stvaranje elastičnih vlakana. Osteogenesis imperfecta je nasljedna. pa su zahvaćane i velike krve žile (aorta) Dvschondroplasia-abnormalno stvaranje hrskavice Achondroplasia-posliedica nedostatska stvaranja hrskavičnih stanica i preranog zatvaranja epifiza kostiju.senilis). Uzročnici su najčešće gnojne bakterije. Znaci rahitisa su: Craniotabes. hiperkorticizama. tibija. Najčešće je zahvaćen femur. hrskavica pretjerano raste i ne sazrijeva te se deformira. Kosti su mekane. Upala počinje u srži. hrskavice i osteoida. hipofosfatemija). Na odgovarajuću terapiju akutni oblik se može izlječiti ali kronični oblik se liječi teže. Primarno žarište može već biti izliječeno ili je nepoznato. OSTEOMALACIJA."X" noge Pelvis angusta. RAHITIS Najčešća dječja bolest kod koje dolazi do omekšavanja i deformacije kostiju čitavog kostura. autosomna bolest koja se nasljeđuje dominantno. Nakon prijeloma počinje proces cijeljenja koji se odvija u tri faze: organizacija hematoma. a nepotpuni je onaj kod kojeg je pokosnica neozlijeđena.mekane kosti zatiljka.prekomjerni rast i skleroza kostiju uz nestajanje koštane srži. Kosti su tanke.povećanje osteoida ali nedovoljne čvrstoće (hipovitaminoza D.sužena zdjelica 41 . češće u žena u menopauzi. gnojni artritis i amiloidoza. defekta u spajanju kostiju.izražen pretjeran rast hrskavice na rebrima na spoju hrskavice i kosti Pectus carinatum. s brojnim frakturama. Kosti postaju krte pa su prijelomi česti. Posljedice mogu biti nastanka kožnih fistula. redukcija koštanog sustava a može se javiti u sklopu hiperparatireoidizma.uvučen prsni koš poput lijevka Genus vara rachitica. a uz to se javljaju gluhoća.dolazi do razvoja mekog tkiva-prate/us.kostiju. Prijelomi osim toga mogu biti višeiverni (kominutivni).neodgovarajuća mineralizacija osteoida. proširenje medularnog dijela kosti. Uzroci su najčešće mehaničke traume. fosfora i alkalne fosfataza u serumu su normalni. savitljive.posljedica je najčešće hiperparatiroidizma. UPALE KOSTIJU Periostitis-upala pokosnice Ostitis-upala korteksa Mvelitis. Potpuni prijelom je onaj kod kojeg nalazimo u cjelosti odijeljene koštane fragmente. Dijagnoza se postavlja na temelju povišenih vrijednosti kalcija u serumu i mokraći te niskih vrijednosti fosfata i povišene alkalne fosfataze. Količine kalcija. Nalazi se stanjenje kortikalne kosti. a razdor krvnih žila dovodi do nastanka hematoma.trećeg dana dolazi do nakupljanja makrofaga i granulacijskog tkiva stvaranje koštanog kalusa . PRIJELOMI KOSTIJU Prijelomi mogu nastati na mjestu patološkog procesa u kosti (patološka fraktura) ili u zdravoj kosti.

