P. 1
bolesti krvi

bolesti krvi

|Views: 332|Likes:
Published by miss_sv

More info:

Published by: miss_sv on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

Bolesti krvi Anemija I leukemija

Bolesti krvi, razlikuju se prema tome koje su ih pojave uzrokovale. Uzroci mogu biti slede i: 1. Nedostatak hemoglobina dovodi do slabokrvnosti tj. Anemije 2. Poreme aj zgru avanja krvi dovodi do krvarenja ili hemoragije 3. Tumorske pomene belih krvnih zrnca dovodi do leukemije 4. Poreme aji u stvaranju krvnih zrnaca - u tkivima i organima

nesvestice. Agranulacitoza 8. lupanje srca. Hemoliti na anemija ili hemoglobinemija 4. Dovodi do: Bledo e. Biermerova anemija 2. slabosti. Agamaglobulinemija 7. Anemija se javlja iz dva razloga: a)Poreme aj u proizvodnji samog hemoglobina b)Poreme aj u toku sazrevanja eritrocita Tipovi anemije: 1. Punokrvnost akutna eritroblastoza 5. Pancitopenija . umora. Afibrinogenemija 6. Perniciozna anemija 3.ANEMIJA smanjena koli ina hemoglobina u krvotoku. gubitka daha.

zatim razni vitamini i lekovi izva eni iz jetre. arsen kalcijum. Biermerova anemija ‡ Brimerova anemija je posebna vrsta malokrvnosti. ‡ U krvi se nalaze velika crvena krvna zrnaca megalociti. pomanjkanje apetita.1. pa i na jedan milion. u kojoj broj krvnih zrnaca pada na 1 500 000. Istovremeno javlja se potpun nedostatak eluda ne kiseline. koji su prelazna forma mladih krvnih zrnaca. . ‡ Za le enje anemije upotrebljavaju se lekovi koji sadr e gvo e. fosfor. te ko varenjen hrane i op te slabljenje.

Po inje malaksalo u koja se poja ava zamaranjem. Bolest je podmukla. Perniciozna anemija ‡ Perniciozna anemija je naj e a megaloblastna anemija. razvija se postepeno i sporo napreduje.2. . lupanjem srca i bledilom. ‡ Danas se i ova te ka bolest uspe no le i preparatima gvo a. jetre i vitaminom V12 (B12).Kod ove bolesti dolazi do ekstremnog smanjenja krvnih zrnaca I hemoglobina.

‡ Le enje se sastoji u le enju bolesti koja je prouzrokovala raspadanje crvenih krvnih zrnaca. usled nedostatka enzima. javlja se uvek utica. a ima i slu ajeva gde je uzrok potpuno nepoznat. za vreme nekih zaraznih bolesti. za vreme smrzavanja ili jakog nazeba. koja mo e biti bla a ili ja a.3. Bo-lest je dosta opasna i le enje treba da se sprovede u bolnici . Hemoliti na anemija ili hemoglobinemija ‡ Ova malokrvnost mo e nastati za vreme nekih trovanja. Pored smanjenja broja krvnih zrnaca i smanjenja koli ine hemoglobina u krvi.

Punokrvnost akutna eritroblastoza ‡ Malokrvnost je esto oboljenje. proliva i povra anja. Crvenilo je naro ito izra eno na nosu. ‡ Prolazna punokrvnost mo e nastati usled jakog ili dugotrajnog znojenja. ko a trbuha i grudi bleda. dok se punokrvnost retko vi a. Kod ove bolesti broj crvenih krvnih zrnaca raste iznad normale. . U krvi se nalazi i velik broj mladih crvenih krvnih zrnaca.4. mogu na i samo u ko tanoj sr i i slezini. ‡ Le enje je vrlo te ko i sastoji se u zra enju rendgenskim zracima. Prava punokrvnost nastaje usled ubrzanog stvaranja crvenih krvnih zrnaca. dok je. davanju radioaktivnog fosfora. ina e. naprotiv. elu i jabu icama. koja se. pu tanju krvi i va enju slezine. ‡ Kod prave punokrvnosta boja lica je vrlo crvena.

Afibrinogenemija ‡ Bolest se prepoznaje po estim i opasnim krvarenjima. ‡ Ova bolest je obi no uro ena. koje se s vremena na vreme obnavljaju. ‡ Afibrinogenemija je opasna bolest. ali postoje i afibrinogenemije ste ene u toku ivota. . U cilju le enje daju se injekcije fibrinogena i transfuzije.5.

sulfonilamidi) i davanja gamaglobulina . Agamaglobulinemija ‡ Kod ove bolesti mogu se u krvi nalaziti svi elementa u normalnom stanju i u normalnim koli inama. jer ih nisu stvarala u toku prvih godina ivota. ‡ Kada se utvrdi postojanje agamaglobulinemije. Specijalnim ispitivanjem utvr eno je da ta deca nemaju antitela protiv izvesnih zaraznih bolesti. sem gamaglobulina.6. osnovno le enje sastoji se od borbe protiv infekcije (antibiotici. a utvr uje se pregledom krvi. ‡ Bolesnici kojima nedostaje gamaglobulin su naj e e deca.

7. visokom temperaturom i anginom.iv raznih zaraznih bolesti. Infekcija u ustima se veoma brzo iri pa dolazi do stvaranja nekroti nih rana. ‡ Leukopenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca) nastupa od samog po etka bolesti. sa potpunim gubitkom telesne snage. Agranulacitoza ‡ Agranulocitoza je bolest belih krvnih zrnaca. Dolazi do znatnog opadanja broja neutrofilnih belih krvnih zrnaca. veoma va nih za borbu organizma prot. . ‡ Po etak bolesti je brutalan.

8. zatim podlivi krvi u ustima. Pancitopenija ‡ Kod ove bolesti javljaju se obilna krvarenja. Primenjuje se andro-geno-i kortiko-terapija. naro ito antibiotika koji uspe no deluju protiv prate e infekcije. koja nastaje kao posledica sasvim pravilne upotrebe nekih lekova. a daju se i velike koli ine antibiotika i brojne transfuzije. znaci oboljenja su bla i. Bolesnik je veoma brzo prekriven modricama i krvari na sve na ine. ‡ Le enje je veoma raznoliko i zavisi od uzroka bolesti. ‡ Postoje dve vrste pancitopenije: produ ena. . krvarenja iz materice itd. naro ito iz nosa. hematurija (krv u mokra i). hroni na. kod koje je po etak manje buran. a trajanje oboljenja je du e. stepena oboljenja i ja ine prate e infekcije.

Krvne elije proizvodi ko tana sr . * O leukemiji govorimo kada ko tana sr proizvodi veliki broj abnormalnih belih krvnih zrnaca. I dok su crvene krvne elije zadu ene za preno enje kiseonika iz plu a u sve delove tela. De aci ne to e e oboljevaju od devoj ica.LEUKEMIJA ‡ Iako je zapravo re o raku ko tane sr i. . Krv se sastoji od krvnih elija i plazme u kojoj su one raspr ene. a razlikujemo crvena (eritrociti) i bela (leukociti) krvna zrnca i trombocite (krvne plo ice). godine ivota a naj e e oko 4. i 7. Bolest se uglavnom javlja izme u 2. leukemiju esto nazivaju rakom krvi. bele se bore protiv infekcija.

‡ Leukemija je ili akutna ili hroni na.deca retko obolevaju.uglavnom kod odraslih . Poga a i odrasle. ‡ Hroni na limfoidna leukemija . javlja se kod odraslih iznad 55 godina. * Naju estaliji tipovi leukemija: ‡ Akutna limfoidna leukemija . pogotovo one iznad 65 godina.javlja se i kod odraslih i kod dece. ‡ Akutna mijeloidna leukemija . ‡ Hroni na mijeloidna leukemija .naju estalija kod male dece. Leukemija mo e nastati od dve glavne vrste belih krvnih zrnacalimfoidnih i mijeloidnih.

o te eni ili osetljivi limfni vorovi. slabost i zamor. Gubitak apetita/te ine. sklonost krvarenju i povredama. . znojenje. a kada se pojave. este infekcije. sitne crvene ta ke pod ko om. uglavnom su slabi u po etku i postepeno se pogor avaju. dok se kod hroni ne ne moraju pojaviti du i period. ote ene desni sklone krvarenju. ‡ Simptomi: groznica i dr. simptomi nalik gripu.‡ Kod akutne leukemije simptomi se pojavljuju i pogor avaju brzo. posebno no u i/ili bol u kostima i zglobovima.

U nekim slu ajevima splenektomija (uklanjanje slezine) mo e biti deo le enja. Tako e se primenjuje radioterapija i/ili transplantacija ko tane sr i ili biolo ka terapija. .Le enje: ‡ Ve ina obolelih le i se hemoterapijom.

