P. 1
Federalni Plan i Program

Federalni Plan i Program

|Views: 6,647|Likes:
Published by Azra Rizvanbegović

More info:

Published by: Azra Rizvanbegović on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine

1

RIJEČ IZDAVAČA Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2003) utvrdio je i konkretizirao tok promjena u osnovnom odgoju i obrazovanju, a kantonalni zakoni koji su u toku 2004. godine s njim usklañeni, dali su pravnu osnovu za promjenu u osnovnom odgoju i obrazovanju i implementaciju tih promjena kroz zajedničke aktivnosti svih kantona, koje koordinira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 2003. godine preuzelo vodeću ulogu u kreiranju novog koncepta odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Formirano je Upravno tijelo za pripremu prijedloga strategije prelaska na devetogodišnje osnovno obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su, slijedeći principe reformisane obrazovne politike, uradili Koncepciju devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, koja predstavlja prekretnicu i osnovu za temeljitu promjenu nastavnog plana i programa, metoda rada, poimanja uloge učenika i nastavnika u nastavnom procesu, a čija je srž u promjeni obrazovne paradigme da težište nije na onome što učitelj treba da predaje, već na onome šta dijete treba da zna. Naglasak je stavljen na osiguranje i poticanje razvojnih efekata ranog učenja, kao ključnog faktora za razvoj sposobnosti učenja uopće, a učenik je postao aktivni subjekt procesa učenja, što mu je omogućeno programima učenja usmjerenim na dijete, u skladu sa obrazovnim praksama mnogih evropskih zemalja. Koncepciju i nastavni plan devetogodišnje osnovne škole, kao i program razvoja osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine uradila je Stručna komisija koja je rukovodila i koordinirala poslovima za pripremu i izradu prijedloga koncepcije devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja, davala prijedloge za izmjenu i dopunu koncepcije devetogodišnje osnovne škole i nastavnih planova i programa, pratila rad drugih stručnih komisija i predlagala izmjene i dopune u nastavnom planu i programu, te sarañivala sa ministarstvima obrazovanja i meñunarodnim organizacijama uključenim u reformu obrazovanja u BiH. Stručna komisija za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, matematiku, moju okolinu, prirodu, kulturu življenja, društvo, historiju, geografiju, biologiju, informatiku, tehničku kulturu, hemiju, fiziku, engleski jezik, njemački jezik, francuski jezik, arapski jezik, likovnu kulturu, muzičku kulturu, tjelesni i zdravstveni odgoj i inkluzivno i specijalno obrazovanje, definisala je okvirni nastavni program za svaki predmet, kao osnovu, okvir za koncipiranje i realizaciju kantonalnih nastavnih programa, na osnovu kojih se ostvaruje nastavni proces u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavni plan i program osnovne škole koncipiran je tako da omogućava kvalitetno obrazovanje za sve. Kao takav, on prepoznaje, priznaje, uvažava i odgovara na obrazovne potrebe, iskustva i interese svih učenika, bez obzira na pol, uzrast, etničku, socijalnu i vjersku pripadnost, sposobnosti, mogućnosti i ograničenja, uvažavajući, poštujući i razvijajući ljudska, dječja i obrazovna prava, obaveze i odgovornosti. On je inkluzivan, otvoren za djecu i odrasle, sa posebnim i drugim potrebama. Što se tiče upravljanja nastavnim planovima i programima, odgovornost za njegovo kreiranje i razvoj se dijeli izmeñu obrazovnih aktera svih nivoa, uključujući i nastavnike, učenike i njihove roditelje. Nastavni planovi i programi kantona integriraju u sebi opći dio - zajedničke jezgre i lokalne komponente, s tim da se zajednička jezgra nastavnih planova i programa sastoji od svih nastavnih planova i programa, sa što je moguće širim zajedničkim osnovama za sve nastavne predmete. On osigurava koheziju sistema osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a lokalna komponenta daje mogućnost školama, općinama i kantonima da razviju vlastite programe, birajući sadržaje i područja učenja. Nastavni planovi i programi pojedinih predmeta (silabusi) daju upute nastavnicima: šta treba podučavati (koja područja, oblasti treba podučavati), zašto to treba podučavati (koji su ciljevi i koncepti), kako to treba podučavati (koristeći različite metode i oblike prilagoñene potrebama i interesima učenika) i kada to treba podučavati (razvojna primjerenost uzrastu, ciklusima). Nastavni plan i program svakog predmeta sadrži argumentaciju uloge i značaja predmeta, ciljeve, očekivane ishode učenja, sadržaj, strategije učenja i nastave (didaktičko-metodičke upute) i smjernice za praćenje i ocjenjivanje. Dakle,nastavni plan i program devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja okrenut je ka zadovoljavanju obrazovnih potreba svakog učenika. Svrha odgoja i

obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tokom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito lično učešće u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje pojedinca na ostvarivanje visoke kvalitete života. Novi model predviña da je ,,krajnja svrha obrazovanja unapreñenje kvalitete života’’ (Koncepcija, 2004; 5), dok je dosadašnjem modelu obrazovanja primarna svrha bila ,,dostizanje individualnog nivoa spoznaja i potreba za dalje obrazovanje i osposobljavanje za život i rad’’ (NPP, 1999; 7). Zato su promjene u odgoju i obrazovanju orijentisane na demokratizaciju i humanizaciju obrazovnog sistema, s fokusom na osposobljavanje učenika da zadovolji vlastite potrebe (preživljavanje, ljubav, moć, zabava i sloboda) i potrebe savremenog, demokratskog društva. Znanje i vještine se stiču obrazovanjem, a vrijednosti, stavovi i navike odgojem. Škole trebaju odgajati dobre ljude, a ne samo dobre učenike. Imajući u vidu da su inicijalno obrazovanje i stalno profesionalno usavršavanje ključni faktori kvalitetnog obrazovanja i da u reformisanom obrazovanju nastavnik nije više samo posrednik znanja, nego savjetnik i pratilac učeniku na putu ka njegovoj većoj samostalnosti, ka ,,učenju otkrićem”, Komisija za izradu Nastavnog plana i programa stručnog usavršavanja nastavnika razredne i predmetne nastave, direktora/ravnatelja osnovnih škola, savjetnika i stručnih saradnika ministarstava i pedagoških zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine uradila je Model plana i programa stručnog usavršavanja, s namjerom da nastavnike obuči za kvalitetnu implementaciju reformisanih nastavnih planova i programa. Komisija za praćenje i vrednovanje primjene koncepcije devetogodišnje osnovne škole i novih nastavnih programa uradila je temeljitu evaluaciji Koncepcije devetogodišnje osnovne škole i programskih sadržaja nastavnih planova i programa za prvu trijadu devetogodišnje osnovne škole, fokusirajući se na njihovo usklañivanje sa spoznajnim mogućnostima djeteta. Koordinacijsko tijelo za provoñenje i praćenje obrazovne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojilo je navedene dokumente kao polazne modele za izradu i usvajanje kantonalnih dokumenata strateškog razvoja osnovnog odgoja i obrazovanja i općih i specifičnih sadržaja nastavnih planova i programa za devetogodišnju osnovnu školu. Objavljivanjem ove publikacije krunisan je višegodišnji napor mnogobrojnih učesnika reforme osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izražava iskrenu zahvalnost sa uvjerenjem da će i dalje zajedno doprinositi reformi obrazovanja koja se neprestano modernizira, vodeći računa o psihofizičkoj ličnosti djeteta kojoj trebaju biti prilagoñeni nastavni planovi i programi i o potrebi cjeloživotnog učenja kao imperativa današnjeg vremena i osnove konkurentnog tržišta rada, te da će se na taj način otvoriti novo poglavlje pogleda na ljudske resurse kao ključni koncept ekonomskog rasta. Posebno se zahvaljujemo prof. dr. Muhidinu Džanki, Muneveri Selmanović, direktorici Pedagoškog zavoda Zenica i Jasminki Bujanović, savjetnici ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje u Vladi Unsko-sanskog kantona što su pomogli u definisanju konačnog dokumenta ,,Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu”, koji će zasigurno biti tačka nadahnuća za budući razvoj i osavremenjavanje osnovne supstance odgojno-obrazovnog procesa nastavnog programa u kojem predmetna fragmentarnost prerasta u koherentan sistem utemeljen na interdisciplinarnom pristupu i meñusobnoj vertikalnoj i horizontalnoj povezanosti nastavnih sadržaja. Idući u susret vremenu u kojem će obrazovanje biti najmoćnije oružje u transformaciji obrazovnih politika želimo ovoj publikaciji plodan i efikasan život u rukama kreatora obrazovnih politika, nastavnika, učenika, roditelja i svih učesnika u nastavno-obrazovnom procesu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

POPIS ČLANOVA UPRAVNOG TIJELA I KOMISIJA ZA IZRADU MODELA OKVIRNOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNO OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu rješenja, broj 01-34-2329/03 od 26. 6. 2003. godine i broj 01-34-4637/03 od 28. 10. 2003. godine, zasnovano je Upravno tijelo za pripremu prijedloga strategije prelaska na devetogodišnje osnovno obrazovanje u Federaciji BiH u sljedećem sastavu: 1. Alija P irić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, predsjedavajući Upravnog tijela; 2. Viktor Marić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Zapadnohercegovački kanton, zamjenik predsjedavajućeg Upravnog tijela; 3. Ekrem Hajrulahović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, član Upravnog tijela; 4. Marko Nedić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Posavski kanton, član Upravnog tijela; 5. Hazim Halilović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, član Upravnog tijela; 6. Munevera Selmanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, član Upravnog tijela; 7. Murto Horo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona, član Upravnog tijela; 8. Stipo Nakić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, član Upravnog tijela; 9. Lidija Markotić, OŠ Ilije Jakovljevića, Hercegovačko-neretvanski kanton, Mostar, član Upravnog tijela; 10. Sretko Žmukić, Ministarstvo obrazovanja i nauke, kantona Sarajevo, član Upravnog tijela; 11. Filip Zrno, Ministarstvo društvenih djelatnosti Kantona 10, član Upravnog tijela. Rješenjem, broj 08-02-3965/07 od 17. 7. 2007. godine imenovana je stalna komisija - Upravno tijelo za pripremu prijedloga strategije prelaska na devetogodišnje osnovno obrazovanje u Federaciji BiH u sljedećem sastavu: 1. Alija Pirić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, predsjedavajući Upravnog tijela; 2. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, član Upravnog tijela; 3. Marko Nedić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Posavski kanton, član Upravnog tijela; 4. Munevera Selmanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničkodobojskog kantona, član Upravnog tijela; 5. Stipo Nakić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, član Upravnog tijela; 6. Meliha Alić, OŠ Ilije Jakovljevića, Hercegovačko-neretvanski kanton, Mostar, član Upravnog tijela; 7. Mario Mikulić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Zapadnohercegovački kanton, član Upravnog tijela; 8. Sretko Žmukić, Ministarstvo obrazovanja i nauke, kantona Sarajevo, član Upravnog tijela;

9. Tomislav Buljan, Ministarstvo društvenih djelatnosti Kantona 10, član Upravnog tijela 10. Mersija Jahić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, član Upravnog tijela; 11. Hasnija Muratović, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, član Upravnog tijela; 12. Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član Upravnog tijela; 13. Viktorija Mira Merlo, spoljni saradnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član Upravnog tijela. Koncepciju i nastavni plan devetogodišnje osnovne škole, kao i program razvoja osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, izradila je Stručna komisija za izradu prijedloga koncepcije i nastavnog plana devetogodišnje osnovne škole i izradu programa razvoja osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu Rješenja, broj 05-38-1323/05 od 11. 4. 2005. godine, i to u sljedećem sastavu: 1. Marko Nedić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Posavski kanton, koordinator Upravnog tijela; 2. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Unsko-sanski kanton Bihać, član Upravnog tijela; 3. Ivo Jelušić, Srednja škola Pere Zečevića, Posavski kanton, Odžak, član Upravnog tijela; 4. Ediba Pozderović, Pedagoški zavod, Tuzla,Tuzlanski kanton, član Upravnog tijela; 5. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica, Zeničko-dobojski kanton, član Upravnog tijela; 6. Ševala Vrpčić, OŠ „Fahro Baščelija” Goražde, Bosansko-podrinjski kanton, član Upravnog tijela; 7. Sulejman Ribo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanski kanton – Travnik, član Upravnog tijela; 8. Marko Tokić, Pedagoški fakultet, Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton, član Upravnog tijela; 9. Ivan Tomas, OŠ A. B. Šimića Drinovci, Zapadnohercegovački kanton, član Upravnog tijela; 10. Safet Smajkić, Pedagoška akademija, Sarajevo, Kanton Sarajevo, član Upravnog tijela. Zadatak Stručne komisije je da rukovodi i koordinira poslovima za pripremu i izradu prijedloga koncepcije devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja; daje prijedloge za izmjenu i dopunu koncepcije devetogodišnje osnovne škole i nastavnih planova i programa; prati rad drugih stručnih komisija, predlaže izmjene i dopune u nastavnom planu i programu; sarañuje sa federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i meñunarodnim organizacijama uključenim u reformu obrazovanja u BiH. Posao izrade nastavnih planova i programa po kojima se ostvaruje nastavni proces u Federaciji Bosne i Hercegovine radila je Komisija za izradu Okvirnog nastavnog plana i programa prve trijade u Federaciji BiH na osnovu Rješenja o formiranju Stručne komisije za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama, 05-38-1219/05 od 7. 4. 2005. godine.

Članovi Stručne komisije: 1. Ekrem Hajrulahović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, koordinator Stručne komisije; 2. Gabriela Bundalo, OŠ Pazar, Tuzla, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za matematiku; 3. Sabaheta Bijedić, Meñuopštinski pedagoški zavod, Mostar, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za muzičku kulturu, 4. Ivan Madžar, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za moju okolinu; 5. Fatima Prohić, Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za likovnu kulturu; 6. Zehra Hubijar, Pedagoška akademija, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za maternji jezik i književnost; 7. Vojka Komljenović, Centar za odgoj i obrazovanje, edukaciju i rehabilitaciju mentalno retardirane djece „Vladimir Nazor“, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za inkluzivno i specijalno obrazovanje; 8. Milica Bešević, Pedagoška akademija, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj; 9. Nada Hrasnica, Pedagoška akademija Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za engleski jezik. Članovi Potkomisije za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: 1. Katica Krešić, Pedagoški fakultet Sveučilište u Mostaru; 2. Biljana Nikolić, OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik; 3. Esma Kapetanović, OŠ „Novi grad” Tuzla. Članovi Potkomisije za matematiku: 1. Marinko Pejić, Pedagoška akademija Sarajevo; 2. Denis Lasić, Pedagoški fakultet Sveučilište Mostar; 3. Enisa Mehić, Pedagoški zavod, Zenica. Članovi Potkomisije za moju okolinu: 1. Sabira Mićanović, OŠ „Brčanska malta”, Tuzla; 2. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica; 3. Jozo Ćurčić, OŠ Vladmira Nazora Odžak. Članovi Potkomisije za likovnu kulturu: 1. Tihomir Zovko, Pedagoški fakultet Sveučilište u Mostaru; 2. Ragib Lubovac, Pedagoška akademija Sarajevo; 3. Sadina Sijerčić, OŠ „Husein Efendija ðozo” Goražde. Članovi Potkomisije za muzičku kulturu: 1. Selma Ferović, Muzička akademija, Sarajevo; 2. Berislav Džaja, Muzička škola Livno; 3. Refik Hodžić, Umjetnička škola Bihać.

Članovi Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj: 1. Mladen Kvesić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Široki Brijeg; 2. Samra Salibašić-Akšamija, Osnovna škola Kovačići, Sarajevo; 3. Milica Bešević, Pedagoška akademija Sarajevo. Članovi Potkomisije za engleski jezik: 1. Sanja Hadžihajdić, Pedagoški zavod Zenica; 2. Dinko Jurić, Gimnazija Fra Dominika Mandića, Široki Brijeg; 3. Marina H. Avdić, Katolički školski centar, Tuzla. Članovi Potkomisije za inkluzivno i specijalno obrazovanje: 1. Šaćira Mešalić, Defektološki fakultet, Tuzla; 2. Sadeta Zečić, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica” Sarajevo; 3. Biljana Pejić, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica” Sarajevo; 4. Imšir Zubović, Centar za slušno oštećenu djecu Tuzla; 5. Milenko Kordić, Treća osnovna škola Mostar. Zadatak članova Stručne komisije i njenih potkomisija je bio da: - priprema i izrañuje modele okvirnog nastavnog plana i programa za prvi, drugi i treći razred devetogodišnje osnovne priprema i izrañuje modele okvirnog nastavnog plana i programa za prvi, drugi i treći razred devetogodišnje osnovne škole za djecu sa teškoćama u razvoju, koja se obrazuju u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama; - ostvaruje saradnju sa drugim stručnim komisijama i daje prijedloge i sugestije u vezi sa definiranjem strategije prelaska na devetogodišnje obavezno osnovno obrazovanje i edukaciju nastavnika, pedagoga i direktora osnovne škole; - predlaže pedagoško-didaktičku literaturu za obuku nastavnika, pedagoga i direktora osnovne škole i sarañuje sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i meñunarodnim organizacijama uključenim u reformu obrazovanja u BiH. Okvirni nastavni plan i program za 4. razred devetogodišnje osnovne škole je izradila Stručna komisija na osnovu Rješenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama, 03-382933/06 od 29. 5. 2006. godine. Članovi stručne komisije su: 1. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, koordinator Stručne komisije; 2. Hasnija Muratović, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; 3. Sabaheta Bijedić, Meñuopštinski pedagoški zavod, Mostar, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za muzičku kulturu; 4. Gabrijela Bundalo, OŠ Pazar, Tuzla, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za matematiku;

5. Ivan Madžar, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za moju okolinu; 6. Fatima Prohić, Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za likovnu kulturu; 7. Zehra Hubijar, Pedagoška akademija, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za maternji jezik i književnost; 8. Vojka Komljenović, Centar za odgoj i obrazovanje, edukaciju i rehabilitaciju mentalno retardirane djece „Vladimir Nazor”, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za inkluzivno i specijalno obrazovanje; 9. Milica Bešević, Pedagoška akademija, Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj; 10. Nada Hrasnica, Pedagoška akademija Sarajevo, član Stručne komisije i koordinator Potkomisije za engleski jezik. Članovi Potkomisije za izradu nastavnog plana devetogodišnje osnovne škole su: 1. Marko Nedić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Posavskog kantona, Orašje; 2. Safet Smajkić, Pedagoška akademija, Sarajevo, Kanton Sarajevo; 3. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica, Zeničko-dobojski kanton; 4. Sulejman Ribo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Srednjobosanski kanton, Travnik; 5. Ševala Vrpčić, OŠ „Fahro Baščelija” Goražde, Bosansko-podrinjski kanton; 6. Marko Tokić, Pedagoški fakultet, Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton; 7. Robert Onodi, Pedagoški zavod, Tuzla. Članovi Potkomisije za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: 1. Katica Krešić, Pedagoški fakultet Sveučilište u Mostaru; 2. Biljana Nikolić, OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik; 3. Esma Kapetanović, OŠ „Novi grad” Tuzla; 4. Olga Lekić, OŠ „Jozo Gadžić-Čupo“, Stojkovići, Travnik. Članovi Potkomisije za matematiku: 1. Marinko Pejić, Pedagoška akademija Sarajevo; 2. Denis Lasić, Pedagoški fakultet Sveučilište Mostar; 3. Enisa Mehić, Pedagoški zavod, Zenica Članovi Potkomisije za moju okolinu: 1. Sabira Mićanović, OŠ „Brčanska malta”, Tuzla; 2. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica; 3. Irena Damjanović, OŠ „Fra Ilije Starčevića“, Tolisa. Članovi Potkomisije za likovnu kulturu: 1. Tihomir Zovko, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru; 2. Fikret Lukać, Pedagoški zavod Sarajevo; 3. Sadina Sijerčić, OŠ „Husein Efendija ðozo”, Goražde.

Članovi Potkomisije za muzičku kulturu: 1. Selma Ferović, Muzička akademija, Sarajevo; 2. Berislav Džaja, Muzička škola Livno; 3. Vesna Kečalović, Umjetnička škola Bihać. Članovi Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj: 1. Mladen Kvesić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Široki Brijeg; 2. Samra Salibašić-Akšamija, Osnovna škola Kovačići Sarajevo; 3. Milica Bešević, Pedagoška akademija Sarajevo. Članovi Potkomisije za engleski jezik: 1. Sanja Hadžihajdić, Pedagoški zavod Zenica; 2. Dinko Jurić, Gimnazija Fra Dominika Mandića, Široki Brijeg, 3. Marina H. Avdić, Katolički školski centar, Tuzla; 4. Esmeralda Iftić, prof., OŠ „Gornje Prekounje- Ripač“, Bihać. Članovi Potkomisije za njemački jezik: 1. Elvedina Bilajbegović, Srednja poljoprivredna škola „Sanus futurum“, Sanski Most; 2. Miloje ðurñević, Filozofski fakultet, Sarajevo; 3. Aldina Herić, Gimnazija „Meša Selimović“, Tuzla; 4. Memnuna Hasanica, Pedagoši fakultet, Zenica. Članovi Potkomisije za francuski jezik: 1. Vlado Sučić, Filozofski fakultet, Sarajevo; 2. Melisa Begović, Gimnazija, Zenica. Članovi Potkomisije za arapski jezik: 1. Mehmed Kudić, Medresa „Džemaludin Čaušević“, Cazin; 2. Esad Duraković, Filozofski fakultet, Sarajevo. Članovi Potkomisije za specijalno obrazovanje i inkluziju: 1. Šaćira Mešalić, Defektološki fakultet, Tuzla; 2. Sadeta Zečić, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica”, Sarajevo; 3. Nevenka Veljović, Centar za slijepu i slabovidnu omladinu, Sarajevo; 4. Imšir Zubović, Centar za slušno oštećenu djecu Tuzla; 5. Milenko Kordić, Treća osnovna škola Mostar. Okvirni nastavni plan i program za 5. razred devetogodišnje osnovne škole je izradila Stručna komisija na osnovu Rješenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama, 03-381343/07 od 16. 3. 2007. godine.

Članovi stručne komisije su: 1. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, koordinator Stručne komisije i član Upravnog tijela; 2. Zehra Hubijar, Pedagoška akademija, Sarajevo; 3. Marinko Pejić, Pedagoška akademija, Sarajevo; 4. Iv ica Glibušić, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru; 5. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica; 6. Faiza Muštović, Pedagoška akademija, Sarajevo; 7. Željko Filipović, Pedagoška akademija, Sarajevo; 8. Selma Ferović, Muzička akademija, Sarajevo; 9. Milica Bešović, Pedagoška akademija, Sarajevo; 10. Nada Hrasnica, Pedagoška akademija, Sarajevo; 11. Zlata Maglajlija, Filozofski fakultet, Sarajevo; 12. Vasvija Ibrahimkadić, Prva gimnazija, Sarajevo; 13. Amir Dervišević, Filozofski fakultet, Sarajevo; 14. Vojka Komljenović, Centar za odgoj i obrazovanje, edukaciju i rehabilitaciju mentalno retardirane djece. Članovi Potkomisije za izradu nastavnog plana devetogodišnje osnovne škole su: 1. Marko Nedić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Posavskog kantona, Orašje; 2. Safet Smajkić, Pedagoška akademija, Sarajevo, Kanton Sarajevo; 3. Vahid Mulić, Pedagoški zavod, Zenica, Zeničko-dobojski kanton; 4. Sulejman Ribo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Srednjobosanski kanton, Travnik; 5. Ševala Vrpčić, OŠ „Fahro Baščelija” Goražde, Bosansko-podrinjski kanton; 6. Robert Onodi, Pedagoški akademija, Tuzla. Članovi Potkomisije za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: 1. Zehra Hubijar – koordinator; 2. Katica Krešić – Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru; 3. Biljana Nikolić – OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik; 4. Esma Kapetanović – OŠ „Novi grad” Tuzla; 5. Ivan Penava – OŠ „Ivan Brlić Mažuranić“, Humac, Ljubuški. Članovi Potkomisije za matematiku: 1. Marinko Pejić – koordinator; 2. Denis Lasić – Pedagoški fakultet Sveučilište Mostar; 3. Enisa Mehić – Pedagoški zavod, Zenica; 4. Jasna Lovrinović – OŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik. Članovi Potkomisije za društvo: 1. Iv ica Glibušić – koordinator; 2. Miljenko Miloš – Zavod za školstvo, Mostar; 3. Zora Kudić – OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Livno; 4. Slaven Ljubić – OŠ „Kočerin“, Široki Brijeg.

Članovi Potkomisije za prirodu: 1. Vahid Mulić – koordinator, 2. Mate Živković – Zavod za školstvo i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar; 3. Marija ðukić – OŠ „Ruñer Bošković“, Donja Mahala; 4. Ankica Prskalo – OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“, Mostar. Članovi Potkomisije za kulturu življenja: 1. Faiza Muštović – koordinator, 2. Hajrija Cokoja – Pedagoški zavod Mostar, Mostar; 3. Subhija Kapić – „Druga osnovna škola“, Konjic; 4. Razija Hamzabegović – OŠ „Husino” Tuzla. Članovi Potkomisije za likovnu kulturu: 1. Željko Filipović – koordinator, 2. Fatima Prohić – OŠ „Musa Ćazim Ćatić”, Sarajevo; 3. Elvedin Drkenda – OŠ „Husein efendija ðozo”, Goražde. Članovi Potkomisije za muzičku kulturu: 1. Selma Ferović – koordinator; 2. Berislav Džaja – Muzička škola, Livno; 3. Vesna Kečalović – Umjetnička škola, Bihać; 4. Mirko Setkević – OŠ „Novi Grad”, Tuzla. Članovi Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj: 1. Milica Bešević – koordinator; 2. Samir Palić – OŠ „Jablanica“, Jablanica; 3. Miro Marić – Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Široki Brijeg. Članovi Potkomisije za engleski jezik: 1. Nada Hrasnica – koordinator; 2. Sanja Hadžihajdić – član, Pedagoški zavod Zenica; 3. Dinko Jurić – član, Gimnazija Fra Dominika Mandića, Široki Brijeg; 4. Marina H. Avdić – član, Katolički školski centar, Tuzla. Članovi Potkomisije za njemački jezik: 1. Zlata Maglajlija – koordinator, 2. Memnuna Hasanica – Pedagoši fakultet, Zenica 3. Enisa Mirvić – OŠ „Hasan Kaimija“, Sarajevo. Članovi Potkomisije za francuski jezik: 1. Vasvija Ibrahimkadić – koordinator; 2. Melisa Begović – Gimnazija, Zenica; 3. Anica Majić – OŠ „Tin Ujević“, Vitina, Ljubuški.

Članovi Potkomisije za arapski jezik: 1. Amir Dervišević – koordinator; 2. Mehmed Kudić – Medresa „Džemaludin Čaušević“, Cazin, Unsko-sanski kanton. Članovi Potkomisije za specijalno obrazovanje i inkluziju: 1. Vojka Komljenović – koordinator; 2. Mirela Duranović – Defektološki fakultet, Tuzla; 3. Sadeta Zečić – Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica” Sarajevo; 4. Nevenka Veljović – Centar za slijepu i slabovidnu omladinu, Sarajevo; 5. Imšir Zubović – Centar za slušno oštećenu djecu Tuzla; 6. Milenko Kordić – Treća osnovna škola Mostar. Okvirni nastavni plan i program za 6. razred devetogodišnje osnovne škole je izradila Stručna komisija za izradu okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama. Rješenjem, broj: 08-02-3965/07 od 17. 7. 2007. godine imenuje se Stalna komisija Upravnog tijela za pripremu i izradu prijedloga strategije prelaska na devetogodišnje osnovno obrazovanje, a članovi su: 1. Alija Pirić, Filozofski fakultet, Sarajevo; 2. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, koordinator Stručne komisije; 3. Marko Nedić, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa, Posavski kanton; 4. Munevera Selmanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Zenica; 5. Stipo Nakić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa, Srednjobosanski kanton; 6. Meliha Alić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Hercegovačko-neretvanski kanton; 7. Mario Mikulić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Zapadno-hercegovački kanton; 8. Sretko Žmukić, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Sarajevo; 9. Tomislav Buljan, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, Kanton 10; 10. Mersija Jahić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Tuzlanski kanton; 11. Hasnija Muratović, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; 12. Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; 13. Viktorija Mira-Merlo, spoljni saradnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Članovi stručne komisije su: 1. Jasminka Bujanović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bihać, koordinator Stručne komisije i član Upravnog tijela; 2. Muhidin Džanko, Filozofski fakultet, Sarajevo; 3. Selma Ferović, Muzička akademija, Sarajevo; 4. Enes Duvnjaković, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla; 5. Željko Filipović, Pedagoška akademija, Sarajevo; 6. Enes Pelidija, Filozofski fakultet, Sarajevo;

Mostar. 2. 3. OŠ „Ruñer Bošković“. Sarajevo. Jesenka Vasić-Pujo. Avdo Voloder. Novi Travnik. 10. Pedagoški zavod. II Gimnazija. Samka Hadžihasanović-Mithat. Pedagoški zavod Mostar. edukaciju i rehabilitaciju mentalno retardirane djece. Filozofski fakultet. Enes Pelidija. 3. Aida Kovačević. Marina H. Članovi Potkomisije za matematiku: 1. 3. 3. operativna podrška Komisiji. Rifat Škrilj. Pedagoški zavod. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.7. Fikreta Haračić. Pedagoška akademija. Nadija Bandić. Mostar. Amir Dervišević. Druga gimnazija. Centar za odgoj i obrazovanje. OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik. Sarajevo. Jasna Lovrinović. Dževahira Arslanagić. Sarajevo. Članovi Potkomisije za biologiju: 1. Filozofski fakultet. Sarajevo. 17. Članovi Potkomisije za bosanski. Članovi Potkomisije za engleski jezik: 1. Biljana Nikolić. Sarajevo. OŠ „Novi Travnik“. Tuzla. Filozofski fakultet. Članovi Potkomisije za historiju: 1. Sarajevo. 2. 15. Prirodno-matematički fakultet. srpski jezik i književnost: 1. Sarajevo. 13. Donja Mahala. Samka Hadžihasanović-Mithat. 12. 9. Druga gimnazija. Muriz Spahić. 18. Sarajevo. 8. Članovi Potkomisije za geografiju: 1. Sarajevo. Sarajevo. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Tuzla. Sarajevo. Prirodno-matematički fakultet. hrvatski. Sarajevo. Prirodno-matematički fakultet. Maja ðuretić. Zavidovići. 14. Sarajevo. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru. Muhidin Džanko. sekretar Komisije. Milan Cvijetinović. 2. 11. Vojka Komljenović. Orašje. Prva gimnazija. Enisa Mehić. 3. Marija ðukić. Milica Bešović. Filozofski fakultet. Hajrija Cokoja. Mašinski fakultet. Prirodno-matematički fakultet. Zlata Maglajlija. OŠ „Sveti Franjo“. Filozofski fakultet. Prva osnovna škola. 3. Pedagoški zavod – Zenica. Sarajevo. Vasvija Ibrahimkadić. Enes Duvnjaković. . 16. Katica Krešić. Filozofski fakultet. 2. Avdić. Dubravka Šoljan. 2. Miralem Marić. Sarajevo. Ivan Madžar. Sveučilište u Mostaru. 2.

Zenica. Umjetnička škola. djece oboljele od autizma i cerebralne paralize „Vladimir Nazor“. Zenica. Selma Babović. Sarajevo. Pedagoški zavod. Sarajevo. Vojka Komljenović. Sarajevo. Filozofski fakultet. Amir Dervišević. Fatima Prohić. Centar za odgoj i rehabilitaciju mentalno retardirane djece. Članovi Potkomisije za informatiku. Robert Onodi. Medresa „Džemaludin Čaušević“. Druga gimnazija. Tuzla. 2. 3. 3. Sarajevo. Filozofski fakultet. Zlata Maglajlija. Sarajevo. Zenica. Pedagoški zavod. Sarajevo. 2. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Vesna Kečalović. Tuzla. Tuzla. Mašinski fakultet. . Likovna akademija. 3. OŠ „Safvet beg Bašagić“. Bihać. Članovi Potkomisije za francuski jezik: 1. Milica Bešević. Cazin. Članovi Potkomisije za specijalno obrazovanje i inkluziju: 1. Sarajevo. Sarajevo. Enes Šurković.Članovi Potkomisije za njemački jezik: 1. Muzička škola. 2. OŠ „Musa Ćazim Ćatić”. Selma Ferović. Filozofski fakultet. Lejla Dizdarević. Članovi Potkomisije za likovnu kulturu: 1. Vasvija Ibrahimkadić. 2. 2. Memnuna Hasanica. Katarina Petrović. Članovi Potkomisije za muzičku kulturu: 1. Mehmed Kudić. Samir Palić. Livno. Pedagoška akademija. Sarajevo. Željko Filipović. Jablanica. 3. Irfan Handukić. 3. 2. Sarajevo. Prva gimnazija. 2. Sarajevo. Članovi Potkomisije za tehničku kulturu: 1. Sarajevo. 3. 2. Pedagoški zavod. Muzička akademija. Edin Hadžikadunić. Član Potkomisije za arapski jezik: 1. Pedagoška akademija. Defektološki fakultet. Zenica. Avdo Voloder. Milan Cvijetinović. OŠ „Jablanica“. Sarajevo. Članovi Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj: 1. Sarajevo. 1. 2. Muris Hadžikadunić. 3. Melisa Begović. Pedagoški zavod. Berislav Džaja. Mirela Duranović. Unsko-sanski kanton. Gimnazija.

Jasminka Bujanović. Irfan Handukić. 04-38-4551/08 od 1. Ivan Madžar. Hasnija Muratović. Zenica. Biljana Nikolić. koordinator. 3. Sarajevo. 2008. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica” Sarajevo. Centar za slušno oštećenu djecu Tuzla. Ministarstvo obrazovanja. Tuzla. Filozofski fakultet. 7. Enes Duvnjaković. hrvatski. Centar za odgoj i obrazovanje. 15. Sarajevo. 8. Pedagoška akademija. Okvirni nastavni plan i program za sedmi. Sarajevo. 10. Treća osnovna škola Mostar. 3. Pedagoški zavod. Likovna akademija. 17. 12. 9. Prirodno-matematički fakultet. godine. Prirodno-matematički fakultet. Sarajevo. Prva gimnazija. Milan Cvijetinović. Dževahira Arslanagić. Članovi ove stručne komisije su: 1. Muhidin Džanko. 5. 16. Tuzla. Enes Pelidija. 5. kulture i sporta. Mostar. Katica Krešić. Sarajevo. OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik. Sarajevo. Sarajevo. Milenko Kordić. 18. Sarajevo. Prirodno-matematički fakultet. 6. 4. Amir Dervišević. Mašinski fakultet. 13. Dubravkla Šoljan. Sarajevo. . Nevenka Veljović. Muzička akademija. 14. 2. 3. Sarajevo. Enisa Mehić. Imšir Zubović. standarda i normativa za devetogodišnju osnovnu školu sa potkomisijama. Avdo Voloder. edukaciju i rehabilitaciju mentalno retardirane djece. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru. Sadeta Zečić. nauke. Sarajevo. Milica Bešović. Sarajevo. Prirodno-matematički fakultet. Filozofski fakultet. Sarajevo. OŠ „Ilidža“. Članovi potkomisija su: Članovi Potkomisije za bosanski. Darija Burić. osmi i deveti razred devetogodišnje osnovne škole izradila je Stručna komisija na osnovu Rješenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu okvirnog nastavnog plana i programa. Sarajevo. Zlata Maglajlija. Enes Duvnjaković. Prirodno-matematički fakultet. Bihać.3. Filozofski fakultet. Centar za slijepu i slabovidnu omladinu. Članovi Potkomisije za matematiku: 1. 2. Filozofski fakultet. Meliha Zejnilagić-Hajrić. 11. 4. Filozofski fakultet. Sarajevo. 4. 2. srpski jezik i književnost: 1. Vasvija Ibrahimkadić. Selma Ferović. koordinator. Filozofski fakultet. Vojka Komljenović. 6. Muhidin Džanko.

2. Tuzla. Pedagoški zavod. Pedagoški zavod. . Amir Dervišević. Selma Ferović. Članovi Potkomisije za biologiju: 1. Druga gimnazija. Član Potkomisije za arapski jezik: 1. 2. Članovi Potkomisije za muzičku kulturu: 1. Zavidovići. OŠ „Sveti Franjo“. Irfan Handukić. 3. Ivan Madžar. Samka Hadžihasanović-Mithat. Sarajevo. Pedagoški zavod. Katarina Petrović. Orašje. Dubravka Šoljan. Enes Pelidija. Članovi Potkomisije za geografiju: 1. Cazin. Marija ðukić. Donja Mahala. Umjetnička škola. Prva osnovna škola. Druga gimnazija. 3. koordinator. 3. 2. koordinator. Srednja škola „Fra Slavko Barbarić“. Mostar. 2. Zenica. Muzička škola. Željko Filipović. koordinator. koordinator. 3. Zenica. Maja ðuretić. Miralem Marić. koordinator. Mostar. Vesna Kečalović. Druga gimnazija. Pedagoška akademija. Dževahira Arslanagić. Sarajevo. Memnuna Hasanica. koordinator. Marina H. 3. Sarajevo. Unsko-sanski kanton. Sarajevo. Aida Kovačević. Fatima Prohić.Članovi Potkomisije za historiju: 1. 3. 2. Melisa Begović. 2. Vasvija Ibrahimkadić. Mehmed Kudić. 3. Hajrija Cokoja. koordinator. koordinator. Jesenka Vasić-Pujo. Gimnazija. 3. Zlata Maglajlija. Mostar. Livno. 2. Sarajevo. OŠ „Musa Ćazim Ćatić”. OŠ „Ruñer Bošković“. Članovi Potkomisije za njemački jezik: 1. Članovi Potkomisije za likovnu kulturu: 1. 2. Članovi Potkomisije za engleski jezik: 1. Pedagoški zavod Mostar. koordinator. Berislav Džaja. Avdić. Članovi Potkomisije za francuski jezik: 1. 2. Medresa „Džemaludin Čaušević“. Selma Babović. Bihać.

Milica Bešević. Defektološki fakultet. Safija Džiber. Pedagoški zavod. Prirodno-matematički fakultet. koordinator. Sarajevo. Sarajevo. 3. OŠ „Safvet beg Bašagić“. 3. Enes Šurković. 2. Tuzla. Muris Hadžikadunić. Šemso Maslić. Mostar. Nevenka Veljović. Zenica. Mostar. Hasnija Muratović. OŠ „Gračanica“. 2. koordinator. Zenica.Članovi Potkomisije za tjelesni i zdravstveni odgoj: 1. Avdo Voloder. koordinator. Edin Hadžikadunić. 2. Samir Palić. 4. 3. 3. Robert Onodi. Sarajevo. 3. Sarajevo. Centar za slijepu i slabovidnu omladinu. koordinator. Meliha Zejnilagić-Hajrić. 2. Tuzla. Stana Rotim. Članovi Potkomisije za hemiju: 1. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica” Sarajevo. OŠ „Jablanica“. Vojka Komljenović. Pedagoški zavod. 3. Gračanica. Šesta osnovna škola. 6. 5. Jablanica. Centar za slušno oštećenu djecu Tuzla. Članovi Potkomisije za informatiku: 1. 2. . 2. koordinator. Lejla Dizdarević. Članovi Potkomisije za specijalno obrazovanje i inkluziju: 1. Članovi Potkomisije za fiziku: 1. Milenko Kordić. Treća osnovna škola Mostar. Članovi Potkomisije za tehničku kulturu: 1. Pedagoški zavod. Medicinska škola. Mirela Duranović. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Imšir Zubović. Nada Gabela. Sadeta Zečić. koordinator. Milan Cvijetinović.

poboljšanje kvaliteta komunikacije meñu svim učesnicima odgojno-obrazovnog procesa. te je prilika da se lagano i sistematično uvode promjene posredstvom priprema onih koji će te promjene realizirati. To znači da se promjene odnose na generaciju upisanih učenika u školskoj 2004/2005. Promjene u sistemu odgoja i obrazovanja prilika su da se otklone uočene slabosti postojeće osnovne škole i stvori temelj za njenu modernizaciju i poboljšanje kvalitete. te veća demokratizacija i humanizacija našeg obrazovnog sistema općenito. promjenu metoda rada u nastavnom i vannastavnom radu. osmišljeniji izbor sadržaja programa. Treba imati na umu ukupne efekte promjena: da li će zbuniti. Reforma prati ovu generaciju. humaniziranje škole i razvijanje senzibiliteta u pristupima djetetu. Sama činjenica da šestogodišnje dijete postaje školskim obveznikom za sobom povlači promjenu svih važnih segmenata odgojno-obrazovnog procesa. jer se svijet u kojem će živjeti djeca mijenja četiri puta brže od naših škola. godine kada je devetogodišnje osnovno obrazovanje uvedeno u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. djecom. kognitivne. potrebno je mnogo obazrivosti i postupnosti u uvoñenju promjena. U svemu je važno imati kriterij selektivnosti s obzirom na već evidentne spoznaje da su se neki modeli organizacije nastavnog rada pokazali uspješnijim i prihvatljivijim od drugih modela. nudi prije svega savremene programske ciljeve i sadržaje učenja svih nastavnih predmeta koji su prilagoñeni interesima. s posebnim naglaskom da mnogo djece nije obuhvaćeno predškolskim odgojem pa im škola postaje prvo mjesto šire društvene socijalizacije. potrebama i sposobnostima djece u osnovnoj školi. vrijedne elemente ukupnog pedagoškog nasljeña. ili će od početka pridobiti za saradnju i motivirati da svi učesnici reforme i sami prihvate promjene s ciljem da mijenjaju odgojno-obrazovni proces. dobrobit zajednice. Reforma u prvi plan stavlja dječiju dobrobit. godini. Spomenute promjene su neminovne. a koje poboljšavaju kvalitet sistema odgoja i obrazovanja. Nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu. Prije svega valja procijeniti šta će svaki korak u reformi izazvati u školi. U dijelu Federacije Bosne i Hercegovine taj prelazak je počeo školske 2004/2005. preuzimanju ili bilo kakvim drugim vidovima improvizacije.UVOD Reforma sistema odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini zahtijeva promjene u svim važnim segmentima tog sistema: promjenu nastavnih planova. usmjeravanje pažnje na sadržaje koji su važni u temeljnom obrazovanju (kao priprema za život i osnova za nastavak školovanja u srednjoj školi). ali i prihvatiti ideje iz svijeta. dezorijentirati. koji neće izazvati poremećaje u školama. a proces je okončan školske 2009/2010. S obzirom na činjenicu da je svaka reforma dugotrajan proces. . Treba sačuvati naša dosadašnja pozitivna pedagoška iskustva. roditeljima. meñu nastavnicima.. izazvati otpore. Već je naglašeno da smo se opredijelili za pristup koji podrazumijeva oprez i obazrivost jer je nedopustivo eksperimentisati na djeci koja su najdragocjeniji resurs svake zemlje. ali i utiču na kvalitet življenja. Nužno je naći mjeru izmeñu novog i onog što je već dobilo pozitivnu potvrdu u školama. a to znači da smo krenuli od uvoñenja promjena na samom početku školovanja i u prvoj godini samo u prvom razredu. To su novi sadržaji prilagoñeni karakteristikama šestogodišnjeg djeteta. Ne može biti riječi o prilagoñavanju ranijih programa. U Bosni i Hercegovini prelazi se na devetogodišnje obavezno osnovno obrazovanje u skladu sa iskustvima kvalitetne pedagoške prakse u zemljama Evrope i svijeta. Izabrali smo pristup koji osigurava realizaciju potrebnih priprema za uvoñenje promjena. imajući u vidu njihove tjelesne. emocionalne i duhovne sposobnosti.

• Jednakost i pravičnost u obrazovanju. • Novi nastavni plan i program za sve razrede. • Decentralizacija. otvorenost ka promjenama bitan je preduvjet uspjeha bilo koje promjene.5 godina). afektivnog. psihomotornog i voljnog. −savremene metode nastave.učenik. • Osnovna škola je obavezna i neselektivna za svu djecu bez obzira na razlike u sposobnostima. Spremnost. • Cjelovitost razvoja individue: kognitivnog. Promjene koje donosi reforma osnovne škole Razumijevanje procesa promjena u osnovnoj školi prva je i osnovna pretpostavka ljudske sklonosti prema tim promjenama. • Temeljna znanja i vještine su u funkciji globalnog razvoja i globalnih interesa. Za uspješan proces promjena nužne su slijedeće pretpostavke: • Promjena od vrha prema dnu. te se u tom smislu fokus promjena stavlja na sljedeće: • Upis u školu djece mlañe hronološke dobi (sa 5. • Usklañenost sa modernim koncepcijama osnovne škole i kompatibilnost standarda u obrazovanju sa zemljama Evropske unije. • Promjene malo kad uključuju samo jednu inovaciju (ono što želite promijeniti tako je usañeno u sistem interaktivnih djelovanja da će. −promjena atmosfere u učionici. • Ubrzano napredovanje učenika. −izrada novog nastavnog plana i programa. Djelotvorna promjena iziskuje vremena. • Naučna utemeljenost obrazovanja kao doživotnog procesa (cjeloživotno učenje). −promjena odnosa nastavnik . promijenite li jednu stvar. i od dna prema vrhu (izaziva više angažmana i trajnija je od autokratskog. −institucionalne i sistemske promjene.PRISTUP KONCEPCIJI DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA Osnovni principi Koncepcije U skladu sa iskustvima evropskih zemalja i postignuća pedagoških nauka. polazak u školu sa 6 godina. centraliziranog pristupa). • Naglašenije afirmiranje novih i fleksibilnijih metoda učenja koje mijenjaju poziciju učenika u nastavi. uvažavanje individualnih karakteristika i različitosti. • Aktivno učešće lokalne sredine u radu škole (roditelja. • Orijentacija na ishode odgoja i obrazovanja. a fokus promjena je slijedeći: −individualizacija i bavljenje kompletnim djetetom. koncept je zasnovan na slijedećem: • Pravo sve djece na osnovno obrazovanje u skladu sa Konvencijom o dječjim pravima. • Obaveznost i besplatnost osnovne škole. stoga je upornost nužna (čak i promjene umjerenog obima mogu trajati tri-pet godina). a ne za petnaestogodišnjake. • Inkluzivno obrazovanje posmatrano mnogo šire kao proces uklanjanja prepreka u učenju i učešću za sve učenike. lokalne zajednice. . solidarnost i kompetencija u razvoju pojedinca. udruženja). • Jačanje odgojne funkcije osnovne škole. vjerojatno doći do drugih promjena). −uključivanje roditelja. od I-IX razreda. • Demokratizacija i depolitizacija obrazovanja. autonomija i odgovornost. • Osnovna škola traje devet godina (a ne osam). • Deveta godina školovanja uvodi se za šestogodišnjake. • Općeobrazovnost i cjelovitost znanja. • Sloboda.

U skladu s Koncepcijom devetogodišnjeg obaveznog odgoja i obrazovanja.Populacija šestogodišnjaka je izuzetno heterogena (individualne razlike u tjelesnoj. nastavni planovi i programi kantona sastoje se od općeg dijela . Novom koncepcijom treba sačuvati pozitivno iskustvo i tradiciju postojeće organizacije škole. Tu su i sadržaji koji osiguravaju kvalitetnu i korektnu informaciju o onima koji su pored nas i sa nama (umjetnička. te didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških sadržaja u edukaciji nastavnika. • Objašnjenja i didaktičko-metodičke napomene. koliko zastupa jednakost i pravdu. Devetogodišnja osnovna škola osigurat će temeljna znanja i vještine za uspješan nastavak školovanja u srednjoj školi. Spremnost učenika za prihvatanje uloge odgovornog grañanina (koliko cijeni kulturu i običaje drugih ljudi. socijalnoj i emocionalnoj razvijenosti. Posjedovanje ličnih vještina (mogućnost donošenja odluka.). kao i zajednice u kojoj škola djeluje. rezultati u kulturi i kulturnom nasljeñu. razvijenost pozitivnih navika. Zajednička jezgra . Zato je itekako važno pitanje kako nastavnici razumiju devetogodišnje obavezno osnovno školovanje. Jasna predstava o značaju nauke i tehnologije u savremenom životu. naučna. Ishodi i kompetencije odgoja i obrazovanja • • • • Učenička pismenost u širem smislu riječi (čitanje i pisanje. • Očekivani rezultati učenja. bez obzira na veliku raznolikost kod svih je zajedničko da imaju znatne potencijale i mogućnosti ranog učenja. različita iskustva i predznanja itd. ovisit će kojom brzinom će teći uspostavljeni proces promjene škole i proces obrazovanja. sposobnost uspješnog nošenja s teškoćama u životu. običaji). Ovi potencijali se najbolje mogu iskoristiti spuštanjem granice upisa u osnovnu školu. Sposobnost pozitivne komunikacije. nastavnika i svih zaposlenih. likovnu i muzičku pismenost i sposobnost pojedinca da zna napraviti izbor u skladu s kriterijima lijepog u svim sadržajima. briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih. medijska kultura). • Indikatori uspješnosti. koliko utiče na atmosferu mira i tolerancije u zajednici). Visokoškolsko obrazovanje za sve profile nastavnika će raditi na uspostavljanju balansa u zastupljenosti stručnih. a unaprijediti njene najslabije tačke. • Sadržaji. Sposobnost kritičkog mišljenja i uspješnog rješavanja problema. No. pojmovi koji daju identitet nastavnom predmetu. Ovladavanje osnovnim znanjima dva strana jezika. Zajednička jezgra Zajednička jezgra su sadržaji pojedinih nastavnih predmeta bez kojih predmet ne može postojati (primjereni uzrastu učenika). Od onih koji će nositi te promjene. human odnos prema svakom živom biću. • Smjernice za praćenje napredovanja učenika. • Cilj izučavanja. numerička i informatička pismenost. procjenjivanje nivoa postignuća.zajedničke jezgre i posebnog dijela . Plan i program nastavnih predmeta sadrži slijedeće elemente: • Uloga i značaj nastavnog predmeta. tehnička ostvarenja.lokalne komponente. mentalnoj.• • • Povećana saradnja škole. a to su nastavnici. odgojno-obrazovni ciljevi. • • • • Svemu treba dodati estetsku dimenziju. Razlike na nivou postignuća na početku i na kraju devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja.

Važno je istaći da se pri odabiru sadržaja. razvijaju se prilagoñeni programi. . istrajnosti u radu. Rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama Za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama. Lokalna komponenta Ovaj dio programa daje mogućnost školama. Date su smjernice za organizaciju nastave i strategije učenja. samokontroli) svakog pojedinog učenika. Individualno prilagoñeni program. Pri tome se prevashodno vodi računa o potencijalima učenika i mogućnostima za razvoj. emocionalnoj i socijalnoj zrelosti. općinama i kantonima da razviju vlastite programe.osigurava transparentnost unutar školskog sistema u različitim dijelovima u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilagoñavanje podrazumijeva modifikaciju programa redovne nastave u skladu sa sposobnostima. Odreñeni su opći ishodi učenja u osnovnoj školi i u okviru toga. odnosno učenike koji nailaze na prepreke u učenju i učešću. kao i praćenja i ocjenjivanja učenika. ishodi učenja svakog nastavnog predmeta. Odreñeni su indikatori uspješnosti za svaki predmet. motivaciji. a ne samo na identificiranju problema ili smetnji. Za izradu nastavnog plana i programa korištena je sljedeća metodologija: Sadržajna i vremenska raspodjela programskih sadržaja po pojedinim nastavnim predmetima. iskustvom. razvijaju zajedno nastavnik i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole uz učešće roditelja. oblastima i temama. birajući sadržaje i područja učenja koji su specifični za lokalnu zajednicu. kao i plan rada. općenito vodilo računa da oni budu što više uporedivi i kompatibilni sa sadržajima učenja u zemljama evropske zajednice na tom nivou obrazovanja. kao i drugim važnim osobinama (kvalitetu pažnje.

vannastavne aktivnosti.MODEL OKVIRNOG NASTAVNOG PLANA ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU Obrazovne oblasti i programi Jezici Zastupljenost nastavnih časova sedmično po trijadama I trijada I II 4 3 3 2 2 2 16 III 4 2 3 3 2 2 2 18 II trijada IV 5 3 3 4 2 2 2 21 V 5 3 1 2 4 2 1 1 1 2 22 VI 5 2 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 24 III trijada VII VIII 4 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 26 4 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 25 IX 4 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 1 2 26 38 16 8 11 1 2 6 32 2 6 6 5 4 1 5 4 13 13 18 191 Predmeti obavezni / izborni Ukupno nastave B/H/S jezik i 3 književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Moja okolina 2 Društvene Društvo nauke Kultura življenja Historija/povijest Matematika 2 Priroda Prirodne nauke i Biologija matematika Geografija/zemljopis Fizika Hemija/kemija Tehnika i Osnove tehnike informatičke Tehnička kultura tehnologije Informatika Likovna kultura 2 Umjetnosti Muzička/glazbena 2 kultura Tjelesni i Tjelesni i zdravstveni 2 zdravstveni odgoj odgoj Ukupno redovna nastava 13 Izborni Vjeronauka/vjeronauk predmet Napomena: Broj nastavnih časova za vjeronauku. eventualno neki novi predmet (izborni. odjeljensku zajednicu. . dopunske/dodatne programe. u skladu s mogućnostima o kojima je riječ u Koncepciji. fakultativni) odredit će se na kantonalnom nivou.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za prvi razred devetogodišnje osnovne škole .

u skladu s mogućnostima o kojima je riječ u Koncepciji. dopunske/dodatne programe. fakultativni predmeti SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 3 2 2 2 2 2 13 GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASO VA 102 68 68 68 68 68 442 Napomena: Broj nastavnih časova za vjeronauku. srpski jezik i književnost Matematika Moja okolina Muzička kultura Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUP NO: Izborni. eventualno neki novi predmet (izborni. vannastavne aktivnosti. hrvatski. 2. 4. odjeljensku zajednicu. . 5. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI Bosanski. 6. fakultativni) odredit će se na lokalnom nivou. 3.OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA PRVI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE REDNI BROJ 1.

Prvo polugodište Razvoj govora. . vježbe iščitavanja i čitanja (pravilnost čitanja i razumijevanje). Priprema za usvajanje štampanih slova latinice Drugo polugodište I RAZRED Usvajanje velikih i malih štampanih slova. Usavršavanje tehnike pisanja. Usavršavanje tehnike i logike čitanja u okviru latiničnog pisma. III Usvajanje štampanih slova ćirilice.Bosanski. Usavršavanje tehnike čitanja u okviru ćiriličnog pisma. uvoñenje elemenata izražajnosti. Korektno samostalno čitanje tekstova štampanih latiničnim pismom. razumijevanje. Usvajanje pisanih slova ćirilice. IV Korektno samostalno čitanje tekstova štampanih latinicom. Dalji rad na svim aspektima i kvalitetima čitanja tekstova štampanih ćiriličnim pismom. hrvatski. Usavršavanje tehnike i logike čitanja. Vježbe izražajnog i stvaralačkog čitanja i izražavanja u okviru latiničnog pisma. srpski jezik i književnost (102 nastavna časa) Globalne naznake dinamike usvajanja elementarne pismenosti Radi orijentacije u kreiranju sadržaja nastavnih programa svih nastavnih predmeta ponuñen je raspored usvajanja sadržaja jednog i drugog pisma. ščitavanje i čitanje (pravilnost i razumijevanje pročitanog). II Vježbe čitanja (pravilnost. brzina).

odgojnu. funkcionalnu. Jezik ima obrazovnu. pojmovnu distinkciju. sadržaje usmenog i pismenog izražavanja. hrvatski. srpski jezik i književnost kao nastavni predmet je sistem jezičnog i književnog znanja. Važno je znati da nastava maternjeg jezika daje temeljna znanja iz jezika i književnosti. izvanškolsko čitanje. temeljnu pismenost u gramatičko-pravopisnom. . uopštavanje. grupe i zajednicu u cjelini. stilskom. pravogovora i pravopisa. U prvom razredu bavimo se govorom djeteta i dalje radimo na razvijanju pojedinih kvaliteta usmenog govora. Ta znanja utiču na uspjeh u učenju i drugih nastavnih predmeta. punoćom i mudrošću. Posredstvom programskih sadržaja ovog nastavnog predmeta razvijamo jezično osjećanje učenika. Govor je aktivnost komunikacije pomoću jezika. korektno vladanje rečenicom. živjeti sa svrhom. Samo pismen čovjek može djelovati efikasno. ali je i moćno sredstvo djelovanja na pojedinca. Ima posebno naglašenu informativnu i komunikativnu vrijednost jer je zajednički za ljude koji žive u odreñenoj zajednici. zaključivanje. prisustvo govornih smetnji i poremećaja. mogućnost poreñenja. izbor sadržaja koji poticajno djeluju na govorni razvoj. razvijenost i bogatstvo rječnika). razvijamo gramatičko-pravopisne aspekte i uvodimo ih u različite oblike usmenog i pismenog izražavanja. Čitanje i učenje su u osnovi komunikacije i sami su komunikacija. diferencijacije. A program nastave književnosti sadrži književna djela. komunikacijsku funkciju. Govor je u osnovi komunikacije i ukupnog učenja. Program nastave jezika uključuje sadržaje nastave gramatike. Razvoj dječijih govornih sposobnosti moguće je posmatrati u kontekstu usvajanja jezika. radošću. Na funkcionalnom nivou jezik i govor utiču na psihološke i lingvističke sposobnosti: zapažanje i imenovanje bitnih elemenata. Čitanje je sredstvo i metoda učenja. kvalitet govora u razredu i ukupnom okruženju. Bosanski. razvijenost individualnih programa. osnove teorije književnosti i samostalno. Ako dijete ima problema sa čitanjem – sigurno će se to odraziti na njegova postignuća u svim nastavnim predmetima. Nastavu čitanja i pisanja nužno je posmatrati u kontekstu ukupnog napredovanja učenika i posvećivati joj onoliko pažnje koliko stvarno utiče na osvješćivanje smisla stalnog učenja. A neuspjeh obeshrabruje i raña nove neuspjehe. sadržajnom i kompozicijskom smislu.ULOGA I ZNAČAJ Jezik je važan činilac u razvoju svakog ljudskog bića. Brojni su činioci koji utiču na kultivisanje govora: nivo govorne razvijenosti (kvalitet diskriminacije glasova i artikulacije.

predmeti i bića) slovo . riječi i djela/ nadzor nad govorom i ponašanjem disciplina odgovornost marljivost poštenje istinoljublje pravdoljublje Interesi usmjereni prema: knjizi i znanju (čitanju i sadržajima koje nudi knjiga) lijepom u svim sadržajima. izrezujem iz novina Specifične metode i postupci Glasovna analitičko sintetička metoda Globalna metoda Kombinovana metoda Grupna obrada slova Monografska obrada slova (povremeno: u usvajanju slova složenije grafičke strukture.glas riječ .radionice Igraonice .značenje izbor riječi i rečenica prihvatljivo neprihvatljivo u govoru.rečenica poznavanje štampanih slova latinice ovo je priča ovo je pjesma lik u priči ovo je dobro a o vo nije dobro ponašanje zato što…. gline. postupku riječ . prvo. vrijednosti život je vrijednost znanje je važno pismenost je važna za pojedinca i zajednicu (čitanje mi je potrebno da bih mogao učiti iz knjiga. bića. pantomima neverbalna komunikacija u funkciji poruke pravim slo va od plastelina. ja s drugima i drugi sa mnom Rad u paru Kooperatvni rad Frontalni rad Individualni rad Individualizirani rad Igraonice – maštaonice Igraonice . plastelin . a šta vidim ? (glasovi i zvukovi. pojava Slike dogañaja Crteži Niz slika koje predstavljaju dogañaj Ilustrirana razredna slovarica Razredna slo varica bez ilustracija Individualne slovarice Aplikacije Slogovnice Kartoni riječi Filmovi Glina. doživljavam i izražavam riječima Slušam i izražavam pokretom Razgovor Imitacija Igranje uloga Pričanje Prepričavanje opis (perceptivni i doživljajni nivo). crtežom. sastavljanje plana sposobnost zaključivanja sposobnost evaluacije i samoevaluacije AF EKTIVNO PODRUČJE Stavovi.pričaonice Individualni programi u učionici za sve Komunikacijski postupci Slušanje govora i čitanja Slušamo glaso ve u prirodi i oponašamo Slušam. to mi liči na… igra kao situacija.slog riječ . traženju kreativnijih rješenja P SIHOMOTORIČKO PODRUČJE rukovanje priborom za pisanje i crtanje položaj tijela pri čitanju i pisanju koordinacija pokreta šake i prstiju i pokreta očiju gipkost pokreta i estetika rukopisa brzina i tačnost u prepoznavanju oblika. posebno u jeziku i književnosti) ljepoti kazivanja (usmena i pisana forma) vlastitom napredovanju kreativnom izrazu potrebi učenja o načinima učenja prema poboljšanju kvaliteta komunikacije govorom istraživanju.drugo.struktura boja klasifikacija slova. u radu s djecom sa posebnim potrebama u individualnom programu) Oblici jezičke/jezične i socijalne komunikacije Rad u grupi. dodir mi kaže.. a ovo lik iz priče Vještine i sposobnosti sposobnost pravilnog i smislenog govora sposobnost pravilnog i jasnog izražavanja sposobnost posmatranja i zapažanja bitnih elemenata sposobnost analize i sinteze sposobnost klasifikacije elemenata praćenje toka dogañaja u priči uočavanje važnih pojedinosti uočavanje likova i njiho vih osobina sposobnost zamišljanja situacija i ponašanja sposobnost pravilnog i jasnog izražavanja uočavanje slijeda. osjećam. ovo govori pisac. šta treba zapamtiti zašto je nešto lijepo. slogova riječi čujem – pišem poručujem simbolom. a pisanje da bih kazao šta mislim u pisanoj formi) i iskustvo je važno u učenju priroda je otvorena knjiga iz koje mogu učiti vrline ispravnog ponašanja /sklad misli. gest. postupak i sredstvo Nastavna sredstva Slike predmeta. a nešto nije lijepo u sadržaju.O D G O J N O-O B R A Z O V N I C I LJ E V I U I R A Z R E D U SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja šta čujem. predaha nakon usvajanja više od 15 slova. pamtim i znam Slušam. kretnjom mimika.

Razvijanje jezičkog/jezičnog osjećaja djece posredstvom spontane (nenamjerne) imitacije. Želim da). razvoj jezičnog stvaralaštva (pričanje. uzvične i izjavne rečenice i pisanje riječce “li” (učenici se samo pojmovno trebaju upoznati sa upitnim. šale u priči. Priča ne počinje tako. Nije to rekao. cvijet. emotivnom i kreativnom razvoju: sadržaji posredne i neposredne stvarnosti. promijenio bih kraj priče. Riječ i promjena konteksta. zagonetki. pantomima u komunikaciji i igranju uloga). drvo. Priprema za usvajanje štampanih slova. Kritičko slušanje: Nije tako u priči. Transformacija smislenog iskaza u besmisleni iskaz i obrnuto. Rečenice (zamjenjujemo riječ u rečenici.TV-emisije su poticaji i sredstva u realizaciji svih sadržaja. opis.rečenica (rečenica ima dvije riječi. Grigor Vitez: Gitara jesenjeg vjetra. Luko Paljetak: Gramatička česma. mikrofon je moj i reći ću nešto lijepo o mom drugu. drugarici). teksta. ščitavanja i čitanja.PROGRAMSKI SADRŽAJI Jezičko/jezično izražavanje (slušanje. Vježbe artikulacije. Sjedimo u krugu. Poželim da vjetar odnese zauvijek. Glasovna analiza riječi (glas na početku. a da rečenica ne promijeni smisao). brzalica). knjigu. pitalica. pričama. Vesna Parun: Uspavanka za ježa. Bosiljka Letić – Fabri: Jesen Filmske priče za djecu . Riječ . organiziranih usmjerenih imitacija. Razvijanje sluha za gramatičku ispravnost govora. slušao sam i «vidim». rekreativni razgovor. svjesne (namjerne) imitacije. Upitne. nonsensnih iskaza i nonsensnih književnih tekstova. posebno sadržaji književnih tekstova. jezičnom/jezičnom. stvaralačke primjene (prepoznavanje i oponašanje glasova i zvukova. Riječi (duže i kraće. ritma). broj glasova). čitanja. prepoznavanje elemenata vedrine. smijeha. Vježbe stvaralačkog slušanja (izbacio bih iz priče. Ja sam voditelj i upoznaću vas. Podsticaji kognitivnom. Razvijanje spontanosti govora (memorisanje i reprodukcija stihova. Stvaranje priče naizmjeničnim učešćem nastavnika i učenika. pripovijedanja. zapamtio-ilustriram). na kraju i u sredini riječi). Predvježbe za usvajanje velikih i malih štampanih slova latinice. iskazu. uzvičnim i izjavnim rečenicama te sa pisanjem riječce “li”). Razumijevanje sadržaja rečenica. Prepoznavanje i imenovanje predmeta i bića. olovku.uspjeha u samostalnom sastavljanju rečenica. Predmet – slika – riječ Riječ – glas. zapažanje osobina. Ščitavanje i . u dikciji (Novo ime za dan. slika dogañaja kao podsticaj. Muzika mi je šapnula. uspostavljanje logike u iskazima. Humoristično/humorističko pričanje. Poticanje i razvijanje stvaralačke mašte i stvaralačkog mišljenja radi praćenja napredovanja u govoru. mimika. Razvijanje fonemskog sluha i fonemskog kapaciteta. neverbalna komunikacija (gest. niz slika). Uočavanje značenja riječi. govor i čitanje) Vježbe slušanja uzornog književnog govora. Narodna priča: Zekina kućica. Vježbe tipa: Tišina mi je rekla. Razmišljanje o značenjima riječi. teksta. razgovor. pozvao bih u priču. tri ili više riječi). noć. Usvajanje štampanih slova latinice (veliko i malo slovo na istom nastavnom času). Da sam vjetar. Bogaćenje rječnika. Nasiha Kapidžić-Hadžić: Lutke u školi. Zehra Hubijar: Zeko i djeca. Vježbe diskriminacije glasova. GvidoTartalja: Kratkotrajna škola. dramatizacija.

rečenica. Znaju slova. maštaju i stvaraju. briga. fluentnost. Usvojit će štampana slova latinice. razumijevanje pročitanog i reprodukciju sa ili bez elemenata kreativnosti. Zapamtio sam ko nije dobar u priči. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U prvom razredu osnovne škole pažnja je usmjerena na razvoj govora i usmenog izražavanja. ukupna artikulacija i organizacija. Riječ je o šestogodišnjem djetetu koje vlada rečenicom sa približnom strukturom rečenice odraslih. Uspostavljanje logičkog slijeda u poremećenom slijedu rečenica. Šta sam zapamtio? Čitam. kraće tekstove). strukturiranje rečenice. raduju se. jasnoća. Ispoljavaju interes prema knjizi i znanju. Spretniji su u rukovanju priborom za crtanje i pisanje. čitati i razumjeti pročitano u skladu s individualnim razvojem i mogućnostima učenja. U osnovi je ovakvog izražavanja adekvatan izbor riječi. Stvarat će nove riječi. objašnjenja. a druge riječi su nebo. reprodukcija pročitanog na osnovu detaljnih pitanja u usmenoj formi. teksta. životinje. Posredstvom govora ono traži mjesto u grupi i načine integriranja. Oponaša s uspjehom ljude. Čitanje kraćih rečenica. jednostavno komunicira. radost. dinamiku. Govorom. poručivati.finijih aspekata jezičkog sistema”. Zamjena riječi u rečenici. Razvijanje sposobnosti povezivanja riječi u smislene cjeline (rečenice.pokušaji čitanja riječi. ali bez naznačenih obaveza u pojmovnom smislu. more. Elementi svih prethodno navedenih područja uključeni su u programske sadržaje. Savladana je većina padeža. Poboljšat će se fonemski sluh i fonemski kapacitet. ščitavanje. Ovladat će glasovnom analizom riječi. gramatička pravilnost. Da li je uočljivo napredovanje učenika u usvajanju znanja i vještina navedenih u definiranim ishodima učenja: učenici uspješnije govore i komuniciraju. napomene. raspoloženja. odobrava ili se suprotstavlja. ali i efektnost izražavanja. bliska mu je dramska imitacija i aktivnosti koje podrazumijevaju promjenu. INDIKATORI USPJEŠNOSTI Koliko djeca doživljavaju školu kao svoj drugi dom. Radoznali su. Čitanje kraćih tekstova. Očekivani rezultati su istovremeno i nastavni ciljevi. nizove rečenica. Dijete će govorom u usmenoj formi izražavati misli osjećaje. brži su u reakcijama. Razlike izmeñu inicijalne i finalne slike o znanjima. Razumiju pročitano. U oblikovanju komunikacijskog sadržaja važni su: pravilnost. poznavanje štampanih slova latinice. livada. ščitavanje i čitanje riječi i rečenica. Ovladalo je govorom i sistemom pravila bez poznavanja pravila. djeca…). Objašnjenja: zašto je ta riječ uz riječ ŠKOLA. OČEKIVANI REZULTATI Smanjit će se razlike meñu djecom u pogledu prethodnih postignuća . ilustriranje). Usvajanje pojedinih segmenata elementarne pismenosti (pravilan govor.. predstoji usvajanje . čitanje. predvježbe za čitanje. pravilno čitaju jednostavnije riječi i rečenice. Sasvim je svjesno okruženja koje je bilo u njegovom iskustvu. Uspješna . kraćeg teksta (pravilnost razumijevanje pročitanog. oblak. vještinama i ukupnim postignućima učenika je indikator uspjeha i nastavnikovog profesionalnog umijeća. učenje. jato. ali će polaskom u školu u njegov život ući potpuno novi svijet i novi načini postavljanja zahtjeva. Obogatiće rječnik u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. knjiga. zeko. Poboljšat će se sposobnosti artikulacije i ukupnog kvaliteta govora (u meñusobnoj komunikaciji i u vježbama reprodukcije. razumijevanje pročitanog i mogućnost reprodukcije). mogućnost analitičko sintetičkog pristupa riječima i rečenicama. Vježbe s kartonima riječi. odnosno produkcije sadržaja) . uspjeh. bolje razumiju nastavnikova pitanja. Žele učiti. Grupiranje riječi oko izbarane riječi (ŠKOLA. pjesma. Dopunjavanje rečenica.

dinamičnost i usmjeravati ukupnu aktivnost prema novim spoznajama i drugim segmentima koji su sastavni dijelovi programa. Djetetu je bliska igra. Igra je sredstvo i metod pri ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva. U učenju su važna emocionalna stanja. kombinovana). strah. ili ima drugi problem nastavnik će strpljivim i upornim radom pokušati otklanjati smetnje. ali u kombinaciji: pričanje i objašnjavanje. S tim treba računati. kao i specifične metode (globalna. otvorenost. dodaje. Kada je u pitanju ovaj uzrast važno je imati u vidu da je mnoge sadržaje moguće realizirati u igri i kroz igru. ili izazvati teškoće. ilustracija.komunikacija je načelo cjelokupnog rada u školi i snalaženja u životu. U uvjetima školskog učenja na jednoj su strani učenici. pa i raspravljanje o pitanjima koja su njima važna. traženja sebe meñu drugima i s drugima. glasovna analitičko-sintetička. Za sve vidove slušanja važan je sadržaj. standard. Nastavnik će koristiti oblike izražavanja i vježbe primjerene šestogodišnjem djetetu (prepričavanje na osnovu detaljnih pitanja. Nastavnik ne smije pokazivati zabrinutost. ali ne i preklapanje sadržaja. Na bazi slušanja formira se osjećaj za pravilnost. mogu usporiti ili ubrzati govorni razvoj i dovesti do napretka. Igra je u funkciji ostvarivanja nastavnih ciljeva. U prvom polugodištu učenici ne usvajaju slova i čitanje. razgovor. spontano usvaja lekseme iz nastavnikovog govora. komunikacijske situacije i adaptacioni okvir. Ta nova situacija traži komunikacioni kontekst. Igra ne smije biti sama sebi svrha. Prvi mjesec je mjesec snalaženja. To je vrijeme predviñeno za govorni razvoj. Dijete oponaša nastavnika. pričanje o sadržaju slika). opisivanje na nivou opažanja svojstava predmeta i bića uz angažiranje svih čula. napetost. Dijete zna i može veoma pažljivo slušati pod uvjetom da je nastavnikova priča živa i zanimljiva. Zato je moguće planiranjem sadržaja uspostaviti tematske krugove. Dijete se veoma lijepo igra i bez nas. A u igri su primjenjive sve nastavne metode. osiguravati meñusobno prožimanje. a ne prihvatati slijepo bilo čije sugestije. . Od prvog dana nastavnik će koristiti dječiju radoznalost. U drugom polugodištu uključite slovo kao znak. na drugoj sadržaji. Ta saznanja treba usmjeriti prema individualizaciji ukupnog rada. ako zamjenjuje glasove. normu. priča i način pričanja. Nastavnik bi morao razumijevati smisao svih aktivnosti. Ako dijete nema razvijenu glasovnu osjetljivost. Prisustvo ili odsustvo ljubavi i razumijevanja. Ne zahtijevajte od djeteta da preslikavaju grafičke strukture slova jer je to besmislena aktivnost. metode koje podrazumijevaju upotrebu teksta. To vrijedi za sve nastavne predmete i obaveze u njima. Motoriku šake dijete može vježbati na smislenim sadržajima. izostavlja. prezentacije i uživljavanje u situaciju . Treba imati na umu činjenicu da je učenje socio-kulturni. Važno je da učenici ne usvajaju pravila i definicije. Izmeñu su načini posredovanja. ali i kognitivni i krajnje lični fenomen. Važno je da ne «osvješćuje» teškoću kao takvu.

imenovanje oblika i uočavanje njihovih sličnosti i razlika. PREDMETI OBLIKA LOPTE (KUGLE). širini. − Mjerenje veličina . . likovne kulture. BROJEVI. VALJKA I PIRAMIDE − Upoznavanje predmeta oblika lopte. sat i KM). ispred-izmeñu-iza. litar. itd. preciznost. − Blizu. − Brojevi 4 i 5. rasuñivanja. označavanje. 3. >. Matematika PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. desno. stvaralačko i kreativno mišljenje. − Redni brojevi od 1 do 5. − Otvorene i zatvorene ravne i krive linije (crte). KOCKE. ≠). te operacije sabiranja i oduzimanja. kocke. − Tačke kao presjeci linija (sjecišta). upornost). − Uporeñivanje brojeva (<. relacije meñu njima. 4. te opće kompjuterizacije. − Broj 10. fizike.. prirodni brojevi do 10. te pomažu pri izučavanju drugih nastavnih predmeta – moje okoline. LIKOVI I LINIJE (CRTE) − Likovi oblika kruga. Nastava matematike predstavlja glavni segment cjelokupnog općeg obrazovanja i temelj razvoja cjelovite ličnosti učenika jer daje značajan doprinos u sveukupnim učeničkim postignućima (obrazovnim. 68 časova godišnje) ULOGA I ZNAČAJ Nastavni predmet Matematika.jedinice i mjere (kilogram. − Zbrajanje i oduzimanje. − Broj 0. funkcionalna se ogleda u njenom velikom utjecaju na razvoj općih intelektualnih sposobnosti (pamćenja. =. odgojnim i funkcionalnim). ispod-na-iznad. lijevo. u eri dinamičnog naučnog i tehničko tehnološkog razvoja. urednost. a odgojna uloga se ogleda u njenom utjecaju na razvoj pozitivnih crta učeničke ličnosti (tačnost. logičko. debljini.. RELACIJE I OPERACIJE − Primjeri skupova. opadajući i rastući brojni niz (predstavljanje na brojnoj liniji). visini. SKUPOVI. 2. ima bitan značaj i ulogu u odgoju i obrazovanju mlade generacije i njihovom pripremanju za budući život i rad.(2 časa sedmično. trokuta. RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE (POVRŠI). posebno danas. duljini. uspravno-koso-vodoravno. USPOREðIVANJE. − Brojevi od 1 do 3. Matematički nastavni sadržaji zbog svoje egzaktnosti i logičke strukture upravo pogoduju razvoju intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti učenika. − Članovi skupa. valjka i piramide. pravokutnika i kvadrata. hemije. Obrazovna uloga sastoji se u usvajanju programom propisanih matematičkih sadržaja. P ROCJENJIVANJE I MJERENJE VELIČINE PREDMETA − Usporeñivanje predmeta po boji. daleko. mjerenje veličina. − Odnos meñu predmetima i veličina predmeta. unutrašnjost i spoljašnjost (vanjština). CILJEVI I ZADACI Cilj nastave matematike u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole je odgajanje i obrazovanje učenika na temelju formiranja osnovnih matematičkih pojmova i usvajanje sadržaja kao što su usporeñivanje predmeta po osobinama i uzajamnom položaju (odnosu). mjerne jedinice.). kao i razvoju gore navedenih pozitivnih crta ličnosti. unutra – na – izvan. metar. brojnost. pridruživanje elemenata dvaju skupova. pažnje. − Prethodnik i sljedbenik. − Brojevi od 6 do 9.

• Upoznati brojeve od 1 do 9. 2. • Zapažati i identificirati skupove iste i različite brojnosti. vaga. pravilna interpretacija jednostavnijih grafikona) u okviru prve desetice. • Nula. PREDMETI OBLIKA LOPTE. KOCKE. poreñenje dobivenih rezultata sa predviñenim rezultatima. • Usvojiti izraz «pripada» i «ne pripada» skupu . kocke. • Identifikovati oduzimanje kroz aktivnosti smanjenja. • Upoznati učenike sa pojmovima «prethodnik» i «sljedbenik» (već od broja 5). valjka i piramide. • Osposobiti učenike da sabiraju i oduzimaju na različite načine (korištenjem tabela i brojevnog pravca. RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE (POVRŠI). • Prepoznati da je desetica skup od 10 jedinica i upoznati učenika s načinom bilježenja broja 10. =. «veće». ≠. termometar. štap. • Procjenjivanje rezultata mjerenja. 4. uzimanja i odvajanja.− Redni brojevi od 1 do 10. P ROCJENJIVANJE I MJERENJE VELIČINE PREDMETA • Uporeñivanjem otkriti sličnosti i razlike prema osobinama i uzajamnom položaju predmeta. «jednako» i «nejednako» i oznake <. likove. • Procjenjivanje veličine predmeta na temelju vizualne percepcije i odnosa meñu predmetima. • Uočiti sličnosti i različitosti meñu njima. • Kroz primjere iz svakodnevnog života upoznati redne brojeve. • Preko konkretnih primjera navesti učenike da zaključe da se zbir neće promijeniti ako sabirci zamijene mjesta i da su sabiranje i oduzimanje suprotne računske operacije (radnje). BROJEVI. 3. linijar. • Upoznati i imenovati jedinice za pojedine veličine. «element skupa» i «nije element skupa». upoznati i primijeniti izraze «manje». brojnost praznog skupa. otvorene i zatvorene linije (njihovu unutrašnjost i spoljašnjost). • Prepoznati da predmeti iz životnog okruženja imaju sličnosti i različitosti sa geometrijskim oblicima. • Uporeñivati brojeve (već od broja 3). USPOREðIVANJE. • Identifikovati sabiranje kroz aktivnosti dodavanja. OČEKIVANI REZULTATI (ISHODI) UČENJA 1. >. • Upoznati tačku kao presjek linija. sat) • Mjeriti to znači uporeñivati. RELACIJE I OPERACIJE • Osposobiti učenike za promatranje skupova u neposrednoj okolini. LIKOVI I LINIJE (CRTE) • Promatranjem prepoznati ravne i zakrivljene plohe (površi). • Usvajanje izraza «manje» i oznake «-». veza sabirajanja i oduzimanja. stopa. • Grafičko predstavljanje tačke. . Napomena: Nastavnik može sa djecom koja pokazuju interes i visoke sposobnosti za matematiku raditi i računske operacije u skupu brojeva do 20. • Usvajanje izraza «plus» i oznake «+». • Upoznati čime mjerimo (pedalj. SKUPOVI. metar. spajanja i grupiranja. VALJKA I PIRAMIDE • Promatranjem predmeta iz svoje okoline upoznati i imenovati oblike lopte. • Upoznati učenike sa postupkom pridruživanja.

. sjecište linija 33 . mjere. unutrašnjost i spoljašnjost (vanjština). sat i km) SPOSOBNOSTI sposobnost korištenja matematičkog jezika i simbola . kocke. valjka i piramide imenovanje oblika III Ravne i zakrivlje ne plohe (površi). duljini. istraživanje i rješavanje problema kroz igru i zabavu AKTIVNOSTI UČENIKA Kroz je dnostavnije i složenije aktivnosti i igre učenici: učestvuju u svim etapama rada. daleko. PONAŠANJE razvijanje svijesti o potrebi procjenjivanja. valjk a i piramide upoznavanje predmeta oblika lopte. reagira.. kao i njihovom značaju u svakodnevnom životu razvijanje interesa i smisla za kolektivne igre i zajedništvo kao faktora koji utiču na formiranje pozitivnih crta ličnosti razvijanje pozitivnog stava. visini. Razlikuju predmete po boji. ponašanja i sklonosti za otkrivanje. lijevo. razred. upućuje. unutrašnjost i spoljašnjost zatvorenih linija.izvan tačke kao presjeci linija (sjecište) imenovanje i razlikovanje predmeta po obliku zapažanje. metar.) sposobnost da se greška doživljava kao stimulans za nove pokušaje iznalaženja rješenja. izražavaju rezultate mjerenja AKTIVNOSTI NASTAVNIKA planira i organizira. širini. STAVOVI. metar. prati. uspravno-kosovodoravno odnos meñu predmetima i veličina predmeta mjerenje veličina – jedinice i mjere (kilogram. likovi i linije (crte) likovi oblika kruga. trokuta i pravokutnika otvorene i zatvorene ravne i krive linije (crte). odnosno sa jedinicama i mjerama (kilogram. prepoznaju i definiraju uočavaju različite linije. duljini i širini prostorno se orjentišu (uotvorenom i zatvorenom prostoru) procjenjuju meñusobne odnose predmeta logički zaključuju. litar. mjerenja i računanja.. računaju predviñaju. lijevodesno. pomaže i korigira tematski povezuje sadržaje uključuje roditelje i druge uposlene u školi u realizaciju programskih sadržaja permanentno prati napredovanje učenika potiče samostalna i timski istraživački i kreativni rad učenika II Predmeti oblika lopte . desno. unutrašnjost i spoljašnjost zatvorene linije identifikovanje i označavanje tačke gdje se linije presijecaju razlikuju i imenuju predmete po obliku samostalno uočavaju. procjenjivanje i mjerenje veličine predmeta uporeñivanje predmeta po boji. debljini blizu. koordinira. duljini. razmjenu informacija i iskustava sposobnost kritičkog vrednovanja vlastitih postignuća (ishoda znanja) i usporeñivanje sa rezultatima drugih (par..ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI SADRŽAJ I Uporeñivanje. sat i KM) ZNANJE razlučivanje (razlikovanje) predmeta po boji. ispod-na-iznad. litar. tim.. Samostalno i timsko formuliranje zaključaka razvijanje sposobnosti za komunikaciju. prepoznavanje sličnosti i različitosti predmeta iz neposrednog okruženja sa geometrijskim oblicima prepoznavanje i razlikovanje likova datih oblika razlikovanje vrste linija. kocke. unutra – na . orijentacija u prostoru (blizudaleko.. ispred-izmeñuiza. a ne kao kočnicu u daljem radu VRIJEDNOSTI.) procjenjivanje meñusobnog odnosa predmeta i njihove veličine učenici se trebaju samo pojmovno upoznati sa mjerenjem veličina. širini.

praktičnih radova. Do indikatora uspješnosti dolazimo primjenom: . brojnost brojevi od 1 do 3 uporeñivanje brojeva (>.=. aritmetičke probleme rješavati numeričkim operacijama. da razvija sposobnost komunikacije i timskog rada. Cifre (znamenke) od 0 do 9 broj 10 redni brojevi od 1 do 10 uporeñivanje brojeva od 0 do 10 imenovanje skupova prema različitim osobinama čitanje i pisanje brojeva od 0 do 10 uporeñ ivanje brojeva od 0 do 10 Predstavljanje odnosa izmeñu dvaju brojeva koristeći znakove <. a koji nepoznati). Učenik treba postati svjestan da može koristiti matematiku za bolje upoznavanje stvarnosti i njenu primjenu u svakodnevnom životu. označavanje članovi skupa.zadataka objektivnog tipa i drugih oblika vrednovanja. rad u parovima. vrednuje lične i stavove drugih.IV Sk upovi. pridruživanje elemenata dvaju skupova. Sposobnosti Razvijat će logičke sposobnosti kroz igru. 34 . rješavati opće primjerene matematičke i logičke zadatke. prepoznati podatke (koji su poznati. ulaganjem misaonih napora pri rješavanju odreñenih matematičkih situacija i njihovim povezivanjem sa iskustvima iz vlastitog života . . relacije i operacije primjeri skupova.≠ ) brojevi 4 i 5 prethodnik i sljedbenik. slikovito prikazivanje na brojevnoj pravoj (u nizu) poznavanje sabiranja i oduzimanja do 10.=. . ≠ identifikacija prethodnika i sljedbenika. da poštuje pravila. rješavanje tekstualnih zadataka vezanih za sabiranje i oduzimanje korištenje rednih brojeva prve desetice imenuju različite skupove predmeta i bića iz bliže i dalje okoline čitaju i zapisuju brojeve do 10 predstavljaju odnose meñu brojevima identifikuju prethodnika i sljedbenika sabiraju i oduzimaju do 10 rješavajući konkretne zadatke GLAVNI ISHODI UČENJA Znanje i razumijevanje Učenici će znati koristiti matematički jezik.Da s radošću rješavaju zadatke. manjim i većim grupama i da pri tome pokazuje odvažnost u otkrivanju i istraživanju novog i nepoznatog. verbalizirati proces i tačno izražavati odgovor.Da znaju prepoznati i imenovati oblike u neposrednoj okolini.<. opadajući i rastući brojni niz (predstavljanje na brojnoj liniji) redni brojevi od 1 do 5 zbrajanje i oduzimanje broj 0 brojevi od 6 do 9. Sve je slovo – sve je broj! Vrijednosti i stavovi: Dijete bi trebalo biti osposobljeno za samostalni rad.>. . INDIKATORI USPJEŠNOSTI Znaju rješavati problemske zadatke koji se odnose na sabiranje i oduzimanje u okviru prve desetice. brojevi.

U okviru predmeta MOJA OKOLINA. Pri tome oni izvode oglede i koriste jednostavan naučni jezik za saopćavanje ideja i prepoznaju uvjete za sopstvenu sigurnost. Šire informacije o organizaciji nastave i strategijama učenja. Ovaj dio programa treba da olakša nastavniku planiranje nastave sve do nivoa nastavnog časa. U fokusu pažnje su znanje o prirodi i čovjeku. uz uvažavanje individualnosti učenika. istražuju i postavljaju pitanja o školi. vrijednosti. umjesto dosadašnjeg asocijativnog pristupa koji insistira na vježbanju (usvajanju) postupaka. učenici opažaju. znanje o načinima rada u nauci i razvoj sposobnosti korištenja tih znanja. te aktivnosti učenika i nastavnika). da bi se utvrdili stavovi o pitanjima koji se tiču okoline. živim bićima. Proučavanje nauke pomaže učenicima da ispituju utjecaj naučnog znanja na vlastiti život i primjenu tog znanja u vlastitom okruženju i zajednici. na ono što bi učenici trebali znati i umjeti nakon završetka prvog razreda. Sadržaje iz matematike treba tematski povezivati sa nastavom drugih predmeta. kognitivistički pristup koji podrazumijeva razvijanje konceptualnih znanja i smisleno usvajanje kognitivnih shema (koncepata).- portfolija kao pokazatelja aktivnosti u učenju i usvojenosti matematičkih sadržaja. razvoj njegovih sposobnosti. STRATEGIJE NASTAVE I UČENJA (DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE) U nastavi matematike smatramo kao najidealniju kombinaciju tradicionalnih i savremenih metoda i oblika rada. Uvažavajući individualne sposobnosti učenika. tj. stavova i ponašanja. 35 . Oni rade zajedno u prikupljanju dokaza i materijala pomoću kojih traže odgovore na ta pitanja. sigurnost drugih i zdrav način života. Zagovaramo tzv.metodičke upute je data njihova detaljnija razrada (specificirana u odnosu na znanje i razumijevanje učenika. na način primjeren uzrastu i interesima djeteta. Da bi se realizacija nastavnog programa što više usmjerila na ishode učenja. porodici i okolini kao važnim mjestima njihovog života i razvoja. Ono takoñer pruža učenicima priliku da postanu osobe koje samostalno uče i promovira razvoj njihovih stavova prema nauci i okruženju. u nastavi matematike primjenjivati diferencirani pristup izboru sadržaja i načina rada. ULOGA I ZNAČAJ PREDMETA Nauka pruža jasan pogled i način razmišljanja o svijetu. ocjenjivanju i stručnoj spremi i profilu nastavnika date su u okviru zajedničkog dijela nastavnih programa i planova. uz didaktičko . potrebnih za uvoñenje učenika u razumijevanje svijeta koji ga okružuje. kao i odgovarajućih tehničkih i tehnoloških znanja CILJ Razvoj dječjih potencijala i radoznalosti kroz aktivan odnos i komunikaciju sa sredinom koja ga okružuje. povezujući to sa jednostavnim naučnim idejama i postupcima. tvarima i društvenim i prirodnim pojavama i procesima. Proučavanje predmeta MOJA OKOLINA olakšava kasniji proces sticanja akademskih znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Moja okolina (68 nastavnih časova) UVOD Nastavni program MOJA OKOLINA integriše aspekte proučavanja prirode i društva. zdravlja i meñuljudskih odnosa.

PRIRODA 2. Čovjek i priroda 2. Osposobljavanje za sigurnost u saobraćaju. 3. Razvijanje i njegovanje kulturnih. Naše tijelo 36 . Ja na putu od kuće do škole 1. 1. 2. • • • • • • SADRŽAJ 1. 3. Biljke i životinje 2. kroz aktivnu komunikaciju i odnos prema sadržajima učenja u neposrednoj okolini. Škola 1. Osposobljavanje za kulturu komunikacije sa odraslima i vršnjacima u socijalnom okruženju i podsticanje razvoja socio-emotivne inteligencije. Moje mjesto i okolina 2. Moja porodica/obitelj 1. Vrijeme 2.ZADACI • Upoznavanje živog i materijalnog svijeta kroz igru i učeniku primjerene aktivnosti istraživačkog. 1. logičkog i praktičnog karaktera. Podsticanje i razvijanje stvaralačke mašte i stvaralačkog mišljenja. 2. zračni i vodeni saobraćaj). osposobljavanje za primjenu ekoloških znanja u neposrednoj okolini i svakodnevnom životu. Upoznavanje učenika sa vrstama saobraćajnih sredstava (kopneni. radnih i higijenskih navika. 4. Razvijanje ekološke svijesti i kulture. SREDINA U KOJOJ ŽIVIM 1. 4.

zašto. Nastavnikova procjena individualnog napretka učenika. Provedba discipline i higijene u školi. Redovan i blagovremen dolazak u školu. Rukovodi. Pozdravljanje nastavnika/ca. Stvaranje pozitivne slike o školi i školskoj zajednici. prevozna sredstva. Uključuje roditelje i druge uposlene u školi u realizaciju programskih sadržaja. ponašanja i rada u uposlenicima u školi. Komunicira sa učenicima/cama. drugovima. imenovanje vrsta saobraćaja. Interakcija u odjeljenju. Vozila javnog prevoza i ponašanja u tim vozilima. Raspoznavanje *Dodatni sadržaji za saobraćajnih učenike koji žive na znakova koji se većoj udaljenosti od nalaze na putu od škole i koriste kuće do škole. Razvijanje svijesti da smo član organiziranog društva i da se ponašamo po odreñenim pravilima. Opisivanje puta od privrede koji se Prelazak ulice na kuće do škole. starijima i u učionici. Prepoznavanje pješačkog prelaza (zebre) kao mjesta na kojima se jedino može preći ulica. Pozdravljanje uposlenih u školi. STAVOVI. za ustupanje mjesta znakova kao prelazak ulice. Sarañuje sa roditeljima i saobraćajnom policijom. Prepoznavanje semafora i značenje boja svjetlosti na semaforu kao sredstvu za regulisanje saobraćaja na raskrsnicama. P ravila kretanja putem (ulicom) bez trotoara i ulicom sa trotoarom. učitelja/ice. Ime (naziv škole). prijatnije raditi i nastavnika/ica i boraviti. priprema i organizira igre u učionici vezane za saobraćaj. Ulica. drugih uposlenika u školi. Prepoznati uposlenike u školi. za kretanje ulicom Kultura ponašanja u Crtanje raskrsnica. P lanira. Život i rad u školi se odvija po striktno definiranim pravilima. OCJENJIVANJE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Meñusobno pozdravljanje. argumenata saradnja. Da je u čistom Pozdravljanje radnom prostoru starijih. Saobraćajni znaci na putu od kuće do škole. roba i ljudi. prelazak preko ulice. Pravilno kretanje ulicom bez i sa trotoarom. Rasprave o ponašanju u pojedinim situacijama. Ponašanje po pravilima. nastavnikom/icom i Razumiju pravila ostalim Uposlenici u školi. osmišljava igre i interakcijsko učenje. Semafor. Pronalazak učionice i mjesta u njoj. Održavanje higijene radnog prostora. Imenovanje svog naselja i ulice. Škola kao organizirana Posmatranje organizirana zajednica u kojoj se dešavanja u školi : zajednica. zajedničko i pojedinačno kretanje ulicom. kako. učionici. sa trotoarom i vozilima javnog zebri. pomaže… Simulacije na kompjuteru. potpomaganje i stavova. Higijena u školi. zna ko šta radi. samostalno i sigurno prelaženje ulice. Razvijanje svijesti o Imenovanje saobraćaju kao grani sobraćajnih znakova. kopneni i vodeni). Razvijanje svijesti o ekologiji. i njihova odbrana. koji reguliše sredstava za prijevoz Poštivanje saobraćaj. (prva znanja iz kretanje lijevom prijevoza. Korištenje pješačkog invalidima. Simulacione igre. nalazi.MOJA OKOLINA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Održavanje higijene radnog prostora. Prepoznavanje vozila javnog prijevoza. Motiviranje učenika/ca za rad. (gdje se ko prostorija u školi. trotoara. da je škola školi. simbola. prijelaz preko raskrsnice. pješačka staza. Školska zgrada. P osmatra i prati učenika u saobraćaju. diskutuje. UČENIK U SAOBRAĆAJU Ja u saobraćaju. Razvijanje svijesti o obavezama i njihovom ispunjavanju. šta radi i Uzajamno Iznošenje mišljenja. 37 . P ut od kuće do škole. odjeljenju i šire. Saobraćajna sredstva i vrste saobraća (vazdušni. Učenici/ce znaju: učenike/ice u Ime škole. Imenovati prostorije pronalaženje u školi i njihovu učionice i ostalih P rava djeteta. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA SREDINA U KOJOJ ŽIVIM ŠKOLA Učenici/ce mogu: Ja u školi. Razvijanje pozitivne slike i pozitivnog stava o sebi. Praktičan rad van škole. Organizira praktične vježbe na ulici i raskrsnici. Crtanje saobraćajnih prelaza (zebre). Direktno učešće sa učenicima u saobraćaju. saobraćajnih Modeliranje Samostalan i siguran znakova i propisa. Izrada maketa. pješački prijelaz (zebra). Samostalno P ravila ponašanja. drugova Komuniciraju sa u razredu i šire. Sam i zajedno sa ostalim učenicima. šta. P rostorije u školi. saobraćajnih dolazak u školu Razvijanje sredstava od koristeći najsigurniji poštovanja prema različitih materijala i najkraći put. kulturi ponašanja u Prikladne igre u saobraćaju. upućuje učenike/ce na izvore znanja. Osmišljava. upućuje. starijima i jednostavnih Korištenje trotoara invalidima. odvija po striktno znak zelenog svjetla Raspoznavanje i utvrñenim i na znak policajca razlikovanje pravilima. kartografske stranom ulice bez Razvijanje svijesti o pismenosti). zašto). Stajališta sredstava javnog prevoza. Raskrsnica. namjenu.

obaveze samostalno kojoj se svako fotografija. unuci. Imenovanje značajnijih objekata u mjestu. nana (nena. Pomaganje odnose u porodici. usmjerava. kći. Ponašanje u zgradi i u kući. Ispunjava svoje ureñena zajednica u Prezentacija crteža. unuka. Godišnja doba. Razlikovanje krvnih odnosa u porodici/obitelji: roditelji. Rukovoñenje aktivnostima učenika. poljoprivrednom dobru ili gazdinstvu na selu. sestra. Praćenje promjena u prirodi u godišnja doba (imenovanje godišnjih doba prema vremenskim prilikama) i bilježenje. Higijena u stanu. Razlikovanje grada od sela. Imenovanje prirodnih bogatstava mjesta. aparatima. Identifikuje i njeguje samopouzdanja. radionici. ambulanti – u gradu. ambulanti. Poštivanje kućnog Izrada maketa reda. o porodici. namještaja. Imenovanje dijelova dana. i dana u sedmici. Razlika izmeñu grada i sela. učenika.obilazak. sedmica. uočavanje sličnosti i pripadnosti porodici. (nepravilno rukovanje i nepravilni kućanski aparati mogu biti opasni po život). brat. značajnom objektu. članova porodice). braća. imenovanje mjeseci. Osmišljavanje i realizacija simulacionih igara za djecu. oranici livadi. očuvanje prirodnih ljepota. Razvijanje pozitivnih stavova prema mjestu stanovanja. jednostavnim Uočavanje opasnosti Poštivanje članova kućanskim od neispravnih porodice. Opisivanje mjesta sa isticanjem najznačajnijih objekata. rukovanje kućanskim aparatima… MOJE MJESTO I OKOLINA Moje mjesto je grad/selo. Imenovanje godišnjih doba. unuk. vremenskim vremena. Razvijanje aktivnosti u prirodi P odstiče radoznalost pozitivnih stavova i Izrada zidnih panoa. djeca. Tematsko sa godišnjim Čuvanje zdravlja. Ja u porodici. P RIRODA VRIJEME Dan i dijelovi dana /dan-noć. P rocjenjuje učenička postignuća. trgovini. kućanskih aparata. Razvijanje pozitivnog ponašanja. Razlikovanje dijelova dana. Razvijanje kreativnosti i radnih i higijenskih navika kod učenika. Vodi aktivnosti učenika. zaduženja i obaveze. njihovo trajanje i karakteristike. brat. grafikon). godina. baka). Demonstracija rukovanja kućanskim aparatima. P ripremanje i voñenje djece kroz aktivnosti dijaloga i interakcije. Imenovanje mjeseci u godini i nihovo trajanje. o samom sebi. Crtanje mjesta i okoline. sin. Saradnja sa lokalnom zajednicom. Pomoć u porodici. Opisivanje grada i sela. Poštovanje članova Razvijanje Crtanje porodičnog uže porodice. razvijanje je…biće… simulacije ekoloških stavova. Razvijanje Održavanje higijene pozitivnog mišljenja doma i lične Poreñenje porodica. pravilima. Rukovanje jednostavnim kućanskim aparatima. ili. Porodica kao članovima porodice. mjesec. Pravljenje zajedničke makete mjesta. sestre… Imenovanje zanimanja članova uže porodice. Osmišljavanje prigodnih igara za interaktivno učenje. Kultura ponašanja na javnom mjestu. osjećaja higijene. Namještaj u stanu. mišljenja o (lente vremena). podstiče kreativnost. sestra. Moje mjesto je brdovito/ ravničarsko. otac. Imenovanje članova uže i dalje familije. njivi. Organizira posjetu porodici. P rocjena interesovanja i napretka učenika. Život i rad ljudi u mjestu. P osjeta tvornici. ponašanje u skladu prilikama. Život i rad u porodici. Razvoj svijesti o očuvanju životne sredine. bilježenja podataka i njihovo predstavljanje (tabela. Imenovanje dana u sedmici. Razlikovanje grada od sela. P orodica živi u kući (stanu). 38 . Poštivanje pravila ponašanja. djed. Istraživačke demonstrira. Tematsko planiranje.PORODICA/ OBITELJ Moja porodica i njeni članovi: majka. dobima. P omoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. kulturnim i javnim Razvijanje pravilnog ustanovama: odnosa prema Posjeta drugom mjestu mjestu. Prigodne igre (uloge razlika . Koristi prirodnom Bilo je…sada kompjuterske okruženju. Tematsko planiranje. *FAKULTATIVNI SADRŽAJI P rirodne ljepote u mjestu . ili uz pomoć nekoga ponaša prema Rukuje od članova porodice. povjerenja i stabla. Odijevanje prema prognoziranja pozitivnih navika. Mjesto kao ureñena zajednica ljudi. pokazuje. Posmatranje vremena tokom dana. planiranje. diskusije. Posjeta najznačajnijim objektima u mjestu. P orodica kao organizirana zajednica se ponaša po jasno utvrñenim pravilima. Imenovanje mjesta u kojem živimo. znamenitostima mjestu i prirodnim ljepotama. Razvoj svijesti o položaju u društvu.

Domaće i divlje životinje. životinjama u Posjeta zoološkom Razvijanje različita godišnja Imenovanje biljaka i vrtu. njihove karakteristikesličnosti i razlike. pokazuje. Pravilna upotreba pribora za upis. kućni ljubimci. mladunčad životinja. stabla i korijena kod cvjetnih biljaka. posjeta pozitivnog odnosa doba. Razvoj ekološke svijesti. Postavljanje i raspremanje stola. razlikama. Pravilna ishrana. Razvijen gender stav u okruženju. kalendare. životinja iz poljoprivrednom prema biljnom i P omaže i savjetuje okruženja. Životinje iz bližeg okruženja. upućuje koordinira. biljkama… Upućuje učenike na relevantne TV emisije i upotrebu kompjutera. vodom i svjetlosti. različita godišnja koristiti u radu. Izrada jelovnika. higijene prostora u kojem boravimo i radimo i higijene okoline. Pravilna ishrana je garant dobrog zdravlja. 39 . osmišljava igre interakcije. Osposobljavanje učenika za Uzgoj kućnog uočavanje promjene cvijeća. Pomaganje drugaricama i drugovima. zbirke i Ogledi sa vodom dr. prikuplja. Svijest o mom tijelu. voli i ljude. životinjskom svijetu. Imenovanje sredstva Ishrana. Ogledi sa biljkama. Razvija interesovanja učenika. Dječaci i djevojčice. Pomoć u kućanskim i drugim poslovima. P romjene na biljkama i životinjama u različita godišnja doba. Čistoća je pola NAŠE TIJELO zdravlja. prema prirodi i P omaže i savjetuje Skupljanje i čuvanju okoline. školskom dvorištu. rasporeda zaduženja za održavanje higijene životnog prostora. za ličnu i drugu higijenu. starijima i slabijima. evaluira. kućnih na biljkama i ljubimaca. Biljke i životinje zajedno čine živu prirodu. učenike kako da sreñivanje uzoraka i naprave zidne zbirki. Na biljkama nastaju promjene u različita godišnja doba. P ripremanje učenika za posjete i izlaske u prirodu. zrakom. Sredstva za higijenu. (naročito domaćih). komentariše sličnostima i Uzgoj cvijeća u Razvija ljubav izvoñenje. Korištenje sredstava za ličnu higijenu. Koristi od biljaka i životinja. Uloga i značaj vode i svjetlosti za živi svijet. pomaže.. Grupiranje živih vrta ili okolice Ko voli životinje nadzire i bića prema vidljivim škole. biljnog i P lanira zajedno sa doba. Čišćenje školskog životinjskog svijeta. Održavanje lične higijene. Praktična upotreba sredstava za ličnu higijenu. Redovno održavanje lične higijene. Razlika izmeñu biljaka i životinja. učenike u bilježenju Uočavanje promjena Prikupljanje Razvoj ekološke podataka i na biljkama i prirodnih materijala svijesti i svijesti o prikupljanju životinjama u iz prirode koji mogu korisnosti postojanja materijala. Ličnu higijenu Higijena. Imenovanje pojedinih biljaka i životinja iz bližeg okruženja i njihove osobine. održavamo redovno. Biljke i životinje su korisne i zato ih uzgajamo. Redovno održavanje lične higijene. rukovodi. Poštivanje drugarica u učionici. cvijeta.BILJKE I ŽIVOTINJE Istraživačke aktivnosti u prirodi. Izbor zdrave hrane. procjenjuje individualna postignuća učenika. Prepoznavanje i imenovanje lista. pravilnog odnosa prema okruženju. dobru ili plasteniku. Imenovanje raznovrsne hrane i razlikovanje zdravog od nezdravog. učenicima oglede.

2. ispitivanju i provjeravanju svega što ih okružuje. Djeca uzrasta od šest godina su veoma sklona istraživanju. To se postiže kombiniranjem tradicionalnih metoda i oblika rada sa korištenjem i primjenom metoda aktivnog učenja i interaktivne nastave (pitanja i odgovori. i u skladu s tim. razvijali sposobnosti. rad u manjim i većim grupama. prema drugima. Učenici samostalno posmatraju. Učenici su sposobni da na osnovu posmatranja i aktivnog učešća samostalno donose odgovarajuće zaključke i imaju izgrañen stav prema okruženju. uz dobro rukovoñenje svim aktivnostima u nastavi je neophodan uvjet dobrih rezultata. Ambijent u kojem se djeca osjećaju udobno i sigurno. • o živim bićima i odnosima meñu njima i posebno o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi. a pogotovo rezultati učenja bitno su uvjetovani načinom učenja. jer jedino na takav način se može udovoljiti radoznalosti učenika. PRIRODA 1. SREDINA U KOJOJ ŽIVIM 1. 3. 2. INDIKATORI USPJEŠNOSTI 1. 40 . mali istraživački projekti). opišu svoje mjesto. donose zaključke i objašnjavaju i obrazlažu posmatrane pojave i procese i pravilno se ponašaju prema prirodi. snalaze se u saobraćaju. Sposobnosti Učenici bi trebali razviti sposobnost istraživanja: • kroz traženje ideja. Učenici su sposobni da uoče bitne osobine živih bića. Njihova radoznalost nema granica i nju treba razvijati i jačati kroz voñenje učenika u «njihovom svijetu» radi sticanja spoznaje o svijetu općenito. te poreñenjem svojih predviñanja sa stvarnim rezultatima. dramatizacije. predmeta i pojava u njihovom okruženju. učenički ogledi. stavovi i ponašanje Učenici će razviti pozitivne vrijednosti i stavove prema sebi samima. svojoj okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu. što je vrlo bitno kod planiranja i individualnog pristupa sadržaju i učeniku. odnosno kako učenici treba da uče. a nastavnici da poučavaju i pomažu da bi učenici sticali odgovarajuća znanja. 2. predstave užu i širu porodicu.GLAVNI ISHODI UČENJA Znanje i razumijevanje Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje: • o svojoj užoj i široj okolini i dešavanjima u njima. Za učenike koji pokazuju poseban interes ili veće sposobnosti planiraju se posebni sadržaji. Stoga. samostalan rad učenika i dr. Učenici razlikuju živu od nežive prirode i navode sličnosti i razlike. da ih uporeñuju i iskazuju interes za njihovo razumijevanje. izvještaji. uporeñuju. Vrijednost. rasprave. Učenici su sposobni da uočavaju promjene na živim bićima i prirodna dešavanja u svojoj okolini i ovisnost žive od nežive prirode i iskazuju radoznalost za proučavanje prirode. igre i simulacije. 3. vrijednosti. prikupljaju. parovima. planiran i pripremljen. ORGANIZACIJA NASTAVE I STRATEGIJE UČENJA (DIDAKTIČKO –METODIČKE NAPOMENE) Sadržaj i proces učenja. • prenošenjem informacija kroz pojedinačni i timski rad. stavove i ponašanje. provoñenjem jednostavnih posmatranja i ogleda. Učenici su sposobni da opišu razred i školu. nastavni proces mora biti dobro osmišljen.

pomoći im da uoče sličnosti i razlike. predviñaju šta će se desiti. maštu i divergentno mišljenje. bilježe i ureñuju dobivene podatke. Poslije provedenog ogleda treba zajedno sa učenicima pažljivo razmotriti šta se dogañalo i zbog čega. • Učešće i doprinos u interakciji (rad u velikim i malim grupama. • Portfolio učenika.). Kako učenici o nekoj aktivnosti najbolje uče na neposrednom iskustvu. usmeno i pisano izvještavanje i drugo). istraživanja i dr. Pri tome je neophodno objasniti učenicima procedure i tehnike izvoñenja ogleda. U nastavi Moje okoline važno je osposobljavati učenike da kritički razmišljaju i razumiju koncepte. Za praćenje i ocjenjivanje napredovanja učenika treba koristiti različite instrumente i postupke: • Demonstraciju sposobnosti i vještine učenika za vrijeme izvoñenja aktivnosti (učenički ogled. naučiti ih kako da koriste svoja čula u tom procesu. Prilikom planiranja i izvoñenja ogleda bitno je kod učenika podsticati radoznalost. OCJENJIVANJE Učenici se ocjenjuju na osnovu sposobnosti da razumiju koncepte i kritički razmišljaju. dominantno mjesto treba da imaju ogledi koje izvode učenici individualno ili u timovima. 41 . učenički projekti. njihovih obrazovnih postignuća i sposobnosti primjene novog znanja. i u okviru toga podsticati učenje putem otkrivanja i rješavanja problema. praktičan rad. na način na koji je svojstven nauci. ohrabriti ih za drugačije i nove oglede. kritički razmatraju uočeno i donose odgovarajuće zaključke i upozoriti ih na eventualne opasnosti. Učenike treba posmatrati i ocjenjivati tokom izvoñenja aktivnosti.Pojedine sadržaje Moje okoline treba realizirati u meñusobnoj povezanosti sa sadržajima svih drugih predmeta. • Putem zadataka objektivnog tipa i drugih odgovarajućih ispitnih postupaka. da li su predviñanja bila ispravna.

. osjećaj za ritam. značaj sadržaja predmeta Muzička kultura sastoji se u sljedećem: Muzika je jedan od ključnih elemenata u razvoju govora i verbalne komunikacije i eventualnom blagovremenom otklanjanju teškoća u ovom području. Pored individualnog izražavanja. PROGRAMSKI SADRŽAJI I II III IV PJEVANJE I SVIRANJE MUZIČKE IGRE BROJALICE SLUŠANJE MUZIKE 42 . neverbalna i univerzalna komunikacija meñu ljudima cijelog svijeta u čovjekovom životu ima dominantno mjesto i kao potreba. . . sviranje i improvizacija na Orfovim instrumentima) snažno podstiče dječiju kreativnost i stvaralaštvo uopće.da se njeguje i kultivira dječiji glas (pravilno disanje. jasan izgovor riječi.da se kroz individualno.da se kod djece podstiče razvoj trajnih interesa i ljubav prema muzici kako bi ona postala njihova trajna potreba.da se podstiče. Muzika je značajan faktor u funkciji podsticanja pažnje. grupno i kolektivno muziciranje djeca osamostaljuju i socijaliziraju. CILJ I ZADACI Cilj nastave predmeta Muzička kultura uopće je buñenje interesa. da bi muzika vremenom postala ne samo znanje nego i potreba svake ličnosti. Zadaci nastave Muzička kultura su: . ona je jedan od najznačajnijih elemenata razvoja motorike. skladnih pokreta i korekcija eventualnih poteškoća u ovom domenu. 68 časova godišnje) ULOGA I ZNAČAJ Sa stanovišta razvojne psihologije i potreba djeteta ovog uzrasta. otkrivanje i razvoj senzibiliteta i muzikalnosti. razvija i njeguje dječija kreativnost u muzici (kao i ostalim oblicima stvaralaštva: pokret. Zbog toga muzika kao verbalna. Istovremeno.da se otkriva i razvija dječija muzikalnost sa specifičnim sposobnostima. za visinu. pamćenja i mišljenja. intonativno tačno pjevanje). Kroz muziku dijete iskazuje i jača svoje samopouzdanje. . ljubavi i razvoj pozitivnog odnosa prema muzici.da se razvija emocionalna i estetska osjetljivost djeteta za kvalitet muzike.upoznavanje karakterističnih narodnih pjesama razvijati ljubav prema muzičkoj i kulturnoj baštini BiH i domovini.Muzička/glazbena kultura (2 časa sedmično. ona najprirodnije uspostavlja odnose i relacije u grupi i društvu. . trajanje i kvalitet zvuka). a aktivno muziciranje (pjevanje. Muzika je ključni faktor u emocionalnom razvoju djeteta jer omogućava izražavanje i doživljavanje emocija i snažno doprinosi razvoju estetske kulture ličnosti. osjećaj kompetentnosti i vlastite vrijednosti. muzičko pamćenje. te dječijih kreativnih i estetskih sposobnosti. likovno i literarno uz muziku). a takvu snagu nema ni jedno područje u nauci i umjetnosti. .

Kad si sretan pjesma iz Švedske 27. Djeca su vojska najjača (stihovi V. Dok mjesec sja J. Majka uz kolijevku J. Kiša pada trava raste Franjo Barić. Roñendanska pjesma iz zbirke-Zapjevajmo. Razgranala grana jorgovana 41. Lili 16. Hercigonja 13. Korunović 44. laste Julio Marić/Nasiha Kapidžić-Hadžić 2. lete. Maca prede 21. Zavičaju moj M. Lete. Bila mama Kukunka. Milić 6.STRUKTURA SADRŽAJA I PJEVANJE I SVIRANJE U toku školske godine djeca treba da nauče najmanje 15 pjesama. bio tata Taranta 35. Dom J. Robert Grubišić. ðak veseljak Refik Hodžić 33. Basrak 14. Kanižaj 3. Satić kuca Zlatko Špoljar 23. Braću ne donose rode 43 . ide patak J. Proljeće V. Ršumović 46. zaigrajmo 4. Gotovac 25 Ide. Najljepša mama na svijetu hor Kolibri 36. Djeca su vojska najjača stihovi V. šušti bambusov list A. padaj snježiću Dragutin Basrak 22. Astardžijeva 24. Milić 18. Veseljak Z. Milošević 39. Šušti. Što se u vrtiću radi P. Stanković 11. Na krilima vjetra Suad Arnautović 29. Čestitka majčica S. Višnjičica rod rodila 42. Jesen M. Kad bi svi ljudi na svijetu Arsen Dedić 38. spavaj F. Carstvo u drugarstvu Branko Kockica 32. Milošević) 15. Mali ñački valcer N. Moja zemlja BiH Suad Arnautović 19. Školsko zvono D. Špoljar 20. Prvačić Kike Budalike 34. Hercigonja 12. Gotovac 5. Semafor Asim Horozić 31. Visibaba mala 45. Hej potoče A. Lako je prutu Laka 37. Pastirče 17. Djeca rastu Asim Horozić 30. Usporite pored škole 40. Josip Kaplan 43. Šaputanje N. Schubert 7. Meršnik 9. ðak veseljak Refik Hodžić 28. Izbor: 1. Snivaj. Padaj. Čisto dijete 10. Kišobran za dvoje 8. Desilo se prekjučer M. Bitenc 26. B. Korać i Lj.

tini 2.poki 2. Kiša pada na travicu 17. Zeleni se tratina 15. Zeko pleše 13. Glava. dva. Izbor: 1. Žari. koljena Melodium 22. Guče siva grlica 18. Tužibaba Reza 14. Ovako se ruke miju 9. pec 4. Nasiha Kapidžić-Hadžić III BROJALICE U toku godine treba naučiti 15 brojalica Izbor: 1. Igraju se vrapci 8. Mali kauboj Refik Hodžić 18. padaj snježe 19. stomak. Pusti pužu rogove 8. tara. lete. Jedan. Eci. Kad si sretan 23. Hoki . Berem. Pilići 16. Klackalica Grčka dječija igra 4. Zlokotlokrp stihovi Duško Radović 20. Djeca i zečići 14. Voli da se mazi 44 . Semafor Asim Horozić 19. U šumici zeko 21. žari. Lete. Pačiji ples 3. tačke 5. Čisto dijete 24. laste Julio Marić. Čudo golemo 13. Ringeraja 11. Žabe i roda 15.II MUZIČKE IGRE U toku školske godine djeca treba da nauče najmanje 10 igara koje uključuju pokret. Dječija narodna kola BiH 17. Prešo Petar 9. Tri 11. ramena. peci. žar 16. Golub s krova guče 12. En. U šumici zeko 5. ten. Padaj. Koka i pilići 7. Jedna vrana gakala 6. Od koga si ti 10. Strina rodo 12. Kulina Bana vojska je (narodna) 6. Tara. berem grožñe 10. Pliva patka 7. tri 3.

Schumann K. Djeca pjevaju uspavanke 22. Šostaković A. Uspavanka 3. Pachelbel P. Dom W. ide patak 25. Brahms L. Izbor: 1. Uvijek nek bude sunce 10. P. Za Elizu 5. Uspavanka 4. maco. Ples pilića u ljuskama 14. Leptiriću šarenić IV SLUŠANJE MUZIKE Slušanjem upoznati najmanje 15 kompozicija putem audio-vizuelnih aparata. Arija iz svite br. Tradicionalne pjesme naroda Bosne i Hercegovine 25. zvončići 28. Mozart F. gdje si bila 21. Deca su ukras sveta 12. Satić kuca Zlatko 22. Dedić Muzička priča Princes krofne Princes krofne Kemal Monteno Odlomci iz opere Asim Horozić Avdo Smailović Zagrebački mališani Jakov Gotovec 45 . Aska i vuk 26. Djeca pjevaju sevdalinke 23. Kad bi svi ljudi na svijetu 20. Sans N. Ostrovski Kemal Monteno M. Čajkovski G. Zemljo moja 24. Pis. van Beethoven R. Sarajevo ljubavi moja 11. Sa unukom Janom 27. Sanjarenje 6. A. Bach J. R. što volim 9. Instrument čarobnjak 21. Igra kolo naokolo Minja Subota 23. Lastavice. Uspavanka 2. Subota B. Ide. S. Korsakov J. S. Duet mačaka 18. Labud 7. Koračnica 19. S. Bumbarov let 8. Valcer cvijeća 17. 3 15. I. Rossini D. Krnic M. Zvončići. pis 24. Ah. Kanon za tri glasa u D-duru 16. Musorgski J. Bach A.20. Schubert J. Medo pleše (tamburaši) 13.

dijete treba najprije emotivno da doživi pjesmu i osjeti njen umjetnički kvalitet. okreti itd. Igre i narodna kola sastoje se iz osnovnih pokreta: hodanje. Orffovim instrumentima. uputiti djecu na praćenje pjevanja. Brojalica kao poetsko. život u prirodi. trajanje. ritam. priručnim instrumentima. pljeskanje. One imaju osnovni zadatak da se pravilno izvodi melodija. Objašnjenja i didaktičko-metodičke napomene U izboru pjesama nastavnik treba voditi računa o tome da one odgovaraju opsegu dječijeg glasa i da su im po sadržaju i karakteru interesantne i bliske. lakoća. brojalice. slobodno i ritmički povezano kretanje uz muziku. likovno ili literarno. tempo i dinamika pjesme. Na kraju godine sumiraju se rezultati u obliku više opisnih ocjena i najzad u jednu koja se unosi u svjedodžbu. slagalice. rebusi) putem raznih ispitnih postupaka. improvizaciju. tapkanje. Za ocjenjivanje i evaluaciju napredovanja učenika koriste se instrumenti i postupci: • • • • Demonstiranje sposobnosti kroz pjevanje. Učešće i doprinos u interakciji (rad u velikim i malim grupama. labirint. glasnoću i boju odnosno zvučne kvalitete (formativno ocjenjivanje).V DJEČIJE STVARALAŠTVO Uz korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija i priručnih instrumenata. muzička memorija. U toku edukativnog procesa prati se i evidentira ispoljavanje dječije muzikalnosti. skladnost i izražajnost pokreta uz muziku. slušajući nastavnika koji pjeva uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir ili sintisajzer). Učiti ih u cjelini slušajući pjevanje nastavnika (uz pratnju instrumenta) uz pravilno držanje tijela i disanje (preduvjet za pjevanje). zatim u grupi. postignuća u primjeni saznanja. u paru i individualno. osjećaj za visinu. Uz pjevanje nastavnika djeca će naučiti pjevati pjesmicu istovremeno melodiju i tekst. narodne običaje i drugo. te interes i odnos prema muzici. a razvijaju i usavršavaju preciznost. razne kretnje ruku. topot nogama). izražajno. kolektivno. Pri tom se vodi računa da li djeca doživljavaju i razumiju muzičke elemente. kako razmišljaju. kretanjem u koloni (u «voziću») 46 . Brojalicu treba izvoditi najprije skandiranjem teksta uz odbrojavanje kao na igralištu. te učešće u muzičkim dramatizacijama. Najprije se napravi inicijalno ispitivanje i izvrši procjena muzikalnosti i znanja i konstatiraju problemi u razvoju djeteta u ovom području. poskakivanje s plesnim elementima. Tako se istovremeno kretnjama izražava karakter. Veoma su vrijedne slobodne ritmičke igre u kojima dolazi do izražaja dječija improvizacija i kretnje i to uz muziku koju su prethodno dobro upoznala. sviranje na Orffovim instrumentima. U prigodnoj atmosferi. precizno i ujednačeno. izražavanje doživljaja muzike pokretom. istraživanja zvučnih boja i izradi instrumenata). improvizaciju. Poželjno je sa djecom raditi nekoliko ovakvih muzičkih dramatizacija. zatim instrumentima vlastitog tijela (pljeskanje rukama. Zadaci objektivnog tipa u sličicama (instrumenti. projekti. uz odgovarajući tempo i dinamiku u skladu sa njenim karakterom najprije kolektivno. Igre sa pjevanjem i različitim sadržajem treba birati u tom smislu da djeca podražavaju razne radove. OCJENJIVANJE Učenici se ocjenjuju opisno. grupno i individualno. Portfolio učenika. Koreografija okretne igre i narodna kola mogu imati utvrñene figure i kretnje. i usavršava skladno. sa odgovarajućom intonacijom i dikcijom. ritmičko-metričko stvaralaštvo u ovoj oblasti zauzima posebno mjesto u razvoju osjećaja za ritam.

Pjevanje i sviranje u raznim prilikama (učionica.Sam traži pomoć greške u pjevanju. muziku.) s upoznavanjem okoline odnosno prirode i društva (godišnja doba. narodna muzička tradicija BiH). ritmička. tempo i dinamiku izvoñenja. naročito za slušatelje. . meñu kojima treba da budu zastupljena. . . izvoñače i sastave. što ljepše i da se porodični skupovi usaglasi sa (bogaćenje emocija).Učestvuje u zajedničkom pjevanju i poštuje pravila. socijalizira i djeluje terapeutski. Djeca mogu izmisliti priče ili naslikati seriju slika koje će uz pomoć instrumenata «oživjeti». noge. procjenjuje njihova kao pratnju pjevanju ispitivanje materijala individualna i uviña da je takvo i izrada postignuća. . vokalna. .Osmišljavanje igara za bolje učenje pjevanja i sviranja.Ulaže trud da pjeva priredbe.Demonstrira i rukovodi aktivnostima učenika i motivira ih u radu. kao i muzičko-scenske igre koje povezuju muziku.) i matematikom (brojanje. Korelacija sa drugim predmetima je sasvim prirodna: likovno izražavanje doživljaja muzike ili ilustracija pjesme. narodni običaji). Djecu učiti da zapažaju i prepoznaju karakter kompozicije. .Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju. Uz njihovu upotrebu treba organizirati različite oblike improvizacije: melodijska.Pjevanje dječijih prigodnih pjesmica (o školi. . kao i za upoznavanje muzičke baštine BiH. . i priručne .Sviranje na Orffovom dječijem instrumentariju. instrumentu kako mu se pokaže. ples uz muziku. dlanovi. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA I. prsti.Razumije i korigira . . okolini. .P repoznaje vježbe i instrukcijama primjenjuje ih. što povećava osjećaj kompetencije.Koristi instrumente .P repoznaje kola. prepoznavati ih.Samostalno pjeva i igra.Pomaže učenicima u kolektivnom. . Podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno jer se time podstiče njihova kreativnost. s maternjim jezikom (rješavanje problema dikcije.Prilikom izbora djela za slušanje muzike. .Napraviti poster sa . .Uviña da pjevanje treba najviše vježbati. . izleti. dječije narodne igre.P ovezuje ritam pjesmice sa pokretom. dvorište.P repoznaje instrumente.Igre za vježbavanje disanja i razvoj glasa. odnosu na druge. STAVOVI.P jeva i prepoznaje ranije pjesmice na osnovu melodije.P rimjenjuje igre za slikama vježba nje disanja i instrumenata razvoj glasa i vlastitog tijela (glas. grupnom i individualnom muziciranju. nastavnika.Improvizovani instrumenti. porodici. P JEVANJE I SVIRANJE .Vježba glas u skladu sa . sala za . pojam veličine i sl. -Uporeñivanje zvuka sa originalnim. II MUZIČKE IGRE . Orffove instr. . kao i uz upotrebu lutke koja pjeva i govori. . muziciranje ljepše. . kad osjeti da mu treba. .Prikupljanje. U području dječijeg stvaralaštva treba koristiti Orffov instrumentarij i priručne instrumente. 47 . . . životinja ma.Dječija narodna kola . pismenosti i sl.Samostalno igra u kolu. godišnjim dobima) umjerenog tempa i jednostavne strukture. treba voditi računa da njihovo trajanje i složenost budu u skladu sa uzrastom. komponovanje i likovno i literarno izražavanje na osnovu doživljaja muzike. . provjerava sebe u jezik.Tijelo kao instrument.P jeva u skladu sa mogućnostima. OCJENJIVANJE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI.Pjesmice sa odreñenim pokretima (život u prirodi.Pjevanje uz usklañivanje glasa po visini i glasnoći. .Predlaganje muzičke igre za priredbe. životinje. radovi.P redlaže i nove pokrete. improvizacija forme. demonstrira i usmjerava u pravcu interesa i mogućnosti. MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. . odrastanju. . svijet oko nas.Svira na priručnim.Vodi aktivnosti učenika pokazuje.Svira sam i bez podsticaja nastavnika. . odnosno prati datu koreografiju.). instrumenata. fizičkom/tjelesnom kulturom (ritmika. svirati zvukove iz prirode i razne ritmove i sa njima svirati uz pjevanje. koordinacija pokreta i sl. . pokret i govor.Spontano koristi tijelo. formu kompozicije. muzičke instrumente. . ritam. . Sadržaj muzičke kulture koji su u funkciji estetskog odgoja mladih ima u sebi elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlañivanje i ostalih sadržaja na ovom uzrastu. instrumentalna i vokalno–instrumentalna. i kombinira ih sa .Usklañuje svoje pjevanje sa dječijim horom/zborom. . razrednim horom.Razvijanje mišljenja da je pokret važan u plesu i kolu.

