P. 1
pasterizacija sterilizacija

pasterizacija sterilizacija

|Views: 3,056|Likes:
Published by Sabina Kljajic

More info:

Published by: Sabina Kljajic on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

METODE KONZERVISANJA TOPLINSKIM TRETMANIMA STERILIZACIJA I PASTERIZACIJA ‡ Sterilizacija i pasterizacija su termi ke metode uni tavanja mikroorganizama i inaktiviranja enzima

koji pod normalnim okolnostima skladi tenja izazivaju kvarenje hrane pakovane u hermeti ki zatvorenu ambala u. Ova grana tehnologije je nastala prije 200 godina i sa aspekta uni tavanja mo to je najbolja metoda konzervisanja. ‡ Ako se posmatra sa nutritivnog aspekta, izlaganje hrane visokim temperaturama e dovesti do uni tavanja vrijednih prehrambenih sastojaka hrane. Procesi konzerviranja toplotnim tretmanom se dijele na:

1. Kuhanje 2. Sterilizacija 3. Pasterizacija

Kuhanje je postupak pri kojem se primjenjuju temperature ve e od 100 C i nekad se koristilo za sve namirnice. Nije efikasna metoda koliko i ostale dvije i potrebno je jako dugo vrijeme kuhanja. Streilizacija je termi ki tretman proizvoda na temperaturama vi im od 100° C i vrlo je ra irena u prakti noj primjeni. Temperatura i vrijeme sterilizacije su razli iti, ovisno o hrani koja se sterilizira i postupku koji je upotrijebljen. Najefikasnije temperature su izme u 113° i 120° C a vrijeme tretiranja od 20 do 40 minuta. Riba se sterilizira na primjer na 116 C. Uvjeti sterilizacije se pode avaju tako da svi mo budu uni teni a enzimi inaktivirani. Sterilizirane namirnice se ozna avaju kao ''trajne namirnice''. Prirodna vrijednost steriliziranih namirnica je znatno smanjena, jer sterilizacijom dolazi do denaturacije proteina, djelomi ne hidrolize masti, razgradnje vitamina, boja i drugih komponenti. Namirnice se steriliziraju vrlo kratko vrijeme (na primjer mlijeko).

Pasterizacija je postupak koji se bazira na selektivnom djelovanju na mikroorganizme pri zagrijavanju namirnica na temperature ni e od 100° C i uglavnom se koristi za osjetljive namirnice i ako se ne ele izgubiti prehrambena svojstva namirnica. Prema vremenu trajanja postupka, pasterizacija se dijeli na: Dugotrajnu pasterizaciju u kojoj se koriste temperature od 63 C do 65° C u trajanju 30 do 40 minuta; Kratkotrajnu pasterizacju gdje se zagrijavanje vr i na temperature od 85 do 95° C prosje no 1,0 do 1,5 minuta, Vi estruka pasterizacija za bolje i du e uvanje namirnica, Ultrakratka pasterizacija (UHTST) gdje se namirnica zagrijava u toku nekoliko djeli a sekunde na temperaturi od 95 °C i vi e.

Pasterizacija je dobila ime po francuskom nau niku Louisu Pasteuru koji je prona ao cjepivo protiv bjesno e i postigao druga va na otkri a na podru ju hemije. Tretirao je mlada vina na izuzetno niskim temperaturama kako bi sprije io fermentaciju a danas se taj njegov postupak primjenjuje u vinarstvu, mljekarstvu, i za druge namirnice. Sterilizacija se izvodi u autoklavima razli itih izvedbi, prema razli itim postupcima i u odgovaraju oj grani prehrambene industrije. Da bi se dobro izveo jedan od ovih postupaka, hrana mora biti pripremljena i tretirana na odgovaraju i na in prije termi ke obrade, a higijenski uvjeti maksimalni.