potreban je histološki nalaz. Uzroci su: naglo ili potpuno začepljenje krvne žile. zbunjenost. trauma. Anomalije rasporeda krvnih žila na bazi mozga su vrlo česte. Osteogeni: osteoma. ovapnjenja. l n f a r c t u s cerebri. gubi se oštra granica između sive i bijele supstancije mozga. periferni živci. može imati malignu sliku). Kad se stijenke krvnih žila promjene u općoj aterosklerozi onda mogu dati simptome. apatije. hrskavice i upala sinovije. PATOLOGIJA ZGLOBOVA Zglobovi su spojevi između dvije ili više kostiju koji imaju funkciju da okreću kosti i omogućavaju kretnje pojedinih dijelova tijela. ili ruptura aneurizmi unutar tkiva mozga kod pojačanog 42 . uz stvaranje proteina (imunoglobulina) poznata kao Bence-Jonesova proteinurija.exostosis c arti lag i nea (solitarni i multipli. benigan. nestaju kad tijelo prestaje rasti). bolest je kolagena ide u sklopu Lupus ervthematodes. praćeno je krvarenjem i dolaganjem hemosiderina. krvne bolesti. oči. pluća. PATOLOGIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI Mozak je najbolje opskrbljeni organ krvlju i dobiva krv iz više paralelnih arterija (VVillisov krug). Myeloma multiple* (plasmocvtoma).građen od stanica nediferenciranog mezenhima.moždano krvarenje se mora razlikovati od hemoragičnog infarkta.anoksična encefalopatija. kao posljedica preboljele reumatske groznice. tumori mozga. može doći i do uklještenja hipokampusa u tentorijalni otvor i decerebracija.sinovijalni sarkom. 8. smanjeni protok zbog uznapredovale ateroskleroze. a zatim se odvaja razmekšani dio od okolnog očuvanog tkiva mozga (demarkacija). Posljedica je mehaničkih stresova. osteoma osteoides (dobroćudni tumori). fibrin i mononuklerane upalne stanice. U serumu se nalaze protutijela protiv IgGreumatoidni faktor. tuberkulozni. Arthritis. Javlja se u mlađih osoba. angiorn. U početku je uvijek ishemičan a kasnije postaje hemoragičan. Apopleksiji obično predhodi dugogodišnje povišen tlak. enchondroma (razvija se unutar same kosti. Najčešće je benigni tumor ali obzirom na prisustvo polimorfizma može biti i u malignoj varijanti. ruptura aneurizme. serozni.je bolest zglobne hrskavice degenerativnog karaktera koja zahvaća sinoviju. sinovija odeblja s nastavcima u koljenom zglobu. vidi se degeneracija veziva. Kod težih slučajeva nastaju epileptiformni napadaji. Svnovitis villonodularis. stanice su edematoze. predstavljaju poremećaj razvoja. Cerebralno snabdijevanje kisikom ovisi ne samo o minutnom volumenu krvi nego i o tlaku krvi. S a r c o m a E wi n g . upalne bolesti arterija praćene trombozom. poremećaja metabolizma urične kiseline (giht). gubitak svijesti i dekortikacija. Klinički kod blažih oblika nastaje stanje euforije s poremećajem koncentracije. Zahvaćeno je i srce.encephalomalacia. skleroderme i si. Tumori. Chondroblastoma -tkivo slično hrskavici ali je građen poput gigantocelularnog tumora. trauma. Javlja su kao akutni i kronični. F i b rom a chondromyxoide s-građen od veziva i hrskavice. te tako pad tlaka može izazvati cerebralnu ishemiju. građen od hijaline hrskavice. Gigantoceularni tumor. mišići.je posljedica izostanka opskrbe ili protoka krvi u jednom lokaliziranom području. gnojni. Hrskavični: dobroćudni.multicentrična. krvne žile. edem. javlja se u dječjoj dobi. Da li će doći do razvoja nfarkta ovisi o: općem stanju kardiovaskularnog sustava anatomskoj strzkturi opskrbe krvi mozga jačini kolateralne cirkulacije osjetljivosti tkiva na ishemiju Makroskopski infarkt mozga može biti ISHEMIJSKI ili HEMORAGIČNI. Arthrosis. Arthritis rheumatoides je nepoznate etiologije.je upala zglobnih ploha. a kasnije se raspadaju. Mozak treba velike količine kisika. U upalnim žarištima se nalaze žarišta nekroze. oko 20% ukupnog tjelesnog potroška kisika. Uzroci su: visok tlak. A p o p l e x i a cerebri. što obično nije praćeno simptomima. Makroskopski se prvi vidljivi znaci vide 12-24 sati nakon hipoksije. Zahvaća velike zglobove i kralješnicu.TUMORI KOŠTANOG SUSTAVA Mogu biti osteogenog i hrskavičnog porijekla. Nakon 6 sati vidi se razmekšanje tkiva mozga. osteolitička žarišta. zahvaća male priferne zglobove.upala sinovije i tetivnih ovojnica nepoznate etiologije. fibrozni histiocitom.postoji nekoliko varijanti ovog tumora.

