P. 1
Duboke strukture - Dragisic

Duboke strukture - Dragisic

|Views: 216|Likes:

More info:

Published by: Dejan City-Pesnik Neskovic on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

DUBOKE HIDROGEOLO KE STRUKTURE

Dr. Veselin Dragi i , red. prof.

Sa aspekta vodonosnosti, izdvajaju se slede e geolo ke sredine: * rastresite i poluvezane sedimentne stene, uslojenost i ija je osnovna karakteristika

*

vrste stene (magmatske, metamorfne i sedimentne) razli itog stepena ispucalosti, odnosno karstifikovanosti *Vodonosna sredina predstavlja geolo ku sredinu (stena, sloj, sediment, formacija) koju karakteri u visoke vrednosti koeficijenata filtracije i specifi ne izda nosti. Dobro su vodopropusne, akumuliraju i odaju slobodne podzemne vode. Obuhvataju ljunkove, peskove, karstifikovane karbonatne i intenzivno ispucale stene.

Geolo ko telo ili geolo ka struktura unutar ijih granica ostaje neprekidan karakter rasprostranjenja, uslova formiranja rezervi i hemijskog sastava podzemnih voda, predstavlja hidrogeolo ku strukturu.

U su tini, hidrogeolo ke strukture predstavljaju (tipske) geolo ke sredine u kojima se formiraju izdani
Osnovna klasifikacija hidrogeolo kih struktura zasnovana je na stepenu poznavanja uslova hranjenja i isticanja podzemnih voda. Sve hidrogeolo ke strukture dele na: y otvorene, y poluotvorene i y zatvorene Pojedini autori izdvajaju 4 tipa hidrogeolo kih struktura: y otvorene, y poluotvorene y poluzatvorene i y zatvorene

Slika 1. ematski prikaz hidrogeolo kih struktura a) otvorene; b) poluzatvorene; c) zatvorene. 1 - vodonosna sredina; 2 - vodonepropusne stene; 3 - padavine

preko povr ine terena. a zone isticanja delimi no ili potpuno pokrivene. Hidrogeolo ka struktura kod koje su zone hranjenja poznate ili delom poznate. Hidrogeolo ka struktura kod koje su u potpunosti poznate i zone hranjenja i zone isticanja. ‡ Poluzatvorena hidrogeolo ka struktura. jezera ili mora.‡ Otvorena hidrogeolo ka struktura. U ovim strukturama formirane su izdani sa slobodnim nivoom. Intenzivno hranjenje izdani odvija se po celoj povr ini njenog rasprostranjenja i izdan je u direktnom kontaktu sa atmosferom. . Isticanje iz izdani se naj e e vr i na kontaktu sa vodonepropusnom podinom ili direktno na dnu re nih tokova. U zatvorenim delovima ovih struktura naj e e su formirane izdani pod pritiskom (arteske izdani).

Nema kontakta sa atmosferom niti sa drugim vodonosnim sredinama. ‡ Zatvorena hidrogeolo ka struktura. sa povi enim sadr ajima vodonik-sulfida i gasnih ugljovodonika.‡ Poluotvorena hidrogeolo ka struktura. . a samim tim nema ni vodozamene. Vodonosna sredina je samo delom pokrivena slabije vodopropusnim ili vodonepropusnim stenama. Hidrogeolo ka struktura kod koje je vodonosna sredina potpuno izolovana vodonepropusnim stenama i obi no se nalazi na velikim dubinama. Hidrogeolo ka struktura kod koje je zona isticanja u potpunosti poznata i uslovljena kontaktom vodonosne sredine sa vodonepropusnom podinom. dok je zona hranjenja uglavnom ili delom poznata. Podzemne vode u ovim sredinama su naj e e visoke mineralizacije. ali u njoj formirana izdan naj e e ima slobodni nivo.

2008) (1) otvorene. (2) poluotvorene.Slika 2. (3) poluzatvorene. (4) zatvorene . Tipovi hidrogeolo kih struktura (Kre i .

1977. ematski prikaz odnosa izdani pod pritiskom i izdani sa slobodnim nivooom (Prema USBR.) .Slika 3.

IZDANI SA NIVOOM POD PRITISKOM (ARTESKE IZDANI) .

‡ Izdan pod pritiskom (confined aquifer) ili arteska izdan (artesian aquifer). predstavlja izdan u kojoj se podzemne vode nalaze pod pritiskom ve im od atmosferskog. pri otkrivanju vodonosne sredine bu enjem. Karakteri e se pritiskom koji uslovljava izdizanje nivoa podzemnih voda iznad donjeg nivoa vodonepropusne povlate. Generalno. ‡ To je izdan formirana u vodonosnoj geolo koj sredini koja je prekrivena vodonepropusnom ili relativno vodonepropusnom sredinom. .

esto imenuje kao ³subarteska´. pri otkrivanju vodonosne sredine bu enjem. nivo podzemnih voda izdi e iznad nivoa vodonepropusne povlate. obuhva ene sve vodonosne sredine u kojima se voda nalazi pod pritiskom. ali se njihov nivo uvek izdigne iznad gornje granice vodonosne sredine. a ovaj termin se koristi i za vodonepropusnu podinu/podlogu izdani (i sa slobodnim nivoom). u doma oj praksi. Nabu ene podzemne vode ne izbijaju uvek na povr inu terena. Takvi bunari su kasnije nazivani su arteskim. Ovakva izdan se. a ovim terminom su. ove izdani su dobile po provinciji Artoa (Artois) u ju noj Francuskoj (stari naziv Artesia).) confining bed (prev. vremenom. Vodonepropusna povlata se u medjunarodnoj literaturi naj e e ozna ava kao (eng. gde je 1126.y Formirane su u vodonosnim stenama u ijoj su neposrednoj povlati vodonepropusne ili relativno vodonepropusne stene. godine izbu en prvi bunar u Evropi. ³ograni avaju i/sputavaju i sloj´). Osnovna karakteristika im je da se. y y y y . koji je davao vodu pod pritiskom. Pomenuti naziv ³arteske´.

Slika 4. Trodimenzionalni prikaz odnosa izdani sa slobodnim nivoom i izdani pod pritiskom

‡

Vodonepropusna podina. Relativno vodonepropusna geolo ka formacija koja le i ispod vodonosne sredine ili vodonosnog sloja. Vodonepropusna povlata. Relativno vodonepropusna geolo ka formacija koja le i iznad vodonosne sredine ili vodonosnog sloja. Arteski bunar. Bunar koji kaptira podzemne vode sa arteskim pritiskom koji se nalazi iznad povr ine terena. Arteski izvor. Izvor koji isti e iz arteske izdani. Pojava ovih izvora na povr inu terena naj e e je vezana za razlomne strukture ili mesta gde je erozijom otkrivena arteska izdan (re ni tokovi i druge vodne akumulacije). Isticanje vode kod ovih izvora esto je pra eno gasovima. Subarteska izdan. Generalno, to je izdan kod koje se nivo nalazi iznad vodonosne sredine (izdan pod pritiskom), ali ispod povr ine terena, to onemogu ava slobodno izlivanje vode na povr inu terena. Subarteski bunar. Bunar koji kaptira subartesku izdan, odnosno izdan sa pritiskom nedovoljnim da izdigne vodu iznad povr ine terena da bi do lo do samoizliva.

‡

‡

‡

‡

‡

‡

Arteski pritisak. Visina pijezometarskog pritiska u arteskom vodonosnom sloju iznad neke referentne kote (ta ke). Arteski sistem ili sistem pod pritiskom. Sistem koji uslovljava formiranje arteskih, tj. voda pod pritiskom. ine ga vodonosna (izdanska) zona, vodonepropusna podina i povlata, oblast savremenog hranjenja i dreniranja, oblast formiranja i rasprostranjenja pritisaka podzemnih voda. Geostati ki pritisak ili litostati ki pritisak; pritisak stena. Vertikalno optere enje u Zemljinoj kori koje nastaje kao posledica sile gravitacije, a manifestuje se kao pritisak vi ih na ni e le e e stenske mase. Pod dejstvom ovog pritiska dolazi do zbijanja i o vr avanja pritisnutih stena. Arteska povr ina. Visina pijezometarske povr ine u arteskom vodonosnom sloju iznad neke referentne kote (ta ke). Karta povr ine pritisaka ili karta izopijesta. Karta na kojoj je prikazana pijezometarska povr ina arteske izdani, pomo u konturnih linija ± hidroizopijesti.

