PUNOMOĆJE

Ja Marko Perić, sin Ivana Perića, rođen 1956. godine, u Beogradu, lični broj 2211956710259, lična karta broj I 237429,

ovlašćujem

IVANA PERIĆA, moga oca, iz Beograda, ul. Kosovska 43, lični broj 3108924710281, l.k.br.2399274, da me neograničeno i punopravno zastupa u vezi sa kupovinom u moje ime i za moj račun, nekretnine – kuće u Beogradu i da, s tim u vezi, štiti moja prava i interese pred svim sudovima i drugim državnim organima, kao i pred pravnim i fizičkim licima. Imenovani punomoćnik posebno je ovlašćen da u moje ime i za moj račun, nađe pogodnu kuću za moje potrebe u Beogradu, u opštini Zemun ili na drugom području Grada, da ugovori uslove kupoprodaje, pogodi i isplati cenu, te da zaključi, potpiše i overi pred nadležnim organom ugovor o kupoprodaji, primi ključeve kuće i stupi u posed iste jednako valjano kao da sam ja lično to učinio. On je takođe ovlašćen da preduzme sve radnje i postupke: u vezi sa plaćanjem poreza i drugih dažbina oko kupoprodaje, u vezi sa uknjižbom navedene nepokretnosti na moje ime, u vezi sa prenosom telefona na moje ime, kao i sve ostalo što je potrebno u vezi sa ovom kupoprodajom. U slučaju potrebe imenovani punomoćnik može ovo punomoćje, u celini ili delom, preneti na advokata po svom izboru. Sve radnje koje preduzme moj punomoćnik prihvatam sa istim dejstvom kao da sam ih sam i lično preduzeo. Ovo punomoćje sastavljeno je u Beogradu 3. septembra 2004.godine.

. Davalac punomoćja, Marko Perić

br. 5421 /2004

dana 6. Sudska taksa u iznosu od 450 dinara naplaćena je. septembra 2004. Drugi opštinski sud u Beogradu. Identitet imenovanog utvrđen je na osnovu njegove lične karte.godine Službenik za overu. .Potvrđuje se da je Marko Perić danas pred ovim sudom svojeručno potpisao ovo punomoćje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful