P. 1
UPRAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

|Views: 258|Likes:
Published by stilpg

More info:

Published by: stilpg on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2014

pdf

text

original

UPRAVNO PRAVO

1.LJUDI U UPRAVI:PRETHODNA PITANJA
Preovladavajucu skupinu u upravnim organizacijama cine upravni sluzbenici,tj.ljudi koji obavljaju rad,intelektualni ili fizicki,u tim organizacijama kao svoje trajno I glavno zanimanje. Osim upravnih sluzbenika u upravnim su organizacijama zaposleni: -politicki funkcioneri,tj.ljudi koji sun a formalno utvrdjen nacin predtavnici politickih odlucujucih tijela,odnosno politicki pripadnici relevantnog sloja stanovnistva(biraca), a da im funkcija u konkratnoj upravnoj org.nije profesija,narocito: -clanovi predstavnicki skupstina, -clanovi odlucujucih kolegijalnih organa gradjana u upr. -funkcioneri koje neposredno biraju biraci. -Privremeni saradnici,tj.ljudi koji u upravnim org. rade privremeno bilo zato sto su potrebe org. za poslovima koje oni rade vremenski predvidljivo ogranicene,bilo zbog toga sto poslovi sto ih taki saradnici obavljaju po svojoj prirodi nemaju profesionalni karakter. Upravni se sluzbenici u sirem smislu dijele na: 1 drzavni sluzbenici,su osobe visoke,vise ili srednje strucne spreme u drz.tijelima,koji obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrdjene propisima. 2 namjestenici,su osobe srednje ili nize str spreme koji u drz.tijelima rade na pomocnotehnickim poslovima idr poslovima cije je obavljanje potrebno radi kvalitetnog obavljanja poslova iz djelikruga drz. Tijela.

2SLUZBENICKI SISTEMI
Sluzbenicki system je cjeloviti skup logocki povezanih kategorija u koje se radna mjesta,odnosno upravni sluzbenici razvrstavaju prema unaprijed utvrdjenim kriterijumima,a koje su temelj za njihovo nagradjivanje I okvir za kretanje u sluzbi.Sluzbenicki sistem obuhvata sistem klasifikacije,platni sistem isistem napredovanja. Svrha sluzbenickog sistema je da osigira maksimum srsishodnosti sa stanovista cjeline upr. org. I maksimum pravednosti prema pojedinom sluzbeniku.

3.NAPREDOVANJE U SLUZBI:OTVORNI I AUTOMATSKI SISTEM NAPREDOVNJA
Napredovanje,tj.postupno prelazenje na sve odgovornije polozaje na ljestvici radnih mjesta I postizanje sve povoljnije situacije sopsvenom razvrstavanju I u odgovarajucem stepenu plate. Napredovanja mozemo svesti na dvije osn. Grupe: 1 otvoreni sistem napredovanja u kojem sluzbenik napreduje najprije na temelju ocjene njegovih sposobnosti za odgovorniji polozaj,odnosno uslova za povoljnije sopstveno razvrstavanje,od strane pojedinaca ili tijela ovlasceni da donesu odg.odluke. 2 automatski sistem napredovanja u kojem sluzbenik napreduje prema odr objektivnim kriterijumima.Primljena njih je uglavnom nezavisna od volje pojedinaca ili tijela ovlascenih da donesu odg formalna rjesenja. Otvoreni je sistem napredovanja prilagodjeniji sistemu klasifikacija radnih mjesta,automatski sistemu klasifikacije sluzbenika. Svrha sistema napredovanja je s jedne strane da potakne sluzbenike na sto bolji radni ucinak I na vlastito usavrsavanje,a s druge,d aim pruzi sigurnost u pogledu njihivog napredovanja u sluzbi.U praksi se primjenjuju razlicite kombinacije oba sistema. Subjektivne ocjene odredjenih svojstava sluzbenika,tu se postavlja problem metode ocjenjivanja.Naime,kako postici optimalno zadovoljavanje dva,u poslednjoj liniji povezana zahtjeva:sto vece objektivnosti ocjene I sto vece ekonomicnosti procesa ocjenjivanja

4.KADROVSKA POLITIKA
Sistemsku djelatnost oko popunjavanja radnih mjesta u upr.org. sluzbenicima I stvaranja odg.uslova rada za njih,s dvostrukim ciljem postizanja maksimalne djelotvornosti org.,optimalnog razvoja I sopstvenog zadovoljstva ljudi koji u njoj rade,zovemo politikom osoblja(kadrovska politika). Politiku osoblja mozemo podijeliti na 3 osnovne grupe poslova: -posove u vezi s primanjem u sluzbu I razmjestajem sluzbenika na pojedina radna mjesta,

Namestenik vrsi administrativne.Niko ne sme vrsiti bilo kakav pritisak na drz.duznosti I odgovornosti staresina drzavnog organa I lice koje zasnovalo radni odnos imenovanjem. Ovlascivanje ili uskracivanje-Zabranjeno je povlascivanje ili uskracivanje drz. Napredovanje u sluzbi-Drz.vlade RCG I ustavnog suda RCG.pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta.sluzbenik je obavezan da izbegne konflikt interesa.a posebno zbog politicke.ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRZAVNOM ORGANU U drz.Drzavnim sluzebenikom se ne smatra poslanik I lice koje bira ili imenuje skupstina RCG.U vrsenju poslova drzavni sluzbenik nesme privatni interes stavljati ispred javnog interesa a vrsenje poslova koristiti za sticanje imovinske ili neimovinske koristi.-poslovi u vezi sa struc.kvaliteta rada I ostvarenih rezultata rada.Ovaj kodeks utvrdjuje ministarstvo nadlezno za poslove uprave.rasne ili verske pripadnosti. Drzavni sluzbenik vrsi upravne.u skladu sa javnim interesom.drugi drzavni organ I sluzbe predsednika RCG.propisima.sluzbenik vrsi poslove na osnovu ustava.organa.Odgovoran je za zakonitu.po pribavljenom misljenju drzavnih sluzbenika.pripadnostima po polu ili na osnovu drugog razloga suprotno zakonom I ustavom utvrdjenim pravima I slobodama.organa.org. Sindikalno organizovanje-Drz. Zastita prava drz.Staresina drz.strucne I dr poslove kojima se ostvaruju.Odgovoran je za zakonitost.sluzbenik moze.zakonom I propisom.efikasnu I svrsishodnu upotrebu javnih sredstava kojima upravlja ili koja koristi u radu.sluzbenika.sluzbenik pridrzava se Etickog kodeksa drzavnih sluzbenika I namestenika. Povreda sluzbene obaveze-Utvrdjuje se zakonom I dr.sluzbenik ima prava koja su odredjena zakonom I dr.sluzbenika u njegovim pravima.sluzbenik ima pravo I obavezu da se strucno usavrsava.propisom nisu drugacije uredjena.opstih akata I dr.skupstine RCG.U pogledu ostvarivanja odredjenih prava.sluzbenik ima pravo na sindikalno organizovanje u skladu sa opstim propisima o radu.sluzbenika kandidatima su.Drz.POJAM DRZAVNOG SLUZBENIKA U CRNOGORSKOM PRAVU Drzavni sluzbenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u drzavnom organu.Drzavnim organom msatra se organ drzavne uprave.Postupak zbog povrede sluzbene obaveze I organi nadlezni za postupanje u tom postupku utvrdjuju se zakonom.Drz.biti rasporedjen na drugo radno mesto.organu ili trecem licu.sluzbenik ima pravo na napredovanje u sluzbi.utvrdjene nadleznosti drz.propisima. Zakonitost I odgovornost-Drz.nacionalne. Politicka neutralnost I nepristrasnost-Drzavni sluzbenik vrsi poslove politicki neutralno I nepristrasno.pod uslovima utvrdjenim zakonom.racunovodstveno-finansiske I pomocno-tehnicke poslove cije je obavljanje potrebno za blagovremeno I kvalitetno vrsenje poslova iz delokruga drz.organu moze da zasnuje radni odnos lice koje je: -je drzavljanin CG -je punoletno -je zdrastveno sposobno -ima propisanu skolsku spremu .koja ovim zakonom ili dr. Rasporedjivanje-Drz. Sluzbenicka etika-Drz.sluzbenik ima pravo u postupku odlucivanja o pravima I obavezama na zastitu svojih prava.sluzbenika I namestenika-Drz.odnosno postavljanjem u drzavnom organu. Jednaka dostupnost-U zaposljavanju drz. -poslovi u vezi sa stvaranjem optimalnih uslova za rad sluzbenika u upr. 5.PRAVA I OBAVEZE DRZAVNOG SLUZBENIKA I NAMESTENIKA Na drzavnog sluzbenika primenjuju se opsti propisi o radu u pogledu prava.obaveze I odgovornosti.obukom I pomoci u sopstvenoj izgradnji sluzbenika u suzbi.Odgovoran je za stetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom nanese drz.ustavom.kkoje zavisi od strucnih I radnih sposobnosti. 6.sluzbenika da nesto cini ili ne cini suprotno propisima.organa stara se o obezbedjenju uslova za strucno usavrsavanje drz. Strucno usavrsavanje-Drz. 7.zakona.propisa.sluzbenik zasniva radni odnos na osnovu javnog oglasavanja.Drz.strucnost I efikasnost svog rada.

