P. 1
64663775 Jure Kuvacic Maslina Rezidba i Gnojidba Tekst

64663775 Jure Kuvacic Maslina Rezidba i Gnojidba Tekst

|Views: 543|Likes:
Published by dragob3

More info:

Published by: dragob3 on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

MASLINA

GOSPODARSKI ZNACAJ PODRIJETLO, BOTANICKA PRIPADNOST, EKOLOGIJA I SVOJSTVA MASLINE UZGOJ, NJEGA, ZA TITA I PRERADA MASLINE

Nakladnik ADRIA BOOK d.o.o. SPL1T Priredio NIKOLA VECERNIK CRTEÞI, FOTOGRAFIJE I GRAFICKA RJE ENJA ROKO, ANDRIJA MIMICA I NIKOLA VECERNIK KOREKTOR I LEKTOR STELA VECERNIK TEHNICKI UREDNIK NIKOLA VECERNIK Racunarski slog ST - Stil - Split

Tisak "BRAMIL" s p.o. Split Naklada 3.000 primjeraka II izdanje 1994 god.

Skeniran tekst i crteþi za osobnu upotrebu priredio STIPE pl. PETRICEVIÆ Dubrovnik, studeni 2001. godine

prepu tena nebrizi i tetnim utjecajima prirodnih cinite lja.UVOD Maslinarstvo je gospodarski vrlo znacajna grana u ukupnoj na oj poljoprivrednoj proizvodnji. te postupnom povratku mlaCeg nara taja maslinarskoj proizvodnji. pa se za podmirenje potreba poseþe uvozu maslinova ulja i plodova za jelo. poljoprivrednoj kulturi i umsko-ukrasnoj biljci j e odvojeno pisano u na oj i stranoj literaturi 1 ostavljeno je mnogo prostora t dilema. Australije i na Novi Zeland. u nadi boljeg þivljenja. Uslijed raznoraznih agroekonomskih cinitelja u posljednjem stoljeæu kod nas je drasticno smanjen broj produktivnih stabala. trbuhom zbog kruha. u pro losti je neredovito raCala. Maslina je neuni tiva biljka. do lo je do poraþavajuæeg pada maslinarske proizvodnje. dugovjecna. Kao poljoprivredna kultura. kao i zbog prekomjernog ekonomski neopravdanog uvoza ulja i plodova za jelo. pa kada zbog niskih temperatura smrzne i li strada od poþara. O maslini kao botanickoj vrsti. to je znacajno doprinijelo obnavljanju zapu tenih maslinika. zahvaljujuæi regenerativnim svojstvima brzo se obnavlja iz panja i li korijena. kojega mnogi nisu nikada zapazili. tako da dana nja proizvodnja ne zadovoljava na e potrebe potro nje. Genetski je jo uvijek nepotpuno naucno obraCena. Odlaskom seoskog stanovni tva iz poljoprivrede u drug e privredne grane. jo uvi jek za nauku nedorecenih. stvoreni su preduvjeti za re dovitije rodnosti i postizavanje visokih prinosa. zahvaljujuæi prvenstveno entuzijazmu pojedinih strucnjaka u poljoprivredi i napredovanju znanosti. na iseljeni hrvatski narod pre nio je maslinu u daleke zemlje Juþne i Sjeverne Amerike. Na na im prostorima maslina raste i uzgaja se od davnine i jedna je od biljnih kul tura koja je omoguæila odrþanje i razvoj covjeka. . a mnogi plodni maslinici diljem jadranske obale poprimili su izgled zapu tenog umskog rasli nja. a to æe biti predmet trajnog izucavanja. Diljem jadranske obale i danas su sacuvana stabla stara vi e tisuæa godina. to je djelomicno utjecalo i na raseljavanje stanovn i tva iz preteþno maslinarskih krajeva. kako sa stajali ta postojeæeg nivoa proizvodnje. SELIDBE MASLINA S bolom u njedrima napu tajuæi domove svojih pradjedova. a u specificnim mikroklimatskim i pedolo kim prilikama se u uzgoju specificno i pona a. tako i u odnosu na moguænosti poveæanja proizvodnje u narednom razdoblju. Posljednjih dvadesetak godina. podizanju novih nasada na suvremenim osnovama.

koja ih st alno podsjeæa na domovinu u koju se mnogi od njih nikada nisu vratili! Iz drugih zemalja na i pomorci. odlazila i dolazila u na e podn eblje. za uspomenu donosili su strane so rte maslina i ukra avali svoje vrtove. provodeæi dane na palubama broda u samoæi i ceþnji za svojima. ljepote i vjecnog þivljenja u ljubavi sa covjekom! GOSPODARSKI ZNAÈAJ UZGOJA MASLINA Na citavom na em priobalnom podrucju postoje prirodni uvjeti za uspje an uzgoj masline. plodnosti.Ostala je maslina rastuæi vjecnim þivotom u njihovim vrtovima i domovima. . kao simbol mira. no ena uspomenama. Na taj nacin maslina se selila iz vrtova u vrtove. no eni valovima dalekih morskih pucina.

Danas u svijetu raste oko 800.8 milijuna tona ulja i oko 980.000. Najznaèajniji uzgajivaèi maslina u svijetu. Aziji 13. Za pretpostaviti je da æe se i nadalje fond rodnih maslinovih stabala smanjivati n a nepristupacnim terenima. Prosjecni godi nji prinos iznosi 1. stoljeæu. irenja vinogradarstva na tetu Uzgoj maslina u svijetu Nakon otkrivanja novih kontinenata u XVI. Drugom krizom u maslinarstvu smatra se period nakon II. maslina je rasprostranjena u Sjevernu i Juþnu Ameriku. Prva kriza u maslinarskoj proizvodnji zabiljeþena je u pro lom stoljeæu kao posljedica pojave filoksere u Evropi. od kojih u Evropi 76 post o. konjunkture na trþi tu vina i zemlji nih povr ina pod maslinama. Australiju. Africi 8. a posebno na otocima. Zemlja . Zapadnu Evropu i u prekomorske zemlje. U posljednjih 100 godina kod nas fond aktivnih maslina je smanjen od 15 milijuna na manje od 4 milijuna stabala.U svojim dugim stoljeæima uzgoja na ovim prostorima. maslinarstvo kao poljoprivred na grana proþivljavalo je padove i uspone. a u posljednje vrijeme i Japan. ovisno o raznim agroekonomskim faktorima. Americi i Australiji 3 posto. a proizvodnja ulja svedena je u prosjeku na 2300 t godi nje. privredne grane koja se sa stanovi ta zapo ljavanja nadopunjavaju. gdje se uspj e no uzgaja. svjetskog rata. Ovakva orijentacija privreCivanja veæ je djelomicno zaustavila iseljavanje sa neki h otoka i pruþila je moguænost osiguranja egzistencije mladim nara tajima. a to bi trebalo nadoknaditi regeneracijom starih maslinika i podizanjem novih nasada na plodnijim zemlji nim povr inama i suvremenim osnovama. maslinarstv o i turizam cine osnovu egzistencije stanovnika.000 tona konzerv iranih crnih i zelenih plodova za jelo. zbog smanjene moguænosti mehanicke obrade. uvjetova nom naglom seobom aktivnog poljoprivrednog stanovni tva sa sela u grad. U strukturi privreCivanja na nekim podrucjima.000 stabala maslina.

uzgoja Ha (000) Broj stabala (000) Proizvodnja Ulja (000t) Proizvodnja jest.496 50 20.963 90 8 Portugal 1114 49.5 Tunis 1419 55. plodova (000 t) panjolska 2091 188.745 527 200 Italija 2121 181.7 Turska .800 430 71.

180 14 8 Libija 100 8.500 85 100 Alþir 201 20.820 82.000 88.000 34 61 Sirija 210 28.8 1.000 143 150 Grcka 631 117.552 285 137 Maroko 310 30.7 Libanon .

000 4.9 10 Hrvatska 32 4.680 2 4.040 2.3 Cipar 28 2.000 1.8 2 Albanija 36 5.55 6.5 USA .000 10 34 Francuska 42 6.6 6 Argentina 50 8.000 2.3 0.

520 3.200 1 85 Izrael 12 1.13 2.1 15 .

Kvarnerski otoci 3. Rajoni uzgoja maslina Maslina se uzgaja na cijelom obalnom podrucju. oja maslina. Sjeverna Dalmacija 4. Srednja Dalmac ija 5.1 Ostale zemlje 134 7.Egipat 2 1. koji je podijeljen u 5 podrajona: to predstavlja Jadranski rajon uzg 1. Istarsko primorje 2.6 934.560 1. Juþna Dalmacija Danas u na oj zemlji posjedujemo fond maslina i prosjecnu godi nju proizvodnju kako je to prikazano u slijedeæoj tablici: Ukupan broj produktivnih stabala i prosjeèna proizvodnja .821.834 40 19.7 UKUPNO 9421 806.4 Uzgoj maslina u Hrvatskoj U posljednjem stoljeæu fond maslina i proizvodnja ulja svedena je na 1 /4 u odnosu na raniji period.050 7.

85 . plodova t Pr.596 219 2. stabala % Pros. Juþna Dalmacija 781. proiz. Istar. primorje 287.048. produkt.66 1.378 6. Srednja Dalmacija 1.509 20.023 7.98 4. sjeverna Dalmacija 983.Rajoni uzgoja Br.25 3.66 621 90 3.666 27. proiz. Hrvatsko primorje 249.794 657 4.434 26. ulja t 1.245 718 5.

.2.108 2. a koja za ulje iznosi 1860 $ /t. Na Hrvatskim prostorima postoje svi uvjeti za poveæanje maslinarske proizvodnje za podmirenje potreba trþi ta i dijela trþi ta za izvoz.000 13.000.350. za to postoji konjunktura na svjetskom trþi tu.000 $. To je moguæe objektivno postiæi uz modernizaciju i intenzifikaciju postojeæe proizvodnje i podizanje novih nasada na plodnijim tlima i na suvremenim osnovama uz primjenu potrebnih agrotehnickih mjera.852 446 UKUPNO 3. za to se izdvajaju znatna devizna sredstva. ne racunajuæi tro kove prijevoza i ostale dadþbine. Uzmemo li u obzir trenutnu cijenu na svjetskom trþi tu. proizlazi da je hrvatska u poslj ednjih 5 godina izdvojila za uvoz oko 6.132 Proizvodnja maslinova ulja i konzerviranih plodova za jelo je u Hrvatskoj defici tarna. pa da bi se podmirile potrebe i uvoze se ulje i plodovi za jelo. a za konzervirane plodove 1250 $/t fco utovareno.

gdje u zajednici sa cesminom. stoljeæa prije nove ere.mastrinka (Olea europea oleaster L. a na Pagu i Rabu na niþim nadmorskim visinama i uz more. to je nedokazano jer su Stari Grci poceli kolonizirati na e krajeve pocetkom IV. Planika (Arbutus unedo L. Pojedine vrste iz sastava biljne zajednice . Zabiokovlje . . Rasprostranjena je u uskom priobalnom pojasu Istre i na otocima Kvarnera. . to dokazuje slijedeæim spoznajama: A) Nije sporno da prema Horvat I. mrikom. podvrsta divlja maslina . mrcom.) kao najneotpornija na studen osniva ciste sastojine p lanike neposredno uz more na Hvaru do 100 m n/v.PODRIJETLO MASLINE Do sada se vjerovalo nauci koja je smatrala da je maslina kao poljoprivredna kul tura donesena iz drugih krajeva i da su je na na e prostore donijeli i prvi uzgajali St ari Grci i Rimljani prije na e ere. prirodni plod na eg podneblja i da na na im prostorima potjecu iz perioda prije nego je akademik Grga Novak u Grapcevoj spilji na Hvaru.) koja je u zajednici cesmine najotpornija na studen penje se na najveæe visine (Mosor-Gata-Smovo 350-450 m n/v).Grabova c Donji Dujmoviæi) i osniva cistu sastojinu zelenike. samoniklim biljnim. I.).) u razlicitim mikroklimatskim uvjetima izdvajaju se iz biljne zajednice cesmine i osnivaju zas ebne ciste sastojine. divlja maslina .(Quercetum ilicis Br-Bl).crnika (Quercus ilex L. Tako zelenika (Phyllyrea latifolia L. a u juþnoj Dalmaciji penje se vi e od 350 m nad morem (Horvat I. Pretpostavlja se da joj je pradomovina Palestina ili Mala Azija. odakle je njen uzgoj pro iren kod nas i u druge zemlje Mediterana. cini sastavni di o biljne zajednice . godine prije nove e re. Cesmina . ) i podvrsta pitoma maslina (Olea europea sativa L. planikom.ume cesmine (crnike) . pukinjom. Smatram da su tzv. (Mimice).sorta oblica) samonikle biljke .mastrinka. Grancice masline naCene su u egipatskim grobnicama stare vi e od 4000 godina. zelenikom i dr. vrstama cini zimzelenu umu. a maslina je rasla u na em podneblju znatno ranije od njihova dolaska.) formira u srednjoj Dalmaciji ciste sastojine cesmine do 300 m n/v. U Sjevernoj Dalmaciji zadire u kopno do 200 m nad morem.ume cesmine (Q. tzv. bilo relativno gusto nastanjeno stanovni tvo na cijelom otoku covjek Mediteranac i srod nici ove narodne grupe. putem arheolo kih iskopina ustanovio i dokazao da je u periodu mlaCeg neolita oko 3500.

vi novu lozu. Na mnogim na im prostorima ciste sastojine divlje masline su uni tene. Novije civilizacije na na im prostorima (Grci i Rimljani) donijeli su kulturu .sort a oblica na a autohtona sorta (raste samo u Srednjoj i Sjevernoj Dalmaciji) i cini 98 posto asortimana. Nije sporno da je pitoma maslina . a ne maslinu. i VII stoljeæu prije nove ere razvili vinograda rstvo i proizvodnju keramike . jer su se civilizacije koje su se poslije Mediteranaca naselile u na e krajeve.). Stobrec. Jo i danas ona se odrþala u kamenitim policama koje nisu bile pristupacne za kozu i covjeka. manje sastojine o d 0-200 m nad morem.Divlja maslina (O.. a maslina je bila i ostala najkvalitetnija hrana za ljude i stoku posebnu u zimskom periodu. jer je od zelenike i cesmine neotpornija na studen. Poznato je da su Stari Grci na Krfu veæ u VIII. oleaster L. a u ukupnom hrvatskom asortimanu sudjeluje sa 62 posto (Elezoviæ). Upravo na tim prostorima od Neretve do Zrmanje i na otocima Srednje i Sjeverne Dalmacije. e.amfora i da su trgovali i izvozili vino i amfore u sjever ne krajeve jadranske obale i na taj nacin se obogatili. Korcula i dr. Da su . gdje grckih kolonija nije bilo ili su tek poslije Visa formirane (Tro gir. cije je pro irenje uzgoja i lo na tetu povr ina pod maslinama. preteþno se uzgaja oblica. Iliri u Libu rni.) u istim uvjetima formira . gospodarski odrþavale preteþno od stocarstva i ratarstva.

mnogo ran ije od prodiranja Grka Ahajaca u juþni dio Balkanskog poluotoka. U donjim slojevima spilje naCeno je mno tvo fragmenata crjepova sa bojanim ornamentima. Prema analizama M. prigodom istraþivanja iskopina u Grapcevoj spilji akademik Grga Novak nije posvetio paþnju arheolo kim nalazima ostataka nagorjelog drva i drugih ostataka bilj nog podrijetla.i analiza tehnolo kog postupka u proizvodnji keramike. dolazim do tog zakljucka. a kasnije i vina. Heindrech u vezi s pretpovijesnim nalazima b ojane . usavr ene na Hvaru. to potvrCuje postojanje ove sorte na na im prostorima prije dolaska Grka i Rimljana u na e krajeve. Velike posude i amfore domaæeg podrijetla. No.je donijeli Stari Grci ili Rimljani i danas bi rasla negdje u Grckoj ili Italiji . dakle. da bi sa sigurno æu mogli utvrditi prisutnost masline na Hvaru u to vrij eme. Po svojoj kvaliteti naucno je dokazano da je jedna medu najboljim svjetskim sort ama. Kar ulin tehnika u proizvodnji keramike na Hvaru.). Apeninskog poluotoka. dogodilo se veæ u III. a vjerojatno i ranije. ali iz odreCenih pretpostavki . MeCu ostalim fragmentima keramike pronaCeni su ostaci velikih posuda. medu ostalim. a izvori vode uz velika prostranstva povr ine otoka sa gustim umama davali su obilno zaklona i hrane biljnog i þivotinjskog podrijetla divljim zvijerima. sluþile su za cuvanje i transport maslinova ulja. Tisuæljeæu.Panonije. Naþalost. Novak doseljenje covjeka Mediteranca i srodnika ove narodne grupe u pretpovijesno vrijeme sa obala Male Azije na obale Egejskog mora. koja pripada Tesarskim nalazi tima. buduæi da tamo ne raste. Otok Hvar i podrucje srednje Dalmacije u pretpovijesno doba bilo Je dosta umovito . prije nove ere. a vodi daleko podrijetlo iz neolitskih nalazi ta . divljaci i co vjeku. ibenska Rogoznica B) Prema G. obale Sjeverne Afrike i juþnog trupa Balkanskog poluotoka (Hvar i dr. lonaca i amfora izraCenih od domaæih sirovina sa poznatom tehnologijom keramicke kulture (Dimini .Sesklu). bila je slicna onoj koju opisuje R. pa tko bi bio tako nepo ten prema njoj u Grckoj ili Italiji da joj u dana nje vrijem e nije ostavo tragove postojanja? Sorta oblica.

Po pecenju. . nakon cega se pece. Ona mjesta koja nisu polirana uljem ili mastima i nakon pecenja ostaju porozna.keramike iz grada Samosa. Poliranje keramike vr eno je uz pomoæ ulja ili masti vegetabilnog ili þivotinjskog podrijetla. keramika zadrþava neporozno stanje. pa povr ina crijepa postaje glatka i gotov o neporozna.

do pocetka nove vegetacije (travanj). Prema tome.-IV. na eg eminentnog tehnologa za maslinu. plodovi maslina zadrþavaju se na stablu u prirodnom uzgoju u mikroklimatskim uvjetima Hvara od X. veæ sakupljaju tok om cijele zime i ranog proljeæa. na praotac Mediteranac imao Je u zimskom periodu obilje maslinovih plodova. masline: se ne beru. jo uvijek nedovoljno biokemijski ispitane ljek ovite i vitalne korisnosti. 2. Mirka Gugiæ.C) Prema spoznajama mr. Jo i danas kod nas na Lastovu i u Grckoj na nekim podrucjima. koji su mu omoguæavali odrþavanje i evoluciju u na em podneblju. mjeseca.4 m . tj.8 m 1.4 m 1 m 1 m 3. kada kod masline dolazi do prirodnog odbacaja plodova.

divlja maslina (mastrinka) Ona je razgranato trnovito drveæe ili grmlje. a to u narodu znaci samoniklost ili prirodno rasprostranjenje.O. tafiliæu stara je 1. redu Oleales. a u korjenovom vratu 10. rodu Olea! Predstavnici porodice Oleaceae su biljke stabla ice ili grmlje sa listopadnim ili zimzelenim li æem jednostrano ili sloþeno (perasto) nasuprotno ili pr ljenasto rasporeCeno.Divlja maslina-mastrinka u K. Rod Olea zastupljen je sa vrstom Olea europea L. podrazredu Asteridae.). koja ima dvije podvrste: divlju maslinu (mastrinku) O.500 godina. tj. prirodno je rasprostranjena na cijelom priobalnom pojasu na e jadranske obale.6 metara. Nazivamo je divljom maslinom. europea sativa L .ume cesmine (Quercetum ilicis Br.dvosupnice. sa malim i gorkim plodovima koji daj u malo ulja. s tim to se od sjevera prema jugu vi e udaljuje od mora i penje se na veæe nadmorske visine. Ligustrum (kalina) . Forsythia (forzitija). porodici Oleaceae. Phillyrea (zelenika) i Olea (maslina). Na na im prostorima porodica Oleaceae zastupljena je sa rodovima: Fraxinun (jasen) . Jasminum (jasmin). Olea europea oleaster L . Syringa (jorgovan).-Bl.6 m etara obujam debla iznosi 6. BOTANIÈKA PRIPADNOST Maslina pripada razredu Magnoliatae . europea oleaster L i pitomu maslinu . nastanak i razvoj u prirodi bez utjecaja covjeka.40 metara. Ova podvrsta rasprostranjena je na cijelom Mediteranu i cini s astavni dio biljne zajednice . Na visini debla 1. Kako je veæ nagla eno. .

Rasprostranjena je u umjere nom pojasu. ploda i ko tice. tetocine. broju cvjetova u grozdu: intenzitetu samoopl odnje. dr. da je istovremeno roCena i u na em podneblju . dobi cvatnje. Pretpostavlj a se da joj je pradomovina Palestina ili Mala Azija. dobi dozrijevanja. Olea europea sativa L . temeljem genocentara o nastanku biljnih vrsta. Raste na Mediteranu. Danas se u svijetu uzgaja vi e od 500 sorti pitome masline. nastale odabiranjem selekcijom od iste vrste. otpornosti na studen. U svakom podrajonu uzgaja se vi e sorti od kojih su najznacajnije: Istra: bjelica.pitoma maslina ili uljika Ona je jedna od najstarijih kulturnih biljaka. za ulje i za jelo. pa postoji moguænost. SORTE MASLINA Sorte su botanicki varijeteti iste genetske konstitucije. Po nacinu uporabe plodova razlikujemo sorte: sorte za Jelo i sorte sa dvojakom uporabom. tj. rosulja. su u. pojedinacno u sastojinama mastrinke. a sa razlicitim botanickim osobinama. drobnica i oblica . crnica i drobnica Kvarner i Podvelebitlje: slivnjaca. moraþola. slatka. odakle je njen uzgoj pro iren na cijelo p odrucje Mediterana. U posebnim ekolo kim uvjetima iste sorte mogu pokazivati morfolo ke razlike. boji i velicini lista. MeCusobno se razlikuju po nacinu rasta: obliku i bujnosti kro nje: obliku.U prirodi raste kao grmlje ili drveæe. osobine. Kod nas se danas uzgaja oko 60 domaæih i introduciranih sorti maslina. buga. umi cesmine ili u manjim Za poljoprivrednu proizvodnju ima znacenje kao podloga za navrtanje i opra ivac pitome masline. Autohtono podrijetlo sorte oblice i sudjelovanje u ukupnom na em asortimanu to potvrCuje. plominka. kolicini i kvaliteti ulja. rosinjola. od 45° sjeverne do 35° juþne irine. a u posljednje vrijeme i diljem svijeta.

Kro nja je gusta sa obje enim granama. Oblica Sorta oblica cini glavninu oko 60 posto ukupnog hrvatskog asortimana i preteþno je zastupljena u dalmatinskim podrajonima uzgoja. uljarica. piculja. Srednje je bujnosti. P lodovi su osrednje velicine i u zrelom stanju sadrþe do 24 posto u1Ja. List Je uzak. Otporna je na studen. gdje cini 90 posto asortimana. duþica. U . drobnica. o trica. Slivnjaèa Ova sorta rasprostranjena je na Kvarneru (Cres. grambucela i krvavica Srednja Dalmacija: oblica. mezanica. Osjetljiva je na rak. þeludarica. murgulja. piculja. U povoljnim uvjeti ma daje bogat i redovit prinos. o tar i tamnozelen. Plodovi s u okrugli. drobnica. List je irok i tamnozelen. þutica i grozdaca Domaæe dominantne sorte Istarska bjelica Uzgaja se u Istarskom primorju.Sjeverna Dalmacija: oblica. Rodnost je redovita i obiln a. levantinka i lastovka Juþna Dalmacija: oblica. Krk i Lo inj). Sadrþe do 18 posto ulja i dvojake su uporabe.

teþine 2. Ima viseæu kro nju niske bujnosti. kopljasto. bolesti i tetnike je osjetljivija od oblice. Po up orabi je uljarica. a dobar je opra ivac sorte oblice. Rodnost je redovita zahvalju juæi boljoj samooplodnji. zelene boje. a plodovi jajasta oblika.opra ivace (levan tinka. U pogledu oplodnje je autoinkompatibilna. Osjetljiva je na studen. tamnozelene boje. Po uporabi je uljarica. Autofektilna je sorta i otporna na studen. U pogledu izbora tla je vrlo skromna i otporna na su u i studen kada nije u vegeta ciji. Rada redovito i obilato. Italija. Ulje je osrednje kvalitete. Li æe je maleno. pa zahtijeva za tiæene poloþaje. lastovka). Do bar je opra ivac sorte oblice i potrebno je unositi u stare i nove nasade. velicine 8-10 grama. Ima viseæu kro nju. panjolska. Plodovi su teþine oko 3. Pendolino Vodi podrijetlo iz Toscane. Stablo je visoko i kuglasta oblika. Plodovi su sitni. Plodovi su osrednji 2-4 grama te ki. U pogledu otpornosti na niske temper ature. Plod je okrugao. Sad rþe oko 16% ulja. List je kopl . List je svjetlozelen. do 3 grama teþine. Neredovit o rada. su u. Po namjeni je stolna sorta. Lastovka Zastupljena je u podrajonu juþne Dalmacije.7 grama i sadrþi do 22 posto ulja. Rodnost je redovita i obilna. to je na a najbolja sorta. Hajiblanca Vodi podrijetlo iz Andalusie. Po uporabi je uljarica i jest iva sorta.5 grama i sadrþe do 20 posto ulja. otvorene kro nje . pa je u ciste nasade oblice potrebno unositi druge sorte . iljast. Italija.5 -10 grama.pogledu kvalitete. Þutica Preteþno se uzgaja u juþnoj Dalmaciji i primorju. teþine oko 2. Stablo je osrednje bujno. Plodovi su elipsoidni. List je zelenosmeCe boje. sadrþe 20 posto ulja i dugo ostaju na sta blu. Plod je krupan i sadrþi do 20 posto ulja. Stablo je visoko i rijetke kro nje. Introducirane sorte Grossa di spagna Vodi podrijetlo iz Puglia. u berbi zelenocrne boje. Levantinka Crva sorta rasprostranjena je na otoku olti.

Osjetljiva je na studen i tetocine. Osjetljiva je na rna je na studen i su u. koji sadrþi do 25 posto ulja.jast. tetocine. Kro nja je viseæa. Po namjeni je kombinirana sorta. osrednje bujnosti. List je elipticno kopljast. Osjetljiva je na bolesti i studen. Opra ivac ove sorte je sorta Coratina. 4-10 grama teþine. Rodnost visoka i redovita. Italija. u berbi sjajnocrne boje. Frantoia. Kro nja je uzdignuta prosjecne bujnosti. Uzgaja se i koristi kao opra ivac ostalih sorti (Leccino. Upotrebljivi su za jelo. intenzivno zelene boje. Agostino Podrijetlom je iz Puglia. 8-9 grama te ki sa sadrþajem ulja d o 15 posto. S. Moraiola ). Plodovi su jajoliki. Carolea Podrijetlom je iz Calabrie. veliki. List je kop ljast. Italija. Opra ivac ove sorte je sorta Nocellara Messinese. Plod je srednje velik. velik blijedozelene boje. a plod je jajolik i malen do 2 grama teþak i sadrþi oko 23 p osto ulja. svjetlozelene boje. a otpo .

4-5 grama te ki. svjetlozelene boje. mje ovite uporabe sa sadrþajem do 18 posto ulja. Coratina Podrijetlom je iz Puglia. teþine do 4 grama. Otporna je na studen. Ascolana Tenera Rasprostranjena je u Italiji i Sjevernoj i Juþnoj Americi. Dobri opra ivaci ov e sorte su sorte Pendolino. Italiji i Sjevernoj Africi. Djelomicno je samooplodna sorta. Maurino i Morailo. Upotrebljava se za jelo. Otporna je na studen. Autosterilna je. Listovi su elip ticno kopljasti. osrednji. Uzgaja se u Sjevernoj Africi i Argentini. do 18 posto sadrþaja ulja. Rodnost je osrednja i stalna. Po namjeni je stolna sorta. List je elipticno kopljast. Plodovi su ovalni. pa zahtijeva opra ivace (Leccino. List elipticno kopljast i svjetlozelene boje. u berbi zelene boje. Vi soke je bujnosti. crne boje. List je eliptican. Sadrþe 23-25% ulja prvorazredne kvalitete. Kro nja je bujno uzdignuta. Urod prosjecan i stalan. Picholine Uzgaja se u Francuskoj. Frangiuento Cipressino Rasprostranjena je u cijeloj juþnoj Italiji. sred nje velicine. Raste uspravno i ima visoku bujnost p oput malog cempresa pa se u nasadima upotrebljava u vjetrobranim pojasevima radi za tit e od vjetra. Plodovi su veliki. Plod je elipsoidan.5 grama. teþine do 10 grama i u berbi su zelene boje. zelene boje. Rosciole. 1-2. Plodovi su srednje velicine. Italija. u berbi zelene boje sa sadrþajem ulja do 17 posto.Santa Catarina Rasprostranjena je u srednjoj Italiji. Frantoio).5-2 grama. Plodovi su maleni 1. velik do 7 grama teþak. u berbi tamnoljubicaste boje. Italija. svjetlozelene boje. Stablo srednje bujno uspravn o. Plodovi su srednje maleni. Ima uzdignuto visoku kr o nju. Otporna je na niske temperature. Leccino Podrijetlom je iz Toscane. koji sadrþi do 16 posto ulja. Otporna je na studen i biljne bolesti. sa sadrþajem kvalitetnog ulja do 20 posto. Nocellara etnea .

u berbi zelene boje. U pogledu oplodnje je autoinkompatibilna. Po namjeni je stolna sorta.Podrijetlom je sa Sicilije. Kro nja je viseæa. Siracusanai i Biancoli lla. od 4-8 grama teþine. Sadrþe 15-18% u lja. . Plodovi su srednje veliki. Italija. pa zahtijeva opra ivace sorte: Moresca.

piramidalnog. . a ponekad je uvjetovan utjecajem vjetrova i osobinom sorte.Korijen masline je razgranat i nalazimo ga na dubini od 15-80 cm. koji nose cvijet i p lod. kvrgasto. uspravnog ili viseæeg oblika ovisno o sorti. tamn ozelene ili svjetlo zelene boje. Preteþni dio sitnih þilica sisavica nalazi se u povr inskom sloju tla. Gusti sloj dlacica na pokoþici i mali otvori na puæima tite maslinu od su e. a smje teno je izmeCu panja i krune kro nje.Panj je vaþan dio stabla. disimilacije i transpiracije. a kasnije potamni i ispuca na tanke ljuske. Ovisno o dubini tla i geolo koj podlozi korijen se grana i raste do odreCene dubin e. o cemu je potrebno voditi racuna prilikom obrade tla. . Za uzgajivaca maslina vaþni su jednogodi nji izboji formirani u pro loj godini.Deblo je krivo. a donja srebrenastosiva i koþasta. duguljasto elipticna oblika. ovisno o pri rodi tla. donji dio grana preuzima ulogu debla. Ima funkciju drþanja i ucvr æenja stabla. razvija se od vrata glavnih þila do 20-tak cm nad povr ino m tla. Gornja strana lista je glatka. Na njemu se formiraju okruglasta podebljanja zvana "guke" iz kojih izbijaju izdanci. Kada se maslina uzgaja kao grm.Kro nja je kuglasta. . a cine je osnovne i sporedne grane.Listovi masline su nasuprotno rasporeCeni. . Oblik kro nje formira se rezidbom. . sa vrl o kratkom lisnom peteljkom i sa cijelim rubom. upijanja vode i mineralnih sastojaka iz tla i obnavljanja biljke.BOTANIÈKA SVOJSTVA Morfolo ka svojstva Maslina je zimzelena biljka koja raste u umjerenom pojasu i uzgaja se kao stabla i ca ili grm. grancice i jednogodi nji izboji. . List ostaje na maslini 2-3 godine. Kora na deblu kod mladih stabala je glatka. List ima funkcije asim ilacije.

.

Osnovne grane Deblo Guka Panj .

deblu i panju. pup masline prezimljuje u neodreCenom .Pupovi su smje teni u pazu cu lista.. Za razliku od drugih voæaka. na rubovima izbojka i skriveni su na granama.

meCutim u ovom slucaju se postiþu bolji rezultati u prinosu primjenom stranooplodnje. Cesto je cvijet nepotp un zbog zakrþljala tucka ili abortirane plodnice. da bi mogla izgraditi to vi e cvje tova. Fiziolo ka svojstva Redovita i bogata rodnost masline ovisna je o nizu fiziolo kih procesa koji se de av aju u þivotu masline. bijeli. koncem veljace. oplodnja. odgoj i dozrijevanje plodova. Da bi maslina odredila obilno cvjetnih pupova. ovisno o sorti. debeo 1-5 cm. U na im klimatskim uvjetima maslina cvjeta u juþnim podrucjima oko 15. Postoje sorte koje su djelomicno samooplodne. a polen ima razliciti intenzitet klijanj a. Maslina je poznata po odbacaju plodova. a na sjeve ru do . pa sorte za optimalnu oplodnju zahtijeva ju prisustvo opra ivaca. svibnja. Ovaj period traje oko 60 dana. a poslije crvenkast. U pocetku je zelene boje. maslina razvrstava pupove u cvjetne ili drvene. Opra ivanje se vr i vjetrom. udruþeni u uspravne grozdaste cvatove .Plod je bobica ko tunica.stanju. cvatnja.Cvjetovi su dvospolni.rese. u ovom periodu zahtijeva dovoljno optimalnih hranjiva i vlage u tlu. Izbivanje pupova i porast resa pocinje pri te mperaturi oko 10°C. a u periodu cvatnje dovoljno hranjiva i oborina. Za formiranje cvjetnih pupova potrebne su u sijecnju i veljaci iste niske temperatu re (7°C). Nakon zavr etka zime. Maslina pocinje vegetirati pri temperatu ri veæoj od 5°C. Tada maslina preteþno na pro logodi njim proljetno-ljetnim izbojcima razvrstava neodreCene pupove na cvjetne i drvene. Maslina pripada neplodnim voænim vrstama. pomanjkanju vlage u zemlji tu i utjecajem bilj nih bolesti i tetnika. . kada dolazi do cvatnje. loptasto-jajasta oblika. pa raspored opra ivaca u nasadima treba podrediti smjeru vjetrova koji vladaju u odreCenom mikroklimatu. Poneke sorte zadrþavaju i u zriobi zelenu boju ploda.Cvatnja se odvija pri temperaturi 15-20°C i traje samo nekoliko dana. a kada d ozrije tamnomodre ili crne boje. . ovisno o ishrani.Diferencijacija pupova pocinje pocetkom veljace pri temperaturi oko 7°C. Sjemenka je smje tena u ko tici i sluþi za razmnoþavanje. Plodovi se napajaju uljem koncem kolovoza i u rujnu. . Mas lina stvara normalne cvjetove i "morfolo ki -sterilne" cvjetove. dug 1-3 cm. . sja jan tockast. medu kojima posebnu vaþnost imaju diferencijacija pupova.

listopada.Dozrijevanje plodova pocinje u listopadu. Do svoje pete godine maslina ne rada. lipnja do 15. lipnja. koncem kolovoza i tokom rujna. ivotni vijek i rodnost masline U intenzivnim nasadima þivotni vijek maslina traje oko 50 godina i moþe se podijelit i na nekoliko razdoblja.Oplodnja i razvoj plodova su faze koje traju od 1. Uspje nost cvatnje i oplodnje ovisna je o blagom vjetru koji raznosi p elud i temperaturi koja odreCuje klijanje peludnog zrna. a berba se moþe ponekad produþiti i toko m sijecnja. Kasnije berbe donose vi e sadrþaja ulja u plodovima maslina. Po zavr etku ljetnih vruæina. pa zahtijeva obilnu jesensku gnojidbu. Tada je potrebno vr iti navodnjavanje. U ovom periodu u na im klimatskim uvjetima vladaju redovite ljetne su e. kao i opra ivacima. U mje ovitim nasadima oplodnja i rodnost je bolj a. koje se nepovoljno odraþavaju na oplodnju i razvoj ploda. pa to razdoblje nazivamo neproizvodno razdoblje.15. . . . plodovi se brþe razvijaju i maslina tjera jesenske izbojke. jer sve sort e maslina nisu jednako samooplodne.

godine þivota je razdoblje pocetne rodnosti. srednja godi nja temperatura iznosi 14-16°C sa najtoplijim V1I.V. mj. Vlaþnost tla najpotrebnija je u proljeæe (IIL. a za vrijeme vegetacije niþe temperature od 3°C izazivaju tetna djelovanja. U na em jadranskom klimatu gdje uspijeva maslina. kada rad oko masline presta je biti koristan. Od 30. redovitu i optimalnu rodnost masline potrebni su povoljni ekolo k i uvjeti.lome grancice . te blage i ki ovite zime. ali to je razdoblje nazadovanja i propadanja masline. do 50 godine je razdoblje smanjene rodnosti. do 30 godine je raz doblje pune rodnosti i sa gospodarskog stanovi ta je najvaþnije razdoblje.Od 6. U Uglavnom je rasprostranjena u priobalnom pojasu Sredozemnog mora. Od 7. pa su ljeta preteþno su na . U ekstenzivnim nasadima þivotni vijek masline gospodarski moþe biti znacajan do 80. Olujni vjetrovi su tetni . Visoka relativna vlaga u zraku tetna Je za vrijeme cvatnje. EKOLOGIJA Za uspje an uzgoj.) zbog razvoja cvjetnih organa. Maslina doþivi duboku starost. pa ne dolazi do oplodnje. a apsolutni minimum -7°C. godine starosti. ponekad vi e stoljeæa. gdje vlada mediteranska klima sa odlikama vruæeg i suhog ljeta. ali je raspored oborin a nepovoljan. do 7. koje nose urod iduæe godine. Maslina pocinje vegetaciju pri temperaturi vi oj od 5-7°C. Podnosi i niske temperatu re 10°C u vrijeme mirovanja. jer veæi dio oborina pada u periodu Jesen-zima. Na izrazito vjetrovitim . ali i tokom trajanja vegetacije. Nakon 50 godina maslina star i i donosi nezadovoljavajuæe prinose. s tim da maksimalna temperatura iznosi 40°C. Klimatski uvjeti Pitoma maslina raste u umjerenom pojasu od 30° juþne irine do 45° sjeverne ovom pojasu prosjecne temperature iznose od 15-20°C. mjesecom srednje temperature 25°C. Godi nje kolicine oborina kreæu se u okviru od 600-1300 mm/m. radi odgoja plodova i novih vegetativnih dijelova bil jke. Blagi vjetrovi korisn i su maslini u vrijeme cvatnje radi oplodnje. irine. cvjetove i isu uju pelud i glavu tucka. upravo kada je maslini vlaga najpotrebnija.

U maslinicima zasjenjenim borovim umama maslina se ne razvija i ne rada. Polo aj Maslina najbolje uspijeva na blagim padinama nad morem i prozracnim poloþajima na kojima donosi dobre i redovite prinose. Traþi dovoljno sunca i svjetla i juþne ekspozicije. jer li ce koje nije izloþeno direktnom utjecaju sunceva sv jetla ne stvara hranu.podrucjima. Svjetlo je bitan cinilac. treba izbjegavati sadnju masl ina ili prethodno posaditi vjetroza titne pojaseve. Zbog toga je potrebno u maslinicima odstranjivati sva visoka stabla koja zasjenj uju masline. Tlo U pogledu zahtjeva za tlom maslina nije izbirljiva. s tim to na plodnijim tlima donosi bogatije prinose. uspijeva na naj krtijim kameni tim i dubokim plodnim tlima. gdje redovito vladaju olujni vjetrovi. .

-Poznato je vi e nacina vegetativnog razmnoþavanja: gukom . Razmno avanje reznicom Ovaj nacin se masovno primjenjuje u suvremenoj rasadnickoj proizvodnji kod nas i u svijetu. izdankom. k oje znacajno pridonose unapreCenju na eg maslinarstva. jer je u uzgoju na gospodars tvima prednjacila vinova loza. na kojoj se ostavi 1-2 lista. Primjenom "metode umjetne magle" u rasadnickoj proizvodnji danas se brzo dolazi do ukorjenjivanja reznica i uzgoja sadnica. U prirodnim uvjetima maslina se iz reznice te ko oþivljava.generativno ili dijelom stabla vegetativno. Prema navedenoj metodi uzgoja jednogodi nje reznice se orezuju na duþinu 10-15 cm. Zatim se tretiraju hormonskim preparatima i sade n a porozan supstrat u staklenik. reznicama i cijepljenjem (navrtanjem). Na tim tlima urod maslina je bio nezadovoljavajuæi. Usvajanjem navedenog nacina razmnoþavanja u organizaciji Instituta za jadranske kulture i u "Jadro" Split postignuta je suvremena proizvodnja sadnica maslina. dijelom panja. Duboka tla. zbog nemoguænosti da s e vjerno prenesu svojstva roditelja. maslina uspijeva na vapnenastim tlima i tlima neutraln e i blago kisele reakcije. Uz odreCenu temperaturu i vlagu reznice se ukorije ne i poslije se presaCuju u kontejnere za uzgoj.Ne ljubi te ka glinovita tla nepropusna za vodu i zrak. U odnosu na reakciju tla. sa dovoljnim kolicinama. formiranim na razlicitim geolo kim supstratima. RAZMNO AVANJE MASLINA Razmnoþavanje maslina moþe se vr iti sjemenom . Razmnoþavanje sjemenom primjenjuje se jedino kod proizvodnje podloga za navrtanje. ako se ne moþe osigurati navodnjavanje. redovitih i visokih prinosa. . propusna za zrak i vodu. a kod proizvodnje kulturnih sorti ovaj nacin se ne provodi. Ranije se maslina uzgajala na tlima niþih kategorija. te se ono u praksi jedino primjenjuje. organskih materija osnova su uspje nog uzgoja maslina. Vegetativnim nacinom razmnoþavanja vjerno se prenose svojstva roditelja. ali ni pjeskovita tla koja ne zadrþavaju vodu.

sorte (pup ili grancicu) . Uobicajeni su nacini cijepljenja: pupom na T. .Cijepljenje maslina Cijepljenje maslina je takoCer jedan od nacina vegetativnog razmnoþavanja. koncem travnja i tokom svibnja. Obavlja se u periodu kada se maslina nalazi u punoj vegetaciji. Sastoji se u tome da na odreCenu podlogu divlje ili pitome masline prenosimo i spajamo vegetativni dio druge biljke . Primjenjuje se u odraslim nasadima u svrhu zamjene i pobolj anja asortimana.plemku. Cijepljenjem ( navrtanjem) se dobiva biljka istih osobina kao maticno stablo sa kojeg je odrezana plemka. Cijepljenje u procjep Primjenjuje se na podlogama veæe debljine tako da se jakim noþem napravi procjep u kojeg umeæemo za to pripremljenu klinastu plemku. pod koru. na sedlo ili u procjep. Bitno je da se kora plemke sa sv oje vanjske strane dobro spoji sa korom podloge.

U toku veljace slijedeæe godine 20-ak cm nad pupom odreþe se grana. nakon cega iz pupa izbija mladica koja se u daljnjem uzgoju povezuje sa osnovnom granom. Tokom godine prikraæuju se na podlozi konkurentni izdanci. Potom se plemka i podlo ga poveþu i rezovi se premaþu voæarskim voskom. stavlja se pod koru tako da cijela povr ina legne na drvo. a plemenita mladica se odgaja. kako je prikazano na cr teþu. Napravi se rez na kod mlade grane u obliku slova T. vr i zalijevanje i uni tava nja korova radi brþeg razvoja plemke. U narednoj godini izdanci iz podloge se odstranj uju.Cijepljenje pod koru U praksi se najce æe primjenjuje ovan nacin cijepljenja. Pripremljena plemka. zatim se rastvori kora i postavi pup ko ji se poveþe. Kora na podlozi se uzduþno prosijece i jedna strana se odvoji. Cijepljenje u procjep Cijepljenje pod koru . Cijepljenjem pupom na T Obavlja se tijekom rujna (na spavajuæi pup) na nacin kao kod ostalih voæaka. Po zavr enom cijepljenju cijep se za tiæuje tvrdim papirom radi za tite od sunca i elementarnih nepogoda.

zaboravlja se na sav prethodno uloþen trud. ali uz zalaganje i nepovoljan poloþaj i tlo moþe se prilagoditi zahtjevima uzgoja maslin a (podizanjem vjetrobranih pojaseva.PODIZANJE NASADA I UZGOJ MASLINA Podizanje nasada i uzgoj maslina je dugotrajan i mukotrpan posao. Kada se u tome postigne uspjeh. Naime. maslina je po svom nacinu þivota i zahtjevima za osiguranje optimalne i redovite rodnosti vrl o osjetljiva. ponekada nismo u moguænosti birati poloþaj. odvodnjom i navodnjavanjem i slicnim agrotehnickim zahvatima). Izbor polo aja Kako je veæ nagla eno. poloþaj je vaþan cinitelj uspje nosti maslinarske proizvodnje. iznad svih. Zbog ogranicenih zemlji nih povr ina. Kod proizvoCaca vlada uzrecica da se maslina sadi da bi njene plodove uþivala djec a. . pa eventualni proma aji na pocetku uzgoja skupo se plaæaju. Najpovoljniji poloþaji su blago nagnute padine prema moru. Prvi plodovi su posebno veselje za sve ljubitelje ove. puni urod donosi poslije 10 do 15 godina uzgoja. na juþnim ekspozicijama koje nisu izloþene olujnim vjetrovima. plemenite kul ture. melioracijom tla. Zbog toga je uzgoj masline potrebno dobro poznavati radi to brþeg dolaska na rod i dobre i redovite rodnosti.

a kolicina gnojiva ko ju je potrebno unijeti u tlo. posebno s toga to se preteþno obavljaju u kra kim uvjetima rucno. Priprema tla za sadnju Osnovni preduvjet za uspjeh uzgoja maslina. Prigodom meliorativne gnojidbe primjenjuju se mineralna gnojiva koja u svom sast avu imaju veæi postotak kalija (K) i fosfora (P) kako bi se rezerve ovih glavnih makroelemenata ravnomjerno rasporedile u svim slojevima. kao i ostalih voæarskih kultura. Èi æenje terena Na povr inama obraslim dugogodi njim grmljem. rastresujemo tlo i olak avamo krcenje. drveæem. krcenja tla . starim cokotima loze ili vi egodi njim korovima potrebno je otpiliti ili posjeæi sve drvenaste kulture. Uobicajeno je da se po 1 ha povr ine tla prije krcenja rasturi po cijeloj povr ini o d 20003000 kg mineralnih gnojiva NPK u omjeru 7-20-30 ili 8-16-26. . a duboko korijenje korova i drugih drvenastih biljaka moþemo olak ati vaCenje upotrebom mina .rigolanja i kopanja rupa za sadnju. meliorativne gnojidbe. Kod ove radnje pomaþemo se motornim pilama. Priprema tla sastoji se od ci æenja terena. odreCuje se na temelju pedolo kih analiza tla . je do bro pripremljeno tlo za sadnju. priprem i tla potrebno je pokloniti posebnu paþnju. izgradnje ili popravke podzida . radi zaliha. na nacin da se polugom ispod glavnih þila stabla napravi mjesto i postavi pola. a kod jako raz vijenog korijena cijeli dinamit i minira.Poloþaji u dolinama nisu povoljni zbog veæe relativne vlage zraka koja se zadrþava u dolinama i negativno utjece na oplodnju. terasiranja tla. iskopat i korijenje i povr inu tla ocistiti. Navedene radnje su najteþi i najskuplji poslovi kod podizanja maslinika.miniranjem. Meliorativna gnojidba Meliorativna gnojidba vr i se u cilju poveæanja plodnosti tla. S obzirom da stablo masline ostaje na jednom mjestu od 50 do 150 godina.meCa. Ovim nacinom vaCenja korijenja ujedno razbijam o nepropusne slojeve. uz malu pomoæ mehanizacije. a posebno u donjim slojevima krcevine.

Krcenje . Rigolanje Rigolanje i duboko oranje je kod podizanja nasada maslina obavezan agrotehnicki zahvat na svim podrucjima koji to omoguæuju. jer zdravica se samo razrahljuje i ostavlja u donjim slojevima zajedno sa sitnim kamenjem. Preporuca se da iskrceno tlo odleþi nekoliko mjeseci. a vi ak se odlaþe u kra ke krape i ugraCuje u gomile. radi cvrstine podzida.kopanje i prevrtanje tla se vr i na dubini od 60-100 cm.Krèenje Obavlja se obicno u ranim i predvecernjim ljetnim satima i nazivamo je 1Jetna kr cevina. ili jednu g odinu dana. ali krcevina u ljetu je najbolja jer ljetne þege dugotrajno uni tavaju iskrcene vi egodi nje korove. . ravnanje i ci æenj e terena od korova i suvi nog kamena i vr i se priprema za sadnju maslina. nakon cega se vr i kopanje pribiranje tla na dubini 30-40 cm. Moþe se obavljati u druga godi nja doba. ovisno o dubini zdravice. Obicno se suvi an kamen ugraCuje u podzide.

Obicno se maslina sadi u razmacima red od reda od 5-10 m. kada je u pokusne nasade uneseno jo dvadesetak novih sorti. jer prije dolazimo do gu æeg sklopa kro nje stabala. Ascolana Tene ra. Prilikom ovog dubokog oranja obavlja se i ci æenje tla od ostataka korijena vi egodi njeg raslinja. ovisno o navedenim faktorima. Najpovoljnije je . Maslina se moþe saditi u jesen. Tlo pripremljeno rigolanjem za sadnju Je najsigurniji garant za uspje an uzgoj i d obre rezultate u proizvodnji maslina. kako je veæ navedeno.Traktorima velike snage vr i se oranje na dubinu minimalno 50-60 cm. nakon prvih jesenskih ki a ili koncem zime i pocetkom proljeæa. Na n a im prostorima tradicionalno se uzgaja dvadesetak veæ udomaæenih sorti maslina. Sadnja Nakon izvr enih prednjih radnji obavlja se sadnja sadnica. kao i opra ivaca . sortiment maslina u na em podneblju nije mijenjan unazad 20 godina. Kod izbora sorti vodi se briga o namjeni uporabe pojedinih sorti. U ekstenzivnim nasadima uzgaja se manji broj stabala u odnosu na intenzivan uzgoj na jednakim povr inama. sadnja se vr i u redovima sjever-Jug. Verdale. koje pokazuju redovitu rodnost i veæ oprobanih unesenih perspektivnih sorti. Izbor sorti Izbor sorti je vaþan faktor o kojemu ovisi uspjeh u maslinarskoj proizvodnji. Majotica. Coratina. Posciola. a u redu od 4. Planiranje sadnje Na osnovi konfiguracije terena.5-8 m. Na vjetrovitim terenima i tlima lo ijeg pedolo kog sastava bolja je gu æa sadnja. jer sve sorte su stranooplodne ili djelomicno samooplodnje pa je obveza u nove nasad e unositi 10 posto opra ivaca. Moraiolo. Picholine. Kako su u na em podneblju najizrazitiji hladn i sjeverni vjetrovi. Na 1 ha uzgaja se od 150-300 stabala maslina. Razmak izmeCu redova i st abala u redu ovisi o bujnosti sorte. Za razliku od drugih voæarskih kultura. a poþeljno je i dublje. Itrana. od kojih pojedine daju dobre rezultate. obliku uzgoja kvalitetu tla i klimatskim faktorim a oborinama i vjetru. kao to su: Leccino. Preporuca se sadnja mje ovitih nasada domaæih sorti. pa ih je potrebno iriti. pogodnosti mehanicke obrade i smjera vjetrova odreCuju se pravci redova za sadnju. Carolea i Pendolino kao opra ivac. a moþe i vi e.

Zatim se u jamu doda 10-15 cm nove zemlje. kak o je ranije rasla.KAN 27 posto N. Zatim se sadnica u gornjoj treæini stabalca priveþe uz kolac.maslinu saditi tokom veljace. Na osnovi jacine korjenovog sustava nadzemni dio sadnice se prikraæuje. Na dnu jame ravnomjerno se razaspe 20-30 dag mineralnog gnoja NPK 7-14-21 za zalihu i tlo na dnu jame se prekopa. po pravilu kao i za ostale voæke. ovisno o visini rupe . Lo iji korjenov sistem zahtijeva jaci rez nadzemnog dijela sadnice. jama se sasvim zatrpa preostalom zemljom i polagano se ponovo nagazi. Na veæ pripremljenom tlu iskopa se jama odgovarajuæe velicine. vodeæi racuna da korjenov vrat sadnice bude zasaCen u razini povr ine zemlje tj. kada proCe studen. Masline se sade na nacin kao i druge voæke. . koji najduþe traje i zatrpa dijelom zemlje koja se pritisne uz korjenov sistem. po moguænosti od smrca (Juniperus). Nakon toga u jamu se unosi 10-20 kg stajskog gnoja na kojega se prospe 15-20 dag du icnog mineralnog gnojiva .

koricanje. AGROTEHNIÈKE MJERE U nasadima maslina. koji pozitivno utjece na razvoj korjenovog sistema i na procese rastvorbe gnojiva. tada je potrebn o svakih 7-10 dana donositi vodu i zalijevati sadnice. korova i za tite vlage u zemlji tu. navodnjavanje. upotrebu herbicida potrebno je izbjegavati. rezidba. Veæina na ih maslinika podignuta je na laganim tlima.Njega sadnica Uspjeh sadnje ovisan je o njezi sadnice u prvim godinama þivota. kolicina gnojiva se postepeno poveæava. redovito nastupaju dugotrajne ljetne s u e. U periodu uzgoja sadnica radi uni tavanja korova. Ona omoguæava veæi pristup zrak a u tlu. Obrada tla Obrada tla u masliniku primjenjuje se u svrhu pobolj anja fizikalnih. gnojidba. radi . podignutih na temelju izloþenog postupka.5 godina. gdje se pojavljuje osnovni problem kako zadrþati veæe kolicine oborina u jesensko-zimskom periodu. a prigodom jesenske obrade i gnojidbe dodaje se po sadnici 15-20 dag kompleksnog mineralnog gnojiva NPK 7-14-21 ili drugog slicnog omjera. pomlaCivanje i regeneracija nasada i za tita od nametnika. Obradu zemlji ta potrebno je vr iti na cijeloj povr ini maslinika i istovremeno gnojit i sa 15-20 dag du icnog gnojiva KAN po sadnici. To je potrebno ciniti i u drugoj g odini þivota. te ocuvanja vlage u tlu. u na im klimatskim prilikama. a koje se sas toje u slijedeæem: obrada tla. Tokom lipnja. obavlja se plitka obrada tla . U narednim godinama. za tita od vjetra. Ako nismo dospjeli instalirati sistem navodnjavanja u masliniku. dok maslina ne razvije dovoljan korjenov sustav da se sama moþe boriti protiv su e. Redovita obrada narocito je vaþna u maslinicima na teþim tlima. r adi uni tavanja. Nakon sadnje. potrebno je redovito primjenjivati agrotehnicke mjere u cilju dobrog i redovitog uroda. do prvog uroda . kemijskih i mikrobiolo kih svojstava tla. kada prestanu oborine.

.

primjenom sitne poljoprivredne mehanizacije. Gnojidba Maslinik se redovito gnoji svake godine. uz veliki trud na ih teþaka. pa se u praksi pro vodi: Jesenska duboka obrada Ova se obrada vr i od rujna pa nadalje. kada je vlaga za normalan ra zvoj i plodono enje maslini najpotrebnija.pra enje) Primjenjuje se u svrhu za tite vlage u tlu i uni tavanja korova. Male kolicine uroda maslina u ekstenzivnim nasadima koje danas postiþemo i neredovitost uroda posljedica su u veæini slucajeva pomanjkanja i nedovoljnih koli cina pojedinih hranjivih elemenata u tlu. jesenska obrada je potrebna radi prozracivanja tla i upijanja oborin a. cvatnje i zametanja plodova. Mora biti vrlo plit ko. radi tvorbe cvjetova.osiguranja vlaþnosti tla u proljetno-ljetnom periodu. samo da omoguæi odstranjivanje korova. starosti biljke i planirane rodnosti koju þelimo postiæi. Upotrebom herbicida u odraslim nasadima radi uni tavanja korova. u novijem periodu. Obavlja se obicno u toku lipnja po zavr etku glavn ih proljetnih oborina. na mnogim lokali tetima motiku su zamijenili motokultivatori i kopacice od 4-12 KS. jer je svako o teæenje korijena u to vrijeme vrlo tetno. Pri izvoCenju ove obrade moram o biti vrlo oprezni. moþemo izbjeæi ovu obradu. Proljetna plitka obrada Vr i se u toku proljeæa. Istovremeno se obavlja i jesenska gnojidba. nakon prvih jesenskih ki a na dubini do 18 c m. Ljetna obrada (korièanje . posebno du icnih. Prigodom ove obrade potrebno je opskrbiti biljku veæim kolicinama mineralnih hranjiva. ali se one obnavljaju do nove vegetacije. uno enja gnojiva na veæe dubine. te oslobaCanja tla od korova. Prema tome. Nacin i vrijeme obrade tla prilagoCen je navedenim potrebama. ovisno o plodnosti tla. Obrada tla u pro losti se obavljala preteþno rucno. gdje imamo instaliran sistem za navodnjavanje. vrlo plitko do 10 cm dubine. MeCutim . smanjiti tro kove i sacuvati korijen od o teæenja. Prigodom jesenske obrade moguæa su i mala o teæenja korjenovih þila sisavica. .

procesom fotosinteze stvara ugljikohidrate . silicij i natrij). a vodu upija iz tla i putem lista.vaþne hranjive sa stojke biljke. klor. Ugljicni dioksid biljka asimilira iz zraka. kako je veæ nagla eno. þelje zo i sumpor). kao i rastvorljivi. j od. Prema rokovima obavljanja gnojidbe postoji meliorativna gnojidba. fosfor. jer pomanjkanje vlage onemoguæava rastvaranje elemenata. koji postaju nepristupacni za biljku. pa gnojidbu maslina nije jednostavno uspje no obaviti. kalij. o kojoj je bil o govora kod pripreme tla za podizanje nasada. . molidben. Kolicine gnojiva koje unosimo u tlo. kalcij. p od utjecajem sunceve svjetlosti. Uspjeh gnojidbe ovisan je od vlaþnosti tla. posebno du ik i odno se ih u dublje slojeve. starosti nasada i kolicini prinosa koje þelimo pos tiæi. ovisne su o plodnosti tl a. mangan. kao i mikroelemente u manjim kolicinama. za izgradnju tkiva i þivotne funkcije maslina zahtijev a u tlu optimalne kolicine osnovnih elemenata (du ik. bakar.Kao i druge voæarske kulture. Svi ovi makro i mikro elementi u tlu moraju biti zastupljeni u dovoljnim kolicinama i meCusobno uravnoteþeni. (bor. redovita i dopunska godi nja gnojidba. to se utvrCuje pedolo kim analizama. a prevelike oborine ispiraju elemente. Prema vrsti materija koje upotrebljavamo. magnezij. imamo organsku gnojidbu kod upotrebe stajskog gnoja. aluminij. koju nazivamo umjetna gnojidba. komposta i drugih organskih materija i zelenu gnojidbu te gnojid bu sa umjetnim gnojivima. cink.

Gnojidba stajskim gnojem U na im klimatskim uvjetima najbolje je gnojiti stajnjakom masline u jesen, jer ob ilne oborine rastvaraju stajski gnoj i njegove sastojke cine pristupacne za biljku. Ova gnojidba je najpotpunija jer u tlo unosimo sve elemente potrebne za þivot bilj ke i istovremeno popravljamo fizikalna, kemijska i biolo ka svojstva tla. Stajski gnoj se unosi na veæe dubine, pri tome vodeæi racuna da se previ e ne o tete þilice. Prigodom ove gnojidbe po 1 ha se upotrebljava od 5-10 tona stajskog gnoja. Gnojidba stajskim gnojivom je puno korisna na jako propusnim tlima zbog zadrþavanj a vlage. Naþalost, danas se malo primjenjuje zbog smanjenja stocnog fonda i skupe cijene gn oja i rada. Zelena gnojidba Kao zamjena za gnojidbu sa stajskim gnojem moþe posluþiti i zelena gnojidba, ali u na em podneblju nije uobicajena. Zelena gnojidba sastoji se u tome da nakon prvih jesenskih ki a na povr ine pod maslinama sijemo grahorice, koje u proljeæe kosimo i unosimo u tlo. Na taj nacin poveæavamo kolicinu du ika i popravljamo svojstva tla. Redovita godi nja gnojidba Uz upotrebu mineralnih gnojiva, redovita godi nja gnojidba provodi se u dva navrat a - u jesen i rano proljeæe, pa je nazivamo jesenskom ili proljetnom gnojidbom. Prema pokazateljima strucne sluþbe INA - KUTINA, za visoke prinose potrebne su kolicine hranjiva po ha: 150-250 kg/ha du ika (N) 60-80 kg/ha fosfora (P20s) 100-2 00 kg/ha kalija (K20) Jesenska gnojidba Obavlja se od 20. kolovoza, pa do sredine studenoga, tj. u periodu prije obilnih jesenskih ki a uz upotrebu kompleksnih mineralnih gnojiva (NPK). Ovom gnojidbom, pored du ika. u ranu jesen unosimo u tlo fosforna i kalijeva mineralna gnojiva, ko ja se veþu cvr æe u tlu, teþe se rastvaraju i sporije migriraju u dublje slojeve tla. Ova gnojidba je bitna za odgoj plodova i razvoj jesenske vegetacije kao jednog o d preduvjeta rodnosti masline u slijedeæoj godini. Prigodom jesenske gnojidbe upotrebljavaju se slijedeæe kolicine mineralnog gnojiva :

NPK 6-18-36 ili slican sastav u kolicini 400 kg/ha ili 2. 1 kg po rodnom stablu. Nakon ravnomjernog rasipanja mineralnog gnojiva po povr ini tla vr i se obrada i uno enje gnojiva u dublje slojeve. Proljetna gnojidba Ova gnojidba obavlja se u toku veljace ili oþujka sa svrhom ishrane i razvrstavanj a pupova u cvjetne, odgoja cvjetnih organa, oplodnje i formiranja proljetno-ljetne vegetacije, koja donosi urod u iduæoj godini. Prigodom proljetne gnojidbe koja se vr i u dva navrata unosimo samo du icna gnojiva u kolicini: UREA 46 posto N-300 kg-ha ili 2 kg po rodnom stablu ili KAN 24 posto N u kolicin i 350400 kg/ha i izvr i se plitka obrada tla. Dopunska gnojidba - prihranjivanje Vr i se istovremeno sa za titom maslina u svibnju i srpnju tako da se doda u otopinu za za titu 1 posto UREE (1 kg) na 100 1 otopine), kao 1 0.25 posto solubor-a (250 g solubor-a 25,5 posto B na 100 1 otopine).

Prihranjivanje maslina moguæe je i drugim sredstvima preko lista, to nazivamo, folijarnom gnojidbom. Pored osnovnih elemenata. ova sredstva sadrþe i odreCene kolicine mikroelemenata potrebnih za þivot masline.

Godi nje doba Vrsta i kolicina hranjiva, te nacin pripreme a) Za vi i prirod

1. Zima (sijecanj do 15. oþujka) Razbacivanje po tlu (pred ki u): 2/3 ukupnog du ika 2. proljeæe (svibanj) Prskanje kro nje preko lista pesticid + du ik +fosfor + bor 3 do 5 litara po stablu 3. Ljeto (srpanj) Prskanje kro nje preko lista pesticid + du ik + þeljezo + bor 3 do 5 litara otopine po stablu 4.Jesen (rujan-listopad) Razbacivanje po tlu 1/3 du ika + cjelokupna kolicina fosfora i kalija b) Gnojenje za pobolj ani prihod

Program iz: a)

tocka 1. i 4. - gnojenje zimi i u jesen.

Orijentacijski kalendar redovnog gnojenja jednog stabla masline

Urod kg/stablo Vrijeme gnojenja Cistog hranjiva Naziv gnojiva i nacin primjene

Zima Sijecanj-oþujak 140 g du ika Razbacivanje po tlu pred ki u 3 kg Urea

Proljeæe (prije cvatnje) 26 g du ika 13 g fosfora Prskanje kro nje 1000 g Urea/hl 500 g MAP(DAP)/hl 250 g Solubora/hl ili 25 g Borax/hl

5 kg Urea Proljeæe i ljeto Isto kao gore .3-5 litara otopine po stablu 20 do 30 kg Ljeto (srpanj) 23 g du ika Prskanje kro nje 1000 g UREA/hl 250 g Solubora ili 25 g Borax/hl 500 g zelena galica/hl 3-5 litara otopine po stablu Jesen (rujan listopad) 80 g du ika 50-70 g fosfora 100 g kalija Razbacivanje po tlu 6 kg NPK 11:1 1:16 0.5 kg NPK 8:16:22 1 kg Urea ili 3kg NPK 6:18:36 1.5 kg Urea Zima 115 g du ika 2.5 kg Urea ili 4.

.

5 kg NPK 8:16:22 0.15 do 20 kg Jesen (rujan) 50 g du ika 50-60 g fosfora 80 g kalija 5 kg NPK 11:11:16 ili 4.5 kg Urea ili 2.5 kg NPK 6:18:36 1 kg Urea Za pobolj anje priroda Zima (sijecanj do 15 oþujka) pred ki u 140-180 g du ika 50-65 g fosfora 60-80 g kalija Razbacivanje po tlu pred ki u 2 kg Urea + 5 kg NPK 11:11:16 ili 5 kg NPK 13:10:12 ili 5 kg NPK 16:16:16 NAPOMENA: 1) Na tlima siroma nim kalcijem (obicno crvenice) Jedan dio Uree uputno je zamijeniti KAN-om. 2) MAP = Monoamonijfosfat sadrþi 12 % N i 52 % P2O5. KAN sadrþi 27 %. Navodnjavanje . a Urea 46 % du ika.

Prirodne akumulacije. iako joj je neophodno potreban. napu tene seoske cisterne i bunari stoje neiskori teni. Pored plitke obrade. To se postiþe plitkom obradom . drugih kultura. na neplodnom pustinjskom tlu stvorili "mis ir" u poljoprivrednoj proizvodnji. povr ina tla se prekrije iblj em ili kamenjem u svrhu sprecavanja isparavanja vlage. kao i moguænostima uno enja vode u tlo prema potrebi masline. preteþno u navodnjavanju juþnog voæa. ponegdje se vr i i mulciranje. pa je danas nezamisliv o baviti se suvremenom maslinarskom proizvodnjom. Poznato je da maslina donosi cvjetne pupove na jednogodi njim grancicama. aktinidija. tj. Nakon Izraela ovaj sistem navodnjavanja na ao je svoju iroku primjenu u cijelom svijetu.koricanjem ili pra enjem u toku VI. mjeseca poslije se redovita rodnos t i poveæani prinosi u maslinarstvu. a u posljednjih desetak godina i kod nas. Vlagu u tlu za tiæujemo prvenstveno pravovremenom i pravilnom obradom zemlji ta. . Su a je najveæi prirodni neprijatelj koji usporava rast i uma njuje urod masline. ne moþe se ocekivati urod. Prednost ovog sistema navodnjavanja u odnosu na druge sisteme je u teda u vodi. Samo sa tri obilna navodnjavanja od IV.IX.Maslina za odrþavanje þivota. ne vodeæi racuna kako zadrþati prirodne kapacitete vlage u tlu i prema potrebi navodnjavati iz prirodnih i umje tnih izvora. a jo uvijek rijetko se primjenjuje u maslinarskoj proizvodnji. vinograda. zahvaljujuæi njemu. "Kap po kap" Blagodati ovog sistema navodnjavanja osjetili su prvi u svijetu poljoprivredni p roizvoCaci u Izraelu. koji su. mjeseca nakon prestanka oborina.gubljenje vlage iz tla. pa ako i h u prethodnoj godini biljka nije odgojila. Na taj nacin uni tavamo korove koji ispijaju vlagu iz tla i pre kidamo kapilare u povr inskom sloju tla to sprecava isparivanje . U na im klimatskim uvjetima su ni periodi su redovite pojave. . dok masline vape za vodom. oplodnju i plodono enje zahtijeva optimalne kolicine vlage u tlu i u zraku. tro kovima za tite biljaka od biljne bolesti. minimum za 50 % vi e u odnosu na one maslinike gdje se ne vr i navodnjavanje.

). U podneblju gdj e uspijeva maslina raste piramidalni i horizontalni cempres (Cupressus semperviren s L. jake vjetrove ublaþujemo podizanjem vjetroza titnih pojaseva . pruþaju najpovoljni ju za titu od vjetra. postiþe se redovita i obilna rodnost. koje pripada maritimn om oborinskom reþimu.vjetrobrana. Vrlo dobru za titu od vjetra pruþa cempres arizonski (Cupressus arizonica Greene) i lovorika (Laurus nobilis L. Prigodom podizanja vjetrobrana vodi se racuna o smjeru olujnih vjetrova koji vla daju u odreCenom mikroklimatu. . horizontalis)."Mikrooro ivaèi" Za maslinu je na skeletoidnim tlima prikladniji sistem navodnjavanja uz primjenu mikrooro ivaca.5×1. pa u narednom periodu biti æe nezamislivo baviti se modernom maslinarskom proizvodnjom bez primjene navodnjavanja kao jamca rentabilne proizvodnje. sa zimzelenim biljnim vrstama piramidalnog uzrasta.-X.5 m. posebno to maslina ne trpi od puno biljnih bolesti kao ostale voæarske kulture. Postoji vi e nacina podizanja vjetrobrana od kojih su najprikladniji: ivi vjetrobrani Þive ograde. To se obavlja istovremeno kada podiþemo mladi maslinik.5 m (piramidalni cempres). sorta masline (Fragivento Cipressino). Optimalne kolicine vlage u tlu. pyramidalis i Cupressus sempervirens L. mjeseca. jer veæina oborina pada od X. mjeseca. to se i vjetrobrani obicno podiþu na sjevernim i istocnim stranama voænjaka. Obicno se sade u 2 reda trokutasto na razmaku 1. a istovremeno ne zauzimaju puno plodnih povr ina. osnova su uspje nosti uzgoja juþnih kultura. koji omoguæuju ravnomjerno rasprostiranje vode po povr ini tla. a u maslinicima koji nisu izloþeni utjecaju posolice . a horizontalni 2×2. Kako u na im klimatskim prilikama preteþno pu u sjeveroistocni vjetrovi. a posebno na na em podrucju. To su brzorastuæe umske kulture i relativno brzo moþemo odgojiti þivi zid za ublaþivanje olujnih vjetrova. Primjenom sistema navodnjavanja uz ostale agrotehnicke mjere. dok minimum oborina pada od V. Za tita od vjetra Ako nam moguænosti dozvoljavaju.-XII.

Radi jo bolje za tite od vjetra potrebno je uz plasticni vjetrobra n zasaditi bambus ili trstiku koji poveæavaju za titno djelovanje plasticnih vjetrobra na.Èvrsti vjetrobrani Mogu biti izgraCeni iz raznih cvrstih materijala. a ujedno sluþe kao vrlo ukrasn a ograda u voænjaku. . Smanjuju brzinu vjetra do 50 %. ali zbog visoke cijene u izrad i ne nalaze primjenu u maslinarskoj proizvodnji. U mladim nasadima povoljnu za titu od vjetra pruþaju vjetrobrani i gu ce za titne mreþe od plasticnih masa.

.

fazu razvoja vegetativnih dijelova . formiranje.REZIDBA MASLINA Rezidba voæaka. medu ostalim faktorima. promatramo sa vi e vidova i nakon postavljenog cilja to rezidbom þelimo postiæi. a posebno maslina. kao i kod drugih voæarskih kultura. Umjeren vegetativni porast donosi dobar urod i.fazu jake reproduktivne i umjerene vegetativne aktivnosti . te uspostavlj a odnos izmeCu kapaciteta korjenovog sistema i nadzemnog dijela biljke. Prema tome. Pravilno formiran oblik kro nje u kojoj su osnovne i sporedne grane tako rasporeCe ne da je veæina lisne povr ine izloþena utjecaju suncane svjetlosti. Rezidbu. regulira se rezidbom. osnovni cilj rezidbe je to vi e produþiti fazu jake reproduktivne i umjer ene vegetativne aktivnosti. Svi vidovi rezidbe u maslinicima razlicite dobi starosti biljke istovremeno se i zvode u vi e navrata u razlicitim periodima od kojih izdvajamo: . pridonose uspje nijoj fotosintezu jer samo u listu koji je izloþen utjecaju suncane svjetlosti dolazi do fotosinteze i stvaranja primarnih organskih tvari ugljikohidrata. da maslina dobro. Rezidbom se uspostavlja ravnoteþa izmeCu porasta i rodnosti biljke.fazu smanjene vegetativne i reproduktivne aktivnosti. Kako je veæ nagla eno. usklaCuje lisn a povr ina sa ostalim uvjetima koji pridonose efikasnijoj fotosintezi. sloþena je agrotehnicka mjera. redovito i to duþe rada. odlucujemo se na zahvate. Poznato je da stabla sa nedovoljno vegetativnim porastom u pro loj godini slabo ro de. tj. rezidbu na rod i rezidbu radi pomlaCivanja i regeneracije. Imamo vi e vidova rezidbe od kojih izdvajamo: uzgojnu rezidbu. maslina u toku þivota ima tri dobne faze razvoja i to: .

a u nedostatku voska moþe se premazati i gustom brodskom bojom. maslina se za tiæuje od olujnih vjetrova. drugog i treæeg reda. te narednom rezidbom pod kutom od 35-40°C usmjeravamo porast grana i formiranje kro nje. rucnim. 3. to poveæava ukupnost fotosinteze i maslina proizvodi vi e hrane za odrþavanje þivota i plodono enje. suvi ne i ostarjele grane ili cijela stabla. Po zavr etku rezidbe nastalu ranu potrebno je premazati voæarskim voskom. Formiranje kotlaste kro nje u momentu regeneracije maslina izvodi se po istom postupku. koji su tetni u svakoj fazi njenog razvoj a. gdje je to bura vjekovima uglavnom sama cinila. Ove radnje obavljaju se n akon berbe. Tokom listopada i studenoga odstranjuju se suhe grane. i savijanje grana pomoæu utega od kamena razlicite teþine. odstranjuju se vodopije. suvi ne grane i grane ma nje debljine. Nakon diferencijacije pupova. tokom oþujka obavlja se rezidba radi uroda. da bi postigli jaci porast osnovnih grana. . U slijedeæim godinama rezidbom odgajamo sporedne grane prvog. kao i drugi voæari. U mladim nasadima pocinje se formirati od 2-4 godine þivota kako prikazuju slijedeæi crteþi. na nacin da se osnovne grane izvode iz starog korijena masline. elektricnim ili motornim pilama. Izvodi se tako da se u drugoj ili treæoj godini iz debla masline odstrani glavna v odilica na visini od tla 30-80 cm i odrede 3-4 grane lijepo rasporeCene za odboj buduæeg glavnog skeleta kro nje. prstenovane i o teæene grane i izbojci iz panja. ali uz znanje. nije lako. Sa glavnih grana odstranjuju se konkurentni izb ojci unutar kro nje. 2. s tim da rez ljubi deblo grane ne ostavljajuæi trke. vezujuæi grane za kolce starog debla ili kamenja u gomili. Niskim uzgojem i spojenim sklopom kro nje. Oblikovanje niske grmolike kotlaste kro nje Prednosti ovog oblika kro nje u odnosu na druge sastoje se u tome to gro radova u maslinarskoj proizvodnji (rezidba. Pravilnim rasporedom osnovnih i sporednih grana u kotlastoj kro nji omoguæava se direktan pristup suncevog svjetla u srce kro nje. Rezidba se vr i voæarskim i vinogradarskim noþicama karama. U sijecnju i pocetkom veljace obavlja se rezidba u cilju obnove kro nje i regen eracije stabla.1. uloþen trud i ljubav prema maslini to se moþe uspje no postiæi. za tita i berba) obavljamo sa povr ine tla. Uzgajivaci maslina. Postiæi þeljeni oblik kro nje u na im vjetrovitim uvjetima. to olak ava rad i umanjuje tro kove proizvodnje. usmjeravaju razvoj grana pod odreCenim kut om. ovisno o jacini grane.

.

koja je u poslijeratnom periodu na la iroku primjenu u svijetu i kod n as. Bez redovite rezidbe radi rodnosti. ali ako se na to odlucimo. Do pete godine þivota maslinu ne bi trebalo rezati. rezidbi i berbi masl ina. posebno na dru tvenim gospodarstvima u plantaþnom uzgoju voæaka. Prednost ovih oblika uzgoja je u gu æoj sadnji (400 stabala na 1 ha). fotosinteza i stvaranje hranjiva potrebnog za þivot mlade biljke. Nadalje. Pored spomenutih oblika kro nje. nakon diferencijacije pupova. pa ako ovi odnosi nisu usklaCeni. za uspje no plodono enje bitan je odnos . U þivljenju je i plodono e nju masline postoje odreCene zakonitosti koje je potrebno poznavati radi uspje nosti u rezidbi. pa se svakom rezidbom umanjuje ukupna lisna povr ina. maslina neæe donijeti þeljeni urod. Ovi oblici uzgoja nisu za sada znacajniji za na u maslinarsku proizvodnju. Rezidba radi rodnosti Ovaj vid rezidbe obavlja se nakon zavr etka perioda formiranja pocev i od 8. tj. ali ih ne istice zbog veæih tro kova rada i te koæa u primjeni agrotehnickih mjera i u þelji brþe primjene regeneracije ostarjelih neproduktivnih maslina. . iako kod masline nije nai la na iru primjenu. godine i provodi se redovito tokom svake godine kao obavezna agrotehnicka mjera. Rezidba mladih stabala U prvim godinama þivota masline je tetno rezati.ravnoteþa izmeCu korjenovog sistema. ali ih isticemo kao moguænost narednog oblikovanja kro nje na lokalitetima koji nisu izloþeni utjecajima vjetrova i na ravnijim povr inama. drvne mase i lisne mase. bolje kori tenje sunceve svjetlosti i primjene mehanizacije u obradi. u na oj maslinarskoj proizvodnji su preteþno zastupljeni visoki oblici uzgoja u formi kugle.Oblikovanje palmete i drugih suvremenih oblika kro nje Odgoj i oblikovanje palmete i drugih suvremenih oblika kro nje pripada talijanskoj voæarskoj koli. nema ni redovitih prinosa. jer u tom periodu maslina brþe razvi ja korjenov sistem od kro nje. ond a to cinimo samo skromno u svrhu formiranja oblika kro nje. za titi. Obavlja se u toku oþujka.

.

U slucaju da su izbojci kraæi od 15 cm. nakon cega je odstranjujemo. radi boljeg razvoja i ishrane onih koje u rezidbi ostavljamo d a nam rode. Moþe biti djelomicno. potrebno je znati da maslina ima 4 vrste grancica (vodopi je. ako su i zbojci bujniji iznad 30 cm. PomlaCivanje se sastoji u odstranjivanju pojedinih grana ili debla u cilju izbij anja novih grana radi bolje rodnosti. cijela kro nja ili deblo. umanjuje se prinos i redovitost plodono enja. izbojka iz debla i panja i prorede grana radi otvaranja kro nje z bog pristupa suncevog svjetla). za razliku. a pored veæ izvr enih radnji u jesenskoj rezidbi (uklanjanje suh ih grana. intenzitet rezidbe treba biti jaci i odstr anjuje se veæi broj izdanaka. a obicno kod masli ne nastupa poslije 50 godina þivljenja i traje dugo. odstranjuju se gra ncice koje su u pro loj godini donijele urod i prorjeCuje se kro nja. tj. Prstenovanje Prstenovanje je vid reza radi uroda samo u toku jedne godine. Maslina. J . cvjetne. jer smetaju u razvoju kro nje . Zahvaljujuæi ovom svojstvu kod pomlaCivanja ne treba je þaliti. pa izdanke iz panja ili korijena odgajamo u pom laCene grane i oblikujemo novu kro nju. Intenzitet rezidbe cijeni se na osnovi pro logodi njeg porasta mladica. tj. tako i maslina ima svoj period starosti kada odumi ru þivotne funkcije. pa se u ovom slucaju vr i proreda grancica i umjerena rezid ba. obavlja se bitan vid rezidbe. drvene i mje ovite grancice) koje se po izgledu meCusobno razlikuju. vodopija. znak je da je maslina u toku pro le godine imala dobre uvjete za odgoj rodnih grancica.Radi pravilne rezidbe. debla i grana. To je period umanjene vegetativne i reproduktivne aktivnosti. U toku ove rezidbe. pa se grana nakon berbe odst rani. a primjenjuje se n a onim granama koje smo odlucili naredne godine odstraniti. Ovim pomotehnickim zahvatom prekidamo silazne sokove i prisiljavamo prstenovanu granu na bolji urod. Obavlja se na nacin da se pri dnu grane ogoli kora. ima ve like moguænosti pomlaCivanja iz korijena. kada se odstranjuju pojedine gran e u kro nji. jer se na taj nacin cini korist sebi i maslini. od nekih drugih voæaka. PomlaÏivanje Kao svaka voæka (i druga þiva biæa.

tj. a mi to od nje ocekujemo. uz podizanje novih nasada. dao je vi estruke koristi. Smatram da je regeneracija postojeæih maslinika. Ive Simuniæa. Maslinari koji su to veæ ucinili za nepunih 6-8 godina odgojili su nove maslinike i postigli dobr e i redovite prinose. Temeljem postignutih rezultata u regeneraciji pokusnog maslinika u Kuzmaniæima Pisak.. prekasno. Uzgajivaci maslina se te ko odlucuju na provoCenje ovog korisnog zahvata. veæ kao posljedica studeni. a vr i se iz panja ili korjenove krune. pa ju je u praksi p otrebno obavezno obavljati. u poodmaklim godinama þivota masline kada ona vi e nije u moguænosti da donese urod. uz suradnju pok. naþalost. to znacajnije utjece na ukupnost na e maslinarske proizvodnje. koje preuzimaju ulogu debla. a vr i se. pod nadzorom Poljoprivredne sluþbe . sjece do korijena iznemoglih stabala i uzgoj iz izb ojka mladih grana. temelj brþeg unapreCen ja na eg maslinarstva. ing. god. te potpunu regeneraciju stabala. ne kao planirana rezidbena mjera. pomlaCivanje se provodi djelomicno radi estetskog izgleda kro nje i uklapanja u parkovnu cjelinu. PomlaÏivanje iz panja ili guke Ponekad ovu pomolo ku rezidbenu mjeru zovemo regeneracija maslina. Prva i potpuna masovnija regeneracija maslina izvr ena je kod nas u Pisku od 1958.edino ako maslina sluþi iskljucivo u hortikulturne svrhe. ovaj vid rezidbe. Imamo vi e nacina regeneracije od kojih isticemo djelomicnu i postepenu regeneraci ju. 1968. .Omi . pa ju je potrebno obavezno i pravovremeno provoditi.

kemijske.Postepena regeneracija PomlaCivanje se vr i postepeno. Postoje fizikalne. ovi sno o pogodnostima razvoja. Maslinu napadaju mnogi tetnici i biljne bolesti od kojih su gospodarski najznacaj niji: maslinina muha. koje preuzimaju ulogu debla. Zbog toga. potkornjaci. u stanju su uni titi 30-70 posto ukupnih prinosa. Ovaj vid pomlaCivanja izvodi se kod stabala sa vi e o teæenim deblom i korijenom. Regeneracija iz korijena Izvodi se na nacin da se iz korijena odgajaju izdanci prema postupku kako je rec eno za regeneraciju iz debla. a dio stabla se zadrþava radi uroda koji se u narednim godinama odstrani (posijece). U plodovima i ulju zadrþavaju se toksicni ostaci kemijskih sredstava koji naru avaju zdravlje covjeka. pa je nezamislivo uzgajati masline bez primjene urednih za titnih mjera. da se ne bi postigli neþeljeni . cine velike tete. s Um da se odgajaju izbojci kao nove grane kro nje. uni tava entomofage (korisne insekte). kako u pogledu izbora sredstava za za titu. pa se iz korijena ili panja izvode m lade grane. tj. tet Kombinirana metoda za tite danas je u praksi najprihvatljivija. crni medic. maslinin moljac. koji se u toku regeneracije odstranjuje. za titu maslina treba vr iti strucno i savjesno. masline. Za tita maslina Znacajnom napretku u ocuvanju uroda. poveæanju prinosa 1 kvalitete ulja. tako i u pogledu odreCivanja rokova tretiranj a. posebno na maslini. a kao posljedica pojavljuje se veæi razvoj titaste u i i gljivice caCavice. crna u . Biljni nametnici. rak. te rentabilitetu uzgoja maslina. jer prevelika upot reba kemijskih sredstava u prirodi naru ava prirodnu ravnoteþu. biolo ke i kombinirane metode suzbijanja bolesti i ocina. Potpuna regeneracija Vr i se na nacin da se posijece cijelo deblo.suprotni rezultati. U pojedinim godinama. ako se ne provede strucna za tita. s iva pjegavost (paunovo oko) i caCavica. . doprinijela je biljna za tita pojavom na trþi tu organofosfornih insekticida sa irokim spektrom djelovanja.

koja u toku godine.Maslinina muha . Nakon nekoliko dana razvijaju se licinke koje bu e hodnike u plodovima. koje u toku srpnja odlaþu jaja u plodove maslina. . Kao posljedica napada tetnika. a iz kukuljice se raz vija odrasla muha. listopad). pojavljuje se prerano opadanje plodova. Pri kraju zime i pocetkom proljeæa u prirodi se pojavljuju odrasle muhe.1 posto dimetoat na 100 l vode) uz tretiranje samo 15 posto ukupne povr ine kro nje. nakon cega se licinka zakukulji.Dacus oleae (Gmel) Prezimljuje u tlu u obliku kukuljice. pa je primjena za titnih mjera prijeko potrebna. koji u godinama manjeg uroda i prejakog napada tetnika mogu biti u potpunosti uni teni.1 posto fenthion ili 0. Ova faza razvoja traje 10-13 dana. Najbolji rezultati u za titi od muhe postiþu se upotrebom zatrovanih mamaca (1 l hidrokisiranog proteina (Buminal) + 0. ovisno o prirodnim pogodnostima za razvoj. rujan. Maslinina muha cini najznacajnije gospodarske tete u maslinarskoj proizvodnji. pra vi 3-4 generacije (kolovoz.

Prva generacija dugo traje i tokom zime i pocetkom proljeæa gusjenica bu i list.Maslinin moljac .SIG. to omoguæava brþi razvoj tetnika sa veæim gospodarskim posljedicama.(LEPIDOSAPHES BECKII DESTEFANII) crna maslinina . nakon cega se iz kukuljice razvija leptir. (LICHTENSIA VIBURNI . Po zavr etku ciklusa razvoja leptiri cvjetne generacije odlaþu jaja na tek zametnute plodove iz kojih se razvija gusjenica koja bu i plodove. koja smanjuje fotosintezu i utjecu na su enje i propadanje poje dinih grana i stabala maslina. limunova koma NEWMAN).u titasta u (ASPIDIOTUS NERII - Svi navedeni tetnici. cvijetu i plodu. To je leptir sive boje. ovisno o jacini napada u pojedinim godinama prave slicne tet e. a kao posljedica napada pojavljuje se gljivica caCavica.u .COSTA). koji u toku godine ima tri generacije na listu.Saissetia oleae Bern Napada maslinu i druge mediteranske kulture.Pravs oleellus F. maslinina koma . Ostale maslinine u i Maslinu pored grbove napadaju i druge u i. koji odlaþe jaja na jo neotvorene cvjetove.). Po znacaju tetnosti u pojedinim godinama pribliþava se tetnom djelovanju maslinine muhe. Prevelika primjena kemijskih sredstava prigodom za tite maslina uni tava prirodne neprijatelje crnog medica. crpeæi hranjive sokove. Crni mediè . s veæ navedeni m posljedicama. . a za posljedicu imamo pre rano opadanje plodova. limunova bijela BOUCHE) i dr. pup ove i mlade grancice. kao to su: maslinina vo tana u . Gusjenice ove generacije se hrane pra nicima i uni tavaju cvjetove.u (LEPIDOSAPHES (LIOTHRIPS OLEAE . deformiraju pupove i li æe i smanjuju porast grancica i kolici ne ulja i izlucivanjem medene rose izazivaju pojavu gljivice caCavice.

zdravim sadnicama u sadnji i dezinfekcijom rana na biljci i alata. Odstranjivanjem i spaljivanjem suhih grancica i grana pridonosimo smanjenju od potkornjaka. Paunovo oko . a simptomi su nalik na oko slicno paunovu perju. paunovo oko i caCavicu. Zaraþeni listovi opadaju.Caphodium elaeophilum (Prill.) Razmnoþava se na medenoj rosi od napada titastih u iju. . prskanjem sa 1 % bordo kom juhom. medu kojima isticemo rak masline. tete Pored navedenih tetnika maslinu napadaju i drugih manje znacajni tetnici i vi e bilj nih bolesti. Napada grancice. Zaraza se prenosi zaraþenim sadnicama i alatom kojeg upotrebljavamo prigodom rezidbe. . pa ih je kod podizanja nasada potrebno izbjegavati.Potkornjaci Zelene grancice maslina su i i uni tava potkornjak (HYLESINUS OLEIPERDA). a jace odrezane ili o teæene grane napada potkornjak (PHLOETRIBUS SCARABAEOIDES).Rak masline . Za posljedicu imamo su enje grane.Pseudomonas savastanoi U na im maslinicima to je redovita bolest i dosta je ra irena. Suzbija se prskanjem stabala uz upotrebu 1 % sode kaustike i preventivnim prskanjem sa 1 % bordo kom ju hom. gran e i deblo. ÈaÏavica masline . Protiv irenja zaraze borimo se prvenstveno izborom. Neke sorte su vi e podloþne napadu raka.. Suzbijanje bolesti vr i se tretiranjem stabala sa 1 posto bordo kom juhom.Cycloconium oleaginum (Cast) Bolest preteþno napada lisnu povr inu i druge zelene organe. a stabla ogole.

TETNICI I BOLESTI Period mirovanja vegetacije BuCenje vegetacije Predcvatnja Maslinin moljac Diazinon 1% titaste u i Bijelo ulje 1% Potkornjak Uni tavanje ostataka paljenjem Paunovo oko Bordo ka juha 1.5 % 2 .

Oplodnja Sitni plodovi Odebljani plodovi Pocetak zrenja Maslinina muha Dimetoat 0.1 % Fenthion 0.1 % Buminal 1 % Dimetoat 0.1 % Fenthion 0.1 % Buminal 1 % titaste u i Ljetno mineralno ulje 2 % Paunovo oko .

5 2 % CaCavica Cu preparat + Urea 46 2% Cu preparat + Urea 46 2% Naèin za tite maslina po fenofazama .Bordo ka juha 1.

upotrebom strojeva ili kombinirano. Ovi se plodovi sakupljaju i cuvaju do prerade. To je posebno izraþeno u maslinicima razlicitog sortnog sastava koje imaju i razlicito vrijeme zriobe. To je period kada nema veæih poljskih radova. gdje se uzgaja maslina. Posebne pote koæe u berbi i transportu ubranih plodova maslina javljaju se u maslinicima udaljenim od prometnica.BERBA I PRERADA MASLINA Berba maslina obavlja se krajem listopada. a ponekad se produþi i u sijecnju iduæe godine. Zbog djelovanja maslinine muhe. morskoj vodi ili u otopini . pa se berba obavlja u vi e navrata. poluzelen e ili crne stolne masline. mreþa za rastiranje i drugih pomagala. jer tada sadrþe najveæu kolicinu ulja. tokom studenoga i prosinca.100 1 vode +4-6 kg soli. pa u momentu berbe imamo potpuno i djelomicno zrele plodove. redov ito dolazi do preranog otpadanja plodova koji sadrþe manje kolicine ulja lo ijeg kvalite ta. onda se berba obavlja kada plodovi postignu punu pigmentaciju. U na im uvjeti ma berba se preteþno obavlja rucno uz upotrebu ce ljeva za branje. Poznato je da maslina nejednako dozrijeva. te po moguænosti posebno preraCuju. ovisno o urodu i krupnoæi plodova. To je mukotrpan i skup nacin berbe. onda se berba obavlja ranije ovisno o namjeni plodova. vjetrova i ovisno o cvrstoæi peteljke ploda. ni radova u turizmu u priobalnom podrucju.tresaca manje je zastupljena na privatnim gospodars tvima i preteþno se primjenjuje na dru tvenim posjedima. plodovi se cuvaju u slatkoj vodi. Ako se plodovi beru radi proizvodnje ulja. tj. Naèini berbe U praksi se maslina bere rucno. . da li proizvodimo zelene. . Svi tresaci obavljaju berbu tre njo m grana ili cijelih stabala. Cuvanje plodova do prerade Ovisno o duþini cuvanja do prerade. pri cemu plodovi padaju na prostirku postavljenu ispo d kro nje.a-ujedn o je ista i najkvalitetnija. Berba uz upotrebu strojeva . jer radnik za jedan radni dan (8 s ati rada) moþe ubrati samo 35-50 kg. Ako se plodovi masline beru radi jela.

sadrþe 40-55 posto vode i 1825 posto ulja. Prerada maslina Zreli plodovi maslina. Provedbom postupka rafinacije.Najbolja kvaliteta ulja postiþe se kada se prerada vr i odmah nakon berbe. velikim dijelom uklone i biolo ki vrijedni sastojci. maslinovo ulje zbog "kompleksnijeg" sastava je podloþnije kvarenju. provitamin A. prostaglandini (kontrakcije mi iæa) itd. maslinovo ulje osim energetike u prehrani ima i ostale ne manje vaþne posred ne i neposredne biolo konutritivne funkcije. D. ulja su podvrgnuta raznim kemijskih i fizickim tretiranjima prilikom kojih se. ovisno 0 osobinama sorte. vode. . preko njega u organizam s e unose esencijalne masne kiseline. kisika (zraka). kao to je spomenuto. ostaju u maslinovom ulju. Kod n as najucestalije vrste kvarenja maslinovog ulja su kiselost i uþeglost. lecitina (grada stanicnih stijenki). MeCutim. Tako na primjer. namijenjeni proizvodnji ulja. te kih metala. Tako. a pospje uje ih prisustvo taloga. koji. osim nepoþeljnih. svjetlosti i povi ene tempera ture. Maslinovo ulje ima relativnu prednost pred ostalim biljnim masnoæama u prehrani. i E vitamina. j er je ono jedno od rijetkih ulja koje ima takva organolepticka svojstva da se moþe sirov o (nerafinirano) konzumirati.

u prirodnim uzgojnim uvjetima na podrucju Srednje Dalmacije (Makarsko primorje) meCusobni odnosi (voda : ulja : kiselinski stupanj) u odreCenom intervalu uzorkovanja kreæu se kako prikazuje slijedeæa tablica: Datum uzorkovanja Postotak vode Postotak ulja Kiselinski stupanj 15. .64 30.60 0.43 10. IX. XI.50 6. uklanjanjem prije spomenutih faktora koji ga kvare. Branka karice. tj.57 10. VIII.20 14. 40.00 9. do momenta berbe i pravilnim cuvanjem ulja. 47. X. Prema analizama dr. jer se jedino od zdravog ploda moþe dobiti u preradi kvalitetno ulje.68 25.60 16.72 26. dobro sacuvanim plodovima. 50.24 20. Za titi maslina treba posvetiti posebnu paþnju. 47.Kvaliteta ulja prvenstveno se postiþe u tehnolo ki optimalnoj berbi zdravih i neo teæeni h plodova. X.66 0.

) nego od stakla tamne boje.43 0.ambalaþa cuvanja ne smije utjecati na ulje i treba ga tititi.73 10. Prije upotrebe treba je oprati deterdþent ima. pa bi tek u tom periodu trebalo poceti berbom.80 21. Na temelju vi egodi njih ispitivanja moþe se zakljuciti da je npr. X. zbog cega mogu poceti procesi kvarenja. treba ga cuvati u slijedeæim uvjetima: . te . a u zadnje vrijeme se uvode najsuvremenije linije tipa prerade ekstrakcijom toplom vodom.55 24. Kod nas se prerada plodova maslina u ulje provodi u pogonima za hidraulickim presama visoka pritiska.05 0.95 Kako se iz gornjih podataka vidi. þeljezo. odnosno o uvjetima razvoja vegetacije.55 0. XII. u uvjetima makarsko g podrucja optimalna tehnolo ka zrelost plodova. 54. Buduæi proizvedeno ulje ipak nije potpuno cisto. (za þiveþne namirnice) i kamena. kiselinski stupanj ulja u periodu od 20. odnosno akumuliranja ulja u plodovima. d o 10. XI. naglo pada. 37. IX.70 20. to znaci da ne moþe bi ti od te kih metala (bakar. plastike. veæ ovisi o klimatskim uvjetima i svoj stvima tla. odnosno duplom separacijom.70 25. zasjenjenog stakla. Ovaj vremenski period nije strogo fiksiran. .ambalaþa treba biti besprijekorno cista. Ovaj proces ide paralelno s fazom intenzivnijeg formiranja triglicer ida.50. cink i sl. a povezan je sa karakterom metabolizma ul ja u stanicama plodova. maslina koncem mjeseca studenog.

Neizbistreno ulje nakon prvog pretakanja treba u jesen jo jednom pretociti s taloga.prostorije cuvanja (skladi ta) trebaju biti zasjenjene. te ulju daju potpunu bistroæu. pa potpuno cisto ulje teþe podl ijeþe procesima kvarenja. pa se za podmirenje trþi ta uvozi 1000 do 1300 tona maslina godi nje. U suvremenim pogonima postoje odgovarajuæi filtri koji odstranjuju i najmanje orga nske i mehanicke primjese. Proizvodnja maslina za jelo U na oj zemlji proizvodnja maslina za jelo je deficitarna. . Iskustveno se zna da su maslinova ulja boljeg kvaliteta mutn ija i kao takva teþe se bistre. . treba ga tokom proljeæa obavezno pretoci ti s taloga i sloja vode. prozracne i ujednacene g odi nje temperature. .dobro isprati cistom vodom.zatvaranje ambalaþe cuvanja treba biti hermeticko ra di otklanjanja prisustva zraka i stranih mirisa. Ukoliko se ulje þeli uskladi titi duþe vrijeme.

Nakon odgorcavanja odstranjuje se salamura i nadolijeva se nova salamura koja sa drþi oko 12 posto natrijevog klorida prethodno prokuhanog. hidroliticko cijepanje oleur opeina kemijskim ili enzimskim putem. Nakon toga se plodovi ohlade sa hladnom vodom. U novije vrijeme vr i se ispitivanje moguænosti hidrolize oleuropeina (odgorcavanje) u plodovima maslina djelovanjem enzima. pa do vi e suvremenih industrijskih nacina. U prvoj fazi prerade vr i se odgorcavanje plodova tj. U narednim postupcima postupa se kao kod konzerviranja zelenih maslina. Zatim se plodovi stavljaju u salamuru koja sa drþi 6 do 10 posto natrijeva klorida. Zatim se plodovi odlaþu u letvarice ili plasticne gajbice nakon cega se uklanjaju sitni plodovi i druge primjese. teksturi plodova. Mirku Gugiæ berba plodova obavlja se rucno u fazi kada plodovi dobiju þuækasto zelenu boju. velicini plodova. Nakon odgorcavanja vr i se ispiranje plodova cistom vodom od ostataka luþine i produkata hidrolitickog cijepanja. koji se nadolijevaju s alamurom i konfekciraju se prema zahtjevima trþi ta u odgovarajuæu ambalaþu. Tako pripremljeni plodovi stavljaju se u plasticne bacve. osu e i spremaju u plasticne bacve. temperaturi otopine i dubini penetriranja otopine u pumpi. Trajanje procesa odgorcavanja ovisi o pojedinim sortama. Konzerviranje zelenih maslina TakoCer ima vi e nacina konzerviranja zelenih maslina za jelo. koncentracije otopine natrijevog hidroksida. .Postoji vi e nacina proizvodnje stolnih maslina crnih i zelenih od tradicionalnih nacina. Po dovr etku procesa dorade vr i se prebiranje i kalibriranje plodova. Tradicionalni nacini upotrebljavaju se u domaæinstvima sa manjim rokovima trajanja maslina. kojima se dodaje salamura sadrþaja oko 10 posto natrijeva klorida. Zatim se plodovi pe ru i odlaþu u kipuæu vodu nekoliko minuta. Konzerviranje crnih maslina Berba plodova obavlja se na isti nacin u fazi pune zrelosti. Prema mr.

Za tita od maslininog moljca (za tita ploda). Ovr na gnojidba KAN-om. Za tita od caCavice. VI. Dobroslavu Elezoviæu Mjesec Radovi I. Uni tavanje korova herbicidima. Rez na pomlaCivanje stabla iz panja ili iz guke. Rezidba na rod i pomlaCivanje stabla iz debla ili iz grana. Za tita od paunova oka. III. Rez na pomlaCivanje stabla iz panja ili iz guke. Za tita od II. Gnojidba s NPK 17:8:9 s plitkom obradom tla. IV. Ostavljanje snopiæa grana na stablu kao mamca za potkornjaka. Gnojidba s NPK 17:8:9 s plitkom obradom tla. Pregled mamaca za potkornjaka.KALENDAR RADOVA prema dipl. . inþ. Prstenovanje stabla koje æe biti pomlaCeno u slijedeæoj godini. a krajem mjeseca njihovo uklanjanje i spaljivanje. Prstenovanje grana na rod. Sadnja novih stabala. Navrtanje maslina. za one koji to nisu ucinili u veljaci. Uni tavanje korova herbicidima. V. Za tita od paunova oka . Za tita od maslininog moljca prije cvatnje. titastih u iju.po potrebi.

po potrebi. X. Berba plodova za ulje. Za tita od paunova oka. Priprema tla za sadnju maslina. XI. Berba plodova za jelo i ulje. Za tita od paunova oka . Za one koji nisu obavili gnojidbu i obradu: gnojidba s kompleksnim gnojivom bez du ika i obrada tla. . Rez na pomlaCivanje iz panja ili iz guke. VIII. Za tita od maslinine mu ice otrovnim mamcima. Gnojidba s NPK 8:16:22 i duboka obrada tla. IX.VII. Uklanjanje izdanaka. Postupna berba plodova za jelo. Ljetni rez masline (obrana od su e). XII. Za tita od maslinine mu ice otrovnim mamcima.

Split. sistematika. 1988. Brnetiæ D. Mladar N. 20. Split. Dubrovnik. i geobotanika. 16. . . 7. Horvat I. 4. Split. Bertolami A. . Kirigin Marin . .Konzerviranje zelenih plodova masline domaæe sorte oblice magistarski rad. Ki patiæ-Maceljski .Nauka o biljnim zajednicama. 5. . ibenik 1921. Modun E. . 1983. Gugiæ M.Postojbina i kultura masline na Sredozemlju 18. . Dubrovnik.Za tita voæaka i vinove loze. g. . Jelaviæ A.Dobar i lo primjer organizacije za tite maslina na podrucju Omi a. Bakariæ P. 1961. Zagreb. 1982. Magdefrau . 3. Zagreb.Vla iæ .GraCa za dalmatinsku elajografiju. 1964. 1984. Buliæ S. Miljkoviæ I. . Zagreb 1980. poþara.Prakticno voæarstvo. Bakariæ P. . 6. 9.Katalog sadnog materijala za podrucje Dalmacije. Mladar . 1984.Prirodni uvjeti i perspektive poljoprivrede opæine Omi . Institut za jadranske kulture i melioracije kr a.Ehrendorfer . 1962. 2. . 13. 1980. Zagreb. Zagreb 1961.Zagreb . g. . Split.Maslinina muha. 15. Split. 1955. 1986. Kovaceviæ Þ. 19.Markoviæ T. . Zagreb. Zagreb. Giperborejski B.Botanika. . Glasnik za tite bilja . Zagreb 1984. Zagreb. 1949. 1989. Zagreb. . 17. 1982.Gnojidba poljoprivrednih kultura.Prakticno maslinarstvo. 1988. 12. Novak G.Olivi Catalog Generale. Zagreb.Uzgoj voæaka u kra kim poljima. 21. Split .Nacela integralne za tite masline.Dendrologija. 14. 1979. . Sarajevo 1952. 1984. INA Kutina .Prethistorijski Hvar.Tla na kvartalnim kr incima u Primorju i na otocima Dalmacije. 8.Primijenjena entomologija. 11. . . 10. . Ivaniæ Grad. 22.Archaologischer fuhrer durch mitteldalmatien. evolucija.Postupak obnove stabala maslina nakon. Elezoviæ D.Za visoke urode maslina.Agrotehnicki praktikum za masline.LITERATURA 1. Mimica A.

. 1956. Samobor. 1991. Split. . . 1980.Covjek i maslina.Specijalno voæarstvo. Þuþiæ-Ciglar .Usmjerena i integralna za tita maslina. Vitoloviæ V. Tomiciæ A.23. Vla iæ A. Oþaniæ S. 1950.Morfolo ki. 31. Split. .Una grande industria nel progresso dell irrigazione . . 25.Bolesti masline i njeni tetnici. 1949. Split.Voæarstvo. 28. 1987. . Split.Po umljavanje kr a. . citolo ki i fiziolo ki steriliteti sorata maslina. Redd Irigation Systeme. Pi koriæ O. 29.(Catolog). Roma. 1958. 1979. 26. 27. Roma. Grupa autora . 30.Proizvodnje i prerade ulja u uljarama FAO. Zagreb 24. Zagreb. Mimica A.

a tita od vjetra REZIDBA MASLINA Za tita maslina BERBA I PRERADA MASLINA KALENDAR RADOVA LITERATURA .KAZALO UVOD SELIDBE MASLINA GOSPODARSKI ZNACAJ UZGOJA MASLINA Uzgoj maslina u svijetu Uzgoj maslina u Hrvatskoj PODRIJETLO MASLINE BOTANICKA PRIPADNOST SORTE MASLINA Domaæe dominantne sorte Intraducirane sorte BOTANICKA SVOJSTVA Morfolo ka svojstva Fiziolo ka svojstva Þivotni vijek i rodnost masline EKOLOGIJA Klimatski uvjeti Poloþaj tlo RAZMNOÞAVANJE MASLINA PODIZANJE NASADA I UZGOJ MASLINA AGROTEHNICKE MJERE Obrada tla Gnojidba Navodnjavanje 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->