posljedica je prodora bakterija kroz bradavicu u tkivo dojke. uvrnute bradavice. idu uz edem. Ako aneurizme rastu mogu imitirati simptomatologiju tumora. Krv se nakuplja iznad dure (između dure i kosti) Hasmatomasubdurale. otečena. tumori vaskularnog porijekla Izvan mozga: meningeom. embrionalni karcinom i sarkomi. tumori hipofize. U anamnezi se obično nalazi ozljeda dojke. stečeneaterosklerotične ili mikotične. Mastitis acuta -najčešće se razvija u prvim tjednima dojenja. U gliome spadaju: Astrocitom.nekroza masnog tkiva okružena lipofagima s granulomatoznom reakcijom i polimorfonukelarima. Dojka je crvena. i kod nekih moždanih krvarenja. masivna su. Metastatski tumori: čine 1/3 svih moždanih tumora-najčešće u mozak metastaziraju karcinom bronha. Obično zahvaća samo jednu dojku. Aneurysmae. Najčešće je u vezi s dojenjem. Oko žlijezda se nalazi vezivo i masno tkivo. U muškarca se ne razvija u pubertetu a u žena se sekundarni razvoj dešava se u pubertetu.astrociti s 4 stupnja zrelosti Ependvmom. UPALE (mastitis). Posljedica je prijeloma kostiju lubanje. PATOLOGIJA DOJKE Dojka je parni organ koji se razvija iz osnova žlijezda znojnica. Histološki je građena od žljezdanog tkiva s apokrinom sekrecijom. zgusnuti sekret u kanalićimajavlja se u žena u petoj dekadi koje su češće rađale.ependimalne stanice Oligodendrogliom. a mogu biti prirođene. smrtonosna. Dva su posebna oblika mastitisa: posttraumatski i plazmacelularni. TUMORI Moždani: gliomi.posljedica prijeloma kostiju lubanje. KONGENITELNE ANOMALIJE: opisane su kao prekobrojne bradavice. žlijezde oblikuju režnjiće (oko 20 režnjića) i isto toliko izvodnih kanalića.nagnječenje mozga-održana struktura mozga ali perivaskularno se nalaze krvarenja u moždanom tkivu. može biti difuzan i lokalan (apsces). retrogradna amnezija. U upalnim aneurizmama najprije se razvije tromboza nakon čega slijedi ruptura aneurizme i masivno krvarenje.krv se nakuplja između dure i mozga. Anatomski i funkcionalno u žena sazrijeva u trudnoći. Traumatska nekroza masnog tkiva.najčešće u području VVillisova kruga. akcesorne dojke.fizičkog napora.mogu se javiti jednostrano i obostrano i to kao akutna i kronična upala. hernijaciju moždanih masa. ENDOKRINI POREMEĆAJI Fibrocistična bolest dojke (mastropatija) Najčešća bolest dojke koja se razvija pod hormonskim utjecajem (Slika 41). bubrega.prekid kontinuiteta moždane supstancije Haematoma eoidurale. Apopleksija se javlja u moždanim hemisferama i to bazalnim ganglijama. Razlike hemoragičnog infarkta i apopleksije: Infarkt je smješten na području koje snabdijeva jedna krvna žila dok krvarenje prelazi jedno opskrbno područje.prošireni izvodni kanali. Razlikuju se različiti tipovi ove bolesti: fibroza -dominira umnažanje veziva 43 . Contusio cerebri. povećani su aksilarni limfni čvorovi. Ugrušak se može organizirati urastanjem granulacijskog tkiva. posljedica je obično laceracije mozga a i kod rupture aneurizme arterije. 9.oligodendroglija Meduloblastom. Kronični oblik je obično posljedica zatvorene traume glave i trganja mostnih vena pa nastaje polagano nakupljanje krvi. dojke. M a s t i t i s plasmacelularis.potres mozga-klinički kratkotrajna nesvjestica i glavobolja. Uzrok je ruptura kanalića i prodor sekreta u stromu s posljedičnom granulomatoznom reakcijom. orijaškim stanicama tipa stranog tijela uz ovapnjenja. Laceracija mozga. neurinom. temporalne kosti i oštećenja srednje meningealne arterije. bolna. melanom. perikanalikularna granulomatozna upala s plazma stanicama.tumor malog mozga TRAUME MOZGA Commotio cerebri.