5) i da ima i onih koji proizvode toksine (Cl.o. . Op enito se smatra da ako se pokvari 1% konzervi.INAKTIVACIJA MIKROORGANIZAMA I ENZIMA Otpornost m.o. Streilizacija je efikasna ako je omjer pokvarenih konzervi 1:10 000. kao Cl botulinum. sterilizacija nije efikasna. Ovaj omjer ima izuzetaka ako postoji mogu nost prisustva patogenih m. Me u mikroorganizmima se nalaze i oni koji mogu da se razvijaju u slabo kiselim namirnicama (pH>4. na visoke temperature kre e se od vrlo otpornih (sporuliraju e bakterije) do vrlo osjetljivih (vegetativne elije). Botulinum). Iz ovih razloga je neophodno procijeniti efikasnost termi kog tretiranja i utvrditi granice sigurnosti. Vjerovatnost (utvr ivanjem granica sigurnosti) da e neka spora pre ivjeti mora biti svedena na minimum. Neki enzimi. kao katalaza i lipaza mogu biti otporni na visoke temperature. U takvim slu ajevima je vjerovatnost kvarenja konzervi jo manja odnosno omjer je 1 spora u 1012 ili vi e konzervi.

o. Tako e je potrebno obezbijediti maksimalne higijenske uvjete u procesu i toku skladi tenja. neophodno je voditi ra una o minimalnom utjecaju na prehrambenu vrijednost i organolepti ka svojstva namirnice. aw. Pri utvr ivanju parametara za neki proces potrebno je procijeniti koji su mikroorganizmi potencijalno prisutni u hrani i koji od njih se mo e smatrati referentnim mikroorganizmom (onaj koji se smatra odlu uju i za efikasnost sterilizacije). onda e se uni titi i svi drugi prisutni mikroorganizmi. Ako se procesom sterilizacije mo e uni titi referentni m.. prisustvo mogu ih inhibitora). Odabrati uvjete procesa koji e minimalno o tetiti proizvod. sastav. fizikalno-hemijska svojstva. potrebno je znati svojstva namirnica (pH. .U termi ki tretiranoj namirnici. U tom slu aju treba: Utvrditi sve parametre termi kog tretmana za odre eni proizvod u odre enim uvjetima konzerviranja. Osim ovog.

Brzina prodiranja topline u najhladniju ta ku namirnice (kriti na ta ka). Temperatura i vrijeme uni tavanja mikroorganizama su ovisni jednoo drugom. vrijeme je kra e i obrnuto. me u kojima su najva niji: Termi ka otpornost mikroorganizama. Ako se pove ava temperatura. Fizi ko-hemijska svojstva namirnice. ako se drugi uvjeti u sistemu ne mijenjaju. uzima se otpornost mikroorganizma prema nekoj letalnoj temperaturi (obi no 121.1°C) i varijabilnost te otpornosti u funkciji temperature. Termi ka otpornost mikroorganizama je sposobnost pre ivljavanja mikroorganizma pri termi kom tretiranju. Pri definisanju termi ke otpornosti mikroorganizama.Za to bolje razumijevanje procesa sterilizacije i odabira referentnog mo neophodno je obuhvatiti sve faktore. . Letalni efekat termi kog tretmana u funkciji je temperature i vremena.

karakteristike mikroorganizama (njihov broj. uvjete pod kojima rastu i dr).Zbog ovoga se letalni efekat izra ava: Temeperaturom Vremenom toplinske smrti Pri utvr ivanju letalnog efekta se utvr uju vrijeme i temperatura tretiranja. S obzirom da razli iti mikroorganizmi podnose razli ite temperature i druga ije se pona aju u medijima. e . vrst. potrebno je znati fizi ko-hemijska svojstva namirnice (prije svega pH).