‡

‡

‡

‡

Veli ina ovog pritiska (visina dizanja vode) zavisi od polo aja slobodnog nivoa izdani (u delu sa slobodnim nivoom) i dubine posmatrane/nabu ene ta ke u (delu) izdani pod pritiskom. . pod pritiskom. egzistuje izdan sa slobodnim nivoom. *Oblast hranjenja (i formiranja pritiska) i oblast rasprostranjenja se ne poklapaju i esto su znatno udaljene jedna od druge. izdi u iznad nivoa povlate. *U delovima terena gde vodonosne stene izbijaju na povr inu terena. podzemne vode se. Deo izdani pod pritiskom je uvek hipsometrijski ni i u odnosu na deo sa slobodnim nivoom. Nadizdanska zona (zona aeracije) izostaje. *Otkrivanjem vodonosne sredine bu enjem.Op te karakteristike izdani pod pritiskom su: *Vodonosna sredina/izdanska zona je potpuno zasi enu slobodnim podzemnim vodama i ograni ena je vodonepropusnom podinom i povlatom.

* .sinklinale. U odnosu na izdani sa slobodnim nivoom. s obzirom na postojanje vodonepropusne povlate.fleksure. raste sa dubinom njihovog zaleganja Pored temperaturne. Temperatura podzemnih voda. po pravilu. . pukotinskoj i kavernoznoj. . .serije slojeva u sedimentnim basenima (arteski baseni).rasedne zone . Predispozicija za njihovo formiranje je odredjena geolo ko-tektonska forma terena: . u okviru arteskih basena (koji predstavaljaju strukture u okviru kojih su naj e e formirane izdani pod pritiskom). * Re im nivoa i kvaliteta podzemnih voda je znatno stabilniji u odnosu na izdani sa slobodnim nivoom.monoklinale.* Izdani pod pritiskom egzistuju u sredinama razli itih strukturnih tipova poroznosti: me uzrnskoj. izra ena je i vertikalna hidrohemijska zonalnost. manje su podlo ne zaga enju sa povr ine terena.

dok je ovaj fenomen znatno manje izra en kod peskova i ljunkova.Faktori koji izazivaju pritisak podzemnih voda su: *Hidrostati ki pritisci. *Geodinami ki faktori. u seizmi ki aktivnim oblastima. koji postoje u vodonosnim sredinama u kojima je proces ³sabijanja´ stena zavr en. . *Geostati ko optere enje stenskih masa u povlati (krovini) vodonosne sredine. odnosno. a porni prostor. koji ispunjavaju vode dostigao relativnu postojanost i ne menja se. * Prisustvo gasova. u zonama raseda. najvi e se sabijaju gline. na ra un naprezanja stenskih masa. magmatske aktivnosti i dr. kao rezultat formiranja novih minerala. Pod uticajem geostati kih pritisaka. stene koje su manje podlo ne sabijanju. koje se manifestuje utiskivanjem vode iz (pod te inom) sabijenih sedimenata u vodonosne stene. *Izmene poroznosti stenskih masa.

Slika 5. Arteske izdani u stenskim kompleksima razli ite strukture poroznosti .

oblast savremenog hranjenja i formiranja pritisaka.ELEMENTI IZDANI POD PRITISKOM Elementi izdani pod pritiskom su: * * * * izdanska zona. oblast rasprostranjenja pritisaka i oblast dreniranja izdani. Slika 6. ematizovani profil izdani sa slobodnim nivoom i pod pritiskom .

spolja nja oblast hranjenja.pravac kretanja podzemnih voda.Slika 7.nivo pod pritiskom (pijezometarski nivo).debljina izdani .vodonosne stene.pijezometarski pritisci u presecima I i II. H1. H2 . c .slobodni nivo izdani.unutra nja oblast hranjenja. a¶ . m . 5 . 3 .bezvodne stene. b . 2 . 4 . Elementi izdani pod pritiskom 1 .oblast dreniranja. a .oblast rasprostranjenja pritisaka.

Spoljna oblast hranjenja je van granica arteske vodonosne sredine. Pod dejstvom sile te e. a koje ine gornju i donju granicu izdani. slivaju u oblast prihranjivanja i formiranje pritisaka. Debljina izdanske zone (m) predstavlja vertikalno rastojanje izme u gornje i donje granice izdanske zone u posmatranoj ta ki. Oblast savremenog hranjenja i formiranja prtitisaka ine unutra nja i spolja nja oblast (slika 7). gde se vr i infiltracija povr inskih i voda od atmosferskih padavina. iz spoljne oblasti. ‡ ‡ ‡ . Unutra nju oblast hranjenja predstavlja deo samog vodonosnog horizonta (sredine). atmosferske. povr inske i podzemne vode se. a karakteri e se pritiscima/nivoima podzemnih voda iznad povlate vodonosne sredine. Oblast rasprostranjenja izdani (rasprostranjenja pritisaka) obuhvata deo terena izme u oblasti hranjenja i oblasti dreniranja. koja je pokrivena vodonepropusnom povlatom i podinom.‡ Izdansku zonu ini vodonosna sredina potpuno zasi ena podzemnim vodama.

a koji su hipsometrijski ni i u odnosu na unutra nju oblast hranjenja.u koritu reke. c .bu otina sa nivoom pod pritiskom. b . f . 4 . 6 . c .submarinsko dreniranje. po pravilu.otkriveno dreniranje. d.u aluvijalne nanose. Slika 8. Otkriveno i skriveno prirodno dreniranje izdani pod pritiskom (Klimentov. d . 5 .skriveno dreniranje. f .po rasedu.po kontaktu sa vodonepropusnim stenama. dna jezera i mora i sl. e . 1 . 3 . b.pijezometarski nivo.pravac kretanja podzemnih voda. a . obuhvata skup svih prirodnih otkrivenih (uzlazni izvori) i skrivenih dreniranja: u rastresite kvartarne nanose. 2 . Oblast dreniranja. 7 ± uzlazni izvor .izdan. 1980) a.u druge vodonosne sredine pod pritiskom.bezvodne stene.Oblast dreniranja obuhvata delove terena na kojima vodonosne stene izbijaju na povr inu. e.vodonosne stene. korita reka.

... u kojoj se nalaze vodonosni slojevi pokriveni ili proslojeni sa vodonepropusnim i koji sadr e vodu pod pritiskom. Arteski baseni: y y y y y Arteski Arteski Arteski Arteski Arteski baseni u glacijalni sedimentima baseni u rasednim strukturama baseni u nanosnim lepezama predgornih zona baseni platformnih oblasti baseni sinklinalnog tipa. esto velikih razmera.Arteski basen: Geolo ka (hidrogeolo ka) struktura sinklinalnog tipa. .

b . ematski prikaz razli itih tipova arteskih basena a . c .arteski basen s vodonosnim horizontom u vidu monoklinale.arteski basen s dva vodonosna horizonta.Slika 9. pri normalnom obliku reljefa.arteski basen s dva vodonosna horizonta pri inversnom obliku reljefa . d .arteski basen s jednim vodonosnim horizontom.

U gornjoj zoni preovla uju Ca i Mg a u najdubljim Na i Ca. Hidrohemijska zonalnost je karakteristi na za mnoge geolo ke strukture. Ba smanjuje. a u najdubljim horizontima sa hloridima. Mn. Tako se sa dubinom sadr aj Fe. yS pove anjem dubine javlja se i odgovaraju a zakonomernost i nekih drugih komponenti hemijskog sastava. naj e e se menjaju i mineralizacija i op ti hemijski sastav. a sadr aj Br. Pona anje pojedinih komponenti hemijskog sastava odre eno je fizi ko-hemijskim uslovima koji na dubinama tamo vladaju. a na ve im dubinama u visokomineralizovane. nalaze se malomineralizovane vode. K i Ra pove ava. koji se s dubinom smenjuju sa sulfatima (SO42-). a posebno oksido-redukcionim uslovima. koje s dubinom postepeno prelaze u mineralizovane. odnosno rasolne vode. S dubinom. odnosno zoni intenzivne vodozamene. yPromena katjonskog sastava s pove anjem dubine manje je izra ena. . Si. yU anjonskom sastavu podzemnih voda gornje zone preovla uju hidrokarbonati (HCO3-).HIDROHEMIJSKA ZONALNOST Hidrodinami ka zonalnost naj e e je pra ena hidrohemijskom zonalno u. yU najpli oj.

‡ Najbolje izra ena hidrohemijska zonalnost kontatovana je u: y arteskim basenima y platformnim oblastima i y starim kristalastim titovima. B . Korotkov & Pavlov.malomineralizovanih voda. C . 1988) A. ‡ Slika 10. inverzije. to je slu aj s naftnim i aridnim podru jima zemlje. 2 . 1 . B.visokomineralizovanih (rasolnih) voda.hidrogeohemijske zone: A .mineralizovanih voda. ema hidrogeohemijske zonalnosti arteskih basena (Kirjuhin. tj. u odnosu na hidrohemijsku zonalnost.granica izme u hidrogeohemijskih zona. u nekim slu ajevima postoje i zna ajna odstupanja. C . No.fundament arteskog basena .

Slika 11. 1993) . Hidrogeohemijska zonalnost Kanadskog kristalastog tita (Gascoyne & Kamieni.

uslova formiranja njihovih rezervi i kvaliteta. itd. mogu eg intenziteta eksploatacije. razdvajanju na lak e i te e frakcije. Oni imaju isti redni broj. ali razli itu atomsku masu (npr. 17 i 18). brzine kretanja (vodozamene). tj. ali razli it broj neutrona. geneze. . kiseonik 8O16. na ina prihranjivanja. ‡Izotopi mogu biti prirodni i ve ta ki..STAROST VODA ‡Izotopski sastav podzemnih voda slu i za ocenu njihove starosti i porekla i. naziva se izotopska hidrogeologija ‡Izotopi su atomi koji imaju isti broj protona u atomskom jedru. ‡Deo hidrogeologije koji se bavi odre ivanjem starosti. utvr ivanjem pravaca i brzine kretanja podzemnih voda i zaga uju ih supstanci u njima. 8O17 i 8O18 ima redni broj 8 i atomske mase 16..i dr.. posredno. koriste i sklonost izotopskih parova odre enih elemenata ka frakcionaciji* (isotopic fractionation).

Kiseonik ima tri: 16O. 17O i 18O (99. Radioaktivni izotopi koji se esto nazivaju radioizotopi ili nestabilni izotopi su nestabilna jezgra koja pri svojoj transformaciji emituju neku vrstu radioaktivnog zra enja (alfa. Stabilni izotopi su izotopi sa stabilnim atomskim jezgrima. Mogu biti radioaktivni.76 %. 0. Brojniji su od radioaktivnih izotopa.2 %). beta i gama). odnosno izotopi koji ne podle u radioaktivnom raspadu.015 %).9 % i 1.‡ Izotopi koji poti u iz kosmosa i radioaktivnih materija koje se nalaze u Zemljinoj kori nazivaju se prirodni izotopi. vodonik tako e tri: 1H i 2H (99. Radiogeni izotopi su izotopi koji nastaju raspadom radionuklida. ali ne moraju.035 % i 0.1 %). ‡ ‡ ‡ ‡ . a ugljenik dva stabilna izotopa: 12C i 13C (98. Mogu biti: ‡ prirodni i ‡ ve ta ki.985 % i 0.

i koji je direktno uklju en u molekul vode kao 1H3HO ili 1HTO. najvi e nastaje pri nuklearnim probama. a esto i sa T.5 godina) koji u jezgru sadr i jedan proton i dva neutrona.TU) je jedinica kojom se izra ava broj atoma tricijuma u odnosu na broj atoma vodonika: 1TJ = 1 atom T na 108 atoma H.‡ Tricijum je kratko ive i izotop vodonika (period poluraspada ± 12. Od 1945. ‡ . ukupno tri nukleona. Obele ava se simbolom 1H3. U prirodnim uslovima nastaje u atmosferi pri uzajamnom delovanju kosmi kih zraka sa azotom i kiseonikom. Tricijumska jedinica ± TJ (tritium unit . godine nadalje. U vidu Ätritirane³ vode koristi se za trasiranje izdanskih tokova i za odre ivanje starosti vode.

Kod elemenata koji imaju vi e stabilnih izotopa.00015. . naro ito starosti stena. koli ina D i 18O u prirodnim vodama menja se prilikom njihovog zagrevanja. U na elu. sledstveno. kod promene njihovih agregatnih stanja. 13C/12C = 0. vode i sl. hla enja i. Koristi se za re avanje razli itih problema u geologiji.Izotopski odnos predstavlja kvantitativni odnos najmanje i najvi e zastupljenog izotopa (18O/16O = 0. ve se menjaju usled izotopske frakcionacije. pod uticajem razli itih geohemijskih procesa. 2H/1H = 0. koli inski odnosi izotopa nisu stalni. fosila.002.011).

SMOW (H. Standardna srednja okeanska voda (standard mean ocean water .) Standard Mean Ocean Water ili.Najstabilniji (najjednorodniji) izotopski sastav ima okeanska voda na dubinama ve im od 500m i upravo je iz te injenice proistekla ideja da se njen izotopski sastav usvoji kao standard/referenca.).SMOW). Termin se odnosi na izotopski sastav okeanske vode na dubinama ve im od 500 m. koji je najstabilniji i koji je usvojen kao standard.Craig. 1963. skra eno. na osnovu koga se sadr aj D i 18O u prirodnim vodama izra ava u relativnim jedinicama. . Pun naziv ovog standarda je (eng. na osnovu koga se sadr aj deuterijuma (D) i izotopa kiseonika 18O u prirodnim vodama izra ava u relativnim jedinicama.

na osnovu slede ih relacija: D( Å) = [(D/1H)uzorka ± (D/1H)smow)]/ (D/1H)smow)·1000 18O( Å) = [(18O/16O)uzorka ± (18O/16O)smow)]/ (18O/16O)smow) ·1000 .Izotopski sastav vode ini izotopski sastav vodonika i kiseonika koji ulaze u sastav molekula vode. Izra ava se u promilima Å odstupanja od SMOW-a i prikazuje kao D za te ki vodonik (deuterijum) i 18O za te ki kiseonik.

odvija se obrnuti proces: te ki molekuli vode br e kondenzuju.Neki osnovni principi preraspodele lakih i te kih stabilnih izotopa vodonika i kiseonika u prirodnim vodama su: Prilikom isparavanja (pri kome "energizirani" molekuli vode prelaze iz te nog u stanje vodene pare) laki izotopi molekula vode (sa injeni od 1H i 16O) pokre u se i transformi u u paru mnogo br e od te kih. a preostala voda u te noj fazi bogatija je te kim izotopima. Najmanja koncentracija D i 18O je u padavinama planinskih i oblasti sa hladnom klimom. kao i u polarnom ledu. formiraju i padavine. u ostatku vode u oblacima smanjuje sadr aj te kih izotopa. a kao posledica ve pomenutog "efekta mase". Prilikom kondenzacije vode u atmosferi (oblacima) i formiranja padavina. dok se njihove najve e koncentracije bele e u povr inskim i podzemnim vodama aridnih oblasti. y Oblaci imaju "lak i" izotopski sastav u odnosu na okeane koji (kroz proces isparavanja) "snabdevaju" atmosferu vodenom parom. Kao rezultat toga. y . vodena para je bogatija lakim izotopima vodonika i kiseonika. pa se. y Koncentracija te kih izotopa u prirodnim vodama smanjuje se sa pove anjem geografske irine i sa pove anjem nadmorske visine.

grafi ki je prikazana u vidu "Globalne meteorske linije voda" (eng. ‡Kod podzemnih voda dubljih vodonosnih struktura.Meteorska linija prirodnih voda ‡Na osnovu ispitivanja velikog broja uzoraka prirodnih voda (padavina. prikazane na slici 13. jezera) ustanovljena je linearna relacija izme u koncentracija deuterijuma i kiseonika-18 u njiuma. . reka. izme u D i 18O: ‡ D=8 18O + 10 ‡Ova. limearna relacija. odnosno. postoje odstupanja od definisane linearne zavisnosti usled usporene vodozamene. zagrevanja voda i dr. Global Meteoric Water Line-GMWL). posebno kod termalnih.