Akutna limfoidna leukemija Akutna limfocitna leukemija je bolest koja se karakteri e prisustvom nezrelih i abnormalnih limfocita u krvi ili ko tanoj sr i. ‡ Ova bolest brzo napreduje. . javlja se e e kod dece. pa je u zavisnosti od doba I le enje specifi no. ak 90% ali i kod odraslih. Mnogi je karakteri u i kao malignu bolest krvi.

Usled proizvodnje nefunkcionalnih crvenih krvnih zrnaca nastaje anemija. ‡ Le enje: Danas se u le enju leukemije primenjuju kombinacije vi e citostatika. koja mo e biti razli itog intenziteta i manifestuje se kao slabost. To se obavlja u nekoliko faza. ‡ Simptomi: Po etak bolesti je obi no nagao i po inje . vrtoglavica i bledilo ko e. malaksalost.op tim i nejasnim znacima. U prvoj fazi se uni tavaju maligne elije dok se posle toga obi no sprovodi preventivno zra enje centralnog nervnog sistema uz istovremeno davanje citostatika radi spre avanja pojave leukemije centralnog nervnog sistema.

ali obi no poga a odrasle osobe. mo e do i do razvoja anemije. Kad se nakupi preveliki broj mijeloidnih zrnaca u krvi.Akutna mijeloidna leukemija ‡ AML se pojavljuje kada nastane blok u sazrevanju mijeloidne loze te se stvaraju i nakupljaju nezrela zrnca . Osoba postaje osjetljiva na krvarenje i infekcije zbog toga to je smanjen broj normalnih krvnih zrnaca. .bebe . mogu prouzrokovati blokiranje krvnih ila. Ova vrsta leukemije se mo e pojaviti kod djece i adolescenata. Ukoliko ko tana sr ne mo e proizvesti dovoljno crvenih krvnih zrnaca koje bi prenosile kiseonik.

Hroni na limfoidna leukemija ‡ Hroni na limfocitna leukemija je hroni no maligno limfoproliferativno oboljenje koje nastaje zbog monoklonske proliferacije i akumulacije limfocita u kostnoj sr i. jetri i drugim organima. perifernoj krvi. U nastanku ove leukemije ulogu imaju genski faktori. limfnim lezdama. . slezini. ‡ Uzrok nastanka limfocitne hroni ne leukemije nije poznat.

Javlja se dijareja i voda u trbuhu. ‡ Le enje: Le enje se sastoji u transfuzijama krvi. borbi protiv infekcije (antibiotici).Pregledom krvi utvr uje se znatno pove anje broja belih krvnih zrnaca. a vr i se i kalemljenje ko tane sr i.Bolest se esto komplikuje raznim infekcijama. dok je broj krvnih plo ica smanjen. a dolazi lekaru zato to ima pove ane lezde. koritko-terapiji itd. koje su veoma opasne.‡ Simptomi:Po etak bolesti je podmukao. . bolesnik postepeno slabi i mr avi. Danas postoje veoma dobri hemijski lekovi.

modrice i naro ito tromboze. koji je malo oslabio.Ponekad se javljaju bubre ne krize sa bolovima. . ali se na lak e ti tanje ispod levog rebranog luka (slezina). Mokra a postaje tamna. jaka krvarenja. tako re i. krvarenja koja postaju obilna. koje nastupaju sa tri osnovna znaka: visoka temperatura koja je osetljiva na antibiotike. zapaljenje plu ne maramice sa leve strane. anemija koja se brzo pogor ava. Mogu e su komplikacije : jaki bolovi u slezini. ‡ Simptomi:Bolesnik. Lekar lako utvr uje da je slezina uve ana. nisu retke ni akutne krize. neprimetan. a talog ima boju cigle.HRONI NA MIJELOIDNA LEUKEMIJA ‡ Po etak bolesti je veoma blag.

Bolesnik se mora redovno kontrolisati kod lekara specijaliste hematologa. . Dok traje pobolj anje op teg stanja bolesnik mo e bez opasnosti da obavlja neke lak e poslove.Le enje: ‡ Le enje se sastoji od radio terapije i uzimanje nekih specifi nih lekova (misulban. Za vreme akutnih faza primenjuje se i kortiko terapija. a daju se i transfuzije krvi. mileran itd).

Cilj le enja je ne samo da se produ i ivot bolesnika ve i da se pobolj a kvalitet pre ivljavanja tj.‡ U ovom seminarskom radu obradili smo neke od bolesti krvi koje se danas esto javljaju. . a ne na mogu nost da se od nje umre. odr i dobro op te stanje bez znakova oboljenja. ‡ Va no je usresrediti pa nju na to kako se ivi s bole u opasnom po ivot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->