Za bolje razumijevanje svih ovih uvjeta. Vrijeme decimalne redukcije ± D (Decimal Reduction Time) je vrijeme. . Vrijeme termi ke redukcije ± TRT (Thermal Reduction Time) je vrijeme termi kog tretiranja potrebno za redukciju broja neke populacije na neku frakciju po etnog broja. neophodno je definisati pojmove: Vrijeme toplinske smrti ± TDT (Thermal Death Time) je vrijeme potrebno za uni tavanje svih spora u nekoj suspenziji poznatog broja i medija kod odre ene temperature. Zato se TDT za neki mikroorganizam mo e definisati samo pribli no. Ovaj se pojam u novije vrijeme vi e koristi za definisnje otpornosti spora. Ovo je vrlo te ko utvrditi jer se polazi od pretpostavke da se broj pre ivjelih spora tretmanom mo e pribli iti nuli. odnosno 1/10 od po etnog broja mikroorganizama. to je teoretski pogre no. odnosno trajanje termi kog tretiranja u minutama. kojim se broj mikroorganizama smanji za 90%.

Ovo zna i da jednaki postoci pre ivjelih elija ugibaju u svakoj slijede oj jedinici vremena.konstanta brzine reakcije (min-1) . koja je posljedica letalnog djelovanja topline. Istra ivanja su potvrdila da uni tavanje mikroorganizama termi kim tretmanom slijedi logaritamski tok.Pored navedenih pojmova potrebno je poznavati kinetiku uni tavanja mikroorganizama. to se mo e prikazati jedna inom za kinetiku reakcija I reda: dN/dt = -kN dN/dt brzina uni tenja spora N broj pre ivjelih spora u odre enom vremenu (1/min) t vrijeme djelovanja topline (min) k.

Intergriranjem gornje jedna ine u granicama od t0 do t1 dobije se: ln N1/N0 = -k(t1 ± t0) to e za t0 = 0 i primjenom dekadskih logaritama iznositi: log N1/N0 = -k/2.konstanta karakteristi na za pojedini mikroorganizam i pojedine uvjete (min-1) Gornji izraz upu uje na to da je nemogu e posti i apsolutnu sterilnost to je suprotno od definicije TDT. .303 x t1 N0 ± broj mikroorganizama na po etku tretiranja N1 ± broj mikroorganizama nakon vremena t1 k.

odnosno vrijeme potrebno da se broj mikroorganizama smanji na jednu desetinu. Ovo je uz uvjet da je sa k ozna ena konstanta brzine uni tenja. sa k/2. .Grafi ki prikaz postavljenog izraza je dat na slici: Slika 1.303 nagib krivulje brzine uni tenja. Vrijeme uni tavanja spora Vrijeme D predstavlja vrijeme potrebno da kriva pro e jedan logaritamski ciklus (ako se na krivulju nanose logaritmi broja pre ivjelih mikroorganizama i odgovaraju e vrijeme tretmana).

Ako se D uvrsti u izraz log N1/N0 = -k/2. tj u vremenu odgovaraju em 5D u 1/10 (10%) konzervi na i neka pre ivjela spora (ako se za po etni broj mikroorganizama uzme po etna vrijednost 104).303 x t1. . tj ako uzmemo vrijednost od 10-1 za 5D. onda slijedi da log N1/N0 = -t1 /D Ili u eksponencijalnom obliku: N1 = N0 x 10-t1/D Ako suspenzija sadr i npr 104 spora i podvrgne se zagrijavanju kod letalne temperature. koncentracija mikroorganizama e nakon odre enih vremenskih intervala ± vi ekratnika od D biti: Izrazi u tablici se mogu tuma iti kao vjerovatnost da e se nakon termi kog tretiranja u odre enom volumenu na i neka spora. zna i da e se nakon termi kog tretiranja postupkom.

tj temperaturni koeficijent ovisnosti mikroorganizama o temperaturi. . S obzirom da se u prakti noj primjeni sterilizacije temperatura u procesu mijenja (grafi ki prikaz na slici 1 odnosi se na uvjete kad je temperatura konstantna).Na broj pre ivjelih spora utje e po etna koncentracija mikroorganizama (inicijalna kontaminacija). odnosno to je ve a po etna koncentracija. Kolika e biti vrijednost D. tj koliko e se decimalnih redukcija morati provesti ovisi o po etnom broju mikroorganizama i o vrsti mikroorganizama u hrani. U tu svrhu je mogu e koristiti Arheniusovu jedna inu i TDT krivuju. te je potrebno utvrditi brzinu uni tenja mikroorganizama na odre enom temperaturnom podru ju. tj krivulje brzine toplinske smrti. Proizvod se u procesu sterilizacije ne zagrijava odmah na temperaturu sterilizacije. vjerovatnost pre ivljavanja mikroorganizama je ve a. ve postepeno. potrebno je utvrditi termi ku otpornost pojedinih mikroorganizama.

log 1/10 = -1 i T1 ² T2 =z u °C. Log D1/D2 = T2 ² T1/z D1 i D2 odgovaraju za temperature T1 i T2 z ± temperaturni gradijent Za slu aj kad je D1/D2 = -1. Ovaj odnos je prikazan grafi ki na slici 2.Prema Charmovoj jedna ini. . z ozna ava razliku u temperaturi (temperaturni interval) koja je potrebna da se vrijemeredukcije smanjii ili pove a za 10 puta. Iz izraza se vidi da je vrijeme decimalne redukcije D eksponencijalna funkcija apsolutne temperature.

Pokazalo se kroz ispitivanja da se z kre e u intervalu 5. Vrijeme decimalne redukcije mikroorganizama Vrijeme z je karakteristika svakog pojedinog mikroorganizma. .5 do 14.4°C.Slika 2. odnosno op enito da se uzima da se pove anjem temperature za 10°C broj mikroorganizama smanjuje na jedni desetinu.

Ovisnost energije aktivacije o temperaturi mo e se prikazati slijede im izrazom: Ea = -2. .314 J(mol°K) Ea ± energija aktivacije (J/mol) Iako su Ea i z neovisne o temperaturi. ovisnost Ea mo e se vidjeti na krivulji prikazanoj na slici 3. prethodni izraz predstavlja ovisnost o referentnoj temperaturi koja proizilazi iz injenice da je odnos recipro ne apsolutne temperature i neke zadane temperature definiran za jedno usko temperaturno podru je oko referentne temperature. Ako za primjer uzmemo 100 C i 120° Ci pretpostavimo da je T manje za z od T1.303 RTT1/z T1 ± referntna temperatura (°K) T2 ± neka zadana temperatura (°K9 1/z ± nagib TDT krivulje (°C) R ± op a plinska konstanta (8.

Ovisnost energije aktivacije o temperaturi Temperaturni kvocijent iz prethodnog izraza ozna ava odnos brzine reakcije kod neke vi e (T2) i ni e (T1) temperature. .Slika 3. tada se govori o temperaturnom kvocijentu koji se ozna ava sa Q10. onda T2 T1 = 10°C. Ako temperaturna razlika iznosi 10°C.

5 .3 Enzim peroksidaza: z = 26 slijedi Q10= 2.8 z = 15 slijedi Q10 = 4. Primjer za Clostridium botulinum: Ako je: z = 10 slijedi Q10 = 10 z = 12 slijedi Q10 =6.1 Riboflavin z = 28 slijedi Q10= 2.6 Primjer za vitamine: Aneurin z = 31 slijedi Q10= 2. to je manji z i obrnuto.Odnos izme u Q10 i z mo e se dati izrazom: z= 10/log Q10 Iz toga se mo e zaklju iti da to je ve a numeri ka vrijednost za Q10.

Ovaj zaklju ak se jako dobro koristi u primjeni u procesima HTST (High Temperature Short Time) ili HSS (High Short Sterilization). vrijeme tretiranja je kra e. Smatra se da je kod proizvoda kod kojih se mo e ostvariti brzi prijenos topline kvalitet bolji ako su sterilisani na temperaturama iznad 121. Zbog naglog podizanja temperatura. ovi postupci se mogu primjeniti samo na te ne proizvode. Kod HSS tremana ipak postoje ograni enja vezana za degradaciju proizvoda. bolje je i i sa temperaturama ispod 121.1°C. .Zaklju ak je slijede i: to je ve a temperatura. Kod proizvoda gdje se ostvaruje sporiji prijenos topline. odnosna naglog prijenosa topline.1°C.

to se dosta dobro mo e iskoristiti kod sterilizacije namirnica prije punjenja u ambala u.Decimalno vrijeme redukcije za neke mikroorganizme i enzime Kvalitet proizvoda kod prvog na ina sterilizacije je bolji nego kod drugog na ina. Bolji kvalitet posti e se br im prijenosom topline. .

KONCENTRATI 3.KOMADI I HRANE U TE NOSTI (POVR E U SOSU) 5.Slika 4. PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM KA E. PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM . Na in prijenosa topline u proizvod 1. PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM ''SOLID PACK'' 2. PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM I KONDUKCIJOM KOMADI I HRANE U VISKOZNOJ TE NOSTI (VO E U SIRUPU) 4. PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM TE NE NAMIRNICE (SOKOVI) .

Smatra se da je sterilizacija zadovoljavaju a ako tretman osigurava 12 do 15 decimalnih redukcija. odnosno sa stanovi ta vrste proizvoda i uvjeta proizvodnje. Komercijalna sterilnost se ne procjenjuje na pojedina nom pakovanju ili ar i.303 RTT1/z procijeni vrijednost vjerovatnosti pre ivljavanja mikroorganizama. . kontrola se provodi tzv komercijalnom sterilnosti. S obzirom da u praksi nije mogu e posti i apsolutnu sterilnost proizvoda. pa se uspje nom sterilizacijom smatra tretman koji osigurava 5-7 decimalnih redukcija ( to odgovara pre ivljavanju jedne spore u 103-104 konzervi. ve na istovrsnoj seriji. Komercijalna sterilnost je postignuta kada proces sterilizacije omogu ava takvu redukciju mikoorganizama da je rizik da e se neka konzerva pokvariti sveden na predvi ene granice. Kod patogenih mikroorganizama je mogu nost kvarenja hrane ve a.Kontrola sterilizacije se radi tako da se na osnovu jedna ine Ea = -2. Ovakav tretman se ozna ava sa 5D i 7D.

naro ito je va an pH.5 potrebno provoditi sterilizaciju na temperaturama iznad 100 C. dok je za slabo kisele iznad 4. za kisele je dovoljno termi ko tretiranje (u letalnom) podru ju do 100°C. Ako se za granicu izme u slabo kiselih i kiselih namirnica uzme vrijednost 4. .Uticaj na uspje nost sterilizacije ima i sastav namirnica. Toplinska otpornost bakterija je najve a kod pH 7.5. kvasci i nesporogene bakterije. Ovdje je va no voditi ra una o mariniranim proizvodima (kisele prera evine vo a) ije kvarenje uzrokuju plijesni.

Svakim dodirom sadr aja limenke sa bilo kakvim predmetom ili ivim tkivom predstavlja mogu nost kontaminacije. Zbog mogu e kontaminacije. Zatvaranje hrane u limenke provodi se u razli itim sterilizatorima zagrijavanjem (retort-autoklav).POSTUPCI TERMI KOG TRETIRANJA HRANE Postupci termi kog tretiranja hrane mogu biti kontejnerski i kontinuirani po inju zatvaranjem limenke. a va no je voditi ra una o slijede im faktorima: Preciznost punjenja limenki Preciznost rada zatvara a Preciznost rada sistema za nauljavanje Ispravnost ambala e (kutija i poklopaca) . takav e do i do potro a a. Zatvaranje limenki se obavlja na automatskim zatvara icama. proces zatvaranja hrane u ambala u mora se provoditi u strogo kontrolisanim uvjetima. Onakav proizvod kakav se zatvori.

Provodi se radi uni tavanja mikroorganizama i inaktiviranja enzima i to na temperaturama iznad 100 C za kratko vrijeme. a djelomi no poslije punjenja. a ure aj za zatvaranje kru i oko nje. . Streilizacija je najva niji dio procesa. a ure aj za zatvaranje kru i oko nje  Zatvara i kod kod kojih limenka miruje. Proces sterilizacije se mo e realizirati na tri na ina: Prije punjenja i zatvaranja proizvoda u ambala u Nakon punjenja i zatvaranja u hermeti ku ambala u Kombinirano. tj djelomi no prije.Vrlo brzi automatski zatvara i se mogu podijeliti u dvije grupe:  Zatvara i kod kojih se prilikom zatvaranja konzerva vrti . Glavni parametri sterilizacije su temperatura i vrijeme. a kod autoklava i pritisak u autoklavu.

Prvi na in obuhvata te ne. a ponekad se naknadno izvodi jo jedna sterilizacija radi sigurnosti. Krute namirnice se nakon pripreme hermeti ki zatvaraju pod asepti kim uvjetima. vo e. Novija tehnologija primjenjuje asepti ni postupak kod kojeg se namirnica najprije sterilizira i ohladi. prera evine) . ime se posti e sterilizacija unutra nje povr ine ambala e. polute ne i ka aste namirnice. ribe. nakon ega se steriliziraju (meso. Punjenje se vr i sa zagrijanom namirnicom. potom se u asepti kim uvjetima puni hladna u sterilnu ambala u. Na ovaj na in se izbjegava sporo hla enje namirnice koje mo e dodatno degradirati proizvod.

Ukoliko se sterilizacija ne provede pri optimalnim uslovima mogu a je bomba a (za staklenke bomba a poklopca). Mikroorganizmi metaboli kim aktivnostima proizvode plinovite tvari koje izazivaju kvarenja hrane i napuhuju konzervu. Mikrobiolo ka bomba a nastaje kvarenjem hrane. onda je to zbog nedovoljne heremti nosti konzerve. Ako su uzro nici bomba e ve i broj vrsta mikroorganizama. Mikrobilo ka bomba a je najopasnija za zdravlje ljudi. Kod fizi ke bomba e pove eve se volumen proizvoda zbog bubrenja ili smrzavanja hrane. obi no se to de ava zbog nedovoljne sterilizacije. . Ako je uzrok bomba e jedna vrsta mikroorganizma. Fizi ka bomba a ± nastaje osloba anjem plinova prisutnih u hrani prije zatvaranje konzerve. Najmanje je opasna i vrlo lako se sprije i dobrom pripremom proizvoda za sterilizaciju.

sa bri u om povr inom). cijevni. Naj e e je to vodik. nastao reakcijama kiselih sastojaka u hrani sa stijenkom limenke koja je nedovoljno ili neprikladno za ti ena. Za te ne i polute ne namirnice imamo izmjenjiva e toplote (plo asti.Hemijska bomba a je proces sli an mikrobiolo koj samo je uzrok nastajanja plinovitih tvari neka hemijska reakcija. Izbor ure aja za sterilizaciju ovisi o vrsti namirnice. diskontinuirano) ili pod pove anim pritiskom. u obi noj otvorenoj posudi i pri atmosferskom pritisku U zatvorenim posudama autoklavima pomo u pregrijane pare ili drugog izvora topline i pri povi enom pritisku. vrsti ambala e i kapacitetu proizvodnje. Kruti proizvodi se steriliziraju pod atmosferskim pritiskom (kontinuirano. Streilizacija se mo e provoditi: U kipu oj vodi. .

. Pored klasi ne sterilizacije postoji na in koji se zove tindalizacija. obi no 2-3 puta u intervalima 20-280 sec.. tindalizacija.. temperatura potrebna za klju anje e se pove ati za oko 10 C. Kod pritiska 1 bar. Ako se pritisak pove a za 1 atm. Voda na nivou mora klju a na 100 C. Ako se ta voda grije pod pritiskom. Regulacijom pritiska u autoklavu mo e se regulirati potrebna temperatura i zahvaljuju i ovom se mo e kontrolirati proces sterilizacije prema potrebama. Svaka ta pojedina kratkotrajna faza sterilizacije nije dovoljna da se uni te svi mo.Rad autoklava bazira se na povi enim temperaturama i pritisku. a kod 2 bara na oko 135 C. klju at e na temperaturama vi im od 100 C i to toliko vi e koliko je vi i pritisak. ali ako se ponovi 2-3 puta. To je vi ekratna ali kratkotrajna sterilizacija koja se provodi u intervalima. voda e klju ati na 121.1 C. dobije se efektivni u inak.

U pauzi izme u dvije kratkotrajne sterilizacije. Dio bakterija koje su bile u obliku spora ostaje. cilindri nog su oblika i mogu se hermeti ki zatvoriti. Autoklavi se rade od nehr aju eg elika.Uni tavanje mo tindalizacijom posti e se tako da se kuhanjem uni te svi vegetativni oblici elija (I faza). . Tindalizacija se primjenjuje kod osjetljivih proizvoda kod kojih se nastoji o uvati prirodni kvalitet tkiva. te spore prerastsju u vegetativni oblik koji se uni ti u II fazi. Mogu biti zagrijavani sa: Zasi enom parom Kombinacijom zasi ene pare/zraka Elektri nim na inom Raznim zra enjima. a dio se pri tom pretvori u spore.

stati ki -rotiraju i -neprotutla ni .protutla ni .Autoklavi: Prema polo aju: -horizontali -vertikalni Prema na inu rada: -periodi ni -kontinuitani .

Miruju i. Opremljen je svim neophodnim pumpama.Komorni sterilizatori Ovakvi autoklavi su prikladni za upotrebu u ve im i manjim postrojenjima jer su jednostavni i laki za rukovanje.Imaju horizontalnu ili vertikalnu komoru u koju se puni proizvod. Mogu se prilagoditi i koristiti za razli ite proizvode.5 m promjer. ventilima poklopcem koji se hermeti ki zatvori i regulacijskim ure ajem. . Dimenzije su ima 1. irina 2. svje e proizvode. Mogu biti: miruju i rotiraju i.5 m. sezonske proizvode i za vrlo male koli ine proizvoda ali se pri tom moraju prilagoditi uvjeti sterilizacije.

a otvori se vod za odzra ivanje i to polako da ne do e do naprezanja materijala i limenke. a pipac za odzra ivanje koji se nalazi na poklopcu ostaje i dalje otvoren da bi na njega mogla izlaziti para pusti se voda za odzra ivanje a vrijeme uspona se zavr ava kada se u autoklavu podigne pritisak i temperatura sterilizacije dovod pare se smanji. a hladni zrak na dnu. poklopac se otvara. para se pu ta odozgo. a temperatura i pritisak se nasoje odr ati konstantnim faza sterilizacije dovod pare se potpuno zatvori.Rad sa jednim autoklavom je slijede i: ko ara sa limenkama se stavi u djelomi no vodom napunjen autoklav i podesi se nivo vode tako da su gornje limenke samo djelomi no uronjene otvori se dovod pare. svi pipci moraju biti otvoreni. ko ara vadi i stavlja u bazen na hla enje na kraju je potrebno odzra iti autoklav. pritisak polako spu ta a ovaj dio procesa se ura unava u vrijeme sterilizacije kad pritisak padne na atmosferski. vod i pipac za odzra ivanje a poklopac se zatvori i pritegne kad se zrak odstrani. a proces se prati preko termometra ii manometra . zatvori se vod za odzra ivanje.

Normalni auotklav za hla enje pod pritiskom razlikuje se od prethodnog to ima dovod za vodu i tla ni ventil. ali se s obzirom na dostignu a i razvoj novih izvedbi ure aja manje koristi. Normalni autoklav sa hla enjem pod tlakom .tla ni .Ovaj postupak se zove uobi ajeni za ''normalne'' autoklave.

u autoklavi se otvori tla ni ventil i vru a voda odlazi u rezervoar. . Kad se konzerve ohlade. a time je u te ena energija i vrijeme za novi proces zagrijavanja vode. pritisak u autoklavu se snizi. Pritisak se ne sni ava odzra ivanjem nego se hladna voda uvodi odozgo ili odozdo u autoklav. Mo e biti visok 10 m jer treba da ima visoku kolonu zbog postizanja hidrostatskog pritiska i da kompenzira pritisak vodene pare u sterilizacijskoj komori. pa uslijed hidrauli kog pritiska poraste pritisak.Vru a voda se mo e rekuperirati za slijede i proces. Novija izvedba autoklava sa hla enjem se zove vertikalni hidrostatski autoklav. odvod vode se prebaci u kanal iznad tla nog ventila. Kad ve ina vru e vode iza e iz autoklava.

. a nedostatak je visoka inicijalna ulaganja i te ka kontrola temperature.Vertikalni autoklav se sastoji od: sterilizacijske komore kolone za postizanje hidrostatskog pritisak podizanje vode kolone za istjecanje vode sistema za zagrijavanje Procesna temperatura je 121 C a pritisak 2 Bara.Kapacitet je 2000 konzervi u minuti.

Vertikalni hidrostatski autoklav .

Na vrhu autoklava se u velikoj koli ini ubace konzerve u pregrijanu vodu u autoklavu. poklopac hermeti ki zatvori i vr i sterilizacija. Ovi autoklavi su polukontinuirani i imaju kapacitet 600 konzervi. Autoklav za staklenu i osjetljivu ambala u radi na principu zagrijavanja staklene ambala e ili nekog drugog osjetljivog materijala.Rotiraju i autoklavi se u praksi najvi e upotrebljavaju jer se rotiranjem konzervi ostvaruje prijenos topline. Ovaj na in sterilizacije se mo e primjeniti samo na neke namirnice juhe. kreme. Ubacivanjem konzervi. Kraterski autoklav reducira uno enje i izno enje konzervi iz autoklava. Poslije toga se konzerve istovare u vodenu kadu. voda se puni do vrha. . Zagrijavanje se vr i vru om vodom pod pritiskom kako ne bi do lo do bubrenja poklopaca ili pucanja stakla.

Proizvod se ovakvim na inom sterilizacije mo e uvati 6 mjeseci do 2 godine. gotovi pudinzi. Tipi ni procesi UHT sterilizacije: . Bolji kvalitet namirnice se posti e razli itom kinetikom procesa kojim se efektivnije uni tavaju mo.Kontinuirana UHT sterilizacija UHT (Ultra High Temperature) je jedna od vrhunskih tehnologija koja je uticala na razvoj mljekarske industrije. mlije ni deserti. Upotreblava se kod asepti nog punjenja sa sterilizaciju niskoviskoznih teku ina mlijeko.

PASTERIZACIJA Pasterizacija je bla i oblik termi kog tretmana kod kojeg se inaktiviraju mo i nzimi. Tipi ni procesi pasterizacije: . Razlika se o ituje u vremenu uvanja pasteriziranih proizvoda koji se u pojedinim slu ajevima mogu uvati 7 mjeseci.

Kod HTST pasterizacije se koriste vrlo efektivni izmjenjiva i toplote sa kojima se mo e vr iti pasterizacija niskoviskoznih teku ina. a ovisan je o: po etnom broju mo u mlijeku vrsti prisutnih mo temperaturnom re imu pasterizacije vremenu pasterizacije .HTST pasterizacija Upotrebljava se u mlije noj industriji. U inak pasterizacije mora biti ve i od 99% uni tenih mo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->