Globalna meteorska linija voda (Craig. 1963.Slika 12.) .

Stoga je GMWL standard i referenca za interpretaciju rezultata savremenih regionalnih i lokalnih izotopskih ispitivanja podzemnih voda i odre ivanja njihovog (meteorskog) porekla i uslova kretanja. kod dubokih izdani (koje su. naj e e. s obzirom na njihovu blisku prostornu i hidrauli ku vezu sa padavinama i povr inskim vodama. odnosno od inicijalnog (meteorskog) sastava. sa termalnim vodama). . a posebno kod geotermalnih nalazi ta sa temperaturama fluida od 80oC i vi e. y U najve em broju slu ajeva u GMWL se "uklapaju" i podzemne vode plitkih izdani.y Uo ljivo je da se najve i broj ta aka gotovo savr eno uklapa u liniju definisanu relacijom. izotopski sastav voda odstupa od GMWL. y Me utim.

Tabela 1. Primeri regionalnih meteorskih linija voda .

Crna linija pokazuje srednji trend padavina na globalnom nivou (Craig. 1961). Plava linija pokazuje trend padavina za severni Oman (topli. suvi klimat). vla ni klimat). Siva linija pokazuje trend za Otavu. Podaci su normalizovani prema VSMOW. Adaptirano od Clark & Fritz (1997) . Kanada (velike oscilacije u temperaturi. Odnos 18O i 2H u padavinama.Slika 13.

Geological Survey (Dutton.Slika 14. 1995). kada su vode formirane. Voda iz zasi enih izdani ima manje koncentracije te kih izotopa. Odnos kiseonikovih i vodonikovih izotopa u uzorcima podzemnih voda iz plitkih nezasi enih izdani i dubokih zasi enih izdani u ju nim visoravnima SAD. Preuzeto iz U. to ukazuje na hladnije klimatske uslove u periodu mla eg pleistocena. .S.

. izumiranja jednih i nastanka drugih organizama i dr.). odre ena na osnovu kvantitativne odredbe sadr aja radioaktivnih elemenata (pretka) i produkata njihovog raspada (potomka). fosila i drugih geolo kih objekata u godinama ili milionima godina. ‡ Izotopska starost koja se naziva i radiometrijska je starost stena. stvaranja jednog sloja ili formacije.STAROST PODZEMNIH VODA ‡ Geolo ka starost je vreme koje je proteklo od bilo kog geolo kog doga aja (formiranja mora. Starost mo e biti relativna i apsolutna. minerala.

po kojoj se odre uje apsolutna starost stena. minerala.Jedna ina za odre ivanje starosti je zasnovana na zakonu radioaktivnog raspada. ± konstanta radioaktivnog raspada. fosila i drugih geolo kih oblika (vidi: apsolutna starost): 1 ¨ D¸ T ! ln© 1  ¹ Pº ª gde su: T ± apsolutna starost. . D ± broj atoma Änaslednika³ u vreme izrade analize (sekundarni izotopi) i P ± preostali broj atoma Äroditelja³ u isto vreme (primarni izotopi).

Odre uje se radioizotopskom metodom saglasno jedna ini: Nt ! e N0 gde su: Nt N0 t ± sadr aj radioaktivnog izotopa u momentu vremena t. .Starost podzemnih voda predstavlja vreme koje je proteklo od poslednjeg kontakta vode sa atmosferom. do njenog uzorkovanja na mestu isticanja ili ispumpavanja. ± sadr aj radioaktivnog izotopa u po etnom vremenu (t = 0) i ± konstanta raspada radioaktivnog izotopa. odnosno pre infiltracije.

6C14. Metoda omogu ava odre ivanja pravca i brzine kretanja podzemnih voda.730 40 godina. ‡ Ugljenik-14 ili radioaktivni ugljenik je radioaktivni izotop ugljenika . . Koristi se za odre ivanje starosti. ugljenikova metoda (carbon method). ukoliko je ona manja od 50.000 godina.‡ Tricijumsko datiranje predstavlja odre ivanje starosti vode i drugih supstanci na osnovu merenja koncentracije tricijuma. sa periodom poluraspada od 5. posebno u arheologiji. kao tzv. Maksimalno mogu e odre ivanje starosti je u ovom trenutku oko 60 godina. Obrazuje se u atmosferi pri uzajamnom delovanju kosmi kih zraka sa azotom. koji nastaje u atmosferi pod dejstvom kosmi kog zra enja.

posredno. pa je. Kontinuitet nastajanja (u atmosferi) i nestajanja (radioaktivnim raspadom) dovodi do toga da je koncentracija ovog izotopa u ivim organizmima konstantna. mogu e utvrditi (datirati) kada je kru enje ugljenika zaustavljeno (npr. a potom. i tkivo ivotinja. preko koga dospeva u tkivo biljaka.Radioaktivni ugljenik se jo u vazduhu Äugra uje³ u molekule ugljendioksida (CO2). na osnovu preostale koncentracije ovog izotopa u nekom biolo kom uzorku. koncentracija 14C opada tokom vremena (u skladu sa brzinom njegovog radioaktivnog raspada*). kada je ivotinja uginula). U sredini u kojoj nema razmene CO2. .

Ca2+ i Na + sa promenama dubine podzemnih voda (prema Egger.Slika 15. Promene 3H-. 1978) . 14C-.

PRAKTI NI ASPEKTI DUBOKIH HIDROGEOLO KIH STRUKTURA I.Hidrotermalna energija V.Mineralne vode (najve i broj termomineralnih voda vezan je za duboke hidrogeolo ke strukture) IV. ‡ industrije ‡ fla iranje II.Dobijanje korisnih iz termomineralnih voda komponenata (elementi. jedinjenja.Navodnjavanje poljoprivrednih povr ina (naro ito u Vojvodini) III. gasovi) .Vodosnabdevanje ‡ snabdevanje gradova.

HIDROGEOTERMALNOST DUBOKIH HIDROGEOLO KIH STRUKTURA .

smanjuje se potro nja elektri ne energije. ili alternativne izvore energije. Predstavljaju pogodne energetske izvore u ekolo kom pogledu. Izvori geotermalne energije su razli iti procesi unutar Zemlje. iste obnovljive. bez obzira na njeno poreklo. jer se njihovim kori enjem daleko manje zaga uje ivotna sredina u odnosu na fosilna goriva. kojima dolazi do osloba anja toplote. vrele suve stene). plastenika i stambenih objekata. para i gasovi. nazivaju se geotermalni resursi. naziva se geotermalna toplota. te nih i gasovitih goriva.‡ Geotermalna energija predstavlja toplotnu energiju Zemlje (hidrogeotermalna. Kori enjem u zagrevanju staklenika. petrogeotermalna) koja se mo e koristiti kao toplota za njeno direktno kori enje ili za pretvaranje u druge vidove energije. Spada u tzv. Resursi toplotne energije koji se sre u u prirodnim uslovima (vrela voda. ‡ ‡ . Toplota koju sadr i planeta Zemlja u svojoj unutra njosti.

naziva se geotermalni sistem. .Niskotemperaturna sa T<100 0C .Le i ta geotermalne energije se prema temperaturi dele na: .Srednjetemperaturna sa 100 0C>T<200 0C Deo Zemljine kore sa specifi nim geolo kim. u kome je geotermalna toplota koncentrisana u toj meri da se mo e koristiti kao energetski izvor. hidrogeolo kim i geotermalnim karakteristikama.

‡ Onaj deo Zemljine kore u kome se pored konduktivnog prenosa geotermalne toplote kroz vodonepropusne stenske mase vr i konvektivni prenos geotermalne toplote kroz vodopropusne stenske mase. komparativan sa drugim konvencionalnim izvorima energije. naziva se hidrotermalni sistem. utvr ena na osnovu temperaturnih merenja sa povr ine terena.‡ Podru je na Zemljinoj povr ini sa prete no pozitivnim geotermalnim anomalijama. dok anomalna pove anja temperature Zemljine kore u pojedinim podru jima. istra nim bu enjem ili aviotermalnim ispitivanjima iz vazduha. u kojoj se sre u brojne savremene i paleogeotermalne pojave. ispunjene hidrogeotermalnim fluidima. nazivaju se geotermalne zone. koji se mogu racionalno eksploatisati i koristiti kao energetski izvor. . predstavljaju geotermalne anomalije.

limestone. The grey shaded strata are water-saturated izvor. Figure 2. Brzina kojom se podzemna voda fault. Small quantities of water are able to exit the aquifer system via a µshort-circuiting¶ dubine. Fault Mudstone .Hidrotermalnost (ili hidrogeotermalnost) je je pojam pod kojim najkra em. u se. Deo voda se drenira iz izdani predisponiran rasednom strukturom. podrazumevaju fenomeni formiranja i pojavljivanja termalnih voda. ematizovani profil kroz hidrogeolo ki sistem. Rainfall recharge Dip slope springs Gro un dwa te r flow Lim esto ne Scarp slope springs Cool Artesian (overflowing) well Piezometric suface NonWarm artesian well spring Mudstone Tem Warmer pro peratu gre re i ssiv n ely creas e d ow nwa s r ds Warm Slika 16. i posti u vi u temperaturu sa pove anjem increasing depth. podrazumevaju fenomeni formiranja i pojavljivanja termalnih voda.5 Schematic cross section through a groundwater system. emerging as a warm spring. Recharge falling on the limestone aquifer outcrop slowly down-dip. te se na povr ini pojavljuje kao topao cool during its re-ascent. Hidrotermalnost (ili hidrogeotermalnost) pojam pod kojim se. u najkra em. The ascent along a high permeability fault may be so rapid that the water does not substantially kre e uz rased mo e biti tolika da se voda ne ohladi u ve oj meri. equilibrating with progressively higher temperatures with ows Padavine koje dospevaju na kre njake se postepeno infiltriraju.

dok gornja granica prelazi 100oC. termalne vode su (podzemne) vode ija je donja temperaturna granica odre ena srednjom godi njom temperaturom oblasti u kojoj se pojavljuju. ‡Hipotermalne vode ili subtermalne vode obuhvataju grupu termalnih voda sa temperaturom ve om od srednje godi nje temperature mesta.Termalne vode. Pojedini autori uzimaju kao donju granicu T=20 0C. esto se nazivaju pravim termalnim vodama. ‡Hipertermalne vode ili visokotermalne vode obuhvataju grupu ermalnih voda sa temperaturom ve om od temperature ove jeg tela (T > 42 0C). Na elno. ‡Termomineralne vode su generalno sve termalne vode sa visokim sadr ajima rastvorenih mineralnih soli. a manjom od temperature ljudskog tela (tsr. . Za umereni klimatski pojas donja temeperaturna granica iznosi 20 0C. generalno sve vode sa temperaturom ve om od srednje godi nje temperature mesta. god < T < 35 0C).

Termin se odnosi na termalne izvore. ‡ . koji se obi no sre u u savremenim vulkanskim oblastima. fumarole i druge vidove isticanja termalnih voda. to uslovljava njegovo kondenzovanje. Iz njih se esto odla u sulfidna le i ta pra ena plemenitim metalima. Pregrejani rastvor koji nastaje u hidrotermalnoj fazi. pregrejanih para i gasova. Predstavlja sme u voda razli itog porekla (meteorske. okeanske i magmatogene vode).‡ Hidrotermalni rastvor (hydrothermal solution). gejzire. Hidrotermalne pojave (hydrothermal phenomena). u uslovima kada temperatura gasovitog fluida padne ispod kriti ne temperature.

ove pojave se nazivaju ÄCrni Dimnjaci³ (balck smokers). Hidrotermalne pojave u srednjeokeanskom riftu su prvi put otkrivene u podru ju Galapagosa 1977. Zbog izlu ivanja sulfida kao koloida koji su karakteristi ne crne boje. olovo. Crni dimnjaci se javljaju uglavnom u riftovima sa brzim irenjem plo a. Me u njima dominiraju bakar. i potom u vidu toplih izvora Ävra a³ nose i rastvoreni sumpor i metale izlu ene iz bazaltne magme. Hidrotermalni rastvori* su ustvari morska voda koja se poniranjem du pukotina i raseda blizu rifta zagreva. cink i gvo e. gde je temperatura hidrotermalnog rastvora oko 350 0C. Sli na hidrotermalna polja se nalaze i u Isto nopacifi kom riftu.‡ Hidrotermalne pojave u okeanskim riftovima zna ajne su za razumevanje alteracija stena okeanskog dna. .

Crni dimnjaci black smokers). Hipertermalni rasol ili visokotermalni rasol. bakar. zbog karakteristi ne crne boje. Usled izlu ivanja sulfida u koloidnom stanju. nazvani su crnim dimnjacima. Hidrotermalne pojave u srednjeokeanskom riftu u vidu toplih izvora. salinitetom do 256 Å i izuzetno visokim sadr ajima jona metala (npr. usled ega zadobijaju belu boju. Termin u upotrebi u engleskoj tehni koj terminologiji kojim se opisuju rasolne vode koje obi no isti u na morskom ili okeanskom dnu. Hidrotermalne pojave u u vidu toplih izvora sa temperaturom 100 ± 350 0C koje se javljaju u isto nopacifi kom grabenu. U sebi nose ve e koli ine rastvorenih mineralnih materija. ‡ ‡ . Karakteri u se temperaturama do 56 0C. nose i u sebi rastvoreni sumpor i metale (olovo. rasoli na dnu Crvenog Mora). Predstavljaju morsku vodu koja se nakon poniranja du raseda i pukotina u zoni rifta zagreva i potom u vidu vrelih izvora isti e na okeanskom dnu (u riftnim dolinama).‡ Beli dimnjaci (white smokers). Javljaju se u uglavnom u riftovima sa brzim irenjem plo a. cink i gvo e) izlu ene iz bazaltne magme. od ega najvi e barita i silicije.

Nastanak ³crnih dimnjaka´ u riftovima sa brzim razmicanjem plo a .Slika 17.

Na elno. . variraju u irokom dijapazonu. izdvajaju se tri geotemperaturne zone zemljine kore: * gornja ili spoljna (najpli a) zona. od ispod 0oC do preko 100 oC (pregrejane vode). koja se naziva jo i zonom postojanih godi njih temperatura ili neutralnim slojem * duboka ili unutra nja zona u kojoj je toplotni re im odre en endogenim procesima. Temperature podzemnih voda. ve je istaknuto.Toplotni re im Zemlje uslovljen je sun evom radijacijom i toplotom iz unutra njosti planete. u kojo je osnovni izvor toplote sun eva energija * prelazna (srednja) zona.

po sezonama.0 m. ra lanjenosti reljefa. (vi e)godi njih) kolebanja temperatura. sezonskih. do dubine 0. Karakter raspodele toplote zavisi od: vrsta vegetacije. u proseku. a godi nja do 20 . ovodnjenosti terena i dr. Dnevna kolebanja temperatura u ovoj zoni manifestuju se.40 m. Razlika izme u maksimalne i minimalne temperature naziva se amplitudom (dnevnih.8-2.‡ Gornju zonu karakteri e nestabilan temperaturni re im. Cikli na kolebanja temperature zavise od promena intenziteta sun eve radijacije u toku dana.. litolo kog sastava stenskih masa. . na godi njem ili vi egodi njem nivouu.

izostaju godi nja kolebanja temperature. Temperatura je bliska srednjoj godi njoj temperaturi stena koje le e iznad ovog pojasa i neznatno odstupa od srednje godi nje temperature vazduha konkretne oblasti. Kao gornja granica neutralnog pojasa usvaja se dubina na kojoj godi nja amplituda kolebanja temperature ne prelaze 0.1oC (tabela 15. .‡ Srednja zona formira se u delu vertikalnog profila zemljine kore koji je u opsegu dubina ispod uticaja sun eve radijacije i iznad dubinskog (endogenog) toplotnog toka.1). prakti no. U njoj.

gravitacione diferencijacije elemenata/komponenti koji ulaze u hemijski/mineralo ki sastav dubokih delova Zemlje. Za ovu zonu je vezano formiranje termalnih voda koje se odlikuju stabilnijim temperaturnim re imom u odnosu na podemne vode gornje zone. osloba anja energije/toplote pri tektonskim pokretima.‡ Duboku geotemperaturnu zonu karakteri e odre eni trend pove anja temperature sa dubinom. rotacione energije Zemlje. torijuma. . radijuma i kalijuma (radiogena toplotna energija). a toplota se osloba a na ra un: radioaktivnog raspada urana.

geosinklinalne oblasti Termalne vode platformnih oblasti naj e e su visoko mineralizovane/rasolne i imaju karakter mineralnih industrijskih voda. Formirane su u okviru dubokih (arteskih) horizonata. pojave termalnih voda su naj e e vezane za zone markantnijih razloma. U okviru geosinklinalnih nevulkanskih oblasti. naj e e. Za oblasti savremenog vulkanizma vezane su. visokotermalne ugljokisele-azotne vode. Na povr ini terena se naj e e pojavljuju u vidu gejzira . koje su na ve im dubinama pregrejane i do preko 300 oC.Pojavljivanje termalnih voda Pojave termalnih voda naj e e su vezane za: y oblasti savremene ili skoro zavr ene vulkanske aktivnosti. i y (neo)tektonski aktivne.

Tabela 2.6 Prakti ni aspekt fenomena hidro(geo)termalnosti je taj da se unutra nja toplota zemlje eksploati e uz pomo vode.9 13.0 14. .2 15.0 15.0 15. Gornje granice dubina pojasa postojanih temperatura nekih evropskih gradova Grad Edinburg Beograd Pariz Cirih Kijev Sankt Peterburg Brisel Dubina zaleganja (m) 11.6 15. kao (iz)nosioca te toplote.

iz kojih se.Nalazi ta ³suve pare´ (eng. s obzirom na odsustvo podzemnih voda. u odnosu na prethodni tip. pri emu deo vode vaporira. Wet steam fields). . Dry steam fields) ± to su visokotemperaturna nalazi ta u kojima je poroznost stena mala pa je mala i koli ina vode koja prolazi kroz izvor toplote (npr.Nisko-temperaturna nalazi ta (eng.Na osnovu mehanizma mogu e ekstrakcije/eksploatacije toplote. a deo se produkuje kao ³te na termalna voda´. 4.Nalazi ta ³vla ne pare´ (eng.visokotemperaturna nalazi ta u kojima. zemljina toplota eksploati e upumpavanjem hladnih i ekstrakcijom zagrejanih (toplotom stene) voda.mlado magmatsko telo) i u celosti vaporira (produkuje se u vodenu paru). to omogu uje njihovu direktnu aplikaju u sistemima grejanja. u kojima su temperature voda 50-80oC. 2. preko odgovaraju eg sistema bu otina.Nalazi ta tipa ³suva (topla) stena´ (eng. izdvajaju se 4 tipa hidrogeotermalnih resursa : 1. Low-temperature fields). Dry (hot) rock). ve a koli ina vode prolazi kroz izvor toplote. 3.

me u kojima se. po temperaturi isti u: Jo ani ka banja (78 oC). Sijarinska banja (71 oC).Najpoznatiji svetski hidrogeotermalni regioni vezani su za oblasti savremenog vulkanizma: y y y y Ostrva Island. SAD) koji predstavlja svetski kuriozitet. Vranjska banja (oko 100 oC). . Poluostrvo Kam atka (Rusija). Bogati (75oC). uglavnom niskotermalnih voda. Lukovska banja (60oC) i dr. Novi Zeland. sa nekoliko hiljada registrovanih hidrotermalnih pojava. Nacionalni park Jeloustoun (Vajoming. U Srbiji postoji veliki broj prirodnih ili bu enjem otkrivenih pojava.

Model me anja voda (Fournier & Truesdell. Zagrevanje izvorske vode (White. 1974.Slika 18.) Slika 19. 1967) .

Slika 20. . prouzrokovaju i hidrotermalni metamorfizam u stenama kroz koje se kre u. Podzemne vode koje se infiltriraju kroz ispucale stene se zagrevaju uz pomo magme i podi u kroz druge pukotine.

y fumarole i druge vidove isticanja termalnih voda..Hidrotermalne pojave su pojave isticanja ³vrelih´ voda. pregrejanih para i gasova. kao i pojave isticanja na dnu mora i okeana. koji se obi no sre u u savremenim vulkanskim oblastima. y ³Beli dimnjaci´. y ³Crni dimnjaci´. Tu spadaju : y gejziri. pregrejanih para i gasova u savremenim vulkanskim oblastima.. .

Slika 21. dolazi do erupcije podzemnih voda i pare. Vodena para biva zarobljena i pritisak raste. . (a) Pre erupcije gejzira. (b) Kada pritisak nadja a blokadu na vratu gejzira. podzemne vode doti u u podzemne rezervoare i bivaju zagrejane od strane toplih magmatskih stena.

sofioni i mofete).Termin koji se u engleskoj tehni koj terminologiji odnosi na izvore sa vrelom (klju alom) vodom pra enom pregrejanom parom i gasovima. Javljaju se u savremenim vulkanskim oblastima i predstavljaju postvulkanske pojave (gejziri. To su izvori sa temperaturom vode. ‡Gejziri predstavljaju grupu intermitentnih termalnih izvora koji se manifestuje ritmi nim izbijanjem vrele vode i pregrejane pare. Ova vrsta izvora sre e se u savremenim vulkanskim oblastima. . sofioni i mofete. blizu ta ke klju anja. ‡*Klju aju i izvori (boiling springs) . solfatare.Klju aju i izvori (vreli ili topli izvori) y y y y y gejziri. ili u oblastima gde je vulkanska oblast skoro zavr ena. solfatare. fumarole. fumarole.

1897: Strana 149: .. s raznovrsnim skladovima gejzirita. i to je taj uveni ÄNarodni Jelavstonski Park³. pritoku Misisipinu. da se ovde nalazi ne to.. Amerikanski su geolozi saznali za ovo tek 1869 godine.Koje vrelih izvora koje raznih malih i velikih gejzira ima ovde oko 10 000.. .´Najvi e gejzira ima u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama i to izme u oblasti Vjominga i Montane u gornjem slivu reke Jelavstone. Ima ih u grupama ili poizdvajanih. koja se uliva u reku Misuri. a 1871 godine prvi put su se uverili.. ega nigde na drugome mestu na zemlji nema. Radovanovi . to su se razmileli bili ak u ove puste krajeve. ali je s propa u njihovom propao i glas. a dr i se da ih bar jo toliko ima u daljim krajevima. Mo da je pred neobi nim prizorom onih silnih vodoskoka njegovih zadivljen zastao po neki od onih odva nih rudara. koji su jo sasvim bez stanovnika. Pre dvadeset osam godina nije niko ni znao za ovo mesto. Po neki izbacuju tako ogromne mase vode i s takvom silinom da u ovom pogledu prevazilaze i sam Veliki Gejzir na Islandu´.. da su zaista imali ra ta i do i.. Odmah je zatim ovo mesto progla eno za dr avno dobro.. a ima ih i takvih koji iznose i talo e umesto gejzirita kre ni kamen. tra e i sre e.Gejziri: S. kao god bigar.

. tzv. silicijumska siga je opalska stena bele ili svetlobele boje. koja se stvara izdvajanjem silicijuma iz gejzira i drugih toplih izvora. Basen ili dolina sa brojnim pojavama gejzira i izbijanja pregrejane vodene pare. ‡ Gejzirski konus koji se naziva i gejzirska humka predstavlja naslage koje se stvaraju odlaganjem gejzirita oko kratera gejzira u vidu konusa. ‡ Gejzirski basen.‡ Gejzirit.

NH3. temperature preko 180 0C.Naziv za ugljen-dioksid koji izbija iz mofeta. Fumarole sa temperaturom manjom od 100 0C nazivaju se hladne fumarole. HCl.‡ Fumarole su postvulkanske pojave koja se manifestuje izbijanjem pregrejanih para i gasova. sumpornu. HF. sa temperaturom 100±180 0C. sumporastu. Temperatura pomenutih fluida je ni a od 100 0C. Na povr ini terena se esto vr i odlaganje ve ih koli ina samorodnog sumpora. ‡ Mofete su postvulkanske pojave koje se manifestuju gasnom emanacijom ugljendioksida i azota u aktivnim vulkanskim oblastima. ‡ ‡ . *Mofetit . CH4. SO2). nazivaju se ute naslage. pre svega CO2 i H2S. ute boje koja poti e od istalo enog Termin se odnosi borno-kiselinske fumarole u oblasti Toskane u Italiji nazivaju se sofioni. H2S. CO. Solfatare su postvulkanske pojave koje se manifestuju eskalacijom pregrejane vodene pare i vulkanskih gasova. bornu i druge kiseline. odnosno naslaga fumarola svetlo sumpora. Sadr i gasove (CO2. Produkt.

. Geotermalna energija akumulirana u suvim (vrelim i toplim) neporoznim ili slaboporoznim stenama. u stenama na velikim dubinama.Vidovi geotermalne energije ‡Geotermalna energija mo e biti: y hidrogeotermalna (toplota vode i vodene pare) i y petrogeotermalna (toplota suvih stena. tj. geotermalna energija suvih stena) i ‡Petrogeotermalna energija ili toplota suvih stena (heat dry rocks).

zemljotresi. .raspadanje radioaktivnih elemenata.promene agregatnih stanja. . . Mogu biti: y spolja nji i y unutra nji. . . ‡Glavni spolja nji izvor toplotne energije predstavlja Sun eva radijacija.Izvori geotermalne energije ‡Izvori geotermalne energije su razli iti procesi unutar Zemlje.gravitaciona diferencijacija. ili van nje.endotermne hemijske reakcije.trenje izme u blokova Zemljine kore i . ‡Unutra nji izvori geotermalne energije su raznovrsniji i pbuhvataju slede e procese u Zemljinoj kori: . u kojima dolazi do osloba anja toplote koja u estvuje u njenom toplotnom bilansu.

3 TW toplote Ukupna toplota akumulirana u unutra njosti Zemlje je reda 12. 1988): y Procena je da se raspadom radioaktivnih elemenata dobija 22 TW toplote.Pojedinim procesima u unutra njosti Zemlje osloba a se geotermalna energija (Stacey & Loper. .7 TW toplote y Hla enjem Zemljine kore osloba a se 10. y Zemljotresima i tektonskim kretanjima osloba a se oko 9. 2004). a u Zemljinoj kori 5.6x1024 MJ.4x1021 MJ (Dicson & Faneli.

tj. od konstanti proizvodnje toplote za U. . naziva se radiogena toplota. Glavni radioaktivni izotopi koji se nalaze u stenama. njihovo vreme poluraspada i proizvodnja toplote (Rybach 1976) Koli ina radiogene toplote zavisi od yradioaktivne energije i yvremena poluraspada radioaktivnih elemenata i yvremena poluraspada. Tabela 3. Th i K.Glavni izvor unutra nje toplote Zemlje predstavlja spontano raspadanje radioaktivnih elemenata u njenoj unutra njosti. a toplota koja se pri tom osloba a.

Prenos geotermalne toplote Preno enje toplote sa jednog na drugo telo putem provo enja, naziva se kondukcija toplote ili termalna kondukcija. Ona se javlja kod vrstih, te nih i gasovitih tela preno enjem sa molekula na molekul, pri emu se deli i materije ne kre u. Za razliku od kondukcije, konvekcija predstavlja kretanje fluida (gasovi, te nost ili rastopljene stene, odnosno magme) kao reakcija na temperaturu, koja proizvodi varijacije u gustini izme u razli itih delova fluida. Njom se vr i preno enje toplote u slu ajevima kada se fluid kre e i sa sobom nosi odre enu koli inu toplote.

Slika 22. Konceptualni modeli hidrotermalno-konvekcionih sistema u kojima se pojavljuju niskotemperaturne geotermalne vode. (a) Zona raseda; (b) obodno podru je antiklinale; (c) duboki rezervoar.

± toplotna provodljivost ili koeficijent provo enja [W/m0C] i ± geotermalni gradijent [0C/m]. .Koli ina toplote koja u jedinici vremena prolazi kroz jedinicu povr ine naziva se gustina toplotnog toka. Upravo je proporcionalna geotermalnom gradijentu i toplotnoj provodljivosti stena: q=gde su: q T T ± geotermalni toplotni tok [W/m2].

naziva se termalna difuzivnost. specifi nog toplotnog kapaciteta c = J/kg0C i toplotne provodljivosti = W/m0C. Mo e se izraziti kao koli nik koeficijenta toplotne provodljivosti ( ) i proizvoda gustine stene i specifi nog toplotnog kapaciteta ( c): ! [m2/s] c .‡ Brzina prostiranja ili izjedna avanja temperature kroz materijal gustine = 1 kg/m3.

Toplotna provodljivost stena zavisi od toplotne provodljivosti minerala. ‡ . odnosno od mesta sa vi om ka mestu sa ni om temperaturom. Kvantitativno se izra ava koeficijentom provodljivosti toplote ( ). strukture i teksture. poroznosti itd. q ± toplotni tok [W/m2] i T ± geotermalni gradijent [0C/m]. pri temperaturnoj razlici od jednog stepena Celzijusovog na jedinicu du ine: q ! T gde su: ± termalna provodljivost [W/m0C].‡ Termalna provodljivost ili toplotna provodljivost predstavlja sposobnost tela da provodi toplotnu energiju od punkta do punkta. koji predstavlja koli inu toplote koja protekne u jedinici vremena kroz jedinicu povr ine.

naziva se termalna otpornost ( ): ! ‡ 1 [m0K/W] Koli ina toplote koju treba dovesti telu date mase da bi se zagrejalo za jedan temperaturni stepen predstavlja toplotni kapacitet (J/0C).‡ Recipro na vrednost termalne provodljivosti ( ). a koli ina toplote potrebna da se masa od 1 kg zagreje za 1 0K. naziva se specifi na toplota (kJ/kg0K). .

naziva se geotermalni gradijent. ± dubina na kojoj je izmerena temperatura [m]. 2008 GS ! gde su: Gs H H T Ts Hh T  TS ± geotermalni stepen [m/0C]. . U Zemljinoj kori temperatura normalno raste sa dubinom. Usled male promene veli ine temperature sa dubinom. esto se izra ava u 0C/1000 m. Brzina porasta temperature sa dubinom. ± dubina do granice sezonskih promena temperature [m].Prognoziranje temperaturnih uslova u Zemljinoj kori Veli ina prira taja temperature Zemlje sa dubinom ispod granice sezonskih promena temperature (dT/dh). ± temperatura na dubini H [ 0C] i ± srednja godi nja temperatura na povr ini Zemlje [0C]. naziva se geotermalni stepen: Banks. odnosno geotermalni gradijent je pozitivan dT/dh > 0.

y Naj e e i najstarije kori enje geotermalne energije je u balneolo korekreativne svrhe y Toplifikacija naselja. y Proizvodnja elektri ne energije . staklenika i plastenika.Kori enje geotermalne energije ‡Kori enje geotermalne energije Zemlje ograni eno je na oblasti gde geolo ki uslovi omogu avaju prenos toplotne energije sa velikih dubina ka povr ini Zemlje (vodom ili parom) ili na oblasti gde je bu enjem mogu e do i do toplih stenskih masa i upumpavanjem vode kao fluida koristiti njihovu geotermalnost (HDR-sistemi).

Sistem za eksploataciju geotermalne energije iz vrelih suvih stena .Slika 24. Kori enje visokotemperaturnog geotermalnog fluida za napajanje turbine Slika 25.

.

poreklom iz unutra njosti zemlje.Geotermoelektrane ili geotermalne elektrane su elektri ne centrale koje kao resurs za proizvodnju elektri ne energije koriste termalnu vodu. . ili vodenu paru.

Tabela 4.. 2005) . Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u SAD (Lund et al.

Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Meksiku (Gutierrez et al. 2005) Tabela 6.. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa na Filipinima (Benito et al.Tabela 5.. 2005) .

. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Indoneziji (Ibrahim et al. 2005) Tabela 8. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Italiji (Cappetti et al.Tabela 7. 2005) ..

Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Japanu (Kawazoe et al.. 2005) .Tabela 9.

Tabela 10. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa na Novom Zelandu (Dunstall 2005) Tabela 11. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa na Islandu (Ragnarsson. 2005) .

Tabela 12.. Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Centralnoj Americi Tabela 13. 2005) . Proizvodnja elektri ne energije iz geotermalnih resursa u Rusiji (Kononov et al.

Direktno kori enje niskotemperaturnog geotermalnog fluida za grejanje Aktuelni svetski lider u neposrednom iskori avanju geotermalne energije je dr ava (vulkansko ostrvo) Island.Slika 28. . bezmalo. Kori enje srednjetemperaturnog geotermalnog fluida za napajanje binarnog sistema Slika 29. sve svoje energetske potrebe namiruje na ovaj na in. koja.

.

91 467.29 104.2 Kula .0 10.2 10. Kori enje hidrogeotermalne energije u Srbiji Temperatura oC Lokalnost Kanji a .Tabela 14. 9.33 60.12 34. Petrovac .5 8.2 15.1 Kanji a .20 49.5 4.7 7.81 50.5 16.57 34.60 80.16 30.0 14.89 72. Petrovac .1 B. Selo Be ej Vranjska Banja Sijarinska Banja Jo ani ka Banja Lukovska Banja Kur umlija Svrha kori enja D/B D/B B I I G A D/B G D F F B B F D I/F/D/B/G D/B D/B D/B D/B Izda nost l/s 5.3 8.21 50.26 39.26 21.8 21.65 28.0 11.0 9.0 12.4 B. P.1 Kula .18 18.2 Kula .0 Ulazna 41 65 50 53 51 46 45 54 63 50 51 51 51 41 43 65 96 76 78 67 68 Izlazna 26 26 25 25 26 25 24 25 24 27 26 26 23 25 26 24 50 25 40 35 25 Iskori ena energija TJ/god.2 Prigrevica Srbobran Kikinda .3 20.2 Mokrin Vrbas Temerin B.0 19.0 20.03 46.02 46.65 113.4 17.1 Kikinda .62 13.7 6.4 77.78 85.43 .0 7.

54 23.0 47.25 94.0 15.0 37. Pazar Mataruge Ribarska Banja Pe ka Banja Ilid a (Pe ) Bujanova ka Banja Gamzigrad Ov ar Banja Vrnja ka Banja Ni ka Banja Pribojska Banja Klokot Kovilja a Brestova ka Banja Raj inovi a Banja Bukovi ka Banja Prolom Banja G.82 9.79 92.74 72.87 13.17 53.54 7.80 102.0 5.0 13.89 2335 .0 3.0 10.0 Ulazna 53 56 52 43 44 36 48 43 42 38 36 37 36 34 30 40 36 34 31 30 53 Izlazna 25 25 28 24 25 25 26 24 24 27 25 25 30 25 24 30 28 28 24 24 48 Iskori ena energija TJ/god.0 50.0 20.0 15.40 17.0 70.88 3.0 10.84 15.73 5.nastavak Temperatura oC Lokalnost Mladenovac Palanka N.16 31.5 7.97 55.0 60.0 4.0 17.0 15.78 17.65 117.0 15.80 50.0 8.Tabela 14. 70. Trep a Debrc .0 130.44 11.96 8.1 UKUPNO Svrha kori enja B B B B D/B B B D/B D/B D/B B D/B B B B B B B B B D Izda nost l/s 19. Kori enje hidrogeotermalne energije u Srbiji .

kroz drugi (injekcioni) bunar. Voda se mo e vra ati u istu izdan ili neku drugu izdan. Voda se nakon oduzimanja toplote (ako se koristi za grejanje) ili posle zagrevanja (ako se koristi za hla enje). trajno ispu ta u neki recipijent. sastoji se od: 1. . ili se vra a u izdan.Naj e i sistemi kori enja geotermalne energije iz subtermalnih fluida (do pribli no 25 0C). Toplotne pumpe Primenom ovog sistema voda slu i kao sredstvo za prenos geotermalne toplote iz terena do toplotne pumpe. Eksploatacionog bunara sa pumpom kojom se crpi voda iz bunara i 2.

jednog injekcionog bunara kroz koji se iskori ena voda delimi no ohla ena vra a u izdan. To zna i da u eksploatacioni bunar ne sme da dospe voda koja se utiskuje kroz injekcioni bunar. ve recipijent. Eksploatacioni i injekcioni bunar se moraju izvesti na odre enom rastojanju.Postrojenje za eksploataciju geotermalne toplote iz vode se naj e e sastoji od: . Ako se to desi onda se smanjuje energetska efikasnost pumpe. esti su slu ajevi da se iskori ena voda ne vra a u izdan. u najbli i . kako ne bi do lo do hidrauli ke i termodinami ke reakcije. iz razloga to ona ima ni u temperaturu od vode koja se crpi.jednog eksploatacionog bunara iz koga se voda crpi i .

H2S (HS-). J. Br.INDUSTRIJSKE MINERALNE VODE *Specifi ne komponente ili specifi ni sastojci . one se mogu komercijalno eksploatisati.Komponente hemijskog sastava mineralnih i podzemnih voda uop te. koje mogu imati va no genetsko i lekovito zna enje. Rb. As i dr. . Rn. Tu spadaju CO2. iako u njima nisu zastupljene u ve im koncentracijama. Zavisno od njihove koncentracije i koli ine voda.

W. Germanijum . Uran .Pod industrijskim mineralnim vodama podrazumevaju se podzemne vode koje sadr e odredjene mineralne komponente u koncentracijama rentabilnim za izdvajanje i dalju (industrijsku) preradu. Ugljendioksid .U. Bakar .Br.B.J. . Litijum . Volfram . Jedna od postoje ih klasifikacija industrijskih mineralnih voda data je u slede oj tabeli.CO2.Cu.NaCl. Soli kalcijuma (Ca). Brom .Li. Kuhinjska so . Jedinjenja bora .Rb. Rubidijum .Ge. Amonijumhlorid (NH4Cl) i sl. Naj e e se radi o slede im komponentama: y y y y y y y y y y y y y Jod .

5 .5) 500 10 5 1 10 . brom i bor. 1984) Tip vode Jodne Bromne Jodo-bromne Borne Jodo-borne Stroncijumske Litijumske Rubidijumske Cezijumske Radijumske Komponente Jod (J) Brom (Br) Jod (J) + Brom (Br) Bor (B) Jod (J) + Bor (B) Stroncijum (Sr) Litijum (Li) Rubidijum (Rb) Cezijum (Cs) Radijum (Ra) Minimalna koncentracija (mg/l) 18 200 J (10) Br (200) 250 J (65) B(162. a u SAD soli kalijuma.Od oko 30 komponenti koje je mogu e eksploatisati iz visokomineralizovanih (rasolnih) voda. Klasifikacija industrijskih mineralnih voda (Bondarenko & Kulikov. U Italiji i Japanu se iz ovakvih voda izdvajaju jedinjenja bora i amonijumhlorid. Tabela 15. naj e e se eksploati u jod. Iz termalnih voda Karlovih Vari ( e ka) dobijaju se kalcijum-fluorid i glauberova so.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->