.Upoznavanje zvučnih svojstava muzičkih instrumenata.P ravilno korača u ritmu.P onavlja i razumije pokrete brojalice.Prikupljanje tradicionalnih instrumenata iz kraja gdje je škola.Izvodi ih tačno i samostalno na instrumentu bez pomoći. muziku progovara . . narodne tona (visok-dubok.Obavlja studiozno pripremanje učenika za posjete i izlaske u ustanove i osposobljava ih za uočavanje. -Raduje ga vlastito učešće u igrokazu razreda -Planira.Vedre dječije -Prepoznaje osobine pjesmice.Improvizacija na započetu pjesmu. 48 . .Saopštava svoj doživljaj.S lušajući pjevuši melodiju. sviranjem. pomaže. i izrada zidnih panoa. V DJEČIJE STVARALAŠTVO . -Samostalno smišlja. podstiče učenike na kreativan rad u oblasti muzike i sadržaje predmeta korelira sa ostalim. . IV SLUŠANJE MUZIKE . -Uočava razlike i sa zanimanjem opisuje. harmonika).Prikupljanje štampanih materijala i slika kompozitora i muzičkih instrumenata simfonijskog orkestra i tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda u BiH. . kompozicija: vokalnih. gitara. pri ručnim instrumentima učenika. karakter muzike.Upoznavanje instrumente (klavir.Odbrojavanje brojalica kao na igralištuskandiranje. . . . . .Izvoñenje mjere i ritma instrumentima tijela. .Izvoñenje ritma brojalice Orffovim instrumentima. glasno-tiho). . instrumentalnih. prigodne pjesme. mijenja -Stvara kombinacijom riječi.Razgovara o djelu i osjećaju ugodnosti i opuštanja i traži da se ponovi. . Orffovim pjevanjem ili instrumentima.Rukovodi.Prikupljanje kaseta i CD-ova sa odgovarajućim djelima. .Literarno i/ili -Na podsticaj daje likovno izražavanje ideje. razlikuje. osmišljava igre interakcije. . .P ravilno izvodi ritam na ritmičkom instrumentu po uzoru. demonstrira procjenjuje individualna poistignuća i interesovanja.Izvoñenje kretanjem u koloni («voziću»). . . .Tačno izvodi mjeru i ritam. pokreta i likovnim izrazom.P repoznaje ranije naučene brojalice na osnovu ritma bez teksta (zagonetke). . -Dogovaranje o kolektivnoj improvizaciji tipa «mozaik zvuci» koja omogućuje neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. vokalno-Prepoznaje karakter instrumentalnih i djela. -Osmišljavanje muzičkog igrokaza. . . koračnice.Traži da ih vidi uživo na koncertu.P oigrava se i kombinira ih. . izvodi zaključke.III BROJALICE . boja tempo. . . razvija interes kod učenika svojim odnosom prema radu i muzici. koordinira.Plesna pokretom. -Sam predlaže ideje.Skupljanje i zapisivanje broja lica. uči druge i jača njegova samosvijest. .P okazuje da cijeni izvoñače i razvija pozitivan stav prema muzici i kompozitorima. sortiranje i izvoñenje zaključaka o dječijoj igri.Izabrati po zvuku najsličnije Orffovim i napraviti stalnu razrednu izložbu.Razlikuje instrumente i vizuelno i auditivno. brojanje. . . . . uporeñuje.Smišljanje -Spontano melodija na zadani improvizira: tekst. dinamika. upućuje. .Saopštava ko je izvodi. bubanj.Reprodukuje ritam na instrumentu. dramatizacija. brzuspavanke spor. likovno ili literarno. .Saopštava interes i želju za njihovo kombiniranje. . . . uporeñuje. priprema i dovrši . dodaje.Komentariše osobine tona i njegove karakteristike.Izrada zidnog panoa sa zapisima.Izvoditi zapise napravljenim instrumentima. bilježenje prikupljanje materijala i izradu zidnih kalendara sa terminima koncerata.Slušanje stranih i -Prepoznaje ranije domaćih slušana djela. muzičke forme. -P ronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom «ozvučiti». tempo. . . rukovodi. .P okazati je drugarima i radovati se novim zajedničkim iskustvima. glasnoća. -Improvizacija -Spontano na pokreta u ritmu. .P amtiti i donositi u razred nove brojalice za zajedničku igru. . . osobina tona. .P repoznaje .Razvijanje pozitivnih navika i potrebe za muzikom.Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi.Tačno odreñuje osnovne osobine tona: visinu trajanje.Samostalno odreñuje karakter kompozicije. instrumenata. doživljaja muzike. -Izvoñenje muzičkog igrokaza umjetničkim područjima.Vodi i usmjerava aktivnosti pokazuje.P rati izvodi pokrete u mjeri i ritmu (dugi i kratki slogovi). pjesme i igre.Planira.

u timskom radu i komuniciranju koja je u muzici sasvim prirodna. Pjevaju intonativno pravilnije. ženski i dječiji). kao i da razlikuju zvučno i vizuelno muzičke instrumente: Orffove dječije instrumente. pjevanje. blizu-daleko) i odrede karakter kompozicije (koračnica. glasan-tih. maštanje i improvizaciju na Orffovim instrumentima. dubok-visok. vještina i razvoju sposobnosti koje su precizirane u ishodima učenja. te pjevanje pojedinca (solo) od skupnog pjevanja (hor/zbor). uporeñuju. prepoznaju kompozicije koje su slušali. Indikatori uspjeha i nastavnikovog profesionalnog umijeća su razlike izmeñu inicijalne i finalne slike o znanjima. u medijima. koristeći različite zvukove odnosno izvore zvuka (tijelo. koji time postaje bogatiji i ljepši. Kreativne i logičke sposobnosti razvijat će se osmišljavanjem jednostavne pratnje. školske svečanosti) i pokazati interes. Moći će da prepoznaju brojalice. glas. porodične proslave. vrednuje lične i stavove drugih. glas (muški. literarno i improviziranim pokretima. a prirodi predmeta najbolje odgovaraju: metoda demonstracije i ilustracije (instrumenti. kao i neke druge (harmonika. obrazlažu. pripovijedanje i razgovor (usmjereni i impuls-razgovor). sigurniji su u interpretaciji melodije i ritma brojalice. Detaljna objašnjenja nastavnici će naći u pratećem priručniku za nastavnike razredne nastave. želju i potrebu za čestim muziciranjem. razlikuju. priče. radovanje. te donose zaključke o pojedinim muzičkim elementima i pravilno se ponašaju prema muzici kao vrijednoj umjetnosti. što ima primjenu i u svakodnevnom životu u porodici. Pokazat će odvažnost u otkrivanju. vještinama i ukupnim postignućima učenika STRATEGIJE NASTAVE I UČENJA (DIDAKTIČKO-METODIČKE UPUTE) Strategije nastave i učenja bazirane su na višestrukoj ulozi nastavnika koje se izmjenjuju u nastavi muzičke kulture. poštuje pravila muzičke igre. stihove. dinamiku (glasno-tiho). prepoznaju i uporede zvukove odnosno tonove u svom okruženju i muzici (odreñen-neodreñen po visini. egzemplarna 49 . u paru i samostalno. vlastite improvizirane instrumente). INDIKATORI USPJEŠNOSTI Uočljivo je napredovanje učenika kroz sve veću bliskost sa muzikom. objašnjavaju. ritmičkih i zvučnih efekata za pjesme. gitara. te učešćem u osmišljavanju i izvoñenju muzičko-scenskih igara (igrokaza) i izražavanju vlastitih doživljaja muzike likovno. prepoznaju tempo (brz-spor). kao i napredovanje u sticanju saznanja. transparentne folije). a posebno praktični rad i posjete kulturnim i muzičkim ustanovama. kao planer metoda interaktivnog učenja: kooperativne metode. truba i klavir) koje nalaze primjenu na koncertima i u svakodnevnom životu djece. te izvoñenjem brojalica u odgovarajućoj mjeri i ritmu Orffovim instrumentima. u manjim grupama. VRIJEDNOSTI I STAVOVI Dijete će biti osposobljeno da muzicira kolektivno (hor/zbor. uspavanka i sl. posmatraju. fotografije. violina. brz-spor. dug-kratak. Orffove dječije instrumente. predmete iz okruženja. Prepoznat će načine na koje muzika učestvuje u svakodnevnom životu i čini ga ljepšim i bogatijim (u dječijoj igri. Nastavnik kao didaktičar izmjenjuje nastavne metode.ZNANJE I RAZUMIJEVANJE Učenici će znati da koriste jezik muzike.). te uspješnije meñusobno aktivno komuniciraju muzikom. SPOSOBNOSTI Izvoñačke muzičke sposobnosti razvijat će se pjevanjem sa tačnom intonacijom. te kroz muziciranje vidno iskazati zadovoljstvo i osjećaj kompetentnosti. melodije pjesmica i ranije slušane kompozicije. istraživanju novih rješenja u muziciranju i izradi instrumenata. često pjevanje. Ispoljavaju interes prema muzici i saznavanju i žele da je još bolje upoznaju i primjenjuju u školi i svakodnevnom životu. muzičke igre. praćenjem pjevanja pokretima u skladu sa sadržajem pjesme i muzičke igre.

društvu i životu uopće. problemska. primjena modela. rad u parovima. različiti nivoi složenosti. kooperativna mreža (muzičke radionice.nastava. kao koordinator kooperativnog učenja: timski metod učenja. te stvaranje učenici razvijaju dublje razumijevanje prema naporima u umjetnosti i muzici kao posebnom sistemu saznanja i vrijednosti i njenoj složenosti. stvaralačka nastava. metoda analogije. Detaljniji opisi aktivnosti učenika i nastavnika dati su u ishodima učenja i objašnjenju. grupni projekt metod. odnosno prakticirajući iskustvenu nastavu. Kroz istraživanje i ispitivanje. kao instruktor aktivne nastave: analitičko-sintetička. školi. učenje putem otkrića. Uključivanjem učenika u sve aktivnosti. mozaik metod i njegove modifikacije. 50 .). izložbe improviziranih instrumenata i sl. algoritamske metode. Sadržaje nastave muzičke kulture treba tematski povezati sa nastavom drugih predmeta. razvijaju se pozitivni stavovi o značaju muzike u porodici. projekt-metoda.

a u .crtežu“ da komunicira sa samim sobom. Likovna kultura.. a iz koje poslije žestoke borbe vani probija samo jedan.slici”). te osnovne likovne nazive. Zadaci: • • • • • • • Da učenici upoznaju likovni pribor. aktivnog doživljaja. 51 . Polaskom u školu učenik se prvi put susreće i kontaktira sa umjetnostima koje po prvi put estetski doživljava i svojim ..crtež”. da kroz igru. a time se . prirode). opet.. I umjetnost i . svojom porodicom.sanjarenje na javi” i dinamizira prohodnost sadržaja u i iz učenika.crtežom” prvi put crta.slici” ne vidi. te da se njima služe. Uloga nastavnog predmeta je..sanjarenjem na javi“. Da se uspavane likovne sposobnosti djece koja dolaze iz roditeljskog doma izjednače s probuñenim likovnim sposobnostima djece koja su boravila u predškolskim ustanovama. doživljajnim i iskustvenim svijetom. podloge i materijale. Nervni sistem djeteta liči na stanicu u koju ulazi pet puteva. Da se kultiviše svijest o potrebi čuvanja tekovina likovne. Da učenici analizom upoznaju sopstveni crtež.. materijalne i duhovne kulture. Uloga je umjetnosti da omogući učeniku komunikaciju sa svojom i svjetskom likovnom baštinom. Da upoznaju sadržaj i likovni jezik. nastavu i stvaralaštvo usmjeri i obogati . 68 časova godišnje) Likovna kultura ULOGA I ZNAČAJ I umjetnost i crtež su postali iz nagona za igrom ili .. U ovom nastavnom predmetu izdvajaju se tri stepena: • • • Likovna pismenost. vršnjacima i nastavnikom. Da se kod djece razvija uroñeni i stečeni senzibilitet i subjektivni likovni izraz. Nastavnik.(2 časa sedmično... umjetnosti. te slikom dolazi do prvih pojava..uvijeni duh djeteta u sebi“ otvara. dodaje i ono što se u . djela domaće i svjetske likovne baštine. predstava i pojmova. Time se realizira metoda intenzivnog. Učenicima prvog razreda nudi se najstarija magijska umjetnost kao estetski doživljaj i inspiracija za vlastiti . a učenik svoj crtež crta svojim perceptivnim. Likovna kreativnost. Da se svim učenicima nude raznovrsni sadržaji kao podsticaji (iz života.crtež” se učenicima nude u formi vizuelno-estetske analize u kojoj riječ ima ulogu poticaja (potiče učenika da priča o onom što vidi u . Ono u nastavnom procesu aktivno osjeća i misli.

ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI U PRVOM RAZREDU Sadržaj u dječjem crtežu Za svaki navedeni sadržaj neophodno je da nastavnik formuliše: likovno područje. Ugodni i neugodni doživljaji –sjećanje. likovnu formu. likovno sredstvo.likovni izraz. stoji. U realizaciju su uključena sva čula. doživljavanje svim čulima.sanjarenja na javi”. Dok crta. Kreativan crtež Koristiti shematsku ili simboličku fazu. grafičkih. misli svojom glavom i samo realizira svoj crtež. četkica. savijeno i kružno. flomaster. Komunikacija i otvaranje učenika U kreaciji crteža koristi i desnu i lijevu ruku. Imenovanje prave i krive. sjedi. Doživljaji s mora. “zlatni period dječijeg crteža”. Poticaji su: književnost. Iz prirode i godišnjih doba. simetrično. doživljava srcem. U crtežu primjenjivati i njegovati simboličku boju. slikarskih i kiparskih materijala i tehnika: grafitna olovka. likovni problem. života i rada. Lutkarske predstave. vodoravne i vertikalne. Svjesni i podsvjesni sadržaji u crtežu. Uvoñenje djeteta u posmatranje i zapažanje svega što se nalazi u njegovom okruženju. dotjeruje. doživljaji iz života djeteta (porodica. ali boje mi nisu baš najbolje… dopada mi se kako sam nacrtao lava. vodoravno i vertikalno. društvo vršnjaka. Ja i moji novi prijatelji. književne i filmske umjetnosti. Ja i moji roditelji. Imenovanje likovnih formi: crteža. plohe i volumena i njihovih regulatora: simetrije. Procjenjuje radove drugih učenika i svoj rad (prepoznavanje slabije i jače strane vlastitog rada: drvo sam dobro nacrtao. izleta. Imenovanje osnovnih boja: crvene. Kreativan crtež je plod . porodice. Sadržaji iz škole. paleta. Uočavanje kompozicija figura i predmeta: skupljeno. slike. Upotreba osnovnih školskih crtačkih . psihološku proporciju i opisni prostor. kipa. škola. šire okruženje). Likovni jezik Forme i tehnike Uočavanje osnovnih likovnih elemenata: linije. a Ado je dobro uradio…). Čega se plašim. likovni element. tempera. ilustriranje toka dogañaja u priči. objašnjava. plave. te neutralnih: crne. plastelin. akvarel. Posmatranje kao poticaj 1) 2) Posmatranje prirode. kompozicije i ritma. Sadržaji iz života učenika. glina. Šta sanjam.. pastel. hoda. koso. motiv. upoznavanje funkcije i izražavanje Svijet mašte kao inspiracija • • • Da sam nevidljiv Kakav bih automobil želio Stigli su vanzemaljci 52 . predstavljanje bojom dominantnih osobina lika iz književnog teksta. grafike. Priča o onom što vidi na slici. PROGRAMSKI SADRŽAJI Rad po sjećanju Iskustveni sadržaji. zgrade i grada. analiza umjetničkih djela. Sadržaji iz likovne. osjećanja glavnog junaka. Crta i govori. Da dijete svijet gleda svojim očima. žute. Rad svim sredstvima i tehnikama. promjena tog osjećanja bojom. rasuto. pjesnička slika . boje. kose i cik-cak linije. izražava zadovoljstvo. bijele i sive.

Dekorativni rad s grafikom Ova je forma bliža primijenjenim umjetnostima i grafici. te regulatore: ritam i simetriju. basne. Krute su: pastel. sve dotle dok ne preñe u sliku.• • Pronašao sam posebnu olovku Kad bi drveće hodalo Rad prema tekstu. Slikanje Likovna forma riješena bojom i plohom na ravnoj podlozi je slika. kreda. a preko njega i spoznaja. i to je u prvom razredu dovoljno. flomaster. kreda. To je za djecu najkonkretniji likovni element kojim najradije manipuliraju i za koji postoji izrazita radoznalost. plohu i boju. iskorištava likovne elemente: liniju. crtež Likovni izraz linijom nazivamo crtežom. s tim da svi ovi sadržaji niču iz teksta. Grafika se dobiva štampom. Otisak prsta i dlana. isprekidanih. o osjetilnom i čulnom činu. Njeni su praiskonski izvori majčino tijelo i priroda. tako da može biti u boji. nekoliko crteža u formi stripa. Crtež se može dobiti i drugim crtačkim tehnikama i na svim podlogama na kojima neki predmet ostavlja trag. koja u umjetnosti i crtežu ispituje pojavu stvaranja i doživljavanja. Dječaci su skloni liniji. zagonetke i odgonetke. ne kao memorisanje. Kao što biće u ranom djetinjstvu crtežom rasporeñuje predmete tražeći prostor. kip i zgrada Linija ima samo jednu dimenziju (dužinu). metodom oduzimanja i dodavanja. akvarel. ali i na malim. krompira i lista je prirodni otisak. Crtačke tehnike: grafitna i hemijska olovka. Dekorativni rad podrazumijeva ukrašavanje upotrebnih predmeta: ukrase. Boja je zahvalna u radu sa djecom svih uzrasta. Vizuelno-estetsko procjenjivanje Estetika je nauka o lijepom. bijelom linijom i bojom u vidu tačkica. ilustracija i strip Bajke. djevojčice boji. reljef i kip. folije na zidu. zvučne i jezičke umjetnosti 53 . Prostorno-plastično oblikovanje: reljef. Može biti urañen crnom. Otuda naglašeno čulo opipa. Učenicima nudimo umjetnost kao estetski čin. crtu. ornamente i arabeske. FORMA ILI LIKOVNI JEZIK Crtanje. U crteža i slike su po jedan original. gvaš. Tehnički su predmeti prikladniji grañenju. otiskom ili tiskom u neograničenom broju originala. Stoga se ovdje nameće izbor raznovrsnih materijala. ploha ima dvije (visinu i širinu). sliku. U tehničkom smislu boje se dijele na vodene. Osim u slikanju boje se upotrebljavaju i u drugim likovnim formama. Njen predmet su vizuelne. metalno pero. tako ono volumenom mijenja mjesto predmetu. priče i legende. simboličke i šarene boje. klasičnih i savremenih. sivom. grafika ima više otisaka ili originala. Papirne: kolaž i druge. sve one koje se miješaju vodom. temperu. ugljen. šare. Likovna umjetnost kao inspiracija Posmatranje originalnih umjetničkih djela na izložbama. upoznaje prostor. Prirodni su predmeti pogodni za modeliranje: reljef i kip. ptičije pero. tvrdih i mekih. kratkih i dugih linija. mrlja ili fleka. izreke i brojalice (omogućiti rad na većim formatima papira. Šestogodišnje dijete koristi tzv. reprodukcija u knjigama. Tu spada modeliranje i grañenje. kist. već kao inspiraciju za vlastiti subjektivni crtež. volumen ima tri dimenzije (visinu širinu i debljinu) i zauzima stvarni prostor. kompoziciju i ritam. I umjetnici i djeca likovnim elementima bojom i plohom grade likovne regulatore: simetriju.

ono što se ne vidi.. Dijete će u skladu s vlastitom percepcijom i recepcijom izraziti doživljaj. Ritam je rukopis. te bogatiti jezik uopće.. izuzev jednog. te njihove mogućnosti. crtež ili sliku. ono što se vidi.crteža”podrazumijeva pokušaje učenika da nešto kažu o onom što su nacrtali. materijalima i tehnikama. Po subjektivnom kriteriju.crtež”. Maternji jezik je nacionalan. Sadržaj je šta.. a da nastavnik zna na kraju nastavnog časa kazati ono šta su učenici crtali. boju.. kao i likovna forma: likovni elementi i njihovi regulatori.crtežu” izražava neku ideju. Učenici će iz slika upoznavati i proširivati svoj pogled na svijet.samo po sebi sviña”. Djeca počinju analizirati predmete i pojave iz svoje sredine: slikovnice. nastave i stvaralaštva Smanjit će se razlike meñu učenicima koji su prije upisa u 1. ali samo kao inspiraciju za vlastiti . demonstracijom i analizom „crteža“ i umjetnosti. umjetnost . tekstil. kostim. OČEKIVANI REZULTATI Prožimanje igre. To će se realizirati kreativnim „crtežom“. linije i boje na papiru. Rado crta. približiti..Kako će” dijete rasporediti sadržaj i formu u crtežu je kompozicija i u njoj simetrija koja je svojstvena djeci. simboličke umjetnosti i simboličkog „crteža“ učenika. ravnoteži. bajkom i basnom. SADRŽAJ: 54 . ono što u umjetnosti i . Upoznat će osnovne likovne materijale i tehnike. „da su svi prvačići. . ili neće ni biti. te će se i ta razlika.crteža” Analiza . ostvarit će se kontakt „crteža“ sa umjetnostima. da „crtež“ i umjetnost treba njegovati i čuvati. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Sadržaj i forma su obrañeni u uvodnim tekstovima. koje su i učenicima svojstvene. te da taj smisao treba koristiti i njegovati kao mladu biljku. razred bili. i onih koji nisu bili u predškolskim ustanovama. ono subjektivno poigravanje srca i nerva. likovni je internacionalan. keramiku. igračke.. To im daje sigurnost i ideju.. ovdje ih prevodimo u: Šta i kako? Kada se dijete s kistom u ruci nañe pred bijelim papirom. izmeñu maternjeg jezika. magijsku. harmoniji. najstariju. naivne i narodne umjetnosti. forma je kako. U dječijem crtežu se analizira vizuelni ili svjesni sadržaj. da ne samo da oni „crtaju“ već da je „crtež“ sredstvo koje su koristili i koje koriste i odrasli. INDIKATORI USPJEŠNOSTI Dijete bez opterećenja stvara svoj rad.djetinjstva čovječanstva”. Mi im nudimo njihov . stil pisanja i stil crtanja. Uspješno se služi priborom. Učenici će postepeno oslobañati svoj ekspresivni i impresivni doživljaj i izraz. Očekuje se realizacija tvrdnje mnogih pedagoga i estetičara. koje su se inspirisale mitom i legendom.crtež”. Sama ideja gledanja i procjenjivanja crteža i umjetnosti u školi je estetski čin. Analiza . Korelacijom „crteža“ sa književnosti za djecu i umjetnost iz «djetinjstva čovječanstva» kao estetskim činom i inspiracijom za vlastiti „crtež“. redu. Učenici će prihvatiti. plohu i volumen i psihičke likovne regulatore: simetriju. a njima najbližu. onaj dodir. kompoziciju i ritam. ono što se . On ima samo četiri osnovna elementa: crtu. ruke. suočava se istovremeno s pitanjem šta će i kako će? Misli o sadržaju i o likovnom jeziku ili formi. talentirani“. zagonetkom i pričom. i skriveni ili podsvjesni sadržaji. Zna kazati šta je zamislilo i šta je ilustriralo.. na svoj način imenovati ono što je u domenu percepcije i doživljaja.Ljepota je u skladu.

i simetrija i raspored i rukopis. crtačkim. ono što njega bogati) i lijep crtež. tempera. sve ono što se u dječijoj glavici dešava dok crta (od borbe do uspjeha i sreće. plohe. proces rada. basne i priče koje ovaj koncept nudi učenicima prvog razreda su iz . 55 . To i jest umjetnost i ona zagonetka u crtežu: i žestoka boja. otisak lista i dlana. grafičkim i kiparskim tehnikama i materijalima: olovka i flomaster. kompozicije i ritma. likovne i književne baštine. pa ide u strip. slikarskim. To je naš cilj.crteža” su podloga nastavniku i inspiracija učenicima. To je prijevod motiva. ali rukopis ili ritam ne! Samo to mi. već se domišlja i crtežu dodaje tekst. sve se može kopirati. treba da imenujemo. Ovaj okvirni program treba realizirati u skladu s okolnostima i mogućnostima. mozaik. kolaž. Vizueni-likovni prilozi umjetnosti i . tema. ono kada učeniku nije dovoljan crtež i ilustracija.. boje.djetinjstva čovječanstva” koje su same po sebi bliske uzrastu učenika.. ilustracija i inspiracija u priču. U isto vrijeme im nudi vlastiti .crtež” istog ili starijeg uzrasta. • PSIHIČKA forma je bliska tehnici. akvarel. bajke. s djecom. To znači da učenicima prvog razreda nudimo njihovu umjetnost kao estetski doživljaj i inspiraciju za interpretaciju i kreaciju vlastitog crteža. a ne kao učenje. • ESTETSKO u crtežu je ideja da dijete nešto crta..U crtežu je ono što crtež sam po sebi priča. glina i plastelin. zagonetke. ali i legende i priče iz domaće kulturne. Likovni prilozi Umjetnosti. volumena i njihovih regulatora: kolorizma. Analiza LIKOVNOG JEZIKA ili FORME je subjektivna analiza likovnih elemenata: • crte. asimetrije.

trči pleše Pozitivne socijalne interakcije i osobine ličnosti Komunikacija i saradnja poštuje pravila igre cijeni tuñi i vlastiti napor stabilnost i realnost u postavljanju cilja istrajnost rješavanje sukoba na prihvatljiv način planiranje vremena izbjegavanje rizika i briga za vlastitu sigurnost samokontrola donošenje ispravnih odluka rješavanje problema razumijevanje smisla takmičenja (prihvatanje “poraza” i nošenje “pobjede”) 56 . preciznost. Informacije o pomoći u slučaju zlostavljanja. • Očuvanje. stiče navike i vještine. zagañen zrak. a to znači i radno spremniju.(2 časa sedmično. vrijednosti i principa tjelesnog vježbanja. lično predano i dnevnoj fizičkoj aktivnosti. Dijete uči kako da postane fizički spremno. Tjelesna aktivnost i zdravlje. Poboljša li se zdravlje generacije koja dolazi imaćemo zdraviju populaciju. 68 časova godišnje) ULOGA I ZNAČAJ Briga o zdravlju djeteta osnovni je princip na kojem se zasnivaju sadržaji tjelesnog i zdravstvenog odgoja u prvom razredu osnovne škole. tablete. Hrana i zdravlje. pojava deformiteta. koordinacija. njegovanja i unapreñenja zdravlja. • Razvijanje pozitivne slike o sebi. snaga. kreativniju i zadovoljniju. Značaj boravka na svježem zraku i u igri. skače. • Osposobljavanje za svrsishodno i efektno samostalno vježbanje. Opasnosti po zdravlje: zagañena okolina. • Sticanje motoričkih znanja i razvijanja motoričkih vještina i navika. • Razvijanje kreativnosti kroz pokret. Kretanje je potreba svakog djeteta. Selektivan pristup sadržajima medija. Pravilno i nepravilno držanje tijela. biljke. a svrsishodno kretanje u osnovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Utjecaj medija. prisustvo droge i drugih nepoželjnih sredstava). gipkost. izdržljivost. • Razvijanje i usavršavanja motoričkih sposobnosti u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama. Tom je principu sve podreñeno. Zadaci su: • Shvatanje smisla. piće. svrsishodne i humane primjene psihomotoričkih sposobnosti. ali i uči kako da ih primijeni u životu. Tjelesni i zdravstveni odgoj ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI U PRVOM RAZREDU Znanje o činiocima zdravog života Lična higijena i zdravlje. U ovom nastavnom predmetu dijete usvaja osnovna znanja o zdravlju. ravnoteža) vježbe na spravama. mogućnost zaštite. U ovom vremenu tjelesni i zdravstveni odgoj ima posebnu važnost zbog sve prisutnijih pojava koje ugrožavaju zdravlje djece (dominacija medija i smanjivanje kretanja kao prijeke potrebe djeteta. vještina i navika. Motoričke sposobnosti i vještine kretanja Lokomocija (stabilnost. Ograničavanje vremena provedenog pred TV ekranom. na tlu i sportske igre jednostavne vježbe oblikovanja (bez rekvizita) usklañenost kretnje s kretanjem rekvizita kontrola pokreta hoda. brzina. • Promoviranje pozitivnih socijalnih interakcija. motoričkih znanja.

uz kosinu (švedska klupa.) na različite načine (pogañanje. Puzanje i provlačenje: Puzanje četveronoške. odnosno i u funkciji usvajanja motoričkih informacija. koljena i stopala. dimenzijama i obliku podloge. Gimnastika: Gimnastičko hodanje. itd. Kretanje poskocima i skokovima u zadatom pravcu Kombinacije skokova i poskoka sa hodanjem.pravolinijsko. na različitoj vrsti.šta vježbati. Kombinacija trčanja. sportski ples i dr. lopta. makazice. obrnutoj švedskoj klupi ili niskoj gredi. galop naprijed i strance.dionice do 30 m. Provlačenje kroz obruč. puzanjem. tempa i ritma. Jednostavni poligoni sastavljeni tako da zahtijevaju primjenu naučenih gimnastičkih elemenata. grupno.. Hodanja u različitim kretnim zadacima. Druga motorička iskustva: U ovisnosti od interesovanja učenika. sunožni poskoci sa okretom od 90 stepeni (u jednu i drugu stranu). trčanja itd. na različitoj vrsti. Skakanje: Sunožni poskoci u mjestu i kretanju. klizanje. različitih lopti u daljinu i visinu. preskakanje iz obilježenog prostora u prostor i preko prepreka (linije. s promjenom pravca. lokalne zajednice). desnom i lijevom rukom i suručno. uz mornarske ljestve do 2 m visine. Kombinacija puzanja i provlačenja i hodanja.Zečji“ poskoci (iz upora čučećeg skoka u upor čučeći. Primarna funkcija nekonvencionalnih sadržaja je razvoj i usavršavanje osobina i sposobnosti. Izabrati 2 . a distribucijom šta vježbati u pojedinom razdoblju. Kombinacija hodanja. Sunožni naskok iz mjesta na povišenje. gañanje u metu (korpa. Sunožni skokovi.. vijače i sl. Istrajno trčanje .. . dimenzijama i obliku podloge. preskakanja itd. izvoñenje poskoka i skokova uz različite pokrete rukama (uzručenje.). Penjanje: Penjanje uz stepenice. Bacanje i hvatanje: Bacanje različitih lopti kotrljanjem. Kombinacija penjanja sa hodanjem. Ritmički skokovi. trčanjem i dr. Primjena puzanja i provlačenja u različitim kretnim manifestacijama. pljesak i sl. razapete vijače itd. doskok sa povišenja (do visine švedske klupe). kroz upor klečeći.Školica". realiziraju se i drugi sadržaji: vožnja bicikla. nastavnika i roditelja. samostalno. „Kik“ poskoci (poskoci na jednoj nozi. kao i mogućnosti sredine (škole. sa visokim prednoženjem drugom). prirodni uspon itd. Dizanje i nošenje: Dizanje i nošenje jednog ili više različitih rekvizita odgovarajuće veličine i mase. švedski sanduk. s promjenom pravca. plivanje.u trajanju od 6 minuta. a zatim sa veće udaljenosti (suručno. švedski sandučić. Igre loptom: Različite elementarne igre loptom. ubacivanje. odručenje. prvo sa male udaljenosti. označeni prostor i sl. sanjkanje. Primjena bacanja i gañanja u različitim kretnim manifestacijama. tempa i ritma.). izmeñu nogu para. narodna. uz ripstol. usklañivanje pokreta pojedinih dijelova tijela i kretanja cijelog tijela sa karakterom muzike i ličnim doživljajem. Plivanje . Ritmički okreti. koturaljki (rolera). pješačenje u prirodi. 57 .Kan-kan“ poskoci (poskok na jednoj nozi. penjanje na švedsku klupu. švedske klupe. 2.pravolinijsko. Primjena trčanja u različitim kretnim manifestacijama. kombinirano..). sa opružanjem potkoljenice slobodne noge). preskakanja i dr. smjera. kombinirano. trčanja. igra lastiša. Različite vrste hodanja po liniji. moderna) u skladu sa mogućnostima i interesu učenika i nastavnika i naučiti osnovne korake. puzanje ispod grede. ili 3. . Brzo trčanje (sprint) . . Primjena penjanja u različitim kretnim zadacima. trčanjem. puzanje po švedskoj klupi. smjera.). razredu) u saradnji sa lokalnom zajednicom i profesionalno angažiranim instruktorima. skakanja. u jednom trenutku noge nisu u kontaktu sa podlogom).4 plesa (društvena. Primjena skokova i poskoka u različitim kretnim manifestacijama. Primjena dizanja i nošenja u različitim kretnim zadacima. rušenje i sl.obuka neplivača: Obuka neplivača organizira se tokom prvog ciklusa (u 1. provlačenjem itd. dodavanje u paru. Izborom se odgovara na pitanje . puzanje uz/niz kosu švedsku klupu. Hodanje: Prirodno hodanje . okvir od švedskog sanduka ili sandučića. dječji poskoci. Sunožni preskoci.PROGRAMSKI SADRŽAJI Izbor i distribucija sadržaja meñuovisne su operacije u programiranju procesa vježbanja. preskakanje kratke vijače (individualno). Hodanje uz različite položaje ruku. Oponašanje pokreta i kretanja drugih živih stvorenja (Kako medo hoda? A slon? Kako ptica leti?) Trčanje: Trčanje .. u paru. obruči.. jednom rukom). Ples i pantomima: Prikazivanje različitih pojava i situacija iz svakodnevnog iskustva pantomimom. Nekonvencionalni sardžaji su uvijek u simbiozi s odreñenim konvencionalnim sadržajem. preći na drugi ripstol. skijanje. skakanja. hodanja.

SADRŽAJI ZDRAVSTVENOG ODGOJA Pravilna ishrana: Izbor zdrave hrane. kombiniranje u obroku.. • Izvodi pokrete i kreće se po pravolinijskoj putanji. sjedeći i ležeći položaj. ponašanje i ophoñenje za stolom. skakanje. ISHODI UČENJA 1. skijanje. razvoj i otpornost organizma. • Posjeduje i druga motorička iskustva u ovisnosti od ličnih interesovanja i mogućnosti sredine (npr. Posjeduje informacije o značaju tjelesne aktivnosti i boravka u prirodi za pravilan rast. Zdravlje: Značaj i važnost zdravlja. tjelesna aktivnost. razmjena ličnih iskustava. sportski ples itd. biljke. Osposobljavanje za samostalno vježbanje u slobodno vrijeme: • Imenuje osnovne položaje i stavove (uspravni stav. trčanje. boravak u prirodi i zdravlje. • Unapreñuje motoričke sposobnosti (brzinu. tlu i sportskih igara. dolje. i održava kolektivnu higijenu (provjetravanje prostorija i odlaganje otpadaka. nazad). • Vješto izvodi jednostavne forme prirodnih oblika kretanja (hodanje. dinamika uzimanja obroka. Izvori opasni za zdravlje: Mogućnosti lične zaštite. Uz pomoć odraslih usklañuje svoje aktivnosti (učenje. II ili III razredu). Druženje: Upoznavanje . • Primjenjuje prirodne oblike kretanja u jednostavnim igrama i poligonima. Usavršavanje motoričkih sposobnosti u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama i sticanje i razvijanje vještina i navika: • Izvodi pokrete i kreće se u zadatom smjeru (gore. Higijena: Lična. ili zna za takav slučaj. sanjkanje. obim obroka.. ravnotežu i preciznost) u skladu sa individualno postavljenim normama. gipkost. Održava ličnu higijenu (pranje ruku i zuba. alkohola i droga. čučanj. snagu. • Vlada izabranim vještinama iz vježbi na spravama.ostvarivanje verbalnog i tjelesnog kontakta... Vodi računa o pravilnom držanju tijela u sjedećem i u stojećem položaju.. spavanje). klizanje. izdržljivost. dnevni ritam odmora i rada. pokreta i kretanja. koordinaciju. tuširanje i dr.). tenis. Uči da izbjegne situacije u kojima može da se povrijedi i umije da traži pomoć. Redovno i aktivno učestvuje u nastavi tjelesnog odgoja. • Pravilno izvodi osnovni korak dva izabrana plesa. stavova.). lijevo..). vožnja bicikla. zrak. Posjeduje informacije o štetnosti duhana. 2. piće. desno. umivanje. Posjeduju informacije da može da traži pomoć ukoliko je zlostavljano i zanemareno. igra. 58 . kolektivna i higijena životnog prostora. Upoznaje se sa osnovnim principima pravilne ishrane. odmor. 3. pravilno izvodi jednostavne vježbe oblikovanja bez rekvizita. Očuvanje i unapreñenje zdravlja: • • • • • • • • • • • Razlikuje pravilno od nepravilnog držanja tijela. Informiranje o štetnosti: Tablete. Posjeduje informacije o značaju zdravlja. • Sposoban je da prepliva 25 m slobodnom tehnikom (u I. pješačenje u prirodi. naprijed. • Usklañuje svoje kretanje sa kretanjem rekvizita u jednostavnijim kretnim zadacima.

6. kotrljanju. uz podsticanje i nadzor nastavnika. tokom vježbanja i igre prijateljski komunicira i sarañuje sa vršnjacima. Umije da odredi kom dijelu tijela je namijenjena vježba oblikovanja (za ruke. orijentacije). Uočava sličnosti i razlike meñu vršnjacima.. Dalji razvoj psihomotorike karakterizira njeno usavršavanje. (4) konativnih (modaliteti reakcija i sposobnost adaptacije) i (5) socioloških (društvene grupe. znojenje. diferencijacije tkiva i funkcionalnog dozrijevanja). nesvjestica itd. provlačenje. sa rekvizitima. penjanju. u elementarnim sportskim aktivnostima). penjanje.). Poznaje pravila elementarnih igara i pridržava ih se uz. Pantomimom i pokretom prikazuje različite pojave i svakodnevne situacije. u trčanju. odnosno harmoniziranju pokreta i kretnji djeteta sa pokretima i kretanjem svijeta oko njega. klečeći. Kretanje ima funkciju biološkog nagona i zadovoljava potrebe stimuliranja tjelesnog rasta i razvoja. trčanje. kretanje na vodi. sa osloncem na jednoj nozi. glavi. 5.).vježbe oblikovanja)..ležeći. pojedinačnih pokreta i frekvencije pokreta . Istražuje svoje sposobnosti. značajno korelira sa pravilnim i harmoničnim rastom i razvojem (1) morfoloških (procesi rastenja. stojeći. U tom pogledu. viseći. kotrljanje. neobični položajni. izdržljivosti (opće . organizacije i institucije). brži rad srca. puzanju. Prepoznaje fiziološke znake umjerenog opterećenja i zamora (npr.hodanje. Razvijanje kreativnosti kroz pokret: • • Jednostavne pokrete usklañuje sa muzikom. gibljivosti (aktivne kompleksne i lokalne . Kretanje ima funkciju psihosocijalnog komuniciranja. u skakanju. uz podsticanje i nadzor nastavnika.posebnu pažnju usmjeriti na disanje). za noge. 4. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Bazična komponenta ponašanja djece je kretna aktivnost. Razvijanje pozitivne slike o sebi: • • • Primjećuje svoje motoričke i druge sposobnosti i osobine. trčanju. valjanju.u hodanju. Psihomotorička aktivnost se usmjerava prije svega na razvijanje i usavršavanje: snage (položaji tijela . kretanje zadovoljava prirodne potrebe djeteta. ponašanja na času i odlaska iz sale (sa igrališta). puzanje. čučeći. kretanjem djeca zadovoljavaju i svoje društvene potrebe. kao rezultat procesa u kojem se posredstvom tjelesnih vježbi povećava obim i kvalitet kretanja. zadržavanje i transformacija informacija i efikasnost u novim netipičnim situacijama). ravnoteže (statističke i dinamičke . Promoviranje pozitivnih socijalnih interakcija: • • • • Ni na koji način ne ugrožava one koji se od njega razlikuju. laktu. Meñutim.. podsticaj i nadzor nastavnika. za trup. Većina djece svoje pokrete i kretnje uspješno formira do četvrte godine. (2) funkcionalnih (sistem za transport kiseonika i aerobni kapaciteti). (3) kognitivnih (prijem. U prvom razredu naglasak je na socijalizaciji djeteta.. koordinacije (brzinske. pozitivno vrednuje uspješne poteze i uloženi trud svih učesnika u igri. Uz podršku odraslih primjenjuje naučene i model jutarnje gimnastike. agilnosti (brzine promjene smjera kretanja . ruci. ritmičke.) i umije da traži pomoć ako se loše osjeća. Opća psihomotorička spremnost. valjanje... Vježba u odgovarajućoj odjeći i obući. Pridržava se dogovorene procedure dolaska u salu (igralište). održavanje na vodi.• • • • • • Imenuje dijelove tijela i zna njihovu osnovnu ulogu prilikom vježbanja. provlačenju. skakanje. ima izgrañenu tjelesnu shemu.bez rekvizita 59 .). brzine (reakcije.

učenje treba provoditi cjelovito. Kako je mreža krvnih sudova relativno sužena u odnosu na kapacitet srca. igrovne aktivnosti i igra kao kontekst kreativnog komuniciranja djece sa sobom. mogu trajati i do 30 minuta. Takoñer. nošenje. sprava. ali ekonomičnost reakcije je mala i iradijacija je jača od inhibicije. usmjerena je prema sintetičkom metodu motoričkog učenja . Temeljna metoda vježbanja je iterativna (ponavljajuća). dizanje.usvajanje i usavršavanje motoričkog akta u cjelini. s društvom i sa prirodom. odnosno tjelesnog vježbanja. Odvijanje odgojno-obrazovnog procesa neposredno prethode mjere sigurnosti: (1) zdravstvenohigijenske. u ovom periodu počinje i druga denticija. obaveza mu je da vodi računa i o higijensko-tehničkoj kontroli prostora. Kako u funkciji centralnog nervnog sistema moždana kora sve više dominira nad njegovim nižim dijelovima. Kod djece uzrasta oko šest godina znatno se povećava spremnost za uključivanje u različite oblike tjelesnih aktivnosti. koja može biti jedan od znakova tjelesne zrelosti. srazmjerno opterećenju. rekvizita i pomagala. Za istovremeno usavršavanje motoričkih znanja i mijenjanje osobina i sposobnosti najproduktivnija je situacijska metoda rada. mogući su i različiti deformiteti.pamćenja samo redoslijeda elemenata koji se sukcesivno reñaju" (Roger Spirri.na suženoj i nestabilnoj podlozi) i preciznosti (držanje. Uz to. jer im je zapremina želuca još uvijek mala i izmjena materije je velika. gañanje. osnovni oblici kretanja postepeno se automatizuju. spuštanje).. Osim uzrasnog kriterija. snaga i izdržljivost. što rezultira brzom promjenom raspoloženja i podložnošću sugestiji. kao i o ličnoj higijeni. Pored ljekarskog pregleda. Individualne razlike meñu djecom navedene dobi veće su nego meñu odraslima i treba ih u radu respektirati. dijete lako i sigurno koristi samo jednu ruku i nogu. prostorija. povećana je njihova otpornost na promjene okoline i na promjene izazvane pod utjecajem kretanja. ali i razlike meñu starijima. Srce i dalje zaostaje za porastom cjelokupne tjelesne mase. Mada se može javiti i ranije. ako nisu u stanju dovoljno brzo i efikasno savladati složenu cjelinu. Kod djece. Njihove tjelesne aktivnosti. Za razvoj djeteta značajno je da ono bude aktivno na prikladne i različite načine. šutiranje. Promjena savremenih tendencija učenja i obučavanja. ograničavajući procesi razdraženja se sve više pojavljuju i osnovni prirodni pokreti djeteta oslobañaju se suvišnih. bacanje. a zaustaviti se eventualno samo tamo gdje se cjelina ne može savladati. skače itd. Razvija se finija muskulatura. prije svega. 60 . razvijenija je njihova sposobnost kretanja. Ako treba naučiti neku igru.i sa rekvizitima . opreme. brže. Djeca imaju potrebu za više obroka dnevno. postavljanje. što se postiže osmišljenim povezivanjem onih dječijih aktivnosti u kojima se dijete najadekvatnije ukupno izražava to su u periodu prvog školskog uzrasta. nakon saznanja o funkcioniranju moždanih hemisfera. beskorisnih. Ljudski organizam nastoji uspostaviti ravnotežu izmeñu povećanog inteziteta motoričkih aktivnosti i trenutnog stanja organizma. Mora se voditi računa da se ne mogu forsirati dijelovi u kojima se ne vidi cjelina. hvatanje. a ne šta je bilo i šta će biti. Pod preventivnim mjerama podrazumijeva se pregled obuće i odjeće za vježbanje. posebno kada su u pitanju vanjska opterećenja. bolja im je prostorna orijentacija i spremnija su i za izvoñenje složenijih pokreta. Djeca su sposobna izvoditi pokrete. Pošto u ovom uzrasnom periodu okoštavanje grudne kosti i rebara tek počinje. tačnije. najbolje kao dopunska aktivnost. jer su konačni rezultati vježbanja u pozitivnoj korelaciji sa situacijama u kojima se efekti vježbanja realno mogu primijeniti. odnosno kretanja. Briga o zdravlju učenika mora uvijek biti na prvom mjestu. Usredtočenost na jednu stvar. za njih je najznačajnije šta se dogaña u datom trenutku. bez ikakvih rizika. usporava se frekvencija srčanog rada i akcija postaje ritmičnija. (2) preventivne i (3) mjere asistencije.kombiniranje situacijske i sintetičke). aktivnost ili vježbanje ne traje im dugo. primjenjuje se analitički način rada (izvoñenje pojedinačnih elemenata . higijeni odjeće i obuće učenika. koncentrišući se na najpravilnije izvoñenje najvažnije faze globalne motoričke aktivnosti po principu . zato podražaji uvijek moraju biti na nivou koji uvjetuje adaptacijske procese. Oprez u radu s djecom ove ontogenetske dobi potenciran je činjenicom da su vegetativni procesi stabilniji. Razvoj osobina i sposobnosti moguć je jedino u uvjetima progresivnog i diskontinuiranog opterećenja. 1981). Uz to. u radu s djecom treba uvažavati i mnoge specifične razlike meñu njima. osjećanja su im nestabilna i izazivaju različite reakcije. Izbor modaliteta rada kojima će se provoditi proces vježbanja uvijek mora biti u funkciji ishoda za postojeće stanje učenika. sporednih pokreta što djetetu daje mogućnost da sigurnije hoda. trči. prisutna je sklonost porasta arterijskog krvnog pritiska. nastavnik je dužan u neposrednom radu sa učenicima pratiti i kontrolirati njihovo zdravlje. i to izvan igre.

demonstracija i objašnjavanje) novog motoričkog sadržaja. ali i uvjete koji će omogućiti najveći mogući utjecaj na njihov organizam. kad god je moguće. uvježbavanje i individualno uvježbavanje i (5) praćenje i realizaciju ishoda. vjerovatno. s ciljem upoznavanja učenika sa osnovnom strukturom vježbe i upozorenja na bitne momente i bitne karakteristike pokreta i kretanja. princip individualnosti (zasnovan je na prirodnoj psihomotoričkoj diferencijaciji i usklañivanju procesa obuke prema mogućnostima. kratko i razumljivo najavljivanje motoričkog sadržaja. Trajanje rada na odabranoj temi. (2) izvoñenje motoričkog kretanja. Potom se najavljeni sadržaj opisuje. U početnom izvoñenju će. Pored planiranja i realizacije raznovrsnih poligona sa unaprijed definiranim kretnim zadacima (gdje se učenik provlači. odgovarajućem izboru sadržaja. opisivanje. Za vrijeme rada preventivne mjere se sastoje u pravilnom postavljanju sprava. realizirati u prirodi. Ponavljanjem.pregled i ispravnost opreme za vježbanje. u ovisnosti od postavljenih ciljeva i očekivanih ishoda.DRUGI . motorički akt je nestabilan i podložan različitim utjecajima. potrebama i interesima učenika). a pomaganjem mu se olakšava izvoñenje vježbe. princip odgojnosti (usmjerenost ka pozitivnim vrijednostima. Hodanje i trčanje. Odvijanje odgojno-obrazovnog procesa prema prirodnom redu uvjetno podrazumijeva sljedeće etape: (1) upoznavanje (najavljivanje. bit će izraženije prisutne individualne razlike. s ciljem podsticanja učenika na razmišljanje. analiziranje i pronalaženje uzroka te utvrñivanje najkraćeg i najefikasnijeg puta za ispravljanje pogrešaka. pažnja učenika biti usmjerena više na način izvoñenja nego na cilj. koje treba uvažavati. Slijedi nakon izvoñenja kompletnog motoričkog sadržaja i po principu od krupnijih (odnose se na motoričku strukturu) ka sitnijim odstupanjima od očekivanog ishoda. stanice. izbor i redoslijed vježbi i opterećenje usklañuju se sa mogućnostima učenika). radionice.). princip sistematičnosti (ponavljanje i usavršavanje racionalnih pokreta i broj ponavljanja. djelimične automatizacije i nedorečene individualizacije. izbor terena za vježbanje i drugo. variraju u ovisnosti od reakcije učenika. i nakon njegovog usvajanja u finalnom obliku. u skladu sa mogućnostima i interesima učenika). princip ponavljanja (osigurava racionalizaciju i trajnost usvojenih sadržaja). Nakon zvaničnog okončanja rada prostor za vježbanje se ostavlja u primjerenom stanju i učenici napuštaju isti.čula vida). koja pretpostavlja uočavanje. Npr. Teme se realiziraju kroz: igru. 61 . korištenje sportskih sprava i rekvizita. šta preskače i kako. jasno i glasno. Takoñer. Kao organizacioni model nastavnik može integrirati sadržaje iz dva ili više predmeta ili oblasti. važno je predvidjeti i postavljanje poligona koji zahtijevaju samostalno rješavanje datog motoričkog problema (učenik sam osmišljava na koji način će savladati prepreke). Uvijek promovirati nadmetanje sa samim sobom. akciju i svjesno aktivno učešće. ishodi i sadržaji iz dva i više predmeta sa razvojnim potrebama djece. ali i sprječavanja padova i ozljeda.OKRUŽENJE na smislen način mogu se povezati pojedini ciljevi. koje prepreke zaobilazi i sl. usvajanjem vještina i navika stvara se osnova za kasniju individualnu sportsku diferencijaciju. kroz tematsku cjelinu kojoj je u osnovi ideja ili problem JA . Demonstracija se izvodi u finalnom obliku. U fazi nepotpune stabilizacije. primjerenom doziranju i distribuciji opterećenja. pravovremenom osiguranju asistencije. slijedi glasno. Nakon uspješno provedene tjelesne i psihičke pripreme učenika. Eventualno objašnjenje treba biti kratko. uvježbavanjem i individualnim vježbanjem on se stabilizira i prilagoñava uvjetima identičnim praktičnoj primjeni. (3) ispravljanju grešaka. poligone. prekidu rada u slučaju umora ili zbog drugih razloga. Uočavanje i otklanjanje grešaka je izuzetno značajna faza. princip reverzibilnosti (podrazumijeva opadanje tjelesnih sposobnosti sa prestankom vježbanja i potencira potrebu za kontinuiranom vježbom u skladu sa tempom njihovog opadanja) i princip svestranosti (podizanjem opće tjelesne pripremljenosti. Čuvanjem se štiti učenik od pada. princip svjesnosti (aktivno i stvaralačko učešće učenika ostvaruje se kroz različite sadržaje koji potenciraju samostalnost i odlučnost i mogućnost izbora načina i sredstava za uspješan ishod). sadržaji i struktura pojedinačnih časova. Najčešći principi na kojima se zasniva motoričko učenje su: princip očiglednosti (sticanje znanja uz pomoć analizatora . u skladu sa individualnim karakteristikama učenika. Asistencija (čuvanje i pomaganje) je vid stvaranja sigurnosti i samopouzdanja kod učenika. Tok odgojno-obrazovnog procesa učesnicima bi trebao osigurati usvajanje odreñenog motoričkog kretanja brže i lakše. (4) ponavljanje. stavovima i navikama).

Kod skakanja treba paziti da svi poskoci budu u pokretima. Akcenat treba da se stavi na vježbe zagrijavanja. I u takmičarskim igrama promovirati uvažavanje drugih . Što potpunije informacije su neophodne i učeniku i nastavniku za procjenu i ocjenu njihove uspješnosti. Potrebno je sistematično pratiti i valorizirati rad svakog učenika. te se ni u kom slučaju ne smiju izvoditi isti i nagli pokreti glave. insistirati na samoprevazilaženju i sl. te na veličinu i visinu predmeta koji se preskaču. 62 . Kod gimnastičkih preskakanja treba obratiti pažnju na mogućnosti učenika. Kod izbora igara. Treba izbjegavati kretanje u čučnju zbog mogućih oštećenja zglobova. Naročito treba izbjegavati jačanje sklopa trbušnih mišića zbog povijanja kičmenog stuba. Valorizacija efekata Valorizacija procesa tjelesnog i zdravstvenog odgoja je procjena ostvarenja cilja . Obavezno omogućiti učenicima slobodu izbora kad je riječ o učešću u takmičarskim igrama. Ocjenjivanje i zaključna ocjena su opisni. istezanja vrata. ne precjenjivati značaj pobjede. prednost imaju saradničke igre. a nikako veliki doskoci. kontrolirati i suzbijati agresivnost. Saznanje da postoje okretniji ili brži vršnjaci. Veoma je bitan odabir vježbi oblikovanja i zagrijavanja.). fer-plej odnosu i poštovanju pravila. a u cilju pravilnog rasta i razvoja. za dijete ne treba da bude izvor prepoznavanja različitosti i spoznaje sopstvenih osobina (dobrih i manje dobrih) i prihvatanje sebe i drugih kao jednako vrijednih. naravno pod odreñenim uvjetima (insistirati na prijateljskom. nastavnik mora uložiti maksimalan napor kako bi kroz individualizaciju nastave svim učenicima omogućio doživljaj uspješnosti u ovladavanju sve složenijim kretnim zadacima. Nije moguće upravljati transformacijskim procesom niti očekivati željene ishode bez stalnog registriranja stanja i promjena u odgojno-obrazovnom procesu. mada djeci koja to žele treba omogućiti iskustvo takmičarske situacije.U kontekstu tjelesne aktivnosti.procjena ostvarenja ishoda .i odnosi se na uspješnost učenika u svakom od planiranih ishoda.protivničkih igrača i suigrača. omogućiti visok stepen učešća svih takmičara.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za drugi razred devetogodišnje osnovne škole 63 .

5. fakultativni predmeti 4 3 3 2 2 2 16 140 105 105 70 70 70 560 Napomena: Broj nastavnih časova za vjeronauku. 2. vannastavne aktivnosti.OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA DRUGI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 1. Bosanski. hrvatski. srpski jezik i književnost Matematika Moja okolina Muzička /glazbena kultura Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO: Izborni. srpski jezik i književnost (4 časa sedmično. 4. u skladu s mogućnostima o kojima je riječ u Koncepciji. hrvatski. 3. 140 časova godišnje) Nastavni predmet Bosanski. gramatika ortoepija ortografija Kultura izražavanja 64 . fakultativni) odredit će se na lokalnom nivou. 6. Bosanski. odjeljensku zajednicu. dopunske/dodatne programe. hrvatski. srpski jezik i književnost u drugom razredu devetogodišnje osnovne škole sadrži sljedeća područja: Početno čitanje i pisanje Jezik Književnost Medijska kultura a. te eventualno neki novi predmet (izborni.

Važno je da naučimo dobro čitati-pa ćemo voljeti knjigu i cijeniti znanje.Orijentac ija u prostoru i pisanje pisanih slova velikih i malih u ograničenom prostoru.Ono što znamo to i volimo.Uočava uzrok i .Važno je da usvajamo vrijednosti koje osiguravaju dobrobit. .Prema pisanju.Zna uspostaviti logički slijed u nonsensnom iskazu.I PODRUČJE: POČETNO ČITANJE I PISANJE ODGOJNO–OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI SPOZNAJNO PODRUČJE VJEŠTINE I ZNANJA SPOSOBNOSTI . potreba da sebe i zajednicu predstavlja u najboljem svjetlu. . za dobrobit svakog čovjeka.Pravilno oblikovanje grafičke strukture slova linijama normalne debljine. šta slovo. njenoj dobrobiti. pozicija. finalna latiničnim pismom. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE .Knjiga je vrijedna poštovanja.Brzo i adekvatno reaguje na novo i nepoznato. razgovoru.Čitanje i znanje su važni. osjećanja i raspoloženja mimikom i govorom tijela. . riječi. ponašanju likova.Životu i radostima života. . . .Pravilno i spretno rukovanje priborom za pisanje. . a pročitano.Zna šta je glas. INTERESI VRIJEDNOSTI . . . na kraju sadržaju.Koordinacija pokreta očiju i pokreta šake.Zna da bilo koji izbor i redoslijed riječi ne predstavlja rečenicu.Može pronaći je najvažnije slovo na početku u pročitanom u sredini.Prema saznanju. .Zainteresiranost zajednice. vrijednost i bogatstvo.Razumije . 65 . . . . .Unosi elemente izražajnosti u čitanje. . iskustvenim sadržajima.Čita riječi i glas /inicijalna. .Prema knjizi. .Čita pravilno i razumije pročitano. . . .Razlikuje riječi posljedicu u od rečenica.Ko mnogo čita mnogo i zna. na slici.Zna pisana slova.Knjiga je . .Prema zajednici.Prema stvaralaštvu i stvaralačkom izražavanju. .Zapaža pojedinosti u neposrednom okruženju. .Može kazati šta . . rečenice napisane medijalna.Samo oni koji znaju mogu uticati na razvoj . . tekstu. .Izražavanje ideja. . . . AFEKTIVNO PODRUČJE STAVOVI.Zna prepoznati .Prema lijepom kazivanju. piše ih pravilno.Čitamo knjige ali ne učimo samo iz knjiga.Ljudi od znanja i poštenja su bogatstvo svakog društva.Prepoznaje humor u govoru. .

PROGRAMSKI SADRŽAJI P o č e t n o č i t a nj e Usavršavanje tehnike čitanja: Mogućnost analize i reprodukcije a) Pravilnosti čitanja.Pisanje pojedinačnih slova. . . riječi.Povezivanje slova u strukture riječi. . usavršavanje tehnike pisanja.Leksički nizovi riječi (odaberi riječi koje voliš. c) Čitanje prirodnom jačinom glasa. Razumijevanje poruke teksta posredstvom analize ponašanja likova. . .Usvajanje pisanih slova latiničnog pisma. 66 . mudre izreke. individualno i horsko čitanje. . . vježbe vizuelne i akustičke identifikacije glasova-slova.Prepisivanje niza rečenica teksta. Vježbe koje podrazumijevaju rješavanje problemske situacije. Stvaralačka reprodukcija (dodavanje. Ilustriranje priče.Igre zajedničkog sastavljanja rečenica. b) Čitanje brzinom koja odgovara brzini govora (uvažavati individualne osobine učenika.Vježbe dopunjavanja rečenica. . Razumijevanje pročitanog sadržaja: Rješavanje jednostavnijih zadataka radi provjere razumijevanja pročitanog.Jezične igre: igre rasutim slovima. .Vježbe pisanja primjenom diktata s komentarom i stvaralačkih diktata. Razumijevanje poslovice. . . . Vježbe reproduktivnog tipa (odgovori na detaljna i uopćena pitanja). . vježbe disanja. razvijanje osjećaja za tempo i samostalnosti u čitanju. zvukova i usavršavanje preciznosti u diferencijaciji i imenovanju sadržaja koje su vidjeli i čuli). . . čitanje po ulogama. protumači zašto si odabrao tu riječ. . .Pisanje rečenica uz ilustracije. identifikacija s likom i preuzimanje uloge lika.Predvježbe za pisanje pisanih slova. stvaraj rečenicu).Pisanje riječi i rečenica uz ilustrirani sadržaj. Čitanje dramskog teksta.Rečenice napisane štampanim slovima prepisujemo pisanim slovima.Usavršavanje tehnike i logike čitanja. izostavljanje pojedinosti). d) Čitanje naglas i čitanje u sebi. .Slušam-pamtim-pišem.Uvoñenje elemenata izražajnosti u čitanje. P o č e t n o p i s a nj e .Pisanje po uzoru.Vježbe usmjerene na estetsku stranu rukopisa. Vježbe koje zahtijevaju uočavanje uzroka i posljedice.Vježbe usavršavanja estetske strane rukopisa. . riječi s poremećenim slijedom slogova.Rečenice napisane pisanim slovima prepisujemo pisanim slovima.

Svako je slovo važno za zavičaja i prema značenje riječi.Izgovara pravilno izražavanja glasove i riječi kratkim.Ostvariti .Zna napisati pisana slova latinice pravilno ih povezuje u riječima bez obzira na poziciju u strukturi riječi. jasnim. .Važno je znati pravilno govoriti. tačnost.Pravilno disanje i i razvijanje izgovor.Važni su svi segmenti napisanog sadržaja pravilnost.Osjeća razliku rečenicama.Sposobnost .Usavršavanje tehnike pisanja i dalji rad na estetskoj strani rukopisa. . PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE .Riječi i značenje riječi /glasovi-slova su u riječima/.Upotreba velikog slova na početku rečenice i u . . estetska strana.misli . .Važno je da prema postignuću biramo riječi u u skladu s skladu sa mogućnostima. .Važan je formalnopojavni izgled pisanog rada. AFEKTIVNO PODRUČJE STAVOVI. usklañenost misli. zarez u nabrajanju i tačka na kraju rečenice. . blagdana. izgovorenog.Prema jeziku . smislenim . . šumo va i . .Kultura govora je kontekstu. .Interpunkcijski praznika. da govori pravilno u svim situacijama .Rečenice su sastavljene od riječi. .Šta izražavamo rečenicama? .Jezik kojim govorim je jezik moga zavičaja.Pravilan go vor je važan za meñusobno razumijevanje i komunikaciju. programskim zahtjevima. znaci: dvotačka.II PODRUČJE: JEZIK ODGOJNO –OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI SPOZNAJNO PODRUČJE VJEŠTINE I ZNANJA SPOSOBNOSTI .Razlikovanje glaso va. čuje i osjeti .Govor prilagoñavamo sago vorniku i situacionom . . .Pravilna artikulacija svih glasova. .Uspostavljanje logičkog i gramatički ispravnog slijeda u nonsensnim iskazima. zarez u nabrajanju .Pravilna percepcija i recepcija napisanog. 67 .Analiza i ljepotu riječi u sinteza maternjem jeziku.Važno je vježbati pravilnu upotrebu riječi.Znaci i tačka na kraju interpunkcije rečenice.Jezik kojim govorim kod kuće i u školi ima svoju ljepotu. .Pisanje ispravnih rečenica (u formalno gramatičkom smislu).Pisanje naziva . aktivnosti pisanja i sadržaj. . dvotačka. . . .Potreba i interes tonova.Razlikuje rečenicu upotrebljavanih kao jedinstvenu riječi i biranih misaonu cjelinu riječi i izraza u pisanoj formi. .Treba poznavati svoj maternji jezik.kako to činimo? . . . INTERESI VRIJEDNOSTI .Pisanje vlastitih pisanju vlastitih imena: kako imena ljudi i u pišemo imena ljudi pisanju imena i grado va i sela.Interes prema elementarnim znanjima o maternjem jeziku i njegovim normama. potrebe da sluša. . standardnom književnom jeziku. .osjećanja .Interes i želja . situacijom. grado va i sela.Glasovi i slova. dio opće kulture.Osjećaj za postignuće u tačnost i skladu s urednost. izmeñu svakodnevno . .Veliko slovo na početku rečenice.

. dž. zamisliti.Pjesnička slika zvuk. osjetiti. Gramatika / slovnica. III PODRUČJE: ČITANJE I INTERPRETIRANJE KNJIŽEVNOG TEKSTA ODGOJNO–OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI SPOZNAJNO PODRUČJE VJEŠTINE I ZNANJA SPOSOBNOSTI .Uživljavanje u situaciju. . pokretom muzikom. h u izgovorenim.Vidjeti. Veliko početno slovo na početku i tačka na kraju rečenice.Uočavanje mnogoznačnosti pjesničkog jezika.Voli priče. . . Glasovi-slova č.Igra. . tišinom.Ispoljava interes prema lijepom kazivanju.Zna kazati nekoliko rečenica o priči.Slobodna.Zna o čemu se u tekstu govori. lična komunikacija je kvalitetna komunikacija.Predstavljanje situacija i osjećanja neverbalnim znacima (pantomima). .Pokret.Zapaža i razumije osnovne misli teksta bilo da su piščev stav ili stav lica. INTERESI VRIJEDNOSTI . o sebi.Izražavanje doživljaja na svoj originalan način: riječju.P otreba da sazna više o životu. naglašava neke riječi. . stvaram.Otkrivanje značenja teksta. napisanim riječima. ć.Interes prema sadržajima književnosti i medijske kulture.P rema potrebi. razumijevanju drugog. pjesmu. Veliko slovo u pisanju imena gradova i sela. .povezivanje slova u strukturu riječi. .Razlikuje govor lica i piščev govor.Uočavanje ljepote pjesničkog jezikaimpresija i izraz.Zna šta je u priči na početku. .Izražavanje doživljaja riječima. . Veliko početno slovo u pisanju vlastitih imena ljudi.Razumijevanje. značenje i pouke basne. . . . Pisana slova latiničnog pisma: . preuzimanje uloge lika. kako se priča razvijala i šta je na kraju . . . . igrokaz.pravilno pisanje pojedinačnih slova. . . . osjećam.Otkrivanje novih aspekata smisla teksta. života sa smislom. pišem da bih čitao bolje i izražajnije. čuti dodirnuti. . . ponašanju. u žuboru vode. AFEKTIVNO PODRUČJE STAVOVI.Znanje je u funkciji kvalitetnijeg i punijeg života. Upotreba dvotačke i zareza u nabrajanju.Samostalna komunikacija s knjigom. . Pisanje naziva praznika.Biti tolerantan radi usmjerenosti prema zajedničkim civilizacijskim ciljevima. Skupovi je/ije u učestalim riječima.Unosi elemente izražajnosti u čitanje iskaza. . ljudskom ponašanju. pokret verbalni izraz. .Zvuk.Doživljavanje radosti u samostalnom druženju s tekstom.P rema traganju i otkriću. . pravi pauze tamo gdje je potrebno.Sposobnost doživljavanja ljepote i dinamičnosti teksta. .Sposobnost uočavanja pojedinosti u tekstu i imenovanja tih pojedinosti. .Počinje razlikovati dobro i loše u sadržajima medijske kulture.JEZIK: PROGRAMSKI SADRŽAJI U ovom području su sljedeće cjeline: Rječnik.Pravilno čita riječi.Stvaralaštvo kao ishod druženja s tekstom. . 68 . . . . . . izraziti riječima. okolini u kojoj živi i da učestvuje u aktivnostima koje će poboljšati kvalitet života (da prepozna ljepotu u umjetničkom djelu.Zna šta je basna . Pravogovor (ortoepija). . ñ. te da taj senzibilitet ispoljava u svakodnevnom životu i stvaralaštvu. izražavanje glumom.Vrijedno je sve ono što ima ličnu dimenziju.razumijevanje napisanog. . rečenice kraći tekst.Razlikuje priču.Mislim. . . u cvijetu. uvjerenju. igranje uloga. .uočavanje dijela i cjeline priče. U ovim se cjelinama nalaze sljedeći sadržaji: Rečenica-riječ-slog. Pravopis (ortografija).Prostor.Čitam da bih bolje pisao. zvukom. pjesme igrokaze. .Zanimanje za različitost u stavu. . (kombinacija radi punoće doživljaja). .Riječ. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE . .Uočava likove u priči. .Boja. .Poticanje dramske darovitosti.

gledalište.igrom na pozornici prikazuju tekst. publika-gledatelji (objašnjenja u kontekstu dramske radnje i realizacije dramskog teksta). ugodno ili neugodno. O glavnom se liku najviše govori. Priču možemo prepričati. Priča je ispričana odreñenim redom: ima početak. Basna je kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje. dojmovi) . Pjesmu ne prepričavamo. zvuk. glumci. Možemo ilustrirati pročitano.poreñenje izražajnih mogućnosti: film ima pokretnu sliku. pozornica. I pjesma u nama izaziva različita osjećanja. Bajka je priča o čudesnim. muziku . Pjesma: Pjesmu čitamo.televizija je moćna jer može pratiti i prenositi dešavanja u momentu kada se zbivaju. Basna ima sadržaj i pouku. riječ. a ponekad i biljke i predmeti. Glumci predstavljaju likove. Medijska kultura Crtani i lutkarski film Televizijske emisije Školska biblioteka Književnoteorijski pojmovi: (Orijentacione naznake obima i dubine) Priča – pjesma (prepoznavanje u toku rada i interpretacije na nastavnim časovima) U pričama čitamo o dogañajima i doživljajima. . pokretom. u njima je znanje i odgovori na ono što ne znamo. publika-gledatelji. crtežom.osobine likova (prepoznavanje i zauzimanje stava prema liku). . Razlikovati bajku od basne. Priča u nama izaziva osjećanja. Školska biblioteka ima nezamjenjivo bogatstvo knjiga. može emitovati različite vrste programa. najuzbudljivijeg. Čitajući priču mi doživljavamo radost tugu. o životinjama. . Igrokaz: U igrokazu likovi razgovaraju na pozornici.o čemu ili o kome se govori u tekstu.Čitanje i interpretacija književnog teksta /Programski sadržaji/ Razumijevanje i doživljavanje proznog književnog teksta. Pjesma: Uočavanje i doživljavanje osnovnog raspoloženja u pjesmi. Doživlja j možemo izraziti riječima. glavni dio i kraj. Prava pozornica postoji u pozorištu. Priča ima sadržaj. . Gledalište. recitujemo. 69 . Medijska kultura (primarno u funkciji odgojnog djelovanja i edukacije za selektivan pristup sadržajima) Crtani i lutkarski film (crtež ili lutka u funkciji pričanja priče. pisci maštaju i pišu priče. najljepšeg dijela priče (zapažanje. slikom. U priči najčešće nema natprirodnih bića i čudesnih dogañanja.glavni dogañaj. zvukom. oživljavanje neživog) Televizijske emisije . Lik u priči i basni Postoje glavni i sporedni likovi. nestvarnim dogañajima i likovima. Iz priče učimo o životu). pozornica. Dramski tekst (igrokaz): pozorište. učimo napamet. bude nam lijepo.odreñivanje glavnog.slijed dogañaja.

ja to mogu .Utvrditi slijed. bitno. analizu i kao poticaj literarnom i drugim vidovima stvaralaštva.Spontano rečenice meñusobno izražavanje. 70 . . .Književni tekstovi Ahmet Hromadžić: Enisa Osmančević-Ćurić: Ivica Vanja Rorić: Bisera Alikadić: Velimir Milošević: Šimo Ešić: Narodna priča: Grigor Vitez: Branko Čopić: Jadranka Čunčić: Narodna basna: Kasim Deraković: Stanislav Femenić: Mirsad Bećirbašić: Bajke Medeni Za sretan put po dukat žut Bubamara Štipaljke Nebeska crtanka Zašto volim svoju baku Vrana i vrč s vodom Zalazak sunca Lijin oglas Strašan pas Lisica i roda Teče rijeka Suza Naušnice od trešanja (po izboru) Tekstovi za zajedničko čitanje. INTERESI VRIJEDNOSTI .Govorim kako . doživljenog u riječi.Vidjeti. a ne povezane smislom. aktivnost i govorni izraz.Snalaženje u verbalnim igrama.Prenošenje igre sa senzorno-motornog na verbalni.Prikazivanje stanja i situacija pokretom. odabrati poboljšati. . nonsensnim transformacijama-literarno stvaralaštvo.Služi se uspješno govorom u objašnjenju situacije. . kraj).Interes i potreba za izražavanje govorom.Opisivanje na osnovu zvučnih efekata. . .Pretvaranje viñenog i osjećam. . jasnim i skladnim stvaralaštvu. . stihom. . odnosno imaginativni plan. .Opisujem na osnovu dodira. izražavanju misli i . . . pokazuje originalnost u samostalnost i izboru riječi.Uspostavlja . .Razvoj čitalačkih interesa i čitalačke kulture.Prema senzibilitetu kazivanja i imaginaciji kao poticaju stvaralačkim vidovima izražavanja.Igra.Sadržaj predstavljen nizom slika ili jednom slikom možemo ispričati riječima.Osjetiti.Adekvatna i brza reakcija na pitalicu. izražavanje po diktatu.Podvrgavanje govora zahtjevima igre. . . maštu u pričanju (početak. . .Priča ima smislen sadržaj koji je rezultat verbalizacije sadržaja slika. bojom. rečenicama.Zamisliti. . . .Uočavanje uzroka jer je samo moj i zato i posljedice. pristupa i kao . izraziti.Moj rad je vrijedan . zagonetku. . .Priču čitamo i prepričavamo (po detaljnim pitanjima). glavni dio i kraj priče.Uočava da su . radnje.Moći će pravilno . . .Priča može biti predstavljena nizom slika ili jednom slikom. . koje nisu u tekstu. . .Spontanost. a u funkciji pripreme za samostalno čitanje: Branko Ćopić: Sunčana Škrinjarić: Zehra Hubijar: Ježeva kućica Dućan kod svrake Medin roñendan IV PODRUČJE: KULTURA IZRAŽAVANJA ODGOJNO –OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI SPOZNAJNO PODRUČJE VJEŠTINE I ZNANJA SPOSOBNOSTI .Sposobnost pretpostavka izražavanja literarnom pravilnim.Govor. sloboda u izražavanju .Čitanje logičku vezu obogaćuje rječnik.Zna odabrati gledište koje je u skladu s njegovim stavom.igrom i kroz igru. i pomaže u boljem glavni dio.Reprodukuje riječi osjećanja. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE .Uočava da priča ima početak.Zapaziti.Sposobnost kao zamišljanja i «viñenja» kvalitet ličnog pjesničkih slika.P rema prvim pokušajima literarnog izražavanja i stvaranja rečenicom.Izraziti. . pojave. je poseban.Može ispričati priču kao običan slijed dogañaja.Čuti. predmeta. AFEKTIVNO PODRUČJE STAVOVI. .Znam šta bi lijepo i precizno moglo izgledati bolje i izraziti misli. .

Programski sadržaji Vježbe usmenoga izražavanja Situacioni i telefonski razgovor Pričanje Pričanje dogañaja predstavljenog nizom slika Pričanje dogañaja (odgovori na pitanja koja se odnose na sadržaj niza slika) Dopunjavanje rečenica uzetih iz priče Vježbe pismenoga izražavanja Pričanje sa stanovišta ličnog učešća (Ja sam u priči) Prepričavanje Prepričavanje teksta na osnovu detaljnih pitanja Odgovori na pitanja Opisivanje poznatih sadržaja Opis predmeta (doživljavanje svim osjetilima i izražavanje doživljaja riječima). od čega je izrañen) Čestitka Kako čestitati praznik ? Kako čestitati roñendan. uvažavanje različitosti. poštivanje drugog) Razglednica i pismo Pisanje čestitke Pravimo i pišemo čestitku Pisanje razglednice i pisma Znamo pisana slova – pišemo prvo malo pismo Tematika: Neposredno i posredno dati sadržaji (dogañaji i doživljaji. praznik ? (igranje uloga. 71 . sadržaji mašte). književnost. veličina. učtivost u obraćanju. Opisivanje kao vježba izoštravanja percepcije i izbora adekvatne riječi kao oznake) Pisanje rečenica o dragom predmetu Koji je to predmet? Kako izgleda? (boja. ponašanje.

Može tačno prenijeti informaciju. Uvažavat će pravopisne zahtjeve o pisanju velikog slova na početku rečenice. uočiti uzrok i posljedicu. Poznavat će pisana slova latinice (moći će napisati slova. a razvijanje opreza u komunikaciji je mjera prevencije eventualnih negativnih iskustava. tekst u formi diktata (objašnjenog i diktata s komentarom. Zna napisati čestitku-poruku. u pisanju vlastitih imena ljudi. sadržaj razglednice. prihvatljivog-neprihvatljivog. Moći će na kraju drugog razreda samostalno prepisati tekst obima 15-20 riječi (do 4 riječi u rečenici) ili napisati riječi. povezivati pravilno u strukture riječi i rečenica). Zna razgovarati s drugom osobom ili osobama direktno ili telefonom uz uvažavanje pravila lijepog ponašanja. po detaljnim pitanjima). Može precizno odgovoriti na postavljena pitanja i tako prepričati tekst. Može prepričati priču u pisanoj formi (po nizu slika. a šta manje važno i kazati razloge za takav stav. posjedovat će informacije o štetnosti pretjerane identifikacije s likovima iz crtanog filma. rečenice. čitaće pravilno tekstove koji su njemu primjereni i brzinom koja odgovara običnom svakodnevnom usmenom govoru. Može govoriti u kontinuitetu i služiti se programom predviñenim oblicima izražavanja. Moći će usredsrijediti pažnju na sadržaj ili aktivnost. odnosno TV likovima kako bi se izbjegle eventualne nezgode. neće mnogo vremena provoditi pred TV ekranom. Može napisati pisanim slovima riječi i rečenice napisane štampanim slovima. Prepoznavat će uspješno glavne i sporedne likove i njihove osobine. Može napisati priču ispričanu nizom slika ili jednom slikom. Može prepričati tekst pomoću detaljnih pitanja. Realizacija programskih sadržaja nastavnog predmeta u cjelini treba rezultirati sljedećim ishodima : Učenik će poznavati prvo pismo latinicu. jednoj slici. 72 . Moći će odrediti početak i kraj rečenice na usmenoj i pisanoj razini. Uočavanje karakteristika likova pomoći će učeniku u uočavanju poželjnih i nepoželjnih vidova ponašanja ljudi u njegovom okruženju. izbornog diktata).Očekivani rezultati (ishodi učenja) Učenik će posjedovati kvalitete odreñene odgojno-obrazovnim ciljevima za svako pojedino područje. Ispoljavat će ekspresivnu kreativnost u govoru i pisanju. Učenik će razumjeti sadržaj pročitanog: moći će ispričati sadržaj pročitanog samostalno ili uz neznatnu nastavnikovu pomoć. Moći će procijeniti šta je posebno važno u tekstu. poželjnog-nepoželjnog ponašanja. Posjedovat će svijest o štetnosti djelovanja sadržaja sa TV ekrana. Znatno će napredovati u sposobnosti praćenja i slušanja tuñeg govora. stvaralačkog diktata. imenovat će te osobine na nivou dobrog i lošeg. Može ispričati priču predstavljenu nizom slika ili jednom slikom (kao običan slijed dogañaja). kratko pismo-poruku. Potpunije će razumijevati značaj kulture čitanja i rado će čitati. Pisanje imena gradova i sela treba zasnivati na prepoznatljivim imenima u pojedinim sredinama (kriterij blizine i poznatosti).

izraze i rečenice. P ričanje. Igraonice-radionice. Slike dogañaja. Individualni rad... Postupci Frontalni rad. Niz slika koje predstavljaju dogañaj: Ilustrirana razredna slovarica. pojava.U FUNKCIJI REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA I OSTVARIVANJA POSTAVLJENIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH CILJEVA I ZADATAKA SU: Specifične metode i postupci Sve nastavne metode. Štampana slova su jednostavnija. Brzina čitanja ovisi od brzine razumijevanja. Individualne slovarice. Aplikacije. emocionalnim i drugim osobinama ličnosti djeteta) Još uvijek je u prvom planu pravilnost čitanja i razumijevanje.pričaonice. Kooperatvni rad. Slušamo glasove u prirodi i oponašamo. Globalna i detaljna analiza. Rješavanje problema. Razredna slovarica bez ilustracija. Oblici jezičke i socijalne komunikacije Svi oblici nastavnog rada koji podrazumijevaju sve jezičke i socijalne aspekte i dinamizme Rad u grupi.. Gramatička analiza.. 73 . pamtim i znam. uočiti likove i njihove osobine (na osnovu njihovih postupaka). Od početka prvog polugodišta treba. Igraonice –maštaonice. P repričavanje. u drugom razredu treba dalje raditi na ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva posredstvom novih programskih sadržaja. Igranje uloga. Igra kao situacija. Kartoni riječi. postupak i sredstvo. ispričati suštinu pročitanog. Monografska obrada pisanih slova. Nastavno područje početnog čitanja i pisanja podrazumijeva sljedeće aspekte: U čitanju: *Tehniku čitanja (samo one segmente koji su usklañeni s učeničkim mogućnostima) *Razumijevanje pročitanog sadržaja (u skladu s kognitivnim. metode koje su specifične u procesu uvoñenja učenika u elementarnu pismenost Glasovna analitičkosintetička metoda. Postepeno navikavati učenike na čitanje u sebi i kombinirati te vježbe s vježbama glasnog čitanja. Kombinovana metoda. Čitati s razumijevanjem znači: razumjeti riječi. bića. Nastavna sredstva Slike predmeta. moći reprodukovati. Razgovor. ja sa drugima i drugi sa mnom. Jezička i stilska analiza. Rad u paru. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Uvažavajući nivo postignuća svakog pojedinog učenika. doživljavam izražavam riječima. Heuristički metod. plastelin. Igraonice. Lutke. ne povezujemo ih. Glina. u kontinuitetu realizirati predvježbe za pisanje. Slušam. P itanje-odgovor. Imitacija. Crteži. Analiza likova. Opis (perceptivni i doživljajni nivo). Slušam i izražavam pokretom. Modeli predmeta.. to mi liči na. Grupna obrada pisanih slova koja nemaju složenu grafičku strukturu. Komunikacijski postupci Posmatranje Slušanje Doživljavanje Izražavanje Slušanje govora i čitanja. sadržaj teksta. Individualizirani rad. paralelno s ostalim programskim zahtjevima. Etička analiza. odnosno uočiti besmislenost u nonsensnom sadržaju i moći uspostaviti logički slijed riječi i rečenica. osjećam. Individualni programi u učionici za sve. konotativnim. Slušam. uporeñivanje. Slogovnice. Induktivni i deduktivnu metod. Filmovi. dodir mi kaže.

gramatičko. tekst. srpske književnosti i književnih djela pisaca izvan Bosne i Hercegovine. Pretpostavljamo da će učenici na kraju prvog polugodišta drugog razreda čitati korektno (pravilno i s razumijevanjem). posebno na rječnik. Vježbe čitanja i predvježbe za pisanje idu paralelno. Uz to. • Nacionalni kriterij i zastupljenost bošnjačke. hrvatske. pa i sadržajima drugih nastavnih predmeta. govornu situaciju. dogañaju ili dogañajima. čitanju i pisanju. Nastavnik je samo posrednik koji dobro razumije sve aspekte organizacije i realizacije sadržaja nastavnih programa. Nastavno područje Jezik ima ove jezikoslovne sadržaje: * Rječnik * G ra matika * P r a v o g o v o r (ortoepija) * P r a v o p i s (ortografija) Ove sadržaje dijete usvaja na sadržajima drugih područja nastave maternjeg jezika. To je sasvim u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina tokom razreda. 74 . Sadržaji gramatike su apstraktnog karaktera i kao takvi daleki razumijevanju učeniku drugog razreda. • Estetski kriterij (umjetnička vrijednost teksta). razumijevanja sadržaja i ostalih segmenata. situacionom govornom kontekstu. senzibilitet i doživljajno-spoznajni intenzitet u procesu komunikacije s književnim tekstom.Pisana slova imaju složeniju grafičku strukturu i mnogo specifičnosti u povezivanju. Razlike će biti uočljive od učenika do učenika. A književno djelo ukupnim bogatstvom i ljepotom djeluje poticajno na sve navedene aspekte. s obzirom na konkretnost kao osnovno obilježje njegovog mišljenja. Književnonaučne aspekte čine osnovni pojmovi o sadržaju teksta. dijete još uvijek ima problema s čitanjem. Pri izboru tekstova uvažavani su ovi kriteriji: • Psihološki kriterij (primjerenost teksta receptivnim mogućnostima učenika drugog razreda). igre sa svrhom. likovima i njihovim osobinama. doživljajnoj komponenti. U razrednoj je nastavi težište na umjetničkoj. povezivanjem tih sadržaja sa sadržajima drugih nastavnih predmeta i sa iskustvenim elementima. mogućnost pisanja i pravilnog povezivanja slova u strukture riječi. • Gnoseološki kriterij (koliko književni tekstovi služe kao osnova znanjima o jeziku i književnosti i životu). film). pomalo i apstraktnije. Književnost kao područje u nastavnom predmetu ima umjetničke i književnonaučne aspekte. emocionalna zrelost. raditi dalje na poboljšanju kvaliteta govora. • Etički kriterij (afirmacija sistema vrijednosti koji je neprolazan). stilsko. U pisanju: * Usvajanje pisanih slova latiničnog pisma: razlikovanje grafičke strukture pojedinih slova. a u skladu sa zahtjevima programa. komunikacijskim tekstovima i zadržati se na nivou prepoznavanja jezičnih sadržaja. Ovo je područje u funkciji usavršavanja tehnike čitanja. Nastavnikovo posredovanje je još uvijek veoma važno u uspostavljanju komunikacije s tekstom. približit ćemo učenicima pomoću elemenata igre. a i istovremeno motivirati učenike da prezentiraju ideje. jezičke i kulturološke aspekte. pa i elementarne pojmove treba zasnivati na komunikaciji. Manje zanimljive sadržaje. Raznovrsnim vježbama koje mogu imati identičnu polaznu osnovu (sliku. toku dogañaja. ali različito usmjerenje: jezično. rečenice. Još uvijek ima vremena za ublažavanje ili otklanjanje eventualnih teškoća u govoru. Ne treba zaboraviti da stepen razvijenosti pamćenja. mišljenja. stavove i ispolje kreativne crte. To će biti tako sve do trenutka kada proces čitanja postane automatiziran. Još uvijek učenici nisu spremni za usvajanje apstraktnih sadržaja. U igri kao ugodnom situacionom kontekstu moguće je ostvariti uspješnu komunikaciju. kao i stepen lingvističkog razvoja utiču na percepciju i recepciju književnog djela.

odnosno snalaženju u toj komunikaciji. Maštom i svježinom misli i osjećanja dijete stvara novi svijet postavlja nova pitanja. Radi uvježbavanja tehnike pisanja. preuzme ulogu kreatora ukupnog nastavnog procesa. Imaju funkciju pravovremenog preveniranja negativnog djelovanja sadržaja malih i velikih ekrana i postepenog osposobljavanja učenika za selektivan pristup sadržajima filma i televizije. Sadržaje medijske kulture treba posmatrati u kontekstu sadržaja drugih područja nastave maternjeg jezika i sadržaja drugih nastavnih predmeta i u kontekstu života. kulture komunikacije na usmenom i pisanom nivou. tako i s obzirom na mogućnost izražavanja smisla pročitanog. dopunjavanje rečenica. diktat s predusretanjem pogrešaka. Zamislimo umjetničku sliku koju niko neće vidjeti. skale preferencija vrijednosti. zakonitostima u jeziku. Nije naglasak na pojmovima i njihovom definiranju. Valja znati da vježbama pismenog izražavanja uvijek prethodi vježba usmenog izražavanja. Slično je i sa tekstom. zanimljivi tekstovi sa zadacima koji su primjereni učenicima) mogu biti u funkciji osamostaljivanja učenika u druženju s tekstom. Tek kad učenici savladaju tehniku čitanja. prepisivanje riječi. Samo kod uvoñenja u situacioni razgovor i upoznavanju pravila telefonskog razgovora ostajemo na nivou usmene komunikacije. kako s obzirom na potrebno vrijeme. kad znaju šta čitaju uvodimo i lektiru. Ali.*Tematska i žanrovska raznovrsnost U drugom razredu još uvijek ne uvodimo lektiru u klasičnom smislu. Sadržaji svih područja čine cjelinu spoznaje o jeziku. Ali. sastavljanje rečenica prema slici. to treba vidjeti nakon analize ukupnih postignuća i evaluacije rada u prvom i drugom razredu. A to niko na zna bolje od djeteta. predviñanja. kraćeg teksta. Ukupne napore treba usmjeriti na čitanje u razredu. Ovaj je program globalni okvir na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. samostalnost i istrajnost u radu. praćenja i provjeravanje nivoa postignuća u gramatici i pravopisu koristiti diktate (diktat s komentarom. zaključivanja. Evo primjera moguće raspodjele nastavnih časova: 75 . podari smisao tekstu i na odreñen način dovršava započeto kazivanje. Treba koristiti one oblike pismenih vježbi koji su primjereni učenicima drugog razreda. nego na razumijevanju komunikacije i poruke. Posebno je važno učenicima objasniti da ono što je moguće u crtanom filmu nije moguće i u stvarnom životu (da kišobran ne može zamijeniti padobran i da nije moguće pomoću kišobrana spustiti se s balkona. Posebni (kratki. Škola ima obavezu da. Sadržaji kulture usmenog i pismenog izražavanja su u funkciji razvoja jezičkih sposobnosti. Knjiga koju niko ne čita i ne postoji. Metodički dobro osmišljenom primjenom diktata u drugom je razredu moguće razvijati pažnju. Ukupan broj nastavnih časova ovog nastavnog predmeta podijelili smo po pojedinim područjima u skladu s postavljenim ciljevima i obimom programskih zahtjeva. i to je shvatanje strogo individualno. sposobnost pamćenja. pa oživljava). objašnjeni diktat. A ko ne nauči pravilno čitati ne može u čitanju uživati. Pretpostavljamo da će to biti moguće u trećem razredu. Duga je staza kojom treba s učenicima preći kako bi svako u njemu dostupnom trenutku i obimu shvatio smisao rečenog. raste i uči. Tu individualnost treba poštovati. odgovore na pitanja. ili da u stvarnom životu nije moguće da lik umire. rečenica. Optička slika će izazvati sve ono što je potrebno za doživljaj umjetnine: asocijacije. Ta je podjela samo jedan od parametara u procjeni vremena potrebnog za usvajanje sadržaja odreñenog područja. stvaralački diktat). kao i u značajnoj povezanosti sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. izborni. kad se ne boje susreta s knjigom. refleksije. u skladu s karakteristikama lokalne zajednice. Tekst postoji samo u komunikaciji s čitaocem. razglednicu pismo. na korekcije i uvoñenje učenika u pravilno čitanje. Ovi su sadržaji i u sadržajima svih drugih područja. Moguće ih je izučavati u meñusobnoj povezanosti. izborni diktat. Čini se da još jedino dijete ima dušu. Kriterij blizine i zavičajnosti je u kompetenciji škole i lokalne zajednice. pisati čestitku. smisleni. Samo oko posmatrača može unijeti život u sve segmente likovnog izraza . književnim djelima. To je samo mnoštvo slovnih znakova do onog trenutka kada čitač stupa u dijalog. ali i da osigura kontinuitet pamćenja datuma i dogañaja i imena pojedinaca koji su dio tog kontinuiteta.

Početno čitanje i pisanje Usavršavanje tehnike čitanja Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog Usvajanje pisanih slova latiničnog pisma Usavršavanje tehnike pisanja 65 nastavnih časova 5 15 30 15 Jezik Rječnik Gramatika 26 nastavnih časova 5 5 10 6 Pravogovor Pravopis Čitanje i interpretacija književnog teksta Čitanačka štiva Priprema za lektiru 21 nastavni čas 15 6 Čitanje i interpretacija književnog teksta Situacioni i telefonski razgovor Pričanje Prepričavanje Opisivanje 16 nastavnih časova 4 4 6 2 Medijska kultura Animirani film (crtani. lutkarski) Televizijski programi za djecu Biblioteka 12 nastavnih časova 5 5 2 Važna napomena: Broj nastavnih časova za realizaciju sadržaja pojedinih područja treba shvatiti kao prijedlog. To je preporuka autora Okvirnog nastavnog plana i programa u smislu uspostavljanja balansa izmeñu definiranih rezultata učenja u prvom i zahtjeva u drugom razredu. a nikako kao obavezu. 76 .

sabirati i oduzimati u skupu brojeva do 20.Rimski brojevi od I do X. Uče nici bi tre bali zn ati: .P repoznati i imenovati jedinice za mjerenje. . . a zbir iz druge desetice i odgovarajuće oduzimanje. . Pravilo zamjene mjesta sabiraka. Zn an je Razvijan je .Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj desetici (Ponavljanje i produbljivanje znanja). .Formiranje brojnog niza do 100.Sabirati i oduzimati desetice u skupu brojeva do 100.Matematika (3 časa sedmično.Koristiti kreativnost i maštu za rješavanje njima primjerenih problema. . .Svojstva zbira: Nula kao sabirak.Veza izmeñu sabiranja i oduzimanja. BROJEVI 1. .Upotreba simbola.P ovezivanje broja i skupa. .Izvoñenja i mjerenja. .Upotreba zagrada u sabiranju i oduzimanju. 13+4. . . Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20 .Svojstva razlike: nula kao umanjitelj.I slovo nekada uzimamo da je broj.Uočiti vezu izmeñu sabiranja i oduzimanja i vršiti provjeru jedne operacije pomoću druge.P renošenja informacije putem individualnog i timskog rada. . NASTAVNE TEME 1. procjenjivanja i usporeñivanja. . 105 časova godišnje) PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Sticanje znanja: .Sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja.Kritičkog mišljenja. Sposobnosti i vještine . .1. . . .Koristiti matematički jezik i simbole pri sabiranju i oduzimanju u skupu do 20. . 10+10). . . .Sabiranje i oduzimanje brojeva u drugoj desetici (oblici kao: 10+4.Koristiti jednostavni matematički jezik za saopštavanje ideja. .Rješavati matematičke zadatke. 10-4 (Ponavljanje i produbljivanje). . . .Čitanje i pisanje brojeva do 20 i njihovo uporeñ ivanje.Sabiranja kada su sabirci iz prve desetice.Izračunavanje zbirova od tri sabiraka. 14-4.Računanje sa deseticama. 17-4.Usvajanje osnovnih mjera i mjernih jedinica. umanjitelj jednak umanjeniku. . Nepoznati broj. 77 . uporeñuju i u jednostavnim situacijama donose zaključke.P redstavljanje prirodnih brojeva na brojevnoj pravoj i razumijevanje da postoje brojevi veći od 20. .Sabiranja i oduzimanja oblika: 6+4 = 10.O značaju praktične primjene mjerenja i procjene količinskih odnosa.Da uz pomoć nastavnika procjenjuju.

.2.Formiranje pojmova ostalih brojeva prve stotine..Mjerenje mase. 99. Približiti racionalizirani postupak tumačenja i objašnjavanja broja (10+7 = 17 nije produkt sabiranja već poimanje broja 17). 100.Niz brojeva: 0. . . 2. . o sposobnosti shvatanja i razumijevanja matematičkih zakonitosti. MJERENJE I MJERE . . . ?.Uporeñivanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini. Brojanje (u oba smjera).Brojevna linija (crta): 0-100. bridovi. te o interesima i optimalnim igrovnim metodama kojima će se apstraktni pojmovi i činjenice približiti učeničkim spoznajnim mogućnostima.Redni brojevi. Primjena korelativnih odnosa meñu predmetima. . DIDAKTIČKO METODIČKE NAPOMENE Za uspješno savladavanje programskih sadržaja u nastavi matematike drugog razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja neophodno je napraviti uspješan spoj tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada.Jedinice za novac (konvertibilna marka. . lopte i kupe. . 3.Predmeti oblika kocke. .Površi-granice predmeta.Linija (crta) kao granica površi (površine). Predmeti oblika lopte. piramide (strane.Brojevna linija (crta): 0. Skup brojeva do 100 . • • • Ravnopravno zastupiti tri pristupa: skupovni. 30. 2. Ravne i zakrivljene površi. 10.Pravougaonik. 2. . Tačke kao granice linije (crte). kocke. .Predmeti oblika valjka. 78 . . brojevni i perceptivno-predodžbeni (korištenje brojevnih slika) kod predstavljanja brojeva. .Sabiranje i oduzimanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini. 20. Površi (površine) i linije (crte) . . . Prethodnici i sljedbenici brojeva iz prve stotice.Uporeñivanje brojeva iz prve stotice. konvertibilni fening). . GEOMETRIJA 2.Izlomljena linija (crta).. valjka. Znaci: =. 1. piramide i kupe .Jedinice za vrijeme (sat. 1. 3..Jedinice za tečnost (litar). minuta). Pri tome je značajno da se vodi računa o spoznajnim mogućnostima učenika.. .Formiranje pojmova višekratnika broja 10. ... Jedinice za masu (kilogram).. vrhovi). Jedinice za dužinu (metar). kvadra.Ravne i zakrivljene linije (crte).1. kvadra. .Granica kruga kao zatvorena zakrivljena linija (crta).Mjerenje dužine. 100. . . kvadrat i trougao kao zatvorene (proste) izlomljene linije.Duž kao dio izlomljene linije (crte).2. Uporeñivanje duži.

Znati usmeno i pismeno sabirati i oduzimati do 20. Produbljivanje i proširivanje pojma brojeva do 20. . . otkrivanje i rješavanje problema kroz igru. Pomenute programske zahtjeve realizirati kroz sva tri postupka: skupovni. sadržaje sa igra parnih i sadržajima drugih neparnih brojeva.1. ..Razvoj interesa i smisla za kolektivne igre i zajedništvo kao faktor koji utiče na formiranje pozitivnih crta ličnosti. • • Korištenjem brojevne linije omogućiti očiglednost nizanja i niza brojeva prve stotine. 13+4.P repoznati stotinu kao skup od 10 desetica.Svojstva zbira: Nula kao sabirak.I slovo nekada uzimamo da je broj. Sabiranje i oduzimanje u skupu brojeva do 20 .P rikuplja didaktički materijal za rad. da na taj način razlikuju ravne i zakrivljene površi i linije. Prikupljanje i ukazivanje na oblike i slike predmeta u bližoj okolini bez obaveze crtanja pomenutih predmeta.P repoznati deseticu kao skup od 10 jedinica.Znati odrediti neposrednog sljedbenika i prethodnika datog broja. prati i opisno časopisima i vrednuje napore svakodnevnom učenika i njihov životu.P lanira nastavne sadržaje. . . manjim i koristeći sabiranje većim grupama. tako i rad u matematičke igre paru. . VRIJ EDNOS TI. Mjerenju i mjeri pristupiti isključivo praktičnim aktivnostima učenika (vaganjem. . zapisivanje . Sabiranje i oduzimanje u skupu višekratnika broja 10 tumačiti analogno sabiranju u prvoj desetici. Prikupljanje didaktičkog materijala iz okoline i njegova primjena u adekvatnim situacijama.Samostalno i timsko formiranje stavova i zaključaka.Učestvuje u svim etapama rada na času. 17-4. >. Pravilo zamjene mjesta sabiraka. . Nepoznati broj. rad. . BROJEVI 1. . AKTIVNOSTI NASTAVNIKA . PONAŠANJE .. samostalno i sa učenicima. razred). . mjerenja.P odstiče igara istraživački i primjenjuje kreativan rad svih 79 .Korištenje matematičkog jezika i simbola.Razvijanje pozitivnog stava u ponašanju i AKTIVNOSTI UČENIKA . .). . svakog učenika u pronalaženje grupi. Taktivnim (dodirnim) efektima razumijevanje pojma površi i njihovo perceptivno (vizualno) prepoznavanje predmeta i slika.Izračunavanje zbirova od tri sabiraka.• • • • • • • • • Kroz poučavanje i učenje brojeva. manjoj ili većoj grupi. STAVOVI.Sabiranja kada su sabirci iz prve desetice. tombola.Razvijanje sposobnosti za komunikaciju.Znati da su sabiranje i oduzimanje suprotne računske operacije. predmeta.P repoznati i koristiti simbole < .Razvoj interesa i smisla za istraživanje.Koristi svojstva operacije sabiranja (komutativnost i asocijativnost). . . . 10-4 (ponavljanje i produbljivanje). Podsticanje samostalnog (individualnog) i timskog rada. a tek kasnije na pamćenju. ZNANJE . .Veza izmeñu sabiranja i oduzimanja.Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj desetici. procjenjivanja i predviñanja i značaju tih aktivnosti u svakodnevnom životu. a naročito kod sabiranja i oduzimanja insistirati na razumijevanju. . .Razvoj svijesti o potrebi računanja. pretakanjem. . a zbir iz druge desetice i odgovarajuće oduzimanja. rednih i rimskih brojeva u . .Tematski (čovječe ne ljuti povezuje se. kao i osnov za formiranje pojmova brojeva. . Podsticanje kreativnosti istraživačkog rada i insistiranje na ravnopravnom učešću dječaka i djevojčica u fizičkom i slikovnom materijalu. već sredstvo da učenici pouzdanije modeliraju skupove. razmjenu informacija i iskustava. . .Kritičko vrednovanje vlastitih postignuća i uporeñivanje sa rezultatima drugih (par.Vrši provjeru sabiranja pomoću oduzimanja i obratno. . .P riprema zadatke i rimskih brojeva zaduženja za pomoću šibica. Primjena didaktičkog materijala s ciljem boljeg razumijevanja odreñenih matematičkih radnji. (ponavljanje i produbljivanje znanja). te brojeva od 21 do 100.Razvoj smisla za rad u paru.Sabiranje brojeva i oduzimanje brojeva u drugoj desetici (oblici kao: 10+4.Upotreba zagrada u sabiranju i oduzimanju.P odstiče kako samostalan rad .Kontinuirano novinama. igre s kartama. grupa.Sabiranja i oduzimanja oblika: 6+ 4 = 10. • SADRŽAJI 1.P redstavljati prirodne brojeve na brojevnoj pravoj.Režira učenika. 14-4.Aktivno učestvuje u matematičkim igrama primjenjujući ranije stečena znanja. brojevni i perceptivnopredodžbeni. korištenjem sata i novca).Uočava kako se mijenja zbir i razlika u zavisnosti od promjene SPOSOB NOS TI . Geometrijska tijela u prostoru nisu cilj.Razvija sposobnost da grešku shvata kao stimulans za nove pokušaje. . . i oduzimanje kroz društvene igre . 10+ 10). . matematičke bacanje kockice. Unutarpredmetna korelacija (povezivanje sadržaja unutar predmeta). =.P utem matematičkih .

Sastavlja jednostavne brojne izraze koji odgovaraju tekstualnom zadatku. bridovi.Vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova u igrama i zaduženjima.Ravne i zakrivljene linije (crte).).P oima duž kao najkraće rastojanje izmeñu dvije tačke.Korištenje rednih brojeva. . -Jedinice za novac (KM. . površi i oblike.Linija (crta) kao granica površi (površine). . na pijacu itd.P repoznaje i imenuje dotad naučene jedinice za dužinu. 3. . masu. 1.. .Odreñuje nepoznatu komponentu u jednostavnim tekstualnim zadacima.Razvija sposobnost korištenja jednostavnijeg matematičkog pribora. . dodiruje). . ? i . kvadra. 30. 100. Ravne i zakrivljene površi. pronalaženje najkraćeg puta..Predmeti oblika valjka. Mjerenja i mjere -Mjerenje dužine.Rimske cifre od I do X.20.P repoznaje predmete iz životnog okruženja koji imaju sličnosti i različitosti sa geometrijskim oblicima.Uporeñuje i procjenjuje veličinu površi. boji i obliku.Vrednovanje svojih i tuñih stavova. . .Rješava jednostavne problemske zadatke koji se svode na rješavanje brojnog izraza. tačke. Predmeti oblika lopte. 2.Razvoj ekološke svijesti i pozitivnog odnosa prema spolovima. vrijeme. . . njeguje pozitivan odnos prema okolini i prirodi.Površi-granice predmeta. KF). . . Jedinice za masu (kg). 80 . pravougaonik) i precrtava ih.). -U bližem i širem okruženju pronalazi linije. učenika.Zna rimske brojeve od I do X . Brojanje (u oba smjera). Tačke kao granice linije (crte). .Formiranje pojmova ostalih brojeva prve stotine.. . 99.Brojevna linija (crta): 0. umanjitelj jednak umanjeniku.10. vrijednost i vrijeme. .. kocke.. .Pravougaonik. . piramide i kupe . . . -Može imenovati sprave kojima se vrše mjerenja. . masu. 100. . . . .P ravi jednostavne grafikone.Izlomljena linija (crta) . .P rocjenjuje dužinu.Formiranje pojmova višekratnika broja 10.Redni brojevi . P rethodnici i sljedbenici brojeva iz prve stotice.. Z naci: = . Sk up brojeva do 100 .. valjka.Reda prirodne brojeve do 100. . . . . . lopte i kupe.Brojevna linija (crta): 0100.Duž kao dio izlomljene linije (crte). ..Koristi svakodnevne situacije za primjenu stečenih matematičkih znanja (odlazak u trgovinu.2. -Pomoću različitih materijala izrañuje oblike i površine.Zna rješavati jednostavnije tekstualne zadatke u kojima se koriste mjerne jedinice i operacije sa njima. vrhovi).Označava duž.1. . min).Uporeñivanje duži. GEOMETRIJA 2. . zapreminu i novac. . Jedinice za dužinu (m) .2. . 2. Površi (površine) i linije (crte) . kvadrat i trougao kao zatvorene (proste) izlomljene linije.Sabiranje i oduzimanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini. vunom. stečeno znanje (igre koncem. -Jedinice za tečnost (l). . 3. kvadrat.Niz brojeva: 0.Granica kruga kao zatvorena zakrivljena linija (crta). komponenti.Mjerenje mase.Uporeñivanje višekratnika broja 10 u prvoj stotini. kvadra piramide (strane.Izračunava vrijednost izraza sa i bez zagrada.Imenuje i razlikuje predmete po veličini. sklonosti za otkrivanje i istraživanje. .Uočava i imenuje ravne i zakrivljene površi (gleda.Predmet oblika kocke.Svojstva razlike: nula kao umanjitelj..Čita i piše brojeve do 100.P osmatranjem tijela prepoznaje i imenuje mnogouglove (trougao. . . . 2. 1. -Jedinice za vrijeme (h.Razlikuje vrste linija. -Uporeñivanje brojeva iz prve stotice ..

aktivniji su u nastavi nastoje poštivati različite stavove prepoznaju ulogu nauke za razumijevanje sredine u kojoj žive i za poboljšanje kvaliteta života ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE kroz: ⇒ traženje ideja i provoñenjem jednostavnih posmatranja i ogleda. sličnosti i razlike meñu njima koristi i opasnosti od biljnog i životinjskog svijeta iz bližeg okruženja opisati promjene na biljkama i životinjama u zavisnosti od godišnjeg doba o potrebi i načinu čuvanja zdravlja i prirodne sredine da su tijela sagrañena od tvari da tvari mogu biti u čvrstom. 105 časova godišnje) Moja okolina CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI Sticanje znanja: ⇒ o užoj i široj okolini i dešavanjima u njima OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici znaju: ⇒ ⇒ ⇒ da je škola organizovana zajednica učenika i nastavnika siguran put od kuće do škole povezanost i meñusobnu zavisnost ljudi. raspravljati o tome šta se dešava i u kojim uvjetima.. svojstvima živih bića i meñusobnim odnosima i posebno o čovjeku.) i davati odgovore koristiti se neposrednim iskustvima koristiti odreñene kriterije za prikupljanje i zapisivanje podataka uz pomoć nastavnika razvijati plan istraživanja pratiti redoslijed uputstava pri istraživanju i mjerenju uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija praviti jednostavna poreñenja. okolini i učenju ⇒ ⇒ ⇒ VRIJEDNOSTI. njegovom zdravlju i odnosu prema prirodi o tvarima (samo pojmovno) o zdravoj okolini ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ZNANJE ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Razvijanje: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ kritičkog mišljenja sposobnosti planiranja provoñenja istraživanja izvoñenja mjerenja dobivanja i prezentovanja podataka razmatranja dokaza i procjenjivanja prenošenja informacija putem individualnog i timskog rada postavljati pitanja (Kako?. STAVOVI..(3 časa sedmično. svojoj porodici. tvari. prema drugima. PONAŠANJE ⇒ ⇒ ⇒ 81 . bitna svojstva živih bića. te poreñenjem svojih predviñanja sa stvarnim rezultatima ⇒ sistematiziranje znanja ⇒ prezentiranje postignutih rezultata Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: ⇒ prema sebi samima. Šta bi se desilo ako . pojava i procesa u prirodi i društvu pokazuju više samopouzdanja i odgovornosti. tečnom ili gasovitom stanju urediti školsku učionicu čuvati okolinu značaj čistog zraka i značaj boravka u prirodi za zdravlje ⇒ ⇒ živom svijetu. moja domovina i njeni državni simboli razlike izmeñu žive i nežive prirode. te uz pomoć nastavnika izvoditi poopćavanja i donositi odgovarajuće zaključke koristiti sopstvenu kreativnost i maštu za rješavanje jednostavnih praktičnih problema koristiti jednostavan naučni jezik za saopštavanje ideja i za imenovanje i opis živih bića. život i rad u porodici i mjestu i njihovim karakteristikama. Zašto?.

3. U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici. 2. i u kontekstu toga. MOJE MJESTO I OKOLINA 1. te uticaj na društvo i okolinu i korištenje metodologije aktivnog učenja. sticanja vještina. 1. MOJA PORODICA 1. 1. u okviru koje se jača ekološka svijest učenika. njenu primjenu i korištenje.3. UREDIMO ŠKOLSKU UČIONICU 2. Takoñer se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode. 2. Novi sadržaj čine teme «Tvari ». PRAZNICI 1. uzimajući u obzir razvoj nauke. s kojima je tijesno povezan razvoj sposobnosti. Što se tiče sadržaja. 5. PROŠLOST.NASTAVNA PODRUČJA / TEME 1. 1. te na znanje i razumijevanje prošlosti. kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi. razumljiva i izazovna objašnjenja o društvenim i prirodnim pojavama i procesima. BILJKE I ŽIVOTINJE 2. SREDINA U KOJOJ ŽIVIM 1. BUDUĆNOST 2. ČOVJEK I PRIRODA 2. Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su učenicima interesantni. te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju. Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osiguravaju povezanost društvenih i prirodnih pojava i procesa. 1.3.2.METODIČKE NAPOMENE Dominantno mjesto u programu imaju ciljevi i očekivani rezultati učenja u područjima znanja. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini. 2. proučavanje prirode u njenom jedinstvu sa različitih aspekata. ŽIVA BIĆA 2. SVA TIJELA SE SASTOJE OD TVARI 2. razvoja sposobnosti. U skladu s tim. PUT OD KUĆE DO ŠKOLE 1. ŠKOLA 1. 2. ZNAČAJ BORAVKA U PRIRODI ZA ZDRAVLJE DIDAKTIČKO. kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu meñusobna povezanost i odnosi. 1. 2. pažnju treba usmjeriti na znanje činjenica i koncepata koji nude učenicima. 4. 82 . SADAŠNJOST. u okviru koje se stiču osnovna znanja o tvarima (samo pojmovno) i «Zdrava okolina». AGREGATNA STANJA TVARI 2. stavova i ponašanja. Područje znanja čine sadržaji i procesi. ZDRAVA OKOLINA 2. 6. 1. ČIST ZRAK 2. vrijednosti.3. potrebno je voditi računa i o meñupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkog školskog projekta.3. 3. mjestu življenja i njegovoj okolini. U smislu toga predloženi model može poslužiti kao pomoć nastavniku. od bitnog značaja za uvoñenje učenika u istraživački rad i razvoj naučnog mišljenja. PRIRODA 2. životu i radu ljudi. 2. kao domovini i državi. sadašnjosti i budućnosti. TVARI 2.1.

Rješavanje jednostavnijih Ustupanje mjesta saobraćajnih situacija.PREDLOŽENI MODEL AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (organizacija i me tode nastave i učenja. Razna prijevozna prepoznavanje i sredstva i njihova imenovanje. Učestvovanje u saobraćaju. osmišljavanje igara i Saradnja.Upotreba i Svaka škola ima škole. 1. ocjenjivan je ) TEME ZNANJE VRIJEDNOSTI. Posmatranje i procjenjivanje sigurnosti učenika u saobraćaju. Ponašanje u skladu sa kućnim redom i odjeljenjskim pravilima. Saradnja sa lokalnom zajednicom.1. crtanje. Higijena nije obaveza samo pojedinaca. Modeliranje. rukovodi direktor učenje. Komuniciranje sa razmjena iskustava. Poštivanje saobraćajnih znakova i propisa. . znanja. PUT OD KUĆE DO ŠKOLE Samostalan i siguran dolazak u školu. Ljudi imaju različita Razlikovanje broj pozivati fabrici. Razvijanje svijesti o pripadnosti školskoj zajednici. otpada. red) kojeg se svi u dodatnih izvora Ustroj škole. ŠKOLA imenovanje. Posjedovanje znanja o školi. Spremanje . Kada i na koji P osjeta zanatskoj radionici. Procjenjivanje napretka učenika. Uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja. korištenje njenih resursa za potrebe nastave. hodnika) i okoline škole. 1. i uposlenicima u školi. Upućivanje učenika P rovoñenje discipline i higijene na različite izvore u školi. policiju. P rikupljanje podataka o školi. zanimanja koja vatrogasnu ustanovama. dogovaranje. izvoñenje simulacija na kompjuteru. Osmišljavanje igara u učionici vezanih za saobraćaj. radeći.Školska pravila. 83 . razvrstavanje životnog okoliša. škole.2. raditi i boraviti. I VJEŠTINE PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA Prepoznavanje učenika i uposlenika u školi i njihovo 1. Korištenje sigurnog puta od kuće do škole.Drugi smo razred. kućnom redu . interakcijskog prikupljanje informacija. Značaj znanja za školske torbe i . Uprava škole. pomaganje i saradnja. Učitelj/ica je koja su isključivo izletištima . Osnovni Korištenje saobraćajni znaci u Vrste saobraćaja i sredstava javnog blizini škole. do škole. bilježenje. pridržavati. Ispunjavanje domaćih zadataka. ponašanja u raznim prijevoznim sredstvima. Z nanja se udžbenika po život. Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja u saobraćaju. svoja pravila Pronalaženje i ponašanja (kućni upotreba . koristeći najsigurniji i najkraći put. pitanja. već briga svih članova škole. vezana za grad Razgovor sa poslenicima o od zanimanja Ponašanje na njihovom zanimanju. RAD I ZANIMANJA LJUDI Život i rad ljudi u mjestu (u gradu/na selu). Planiranje. vozila. diskutiranje.Kako učiti. Meñusobno komuniciranje. predviñanje. može biti opasna. predviñanje. Ponašanje prema pribor. prelaza (zebre). školi moraju znanja. učenicima/cama. SPOSOB NOSTI STAVOVI. mašte i razvoj kreativnosti. Održavanje Higijena u školi. Svakom pravu prethode obaveze. Simuliranje saobraćajnih igara u učionici. zanimanje. u vozilima javnog prijevoza starijima i bolesnima. podsticanje radoznalosti. zanimanja ljudi u su isključivo brigadu. Saradnja sa roditeljima i saobraćajnom policijom. SREDINA U KOJOJ ŽIVIM Prepoznavanje elemenata saobraćajnica. crtanje. očuvanje Čišćenje okoliša. usvajaju učeći i rasporedu . vezana za selo. Školom Samostalno Život u školi. raspoznavanje Korištenje saobraćajnih pješačkog Pravila ponašanja u znakova. higijene radnog U čistom radnom prostora prostoru je prijatnije (učionice. prijevoza. izrada maketa i dr. saobraćaju. Svakodnevno ispunjavanje školskih obaveza.. Motiviranje učenika za rad. Učiti se mora časova. učenja.Značaj znanja za život. korištenje Siguran put od kuće Smanjena vidljivost trotoara. posmatranje. zavičaju. pravila upotreba. čuvanje. drugovima u razredu i šire. Organizacija praktičnih vježbi na ulici i raskrsnici. Pozitivan stav o školi .Udžbenici i redovno. kulturnim i javnim zanimanja. diskutiranje.

privrednim objektima. Uočavanje povezanosti ljudi u mjestu. Neki praznici su povezani sa borbom za odreñena prava. kućnog reda. Biti koristan član zajednice. podjela poslova u kući. P rikupljanje i zapisivanje podataka o mjestu / okolini i domovini. Izrada mapa.U gradu se nalaze različite kulturne i javne ustanove. Uzajamni odnosi u porodici. Roñendan je dan kada smo roñeni.3. uočavanje sličnosti i razlika.4. PRAZNICI Šta slavimo. vjerski. MOJE MJESTO I OKOLINA Važniji podaci o mjestu Reljef mjesta i okoline Moja zemlja se zove Bosna i Hercegovina Državni simboli Bosne i Hercegovine.. P rikupljanje podataka o svojoj Porodica je porodici. roditelji se pomažu uzajamno. okolini i državi. Bolnice. modela i njihovo prezentiranje. roditelji pomažu djeci. Voñenje intervjua sa uposlenicima. P osjeta kulturnim i javnim ustanovama. himne BiH. Razlikovanje kulturnih od javnih ustanova. Podsticanje razvoja radnih i higijenskih navika. grb. Demonstriranje rukovanja kućanskim aparatima. Praznici mogu biti meñunarodni. ali i ljudi iz različitih država. Upućivanje čestitki. Pozorište i kinu su Npr. Razlikovanje vozila policije i vatrogasne brigade od drugih vozila. grb i himna. kulturnim i javnim ustanovama. Posjeta porodici. 1. reljefa. poštivanje državnih simbola. (na. Posmatranje i praćenje napretka učenika. Kako slavimo. Opisivanje načina proslave pojedinih praznika.. pošte i Kulturne i javne škole su javne ustanove ustanove. Razlikovanje namještaja od kućanskih aparata. Kućanski aparati i namještaj. 1. Povezanost ljudi u mjestu i okolini. 84 . Pozitivan stav i ljubav prema domovini. U porodici svi na odreñeni način rade. zajednica u kojoj se svako ponaša prema pravilima. Poštivanje pojedinaca i uvažavanje njihovih potreba. ureñena izrada porodičnog stabla. policijska stanice.. Ponašanje u kulturnim i javnim ustanovama. MOJA PORODICA /OBITELJ Uža porodica. Zašto slavimo. Djeca pomažu roditeljima. vatrogasna brigada. Sposobnost uočavanja opasnosti od neispravnih kućanskih aparata. Prepoznavanje reljefa mjesta i okoline. Prepoznavanje pošte po znaku za poštu. Pozitivan stav i Opisivanje i demostriranje mišljenje o aktivnosti u porodici. državnih simbola zastava. izletištima. učešće u porodici i samom prigodnim imitacionim igrama. Poštivanje članova porodice. Ono je smješteno u. Izrada plakata sa važnijim telefonskim brojevima. Pisanje naziva države. Predlaganje i rukovoñenje školskim projektom. njihovi postaja. Imenovanje mjesta i njegov opis. brojevi. tumačenje fotografija. zastava. Učešće u aktivnostima na obilježavanju praznika. Planiranje. brigade i policijske Pošta. Osmišljavanje situacija za interaktivno učenje. Poštivanje praznika drugih naroda. Pozitivan stav o čistom okolišu. Njeni simboli Bosne prepoznavanje i Hercegovine. koristan za zdravlje Priroda se mora čuvati. organizacija posjeta kulturnim i javnim ustanovama. Razumijevanje porodice kao krvno srodne grupe. Preduzeća i drugi Funkcije vatrogasne privredni objekti. Poštovanje državnih i vjerskih praznika. sebi. Bosne i Hercegovine. Šira porodica. izleta. Organiziranje njihovog obilježavanja u saradnji sa roditeljima i sredinom u kojoj se nalazi škola. Pozitivan stav o kulturi. meñusobno se pomažu i doprinose njenoj sreći i uspjehu. Identifikacija i njegovanje odnosa u porodici. plakata.. državi. Pripremanje. lokalni i školski. Identifikacija praznika. Izrada kalendara praznika.. Moja domovina je Bosna i Hercegovina. čestitanje. Boravak u prirodi je Izletišta. državni. Podjela poslova u porodici. učešće u njihovoj proslavi.. himna. Organiziranje proslave roñendana. Uzajamno Prepoznavanje pomaganje ljudi. Moje mjesto se zove. pripremanje i podsticanje učenika na kreativan i istraživački rad. uvažanje tradicije i vrijednosti.5. u gradu kulturne ustanove. Uporeñivanje različitih porodica. njihova sistematizacija.). Neispravni kućanski aparati su opasni po život. Izrada didaktičkih materijala. 1.

P ravljenje trake vremena. Zdravom ishranom i svakodnevnim tjelesnim vježbanjem živimo zdrav život. redovna ishrana). Mala živa bića su Uspostavljanje veze izmeñu žive i nežive prirode. Važan dogañaj u životu djeteta je roñendan i polazak u školu. neke specifične karakteristike djevojčica. Uvažavanje suprotnog spola. Bilo je nekad: Život ljudi u prošlosti bio je drugačiji. sortiranje. (kalendara prošlost ili kalendara pomaganje. stare i umiru. šta su radili.1. sistematiziranje.1. Održavanje lične higijene. historijskog kalendara Bilježenje. voñenje. Imenovanje raznovrsne hrane i razlikovanje zdrave od nezdrave hrane. ŽIVA BIĆA 2. Intervjuiranje. I mi smo dio prošlosti. ponašanje u skladu s prema okruženju. Redovno održavanje lične higijene. Redovnim vakcinisanjem štitimo naš organizam od zaraznih bolesti. Živa bića ne bi mogla živjeti bez nežive prirode. Vrste čula. Sada sam 2. prikupljanje. Razvoj ekološke svijesti. korištenje sredstava za ličnu higijenu. To je prošlost. na proteklu školsku godinu. Korištenje čula u procesu saznanja i svakodnevnom životu. Vremenski termini. čime su se ljudi prevozili.6. Praćenje zdravlja učenika. Odabiranje i upotreba zdrave hrane. Odijevanje u skladu sa vremenskim prilikama i godišnjim dobima. budućnost. sastavljanje odgovarajuće liste. Razlikovanje i imenovanje pojedinih dijelova tijela. Procjenjivanje postignuća. BUDUĆNOST Važni dogañaji iz mog života. sadašnjost. vakcinisanje. Izbor zdrave hrane. Izrada kalendara. opisivanje P rikupljanje. hranu treba dobro sažvakati. Čistoća je pola zdravlja.1. Čuvanje čula Pozitivan odnos prema prirodi. Redovni odlasci ljekaru nam pomažu u otkrivanju i liječenju bolesti. gdje su boravili. P risjećanje. razgovor. ne jesti previše. To je budućnost. 2. Stariji sam jednu godinu Moje mjesto danas Prisjećanje na značajne dogañaje iz života. pravljenje zbirki. pravilno korištenje. Prepoznavanje i opisivanje života ljudi u prošlosti i sadašnjosti.2. Kako se oblačimo. razlike i sličnosti izmeñu dječaka i djevojčica. Živjeti u prirodi. pripremanje. nežive prirode. živih bića od imaju svoja staništa. B ILJKE I ŽIVOTINJE Živa bića i njihova staništa Živa bića su povezana meñu Živa bića se rañaju. To je sadašnjost. Razvijanje interesovanja i poželjnih navika učenika. Težnja ka boljitku. PRIRODA 2. Njegovanje i čuvanje prirodne pravilnog odnosa sredine. 85 . ČOVJEK I PRIRODA Dijelovi tijela Čuvanje zdravlja Svijest o mom tijelu Higijena Sredstva za higijenu Ishrana Odijevanje Čula Odnos prema prirodi Glavni dijelovi tijela. kako su se djeca u prošlosti igrala. edukativnih i didaktičkih materijala. Odnos prema Razlikovanje prošlosti mora termina. ljubav prema životinjama. P raktična upotreba sredstava za ličnu higijenu. istraživanje. radnog i životnog prostora. ilustracija. SADAŠNJOST. godišnjim dobima. za zdrav život važna je zdrava i čista sredina. ali i sadašnjosti. higijene prostora u kojem boravimo i radimo i higijene okoline. Redovno održavanje lične higijene. kako su se hranili. Razlikovanje rastu. zaključivanje. imenovanje sredstava za ličnu i drugu higijenu. prošlost. razred. Izbor prikladne odjeće i obuće. promjene u prirodi. spomenika. Pozitivan odnos prema mjestu i okolini. PROŠLOST. sistematiziranje. života). izlaganje. Iduće godine ću biti 3. meñusobno pomaganje i pomaganje starijima i slabijima. porodicom. pravilna upotreba hrane (pravilna ishrana.1. izvoñenje zaključaka. 2. traka. razred. Motiviranje učenika na igre i sport. Saradnja sa lokalnom zajednicom. Pravilna ishrana je garant dobrog zdravlja. Prepoznavanje današnjih dobara Čuvanje kao najvećeg kulturnonapretka historijskih čovjeka. podsticanje. uporeñivanje. biti pozitivan. Sada je : Drugi sam razred. Izrada jelovnika i postavljanje i raspremanje stola. Pravljenje plana rada kao kategorije budućnosti. redovni odlasci ljekaru. Planiranje. izlaganje.1.

(naročito herbicida. Znaju urediti školsku učionicu. Pomaganje učenicima u izradi kalendara. životinjskog i biljnog svijeta. voda i pozitivnog vrste i održavanje. odnosa prema okruženja. istraživanju iskustveno učenje. korisne i zato ih uzgajamo.. životinje voli i mladunčad se proizvodi bez ljude». životinja. otkrivanje životnih procese Domaće životinje i kod biljaka i njihovi mladunci. Čuvaju zdravu okolinu. Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom učenika. a velika živa bića su divlje i domaće životinje i čovjek. ZDRAVA OKOLINA Uredimo školsku učionicu. U različita godišnja doba se dešavaju Razlikovanje različite promjene u dijelova različitih prirodi. na biljkama biljaka i životinjama. Planiranje. Izvoñenje različitih ogleda sa vodom. Upoznavanje sa drugim primjerima agregatnog stanja. agregatnom stanju tvari. mesom (svaštojedi). ptice se legu nastanka svijetu. Razlikovanje biljnog i Za zdrav život životinja koje se životinjskog Domaće i divlje potrebna je zdrava hrane biljkama svijeta. Izvoñenje ogleda samostalno ili pripremanje. interaktivno učenje. zbirki materijala iz prirode. Organiziranje posjeta poljoprivrednom dobru / botaničkoj bašti/ zoološkom vrtu i dr. TVARI Sva tijela se sastoje Tijela se sastoje od Tijela se sastoje Svjesnost o od tvari. Imenovanje biljaka i svjetlost. biljnom i Uočavanje Životinje kote Opisivanje životinjskom promjena na mlade. Ponašanje u skladu sa zdravom okolinom. Izrada zidnih panoa. 2.3. potrebna Razvijanje životinja i biljaka. gmizavci. a ljudi se potomstva kod životinjama u rañaju. od tvari. škole. Uzgajanje cvijeća i povrća. u grupi. (podzemni i Biljke i životinje su nadzemni dio). Divlje životinje i njihovi mladunci. izmeñu pojedinih biljaka. vode život biljaka i i toplote ne bi bilo životinja je Nastanak i rast života. Značaj boravka u prirodi za zdravlje. različitih različita godišnja Životinje se hrane životinjskih vrsta Razvoj ekološke doba. Aktivno učešće u ekološkim aktivnostima odjeljenja.2. i razmnožavanje svijesti i svijesti mesom (mesojedi) biljaka. životinja.sobom i sa neživom prirodom Velika i mala živa bića Promjene žive i nežive prirode. kućni ishrana. Čist zrak. Opisivanje života biljaka i životinja. tvari. agregatnih stanja tvari. hrana je hrana koja hrane mesom. plakata i drugog obrazovnog materijala. promjena. pesticida i Uočavanje domaćih). briga o kućnim ljubimcima. zajednice. predviñanje. Pozitivan stav o zdravoj okolini. Znaju čuvati okolinu. drugih hemijskih sličnosti i razlika sredstava. biljkama i iz jaja. Znaju značaj čistog zraka i značaj boravka u prirodi za zdravlje. čvrstom. podsticanje i rukovoñenje u P omaganje. 86 . Zdrava od onih koje se «Ko voli ljubimci. Pripremanje i rukovoñenje izvoñenja učeničkih istraživačkih ogleda. biljkama (biljojedi). životinje. o korisnosti Koristi od biljaka i ili i biljkama i postojanja životinja. za Bez svjetlosti. 2. životinja iz toplota. P osmatranje. bubice. Organizacija akcija očuvanja zdrave okoline. Uočavanje Uočavanje koristi i promjena na opasnosti od biljnog biljkama i i životinjskog svijeta životinjama i iz bližeg okruženja. tečnom ili različitih gasovitom stanju. Agregatna stanja Tvari mogu biti u Uočavanje tvari.