44.proliferacija epitela kanalića i lobula. UPALE: Nazivaju se lymphadenitis.i parakortikalnom dijelu a B. TUMORI DOJKE Dobroćudni: Fibroadenom. Ako brzo rastu do veličine do 15 cm nazivaju se orijaški fibroadenomi. krvne kapilare i sinusi obloženi makrofagima. sivo bijel. apokrina metaplazija epitela sklerozirajuća adenoza. Sinusi su prošireni s dosta histiocita.cistična bolest.limfociti u folikulima. LIMFOMI (NON-HODGKIN LIMPHOMA. velikih stanica ili miješane oblike.poseban oblik atipična hiperplazija epitela -veći rizik za razvoj raka dojke. tonzilama. Akutni nespecifični limfadenitis: se javlja kao gnojna upala i to obično kao odgovor na neku gnojnu upalu bilo gdje u organizmu. Ovaj tumor je najčešći uzrok smrtnosti u žena od malignih bolesti. progresivno se širi i zahvaća druge limfne čvorove i organe. Razvija se u postmenopauzi ali može i u mlađih žena. čvrst.prevladava proširenje kanalića i nastanak cista do 5 cm.građeni je od veziva i žlijezda. Histološki se obično nalaze povećani limfatički folikuli s germinativnim centrima u kojima se nalaze makrofagi. Dolazi do poremećaja rasta različitih tipova stanica. Postoje različite klasifikacije kao što je Rappaport-ova iz 1978 godine koja limfome dijeli prema tipu rasta na difuzne i nodularne. zračenje. PATOLOGIJA LIMFNIH ČVOROVA Limfni čvorovi čine najvažniji dio RES-a (retikuloendotelnog sustava). može zahvatiti kožu. kronične. Kronični nespecifični limfadenitis predstavlja bezbolno povećanje limfnog čvora uz neko kronično upalno žarište. Na površini maju dobro razvijenu čahuru a građeni su od kore i medule. poseban oblik je Filodes tumor koji se može javiti u dobroćudnom. Difuzni: limfocitni dobro diferencirani limfocitni slabo diferencirani limfoblastični histiocitni mješani. Najčeće su javlja u mlađih žena kao čvor 2-4 cm u promjeru. Histološki čvorovi su prožeti leukocitima uz izražen edem. Histološki se javlja u dva oblika i to kao perikanalikularni i intrakanalikularni (Slika 42). i B-limfocita porijekla iz koštane srži. specifične i nespecifične (Slika 46). Limfni čvorovi su jajolikog izgleda promjera nekoliko mm do 2 cm.proliferacija sitnih duktusa i acinusa s bijanjem veziva duktalna epitelna hiperplazija. U kori su smješteni folikuli i interfolikularna zona. Papilom je tumor koji se javlja unutar većih kanalića kao papilama tvorba koja klinici daje krvavi iscjedak iz dojke. Specifični limfadenitis je najčešće tuberkulozni i to u sklopu opće tuberkuloze ili kao primarni tuberkulozni limfadenitis. sluznici probavnog sustava (Peverove ploče). monoklonalnog su porijekla. 10. graničnom i zloćudnom obliku. mekani sivoružičasti i bolni. a ostalo tkivo je smješteno u slezeni. a prema veličini stanica na one malih. Zloćudni: Najčešći zloćudni tumor dojke je karcinom dojke. pomičan. Važno je odrediti stadij bolesti radi terapije (kirurška. limfocitno-histiocitni nediferencirani (Burkitt i ne. Građeni su od T-limfocita porijekla timusa. timusu i koštanoj srži. Može se javiti i kao multipla papilomatoza unutar brojnih izvodnih kanalića. Karcinom dojke raste infiltrativno. NHL) Najčešća primarna maligna bolest limfnih čvorova. Može rasti kao nodularni i difuzni oblik a građeni su od jednog klona limfatičkih stanica koje su zaustavljene u procesu sazrijevanja na nekom stadiju. Makroskopski čvorovi su obično povećani. a u meduli medularni tračci s makrofagima te ulaznom i izlaznom limfnom žilom. T-limfociti su smješteni u sub. a mogu biti akutne. širi se u aksilarne limfne čvorove. oštro ograničen.Burkitt) Modularni: 44 .45). Potporu čvoru čini retikulinska mreža. Histološki je građen od vezivnih tračaka obloženih s dva do tri reda pravilnih stanica. kemoterapija i hormonska-adjuvantna) (Slika 43. Postoje različiti oblici: duktalni lobularni papilarni medularni kolidni idr.