RUKOVODECA RADNA MESTA Rukovodeca lica su: -u ministarstvu.na osnovu prijava.organa ne izvrsi izbor izmedju kandidata sa liste za izbor duzan je da organ za upravljanje kadrovima obavesti o razlozima za takvu odluku.kojem obavezno prisustvuje staresina drzavnog organa u kome se zasniva radni odnos. 9.-nije osudjivano za krivicno delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje sluzbe u drzavnom organu -ispunjava druge uslove utvrdjene zakonom I dugim propisima. -uslove za zasnivanje radnog odnosa -dokaze koje kandidat mora priloziti uz prijavu -rok I adresu za obavestavanje o prijavi -ime lica koje daje informacije u postupku javnog oglasa.sluzbenika iz drugog drz.Drugi uslovi za rukovodeca lica utvrdjuju se aktom o unutrasnjoj organizaciji I sistematizaciji.Ukoliko staresina drz.Odluka o zasnivanju radnog odnosa moze se doneti. 10.Uslove I postupak sprovodjenja internog oglasa utvrdjuje vlada RCG na predlog ministarstva nadleznog za poslove uprva. Rukovodeca lica u dr.Javni oglas se objavljuje u skladu sa opstim propisima o radu.na osnovu prijava sacinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa.organa putem internog oglasa.1 ovog cl.Provera sposobnosti vrsi se putem usmenog intervjua.INTERNO TRZISTE RADA-INTERNI KONKURS Radno mesto u drz.JAVNI KONKURS I ODLUKA O IZBORU DRZAVNIH SLUZBENIKA Javni oglas sprovodi organ uprave nadlezan za upravljanje kadrovima.Ovaj postupak se moze obaviti putem provere u pisanom obliku.Rok za podnosenje prijava na javni oglas nemoze biti kraci od 8 ni duzi od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Postupak imenovanja-Rukovodece lice zasniva radni odnos na osnovu javnog konkursa.sekretar ministarstva I pomocnik ministra -u organu uprave. Lista za izbor-Organ za upravljanje kadrovima sacinjava listu za izbor kandidata koj su postigli zadovoljavajuce rezultate u postupku provere sposobnosti.odnosno o organizaciji sluzbe.U tom slucaju javni oglas se ponavlja.javni oglas se moze ponoviti.Kada se u postupku provere sposobnosti ustanovi da niko od kandidata nije postigao zadovoljavajuce rezultate.pomocnik staresine slusbe. 8.Postupak provere sposobnosti moze se obaviti u vise faza u kojima se broj kandidata postepeno smanjuje.sacinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.Oblik I nacin provere sposobnosti utvrdjuje organ za upravljanje kadrovima.ako je: -radno mesto utvrdjeno aktom o unutrasnoj organizaciji I sistematizaciji -radno mesto slobodno -drzavni organ za to obezbedio finansiska sredstva.Lista kadidata .Ako se radno mesto ne popuni na nacin iz st.pomocnik staresine orrgana uprave -u sluzbi koju obrazuje vlada. Postupak obavezne provere-Lice sa liste kandidata podlezu obaveznoj proveri sposobnosti za vrsenje poslova radnog mesta. Uslovi za rukovodeca lica-Rukovodece lice mora imati visoku skolsku spremu.Organ za upravljanje kadrovima.usmenim intervjuom ili na drugi nacin.O izboru odlucuje staresina drzavnog organa.Javni oglas obavezno sadrzi: -naziv drzavnog organa I mesto vrsenja poslova -naziv radnog mesta.organu pod uslovima utvrdjenim posebnim zakonom I medjunarodnim kovencijama. Organ za upravljanje kadrovima. Strani drzavljani ili lice bez drzavljanstva moze da zasnuje radni odnos u drz.organu moze se popuniti rasporedom drz.sluzbenika iz istog organa.najmanje 5 god radnog iskustva I polozen strucni ispit.popuna se moze izvsiti preuzimanje drz.drzavnim organima I sluzbama odredjuju se propisom o osnivanju organa. Odluka o izboru drzavnog sluzbenika-Lista za izbor dostavlja se staresini drzavnog organa.

Treci razred: -savetnik I.mogu se utvrditi zakonom ili dr.odnosno postavljeno.Prvi razred: -savetnik staresine. 11.Ako staresina drz.na predlog staresine organa drzavne uprave.dostavlja se staresini drzavnog organa radi utvrdjivanja predloga za imenovanje.visa skolska sprema I najmanje 4 god. -savetnik II.na period od 4 god. Posebna zvanja-izuzetno.uprave I sluzbi koju osniva vlada.radnog iskustva.propisom kada je tozakonom odredjeno. 3.visoka skolska sprema I najmanje 10 god radnog iskustva.ZVANJA DRUZAVNIH SLUZBENIKA I NAMESTENIKA Drz.radnogiskustva.visoka skolska sprema I najmanje 3 god.Drugi razred: -visi savetnik I.poslove sa posebnim ovlascenjimai obavezam.radnog iskustva.radnog iskustva.radnog iskustva.carinske poslove I dr. -savetnik III. -visi savetnik III. -namestenik II.visoka skolska sprema I najmanje 1 god.visoka skolska sprema I najmanje 8 godina radnog iskustva.visoka skolska sprema I najmanje 8 god. -visi namestenik III. Zvanja namestenika I uslovi-rasporedjuju seu pet razreda: 1.visoka skolska sprema I najmanje 4 god radnog iskustva.organima koji vrse poslove diplomatije.visoka skolska sprema I najmanje 4 god radnog iskustva.visa skolska sprema I najmanje 8 god.odnosno sluzbe.sluzbenik vrsi poslove u odredjenom zvanju.sluzbenika u pravosudnim organima.Upostupku sprovodjenja javnog konkursa primenjuju se odredbe ovog zakona koje uredjuju javni odnos.zvanja . -samostalni namestenik II.Drugi razred: -visi namestenik I. -samostalni savetnik III.Rukovodece lice imenuje se. -visi savetnik II.visoka skolska sprema I najmanje 2 god.inspector II i ovlasceno sluzbeno lise II.visoka skolska sprema I najamanje 1 god. 2.kada je to zbog prirode poslova neophodno. -samostalni savetnik I.Propisom o osnivanju sluzbe mogu se utvrditi I dr.radnog iskustva.Prvi razred: -samostalni namestenik I.radnog iskustva.visoka skolska sprema I najmanje 4 god. -visi namestenik II.visoka skolska sprema I najmanje 6 god.visa skolska sprema I najmannje 4 god.I to : 1.glavni inspector I glavno ovlasceno sluzbeno lice.radnog iskustva.organa ne predlozi za imenovanje.Treci razred: -namestenik I.radnog iskustva. Imenovanje I postavljenje-Resenje o imenovanju.odnosno postavljenje lice sa liste kadidata duzan je da organ za upravljanje kadrovima obvesti o razlozima za takvu odluku.Ovo resenje u dugom drzavnom organu donosi organ.policije.odnosno postavlja na period od 5 god I po isteku tog roka moze biti ponovo imenovano.visa skolska sprema I najmanje 8 god.odnosno lice ovlasceno propisom o osnivanju organa.radnog iskustva.visoka skolska sprema I najmanje 2 god.radnog iskustva.visa skolska sprema I najmanje 1 god.Zvanjem drz.-samostalni savetnik II.ove poslove utvrdjuje vlada. 2.inspector III i ovlasceno sluzbeno lice III.U tom slucaju knkurs se ponavlja.visoka skolska sprema I najmanje 3 god. Staresina prgana postavlja sluzbenika u zvanje inspektora na period od 4 god.radnog iskustva.Zvanje se stice zasnivanjem radnog odnosa.sluzbenika rasporedjuju se u 3 razreda. 3. Razresenje rukovodeceg lica-Rukovodece lice se razresava: -ako to samo zahteva -ako dva puta u toku mandata dobije ocenu rada ³nezadovoljava´ u skladu sa ovim zakonom -istekom mandata -prestankom radnog odnosa. -samostalni namestenik III.postavljenu I razreseenju rukovodeceg lica u organu drz.uz saglasnost vlade.radnog iskustva. .zvanje drz.donosi vlada.obezbedjenja pritvorenih I osudjenih lica.inspector I i ovlasceno sluzbeno lice I.odnosno postavljenje.odnosno o organizaciji sluzbe.Staresina organa postavlja glavnog inspektora.radnog iskustva.

SLUZBENA TAJNA Drz.Izuzetno. -koji su od uticaja na nepristrasnost obavljanja njegovih poslov.srednja skolska sprema I najmanje 2 god. -namestenik VI. 15.neblagovremeno ili nemarno vrsenje suzbenih obaveza 2.propisima 6.radnog iskustva.-namestenik III.prekrsaji.shodno propisima o konfliktu interesa.radnog iskustva.odavanje poslovne.neizvrsavanje ili nesavesno.sluzbenik u vrsenju poslova ne smije primate poklone vece vrijednosti.sluzbenik obavezan je da cuva sluzbenu tajnu utvrdjenu zakonom ili drugim propisom.povreda radnih obaveza koje su propisima. -namestenik V.zloupotreba sluzbenog polozaja 5.Peti razred: -namestenik.neobavestavanje o propustima u vezi sa zastitom na radu 6.bez obzira na nacin na koji je saznao.srednja skolska sprema I najmanje 1 god. Staresina drz.tajne utvrdjene zakonom ili dr.odnosno etickim kodeksom drzavnih sluzbenika utvrdjeni kao laksi disc.osnovna skola.ko se radi o podacima bez kojih nije moguce utvrditi cinjenicno stanje I donijeti zakonitu odluku. 5.nenosenje slzubenog odela. Laksi su: 1. 13.Cetvrti razred: -namestenik IV.nasilnicko ili uvredljivo ponasanje u odnosu prema strankama ili saradnicima na poslu 8. 14.povreda propisa o konfliktu interesa 13. Tezi su: 1.publicisticku djelatnos kao I poslove za kulturno umjetnicke.LAKSI I TEZI DISCIPLINSKI PREKRAJI I DISCIPLINSKE MJERE Disciplniski prekrsaju mogu biti laksi I tezi.nedolazak na posao u odredjeno vreme I odlazak sa posla pre isteka radnog vremena 2.sluzbenika.radnog iskustva.radnja na poslu ili u vezi sa poslom sa obilezjima krivicnog djela koja se goni po sluzbenoj duznosti 14.nezakonito raspolaganje sredstvima 4.sluzbenik moze bez posebne dozvole vrsiti naucno-istrazivacki I pedagoski rad.Drz.obaveze cuvanja sluzbene tajne moze trajati I duze kada je to odredjeno zakonom. Zvanje namestenika moze da sadrzi I zanimanje namestenika.opijanje u toku rad ili koriscenje opojnih droga 9.povreda radnih obaveza koje su propisima utvrdjene kao tezi disciplinski prekrsaji.ponavljanje laksih disc.srednja skolska sprema I najmanje 3 god.neuredno cuvanje sluzbenih spisa ili podataka 3.dolazak na posao u napitom stanju.organa moze drz.neopravdano izostajanje sa posla do dva radna dana u toku jedne godine 4.visa skolska sprema I najmanje 1 god.KONFLIKT INTERESA Drz.sportske humanitarne I druge slizce organizacije. 4. -koji su stetni za ugled organa.odbijanje drzavnog sluzbenika I zaposlenog da izvrsava radne obaveze I duznosti 3.povreda radnih obaveza koja ima teze posledice za stranke ili drzavni organ 12.a najduze 5 god od prestanka sluzbe. -u kojima je moguca zloupotreba informacija koje nijesu javno dostupne.odnosno oznake sa licnim imenom 5.izrazavanje politickih uverenja u vrsenju poslova 7.radnog iskustva.oosloboditi obaveze cuvanja sluzbene tajne u sudskom ili upravnom postupku.sluzbenik ne smije da vrsi poslove: -koji mogu da izazovu sukob izmedju javnog interesa I njegovih privatnih interesa.prekrsaja 11. Drz.Obaveza cuvanja sluzbene tajne traje I po prestanku radnog odnosa.davanje netacnih podataka koji su od uticaja za donosenje odluke 10. 12.DISCIPLINSKI POSTUPAK .sluzbene ili dr.

