PUNOMOĆJE

Ja Marko Perić, sin Ivana Perića, rođen 1956. godine, u Beogradu, lični broj 2211956710259, lična karta broj I 237429,

ovlašćujem

IVANA PERIĆA, moga oca, iz Beograda, ul. Kosovska 43, lični broj 3108924710281, l.k.br.2399274, da me neograničeno i punopravno zastupa u vezi sa kupovinom u moje ime i za moj račun, nekretnine – kuće u Beogradu i da, s tim u vezi, štiti moja prava i interese pred svim sudovima i drugim državnim organima, kao i pred pravnim i fizičkim licima. Imenovani punomoćnik posebno je ovlašćen da u moje ime i za moj račun, nađe pogodnu kuću za moje potrebe u Beogradu, u opštini Zemun ili na drugom području Grada, da ugovori uslove kupoprodaje, pogodi i isplati cenu, te da zaključi, potpiše i overi pred nadležnim organom ugovor o kupoprodaji, primi ključeve kuće i stupi u posed iste jednako valjano kao da sam ja lično to učinio. On je takođe ovlašćen da preduzme sve radnje i postupke: u vezi sa plaćanjem poreza i drugih dažbina oko kupoprodaje, u vezi sa uknjižbom navedene nepokretnosti na moje ime, u vezi sa prenosom telefona na moje ime, kao i sve ostalo što je potrebno u vezi sa ovom kupoprodajom. U slučaju potrebe imenovani punomoćnik može ovo punomoćje, u celini ili delom, preneti na advokata po svom izboru. Sve radnje koje preduzme moj punomoćnik prihvatam sa istim dejstvom kao da sam ih sam i lično preduzeo. Ovo punomoćje sastavljeno je u Beogradu 3. septembra 2004.godine.

. Davalac punomoćja, Marko Perić

br. 5421 /2004

septembra 2004.Potvrđuje se da je Marko Perić danas pred ovim sudom svojeručno potpisao ovo punomoćje. . dana 6. Drugi opštinski sud u Beogradu. Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu njegove lične karte. Sudska taksa u iznosu od 450 dinara naplaćena je.godine Službenik za overu.