REAL. 45 . leukopenija ili leukocitoza. noćno znojenje. lakunarne stanice i bizarne Reed-Sternbergove stanice sve pomiješano s leukocitima osobito eozinofilnim. Nađu se i mononuklerane Hodgkinove stanice. Dijeli se na nekoliko osnovnih tipova: predominacija limfocita nodularna skleroza mješani celularitet limfocitna deplecija ( nestanak limfocita) U kliničkoj slici osim regionalno povećanih limfnih čvorova nalazimo opće simptome (tzv. plazma stanicama.limfocitni slabo diferencirani histiocitni miješani Postoje i druge klasifikacije NHL kao što su Lukes-ColIins-ova. SEKUNDARNI TUMORI Limfni čvorovi su često zahvaćeni sekundarnim bolestima kao što su metastatski tumori (različiti tipovi karcinoma). HODGKINOVA BOLEST (MORBUS HODGKIN) Poseban je oblik limfoma jer izgleda kao upalna bolest. povišena temperatura. opća slabost. Klinički se obično nalazi povećana jetra i slezena (Slika 47). WHO). Prognoza ovisi o tipu bolesti (bolja prognoza limfocitne predominacije i nodularne skleroze u odnosu na miješani celularitet i limfocitnu depleciju) te o kliničkom stadiju proširenosti bolesti. Klinički se javljaju obično u starijoj životnoj dobi. Lennert-ova. Bsimptomi) kao gubitak tjelesne težine. Zajedničko za sve tipove ovog limfoma je velika stanica (Reed-Sternberg-ova) (Slika 48) koja ima dvije jezgre s istaknutim nukleolima pa izgleda poput sovina oka. češće u muškaraca. Radna formulacija. nepoznate su etiologije. Ako dođe do rasapa bolesti u krv nastaju leukemije koje primarno zahvaćaju koštanu srž a zatim dospijevaju u perifernu krv. anemija. mogu se eksperimentalno izazvati raznim virusima. Bolest je prvi opisao Hodgkin u prošlom stoljeću pa je stoga pream autoru dobila ime. eozinofilija u perifernoj krvi. svrbež. limfocitima i histiocitima.

x 300. nekrotična mišićna vlakna između kojih je akutni upalni infiltrata građen od fibrina i leukocita uz izražen edem. Aleveole su većim dijelom ispunjene ružičastom tekućinom. Apsces bubrežnog parenhima. Anaplazija tumorskih stanica. Aktivna hiperemija u upali pluća. x 400. x 200. Pluće sa žarištem tuberkuloze. U gornjem lijevom kutu slike vidi se kazeozna nekroza. x 200. Hemalaun-eozin. krvnih žila i nešto upalnih infiltrata). Displazija pločastog epitela. x 200. Hemalaun-eozin. Između mišićnih stanica ima nešto upalnih infiltrata limfocita. jezgre su tamne a tumor pokazuje sklonost stvaranju rozeta. Displastični epitel zaprema dvije trećine debljine epitela. Pasivna hiperemija jetre kod srčanog zatajenja. Tumorske stanice su sitne. Ganglijske stanice su okružene svijetlim prostorima koji predstavljaju nakupljanje tekućine-edem. vide se jezgrice i brojne mitoze. Dobro diferencirani adenokarcinom. Vide se stanice bez jezgara. Slika 3. Hemalaun-eozin. x300. x 300.Slika 1. Slika 10. U alveolama se vide nakupine eritrocita uz upalni infiltrat leukocita. Edem mozga. Širenje tumora limfnim putem. x 400. Metaplazija cilindričnog epitela endocerviksa u pločasti epitel. Hemalaun-eozin. Slika 7. Jezgre su velike. Slika 9. Centralna vena je proširene ispunjena krvlju uz 46 . Vidi se poremećaj stratifikacije stanica. Koagulacijska nekroza srčanog mišića. Hemalaun-eozin. Slika 6. Slika 12. Slika 14. x 300. Hemalauneozin. x 400. Slika 16. hiperkromatske. Hemalaun-eozin. Slika 2. Hemalaun-eozin. Masna metamorfoza jetre. Vidi se nakupina leukocita i gnojnih tjelešaca. Slika 5. U hepatocitima se vide manje i veće vakuole masti. citoplazme su homogene. Vide se tumorske žlijezde obložene s pretežno jednim redom tumorskih stanica. x 400. x 200. Hemalaun-eozin. x 200. Slika 8. Edem pluća. Hemalaun-eozin. bez vidljivih poprečnih pruga. Tumor dječje dobi-Retinoblastom. x 200. jezgre su veće. Slikali. Hemalun-eozin. Slika 15. Cijeljenje srčanog mišića stvaranjem ožiljka (granulacijsko tkivo građeno od mladih vezivnih stanica. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Slika 13. ružičaste. Hemalun-eozin. citoplazme su obilne a vide se i mitoze. Hemalaun-eozin. Vide se razmaknuta. Preparat je pluće sa proširenim limfnim vodovima ispunjenim tumorom. Flegmona poprečno prugaste muskulature potkoljenice. Slika 4. x 400.

Slika 34. Hemalaun-eozin. Hemoragična nekroza gušterače u akutnoj upali. Slika 21. Interalveolarna septa su široka infiltrirana mononuklearima. Hemalaun-eozin. Slika 22. Upala pluća (bronhopneumonija). x 300. Hemalaun-eozin. x 400. Hemalaun-eozin. x300. x 300. Hemalun-eozin. Slika 18. x 200. x 300. x 300. Parenhim je samo mjestimice očuvan a ostatak čine upalni infiltrati i područje krvarneja uz nekrozu masnog tkiva. Hemalaun-eozin.široke sinuse koji su ispunjeni eritrocitima. Mast je obojena narančasto metodom bojenja za prikazivanje masti. Hepatocelularni karcinom jetre. x 300. x 200. Slika 28. x 200. Vezivo portalnih prostora je umnoženo i zatvara regeneratorne čvoriće jetrenog tkiva. leukocita i nakupina eritrocita u sluznici. x 300. Centralne vene i sinusi su široki i ispunjeni eritrocitima. x 300. Hemalun-eozin. Slika 35. Edem pluća s anakupljanjem ružičaste tekućine u alveolama. Hemalun-eozin. Hemalaun-eozin. Slika 27. Alveole su proširene i ispunjene eksudatom od fibrina i leukocita. Adenokarcinom želuca građen od atipičnih žlijezda obloženih s jednim ili više redova atipičnih epitelnih stanica. x 300. Dijelom se vidi očuvani parenhim jetre a unutar parenhima je tumorski čvor. Tumorske žlijezde su obložene s više redova atipičnih epitelnih stanica (kribriformna slika). Kronični aktivni gastritis sa intestinalnom metaplazijom epitela. Krvne žile su široke i ispunjene eritrocitima. Slika 33. Slika 20. Tumor je građen od sitnih stanica koje imaju tamne jezgre i oskudne citoplazme. x 300. Hemalaun-eozin. Akutni glomerulonefritis sa leukocitima unutar glomerularnog klupka. Zucni vodovi su umnoženi a ima i nešto mononukleranih upalnih infiltrata. Vide se obrisi nekrotičnih stnica koje su razmaknute edemskom tekućinom. x 400. Slika 29. Hemalaun-eozin. Adenokarcinom debelog crijeva (stupanj II). Rani infarkt srca. Slika 36. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. x 300. Karcinom malih stanica pluća. x200. Hemalaun-eozin. Slika 23. Adenokarcinom tankog crijeva. Hemalaun-eozin. x 200. Slika 26. x 200. Hemalauneozin. Režnjići gušterače su odijeljeni nakupinama masnog tkiva. Slika 25. Vapno je obojeno tamno ljubičasto. Pasivna hiperemija (cijanoza) jetre. Desno se vidi sluznica tankog crijeva sa Brunnerovim žlijezdama a ostatak čini tumor građen od tumorskih žlijezda. Lipomatoza gušterače. U sluznici ima dosta limfocita i neutrofilnih leukocita. Intersticijska upala pluća. Slika 24. Desno se vidi ostatak bronha sa hrskavicom a ostatak čine plaže tumorskih pločastih stanica koje stvaraju roževinu. Hemalaun-eozin. Između tumorskog tkiva vide se nakupine eritrocita. Hemalaun-eozin. Slika 32. Upalna bolest debelog crijeva sa gustim upalnim infiltratima mononukleara. Slika 19. Odlaganje vapna u stijenku krvne žile. Hemalaun-eozin. Slika 17. x200. Atipična upala pluća (intersticijska) sa stvaranjem hijalinih membrana. Septa su široka infiltrirana mononuklearima. Slika 30. Vidi se po koja upalna stanica. Ciroza jetre. Pločasti karcinom pluća (dobro diferencirani). Hemalaun-eozin. Slika 31. x 300. Rana ateroskleroza velike krvne žile sa nakupljanjem masti u stijenci. 47 . U alveolama se vide hijaline membrane.