PONAŠANJE 87 . boji. . STAVOVI.Skladno i ritmički povezano kretanje uz muziku: izražavanje karaktera.Pratiti redoslijed uputstava i pravila muzičke igre. . u čemu učenik pokazuje sve veću samostalnost. .Prepoznaje razlike izmeñu zvukova neodreñene i odreñene visine i koristi ih u improvizaciji.Prepoznaje zvučne odnose po visini.P ostavljanju glasa. ritma. sredini u kojoj živi. bilježenja.O muzici.Postavljati pitanja kad se nañe pred novim muzičkim zadatkom.Muzičke memorije. truba. školi.Orffa i orkestarske (harmonika. .Prepoznaje i razumije trajanje četvrtinki i osminki.Poštuje muziciranje i stavove drugih. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: .Iskazuje želju i potrebu za posjećivanjem koncerata. .O instrumentima i odnosima meñu njima. . te karakter djela. grafički prikaz i notni zapis. .Učešće sa zadovoljstvom i veći doprinos u baštini BiH.Nadalje. gitara. ZNANJE . 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA Sticanje znanja o: . interpretacije. . . njenim svojstvima i osobinama tona. učenika za muzikom u životu.P rezentiranjem postignutih rezultata i aktivnim pozitivnim odnosom na koncertima. flauta. . . . dikciji i artikulaciji. predviñanjem odreñenih rezultata.Improvizirati samostalno maštovito i originalno. instrumenata). tempa i dinamike. .Aktivne interakcije sa okruženjem: kroz pjevanje i sviranje.P repoznaje muzičke instrumente: ritmičke i melodijske C. muzičkoscenske igre i improvizaciju.Često traži i/ili sluša muziku i pjeva i sam i sa .Pokazuje sve više samopouzdanja u pjevanju. interakciji (rad u velikim i malim grupama. trajanju. istraživanja zvučnih boja i izradi kako bi ona postala trajna potreba djece.Osluškivati i ispravljati greške u pjevanju prema uputstvu nastavnika.Doživljava i izvodi mjeru (dobe) i ritam brojalica. . .Pokazuje odgovornost za zajedničko pjevanje u -Prema sebi kao pjeva ču i svira ču.Da bez tačnog pjevanja nema lijepog zajedničkog muziciranja u horu.Koristiti prethodna iskustva u pjevanju i sviranju i jednostavne muzičke termine.P ravilnoj interpretaciji pjesme u odgovarajućem tempu i dinamici. improvizaciju. . .Uz pomoć nastavnika praviti jednostavna poreñenja o interpretaciji učenika. CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI UČENJA Uče nici bi tre bali imati znanje i razumijevanje : .Prepoznaje ulogu muzike u okruženju: porodici. .P rezentiranja. . iznositi svoje mišljenje i ideje. . razredu kao horu ili /i orkestru. -O učenju muziciranja kao cjeloživotnom procesu. . .Samostalno sviranje na ritmičkim i početno sviranje na melodijskim instrumentima (metalofon i ksilofon). izvoñenje ritma brojalice. . horu. .Da je znanje sviranja na instrumentima značajno radi muziciranja u orkestru. razvijanje emocionalne i estetske drugom djecom.S istematiziranjem muzičkih znanja. . SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI.Razvijanje ljubavi prema muzičkoj i kulturnoj . . dinamici i tempu.Koristiti odreñene kriterije za izvoñenje i/ili procjenu slušanog djela. . što ukazuje na narastanje potrebe osjetljivosti djeteta na kvalitet muzike. klavir i druge). .Upoznaje četvrtinku i osminke kroz izgovor slogova.Razvijanje trajnih interesa i ljubavi prema muzici projekti. .Muzička/glazbena kultura (2 časa sedmično. violina. Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: . orkestru. u paru. . muzičke igre.Izražava odgovornost za kvalitetno sviranje u -Porodici kao grupi. . .O značaju muzike u životu djeteta. . tačnoj intonaciji. sviranje na osnovu partitura u slikama (sa simbolima).Samostalnije sviranje kao pratnja pjevanju.P osmatranja. njihovom značaju u igri.

Učenici u toku godine treba da nauče najmanje 10 muzičkih igara koje uključuju pokret. te razvoju muzičkih sposobnosti tokom razreda. što će biti jednostavno jer ih djeca kao dio svakodnevne igre zaista vole. pljeskanje.kolektivnu. Razlike meñu učenicima bit će u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina. kao i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. Djecu učiti da sa sve većom tačnošću zapažaju i odreñuju karakter kompozicije. I nadalje podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno. U oblasti dječijeg stvaralaštva u drugom razredu. tapkanje. tačnosti intonacije. Predložene pjesme za drugi razred odgovaraju opsegu dječijeg glasa. kao i učešće sa zadovoljstvom i većim interesom u muzičkim dramatizacijama. koji pjeva uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir ili sintisajzer). Podsticati djecu da izmišljaju priče ili naslikaju seriju slika koje će sada znatno samostalnije sami moći uz pomoć instrumenata «oživjeti». pomaže i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije. ali i tradicionalno dječije stvaralaštvo imaju veliki značaj u razvoju muzikalnosti djeteta najmlañe dobi. slobodniju improvizaciju. narodne običaje i drugo. a u funkciji razvoju pozitivnih interesa i stavova prema muzičkim vrednotama. po sadržaju i karakteru interesantne su i bliske djeci ovog uzrasta. Neophodno je napomenuti da gradivo iz muzičke kulture u sebi ima elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlañivanje i ostalih sadržaja u drugom razredu. formu kompozicije. priručnih i improviziranih instrumenata. opsega muzičke memorije i tačnog izvoñenja ritma i metrike kroz brojalice i muzičke igre.STRUKTURA SADRŽAJA PJEVANJE I SVIRANJE II MUZIČKE/ GLAZBENE IGRE III BROJALICE IV SLUŠANJE MUZIKE V DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Uz neophodno uvažavanje nivoa postignuća svakog pojedinog učenika. okreti. složeniji ritam i metriku u odnosu na prvi razred. 88 . poskakivanje s plesnim elementima. Zato im nastavnik u drugom razredu treba posvetiti dužnu pažnju. Predložene pjesme u drugom razredu imaju različit sadržajem koji. pored ostalog podražava i razne radove. Igre i narodna kola. uz korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija. život u prirodi. individualnu i u paru (komunikacija putem dijaloga). U toku godine treba uraditi nekoliko ovakvih muzičkih dramatizacija. Kako spadaju u dječiju igru. Usvajanje muzičkih pojmova kojih u muzici ima mnogo treba da teče postupno nakon doživljaja muzike. u drugom razredu treba dalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva posredstvom navedenih programskih sadržaja. učenike treba uputiti na sigurnije i samostalnije praćenje pjevanja. te raznih kretnji ruku. kao i uz upotrebu lutke koja pjeva i govori. Nakon doživljaja pjesme djeca je uče pjevati slušajući nastavnika. Najvažnije je raditi dalje na poboljšanju kvaliteta pjevanja. muzičke instrumente. Slušanjem upoznati najmanje 15 kompozicija. pa je i korelacija sa drugim predmetima sasvim prirodna. U toku godine treba obraditi najmanje 15 pjesama pjevanjem i sviranjem. U toku godine treba naučiti 15 brojalica. U razrednoj nastavi težište je na umjetničko-doživljajnoj komponenti. pa su u razvoju djeteta u ovoj oblasti od neprocjenjivog značaja. Ovo područje u nastavnom predmetu ima velike mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta. Predložene brojalice imaju različit sadržaj (neke su iz kategorije „iracionalnih“). izvoñače i sastave. tempo i dinamiku izvoñenja. Koreografije okretnih igara u takvim slučajevima i narodnih kola mogu imati utvrñene figure i kretnje. nenametljivo i bez opterećenja muzičkom terminologijom koja je za djecu ove dobi apstraktnog karaktera. koja se sastoje iz osnovnih pokreta: hodanje. grupnu.

P jeva i svira Orffove instrumente samostalnije i sa više povjerenja u sebe.P repoznaje i 3. Kaplan) 7. . Milošević) II MUZIČKE/ GLAZBENE IGRE . Jesenska (J. grupnom i individualnom muziciranju. kao pojedinac ili dio grupe. Batist Lily) 3. Mak oznake za 7.Samostalno izvodi zadane pokrete. upućuje.P rihvata i narodna. . B osno moja. . . . narodna koristi ih u igri. R oñendan u Š umi (R. . . . odnosno prati Izbor: datu 1. 8. Strina rodo . N ina. bijela golubica (Krčevina-Vareš). tro i četverodijelnu) tezu i arzu. Čvorak. .Uviña da pjevanje treba najviše vježbati. Ruku meni bato daj (Njemačka) 5. prihvata i pruža pomoć. demonstrira i usmjerava u pravcu interesa i mogućnosti. . primjenjuje 9. Dok mjesec sja (J.Redovno učešće u pjevanju i sviranju i u raznim prilikama: nastava. brojalice i muzičke igre.Kroz pjevanje.P ovezuje ritam pjesmice sa pokretom. Hodžić-stihovi Nasiha Kapidžić-Hadžić) 13. .Razumije. . Dano. u porodici. . A u. narodna 16. stvara pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu i potrebi uklapanja svog glasa u skupno muziciranje. .Razumije. OCJENJIVANJ E ) I.P raktičan rad u razredu. Čestitka majčica (Franjo Barić. ñački valcer (Nikola Hercigonja) 28. S pavaj sine (Mostar).P rati i procjenjuje njihova . pomaže. . . Tašun. .Interakcija u improvizaciji. K iša pada trava raste 25. izrada vlastitih improviziranih instrumenata i njihova upotreba u skladu sa zadacima pjesme odnosno brojalice. Pačiji ples koreografiju. artikulacija. instrumente i kombinira ih sa priručnim.Poznaje i pjevanju i koristi Orffove sviranju. razgovara i upućuje ih na izvore znanja. Ja kupih jednu koku malu dinamiku i (Jajce). Berem. razredu. dikcija) koja dovode do kvalitetnijeg muziciranja kolektiva. Razgranala grana jorgovana 23. pjevanje i sviranje u interakciji i učenje. pokretom i pjevanjem. Iš. u školskom dvorištu. Dječiji snovi (Refik Hodžić -stihovi V.RAZRADA SADRŽAJA (TABELA) SADRŽAJ ZNANJ E I RAZUMIJEVANJ E SPOS OBNOS TI VRIJ EDNOS TI. Blistaj.P redlaganje muzičke igre za priredbe. . izleti.Komunicira sa djecom. A. imenuje i korigira greške u . muziciranje u razredu.Samostalno snalaženje u sviranju kao pratnji pjesmi. Kiša pada (Nada Ludvig -Pečar) 9. . R odila se nota (Melisa Ibrahimbegović-Salihović) 14.Kroz muzičke zadatke razvijanje svijesti o obavezama i njihovom ispunjavanju.Samostalno igra u kolu i . P jesma o konjiću Božidar Stančić 11. Zavičaju moj (M. Saonice male Sanje (J. radovi.Vodi aktivnosti učenika. razvija osjet za: mjeru (dvo.Čuvanje školskih muzičkih instrumenata. Najljepša mama na svijetu (hor Kolibri) 20. ritam (duge i kratke slogove).P rikladne igre u učionici.Razvijanje mišljenja da je pokret važan u plesu i kolu. Mali. Korać i Lj.Milić) 21. 5.P ravilno izvodi .Podsticanje kreativnosti igrom. . D jeca su vojska najjača (stihovi V. uspavanka 17. . . . Visibaba (S. PONAŠANJE AKTIVNOS T UČ ENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (O RGANIZACIJA I METO D E NAS T AVE I UČENJA.P osmatra i prati učenika u radu -Direktno učešće sa učenicima u igrama i kolu. Vučer) 4. berem grožñe imenuje pojedine 4. što je škola zgodna 27. Imamo učiteljicu za čistu peticu (Senad Bostandžić stihovi Mirsad Bećirbašić) 15.Izrada od različitih materijala .Opisivanje pokretima odreñenih dogañaja u prirodi (život u prirodi. Stojanov) 2.Muzicira shvata da će tako samoinicijativno biti ljepše i bez podsticaja. uspavanka 18. .Samostalno predlaže i nove pokrete koji su prihvatljivi. 10. 89 . iš. sarañuje sa drugima.Osmišljava prigodne muzičke igre za bolje učenje u školi. Begić) 8.Raspoznavanje pojedine muzičke znakove u notnom zapisu (dinamika. note: duge i kratke). . .Rukovodi aktivnostima i motivira rad učenika. .Modeliranje narodnih nošnji prema originalu ili fotografijama. posebno trradicionalne igre.Osmišljava. tempo i dinamiku. . prihvatanje i ponašanje u skladu sa pravilima muzičke igre u svim prilikama.Održavanje instrumenata i njihovo odreñeno mjesto. K olanje (okolica Sarajeva). prihvata i poštuje pravila pjevanja (intonacija. V išnjičica rod rodila 24. . Braću ne donose rode (A. Jesenska 29.P rihvata korekcije i . kao i za upoznavanje muzičke baštine BiH. STAVOVI. tašun tanana (Sarajevo). B'jela roda (S. u ñiñali beši (Srebrenica). Mozart) 10. u muziciranjem poreñenju sa pokazuje da muziku rezultatima u prvom doživljava i cijeni. iš igre i kola.Traži. . . . kuća.Ulaže veliki trud da usaglasi pjevanje i sviranje sa grupom i kolektivom. 2. čvorak . vrtu van škole. doprinoseći boljem zvuku. Mrav (A.Osluškuje. zajedničko i pojedinačno izvoñenje pokreta uz pjevanje. Josip Kaplan) 26.P repoznaje pjesmice.P onašanjem i individualna učestalim postignuća. nina. sviranje i improvizaciju. Uspavanka 19. Korunović) 6. blistaj zvijezdo mala (W. Korunović) 12. narodni običaji). . . uporeñuje i koriguje vlastito pjevanje i sviranje. .P omaže djeci u kolektivnom. pokazuje. Robert Grubišić. S pavaj. Stupa (okolica Mostara) narodno pravila muzičke kolo igre.Rukovodi. Ršumović) 22. PJEVANJE I SVIRANJE Izbor: 1.Razvijanje svijesti o kolima kao muzičkom stvaralaštvu sa utvrñenom pravilima (koreografija).Procjenjuje sebe. priprema i organizira igre u učionici.Samostalno pjeva i igra. . . priredbe. . .P repoznaje 6.

skandiranjem. Ide maca oko tebe 13. E nci.P onavlja i . Sage se mlada do zemlje (Livno) 13. Jedna vrana gakala 7. samosvijest. u učionici. Tri su mace skakale 12. Saonice male sanje igru odnosno kolo.Razvijanje osjećaja za mjeru. fotografija. . C ica maca plakala 11. M uzikaš . .11. . tini 3. digin disin (Valjevac. ritam na ranije naučene .Razvijanje pozitivnog mišljenja o brojalici kao maštovitoj igri koja razvija osjećaj pripadnosti grupi. .Poreñenja nota razumije pokrete i trajanja prema brojalice. slogovima riječi brojalice. kratki slogovi). ljulja. Jedan dodan. . ljuške 10. . Ljulja.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju. .Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na koncertima i nastupima folklornih ansambala. Pliva patka preko Save 9.Izvoditi zapise napravljenim instrumentima. odbrojavanjem .Izražava kretnjama šta muzika sugeriše. tri 4.Izrada zidnog panoa sa zapisima. dva. 14. H odavka (Sarajevo i okolina) 12. P išem. diskusije.P rigodne igre uloge članova porodice u izradi instrumenata. pišem petnaeest.P repoznaje rukom i u koloni kreativnosti i mašte ranije obrañene (stupanje u ritmičkom brojalice sa nogama). Ivin voz 14. . G.Slobodno i organizirano kretanje u prostoru. U maloga svica 15. upućuje koordinira rad u ovom području. sortiranje i izvoñenje zaključaka o dječijoj igri. . .U saradnji sa roditeljima organizira praktične vježbe i odlazak na probu u KUD.P ravilno izvodi . .Uočavanje poštovanje. ritam i izražavanje muzičkog djela. usvaja ih sa više sigurnosti.Prepoznavanje zajedničku igru. (slogove teksta). .P okazuje i demonstrira izvoñenje i sviranje. Pužu. zaslužuje kratke note .P rocjena interesovanja i napretka učenika. izražavanju. . Ja sam ja 6. razlike izmeñu odreñenih i neodreñenih zvukova. pokazuje simulacije na kompjuteru.Izabrati po zvuku najsličnije Orffovim i napraviti stalnu razrednu izložbu.Skupljanje i zapisivanje brojalica. . 90 .Samostalno . menci. P ada snijeg (Zvjezdice) 15. svira prema notni zapis poigrava se i pravilima i odreñuje duge i kombinira ih. Imamo učiteljicu za čist peticu 19. -crtanje (slikanje) narodnih nošnji. razvijanje kreativnosti i radnih i kulturnih navika kod učenika. . iskustvima. izvoñenje ritma kao brojalice porodica i ureñena .P repoznaje pojedine tradicionalne nošnje. . III BROJALICE l. Jen. .Pokazati je ritmičkom brojalice na drugarima i radovati instrumentu po osnovu ritma bez se novim uzoru (na teksta zajedničkim osnovu primjera (zagonetka). . K išobran za dvoje 18.Tačno izvodi na instrumentu.Reprodukuje ritam .Rukovodi. En.Orffov orkestar teksta. tekstom i bez .Vodi i usmjerava aktivnosti učenika. mužu 5. ten. uči . .P ravilno korača mjeru i ritam druge i jača njegova u ritmu. . . pomaže. Jajce) 17. na kamenci (Jezero.Pamtiti i donositi u razred nove brojalice za . . Golub s krova guče 2.S likanje instrumenata i prezentacija crteža. nastavnika).Vakuf) 16.Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje.S lušanjem i sviranjem na zajednica: svako gledanjem u instrumentima. Trči zeko kroz šumicu 8. .Razvijanje .Rasprave o ponašanju u pojedinim situacijama na koncertu.P rati i izvodi uočavanje pokrete u mjeri i sličnosti i ritmu (dugi i razlika.

igrokazom. Likovni problem 4. te kiparskih materijala: plastelin. slike. Korištenje raznovrsnih linija: kriva i prava. tuguje i raduje se. zagonetka i odgonetka. a subjekt u crtežu i umjetnosti. Likovnu formu pretače u verbalnu priču.. Likovno sredstvo 5. doživljava svojim srcem.. Sadržaji na temu praznici. basna. ulice. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA SADRŽAJI U „CRTEŽU“ Za svaki navedeni sadržaj neophodno je da nastavnik formuliše: 1. škole. Dijete crta i govori... Sadržaji iz sporta.. Analizira svoj „crtež“ i crteže svojih vršnjaka. Ilustracije: bajka. vertikalna i kosa. individualan. proizvod je talenta.. Strip inspirisan crtanim filmom. reljefa i kipa. KREATIVAN CRTEŽ Treba njegovati subjektivan crtež. vertikalna i kosa. kompozicija. olovke u boji. papir. Unutarnji sadržaji: šta sanjam. On je originalan. Motiv 6. Sadržaji iz prirode i godišnjih doba. zgrade i gradnje. piramidalna i kružna. zato se učenicima nudi njihov crtež i umjetnost kao estetska inspiracija. U realizaciju su uključena sva čula. razvija maštu. mit.(2 časa sedmično. Otkriva asocijacije i izmišlja. u subjektu. oduzima i dodaje. koji ne liči ni na koji drugi „crtež“.. legenda. “piše“ i briše. šta ću biti kad porastem. dramski i lirski. Priča o onome šta se pojavljuje u crtežu i umjetnosti.. cik-cak. Likovnu formu Sadržaji iz života učenika. opisnim prostorom i psihološkom proporcijom. Prepoznavanje i usavršavanje likovnih formi: crteža. misli svojom glavom.. roñendani. KOMUNIKACIJA I OTVARANJE UČENIKA Dijete komunicira sa sadržajem u svom crtežu. da sam ja . boja. porodice. Komunicira sa sobom i okolinom. Uočavanje kompozicije: vodoravna. Izražavanje simboličkim bojama. Kreativan crtež je plod „sanjarenja na javi“ u koju učenik unosi svu svoju energiju. kolaž. dijete svoj svijet gleda svojim očima. grafike. crta svojim rukama. Inspiracije iz primijenjenih i likovnih umjetnosti. Učenik se u „crtežu“ bori i troši. sažeta i rasuta. Korištenje osnovnih grafičkih prirodnih otisaka. nov i svjež. Kreativan crtež je snažan. flomaster. LIKOVNE FORME Izražavanje osnovnim likovnim elementima: linija. plijeni pažnju. Zadovoljava svoju radoznalost. ploha i volumen i njihovih regulatora: simetrija. glina. a mišljenje dodaje šta je to. U „crtežu“ učenik projicira sebe. Osjećanje kaže da nešto postoji. brz. isprekidana. okoline.. drvo. Imenovanje i korištenje osnovnih i neutralnih boja-akvarel. mozaik. lutkarska predstava. Likovno područje 2. Likovna kultura 91 . gubi i dobiva. Toliko se dijete srodi sa crtežom da ono crtež crta iz crteža. Ljepota se osjeća. horizontalna.. pastel. Likovni element 3. tempera. kolorizam i ritam. čega se plašim.

doživljavanja svim čulima i misaonim kategorijama. Ugodni i neugodni dogañaji.Da prihvaćaju kako je u «crtežu» i umjetnosti podjednako prisutan sadržaj i forma. kao što vole uopće slike iz kojih uče: . folija.Da prepoznaju simboličku umjetnost iz «djetinjstva čovječanstva» blisku svome «crtežu». već stvaranje. Rad prema tekstu-ilustracija i inspiracija Nastavniku se prepušta izbor sadržaja koji se odnose na legende. PROGRAMSKI SADRŽAJI Iz prošlosti. .Da učenici u crtežu kritikuju i hvale. a ne objektivnu proporciju.. 92 . porodice. basna. XIV zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. Legende treba da su povezane sa lokalnom zajednicom.Da u «crtežu» i umjetnosti. učenika. radu prema tekstu-ilustracija i strip. reprodukcija u knjigama i udžbenicima. . . porodice. da se učenici uspješno služe osnovnim i neutralnim bojama. Učenicima se nudi umjetnost kao inspiracija za vlastiti subjektivni crtež.Da je. društvo vršnjaka. reljef i kip. Rad po sjećanju Doživljaji iz života djeteta. porodice i «crteža». da time obogate sadržaje iz života. sadašnjosti i budućnosti Učenici drugog razreda treba da nastave sa praksom i teorijom koju su započeli u prvom razredu. a potom likovno izražavanje. kosu i kružnu kompoziciju. sliku. . legenda. te ilustracije iz književnosti za djecu i junaka crtanih. te toplim i hladnim….Da učenici malo po malo usvajaju osnovnu likovnu terminologiju. da u svom „crtežu“ obrañuju teme. da sam ja učiteljica. po direktnom posmatranju. estetsko i tehničko. Razvijanje kod djeteta posmatranja i zapažanja svega što se nalazi u njegovom okruženju.Da učenici proširuju svoja osjećanja i znanja o «crtežu» i umjetnosti. Likovna i primijenjena umjetnost kao inspiracija Posmatranje originalnih umjetničkih djela na izložbama. video i dr.Da učenici prihvaćaju kako «crtež» i umjetnost nije oponašanje. .. inspiracijom iz likovnih i primijenjenih umjetnosti. Bajka. priča i izreka. ilustracije i inspiracije: po sjećanju. škole. radu po mašti. . Rad po direktnom posmatranju Posmatranje prirode života i rada. analiziraju: sadržaj.Da učenici u «crtežu» i umjetnosti prepoznaju vodoravnu. motive. škole. vertikalnu. . likovno. okoline. ulice. logično očekivati pozitivne likovne rezultate.Da je «crtež» i umjetnost uzajamna igra izmeñu viñenja i mišljenja. . animiranih filmova i stripa.OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA . mit.Da učenici njeguju emotivnu. Rad po mašti Šta sanjam. posebno shematsko-simboličke faze «crteža» učenika. . godine. te subjektivni doživljaj-sjećanje. simboličku. odgonetka i zagonetka. a ne lokalnu boju. sa više asocijacija. uz nastavnikovo poznavanje umjetnosti i društva. šta ću biti kad porastem. čega se plašim. . književnosti za djecu i likovnih umjetnosti.Da učenici vole «crtati» i da vole gledati umjetnost.

te on tako ne liči ni na jedan drugi predmet. simboličke. a da se ta želja u devetom razredu prirodno gasi. Ta činjenica predmet Likovnu kulturu čini specifičnom. kroz koju prolazi ovaj uzrast. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Svi drugi predmeti u školi imaju uzlaznu liniju. Na taj način učenici upoznaju simboličke likovne i primijenjene umjetnosti. boja i ploha. koje su bliske shematsko-simboličkoj fazi dječijeg crteža. Tome treba dodati i slijedeće: iako se spoznaja može razviti po nekoj odreñenoj metodi i bez svijesti o njoj. kolorizam. u Likovnoj kulturi nisu. Zato neki pedagozi žele da djeca. šarene i neutralne boje. što duže budu djeca. u osmom i devetom razredu saopćavaju «da ne znaju». Crtanje Dalje usavršavati upotrebu crtačkih tehnika: grafitna i hemijska olovka. volumen i regulatora: a-simetrija. Dijete će u skladu s vlastitom percepcijom i recepcijom izraziti doživljaj.. a Likovna kultura «nazatka». već je to prirodni proces. te regulatora: ritam i simetrija. A što učenici kada odrastu prestaju «crtati». na neki način. Boja je zahvalna u radu sa djecom ovog uzrasta. da bi duže «crtala». Zašto? Zato što u prvom i drugom razredu svi učenici znaju crtati. Zato. usavršavati i kombinirati dekorativni rad s grafikom korištenjem likovnih elemenata: linija. pa se onda izvodi definicija: da se djeci i učenicima nudi «crtež» kao sredstvo odgoja i obrazovanja. gvaš. Djecu proñe «crtanje». nije kriva ni škola ni učitelj niti nastavnik. kao što bi to moglo da se primijeni za dječiji «crtež».LIKOVNI JEZIK ILI FORMA U drugom razredu učenici treba da prošire osjećanje i znanja o likovnim elementima: crta. Prostorno-plastično oblikovanje: reljef. da dijete «crta» čak i bez svijesti o sebi i 93 . likovnom. na neki su način logični. već je identičan samom sebi. svi ostali predmeti bilježe logične rezultate napretka. Crtež našeg uzrasta je u usponu. ornamenti i arabeske. iako nastavnik uvijek od učenika zahtijeva maksimum. pastele. kolorizam. pa se daju stepenovati. estetskom i tehničkom. Koristiti prirodne otiske upotrebom osnovnih boja. Sedmogodišnje dijete koristi tzv. Dekorativni rad podrazumijeva ukrašavanje upotrebnih predmeta: ukrasi. metalno pero. boja. Slikanje Usavršavati tehniku slikanja koristeći akvarel. kredu. flomaster. Vizuelno-estetsko procjenjivanje Pri doživljaju „crteža“ i umjetnosti učenici postepeno upoznaju likovnu terminologiju i posmatrajući svoj „crtež“ i umjetnost umjetnika bogate doživljaj i znaju kazati o sadržaju. ugljen. kip i zgrada Razvijati i dalje sposobnosti modelovanja i grañenja kod djece. dok ona žele da «crtaju». kompozicija i ritam. flomaster. kreda. ploha. kao što ih proñe djetinjstvo. temperu.. a preko njih i dječija čula i spoznaje. na svoj način imenovati ono što je u domenu percepcije. Dekorativni rad s grafikom I dalje koristiti. gradeći likovne regulatore: a-simetriju. kompoziciju i ritam. šare.

formulišemo: estetsko nastoji da u „crtežu“ razotkrije tajnu koja u njemu ipak ostaje sačuvana. razredu učenici svoj „crtež“ brzo završe. za 25 minuta. niti dozvoljavati da oni opet „gnjave“ svoj „crtež“.«crtežu». Specifičnost je i u internacionalnom likovnom jeziku. a 20 minuta je dovoljno vrijeme za uvodni i završni dio nastavnog sata. Da li zato što je od svih mogućih učenik izabrao baš tu ili zato što na paleti nije imao neku drugu. u kojemu je sve simbolično. Navodeći principe i metode. nagañamo: šta je učenik htio da kaže. Stoga simboličku umjetnost. Učenike ne treba do kraja iscrpljivati. objašnjavamo naš naslov: Didaktičko-metodičke napomene. I u 1. slika. 94 . Ovdje samo ističemo princip nastavnikova rukovoñenja i metode igre. jer niko ne zna šta ova ili ona linija i boja. predstavlja. pa mi onda. nastave i stvaralaštva kao jedinstva suprotnosti i metodu aktivnog doživljaja u kojima učenik aktivno učestvuje u procesu rañanja svog subjektivnog „crteža“. da bi opravdali sebe. Tek bi u 5. koju je dijete stavilo kistom na papir. Ali je takva umjetnost i takav „crtež“ bogata umjetnost i bogat „crtež“. i napominjući specifičnosti. Ali. Oni treba da kreiraju brz i svjež „crtež“. „crtež“ i u njima simbole je teško odgonetati. grafika. kip i zgrada). Nastava se realizira u dva odvojena nastavna sata. iako to sve izvire iz njegove duboke psihe. ipak nastava Likovne kulture ima svoje jasne metode i principe u kojima nastavnik u praksi sa manje truda postiže zavidne stvaralačke rezultate. razredu učenici mogli „crtati“ u blokčasu. te da sedmično „crtaju“ 2 „crteža“. zagonetke i tajne „crteža“ („crtež“ je crtež. i 2. a iz svih ostalih priloga izviru dodatne upute.

Razumije značaj pravilnog držanja tijela za zdravlje. Samostalno primje njuje nauče ne mode le tje lesne aktivnosti (igre. znojenje. Sposoban je da prepliva 25 m slobodnom tehnikom (u I. Pravilno drži tije lo. II ili III razredu). Usklañuje svoje kretanje sa kretanjem para (partnera) u jednostavnijim kretnim zadacima.). P oznaje principe pravilne i redovne ishrane.). Samostalno izvodi jednostavne plesne korake . Posje duje znan ja o značaju tjelesne ak tivnosti za očuvanje i unapreñivanje zdravlja.) i umije da traži pomoć ako se loše osjeća. P osjeduje znanja o značaju prirodnih faktora (zrak. Unapreñuje motoričke sposobnosti (koordinaciju. trčanje. Ima usklañen dnevni ritam odmora. P repoznaje fiziološke znake umjerenog opterećenja i zamora (npr. trčanje i skakanje. brži rad srca. uz asistenciju odraslih. vožnja b icikla. nesvjestica itd. pokreta i kretanja.). i sportsk ih igara. učenja i igre. k lizan je . Primjenju je prirodne oblike kretanja i njihove kombinacije u igrama i poligonima (sa i be z rekvizita). 95 . Vlada izab ranim vještinam a iz vje žbi na spravama. P orodično koristi zdravstvene usluge. snagu. Izvodi pokret/ kretanje u zadatom smjeru i po zadatoj putanji. Pre poznaje osnovne vrste vje žbi oblikovanja (vježbe jačanja. ili zna za takav slučaj. Zna ulogu dijelova tijela prilikom vježbanja. jutarn ja gimnastika. Razvijanje motoričkih sposobnosti. voda) i tjelesne aktivnosti u prirodi. Vješto izvodi raznovrsne forme prirodnih oblika kretanja (hodanje. emocionalno ili seksualno) i (ili) zanemareno. Zna da su psihoaktivne supstance štetne. P ovezuje prirodne oblike kretanja (npr. spavanja. vježbe labavljenja). stolni te nis.. P ravilno izvodi jednostavnije vježbe oblikovanja. Posje duje i druga motorička isk ustva u zavisnosti od ličnih interesovanja i mogućnosti sredine (npr.. na igralištu i bazenu. preciznost gipkost. pješačenje u prirodi.. stavova. zagrijav an je i smirivanje organizma). sk ijanje. primjeren uzrastu. Očuvanje i unapreñenje zdravlja Posjeduje znanja o zna čaju zdravlja. sunce. skakanje. P osjeduje osnovne navike lične i kolektivne higijene. vje žbe istezanja. tlu. sportski ples itd. brzinu i izdržljivost). umijeća i navika u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama Osposobljavanje za samostalno vježbanje u slobodno vrijeme Usklañuje svoje kretanje sa kretanjem rekvizita. P oznaje osnovna načela sigurnosti u sali. Pozitivno doživljava i vrjednuje nastavu tje lesnog i zdravstvenog odgoja. agilnost. Poznaje rodne (spolne) karakteristik e. sanjk anje . ima kulturu objedovanja. Tražit će pomoć ukoliko je zlostavljano (tjelesno.. sa i bez rekvizita. P oznaje termine za označavanje osnovnih položaja. ravnotežu. uvažava suprotan spol. Izbjegava situacije u kojima može da se povrijedi i umije da traži pomoć. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA Razlikuje pravilno od nepravilnog držanja tijela.Tjelesni i zdravstveni odgoj (2 časa sedmično.

savlañivanje straha od sprava.“četveronožno“. preskakanje kratke vijače u mjestu i kretanju na različite načine. na leñima. Gimnastički sadržaji: vježbe oblikovanja za razvoj svih većih mišićnih grupa. skok uvito. 96 . nošenje 2 medicinke (0. trčanje 30 m . promjenom tempa. saskok na meku strunjaču. P osjeduje pozitivno iskustvo uspješnosti kroz ovladavanje sve složenijim kretnim zadacima. zgib u visu.4 lopte istovremeno 8 m. penjanje uz motku 1. Višenja: izdržaj u visu.. k ršenje pravila. mekani doskok. P okretom izražava svoje emocije i iskustva. Atletski sadržaji: hodanje i trčanje u prirodi. obručeve.sa promjenom pravca kretanja. Prepoznaje nesportsko ponašanje (gruba igra. nepristojno ponašanje. Igra se i vježba u grupi uspostavljajući saradničke odnose. pokret usklañuje sa muzikom. NASTAVNI SADRŽAJI Prirodni oblici kretanja: različiti oblici hodanja i trčanja . Skokovi i poskoci: sunožni skok uvis iz mjesta. penjanje uz mornarske ljestve. krugu ili polukrugu. preskakanje duge vijače pojedinačno. naprijed i nazad na raznim dijelovima stopala. bez i sa rekvizitima. penjanje i provlačenje kroz velike ljestve. „borba pijetlova” i slično. funkcija socijalizacija i sl. o spravu. trčanje umjerenim tempom do 1 min.Prihvata one koji se od njega razlikuju. penjanje i spuštanje sa sprava.. Poštuje postavljena pravila uz podsticanje i nadzor u čitelja. ispod sprava i drugih prepreka.visoki start. sa i bez muzičke pratnje. osobine i ograničenja značajna za učešće u tjelesnoj aktivnosti. u paru i u trojkama jednonožno i sunožno. preskakanje odreñene razdaljine (jarka. pomicanje rukama u visu. preskakanje niskih prepreka jednonožnim odrazom. Upoznaje i prihvata sebe. Puzanja: potrbuške.5 – 1 kg) u odručenju 6 m. penjanje uz stablo. poligoni sa prelaženjem sprava.5 m od dohvatne visine. povlačenje užeta. Elementarne igre s različitim odgojno-obrazovnim ciljevima: razvoj koordinacije. bacanja i skokova. opuštanje smirenje. sa posebnim akcentom na mišiće trbuha. kretanje u uporu za rukama . Upiranja: kratkotrajni upori na tlu. štafetne igre sa elementima trčanja. bacanje medicinke jednom rukom sa ramena (1 kg). sunožno ili jednonožno. preskakanje raznih rekvizita poredanih u nizu.). Upoznaje svoje sposobnosti. Vučenja i guranja: preko linije u parovima. na boku. Promoviranje pozitivnih socijalnih interakcija Razvijanje pozitivne slike o sebi Razvijanje kreativnosti kroz pokret Ophodi se s pažnjom prema vršnjacima i pokazuje spremnost da im pomogne. Pozitivno vrednuje uspješne poteze i uloženi trud svih učesnika u igri. uz pomoć izdržaj. osnovi akrobatike valjanje povaljka¸ ”svijeća“. protrčavanje ispod vijače. Upoznaje i prihvata svoje sposobnosti. bacanje loptice (200 g) udalj i cilj. P antomimom i pokretom prikazuje različite životne situacije. skok u dubinu pijesak (60 cm). Provlačenja: kroz ljestve. strunjače) kratkim zaletom jednonožnim odrazom i sunožnim doskokom. skok udalj iz mjesta sunožnim odrazom. leña i ramenog pojasa. Preskoci: naskok na švedski sanduk uzduž u čučanj. Penjanja: penjanje uz švedske ljestve. Dizanja i nošenja: nošenje 3 . o zid.

štafetne i elementarne igre sa loptom. kako da održavaju kolektivnu higijenu. Igre sa loptom: igranje različitim loptama rukom. vještina i navika u konkretnim uvjetima života i rada. Kako je škola dinamična organizacija. sunožni okret za 180 stepeni. učenika. odnosno edukativne grupne igre bit će trenuci kada će djeca učiti kako da izbjegnu situacije u kojima mogu da se povrede. značaj školske sredine za zdravlje. nastavnika. lična higijena. od kojih jedan zahtjevniji u pogledu dužine puta i konfiguracije terena. zdravi zubi. svejedno. a odnose se na konkretne sadržaje preko kojih se oni realiziraju. Čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja može biti integriran u cjelokupnu nastavu. zdrava kičma i kostur. dodavanje i hvatanje lopte jednom i objema rukama. Sadržaj i metode moraju biti sisitematski planirani i sprovoñeni uz uključivanje: zdravstvenih radnika. Plivanje: hodanje i trčanje u plitkoj vodi sa različitim zadacima kroz igru. voñenje obruča kotrljanjem naprijed. izdisanje pod vodom. pušenja i konzumiranja alkohola. nogom. te objektivnim mogućnostima njihovog rezidencijalnog ambijenta. značaj tjelesne aktivnosti i rekreacije za zdravlje. nenastavnog osoblja i roditelja. (2) očuvanje i unapreñenje zdravlja. posljedice uzimanja droga. nastanak bolesti . ona mora da odgovori promjenama zdravstvenih potreba učenika. Izleti i pješačenja: dva izleta. Posebni ciljevi u području tjelesnog i zdravstvenog odgoja su: (1) shvatanje smisla. kako da zatraže pomoć ako su žrtva zlostavljanja.kako očuvati zdravlje. konativnih i ekoloških struktura i funkcija. (7) promoviranje pozitivnih socijalnih interakcija i (8) praktična primjena sposobnosti i stečenih znanja. usvajanje znanja. U isto vrijeme nastavnik može da predaje. funkcionalnih. sunožni saskok. o štetnosti droga. alkohola i duhana po zdravlje. (4) osposobljavanje za samostalno vježbanje u slobodno vrijeme. kognitivnih. osnovi tehnike plivanja – rad nogu. vježbe za sigurnost u dubokoj vodi. pri čemu nastavnik mora voditi računa da ne zaplaši i ne zabrine djecu. dječji poskok. zasnovane na nedjeljivosti morfoloških. vježbe za prilagoñavanje na otpor vode. vrijednosti i principa tjelesnog vježbanja. odnosno aktivnost učenika. DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE U prvom ciklusu obaveznog obrazovanja. Za prvi ciklus obaveznog obrazovanja. Pojedinačni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvode se iz posebnih ciljeva. Usmjereni su prevashodno da stimuliranje psihomotoričkog. tuširanje). u dvorištu ili na livadi. primjereno njihovim stvarnim mogućnostima. organiziranim i kontroliranim vježbanjem i učenjem utiče na povoljnu konstalaciju antropoloških osobina i sposobnosti. dodavanje lopte nogom. (6) razvijanje kreativnosti kroz pokret. Zdravstvene radionice. kotrljanje obruča u parovima. odnosno da razgovara sa učenicima o nekoj temi. ili izmeñu dva časa. Nastavnik može tokom nekog drugog časa. zdrava životna sredina. trideset minuta. improvizirane koreografije na različite vrste muzike. značaj igre i radosti za zdravlje. ali i to će biti čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja. s učenicima organizirati prigodnu tjelesnu aktivnost. odbojka preko konopa sa balonom. deset. 97 . plutanje na grudima. njihovoj hronološkoj dobi i stvarnom stanju. plesni dokoraci uz pratnju muzike. vještina i navika u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama. motoričkih. motoričkih znanja i stanja zdravlja. Učenje i igra su kompleksne aktivnosti. biti i čas moje okoline. To može da traje pet. plesne koreografije po izboru učitelja. (3) stimuliranje razvoja motoričkih. Opći cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je da se planiranim. potapanje glave. na primjer iz prirode koja ih okružuje i to će. glavom palicom ili reketom: voñenje lopte rukom ili nogom u jednom pravcu ili sa promjenom pravca. ciljevi su prilagoñeni nasljednim mogućnostima učenika. Zdravstveno preventivni sadržaji moraju da odgovore zdravstvenim potrebama učenika. rad ruku leñno i kraul. gledanje pod vodom. ujedno. a i inače. kontrolirano odbijanje balona jednom ili objema rukama. Ritmika i ples: okretanje obruča oko ruke i struka. programiranim. školske sredine i socijalnog okruženja. kako da održavaju ličnu higijenu (pranje ruku i zuba.Vježbe ravnoteže: hodanje po niskoj gredi i klupi u svim smjerovima. zdrava ishrana. (5) razvijanje pozitivne slike o sebi. morfoloških i funkcionalnih osobina i sposobnosti. umivanje. morfološkog i funkcionalnog razvoja djece. tematski sadržaji zdravstvenog odgoja su: naše tijelo.

sportske rekreacije i kinezioterapije. laktu. ravnoteže (statističke i dinamičke . preciznosti (držanje. metodoloških. trčanje.. sa sadržajima i pristupima koji prevaliraju dječiju potrebu za aktivnošću i stimuliraju dječiju želju za napretkom – podraženu aktivnom. odnosno i opći cilj.bez rekvizita i sa rekvizitima . šutiranje. izvoñenje i kontrolu aktivnosti. gibljivosti (aktivne kompleksne i lokalne . Naročito treba izbjegavati jačanje sklopa trbušnih mišića zbog povijanja kičmenog stuba. brzine (reakcije. Oni su usmjereni prevashodno na razvijanje motivacije kod učenika i interesa kod roditelja za navedene kineziološke aktivnosti. nošenje. bacanje. snage (položaji tijela . trčanju. predstavljaju osnov za koncipiranje.). provlačenju. ruci. Treba izbjegavati kretanje u čučnju zbog mogućih oštećenja zglobova. sa rekvizitima. istezanja vrata.ležeći. čučeći.. Uspješan sistem tjelesnog i zdravstvenog odgoja omogućava učeniku – istovremeno i podjednako značajno – rast i razvoj. neobični položajni.. Ovaj period razvoja djeteta je veoma pogodan za početak planskih — ciljanih uticaja.). klečeći. dizanje. kotrljanju. u skakanju. Akcenat treba da se stavi na vježbe zagrijavanja. interaktivnom i kreativnom dječijom prirodom. te analizu i procjenu ishoda tjelesnog i zdravstvenog odgoja. i. planiranje i programiranje sadržaja. 98 . ukoliko za njih postoji realna potreba. U ovom uzrastu su utjecaji na pozitivnu transformaciju antropoloških dimenzija učenika najveći. organiziranje. te na veličinu i visinu predmeta koji se preskaču. U odnosu na idealno i očekivano stanje učenika primjereno njihovom inicijalnom stanju i faktorima ograničenja. Veoma je bitan odabir vježbi oblikovanja i zagrijavanja. Zbog toga je nastavni program zasnovan na igri i prirodnim oblicima kretanja. primjeren dispoziciji i razvoju pojedinih motoričkih. izdržljivosti (opće . puzanju.vježbe oblikovanja). Ciljevi u školskom procesu tjelesnog i zdravstvenog odgoja su operativni. stojeći. u odnosu na pojedinačne i posebne. usvajanje korisnih teorijskih i praktičnih znanja. a nikako veliki doskoci. a na neke dimenzije i jedino mogući. u elementarnim sportskim aktivnostima).Specifični ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja mogu se ticati sporta. putem vježbanja. u trčanju. primjerenih kineziološkim potrebama djece i omladine. orijentacije). Kod gimnastičkih preskakanja treba obratiti pažnju na mogućnosti učenika. penjanje. održavanje na vodi. glavi. puzanje. valjanje. morfoloških i funkcionalnih osobina i sposobnosti. kretanje na vodi. gañanje. sistematizacija i primjena meñuzavisnih antropoloških. valjanju. pojedinačnih pokreta i frekvencije pokreta hodanje. Psihomotorička aktivnost se usmjerava prije svega na na razvijanje i usavršavanje: koordinacije (brzinske. penjanju. Kod skakanja treba paziti da svi poskoci budu u pokretima. sa osloncem na jednoj nozi. cilj je razvoj. viseći. na organizam djeteta.. u tom smislu. te se ni u kom slučaju ne smiju izvoditi isti i nagli pokreti glave. spuštanje).na suženoj i nestabilnoj podlozi). kotrljanje. a u cilju pravilnog rasta i razvoja. Takoñer. agilnosti (brzine promjene smjera kretanja .posebnu pažnju usmjeriti na disanje). provlačenje. metodičkih i stručnih saznanja.u hodanju. postavljanje. hvatanje. skakanje. ritmičke.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za treći razred devetogodišnje osnovne škole 99 .

OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA TREĆI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE REDNI B ROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI Bosanski. 100 . Napomena: Broj nastavnih časova za vjeronauku. vannastavne aktivnosti. 2. 6. odjeljensku zajednicu. u skladu s mogućnostima o kojima je riječ u Koncepciji. hrvatski. 3. eventualno neki novi predmet (izborni. dopunske/dodatne programe. fakultativni) odredit će se na lokalnom nivou. 4. 7. srpski jezik i književnost Strani jezik Matematika Moja okolina Muzička /glazbena kultura Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO: UKUPNO OPTEREĆENJE UČENIKA : SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 4 2 3 3 2 2 2 18 GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 140 70 105 105 70 70 70 630 1. 5.

gluma 101 . uporedba) Glumac. srpski jezik i književnost (4 časa sedmično. Sricanje. hrvatski.Bosanski. Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog. reprodukcija pročitanog Napomena: Usvajanje štampanih slova ćirilice se može realizirati u prvom ili u drugom polugodištu. po izboru nastavnika. uloga. zvuk. Čitanje kraćeg teksta štampanog ćiriličnim pismom. muzika (književno djelo-film. 140 časova godišnje) Čitanje i pisanje Usavršavanje tehnike čitanja: pravilno i izražajno čitanje. tišina. rečenica štampanih ćiriličnim pismom. Čitanje i interpretacija Književnog teksta Štiva u čitankama Lektira Jezik Rječnik Gramatika Pravogovor Pravopis Kultura izražavanja Narativni i deskriptivni oblici Pričanje Prepričavanje Medijska kultura Filmske vrste: Igrani film (film za djecu) Izražajna sredstva filmske umjetnosti: filmska slika. čitanje riječi. Usvajanje štampanih slova ćiriličnog pisma.

. AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi.Znaju latinična slova na nivou automatizirane radnje.Čitanje rečenica u sebi. kako je izgledao u situaciji: razočarenja. . . . pjesmu. .uspostavi pravilan redoslijed riječi u rečenici.Čitanje poslovice. . reklamnih panoa. . odnosno naslova.Čitamo tragove .pročitaj i objasni šta to znači. sposobnost U latiničnom pismu .Mogućnost razumijevanja i reprodukcije.Riječ do riječi poruka. . pravilno povezivanje u strukture riječi.Čitanjem sakupljamo obavijesti. objašnjavanje smisla.sastavi rečenice od napisanih riječi. posebice u glasnom čitanju. strah.Pisanje poruka pisanim slovima.Knjige su važne i u isticanju iskustva (čitamo upute.Razumjet će šta znači čitati s namjerom da doñu do odreñenih informacija.Razumije smisao pročitanog i reproducira. . .Znaju naći u rječniku riječ.Zna štampana ćirilična slova. .Pisanje pisanih latiničnih slova. U pisanju . . pojam. a da rečenica nosi mudrost i da je poticaj za razmišljanje. .Sastavljanje rečenica od ispremetanih riječi. vidio sam.Pisanje o iskustvu /nekoliko rečenica/ (Desilo mi se. .pročitaj i ispričaj što si pročitao. . .Mogu se usredotočiti na sadržaj. izgubljenosti ili kad je bio sretan. vještine. . slušati s cilje m da čuju obavijesti. . tekst i razumiju pročitano. . . prepoznavanje ortografskih znakova i njihove uloge.Mogućnost uočavanja uporišnog mjesta u tekstu. .Čitamo geografske karte. .Izrazom lica pokazuju kako se osjećao lik u priči. kompjuterskog zaslona.ČITANJE I PISANJE ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADAĆE – OČEKIVANI REZULTATI SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja.Povezuju slova. plakata. čitaju riječi.P ismo je veoma važno u komuniciranju. s TV ekrana. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE . . uplašio sam se). 102 .Čitaće rado i bez zahtjeva odraslih.P repoznajemo namjere (čitamo). . . . odgovori na postavljena pitanja: o toku dogañaja. . .Rješavaju zadatke tipa: .Predstavljaju situacijski kontekst neverbalnim znacima (pogledom izražavam sumnju. rečenice.pročitaj i dopuni nepotpunu rečenicu.Knjiga nije samo poruka.Sposobnost uopćavanja. . . OČEKIVANI REZULTATI .Kompjuter ne može zamijeniti naše pisanje.pročitaj i kaži što je izostavljeno u rečenici. tekst prepisujemo pisanim slovima. uvažavanja osobe kojoj pišemo. nježnost).Znaju u knjizi (analiziranjem sadržaja) doći do tražene stranice. interesi . . sriče riječi rečenice.Usredotočenost pažnje na sadržaj. . .dopiši izostavljene riječi i rečenice.Čitanje kraćeg teksta u sebi.Usvojili su štampana slova ćiriličnog pisma. razumijevanje smisla. obavijesti).Čitamo iz knjiga. proširujemo znanje.Kombiniraju riječi i pokrete radi prenošenja poruke. U ćiriličnom pismu . . sriču.L ijepo pisanje je znak poštovanja.Čitamo misli. .Rečenica može zadržati smisao ako u njoj jednu riječ zamijenimo drugom ili ako neke riječi izostavimo. . .pročitaj i objasni svojim riječima. zaključivanje o poruci.Ne čitamo samo knjige. poboljšavamo komuniciranje. . .Znaju povezati pronañene informacije. . Riječi. . vrijednosti. a pisanje već ima osobni pečat. pišu lijepo.Čitamo da bismo razumjeli sebe i svijet oko sebe. rečenice. .P ismo je dio jezičnoga i kulturnog identiteta. užitak. čita.P repoznajemo osjećaje. nego i radost. .Važno je znati iskazati misao u usmenom i pisanom obliku. . poruke. o likovima. . priči. priču.

PROGRAMSKI SADRŽAJI
Čitanje i pisanje sadržaja pisanih latiničnim pismom Čitanje naglas i čitanje u sebi Dalji rad na razvijanju i usavršavanju tehnike čitanja (pravilnosti, brzine i izražajnosti) • Čitanje proznog teksta, priče, bajke; • Čitanje dramskog teksta; • Čitanje poetskog teksta; • Čitanje stripa; • Usvajanje štampanih slova ćirilice i pravilno čitanje riječi i rečenica. Razumijevanje sadržaja štampanih latiničnim pismom i u opsegu • Razumijevanje sadržaja na nivou reprodukcije pročitanog; • Razumijevanje na nivou uočavanja glavnog dogañaja, glavnih i sporednih likova; • Razumijevanje na nivou uopćavanja i formuliranja podnaslova logičkim cjelinama u književnom tekstu; • Razumijevanje kao ishod uviñanja uzroka i posljedice. Razumijevanje sadržaja štampanih ćiriličnim pismom • Razumijevanje na nivou uočavanja dogañaja; • Na nivou mogućnosti odgovaranja na postavljena pitanja; • Dopunjavanje nepotpunih rečenica; • Mogućnost ilustriranja pročitanog. Pisanje Dalji rad na usavršavanju tehnike pisanja; Usavršavanje estetske strane rukopisa. Pisanje riječi i rečenica uz ilustrirane sadržaje iz izravno danog okruženja; Pisanje rečenica o pročitanim sadržajima; Pisanje o sadržajima mašte; Prepisivanje riječi, rečenica, kraćeg teksta; Pisanje po diktatu (diktat s komentarom, objašnjeni diktat, diktat s prepričavanjem pogrešaka, izborni diktat, stvaralački diktati, kontrolni diktat).

103

ČITANJE I INTERPRETIRANJE KNJIŽEVNOG TEKSTA ODGOJNO–OBRAZOVNI CILJEVI, ZADACI I REZULTATI UČENJA
SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja, vještine, sposobnost - Opažanje bitnih misli u tekstu; - Izdvajanje rečenica koje upućuju na poruku; - Opažanje meñusobne povezanosti rečenica i dijelova teksta; - Uočavanje logičkih cjelina u tekstu; - Formuliranje podnaslova u dijelovima teksta; - Izražavanje doživljaja teksta na svoj način; - Pokazati inventivnost u izboru riječi u prepričavanju; - Uočavanje opisa prirode, lika, pojave u književnom tekstu; - Povezati pjesničku sliku, likovni izraz, muziku; - Iskustvo lika i moje iskustvo; - Pisanje dijaloga iz teksta s no vim obrtima; Uporedba tekstova: - U kojim se tekstovima pojavljuju pozitivni likovi? - U kojim smo pričama upoznali sebične osobe? - U kojoj smo priči prepoznali pravdu? - Moja omiljena priča. AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi, vrijednosti, interesi - Učenici su svjesniji značaja knjige; - Čitamo s ciljem prikupljanja obavijesti o ljudima i dogañajima, o pojavama i okruženju; - Vjerovanje u važnost osobina: poštenja, meñusobnog uvažavanja; osobina koje su važne za uspjeh: rad, upornost, saradnja i kooperativnost, samokontrola; - Ponašanje u situacijama neuspjeha; - Usklañenost riječi i djela; - Vrijednost otvorenosti, vedrine, optimizma u životu; - Sposobnost razumijevanja smisla života: živimo da bismo razumjeli smisao, znali doživljavati ljepotu i stvarati lijepo, da doprinesemo razvoju ljudske zajednice i humanijem životu; - Sila ne vodi nigdje i ničemu; - Razgo vorom se može mnogo postići; - Prijateljstvo je važno; - Mudrost je važna i mogućnost predviñanja posljedica odreñenog postupka. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE - Pisanje o pojedinostima iz knjiže vnog teksta; - Prepisivanje rečenica, karakterističnih kraćih dijelova teksta; - Opis predmeta, likova prirodnih pojava, pretvara u slike, boje crteže, stripove; - Izmjena toka dogañaja u priči ilustriranjem; - Razrješavanje situacije pomoću stripa; - Predstavljanje dominantnih osjećanja bojom; - Crtanje u funkciji razrješavanja konflikta u priči; - Dio teksta zamjenjuje ilustracijom; - Ponuñenu ilustraciju stavljamo u kontekst priče; - Ilustriramo ključne riječi u priči; - Neverbalnim znacima pokazujemo prevladavajući osjećaj lika. OČEKIVANI REZULTATI - Tekst štampanim latiničnim pismom čita pravilno i izražajno; - Čita rado, radi zadovoljstva; - Razumije upute: čitaj brže, sporije, pročitaj u sebi i kaži što si pročitao, čitaj tako da ti se u glasu prepoznaje nježnost, strogost, neka to bude grub glas, čitaj tako da se u glasu osjeća radost, tuga; - Razumjet će poruku i može je iskazati u obliku kratke rečenice; - Može prepričati tekst na reproduktivnom nivou; - Može u prepričavanje uključiti elemente kreativnosti: promjenom toka dogañaja u priči (uvoñenjem novog lika u priču), promjenom završetka ili unošenjem elemenata opisa (proširivanje teksta); - Može samostalno pročitati tekst i odgovoriti na zadatke koji se odnose: - na tok dogañaja, mjesto i vrijeme, glavni dogañaj u priči, - na osobine glavnih i sporednih likova, - na formuliranje podnaslova dijela teksta; - Zna šta je priča, razlikuje bajku i basnu; - Zna šta je pjesma, stih, kitica (strofa); - Prepoznaje dramske testove; - Prepoznaje strip i zna predstaviti dijelove teksta ili dogañaje i likove stripom.

104

Čitanje i interpretacija književnog teksta /programski sadržaji/
Priča: - tok dogañaja, - mjesto i vrijeme radnje, - uočavanje najvažnijih trenutaka u priči; Likovi u priči: glavni i sporedni; Osobine likova: osobine likova u priči; Logičke cjeline u priči; Formulisanje podnaslova u dijelovima (logičkim cjelinama) teksta; Priča u stripu, dramatizacija priče u stripu; Bajka; Pjesma; * Dijelovi pjesme (stih, kitica).

Književnoteorijski pojmovi: (Orijentacione naznake opsega i dubine) Priča pjesma (prepoznavanje u toku rada i interpretiranje na nastavnim časovima). U pričama čitamo o dogañajima i doživljajima, o životinjama, pisci maštaju i pišu priče. Priču možemo prepričati. Možemo ilustrirati pročitano. Iz priče učimo o životu. U priči najčešće nema nadnaravnih bića i čudesnih dogañanja. Priča ima sadržaj Priča je ispričana odreñenim redoslijedom: ima početak, glavni dio i završetak. Lik u priči i basni Postoje glavni i sporedni likovi. Najviše se govori o glavnom liku. Priča u nama izaziva osjećaje. Čitajući priču, mi doživljavamo radost, tugu, bude nam lijepo, ugodno ili neugodno. Doživljaj možemo izraziti riječima, pokretom, crtežom, slikom, zvukom. Bajka je priča o čudesnim, izmišljenim dogañajima i likovima. Basna je kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje, a ponekad i biljke i predmeti. Basna ima sadržaj i pouku. Pjesma: Pjesmu čitamo, učimo napamet, recitiramo. I pjesma u nama izaziva različite osjećaje. Pjesmu ne prepričavamo. Igrokaz: U igrokazu likovi razgovaraju na pozornici. Glumci predstavljaju likove, igrom na pozornici prikazuju tekst. Prava pozornica postoji u pozorištu. Gledalište, pozornica, publika-gledatelji (objašnjenja u kontekstu dramske radnje i realizacije dramskog teksta). Književni tekstovi Alija H. Dubočanin: Ahmet Hromadžić: Luko Paljetak: Jevrejska narodna pjesma: Ešref Berbić: Branko Ćopić: Bisera Alikadić: Azra Mulalić: Oton Župančič: Jermenska priča: Nasiha Kapidžić-Hadžić: Želja Plamena Rijeka Izgubljeno stado Čuvar Bosna Na pijaci Lastavice Zlatna kantica Ćup sa zlatom Trčimo za suncem

105

Stanislav Femenić: Rizo Džafić: Zoran Jovanović : Šimo Ešić: Šukrija Pandžo: Narodna basna : Ferida Duraković: Fikreta Kenović-Salihović: Stanko Rakita: Ivica Vanja Rorić: ðani Rodari: Grigor Vitez: Le ktira Nasiha Kapidžić-Hadžić: Šimo Ešić: Ahmet Hromadžić: Stanislav Femenić:

Carevo treće uho Skrovište Drug Kako je procvjetala prva visibaba List na putu Vrba i trn Važnost Asja Cvjetovi Čudesna pjesma Ribar iz Cefalua Zima se razboljela

Pjesme (po izboru) Vezena torbica Zelena šuma (Priče: Ledena gora; Prijatelji; Miš vitez) Idi pa vidi

J EZIK ODGOJNO–OBRAZOVNI CILJEVI , ZADACI I OČEKIVANI REZULTATI
SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja, vještine, sposobnost - Jačati saznanje o značaju riječi i jezika u komunikaciji i ukupnom učenju; - Riječ-smisao-poruka Riječ ima mnogo značenja, sasvim odreñeno značenje ima u rečenici (uočavanje na primjerima); - Poznavanje abecede; - Razlikuje imenice i glagole u opsegu koji je naznačen u programskim sadržajima; - Prepoznaje gramatički pravilnu od gramatički nepravilne rečenice; - Pravilno artikulira sve glasove, posebice glasove č, ć, dž, ñ, h, te glasovne skupove je i ije u riječima; - Jasno izgovara riječi; - Izgovara rečenice jasno i tempom koji osigurava slušanje i razumijevanje izgo vorenog; - Zna gdje treba napisati veliko slovo; - Razvijanje jezičkih sposobnosti; - Razumije vanje upotrebne vrijednosti jezika. AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi, vrijednosti, interesi - Poticanje interesa za jezik analizom književnih djela; - Promjenom lingvodidaktičke osnove pri usvajanju sadržaja jezika i književnosti; - Poticati interes i utjecati na saznanje o širokim mogućnostima govornog i pisanog izraza; - Znanje o jeziku i umijeće pisanja u službi razvoja sposobnosti samostalnog izražavanja; - Poznavanje značenja riječi pomaže u orijentaciji i u drugim područjima; - Razumiju pojmove: tekst-djelo, naslovteksta, pisac pjesnik, dio teksta, sadržaj priče; - Šta je tačka, zarez, upitnik, uskličnik; -Znanje daje sigurnost, a sigurnost jača motivaciju za dalje učenje, jača samopoštovanje. PSIHOMOTORIČKO PODRUČJE - Razumijevanje značaja usmenog i pisanog načina izražavanja; - Pokušaji usklañivanja izražavanja u usmenom i pisanom obliku; - Postepeno oslobañanje i odvajanje od reproduktivnog pristupa i slobodnije, osobnije izražavanje; - Poboljšanje koncentracije na bitne elemente sadržaja; - Razvijanje kulture slušanja sagovornika bez obzira na razlike u jeziku, nivou razvijenosti komunikativnih sposobnosti; - Uvažavanje posebnih potreba sago vornika (govorne teškoće, smetnje, oskudan rječnik, sporost u pisanju, crtanju); - Pomoć i saradnja u prepoznavanju zahtje va. OČEKIVANI REZULTATI - Vidljiv je i mjerljiv napredak u izražavanju, s obzirom na izbor izražajnih sredstava i spretniju upotrebu riječi u usmenom i pismenom izražavanju; - Znaju napamet abecedu; - Razlikuju pojmove: Imenica (vlastita, opća, rod i broj imenice i označavaju li nešto umanjeno ili uvećano); Glagol – prepoznavanje glagola i glagolskih vremena u tekstu (glagolska vremena: prošlo, sadašnje i buduće vrijeme); - Znaju da rečenica može biti izrična, upitna, usklična, u potvrdnom i odričnom obliku; - Pišu pravilno riječcu ne i riječcu li uz glagol; - Poznaju interpunkcijske znakove u obimu koji je predviñen Programom i pravilno ih upotrebljavaju u pismenom radu, odnosno uvažavaju u čitanju; - Uočavaju i ispravljaju pogreške u svom radu.

106

JEZIK - PROGRAMSKI SADRŽAJI U ovom su području sljedeće cjeline: - Rječnik - Gramatika /slovnica - Pravogovor (ortoepija) - Pravopis (ortografija) R je č n ik Gra ma t ik a

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Abeceda Samoglasnici i suglasnici (samoglasnik, suglasnik, slog) Vrste riječi: Im e n ic e Vlastite i opće Broj i rod imenica Umanjenice i uvećanice G l a g o l i: prepoznavanje glagola i glagolskih vremena u tekstu (glagolska vremena: prošlo, sadašnje i buduće vrijeme) Rečenica: Izrična, upitna, usklična Potvrdna (jesna), (odrična) Gramatički pravilan redoslijed riječi u rečenici (povezivanje riječi, rečenica u smislene cjeline: dopuni, promijeni riječ u rečenici da ona ne mijenja smisao, napiši riječi u niz koji ima smisao, složi rečenice prema slijedu dogañaja). Vježbe koncentracije u službi trajnijeg pamćenja: Od slova u nizu koji ne daje riječ sastavi riječ: roziver elet, itel, hejims ; Koje su to vrste riječi? Imaš niz riječi ; Prepiši samo imenice i glagole. Imenice u žuta polja, glagole u plava polja. Imaš riječi. Dopiši slovo i dobićeš novu vrstu riječi: vara (vatra), sad izostavi slovo i Ponovo dobivaš riječ s novim značenje. Učenici sami pronalaze nove primjere. Pravogovor i pravopis Veliko i malo slovo Pisanje imena planina, polja, rijeka Dvotačka u nabrajanju, tačka, upitnik, uskličnik na kraju izrične, upitne, usklične rečenice Pisanje odrične riječce ne uz glagole Pisanje upitne riječce li u upitnim rečenicama Glasovi i glasovni skupovi: č, ć , dž , h, je i ije u izgovorenim i napisanim riječima Pravilan izgovor i pisanje glasova č, ć , dž i ñ u umanjenicama (čamčić, prozorčić, lončić, ključić) Izgovor i pisanje glasova č i ć u imenicama za označavanje zanimanja: voćar, dimnjačar, knjižničar, muzičar, učitelj, vodeničar, matičar.

107

K U L T U R A I Z R A Ž A V A NJ A ODGOJNO- OBRAZOVNI CILJEVI, ZADAĆE I OČEKIVANI REZULTATI
SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja, vještine, sposobnost - Znaju šta je govor, šta razgovor; - Memoriranje teksta i reprodukcija osnovnih informacija i poruka; - Prepričavanje teksta na osnovu detaljnih i uopćenih pitanja; - Prepričavaju tekst na osnovu zajednički sačinjenog plana: u uvjetima frontalnog rada, u grupi, u paru; - Slikom predstavljen sadržaj ispričati riječima (sposobnost predviñanja, smisao za dedukciju (pretpostavljanje, pokušaj nadogradnje unošenjem elemenata osobnog doživljavanja); - Poticanje mašte (priča može imati i ovakav završetak); - Jačanje kompetencije još uvijek elementarnog je zičkog komuniciranja na usmenom i pismenom nivou. AFEKTIVNO PODRUČJE Stavo vi, vrijednosti, interesi - Svjesniji su ljepote jezika, govora, komuniciranja i uloge vježbanja, čitanja u izgrañivanju kulture usmenog i pismenog izražavanja; - Uočavaju da je kultura govora sastavni dio opće kulture; - Naš govor govori o nama (poželjno u govoru, nepoželjno, kontrola izgovorenoga); - Riječ može ohrabriti, oraspoložiti, može djelovati poticajno, obeshrabriti i uvrijediti; - Izražavaju interes i želju za učenjem; - Svjesni su razlika u načinima govora: pred razredom, pred nepoznatim slušateljima, kada neko drugi govori, kada oni go vore; - Uče o potrebi prilagoñavanja go vora i ponašanja prilikama (jačina glasa, boja, brzina). PSIHOMOTOR IČKO PODRUČJE - Izbor riječi koje će uljepšati priču; - Prepisivanje riječi bez kojih ne možemo opisati predmet, govoriti o iskustvu; - Prepisivanje rečenica s unošenjem promjena, s obzirom na značenje; - Promjene usmjerene na stil; - Kraj priče predstavljamo pantomimom - Pokazujem izrazom lica prevladavajuće osjećanje u priči. OČEKIVANI REZULTATI - Govori i piše gramatički tačno /zahtjevi Programa/; - Piše jasne rečenice i logički ih povezuje u cjelinu teksta; - Uspješno prepričava tekst na osnovu uopćenih pitanja u usmenom i pisanom obliku; - Može prepričati tekst: unosom elemenata kreativnosti: promjenom toka dogañaja u priči (uvoñenjem novog lika u priču), promjenom završetka priče unošenjem elemenata opisa); - Može opisati situaciju, govoriti o iskustvu na jednostavan način; - Može povezati sadržaj u cjelinu (vezani tekst) tako da su prepoznatljivi: uvodni dio, glavni i završni dio i da je moguće prepoznati uzrok i posljedicu (koherencija i kohezija); - Kritički razmišlja i zna misao izraziti u usmenom i pisanom obliku (Ovo nije dobro jer... Mislim da je ova poruka veoma mudra zato što... Ljudi nedovoljno brinu o okolišu pa to može štetno za... Objasniću...); - Može kritički posmatrati vlastiti pismeni rad i procijeniti: uočiti dobre strane i one koje mogu biti bolje (rukopis mi je dobar, ali imam mnogo pogrešaka u ...).

108

Kultura izražavanja Programski sadržaji NARATIVNI I DESKRIPTIVNI OBLICI
Prepričavanje Prepričavanje na osnovu uopćenih pitanja 1+1+1, Prepričavanje na osnovu zajednički sastavljenog plana 2+1+1; Prepričavanje s promjenom: a) toka dogañaja 1+1+1, b) kraja priče 1+1+1, c) unošenjem elemenata deskripcije (proširivanje teksta) 1+1+1; Pričanje Pričanje dogañaja predstavljenog slikom 1+1+1; Tematika Sadržaji nastave kulture izražavanja u direktnoj su stvarnosti i iskustvu (dogañaji i doživljaji, predmeti, biljni i životinjski svijet, igra, druženje, rad stvaralaštvo), Slike i nizovi slika, Književni tekstovi, Sadržaji filma, radija i televizije, Sadržaji mašte.

MEDIJSKA KULTURA ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI, ZADAĆE I OČEKIVANI REZULTATI
SPOZNAJNO PODRUČJE Znanja, vještine, sposobnost - Usvajanje znanja o filmu; - Percepcija i recepcija sadržaja filma; - Razumije vanje igranoga filma (i u filmu je uočljiv tok dogañaja, mjesto i vrijeme radnje, likovi); - U književnom tekstu jezik je osnovno sredstvo; - U filmu je to slika, riječ, zvuk, tišina; - Sposobnost razlikovanja filma za djecu i filma za odrasle; - Glumci tumače uloge, - Oni glume u filmu; - Usvajanje znanja o oznaci RP. AFEKTIVNO PODRUČJE Stavovi, vrijednosti, interesi - Film je veoma privlačan, nudi korisne informacije o ljudima životu, prirodi, ali može biti veoma štetan ako ne znamo napraviti izbor; - Postepeno djelovati na stavo ve: nije dobro sve što je privlačno i drago; - O svemu valja razmisliti; - Razvijanje pozitivnih stavo va prema filmo vima koji su umjetnička djela. PSIHOMOTOR IČKO PODRUČJE - Priču iz čitanke pretvaramo u filmsku priču (ilustriramo slike, dijelimo uloge, igramo pred razredom); - Reprodukcija snimljenog govora i pokazivanje ilustriranog sadržaja; - Možemo osmisliti i muziku koja prati prikazivanje; - Potvrñuje likove iz knjiže vnih tekstova i likova iz filmskih priča. OČEKIVANI REZULTATI -Učenici će znati da je igrani film priča koja ima svoj tok, uzbudljiva mjesta; - Filmsku sliku prate: muzika, zvuk, tišina; - Uloge tumače glumci; - Likovi u filmskoj priči mogu biti dobri, hrabri, pošteni, ali i loši, kukavice, prevaranti, baš kao i u priči u čitankama, baš kao i u životu; - Moći će govoriti o toku dogañaja; - Kritički govoriti o likovima; - Znaju zašto postoji napomena pred projekciju: RODITELJSKA P AŽNJA - Šta to znači? Koje i kakve sadržaje djeca ne smiju gledati? Zašto? - Imaće toliko snage da kažu sebi: „Neću gledati taj film; Bolje je da uradim zadaću ili pročitam koju stranicu, ili da to vrijeme...“

109

Medijska kultura Programski sadržaji Filmske vrste: igrani film (film za djecu) Izražajna sredstva filmske umjetnosti: filmska slika, zvuk, tišina, muzika (književno djelo-film, usporedba) Glumac, uloga, gluma. U SLUŽBI REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA I OSTVARIVANJA POSTAVLJENIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH CILJEVA I ZADATAKA SU:
Specifične metode i postupci i oblici rada
U čitanju i pisanju: - Skupna i monografska obrada štampanih slova ćiriličnog pisma(drugo polugodište); Ščitavanje; Čitanje; Analiza na reproduktivnom nivou; Analiza usmjerena na kreativnu produkciju; - Sveobuhvatna i detaljna analiza, uporeñivanje; - Jezička i stilska analiza; - Etička analiza; - Analiza likova; - Gramatička analiza; - Induktivna i deduktivna metoda; - Heuristička metoda; - Rješavanje problema; Skupni oblik rada: - rad u parovima, frontalni rad. - individualni rad, - individualizirani rad, - igraonice-maštaonice, - igraonice-radionice. - igraonice- pričaonice; Individualni programi u učionici za sve.

Oblici jezičke komunikacije
Aktivnosti RECEP CIJE Pretpostavke: - Tišina i usredotočenost pažnje prema izvoru informacija; Aktivnosti PRODUKCIJE /Usmene/pismene/ Pretpostavke: - odgovarajuća motivacija; - poznavanje sadržaja; - posjedovanje odgovarajućeg leksičkog bogatstva; INTERAKCIJA - Uzajamno djelovanje učesnika koji koriste produkciju i interakciju; Razmjena informacija; Pretpostavke: - pažljivo slušanje; - meñusobno uvažavanje; - mogućnost anticipacije (predviñanja) reakcije. MEDIJACIJA (Usmena /pismena) - Istodobno prisustvo recepcije i produkcije u službi prenosa informacije nekoj trećoj osobi (prepričavanjem teksta učenik je posrednik izmeñu teksta i onog kome prepričava; pisanjem obavijesti posreduje izmeñu onog koji obavještava i onih koje se obavještava itd.); Pretpostavke: - poznavanje sadržaja; - posjedovanje adekvatne terminologije; - sposobnost selektiranja sadržaja po važnosti.

Komunikacijski postupci
-Posmatranje, slušanje, doživljavanje, izražavanje; -Govorne igre u službi brzine mišljenja i reagiranja; - Neverbalno i verbalno; - Riječ i pokret, gest, mimika; - Pokreti i radnje, značenje;

Estetske aktivnosti, sadržaji i sredstva
- Slike dogañaja, predmeta, bića, pojava; - Čitanje, recitovanje, pjevanje; - Igranje uloga; - Čitanje prepričavanje; - Opisivanje; - Slikanje; - Kreativno pisanje;

- Na osnovu glasa prepoznajemo osjećaje; - Mašta kao komunikacija; - Ljepota nam govori s ljepotom razgo varamo (cvijet na kamenu, cvijet na livadi, ubrani cvijet; drvo u šumi, drvo u gradskoj vrevi ;;; Rijeka moru govori); - Igre riječi; - Pišemo reklame, oglase (obične, duhovite); - Upozorenje kao komuniciranje; - Slušamo glasove u prirodi i oponašamo.

- Sadržaji: priče, bajke, basne, znanstvenopopularni tekstovi, uspavanke, stripovi; - Filmo vi u službi razvijanja estetskog senzibiliteta; - Dramski tekst i interakcija; go vor, likovni sadržaji, gluma, muzika, pokret.

110

Didaktičko-metodičke napomene U I i II razredu učenici su usvojili štampana i pisana slova latinice, čitanje i pisanje. U I i II razredu učenici su usvojili štampana i pisana latinična slova, čitanje i pisanje. Treba nastaviti rad na usavršavanju kvaliteta čitanja (pravilno čitanje, čitanje brzinom koja odgovara karakteristikama teksta, unošenje elemenata izražajnosti), čitanje s razumijevanjem, kritičko čitanje i uočavanje uporišnih mjesta. Vježbati čitanje naglas i čitanje u sebi. U pisanju latiničnim pismom treba realizirati vježbe primjerene učenicima III razreda koje su navedene uz programske sadržaje. Raditi na estetskoj strani rukopisa i istovremeno ne zaboraviti da u trećem razredu učenički rukopis počinje poprimati obilježje njegove osobnosti. U drugom polugodištu usvajaju štampana slova ćirilice, ščitavaju i čitaju. Prestaje potreba oponašanja tuñeg pisanja. Dijete formira vlastiti i prepoznatljiv rukopis. Isto se dogaña i sa drugim aktivnostima. Učenici čitaju, pa su samim tim samostalniji u učenju. Tek će samostalna komunikacija s tekstom utjecati na emocionalno otvaranje učenika prema knjizi i prihvatanje knjige srcem. To je presudno u razvoju čitalačke samostalnosti i otvorenosti prema knjizi. U interpretaciji književnog teksta još je uvijek u prvom planu doživljaj književnog djela, uočavanje i izražavanje onih elemenata koji su učeniku III razreda, s obzirom na ukupne karakteristike, najbliži: dogañaj, tok radnje, upečatljiva mjesta, likovi i njihove karakteristike. Postepeno ih počinjemo navikavati na uopćavanja, pa odreñujemo i podnaslove dijelovima teksta. To je istodobno priprema za časove kulture izražavanja i prepričavanje teksta na osnovu plana. Još uvijek učenike ne treba opteretiti složenijim pojmovima. Neka čitaju i čitaju. Čitanje će ih obogatiti, pa će kasnije i pojmove bez teškoća razumjeti. Moramo čekati vrijeme i spremnost učenika (u psihološkom smislu) za recepciju sadržaja koji su suviše uopćeni. Sadržaji nastave maternjeg jezika, posebice sadržaji kulture izražavanja, morali bi biti u službi doživljavanja bogatstva i ljepote ljudskog govora. Nastavnik im to pokazuje i vlastitim govorom, demonstrira nijanse u tonu, jačini i boji glasa, rečeničnim ritmom i intonacijom, a ukupan uspjeh posmatra samo u kontekstu promjena na planu komunikacije shvaćene u najširem značenju riječi. Nastava maternjeg jezika je u funkciji razvoja općih sposobnosti, svijesti o jeziku i kulturi. To je moguće postići jasnim odreñenjem ciljeva i posredstvom sadržaja koji su povezani sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Evo i primjera moguće podjele nastavnih časova po područjima, s tim što nastavnik ima slobodu da u procesu planiranja, na temelju procjene potreba njegovog razreda, odstupi od ovog modela.

Čitanje i pisanje /38/
Usavršavanje tehnike čitanja: pravilno i izražajno čitanje; Rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog; Usvajanje štampanih s lova ćiriličnog pisma; Sricanje, čitanje riječi, rečenica štampanih ćiriličnim pismom; Čitanje kraćeg teksta štampanog ćiriličnim pismom.

Čitanje i interpretacija /40/
Književnog teksta Štiva iz čitanke (28) Lektira (12)

Kultura izražavanja /25/
Narativni i deskriptivni oblici
Prepričavanje (16) Pričanje (3)

Jezik /30/
Rječnik Gramatika Pravogovor Pravopis

Medijska kultura /10/
Filmske vrste: igrani film (film za djecu) Izražajna sredstva filmske umjetnosti: filmska slika, zvuk, tišina, muzika (književno djelo-film, usporedba) Glumac, uloga, gluma

111

(3 časa sedmično, 105 časova godišnje)

Matematika

Programski sadržaji
Programska struktura predmetnih područja 1. Sabiranje i oduzimanje do 100 2. Ravne i zakrivljene plohe (površine) likovi, linije 3. Množenje i dijeljenje do 100 4. Mjerenje, uporeñivanje i procjenjivanje ____________________________________________________________________ 1. Sabiranje i oduzimanje do 100 - Sabiranje i oduzimanje brojeva unutar desetica (oblici kao: 50+4, 54-4, 73+4, 77-4); - Upoznavanje relacija ≤ i ≥; - Odreñivanje nepoznatih brojeva (x<14, 40<x<50); - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 (ab+cd, b+d<10) i odgovarajuća oduzimanja; - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka jednak 10 i odgovarajuća oduzimanja; - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka veći od 10 i odgovarajuća oduzimanja; - Sabiranje više sabiraka. Zagrade; - Oduzimanje više brojeva. Zagrade; - Veza sabiranja i oduzimanja; - Zadaci sa dvije operacije; - Brojevni izrazi. Rješavanje jednostavnijih jednačina; - Izračunavanje nepoznatog sabirka; - Izračunavanje nepoznatog umanjenika; - Izračunavanje nepoznatog umanjitelja; - Jednostavniji tekstualni (problemski) zadaci; - Rimski brojevi od XI do XX; - Redni brojevi do 100; - Parni i neparni brojevi do 100; - Stotice prve hiljade. 2. Ravne i zakrivljene plohe (površine), likovi i linije - Pravac, polupravac, duž, ugao – crtanje i obilježavanje; - Crtanje paralelnih i okomitih pravaca; - Uporeñivanje duži. 3. Množenje i dijeljenje do 100 - Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka; - Znak «•» (puta). Množilac, množenik (množenje broja i množenje brojem) i produkt umnožak; - Činitelj ili faktori; - Množenje brojeva (i množenje brojem) prve desetice; - Tablica množenja; - Broj 1 i broj 0 činitelj množenja; - Osobine proizvoda: zamjena mjesta činitelja (komutativnost i asocijativnost); - Pisanje dvocifrenog broja u obliku a10+b;

112

- Djeljenik (broj koji se dijeli), djelitelj (broj kojim se dijeli), količnik (ishod dijeljenja); - Dijeljenje brojevima prve desetice; - Količnik čiji je djeljenik broj 0; - Količnik čiji je djelitelj broj 1 (dijeljenje nulom nema smisla); - Tablica dijeljenja; - Veza množenja i dijeljenja; - Množenje i dijeljenje zbira; - Osobine dijeljenja: distributivnost; - Izvantabelarna množenja i izvantabelarna dijeljenja (30:2, 20:10); - Rješavanje jednačina oblika 3X=18, X4=24, 45:X=5, X:9=8; - Računske operacije prvog i računske operacije drugog reda. Red računanja u izrazima s više računskih operacija. Upotreba zagrada. 4. Mjerenje, usporeñivanje i procjenjivanje - Mjerenje dužine. Jedinice za dužinu. (1 m, 1 dm, 1 cm) - Mjerenje mase. Jedinice za masu (1 kg, 1 dag, 1 g) - Jedinice za tekućinu (1 l, 1 dl, 1 cl) - Jedinice za vrijeme (godina, mjesec, tjedan, dan, sat, minuta) - Jedinice za novac (KM, KF)

MATEMATIKA
PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI UČENJA
Uče nici bi tre bali zn ati: Koristiti matematički jezik i simbole za osnovne matematičke operacije u skupu brojeva do 100; Rješavati složenije tekstualne zadatke; Uočiti vezu i redoslijed izmeñu osnovnih računskih operacija i provjerava jedne operaciju s pomoću druge; Mjeriti, uporeñivati i procjenjivati s pomoću jedinica za dužinu, masu, vrijeme…

Sticanje znanja: Zn an je Upotreba simbola; Predstavljanje prirodnih brojeva do 100 na brojevnom pravcu; Povezivanje broja i skupa; Formiranje brojnog niza do 100; Zna rimske brojeve do XX; Osnovne računske operacije u skupu brojeva do 100; Usvajanje osnovnih mjera i mjernih jedinica, upoznavanje njihovih meñusobnih odnosa; Crtanje i označavanje osnovnih geometrijskih figura (pravac, polupravac, duž…).

-

-

Sposobnosti i vještine

Razvijanje: logičkog i kritičkog mišljenja; sposobnosti kritičkog vrednovanja vlastitih rezultata i njihovo poreñenja sa rezultatima drugih; sposobnosti predviñanja, mjerenja, usporeñivanja i procjenjivanja.

-

Da uz pomoć nastavnika procjenjuje, uporeñuje i u jednostavnim situacijama donosi zaključke; Koristi kreativnost i maštu za rješavanje njima primjerenih problema; Koristiti jednostavni matematički jezik za saopćavanje ideja.

Vrije dnosti i stavovi

Razvijanje pozitivnih vrije dnosti i stavova: prema sebi samome, prema drugima, prema okolini, prema učenju.

-

Pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti; Poštovati različite stavove; Prepoznati ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu.

113

MATEMATIKA ZA III RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA
SADRŽAJ 1. Sabiranje i oduzimanje do 100 - Sabiranje i oduzimanje brojeva unutar desetica (oblici kao: 50+4, 54-4, 73+4, 77-4) - Upoznavanje relacija i odreñivanje nepoznatih brojeva (x<15, 40<x<50) - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica sabiraka manji od 10 (ab+cd, b+d<10) i odgovarajuća oduzimanja - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka jednak 10 i odgovarajuća oduzimanja; - Sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka veći od 10 i odgovarajuća oduzimanja; - Sabiranje više pribrojaka; - Zagrade - Oduzimanje više brojeva; Zagrade; - Veza sabiranja i oduzimanja; - Zadaci sa dvije operacije; - Brojevni izrazi; Rješavanje jednostavnijih jednačina; - Izračunavanje nepoznatog sabiraka; - Izračunavanje nepoznatog umanjenika; - Izračunavanje nepoznatog umanjitelja; - Jednostavniji tekstualni (problemski) zadaci; - Redni brojevi do 100 - Rimski brojevi od XI do XX; - Parni i neparni brojevi do 100; - Stotice prve hiljade. 2. Ravne i zak rivljene površi, likovi i crte - Pravac, polupravac, duž, ugao–crtanje i obilježavanje - Crtanje paralelnih i okomitih pravaca; - Uporeñivanje duži; 3. Množe nje i ZNANJE - Prepoznaju, zapisuju, čitaju i usporeñuju brojeve do 100; - Sabiraju i oduzimaju sa i bez prelaza do 100; - Prepoznaju podatke koji su poznati i koji su nepoznati u jednačinama i nejednačinama; - Rješavaju jednostavne jednačine i tekstualne zadatke do 100; - Rješavaju jednostavnije nejednačine; - Upotrebljavaju redne brojeve do 100; - Zna simbole I, V i X kao simbole pomoću kojih pišemo sve rimske brojeve do XX; - Upotrebljavaju jednostavne tabele; - Interpretiraju (pravilno) jednostavnije grafikone; - Upotrebljavaju matematički jezik, rješavaju matematičke i logičke zadatke; - Čitaju, zapisuju, uporeñuju stotice prve hiljade; - Opažaju i imenuju ravne i zakrivljene površine i klasificiraju ih; - Prepoznaju i imenuju pojmove: pravac, polupravac, duž, ugao, kružnica i krug; - Razlikuju kružnicu i krug; - Samostalno uočavaju, definiraju, - Sposobnost kritičkog vrednovanja vlastitih ishoda i uporeñ ivanje s ishodima drugih (par, grupa, razred...); - Sposobnost uočavanja razlika izmeñu paralelnih i okomitih pravaca; - Uočavanje likova oblika trougaoa, kvadrata, pravougaonika i kruga u okružju; SPOSOBNOSTI - Sposobnost upotrebe matematičkog jezika i simbola; - Sposobnost primjene matematičkih znanja u svakodnevnom životu; - Samostalno i timsko formuliranje zaključaka; - Razvijanje logičke sposobnosti kroz igru i rješavanje matematičkih problema; - Sposobnost za razmjenu informacija, rezultata i iskustava sa drugarima i nastavnikom; VRIJEDNOST I, STAVOVI, PONAŠANJE - Osposobljeni su za samostalan rad, rad u parovima, malim i velikim grupama; - Pokazuju smisao, želju, zanimanje i odvažnost za otkrivanje i istraživanje novog i nepoznatog; - Pokazuju zanimanje prilikom upoznavanja novih pojmova i proširivanja matematičkog znanja; - Pokazuju zanimanje za učešće u matematičkim kolektivnim igrama; - Rješavaju probleme kroz igru i zabavu poštujući pravila; - Vrednuju lične i stavove drugih; - Razvijaju pozitivne stavove, ponašanja za rad i igru; - Učestvuju u sastavljanju i rješavanju matematičkih zadataka iz svakodnevnog života; - Množe i dijele u skupu brojeva do 100; AKTIVNOSTI UČENIKA - Učestvuju u svim etapama i oblicima rada (grupa, tim, par); - Aktivno učestvuju u matematičkim igrama i primjenjuju ranije stečena znanja i iskustva; - Čitaju i zapisuju brojeve do 100; - P redstavljaju odnose meñu brojevima upotrebljavajući matematičke znake; - Identificiraju prethodnika i sljedbenika zadanog broja; - U računanju zbira koriste zamjenu mjesta sabiraka (osobina komutativnosti zbira); - Upotrebljavaju simbole za računske operacije; - Sabiraju i oduzimaju u skupu brojeva do 100; - P redviñaju približan ishod operacija; - Rješavaju probleme sabiranjem i oduzimanjem; - Računaju na različite načine, okomito i vodoravno, pomoću brojne ose; - Upotrebljavaju jednostavne grafikone i interpretiraju ih; - Imenuju i zapisuju redne brojeve do 100; -Čitaju, zapisuju i usporeñuju stotice prve hiljade; - P rocjenjuju vjerovatni rezultat u igrama na sreću; - P utem dvaju čula osjećaju odnose granice/ruba i regije/područja, crte, površine i prostora; - Samostalno crtaju paralelne i okomite pravce upotrebljavajući AKTIVNOSTI NASTAVNIKA - Sadržaje Nastavnog programa utvrñuje prema interesima i sposobnostima učenika i prilagoñava zahtjeve postavljene programom kako bi bio uspješno ostvaren; - Stavlja naglasak na razumijevanje osnovnih matematičkih pojmova; - Pomaže djeci da poboljšaju izražavanje svojih matematičkih ideja i zapažanja; - Prilagoñava nastavu svakom učeniku pojedinačno; - Primjenjuje pristupe i postupke kojima se uvažava stepen razvoja djeteta; - Pomaže djeci da kritički sagledaju ono što su naučili; - Tematski povezuje nastavne sadržaje unutar Nastavnog plana i programa; - Uključuje matematiku u druge nastavne oblasti.

114

Vrednuju ishode.Samostalno sastavljaju i rješavaju jednostavne matematičke probleme putem jednačina i nejednačina. . sat.Tablica dijeljenja. X:9=8) . . tablice. vremena i novca.Množenje brojeva (i množenje brojem) prve desetice.dije lje nje do 100 . 1 cl). 1 dag= 10 grama.P redviñaju približan rezultat.Rješavaju geometrijske zadatke . 20:10). .Vrednuju ishode mjerenja. Upotreba zagrada. .Dijele na jednake dijelove. .Vrednuju ishode cjelokupnog rada. dag je oznaka za dekagram. . . . 115 . djelitelj (broj kojim se dijeli). Množilac.Znaju množiti i dijeliti u skupu brojeva do 100. 1 cm).Znak «•» (puta). .Upotrebljavaju kreativne postupke za rješavanje svakodnevnih problema i objašnjavaju poduzete postupke.Brojne nizove izražavaju verbalno i simbolički. . .Obavljaju pripremne radnje za osnovne operacije.Osobine dijeljenja: distributivnost.Mjerenje dužine Jedinice za dužinu (1 m.Istražuju različite načine množenja i dijeljenja. .Dovode u vezu odnose izmeñu brojeva i operacija.Samostalno smišljaju zadatke. .Broj 1 i broj 0 kao činitelji množenja. .P oduzimaju mjerenja i predviñaju ishode. 1 dl. .Mjerenje mase Jedinice za masu (1 kg. količnik (ishod dijeljenja).Dijeljenje brojevima prve desetice.Jedinice za tečnost (1 l. . .Činitelj ili faktori. . obujam. .Izražavaju ishode mjerenja.P rikupljaju podatke iz stvarnih situacija.Količnik čiji je djelitelj broj 1. pravougaonika i kruga. . .Izvantablična množenja i izvantablična dijeljenja (30:2. .Računske operacije prvog i računske operacije drugog reda. mase. 1 g). usporeñivanje i procjenjivanje objašnjavaju djeci. . dan. . KF).Sposobnost razlikovanja značenja termina „jednakost” i “ jednačina” kao i „nejednakost”.Koriste mjerne instrumente. . mjesec.Koriste strelice. . razlikuju crte i konstruiraju ih .Koriste mjerenje za rješavanje problema. . obujma tekućine. Mje re nje . .Jedinice za vrijeme (godina. . . . . kvadrata. .Rješavanje jednačina oblika 3X=18. tačno izražavaju rezultate mjerenja. .Pisanje dvocifrenog broja u obliku a10+ b .Predviñaju ishode mjerenja i provjeravaju rješenja zadataka u kojima se koriste mjerne jedinice.Sposobnost meñusobnog povezivanja i upotreba osnovnih računskih operacija do nivoa automatizma. sa i bez upotrebe zagrada. 4. mase. . .Koriste standardne jedinice za dužinu. . . Red računanja u izrazima sa više računskih operacija.Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka. 45:X=5. geometrijski pribor. .Crtaju pravac i polupravac. . .Prepoznaju znak „•” kao oznaku za množenje i znak „:” kao oznaku za dijeljenje. grafikone. . . . X4= 24. . . . .Interpretiraju operacije kroz transformacije. 1 dag.Tablica množenja.Rješavaju jednostavnije jednačine i nejednačine. koristeći što više primjera i očiglednih sredstava iz okruženja. masu. .Djeljenik (broj koji se dijeli).Jedinica za novac (KM.Koriste množenje i dijeljenje u svakodnevnim radnjama i situacijama.Mjere upotrebljavajući mjernim jedinice. .Količnik čiji je djeljenik broj 0.Koriste standardne jedinice za mjerenje dužine.Prepoznaju značenje termina „dvostruko više (dvostruki broj)” i „polovina” broja.Logički zaključuju i računaju.Osposobljeni su za rješavanje matematičkih zadataka sa više računskih operacija. sedmica. uporeñivan je i procje njivanje .P ripremaju didaktički materijal.Sastavljaju i rastavljaju brojeve.Usvojili su tablicu množenja i dijeljenja do nivoa automatizma. . .Veza množenja i dijeljenja. .Mjere uz korištenje dogovorenih jedinica i sprava.Množenje zbira i dijeljenje zbira.Sposobnost samostalnog mjerenja i zapisivanja rezultata. . (dijeljenje nulom nema smisla).P ravilno interpretiraju grafikone i tabele. simbole za operacije i brojne relacije. . . 1 dm.Osobine umnoška: zamjena mjesta činitelja (komutativnost i asocijativnost) .Pomaže učenicima da nauče pravilno koristiti geometrijski pribor pri crtanju i konstruiranju geometrijskih likova oblika trougla. .Mjerenje. množenik (množenje broja i množenjem brojem) i umnožak. vrijeme i novac u svakodnevnom životu. . minuta). .

slike i primjere predmeta u bližoj okolini. U geometrijskim sadržajima učenika dovesti na nivo prepoznavanja. • • • • • • • • • • • • Spomenute programske zahtjeve realizirati kroz sva tri postupka: skupovni. kooperativnost. Ukazivati na oblike. procjenjivati jedinice. uporeñivati. značajno je voditi računa o spoznajnim mogućnostima učenika. Na primjer 23+34. Ravnopravno zastupiti tri pristupa: skupovni.DIDAKTIČKO METODIČKE NAPOMENE Za uspješno savladavanje programskih sadržaja u nastavi Matematike za III razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja neophodno je načiniti uspješan spoj tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada. • U domeni mjera i mjerenja. te o interesima i optimalnim igrovnim metodama kojima će se apstraktni pojmovi i činjenice približiti učeničkim spoznajnim mogućnostima. kružnica…). brojevni i perceptivnopredodžbeni. 3+4<10. brojevni i perceptivno-predodžbeni (korištenje brojevnih slika) kod predstavljanja brojeva. Kroz različite oblike rada poticati i razvijati samostalnost. U domeni mjera i mjerenja učenik treba da zna mjeriti. Sakupljanje didaktičkog materijala iz okolice i njegova primjena u odgovarajućim situacijama. Približiti sabiranje brojeva prve stotice kada je zbir naznačenih jedinica pribrojaka manji od 10 (ab+cd. osim praktičnih aktivnosti. poimanja. Kroz poučavanje i učenje brojeva. ugao. Nastojati uspostaviti što užu korelaciju unutar samog predmeta a i sa drugim predmetima. b+d<10). kreativnost i istraživački duh. o sposobnosti shvatanja i razumijevanja matematičkih zakonitosti. te stotica do 1000. imenovanja i označavanja (prava. • Uz pomoć brojevne linije omogućiti očiglednost nizanja i niza brojeva prve stotine i stotica prve hiljade. insistirati na razumijevanju. Pri tome. Objasniti sabiranje i oduzimanje s prelazom različitim metodama. Produbljivanje i proširivanje pojma brojeva do 100. 116 . učenik treba znati zapisati i pretvarati mjere. duž. a naročito množenja i dijeljenja. a tek kasnije na pamćenju. Primjenjivati didaktički materijal s ciljem boljeg razumijevanja odreñenih matematičkih radnji.

⇒ ⇒ uočiti i opisati promjene na biljkama i životinjama u različita godišnja doba. prepoznavati ulogu nauke za razumijevanje svijeta u kojem žive i za poboljšanje kvaliteta života. te poreñenjem svojih predviñanja sa stvarnim rezultatima. koristiti jednostavan naučni jezik za priopćavanje ideja i za imenovanje i opis živih bića. šta čini privredu zavičaja. ⇒ prenositi informacije individualnim timskim radom kroz: ⇒ traženje ideja i provoñenjem jednostavnih posmatranja i ogleda. njegovom zdravlju i odnosu prema prirodi.(3 časa sedmično. aktuelnosti u užem i širem zavičaju ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ZNANJE ⇒ razlike izmeñu žive i nežive prirode. PONAŠANJE ⇒ Učenici razvijaju pozitivne vrijednosti i stavove: ⇒ prema sebi samima. životnim zajednicama biljaka i životinja. ⇒ ⇒ primjenjuju prethodna iskustva. uz nastavnikovu pomoć razvijati plan istraživanja. STAVOVI. prema drugima. svojoj porodici. ⇒ izvoditi mjerenja. primijeniti vlastitu kreativnost i maštu za rješavanje problema. ⇒ naseljima i saobraćaju u užem i širem zavičaju. ⇒ o promjenama na biljkama i životinjama u različita godišnja doba. uzajamnu ovisnost ljudi u užem i širem zavičaju. pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti. njegovom zdravlju odrediti glavne i sporedne strane svijeta pomoću sunca. ⇒ samostalno ili u grupi izvoditi zaključke. uzajamnoj ovisnosti ljudi. šta čini životnu zajednicu biljaka i životinja. orijentaciji u prostoru i vremenu. te donositi odgovarajuće zaključke. uz nastavnikovu pomoć procjenjivati relevantnost podataka i informacija. privredi u zavičaju. ⇒ provoditi istraživanja. poštivati različite stavove. užem i širem zavičaju i dešavanjima u njima. sličnosti i razlike izmeñu živih bića. raspravljati o tome što se dogaña i u kojim uvjetima. o meñusobnoj ovisnosti meñu živim bićima. tvari. kompasa i objekata u prirodi i na geografskoj karti. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ VRIJEDNOSTI. o čovjeku. ⇒ razvijati kritičko razmišljanje. ⇒ dobivati i prezentirati dokaze. pratiti redoslijed uputa pri istraživanju i mjerenju. 105 časova godišnje) Moja okolina CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI Učenici znaju Sticanje znan ja: ⇒ o užoj i široj okolini. ⇒ samostalno ili u grupi planirati. ⇒ ⇒ 117 . pojava i procesa u prirodi i društvu. praviti jednostavna usporedbe. ⇒ sistematiziranje znanja ⇒ prezentiranje postignutih rezultata. ⇒ razmatrati dokaze i procjenjivati. ⇒ ⇒ svojstva naselja u užem i širem zavičaju. ⇒ ⇒ osnovne pojmove vezane za uži i širi zavičaj. okolini i učenju kao cjeloživotn om procesu. na geografskoj karti. pravilan odnos čovjeka prema prirodi. Učenici će: ⇒ posmatrati. primjenjuju odreñene kriterije za prikupljanje i zapisivanje podataka.

2. ŽIVOTINJE: DOMAĆE I DIVLJE 1. 4.1.3. 6.1.1. GEOGRAFSKA KARTA 3.1. POZNATE PLANINE U ZAVIČAJU 1.4. 6. ČISTOĆA I KULTURA STANOVANJA 6. 1.8. BUDUĆNOST NASELJA U ŠIREM ZAVIČAJU PRIVREDA U UŽEM ZAVIČAJU SAOBRAĆAJ U ŠIREM ZAVIČAJU PRAZNICI 5. VIDIK. ALKOHOL I DROGA ZDRAV OKOLIŠ 118 . VRIJEME I PROSTOR 2. 4. ZNAČENJE BILJAKA ZA LJUDSKU ISHRANU 1.9. SADAŠNJOST. 3. 2.7. VODE U ZAVIČAJU 2. RELJEFNA OBILJEŽJA 3.10.11. 4. PRIRODA I PRIRODNI PROCESI 1. 6.1. SKICA OKOLINE ŠKOLE 3.6. ŠUME U ZAVIČAJ 1. 4. ORIJENTACIJA U PROSTORU (GLAVNE I SPOREDNE STRANE SVIJETA. 1. RAZLIČITI NAČINI ORIJENTACIJE) 2. BILJKE I ŽIVOTINJE.4.5. ZDRAVLJE 6. SNALAŽENJE NA GEOGRAFSKOJ KARTI 4. OVISNOST RADOVA LJUDI O VREMENSKIM PROMJENAMA U PRIRODI 1. LIČNA HIGIJENA 5.5. MEðUSOBNA OVISNOST BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA 1.1. PRAĆENJE VREMENSKIH PROMJENA. OBRADIVO I NEOBRADIVO ZEMLJIŠTE 1. RAVNICE I POLJA U ZAVIČAJU 1.2. ORIJENTACIJA U VREMENU 2.6. VIDIKOVA LINIJA. 4. GODIŠNJA DOBA 2. 5. IZGLED UŽEG I ŠIREG ZAVIČAJA. MOJA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA PROŠLOST.2. HIGIJENA 5. KALENDAR PRIRODE 3. 4.2.3.1. PTICE 1. ŽIVOTNE ZAJEDNICE 1. ZDRAVSTVENE USTANOVE ISHRANA DUHAN.1.4. UMANJENO PREDSTAVLJANJE PREDMETA I UDALJENOSTI 3.NASTAVNI SADRŽAJI / Teme 1. DRUŠTVO 4.3. STAJALIŠTE.3.

. diskutiranje.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Dominantno mjesto u programu imaju ciljevi i očekivani rezultati učenja u područjima znanja.Razlikuju voće od povrća. Područje znanja čine sadržaji i procesi s kojima je tijesno povezan razvoj sposobnosti koje su od bitnog značaja za uvoñenje učenika u istraživački rad i razvoj naučnog mišljenja.Pozitivan stav o školi.Saradnja. sistematiziranje. vinograda i njive. njenu primjenu i korištenje. šumi.Higijena nije obaveza samo pojedinaca. sticanja vještina. na njivi i radovima na njivi u toku ljeta. . . . stavova i ponašanja. sadašnjosti i budućnosti kao toka vremena i dešavanja koje karakterišu meñusobna povezanost i odnosi. biljkama i životinjama u različitim godišnjim dobima. . . uzajamnoj povezanosti izmeñu živih bića. Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osigurava povezanost društvenih i prirodnih pojava i proučavanje prirode u njenom jedinstvu s različitih aspekata.Svakom pravu prethode obaveze. . . prepoznaju. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METOD E NAS TAV E I UČ ENJA. .Ponašanje u skladu sa kućnim redom i razrednim pravilima. uočavaju promjene na biljnom i životinjskom svijetu u ljeto. sakupljanje informacija. PRIRODA I PRIRODNI PROCESI 1. .Uočavaju razliku izmeñu vrta. STAVOVI. te na znanje i razumijevanje prošlosti. .o životnim zajednicama.o vrtu i radovima u vrtu u toku ljeta. .Prepoznaju karakteristike ljeta. PREDLOŽENI MODEL SPOSOB NOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI.o voćnjaku i vinogradu tokom ljeta. . livadi. U skladu s tim.Planiranje. U ovom razredu šire se znanja o školi i porodici.o žitaricama i industrijskim biljkama. OCJ E NJIVANJ E) TEME ZNANJE 1.Upućivanje učenika na različite izvore znanja. . U smislu toga predloženi model može da posluži kao pomoć nastavniku. ŽIVOTNE ZAJEDNICE Znanje: . na znanje o geografskoj karti. voćnjaka.o razlikama izmeñu zeljastih i drvenastih biljaka. Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su učenicima interesantni. . mjestu življenja i njegovoj okolici. . razmjena iskustava. . širem zavičaju i dešavanjima u njemu.o promjenama u prirodi i prirodnim procesima na biljkama i životinjama u ljeto. dogovaranje. . zaključuju. kroz sadržaje o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi. . o vrtu. .Prepoznaju žitarice prema zrnevlju.o ljudima.o voću i povrću koje dozrijeva u ljeto. Takoñer se šire znanja i u dijelu koji se bavi izučavanjem prirode.Posmatraju. te izučavanjem životinjskog i biljnog svijeta u bližem okruženju.Razvijanje svijesti o pripadnosti školskoj zajednici. . već briga svih članova škole.Komuniciranje sa učenicima/cama. voćnjaku. . potrebno je voditi računa i o meñupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkih školskih projekata.Motiviranje učenika za rad. . predviñanje. vrijednosti.Razlikuju drvenaste od zeljastih biljaka. posmatranje. .Uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja.Sakupljanje materijala. te utjecaj na društvo i okolinu i korištenjem metodologije aktivnog učenja. uzimajući u obzir razvoj nauke. Novi sadržaji se odnose na znanje o Bosni i Hercegovini kao domovini i državi. diskutiranje.Ispunjavanje domaćih zadataka. . životu i radu ljudi. 119 . osmišljavanje igara i interakcijskog učenja. .Svakodnevno ispunjavanje školskih obaveza. njihovom uzgajanju i upotrebi. .1. razvoja sposobnosti. BILJKE I ŽIVOTINJE.

Organizacija praktičnih vježbi .Pomoć roditeljima. radovima u toku jeseni. . . povrće. ŽIVOTINJE: DOMAĆE I DIVLJE . .. brizi za potomstvo.Saradnja sa roditeljima. . . . . organizacija posjeta seoskim domaćinstvima i farmama za uzgoj stoke. P repoznaju i imenuju divlje životinje i njihovu mladunčad. . ZNAČAJ BILJAKA ZA ISHRANU LJUDI . svjestan je koristi koje pružaju divlje i domaće životinje.Sakupljaju podatke. zaključivanje.Znaju uzajamnu ovisnost ljudi. . . . zaključuju.Znaju da uzgoj domaćih životinja može biti nomadski i stajski.Učenici/ce su sposobni za jednostavnije radove u vrtu. .Posjeta farmi. . .Izvode logičke zaključke o pticama.U toku zime pomaže pticama stanaricama. o mladunčadi domaćih životinja i njihovim karakteristikama. te o berbi voća i njegovom spremanju za zimu.4.Učenici/ce znaju da ljudi uzgajaju različite biljne vrste. zaključivanje. .Organizacija izleta. . te o tome da su biljke proizvoñači kisika koji je neophodan za život ljudi i životinja. . korištenje njenih resursa za potrebe nastave.Da se u jesen vrši sjetva pšenice i još nekih biljnih kultura.3. izvoñenje zaključaka.Pripremanje. voćnjaku i na njivi. znaju njihov značaj za ishranu ljudi.Posjeduju znanja o značaju voća i povrća kao izvora neophodnih sastojaka za zdravu ishranu ljudi.Osmišljavanje situacija za interaktivno učenje.Definiraju lance ishrane.Samostalano ili u saradnji sa drugima uzgajaju cvijeće u učionici i ne zagañuje životnu sredinu. na njivi.Pozitivan stav o pticama. voće.Pozitivan stav o životinjama. životu. izrada panoa. ishrani. . .Uzgoj i njegovanje jestivog bilja. . ZAVISNOST RADOVA LJUDI OD VREMENSKIH PROMJENA U PRIRODI . . . . . .1. PTICE .Posjeduju osnovna znanja o uzgoju cvijeća. . .2.Pomaganje drugima.Osmišljavanje igara u učionici. u voćnjaku i vinogradu.Posmatranje i praćenje napretka učenika. . . .Sakupljanje. predviñanje.Razlikuju voće od povrća po obliku i ukusu.Procjenjivanje napretka učenika.Saradnja sa lokalnom zajednicom . 1.Podsticanje razvoja radnih navika. .Učešće u radovima u okolini škole. posjeta seoskom domaćinstvu. . 1. .Izrada didaktičkih materijala.Razlikuju domaće od divljih životinja.Crtanje domaćih i divljih životinja.Na osnovu posmatranja izvode logičke zaključke o jeseni. mašte i razvoj kreativnosti.Imaju osnovna znanja o domaćim životinjama – znaju podjelu na krupne i sitne domaće životinje. o očuvanju šuma.Razlikuju pojedine vrste ptica u zavičaju. Ne uništava gnijezda ptica. .Posmatranje.Posmatranje i procjenjivanje.Znaju da se u jesen izvode radovi u vrtu. koriste dodatne izvore znanja. . . . .Ispravan stav prema biljkama koje se upotrebljavaju u ishrani ljudi. Izrada kućica za ptice. brinu da ona uvijek bude čista i zdrava. Izrada panoa. . znaju njihove karakteristike. . .Imaju osnovna znanja o pticama u zavičaju i njihovim karakteristikama. 1.Samostalno ili uz pomoć drugih uzgajanje i briga o nekim vrstama jestivog bilja. biljaka i životinja – razumiju i objašnjavaju lance ishrane.Učenici/ce posjeduju znanja o jeseni kao godišnjem dobu. promjenama na biljnom i životinjskom svijetu. .Štiti životinje. 120 . . podsticanje radoznalosti. njihovom.5.Procjenjuje koje radove i zbog čega ljudi izvode u koje godišnje doba.Ispunjavanje domaćih zadataka. posmatraju. sistematiziranje. žitarice. .Posmatranje.

Znaju da biljke i životinje zajedno čine živi svijet.Znaju imenovati ravnice i polja u zavičaju. .Imaju osnovna znanja o polju kao životnoj zajednici. . . . . 7. sistematiziranje. voñenje. .Predlaganje i rukovoñenje školskim projektom.Imaju osnovna znanja o planinama. pripremanje i podsticanje učenika na kreativan i istraživački rad.Motiviranje učenika na igre i sport. obradivo i neobradivo tlo. .Neposredno uočavaju i opisuju karakteristike planine.Razlikuju biljni od životinjskog svijeta. . POZNATE PLANINE U ZAVIČAJU .Prema boji na geografskoj karti pronalaze ravnice i brda. . RAVNICE I POLJA U ZAVIČAJU . .Znaju razlikovati plodno od neplodnog i obradivo od neobradivog tla.Prepoznaju plodno i neplodno tlo.Posjeta najbližoj planini.Znaju imenovati planine u zavičaju.Ne zagañuje obradivo zemljište otpadom. bilježenja. 9.Prikupljaju. . sistematiziranje prema zajedničkim osobinama.Učestvuje u akcijama pošumljavanja goleti.Ukazivanje drugima na značaj obradivog zemljišta.Uspostavljaju logičke zaključke o uzajamnosti biljnog i životinjskog svijeta. 1. OBRADIVO I NEOBRADIVO ZEMLJIŠTE . . zaključivanje. .Svojim aktivnostima neplodno tlo pretvaraju u plodno.Uspostavljaju logičke veze u životnoj zajednici polja. .Planiranje.Znaju da ishrana ljudi i životinja ovise jedna od druge.Promatranje. . . posmatranje.Uočavaju geografska obilježja zemljišta u zavičaju.Znaju da je planina životna zajednica. . . . . .Praćenje zdravlja učenika. 1.Svjestan je prirodnih ljepota planina u zavičaju.Svjesnost o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta.Organiziranje malih radnih akcija. . MEðUSOBNA ZAVISNOST B ILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVIJETA . podsticanje. . . pomaganje.6.Procjenjivanje postignuća.Imaju osnovna znanja o živom svijetu i njegovim karakteristikama. motiviranje učenika.Uspostavljaju logičku vezu u životnoj zajednici planine. .Razvijanje interesovanja i poželjnih navika učenika.1. . . .Posmatraju.Pozitivan stav i odnos prema prirodnim ljepotama naše domovine. . .8. izvode zaključke. . . sistematiziraju. .Uočavaju promjene i životne procese kod biljaka i životinja. .Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom. zaključuju. da biljni svijet ima važnu ulogu za ishranu ljudi i životinja . . 1.Posjeta ravnici ili polju u zavičaju. pripremanje.Svojim ponašanjem ne narušava sklad izmeñu biljnog i životinjskog svijeta. .Imaju znanja o vezi izmeñu biljaka i životinja. .Izrada edukativnih i didaktičkih materijala. .Bilježenje. 121 .S roditeljima ili sa razredom izvodi izlete u prirodu. prikupljanje.Promatranje. . . bilježenje. . bilježe. .Planiranje.Imaju osnovna znanja o uticaju čovjeka na promjenu zemljišta– od neobradivog do obradivog zemljišta. zaključivanje.Učestvuje u akcijama pretvaranja manjih neobradivih u obradive površine.Znaju posmatrati geografska obilježja zemljišta u zavičaju i da zelena boja na geografskoj karti predstavlja ravnice. .

. . posmatranje. .11.Posmatranje i uočavanje karakteristika vode. STAJALIŠTE. . znaju šta je ušće. VRIJEME I P ROSTOR 2. 2. VIDIK. zaključuju.Pomoću Sunca odreñuju glavne i sporedne strane svijeta. odreñivanje glavnih strana svijeta. .Imaju znanja o stajalištu.Posmatraju.Uspostavljaju logičku vezu u životnoj zajednici šume.Imaju osnovna znanja o karakteristikama vode. ŠUME U ZAVIČAJU . prikupljanje. GLAVNE I SPOREDNE STRANE SVIJETA.Znaju da se u prirodi može orijentirati pomoću kompasa i elemenata iz prirode (panj. . Opisuju.Prepoznaju opasnosti od požara. VIDIKOVA LINIJA.Da je šuma – životna zajednica.Organizacija izleta u šumu. otklanjaju te opasnosti. ORIJENTACIJA U PROSTORU.Razlikuju crnogorično drveće od bjelogoričnog. vidiku i vidikovoj liniji. te grobalja.Svjestan je značaja šuma za opstanak čovjeka i životinja.Svojim ponašanjem ne zagañuje čistu vodu. . . .Izgrañen pozitivan stav u pogledu orijentacije u prostoru.Uspostavljaju logičke veze u životnoj zajednici voda. .Podstrekavanje.Posjeta šumi u blizini škole.Pripremanje cjelokupnog nastavnog procesa.Ispravan stav o šumskom bogatstvu domovine. praćenje.Znaju se orijentirati u prostoru pomoću kompasa i elemenata iz prirode (panj. .Pomatraju.Priprema materijala. 1. . . Imaju znanja o značaju i očuvanju šuma. izvode zaključke. . opasnosti od požara.Učešće u ureñenju izvora.Nabrajaju koristi od iskorištavanja šuma. .Organizacija i izvoñenje različitih ogleda sa vodom. . bilježe. zaključivanje. pomaganje. .Znaju uočiti vode na geografskoj karti.Izlet u bližu okolinu škole. . crnogorično (zimzeleno). procjenjivanje.Razlikuju čistu od zagañene vode. zaključuju. . -Imaju osnovna znanja o glavnim i sporednim stranama svijeta. tekuću od stajaće.Učestvuje u akcijama pošumljavanja. 122 .Znaju da život i zdravlje ljudi ovisi o vodi. .Posjeduju osnovna znanja o vrstama šuma i vrstama drveća bjelogorično (listopadno).Znaju razlikovati stajaće od tekućih voda. .Organizacija izlaska u prirodu. . . . iskorištavanju šuma. .10. .1. . džamije) te grobalja. zvijezda Sjevernjača) i grañevinskih objekata (crkve. prikupljaju.Pojmove stajalište. . . .Učestvuje u akcijama ureñenja izvora u prirodi.Motiviranje. džamije).Organizacija ureñenja izvora. pošumljavanju.Bez problema odreñuju lijevu i desnu obalu rijeke. zvijezda Sjevernjača) i grañevinskih objekata (crkve. . izvode jednostavne oglede. odreñivanju lijeve i desne obale. sistematiziraju.1. RAZLIČITI NAČINI ORIJENTACIJE .Na temelju boje na geografskoj karti prepoznaju vode. VODA .Čišćenje korita potoka ili rijeke.Štednja vode. vrše sadnju drveća u školskom dvorištu. mahovina. mahovina. . praćenje. .Posjeduju znanja o izvoru i toku rijeke. . . navode karakteristike. . Imaju osnovna znanja o životnoj zajednici vode.Razvijanje ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH.Izvoñenje ogleda sa vodom. . . vidik i vidikovac linija koriste pravilno. . .Orijentacija u prostoru. . prikupljaju. .

.Izvode zaključke na osnovu praćenja.2. pripremanje. 2. . mjeseci i godine. . . .Izvoñenje zaključaka.Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom.Odijeva se u skladu sa godišnjim dobima. .Ukazivanje na koristi i štete vremenskih promjena.Svjesnost o vremenskim promjenama i različitosti klime.. znaju izraditi plan učionice i znaju se snalaziti na planu.Dan koristi za rad.1.Odijevanje i obuvanje u skladu sa godišnjim dobima.Znaju se orijentirati u vremenu. . . dana. . 123 .GEOGRAFSKA KARTA 3.Opisuju vremenske promjene.P ozitivan stav o geografskoj karti i njenom doprinosu u razvoju nauke. . sedmice.Izvoñenje zaključaka.Na osnovu posmatranja izvode ispravne zaključke. dijelovi dana.Razumiju omjer 1:10.Imaju osnovna znanja o prošlosti sadašnjost i budućnosti. umanjeno predstavljanje predmeta i udaljenosti. pomaganje.4.Prepoznaju kartu užeg zavičaja. . pripremanje. .P redviñanje.Percipiraju prostor i skiciraju ga. IZGLED UŽEG I ŠIREG ZAVIČAJA.Izrada skice (demonstriranje).Učenici se znaju služiti različitim materijalima i tehnikama za izradu najjednostavnijih geografskih karta. .1. . . PRAĆENJE VREMENSKIH PROMJENA. . . .P omaganje učenicima u izradi kalendara. svjesni su pojmova sat. . ORIJENTACIJA U VREMENU .Svjesni su trajanja kalendarske godine. . dan. . raspoznaju i pravilno koriste simbole. 3.Odijevaju i obuvaju se u skladu sa vremenskim prilikama.1. bilježenje. podsticanje i rukovoñenje u istraživanju.Znaju se koristiti kalendarom prirode. . organiziranje.Izrañuju tlocrt učionice.Znaju posmatrati reljefna obilježja užeg zavičaja i izraditi jednostavan reljef.Izrada skica. SKICA OKOLINE ŠKOLE .P riprema materijala za izradu skice.P ripremanje i voñenje izvoñenja učeničkih istraživačkih ogleda / projekata.P raćeni napretka učenika i procjena postignuća.Prate vremenske promjene i bilježe ih u kalendar prirode. mjeseca. Praćenje. RELJEFNA OBILJEŽJA 3. . mjeseca. . .Samostalno vode zidni kalendar prirode. Planiranje.Izrada kalendara i modela sata. .. . dijelovi sata. . . .2. Svjesnost o mogućnosti umanjenoga predstavljanja objekata i udaljenosti u prirodi. dani u sedmici.Imaju osnovna znanja o vremenskim promjenama i atmosferskim padavinama.Bilježenje uočenih promjena u toku dana.Imaju osnovna znanja o izradi skice i znaju uraditi skicu školske okoline. plakata i drugog obrazovnog materijala.Učešće u posmatranju vremenskih promjena.2. te pozitivan stav prema nauci.Ispravno korištenje simbola za voñenje kalendara prirode. godine. .Bez većih poteškoća se snalaze na kalendaru.3. .Umanjeno predstavljaju predmete i udaljenosti. . 2.Izvoñenje različitih ogleda sa vodom. . . . sedmica.Izrañuju skicu bliže okoline škole. . . . UMANJENO PREDSTAVLJANJE PREDMETA I UDALJENOSTI . organizacija i realizacija nastave. . KALENDAR PRIRODE . bilježenje. -P ripremama.Raspoznaju geografske karte.Predstavljaju geografske elemente na geografskoj karti.Izrañuju najjednostavnije geografske karte. . Raspoznaju reljef prema konfiguraciji tla. . a noć za odmor.M jerenje. GODIŠNJA DOBA -Prepoznaju godišnja doba na osnovu vremenskih prilika. . 3.1.P ozitivan stav prema učenju i izvršavanju zadataka.P laniranje.Izrada skice školske okolice.Dnevni raspored rada sačinjava sam i pridržava se istog. . . .

Prepoznaju državna obilježja.Prepoznaju osnovne kartografske znake. . .Razumiju pojam prošlosti. interakcijskih igrica. lovu i ribolovu. .Odreñuju dogañaje iz prošlosti.Znaju nabrojati tvornice (fabrike) i rudnike u užem zavičaju. . . razgovor. SAOBRAĆAJ U ŠIREM ZAVIČAJU . .Razumiju učešće djece u saobraćaju na putu od kuće do škole. pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. voćarstvu. .U saobraćaju se ponaša u skladu sa propisima. . .Osmišljavanje priprema.1.Saobraćajne vježbe van učionice. 4. 124 .Učenici/ce imaju znanja o poljoprivredi.5.Izrada državnih obilježja.Sposobni su kretati se putem u naselju i van naselja.Osmišljavanje interakcijskih saobraćajnih igrica. . PRIVREDA U UŽEM ZAVIČAJU . PROŠLOST. .Odreñivanje strana svijeta na geografskoj karti. . MOJA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA 4.4.Organizacija nastave van učionice. himnu.Izrada panoa. . .P omoć učenicima u samostalnom radu.Bez većih poteškoća odreñuju strane svijeta na geografskoj karti.Razlikuju grad i selo.P osjete. .Razlikuju privredne objekte i imenuju ih.Učešće u saobraćaju u različitim situacijama. realiziranje programskih sadržaja. odnosno putem koji ima trotoar i putem koji to nema. SADAŠNJOST. ratarstvu. znaju tipove sela.Ispravna predstava o budućnosti.Imaju osnovna znanja o naseljima u užem i širem zavičaju i uočavaju ih na geografskoj karti. . -Sakupljanje slika i tekstova koji govore o našoj domovini.Cijeni privredu u zavičaju i ima izgrañen stav o značaju privrede za razvoj društva uopće. uzgoju ljekovitog bilja.3. . (odreñuju strane svijeta) .P onaša se u skladu sa prilikama u kojima se nalazi. .Izgrañen pozitivan stav o prošlosti.Imaju znanja o stočarstvu u užem zavičaju. . . . računanje sa jedinicama za vrijeme. zastavu.P riprema i realizacija posjete selu – gradu.Učešće u saobraćajnim simulacijskim igrama. prepoznaju kartografske karte. . .Razlikuju vrste saobraćaja i saobraćajnih sredstava. . imaju znanja o saobraćajnoj povezanosti naselja u užem i širem zavičaju i to uočavaju na geografskoj karti.Razvijanje ljubavi prema domovini. . imaju osnovna znanja za izradu trake vremena.Razlikuje različite grane privrede. SNALAŽENJE NA GEOGRAFSKOJ KARTI . .P riprema materijala i vizuelnih sredstava za rad. 4. DRUŠTVO 4. NASELJA U ŠIREM ZAVIČAJU . .Snalaze se na geografskoj karti. odreñuju strane svijeta. planiraju budućnost. . 1.Razumiju kulturu življenja i imaju osnovna znanja o očuvanju životne sredine.2.Razlikuju privredne objekte i imenuju ih. . sadašnjosti. . . . vinogradarstvu.P osjeta selu – gradu. uzgoju industrijskih i krmnih biljaka.Koriste javni prijevoz. . BUDUĆNOST 4.Izrada trake vremena.Razlikuju različite grane privrede.P ravilno ponašanje. sadašnjosti i budućnosti. . .P ravilno se kreću putevima u naselju i van naselja. . zaključivanje. posmatranje.3. 3. Cijeni urbanu i ruralnu sredinu pozitivno. grba i zastave. .Razgovor. ilustriranje. . prepoznaju saobraćajna sredstva.Znaju granice Bosne i Hercegovine i prepoznaju državna obilježja B osne i Hercegovine. .Ispravno se orijentirati na geografskoj karti. . 4. zaključivanje. . grb. . . .P riprema materijala.P ozitivan stav o Bosni i Hercegovini kao domovini.P osmatranje. razumiju život u gradu i na selu.

1. . DUHAN.Upotrebljavaju zdravu hranu.Razumiju značaj ishrane ljudi. . dnevnoj. . alkohol i droga štetni za ljudsko zdravlje.Znaju koje su najčešće bolesti školske djece i kako se čuva zdravlje.4.Redovno ide u posjetu zdravstvenim ustanovama radi kontrole i očuvanja zdravlja.P osjeta zdravstvenim ustanovama.Znaju čuvati okoliš. . 6. HIGIJENA 5.Stvaranje preduvjeta za održavanje lične čistoće u školi.Učešće u pripremi organizaciji proslave praznika. . .5. alkohola i droge i na to upozorava druge.kako otpad može biti koristan 6. . Postupanje sa otpadom u školi .P onašanje u skladu sa kućnim redom. dom zdravlja. . 5.U ishrani koristi samo zdravu hranu. .Znaju nabrojati vrste praznika (državni.Razlikuju vrste praznika. . .Sačinjavanje dnevnog jelovnika.Znaju održavati čistoću stambenog prostora i okoline. .Znaju da su duhan.Održavanje čistoće stambenog prostora. bolnica). . vjerski. . . poliklinika. 125 .Održavaju ličnu čistoću i čistoću životnog prostora.P osmatranje. .Organizacija akcija očuvanja zdravog okoliša.P ostavljanje i pospremanje stola. . -P ozitivan stav o zdravom okolišu.Odabir i upotreba zdrave hrane. ZDRAVSTVENE USTANOVE . . 5. .Učešće u aktivnostima na obilježavanju praznika. . . .P ripremaju i slave praznike u lokalnoj zajednici.Samostalno postavljaju sto i pospremaju ga poslije objeda. ALKOHOL I DROGA .5. . (raznovrsnost hrane). njena priprema i konzumiranje. ZDRAV OKOLIŠ 6.P repoznaju znak za reciklažu na ambalaži.Znaju prepoznati znak za reciklažu na ambalaži.Pozitivan stav o ličnoj higijeni.3.Saradnja sa drugim učenicima. HIGIJENA I KULTURA STANOVANJA .Aktivno učešće u ekološkim aktivnostima odjeljenja. 6.P oštuju kućni red.6. .P rikupljanje odreñenih količina zdrave hrane. ima izgrañene pozitivne stavove o kulturi stanovanja. školski).4. znaju da nečistoća izaziva zarazne bolesti. .Organiziranje proslave roñendana. .Samostalno održavanje lične čistoće.2. . lokalnom zajednicom.Učenici/ce posjeduju znanja o jutarnjoj. . .Znaju da je neophodna redovna posjeta zdravstvenim ustanovama.Ponaša se u skladu sa kućnim redom. škole. pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. zajednice.Razlikuju zdravu od nezdrave hrane. prikupljanje materijala.P riprema i organizacija posjeta zdravstvenim ustanovama. ZDRAVLJE 6.Čuvaju vlastito zdravlje. ZDRAVA ISHRANA . . . . LIČNA HIGIJENA . kućnim savjetima.Znaju nabrojati i koristiti sredstva za održavanje lične higijene. PRAZNICI . Zaštita i čuvanje okoline 6. 6.1.3. .Razgovor sa zdravstvenim radnicima.Svjestan je štetnosti duhana. Upućivanje čestitki. .Pozitivan stav o čistoći stanovanja. . . . .5. . . .Ponašanje u skladu sa zdravim okolišem. . 6. . zaključivanje. . noćnoj i sedmičnoj higijeni. . .5.Slavi državne i druge praznike i ima pozitivan stav o praznicima.Razlikuju zdravstvene ustanove (ambulanta.Čuvaju zdrav okoliš. Otpad. . . Izrada panoa.Omogućavanje posmatranja.Ispravno upotrebljavaju zajedničke prostorije u stanu i stambenoj zgradi.2.1.Održavaju higijenu stambenog prostora. -Znaju razvrstati otpad i odložiti ga na za to predviñeno mjesto.Razvrstavaju otpad i odlažu ga na za to predviñeno mjesto.P repoznaju lica u alkoholiziranom stanju.Održava ličnu čistoću samostalno ili uz manju pomoć odraslih. čistoće zgrade (okoline kuće).P repoznaju zdravstvene ustanove i oznake na zdravstvenim ustanovama.P osjeduju znanja o hrani biljnog i životinjskog porijekla.

dinamici i tempu . . . . improvizaciju. .Primjenjivati odreñene kriterije za izvoñenje i/ili procjenu slušanog djela.Iskazuje sve veću želju i potrebu za posjećivanjem koncerata. . . samostalno i/ili u grupi. .O značaju muzike u životu i potrebi učenja muziciranja kao cjeloživotnom procesu. u odnosu na četvrtinke i osminke). muzičko-scenske igre i improvizaciju). u paru i kroz timski rad-komunikaciju. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . 70 časova godišnje) Muzička/glazbena kultura CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI Sticanje znanja o: .Sviranju kao pratnji pjevanju. .Pokazuje da shvata i razlikuje kvalitet interpretacije. brojalice. sviranje na osnovu partitura u slikama (sa simbolima). . OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje: . . boji.Kvalitetne interpretacije i prezentacije muziciranja. .Muziciranju u grupi.Ispravljati svoje i ukazivati na greške drugih u muziciranju. ritam. literarno i pokretom. .Uočava i obrazlaže razlike izmeñu zvukova odreñene visine i adekvatno ih koristi u improvizaciji.Da zajedničko muziciranje treba vježbati i da lijepog muziciranja u horu nema bez tačnog pjevanja i uklapanja svakog pojedinaca.Upoznaje polovinku. . .Samostalnije i originalnije improvizirati na instrumentima. . . što ukazuje na rast ove potrebe učenika. orkestru). .Da svaki instrument im a značajno mjesto u orkestru i da su odnosi meñu njima u sviranju i igri različiti. .Korigira sebe i druge u skupnom muziciranju (horu/zboru. od soliste do hora/zbora. . . narodna kola. izvoñenje ritma brojalice. . . cijelu notu i odgovarajuće pauze i razlikuje ih od četvrtinke i osminke kroz grafički prikaz i notni zapis. STAVOVI.Sve snažnije ispoljavanje dječije emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. . a u odnosu na druge.Odgovarajućoj upotrebi Orffovih muzičkih instrumenata uz pje vanje.Vrlo aktivne muzičke interakcije sa okruženjem (kroz pjevanje i sviranje.(2 časa sedmično.Poznaje i razumije osnovne muzičke pojmove (melodija.Memoriranja muzičkih djela. ZN ANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI.Sve veće samopouzdanje u pjevanju. muzičke igre.Ispoljavanje pozitivnog odnosa prema djeci koja su članovi muzičke sekcije. tempa i dinamike pokretom i plesom. . tempo dinamika…).Pokazivanje posebnog zanimanja za djecu koja idu u muzičku školu. .Samostalnom sviranju na melodijskim instrumentima (metalofon. .Predviñanja rezultata u improvizaciji. umjeren.Adekvatno koristiti prethodna muzička iskustva i muzičke termine : .Uviña i objašnjava ulogu muzike u životu.Uključuje se u muzičke sekcije. .Primjenjuje pravila muzičke igre. . . razrednom horu i orkestru. melodika). .Često traži da sluša muziku i/ili pjeva sam i sa drugom djecom.Prepoznavanju i svjesnom izvoñenju mjeru (2.O značaju i potrebi muzike u životu. . . -Razlikuje i pokazuje da razumije trajanje nota i odgovarajućih pauza (polovinke i cijele note. . .Odgovarajućoj upotrebi gradacije u tempu (spor. trajanju. . Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: . .Postavljati pitanja kad se nañe pred novim muzičkim zadatkom.Poštuje i cijeni mišljenja i stavo ve drugih.Najkvalitetnije izvoñenje nagrañuje aplauzom.Korištenja znanja u osmišljavanju ideja za kreativno ispoljavanje. PONAŠANJE 126 .Odgovornost za kvalitet muziciranja iskazuje riječima i zalaganjem.Samostalnog eksperimentiranja. 3 i 4dijelnu-dobnu) i ritam brojalica.Prepoznavanju odnosa po visini. . brz) i dinamici (p. .Razvijanje trajnih interesa i ljubavi prema muzici kako bi ona postala trajna potreba djece. jubileji). f). mf.Ispoljavanje intenzivne želje za bavljenjem muzikom.Uočavanja. udaraljke). blok flauta.Daljnjem radu na artikulaciji i intonaciji.Da je sviranje na instrumentima potrebno vježbati da bi muziciranje u orkestru bilo skladno.Izražavanju ritma. . . .Izražavanje doživljaja djela likovno. ksilofon. . . . koncerti.Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima muzičke baštine BiH.Prema sebi kao pjevaču i sviraču. . saopćavanja i bilježenja razlika u grafičkom i/ili notnom zapisu. duhački drveni i limeni.Sa zadovoljstvom se uključuje i daje sve samostalniji doprinos u interakciji (projekti.Sistematiziranja muzičkih znanja.Upoznavanju informativno orkestarskih instrumenata po grupama (gudački. .Slobodnije iznositi svoje mišljenje i ideje i praviti poreñenja ostvarenog. .

sintisajzer. Slušanje pruža obilje mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature. I nadalje poticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno. sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti. 3 i 4-dobnu) tempo i dinamiku (tri oznake). podržava život u prirodi i razne radove. izmeñu ostaloga. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. samoinicijativno. Poticati i pratiti nivo učešća u muziciranju: po zadatku. a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo. poskakivanje s plesnim elementima. te raznih kretnji ruku. U oblasti dječijeg stvaralaštva učenike treba uputiti na samostalnije praćenje pjevanja. učenici će (osim četvrtinke i osminke u II razredu) upoznati i polovinku i cijelu notu i odgovarajuće pauze. sve češće i sa zadovoljstvom i sve većim interesom. U takvim slučajevima. komunikaciju putem dijaloga: u paru. Pjevanjem i sviranjem treba obraditi najmanje 15 pjesama u toku školske godine. a po sadržaju i značenju zanimljive su i bliske djeci u III razredu. te pjesmu tačno interpretirati. Poticati djecu da izmišljaju priče ili naslikaju seriju slika koje će sami 127 . Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa. U toku školske godine učenici treba da nauče najmanje 10 muzičkih igara koje uključuju pokret. pljeskanje. Igre i narodna kola. kao i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. usvajanje muzičkih pojmova koji su apstraktni djeci ovog uzrasta. odnosno po kiticama. koje su dječija igra. poštujući i dječije prijedloge jer je ona dio njihove drage svakodnevne igre. U trećem razredu treba naučiti 12 brojalica što je nešto manje nego u prethodnoj godini. pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije. koreografije okretnih igara i narodnih kola iz različitih krajeva svih naroda i narodnosti. jer se sastoje iz osnovnih pokreta: hodanje. mogu imati utvrñene figure i kretnje. uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. tradicionalne narodne običaje i drugo. pa su u razvoju muzikalnosti djeteta ove dobi od iznimnoga značaja. Zato u III razredu treba upoznati najmanje 15 kompozicija. Brojalice. Nakon doživljaja pjesme u izvoñenju nastavnika ili sa CD-a. sigurniju i slobodniju individualnu improvizaciju. Pjesme i u ovom razredu imaju različit sadržaj koji. djeca je uče pjevajući uz nastavnika u cjelosti. gitara). Nastavnik u trećem razredu treba posvetiti posebnu pažnju organiziranju maštovitih načina njihove interpretacije sa i bez sviranja na instrumentima. imaju u ovom razredu veoma različit sadržaj. Nakon doživljaja muzike. Slušanjem treba upoznati informativno orkestarske instrumente po grupama. složeniji ritam i metriku. polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika. okreta.STRUKTURA SADRŽAJA I II III IV V PJEVANJE I SVIRANJE MUZIČKE/GLAZBENE IGRE BROJALICE SLUŠANJE MUZIKE DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U III razredu nadalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičko odgojno-obrazovnih ciljeva kroz navedene programske sadržaje. sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrijednostima budu sve jasnije izraženi. bez pretjeranog opterećenja muzičkom terminologijom. te grupnu i kolektivnu. treba se odvija postupno i nenametljivo. biti sposobni prepoznati i izvoditi mjeru (2. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. tapkanje. Kreativnost u ovoj području očitovat će se učešćem u izradi pratnje i aranžmana.

na upoznavanju notnih znakova kroz svjesno pronalaženje razlika u trajanjima prikazanim u notnom zapisu. pa je i korelacija sa drugim predmetima sasvim prirodna. tačnosti intonacije i opsega muzičke memorije. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlañivanje i ostalih sadržaja ovog razreda. uz korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija. dinamiku. vrste glasova u horu. muzičke instrumente orkestra po grupama. izvoñače i sastave. 128 . poboljšanje kvaliteta pjevanja. Učiti i poticati djecu da sa sve većom tačnošću zapažaju i odreñuju tempo. te razvoju muzičkih sposobnosti u toku godine. Treba nadalje raditi na razvoju osjećaja za ritam i metrike kroz brojalice i muzičke igre. priručnih i improvizovanih instrumenata. U III razredu moguće je uraditi nekoliko muzičkih dramatizacija. Razlike meñu učenicima bit će u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina.samoinicijativno i mnogo samostalnije uz pomoć instrumenata «oživjeti». sa naglaskom na originalnost i raznovrsnost dječijih rješenja. U središtu nastavnikovog interesa treba da bude korigiranje i otklanjanje problema koje dijete ima. formu kompozicije. razvoj opsega dječijeg glasa.

Ponašanje u skladu sa pravilima muzičke igre. OCJENJIVANJE) I PJEVAN JE I SVIRA NJE Izbo r: 1. . f) i koristi ih u igri. ritam(duge i kratke slogove). PONAŠANJE AKTIVNOS TI NAS TAVNIKA AKTIVNOS T UČ ENIKA (O RG ANIZAC IJA I MET DE O NASTAVE I UČENJA. artikulacija. Maestral (Josip Stamac) 2. -Razlikuje i pronalazi osminke. tezu i arzu. prihvata i pruža pomoć. Rob ert Grub išić i Josip Kaplan) -Ima veliki fond pjesmica. Čemu slu že rod itelji 23.Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata. K išobran za dvoje (ðelo Jusić) 15. . u poreñenju sa rezultatima u drugom razredu. . u porodici.Organizira pjevanje i sviranje u interakciji i učenje u školi. .Razvija osjet za mjeru (dvo. umjeren.Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. -Zna mogućnosti i adekvatno koristi Orffove instrumente i kombinira ih sa priručnim. .Prihvata korekcije i shvata njihovu svrhu -kvalitet muziciranja u razredu. Šala. -P ronalazi i objašnjava tri oznake za tempo (spor. . narodna 18.Samostalnije pjeva i svira Orffove instrumente i ima više povjerenja u sebe. 129 .Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu. . dikcija) koja dovode do kvalitetnijeg skupnog muziciranja. -Pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improviziranju. .Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom.Često pjeva i svira jer uviña da treba vježbati ako se želi postići kvalitet. san t e prevario (Kozarac) 20. Razgranala g ran a jo rgovana 24. zlato .RAZRADA SADRŽAJA (TABELA) S ADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJ EVANJE SPOS OBNOSTI VRIJEDNOSTI. . -P oznaje i objašnjava oznake za dinamiku (p. Trčimo za suncem (Refik Hod žić-st ihovi Nasiha Kapid žićHadžić) 9. Vrste kiše (Damir Pjan ić) 3. -Kad osjeti da mu treba traži. Čestit ka majčici (Josip Kap lan ) 13. tro i četverodijelnu). narodna 17. . -Procjenjuje sebe u odnosu na druge. Majka Smaju pod ñulo m rod ila (Mostar)uspavanka 19.P lanira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje. četvrtinke i uporeñuje ih sa polovinkama i cijelim notama i njihovim pauzama. . Tri ciklame (Refik Hodžić-stihov i Nasiha Kapidžić-Had žić) 12. . Želim (Nino Pršeš. . . razumije obaveze i potrebu ispunjavanja (kao pojedinac ili dio grupe). Svemirac (Refik Hodžić) 6. S TAVOVI.Samostalno snalaženje i istraživanje u sviranju kao pratnji pjesmi. kuća.Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata. . .Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja.Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji). Kad ja poñoh na Bentbašu. Zelen lišće goru kiti. tempo) note i pauze po trajanju. te sarañuje sa drugima. .Imenuje i korigira greške u pjevanju i sviranju. izleti. -Vidljivo se trudi da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. Čestit ka majčica (Fran jo Barić. Kad se male ru ke slože (Zagrebački mališani) 21. mf. . . šalica (A jka Kolaković) 5.Uporeñuje i koriguje vlastito pjevanje i sviranje u odnosu na druge. Višnjičica rod rod ila 25. -P rihvata korekcije i poštuje pravila pjevanja (intonacija. priredbe. brojalica i muzičkih igara.Jasna mu je potreba uklapanja svog glasa u hor/zbor da doprinese boljem zvučanju.Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme. -Raspoznaje pojedine muzičke znakove u notnom zapisu (dinamika.Reci Bosno ljubav i (A sim Horozić) 11. . . tempo i dinamiku. . K iša pada trava raste 26. Šaputanje (N iko la Hercigonja) 22. brz). Spavaj. .Čuva i održava instrumenate i pokazuje pozitivne stavove i vrijednosti prema muzici. Kad se male ru ke slože (A rsen Dedić) 14. Igrajmo se svi (Melisa Salihov ićIbrahimbegović) 10. Zaplovi barka (kanon) (Z lat ko Grgošević) 7.M uzicira samoinicijativno i bez podsticaja.Svjesno obavlja muzičke zadatke. Zekin i jadi (Alfi Kabiljo ) 8.P rati i procjenjuje njihova individualna postignuća. . grupnom i individualnom muziciranju. Proljećna p jes ma (St aniša Korunović) 4. . stihovi Sanela Pršeš 16.Nenametljivo rukovodi sa aktivnostima i motiviše rad učenika.Pokazuje da muziku doživljava i cijeni kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje.

. .muzički ureñena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta. . .Shvata da je orkestar .Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. . pomaže. . -Podsticanje kreativnosti igrom. Grličica proso brala.Razumije i izvodi brojalicu prema zadatku precizno i tačno. . En. Pre poznavan je ranije naučene brojalice na osnovu ritma bez teksta (zagonetka).Sarañuje sa roditeljima i uključuje ih u rad. kombinira instrumente. dječije radne i kulturne navike.Izvoñenje zapisa na originalnim i napravljenim instrumentima.Upućuje. . 130 .Slobodno i organizovano kretanje u prostoru.P omaže. . .Shvatanje značaja pokreta u plesu i kolu.Pronalaženje i zapisivanje brojalica. Jedan dodan. . Jedna mačka živa 7.Predlaganje muzičke igre za priredbe. Jedna kola žuta 8. uporeñuje note i trajanja. . .Izvodi zadane pokrete bez pomoći . .Prema slogovima riječi brojalice. . .Odabiranje prikladne igre u učionici. .Kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja jača samosvijest. koračanjem u koloni.Stimuliše ih i direktnim učešćem u igrama i kolu. Roma (Polog i okolica Mostara) narodno kolo 10.Ima veći fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja. . Jabučice crvena 5. Razbolje se lisica (Minja i Lidija) 13. odbrojavanjem rukom. . U ovom dvoru bijelom (Livno) 12.Primjenjuje ranije znanje na novu igru. . demonstrira i usmjerava u pravcu interesa i mogućnosti djece.Vodi aktivnosti. vrtu.Mnogo samostalnije igra u kolu i usvaja ih sa više sigurnosti. . . . . padaju s neba bijele zvijezde (hor Kolibri) III BROJALICE Izbor: 1.Crtanje (slikanje) narodnih nošnji. dore 2. Ljetna pjesma 5. . Kiša.Dopunjavanje razredne izložbestalna postavka. .Usmjerava aktivnosti učenika. . . narodno kolo 11. na izletu). Odžak. Treskavica okolo (Sarajevo i okolica).Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju. dimi. I mi znamo svirati (G. sortiranje i izvoñenje zaključaka.Crtanje i fotografisanje instrumenatadoprinos prezentaciji. Brzojav (telegram) Vladimir Tomerlin 2.Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima P oigrava se s brojalicom.Pamti i imenuje pojedine pjesme. mijau. den. . u dvorištu.P okazuje i demonstrira izvoñenje i sviranje. disi (Saraje vo) 13. . . radovi.Predlaže i nove pokrete koji su adekvatni.Rasprave o ponašanju u situacijama na koncertu.Osmišljava. D vi se babe vozale (Guča Gora-Travnik) 8. . igre i kola. Poskakuša.Veći osjećaj za mjeru. pokazuje simulacije na kompjuteru. Pipalica pipa (Jezero-Jajce) . kiša 4. . upućuje koordinira rad rukovodi po potrebi.P osmatra i prati učenika u radu.Izvodi odgovarajuće pokrete u mjeri i ritmu na razne načine.Uči druge izvoñenju ritma na instrumentima .Praktičan rad: zajedničko i pojedinačno izvoñenje pokreta uz pjevanje. .Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre.Uključuje se u izvoñenje sa vidnim zadovoljstvom i raduje novim iskustvima. .Samostalnije izražava kretnjama ono šta muzika sugeriše. tike tačke 6.Svira pravilno ritam na ritmičkom instrumentu po uzoru i na osnovu vlastitih ideja. narodni običaji). . na raznim mjestima (u razredu. narodna za zabavljanje 6. -Razvija kreativnost.Po sjećanju izvodi veći broj ranije obrañenih brojalica.Ispravno primjenjuje pravila muzičke igre. Mijau. kroz posmatranje i razgovor.Pravilno izvodi igru odnosno kolo. .P rocjenjuje interesovanja i napredak učenika. koja razvija osjećaj pripadnosti grupi.Tačno izvodi mjeru i ritam skandiranjem. . . ritam i izražavanje kroz muzičko djelo. .Uočava sličnosti i razlike. Tomerlin) 4. Ide kolo naokolo 12. predlaže i izvodi pratnju. mačka 11. . . Hajd izañi medvjede 9. .Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu B iH sa utvrñenim pravilima (koreografija). . Patka patku pojela 3. .Pokreti su precizni i tačni.Pozitivno vrednuje brojalicu kao maštovitu igru i komunikaciju. . . priprema i organizira igre posebno tradicionalne u učionici. . Kupres) 7.Organizira praktične vježbe i odlazak na probu u KUD. . . .Pokretima opisuje dogañaje u prirodi (život u prirodi.Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na koncertima i nastupima folklornih ansambala.Pokretom prati ritam pjesmice odnosno izvodi zadatu koreografiju. pokretom i pjevanjem. . Padaju. .II MUZIČKE IGRE Izbor: 1. . boc iglicama 10.Osmišljava maštovite igre sa dječijim instrumentima. Golubovi 3.Sigurno i samostalno pjeva i igra .Izrada nošnji od različitih materijala u učionici. . Izgubljeno pile (Vl. Boc.Izgovaranjem i gledanjem u notni zapis odreñuje duge i kratke note (slogove teksta). (Centralna Bosna) 9. Tike. .Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje.Uključenje u modeliranje narodnih nošnji (prema originalu ili slikama).

Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru. Divlji jahač (R. solista. -Improvizacija pokreta u ritmu i plesu. iz opere «Čarobna fru la» (W. .Prepoznaje vokalno. .Izrañuju zidne panoe sa tematskim sadržajima . odlomak iz opere «Bajka o caru Saltanu ». priredbama saradnja sa lokalnom zajednicom. . (N. .Razgovorom o muzici u okolini.Slobodnija improvizacija kolektivna. stihov i Sanela Pršeš) 14. (A. . . . Korsakov) 12. narodna. Beethoven ) 8. V DJEČIJE STVARALAŠTVO . -L iterarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike. violončelo. legato. iz baleta «Krcko Oraščić» .Slušajući brzo pamti i pjevuši melodiju. .Prepoznaje i saopštava ime kompozitora. . . uporeñuje. grupna. . Sanjaren je (R.Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH. M ozart) 3. 131 . Saint –Saens ) 10. tempo i druge karakteristike djela. Bumbarov let. kompozitora.IV SLUŠANJE MUZIKE Izbor : 1. Zeko i potočić (Bran ko M ihaljević) 13. . klarinet harfa. Menuet (L.Poznaje i pamti imena bh. Čajkovski) 11. Bosno mo ja (narodna) 20.Željom za muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici. . A. Izvoñenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca .Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu. rukovodi i razvija interes učenika prema muzici svojim odnosom i stavovima. v . ljubav i mo ja . . razlikuje. . .Riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. . .Komentariše osobine djela. A. .Planira aktivnosti i muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima. individualna.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. . truba.Ima veći fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja.Vidljivo pokazuje pozitivne navike i potrebu za muzikom.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi. . . .Prilikom slušanja muzike. . bubanj.Saopštava interes i želju za njihovim kombiniranjem. udaraljke). .Samostalno smišlja.Osmišljava i realizuje simulacione igre za djecu. Chop in ) 4.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar). Magarac i Pijanist iz Karnevala život inja (C. . horski glasovi.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizuelno i auditivno. poštuje pravila ponašanja.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu.Plesna dramatizacija. .Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. .Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu.Posjeta koncertu u mjestu. izvoñače i kompozitore. .Pravljenje zajedničke makete koncertnog podijuma. . . melodija. . Sarajevo.Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi. .Samostalno spontano dovrši započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. . (P. . Sa unu kom Janom (A vdo Smailović) 15. . .Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda.Procjenjuje učenička postignuća. . .Prikupljanje kaseta i CD. posebno na koncertu. (Rešad Arnautović -obrada za dvoglasni ženski ho r) 18. Želja (F. Proljeće (I stav) iz Čet iri godišnja doba. Da se p ita dijet e (N ino Pršeš. Vrteška (Milan Prebanda) 16. . .Osposobljava ih za uočavanje i bilježenje. . oblačenje).Priprema.Izražava razne ritmove iz života instrumentima . . . -Osmišljavanje više novih muzičkih igrokaza.Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. likovno ili literarno.Spontano na muziku progovara pokretom.Razgovora o osjećaju ugodnosti i opuštanja. . Vivaldi) 9. Schumann ) 6.Sigurnije i samostalnije praćenje pjevanja. .Pravi varijacije na zadanu temu . hor.Pljeskanjem drugarima i na koncertu pokazuje pozitivno ponašanje prema djelima i muzičkim umjetnicima. .Priprema i voñ i djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije. uporeñuje.Izražava ugodnost i utiske o slušanom djelu. pokreta i likovnim izrazom. Zeko i potočić (Zden ka Vučkov ić) 19.Prepoznaje instrumente predstavnike grupa (flauta. . staccato). izvodi zaključke o slušanom djelu.a sa djelima koja će se slušati u školi. doboš). (ritam.Na podsticaj ali i spontano daje svoje ideje za rad. . Schumann ) 5.Pravljenje preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali. Valcer cv ijeća. što ih motiviše na učenje . .Stvara kombinacijom riječi. Pt ičja tuga (L. . školi i okolini.Bez vanjskog podsticaja sam predlaže ideje i uključuje se u rad.Traži da ih vidi uživo na koncertima. Bocherini) 2. . Čežn ja za p ro ljećem (W.Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. . u paru (dijalogom).Često traži da se djelo ponovno sluša.Samostalno odreñuje karakter kompozicije.Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. Gle igre li krasne.Upućuje i podstiče na prikupljanje materijala . instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvoñenje. . R. . . podstiče kreativnost. dodaje.Tačno uočava.Sposoban je za praćenje jednostavnog notnog zapisa i primjenu termina. . . duhački drveni i limeni. Mo zart) 7. .Izmišljanje melodija na zadani ili novi tekst. . instrumenata. .Tačno odreñuje jačinu (glasnoću). .Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu.Brzo uočava i saopštava ime izvoñača djela. gitara. saopštava zašto mu se dopada ili ne dopada. -S lobodnija improvizacija na Orffovim instrumentima. . dječiji hor).likova i kolektiva.Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira .Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama (ponašanje. D jevojka viče iz tanka grla.Razlikuje izvoñačke sastave (orkestar.Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvoñenje i na koncertu. mijenja.Posjete koncertima. I. Vrapci i straš ila (Vlado M ilošević) 17.

.Saobraćajna nesreća na ulici.Za raspored figura i predmeta u prostoru: gore i dole. otisak lista u tri boje. gnijezda i ptice. 70 časova godišnje) CILJEVI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA SADRŽAJI U CRTEŽU Za svaki navedeni sadržaj neophodno je da nastavnik formuliše: 1. otkriva asocijacije i likovnu formu pretače u verbalnu i obratno. . . Likovni element 3. u crtežu se ona otkriva. .Ilustracija crtanog filma.Otisak prstiju i dlana na papir. već gledaju likovna djela kao estetski čin). po svom izboru. žutih i plavih tačkica. . Likovno sredstvo 5. slikanje. .Izlet u prirodu. Likovna kultura .Dok se u verbalnoj priči tuga prikriva.sociološko .Njegova je moć da pobudi estetske emocije socijalnog karaktera. akvarel. .P lastične prirodne oblike voća i povrća transformiše u plošnu sliku. te me po sje ćanju .žute i plave linije. Mostar. . . . .U tom procesu učenik zadovoljava svoju radoznalost i komunicira sa sobom i okolinom. .Japanska umjetnost savijanja papira.Doživljaji sa ljetnog raspusta. II Sadržaji po direktnom posmatran ju .Dijete se izražava impresivno i ekspresivno.Razlaganje boja. . diveći se krugovima koji se u vodi šire.Roršahove mrlje . Likovna forma I Motivi. bojom. .L jepota forme raste s ljepotom sadržaja. priče. . koje treba afirmisati. . svoga lica po opisu.Ranokršćanska umjetnost. . .Doživljaji sa zimskog raspusta.On izmišlja nove forme za stare sadržaje. djetetu i „crtežu». . Likovno područje 2.Učenik se u „crtežu” bori i troši.P roljetni radovi u bašči i na njivi. . . ključ.Etrurska umjetnost. „piše” i briše.S likanje cvijeća za čestitku za 8. iza njih isplivaju kreativni „crteži». shematsko – simboličko – intelektualno. mart.Igre krugova u boji. ono više nije «uvijen duh u sebi». .Svjetlost i boja iz prirode i umjetnosti bogati njegov kolorizam. plohom i volumenom gradi svoju kompoziciju.Jesenji plodovi. origami.(2 časa sedmično. . . ritam. a ova ideju i „crtež». . kružno ili elipsasto.Z imske radosti. V Inspiracija iz umje tnosti . KREATIVAN CRTEŽ KOMUNIKACIJA I OTVARANJE UČENIKA . likovna. a podsvjesno izražava unutarnji treptaj. .Arhajska i klasična grčka umjetnost. .Izmišlja ili se inspiriše iz prirode i umjetnosti.Helenistička umjetnost. . . . .Čulna iskustva pišu po duši djeteta na hiljadu načina dok ne proizvedu osjet i opažanje. III Sadržaji iz mašte: .Islamska umjetnost (Učenici ne memorišu. što je čin kreacije. .Kritsko-mikenska kultura.Umjetnost mog zavičaja: Sarajevo. drvo… . .Kada dječak baca kamen u vodu.Šta sanjam i čega se plašim. . Ako se odvoje kliširani i objektivni. . .Priča o onome šta se pojavljuje.Ja i moja porodica.P raznici. . .Dijete „crta” i govori.Autoportret.Igra trouglova. .Ilustracija lutkarske predstave.Ono šta nedostaje objektu.P rvi simboli proljeća.Od krokija jedne figure do kompozicije figura. . .P tice selice se vraćaju. . .ilustracija prema važnijim objektima lokalne zajednice.Šira sadržajna.Ilustracija književnog teksta: bajke.1001 boja crvenih. «rukopis» i stil.pedagoška analiza „crteža” otkriva i otvara učenike.Jesenje lišće. ispred i iza.„Crtež” je unutarnji život vanjskog oblika. dijete dodaje u „crtežu». . u prirodi i umjetnosti. . u analizi „crteža” komunicira sa učenicima u razredu. predlaže Rad prema tekstu. .Vraćaju se laste. IV Prema tekstu ilustracija Nastavnik. koso i dijagonalno.Zamišljene životinje sa balonima.Doček Nove godine. LIKOVNE FORME .Svjesno linijom.Legenda o Arslanagića mostu. te psihološko . već mijenjanje i stvaranje. kao jednoj tvorevini u kojoj zadovoljava očiglednu sliku nečega što je njegovo. tuguje i raduje se. gubi i dobiva.Kompoziciju u „crtežu” i prostoru reda: horizontalno i vertikalno.Učenički „crtež” nastaje iz nagona za igrom kao živim doživljajem i zbiljom.Klupe i stolice u mom razredu. manje i veće.Igra linija i boja.Kako dijete komunicira sa sadržajem i formom u crtežu. .Ilustracija tekstova o Starom mostu. selu ili naselju. . .Učenički „crtež” nije oponašanje.L jepota se osjeća u subjektu i objektu. . . oduzima i dodaje. to bi trebala biti ideja vodilja ka otvaranju djeteta. .Nasuprot kreativnom „crtežu” je kliše i kič . estetska i tehnička. .Rimska umjetnost. tako ono. . . 132 . lijevo i desno.U „crtežu” je učenik i porodica. . . crvene. .Gradnja u mom gradu. . Motiv 6.Frotiranje reljefnih predmeta: novčić. Tuzla.Učenik spontano i iskustveno koristi likovne elemente i njihove regulatore. likovnu formu. Likovni problem 4. već otvoren. . pjesme basne po izboru učitelja. .

Znaju šta je original. gdje su emotivno učestvovali. Sigurniji su u sadržajnoj. a šta subjektivno. šta je kliše. sadašnjosti i budućnosti. kompozicija. Znaju šta je kist. keramika. a zatim doživljaj i likovna interpretacija.. kopija. Objektivni dogañaj. šta je objektivno. upoznali legende o Kozijoj ćupriji i Arslanagića mostu. Dakle. a ne ono šta vide. spomenik. Učenici se sigurnije služe likovnim terminima: kolorizam. posmatranju. što treba gajiti. Dedalu i Ikaru. basne i bajke tog vremena. Legende o Minosu. likovnoj. života i rada. bogati emocije i razvija likovne sposobnosti. Rad po sjećanju proističe iz činjenice da djeca i učenici do 9. o čemu učenici pričaju. plitki i duboki reljef. ploha. a zatim subjektivni doživljaj su vezani za igru uopće i rad u školi ili van nje. ali češće iz bliske i neposredne prošlosti. ritam. Sadržaj po sjećanju Kada se dijete ne bi moglo sjetiti prošlosti. Iako učenici upotrebljavaju sve boje. Transformišući dogañaj u estetsku ideju. Sjećanje se uzima iz daleke. prepiru se i svañaju. kopija. Romulu i Remu… Djelimično su „zakoračili” u antičku i religijske umjetnosti. Sadržaj sjećanje kod učenika razvija pamćenje i mišljenje. Na isti način. lutkarsku umjetnost i popularne crtane filmove Walta Disneya. muzej.. jabuka. prvo dogañaj. inspiracija. razmišljajući o tome šta se i kako se desilo. Neka cvijet. simetrija i asimetrija. „Crtež” po neposrednom posmatranju Podrazumijeva direktno posmatranje prirode. terakota i porculan.OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA Djeca otkrivaju jedan skriveni unutrašnji subjektivni doživljaj. očekuje se objektivna analiza o tome šta je učenik nesvjesno ili svjesno iznosio u svom „crtežu». motivi. Učenici su tražeći inspiraciju za svoj „crtež” nenametljivo vidjeli simboličku ili umjetnost „djetinjstva čovječanstva” i upoznali mit i legende. da ono vidom. Vučici. šta je domaća i svjetska likovna umjetnost ili baština. izražavaju se simboličkom bojom. galerija. original. Razvija se likovna radoznalost. mozaik. ilustracija. godine života imaju naglašen doživljaj. volumen. 133 . ilustracije i inspiracije. teme. Rad po učeničkom sjećanju proizlazi iz bliskih i uzbudljivih dogañaja u kojima je dijete neposredno učestvovalo. freska. arhitektura. opipom i mirisom upozna karakteristiku i funkciju. već da ona motiviše i inspiriše. IZVORI SADRŽAJA Učenicima III razreda se nude široki vremenski sadržaji iz prošlosti. šta je crtež u boji. estetskoj i tehničkoj procjeni „crteža” i umjetnosti. ali je zato analiza „crteža” subjektivno-objektivna. ne bi imalo iskustva. Ovaj rad je u suprotnosti sa tvrdnjom da učenici razredne nastave rade ono šta znaju. ptica ili bicikl stoje na dohvat ruke djeteta. tj. ilustracija. svijet u sebi „crtežu” i umjetnosti. ne da se kopira priroda. ilustracija teksta i inspiracije iz umjetnosti. Služe se udžbenikom Likovne kulture u kojima su vidjeli i upoznali antičku umjetnost i ranog i srednjeg vijeka. po sjećanju. transformišući ono šta se objektivno desilo. domaće i svjetske umjetnosti ranog i srednjeg vijeka i svijeta. „Crtež” se analizom objektivizira. ali time mladi stiču naviku za posmatranje. štafelaj. I dalje je u trećem razredu učenički „crtež” subjektivan. učenici su upoznali i antičku umjetnost. imitacija. vitraž. paleta.

«Carinika». a forma sekundarna. Sve što je dijete znalo pa zaboravilo. kod ilustracije i stripa im se nudi sadržaj. grafiku i sliku. Mašta i podsvijest može biti iz bliske. Čak i «kolektivni religijski» simboli potiču iz iskonskih snova i stvaralačkih mašta. ali i iz daleke prošlosti. od koje analize ne odustajemo. nakon objektivnog upoznavanja. slijedi. drugi misle da se tu radi o formi. Sadržaj sna sam po sebi može biti iz sadašnjosti. niti je ono moguće“. bi bila mašta. tako oni čitajući ili prepričavajući priču „crtaju crtež“. djeca će realizirati tekst istim žarom kojim prate crtane filmove i slikovnice. već ga nesvjesno unose. jer se simboli dogañaju. 3. a u nekoliko scena i sa tekstom je strip. da se razvija iz cvijeta. reljef i kip u jednu formu je ilustracija. Treba li kazati kako je to za djecu senzacionalna ideja. Sa druge strane crtežom se može polaziti i od apstraktnih linija i geometrijskih «slika» u kojima se naknadno traže neki podsvjesni sadržaji. „Ljepota forme raste s ljepotom sadržaja“. miris i ukus. ono što proriče budućnost. Iz sna je nastala Bajka o Kiru. sposobnost vizuelne percepcije. Sadržaj inspirisan tekstom . a to znači da treba ići od percepcije do predstave. koji samo očekuje odgonetku. Na taj način će djeca izvornije upoznati psihičke i fizičke karakteristike i bolje će se likovno izraziti. kao i u našem „crtežu». Znak uvijek znači nešto manje. Nikakav genije nije nikada sjeo s perom ili kistom u ruci i rekao. Sadržaj iz mašte ili fantazije Šta je mašta ili fantazija. 2. šta su naše dileme? Jedni smatraju da se u mašti radi o sadržaju. posmatrajući crtež. gdje učenici u sebi traže i sadržaj i formu. Kako učenici. Ranokršćanska umjetnost. Tu «učitelji i učiteljice” direktno idu na teme: Šta sanjam. 4. ta da sjemenka služi ta razmnožavanje jabuke. izbjegavati ilustraciju odraslih. u radu po mašti se preko likovne forme dolazi do skrivenih sadržaja. kao što se on javlja u snovima. Treba. zatim se u snu ili na javi sjetilo. Ako je tekst bogat. ilustracije i strip su namijenjeni djeci. kao i telva u fildžanu. Neki misle. o Parisu u Trojanskom ratu… ali vratimo se mašti u „crtežu». Legenda 134 . U historiji umjetnosti se mašta ili fantazija predstavlja djelom Rusoa (Rousseau). Inspiracije i ilustracije iz starog i srednjeg vijeka kao što su: 1. prilikom ilustrovanja. biljni i geometrijski ornamenti i arabeske. ali. «sad ću izmisliti simbol». čega se plašim i šta me raduje. bajke i basne. moralne i estetske doživljaje i sposobnosti. jer je dovoljno što se djeci nudi sadržaj. a „crtež” je dijete umjetnosti. Islamska umjetnost. Mašta je oblik dječijeg mišljenja. upoznaje i zbližava narode svijeta i razvija emocionalne. U tome i jeste zagonetka mašte. i zato simbol niko ne može riješiti.ilustracija i strip Književnost za djecu. prozirnost. a ne izmišljaju. mogla biti mašta. U ilustraciji je sadržaj primaran. I ovdje. te mirovanje ili kretanje. a simbol nešto više. Meñutim i to bi. oblik i zvuk. koji gledamo i mislimo o njemu. kao i stari narodi i stari proroci kako je san. Rad prema tekstu razvija ljubav prema knjizi. Tome je blisko dječije „sanjarenje na javi“. simbola i podsvijesti.Po posmatranju se može raditi sve ono šta se može donijeti na nastavni čas. sjaj materijala. Potpuniji je doživljaj ako „učiteljica“ i učenici dramatiziraju tekst. postavljanjem zaključaka da je jabuka dio biljke. neka oni sami traže likovnu formu. istovremeno se gubi i u našoj svijesti i ide u podsvijest. Apolon iz Veja na krovu etrušćanskog hrama. te šta je podsvijest i simbol i kada se oni javljaju. priče i pjesme u likovnu formu crtež. Pretakanje književne forme mita i legende. Inspiracije iz likovnih i ilustracije iz književnih umjetnosti Umjetnost je sama po sebi estetska kategorija. San i navodi: „Ono što se dešava u začaranom svijetu nije potrebno objašnjavati. a oni sami traže formu. Dok se u drugim sadržajima rješavaju likovni problemi i zadaci. kao i gatanje u dlan. već subjektivna likovna interpretacija. Legenda o Kozjoj ćupriji. Sigurnije je prihvatiti da je to spoj i jednog i drugog. pri čemu je naš pokušaj estetski čin. ne objektivna. Rad po neposrednom posmatranju kod učenika razvija ljubav prema prirodi i tehnici. ali više iz prošlosti. upoznaje temperaturu. Ni djeca svjesno ne izmišljaju simbol. Za razliku od motiva i tema sjećanja. neočekivanim i uzbudljivim situacijama. svijest o nacionalnoj i internacionalnoj kulturnoj baštini. pričaju priču. Savremeni estetičari i psiholozi u centar mašte stavljaju čin sna i podsvijest. intelektualne. uočavanje lokalnih karakteristika volumena i proporcije. kada djeca izmišljaju formu i sadržaj. scene Lova. Kamion koji prolazi pored nas. koji odlazi i iza okuke se izgubi. 5. Šaranje jaja. ako obiluje živim bićima. reljef. Ima ih individualnih i kolektivnih. stećak «Kule . da je u njoj sjemenka. veličinu. Umjetnost bosanskih stećaka. te simbolu i podsvijesti.

akvarel. školske su tehnike: olovka u boji. slikanje. kao i linijom. a zatim impresija i ekspresija gdje učenik hvali i kudi. ali zvanično samo imenovati: osnovne i izvedene. Ako postoji interes kod nekih učenika: kako će miješanjem osnovnih dobiti ovu ili onu izvedenu boju. trska. metalno pero i pero ptice. Djeci se danas igra i plastične igračke kao primijenjena umjetnost. A što se slikarskih tehnika tiče. tempera i gvaš. koje se stavljaju na različite podloge: grafitna i hemijska olovka. ali se više ili manje nesvjesno opredjeljuju za simboličke. 9. Prostorno oblikovanje Prostor i oblikovanje u prostoru. ali i na svim različitim podlogama: bijelim. Prostorno oblikovanje je za učenike ovog uzrasta opipljiv likovni element. Ima jednu dimenziju. pastel. Likovni rad riješen bojom i plohom na papiru je slika. Nastaje crnom. pastel. trag neke materije. I druge likovne forme crtanje. grade: simetrija. duge i kratke. LIKOVNI JEZIK ILI FORMA Crtanje CRTEŽ. Moja soba. 6. Odmah smo u tzv. pravougaonik i krug. crnim. kompozicija i psihološka proporcija. sivim i na svim bojenim podlogama i formatima: kvadrat. cik-cak. Bambi. neutralne. Bojom se. Paul Kle. 10. tj. plitkom i dubokom reljefu i gradnji ili arhitekturi. tople i hladne. ali i svim drugim bojama. se zapravo transformišu i spuštaju učenicima u nastavu Likovne kulture u školi. dok ne preñe u plohu. Crtež je sve crtano linijom. Fotografija iz Walt Disney filma. rasute i skupljene i sve one koje dijete nanosi. Mersad Berber.o Arslanagića mostu. On je linearna likovna forma. za kojeg postoji naglašena radoznalost. teškom mukom. bajke i basne. ritam i rukopis. Crtež može biti i u formi skice. odmah mu se oduzima ono njegovo. tačkice i mrlje. «rukopis» ili ritam po kojem prepoznajemo dijete u crtežu. a preko njega i put do spoznaje. treba im kazati kako. Edgar Dega. ugljen. utiskuje boju i bez razloga robuje vlastitom crtežu. Taj se prevaziñeni manir zadržao i u školi. a zatim u te crtačke okvire. isprekidane i neprekidne. opisni prostor. Time učenici upoznaju prostor i odnose u njemu. I boja je materijalna i psihološka. boju i sliku. flomaster. foro-kolaž. Linija je istovremeno i materijalna i psihološka. crtanje. dok ne preñe u plohu i boju i postane slika ili iz crteža u reljef. olovka u boji. kistom i tvrdim predmetom. 8. Crtežom se rješavaju svi likovni regulatori. flomaster. Ranije su i slikari prvo crtali. zagonetke i odgonetke. Neograničen je broj crtačkih tehnika i materijala. pa učenik prvo crta. i kako god nanese na svoju podlogu je crtež. linija nastaje pokretom tačke. a zatim slikali sliku. elegantne i trome. 11. A onaj dodir koji dijete kuša i dira. to proširuje radoznalost učenika za neku novu formu. Nastava treba da im ponudi umjetnost kao estetsku inspiraciju i prostorno oblikovanje kao vlastitu kreaciju. Balerina. grafika i primijenjene umjetnosti. Postoji cijela skala linija. te crtež može biti dvodimenzionalan ili vizualno trodimenzionalan. stavlja boju nježno kao pahuljicu ili s njom snažno probija papir je njegov temperament. likovna i književna umjetnost se istovremeno inspirišu i dopunjavaju. kojim oni rado manipulišu. 7. Loša je usluga učeniku kazati da mu obojeni predmet nije obojen lokalnom bojom. a ne nedostatak. Pri tome učenici upotrebljavaju sve boje koje imaju. slikanje. Ako se tome dodaju savremeni materijali u boji. ali kod ovog uzrasta generalno treba imenovati sve boje kako se one zovu. a ne za lokalne boje. Njeni su praiskonski izvori majčino i sopstveno tijelo i priroda. sve dok u njemu dominira linija. osmjehuju sa svakog izloga. Henri Matis. 12. pa ga nazivamo i crtežom u boji. krokija. kao i kiparstvo i arhitektura. Slikanje SLIKA. To je prednost. Bosanski ćilim. Zapravo se radi o spoju i spuštanju umjetnosti kiparstva i arhitekture u školu pod nazivom prostorno oblikovanje. čak i sve slikarske i kiparske tehnike izvedene linijom. kao i bojom u slici. slika se slika. studije i kreacije. Bosanska narodna nošnja. Radi se o kipu. I ne treba žuriti da učenici što prije izañu iz svoje simboličke ili «zlatne faze». kreda. sivom ili bijelom «bojom». Nastaje na svim neutralnim i bojenim podlogama. 135 . trodimenzionalnoj formi koja zauzima neki prostor. Konj. dužinu. igra se. ali i kao kič. Otud naglašeno čulo opipa. ali se nalazi na plohi. imitacija mozaika i vitraža i sve druge vodene boje do kojih se može doći i njihove kombinacije. Otvoreni prozor… Uz umjetnost se nude i mitovi i legende.

kao friz na predmetu.Dekorativni rad s grafikom Zanatlije prave upotrebni predmet. Koristi bezbroj crtačkih. te vlastitog „crteža“. na neki su način logični. U muzičkoj kulturi i maternjem jeziku takve anomalije da je književnost odvojena od nastavnog predmeta u školi nisu postojale. ureñenje svoje uže i šire radne i rekreativne sredine i okoline. kao što bi to moglo da se primijeni za dječiji „crtež“. ali je subjektivni crtež kreativniji crtež u kojem je potpuniji izraz djeteta. nakita i kostima. Zato neki pedagozi žele da djeca. nastave i stvaralaštva kao jedinstva suprotnosti i metodu aktivnog doživljaja u kojima učenik aktivno učestvuje u procesu rañanja svog subjektivnog „crteža“. Grafika se realizira sistemom štampanja. i teoretski jedan nastavni čas. Tu su dobro došle teoretske pauze da učenici gledaju i doživljavaju umjetnost kao estetski čin. slikarskih i kiparskih tehnika i materijala. pa se onda izvodi definicija: da se djeci i učenicima nudi „crtež“ kao sredstvo odgoja i obrazovanja. Rečeno je da se nastava Likovne kulture realizira praktično tri. kao čin vizualno – estetske analize umjetnosti djetinjstva čovječanstva. a da se ta želja u devetom razredu prirodno gasi. te on tako ne liči ni na jedan drugi predmet. Time se učenik otvara da priča o onome šta posmatra. To su nacrti i kreacije. Djecu proñe „crtanje“ kao što ih proñe djetinjstvo. Pogodan je za individualni i grupni rad. da bi duže „crtala“. posebno djevojčice. Učenici trećeg razreda upotrebljavaju prirodne otiske krompir i platno. Ta činjenica predmet Likovnu kulturu čini specifičnom. pa se daju stepenovati. dok ona žele da „crtaju“. već je to prirodni proces. Zato. Grafika je umjetnost novijeg datuma. Nije se ranije ni primjećivalo da učenici iz sata u sat. grafika se usavršila u Evropi. koji nešto ukrašava. Tu figurira termin šare. a ne samog sebe. A što učenici kada odrastu prestaju „crtati” nije kriva ni škola ni učitelj niti nastavnik. s bezbroj originala. crtaju. Od likovnih elemenata koristi liniju i boju. dekoracije. što duže budu djeca. Dekoracija i arabeska se usavršila u umjetnosti islama. arabeske. a danas obogatila kompjuterskom grafikom. ukras može biti cjelovit. zatim ga dekorateri dekorišu. Ovdje samo ističemo princip nastavnikova rukovoñenja i metode igre. Tako smo dobili umjetnost koja se primjenjuje u svakodnevnom životu. bogati rječnik i upoznaje umjetnost. da dijete „crta“ čak i bez svijesti o sebi i „crtežu“. i regulatore simetriju i ritam. Vizuelno-estetsko procjenjivanje Analizom „crteža“ i umjetnosti prepokriva se teorija i historija likovnih umjetnosti. Učenici analiziraju prostor i predmete iz svoje okoline i umjetnost zavičaja. 136 . na vanjskom i unutarnjem zidu zgrade ili samo kao neki detalj. naprotiv! Učenici treba da analiziraju svoj „crtež“ i umjetnost kao estetske kategorije. Učenici su veoma zainteresirani za formu dekorativni rad sa grafikonima. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Svi drugi predmeti u školi imaju uzlaznu liniju. već je identičan samom sebi. U trećem razredu se učenicima nude ilustracije i inspiracije starog i srednjeg vijeka. iako nastavnik uvijek od učenika zahtijeva maksimum. Tu je spoj zanata i umjetnosti. a samo simbolično ili bojažljivo gledaju umjetnost. jer se radi o elementima ukrašavanja svakodnevnih predmeta. a Likovna kultura „nazatka“. svi ostali predmeti bilježe logične rezultate napretka. „crta“. Crtež ovog uzrasta je u usponu. list i dlan s tehnikama vodenih boja. ipak nastava Likovne kulture ima svoje jasne metode i principe u kojima nastavnik u praksi sa manje truda postiže zavidne stvaralačke rezultate. otiska. Dekorativni rad ukrašava ili dekoriše nešto drugo. već osam godina. motiv. u dekorativni rad sa grafikom. u osmom i devetom razredu saopćavaju „da ne znaju“. ukrašavaju. ne četiri. zašto? Zato što u prvom i drugom razredu svi učenici znaju crtati. da bi crtež u 6. Iz toga nastaje primijenjena umjetnost. Dekor. Sadržaji iz umjetnosti osvježavaju i obogaćuju nastavu. Tome treba dodati i slijedeće: iako se spoznaja može razviti po nekoj odreñenoj metodi i bez svijesti o njoj. Te se dvije umjetnosti spajaju i spuštaju u školu. I njen je put od zanata do umjetnosti. u Likovnoj kulturi nisu. na neki način. razredu objektivno bio bolji.

Priča roditelja je nužno iskrivljena u osvjetljavanju slike koju daje o svojoj djeci. za 25 minuta. predstavlja. u „crtežu” se tuga nesvjesno ispoljava.časova 15 16 11 13 15 Napomena: Sadržaji se izražavaju formom (sadržaj . priča iz prakse kaže da ima različitih izuzetaka. dakle. nagañamo: šta je učenik htio da kaže. Tek bi u 5. jer niko ne zna šta ova ili ona linija i boja.jabuka. „Crtež” i kod učenika s posebnim potrebama. crtež kuće sa mnogo prozora i likova dječaka izražava umnoženo čekanje da se mama vrati kući. razreda. ali i kod redovnih učenika. „crtež“ i u njima simboli je teško odgonetati. kuća vezana za drvo izražava strah od napuštanja djeteta od porodice. već 70 časova godišnje. nastavnik nemoćan stane pred problemom djeteta kome treba pomoći. tako da crtež zamjenjuje svaki drugi način komunikacije izmeñu učenika i terapeuta. Stoga simbolička umjetnost. Ali je takva umjetnost i takav „crtež“ bogata umjetnost i bogat „crtež“. te da sedmično „crtaju“ 2 „crteža“. razredu učenici svoj „crtež“ brzo završe. niti da oni opet gnjave svoj „crtež“. na crtežu gdje su muškarac i žena odvojeni debelom linijom iskazuje svañu i odvojenost roditelja. Bilo kako. Ali. Mnogi pedagozi. tako bi nastavnik preko „mirnog crteža” učenika trebao otkriti nemir njegove duše. ljubav i mržnju. forma – slikanje = 1 nastavni čas)! UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA Dok se u dnu duše i svjesno tuga prikriva i okreće sama sebi. i u 2. jer je u pitanju uzrast 1. Često. kao svog nukleusa. a 20 minuta je dovoljno vrijeme za uvodni i završni dio nastavnog časa. je u stvarnosti i ono u njoj na tom mjestu. pa mi onda. koju je dijete stavilo kistom na papir.. u kojemu je sve simbolično. Oni treba da kreiraju brz i svjež „crtež“.): Sadržaji Po sjećanju Po direktnom posmatranju Iz mašte Ilustracija teksta Inspiracija iz likovnih umjetnosti Br. formulišemo: estetsko nastoji da u „crtežu“ razotkrije tajnu koja u njemu ipak ostaje sačuvana. Učenike ne treba do kraja iscrpljivati. Predloženi okvirni broj časova (Svaki nastavni čas ima sadržaj i formu.Specifičnost je i u internacionalnom likovnom jeziku. ali ona mora biti takva da dijete koliko je god moguće samo učestvuje u procesu grañenja „crteža». Jer djeca u svom crtežu iznose sebe. S toga je psihološka analiza vrlo složena. tugu i radost. kazuje ono što priča učenika i roditelja zaobilazi. naš je pokušaj odgonetke estetski čin. Rad sa djecom s posebnim potrebama iziskuje od nastavnika naglašenu tehničku pomoć. već osluškuje pokrete u dubini vode. iako to sve izvire iz njegove duboke psihe. Kao što sijedi ribar netremice posmatra plovak koji ga ne zanima. Primjera radi. Da li zato što je od svih mogućih dječak izabrao baš tu ili zato što na paleti nije imao neku drugu. da bi opravdali sebe. svoja osjećanja. razredu učenici mogli „crtati“ u blok-času. Na crtežu porodice u kojoj je ono na posljednjem mjestu. posebno porodice. 137 . gdje nastavnici s nekim učenicima jedva izlaze na kraj. pa broj nastavnih časova nije 140.časova 15 11 16 17 11 Forma ili likovni jezik Crtanje Slikanje Osnovi grafike Prostorno oblikovanje Vizuelno-estetska analiza „crteža“ Br. Nastava se realizira u 2 odvojena nastavna časa. zato je „crtež” zahvalno sredstvo za upoznavanje učenika i porodice. I u 1. strah. pa se na prvi pogled prepoznaju „crteži” učenika s posebnim potrebama.. dijete iznosi svoj svijet i svijet odraslih. psiholozi i sociolozi iznose različite reakcije u crtežu djece. Tu djeluje zagonetka subjektivnog simbola koji treba odgonetati. crtež gdje se figure drže za ruke izražava harmoniju u životu obitelji.

U tom smislu estetska ocjena i procjena treba da bude osnovna orijentacija. polugodišnje i godišnje. treba sukcesivno izlagati. likovna kreativnost (odličan). Ovaj koncept valorizacije ili opisnog ocjenjivanja se nudi u 1. Izložbe mogu biti sedmične. federalnim. Pored toga „crteže” učenika treba prezentirati i na općinskim. kod onih učenika koji u svom „crtežu” tražeći nešto. odu najdalje. To je i mogućnost objektiviziranja i afirmacije učenika. U udžbeniku su prezentirani kreativni „crteži“. Ako ne postoji zahtjev učenika. Na razrednom panou ili na drugom mjestu u školi od najboljih. kreativnih crteža. razredu. interes da učenici „crtaju“. Likovna kreativnost je rijedak neponovljiv subjektivni doživljaj „crteža” koji zavisi od trenutka inspiracije. državnim i internacionalnim izložbama. mjesečne. kantonalnim. i 3. Nastavnici prepoznaju one učenike koji su kreativci i one koji precrtavaju. Likovna pismenost bi bila nivo koji svi učenici mogu osvojiti.OPISNO OCJENJIVANJE UČENIČKOG „CRTEŽA“ Subjektivna ocjena subjektivnog „crteža“ Likovna pismenost (dobar). Likovna kultura je uz „crtež” kod učenika ono kada oni znaju da kažu nešto u umjetnosti i „crtežu“. 138 . S druge strane nastavnik ima dokumentiran pregled likovnog razvoja i napretka učenika. nastavnik „crteže” u školi kao dragocjenu dokumentaciju treba da cijeni i čuva. nastavnik vodi sukcesivno opisnu dokumentaciju. nastavnika i škole. roditelja ili staratelja da oni posjeduju crtež učenika. IZLOŽBE I DOKUMENTACIJA Prateći učenika u prvom kvartalu. i uz pedagoški odabir. 2. likovna kultura (vrlo dobar). od učenika i nastavnika.

potrebne aktivnosti za normaliziranje odnosa. potrebne aktivnosti za korekciju. za tri minute pretrči distancu za ocjenu aerobne izdržljivosti: loše.U početnom i u završnom stanju. 70 časova godišnje) CILJEVI I ISHODI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA CILJEVI Očuvanje i unapreñenje zdravlja ISHODI UČENJA . nadprosječno.U početnom i u završnom stanju. . podprosječan.U početnom i u završnom stanju. . primjeren uzrastu. podprosječan. . . potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka. prosječan. izvrsne. ocjena za skok udalj s mjesta: loše. s izrazito izraženim znacima zamora. ocjena za taping rukom: loše. potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja. oblik i veličina. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka. . loš. kičme i grudnog koša. prosječno. . . spavanja. utvrñen odnos težina – visina: normalan. . potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka. procjenjene psihomotoričke sposobnosti: loše. ocjena za poligon natraške: loše. te vanjskim prilikama i aktivnostima neprimjerena obuća i odjeća mogu negativno uticati na zdravlje.Porodično koristi zdravstvene usluge. prosječno.U početnom i u završnom stanju.Izbjegava situacije u kojima može da se po vrijedi i umije da traži pomoć. izvrsno. s izraženim znacima zamora.U početnom i u završnom stanju. potrebne aktivnosti za normaliziranje odnosa. . vrlo visok. utvrñeno stvarno stanje: stopala. emocionalno ili seksualno) i (ili) zanemareno. . ima kulturu objedovanja. prosječno. . predložene aktivnosti za normaliziranje stanja. . vrlo visok. . .Zna zašto je pravilno držanje tijela uvjet da se spriječe deformacije kičme.U početnom i u završnom stanju. izvrsno.Posjeduje osnovne navike lične i kolektivne higijene: . umjeren. puls u miro vanju je: vrlo nizak. podprosječno. prosječno. normalan. mršavost. škole) i izvršena klasifikacija učenika prema njiho vom stvarnom stanju i razvojnim potrebama: .Poznaje principe pravilne i redovne ishrane.U početnom i u završnom stanju.Zna zašto je prekomjerna tjelesna težina izvor brojnih tegoba i zdravstvenih problema i da joj je najčešći uzrok nepravilna ishrana i nekretanje.U početnom i u završnom stanju.U početnom i u završnom stanju. grudnog koša. . ocjena za izdržaj u visu zgibom: loše. podprosječno. nizak. prosječno.U početnom i u završnom stanju. izvrsno. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka.U početnom i u završnom stanju. visok. s primjetnim znacima zamora. nizak. nadprosječno. prosječno. nadprosječno. podprosječno. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka. smanjen.Zna zašto tjelesna aktivnost utiče na očuvanje i unapreñivanje zdravlja. visok.Ima usklañen dnevni ritam odmora. ekstremiteta. .U početnom i u završnom stanju. .Zna zašto kvalitet. ocjena za podizanje trupa: loše. gojaznost. utvrñen napredak u visini: prosječan. . . . po većan. . .Tražit će pomoć ukoliko je zlostavljano (tjelesno.Zna zašto je tjelesna aktivnost izvor dobrog raspoloženja. koje pomaže zdravlju. nadprosječan. utvrñena karakteristična odstupanja meñu učenicima od prosjeka (razreda. učenja i igre. .(2 časa sedmično. nadprosječne. prosječne. izvrsno. podprosječno. ekstremiteta i da se osigura normalano funkcioniranje organizma. podprosječno. potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja. krvni pritisak je: vrlo nizak.Zna zašto su psihoaktivne supstance štetne. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka: . utvrñen odnos potkožnog masnog tkiva i mišićne mase: izvrstan. nadprosječno. izvrsno.Zna zašto je zdravlje osnov i preduvjet za sve ljudske aktivnosti. . nadprosječno.U početnom i u završnom stanju. izvrsno.U početnom i u završnom stanju. uz asistenciju odraslih. ili zna za takav slučaj. Tjelesni i zdravstveni odgoj Rast i razvoj Psihomotoričke sposobnosti Funkcionalne sposobnosti Antropometrijska obilježja 139 . podprosječne.Zna da je čovjek dio prirode i da su tjelesne aktivnosti u prirodi posebno važna za djecu. . nadprosječnu.U početnom i u završnom stanju.U početnom i u završnom stanju. podprosječno. . potrebne aktivnosti za praćenje i normaliziranje stanja. funkcionalne sposobnosti osiguravaju mu da se adaptira na primjerene tjelesne napore: normalno. utvrñen napredak u težini: normalan. nadprosječan.

skok u dalj iz mjesta i zaleta. plesa i narodnih igara. . skok u vis i bacanje predmeta. . .U igri je aktivno. . pravilnom disanju i samomasaži.Zna da su za povećavanje nivoa i kvaliteta različitih kretnih sposobnosti potrebne i različite vježbe. istezanja i labavljenja. stavova i navika Znanja Vrijednosti. . . . razvoj i funkcioniranje organizma ukoliko vježba svakodnevno.Zna da je kretanje čovjekova prirodna potreba i da je svakodnevno kretanje uvjet za normalan rast.Umije pantomimom i pokretom prikazati različite životne situacije.Zna zašto je pravilna ishrana i svakodnevno vježbanje smanjuje potkožno masno tkivo i povećava mišićnu masu. .Poznaje termine za označavanje osnovnih vježbo vnih položaja.Zna pravilno izvesti osnovne sadržaje planiranih elemenata ritmike.Posjeduje pozitivno iskustvo uspešnosti kroz ovladavanje sve složenijim kretnim zadacima.Poznaje rodne (spolne) karakteristike. . značaju tjelesne kulture. . . 140 . . brži rad srca. načinom praćenja promjena u njihovom razvoju. . znojenje. . . .Pozitivno doživljava i vrednuje nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja. .Razvija smisao za takmičenje uz poštovanje pravila igre i takmičenja. . uvažava suprotan spol.Zna da je visina pretežno uroñena karakteristika. alkohola. .Zna zašto je period djetinjstva i mladosti odlučujući za potpun rast i razvoj čovjeka. različito važna za razne sportove. . SADRŽAJI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA 1. metode očvršćavanja. . Osnovna znanja. . .Zna pravilno izvesti osnovne elemente gimnastike – vježbe oblikovanja: jačanja.Podstiče prijateljstvo i strpljivo ponašanje u grupi. kao atletskih sadržaja: trčanje. pokreta i kretanja. visoki i niski start.Naviklo je pravilno držati tijelo pri sjedenju. razvijanju kontrole pokreta. normalna težina preduvjet za optimalno funkcioniranje organizma i uspjeh u psihomotoričkim i drugim aktivnostima. stavova.Uvažava kolektiv i meñusobnu saradnju. ili na drugi način upoznati učenike sa osnovama zdravog života.Zna zašto tjelesna aktivnost utiče na pravilan rast. neophodnosti održavanja lične higijene. stajanju i hodanju.Zna da čovjek posjeduje kretne sposobnosti.Prepoznaje fiziološke znake umjerenog opterećenja i zamora (npr . regulaciji tonusa mišića. .Zna zašto su osobine i sposobnosti čovjeka nedjeljiva cjelina: . igre.. zagrijavanje i smirivanje organizma. kršenje pravila.Prepoznaje nesportsko ponašanje: gruba igra. . štetnosti pušenja. stavovi i navike . nesvjestica itd .Zna ulogu dijelova tijela prilikom vježbanja.Razvija dobre ekološke navike. razvoj i dobro funkcioniranje organizma tokom svih ljudskih aktivnosti. načini samoregulacije i samokontrole: predvidjeti posebne časove (po jedan mjesečno). Usvajanje znanja. mjerenju pulsa. sposobnosti i ograničenja značajna za učešće u tjelesnoj aktivnosti. . narkotika. zraka i vode na dječiji organizam. . .Zna da se svakodnevnim vježbanjem pomaže organizmu da optimalno regulira potrebu za kisikom. mjerenju visine. interaktivno i kreativno. razvoj i funkcioniranje organizma. koje se mogu povećavati i prilagoñavati potrebama čovjeka svakodnevnim vježbanjem u djetinjstvu i mladosti. pozitivnom uticaju sunca. nepristojno ponašanje. .Zna tri kompleta jutarnjih vježbi u trajanju od po 12 minuta.Zna da je. mjerenju mase tijela.Upoznaje i prihvata svoje osobine.) i umije da traži pomoć ako se loše osjeća. . njegovih osobina i sposobnosti.Zna zašto je igra posebno značajna za razvoj dječijih osobina i sposobnosti.Zna zašto je potkožno masno tkivo izvor tjelesnih i psihičkih problema.Samostalno primjenjuje naučene modele tjelesne aktivnosti: jutarnja gimnastika.Zna pravilno izvesti osnovne sadržaje planiranih elementarnih i sportskih igara. razvijanje sistema vrijednosti. .Zna pravilno izvesti raznovrsne forme prirodnih oblika kretanja.Zna da bez kisika čovjek ne može živjeti i da je dovoljna količina kisika uvjet za normalan rast. u odnosu na visinu.

uz kosinu. krugovi. Općepripremni sadržaji: gimnastičke vježbe predstavljaju jedan od osnovnih sadržaja pripremnog dijela svakog časa. švedski sanduk. niska greda) i u parovima. hodanje. prirodni uspon i sl) i silaženje. hodanje zadatom brzinom. 8. naskoci i saskoci u upor. Veliki značaj ima prateća muzika. plutanja i klizanja na površini vode. trčanje na kraće i duže staze sa startom iz odgovarajućeg položaja. vaga zanoženjem. ronjenje. Višenje i upiranje: zavjes za oba potkoljena. puzanja. u okretu. Plesne strukture: vježbe napetosti i opuštanja. gañanje glavom vertikalnog cilja). ustranu i natraške. Kotrljanje i kolutanje: kolut naprijed na povišenju. kretanje bez i sa štapovima. vježbe s raznim estetskim sadržajima. hodanja. topološki: ruku i ramenog pojasa. dječiji nogomet. gañanje lopticom u nepokretne i pokretne ciljeve s udaljenosti do 5 m. na spravama (švedska klupa. trupa. Sadržaji obuke su: plivanje u dubokoj vodi. odrazom s lijeve ili desne noge. veći dio općepripremnih vježbi bez sprava. 7. Bacanje. hvatanje i gañanje: bacanje i hvatanje loptice na različite načine. vijače). Hodanje i trčanje: kretanje u različitim formacijama. 12. ali ukoliko škola posjeduje odgovarajuće uvjete. hodanje s ubrzavanjem i usporavanjem tempa. 15. palice. u hodu. nogu i karličnog pojasa). medicinke. skokovi. vježbe oblikovanja (fiziološki: jačanja mišića i labavljenja mišića i umjerenog istezanja tetiva i mišića. kruženja i lupkanja rukama i nogama u različitim smjerovima). skok udalj zgrčno. vježbe preciznosti (ciljanjem: ciljanje rukom i nogom u metu. plesna struktura i plesni koraci. Plivanje: Početak obuke plivanja se preporučuje od 4. ciljanje rukom i nogom natraške. okretanje tijela oko vertikalne i horizontalne ose. 141 . preskoci zgrčeno i raznoške. 13. poskoci i okreti u mjestu. švedske klupe. ciljanje štapom u pokretnu metu. vježbe brzine pojedinačnih pokreta i frekvencije pokreta istih i različitih amplituda (pokreti. hodanje i trčanje sa oštrim okretanjem glave u stranu. 11. početno plivanje na leñima (leñni kraul). kao što su nošenje i stavljanje skija. kosoj i vertikalnoj površini. opće pripremne vježbe u obliku postavljanja motoričkih zadataka. odbojanje i prebacivanje lopte s jednom rukom. respiratornog i nervnog sistema. iz upora prednjeg spust naprijed. kolut naprijed i nazad povezano. 4. razreda. dodavanje i hvatanje lopte u kretanju.). stav na rukama uz pomoć. 10. puzanje i provlačenje: penjanje na različite predmete (švedska klupa. Igre: elementarne. puzanje i provlačenje u različitim kretnim manifestacijama (pojedinačno. te aktivnost po grupama i kontrola discipliniranosti u grupi. trčanja. nagazni skok na povišenje do 50 cm i saskok. klečeći. grupno vučenje. gañanjem: gañanje horizontalnog. ambijentalnim karakteristikama i mogućnostima. bacanje loptice o zid i hvatanje. s obje ruke i naizmjenično . višenje i upiranje na spravama kao preprekama. sa spravama (loptice. grupno. Penjanje. Vučenje. U njih ulaze prosti oblici postrojavanja i prestrojavanja. prelaženje od 1 do 2 km.. poskoci i sunožni poskoci s okretima). skokovi preko prirodnih horizontalnih i vertikalnih prepreka. obuka može početi i od 1. jer doprinosi normalnom razvoju. čučeći i saskok. 3. Skijanje: Usvajanje početnih elemenata. igre u vodi.2. padanje i ustajanje iz pada i slično. rukomet i košarka. u parovima. plivanje na distancu.). vertikalnog i pokretnog cilja rukom i nogom – naprijed. lopte i kratke vijače). Posebni sadržaji: vježbe ravnoteže sa otvorenim i sa zatvorenim očima (stajanje i hodanje na ograničenoj i podignutoj podlozi. početno plivanje na grudima (kraul). pravilno disanje. penjanje uz i spuštanje niz blagu padinu. hvatanje. nogu: pisanje i crtanje nogama . potiskivanje i nadvlačenje. Plivanje prestavlja nezamjenjivo sredstvo za jačanje zdravlja djeteta. potiskivanje i nadvlačenje: vučenje predmeta po tlu. razreda. 9. 14. 6. hodanje natraške. Varijabilni dio sadržaja: U skladu je sa individualnim potrebama učenika. vučenje i potiskivanje suvježbača uz korišćenje pomagala (palice.u stajanju. bočno i dijagonalno i sl. skok uvis kosim zaletom. razapete vijače). vježbe koordinacije (ruku: voñenje. realizacija zadatog ritma. poboljšava rad kardiovaskularnog. ciklična kretanja do dvije minute. štafetne i timske igre.po horizontalnoj. Skakanje: preskoci kratke i duge vijače sunožnim odrazima. plivanje pod vodom sa otvorenim očima. kombinacija provlačenja. 5. provlačenje ispod raznih predmeta (grede. trčanje i poskoci u raznim tlocrtnim oblicima.

kao i da preduprijede negativne pojave izazvane dužim zadržavanjem u sjedećem položaju. Vježbe priprema nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja i mijenja ih petnaestodnevno. elementarne i sportske igre. Program nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trećem razredu osnovne škole izražava kontinuitet ciljeva nastavnog predmeta u prvom ciklusu i usmjeren je na usvajanje osnovnih sadržaja tjelesnog i zdravstvenog odgoja. i 2. U konceptu tjelesnog odgoja. Izvode se na početku prvog časa. ruku i ramenog pojasa. tjelesnim i zdravstvenim potrebama. Ovaj uzrasni period je pogodan za razvijanje baznih psihomotoričkih sposobnosti koordinacije. što posebno dolazi do izražaja ako se proces zasniva na višim oblicima učenja. 142 . da učenici budu spremni za slijedeći čas. 17. uz postupno uvoñenje i onih sadržaja što su neophodni individualnim sposobnostima učenika. Tjelesno-zdravstvene aktivnosti u toku nastavnog dana: Izvode se prije časova. Učenike neposredno nadgleda dežurni nastavnik. zajedno sa dežurnim učenicima. koja će osigurati da odgojni proces u potpunosti uvažava razvojne potrebe učenika i. U obrazovno-odgojnom procesu. za sticanje kretnih navika. Veoma je bitan odabir vježbi oblikovanja i zagrijavanja. Naročito treba izbjegavati jačanje sklopa trbušnih mišića zbog povijanja kičmenog stuba. te na veličinu i visinu predmeta koji se preskaču. te kognitivnim. Mogu se organizirati kao: dani zdravlja i sporta. To znači da se nastoji odgajati pomoću obrazovanja. a nikako veliki doskoci. Za vrijeme odmora preporučuju se vježbe sa loptama. da ih pripreme za predstojeću nastavu. ukupnog trajanja 5-7 minuta. Teorijski odgojni sadržaji trebaju biti u potpunoj vezi sa praktičnim sadržajima.16. čime se nastoji osjećajnu komponentu neke vrijednosti. kao i za realiziranje socijalizacijskih sadržaja. Promocija tjelesne kulture i sporta: Cilj aktivnosti je promocija tjelesne kulture i sporta. njihovim sklonostima i ambijentalnim osobinama. ujedno. konativnim i sociološkim karakteristikama. stavova i navika. slobodne igre i takmičenja. Treba izbjegavati kretanje u čučnju zbog mogućih oštećenja zglobova. Akcenat treba da se stavi na vježbe zagrijavanja. preciznosti i gibljivosti. uz blagovremeno ispravljanje grešaka. kod učenika izgradi aktivan odnos prema ličnim.postoji dovoljno saznanja o svakom učeniku o njegovim morfološkim. za vrijeme časova i za vrijeme odmora. Smatra se da – slijedom ishoda u 1. DIDAKTIČKO–METODIČKE NAPOMENE Početno (inicijalno) i završno (finalno) stanje veže se za školsku godinu i za cikluse (prvi) osnovnog obrazovanja. Uz stimuliranje optimalnog razvoja osobina i sposobnosti svakog djeteta – što je dominantan cilj – postupno se intenzivira proces usvajanja znanja i razvijanja sistema vrijednosti. prigodna sportska druženja. Gimnastičke vježbe prije časova sastoje se od nekoliko vježbi niskog inteziteta. odgoj se koristi u širem značenju i obuhvata i pojam obrazovanja. a ne na klasičnom i instrumentalnom čulnom uvjetovanju. funkcionalnim i psihomotoričkim. ravnoteže. Nezamjenjiva je aktivna uloga roditelja (ili staratelja) u dostizanju najboljih ishoda za djecu u području tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Pri kraju aktivnosti intezitet se smanjuje. a treba ih raditi i za vrijeme rješavanja domaćih zadataka. pod nadzorom nastavnika. frekvencije pokreta. a posebno je važno pravilno nazivanje i demonstriranje svake vježbe. kako bi dijete bilo u stanju da samostalno pravilno vježba. U toku časova vježbaju se 23 vježbe. Kod skakanja treba paziti da svi poskoci budu u pokretima. razredu . kao i uključivanje učenika u aktivno bavljenje tjelesnom i sportskom aktivnošću izvan škole. usmjerene na relaksaciju mišića leña. najveći uspjeh nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja bio bi da animira i pripremi učenike za svakodnevno vježbanje. odgoj je specifično ljudski . stava ili navike utemeljiti na odgovarajućoj kognitivnoj osnovi. istezanja vrata. te ni u kom slučaju se ne smiju izvoditi isti i nagli pokreti glave. vijačom. Kod gimnastičkih preskakanja treba obratiti pažnju na mogućnosti učenika. Vježbe priprema nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Neophodna je primjena igre. S obzirom na ograničenja u nastavnom procesu. a u cilju pravilnog rasta i razvoja. elementi plesa. Izvode se po odluci i uz kontrolu nastavnika.jer se koristi procesima mišljenja. Cilj im je da povećaju radnu sposobnost učenika.

Kako znanje engleskog jezika predstavlja imperativ današnjeg vremena. Razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. Prihvatanje logičkog pristupa upotrebi naučenoga. usredotočenosti pažnje i praćenja logičkog smisla. primjereno dobi. kratki pismeni odgovori. Upoznavanje kulture naroda čiji se jezik izučava i pozitivan stav prema različitostima. tako i rani početak učenja zauzima posebno mjesto u nastavnom planu i programu za osnovnu školu. uz zahtijeve i izazove koji se neprestano mijenjaju. prijeko potrebne za meñunarodne kontakte. Razumijevanje primjerenih sadržaja na engleskom jeziku. Podsticati radoznalost i kreativnost. Podsticati motiviranje odgovornog i aktivnog stava. Znanje engleskog jezika danas predstavlja vid osnovne pismenosti i nastava ima za cilj da učenika osposobi za meñunarodne kontakte. 70 časova godišnje) Uloga i značaj Znanje engleskog jezika danas predstavlja vid osnovne pismenosti. 143 . Prepisivanje. predanost i preciznost u učenju jezika. Dalje njegovati razvijanje pozitivnog. a ne o jeziku. Postupno i odmjereno prelaziti ka čitanju i pisanju najjednostavnijih riječi i rečenica. Poučavanje engleskog jezika treba promatrati kao učenje osnovne pismenosti nužne u svijetu interkulturalnih. pjesmu i ples učiniti da učenje engleskog jezika bude zabava i zadovoljstvo. naučna istraživanja. Podsticati temeljitost. Njegovanje i dalje podsticanje želje i ljubavi prema učenju engleskog jezika. da služi kao instrument za sticanje znanja. obavijesti i komunikacije korištenjem elektroničkih tehnologija i općenito. sakupljanja obavijesti i komuniciranje korištenjem elektroničkih tehnologija i općenito da služi kao instrument za sticanje znanja. Čitanje jednostavnih rečenica. Kroz igru. Zadaci nastave engleskog jezika su: Razvoj jezičke kompetencije kod učenika. Razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja. NIVO: PRVA GODINA UČENJA – III razred osnovne škole CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave engleskog jezika Očekivani ishodi učenja Učiti jezik. Razvijanje i podržavanje kontinuiteta u učenju jezika kao osnovnog principa. Engleski jezik Cilj i zadaća Cilj učenja engleskog jezika je da učenika osposobi za aktivno i pozitivno življenje u savremenom svijetu. interdisciplinarnih i globalnih zbivanja.(2 časa sedmično. Razvijanje i podržavanje radoznalosti. Stoga je uloga nastave engleskog jezika veoma značajna i svakim danom biva sve značajnija. Dalje njegovanje razumijevanja i logičkog pamćenja. Čitanje riječi pojedinačno povezano s konkretnim pojmovima. popuna slova i riječ i. Izražavanje slobode i samostalnosti u govoru i izravnom reagiranju. naučna istraživanja. razigranog stava prema učenju jezika. Razvijanje sposobnosti slušanja. Njegovati samostalnost u govoru i vlastitom produciranju naučenog. samostalnosti i kreativnosti.

udžbenicima i priručnicima. nego kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima zacrtanog. Procijeniti kojim fondom riječi učenici treba da ovladaju u danoj grupi i danim uvjetima Primjenjivati izravni. da priprema materijal i opremu. Vokabular (predloženi vokabular u okviru danih tema). Osposobiti učenike da samostalno rade tokom časa i kod kuće. Razviti vlastiti sistem praćenja i provjere napretka kod svakog učenika. tjelesni i zdravstveni odgoj). Čas može trajati i kraće (2025 minuta) radi intenziteta pažnje kod djece ove dobi. za skupine i cijeli razred. Držati se načela jednostavnosti. primjerenosti i postupnosti. kao što su primjerice: muzička kultura. grupni i individualni pristup. Gramatika (gramatička područja za dani nivo). Nastavnik treba: Pažljivo planira svaki čas. DIDAKTIČKO-METODOLOŠKE NAPOMENE U prvim godinama učenja usmjeriti pažnju na razumijevanje. Proizvesti pozitivno i zabavno ozračje za učenje. Funkcije i vještine (usmena ili pismena kompetencija kao zacrtani cilj na danom nivou). • − − − − − − − − − − − − − Praćenje i vrednovanje na ovom nivou u službi motiviranja učenika i služi nastavniku za procjenu realizacije zadanih ciljeva. zadatke za učenike pojedinačno. Interkulturalne vještine Upoznati kulturu naroda engleskog govornog područja. Prakticirati prvo usvajanje pravilnog izgovora auditivnim putem. kao i na trajanje časa. Nastava je razredna. Preporuke • • • * Preporuke za organizaciju nastave engleskog jezika u prvoj godini učenja prvenstveno se odnose na fleksibilnost u organizaciji nastave i ukupnog rasporeda nastavnih aktivnosti. ovisno o danim okolnostima nastavne prakse). Njegovati poštivanje drugoga tokom zajedničkog rada i natjecanja. proširiti materijal prema danoj situaciji. razviti i poduprijeti zainteresiranost za učenje jezika. Razvijati komunikacijske sposobnosti. a potom usmenu upotrebu bilo izolovano ili u govornoj interakciji. Interdisciplinarni sadržaj U svim je područjima sadržaj vezan uz druge školske predmete (posebno uz likovnu i muzičku kulturu. ponavljanje i na usmeno komuniciranje sa zabavnim aktivnostima. sarañivati s kolegama i stručnim savjetnikom. Slobodno oblikovati svoje časove. Od početka razvijati radne navike. cilj i način rada. frontalni. piše pismene pripreme za svaki čas. To podrazumijeva paralelno izvoñenje nastave engleskog jezika s nastavom drugih predmeta. Aktivnosti (s pomoću kojih se realiziraju vještine). pa se lako mogu 144 . kojima je cilj pobuditi.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnju razradu. ali primjereno uvjetima u kojima radi. likovni odgoj i sl. idući od jednostavnih ka složenijim jezičnim ciljevima. Ne prihvaćati kruto upute dane u programu. uporeñivati je s vlastitom kulturom i razvijati pozitivan stav prema toleranciji i različitosti.

Efekti nastave bi na ovaj način bili poboljšani. osvježenje tokom časa. u dogovoru sa nastavnicima drugih predmeta uvježbavanja mogu biti potpora usvajanju gradiva iz tih predmeta. odjeljak . Izlasci djece u prirodu su takoñer prilika za igre i pjesme na engleskom jeziku.formirati grupe koje će se smjenjivati na usporednoj nastavi iz dvaju predmeta. Ukoliko uvjeti dopuštaju.Djeca sa oštećenim sluhom i teškoćama u učenju govora». 145 . Preporuka se odnosi na nastavnike i škole koje imaju mogućnost za njenu provedbu. mogu se organizirati uvježbavanja jezičkog znanja kroz igru i pjesmu u toku odmora ili perioda relaksacije. * Rad sa djecom sa posebnim potrebama: ukoliko se ukaže takva potreba rad sa ovom djecom treba da se odvija prema uputama grupe autora danim u «Inkluzivnom pristupu odgojnoobrazovnom radu u I. II i III razredu devetogodišnje osnovne škole».

Cilj Cilj učenja njemačkog jezika je osposobljavanje učenika za komunikaciju na njemačkom jeziku u usmenom i pismenom obliku o temama iz svakodnevnog života. fonetičkim i gramatičkim minimumom. informacija i komunikacija koje su nužne u današnjem užurbanom svijetu globalnih. Ovladavanje neophodnim leksičkim. Razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. interkulturalnih i interdisciplinarnih dogañanja. vezane kako za tržište rada tako i za uspostavljanje meñunarodnih kontakata i komunikacija svake vrste. Upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. pravopisnim. praćenja i meñusobnog uvažavanja. Osposobljavanje učenika za samostalno korištenje izvora znanja odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). Znanje njemačkog jezika je neophodno. duh tolerancije. Bosna i Hercegovina se već godinama uključuje u evropske integracijske procese i nije daleko dan kada će postati punopravni član Evropske Unije. kao i do sada. Kroz nastavu stranog jezika kod učenika se razvija svijest o značaju višejezičnosti u savremenom svijetu odnosno svijest o tome da uspješno ovladavanje jezičkim kompetencijama doprinosi afirmaciji ličnosti i njenom optimalnom razvoju. ne smije se zaboraviti ni kulturno-historijska veza naše zemlje sa zemljama njemačkog govornog područja. Razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Sve ovo učenje njemačkog jezika nameće kao imperativ u toku cjelokupnog osnovnoškolskog obrazovanja sa početkom u najranijoj dobi. Razvijanje i podržavanje kontinuiteta u učenju jezika. Razvijanje sposobnosti slušanja. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. i ubuduće prvenstveno biti upućene na ovaj dio Evrope u kome se intenzivno koristi njemački jezik. odnosno od trećeg razreda osnovne škole. 70 časova godišnje) Uloga i značaj nastave njemačkog jezika u osnovnoj školi U toku cjelokupnog procesa učenja i u okviru nastave stranih jezika posebno potrebno je razvijanje svijesti o potrebi poznavanja stranih jezika. Bosna i Hercegovina je vjekovima bila upućena na Srednju Evropu. kako za uspostavljanje privrednih tako i meñunarodnih kontakata. te primjene savremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. humanizma i internacionalizma.(2 časa sedmično. Zadaci nastave njemačkog jezika su: Razvijanje sve četiri jezičke vještine. Razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. Njemački jezik 146 . Razvijajući pozitivan stav prema sličnostima i razlikama u kulturama kod učenika se razvija kosmopolitski stav. Uz navedene argumente. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki grañanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. naučnih istraživanja. Naše privredne veze će.

kratke dijaloge o poznatim temama. okolina Škola Svakodnevni život Odjevni predmeti 147 .1 Evropskog okvira za strane jezike. 6.). Prepisuje. • • Slušanje i razumijevanje Prepoznaje slova i napisane riječi te kratke rečenice. prijatelji Kuća. pjesmice. pokazivanje i sl. Pozdravljanje Predstavljanje Porodica/obitelj. 4. Razumije ograničen broj riječi i izraza. 3. 5. ritam i intonaciju u jeziku koji uči.CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u trećem razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1. Daje osnovne informacije o sebi i svom okruženju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema. Čitanje i razumijevanje • • • • Govor • Pisanje Znanje o jeziku • • PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Učenik prepoznaje glasove. • Razumije i reagira na odgovarajući način na kratke usmene poruke pri čemu mu je potrebna znatna pomoć (ponavljanje. Prepoznaje poznate riječi i kratke rečenice i zna ih povezati sa ilustracijama. naglašava riječi. dopunjava i samostalno piše riječi i kratke rečenice. 2. naglasak. Na ovom nivou učenja jezika učenik ne stječe znanje o jeziku nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente. 7. Pravilno artikulira glasove. poštuje ritam i intonaciju rečenice. dom. Sa sagovornicima razmjenjuje nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom.

: . imitiranjem. Svakodnevni život: npr.Reći koliko imaju godina.takmičenje u pisanju brojeva itd..Brojati od 1 do 12. odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju. 2) verbalno. lice množine: Lies! Schreibe! Antworte! Ergänze! .itd. .imperativ za 2.: . pjevati. Guten Morgen!.) Vrijeme : Wie spät ist es? Es ist sechs Uhr. lesen. das Bad. die Hose. .. Hausaufgabe machen.Vještine Učenici će znati: .. .. Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.prostorijama u kući / stanu. der Roboter. dort.P ozdravljati se na formalni i neformalni način. . .. das Wohnzimmer. npr. davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.: Gdje su nestala slova? učenici treba da popune izostavljena slova). . … . itd. recitirati kraće pjesmice.. Wie geht es Ihnen? itd… Pre dstavljan je: Ich bin. PISANJE Pisanje na ovom nivou nije prioritet. Mein Teddy ist groß.kraćim odgovorima na pitanja. slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli.Upitne. npr. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. itd. npr. schlafen.bojenjem. povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.: Das Haus ist groß. npr.Imenovati predmete u školskoj torbi i u učionici. npr. Odreñivanje mjesta i položaja: Hier.. glumiti. wie. .prisvojni genitiv. vježbom falsch / richtig.. wer.povezivanjem ponuñenih riječi u tekstu…itd.Reći: a) kome šta pripada b) koje je šta boje. das T-Shirt. Juttas Bleistift Zamje nice . Auf Wiedersehen!. Wer ist dort? Izricanje naredbe: Komm her! Male! Schreibe! Članovi uže porodice: npr. . hier. Bruder. die Tafel.. der Ball.: Imenice . npr.prezent . das Schiff.itd. . die Kreide. Učenici najprije preslikavaju riječi koje su prije toga usmeno usvojili a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .gestikuliranjem.. die Puppe (Das ist mein Teddy. Mein Name ist.ljudima i predmetima iz neposrednog okruženja.P redstaviti sebe i druge. itd. Priloge za mjesto: Schwester . die Wohnung. sagen. bojenjem navedenih predmeta / osoba.. . die Schule. Škola (osnovne riječi).. der Lehrer. Gram atik a Vok abular Učenici će koristiti Učenici će: (ali neće učiti o učiti samo osnovni vokabular koji tome): se odnosi na date teme npr. spielen Igračke: der Teddy.Reći koliko je sati (puni sat). 148 . Pozdravljanje: Hallo!..gestikulacijom predstaviti ono što su čuli ili izvršavanjem naredbi koje čuju. Was ist das? Wer ist das? Wie heißt du? Wie alt bist du? Opisivanje : npr. . was.popunjavanja slova (npr. bojenjem ilustracija koje se odnose na riječi koje su učenici čuli. crtanjem.: Mutter.: gut.P risvojne: mein. das Schlafzimmer. die Bank. schreiben.itd.Reći nekoliko najjednostavnijih rečenica o: .dopunjavanjem izostavljenih slova ili riječi u tekstu. Dort. npr. Das ist.Locirati ljude i predmete. lice jednine i 2. izrezivanjem. Wie geht es dir?.jednina .. Odjevni predmeti (osnovni pojmovi): die Jacke.Imenovati članove svoje uže porodice.. Glagole . schön blau . gehen. . Er/Sie ist hier. Mein Bleistift ist grün. 2) verbalno. ..rekonstruiranje riječi od ponuñenih slova. . der Schüler.: . . das Auto. Vater. npr.Nabrojati dane u sedmici. die Küche. dein Pre dikativno upotrije bljene prid jeve.. hören….: ponavljanjem odreñenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. .. B rojeve: od 1-12 Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Prostorije u kući (osnovne riječi).Lične . GOVOR: Učenici će: ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. Guten Tag!. pokazivanjem na odreñene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli.

Učenici rado prihvataju i provode proces imitiranja i ponavljanja. . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. Rad u parovima ili manjim grupama uz smjenu više različitih aktivnosti doprinose dinamici časa i održavanju neophodne pažnje učenika. igrom (Tjelesni i zdravstveni odgoj). samostalnost i kreativnost. grupe i cijeli razred. Jezik se na ovom uzrastu uči imitiranjem i ponavljanjem sa postepenim prijelazom na čitanje i pisanje i uz angažiranje svih čula. .Razvija vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog učenika. pripremajući adekvatne nastavne materijale (vizualizacija je na početnom nivou učenja stranog jezika neophodna). Interkulturalne vještine Učenici će: . oblikovanjem (Likovna kultura).: . . poboljšanju njihovih jezičkih znanja.zajedničkom šetnjom kroz park.ekološki odgoj). podstičući ih da maksimalno koriste vlastite talente i sposobnosti.Kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva a u skladu sa uvjetima u kojima radi. slikanjem.Razvija komunikacijske sposobnosti kod učenika.crtanjem. .Upoznavati različite kulture i tradicije. . njegovom aktivnom učešću u nastavi i rezultatima koje pokazuje nastavnik daje opisnu ocjenu. pripremajući zadatke za pojedine učenike. . Nastavnik treba da: . Igre doprinose povećanju učeničke aktivnosti. Ukoliko se u nastavni proces funkcionalno integriraju i igre. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta.Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. te planirajući trajanje svakog segmenta aktivnosti u učionici. . . njegovih ciljeva i zadataka. . .Pažljivo planira svaki čas za koji piše pismenu pripremu postavljajući ciljeve te detaljno razrañujući načine (strategiju) kako da ih postigne. O odnosu učenika prema nastavnim obavezama.DIDAKTIČKO–METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja njemačkog jezika usmjeriti pažnju na aktivnosti koje imaju za cilj da pobude i razviju zainteresiranost učenika za učenje jezika. kao i njegovanju prisnijih odnosa izmeñu učenika i nastavnika. njihove prednosti su velike.pjevanjem (Muzička kultura). uspostavljanju prijatnije atmosfere u učionici. (Moja okolina . te izmeñu samih učenika.Razvija kod učenika radne navike.Razvija pozitivnu atmosferu u učionici.Kod učenika podstiče pozitivnu radoznalost.plesom. marljivost.Procijeni kojim fondom riječi učenici treba da ovladaju u datoj grupi i datim uvjetima. Praćenje i vrednovanje Na početnom nivou učenja stranog jezika nastavnik samo aktivno razvija i prati motivaciju i interes učenika za učenje njemačkog jezika i procjenjuje realizaciju zacrtanog programa. 149 .Poštuje osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti. . prirodu i sl. odgovornost i motivaciju za učenje. Razvija se takmičarski duh. . stvara živa atmosfera u učionici što doprinosi povećanju motivacije za učenje jezika. rado insceniraju naučene dijaloge. npr.

francuski jezik je jedini jezik koji se izučava u svim zemljama svijeta. Nastava i učenje stranog jezika treba da pomogne učenicima i doprinese njegovom ukupnom intelektualnom razvoju. FRANCUSKI JEZIK PRVA GODINA UČENJA. Kod učenika treba da se razvije svijest da je jezik jedan od najvažnijih elemenata druge kulture koja je jednako vrijedna kao i njegova vlastita. Učenjem francuskog jezika učenicima se otvara mogućnost da postanu dio velike porodice govornika francuskog jezika koja broji 56 zemalja na pet kontinenata. prikupljanja informacija i komuniciranja putem elektroničkih tehnologija. kreativnost. Iskustvo učenja jezika će povećati svijest učenika o jeziku. te može imati pozitivan utjecaj na opći razvoj i kosmopolitski stav. radoznalost i kreativnost. III razred osnovne škole Cilj nastave francuskog jezika u trećem razredu osnovne škole je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji. ZADACI Zadaci nastave francuskog jezika su: • Omogućiti razvoj jezičke kompetencije učenika. predstavlja vid osnovne pismenosti i naobrazbe i ima za cilj osposobljavanje učenika za meñunarodne kontakte. • Razvijati kod učenika sposobnost pažljivog slušanja i uvažavanja mišljenja drugih. • Omogućiti učenicima uživanje u učenju. Pored engleskog. motivaciju za učenje. 150 . treba da mu učenje stranog jezika bude podsticaj za uočavanje kulturalnih sličnosti ali i različitosti u kojima je bogatstvo. samostalnost. • Bolje upoznati učenike s elementima civilizacije i kulture zemlje čiji jezik se uči kao i sa vlastitom kulturom te naučiti ih da cijene.1 Evropskog okvira za strane jezike. U nastavi francukog jezika u trećem razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1. Učenje stranog jezika učeniku treba da olakša razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika. • Kod učenika razviti pozitivnu radoznalost. razumiju i poštuju druge kulture. u ovom slučaju francuskog. 70 časova godišnje) ULOGA I ZNAČAJ Učenje jezika pruža učenicima šansu da prihvataju različitosti i da imaju više poštovanja prema drugima. Poznavanje stranog jezika treba da bude instrument za sticanje drugih znanja. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu. CILJ Predmet ima za cilj osposobljavanje učenika za aktivno i pozitivno življenje u savremenom svijetu. a to je istovremeno zvanični i radni jezik svih relevantnih meñunarodnih institucija i organizacija.Francuski jezik (2 časa sedmično. a naročito razviti komunikacijske sposobnosti učenika. Učenik treba da se osposobi da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. Poznavanje stranog jezika.

itd. Funkcije i sposobnosti (usmena ili pismena kompetencija koja predstavlja zacrtani cilj na datom nivou). kratke dijaloge o poznatim temama. ponavljanje i na usmenu komunikaciju koja će sadržavati elemente zabavnih aktivnosti koje imaju za cilj da pobude. slikanje. Nastavnik treba da pažljivo planira svaki čas. imenice. DIDAKTIČKO-METODOLOŠKE NAPOMENE U prvim godinama učenja francuskog jezika treba usmjeriti pažnju na razumijevanje. • • prepoznavati slo va i napisane riječi. Učenik neće na ovom nivou učenja jezika sticati znanje o jeziku nego će prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. . te kratke rečenice. pokazivanje i sl. naglašavati riječi. razviju i podrže zainteresiranost za učenje jezika. . oblikovanje. grupni i individualni pristup. škola. svakodnevni život). brojevi. • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. ritam i intonaciju u jeziku koji uči.kroz crtanje. poštovati ritam i intonaciju rečenice. zamjenice. Vokabular (predlaže se vokabular koji je u skladu s datim temama). 151 . pjesmice. Potrebno je takoñer primjenjivati direktni.: .). prepisivati. (Likovna kultura. pravilno artikulirati glaso ve. razmjenjivati sa sago vornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom. dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice. frontalni. naglasak. npr. porodica. davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju. dom.kroz sportove i igre (Tjelesni i zdravstveni odgoj). Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuñena u programu. glagoli itd koje će učenici koristiti a ne učiti o tome!). ples. Gramatika (gramatička područja koja odgovaraju datom nivou npr. opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema. . Aktivnosti (navedene su aktivnosti pomoću kojih je moguće realizirati sposobnosti). Čitanje i razumijevanje • • • • Govor Pisanje Znanje o jeziku • • PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalju razradu zavisno o datim okolnostima nastavne prakse npr. lično predstavljanje. Interdisciplinarni sadržaji Učenici će takoñer učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto nego da kreativno i fleksibilno kreira rad primjereno uvjetima u kojima radi. . prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih po vezati sa ilustracijama. • razumjeti i reagirati na odgovarajući način na kratke usmene poruke pri čemu mu je potrebna znatna pomoć (ponavljanje. Treba da kod učenika razvija radne navike i komunikacijske sposobnosti. cilj i način rada. ples).Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik će • prepoznavati glaso ve. moja bliža okolina. te da ih osposobi za samostalan rad kako tokom časa tako i kod kuće.

C’est …. avec plastelina itd. Triste. frère. raspoloženje. ta. sretan). oponašanjem être. kasetofona. npr.). itd . blanc. Ocjenjivanje je opisno i brojčano. celui-la. le. avoir glasova/zvukova (npr. dans. Raspoloženja: heureux. samo osnovne riječi.Predstaviti sebe ili druge.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika. itd. nastavnika ili uputstava koje čuju sa celui-ci.. tourner á droit / á gauche. brojeve itd.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. . qui? De/á navedenih predmeta/osoba navedenim qui? Que? De/á bojama. b) ČITANJE I REAGOVANJE Učenici će prepoznati jednu ili više Glagole napisanih riječi ili uputa i reagovati: Le présent Pomoćni glagoli 1) neverbalno gestikuliranjem. De quelle couleur est…? rouge. podvlačenjem ili bojenjem riječi quoi koje im se usmeno upućuju.Reći koliko je sati (puni sati).Opisne pridjeve.Članove. des. pour aller á … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. Au revoir itd . Interkulturalne vještine Učenici će se: . biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i dehors odgovarajućih ilustracija. celui.Brojati predmete. son. Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika. veoma ograničen. lijepljenjem Determinatore: slika. boje predmeta. . kojima se te riječi nalaze. ici. onih koje značenjima). moje tijelo. iz crtića). Brojeve: pravljenjem/oblikovanjem stvari (npr. jaune.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. popunjavanjem praznina . lá. rasporeñivanjem ilustracija po odreñenom redu prema pisanim uputstvima 152 . .Pozdravljati. Ovo može podrazumijevati npr. blonds .). riječima odabranim sa zidnih karata na najosnovnije. crtanjem. ma. Opisivan je : Il est grand / petit. dom • Moja bliža godina učenja okolina francuskog • Škola • Svakodnevni život Prvi ste pen početnog znan ja Učenici će RECEPCIJA koristiti (a ne učiti a) SLUŠANJE I REAGOVANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i o tome!): reagovati: Imenice .Locirati ljude i predmete. ilustracija koje se odnose na riječi koje im celle-lá se usmeno upućuju. .slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzička kultura). Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce? Oui / non. pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli sa ton. . npr.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik. Aktivnosti Gramatika Vok abular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.). l’. broj raspoloženja. redanjem slika. pokazivanjem odreñenih celle. npr. Q uel âge as – tu? J’ai . crtanjem. . 1-10 rezanjem zahtijevanih oblika/likova iz Prijedloge: papira.dopadanje. imitiranjem zvuka Impératif voza. celle-ci.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. beau.Opisati ljude i predmete. bojenjem ili podvlačenjem (u osnovnim samo odreñenih riječi (npr. . Il a les cheveux noirs.sur. . Pre dstavljanje: Je m’appelle …Je suis. la. pravljenjem raznih oblika od . mon.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. Nivo 3.jednina i 1) neverbalno imitiranjem nastavnika ili neke popularne množina ličnosti (npr.Identificirati ljude i predmete. itd. Učenje kako učiti Učenici će da: . gestikuliranjem. . kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve. . devant. sa kasetofona. (npr. . un.: Pozdravljanje: Bonjour. ili pokazivanjem. Moje lice. triste • Lično predstavljanje Osnovna škola • P orodica • Kuća. Praćenje i vrednovanje na ovom nivou treba da bude u službi motivacije učenika i da služi nastavniku za procjenu realizacije zadatih ciljeva.upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmeñu njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr. . Odreñivanje mjesta i položaja: Pardon. père. soeur. . Salut. une. .Prisvojne davanjem veoma kratkih odgovora na pridjeve. Članovi uže porodice : mère. glumljenjem Priloge za mjesto. itd. brun. . razre d Teme Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .Izraziti . izvršavanjem uputstava Pokazne. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour). životinjskih glasova itd.sposobnost da nešto urade (Je peux…). bojenjem Upitne. Zamjenice oponašanjem glasova/zvukova. označavaju neku aktivnost. 2) verbalno ponavljanjem riječi koje je izgovorio les nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. .á. Lične glumljenjem. tužan. uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tien! (gle!) itd. malheureux.

il fait froid. la. une. avoir Impératif Priloge za mjesto. triste. Škola: insegnant. ma maison). lit. itd. P rendre un bain. ton.itd. dehors Brojeve: 1-10 Prije dloge: . Bon – mauvais. B liža okolina: rue. des. . un. celui-ci. npr. élève. l’. beau. malheureux.. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuñenim riječima. učenici će: povremeno prepisivati izolovane riječi učiti pisati pomoću igara na CD-u. devant. jardin. Antonime. u vezi sa datim temama. table.Članove.jednina i množina Zamje nice Lične Pokazne. redati riječi po odreñenom redoslijedu. pjevati i igrati jezične igre davati uputstva i naredbe b) PISANJE Budući da učenje pisanja na ovom nivou nije prioritet. PRODUKCIJA a) GOVOR Učenici će: ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom igrati uloge. les .. Triste. celle-lá Upitne. armoire. recitovati. npr. parc. npr. son. chamber. Složenice. prendre autobus. u vezi sa datim temama. se laver. celle-ci. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova na kockama. Glagole Le présent Pomoćni glagoli être. grand – petit. celui-la. qui? De/á qui? Que? De/á quoi Dete rminatore: .sur. Članovi uže porodice : mère. se promener. dans. ma. najosnovnije. soeur. frère. lá.Opisne pridjeve. ta. u vezi sa datim temama. npr. itd. faire attention. –s. livre. Raspoloženja: heureux. podvlačiti. celle. ici. Vrijeme : Qelle heure est-il? Il est Svakodnevni život. Učenici će koristiti (a ne učiti o tome!): Ime nice . npr.ideju posjedovanja (le livre de Jean. avec (u osnovnim zn ačenjima). celui. Zamjenjivati inicijale punim riječima ubacivati. itd. Učenici će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afik se . cahier.Prisvojne pridjeve. 2) verbalno davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. sale á manger. sa . Sale á manger sac á dos. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. itd. u vezi sa datim temama i gramatikom. mon. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu itd.á.. père. arbre. rutinske aktivnosti npr dormir se lever. le. 153 . chaise. Prostorije u kući i nam je štaj: cuisine. Kolok acije .

humanizamu i internacionalizmu. Postupan prelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica. Prepisivanje riječi i kratkih sadržaja. Sloboda i samostalnost u govoru. predanosti i preciznosti u učenju jezika. Popunjavanje slova i riječi. Zadaci nastave arapskog jezika su: . Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik.Osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki grañanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. duhu tolerancije. .Razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. Razvijanje samostalnosti u govoru. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). gdje se u više od 20 zemalja sa više od 200 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih).Razvijanje sposobnosti slušanja i meñusobnog uvažavanja. III razred osnovne škole CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Učenje jezika. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. .Razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. . kao i sjevernom Afrikom.Razvijanje samostalnosti i kreativnosti. kozmopolitizmu. . Razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika. 70 časova godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. fonetskim i gramatičkim minimumom. a u okviru nastave stranih jezika.Ovladavanje osnovnim leksičkim. 154 . .(2 časa sedmično. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. . Razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. Čitanje riječi. Putem igara. Čitanje jednostavnih rečenica. Razvijanje temeljitosti. Razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja.Razvoj sve četiri jezičke vještine. . Pored toga više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. Arapski jezik ARAPSKI JEZIK PRVA GODINA UČENJA. Vijekovima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno. a ne o jeziku.Upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. toleranciji. Očekivani rezultati učenja Ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika. Kratki usmeni i p ismeni odgovori. Razvijanje radoznalosti i kreativnosti. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole.

Neophodno je. tašdid. sukun. usvojiti: osnovne oblike slova. kratke i duge vokale. vezivanje slova u riječi i kraće rečenice. 155 . uz učenje osnovnih fraza. tanwin. varijante pisanja slova.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će uvjetovati i početnu fazu učenja arapskog jezika.

nastavnik ispisuje riječi na tablu. .ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. .: .: .bojenjem navedenih predmeta / osoba.pokazivanjem na odreñene ilustracije koje se .povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.popunjavanja slova (npr.Imenovati odnose na riječi koje su učenici čuli odnosno članove svoje uže povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.Škola og znanja .Nabrojati dane u sedmici.Kuća .takmičenje u pisanju brojeva itd. npr.gestikuliranjem.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici. oblikovanje plastelinom.rekonstruiranje riječi od ponuñenih slova.kraćim pismenim ili usmenim odgovorim na pitanja. . vokabular.Opisati . porodice. Upitna rije č “'ayna” Pre poznavan je gramatičkog ženskog roda (okruglo “ta”) B rojevi (1 do 10) 156 . . .gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. godina učenja arapskog jezika Te me . npr. .: (imenskim) i .Bliža okolina .Brojati od 1 do 10.: .Nivo III razred Osnovna škola 1. . pjesmice.Reći koliko je sati (puni sat). crtanjem. nahnu) učiti samo Upitne osnovni zam je nice (man. izrezivanjem. .podvlačenjem i bojenjem ilustracija koje se odnose na riječi koje su učenici čuli. hiya. Vokativna partik ula “ya” Kroz dijalog Potvrdne i odrične riječi (na`am. .povezivanjem ponuñenih riječi u tekstu…itd.Predstaviti sebe redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su i druge. la) (igre.podvlačenjem pojedinih riječi.ponavljanjem odreñenih riječi koje je izgovorio ograničenim nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova u kući.pjevati. .recitirati kraće pjesmice. GOVOR Učenici će: . brojem riječi ljude i predmete . npr.dopunjavanjem izostavljenih slova ili riječi u tekstu .Odjevni predmeti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. osnovni min.Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta. Ak tivnosti Gram atik a Vok abular Prvi stepen elementarn . . `ala) vokabular.Pozdravljanje i upoznavanje . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. 'ila. . . 'a) uvježbavati Prijedlozi (fi. 'anti. . čuli. izostavljajući odreñena slova koje učenici treba da popune).izvoñenjem uputstava koje nastavnik izgovara jednostavnim ili koja čuju sa kasetofona. ponavljanje.Porodica i prijatelji . rečenicama 2) verbalno. crtanje i druge Upitne partikule vježbe) (hal. PISANJE Učenici najprije preslikavaju slova koja su prije toga usmeno usvojili. imitiranjem.glumiti.bojenjem.voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. itd. prepoznavanje. . a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: . npr. (imenskih) harihi) rečenica.: Gdje su nestala slova? . . . 2) verbalno.Pozdravljanje na formalan i neformalan način. koji ma) će biti osnova za Pok azne tvorbu kratkih zam je nice (hara. Učenici će: huwa. Lične zamjenice ('ana. .lijepljenjem odnosno slaganjem slika . .Svakodnevni život Funk cije i vještine Uče nici će znati: . . 'anta. pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.

Arapski jezik se na ovom nivou uči kroz različite jezičke igre. podstičući ih da maksimalno koriste vlastite talente i sposobnosti . Učenici rado prihvataju i provode proces imitiranja i ponavljanja. pripremajući zadatke za pojedine učenike. kao i na trajanje časa. Čas može trajati i kraće (20-25 minuta) radi postizanja maksimalnog intenziteta pažnje kod djece.razvija vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog učenika. Ukoliko se u nastavni proces integriraju igre. uspostavljanju prijatnije atmosfere u učionici. njegovih ciljeva i zadataka. . Interdisciplinarni sadržaj U svim oblastima sadržaj je povezan sa drugim školskim predmetima .upoznati kulturu i običaje različitih zemalja u kojima se govori arapski jezik. . te izmeñu samih učenika. njihove prednosti su velike. likovna kultura.razvija komunikacijske sposobnosti kod učenika. sa postepenim uvoñenjem čitanja i pisanja. . odgovornost i motivaciju za učenje. igrom (Tjelesni i zdravstveni odgoj) .ekološki odgoj) Interkulturalne vještine Učenici će: .poštuje osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti.zajedničkom šetnjom kroz park. kao i dodatne materijale u slučaju neočekivanih situacija. 157 . uporeñivati je sa vlastitom kulturom i razvijati pozitivan stav prema različitosti.pažljivo planira svaki čas.piše pismene pripreme za svaki čas. Postojanje i njegovanje takmičarskog duha tijesno je povezano sa učeničkom motivacijom za učenje jezika. Rad u parovima ili grupama doprinosi dinamici časa i većoj angažovanosti učenika. Igre doprinose povećanju učeničke aktivnosti.pjevanjem (Muzička kultura) . poboljšanju njihovih jezičkih znanja.da kontrolira i razvija kod učenika pravilno usvajanje izgovora. te planirajući trajanje svakog segmenta aktivnosti u učionici. . Nastava je razredna pa se mogu lako formirati grupe koje će se smjenjivati na uporednoj nastavi dva predmeta. ples. detaljno razrañujući načine kako da ih postigne. Preporuke Kod organizacije nastave arapskog jezika u prvoj godini učenja preporuke se odnose prvenstveno na fleksibilnost u organizaciji nastave i ukupnom rasporedu nastavnih aktivnosti. rado insceniraju naučene dijaloge. .da kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva a u skladu sa uvjetima u kojima radi. . postavljajući ciljeve. Nastavnik treba da: . prirodu i sl. marljivost. ponavljanje. Praćenje i vrednovanje Na početnom nivou učenja arapskog jezika nastavnik samo aktivno prati i razvija motivaciju i interes učenika za učenje arapskog jezika i procjenjuje realizaciju zacrtanog programa.plesom.razvija kod učenika radne navike. . kao što su npr. stvara živa atmosfera u učionici. (Moja okolina . .DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja arapskog jezika pažnju treba usmjeriti na aktivnosti koje imaju za cilj da razviju zainteresiranost učenika za učenje jezika. Izlasci djece u prirodu su takoñer prilika za igre i pjesmice na arapskom jeziku. Ovo podrazumijeva i moguće paralelno izvoñenje nastave arapskog jezika sa nastavom drugih predmeta.crtanjem.procjeni kojim fondom riječi učenici treba da ovladaju u datoj grupi i datim uvjetima. muzička kultura. grupe i cijeli razred. pjesmu. . tjelesni odgoj.razvija pozitivnu atmosferu u učionici. moja okolina itd. kao i njegovanju prisnijih odnosa izmeñu učenika i nastavnika. pripremajući materijale/opremu koja je potrebna u učionici. oblikovanjem (Likovna kultura) . Razvija se takmičarski duh.

ili možda uživanje u novim pričama i razgovorima o ispričanom. programiranje. Principi na kojima bi trebalo da počiva Plan i program vannastavnih aktivnosti • Slobodne aktivnosti su integralni dio odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi i u funkciji su ostvarivanja globalnog cilja odgoja i obrazovanja. • Ako se u okviru nekih vannastavnih aktivnosti ostvaruje i dobit. • Osposobljavanje za aktivnosti u slobodnom vremenu koje će biti u funkciji razvoja odgoja i obrazovanja. mogućnostima i dobrovoljnim opredjeljenjem učenika. • One se organiziraju u skladu sa interesovanjima. • Planiranje. Važnije je da učenici prošire vidike. prikupljanje podataka o igrama koje su nekad bile popularne ili bavljenje ekologijom. U skladu sa odgovarajućim propisima škola je dužna da način korištenja tako ostvarenih sredstava regulira posebnim aktima. proširivanje i produbljivanje znanja. Mogućnost izbora je korak ka slobodi i izražavanju u skladu s mogućnostima i afinitetima. • Trajanje vannastavnih aktivnosti. pripremanje.VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ULOGA I ZNAČAJ Vannastavne aktivnosti su važan segment života i rada u školi. vještina i navika • Razvijanje interesovanja za društveno koristan rad. interakciju i kooperaciju sa drugima • Omogućavanje upoznavanja drugih i drugačijih • Omogućavanje učenja fleksibilnosti i tolerancije 1. prevencije svih vrsta ovisnosti. ni trajanjem preopteretiti učenike. pravo je učenika da učestvuju u odlučivanju o njenoj namjeni i raspodjeli. prije nego na nastavnom času. Hoće li to biti gluma. U okviru vannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi mogu biti zastupljene sljedeće oblasti : • Vannastavne aktivnosti iz oblasti nauke • Vannastavne aktivnosti iz oblasti kulture i umjetnosti • Vannastavne aktivnosti iz oblasti tehnike • Vannastavne aktivnosti iz oblasti sporta • Vannastavne aktivnosti iz oblasti rada i proizvodnje • Vannastavne aktivnosti iz oblasti društvenog života – života zajednice Evo i mogućih sekcija: Zdravlje i sport Mali hor Mladi prirodnjaci 158 . • One se ne bi smjele pretvoriti u bilo koju vrstu nastavka nastavnog rada. pri čemu se isključuje novčano nagrañivanje učenika. zaštita prirode. U vannastavnim aktivnostima moguće je prepoznati sklonosti djeteta. otkrivanje pojedinosti o prirodi. vještina i navika stečenih u nastavi i vannastavnim aktivnostima • Usvajanje novih znanja. proučavanje običaja. manje je važno. • Vannastavne aktivnosti ne bi smjele ni sadržajem. Zadaci • Povezivanje. a istovremeno bogate emocionalni svijet.voditelji. Osnovno su obilježje savremene škole . zaštite i unapreñivanja zdravlja • Osposobljavanje za aktivno učešće u društvenom životu i njegovom demokratskom razvoju • Podsticanje dječijeg stvaralaštva – kreativnosti • Osposobljavanje za komunikaciju. organizacija i realizacija vannastavnih aktivnosti podrazumijevaju aktivno učešće učenika. a verificira ga Nastavničko vijeće. se utvrñuju Planom i programom koji se donosi na početku školske godine. njihovi sadržaji i koordinatori . Dijete već svojim opredjeljenjem za odreñene sadržaje nagovještava nam i nešto o svojoj jačoj strani. ples.

škola će osigurati naknadno u skladu sa mogućnostima i uz pomoć nadležnog ministarstva. materijal i slično). specijaliziranih stručnjaka različitog profila (pedagoga. Koje uvjete bi trebalo da osigura osnovna škola da bi aktivnosti mogle biti realizirane (objekti-mjesta. ili petnaestodnevno i koliko će one trajati.) koji se mogu angažirati na profesionalnoj i volonterskoj osnovi. Koje organizacione forme aktivnosti će biti zastupljene. ljekara. Imenovanje koordinatora – voditelja vannastavnih aktivnosti vrši Nastavničko vijeće na početku školske godine i ono ne može biti rezultat licitiranja i dobrovoljnog opredjeljivanja nastavnika. a one koji su neophodni. Vannastavne aktivnosti je nužno organizirati na principu homogenih uzrasnih grupa. sredstva.voditelji znaju da će se aktivnosti odvijati sedmično. djece i njihovih roditelja. Blagovremeno i tačno odreñenje vremena. oprema. Program vannastavnih aktivnosti trebalo bi da obuhvati: • • • • Vrste aktivnosti (sadržaja). sat i mjesto realizacije vannastavnih aktivnosti • Imena koordinatora – voditelja vannastavnih aktivnosti S obzirom na činjenicu da je u jednoj školi nerealno očekivati da se jednaka pažnja posveti svim oblastima. Kada učenici i koordinatori . u okviru svake oblasti. njihovim mogućnostima. Svaka oblast podrazumijeva niz konkretnih aktivnosti (sadržaja) za koje će se škola opredijeliti na početku školske godine. 2. psihologa. vodeći računa o primjerenosti aktivnosti uzrastu djece. namještaj. umjetnika. Ko bi trebalo da učestvuje u kreiranju i realiziranju Programa aktivnosti. prije svega. Samo tada može se postići istinska primjerenost aktivnosti – sadržaja uzrastu. 1. u skladu s osobnostima sredine i interesima djece. biće motivirani za aktivnost.Mladi slikari Mali orkestar Ritmička i plesna sekcija Mladi ekolozi Dramska sekcija Škola ima slobodu da uvede nove sekcije. mogućnostima. U kreiranju programa i njihovoj realizaciji neophodno je osigurati učešće najšireg kruga zainteresiranih. na osnovu usvojenog Plana i programa vannastavnih aktivnosti poduzeti odreñene korake kako bi stavila na raspolaganje učenicima i koordinatorima – voditeljima sve raspoložive materijalne resurse. Od posebnog značaja je da se u Planu vannastavnih aktivnosti odredi dan. Škole će na početku školske godine. potrebno je na početku školske godine detaljno razmotriti u kojoj mjeri će pojedine oblasti biti zastupljene. Plan vannastavnih aktivnosti trebalo bi da obuhvati: • Koliko časova će biti realizirano u okviru vannastavnih aktivnosti u toku školske godine? • Koje oblasti vannastavnih aktivnosti će biti zastupljene u osnovnoj školi? • Dan. sat i mjesto gdje će se one odvijati. a koji ne postoje. a za većinu članova grupe programi mogu predstavljati realno i optimalno opterećenje što je osnov za ostvarivanje odgojno-obrazovnih efekata u ovome sektoru školskog života 159 . interesovanjima i potrebama djece. kao i kadrovskom potencijalu i uvjetima kojima škola raspolaže. što će značajno uticati na efekte u njihovom ostvarivanju. nego izbora na osnovu unaprijed utvrñenih kriterija od strane najvišeg stručnog organa u osnovnoj školi. mjesta i trajanja aktivnosti ima svoju pedagošku vrijednost i zato ga treba osigurati već u Planu na početku školske godine. onda se oni mogu adekvatno pripremiti. sportista i dr. interesovanjima i potrebama.

Primjera radi. koji dozvoljava promjene u kombinaciji i usklañivanje s brojem učenika u grupi. prateći radni materijali. P RETP OSTAVKE ZA REALIZACIJU SVIH PROGRAMA STRUČNO OSPOSOBLJEN NASTAVNIK Profesor razredne nastave Nastavnik razredne nastave NASTAVNIK KOJI RAZUMIJE SMISAO PROMJENA I KOJI VJERUJE U MOGUĆNOSTI UČENJA I EDUKACIJE Nastavnik koji zna. djeluje lijepo. potom se uključuju učenici ostalih razreda. vedro). osobnosti lokalne sredine. pa i tradicionalna opterećenja. lagan. otpori.Udžbenici za učenike koji podrazumijevaju novija saznanja o djetetu i učenju.i rada. učenike prvog razreda pozivamo ranije u školu. umije i koji u prvi plan stavlja dječiju dobrobit. razvijanja i usavršavanja profesionalne kompetentnosti svih onih koji su odgovorni za rezultate odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. definirani ciljevi. Izbor načina rada u razredu koji osigurava učenički aktivitet i individualni razvoj. primamljivo. lijepo dizajniran. NOVE METODE RADA Sadržaji koji bitno utiču na kvalitet rada Fleksibilno poimanje artikulacije nastavnih časo va u prvom razredu i mogućnost organizovanja nastavnog časa u skladu s intenzitetom pažnje. Različita shvatanja vannastavnih aktivnosti i njihove funkcije u razvoju. . priručnici za nastavnike. Roditelji i lokalna zajednica mogu osigurati podršku. trebalo bi da budu podreñena nastojanjima koja su izražena u Koncepciji devetogodišnje osnovne škole i prevaziñena decidnim zahtjevima koji se tiču sticanja. Različita shvatanja. odgoju i obrazovanju djece osnovnoškolskog uzrasta do sada dovodila su do dezorijentacije u ovom značajnom sektoru života i rada u osnovnoj školi. • U situacijama kada su pojedine sredine primorane na organizaciju rada u kombiniranim odjeljenjima. a to je povezivanje vannastavnih aktivnosti sa nastavom i uopće sa životom u užoj i široj socijalnoj sredini. PROSTOR I UKUP NO OKRUŽENJE U ŠKOLI - Preporuka: Do 25 učenika u odjeljenju i bez uključivanja učenika prvog razreda u kombinovana odjeljenja. predrasude. 160 . tematski pristup pojedinim dijelovima programa). bez oštrih rubova. predznanja. mobilan. realiziramo sadržaje koji zahtijevaju direktnu komunikaciju. Ovim se postiže i još jedan efekat. treba primijeniti fleksibilniji raspored nastavnih časova. didaktički materijali Adekavtano opremljen i ureñen prostor (namještaj jednostavnih linija. Partnerstvo u reformi Informacije o važnim promjenama putem seminara PODRŠKA Za direktore i savjetnike pedagoških zavoda RODITELJA UČENIKA Direktore osnovnih škola U LOKALNOJ Nastavnike prvih razreda ZAJEDNICI Pedagoge Posebno: Informativni materijali za roditelje učenike prvog razreda. Planiranje sadržaja rada u skladu s svim važnim činiocima (struktura odjeljenja.

vrijednosti. • Da odražava različitost pristupa. (Šta ocjenjujem? Kako?).SMJERNICE ZA PRAĆENJE I OPISNO OCJENJIVANJE Postignuća učenika Opisno ocjenjivanje je kvalitativna analiza učeničkih postignuća. vještine) • Je li učenik usvojio programske sadržaje? (potpuno. reprodukcija. • Da podrazumijeva više aspekata. zamjena glasova. kolika je razlika izmeñu startne pozicije i sadašnjeg stanja) • Ima li učenik teškoća? U kojim se to područjima posebno očituje? (izgovor. Na jednoj su strani ciljevi koje smo definirali. odsustvo pažnje. nije usvojio) • U čemu je učenik uspješan? Šta je njegova jača strana? • Koliko je napredovao u odnosu na početak školske godine? (mnogo. To su bitne informacije o nastavniku i njegovoj sposobnost procjene karakterističnih podataka o svakom učeniku koje su istovremeno orijentir za planiranje narednih koraka. ne zastrašivati učenike slabom ocjenom. samostalan. stavovi. za najmanju sitnicu traži pomoć. • Ocjenjivanje vršiti u okolnostima koje su primjerene potrebama djece.. • Imati na umu da ocjenjujemo baš ono što treba ocjenjivati.Opisna ocjena ima svoju . Programski zahtjevi. • Da polazi od onog što dijete zna i što je njegova jača strana. • Ocjenjivati pojedine segmente u odnosu na ciljeve Programa i ukupna postignuća. Opisno je ocjenjivanje primjereno učenicima mlañeg školskog uzrasta. • Da su svi učenici uključeni u postupak i da znaju šta ih očekuje.“ U donošenju opisne ocjene morali bismo imati u vidu sljedeće elemente: • Ostvarivanje konkretnih odgojno-obrazovnih zadataka koji su definirani u Programu (znanja. nemogućnost zaključivanja . 161 . a ne samo zahtjevima nastavne jedinice i apstraktnim ciljevima. • Da uvažava razvojne karakteristike djece odreñene dobi i svakog djeteta.analitičku strukturu“ i kontinuitet u opservaciji i evidentiranju napredovanja. To podrazumijeva sistematsko praćenje napredovanja svakog učenika i procjenu stanja i situacije u odreñenim intervalima. • Da je ocjenjivanje podreñeno važnim ciljevima (znanje.. Na osnovu tih informacija moguće je formirati sliku o napredovanju svakog učenika. To su informacije o postignućima u pojedinim segmentima nastavnog programa. malo. djelimično je samostalan) • Kakav je njegov odnos prema radu i obavezama? • Da li može usredsrediti pažnju na sadržaje? • Odnos prema drugim učenicima • Odnos prema nastavnicima • Druge osobine Za procjenjivanje i ocjenjivanje je posebno važno: • Da je zasnovano na kriterijima. nimalo. razumijevanje. rješavanje problema u životnim situacijama).. s obzirom na sadržaj. ali su učeniku prevelik teret jer on ne vlada čitanjem kao osnovnim sredstvom. djelimično. život. nisu obimni.) • Koje su preporuke za prevazilaženje tih teškoća? • Koliko je učenik samostalan u radu? (nesamostalan je. U prvom razredu osnovne škole predviñeno je opisno iskazivanje uspjeha učenika. ishodi učenja i indikatori uspješnosti. Procjena podrazumijeva iskazivanje kvalitativnih elemenata na početku i nakon odreñenog vremenskog perioda. analiza i sinteza. To je kvalitativno ocjenjivanje. a na drugoj pokušaj da na odreñenoj skali postignuća odredimo poziciju svakog učenika. • Da se oslanja na učeničku mogućnost i slobodu samoprocjenjivanja. Ukupna organizacija rada u razredu mora biti podreñena zahtjevu: „Osigurati napredovanje u skladu s individualnim mogućnostima. težinom zadataka. odnosno metodom učenja. • Da je kontinuirano i zasnovano na praćenju učeničkog rada. • Da pomaže u identifikaciji djece sa posebnim potrebama.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole 162 .

7. 5. 5. srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Moja okolina Matematika Muzička / glazbena kultura Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO: 5 3 3 4 2 2 2 21 175 105 105 140 70 70 70 735 Napomena: Nastavni predmet Vjeronauka reguliran je kantonalnim obrazovnim zakonodavstvom. 4. hrvatski. 4. 3. hrvatski. B ROJ SEDMIČNI B ROJ NASTAVNIH ČASOVA GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASO VA OBAVEZN I NASTAVNI PREDMETI 1. 7. srpski jezik i književnost Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Arapski jezik Moja okolina Matematika Muzička/glazbena kultura Likovna kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA ČETVRTI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE RED. 8. 6. 10. 163 . Bosanski. 3. 2. 6.Sadržaj Okvirni nastavni plan za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Nastavni programi obaveznih nastavnih predmeta 1. 2. Bosanski. 9.

Imaju punu slobodu u izboru nastavnih metoda. zbivanja u prirodi Crno-bije li film i film u boji 4 časa Nije mi i zvučni film Radio-emisije Dječiji listovi 2 časa 4 časa 2 časa • Broj nastavnih časova uz pojedina područja je samo orijentaciona naznaka vremena potrebnog za realizaciju predviñenih programskih sadržaja. oblika nastavnog rada. doživljaj književno-umjetničkih štiva i usvajanje književnoteorijskih pojmova 40 časova Rje čnik JEZIK 35 ČASOVA 5 časova Narativni oblici: P repričavanje na osnovu KULTURA IZRAŽAVANJA samostalno sastavljenog plana 25 ČASOVA 2+2+2 P ričanje na osnovu datog početka (slike. 175 časova godišnje) Posebni časovi čitan ja: ČITANJE I PISANJE 40 ČASOVA usavršavanje tehnike (pravilnosti. 164 . naravno u skladu sa savremenim tendencijama u metodici nastavnog rada. Ali sve je podreñeno postavljenim ciljevima i jasno naznačenim ishodima učenja. srpski jezik i književnost (5 časova sedmično. podcrtavanje značaja znanja i knjiga u odgoju i samoodgoju 20 časova Opis lika P isanje izvještaja 1+ 1+ 1 1+1 Opis pojave. Nastavnici imaju slobodu u planiranju i uspostavljanju balansa izmeñu prethodnih postignuća u pojedinim područjima i vremena potrebnog za daljnji rad.Bosanski. hrvatski. teksta) 2+2 P ričanje na osnovu datih tematskih riječi 1+1+1 Dokume ntarni film MEDIJSKA KULTURA 15 ČASOVA 3 časa 20 časova Desk riptivni oblici: 10 časova Info rmativni oblici: Mješoviti oblici: Pismo kao obavijest Pismo kao izraz zahvalnosti 2+2 1+ 1+ 1 Gramatika Pravogovor i pravopis Lek tira: Osamostaljivanje u čitanju. brzine i izražajnosti) rad na poboljšanju razumijevanja pročitanog Vje žbe usmjere ne na usavršavanje pisanja latiničnim pismom: tehnika pisanja preciznost u saopćavanju sadržaja mišljenja u pisanoj formi Usvajanje pisanih slova ćirilice: usvajanje grafičke strukture slova povezivanje slova u strukturu riječi pisanje riječi i rečenica prepisivanje kraćeg teksta 10 časova 5 časova 25 časova Čitanačk a štiva: INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA 60 ČASOVA Interpretacija proznih i poetskih tekstova. nastavnih sredstava.

uočavanje nedostataka. sastava rečenica. pažljivo diktat. strukturiranje pisanog sticanja informacija doživljaja razumijevanje i reprodukcija rada Razvijanje sposobnosti kritičkog pjesme Potpuno Tečno čitanje tekstova čitanja Poznavanje slova snalaženje u štampanih latiničnim i Osposobljavanje za čitanje u sebi i ćiriličnog pisma. pisanju slovima latinice P isanje riječi i rečenica uz zahtjevi. kulture pismenog izražavanja pisanih slova Potpuno snalaženje u razumijevanje napisanog) (raspored teksta. objašnjeni Osposobljavanje za čitanje latinice i svih slova. teksta Misaono i emocionalno poistovjećivanje s likovima Bogaćenje emocionalne. razumijevanje pročitanog. Pisanje riječi po Pravilno pisanje procjena nivoa postignuća diktatu svih slova. štampanih ćiriličnim ćiriličnog pisma (pravilno estetskoj strani rukopisa kratkog teksta pismom pisanim slovima pisanje i povezivanje Razvijanje svijesti o značaju Poznavanje ćirilice slova u strukture riječi. formuliranje poruke P otpuno samostalno čitanje. diktat s pjesme. njihovo pravilno aspekte. pisanju slovima latinice ćiriličnim pismom P i s a nje Usavršavanje pisanja brzo uočavanje ključnih riječi pravilno čitanje (pravilan i estetski izgrañen Izgrañen rukopis i P isanje rečenica o Osposobljavanje za samostalno riječi i rečenica. glavnih i sporednih likova Mogućnost reprodukcije Razumijevanje na nivou uopćavanja i formuliranja podnaslova logičkim cjelinama Razumijevanje kao rezultat uviñanja uzroka i posljedice. kraćeg teksta napisanog. razumijevanje i riječi. rukopis) pisanje dovedeno do pročitanim sadržajima čitanje i razumijevanje pročitanog razumijevanje Pisanje riječi. rečenica. stvaralački nivo ocjene. P isanje po diktatu (diktat s poruka pisanih slova Pravilno pisanje kompozicijske komentarom. reprodukcija pročitanog kraćih tekstova Mogućnost prepisivanja kontrolni diktat) Usavršavanje tehnike pisanja Pisanje po diktatu rečenica Usvajanje pisanih slova latiničnim pismom. Prepisivanje riječi Usvojena pisana slova ćirilice evidentiranje vlastitih grešaka. Pravilno čitanje. izborni diktat. rečenice. mogućnost samostalne analize i raspravljanja o pročitanom sadržaju Izgrañen vlastiti odnos prema književnom tekstu 165 . usklañenost sadržaja mogućnost (pravilan i estetski izgrañen ilustrirane sadržaje mišljenja i napisanog sadržaja) povezivanja slova rukopis) P repisivanje riječi. unošenja Svijest o zadatku (Šta se traži od razumijevanje Izražajno čitanje naglas i u izmjena) mene? Gdje to mogu naći u pročitanog) sebi. postupci. Razumijevanje napisanog zastoja. rečenica. kognitivne i socijalne komponente P amćenje slijeda dogañaja Razumijevanje sadržaja na nivou reprodukcije pročitanog Uočavanje glavnog dogañaja. ritma. ortografski ćirilice.ČITANJE I P ISANJE Programski zahtjevi Č i t a nj e Čitanje proznog teksta štampanog latiničnim pismom Čitanje naglas Čitanje u sebi Čitanje po ulogama Izražajno čitanje Čitanje i recitiranje lirske pjesme Čitanje teksta štampanog ćiriličnim pismom Odgojno-obrazovni ciljevi i zad aci Minimum Standardi o čekivanih postignuća Prosje čno Izn ad prosjeka Pojačavanje spoznaje o značaju Čitanje tekstova Pravilno i tečno čitanje s Izražajno čitanje čitanja štampanih razumijevanjem i stvaralačko Vježbanje u koncentraciji na latiničnim smisla pročitanog izražavanje sadržaj pismom (glasno i reproduktivni i (mogućnost kritičke Čitanje kao učenje kako da se čita u sebi. Osposobljavanje za analizu u strukture riječi Pisanje riječi. Razumije sadržajne. nivoa automatizma P isanje o sadržajima Priprema za vrijednosnu analizu i pročitanog sastava (u latiničnom pismu) mašte vrednovanje umjetničkih i životnih Poznavanje Usvojena pisana slova ćirilice. daljnji rad na riječi. rime sadržajnih. osobine Uočavanje i uporeñ ivanje postupaka glavnih likova (likovi čiji su postupci izrazito suprotstavljeni) Spoznavanje onoga što nije neposredno dato ali je konstitutivni dio značenja riječi. njihovo pravilno Razumijevanje značaja poznavanja Pisanje kraćih povezivanje u strukturama jednog i drugog pisma i rečenica riječi osposobljavanje Razumijevanje napisanog za čitanje tekstova štampanih Mogućnost prepisivanja ćiriličnim pismom i mogućnost rečenica služenja pisanim slovima ćirilice u štampanih ćiriličnim pismenim vježbama i pismom pisanim slovima komunikaciji ćirilice INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA Književni tekstovi Književno-teorijski Odgojno-obrazovni Ishodi druženja s književnim tekstom pojmovi ciljevi i zad aci Zadovoljavajući Prosje čni Izn ad p rosjeka Čitanačka štiva Nasiha KapidžićHadžić: Divna zemlja i tetka Devla Jakov Jurišić: Srne na santi leda Zehra Hubijar: Kestenjar Armenska bajka: Tumačenje snova Ivan Cankar: Zastidio se majke Japanska bajka: Zlatna sjekira Tok dogañaja u vremenskom slijedu (na obimnijem tekstu) Uočavanje mjesta i vremena radnje Likovi . čitko i lijepo stvaralački diktat. Šta mi je još potrebno? recitiranje po Recitiranje kompozicijskih Koji izvori informacija postoje?) vlastitom izboru Čitanje sadržaja aspekata pažljivo Razvijanje sposobnosti čitanja radi Ilustriranje štampanog ćiriličnim pismom. rečenica. rečenica. prepoznavanje Razumijevanje udžbeniku? Čitanje i pjesničkih slika. mogućnost povezivanje u strukturama strukturiran pisani rad predusretanjem memoriranje sadržaja i recitiranje pravilnog pisanja riječi Pisanje ćirilicom bez pogrešaka.njihov izgled.

mislima i osjećanjima. imaginativne komponente. razumijevanje pojmova predviñenih programom Gluma. svakodnevno u pjesmi Izvori nadahnuća Ritam i rima kao izrazi doživljaja Poezijom do estetskog doživljaja i spajanja emotivne.glasovno Ostvarivanje uloge u podudaranje krajnjih igrokazu kao vid slogova (dvosložna govorne produkcije rima) Obično.podizanje i vježbanje spuštanje glasa u ekspresivnosti i govoru i čitanju. reprodukcije i produkcije 166 . pravilno čitanje P ravilno čitanje pjesme. sastava Djeca će o s j e ć a t i. poezije za djecu) Daljnji rad na čitanju dramskog teksta (prirodno i bez patetike) Rad na glasovnoj Pjesnička slika izražajnosti. Ritam . unošenje promjena u tekst Stvaralački odgovor na pjesmu kao poticaj za pisanje pjesme. atmosfere izražajnim čitanjem Izražajno čitanje recitiranje. likovima. spoznajne. Čitamo odabrane vježba u dijelove dragih štiva. marljivosti) (odgovori na pitanja u usmenoj formi i na pojednostavljena pitanja u pisanoj formi) Razlikovanje vrsta književnog teksta na osnovi osnovnih obilježja Lektira: Ivica Vanja R orić: P lavi vjetar Bisera A likadić: Kraljica iz dvorišta Nedžati Zekerija: Djeca triju ulica Karlo Kolodi: P inokio Vrelo ljepote / Stihovi u lektiri (izbor iz bh. Dijete je pročitalo knjigu Može odgovarati na postavljena pitanja Može učestvovati u analizi i samostalno govoriti o sadržaju. Dubočanin: Jesenja pisma Gustav Krklec: P rvi snijeg Ismet Bekrić: Domovina nije riječ iz spomenara Kasim Deraković: Ljetna noć Muharem Omerović: Moja baka Šukrija Pandžo: Osluškivanje Grigor Vitez: Svirala od vrbe Uspostavljanje analogije: književni lik. likovnom izrazu.Šefik Daupović: San zubara Pincetija Aleksa Mikić: Neočekivani susret Enes Kahvić: Čamac Branko Ćopić: Nećeš mi vjerovati Nedžati Zekerija: Zar vam nisam rekao Jure Kaštelan: Proljeće je slikar Maja Gjerek – Lovreković: Zimska priča Dramsk i tekstovi: Željka Horvat Vukelja: Reumatični kišobran Jadranka Č unčićBandov: Jesenska šumska šala P jesme Alija H. odgoju i knjigom (naslovna samoodgoju strana. broj stranica. izdavač. predstavljanju teksta. o čemu vrijeme za pjesmu se govori u knjizi). muzičkom djelu. Moći će porediti kazivanje u proznom tekstu. jezgrovitost u pjesničkom izrazu. pronalaženje argumenata i formiranje vlastitog ponašanja u skladu s pozitivnim primjerima Afirmacija moralnih vrijednosti: dobrote. razumijevanja. recitiramo pjesmu po knjige vlastitom izboru Piščev govor i govor lika Didaskalije Razumijevanje sadržaja dijaloga. poruci Samostalnost u prezentaciji pročitane knjige Mogućnost poreñenja. Kako samostalno pamćenje čitati? i mogućnost Čitanje radi uživanja prezentacije Čitanje radi sticanja i Razumijevanje proširivanja znanja značaja znanja i Čitanje radi uloge čitanja u upoznavanja s učenju. vrijednosne. plemenitosti. poštenja. Vrijeme za priču. smisla za isticanje izmjena dugih i značajnih elemenata. preuzimanje uloge lika. Uočavat će slikovitost. stvarnog i maštovitog Njegovanje senzibiliteta za sugestivnost pjesničke riječi. prepoznavati i doživljavati snagu i ljepotu pjesničke riječi. L jepotu će doživljavati svim čulima.likovi iz svakodnevnih životnih situacija Stav prema likovima i objašnjenje stava Uočavanje opisa lika u književnom tekstu Uočavanje opisa pojave u književnom tekstu Izražavanje vlastitog stava o liku. kratkih slogova) Izražajno predstavljanje teksta Rima . odgoj za ljepotu pjesničkog kazivanja Razumijevanje smisla Osposobljavanje čitanja djeteta za Zašto čitamo? samostalno čitanje. autor. discipliniranosti i osjećaja za mjeru. recitiranje pjesme Dočaravanje likova. izvoñenja zaključaka Djeca će moći samostalno pročitati tekstove predviñene za domaću lektiru Učestvovat će u analizi u skladu s mogućnostima samostalnog čitanja. raspoloženje u pjesmi.

razumijevanje poruke Uočavanje relacije tehnika snimanja i punoće doživljaja Iznad p rosjek a Uočavanje povezanosti izražajnih sredstava i ostvarenih efekata Produkcija ideja za snimanje dokumentarnog filma koji se odnosi na život u školi ili široj zajednici Mogućnost šireg objašnjavanja povezanosti pojedinih segmenata u procesu stvaranja filma P ercepcija i recepcija Mogućnost praćenja filmskog sadržaja filmskog sadržaja u kontinuitetu i Uočavanje razumijevanje karakteristika i sadržaja filma značaja dokumentarnog Uočavanje razlike u filma tehnici snimanja Zauzimanje stava P oreñenje efekata crno-bijelog i efekata filma u boji. a šta dokumentarni film U historiji filma prve filmske predstave odnose se na dokumentarni film i snimljene situacije iz svakodnevnog života Napredak u razvoju filma Tehnički aspekti film u crnobijeloj tehnici film u boji nijemi i zvučni film Odgojno-obrazovni ciljevi Zadovoljavajući Oček ivani re zultati Prosječni P raćenje i razumijevanje filmskog sadržaja. situacije. njihova upotreba u govoru i pisanju P osjedovanje smisla za izbor pravih riječi radi dočaravanja raspoloženja. traženje informacije (u kupovini. kulture i zabave primjerene djeci Radio. služenje riječima iz književnih djela Prilagoñavanje rječnika situaciji i situacionom kontekstu Prosječna Iznad prosjek a Programski sadržaji Rje čnik Riječi u priči i pjesmi Riječi opisivači Riječi informacije Riječi poruke Odgojno-obrazovni ciljevi Služenje rječnikom i snalaženje u abecedno i azbučnom slijedu (traženje riječi. vježbe koje potiču na takmičenje i brzo snalaženje (Ja sam slovo C. štap. memoriranje Posjedovanje sadržaja. Koje je slovo do mene? Mi smo slova D i H. zahtjeva Izbor riječi kojima opisujemo Riječi kojima pojačavamo argumentaciju Adekvatna upotreba riječi Posjedovanje bogatog u različitim situacijama. sreñivanje kartona riječi koje imaju isto slovo na početku (šuma Šemsa. mogućnost razvijene kulture reprodukcije slušanja i izbora sadržaja Čita i komentira Samostalno čitanje Mogućnost kritičkog čitanja Dje čiji listovi Očekivana postignuća Zadovoljavajuća Pravilan izgovor riječi koje su dominantne u svakodnevnom govoru Razumijevanje značenja riječi u književnom tekstu i mogućnost njihove upotrebe u reprodukciji sadržaja.MEDIJSKA KULTURA Programski sadržaji Film Filmske vrste Igrani film Dokumentarni film Crno-bijeli film i film u boji Nijemi i zvučni film Pojmovi Šta je igrani. emisija Dječiji list kao komunikacija i izraz stvaralaštva odraslih za djecu i djece za djecu JEZIK: Rječnik Odgoj i obrazovanje (praćenje radioemisija) Učešće u programima školske radio-stanice Razvijanje općih odgojnih vrijednosti Mogućnost koncentracije slušanja i pamćenja osnovnih informacija P ažljivo praćenje. šećer) Razvijanje sposobnosti izbora adekvatnih riječi u govoru i pisanju Upotreba riječi u komunikaciji: predstavljanje. Šime. Koja su slova izmeñu nas? Sreñivanje kartona riječi sa različitim inicijalnim znakom. traženju pomoći u slučaju nesnalaženja) Tačno artikuliranje potrebe. aktivnosti Upotreba riječi koje su nove i neočekivane s obzirom na uzrast i programske zahtjeve Upotreba riječi na nov i originalan način 167 . na putovanju.emisije Radio kao medij i radio-emisija u funkciji popularizacije znanja. zvučnog u odnosu na nijemi film Radio . fonda riječi Razumijevanje značenja riječi.

-ćki. gradivni) Brojevi (glavni i redni) Rečenica Subjekt i predikat u rečenici P rosta neproširena rečenica Subjekatski i predikatski skup P rosta proširena rečenica Azbuka Imenice Zamjenice Pridjevi Brojevi Subjekt i predikat u rečenici Glagol kao predikat Imenica kao subjekt Subjekatski i predikatski skup Pravogovor i pravopis Veliko slovo u pisanju naziva : ulica. pridjevi u funkciji razlikovanja pozitivnih i negativnih osobina: druželjubiv.. izvoñenja zaključaka Razlikovanje navedenih vrsta riječi i prepoznavanje u tekstu Jednostavna i proširena rečenica u komunikaciji (brzina. bulevara škola knjiga. prisvojni. teksta Razlikovanje primjera od (ne)primjera Razvijanje sposobnosti generalizacije. -čki P ravilno rastavljanje riječi na kraju retka 168 . darežljiv . dodaci) Azbuka Vrste riječi: Imenice (zbirne i gradivne) Zamjenice (lične i prisvojne) P ridjevi (opisni.slog rastavljanje riječi Zadovoljavajuća Razlikovanje navedenih vrste riječi u jednostavnijim primjerima rečenica Prepoznavanje subjekta i predikata u rečenici Prosje čna Snalaženje u analizi rečenice u obimu koji podrazumijevaju navedeni programski sadržaji Izn ad prosjeka Razlikovanje vrsta riječi.. drag. uočavanje njihove funkcije u rečenici Mogućnost prepoznavanja u tekstu Samostalna analiza rečenice (subjekt. analitičkih i lingvističkih sposobnosti Razvijanje sposobnosti gramatičke analize rečenice.. časopisa Pojmovi Očekivana postignuća Prosje čna Pisanje u skladu s pravilima koja su obuhvaćena programskim sadržajima Izn ad prosjeka P ravilna upotreba pravila o pisanju velikog slova Uočavanje i ispravljanje vlastitih i tuñih grešaka u pisanim radovima Veliko slovo u pisanju imena pripadnika naroda P isanje imena životinja P isanje prisvojnih pridjeva na -ov. -ev. predikat. škrt. sebičan. -in P isanje prisvojnih pridjeva na -ski .Očekivana postignuća Gram atika Pojmovi Ciljevi i zadaci Usavršavanje perceptivnih.) Ciljevi i zadaci Zadovoljavajuća Veliko slovo u primjerima koji su predviñeni programom Primjena pravila o upotrebi velikog slova u primjerima koje predviña program Pravilna upotreba znakova interpunkcije Riječ . trgova. listova. intonacijski modaliteti) Gramatika i vrijednosni system (pozitivna svojstva i imenovanje.

urednost kao pokazatelji koliko poštujemo osobu kojoj pišemo Zadovoljavajući Snalaženje u jednostavnim i uobičajenim situacijama. aktivnosti Sposobnost sistematičnog predstavljanja Prilagoñavanje namjeni sadržaja i oblika izražavanja Pisanje sa svrhom. pričom Dobro zapažanje i bogat rječnik. riječi za označavanje vidljivih osobina i riječi za označavanje ponašanja. teksta) Pričanje na osnovi datih tematskih riječi Deskriptivni Opis pojave. oslovljavanje. sinteze. situacije P isanje sadrži elemente slikovitog i maštovitog kazivanja Bogatstvo misli i asocijacija. stil. način obraćanja. svrsishodnost. mašte i kreativnosti u izražavanju Razvijanje sposobnosti posmatranja i zapažanja svega što je u okruženju Uporeñivanje opisa lika u književnom djelu . mogućnost poreñenja i zaključivanja Zapažanje važnih osobina. razumijevanje uočavanje logičkih cjelina i samostalno formuliranje podnaslova tim cjelinama Razvijanje sposobnosti analize. rečenicama. čujem) i o osjećanjima Prosje čni Sposobnost hipotetičkog mišljenja zamišljanje brojnih alternativa Osmišljenost.pismo zahvale Mogućnost praćenja vremenskog slijeda u dogañaju ili aktivnosti Registrovanje u formi kratkih rečenica Izvještaj ima sve potrebne elemente Sposobnost sažetog i objektivnog prikazivanja dogañaja. Njegovanje govornog i pisanog jezika Osposobljavanje za uočavanje redoslijeda dogañanja. izgled papira. Izazivanje širokog spektra asocijacija. pravilnost i jasnoća izražavanja Uspostavljanje logičkih veza i stvranje smislene i kompozicijski organizirane priče Izn ad p rosjeka P osjedovanje bogatog leksičkog fonda i mogućnost spontanog. apstrahovanja i generalizacije (kognitivni nivo). originalnost u upotrebi riječi Mješoviti 169 . prilagoñavanje načina izražavanja situacijama Mogućnost stvaranja sadržaja koji ima logičan slijed Mogućnost govorenja i pisanja o konkretnim sadržajima (vidim. ali i Osmišljeno i pravilno mogućnost izražavanje u uspostavljanja usmenoj i pisanoj relacija: formi vidljivo i skriveno Uočavanje smislene povezanosti tematskih riječi Uočavanje reprezentativnih osobina Informativni Pisanje izvještaja Šta? Gdje? Kada? Kako? Zašto? Pisanje pisma . Snalaženje u nedovršenim jezičkim strukturama Stvaranje sadržaja na osnovu poticajnih riječi.Ishodi rad a na usmenom i pismenom izražavan ju Oblik izražavan ja Vježba Narativni Prepričavanje na osnovi samostalno sastavljenog plana Pričanje na osnovi datog početka (slike. postupaka. rukopis. opisivanje poznatih osoba (izbor adekvatnih riječi deskriptora). važnih elemenata u dogañaju. tečnog izražavanja Sposobnost pisanja emotivno obojenih sadržaja P osjedovanje bogatstva ideja i mogućnost oblikovanja misli na zanimljiv način P osjedovanje dara zapažanja i raspolaganje rječnikom kojim se zapaženo može izraziti riječima. mašte Osposobljavanje za adekvatan izbor riječi.pismo obavijest . stvaranje rečeničnih struktura u kontekstu tematskog kruga ponuñenih riječi Poticanje individualnog stvaralačkog nerva. situaciji. zbivanja u prirodi Opis lika iz najbliže okoline Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Čitanje teksta.

a ne da bude na popisu . ali uvesti ocjenjivanje kvaliteta govora. To znači da treba povećati očekivanja i jasno postaviti zahtjeve. izbor IV a razreda. U samoj interpretaciji teksta treba stalno imati na umu da prava umjetnost ostaje u sferi estetskih osjećanja i nije joj zadatak da direktno. obrazlože izbor. To bi svakako povećalo odgovornost prema izgovorenoj riječi i ulaganju napora u oblikovanje rečenice. U stvaranju ukupne programske strukture uvažavani su važni elementi: broj nastavnih časova. Važno je da dijete čita. Stavite na pano tekst pjesme. raspravi. Pjesma do pjesme. suprotstavljanjem mišljenja dolaze do zaključaka. Ne robovati bilo kakvim šablonima i ne smještati sve u racionalne okvire. To je naznačeno u standardima postignuća. To je nepresušan izvor riječi. nametljivo poučava. da ostavi traga u doživljajnom smislu. da ilustrira. Za pet naslova ostavljeno je 20 nastavnih časova.). ilustriraju. Isto možete uraditi i sa pričama. a to je onda i vježba usmjerena na estetsku stranu rukopisa). Neka se pripreme za čitanje i recitiranje odabrane pjesme. Čitanačka štiva su istovremeno vrijedna književna djela i osnova su za realizaciju svih programskih zahtjeva. programska struktura ovog nastavnog predmeta u prethodnim razredima i definirani ishodi učenja u pojedinim područjima. priču koja se odjeljenju kao takva dopada. fleksibilnijim pristupima radu na ovim tekstovima uvodite djecu u svijet literature i razvijajte samostalnost u druženju s knjigom. pojmova i doživljaja. Djeca su misaono jača. stvorite atmosferu u kojoj će djeca osjetiti zvučnost. zahtjevi ostalih nastavnih predmeta i karakteristike receptivnih mogućnosti djece u četvrtom razredu. Tako treba i dalje raditi. Postepeno ih uvodite u jasnu pojmovnu diferencijaciju. ali koliko mogu biti od pomoći u ostvarivanju ciljeva ostalih područja nastave maternjeg jezika. ritam i rima. slikovitost i ritam. razumijevanju sadržaja. Kreativnijim. Na početku godine važno je izvršiti evaluaciju postignuća u prethodnim razredima i upoznati djecu čemu težimo u pojedinim područjima: kakvom čitanju. a manje pamte pojmove. kriteriji važni za izbor nastavnih sadržaja. Neka biraju pjesmu. Bilo bi poželjno da nastavnici ocjenjuju i kvalitet usmenog izražavanja. a onda te listove uvežite i dogovorite se s njima o naslovu (Najljepše pjesme. Ti se tekstovi razlikuju s obzirom na tematiku. meñusobna povezanost i prožimanje sadržaja pojedinih područja nastave maternjeg jezika. posebno ne da nameće stavove i poruke. odabrali učenici IV b itd. kakvom usmenom i pismenom izražavanju. Manje insistirajte na reprodukciji u pojmovnom smislu. neka više uživaju u ritmu. Da taj susret predstavlja doživljaj ugodnog literarnog iskustva. Poeziju treba čitati i u njoj uživati. da može objasniti zašto mu se nešto dopada ili ne dopada. u pojmovnom smislu. U interpretaciji lirske pjesme novi su. prisustvo naracije i deskripcije. Dogovorite se s djecom o nivoima postignuća. Važno je da učenici umjetnička štiva dožive kao nešto što je snažno i lijepo i što djeluje na osjećanja. iskustvom bogatija. Čitanje i pisanje ostaju u prvom planu. Neka u razgovoru. Interpretacija teksta kao područje u osnovi je gramatike i nastave usmenog i pismenog izražavanja.Didaktičko-metodičke napomene U četvrtom razredu povećan je fond nastavnih časova.pročitanih”. Medijsku kulturu valja posmatrati u kontekstu ukupnih programskih zahtjeva i podcrtavati potrebu selektivnog pristupa ovim sadržajima. Svako je djelo posebno i traži specifičan pristup. Neka lijepo prepišu tekst pjesme (sigurno će se truditi da to bude lijepo. Važno je da knjiga ostane u sjećanju. Sadržaji nastave gramatike. dominantan vrijednosni sistem. obim. kulture usmenog i pismenog izražavanja direktno su usmjereni na poboljšavanje nivoa opće pismenosti. napišite na razredni pano šta očekujete u pojedinim područjima.. Izbor iz poezije bosanskohercegovačkih autora je poticaj za kreativnije pristupe. pisanju. pojačalo bi potrebu da se izbjegavaju 170 . priče. Ne unositi podatke o pročitanim knjigama u bilo kakve obrasce. razumije. maštu. Posebno mjesto u Programu ima domaća lektira. U razrednoj nastavi vježba usmenog izražavanja uvijek prethodi pismenoj vježbi. Dozvolite djeci da čitaju i da izdvajaju pjesme koje se njima posebno dopadaju. izrazi pročitano na njemu svojstven način. misli.

a jačala bi ukupna motivacija za rad na usmenom izražavanju. kada. Važno je da i djecu vježbate u samoocjenjivanju. nastavnik kao ocjenjivač mora uvažavati mnoštvo elemenata. Mogu pročitati tekst bez greške. individualne i individualizirane linije razvoja. Nemojte zaboraviti da ocjena ima onoliko smisla koliko vodi ukupnom napredovanju svakog djeteta i koliko u njemu budi želju da se potrudi i poboljša postignuće.ponavljanja. Na pojmovima raditi uvijek u kontekstu rečenice. pravilnog. Plan daljnjih aktivnosti podrazumijeva utvrñivanje bližih i daljih koraka i ciljeva. Ističite značaj osmišljenog. Tako će lakše diferencirati primjere od (ne)primjera. Sličan pristup odredite i u ostalim područjima. Neka svako dijete postavi samo sebi pitanje: Gdje sam ja? Neko će primijetiti da njegovo čitanje nije dovoljno brzo. 171 . šta smatrate posebno važnim. Napravite i na panou prikaz očekivanih rezultata opisanih po stepenima. tečno. izražajno. ukupna postignuća valja iskazati numeričkom ocjenom. I na kraju. Uvijek su u odnosu meñuzavisnosti. Kažite im unaprijed šta ćete ocjenjivati. Iako ti nivoi nisu podudarni sa skalom ocjenjivanja od 1 do 5 ipak su važan orijentir u postavljanju zahtjeva. treći da griješi mnogo u izgovoru riječi. prosječna i ona iznad prosjeka – visoka postignuća. Uostalom. Nema univerzalne preporuke ni za navedene stepene ni za sve aspekte znanja i vještina. jasnog govora. Svi su ocjenjivači. Analiza je zajednička. kako u okviru ovog nastavnog predmeta. Uz programske sadržaje su tri nivoa postignuća: zadovoljavajuća (minimalna) postignuća. drugi da čita monotono. Pojmovi se meñusobno razlikuju po stepenu apstrakcije. U realizaciji sadržaja nastave gramatike i pravopisa oslanjati se na dječije doživljavanje jezika. Zajednički dolazimo i do mjera koje će djelovati na poboljšanje postignuća pojedinca i odjeljenja. dobra. Primjera radi: Moje čitanje ima sve karakteristike dobrog čitanja: pravilno je. tako i u ukupnom ljudskom saznanju. Veoma je važno da i roditelji budu upućeni u smisao ocjenjivanja. Kažite na koji način ćete bodovati odgovore i neka oni sami upišu ocjenu nakon uvida u tačnost (na bazi poreñenja). teksta.

razviti samopouzdanje u izražavanju primjereno uzrastu. predanost i preciznost u učenju jezika. pisati pismene pripreme za svaki nastavni čas. pjesmu i ples učiniti da učenje engleskog jezika bude zabava i zadovoljstvo. 105 časova godišnje) NIVO: DRUGA GODINA UČENJA CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave engleskog jezika na početnom nivou Nastaviti rad na naglašavanju ciljeva promoviranih u prvoj godini učenja: učenje jezika. pripremati materijal i opremu. ponavljanje i usmenu komunikaciju sa zabavnim aktivnostima. primjereno uzrastu. razumjeti primjerene sadržaje na engleskom jeziku. Očekivani rezultati/ishodi učenja Djeca će: razviti želju i ljubav prema učenju engleskog jezika. njegovati samostalnost u govoru i vlastitoj produkciji naučenog. Engleski jezik PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (tematska područja vezana za svakodnevni život. razigranog stava prema učenju jezika. poticati radoznalost i kreativnost. postupni i odmjereni prelaz ka čitanju i pisanju najjednostavnijih riječi i rečenica. prihvatiti logički pristup upotrebi naučenog. izražavati slobodu i samostalnost u govoru i direktnom reagiranju. poticati motiviranje odgovornog i aktivnog stava. kroz igru. predviñenim funkcijama i vještinama) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja usmjeriti pažnju na razumijevanje. davati kratke pismene odgovore. koje imaju za cilj da pobude. cilj i način rada. popunjavati slova i riječi. dalje njegovati razumijevanje i logičkog pamćenje. dalje njegovati razvijanje pozitivnog. znati čitati jednostavne rečenice. Nastavnik treba: pažljivo planirati svaki nastavni čas. za grupe i cijeli razred. znati čitati riječi pojedinačno povezano sa konkretnim pojmovima. poticati temeljitost. a ne o jeziku. zadatke za djecu pojedinačno.(3 časa sedmično. osjetiti zado voljstvo i prepoznati korist pri proširivanju znanja stranog jezika. aktivnosti i interesovanja djeteta ovog uzrasta) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija primjerena datom nivou učenja) Aktivnosti (kojima se realiziraju vještine) Gramatika (gramatička područja za dati nivo) Vokabular (koji odgovara datim temama. razviju i podržavaju zainteresiranost za učenje jezika. 172 . od početka razvijati radne navike. stvoriti pozitivnu i zabavnu atmosferu za učenje. znati prepisivati.

surañivati sa kolegama i stručnim savjetnikom. pantomima. Nastavnik istovremeno procjenjuje realizaciju zadanih ciljeva i vlastiti učinak. procijeniti kojim fondom riječi djeca trebaju ovladati u datoj grupi i datim uvjetima. razvijanje pozitivnog. praktikovati prvo usvajanje pravilnog izgovora auditivnim putem. nego kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima zacrtanog. Role playing. tjelesnog i zdravstvenog odgoja. pogañanje. prilagoditi ga raspoloženju i trenutnim potrebama djece. maskiranje. život i rad u školi. ne prihvatati kruto upute date u programu. ali primjereno uvjetima u kojima radi. njegovati poštivanje drugoga u toku zajedničkog rada i natjecanja. Ono treba da je u funkciji motivacije djece na daljnji rad i razvijanje naklonosti i ambicije za učenje jezika. proširivati materijal prema datoj situaciji. primjenjivati direktni. igre riječima. maternji jezik (opisivanje). Koristiti mogućnosti izlaska iz učionice radi neposrednosti i očiglednosti u nastavi. Primjenjivati frontalni i individualni pristup. vedrom i privlačnom okruženju. pjevanje . Interkulturalne vještine Upoznavanje kulture engleskog govornog područja. 173 . I dalje je moguće i poželjno paralelno izvoñenje nastave engleskog jezika s nastavom drugih predmeta. Napomena: na ovom nivou nema djeteta koje ne zadovoljava predviñeni minimum. igranje po ulogama. • Preporuke Za organizaciju i realizaciju nastave engleskog jezika u drugoj godini učenja i dalje je naglašena potreba za fleksibilnošću. osposobiti djecu da samostalno rade tokom časa i kod kuće. Nastavne metode i oblici rada Koristiti što raznovrsnije nastavne metode i oblike rada. moja okolina (naše tijelo i zdravlje. matematike (brojevi. udžbenicima i priručnicima. tako u rasporedu i trajanju nastavnih časova. rješavanje jezičke zagonetke i križaljke. pretending. kako u nastavnim aktivnostima. konkretno i pozitivno. igre pogañanja su neki oblici koji su se pokazali efikasnim i koje treba primjenjivati. poreñenje s vlastitom kulturom i tradicijom. kao i rad u manjim i većim grupama. drama-playing. tolerantnog stava prema različitostima. držati se principa jednostavnosti. kućni ljubimci). Trajanje časa ne postavljati kruto. Korelacija je naročito izražena sa predmetima likovne i muzičke kulture.- razvijati komunikacijske sposobnosti. frontalni. i rad u parovima. primjerenosti i postupnosti. vjeronauka (praznici). Koristiti igru i pjesmu kao osvježenje i učenje jezika provoditi u razigranom. razviti vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog djeteta.horsko i pojedinačno. idući od jednostavnih ka složenijim jezičnim ciljevima. a potom usmenu upotrebu bilo izolirano ili u govornoj interakciji. • Interdisciplinarni sadržaji Učenje stranog jezika je izuzetno povezano s područjima drugih školskih predmeta. • Praćenje i vrednovanje treba biti kontinuirano i provedeno veoma pažljivo i nenametljivo. slobodno oblikovati svoje nastavne časove. grupni i individualni pristup. sabiranje).

zahtjeve. gestikuliranje. lake. itd. naredbi. out. ubacivanje. opće. now). tired. butter. izvršavanjem uputa i nareñenja. red riječi. lights.. redanje oblik). take. toothbrush).NASTAVNI PROGRAM ZA ČETVRTI RAZRED DRUGA GODINA UČENJA ENGLESKOG JEZIKA Prvi stepen elementarnog znanja Te me Funkcije i vje štine Aktivnosti Gramatika Vok abular Proširivanje te ma: • lično predstavljanje • porodica • kuća. book ili naglas i reagiranje the). ispunjavanje križaljki. u vezi sa datim There are. gluma. bridge. yard. PRODUKCIJA a) govor: tablewear (spoon. pa sve ak tivnosti rečenici (There is a. oblikovanjem u hill.. igranje uloga. (garden. thirsty). river. breakfast. draw. friend) vlastite. lične. fine. (potvrdni. ispunjavanje tabela. modalni glagol can Svakodnevni život: sleep. -ing) redanje riječi u smisaone Antonime . put. sitting-room. negativni.. posters. horse. naughty. on. dopunjavanje. razgovoru sa drugom djecom i shoes. knife. davanje uputa i za mjesto (here. Kolokacije. grandfather. podvlačenje. have igru. kratki odgovori na nastavnikova pitanja. trafficodgovarajućim tekstom. korištenje sljedećeg gramatičkog gradiva: Imenice : Ponavljanje. označavanje tačnih/netačnih (T/F ) tvrdnji. aunt. jezičnih igara za mjesto (in. kratki odgovori na pitanja. sad. cinema. father. raincoat). are there?) • čitanje vremena • dani u sedmici • izražavanje sposobnosti (I can . množina. nice. Zamjenice : uncle. give. tired. watch TV. there). table. podvlačenje. pomoćni glagol subjects. proširivanje osnovnog vokabulara na teme: Predstavljanje : (name.. dovršavanje rečenica. sandwich. bus stop.. cow. odričnoj. talk. plate. upitnoj i zapovjednoj toothbrush. turn on / off) 174 . Djeca će koristiti: pisanje pojedinih riječi po Afikse. I can't) • izražavanje dopadanja • izražavanje • posjedovanja (John's book. bird.) 2) verbalno: P resent Simple (potvrdni. Prijedlozi: recitiranje. clothes (pyjamas. Okolina u gradu i n a se lu povezivanjem ilustracija s opisni (sad.) treba izvoditi le žerno i kroz temama. body. dog. postavljanje bathroom (toothpaste. u vezi sa datim potvrdnoj. scared. drink. bojenje. odrični. pjevanje i igranje orange juice. wood. his. ponavljanje riječi koje su fork. that).. upitni school furniture. P roširivanje. happy. pull. be. itd. pig. coffee-table. post office. pridjevi (what color). cry. temama i gramatikom.. u vezi sa datim rečenice. i B. ispunjavanje tabela. trees. vrijeme sports. milk ). jeans. npr. have got). njeno prihvatanje i odbijanje RECEPCIJA a) slušanje i reagiran je 1) neverbalno: imitiranje. curtain) 1) neverbalno: (my. face. scared. prisvojni genitive (John’s. Članovi uže i šire Mary’s) porodice (mother. cat. crtanje. redanjem ilustracija. bad. redanje. čitanje kratkih tekstova u sebi determinatori. toys. odgovori na pitanja. upitne (who. (bread. povezivanje riječi u stupcima A P resent Continuous Škola: school things. her). what) Prostorije u kući i namještaj (k itchen. push. Prilozi: izgovorene. prisvojni pridjevi case. 2) verbalno: ponavljanje izgovorenog. small. upitni get up. sister. (at. shop. schoolfriend) Pisanje na ovom nivou nije prio ritet. povezivanje ilustracija s tekstom. chair. push-pull) itd. upitni oblik). look at this.. oblik). ispunjavanje tabela i Re čenice: temama i gramatikom (bigkrižaljki. temama (k itchen table. molbi. 20-100 (– s. grandmother. izrezivanjem. (potvrdni. učestvovanje u vrijeme (today. park. food nastavnikom. u vezi sa datim Brojevi: diktatu. Pridjevi: loo/lavatory. itd. član (a/an. school dovršavanje rečenica.. izvršavanje uputa i nareñenja. your. hall. eat. označavanjem tačnih/netačnih village. have. cup. after). brother. b) čitan je i reagiran je : bedroom. car. odrični. glass). hungry. b) pisan je : prepisivanje kratkih tekstova. in. Raspolože nje: happy. pokazne (this. good. cut teksta prema smislu. my house) • izražavanje molbe (Can I? May I? ) • ponuda. npr. at). bathroom. upitni crtanjem. Glagoli: plastelinu. give-take. itd. dom • moja okolina (u gradu i selu) • svakodnevni život • škola • slobodno vrijeme • pozdravljanje • predstavljanje sebe i drugih • identificiranje ljudi i predmeta • lociranje ljudi i predmeta • opisivanje ljudi i predmeta • boje predmeta • raspoloženja i stanja (ograničeno) • trenutne aktivnosti • svakodnevne aktivnosti i radnje • brojanje (How many . osnovni tip u Složenice .

Nastava njemačkog jezika treba doprinijeti daljnjem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i osposobiti dijete da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. poštuje ritam i intonaciju rečenice postavlja i odgovara na jednostavna pitanja učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi.1 Evropskog okvira za strane jezike. Njemački jezik Jezičke vještine Očekivani ishodi • dijete prepoznaje glasove. naglašava riječi. izjave. ritam i intonaciju u jeziku koji uč i razumije jednostavne upute. I u nastavi njemačkog jezika u četvrtom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. 105 časova godišnje) Cilj nastave njemačkog jezika u četvrtom razredu osnovne škole veoma je sličan onom u prvoj godini učenja. dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu / diktatu piše pojedinačne riječi i kratke rečenice o sebi i svom okruženju na ovom nivou učenja jezika dijete ne stiče znanje o jeziku nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente. naglasak. Učenje stranog jezika treba podsticati njegovu maštu. Slušanje i razumijevanje • • • • • Čitanje i razumijevanje • Govor • • • • • • • • Znanje o jeziku Pisanje 175 . pitanja. upozorenja.(3 časa sedmično. kratka objašnjenja nastavnika i reagira na odgovarajući način na iste razumije kratke dijaloge o poznatim temama prepoznaje slova. napisane riječi i kraće rečenice čita naglas poznate riječi i rečenice uoči glavnu misao kratkog pisanog teksta u kojem su mu sve riječi poznate pravilno artikulira glasove. porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju prepisuje. radoznalost i kreativnost.

: Škola: npr.dati osnovne informacije o svojim roditeljima.pitati za vrijeme .: . npr. turnen.nabrojati dane u sedmici .imenovati životinje Ak tivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1..označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2. verbalno.crtanjem . Brot. . npr.voditi jednostavne dijaloge PISANJE Djeca će: . der Pinsel.razvrstavanjem slika . Dienstag.iskazati želju vezanu za poklon .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čula s kasetofona .. pjevati . malen. godišnja doba.nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme ..: . Slobodno vrijeme: Fußball. npr..nabrojati školske predmete i pribor .dopunjavati izostavljene riječi .: .igrati uloge . unser) . dein. lice množine Brojeve do 20 Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Vokabular Djeca će proširivati osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.postavljati jednostavna pitanja .. Musik hören.Prisvojne (mein.čestitati nekome roñendan. Wie spät ist es? Es ist . trinken.. Tante.. Alles Gute zum Geburtstag! Jelo. Zamje nice: .čitati kraće tekstove naglas i u sebi .tražiti osnovne informacije u tekstu i reagirati: 1. neve rbalno. Saft. Meine Straße heißt .pozvati nekog na roñendansku proslavu .imenovati članove porodice . Životinje : Ich habe eine Katze. Wasser. Mein Bruder ist ...davanjem kraćih odgovora . Roñendansk a zab av a: Komm zu mir! Ich mache eine Party.dopunjavanjem teksta . wie..u prezentu .imperativ za 2. Meine Katze heißt . was... Novu godinu. lesen.odgovarati na pitanja ..recitirati. der Frühling.. Milch... am Mittwoch. warum) Pridjeve u predik ativnoj upotrebi Glagole: .reći kakvo je vrijeme . Uhr.. neve rbalno.crtanjem ...rekonstruirati riječi .. Božić. npr. braći i sestrama .pridruživanjem slike tekstu .dopunjavanjem tabela i sl.navesti školske aktivnosti . Basketball..prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove .reći koliko je sati . atmosfersko vrijeme Porodica i život u porodici Proslava roñendana. Opa. Ich wohne in . mjeseci. piće: essen. Computerspiele .povezivanjem slike i slušanog teksta .imenovati predmete u svojoj školskoj torbi .reći gdje stanuje .: rechnen.nabrojati mjesece i godišnja doba . npr. piti .razvrstavanjem slika . im Sommer Porodica i život u porodici: Oma. lice jednine i 2.učestvovati u dramatizacijama .rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR: Djeca će: . Onkel.za izražavanje želje oblik möchte ..reći šta voli / želi jesti. Dani u sedmici.Lične ... ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Djeca će: .od ponuñenih riječi konstruirati kraće rečenice Gramatika Djeca će koristiti (ali neće učiti o tome): Imenice sa članom : das Buch.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme Vještine Djeca će znati: Škola i učionica .upitne (wann. Sie ist schwarz.. Jahre alt. godišnja doba: Montag. Ich wünsche mir einen Teddy. die Tafel. Meine Telefonnummer ist .. Käse ...označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2.: . der Malkasten Dani u sedmici. ve rbalno. Nove godine/ Božića Jelo i piće Slobodno vrijeme Životinje 176 .reći svoj broj telefona . Ich esse gern Schokolade. Tee.

nastavni čas koncipira kao smjenu više faza od kojih nijedna ne bi trebala trajati duže od deset minuta. Nastavnik treba: pažljivo planirati svaki nastavni čas uz definiranje jasnih ciljeva i ishoda kojima teži. osposobiti djecu da samostalno rade.plesom. pisati pripreme za svaki čas.upoznavati različite kulture i tradicije.zajedničkom šetnjom kroz park. (Moja okolina . kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva. . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. . u nastavu integrirati igru i sve one aktivnosti koje će doprinijeti usvajanju sadržaja svim čulima. oblikovanjem (Likovna kultura). procijeniti kojim fondom riječi djeca trebaju ovladati u datoj grupi i datim uvjetima razvijati pozitivnu atmosferu u učionici.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Jezik se na ovom uzrastu uči kroz igru. razvijati vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog djeteta. poštovati osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti. imitiranjem i ponavljanjem.pjevanjem (Muzička kultura). odgovornost i motivaciju za učenje. kako za vrijeme nastave. Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) . razvijati kod djece radne navike. te detaljnu razradu aktivnosti kojima će postavljene ciljeve ostvariti. marljivost. samostalnost i kreativnost. a u skladu sa uvjetima u kojima radi. . Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog odnosa djeteta prema školskim obavezama. Rad u parovima ili manjim grupama uz smjenu više različitih aktivnosti i angažiranje svih čula doprinose dinamici časa i održavanju neophodne pažnje kod djece. te pisanje (preslikavanje a potom prepisivanje riječi i kratkih rečenica do usvajanja pravilnog pisanja pojedinih riječi i kraćih rečenica). sadržaje koje obrañuje približiti djeci dobrom i pažljivo osmišljenom vizualizacijom. Praćenje i vrednovanje U četvrtom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Djeca će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekla učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika s aktivnostima „preuzetim“ iz nekih drugih predmeta. Interkulturalne vještine Djeca će: . igrom (Tjelesni i zdravstveni odgoj).horsko i pojedinačno. prirodu i sl.crtanjem.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja njemačkog jezika usmjeriti pažnju na aktivnosti koje imaju za cilj da pobude i razviju zainteresiranost djeteta za učenje jezika. . tako i kod kuće. npr.: . 177 . njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti.ekološki odgoj). slikanjem. uočiti sposobnosti svakog djeteta i pomoći mu da dostigne svoj maksimum. kod djece poticati pozitivnu radoznalost.

(3 časa sedmično. poštovat će ritam i intonaciju rečenice postavljat će jednostavna pitanja i odgovarati na njih učestvovat će u razgovoru po modelu davat će jednostavne informacije o sebi. naglašavati riječi. dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice zapisivat će pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu / diktatu pisat će pojedinačne riječi i kratke rečenice o sebi i svom okruženju na ovom nivou učenja jezika dijete ne stiče znanje o jeziku nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente Francuski jezik • • • • • • • • • Pisanje • • • Znanje o jeziku • 178 . napisane riječ i i kraće rečenice čitat će naglas poznate riječi i rečenice uočit će glavnu misao kratkog pisanog teksta u kojem su mu sve riječi poznate pravilno će artikulirati glasove. radoznalosti i kreativnosti Govor Težiti dostizanju nivoa A 1.1 Evropskog okvira za strane jezike. izjave. porodici i prijateljima opisivat će u nekoliko rečenica poznatu situaciju prepisivat će. naglasak. 105 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Ciljevi Razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji Učenje stranog jezika djetetu treba olakšati razumijevanje drugih i različ itih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika Čitanje i razumijevanje Osposobljavanje djeteta da na francuskom jeziku komunic ira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja Podsticanje mašte. pitanja. kratka objašnjenja nastavnika i reagirat će na odgovarajući nač in razumjet će kratke dijaloge o poznatim temama prepoznavat će slova. ritam i intonaciju u jeziku koji uči razumjet će jednostavna uputstva. upozorenja. • Očekivani rezultati / ishodi učenja • dijete će prepoznavati glasove.

Nakon usmenog usvajanja treba postepeno preći na čitanje (horsko i pojedinačno). udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto nego da kreativno i fleksibilno kreira rad primjereno uvjetima u kojima radi. frontalni.ocjenjivati svoje i aktivnosti svojih drugova iz razreda.upoznavati s nekim osnovnim razlikama izmeñu njihove i kulture naroda s francuskog govornog područja (npr. npr. . Jezik se u ovom uzrastu uči kroz igru. oponašanjem i ponavljanjem. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour). oblikovanjem itd. koje će učenici koristiti a ne učiti o tome!) Vokabular (predlaže se vokabular koji je u skladu s datim temama) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja francuskog jezika pažnju treba usmjeriti na razumijevanje.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzička kultura).: .učiti da komuniciraju i ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren za kulturu zemlje čiji jezik uče. brojevi. moja bliža okolina. Ocjenjivanje je opisno i brojčano. Potrebno je takoñer primjenjivati direktni. . Preporučuje se rad u parovima ili manjim grupama uz smjenjivanje različitih aktivnosti što treba da doprinese dinamici časa i održavanju pažnje učenika ovog uzrasta. dom. 179 . Interdisciplinarni sadržaji Djeca će takoñer učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. Treba kod djece razvijati radne navike i komunikativne sposobnosti te ih osposobiti za samostalan rad i tokom časa i kod kuće.sportova i igara (Tjelesni i zdravstveni odgoj). npr. cilj i način rada. .upoznavati s kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene.crtanjem. (Likovna kultura). glagoli itd. (Moja okolina – ekološki odgoj). Praćenje i vrednovanje na ovom nivou treba da bude u službi motivacije djece i da služi nastavniku za procjenu realizacije zadatih ciljeva. Učenje kako učiti Djeca će: . ponavljanje i usmenu komunikaciju koja će sadržavati elemente zabavnih aktivnosti koje imaju za cilj da pobude. Interkulturalne vještine Djeca će se: .PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opće tematske oblasti kao osnov za daljnju razradu zavisno od datih okolnosti nastavne prakse. . razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika. svakodnevni život) Funkcije i sposobnosti (usmena ili pismena kompetencija koja predstavlja zacrtani cilj na datom nivou) Aktivnosti (navedene su aktivnosti pomoću kojih je moguće realizirati sposobnosti) Gramatika (gramatičke oblasti koje odgovaraju datom nivou.biti odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik. zamjenice. slikanjem.. uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tien! (gle!) itd. . imenice. npr. Ovo može podrazumijevati npr.koristiti ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. grupni i individualni pristup. plesom. razviju i podrže zainteresiranost za učenje jezika. porodica. npr. . te na prepisivanje riječi i kratkih rečenica dok ne doñe do usvajanja pravilnog pisanja pojedinih riječi i kraćih rečenica. . Nastavnik treba pažljivo planirati svaki čas. . kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve. škola. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuñena u programu. lično predstavljanje.razvijati pozitivan stav prema učenju jezika.zajedničkom šetnjom u prirodi i sl.

… ans itd. donner-prendre.zamjenjivati inicijale punim riječima .učiti pisati pomoću igara na CD-u. dom Funk cije i sposobnosti Djeca će znati: Ak tivnosti RECEPCIJA: a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neve rbalno imitiranjem nastavnika ili neke popularne ličnosti (npr. podvlačiti. un.vrijeme. quel? prošireniji vokabular.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene s kasetofona . davanjem veoma kratkih odgovora na pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli s kasetofona. Salut. lijepljenjem slika. . brojeve itd. npr. • Moje lice . maintenant jeans. nešto avoir prošireniji vokabular. pravljenjem raznih oblika od plastelina itd. pokazivanjem. itd. redati riječi odreñenim redoslijedom itd. raspoloženje. itd. životinjskih glasova itd. oponašanjem glasova/zvukova (npr. ma maison) . npr. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. recitirati . . Prijedloge. oponašanjem glasova/zvukova. npr. glumljenjem (npr.ponudu. u vezi s datim temama. značenjima) Djeca će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Antonime . 2) Ve rbalno davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. • Svakodnevnii pozdravljati . De quelle couleur est . son/sa itd tante.dopadanje sposobnost da nešto urade (Je peux. dans. salle á manger Kolokacije. stylo. pridjeve. popunjavanjem praznina riječima odabranim s kartica na kojima se te riječi nalaze itd.P okazne. itd. machine á laver. l’amie Oui/Non…itd. Gramatika Vok abular Djeca će učiti samo osnovni Djeca će koristiti vokabular koji se odnosi na (a ne učiti o date teme. onih koje označavaju neku aktivnost. npr. actions (npr. . npr. rasporeñivanjem ilustracija po odreñenom redu prema pisanim uputstvima itd. nešto lá prošireniji vokabular. itd. grand-petit. Au revoir. grand-mère. Il a les cheveux . glumljenjem. npr. grand-père. 2) Ve rbalno ponavljanjem riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli s kasetofona.davati uputstva i naredbe b) PISANJE Budući da učenje pisanja na ovom nivou nije prioritet. podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju. frère. u vezi s datim temama. tužan. manger. pyjama. itd. ton/ta.). zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuñenim riječima. cuisine.predstaviti život P rvi stepen sebe ili elementarnog • Škola druge znanja • Moja okolina identificirati ljude i predmete • Slobodno .ideju posjedovanja (le livre de Jean.locirati ljude i predmete . . malheureux. itd… les • Članovi uže i neki . des. quelle? (Quelle heureux. • Vrije me: Quelle heure osnovnim est-il? Il est . bojenjem ili podvlačenjem samo odreñenih riječi (npr. pain. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. C’est á droit / á gauche une.Upitne • Raspoloženja. u vezi s datim temama. • Odreñivanje mjesta i položaja: Où se trouve… Determinatore: Pourriez vous me dire… . nešto prošireniji vokabular quoi.Francuski jezik . nešto prošireniji najosnovnije.) . itd • Bliža okolina.Prisvojne članovi šire porodice. le.izraziti . celle. njeno prihvatanje ili odbijanje 180 .jednina i • Predstavljanje : Je množina suis … C’est…Je . feu. pokazivanjem odreñenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju.boire.mjesto.druga godina učenja Nivo Če tvrti razre d Te me • Porodica • Kuća. Qui estgenitiv (la ce? Qu’est-ce que c’est? maison de Comment t’appelles-tu? Nicole. sretan). jus Brojeve: 1 . mère. npr.prisvojni m’appelle…. povezivanjem riječi u stupcu A s odgovarajućim ilustracijama u stupcu B.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) s drugim učenikom/djecom ili nastavnikom . je me lave. oncle.Opisne • Prostorije u k ući i pridjeve. npr. triste. salon. jupe) nourriture (npr. .povremeno prepisivati izolirane riječi . npr. . redanjem slika itd. • rutinske aktivnosti. izvršavanjem uputstava nastavnika ili uputstava koja čuju s kasetofona. nešto Glagole prošireniji vokabular.Članove. iz crtića). chambre á coucher. rue.Le présent autobus. itd.).. tu te promènes.Lične noirs. ici. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova na kockama. heureux. mon/ma.Upitne. pravljenjem/oblikovanjem stvari (npr. itd. gestikuliranjem.pjevati i igrati jezičke igre .ubacivati.Glagole être. train. npr. qui.. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. couleur…?) fatigué. vokabular. crayon. robe. soeur. tome!): • Pozdravljan je : Bonjour. veoma ograničen broj raspoloženja . .glumiti/dramatizirati poznatu priču/bajku .brojati predmete . djeca će: . Priloge za: Svakodnevni život. boje predmeta.reći koliko je sati (puni sati) . jouet. b) ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputstava i reagirati: 1) Neverbalno gestikuliranjem. . crtanjem. crtanjem. itd.triste. PRODUKCIJA a) GOVOR Djeca će: . rezanjem zahtijevanih oblika/likova iz papira. sandwich. . namještaj.. la. poudre á laver. itd. á.igrati uloge. moje tije lo. nešto pridjeve. Imenice itd. beau couloir itd.). …? itd Quel âge as-tu? J’ai celui. npr. Elle Zamjenice est mince.opisati vrijeme ljude i predmete. npr. . biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. • Škola. de Paul) • Opisivanje.20 d’orange.L’Impératif livre. cahier.. Složenice. sur (u parler. imitiranjem zvuka voza. npr. lait). père. prendre). vêtements (npr.

sunčevih” i .procijeni kojim fondom riječi djeca trebaju ovladati u datoj grupi i uvjetima. pjesme i ples učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno postupan prijelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku sloboda i samostalnost u govoru čitanje riječi vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrijebljenih) čitanje jednostavnih rečenica prepisivanje riječi i kratkih sadržaja kratki usmeni i pismeni odgovori popunjavanje slova i riječi razvijanje samopouzdanja u izražavanju prepoznavanje zadovoljstva i koristi pri proširivanju znanja arapskog jezika Arapski jezik PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opće tematske oblasti kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Specifičnosti arapskog pisma uvjetovat će i rad u drugoj godini učenja arapskog jezika (četvrti razred). pripremajući materijale/opremu koja je potrebna u učionici. .kontrolira i razvija kod djece pravilno usvajanje izgovora.poštuje osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti. . detaljno razrañujući načine kako da ih postigne. . pisanje odreñenog člana. pripremajući zadatke za pojedinu djecu. te planirajući trajanje svakog segmenta aktivnosti u učionici. Arapski jezik se na ovom nivou uči kroz različite jezičke igre. . . kratki i dugi vokali. marljivost. . . pjesmu. potičući ih da maksimalno koriste vlastite talente i sposobnosti. grupe i cijeli razred. Rad u parovima ili grupama doprinosi dinamici časa i većoj angažiranosti učenika.(3 časa sedmično. predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru kroz igre.razvija kod djece radne navike.razvija vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog djeteta. . a ne o jeziku razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika razvijanje radoznalosti i kreativnosti razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja razvijanje temeljitosti. . Nastavnik treba da: . 105 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati / ishodi učenja nastaviti s naglašavanjem c iljeva koji su dati u prvoj godini učenja učenje jezika. ... s postepenim uvoñenjem čitanja i pisanja. ponavljanje. Usvajanje grafičke strukture slova (po grupama slova).razvija pozitivnu atmosferu u učionici. 181 .kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva a u skladu s uvjetima u kojima radi.piše pismene pripreme za svaki čas. odgovornost i motivaciju za učenje.mjesečevih” slova. postavljajući ciljeve.pažljivo planira svaki čas. ples. pisanje tanwina. kao i dodatne materijale u slučaju neočekivanih situacija.razvija komunikativne sposobnosti kod djece.

sedmici prijedlozi (tahta. .plesom. 'amama. 'anti. izvornih govornika (zvučni zapisi) ograničenim brojem ponavljanje. Nastavnik istovremeno procjenjuje realizaciju zadatih ciljeva i vlastiti učinak. ali primjereno uvjetima u kojima radi.crtanjem (man. (puni sat) 'ila.davanjem kratkih odgovora na u kući (na`am. udžbenicima i priručnicima. hiya. . odrične riječi . .praznicima (Vjeronauka).dopunjavanjem teksta brojati od 1 do 10 vokabular. Interkulturalne vještine Djeca će upoznati kulturu i običaje različitih zemalja u kojima se govori arapski jezik.. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE reći koliko je sati Prijedlozi (fi.- ne prihvata kruto uputstva data u programu. uporeñivati je s vlastitom kulturom i razvijati pozitivan stav prema različitosti.navikavanjem na izgovor i intonaciju (igre.crtanjem. . Treba da je u funkciji motivacije djece na daljnji rad i razvijanje ambicije za učenje arapskog jezika.zajedničkom šetnjom kroz park. razvrstavanjem slika. Interdisciplinarni sadržaji U svim oblastima sadržaj je povezan s drugim školskim predmetima: . kam) za tvorbu druge kratkih . Praćenje i vrednovanje Treba da je stalno. .pjevanjem (Muzička kultura).opisivanjem (Maternji jezik i književnost). veoma pažljivo i nenametljivo. min. nahnu) osnovni formalan i reagirati: vokabular.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji Proširivanje tema: pozdravljanje Prvi stepen i upoznavanje elementarnog porodica i znanja prijatelji kuća svakodnevni život škola bliža okolina odjevni predmeti hrana i piće 182 . nabrojati ograničen reagirati: broj odjevnih wara'a) predmeta 1) Neverbalno nabrojati nekoliko Upitna rije č . (imenskim) i pjesmice. ralika. Učiti samo Dje ca će znati: pozdravljati na Djeca će slušati izgovoreni tekst i huwa. . oblikovanjem (Likovna kultura).tražiti odreñene informacije u tekstu i fawqa. 'anta.druga godina učenja Nivo Če tvrti razre d Te me Funkcije i vje štine Aktivnosti Gramatika Vokabular Djeca će: Lične zamjenice SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: ('ana. la) crtanje i druge imenovati predmete vježbe) nastavnikova pitanja ili pitanja koja su u školskoj torbi i uvježbavati Upitne partikule čuli s kasetofona učionici (hal. U četvrtom razredu ocjenjivanje je brojčano.ekološki odgoj).čitati kraće tekstove naglas i u sebi. već kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okvirima zacrtanog. `ala) Djeca će nabrojati dane u Sek undarni . rečenica.'ayna” pridruživanjem slike tekstu prehrambenih proizvoda i vrsta pića .brojanjem (Matematika). prirodu i sl. (Moja okolina . . 'a) osnovni . . koji neformalan način 1) Neverbalno Upitne zamje nice će biti osnova predstaviti sebe i . Arapski jezik . osnovnih .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji harihi.razvrstavanjem slika imenovati članove Pok azne (imenskih) .crtanjem.povezivanjem slike i teksta svoje uže porodice zam je nice (hara. Potvrdne i 2) Ve rbalno riječi ljude i predmete prepoznavanje. ma. igrom (Tjelesni i zdravstveni odgoj). tilka) Kroz dijalog opisati jednostavnim rečenicama .

.recitirati.od ponuñenih riječi rekonstruirati kraće rečenice . yn itd.postavljati jednostavna pitanja .dopunjavati izostavljene riječi .rekonstruirati riječi . sagir. .učestvovati u dramatizacijama .prepoznavati i koristiti slova koja ne postoje u bosanskom jeziku (qaf.igrati uloge ..2) Verbalno . qasir.odgovarati na pitanja .rješavanjem jednostavnijih zadataka s višestrukim izborom GOVOR Djeca će: .davanjem kraćih odgovora.pripremati i provoditi jednostavne dijaloge PISANJE Djeca će: . tawil\amil) Boje (osnovne) Razlomlje ni plural (nekoliko usvojenih imenica) 182 .prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove . sad.) Pre poznavan je gramatičkog ženskog roda (okruglo .ta”) B rojevi (1 do 10) P ridjevi (kabir.dopunjavanjem teksta. pjevati .

prezentiranje postignutih rezultata da je čistoća pola zdravlja i da svaki pojedinac ima svoje higijenske navike koje se usvajaju i razvijaju da su mikroorganizmi uzročnici bolesti. uzajamnim vezama ⇒ sunčevoj svjetlosti. da naša domovina ima izuzetne prirodno geografske odlike na osnovu kojih se može razvijati turizam kao posebna grana privrede da je odjeće i obuća životna potreba svakog čovjeka i da se ona tokom historije mijenjala i obilježavala pojedine epohe ZNANJE ⇒ ⇒ ZNANJE ⇒ ⇒ ⇒ VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Djeca će: ⇒ učiti (samostalno i u grup i) ⇒ posmatrati i izvoditi zaključke (samostalno i u grupi) ⇒ planirati svoj rad i rad svoje grupe ⇒ razvijati kritičko razmiš ljanje ⇒ provoditi istraživanja i bilježiti zaključke ⇒ izvoditi mjerenja i voditi evidenciju ⇒ dobivati i prezentirati dokaze ⇒ razmatrati dokaze i vršiti procjene ⇒ prenositi informacije putem individualnog i timskog rada kroz: ⇒ učenje u školi. znaju kako najlakše učiti prepoznati raznovrsne pojave i procese u prirodi uspostavljati logične veze izmeñu živih bića i pojava u prirodi nabrojati dijelove zelene biljke i objasniti ulogu pojedinih dijelova za život i rast biljke da je čovjek prirodno i društveno biće i da ima neizmjeran uticaj na okruženje nabrojati i prepoznati atmosferske pojave nabrojati domaće životinje i njihove koristi za čovjeka osnovne podatke o prošlosti i sadašnjosti zavičaja osnovna obilježja kraja u kojem žive trajanje dana i mjeriti vrijeme satom orijentirati se na geografskoj karti nabrojati kulturne. 105 časova godišnje) Moja okolina CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Područja uče nja Ciljevi Stican je znan ja o: ⇒ školi.(3 časa sedmično. znanju i načinu učenja ⇒ raznovrsnosti pojava i procesa u prirodi ⇒ živim bićima. vodi i zraku kao uvjetima života ⇒ gibanju zraka i promjeni osobina materije ⇒ zelenoj biljci i njenim dijelovima ⇒ životnim zajednicama ⇒ čovjeku kao prirodnom i društvenom biću ⇒ atmosferskim padavinama ⇒ domaćim životinjama i koristima od njih ⇒ prošlosti i sadašnjosti kraja ⇒ osnovnim obilježjima kraja ⇒ danu i satu i mjerenju vremena satom ⇒ orijentaciji na geografskoj karti ⇒ kulturnim. pojava i procesa u prirodi i društvu 184 . sami ili u timu. raspravljati o tome šta se dešava i u kojim uvjetima. javne i prosvjetne ustanove u zavičaju prepoznati i opisati prirodna obilježja zavičaja da dobra saobraćajna povezanost znači i razvijen kraj. da su prljave ruke i prostor za stanovanje česti uzročnici bolesti da je kultura življenja odraz vremena u kojem živimo i da je istu potrebno njegovati i razvijati da je čovjek i njegovo djelovanje najveći zagañ ivač tla i zraka i da svaki pojedinac može dati vlastiti doprinos zaštiti od zagañenja ⇒ koristiti prethodna iskustva ⇒ koristiti odreñene kriterije za prikupljanje i zapisivanje podataka ⇒ uz pomoć nastavnika razvijati plan istraživanja ⇒ pratiti redoslijed uputstava pri istraživanju i mjerenju ⇒ uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija ⇒ praviti jednostavna poreñenja. te poreñenje svojih predviñanja sa stvarnim rezultatima ⇒ sistematiziranje znanja kroz izradu tematskih plakata. učenje kod kuće. korištenje dodatne literature. lancima ishrane. razvijenosti. prirodno geografskim odlikama i turizmu ⇒ prirodno-geografskim odlikama B iH ⇒ odjeći i obući ⇒ higijenskim navikama ⇒ rekreaciji kao higijenskoj potrebi ⇒ uzročnicima bolesti ⇒ kulturi življenja ⇒ zagañenosti tla i zraka i zaštiti od zagañivanja ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Očekivani rezultati Dje ca zn aju: da je osnovno obrazovanje obavezno da bez učenja nema znanja. traženje ideja i provoñenjem jednostavnih i voñenih posmatranja i ogleda. njihovim osobinama. tvari. te donositi odgovarajuće zaključke ⇒ koristiti vlastitu kreativnost i maštu za rješavanje problema ⇒ koristiti jednostavan naučni jezik za saopćavanje ideja i imenovanje i opis živih bića. javnim i prosvjetnim ustanovama u kraju ⇒ prirodnim obilježjima kantona ⇒ saobraćajnoj povezanosti.

svojoj porodici. VRIJEME I PROSTOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Raznovrsnost pojava i procesa u prirodi Osobine živih bića u vezi sa životnim okruženjem Živa bića u godišnjim i vremenskim promjenama Čovjekove aktivnosti vezane za godišnja doba Sunčeva svjetlost. vjetar.VRIJEDNOSTI. javne i prosvjetne ustanove u mom mjestu Širi zavičaj – kanton. dijelovi biljke. vode i zraka 185 . DRUŠTVO Kulturne. sadašnjost i budućnost kraja Obilježja zavičaja Dan i sat. PONAŠANJE Djeca će razviti pozitivne vrijednosti i stavove: ⇒ prema sebi samima. PRIRODA I PRIRODNI PROCESI 2. lokalni vjetrovi Promjena osobina materije zagrijavanjem Zelena biljka. HIGIJENA Odjeća i obuća Odmor i rekreacija kao higijenska potreba Uzročnici bolesti – neprijatelji zdravlja Kultura življenja Zagañenost tla. uloga pojedinih dijelova Čovjek kao prirodno i društveno biće Atmosferske padavine Prošlost. prema drugima. brzina i smjer vjetra.kantonu Razvijenost šireg zavičaja: privreda. prirodnoj i društvenoj okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu ⇒ pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti ⇒ poštivati različite stavove ⇒ prepoznavati ulogu nauke za razumijevanje svijeta u kojem žive i za poboljšanje kvaliteta života NASTAVNI SADRŽAJI / TEM E 1. STAVOVI. voda i zrak kao uvjeti života Kretanje zraka. turizam Uzajamni odnos privrede i obilježja zavičaja Prirodno-geografske odlike Bosne i Hercegovine 4. prirodna obilježja Saobraćajna povezanost u širem zavičaju . mjerenja vremena satom Orijentacija na geografskoj karti – pronalaženje značajnih geografskih obilježja 3.

Predstavlja nastavak i usmjeravanje spontanog dječjeg istraživanja i otkrivanja meñuzavisnosti pojava i procesa u prirodnom i društvenom okruženju. dominantno mjesto treba da imaju ogledi koje izvode djeca individualno ili u timovima. te o ljudskom organizmu. kulturnim i javnim ustanovama. a znanja povezati i upotrijebiti. Prilikom planiranja i izvoñenja ogleda bitno je kod djece podsticati radoznalost. U skladu s tim. svjetlosti. Primjena principa korelacije sa drugim predmetima doprinosi racionalizaciji nastavnog procesa što štedi dragocjeno vrijeme i povećava kvalitet odgojno-obrazovnog procesa. Date teme treba razraditi kroz kontekst pojava i procesa koji su djeci interesantni. orijentaciji na geografskoj karti.DIDAKTIČKO. Djecu treba posmatrati i ocjenjivati u aktivnosti. snošljivo i otvoreno prihvatanje različitih stavova i mišljenja. Pri tome je neophodno objasniti djeci procedure i tehnike izvoñenja ogleda. te kako objasniti i koristiti dobivene rezultate. čulima. Osnovni cilj je doživjeti i osvijestiti složenost. Novi sadržaji odnose se na znanja o gibanju zraka. U smislu toga predloženi model može da posluži kao pomoć nastavniku. razvijanje pravilnog odnosa prema ljudima i dogañajima. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE Djecu ocjenjujemo na osnovu sposobnosti da razumiju koncepte i kritički razmišljaju. njihovih obrazovnih postignuća i sposobnosti primjene novog znanja. domaćim životinjama. promjeni osobina materije. bilježe i ureñuju dobivene podatke. razredu zasnovana je na senzitivnom iskustvu prirode i društvenoj sredini. ulozi pojedinih dijelova. naučiti ih kako da koriste svoja čula u tom procesu. Značaj predmeta Moja okolina leži u tome što je to jedan od glavnih nosilaca spoznajnog razvoja kod djece ovog uzrasta. U 4. raznolikost i meñusobnu povezanost svih činilaca koji djeluju u dječjem prirodnom i društvenom okruženju. njenu primjenu i korištenje. Djecu treba naučiti da posmatraju šta se dešava u prirodi i šta se dešava prilikom izvoñenja ogleda. te uticaj na društvo i okolinu i korištenjem metodologije aktivnog učenja. Poslije provedenog ogleda treba zajedno s djecom pažljivo razmotriti šta se dogañalo i zbog čega. atmosferskim padavinama. godišnjim dobima. Za ocjenjivanje i evaluaciju napredovanja djece koriste se različiti instrumenti i postupci: 186 . te poticanje znatiželje za otkrivanjem pojava u prirodnom i društvenom okruženju. prošlosti.METODIČKE NAPOMENE U nastavi Moje okoline važno je osposobljavati djecu da kritički razmišljaju i razumiju koncepte. Predmet je istovremeno i izvor informacija za upoznavanje načina kako što više saznati. da li su predviñanja bila ispravna. predviñaju šta će se desiti. kritički razmatraju uočeno i donose odgovarajuće zaključke i upozoriti ih na eventualne opasnosti. biljci i njenim dijelovima. pomoći im da uoče sličnosti i razlike. potrebno je voditi računa i o meñupredmetnoj korelaciji i planirati izradu zajedničkih školskih projekata. Kako djeca o nekoj aktivnosti najbolje uče na neposrednom iskustvu. razvoj pravilnog odnosa prema društvenom i prirodnom okruženju. razredu šire se znanja o životnim zajednicama. Moja okolina u 4. maštu i divergentno mišljenje. Zato je neophodno podsticati istraživački pristup djeteta svijetu koji ga okružuje. uzimajući u obzir razvoj nauke.. Korelacija omogućava multidisciplinaran pristup nastavnoj temi pa se za kratko vrijeme ostvari više zadataka. ohrabriti ih za drugačije i nove oglede. za vrijeme izvoñenja te aktivnosti. Moja okolina ujedinjuje sadržaje različitih naučnih područja. Za realizaciju programskih sadržaja preporučuje se što češća izvanučionička nastava. Ovakav izbor nastavnog gradiva i njegovo strukturiranje osigurava povezanost društvenih i prirodnih pojava i proučavanje prirode u njenom jedinstvu s različitih aspekata. na način koji je svojstven nauci. vodi i zraku. sadašnjosti i budućnosti šireg zavičaja. lancu ishrane i uticaju čovjeka na taj lanac.. Ta saznanja se u nastavi produbljuju i proširuju.

izrada panoa 187 . rastenju. disanju. učestvovanje u izvoñenju ogleda. mjestu . razvijena svijest o različitosti prirodnih procesa. život i rad ljudi. hrñanju. Ocjenjivanje u četvrtom razredu je brojčano. prirodne i društvene pojave i promjene. zatim. pripremanje. Više nego i u jednom drugom nastavnom predmetu ovdje dolazi do izražaja posmatranje i bilježenje. osmišljavanje ogleda. izrada domaćih zadataka. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. praktičan rad. truljenju. istraživanja i dr. usmeno i pisano izvještavanje i drugo). pa tek onda za ostale predmete zbog integracije rada sa ostalim predmetima. sposobnost izvoñenja jednostavnih ogleda Pozitivan stav prema prirodnim procesima. Ocjenjivanje u predmetu Moja okolina zasniva se na praćenju cjelokupnih odjeljenjskih aktivnosti. svijest o pripadnosti kolektivu u školi. Uobičajeni oblici ocjenjivanja se temelje na nastavnikovom posmatranju aktivnosti u odjeljenju. S obzirom na to da se djeca prvi put susreću s brojčanim ocjenjivanjem treba voditi računa kako i kada to raditi.. Već kod planiranja rada. do mjesta i zavičaja.. na početku nastavne godine (kod izrade godišnjeg plana i programa rada). mora se znati šta se ocjenjuje. gibanju. nastavnici bi trebali ponajprije planirati sadržaje iz Moje okoline. od škole i kuće. imaju osjećaj da su jednako važna. STAVOVI. PONAŠANJE AKTIVNOSTI DJECE RAZNOVRSNOST POJAVA I PROCESA U PRIRODI Imaju znanja o klijanju.• • • • sposobnosti i vještine djeteta za vrijeme izvoñenja aktivnosti (ogledi. ali ponekad i znatno različiti. Pitanja koja nastavnici postavljaju djeci moraju biti tako koncipirana da se na njih od pojedine djece očekuje tačan odgovor. ali se po koncepciji linearno – spiralnog razvoja programa gradivo proširuje i dopunjuje. donošenje osobnih zaključaka. a rezultati koji se postižu su bolji. Najvažnija zadaća ocjenjivanja je osiguranje korisne i poticajne povratne informacije djetetu o njegovom napretku. Ocjenjivanje za djecu prije svega mora biti motivirajuće. sposobnosti. vrenju. Sadržaji programa Moje okoline povezuju se sa sadržajima u svim ostalim nastavnim predmetima. demonstracija.smjena dana i noći. organiziranje i izvoñenje posmatranja. navike. Najvažniji aspekt takvog ocjenjivanja je redovitost (ne samo one djece koja traže više pažnje). Praćenje tih aktivnosti od strane nastavnika mora biti kontinuirano i aktivno u smislu da nastavnici aktivno ispituju koliko dijete trenutno zna. kretanju. Moja okolina čini osnovu za cjelokupan nastavni rad u razrednoj nastavi. podstiče aktivnost svih. opadanju lišća. i zadaci u operativnom programu bit će ponekad isti. učešće i doprinos u interakciji (rad u velikim i malim grupama. Ocjene kroz duže razdoblje bi se trebale temeljiti na različitim ocjenjivačkim aktivnostima radi pokrića različitih aspekata postignuća. putem zadataka objektivnog tipa i drugih odgovarajućih ispitnih postupaka. posmatranje i vrednovanje. projekti. portfolio. Cilj i zadaci nastave Moje okoline pokazuju da će djeca upoznavati prirodnu i društvenu sredinu u svom okruženju. razvijeni osobni stavovi o prirodnim procesima Planiranje osobnog rada. a ne da se računa da će to nekako doznati. jer jedino takvo ocjenjivanje ima svrhu i njime se postiže željeni cilj. Za ocjenjivanje je potrebno koristiti svu dostupnu literaturu. S obzirom na to da u nastavi Moje okoline u trećem i četvrtom razredu postoji sličnost u programskim sadržajima jer se u njima nalaze iste cjeline. Praćenje djeteta počinje od prvog školskog dana. Na takav način sva djeca imaju mogućnost da dajući odgovore na postavljena pitanja. obrtanju zemlje oko ose .). kretanju Zemlje oko S unca – smjena godišnjih Razvijena svijest o prirodnim procesima. donošenje zaključaka. Ovim se izbjegava demotiviranost djece. gorenju. kući. Nastavni predmet Moja okolina je kompleksan predmet i zato je vrlo bitno kontinuirano praćenje. evaluacija TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI. OCJENJIVANJE) P laniranje.

pomaganje drugima. ispunjavanje obaveza. uticaj čovjeka na razvoj živih organizama. Organizacija praktičnih vježbi. Saradnja sa roditeljima 188 . voćnjaku i na njivi. izvoñenje ogleda. sakupljanje materijala. zimski san. sistematiziranje Motiviranje djece za rad. mijenjanje krzna Razlikovanje povoljnih od nepovoljnih uvjeta za razvoj živih organizama. Sposobnost izvoñenja jednostavnijih radova u vrtu. životinja. Uzgoj ukrasnog bilja u učionici Aktivno učešće u radu kolektiva. Zimsko mirovanje. prikupljanje. posmatranje i procjenjivanje. Samostalno ili u saradnji sa drugima uzgajanje cvijeća u učionici. demonstracija ogleda. pripremanje izvora znanja. pomaganje životinjama. uzgoj kućnog cvijeća Karakteristike živih bića u različitim godišnjim dobima – biljke. magnetne i druge pojave UVJETI POD KOJIMA SE RAZVIJAJU ŽIVI ORGANIZMI Znanje o meñusobnoj ovisnosti sredine živih bića i čovjeka. uzgajanje biljaka P laniranje rada. Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj živih organizama.doba. pravljenje i postavljanje hranilica za ptice Uzajamno pomaganje. Kultiviranje zemljišta. čuvanje životne sredine od zagañivanja. Ishrana biljaka. Osmišljavanje ogleda i aktivnosti. električne. uzgajanje ukrasnog bilja u školi. svjetlosne. planiranje i realiziranje planiranog ŽIVA BIĆA U GODIŠNJIM I VREMENSKIM PROMJENAMA Briga o životinjama i biljkama koje u toku zime ne mogu da doñu do hrane. životinje. donošenje zaključaka. briga o čistoj i zdravoj životnoj sredini Davanje vlastitog doprinosa stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj živih organizama.

uočavanje. čuva okolinu od zagañenja Čuvanje zdravog okoliša. vinogradu. vodi i zraku kako uvjetima života Znaju izmjeriti temperaturu pomoću termometra. imenovanje. životinja i ljudi P ozitivan i izgrañen stav o ljudima bez obzira na boju. životinja i čovjeka Sposobnost razlikovanja i imenovanja različitih biljaka P ozitivan stav i odnos prema biljnom svijetu i čuvanju biljnog svijeta ČOVJEK KAO PRIRODNO I DRUŠTVENO BIĆE Sposobnost razlikovanja muškaraca od žena Komunikacija Sposobnost pravljenja razlike i opisivanje sličnosti izmeñu biljaka. pomaganje starijima u aktivnostima. toploti. radovi u vrtu. organizacija posjeta plasteniku u bližoj okolini Izrada didaktičkih materijala P osmatranje i praćenje napretka djece KRETANJE ZRAKA. korištenje njenih resursa za potrebe nastave P rocjenjivanje napretka djece. znaju izvesti jednostavne oglede koji pokazuju uzajamnu ovisnost biljnog i životinjskog svijeta od sunčeve svjetlosti. evaluacija 189 . voćnjaku. priprema i organizacija nastavnih aktivnosti P omaganje djeci. vode i zraka Znaju da bez vode. priprema i realizira nastavu BILJKA. bilježenje. vrtu. uočavanje potreba vezanih za godišnja doba P omaganje starijima u radovima vezanim za godišnje doba P riprema ukrasnih biljaka za zimu Aktivno učešće u pripremi ukrasnih biljaka za zimu. zaključivanje. na njivi. zaštita od elementarnih nepogoda Imaju osnovna znanja o sunčevoj svjetlosti. ULOGA Imaju znanja o raznovrsnosti biljaka. demonstriranje. podsticanje radoznalosti. izvoñenje ogleda. demonstrira. zaključivanje.ČOVJEKOVE AKTIVNOSTI VEZANE ZA GODIŠNJA DOBA SUNČEVA SVJETLOST. vode i zraka nema života na zemlji Ne ugrožava životne uvjete. VODA I ZRAK KAO UVJETI ŽIVOTA Znanja o čovjekovim aktivnostima uvjetovanim godišnjim dobima. VJETAR. planiranje. naciju i vjeroispovijest Istraživanje. podučava. sličnosti i razlikama izmeñu biljaka. izvoñenje radova u okolišu škole. Izvršavanje obaveza proisteklih iz svakodnevnog rada P laniranje. društvenost). organizam čovjeka. BRZINA I SMJER VJETRA. aktivno učešće u radu Osmišljavanje situacija za interaktivno učenje P odsticanje razvoja radnih i navika PROMJENA OSOBINA MATERIJE ZAGRIJAVANJEM Znaju da materije zagrijavanjem mijenjaju svojstva Sposobnost samostalnog posmatranja i izvoñenja zaključaka Svjesnost o promjeni osobina materije zagrijavanjem Posmatranje. P riprema stočne hrane za zimu. LOKALNI VJETROVI Imenovanje vjetrova prema vrsti i brzini P onašanje u slučaju vremenskih nepogoda vjetrova Posmatranje. o osnovnim dijelovima biljke na primjeru jedne stablašice Imaju osnovna znanja o odlikama čovjeka (uspravan hod. učestvovanje u radu odjeljenja i grupe. u voćnjaku. sunčeve svjetlosti i zraka nema života na zemlji Imaju osnovna znanja o nastanku vjetra. mišljenje. njegovim karakteristikama i vrstama Prepoznavanje godišnjih doba na osnovu vremenskih prilika. sistematiziranje prema zajedničkim osobinama Učestvovanje u grupnom radu. osiguranje uvjeta za zdrav život. mašte i razvoj kreativnosti Sposobnost su opisivanja procesa uzajamnosti Izvoñenje ogleda koji pokazuju da bez sunčeve svjetlosti. pripremanje i podsticanje djece na kreativan i istraživački rad P redlaganje i rukovoñenje školskim aktivnostima P lanira. davanje pojašnjenja za odreñene procese P ripremanje ogleda i demonstriranje. pravljenje tematskih panoa P raćenje rada. sličnosti i razlike izmeñu muškarca i žene. DIJELOVI BILJKE. govor. planiranje aktivnosti zajedno sa odjeljenjem. na njivi Saradnja sa lokalnom zajednicom . prikupljanje.

bilježenje. ilustracijama P repoznavanje i imenovanje karakteristika kraja Pravilno postupanje prilikom različitih atmosferskih padavina Pravilan stav prema prirodi i prirodnim procesima Posmatranje i uočavanje karakteristika atmosferskih padavina Izvoñenje ogleda Učešće u zajedničkom radu Organiziranje i izvoñenje različitih ogleda P riprema materijala P ripremanje cjelokupnog nastavnog procesa PROŠLOST. institucija Prikupljanje grañe o prošlosti zavičaja Organizacija posjeta kulturno. o geografskim i drugim obilježjima zavičaja Imaju znanja o razvijenosti infrastrukture u mjestu (saobraćaj. bilježenje i interpretiranje RAZVIJENOST ŠIREG ZAVIČAJA – PRIVREDA I TURIZAM Sposobnost razlikovanja razvijene od nerazvijene privrede i turizma 190 . čuvanje saobraćajnih znakova Pozitivan stav prema privrednim granama i turizmu u zavičaju Posjeta nekim od kulturnih. konfiguracija terena. linije. prikupljanje grañe. položaj. grañevinama i pisanim spomenicima kao svjedocima prošlosti Znanje o obilježjima zavičaja. fotografijama. pomaganje OBILJEŽJA ZAVIČAJA Vještina imenovanja obilježja zavičaja Pozitivan stav o zavičaju Posmatranje.00 sati (24 sata) Znaju mjeriti vrijeme satom Osnovna znanja o geografskoj karti i snalaženju na njoj Prepoznavanje značajnih geografskih obilježja na osnovu boje. MJERENJA VREMENA SATOM Sposobnost očitavanja vremena na satu Pozitivan stav o protoku vremena (dana i sata kao jedinica za vrijeme) Prikupljanje različitih slika i modela satova Izrada modela satova Uzajamna pomoć izmeñu djece P laniranje.00 sati do 24. komunikacija. posmatranje. zaštita od atmosferskih padavina Sposobnost opisivanja prošlosti zavičaja. kartografskih znakova Imaju znanja o kulturnim prosvjetnim i javnim ustanovama u mjestu i njihovom značaju za život čovjeka Imaju osnovna znanja o širem zavičaju – kantonu. SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KRAJA Izgrañen pozitivan stav prema historiji kraja. pripremanje. o spomenicima. praćenje. planiranje i realiziranje planiranog. istraživanje. prepoznavanja na slikama.ATMOSFERSKE PADAVINE Imaju osnovna znanja o atmosferskim padavinama. javnim i prosvjetnim ustanovama. muzeja. briga o sigurnosti djece P ripremanje nastavnog procesa. posjeta kulturnim.historijskim spomenicima i grañevinama kraja P odstrekivanje. pomoć djeci u samostalnom radu DAN I SAT. bilježenje. pomaganje djeci u samostalnom radu Organiziranje posjeta značajnim privrednim kapacitetima i turističkim destinacijama u kantonu Pozitivan stav prema navedenim ustanovama Pozitivan stav prema učenju i izvršavanju zadataka Pozitivan stav prema širem zavičaju Pravilan odnos prema saobraćaju. značajnih grañevina. sposobnost prepoznavanja značajnih geografskih obilježja na geografskoj karti Sposobnost imenovanja i prepoznavanja kulturnih. izvještavanje. te turizmu kao značajnoj privrednoj grani P repoznavanje i imenovanje atmosferskih padavina. podsticanje P omaganje djeci u izradi modela satova P raćenje. saobraćajna povezanost Imaju znanja o danu i mjerenju vremena Dan traje od 0. ponašanje ljudi i životinja Imaju znanja o prošlosti i sadašnjosti zavičaja. izgled. javnih ili prosvjetnih ustanova u mjestu ŠIRI ZAVIČAJ KANTON Korištenje dodatnih izvora znanja Posjete raznim mjestima u kantonu SAOBRAĆAJNA POVEZANOST U KANTONU Posmatranje. demonstriranje Rad na promociji turizma u zavičaju Obilazak značajnih privrednih kapaciteta. organizacija rada u učionici i izvan nje. javnih i prosvjetnih ustanova u mjestu Sposobnost imenovanja kantona u kojem žive i interpretacija znanja o geografskim obilježjima i drugim karakteristikama P repoznavanje značaja saobraćane povezanosti za razvoj zavičaja – kantona Izgrañen pozitivan stav o radu Korištenje geografske karte za usvajanje znanja Učešće u radu odjeljenja i grupe Uzajamno pomaganje Osiguravanje neophodnih sredstava za učenje i rad Organiziranje nastavnog procesa Planiranje i pripremanje P ripremanje i organiziranje nastavnog procesa. PTT mreža) Imaju osnovna znanja o privredi i njenoj razvijenosti u kantonu. pripremanje. razvijenost. organizacija i izvoñenje nastave i jednodnevnih izleta u kantonu Osmišljavanje interaktivnog učenje. nastanak. pomaganje ORIJENTACIJA NA GEOGRAFSKOJ KARTI PRONALAŽENJE ZNAČAJNIH GEOGRAFSKIH OBILJEŽJA KULTURNE I JAVNE I PROSVJETNE USTANOVE U MOM MJESTU Sposobnost snalaženja na geografskoj karti (odreñivanje strana svijeta). tradiciji i običajima Obilazak značajnih spomenika kulture. izrada tematskog panoa P laniranje. bilježenje.

slaganje odjeće i obuće. riječne kotline) Imaju elementarna znanja za pretvaranje skice u jednostavnu geografsku kartu. organizacija posmatranja. VODE I ZRAKA Znaju da je čovjek i njegovo djelovanje najveći uzročnik zagañ ivanja tla.planine. saradnja sa lokalnom zajednicom P riprema materijala za izradu geografske karte Demonstriranje načina izrade geografske karte PRIRODNO GEOGRAFSKE ODLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ORIJENTACIJA NA GEOGRAFSKOJ KARTI – PRONALAŽENJE ZNAČAJNIH GEOGRAFSKIH OBILJEŽJA Izrada jednostavne geografske karte bliže okoline škole sa pravilnom upotrebom simbola i boja P ozitivan stav prema geografskoj karti Učešće u izradi „prve geografske karte“ ODJEĆA I OBUĆA Samostalno obuvanje i oblačenje. odijevanju. prepoznavanje i imenovanje različitih dijelova odjeće Održavanje odjeće i obuće. čuvanje odjeće i obuće. samostalno svlačenje i oblačenje P ravilan i pozitivan odnos prema zdravlju. čuvanje historijskih tekovima Izrada tematskog panoa Posmatranje. te mentalne aktivnosti ljudi Osnovni uzročnici bolesti su virusi i bakterije Čistoća je pola zdravlja Kako očuvati zdravlje Znanja o osnovnoj kulturi stanovanja i življenja. vode i zraka od zagañivanja Vježbanje svlačenja i oblačenja odjeće i obuće. slaganje odjeće prilikom svlačenja. posmatranje. vode i zraka Čuvanje okoline. ličnoj higijeni i higijeni prostora Izgrañen odnos prema uzročnicima bolesti P onašanje u skladu s kućnim redom i civilizacijskim dostignućima Razvijena svijest o očuvanju zemljišta. izvještavanje Prikupljanje materijala o Bosni i Hercegovini. polja. bilježenje. izrada tematskih panoa. prikupljanje odjeće i obuće za humanitarne organizacije Organizacija prikupljanja odjeće i obuće za humanitarne organizacije koje se time bave.UZAJAMNI ODNOS PRIVREDE I OBILJEŽJA ZAVIČAJA Znaju napraviti vezu izmeñu obilježja zavičaja i privrede u zavičaju Osnovna znanja o prirodno geografskim odlikama Bosne i Hercegovine (reljefu . zaključivanje P ripremanje. raspoznaju kartografske znake i boje na geografskoj karti Osnovna znanja o odjeći i obući kao dijelu kulture i tradicije. prepoznavanje osnovnih kartografskih znakova Razumijevanje odnosa izmeñu obilježja zavičaja i privrede u zavičaju Ljubav prema zavičaju i državi Bosni i Hercegovini. ravnice. organizacija i realizacija nastave P raćenje napretka djece i procjena postignuća P riprema i organizacija nastavanog procesa. kultura stanovanja i življenja Razlikovanje zagañenog od nezagañenog zemljišta. tla vode i zraka Sposobnost razumijevanja značaja čistog okoliša za zdravlje ljudi Organizacija nastave van učionice KULTURA ŽIVLJENJA Vlastitim primjerom pokazuje civilizacijska dostignuća iz kulture življenja ZAGAðENOST TLA. organizacija nastave ODMOR I REKREACIJA KAO HIGIJENSKA NAVIKA Čuvanje od zaraznih bolesti Održavanje lične higijene i higijene prostora Održavanje lične higijene i higijene prostora Prevencija od uzročnika bolesti Posjeta nekoj od zdravstvenih ustanova i razgovor s ljekarom o uzročnicima bolesti Istraživanje. prikupljanje materijala i prezentiranje naučenog o kulturi življenja Razvijanje radnih navika kod učenika po pitanju higijene P riprema materijala i sredstava za rad P omoć učenicima u samostalnom radu UZROČNICI BOLESTI – NEPRIJATELJI ZDRAVLJA Preventivno djelovanje na sprečavanju zaraznih bolesti Pravilna upotreba lijekova Sposobnost pridržavanja osnovnih pravila kućnog reda. te zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba Odjeća i obuća u različita godišnja doba. obuvanju Sposobnost prepoznavanja privrednih obilježja i pravljenja uzajamne veze meñu obilježjima i privredi u zavičaju Vještina prepoznavanja geografskih odlika na geografskoj karti. izvoñenje akcije čišćenja okoline Učešće u pripremi i organizaciji izvoñenja akcija na čišćenju okruženja 191 . higijena odjeće i obuće Znanje da je odmor i rekreacija osnovna ljudska potreba koja utiče na zdravlje i radne aktivnosti. ishrani.

njihov položaj na brojevnoj crti 0−1000. razumjeti i pravilno koristiti matematički jezik simbole u skupu brojeva do 1000 − prepoznati brojeve prve hiljadice.pokazati više samopouzdanja i odgovornosti Z N A NJ A SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI I STAVOVI 192 . samoakutalizacija OČEKIVANI REZULTATI Dije te treba znati: − prepoznati.crtati kružnicu zadanog središta i poluprečnika . a⋅ (b+c) =a⋅ b + a ⋅ c) − koristiti pomagala za crtanje pravih i duži − mjeriti dužine uz prethodno procjenjivanje i pravilan izbor jedinične mjere . 1 mg − o praktičnoj vrijednosti jediničnih veličina − o višekratnicima brojeva 1000.sposobnosti prezentiranja podataka i prenošenja informacija kroz različite oblike rada − prepoznavanja obrasca − induktivnog mišljenja − induktivnog analognog zaključivanja − različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja − logičkog i kritičkog mišljenja Razvijanje pozitivnih vrije dnosti i stavova: − uvažavanja argumentacije u branjenju ličnih stavova i poštivanje stavova drugih − kolektivnog (timskog) rada. 1 cg. 1 ml. emocija i doživljaja .(4 časa sedmično. 1 dg. moći primijeniti matematička znanja u svakodnevnom životu i radu Dije te će: − prepoznati značaj i važnost primjene matematike u svakodnevnom životu i radu − imati pozitivan stav prema novim saznanjima − pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju − naučiti saslušati argumentaciju i kritički preispitati lične stavove i stavove drugih − prepoznavati vrijednosti unutrašnjeg života i unutrašnje nagrade. 140 časova godišnje) Matematika CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA CILJEVI Stican je znanja: − poznavanje i upotreba matematičkih simbola − formiranje pojmova hiljadice i brojeva hiljadice − formiranje pojmova brojevne crte 0−1000 i njihovo predstavljanje na brojevnoj liniji − formiranje pojmova. kritičkog vrednovanja vlastitih rezultata i njihovo poreñenje s rezultatima drugih . 100 i 10 u prvoj desethiljadici Razvijanje vještina i sposobnosti: − razvrstavanja − usporeñivanja − nizanja − slijeñenja niza uputa − prostornog organiziranja i orijentiranja − vizualizacije i vizualnog grupiranja − procjenjivanja. − pozitivnih osobina ličnosti − radovanje ličnom uspjehu i uspjehu drugih − istina je na prvom mjestu − samopouzdanja. razlikovati brojeve iz različitih stotica − sa sigurnošću obavljati računanja u prvoj hiljadi − provjeravati jednu matematičku operaciju pomoću suprotne u skupu brojeva do 1000 − rješavati brojevne izraze − modelirati brojevne izraze prema datim (tekstualnim) uvjetima − prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatke) − uočiti važnost procjene i provjere rezultata pomoću jedinica za duljinu. masu i zapreminu − izraditi modele 1 mm. 1 dg. pokazati više samopouzdanja i vlastite odgovornosti i inicijative − poboljšati vlastitu „listu“ motiva. a⋅ b = b⋅ a. njihovu strukturu. uočavanje zakonitosti i usvajanje postupaka četiri osnovne računske operacije − uočavanje strukture i zakonitosti predstavljanja trocifrenih i četverocifrenih brojeva − eksperimentalno modeliranje prave i poluprave i crtanje modela prave i poluprave − o krugu i kružnici kao ravnim površima valjka i kupe − crtanje i označavanje elemenata kružnice i kruga − o manjim jediničnim mjerama: 1 mm. 1 ml. 1 cg i 1 mg − pravilno i na proizvodima čitati i mjere odgovarajućih veličina − izvoditi jednostavnija praktična mjerenja Dije te treba moći: − sigurno razvrstavati brojeve i po različitim kriterijima − s lakoćom uporediti ma koja dva broja prve hiljadice − izvoditi jednostavnije zaključke induktivnim mišljenjem i analogijom (a+ b = b+a.koristiti kreativnost i maštu za rješavanje djeci primjerenih problema.

Sabiranje i oduzimanje na abakusu kao primjer nealgoritamskog sabiranja (sabiranja i oduzimanja) Proširivanje naučenih svojstava sabiranja i oduzimanja na brojeve hiljadice Algoritamsko (pismeno) sabiranje i algoritamsko (pismeno) oduzimanje u hiljadici Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadici (u rješavanju koriste se jednačine i nejednačine odgovarajućih oblika) 4. Brojevi prve hiljade Modeliranje brojeva prve hiljadice izvan prve stotice (prebrojavanje skupova realnih objekata /zrnjevlja. ravne linije. 5. 6. Suan Pan) Pisanje i čitanje brojeva na abakusu 2. šibica. Množenje i dije ljenje do hiljadu Osobine produkta (komutativnost i asocijativnost) Množenje brojem zbira i razlike (zakon distributivnosti) Nealgoritamsko množenje u prvoj hiljadici (množenje višekratnika broja 10. 4.TEM ATSKE CJELINE 1. Brojevi prve hiljade Prava u ravni Sabiranje i oduzimanje do hiljadu Krug i kružnica Množenje i dijeljenje do hiljadu Brojevi do 10 000 Mjerenje veličina 1. duži (sistematizacija) Prava/pravac i poluprava /polupravac (misaono modeliranje) Tačka i prave Prava koja prolazi dvjema tačkama Prava koja prolazi jednom tačkom 3. broja 100 i ma kojeg broja) 193 . 2. Sabiranje i oduzimanje do hiljadu Pravila o nepromjenljivosti zbira i nepromjenljivosti razlike Promjene na abakusu koje ne mijenjaju vrijednosti Nealgoritamsko (usmeno) sabiranje i oduzimanje. 3. papirića/ modeliranjem stotica i desetica) Zapisivanje brojeva hiljadice Čitanje brojeva hiljadice Struktura brojeva hiljadice: S×100 + D×10+ J×1 Stotice hiljadice Brojevna crta 0-1000 Modeliranje brojevne crte 0-1000 iz (10) brojevnih crta stotica Položaji brojeva na brojevnoj crti 0-1000 Redni brojevi prve hiljadice (zapisivanje rimskim ciframa) Uporeñivanje brojeva prve hiljadice Abakus (kineski. ispitivanje položaja središta i crtanje kružnice šestarom Elementi kruga i kružnice 5. Prava u ravni Crte/linije. 7. Krug i kružnica Uočavanje kruga i kružnice na valjku i kupi Precrtavanje kružnice sa kupe i valjka Modeliranje krugova od papira Odreñivanje elemenata kružnice na modelima origami-tehnikama.

vještinama. duž. 1 cg. ali i u printanim informacijama (knjigama. deci. Jedinične mjere za masu: 1 g. odnosno pismeno računanje. školskih abakusa). Modeli kineskog abakusa mogu se izuzetno lako izraditi jednostavnom prepravkom običnih računaljki (tzv. prostornu organizaciju i orijentaciju. 1 cl. 1 cm. četiri poluprave). do pojma prave (i poluprave) dijete dolazi misaonim produživanjem duži preko njenih granica. Rad na abakusu snažno podstiče razvoj različitih učenikovih sposobnosti (pamćenje. 194 . Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi Ovdje je predviñeno postepeno uvoñenje pojmova usmeno. Jedinične mjere za dužinu: 1 m. pa i motivaciono-emocionalne efekte. 2.dijeljenje u prvoj hiljadici Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadici (u rješavanju koriste se jednačine i nejednačine odgovarajućih oblika) 6. 1 hg. 1 mg 1 g. 1 hl. itd. 1 dal. 1 hm. 1 kg Mjerenje zapremine tekućine.Algoritamsko množenje u prvoj hiljadici Dijeljenje u prvoj hiljadici Abakus . Brojevi do 10 000 Hiljadice i stotice desethiljadice Struktura brojeva hiljadice (višecifreni brojevi) Brojevna linija 0-10000. sa naznačenim višekratnicima broja 100 (10) Sabiranje i oduzimanje višekratnika broja 10 u desethiljadici 7. Abakus−računanje je izuzetno lijep i očigledan primjer sabiranja i oduzimanja meñu brojevima prve hiljade. sposobnostima. Treba biti oprezan u upotrebi pojma beskonačno (dobra je zamjena: preko svakog broja). Prava u ravni Geometrijske sadržaje početne nastave matematike treba prezentirati djeci imajući u potpunosti na umu da smo ovdje u neformalnoj (intuitivnoj) geometriji (tijelo − površ− linija − tačaka). bitno će doprinijeti boljem razumijevanju dekadskog brojevnog sistema i posebno računskih operacija.).METODIČKE NAPOMENE 1.). 1 dag. 1 km (-. deka. 1 ml 1 l. prepoznavanje ideje zamjene itd. brojevi prve hiljadice predstavljaju se i na kineskom (Suan Pan) abakusu. 3. Mjerenje veličina Mjerenje dužine. a ne u formalnoj geometriji (tačka − linija − površ − tijelo). časopisima. umjesto formulacije brojevi do 1000 uvodi se formulacija kao u nazivu. pojavljuju se dva nova momenta. O kineskom abakusu možemo naći mnogo podataka na internetu. Prvo. dvije tačke. centi. 1 mm (-. Drugo. 1 dm. pokazuju višestruke efekte korištenja abakusa na znanjima. hekto. 1 dg. naročito vizuelno. Dakle. kasnije. 1 kl Zadaci o mjerama i mjerenjima Problemski zadaci DIDAKTIČKO . Brojevi prve hiljade U odnosu na dosadašnje programske sadržaje koji se situiraju pod tematskom cjelinom brojevi prve hiljade. 1 dam. Jedinične mjere za zapremine tekućine: 1 l. Upotreba abakusa. mili) 1 m. Iskustva koja imamo u svijetu i kod nas. Djeci su od naročitog značaja zadaci da prepoznaju i imenuju sve geometrijske oblike na pravoj i na njoj dviju naznačenih tačaka (prava. kilo) Mjerenje mase. 1 dl.

predloženim metodičkim rješenjima. U suštini ova tematska cjelina ima za cilj da se prošire i prodube znanja o mjerenju i mjerama ranije upoznatih veličina. radeći na sličan način i modeli mase 1 cg i 1 mg. Zašto je L umjesto l?). pa onda kružnicu. zatim 1 dg na 10 cg. ima masu približno 1 g. Ovdje predviñamo izvjesno proširivanje dosadašnjeg zahtjeva „množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem“. Puno značenje mase od jednog grama dijete stvara nakon spoznaje da je masa jednog mililitra vode jedan gram. odstupili od uobičajenog. nakon ovakvog pristupa. Brojevi do 10 000 Proširivanje skupa brojeva hiljadica na skup brojeva desethiljadice treba realizirati postupno: upoznavanjem svih višekratnika broja hiljade. Težište će se dati na uočavanje. podcrtavamo da smo u intuitivnoj geometriji. pa višekratnika broja 100 i konačno broja 10 u prvoj hiljadici. Naime. Meñutim. 7. za njih nerazgovjetne oznake 0. sekunda). 6. Elemente kružnice. Naime. daje niz jasnih metodičkih uputa i učitelju i autoru udžbenika. i moguće) u četvrtom razredu operirati pojmovima: decigram. Ovo treba uraditi uz korištenje brojevnih linija. Model miligrama od copy−papira djeca mogu sama isjeći. i konačno 1 cg na 10 mg. centigram i miligram. Koristeći se različitim pomagalima dijete može postići takva znanja i sposobnosti da procjenjuje masu jedne kapi vode ili masu suze. Množenje i dije ljenje u okviru prve hiljade Gledano s aspekta pojmova množenja i dijeljenja. bez limitiranja veličine množitelja („jednocifrenim brojem“). Slično se može dijeliti sadržaj vrećica šećera od 1 g na 10 dg. Mjerenje veličina Usvajanjem brojeva prve hiljadice stvorene su osnove za zaokruživanje svih standardnih (za osnovno obrazovanje) jediničnih veličina i njihovih odnosa. (a oznaka miligrama su pune fioke za lijekove u djetetovom domu). Kružnica ne sadrži (svoj) centar ali ga ima. razumijevanje i primjenu zakona distributivnosti množenja prema sabiranju i na pravilo „svaki sa svakim“. iz fizike izvučenog sistema (metar. Dijeljenjem ovog modela na 10 jednakih dijelova u dječijim je rukama model mase od 1 dg. iz više razloga smatramo da je uputno (ali. kada su u pitanju mjere za masu. U programu smo. u prvoj hiljadi proširuju se i produbljuju sadržaji iz prve stotine. Dimenzije su mu približno: 4 mm x 3 mm. 195 . Nadamo se da će djeca koja proñu ovu školu mjera moći utjecati da na bocama Koka-kole nañu i oznake 33 cl umjesto. Krug i kružnica Već i sama struktura teksta koji je naveden.4. Redoslijed: djeca na predmetima prvo uočavaju krug. Precrtavaju kružnicu i isijecaju model kruga. a nakon toga. time što će se govoriti o množenju i dijeljenju u okviru prve hiljade. Presavijanjem modela kruga uočavaju središte i intuicijom naslućuju uzajamni položaj tačaka kružnice i središta kružnice. 5. lako je objasniti.33 L (Šta je ovdje zarez. kilogram. petina jednog standardnog (80 gramskog) copy-papira.

označavaju elemente kružnice i kruga Odreñuju elemente kruga i kružnice koristeći se origami tehnikom Ističu na kružnici središte. čitaju i usporeñuju brojeve do 1000 Poznaju i upotrebljavaju matematičke simbole Razumiju strukturu brojeva prve hiljade Znaju prvi i zadnji broj stotina i hiljada Zapisuju. usporeñuje na brojevnoj crti predstavlja brojeve hiljadice P ouzdano obavlja četiri osnovne računske AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Operacionalizira nastavni program. zapisuju. prepoznavanje i korištenje obrasca P rostorne organizacije i orijentacije Slijeñenja niza uputa (algoritma) Meñusobnog povezivanja i uporabe prethodno stečenih znanja o zakonitostima i pravilima sabiranja i oduzimanja (zakon asocijacije.) Položaji (redoslijed) brojeva na brojevnoj liniji 01000 Redni brojevi prve hiljade (zapisivanje rimskim ciframa) Uporeñivanje brojeva prve hiljadice Abakus (kineski SUAN PAN) 2. poluprava i duž Tačke i prave. D. C . da je prava skup tačaka Uočavaju da se jednom tačkom može povući beskonačno mnogo pravih Usvajaju pravila i zakonitosti sabiranja i oduzimanja u prvoj hiljadi.. X. okomite i paralelne 3. preciznost. iskustvima i sposobnostima djece Omogućava djeci da prije nego što 196 . čita. usporeñivanja Nizanja. sedmične i dnevne) Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju Uz pomoć djece izrañuje didaktički materijal Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju djece. M) Zapisuju brojeve na abakusu Prepoznaju (modele) pravih u okruženju Da prava nema granica Crtaju i označavaju duži. bilježi informacije koje mu sugerira nastavnik Ulaže napore da ostvari minimalne programske zahtjeve nastave matematike za IV razred: zapisuje. uz primjenu jednačina i nejednačina odgovarajućih oblika Koriste abakus pri sabiranju i oduzimanju Uočavaju oblike kruga i kružnice u okruženju Crtaju kružnicu Crtaju. Brojevi prve hiljade: Zapisivanje i čitanje brojeva prve hiljade Stotice prve hiljade (1−100. čitanju i pišu rimske cifre do M (pomoću I. prave i poluprave Jasan im je pojam prave. . STAVOVI. klasificiranja. Prava u ravni Prava. sabiraju dva ili više brojeva prve hiljadice Sastavljaju i rješavaju jednostavnije zadatke zadane riječima. 101− 200. Krug i kružnica Uočavanje kruga i kružnice na valjku i kupi Crtanje kružnice uz pomoć kupe i valjka Odreñivanje elemenata ZNANJE Prepoznaju. slijeñenja niza uputa P rostornog organiziranja.SADRŽAJI 1. a deseta 9001-10 000 SPOSOBNOSTI Razvrstavanja. Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi Pravila o nepromjenljivosti zbira i nepromjenljivosti razlike Promjene na abakusu koje ne mijenjaju vrijednosti Usmeno sabiranje i oduzimanje. ishoda. o strukturi trocifrenog broja i predstavljanju brojeva iz prve hiljade na različite načine Primjenjuju svojstva sabiranja i oduzimanja na brojeve hiljadice Pouzdano i brzo. niže. duž kao dio prave Prava koja prolazi jednom tačkom Prava koja prolazi dvjema tačkama Uzajamni položaj pravih: ukrštene. dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti P okazuju inicijativu i želju za usvajanjem novih znanja i proširivanjem postojećih AKTIVNOSTI DJETETA Aktivno učestvuje u svim oblicima nastavnog rada P ažljivo sluša i prati izlaganje nastavnika i neposredno sarañuje u kreiranju različitih edukativnih situacija u razredu P omaže nastavniku kod izrade nastavnih sredstava i dizajniranja edukacijskih situacija Učestvuje u sastavljanju i rješavanju matematičkih zadataka iz svakodnevnog života Koristi udžbenik i ostalu udžbeničku literaturu Dosljedno izvršava zahtjeve nastavnika (dovoljno vremena posvećuje vježbanju i rješavanju zadataka) Redovito uči kod kuće i izrañuje domaće zadatke Daje puni doprinos kolektivnom radu. V. sa i bez abakusa Pismeno sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadi 4. u svojoj svesci. kreira i modelira planove rada (mjesečne. PONAŠANJE P okazuju interes za učenje o brojevima i kvantitativnim odnosima P okazuju interes za rješavanje problema i zadataka samostalno. uradaka i iskustava sa drugovima/drugari cama i nastavnikom/nasta vnicom Kritičko vrednovanje vlastitih rezultata Korištenje abakusa Apstrahiranja i konkretiziranja vizualnog pamćenja i uopćavanja. orijentiranja i vizualnog grupiranja P rocjenjivanja Induktivnog mišljenja Induktivnog analognog zaključivanja Različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja Korištenja matematičkog jezika i simbola P rimjenjivanja matematičkih znanja u svakodnevnom životu Samostalnog i timskog formuliranje zaključaka Razmjene informacija. čitaju i odreñuju položaj (redoslijed) broja na brojovnoj liniji i 0-1000 Koriste redne brojeve do 1000 Prepoznaju. u paru i timu P rocjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih P okazuju interes za istraživački rad P oštuju pravila edukativne igre Zanimaju se za složenije matematičke igre P okazuju svijest o značaju igre u učenju P okazuju upornost.. pismeno i usmeno. komutacije i t d u bilo kojem brojnom nizu je isti) Usmenog i VRIJEDNOSTI. L . poluprave i duži Uočavaju da je duž dio prave i poluprave. posebno grupnom Uredno. identifikuje teškoće u njihovom radu Stara se da nastava poprimi forme interaktivne komunikacije Primjenjuje metode i strategije poučavanja adekvatne stepenu postignuća sposobnosti djeteta Redovito ocjenjuje rad djece i vodi uredne zabilješke o tome Bira zadatke i postavlja zahtjeve koji su optimalno usaglašeni s mogućnostima djeteta Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu i pozitivno ozračje u razredu Uključuje djecu u aktivan i saradnički rad Ostvaruje saradnju s porodicom djeteta prilikom identifikacije teškoća u učenju matematike kao i u otklanjanju identifikovanih teškoća Prilagoñava nastavu svakom djetetu pojedinačno Primjenjuje različite oblike nastavnog rada u skladu s interesovanjima. prečnik i poluprečnik Sastavljaju brojevne izraze po zadanim uvjetima Rješavaju jednostavne problemske zadatke Uočavaju da je prva hiljada 1-1000.

1 l. računa na njemu i povezuje kretanje perlica i zapisivanje algoritamskog i nealgoritamskog računanja Uredno koristi geometrijski pribor i precizno crta P repoznaje veličine. uočavaju odnose meñu njima i kroz primjenu u svakodnevnom životu shvataju praktičnu vrijednost mjera i jedinica mjerenja pismenog sabiranja u skupu brojeva do 1000 Upotrebe abakusa pri sabiranju i oduzimanju P rimijene stečena znanja sabiranja i oduzimanja u svakodnevnom životu Crtanja kružnice i kruga pomoću modela i pomoću šestara.kružnice na modelima origami tehnikom Crtanje kružnice šestarom Elementi kruga i kružnice i njihovo označavanje 5.) Pomaže djeci da matematički izražavaju svoje ideje i zapažanja Povezuje matematičke sadržaje s realnim životnim situacijama Tematski povezuje sadržaje unutar nastavnog programa Pomaže djeci da kritički sagledaju ono što su naučili Podstiče ih na saradnju i razmjenu informacija Kreira saradničku i pozitivnu atmosferu u razredu Prema svakom djetetu se odnosi s pažnjom poštovanjem i uvažavanjem Svojim ponašanjem. preciznost u izražavanju. 1 hl. 1 ml. deka. prepoznaje i imenuje mjere na različitim predmetima iz okruženja Koristi naučena znanja iz rednih brojeva (prepoznaje i tumači zapise rimskim ciframa) Koristi tablice. odnosno 5 g. centi. itd. zna ih interpretirati Učestvuje u edukativnim igrama uz puno razumijevanje njihove svrsishodnosti budu pitani i sami pitaju Podstiče istraživački duh kod djece i samostalnost u radu Ostvaruje meñupredmetnu korelaciju matematike i drugih predmeta Razvija kritički pristup djeteta u rješavanju zadataka i problema Poučavanjem i matematičkim sadržajima razvija kod djece komunikacijske vještine i sposobnosti (korištenje matematičkog jezika i vokabulara. Usmeno i pismeno množenje u prvoj hiljadi Dijeljenje u prvoj hiljadi Abakus . Brojevi do 10 000 Struktura brojeva do 10 000 Brojevna linija 0 -10000. decigram. 1 g. (-. (-. mili) 1 m. 1 dam. otvorenošću prema novim saznanjima i pozitivnom stavu prema cjeloživotnom učenju daje dobar primjer djeci Permanentno se usavršava u svim segmentima nastavnopedagoškog rada 197 . 1 dl. čitaju i zapisuju cifre na brojevnoj liniji do 10 000 Sabiraju i oduzimaju sadržioca broja 10 u skupu brojeva do 10 000 Intuicijom i analogijom povezuju decimetar. asocijativnost i distributivnost). Strpljivo i pažljiva obavlja složenije zadatke množenja i dijeljenja Redovito koristi abakus. Uočavanja i razlikovanja krug i kružnicu kao i njihovih osnovnih elemenata Vizualnog grupiranja. mililitar. a sadržioce broja 10 s brojevima do hiljade Pismeno množe i dijele u prvoj hiljadi Rješavaju matematičke zadatke koristeći se jednačinama i nejednačinama odgovarajućih oblika Koriste se abakusom pri množenju i dijeljenju Prepoznaju i imenuju (čitaju) brojeve do 10 000 Uočavaju strukturu višecifrenih brojeva Prepoznaju. sa naznačenim sadržiocima broja 100 (10) Sabiranje i oduzimanje sadržilaca broja 10 u skupu brojeva do 10 000 7. decilitar. 1 hg. 1 mg. 1 dal. Mje re nje ve ličina Mjerenje dužine Jedinične mjere za dužinu: 1 m. Spoznaju da jedan mililitar vode ima masu od jednog grama Sigurno preračunavaju jedinice mjerenja istovrsnih veličina Tačno izražavaju rezultate mjerenja Rješavaju problemske zadatke sa mjernim jedinicama Usvajaju znanja o manjim jedinicama mjerenja.. 1 kg) Mjere veličine s preciznošću od 1 mm. 1 kl. zna mjeriti veličinama i koristi jedinične mjere P recizno mjeri. 1 hm. kilo) Mjerenje mase Jedinične mjere za masu: 1 g. Množe nje i dije lje nje u okviru prve hiljade Osobine produkta (komutativnost. miligram. 5 ml operacije u hiljadici i redovito procjenjuje i provjerava rezultate P osvećuje punu pažnju preciznosti "vodoravnog" i "uspravnog" računanja Računa sigurno. 1 mm. Zadaci s mjerenjima i jedinicama mjerenja Problemski zadaci Prepoznaju. čitaju i zapisuju svaki broj do 10 000 Povezuju i primjenjuju zakonitosti i pravila množenja i dijeljenja u računanju Znaju sadržioce broja 100 u skupu brojeva do 10 000 povezati s brojevima do 100. 1 cm. 1 cg.dijeljenje u prvoj hiljadici Zadaci zadani riječima i složeniji brojevni izrazi u prvoj hiljadi 6. 1 km. hekto.. prostorne orijentacije i organizacije Slijeñenje uputa za niz koraka Analiziranja i sintetiziranja Korištenja origami tehnike Korištenja algoritama Zaključivanja analogijom Stvaranja i korištenja modela računanja Vrše dijeljenje koristeći se abakusom Koriste množenje i dijeljenje pri rješavanju svakodnevnih životnih izazova Vrše jednostavnija sabiranja i oduzimanja u skupu desethiljadice P rimjenjuju znanja o brojevima prve desethiljadice u svakodnevnom životu Na predmetima prepoznaju oznake jediničnih veličina i razumjeti ih P rocjenjuju veličine od 1 m (1 l. 1 dag. 1 kg Mjerenje zapremine tekućine Jedinične mjere za zapreminu tekućine: 1 l. simbole i grafove sigurno i svrsishodno. 1 cl. uz korištenje olakšica Analizira i sintetizira različite zapise brojeva prve hiljadice. 1 dg. deci. milimetar. 1 dm.

ritam. Koristiti odreñene kriterije za izvoñenje i/ili procjenu slušanog djela. melodija. polovinku. četvrtinka. tempa i dinamike Orkestarski instrumenti po grupama: gudački. duhački drveni i limeni (truba. aktivno učešće u izradi aranžmana za Orffove muzičke instrumente Zvučno i vizualno prepoznavanje melodijskih Orffovih instrumenata (sviranje na metalofonu) Muzičke igre. STAVOVI. tempo. predstavljanje razredu (publici) sve slobodnije Izlagati svoje mišljenje i ideje i praviti poreñenja ostvarenog Ispravljati svoje i ukazivati na greške drugih u muziciranju • • • Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: • • • • • • Prema sebi kao pjevaču i sviraču. te poštovati i cijeniti mišljenja i stavove drugih Shvatati i razlikovati. Koristiti prethodna muzička iskustva i muzičke termine. cijelu notu i odgovarajuće pauze Svjesno izvodi jednostavne brojalice prema notnom zapisu u 2. saopćavanja razlika u notnom zapisu (melodija. korigirati sebe i druge. polovinka i cijela nota) • Uočavati i obrazlagati primjenu raznih instrumenata u izradi aranžmana i kreativno ih koristiti u improvizaciji • Da svaki instrument ima značaj u orkestru i da su odnosi meñu njima u sviranju i igri različiti • O značaju i potrebi muzike u životu • • • • Pjevanje jednoglasno. dinamika • Trajanje nota i odgovarajućih pauza (osminka. mjera. zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja Iskazivati svoje mišljenje. tate) Sviranje kao pratnja pjevanju. a u odnosu na druge Sve snažnije izražavanje dječije emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike O značaju muzike u životu i potrebi učenja muziciranja kao cjeloživotnom procesu Izražavanje intenzivne želje za bavljenjem muzikom Interesi i ljubav prema sadržajima muzičke baštine BiH postaju intenzivni Razvijanje trajnih interesa i ljubavi prema muzici kako bi ona postala trajna potreba djece • • • • • • • • Samopouzdanje u pjevanju.Muzička/glazbena kultura (2 časa sedmično. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Područja učenja • • • ZNANJE • • Ciljevi Oček ivani rezultati / ishodi učenja Djeca bi tre bala zn ati i razumjeti: • O potrebi stalnog vježbanja pjevanja i sviranja svakog pojedinaca i znanja muzičkih termina u interpretaciji muzičkog djela u horu i orkestru • Osnovne muzičke pojmove: trajanja. udaraljke Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE • • • • • • • • • VRIJEDNOSTI. PONAŠANJE Uočavanja. repeticija. mjera) Kvalitetne interpretacije muzičkog djela (od solističkog do skupnog) Memoriranja djela. ligatura U notnom zapisu prepoznaje osminku. sekonda volta. Uključivati se u muzičke sekcije Upisati se u muzičku školu 198 . trombon). dvoglasno. ritam. literarno i pokretom • • • Postavljati pitanja kad se nañu pred novim muzičkim zadatkom. naslova i autora Aktivne muzičke interakcije sa okruženjem kroz sve muzičke sadržaje Improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi) Sistematiziranja muzičkih znanja uz korištenje muzičkih termina Korištenja znanja u osmišljavanju ideja za kreativno izražavanje predviñanja rezultata u improvizaciji Izražavanje doživljaja djela likovno. u kanonu (od solističkog do skupog Poznavanje oznaka i termina za gradacije u tempu i dinamici slušanjem i u notnom zapisu Uvoñenje muzičkih termina: prima volta. te aplauzom nagraditi najkvalitetnije izvoñenje Uviñati i objašnjavati ulogu muzike u životu Sa vidnim zadovoljstvom sve samostalnije se uključivati u projekte Iskazivati sve veću želju i potrebu za posjećivanjem koncerata. 3 i 4-dijelnu-dobnu mjeru ritamskim govorom. četvrtinku. Improvizacije na Orffovim instrumentima postaju originalnije . Podjela jedinice mjere na dva dijela (ta. pokret i ples kao elementi u izražavanju ritma.

četvrtinka. Razlike meñu djecom bit će u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina. tapkanje. pa su u razvoju muzikalnosti djeteta ove dobi od izuzetnog značaja. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. upoznavanju notnih znakova i prihvatanju muzičkih termina kroz svjesno reprodukciju trajanja prikazanim u notnom zapisu. te raznih kretnji ruku. Brojalice. sa težištem i nadalje na umjetničko-doživljajnoj komponenti. Nastavnik u četvrtom razredu treba posvetiti posebnu pažnju organiziranju maštovitih načina njene interpretacije sa i bez sviranja na instrumentima. sada i uz svjesnu primjenu novih znanja. 3. okreti. Igre i narodna kola. u cjelini odnosno po strofama. PJEVANJE I SVIRANJE MUZIČKE/GLAZBENE IGRE BROJALICE SLUŠANJE MUZIKE DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U četvrtom razredu polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog djeteta. Kreativnost u ovoj oblasti izražavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. 2. sintisajzer. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Treba i nadalje raditi na razvoju osjećaja za ritam i metrike kroz brojalice i muzičke/glazbene igre. mogu imati utvrñene figure i kretnje. U četvrtom razredu treba naučiti najmanje 8 brojalica što je nešto manje nego u prethodnoj godini. vrste glasova u horu. polovinka i cijela nota i odgovarajuće pauze). U toku školske godine učenici trebaju naučiti najmanje 8 muzičkih igara koje uključuju pokret. One imaju različit sadržaj koji. koja će omogućiti izvoñenje lakših brojalica na osnovu notnog zapisa. nesvjesno i usputno (muzički termini). Zato u četvrtom razredu treba upoznati najmanje 20 kompozicija. i ritamskog govora (ta i ta-te) je novina. poskakivanje s plesnim elementima. razvoju opsega dječijeg glasa. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa. jer se sastoje iz osnovnih pokreta: hodanje. koje su dječija igra. Slušanje pruža obilje mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta.PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. te pjesmu tačno interpretirati. ohrabrujući i poštujući dječije prijedloge jer je brojalica dio svakodnevne dječije igre na igralištu i školskom dvorištu. mjere (2. izvoñača i sastava. pljeskanje. koreografije okretnih igara i narodnih kola iz različitih krajeva svih naroda i narodnosti. tempa i dinamike. I dalje u središtu nastavnog djelovanja ostaje rad na otklanjanju problema koje dijete ima. gitara). treba naročito raditi na korigiranju problema u razvoju muzičkih sposobnosti i muzičkom opismenjavanju koje je u ranijim razredima bilo spontano. djeca je uče pjevajući uz nastavnika. te razvoju muzičkih sposobnosti tokom godine. kao i slušanje muzike. složeniji ritam i metriku. Nakon doživljaja pjesme u izvoñenju nastavnika ili sa CD-a. a smanjen broj muzičkih igara i brojalica. pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije. U skladu s dječijim uzrastom i navedenim zahtjevima i potrebama povećan je broj pjesama za pjevanje i sviranje. tradicionalne narodne običaje i drugo. forme muzičkog djela. Raditi na sve samostalnijem tačnom zapažanju i odreñivanju tempa. koje se bazira na osvještavanje ranijih doživljaja muzičkih zakonitosti. muzičkih instrumenata orkestra. dinamike. a po sadržaju i karakteru su interesantne su i bliske djeci u četvrtom razredu. 3 i 4-dijelne). Imenovanje nota po trajanju i podjela jedinice mjere na dva dijela. pored ostalog. sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim 199 . Pjevanjem i sviranjem treba obraditi najmanje 20 pjesama u toku školske godine. U takvim slučajevima. a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo. 5. djeca će učvrstiti znanja iz notnih vrijednosti (osminka. tačnosti intonacije i opsegu muzičke memorije. a posebno na kultiviranju glasa i porastu kvalitetu pjevanja. imaju u ovom razredu veoma različit sadržaj (racionalne i iracionalne brojalice). pa to predstavlja stvarni početak muzičkog opismenjivanja. podržava život u prirodi i razne radove. uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. 4.

B. Podsticati djecu da izmišljaju priče. klarinet) i limeni (truba. k anon (francus ka pjesma) Sova. Basrak) Majčica (Vera Makjan ić) Nina. drugima i sarañuje Poznaje mogućnosti i Orffovih instrumenata i adekvatno ih i kombinira s priručnim Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja i aktivno učestvuje u izradi aranžmana Pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji Vrijednosti. malo ububano (uspavan ka. sasvim prirodna. M ilić) Us pavank a za jednu l utk u (Refik Hod žić. Podsticati i pratiti nivo učešća u muziciranju: po zadatku. Slušanjem treba bliže upoznati vizualno i zvučno orkestarske instrumente po grupama: gudački (kontrabas). Rihtman . Lubovo. Navedene oblike dječijeg stvaralaštva raditi uz korištenje instrumenata vlastitog tijela. ne da majka sina (uspavanka. djelujući snažno i na sva druga nastavnih područja. komunikaciju putem dijaloga: u paru. s naglaskom na originalnost i raznovrsnost dječijih rješenja. u poreñenju s rezultatima u trećem razredu Ima veliki fond muzičkih igara Izbor: Prati ritam pjesmice U proljeće . samoinicijativno. stihovi Brato Pav lov ić) odnosno kolo Pokraj grada Sarajeva (narodna pjesma) Prepoznaje pojedine Hej. zap isao C. trombon) i udaraljke. Usvajanje muzičkih pojmova i dalje treba da bude prirodno. Rihtman . Grgošević) 200 . kuća Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata Samostalna izrada vlastitih improviziranih instrumenata Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni Ak tivnosti nastavnik a Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi. duhački: drveni (flauta. ponašanje Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi s grupom i kolektivom Često pjeva i svira jer uviña da treba vježbati ako se želi postići kvalitet Vrši samoprocjenu i procjenu u odnosu na druge Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju Razumije i svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe) Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici Aktivnosti dje ce Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. stihovi Ismet Bekrić) Notni stan (Marija Matanović) Bratec Marti n. u porodici) Stalno komunicira s djecom i upućuje ih na izvore znanja Motivira rad i nenametljivo rukovodi dječijim aktivnostima Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže deci u kolektivnom.vrednotama budu sve jasnije izraženi. slikaju seriju slika i muzičko-scenske igre koje će povezati razne umjetničke oblasti i dinamizirati rad u razredu. jer se time podstiče njihova kreativnost. Rihtman . Tišina. stihov i Kemal Coco ) pravila muzičke igre Mačak i miš (Asim Ho ro zić. kao i Orffovog dječijeg instrumentarija. igre Medo k očijaš (Franjo i kola Pov ia) Nestašni dječaci (Josif Primjenjuje ranije Marin ković) znanje na novu igru Štamparsk a greška (A sim Ispravno primjenjuje Horozić. pruža pomoć.te) Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji Uporeñuje se s drugima i korigira vlastito pjevanje i sviranje Samostalno istražuje i uključuje se u sviranje pratnje pjesmi Kad zatreba traži. Cazin) Baba ni na. nina. 3 i 4. Korunov ić) koreografiju Avanture mal og a J uju Pamti i imenuje (Petar Bergamo) pojedine pjesme. te izmišljaju melodije na date stihove. Ovakav rad će snažno doprinijeti razvoju dječije kompetentnosti i kreativnih sposobnosti u oblasti muzike kao neverbalne komunikacije. bez pretjeranog opterećenja muzičkom terminologijom. zapisao C. RAZRADA SADRŽAJA Sad ržaji 1. predmeta u okolini. M eršnik) Šk olski odmor (D. te grupnu i kolektivnu. instrumentima koje su napravila djeca. ritam. zap isao C.Evo nas opet pokretom spontano ili (Vlad imir ðorñev ić) izvodi zadatu Na kiši (St. sigurniju i slobodniju individualnu improvizaciju. priredbe. U oblasti dječijeg stvaralaštva djecu treba uputiti na samostalnije praćenje pjevanja. kanon (Z. stavovi. kao i stihove na zadanu ili novu melodiju. Anceva) Igra k ol o veselo. potoče tradicionalne nošnje (M. sa zadovoljstvom i interesom. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlañivanje i ostalih sadržaja ovog razreda. pa je i korelacija sa svim drugim predmetima. tezu i arzu Razvija osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva (ta. Pandu r) Dva i dva s u četiri Vrani se konji igraju (svatovska.Šipovo) Us pavank a (sefards ka trad icionalna) Us pavank a (romska trad icionalna) Jesen u š umi (M. PJEVANJE I SVIRANJE Zn an je i razum ijevanje Sposobnosti Razvija osjet za mjeru i promjenu mjere: 2. izleti. I nadalje podsticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno. Šamac) Jag oda baštovank a (E. kanon (M. te da improviziraju na zadanu melodiju. kao i pokretom. ta . i prihvata pomoć. Pravilno izvodi igru. grupnom i individualnom muziciranju Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća.

koračanjem u koloni. posebno tradicionalne. ta-te) Uporeñuje note i njihovo trajanje u brojalici Brzo uočava sličnosti i razlike u trajanju nota i obrazlaže ih Na osnovu sviranja ritma prepoznaje ranije naučene brojalice (muzičke zagonetke) Tačno izvodi mjeru i ritam skandiranjem. kombinira instrumente (aranžmani) Pozitivno vrednuje brojalicu kao maštovitu igru i komunikaciju. vrtu. predlaže i izvodi pratnju. tip. sortiranje i izvoñenje zaključaka Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima Dopunjavanje razredne izložbe stalna postavka Crtanje i fotografiranje instrumenata i njihova samostalna prezentacija Osmišljava. u učionici Vodi aktivnosti. pomaže. Cetinje) Mišu. koordinira rad Usmjerava aktivnosti djece Procjenjuje interesovanja i napredak djece Razvija kreativnost. Senj) Ako poñeš negdje van Le ti. beglen (Sarajevo) Igralica (zapisala Bogdanka ðurić. (starogradsko kolo iz Livna) Poznaje velik broj muzičkih igara Prati ritam pjesmice pokretom spontano ili izvodi zadatu koreografiju Pamti i imenuje pojedine pjesme. na raznim mjestima (u razredu. MUZIČKE / GLAZBENE IGRE Izbor: Sk ače vrabac u k olu (zapisao C. mišu. tip (Nestašni vrapčići) Ima u memoriji veći broj ranije obrañenih brojalica i po sjećanju ih izvodi Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu s tekstom Prema zadatku izvodi ogovarajuće pokrete u mjeri i ritmu Svira ritam na instrumentu po dogovoru i na osnovu vlastitih ideja Pokreti su precizni i tačni Gledanjem u notni zapis izvodi ritam brojalice (ritamskim slogovima: ta. stihovi Jasmina M ušanović) Djeca se igraju hvatača (Refik Hodžić. priprema i organizira igre. belem (zapisao Branko Rakijaš. BROJALICE Izbor: Eglen. stihovi Grigor Vitez) Hula hop (Adnan Mušanović. demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti Posmatra i prati djecu u radu Stimulira ih i direktnim učešćem u igrama i kolu Upućuje. pokazuje simulacije na kompjuteru Sarañuje s roditeljima i uključuje ih u rad Organizira praktične vježbe i odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD 3. Poigrava se s brojalicom. le ti. koja razvija osjećaj pripadnosti grupi S posebnim zadovoljstvom se uključuje u izvoñenje i raduje se novim iskustvima Uči i druge izvoñenju ritma na instrumentima Kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja jača samosvijest Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre Shvata da je orkestar muzički ureñena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta Pokazuje i demonstrira izvoñenje i sviranje Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje Pomaže. ptičica Alaj ovaj Miki le p (zapisala Elly Bašić. narodno kolo (Sarajevo i okolica) Starobosansko kolo osnovni korak (sela iz okolice Glamoča) Sk ak a. Srbija) Elem. Tomasa) Urodile tetrejike . narodne običaji) Samostalno izvodi zadane pokrete Predlaže i nove pokrete koji su adekvatni Samostalno igra u kolu i usvaja ih sa više sigurnosti Samostalno izražava kretnjama ono što muzika sugerira Shvatanje i razumijevanje značaja pokreta u plesu i kolu Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH s utvrñenim pravilima (koreografija) Podsticanje kreativnosti igrom. dječije radne i kulturne navike 201 . u dvorištu. u raketi Tip. odbrojavanjem rukom. igre i kola Primjenjuje ranije znanje na novu igru Ispravno primjenjuje pravila muzičke igre Pravilno izvodi igru odnosno kolo Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje Samostalno pjeva i igra s osjećajem sigurnosti Pokretima opisuje dogañaje u muzičkoj igri (u prirodi. narodno kolo (sela iz okolice Bosanskog Šamca) Koko graja (Adnan Mušanović. izgovaranjem ritamskih slogova Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima. stihovi Jasmina M ušanović) Muzikaš (iz zbirke J. mišiću Eti peti. pokretom i pjevanjem Slobodno i organizirano kretanje u prostoru Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na nastupima folklornih ansambala Odabiranje prikladne igre u učionici Predlaganje muzičke igre za priredbe Praktičan rad: zajedničko i pojedinačno izvoñenje pokreta uz pjevanje. na izletu) Uključenje u modeliranje narodnih nošnji (prema originalu ili slikama) Izrada nošnji od različitih materijala u učionici Crtanje (slikanje) narodnih nošnji Rasprave o ponašanju u situacijama na smotri i koncertu Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju Izvoñenje zapisa na originalnim i napravljenim instrumentima Osmišljavanje novih maštovitih igara s instrumentima Pronalaženje i zapisivanje brojalica. Rihtman) Treskavica sitna.2.

Haydn ili L. izvoñače i kompozitore Traži da ih vidi uživo na koncertima P okazuje kulturu ponašanja kad sluša izvoñenje djece u razredu i na koncertu Aplaudiranjem drugarima i na koncertu pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima P okazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. iz Četiri godišnja doba A. kompozitora i njihova najpoznatija djela Brzo pamti i pjevuši melodiju pjesme koju sluša Uočava. Debussy) Klovnovi (D. melodija Prilikom slušanja muzike. kontrabas Ples šeće rne vile i ruski ples -Trepak iz baleta“ Krcko Oraščić“ (Petar Iljič Čajkovski) Dje čija simfonija I stav (J.Y. Vivaldi) Iznad duge (Over the Rainbow). stihovi Sanela Pršeš) Bosna. razlikuje i samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu Brzo uočava i saopćava izvoñača djela Samostalno odreñuje karakter kompozicije Tačno odreñuje jačinu (glasnoću). Harburg). školi i okolini Razgovorom o muzici izražava svoje stavove i potrebu za lijepim (auditivna ekologija) Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi Pronalaženje i prikupljanje slika kompozitora i muzičkih instrumenata Pravljenje panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali. stihovi Dijana Bujlat Žuta podmornica (Bitlsi) Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja P repoznaje i saopćava ime kompozitora P repoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. dječiji hor) P repoznaje vokalno. Olujić -stihovi Z. gudački kvartet. što ih motivira na učenje Pronalaženje i prikupljanje slika tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH Izrada zidnih panoa s tematskim sadržajima Pronalaženje i prikupljanje tradicionalnih instrumenata iz zavičaja Pravljenje zajedničke makete koncertnog podija Voñenje intervjua s umjetnicima Izrada plakata sa važnijim telefonskim brojevima Prikupljanje isječaka iz štampe s najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke dogañaje) Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu Osposobljava djecu za uočavanje i bilježenje Upućuje i podstiče na prikupljanje materijala Osmišljava i realizira simulacione igre za djecu P riprema i vodi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije P omaže djeci u samostalnom i grupnom radu Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara s terminima koncerata P lanira termine za posjete kulturnim ustanovama i bilježi ih na kalendaru Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu djece za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama Objašnjava ponašanje na koncertu. tempo i druge karakteristike djela Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizualno i auditivno Sposoban je da uz slušanje praćenje jednostavni notni zapis i primjeni muzičke termine: legato. poštuje pravila ponašanja Koristiti jednostavan muzički jezik za saopćavanje ideja. ritam. Musorgski) Mali crnac pleše (C. iz svite Karneval životinja (C. odlomak iz opere „Aska i vuk“ (Asim Horozić) Došlo pismo iz Bosne (narodna. obrada Rešad Arnautović) Ljeto .Gerhw in) Sretan roñe ndan (Happy birthday. staccato. Artuković) Amsej Paka Poan (Adnan Mušanović) Pjesma šumskih vila. S. stihovi Velimir Milošević) Kornjače . Sans). Sans) Slon. duhački. Arlen. Desney Neko me voli (G. S. Rajičić . iz svite Karneval životinja (C. drveni i limeni. imenovanje i opis djela i instrumenata S vidnim zadovoljstvom izražava utiske o slušanom djelu Razgovora o osjećaju ugodnosti i opuštanja Često traži da se djelo ponovno sluša Komentira osobine djela. SLUŠANJE MUZIKE Izbor: Ne dam kame n zemlje moje (S. Mozart) Ples pilića u ljuskama. Bosnia (Džani Hot) Za d je cu svije ta na kril'ma vje tra (Suad Arnautović. Bumbari i pčele (S. odlomak iz mjuzikla „Čarobnjak iz Oza“ (H.II stav. E. W.tekst Čika Andra) Sretna Nova godina (Arsen Dedić) Nebo i planete (Nedžad Merdžanović. pohvale i nagrade 202 . Kabalevski) Pjesma sedam patu ljaka iz filma „S njeguljica“. udaraljke) Razlikuje izvoñačke ansamble: orkestar. uporeñuje. stav iz djela Slike sa izložbe (M. hor (horski glasovi ženski.4. P. posebno na koncertu. saopćava zašto mu se dopada ili ne dopada Vidljivo pokazuje pozitivne navike i potrebu za muzikom Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. instrumentalno i vokalno instrumentalno izvoñenje P repoznaje narodnu muzičku tradiciju P oznaje i pamti imena bh. odijevanje Sarañuje s roditeljima i umjetničkim ustanovama P osmatra i prati napredak djece. pjesma iz Engleske) Darovi za svu djecu (P ajo Kanižaj.

Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“ Izvoñenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca likova i kolektiva P odstiče kreativne oblike izražavanja P riprema. hvali i ohrabruje 203 . mijenja Izražava razne ritmove iz života instrumentima Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi Stvara kombinacijom riječi. grupna. instrumenata. ali i spontano. istražuje i kombinira instrumente Samostalno spontano dovrši započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira P ravi varijacije na zadanu temu (melodiju. priredbama saradnja s lokalnom zajednicom P rocjenjuje dječija postignuća. individualna Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.5. daje svoje ideje za rad Improvizacijom kreira nove aranžmane za pjesmice i brojalice Koristiti vlastitu kreativnost i maštu za rješavanje jednostavnih praktičnih problema Samostalno smišlja. DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani ili novi tekst Izmišljanje teksta na zadanu ili izmišljenu melodiju Slobodnija improvizacija na Orffovim instrumentima Improvizacija pokreta u ritmu i plesu Plesna dramatizacija Literarno i/ili likovno izražavanje doživljaja muzike Osmišljavanje nekoliko novih muzičkih igrokaza Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada Eksperimentira. Na podsticaj. likovno ili literarno. uporeñuje. pokreta i likovnim izrazom Predlaže ideje i uključuje se u rad na muzičkoj dramatizaciji Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici P rati pjevanje instrumentima sigurnije i samostalnije Vidno iskazuje i saopćava interes i želju za njihovim kombiniranjem Slobodnija improvizacija kolektivna. rukovodi i razvija interes djece prema muzici svojim odnosom i stavovima P lanira aktivnosti i muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima P osjete koncertima. ritam) Spontano na muziku progovara pokretom. u paru (dijalogom). dodaje.

štampanje Razvijanje sposobnosti dovoñenja u sklad tonova boja. kroz likovni izraz 204 . muzička i tjelesna kulture Iz narodnih običaja: praznici. matematika. uočavanja. kontrasta. slikarska tekstura Uočiti. tempera. BOJA Usmjereno istraživanje i opažanje u okruženju i na likovnim djelima kontrast kvaliteta razlika (degradacija boja). optičko miješanje boja.. matrica. razumjeti i moći predstaviti kontrast malih razlika obojenih površina. mrlja. razumjeti i moći predstaviti grafičke odnose. izrada čestitki. biljke. razumjeti i moći predstaviti crtačku teksturu kroz kontrast skupljenih i raspršenih tačaka i linija u različitim odnosima Usvojeni pojmovi za oblast linija: odnos linija/crta. solidarnosti. crtačka tekstura.(2 časa sedmično. kolaž. njihovih odnosa. Izrada složenije šablone za grafički otisak Crta i ploha. kreativnog. ritma. orijentacija u vremenu i prostoru 2. čula. značajni datumi. komplementaran kontrast. samostalnost. grafička boja. spremnost za saradnju i timski rad Razvijanje humanosti. muzika … Olovka. razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu Usvojeni pojmovi za oblast ploha (grafika: višebojna grafika. flomasteri /crni ili tamni/ Akvarel. tempera Uočiti. snalažljivosti. očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline P ozitivan odnos prema radu: inicijativa. etnografsko naslijeñe Tačka i crta/linija kao samostalni likovni element sa svim svojim karakteristikama i kompozicionim odnosima u vizualno likovnim sadržajima Nevizualni poticaji: emocije. 70 časova godišnje) Likovna kultura CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PROGRAMSKI SADRŽAJI TEMATSKE CJELINE / OBLASTI 1. poslovica. velikih razlika (kontrast) obojenih površina. površina. zaključivanja. tuš i kist. njihova praktična primjena u odijevanju. kvalitet boje. priče. šablon /matrica za preslikavanje). nakita. pojave u prirodi. grafički otisak. moja okolina. prostori Iz sadržaja ostalih predmeta (korelacija s drugim predmetima): maternji jezik (priča. životinje. tonsko i kolorističko slikanje.. bajka. PLOHA Daljnje razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu. smjerova i analiza uočenog i istraženog Kombiniranje linije/crte s plohom. tlocrt ODGOJNI I SOCIJALIZIRAJUĆI CILJEVI Razvijanje senzornih. jačanje i bogaćenje emocija Razvijanje sposobnosti posmatranja. manipulativnih. ukrasnih predmeta. Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja pjesme. fundamentalni element grafike Višebojna papir grafika Papir grafika (izrada šablona od papira kartona). uočiti razumjeti i izraziti komplementarni kontrast Razumjeti i moći predstaviti optičko miješanje boja upotrebom obojenih tačaka osnovnih boja Razumjeti i moći predstaviti mehaničko miješanje boja (dvije osnovne boje daju izvedenu boju) Usvojeni pojmovi za oblast boja: intenzitet boje. tuš i drvce.. ritam. lavirani tuš. razrjeñivanje boje. smjer. prostiranje linija. angažiranost. dogañaja. tačkom i mrljom Crtačke teksture MOTIVI I TEHNIKE Iz djetetove okoline: ljudi. TAČKA I LINIJA Fokusirano istraživanje i uočavanje u okruženju i na likovnim djelima bogatstva raznolikosti linija/crta. objekti. drugarstva. pojava u prirodi. pjesma. konkretnog i apstraktnog mišljenja i mašte. ureñenje životnog prostora. rad na izradi šablona za grafički otisak (papir grafika jednobojna i višebojna). izražajnih i praktičkih sposobnosti sa naglaskom na divergentno mišljenje Formiranje stavova i odnosa prema vrijednostima.…). ritam. flomasteri u boji (za manje formate radova) ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI OB RAZOVNI CILJEVI Uočiti i uporediti na svojim i umjetničkim radovima kontrast. pastel. kontrasta kvantiteta i komplementarnog kontrasta i prezentiranje istraženog i uočenog Mehaničko i optičko miješanje boja Tonsko i kolorističko slikanje Slikarske teksture 3. grafičar. emocija i sl. gvaš. moći se izražavati linijama različitog karaktera i toka Uočiti.

pastelu. stripu. strip Usvojeni pojmovi masa i prostor: proporcija. mekani lim.da tlocrt predstavlja crtež osnove nekog objekta. prostorni crtež.4. papirna ambalaža. flomasterima u boji. tuša i drvca. maski. asimetrije) u neposrednom okruženju i na umjetničkim djelima. razumjeti i moći predstavit: elemente scenografije. kolažu. sposobnost predstavljanja istraženog i zapaženog Registrirati. da savladaju tehniku laviranog tuša. scena. karton. opreme knjige. plastelin. lutki.da znaju razlikovati linije po intenzitetu /jačini/. . puna plastika. 205 .da dopunjuju i proširuju znanja o slikarskim tehnikama.da usvoje pojam šablon /matrica/. smjerovima prostiranja linije. scenografija. žica.optičko miješanje boja (tačkice dviju različitih boja na jednoj površini daju treću boju). asimetrije) u okolini i na umjetničkim djelima i predstavljanje istraženog i uočenog crta/linija u prostoru /prostorni crtež Vizualno opažanje kadra na fotografiji. video.da miješaju boje i da upotrebljavaju različite intenzitete boja (da se boja može oslabiti). . . kompozicija oblika i prostora. TV-slici Kadrovi u nizu Crno-bijeli film Boja na filmu Spot i njegovo značenje Pismo kao element vizualnih poruka i njegova likovnost Scena i scenografija i scenska maska . Za oblast ploha/grafika: . maska. tuša i kista. glinamol. olovke.oblikovanje i razumijevanje Zaštitni znakovi Realizacija u materijalu po izboru: izrada scenskih elemenata. koristiti pismo kao element vizualnih poruka (likovnost pisma. scene i scenske maske. bosančica. gvašu. zaštitni znak. po prostiranju.da savladaju princip izrade jednostavnog šablona za višebojnu grafiku (papir grafika). POVRŠINA Koncentrirana pažnja na istraživanje i uočavanje proporcija oblika i prostora osnovnih kompozicionih odnosa (simetrije. fotografije. grafički otisak. neke grañevine. štampanje. drveni otpadni materijal OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Da djeca usvoje pojmove. spotove i zaštitne znakove. film. kaligrafija. MASA I PROSTOR Ploha u prostoru Plastične teksture (teksture u prostoru) Karakter oblika i prostora je rezultat / što proizlazi iz njihovih funkcija Puna plastika i reljef Glina.. akvarelu. reljef 5. .usvojit će da način na koji je nanesena boja predstavlja slikarsku teksturu. reklama (pismo kao element vizualnih poruka). . Za oblast slikarstva: . .da dobiju osnovne pojmove o komplementarnom kontrastu (boje koje se slažu a nalaze se u suprotnosti). značaj boje u medijima Usvojeni pojmovi za oblast površina: grafički dizajn. Za oblast linija: .da prepoznaju ritam kao princip komponiranja. tehnike Uočavanje proporcija oblika i prostora i prostornih odnosa (simetrije. . da se znaju koristiti materijalima i sredstvima. .) Uloga i značaj vizualnih medija: filma. . TV-a.da znaju koristiti mrlju i tačku kao likovni element u predstavljanju različitih tekstura i osmišljavanju kompozicije..da dalje usavršavaju tehniku korištenja. temperi. trodimenzionalna tekstura. grafičar. čestitki. kadar. papir. simetrija i asimetrija.

da znaju šta je to trodimenzionalna tekstura (tekstura izvedena s nekim oblikovnim materijalom). Definiraju se pojmovi i realiziraju radovi u punoj plastici i reljefu. glinamol. osmisle scenografiju teksta (za predstavu u razredu. izmijenjenog ritma.da su sposobni organizirati kompoziciju oblika u prostoru. žira.da kreativno izvedu masku. kružnog ritma. Psihičkim odrastanjem djeteta povećava se broj predstavljenih detalja na likovnom radu. pored organizacije kompozicije u formi ritma (ponavljanja oblika). strip. neoblikovani materijal (ambalaža. transparentnosti oblika. PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. predmeti primijenjene umjetnosti. . 2. stiropor. kostima. BOJA Likovno područje slikanje: U slikanim radovima primjećuje se da pored intenzivnih osnovnih boja djeca postepeno uvode i izvedene (sekundarne) boje. 5. Teme (motivi za rad) su iz djetetovog okruženja. oblikovanje maske. kutijice …) i drugi prirodni materijali (plodovi kestena. te se na taj način proširuje paleta boja. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: U okviru ovog likovnog područja. objekti. U četvrtom razredu.Za oblast površina. kroz analizu i uočavanju proporcija i odnosa oblika i površina. 3. crtanje. grafičkog dizajna. video. Još uvijek je prisutna naglašena konturna linija.da znaju šta je simetrija i asimetrija.da raspoznaju šta je puna plastika (figura u prostoru). PLOHA Kroz tematsku oblast ploha mogu se realizirati sve likovne oblasti koje se predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi. kadar. znakova vizualnih komunikacija. vizualne medijske poruke. . 4. životinja. predstave ljudi. Izrada scenografije.da usvoje pojmove. . uočavanju i razumijevanju spota. analizi fotografije. djeca u četvrtom razredu radit će na daljnjem savladavanju korištenja linije. prospekt …). bijela i siva. grafika. Boje se postepeno miješaju i s drugim bojama. školi). . primijenjena umjetnost i dizajn. vunica i žica.da kreiraju kadar stripa. Pismo kao element vizualnih poruka i njegova likovnost. film. slikanje. crna.da rade na jednostavnim rješenjima grafičkog dizajna (naslovna strana za knjigu. jednobojne i višebojne (visokog tiska). značajniji broj časova može biti usmjeren prema daljnjem savladavanju oblasti grafike. dizajna. Očekuje se da dijete polazeći od vlastitih iskustava iznalazi vlastita. plastelin. slikarskih tekstura. makete. . masa i prostor: . rješenja u prikazivanju prostora (svoje perspektive) i prostornih odnosa. a prisutne su i hromatske boje. tačke i mrlje kao izražajnog sredstva u predstavljanju prostora i trodimenzionalnih oblika na plohi i u prostoru. I dalje je u ovom uzrastu prisutan izražen interes za oblikovanjem u prostoru. vata. koje djeca doživljavaju kao igru povezanu s estetskim stvaralačkim procesom. POVRŠINA Tematska oblast površina realizira se kroz likovne oblasti.da su u stanju izvesti prostorni crtež (crtež tankom mekom žicom). 206 . MASA I PROSTOR Tematska oblast masa i prostor obuhvata likovne oblasti: oblikovanje. odnosa slike i teksta. U kreativnom procesu koriste se: glina. . grañenje. a šta reljef. . . zaštitni znak. kompozicionih odnosa: simetrije i asimetrije. .da shvate šta je proporcija. u tehnici papir grafike. Djeca rade na izradi stripa. šišarke i slično).

što utiče na formiranje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizualno likovnih ideja i problema u komponiranju osmišljenih likovnih kompozicija.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u IV razredu. nauke i društva. usvojenom razumijevanju likovne umjetnosti. POVRŠINA Ovakva forma osigurava kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. 207 . 1. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. niti bilo koju tehniku. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih djeca spoznaju (stvaraju predstavu) o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada djeca vizualiziraju problem koji ranije nisu znala. i interakciju umjetnosti. mjesto stanovanja. Za oblikovanje na plohi kroz područja: . sposobnosti i saznanja. Motive likovne forme (likovni i kompozicioni elementi) . MASA I PROSTOR 5. BOJA 3. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta obrañena u toku školske godine. podrazumijeva angažiranje i povezivanje novih vizualnih iskustava sa do tada usvojenim znanjem i dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAðENJE . Tematske cjeline bi se realizirale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu.CRTANJE . Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja.. Motive prema vizualizaciji sadržaja dijelimo na: 1.rješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kreativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. OBLIKOVANJE U PROSTORU .SLIKANJE . Nevizualne motive 3. Taj proces kod djece razvija kreativno mišljenje. realiziraju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. Motivi – teme (likovni sadržaji) Zahvalne teme za likovno kreativni rad predstavljaju doživljaji i spoznaje. OBLIKOVANJE NA PLOHI . Vizualne motive 2. pojave u prirodi. novih medija i okruženja. škola.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realiziraju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene (unificirane) jednoobrazno za sve razrede od prvog do devetog razreda. biljke i sl. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizira se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. PLOHA 4. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja djecu uključuje u aktivan proces vizualnog istraživanja. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i sposobnosti vrednovanja. TAČKA I LINIJA 2. prostori.dvodimenzionalna organizacija kompozicije 2. sposobnosti i likovne kreativnosti djece. objekti.GRAFIKA Oblikovanje u prostoru kroz područja: .iz neposrednog okruženja djeteta: porodica. prepoznaju ga i razriješe putem likovno-tehničkih sredstava. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke (likovne probleme) osigurao bi veću preglednost i sistematiziranje gradiva koje djeca trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu.

prepisuju” percipirano. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. etnografsko naslijeñe likovni i kompozicioni elementi. poslovica. Ako nastavnik traži od djece da tačno . Likovna forma /likovni jezik/ 2. moje okoline.. film. optičko miješanje boja. odnos prema estetskom.zaboravila” da ih obdari sposobnosti za likovno-kreativno izražavanje (ne posjeduju likovni talent). Likovni sadržaji Oblast Likovna forma (likovni jezik) koja se odnosi na likovne elemente i principe komponiranja teoretskog je karaktera i može se savladati i usvojiti. trodimenzionalna tekstura. puna plastika.stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. kvalitet boje. čula.- sadržaji drugih predmeta (korelacija s drugim predmetima): maternjeg jezika (priča.. štampanje PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAðENJE: proporcija. scenografija. video. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponiranih u likovne elemente. upornosti i iskustva. grafičar.pedagoškog. nevizualni poticaji.značajni datumi. Nema loših dječijih radova. simetrija i asimetrija. . Dakle. tjelesnog i zdravstvenog odgoja. aktivnost na nastavi likovne kulture. tonsko i kolorističko slikanje. zaštitni znak. stepen zalaganja i želje da se realizira postavljeni zadatak. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. površina. onda su svi ti radovi .psihološkog. scena. praznici. svoje viñenje svijeta. tlocrt SLIKANJE: intenzitet boje. predmeta i pojava. Prilikom ocjenjivanja manje nadarene djece treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. emocije (osjećanja). ritam. reljef VIZUALNA KOMUNIKACIJA: grafički dizajn. bajka. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati s različitih aspekata: . komplementarni kontrast. pjesmica). razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata. matematike. mrlja. pravilno doživljavanje vizualnih informacija. muzika . svoje strahove i oduševljenja. u skladu s djetetovim uzrastom. da doživljavaju i očima odraslih gledaju svijet oko sebe.kažnjena” slabim ocjenama zato što je priroda .. stripa OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. crtačka tekstura. POJMOVI KOJE ĆE DJECA USVOJITI CRTANJE: odnos linija/crta. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. prostorni crtež. . stečenog znanja i usvojenih navika. grafički otisak. pa se postavlja pitanje: šta raditi u takvoj situaciji? Djeca koja nisu nadarena ne bi smjela biti . iz narodnih običaja (tradicije) . smjer. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta: 1. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. razrjeñivanje boje.estetskog. basna.. maska. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. kadar. slikarska tekstura GRAFIKA: višebojna grafika. Pravilan odnos nastavnika prema dječijim radovima je od izuzetnog značaja za likovnokreativni rad djece.. kompozicija oblika i prostora. djeca koja nisu talentirana trebaju imati priliku da u skladu sa svojim mogućnostima usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. šablon /matrica za preslikavanje/.. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. muzičke kulture. Vizualno-estetska kultura razvija kod djece sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće s djecom koja su nadarena i onom koja nisu. 208 .

potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka U početnom i završnom stanju. procijenjene psihomotoričke sposobnosti: loše. prosječan. normalan. ispod prosjeka U početnom i završnom stanju. izvrsno. natprosječno. izvrsno. puls u mirovanju je: vrlo nizak. natprosječno. potrebne aktivnosti za praćenje i normalizaciju stanja U početnom i završnom stanju. prosječno. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka U početnom i završnom stanju. natprosječno. kičme. natprosječno. ocjena za izdržaj u visu zgibom: loše. ekstremiteta i da se osigura normalno funkcioniranje organizma Zna zašto je prekomjerna tjelesna težina izvor brojnih tegoba i zdravstvenih problema i da joj je najčešće uzrok nepravilna ishrana i nekretanje Zna zašto je fizička aktivnost izvor dobrog raspoloženja koje pomaže zdravlju Zna da je čovjek dio prirode i da su fizičke aktivnosti u prirodi važne za djecu Zna zašto kvalitet. vrlo visok. natprosječno. utvrñen odnos težina-visina: normalan. 70 časova godišnje) Tjelesni i zdravstveni odgoj CILJEVI I REZULTATI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA CILJEVI ISHODI UČENJA Zna zašto je zdravlje osnova i preduvjet svih ljudskih aktivnosti Zna zašto tjelesna aktivnost utječe na očuvanje i unapreñenje zdravlja Zna zašto je pravilno držanje tijela uvjet za sprečavanje deformacija kičme. nizak. ocjena za poligon natraške: loše. prosječno. visok. primjeren uzrastu. natprosječno. ekstremiteta. škole) i izvršeno razvrstavanje djece prema njihovom stvarnom stanju i razvojnim potrebama U početnom i završnom stanju. uz asistenciju odraslih Izbjegava situacije u kojima se može povrijediti i zna tražiti pomoć P oznaje principe pravilne i redovite ishrane. potrebne aktivnosti za normalizaciju odnosa U početnom i završnom stanju. grudnog koša. ili zna za takav slučaj Očuvanje i unapreñenje zdravlja Antropom etrijska obilježja U početnom i završnom stanju. izvrsno. ima kulturu ishrane Ima osnovne navike lične i kolektivne higijene Zna zašto su psihoaktivne supstance štetne Tražit će pomoć ako je zlostavljano (fizički. mršavost. ocjena za skok udalj s mjesta: loše. ispod prosjeka. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka U početnom i završnom stanju. utvrñena karakteristična odstupanja izmeñu djece od prosjeka (razreda. utvrñen napredak u težini: normalan. potrebne aktivnosti za praćenje i normalizaciju stanja Funkcionalne sposobnosti Rast i razvoj U početnom i završnom stanju. funkcionalne sposobnosti omogućavaju mu adaptaciju na primjerene fizičke napore: normalno. te vanjskim prilikama i aktivnosti neprimjerena odjeća i obuća mogu negativno uticati na zdravlje P orodično koristi zdravstvene usluge Ima usklañen dnevni ritam odmora. utvrñen napredak u visini. utvrñeno stvarno stanje: stopala. ispod prosjeka. ispod prosjeka. ispod prosjeka. s izraženim znakovima zamora. prosječno. prosječan. natprosječno. sa primjetnim znakovima zamora. loš. ispod prosjeka. spavanja. izvrsno. prosječno. izvrsno. izvrsno. krvni pritisak je: vrlo nizak. učenja i igre. s izrazito izraženim znakovima zamora. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka Psihomotoričke sposobnosti 209 . predložene aktivnosti za normalizaciju stanja U početnom i završnom stanju. potrebne aktivnosti za praćenje i normalizaciju stanja U početnom i završnom stanju. oblik i veličina. prosječno. grudnog koša i potrebne korektivne aktivnosti U početnom i završnom stanju. nizak. prosječno. prosječno. emocionalno ili seksualno) i/ili zanemarivano. ocjena za podizanje trupa: loše. ispod prosjeka. za četiri minute pretrči distancu za ocjenu aerobne izdržljivosti: loše. potrebne aktivnosti za normalizaciju odnosa U početnom i završnom stanju. utvrñen odnos potkožnog masnog tkiva i mišićne mase: izvrstan. smanjen U početnom i završnom stanju. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka U početnom i završnom stanju. umjeren. natprosječan.(2 časa sedmično. vrlo visok. povećan. ocjena za taping rukom: loše. visok. ispod prosjeka. natprosječan. ispod prosjeka. potrebne aktivnosti za stimuliranje napretka U početnom i završnom stanju. izvrsno. pretilost.

zagrijavanje i smirivanje organizma. stavova.CILJEVI ISHODI UČENJA Zna zašto su djetinjstvo i mladost odlučujući za potpuni rast i razvoj čovjeka. Brzo trčanje na 50 m iz poluvisokog starta. stavova i navika Početno (inicijalno) i završno (finalno) stanje veže se za školsku godinu i za drugi ciklus osnovnog obrazovanja Vrijednosti. razvoj i funkcioniranje organizma. skok udalj iz mjesta i zaleta. sposobnosti i ograničenja. jutarnja gimnastika. igre P osjeduje pozitivno iskustvo kroz ovladavanje sve složenijim kretnim zadacima P oznaje rodne (spolne) karakteristike. stavovi. pokreta i kretanja Zna tri kompleta jutarnjih vježbi u trajanju od po 12 minuta Zna pravilno izvesti raznovrsne forme prirodnih oblika kretanja kao atletskih sadržaja: trčanje. normalna težina preduvjet za optimalno funkcioniranje organizma i uspjeh u psihomotoričkim i drugim aktivnostima Zna zašto je potkožno masno tkivo izvor fizičkih i psihičkih problema Zna zašto pravilna ishrana i svakodnevno vježbanje smanjuju potkožno masno tkivo i povećavaju mišićnu masu Zna zašto fizičke aktivnosti utiču na pravilan rast. Skakanja i preskakanja Preskakivanje kratke vijače u kretanju Naskok na povišenje do 60 cm i različiti saskoci Sunožni naskok na odskočnu dasku i skok pruženo Skok u dalj iz zaleta II 210 . nepristojno ponašanje Razvija dobre ekološke navike Usvajanje znanja. ukoliko svakodnevno vježba Zna da bez kisika čovjek ne može živjeti i da je dovoljna količina kisika uvjet za normalan rast. uvažava suprotni spol Uvažava kolektiv i meñusobnu saradnju P otiče prijateljstvo i strpljivo ponašanje u grupi U igri je aktivno. od značaja za učešće u fizičkoj aktivnosti Samostalno primjenjuje naučene modele fizičke aktivnosti. 4. plesa i narodnih igara Zna pantomimom i pokretom pokazati različite životne situacije Naviklo je da pravilno drži tijelo pri sjedenju. njegovih osobina i sposobnosti Zna zašto su osobine i sposobnosti čovjeka nedjeljiva cjelina Zna da je visina pretežno uroñena osobina. 2. koje se mogu povećati i prilagoñavati potrebama čovjeka svakodnevnim vježbanjem u djetinjstvu i mladosti Zna da su za povećanje nivoa i kvaliteta različitih kretnih sposobnosti potrebne i različite vježbe Zna zašto je igra posebno značajna za razvoj dječijih osobina i sposobnosti Zna ulogu dijelova tijela prilikom vježbanja P oznaje termine za označavanje osnovnih vježbovnih položaja. Hodanje zadatom brzinom 2. navike Znanja PROGRAMSKI SADRŽAJI I Hodanja i trčanja 1. 3. skok uvis i bacanje predmeta Zna pravilno izvesti osnovne elemente gimnastičke vježbe oblikovanja: jačanja. razvoj i funkcioniranje organizma Zna da čovjek posjeduje kretne sposobnosti. različito važna za različite sportove Zna da je u odnosu na visinu. interaktivno i kreativno Razvija smisao za takmičenje uz poštovanje pravila igre i takmičenja P repoznaje nesportsko ponašanje: gruba igra. 1. istezanja i labavljenja Zna pravilno izvesti osnovne sadržaje planiranih elemenata ritmike. Ciklična kretanja različitim tempom do 4 minute 3. razvijanje sistema v rijednosti . kršenje pravila. razvoj i dobro funkcioniranje organizma tokom svih ljudskih aktivnosti Zna da svakodnevnim vježbanjem pomažemo organizmu da optimalno regulira potrebu za kisikom P repoznaje fiziološke znake umjerenog opterećenja i zamora i zna tražiti pomoć ako se loše osjeća Zna da je kretanje čovjekova prirodna potreba i da je svakodnevno kretanje uvjet za normalan rast. stajanju i hodanju P ozitivno doživljava i vrednuje nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja Upoznaje i prihvata svoje osobine. visoki i niski start.

sportsku rekreaciju. 4. 8. odnos zdravstvenog radnika i pacijenta. Vis prednji na karikama 2. 211 . 10. već aktivan proces učenja kroz iskustva primjerena individualnim i zajedničkim potrebama s ciljem da se zdravlje učini cijenjenom društvenom vrijednošću. 3. 2. Penjanje na mornarske ljestve 2. Gañanje lopticom u pokretni cilj s udaljenosti do 5 m 2. Najčešći sadržaji su iz slijedećih nastavnih cjelina i tema: zdravlje porodice. meñuljudski odnosi. DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja su: objektivnost – prilagoñenost sadržaja materijalnim uvjetima. Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je zdravstveni odgoj ne samo širenje informacija o zdravlju. 2. 6.III Bacanja i gañanja 1. Bacanje medicinke od 1 kg suručno iz različitih položaja Kolutanja 1. Saskok iz upora prednjeg odnjihom Vučenja i potiskivanja 1. Penjanje na konopac ili motku uz pomoć ruku i nogu do 2 m Višenja i upiranja 1. Vis stojeći prednji provlakom u vis stojeći stražnji 3. zdrava životna sredina. ishrana. Kombinacije koluta naprijed i natrag Penjanja 1. sigurnost djece. humani odnosi meñu spolovima. 5. različiti faktori rizika. primjerenost sadržaja dobi i spolu djeteta. 5. zaštita od bolesti. 2. Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine uz korištenje pomagala Ritmičke i plesne strukture Trokorak Galop naprijed i bočno Vaga zanoženjem na tlu Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja Igre Dječiji rukomet Dodavanje i hvatanje lopte u kretanju Dječija košarka Osnovno dodavanje i hvatanje lopte u mjestu i kretanju Osnovna promjena pravca i tempa kretanja bez i s loptom Dječija odbojka Igre vršnim odbijanjem 1 : 1. itd. 6. 1. pomogne djetetu da postane odgovorno za svoje zdravlje i unaprijedi razvoj i korištenje zdravstvenih usluga. razvoj antropoloških obilježja djece. 2 : 2 Dječiji nogomet Voñenje lopte sredinom hrpta stopala Šut na gol sredinom hrpta stopala IV V VI VII VIII 1. interes i potreba djece. 9. mentalno zdravlje. 4. povrede. korisnost sadržaja za svakodnevni život. IX 1. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. 3. 4. 3. 7.

2. Složenijim kretanjima razvijati sa stajališta nervno-mišićne koordinacije kontrolu pokreta. 3. 6. ravnoteža i gibljivost. Odgojni zadaci koji se podjednako odnose na prvi. razvijanje sposobnosti samokontrole. čime povećava mogućnosti motoričkog izražavanja djece u svim ljudskim aktivnostima. 16. Motoričke sposobnosti koje su posebno pod uticajem podražaja su: brzina. prihvaćanje i uvažavanje različitosti. skakanja. 12. odnosno brzinskim aktivnostima. U ovom razvojnom razdoblju treba podsticati aktivaciju motoričkih jedinica s obzirom na potrebnu snagu i brzinu u jednostavnijim pokretima i kretanjima. 14. razlozima pojave umora u školi i načinima njegova otklanjanja. razvijanje individualne odgovornosti za vlastito zdravlje. te iz narodnog plesa iz zavičajnog područja. koordinacija. kao i o uzrocima mogućih nesrazmjera u odnosu visine i težine. prihvaćanje i razumijevanje potreba djece s teškoćama. pri čemu istodobno poboljšavaju aerobne i anaerobne sisteme dobijanja energije. odnosno drugog osnovnoškolskog ciklusa. Djecu je potrebno uputiti u način izračunavanja ITM (indeks tjelesne mase). podsticanje ustrajnosti. praćenje vlastitog napretka. U području funkcionalnih sposobnosti uključivanjem aerobnih programa uticati na srčano-žilni i dišni sistem te na razvoj maksimalnog relativnog primitka kisika. kao pripremu za predmetnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. jeste postupno. 8. ali progresivno razlikovanje djevojčica i dječaka u morfološkim osobinama. postavljanja cilja i postupno dolaženje do njega. 17. Opći morfološki učinci podrazumijevaju uticaj na sastav tijela unutar kojeg se ističe povoljan odnos izmeñu količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva. U 4. razvijanje osjećaja zadovoljstva. što obuhvaća 4. te djelovanje na kvalitet koštano-mišićnog sistema. 9. drugi. razvijanje vještine svladavanja straha. razvoj saradničkog ponašanja. odbojke i rukometa. motoričkih i funkcionalnih obilježja djece. trčanja.. potrebno je posebno usvojiti osnovne sadržaje iz nogometa. Pozitivno djelovanje na imunološki sistem jednako je potrebno za održavanje zdravlja i sprečavanje akutnih i hroničnih bolesti. 13. 15. razred osnovne škole. upotpunjenim osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije. te psihomotoričkim i funkcionalnim sposobnostima. 11. i 6. 5. U razrednoj nastavi težište obrazovne komponente je na usvajanju bitnih teorijskih i psihomotoričkih znanja. prenošenje saznanja o uticaju pravilne prehrane na zdravlje. sticanje higijenskih navika. antropološku odgojnu komponentu. te sprečavanje pretilosti. Cilj primjene osnovnih teorijskih znanja o ubrzanim biološkim promjenama u organizmu je upoznavanje djece s povezanošću tjelesnog vježbanja i voluminoznosti tijela. odnosno na modificiranim biološkim i osnovnim kineziološkim znanjima. 7. 5. Uz osnovna motorička znanja iz hodanja. 4. poznavanje i pridržavanje mjera opreza za očuvanje života i zdravlja. Takoñer započeti značajnije djelovati na sisteme anaerobnog dobivanja energije potrebne pri eksplozivnim. Uvoditi djecu u organizaciju sportskih natjecanja s naglaskom na uključivanje u suñenje različitih kinezioloških djelatnosti. podsticanje poštovanja tradicije kolektivnog identiteta. razredu potrebno je usavršiti sva osnovna motorička znanja. prihvaćanje vlastite ličnosti. upoznati ih sa kontrolnim ureñajem za sprečavanje pojave pretilosti.Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja integrira obrazovnu. Antropološka komponenta odnosi se na sistemsku i trajnu promjenu prvenstveno morfoloških. podsticanje interesa za bavljenje sportom i sportskom rekreacijom. razvijanje pozitivne slike o sebi. Odgojna komponenta ima za cilj stvaranje takvog sistema vrijednosti u vezi s tjelesnim vježbanjem da tokom života samoinicijativno i trajno provode tjelovježbu. 10. Samosvojnost tjelesnog i zdravstvenog odgoja ogleda se i u prostoru razvoja motoričkih sposobnosti. 212 . Fiziološki učinci su usmjereni na podsticanje funkcija krvotoka i dišnog sistema. razvijanje komunikacijskih vještina. treći i četvrti razred osnovne škole: 1. Obilježje četvrtog razvojnog razdoblja.

umiju. repetitivne snage – pretklon trupa. o onome što znaju. doprinosi i njihovom razvoju pojma o sebi. statističke snage – vis u zgibu. preciznosti. sklonosti. što je značajno za razvoj samopoštovanja djeteta i zdravog odnosa prema sebi i svijetu oko sebe. brzine i izdržljivosti) i funkcionalnih (kardiovaskularnih i respiratornih) sposobnosti. 2. što znači da se mora voditi računa o slijedećem: 1. U drugom ciklusu ocjenjivanje je brojčano i opisno. gipkosti. procjenjivanjem tjelesnog razvoja (visine. tj. formiranju realne sliku o sebi. kao i za njihovo ocjenjivanje. ravnoteže. njegove saradnje. težine i držanja tijela). aktivnosti u pojedinim sadržajnim cjelinama i. konkretno. Opisna ocjena obuhvaća kratak opis uspješnosti i napretka djeteta. Podaci o tjelesnom razvoju i sposobnostima unose se u dnevnik rada nastavnika. testiranjem manifestnih motoričkih i funkcionalnih dimenzija i procjenom latentnih motoričkih (koordinacije. mora se odnositi na aktivnosti i učinak djeteta. Funkcionalne sposobnosti: trčanje u vremenu od 3 minute. Jedna od baterija mjernih instrumenata za procjenu tjelesnog razvoja. 3. sadržati isticanje onih elemenata koji su za pohvalu. eksplozivne snage – skok u dalj s mjesta. o svojim sposobnostima. Ocjenjivanje ima ulogu podsticajne povratne informacije.VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE Rješavanje problema vrednovanja i ocjenjivanja djece u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi se: 1. 2. agilnosti. koordinacije – poligon natraške. ona mora biti pozitivna. a ne na ličnost ili trajne karakteristike osobe. tjelesna masa i držanje tijela. ona mora biti konkretna. snage. Rezultati praćenja služe kao osnova za programiranje rada. 3. eventualno. ocjenjivanjem znanja. povratna informacija je efikasna kada je data neposredno nakon aktivnosti na koju se odnosi. sportsko-tehničkih dostignuća i stavova djece prema tjelesnom i zdravstvenom odgoju. u individualnom pristupu i odreñivanju radnih zadataka za svako dijete. a tek potom onih elemenata u odnosu na koje bi dijete trebalo ili moglo uložiti dodatne napore. kontinuirano. Psihomotoričke sposobnosti: brzina frekvencije pokreta – taping rukom. Tjelesni razvoj: tjelesna visina. pozitivno i adekvatno obrazloženo). ili tokom obavljanja aktivnosti. 213 . funkcionalnih i psihomotoričkih sposobnosti mogla bi biti: 1. Ovako postavljeno i realizirano praćenje napretka i ocjenjivanje (kvalitativno. 3. 2. fleksibilnosti – pretklon raznožno.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za peti razred devetogodišnje osnovne škole 214 .

7. srpski jezik i književnost Strani jezik Matematika Priroda Društvo Osnove tehnike Kultura življenja Likovna kultura Muzička/glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO 5 3 4 2 2 1 2 1 1 2 23 175 105 140 70 70 35 70 35 35 70 805 Napomena: Nastavni predmet Vjeronauka reguliran je kantonalnim obrazovnim zakonodavstvom. 10. srpski jezik i književnost Engleski jezik Francuski jezik Njemački jezik Arapski jezik Matematika Priroda Društvo Osnove tehnike Kultura življenja Likovna kultura Muzička / glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA PETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI P REDMETI SEDMIČN I B ROJ NASTAVNIH ČASOVA GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 1. 13. 2. 6. 8. 10.Nastavni plan za peti razred devetogodišnje osnovne škole Nastavni programi obaveznih nastavnih predmeta 1. 5. 3. Bosanski. 5. 4. 3. 2. Bosanski. 9. 11. 215 . 7. 6. hrvatski. 9. 12. hrvatski. 4. 8.

odstupi od navedenog prijedloga podjele nastavnih časova na područja 216 . pravilima i normama gramatike. sadržaja štampe Razvijanje sposobnosti upotrebe i selekcije sadržaja medija s obzirom na vrijednost (poučno. stavova logički strukturiranim i gramatički tačnim rečenicama uz uvažavanje kompozicijskih cjelina u pisanom radu Daljnji rad na usavršavanju tehnike pisanja i estetske strane rukopisa Lektirom razvijati sposobnost samostalnog čitanja i izražavanja doživljaja književnih djela. osvješćivanje važnosti korektnog i lijepog govora u usmenoj i p isanoj formi Ovladavanje jezičkim sredstvima potrebnim za uspješno izražavanje u pojedinim oblicima usmenog i pismenog izražavanja Pojačavanje mogućnosti razumijevanja značenja i izražavanja smislenim rečenicama Recepcija sadržaja filma. kreativnog i kritičkog mišljenja. radio-emisije. brzo pronalaženje važnih informacija Razvijanje sposobnosti izražavanja misli. smisla i sposobnosti za prepoznavanje i izražavanje ljepote riječima Razvijanje jezičkih sposobnosti . pravila i normi bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika Razumijevanje značenja rečenica u tekstu i teksta. zauzimanje stava i sposobnost uživanja u čitanju ČITANJE 15 nastavnih časova PISANJE 10 nastavnih časova INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA 40 nastavnih časova (čitanačka štiva) 20 nastavnih časova (lektira) Razvijanje recepcijskih sposobnosti. štampe KULTURA IZRAŽAVANJA 30 nastavnih časova MEDIJSKA KULTURA 15 nastavnih časova * Nastavnik ima slobodu da u procesu planiranja. hrvatski. doživljaja estetskih i etičkih vrednota teksta (tekstovi štampani latinicom i ćirilicom) • Usavršavanje svih aspekata čitanja (pravilnost. pozorišne/kazališne predstave. obogaćivanje emotivnog svijeta. ortoepije i ortografije Razvijanje jezičko-komunikacijskih sposobnosti. kao i sposobnost procjene djela i poruke. djela umjetničkih kvaliteta i filmski i televizijski kič) Ovladavanje termino logijom važnom za snalaženje u svijetu filma. osjetljivosti za umjetničko kazivanje. zakonitosti. osjećanja. izražajnost) • Samostalno čitanje nepoznatih tekstova. televizije. na osnovu procjene svoga razreda. brzina. srpski jezik i književnost (5 časova sedmično – 175 časova godišnje) * Područja i globalne naznake elemenata plana i ukupnih programskih zahtjeva Čitanje u funkciji razumijevanja sadržaja.Bosanski. PRAVOGOVOR I PRAVOPIS 45 nastavnih časova Usvajanje znanja o jeziku. mogućnost prepoznavanja potrebnih primjera i njihovo razlikovanje od (ne)primjera Izražavanje značenja rečenicama koje su organizirane u skladu sa zakonitostima. radija. ličnih i društvenih vrlina i vrijednosti GRAMATIKA. manje poučno.

ČITANJE I PISANJE PROGRAMSKI ZAHTJEVI Čitanje tekstova štampanih latiničnim i ćiriličnim pismom Razvijanje tehnike čitanja. izražavanje ličnih osjećanja. pravila i normi gramatike . glas prilagoditi karakteru teksta Usavršavanje čitanja u sebi radi bržeg razumijevanja Razvijanje sposobnosti samostalne interpretacije pročitanog i sposobnosti izdvajanja bitnih elemenata Razvijanje sposobnosti oblikovanja smislenog sadržaja. poznavanje pravila pisanja i gramatike u obimu koji je utvrñen programom 217 . razumijevanje i reprodukcija pročitanog sa ili bez elemenata stvaralaštva Čitanjem do novih informacija i novih znanja Čitanje kao činilac razvoja dječijeg govornog izraza Čitanje u funkciji estetskog i etičkog odgoja P i s a nj e P repisivanje P isanje po diktatu Kreativno pisanje ODGOJNOOB RAZOVNI CILJEVI Osamostaljivanje djece u komunikaciji s tekstom Uvježbavanje samostalnog čitanja pomoću uputstava tipa: prethodno pročitati tekst. razumijevanje pročitanog i reprodukcija važnih pojedinosti Sposobnost kritičkog i stvaralačkog čitanja Jasno izgrañen stav o sadržaju. povremeno pogledati u njihovom pravcu. rješavanjem zadataka koji podrazumijevaju ličnu procjenu) Snalaženje u tekstovima koji se razlikuju po obimu i složenosti radi usvajanja novih znanja Razvijena samostalnost u pisanju po diktatu. rečenica. zamisliti da ima mnogo slušalaca. uvježbati izgovor tih riječi. jačine i boje glasa sa sadržajem Čitanje manje poznatog i nepoznatog teksta. stavova i mišljenja OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA P ravilno čitanje i razumijevanje pročitanog Mogućnost reprodukcije (samostalno ili na osnovu pitanja) Mogućnost prepoznavanja važnih pojedinosti u tekstu Mogućnost samostalnog služenja tekstom radi usvajanja novih znanja Mogućnost identifikacije riječi. prepričavanjem bez plana. prenošenje tona i raspoloženja na slušaoce Usklañenost intonacije. mogućnost diferencijacije sadržaja s obzirom na važnost u pamćenju i reprodukciji Mogućnost snalaženja u svim oblicima izražavanja . prepisivanju i pisanju slobodnih sastava i u oblicima izražavanja koji su programska obaveza VISOKA Izražajno čitanje. podcrtati manje poznate i riječi koje su teške za izgovor. mogućnost samostalne reprodukcije (odgovorima na postavljena pitanja. ortoepije i ortografije. prepoznavanje kompozicionih cjelina P isanje uz uvažavanje zakonitosti. razmisliti kada je umjesna upotreba primjerenih pokreta. dijelova teksta koji predstavljaju prepreku u uspješnom druženju s tekstom Mogućnost tačnog prepisivanja teksta P isanje po diktatu kratkih rečenica Tačno odgovaranje na postavljena pitanja DOVOLJNA Razvijena tehnika čitanja pravilnost brzina i izražajnost Razumijevanje pročitanog.

pejzaža. jezičke aspekte Uporeñivanje vrijednosti. epitet Pjesnička slika vizuelni i akustički (slušni) elementi u pjesničkoj slici.PROGRAMSKI ZAHTJEVI Književni tekstovi: Ivo Andrić: Aska i vuk Skender Kulenović: Cesta Alija Dubočanin: Šarko Branko Ćopić: Izokrenuta priča Ela Peroci: Majčin dar Narodna priča: Ko je na svijetu najjači A. pjesnička slika izražena bojom i zvukom. dijelova teksta koji predstavljaju posebnu dinamičnost u razvoju dogañaja P otpuna samostalnost u analizi književnog teksta. razumijevanju Razvijanje crta kreativnosti posredstvom aktivnosti koje podrazumijeva domaća lektira OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Samostalno čitanje. razumijevanje pročitanog i mogućnost reprodukcije Uočavanje likova u književnom tekstu i mogućnost uočavanja njihovih glavnih osobina Mogućnost zaključivanja (o porukama zaključuje uz nastavnikovu pomoć i posredovanje) Uočavanje logičkih cjelina u književnom djelu Mogućnost prepoznavanja karakterističnih mjesta u tekstu Mogućnost uočavanja uzroka i posljedica u ponašanju likova u književnom djelu Mogućnost adekvatnog odgovora na doživljaj pjesme riječima. fabula i kompozicija Uočavanje logičkih cjelina u tekstu i formuliranje podnaslova Uočavanje likova u književnom djelu. rečenica. karakterizacija. likovnim izrazom P repoznavanje pjesničkih slika Mogućnost memoriranja i recitiranja Mogućnost samostalnog čitanja i razumijevanja toka dogañaja. piščevi stavovi i stavovi lica Izbor karakterističnih mjesta u tekstu: opis lika. dijalog. mogućnost reprodukcije svih važnih elemenata P repoznavanje osnovnog osjećanja u pjesmi Mogućnost uočavanja stilskih sredstava Uočavanje ritma i rime Razlikovanje pojmova iz teorije književnosti koji su programska obaveza Sposobnost samostalnog čitanja. S. Puškin: Bajka o ribaru i ribici Stevan Bulajić: Sarka Ešref Berbić: Kako je otišlo ljeto Poslovice (izbor) Aleksa Mikić: Lipov cvat Vesna Krmpotić: Koliko je teška pahuljica (igrokaz) Nasiha Kapidžić-Hadžić: Vezeni most Enes Kišević: Kiša Grigor Vitez: Ševina jutarnja pjesma Musa Ćazim Ćatić: Bosna žubori Dobriša Cesarić: Jesen Gustav Krklec: Bijeli grad Dragan Kulidžan: Potočić Šukrija Pandžo: Posljednje laste Lektira: Ahmet Hromadžić: Patuljak vam priča Alija Dubočanin: Tiha rijeka djetinjstva Ivana Brlić – Mažuranić: P riče iz davnine ðani Rodari: Putovanje Plave Strijele Mato Lovrak: Vlak u snijegu Ismet Bekrić: Jesen u gradu ODGOJNOOB RAZOVNI CILJEVI Doživljaj književnog djela u cjelini i sposobnost izražavanja dojma Formiranje i usvajanje osnovnih pojmova iz teorije književnosti Zapažanje i formulacija teme književnog djela (o čemu tekst govori). poruka pojedinih književnih djela Razvijen senzibilitet za doživljaj i izražavanje doživljaja na način koji ima elemente originalnosti (izbor riječi. razumijevanje riječi/pojmova: f a b u l a. formuliranje poruke Mogućnost uočavanja opisa. ljepotu kazivanja. dojmovi) Razvijen senzibilitet za poetsku riječ Doživljavanje snage poetske riječi Vještina u izboru i upotrebi riječi u govoru i pisanju P okušaji pisanja poezije Mogućnog živog izražajnog govorenja stihova P otpuna samostalnost u čitanju Bogatstvo rječnika i Izgrañen kriterij za izbor knjige Mogućnost osobenog govora o pročitanom djelu P repoznavanje dijelova karakterističnih po naraciji. izražavanje dojma Izgrañivanje književnoestetskog senzibiliteta Razvijanje sposobnosti učenja napamet i mogućnosti izražajnog recitovanja Samostalnost u čitanju. humor Razlikovanje govora pisca i govora lica Zapažanje logičkih cjelina u kompoziciji teksta Lirska pjesma Osnovna osjećanja u pjesmi Stilsk a sre dstva: poreñenje. razumijevanju i reprodukciji sadržaja P oznavanje i razlikovanje pojmova: tema književnog djela. likovima i njihovim postupcima Razumijevanje pojmova iz teorije književnosti koji su programska obaveza Stvaralačka upotreba sadržaja pročitanih književnih tekstova u vlastitim pismenim radovima Bogat rječnik koji je u funkciji komunikacije i kvaliteta usmenih i pismenih vježbi Mogućnost uporedbe književnih tekstova s obzirom na tematiku. dijaloga. opisu 218 . uočavanje likova. mjesto i vrijeme radnje. doživljaja i vrijednosti Mogućnost kritičkog promišljanja o knjizi. pojačavanje dinamičnosti. riječi kojima su direktno izraženi osnovna misao. izražavanja doživljaja u usmenoj i pisanoj formi Mogućnost prepričavanja teksta i prilagoñavanja posebnim zahtjevima (očekivanim slijedom. mogućnost reprodukcije DOVOLJNA P otpuna samostalnost u čitanju. zapažanje ritma i rime. uz sažimanje) VISOKA P otpuna samostalnost u služenju tekstom kao izvorom informacija. mjesta i vremena radnje. k o m p o z i c i ja Uočavanje i karakterizacija likova u djelu: zaključivanje o osjećanjima likova na osnovu dijaloga i njihovih postupaka Uočavanje karakterističnih dijelova teksta.

odnosno date riječi kao uporišne. -in -na. komparacija pridjeva Brojevi (glavni i redni) Rečenica: Atribut i apozicija. zemalja P isanje prisvojnih pridjeva: -na. apstrakcije i generalizacije) OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Poznavanje azbuke i abecede Razlikovanje promjenljivih vrsta riječi i mogućnost prepoznavanja potrebnih primjera u tekstu Mogućnost služenja smislenim rečenicama Prepoznavanje proste neproširene i proširene rečenice Mogućnost uočavanja subjekta i predikata u rečenicama. tačke. poticajne tačke Mogućnost govorenja o dogañajima i doživljajima Mogućnost prepričavanja teksta potpunim jasnim i gramatički pravilno oblikovanim rečenicama VISOKA Sposobnost služenja svim oblicima izražavanja i mogućnost unošenja elemenata originalnosti Mogućnost proširivanja i sažimanja teksta unošenjem novih ideja Osoben izbor jezičkih i stilskih sredstava Iskazivanje smisla za upotrebu epiteta. -čki P isanje brojeva slovima (glavni i redni) Upravni i neupravni govor Upotreba interpunkcijskih znakova u rečenici: zareza. vlastite. -ski . sažimanje sadržaja i izražavanje punim rečenicama P ojačavanje mogućnosti samostalnog izražavanja rečenicama koje su jasne i gramatički pravilno strukturirane Osposobljavanje za živo. gradivni). navodnika ODGOJNOOBRAZOVN I CILJEVI Doživljaj ljepote vlastitog. crte. unošenje elemenata humora P ostojanje kriterija za procjenu kvaliteta usmenog i pismenog izražavanja (ovo je dobro urañeno. pokazne P ridjevi (opisni. uporeñivanja. -ov. naselja. . rezultata vlastitog rada OČE KIVANA POSTIG NUĆA MIN IMALNA Mogućnost prepričavanja koje će osigurati razumijevanje svih važnih elemenata u sadržaju Sposobnost sastavljanja priče na osnovu poticajnih riječi: uz svaku tematsku riječ da kaže smislenu rečenicu. poštujući hronologiju u izražavanju i normu standardnog jezika Razvijanje sposobnosti uočavanja uporišnih mjesta. prisvojne. zbivanja u prirodi Opis pejzaža ODGOJNOOBRAZOVNI CILJEVI Osposobljavanje za reprodukciju teksta bez formuliranja naslova cjelinama sadržaja. GRAMATIKA. jedinicama jezičkog sistema principima i zakonitostima njihovog ustrojstva Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja (sposobnosti analize. uvoñenje dijaloga.RJEČNIK.ev. organski utemeljenog govora ali i razumijevanje značaja upotrebe normativno i stilski ureñenog jezika Usvajanje znanja o pravilima. PRAVOGOVOR I PRAVOPIS P ROGRAMSKI ZAHTJEVI Zavičajni govor i književni jezik Riječi iz mog zavičaja Azbuka Vrste riječi: Imenice: zajedničke. uskličnika. sinteze. dvotačke. upitnika. atributa. zbirne. apozicije i objekta Pravilna upotreba interpunkcijskih znakova DOVOLJNA Mogućnost tačne gramatičke analize teksta na nivou usvojenih znanja od I do V razreda Mogućnost navoñenja novih primjera Korektno služenje pravilima o upotrebi interpunkcijskih znakova VISO KA Dobro poznavanje sadržaja gramatike i pravopisa koji su programska obaveza od I do V razreda Mogućnost samostalne analize rečenice i teksta u skladu s postavljenim zahtjevima Vješta upotreba znanja o rečenici u samostalnim pismenim radovima Primjena naučenih pravila na nivou automatizacije KULTURA IZRAŽAVANJA P ROGRAMSKI ZAHTJEVI Naracija P repričavanje bez obaveznog sastavljanja plana P repričavanje s usmjerenjem na sažimanje teksta P ričanje na osnovu datih tematskih riječi P ričanje dogañaja i doživljaja Deskripcija Opis pojave. a ovo mogu uraditi bolje) 219 . prisvojni. stvarne i nestvarne Zamjenice: lične. a da priča ima sve važne elemente Rečenice su jasne i tematski se oslanjaju na sadržaj. -ćki. objekt u rečenici P ravogovor i pravopis: Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima gradova. a da rečenice čine cjelovitu priču Mogućnost pričanja dogañaja i ličnog doživljaja sa bitnim elementima sadržaja i naglašenom emotivnom notom Izražavanje viñenog riječima koje su primjerene tematici. ubjedljivo govorenje i pisanje Razvijanje sposobnosti organizacije usmenog i pisanog izražavanja i procjene efekata. poreñenje. situaciji DOVOLJNA Snalaženje u svim oblicima izražavanja P repričavanje sadržaja bez sastavljanja plana Sastavljanje priče po datim riječima. jasno. gradivne.

radija. televizije. književnosti Sposobnost percepcije i recepcije djela filmske umjetnosti pozorišta /kazališta Mogućnost samostalne reprodukcije po sjećanju i ocjene sa stanovišta vrijednosnog sistema Prepoznavanje izražajnih sredstava filma. radnji. gledanje djela ekrana kao vježba u umijeću posmatranja i obogaćivanja vizuelnog pamćenja.književno djelo .pozorište (poreñenje izražajnih mogućnosti) ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI Razumijevanje djela ekrana /filma i televizije/ P ovezivanje kadrova po sjećanju (sposobnost identifikacije mjesta i vremena. mogućnosti izbora. filma. pozorišta/ kazališta. muzika). odnosa i sukoba meñu likovima) Razumijevanje redoslijeda kauzaliteta dogañaja. bogaćenja asocijacija Razvijanje senzibiliteta za prepoznavanje i doživljavanje snage riječi i slike. pozorišne umjetnosti u obimu koji je predviñen programom Razvijen senzibilitet za poreñenje djela ekrana i mogućnost kritičkog pristupa analizi Posjedovanje bogatstva ideja o mogućem sadržaju novih filmova Naglašen interes prema umjetnosti 220 . zvuka i tišine OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Razlikovanje sredstava izražavanja Mogućnost koncentracije pažnje na sadržaj u kontinuitetu Mogućnost memoriranja i reprodukcije viñenog po sjećanju Sposobnost razlikovanja prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja likova u djelima ekrana sa stanovišta vrijednosnih principa DOVOLJNA Razlikovanje sredstava izražavanja filma. osmišljavanje i mogućnost klasifikacije sadržaja Razumijevanje složenosti filmskog djela i izražajnih mogućnosti filma. objekata. likova. mišljenja. dijalog u filmu i pozorišnoj/kazališnoj predstavi Film . mašte. televizije.MEDIJSKA KULTURA PROGRAMSKI ZAHTJEVI Izražajna sredstva djela ekrana (kadar. odnosa meñu akterima radnje Razumijevanje poruka Razvijanje sposobnosti prepoznavanja vlastitih potreba i stavova posredstvom identifikacije s ličnostima na ekranu Odgoj za gledanje djela ekrana s ciljem uočavanja važnih pojedinosti. povezanost radnji. pozorišta/kazališta VISOKA Razvijena sposobnost analize umjetničkih djela. književnosti. govora. montaža.

Članovi uže i nek i članovi šire porodice. neka Životinje raspoloženja i stanja.vegetable / flower garden). nebrojive pravilnu/nepravilnu množinu Zamje nice : Lične. uncle. upitna forma) P resent Continuous (potvrdna. upitna forma) Vok abular Dje ca će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme . pupils’ things. ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore. some. anybody. which. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik ili koja su čuli sa kasetofona. furniture. seasons of the year. jump rope). jungle gym. Slobodno vrije me. popunjavanjem tabela. negativna. Ok ruže nje. this (girl). u okviru datih tema B rojevi: 1-100 Glagoli: P resent S imple (potvrdna. fire) Svakodnevni život. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. 2) Verbalno : postavljanjem pitanja i davanjem odgovora. razred Prvi stepen elementarnog znanja Teme Porodica Funkcije i vještine Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neverbalno: pokazivanjem/doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. itd. povezivanjem Gramatik a Dje ca će ponavljati ili učiti: Ime nice : brojive. school premises. rake.sljedeće emocije: slaganje. npr. slide. zaokruživanjem tačnog odgovora/opcije. razigranog stava prema učenju jezika • poticati motiviranje odgovornog i aktivnog stava • poticati radoznalost i kreativnost • dalje njegovati razumijevanje i logičko pamćenje • poticati temeljitost. friends. itd. 2) Verbalno : ponavljanjem riječi.sposobnost i dopuštanje (can.ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . odnosno negativne ili netačne odgovore. some gardening tools (npr. e. outings Životinje. trenutnu aktivnost Ze mlje . pets Djeca će znati: • upućivati Škola odgovarajuće pozdrave i Moje odgovarati na njih ok ruže nje • vršiti upoznavanje • obraćati se ljudima Svakodnevni • identificirati ljude i život predmete • locirati ljude i Slobodno predmete vrije me • opisivati ljude i predmete. popunjavanjem praznina zadatim riječima. these (girls). w hose Opisni pridjevi. weather (npr. pjesmu i ples učiniti da učenje engleskog jezika bude zabava i zadovoljstvo • postupni i odmjereni prijelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica. at the park (npr. aunt. whose P risvojne Neodreñene. snowman. camping. P okazni pridjevi. snowball. domestic. sunny) in the garden. have/have got (potvrdna. which. dovršavanjem rečenica. much. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd.slaganje i neslaganje . those Upitne. extracurriculum activities. u sebi ili naglas. some musical instruments.(3 časa sedmično – 105 časova godišnje) Engleski jezik CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO . davati kratke pismene odgovore. grandson Škola. bilješki ili rečenica itd. many. these. grandfather. neslaganje. predanost i preciznost u učenju jezika • njegovati samostalnost u govoru i vlastitoj produkciji naučenog. najčešći. school subjects. shopping (npr. all Upitni pridjevi. those (boys) P ridjevi za neodreñenu količinu i broj. rutinske aktivnosti. tent. that (boy). nulti P risvojni pridjevi.OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave engleskog jezika Nastaviti n a naglašavanju ciljeva promoviranih u prvoj i drugoj godini učenja: • učenje jezika.g. somebody. izvršavanjem uputa i nareñenja. swimming pool). izvršavanjem uputa i nareñenja. my clothes. any. i reagirati 1) Neverbalno: traženjem odreñenih informacija. npr. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. biranjem tačnog odgovora. spade. rainy. may) . • postavljati poznata narodi pitanja i odgovarati na njih • tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?) • tražiti i d avati informacije • slušati očekujući da čuju odreñenu informaciju • izraziti na vrlo jednostavan način: . primjereno uzrastu • kroz igru. 221 . this. library. what. a/an. popunjavati slova i riječi razviti samopouzdanje u izražavanju primjereno uzrastu prepoznati zadovoljstvo i korist pri proširivanju znanja stranog jezika Nastavni program za peti razred. treća godina učenja engleskog jezika Nivo 5. kao npr. snow. mother. the. who. what. nobody Pridje vi: Determinatori Članovi. ispunjavanjem tabela i križaljki. a ne o jeziku • dalje njegovati razvijanje pozitivnog. povezivanjem odreñenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. b) ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će čitati kratke tekstove. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. watering can). swing. povezivanjem odreñenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. in the country (npr. • • • • • • • • • Oček ivani re zultati / ishodi učenja Djeca će: razviti želju i ljubavi prema učenju engleskog jezika razumjeti primjerene sadržaje na engleskom jeziku prihvatiti logički pristup upotrebi naučenog izražavati slobodu i samostalnost u govoru i direktnom reagiranju znati čitati riječi pojedinačno povezano sa konkretnim pojmovima znati čitati jednostavne rečenice znati prepisivati. upitna forma) Glagoli be. at the supermarket. (npr. negativna. visiting relatives. lunch box. wild animals. buying some vegetables and fruits)going out (npr. negativna. that. subjekatski i objekatski padež P okazne.znanje i neznanje .

kao što je počinjanje nabrajanja od malog prsta. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Djeca će učiti da: • razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika. have got. negativna.Mjesto . to do homework. a. -ing Antonime u vezi sa datim temama. on. 222 . UK. INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Djeca će : • upoznavati kulturu svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. PROGRAMSKI SADRŽAJI • Teme (tematska područja vezana za svakodnevni život. zanimanje i oduševljenje za nešto. • učiti komunicirati i ponašati se u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. quickly Prijedlozi: • Mjesto. koji se razlikuje od kulture do kulture. npr. make a phone call INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJI Djeca će takoñer učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekla učenjem nekih drugih školskih predmeta. pokret glavom kad se želi reći da/ne. USA. -s. npr. sklapanjem ispreturanog teksta u smislenu cjelinu itd. • koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama.: • kroz crtanje. p. pjevati i igrati jezične igre itd.. iznenañenje. • slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzička kultura). razočarenje. . hot – cold Složenice u vezi sa datim temama. in.Način. slowly. aktivnosti i interesovanja djeteta ovog uzrasta). fast – slow. Oops! kada neko padne. dje ca će ponavljati ili učiti koristiti: Skraćenice. slikanje. his house etc. itd.govor tijelom. npr. upitnoj i zapovjednoj rečenici • There is a/There are some…Is the re a…? Are the re any…? (osnovni vokabular) Ze mlje i oblasti.m. b) PISANJE Djeca će: • prepisivati kratke tekstove • pisati po diktatu • ispunjavati tabele/križaljke • ubacivati/podvlačiti/redati riječi u smislene rečenice • pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi • dovršavati rečenice • pisati kratke sastave na poznate teme itd.Smjer. at Rečenica: • Osnovni red riječi u potvrdnoj. . • Aktivnosti (kojima se realiziraju vještine). in front of • Vrijeme. outdoor sports. PRODUKCIJA a) GOVOR Djeca će: • učestvovati u razgovoru sa drugom djecom ili nastavnikom • davati upute i nareñenja • igrati uloge • recitirati. nedopadanje.Vrijeme. • Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija primjerena datom nivou učenja). (Likovna kultura). skraćenice za dane u sedmici i mjesece Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom. npr. npr. npr. under.. itd. negativnoj. ispusti nešto ili pogriješi ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol) i sl. Modalni glagoli can. in. west .uzvike (npr. Ovo može podrazumijevati: .) izviniti se i prihvatiti izvinjenje suge rirati neku akciju (Let’s …) prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama riječi u stupcima A i B. east. penfriend Kolokacije u vezi sa datim temama. John’s book. oblikovanje. right. sva lica jednine i množine Prilozi (najčešći) . npr. npr. npr. on.. zahvalnost ideju posjedovanja (have.- • • • • dopadanje. football. left. zadovoljstvo. swimming-pool. may (potvrdna. razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u maternjem jeziku djeteta: Dobar dan i Good morning/afternoon ili Dobar dan i Good day). npr. their culture (osnovni vokabular) Osim što će stalno proširivati vok abular. najčešće.m. ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih kolega. • budu odgovorna i aktivna u situacijama kada se uči jezik. behind. peoples. • upoznavati neke osnovne razlike izmeñu njihove kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. • kroz sportove i igre (Tjelesni i zdravstveni odgoj). up – down. basketball. upitna forma) Imperativ.

. Ono treba da je u funkciji motivacije djece na daljnji rad i razvijanje naklonosti i ambicije za učenje jezika. • Praćenje i vrednovanje treba da je konstantno i provedeno veoma pažljivo i nenametljivo. proširuje materijal prema datoj situaciji. pantomima. razviju i podržavaju zainteresiranost za učenje jezika. . za grupe i cijeli razred. . Trajanje časa ne postavljati kruto. udžbenicima i priručnicima. . Napomena nastavnicima: Uvijek imati dovoljno tolerancije i fleksibilnosti prema djeci u samostalnom sastavljanju i izgovoru rečenica.• Gramatika (gramatička područja za dati nivo). Nastavnik treba da: . kao i rad u manjim i većim grupama i rad u parovima. Role playing.piše pismenu pripremu za svaki čas.priprema materijal i opremu. . . igranje po ulogama. Nastavnik istovremeno procjenjuje realizaciju zadanih ciljeva i vlastiti učinak. . Primjenjivati frontalni i individualni pristup. primjerenosti i postupnosti. cilj i način rada. kako u nastavnim aktivnostima tako u rasporedu i trajanju časova. .ne prihvata kruto uputstva data u programu. . grupni i individualni pristup. Koristiti igru i pjesmu kao osvježenje i učenje jezika provoditi u razigranom. • Vokabular (koji odgovara datim temama. koje imaju za cilj da pobude. • Preporuke Za organizaciju i realizaciju nastave engleskog jezika u trećoj godini učenja i dalje je naglašena potreba za fleksibilnošću. .primjenjuje direktni.se drži principa jednostavnosti. ali primjereno uvjetima u kojima radi.razvija komunikacijske sposobnosti. ponavljanje i na usmenu komunikaciju sa zabavnim aktivnostima. rješavanje jezičke zagonetke i križaljke. vedrom i privlačnom okruženju. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja usmjeriti pažnju na razumijevanje. . • Nastavne metode i oblici rada Koristiti što raznovrsnije nastavne metode i oblike rada.pažljivo planira svaki čas. igre pogañanja su neki oblici koji su se pokazali efikasnim i koje treba primjenjivati.stvori pozitivnu i zabavnu atmosferu za učenje. . I dalje je moguće i poželjno paralelno izvoñenje nastave engleskog jezika sa nastavom drugih predmeta. pretending.njeguje poštivanje drugog u toku zajedničkog rada i natjecanja.slobodno oblikuje svoje časove. frontalni. 223 . a potom usmenu upotrebu bilo izolovano ili u govornoj interakciji. zadatke za djecu pojedinačno. idući od jednostavnih ka složenijim jezičkim ciljevima. maskiranje. sarañuje sa kolegama i stručnim savjetnikom. predviñenim funkcijama i vještinama). pogañanje. nego da kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okvirima zacrtanog. Koristiti mogućnosti izlaska iz učionice radi neposrednosti i očiglednosti u nastavi. igre riječima.osposobi djecu da samostalno rade tokom časa i kod kuće.razvija od početka radne navike.procijeni kojim fondom riječi trebaju ovladati djeca u datoj grupi i datim uvjetima.razvije vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog djeteta. . prilagoditi ga raspoloženju i trenutnim potrebama djece. pjevanje horsko i pojedinačno. drama-playing. .praktikuje prvo usvajanje pravilnog izgovora auditivnim putem.

kratka objašnjenja nastavnika i pravilno reagira na iste razumije kratke dijaloge na poznatu temu Čitanje i razumijevanje - prepoznaje slova. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja dijete prepoznaje glasove. školi itd. napisane riječi i kratke rečenice čita naglas poznate riječi i rečenice čita i razumije kratki tekst u kojem su mu poznate sve riječi pravilno artikulira glasove. izjave. pitanja. naglašava riječi. dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje poznate riječi ili kraće rečenice po modelu piše kratke rečenice ili sastave o sebi i svom okruženju Govor - Pisanje - Znanje o jeziku - Na o vom nivou učenja dijete još uvijek ne stječe znanje o jeziku.(3 časa sedmično – 105 časova godišnje) Francuski jezik CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi francuskog jezika u petom razredu osnovne škole djeca treba da prošire programske sadržaje iz IV razreda i teže dostizanju nivoa A1. naglasak. opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju prepisuje. upozorenja. ritam i intonaciju u jeziku koji uči razumije jednostavna uputstva. svojoj porodici i prijateljima. nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente 224 .2 Evropskog okvira za strane jezike. poštuje ritam i intonaciju rečenice postavlja i odgovara na jednostavna pitanja aktivno učestvuje u razgovoru po modelu može dati jednostavne informacije o sebi.

. février.P oziv na proslavu roñendana . Il pleut) . subjekatski i objekatski padež Pridjevi: Prisvojni (mon ami. le cheval. dans.Atmosfersko vrijeme (Il fait beau. le pain.. petit-fils) .Nivo 5. le jus de fruits.) . i reagirati: 1) Neverbalno: izvršavanjem uputa i nareñenja. de . l'emploi du temps.Godišnja doba (le printemps. du lait. mardi. aujourd'hui. dans la classe.. la forniture scolaire) .Dani u sedmici . aller à la bibliothèque. grandpère. negativnoj. popunjavanjem i čitanjem tabela. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čula sa audio ili video zapisa. Joyeux N oël. aller au marché. la vache) . vrijeme. au match de foot.. ma mère.Svakodnevni život (faire des courses. mes parents) Pokazni (ce garçon.Mjeseci u godini (janvier. Bonne Année) . dopadanje. označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji (V i F). l'été.. ces livres) Upitni (Q uelle heure est-il?) Opisni pridjevi (u okviru datih tema) Brojevi: 1 – 100 (desetice) Glagoli: prezent (le présent). povezivanjem odreñenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom.. količinu (ici. l'hiver) . u sebi ili naglas. le pied. le déjeuner. les livres. aller au supermarché et acheter du pain. upitna i negativna forma) Prilozi: za mjesto. l'instituteur. upitnoj rečenici Vokabular . l'automne.P isanje kratke čestitke (Joyeux anniversaire à. Nove godine. soeur. la classe.. povezivanjem odreñenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. neka raspoloženja i stanja i aktivnosti postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih tražiti i nuditi pomoć tražiti i davati informacije na jednostavan način izraziti slaganje i neslaganje. upoznavati se identificirati i locirati ljude i predmete opisivati ljude i predmete. le chien.Domaće životinje (le chat..Dijelovi tijela Funkcije i sposobnosti Djeca će znati: pozdravljati i odgovarati na pozdrave obraćati se ljudima. b) ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će čitati kratke tekstove. itd. la main) 225 . povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. Il fait gris.) . la soupe.... beaucoup) Prijedlozi: à. bilješki ili rečenica..Članovi uže i neki članovi šire porodice (maman. itd. nedopadanje. davanjem kraćih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik ili koja su čula sa audio ili video zapisa. godina učenja francuskog je zik a Razvijanje početnog znanja Teme .Slobodno vrijeme .Svakodnevni život (porodica i život u porodici) .Godišnja doba i mjeseci . le bras. l'élève. razred 3. Gramatika Djeca će koristiti (ali neće učiti o tome): Imenice sa članom u jednini i množini (le livre.Jelo i piće (le petit déjeuner. blagdana) . imperativ (l'impératif) Pomoćni glagoli avoir i être (potvrdna. des fruits. 2) Verbalno : ponavljanjem riječi. cette femme. dopuštanje.Jelo i piće . visiter des amis) . le livre de mon ami) Rečenica: Osnovni red riječi u potvrdnoj.Proslave (roñendana.Škola (la classe.Dijelovi tijela (la tête. le dîner. itd. zadovoljstvo Ak tivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neverbalno: pokazivanjem / doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. les matières...Domaće životinje . l'omelette.) Zamjenice: Lične. oncle. (à l'école. l'école.Atmosfersko vrijeme . izvršavanjem uputa i nareñenja. la salade.Dani u sedmici (lundi.Škola i učionica .. odnosno tačnih i netačnih tvrdnji (V i F). zaokruživanjem tačnog odgovora.) ..

sportske aktivnosti. oh là là. muzički instrumenti) Priroda (dijelovi ljudskog tijela. upoznavanje sa najpoznatijim francuskim izvoñačima. uvježbavanje i proširivanje leksičkog fonda. Ocjena iz stranog jezika treba da bude odraz cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama. Djeca usvajaju i nove tehnike učenja stranog jezika kao što su prepoznavanje značenja jezičkih izraza.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Zadaci nastave francuskog jezika u petom razredu su prije svega usmjereni na poticanje interesa za učenje stranih jezika. Na taj način kod djece se razvija duh tolerancije. elementi dramatizacije – neverbalno u funkciji teatarskog izražavanja) Likovna kultura (crtanje. te pisanje (prvo preslikavanje. INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ INTERKULTURALNE VJEŠTINE UČENJE KAKO TREBA UČITI Djeca će učiti francuski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta npr.. U ovom uzrastu djeca rado i lako uče prikazujući scenski ono što su usvojila. maternji jezik (svijet bajki i imaginacije. usvajaju ograničen fond riječi i izraza. Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. značaj ishrane za zdravlje.) Djeca će učiti da: razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika budu odgovorna i aktivna u situacijama kada se uči jezik koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda - - - - - 226 . Teme koje se obrañuju u prve tri godine učenja stranog jezika vezane su za svakodnevni život i interese djece ovog uzrasta. Djeca u nastavi francuskog jezika imaju priliku upoznati kulturu zemlje čiji jezik uče. kao i njihovih vršnjaka u zemljama frankofonskog govornog područja. tiens. način života njenih stanovnika. a potom prepisivanje riječi i kratkih rečenica do usvajanja pravilnog pisanja). itd. tako da će dramatizacija kratkih dijaloga biti često zastupljen oblik nastavne aktivnosti kada je u pitanju razvoj vještine govora. na usvajanje elementarnih jezičkih sredstava i usvajanje strategija učenja stranog jezika. omogućeno je kontinuirano ponavljanje. Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) horsko i pojedinačno. igre) Muzička kultura (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike. namirnice. Budući da se odreñene teme iz razreda u razred ponavljaju. slikanje. pri čemu je prvenstveno nastavnik onaj kojeg imitiraju i za kojim ponavljaju. Djeci se takoñer pruža mogućnost susreta sa govornicima francuskog jezičkog područja i uspostavljanje prvih kontakata razmjenom kratkih pisama ili elektronske pošte. oblikovanje) Tjelesna i zdravstvena kultura (ples. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje nastavnik kontinuirano prati i ocjenjuje. Djeca se osposobljavaju za usmenu komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim situacijama.. kao i da prepoznaju sličnosti i razlike. korištenja rječnika i leksikona prilagoñenih njihovom uzrastu i praćenja vlastitog napretka u učenju stranog jezika uz primjenu jezičkog portofolija.) Matematika (brojevi) Kultura življenja Djeca će se: upoznati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene upoznavati sa kulturom naroda francuskog govornog područja i sa nekim osnovnim razlikama izmeñu njihove i francuske kulture učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče (et bien.

Upoznavanje 2. Na igralištu 9. pravi greške i kod najjednostavnije usmene produkcije prepisuje. pisanje kratkog pisma. Kupovina 7. poštuje ritam i intonaciju rečenice reproducira napamet naučene stihove i pjesmice zna postavljati pitanja i davati odgovore u toku dijaloga o osnovnim temama učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi. Životinje (zoološki vrt) 10. u petom razredu će se ponuditi i nove tematske cjeline: 1.(3 časa sedmično – 105 časova godišnje) Njemački jezik CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u petom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivo a A1. dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu zna napisati nekoliko rečenica o sebi i o veoma poznatim temama (odgovori na direktno postavljena pitanja. Boje 5. Voće i povrće. pitanja i uputstva lične prirode ili vezana za neposrednu situaciju i na njih jezički ili nejezički reagirati potrebna mu je znatna pomoć da bi razumio: usporavanje brzine govora. Dijelovi tijela 4. oklijeva. pokazivanje ili prijevod čita naglas poznate riječi i rečenice zna pronaći odreñenu informaciju u jednostavnom tekstu ako je dozvoljeno ponovljeno čitanje pravilno artikulira glasove. običnih fraza i rečenica. naglašava riječi. Moja soba 3. zdrava ishrana 6. kratkog opisa neke osobe) na ovom nivou učenja jezika dijete ne stječe znanje o jeziku nego prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezičke elemente • Čitanje i razumijevanje • • Govor • • • • • • • • • • Pisanje Znanje o jeziku • PROGRAMSKI SADRŽAJI Uz ponavljanje i proširivanje tematskih cjelina obrañenih u trećem i četvrtom razredu. porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju pravi pauze. ponavljanje. Dnevne aktivnosti 8. Je zičke vještine • Slušanje i razumijevanje Oček ivani re zultati/ ishodi učenja dijete može razumjeti ograničen broj riječi.2 E vropskog okvira za strane jezike. Karneval 227 .

rekonstruirati riječi . die Bücher. die Tafel. povrće. was.imperativ za 2.reći šta vole jesti a šta ne .horsko i pojedinačno. . Kannst du hoch springen? Zoološk i vrt Der Elefant ist groß.reći šta znaju uraditi .imenovati predmete u svojoj sobi . Was kostet ein Kilo Bananen? Bananen kosten 1 Euro.igrati uloge . Vo će ..rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR Djeca će: .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Verbalno . Djeca u ovom uzrastu rado scenski prikazuju naučeno tako da će u razvoju vještine govora dramatizacija naučenih modela kratkih dijaloga biti često zastupljen oblik nastavne aktivnosti. der Computer. Dnevne aktivnosti: Ich früstücke um acht Uhr Wann gehst du in die Schule? Um zwei Uhr. Der Vogel kann singen.davanjem kraćih odgovora.imenovati životinje u zološkom vrtu .crtanjem..pitati za cijenu . das Auge / die Augen.za izražavanje želje oblik möchte . pridruživanjem slike tekstu.: Upoznavanje Bist du Peter? Ich komme aus Sarajevo. na usvajanje elementarnih jezičkih sredstava. Djeca se prvenstveno osposobljavaju za usmenu komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim situacijama uz usvajanje ograničenog fonda riječi i izraza pri čemu je prvenstveno nastavnik onaj kojeg imitiraju i za kojim ponavljaju. die Nase. welche (Farbe) Pridjeve u pre dikativnoj upotrebi Glagole : . wann.. DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Zadaci nastave njemačkog jezika će i u petom razredu biti usmjereni na poticanje interesa za učenje stranih jezika kao temelja za buduće cjeloživotno učenje. Dijelovi tijela: der Kopf.Prisvojne zamjenice (mein.imenovati voće i povrće .pripremati i provoditi jednostavne dijaloge PISANJE Djeca će: .Vještine Djeca će znati: ..reći koje je nešto boje . Tomaten mag ich nicht. Zamjenice : . der Teddy. Die Banane ist gelb. der Bauch. sein. Ich habe zwei Augen. lice množine Brojeve : do 100 (desetice) Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Ve znike und i aber Vokabular Djeca će usvajati novi i proširivati već usvoje ni vokabular koji se odnosi na date teme. usvajanje strategija učenja stranog jezika.opisati sebe i druge . Ich komme um sechs Uhr nach Hause. .nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme .čitati rečenice i kraće tekstove.razvrstavanjem slika.upitne: wer. Und du? Moja soba: das Bett. a potom prepisivanje riječi i kratkih rečenica do 228 . Maine Nase ist klain.povezivanjem slike i slušanog teksta... kupovina: Der Apfel ist rot.napisati kratko pismo i predstaviti u njemu sebe i svoju porodicu Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) Neverbalno . Na igralištu Ich spiele Ball und mein Bruder spielt Tennis.dopunjavanjem teksta .od ponuñenih riječi rekonstruirati kraće rečenice Gram atik a Djeca će: k oristiti (ali neće učiti o tome): Imenice sa članom u jednini i množini: das Buch.dopunjavati izostavljene riječi .postavljati jednostavna pitanja . der Tisch. npr.odgovarati na pitanja . . ihr. pjevati . . . . warum.negativan i upitni oblik glagola. lice jednine i 2.tražiti osnovne informacije u tekstu i reagirati: 1) Neverbalno . . der Stuhl.crtanjem.. te pisanje (preslikavanje. te razvoj višejezičnosti. die Puppe.nabrojati aktivnosti kojima se bave u toku dana .. Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) . licu množine .reći koliko nešto košta . unser) . wie. razvrstavanjem slika.Lične zamjenice u jednini i u 1... Welches Obst magst du?Ich mag Bananen. označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Verbalno . .u prezentu u sva tri lica jednine i prvom licu množine. dein.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čula sa kasetofona i sl. Ich kann schnell laufen aber ich kann nicht hoch springen.reći u koliko sati i u koji dan se nečim bave .prepisivati pojedinačne riječi. Maine Augen sind blau. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će .prezent glagola können i mögen u jednini. Am Samstag gehe ich nicht in die Schule.recitirati. rečenice i kraće tekstove .

Tjelesni i zdravstveni odgoj. ljudsko tijelo). Priroda (igralište.prepoznavanja značenja jezičkih izraza na osnovu slušanja ili čitanja jednostavnih tekstova. (rječnik sa slikama). .korištenja njihovom uzrastu prilagoñenih rječnika. leksikona i sl. Interkulturalne vještine Djeca će: . zoološki vrt.praćenja vlastitog napretka u učenju stranog jezika uz primjenu jezičkog portfolija. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama. Kultura življenja (moja soba. kao npr. Muzička kultura. zdrava ishrana). što omogućava kontinuirano ponavljanje. Polazeći od vlastitih iskustava djeca u nastavi njemačkog jezika imaju priliku upoznati i stranu kulturu i način života pri čemu prepoznaju sličnosti i razlike. Matematika (brojevi). Odreñene teme se iz razreda u razred ponavljaju u vidu koncentričnih krugova. Likovna kultura. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocjenjivati. Mogućnost autentičnog susreta sa govornicima kojima je njemački maternji jezik jeste i uspostavljanje prvih kontakata razmjenom kratkih pisama ili elektronske pošte. u svakodnevnim situacijama na način 229 . Teme koje se obrañuju u prve tri godine učenja stranog jezika vezane su za svakodnevni život i interesovanja djece ovog uzrasta kao i njihovih vršnjaka u zemljama njemačkog govornog područja.učiti da komuniciraju i da se ponašaju koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. kupovina. Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Time se kod njih razvija duh tolerancije. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. . Djeca usvajaju i osnovne tehnike učenja stranog jezika. uvježbavanje i proširivanje leksičkog fonda. Interkulturalno učenje na ovom nivou se postiže i primjenom odreñenih autentičnih materijala poput dječjih pjesmica. poput .usvajanja pravilnog pisanja pojedinih riječi i kraćih rečenica. slikovnica i drugih multimedijalnih materijala.upoznavati različite kulture i tradicije. Djeca će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim“ iz drugih predmeta. .

neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dvaju ili više stranih jezika. kozmopolitizmu. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja Arapski jezik - učenje jezika. . više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. duhu tolerancije. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki grañanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika.upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura.razvoj sve četiri jezičke vještine. . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). Vijekovima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze s Bliskim i Srednjim Istokom. fonetskim i gramatičkim minimumom. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao službeni jezik koristi arapski. . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica - ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku sloboda i samostalnost u govoru čitanje riječi. toleranciji. .(3 časa sedmično – 105 časova godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. humanizmu i internacionalizmu. . Zadaci nastave arapskog jezika su: . Kroz učenje stranog jezika kod djece se razvija svijest o značaju višejezičnosti.razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. a ne o jeziku razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika razvijanje radoznalosti i kreativnosti razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja razvijanje temeljitosti. Proširivanje opće kulture djeteta kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Pored toga.osposobljavanje djece za samostalno korištenje različitih izvora znanja. vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica prepisivanje riječi i kratkih sadržaja kratki usmeni i pismeni odgovori dopunjavanje riječi i rečenica 230 . . predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara. . Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje djece za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života.ovladavanje osnovnim leksičkim. kao i sjevernom Afrikom.razvijanje sposobnosti slušanja i meñusobnog uvažavanja.razvijanje samostalnosti i kreativnosti.razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja. a u okviru nastave stranih jezika.

tanwin. sukun. kratki i dugi vokali.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je ponoviti osnovne fraze i provjeriti da li su usvojeni: osnovni oblici slova. vezivanje slova u riječi. varijante pisanja slova. sintagme i kraće rečenice. pisanje odreñenog člana. 231 . tašdid.

recitirati kraće pjesmice .nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu. min.Gramatički že nski rod (nastavci za ženski rod) .Kuća .Upitni izraz (min ayna) .Imenovati članove svoje uže porodice .Nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme .podvlačenjem i bojenjem ilustracija koje se odnose na riječi koje su čuli .Škola (sportske i kulturne aktivnosti) . prepoznavanje.voditi kraće dijaloge u parovima sa drugom djecom ili sa nastavnikom . imitiranjem povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija 2) Ve rbalno: .Osnovne boje (muški i ženski rod) .Prije dlozi (fi.glumiti PISANJE Djeca najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojila.Nivo Peti razred 3. sebe i druge .P redstaviti sebe i druge . odnosno slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli .bojenjem navedenih predmeta / osoba . Gdje su nestale riječi? .Pozd ravljanje upoznavanje . ponavljanje.Odreñeni i neodreñeni član . sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) Neve rbalno: .P roslava roñendana.Pokazne zamje nice (za bliže i dalje objekte) .dopunjavanjem izostavljenih riječi ili sintagmi u tekstu .Upitna re čenica .Svakodnevni život .povezivanjem ponuñenih riječi u tekstu…itd.P ozdravljati na formalan i neformalan način .gestikuliranjem.kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja . izostavljajući odreñene riječi koje djeca trebaju popuniti) Gramatika .Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici .Brojati od 1 do 10 .Opisati jednostavni m rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući . odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.popunjavanja sintagmi i rečenica (npr. lice množine) . GOVOR Djeca će: .Opisati porodicu.Particip aktivni .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih riječi. pjesmice.izvoñenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona 2) Ve rbalno: . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Te me . koji će biti osnova za tvorbu kratkih sintagmi i (imenskih) rečenica Kroz dijalog (igre.Elementarn a imensk a rečenica .pjevati .Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) Neve rbalno: .Pridjevi (najčešće upotrebljavani) . crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrañuju 232 .Reći koliko je sati (puni sat) . a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .ponavljanjem odreñenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona .pokazivanjem na odreñene ilustracije koje se odnose na riječi koje su djeca čuli.-Brojevi (do 20) Vok abular Djeca će: Učiti samo osnovni vokabular.Koristiti brojeve do 20 (bez objašnjavanja inkongruencije) .Nabrojati dane u sedmici . `ala) . .lijepljenjem.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli .Lične zam je nice (jednina i 1.Iskazivanje starosti . praznika i Funkcije i vje štine Djeca će znati: . 'ila.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona .

razvija pozitivnu atmosferu u učionici. pjesmu. piše pismene pripreme za svaki čas.takmičenje u pisanju brojeva itd. a u skladu sa uvjetima u kojima radi. procjeni kojim fondom riječi djeca trebaju ovladati u datoj grupi i datim uvjetima. te planirajući trajanje svakog segmenta aktivnosti u učionici.rekonstruiranje riječi od ponuñenih slova . kao i dodatne materijale u slučaju neočekivanih situacija. razvija kod djece radne navike. oblikovanjem (Likovna kultura). DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE U prvim godinama učenja arapskog jezika pažnju treba usmjeriti na aktivnosti koje imaju za cilj da razviju zainteresiranost djece za učenje jezika. Ukoliko se u nastavni proces integriraju igre. kreativno i fleksibilno kreira svoj rad u okviru zacrtanih ciljeva. grupe i cijeli razred. Rad u parovima ili grupama doprinosi dinamici časa i većoj angažiranosti djece. Ocjena treba da bude odraz cjelokupnog odnosa djeteta prema školskim obavezama. kao i njegovanju prisnijih odnosa izmeñu djece i nastavnika. pjevanjem (Muzička/glazbena kultura). preporuke se odnose prvenstveno na to da djeca rado prihvataju i provode proces imitiranja i ponavljanja. razvija vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog djeteta. Interkulturalne vještine Djeca će: upoznati kulturu i običaje različitih zemalja u kojima se govori arapski jezik. stvara živa atmosfera u učionici. Igre doprinose povećanju aktivnosti djece. razvija komunikacijske sposobnosti kod djece. detaljno razrañujući načine kako da ih postigne. sa postepenim uvoñenjem čitanja i pisanja. igrom (Tjelesni i zdravstveni odgoj). postavljajući ciljeve. Arapski jezik se na ovom nivou uči kroz različite jezičke igre. uporeñivati je sa vlastitom kulturom i razvijati pozitivan stav prema različitosti. ples. uspostavljanju prijatnije atmosfere u učionici. pripremajući materijale/opremu koja je potrebna u učionici. Interdisciplinarni sadržaji U svim oblastima sadržaj je povezan sa drugim školskim predmetima: crtanjem. odgovornost i motivaciju za učenje. marljivost. poboljšanju njihovih jezičkih znanja. poštuje osnovne didaktičke principe primjerenosti i postupnosti. Postojanje i njegovanje 233 . ponavljanje. Praćenje i vrednovanje U petom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate. Preporuke - - - Kod organizacije nastave arapskog jezika u trećoj godini učenja. potičući ih da maksimalno koriste vlastite talente i sposobnosti. te izmeñu same djece. Nastavnik treba da: pažljivo planira svaki čas. rado insceniraju naučene dijaloge. prirodu i sl.. pripremajući zadatke za pojedinu djecu. kontrolira i razvija kod djece pravilno usvajanje izgovora. plesom. njihove prednosti su velike. Nastavnik treba kontinuirano pratiti i ocjenjivati rad svakog djeteta. Razvija se takmičarski duh. (Priroda). zajedničkom šetnjom kroz park.

zapreminu (kvadara) uz prethodno procjenjivanje i pravilan izbor jedinične mjere . obilježavanje.koristiti pomagala za crtanje uglova. trouglove (crtati i klasifikovati) . površine (pravougaonika). jediničnim zapreminama. Izlasci djece u prirodu su takoñer prilika za igre i pjesmice na arapskom jeziku. vrste).formiranje pojmova i usvajanje procedura četiri osnovne računske operacije u skupu N 0 .sigurno izvoditi osnovne računske operacije u N 0 .o jediničnim zapreminama.upotrebe brojeva u različtim kontekstima.140 časova godišnje) PODRUČJA CILJEVI Stican je znan ja: .važnost procjene i provjere rezultata .prepoznati i crtati pravougonike (spec. obilježavanje. a • b = b •a .poznavanje i upotreba matematičkih simbola .o uglovima (prepoznavanje.prepoznati i rješavati osnovne oblike jednačina i nejednačina u N 0 . elementi. kvadrate) .izraditi modele kvadra (spec. trouglova i pravougaonika . Matematika (4 časa sedmično .o izračunavanju zapremine kocke OČEKIVANI REZULTATI Dijete će znati: . o zapremini kvadra (mjerenje i računanje) . a naročito o pravom uglu i nekim njegovim dijelovima (polovini i trećini) .sa sigurnošću obavljati računanja u N0 .o trouglovima (prepoznavanje.s lakoćom uporediti ma koja dva višecifrena broja . razumjeti i pravilno koristiti matematičke simbole . elementi. u drugim predmetima i svakodnevnom životu . a naročito o pravouglom trouglu .koristiti se induktivnim i analognim mišljenjem u rješavanju različitih zadataka i problema 234 . 1 cm2 .formiranje pojmova brojevne crte brojeva skupa N 0 .modelirati brojevne izraze prema datim (tekstualnim) uvjetima .prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatake) .o jediničnim površinama. selekcije i korištenja informacija Sposobnosti i vještine Dijete će moći: .izraditi modele 1 cm3 i 1 dm3 .o jednačinama i nejednačinama s nepoznatom „na jednom mjestu“ .prepoznati. 1 dm2 i 1 m2 . jediničnim površinama.formiranje pojmova brojeva prvog miliona i skupa brojeva N0 .izvoditi jednostavnije zaključke (a+ b = b+a. a •( b+c) = a • b + a•c i slične) .o izračunavanju površine kvadrata .usvajanje znanja o višecifrenim brojevima i njihovoj strukturi . o površini pravougaonika (mjerenje i izračunavanje) .rješavati brojevne izraze .mjeriti.izraditi modele 1 mm2.takmičarskog duha tijesno je povezano s motivacijom za učenje jezika. vrste). kocke) iz modela njihovih mreža i na druge načine .uglove (crtati i klasifikovati). njihov položaj na brojevnoj polupravoj i njihovu strukturu .prepoznati brojeve prvog miliona i brojeve skupa N 0.o rješavanju aritmetičkih (brojevnih) izraza .izvesti jednostavnija praktična mjerenja i računanja površina i zapremina Znan je Razvijanje vještina i sposobnosti: usporeñivanja nizanja slijeñenja niza uputa prostornog organiziranja i orijentiranja vizuelizacije i vizuelnog grupiranja procjenjivanja prepoznavanja obrasca induktivnog mišljenja induktivnog i analognog zaključivanja različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja matematičkog jezika prikupljanja.prave i poluprave i crtanju (modela) prave i poluprave .

nula kao sabirak) Primjena osnovnih svojstava sabiranja u računanju Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem Zavisnost zbira od sabiraka. Nepromjenljivost zbira i primjena Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca. SABIRANJE I ODUZIMANJE BROJEVA U PRVOM MILIONU Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvoj hiljadici . samoaktualizacije uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različitih odluka Dijete će: pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju naučiti da sasluša argumentaciju i kritički preispituje lične stavove i stavove drugih prepoznavati vrijednosti unutrašnjeg (nehedonističkog) života i unutrašnje nagrade poboljšati vlastitu „listu“ motiva. Množenje dekadskom jedinicom Dijeljenje broja dekadskom jedinicom Množenje zbira i razlike brojem (Distributivnost množenja prema sabiranju i oduzimanju) Dijeljenje zbira i razlike brojem Pismeno množenje i dijeljenje jednocifrenim brojem 235 . emocija i doživljaja prepoznati važnost matematičkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnost matematike u univerzumu Vrijednosti i stavovi NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE Programski sadržaji 1.ponavljanje Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (usmeni postupak) Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu (pismeni postupak) Osnovna svojstva sabiranja (komutativnost. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU Množenje u prvom milionu kao sabiranje jednakih sabiraka.Razvijanje spoznaja o društvenim vrijednostima: uvažavanja argumentacije u branjenju ličnih stavova i stavova drugih važnosti donošenja sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrañenih kriterija rada. pisanje i uporeñivanje brojeva prvog miliona Klase i razredi. BROJEVI PRVOG MILIONA Čitanje.000.ponavljanje Povezanost sabiranja i oduzimanja . x ± a ≥ b 3. Nepromjenljivost razlike i primjena Oduzimanje zbira od broja Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem koji sadrže slovo (promjenljivu) Odreñivanje nepoznatog sabirka. posebno kolektivnog (timskog) rada pozitivnim crtama ličnosti važnosti radovanja ličnom uspjehu i uspjehu drugih ocjenjivanja i samoocjenjivanja na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja samopouzdanja. x ± a ≤ b . a ± x > b. asocijativnost.000 2.000 – ponavljanje Zapisivanje brojeva u obliku zbira višekratnika dekadskih jedinica Čitanje. Jedinica i nula u dijeljenju Množenje broja dekadskom jedinicom i višekratnikom broja deset. a ± x < b. pisanje i uporeñivanje brojeva do 1. Množenje jednocifenim brojem Nula i jedinica kao činioci/faktori Dijeljenje kao obrnuta operacija množenju. Mjesne vrijednosti cifara Brojevna crta 1. (x ± a)± b = c Nejednačine oblika: x ± a < b. x ± a > b. umanjenika i umanjitelja Rješavanje jednačina oblika: x ± a = b. a ± x = b .

BROJEVI VEĆI OD MILIONA. 1 a. 5. Pravougli trougao . 1 cm . vrhovi i uglovi trougla.crtanje Crtanje tangram-figura Izračunavanje obima trougla 7. UGAO Par polupravih sa zajedničkom početnom tačkom .Pismeno množenje i dijeljenje dvocifrenim brojem Pismeno množenje trocifrenim brojem Osnovna svojstva množenja i primjena (komutativnost i asocijativnost množenja) Zavisnost proizvoda od činilaca (faktora) Nepromjenljivost proizvoda i primjena Zavisnost količnika od djeljenika i djelitelja Nepromjenljivost količnika i primjena Množenje i dijeljenje proizvoda brojem Množenje i dijeljenje korištenjem olakšica Brojevni izrazi u prvom milionu s množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenljivu (slovo) Jednačine oblika: a · x = b. SKUP PRIRODNIH BROJEVA (N) I SKUP N O Primjeri brojeva koji su veći od miliona. 1 km ) Izračunavanje zapremine kvadra (specijalno kocke) Površina kvadra i kocke. kocke) Kvadratni oblici i kvadratni brojevi 8. a · x ≤ b. Izračunavanje površine kvadra (spec. Upisivanje brojeva u tablice. Raznostraničan. POVRŠINA PRAVOUGAONIKA 2 2 2 2 2 Modeliranje pravougaonika od kvadrata. 1 dm . kocke). Skup prirodnih brojeva (N) i skup N0. x : a < b 3. 1 ha. Uporeñivanje i mjerenje zapremine kvadara Jedinične mjere za zapreminu (1 m . 1 km ) Izračunavanje površine pravougaonika (spec.crtanje. BROJNI IZRAZI Brojni izrazi sa operacijama različitog reda (stepena). rastavljanje kvadra na kocke. a : x = b Nejednačine oblika: a · x > b. kvadrata) Mreža kvadra (spec. 1 dm . TROUGAO Stranice. Obilježavanje uglova Uporeñivanje uglova Pravi. rastavljanje pravougaonika na kvadrate Uporeñivanje i mjerenje površine pravougaonika Jedinične mjere za površinu (1 m . 1 mm . sa zagradama i bez zagrada Sastavljanje jednostavnijih brojnih izraza koji odgovaraju tekstualnim zadacima 4. zapremina kvadra (specijalno kocke) – zadacima iz prakse DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 236 . x · a = b. Tablica sa razredima/klasama cifara. 1 cm . oštri i tupi ugao Uglovi tangram figura Mjerenje uglova tangram figura polovinom pravog ugla 6. a · x ≥ b. jednakokraki i jednakostraničan trougao .ugao Kraci i vrh ugla. ZAPREMINA KVADRA (SPECIJALNO KOCKE) 3 3 3 3 3 Modeliranje kvadra od kocki. x : a = b. Brojna poluprava brojeva skupa N0. 1 mm . a · x < b.

kada su u pitanju usmena računanja. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti poimanju skupa prirodnih brojeva i važnom svojstvu beskonačnosti. Kao i u matematičkim sadržajima prethodnih razreda. Posebnu pažnju treba obratiti kod formiranja pojma pravog ugla. Nastavnik treba biti duboko svjestan važnog zakona konzervacije zapremine koju 237 . na osnovu definicija računskih operacija i komponenti koje ih čine. Pojam beskonačnosti treba kod djece razvijati samo intuitivno i uz izbjegavanje riječi beskonačno. RAČUNSKE OPERACIJE U PRVOM MILIONU Svi metodički postupci koji su se koristili prilikom usvajanja računskih operacija u prvoj hiljadi koriste se i kod usvajanja računskih operacija u prvom milionu.set figura. ali sa dominacijom brojnog pristupa. površinu kvadra treba postaviti u kontekst učenja i vježbanja površine pravougaonika. I ovdje će se koristiti sva tri pristupa: skupovni. u kojima je nepoznata „na jednom mjestu“. Sva pravila i zakonitosti o brojevima i računskim radnjama iz prve hiljade uvode se i provjeravaju i u skupu brojeva prvog miliona. brojni i perceptivno predodžbeni. Pismenom računanju dati adekvatan (ne prevelik) značaj. a poslije toga i pravougaonika. s obzirom na njegovu malu upotrebu u savremenom životu. Slično. a posebno praktičnih zadataka. jednačine i nejednačine rješavati. odnosno u skupu brojeva N0. POVRŠINA PRAVOUGAONIH OBLIKA Dosadašnja iskustva i pokušaji (u četvrtom razredu osmogodišnje osnovne škole) u pomalo deduktivnom zasnivanju učenja površine pokazali su da je taj pristup bio neshvatljiv za veći broj djece. MJERENJE I RAČUNANJE ZAPREMINE KVADRA I ovdje treba početi od modeliranja jediničnih zapremina (kocki). UGAO I TROUGAO Imajući u vidu da djeca geometrijske sadržaje u početnoj nastavi matematike usvajaju polazeći od konkretnog. Korištenje origami tehnika (tehnike presavijanja papira) pokazalo se kao izvanredna mogućnost u formiranju pojma pravog ugla i u uporeñivanju uglova. Moguće je koristiti izraz preko svakog broja. Jednakokrakom i pravouglom trouglu treba pristupiti s posebnom pažnjom. doživljajnog. Koristeći prirodnu sklonost djeteta ka igri i istraživanju. Zadnjom konstatacijom ne misli se na umanjivanje značaja pismenog računanja na razvoj široke lepeze sposobnosti djeteta. poučavanje u znanjima o uglu i trouglu treba započeti od konkretnih rogljastih oblika (tijela) iz okruženja. problemskih. Izvanredno nastavno sredstvo za to je tangram . Izračunavanje površine pravougaonika ne smije se pretvoriti u formalizam koji „ogoljava“ postupak izračunavanja površine do tabličnog množenja brojeva. ne smije biti samo sebi svrha. Rješavanje jednačina i nejednačina. Bitno je da djeca praktičnim modeliranjem (isijecanjem u papiru) jediničnih površina (kvadrata) formiraju pravilne predodžbe o površini kvadrata. nego te postupke treba vezivati za rješevanje različitih logičkih. može se dosta uspješno razviti pojam zapremine (kvadra). isključivo.BROJEVI PRVOG MILIONA Sadržajima ove tematske cjeline prirodno se proširuju i produbljuju znanja koja su djeca stekla u okviru tematske cjeline hiljada. Ovdje preporučujemo da se učenje o mjerenju površine isključivo veže za mjerenje površine pravougaonika.

dijete može doživjeti slaganjem različitih kvadara od jednakih kocki i oblikujući kvadre od plastelina. 238 .

mjesečne i dnevne planove rada P riprema nastavnu tehniku i tehnologiju Izrañuje didaktički materijal P rimjenjuje modele interaktivne nastave Bira zadatke i probleme usklañene u mogućnostima Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu i pozitivno ozračje u odjelu Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju djece Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti djece Redovito ocjenjuje rad djece i vodi uredne zabilješke SABIRANJE I ODUZIMANJE BROJEVA U PRVOM MILIONU Nealgoritamsko (usmeno) sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu Sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu Algoritamsko (pismeno) sabiranje i oduzimanje brojeva u prvom milionu Svojstva sabiranja i oduzimanja brojeva u prvom milionu Nula kao sabirak Razumijevanje materije i problema Razvijanje pamćenja. čitan je i pisanje brojeva koji su veći od hiljade Povezanost brojeva i skupova Dekadske jedinice i višekratnici dekadskih jedinica do miliona Cifre. volja za rad. grupnom i frontalnom radu Uredno pišu sve informacije koje im daje nastavnik. brojevnih linija. Razvijanje prostorne organizacije i Samopouzdanje.) Koriste udžbenik i literaturu Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. . prostorne organizacije i orijentacije Konvergentna i divergentna produkcija ideja Pamćenje i odabir informacija koje je potrebno upamtiti Evaluacija efikasnosti učenja i rada. kreira godišnji. jasan osjećaj vlastitih moći i limita Adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena Inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije Uvažavanje različitosti.) Koriste udžbenik i literaturu Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole Značaj znanja o Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. nizanja i slijeñenja niza uputa Prostorno organiziranje i orijentiranje Vizuelno grupiranje.. kreira godišnji... te stvaralačko i logičko razmišljanje Razvijanje mašte i percepcije Odvajanje bitnog od nebitnog Vještina odabiranja inovacija.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA PETI RAZRED SADRŽAJI BROJEVI PRVOG MILIONA ZNANJE Vezana za prvu hiljadicu brojeva Prepoznavanje . te stvaralačko i logičko razmišljanje. brojevnih linija . volja za rad i kultura rada: pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće AKTIVNOSTI DJECE Aktivno učestvuju u svim socijalnim oblicima nastavnog rada Prate izlaganja nastavnika Sarañuju u kreiranju obrazovnih situacija Pomažu nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva. jasan osjećaj vlastitih moći i limita Adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena Inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja Optimizam.. grupnom i frontalnom radu Uredno pišu sve informacije koje AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. unutrašnja motiviranost. klasifikacije. VRIJEDNOSTI STAVOVI PONAŠANJA Samopouzdanje. razvrstavanja. uporeñivanja. klasificiranja. mjesečne i dnevne planove rada P riprema nastavnu tehniku i tehnologiju i izrañuje didaktički materijal P rimjenjuje modele interaktivne nastave Bira zadatke i probleme usklañene u mogućnostima Ostvaruje 239 . Uče kod kuće i rade domaće zadatke Aktivno učestvuju u svim socijalnim oblicima nastavnog rada Prate izlaganja nastavnika Sarañuju u kreiranju obrazovnih situacija Pomažu nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva. induktivno mišljenje. unutrašnja motivisanost. Uporeñivanje brojeva prvog miliona Brojevi polindromi SPOSOB NOSTI Razumijevanje materije i problema Razvijanje pamćenja. razvrstavanja. tolerancija Podrška drugima i servilna orijentacija Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja Optimizam. kultura rada . procjenjivanje. nizanja i slijeñenja niza uputa Prostorno organiziranje i orijentiranje Vizuelno grupiranje i procjenjivanje Induktivno mišljenje Razvijanje prostorne organizacije i orijentacije Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. uporeñivanja. osnovna (brojevna) i mjesna vrijednost cifre Veze brojeva i tačaka poluprave Ureñenost skupa brojeva prvog miliona. Razvijanje mašte i percepcije Odvajanje bitnog od nebitnog Vještina odabiranja inovacija.

oštrog i tupog ugla Označavanje trougla Prepoznavanje pravouglog trougla Prepoznavanje jednakostraničnog. Procjena i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih Poštivanje pravila obrazovne igre i Aktivno učestvuje u svim socijalnim oblicima nastavnog rada Prati izlaganja nastavnika Sarañuje u kreiranju obrazovnih situacija Pomaže nastavniku u izradi i kreiranju nastavnih sredstava i obrazovnih situacija (modela brojeva... uopćavanja Praćenje niza uputa (algoritam) Uopćavanja. klasifikovanja.) Koristi udžbenik i literaturu Dosljedno izvršava sve Izvodi sadržaje iz nastavnog plana i programa. kreira godišnji mjesečne i dnevne planove rada Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju Izrañuje didaktički materijal P rimjenjuje modele interaktivne nastave Bira zadatke i probleme usklañene u mogućnostima (individualizirano pristupanje djeci kroz primjenu zadataka na više 240 . stvaralačkog i logičkog razmišljanja Razvijanje mašte i percepcije Odvajanje bitnog od nebitnog Vještina odabiranja informacija. množenju Nealgoritamsko (usmeno) dijeljenje brojeva Algoritamsko (pismeno) množenje brojeva Jedinica i nula u množenju i dijeljenju Svojstva računskih operacija Prepoznavanje i računanje brojnih izraza orijentacije Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. unutrašnja motivisanost. brojevnih linija. oštrog i tupog ugla Crtanje pravog.. razvrstavanja.MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU Množenje u prvom milionu kao sabiranje više jednakih brojeva Nealgoritamsko (usmeno) množenje Algoritamsko (pismeno) množenje brojeva Dijeljenje u prvom milionu kao suprotna r. uporeñivanja Prostorno organiziranje i orijentiranje Vizuelno grupiranje Procjenjivanje Induktivno mišljenje Razvijanje prostorne organizacije i orijentacije Različiti načini Savjesno preuzimanje odgovornosti za ostvarenja Optimizam.. jednakokrakog trougla Crtanje trougla i (specijalno) pravouglog trougla Prepoznavanje i crtanje tramfigura TROUGAO Razumijevanje materije i problema Razvijanje pamćenja. prostorne organizacije i orijentacije Konvergentna i divergentna produkcija ideja Pamćenje i odabir informacija koje je potrebno upamtiti Evaluacija efikasnosti učenja i rada Apstrahiranja i konkretizacija vizuelnog pamćenja. pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova Značaj ocjenjivanja rezultata rada i važnost samokontrole Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. prepoznavanja i korištenje obrasca Induktivno analogno zaključivanje Praćenje niza uputa (algoritam) brojevima i kvantitativnim odnosima Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom Procjena i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće im daje nastavnik Uče kod kuće i rade domaće zadatke produktivnu stvaralačku atmosferu i pozitivnu klimu u razredu Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju djece Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti djece Redovito ocjenjuje rad djece i vodi uredne zabilješke BROJNI IZRAZI BROJEVI VEĆI OD MILIONA SKUP PRIRODNIH BROJEVA (N) I SKUP NO Osnovne informacije o prirodnim brojevima i brojevnoj polupravoj prirodnih brojeva UGAO Prepoznavanje ugla Označavanje ugla Prepoznavanje pravog.o. volja za rad Kultura rada.

Ostvaruje produktivnu. grupnom i frontalnom radu Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik Uči kod kuće i radi domaće zadatke nivoe složenosti). Mjerenje površine pravougaonika Izračunavanje površine pravougaonika (specijalno kvadrata) i kvadra (specijalno kocke) Jedinične zapremine Mjerenje zapremine kvadra Izračunavanje zapremine kvadra (specijalno kocke) ZAPREMINA KVADRA (SPECIJALNO KOCKE) matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. aktivnosti uopće zahtjeve nastavnika u individualnom. prostorne organizacije i orijentacije Konvergentna i divergentna produkcija ideja Pamćenje i odabir informacija koje je potrebno upamtiti Evaluacija efikasnosti učenja i rada Apstrahiranje i konkretizacija vizualnog pamćenja. koja dijete treba usvojiti. precizira znanja: dovoljnog. srednjeg i visokog nivoa. P raćenje niza uputa (algoritam). uvažavajući i samoocjenjivanje djece zasnovano na utvrñenim kriterijima 241 . Induktivno analogno zaključivanje. uopćavanja Praćenje niza uputa (algoritam) U općavanja.POVRŠINA PRAVOUGAONIKA Jedinične površine. prepoznavanja i korištenje obrasca. stvaralačku atmosferu i stvaralačku i pozitivnu klimu u odjeljenju Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju djece Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti djece Redovito ocjenjuje rad djece i vodi uredne zabilješke U evaluaciji i ocjenjivanju koristi različite oblike i strategije. Odvajanjem bitnog od nebitnog.

okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE ⇒ ⇒ VRIJEDNOSTI. 242 . te poreñenjem svojih predviñanja sa stvarnim rezultatima ⇒ sistematiziranje znanja ⇒ prezentiranje postignutih rezultata Djeca će razviti pozitivne vrijednosti i stavove: ⇒ prema sebi samima. ponašanju ⇒ Da je ekologija nauka o očuvanju životne sredine. njihovoj potrebi za hranom i kisikom.list (graña i funkcija) Disanje biljaka Fotosinteza Cvijet i cvat Oprašivanje biljaka 4. kako biljke proizvode hranu i kisik.(2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Priroda CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI Djeca će steći znanje o: ⇒ Životnim zajednicama. 5. 3. značaju biljaka za čovjeka ⇒ Divljim i samoniklim biljkama.stablo (graña i funkcija) . Životne zajednice Biljke – proizvoñači hrane i kisika Graña i funkcija biljaka . značaju biljaka za čovjeka ⇒ Da se biljke koje u prirodi same rastu nazivaju divljim. disanju biljaka. cvijetu i cvatu.korijen (graña i funkcija) . da su plodovi pojedinih biljaka jestivi. grañi i funkciji biljaka. raspravljati o tome šta se dešava i u kojim uvjetima. 2. gajenim biljkama. prema drugima. objasniti proces fotosinteze. 7. uzgoju i zaštiti biljaka ⇒ Uzgoju i zaštiti životinja. oprašivanju i oplodnji biljaka ⇒ Raznovrsnosti i rasprostranjenosti plodova i sjemenki. razmnožavanju i ponašanju životinja ⇒ Ekologiji i očuvanju životne sredine OČEKIVANI REZULTATI Djeca znaju. STAVOVI. praviti razliku izmeñu cvijeta i cvata. svojoj porodici. PONAŠANJE ⇒ ⇒ ⇒ NASTAVNI SADRŽAJI / Teme 1. kako djeca mogu dati svoj doprinos očuvanju životne sredine ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ koristiti prethodna iskustva koristiti odreñene kriterije za prikupljanje i zapisivanje podataka uz pomoć nastavnika razvijati plan istraživanja pratiti redoslijed uputstava pri istraživanju i mjerenju uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija praviti jednostavna poreñenja. vrste uzgajanih životinja i njihovom životu. načinu razmnožavanja i njihovo. pojava i procesa u prirodi i društvu pokazivati više samopouzdanja i odgovornosti poštivati različite stavove prepoznavati ulogu nauke za razumijevanje svijeta u kojem žive i za poboljšanje kvaliteta života ZNANJE Djeca će: ⇒ razvijati kritičko razmišljanje ⇒ sposobnost planiranja ⇒ provoñenje istraživanja ⇒ izvoditi mjerenja ⇒ dobivati i prezentirati dokaze ⇒ razmatrati dokaze i vršiti procjene ⇒ prenositi informacije putem individualnog i timskog rada kroz: ⇒ traženje ideja i provoñenje jednostavnih posmatranja i ogleda. 6. te donositi odgovarajuće zaključke koristiti vlastitu kreativnost i maštu za rješavanje problema koristiti jednostavan naučni jezik za saopštavanje ideja. načine uzgoja i zaštite biljaka ⇒ Načine uzgoja životinja. biljkama kao proizvoñačima hrane i kisika. a one koje uzgaja čovjek gajenim. i za imenovanje i opis živih bića. tvari. znati kako se vrši oplodnja biljaka oprašivanjem ⇒ Da različite biljke imaju različita plodove.izdanak (graña i funkcija) . grañu i funkciju biljaka i način na koji biljke dišu. fotosintezi. ⇒ Nabrojati i opisati životne zajednice.

13. uzorak O tijelima DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Priroda je novi nastavni predmet u V razredu devetogodišnje osnovne škole. 12. Način realizacije izvanučioničke nastave bi planirale škole u ovisnosti o svojim mogućnostima. 10. očuvanje životne sredine Fizikalna svojstva tvari/tvar ili supstanca. Takav način pristupa predmetu priprema dijete za cjelovit način shvatanja i rješavanja problema. što je više moguće. Oplodnja biljaka Raznovrsnost plodova i sjemenki Rasprostranjenost sjemenki i plodova Značaj biljaka za čovjeka Divlje (samonikle) i gajene biljke Uzgoj i zaštita biljaka Uzgoj i zaštita životinja Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom (razmnožavanje i ponašanje životinja) Ekologija. Gdje god je moguće nastavni sadržaji koje planira nastavnik trebali bi se držati načela aktuelnosti u neposrednom okruženju djeteta i lokalnoj zajednici. fiziku i hemiju. problemski orijentirana nastava i primjeri iz svakodnevnog života i okruženja u kojem dijete živi. prakticirati izvanučioničku nastavu gdje se posmatraju. 16. 243 . neophodno je. doprinosi stvaranju djetetove cjelovite slike o svemu što nas okružuje u svijetu. 9. To okruženje je potrebno spoznavati sa aspekta bioloških. te priprema pojmovne podloge za buduće predmete prirodnih nauka u višim razredima. 11. hemijskih i fizikalnih procesa. Njegove specifičnosti se ogledaju u mogućnostima objedinjavanja i povezivanja prirodoslovnih cjelina koje se odnose na različita područja prirode i svijeta u širem smislu riječi. tj. 18. Stoga Priroda. Da bi se taj cilj u potpunosti ostvario. kao malo koji predmet u cjelokupnom školovanju. Kod planiranja nastave prirode na umu se moraju imati iskustveno i interaktivno učenje. 14.8. prate i bilježe prirodne pojave i procesi. 17. 15.

diskutiranje. diskutiranje. OCJENJIVANJE) Planiranje. povezivanje već stečenih znanja i iskustava sa materijom koja se obrañuje Pravljenje shematskog prikaza disanja biljaka na primjeru stablašice Čuvanje biljnog svijeta u okruženju. podsticanje radoznalosti. sistematiziranje Sakupljanje. osmišljavanje igara i interakcijskog učenja. učestvovanje u akcijama uzgajanja biljaka u školi i školskom dvorištu Graña i funkcija biljaka korijen (graña i funkcija) izdanak (graña i funkcija) stablo (graña i funkcija) list (graña i funkcija) Posjeduje znanja o grañi funkciji biljaka. doprinosi poboljšanju uvjeta života u životnim zajednicama. motiviranje djece za rad Posmatranje i procjenjivanje Osmišljavanje igara u učionici Organizacija praktičnih vježbi Saradnja sa roditeljima Saradnja sa lokalnom zajednicom. sakupljanje materijala. grañi i funkciji osnovnih dijelova Sakupljanje biljaka. koristi dodate izvore znanja Razlikovanje biljnog od životinjskog svijeta. listova. izdanka. značaj disanja biljaka za život na Zemlji Pozitivan stav prema značaju biljaka koje svojim disanjem proizvode kisik neophodan za život ljudi i životinja na Zemlji Učešće u radovima u okolini škole Pomoć roditeljima Posmatranje. korištenje njenih resursa za potrebe nastave Procjenjivanje napretka djece. izdanaka. pravljenje jednostavnijih klasifikacija biljaka opisivanje grañe korijena. jezera i vazduha. organizacija nastave u prirodi Izrada didaktičkih materijala Posmatranje i praćenje napretka djece Fotosinteza Zna objasniti proces fotosinteze kod zelene biljke Izrada shema. nabraja biljke i životinje. pravi lance uzajamnih odnosa. prikupljanje informacija. cijeni vrijednosti životnih zajednica. o uvjetima života i rasta biljaka i životinja u životnim zajednicama. sistematiziranje. predviñanje Pripremanje. mora. izvoñenje zaključaka. uključivanje roditelja i drugih uposlenika u školi u realizaciju programskih sadržaja. pravljenje zbirki korijena. Osmišljavanje predviñanje. razmjena iskustava. korištenje dodatnih izvora znanja Izgrañen stav prema povezanosti žive i nežive prirode i ulozi nežive prirode u fotosintezi Izvoñenje ogleda. dogovaranje. ne uništava biljke i životinje u životnim zajednicama AKTIVNOSTI DJECE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. posmatra i zaključuje Ispunjavanje domaćih zadataka Saradnja. šume. njihovim osnovnim dijelovima. posmatranje. prema biljkama u prikuplja različite okruženju biljke i priprema ih za herbarijum. voćnjaka. izrada panoa Pomaganje drugima Biljke – proizvoñači hrane i kisika. PONAŠANJE Pozitivan stav o životnim zajednicama. pripreme mikroskopa i mikroskopiranje lista biljke.TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI. o uzajamnom odnosu biljaka i životinja u životnoj zajednici Prepoznaje životne zajednice. mašte i razvoj kreativnosti Životne zajednice Posjeduje znanje o životnim zajednicama livade. bare. izrada tematskih panoa. pomoć drugima Disanje biljaka Zna šta je biljkama potrebno za disanje i na koji način dišu. stabla i lista. zaključivanje. predviñanje. opisuje ih. važnost biljnog svijeta za život na Zemlji Posjeduje znanja o biljkama kao proizvoñačima hrane i kisika. komuniciranje sa djecom. STAVOVI. povrtnjaka. upućivanje djece na različite izvore znanja. važnosti biljnog svijeta za život na Zemlji Prepoznaje razne Pravilan odnos biljke u okruženju. situacija za zaključivanje. interaktivno učenje izrada shematskih prikaza Organizacija izleta Poticanje razvoja radnih navika 244 .

pripremanje. znaju osnovne dijelove cvijeta i njihovu ulogu Izgrañen pozitivan stav prema cvijetu i cvatu. načinu i značaju uzgoja i njihove zaštite Izgrañen pravilan stav prema uzgoju i zaštiti životinja Praktičan rad u seoskom dvorištu ili farmi. njihovoj ulozi u životu i razmnožavanju biljaka Prepoznavanje plodova i sjemenki različitih biljaka. učešće u zajedničkim radovima u školi na izradi tematskih panoa i prikupljanju i pravljenju zbirki cvjetova i cvatova Pozitivan stav o prirodnom i vještačkom oprašivanju biljaka Prikupljanje različitih cvjetova i cvatova. prepoznavanje jestivih biljaka i njihovih dijelova. podsticanje. načinu ishrane. razlikovanje jestivih od nejestivih Izgrañen stav prema raznovrsnosti plodova i sjemenki u prirodi i njihovom značaju i razmnožavanju biljaka Ispravan stav prema biljkama i njihovom značaju za čovjeka Rad na prikupljanju plodova i sjemenki. pomaganje. procjenjivanje Raznovrsnost plodova i sjemenki Posjeduju znanja o raznovrsnosti plodova i sjemenki. prikupljanje slika životinja. Razlikuju cvijet i cvat. voñenje Izrada edukativnih i didaktičkih materijala Bilježenje. motiviranje djece Uzgoj i zaštita biljaka Posjedovanje znanja o uzgoju i zaštiti biljaka. izvoñenje zaključaka. izrada panoa. izvoñenje ogleda. pravljenje zbirki Organiziranje malih radnih akcija. izgledu i drugim karakteristikama Izgrañen pravilan Praktičan rad u stav prema učionici i izvan uzgoju i zaštiti učionice biljaka Organizacija i izvoñenje različitih ogleda sa vodom Priprema materijala Pripremanje cjelokupnog nastavnog procesa Organizacija ureñenja izvora Uzgoj i zaštita životinja Posjedovanje znanja o uzgoju i zaštiti životinja. pripremanje i podsticanje djece na kreativan i istraživački rad Predlaganje i rukovoñenje školskim projektom Oprašivanje i oplodnja biljaka Posjeduje znanja o prirodnom i vještačkom oprašivanju i oplodnji biljaka Sposobnost razlikovanja prirodnog i vještačkog načina oprašivanja i oplodnje Praktični radovi. pomoć u gajenju biljaka Prikupljanje. načinu uzgoja i načinu zaštite biljaka Prepoznavanje značaja uzgoja biljaka za ishranu ljudi i ishranu životinja. pravilna upotreba biljaka u ishrani ljudi i životinja Razlikovanje divljih od gajenih biljaka. praćenje. predviñanje Planiranje. pravljenje panoa Organizacija izlaska u prirodu Podsticanje. porodicom Procjenjivanje postignuća Organizacija izleta u šumu Razvijanje ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH Motiviranje. pomaganje 245 . sistematizacija životinja prema staništu. izrada tematskih panoa Planiranje. opisivanje izgleda i upotrebe biljaka od strane ljudi Istraživanje u prirodi. korištenje dodatnih izvora znanja Razvijanje interesovanja i poželjnih navika djece Praćenje zdravlja djece Motiviranje djece na igre i sport Divlje (samonikle) i gajene biljke Posjedovanje znanja o samoniklim i gajenim biljkama i njihovoj upotrebi u ishrani ljudi i očuvanju zdravlja Pravilan stav prema divljim i samoniklim biljkama i gajenim biljkama. sistematiziranje. pravljenje zbirki i tematskih panoa Značaj biljaka za čovjeka Posjeduje znanja o značaju biljaka za čovjeka Sposobnost prepoznavanja biljnog svijeta. pravilna upotreba zaštitnih sredstava kod uzgoja biljaka i zaštita prilikom upotrebe tih sredstava Razlikovanje divljih od pitomih životinja. sistematiziranje Saradnja sa lokalnom zajednicom.Cvijet i cvat Posjeduje osnovna znanja o cvijetu i cvatu. pravljenje zbirki. praćenje.

obrnutim uranjanjem čaše u vodu). izvoñenje zaključaka i interpretacija dobivenih rezultata Fizikalna svojstva tvari Tvar/supstanca. posmatranje i zaključivanje Planiranje. tečnih i gasovitih tijela. zaključivanje Aktivno učešće u pripremi i izvoñenju ogleda. pripremanje. plakata i drugog obrazovnog materijala Saradnja sa lokalnom zajednicom i porodicom Planiranje. pravilno rukovanje priborom i materijalom za izvoñenje ogleda Ogledom pokazati da su i plinovi tijela i da zauzimaju prostor (npr. Kroz oglede usvojiti pojmove u vezi s prijelazom tvari iz jednog u drugo agregatno stanje O tijelima Usvojiti pojmove čvrstih. pravilna upotreba materijala i pribora za izvoñenje ogleda Istraživanje u neposrednom okruženju. praćenje i ocjenjivanje Ekologija. agregatnog stanja pojedine materije Prepoznavanje agregatnih stanja vode. praktični radovi u školi i izvan nje. učešće u akcijama ureñenja okoliša. izvoñenje zaključaka i donošenje sudova o pojedinim pojavama. vode koja ključa i isparava se. podsticanje i rukovoñenje u istraživanju Pomaganje djeci u izradi kalendara. preporuka šire literature djeci. pomaganje Omogućavanje posmatranja. prikupljanje materijala za nastavu. istraživanje dodatnih izbora znanja. upućivanje djece na širu literaturu. prikupljanje materijala. mjerenje temperature vode. pravilnih i nepravilnih oblika. praktični radovi u školi i izvan škole. davanje doprinosa očuvanju životne sredine Pravilan odnos prema očuvanju životne sredine Aktivno učešće u očuvanju životne sredine. istraživanje. očuvanje životne sredine Posjedovanje znanja o ekologiji kao nauci o očuvanju zdrave životne sredine Očuvanje životne sredine. usporedba pravilnih i nepravilnih oblika Zauzimanje pravilnih stavova prema oblicima iz prirode i vještačkim oblicima. organiziranje Praćenje. aktivno učešće u izvoñenju ogleda Planiranje i pripremanje nastavnog procesa. izrada grafikona promjene temperature u odnosu na vrijeme zagrijavanja. bilježenje. pripremanje. praćenje i vrednovanje rada djece. izrada grafikona Pravilan odnos prema preuzetim obavezama i zadacima. način života pojedinih životinja i njihovo razmnožavanje. preduzimanje mjera opreza. pomoć djeci s posebnim potrebama u radu 246 . potreba za kisikom Pravilan odnos prema životinjskom svijetu Izrada tematskih panoa. učešće u lancima ishrane Pravljenje lanaca ishrane. uzorak Mjerenje temperature leda prilikom topljenje i temperature vode koja se zagrijava. pomoć djeci u samostalnom i grupnom radu Organizacija akcija očuvanja zdravog okoliša Planiranje i pripremanje ogleda.Životinje i njihova potreba za hranom i kisikom (razmnožavanje i ponašanje životinja) Posjedovanje znanja o razmnožavanju i ishrani životinja i njihovoj potrebi za kisikom.

njezinom položaju. . historijskim etapama razvoja. . prema sebi samima. Vrijednosti.samostalno planiraju i po važnosti odreñuju kulturnohistorijske spomenike koje će posjetiti. .samostalno ili u grupama posmatraju. . ponašanje Djeca razvijaju pozitivne vrijednosti i stavove prema domovini. .dati prijedloge kako sačuvati kulturnohistorijske spomenike i vlastiti doprinos za očuvanje spomenika kulture u svom kraju i šire. spoznaje o okruženju u kojem žive i na osnovu ponuñenih teza dolaze do vlastitih zaključaka bez nametanja stavova od strane nastavnika. prema drugima i drugačijima. . Sposobnosti i vještine Djeca: . stanovništvu. . o njima razgovarati.što karakterizira narode Bosne i Hercegovine u nacionalnom.kroz ponavljanje i sistematiziranje gradiva utvrditi prethodno stečena znanja.izraditi lentu vremena i druga pomagala za orijentaciju u vremenu.Naučiti slušati druge poštovati i uvažavati i drugačije stavove. saobraćajnom i kulturnom pogledu. kulturnom i vjerskom pogledu. . zastava i himna).objasniti položaj Bosne i Hercegovine kroz historiju.obilježja koja simboliziraju našu domovinu (grb. porodici.geografski položaj Bosne i Hercegovine.Utjecati na usvajanje i bogaćenje vlastitog rječnika. .narode i narodnosti koje žive u našoj domovini i šire.o regionalnim obilježjima Bosne i Hercegovine.ulogu i značaj važnih kulturnih i vjerskih središta za život stanovništva.o svojoj domovini. dogañajima iz prošlosti. karakteristike regija u ekonomskom.o kulturno-historijskim znamenitostima domovine. što je doprinos razvitku tolerancije i prava na različita mišljenja. . .teritorijalno ureñenje Bosne i Hercegovine.izraditi mapu/kartu kulturnohistorijskih znamenitosti naše domovine. okruženju i važnosti očuvanja domovine kao integralnog dijela evropske i svjetske zajednice. stavovi. - 247 . .o nacionalnim. . . voditi rasprave iznositi zapažanja ili napisati referat kako bi se došlo do zajedničke ocjene. vjerskim i kulturološkim obilježjima i različitostima stanovnika Bosne i Hercegovine. Djeca znaju: . . Djeca znaju: . borbu i težnje njezinih naroda za slobodom i nezavisnosti.regionalnu podjelu Bosne i Hercegovine.Oblikovanje moralnih vrijednosti. . . . . ulogu i značaj glavnog grada. uče i dolaze do individualnih ili zajedničkih zaključaka koje mogu prezentirati.o borbi naroda za slobodu i neovisnost domovine u toku njenog dugog postojanja.(2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Društvo CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Stjecanje znanja: .kroz učenje razvijaju kritičko razmišljanje.

Najznačajnije ličnosti bosanske države – vjerska slika. godine (političke. Slaveni i njihovi civilizacijski okviri. Stanovništvo Bosne i Hercegovine (broj.3.2. Iz prošlosti domovine 2. Područje današnje Bosne i Hercegovine u prahistoriji – najznačajnija nalazišta 2. Prirodni resursi. Gubitak samostalnosti bosanske države – pad pod tuñinsku vlast (Osmansko carstvo i AustroUgarska) 2.1. Područje današnje Bosne i Hercegovine u antičko doba – antička kultura u mom kraju 2.3.pojam. Najvažnije saobraćajnice i saobraćajna povezanost 5.3. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 4. nastanak i teritorijalnopolitički razvoj srednjovjekovne bosanske države 2. Kulturne.9. društvene i kulturne) 2. različitosti i značaj razvitka Bosne i Hercegovine od 1941.6.3. godine (političke.4. geografske odlike Bosne i Hercegovine 4. Nastanak suverene i nezavisne Bosne i Hercegovine 3.1. Moja domovina 1. društvene i kulturne) 2.5. Značajni kulturno-historijski objekti u zavičaju 3. kultura i umjetnost 2. Posebnosti. do 1991.5. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 1. Saobraćaj 5. privreda i turizam 4. Moja domovina Bosna i Hercegovina 1. Razvijenost Bosne i Hercegovine.1.7.1. Saobraćajna povezanost u naselju i zavičaju 248 .2.4. različitosti i značaj razvitka Bosne i Hercegovine od 1918. Kulturno-historijske / povijesne znamenitosti 3. prosvjetne i vjerske ustanove naroda u Bosni i Hercegovini 3. središta kantona i njihova uloga 1. nacionalna struktura i konstitutivni narodi) 2. Glavni grad Bosne i Hercegovine.1. Vrste saobraćaja u Bosni u Hercegovini 5.2. Uzajamni odnos privrede 5.2. vjerska slika zavičaja i naroda u Bosni i Hercegovini 4. do 1941.2.8.4. Posebnosti. Bosna i Hercegovina i okruženje 1. Kulturno-historijske znamenitosti Bosne i Hercegovine 3. Narodni preporod – kulturno-prosvjetna aktivnost u Bosni i Hercegovini u austro-ugarskom periodu 2. Religija . raspored.3.Nastavni sadržaji / teme 1.

Najznačajnije ličnosti bosanske države – vjerska slika. Iz prošlosti domovine 2.na geografskim kartama prepoznaju granice svoje domovine. Glavni grad BiH. . PONAŠANJE . različitosti i značaj razvitka Bosne i Hercegovine od 1941. do 1941.izrada karte sa entitetima AKTIVNOSTI NASTAVNIKA .8.organiziranje školskih izložbi povodom državnih praznika 249 .9.prepoznaju državna obilježja .djeca znaju o osvajačima iz prošlosti i borbi naroda za svoju slobodu .3.pomaganje djeci u izradi njihovih zadataka .5.4.prepoznaju obilježja domovine i znaju ih objasniti SPOSOBNOSTI . te ih znaju pokazati . Slaveni i njihovi civilizacijski okviri. Bosna i Hercegovina i okruženje 1.djeca znaju o prošlosti svoje domovine od doseljenja do danas .7. STAVOVI.na geografskim kartama prepoznaju razvoj i granice Bosne i Hercegovine kroz historiju od prvih početaka do danas . Gubitak samostalnosti bosanske države – pad pod tuñinsku vlast (Osmansko carstvo i AustroUgarska) 2. P osebnosti.TEME 1. Geografska obilježja Bosne i Hercegovine 1.2. do 1991. Narodni preporod – kulturnoprosvjetna aktivnost u Bosni i Hercegovini u austro-ugarskom periodu 2.prikupljanje materijala o prošlosti naše domovine .4. godine (političke.važnost srednjovjekovne bosanske države i njezine glavne ličnosti .posjeta muzejima i izložbama koji govore o prošlosti Bosne i Hercegovine .izgrañivanje vlastitih stavova o prošlosti Bosne i Hercegovine na osnovu naučenog gradiva .razumijevanje dogañaja iz prošlosti i njihovo preslikavanje na sadašnjost. središta kantona i uloga 2. kultura i umjetnost 2.djeca znaju o nastanku suverene Bosne i Hercegovine . Moja domovina BiH 1. različitosti i značaj razvitka Bosne i Hercegovine od 1918.pripremanje potrebnog audiovizuelnog materijala vezanog za prošlost naše domovine . P osebnosti.3.6.izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini. Moja domovina 1. granice entiteta i kantona .organizacija posjeta .djeca na kartama znaju položaj B iH i granice sa susjednim državama – položaj B iH .2.izrada panoa o prošlosti naše domovine . Nastanak suverene i ZNANJE .samostalna izrada državnih obilježja .na kartama pokazuju teritorijalno ureñenje B iH .usvajaju zaključke vezane za dogañaje iz prošlosti i projiciraju ih u smislu važnosti za našu sadašnjost i budućnost VRIJEDNOSTI.poštovanje drugih naroda koji žive u našem okruženju AKTIVNOSTI DJECE .vrednovanje ispravne borbe za slobodu Bosne i Hercegovine . izvlačenje pozitivnih zaključaka za bolje sutra svih u B osni i Hercegovini . nastanak i teritorijalnopolitički razvoj srednjovjekovne bosanske države 2. Područje današnje Bosne i Hercegovine u prahistoriji – najznačajnija nalazišta 2.1. društvene i kulturne) 2. godine (političke. Područje današnje Bosne i Hercegovine u antičko doba – antička kultura u mom kraju 2. društvene i kulturne) 2.1.pripremanje audiovizualni h materijala koji će pomoći u obradi gradiva i djeci vjernije prikazati novo gradivo .

znaju karakteristike religija naroda u BiH .razlikuju grane privrede i njihovu zastupljenost u BiH .vjerski spomenici naroda u BiH .najvažnije saobraćajnice u BiH .Izrada replika spomenika ili crtanje .organiziranje posjeta kulturnohistorijskim znamenitostim a .pokazuju na karti gdje se nalaze najvažnije saobraćajnice .2.pripremanje djece prema individualnim i grupnim zadacima . vjerska slika zavičaja i naroda u BiH 4.saobraćajnu povezanost u svom kraju .obilazak kulturnohistorijskih spomenika i rad na njihovoj zaštiti i čišćenje okolnih prostora .organiziranje akcija na očuvanju spomenika . Kulturno – historijske zn ame nitosti 3.imaju znanja o privredi i turizmu BiH i njihovoj povezanosti .razvijanje pozivnog odnosa prema okolini i prema kulturnim vrijednostima koje ta sredina ima . Geografsk a obilježja BiH 4.znanje o najvažnijim spomenicima iz prošlosti BiH . geografska obilježja BiH 4.razvijanje pozitivnog stava o vjerskim spomenicima i njihovoj ulozi .razvijanje pozitivnih stavova o očuvanju kulturne baštine iz prošlosti domovine i naroda koji u njoj žive . Saobraćaj 5.mogu objasniti što simboliziraju odreñeni spomenici u njihovom užem okruženju .1.2.aktiviranje djece na civilizirano ponašanje u saobraćaju . Religija – pojam.priprema audiovizuelnih sredstava za izvoñenje nastave 250 .znanje o prošlosti svog zavičaja . Vrste saobraćaja u B iH 5. Z načajni kulturno. privreda i turizam 4.1.organiziranje posjeta vjerskim spomenicima . Najvažnije saobraćajnice i saobraćajna povezanost 5. K ulturnohistorijske znamenitosti B iH 3.1.na karti ucrtati najvažnije saobraćajnice u B iH .4.organiziranje posjeta muzejima .razvijanje kulturnih navika i civiliziranog ponašanja u saobraćaju .3 Saobraćajna povezanost naselja u zavičaju .2.nezavisne B osne i Hercegovine 3.djeca znaju o kulturnohistorijskim spomenicima BiH . Razvijenost BiH.razlikuju spomenike prema starosti i prema važnosti .objasniti važnost dobrih saobraćajnica za život ljudi i za razvoj privrede . K ulturnoprosvjetne i vjerske ustanove naroda u BiH 3.3.3.o vrstama saobraćaja koji je zastupljen u BiH .prepoznaju obilježja vjerskih spomenika .pripremanje potrebnog materijala za bolju prezentaciju novog gradiva .historijskih spomenika u zavičaju 3.organiziranje posjeta 5. Prirodni resursi.posjeta lokalnim privrednim objektima i sajmovima .izrada karte prema privrednoj razvijenosti . Uzajamni odnos privrede .

Po svojim programskim sadržajima i oblicima rada on pruža neiscrpne mogućnosti odgojno obrazovnih strategija koje potiču aktivno učenje i umijeće kritičkog mišljenja kako bi obrazovanje na elementarnom stepenu odražavalo potrebe demokratizacije obrazovanja u kojem dijete može opisati svijet i suditi o njemu. pa u tom cilju ograničiti broj termina sa kojima se ona susreću prvi put. Realizacija ovog programa podrazumijeva da udžbenik predstavlja spoj sa drugim izvorima saznanja. 251 . aktivnim uključivanjem djece u procesu učenja različitim tehnikama. I na kraju. Takoñer. poticanje samoistraživanja) olakšava obradu informacija u procesu učenja i olakšava kritičko mišljenje. U ostvarivanju složenih pitanja razumijevanja uzročno-posljedičnih veza i odnosa u društvenim pojavama i procesima koje predviña nastavni program kod djeteta je prije svega potrebno poticati i razvijati znatiželju i propitivanje. Nastavnik u ovom predmetu treba voditi djecu kroz procese učenja i njegove prednosti s aktiviranjem mišljenja. kulturološkim razlikama koje postoje u našoj domovini. ljubavi prema domovini. odreñivanjem svrhe učenja (motivacijom). te kako iskoristiti odreñene informacije sa različitih stajališta. poticanjem refleksije (različitost mišljenja. za dijete je važno kako u predviñenim nastavnim sadržajima i postavkama razmišljati samostalno i postupati u skladu sa svojim razmišljanjima. Izučavanjem ovako predviñenih sadržaja djeca će steći potrebna znanja o svojoj domovini i tako se postupno uključiti u društvene predmete koji su predviñeni u višim razredima u osnovnoj školi. Ako polazimo od uvažavanja demokratskih procesa putem kvalitetne nastave predmeta Društvo. Da bi djeca djelotvorno razmišljala. kritičko mišljenje mora postati konstanta njihova neposrednog iskustva pa se s pravom problematizira uloga učitelja kao odgovorne osobe u kreiranju kvalitetne nastave. te umijeće kritičkog mišljenja. U ovom razredu djeca će proširiti stečena znanja o svojoj domovini. Pri realizaciji nastavnih sadržaja treba težiti primjeni raznovrsnih izvora saznanja. djeca će obnoviti i produbiti svoja znanja o vrsti naselja i saobraćajnoj povezanosti svoje domovine. Potrebno je voditi računa da nivo interpretacije odgovara uzrastu djece. Nastavni predmet Društvo u svome razvoju iznjedrio se na osnovi spoznaje o djetetovoj potrebi za cjelovitim doživljajem neposredne stvarnosti i participiranjem škole u potpomaganju djeteta u njegovoj spremnosti za sve složenije zahtjeve životnog okruženja kao i potrebe stjecanja bazičnih znanja koja garantiraju uspješno snalaženje u društvenim predmetima u višim razredima osnovne škole. U tom procesu važna je uloga savremenog učitelja. djeca će posebno učiti i o ureñenju svoje domovine te kulturno-historijskim spomenicima koje karakteriziraju njeno područje. Primjenom metoda racionalnog učenja i motiviranjem djece u obradi nastavnih sadržaja uz aktivno učešće nastavnika omogućit će djeci stjecanje neophodnih znanja iz predmeta Društvo. koje stavlja u funkciju više mentalne procese. što je značajno za proširivanje znanja djece.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni predmet Društvo zauzima središnje mjesto u programiranju i integriranju nastavnih sadržaja ostalih predmeta u nižim razredima osnovne škole. prosuñivati o njihovim vrijednostima na osnovu ličnih potreba i ciljeva.

upoznavanje djece sa kreativnim računarskim programima za ilustraciju i crtanje . domaćinstvo.osposobljavanje djece za pravilno i sigurno kretanje u saobraćaju . ljepenke. osjećaja za koristan rad i tehničkog stvaralaštva izradom predmeta od upotrebne i estetske vrijednosti . organizacija skladištenja papirnog otpada . kao i da ih pripremi za što uspješnije pohañanje nastave i usvajanje znanja iz predmeta Tehnička kultura (6. i 9. matematika.podizanje svijesti kod djece o tehničkim i informacionim tehnologijama: pripreme.razvijanje kreativnosti. UVOD U NASTAVNI PREDMET - TEHNIKA I INFORMATIKA Izrada mehaničko-tehničkih modela i maketa od upotrebne vrijednosti . platna.. prerada starog papira. 8.uvoñenje djece u kreativan rad putem kreativnih radionica s ciljem izrade predmeta od upotrebne vrijednosti (škola. kao i o značaju njene primjene na zaštitu životne okoline . informatika. rukovanje i upotreba pribora za tehničko crtanje . literatura i pribor za praćenje i realizaciju nastavnih sadržaja.uvoñenje djece u tehnička i informatička znanja . dostignuća.ukazivanje na značaj individualnog rada. mogućnosti koje pružaju . zanimanja u tehnici i informatici. plastične folije.podizanje nivoa svijesti kod djece o značaju očuvanja životne okoline i uticaja tehnike na životnu okolinu. organizacija.podizanje nivoa korelacije izmeñu nastavnih predmeta: tehnička kultura.. kao i upotrebom alata . kartona.Usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: uloga i značenje saobraćajnih znakova.. HTZ.. sa postepenim uvoñenjem rada u paru.ovladavanje elementarnim postupcima obrade materijala. organizacija radnih mjesta.Upoznavanje sa osnovnim principima uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža. razredu devetogodišnje osnovne škole je da upozna djecu sa osnovnim elementima tehnike kao jednim od najbitnijih segmenata života savremenog čovjeka.upoznavanje osobina materijala i njihovih tehnoloških karakteristika . razred). društvo.Definiranje osnovnih pojmova: šta je tehnika. razredu: planiranje i priprema za rad u kabinetima za tehničku kulturu i informatiku. obrada. kože.Osnove tehnike (1 čas sedmično – 35 časova godišnje) Cilj nastave predmeta: Osnove tehnike Cilj nastave predmeta Osnove tehnike u 5. 7. reguliranje saobraćaja na raskrsnicama. 252 . kao kvalitetnoj pripremi za kasniji rad u grupi/timu NASTAVNE CJELINE I OBLASTI Uvod u nastavni predmet Tehnika i informatika Informatika i tehnika Izborni dio nastave Sadržaj nastave iz Osnova tehnike i informatike u 5. alati i pribor za obradu papira. osnovni pojmovi. Zadaci nastave iz predmeta Osnove tehnike . priroda. i 7. razred) i predmeta Informatika (6.) . mašte. podjela tehnike. historijski razvoj tehnike i informatike .Savladavanje osnovnih pravila tehničkog crtanja: vrste linija. bicikl kao saobraćajno sredstvo (kombinacija teoretskog izlaganja i praktičnog rada) KREATIVNA RADIONICA: praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja. kultura življenja .poticanje djece na samostalnost i samoinicijativu . osobine materijala.

vodenog i zračnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim i fizičkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnika . razvoju tehnike.informatika) izrada kreativnih programa za testiranje usvojenih znanja iz saobraćajno-tehničke kulture Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Definiranje osnovnih pojmova: šta je tehnika. literature i sl.kao i iz saobraćajno-tehničke kulture . prigodnih čestitki izrada nacrta igračaka. Upoznavanje sa zanimanjima (uvod u profesionalnu orijentaciju).izrada igračaka. inerneta. računara i primjena informatike pojam hardvera i softvera dijelovi računara savladavanje osnovnih pravila korištenja računara (uključivanje i isključivanje. rukovanje tastaturom i mišem) kreiranje i brisanje foldera upoznavanje sa adekvatnim programom za unos teksta (osnove) upoznavanje sa programom za crtanje (Paint – osnove) izrada crteža geometrijskih figura i tijela izrada sastavnih dijelova odgojno-obrazovnih panoa. Nastavnik ilustrira. računara i računarske tehnologije definicija i pojam informatike. zanimljivije i afirmativnije prezentacije gradiva.informatika) INFORMATIKA I TEHNIKA historijski razvoj informatike. objašnjava i prezentira prethodno pripremljen obrazovni pano. kao i aktivno učešće u radu Aktivno učešće u kreiranju časa podrazumijeva adekvatnu pripremu djece da prikupe odreñeni broj informacija sa: medija. kao i kreativnih igračaka (razne vrste slagalica od kartona) izrada nacrta modela saobraćajnih sredstava (kopnenog. akcent baciti na kreativne igračke (razne vrste slagalica od kartona) . historijat i razvoj tehnike i informatike Aktivnosti dje ce Praćenje izlaganja i svih prezentacija predmetnog nastavnika. informatike. afirmacija i otkrića iz tehničkih oblasti.izrada modela saobraćajnih sredstava (kopnenog. podjela tehnike. prigodnih čestitki .izrada odgojno-obrazovnih panoa. koji kreira zajedno sa djecom. vodenog i zračnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnika . zanimanja u tehnici i informatici. vijeku) Aktivnosti nastavnika Izlaganja nastavnog gradiva primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije. značaju tehnike u svakodnevnom životu. pisanog materijala i crteža za izradu obrazovnog panoa) Očekivana postignuća Usvajanje osnovnih znanja o: tehnici. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i multimedijalne sadržaje: hronološki prikaz tehničkih ostvarenja. pokretanje aplikacija.izrada geometrijskih figura i tijela . tehnologije i informatike je nezamisliv život savremenog čovjeka u 21. naučnicima zaslužnim za razvoj različitih oblasti tehnike. proširivanje vlastitih afiniteta i ljubavi prema važnom segmentu ljudskog života (bez tehnike. (priprema multimedijalnog sadržaja. Postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče djecu na kvalitetne odgovore. razvijanje opće kulture. KREATIVNE VJEŽBE (praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja): - - 253 . podatke o životu ljudi zaslužnih na polju tehnike.

Očekivana postignuća Djeca usvajaju osnovna znanja o tehničkom crtanju. format A4. Upoznavanje sa sastavom pribora za tehničko crtanje i njegovim pravilnim korištenjem. Ak tivnosti nastavnika Nastavnik savjetima i adekvatnim pomaganjem na praktičan rad uvodi djecu u srž primjene usvojenih znanja. Uz adekvatnu pripremu učenik može na kvalitetan način. Vizuelno uočavaju i usvajaju znanja o crtanju u mjerilu/razmjeri. aktivnošću na izradi ilustracijacrteža. učestvovati u kreiranju obrazovnog panoa. Nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa. Usvajaju znanja o zanimanjima i stručnoj spremi osoba koje se u profesionalnom životu bave kreacijama i ilustracijama različitih dijelova mašina. osnovne operacije obrada materijala u cilju odbijanja predmeta. primjenom do sada usvojenih znanja iz ove oblasti vezane za različite materijale. koža. ureñaja i sl. Aktivnosti nastavnika Izlaže nastavno gradivo vezano za osnovna pravila tehničkog crtanja. zaglavlje i sastavnica Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja. karton i ljepenka. Vježba: savladavanje osnova rukovanja priborom. demonstrira radne postupke iz stalno potenciranje realizacije aktivnosti (samostalnost djece u radu). plastičnom folijom Ak tivnosti djece Učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja: .crtež A 4 formata . vrste linija. Usvajaju znanja o alatima i priborima za obradu ovih materijala. usvajanje elementarnih znanja o vrstama linija. radnih listova. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa. ljepenka. platno. kartonom. Očekivana postignuća Učenici usvajaju osnovna znanja o materijalima koji su namijenjeni njihovom uzrastu: papir. ljepenka. dobivanje. ljepenkom. platnom. Aktivnosti nastavnika Izlaganja nastavnog gradiva primjenom vezano za osnovne materijale (papir. Demonstrira radne operacije sa alatom koji je namijenjen za dalju obradu u cilju odbijanja finalnih proizvoda. modela i maketa od upotrebne vrijednosti. značaju poznavanja tehničkog crtanja. poluproizvodi i proizvodi. rukovanje i upotreba pribora za tehničko crtanje. ulozi i značaju tehničkih crteža. Nastavna oblast i sadržaj VJEŽBE: Tehničko crtanje VJEŽBE: Savladavanje radnih postupaka i upotrebe alata za rad sa papirom. zaglavlje i sastavnica Aktivnosti dje ce Aktivno učešće u svim oblicima nastavnog rada. i afirmativnije prezentacije gradiva. pravila kotiranja. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti tehničkog crtanja. praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo na času. prerada. osobine i primjena. Samostalan pristup radu. kao i o alatu i priboru za rad sa ovim materijalima. Objašnjava i prezentira prethodno pripremljen obrazovni pano. a ono što je posebno specifično redoslijedu radnih operacija koje se primjenjuju kod izrade predmeta i ureñaja od upotrebne vrijednosti. Vježba: razvijanje osjećaja za pravilnu ilustraciju svih vrsta linija u odnosu na njenu ulogu na tehničkom crtežu.okvir. mjerilo ili razmjere. koji kreira zajedno sa djecom. izradu obrazovnog panoa. razvijanje vlastite kreativnosti i sticanje radnih navika. Praćenje izlaganja i prezentacija predmetnog nastavnika. Oček ivana postignuća Djeca primjenjuju usvojena znanja o tehničkom crtanju na osnovu čega se stiče ukupan uvid u stepen usvojenosti nastavnog gradiva. Primjenjuje različite metode u cilju što kvalitetnije. kožom. P ostavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče učenike na kvalitetne odgovore. okvir. plastična folija. usvajaju znanja o veličinama/formatima tehničkih crteža i njegovom izgledu (sadržaju) s posebnim akcentom na format crteža A 4. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti materijala i njihove industrijske prerade. plastična folija). Nastavna oblast i sadržaji OBRADA: Upoznavanje sa materijalima: papir. kao praćenju zanimljivih članaka i informacija sa medija. Korištenje različitih metoda u cilju što kvalitetnije prezentacije gradiva. Alat i pribor za rad sa ovim materijalima. karton.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Savladavanje osnovnih pravila tehničkog crtanja: tehničko pismo. Ak tivnost djece Aktivno učešće u izlaganju predmetnog nastavnika i praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo na času.vrste linija . kako se i zašto kotira/dimenzionira tehnički crtež. reciklaže i sl. koža. 254 . karton. platno.

mimoilaženje. predmeta i ureñaja tehničkim mjerama zaštite životne okoline. kao i iz saobraćajno-tehničke kulture) izrada geometrijskih figura i tijela izrada odgojno-obrazovnih panoa. uticaj sječe šume na eroziju tla. osnovni pojmovi. startanje i sl. Očekivana postignuća Djeca usvajaju osnovna znanja tehničkim mjerama zaštite životne okoline (reciklaža. obrada. akcent baciti na kreativne igračke (razne vrste slagalica od kartona) izrada modela saobraćajnih sredstava (kopnenog. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa. saobraćajnim znacima. Usvajanje znanja o novim proizvodima napravljenih od otpadnih papirnih materijala. alati i pribor za obradu papira. trotoar. reguliranju saobraćaja na raskrsnicama. kao i aktivno učešće u radu. izradu obrazovnog panoa. kolovoz. informatika) Aktivnosti djece Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja. Vježba: razvijanje osjećaja prema ilustraciji u mjerilu/razmjeri.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Upoznavanje sa osnovnim principima uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža. prerada starog papira. Praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo na času. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti saobraćajno-tehničke kulture. organizacija skladištenja papirnog otpada. bicikl kao saobraćajno sredstvo (kombinacija teoretskog izlaganja i praktičnog rada) Aktivnosti dje ce Praćenje izlaganja vezanih za saobraćajna pravila i propise. Bicikl u javnom saobraćaju. Aktivnosti nastavnika Prezentacija gradiva i tematike vezane za osnovne principe uticaja tehnike i tehnologije u zaštiti životne okoline: reciklaža. Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: uloga i značenje saobraćajnih znakova.) Aktivnosti nastavnika Izlaganje nastavnog gradiva o saobraćajnim pravilima i propisima. pješački prelaz. prerada starog papira. Samostalan pristup radu. organizacija skladištenja papirnog otpada Aktivnosti dje ce Praćenje izlaganja i svih prezentacija nastavnika. industrijskoj preradi. reciklaži i sl. reguliranje saobraćaja na raskrsnicama. kolovozna traka. izradu obrazovnog panoa. saobraćajna traka. kao i aktivno učešće u radu. šta je pješak. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik uključuje i upotrebu grafoskopa. Vježba: savladavanje osnova rukovanja priborom Vježba: razvijanje osjećaja za pravilnu ilustraciju svih vrsta linija u odnosu na njenu ulogu na tehničkom crtežu. kartona i ljepenke. prigodnih čestitki izrada igračaka. sigurnosti u saobraćaju. Nastavna oblast i sadržaj KREATIVNA RADIONICA: praktična primjena usvojenih znanja iz tehničkog crtanja. demonstrira radne postupke iz stalno potenciranje realizacije aktivnosti djece (samostalnost djece u radu). ulozi i značenju saobraćajnih znakova. vozila. zaustavljanje. Korištenje različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije. vodenog i zračnog saobraćaja) uz upoznavanje sa osnovnim mehaničkim i fizičkim karakteristikama (korelacija nastavnog gradiva: tehnika. radnje vozilom na putu. Praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju nastavno gradivo vezano za saobraćajna pravila i propise. savladavanje vožnje bicikla na adekvatno ocrtanom poligonu (prepreke. zanimljivije i afirmativnije prezentacije gradiva. Aktivno učešće u radu prema uputstvima predmetnog nastavnika i aktivna primjena usvojenih znanja. pravila reguliranja saobraćaja na raskrsnicama: pravilo desne strane. nosivost. Uz adekvatnu pripremu dijete može na kvalitetan način primjenom do sada usvojenih znanja iz ove oblasti. radnih listova. Očekivana postignuća Djeca primjenjuju usvojena znanja o tehničkom crtanju na osnovu čega se stiče ukupan uvid u stepen usvojenosti nastavnog gradiva. 255 . organizacija i upravljanje deponijama papira i papirnih proizvoda). faktora sigurnosti i sl. Uz adekvatnu pripremu dijete može na kvalitetan način primjenom do sada usvojenih znanja iz ove oblasti učestvovati u kreiranju obrazovnog panoa.). Primjena različitih metoda u cilju što kvalitetnije. a posebno multimedijalnih sadržaja iz oblasti osobina materijala. razvijanje vlastite kreativnosti i sticanje radnih navika. Očekivana postignuća Djeca usvajaju osnovna znanja o saobraćajnim pravilima i propisima: usvajanje teoretskih znanja o sigurnosti u saobraćaju. Aktivnosti nastavnika Nastavnik savjetima i adekvatnim pomaganjem na praktičan rad uvodi djecu u srž primjene usvojenih znanja. definicijama: saobraćajni znakovi. opterećenje. učestvovati u kreiranju obrazovnog panoa. Poseban obrazovni osvrt dati na tehničke mjere zaštite životne okoline i uticaj tvornica za preradu papira na životnu okolinu. osobine materijala.

zaglavlje i sastavnicu na crtežu odreñenog formata (A4) . prezentira i demonstrira Nastavnik uključuje i računar i direktno na računaru prezentira gradivo. osnovni dijelovi računara. U cilju osavremenjavanja nastavnog procesa nastavnik direktno uključuje i računar kao osnovno sredstvo rada. Aktivno učešće u kreiranju časa podrazumijeva adekvatnu pripremu djece da prikupe odreñeni broj informacija iz medija.kako koristiti aplikacije koje kao gotove nudi program za crtanje . njena funkcija. brisanje. funkcijama tipki i tastature. funkcija tipki i tastature i perifernih ureñaja. šta je podatak. perifernim ureñajima. zanimanja u informatici. informatičke tehnologije. datoteku . Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Savladavanje osnovnih pravila korištenja računara: pokretanje računara. 2. razvoj informatike. značaj poznavanja osnovnih funkcija računara. kopiranje i lijepljenje teksta Aktivnosti djece Očekivana postignuća Aktivnosti nastavnika Paralelan rad sa izlaganjem predmetnog nastavnika-svaka tipka. značaju informatike i informatičke tehnologije u savremenom životu čovjeka. principu rada računara. šta je datoteka. prezentira i demonstrira. o osnovnim funkcijama računara. memoriranje. lijepljenje. na kojem principu radi računar.kako kreirati folder. osnovni i periferni ureñaji. šta je softver. današnja dostignuća o naučnicima zaslužnim za razvoj hardvera i softvera. Očekivana postignuća Nastavnik na ovaj način može steći uvid u predznanje koje dijete posjeduje i sa čime raspolaže kada je u pitanju nastavak rada na časovima informatike. literature i sl. IZBORNI DIO NASTAVE Izborni dio nastave iz Osnova tehnike u 5.Nastavna oblast i sadržaj OBRADA: Definiranje osnovnih pojmova: šta je informatika. Upoznavanje sa adekvatnim programima (prednost dati jednostavnim programima za crtanje – npr. šta je folder-direktorij. informatike. Opcije: kreiranje. informatičkim programima i aplikacija. proširuju vlastite afinitete i ljubav prema važnom segmentu ljudskog života (bez tehnike. tehnici. kako izvršiti izmjene. rad sa mišem. ilustrira. kopiranje. kako obrañuje podatke. kako bojiti kreirane /nacrtane površine . vijeku) Aktivnosti nastavnika Izlaganje nastavnog gradiva vezanog za osnovne pojmove (informatika. rad na tekstu. hardveru. a prateća nastavna sredstva će biti: grafoskop i multimedijalni sadržaji. Djeca usvajaju osnovna znanja o tehnici. softveru. memoriranje Aktivnost na prenošenju znanja o osnovnim pravilima korištenja računara.kako povlačiti i ureñivati linije . rezanje.kako izaći iz datoteke i ponovno ući u nju. šta je hardver. Izrada modela Izrada školskih učila Izrada fotografija Tehničko-didaktički ureñaji za potrebe škole i vlastitu upotrebu 256 . kreiranje foldera i datoteke. Historijski razvoj računara i računarske tehnike. Postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče djecu na kvalitetne odgovore.kako i prema kojim pravilima nacrtati okvir. razredu sastoji se od jedne od slijedećih oblasti: 1. rad sa opcijama: pisanje. memoriranje. Postavljanjem različitih vrsta jednostavnih pitanja potiče djecu na kvalitetne odgovore Ilustrira. Corel) Upoznavanje sa pravilima kreiranja foldera i datoteke. značaj poznavanja osnovnih funkcija računara.kako ispisivati i ureñivati tekst . Rukovanje tastaturom/tipkovnicom – funkcije tipki računara.kako memorirati ureñeno i kako datoteku smjestiti u kreirani folder . 4. i drugih tehničkih oblasti nezamisliv je život savremenog čovjeka u 21. direktoriju. Razvijaju opću kulturu. osnovni elementi računara. osnovnim dijelovima računara. Djeca usvajaju osnovna znanja o korištenju računara: . Izlaganje gradiva primjenom različitih metoda. Upoznavanje sa zanimanjima (uvod u profesionalnu orijentaciju). fizici. razvoj informatike. Upoznavanje sa perifernim ureñajima (miš) – funkcije tipki miša i rukovanje. objašnjava. tehnologije. datoteci. informatici. objašnjava. uloga i značaj poznavanja informatičkih programa i aplikacija). 3. rezanje. šta je informacija Aktivnosti djece Praćenje izlaganja vezanih za definiranje osnovnih pojmova o informatici. uloga i značaj poznavanja informatičkih programa i aplikacija.

čuvanjem starinskih upotrebnih predmeta i narodnih nošnji u okviru svoje porodice i sl. Kultura življenja PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. Upoznavanje djece sa bolestima savremenog svijeta i štetnim djelovanjem alkohola. Uticaj alkohola. odjeće i obuće Uputiti djecu na izbor odreñenih zanimanja i zanata Uputiti djecu da izmijene loše prehrambene navike Da se djeca nauče pravilno odnositi prema privatnim i društvenim dobrima. . razvoj u adolescenciji. zdravstvenih. Ljubav unutar porodice . Zn an ja o promje nama k oje ih očekuju u periodu adole scencije. odijevanja. Šte tne poslje dice na rast. Ishodi učenja će biti zadovoljavajući.djece. poznavanje porodičnog porijekla 2. pravilnoj prehrani itd. starinama. Rizična ponašanja. razvijanje ekološkog ponašanja Očuvanje kulturne baštine naših naroda i narodnosti. škole i društva uopće Odnosi unutar porodice. psihološke i socijalne promjene u adole scenciji. Naučiti ih da budu tolerantni prema drugim i drugačijim u sredini življenja i uopće u životu Razvijanje estetskih vrijednosti života Stvaranje navika za štednjom ličnih. posjetom muzejima. higijene stambenog prostora. Porodični (obiteljski) život .(2 časa sedmično – 70 časova godišnje) PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNI Da kod djeteta razvije potrebu za radom i učenjem Upućivanje djeteta na vrijednosti porodičnog i drugih oblika društvenog života Da putem praktičnih vježbi djeca razviju svoju kreativnost koja će im u životu koristiti da stvaraju bolje uvjete življenja Da djeca steknu osnovne higijenske navike pri održavanju lične higijene. učenjem raznih običaja. putem praktičnog rada mogu izvoditi meñusobnom saradnjom.raspodjela poslova u porodici. ustano ve koje pružaju pomoć porodici 257 . kulturom dijaloga Usvajanje znanja o kulturnom načinu stanovanja. ako roditelji i nastavnici primijete pozitivne promjene u načinu ponašanja djeteta. Uloge članova porodice a posebno. ravnopravnost i uvažavanje članova porodice. grupnim radom. SAVREMENA PORODICA 1. društvenih i prirodnih materijalnih dobara Adolescencija: šta je adole scencija ? Biološke. Naučiti ih pravilima kulturnog ponašanja. poštivanje kulture dijaloga i meñusobnog uvažavanja Razvijen odnos tolerantnog ponašanja i rješavanje sukoba nenasilnim putem Ljubav i pravilan odnos prema svim životnim dobrima koja su neophodna za kulturno življenje . zadacima i obave zama 2. cigareta i opojnih sredstava OB RAZOVNI Razvijanje osjećaja i potrebe kod djece za kulturnim ophoñenjem i ponašanjem u okviru svoje porodice. samostalno. i usvajan ja zd ravih životnih navika VISOKA Razvijena uspješna komunikacija. uloga članova porodice. društvene odnose i poslje dice u kasnijim periodima života. Upoznavanje sa programskim sadržajem. odijevanja i prehrane DOVOLJNA Razvijena svijest o neophodnosti povezanosti teorijskog znanja i njegove primjene u svakodnevnom životu Osposobljenost da naučena pravila i postupke o osnovnim potrebama kulturnog življenja.člano vi porodice. estetskih i kulturnih potreba Znanja o osnovama kulture stanovanja. OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Znanja o osnovnim i osnovnim potrebama kulturnog življenja djeteta uzrasta od deset godina Znanja o odnosima unutar porodice i važnosti zd ravog življenja. podje le ljubavi. ljub av me ñu ljudima. UVOD 1. Potrebe savremene porodice . Znanja o važnosti provoñenja osnovnih higijenskih. duhana i opojnih droga na odnose unutar porodice.

5. KULTURA ODIJEVANJA 4. oblici nasilja u porodici i uopće u društvu. TRADICIONALNO KULINARSTVO 11. u sredini življenja. kako reći SVIJETA 7. VAŽNOST PREHRANE NE onima koji Vam nude alkohol. Sistematizacija rada iz prehrane 1. Pravilan odnos prema životnim dobrima . 4. online igara-ali i nekretanje. narodne rukotvorine. tijela i sl. 3. poštivanje drugih i drugačijih 4.Izrada ukrasnog predmeta. Bolesti uzrokovane nehigijenom (bolesti prljavih ruku i druge bolesti savremenog svijeta) 2. kultura dijaloga 2. 1. LIČNA HIGIJENA 6. sitni ukrasni predmeti Vježba . Apstinencija i značaj vjernosti. kose. OPĆA KULTURA PONAŠANJA (BONTON) 1. EKONOMIKA DOMAĆINSTVA 12. Ljubav-porodična ljubav. ŠTETNE Pripreme za adolescenciju kao period života sa velikim mogućnostima i velikim opasnostima NAVIKE I za dalji razvoj ličnosti. alkohol.tekstil.korištenje zajedničkih prostorija i prostora. privatna imovina. zavisnost od kompjutera. zidni ukrasi.kombiniranje dijelova odjeće u jednu estetsku cjelinu Narodne nošnje u BiH – sastavni dio kulturne baštine. marame i sl. 5. Kultura demokratskog ponašanja . njihova upotrebna i hranjiva vrijednost. aranžiranje cvijeća Tradicionalni elementi stanovanja . E valuacija programskog sadržaja kulture življenja STRANA ŽIVOTA 13.. nezdrave SAVREMENOG prehrambene navike. zabava. čuvanje društvene imovine. intereta. 258 . ekološka pravila ponašanja u sredini življenja i uopće 3. Hranjivi sastojci hrane – neophodni za rast. 2. 6.osobenost svake boje. posjeta frizerskom. PREHRA NA I ZDRAVL JE 9. . nedostatkom hrane. osnovna pravila dobrog kombiniranja boja Vježba . ljubav prema ljudima.Starine moga zavičaja 6. Estetski elementi u stanu . noktiju.stavljanje naglaska na vjernost kao metoda zaštite od prenošenja bolesti savremenog svijeta. te naglasiti značaj lične higijene. kako ostvariti svoje pravo i riješiti problem demokratskim putem 7. Vježba – pravilan način kombiniranja namirnica – pripremanje užine i jednostavnog jela 5. različite vrste ljubavi. Bolesti uzrokovane nedostatkom hranjivih sastojaka u hrani. Vrste materijala za izradu odjeće .1. pravilan raspored dnevnih obroka i njihova kalorijska vrijednost 2. 5. putevi prenošenja bolesti. Obilazak starina. Sistematizacija programskih sadržaja opće kulture ponašanja 1.očuvanje kulturne baštine sredine življenja.pojam demokratskog društva.arhitektura bosanske kuće Posebna obilježja seoskog stanovanja . duhan (pasivno BOLESTI pušenje posebno). KULTURA STANOVANJA 3. poštivanje kućnog reda 5. Pravilan odnos prema starinama . Štetne životne navike sa naglaskom na drogu. duhan ili drogu. sporta i rekreacije za kulturno življenje LJEPŠA 2. prekomjernom i nehigijenskom prehranom 8. nenasilno ponašanje u porodici. ekološka proizvodnja hrane 4. rad i očuvanje zdravlja. vrste zanimanja i zanata. kozmetičkom i drugim salonima za uljepšavanje 1. 1. uopće naše domovine BOSNE I HERCEGOVINE. Kulinarski postupci pripreme hrane i kontrola kvaliteta hrane. prednosti i bogatstvo raznolikosti u našoj državi BOSNI I HERCEGOVINI. tradicije i tradicionalnih običaja naših naroda. razvoj.privatnost.Moj izbor namještaja za moju sobu Razvijanje i provoñenje stambene kulture . Vježba – izrada portfolija .gospodarski objekti Vježba . vrste ručnog rada Prateći elementi u odijevanju-vježba vezivanja kravate.prednosti i nedostaci prirodnih i vještačkih Boje u odijevanju . Hobi. Prehrambene namirnice – vrste namirnica. obilježavanje i učenje tradicionalnih običaja i sl. Vježba – estetika lica. higijena i pravilno čuvanje namirnica 3. 3. SERVIRANJE HRANE I PONAŠANE ZA VRIJEME JELA 10. nepravilnom. 4. 2. značaj odmora.

životinje.Usvojiti pojmove organizacije kompozicije: . boja preko boje daje novu valersku vrijednost /boju/ . prostori .piramidalno . očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline . dominacija 259 . konkretnog i apstraktnog mišljenja. orijentacija u vremenu i prostoru .. kreativnog.kružnu .vodoravno /horizontalno/ . shvatanje značaja i mogućnosti upotrebe potpunije /bogatije/ palete boja. ploha.Razvijanje humanih odnosa. flomasteri u boji /za manje formate radova/. tuš i drvce.Kombiniranje linije /crte/ sa plohom.kružno . dogañaja. lazurni namaz. BOJA .Akvarel. kreiranju znakova vizuelnih komunikacija.Iz neposrednog okruženja: ljudi. bogaćenje mašte.Moći registrirati. potez.Daljnji rad na razvijanju senzornih.Uočavanje.Lazurno.Razvijanje kritičkog mišljenja.Razvijanje sposobnosti pripremanja tonova boja.P rimjena tačaka i crta/ linija sa svim karakteristikama u isticanju teksture .kružna .boja kao sredstvo ostvarivanja slikarskih tekstura . harmonija hromatske boje u funkciji bogaćenja palete boja . razumjeti i predstaviti različite forme organizacije kompozicije upotrebom crtačkih tekstura .okomito /uspravno/ . bajka. kompozicija boja. sintetičkog koncipiranja.Grafitna olovka.statična i dinamična .slobodnu .statičnu dinamičnu.. tuš i pero.Izgrañivanje pozitivnog odnosa prema radu: inicijativa. kao i načina njene primjene . biljke. lavirani tuš. prepoznavanja i predstavljanja uočenog u okruženju i na likovnim djelima: .P repoznati i uporediti na svojim umjetničkim radovima prostornu organizaciju kompozicije: . mozaik . zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/.. za njihovu primjenu u praktičnom radu /realizaciji likovnih radova/.Uočavanje značaja obogaćivanja izraza uvoñenjem više valerskih vrijednosti boje . pojave u prirodi. zaključivanja. snalažljivosti.Likovna kultura (1 čas sedmično – 35 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PROGRAMSKI SADRŽAJI TEMATSKE CJELINE.Njegovanje tradicije i narodnih običaja: praznici. ploha. logičkog zaključivanja. rukopis autora/ .statično i dinamično . spremnost za saradnju i timski rad .piramidalnu . osjećanja.okomitu /uspravnu/ . . oplemenjivanju životnog prostora. tačaka u cilju ostvarivanja prostornih organizacija kompozicije .Razumjeti i moći predstaviti oslabljenu boju /miješanje boja/ proširivanje /bogaćenje/ palete boja . kompozicija boja. dosljednost.okomita/uspravna . odijevanju.piramidalna . angažiranost.Usvojeni pojmovi za oblast boja: mrlja. flomasteri/crni ili tamni/drveni ugljen . formiranje stavova i odnosa prema vrijednostima./priča.vodoravna /horizontalna/ .P rimjena svih oblika poticaja u realizaciji likovnih radova . poslovica. dominacija. kolaž. kreiranju izgleda upotrebnih predmeta..Sposobnost opažanja. pjesme./ P rirode i društva. tačkom i mrljom i njihov odnos -Crtačke teksture MOTIVI I TEHNIKE ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI OB RAZOVNI CILJEVI ODGOJNI I SOCIJALIZIRAJUĆI CILJEVI . značajni datumi. . harmonija. potez. emocija i slično kroz likovni izraz . uočavanje /registriranje/ odnosa u svom okruženju i na likovnim djelima i sposobnost primjene prostornih organizacija kompozicije: . lazurni namaz. samostalnost.Razvijanje sposobnosti posmatranja. valerskih /svjetlosnih/ vrijednosti. Kulture življenja.Pastuozno.slobodno 2. ritam. naglašen deblji nanos boje /uočava se potez kista.vodoravnu /horizontalnu/ .. OBLASTI 1. divergentnog mišljenja . tempera. u dvo i trodimenzionalnoj organizaciji prostora . etnografsko naslijeñe . T jelesnog odgoja.oslabljene i intenzivne boje . izražajnih i praktičnih sposobnosti kod djece sa naglaskom na karakterizaciju oblika i figura. ritam. pastel. manipulativnih.likovnih elemenata i . objekti. gvaš.TAČKA I LINIJA Prepoznavanje. istrajnost. uočavanja. solidarnosti: jačanje i bogaćenje emocija .Razvijanje sposobnosti kombinatorike.Kompozicioni /prostorni/ odnosi u vizuelno likovnim sadržajima . dalji rad na razvijanju sposobnosti predstavljanja sadržaja. harmonija. Matematike. Muzičke kulture.Korelacija sa drugim predmetima /sadržaji drugih predmeta/: maternjeg jezika. pjesma. debeli namaz.slobodna Savladavanje upotrebe linija /crta/. transparentno. priče. pojava u prirodi. tuš i kist.principa komponiranja mrlja. debeli namaz.

Upotreba svih materijala dostupnih uzrastu . plakata kao forme vizuelnih komunikacija Usvojeni pojmovi za oblast površina: vizuelna informacija /poruka/. rad na izradi klišea za visoki tisak /linorez. urbanizam/ . PLOHA .Razumijevanje složenih grafičkih odnosa.Uloga površine u formi poruke. 1-2 trećine mase u prostoru/.Kreiranje novih vizuelnih informacija /poruka/. primijenjene umjetnosti . kaligrafija.Dalji rad na potpunijem shvatanju prostora i oblikovanja u prostoru .Usvojeni pojmovi: masa. statično-dinamično. klišea na linoleumu/ .Realizacija plitkog reljefa . pokretne forme/ 260 .Kolaž kroz primjenu kompozicionih odnosa slike i teksta .Zid . linorez /izrada šablona.Organizacija prostorne kompozicije različitim elementima /po veličini i obliku/. TV poruke. niski /plitki/ reljef.Ravnoteža i pokret u prostoru /mobili/ realizacija skulpture u prostoru . primijenjene umjetnosti i dizajna . linorez. odnos dijelova i cjeline .Usvojeni pojmovi za oblast ploha: inicijal.Kreiranje novog izgleda industrijskog predmeta /proizvoda/ - - - - - 5.Stub /kružne osnove/ . grafičar Razumijevanje uloge i značaja znakova vizuelnih komunikacija i ovladavanje mogućnostima korištenja sa ciljem prenošenja vizuelnih informacija Osposobljavanje za kreiranje novih vizuelnih znakova i vizuelnih poruka Uočavanje značaja uloge površine u naglašavanju važnog /bitnog/. svijetlo-tamno … Uočavanje izražajnih mogućnosti stripa /sinteze slike i teksta/ Razumijevanje spota. spot. elementi grañenja: . znak.Rad na karakterizaciji figura u prostoru. industrijski dizajn.Razumijevanje i mogućnosti predstavljanja prostora i oblika u prostoru . meco reljef /srednje ispupčene forme. grañenje. grañenje i razvijanje senzibiliteta prema grafičkom izrazu i oblasti grafike . POVRŠINA . grafičkog dizajna. TV poruci. instalacija. visoki reljef. visoki reljef /skulptura u prostoru koja se samo sa nekim djelom utapa u osnovu/ . slikanja.Krov .3. visoki tisak. arhitektura. grañenja. krov. dinamično 4. novi kreirani znakovi vizuelnih komunikacija.Puna plastika u prostoru . novih znakova. TV poruka. gradnja. meco reljef. MASA I PROSTOR . prostor. statično. spotu. odnos površina i vizuelna jasnoća poruka .Papir grafika /izrada šablona od papira kartona/ . zid.Usložnjavanje odnosa prema prostoru i oblikovanje prostora u oblasti oblikovanja.Organizacija kompozicije kroz oblasti: crtanja. stub.Uočavanje značaja vizuelnog odnosa slike i teksta u primjeni organizacije kompozicije .Uloga površine u savremenim medijima: kompjuterskoj grafici. prostorna organizacija /maketa. stup. grafike .Visoki tisak.Prostorna organizacija može imati malu i veliku masu: mobili – rad na organizaciji ravnoteže i pokreta .Konstrukcija . vizuelna informacija. odnos slike i teksta: naslovne stranice /knjige.Reljef kao skulptorska forma: niski /plitki/ reljef.Sticanje sposobnosti prevoñenja /transponovanja/ dvodimenzionalnog u trodimenzionalno i trodimenzionalne u dvodimenzionalnu formu /organizaciju/ . mobili /skulptura u pokretu. karton grafiku/ dalje razvijanje senzibiliteta u grafičkom izrazu .Površina u likovnoj oblasti: dizajna. maloveliko. industrijskog dizajna.Dalje savladavanje oblasti grafike. minijatura.Dalji rad na potpunijem odnosu primjene slike i teksta .Stub /kvadratne osnove/ . elementi grañenja.Mobili /pokretne forme u prostoru/ dinamična skulptura .Masa i prostor u arhitekturi. školskog lista…/ . plakatu kroz različite kompozicije /dinamična i statična kompozicija/ .Složenija kreativna rješenja i realizacija u različitim materijalima .

slika. grafika. a nalaze se u suprotnosti/. smještanje rada u zadati format.da znaju šta je to trodimenzionalna tekstura /tekstura izvedena sa nekim oblikovnim materijalom/ . TV spot .da znaju šta je simetrija i asimetrija. lazurno i pastuozno.da tlocrt predstavlja crtež osnove nekog objekta /neke grañevine/ . slobodna . .da mogu prepoznati ritam i upotrebljavati ga u svom likovnom izrazu.da raspoznaju šta je puna plastika /figura u prostoru/.da uočavaju odnose u prostoru.da znaju osmišljeno u organizaciji kompozicije primjenjivati sliku i tekst. da usvoje pojmove. . pastuozni /debeli/ nanos boje. štampanje . rukopis autora za oblast ploha/grafika: . strip.. U petom razredu. za oblast slikarstva: . vizuelna informacija. po intenzitetu /jačini/. gvašu.da usvoje pojam kliše.da su sposobni organizirati kompoziciju po principu pokretne ravnoteže /mobili/. mozaiku . . PLOHA Kroz tematsku oblast PLOHU realizirat će se sve likovne oblasti koje se u svojoj konačnici iskazuju u dvodimenzionalnoj formi.da dalje usavršavaju tehniku korištenja. akvarelu. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Organizacija kompozicije. stup./ .da miješaju boje i da upotrebljavaju različite intenzitete boja /da jedna boja može biti svjetlija i tamnija/ da se miješanjem mogu dobiti tonovi drugih boja . BOJA Likovno područje slikanje: U slikanim radovima primjenjivat će se kao izražajna sredstva pri realizaciji kompozicije: mrlje. stub. . dinamična i statična kompozicija. šablon /matrica/. linorez. piramidalna /trougaona/. temperi. slobodna /raspršena/. vertikalna /uspravna/ kompozicija. lazurni /tanki/ nanos boje.da mrlju i tačku koriste kao likovni element u predstavljanju različitih tekstura i osmišljavanju kompozicije.OČEKIVANI REZULTATI Sa djecom se radi na daljnjem usvajanju i proširivanju znanja o upotrebi materijala i sredstava koja se koriste u oblasti tačka i linija: . harmoničan /skladan/ odnos boja. konstrukcija. elementi grañenja. organizacije kompozicije: statična i dinamična. prepoznaju karakter oblika . papir za pakovanje. pastelu. dominacija 3. dominacija 2. papir grafika .da rade na jednostavnim rješenjima grafičkog dizajna.da dopunjuju i proširuju znanja o slikarskim tehnikama. tuša i kista. odnos plohe i teksta /naslovna strana za knjigu.. meco i visoki reljef .da proširuju znanje o komplementarnom kontrastu /boje koje se slažu.da usvoji termine. fotografija STRUKTURA PROGRAMA 1. kadar. kružna. piramidalna. a šta reljef: plitki.da savladaju princip izrade jednostavnog šablona za visoki tisak. flomasterima u boji. horizontalna/ vodoravna/ kompozicija.da znaju da je površina omotač nekog oblika /objekta. predmeta/ u prostoru . pored navedenih organizacija 261 . olovke. potezi.. crtež. masa i prostor: .. arhitektura. zid. da savladaju tehniku laviranog tuša. naslovne strane knjige… za oblast površina. ritam.da znaju razlikovati vrijednosti linija. okomita /uspravna/. vodoravna /horizontalna/. kružna. po prostornoj orijentaciji.usvojit će da način na koji je nanesena boja predstavlja slikarski rukopis /teksturu/.da kreiraju kadar stripa ili strip. . plakat. grafički otisak. kolažu. krov . uočavaju proporcije. grafičar. izrada stripa.da su u stanju izvesti prostorni crtež /crtež sa tankom mekom žicom/ . tuša i drveta.

U kreativnom procesu koriste se svi materijali pristupačni uzrastu i psihofizičkim mogućnostima djeteta.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAðENJE .CRTANJE . Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizira se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. krov. 5. BOJA 3. stub. industrijskog dizajna. koje djeca doživljavaju kao igru povezanu sa estetskim stvaralačkim procesom. podrazumijeva početak sintetičkog koncipiranja vizuelnog doživljaja. primijenjenu umjetnost i dizajn. do 9.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realiziraju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednoobrazno za sve razrede od 1. analizi fotografije. kao elementi vizuelnih poruka i njihova likovnost. POVRŠINA Tematska oblast Površina realizira se kroz likovne oblasti. slobodna /raspršena/. masa i prostor obuhvata likovne oblasti: Oblikovanje. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. Znakovi vizuelnih komunikacija. nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti. mobili /pokretne forme u prostoru/ kao i reljefi /niski reljef. vizuelne medijske poruke. primijenjene umjetnosti. OBLIKOVANJE U PROSTORU – rješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kreativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. uočavanju i razumijevanju spota. 4. I dalje u ovom uzrastu prisutan je izražen interes za oblikovanjem u prostoru. Za oblikovanje na plohi kroz područja: . kompjuterske grafike. dominacija. vertikalna /uspravna/ kompozicija. Djeca rade na izradi stripa. TV poruka. visoki reljef/. jednobojne i višebojne /visokog tiska/. razreda. TAČKA I LINIJA 2.SLIKANJE . grafičkog dizajna.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA Oblikovanje u prostoru kroz područja: . dizajna. sposobnosti i likovne 262 . horizontalna /vodoravna/ kompozicija. MASA I PROSTOR Ovakva forma osigurava kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja.dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE NA PLOHI . Definiraju se pojmovi i realiziraju radovi u punoj plastici. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u petom razredu. dalje će se raditi na potpunijoj primjeni odnosa slike i teksta. Arhitektonski elementi /elementi gradnje/: konstrukcija.kompozicije. 1. povezivanje novih vizuelnih iskustava sa do tada prethodno stečenim znanjem. navedenih kompozicionih odnosa: dinamična i statična kompozicija. meco reljef. grañenje. s obzirom na uzrast interes djece će biti usmjeren prema daljnjem savladavanju oblasti grafike. POVRŠINA 5. kružna.GRAFIKA . realiziraju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. plakat. u tehnici papir grafika i linorez. spot. stup. zid. piramidalna /trougaona/. znakova vizuelnih komunikacija. PLOHA 4.

Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. prostori. pokretne forme/ VIZUELNA KOMUNIKACIJA: grafički dizajn. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. lazurni namaz. vizuelna informacija /poruka/. biljke… sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/: maternjeg jezika /priča. Nevizuelne motive 3. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. krov. etnografsko nasljeñe značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti likovni i kompozicioni elementi. shodno uzrastu djeteta razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata nevizuelni poticaji. arhitektura. dinamično 263 . što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta obrañena u toku školske godine. čula. kompozicija boja. svijetlo-tamno. gradnja. objekti. prepoznaju ga i razriješe putem likovno tehničkih sredstava. industrijski dizajn. potez. emocije /osjećanja/. muzika. zid.kreativnosti djece. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih djeca spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. Motivi – teme /likovni sadržaji/ Zahvalne teme za likovno kreativni rad predstavljaju doživljaji i spoznaje. spot. stup. praznici. harmonija. basna. statično. ploha. bajka. prirode i društva. škola. dominacija GRAFIKA: malo-veliko. porodica. novih medija i okruženja. meco reljef. mobili /skulptura u pokretu. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i sposobnosti vrednovanja. kružno. usvojeni pojmovi mrlja. niski /plitki/ reljef. pastuozni namaz. niti bilo koju tehniku. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ osigurao bi veću preglednost i sistematiziranje gradiva koje djeca trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. Tematske cjeline bi se realizirale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu.. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ iz neposrednog okruženja djeteta. karton grafiku. tjelesnog i zdravstvenog odgoja i kulture življenja iz narodnih običaja /tradicije/. piramidalno i slobodno SLIKANJE: uočavanje značaja obogaćivanja izraza uvoñenjem više valerskih vrijednosti boje. vodroravno-uspravno. kaligrafija.. poslovica. Vizuelne motive 2. TV poruka. kliše za visoki tisak linorez. stub. Taj proces kod djece razvija kreativno mišljenje. muzičke kulture. sposobnosti i saznanja što utiče na formiranje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponiranju osmišljenih likovnih kompozicija. matematike. pojave u prirodi. pjesmica/. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja djecu uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. - POJMOVI KOJE ĆE DJECA USVOJITI CRTANJE: usvajanje pojmova organizacije kompozicije: statično-dinamično. inicijal. ritam. visoki reljef. prostor. statično-dinamično. elementi grañenja. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada djeca vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. značajni datumi. minijatura PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAðENJE: masa. i interakciju umjetnosti. grañenje. mjesto stanovanja. nauke i društva.

Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta: 1. 2. Prilikom ocjenjivanja manje nadarene djece treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. 264 .prepisuju” percipirano. svoje viñenje svijeta. psihološkog. pedagoškog. Ako nastavnik traži od djece da tačno . Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet.OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika.. onda su svi ti radovi . odnos prema estetskom. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. aktivnost na časovima likovne kulture. Likovna forma /Likovni jezik/ i 2. estetskog. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponiranih u likovne elemente.. Nema loših dječijih radova. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. upornosti i iskustva. svoje strahove i oduševljenja. Djeca koja nisu talentirana trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima usvajati likovni jezik i njime se izražavati. predmeta i pojava. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa djecom koja su nadarena i onom koja nisu. Pravilan odnos nastavnika prema dječijim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. stečenog znanja i usvojenih navika. stepen zalaganja i želje da se realizira postavljeni zadatak. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. Likovnih sadržaja Oblast Likovna forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponiranja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. 3. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1.stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. Vizuelno estetska kultura razvija kod djece sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. s obzirom na činjenicu da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave.

ukazuju i na greške i ispravljaju druge .uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici sa improvizacijama na Orffovim instrumentima na vlastitu inicijativu .postaje sve snažnije i intenzivnije izražavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike . artikulacija).svjesnog obrazlaganja adekvatne primjene raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana . na koncertima i sl.sistematiziranja muzičkih znanja uz korištenje muzičkih termina . PONAŠANJE STRUKTURA SADRŽAJA I. horski glasovi . predviñanja rezultata .pjevanje jednostavnih primjera solmizacijom . oznaka i termina (italijanski) . kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja .Izražava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi.pokazuju veliku zainteresiranost i ljubav prema muzici.samostalne i kvalitetne interpretacije muzičkog djela (od solističkog do skupnog) .Improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi).Djeluje i na druge da slijede njegov primjer .tačno imenovanje naučenih notnih trajanja.Propagira upis mlañe djece u muzičku školu SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE VRIJEDNOSTI.Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku.samostalnog uočavanja. aplauzom nagrañuje najkvalitetnije izvoñenje .memoriranja djela. SLUŠANJE MUZIKE V.prethodna muzička iskustva i muzičke termine koriste u daljnjem učenju .svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i muziciranja kroz čitav život . 3 i 4dijelnoj-dobnoj mjeri ritamskim govorom .slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poreñenja ostvarenog . BROJALICE IV.Samostalno se uključuje u muzičke sekcije . duhački drveni i limeni. naslova i autora .samokritičnost prema sebi kao izvoñaču (vokalnom i instrumentalnom). a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih . svjesnost o značaju i potrebi muzike u životu .Uočava i hvali.svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju.sviranje kao pratnja uz pjevanje i kroz aranžman uz svjesno korištenje muzičkih znanja .već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koriste prilikom izvoñenja i slušanja djela .osnovnih muzičkih pojmova iz metrike. PJEVANJE I SVIRANJE II. te tehnike sviranja radi kvalitetnije interpretaciji muzičkog djela u horu i orkestru . a u odnosu na druge .osnovnih elemenata vokalne tehnike (tačna intonacija.orkestarski instrumenti po grupama: gudački.izražavanje vrlo intenzivnih interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH .korištenja znanja u osmišljavanju ideja za kreativno izražavanje doživljaja (likovno. udaraljke Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .svjesno izvoñenje jednostavnih brojalice i primjera prema notnom zapisu u 2. DJEČIJE STVARALAŠTVO 265 . . ritmike i melodike . saopštavanja poznatih i novih termina i pojava u notnom zapisu . literarno i pokretom) Razvijanje pozitivnih vrije dnosti i stavova: .Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. dikcija.Traži sam i sa vidnim zadovoljstvom se uključuje u muzičko-scenske i druge projekte sa muzikom . MUZIČKE/GLAZBENE IGRE III.pred novim muzičkim zadatkom pitaju i traže odgovor .35 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA ZNANJE CILJEVI Stican je znanja: .vrlo jasno izražavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Dje ca bi trebala imati zn an je i razumijevan je : .Muzička/glazbena kultura (1 čas sedmično .mješoviti hor i višeglasno pjevanje. STAVOVI.

te reprodukcije trajanja prikazanih u notnom zapisu. Tako su djeca kroz pjevanje i sviranje i muzičke igre bila u prilici da upoznaju pored djela iz BiH. širenje opsega glasa. te znanja učvrste i sistematiziraju Kreativnost u ovoj oblasti podrazumijeva podsticanje djece u osmišljavanju originalnih aranžmana i inventivnoj interpretaciji. djeca je uče pjevajući uz nastavnika. Zato je neophodno u svakoj od navedenih oblasti pronaći najefikasnije načine za slobodniju individualnu improvizaciju i druge oblike neverbalne komunikacije (u paru. I dalje raditi na sve samostalnijem odreñivanju osnovnih elemenata muzičkog djela. memoriranje melodije). 3 i 4-dijelnu) i naučiti i novu 6/8 mjeru. Na taj način je Nastavni program za peti razred dobio multikulturalni karakter. stvaralaštvo i tradiciju iz Hrvatske. a posebno zapažanju i odreñivanju forme muzičkog djela (muzička rečenica. kao i pokretom jer se time potiče njihova kreativnost. Slušanjem u petom razredu treba upoznati najmanje 14 kompozicija. Ova oblast je veoma pogodna za uvježbavanje nota po trajanju i podjelu jedinice na dva dijela. kao što su: „Satić kuca“. cjeline). Norveške i Meksika. kao i slušanje muzike. Najjednostavnije pjesme iz ranijih razreda. Djeca u petom razredu trebaju naučiti najmanje 4 muzičke igre koje uključuju pokret. U ovom razredu pored rada na razvoju muzikalnosti i trajnih interesa i ljubavi prema muzici. djeca će učvrstiti i u praksi i interpretaciji svjesno koristiti ranija znanja vezana za tempo i dinamiku. četvrtinka. prema tehničkim mogućnostima u školi. informativno). vrste glasova u horu (četveroglasni hor). 266 . I nadalje poticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno. u cjelini. „Sage se mlada do zemlje“ i slično. koje su dječija igra. nisu mogli biti odvojeni posebni časovi kao u prethodna četiri razreda. muzičkih instrumenata orkestra. Za oblast dječijeg stvaralaštva u petom razredu zbog smanjenog broja nastavnih časova. U petom razredu treba naučiti najmanje 4 brojalice. One i u ovom razredu spadaju u racionalne i iracionalne brojalice. čiji ritam i metrika pomažu razvoju muzikalnosti djeteta. Primijeniti ranija i nova muzička znanja u kreiranju pratnje i aranžmana za Orffove instrumente. uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. One pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne muzičke tradicije raznih zemalja svijeta. te Slovačke. Poticati djecu da kroz muzičko-scenske igre povezuju razne umjetničke oblasti s naglaskom na originalnost i raznovrsnost dječijih rješenja. gitara). te upoznavanje novih notnih znakova i mjere (6/8. te raznih kretnji ruku. I nadalje je težište na umjetničko-doživljajnoj komponenti. duhački: drveni i limeni i udaraljke. raditi vrlo seriozno na osvještavanju i korištenju ranije usputno usvojenih italijanskih muzičkih termina u muzičkom opismenjavanju.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Iako u uvjetima minimalnog broja časova (1 čas sedmično) u petom razredu pored upornog i istrajnog rada na korekciji problema koje imaju pojedina djeca u oblasti melodike (tačna intonacija. ili ritmike. U skladu sa smanjenim brojem časova u odnosu na prethodna četiri razreda smanjen je broj pjesama za pjevanje i sviranje. posebno intenzivno raditi na kultiviranju dječijeg glasa i podizanju kvaliteta pjevanja pojedinca i prilagoñavanja glasa u skupnom muziciranju. tema. Slušanjem treba učvrstiti vizuelno i zvučno orkestarske instrumente po grupama: gudački. sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu u stalnom porastu. Nakon doživljaja pjesme u izvoñenju nastavnika i sa CD-a. Njemačke. i ritamskog govora pa će omogućiti da se ranije doživljene muzičke zakonitosti osvijeste. a posebno broj muzičkih igara i brojalica. prema izboru nastavnika mogu se sa djecom raditi tako da ih djeca uče svirati na klaviru. sintisajzer. polovinka i cijela nota i odgovarajuće pauze). Pjevanjem i sviranjem treba obraditi najmanje 12 pjesama u toku školske godine. polazeći od svjesne analize notnog zapisa. Engleske. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. a sastoje se iz osnovnih pokreta s plesnim elementima. Rusije. mjere (2. „Patak“. izvoñača i sastava. a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo. „Hodavka“. Slovenije. jer ono pruža obilje mogućnosti za upoznavanje muzičke umjetnosti i muzičke literature iz svijeta. Škotske. Francuske. grupnu i kolektivnu). notne vrijednosti (osminka. fraza. Koreografije okretnih igara i kola iz različitih krajeva imaju utvrñene figure i kretnje. metalofonu ili ksilofonu. Srbije. Austrije. U ovoj oblasti velika novina je pjevanje solmizacijom u C dur ljestvici i kontinuirani rad na razvoju osjećaja za ritam i metriku kroz brojalice koje treba izvoditi ritamskim govorom.

Orffov dječiji instrumentarij). narodna ili P jevaj mi pjevaj sokole. kao i osjećaj kompetentnosti u pjevanju i sviranju .Sve veća samostalnost.Razumije. uz korištenje instrumenata (vlastito tijelo.Istražuje samoinicijativno i uključuje se u sviranje pratnje pjesmi.Kaplan) 8.Aktivno učestvuje u izradi i izvoñenju aranžmana . PONAŠANJE AKTIVNOSTI DJECE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. originalnost i spretnosti u improvizaciji . ritam.Ima sve razvijeniju svijest o značaju svakog pojedinca u horu i shvata potrebu uklapanja svog glasa u cjelinu (hor/zbor. Bosa Mara Bosnu pregazila. rebuse. stihovi Enes Kišević) ili Mjesečev pjesnik (J. Kaplan) 6. Pijetao i sat (Refik Hodžić. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno ostvaruju korelaciju sa svim drugim predmetima pa i stranim jezikom.Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme odnosno osmišljenog aranžmana . radi postizanja kolektivnog uspjeha .Poštuje pravila vokalne tehnike koja dovode do kvalitetnog pjevanja (intonacija.Samostalno koriguje vlastito pjevanje i sviranje uporeñujući se sa drugima .Muziciranje i djelovanje u skladu sa zahtjevima muzičkog djela . Macice u livadama (J. Osvanu dan. artikulacija. dikcija) .P okazuje da muziku doživljava i cijeni ličnim primjerom i muziciranjem 267 . orkestar) . STAVOVI.Pjeva solmizacijom lakše primjere . SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI.Kooperativnost u stalnom porastu. narodna svatovska. . kao i stihove na zadanu ili novu melodiju).P rilikom praćenja i procjene individualnih postignuća.Motivira i upućuje djecu na druge izvore znanja pored udžbenika. koristi i u interpretaciji poštuje osnovne muzičke oznake u notnom zapisu (muzički termini na italijanskom) . Mostar 11. Prvi maj (Milan Jeličanin) 2.Motivira pojedinačni i skupni rad i njim nenametljivo rukovodi . organizira i sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji u interakciji (školaporodica) . . u porodici . kanon ili Svitac (Božidar Stančić) 9. stihovi Stjepan Jakševac) i Ševin kljun(Asim Horozić. pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici . Dajte nam ljubavi (Hana i D inko Šimić) 7.Osjet za ritam i mjeru je sve izraženiji . E vo san ti doša ili Jučer si mi rekla (narodna pjesma iz Dalmacije) . Cvrčak i bubamara (Alfi Kabiljo. Čičak (Julio Marić – stihovi Rajko Balaban) 4. OCJENJIVANJE) . stihovi Arif Semanić) ili Vučja želja (Marija Matanović) 3. narodna ili Trepetljika trepetala.P lanira i osmišljava muzičke zagonetke. po Kranjskem (narodna) 12. te izmišljanju melodije na date stihove. PJEVANJE I SVIRANJE Izbor: 1.Njegovati razne oblike svjesne improvizacije (na zadanu melodiju. S one strane Jajca.Shvata dvoglasje i pjeva kanon u dva glasa .Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). Tetkino.Zajednička i stalna briga o čuvanju školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti. Marko S kače po zelenoj trati (narodna iz Slovenije) ili P o koroškem. .P ozitivan interes prema muzici ga podstiče na veliko zalaganje i trud u skupnom muziciranju .Ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. stihovi Ivica Vanja Rorić) 5.U skladu sa samoprocjenom i u odnosu na druge vježba da postigne kvalitet . priručna sredstva. instrumenti koje su napravila djeca. narodna 10. izleti.Stalno učešće u pjevanju i sviranju kroz redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti: priredbe.Samostalno pjeva i svira Orffove instrumente .Izvodi lakše notne zapise ritamskim govorom i primjenjuje znanja iz metrike i ritmike . vrši poreñenje sa rezultatima u četvrtom razredu 1. tetkino (Damir P janić.Inicira.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže komunikaciju i podstiče zagrijanost u radu .Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja komunicira uz pomoć instrumenata .Komunikacija i interakcija u improvizaciji .Prihvata i po potrebi korigira svoju intonaciju radi podizanja kvaliteta muziciranja . premetaljke i druge igre kao podsticaj za učenje muzičkih pojmova .

. jo hanino. Maco. tradicionalni ples) 4. Molimo za finu tišinu (A.Upućuje i pokazuje simulacije na kompjuteru . udaraljke) . romska pjesma 3. ðelem.Prepoznaje vokalno. (zajedničko i tradicionalne nošnje. a uči i druge .Prema zadatku izvodi nota.Brzo uočava i pokazujući pri tom saopštava vidno zadovoljstvo izvoñača djela i interes .Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi .ñelem.Aktivnim učešćem pomaže.Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju . predlaže i izvodi pratnju. arr. Mihaljinac.Razvijanje svijesti narodnih nošnji tekst i muzika o kulturi ponašanja .Izvodi brojalicu . kombinira instrumente (aranžmani) . Gornji Mihaljevac.Samostalno igra i (multikulturalnost) pokreta uz ranija znanja usvaja pravila sa .Razlikuje izvoñačke ansamble: orkestar. osmišljava.Pravljenje preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali. Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu djece za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama: 268 . SLUŠANJE MUZIKE Izbor : 1. zekapan (Zapisala E lly Bašić. cjeline ili dijelovi kompozicije .Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre . ta-te) ritam sviranjem na instrumentima.Razlikuje i biranim riječima i poznaje pojedine odnosom pokazuje instrumente i da cijeni muziku. Korać)) i Zdravo maleni (Alfi Kabiljo) 5 Osmjeh majke (S. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvoñenje . A n. Makjanić) 2. Bilja-Gorica) ili Ena.Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje demonstrira izvoñenje i sviranje . baro.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački.muzički . vizuelno i izvoñače i auditivno kompozitore . Francuska pjesma) ili Pjesma rastanka (popijevka iz Škotske) 4.Crtanje (slikanje) kretnjama ono što .Odabiranje i pokretom spontano ili i izvodi zadane razumije predlaganje izvodi zadatu pokrete.Shvatanje i .Uporeñuje.Samostalno pjevuši melodiju izražava utiske o pjesme koju sluša slušanom djelu. Meñimurje) 4. koordinira rad i usmjerava aktivnosti djece .Gledanjem u notni (muzičke zapis izvodi ritam zagonetke) brojalice ritamskim . Dr Vinko Krajtmajer) 6. MUZIČKE /GLAZB ENE IGRE Izbor: 1.Samostalno pjeva . .Rasprave i sugerišu na nastupima dogovori o folklornih ponašanju na ansambala smotri . S jela baba u balon (Zagreb) 3. što ih motivira na učenje . duhački drveni i limeni.Izrañuju zidne panoe sa tematskim Osposobljava ih za uočavanje i bilježenje Upućuje i podstiče na prikupljanje materijala Osmišljava i realizira simulacione igre za djecu Priprema i vodi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije Pomoć djeci u samostalnom i grupnom radu Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. Žamor i smijeh djece-Kad bi svi ljudi na svijetu (Arsen Dedić stihovi Milan Grgić) i Dvoboj (Asim Horozić i stihovi Š imo .2. navike i potrebu za ritam. hor: izvoñačke glasove .Organizira praktične vježbe i odlazak na probu KUD-a 3.Uporeñuje i brzo precizno i tačno u uočava sličnosti i skladu sa tekstom razlike u trajanju . igri i komunikaciji koja razvija osjećaj pripadnosti grupi . i demonstrira.Traži da djela i muzike prati umjetnike vidi jednostavni notni uživo na zapis i primjeni koncertima i tako muzičke termine: pokazuje pozitivne legato.Uz slušanje . sa postojanje i značaj muzičke igre za koreografiju.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja .Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima . BROJALICE Izbor : 1 .Na osnovu instrumentu po sviranja ritma dogovoru i na osnovu prepoznaje ranije vlastitih ideja naučene brojalice . Jajce) 2.Aktivno i samoinicijativno se uključuje i mašta kroz brojalicu koju pozitivno vrednuje .Smailović) 7. .Često traži da se razlikuje i djelo ponovno samostalno i tačno sluša izvodi zaključke o . La kukarača. staccato. mena. sortiranje i izvoñenje zaključaka .Samostalno slušanom djelu saopćava zašto mu se dopada ili ne . Na slovo (pjesma iz Engleske) 3. tema.Dopunjavanje razredne izložbestalna postavka . Aro. Na Avinjonskom mostu (S ur le pont d'Avignon.Tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH-pano (pronalaze i prikupljaju slike) . nikoti (Zapisala Milica Obradović.Osmišljava. pleši (Slovačka.Samosvijest je sve veća kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja.Poznaje i pamti imena BH kompozitora i njihova najpoznatija . .Razvija kreativnost. L ovac Ranko (V. paro (Zaspisala Elly Bašić.Priprema. sefardska romansa.Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima . . osjećajem plesa i kola kod priredbe i Ispravno izvodi novu sigurnosti svih naroda svijeta uvježbavanju igru primjenjujući .Podsticanje pjevanje Prepoznaje pojedine više sigurnosti kreativnosti igrom.Pronalaženje i zapisivanje brojalica. dječije radne i kulturne navike . U z jutarnju šetnju (A.Sarañuje sa roditeljima i uključuje ih u rad .Shvata da je notne vrijednosti orkestar . Meksiko.Prepoznaje i saopštava ime kompozitora .Samostalno izvodi slogovima (ta. tempo i komentira osobine druge djela karakteristike . tradicionalna Prati ritam pjesmice .Tačno odreñuje dopada i dinamiku.Svojim čestim djela komentarima i .Samostalno pokretom i pojedinačno) izražava pjevanjem. P leši. Keran. fraza.Mješoviti hor: muški i ženski glasovi . maco.Pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata u knjigama i štampi (simfonijski orkestar) . T u hanina. te muzikom odredi mjeru i .Raduje se novom iskustvu.Brzo pamti i .Svira ritam na . piko. mala . stihovi M. te prati i stimulira svojim učešćem . 2. melodija. ban.Muzička rečenica.Procjenjuje interesovanja i napredak djece 4.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . obrazlaže ih odgovarajuće pokrete i tačno izvodi po u mjeri i ritmu zadatku .

.P ravi varijacije na dodaje.Spontano na muziku ritmičke pratnje progovara pokretom. posjeta dramatizaciji i kombinaciju školskoj priredbi.Samo predlaže ideje i instrumente za dočaravanje likova i uključuje s u rad na muzičkoj dramatizaciji.Pokazuje lijepu . . muzikom drugim odgojnim individualna „ozvučiti“.Čajkovski). Barcarolla iz opere Hoffmannove priče (J. mi). Korsakov 12.Stvara . A. mijenja zadanu temu .Izvoñenje . aranžmane za instrumenata. . Richard Rogers) 10.Svojim odnosom i čestim dogovaranje o stavovima podstiče muziciranjem improvizaciji koja kreativne oblike pokazuje pravilan pruža neverbalnu izražavanja prati i odnos prema komunikaciju. odlomak iz orkestarske svite „Šeherezada“ (Bajka iz 1001 noći. .Plesna dramatizacija. posebno koja svira prema na koncertu.Pokazuje razvoj i muške glasove svijesti o značaju po visini i zvučnoj muzike u porodici.Ešić) 8. re.Priprema. .Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike . Nekoliko varijacija iz djela „12 varijacija u C duru“. boji školi i okolini . II čin (Andante-Andante non troppo.Voñenje intervjua sa umjetnicima .Razgovorom o muzici u izražava svoje stavove i potrebe za lijepim i shvatanje da muzika podiže kvalitet života sadržajima . pohvale i nagrade . S indbadovo putovanje.Koristiti kulturu ponašanja jednostavan kad sluša muzički jezik za izvoñenje djece u saopćavanje ideja. njihovoj javnoj pojedinaca likova posjete koncertima prezentaciji. instrumente uporeñuje. pjesma iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. Šeherezada I stavak. R. djelima i . Mozart) ili Posljednje proljeće (E. Tempo I. N.Saradnja sa učestvuje u muzičkog lokalnom muzičkoj igrokaza uz zajednicom. i kolektiva 269 . rukovodi i . mješoviti hor) 5. Grig) 13. Vesela pjesma (Do.Eksperimentira. odlomak iz baleta Labudovo jezero (P. Josip Magdić) ili Jadovanka za teletom (J. B izet) i Vidjeh čudo“ (V lado Milošević.Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. DJEČIJE STVARALAŠTVO . Offenbach.Razlikuje i umjetnicima obrazlaže vrste pokazuje horova (dječiji.I.Sa zadovoljstvom .Samostalno istražuje i kombinira smišlja. Gotovac) 9. pjesmice i brojalice pokreta i likovnim izrazom. Dječiji hor iz opere „Karmen“ (G.Predlaganje i . ritam) improvizaciju .Osmišljavanje muzičkog igrokaza i prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada djela . aplaudiranjem na ženski.Pronalaženje priča sadržaje u korelaciji kolektivna.Vidnom željom za . . orkestarska izvedba) 14. planira muzičke slobodnija .Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . koncertu mješoviti) i ženske . oblačenje Saradnja sa roditeljima i umjetničkim ustanovama Posmatranje i praćenje napretka djece. i bajki čiji se sa ostalim grupna. u paru likovi mogu umjetničkim i (dijalogom). .Vodič kroz kulturne muzičke dogañaje u gradu (isječci iz štampe sa najavom koncerata u gradu) . ohrabruje muzici kooperaciju i . violončelo i violina 11.Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi Objašnjava ponašanje na koncertu.Svoj pozitivan instrumenata odnos prema ansambala. razredu i na i za imenovanje i koncertu opis djela.Improvizacija je socijalizaciju. (W. D jeca i skakavci (Ema esasa. pravilima i znaku poštuje pravila dirigenta ponašanja. područjima .Pravi (melodiju. Scene. pjesmi likovno ili literarno . . muški.P rilikom slušanja ureñena zajednica muzike.Improvizacijom kombinacijom kreira nove riječi.

a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti djece. Osnovna teorijska znanja Ishrana i zdravlje Indeks tje lesne mase (ITM) Umor u školi i načini njegovog otk lanjanja Organizacija sportskih tak miče nja posjeduje osnovna znanja o povezanosti tjelesnog vježbanja sa volumenoznošću tijela posjeduje osnovna znanja o uticaju pravilne ishrane na zdravlje izračunava ITM-a posjeduje osnovna znanja o umoru u školi i načinima njegovog otklanjanja posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o organizaciji sportskih takmičenja i suñenju u različitim kineziološkim aktivnostima posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o značaju prehrane za tjelesne napore posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o cikličnim kretanjima različitim tempom do 6 min. koji će djeci pomoći da: (1) usvoje osnovna znanja i razviju interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja.Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta 2. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagoñenost sadržaja materijalnim uvjetima.Skok udalj zgrčnom tehnikom . (5) razvoj antropoloških obilježja djeteta (6) interes i potreba djeteta. sportsku rekreaciju. eventualno. (7) uvažavaju svoje kompetencije i racionalno ih afirmiraju. rekreativnim i. (6) razumiju. Sk ak anja: . (3) sigurnost djeteta (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. Tjelesni i zdravstveni odgoj CILJEVI. Bacanja: . kinezio-terapijskim aktivnostima. (4) aktivno koriste slobodno vrijeme i snalaze se u urgentnim situacijama.70 časova godišnje) Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti djecu za primjenu osnovnih kinezioloških znanja i kinezioloških iskustava .Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ . (5) zadovolje potrebu za igrom i kretanjem i razviju interes za bavljenje sportskim. te brzom trčanju do 60 m iz niskog starta.(2 časa sedmično . (3) usvoje znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa.škarama“ x x posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o bacanju medicinke od 1 kg s mjesta zamahom lijevom i desnom rukom x x 270 . poštuju i promoviraju ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma.. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu djeteta.Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta lijevom i desnom rukom x x 2. (2) usvoje osnovna kineziološka znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i steknu kineziološka iskustva (iz područja psihomotornih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. Osnovna motorička znanja x x posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o skoku u uvis . Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. SADRŽAJI I ISHODI CILJEVI SADRŽAJI ISHODI Djevojčice Dječaci Tje lesno vje žban je i volumenoznost tije la 1. Obrazovni Prehrana i tjelesni napor 1.koja će im omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotornih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja.Zgrčeni skok odrazom s odskočne daske 3. Trčanja: . zgrčka x x x x x x x x x x 1.Ciklična kretanja različitim tempom do 6 minuta . urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti.

kao drugi kineziološki sadržaji. Igre: Rukomet: voñenje lopte različitim načinima. 4.2.1.Skok „škarice“ . i 8. Motoričke sposobnosti Odgovarajući sadržaji iz: 1. igre vršnim odbijanjem 1 : 1. Presk akanja: . razumije funkcionalno-morfološke promjene i probleme tokom puberteta i sazrijevanja poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima izmeñu osoba različitih spolova poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima izmeñu osoba sa i bez posebnih potreba posjeduje dovoljan nivo strpljivosti u odnosu prema učitelju i sistem rada posjeduje uljudne navijačke navike. a shodno potrebama djece i mogućnostima škole i okoline posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o njihu u uporu na ručkama do sjeda raznožno. prepoznaje pogreške i osuñuje neprimjerena ponašanja. šut jednom rukom s prsiju iz mjesta. 3.Stoj na rukama uz okomitu plohu . košarkaškom stavu i pivotiranju. 2 : 2 Nogomet: Zaustavljanje lopte hrptom stopala principom amortizacije.Osnovni koraci aerobike niskog i visokog intenziteta . penjanju na motku do 5 m. gibljivosti i ravnoteže samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj maksimalnog primitka kisika x x x x 2. Antropološki -Snaga: -Brzina: -Koordinacija: -Ravnoteža: -Gibljivost: -Preciznost: x x x x x x 2.4. šut s tla osnovnim načinom Košarka: osnovni košarkaški stav u napadu s loptom i pivotiranje. jednonožnom uzmahu na niskoj prečki.... dodavanju i hvatanju lopte rukom različitim načinima. vagi zanoženjem na tlu i na gredama različitih visina posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o izvoñenju zgrčke posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o osnovnim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta. koordinacije. 5.Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja 7.. 7. Ritmičke i plesne strukture: . žongliranju loptom x x x x x x x x s potrebnom jakošću i brzinom izvodi jednostavne pokrete i kretanja posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta postiže optimum motoričkih sposobnosti brzine. skoku „škarice“. donjem servisu i prijemu servisa vršno. galopu naprijed po tlu i na gredama različitih visina.Galop naprijed po tlu i na gredama različitih visina -Vaga zanoženjem na tlu i na gredama različitih visina 5. slobodna igra 1:1 Odbojka: vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava.Raznoška 6.Jednonožni uzmah na niskoj pritci .Njih u uporu na paralelnim ručkama do sjeda raznožno . dodavanje i hvatanje lopte različitim načinima.. stoju na rukama uz vertikalnu površinu. te narodnom plesu po izboru iz zavičajnog područja posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: ruk ome tu -voñenju lopte rukom različitim načinima. podlaktično odbijanje. Višenja.. prihvaća pozitivne sportske i ljudske uzore dostojanstveno iskazuje razočarenje i zadovoljstvo neuspjehom odnosno uspjehom.Penjanje po motki do 5 m . odbojci -vršnom odbijanju iz srednjeg odbojkaškog stava. Funkcionalne sposobnosti značajnije usavršava sisteme anaerobnog dobivanja energije za eksplozivne i brzinske aktivnostima održava povoljan odnos izmeñu količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva. 2. upiranja i penjan ja: . nogometu zaustavljanju lopte amortizacijom hrptom stopala. 6.. košarci šutiranje jednom rukom s grudi iz mjesta. šutiranje s tla rukom osnovnim načinom. žongliranje lopte 1. Morfološke osobine x x Tje lesne sposobnosti osoba različitih spolova Tje lesne sposobnosti osoba s posebnim potrebama 3.. mini odbojci 3:3. podlaktičnom odbijanju. Odgojni Emocionalna samoregulacija Suñenje i pravila igre x x x x x x x x Kultura ponašanja x x 271 . surañuje u igri i nenasilno rješava konflikte 3. donji servis i prijem servisa vršno. oduzimanju lopte sučelice ili bočnim izbijanjem. osnovno oduzimanje lopte sučelice.

hodanja i trčanja. Takoñer. podstiču razvoja osobnosti djeteta.. Potrebno je usvojiti odreñeni fond osnovnih sportskih znanja iz atletike. (b) svladavanje prepreka (različite vrste i oblici provlačenja. rukomet. pomogne djetetu da postane odgovorno za svoje zdravlje i unaprijedi razvoj i korištenje zdravstvenih usluga. različiti faktori rizika. U različite dijelove nastavnog časa. naglašava izražavanje pokretima. koja su bitno obilježje tzv. karakterizira usporen tjelesni rast. zdrava životna sredina. Stoga treba postupno usmjeravati nastavu tjelesne i zdravstvene kulture prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja. borilačkih aktivnosti. Za drugi osnovnoškolski ciklus. 5. odreñeni nivo intelektualne razvijenosti za prihvatanje grupnih uputstava. karate i dr. antropološku i odgojnu komponentu sistema odgoja i obrazovanja. nagiba i pravaca). veliki nivo razvijenosti koordinacije kretanja.. naskoci. zdravi stilovi života odn. morfoloških i funkcionalnih obilježja djeteta putem tjelesne aktivnosti iskazane kroz djelotvorno: (a) svladavanje prostora (različiti oblici i vrste kotrljanja.Slijedom bioloških i popratnih psihosocioloških različitosti izmeñu djevojčica i dječaka. zaštita od bolesti itd. kojima se svladavaju pasivni otpori objekata različitih masa i oblika. i 6. a posebno za dječake. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. zdrava ponašanja. gdje to uvjeti omogućuju. imitiranje i stvaralaštvo i upotrebljavaju različiti rekviziti. kolutanja. skokovi. Razvija se i njeguje shvatanje sporta kao važne vrijednosti zdravog života. slaganja i rastavljanja predmeta. te različite vrste i oblici pojedinačnih skupina tzv. gimnastike. Ova dob se karakteriše fiziološkim i morfološkim promjenama. početak intenzivnog rasta mišića. dakle ciklična i aciklična. povrede. judo. socijalna razvijenost za kooperativne odnose sa vršnjacima i. penjanja i silaženja. saskoci i preskoci. (c) kompleksna motorička znanja. prije svega. koji obuhvaća 4. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. kao sto su nogomet.Općenito govoreći pubertet počinje ranije kod djevojčica nego kod dječaka. sposobnosti i osobina koje su u ovom i narednom razvojnom razdoblju bitne za djecu. motoričkim i funkcionalnim obilježjima. sa stajališta naučnih i stručnih saznanja predmetna nastava tjelesne i zdravstvene kulture mora biti organizirana posebno za djevojčice. meñuljudski odnosi. koja se susreću u sportskim igrama. ishrana. humani odnosi meñu spolovima. vučenja. Rast i razvoj djeteta u ovom periodu. Ovo razdoblje je najpogodnije vrijeme za učenje motoričkih aktivnosti za koje je potrebno mnogo usvojenih elemenata.Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je zdravstveni odgoj ne samo širenje informacija o zdravlju već aktivan proces učenja kroz iskustva primjerena individualnim i zajedničkim potrebama s ciljem da se: zdravlje učini cijenjenom društvenom vrijednošću. (b) aciklična motorička znanja. navlačenja. razred osnovne škole. kojima se svladavaju distance na različitim vrstama podloge. (d) manipuliranje objektima (različite vrste i oblici bacanja i hvatanja. biciklizma i dr. mentalno zdravlje. uključuje se muzika. Učenici i učenice trebaju osnovne informacije radi čega dolazi do razlikovanja izmeñu spolova. Posebna pažnja posvećuje se odgovarajućem izboru sadržaja za optimalan razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje brojnih i raznovrsnih sportskih znanja. Djeca ovog uzrasta su sposobna za prihvatanje detaljnih uputstava. hrvanje. kojima se svladavaju nepredvidive aktivne dinamičke sile suvježbača). kosih i horizontalnih prepreka bez uporabe tehničkih i drugih pomagala). dizanja i nošenja. ritmike i sportskih igara. višak tjelesne energije koji se može uspješno osloboditi u tjelesnim aktivnostima.Danas djevojčice ulaze u pebertet u dobi izmeñu 8 i 13 godina. njihova socijalna razvijenost osigurava uspješan grupni rad. kojima se svladavaju različite vrste okomitih. karakteristično je postupno i progresivno razlikovanje djevojčica i dječaka u morfološkim. zbog opterećenja u školi. odnos zdravstvenog radnika i pacijenta. ili specificirane kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. a usmjeren je na obrazovnu. upotpunjena osnovnim teorijskim znanjima iz kineziologije. spremna su za usvajanje osnova pomoći i sigurnosti. Program tjelesnog i zdravstvenog odgoja zasnovan je na osnovnim postavkama tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja. Cilj joj je sistemska i trajna promjena prvenstveno motoričkih. igra je još uvijek zastupljena skoro na svakom času vježbanja. potiskivanja i njihove kombinacije. puzanja. košarka i 272 . a koje čine osnovu za uspješan razvoj struktura motoričkih programa pojedinca. (c) svladavanje otpora (različite vrste i oblici potiskivanja. Najčešći sadržaji su iz slijedećih nastavnih cjelina i tema: zdravlje porodice. ciljanja i gañanja. a dječaci u dobi izmeñu 9 i 14 godina. plivanja. kojima se svladavaju jednostavne i složene operacije baratanja objektima različitog broja.. kao što su boks. oblika i masa u odreñenom prostoru i vremenu). S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja.

eksplozivne. pozitivno i adekvatno obrazloženo). mora da se odnosi na aktivnosti i učinaka ne na ličnost ili trajne karakteristike osobe. čime se povećava mogućnost motoričkog izražavanja djeteta u svim aktivnostima. aktivnosti u pojedinim sadržajnim cjelinama i. preciznosti. što omogućuje veće promjene. tj. fleksibilnosti. tjelesna masa i držanje tijela. sportsko-tehničkih dostignuća i stavova djece prema tjelesnom i zdravstvenom odgoju. Rješavanje problema vrednovanja i ocjenjivanja djece u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se: (1) procjenjivanjem tjelesnog razvoja (visine. razvoj motoričkih sposobnosti znatno iznad nivoa dostižnog samo spontanim biološkim rastom i razvojem. da sadrži isticanje onih elemenata koji su za pohvalu. manipulaciju predmetima i suradnju u prostoru s drugom djecom. njegove suradnje. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. 2. U drugom ciklusu ocjenjivanje je opisno i brojčano i opisno. (d) „estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). što znači da se mora voditi računa o sljedećem: (1) povratna informacija je efikasna ukoliko je data neposredno nakon aktivnosti na koju se odnosi. repetitivne. uputiti ih u primjerene sportske klubove. Cilj odgojne komponente tjelesnog i zdravstvenog odgoja jeste stvaranje takvog sistema vrijednosti djeteta prema tjelesnom vježbanju koji će podstaknuti samostalno i cjeloživotno provoñenje tjelovježbe. eksplozivne snage – skok u dalj s mjesta. vanastavnog procesa u okviru škole. Podaci o tjelesnom razvoju i sposobnostima unose se u dnevnik rada nastavnika.. gibljivost. koji podrazumijevaju utjecaj na sastav tijela unutar kojeg se ističe povoljan odnos izmeñu količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva te prevencija pretilosti. a tek potom onih elemenata u odnosu na koje bi dijete trebalo ili moglo da uloži dodatne napore. te uz fiziološke učinke usmjerene na podsticanje funkcija krvožilnog i dišnog sistema i djelovanje na kvalitet koštano-mišićnoga sistema -pozitivno djeluje i na imunološki sistem. koordinacije – poligon natraške. eventualno. S ukupnog antropološkoga stajališta izrazito je značajno prepoznati nadarenu djecu i. Tjelesni razvoj: tjelesna visina. statičke snage – vis u zgibu. brzine. Ovo je razdoblje optimalno za razvoj brzine reakcije na zvučne i vidne podražaje. repetitivne snage – pretklon trupa. (2) ona mora da bude konkretna. gipkosti. ravnoteže. Motoričke sposobnosti koordinacija. ili tokom obavljanja aktivnosti. funkcionalnih i psihomotoričkih sposobnosti mogla bi biti: 1. odnosno i kao opća motorička znanja podijeljena na znanja za: (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih). u individualnom pristupu i odreñivanju radnih zadataka za svako dijete. kao i za njihovo ocjenjivanje. preciznosti. u dogovoru s roditeljima ili starateljima. (3) ona mora biti pozitivna. težine i držanja tijela). Jedna od baterija mjernih instrumenata za procjenu tjelesnog razvoja. brzine i izdržljivosti) i funkcionalnih (kardiovaskularnih i respiratornih) sposobnosti i (3) ocjenjivanjem znanja. statičke snage i dinamometrijske sile. fleksibilnosti – pretklon raznožno. (2) testiranjem manifestnih motoričkih i funkcionalnih dimenzija i procjenom latentnih motoričkih (koordinacije. Ocjenjivanje ima ulogu podsticajne povratne informacije. Rezultati praćenja služe kao osnova za programiranje rada. sklonosti. Psihomotoričke sposobnosti: brzina frekvencije pokreta – taping rukom. (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. nužan za održavanje zdravlja i prevenciju akutnih i hroničnih bolesti. Funkcionalne sposobnosti: trčanje u vremenu od 3 minute. VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA Aktivnost djeteta se prati.dr. kontinuirano. doprinosi i 273 . te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). 3. statička i dinamička ravnoteža nalaze se u razdoblju pojačane transformacijske osjetljivosti. odnosno i na cjelokupni antropološki status. Opisna ocjena obuhvaća kratak opis uspješnosti i napretka djeteta. te stimulirati djecu i mlade da se uključe u sportske klubove i bave sportskom rekreacijom u drugoj i trećoj životnoj dobi. vrednuje i ocjenjuje u okviru nastavnog procesa (časa). ritmičke gimnastike. skokova u vodu i dr.. vanškolskim aktivnostima i slobodnim aktivnostima. ravnoteže. konkretno. snage. Ovako postavljeno i realizirano praćenje napretka djece i ocjenjivanje (kvalitativno. Tjelesna aktivnost uz opće morfološke učinke. agilnosti.

o svojim sposobnostima. OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za šesti razred devetogodišnje osnovne škole 274 .njihovom razvoju pojma o sebi. formiranju realne sliku o sebi. o onome što znaju. umiju. što je značajno za razvoj samopoštovanja djeteta i zdravog odnosa prema sebi i svijetu oko sebe.

6. 12. 13. 14. 8. hrvatski. srpski jezik i književnost Engleski jezik Francuski jezik Njemački jezik Arapski jezik Matematika Biologija Geografija/zemljopis Historija/povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička/glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj NASTAVNI PLAN ZA ŠESTI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 5 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 UKUPNO 22 GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 175 70 70 140 35 70 35 35 70 35 35 70 770 REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI 1. Bosanski. 5. 4. 7. hrvatski. Bosanski. srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Biologija Geografija/zemljopis Historija/povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička/glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj i zdravi stilovi života 275 . 10. 2. 9. 2. 10. 7.SADRŽAJ Okvirni nastavni plan za šesti razred devetogodišnje osnovne škole Nastavni programi obaveznih nastavnih predmeta 1. 9. 12. 11. 3. 3. 5. 8. 6. 11. 4.

Napomena: Nastavni predmet Vjeronauka/vjeronauk reguliran je kantonalnim obrazovnim zakonodavstvom 276 .

Andersen: Slavuj . personifikacija. pravilno iznošenje slijeda dogañaja. S inger: Ole i Trufa . osuñ ivanje negativnih postupaka likova. Hasić: P raviš se važan . evo opet . kratka priča . poreñenja. poruke na osnovi razumijevanja teksta. Kulenović: Gromovo ñule . poente pjesme i stilsko-izražajnih sredstva u poeziji Prepoznavanje epiteta. motiv kao najmanja tematska jedinica lirske pjesme. onomatopeje Razlikovanje pripovijetke. hrabrost. basna. kukavica. pouka basne Umjetnička književnost: Lirska poe zija: čulni elementi pjesničke slike.Z. poente pjesme Izražajno čitanje i recitiranje pjesme.I. savladavanje tehnike pisanja vlastitog lirskog teksta Odreñivanje teme. šaljive pjesme Prepoznati stilska sredstva na tekstu i razumjeti preneseno značenje Prepoznati dijelove fabule i njihovu logičku povezanost.. deskriptivna. hrvatski. crtica. Šimić: Ah.S.Usmena narodna proza: bajka. Dučić: Selo . Kajan: Ž uta ptica .B. inverzija.N. Prosenjak: Otac .S.H. romana i igrokaza prema najizraženijim obilježjima Prepričavanje fabule ukratko (najvažniji dogañaj i lik. Vitez: P lava boja snijega (igrokaz) 277 .Narodna lirska pjesma iz B iH (po izboru) .Narodna epska pjesma iz B iH (po izboru) . običaji. karakterizacija likova. motiva. motiva i stalnih izražajnih sredstava u narodnoj književnosti Razlikovanje usmenih lirskih i epskih vrsta Uočavanje likova i motiva u bajci Samostalnost u analizi basne. pokretače. kompozicija. S. vjernost. sredstva zaustavljanja Prepoznati i karakterizirati moralne vrijednosti likova (hrabar. njenog prenesenog smisla i pouke Prepoznavanje osnovnih osjećanja izraženih u pjesmi Otkrivanje lirskih slika. Sekulić: Bura (odlomak) . onomatopeja. Vrste lirske poezije: ljubavna. Kočić: Jablan . bijeli svijete .. pripovijetka. uz pridržavanje uzročnoposljedičnih odnosa Objašnjavanje razlike izmeñu priče. B. Samokovlija: Dječak Aron . rima ili srok. Trifunović: Čisti zrak . tematsko-idejna osnova. Kranjčević: Lijep si.I. likovi. srpski jezik i književnost KNJIŽEVNOST KNJIŽEVNI TEKSTOVI KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI Usmena književnost: Stalni epiteti Epski deseterac Epska i lirska pjesma u usmenoj književnosti Fantastični elementi u bajci.A. likovi i motivi u bajci Basna – likovi u basni. poreñenje.P. vrste stiha. osnovni pojmovi o stilskim figurama (izražajnim sredstvima): epitet. Ćorović: U noći .S. Bećirbašić: Harfa . Swift: Guliverova putovanja (odlomak) . povezivanje sadržaja s konkretnim pojavama iz života. osnovnih stilskih obilježja i osobitosti stiha u našoj narodnoj epici Mogućnost uočavanja historijske podloge fabule narodne epike Uočavanje vrijednosti poruka: pobjeda pravde kao osnovna misao Odreñivanje lirske slike. junaštvo. osnovna obilježja lika) OPTIMALNI Zapažanje tematike. romana i igrokaza na osnovu glavnih značajki književne vrste .G.I. Pavlović: Jarac u pozorištu . glavna obilježja ritma pjesme Prepoznati obilježja domoljubne. ritam. zavičajnorodoljubiva) Umjetnička proza: fabula. personifikacije.J.I. opisne. motiva.Š. V.R. domovinska (patriotska. Ibrišimović: Sijelo mudraca .I.M. Sjenkjevič: Kroz pustinju i prašumu (odlomak) .Š. Rorić: P jesma . preneseni smisao basne. K.D. Pandžo: List na putu .J. plemenit. Ešić: Cvjetko . tradicija) koje utjelovljuju junaci opjevani u usmenim epskim pjesmama Uočiti opkoračenja. likova.H. načini pripovijedanja Vrste umjetničke proze: novela. ODGOJNOOBRAZOVNI CILJEVI Uočiti obilježja epske i lirske narodne pjesme Uočiti stalne epitete i deseterac kao obilježja usmenog stvaralaštva Razlikovati epsku od lirske pjesme na temelju opreke dogañaja i doživljaja Upoznati usmenu književnu baštinu Razvijati svijest o opstojnosti naroda i nacionalnih i kulturnih vrednota (domoljublje.Bosanski.) ISHODI UČENJA MINIMALNI Uočavanje lirskih slika.

kuda. vlastito značenje) Nesamostalne riječi (riječi koje nemaju samostalno značenje) Jednoznačnost i višeznačnost riječi (riječi u osnovnom i prenesenom značenju) Onomatopejske riječi Vrste riječi: Promjenjive i nepromjenjive riječi Promjenjive rije či: Glagoli Pomoćni glagoli biti i htjeti Ime nice: Deklinacija imenica Nazivi i značenja padeža Glasovne promjene u deklinaciji imenica Prid je vi: Odreñeni i neodreñeni oblik pridjeva Deklinacija pridjeva Zam je nice: Upitne. RJEČNIK. Tven: Doživljaji Haklberi Fina U toku jedne školske godine treba obraditi 8/9 lektirskih djela. 5. pokazne Deklinacija ličnih zamjenica Brojevi: Glavni i redni brojevi Deklinacija brojeva ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI Razlikovanje osnovnog i prenesenog značenja poznatih riječi Zapažanje. Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika ličnih zamjenica Upotreba i pisanje lične zamjenice za svako lice (povratne zamjenice) sebe. 12. dubine i ljepote riječi Razumijevanje osnovne uloge promjenjivih i nepromjenjivih riječi Uočavanje osnove i nastavka u promjenjivoj riječi Uočavanje i prepoznavanje veza: prilog ili pridjev prilog ili prijedlog (L ijepo dijete lijepo piše). Defo: Robinzon Kruso M. razgovoru i pisanju) Razlikovanje promjenjive od nepromjenjive riječi P ravilna upotreba prijedloga s (a). k (a) i priloga gdje. Isaković: Lijeve priče Ž. 8. čitanju. PRAVOGOVOR I PRAVOPIS PROGRAMSKI ZAHTJEVI Glasovi: samoglasnici i suglasnici Slog – dužina sloga Uočavanje naglašenih i nenaglašenih riječi Naglašeni slog u riječi Naglasnice i nenaglasnice Riječ (značenje. kamo. S. Prepoznavanje pomoćnih glagola u rečenici. 9. Balog: Nevidljiva Iva M. po izboru samih nastavnika od ponuñenih djela. Prepoznavanje padeža u rečenici Pravilna upotreba padežnih oblika u govoru. oblik i funkcija) Pisana i usmena riječ Samostalne riječi (riječi koje imaju samostalno.SPISAK KNJIŽEVNIH DJELA ZA DOMAĆU LEKTIRU: 1. Milošević. pismu (oblici s provedenim glasovnim promjenama) Prepoznavanje jednakih oblika riječi u različitim padežima Uočavanje duge i kratke množine u nominativu Uočavanje imenica koje imaju samo množinu / jedninu Samostalno pronalaženje primjera odreñenih i neodreñenih oblika pridjeva u rečenici Uočavanje jednakog glasovnog sastava različitih padeža Pravilna upotreba prisvojnih i pokaznih zamjenica u svim oblicima Dekliniranje prisvojnih i pokaznih zamjenica. P ravilna upotreba veznika. Mahmutefendić: Roman o novčiću Z. imenovanje i razlikovanje promjenjivih i nepromjenjivih riječi P repoznavanje oblika pomoćnih glagola biti i htjeti P repoznavanje nepromjenjivih riječi Razumijevanje osnovne uloge padeža u jeziku P repoznavanje padeža u rečenici u njihovim osnovnim značenjskim ulogama Ovladavanje upotrebom padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom Razvijanje jezične sposobnosti i komunikacijskih vještina P repoznavanje odreñenog oblika pridjeva u nominativu P repoznavanje padeža pridjevnih oblika pomoću proširenog padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže. Neslinger: Konrad. uzvika i riječci u govorenju i pisanju P repoznavanje pomoćnih glagola u govorenju i pisanju. 6. opće. 3. Djeca su vojska najjača (izbor) K. Pisanje brojeva u skladu s pravopisom Pravilna deklinacija brojeva 278 . Ćopić: Orlovi rano lete K. izrečenog subjekta i priloških odredbi P rimjena naučenih pravila Razumijevanje primjene OPTIMALNI Razvijen interes za otkrivanje snage. prisvojne. Pilić: Mrvice iz dnevnog boravka B. se Upotreba i pisanje prisvojne zamjenice za svako lice svoj Uočavanje različitih oblika glavnih i rednih brojeva u rečenici P repoznavanje glagolskog predikata kao glavnog dijela rečenice P repoznavanje imenskog ISHODI UČENJA MINIMALNI Mogućnost primjene višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju. 4. 2. Upotreba proširenih padežnih pitanja u odreñivanju padeža P repoznavanje padeža u njihovim osnovnim značenjskim ulogama P repoznavanje oblika s provedenim glasovnim promjenama P ravilna upotreba neodreñenih oblika pridjeva Upotreba neodreñenih i odreñenih pridjeva s padežnim nastavcima P repoznavanje svih vrsta zamjenica Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika povratne zamjenice Dekliniranje ličnih zamjenica P repoznavanje glavnih i rednih brojeva u rečenici Odreñivanje glagolskog predikata. 10. dijete iz limenke D. Latić: Srebrena česma V. Ivanković: Zvjezdangrad Dž. 11. s time da se za svaku novu školsku godinu izbor dijela može mijenja. govoru. GRAMATIKA. Antić: Plavi čuperak A. odnosne. 7.

u sebi. vrijeme. a crtice kao pravopisnog znaka KULTURA IZRAŽAVANJA PROGRAMSKI ZAHTJEVI Prepričavanje Razgovor Recitacija Čitanje i slušanje Pričan je kao pripovjedačka (narativna) vrsta izražavanja u nastavi ili doživljaju Pričan je stvarnog dogañaja (hronološko i retrospektivno) Pričan je izmišljenog dogañaja ili doživljaja (hronološko i retrospektivno) Pričan je prema zadanoj slici ili muzici Opisivan je prema predmetu. s bilješkama. poznaje različite učtive izraze i primjenjuje ih u razgovoru Oživljeno i s razumijevanjem izražajno govori stihove. izraze učtivosti Prepoznati i izražajno čitati istaknute dijelove teksta Čitati tekst s razumijevanjem. crtica. naučnim. čitalačke tehnike i stilovi (vježbe čitanja na odabranim tekstovima književnim. jasno i logično povezivanje rečenica izdvajajući važnije dijelove. razumje pročitano i slušano Pravilna primjena naracije u vježbama usmenog i pismenog izražavanja Pravilna primjena deskripcije u vježbama usmenoga i pismenog izražavanja Savladavanje osnovnih pravopisnih pravila Stvaranje vještina i navika u pravilnom pisanju informativnih oblika usmenoga i pismenog izražavanja OPTIMALNA Prepričava cijeli tekst prema hronologiji dogañaja.) ODGOJNOOBRAZOVNI CILJEVI Prepričati tekst poštujući hronološki slijed. dikcija.Nepromjenjive riječi: Prilozi (mjesta. poznavati način oslovljavanja. okeana. vršioca radnje. slušati druge učenike i učitelja i zapažati obilježja dobroga čitanja OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA Prepoznaje i prepričava najvažniji dio teksta Zna osnovna obilježja službenoga razgovora Tečno i jasno govorenje stihova Pravilno i umjereno brzo čita tekst. logička. sažima fabulu navodeći najvažnije dijelove Navodi primjere službenoga razgovora u različitim situacijama. u rečenicama s neizrečenim subjektom Razlikovanje besubjektne i neoglagoljene rečenice Služenje pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s uzrastom djeteta Prepoznavanje trotačke i zagrade u tekstu kao rečeničnih znakova. zagrada predikata Uočavanje priloških odredbi u rečenici P repoznavanje rečenica s više subjekata i proširene rečenice s više istovrsnih dijelova P repoznavanje rečenice s neizrečenim subjektom Osvijestiti potrebu usvajanja pravopisne norme radi upotrebe u svakodnevnom pisanju i čitanju P rimjenjivati pravopisnu normu u drugim nastavnim predmetima rečeničnih i pravopisnih znakova Odreñivanje imenskog predikata Uočavanje lica. govorne vrednote izražajnog čitanja. uočavati razliku izmeñu službene i privatne komunikacije. kontinenata. publicističkim i dr. tempo. komentira postupke i ponašanje likova. rečenica bez subjekta. način) Rečenica s izrečenim i neizrečenim subjektom. administrativnim. jačina. usmjereno. prepričavanje sažimanjem fabule Privatni i službeni razgovor Izražajno čitanje književnog teksta. rečenični naglasak) 279 . razumije ga. pauze. smisleno povezuje rečenice. država. neizrečeni subjekt Priloške odredbe u rečenici (mjesto. naroda i naseljenih mjesta Pisanje i izgovor superlativa pridjeva Veliko slovo u pridjevima izvedenim od vlastitih imena Izgovor i pisanje riječi u kojima su provedene glasovne promjene Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije. izraziti vlastiti komentar Poznavati osnovna pravila službenoga razgovora. vremena. boja glasa. naglašava važne dijelove i govorno obilježava pojedine sadržaje (intonacija. biću ili pojavi kao osnovici opisa: opis osobe PROGRAMSKI SADRŽAJI Stvaralačko prepričavanje. krnja rečenica Pravogovor i pravopis: Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim nazivima planeta. koristeći različite govorne vrednote Izražajno čita tekst. rečenica s više subjekata. je (deminutivi i komparativ pridjeva) Izgovor i pisanje glasova č i ć u deklinaciji imenica i komparaciji pridjeva Rečenični i pravopisni znakovi: trotačka. gramatička i stilistička interpunkcija u kontekstu izražajnog čitanja Ostale vrsta čitanja u nastavi: naglas. načina) Prijedlozi Veznici Uzvici Riječice Rečenica: Predikat – glagolski i imenski Subjekt – više subjekata.

mobitelske poruke. priznanice MEDIJSKA KULTURA POJMOVI Osnovne vrste medija: štampani. opis otvorenog prostora (eksterijer). historijat. elektronski Novine. pozorišni/kazališni prostor Osnovne vrste radijskih i televizijskih emisija. upoznati najvažnije osobitosti filmskih vrsta. jezik bloga. Pisanje diktata (s obzirom na pravopisne pojave obrañene u 5. razredu: kontrolni diktat. filmova. slobodni diktat) Pisanje pisama. strip. sportske) Uloga školske biblioteke u nastavi maternjeg jezika i književnosti Principi katalogizacije knjiga (s posebnim osvrtom na internet) Nastavni čas lektire u školskoj biblioteci ODGOJNOOBRAZOVNI CILJEVI Razlikovati vrste medija. telegrama. kulisa. zna osnovne historijske podatke o počecima filmske umjetnosti Odreñuje vrste poznatih televizijskih emisija Razlikuje strip kao dio medijske kulture i kao jednostavni prozni tekst. priznanice Pisanje školskih pismenih zadaća (dvije u toku školske godine) Pisanje vlastitih tekstova i pravilna primjena narativnih tehnika Pisanje vlastitih deskriptivnih tekstova i primjena pravilnih opisivačkih postupaka. televizija.(portret). i 6. pozorišnih/kazališnih izvedbi. opis zatvorenog prostora (interijer). diktat s predusretanjem grešaka. uputnice. opis bića ili grupe bića unutar prostora ili pojave. zabavne. komentira filmska izražajna sredstva. opis kraja (pejzaž). internet (postanak i razvoj) Film (postanak. filmski rodovi i vrste) Teatar (pozorište/ kazalište) kao književno – scenska umjetnost: scena. časopisi. uputnice. messenger servisi. samostalno piše strip Samostalno vrši dramatizaciju tekstova 280 . televizijskih i radijskih emisija Upoznati se s najznačajnijim dnevnim i periodičnim novinama/ časopisima Poznavati karakteristike stripa OČEKIVANA POSTIGNUĆA MINIMALNA P oznaje najvažnija obilježja pojedinih vrsta medija na razlikovnom nivou Navodi različite vrste časopisa. radio. mobitelske poruke. radijskih i televizijskih emisija MAKSIMALNA P oznaje osnovne karakteristike filmskih vrsta na primjerima. Pravilno pisanje diktiranih tekstova i uočavanje odgovarajućih pravila ili poteškoća u pisanju Pravilno pisanje pisma.

prva štampana djela. Film (historijat i osnove filmske umjetnosti). internet. 2. latinica • Spomenici pismenosti u bosanskom. 3. srpski jezik u porodici srodnih jezika • Historija Južnih Slavena i jezici južnoslavenskih naroda • Počeci slavenske pismenosti i staroslavenski jezik • Pisma u bosanskom. te dvije školske pismene zadaće). tako da osposobimo djecu za samostalan pristup interpretaciji umjetničkog djela (potrebno je uključiti djela koja predstavljaju različite književne rodove i vrste). likovnom kulturom. navedene programske jedinice uskladiti s mogućnostima djece te ih postupno uvoditi u osnovne gramatičke pojmove i kategorije). razreda osnovne škole. pravopisu i razvoju standardnoga jezika: voditi računa o spiralnom razvoju nastavnoga programa. Medijska kultura (strip. muzičkom kulturom i dr. razvoj standardnog jezika). složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. Nastavni program se zasniva na: a) izboru umjetničkih i sadržaja na principima primjerenosti. do 9. 5. stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na meñusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. prvi rječnici i gramatike). vježbi usmenog i pismenog izražavanja. srpski jezik i književnost u šestom razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. te medijske kulture.RAZVOJ STANDARDNOG (KNJIŽEVNOG) JEZIKA • Bosanski. hrvatskom.historijski presjek: glagoljica. radio. televizija. zadaci. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa trebaju izvršiti selekciju obaveznih književnih tekstova. etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. biblioteka). umjetničke. odgojnosti i tekstualne adekvatnosti b) rasporedu. pravogovoru. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. hrvatskom. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim. 281 . kao i principima integracije i korelacije. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. srpskom jeziku (Humačka ploča. Prilikom selekcije treba voditi računa o reprezentativnosti odabranih tekstova. u skladu s planiranim brojem nastavnih časova. Povelja Kulina bana. rječnik. te ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskih umjetnosti. reprezentativnosti. čitanačkih i lektirskih). pravopis. Osnovni ciljevi. stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastava). ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. egzemplarnosti. pravogovor. teorije i interpretacije književnosti. 6. hrvatski. natpisi na stećcima. Književnost (interpretacija književnih tekstova. arabica. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski. hrvatski. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke. od 6. Jezik (gramatika. narodni govori (Ishodi učenja u gramatici. srpskom jeziku . odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalnospiralnog slijeda.) Takoñer. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). 4. prve štamparije. što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. periodika. ćirilica (bosančica).

narodi Funkcije i sposobnosti Dje ca će znati: • postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih • tražiti i davati osnovne informacije • identificirati i locirati ljude i predmete • pratiti jednostavne upute • koristiti brojeve • opisivati ljude (njihov izgled i raspoloženja) i predmete Ak tivnosti RECEPCIJA: b) SLUŠANJE I REAGIRANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1. npr. that. npr. what. family members and their occupations Svakodnevni život. anything. unusual hobbies itd. npr. these. bicycle. going to an amusement park itd. dopunjavanjem nedovršenih rečenica i sl. anybody. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO . neverbalno. postavljaju i odgovaraju na jednostavna pitanja • koriste izraze i rečenice u vezi sa svakodnevnim aktivnostima. recitiraju i pjevaju poznate pjesme Dje ca pišu: • jednostavne tekstove poštujući pravopis • lične poruke i kraće dijaloge • tekst na poznatu temu. spajanjem Gramatika Djeca će ponavljati ili učiti: Ime nice: brojive i nebrojive pravilnu/nepravilnu množinu Zam je nice: lične (padež subjekta i objekta) pokazne (this. prepoznavanjem netačnih/tačnih tvrdnji. nothing Prid je ve Dete rminatore: članove: a/an. neverbalno. pyjama party. car) Slobodno vrije me. zero prisvojne pridjeve pokazne pridjeve. saopćenja nastavnika i druge djece. nešto prošireniji vokabular. snimljeni materijal i reaguju na njih • kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija • suštinu teksta koji sadrži neke nepoznate informacije Dje ca čitaju: • upute. those (boys) Vokabular Djeca će učiti ili ponavljati rječnik ve zan za zadane te me. npr. Porodica. u sebi ili naglas. četvrta godina učenja engleskog jezika Nivo 6. yours. hers. daily routine. npr. 2. this (girl). favourite sports and games. Zabava. traženjem odreñenih informacija. which. četvrta godina učenja (2 časa sedmično. uz pomoć nastavnika • dopunjuju obrasce i rečenice i izrañuju jednostavne projekte Dje ca: • prepoznaju i upotrebljavaju jezik • počinju sticati znanja o jeziku Čitan je i razumijevan je Govor Pisanje Znanje o jeziku Nastavni plan i program za šesti razred. theatre. b) ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će čitati kratke tekstove. 282 . i reagirati: 1. means of transport (npr. its. nešto prošireniji vokabular. označavanjem tačnih i netačnih izraza. kratke poruke i natpise • kraće tekstove.Engleski jezik – prvi strani jezik. nešto prošireniji vokabular. npr. nešto prošireniji vokabular. those) upitne (who. prezentiranjem odreñenih dijelova odslušanog teksta mimikom i sl. odgovaranjem na pitanja. npr. going to the party. his. ours. the. theirs) neodre ñene (somebody. whose) prisvojne (mine. verbalno. razre d Če tvrta godina uče nja engleskog jezika Razvijanje osnovnog znanja o jeziku Teme Porodica Svakodnevni život Slobodno vrijeme Zabava Priroda Škola Svakodnevni život Životinje Zemlje.OBRAZOVNOG RADA Je zičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Dje ca razu miju : • razgovor na poznate teme • jednostavna pitanja. surprise party. pjesme i priče koje ne prelaze ili neznatno prelaze njihov leksički fond Dje ca: • učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugom djecom. bus. npr. nobody something. spajanjem slika i tekstova. that (boy). these (girls). upute. going out to the cinema. pupils’ hobbies.

dopunjavanjem nedovršenih rečenica i sl. npr. on. nezadovoljstvo. npr. sva lica jednine i množine Priloge: nešto prošireniji obim priloga vezanih za zadane teme.• • • izražavati na jednostavan način: slaganje i neslaganje. negativnoj. picnic Škola. teachers Osim stalne nadogradnje svog vokabulara. orange juice Kolok acije . all. any. uz selektivno poreñenje sa maternjim jezikom i nekim drugim stranim jezicima 283 . razočarenje i sl. vrijeme različite osjećaje kao što su: zadovoljstvo. vezane za zadane teme. upitni) Modalne glagole. sposobnosti. in. wildlife. mountain.vrijeme. some. plants. obaveze i potrebe. npr. vezane za zadane teme. b) PISANJE Djeca će: • prepričavati/p re pisivati kratke tekstove • pisati kratke sastave na poznate teme itd. school subjects. dirty Antonime. upitni) Present Continuous (potvrdni. in.način. right. označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji.oblik Glagole be. last year . last week. many. river. npr. Ekvivalente prijevoda čestih i ključnih riječi. left. dramatizirati itd. niječni. which. crylaugh Složenice. much. prezentiranjem odreñenih dijelova teksta mimikom i sl. upitnoj i zapovjednoj rečenici • The re is a/There are some…Is there a…? Are there any…? Priroda. ask-answer. učenici će naučiti koristiti: Afikse . behind. school choir. govoriti o svojim svakodnevnim aktivnostima kao i onima svojih vršnjaka itd. discuss a subject. (a) few. iznenañenje. upotrebom novog vokabulara u konkretnim primjerima/rečenicama. care about us itd. odrični. in front of • Vrijeme. količine. guitar lessons. vezane za zadane teme i gramatiku. vezane za zadane teme. npr. (a) litle upitne. can. slika i tekstova. npr. fast Prije dloge: nešto proširenija upotreba prijedloga za mjesto i vrijeme vezanih za zadane teme • Mjesto. prepričavanjem dijelova ili cijelih kratkih tekstova jednostavnim rečenicama. have to. 2. nešto prošireniji vokabular. upitni) Future Simple: shall/will (potvrdni. npr. jednostavne dijaloge koji setemelje na temama o kojima seraspravljalo • prepričavati kratke priče i šale • učestvovati u razgovoru o zadanim temama • pjevati dječije pjesmice • igrati igrice: po ulogama jezične igre itd.za mjesto . walk a dog. dirtyclean. must Zapovjedni način. postavljanjem pitanja i odgovaranjem na pitanja. dopuštenja. • dopunjavati: nedovršene rečenice tabele i križaljke • re dati ispremetane riječi u smislene rečenice pridjeve neodreñene količine i broja. upitni) Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola (potvrdni. cijene. have/have got (potvrdni. what. npr. znanje i neznanje. animals. at Rečenica: Osnovni red riječi u potvrdnoj. npr. timetable. npr. npr. odrični. npr. nešto prošireniji vokabular. odrični.pravac/smjer. • recitirati. . npr. ve rbalno. east. prepoznavanjem netačnih tvrdnji. whose Opisne prid jeve vezane za zadane teme Nepravilno poreñenje pridjeva Brojeve: 1-1000 Glagole: Present Simple (potvrdni. under. npr. may. upitni) Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to. traženjem pogrešaka i njihovim ispravljanjem u tekstu. on. PRODUKCIJA a) GOVOR Djeca će: • praviti kratke. expensive. quickly. west . odrični.

1 Govor A1. Muzička kultura (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike. INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Djeca će : • • • upoznavati kulturu svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Djeca će učiti da: • • • • ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. Biologija (dijelovi ljudskog tijela.). elementi dramatizacije).. Tjelesni i zdravstveni odgoj (sportske aktivnosti i igre. godina učenja Nivo i Slušanje i razumijevanje A2. slikanje. razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika.3 284 . Likovna kultura (crtanje. učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče.. budu odgovorna i aktivna u situacijama kada se uči jezik. Ciljani nivo znanja evropskog okvira za strane jezike: 6. upoznavati neke osnovne razlike izmeñu svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja. razred 4.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ Djeca će učiti engleski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta: • • • • • Maternji jezik (svijet bajki i imaginacije. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve..). muzički instrumenti.1 Pisanje A1. oblikovanje ..3 Čitanje i razumijevanje A2. upoznavanje sa najpoznatijim izvoñačima na engleskom jeziku). ples). značaj ishrane za zdravlje.

povezivanjem Glagoli: rutinske aktivnosti. npr.trenutne ilustracija sa odgovarajućim tekstom. prva godina učenja (2 časa sedmično. Mary’s) grandmother. redanjem ilustracija po .nabrojati dane u 1. godina • Kuća. mother. bridge. itd. a/an. npr. after datim temama.ispunjavati tabele. things. aktivnostima i postavlja nastavnik ili koja čuju sa my. tired.mjesto. život .boje predmeta bojama. negativna. . what hall. toothpaste. itd. clean.Opisni.sad. that. bus. ispunjavanjem tabela ili our. . theatre. work. raspoloženja i tvrdnji itd. osnovni hill. wood. e lan način reagirati: Imenice: name. uncle. . npr. .brojati ljude i dopunjavanjem rečenica itd. school . Verbalno: . in. house) povezivanjem riječi u stupcima A i B (potvrdna. lake.Red riječi (osnovni thirsty. ispunjavanjem križaljki. Continuous bathroom (npr. upitna forma) spoon. npr. Složenice.P resent Simple sleep. in the nešto urade (I can … tekstom. many … are Djeca će čitati kratke tekstove. Antonime.dirty b) P ISANJE red riječi u potvrdnoj. learn.predstaviti sebe ili 1.govoriti o koje su čuli sa kasetofona. križaljke noise. opće • Članovi uže i neki učenja druge crtanjem. nice.Modalni glagol can prošireniji vokabular). shop. dom . npr. u vezi sa smislene rečenice datim temama. knife. bus-stop. Afikse. razred • Lično Djeca će znati: RECEPCIJA Djeca će učiti da vokabular koji se odnosi osnovne a) SLUŠANJE I REAGIRANJE koriste i učiti o na date teme npr: predstavljanj .odgovarati na pitanja are two … phone-box . post . sklapanjem ispreturanog teksta u (potvrdna.pozdravljati na škole formalan/neforma Djeca će slušati izgovoreni tekst i sljedećem: • P redstavljanje. my kratkim odgovorima na pitanja. itd. in..locirati ljude i ponavljanjem riječi. . . . tražeći odreñenu pridjevi. river. job. 70 časova godišnje) Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Vještine Gramatika Vokabular Djeca će učiti osnovni 6. fork. Verbalno: P ridjevi: coffee-table. u vezi sa djecom ili nastavnikom on.ljude i predmete navedenih predmeta/osoba navedenim (John’s. kitchen (npr. .Engleski jezik – drugi strani jezik. trees. redati riječi u Kolokacije. npr. itd. pjevati i Rečenice: happy.P omoćni glagol be the face/body – nešto rečenica. here. fine. school mates. Upitni pridjevi. breakfast/lunch/dinner. traffic-lights. u vezi sa Djeca će: negativnoj. izvršavanjem thirsty • Svakodnevni život. aktivnosti izvršavanjem uputa i nareñenja. • Okolina. bojenjem . nesposobnost da odreñenih ilustracija sa odgovarajućim .dovršavati rečenice itd.množina članovi šire porodice. djeca će učiti da koriste: .zapisivati po diktatu . glasses). . those vokabular) npr. negativna. there proširivati vokabular. • Porodica 1. -ing (pitanja/odgovori) sa drugom . upitna forma) car. sports. Djeca će: . . his.There is a …T here shop-w indow. get up.opisivati: odreñenom redoslijedu.vrijeme. loo/ lavatory. her.izraziti: odreñenom redoslijedu. at npr.mjesto. walk. now.ubacivati. • Svakodnevni . garden. npr. make . npr.zahtijevati. miss the bus. • Moja okolina engleskog • Škola .lične • P rostorije u kući i namještaj.učestvovati u razgovoru . have . who. bookcase. car park. tableware: I can’t tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. their bus station. jezika . označavanjem (potvrdna. 285 . office. posters. main parts of ispunjavanjem tabela. park. podvlačiti. toothbrush). friend. itd. in the (John’s book. bad. u vezi s datim .sposobnost/ uputa i nareñenja. svakodnevnim kratkih odgovora na pitanja koja P risvojni pridjevi. itd. npr. izraza ili čitavih . clean . npr. smislenu cjelinu itd. turn on/off the radio/ the television. upitnoj i datim temama. upitna forma) wash (npr. radnjama kasetofona. dovršavanjem . stanja 2. sad. hungry. at. (nešto prošireniji . npr.davati upute i naredbe P rijedlozi za: temama i gramatikom. wardrobe. negativna. pupils’ sedmici crtanjem.ideju posjedovanja 2. moliti today. there?) ili naglas.vlastite. (npr.ograničen broj označavanjem tačnih/netačnih (T/F) this.igrati uloge. da se dobiju kolokacije).Determinatori: curtain predmete rečenica koje je izgovorio nastavnik ili Članovi.P resent cup. yard street. predmete (How b) ČITANJE I REAGIRANJE what(color) village. povezivanjem odreñenih Zamjenice: grandfather. davanjem the gradu i na selu. your. recitirati. plate. redanjem ilustracija po scared. –s.prisvojni genitiv npr. PRODUKCIJA P rilozi za: Osim što će stalno a) GOVOR . . Neverbalno: good. . these. cinema.pokazne. • Škola. kitchen. subjects. Neverbalno: . itd. u sebi . . hungryigrati jezične igre . život u .upitne.reći koliko je sati informaciju ili detalje i reagirati: happy. school furniture.prepisivati kratke tekstove zapovjednoj rečenici cupboard. .vrijeme.

Nastavnik/nastavnica mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljnjim učenjem novog jezika. Na ovom uzrastu djeca dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. 286 . srpski jezik. S obzirom na to da djeca imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviñene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Djeca su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirana za rad. pravopisa.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će djeca rado zapjevati kako na početku tako i pred kraj nastavnog časa. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. hrvatski. Muzička kultura. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Matematika. Geografija.upoznavati različite kulture i tradicije. ali i vrijeme početka učenja drugog stranog jezika. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. u početnoj fazi učenja pogotovo. te gramatike predviñene za ovaj razred. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih pet . Djeca će: . . Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine.i desetominutnih testova kao i izrada dviju školskih pismenih zadaća (po jedna u svakom polugodištu). Likovna kultura. no pristup je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Djeca će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim‘‘ iz nekih drugih predmeta.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika. Bosanski. kao npr. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja takoñer će olakšati njihovo usvajanje.

dopunjavati i samostalno pisati riječ i i kraće rečenice Dijete će na ovom nivou učenja jezika svjesno sticati znanje o jeziku.Francuski jezik – prvi strani jezik. četvrta godina učenja (2 časa sedmično. razredu osnovne škole djeca trebaju proširiti programske sadržaje iz 5. ritam i intonaciju u jeziku koji uč i • razumjeti ograničen broj riječ i i izraza. naglasak. kratke dijaloge o poznatim temama. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati. razreda i težiti dostizanju nivoa A1. naglašavati riječi. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi francuskog jezika u 6. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove pravilno artikulirati glasove. prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje Znanje o jeziku • • 287 . pjesmice • razumjeti i reagirati na odgovarajući način na kratke usmene poruke prepoznavati slova i napisane riječi.2 Evropskog okvira za strane jezike Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Dijete će • prepoznavati glasove.

zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. pjevati i igrati jezične igre. Škola: enseignant. parc. mon.opisati: ljude i predmete. mjeseci. jaune. podvlačiti.Kuća. tužan. npr. tourner à droite / à gauche Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est Dani u sedmici. razred osnovne škole Četvrta godina učenja francuskog jezika Te me . glumljenjem (npr. razglednicu SMS poruku) Gramatik a Djeca će učiti o tome i koristiti : Imenice . Prendre un bain. dans. bojenjem ili podvlačenjem samo odreñenih riječi (npr. C’est …. Au revoir itd. npr. crtanjem. malheureux. onih koje označavaju neku aktivnost. jardin. samostalno napisati kratki tekst (čestitku. chambe. grand. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuñenim riječima.) Glagole P rezent pomoćnih glagola avior. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. moje tijelo. sretan). u vezi sa datim temama.pozdravljati . arbre.jednina i množina Zamjenice Lične Upitne. la. prendre l’ autobus. igrati uloge. iz crtića). blanc itd. se laver. ton. boje predmeta. De quelle couleur est…? rouge. –s Antonime. izvršavanjem uputa. grand. triste. sposobnost da nešto urade (Je peux…). podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju. b) ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagirati: 1) Neve rbalno: gestikuliranjem. sur. chaise.ma.. ideju posjedovanja (le livre de Jean. itd Kolokacije. redanjem slika itd. il fait froid. crtanjem.predstaviti sebe ili druge . sa . un. godišnja doba Djeca će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afikse. ici. rasporeñivanjem ilustracija po odreñenom redu prema pisanim uputama itd.locirati ljude i predmete .livre. u vezi sa datim temama.izraziti: dopadanje. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. pisati kratki. ta.Kazivanje vremena Funkcije i sposobnosti Djeca će znati: . blonds.brojati predmete ..Škola . triste… Odreñivanje mjesta i pložaja: P ardon.. zamjenjivati inicijale punim riječima. armoire. petit. gestikuliranjem.Svakodnevni život .Članove.Opisne pridjeve koji su najčešće u upotrebi.Porodica .reći koliko je sati (puni sati) . Bon – mauvais. lijepljenjem slika. ubacivati. grandpère Prostorije u kući i namještaj: cuisine. PRODUKCIJA a) GOVOR Djeca će: ponavljati riječi nastavnika/nastavnice ili riječi izgovorene sa kasetofona.Dani u sedmici. de (u osnovnim značenjima) Vokabular Djeca će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na teme : Pozdravljanje: Bonjour. faire i venir Imperativ P riloge za mjesto. u vezi sa datim temama i gramatikom. cahier.Prisvojne pridjeve. rutinske aktivnosti npr dormir. od ponuñenih riječi sastavljati kraće rečenice. Sale à manger. povratnih glagola i nepravilnih glagola aller. dehors Brojeve 1 . dom . bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. élève.Pozdravljanje i predstavljanje .Nivo 6. lit. pravilnih glagola. učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugom djecom ili nastavnikom. grand – petitl Složenice. beau. recitirati. sale à manger.50 P rijedloge à. samo osnovne riječi Opisivanje: Il est grand / petit. bruns. faire attention 288 . redati riječi po odreñenom redoslijedu. mjeseci i godišnja doba . sac à dos. une. ma maison) Ak tivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neve rbalno: imitiranjem nastavnika/nastavnice ili neke popularne ličnosti (npr. itd Svakodnevni život. le. davati upute i naredbe b) PISANJE Djeca će: prepisivati izolirane riječi. pokazivanjem. être. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. brojeve itd. ograničen broj raspoloženja . 2) Ve rbalno: ponavljanjem riječi koje izgovara nastavnik/nastavnica ili koje su čuli sa kasetofona. soeur. pokazivanjem odreñenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju. frère. raspoloženje. les . Qu’est-ce que c’est ? Q ui est-ce? Quel âge as – tu? Članovi uže porodice: mère. des. avec. pravljenjem/oblikovanjem stvari. là.Moja bliža okolina . se lever. u vezi sa datim temama. npr. table. itd. Salut. devant. pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. glumljenjem. 2) Ve rbalno: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. qui? De/á qui? Que? De/á quoi Determinatore . popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. son. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika/nastavnice ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. Raspoloženja: heureux. Predstavljanje: Je m’appelle …Je suis. učiti pisati pomoću igara na CD-u. l’. jednostavan tekst prema tekstu modelu. itd. Il a les cheveux noirs. se promener.identificirati ljude i predmete . društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. npr. Bliža okolina: rue. osnovne (npr.mère. manger Moje lice.). père.

a potom prepisivanje riječi i kratkih rečenica do usvajanja pravilnog pisanja).. Djeca usvajaju i nove tehnike učenja stranog jezika kao što su prepoznavanje značenja jezičkih izraza.Matematika (brojevi) INTERKULTURALNE VJEŠTINE Djeca će se: . namirnice. na usvajanje elementarnih jezičkih sredstava i usvajanje strategija učenja stranog jezika.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika . U ovom uzrastu djeca rado i lako uče prikazujući scenski ono što su usvojila. .upoznavati sa kulturom naroda francuskog govornog područja i sa nekim osnovnim razlikama izmeñu njihove i francuske kulture .DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Zadaci nastave francuskog jezika u šestom razredu su prije svega usmjereni na poticanje interesa za učenje stranih jezika. Djeci se takoñer pruža mogućnost susreta sa govornicima francuskog jezičkog područja i uspostavljanje prvih kontakata razmjenom kratkih pisama ili elektronske pošte. Na taj način kod djece se razvija duh tolerancije.budu odgovorna i aktivna u situacijama kada se uči jezik . način života njenih stanovnika kao i da prepoznaju sličnosti i razlike. slikanje.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama . omogućeno je kontinuirano ponavljanje. INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJI Djeca će učiti francuski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta npr. pri čemu je prvenstveno nastavnik onaj kojeg imitiraju i za kojim ponavljaju. Ocjena iz stranog jezika treba biti odraz cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama. Teme koje se obrañuju u prve tri godine učenja stranog jezika vezane su za svakodnevni život i interese djece ovog uzrasta.Tjelesni i zdravstveni odgoj (ples. Djeca u nastavi francuskog jezika imaju priliku upoznati kulturu zemlje čiji jezik uče. tiens. oh là là itd) UČENJE KAKO TREBA UČITI Djeca će učiti da: . sportske aktivnosti. Budući da se odreñene teme iz razreda u razred ponavljaju.Maternji jezik (svijet bajki i imaginacije. oblikovanje) . Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. elementi dramatizacije – neverbalno u funkciji teatarskog izražavanja) .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče (et bien. usvajaju ograničen fond riječi i izraza. muzički instrumenti) .Muzička kultura (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike. uvježbavanje i proširivanje leksičkog fonda.Priroda (dijelovi ljudskog tijela.) . igre) . značaj ishrane za zdravlje. tako da će u razvoju vještine govora dramatizacija kratkih dijaloga često biti zastupljen oblik nastavne aktivnosti. Nakon usmenog usvajanja postepeno se prelazi na čitanje (prepoznavanje već naučenih riječi) horsko i pojedinačno. upoznavanje sa najpoznatijim francuskim izvoñačima. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje nastavnik kontinuirano prati i ocjenjuje. te pisanje (prvo preslikavanje.upoznati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene .. korištenja rječnika i leksikona prilagoñenih njihovom uzrastu i praćenja vlastitog napretka u učenju stranog jezika uz primjenu jezičkog portofolija.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda 289 . kao i njihovih vršnjaka u zemljama frankofonskog govornog područja. Djeca se osposobljavaju za usmenu komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim situacijama.Likovna kultura (crtanje.

kao drugog stranog jezika.Francuski jezik – drugi strani jezik. dopunjavati i samostalno pisati riječ i i kraće rečenice Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje Znanje o jeziku • • Dijete će na ovom nivou učenja jezika svjesno sticati znanje o jeziku. 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole.1 u govoru i pisanju. kratke dijaloge o poznatim temama. Učenje stranog jezika treba djetetu olakšati razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jačati motivaciju za učenje stranih jezika. pjesmice • razumjeti i reagirati na odgovarajući način na kratke usmene poruke prepoznavati slova i napisane riječi. odnosno A1. 290 . Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Dijete će • prepoznavati glasove. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati. ritam i intonaciju u jeziku koji uč i • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove pravilno artikulirati glasove. prva godina učenja (2 časa sedmično. U nastavi francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1. Učenje stranog jezika treba poticati njegovu maštu.2 Evropskog okvira za strane jezike u slušanju i razumijevanju i čitanju i razumijevanju. radoznalost i kreativnost. naglašavati riječi. prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. naglasak. Dijete treba osposobiti da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja.

redati riječi po odreñenom redoslijedu. C’est …. pravljenjem/oblikovanjem stvari. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. être. parc. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. sa . crtanjem. avec.Pozdravljanje i predstavljanje . devant.Svakodnevni život . recitirati. arbre. malheureux. là. prendre l’ autobus. grandpère Prostorije u k ući i namje štaj: cuisine. Svakodnevni život.Porodica .Kazivanje vremena Ak tivnosti RECEPCIJA SLUŠANJE I REAGIRANJE: Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neverbalno: imitiranjem nastavnika/nastavnice ili neke popularne ličnosti (npr. razglednicu SMS poruku) Gramatika Djeca će učiti o tome i koristiti : Imenice jednina i množina Zamjenice Lične Upitne. crtanjem. Il a les cheveux noirs. petit.. des. redanjem slika itd. ton. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. npr. –s Antonime. pokazivanjem odreñenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju. père. jednostavan tekst prema tekstu modelu. itd. rasporeñivanjem ilustracija po odreñenom redu prema pisanim uputama itd. chaise. pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. manger Moje lice . se lever. Raspoloženja: heureux. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. jardin.50 Prijedloge à..Članove. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd.Opisne pridjeve koji su najčešće u upotrebi. une. de (u osnovnim značenjima) Vokabular Djeca će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na teme : Pozdravljanje: Bonjour. frère. glumljenjem. il fait froid. sur. sretan). itd. armoire. sac à dos. Au revoir itd. dans. grand – petitl Složenice . podvlačiti. 2) Verbalno: ponavljanjem riječi koje izgovara nastavnik/nastavnica ili koje su čuli sa kasetofona. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuñenim riječima. u vezi sa datim temama. mon. brojeve itd.Dani u sedmici. pravilnih glagola. PRODUKCIJA a) GOVOR Djeca će: ponavljati riječi nastavnika/nastavnice ili riječi izgovorene sa kasetofona.mère. soeur.). davati upute i naredbe b) PISANJE Djeca će: prepisivati izolirane riječi.Škola .Nivo 6. raspoloženje. ČITANJE I REAGIRANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagirati: 1) Neverbalno: gestikuliranjem. lit. učiti pisati pomoću igara na CD-u. triste… Odreñivanje mjesta i pložaja: Pardon.livre. samostalno napisati kratki tekst (čestitku. ici. iz crtića). u vezi sa datim temama. Qu’est-ce que c’est ? Qui est-ce? Quel âge as – tu? Članovi uže porodice: mère. mjeseci i godišnja doba . gestikuliranjem. bojenjem ili podvlačenjem samo odreñenih riječi (npr. popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. Prendre un bain. povratnih glagola i nepravilnih glagola aller. faire attention 291 . izvršavanjem uputa. 2) Verbalno: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. sale à manger. le. faire i venir Imperativ Priloge za mjesto. pisati kratki. Škola: enseignant. blonds. onih koje označavaju neku aktivnost. ma. tourner à droite / à gauche Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est Dani u se dmici. la.Moja bliža okolina . od ponuñenih riječi sastavljati kraće rečenice. osnovne (npr. razred osnovne škole Prva godina učenja francuskog jezika Prvi stepen početnog znanja Te me . pjevati i igrati jezične igre. u vezi sa datim temama i gramatikom. glumljenjem (npr. les . samo osnovne riječi Opisivan je : Il est grand / petit. igrati uloge. De quelle couleur est…? rouge.Kuća. blanc itd. u vezi sa datim temama.Prisvojne pridjeve. npr. Bon – mauvais. un. se laver. jaune. npr. Salut.) Glagole Prezent pomoćnih glagola avior. son. grand. mjeseci. chambe. triste. pokazivanjem. beau. zamjenjivati inicijale punim riječima. Predstavljanje: Je m’appelle …Je suis.. podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju. élève. bruns. tužan. grand. itd Kolok acije . qui? De/á qui? Que? De/á quoi Determinatore . l’. Bliža okolina: rue. cahier. ta. lijepljenjem slika. se promener. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika/nastavnice ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. rutinske aktivnosti npr dormir. Sale à manger. table. moje tijelo. dehors Brojeve 1 . itd. učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugom djecom ili nastavnikom. npr. dom . godišnja doba Djeca će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afik se . ubacivati.

razvijati pozitivan stav prema učenju jezika.Matematika . . npr. te gramatike predviñene za ovaj razred.koristiti ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. npr. Nastavnik/nastavnica mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. Učenje kako učiti Djeca će: . . Djeca su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirana za učenje. (Likovna kultura) . 292 . uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tiens! (gle!) itd. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve.ocjenjivati svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova/drugarica iz razreda.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. Interdisciplinarni sadržaji Djeca će takoñer učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će djeca rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa.biti odgovorna i aktivna u situacijama kada se uči jezik. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Pored dvije školske pismene zadaće preporučuju se i kraće provjere znanja (petominutni i desetominutni testovi). mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja takoñer će olakšati njihovo usvajanje. Ocjenjuju se usmeni i pismeni odgovori. oblikovanje itd. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour). njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika.upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmeñu njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzička kultura) .kroz crtanje.: . . Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole ocjene se iskazuju brojčano.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče.Geografija Interkulturalne vještine Djeca će se: . . u početnoj fazi učenja pogotovo. . S obzirom da djeca imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. Ovo može podrazumijevati npr. Na ovom uzrastu djeca dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviñene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika.kroz sportove i igre (Tjelesni i zdravstveni odgoj) . slikanje. pravopisa. Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. a ocjena treba biti odraz cjelokupnog odnosa djeteta prema školskim obavezama.

3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). četvrta godina učenja (2 časa sedmično. potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. narodi. ali pravi primjetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi. Može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. Povremeno mu može zatrebati pomoć. jednostavan diktat). lične podatke. Dijete može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva. Može pronaći odreñenu informac iju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice.Njemački jezik – prvi strani jezik. rutinskim dogañanjima ili koji sadrže jednostavne upute. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različ ite prirode. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. Dijete zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja • Slušanje i razumijevanje Dijete može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. jezici • Kupovina odjeće • Saobraćaj. Vlada osnovnim fondom jednostavnih. Izgovara bez poteškoća poznate riječi. Dijete može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. prijevozna sredstva 293 . raspored časova • Vrijeme na satu • Slobodno vrijeme • Druženje • TV-emisije • Grad • Seosko imanje • Zemlje. koji govore o svakodnevnom životu. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. u prodavnici). • • Čitanje i razumijevanje • • • • Govor • • • Pisanje • • Znanje o jeziku • PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: • Škola – nastavni predmeti. vremenska prognoza). Dijete zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. naučenih izraza. Od ovog razreda djeca počinju svjesno usvajati znanje o jeziku. 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1.

za izražavanje želje oblik möchte prezent glagola können u jednini i množini. Er spricht Englisch. das Schaf. die Post.popunjavanjem tabela i sl. npr. Tiere. aber. Sie kommt aus Österreich. Kupovina odje će Die Jacke gefńllt mir. .od ponuñenih riječi rekonstruirati kraće rečenice . Ich finde die Jacke schön und modern.pridruživanjem slike tekstu .pripremati i provoditi jednostavne dijaloge .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čula sa kasetofona i sl. die Bücher.recitirati. Sie spricht Deutsch. es) u akuzativu Prisvojne zamjenice za jedninu i prvo lice množine u nominativu i akuzativu (mein.popunjavanjem praznina u tekstu. links. Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neve rbalno: . Womit möchtest du reisen? 294 .dopunjavati izostavljene riječi . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će: . oder Vok abular Djeca će usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. du. govoriti o aktivnostima i odreñenim situacijama PISANJE Djeca će: . Wann ist Deutsch? Haben wir heute Mathe? Mathe habe ich am Montag. SMS. Mathe. govoriti o svojim omiljenim predmetima čitati raspored sati i opisati svoj raspored sati čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata) iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!) imenovati evropske zemlje i odreñeni broj stranih jezika opisati ljude i predmete govoriti o trenutnoj aktivnosti imenovati TV-emisije imenovati domaće životinje i opisati ih imenovati zgrade u gradu iskazati na jednostavan način dopadanje i nedopadanje izviniti se tražiti i nuditi pomoć. sie.razvrstavanjem slika .voditi dijaloge prema datoj skici .rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR Djeca će: . schlafen. jezici: Er ist Engländer. Zamje nice: Lične zamjenice u jednini i množini u nominative Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje Lične zamjenice u jednini (ich. . Woher kommst du? Aus Bosnien-Herzegowina. die Kuh.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Ve rbalno: . das Pferd.igrati uloge .tražiti osnovne informacije u tekstu i reagirati: 1) Neve rbalno: . prijevozna sre dstva: Wir reisen mit dem Zug.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Ve rbalno: . . der Supermarkt. pjevati .. er. das Theater.razvrstavanjem slika. sprechen. imperativ za 2. der Park Wo ist das Kino? Hier. das Kino. Grad: das Kaufhaus.čitati rečenice i kraće tekstove . das Schwein Ze mlje .dopunjavanjem teksta . Saobraćaj. čestitku) Gramatika Djeca će učiti o tome i koristiti : Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch.. . pravilne glagole te nepravilne glagole fahren. narodi. Erdkunde.. dort. die Tafel. lice množine Negacija nicht i kein (nominativ i akuzativ) Brojeve: do 100 (jedinice i desetice) te brojeve do 1000 (samo stotice) Djeca će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Ve znike und..prepisivati rečenice i kraće tekstove . : Škola Deutsch. unser) Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: u prezentu u sva tri lica jednine i množine (pomoćne glagole sein i haben. ihr. lesen…) negativan i upitni oblik glagola.samostalno napisati kratki tekst (razglednicu. jednostavne informacije i sl. dein.rekonstruirati riječi .pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu .pridruživanjem podnaslova dijelovima teksta . essen..odgovarati na pitanja .jednostavnim rečenicama opisivati.povezivanjem slike i slušanog teksta. sehen. sein. rechts Seosko iman je : der Bauernhof. lice jednine i 2.davanjem kraćih odgovora .postavljati jednostavna pitanja .Funk cije i sposobnosti Djeca će znati: imenovati nastavne predmete.

Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. tolerancije. Interkulturalne vještine Djeca će: . potiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja. U vježbama pismenog izražavanja djeca će dopunjavati izostavljene dijelove teksta. postavljanje pretpostavki. Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. razglednicu. Matematika (brojevi). kao npr. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. kulture dijaloga. poštovanja različitosti. Dinamičnosti nastavnog časa doprinijet će smjena više aktivnosti. Maternji jezik. Pritom će ih nastavnik/nastavnica induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. Djeca će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim’’ iz nekih drugih predmeta. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik/nastavnica kontinuirano pratiti i ocijeniti. primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. Djeca će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. Ona počinju dakle sticati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika.upoznavati različite kulture i tradicije. osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija. Muzička kultura. Ona omogućava i favorizira autonomnost djeteta. Likovna kultura. nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina. Geografija (zemlje. narodi. uvažavanja. Nastava stranog jezika.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Veoma je važno da nastavnik/nastavnica upute ponuñene u programu. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama. jezici). Nastavnik/nastavnica potiče motivaciju za učenje stranog jezika. kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. SMS). Djeca ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. . govora i pisanja. udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto. na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. značaj meñusobnog razumijevanja. saradnje. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dviju školskih pismenih zadaća (po jedna u svakom polugodištu). 295 . Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju. Sistematiziranje naučenog i voñenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod djeteta svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. interkulturalnog prožimanja i uvažavanja.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su djeca postigla tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika/nastavnice o napredovanju.

Njemački jezik – drugi strani jezik, prva godina učenja (2 časa sedmično, 70 časova godišnje)
CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Cilj nastave njemačkog jezika kao drugog stranog jezika u šestom razredu osnovne škole podrazumijeva sticanje elementarne jezičke kompetencije koja se funkcionalno postepeno razvija. Dijete je na ovom stepenu u stanju da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. Učenje stranog jezika treba da potakne njegovu maštu, radoznalost i kreativnost. Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da osposobi dijete da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja i da razumije pojedinačne informacije u jednostavnom tekstu U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole, kao prvoj godini učenja njemačkog jezika, treba težiti dostizanju nivoa A1.2 Evropskog okvira za strane jezike. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje • • Čitanje i razumijevanje Oček ivani rezultati/ ishodi učenja dijete može razumjeti ograničen broj riječi, običnih fraza i rečenica, pitanja i uputa lične prirode ili vezanih za neposrednu situaciju i na njih jezički ili nejezički reagirati potrebna mu je znatna pomoć da bi razumjelo: usporavanje brzine govora, ponavljanje, pokazivanje ili prijevod čita naglas poznate riječi i rečenice zna pronaći odreñenu informaciju u jednostavnom tekstu ako je dozvoljeno ponovljeno čitanje pravilno artikulira glasove, naglašava riječi, poštuje ritam i intonaciju rečenice reproducira napamet naučene stihove i pjesmice zna postavljati pitanja i davati odgovore u toku dijaloga o osnovnim temama učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi, porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju pravi pauze, oklijeva, pravi greške i kod najjednostavnije usmene produkcije prepisuje, dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu zna napisati nekoliko rečenica o sebi i o veoma poznatim temama (odgovori na direktno postavljena pitanja, pisanje kratkog pisma, kratkog opisa neke osobe) Od samog početka učenja drugog stranog jezika učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.

• • • • • • • • • • • •

Govor

Pisanje

Znanje o jeziku

PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pozdravljanje, predstavljanje, utvrñivanje nečijeg identiteta Školsko okruženje Članovi porodice Život učenika za vrijeme nastave i odmora Dani u sedmici, mjeseci, godišnja doba Vremenske prilike Brojevi do 100 Kazivanje vremena (puni sat, pola sata) Proslava roñendana Seosko imanje, životinje Odlazak na raspust

296

Funk cije i sposobnosti Djeca će znati: - pozdravljati na formalan i neformalan način - predstaviti sebe i druge - reći koliko imaju godina i odakle dolaze - imenovati članove svoje uže porodice - imenovati predmete u školskoj torbi i učionici - nabrojati dane u sedmici, mjesece i godišnja doba - pitati za vrijeme na satu i reći koliko je sati - reći kakvo je atmosfersko vrijeme - brojati do 100 - govoriti o trenutnoj aktivnosti - čestitati roñendan - nabrojati domaće životinje - nabrojati osnovna prijevozna sredstva - iskazati želju (šta želi jesti i piti, kuda putovati) - kupiti voznu kartu

Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) Neve rbalno : - razvrstavanjem slika - povezivanjem slike i slušanog teksta, - označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Ve rbalno : - davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona - popunjavanjem tabela i sl. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će: - čitati rečenice i kraće tekstove, - tražiti osnovne informacije u tekstu i reagirati: 1) Neve rbalno : - razvrstavanjem slika, pridruživanjem slike tekstu, označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) Ve rbalno: - davanjem kraćih odgovora - dopunjavanjem teksta - rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR Djeca će: - recitirati, pjevati - postavljati jednostavna pitanja - odgovarati na pitanja - igrati uloge - pripremati i provoditi jednostavne dijaloge - voditi dijaloge prema datoj slici PISANJE Djeca će: - prepisivati pojedinačne riječi, rečenice i kraće tekstove - rekonstruirati riječi - dopunjavati izostavljene riječi - od ponuñenih riječi rekonstruirati kraće rečenice - pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu - samostalno napisati kratki tekst (čestitku, pozivnicu za roñendansku proslavu)

Gramatika Djeca će učiti o tome i koristiti: Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch, die Tafel, die Bücher.... Zamjenice: - Lične zamjenice u jednini i množini u nominativu - Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje - P risvojne zamjenice za prvo i drugo lice jednine u nominativu Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: - prezent pomoćnih glagola sein i haben - prezent pravilnih glagola - prezent glagola können - izražavanje želje pomoću oblika möchte - imperativ (2. lice jednine i 2. lice množine) - negativan i upitni oblik glagola Negacija nicht i kein (nominativ i ak uzativ) Brojeve do 100 Djeca će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi

Vokabular Djeca će usvajati vok abular koji se odnosi na date teme, npr. : Pozdravljanje: Hallo!, Guten Tag, Guten Morgen, Auf Wiedersehen! Predstavljan je: Ich bin ... Ich heiße.... Ich komme aus Deutschland. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin .... Jahre alt. Wer ist das? Das ist... Porodica: Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Eltern, Oma, Opa Škola: Das Klassenzimmer,die Schultasche, das Buch, das Heft, der Bleistift, die Tafel, die Kreide, die Bank... Ro ñendan: Mein Geburtstag ist am Samstag um 18 Uhr. eine Geburtstagsparty machen, Freunde einladen, die Torte, die Kerzen, Geschenke bekommen Seosko iman je: der Bauernhof, Tiere, die Kuh, das Pferd, das Schaf, das Schwein Atmosfe rsko vrije me: Es ist kalt (warm). Die Sonne scheint. Es schneit. Odlazak na raspust: ins Gebirge, ans Meer, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug reisen

297

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme početka učenja drugog stranog jezika. S obzirom na to da djeca imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika, njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviñene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika, no pristup je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog, odnosno drugog stranog jezika. Na ovom uzrastu djeca dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine, mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike, pravopisa, te gramatike predviñene za ovaj razred. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija, u početnoj fazi učenja pogotovo. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja takoñer će olakšati njihovo usvajanje. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Djeca su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirana za isti. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama, njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih pet i desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim“ iz nekih drugih predmeta, kao npr. Maternji jezik, Likovna kultura, Muzička kultura, Moja okolina, Matematika, Geografija. Interkulturalne vještine Djeca će: - upoznavati različite kulture i tradicije, - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

298

Arapski jezik – prvi strani jezik, četvrta godina učenja (2 časa sedmično, 70 časova godišnje)
Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja, a u okviru nastave stranih jezika, neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki grañanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. Vijekovima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom, kao i sjevernom Afrikom, gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao službeni jezik koristi arapski. Pored toga, više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje djece za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Kroz učenje stranog jezika kod djece se razvija svijest: o značaju višejezičnosti, duhu tolerancije, kozmopolitizmu, toleranciji, humanizmu i internacionalizmu. Zadaci nastave arapskog jezika su: - razvoj sve četiri jezičke vještine, - ovladavanje osnovnim leksičkim, fonetskim i gramatičkim minimumom, - upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura, - razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju, - razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja, - razvijanje samostalnosti i kreativnosti, - razvijanje sposobnosti slušanja i meñusobnog uvažavanja, - osposobljavanje djece za samostalno korištenje različitih izvora znanja, odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti).
CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezik a učenje jezika, a ne o jeziku razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika razvijanje radoznalosti i kreativnosti razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja razvijanje temeljitosti, predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara, pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica Oček ivani re zultati učenja ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku sloboda i samostalnost u govoru čitanje riječi, vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica prepisivanje riječi i kratkih sadržaja kratki usmeni i pismeni odgovori dopunjavanje riječi i rečenica

299

PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema)

Neophodno je, ponoviti osnovne fraze, i provjeriti da li su usvojeni: sukun; tašdid; tanwin; pisanje odreñenog člana; pisanje tanwina u akuzativu; nastavci gramatičkog ženskog roda; lične i pokazne zamjenice.
Nivo 6. razred osnovne škole 4. godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme - Opisati školu - Aktivnosti u nastavi - Kupovina (voće, povrće, brojevi)
- Izražav anje

Funk cije i vještine Djeca će znati: - P redstaviti sebe i druge - Imenovati članove svoje uže porodice, njihova zanimanja i interesovanja - Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući - Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici - Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle - Brojati od 1 do 100 - Koristiti redne brojeve do 12 za izražavanje punih sati - Nabrojati dane u sedmici - Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze

Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) Neverbalno: - gestikulacijom predstaviti ono što su čuli - bojenjem navedenih predmeta / osoba - pokazivanjem na odreñene ilustracije koje se odnose na riječi koje su čula odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju - izvoñenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona 2) Verbalno: - ponavljanjem odreñenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čula sa kasetofona, davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čula s kasetofona ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati 1) Neverbalno: - gestikuliranjem, imitiranjem povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija 2) Verbalno - kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja - dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu - povezivanjem ponuñenih riječi u tekstu… GOVOR Djeca će: - ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona - voditi kraće dijaloge u parovima sa drugom djecom ili sa nastavnikom - pjevati - recitirati kraće pjesmice - glumiti PISANJE Djeca najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojila, a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: - popunjavanja sintagmi i rečenica (npr.: Gdje su nestale riječi?) - nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu, izostavljajući odreñene riječi koje djeca trebaju popuniti - rekonstruiranje riječi od ponuñenih slova, - takmičenje u pisanju brojeva - samostalno stvaranje sintagmi, imenskih i glagolskih rečenica na osnovu materijala koji je usvojen

Gramatik a - Lične zamjenice (množina) - Pridjevi - Komparacija pridjeva - Pravi prijedlozi - Genitiv poslije prijedloga - Iskazivanje posjedovanja pomoću pronominalnih sufiksa (jednina, 1. lice množine) - Genitivna veza - Izražavanje glagola ,,imati” - Dvojina - Pravilna množina - Pokazne zamjenice (oblici koji nisu urañeni) - Perfekt - Direktni objekt (akuzativ) - Brojevi do 100 - Redni brojevi do 12

Vokabular Djeca proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za stvaranje jednostavnih atributivnih sintagmi, genitivne veze; imenske i glagolske rečenice Kroz dijalog (igre, pjesmice, ponavljanje, prepoznavanje, crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrañuju Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina djece

vremena (puni sati) - Opisati slobodne aktivnosti (sportske, kulturne i dr.) - P orodica i članovi Porodice - zanimanja - Opisati grad, kuću, sobu

300

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE
Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Djeca ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Ona počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno. I u ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina, govora i pisanja. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene dijelove teksta, na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku, razglednicu, SMS). Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja. Sistematiziranje naučenog i voñenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. Nastavnik potiče motivaciju za učenje stranog jezika. Dinamičnosti nastavnog časa doprinijet će smjena više aktivnosti, oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. Nastava stranog jezika, osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Ona omogućava i favorizira autonomnost učenika, podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja, ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija, značaj meñusobnog razumijevanja, saradnje, uvažavanja, tolerancije, poštovanja različitosti, kulture dijaloga, interkulturalnog prožimanja i uvažavanja, kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju, postavljanje pretpostavki, kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuñena u programu, udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto, nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti, primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog djetetovog odnosa prema školskim obavezama, njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik/nastavnica kontinuirano pratiti i ocijeniti. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dviju školskih pismenih zadaća (po jedna u svakom polugodištu). Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Svaka konačna ocjena treba istovremeno odražavati stvarni i mjerljivi napredak koji su djeca postigla tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim“ iz nekih drugih predmeta, kao npr. Maternji jezik, Likovna kultura, Muzička kultura, Matematika (brojevi), Geografija (zemlje, narodi, jezici). Interkulturalne vještine Djeca će: - upoznavati različite kulture i tradicije, - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

301

Arapski jezik – drugi strani jezik, prva godina učenja (2 časa sedmično, 70 časova godišnje)
Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja, a u okviru nastave stranih jezika, neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki grañanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. Vijekovima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom, kao i sjevernom Afrikom, gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. Pored toga, više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje djece za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Kroz učenje stranog jezika kod djece se razvija svijest: o značaju višejezičnosti, duhu tolerancije, kozmopolitizmu, toleranciji, humanizmu i internacionalizmu. Zadaci nastave arapskog jezika su: - razvoj sve četiri jezičke vještine, - ovladavanje osnovnim leksičkim, fonetskim i gramatičkim minimumom, - upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura, - razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju, - razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja, - razvijanje samostalnosti i kreativnosti, - razvijanje sposobnosti slušanja i meñusobnog uvažavanja, - osposobljavanje djece za samostalno korištenje različitih izvora znanja, odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti).
CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika učenje jezika, a ne o jeziku razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika razvijanje radoznalosti i kreativnosti razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja razvijanje temeljitosti, predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara, pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno postupan prelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica Očekivani rezultati učenja ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku sloboda i samostalnost u govoru čitanje riječi, vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) čitanje jednostavnih rečenica prepisivanje riječ i i kratkih sadržaja kratki usmeni i pismeni odgovori

302

PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (gramatika za dati nivo uz korištenje znanja iz maternjeg jezika i prvog stranog jezika) Vokabular (u okviru datih tema)

Specifičnosti arapskog pisma će uvjetovati i početnu fazu učenja arapskog jezika. Neophodno je, uz učenje osnovnih fraza, usvojiti: osnovne oblike slova; varijante pisanja slova; kratke i duge vokale; sukun; tašdid; tanwin; vezivanje slova u riječi i kraće rečenice. Koristiti jezička znanja koja su djeca stekla tokom učenja maternjeg jezika i prvog stranog jezika i komparativnom metodom voditi djecu da sama dolaze do odreñenih zaključaka.
Nivo Šesti razred osnovne škole Prva godina učenja arapskog jezik a Prvi ste pen elementarnog znan ja Te me Pozdravljanje i upoznavanje Porodica i prijatelji Kuća Svakodnevni život Škola Bliža okolina Odjevni predmeti Funkcije i vještine Dje ca će znati: Pozdravljanje na formalan i neformalan način - Predstaviti sebe i druge - Imenovati članove svoje uže porodice - Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući - Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici - Brojati od 1 do 10 - Reći koliko je sati (puni sat) - Nabrojati dane u sedmici - Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) Neverbalno: - gestikulacijom predstaviti ono što su čuli, - slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli, - pokazivanjem na odreñene ilustracije koje se odnose na riječi koje su djeca čuli, odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju, - podvlačenjem riječi koje su djeca čuli 2) Verbalno: - ponavljanjem odreñenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona - davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Djeca će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili rečenica i reagirati: 1) Neverbalno: - gestikuliranjem, imitiranjem - povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija - podvlačenjem pojedinih riječi 2) Ve rbalno: - kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja - dopunjavanjem izostavljenih slova ili riječi u tekstu - povezivanjem ponuñenih riječi u tekstu… GOVOR Djeca će: - ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona, - voditi kraće dijaloge u parovima sa drugom djecom ili sa nastavnikom, - pjevati, - recitirati kraće pjesmice, - glumiti, itd. PISANJE Djeca najprije preslikavaju slova koja su prije toga usmeno usvojili, a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: - popunjavanja slova (npr.: Gdje su nestala slova? - nastavnik ispisuje riječi na tablu, izostavljajući odreñena slova koje djeca trebaju popuniti) - rekonstruiranje riječi od ponuñenih slova, - takmičenje u pisanju brojeva itd. Gram atika Lične zamjenice ('ana, 'anta, 'anti, huwa, hiya, nahnu) Upitne zamjenice (man, ma) Pokazne zamjenice (hara, harihi) Vokativna partikula ,,ya” Potvrdne i odrične riječi (na`am, la) Upitne partikule (hal, 'a) Prije dlozi (fi, min, 'ila, `ala) Upitna riječ ,,'ayna” Kategorija roda Prepoznavanje gramatičk og ženskog roda (okruglo ,,ta”) Brojevi (1 do 10) Vokabular Djeca će: Učiti samo osnovni vokabular, koji će biti osnova za tvorbu kratkih (imenskih) rečenica. Kroz dijalog (igre, pjesmice, ponavljanje, prepoznavanje, i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.

303

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE
Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme početka učenja drugog stranog jezika. S obzirom na to da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika, njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviñene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika, no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine, mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike, pravopisa, te gramatike predviñene za ovaj razred. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija, u početnoj fazi učenja pogotovo. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja takoñer će olakšati njihovo usvajanje. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Djeca su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirana za učenje. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljnjim učenjem novog jezika. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će djeca rado zapjevati kako na početku tako i pred kraj nastavnog časa. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog odnosa djeteta prema školskim obavezama, njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih pet - i desetominutnih testova kao i izrada dviju školskih pismenih zadaća (po jedna u svakom polugodištu). Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je meñusobno povezan sa drugim predmetima. Djeca će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekla učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima „preuzetim“ iz nekih drugih predmeta, kao npr. Maternji jezik, Likovna kultura, Muzička kultura, Matematika, Geografija. Interkulturalne vještine Djeca će: - upoznavati različite kulture i tradicije, - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

PODRUČJA

CILJEVI

OČEKIVANI REZULTATI

304

Sticanje znanja: - poznavanje i upotrebu matematičkih simbola - usvajanje pojma skupa, unije, presjeka, razlike i direktnog produkta skupova - usvajanje pojma relacije i funkcije - poznavanje koordinatne prave i koordinatne ravnine - usvajanje različitih uglova, jedinica za mjerenje uglova, mjerenje uglomjerom - računanja s mjernim brojevima za kutove (+, -, •, :) - grafičkog prenošenja, uporeñivanja, sabiranje i oduzimanja uglova - usvajanje procedura četiri osnovne računske operacije u skupu No i skupu Q+ - usvajanje znanja o višecifrenim brojevima, razlomcima (decimalnim brojevima) i njihovoj strukturi - o jednačinama i nejednačinama s nepoznatom „na jednom mjestu“ - o rješavanju aritmetičkih (brojevnih) izraza - upotreba brojeva u različitim kontekstima, u drugim predmetima i svakodnevnom životu - usvajanje postupaka za četiri računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima - računanja postotka - računanje aritmetičke sredine dvaju ili više brojeva - računanje pomoću džepnog računala Razvijanje sposobnosti i vještina: - uporeñivanja, nizanja - slijeñenja niza uputa - prostornog organiziranja i orijentiranja - vizualizacije i vizualnog grupiranja - procjenjivanja Sposobnosti - prepoznavanja obrasca i vještine - induktivnog mišljenja - induktivnog i analognog zaključivanja - različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja, - matematičkog jezika - prikupljanja, selektiranja i korištenja informacija

Dijete će znati: - matematičkim simbolima zapisati odnos dva ili više zadanih skupova - prepoznati relaciju, odnosno funkciju - nacrtati zadani ugao, kao i već nacrtani izmjeriti uglomjerom - znat će računski sabirati, oduzimati, množiti i dijeliti uglove - grafički sabirati, oduzimati i množiti uglove - prepoznati, razumjeti i pravilno koristiti matematičke simbole - prepoznati brojeve prve milijarde i brojeve skupa N o, njihov položaj na brojnom polupravcu i njihovu strukturu - sa sigurnošću obavljati računanja u skupu N o rješavati matematičke izraze - modelirati matematičke izraze prema zadanim (tekstualnim) uvjetima - prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatke) - procijeniti i provjeriti tačnost rezultata - obavljati sve četiri računske operacije u skupu Q+ - rješavat će jednostavnije jednačine i nejednačine u Q+ - naučit će izračunavati postotak od zadanog broja, kao i aritmetičku sredinu za dva ili više brojeva - računati pomoću džepnog računala

Zn an je

Dijete će moći: - promatrajući otkrivati nova svojstva u okruženju i logički ih povezivati - nakon obavljenog zapažanja izvoditi zaključke - raditi po odreñenom planu - pripremati se za odreñeno napredovanje - koristiti pomagala za crtanje uglova, paralelnih i okomitih pravaca ... - matematičkim jezikom izražavati opće ideje

Razvijanje spoznaja o društve nim vrije dnostima: Dijete će: - razvijanje argumentacije u branjenju ličnih stavova i stavova drugih - o važnosti donošenja sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrañenih kriterija Vrije dnosti i - rada, posebno timskog i pozitivnim crtama ličnosti - važnosti radovanja ličnom uspjehu, kao i uspjehu stavovi drugih, - ocjenjivanje i samoocjenjivanje na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja - samopuzdanja i samoaktualizacije - uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različitih odluka - pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju - naučiti da sluša argumentaciju i kritički preispituje osobne stavove i stavove drugih - naučiti prepoznavati unutarnje vlastito razmišljanje i vlastito prosuñivanje. - poboljšati ličnu „listu“ motiva , emocija i doživljaja - pokazati više altruizma (čovjekoljubivosti, spremnosti da se pomogne drugim), pokazati više senzibiliteta prema matematici i kritičkom mišljenju uopće - prepoznati važnost matematičkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnost matematike u univerzumu

Matematika

305

Programski sadržaji 1. Skupovi, relacije i preslikavanja 2. Kružnica, krug, ugao (kut) 3. Prirodni brojevi 4. Djeljivost brojeva 5. Razlomci 1. Skupovi, relacije i preslikavanja Skupovi Presjek, unija i razlika skupova Direktni produkt skupova Relacije. Funkcije (preslikavanja) Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni 2. Kružnica, krug, ugao (kut) Izlomljena linija, mnogougao (mnogokut), kružnica i krug. Prava i kružnica; Dvije kružnice Ugao (elementi, obilježavanje) Konveksni i nekonveksni uglovi Središnji ugao, kružni luk i tetiva Prenošenje uglova; Uporeñivanje uglova Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova Vrste uglova: puni, opruženi, tupi, pravi, oštri, nula – ugao, susjedni i usporedni Mjerenje uglova (jedinice: stepen, minuta, sekunda), uglomjer Računske operacije s mjernim brojevima za uglove Komplementni i suplementni uglovi 3. Prirodni brojevi Skup N i N0 Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0 Svojstva računskih operacija: komutativnost, asocijativnost, distributivnost Izrazi s promjenljivim Pridruživanje brojeva po datom pravilu (brojna vrijednost izraza) 4. Djeljivost u N0 Dijeljenje u skupu N0 (Jednakost a = b c + r) Djeljivost u skupu N0, faktori i sadržaoci prirodnog broja Djeljivost zbira, razlike i proizvoda prirodnih brojeva Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima: 2, 3, 4, 9, 25 Prosti i složeni brojevi Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore Zajednički djelitelji brojeva, najveća zajednička mjera Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac danih brojeva 5. Razlomci Pojam razlomka b/a (a, b e N): brojnik i nazivnik Razlomci veći i manji od 1 Proširivanje i skraćivanje razlomaka Uporeñivanje razlomaka Razmjera (omjer) Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak Pridruživanje tačaka brojnog polupravca razlomcima Osnovne računske operacije sa razlomcima i njihova svojstva Aritmetička sredina danih brojeva Brojevni izrazi sa zagradama, Tekstualni zadaci Izrazi s promjenljivim; Brojna vrijednost izraza Jednačine i nejednačine u Q+ (najjednostavniji oblici)

306

VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJA Razvijanje SKUPOVI, RELACIJE Djeca trebaju usvojiti: Dijete treba skup i elementi skupa radeći s priborom osjećaja za I PRESLIKAVANJE Skupovi kao osnovni pojam. za geometriju percepciju Presjek, unija i razlika Ureñeni par, jednakost razvijati prostora, za skupova ureñenih parova, prvu motoričke urednost, Direktni produkt skupova i drugu koordinatu sposobnosti kao i preglednost, Relacija; F unkcija ureñenog para. uvježbavati oko preciznost u Koordinatni polupravac i Trebaju definirati da pravilno mjerenju. koordinatni sistem u ravni relaciju, odnosno procjenjuje slike Razvijanje KRUŽNICA, KRUG, funkciju. Trebaju znati koje crta. Treba osjećaja za UGAO (KUT) nacrtati zadane tačke promatrati i urednost pri Izlomljena linija, na koordinatnom otkrivati nova crtanju. mnogougao, pravcu i u svojstva, i Razvijanje kružnica (kružna crta) i koordinatnom sistemu logički ih odgovornosti za krug u ravni. Djeca povezivati. samostalno Prava i kružnica trebaju znati koji su Treba razviti obavljanje Ugao; Vrste uglova; osnovni pojmovi u osjećaj za zadataka. Dijete se Središnji ugao geometriji (tačka, promatranje treba osposobiti za Jedinice za mjerenje prava, ravnina, raznih uglova i samostalan rad s uglova prostor, skup), a koji njihovih veličina. geometrijskim Mjerenje uglova su i izvedeni pojmovi Dijete treba priborom, za Računske operacije sa (dužina, izlomljena usvojiti i razviti procjenjivanje mjernim brojevima za linija, mnogougao, matematički rezultata i za uglove kružnica, krug, jezik. pomoć ostaloj Suplementarni, središnji ugao...). Uočavati djeci. K od djeteta komplementarni uglovi Jedinice za mjerenje sličnosti izmeñu treba potaknuti rad Prenošenje uglova uglova: stepen, algebarskih i po planu. Uporeñivanje uglova minute, i sekunda. geometrijskih Razvijanje Grafičko sabiranje i Stepen (stupanj) zadataka. zapažanja i oduzimanje uglova povezati sa stepenima Dijete treba izvoñenje iz geografije, radi naučiti definirati zaključaka. povezivanja gradiva i pojmove koji ga lakšeg usvajanja. okružuju, a Dijete treba usvojiti osnovne crtanje, mjerenje, pojmove uporeñ ivanje, „razumjeti“. sabiranje, oduzimanje uglova, kao i množenje uglova prirodnim brojem. Djeca trebaju Razvijati Razumijevanje PRIRODNI BROJEVI Skup N i N0 savladati sve računske misaonost i prirodnosti i Sabiranje (sabiranje) , operacije. Insistirati na logičnost kroz prirodne logičnosti oduzimanje, množenje i skraćenom dijeljenju i rješavanje u radu sa dijeljenje (s ostatkom) u množenju, gdje se različitih prirodnim skupu N 0 trebaju koristiti zadataka. Dijete brojevima. Svojstva računskih olakšice. Vježbati treba samostalno Razvijanje i operacija: komutativnost, zadatke s više odlučivati koju jačanje asocijativnost, računskih operacije i operaciju će prije samopouzdanja u distributivnost zagrada, da djeca rješavati, kao i vlastitu sposobnost Izrazi s promjenljivim uvježbaju red koje zagrade će učenja i Pridruživanje brojeva po računskih operacija i prije računati. zaključivanja. danom pravilu (brojna oslobañanja od Svjesno vrijednost izraza) zagrada. Uvježbavati preuzimanje rješavanje zadataka s odgovornosti za općim brojevima, sa i urañeno. P ozitivan bez zadanih odnos prema radu, vrijednosti općeg kao i volja za rad i broja. Djeca trebaju za iskazivanje znati koristiti svojstva pozitivnih računskih operacija. rezultata rada. SADRŽAJI ZNANJE SPOSOB NOSTI

AKTIVNOSTI DJETETA Dijete treba pažljivo pratiti izlaganje nastavnika/ce i učestvovati u radu svojim komentarima i pitanjima. Koristiti udžbenik, zbirku zadataka i ostalu preporučenu literaturu.

AKTIVNOSTI NASTAVNIKA/CE Nastavnik/ca će svojim znanjem i vještinama obraditi nastavne sadržaje tako da djeca usvoje pojmove i definicije i da razumiju i prihvate odreñene zakonitosti. Nastavnik/ca će paziti da sadržaj i objašnjenja budu dostupna uzrastu djeteta. Poticati će dijete na rad. Zahtijevat će od djece da uredno rade i da ravnomjerno rasporeñuju crteže na listu papira. Insistirat će na sažimanju pojmova geometrije u opisivanju tokom izlaganja. Poticat će dijete na slobodno procjenjivanje veličine uglova prije mjerenja.

Aktivno učestvuje u svim oblicima nastavnog rada. P rati izlaganja nastavnika/ce. Učestvuje u stvaranju obrazovnih situacija, sredstava i modela. Koristi udžbenik i literaturu. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika/ce u individualnom, grupnom i frontalnom radu. Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik/ca. Uči kod kuće i radi domaće zadaće.

Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu u razredu. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju djeteta. Koristi različite metode i strategije praćenja postignuća i sposobnosti djeteta. Redovito ocjenjuje rad djeteta i vodi uredne zabilješke.

307

Djeca trebaju znati odrediti najmanji zajednički sadržalac.. Izrañuje didaktički materijal.Svoñenje razlomaka na operacija. Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. sabiranjem i oduzimanjem množenja i razlomaka: (a+ x< b. kod kuće ili u školi. 4.Svoñenje razlomaka na P reko mjernih jednake nazivnike brojeva: površine. Rješava x< b. Moraju razlikovati proste od složenih brojeva. jednakih a)+b= c.sabiranja. Usvaja razlomaka: algoritme (x+a= b. Cijelo i razlomljeno.Jednačine u vezi sa odgovarajućim sabiranjem i oduzimanjem jedinicama. Trebaju znati prepoznati brojeve koji su djeljivi sa: 2. 3. 5. klasificiranja.Dijeljenje razlomka izračunavanje razlomkom udaljenosti na . Vještina odabira inovacija. Vizualno raščlanjivanje i grupiranje.P roširivanje i skraćivanje dijelove kako bi razlomaka zapamtilo zapis.Razmjera i njena primjena DJELJIVOST U N 0 Djelitelj i sadržalac broja Djeljivost zbira. 6. x-a>b.. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. (Origami . 3. Zadatke osmišljava tako da dijete potiče na razmišljanje. . .Dijeljenje razlomka pomoću svojstava razlomkom računskih .Sabiranje i oduzimanje zadataka odreñuje razlomaka različitih razlomke izražene nazivnika manjim . Ne ostavlja ništa nerazjašnjeno ni nenaučeno.Nejednačine (nejednačine) u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka . Odmjerava znanja: dovoljnog.Uporeñivanje razlomaka duljine. Usvaja pojmove cjeline i jedinke i opće odnose izmeñu dijela nečega i kolektiviteta (cjeline) Radi na satu i kod kuće po uputama nastavnika/ce. x:a=b. Crta i reže. polovi i dijeli. x-a= b. Računa jednake nazivnike postotak. Geogebra programi iz matematike na kompjuteru su veoma zgodni za jednostavno i brzo prikazivanje različitih razlomaka i odnosa izmeñu cijelog i njegovih dijelova. . vremena.. a:x=b. Procjenjivanje. 9. složeni i relativno prosti brojevi Rastavljanje broja na proste faktore Najveći zajednički djelitelj Najmanji zajednički sadržalac Razumijevanje materije i problema. P rocjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih. a-x= b. Individualno prilazi djeci kod rješavanja složenijih zadataka. 4. Adaptivnost i fleksibilnost u prihvaćanju promjena. razlike i proizvoda Djeljivost sa 2. 15 . 308 . ax+b=c. i sa jednakim nazivnikom odgovarajućih . (x. Razvijanje logičkog i stvaralačkog mišljenja. ax-b=c) . (x+a)-b=c) i različitih . dijeljenja x+a> b.Uporeñivanje razlomaka Razmjeru rješava . Prati aktivno rad na času i pri tome usvaja nova znanja. 9. Konvergentna i divergentna produkcija ideja. 15 . P oštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće.Uporeñivanje razlomaka polovine.P ostotak .. arazlomaka.Množenje razlomaka nastavi geografije. srednjeg i visokog nivoa.Jednačine (jednačine) u karti).Sabiranje i oduzimanje kao jednakost razlomaka različitih dvaju razlomaka nazivnika (primjena na . kao i relativno proste brojeve.japanska tehnika savijanja papira.Nejednačine u vezi sa razlomaka. Potiče dijete da pita i da traže odgovore. uporeñivanja. Za svaki nerazumljivi zadatak traži objašnjenje. Donosi potreban didaktički materijal za razumijevanje novog gradiva (razlomaka).P ojam razlomka pojam cijelog. Geometer's Sketchpad. kao i najveći zajednički djelitelj. Usklañuje zadatke i probleme spram mogućnosti djeteta. vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka (ax=b. trećine .. 10. Razvijati maštovitost i sposobnost percipiranja bitno od nebitnog. 6.Množenje razlomaka nejednačine .. Primjenjuje modele interaktivne nastave. Prosti. kao i izmeñu samih dijelova cijelog). Dijete usvaja RAZLOMCI . . Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. 5. Nastavnik/ca postavlja pitanja i traži adekvatne odgovore. da sazna da li su sva djeca razumjela postavljene zadatke. razvrstavanja. Induktivno mišljenje. 10. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. .Djeca trebaju znati rastaviti složeni broj na proste faktore. a-x>b) različite jednačine i . jednakih nazivnika kao i zapis istih. . preklapa i mjeri.Sabiranje i oduzimanje Crtežima prikazuje razlomaka jednakih zadane brojeve i nazivnika čita nacrtane . x-a<b.

•. Prirodni brojevi Realizaciju ove tematske cjeline treba. Ovdje prvenstveno mislimo na važne generalizacije kao što su svojstva skupa N i operacija u njemu.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 1. u najvećem dijelu. pomoću prstiju lijeve i desne ruke. množenje prirodnih brojeva kojima je zbir posljednjih cifri 10.a podijeljeno sa b” povezuje sa relacijom a = b q + r . 4. Uvoñenje pojma centralni ugao povezuju se ugao i kružnica čime se ostvaruju pretpostavke za konstruiranje podudarnih uglova odnosno za (grafičko) sabiranje i oduzimanje uglova. presjeka. Uvesti pojam relacije i funkcije na jednostavnijim primjerima. do odreñenog stepena formalizira. Ova su znanja bila na intuitivno konkretnom nivou (kružnica je bila granica kruga). Skupovi. Geometer's Skachpad i Geogebra – kompjuterski program za nastavu matematike) ili grafo-folije Uvježbati računske operacije s višeimenovanim brojevima (stepen. osobito distribuciju množenja prema sabiranju i oduzimanju. Nakon toga rezultate zaključivanja uopćiti u stavove odnosno teoreme. pa i definirati. Uvježbati grupiranje jednakih faktora u zagradu. Kasnije na dijagramu uvesti relacije i funkcije. razlike kao i produkte skupova. Kružnica. dužina. ugao Već ranije dijete je upoznalo oblike kruga i kružnice. uglomjer. polupravac. do 10. Znanja o uglu ovdje se proširuju i produbljuju. Djeca sada kružnicu i krug poimaju kao skup tačaka. relacije i preslikavanja Skup. odnosno sa jednakošću a = b q. Prije nego što se krene sa djeljivosti konkretnim brojevima (2. Potrebno je uvesti pojam skupa i elementa. Uvježbati zadatke sa zagradama. pomoću različitih primjera iz djetetovog svakodnevnog okruženja. izračunavanje i oslobañanje zagrada. 5 …) potrebno je na dosta primjera pokazati djeljivost zbira odnosno produkta brojem. 3. u ovoj se temi. ili pronaći neke druge zanimljivosti vezane za brojeve. zaključujući da su te udaljenosti jednake. koji su djeca ranije poimala više intuitivno. Uvesti ugao i vrste uglova kao kretanje polupravca oko krajnje tačke. Navesti djecu da sama prepoznaju skupove i da odrede njihove elemente po prepoznatoj osobini.) dožive kao skupove tačaka. postaviti kao ponavljanje. Uvježbati grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. -. množenje dvocifrenih brojeva napisanih jedan ispod drugoga. :.. formaliziranju ovih sadržaja mora se pristupiti oprezno i postupno od konkretnih životnih situacija. u toku ponavljanja treba podići nivo znanja od konkretnog poimanja pojmova koji se ponavljaju ka njihovom apstraktnom značenju. Meñutim. Uvježbati svojstva računskih operacija. Ponoviti sve računske operacije s brojevima. Odnose izmeñu geometrijskih likova zapisati pomoću simbola za uniju. 309 . Dijagramom uvesti produkt skupova. izlomljena linija. Djeci pokazati neke interesantne jednostavnije operacije množenja (tablica malih brojeva. kao i za koordinatni sistem u ravnini. sekunda): +. krug.. kao osnovnih pojmova. S (Venovim) dijagramima uvesti slikoviti zapis skupova. Djeljivost brojeva Kroz niz primjera dijete treba da količnik . proširivanje i produbljivanje znanja koja je dijete usvojilo ranije. Potrebno je proširiti znanja o djeljivosti prirodnih brojeva i naučiti pravila (teoreme) djeljivosti. minuta. presjek i razliku skupova. jedinice za mjerenje uglova (po mogućnosti koristiti namjenske računarske softvere (npr. Pojam djeljivosti može se sada korektno tumačiti. Meñutim. 2. U ovom programu dijete ispituje udaljenost tačaka kružnice i središta kružnice. Navesti djecu da naučene geometrijske likove (pravac..

Na internetu pronaći web stranice s urañenim materijalima. Jednačine i nejednačine uvesti pomoću vage za mjerenje: lijeva strana jednaka desnoj. Uvesti decimalne razlomke. Postepenim prebacivanjem poznatih na jednu stranu riješimo jednačinu... itd. kao razlomka s nazivnikom 100. Uvesti pojam postotka.. a tek onda razlomak s razlomkom. Razlomci U ovom sadržaju obraditi samo pozitivne razlomke. 5. dobar je takoñer i računarski program Geogebra. 310 . ako dodamo ili oduzmemo istovremeno na jednoj i drugoj strani jedan broj nećemo narušiti ravnotežu. Kod množenja. isto razmišljamo i kad množimo i dijelimo lijevu i desnu stranu brojem različitim od nule. lijepiti i razgovarati o razlomcima. zatim razlomak i prividni razlomak. isijecati polovine. vezanim za uvoñenje razlomaka.Tvrdnje o djeljivosti djeca trebaju naučiti kroz različite „plastične“ primjere. Djeca mogu donijeti i kolaž papir. kako bi djeci bio jasniji navedeni pojam. prema polovinama. četvrtinama. i pri tome radu naglašavati da se papir počinje savijati od cijelog. razlomak prvo množiti prirodnim brojem. makaze i ljepilo. pa zadane likove lijepiti cijele. trećine. Aritmetičku sredinu uvesti na brojnoj polupravoj. Uvježbati sve četiri računske operacije. S djecom raditi figurice od papira. odnosno nejednačinu. Uvesti pojam najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog djelitelja za dva ili više prirodnih brojeva. Za korištenje u neposrednom radu na času.

Stablo: graña i funkcija stabla. Jednoćelijski i višećelijski organizmi.pružanje osnovnih znanja. BIOLOGIJA .razvijati kritičko mišljenje i kreativnost . životinje i čovjeka OBRAZOVNI . posmatranju.uz pomoć nastavnika/ce znaju procjenjivati relevantnost podataka i informacija . njenim predmetom. organizam.ovladavanje odabranim metodama i tehnikama rada u nastavi biologije . GRAðA I FUNKCIJA BILJAKA SJEMENKA: graña sjemenke dvosupnica – dikotila i jednosupnica – monokotila.sticanje novih znanja o predmetu izučavanja biologije .razumiju fiziološke procese u biljkama i znaju povezati grañu i funkciju biljnog organa i biljke .shvatanje toka fizioloških pojava i procesa u biljnom organizmu vezanim za grañu i funkciju biljnih organa .upoznavanje sa biosistematikom biljnog svijeta. 3.naučiti razliku izmeñu biljne i životinjske ćelije . 311 . vještina i sposobnosti o grañ i i funkciji biljnog organizma . Dioba ćelije Posmatranje ćelija pokožice luka pod mikroskopom.razvijaju pozitivne vrijednosti i stavove prema sebi. prema drugima. osnovna jedinica grañe organizma.shvatanje filogenije biljnog svijeta. kapilarnost i korijenov pritisak. preobražaj. Drvenasto i zeljasto stablo. Ogled rastenja korijena.posebnu pažnju usmjeriti na ćeliju kao osnovnu strukturnu i funkcionalnu jedinicu svih živih bića . KORIJEN: Graña i funkcija korijena. klijanje sjemenke: uslovi klijanja.koristiti prethodna iskustva djece i ostvariti korelaciju s gradivom drugih nastavnih predmeta – multidisciplinarni pristup . 2. IZDANAK: Nadzemni i podzemni izdanak.znaju da svaki pojedinac može dati vlastiti doprinos u očuvanju i obogaćivanju biljnog svijeta . diobu ćelije. pojam haploidnog i diploidnog broja hromozoma . toplota.razumiju grañu ćelije i njenu funkciju u jednoćelijskom i višećelijskom organizmu.djeca se služe literaturom iz biologije i prepoznaju predmet izučavanja pojedinih grana biologije . podjele i značaja .shvataju ulogu nauke za razumijevanje svijeta u kojem žive .upoznati djecu s osnovnim sistematskim kategorijama i njihovom hijerarhijom formiranje svjetonazora / pogleda o porijeklu i razvoju biljnog svijeta . značaj biologije Povezanost i ovisnost žive i nežive prirode i zajedničke osobine živih bića CITOLOGIJA Biljna stanica: ćelija. modeliranju ćelije i biljnih organa i eksperimentima .poseban značaj posvetiti planiranju i pripremanju laboratorijske vježbe. Vegetativno razmnožavanje korijenom. Difuzija.razvijanje pogleda i sticanje osnovnih znanja o živom svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke nauke i univerzalnih odgojnih vrijednosti .da pomoću praktičnog rada djeca shvate fiziološke pojave i procese u biljnom organizmu i da povežu grañu i funkciju biljnih organa i biljke .prave herbar i odreñuju biljke pomoću kratkih didaktičkih ključeva za grupu biljaka . klijavost. Tkivo: graña i funkcija. Vegetativno razmnožavanje podzemnim izdankom. voda.znaju klasificirati biljke i razumiju razvoj od nižih ka višim . razvijati senzibilitet o potrebi zaštite biljnog svijeta od uništavanja OČEKIVANJA . organ. odnosno sa najznačajnijim karakteristikama pojedinih grupa biljaka .NAUKA O ŽIVIM BIĆIMA Podjela biologije prema predmetu i problemu izučavanja. osmoza.Biologija ODGOJNI . problemom izučavanja . zrak.upoznavanje djece s pojmom biologije.istaknuti značaj biljaka kao jedinih proizvoñača hrane i kisika na Zemlji.shvatanje značaja biljaka za prirodu. prema svojoj okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu PROGRAMSKI SADRŽAJI Uvod 1.

CVIJET – CVAST: Graña i funkcija cvijeta i cvasti OPRAŠIVANJE I OPLODNJA: Plod i sjemenka. raznovrsnost plodova i sjemenki 4. Posmatranje algi mikroskopom GLJIVE I LIŠAJEVI: Graña. odjeljak i carstvo. Podjela skriven osjemenjača na dvosupnice i jednosupnice. izumrle papratnjače. red. razmnožavanje i razviće. Graña. značaj u ishrani. JEDNOSUPNICE . predstavnici i značaj vrsta u liječenju i ishrani. vrsta. značajne vrste u ishrani.PORODICE LJILJANA I TRAVA Opća karakteristika porodice. razmnožavanje. Binarna nomenklatura. rasprostranjenost. razmnožavanje i razviće. Bakterije izazivači bolesti i korištenje bakterija u ratnim uslovima kao bološki agansi. viroze. ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE IMAJU PRAVO JEDRO . funkcija. ORGANIZMI NEĆELIJSKE GRAðE VIRUSI NA GRANICI ŽIVOTA: Karakteristike grañe virusa. Vegetativno razmnožavanje listom. rasprostranjenost i najvažnije grupe Mahovina. podjela i porijeklo. klasa. Laboratorijska vježba: Mikroskopiranje unutrašnje grañe lista. Na primjeru jedne biljke objasniti biosistematske kategorije. PORODICE LEPTIRNJAČA I USNATICA Opće karakteristike porodice. Voćarstvo. STABLAŠICE MAHOVINE: Graña. Od bičara do volvoksa. Karakteristike grañe. predstavnici. rasprostranjenost. DVOSUPNICE. značaj. Karl Line. porodica. značaj i podjela. podjela i značaj.LIST: Vanjska i unutrašnja graña. Golosjemenjače. Postavljanje eksperimenata vegetativnog razmnožavanja. SJEMENJAČE: Osnovne karakteristike. SKRIVENOSJEMENJAČE / KRITOSJEMENJAČE Opće odlike. PORODICE LJUTIĆA I RUŽA Opće karakteristike porodica. PAPRATNJAČE: Graña. PORODICE KRSTAŠICA I GLAVOČIKA Opća karakteristika porodice. Prelaz na kopno. podjela.EUKARIOTI ALGE: Graña. Pojam biosistematika. podjela i značaj. KRATAK PREGLED RAZVOJA BILJNOG SVIJETA ZNAČAJ BILJAKA 312 . predstavnici i značaj u ishrani. predstavnici. ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE NEMAJU PRAVO JEDRO – PROKARIOTI BAKTERIJE I MODROZELENE ALGE. rod. podjela i značaj. razmnožavanje. Razmnožavanje. medicinski i ekonomski značaj virusa. razmnožavanje i razviće. Laboratorijska vježba: Odreñivanje dvosupnica prema ključu. BIOSISTEMATIKA BILJAKA Biološka raznolikost i uzroci biološke raznolikosti.

tercijarne i sekundarne privrede geografsko poimanje prirodne. kretanjima nebeskih tijela Suncu i sunčevom sistemu Zemlji kao planeti u sunčevom sistemu horizontu i podjeli horizonta orijentaciji na horizontu orijentaciji na površini Zemlje geografskim koordinatama prividnom kretanju Sunca stvarnom kretanju Zemlje rotaciji i posljedicama rotacije Zemlje revoluciji i posljedicama revolucije Zemlje OČEKIVANI REZULTATI Djeca zn aju: Očekivana znanja o: opisivati ranije poznate geografske geografiji kao općem obrazovnom predmetu pojmove koje su naučili tokom prirodnoj i geografskoj sredini razrednog obrazovanja iz predmeta proširenim znanjima prirodnih pojava i Prirode i društva procesa i načinima njihovih nastanaka opisivati pojave i procese koje da geografija daje znanje o doživljava u bližoj i daljoj okolini prirodnogeografskim i društvenogeografskim procesima i pojavama opisati nebo. geografske i životne sredine najvažnije geogene i antropogene uzročnike narušavanja životne sredine posljedicama negeativnih uticaja na zrak. zvijezde i Mjesec Kosmosu ili nebu Prividna kretanja Sunca nebeskim tijelima zvijezdama i Galaktici Suncu i njegovom sistemu Mjesecu i njegovom kretanju Zemlji u sunčevom sistemu osnovna znanja o horizontu. hemijskim i dinamičkim procesima u Svjetskom okeanu kopnenim vodama na Zemlji zakonomjernoj smjeni vegetacije na Zemlji uticaju prirodnih faktora na rast i razvoj vegetacije na Zemlji pojasno – zonalnom rasporedu flore na Zemlji akvatičnim životnim zajednicama na Zemlji ekumeni i anekumeni suštini i značenju pojmova: prirodna i geografska sredina urbanizaciji i urbaniziranim regijama privredi i podjeli privrede osnovne elemente primarne. zemljinoj kori i njenom sastavu razvoju zemljine kore kroz geološka razdoblja oblicima reljefa nastalim unutrašnjim i vanjskim silama unutrašnjim procesima i pojavama vodenom omotaču Zemlje kruženju vode u prirodi jedinstvu i podjeli Svjetskog okeana kopnenim vodama živom svijetu na Zemlji ili biosferi geografskoj rasprostranjenosti biljaka i životinja podjelu voda na slane i slatke vode podjeli kopnenih voda i njihovom značaju osnovne biljne i životinjske vrste u bližem i širem zavičaju općim društvenogeografskim elementima na Zemlji stanovništvu na Zemlji. 70 časova godišnje) ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI POSTAVLJENI CILJEVI Programski zahtje vi o: geografiji kao nauci i školskom predmetu značaju školske geografije objektu i predmetu proučavanja prirodnoj sredini geografskoj sredini definiciji i definicijama geografije kao nauke i podjeli geografije nebu i nebeskim tijelima kosmičkom beskraju. zraku i tlu prepoznati osnovne oblike reljefa zemlji i njenim sferama – geosferama grañi zemljine kore razvoju Zemlje i litosfere tokom geološke prošlosti unutrašnjim procesima i obliku vanjskim procesima i oblicima hidrosferi – vodenom omotaču Zemlje kružnim tokovima u hidrosferi jedinstvo i podjelu S vjetskog okeana osnovnim fizičkim.(2 časa sedmično. Sunce. metodama orijentacije na horizontu prividnom kretanju S unca geografskoj mreži osnovama orijentacije na horizontu odreñ ivanju apsolutnog položaja tačaka na površini Zemlje opisati prividno dnevno kretanje Sunca suštini prividnih kretanja nebeskih tijela opisati nastanak i trajanje astronomskih suštini stvarnih kretanja Zemlje godišnjih doba rotaciji Zemlje i njenim posljedicama: objasniti pojam protoka (temporalnog) smjeni dana i noći i računanje vremena vremena revoluciji Zemlje i njenim posljedicama suštini nejednakog trajanja dužine dana i noći smjeni godišnjih doba i postojanju toplotnih pojaseva na Zemlji izgled svoje bliže i dalje okoline rasporedu i odnosima kopna i mora na o izradama plana. vodi. vodu i tlo Geografija/zemljopis predstavljanju izgleda Zemlje i njene površine na globusu i kartama umanjenju veličina iz prirode i načinima njihovog prenošenja na papir razmjeri i razmjernicima elementima i sadržaju geografske karte vrstama i načinu korištenja geografskih karata zemlji i njenim sferama litosferi. učionice i makete globusu zavičaja načinu umanjenja veličina iz prirode o osnovama izrade geografske karte elementima i sadržaju geografskih karta vrstama geografskih karata suštini čitanja geografskih karata prepoznavanju geografskih sadržaja na karti osnove o stijenama u zavičaju. naseljenosti i naseljima na Zemlji privredi i privrednim djelatnostima globalnim geografskim aspektima životne sredine uzrocima geoekološke krize posljedicama geoekoloških poremećaja na Zemlji stanovništvu užeg i šireg zavičaja gradskim i seoskim naseljima osnovnim ljudskim aktivnostima osnove ugrožavanja okolice i okoliša u užem zavičaju 313 .

Odreñivanje položaja tačaka i objekta u odnosu na stajnu tačku. Razmjera i razmjernik. Odreñivanje položaja tačaka i objekata na površini Zemlje. GODIŠNJE OBILAŽENJE ZEMLJE OKO SUNCA Revolucija Zemlje – obilaženje Zemlje oko Sunca. vode i zraka. Sastav zemljine kore. Osnovni elementi geografske karte. Sastav geografskog omotača. Meridijani ili podnevnici. Posljedice revolucije Zemlje. RELJEF ZEMLJE – EGZOGENI PROCESI I OBLICI Oblikovanje reljefa raspadanjem i taloženjem stijena. Datumska granica. Položaj Zemlje na ekliptici. Zemlja u Sunčevom sistemu. Relativna visina. Orijentacija pomoću Sunca. Podjela geografije NEBO (KOSMOS) I NEBESKA (KOSMIČKA) TIJELA Osnovne predstave o Kosmosu i kosmičkim tijelima. Sunce i Sunčev sistem. Vulkani i vulkanski reljef. Posljedice rotacije Zemlje. Zračni pritisak. Sateliti. Izgled površine Zemlje. Zagrijavanje kopna. Mjesečeva kretanja. Oblikovanje reljefa tekućicama. Zemlja – oblik i veličina. SUNČEVA TOPLOTA – POKRETAČ ATMOSFERE Sunčeva radijacija. Geografska dužina. Razvoj Zemlje kroz geološka razdoblja. Orijentacija pomoću kompasa ili busole. Zonalno vrijeme. Paralele ili uporednici. Stvarno dnevno kretanje Zemlje. Sfere Zemlje – geosfere. ORIJENTACIJA NA POVRŠINI ZEMLJE Geografska mreža.NASTAVNI SADRŽAJI (NASTAVNE TEME) UVOD U GEOGRAFIJU Objekat. Oblikovanje reljefa vjetrom. Oblikovanje reljefa morskom vodom. Rotacija Zemlje. Orijentacija pomoću Sunca i sata. ATMOSFERA – ZRAČNI OMOTAČ ZEMLJE Atmosfera – gasoviti omotač Zemlje. predmet. Zvijezde i sazviježña. zadaci geografije. Zemljotresi. Najnovija savremena orijentacija. Planete. Vrste karata. Satne zone. LITOSFERA I KORA ZEMLJE Unutrašnja graña Zemlje. Geografska karta. Toplotni pojasevi na Zemlji. Geografske koordinate. Putanja Dnevni lukovi Sunca iznad horizonta. Orijentacija pomoću zvijezde Polare (Sjverenjače). Oblikovanje reljefa ledom. PRIKAZIVANJE POVRŠINE ZEMLJE NA RAVNI Globus – model Zemlje. Ekliptika. Podjela atmosfere. Pomaračenja Sunca i Mjeseca. Lokalno vrijeme. Oblikovanje reljefa rastvaračkim djelovanjem vode. 314 . ORIJENTACIJA NA HORIZONTU Horizont i orijentacija na horizontu. RELJEF ZEMLJE – ENDOGENI PROCESI I OBLICI Oblici reljefa nastali djelovanjem unutrašnjih sila. Reljef na kopnu i u podmorju. Nadmorska visina. Galaktike i galaktička jata. Godišnja doba. Geografska širina. Sastav atmosfere. Plan. Tektonski procesi i oblici. Značaj atmosfere. Vjetar. PRIVIDNO KRETANJE SUNCA I STVARNO ROTIRANJE ZEMLJE Prividno kretanje Sunca. Čitanje geografskih karata. Kalendar. Mjesec. Nejednako trajanje dana i noći. Smjena dana i noći. ZEMLJA I NJENE SFERE – GEOSFERE Geografski omotač.

GEOEKOLOGIJA – GLOBALNI ASPEKTI ŽIVOTA NA ZEMLJI Geoekologija – nauka o kvalitetu života na Zemlji. uglavnom. Nastavna graña je koncipirana za interaktivne. Uzroci geoekološke krize na Zemlji. Jedinstvo i podjela Svjetskog okeana. Privreda i privredne djelatnosti. Biogeografske oblasti umjerenog pojasa. BIOGEOGRAFSKE OBLASTI NA ZEMLJI Biogeografske oblasti žarkog pojasa. Klime polarnih oblasti. Meteorološko vrijeme. DEMOGEOGRAFSKE ODLIKE NA ZEMLJI Naseljeni prostori na Zemlji – ekumena. ali i druge oblike nastavnog rada u kojima su učenici subjekti nastavnog procesa. Klimatski faktori. Prirodne osobine morske vode. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU • Nastavni program koncepcijski odgovara shvatanju osnovnih saznanja o pojavama i procesima koje su vidljive i spadaju u domen prirodnogeografskih i društvenogeografskih pojava i procesa. OSNOVNI TIPOVI KLIME NA ZEMLJI Tople klime u žarkom pojasu. a koje tretira ovaj nastavni program su. VRIJEME I KLIMA Pojam vremena. Jezera. Svjetski okean. Tekućice. Ostvarivanje ovih ciljeva temelji se na nastavnoj grañi. nove i dosta uopćene. Struje u Svjetskom okeanu. Zemlju u Kosmosu. HIDROSFERA – VODENI OMOTAČ ZEMLJE Opće odlike hidrosfere. Pojam klime. Kako je ovo dosta nepoznata i teško shvatljiva • 315 . Izvori i vrela. Led na Zemlji. Mora. Morske mijene i morske dobi. Migracije – mehaničko kretanje stanovništva. DINAMIKA SVJETSKOG OKEANA Kretanje morske vode. PROIZVODI LJUDSKE DJELATNOSTI NA ZEMLJI Naselja i tipovi naselja na Zemlji. Rasna i jezička raznolikost svjetskog stanovništva. I druge nastavne teme. Značaj Svjetskog okeana. Padavine. Močvare i bare. Klime umjerenih pojaseva. BIOSFERA – BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET NA ZEMLJI Biosfera – pojam i podjela. Kruženje vode u prirodi. Ugroženi elementi životne sredine. posljedice Zemljinih kretanja i sl. To se prevashodno odnosi na nastavnu teme koje tretiraju Kosmos. Nastavni program omogućava shvatanje i apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. Značaj kopnenih voda. Biogeografske oblasti polarnog pojasa. Porast svjetskog stanovništva. Okeani. Pored ove nastavne grañe nastavni program tretira i Zemljine geosfere. Urbanizacija. Oblaci i magle. Talasi u Svjetskom okeanu. koja pobuñuje veliku motiviranost kod učenika.ATMOSFERSKI PROCESI Vlažnost zraka. KOPNENE VODE Podzemne vode. Biogeografski faktori na Zemlji. Kopneni i vodeni (akvatični) organizmi na Zemlji.

oblik nastavnog rada i nastavna pomagala u realizaciji nastavne jedinice. Prije realizacije nastavnog procesa potrebno je proučiti i shvatiti sadržaj svake nastavne teme i nastavne jedinice. slikama. 316 . kosmogene i antropogene uticaje. potrebno je osmisliti najprikladniji nastavni metod. Društvenogeografske odnose na Zemlji treba povezati sa prirodnogeografskim faktorima. U ovim temama. Nastavni program koncepcijski je postavljen da se njime mogu sticati nova znanja. koji uslovljavaju te odnose. Društvenogeografski procesi su uvjetovani prirodnim faktorima. razvoj urbanizacije i urbanih sistema. uvijek je potrebno ukazivati na interakcijske odnose društva i prirode. Iz ovih veza i odnosa učenici će shvatiti mjesto i ulogu čovjeka u čuvanju svog životnog okruženja. U geoekološkim problemima na Zemlji ukazati na geogene.• • • materija. za učenike ovog uzrasta. a na osnovu stečenih u razrednoj nastavi iz Prirode i društva. To se posebno odnosi na raspored stanovništva na Zemlji. kojima se narušava normalno funkcionisanje prirodne i geografske sredine. Posljednje nastavne teme se odnose na društvenogeografske elemente na Zemlji i interakcijske odnose izmeñu prirodne i geografske sredine. Pored toga. Nastavni program uz savremeni udžbenik omogućava shvatanje apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. kako bi lakše shvatili postavljenu nastavnu grañu. grafikonima i primjerima. Interaktivna obrada geoekoloških problema mora biti postavljena u uzročno-posljedičnim odnosima i vezama. te privredu i privredne aktivnosti stanovništva. potrebno je u nastavnom procesu učenike dodatno motivirati sa crtežima.

S TAVOVI PONAŠ ANJE AKTIVNOS TI DJ EC E AKTIVNOSTI NASTAVNIKA/CE Historija/povijest Razumiju kako je podijeljena prošlost. totemizam Razumiju kako je Znaju da je upotreba metala čovječanstvo brže uticala na način napredovalo u života i promjenu dolinama velikih odnosa meñu rijeka (Stari Istok) ljudima. potiče djecu na samostalan rad i kreativno razmišljanje Demonstrira na karti predaje. Prethistorije Mogu objasniti razmjena proizvoda kako je razmjena izmeñu Istoka i uticala na Zapada. Priprema zadatke za djecu Potiče interes djece. prezentira. samostalno zaključuju. demonstriraju Analiziraju izvore.perzijski ratovi Znaju šta su polisi se razvila grčka Život i kultura starih Koje prostore religija i Grka koloniziraju mitologija Grčka pod objasniti pojam Djeca razumiju makedonskom vlašću kolonizacija kako su se razvili polisi. Gdje se stvaranje kretske razvila prva evropska kulture. komuniciraju posmatraju i iznose vlastiti stav Razvijaju svijest o kontinuitetu života u BiH od prahistorije Djeca izgrañuju stav o značaju razmjene kulturnih dostignuća za napredak čovječanstva. na osnovu analize izvora iznose vlastiti stav Demonstrira na karti. uticali na život Homerski svijet Objasniti pojmove ljudi. usmjerava aktivnosti 317 . zašto je došlo do grčke kolonizacije Uvod u historiju Prošlost i sadašnjost Računanje vremena Djeca znaju kako doznajemo o životu u prošlosti. grčka Razumiju i mogu Atena religija i mitologija da objasne kako Grčko. 35 časova godišnje) TEM E ZNANJE SPOS OBNOS TI VRIJEDNOSTI. Da čovječanstvo ne napreduje kao jedinstvena cjelina Analiziraju izvore (ilustracije) samostalno zaključuju Rješavaju zadatke (Venov dijagram) P osmatraju ilustracije i samostalno zaključuju Analiziraju kartu. mogu bogova i ljudi Helada i Heleni objasniti kako je Grčki polis Znaju o čemu govore nastala mikenska Velika grčka grčki epovi Ilijada i kultura kolonizacija Odiseja. kretskog civilizacija Da su pisma . kritički Znaju pokazati razmišljaju lokalitete na kojima Na karti pokazuju su pronañeni područja koja su materijalni dokazi iz naseljena u različitih razdoblja prahistoriji. usmjerava analizu izvora potiče učenike na kreativno razmišljanje Demonstrira na karti. potiče djecu da samostalno zaključuju Predaje . vremenska razdoblja Djeca razvijaju interes i pozitivan odnos prema historiji Imaju orijentaciju u vremenu. Istoka i Zapada Djeca znaju koja Razumiju kako su Stara Grčka Grčka-zemlja i more plemena naseljavaju novi uvjeti života Seoba grčkih plemena prostore Grčke. šta je doba prahistoriji animizam. Kako je Krećani i Feničani nastalo glasovno posredovali izmeñu pismo Feničana. iznose vlastito mišljenje zaključuju Rješavaju zadatke na crti vremena Motivira djecu. drži predavanje i usmjerava aktivnosti djece. a kako starijeg i mlañeg Vjerovanje ljudi čovjek mlañeg kamenog doba kamenog doba kamenog doba Razumiju kako se Ljudi metalnog doba Znaju u šta su razvilo vjerovanje Područje današnje vjerovali ljudi ljudi kamenog Bosne i Hercegovine u kamenog doba. Priprema analizu izvora Demonstriraju. šta su historijski izvori Znaju kako se računa vrijeme. na osnovu analize izvora mogu opisati i prezentirati. potiče ih da samostalno zaključuju. predaje . razlikuju periode Slušaju. usmjerava aktivnosti učenja Priprema analizu izvora. Razlikuju prethistorijsko i historijsko doba. pripremaju zadatke na lenti (crti) vremena Komuniciraju. opisuju izvore. iznose vlastiti sud (percepciju) Priprema analizu izvora (ilustracija) postavlja jasna i konkretna pitanja. daju odgovore na postavljena pitanja Analiziraju tekst i na osnovu analize tumače Na osnovu analize teksta djeca predstavljaju temu (usmeno ili pismeno) Slušaju. priprema zadatke za učenike. objasne pojmove arheologija i kultura Mogu se orijentirati na lenti (crti) vremena. čime života ljudi Mlañe kameno doba se bavio. priprema izvore za analizu. Priprema analizu izvora i potiče djecu da kritički i kreativno razmišljaju Demonstrira na karti motivira učenike da uče Djeca historijski razmišljanju – informacije o odreñenom dogañaju smještaju u slijed (šta se prvo dogañalo.(1 čas sedmično. a šta kasnije) Djeca mogu razlikovati historijski stav od mitologije Djeca razvijaju svijest o tome kako dolazilo do promjena u prošlosti i Izgrañuju stav o značaju Olimpijskih igara Analiziraju kartu. Djeca znaju kako je Mogu uočiti Prethistorija Život ljudi u najstarije živio čovjek starijeg razlike u načinu doba kamenog doba. posmatraju.

kakav je položaj robova. P rvu Sposobnost poznatu biblioteku analize i sinteze . grčka religija i mitologija Djeca razvijaju sposobnost hronološkog razumijevanja razlikuju sadašnjost. Kako je došlo do Grčko-perzijskih ratova Djeca znaju kako su se oblačili. kretskog Zapada. prošlost i budućnost Djeca razvijaju empatiju Sa sigurnošću demonstriraju i iznose stavove Imaju izgrañen stav o značaju Helenističke kulture Slušaju. priprema zadatke za učenike. stjecali znanja. demonstrira. predaje . znanje i razumijevanje P ripremaju sadržaja kod djece prezentaciju da kroz glumu (podjela uloga) prezentiraju kakav je bio položaj robova Djeca koriste izvore i na osnovu relevantnih informacija odgovaraju na postavljena pitanja Slušaju . kakva je bila kultura stanovanja. Gdje se pisma . značenje pojma Helenizam Historijsko doba Egipat Vjerovanje i kultura starih Egipćana Civilizacija stare Mezopotamije Posrednici izmeñu Istoka i Zapada Stara Grčka Grčka-zemlja i more Seoba grčkih plemena Homerski svijet bogova i ljudi Grčki polis Velika grčka kolonizacija Atena Razumiju značaj Olimpijskih igara Djeca mogu da objasne uzroke i posljedice Grčkopersijskih ratova Razvijaju sposobnost empatije (saosjećanje i razumijevanje života u robovlasničkom društvu) Razumiju kakav je uticaj Grčke civilizacije na razvoj suvremenog svijeta Djeca razumiju. daje smjernice za izradu panoa o Egiptu Usmjerava aktivnosti djece Procjenjuje usvojeno znanje Drži mini predavanja Demonstrira na karti Demonstrira. pojašnjava. uticalo na razvoj kako se razvija egipatske umjetnost. da razlikuju bitno od nebitnog osnovu analize Djeca izgrañuju stav o značaju razmjene kulturnih dostignuća za napredak čovječanstva. njeno ureñenje. kakvu hranu su jeli. mogu zagrobni život kako da objasne šta je nastaju prvi gradovi. značajnije umjetnike i naučnike Grčke Djeca znaju koje su posljedice Peloponeskog rata. pojmove demos i aristokracija. Krećani i Feničani posredovali izmeñu Istoka i Zapada Djeca znaju koja Razumiju kako su plemena naseljavaju novi uvjeti života prostore Grčke. važnije grañevine i stilove gradnje. Kako je razvila prva evropska nastalo glasovno civilizacija Da su pismo Feničana. Da čovječanstvo ne napreduje kao jedinstvena cjelina Analiziraju kartu i izvore P okazuju na karti P rikupljaju izvore za izradu panoa Izrañuju pano o Egiptu. D jeca pronalaze različite informacije Djeca različite informacije smještaju u kontekst Razvijaju sposobnosti hronološkog razumijevanja i sposobnost tumačenja na osnovu analize. mogu Helada i Heleni objasniti kako je Znaju o čemu govore nastala mikenska grčki epovi Ilijada i kultura Odiseja.Sumerske gradove Mezopotamije . uticali na život Objasniti pojmove ljudi. mitologija. postavljaju pitanja. mogu objasniti zbog čega su značajna osvajanja Aleksandra Makedonskog i Helenistička kultura.Kako su nastale Olimpijske igre Znaju gdje je nastala Atena. daju odgovore na postavljene zadatke Analiziraju kartu.Najvažnije vladare i Usvajanje novih njihova djela pojmova. lik i djelo Aleksandra Velikog . a šta kasnije) Analiziraju kartu.Najvažnije mišljenja grañevine Mogu objasniti . procjenjuje usvojeno znanje Djeca historijski razmišljanju informacije o odreñenom dogañaju smještaju u slijed (šta se prvo dogañalo. daju odgovore na postavljena pitanja Analiziraju tekst i na osnovu analize tumače Na osnovu analize teksta djeca predstavljaju temu (usmeno ili pismeno) Demonstrira na karti. priprema analizu izvora i zadatke za djecu. .Književna djela kako je razmjena Znaju da je vršena uticala na razmjena proizvoda stvaranje kretske izmeñu Istoka i kulture.Vjerovanje kritičkog . potiče djecu na samostalan rad i kreativno razmišljanje 318 . Znaju šta je Agora. Demonstriraju Analiziraju izvore. izvore rješavaju pripremljene zadatke Rezimira prethodna znanja djece o temi.P ismo. kritički i kreativno razmišljaju Djeca znaju gdje i Djeca razumiju kako je nastala zašto je E gipat Egipatska država dar Nila Znaju u šta su Razumiju kako se vjerovali E gipćani. razvilo vjerovanje objasniti pojam Egipćana i mnogobošci. Procjenjuje usvojeno analiziraju. pismo i umjetnosti naučna znanja Uočiti sličnosti i Koje su države razlike izmeñu nastale na tlu egipatske i Mezopotamije civilizacija . izvode zaključke i iznose vlastiti stav historijski razmišljaju. usmjerava aktivnosti učenja Priprema analizu izvora.

Gdje se razvila prva evropska civilizacija Da su Krećani i Feničani posredovali izmeñu Istoka i Zapada Djeca mogu razlikovati historijski stav od mitologije Djeca razvijaju svijest o tome kako dolazilo do promjena u prošlosti i Izgrañuju stav o značaju Olimpijskih igara Djeca razvijaju sposobnost hronološkog razumijevanja razlikuju sadašnjost. zašto je došlo do grčke kolonizacije Razumiju značaj Olimpijskih igara Djeca mogu da objasne uzroke i posljedice Grčkopersijskih ratova Razvijaju sposobnost empatije (saosjećanje i razumijevanje života u robovlasničkom društvu) Razumiju kakav je uticaj Grčke civilizacije na razvoj suvremenog svijeta Djeca razumiju. historijski razmišljaju. priprema analizu izvora. P ripremaju prezentaciju da kroz glumu (podjela uloga) prezentiraju kakav je bio položaj robova Djeca koriste izvore i na osnovu relevantnih informacija odgovaraju na postavljena pitanja Demonstrira na karti predaje. drži predavanje i usmjerava aktivnosti djece. kakva je bila kultura stanovanja. o najvećem Razumiju i mogu ustanku robova. priprema odgovarajuće izvore informacija Priprema izvore i smjernice za njihovu analizu. Rim. na osnovu analize izvora iznose vlastiti stav Slušaju. priprema izvore za analizu. značenje pojma Helenizam razmjena proizvoda izmeñu Istoka i Zapada.Razumiju i mogu da objasne kako se razvila grčka religija i mitologija Djeca razumiju kako su se razvili polisi. Mogu objasniti Rimska kultura pojmove: kraljevina. kakvu hranu su jeli. Mogu Sredozemno more stanovnici Italije uočiti razlike i Život i vjerovanje Djeca znaju kada i sličnosti izmeñu starih R imljanja kako je osnovan grad najstarijih kultura Kraj Rimske republike Rim (prema legendi i na A peninskom Rimsko carstvo historijskim poluotoku Kršćanstvo činjenicama. kako je nastao republika. Dobro bi bilo da se organizira posjeta najbližem historijskom lokalitetu iz ovog perioda ili muzeju. Antička k ultura na konzuli. kritički i kreativno razmišljaju Djeca znaju gdje se Mogu uočiti i Stari Rim Zemlja i stanovništvo nalazi A peninski pokazati na karti Doba kraljeva poluotok i njegove položaj Rimska republika geografske odlike. lik i djelo Aleksandra Velikog . Potiče djecu na samostalan rad. 319 . pojmove demos i aristokracija. ko Apeninskog Prodor Rima na su najstariji poluotoka. demonstrira na karti. njeno ureñenje. izmeñu društvene razlike bogatih i Vjerovanje R imljana siromašnih Djeca znaju po čemu (kritički su bili poznati braća razmišljaju) Grah. kakav je položaj robova. Procjenjuje usvojeno znanje kod djece. Razumiju prostoru današn je društvene borbe u Bosne i Hercegovine patriciji i plebejci Djeca treba da znaju Rimu kako su Rimljani . značajnije umjetnike i naučnike Grčke Djeca znaju koje su posljedice Peloponeskog rata. Priprema zadatke za djecu Potiče interes djece. senat. odgovaraju na postavljena pitanja Na osnovu relevantnih informacija demonstriraju kroz glumu društvene razlike u Rimu Djeca analiziraju tekst i na osnovu relevantnih informacija pismeno ili usmeno izlažu temu Djeca istražuju i odgovaraju na postavljena pitanja. Znaju šta je Agora. imaju stav o tome zašto su važne reforme Djeca imaju izgrañen stav o vrijednostima kršćanskog učenja Analiziraju kartu odgovaraju na postavljena pitanja Djeca identificiraju relevantne informacije koje će im pomoći da odgovore na postavljena pitanja Analiziraju historijsku kartu. Drži mini predavanje.prepoznaju i na širili svoju teritoriju karti pokazuju Djeca znaju kako je prostore koje su izgledao grad R im Rimljani osvojili (životni i radni Analiziraju i prostor). stjecali znanja. mogu objasniti zbog čega su značajna osvajanja Aleksandra Makedonskog i Helenistička kultura. priprema zadatke za učenje i usmjerava aktivnosti djece. prezentiraju odgovore Demonstrira na karti. važnije grañevine i stilove gradnje. Kako je došlo do Grčko-perzijskih ratova Djeca znaju kako su se oblačili. analiziraju. posmatraju. kritičko i kreativno razmišljanje. objasniti uzroke društvenih sukoba u Rimu Stara Grčka Grčka-zemlja i more Seoba grčkih plemena Homerski svijet bogova i ljudi Grčki polis Velika grčka kolonizacija Atena Grčko. drži mini predavanje. Procjenjuju usvojeno znanje na osnovu odreñenih kriterija Rezimira prethodna znanja djece o temi.perzijski ratovi Život i kultura starih Grka Grčka pod makedonskom vlašću Znaju šta su polisi Koje prostore koloniziraju objasniti pojam kolonizacija Kako su nastale Olimpijske igre Znaju gdje je nastala Atena. iznose svoj stav o Kakav je bio položaj razlikama robova u R imu.. prošlost i budućnost Djeca razvijaju empatiju Sa sigurnošću demonstriraju i iznose stavove Imaju izgrañen stav o značaju Helenističke kulture Slušaju. usmjerava aktivnosti Procjenjuje usvojeno znanje i razumijevanje sadržaja kod djece Djeca izgrañuju stav o značaju mitova o postanku države za njeno stanovništvo Djeca imaju izgrañen stav o značaju rimske civilizacije Djeca imaj stav o tome kako su Rimljani dospjeli na prostore današnje BiH Djeca razvijaju empatiju (sposobnost da se stave u položaj rimskih robova i da ih razumiju) Djeca su u stanju da prezentiraju vlastiti stav uz argumentaciju.

uzroke propasti Rimskog carstva Razumiju važnost Rimske kulture Djeca razumiju i mogu objasniti uticaj i vrijednosti antičkih civilizacija na ovim prostorima Djeca su svjesna značaja antičke kulture Djeca razvijaju svijest o tome da se na prostoru BiH nalazi brojni ostatci antičke kulture koji nisu dovoljno istraženi i cijenjeni Djeca analiziraju izvore i na osnovu njih zaključuju i iznose svoj stav. robovlasnici. odgovaraju na postavljena pitanja i demonstriraju na karti DIDAKTIČKE UPUTE ZA NASTAVNIKE U šestom razredu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja djeca se prvi put susreću s historijom. Mlañoj djeci može biti teško apstraktno razmišljati o iskustvima ljudi ranijih historijskih razdoblja. Nastavnik/ca treba motivirati djecu. pojavu kršćanstva i razliku u odnosu na ranije vjerovanje Rimljana.Pojam grañanski rat. a nastavnikova uloga je da usmjerava rad i nudi resurse. Učenjem historije. korištenje različitih tehnika interaktivne nastave i procjene znanja djece nalaze se u „Priručniku za nastavnike historije“. poticati ih na kritičko i kreativno razmišljanje i razvijati empatiju. kreirati atmosferu učenja na času. uključiti njihova interesovanja.coe. književnost i nauka) pojam Antička kultura Djeca trebaju znati koja su ilirska plemena naseljavala prostore današnje BiH i susjednih zemalja. analiziraju izvore. najznačajnije Rimske careve. Kako je podijeljeno carstvo. Djeca će razviti interesovanje za historiju ukoliko posjete muzej. kompetencije i vještine. pojmove: koloni. Kada se pojavljuje kršćanstvo i kako se širilo. uče Slušaju predavanje. pokazati im značaj onoga što uče. zato je poželjno da nastavnici koristiti različite izvore (pisane i vizuelne). Kada Rimljani pokoravaju Ilire. kao robovi. pa je poželjno uključiti i druge izvore (muzika i film) ili pristupe uključivanja u atmosferu nekog perioda (djeca se ponašaju ili rade kao da žive u tom periodu. Kakav će odnos izgraditi prema predmetu najviše zavisi od nastavnika/ce. postavljaju pitanja i daju zadaće. arhiv ili neki lokalitet gdje su sačuvani materijalni ostaci iz prošlosti. načine postavljanja pitanja.ba. historijske spomenike iz ovog perioda Djeca razumiju i mogu objasniti razvoj Rimskog carstva. Izradu ovog priručnika potakla je Misija OSCE-a u BiH zajedno sa Vijećem Evrope i Institutom za Istraživanje udžbenika „Georg Eckert“. koji su uzroci i sudionici grañanskih ratova Djeca znaju kada je nastalo Rimsko carstvo. 320 . gladijatori. aktivnosti i zadatke. Detaljnije upute za pripremu analize izvora. postavljen je i na Internet stranici www. Ovaj priručnik može biti koristan saradnik nastavniku. uzroke slabljenja carstva Djeca znaju osnovna obilježja Rimske kulture (graditeljstvo i vajarstvo. faraoni…). djeca trebaju da graditi posebno razumijevanje. Savremeni pristupi u poučavanju historije fokus u radu pomjeraju s nastave na učenje.

PONAŠANJE Razvijanje tehničkih sposobnosti i vještina: samostalno uočavanje. mjerama koje treba preduzeti u cilju osavremenjavanja životnih i radnih uvjeta u grañevinskim objektima obrazlaganje adekvatne primjene raznih alata u samostalnoj izradi originalnih predmeta pokazivanje zainteresiranosti i ljubavi prema tehnici. ljepenka. prema uputama nastavnika zahtjevima i potrebama koje trebaju ispunjavati grañevinski objekti u cilju ispunjavanja njihovih funkcija razvoju graditeljstva na području BiH i u svijetu arhitekturi.Tehnička kultura (1 čas sedmično. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija dobronamjerno iskazivanje svog mišljenja i poštivanje mišljenja i stavova drugih uključivanje u tehničke aktivnosti sa vidnim zado voljstvom te djelovanje i na druge da slijede njegov primjer pokazuje više zanimanja za timski rad i socijalizaciju POSOBNOSTI I VJEŠTINE VR IJEDNOSTI. koža. razredu: papir. o historijatu značajnih grañevina iz ranijih historijskih perioda u BiH i na Balkanu o saobraćajno . 35 časova godišnje) CILJEVI I REZUL TATI ODGOJNO-OBRAZO VNOG RADA P ODRUČJA UČENJA ZN ANJE CILJEVI Sticanje znanja: upoznavanje osnovnih osobina materijala: drvo. putničkom saobraćaju o ekološkim aspektima kulture stanovanja ve zanim za zaštitu životne i radne sredine. zanimanjima u grañevinskoj tehnici i razvoju grañevinske tehnike. tehničkom pismu. selekcija i korištenje informacija uporeñivanje vizuelizacija i vizuelno grupiranje procjenjivanje različiti načini tehničkog izražavanja i komuniciranja induktivno i analogno zaključivanje prostorno organiziranje i orijentiranje Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: sve snažnije i intenzivnije izražavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehničkih dostignuća svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život vrlo jasno izražavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba poticanje na samostalnost i samoinicijativu uvažavanje argumentacije u branjenju 321 .ISHODI UČENJA Djeca trebaju imati znanje i razumijevanje o: pravilnom čitanju i tumačenju gotove tehničke dokumentacije koja se odnosi na jednostavne modele i makete materijalima koji su namijenjeni njihovom uzrastu: drvo. PVC. platno. sa ilustracijom simbola). žica. njiho vih tehničkih karakteristika i načina proizvodnje i prerade upoznavanje s historijatom arhitekture i grañevinarstva uvoñenje djece u grañevinsku tehniku upoznavanje učenika sa mjerama zaštite na radu u grañevinarstvu razvijanje spretnosti i kreativnosti u oblikovanju i sastavljanju modela i maketa sticanje novih znanja iz oblasti saobraćajnotehničke kulture sticanje novih znanja iz oblasti tehnike u zaštiti životne sredine i podizanje nivoa svijesti o značaju očuvanja životne okoline i uticaja tehnike u zaštiti životne okoline OČEKIVANI REZULTATI . žica (pri tome koriste povremeno po potrebi i materijale sa kojima su se susreli u 5. ukazivanje na greške drugih korištenje prethodnih tehničkih iskustava i termina u daljnjem učenju korištenje induktivnim i analognim mišljenjem u rješavanju različitih zadataka i problema improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi) i predviñanje rezultata korištenje već formiranih kriterija za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja izražavanje pozitivnog odnosa prema tehnici i želje za praćenjem tehničkih dostignuća tražene odgovora pred novim tehničkim zadatkom slobodno izlaganje mišljenja i ideja i poreñenje ostvarenog razvijanje samopouzdanja. karton. tlocrt i bokocrt. STAVOVI.nacrt. saopćavanje poznatih i novih termina i procesa u tehnici samostalna i kvalitetna interpretacija tehničkih dostignuća sistematiziranja tehničkih znanja uz korištenje tehničkih termina prikupljanje. simbolima u grañevinarstvu. stilovima i pravcima u arhitekturi grañevinskom tehničkom crtanju.tehničkoj kulturi. materijalima i alatima u grañevinarstvu graditeljskoj baštini. javnim putevima. ulozi i značaju tehničkih crteža – projekata u izgradnji grañevinskog objekta (crteži formata A4. plastična folija). grañevinarstvu. objektima na putu i saobraćajnim znakovima. svjesnost o značaju i potrebi tehnike u životu svjesno prihvatanje i ispravljanje grešaka pri izradi modela i praktičnim radovima. sa osnovnim crtežima . kao i o alatima i priborima za obradu o vih materijala obradi materijala. PVC.

razvoj savremenog naselja (praktičan rad-izrada makete savremenog naselja). Tehnika u zaštiti čovjekove okoline Upravljanje otpadom. hidrogradnja.). tehnika grañenja (praktičan rad . Grañevinska tehnika . Historijat arhitekture i grañevinarstva. Grañevinski materijali Konstrukcioni materijali (kamen. makete. izolacioni materijali (staklena vuna. priprema za rad u kabinetu za tehnički odgoj. 9. ureñaji za sprečavanje zagañivanja 2. posebno timskog rada razvijanje pozitivnih crta ličnosti ocjenjivanje i samoocjenjivanje na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja samopouzdanje kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različitih odluka slušanje argumentacije i kritičko preispitivanje ličnih stavova i stavova drugih pokazivanje spremnosti da se pomogne drugima prepoznavanje važnosti tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu STRUKTURA SADRŽAJA 1. saobraćajne patrole. putnički saobraćaj. kamioni.. alati za tesarske radove. staklo. alati za zemljane radove. krovni i ostali radovi.. novi grañevinski materijali (gotovi malteri. na primjer: model kućnog namještaja. dizalice.. osobine. žica. razreda (analiza gotovih tehničkih crteža jednostavnih maketa ili modela). rurizmu. 322 .). pur. vezivni materijali (kreč. grañevinsko tehničko crtanje (kotiranje. Pored navedenih vrsta materijala koristiti po potrebi i materijale koje su učenici upoznali u 5. koža. ljepenka. karton. Uvod u nastavni predmet Upoznavanje djece s nastavnim programom. model saobraćajnog sredstva sa jednostavnim pogonom . higijensko-tehnička zaštita Tehnika obrade materijala. Nastavak obrade i primjene znanja iz tehničkog crtanja iz 5. materijali za vodovodne instalacije. modeli Usvajanje osnovnih znanja o materijalima: drvo. čitanje tehničkih crteža). alati i mašine za obradu navedenih materijala. materijali za centralno grijanje. alati za zidarske radove. Faze izgradnje grañevinskih objekata i mjere zaštite na radu Pripremni radovi. temeljni radovi.izrada makete stambene zgrade). beton. čelik. sadržaj objekata u naselju – grad.). 4. rurizam. Porijeklo. obrada. razredu u predmetu Osnovi tehnike (papir. točkovi). prerada.. 3. 8. lične mjere zaštite na radu. reciklaža grañevinskog otpada. cement. 5. stiropor. arhitektura i grañevinarstvo Osnovni pojmovi o urbanizmu. armirano-betonske konstrukcije.). niskogradnja. radne operacije. PVC.poluge. organizacija radnog mjesta.stavova donošenje sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrañenih kriterija afirmacija rada. platno. Urbanistički i regulacioni planovi.pjena). drvo.. grañevinske mašine (miješalice. plastična folija). opći zahtjevi u gradnji naselja. Saobraćajno-tehnička kultura Javni putevi. Izrada jednostavnih modela (statičkih i dinamičkih. Urbanizam. arhitekturi i grañevinarstvu. bageri.). 6. objekti na putu i saobraćajni znakovi. opće mjere zaštite na radu. gips. instalacioni materijali (materijali za električne instalacije.. Alati i mašine u grañevinarstvu Mjerni alati. zidarski radovi. mjerilo. Ljepila.P rojektiranje grañevinskih objekata i naselja Visokogradnja. 7.

. osmišljenih odgojno-obrazovnih sadržaja (izložbe. PVC. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. Krajina. U realizaciji nastavnih sadržaja djeca koriste udžbenike.okoline. čuva u školi. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite. organizacija radnog mjesta. dva puta godišnje treba sistematizirati preñeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa. povrtlarstvo . mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. Posavina. obućari. mašine i materijale.Maketarstvo . DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava tehničke kulture realizira se u kabinetu. Djeca vode dnevnik rada koji se. ureñaji i sredstva za gašenje požara. rurizam. interesa djece i mogućnosti škole). 10.Stari zanati: kujundžije. grañevinski materijali.Fotografija .Graditeljska baština u BiH: upoznavanje sa arhitekturom i graditeljstvom u BiH. takmičenja). biologija). arhitek tura i grañevinarstvo ZNANJE Upoznavanje djece s radom u kabinetu za tehnički odgoj. Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. STAVOVI.Izrada učila i pomagala . projektiranje naselja . SPOSOBNOSTI Shvatanje značaja tehničkog odgoja Pravilno korištenje materijala: drvo. lončarstvo. po pravilu. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. Ukoliko u odjeljenju ima više od 20 učenika/učenica. s tim da ga djeca mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima. kao i ovladavanje VRIJEDNOSTI.) Objekti od kulturne. vezenje i pletenje. SADRŽAJ Uvod u nastavni predme t Te hnik a obrade mate rijala. Historijski pregledi i ilustracije grañevina iz osmanskog i austro-ugarskog perioda (zadužbine) Izgled i karakteristike bosanske kuće u različitim dijelovima BiH (Hercegovina. . Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrñuje nadležni organ škole na osnovu potreba lokalne zajednice. modeli Urbanizam. vježbi i praktičnih radova. crteže i ostale izvore znanja. vrši se podjela u dvije grupe.. Izrada makete objekta od kulturne. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad osigurati potrebnu tehničku dokumentaciju. korištenje alata i pribora za obradu ovih materijala.Modelarstvo . PONAŠANJE Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život Inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije Razvijanje i AKTIVNOSTI DJECE Aktivno praćenje izlaganja nastavnika/ce Učešće u izlaganju nastavnika/ce i praćenje multimedijalnih i drugih sadržaja koji prezentiraju AKTIVNOSTI NASTAVNIKA/CE Izlaganje nastavnog gradiva primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije prezentacije gradiva pripremanje nastavne tehnike i tehnologije 323 . sakralne i druge vrijednosti u BiH. slobodnih t