Trece lice moze traziti naknadu stete I od onog ko je prouzrokovao stetu ako je steta naneta namerno.postupku.preko advokata. Period napredovanja I ocena potrebna za napredovanje-Drz.ako je steta nastala zbog disc. U slucaju kada rukovodece lice dva puta u toku mandata dobije ocenu ³nezadovoljava´ staresina organa pokrece postupak za njegovo resenje. Drz. Ocjene rada rukovodecih lica su: -³zadovoljava´ I -³nezadovoljava´.Ocenjivanje radaRadne I strucne sposobnosti Ocenjivanje rada drz. Drz. . Drz. Pripravnik se osposobljava po programu koji utvrdjuje organ za upravljanje kadrovima.Drz.namerno ili iz krajenje nepaznje prouzrokovao drzavnom organu.OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE (KARIJERA)DRZAVNIH SLUZBENIKA 1.i ako se poslovi njegovog radnog mesta mogu vrsiti u tom zvanju.samo izuzetno u pocetno zvanje u okviru viseg razreda pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom.sluzbenik.sluzbenika vrsi se u cilju pracenja njegovog rada I pravilnog odlucivanja o njegovom napredovanju.materijalno je odgovoran za stetu koju je na radu ili u vezi sa radom protiv pravno.1 ovog cl.sluzbenika vrsi se u odnosu na: -postignute rezultate rada -samostalnost I kreativnost u vrsenju poslova -ostvarenu saradnju sa strankama I saradnicima na poslu. Napredovanje u visi platni razred-Drz. U disciplinskom postupku primenjuju se odredbe zakona kojim se uredjuje opsti upravni postupak za pitanja koja nijesu uredjena ovim zakonom.sluzbenik. 16.U disciplinskom postupku se mora odrzati rasprava na kojoj drzavni sluzbenik ima pravo na odbranu.moze napredovati ako: -ispunjava propisane uslove za vise zvanje -dobije odgovarajucu ocenu rada. 17.primenjuju se odredbe ovog zakona koje uredjuju disc.sluzbenik napreduje u visi platni razred pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom.sluzbenik moze napredovati u pocetno zvanje u okviru viseg razreda ako ispunjava uslove iz st.sluzbenik napreduje jedan steepen vise zvanje u okviru istog razreda u slucaju kada u periodu od 5 godina 5 puta dobije najmanje ocenu ³dobar´ili kada 3 puta uzastopno dobije ocenu ³odlican´. Napredovanje u vise zvanje-Drz. O naknadi stete moze se odlucivati I u disc. 18. RCG odgovara za stetu koju drzavni sluzbenik.PRIPRAVNICI Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u drzavnom organu radi osposobljavanja za samostalno vrsenje poslova.zastupnika ili predstavnika sindikata.sluzbenik napreduje u visi platni razred. Pripravnicki staz za visoku I visu skolsku spremu traje najmanje 12 meseci.ako u periodu od 3 godine za svoj rad dobije 3 puta ocenu ³dobar´ili 2 puta ocenu ³odlican´. Postupak ostvarivanja materijalne odgovornosti-U postupku odlucivanja materijalne odgovornosti za stetu drzavnog sluzbenika.a za srednju skolsku spremu traje 6 meseci.prekrsaja.U postupku razresenja obavezno se pribavlja izjasnjene rukovodeceg lica.ODGOVORNOST DRZAVNIH SLUZBENIKA Materijalna odgovornost-Drz. 2.sluzbenik.napreduje u vise zvanje u okviru istog razreda.Napredovanje Drz.sluzbenik. Ocenjivanje rada drz.na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trecem licu.sluzbenik napreduje u pocetno zvanje u okviru viseg rareda u slucaju kada u periodu od 5 god pet puta dobije ocenu ³odlican´.postupak.moze se braniti sam.

u skladu sa opstim propisima o radu.SUDSKA ZASTITA 2.pored slucajeva predvidjenih opstim propisima o radu.i ne mogu biti ponovo imeovani. Ulozena tuzba ne odlaze izvrsenje odluke Komisije za zalbe. Na odluku Komisije za zalbe povodom zalbe na zakljucak o privremenom udaljenju sa radnog mesta drz.sluzbenika. O zalbi protiv zakljucka o privremenom udaljenju sa radnog mesta Komisija za zalbe odlucuje u roku od 5 dana od dana prijema zalbe. U slucaju st. Na odluku Komisije za zalbe povodom zalbe na resenje o naknadi stete drzavni sluzbenik.na predlog ministrstva nadleznog za poslove uprave.sluzbenik.organa.Komisija za zalbeNadleznost komisije Po zalbi protiv odluke o pravima I obavezama iz rada I po osnovu rada drz.19.moze pokrenuti upravni spor.od kojih je jedan clan predstavnik sindikata.sluzbeniku prestaje radni odnos istekom roka u kome je bio obavezan da polozi strucni ispit.radnog iskustva. O zalbi Komisija za zalbe mora odluciti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnosenja zalbe.sluzbenika. Za predsenika I clana Komisije za zalbe moze se imenovati lice koje je diplomirani pravnik I ima najmanje 5 god. Rad Komisije-u postupku odlucivanja po zalbi.sluzbom I u drugm slucajevima predvidjenim ovim zakonom. odlucuje Komisija za zalbe.sluzbeniku prestaje po sili zakona.1 ovog cl. Prestanak radnog odnosa na osnovu otkaza-Radni odnos moze prestati na osnovu otkaza staresine drz. Predsednik I clanovi Komisije za zalbe imenuju se na period od 4 god.nema pravo na sudsku zastitu. Prestanak radnog odnosa zbog strucnog ispita-Drz.u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.moze pokrenuti spor pred nadleznim osnovnim sudom.ZASTITA PRAVA DRZAVNIH SLUZBENIKA-KOMISIJA ZA ZALBE. Komisija za zalbe duzna je da jednom godisnje Vladi podnese izvestaj o radu. Predsednik I clan Komisije za zalbe moze se razresiti. Nacin rada Komisije za zalbe uredjuje se poslovnikom Komisije.Izvestaj se dostavlja I ministarstvu nadleznom za poslove uprave. 22.kad bude imenovan.drz. Predsednika I clanove Komisije za zalbe imenuje I razresava Vlada. 2.primljen ili zavrsetkom posla za cije je izvrsenje zanovao radni odnos na odredjeno vreme.ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno. Prestanak radnog odnosa sporazumom-Radni odnos moze prestati na osnovu pisanog sporazuma drz. Prestanak radnog odnosa po sili zakona-Radni odnos drz. Postupak po tuzbi je hitan. 20.POJAM I VRSTE AKATA UPRAVE .Sudska zastita-protiv odluke Komisije za zalbe drz.pre istekamandata.ako to sam zatrazi ili ako poslove ne vrsi uredni I savesno. Zalba se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema odluke.organa.odnosno postavljen na duznost koja je prema propisima nespojiva sa drz.PRESTANAK RADNOG ODNOSA Prestanak radnog odnosa na odredjeno vreme-Radni odnos na odredjeno vreme prestaje itekom vremena na koje je drzavni sluzbenik.sluzbenik.sluzbeniku radni odnos prestaje ako u odredjenom roku ne polozi strucni ispit. Sporazumom se utvrdjuje dan prestanka radnog odnosa.Komisija za zalbe primenjuje Zakon o opstem upravnom postupku.I staresine drz.a radni odnos je zasnovao pod uslovom da strucni ispit polozi.osim u slucaju kada se radi o sporu povodom zasnivanja radnog odnosa. Imenovanje I razresenje Komisije-Komisija za zalbe ima predsednikai 6 clanova.

ustanova I dr.I pravni akti uprave se mogu dalje deliti na opste pravne akte uprave (normativni akti uprave nazivaju se upravni propisi) I pojedinacne pravne akte uprave (najznacajniji su upravni akti I upravni ugovori).Podela akata uprave pociva na razlikovanju pravnih akata od materijalnih akata I njihovoj daljoj klasifikaciji prema razlicitim standardima.situaciji koja ima opsti znacaj.Akti uprave su svi pravni akti I materijalne radnje koje uprava donosi ili preduzima u vrsenju upravne delatnosti.odnosno ukidaju.lice.organizacija.uprave I dr.Njih donosi funkcioner koji rukovodi organom drz.Pojedinacni pravni akti su akti kojima se propisuje neko pojedinacno I konkretno pravilo za odr. 23.sup o svojoj sadrzini akti-pravila. Normativni akti-ili akti opsteg karaktera. Osnovno obilezje akata uprave je to sto ih donosi uprava kada je to zakonom I dr.odnosno ljudske materijalne radnje. Pravni poredak.Prema nasem zakonu o upravnom sporu.a mogu ih donositi I organi uprave. Objasnjenjem se daje misljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredaba zakona I dr.samo kada su za to ovlasceni.propisima odredjeno.to I materijalni akti uprave obuhvataju brojne I raznovrsne materijalne radnje uprave.kada vrse poverene poslove drz.postojece opste pravne situacije koje iz njih proizilaze. Primena nacela zakonitosti u pravnoj drzavi podrazumeva da se upravnim aktom primennjuje zakon na pojedinacan slucaj.propisa.obuhvata I materijalne akte. Pravni akti-su izjave volje ucinjene sa namerom da se proizvedu odredjeni pozitivni ili negativni pravni efekti.uprave u izvrsavanju pojedinih odredaba zakona I dr.vec I o zakonitosti drugog pojedinacnog akta kada je to zakonom odredjeno.uprave.Zakon se moze neposredno izvrsiti tek nakon donosenja upravnog akta.organ ili organizacija koja raspolaze javnim ovlascenjima resava u nekom pravu.Ovim aktim se stvaraju nove ili menjaju.sud u upravnom sporu ne odlucuje samo ozakonitosti upravnog akta.tako I po pravnoj prirodi.Pravni akti uprave su izjave vlja organa uprave kojima se zeli proizvesti neko pravno dejstvo. Uputstvom se propisuje nacin rada I vrsenje poslova org.ustanova I dr.naredba I upustvo.Normtativne akte donose skupstina I vlada.uprave.zakona I dr.propisa. Pravilnikom se razradjuju pojedine odredbe zakona I propisa vlade radi njihovog izvrsavanja.pojedinca ili pravnog lica u kakvoj upravnoj stvari. Strucno upustvo sadrzi pravila za strucno organizovanje sluzbe I za strucni rad zaposlenih u organima drz.organizacija kada vrse poverene poslove drz.slucaj I odr.UPRAVNI PROPISI Su opsti pravni akti koje kao normativne akte donosi uprava.Prema situaciji koju regulisu pravni akti se dalje dele na opste I pojedinacne.U vrsenju upravne delatnosti. 24. Naredbom se radi izvrsavanja pojedinih odredaba.koje se nazivaju upravne radnje.kao I preduzeca.donose ih gunkcioneri sporazumno ako sun a to ovlasceni zakonom.uprava donosi I ivrsi brojne I razlicite akte I radnje koji se razlikuju kako po vrsti I oblicima.obavezi ili pravnom interesu odr.uprave.osim pravnih.To su akti kojima se propisuje neko opste I apstraktno pravilo za neodredjen broj slucajeva I neodredjen broj lica. Prema nasim propisima u normativne podzakonske opste akte koje mogu donositi organi uprave spdaju:pravilnik.organima I organizacijama koje vrse poverene poslove drz. Upravni akt je akt koim drz.uprave u primenjuvanju zzakona kojima se obezbedjuje uspesno izvrsavanje poslova.propisa naredjuje ili zabranjuje postupanje u odr.Oni mogu donositi I obavezne instrukcije I strucna upustva I davati objasnjenja.POJAM I OBELEZJA UPRAVNOG AKTA Upravni akti su osnovna vrsta pojedinacnih pravnih akata koje u vrsenju upravne delatnosti donosi uprava. Obaveznom instrukcijom uredjuju se obavezna pravila u nacinu rad I postupanju organa. .kao I preduzeca.drz.

Prema nasim zakonima za upravnu stvar bitno je da se radi o pravnom I konkretnom odlucivanju u pojedinacnom slucaju.utvrdjivanju neke obaveze ili.licna stanja gradjana.a akti poslovanja podlazu rezimu gradj.zajednice. Konkretnost proizilazi iz okolnosti da se upravni akt odnosi na odr.vec jednokratna I neponovljiva.lica u pojedinacnom slucaju.akt mora biti donet ne samo na osn.bitno obilezje upravnog akta.bilo da ih menja.Ova situacija nije trajna I ponovljiva. U sirem smislu upravna stvar se odnosi na svako upravno odlucivanje pre svega.akta moguce samo ukoliko postoji zakonski osnov za to.Konkretno pravo ili obaveza se realizuje donosenjem upravnog akta.Da bi se obezbedila zasnovanost na zakonu.akt koji se odnosi na njega nezakonit.pravna situacija.ostvarivanju prav.Ona nuzno ne podrazumeva autoritativnost.obavezama ili pravnim interesima pojedinaca ili prav. Jednostranost postoji kada jedna strana u pravnom odnosu odredjuje prava I obaveze druge strane.odlucivanje o priznavanju prava.interesa nekog lica u pojedinacnom slucaju.Jednostranost oznacava situaciju u kojoj jedna strana u pravnom odnosu odredjuje prava I obaveze druge strane.vec I u onim situacijama koje su vezane za tzv.akti u trenutku donosenja su zakoniti.zakona. Pravno dejstvo proizilazi iz okolnosti da upravni akt proizvodi neposredne promene u odnosu na pravni poredak.upr.Izvrsenost onih upravnih akata kojima je priznato neko pravo nema obelezja prinudnog izvrsenja se javlja kao proceduralna situacija na osnovu koje lice kome je priznato neko pravo moze da pristupi njegovoj realizaciji. Zasnovanost na zakonu ±proizilazi iz okolnosti da je donosenje upr.odlucivanje o utvrdjivanju obaveze neke stranke.bilo da ih ukida.da neko lice smatra da je upr.aktom povredjena neka njegova prava.u kojoj se resava o pravima. Upravna stvar proizilazi iz okolnosti da se upravni akti izdaju povodom donosenja upravnih odluka.Broj subjekata kkoji ucestvuju u donosenju jednog akta nije bitan.konkretnu pravnu situaciju.obavezama I pravnim interesima. Autoritativnost.vec I u okviru zakonom utvrdjenih ovlascenja.ali ne samo u pojedinacnom slucaju.ili b. Jednostranost ukazuje na to das u upravni akti rezultat izjave volje jednog subjekta.Podrazumeva I mogucnost sudske zastite u sluc.Ponekad se autoritativnost izjednacava sa jednostranoscu.dok autoritativnost obavezno podrazumeva I jednostranst.s tim sto akti vlasti podlezu pravnom rezimu upravnog prava.akti se moraju doneti u posebnom postupku koji je propisan zakonom. Odlucivanje u pojednicanom slucaju moze imati dva potpuno razlicita modaliteta. c.podrazumeva da se vrsenje upravne delatnosti svodi na vrsenje upravne vlasti. Izvrsnost proizilazi iz okolnosti da se upravni akt kojim se utvrdjuju obaveze za stranku mmogu prinudno izvrsiti. Moze se izvrsiti podela pojedinacnih prav.Karakteristicna je za one upravne akte kojima se utvrdjuje neka obaveza.tj.Znaci primenu principa zakonitosti u donosenju upr. b.Upravna stvar nije izricito zakonski definisana ali se na osnovu ustavnih I zakonskih tekstova na posredan nacin upravna stvar moze odrediti kao ona stvar.odnosno da je normativna sadrzina akta iskljucivo stvar njegovog donosioca.Odluka u upravnom aktu neposredno proizvodi pravna dejstva na pojedinacne pravne situacije.prava.akata.odnosno pravilo da upr.bilo da ih uspostavlja.priznavanju nekog prava ili.Postoji ne samo kada se odlucuje o pravima.ili kada uprava .U uzem smislu upravna stvar predstavlja pravnu situaciju u kojoj se resava o: a.I to: a.Zahtev se moze podneti samo protiv upravnog akta.Svi upr.akata uprave na akte vlasti I na akte poslovanja .odnosno da su nezakonitim upr. Upravne stvari su konkretne pravne situacije koje se resavaju u upravnom postupku putem upravnih akata I one cine glavni predmet upravnog postupka.Sudska kontrola uprave na nivou SCG ostvaruje seu posebnom postupku za odlucivanje o zahtevu za ocenu zakonitosti konacnih upravnih akata institucija drz.Bitno je da li izjavljena volja utice na uoblicavanje normativne sadrzine upravnog akta kojim se regulise upravni pravni odnos.

utvdjuje neka obaveza 25. Deklarativni upravni akt je upr.akt koji sam po sebi ne stvara novu prav.jednostavni I slozeni. Negativni upravni akt je upravni akt kojim se odbija promena u prav. Upravni akt je pojedinacni pravni akt uprave sa neposrednim pravnim dejstvom kojim se.mogu se razlikovati konstitutivni upr. 7.Ovlascenje za donosenje upr.da je njime odbijen zahtev stranke. Cutanje uprave je pravna konstrukcija na osnvu koje se.poretku il se upr.menjanje postojece prav.priznaje neko pravo ili b.akata: Prema modalitetu promene koje izazivaju u pravnom poretku.akt proizvodi u prav. 2.niti se namecu neke obaveze.Imaju tzv.akti koji stvaraju od konstitutivnik koji menjaju I oni koji ukidaju neku prav.Mogu da budu konstitutivni I deklarativni.u konkretnom slucaju.situacija.u slucaju da donosilac upr.da je doneti upr. tj.situacije c.upravni akti u formi resenja I upravni akti u frmi zakljucka i 9.Mogu se donositi samo povodom zahteva stanke.aktom stvara novo stanje u prav.fikciju da je doneti upr.vrste upr.Vremenski deluju od trenutka kada su ispunjeni uslovi predvidjeni zakonom.akt koji sam po sebi ne stvara novu pravnu situaciju.stvaranje nove prav.poretku.poretku.konstitutivni I deklarativni.Oni se donose po sluzbenoj duznosti I po zahtevu stranke.poretku.Jer se njihovo dejstvo proteze vremenski u proslost sve do trenutka kada su de factio ispunjeni uslovi predvidjeni zakonom.VRSTE UPRAVNIH AKATA Mogu se razlikovati sl.povratno dejstvo. 5.Postoji u svim vidovima aktivnosti uprave. 3.KONSTITUTIVNI I DEKLARATIVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od okolnosti da li se upr.ali I dr.situacije.Vremski deluju od trenutaka donosenja pa za ubuduce.trajni I trenutni.vezani I slobodni.Negativan je onaj upr. Vrste konstitutivnih upr.organi koji su zakonom ovalsceni da resavaju u upravnim stavrima. 26.Donose se kako po zahtevu stranke.drz. Donosilac upravnog akta proizilazi iz okolnosti da upravni akt moze doneti samo ovlasceni donosilac.Pozitivni upravni akt je upravni akt kojim se proizvodi neka promena u prav.u svim slucajevima kada uprava donosi ili preduzima svoje odluke.situaciju.pre svega org. 4.njima se niti sticu neka prava.Uvek su deklarativni.uprave.Oni se samo donose po sluzbenoj duznosti.upravni akti koji se donose po sluzbenoj duznosti I upravni akti koji se donose po zahtevu stranke.ukidanje postojece prav.akte ili radnje.akta sadrzi u sebi: a.akata: 1.tako I sluzbenoj duznosti.pozitivni I negativni.vec samo konstatuje ispunjenje zakonskih uslova da je nastala nova prav. .akt negativan jer se njime odbija zahtev stranke.formalni I neformalni.Cutanje uprave o postojanju negativnog upr.POZITIVNI I NEGATIVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od pravnog dejstva koje upr.aktom samo konstauje postojanje nekog stanja.akt koji u stvari ne postoji I b. 8.akata imaju samo drz. 27.na osnovu zakona:ili a. 6.donosi svoje propise.Samo oni mogu steci svojstvo pravosnaznosti.pogresni upravni akti. Konstitutivni upravni akt je upr.Ova promena moze da ima nekoliko modaliteta: a.ima uzeti da upr.organi.akt iz kojeg izvire namera odrzavanja postojeceg stanja.akt donet I da je negativan.akta povodom zahteva stranke ne donese nikakav akt.situacije b.situaciju.

akt kod cijeg donosenja postoji sloboda u proceni da li akt treba doneti ili ne.akata.akti su upr. 3.akta.a dr.VEZANI I SLOBODNI UPRAVNI AKTI Inicijativa za donosenje upr.drzavi nije apsolutno slobodno.akti kod kojih je doslo do pogresne primene slobodne ocene nazivaju se necelishodni upr. Prema sadrzini mogu biti naredjenja.akt predstavlja upr.akti.akti u kojima lica na koje se odnose nisu unapred konkretno odredjena.kakava ce biti njegova sadrzina.ovlascenje slobodnih upr.organa.akta moze biti propisana zakonom ili se moze ostaviti donosiocu da sam oceni kada ce akt biti doneti.Moze nastati tako sto jedan org.akti moraju se doneti u zakonom propisanom postupku.trazi.akti su najcesce istovremeno I deklarativni.akata smatra se tezom povredom zakonitosti.Karakteristicno je da svi ucesnici u njegovom donosenju zele isti prav.pri donosenju akata po slobodnoj oceni ne sme se prekoraciti ovlascenje za donosenje takvih akata I 5.akt koji donosi jedan ovlasceni donosilac.Bitno je da se misljenje dr.akta.ako ga donese.donosilac mora imati ovlascenje za donosenje slobodnih upr.Zbirni upr.efekat.org. Slobodni upr.JEDNOSTAVNI I ZBIRNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od okolnosti koliko je ovlascenih subjekata ucestvovalo u donosenju konkretnog upravnog akta.akt ne moze stupiti na snagu ako saglasnost. 28. 2. Jednostavni upr.ali koja sup o nekom osnovu odrediva.dok su slobodni upr.akata uvek je prav.akti kojima se priznaju prava I obaveze.akt je upr.prav. 4.vezano sledecim momentima: 1.potvrdu ili odobrenje.Prema tome da li izazivaju poviljne ili nepovoljne pravne posledice u odnosu na stranku konstitutivni upr.u kom slucaju upr.posledice kao I oni kojima se utvrdj.akt je upr.akata mora se postovati forma akta.Moze nastati I tako sto jedan organ donosi akt. Nepostovanje pravila o donosenju zbirnih upr.akti mogu biti favorabilni ili onerozni.akti kojima se priznaju sposobnosti ili svojstva. Slobodni upr.Dva organa mogu zajednicki izdati jedan upr.kao I to da bez obzira koliko subjekata ucestvuje u donosenju zbirnog upr.Inicijativa za njegovo donosenje I njegova sadrzina strogo su odredjene zakonom.akt.Sadrzina upr.u kom slucaju prvi ne moze pristupiti donosenju upr.akt je donosilac zakonom ovlascen da po svojoj slobodnoj oceni u konkretnom slucaju odredi da li ce uopste doneti upr.akt moze biti donet tako sto jedan organ predlaze izdavanje upr.akt.akti.Donosenjem slobodnih upr.pri donosenju slobodnih upr.a drugi ga izdaje. Vezani upr. Zbirni upr.akt-akt u cijem donosenju ucestvuju dva ili vise ovlascenih donosilaca. 29.akta ukoliko nije prethodno pribavio saglasnost drugog.akti uvek I konstitutivni upr.Naredjenjima se izdaju konkretne zapovesti da se nesto cini ili konkretne zabrane da se nesto ne sme ciniti« Vrste deklarativnih upr.cinjenice koje imaju prav. .akt kod kojeg je zakonom unapred odredjeno kada se ima doneti I kakava mora biti njegova sadrzina.donosi akt tek nakon pribavljanja prethodne saglasnosti odd r. Tzv.pravno vezane delove.naknadno daje saglasnost.Njihovo donosenje u prav. za sta je predvidjena mogucnost upotrebe vanrednog pravnog sredstva.akta moze biti propisana zakonom ili se moze ostaviti donosiocu das am odredi sadrzinu prema sopstevenom nahodjenju.odnosno koliko je subjekata ucestvovalo u resavanju konkretne upravne stvari.akata: Prema sadrzini mogu se razlikovati oni kojima se utvrdj.Svaki slobodni upr.Mesoviti upr.akata ne sme biti upotrebljeno suprotno cilju zbog kojeg je to ovlascenje dato.slobodni upr.odnosi.generalni upr.potvrda ili odobrenje nije dato.uvek se odredjuje jedan od njih koji se formalno ima smatrati donosiocem tog akta.akt ima I tzv. Vezani upr.

ukoliko sanacija nije moguca takav upr.Pravna situacija se mora sanirati.Nedostatak faktickog-tehnickog karaktera znaci da postoji greska u izjavljenoj volji.poretka.bilo tako sto ce se.Otklanjaju se tako sto postoji obaveza donosenja posebnog akta o ipravci.Upravni akti mogu imati nedostatak faktickog ili nedostatak pravnog karaktera.Laksa povreda zakona izaziva rusljivost upravnog zakona.Prema tezini pravne greske mogu se dalje deliti na:rusljive I nistave upravne akte.Opste je pravilo da se nedostaci upr.NEZAKONITI I NECELISHODNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od vrste pravne greske koju upravni akt sadrzi.Razlikuju se 2 vrste p.akt sadrzi.dok teska povreda zakona izaziva istavost upravnog akta. 31.Necelishodnost znaci da slobodna ocena nije pravilno upotrebljena.Neuredan je onaj akt koji se iz nekog razloga ne moze procitati.takav akt se moze srusiti tj.akta otkloniti.Necelishodnost se moze javiti samo kod slobodnih upravnih akata-kiji su doneti na osnovu diskecionog ovlascnja. Nepostojeci upravni akt-je akto koje je donelo lice koje nije ovlasceno za njegovo donosenje.koji cini sastavni deo upravnog akta koji sadrzi gresku.steci punu pravnu snagu.propisa koji je zasnovan na zakonu.akt ukloniti iz prav.sto znaci da necelishodni upravni akt moze biti zakonit.Nazivaju se jos I relativno nistavni upravni akti.Protivpravnost ima oblik indirektne povrede zakona. Protivpravan upravan akt-je onaj upravni akt koji sadrzi gresku pravnog karaktera.bice uklonjen iz pravnog poretka.koji je pocepan.NEISPRAVNI I PROTIVPRAVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od vrste nedostataka koju upr.Mogu se razlikovati I posebene vrste pogresnih upr.Nedostatak se otklanja tako sto se akt dovodi u red.iako ima nedostatak u pogledu celishodnosti.30.p upr.akta ce se utvrdjivati I otklanjati samo ukoliko to neko to trazi.tj.akti u trenutku njihovog donosenja prav.bilo tako sto ce se nacinjena greska ispraviti.POGRESNI UPRAVNI AKTI Pravno defektni-sadrze neki nedostatak.Njegov nedostatak je u tome sto sadrzi gresku u samoj volji.Ove greske se najcesce javljaju kao greske u pisanju I racunanju.Ako se utvrdi nezakonitost u predvidjenom roku.RUSLJIVI I NISTAVI UPRAVNI AKT Ova podela polazi od tezine pravne greske koju upravni akt sadrzi.Nedostatak upr. Nezakoniti upravni akt je upravni akt koji sadrzi pravnu gresku koja je neposredno protivna zakonu ili drugom propisu koji je zasnovan na zakonu. Necelishodan upravni akt je onaj koji sadrzi pravnu gresku koja nije neposredno protivna zakonu.Protivpravnost moze biti dvojaka-moze biti neposredna I posredna. Direktna protivpravnost postoji u slucaju kada je upravnim aktom izvrsena neposredna povreda zakona. Neispravni upravni akt-je onaj upravni akt koji sadrzi gresku faktickog karaktera.akt je opsti naziv za svaki upr.Pravna greska moze se javiti u vidu neposredne I posredne povrede zakona.perfektni. Rusljivi upravni akt-Onaj koji sadzri laksu povredu zakona ili dr.beleske o ispravci na samom aktu koji sadrzi gresku. Posebna vrsta neispravnih akata su tzv.dok nedostatak pravnog karaktera znaci da postoji greska u samoj volji. Postoji zakonska pretpostvka da su upr.dok indirektna protivpravnost postoji u slucaju kada je upravnim aktom izvrsena posredna povreda zakona.akata:nezakoniti I necelishodni upr.akata.jezicki ne razgovetan.Mogu vremenom konvalidirati.Ispravljanje se moze izvrsiti putem stavljanja tzv. 33.pod uslovom da se u roku neutvrdi njegova nezakonitost.akti. .neuredni upravni akti.Kod njih postoje okolnosti koje Ih cine prakticno neupotrebljivim.ali koja je suprotna javnom interesu. 32.akt koji sadrzi bilo kakav nedostatak.Nedostatak neispravnog upravnog akta je u tome sto sadrzi gresku u izjavljenoj volji.Pogresan upr.

Pretpostavka zakona u zakonitosti upravnog akta odnosi se na upravne akte koji su doneti prema ranijim vazecim propisima.akt) I materijalna (vezuje donosioca upr.vanredna pravna sredstva u upravnom postupku odnosno tuzba u upravnom sporu. 36.Nazivaju se jos I apsolutno nistavi upravni akti.UKLANJANJE POGRESNIH UPRAVNIH AKATA Pod uklanjanjem pogresnih upravnih akata podraumevaju se svi pravni nacini stavljanja upravnih odluka koje su sadrzane u pogresnim upravnim aktima van pravne snage. Svi pozitivni upr. Izvrsnost oznacava svojstvo upr.sto znaci da se jednom donete odluke vise ne mogu menjati.oglasavanje nistavim. Uklanjanje pogresnih upravnih akata moze imati sledece modalitete: 1.propisa koji je zasnovan na zakonu.odnosno stupanjem na snagu proizvode odgovarajuci efekti.akti uvek sticu svojstvo pravosnaznosti.uklanjanje pogresnih upravnih akata upravnim putem od uklanjanja tih upravnih akata sudskim putem.Ne iskljucuje mogucnost podizanja tuzbe u upr.nepromenjivost. Razlikuju se tzv.akta da semoze pristupiti njegovom faktickom izvrsenju.vec posle odredjenog vremena.ukida ili menja vec doneti upr.niti se moze menjati odluka o odredjivanju neke obaveze.akt).Za uklanjanje ovih akata koriste se odgovarajuca pravna sredstva.Predstavlja uslov za pokretanje upr. Prestanak pravnog dejstva upravnog akta oznacava trenutak u vremenu kada prestaje obaveznost upravnog akta. Oglasavanje nistavim kao akta deklarativnog karaktera ima za posledicu stavljanje van pravne snage svih efekata koji je nistav akt proizveo I to od momenta njegovog donosenja pa za ubuduce.akta I oznacava nemogucnost org.akti nikada ne sticu pravosnaznost.iako nisu formalo postalo nezakoniti nazivaju se suprotni upravni akti. Osnovno pravno dejstvo upravnog akta ogleda se u njegovoj obaveznosti.Mogu se razlikovati dve vrste izvrsnosti. Upravni akti koji su sticajem promenjenih okolnosti dosli u situaciji das u suprotni novom zakonu.sporu.pozitivni upr.akta u situaciji kada se protiv njega ne moze koristiti zalba kao redovno pravno sredstvo u upravnom postupku.akta:su formalna pravosnaznost (vezuje stranku I oznacava procesnu nemogucnost stranke da pravnim sredstvima pobija neki upr.Negativni upr.kao sto su zalba ili tzv.Nikada ne mogu konvalidirati.bez obzira na to koju vrstu nedostataka sadrzi.Odluka o priznavanju prava ne moze se naknadno menjati. Dve vrste pravosnaznosti upr.ponistavanje.PRAVOSNAZNOST.spora. 34. Pocetak pravnog dejstva upravnog akta oznacava trenutak u vremenu kada upravni akt stupa na pravnu snagu odnosno kad nastupa obaveznost upravnog akta.akti mogu da postanu pravosnazni.ukidanje.Ne postoje smetnje u pogledu njegove realizacije.da naknadno ponistava. 2.PRAVNO DEJSTVO UPRAVNOG AKTA Upravni akt se smatra zakonitim sve dok se ne utvrdi suprotno.menjanje I 4.Nistavi upravni akt-je onaj koji sadrzi tesku povredu zakona ili dr. 35.sto znaci da protek vremena ne utice na otklanjanje nezakonitosti koju sadrzi.a imajuci u vidu da je takav akt povoljan po .Anticipirano dejstvo upravnog akta postoji kada upravni akt neproizvodi svoje dejstvo odmah. Pravno dejstvo upravnog akta ogleda se u tome sto se njegovim donosenjem.KONACNOST I IZVRSNOST UPRAVNOG AKTA Pravosnaznost je svojstvo upr. U tehnickom smislu uklanjanje ovih akata vrsi se tako sto se donosi nov upravni akt kojim se van pravne snage stavlja dejstvo akta koji se ima ukloniti.Pravilo je da se zakonitost upravnog akta ceni prema trenutku donosenja.U slucaju kada je akt donet po zahtevu stranke.Svaki pogresan upravni akt mora biti uklonjen.akta koje oznacava njegovu prav. Konacnost oznacava svojstvo upr. 3.Trazli se saglasnost lica na koje se odnose posledice ukidnja ili izmene suprotnog akta.Prestaju da vaze realizacijom ovlascenja.Nije dopusteno njegovo retroaktivno dejstvo.odnosno promene u postojecem pravnom poretku.

izracunavanje plata itd.stvari koje odlikuje jednostavnost.suspenzivno dejstvo. Komp.posao koji sklapaju org.kod ovakvih upr. 7801 .ugovore se moze reci da prestavljaju jednu posebnu kategoriju pravnih akata koja idejeno vuce svoj koren iz dualisticke deobe prava na javno I privatno.stranku.dejstvo.tehnol.akata ona se javlja u svojstvu javnopravnog subjekta.Racunarske primerene upr.radnje.tako I dvostrani.pruza gradjanima tzv.postupku ima tzv.akte I radnje uprave koje nemaju neposredno pravno dejstvo.informacija koje su relevantne za resavanje date upr. Upotreba racunara se sastoji u prikupljanju.stvari.UPRAVNE RADNJE Pod materijalnim aktima uprave podrazumeva se ukupnost mnogobrojnih I pojedinacnih akata I radnji koje upr.ekspertni sistem.Pri zkljucivanju ugovora drz.stvarima. b.prav.izvrsenje upr. c.tako I razlicitosti prav.akta moze se sprovesti I prinudnim putem.prenosenju I prezentaciji odgovarjucih cinjenicnih I prav.donosi ili obavlja.U slucaju kada je akt donet po sluzbenoj duznosti. d.akata prvenstveno je vezana za skraceni upr.akta I ugovora posledica kako razlicitosti parvnih rezima kojma su regulisani.obrada upr.ivrsenje upr.zatim PIO.prikupljanje.ugovor imao biti na podrucju javnog prava.drz. Za upr.ono sto je ugovor na podrucju privatnog prava.mogu nazvati I upr.Obuhvataju pojed.efekata koje proizvode. b.akt u osnovi jednostrani akt.akta ce zavisiti od same stranke.dokumentovanje.prinudne radnje.Moguce je razlikovati dve vrste upr.radnje se moze reci da predstavljaju materijalne akte I radnje kojima upr.stvari:racunarski primerene I racunarski ne primerene upr.ugovori kao gradjansko pravni akti mogu biti kako jednostrani.memorisanje I pretrazivanje o pravnim izvorima.to se materijalni akti upr.upr.memorisanju.akt nije prav. mogucnost programiranja upr.javne usluge. 37.stvari moze posluziti kao pomocno I tehnicko sredstvo za brzo I pouzdano pretarazivanje I prenos relevantnih podataka I informacija.pretrazivanje I obrada podataka o cinjenicama koje su pravno relevantne za odlucivanje u upr.UPRAVNI UGOVORI Za upr.tehnol.a imajuci u vidu da je takav akt nepovoljan po stranku. Zalba o upr.odluka I donosenje automatskih upr.statusom kao I pojedinac.postupak u oblastima kao sto su finansije.radnji: a.akata.saopstavanje.na podrucju gradjanskog prava.Dok je upr.primanje izjava i d.UPRAVNI AKTI I KOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA Primena komp.odlaze izvrsenje resenja. 38. Razlika izmedju upr.tehn.Pri donosenju upr.Upr.stvari predstavljaju one upr. 39. u procesu donosenja upravnih akata moze se sistematizovati u sledece oblasti: a. c.masovnost I mogucnost formalizacije.stvari.memorisanje.a koji nemaju neposredno prav.se javlja u ulozi privatnopravne licnosti sasitim prav.prikupljanje.te da bi upr. Mogu se razlikovati sledece osnovne kategorije upr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->