x 200. Hemalun-eozin. Dobro diferencirani duktalni invazivni karcinom dojke sa stvaranjem tubula. tamne jezgre i obilne svijetle citoplazme.Slika 37. Slabo diferencirani karcinom dojke građen od solidnih. anastomozirajućih žarišta tumorskih stanica koje su odijeljene vezivnim tkivom. Slika 46. neki su očuvani. Slika 47. U intesticiju je vezivo i kronični upalni infiltrati a u pojedinim kanalićima se vidi eozinofilni sadržaj (tiroidizacija u kroničnom glomerulonefritisu). Hemaluneozin. u intersticiju je edem a vidi se i pucanje tubula (tubuloreksa). Hemalaun-eozin. Vide se velike tumorske stanice sa dvije jezgre i izraženim jezgricama poput sovina oka (Reed-Sternberg-ove stanice) te dosta limfocita i eozinofilnih leukocita. Hemalaun-eozin. Slika 38. U središtu je nekroza. Vide se brojne ciste obložene apokrinim epitelom te izražena adenoza sa proliferacijom epitela. Hemalauneozin. Slika 40. Slika 45. x 300. Hemalun-eozin. malih stanica. Tumorsko tkivo je okruženo čvrstim vezivom. Slika 48. Slika 43. x 200. x 400. Hemalaun-eozin. Sklerozirani glomeruli sa dosta kroničnih upalnih infiltrata u intersticiju. Fibrocistične promjene u dojci. x 400. Slika 42. Umnoženo je i vezivo. Limfni čvor prožet ne-Hodgkinskim limfomom građenim od unimorfnih. x 300. Hemalun-eozin. Pojedini glomeruli su hijalinizirani. Slika 44. Tumor je smješten iznad bazalne membrane unutar kanalića. Hemalaun-eozin. x 300. Limfadenitis sa umnoženim limfnim folikulima i širim sinusima (reaktivni limfni čvor). Tumorske stanice imaju sitnije. Kronični pijelonefritis. Hemalun-eozin. x 200. Akutna tubularna nekroza u bubregu kod stanja šoka. Epitel kanalića je segmentalno nekrotičan. Karcinom bubrega svijetlih stanica. Slika 39. x 300. Hemalun-eozin. x 300. x 200. Hemalun-eozin. Slika 41. Fibroadenom građen od umnoženih kanalića i vezivne strome. Intraduktalni karcinom dojke (/n situ). 48 . Limfni čvor sa Hodgkin-ovom bolesti. x 400.

Sherris JC. 2nd ed. 2nd ed. 1998. Rosenberg SA. 1992. 1988. Raven Press. Lyon. Rosai HJ. Kumar V. 1990. 1999. 6th ed. 8th ed. 11. 49 . 2nd ed. Philadelphia. 1991. Neidhardt FC.s Surgical Pathology. Churchill Livingstone. Philadelphia. 1999. Philadelphia. Lippincot-Raven. JB Lippincott Company. Essential lmmunology. Collins T. 1996. 8th ed. 1990. 1996. Specijalna patologija Cotran RS. JB Lippincott Company. 1989. Diagnostic Surgical Pathology. 1995. JB Lippincot. Rubin E. Pathology. Philadelphia. 2nd ed. Rubin E. Principles and Practice of Oncology. Saunders Company. Heptinstall R. St Louis. 1990. Farber JL. 1st ed. NewYork. Jaffe ES. Philadelphia. Blackvveel Scientific Publications. WB Saunders.POPIS LITERATURE: Opća patologija Cotran RS. Braunwald E (ed). Kumar V. Surgical Pathology of the Lymph Nodes and Related Organs. The Breast. Mosby. 1994. Pathology and genetics of Tumours of Digestive System. 4th ed. Elsevier. World Health Organization Classification of Tumors. Diagnostic Surgical Pathology. Knowles DM (ed).Srd ed. Philadelphia. Philadelphia. WB Saunders. Askin FB. WB Saunders. Pathology of the Kindnev. Mosby. 1994. Koph AW (eds). Robbins Palhologic Basis of Disease. VVilliams and VVilkins. Hamilton SR. Robbins Pathologic Basis of Disease. Collins T. 4th ed. Hepatology: A Textbook of Liver Disease. DeVita VT Jr. Philadelphia. 3rd ed. Roitt l (ed). Farber JL.s Surgical Pathology. New York. 1996. IARC Press. 2000. Boston. Darrell SR. 10. Katzenstein ALA. Elston CW. Zakim D. 2nd ed. Lippincot-Raven. Philadelphia. Surgical Pathology of Non-neoplastic Lung Disease. Heart Disease. Champoux JJ. 2nd ed. Philadelphia. 1988. Cancer of the skin. Philadelphia. Sternberg SS. WB Saunders. Rosai HJ. Hellman S. 1992. Edinburgh. 2nd ed. Baltimore. St Louis. 1996. 6th ed. Boyer TD. Ellis IO. Friedman RJ. Philadelphia. Neoplastic Hematopathology. medical Microbilogy: An Introduction to Infectious Diseases. 1992. Oxford. (eds). Aaltonen LA. Ackerman. Saunders Company. Pathology. lnflammation:Basic Principles and Clinical Correlates. Gallin JI (ed). Little Brovvn. Sternberg SS. Ackerman. WB Saunders.

ENDOGENI PIGMENTI 11. NAZIVI 12. GRAĐA TUMORA PODJELA TUMORA DIFERENCIJACIJA l ANAPLAZIJA 12. POREMEĆAJ METABOLIZMA PIGMENATA 11. GENETSKI POREMEĆAJI MORFOLOGIJA l STRUKTURA KROMOSOMA GENETSKA AKTIVNOST KLINIČKI POREMEĆAJI NASTALI MUTACIJOM GENA 14.10. DIJAGNOZA l ODREĐIVANJE STADIJA BOLESTI 13.1. POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUCNA l HEMODINAMIKE 14.1.2.4.2.SADRŽAJ 1. Znaci upale 10.PROLIFERATIVNA FAZA UPALNOG PROCESA PODJELA UPALA MIKROBIOLOŠKE UPALE TUBERKULOZA (Tuberculosis) SIFILIS (LUES) KANDIDIJAZA (Moniliasis. RAST l ŠIRENJE NEOPLAZMI 12. 1.7.1.3 MAKROSKOPSKI IZGLED TUMORA 12. EGZOGENI PIGMENTI 12.NAČIN RASTA 12. NEOPLAZME 12.2.9. OPĆA PATOLOGIJA 1.8KARCINOGENEZA 12. EDEM HIPEREMIJA ILI KONGESTIJA DEHIDRACIJA KRVARENJE TROMBOZA EMBOLIJA 50 . UPALA VASKULARNE PROMJENE U PODRUČJU UPALE CELULARNA FAZA UPALE 10.UVOD VRSTE l ZNACI SMRTI STANICA FAZE STANIČNOG CIKLUSA GRAĐA STANICE PRILAGODBA STANICE OŠTEĆENJE l SMRT STANICE DEGENERACIJE NEKROZE SEKUNDARNE PROMJENE l SUDBINA NEKROTIČNOG TKIVA REGENERACIJA (CIJELJENJE) 10.3. Soor) 11. SKLONOST NEOPLAZIJI 12.

PATOLOGIJA MUŠKOG SPOLNOG SUSTAVA BOLEST PENISA BOLESTI TESTISA l EPIDIDIMISA BOLESTI PROSTATE 6. PATOLOGIJA ŽENSKOG SPOLNOG SUSTAVA 6. PATOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SUSTAVA 1.INFARKT Š O K (Hemodinamski urušaj) II. BOLESTI RODNICE (VAGINA) BOLESTI GRLA MATERNICE (CERVIX UTERI) BOLESTI TRUPA MATERNICE (CORPUS UTERI) BOLESTI JAJOVODA (TUBE) BOLESTI JAJNIKA (OVARIJI) 7. PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA BOLESTI ŽELUCA BOLESTI TANKOG CRIJEVA BOLESTI DEBELOG CRIJEVA BOLESTI CRVULJKA (APENDIKSA) BOLESTI JETRE BOLESTI ŽUČNIH PUTOVA l ŽUČNOG MJEHURA BOLESTI GUŠTERAČE 4. PATOLOGIJA LIMFNIH ČVOROVA Popis literature: 51 . BOLESTI STIDNICE (VULVA) 6. SPECIJALNA PATOLOGIJA 1.1. PATOLOGIJA RESPIRATORNOG SUSTAVA BOLESTI GORNJIH DIŠNIH PUTOVA BOLESTI PLUĆA BOLESTI PLEURE 3.2. BOLESTI SRCA DEGENERATIVNE PROMJENE l POREMEĆAJI METABOLIZMA CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI KORONARNA BOLEST SRCA INFARKT MIOKARDA (INFARCTUS MVOCARDII) HIPERTONIČNA BOLEST SRCA REUMATSKA BOLEST SRCA PRIROĐENE SRČANE GREŠKE KRONIČNO PLUĆNO SRCE (COR PULMONALE) BOLESTI PERIKARDA BOLESTI MIOKARDA BOLESTI ENDOKARDA BOLESTI KRVNIH ŽILA 2.1. PATOLOGIJA UROPOETSKOG SUSTAVA BOLESTI BUBREGA BOLESTI MOKRAĆNOG MJEHURA 5. PATOLOGIJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA BOLESTI SKELETNIH MIŠIĆA BOLESTI KOŠTANOG SUSTAVA PATOLOGIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA PATOLOGIJA DOJKE 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful