dr Olivera Novitović

KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE
Recezenti: dr Dragiša Ranđić i dr Dušan Božić Tiraž: 25 kom. © 2009. Sva prava su zadržana. Ni jedan deo ove publikacije nemože biti reprodukovan niti smešten u sistem za pretraživanje u bilo kom obliku, bez prethodne pismene dozvole autora. CIP- Katagolizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 66.017(075.8) Novitović Olivera Komercijalno i carinsko poznavanje robe 185 str. Tiraž 25 – Definicija nekih pojmova; str. 127-130. – Bibliogarfija uz svako poglavlje

1

Predgovor Ova knjiga, nastala iz potrebe da se na našim prostorima pojavi građa multidisciplinarnog tipa koja će upoznati studente, kao i specujaliste koji se bave materijalima, projektovanjem, proizvodnjom, dizajnom, kvalitetom i carinskim poznavanjem robe, sa obiljem informacija iz najnovije zapadne literature, koja može da posluži kao idejni koncept za stvaranje raznih proizvoda, počev od klasičnih, ublaženim modernim linijama i jednostavnim oblicima, od vrhunskih materijala, što je stil koji će vrlo brzo biti negovan. Prikazane su vrhunske linije ekskluzivnih proizvoda rađenih po najsavremenijoj svetskoj tehnologiji, koja stvara nešto novo u industriji metalnih, kompozitnih, keramičkih, polimernih i drugih proizvoda. Tehnike izrade ovih materijala vrlo intezivno se usavršavaju. Kako se to postiže? Jednostavno, jer sve vrhunske stvari su u suštini jednostavne – skladan spoj kvaliteta u materijalu i izradi sa dizajnom prilagođenim svetskim trendovima, to su osnovne odlike proizvoda vrhunskih materijala. Samo na jednom mestu, u ovoj knjizi, možete doći do ideje za novi posao, proizvod- komunikaciju sa svetom. Ako se pitate da li ste u mogućnosti da konkretno radite neki proizvod, prisutno je rešenje za Vas-formiranje tima koji će Vam dati podršku. Ovde se neguje osnovni koncept: zadovoljiti najzahtevnije ljubitelje dobrog ukusa, lepote komada, funkcionalnosti, kompatibilnosti, kvaliteta, dizajna, različitih stilova, a da sve bude u skladu sa ekološkim normama. Specifične tehnologije primenjene na različitu kombinaciju materijala daju funkcionalne i vredne proizvode, počev od lepote elegancije, do lepote jednostavnosti. Spoj topline, elegancije, funkcionalnosti, kvaliteta i lepote može doći do izražaja u permanentnom kontaktu sa svetom i novim informacijama, što sve zahteva nesumljivo sposobnost da se nešto planira, kreira, organizuje i vrše različite aktivnosti neophodne za ostvarenje neke ideje. Moć multidisciplinarnog se ogleda u sposobnosti uređivanja života i poboljšanje njegovog kvaliteta. Najnovije tehnologije koriste softvere za kreiranje i ispitivanje strukture, čemu svet pridaje veliku pažnju. Koristeći se novim metodama ispitivanja materijala mogu se otkriti greške, ostvariti optimalna zaštita proizvoda prevlakama različite debljine, dobiti homogene slojeve koji se mogu ispitivati, a što je do skora bilo nemoguće. Novinu predstavlja ispitivanje velikih površina, a što je posebno bitno za avio primene, kao i ispitivanje na povišenim temperaturama. Za razne aplikacije mogu se koristiti ugljena, staklena, keramička, poliamidna i metalna vlakna. Dobijaju se proizvodi koji imaju optimalnu čvrstoću, žilavost i mogućnost kreativnih karakteristika. Posebne

2

karakteristike su dobijene na vlaknima od aluminijuma i titana koje su našle primenu za avio i raketne svrhe. Svetski trend predstavlja organizovanje kompanija u cilju poboljšanja produktivnosti, da bi kvalitet života dostigao viši nivo. Samo u Velikoj Britaniji je dato na projekte u oblasti komunikacija u elektronskom sektoru i za razvoj visokih tehnologija oko četiri miliona funti. Organizacije koje se bave poboljšanjem kvaliteta života mogu se konsultovati na odgovarajućem sajtu (www.dti.gov.uk/work-lifebalance). Prema najnovijim informacijama,prioritrtan značaj se daje razvoju nanotehnologija, kompjuterskim računanjima i biomaterijalima. Funkcionalni materijali kao i materijali za vojne svrhe zauzimaju vidno mesto. Ključni faktori koji određuju uspeh kompanija su razvoj kompjuterskih tehnologija, novih materijala i njihovo startovanje u praktičnoj primeni. Velika pažnja se posvećuje i materijalima za ambalažu (www.iopse-arch.com). Istaknuta svetska firma CORDIS je lansirala nove tehnologije na vebu u vrednosti od 30 000 000 evra, a investicija se planira za Evropsku uniju i predstavlja kopletna znanja ekonomije celog sveta. Prezentirani su proizvodi iz oblasti novih tehnologija (filtri za vodu, tretmani iz oblasti biotehnologija za dijabetičare i druge do sada neizlečive bolesti, www.cordis.lu/market place). U razvijenim zemljama intezivno se radi u oblasti razvoja reciklaže. Ona je veoma isplativa. Najbitnija faza u razvoju reciklaže je pravilno sortiranje proizvoda. Bitno je znati šta u kom trenutku treba uraditi. U Velikoj Britaniji u toku poslednje godine od 500 000 tona plastičnih flaša samo je 3% reciklirano, što predstavlja problem na kome se sada puno radi. Traže se putevi da veći deo populacije bude uključen u rešavanje problema različitih materijala i postizanju optimalnog kvaliteta proizvoda a samim tim i ekologije, što će dati odličan marketing uz korišćenje vrhunskog menadžmenta. Generalno rečeno materijali će zauzimati važno mesto u rešavanju problema uticaja sredine stim što će prioritetno mesto zauzti materijali koji se koriste u medicinske svrhe. Građa za ovu knjigu nastala je inoviranjem knjige Materijali i prozvodi za novi milenijum, a kao potreba udžbeničke literature za studente viših škola i fakulteta, gde se u okviru predmeta Komercijalno i carinsko poznavanje robe izučava čitav spektar različitih oblasti. Autor

3

Savremeni koncept razvoja novih proizvoda traži kombinaciju različitih materijala koji mogu da ispune najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta. Reprezentativni primer je upotreba titana za masovnu proizvodnju u automobilskoj i avio industriji. Do sada je visoka cena titana bila prepreka njegovoj široj primeni. Zbog svojih dobrih osbina ( visoka čvrstoća, mala gustina i odlična otpornost na koroziju) titan se koristi za izradu delova u automobilskoj kao i u avioindustriji. Do skora su se u avioindustriji isključivo koristile legure aluminijuma. Najnoviji tip aviona F-22 proizveden u SAD ima komponente matrijala prikazane na šemi.

Struktura materijala u -22 F

10% 24% 42%

Legure titana Polimerni kompoziti Legure aluminijuma Legure gvo`|a

24%

Sistemi legura su veoma složeni, to su višekomponentni sistemi koji pored titana imaju aluminijuma, kalaja, mangana, hroma,silicijuma, molidbena, vanadijuma i cirkonijuma. Optimalni zahtevi u pogledu kvaliteta se postižu kombinacijom različitih režima termičke obrade uz vrlo složenu menadžment strukturu korporacije MAI ( Korporacija za oblikovanje metal). Da bi se dobio optimalan kvalitet proizvoda kompanija mora posedovati eksperte iz različitih oblasti kao što su : metalni materijali, kompozitni materijali, keramički materijali, biomaterijali ili proizvodnje na čelu sa tehnološkim menadžerom. Pored ovih treba da postoje eksperti za oblast ekonomije. Svi oni strogo definišu kriterijume i optimalne tehno-ekonomske parametre u cilju dobijanja potrebnog kvaliteta proizvoda što je u vezi sa određenim standardima. Poslovi tako odabranog tima mogli bi se grupisati na sledeći način: koncept identifikacije – kompletiranje projektne dokumentacije mogućnost istraživanja – brza (spora ) laboratorijska istraživanja uz manju ili višu cenu ispitivanja tehnologija i biznis - veza između tehnologije i biznisa validnost projekta implementacija procesa – primena novih tehnologija u procesima.ž Uspeh projekta zavisi od Tehničkog komiteta za nadzor. Ovaj složen projekat je uspešan ako svi učesnici projekta ostvare svoje zadatke.
4

U 21. veku značajno mesto se mora dati svim aspektima ekologije i zaštite životne sredine. Kako očuvati životnu sredinu, proizvesti hranu, obezbediti pitku vodu, čist vazduh, svakako, značajan zadatak sadašnjih i generacija koje tek dolaze . Industrijska revolucija mora biti maksimalno iskorišćena da bi se stvorili i održali odgovarajući uslovi života, a da se industrijalizacija ne okrene protiv svojih stvaralaca. Konstatovanjem alarmantne situacije u eko-sistemu se ne rešava problem, ali je važno da informacije o realnom i istinitom poremećaju u prirodi budu stavljene do znanja javnosti, kako bi postali svesni da samo svojim humanim odnosom prema prirodi mogu doprinet zdravijem životu. Prema meritornim procenama na planeti će 2030. godine živeti oko 12 milijardi ljudi. U takvoj situaciji javljaju se veoma ubedljivi razlozi za korenitu promenu dosadašnjeg pristupa industrijskoj proizvodnji i današnje ekološke filozofije, ukoliko se želi sačuvati za buduće generacije, sadašnji stepen ekološke ravnoteže. Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne količine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu. Reciklaža je vrlo profitabilna delatnost. Prema nekim računicama u poslovima sa otpadom u svetu se godišnje okrene oko 150 milijardi dolara.Vrednost jedne tone smeća iznosi oko 50 dolara, pa je po isplativosti ova delatnost na visokom mestu , zbog čega u svetu lako dobija kreditnu podršku banaka. Shvatajući da je ponašanje u ovoj oblasti po postavljenim standardima uslov za integraciju u Evropsku uniju, evropske zemlje u tranziciji počele su ozbiljno da rešavaju problem otpada, a pojedine od njih uspele su da u relativno kratkom periodu postignu solidne rezultate. Prema najnovijim podacima sa Instintuta za materijale u Londonu u toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu, što je za 29% povećanje u odnosu 1999. godinu. Svetski eksperti prognoziraju da će u sledećih pet godina doći do povećanja obima areciklaže za 20% godišnje. U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti sakupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu, karonsku, staklenu i drugu ambalažu.

NEKA ZAPAŽANJA SAVREMENOG SLIKARSTVA U novom milenijumu oseća se pre svega potreba za saznanjem. Nova generacija nije protiv snage boje ili crteža, ali traži da njen cilj bude realno određen, opravdan formom ne prezajući ako treba ni od slikarske oštrine. Prisutan je ambijent za romantična raspoloženja i dekorativne vrednosti. Crteži na slikama mogu biti jednostavni, jasni i nimalo slučajni.

5

Elektronska umetnost sastavni je deo umetnosti. Inženjeri i umetnici stvaraju nove uslove.Otkriva se fascinantni svet. Evropa će doći ovde milom ili silom. Traži se talentovani crtač i dizajner. Dobro je ako on razvije koloristički metod do pune snage , napuštajući svaki kompromis sa postojećim građanskim ukusom u pogledu akademskog modeliranja predmeta. Kasnija dela obično nadmašuju rana. Poznato je da je umetničko delo rezultanta zajedničkog održavanja ličnosti, vremena i sredine, pa se stoga ne može dati prednost ni jednoj od ovih komponenata, niti ih izdvojeno posmatrati. Umetnička dela nastaju na složen način i ne mogu se svesti na opšte formulacije koje najčešće dovode do predubeđenja. Po sebi se razume da je teško povući granicu između realnog i fantastičnog, kao što je u praksi teško odvojiti ove tendenicije od elemenata podsvesti, odnosno od nadrealizma.Ona, u stvari, ne može ni postojati kao precizna činjenica u umetnosti, koja je po svojoj suštini plod mašte, nego je reč o pokretanju duha u jednom ili drugom pravcu. Pod apstraktnom umetnošću obuhvataju se samo ona dela koja ne označavaju tela određenih oblika, niti na njih bliže aludiraju, ona nastaju kao plod svesti koja se ne zaustavlja prilikom stvaralačkog čina, da bi odmerila svoj položaj u odnosu na stvarnost, nego se zadovoljava sopstvenim kretanjem i postupkom. Realizam slikara sastoji se pretežno u otkrivanju istine o svetu posredstvom oseta. Slikajući ono što čulo vida omogućava da saznaju slikari se trude da do tančina preciziraju svoja osećanja, a ne samo predmete, da bi izrazili sadržaj unutrašnjeg života. »Atmosvera«, u prenosnom i u bukvalnom smislu, igra neobično važnu ulogu. Realizam obuhvata i naivno slikarstvo, koje je u našoj zemlji dalo raznovrsne rezultate. Ova dela su proizvod narodnog stvaralaštva. Naivno slikarstvo čini sponu između ralizma i fantastike. Posvećujući pažnju onome što zna i misli o pojedinim predmetima umesto vizuelnom utisku, naivni slikar nas povlači unutrašnjem svetu, daleko od realnosti. Folklorni elementi mogu delovati u istom pravcu poniranja ka unutrašnjem svetu kao i naivno slikarstvo kada se prihvati njihov simbolični smisao u označavanju nasleđenih znanja i predanja, a ne samo šarm dekorativnih vrednosti. Tim su putem pojedini umetnici prešli u oblast fantastičnog slikarstva, inspirišući se bezimenim narodnim stvaralaštvom ili običajima. Mutni folklorni elementi se prevode u jezik modernog slikarstva. Veoma je bitno spojiti elemente narodnog stvaralaštva sa sopstvenim psihološkim i dekorativnim preokupacijama kao i sa razvijenim smislom za sve što je u domenu rukotvorine i zanata. Apstraktna umetnost je manje zastupljena kod nas od realizma. Lirska apstrakcija je bogatije zastupljena od geometrijske, mada ni ona ne zadržava uvek čisti teorijski smisao kidanja veza sa vizuelnom realnošću. Većina umetnika dolazi postepeno do svojih načina i modela izražavanja, preko određenih vizuelnih odnosa, sa reralnim svetom. Zahvaljujući modernim sredstvima komunikacije slikarstvo je u dvadesetom veku doživelo veliko proširenje svoje publike i znatnu učestalost uticaja između različitih sredina. Interferencije sadržaja i oblika, izražajnog jezika i tehnike rada, postale su

6

Ipak se pokazalo. renesansa. brzo pronalazi ono što ga interesuje a zanemaruje ono poznato i neinteresantno. Ona pomaže savremenom čoveku da bude akter i da učestvuje u njemu olakšavajući tako razvoj civilizacije.gotovo pravilo na svim delovima globusa i među sredinama koje su dosta udaljene. čine sastavni deo njega samog. Geografski ambijent. Individualni stvaralac mora uneti u struje nešto svoje zemlje i od svojih prilika. Slično biljci on se istovremeno na svoj način suprostavlja lokalnim vetrovima. klasicizam i romantizam bili su talasi ukusa koji su prelazili preko mnogih zemalja. Nastajanje originalne slikarske umetnosti započelo je pre 150 godina. između ostalog i po tome da se umetnošću bavi svako. ma koliko njegova mašta bila slobodna. a da pri tome potpuno ostane veran sebi i svome tlu. Principi moderne umetnosti proširili su se na veće područje nego ma koji raniji stil. napredak se dešava samo onako kako su ga čovek i društvo oblikovali. Glad za saznanjem i informacijama permanentno je prisutan. njena umetnička tradicija i sposobnost da nešto prihvati ili odbaci. barok. Ko hoće. i kao što ona okreće grane i lišće u pravcu iz koje joj dolazi svetlost. ko zna i ko ume. Otuda se očiglednom i istorijski opravdanom tvrdnjom da su struje internacionalne. Vizantijska umetnost. spoja računara i novih telekomunikacionih tehnologija došlo je do intezivnog razvoja tgehnologije i mogućnosti savremenog društva. tako da pruža velike mogućnosti i okupira sva čula zainteresovanim korisnicima. gotika. Ni najveći optimisti nisu mogli predvideti da će nastati nešto što uključuje hipertekst. ili im se delimično povinjava. MULTIMEDIJA Ušli smo u eru nove pismenosti i informatičkog društva. tako i umetnik može prihvatiti impulse iz daleka. fotografije i slike. kada se pojedine zemlje sakupile dela svojih umetnika iz različitih epoha. čvorovima i linkovima. Različite struje su najčešće internacionalne. ko može. kada je u Parizu počelo otiskivanje grafika u malom broju primeraka Dvadeseti vek je vek demokratije. Ovo ne može ostati nevidljivo i neprimećeno. klima. bez obzira na to da li on to želi ili ne. Internet postaje mozak – grupna memorija savremene civilizacije. pejzaž i vegetacija. u granicama ljudske prirode 7 . a pre svega društvena sredina. Sve se to preliva po ekranima i stazama interneta. nezaustavljajući se ni na političkim ni na etničkim granicama. ili zbog njih gladuje. koja je omogućila čitaocu da skokovito i uspešno čita i zahvaljujući hiper tekstu. animaciju i virtuealne trodimenzionalne sekvence. najprimenjenija umetnost. da je iz pregleda takvih zbirki obično proizilazilo izvesno jedinstvo duha i pored svih razlika među strujama i stilovima. Umetnik nije izolovano biće. To je snaga i moć bez granica. video i film. Pojavom interneta. ne umanjuje smisao nacionalnog ili lokalnog. Ogroman medijski prostor i surova glad za svim vrstama aplikativnih rešenja dovela je do velikog broja kućnih radionica u kojima zahvaljujući solidnoj tehnološkoj podršci nastaje nova. a pitanje nacionalnog izraza postalo je veoma složeno i suptilno. On se njima hrani kao što biljka crpi sokove iz tla na kome raste. Pojava multimedijalnih izdanja i interneta. širom zemaljske kugle i bez granica veliki je korak u daljem razvoju civilizacije. Tehnološki napredak nije nešto što se razvija od »svoje volje«. glas i muziku .

Uz svu inerciju da se o budućnosti razmišlja na idealizovani način. ono što daje pokretačku snagu da se čovek bavi bilo čime. Ako je stvaralac u jednom momentu srećan ili ako je jedan momenat zabeležen kao istinit. Želja modnog kreatora je da se njegovi modeli nose sa zadovoljstvom. Moć. da potencira individuu kao takvu i da svako shvati da ima svoj put koji treba da sledi. Kreator želi da pokaže ljudima kako mogu da izgledaju.. jeste momenat. već je postala stvarnost da se ogromna profitabilnost poslovanja stiče preko interneta. pravi futurizam svakako može biti proizvod racionalne analize Svetski mediji pokazuju izuzetnu naklonost prema svemu što je u vezi sa digitalnom tehnologijom. a kasnije na gotovo neverovatne načine utiču na živote svih u njihovoj blizini U slučaju Interneta. njihovo dugoročno prihvatanje u društvu i ekonomski učinak. razni naučnici preko interneta daju izjave.. Taj uticaj određen je bezbrojnim kanalima i spregama kroz koje ekonomski ciklusi. gotovo neprimetno u početku. Ono što nose treba da bude u saglasnosti sa njihovom individualnošću. nesporno je da je uticaj Amerike na razvoj u svetskim razmerama odlučujući. jer je činjenica da je svet daleko od definitivnog i da je nemoguće uhvatiti ga. zatim da im kaže da su drugačiji od drugih. onog realnog i imaginarnog daje jednu celinu. kao i sa internetom Medijske zvezde. a da im ponudi izbor. onda ga treba definisati. značajan. Više nije utopija. tržišta novca. MODA Prisutne su različite definicije pojma mode. kao i moda i trendovi društvenog ukusa i potrošnje. politička klima u ruralnoj i konzervativnoj Americi. Moda je neka vrsta neminovnosti i slobode. da ne nameće stil ljudima. nabavku robe i svoje poslovanje uskoro obavljati preko interneta. Nove tehnologije zahtevaju vreme tokom kojeg se menjaju – polako. bogatstvo i društveni prestiž koji uživaju. čine ih još moćnijim zahvaljujći razvoju digitalne tehnologije i interneta. promene raspoloženja zakonodavaca u Vašingtonu. da uđe u svaki segment njegovog življenja od jutra do mraka. utiču na šanse za komercijalizaciju novih tehnologija. pragmatične odrednice. Wall Street-om. Na kraju. moda. Ljude karakteriše pored intelektualnih osobina i njihov način oblačenja. diskutuju o svojim vizijama budućnosti na elitnim konferencijama i seminarima Vodeći ljudi firmi koje su deo fenomena internet deo su upravljačkog sloja koji rukovodi medijima. Prisutna je i želja da odeća obuća bude udobna. Ljudi vrlo često umeju da odaberu ono što žele i što odgovara njihovoj ličnosti. kao i običnih kupaca . desile su se ogromne promene koje zaista menjaju društveni i svakodnevni život u osnovi.kao metafizičke i političke ekonomije kao zemaljske. Sinteza života. odevanje i umetnost su tesno povezani. koja je počela u ranim 70-im godinama prošlog veka.. Dizajn. industrijska konkurencija. kao pravi. Holivudom i Silikonskom dolinom. Ono što inspiriše. sa kompjuterima i digitalnom revolucijom.Uobičajenao je shvatanje da moda nije umetnost.poslovni ljudi. da bude deo čovekovog života. Raznim sociološkim i ekonomskim istraživanjima došlo je se do zaključaka da će sve veći broj firmi. Moda je način izražavanja kreatora. 8 .

Zato kvalitet nekog modnog noviteta podleže kompleksnim kriterijumima procene među kojima upotrebna funkcija postaje sve češće zanemarljiva. U svakoj epohi i u svakoj civilizaciji znalo se ko šta sme i može da nosi. Nažalost ili na sreću. Ta pravila mogu da se prihvate.s Moda je i sociološki fenomen koji podrazumeva dosta ulagivanja. Odevanje je živa stvar koja se pomera u skladu sa raspoloženjem i sa ličnošću. Bitno je razgraničiti komercijalno od artističkog. Jedan od izazova je klasičan stil namenjen za dokoličarsku klasu bogatih. a zatim u art. prefinjenosti važne koliko i znakovi bogatstva. Krićanke i Egipćanke su slobodno šetale razgolićenih grudi. Pa ipak. reflektujući ih na najuočljivi i najnedopadljivi mogući način. svaka epoha imala je i svoje kriterijume lepote. Artistička moda nije namenjena samo bogatim. sa izrezima na prednjoj strani suknji koji su sezali do struka. a u skladu sa tim menjaju se i zahtevi vezani za pravila izrade modela. stoga kao pročišćeni art ona gubi ne samo upotrebnu. ona zapravo zahteva statusno odricanje. Moda je večita ljudska težnja za boljim. da izađe iz mase drugih ljudi. Ljudi treba da izgledaju onako kako se trenutno osećaju. tek u modernom dobu. moda je sistem. dosta lažne skromnosti. ali su u stvari tu da bismo ih srušili. uspeo je zato što je srušio pravila. već i uvesti ga u elitu onih koji su postigli afirmaciju i razvili svoju statusnu mrežu. Kao sociološki fenomen. proizvođača i kupca. Kreatori svoje ideje dovode u realan svet. estetska i statusna. 9 . To je omogućilo da moda najpre preraste u eksperiment. je da je to proces koji se nastavlja i bez kreatora. Poenta mode jeste da se pravi uvek nešto novo. dvoličnosti.Teško je otelotvoriti. ona nije namenjena posebnom sloju u društvu.Barokne dame su svoje grudi pokrivale tek da bi ih istakle. već i statusnu funkciju – u svojim najekstravagantnim aspektima. (ne ) pristojnosti. Ko god je uspeo u modi.Kroz izazov je nastala moda i do danas dinamiku njenog oblikovanja određuje stepen rizika sa kojim se ulazi u novo. Zvuči paradoksalno.Unutar mode. ali je to večita ljudska tema za boljim. Osnovni kriterijum vrednosti u ovom slučaju je novac. ali se najčešće ruši konvencionalno. oblačenje se izražava kao poseban trend društvenog života. da poštuje sebe. Moda je sistem koji podrazumeva ideju. Teško je dati formu načinu razmišljanja. Afirmisati nekoga u svetu mode ne znači samo otkriti ga kao umetnika. Najveći izazov je za one koji kreiraju modu kao art. Statusno oblačenje neuporedivo je starije od mode. materijalizovati ono što je ideja u glavi. Pravila postoje i treba ih savladati. Funkcija modnog odela u tom smislu nije samo upotrebna. da možeš da ga pratiš. Kao art. moda upućuje na dinamiku promena u društvu. ali dopire samo do bogatih. na njegovom samostalnom putu i crpiš iz njega snagu za dalje. Moda je jedna velika mašina koja funkcioniše po svojim pravilima. tako da se kroz modu kao art ulazi u seriju izazova koji prevazilaze smelo oblačenje. što u opšte nije nove. Moda podrazumeva i neku dozu organizovanosti. oblačenje je postalo u pravom smislu izazov. To je način da se čovek istakne kao ličnost. Takođe. kao u ostalom i prednost umetnosti.ona prerasta u nešto veoma bitno što se čini u društvu.Ono što je prednost mode. Komercijalni interes se retko dovodi u pitanje. Moda je sukob pravila i svojevoljnosti. Kreator treba u svoj rad da unese i sistematsko.

pri normalnim uslovima. Njegove mehaničke osobine zavise od stepena čistoće.Osnovne specifičnosti legura zlata sa posebnim osvrtom na njihovu termičku obradu Zlato poseduje fizičko-hemijske osobine koje se dosta razlikuju od osobina ostalih metala. umetnosti i dr. međutim ono ima relativno niske mehaničke osobine pa se legira sa drugim plemenitim ili neplemenitim metalima. medicine.3 g/cm3. tehnologije. Ove karakteristike uslovljavaju njegovu široku primenu u raznim granama i oblastima tehnike. Osnovne karakteristike su: temperatura topljenja tvrdoća po brinelu zatezna tvrdoća Rm napon tečenja Rρ 2 istezanje kontrakcija Z 1064 0C 200-250 130 10-25 N/mm2 50 % 90 % Gustina zlata pri sobnoj temperaturi iznosi 19. Sa promenom temperature menja se gustina. 10 . Njegove najvažnije osobine jesu visoka koroziona otpornost u različitim agresivnim sredinama. visoka elektro i toplotna provodljivost. dobra katalitička svojstva i dekorativni izgled. Posebno je karakteristično jer može da podnese visok stepen hladne deformacije pri svim vidovima plastične prerade metala.9 od temperature topljenja. slika 2. Zavisnost gustine zlata od temperature Kod topljenja čestica zlata čiji je prečnik manji od 50µ temperatura topljenja se smanjuje sa smanjenjem veličine čestica i od 0. čime se postižu željene mehaničke osobine.

Specifični električni otpor pri T=20 oC je 2. dok najveći imaju uticaj Co. Zatezna čvrstoća je oko 130 N/mm 2. zavisnost koeficijenta linearnog širenja od temperature je skoro linearna. Tabela 1: Uticaj primesa na proces rekristalizacije zlata Legura pri sobnoj STADIJUM REKRISTALIZACIJE temperaturi 100 0C 200 0C Au 99. relativno izduženje 50 % u žarenom stanju.Koeficijent linearnog širenja je najveći kod zlata u odnosu na druge plemenite metale. Dodatak 0. Dodatak legirajućih elemenata ili primesa utiče na povećanje mehaničkih osobina. odnosno povećanje zatezne čvrstoće i tvrdoće. Temperatura rekristalizacije za čisto zlato je relativno niska u odnosu na druge metale. Najveći uticaj na porast specifičnog električnog otpora ima dodatak V. Veliki uticaj na temperaturu rekristalizacije ima čistoća zlata. dok kod viših temperatura iznad 20 oC.01 % Cu povećava temperaturu rekristalizacije na 140 0C. Tako se hladno deformisano zlato sa 9. Nb i Ta. Granica tečenja je oko 20 N/mm 2. Prisustvo primesa ili legirajućih elemenata utiče na smanjenje toplotne provodljivosti.99 % čistoće rekristališe na sobnoj temperaturi. Otvrdnjavanje u toku hladne deformacije je relativno slabo izraženo zbog sklonosti zlata da rekristališe u toku deformacije. Legirajući elementi i primese povećavaju električni otpor zlata. Cu i Pd.01 % na temperaturu rekristalizacije zlata su dati u tabeli 1. Ni i Pt.25 % Ag povećava temperaturu rekristalizacije zlata.45 µ Ω cm. Toplotna provodljivost zlata pri 20 0C iznosi 315 WmK i posle srebra ima najveću provodljivost. Najmanji uticaj na povećanje čvrstoće ima srebro i paladijum. Dodatak 0. Ti. Rezultati ispitivanja uticaja primesa u količini od 0.999 Au + Mg Au + Al Au + Si Au + Fe Au + Ni Au + Cu Au + Pd Primarna (završna) Primarna (završna) Tekstura Tekstura Tekstura Tekstura Tekstura Primarna (završna) Sekundarna Tekstura primarna (početna) Tekstura primarna (početna) Primarna (početna) Primarna (završna) Primarna (početna) Primarna (završna) Primarna (početna) 11 . Promena koeficijenta linearnog širenja ispod 20 0C veoma su velike. ali dalje povećanje sadržaja srebra do 1 % utiče na dalje povećanje temperature rekristalizacije. Mehaničke osobine kod zlata su relativno niske. dok najmanji uticaj pokazuje Ag. Sa povišenjem temperature toplotna provodljivost zlata monotono opada.

Elementi kao što su Cu. rastvor joda sa kalijum-jodidom (KJ + J2). acetilen (pri 480 0C) Reagensi koji ne reaguju sa zlatom su: voda. hlor (pri temperaturi višoj od 183 0C). Zlato se rastvara u carskoj vodi (smeša HCl i HNO3). do 97 0C. Si. KOH vodonik-sulfid. Iz analize rezultata datih u tabeli proizilazi da najveći uticaj na povećanje temperature rekristalizacije imaju Bi. se odnose na period od pola godine. Usled ne tako visoke vrednosti potencijala na zlato ne deluje razblažena i koncentrovana HCl. Eletrodni potencijal Au-Au (III) iznosi-1. Hemijske osobine zlata bliže su osobinama platinskih metala nego srebru iako se nalaza po Mendeljevu u istoj grupi.5 V. Sb i Ni. hlor (do 147 0C). rastvor ferohlorida i hlorovodonične kiseline (FCl4 + HCl)-neznatno pri sobnoj temperaturi. vinska kiselina limunska kiselina sirćetna kiselina 12 . bromna voda (H2O + Br2). HNO3 i H2SO4.Au + Ag Au + Sb Au + Te Au + Pt Au + Pb Au +Bi Primarna (završna) Tekstura Tekstura Sekundarna Tekstura Tekstura Primarna (završna) Primarna (završna) Primarna (početna) Primarna (početna) Primarna Tekstura Rezultati u tabeli 1. ferohlorid ili O2 (pri visokom pritisku i temperaturi). Osim carske vode sa zlatom reaguje: hlorna voda (H2O + Cl2). rastvor cijanida KCN. NaCN ( u prisustvu kiseonika i drugih oksidanasa). HBr (neznatno pri sobnoj temperaturi). azotna kiselina selenova kiselina sona kiselina hlorna kiselina (HClO4). vazduh. razni rastvori NaOH. HCL može da rastvara zlato u prisustvu oksidanata kao što su oksid Mg. Al. Ag i Pd u pomenutoj koncentraciji (do 1%) nemaju uticaj na povećanje temperature rekristalizacije.

prema stvaranju patine naglo se smanjuje. a najslabija u suvom jodu. Ovo je izuzetno izraženo kod legura koje imaju manji procenat zlata. Legure sa manjim sadržajem zlata od 50 % u agresivnim sredinama korodiraju dosta brzo. Pri povećanju stepena hladne deformacije do 20 % i temperature starenja do 650 0C. 5 delova NaCl i 100 delova vode) na hladno deformisanim uzorcima. postojanost prema koroziji se smanjuje. Pt i Ag) grade sa zlatom neprekidan niz čvrstih rastvora. Povišenje temperature starenja iznad 315 0C pogoršava postojanost legure. Sa porastom temperature i vlažnosti okoline postojanost legure Au-Ag i Au-Cu. nakit mora biti koroziono otporan na veoma agresivne sredine i na ljudski znoj. Ispitivanja postojanosti vršena su u azotnoj kiselini i veštačkom ljudskom znoju (5 delova sirćetne kiseline. Koroziona postojanost ispitivane legure u koncentrovanoj azotnoj kiseline povećava se sa povišenjem temperature starenja i ne zavisi od prethodnog stepena hladne deformacije. Zlato se može legirati sa dosta velikom količinom srebra ili neplemenitih metala. Najveća korozija zlata je u carskoj vodi. Prema rezultatima ispitivanja zlata do 50 % dodatak srebra i bakra ne smanjuje korozionu postojanost u agresivnim sredinama. Osim lepog izgleda. Postojanost zlatne legure određivana je nižekaratnoj leguri sa 9 % Ag. Stepen hladne deformacije i temperatura starenja imaju značajan uticaj na korozionu postojanost ispitivane zlatne legure. na korozionu postojanost legure ima uticaj stepen hladne deformacije i temperatura starenja. Definitno može da se kaže da su optimalne temperature starenja (ojačavanje taloženjem. 6 % Zn i 2 % Ni.Korozija zlata i legura zlata Pored velike postojanosti korozija Au zavisi od prisutne sredine. Pd. bromnoj vodi. temperature i vremena. Samo pet elemenata (Ni. Cu. Osnovna primena zlata je za izradu nakita. Specifičnosti legure zlata Zlato se legira sa 42 elementa. da se pri tom ne izazove veliko smanjenje korozione postojanosti pri sobnoj temperaturi. bakar-sulfatu i vodonik sulfid Korozione osobine legura zlata imaju mnogo veći značaj s’obziromna na njihovu široku primenu i manju korozionu postojanost. Date podatke treba imati u vidu kod definisanja tehnologije za proizvodnju nakita. HF. Kod stepena deformacije od 40 % (i većim) i temperaturi starenja do 315 0C ne dolazi do korozije legura. Brzina korozije Au zavisi od sredine. Ovaj uticaj je utoliko veći što je sadržaj zlata manji u leguri. Stepen hladne deformacije i temperatura starenja pokazuju uticaj na korozionu postojanost legure zlata koja je ispitivana u sredini veštačkog znoja. dobrog dizajna. Stvaranje tamne prevlake patine pri reagovanju legure sa sumporom i vodonik-sulfidom ima veliko značenje kod zlatnih legura za nakit i legura za kontakte. Sem učešća zlata u leguri. povećanje tvrdoće. 41 % Cu. čvrstoće otpornosti na koroziju) ispod 315 0C ukoliko je deformacija 40 % i iznad. potpuna rastvorljivost ovih elemenata u zlatu. 13 .

Zlato sa srebrom obrazuje potpunu rastvorljivost. Sređena struktura nastaje promenom nepravilnog raporeda u sređeni rapored atoma putem difuzionog premeštanja u kristalu. tvrdoće. osmijum i inertni gasovi. ali sa većim sadržajem srebra legura poprima nedokorativnu. PRI 400 0C PREOBRAŽAJ SE ZAVRŠAVA POSLE 25 VREME PREOBRAŽAJA IZNOSI 20 MIN. koje zatim rastu na račun nesređene faze i ukupna sređenost se naglo povećava. Pri koncetraciji zlata u leguri od 68-75% (atomskih) i temperaturama 231 0C do 199 0C dolazi do prelaska α čvrstog rastvora u Au3Cu. potpuna rastvorljivost bakra u zlatu. Maksimalna čvrstoća se postiže kod 40 % srebra. pri sniženju temperature ispod kritične. Fazni preobražaj nesređene faze u sređenu fazu vrši se na sledeći način. Brzina obrazovanja i rasta klica nove faze jako zavisi od temperature.Potpunu nerastvorljivost u zlatu pokazuju ugljenik. Ovo je posebno važno što nastanak sređene strukture Au3Cu dovodi do promene fizičkomehaničkih osobina: električne provodljivosti. Primećene su samo promene kod koncetracije od 10-20 % Ag i vrlo sporog hlađenja i to u smislu stvaranja bližeg sređivanja rasporeda atoma. čvrstoće i toplotne provodljivosti. Temperatura početka očvršćavanja se postepeno snižava od tačke topljenja zlata 1064 0C do tačke topljenja srebra 960 0C. U početku. pojavljuju se klice sređene faze u nesređenoj osnovi. Karakteristična osobina legura Au-Ag jeste stvaranje sređenih faza pri sporom hlađenju. iz nesređenog čvrstog rastvora. belu boju. Temperaturni interval između linije topljenja i očvršćavanja je uzak i iznosi 10-12 0C. DOK PRI 380 0C 14 . H . Ispod 380 0C stvara se AuCu I faza koja ima tetragonalnu rešetku. Veoma su mekane i plastične. U suštini to je razvučena površinski centrirana kubna rešetka sa sređenim pregrupisanim atomima Au i Cu. Kod legure koja sadrži 50 % (atomskih) Au pri sporom hlađenju. sa površinski centralnom kubnom rešetkom obrazuje se AuCu II faza. Faznih prebražaja od (solidusa) linije očvršćavanja do sobne temperature kod sistema Au-Ag nema. Dodatak srebra dovodi do progresivne promene boja. Stepen sređenosti zavisi od sastava legure. Legure Au-Ag sistema pokazuju dobre osobine i postojanost prema oksidaciji. legura ima lepu svetlozelenu boju. Navedene osobine dozvoljavaju sve oblike prerade sa velikim stepenom hladne deformacije. Kod legura Au-Cu ispod temperature očvršćavanja obrazuje se neprekidan niz čvrstih rastvora. koja je postojana u temperaturnom intervalu od 380-410 0C. Tehnička primena legura Au-Ag je dosta ograničena i svodi se na izradu kontaktnih materijala u elektrotehnici. Kod sadržaja od 25 % Ag. Najniža temperatura topljenja ove legure je 900 0C (legura sa 80 % zlata i 20 % bakra). Izduženje legure iznosi 40-50 %. volfram.

Iznad temperature faznog preobražaja mehaničke osobime legure pokazuju dosta složene promene. Menjanjem sastava legure ili režima sređivanja moguće su promene mehaničkih osobina legure koja ima AuCu fazu. zlatnog novca za kontaktne materijale i lemove. Fazni preobražaj čvrstog rastvora legure sa 25 % (atomskih) zlata u AuCu 3 fazu odvija se pri 390 0C. SREĐIVANJE STRUKTURE DOVODI ČVRSTOĆE LEGURE (OKO 30 %). Ovo usporavanje procesa može biti i do 100 puta. Između kritične temperature 580 0C utvrđen je porast čvrstoće legure usled deformacionog starenja. Između 420 0C i 261 0C dolazi do sređivanja uz obrazovanje faze tipa AuCu.3 % (atomska) zlata ima fazni preobražaj pri temperaturi 335 0C.8 % atomskih. Stepen deformacionog očvršćavanja legure AuCu zavisi od stepena sređenosti. Ova faza ostaje sređena sve do temperature topljenja. Ispod 270 0C dolazi do sređivanja uz obrazovanje složene strukture sa ortorombičnom rešetkom. Iznad 580 čvrstoće legure naglo opada. Zlato-Cink Maksimalna rastvorljivost cinka u zlatu u čvrstom stanju iznosi 33 % (atomska). Zlato – kadmijum 15 . DO ZNAČAJNOG POVEĆANJA Pri odstupanju sastava od stehiometrijskog odnosa primećuje se porast granice tečenja legure zbog viška atoma Au ili Cu. Proces rekristalizacije sređene faze AuCu3 je znatno spori nego kod nesređene faze. Legure AuCu sistema imaju široki industrijski primenu. Legura sa 32. Utvrđeno je da legura sa idealnom sređenošću pri niskim temperaturama otvrdnjava znatno brže nego legura sa nesređenom fazom. Sređivanje legure sa ovim sastavom odvija se bez promene tipa rešetke.Mehaničke osobine legure sa sređenom fazom AuCu mogu da se menjaju u širokim granicama u zavisnosti od faznog otvrdnjavanja. a zlata u cinku 4. Jedinjenje AuZn pri sobnoj temperaturi predstavlja sređenu super strukturu. Mehaničke osobine sređene faze zavise od stepena sređenosti i od veličine zrna substrukture. stabilne pri 313-328 0C. Ispod temperature od 308 0C obrazuje se sređena faza I. koriste se za izradu nakita. Jedinjenje Au4Zn je nesređeni čvrsti rastvor. U temperaturnom intervalu prisutna je dvofazna oblast koja se sastoji od nesređene faze i antifaze tipa II. menjajući pri tome samo parametre. Cink se u znatnoj količini nalazi u legurama zlata za izradu nakita. a čije je dejstvo isto kao uticaj legirajućeg elementa na osnovni metal.

a zlata u kadmijumu 3. Sa sniženjem temperature oblast homogenosti se smanjuje. Legure sistema Au-Ni-Cu-Zn se koriste za izradu nakita.5 % (atomskih). a oblast legura sa dvofaznom strukturom se povećava.Maksimalna rastvorljivost zlata u kadmijumu na 623 0C iznosi 32. Najviša temperatura raspada je kod 70 % (atomarnih) nikla i iznosi 812 0C. Zlato-paladijum Ove legure grade neprekidan niz čvrstih rastvora. dolazi do raspada jednofaznog čvrstog rastvora. ali se ona može povećati dodatkom nikla. da bi najveću vrednost imale kod 50 % (artomarnih) nikla. Zlato-nikl Pri legiranju zlata sa niklom temperatura likvidusa se smanjuje i ima najnižu vrednost pri 951 0C i pri koncentraciji nikla od 42 % (at). Zlato-platina Zlato sa platinom obrazuje neprekidni niz čvrstih rastvora u celom intervalu koncetracije. Raspad presićenog čvrstog rasatvora dešava se ispod 500 0C. Sve ove legure imaju fazne preobražaje. od solidusa do sobne. Trokomponentni sistemi Uzajamno dejstvo u ovim sistemima legura na bazi zlata je malo izučeno. koja sadrži zlato i srebro. Sa daljim povećanjem sadržaja nikla termperatura likvidusa raste do temperature topljenja nikla. 16 . koja sadrži zlato i bakar. Tvrdoća i čvrstoća dostižu maksimalne vrednosti pri koncetraciji paladijuma od 60 do 65% (atomarnih). Sa daljim povećanjem nikla mehaničke osobine opadaju. Fizičko-mehaničke osobine zavise od režima termičke odbrane. Legure Au-Cu-Ni koje u sebi sadrže 4-20 % Zn pripadaju grupi belog zlata i služe za izradu nakita. tako da se kod sporog hlađenja stvara dvofazna struktura.5 % rodijuma povećava tvrdoću.5 %(atomskih) na 309 0C. Ove legure su važne za izradu nakita. Pri sniženju temperature. Brzim hlađenjem sa temperature iznad 650 0C može se dobiti legura sa 58. Dodatak 0. Zagrevanjem do 300 0C izazvaće se raspad presićenog čvrstog rastvora na dve faze: α 1. čvrstoću i plastičnost legura.55 % Au koja će imati homogeni čvrsti rastvor. Legure Au-Ni kristališu se uz obrazovanje neprekidnog niza čvrstih rastvora. Legure zlato-kadmijum najviše se koriste za izradu lemova. Najviša temperatura prelaska između jednofaznog i dvofaznog područja je 1252 0C pri koncetraciji od 60 % platine. a što dovodi do povećanja tvrdoće legura. tvrdoća i čvrstoća povećavaju se sa porastom sadržaja nikla. α 2. Paladijum se dodaje da bi se legure plastično obrađivale. Povećanje tvrdoće legure može se postići dispergovanjem i sređivanjem. Mehaničke osobine. Ove legure nemaju veliku tvrdoću.

a mehaničke osobine jako zavise od termičke obrade. Legure koje sadrže zlata manje od 50 % (atomarnih) otporne su na tamnjenje (stvaranje sulfida). skladištenja. Homogene faze legura su plastične i relativno male čvrstoće. Pri sniženju temperature dolazi do faznih preobražaja što omogućava da se poveća tvrdoća legure starenjem. Od njih se izrađuju kontaktna sočiva. U koliko se govori o izloženosti fluidima iz organizma. Pri sadržaju zlata do 15 % povećava se stabilnost PdCu faze. pogotovu kada su u pitanju biomaterijali koji se koriste za implatante. Dodatak paladijuma u leguri povećava stabilnost faza kod legura Au-Cu. srčani zalisci. a ne škodljiv za ljudski organizam. Zbog toga se legura Au-Pd-Cu koristi za izradu kontaktnih materijala i lemova. Ne sme biti toksičan i ne sme imati kncerogeno dejstvo. Prisutni su različiti izazovi npr. a legure sa više 50 % (atomarnih) ne korodiraju u prisustvu agresivnih sredina. Sve ove zahteve ispunjavaju materijali koji su dostupni prosečnom inženjeru koji se bavi materijalima. Zlato povećava postojanost prema koroziji u leguri PdCu. Biomaterijal mora posedovati odgovarajuće fizičke i mehaničke osobine da bi se koristio za popunu ili zamenu telesnog tkiva. veštački kukovi. Kolosalna inovacija u svetu nauke i tehnologije su biološki materijali. mora biti prisutna sposobnost oblikovanja. upotrebe. Vrednost tvrdoće ovih legura je manje osetljiva na promene koncetracije zlata i srebra. Zlato-bakar-paladijum Homogeni čvrsti rastvor je u čitavom intervalu koncentracija iznad 650 0C. Zlato-srebro-paladijum Sve legure ovog sistema obrazuju čvrst rastvor. pa do sortiranja za reciklažu. Biomaterijal mora biti bioprimenjljiv ( ne izaziva negativne reakcije organizma). drugi ne sme da trpi promene a kompatabilan je sa ljudskim organizmom. najčešće se radi o implatantima koji su u kontaktu sa unutrašnošću tela. imaju homogenu strukturu. Savremeni pravci razvoja materijala i ekologije sa osvrtom na kvalitet U biološkim i medecinskim istraživanjima koristi se čitav spektar različitih materijala od pakovanja.Fazni preobražaji u ovim legurama su veoma složeni i nedovoljni izučeni. Ova definicija je ograničavajuća jer isključuje materijal koji se koristi za uređaje kao što su hirurški instrumenti. U ovu kategoriju su 17 . Kao najstabilnija faza javlja se sređena faza AU3Pd2Cu3 sa površinski centriranom kubnom rešetkom. treba da ima nisku cenu i da je lako dostupan na tržištu. razdvajanja . Postoji mnogo definicija biomaterijala ali ona koja se najčešće koristi opisuje biomaterijal kao bilo koji materijal koji je u mogućnosti da zameni ili obnovi funkciju tkiva u čovečjem telu i da neprekidno ili periodično bude u kontaktu sa fluidima u organizmu. jedan materijal je potpuno razgradljiv. kao i implatanti koji svojom razgradnjom oslobađaju lekovite supstance. što zahtev nekoliko izričitih ograničenja u pogledu matejala da bi on uopšte mogao da se koristi kao biomaterijal.

Tabela 2. Do sada je visoka cena titana bila prepreka njegovoj široj primeni.1. 18 . keramika i prirodni materijali. U tabeli br. Reprezentativni primer je upotreba titana za masovnu proizvodnju u automobilskoj i avio industriji. Najnoviji tip aviona F-22 proizveden u SAD ima komponente matrijala prikazane na šemi. mala gustina i odlična otpornost na koroziju) titan se koristi za izradu delova u automobilskoj kao i u avioindustriji.svrstani metalni materijali. Do skora su se u avioindustriji isključivo koristile legure aluminijuma. Zbog svojih dobrih osbina ( visoka čvrstoća. polimeri. dati su primeri biomaterijala i njihova primena. PRIMENA Srce i delovi za srce MATERIJAL Poliestri Silikoni Ugljenik Teflon Nerđajući čelik Nerđajući čelici Titanove legure Poliakrilna kiselina Poliglukoidna kiselina Kolagen Hidroksiapatit Kalcijum fosfat Polimetilmetakrilat Hidrogeli Silikon-akrilat Skelet Oftamologija Savremeni koncept razvoja novih proizvoda traži kombinaciju različitih materijala koji mogu da ispune najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta.

značajan zadatak sadašnjih i generacija koje tek dolaze .veza između tehnologije i biznisa validnost projekta implementacija procesa –primena novih tehnologija u procesima. kompozitni materijali. Uspeh projekta zavisi od Tehničkog komiteta za nadzor. kako bi postali svesni da samo svojim humanim odnosom prema prirodi mogu doprinet zdravijem životu. U 21. vanadijuma i cirkonijuma. Kako očuvati životnu sredinu. Pored ovih treba da postoje eksperti za oblast ekonomije. Poslovi tako odabrnog tako odabranog tima mogli bi se grupisati na sledeći način: koncept identifikacije – kompletiranje projektne dokumentacije mogućnost istraživanja – brza (spora ) laboratorijska istraživanja uz manju ili višu cenu ispitivanja tehnologija i biznis. Industrijska revolucija mora biti maksimalno iskorišćena da bise stvorili i održali odgovarajući uslovi života. veku značajno mesto se mora dati svim aspektima ekologije i zaštite životne sredine. 19 . to su višekomponentni sistemi koji pored titana imaju aluminijuma. proizvesti hranu. Svi oni strogo definišu kriterijume i optimalne tehno-ekonomske parametre u cilju dobijanja potrebnog kvaliteta proizvoda što je u vezi sa određenim standardima. Ovaj složen projekat je uspešan ako svi učesnici projekta ostvare svoje zadatke. Da bi se dobio optimalan kvalitet proizvoda kompanija mora posedovati eksperte iz različitih oblasti kao što su : metalni materijali. žist vazduh. a da se industrijalizacija ne okrene protiv svojih stvaralaca. Optimalni zahtevi u pogledu kvaliteta se postižu kombinacijom različitih režima termičke obrade uz vrlo složenu menadžment strukturu korporacije MAI ( Korporacija za oblikovanje metal).Struktura materijala u -22 F 10% 24% 42% Legure titana Polimerni kompoziti Legure aluminijuma Legure gvo`|a 24% Sistemi legura su veoma složeni. biomaterijali ili proizvodnje na čelu sa tehnološkim menadžerom. mangana. ali je važno da informacije o realnom i istinitom poremećaju u prirodi budu stavljene do znanja javnosti. keramički materijali. obezbediti pitku vodu. molidbena. kalaja. hroma. Konstatovanjem alarmantne situacije u eko-sistemu se ne rešava problem.silicijuma. svakako.

Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne koližine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu.lučke takse. motivacije. a tranzitne su najvećim delom ukinute 20 . bar sadašnji stepen ekološke uravnoteženosti prirode. U radu je pokušano da se ostvari korelacija savremenih asekata materijala i sistema kvliteta. što je za 29% povećanje u odnosu 1999. drumarine. kao i nekih parametara koji odlučuju u kojim pravcima će se kretati strategija budućeg razvoja. U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. pa je po isplativosti ova delatnost na visokom mestu . ukoliko želimo da za buduće generacije sačuvamo. dizajna proizvoda kao i reciklaže. Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu. CARINSKO POSLOVANJE Pojam carine Carine su vrsta državnog poreza koji se plaća na određenu robu kad prelazi državnu ili carinsku granicu. Prema nekim računicama u poslovima sa otpadom u svetu se godišnje okrene oko 150 milijardi dolara. a pojedine od njih uspele su da u relativno kratkom periodu postignu soidne rezultate. U starom i srdnjem veku carine su bile obaveza koje su na svom području ubirali vladari. zbog čega u svetu lako dobija kreditnu podršku banaka. npr. staklenu i drugu ambalažu. Prema najnovijim podacima sa Instintuta za materijale u Londonu u toku 2000-te godine 282000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu. Shvatajući da je ponašanje u ovoj oblasti po postavljenim standardima uslov za integraciju u Evropsku uniji. Reciklaža je vrlo profitabilna delatnost. mostarine ili kao odšteta za osiguranje robe.Vrednost jedne tone smeća iznosi oko 50 dolara. feudalci. Svetski eksperti prognoziraju da će se u sledećih pet godina doći do povećanja obim areciklaže za 20% godišnje.Prema meritornim procenama na planeti će 2030. izgradili su prvi merkantilisti u XVII i XVIII veku. koji se ubira kad roba prelazi granicu. izvozne i provozne (tranzitne). Pojam carine u današnjem smislu. gradovi i crkva na robu u unutrašnjem prometu. Carine su često imale značajne takse. godine živeti oko 12 milijardi ljudi. ređe su izvozne carine. Evropske zemlje u tranziciji počele su ozbiljno da rešavaju problem otpada. karonsku. Prema smeru kretanja robe carine se dele na uvozne. kao državni porez . U takvoj situaciji javljaju se veoma ubedljivi razlozi za korenitu promenu dosadašnjeg pristupa industrijskoj proizvodnji i današnje ekološke filozofije. Iz tih razloga razmatrana su pitanja ekologije. Danas su najvažnije uvozne carine. godinu.

Prema svrsi zbog koje su uvedene. npr. u okviru sklopljenih međunarodnih ugovora stvari namenjene za potrebe međunarodnih organizacija i ličnu upotrebu njihovih predstavnika i službenika i vojna oprema namenjena za potrebe Vojske Srbije . carine mogu biti prohibitivne. Jedan od najvažnijih carinskih dokumenata je carinska deklaracija. i na konvencionalne . Kad zaštitne carine važe samo određeno vreme. kad se određuju kao odmazda za previsoke ili diskriminatorne carine koje se prema domaćoj robi primenjuju u stranoj državi. što zavisi od konkretnog međunarodnog ugovora. u kome domaća proizvodnja treba da postane sposobna da konkuriše stranoj robi. koje su rezultat sporazuma s drugim državama. uverenje o poreklu robe. jer se njen iznos menja prema kretanju cena odnosne robe. teretnica ili konosman kod pomorskog prevoza). a u izuzetnim slučajevima izvoznih carina. zastave. a izričito isključuje postojanje tranzitnih carina. računi o ceni robe. koje država određuje bez sporazuma s drugim državama. retorzivne. ili organi vlasti. godine. ili industrijske komore. preferencijalne. Carinske isprave Carinske isprave su dokumenti na osnovu kojih se obavlja carinjene. kada se pomoću povoljnih carinskih stopa nastoji da olakša trgovina s određenim državama ili olakša uvoz nekih dobara Pokretna carinska skala je specifična carina. carine se dele na fiskalne (cilj im je povećanje državnih prihoda) i na zaštitne (treba da zaštite robu domaće proizvodnje od strane konkurencije povišenjem cena strane robe). do 1846. kad im je cilj zabrana uvoza ili izvoza robe. To su u prvom redu carinska deklaracija ili prijava za carinjenje i isprave koje se prilažu. nameštaj iprevozna sredstva namenjena za neposrednu upotrebu diplomatskih i konzularnih predstavnika. provoza kroz njega ili izvoza iz carinskog područja. Danas se više ne primenjuje. prevozne isprave (tovarni list kod železničkog. rečnog i avionskog prevoza. amblemi.Ovaj dokument je pismena prijava robe za carinjenje koju podnosi njen vlasnik prilikom uvoza robe u carinsko područje. Po učinku koji treba da proizvedu. Ne podleže plaćanju carine: stvari za službene potrebe šefova stranih država i šefova diplomatskih predstavništava u Srbiji injihove uže poredice i članova pratnje. a važno je za primenu carinske tarife i za kontrolu međunarodnog prometa robom. Smatra se da je vlasnik robe lice na koga glase prevozne isprave ili na koje su one prenete U ime vlasnika carinsku deklaraciju često i podnose transportna preduzeća ili ovlašćeni carinski 21 . komadu ili obimu robe. Rebulički carinski Zakon predviđa postojanje uvoznih. grbovi . govori se o “vaspitnim” carinama. Prema načinu odmeravanja. a klasičan primer za tu vrstu carine bio je engleski zakon na žito koji je važio od 1689. Prema načinu određivanja carine se dele na autonomne. koje po pravilu izdaju trgovinske. postoje carine ad valorem (prema vrednosti) i specifične carine koje se ubiraju po težini. žigovi.

prijava ouvozu ili izvozu i sl. Carinski posrednik mora biti regidtrovan kod carinarnice i posebno kfalifikovan za vršenje svoga posla. Carinska deklaracija se podnosi na propisanom obrascu.Davanje lažnih podataka u carinskoj deklaraciji predstavlja carinski prekršaj.posrednici. koja sadrži :наziv robe. koji robu carine i vrše deviznu kontrolu na granici carinskog područja. ona će to zapisnički utvrditi. Uz carinsku deklaraciju moraju se podneti i druge propisima određene isprave. prevozna isprava . a podnosilac deklaracije ima pravo da podnese prigovor protiv nalaza carinarnice u pogledu kvaliteta. npr. Carinarnice pregledaju i carine robu neposredno na terenu. za njen obračun i za naplatu carine i carinskih dažbina. su organi državne uprave koji kontrolišu promet robe prilikom uvoza na carinsko područje provoza kroz njega. ili izvoza sa carinskog područja. Po prigovoru podnosioca deklaracije donosi rešenje u prvom stepenu carinarnica. kvaliteta i vrednosti robe. količinu. količine. neposredno rukovodi svim carinskim organizacionim jedinicama i rešava žalbe pretiv rešenja carinarnica donesenih u prvom stepenu u upravnom i prekršajnom postupku. Carinski organi u našoj državi su Uprava carina i carinarnice. a sastoji se iz primanja i ispitivanja carinske deklaracije sa svim propisanim propratnim ispravama koje su potrebne da se može izvršiti carinjenje robe. račun. vode prekršajni postupak povodom carinskih krivica. CARINSKI POSREDNIK Carinski posrednik je ovlašćeno lice koje mesto vlasnika robe podnosi carinsku deklaraciju. vrše nadzor nad putnicima u devizno-valutnom pogledu. ili vrednosti robe. prevozno sredstvo. a u drugom stepenu Uprava carina CARINSKI ORGANI Carinski organi. a mogu postojati i u važnijim trgovačkim i prometnim središtima čitavog carinskog područja. poreklo i namenu robe. Carinska deklaracija služi kao osnova za pregled robe. Carinarnice postoje u svim onim pograničnim mestima gde prolaze pogranični putevi. Ako carinarnica prilikom pregleda robe nađe da stvarno stanje robe ne odgovara podacima navedenim u deklaraciji. koji se sastoji u utvrđivanje količine. zatim i carinskog pregleda. prikupljaju statističke podatke i vrše druge poslove koji im se stave u dužnost. Uprava carina organizuje carinsku službu. 22 . CARINSKI POSTUPAK Carinski postupsk obuhvata postupke koji obavljaju carinske vlasti u vezi sa carinjenjem robe. kao i potpis podnosioca.

U pojedinim zemljama postoje osim ovih skladišta i posebna preduzeća koja se kao javna skladišta bave skladišnim poslom i odgovaraju prema posebnim načelima za uskladištenu robu. i. Slobodna carinska zona najčešće 23 . koji inače nisu u neposrednom odnosu sa carinskim vlastima. SLOBODNA CARINSKA ZONA Slobodna carinska zona obuhvata područje koje se nalazi u okviru područja granica neke zemlje. jer obaveza uvoznika robe na plaćanje carine nastaje tek kada roba ostaje u zemlji CARINSKO SMESTIŠTE Carinsko smestište je svako smestište za robu koja uživa povlasticu izvan carinskog prostora. taksa. CARINSKA SLOBODNA SKLADIŠTA Carinska slobodna skladišta služe za smeštanje neocarinjene robe.. poreza na promet.određivanju carinske stope prema carinskoj tarifi. ležarine i drugih taksa koje se naplaćuju u toku carinskog postupka. u naplati carine i carinskih dažbina. a osnivaju se u mestima u kojima postoje carinarnice.tj. Carinska smestišta se mogu otvarari samo u metima u kojima postoji carinarnica.smeju se vršiti sve manipulacije dopuštene i u javnom skladištu. obračunavanju carine. pretakati prepakivati i dr.Protiv rešenja carinarnice može se izjaviti žalba Upravi carina. dok robu u carinsko smestište može smestiti smao uvoznik kome je to odobreno. U ovim skladištima roba se može sortirati. Svi propisi koji važe za carinska slobodna skladišta važe i za carinska smestišta.Takva skladišta odgovorna su i carinskim vlastima i vlasnicima robe. na kraju. reeksportnu i uopšte za međunarodnu trgovinu. Ako su ta javna skladišta pod nazorom carinskih vlasti. koje obuhvataju ukupan iznos svih davanja kojima je roba opterećena prilikom carinjenja. Robu u carinsko slobodno skladište može smestiti svaki uvoznik. za robu koja je u njima smeštena važe isti propisi kao i za robu u carinski slobodnim skladištima. pa roba koja je sve vreme ovde smeštena ne podleže plaćanju carine. Carinska slobodna skladišta i slobodna javna skladišta važna su za tranzitnu. ali ne spada u njeno carinsko područje.Ta skladišta zovu se slobodna javna skladišta. Carinarnice i Uprava carine vode carinski postupak i donose rešenja po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. a u određenim slučajevima protiv rešenja donesenih od carinskih organa može se tražiti pravna zaštita i pred sudovima.

8. GATT-a pod carinskom unijom se podrazumeva “ zamena dveju ili više carinskih teritorija jednom carinskom teritorijom” u slučajevima kad uspostavljanje takvog jedinstvenog područja ima za posledicu ukidanje između ugovornih strana carina i trgovinskih ograničenja za najvaći deo trgovinske zamene (dakle.9. ona podleže redovnom carinskom postupku. a roba između Jugoslavije i te zone prevozi se železnicom pod carinskom (tranzitnom) plombom jugoslovenskih i grčkih carinskih vlasti.obuhvata deo neke luke. 24 . Solunu i dr. kada roba prelazi carinsku granicu i ulazi u carinsko područije države koja je odobrla slobodnu carinsku zonu. po pravilu. stim da se njeno važenje može produžiti U toj zoni postoji jugoslovenska carinarnica. CARINSKA UNIJA Carinska unija predstavlja savez na osnovu međunarodnog ugovora između dve ili više država čiji je opšti cilj ukidanje carinskih barijera i uspostavljanje jedinstvenog carinskog područja.Prema odredbama člana XXIV.prilikom razmatranja saglasnosti nameravane carinske unije između Austrije i Nemačke sa odredbama SanŽermenskog i Versajskog ugovora o miru iz 1919.Ovo znači da se. godine s važnošću od 50 godina. odnosno uvođenje slobodnog režima uvoza i izvoza robe između država članica unije.godine i Ženevskog protokola o Austriji od 4. Međutim. U našoj zemlji je formiranje slobodne carinske zone regulisano Carinskim zakonom. godine između Kraljevine Srbije i Kraljevine Grčke. jedinstvo carinske granice i carinske teritorije prema trećim državama. ne traži se apsolutna sloboda prometa između ugovornica) i da takse.Pošto Srbija za vreme I svetskog rata nije mogla koristiti ovu zonu. između država koje su sklopile sporazum o carinskoj uniji uspostavlja identičnost carinskog zakona i carinske tarife. puna sloboda trgovinskog prometa i razmene u okviru takve teritorije. Jugoslovenska slobodna carinska zona u Solunu osnovana je konvencijom zaključenom 1913. Opšti sporazum o carinama i trgovini (GATT) daje nešto elastičniju definiciju carinske unije. Ovu definiciju carinske unije dao je Stalni sud međunarodne pravde u savetodavnom mišljenju od 5. a odobrenje za osnivanje daju ovlašćeni državni organi. U novije vreme mnoge nerazvijene zemlje postigle su veliki privredni razvoj osnivanjem slobodnih carinskih zona za obavljanje raznih privrednih delatnosti. jer slobodne carinske zone za to pružaju velike pogodnosti i privlače strani kapital za ulaganje. Slobodne carinske zone postojale su a i sada postoje u mnogim zemljama. pa brodovi koji s robom pristaju ne podležu nikakvom carinskom postupku od strane carinskih vlasti zemlje kojoj luka pripada.1922.Hamburgu. konvencija o toj slobodnoj zoni obnovljena je 1923. Kopenhagenu. npr. t. kao i deoba – prema ugovorom utvrđenim pravilima – carina ubranih na zajedničkoj granici.1931.10.

godine uspostavljena je potpuna carinska unija između ovih zemalja. činile su je Zapadna Nemačka. U međuvremenu ova carinska unija prerasla je i u monetarnu uniju sa jedinstvenom valutom.Ova zajednica prilikom osnivanja zvala je se Zajednica za ugalj i čelik. Ova unija je poznata pod nazivom Beneluks.I. na čelu sa Pruskom. 25 . Posle I svetskog rata Belgija i Luksemburg su Sporazumom od 25. godine.VI. sa daljom tendencijom u perspektivi prerastanja i u političku integraciju. međutim. Mežutim. prema čijim odredbama je uspostavljena carinska unija između većine nemačkih kneževina i kraljevina.1958 gde je predviđena potpuna privredna integracija šest zemalja zapadne Evrope. odnosno carinski savez između nemačkih država sklopljen Sporazumom od 22. ne može smatrati sporazum kojim je predviđen slobodan bescarinski režim samo za određene proizvode.. Međutim.Počev od 1. bila u carinskoj uniji sa Albanijom. godine predviđeno je bilo stvaranje carinske unije sa Bugarskom. kao i sporazumi u kojima je jedna ugovorna strana povlašćena Sa stanovišta međunarodnog prava carinska unija ograničava suverenitet država članica carinske unije time što im onemogućava vođenje samostalne carinske politike prema trećim zemljama.1832.godine stvorile carinsku uniju kojoj je se kasnije priključila Holandija. taka da je sada sačinjava 18 zemalja sa tendencijom daljeg proširenja. carine i druga ograničenja koja se primenjuju prema trećim zemljama budu u suštini identična. Pod carinskom unijom se. a Bledskim sporazumom iz 1947. dok do stvaranja carinske unije sa Bugarskom nije ni došlo.1921. Albanija je jednostrano raskinula taj sporazum.III.Italija.VII. Kasnije tokom vremena ova zajednica je se sve više proširivala.dažbine. ti planovi nisu ostvareni.Početak ove unije datira iz Rimskih sporazuma koji su stupili na snagu 1. U istoriji najpoznatiji primer carinske unije predstavlja Zollverein.. ali je to sprečila Austro – Ugarska koja je u tom cilju protiv Srbije vodila višegodišnji carinski rat. da samo ujedinjena Evropa može da se ekonomski suprostavi SAD i Japanu. Osnovni razlog ujedinjavanja Evropskih zemalja je u činjenici.Ovaj carinski savez je predstavljao bazu za kasnije političko ujedinjenje Nemačke.Holandija. Belgija i Luksemburg.1968. dok se uzajamne povlastice između država članica carinske unije ne mogu uziati kao osnov za treće države kakv postoji između država koje su stupile u carinsku uniju. Danas najznačajnija carinska unija deluje u okviru Evropske ekonomske zajednice. U Evropi je tokom druge polovine XIX i početkom XX veka bilo više planova za stvaranje carinske unije između pojedinih zemalja.Tako su Srbija i Bugarska predvidele sklapanje carinske unije 1905. Posle II svetskog rata Jugoslavija je u periodu 1947-1948.Francuska. ili pak posebni povlašćeni režimi između određene grupe zemalja koje čine izvesnu političku zajednicu.usled pogoršanja političkih odnosa do čega je došlo posle Rezolucije Inforbiroa 1948.

dobro vladanje. podižu svest stanovništva o održivom razvoju sa ciljem promene njihovog ponašanja ka ekološki «prihvatljivijem». sredina bez GMO-a. A. Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori i Kosovu (pod lokalnom administracijom UN). A. Program finansijske pomoći na regionalnom nivou sprovodi REC Centrala u Mađarskoj.Program finansijske pomoći NVO u oblasti održivog razvoja sprovodi se od strane Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) uz podršku Europe Aid – Kancelarije Evropske komisije. Bosni i Hercegovini. Program podrazumeva program finansijske pomoci na regionalnom nivou. vrši sertifikaciju prema standardima ISO 9000. kao i društvena jednakost). održivo korišćenje prirodnih resursa.Q. dok program finansijske pomoći na nacionalnom nivou u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana. sprovode Lokalne Kancelarije REC-a. Hrvatskoj. AS 9000 i TL 9000.E. pokriva sve regione sveta.Q. U Evropi. sarađuju sa drugim zainteresovanim stranama u primeni prakse održivog razvoja. koji podrazumeva podršku projektima u svakoj od zemalja posebno i to: Albaniji. a u Beogradu je počelo sa radom predstavništvo za Jugoslaviju i istočnu Evropu. saradnje više zemalja i program finansijske pomoći na nacionalnom nivou. Ltd predstavlja kompaniju koja Vam omogućuje da na veoma brz način usaglasite Vaš Poslovni sistem sa sistemom kvaliteta u skladu sa serijom standarda ISO 9000.A. Ovaj program omogućuje NVO-ima da: učvrste pozicije i definišu uloge u poboljšanju kvaliteta životne sredine na lokalnom i regionalnom nivou kroz promociju održivog razvoja (održivi stil života. AQA posluje preko svoje direkcije za Evropu sa sedištem u Cirihu. organska poljoprivreda. AQA preko svojih filijala širom sveta. QS 9000. Ovaj program ima za cilj da finansijski podrži inicijative nevladinih organizacija u regionu Zapadnog Balkana u jačanju njihove uloge na teme održivog razvoja. ISO 14000. Program finansijske pomoći na nacionalnom nivou u našoj zemlji sprovodi REC Kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori. Iako je svakako najpoznatija u SAD. obnovljiva energija. sarađuju sa vlastima u definisanju prioriteta održivog razvoja. sa sistemom za upravljanje zaštite životne sredine u sa serijom standarda ISO 26 . kao i drugim zainteresovanim stranama u definisanju prioriteta održivog razvoja. Program takođe promoviše saradnju sa lokalnim i regionalnim vlastima. – American Qualitz Assessors je jedna od tri vodeće sertifikacione kuće u SAD sa sedištem u Južnoj Karolini.

Tower Automotive Inc.Q. A. kao i dogovoriti eventualni konsultatski dani. Pristup A. u skladu sa standardom QS 9000 & ISO 9001: Del – Met Corporation. i mnoge druge. kao sertifikaciono telo.Q. RJR Tobacco Company. između ostalog je sertifikovalo sledeće poznate svetske kompanije: u skladu sa standardom ISO 9000: Jack Daniels Distillery.14000 ili sa sistemom kvaliteta specificiranim za automobilsku industriju u skladu sa standardom QS 9000.E. General Motors i Ford). ISO 14000 ili QS 9000 Da cena uvođenja sistema kvaliteta ili zaštite životne sredine najviše zavisi od angažovanja samih zaposlenih u organizaciji. Rezultat analize je LISTA AKTIVNOSTI KOJE JE NEOPHODNO REALIZOVATI Obuka upoznavanja sa standardima i analiza postojeće dokumentacije Provera dokumentacije prvog i drugog nivoa. jer samo obučeni ljudi najbolje znaju kako da svoj poslovni sistem usaglase sa ISO 9000. Da se svaka organizacija može dovesti do sertifikata za period od 6 – 9 meseci u zavisnosti od veličine organizacije i da se mora poštovati sistem – više obuke manje konsaltinga. Harvard Industries. PUT DO SERTIFIKATA Gap Analiza je najvažniji korak. 27 . (jedan od ključnih snabdevača velike trojke Chrysler. United Airlines. itd.. ukoliko se ukaže potreba. je. Aero System Engineering Inc.. Corning – Division of Dow Jones Industrial.. Predocenjivanje koje predstavlja simulaciju stvarnog ocenjivanja i izvodi se strogo prema pravilima inostranih sertifikacionih tela Po dogovoru može se realzovati i obuka za stalnounapređenje. ali da zavisi i od veličine organizacije. kompleksnosti poslovanja.A. analiza postojećeg načina poslovanja i njeno poređenje sa standardima. podrške rukovodstva i postojećeg upravljanja. Obuka za interne provere po međunarodno priznatoj metodologiji.. JW – Alluminium Company.

globalizacija. Na prelomu dva milenijuma. UK). a proizvodi će biti kvalitetni i ekološki čisti. provera i praćenje rezultata i priprema izveštaja o zaštiti životne sredine autori su želeli da širu populaciju informišu o svojim saznanjima i trendovima zaštite životne sredine.u skladu sa standardom ISO 14001: Feintool U. London. ušlo se u vek tehnološke ekspanzije. ATC Inc.S. određivanje ciljeva. Group Arnold – Magnetic Technologies. Tower Automotive. Srpsko Sarajevo – ISO 9002 : 1994 Kolos. Beograd – ISO 9001: 1994 Yassa. Beograd – ISO 9002 : 1994 Minel Elip. Preko direkcije iz Beograda.Sigurno da na kvalitet života utiče:menadžersko znanje. Hutchinson Sealing System. elektronske mreže. Kaldera. Lang Mekra North America. inovacije. i dr. Šabac – ISO 9001: 1994 Minel Kontaktne mreže. Banja Luka – ISO 9001: 2000 Štark. Novi Sad. komunikacionih mreža i transportnih sredstava. Mladenovac – ISO 9001: 1994 Transportšped. sertifikovane su sledeće organizacije: Institut za mala i srednja preduzeća.definisanje njihovih značajnih aspekata. Beograd.Prioritetno mesto mora zauzeti kontinualan profesionalan razvoj-znanje. kreativnost i poznavanje tehnološke revolucije u oblasti biotehnologije. Beograd – ISO 9002 : 1994 Mojić Promet. Poznata je činjenica da se zahtevi iz standarda ISO 14001 saglasno PDCA načelima sastoje od sledećih faza:uspopstavljanje politike zaštite životne sredine.. Beograd – ISO 9002 : 1994 Uno Martin. 28 .informatičke revolucije i poremećaja prirodne ravnoteže sa druge strane. Nova Pazova – ISO 9002 : 1994 Mz Home Group. Beograd – ISO 9001: 1994 HK « Petar Drapšin ». uspostavljanje programa.. iz Užica. Srpsko Sarajevo – ISO 9002 : 1994 Prvi put na ovim prostorima sertifikovana je neka organizacija prema standardu QS 9000 i to Sinter a. Beograd zakazana provera prema ISO 9001: 2000 Livnica Kikinda zakazana provera prema QS 9000 Pravci evropskog razvoja sa aspekta ekologije U nadi da je kucnuo čas uspostavljanja koncepta zastite životne sredine. Bjeljina – ISO 9002 : 1994 Unigrad. Srpsko Sarajevo – ISO 9001: 1994 Montaža. Laktaši Banjaluka – ISO 9002 : 1994 Akademija Umetnosti BK – ISO 9001: 2000 Unis Adria. koristeći se informacijama sa instituta za materijale iz Londona (The Institute of Materials. Banja Luka – ISO 9002 : 1994 Bobić. Klašnice – ISO 9002 : 1994 Integral Inženjering.d.

FSC(Savet za upravljanje šumama) i MSC(Menadžment sistema u ribarstvu) ili Savet za prioritete akreditovanih agencija(CEPAA). akademijama i Vladi. U svim oblastima rad je veoma dinamičan. kompozitnih materijala. keramičkih materijala. jer definišu strukturu. reciklaže.Članovima Instituta stoje na raspolaganju servisi za informacije. razvile su svoja sopstvena dokumenta. kompanijama. a kad je u pitanju Evropska Unija on se odvija kroz donošenje standarda za čitave grupe proizvoda uz pokušaj da se maksimalno poštuju ekološki propisi(IEC Uputstvo 109. lakih materijala.Divna je to prilika za profesionalno informisanje. gume.jednostavne alate za kontrolu aktivnosti koje u velikoj meri utiču na životnu sredinu i poboljšanje sistema. Formirani servisi u Institutu pomažu članovima Instituta. medjunarodna standardizacija treba da odigra značajnu ulogu u održavanju i unapređenju kvaliteta života u pogledu donošenja standarda i odgovarajućih drugih dokumenata. U toku 2001 godine došlo je do spajanja Instituta za materijale i Instituta za ekonomiju i ekologiju sa sedištem u Londonu. izdavanje časopisa. kao što su:WWF(Svetski fond za prirodu). provera i praćenje rezultata programa(interne revizije i preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva). što je sigurnost za dug period u budućnosti.Institut sarađuje sa 200 kompanija iz celog sveta. ekologije. servisi za organizovanje svetskih konferencija. reciklaže.Svi oni imaju ulogu da pomognu potrošačima standardizovanim i lako razumljivim obeležavanjem. izvodjenje specijalnih kurseva. pri čemu se misli na mnoge standarde koji se odnose na ispitivanja i analize vode.Institut se bavi prikupljanjem informacija iz:ekonomije. livarstva. koji je doneo SA 8000 standard za društveni menadžment.Došlo je do spajanja institucija sa dugim tradicijama i solidnim fondovima. zemlje i vazduha i one koji pokrivaju mnoštvo fizičkih proizvoda u oblasti elektronike i telekomunikacija. Međunarodne organizacije za standardizaciju(ISO/IEC/ITU)imaju trodimenzionalan pristup ovom poslu. Aspekti životne sredine) i IEC Uputstvo 113. uz uključivanje novih ideja upućenih od referentne grupe. koji pomažu organizacije da prevaziđu usklađivanje sa propisima o životnoj sredini već poseduju strateški značaj. kao i praćenje trendova u različitim fazama usavršavanja. sa standardima za menadžment sistemom u šumarstvu. čelika. određivanje ciljeva. Treba istaći porodicu međunarodnih standarda ISO 14000-Menađment životnom sredinom. Nevladine i druge organizacije van postojećih(ISO/IEC/ITU). ekonomije i ekologije. optimizacije kvaliteta. biomaterijala. uspostavljanje programa zaštite životne sredine.utvrđivanje značajnih aspekata zaštite životne sredine. Upitnici za deklarisanje materijala-Osnovne smernice. Uticaj životne sredine je povezan sa kompletnim lancem industriskog sektora koji ISO pokriva. 29 .površinskog inženjeringa itd.Institut ima 24000 članova iz velikog broja zemalja. obrazovanja. elektronike.Spajanjem ovih institucija njihovi članovi dobijaće informacije iz tehnologije.priprema izveštaja o zaštiti životne sredine(EMAS).Sa generalne tačke gledišta. a razpolaže godišnjim sredstvima od 11 000 000 funt. kontinualni profesionalni razvoj. polimera. radi kontinualnog obogaćivanja novim iskustvima iz sveta. Da bi program zaštite životne sredine mogao da funkcioniše neophodno je periodično praćenje i ocenjivanje.

legure za avio i auto industriju.Oni potiču od međunarodno definisanih i prihvaćenih metoda koje daju podršku ekološkim parametrima.Uvećana sredstva institucija omogućuju njihov intezivan razvoj. što dovodi do originalnih umetničkih proizvoda.Nova generacija materijala potpuno će zaštititi materijale od korozije i to korišćenjem legure Zn-Al. Britanska Vlada dala je zadatak Institutu koji glasi: napredak i razvoj. kao i inženjerski dizajn. Posebna pažnja se posvećuje razvoju obima i dostupnosti podataka na internetu.Kvalitetan život može da se produži do 100 godina. kartonsku.Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu ambalažu.Nove tehnologije za proizvodnju kompozitnih i keramičkih materijala zauzimaju vidno mesto. kao i većeg kapitala.godine.Prioritetan značaj se daje multidisciplinarnom radu i izučavanju. a njihovim spajanjem nema dupliranja poslova.Vek implatanta je oko 25 godina. titan i specijalne čelike. satova i drugih proizvoda uz softversku podršku. otkrića. Svetski trend je okrupnjavanje-spajanje srodnih institucija u veće u cilju kvalitetnog rada.godinu. Serija standarda ISO 14000 se sastoji u ovom trenutku od čitavog seta alatki menadžmenta za prezentovanje aspekta životne sredine. Od velikog interesa kako nacionalnog tako i šireg je posvećivanje pažnje reciklaži i ekološkim aspektima svih materijala uz formiranje posebnih fondova koji bi nagrađivali doprinose pojedinaca i institucija u oblasti tehnologije.Svetski eksperti predvidjaju da će u sledećih pet godina doći do povećanja obima reciklaže za 20% godišnje. reciklaža materijala minerala i goriva. inženjeringa i tehnologije.što je za 29% povećanje u odnosu na 1999. procesa. različitih nijansi boja kod izrade optičkih instrumenata.godine polomi 300 000 tona metalne ograde.Sve to ima za cilj poboljšanje kvaliteta života za milione ljudi i produženje ljudskog veka. aplikacija. ekologija takodje.Važno mesto zauzimaju vakum tehnologije. karoserije kola.Na ovaj način dobijaju se izvrsni materijali za proizvodnju.Dosta se insistira na genetičkoj kontroli bioaktivnih materijala. ISO 14000 je serija standarda čiji je cilj da pomognu kompanijama u uvođenju i korišćenju sistematskog i preventivnog posla u upravljanju zaštitom životne sredine.Prema najnovijim prognozama vreme trajanja implatanta će se produžiti do 40 godina sa poboljšanjem kvaliteta materijala i njihovom kompatibilnošću sa ljudskim organizmom.Ova tehnika je posebno interesantna za aluminijum.Sakupljeno je i odvojeno više od 551 512 tona sekundarnog materijala u malim kontejnerima koji su smešteni u blizini kuća.U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. a sve to ima i komercijalni interes. kao i korišćenje pene nikla u proizvodnji specijalnih baterija. U Evropi se očekuje da se u toku 2001. Svetski trendovi su legure titana.Kod tih legura izrazaito je povećana čvrstoća.Sigurno je da će doći do profesionalnijeg obavljanja poslova.Embrion za reciklažu u Belgiji se razvija od 1994. Prioritetan značaj ima dekorativan izgled proizvoda. svih aspekata nauke. staklene i plastične flaše.Pravu revoluciju u svetu materijala čine legure koje će se proizvoditi sledećih 20 godina iz oblasti biomedicinskih materijala. a zatim otpremljeno na reciklažu u toku prošle godine.Standard serije ISO 14001 je jedna alatka na polju zaštite životne sredine koja je apsolutno uniformna za sve 30 .Reciklaža je evropska perspektiva. U toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu. a ovi materijali obezbeđuju produženje ljudskog veka.

4. skladištenje. Ona ima za cilj da obezbedi optimalan protok informacija.Alsayed et al.Prioritetan cilj je promovisati zaštitu životne sredine. Materials Science and Engineering.Početkom ovog milenijuma više od 20 000 preduzeća u oko 100 zemalja je kompletno ili delimično sertifikovano. Logistika proizvodnje je najvažniji segment logistike preduzeća. 1976.Philosophical Transactions of the Royal Societu.: ”Fibre. Miclean: ”A new field for materials science”. održavanje zaliha. Ove aktivnosti moraju da budu potpuno usaglašene i da postoji među njima koordinacija u cilju obezbeđenja optimalnog poslovanja. 2000. Osnovni cilj poslovanja svakog preduzeća je: smanjenje troškova proizvodnje.Razvoj logističkog koncepta poslovanja u preduzećima razvijenih zemalja omogućio je savladavanje teškoća uslovljenih privrednom recesijom i otvorio put novom prosperitetu. S.282.140.5-36. Tako su privrednici u razvijenim zemljama prihvatili izreku vojnih logističara da » logistika sama ne može dobiti rat.H. 1976 London. Verovatno da će ovaj alat postati osnovni u industrijama celog sveta.G. O.131-134. R. smanjenje prosečne sume angažovanih sredstava. skraćenje pojedinačnih vremena 31 . ali da je bez logistike – svaki rat unapred izgubljen ». upravljanje i projektovanje organizacionih koncepata. Logističke aktivnosti su: nabavka. The Royal Society 3. To su vitalne aktivnosti od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj bilo kog preduzeća. 141-152.kompanije širom sveta. NEKA ZAPAŽANJA KOJA SU NASTALA NA BAZI STVARNOG ISKUSTVA USPEŠNIH Obezbediti opstanak i dugoročniji razvoj bilo kog organizacionog sistema postaje svakim danom sve teži i složeniji zadatak. A.što će uticati na zdravlje. Logistika proizvodnje obuhvata: planiranje. Logistika se javlja kao nova poslovna funkcija koja vrlo uspešno rešava probleme ekonomije.reinforced polymer repair materials-some facts”.Baker and A.sprečiti njeno zagađenje a sve to mora biti u vezi sa društvenim i ekonomskim potrebama. materijala i vrednosti u procesu transformacije upotrebnih vrednosti u fazi proizvodnje. Novitović: ”Materijali i proizvodi za novi milenijum” 2001. 26.138.7-15 2. D. transport i distribucija. Proceedings of the Institution of Chemical Engineers. Kelly(ed): ”The contribution of physical metallurgy to engineering practice”. 5. Ovo su samo neke od informacija koje su dobijene u saradnji sa Institutom za materijale u Londonu. Literatura 1.1976. Zadnjih deset godina u razvijenom svetu probleme opstanka rešava logistika. kao i da obezbedi sve neophodne uslove za njeno nesmetano odvijanje. lepotu i kvalitet života.Kelly: ”Walter Rosenhain and materials research at Teddington”.

Logistika proizvodnje pravi koordinaciju vezanu za tok proizvodnje i ekonomske parametre. Na logistiku u velikom stepenu utiče struktura proizvoda jer ona definiše strukturu logističkih aktivnosti koje su prisutne u logističkom procesu. zatim.procesa i eliminisanje proizvodnje sa greškom. Prioritetan zadatak je prilagođavanje potrebama potrošača. Najznačajniji preduslovi za uspešan rad su: visok i permanentan standard kvaliteta. maksimalno smanjenje serije. organizovanje proizvodnje orijentisano ka odvijanju procesa uz minimalni transportni put. Na logistiku proizvodnje utiče: razvoj proizvoda. principe objekta i principe grupa. integrisana obrada podataka Osnovno je izvršiti optimizaciju svih delova i materijala i da to u svakom trenutku bude dostupno.Ukoliko se vodi računa o ovim osnovnim parametrima povećanje dobiti je izvesno. proizvodnih i izlaznih tokova. U svakom trenutku mora se biti spremno da se zadovolje njihove potrebe. Ukoliko se uspostavi korektna i zdrava saradnja sa dobavljačima onda se eliminišu problemi u protoku materijala. Principi izrade utiču na protok materijala kao i vreme njegovog zadržavanja. struktura proizvoda i principi izrade proizvoda. a radi obezbeđenja optimalnog toka proizvodnog procesa. Navedeni principi izrade proizvoda utiču na strukturu izrade a oni se mogu sistematizovati na osnovu određenih kriterijuma. o proizvodno tehničkom konceptu. proizvodnja različitih varijanti proizvoda. Standardizovanje samih elemenata može smanjiti troškove koordinacije protoka. 32 . Zbog toga principi izrade utiču i na trošak nastao usled koordiniranja protoka. da bi se ostvario idealan protok materijala. Treba razlikovati: principe obavljanja posla. Princip obavljanja posla obuhvata kompletnu tehnološku šemu u kojoj učestvuju radnici. Pri razvoju proizvoda treba voditi računa o konstruktivnom konceptu. stvaranje rezervi kapaciteta da bi se izjednačile promene potreba i eventualne smetnje. Što je proizvodnja složenija to je teže njeno normiranje i veći su logistički troškovi. Neophodna je potpuna sinhronizacija ulaznih. Principi grupa predstavljaju kombinaciju principa obavljanja posla i principa objekata. izrada malih serija. a proizvodnju realizovati uz najmanje troškove uskladištenja i vremena. a logistički aspekti stvaraju uslove da se stvori mogućnost prednosti u konkurenciji. U zavisnosti od principa izrade određuje se i struktura izrade. Principi objekta to su sva moguća pogonska sredstva koja se koriste u toku tehnološkog i radnog procesa. a što može da se ostvari uz skraćenje procesa proizvodnje. Proizvodi koji imaju veliku raznovrsnost delova zahtevaju i veću logističku pažnju. Sa obimom proizvodnje raste i značaj logistike.

minimizovanje troškova.Tržišna ponuda je glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. Proizvodnju čini proizvodni asortiman. tj. tj. Svaki partner u sistemu je dužan da informiše sve ostale o promeni bilo kog činioca poslovanja. Sistem sinhronizovane proizvodnje se zasniva na dobroj poslovnoj saradnji i partnerskim odnosima među svim preduzećima koja učestvuju u proizvodnji. orghanizacija trgovine i dr. skladištenje i transport. servis potrošača i kontrolu zaliha. bez zaliha). a to su: . planirati termine i kapacitete proizvodnje. 33 .optimalno rasterećenje kapaciteta. Logistika marketinga ima zadatak da pridobije za sebe odgovorne ljude da bi rukovođenje firmom bilo uspešno. .manje zalihe na skladištu. autonomne radne grupe i univerzalno obučeni radnici. već i savršena organizacija privrede kao celine. Za kontinuirano i neposredno snadbevanje.U okviru planiranja proizvodnje treba raspolagati podacima o materijalu ( zalihe. Logistika marketinga se sastoji iz sledećeg koncepta: marketinga finansija i proizvodnje. Oblast marketinga obuhvata mrežu distribucije. . zatim. . organizacija komunikacionog i saobraćajnog sistema. dnevni operativni plan. planirane veličine serija. kako bi se ostali na vreme mogli prilagoditi promenama. zatim. Finansije obuhvataju informacione mreže u okviru logistika i finansijski aspekat zaliha. kvartalni i nedeljni planovi proizvodnje. U okviru planiranja proizvodnje bitno je planirati program proizvodnje. Iskustva pokazuju da je neophodno imatim kritičan stav prema visini zaliha i prema procesu nabavke u celini.poštovanje termina. vreme potrebno za pripremu plana). organizacija preduzeća dobavljača. Značajno je napomenuti da u okviru planiranja i upravljanja treba se držati osnovnih pravila. nesmetani protok predmeta rada standardnog kvaliteta ( bez greške ). . Sve aktivnosti marketing logistike moraju se prilagoditi ciljevima firme. planirati količinu. Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji to je menadžer firme prinuđen da razmišlja o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja.minimizovanje vremena. podaci o strukturi proizvoda (popis materijala za jedan proizvod). proizvodnja malih serija. odnosno za eliminaciju skladišta predmeta rada nije dovoljna samo efikasna organizacija preduzeća. kao i podaci o radnom mestu. plan rada. Na osnovu određenih ugovora razrađuju se godišnji. potpuno usklađeni kapaciteti u proizvodnom procesu.zasnovan na planiranom obimu završne faze rada.minimizovanje vezivanje kapitala. . U okviru upravljanja proizvodnjom osnovno je izdavanje naloga i kontrola kapaciteta naloga.Da bi se ovi zahtevi ispunili neophodno je sledeće: kontinuirano i neposredno snadbevanje od strane malog broja pouzdanih dobavljača (bez skladištenja.

Ekologija nije samo grana biologije. čvrstu kuglu. Uništavanje životne sredine jeste svaka ljudska delatnost koja pogoršava šanse sadašnjih ili budućih generacija da im priroda bude od koristi i da opstanu u njoj. Planeta Zemlja je nastala pre 4. promenite li jedan deo. Zivotna sredina je jedinstven sistem na planeti Zemlji koja omogućava i podržava nastajanje i trajanje žive materije u različito organizovanim oblicima. To je zato što je prekrivena tankim slojem vazduha. menjate i drugi. Ona obuhvata delove prirodnih i društvenih nauka. Može nam izgledati velika.6 miliona godina. veza živih organizama s njihovim prirodnim okruženjem. To je sistem sa neograničenim brojem međusobno zavisnih procesa koji se neprekidno odvijaju. Ekosistem može opstati bez nas. Zemlja je jedina planeta na kojoj je život moguć. jer ova iskustva su zasnovana na primerima i istraživanjima iz zemalja sa razvijenom tržišnom privredom. Šta je to ekologija? Kako je nastala planeta i život na njoj? Koliko joj je vremena još preostalo ukoliko nastavljamo sa njenim razaranjem i uništavanjem? Šta treba činiti za očuvaje životne sredine? Ekologija je nauka o zaštiti životne sredine. Njena centralna tema jeste međuzavisnost celokupnog sveta. tla i vode koji se naziva biosfera. Složeni splet biljaka. ona je mnogo više od toga. 34 . ali Zemlja je tek neznatno zrnce u univerzumu. Ovo su samo neka zapažanja koja sigurno mogu pomoći ka uspešnom binisu. Zagađenje u jednoj sredini spontano se prebacuje u druge. Servisiranje potrošača mora da bude na izuzetno visokom nivou i sigurno dovodi do rasta prodaje i maksimizacije ukupnog profita. filozofiju i proučava prirodu kao celinu. Zato je prioritetni zadatak u prodajno-marketinškom smislu obezbeđenje određenog nivoa servisiranja potrošača. kad se od gasova i kosmičke prašine zgusnula u divnu. ali nas ne može biti bez ekosistema. U ekosistemu je sve tesno povezano jedno s drugim. Ljudi su samo jedan element ekosistema.U cilju postizanja optimalnog procesa neophodna je veza svih logističkih poslova. životinja i drugih oblika čini ekosistem. Ispuštanje biocida u životnu sredinu jednako je opasno po čovečanstvo koliko i pretnja nuklearnim ratom. doprinoseći daljem širenju zagađenja. Upravo ovaj pristup čini ekologiju tako širokim predmetom. Način života savremenog čoveka i proizvodne tehnologije dovode postepeno do sveobuhvatnog zagađivanja Zemlje. Primenom logistike smanjuju se troškovi zbog vršenja fizičko distributivnih aktivnosti. U savremenom svetu ovome se veoma poklanja posebna pažnja. borbe da se pomire sukobljeni interesi u određivanju spoljašnjih uslova života.

njegova posebna.kao biljke i životinje.u toku duge istorije ljudskog društva.prouzrokovao je značajnu degradaciju životne sredine i zagađivanje koje su u pojedinim komponentama dostigle razmere koje su zahtevale sinhronizovanu akciju 35 .Od biljaka i životinja dobija hranu .pre svega.I ne samo svog.čovek dobija sve što mu je neophodno za život. a koje nam ne nameće samo naša tehnološka civilizacija.vazduhom.Iz prirodne okoline čovek pribavlja i sve sirovine koje mu omogućuju da udobnije živi: materijal za gradnju kuća i izradu predmeta za domaćinstvo.» Beograd u vremenu razvoja ekološke svesti Buran industrijski i urbani razvoj .bez koje može da izdrži najvise nekoliko nedelja. Neraskidivo je povezan sa svojom prirodnom okolinom: vodom.zemljištem.OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE Čovek.i čini ga posebnim podsistemom u okviru biosfere.bez vode može da preživi samo nekoliko dana.sigurno je da se ovo suludo uništavanje prirodne sredine u kojoj živimo. Iz te prirodne okoline.spada u živu prirodu.neće moći zaustaviti.naročito izražen u poslednjim decenijama XX veka. trostruka veza sa prirodom.je.rude.koja opstaje zahvaljujući neprestanom dotoku sunčeve toplotne i svetlosne energije. nego i naše vaspitanje. postajao sve jači. naftu… Ono što čoveka.izdvaja od ostalih živih bića. biljkama i životinjama.a bez vazduha samo nekoliko minuta.ugalj. «Ako čoveku nedostaje kultura življenja.Čovek je jedina vrsta koja svojom delatnošću trajno zagađuje okvir svog života.kao vrstu. -korisnik prirode i -biće čiji je uticaj na prirodu. čovek je: -deo prirode.

Dobrim delom pod uticajem grada je geološka sredina njegove šire okoline koja služi za snabdevanje vodom.konvancija o zaštiti ozonskog sloja.Ovi se problemi moraju rešavati udruženim naporima većine zemalja. Ako je pre dva veka zagađenje bilo lokalnog značaja. Povećanje broja stanovnika.konvencija o prekograničnom kretanju opasnog otpada i njegovom odlaganju kao i dokumenti međunarodnih konferencija o zaštiti šume. Korišćenje površinskih voda praktično bi trebalo da dođe u obzir tek onda kada su iskorišćene mogućnosti eksploatacije podzemnih voda. koji su posledica industrijskog i urbanog razvoja.Ta sredina je izvorište snabdevanja grada vodom. Ona predstavlja građevinsko tlo za deponovanje različitih otpadaka i opasnih materija. izložena je najintenzivnijim tehnogenim uticajima.boljih uslova zaštite trebalo bi da uvek imaju prednost nad korišćenjem i preradom površinskih voda. Geološka sredina grada. Prirodni procesi ovde ponekad imaju drugačiju genezu i razvoj nego u slobodnom prostoru.očuvanja biološke raznovrsnosti i dr.poremetili su ekološku ravnotežu i izazvali negativne posledice koje se ni lako ni brzo ne mogu otkloniti.pa njeno korišćenje mora biti racionalno sa nužnim merama zaštite. 36 .gde razvoj hemije i energetike u bitnim oblastima ljudske delatnosti-zauzimaju značajno mesto.naročito gradske populacije. Dobar deo potreba za pijaćom vodom Beograd danas obezbeđuje iz izvorišta podzemnih voda.što može prouzrokovati njeno osiromašenje i degradaciju.energijom i slično. U centru naše pažnje nalaze se problemi zagađivanja i zaštite životne sredine.Brojne interakcije prirodne i stvorene sredine u urbanom prostoru su često teško uočljive i objašnjive.mineralnim sirovinama.uz sve veće korišćenje prirodnih resursa. Podzemne vode zbog boljeg kvaliteta.pre jedan vek regionalnog značaja .zbog brojnih i različitih zahteva korisnika. energijom.Tako bi se sprečile tendencije koje u globalnim razmerama predstavljaju opasnost po čoveka i živi svet. Ustav i zakoni naše zemlje daju pravo građaninu da živi u zdravoj sredini. krajem XX veka problem je globalnog značaja.O tome svedoci i veliki broj konvencija kao što su : konvencija o zabrani dompingovanja visokoaktivnih radioaktivnih otpadaka.madjunarodnog karaktera. Geološka sredina kao deo životne sredine urbanog područja Beograda predstavlja značajni prirodni resurs ograničenog kapaciteta. U području grada ona je izložena brojnim i raznovrsnim tehnogenim uticajima koji je više ili manje degradiraju. prehrambenim proizvodima.naročito najrazvijenijih zemalja.

Osnove programa za Beograd Beograd ne može pretendovati da bude nosilac razvoja visokih tehnologija.osnovni su zadaci u zaštiti prirodne sredine. na strukturi otpadaka u Beogradu.praktično ni u jednom slučaju nije do kraja rešeno na zadovoljavajući način. U užem gradskom području locirana je gusta mreža gradskih instalacija (vodovod.. Neki od tih sistema nose i određeni nivo rizika u slučaju prirodnih ili tehnoloških nepogoda i katastrofa. privredni .kišna i fekalna kanalizacija.. 37 .koji su postali ruglo i veliki zagađivač grada.Ograničavanje nepotrebne potrošnje kao i korisna upotreba otpadaka.rudničkih jalovina među kojima su u određenoj meri zastupljene različite opasne materije.čak bez evidencije. administrativni ili trgovački centar.gasovod. turistički. a neki su sami potencijalni izvor.plastika..sve češće proizvodnje i potrošnje.ako ne reši pitanje elementarne čistoće grada i ne zaštiti svoju prirodu posebno reke.). SAD.. Neophodne mere:utvrđivanje stanja životne sredine.pokazuju da je za tretman sme}a za ovaj grad jedino realno da se na izvorima otpadaka vrši njihovo izdvajanje i selekcija korisnih otpadaka (metali.U vezi sa tim treba utvrditi stroge kriterijume rada. Delovi te mreže su zastareli i oštećeni.toplovod. kao i metodologija sprečavanja širenja i povećavanja zagađenosti. kao i da se smeće određenim tehnološkim postupcima dovodi u stanje iskorišćenja u energetske svrhe. Prikupljanjem podataka i njihovom obradom došlo se do stanja i odgovarajučih mogućnosti za rešavanje ekoloških problema Beograda.jedini su izvor sirovina koji se stalno obnavlja i uvećava.Geološka sredina Beograda je i prostor za deponovanje komunalnih i industrijskih otpadaka. Ako se uspostavi kontrola rada sa otpacima koji su osnovni izvor zagađenja i ako se nađu savremena rešenja za tretman gradskog smeća.papir.Potrebno je donošenje odluke o trajnim lokacijama za pripremu otpadaka od metala što rešava problem velikog broja privatnih auto-otpada. Istraživanje stručnjaka bazirana na iskustvima razvijenih gradova Evrope.moguće je to postići.guma.O značaju pravilnog rešavanja ovog pitanja najbolje govori činjenica da se radi o više od 1000 tona komunalnih otpadaka dnevno samo iz Beograda... Lokacije za rad sa otpacima treba otvarati tamo gde oni najviše nastaju da bi se sprečio transport kroz naseljene delove.koji se mogu rešavati usmeravanjem intelektualnog i radnog napora.upornim podizanjem ljudskih saznanja i odgovornim odlučivanjem o merama koje društvo treba da preduzme..).Pri tom pitanje zbrinjavanja deponovanja prerade ili uništenja otpadaka.staklo.utvrđ|ivanje potencijalnih izvora zagađenja.Japana. Otpaci Kao proizvod narastajuće.

ako bi ovu vrstu smeća spaljivali. npr. 38 .Zahvaljujući plastici iz otpada možemo obezbediti dodatne izvore toplote. U nekim zemljama se u javnosti stvara psihološka odbojnost prema plastici. Ekologija i otpadne plastike Otpadna plastika zbog svoje hemijske strukture ostaje dugo na deponijama nerazgrađena i neuništena. Recikliranje otpadne plastike Reciklaži se danas daje izuzetan značaj u svetu . sortiranje i prvu fazu pripreme otpadaka u naseljenim delovima grada. Otpadna plastika koja je došla u kontejner za smeće ili je već na deponiji sa ostalim smećem iz domaćinstva – ne može se vratiti nazad i reciklirati.Otpadna plastika je veoma voluminozan materijal i zato sa porastom plastičnih otpadaka predstavlja značajno ekološko opterećenje pri deponovanju smeća.15% polistirola.Razlozi za ovo su – nagli rast cena sirovina i sve oštriji propisi u vezi zaštite čovekove okoline. Zaključak je da –u postojećim uslovima rešavanja gradskog otpada.Na primer.10% polivinil hlorida i 10% ostali polimeri.a mnoge instalacije za sagorevanje otpada sadrže i uređaje za recikliranje toplote.nerazgradive plastike i drugih štetnih i opasnih otpadaka.Određivanje lokacija za odlaganje i deponovanje stare i otpadne gume.zaboravljajući da za samo 700 takvih kesa treba srušiti jedno stablo – a šume su pluća planete. Organizovano sakupljanje starog otpadnog olova kao opasnog zagađivača. najlon kese. Ona se može rešavati dalje samo u tom sklopu sa smećem – a najbolje rešenje je da se iskoristi kao energetsko gorivo.Neophodna realizacija programa sakupljanja ambalažnog stakla i proizvodnje staklenog krša.zbog nepoverenja u njenu razgradljivost. Oko 70% od ukupne količine svih otpadnih polimernih materijala u smeću čini ambalaža. Približan sastav plastične frakcije u smeću iz domaćinstva u Evropi je 65% poliolefina.Zbog ove neuništivosti izaziva klizanje tla. u borbi za zdravu životnu sredinu prednost se daje papirnim kesama. Određivanje mini lokacija-sabirnih punktova za otkup.Otpad gori bez dodatka goriva.Toplota se koristi za zagrevanje vode ili stanova ili za proizvodnju električne energije.otpadna plastika stvara probleme kod deponovanja-dok je kod spaljivanja čak poželjna.

označavanje i 39 . 001 definiše se klasifikacija.Do sada najmasovniji vid reciklaže otpadne plastike je reciklaža jednorodne otpadne plastike. a uz to je i sekundarni zagađivač zbog: transporta. Ali kad proizvodi sa ambalažom dospeju u smeće tj.vreće. Kao inertan materijal.E. Recikliranje mešane otpadne plastike Razvijena je i tehnologija kojom se ova mešavina ekstrudirati i presovati u kalupima. za jednokratnu upotrebu. kočevi.Za ovu vrstu ambalaže se koristi veći broj termoplastičnih materijala.A postoje i novi tehnološki procesi koji nude rešenja i za pomešanu otpadnu plastiku.O.kese i dr.potrošnje energije i same njegove proizvodnje.letve. Dobijeni proizvodi se koriste kao zamena za drvo i beton i veoma su otporni na vremenske uslove.Plasman regranulata je obezbeđen.ali predstavlja balast za komunalne službe i deponije smeća. postanu sastavni deo komunalnog otpada – staklo se ne može upotrebiti dalje.vazduh.jer nepotrebno zauzima prostor za druge vrste otpadaka. Recikliranjem otpadnih PE folija u regranulat . a najvažnija prednost je neograničen broj puta se može koristiti bez ikakvog odraza na kvalitet i osobine proizvoda. Prema jugoslovenskom standardu JUS.. Od ove smeše se proizvode :ograde. Termoplastični materijali nisu kompatibilni i ne legiraju se kao metali. Najinteresantnija i najmasovnija je fleksibilna ambalaža.zakucavati i obrađivati kao drvo. staklo ne zagađuje prirodu direktno –vodu.Troškovi proizvodnje su visoki .u Srbiji se bavi jedino «Inos-Beograd».pa je «Inos-Beograd» prinuđen na veće izvore gde je pretežno jednorodna plastika i bez stranih primesa. Poseduje više dobrih osobina koje se zahtevaju od savremene ambalaže.mogu se seći. folije.moglo bi se ustostručiti proizvodnja i na taj način bi se primetno smanjio priliv otpadne plastike na deponiju Beograda.a i ostvariti materijalna dobit. B.Sa novom opremom uz smanjenje troškova proizvodnje i bolji kvalitet regranulata.i proizvodnja regranulata. Otpaci stakla Pojavljuju se u obliku upotrebljene ambalaže i staklenog krša raznog porekla.ali najveću primenu ima polietilen niske gustine.Dosadašnja praksa u proizvodnji regranulata je pokazala da 30% otpadne plastike koja dođe na preradu nije odgovarajućeg kvaliteta – pa se odvozi na deponiju.palete..Kombinacija ova dva tehnološka postupka je idealno rešenje. Redukcija količina komunalnog smeća selektivnim sakupljanjem i primarnom pripremom staklenih boca Staklo spada u najviše primenjivani ambalažni materijal za različite vrste proizvoda.tj.

Po tom standardu se i vrši sortiranje. smanjenje zagađenja životne sredine otpacima. Ciljevi kojima se teči: smanjenje zapremina otpada koji se odlaže na deponije. Što se tiče sadržaja stakla u komunalnom smeću . -potrošnja proizvoda koji se pakuju u staklo.. Selektivno sakupljanje .000 m3 . Statistika danas ne prati količine nastalih otpadaka. tj.a za odnošenje krša svakodnevno se mora angažovati zapremina koju čine više od 40 kontejnera za smeće. trgovinske radnje. privredne organizacije u kojima se koriste stakleni proizvodi (građevinsko staklo . Ovako veliki resurs staklenog krša na relativno maloj površini se u Beogradu gotovo ne koristi.da ga u komunalnom smeću ima 8-10% .Preneto u zapreminske jedinice to znači da stakleni krš svake godine smanjuje prostor na deponiji smeća za oko 12. 40 .skladištenje staklenog krša.ogledala.) Manji izvori otpadaka su: ugostiteljsko-turistički objekti. priprema . jer i ona posle određenog broja ciklusa ispada iz upotrebe i pretvara se u stakleni krš. trgovinske radnje. hemijska i druge industrije). tako da se obim staklenih otpadaka mora procenjivati na osnovu nekih relevantnih faktora kao što su: -proizvodnja staklene ambalaže . ušteda energije za izradu novih proizvoda uz smanjenje upotrebe primarnih sirovina.prerada i upotreba staklenog krša kao sirovine za proizvodnju stakla.priprema i vraćanje stakla u novi sirovinski krug predstavlja uobičajeni postupak sa staklom u zemljama sa civilizacijskim odnosom prema sopstvenim resursima i okolini što ih okružuje.niti se vrši permanentna analiza sastava komunalnog smeća u Beogradu.. boja.. domaćinstva. farmaceutska.000 tona godišnje. Ovde se povratna ambalaža ne izdvaja posebno. staklenog krša. Mogućnosti. granulacija i mesto ponovne upotrebe.dok sve ostalo završava na deponiji.jer se sakupljaju samo otpaci iz malog broja većih izvora otpadaka..može se računati da u Beogradu nastaje oko 30. Veći izvori otpadaka su: industrija koja koristi staklenu ambalažu za pakovanje (punionice pića.. prehrambena. Kriterijumi za klasifikaciju su: vrsta proizvoda.

za sirovinu u proizvodnji novog stakla.u kojoj značajna mesta imaju: građani. Izvode se nove tehnološke operacije:selektiranje.vazdušna i elektromagnetna separacija i pranje.stakleni krš se dovodi do kvaliteta po JUS standardu.Koncepcija se zasniva na postavljanju specijalnih.pa se može reći da je i to jedno od merila stepena prisutnosti novog doba u njima.Odgovornost mora da bude svačija .pa se stepen vraćanja ovog krša kreće od 20-50% u odnosu na proizvodnju staklene ambalaže.Najpogodnija mesta su pijace.čiju strukturu oslikavaju svi društveni .može se rešiti celovitim sagledavanjem problema. Retki su evropski gradovi u kojima ne postoji ovakav način rada sa otpacima stakla. komunalne službe. «IGLO» kontejneri.000 kontejnera. kao i korisnici sekundarnih sirovina. raznovrsan vid akcija otkupa tog stakla od ljudi.Naravno da uz pogon za pripremu treba da postoji i linija za grubo pranje boca. Mali izvori zahtevaju posebno organizovanu mrežu sakupljanja.Na ovaj način se prvenstveno rešavaju ekološki problemi. povratni tok starog stakla i krša selektivnim sakupljanjem.ekološki i naročito ekonomski efektisrazmerni količinama otpada. U cilju maksimalnog obuhvatanja otpadaka iz malih izvora u tim zemljama je razvijena široko postavljena sabirna mreža. Koncepti organizacije sabirne mreže Celovit postupak sa otpacima stakla podrazumeva: sistem povratne ambalaže kroz: kauciju. Obzirom na relativno visoka ulaganja koja se mogu vratiti samo ekonomskim efektima pripremljenog stakla kao sirovine-koncepcija ovog sistema je da funkcioniše na bazi opšteg ekološkog interesa.Ovakvo sakupljanje može se aktivirati tek kad zaživi postrojenje za preradu krša.sa većih ili manjih izvora kao što su industrijski.sakupljači i prerađivači otpadaka. 41 .000-5.granulacija. U pogonu za pripremu .na mestima nastajanja.ali kroz institucije grada.estetski oblikovanih kontejnera sa otvorima za ubacivanje to su tzv.Iskustveni podaci govore da je potrebno postaviti kontejner na svakih 300-700 stanovnika. Uspešan prilaz unapređenju postupanja sa otpadom od stakla u Beogradu . Efikasnije sakupljanje staklenog krša kod nas egzistiralo bi izgradnjom mreže sabirnih kontejnera.javne površine što bliže domaćinstvima.Za Beograd bi to iznosilo 2.Obilazak i pražnjenje iziskuju i posebna vozila za to. Većina evropskih zemalja ima dugu tradiciju u sakupljanju staklenog krša.pri čemu se ekonomski efekti ispoljavaju tek na makro planu i na nacionalnom nivou. specijalne konstrukcije i prijatnog estetskog izgleda.organi vlasti .

42 .na Kolubari. kako biljnog tako i razne ambalže. Voda-jedan od ključnih ekoloških problema Beograda Danas je problem obezbeđenja količina kvalitetne pitke vode sve izraženiji. Topčiderska reka je jedna od najzagađenijih na teritoriji grada.Sve veci broj tokova više liči na kanale otpadnih voda.a i potrebe su sve veće.Iako su preduzete mere zaštite.Većim delom ona protiče kroz naselje. Prema analizi Zavoda za zaštitu zdravlja Beograda.gde se nalaze objekti:gumarske.koji se stalno širi.Deo je donela reka .nego na izvorišta čiste.zasnovane na pravilnom vaspitavanju naše dece u pogledu podizanja nivoa kulturnog i zdravog odnosa prema raspoloživim resursima i prostoru u kom se živi.U predelu Makiša postoji nesmetana infiltracija zagđene vode u priobalju.A ne treba zaboraviti ni efekte društvene prirode .a deo sami stanovnici deponuju.deponovane su znatne količine otpadnog materijala. Železnička reka je potencijalno najopasniji zagađivač izvorišta vode u priobalju. pitke vode.obzirom da su na slivnim područjima locirane brojne hemijske industrije i nuklearne elektrane.zbog čega postoji deficit-kao stalni raskorak između količine vode koja se dobija u proizvodnim pogonima i zahtevima potrošača.Maksimum zagađenosti reke je u Rakovici.U okviru preduzeća «Inos» postoji program za izgradnju centra za primarnu preradu staklenog krša.Kao posledica izlivenih voda javlja se mlečno-bela boja reke-takva protiče kroz Topčider.Beograd izručuje otpadne vode u reke bez ikakvog prečišćavanja za razliku od ostalih većih gradova u svetu.Posledice takvog stanja su sve teže po životnu sredinu. Situacija sa terena Na ušću u Savu.nisu još uvek postignuti rezultati.Narastanjem stanovništva kao i njihovih potreba dolazi do sve većeg zagađenja postojećih izvora (površinskih i podzemnih voda).On se ispoljava različitim intenzitetom i u nerazvijenim i razvijenim zemljama.mašinske i građevinske industrije.metalne.Tehnološke vode degradiraju vodotok u toj meri kao da je u pitanju otvoreni kolektor.Uz ovo treba imati u vidu i ekološke efekte. Beograd je višemilionski grad.Beograd zbog svog geografskog položaja(smešten na obalama Save i Dunava) ima vrlo deklikatnu osobenost ekološkog karaktera: zavisi od kvaliteta ovih reka i posebno je ranjiv ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg zagađenja.4 km uzvodno od ušća.stanje Save u Čukaričkom rukavcu je kritično. železnička reka se uliva u Savu na 12.Ona prima deo otpadnih voda industrijskih objekata koji se direktno i slobodno izlivaju u vodotok.Pripremljeni stakleni krš ima svoju vrednost tako da bi se prihodom od njegove prodaje mogao vraćati deo sredstava uloženih u sakupljačko-preradni pogon.jedan od najlepših beogradskih parkova.

gvožđa. Rakovica. -vrednosti amonijaka u 20% slučajeva su preko dozvoljenog.a biće i u budućnosti. A rezultati su sledeći: -vrednosti nitrata su prekoračeni u 63% slučajeva.ugljendioksida.Najvećim delom njena obala je neuređena i u znatnoj meri degradirana fluvijalnom erozijom. nitrati mogu sa aminima u ljudskom telu da formiraju kancerogena jedinjenja za koja se zna da izazivaju tumor kod laboratorijskih životinja.suspendovanih materija.čak i one štale koje imaju pod od betona. Grocka.Ova reka već na teritoriju grada dolazi opterećena znatnom količinom toksičnih materija..Nalaženje ovih jedinjenja azota ukazuje na zagađenje organskim materijama. Podzemna voda je važan izvor pijaće vode. Sopot. bunari u naseljima. Izvesni broj domaćina ih je pretvorio u septičke jame i na taj način zagadio čitav akvifer. Iako njihovi susedi i dalje koriste vodu za piće i ishranu.Njen kvalitet se još više narušava na široj teritoriji grada.isto tako blizu su građene i štale. Posle obilnih padavina dolazi do spiranja toksičnih materija bačenog otpada i direktnog prodiranja u zemljište i reku.hloridi.Najveće su to koncentracije amonijaka.kalcijuma. Ispitivani objekti su izvori. Obilaskom terena konstatovano je poražavajuće stanje u kome se danas nalaze izvori pitke vode. Bunari su po tradiciji kopani blizu kuća.. Na samoj reci nalazi se veći broj restorana-splavova. izbetonirano 43 .fenola i nafte.. gvožđe. Ostali analizirani fizičko hemijski parametri umanjuju pitkost vode(ph vrednosti.zarasle u korov.nemaju zaštićeno. Zvezdara. a može i mora da zaštiti svoje reke.svojom povećanom koncentracijom u vodi. Beograd. kao veliki grad čini nedovoljno. Takođe. zbog zdravlja sadašnjih i budućih generacija. Mladenovac.jedino izvorište vode za piće Beograda. Važno je istaći da nitrat iako relativno neotrovan. Uzorci su uzeti sa objekata čija se voda koristi za piće. Voždovac. Palilula.Sava je danas .Sava po svom kvalitetu odstupa od reke II klase.Na levoj i desnoj strani obale Save nalaze se reni bunari beogradskog vodovoda.koji sve svoje otpadne vode ispuštaju direktno u reku.a česte su površine pod internim deponijama smeća. može biti redukovan na nitrite u crevima novorođenčadi i prouzrokovati bolest metemoglobinemiju.bez ikakvog prečišćavanja.a često su prisutna i zbog upotrebe veštačkih đubriva.Samo planska akcija društva može očuvati osnovne elemente životne sredine.Problem je i kod bunara.oštećenih ili uništenih prilaza i kaptaža. Istraživanja su vršena na teritoriji Beograda u opštinama: Barajevo. Obrenovac. dostupna tokom cele godine. Na zdravlje ljudi utiću i sulfati koji izazivaju gastrointestinalne poremećaje. Čukarica.magnezijum) ili čini vodu nepogodnom za korišćenje u domaćinstvu zbog-mangana.i misli se da izazivaju rak kod ljudi.manji l okalni vodovodi u vlasništvu domaćinstava.Veći broj česama koje su podignute kao zadužbine.

Svako nepoštovanje propisa treba da ima visoke kazne-jer su ugroženi životi par miliona ljudi koji žive danas i naša deca sutra. regulacija reka. Postojeće izvore je neophodno popraviti.one su praktično nemoćne. Ugraditi uređaje za prečišćavanje na svim objektima.a tu nažalost postajemo siromašni.mesto za deponiju stajskog đubriva.kao i njihovo proceđivanje kroz zemljište. Na taj način je omogućeno površinsko slivanje voda stajskog otpada u bunar. uključujući tu i predtretmane u industrijama. Pooštriti propise o kvalitetu izlivenih otpadnih voda tako da njihov kvalitet mora odgovarati bar kvalitetu voda II klase. kanalizacija. Uređena rečna korita i obale upotpunile bi sliku pejzaža stvorivši uslove za odmor i rekreaciju. očuvanje kvaliteta u vodotocima. One sprečavaju i erozione procese.očistiti i ograditi.Povećati kontrolu izlivanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda.koji su na pojedinim mestima jasno izraženi i nezamenjivi su element čovekove životne i radne sredine.sa ovakvim stepenom zagađenja. Beograd je veliki grad koji sebi ne može da dopusti luksuz rasipanja vode. Svi ovi izvori pitke vode mogu da posluže kao alternativni pomoćni izvori tamo gde je mreža vodovoda neupotrebljiva za piće ili je potreba za vodom velika.na njihovom toku kroz naselja. Pogotovu je nedopustivo zagađenje akvifera.. 44 . Već sada se ljudi okreću izvorskim vodama.) najvitalnije zavisi stanje životne sredine grada u celini. Samo na taj način Beograd. prečišćavanje otpadnih voda. podjednako prema rekama i izvorištima.nažalost u svom neznanju-ne prelaze na bolje..Obavezno sprečiti svako nekontrolisano izlivanje istih.odnosno uspostavio sa ovim prirodnim blagom.tim pre što su podzemne vode u vezi.može sa pravom da zahteva da i ostali uzvodni zagađivači obave svoje obaveze. Bunari se moraju pravilno i propisno ozidati. A ako su već pretvoreni u septičke jame neophodno je stopirati dalje korišćenje i vratiti ih u prvobitno stanje. Opšti zaključak je da sve analizirane vodotoke. Biljke imaju značajnu ulogu u prečišćavanju izvesnih količina otpadnih materija.treba obavezno regulisati.za prečišćavanje otpadnih voda naselja na području grada.skladnom uklapanju u urbano i drugo okruženje. Od stanja vodoprivredne infrastrukture grada (vodovod. Sve buduće regulacije vodotoka na području grada treba raditi vodeći računa o ekološkom i ambijetalnom.Odgovornost je na svakom od nas! Neophodno je učiniti nešto da bi se odnos ljudi prema vodi promenio. ali kod ovih reka.Skladna i negovana priobalna vegetacija je nezamenljiva.Mora se što skorije pristupiti izgradnji planiranih sistema. tako da ćemo piti sve više «hemiju».Voda se treba povremeno čistiti i hlorisati. Dugo godina smo učili da smo mi zemlja bogata vodom.Ipak potrebna nam je voda dobrog kvaliteta.

Ureženje obala Save i Dunava obavljati tako da do punog izražaja dođe izuzetna ambijentalna vrednost tih prostora sa kojom Beograd može da gradi svoju prepoznatljivost u svetu.. Avala dobija gušenje Vazduh je nalik testu Beogradu zabraniti pušenje Na javnom mestu. Srbija puca po šavu Trese je groznica vruća Doktor propisuje košavu Da joj pročisti pluća. Ako budemo ložili do daske I zagađivali zrak bez mere Ptice ne nositi gas maske A cveće skafandere.. Dolaze ptičji delegati I mole da im se vazduh vrati. Lj. Ršumović 45 . Pitaj leptira i svica Pitaj leptira i svica I druga bića leteća Vazduh je zavičaj ptica I domovina cveća.

a manji deo putem vazduha. Direktna uzročno-posledična veza između aerozagađenja i pojave velikih grupa oboljenja je do sada utvrđena bezbroj puta. naročito čest u Los Anđelesu i Meksiko Sitiju.zaštitnih zelenih pojaseva nema . olovo i produkti sagorevanja od izduvnih gasova automobila.iako su efekti najupadljiviji u neposrednoj blizini samih izvora.Do sada preduzimane mere za smanjenje emisije štetnih supstanci iz izvora za zagađivanje i za smanjenje disperzije emitovanih štetnih supstanci.Ono je kumulativni otrov. Osim ovog direktnog dejstva na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svet.kao i komunalni izvori i motorna vozila.su omogućile da se ne registruje skok zagađenosti.čađ. unosi se putem hrane i pića. Materije koje su dominantni zagađivači vazduha u urbanoj sredini su: sumpordioksid.Primena odgovarajuđih preventivnih mera zaštite kvaliteta vazduha.Veći deo olova koji se unosi u organizam. Najveća aerozagađenja u Beogradu. počinju limitiranjem saobraćaja u centralnim zonama grada i pranjem ulica.Problem aerozagađenja i predlog prventivnih mera Veliki industrijski objekti. 46 .Neophodno je nastaviti sa do sada sprovođenim merama zaštite. Kontrola koncentracija pomenutih gasova pokazuje da su najugroženiji oni delovi gradova u kojima su ulice uske.posebno u kostima. Sve registrovane koncentracije CO i Pb su sve veće. Azotovi oksidi pod uticajem sunčeve svetlosti formiraju fotohemijski smog.ali trebalo bi uvoditi nove. Primeri štetnih supstanci koje se nalaze u izduvnim gasovima motornih vozila: vodena para.koji se taloži u telu. Motorna vozila predstavljaju značajan izvor zagađenja u Beogradu. Zagađenje vazduha izduvnim gasovima motornih vozila se sistematski prati u Beogradu od 1974.sumpor-dioksid. Kada je čađ u pitanju najefikasnija prevencija se postiže upotrebom kvalitetnog uglja.Toksične supstance u atmosferi uvek imaju širu dimenziju i problem se mora sagledavati globalno.od izuzetnog je značaja za očuvanje urbane životne sredine.Mere koje se preduzimaju. zgrade visoke i zatvorenog tipa.toksične supstance iz atmosfere istovremeno menjaju i kvalitet voda i tla.ugljen-monoksid. specifični zagađivači u zavisnosti od vrste industrije i lebdeće čestice.predstavljaju stalne izvore aerozagađenja.ugljen-dioksid.azotovi oksidi. Olovo je u vazduhu prisutno kao olovo-dioksid.godine na 10 mernih mesta. ali kao takvo ne izaziva trovanje kod čoveka. a frekvencija vozila velika.širok spektar isparljivih organskih sastojaka i čvrste čestice.registruju se na raskrsnicama po centru grada.Olovo može biti udahnuto.

redovnom kontrolom emisije gasova iz motornih vozila. većom distribucijom bezolovnog benzina.Smanjenje aerozagađenja u budućnosti bi trebalo da se ostvari: uvođenjem novih tehnologija za odsumporavanje dimnih gasova. istraživanjem novih tehnologija sagorevanjem u velikim energetskim objektima. uključivanjem u međunarodne programe zaštite vazduha. izgradnjom metroa kroz ceo Beograd. Nema štetnih životinja. 47 .Ubedi oca da ne lovi. štiti i neguj. zamenom fosilnih goriva alternativnim izvorima kao što je solarna energija. preorjentacijom gradskog saobraćaja na podsistem sa električnim pogonom. Mali ekološki podsetnik Zelene biljke su jedini proizvođači kiseonika na Zemlji-čuvaj ih. smanjenjem potrošnje fosilnih goriva. dislokacijom auto i magistralnih puteva iz užih gradskih područja. ozelenjavanjem gradskih površina više nego što je to uobičajeno do sada. kaznenom poreskom politikom prema najvećim zagađivačima.Tokom zime hrani ptice stanarice. Svaka životinja ima svoje mesto u prirodi . izgradnjom i uvođenjem toplovoda za centralno grejanje svih stanova u gradu. obavezno formiranje pešačkih i biciklističkih zona u najugroženijim delovima grada.

već učestvujete u zaštiti životne okoline.Ne dopusti da curi bez potrebe. Za proizvodnju električne energije troše se ogromne količine vode-štedi struju.Bez vode ne može ni jedno živo biće.na stablima drveća nećemo naći lišajeve.Štedi vodu. Plastične boce.. 48 .kese i ambalaža ne trule. Određivanje zagađenosti vazduha pomoću lišajeva Pošto su lišajevi biljke koje su veoma osetljive na prisustvo štetnih gasova u vazduhu . U blizini industrijskih postrojenja. Hartija se pravi od drveta. Kada se spaljuju.zaključujemo da je prisustvo štetnih gasova na mestu gde smo ih našli-veliko..zagađuju vazduh. Ozonski omotač štiti sva živa bića od štetnog ultravioletnog zračenja. lako ćemo utvrditi da li je u kraju u kome živimo vazduh zagađen.Ne puštajte muziku koju volite i za komšije. Ako na ponekom stablu uočimo samo koraste lišajeve.Ovaj omotač je sve tanji zbog gasova koje u atmosferu ispuštaju mlazni avioni.zamrzivači.u velikim gradovima. Ako smeće iz domaćinstva odlažete u kontejnere. Buka oštećuje sluh. Čitaj etikete na prehrambenim proizvodima.Kupuj samo ona pića koja su u bocama za zamenu. Misli o tome kada je koristiš.Kupuj one na kojima je napisano da su bez konzervansa i vodi računa o roku upotrebe. frižideri.klima uređaji. Deterdženti zagađuju vodu – nastoj da se manje prljaš. Kućni ljubimci nisu igračke – vodite računa o njihovim potrebama.

49 .dok grane postaju krte i lome se.biljke.tu vodu zatim. Zemlja upija vodu. Na osnovu izgleda četinara.kišne kapi razlažu sumpor-dioksid i okside azota. Kisele kiše Jedna od posledica zagađenja vazduha je bolest koju mnogi nazivaju “zelena kuga” jer dovodi do sušenja biljaka.Pretvaraju ih u razarajuću sumpornu i azotnu kiselinu. lako ćemo saznati.pa i u našoj zemlji je kisela kiša.gasove koji su u nju dospeli iz dimnjaka industrijskih postrojenja.uz pomoć korenovog sistema usisavaju. Listopadno drveće oboljeva. ne samo da li je. Ako želimo da saznamo da li je vazduh u kraju zagađen posmatrajmo četinare. Samo u zoni čistog vazduha možemo naći žbunaste lišajeve. lišće žuti ili bledi po obodu. kad znamo da nastaje od vode koja se u obliku pare sa zemlje diže put neba? Dok padaju kroz zagađenu atmosferu. već i koliko je vazduh zagađen.Neposredan uzrok bolesti. Kako je kiša postala kisela.Koraste i listaste lišajeve možemo naći na mestima gde je koncentracija štetnih gasova manja.koja je zahvatila mnoge šume u Evropi.

Tok informacija ima specifičnu lokaciju u logističkom sistemu zahteva. Ona mora da odgovori na pitanja: šta. tradicije proizvoda.1. Propisi malo utiču na definisanje optimalnog vremena i položaj transfera vlasništva ili na povećanu kreativnu vrednost. softverske podrške kao i snadbevanja. kao i finalizaciju proizvoda. obezbeđenje materijala. Prisutne su različite varijante marketinškog sistema. Najvažnjij tipovi 50 . može da se konstatuje da je rad. Ona je u nizu direktno u vezi sa kupcem. kao i tok između faza u procesu proizvodnje. procese skladištenja. mesto i uslove za smanjenje ukupne cene koštanja. Prioritetan zadatak logistike u proizvodnji je njeno učešće u primarnoj proizvodnji. U fizici raspodele nema proizvodnih operacija .U najširem smislu reči logistika postoji da omogući vreme. dan za dan. planiranje i koordinacija priliva.POJAM I ZADACI LOGISTIKE Logistika je veština računanja pomoću slova (umesto cifara). Integralna logistika Uspeh firme zavisi od svih performansi koje čine integralnu logistiku. nauka koja uči kako se proračunavaju vreme i prostor neophodni da se izvede taktička aktivnost. pre svega. Zatim. On zavisi od mehanizma raspodele. Ceo proces. kupac je krajnji cilj. planiranje i kontrola operacija dan za danom. Podrška proizvodnji obuhvata menadžerski rad. Podrška proizvodnji se jako razlikuje od fizike raspodele. odredište ili destinacija u lancu prodaje.1. podrška proizvodnji i nabavka. priliva informacija. Konačni cilj je zahtev za logističkim funkcionalnim radom. nabavke. zavisi od ponašanja kupca i prodavca. Ove komponente su ilustrovane slikom 2. Fizika raspodele je samo deo integrala u prodaji. a završava se po okončanju procesa proizvodnje i isporuke kupcu. Ukoliko firme nisu dosledne u pogledu vremena i mesta nema prodaje. Informacije se integrišu u tri operaciona polja: Na prvom mestu je planiranje i izdvajanje logističkih operacija. raznih komponenti. Logistika operacionog menadžmenta je značajna za usmeravanje i skladištenje materijala. kao i čitav spektar fizika raspodele. Logistika pomaže da se ostvari uz korišćenje svih mogućih veština takva strategija u firmi koja garantuje uspeh. Njen prioritetan zadatak je upravljanje strategijom preduzeća. tj. konačni aspekat marketinškog procesa. Za bolje razumevanje logističkih operacija one mogu da se podele na tri oblasti: fizika raspodele. i čine kombinovane logističke operacije u preduzeću.siguran izlaz iz zamršene situacije ili prezaduženosti. kako i gde će se proizvoditi. Profit je limitiran rezultatima svih delova organizacije. Start logističkih operacija je trenutak utovara robe ili materijala ili delova komponenata od prodavca. veština pravljenja zaključaka. Oblast fizike raspodele ima značaj za kretanje finalnog proizvoda ka kupcu. Na osnovu slike 2. Prema fizici rasp odele. Logistička podrška je neophodna u svim fazama procesa od prodavca ka kupcu. One utiču na ukupni. kao i rad u skladištu. stim što je kontinualan rad prioritetan zadatak.

Logistički zahtevi karakterišu rad koji se odnosi na raspodelu olakšica. kao i konsolidacija kreativnih efikasnosti u cilju kontinualnosti samog procesa. opremu i neophodne performanse rada koje treba da se implementiraju u plan kapaciteta. 4. 51 .logističkih informacija su: koordinacija toka i operacioni tok. Izvršenje zahteva za materijalom i komponentama je neophodno za podršku ostvarenja zahtevane proizvodnje. koordinacije i operacionog toka komplikovanih detalja u logistici. tj. Na osnovu informacija može da se odgovori na pitanje šta. prihvatljivost. Logistički zahtevi.logistički zahtevi. Planiranje i koordinacija Koordinacija je osnovna veza svih komponenata koje postoje između učesnika u samom procesu proizvodnje. Proizvodni zahtevi. kao i strukture samog skladišta. proizvodni zahtevi. opremu i kapacitet.ograničenost kapaciteta. Sređivanje skladišta je veza između planiranja-koordinacije i operacionih detalja upravljanja. Relacije između dve logističke informacije date su sledećoj slici. Finansijski aspekat strateškog plana treba da obuhvati detalje vezane za inventar. Sređivanje skladišta i 7. 2. olakšice. 3. strateški cilj. 6.Strateški cilj zavisi od prirode i lokacije kupaca. Za neproizvodne participante ovaj oblik planiranja je neprihvatljiv. Koordinaciju rezultata specifičnog planiranja čini:strateški cilj. njihovim servisiranjima i performansama. sređivanje skladišta i planiranje Osnovni pokretači celog lanca su strateški ciljevi koji su rezultanta marketinga i finansiskih ciljeva. gde i kada u celom logističkom procesu. Izvršenje zahteva. ograničenost kapaciteta.komunikacija rukovodećeg tima.Kapacitet ograničenja zavisi od internog i eksternog prihvatanja. Planiranje. Skladištenje je samo jedan integralni deo planiranja. 5. i to: 1. izvršenje zahteva. Planiranje i koordinacija toka zahtev za logističkim informacijama strateški --. Najvažnije je da postoji ravnoteža. kao i zahteva za proizvodima.ograničenost ----logistički---proizvodni-----izvršenje zahteva cilj kapaciteta zahtevi zahtevi planiranje----sređivanje skladišta menadžment robe menadžment---drugi procesi---distribucija transport---nabavka operacija i otpremanje Na prethodnoj slici data je koordinacija rezultata specifičnog planiranja.

faksa ili elektronske pošte. Transport i otpremanje su direktne informacije koje se kreću ka skladištu. Korišćenjem kombinacije čovekovih sposobnosti i informacionih tehnologija ova oblast se razvija u skladu sa podrškom planiranja.Oba oblika informacija menjaju serviranje operacionih olakšica. Operacioni zahtevi Drugi aspekat informacione tražnje odnosi se na direktne operacije prihvatanja. Menadžment robe Menadžment robe se odnosi na korišćenje informacija koje su implementirane u logistički plan kao specifične.Informacione tehnologije izuzetno utiču na razvoj menadžmenta. formira se podrška tražnji i operacioni plan.Izvršenje zahteva je istorijski trenutak. nivelacija tekućih aktivnosti i planiranje preduzimanja predskazivanja (unapred definisanje budućih) nivelacija aktivnosti. Primarne razlike između nabavke i drugih procesa je rezultat operacija transvera tražnje. Kvalitet Poznato je da se problemi kvaliteta ne rešavaju na mestima na kojiima se otkriju. modifikaciju i realizaciju kompletnog obezbeđenja usluga prodavca. Primarni cilj logističke podrške je obezbeđenje materijala ili asortimana proizvoda radi ispunjenja zahteva. tako da postoji karika. stim što ti uzroci moraju biti i uklonjeni. procese i opremu koja je zahtevana od kupca i druge kupovine. manje od 9 dana). Niska cena transfera informacija je izazvala revoluciju u svim procesima menadžmenta. Ovaj transver koji je prisutan između participanata je tipično ponašanje putem telefona. Rad menadžmenta robe pripada logističkom sistemu i podesan je za planiranje performansi resursa. Raspodela informacija komplikovane tražnje olakšava i usklađuje performanse sa logističkom podrškom.Da ne bi došlo do ponavljanja greški problemi se rešavaju na mestima na kojima se stvararaju uz prethodno definisanje uzroka zbog kojih su nastali. Logističko planiranje se pre svega odnosi na relativno kratko vreme predskazivanja i definisanja ciljeva (tj. emila . već i na mogućnost ponavljanja problema unutar 52 . Ključ operacione raspodele je snadbevanje i prodaja specifičnih proizvoda pri susretu kupaca raznih zahteva. Radi povećanja efikasnosti proizvodnje veoma je bitno konsolidovati potpuno i upotrebiti transportne kapacitete. U većini slučajeva informacije koje su u vezi sa nabavkom su nejasne i povezane sa drugim procesima.Takođe je neophodno izvršiti osiguranje raspoložive opreme kada je neophodno. Upravljanje kvalitetom može da garantuje obezbeđenje kvaliteta korišćenjem preventivnih mera. Nabavka je u vezi sa potrebnim informacijama koje se odnose na pripremu. Korektivna mera ne trerba da se odnosi samo na rešavanje problema. odnosno veza između prodavaca i kupaca. već na mestima gde su nastali. Periodično planiranje (mesečno ili nedeljno) ostvaruje se za svaki proizvod.

ciklusu prema najmodernijem terminu je davanje Organizacije vrlo teško mogu da se implementiraju u internacionalni logistički sistem zato što ima veoma puno problema i praznog prostora (misli se narazne barijere). mogu da se predvide ili relativno mali performanse ciklusa traže logističku podršku da bi mogle postati jednostavnije. nabavke. Veoma je bitno prepoznati prepreke. znati. Primer za logistički pristup je situacija vraćanja flaša na reciklažu koje su već korišćene. što znači da se korišćenjem znanja logistike mogu dobiti optimalni parametri kvaliteta i na taj način unapred predvideti. zauzimaju veoma važno mesto u logističkim operacijama. da se logističkom strategijom ne mogu definisati svi zahtevi logističkih promena.Performanse ulaznog ciklusa se odnose na specifične zahteve proizvoda ili materijala. Za firme koje se bave trgovinom. a u toku procesa proizvodnje ostvariti ono što je optimalno. uz ostvarenja zahteva klijenata i stalan razvoj. Logistički rad je supervizor vizije parametara kvaliteta. odnosno u nivou znanja transfera. Kada su zahtevi veoma strogi i u napred prepoznatljivi. Promena logističke kompetentnosti je rezultat svetskih promena koje se odražavaju na posmatranu korporaciju. Osnovi koncept QMS-a je da obezbedi kontrolu za minimiziranje rizika za pojavu problema i da rešava probleme na kontrolisan način. Logistika ima prioritetan značaj u razvoju i kontinualnoj podršci poboljšanja TQM (total qality management). zahtevi za specifičnim tražnjama.Veoma je bitno. pre svega. To je osnova kreativnog operacionog sistema. sistemima merenja.cene koštanja.Originalne internacionalne barijere su vrlo često u odnosima struktura organizacija. Najvažniji aspekat preusmeravanja logističkih operacija je potrba za maksimalnom kontrolom kada dođe do greške. ljudskih resursa i ostalih funkcija u poslovnom sistemu koje utiču na kvalitet). Glavne performanse ciklusa lanca su referentna mesta.Visok zapreminski sistem je tipičan za različita uređivanja performansi ciklusa koje odgovaraju svim zahtevima. projektovanja.TQM je najvažnija finansijska obaveza svih delova.Sistem upravljanjem kvalitetom (QMS) je glavno oruđe za razvoj svih performansi i obezbeđenje svih potreba klijenata kao i kontinualan razvoj. tj. koje se vrlo često nalaze u unutrašnjim procesima integracija. kako ne bi došlo do njihovog ponavljanja. Performanse (izvođenje) logističkih procesa Prioritetni cilj kompletne logističke analize je izvođenje performanse ciklusa. tako da logistički sistem mora biti veoma pažljivo dizajniran. zahtev kupca. 53 . Podrška životnom podrške logistici. Logistika sadrži sve parametre zahteva standarda kvaliteta. Kompletne performase ciklusa strukture zahteva daju veliku podršku prodaji i to su vrlo komplikovane strukture zahteva u samoj kompaniji. Ovo je moguće ukoliko se kvalitet shvata kao rezultat celog sistema (menadžmenta.istog ili drugih delova sistema. promena njihove cene i izbor optimalnih performansi za karakteristične promene. odnosno parametara proizvodnje i predstavlja logistički preporod. skladištenju proizvoda. Performanse ciklusa su dinamika podešavanja uslova-input/output (ulaz/izlaz). informacionim tehnologijama i sposobnostima.

One su bitne za logističke zahteve. pa čak i premaši korišćenjem fizike raspodele. Operacioni zahtevi su ono sa čim se zadovoljavamo. Tipične performanse fizike raspodele sadrže pet karakterističnih odnosa i to su: transmisija. odnosno kupaca. onda se stvara mreža performansi ciklusa koji podržavaju proizvodni sistem. predstavlja očekivane performanse logističkih operacija.Performanse ciklusa su osnove dizajna i operacione kontrole.Kreativne aktivnosti raznih transakcija su reklama i prodaja. a što je u skladu sa nekim modernim strategijama. da se struktura performansi ciklusa slaže sa fizikom raspodele.Sistem output. Od logističkih prognoza zavisi izgled firme. stim što svaka mora imati specifičan dizajn i mehanizam upravljanja. procesi. Prvi je da su performanse ciklusa fundamentalni cilj zbirne analize logističkih funkcija. Zbog različitih izlaza kontrole firma se zadovoljava u celini sa specifičnim performansama ciklusa. Slika 2-4 ilustruje kompleksnu mrežu performansi ciklusa koja je kompatibilna sa njenom strukturom. To je veoma bitno za realizaciju transakcija i promenu frekvencija između performansi ciklusa. Različite performanse ciklusa mogu da se koriste u firmama za logističke zahteve. transport i isporuka kupcima. Za razumevanje logističkog sistema.podrška proizvodnji Logistika stvara uslove da performanse ciklusa budu podrška proizvodnji. Performanse ciklusa su ključ logističkog menadžmenta. Prodaja je diktirana zahtevima tražnje. Neke komplikacije mogu da nastanu zbog razlike u performansama ciklusa. kompleksna proizvodnja može da se podrži. selekcije.Drugi. Postoje i neki novi koncepti u logističkom menadžmentu gde se prave izolacije pojedinim delovima proizvodnje. odnosno građe logističkog sistema. Fizika raspodele performansi ciklusa Fizika raspodele je zbir performansi tržišta i prodaje što predstavlja ekonomske parametre. Ovaj koncept je bitan za bolje razumevanje. Logistika je odgovorna za odnose između kupovine i prodaje i ima uticaj na kompletnu strategiju marketinga. podrške proizvodnji i ostvarenje zahteva performansi ciklusa može da se prikaže grafički. Ključ za razumevanje dinamičkog ciklusa fizike raspodele je održavanje tražnje u jednom sređenom obliku. Treće. ili sa zahtevima proizvodnje. struktura kompletnog logističkog sistema utiče na kontrolu i cilj je razvijati pojedinačne performanse aranžmana kada je proces integracije tražen ili zahtevan. Neke performanse ciklusa karakterišu duga vremena dogovaranja. uprošćavanje i razlike u prirodi fizike raspodele. Između prodaje i kupovine možedoći do neklada.Logistika olakšava ove procese u proizvodnji. Performanse ciklusa su u vezi sa svim nabakama i participantima firme. Izvrši se selekcija situacija. kao i zbog primene neodgovarajućih hardware. 54 . Na slicci 2-3 ilustrovana je struktura performansi ciklusa u tri logistička operaciona polja. treba poznavati tri ključna momenta. podrškom proizvodnji. Kada je firma specijalizovana za više različitih oblasti u specifičnim proizvodnim oblastima. što čini misiju svih performansi ciklusa. Performanse ciklusa .

Sve više se razmišlja o zdravoj hrani. Stanje životne sredine u celom svetu je krajnje zabrinjavajuće i zagađenje se mora zaustaviti i svesti na meru kontrole. Poslednjih godina došlo je do naglog razvoja društva. Međunarodna saradnja u oblasti zaštite životne sredine je čest problem jedne države u kojoj je nastalo zagađenje samim tim. koji je pojmom “borbe za opstanak” obuhvatio sve odnose koje proučava ekologija. pa ga tako i treba posmatrati i zaštititi od različitog zagađenja kojih iz dana u dan ima sve više. zemljišta i uopšte životne i radne sredine. proizvodi. delovanjem raznih zagađujućih materija (teratogeno dejstvo). ekološki cilj je imati zdravu životnu sredinu. naročito reke koje dotiču iz Rumunije. Zemljište. industrijalizacije. uslov je za opstanak živog sveta. koja proučava prirodne odnose i zakonitosti između organizama i organizama životne sredine. nafta. a onda je počeo da osvaja prostore i da traži način kako da što bolje iskoristi mogućnosti koje mu pruža životna sredina. 1866. Tako je postao stvaralac uslova života. zaštiti vazduha. tišine. a ekonomski povećanje materijalnog blagostanja. Termin je uveo nemački biolog Ernest Hekel. čistog vazduha. Zbog toga je danas čovečanstvo zabrinuto za sopstveni opstanak. 55 . dovodeći je u stalje u kome se ona i danas nalazi. Veza čoveka sa prirodom je ekološka i ekonomska. ekološku krizu. vode. Ekonomski i ekološki interesi se moraju uskladiti kako bi bilo dovoljnu upotrebljive vode. a da bi se životna sredina izlečila i zaštitila. ali je često ugrožavao prirodu. značajan je kao hidroenergetski potencijal. društvo mora izdvojiti više sredstava nego kao do sad. time bi briga za zdravu životnu sredinu bila obaveza svakog radnika. ugalj. pri čemu se zaboravlja da su neki prirodni resursi ograničeni i neobnovljivog kapaciteta. za rečni transport. jedan Amerikanac 25 puta više zagadi životnu sredinu od jednog Indijca. nego u nerazvijenim. U kolikoj meri ekologija i ekonomija nisu u praksi međusobno povezane možemo videti na primeru: umesto da se organizuje prikupljanje sirovina. Mnogo hiljada godina čovek je bio nemoćan pred prirodom. Mnogobrojne čovekove aktivnosti poremetile su prirodnu ravnotežu i izazvale tzv. jer može uticati na životne uslove u drugoj državi. urbanizacije. kao npr. Sve je to uslovilo da čovek počne intezivno koristiti prirodna bodatstva. nezagađene hrane i dr. Civilizacija je donela mnogo problema. Najvažnija reka za našu državu je Dunav koji protiče kroz osam podunavskih zemalja. kao i učestale pojave tumora i kancera kod čoveka. Društvena organizovanost u oblastima zaštite životne sredine mora biti sprovedena na svim nivoima u preduzećima i ustanovama. žive i nežive. međutim tvorcem moderne ekologije možemo smatrati Čerls Darvina. Na primer. Rađanje sve većeg broja dece sa deformacijama. Veliki broj reka koje prolaze kroz našu zemlju već su zagađene. i posledice tog dejstva na potomstvo (mutageno dejstvo). kao i demografske eksplozije.EKOLOGIJA Ekologija je biološka disciplina. čistoj tehnologiji. Izraz “ekologija” potiče od grčke reči oikos. zajedno sa vodom i vazduhom. između ostalog i veliku količinu otpada zagađujućih supstanci i taj uticaj je veći u visokoindustrijskim zemljama. Već sada se niz obolenja dovodi u vezu sa zagađenom sredinom. Godine. u naapoj zemlji se uvozi stari papir i druge sekundarne sirovine i zato postoji problem gomilanja čvrstog otpada. što znači dom i logos što znači nauka.

ruda i mineralnih sirovina… Stvarna zaštita vazduha od zagađenja znači da u vazduh ne treba unositi nikakve supstance koje bi izmenile njegov sastav u odnosu na prirodni. Kod rasutih zagađivača. 56 . zagađivanje vazduha pri preradi nafte.Automobilski saobraćaj daje više od 60% ukupne količine svih zagađujućih supstanci u vazduhu. koriste u naftnoj i hemijskoj industriji. Zagađivanje vazduha delatnošću čoveka.godine. koje se mogu otkriti samo specijalnom metodom. koji neprestano struji i time se supstance u dimu mešaju sa vazduhom. hemijske industrije./km. AUTOMOBILI kao izvor zagađenja vazduha. što dovodi do smanjenja emisije za 25%. Izvori zagađenja vazduha su brojni: LOŽIŠTA kao izvor zagađenja vazduha.dioksida koji se oslobađa u radu automobila. spiranjem sa javnih puteva. ali i finansijskih sredstava nema dovoljno.i to izgradnjom visokih dimnjaka koji otpadne gasove izbacuje u više slojeve vazduha. Sastav vode u prirodi varira u zavisnosti od porekla vode i zemljišta kroz voda protiče. jer se ne raspolaže svim potrebnim znanjima za nove čiste tehnologije. što u samoj državi.U ložištima gorivo sagoreva radi dobijanja toplotne energije. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VAZDUHA Čista atmosfera nije ni izbliza hemijski čista. čistu atmosferu čine hiljade različitih jedinjenja. industrijski i poljoprivredni objekti koji svoje otpadne vode ispuštaju u kanalizaciju. U ložištima se postavljaju elektro filteri u cilju zaštite vazduha. Izborom goriva se takođe smanjuje zagađenost. jer mora da se smanji na 140 gr. ali se negativni efekti javljaju na mestima gde se ne očekuju. Zemlje Evropske Unije uvode kontrolu emisije ugljen. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VODE Vode se dele na: atmosferske. do 2008. posledica je unošenja u vazduh gasovitih produkata i čestica iz niza procesa. katalizatori se. zagađujuće supstance se u vodu unose nekontrolisano i nekoncentrisano padavinama. na visokim planinama. OSTALI IZVORI ZAGAĐENJA su: livnice i topionice. Smanjivanje koncentracije razblaživanjem.za razvoj industrije… U našoj zemlji postoji mnogo zakona koji regulišu problematiku zaštite vode. što međunarodne. Posebnu opasnost predstavljaju vode zagađene radioaktivnim materijama. Propadanjem jezera u Skandinaviji je izazvano i ovim postupcima. takođe. To nije moguće. a zagađivanje vazduha izazivaju produkti sagorevanja koji se dimnjacima izbacuju u vazduh. Zagađivači vodenih ekosistema mogu biti prostorno koncentrisani i rasuti. kao i za pročišćavanje gasova iz motora. površinske i podzemne. Koncentrisani su naselja. Živi svet znatno utiče na sastav vode kao i uginuli organizmi.

zatim i zemljište.Zagađivanje atmosferske vode pri prolazu kroz atmosferu dolazi do kiselih kiša koje negativno utiču na vegetaciju. U industriji obrada se vrši deponovanjem.odnošenje zemljišta vodom. Pročišćavanje otpadnih voda sadrži nekoliko faza od mešanja. reciklažom ili uništavanjem. bukom. Stepen zagađenosti vode može se podeliti na manje zagađene. putem recirkulacije i ponovnog korišćenja gde voda stelno kruži u procesu. tečnu čini voda. a sama prednost je zaštita životne sredine tokom čitavog tehnološkog procesa. količine i njihovo štetno dejstvo. hemijske ili morfološke. uklanjanje vlakana. insekticidima… Da bi se zemljište zaštitilo od zagađujućih supstanci moraju se znati izvori zagađenja. Te padavine nose i čestice čađi dima kao i patogene organizme koji se šire i izazivaju epidemije. Smanjivanje količine otpadaka se u mnogim zemljama rešava spaljivanjem. Industrijske otpadne vode nose razne hemijske supstance koje su toksične. pesticidima. jače i veoma zagađene. gde se materijal izdvaja i sortira za novi proizvodni proces. takođe mogu biti zagađeni radioaktivnim supstancama. Deponija je bitan faktor u očuvanju životne sredine i treba da bude ograđena i čuvana. zatim erozijom. da raspolaže vodom i da zadovolji ostale kriterijume. Metode koje pomažu u cilju zaštite vode su sistemi zatvorenog ciklusa vode tj. Zagađivanje pri privrednoj proizvodnji može nastati đubrenjem. voda i vazduh.prokapnika do primene aktivnog mulja. bilo da su u pitanju fizičke. a gasovitu vazduh. Zemlja. 57 . Onda možemo doći do zaključka da su oštećenja zemljišta sve promene koje zemljište pretrpi ili trpi. Od pojave čoveka do danas zemljište predstavlja nezamenjivi resurs za proizvodnju hrane. Smatra se da zemljište zajedno sa vodom i vazduhom spada u obnovljive. grubog ceđenja. pročišćava se u onoj meri u kojoj je potrebno. tečne i gasovite faze i živih organizama. srednje. Zagađivanje površinskih voda nastaje spuštanjem atmosferskih taloga ili spiranjem terena i time površinske vode postaju zagađene npr. flotacijom i neutralizacijom preko kapajućih filtri. a ove vode potiču iz raznih proizvodnih procesa u industriji. Čvrstu fazu čine mnogi minerali. Vazduhom dospevaju različite materije koje najpre oštete vegetaciju. Zemljište. a svežom vodom se nadoknađuje voda koja je isparila. a posebno njegov produktivni prostor ugrožen je ljudskom aktivnošću. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA ZEMLJIŠTA Zemljište se sastoji iz čvrste. koji se deponuje i izručuje na pokretne trake. kao i razni materije koje dospevaju vodom. vibracijom i dr. Pod reciklažom se podrazumeva postupak kojim se čvrsti otpadci nalaze u istim kontejnerima. prirodne resurse. Begej.

pa su ljudi u ekonomskim aktivnostima koristili drvni materijal. Pluća planete predstavljaju šume koje ujedno eliminišu štetne materije i tako obezbeđuju ravnotežu prirodne razmene organskih i neorganskih materija. ZEMLJA I ČOVEK “Morate naučiti vašu decu da je tlo pod njihovim stopama pepeo njihovih dedova. on je samo struk u tom tkivu.” “Šta god snađe Zemlju. Rešavanje ekološkog problema je zakonski uslov za postojanje poslovnog sistema i svi ga se moraju pridržavati. Ulaganja i sam rad po tom pitanju svakako se mora isplatiti i to višestruko. izgradnja gradova. u zemljama bivše Jugoslavije 32%. Učite vašu decu. kao što činimo mi sa našom. O zaštiti prirode govori podatak da je u Rusiji zaštićeno 6% šuma. Da bi se to omogućilo potrebno je definisati tu oblast i principe upravljanja. Što god čini tkanje. a ne gde se pojavljuju. Ekološki problemi moraju se rešavati tamo gde nastaju. danas predstavlja ekološki i razvojni problem. Čovek ne tka tkivo života.” 58 . Čovek je najvažniji resurs. Da bi oni poštovali Zemlju. već kratkoročko rešenje koje kasnije više košta. iako se već oslanja i primenjuje na već poznate nauke. recite vašoj deci da je Zemlja sa nama u srodstvu. Masovno sušenje šuma. njegov život i zdravlje ne sme i ne može da ima cenu. Trenutno izbegavanje troškova nije dobit. a to je sistemski i sistematski pristup. Svest ljudskog društva o ekološkim problemima razvijala se brže od ove nauke. EKOLOŠKI PROBLEMI Ekologija. a u Crnoj Gori 34% šuma. pa ča i palili šume kako bi dobili veće obradive površine. puteva dovelo je do smanjenja šuma. čini sebi samome. snaćiće i sinove Zemlje. Zvanični podaci govore da je 40% površine zemlje i šuma. U prošlosti šumske površine prekrivale su ogromna prostranstva. U Nemačkoj se suši čak 52%. pa zbog toga i njen rast nije ujednačen. kao nova nauka nema veliku tradiciju. Njen intezivni razvoj tek počinje u razvijenim zemljama sveta. ali se smatra da je do sada polovina šuma uništeno i to urbanizacijom i eksplozijom populacije. Nastanjivanje novih predela. mada je neophodno 10%. da je Zemlja naša majka.ZAGAĐENJE I ZAŠTITA ŠUMA Na osnovu fosilne analize ostataka utvrđeno je da od velikog broja biljnih i životinjskih vrsta u razvoju zemlje do danas je preostalo samo 1% evolucije flore i faune.

kao i geofizičke promene nastale ugrožavanjem osnovne prirodne ravnoteže.godine do 1993. NASTANAK I RAZVOJ EKOLOGIJE Istorijat i definicija Ekologija je relativno mlada nauka. govor. masovne industrije. reč. ma kakva bila. nastala je pre više od 120 godina. Linkomu. nauku. a danas promovišu I 12-u. Potpuno čista tehnologija ne postoji. Haeckel). naučno stučnim argumentima. smanjene su za 44%. U toj isključivoj vezanosti za životinje je nedostatak Hekelove postavke.godine. američkom Predsedniku A. godine registrovao: Tehnološka evolucija Pregorevanje planete Ubrzani intezitet tehnoloških promena Stručnjaci smatraju da je za stvaranje Zemlje bilo potrebno 50 milijardi godina. samo joj se mora pogledati u oči. Reč ekologija potiče iz knjiga »Opšta istorija razvića organizama« (1866) i »Prirodna istorija stvaranja« (1879) nemačkog biologa Ernesta Hekela (E. a po drugima tridesetak godina kasnije. koja označava nauku o proizvodnji i raspodeli materijalnih dobara u 59 . gde je označavala granu zoologije koja istražuje sveobuhvatnost odnosa između životinjskih vrsta i njihove neorganske i organske okoline.Navedeni citat je deo pisma indijanskog poglavice. Po jednima. O geofizičkim promenama danas se mnogo govori. što daje rezultate npr. Termin je izveden iz grčke reči »oikos« koja znači kuća. stanište. ekonomista i nobelovac. već postoje druge promene koje je Robert Fofel. Današnje mere koje se podrazumevaju na planu uravnotežavanja proizvodnje i potrošnje.godine. okolina i »logos« što označava učenje. dom. posebno se tiču apsorgovanja toplote. mesto stanovanja. 1854. Zagađenje okoline nije jedini problem. od globalnog otopljenja do rupe u ozonskom omotaču.“Radi uvek tako da tvoj projekat što manje zagađuje okolinu”. od toga jedna milijarda kako bi alge isporučile dovoljno kiseonika za složeniji oblik života. ipak borba putem ekoloških kampanja vodi se svugde u svetu. štetne materije u SAD od 1988. Amerikanci promovišu “ 11-u Božiju zapovest” – “Radi uvek tako da tvoj projekat bude profitabilan”. Iz istog korena potiče reč »ekonomija«. Problem ugrožavanja predstavlja sve veći obim proizvodnje. Budućnost nije daleko. 1993.

60 . Pojam ekologije je evoluirao od čisto zoološkog (kako je definisao Hekel). U stvari.ljudskom društvu. pošto pojam borbe za opstanak pokriva splet međuodnosa živih bića kao i odnose prema uslovima nežive prirode. njen stvarni tvorac. Hipokrita i dr. se formirala znatno kasnije – tek u drugoj polovini XIX veka. Ekološki pokret je nastao tek kada su područja u kojima je stanovala buržoazija postala ugrožena ekološkim nevoljama koje je donela industrijalizacija.. Međutim. Ekologija se može shodno ovome definisati kao ekonomija žive prirode. kao i sve mlade nauke. Ekologija je nastala i u početku se razvijala u okvirima biologije. preko biološkog (gde je ekologija shvaćena kao grana biologije). je. nauka o proizvodnji i raspodeli organske materije u prirodi. a procvat je doživela posle pedesetih godina ovog veka. Danas je ekologija priznata nauka. a da time ne ugrozi i uslove za svoj opstanak. tj. FAZE U RAZVOJU EKOLOGIJE Osnovne faze u razvoju ekologije su: Proučavanje životne sredine pojedinih vrsta Proučavanje ekosistema Proučavanje uticaja između ekosistema Proučavanje biosfere i Proučavanje položaja i uloga čoveka u biosferi. ka znatno širem. nema opšte prihvaćenu definiciju predmeta koji proučava. Iako je Hekel dao ime ekologiji. ali se ekološka kriza može sprečiti samo ako se shvati kao pitanje života na planeti Zemlji uopšte. Krajnji cilj ekologije je da utvrdi načela na kojima počiva zajednički život organizama u svakoj životnoj oblasti. međusobni uticaji živih bića i odnosi živih bića prema sredini. Teofrasta. Znači. ekologija se pojavila kada je ekonomska aktivnost čoveka počela da trajno degradira prirodno okruženje čime je čovek doveo u pitanje i sopstveni opstanak. kada je prihvaćeno saznanje da čovek ne može prisvajati prirodu ne vodeći računa o zakonitostima koje vladaju u njoj. međusobne odnose živih bića i uticaje sredine na živa bića. ekologija u pravom smislu reči. U svakom slučaju. po nekima. a ne samo opstanka čoveka. u Starom Rimu pesnika Virgilija. Čarls Darvin. Konačno se shvatilo da se pojedini ekološki problemi mogu rešiti uspešno tehničkim merama. Međutim. ekologija je nauka koja proučava odnose živih bića i okolne sredine. sredina (okolina). filozofa Lukrecija. Međusobni odnosi između živih bića i ostale prirode su interesovali još antičke filozofe – Aristotela. Tada je postalo jasno da je i sam ekonomski razvoj ograničen neravnotežom između stalno rastućeg stanovništva i opadajućih sredstava za njegovu ishranu i život zbog permanentnog zagađivanja i trovanja životnog prostora. osnovni elementi svih definicija ekologije su živa bića.

jer su zajedno sa šumama lišili centra za sakupljanje i zadržavanje vlage. uglavnom fokusirajući granične. ali kao strukturnih jedinica biosfere. Ekosistemi jesu sposobni za samoregulaciju. Ekosistem je shvaćen kao sistem koji je jasno prostorno i vremenski određen. jer su oni međuzavisni – razmenjuju energiju. Kreirana su dva osnovna sinekološka pojma – lanac ishrane i piramida brojeva. Siniša Stanković (1892-1974) je ukazao da se ekologija razvila u samostalni sistem ideja. jedan globalni ekosistem nazvan biosfera. Persije. koji premošćuje tradicionalne barijere između prirodnih nauka. ali ta zajednica ima stalnu dinamičku ravnotežu i međuzavisnosti uslovljene razmenom materija i energije. Antropogeno menjanje prirode teče veoma brzo. Sto godina nakon njenog postanka (šezdesetih godina dvadesetog veka). preklopne zone gde se sustiču dva ekosistema. I to se dešavalo u najrazvijenijim društvima. Međutim. Prvi ga je upotrebio Artur Džordž Tensli 1935. naš poznati biolog – ekolog. Međutim. kao i sva međusobna dejstva između različitih organizama. Beskrajna raznovrsnost ekosistema i živog sveta na Zemlji nisu odraz nejedinstvenosti u biosferi. Stare Grčke. počinje razvoj sinekologije. U trećoj fazi razvoja ekologija se bavi proučavanjem međuuticaja ekosistema. Sredinom dvadesetih godina ovog veka počinje proučavanje zajednica vrsta. Ljudi moraju shvatiti da ne vladaju prirodom kao robinjom. Proučavanje biosfere je četvrta faza razvoja ekologije.dioksida. regionalnim. lokalnim). Naprotiv. krčeći šume da bi dobili obradive površine. tj. Permanentni procesi preobražaja materije i tokovi energije se odvijaju u okvirima svakog ekosistema posebno. određivanje granica među ekosistemima nije lako. Čovek menja prirodu i izaziva menjanje životnih zajednica oko sebe. Čovek pri svakom zahvatu mora dobro da razmisli kako će on uticati na neobnovljive prirodne resurse i da neće možda razorni elementi da nadmaše one proizvodne. ekologija i dalje nije imala svoju osnovnu jedinicu proučavanja (poput atoma u fizici. oni svojim telom stoje u njenom središtu i dele njenu sudbinu. a uključuje ne samo organizme koji ga naseljavaju nego i fizičke uslove klime i tla. cirkulaciju kiseonika i ugljen . ali i organizama i fizičkih uslova. Nastavio je proučavanjem sredine u kojoj žive pojedine vrste i njihovog odnosa sa drugim vrstama. Ekosistem predstavlja samodovoljnu životnu zajednicu i njenu mrtvu fizičku okolinu. Rejmond Lindemion je 1942. Jedno preimućstvo čoveka je što kao svesno biće ima šansu da može saznavati. Materija u prirodi ima sopstvene tokove i zakonitosti. Žitelji Mesopotamije. ili ćelije u histologiji). a da uglavnom toga i nije svestan. nisu ni sanjali da su time postavili temelje današnje pustoši na tim teritorijama.Razvoj ekologije je počeo opisivanjem prirode. imaju zajedničke lance ishrane. Menjajući prirodno okruženje čovek je kroz istoriju napravio promene koje su uništile životne uslove čak i za njega samog. U petoj fazi razvoja. ali sa druge strane svi oni na Zemlji čine jednu celinu. ekologija se usredsređuje na proučavanje čovekovog položaja u biosferi. tj. Otkrivaju se zakoni dinamike populacija međuzavisnih vrsta. već plod raznovrsnih rešenja egzistencije u raznorodnim geografskim i ekološkim uslovima (zonalnim. Stoga je stvoren termin ekosistem. shvatati i 61 . godine postavio osnove za proučavanje ekosistema kao složenog sistema kroz koji teče energija i odvija se ciklus ishrane kroz sve njegove žive i nežive komponente.

život je složena pojava. ekologija se razvijala kao prirodna – biološka. multidisciplinarna nauka. histologija i anatomija. i kao društvena – humanistička nauka. Konkretno. životinje i gljive. Biološke nauke se definišu prema problemu koji proučavaju. zakonsko regulisanje korišćenja i parcelisanja obradivog zemljišta. neophodan je razvoj ekološke politike. Stoga je fiziologija od svih bioloških disciplina najbliža ekologiji. a takođe i funkcionalne reakcije organizma i njegovih delova na različita spoljašnja i unutrašnja dejstva. opstanak jedinki i populacija organskih vrsta. Ovom prilikom će izostati dublja analiza tih veza. Drugim rečima. pogotovo u siromašnim zemljama. Spoljašnji faktori utiču i na genetički sistem. Čitava organska evolucija je tekla saglasno spoljašnjoj sredini. regeneraciju i zaštitu prirode. način života i ponašanje pod datim uslovima. pošto su prirodni resursi ograničeni. biologiju možemo podeliti na botaniku. finansijske planove za očuvanje. Znači. mrežu institucija koje se bave zaštitom prirode i onih koje obrazuju stručne kadrove ili masovno vaspitavaju stanovništvo za očuvanje prirode. Fiziologija sa biohemijom proučava životne procese i funkcije u organizmu i njegovim delovima (organima. i druge biološke discipline tretiraju odnos organizam – sredina. ihtiologiju. U celini gledano. i tok razvića i rasta su često dirigovani spoljašnjim faktorima. Shodno tome.pravilno primenjivati njene zakone. VEZA EKOLOGIJE SA DRUGIM NAUKAMA Ekologija kao sintetska nauka o odnosima živog i neživog ima izuzetno mnogo dodirnih tačaka sa hemijom i fizikom. Najuočljivija je zavisnost fizioloških procesa od uslova. Danas univerzalni odnosi čoveka i prirode jesu predmet proučavanja i drugih nauka – sociologije. tkivima i ćelijama). protozoologiju. a akcent će biti stavljen na biološki aspekt ekologije. Proučava uzajamne odnose ili interakcije između organizama i sredine od kojih zavisi održavanje tj. jer energija potrebna za životne procese dolazi spolja. Pošto su svi životni procesi direktno ili indirektno zavisni od uslova sredine. čije je osnovne strukture moguće podeliti na biljke. psihologije i prava i dr. Genetika istražuje nasledne pojave u živom svetu. Spoljašnje manifestacije deluju na čula životinja i reaktivni sistem biljaka i u znatnoj meri određuju njihovo ponašanje. ekonomije. ornitologiju. entomologiju. 62 . ili na još uže – bakteriologiju. ona proučava raspored i gustinu naselja na pojedinim mestima. Morfologija sa ograncima citologija. Međutim. Savremena ekologija je sintetička. Ona treba da sadrže planove korišćenja prirodnih resursa. zoologiju i mikologiju. algologiju. proučava građu živih bića.

međutim. Biljke su u velikoj većini vezane za podlogu i njihova zavisnost od uslova nežive sredine (klimatskih i geografskih) je daleko više ispoljena nego kod životinja. Osim toga. Biogeogafiju interesuju sistematske jedinice i njihovo rasprostranjenje u funkciji prostora i vremena. pa čak i rase iste vrste međusobno ekološki razlikuju. vodi računa o adaptivnim tipovima i njihovom odnosu prema uslovima sredine. U tu svrhu ona opisuje vegetacione i biljne kompozicije nekog područja. proučava reakcije organizma kao celine ne sredinu. tj. već da koristi gotove rezultate ekologije. Nju u prvom redu interesuje značaj interakcije organizma i životne sredine za održanje organskih vrsta u prirodi. Ekologija. Ova naučna disciplina je starija i duže se razvijala nezavisno. istražujući zakonitosti na kojima se zasnivaju i održavaju zajednice organizama kao realni biotički sistemi. fiziološka ekologija. Ekologija. međutim. a u drugom redu u kakvoj se geografskoj oblasti sreću i za koje su organske vrste vezani. Veoma prisna je veza ekologije i biogeografije. zanemarujući uticaj životinja na biljke. koja proučava mehanizme naslednih procesa u organizmima. kao društvenog i svesnog bića. Ekologija ide i iznad nivoa individue. Zato je fitoekologija spojena sa fitogeografijom u jednu naučnu granu. Ekologija mnoge veze organizama i sredine tumači fiziološkim reakcijama. Stoga se zakonitosti otkrivene proučavanjem životinja i biljaka ne mogu jednostavno prenositi na čoveka i njegov odnos sa životnom sredinom. Biogeografija uzima u obzir ekološke osobenosti organizma čije rasprostranjenje ispituje. PODELA EKOLOGIJE Čovek. Međutim. Postoji i načna disciplina ekofiziologija. genetike i organske evolucije su očigledne. Često se srodne vrste. iako je od prvobitnog okvira života izgradio specifični kulturni okvir. i dalje jeste deo prirode. Ekologija se nužno mora naslanjati i na biološku sistematiku. jedna od vrsta u carstvu životinja. pošto su bića u prirodi uzajamno uslovljena i ne funkcionišu izolovano. Ekologija biljaka (fitoekologija) proučava odnose biljaka prema drugim biljkama i okolnoj sredini. Veze ekologije. prema životnoj sredini se bitno razlikuje od odnosa drugih živih bića. Njegov odnos.Međutim. ekologiju životinja i humanu ekologiju. pa ona istražuje zakonitosti na kojima ti odnosi počivaju. Otuda je shodno definisanju zadataka. 63 . Genetika. Specifične odlike jedne vrste su rezultat interakcije nasleđa i životne sredine. ekologiju moguće podeliti na ekologiju biljaka. nužno se oslanja na ekologiju u delu ispitivanja dejstva sredine na organizam. fiziologija tretira delove individualnih organizama. zadatak biogeografije nije da proučava ekološke specifičnosti organizama. za razliku od navedenih disciplina. ekologija nema zadatak da istražuje prirodu mehanizama delovanja sredine na organizam. Genetička varijabilnost neke vrste u velikoj meri zavisi od gustine populacija i njenih kolebanja. Veza ekologije i fiziologije je tesna.

nevagilnoj prirodi biljnog sveta. ekologija životinja se ne može sasvim shvatiti bez adekvatnog osvrtanja na ekologiju biljaka.Ekologija životinja (zooekologija) se bavi proučavanjem rasta populacija. Prvi ovaj termin pominju 1921. Pošto su životinje zavisne od biljaka kao hrane ili skloništa. tj. okolina. pošto se uticaji sredine na čoveka proučavaju i u sociologiji. To je relativno nova naučna disciplina. pravu. Predmet humane ekologije po jednima je uzajamni odnos između prirode uopšte i čoveka posebno. Ona istražuje kako uticaj ekosistema na čoveka. ponašanjem i odnosima između životinja i okolne sredine. tako i uticaj čoveka na ekosistem kao i posledice koje se pri tome javljaju. a po drugima uređenje prostora nastalog aktivnostima ljudskog društva. tehnologija i organizacija. Ekologija u suštini proučava dva kompleksa faktora – biološki i fiziografski i njihove zavisnosti. Biljna je metodološki daleko odmakla zahvaljajući pretežno statičnoj. uzimajući pri tom u obzir i tehnološke sisteme i obrasce društvene organizacije kojima je to prilagođavanje postignuto. Odnos biljaka i životinja ispituju i fito .). arhitekturi.i zooekologija. Veštački je ekologija razbivena na biljnu i animalnu. biljke čine deo spoljašnje sredine za životinje. Međutim. Humana ekologija se sve u svemu bavi sa četiri osnovne teme – stanovništvo. rasporedom. To je društvena nauka (sociološka) koja istražuje odnos čoveka i njegove životne sredine analizirajući društvene procese i odnose koji utiču na elemente njegove životne sredine. Ona je prvo tretirana kao medicinska grana. u nauci se javlja socialna ekologija. Nakon humane. Humana ekologija proučava odnose čoveka prema živoj i neživoj okolini. ekonomiji. tehnici. Ona istražuje strukturu ljudskih zajednica u različitim habitatima (uslovima gde postoje uslovi za kontinualnu ljudsku egzistenciju – hrana. godine Amerikanci Bardžes i Park. 64 . pa svoja saznanja spajaju u nauku koja proučava biocenoze (biocenologija) ili ekosisteme (ekosistemska ekologija). klima i dr. Tako se ona može i definisati kao nauka o strukturi i razvoju ljudskih zajednica i društva sa stanovišta procesa prilagođavanja ljudskih populacija okolnoj sredini. širi se delokrug humane ekologije.

) Fiziografski Shodno tome savremenija podela ekologije je na idioekologiju (autekologiju) i sinekologiju. sav. a sposoban je da se sam reguliše.. Bavi se sintetskim razmatranjem bioma sa aspekta ekonomije. svetlost. Analizira odnose na nivou zajednice. holos=ceo. Na primer odnos leptira kupusara i kupusa – kako na životinju utiče vlažnost sredine. Drugi je cenografski stepen.. paraziti. virusi itd. Ovde više nema odvojenog biološkog i fiziografskog aspekta. Shematski bi se to moglo prikazati na sledeći način: HOLOGRAFSKI CENOGRAFSKI Biocenoza IDIOGRAFSKI Jedinka. temperatura. čitav). Treći je holografski nivo (grč. neposredni. Biotop i biocenoza grade sistem u kojem protiče energija i kruži materija. patogene Sporozoea. Svi posmatrani odnosi su relativno jednostavni. Istražuje odnose na nivou individue.NIVOI ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI Prvi nivo je idiografski. Na ovom stupnju istraživanja fitoekologija i zooekologija idu odvojenim putevima. 65 . produktiviteta. vrsta Biloški Biotop Abiotički faktori (svetlost.

odnosno biocenoze. geohemijom. ovaj deo ekologije nije čisto biološka. Sinekologija (sintetička ekologija) u istraživanjima primenjuje sintetički postupak. Savremena ekologija je na putu da se razvije u samostalan sintetički sistem ideja sa multidisciplinarnim pristupom prirodnim pojavama. biohemijom. populus = populacija. faktori zemljišta. na nivou populacije je. simbionti. Osnovni postupak koji ova nauka koristi je analitički. Faktori sredine se na ovom nivou ne posmatraju pojedinačno. pa se ovaj organak zove biocenologija. biofizikom i dr. Naućna disciplina koja se ovim bavi je ekosistemska ekologija tj. Naučna disciplina koja se njime bavi je demekologija. patogeni. Pošto uključuje i neživo. svetlost. klima. Svi ovi činioci 66 . Razdvajanje biljne od životinjeke ekologije ovde je neopravdano gledano sa aspekta realno postojećih odnosa u prirodi. Postoji još nekoliko sinonima koji se ređe koriste. tako i biljke. ali je metodološki dopušteno odvojeno ispitivanje fito. posmatrajući jedinke. tj. Judžin Odum. ekologiju smatra vezom između prirodnih i društvenih nauka. prati strukturu i dinamiku populacija zavisno od uslova sredine. Autekologija (idioekologija ili analitička ekologija) proučava jednostavne odnose na idiolološkom nivou. već interdisciplinarna. Prvi stupanj proučava skupove jedinki iste vrste. Demekologija je ekologija populacije jedne vrste (grč. odnose jedinke prema abiotičkim i biotičkim faktorima sredine. Ako se bazira na nivoima istraživanja. takozvane životne zajednice. nego kao kompleks koji odlikuje biotop. Otac moderne ekologije. Češće se zove populaciona ekologija. vlažnost. Nekada je nazivana biologija krompirove zlatice. OSNOVNI POJMOVI U EKOLOGIJI Apstrakcija je zamisliti bilo koji organizam van sredine u kojoj zadovoljava životne potrebe. Na život svakog organizma utiče živo i neživo okruženje (temperatura. mogu se izdvojiti autekologija i sinekologija. tj. ekosistemologija. Nalazi se na granici autekologije i sinekologije.i zoocenoze. plen.EKOLOŠKE DISCIPLINE Ekologija kao nauka se može podeliti na više načina. paraziti.). Životna sredina predstavlja sveukupnost žive i nežive prirode van organizma. demos = lat. Ona. hemijski sastav sredine. drugi organizmi – kako predatori. Hegel je ukazivao: »samo ona svest koja je tek prekoračila životinjski nivo ima kao osnovni sadržaj takvu žudnju za predmetima i takvu potrebu za dominacijom nad drugom osobom. koji uključuje tri stupnja. ako jedinstva organizama (biocenoze) i biotopa. pripadnici iste vrste i dr. mostovna nauka sa pedologijom. Drugi stupanj istraživanja u sinekologiji kao težište ima skupove populacija različitih vrsta biljaka i životinja koje naseljavaju jedan prostor. koji se ne ustručava od razaranja«. narod). najviši stupanj istraživanja u sinekologiji je ispitivanje ekosistema. Treći.

biosfera predstavlja jedinstveni ekosistem. tehnosfera predstavlja ljudska naselja. biocenoza ili životna zajednica kao integrisani sistem većeg broja populacija različitih organskih vrsta. hidrosferu do najvećih okeanskih dubina (11 km) i litosferu do dubine od 3 km. višećelijski organizam (jedinka) kao višećelijski kompleks. 67 . sumpora.=život.se označavaju kao ekološki faktori. u atmosferi se povećava količina: ugljen-dioksida. vrhunsko jedinstvo žive i nežive prirode planete Zemlje. NIVOI ORGANIZACIJE ŽIVOG SVETA Mogu se izdvojiti četiri osnovna intergaciona sistema: ćelija kao organski kompleks makromolekula. ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE Sa industrijalizacijom zagađenje počinje da biva intenzivnije i da prelazi lokalne zajednice da bi. vremenom. živa bića su u stalnom procesu razmene materije i energije sa spoljašnjom sredinom. sfera grč. reke i šume. prateća infrastruktura i razni predmeti za zadovoljavanje ljudskih potreba. tj. Kao otvoreni sistemi. jezera. Naučno. Pitanje ovog problema se postavlja tek pedesetih godina dvadesetog veka kada je industrijalizacijom i urbanizacijom doveden u pitanje i čovekov opstanak. populacija kao skup jedinki jedne organske vrste. Taloženjem sumpora i azota nastaju kisele kiše koje ugrožavaju tlo. takozvanu troposferu.=lopta). ekosistem je prirodni kompleks koji objedinjuje živu (biocenozu) i neživu komponentu (supstrat na kojem zajednica živi – biotop). između kojih se vrši materijalna razmena. ZAGAĐENJE VAZDUHA je posledica sagorevanja fosilnih goriva. odnosno donje slojeve atmosfere (10 – 12 km u visinu). postalo univerzalni problem. azotnih jedinjenja.tehnološkom revolucijom je nastalo oko 1000 novih supstanci hemijskog sastava koji ima veoma štetno dejstvo po prirodnu sredinu. Ona obuhvata čitav naseljeni prostor na Zemlji (bios grč.

shvatalo se da se ustvari radi o ekosistemu. već i narastaju i dobijaju globalni karakter. Danas. pa i čoveka. pri tom zagađujući vodu i povećavajući njenu potrošnju. Sve više se smanjuje kvalitet i količina vode koja je potrebna za egzistenciju živog sveta. sve to ne znači da je zaštita retkih i ugroženih vrsta danas manje aktuelna. u kojoj je sve na određen specifičan način povezano. Ova kvalitativna promena bila je omogućena saznanjem da je pre svega. Naprotiv. čini se da vrste biljaka i životinja do sada nikad nisu bile tako ugrožene kao danas. Šta više. u ne tako davnoj prošlosti. Čak i njihov normalan rad izaziva degradaciju stvaranjem radioaktivnog otpada. Pored toga. problem zaštite žive prirode shvatao se pre svega kao zaštita retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. ne prestaju. ZAGAĐENJE TLA ima za posledicu promenu hemijskog i mineralnog sastava. u krajnjoj liniji i o biogeosferi. koji zrači i po sto godina. Zagađenje života u morima može vrlo brzo izazvati njegov nestanak i samim tim će proizvodnja kiseonika biti obustavljena. što se negativno odražava na rast biljaka i životinja. Svest o opasnosti usled degradacije prirodne sredine se javlja naročito razvojem nuklearnih aktivnosti i nuklearnih elektrana. Industralizacija se odvijala sa eksploatatorskim odnosima prema prirodnim resursima i hemizacijom tehnoloških procesa. da živu prirodu čine ne samo pojedinačne organske vrste već i biocenoze u koje su organske vrste na specifičan. modernija i kompleksnija shvatanja o zaštite prirode. došlo se do veoma značajnog zaključka da uništavanje vrsta znači istovremeno i osiromašenje svetskog genofonda. što je stvar krajnje štetna.ZAGAĐENJE VODA hemijskim supstancama poprima takve razmere da mnoge reke postaju kolektori otpadnih voda. zaštita prirode shvata se daleko kompleksnije i sveobuhvatnije. 68 . Sve ovo dovodi do negativnih promena u čovekovoj sredini koje sa naučno-tehnološkom revolucijom. Izradnjom autoputeva i naselja se povećava buka i koncentracija ugljen-dioksida. Iz ovakvih kompleksnih saznanja moderne ekologije nužno su morala da proisteknu i drugačija. U zemljama u razvoju se krči šumski ekosistem radi jeftinijeg energetskog izvora. u kojima je na izvanredan način izraženo dijalektičko jedinstvo žive i nežive prirode. Ne samo to. Naravno. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE Nekada. problem predstavlja i smanjenje poljoprivrednih površina usled urbanizacije izazvane demografskim bombama. ekološki način inkorporirane. kao celini. zahvaljujući ekologiji. Krčenje šuma radi potrebe industrije papira u zemljama zapadnog sistema poprima ozbiljne razmere.

Sada se uvode mnoge ekološke norme koje moraju poštovati sve zemlje razvijenog sistema. Uvode se čistije, zelene tehnologije, vrše se prečišćavanja otpadnih voda, zagađenog vazduha, recikliranje iskorišćenih proizvoda i druge akcije kojima se pokušava, kroz održivi razvoj, redukovati zagađenje i unaprediti životna sredina. ZAKLJUČAK Ekologija je oduvek bila prevashodno biološka nauka, što proističe već iz same njene definicije, koja je opšte prihvaćena: ekologija je nauka koja se bavi aktivnim odnosom živih bića prema spoljaćnjoj sredini. Međutim, sa obzirom da se u definiciji ekologija nalazi u spoljašnjoj sredini, jasno je da ekologija u svoj predmet istraživanja mora uključiti i elemente nežive prirode (klimu, geomorfologiju, minerologiju, zemljište i td.). Zato je ekologija, ustvari, ne samo biološka nauka već i nauka interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera sa bitnim naglaskom na živim bićima. Sa obzirom na svoj predmet istraživanja i problematiku kojom se bavi, ekologija je u najvećoj meri povezana sa pitanjem zaštite, obnove i unapređivanja spoljašnje životne sredine, pri čemu je od posebnog značaja njen interes za odnos čoveka prema toj sredini i odnos te sredine prema čoveku. Ekologija je, bez ikakve sumnje, nauka koja se na jedinstven način profesionalno bavi problemima životne i uopšte spoljašnje sredine, i čovekom u njoj. Ekologija je nauka koja raspolaže daleko najvećom sumom znanja i činjenica o problemima spoljašnje sredine, što znači problemima njenog očuvanja (zaštite), obnove i unapređenja. LITERATURA Veljović, V. (1982): Ekologija i geografija biljaka. PMF Kragujevac. str.1-13. Janković, M. (1994): Razvoj ekološke misli u Srbiji. str.183-193. Pešić, S. (1996): Ekologija i geografija životinja (skripta). PMF Kragujevac. str.1-12. Stanković, S. (1962): Ekologija životinja. Beograd.

PODSVEZA BUKOVO - JELOVIH ŠUMA Abieti-Fagenion moesijacae Bukovo - jelove šume u Jugoslaviji se prostiru od (400) 800 – 1800 m n.v. Klima koja pogoduje razvoju ovih šuma je humidna, u granicama 1100-2800mm padavina godišnje; godišnje temperature su od 5-8°C, a u doba vegetacije 10-14°C. Jela ne podnosi letnju sušu u hrastovom pojasu ni velike mrazeve i hladnoće u subalpijskom bukovom pojasu, tako da opstaje u srednjeplaninskom pojasu bukve. Ovaj tip šume zajedno sa zajednicom Piceo-Abieti-Fagetum predstavlja osnovnu zajednicu bukovog pojasa na planinama Srbije, ali i Rumunije i Bugarske.

69

Nalazeći se izvan toplog i suvog hrastovog pojasa koji je za vreme postglacije trpeo krupne promene (kserofitizacija) i hladnog i surovog subalpijskog pojasa koji je pretrpeo krupne promene u glacijacije i hladnim periodama postglacijacije, bukovo-jelov pojas je imao u kontinuitetu najpovoljnije uslove za opstanak. Povoljan, refugijalni, kontinuirani i stabilni kompleks ekoloških faktora učinio je da ovaj pojas planine postane utočište mnogim vrstama iz nižih i viših pojaseva. Mnoge čiste planinske bukove šume su rezultat antropogenih uticaja u smislu maksimalnog korišćenja i seče jele iz ovih zajednica. Na izvestan stepen reliktnosti, odnosno veću istorijsku starost bukovo-jelovih šuma od nekih monodominantnih zajednica ukazuje prisustvo reliktnih vrsta Ilex aquifolium, Corylus columa, Picea omorika, Taxus baccata. Smrča se postepeno spušta iz višeg, suvog pojasa i prodire u bukovo-jelove šume gde formira mešovitu zajednicu smrče, bukve i jele. U okviru ove podsveze, izdvojene su dve asocijacije. 1. Zajednica Abieti-Fagetum U bivšoj Jugoslaviji bukovo-jelove šume zauzimaju najveće površine na krečnjaku u dinarskom području Slovenije, Hrvatske i Bosne. U unutrašnjosti zemlje i jugo-istočnim predelima razvijaju se na nekarbonatnim supstratima - na plitkim, dubokim i vrlo dubokim kiselim smeđim zemljištima lake ilovače. Bukovo-jelova šuma u Srbiji naseljava pretežno severne strane masiva, često izvorišne čelenke jer je jela veoma osetljiva na toplotne uticaje. Bukovo-jelove šume su zastupljene na Kopaoniku, Staroj i Suvoj planini, Prokletijama, Šari, Goliji, Rtnju, Jastrepcu, Goču, Tari. Floristički sastav - U spratu drveća i žbunja najčešće vrste su: Fagus moesiaca. Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. Sorbus aucuparia-jerebika, Sambucus racemosa i dr. Zeljaste biljke: Mycelis muralis, Asperula odorata. Aremonia agrimonoides, Fragaria vesca, Daphne blagayana, Anemone nemorosa, Saxifraga rotundifolia, Campanula rotundifolia, Paris quadrifolia, Vaccinium myrtillus, Allium ursinum, Luzula luzuloides. Bukva u svim šumama postiže najveći stepen prisutnosti V, jela samo na Suvoj planini I a u svim ostalim V. Smrča se javlja samo na Staroj i Suvoj planini i na Zlataru. Bukovojelove šume na Goču su interesantne i vrlo raznolike zbog složenosti reljefa, različite geološke podloge (serpentini, karbonati) i znatnog visinskog raspona masiva. Zemljišta iz ove šume spadaju među naša najproduktivnija šumska zemljišta, čija je reakcija u svim profilima kisela. Jovanović je izdvojio 4 subasocijacije u sklopu zajednice bukovo-jelovih šuma: a) Abieti-Fagetum galietosum (typicum i serpentinicum) je klimaregionalna zajednica na Goču, sa diferencijalnom vrstom Galium rotundifolium; b) Abieti-Fagetum polypodietosum na humusnom zemljištu slabo kiselom, bukva dominira; c) Abieti-Fagetum drymetosum (typicum i serpentinicum) naseljava strme izložene padine na serpentinu; diferencijalna vrsta je Festuca drymeia, a u varijantama na serpentinu Epimedium alpinum;

70

d) Abieti-Fagetum myrtilletosum (luzulosum i epimedietosum) - ovde su najteži uslovi za život jele, zemljište je jako kiselo, suvo i plitko, prisutne su vrste Vaccinium myrtillus. Luzula nemorosa, a na serpentinu Epimedium alpinum. Na Rtnju su bukovo-jelove šume razvijene na krečnjačkim stenama i predstavljaju najznačajniju fitocenozu ove planine. Na Staroj planini bukova-jelova šuma se prostire od 800-1600 m n.v. usled velike visine planine, izloženosti naše strane masiva severu i zapadu i velike razuđenosti reljefa. Jela je bila šire rasprostranjena u prošlosti. Pored bukve i jele prisutne su i vrste Populus tremula, Betula pendula, Acer heldreichii... Na Suvoj planini od 1100-1600 m n.v. na strmim padinama, na krečnjaku potkovičastog vlažnog severnog dela planine, iznad pojasa bukove i mečje leske. Na Kopaoniku na 1300-1500 m n.v. na severnim, severno-istočnim i severo-zapadnim ekspozicijama nagiba 20-35°. Karakteristično za ovaj masiv je sve veće prodiranje smreče u bukovojelove šume ili formiranje smrčevo-jelovih šuma u pojasu bukve. Na Jastrepcu samo na severnoj strani masiva u zaklonjenom delu opkoljenom sa svih strana čistim planinskim bukovim šumama na visini od 650-1100 m n.v.. Ovde su povoljni uslovi za razvoj bukovo-jelove šume, planina je bogata vodom. Na Zlataru su manje zastupljene bukovojelove šume već dominiraju smrčeve i smrčevo- jelove šume od 1150m n.v. 2. Piceo-Fago-Abietum - zajednica bukve, jele i smrče U kontinentalnim krajevima Balkanskog poluostrva klima se najmanje menjala od tercijera do danas, pa ne postoje razlike veće u ovom tipu šume na celom prostoru od Plješevice do Rodopa. Zajednica bukove, jele i smrče je ograničena na visinski pojas od 1000-1500 m n.v.. Donju i gornju granicu ove šume određuje vrsta Abies alba-jela svojim ekološkim dijapazonom. Smrča se održava na najmanjim visinama, ispod svog pojasa na planini zahvaljujući zaštiti koju joj pružaju jela i bukva. Ovaj tip šume je istorijski stariji od bukovog, bukovo-jelovog i smrčevo-jelovog tipa, i bliži je predačkom lišćarskočetinarskom tipu šume refugijalnog pojasa naših planina. U Srbiji prosečni humiditet naglo opada od zapada prema istoku, tako da se na granici sa Bosnom (Tara, Golija, Zlatar) pojas šume smrče, bukove i jele javlja na visinama iznad 1000 m, dok se u centralnom delu (Kopaonik) i u istočnoj Srbiji javljaju iznad 1400m i pružaju se do 1600 m n.v.. Zemljište na kome se razvija ova zajednica je humusno, kiselo sa intenzivnim nakupljanjem šumske prostirke od lišća bukve, visoko produktlvno. Floristički sastav: Picea abies, Abies alba, Fagus moesiaca. Oxalis acetosela - zečja soca, Luzula luzuloides, Dtyopteris filix-mas, Mycelis muralis, Aremonia agrimonoides-petrovac, Vaccinium mytillus... Sva tri edifaktora ove zajednice postižu optimalni prirast u visinu i debljini na čitavom Balkanu, od Hrvatske preko Bosne, Srbije do Bugarske. U Bugarskoj ove šume izgrađuju

71

Campanula patula i dr. Antoxantum odoratum. Sekundarna vegetacija u pojasu bukovih šuma na Dinaridima je izgrađena u glavnom od mezofilnih -livada koje pripadaju svezama: Pančićion Lakušić. Degradirani. Proređene šume bukve i jele. Svaki poremećaj odnosa bukove i jele u šumama vodi poremećaju čitave stukture šume i snižavanju prinosa drvene mase obeju vrsta edifikatora. Njihov životinjski svet je u sinekološkom pogledu mnogo manje poznat od biljnog. Polygonum bistrota. Cynosurion Tx. Malo se radi na zaštiti ove mešovite šume od seče. nosorog Tichorhinus antiquitatus u trećoj interglacijaciji. Tercijalnu vegetaciju na Dinarskim planinama u brdskom pojasu čine asocijacije redova: Chonopodietalia (sveza Chenopodium subalpinum). bukovo-jelovih i bukovo-smrčevo-jelovih šuma. Gulo gulo-žderonja. Bison 72 . Leontodon autumualis.poseban pojas na planinama od Balkana. Rtnju. preko Rile do Rodopa ali mnogi imaju prašumski karakter na primer u rezervatu Parangalica sa smrčama i jelama visokim preko 40m i starim preko 300 godina. I u Srbiji su se zadržale nedirnute prašume sa ogromnim stablima smrče. Goliji. jele i smrče je imperativ za praksu. Festuca fallax. T. Knautia sarajevensis. mali fragmenti čistih. Staroj i Suvoj plamni. Alchemilla vulgaris. Lilium bosniacum. Jedino postoje podaci za ptice od Matvejeva i za skakavce od Grebenščikova. ŽIVOTINJSKI SVET BUKOVIH ŠUMA Životlnjski svet predstavlja konzumentsko-reducentsku komponentu biocenoze bukovih šuma. jele i bukve preko 50 m visine i 2 m prečnika u rezervatu Ljute livade na Crnom vrhu. Jastrepcu. repens. Za vreme ledenog doba u interglacijacijama na Balkanskom poluostrvu je bio bogat životinjski svet: nilski konj je živeo kod Postojine u drugoj interglacijaciji. čiji su ekosistemi stabilniji i produktivniji od čistih bukovih. Poa alpina. Stanje bukovo-jelovih šuma Srbije: Smrča i jela se danas maksimalno eksploatišu iz bukovo-smrčevih. i bukve. Trifolium pratense. Smanjuju se površine mešovitim lišćarsko-četinarskim šumama. Najrasprostranjenije asocijacije su: Senecietum rupestris (iz sveze Chenopodium subalpinium) i Plantago-Barbaretum illyricae (iz sveze Plantaginion reniformis). U glacijacijama životinjski svet se sastajao od vrsta koje i danas žive na severu Evroazije: irvas. Orchis sambucina. Plantaginetalia majoris (sveza Plantaginon reniformis) i Secelinetalia (sveza Centaurion cyani). na Goliji. a loših bukovih šuma u pojasu bukve i jele mogu se videti na Kopaoniku. I Bromion erecti čije su edifikatorske vrste: Pančićia serbica. Primula intricata. Carum carvi.

bonasus-bizon. Na kraju lanaca ishrane stoje reducenti koji razlažu organsku materiju. Kvalitativno i kvantitativno najbogatije je naselje antropoda. Ispod sloja opalog lišća žive prave životinje tla: valjkasti crvi. kao i ose drvenarice). Posebno je bogato naselje koje se razvija u šumskoj stelji i u gornjem sloju zemljišta. jazavci i ptice insektojedi. a Acalles capiomonti geofil. U bukovim šumama Goča nađene su vrste: Dendrobaena jastrbensis. sklonište ili lovište. pećinski medved. tako i u unutrašnjosti stabla (koleoptere iz grupe Buprestidae. vuk. Gljive su takođe važan element ishrane mnogih životinja. Njima se pridružuje čitav niz predatora (ptice. i to kako na površini stabla i lišća (gusenice velikog broja vrsta leptira. Životinjsko naselje se raspoređuje po spratovima. I u višim spratovima sume životinjsko naselje je raznovsno. a u pojedinim fitocenozama Theroaestisilvicola i Herboaestisilvicola. jer prerađuju uginule biljke i životinje u sićušne delove pripremivši ih tako za milione bakterija i gljivica koje žive u tlu i obavljaju oko 80% raspadanja. Gliste rijući zemlju uvlače mrtvo lišće i njegove delove u tlo bogato mineralima i tako stvaraju izvor hrane za biljke. 57 jedinki). Proctodrilus tuberculatus. Cerambycidae. koje se hrane lišćem. Vejdovskyi. attemsi. i danas već izumrele vrste: runasti nosorog. 73 . orasi. D. izdanci i stabla drveća služe mnogim životinjama kao hrana.mokrice. mamut. pretežno fitofagnih insekata. među kojima i grabljivi insekti). Ovibos moshatus-mošusno goveče. lešnici i drugo semenje koji sadrže dosta hranjivih materija. lisica. A. Njima se hrane biljojedi. a to su mnogobrojne materije. Zelene biljke-autotrofi i gljiveheterotrofi predstavljaju proizvođače organske materije-producente. Sveže lisće. mnoge artopode. Allobophora leoni. Gljiva guba-Sanoderma applantum raste u skupinama na bukvama i jasenovima.000 vrsta životinja. U bukovim šumama karakterističan tip životne forme po Matvejevu je Humidoaestisilvicola (životinje koje se veru po drveću listopadnih Balkanskosrednjeevropskih šuma). Tim životinjama se hrane grabljivi beskičmenjaci. a često i rovčice. Sve te životinje tla. a i mnoge druge bitni su elementi održavanja ekološke ravnoteže u šumama. fitocenoza je veoma raznovrsna u strukturnom i ekološkom pogledu. Bukova šuma pruža obilje hrane. polarna lisica. Anobiidae i Ipidae. koleoptere hrizomelide i kurkulionide koji su takođe potrošači lišća: biljne vaši koje se hrane sokom drveća i drugi insekti). Caliginosa caliginosa. D. Ostalasium lacteum. Lumbricus rubellus. A. Leming. Phyllobius betulae je univerzalni listojed listopadnih drvenastih vrsta. Danas na velikim prostranstvinia listopadnih šuma u Evropi živi oko 4. U bukovim šumama Kragujevačke kotline obitava najmanja šumska asambleja surlaša (22 vrste. stonoge i skokuni ili su grabljivice. Stanovnici ovih naselja se hrane ostacima uginulih biljaka . Doflelni. pećinska hijena ali i veliki tetreb. Zaniniljivo je da su dve dominantne vrste autekološki bitno različite. Osnovna hrana većine životinja su žirevi. Na Staroj planini vrste: Allobophora hanolirchi i Dendrobaena veneta. pljosnati crvi i gliste. U bukovim šumama Rtnja: Allobophora rosea. a zatim u lancu ishrane stupaju na scenu mesojedi. pa je i životinjski svet bogat. U okolini Ražnja: Allobophora rosea.

vrste koje ceo svoj život provode u bukovim šumama (ne migriraju) na različite načine provode zimu. Od krupnijih životinja. Mustela erminea-hermelin: Mustela putorius-tvor se ovde sreće češće nego u drugim biotopima. tako da zimi ne love. kičmenjaka. Martes kuna-kuna zlatica.Senzonska kolebanja klimatskih faktora su jedna od faktora većih fluktuacija brojnosti mnogih šumskih insekata. gde šumska stelja i gornji sloj tla predstavljaju glavno sklonište za sitnije oblike. Pred početak zime nastupaju migracije u pravcu prizemnog sprata. Fauna bukovih šuma je vrlo bogata. Sa senzonskim promenama u toku godine nastupaju periodične migracije šumskih životinja. Što se tiče aktivnosti životinja. Kod insekata je veoma izražena zimska diapauza. Castor fiber-dabar. U bukovim šumama su najnepovoljniji zimski uslovi opstanka. U ovoj zoni živi ogroman broj glodara: Lepus europaeus-običan zec. Elyomys quercinus-vrtni. stonoga. avelanarius-lešnjikar i dr. Capreolus capreolus-srna. Neke vrste usporavaju svoje životne procese i prelaze u stanje anabioze ili padaju u zimski san (medvedi. Apodemus silvaticus-običan šumski miš i Apodemus flavicollis-žutogrili šumski miš. sezonske vrste koje su iz hladnih krajeva i ovde provode zimu i vrste ptica koje se sele preko ove teritorije u proleće i jesen. a česti su i vuk. Među životinjama razlikujemo one vrste koje su stalno prisutne. Lepus timidus-beli zec. Muscardinus a. koje ipak mnoga živa bića prežive pod zaštitom snežnog pokrivača. elemente tajge predstavlja Ursus arctos-mrki medved. Najtipičniji carnivor je divlja šumska mačka-Felis silvestris. dok su noću aktivne samo grabljivice i neki glodari. Postoje i vrste koje sakupljaju hranu aktivno tzokom čitave zime ali isključivo na onim mestima i delovima drveća koji su van snega. ali koriste hranu koju su nakupile tokom leta i jeseni i dovukle u svoja skloništa. I krupnije životinje migriraju pred početak zime u susedne submediteranske šume ili dalje. Akvitet sitne šumske faune je potpuno obustavljen preko zime i samo poneki oblici paukova. preovladaju danju aktivne forme. Arvicola terestris-vodena voluharica (element tajge). Od sisara za ovu zonu su karakteristični od preživara: Cervus elaphus-crveni jelen. slepi miševi). jazavac-Meles meles. u istoriji je živeo Bison bonasus-zubr: od nepreživara divlja svinja-Sus scrofa se sreće češće nego u drugim biotopima. Od mitoloških glodara najčešća je riđa šumska voluharica-Cleth-rionomys glareolus. Sciurus vulgaris-veverica (element tajge). Ova pojava je najizraženija kod ptica.Canus lupus. 74 . druge vrste provode zimu u aktivnom stanju. stafilinida i diptera prekidaju mirovanje radi traženja hrane u toplijim zimskim danima. posebno fitofaga. lisica. Najkarakterističniji stanovnici ovih šuma su puhovi: Glis glis-veliki sivi puh.

Erithacus rubecola-crvendać. Salamandra salamandradaždevnjak. Elemente tajge predstavljaju: Dryocopus martius-crna žunja. Falco columbarius-mali soko. Phylloscopus collybita-zviždak. pantljičara u probavnom sistemu. Elementi tajge su vrste: Lacerta vivipara-živorodni gušter. Columba oenasgolub dupljaš. moruna. Tetraster bonasaialeštrka. Anguis fragilis-slepić. ili se zavlače u mišiće i oči. Pyrrhula pyrrhula-zimovka. Bombicilla garrulus-svilorepa. buva-Ceratophyllus hirundinis. neki su paraziti i žive u krvi. Turdus ericetorum-drozd pevač. Carduelus spinus-čižik. deverika. grnja-Joubertija microphyllus. Bufo viridis. Sezonske vrste ptica iz hladnijih krajeva koje ovde provode zimu su: Turdus pilaris-drozd banjug. Druga sićušna živa bića se služe pticama kao prevoznim sredstvom (forezija). kečiga). Na njihovom telu i u njima živi mnoštvo beskičmenjaka. C. Bombina bombina-crveni mukać. Ptičje gnezdo je stalno prebivalište niza malih beskičmenjaka koji u njega dođu pasivno (s graditeljem) ili se dosele sami. Gmizavce predstavljaju: Emys orbicularis-barska kornjača. Turdus viscivorus-drozd imelaš. Preko teritorije ovih šuma se sele mnoge vrste: Turdus musicus. ujedno su i domaćini drugim živim bićima. Rana ridibundavelika zelena. Rana dalmatina-šumska žaba. Rhodeus-gavačica. Alytes obstericans-primalja. Parus caeruleus-senica plavić. ovčja vaš-Melophagus ovinus. Phylloscopus sibilatrixšumski zviždak. Emberiza citrinella-žutovoljka i Cuculus canorus-kukavica dolazi na teritoriju ovih šuma iz nizija da bi se tu razmnožavale po drugi put u toku leta. Hyla arborea-gatalika jedna vrsta iz familije Hylidae. Vipera berus-šarka i dr. Rana esculenta-mala zelena. Natrix natrix-barska zmija. Češće nego u drugim biotopima sreću se Coronella austriaca i Elaphe longissima-smuk. Tu su vrste Dilepis undula-pantljičara. Parus major-obična senica. Fringilla montifringilla-severna zeba. Ptice osim što su deo nekog većeg ekosistema. Sylvija atricapilla-crnoglava grmuša. ptičja muvaOrnithomya avicularia. Parus palaustris-siva senica. Buteo buteo-mišar. Laceita agilis-šumski gušter. Leuciscus cephalus-klen. Ovde se češće nego u drugim biotopima javljaju vrste: Turdus merulakos. vaš-Cuclutogaster. Picus canus-siva žunja. Ornitofaunu karakterišu vrste: Strix aluco-šumska sova.Od insektivora najbrojnija vrsta je običan jež Arinaceus europaeus. Hicraaetus pennatus-patuljasti orao. 75 . Od amfiba su zastupljeni: Triturus cristatus-mrmoljak. flammea (retko). Slatkovodne ribe predstavljaju Acipenseridae (jesetra. Regulus regulus-kraljić. a prisutna je i krtica Talpa europea. Phylloscopus trochiliszviždak kovačić i mnoge vrste plovuša. i Cyprinidae: Rutilus-crvenperka. Element tajge je vrsta Bufo bufo.

a u okolini Ravne Reke Acerentomon meridionale.decipiens. Campodea Svensoni. nigromaculatis. strništa i smetlišta. Limenitis camilla.balcanicum. Ch. O. Sa porastom temperature u proleće. Od ostalih beskičmenjaka . plavac-Lysandracoridon. na staništima brdske bukove šume razvija ne samo sekundarna već i tercijalna vegetacija okopavina. Ovde je i stoka odigrala znatnu negativnu ulogu . lepa strižibuba Rosalia alpina. Najbolje je izražena u ekosistemu podpojasa brdskih bukovih šuma. Chorthippus longicornis. odnosno njenih nadzemnih delova.biguttulus. Ch. U bukovoj šumi na lokalitetima Konjevići.dorsatus. U ovim šumama se sreću Stenobothrus lineatus.albomarginatus. Mecosthetus grossus. Gomphocerus rufus. obrubljeni crnacErebia medusa. ugaženih staništa. Lista zatim sprat žbunja i naposletku sprat drveća.brštenjem mladih lastara i mladica bukve onemogućavala je obnovu šume. 76 . Saturnia pavonia. S. Ch.arcensis-poljski i C. Na svojoj gornjoj granici bukva je uništavana i potiskivana naniže zbog stalne težnje za dobijanjem što većih površina pod pašnjacima. Elementi tajge su vrste: Podisma pedestris. Odontopodisima ventralis. A. Najpre Rimljani. Eosentomon transitorium. A. Pod nešto slabijim uticajem čoveka su bukovo-jelove šume iz kojih se uglavnom koristi drvna masa edifikatorskih vrsta. sedefasti šarenjaci: Brenthis ino. Tako se danas. prvo se javljaju prizemne zeljaste biljke. ljubičasti car-Apatura iris. Stauroderus scalaris. U jesen dolazi do opadanja lišća i iščezavanja prizemne flore. Chrysachraon dispar. a zatim Turci su na primitivan način eksploatisali bukovo drvo u cilju dobijanja rude i ćumura. pobuđene zagrevanjem šumske stelje.insekata prisutni su leptirovi: paunovac-Papilio machaon. surlaši-Curculionidae.coriaceus-kožasti. Uporedo je išlo neprekidno proređivanje i uništavanje bukovih šuma od strane zemljoradnika i stočara. ANTROPOGENI UTICAJI 1 DEGRADACIJE BUKOVIH ŠUMA Znatne negativne promene u bukovim šumama Jugoslavije nastale su u istorijsko doba. DINAMIKA BIOCENOZE BUKOVIH ŠUMA Dinammka je diferencija u tri glavna aspekta: prolećni. Trbušani nađene su Compodea i Jaryx. satir-Minois drias. čija toplota zrači u prizemni sloj vazduha i favorizuje razvitak prizemne flore. Za vreme zime asimilacija je praktično ograničena na sloj mahovina. letnji i jesenji.Od beskičmenjaka najbolje je proučeno rasprostranjenje skakavaca. Devastacija je bila najveća na donjoj i gornjoj granici bukve. Classiana dia. U brdskim pojasevima usled stalne težnje čoveka za proširivanjem obradivih površina pored ostalih šuma stradale su i bukove šume. Od tvrdokrilaca su karakteristični trčuljci Carabus: C. Omocestus viridulus. Smenu aspekata uslovljavaju pre svega sezonska kolebanja temperature i svetlosti. Ekološki smisao tih promena leži u smanjivanju transpiracione površine. Sokolići. brojne bube listare-Chrysomelidae. Preljina.

Najveću produkciju biomase ima biocenoza klimatogenih bukovo-jelovih šuma.-Bl. 1931. Prilikom pošumljavanja ili unošenja bukve u različite sastojine treba voditi računa o ekološkim osobinama staništa. zeljaste ili žbunaste. pažljivom negom se mogu dobiti niske i srednje bukove izdanačke šume. Obuhvata planinske Fitocenoze. koje mogu biti od priličnog ekonomskog značaja. u interesu našeg šumaratva je podizanje novih bukovih šuma.frigorifilna vegetacija "visokih zeljastih biljaka" i žbunova.ADENOSTYLETEA Br. divlje goveče tur. Preterana seča i uništavanje bukovih šuma kao specifičnih biljnih zajednica nosi sa sobom i iščezavanje mnogih životinjskih vrsta koje su prilagođene upravo na tu mikroklimu bukove šume. Sveza ADENOSTYLON ALLIARIAE Br. Pteris tip-sa bujadi. VEGETACIJA VISOKIH ZELENI Klasa BETULO . a nešto manju biocenozu montanih bukovih šuma. zubr i tigar. Pošto sve rase bukve u Jugoslaviji imaju veliku izdanačku moć. Planinske zajednice zeljastog ili žbunastog karaktera. Red ADENOSTYLETALIA G. Alropa tip-sa velebiljem.Tako da danas imamo pojavu stalnog sužavanja pojasa bukovih šuma . Luzula tip-sa luzulom. Tilia tip-sa lipom. Et Tx. Njihov značaj za čoveka je upravo proporcionalan produkciji njihove biomase. sa različitim edifikatorskim vrstama. među kojima i lav. o poreklu mladica bukvi (semeno ili izdanačko poreklo). dabar. a gornja spušta sve naniže. U Hrvatskoj Caluna tip. 77 . kod drugih vrsta dolazi do cepanja areala.-Bl. 1933. U praksi. Erica tip i dr. U Srbiji.et J. 1953. Sesleria tip. 1921. Senecio tip. Na mnogim našim planinama čovek je krčenjem šuma doveo čitave komplekse zemljišta do potpune erozije. Festuca tipsa vlasuljom. gepard. Na Kavkazu je do 1918.-Bl. los. Veratrum tip-sa čemerikom.Br. Sveza ALNION VIRIDIS Aich. Vaccinium tip-sa borovnicom. i to ređe sreće se samo jedna zajednica: Asocijacija Junipero-Salicetum silesiacae Jov. Floristički sastav svih ovih degradacionih tipova je karakterističan ali nepostojan i svi imaju specifične sukcesije i dinamiku. Higrofilno . 1943.donja granica se penje naviše. godine zbog uticaja čoveka izumrlo 9 vrsta životinja. Danas se može izdvojiti niz degradacionih faza bukovih šuma koje se mogu grupisati u nekoliko osnovnih tipova (na Kopaoniku): Juniperus tip-sa klekom.

Raspostranjena je naročito na požarištima. Raščlanjena je na tri subasocijacije i to: a) subas. Poznato je više asocijacija. U Srbiji su opisane tri asocijacije. 1930 em. et Prsg. 78 . naročito na šumskim požarištima.). na silikatnoj podlozi i zemljištu sa dosta kiselog humusa. Asocijacija Calamagrostietum epigei Jur. Red ATROPETALIA BELLADONNAE Vlieg. b) subas. Epilobietim angustifolii. 1963. 1965 Sveza ATROPION BELLADONNAE Br. senecio-achilleetosum i c) subas. 1957. progalama na obodima šuma i na šumskim požarištima. Poznate su i ove dve asocijacije koje imaju manje rasprostranjenje. rasprostranjena na Staroj planini (Mišić et al.Obuhvata zajednice zelene jove. Zajednice koje se javljaju na šumskim proplancima. dubokom zemljištu. Mezofilna zajednica šumskih oboda. 1928 i Asocijacija Inulo-Rubetum tomentosae Vukić. često čine gornju šumsku granicu. Obuhvata zajednice na eutrofnom. koje se javljaju u zoni šumskih zajednica u okviru klase Quercetea robori-petraeae i sveze Fagion i dr. 1937.-Bl. To je: Asocijacija Saliceto-Alnetum viridis Čolić et al.-Bl. Naročito je značajna i široko raspostranjena sledeća: Asocijacija Atropetum belladonnae (Br. na većim nadmorskim visinama (naročito u smrčevim. u pojasu četinarskih šuma. obično kiselom zemljištu. 1963. 1931. Asocijacija Epilobietum angustifolii Soo 1933. vegetacija šumskih progala i šumskih požarišta. 1930) Tx. bukovo-jelovim i molikovim šumama). VEGETACIJA ŠUMSKIH POŽARIŠTA Klasa EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. u zoni šuma koje pripadaju svezama Carpinion i Fagion. Typicum. Iz ove sveze konstantovana je samo jedna sveza visokoplaninska zajednica šleske vrbe i planinske jove. luzuleto-deschampsietosum flexuosae. pretežno na silikatnim stenama i svežem zemljištu. je as. Obuhvata zajednice na oligotrofnom. Sveza CHAMAENERION ANGUSTIFOLII (Rubel 1933)Soo 1933. Oberd. Najvažnija i najraspostranjenija među njima.1950.

Asocijacija Euphorbio (cyparissiae) .planinskoj crnici. To je termofilna zajednica požarišta na staništu šuma crnog bora.Iragariosum (vesca) i d) facijes populosum (tremula). nitrofilnog karaktera. SUKCESIJE VEGETACIJE NA ŠUMSKIM POŽARIŠTIMA I ČISTINAMA Jedan od uzroka koji narušavaju složenu strukturu šume i uslove njene sredine ili njenog staništa (njenog fitoklimata) jesu šumski požari. 1989). na bogatom zemljištu. 1941. Na ruderalizovanim staništima. to ćemo se podrobnije upoznati sa posledicama požara na šumskim staništima.Rubetum to mentosae Vukić. Sveza SAMBUCO-SALICION CAPREAE Tx. 1965) i to: a) facijes galiosum aparinae. Asocijacija Luzuleto . Nađena je na Goliji (Gajić. Asocijacija Sambucetum racemosae (Noir. Asocijacija Calamintho (acinos) . 1965). 10 godina posle požara (Vukičevič. Javlja se na požarištima šuma munike (Pinetum heldreichii). 1965. b) facijes epilobiosum angustifoliae. alkalne reakcije. Utvrđena su četiri facijesa. sa dosta humusa. na serpentinskoj podlozi. U Srbiji se sreću dve asocijacije: Asocijacija Achilleo (abrotanoides) . 1950. b) facijes moehringiosum trineviae-Vicia cracca. d) facijes potentillosum opacae-Brachypodium pinnatum.Brachypodietum pinnati Vukić. naročito u šumama izgrađenim od četinarskih vrsta drveća u višim predelima. Asocijacija Telekietum speciosae Treg. koji predstavljaju faze u progresivnom razvoju vegetacije posle požara (Vukičević.Dosta je raspostranjena na požarištima i praznim prostorima brdske bukove šume (Fagetum montanum). 1965. 1965. alkalne reakcije. c) facijes seneciosum rupestris-Vicia cracca. c) facijes rubosum (hirta) . Izdvojena su četri facijesa. počev od prve godine posle požara do "stabilnog" stanja. 1949) Oberd. na plitkom zemljištu (blokovi stena izbijaju na površinu). To su: a) facijes moehringiosum trineviae-Rumex acetosela. kao i s ponovnim razvojem -sukcesijom šumske vegetacije na požarištima.Salicetum mixtum Vukić. na krečnjačkoj podlozi. 1965. S obzirom da su oni česta pojava u našim šumama. 79 . u blizini rečica. Javlja se na požarištima šuma omorike (Piccetum omorikae). na plitkom zemljištu . Javlja se na požarištima šuma bora krivulja (Pinus mughus). Javlja se na vlažnim mestima.Menthetum thymifoliae Vukić. Obuhvata higro-mezofilno-nitrofilne žbunaste zajednice. 1973.

smanjivanje relativne vlage vazduha itd. Posle šumskih požara nastupaju određeni stadiji ponovnog razvoja vegetacije.od prvih. kalijuma. dolazi do znatnijeg oštećenja zemljišta. Isto tako. azot uglavnom bude izgubljen za zemljište. već prilikom požara. a posledice toga su promene u reakciji zemljišta u pravcu alkalnosti i prevođenje u rastvorljiv oblik velikih količina kalcijuma. Bitno je da se zemljište zaštiti što pre od erozije. Isto tako. izmenjenim staništima. pa je često potrebno da prođe i nekoliko hiljada godina da bi se ono ponovo povratilo u prvobitno stanje. Ovde nas interesuje drugi slučaj. Ako su u pitanju padine sa izraženijim nagibom. što se naročito manifestuje u promeni mikroklimatskih uslova i to: pojačavanje amplituda temperatura u zemljištu i prizemnim slojevima vazduha. magnezijuma i fosfora. na slučajeve kada šumski požari zahvate organogena zemljišta koja se formraju na jedrim stenama (organogene crnice i humusno silikatno zemljište).Od intenziteta šumskog požara zavisi u kojoj će meri biti izmenjene stanišne prilike ili drugim rečima. i to kako u pogledu izmena koje se događaju na samom staništu tako i u vezi sa ponovnim razvojem vegetacije na ovim. To su pretežno borova staništa. sagorevanjem organskih materija. Štetne posledice šumskih požara mogu biti u znatnoj meri ublažene ako dođe do regeneracije šumske vegetacije. inicijalnih stadija razvoja do stanja u kome je šuma bila pre požara. dok u drugom slučaju šumsko zgarište dobija svojstva otvorenih staništa. Posledica svega toga je znatno smanjivanje plodnosti zemljišta. Ovde će biti upravo reći o ponovnom razvoju ili sukcesiji šumske vegetacije . Pri tom zaostaju mineralne supstance u obliku pepela. koji se po Tregubovu (1941) i Glišiću (1950. Pod uticajem šumskih požara koji uništavaju u potpunosti sastojke bitno se menjaju stanišni uslovi. i tada vrlo često čitavo zemljište nestaje u požaru. U prvom slučaju bitno se menja šumska mikroklima. jer odlazi u atmosferu. od vrste požara zavisi da li će sklop sastojaka biti samo pogaljen (prizemni požar) ili će on sasvim nestati pod uticajem požara (visoki požar). Ovo se odnosi. povećanja evaporacije vode. 1955) mogu prikazati shematski na sledeći način: 80 . Najvažnija neposredna posledica požara je sagorevanje šumske prostirke i humusa iz površinskih slojeva zemljišta. koji se kao takvi lako ispiraju i s tim ispadaju iz biološkog kruženja. pre svega. bilo prirodnim ili veštačkim putem. onda je na takvim staništima šuma kao vegetacijski tip trajno uništena s obzirom da je erozija zemljišta uvek propratna pojava.

i u tom slučaju javlja se pionirska fitocenoza breze. koja dominira na svim površinama gde su pre požara bile sastojine šumskog drveća. koje doprinose popravljanju uslova zemljišta. označena po Glišiču (1950) Betuletum. Ako su uslovi staništa povoljni i dozvoljavaju nalet semena breze (Betula verrucose) i jasike (Populus tremula). Inicijalne šumske fitocenoze mogu biti raznolike. Ali. onda će se razviti tipična fitocenoza jasike i breze Populo-Beluletum typicum. preko jednog stadija vrsta Rubus (u višim područijima pretežno vrste Rubus idaeus) razvijaju se inicijalne-pionirske šumske fitocenoze. 81 . u povoljnim uslovima. u višim predelima postoji ponekad između stadija vrbovice (Epilobium angustifolium) i stadija Rubus-jedan međustadij. Ako su ekološki uslovi povoljni.nigra). u kojem preovladava Calamagrostis epigeios. Posle toga. preko pionirskih fitocenoza zeljastih vrsta.Početni stadij razvoja šumsle vegetacije posle požara Odmah nakon požara. da bi se kasnije mogla pojaviti fitocenoza jasike Populetum tremulae. Međutim. onda će se pojaviti. U slučaju da stanišni uslovi ne omogućavaju nalet semena breze (guste i sklopljene sastojine oko požarišta. pa će se vegetacija razvijati jednim zaobilaznim putem. što zavisi od uslova staništa. ako požarište leži na strmim padinama. koja odgovara ekološkim uslovima toga područja. preko jednog ili više stadija. dolazi do erozije i kao posledica ispiranja zemljišta pojačava se njegova skeletnost. prvih godina javlja se veoma obilno vrbovica (Epilobium angusdifolium). u koje se kao pratioci nalazi iva (Salix caprea) i vrste zova (Sambucus racemosa i S. sa znatnijim udelom ive. Posle obrazovanja inicijalnih (pionirskih) šumskih fitocenoza naseljavaju se vrste drveća sa većim stanišnim zahtevima i. Međutim. dolazi vremenom do obrazovanja stabilnije šumske zajednice. nepovoljna koafiguracija u pogledu pravca dominirajućih vetrova). na ovakvim padinama ne može se uvek očekivati nalet semena breze. fitocenoza jasike (Populetum tremulae). često dolazi odmah do obrazovanja stadija Rubus ili čak i do inicijalne šumske fitocenoze.

ne obuhvatajući još one složene procese u dinamici razvoja šumske vegetacije kod ove pionirske fitocenoze.Shema razvooja šumske vegetacije van dohvata plavne vode. nastupaju bitne promene u omjeru smese vrsta drveća i uopšte strukture sastojine. Ove promene odvijaju se neprekidno. glavnom. jačih vetroizvala i čistih seča (prema M. koje su sa manjim životnim zahtevima. što ima posledice i u mikroklimi staništa. Glišiću. sastavljene od heliofilnih vrsta drveća. pionirskih vrsta na požarištu dominiraju duže vreme heliofitne vrste. posle požara. naseljavanjem belog bora i smrče. Očito je da posle naseljavanja prvih. U sledećoj shemi prikazan je dalji tok razvoja vegetacije u višim planinskim predelima. Tek kasnije. inicijalne stadije razvoja vegetacije posle šumskih požara. u početku sa 82 . 1955) Ovaj. koje sve više dobijaju mezofitni karakter. kao i prvi shematski prikaz razvoja vegetacije prikazuje. počinju da dobijaju sve više sciofilnih elemenata. smrče i jele (bukve).

3. Stefanoviću. stadij vrbovice (Epilobium angustifolium). jačih vetroizvala i čistih seča u regionu šume bukve i jele na triaskim krečnjacima (prema V. stadij Populus tremula. POPULO – BETULETUM typicum (Glišić) Shema razvoja vegetacije posle požara. 2. stadij Rubus hirtus-Fragaria vesca. sa znatnijim udelom šumskih vrsta drveća. posle ovoga stadija formira se ishodna vegetacija . stadij terofita (obuhvata period prvih godina posle požara). u pojasu brdskih šuma bukve (Fagetum montanum). kasnije sa usporenim . 4. Vukićević je (1961) utvrdila sledeće sukcesivne stadije. koja je odraz regionalnih klimatskih uslova.ispoljenim dinamizmom. Na požarištima u Srbiji. čije trajanje ukupno iznosi oko 25 godina: 1. 1960) 83 .zajednica brdske šume bukve.sve dok se tokom vremena ne formira stabilnija fitocenoza. U našem konkretnom slučaju to je zajednica jele i bukve (Abieti-Fagetum illyricum).

novembar 1992. Slavica Milović. Srbije . novembar 1999. 8. Diplomski rad: Kišne gliste Stare planine. gde se javljaju više higrofilni elementi: Lycopus europeus. 84 . Vijislav Mišić: Varijabilitet i ekologija bukve u Jugoslaviji. I. Nikola Vukićević: Vegetacija Srbije II Šumske zajedince I. Kragujevac. decembar 1992. 2. Ranka Popović. Vitomir Stefanović: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije.Za kontinentalna područja Hrvatske gde je rasprostranjena klimatogena šuma hrasta. jer u prvom slučaju odvija se progresija preko zajednice jasike i breze. regresija i progresija vegetacija će se odvijati različito (Ziani. caricetosum pilosae).R. LITERATURA 1. erythronietosum). Agrostios vulgaris i drugi na močvarno oglejenim zemljištima (subas. K. institut za bioliška islraživanja "Siniša Stanković" Beograd 1998. Kragujevac. nastaju dva tipa regresivnh stadija: prvi na pseudoglju (subas. Pteridium aquilinum. Branislav Jovanović. Beograd 1957. Matvejev: Kratka zoogeografija sa osnovama biogeografije i ekologije bioma Balkanskog poluostrva. "Svetlost". Goran Andrić. 3. zavisno od stanišnih uslova. Agrostis alba. I knjiga. Slađana Levajac. Anka Dinić. Diplomski rad: Diplure i proture okoline Ravne reke. u prvom redu tipa zemljišta. Kragujevac. Na površinama gde su šume degradirane steljarenjem. 12. Kragujevac. Diplomski rad: Kišne gliste okoline Ražnja. Beograd 1997. gde su zastupljene vrste: Calluna vulgaris. 7. Genista elata i dr. div. a u drugom slučaju preko zajednice lučkog jasena i crne jove. OOUR. 1957). Kragujevac. Srpska akademija nauka i umetnosti. Ljubljana 1995. odeljenje prirodno-matematičkih nauka. Momčilo Kojić. Diplomski rad: Diplure i proture severnog dela Čačka. Diplomski rad: Kišne gliste Rtnja. april 2000. kitnjaka i graba (Querco-Carpinetum illyricium). Progresivni stadiji razlikuju se takođe. Juncus sp. Vojislav Mišić. Curculionidae) Kragujevačke kotline. 9. Danijela Đordević. 11. 4. Sarajevo 1986. Sanja Denković.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kragujevac. januar 1999. 6. Genista germanica. Juniperus communis. Goranka Anđelković. Snežana Pešić: Interakcije sa sredinom i dinamika surlaša (Coleoptera. Lopatin i S. Diplomski rad: Kišne gliste Goča. 5. Kragujevac 1997. decembar 1998. Univerzitetski udžbenik. koji vodi ka vrištinama. Univerzitet u Kragujevcu.posebna izdanja. D. Branko Karadžić: Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. prirodno-matematički fakultet. Biološki institut N. 10. monografija. pašom. sečom drveta.

Zbog toga se možemo zapitati da li to Srbija postaje svojevrsna “zemlja kontejner“? Osećaj za čisto i lepo je već odavno izgubljen.Svaki građanin Srbije za sobom godišnje ostavi oko 280 kilograma otpada.Sakupljanje.Zakonodavni Prioritetni kriterijumi za upravljanje otpadom: . izvorima otpada. Javnih površina koje nisu pod smećem sve je manje.Ekonomski .Reciklaža i iskorišćavanje . optimizacija procesa.ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu. kao i konačno njegovo zbrinjavanje je prioritetan zadatak. transport. Nije suvišno da svi učesnici u ovom procesu imaju u vidu prioritetne kriterijume. Razbacano đubre je postalo deo “normalnog“ životnog prostora. Količina opasnog i potencijalno infektivnog otpada u stalnom je porastu.Od strane javno komunalnih preduzeća prikupi se tek nešto više od polovine.Smanjenje rizika i opasnosti .koji se iz svakog drugog doma iznosi neorganizovano i završi na nekoj od 4481 divlje deponije koliko ih ima u Srbiji.Veliki deo starih stvari može ponovo da postane upotrebljiv materijal.Upravljački . a to su: . Problem otpada treba da bude usmeren ka aktivnostima za smanjenje smeća i njegovo adekvatno odlaganje u reciklažu.Prevencija i smanjenje proizvodnje otpada .8 kilograma otpada. nezavisno od toga da li je reč o javnom ili privatnom zdrastvenom sektoru.Tehnološki . -Srbija se suočava sa velikim problemom zbog neadekvatnog upravljanja otpadom.Efikasna kontrola .svako od nas u proseku napravi oko 0.Svakodnevno.Divlje deponije nastaju kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture.Visoki stepen zaštite zdravlja i okoline .Zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada -Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne količine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu..Ekološki .međutim nije sve što završi u kanti za smeće otpad koji mora da se spali ili odloži na deponiju.. Nadzor nad kompletnom strukturom. 85 .Upravljanje otpadom po kriterijumu ekonomičnosti .

materijal i pribor koji je došao u dodir sa krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrebljen pri hiruškim zahvatima. . otpad iz dela za izolaciju bolesnika. Ovde su date samo smernice koje treba da pomognu rešavanju problema infektivnog medicinskog otpada. plazma.) sonde rektalne i gastralne. Izbor bilo koje tehnologije mora zadovoljiti važeće zakonske propise. vrećice sa tekućim sadržajem. sistemi za infuziju. otpad iz dela za dializu. hiruški otpad. koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi kji su im izloženi. Ostali predmeti (higijenski apsorbenti.Zbrinuti sopstveni otpad. smrvljen. urin . . 86 . fekalije.kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija.Promovisati prevenciju i smanjti proizvodnju medicinskog otpada.Na osnovu direktiva 75/442/EEC i 91/156/EEC Evropska Unija je jasno zacrtala smernice za upravljanje opasnim otpadom. i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posekotine. ampule idr ). Posude za oštre predmete (posude koje se koriste za oštre predmete. epruvete. zatim otpad koji je došao u obzir za raznaispitivanja i istraživanja). petrijeve šolje. kateteri. previjanju rana. Napravićemo nešto naše. ostatci hrane. bez neugodnih mirisa. špricevi.Opredeljivati se za čiste tehnologije. Svrha navedenih direktiva je visok stepen zaštite zdravlja i okoline na način da svaka zemlja mora učiniti sledeće: . Infektivni otpad koji se može obrađivati: Otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svog tipa.-. Šansa naše kuće je velika. obdukcijama. . Za ovaj proces neophodno je učešće svih članova kolektiva. Polako da primenjujemo standarde da stvorimo standard. da naučimo da zaštitimo i sebe i druge. speculum. . skalpeli. krv. iskoristiv kao izvor energije.Otpad se mora obrađivati i odlagati . lancete. suv. iskorišćavanje otpada. Glavna svrha svake pojedine tehnologije je dekontaminacija otpada kroz razgradnju mikroorganizama.Moramo verovati da možemo da rešimo ovaj problem. . neprobojne za sadržaj pri normalnim uslovima postupanja napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili pozleđivanje i prenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju sa otpadom. koliko je to moguće sa tehničkog aspekta što bliže mestu na kome nastaje. ostali otpad koji nastaje kao nus proizvod pružanja zdravstvenih usluga. vaginalne sonde i ušni levčići. delovi opreme.Potsticati sigurnost i zaštitu. našeg Zdrastvenog Centra. Budimo kreativni napravimo brend naše kuće. rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu. Obrađeni otpad mora biti sterilan. neprepoznatljiv. kao i sekundarne sirovine.Podržavati procese reciklaže. Oštri predmeti i predmeti od stakla (igle.

a koristi se kao zamena mineralnog dizela ili u određenoj smesi sa njim. Svetski program korišćenja energije biomase i otpada ima za cilj osiguranje svih preduslova i uklanjanja prepreka za podsticanje i povećanu upotrebu ogrevnih drva. Današnji sve zahtevniji ekološki standardi. kao i obaveze smanjivanja emisije stakleničkih plinova daju snažan podsticaj njegovoj proizvodnji i korišćenju u evropskim državama. zaštitu državnih interesa. Postrojenja za proizvodnju biodizela grade se sa kapacitetom od nekoliko hiljada do stotinu hiljada tona godišnje. nije štetan za zdravlje. snabdevanje ruralnih područja. biljke. nije opasan za zagađenje voda i vazduha. šumarstva i industrije -Povećanje energetske efikasnosti -Smanjenje uvoznih energenata -Proizvodnja energije u malim sistemima. presuje pri čemu se dobija ulje i kruti ostatak – pogača.EKOLOGIJA I DRUŠTVO I Gorivo budućnosti – biodizel Reforma energetskog sistema mora se sprovoditi praćenjem svih procesa razvitka tržišta u EU i usklađivanjem procesa uz zadovoljavanje svih međunarodnih zahteva sigurnosti. Biodizel nije lako zapaljiv. u kojima nema toplovodne ili plinske mreže. Biodizel je metilni ester repičinog ulja i dobija se iz ulja uljane repice ili recikliranog otpadnog jestivog ulja.Zatim se usitnjava. preduzeća i malih pogona -Otvaranje novih radnih mesta Biodizel je motorno gorivo koje se dobija iz repinog ulja ili drugih biljnih ulja esterifikaciom sa metanolom. slame. drvnog otpada. Zakonska regulativa mora osigurati jasna i po evropskim standardima utvrđena tržišna pravila. Ekonomičnost proizvodnje je naravno veća što je kapacitet veći. 87 . pa njegovo zagrevanje do 110˚C . metanol i bionafta ) biogoriva u proizvodnji energije. Pri tome nastaje proces koagulacije belančevina i agromerizovanje kapljiva ulja u veće. U studiji se opisuje presa za porodična gazdinstva kapaciteta do 100 t prerade i prese većih kapaciteta od 100 t. sigurno i kvalitetno snabdevanje naftom i naftnim derivatima. Ima svojstva jednaka onima koje ima klasični dizel dobijen iz mineralnih ulja. Prednosti takvog programa su: -Proizvodnja energije na ekološki prihvatljiv način -Smanjenje emisije stakleničkih plinova i drugih zagađivača ( SO2. NOx ) -Upotreba viškova i otpada iz poljoprivrede. Sledi podgrevanje materijala. Prerada uljane repice započinje čišćenjem i otklanjanjem nepoželjne primese za dalju preradu. otpada i plinskog ( bioplin ) i tekućeg ( etanol. zaštitu stanovništva i okoline. Presovanjem se odvaja ulje od krutog dela – pogače.

Za ostvarivanje ovog cilja nužna su ulaganja u modernizaciju rafinerija zbog evropskog kvaliteta proizvoda. Nažalost.Svetska iskustva u proizvodnji biodizela su velika iako se tek s početkom prve naftne krize (1973 godine ) počinju sprovoditi savremeni eksperimenti ispitivanja mogućnosti korišćenja biljnog ulja za pokretanje motornih vozila. dodatkom biokomponente ( metilnog estera ) u malim količinama ( 1. Uz to je važna činjenica da je proizvodnja biodizelskog goriva u svetu u stalnom porastu. u 1998. Važno je i to da će mešavina biodizela sa dizelom i kerozinom u hladnim vremenskim uslovima pomoći u sprečavanju od smrzavanja. Za ostvarivanje takve 88 . čist biodizel se može prevoziti kao i biljna ulja. Temeljni razlozi za takvo naglo povećanje proizvodnje su poljoprivreda. Dakle. pa suncokret ( 12. Zato mešavina sa malim procentom biodizela može u potpunosti nadomestiti manjak mazivosti nesumpornih goriva. cilindra. Goriva sa samo 0. biorazgradiv i manje iritantan za kožu u odnosu na mineralni dizel. njegova visoka mazivost u poređenju sa mineralnim dizelom uzrokuje manje trošenje klipova.50 %). jer dosada nije pokazalo nikakve negativne posledice na rad motora tih vozila. Naprotiv. Poslednjih godina u većini zemalja se nastoji da se smanji udeo sumpora i aromata u dizelskom gorivu u svrhu održavanja čistijeg vazduha. Rezultat toga je da nova nisko sumporna goriva imaju manju sposobnost podmazivanja. profitabilne proizvodnje i zaštite sredine. Velika povoljnost biodizela je i u manjim opasnostima pri njegovom transportu.u procesu odstranjivanja sumpora i aromata izdvajaju se i komponente koje imaju zadatak podmazivanja motora. Važno je da biodizel ima bolju mazivost od mineralnog dizela. Uz tadašnji dokaz da se biljna ulja mogu uspešno koristiti dizelskim motorima. Uz to je dokazano da biodizel ima puno bolju mazivost od nesumpornog mineralnog goriva. i preciznih delova pumpe za ubrizgavanje. godini proizvodnja je dostigla 1 366 000 t.82 %).4% dodatnog biodizela imaju minimalnu mazivost koju zahteva standard za mineralni dizel. okolina i celokupna privreda. a maksimalna mazivost postiže se sa mešavinom otprilike 10 % biodizela u mineralnom dizelu. ali i goveđeg loja i starog jestivog ulja. Biodizel se proizvodi iz različitih biljnih ulja. Ipak. Dok je 1991. te ponašanja dizelskog goriva u motoru. Biodizel ne oštećuje dizel motore. prstenova. dok je s mešavinama potrebno preduzimati mere kao i pri transportu mineralnog dizela. Svi parametri dizelskog goriva moraju ostati nepromenjeni jer se radi o evropskom standardu EN 590. Biodizel gorivo uspešno je prošlo test na vozilima. najvažnija sirovina za proizvodnju biodizelskog goriva je uljana repica ( 82.5 – 5%) postižu se dobri učinci u smislu kvaliteta izduvnih gasova. postojale su i određene poteškoće. Naime. godine proizvedeno 111 000 t biodizelskog goriva. Ovakva mešavina biodizela i mineralnih dizela smanjuje emisiju izduvnih gasova. slično kao što se aditivi dodaju mineralnom dizelu. Biodizel je neotrovan.

traktori Still GmbH – viljuškari Suzuki Auto GmbH Deutschland . putnička vozila VolksWagen AG – putnička vozila VOLVO Deutschland Gmbh – putnička vozila VOLVO Trucks Deutschland – teretna vozila Zetor/ZTS (Semex GmbH) – traktori 89 . potrebno je : doneti standarde za biodizelsko gorivo podstaći uvoz vozila prilagođenim za korišćenje biodizela cena biodizela treba da bude jednaka ili niža za 10 % od cene mineralnog dizela što se postiže poreskom politikom informisati vozača i vlasnika vozila o prednostima korišćenja biodizela Novo područje zahteva istraživanja ne samo tehničke prirode nego i upoznavanje delovanja na privredu i standard stanovništva. potrebno je uložiti velika sredstva u obnovu i izgradnju novih sekundarnih rafinerijskih kapaciteta. 2001 ) Audi – putnička vozila BMW AG – putnička vozila Case – traktorska vozila Citroen Deutschland AG – putnička vozila Daimler Chrysler AG – Mercedes – putnička vozila Deutz AG – motori Farymann Diesel GmbH – motori Fendt – traktorska vozila Fiatgri – traktorska vozila Ford – putnička vozila Hanomag – Komatsu – tertna vozila Isecki – Traktori John Deere – traktorska vozila KHD – traktorska vozila Lindner – traktorska vozila MAN Nutzfahrzeuge AG – komercijalna vozila Massey-Ferguson – traktorska vozila Nissan – ciljuškari Opel AG – putnička vozila Perkins Motoren GmbH. Nemački proizvođači vozila koji koriste biodizel ( UFOP.strategije prerade nafte. Zbog prednosti biodizela i podsticanja njegovog korišćenja za pogon vozila.putnička vozila Renault – putnička vozila Renault – traktorska vozila Same-Lamorghini GmbH – putnička vozila Skoda Deutschland GmbH – putnička vozila Steinbock boss Fordertechnik GmbH – komercijalna vozila Steyer-Daimler-Puch-AG. čime bi kvalitet proizvodnje derivata dostigao zadovoljavajući nivo.

Koralni sićušno polipi oblikovani kao vršci polako se izgrađuju u višebojne strukture grebea koje su utočište za više od 2 000 vrste riba. more je.SPASITE NAŠA MORA Svakog dana Sunce i Mesec povlače mora tako da se dobija plima i oseka. Ovde vrebaju ajkule čudnog izgleda i oktopodi koji čekaju da ugrabe mrtve životinje i biljke što doplutaju do dan okeana. kako bi to reklai više misteriozno. Ptice kruže nad njim. Najveći deo morskog života se može naći blizu kopna. sisari poput polarnih medveda i morskih vidri provode veliki deo vremena kraj ivice vode. nafte i benzina sagorevaju. Pitoplankton formira osnovu masovnog lanca ishrane. Dalje od kopna. kitovi izranjaju da bi udahnuli vazduh. hranljivim sastojcima bogata voda iz okeanskih dubina. a grupacije morske trave. a ribe koje žive na većim dubinama.). krabe se kriju ispod kamenja. između čestica 90 . sićušnih riba i ljuskara se okupljaju tamo gde se sudaraju različite struje. obezbeđujući hranu za zoo planktone. Biljke onda rastu u velikoj meri. a podvodni vulkani komešaju morsko dno. Vodene šume obezbeđuju hranu i habitat za široki spektar morskih životinja. meduze plutaju po površini. Morske životije pasu morsko dno. te se tako lanac ishrane nadograđuje.Duboko ispod jata malih riba se migolje i okreću kako bi izbegle grabljivice. Dagnje se kriju po pukotinama. morskih zvezda i crva. Blizu obala tropskih zemalja rastu vodene šume – ogromne formacije algi koje cvetaju na mestima gde se diže hladna. minijaturne životinjice koje za uzvrat hrane najmanje ribe i ljuskare. A još dublje od njih. Tik ispod površine žive pitoplanktoni – mikroskopske biljke koje apsorbuju karbon dioksid ( jedan od gasova iz »staklene bašte« koji se oslobađa kada goriva poput drveta. Ispod njih plivaju i odmaraju veće ribe. dok hladna voda izvire iz okeanskih dubina. RAZLIČITI MORSKI EKOSISTEMI Topli plićaci tropskih okeana predstavljaju idealne uslove za korale. Morske biljke i životinje se mogu naći u svim oblicima. Tople struje putuju od tropskih predela ka polovima. U temperaturnim zonama more i zemlja se često spajaju u vidu širokih ravnih muljevitih obala. hvatajući se za stene asa stotinama cevastih nožica. U stenovitim toplim priobalnim područjima morske zvezde i lupari se bore za mesto. bojama i veličinama. kornjače i ptice selice posećuju takva mesta da bi se razmnožavale i hranile. temperature se retko dižu iznad tačke zaledjivanja i jedina svetlost koja se može videti jeste sjaj ( ili hemoosvetljenje ) kojim zrače sićušne bakterije. Ova sićušna stvorenja služe kao hrana za ona veća. a ribe kao što su garibaldi i kabezon plivaju unaokolo u istoj meri kao što i ptice obleću oko drveća. u čijem mulju žive zajedno horde jedinstveno adaptiranih vrsta. 5 000 vrsta mekušaca i bezbroj drugih kraba. a morska trava raste svuda gde se pronađe čvrsta površina za koju se može uhvatiti. gde sunce može dopreti kroz plitku vodu do dna. Vetar stvara talase na površini.

ptice koje hvataju školjke i sabljarke. Samo sedamdeset procenata od toga konzumiraju ljudi – ostatak odlazi u preradu za životinjsku hranu i djubriva. godine ribolovci su već izvlačili 97. a 1993 više od 4. lekove i minerale. ono što još više zabrinjava. Morska riba i druge životinje daju četrnaest procenata životinjskih proteina na svetu. Godine 1992 tek nešto manje od 18. Brojke su sada u opadanju. 1988. uključujući Australiju. Koralni grebeni su dosta uništeni zbog odlamanja za suvenire. ova stvorenja služe kao hrana za ptice koje posećuju obalu.4 miliona tona. Foke i kornjače su već značajno preeksploatisane. oni neće biti u mogućnosti da nas snabdeju sa svim dobrima i uslugama koje primamo zdravo za gotovo. Malaziju. dolaze do nafte i prirodnog gasa sa morskog dna. a ravne površine mulja obrane zbog mamaca i ljuskara. jeste način na koji smo smanjili zalihe riba u okeanima.5 miliona tona tovara je ušlo u Veliku Britaniju samo kroz luku Sautemptonu. Lovci su već desetkovali većinu populaciju velikih kitova. Nekih petstvo morskih vrsta proizvode hemikalije koje mogu pomoći u lečenju raka. Egipat. USLUGE KOJE PRUŽA OKEAN Brodovi koji prelaze preko mora transportuju ljude i robu širom sveta. helikoptera i satelita u odlučivanju gde će zabaciti svoje mreže koje mogu biti duge i do 65 km. dok temperaturne obale čuvaju ravne površine mulja. kao na primer za ritsku šljuku. i obezbedjuju hranu za mesečeve puževe. Ali. školjke i krabe. možda. Mnoge druge zemlje iskopavaju da bi dobile pesak i šljunak. Morska obala je prvi izbor za odmor. Svake godine ona apsorbuju 3 milijarde tona karbon dioksida.mulja i peska. 1/3 onih koji idu na odmore u svetu hrli ka plažama mediterna. ne zbog toga što ljudi shvataju potrebu da se smanje ulovi. slane močvare i peščane dine. Prema Organizaciji UN za hranu i poljoprivredu more može priuštiti doprinos od 100 miliona tona ribe godišnje.5 miliona turista je posetilo havajsko ostrvo Oahu. Više od četrdeset zemalja. BEZ RIBE U MORU Ukoliko nastavimo da tretiramo okeane kao do sada. Mora toliko pružaju brojne »nevidljive« usluge. More je skladište za hranu. Nigeriju i Trinidad i Tobago. U međuvremenu. vladine subvencije teraju i ohrabruju ribolovce iz razvijenih zemalja da koriste informacije koje sakupljaju pomoću aviona. 91 . A i siromaštvo i pritisak da se otplate medjunarodni dugovri prisiljavaju zemlje u razvoju i njihove ribolovce da hvataju i izvoze koliko god je moguće ribe. već zbog toga što su zalihe riba niske. Brazil. Zauzvrat. Mangrovi i koralni grebeni štite tropske obale od oluja sa mora.

1983. druge nastavljaju i dalje da plivaju sve dok se toliko ne upetljaju da ne mogu dalje da se miču. Konstrukcija bušotine uznemirava morsko dno i dok se nafta izvalači toksične hemikalije se izlivaju u more. a ribolovci u jugositočnoj Aziji izvlače retke mrmonje i kornjače. U 20 veku počelo se sa lovom na kitove »desnice« pre nego što se prešlo na ogromne »plave kitove«. Potraga za naftom često podrazumeva i korišćenje eksploziva koji uništava lokalnu sredinu. Kada se otkloni veliki broj grabljivica. ZLOUPOTREBLJENO MORE Iako naftni tankeri redovno kvare glavne vesti zagađenje od naftnih mrlja je daleko od najozbiljnije pretnje po morsku sredinu. Komercijalni ribolovci često hvataju u mrežu drugu ribu i životinje slučajno. Naftni tankeri namerno puštaju nešto od njihovog tovara u okeane. godine skoro 80 000 maslinastih Ridlijevih kornjača su otplivala sa Meksičke obale Pacifika. Bušenje na zapadnoj obali Tajlanda ima iste posledice. čitav lanac ishrane će se poremetiti. U istočnom Pacifiku delfini se hvataju u mreže postavljene za tunjevinu. na primer uništava koralne grebene. tako da ona umiru od hipotermije ili se dave. a on dalje guši grebene i na kraju ih ubija.dugačak 10 m – pa se čak i ova vrsta kitova smatra ugroženom u severnoj hemosferi. U nekim delovima sveta ribolovci su prisiljeni da koriste štetne metode kako bi povećali njihove male prihode. Sada jedina vrsta koja egzistira u relativno velikom broju jeste kit »minke« . Ribolov uz pomoć dinamita. 92 . U 19 veku komercijalne kitolovačke flote su pobile ogroman broj kitova po imenu »Sperm«. Sada zahvaljujući kolekcionarima jaja i ribarima ih je ostalo nešto manje od 1000. zajedno sa svojim ribljim ulogom. Ribolovci često bacaju plastične mreže. Životinje se hvataju u takve mreže i neke se dave momentalno. koji se takođe oštećuju bušenjem i vađenjem. Ona takođe otklanja izolaciju i plovnost. a onda i na još manje morske kitove. uništava koralne grebene koji privlače turiste u ovaj region. lovci su prešli na manje kitove sa perajima. Nafta truje morska stvorenja. te velike ribe su obično grabljivice. Drugi oblici zagađivanja i destruktivne ribolovačke metode su zapravo mnogo opasniji. Kada je ponestalo plavih kitova.Ribolovci obično počinju hvatanjem velike ribe koja ima visoku cenu na tržištu kao i mnoge druge ribe koje se hvataju za hranu. Na Bahamima morsko tlo prekriveno grebenima i morskom travom se uznemiruje kada je bušenje u toku. što komeša sediment i diže ga.

ČAJETINA (lični snimak) T IPOVI ČVRSTOG OTPADA -Čvrst otpad može biti podeljen na tipove prema izvoru svog nastanka: 1.FOTO: ZLATIBOR.građevinskog materijala.sanitarnog otpada iz našig kupatila i otpada sa ulice. Rizičan otpad 3. KUĆNI OTPAD -Gradski čvrst otpad sastoji se od otpada iz domaćinstva. 93 . Biomedicinski otpad ili bolničarski infektivni otpad. Kućni otpad (gradski otpad) 2.

toplomeri.aluminijumskim folijama.sijalice..farbe. FOTO: DEPONIJA RIBARSKA BANJA Kućni otpad bi trebalo da razdvajamo u različite kontejnere prema vrsti otpada. plastici i drugim nerazgradivim materijalima koji mogu nezamislivo naškoditi prirodi....plastika.) -Mokar-biorazgradiv otpad (ostaci od obroka.) 94 ..baterije..staklo.) -Tvrdi otpad (metal.Zadnjih godina potrošačko tržište se razvija drastično i koristi proizvode u konzervama.kore od voća. Na primer: -Rizičan otpad-biorazgradiv otpad (lekovi.

voće i povrće.đubriva i pesticidi.lišće. REPUBLIKA SRPSKA (BiH) ČETIRI GLAVNE KATEGORIJE OTPADA: PRIRODNI OTPAD-Ostaci od obroka. Rizicni otpad moze biti otrovan po ljude.dezodoransi.otpadke u tečnom stanju kao i hemijske 95 .plastike.plastika. OTROVNI OTPAD-Stari lekovi.staklo.jer sadrze otrovne materije.životinje i biljke.metali. BOLNICKI OTPAD-Otpadi poput zavoja i odeće natopljene krvlju i drugim telesnim tečnostima.FOTO: KONTEJNERI BANJA LUKA..sve hemikalije.sijalice. OTROVNI OTPAD -Industrijski i medicinski otpadi smatraju se rizičnim..sve što ima baterije.. Industrijski otpad je svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom procesu i obuhvata razne otpadke u vidu metala. RECIKLAŽNI OTPAD-Papir.farbe..toplomeri.

.korozivni.stakleni i porcelanski krš..kancerogeni. U industrijskoj proizvodnji. mulj. odlaže se u deponije koje su najmanje kontrolisane i predstavljaju veliki sanitarni i zdravstveni problem.poljoprivredi.FOTO: INDUSTRIJSKI ODPAD NOVI POPOVAC i druge nusprodukte koji ispušteni u životnu sredinu dovode do degradacije kvaliteta života uz ugrožavanje ljudskog zdravlja.komunalnoj delatnosti. šut i slično.guma.. i pri raznim drugim aktivnostima javljaju se otpadni materijali koji mogu biti: Visoko toksični.Industrijski otpad koji sasdrži stabilne materije kao što su:Plastika.energetici. biljnog i životinjskog sveta. tečan. 96 .i iritantni.Industrijski otpad može biti čvrst.

FOTO: INDUSTRIJSKI ODPAD NOVI POPOVAC FOTO: DIVLJA DEPONJA BOGATIĆ. MAČVA 97 .

BOLNIČKI OTPAD -Bolnički otpad nastaje tokom pregleda,lečenja i previjanja ljudi i životinja,takođe i pri eksperimentima.Bolnički otpad je zagađen hemikalijama koje se smatraju opasnim, a ta sredstva su formaldehid i fenol,koji se nalaze u sredstvima za dezinfekciju,živa u termometrima i meračima pritiska.

FOTO: DEPONIJA ALEKSANDROVAC Ovaj otpad je raznovrsan jer sadrži makaze,natopljene zavoje, gumene rukavice,lekove,kulture bakterija,delove organa.Ovaj otpad može biti veoma opasan ako se sa njim ne postupa i ne uklanja stručno.

FOTO:DEPONIJA DESPOTOVAC

98

FOTO: DEPONIJA PLASTIČNOG MATERIJALA UPSALA, ŠVEDSKA PLASTIKA - POSEBAN PROBLEM!

FOTO: DEPONIJA JALOVIŠTE

99

Plastika sa svojim kvalitetom da je lagana,a jaka i još jeftina započela naš svakodnavni život.Nepažljivo odlaganje plastike zaustavlja propuštanje vode krot zemlju i blokira tokove podzemnih voda.Plastika izaziva poremećaj u radu bakterija koje se nalaze u zemlji i koje tako izmenjene,ako se progutaju izazivaju smrt.Obojene plastike sadrže u sebi veoma otrovne teške materijale,pa je u nekim razvijenim zemljama zabranjena.

FOTO: DIVLJA DEPONIJA ZLATIBOR (LIČNI SNIMAK)

VREME KOJE JE POTREBNO DA BI SE NEKI MATERIJALI RAZLOŽILI

100

Firme koriste razne načine odlaganja otpada: -Otvorene deponije -Kratere za odlaganje -Septičke jame -Fabrika za spaljivanje 101 . sa porastom populacije količina nastalog otpada postaje nepodnosljiva.CVECE I SVI ORGANSKI PROIZVODI PAPIR (NEPLASTIFICIRAN) PAMUČNA ODEĆA VUNENI PREDMETI DRVO KONZERVE PLASTIČNA KESA PRIBLIZNO RASPADA 1-2 NEDELJE 10-30 DANA 2-5 MESECI 1 GODINA 10-15 DANA VREME 100-500 GODINA MILION GODINA STAKLENA FLAŠA N I K A D A !!! POSTUPANJE I ODNOS PREMA OTPADU -Kako gradovi rastu.MATERIJALI XRANA.

NEMARNOST ZA ŽIVOTNU OKOLINU. ZLATIBOR 102 .

jer se otpad ne razlaže. 103 .životinja i biljaka.OTVORENE DEPONIJE Otvorene deponije su nenatkrivene oblasti koje se koriste za odbacivanje čvrstog otpada svih vrsta. Na ovakvim deponijama nastaju mnoge bolesti.nepokriven je i nerazvrstan. DOMAĆE ŽIVOTINJE U BLIZINI DIVLJE DEPONIJE -Otvorene deponije takođe ispuštaju u tlo otrove koji truju okolnu zemlju i vodu. a time izazivaju bolesti kod ljudi. a te bolesti mogu prenositi životinje koje u potrazi za hranom dođu do deponije i tu obole.Otpad je dostupan i raznosi se.

POŽEGA DEPONIJA RIBARSKA BANJA 104 .DEPONIJA U BLIZINI ZAPADNE MORAVE.

FABRIKA NEMAČKA KRATERI ZA ODLAGANJE -Krateri za odlaganje su ogromne rupe u koje se baca gradski otpad u slojevima.). Ovo uopšte nije dobar način uklanjanja otpada i ovako se najčešće uklanja infektivan otpad.Ostatak od spaljivanja je pepeo koji se dimom i vetrovima raznosi veoma daleko. 105 .on se prekrije zemljom u odredjeni mehanizam rastresa i sabija zemlju..FABRIKA ZA SPALJIVANJE Fabrike za spaljivanje su mesta gde se deo otpada prerađuje (reciklira) a deo se spaljuje..Kada se odlozi jedan sloj.Pepeo koji ostaje je veoma otrovan jer sadrži DIOXIN i teške metale koji izazivaju teška obolenja (rak i dr.

trujući ljude.baterija na kojima se izgradi parking ili nešto slično. Kada se krater napuni nastaje tzv.DEPONIJA KRALJEVO Tako sabijen sloj formira opasnu ćeliju.Opasnost je kada otrovna baterija procuri.biljke i životinje.jer se otrovi iz nje šire i zagadjuju zemlju i vodu. DEPONIJA SMEĆA NEMAČKA 106 .

RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ Reciklažom se dolazi do manjeg zagađenja prirode. a kada dospe malo vazduha prilikom odlaganja otpada od njih nastaje gas METAN koji se u nekim zemljama koristi u prodaji kao gorivo. Osnovni princip recikliranja bazira se na smanjenju količina sirovih materijala koji se koriste u proizvodnji i količine otpada koji se odlaže na Deponiju.Problem je što u njima nema vazduha. istovremeno se smanjuje i količina otpada. 107 . RECIKLAŽA .One su obmotane nepropusnim materijalima od plastike i gline i hermetički su zatvorene.Suština pojma reciklaža je smanjenje korišćenja primarnih sirovina – na taj način umanjuje se zloupotreba životnog prostora.Septičke jame su higijenske i rešavaju problem curenja otrova do nekog vremena..SEPTIČKE JAME .manjeg korišćenja sirovina iz prirode.. čak i od 75% do 85 % i značajno smanjuje troškove postupanja sa otpadom.

RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ Ako bi ste pri povratku iz neke Evropske zemlje vozom ili autobusom prespavali ulazak u Srbiju i zbog toga se nakon izvesnog vremena zapitali “Gde sam ja sada?“ brzo ćete doći do odgovora.. RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ 108 .

razbacanih plastičnih boca. kartonskih kutija. od biljke konoplje. a među zarobljenicima su bili i majstori za pravljenje papira koji su tajnu pravljenja papira preneli Arapima. Već 1009.. Papirus je dobio ime po biljci istog imena. mada se tvrdi da je u upotrebi bio 200 godina pre toga. Problem se još više uvećava kada su papir počeli da boje otrovnim bojama i da 109 . godine nove ere.Na osnovu najlon kesa koje “Ukrašavaju“ krošnje drveća. Papir počinje da se upotrebljava za sve i svašta. Prvi papir se pravio u Kini oko 105. koja je do pola rasla u vodi i imala dugačak valjkast koren iz slojeva poput luka. a šume se sve više seku da bi se on napravio. čijim se sečenjem razmotavanjem dobija papirus. Italijani su našli način da prilikom pravljenja papira dodaju lepak tutkalo koji se pravio od kuvanih kostiju životinja i tako papir učine otpornijim na vlagu i cepanje. Najviše pored saobraćajnica.lako je zaključiti da ste stigli u Srbiju! Danas je njen znak raspoznavanja ĐUBRE! Ima ga svuda..starih automobilskih guma.. Tu počinju veliki ekološki problemi. klesali u kamenu i rezbarili u drvetu.poljane. Francuzi predlažu da se za pravljenje papira koriste stabla drveta. bambusa i kineske vrbe i čuvan je kao velika tajna. Prva preteča papiru je bio papirus koji se pravio u starom Egiptu. tačnije u Italiji.ali ne zaostaju ni obale reka i same reke. Tek 751 godine Arapi su posle rata koji je trajao 31 godinu pobedili Kineze. a 1800 godine nastale su prve fabrike za proizvodnju papira. Godine 1719. godine počelo je pravljenje papira u Evropi.. O naseljenim mestima sve što se naziva “ZELENOM POVRŠINOM“ – izgubilo je bitku! RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ ISTORIJAT PAPIRA Ljudi u starim civilizacijama pisali su po glini i koži.. livade. i velike količine drugog otpada na osnovu ove strane.. jezera.

Dvoslojna talasasta lepenka sastoji se iz dva međusobno slepljena papira. Glavna sirovina za proizvodnju je drvenjača (za lošije vrste papira) i drvna celuloza (za finije papire). a onda se dobijeni papir pušta u mašinu odakle izlazi namotan na velike kaleme. – već prema vrsti papira). Proučavajući tehnologiju izrade papira odlučili smo se za onaj koji sadrži najveći procenat celuloze (minimalno 90% celuloze i 10% recikliranog papira). Tako dobijenoj smesi se dodaju razna punila (kaolin. a upravo takav papir ne može da se reciklira! Danas se u papirnoj industriji koriste razne vrste papira i kartona napravljenih na bazi celuloze čiji procenat utiče na sam kvalitet papira.mikro E-val. radi odstanjivanja nečistoće i trunčica. boje itd. Od čega se pravi novinski papir? Novinski papir se najčešće proizvodi od drvenih ostataka. iz kojeg je odstranjena tinta. ostataka u pilanama (To su grane i ostali ostaci koji nastaju kod piljenja trupaca. naročito na elastičnost i otpornost na savijanje i izvijanje.com KAKO SE PRAVI PAPIR? Papir se pravi od drveta. da bi se olakšao rast velikih i jačih stabala u nekoj šumi. Oblik i dimenzija vala direktno utiču na mehaničke osobine lepenke. 110 . od kojih je jedan ravan. www. a onda joj se oduzima višak vode.kraft kvaliteta . Zatim se ispire. lepak.). Stoga se svi naši prozvodi izrađuju od dvoslojne talasaste lepenke.ga plastificiraju! Takva je većina ambalaže od papira koja se danas nudi tržištu. nastalih: pročešljavanjem šuma (To su grane i mala stabla koja se odstranjuju. a jedan talasast. Isitnjena masa se kuva u hermetički zatvorenim kazanima uz dodatak raznih hemikalija i pretvara se u celuloznu kašu.) recikliranjem starog. gips.ambalaza. upotrebljenog novinskog papira. Upravo takva vrsta papira je veoma pogodna za obradu i oblikovanje (savijanje i sečenje).

google. Karton oko koga je bio obmotan toalet papir u rolni. izbegavaćemo da kupujemo plastificirani papir i odvajaćemo papir u posebne kante i nositi ga na reciklažu. kupujemo i recikliramo.Čista plastična kanta . Sav ostali neplastificiran papir i karton.com Kako napraviti reciklirani papir? Šta nam sve može poslužiti kao masa za ručno pravljenje papira: -Stare novine. UPOZORENJE: Mogu se koristiti samo papir i karton koji nisu plastificirani! Dodatni materijal: .Mikser 111 . Kartonska kutija od mekog kartona za čuvanje jaja. boja i oblika i time početi da uviđamo njegovu vrednost i početi da obraćamo pažnju na njega kada ga trošimo. Alat za pravljenje papira: .Puno iscepkanog ili iseckanog starog papira na što sitnije komade ili iscepkana kutija za držanje jaja .RUČNO PRAVLJENJE PAPIRA Imamo za cilj da vas zbližimo sa papirom tako što ćemo ga praviti ručno i udahnuti mu dušu svojim idejama pri pravljenju dodavanjem cvetova. listova.Cvetovi i listovi koji su tanki bez tvrdih delova i koji su presovani između dve teške knjige Proceđeni sok cvetova neke biljke koja je prirodna farba. Može se koristit i boja od starih vodenih bojica ili mali toner kupljen u farbari. Iskorišćene papirne salvete od ručka. recimo biljka kana. Naš ručno pravljeni papir će biti toliko lep i poseban da ga možemo poklanjati kao umetničko delo onima koje volimo ili ga čak prodavati i novac koristiti da nekome pomognemo ili da zaštitimo prirodu! www.8 daščica dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) od kojih ćemo napraviti dva rama prema nacrtu . Prestaćemo da kupujemo proizvode sa puno nepotrebne papirne ambalaže.Komad mrežice protiv komaraca koja se postavlja na prozor ili gaza veličine papira A4 .

Mogu se u prodavnicama kupiti i uglovi za spajanje ramova kako bi bili čvršći . Od toga koliko dobro napravite ram zavisi koliko će vam trajati!Jedan ram postavite na mrežicu za komarce presavijte mrežicu preko rama i učvrstite je na ram tako što će te je razapeti kucajući ekserčiće sa svih krajeva ivica mrežice na drveni ram kao na slici… Mrežica mora biti dobro zategnuta. ili još bolje dva dana.Drugi ram je istih dimenzija ali je bez mrežice.4 daščice dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) . dno potopljeno u supicu i najsporije moguće ga podignite ali tako da ga ne krivite ni na jednu stranu i lagano ga mrdajte levo-desno dok se talog u ramu ne slegne.Sunđeri ili truleks krpe za sakupljanje viška vode koja curi .com Podignite ga ali samo toliko da je mrežica tj.mrežica za komarce A4 formata Pravljenje ramova: Ramovi se mogu napraviti na više načina. recimo spajanjem letvica tankim ekserićima ili lepljenjem lepkom za drvo i sušenjem koje traje jedan dan. Držite ih poravnate rukama i potopite ih u kadicu.. Proces pravljenja papira: Iscepkanu ili iseckanu staru hartiju.Ekserčići .4 daščice dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) . Ako dodate previše toga mikser može pregoreti! Sipajte izmiksovanu supu u kadicu ili lavor.Stare novine . www.Kada ste sve pripremili a stara hartija je odležala u vodi uzimajte po šaku toga dodajete u plastičnu posudu za mućenje i mutite mikserom više puta od 12 do 20 sekundi dok ne bude ličilo na supu. Ram sa mrežicom okrenite tako da mrežica gleda na gore.Velika plastična kadica ili lavor .Plastična posuda za mućenje . ako nameravamo da pravimo puno papira. karton od kutije za jaja i slično potopite u vrelu vodu u čistoj plastičnoj kanti i ostavite je u tome par sati.google. pa na ovaj ram stavite onaj bez mrežice i poravnajte ih. Spustite ram na stare novine i ostavite par minuta da se 112 . tako da supica poplavi ramove i uđe u donji ram.

lupkajući nečim tvrdim u ram recimo malim čekićem odvojite ram od vašeg umetničkog dela i ostavite da se sve osuši! Koliko dugo će se sušiti zavisi od temperature i brzine vetra i naravno od debljine papira koji ste napravili. tako da je sada ram gore i spustite sve ovo na zemlju. Dok držite ram i fasciklu spojene. recimo cvet.ba Papir. Ne pravite predebeo papir! www. karton i lepenka danas su najvazniji ambalazni materijali. Pažljivo.google.ocedi. školjka ili jednostavno ostavite četvrtast oblik. a to su: 113 . Sipajte boju na papir kapanjem i stavite ispresovano cveće i lagano sunđerom pritiskajte da se sve ocedi. pa pokupite vodu sa donje strane mrežice sunđerom ili truleks krpom. Njihova ambalaza i potrosnja je u stalnom porastu zahvaljujuci prednosti koje ovi materijali pruzaju.com AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA www. ali nežno. Prekrijte to odozgo sa najlonom i tvrdim kartonom ili plastičnom fasciklom.ekologija. Sada uklonite gornji ram i opsecite papir u oblik koji želite. obrnite sve to naopako.

mala zapreminska masa..parafinski papir . tehnike obrade papira su poboljšavane. Ambalazu od papira i kartona. talasaste lepenke itd. kao omotni papir. tecnosti i masnoce. laki su . i 2. mozemo podeliti na tri grupe: -vrece i vrecice -kutije -ostali oblici (burad i drugi cilindricni sudovi. Natron – papir dobija se od nebeljene sulfatne celuloze. prema obliku. Kroz stoljeća. Papir niskog kvaliteta upotrebljavan je sve do 1867..zadovoljavajuca mehanicka svojstva -lako oblikovanje -pogodnost neposrednog stampanja i reklame -pogodnost oplemenjivanja i kombinovanja sa drugim materijalima -niska cena -upotrebljava se kao nepovratna ambalaza -ekoloski najprihvatljiviji materijali. a donja nije. parafinom. stoljeću pre Hrista. Upotrebljava se za izradu vrecica.vostani papir . Smedje je boje i upotrebljava se za izradu viseslojnih papirnih transportnih vreca. konačno stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo te preko oceana u Ameriku. Gornja strana natron – papira je obicno glatka. sto omogucava graficku obradu. U koliko sadrzi samo celulozu dobija se visokokvalitetni bezdrvni papir.pergament papir . Oplemenjivanjem papira raznim postupcima dobijaju se specijalne vrste papira koji nisu propustljivi na gasove. koje su kasnije 114 . ali ne znatno. kada je 1310. Na početku 20. pa zato natron – papir ima dobra mehanicka svojstva.papir oplemenje smeson sintetickih smola i voskova. prirodnim i sintetickim smolama. Ova celuloza ima duga vlakna. kada je otkriven postupak dobijanja papira iz pulpe drveta. za oblaganje gornje povrsine kartona itd. Za izradu ambalaze od papira koriste se -obican papir -natron ili kraft papir -specijalne vrste papira Obican papir se dobija od tehnicke celuloze.) izumani su strojevi za proizvodnju šivanih papirnatih vrećica s tiskom. Kao ambalažni materijal. Takav papir transportiran je preko Bliskog Istoka do Europe. papir dobijen iz dudove kore u Kini upotrebljavao se već u 1. rastorima kiseline i dr. Oplemenjivanje papira moze se vrsiti voskovima. kao i oblici tuba) Papir je najstariji oblik savitljive ambalaže. stoljeća (1905. U zavisnosti od upotrebljenog sredstva za oplemenjivanje razlikujemo . sa ili bez dodatka drvenjace i starog papira. pa se zato moze dobro lepiti.

rs Visokosigurnosni koverti Namenjeni su za slanje novca. račune. naknadno su zamenjivale drvene kutije upotrebljavane u tu svrhu. akcija. što ne isključuje i druge predmete kojima ovaj koverat pruža potrebnu zaštitu u prenosu. fotografije i slično. Materijal: polietilen Boja: bela i pastelne u više dezena 115 .. obveznica. predmeta i hartija od vrednosti. Pismonosna ambalaža – Koverti U zavisnosti od sadržine pošiljke možete izabrati sledeće vrste koverata: Koverti opšte namene Ovi koverti su namenjeni za pisana saopštenja.postale višeslojne (1925. Materijal: polipropilen Boja: bela www.rs Luksuzni koverti Ovi koverti obezbeđuju visok kvalitet i moderan dizajn kreiran za posebne prilike. www. Materijal: papir 90 g/ m² Boja: bela. slajdovi.posta. štampane materijale i slično. CD-ovi.posta. www.rs Koverti posebne namene Pogodni su za predmete kojima je potrebna dodatna zaštita pored spoljnjeg omota koji je izrađen od papira. npr: audio i video kasete. čekova. Materijal: papir 125 g/m² i natron 130 g/m² sa aircap zaštitnom folijom Boja: bela i oker . Prve komercijalne kartonske kutije proizvedene u Engleskoj 1817.posta. menica.). foto filmovi.

ekologija. Mašine zahtevaju korišćenje fosilnih goriva i puteva (što uništava prirodnu okolinu) čime se uznemirava šumska populacija. 116 . Drvna industrija je ogromna i proces nabavljanja papirnih kesa za trgovine je dug i štetan po okolinu. sadrži i neke druge slojeve. sem papirnog. Onda se koristi mašinerija za uklanjanje stabala iz šume.rs Viseslojna ambalaza – Tetrapak www.ba Mleko i razni sokovi pakuju se u posebnu ambalažu koju najčešće nazivamo tetrapak. Papirne kese Papir se pravi od drveta – i to od velike količine drveta. Kao prvo.www.posta. ona se ne može reciklirati na isti način kao i papir. ili je razložiti na slojeve i onda svaki sloj odložiti u određene kontejnere. Budući da ovakva ambalaža. kao što su polietilenski sloj i sloj od aluminijske folije. Zato ovu ambalažu moramo odlagati u kontejner za mešani otpad. drveće se za tu svrhu obeležava i seče. bilo kamionima ili helikopterima.

Proizvode se mnoge vrste kartona koje se medjusobno razlikuju prema upotrebljenim sirovinama. Ova mešavina se propušta kroz mrežu bronzanih žica. Bezdrvni stamparski karton izradjuje se od drvne celuloze sa vecim procentom punila (tutkala).i sedmoslojni.www. za šta se potroši nekoliko hiljada litara vode. a drvo prelazi u stanje kaše. parfimerijskoj i kozmetickoj industriji. starog papira sa manjim ili vecim dodatkom celuloze ili poluceluloze. Mašine se koriste da se oguli kora. gramaturi. U zavisnosti od broja slojeva moze biti dvo-. Potrebno je oko tri tone kore da se napravi jedna tona drvne kaše. dosta tutkalisani i masinski glatki. Sivi karton proizvodi se od starog papira.. Pogodan je za izdadu jeftinije ambalaze. Moramo uzeti u obzir i sve hemikalije. Boja se dodaje uz još vode. tro-. Para i vlaga odlazi u atmosferu. Bezdrvni pisaci . kroz koju prolazi voda. struju i fosilna goriva koja se koriste u dopremanju ove sirovine i proizvodnju i dopremanje gotove papirne kese.ofset. koji se lepe. Sluzi za izradu fine ambalaze. Upotrebljavaju se u farmaceutskoj. A to je samo za pravljenje papira. Ovaj drveni paprikaš se ‘vari' u krečnjaku i sumpornoj kiselini osam sati. ostavljajuci kašu. nameni i doradi. peto. Ta kaša se onda pere i izbeljuje. koja se onda seče u male kocke i kuva na velikoj temperaturi i pod velikim pritiskom. Talasasta lepenka je cenjeni ambalazni materijal pre svega zbog svojih vrlo dobrih mehanickih svojstava u odnosu prema svojoj gramaturi i ceni. Proizvodi se od mokrih listova papira naslaganih jedan na drugi. Lepenka je viseslojni karton koji se ne moze savijati.hr Debla se moraju sušiti barem tri godine pre nego što se mogu koristiti. i papir se dobija kombinacijom drvene kaše i vode u odnosu 1 prema 400. presuju i suse. koja se onda namotava u papir. kartoni proizvode se od celuloze.ambalaza. KARTON – se obicno priozvodi od drvenjace. 117 .. Uh.

Valoviti karton Valoviti karton se može definisati kao „karton koji je izrađen od jednog ili više slojeva papira za val. www. Lepila koja se upotrebljavaju za lepljenje valova na ravne površine papira su mineralnog ili biljnog porekla.) usled kojih bi moglo doći do oštećenja sadržaja paketa.ekoforum. koji je lepljen između dva ili više papira za ravni sloj“. Boja paketske ambalaže je tamno žuta. a za komercijalnu ambalažu papiri manjih gramatura. pošiljaoca. Ambalaža za prekomorski transport mora biti vodootporna ili vodonepropustnjiva.yu Paketska ambalaža Ekološki materijal od koga se pravi paketska ambalaža je visokog kvaliteta i pri propisanim uslovima prenosa pošiljaka obezbeđuje potrebnu zaštitu. Na paketskoj ambalaži se nalaze označena polja za ispisivanje adresnih podataka primaoca. Valoviti karton koji se upotrebljava za izradu ambalaže u prehrambenoj industriji ne sme biti lepljen silikatnim već skrobnim lepkom. Boje i sredstva za impregnaciju samo su sredstva za oplemenjivanje papira. Lepak je pomoćno sredstvo za izradu valovitog kartona i zatvaranje ambalaže. Upotrebljavaju se papiri od čiste celuloze. Osnovne sirovine za izradu valovitog kartona su papir i karton. vlaga i dr. kartoni. 118 . a ambalaža od valovitog kartona za pakovanje proizvoda koje treba smrzavati u hladnjačama mora biti otporna na sniženu temperaturu ispod 0°C.org. Papir koji će se koristiti za izradu valovitog kartona zavisi o tome da li je namenjen izradi transportne ambalaže ili komercijalne ambalaže. Za transportnu ambalažu koriste se papiri većih gramatura. danas se sve više upotrebljavaju kvalitetna sinteticka lepila. kao i označena polja za ispisivanje vrednosti i mase paketa. Papira za izradu valovitog kartona ima više vrsta. celuloze mešane s drvenjačom i papira koji su dobijeni od papirnih otpadaka. Paketska ambalaža je otporna na sve spoljne uticaje (mehanička oštećenja. U zavisnosti od sadržine i oblika robe koja se prenosi u ponudi su paketska ambalaža opšte namene i paketska ambalaža posebne namene. vlagu i da ne klizi.

Michigan. Polipropilenska paketska ambalaža je izrađena od 100% polipropilena i može se više puta koristiti. ne mogu zapakovati u ambalažu u obliku kutije npr: boce. dokumenta. zavisno od toga koji se proizvod puni. Materijal: troslojni karton.5 l.0 x 100. slika. Namenjena je za slanje različitih predmeta i robe. Boja: oker žuta www.rs Kartonska ambalaža i pure-pak pakerica Od osnovnih vrsta ambalažnih materijala i formi ambalaže u koje se mleko i jogurt danas pakuju. sa posebnim osvrtom na procesnu opremu koja se koristi za pakovanje mleka. Materijal: troslojni karton i polipropilen. kalendare i dr. projekte.posta. Boja: tamno žuta www. sa doziranjem na vrhu. Pure-Pak mašina je konstruisana za punjenje mleka i jogurta u četvrtaste kartonske kutije od 1l i od 0. slike.Paketska ambalaža opšte namene Paketska ambalaža opšte namene je kompatibilna sa svetskim standardima i uklapa se u EUROBOKS paletu (100. planova. zbog osobina i dimenzija.rs Paketska ambalaža posebne namene Ova vrsta ambalaže je namenjena za predmete koji se. Pure-Pak P S50 mašina je konstruisana i razrađena u Walled Lake-u. itd. U ponudi su četiri tipa paketske ambalaže posebne namene: Paketska ambalaža tip Ts. staklene povratne boce. 119 . u ovom radu biće pomenute: kartonska ELOPAK ambalaža. Mašina je dizajnirana kao jednoredna. Tl i P je valjkastog oblika i pogodna je za prenos dokumenata. a pruža i jaču zaštitu sadržaja od kartonskih kutija.posta. i može da proizvede do 5000 napunjenih i zatvorenih kartonskih jedinica na sat. plastične boce.0 cm). PE kese.

da bi se lakše dno preklopilo i zatvorilo nakon zagrevanja.sr. Trake polako guraju sledeći karton ka otvoru spremišta. što registruje kontrolni uređaj koji automatski uključuje motor koji pokreće trake. Transporter je u vidu lanca koji se okreće i pokreće nosač koji nosi karton do vretena. i kad se sledeći karton nađe u položaju otvora spremišta.www. Uređaj za savijanje dna Operacija koja se vrši u položaju „1″ klipa vretena je presavijanje dna prema obeleženim linijama u trougaona krilca. dok će delovi 1 i 3 biti ispod krilaca nakon preklapanja. kontrolni uređaj isključuje motor pokretne trake.gov. čime pomera karton u položaj za izvršavanje naredne operacije. 120 . gde je smešten i na koji način funkcioniše. 3bar) i formira oblik cevi kvadratnog poprečnog preseka. tako gomila kartona postaje lakša.ekoserb.Vreteno se sastoji od 6 klipova i rotira u smeru suprotnom kazaljki na satu. potrebno je objasniti svaki deo ponaosob. Pomoću komprimovanog vazduha dno kartona se presavije po dijagonalama i krilca se formiraju od delova 2 i 4.yu Da bismo objasnili celokupan proces pakovanja. Kada je ova operacija završena. odakle napojni vod može da ga preuzme. Kako napojni vod uzme karton sa otvora spremišta. Kartoni su postavljeni ivicama krilaca dna na površinu dve široke gumene trake. Napojni vod i transporter Napojni vod pomoću vakuum-hvataljki sa gumicama oduzima karton sa otvora spremišta. vreteno se rotira i postavlja klip sa kartonom u položaj za narednu operaciju. Karton se postavlja u žljeb transportera tako da se otvara (uduvavanjem vazduha. Idemo redom: Automatsko spremište za karton Automatsko spremište prima oko 750 kartona. i postavlja ga na jedan od njegovih klipova.

formirajući krilca od delova 1 i 3. specijalno konstriusani zupci preklapaju formirana i zagrejana krilca. vrelo kartonsko dno se podvrgava maksimalnom pritisku. PLC šalje signal kojim se pokreće klip u vazdušnom cilindru. glava grejača se podiže. U trenutku kad klip dostigne maksimalnu 121 .Grejač Položaj „2″ klipa vretena nalazi se ispod grejača. oni prelaze preko senzora gde ih detektuju dve foto-ćelije. Uređaj za formiranje vrha kutije Konvejer nosi ove dve kutije dok ih ne postavi ispod duple glave pritiskivača. Sledeći karton se zatim postavlja na prečagu transportera . savijaju gornje ivice kartona prema obeleženim linijama. Sada se. Druga presa Položaj „4″ klipa vretena postavlja karton ispod druge prese. odakle će biti skinuta pomoću vakuuma i postavljena u pregradak konvejera kojim će kutija biti transportovana do mesta gde će se izvršiti punjenje. dnom na dole.Konvejer se pomeri jednom dok se vreteno zarotira za dva položaja Konvejer Pomoću kratkotrajnog vakuuma kutija se spušta na glavne nosače konvejera u momentu kad su oni paralelni jedan drugom. spreman da ponovi ciklus. Tu se dno podvrgava drugi put pritisku i hlađenju. U odgovarajućem trenutku. položaju klipa vretena kartonska kutija se postavlja u vertikalan položaj. Uređaj za doziranje proizvoda u ambalažu Tokom pomeranja kartona do sledeće stanice. i tečnost počinje da puni cilindar. Tokom zadržavanja kartona u ovom položaju. Hlađenje dna tokom dejstva pritiska (ledenom vodom) ima za cilj da otvrdne polietilenski sloj čime se kompletira var dna. poslednjem. Negativan pritisak otvara usisnu cev tanka u kojem se nalazi proizvod. koje je u prethodnom koraku presavijeno u vidu krilaca. Konvejer se zatim pomera za dužinu od dva mesta i zaustavlja se. Klip se pomera na dole. Kad se vreteno zaustavi. da se poveća njegova mehanička otpornost. stvarajući negativan pritisak u cilindru. Glava zatim upravlja porciju pregrejanog vazduha na kartonska krilca da rastopi polietilenski sloj kojim je karton obložen. a zadnji nosači se još kreću pomoću zubaca lančanika. Karton je na klipu postavljen tako da je okrenut ka grejaču dnom. Uređaj koji skida kutiju sa vretena U petom. čime potpuno zatvaraju dno posude. na isti način kao što je bilo formirano dno. Nakon toga. Prilikom pomeranja vretena iz položaja „2″ u položaj „3″. U dugom taktu. Signale registruje PLC (Programmable Logic Controller) koji na osnovu toga određuje vreme kada treba da uključi punilicu. položaju „3″ nalazi se prva presa i uređaj za hlađenje. glava grejača se spušta dok ne pokrije trouglasta krilca. potiskivač drugi karton postavlja naspram glavnih nosača koji su u pokretu i održava kontakt s njim dok god se zadnji nosači ne zatvore iza kartona da obrazuju pregradak. a vreteno rotira klip do sledećeg položaja. Zatim se kartoni konvejerom dalje pomeraju do sledeće stanice.

mešalica za toplu i hladnu vodu. Grejač Napunjeno pakovanje u pregradi konvejra dolazi u položaj ispod grejača. metalurgiji. a negativan pritisak na tečnost u cilindru se menja u pozitivan. Neke od njih su . ali i privrednim standardima. uređaj koji javlja da treba podmazati uređaj. energetici.Svaka privredna infrastruktura-posebno one u rudarstvu. Ovo kontrolisanje veličine otvora omogućava da tečnost puni karton ravnomerno i bez prskanja. u kakvom pakovanje mora stići u sledeću stanicu. Klip sada menja smer kretanja i počinje da se podiže. kao što su varijator brzine. uređaj za kodiranje ambalažnih jedinica. grejač za formiranje vara. automatski ili ručno. gde čekaju da budu smeštene u transportnu ambalažu. ova mašina ima uređaje koji vrše neke sporedne funkcije u procesu pakovanja. Nedostaci ambalaze od papira i kartona su osetljivi na vlagu i svetlost koji negativno uticu na mehanicka svojstva. karton se podiže ka otvoru punilice. Ova stanica ponovo savija i preklapa po linijama vrh pakovanja i postavlja krilca u uspravan položaj.Pored osnovnih delova. u zavisnosti od želje i potreba kupca.3 mm. papirom se smatra proizvod cija je debljina manja od 0. uređaj za automatsku dezinfekciju radnih delova mašine pomoću sredstva u spreju.udaljenost od početnog položaja.) formiraju i velike povrsine degradiranog zemljista koje prema ekoloskim. Presa i hladnjak Napunjen karton sa zagrejanim i preklopljenim krilcima se dovodi u stanicu gde se mehanički pritiska i hladi. STRATEGIJA RECIKLIRANJA SEKUNDARNIH SIROVINA SA ASPEKTA OCUVANJA I UNAPREDJIVANJA ZIVOTNE SREDINE Privredne I komunalne infrastrukture generisu velike kolicine razlicitih odpadnih materijala i sekundarnih sirovina. pri čemu su delovi 1 i 3 savijeni u unutračnjost a 2 i 4 se nalaze spolja i oni se zagrevaju pregrejanim vazduhom. Takođe se zagreva i spoljašnja strana dela 1 (zbog datumiranja). Neke od njih (rudarstvo. odnosno dodati ulje itd.HEPA sistem (uređaj kojim se filtrira vazduh koji se koristi u procesu pakovanja). Tečnost sada izlazi kroz otvor koji postepeno povećava prečnik. ZAKLJUCAK Papir i karton se medjusobno razlikuju po gramaturi. energetika i dr.Napunjene i zatvorene kutije se izvode iz mašine na pokretnu platformu. Porast pozitivnog pritiska zatvara otvor tanka sa proizvodom i pritisak se usmerava na unutrašnju stranu otvora za pražnjenje cilindra. Uređaj za postavljanje poklopca u uspravan položaj Kutije se nakon punjenja pomeraju ka sledećoj stanici. predstavlja odpadno zemljiste . hemiskoj i 122 .Na osnovu debljine.Pure-Pak P S50 ima mogućnost za ugradnju brojnih uređaja za obavljanje dodatnih operacija. zbog čega se ovaj postepeno otvara. uređaj za formiranje kosog ili ravnog vrha pakovanja itd. odnosno po debljini.

krajem sedamdesetih godina .). medjutim.Energetska kriza koja je nastupila. sadzaji . Medjutim. te se u takvim slucajevima ovo mora regulisati stimulativnim propisima o zastiti zivotne sredine. stakla i ostalih neorganskih komponenata.-predstavlja slozen sistem. Ako se. tehnogeni sistemi su tada ekologizirani (zahtevi za zastitom su na taj nacin maksimalno zadovoljeni). revitalizacijom. 123 . sekundarne sirovine i degradirano zemljiste regenerisu (recikliranjem. Privredni sistemi-generatori odpadnih materijala i sekundarnih sirovina. Sirovo smece. Mnogi privredni sistemi nisu. treba obavljati organizovano preko ovlascenje institucije (agencija. ogranicenost prirodnih izvora sirovina. i sl. sa vise proizvodnih (tehnogenih )jedinica . mnogi materijali i sirovine. posebno degradirano zemljiste. a ostatak materijala deponuje u skladu sa pozitivnim svetskim iskustvima.8mm. zbog tehnoloskih specificnosti.). tehnoloski procesi i operacije kojima se ovakvi materijali mogu reciklirati. ukoliko raspolazu jasnim ekonomskim pokazateljima. lako donose odluku o recikliranju.Iz ovoga proizilazi da regeneracija odpadnih materijala i zemljista gde recikliranje u sirem smislu ima najvazniju ulogu . i sl. razmatraju razlicite vrste odpadnih materijala .uopsteno se iznosi njihova struktura. predstavlja osnovu za efikasnu i optimalnu zastitu zivotne sredine.prehranbenoj indusriji. U izlaganju se. mogucnostima njihovog recikliranja. odpadni materijali. potencijalni efekti recikliranja i grube osnove strategije za organizovano recikliranje koje moze obezbediti optimalnu zastitu zivotne sredine. berza . Ako se pri tom odpadni materijali i sekundarne sirovine deponuju direktno i definitivno. dimenzija manjih od 50. sa ili bez komponenata gvozdja Usitnjeno smece. dovele su do ubrazog razvoja sistema za preradu odpadaka. rekultivacijom). koji su sa okolnom zivotnom sredinom formira kvalitativno novi kompleksan eko-tehnogeni sistem. ne mogu se ekonomicno regenerisati. vezane za nacin odlaganja odpadaka. i mestima gde se recikliranje moze vrsiti. ili ne poznaju mogucnost njihovog ponovnog koriscenja. teskoce pri prosirenju postojecih i izboru novih likacija za uredjene deponije i sve strozije zakonske mere zastite zivotne sredine. Usitnjeno smece. Odpadci se mogu klasifikovati na vise nacina (prema agregatnom stanju. ili je uopste i nema). Zbog toga se propisima mora utvrditi obaveza stalnog izvestavanja o generisanim odpadnim materijalima i distribuciji tih materijala privrednim subjektima koji ce vrsiti regeneraciju. izvoru nastajanja i sl. posle magnetnog izdvajanja komponenata gvozdja. na primerima tipicnih tehnogenih sistema koji funkcionisu u privredi Srbije. odpadne vode i odpadni gasovi ispustaju neposredno u prirodne vodotokove a degradirano zemljiste ne revitalizuje (rekultivise)-ovakvi sistemi su (uslovno receno) neekologizirani (zastita zivotne sredine je nedovoljna. pri cemu bi osnovna podela mogla biti na kucne odpatke (smece) i industrijske odpatke.Americki komitet za standard (ASTM)ustanovio je sledecu klasifikaciju kucnog smeca . zainteresovani za recikliranje odpadnih materijala koje generisu. velikoj masinogradnji. Informisanje o raspolozivim materijalima.

zlato 20. kao i propisa vezanih za uklanjanje i unistavanje otpadaka. ugalj 100-150. Masa i sastav otpadaka zavise od mnogih faktora . nafta 40-50.Godisnja masa smeca danas po stanovniku iznosi 200-300 kg. skladistenje. cesto se nazivaju i sekundarne sirovine . preradu i unistavanje . izgledi za koriscenje prirodnih resursa su sledeci: aluminijum30-50 godina. Na osnovu predvidjenog tempa razvoja svetskih potreba za sirovinama i energentima.Uklanjanje otpadaka obuhvata sakupljanje. kao rezultat udaljenosti izvora. primenjuje i u slucaju da jedan od narednih pokazatelja ukazuje na rentabilnost procesa recikliranja: Visoka cena osnovne sirovine . sa 95% cestica dimenzija manjih od 2mm. mesta i nacina stvaranja . gvozdje 150-170. kalaj i volfram 60-70. domaca i inostrana strucna javnost koristi naziv recikliranje. kao i vrsta industrijskih procesa od kojih potice odpad. tako i sa aspekta zagadjenja sredine. Gorive komponente smeca koje se u daljim postupcima mogu preraditi u gasovito gorivo . sortiranja . mangan 70-90. Za ponovno koriscenje materijala i energije . cink 40-50. pri cemu se sve te metode mogu podeliti na: Utilizacione-postupci kojima je cilj maksimalno iskoriscenje energijei sirovine otpadaka Likvidacione – postupci kojima je cilj eliminisanje celokupne mase otpadaka. bakar 30-50. ili deficitarnost sirovine. nacin sakupljanja i odvodjenja smeca . Cena uklanjanja otpadaka . bez iskoriscenja energije i sirovina. velicina grada . ziva 30-40. recikliranje. transport. kobalt 120-150. tecnim i gasovim zagadjujucim materijama mogu se sakupljatina centralizovanom mestu i preraditi u postrojenju koje cini integralni deo osnovnog tehnoloskog procesa. osim iz razloga zastite zivotne sredine. ekonomska razvijenost posmatranog regiona . Kako se otpadni materijali i otpadna energija u mnogim slucajevima . Briketirano ili paletizovano smece. kao sto su klima .Postupci uklanjanja otpadaka treba da obezbede optimalnu zastitu zivotne sredine . 124 . zavisna od karaktera otpadaka.Sa stanovista prerade otpadaka mogu se razlikovati dve uslovno podeljene kategorije: Otpaci i otdadne vode mogu se preraditi u okviru samog procesa proizvodnje. ali u razvijenim zemljljama dostize i 700-1000kg.Usitnjeno smece . Gorive komponente smeca koje se daljim postupcima mogu preraditi u tecno gorivo. nikl 80-100. odnosno sekundarna energija. uz odgovarajuce pripreme mogu iskoristiti. nacin stanovanja i socijalne specificnosti. platina 70-90. hrom 150. kako sa aspekta kruzenja materijala u prirodi . prirodni gas 4050. molibden 40-60. Recikliranje odpadaka se. olovo 40-60. Otpaci sa cvrstim .

Materijali cija je cena visoka (zlato, srebro, platina, bakar), podvrgavaju se reciklazi, obzirom da su troskovi reciklaze nizi od troskova primarne proizvodnje. Životinjski i slicni otpaci, relativno niske vrednosti, preradjuju se najcesce kada je cena unistavanja visoka, a iz razloga (sirenje zaraza, neprijatnog mirisa)ili nedostatka prostora za izgradnju uredjenih deponija .Sekundarne sirovine se mogu sortirati po kriterijumu morfoloskog sastava (npr. crni i obojeni metali)ili po drugim kriterijumima (npr.Vrsti hartije, kvalitetu plasticnih masa, boji stakla...). U postupku recikliranja, poseban znacaj ima klasifikacija materijala i u tu svrhu se koriste razliciti postupci:vizuelni, magnetno ispitivanje materijala, promena boje materijala pri dejstvu kiseline, mikroskopske analize, sposobnost rezanja, sagorevanje(boja plamena, pepeo...). Kao osnovna operacija u postupku recikliranja, izvodi se postupak separacije materijala.Rucno sortiranje predstavlja najstariji tip separacije. Danasnji sistemi rucnog sortiranja podrazujevaju kretanje materijala na pokretnim trakama , pri cemu se za izdvajanje komponenti na bazi gvozdja koriste magneti. Da bi se ostvarila racionalna prerada i vece koriscenje otpadaka, potrebno je ili povecati cenu gotovih materijala(poreskim sistemom), ili uvodjenjem mehanizacije i automatizacije procesa sniziti troskove postupka prerade. U postupku mehanickog sortiranja , razlikuju se sledeci postupci: Mehanicko vizuelno odabiranje, Sortiranje izmesanih i isitnjenih otpadaka elektrostatickim, magnetnim, elekrodinamickim ili aerodinamickim silama, pri cemu se materijali odvajaju jedan za drugim Sortiranje materijala po komadima , dok se ne postigne dovoljan stepen jednorodnosti, ili dok sav dovezeni odpad ne bude sortiran po odabranim kategorijama. Medjutim, najefikasniji , a samim tim i najrentabilniji postupak sakuplanja i prerade otpadaka, predstavlja postupak centralnog sortiranja.Gradske komunalne sluzbe organizuju sakupljanje odpadaka i transportuje ga u centralnu obradnu stanicu, u okviru koje je instalisan sistem za soriranje(od rucnog, do potpuno automatizovanog).Pri automatskom sortiranju , za kriterijum klasifikacije se koristi sredne kolebanje inercionih, elektricnih i drugih karakteristika materijala, uz koriscenje postupaka prosejavanja.Sita mogu biti pokretna i nepokretna, ravna i cilindricna, horizontalna i kosa .Najcesce se koriste ravna nepokretna sita, pokretna sita, dobosasta sita, oscilaciona sita, sita sa tegovima i vibraciona(interciona i elektromagnetna).U ovim uredjajima se izdvajaju materijali dimenzija 0.4-100mm. U procesu sortiranja koji se obavlja pretvaranjem komponenata otpadaka u vlaknastu masu , odpad se iz transportnih kontejnera prebacuje na konvejere i odvodi u izdvajac vlakana , u kome se pretvara u meku izdrobljenu masu(otpaci hrane, staklo, papir, plastika, drvena masa , lisce), i dalje drobi i melje.Tezi metalni predmeti izdvajaju se gravitacionim izdvajacima.Cestice stakla , peska i slicnih sitnih materijala izdvajaju se u ciklonu.Mulj iz ciklona sadrzi 75% stakla, peska, plastike i metala.Ostatak se centrifugira i vrsi selekcija.Nastala vlakna se suse i pakuju, a ostatak sagoreva.Sistemi sortiranja produkata sagorevanja (cvrsti ostatak)zasnovani su na prosejavanju , daljem mlevenju i izdvajanju materijala

125

magnetnim separatorima.Produkti sagorevanja predstavljaju vlaznu masu metala, stakla, sljake, mineralnih soli, ugljenisanog papira.Procesi drobljenja i mlevenja se nekad koriste pre, a nekad posle postupaka separacije, u zavisnosti od samog postupka. Za krupno drobljenje, primenjuju se celjusne i konusne drobilice, u kojima se usitnjavaju komadi materijala koji nisu krupniji od 1500 mm.Pri tome se dobijaju komadi dimenzija 100-300mm. Posle krupnog drobljenja, materijali se cesto podvrgavaju daljem usitnjavanjuu drobilicama za srednje i fino drobljenje. U ovakvim drobilicama se usitnjavaju komadi do dimenzija 10-12mm. Za srednje i fino drobljenje koriste se valjcaste, centrifugalno-udarne i konusne drobilice. U dobosastim i prstenastim mlinovima , koji se pretezno upotrebljavaju za fino mlevenje, komadi materijala dimenzija 2-10mm se melju do cestica od 2-0.075mm. Za veoma fino mlevenje (dimenzija 0.075-0.0001mm), koriste se vibracioni i strujni mlinovi. Za razliku od postupaka prosejavanja, za veoma sitne materijale, dimenzija 5-05mm i sitnije, koriste se razlicite vrste klasifikatora(izdvajaca). Ovi uredjaji mogu biti mehanicki i pneumatski.Od mehanickih klasifikatora , najpoznatiji su inercioni, spiralni, kutijasti, konusni, a za izdvajanje metala magnetni klasifikator. U pneumatskim separatorima koji rade u otvorenom ili zatvorenom ciklusu sa mlinovima za suvo mlevenje, izdvajanje cvrstih materijala se izvodi na osnovu razlicitih brzina talozenja cestica razlicitih dimenzija u struji gasa, u polju centrifugalnih sila ili sile Zemljine teze. Separatori se dele na protocne, i cirkulacione. Protocni separatori sluze za izdvajanje cestica dimenzija 150 do 200mkm, a finija separacija (30do 60mkm) postize se u izdvajacima sa prinudnim obrtajem kola sa skretnim lopaticama.kod pneumatskih cirkulacionih izdvajaca, struja gasa (vazduha) cirkulise unutar separatora i ne odvodi se u okolinu. Ispunjavajuci istovremeno funkciju klasifikatora, ventilatora i ciklona, ovaj izdvajac je u poredjenju sa predhodnim uredjajima kompaktniji i stvara manje gubitke energije. Za sortiranje tecnih odpadaka koristi se posebna vrsta klasifikatora. Osim uredjaja za smanjivanje zapremine materijala (drobljenje i mlevenje)i klasifikaciju, veoma vaznu komponentu sistema cine uredjaji za transport materijala u okviru samog postrojenja. Prema vrsti obavljenih operacija, transportni uredjaji se mogu podeliti na: Dizalicne masine i uredjaje: Mosne i jednosinske dizalice Kontrolne dizalice Podizace Uredjaje neprekidnog transporta; Mobilne transportne uredjaje. Mosne dizalice imaju veliku primenu na skladistima odpadaka.Nosivost mosnih kranova je od 5-50t, a u zavisnosti od elemenata vesanja (kuka ili grabilica )sluze za podizanje i transport komadnog tereta ili za utovar, istovar i manipulaciju metalnog i drugog krsa. Takodje se , na skladistima, koriste i mehanicke lopate za istovar rastresitih materijala, pri kapacitetu istovara do 60t/h.Elektricna vitla predstavljaju dizalicne uredjaje novije konstukcije(u oblasti prerade odpadaka).

126

Rade se malom ili srednjom nosivosti(2-6.5t), pri cemu im je visina dizanja 5-9m, a potrosnja energije 1.5-7.5kW.Skip uredjaji se primenjuju za sarziranje i rade sa kapacitetima vecim i od 1.5 t/h. Trakasti transporteri se koriste za transport rastresitog i komadnog materijala, po horizontalnom i nagnutom putu .Traka transportera moze biti gumirana ili celicna. Za dizanje materija na vece visine nisu pogodni trakasti transporteri, vec se koriste koficasti. Na postrojenjima se cesto koriste i plocasti, puzni i valjkasti transporteri, konvejeri podnog transporta i viseci konvejeri. Za transport rastesitog materijala, cesto se koristi pneumatski transoport .Nedostaci ovih uredjaja su: veliki utrosak energije (10-15 puta vise od trakastih transportera), brzo trosenje uredjaja pri transportovanju abrazivnih materijala i prisustvo zagadjujucih komponenata u izlaznim gasovima. Od mobilnih uredjaja, koriste se auto-dizalice (nosivost 1.5-5 t), rucna i elektricna kolica(800-3000kg). Dosadasnja istrazivanja karakteristika smeca pokazala su da postoji odredjeni udeo smeca koji se nemoze reciklirati .Taj otpad se moze sagoreti , a dobijena toplota iskoristiti za proizvodnju elektricne energije i grejanje stanbenih industrijskih objekata. Do sada je izgradjeno 47 ovakvih objekata u Nemackoj, 10 u Holandiji, 3 u Austriji , 23 u Svedskoj, 39 u Svajcarskoj , tj u zemljama EU sagoreva se 33% otpadaka. Analize su pokazale da po energetskoj vrednosti jedna tona smeca zamenjuje 150-250kg ekstra lakog goriva. Postojenja za sagorevanje smeca slicna su ostalim termoenergetskim objektima, a moguce su opasnosti od strane stetnih polutanata a mogu se izbeci odgovarajucim merama preciscavanja dimnih gasova i odpadnih voda. Savremeno postrojenje za izdvajanje sekundarnih sirovina i sagorevanje komponenata koje se mogu reciklirati treba da sadrzi: sistem za pregled odpadaka i predhodnu separaciju, sistem za usitnjavanje (drobilice, mlinovi) sistem za magnetnu separaciju, sistem za prosejavanje, sistem za sekundarno drobljenje i mlevenje, postrojenje za sagorevanje(rotacione peci i sl) energetsku jedinicu(kotlovi i prateca oprema), sistem za preciscavanje dimnih gasova , i odpadnih voda, sistem za manipulaciju i transport odpadaka , izdvojenih materijala pripremljenog ostatka za sagorevanje i drugih komponenata. Osim postupaka sagorevanja, prisutni su i sledeci postupci dobijanja energije iz odpadaka: piroliza, pneumatska separacija lakih frakcija za dobijanje goriva, anaerobna razgradnja , fermentacija, hidroliza i dr. Tehnicki progres zahteva tehnologije prerade otpadaka koje, pored zadovoljenja proizvodno-tehnickih i ekonomskih parametara , zadovoljavanju i parametre zastite zivotne sredine.Sa stanovista zastite zivotne sredine, postupci recikliranja otpadaka imaju veliki znacaj, obzirom da se time u prvom redu rasterecuju postojece deponije. Pritom, oprema i uredjaji koji se u procesima pripreme materijala za

127

u atmosferu su otišle tone čađi.. masa. je povećana radioaktivnost na Kosovu koja za posledicu ima sve veći broj obolelih od leukemije. Iz tog razloga. Evropi tek predstoji suočenje sa posledicama u vidu kiselih kiša. Činjenica je i to da buka i detonacije nepovoljno utiču na živi svet. sagorevanje i kompostiranje odpadaka. ugljen monoksida. pa su zatrovani tokovi Dunavskog sliva. ugljen dioksida. neophodno je sto hitnije uraditi specifikaciju opreme (naziv. a prilikom eksplozija.. Prve iskre-Barič. sto je moguce manje kolicine otpadaka. sumpordioksida itd. došlo je do ispuštanja ogromnih količina toksičnih hemikalija. na uredjene deponije. Ona je osnovna vrednost svih ljudi. potrosnja energije. godine. 128 . Kako su otpaci u SRJ sa velikim udelom biljinih. program uklanjanja smeca mogao bi da bude: Sakupljanje i sortiranje biljnih. sagorevanjem dela opadaka uz iskorisscenje dobijene kolicine toplote. klasifikaciju.) koja se moze koristiti za preradu otpadaka i spisak proizvoda domacih industijskih organizacija. kapacitet. zivotinjskih i drugih vrsta otpadaka. preradu. zivotinjskih komponenti. Recikliranje dela smeca sagorevanje ostatka uz iskoriscenje toplote. EKOSISTEM SRBIJE I POSLEDICE NATO BOMBARDOVANJA Priroda je nešto što prevazilazi granice usko nacionalnog.recikliranje koriste. Kao posledica. a stotine letova dnevno je pravljeno iznad naše teritorije. Osim recikliranja materiala. Kao čvrst pokazatelj toga da je NATO koristio osiromašeni uranijum u svojoj akciji "Milosrdni Anđeo". osnovne dimenzije. Kompostiranje biljnih otpadaka. U narednom godinama. mnogobrojnih skladišta goriva. masinogradnje i prerade sirovina. Iskoriscenje zivotinjskog goriva za proizvodnju biogasa. marta 1999. a najteže su bombardovanje rafinerija nafte u Novom Sadu i Pančevu.. bila bi znacajna podloga pri uklapanju postojecih i proizvodnji savremenih masina i postrojenja za sakupljanje. Tako je bilo sve do 24. transporta i koriscenja proizvedene elektricne i toplotne energije. odnosno do početka bombardovanja. Poznato je da avioni doprinose uništenju ozonskog omotača. Tom prilikom je NATO izazvao više desetina ekoloških katastrofa. Priroda Jugoslavije je veliko blago globalnih razmera. Dosadasnja iskustva u nasoj zemlji iz oblasti sagorevanja cvrstih goriva. moze se primenjivati i postupak recikliranja energije. O njoj smo nekada mogli sa ponosom da govorimo kao o ekološkoj oazi u Evropi. ili bi to trebalo da bude. Odlaganje. predstvlja standardni asortiman Jugoslovenske masinogradnje. U radu nisu obradjeni postupci komrostiranja i dobijanja biomase i biogasa. Petrohemije i Azotare u Pančevu.

-Fauna Poslednje sigurno utočište za mnoge životinjske vrste koje su u Evropi ugrožene. a na njoj živi 2% svetske flore. Više od 400 živi samo kod nas. rakova 50% vrsta slatkovodnih riba 9% ukupne flore pripada usko rasprostranjenim (endemičnim) vrstama. Radi poređenja. Đerdap. NATO intervencija je dramatično ugrozila biljni svet. Međunarodne organizacije za očuvanje Svetskog prirodnog i kulturnog nasleđa (UNESCO i WWF) su pod svoje okrilje stavile 9 naših nacionalnih parkova (Durmitor. gde se neke mogu sresti samo na Balkanu i u Jugoslaviji 80% evropskih vrsta ptica ima stanište u Jugoslaviji 70% vrsta sisara. Obedska Bara. Kopaonik.035% svetskog kopna. dok su 2 vrste nastanjene i u postatku Evrope. Kventitet i kvalitet lekovitih sastojaka u biljkama zavise od ekoloških uslova u kojima biljke žive.173km2) (podaci iz 1999. Oko 110 vrsta slatkovodnih riba je do sada registrovano kod nas. pa spada u floristički bogate delove sveta. buba. daću i broj registrovanih vrsta u drugim zemljama Evrope: 4 vrste-Irska 12 vrsta-Velika Britanija 25 vrsta-Poljska. zaštićen je evropskim i svetskim dokumentima. leptira. U Evropi postoji 150-250 vrsta gmizavaca i vodozemaca. Holandija. biljke sa naše teritorije su veoma cenjene. a osetiće ih kako Evropa. Lovćen. U svetu se najviše koriste lekovi dobijeni iz ekstrakta biljaka.Površina SR Jugoslavije (102. Ovde živi oko 4. Stari Begej-Carska Bara i Skadarsko jezero). otkrivena pre stotinak godina. U Jugoslaviji je zakonom zaštićeno oko 380 biljnih vrsta. Godine). Neverovatno je da na ovako maloj teritoriji. -Flora Teritorija Jugoslavije čini 0. 490 životinjskih i 100 vrsta gljiva. Belgija 44 vrste-Bugarska 129 . od kojih 2% živi samo u Jugoslaviji Ogroman broj vrsta pronađenih kod nas. a jedna takva je Biogradska Gora. Fruška Gora. Tara. Biogradska Gora. Jedino na tim mestima možemo uvideti kako je Svet izgledao u svojoj mladosti. a štetni efekti će biti dugotrajni i mnogobrojni. Jugoslavija spada u red najbogatjih jer ima približno 70 vrsta nastanjenih na svojoj teritoriji. ali su tamo veoma retke. živi tako veliki broj vrsta.1% Evrope. tako i čitav svet. a najpoznatije su borovi munika i molika i Pančićeva omorika. konvencijama ili se nalazi na Crvenim listama ugroženih vrsta. nalazi se kod nas u Jugoslaviji. Čak sedam slatkovodnih vrsta je upisano u Crvenu listu Evrope. Ekonomska katastrofa povećava pritisak na šume i ostatak biljnog sveta. U svetu su veoma retke prašume u kojima je očuvana izvorna vegetacija. predstavlja zapravo 2.300 vrsta biljaka. Skadarsko jezero i Šar planina) kao i 4 područja zaštićena Ramsarskom konvencijom (Ludosko jezero. Posledice zagađenja prilikom bombardovanja tek počinju da se manifestuju. Zbog čistoće prirodne okoline u kojoj rastu. a od toga 14 podvrsta živi samo kod nas.

kataraktu. potpisuje Bečku konvenciju. ganoderma applantum). 66% evropskih vrsta sisara živi kod nas. Više od 100 vrsta koje su na evropskoj Crvenoj listi imaju stanište ovde kod nas. Ekonomska kriza pojačana bombardovanjem dovodi do neplanske seče šuma. Jugoslavija je najveći svetski izvoznik vrganja. Mnoge od njih koriste našu teritoriju za odmor i hranjenje na putu do svojih gnezdilišta na severu Evrope. a 1987. sakupljanje gljiva je glavni izvor prihoda. čime se remete uslovi za opstanak gljiva.50 vrsta-Rumunija Na našoj teritoriji živi 350 vrsta ptica. U poslednjih 15-20 godina je uništeno 3-7% omotača i pojavile suse takozvane "ozonske rupe". Ipak. Usled NATO bombardovanja dovodi se u pitanje opstanak mnogih vrsta. UV zračenje izaziva rak kože. jer su njihova staništa ugrožena direktnim dejstvima ili zagađenjem iz razorenih industrijskih postrojenja. a mnoge sa severa dolaze kod nas na zimovanje. 96 vrsta kopnenih i 2 vrste vodenih. 130 . dok kod nas one imaju stabilne populacije. -Fungi U Jugoslaviji se nalaze najveći delovi populacija mnogih veoma retkih vrsta fungi odnosno gljiva. promenu temperature na Zemlji i još mnoge nesagledive posledice. Svet je već duže vreme svestan opasnosti od uništenja ozonskog omotača. Ozonski omotač Ozon formira tanak zaštitni sloj u stratosferi i to je jedina prirodna zaštita od štetnog UV zračenja koje ubitačno deluje na živi svet.g. Jedna od njih je kraljevka koja je predložena za zaštitu Bernskom konvencijom. Kod nas rastu i gljive za koje je u poslednjih nekoliko godina utvrđeno da deluju lekovito kod kancerogenih oboljenja (pr. u Montrealu Protokol o o zaštiti ozonskog omotača. Opstanak mnogih od ovih vrsta u Evropi je ugrožen. Za veliki broj ljudi. a tih materija je oslobođeno u ogromnim količinama prilikom bombardovanja hemijskih postrojenja. a sve količine uvozi Zapadna Evropa. izgleda da je sve to ostalo na papiru. smanjuje prinose u poljoprivredi.g. Gljive najbrže apsorbuju štetne materije. pa 1985.

azotnih i sumpornih oksida. što predstavlja gornju vrednost.. UNEP (organizacija UN za zaštitu životne sredine) daje podatak da je indeks UV zračenja na našoj teritoriji 7. ona postaje barijera za prolazak ovog zračenja. Veme poluraspada ovih čestica je 10 milijardi godina. OU mnogo efikasnije probija tenkovski oklop ili betonsku zgradu. nego što to čini olovo. Sve preko toga je izuzetno štetno po zdravlje ljudi. tankova sa naftom i benzinom. zagađuju atmosferu. te Zemlja ostaje zagrejana. Ova pojava je poznata kao efekat "staklene bašte" i bez nje ne bi bilo života na Zemlji. Kada bi se nivo CO2 sa današnjih 0. Kako je atmosfera gosta. Dejstvom NATO-a izazvani su brojini požari čime je došlo do oslobađanja CO2. Porast temperature od samo 1. oslobodi se uranijum oksid u česticama od 0. 80. a kada se na to dodaju i vrhovi krstarećih projektila..04% odvostručio. Međutim. toksičan.3*C bi imao katastrofalne posledice: otapanje lednika na Arktiku i Antarktiku. doći će do velikih promena u strukturi flore i faune. Radioaktivnost Na početku sam već napomenula da je domaćoj javnosti poznato da je NATO u svojim akcijama koristio osiromašeni uranijum (OU). Azotni oksidi se horizontalno šire u atmosferi. Ako se nastavi sa dosadašnjom emisijom CO2 u atmosferu. karcinogeni i radioaktivni materijal. dobijemo cifru od 750t. a količina zračenja samo jedne ove čestice u ljudskim plućima jednaka je jednočasovnom rendgenskom snimanju pluća. pa je izvesno da će ljudi koji su sa njom došli u kontakt biti pogođeni preranom i veoma teškom smrću. Staklena bašta Sunčevo kratkotalasno zračenje apsorbuju atmosfera. Bez obzira na to što u svom nazivu sadrži "osiromašeni" on je veoma opasan. Los Angeles i Miami bi bili potopljeni) promena geografske distribucije padavina pa bi mnoge poljoprivredne površine bile suvlje. porast nivoa Svetskog mora za više od 100m potapanje kontinenata više od 150km od današnjih obala (New York. problem predstavljaju veštački izvori materijala koji daju gustinu atmosferi. dovode u opasnost ozonski omotač iznad Jugoslavije. rotori helikoptera. CO. hidrosfera i tlo i pretvara se u toplotu i izračuje kao dugotalasno zračenje. Izračunato je da 500 supersoničnih aviona može dovesti do smanjenja ozonskog omotača od čak 5% što intenzitet UV zračenja podiže za 10%. Nju je nemoguće otkloniti.NATO avioni su ispuštali okside azota koji zajedno sa gasovima iz uništenih rafinerija. Metak u sebi sadrži dugačak tanak cilindar OU uliven u plastičnu košuljicu. temperatura bi se podigla za 3-4*C. Za sada se najviše srećemo sa posledicama upotrebe oružja sa OU na primeru Iraka. Kada OU bomba eksplodira. njenih suseda i svih ostalih zemalja iznad kojih su vršeni preleti.000 131 .5 do 5 mikrona koje se mogu vetrom raznositi više stotina kolimetara ili ostati u atmosferi. Ovo dovodi do globalnog zagrevanja. Količina bačenog OU u ratnoj zoni Zaliva procenjuje se na 350t.

humana stvorenja. uran) koji su dospeli u reke i zemljište. došlo je do oslobađanja teških metala (olovo. nikl. Veliki broj vojnika iz KFOR-a je vraćen kući jer je razvio leukemiju i druge vrste karcinoma. da bi završile u Crnom Moru.-ih godina prošlog veka bilo najbogatije more delfinima. zagađenje će trajati decenijama. Pod uslovom da zagađivanje odmah prestane. a Dunav je bio neobično visok za to doba godine. ali se pretpostavlja da su degeneracije primećene na flori i fauni. JEDAN LITAR NAFTE U POTPUNOSTI ZAGAĐUJE MILION LITARA VODE Razlivena nafta ne ostaje samo na površini. vinil hlorid monomer. Sprečava razmenu kiseonika između vazduha i vode. a za razliku od organskih materija. Danas su oni gotovo istrebljeni. Posledice su već vidljive. Stariji ljudi koji još uvek pamte to vreme. spasli su veoma jaki vetrovi koji su kancerogene oblake oduvali prema srednjoj Evropi. a time i sveta.4 do 2kg uranijuma. već neke čestice lebde u vodi. Usled velike ekonomske bede. Trenutna politička situacija nam ne dozvoljava da vršimo istraživanja na teritoriji Kosova i Metohije. Na Kosovu je ustanovljena povećana radioaktivnost. koje je do '50. Nafta stvara tanak mikrofilm na škrgama riba što izaziva gušenje i masovne pomore. živa. pa su toksini relativno brzo oticali u Crno More. Otrovne materije Prilikom eksplozija na industrijskim postrojenjima. Nafta je biorazgradiva. Jedno zrno sadrži 0. što je pokazatelj da je NATO definitivno koristio OU u svojim dejstvima. Naftne mrlje Tokom bombardovanja. Žitelje Jugoslavije od masovnog trovanja. ali je taj proces dugotrajan. Pored teških metala. Smanjenje kiseonika onemogućava samoprečišćavanje reke. Samim tim nestaje hrane za ribe i ostali živi svet. bakar. a neke padaju na dno. postoje i druge toksične materije koje predstavljaju ogromnu opasnost za ekosistem Jugoslavije. te su dalje odlazile u Rumuniju i Bugarsku. Neki od njih su: etilen dihlorid. Bugari su dozvolili lovcima iz čitavog sveta da dolaze i love ova predvna. nisu biorazgradive već zauvek kruže prirodom. pa čitav tok reke postaje zagađen. kažu da je more bivalo nedeljama crveno od krvi delfina. smanjuje ulazak svetlosti i time dolazi do prestanka fotosintetičkih procesa. cink. Ove materije su veoma opasne. polihlorisani bifenili.američkih "veterana" iz zalivskog rata boluje od "Zalivskog Sindroma" čiji su simptomi isti kao kod radijacijske bolesti. Dunavom su plovile naftne mrlje duge desetinama kilometara. 132 .

Logistika je relativno nova stvar u naučnom. Njegovo šire prihvatanje ići će uporedo sa shvatanjem značaja fizičko-distributivnih aktivnosti i marketing logistike uopšte. Ukoliko firme nisu dosledne u pogledu vremena i mesta nema prodaje.4536 kg. opasnije i sa neizvesnijim uspehom. Sigurno nastaju najveći problemi upravo u najoperativnijem delu poslovanja-procesu prijema. To se posebno odnosi na menadžere i vlasnike privatnih firmi naročito iz trgovačke delatnosti. Ozbiljni pristup zajednici logističkih poslova. obrade i realizacije porudžbine. U našoj zemlji do sada nisu rađena ozbiljnija istraživanja o relativnom značaju logističkih troškova na nivou firme ili privrede u celini. jer svaki razvoj preduzeća zavisi od organizacione strukture. nego prokrčiti put ka upoznavanju nove stvari˝.U najširem smislu reči logistika postoji da omogući vreme. veština pravljenja zaključaka. nauka koja uči kako se proračunavaju vreme i prostor neophodni da se izvede taktička aktivnost. POJAM I ZADACI LOGISTIKE Logistika je veština računanja pomoću slova (umesto cifara). Logistika pomaže da se ostvari uz korišćenje svih mogućih veština takva strategija u firmi koja garantuje uspeh. Još početkom 16. Savremeni pristup upravljanja marketing logistikom je novi koncept menadžmenta za mnoge poslovne kuće čak i u najrazvijenim zemljama sveta. Njen prioritetan zadatak je upravljanje strategijom preduzeća. Iz mnogobrojnih istraživanja na zapadu se pokazalo da logistički troškovi zauzimaju u finalnoj ceni robe oko 22%. 133 . Propisi malo utiču na definisanje optimalnog vremena i položaj transfera vlasništva ili na povećanu kreativnu vrednost. Imajući u vidu iskustva razvijenih zemalja menadžeri u našim preduzećima trebali bi ozbiljnije da se pozabave i upoznaju sa logističkim problemima. mesto i uslove za smanjenje ukupne cene koštanja. u poslednjih 30-tak godina. kasnija logistička istraživanja s početka 90-tih godina prošlog veka su pokazala da postoji tendencija njihovog relativnog smanjenja i na nivou privrede u celini i na nivou pojedinih privrednih subjekata. Zahvaljujući posebno ukazanoj pažnji logistici. To je upravo domen i srce logističkog menadžmenta svake firme. S toga se nameće kao sasvim prirodna potreba da se u poglavlju ovog rada istakne nekoliko ljučnih elemenata koji idu daljem jačanju menadžment i marketing logistike kao prometne funkcije.Američka agencija za zaštitu prirodne okoline (EPA) zahteva od fabrika da prijave ispuštanje PB-a u koliko je količina veća od 0. Danas. stim što je kontinualan rad prioritetan zadatak. dok je opterećenost društvenog proizvoda najrazvijenih zemalja sveta oko 21%. ali još više u praktičnom smislu te reči. U sliv Dunava je tokom bombardovanja izliveno nekoliko tona. Konačni cilj je zahtev za logističkim funkcionalnim radom. kao i ranije neophodna je savremena primena integralnog posmatranja svih logističkih troškova u preduzećima. veka poznati Nikola Makijaveli je rekao da ˝ne postoji ništa teže. je dalo prave rezultate u najvećim firmama i državama razvijenog sveta.

Logističkom menadžmentu svoj doprinos treba da da i nauka u tom smislu što bi se više bavila proučavanjem logističkih problema. Ona mora 134 . Logistička podrška je neophodna u svim fazama procesa od prodavca ka kupcu. Start logističkih operacija je trenutak utovara robe ili materijala ili delova komponenata od prodavca. Ove komponente su ilustrovane slikom 1. Ceo proces. Skladište Kupac Fizička raspodela podrška proizvodnji nabavka Snabdevač Izvor informacija integralna logistika Uspeh firme zavisi od svih performansi koje čine integralnu logistiku. podrška proizvodnji i nabavka. kao i tok između faza u procesu proizvodnje. procese skladištenja.Država bi takođe trebalo da se pozabavi ovim pitanjem. na osenčenoj oblasti. Logistika operacionog menadžmenta je značajna za usmeravanje i skladištenje materijala. INTEGRALNA LOGISTIKA Koncepcija integralne logistike ilustrovana je slikom 1. obezbeđenje materijala. Prioritetan zadatak logistike u proizvodnji je njeno učešće u primarnoj proizvodnji. Ona je u nizu direktno u vezi sa kupcem. Profit je limitiran rezultatima svih delova organizacije. tj. a završava se po okončanju procesa proizvodnje i isporuke kupcu. On zavisi od mehanizma raspodele. kao i rad u skladištu. nabavke. One utiču na ukupni. softverske podrške kao i snadbevanja. Prisutne su različite varijante marketinškog sistema. pravilnim sagledavanjem svih logističkih aktivnosti. zavisi od ponašanja kupca i prodavca. kakve i kolike uštede mogu da se ostvare na makroplanu. odredište ili destinacija u lancu prodaje. Podrška proizvodnji obuhvata menadžerski rad. i čine kombinovane logističke operacije u preduzeću. pre svega. kao i finalizaciju proizvoda. kupac je krajnji cilj. Za bolje razumevanje logističkih operacija one mogu da se podele na tri oblasti: fizika raspodele. kao i čitav spektar fizika raspodele. priliva informacija. raznih komponenti. Prema fizici rasp odele. Fizika raspodele je samo deo integrala u prodaji. tradicije proizvoda. konačni aspekat marketinškog procesa. Oblast fizike raspodele ima značaj za kretanje finalnog proizvoda ka kupcu.

i to: 1.ograničenost kapaciteta. Izvršenje zahteva 6. Planiranje. U fizici raspodele nema proizvodnih operacija. Proizvodni zahtevi. strateški cilj. kako i gde će se proizvoditi. Koordinaciju rezultata specifičnog planiranja čini: strateški cilj.da odgovori na pitanja: šta. Planiranje i koordinacija toka strateški cilj ograničenost kapaciteta logistički zahtevi sređivanje skladišta planiranje menadžment robe proizvodni zahtevi izvršenje zahteva drugi menadžment drugi procesi distrubucija transport nabavka zahtev za logističkim informacijama Na prethodnoj slici data je koordinacija rezultata specifičnog planiranja. Planiranje i koordinacija Koordinacija je osnovna veza svih komponenata koje postoje između učesnika u samom procesu proizvodnje. Osnovni pokretači celog lanca su strateški ciljevi koji su rezultanta marketinga i finansiskih ciljeva. 5. Relacije između dve logističke informacije date su slikom 2. ograničenost kapaciteta. sređivanje skladišta i planiranje. izvršenje zahteva. 3. Zatim. Na osnovu slike može da se konstatuje da je rad. Tok informacija ima specifičnu lokaciju u logističkom sistemu zahteva.siguran izlaz iz zamršene situacije ili prezaduženosti. Najvažnjij tipovi logističkih informacija su: koordinacija toka i operacioni tok. proizvodni zahtevi. planiranje i koordinacija priliva. njihovim servisiranjima i performansama. kao i zahteva za proizvodima. logistički zahtevi. dan za dan. planiranje i kontrola operacija dan za danom. Podrška proizvodnji se jako razlikuje od fizike raspodele.Strateški cilj zavisi od prirode i lokacije kupaca. Finansijski aspekat strateškog 135 . 2. Sređivanje skladišta i 7. Informacije se integrišu u tri operaciona polja: Na prvom mestu je planiranje i izdvajanje logističkih operacija. Logistički zahtevi. 4.

opremu i kapacitet. Raspodela informacija komplikovane tražnje olakšava i usklađuje performanse sa logističkom podrškom. Niska cena transfera informacija je izazvala revoluciju u svim procesima menadžmenta. Najvažnije je da postoji ravnoteža. gde i kada u celom logističkom procesu. Rad menadžmenta robe pripada logističkom sistemu i podesan je za planiranje performansi resursa. faksa ili elektronske pošte. kao i konsolidacija kreativnih efikasnosti u cilju kontinualnosti samog procesa. emila . Za neproizvodne participante ovaj oblik planiranja je neprihvatljiv. Izvršenje zahteva za materijalom i komponentama je neophodno za podršku ostvarenja zahtevane proizvodnje. tj. Korišćenjem kombinacije čovekovih sposobnosti i informacionih tehnologija ova oblast se razvija u skladu sa podrškom planiranja. formira se podrška tražnji i operacioni plan.Informacione tehnologije izuzetno utiču na razvoj menadžmenta. Ključ operacione raspodele je snadbevanje i prodaja specifičnih proizvoda pri susretu kupaca raznih zahteva. 136 . Sređivanje skladišta je veza između planiranja-koordinacije i operacionih detalja upravljanja. Logističko planiranje se pre svega odnosi na relativno kratko vreme predskazivanja i definisanja ciljeva (tj. OPERACIONI ZAHTEVI Drugi aspekat informacione tražnje odnosi se na direktne operacije prihvatanja. Ovaj transver koji je prisutan između participanata je tipično ponašanje putem telefona.Kapacitet ograničenja zavisi od internog i eksternog prihvatanja. komunikacija rukovodećeg tima.Periodično planiranje (mesečno ili nedeljno) ostvaruje se za svaki proizvod. MENADŽMENT ROBE Menadžment robe se odnosi na korišćenje informacija koje su implementirane u logistički plan kao specifične. manje od 9 dana). procese i opremu koja je zahtevana od kupca i druge kupovine. prihvatljivost.Logistički zahtevi karakterišu rad koji se odnosi na raspodelu olakšica. kao i strukture samog skladišta. koordinacije i operacionog toka komplikovanih detalja u logistici. olakšice.plana treba da obuhvati detalje vezane za inventar. Na osnovu informacija može da se odgovori na pitanje šta. opremu i neophodne performanse rada koje treba da se implementiraju u plan kapaciteta. Primarni cilj logističke podrške je obezbeđenje materijala ili asortimana proizvoda radi ispunjenja zahteva. Skladištenje je samo jedan integralni deo planiranja. nivelacija tekućih aktivnosti i planiranje preduzimanja predskazivanja (unapred definisanje budućih) nivelacija aktivnosti. Izvršenje zahteva je istorijski trenutak.

Logistika sadrži sve parametre zahteva standarda kvaliteta. znati. Osnovi koncept QMS-a je da obezbedi kontrolu za minimiziranje rizika za pojavu problema i da rešava probleme na kontrolisan način. tako da logistički sistem mora biti veoma pažljivo dizajniran. 137 . već na mestima gde su nastali.Veoma je bitno. Upravljanje kvalitetom može da garantuje obezbeđenje kvaliteta korišćenjem preventivnih mera. Nabavka je u vezi sa potrebnim informacijama koje se odnose na pripremu. Podrška životnom ciklusu prema najmodernijem terminu je davanje podrške logistici. odnosno parametara proizvodnje i predstavlja logistički preporod. već i na mogućnost ponavljanja problema unutar istog ili drugih delova sistema. tako da postoji karika.Takođe je neophodno izvršiti osiguranje raspoložive opreme kada je neophodno. uz ostvarenja zahteva klijenata i stalan razvoj. Najvažniji aspekat preusmeravanja logističkih operacija je potrba za maksimalnom kontrolom kada dođe do greške. Logistički rad je supervizor vizije parametara kvaliteta. što znači da se korišćenjem znanja logistike mogu dobiti optimalni parametri kvaliteta i na taj način unapred predvideti. Za firme koje se bave trgovinom. tj. projektovanja.cene koštanja. Promena logističke kompetentnosti je rezultat svetskih promena koje se odražavaju na posmatranu korporaciju. kako ne bi došlo do njihovog ponavljanja. Korektivna mera ne trerba da se odnosi samo na rešavanje problema.Da ne bi došlo do ponavljanja greški problemi se rešavaju na mestima na kojima se stvararaju uz prethodno definisanje uzroka zbog kojih su nastali. U većini slučajeva informacije koje su u vezi sa nabavkom su nejasne i povezane sa drugim procesima. KVALITET Poznato je da se problemi kvaliteta ne rešavaju na mestima na kojiima se otkriju. zahtev kupca. modifikaciju i realizaciju kompletnog obezbeđenja usluga prodavca. Radi povećanja efikasnosti proizvodnje veoma je bitno konsolidovati potpuno i upotrebiti transportne kapacitete. zauzimaju veoma važno mesto u logističkim operacijama.Transport i otpremanje su direktne informacije koje se kreću ka skladištu. nabavke. Primarne razlike između nabavke i drugih procesa je rezultat operacija transvera tražnje. ljudskih resursa i ostalih funkcija u poslovnom sistemu koje utiču na kvalitet).Oba oblika informacija menjaju serviranje operacionih olakšica. Ovo je moguće ukoliko se kvalitet shvata kao rezultat celog sistema (menadžmenta. da se logističkom strategijom ne mogu definisati svi zahtevi logističkih promena. pre svega. TQM je najvažnija finansijska obaveza svih delova. stim što ti uzroci moraju biti i uklonjeni. promena njihove cene i izbor optimalnih performansi za karakteristične promene. Primer za logistički pristup je situacija vraćanja flaša na reciklažu koje su već korišćene. Logistika ima prioritetan značaj u razvoju i kontinualnoj podršci poboljšanja TQM (total qality management). a u toku procesa proizvodnje ostvariti ono što je optimalno.Sistem upravljanjem kvalitetom (QMS) je glavno oruđe za razvoj svih performansi i obezbeđenje svih potreba klijenata kao i kontinualan razvoj. zahtevi za specifičnim tražnjama. odnosno veza između prodavaca i kupaca.

Performanse ciklusa su osnove dizajna i operacione kontrole. PERFORMANSE (IZVOĐENJE) LOGISTIČKIH PROCESA Prioritetni cilj kompletne logističke analize je izvođenje performanse ciklusa. To je osnova kreativnog operacionog sistema. Performanse ciklusa su dinamika podešavanja uslova-input/output (ulaz/izlaz). predstavlja očekivane performanse logističkih operacija. Slika 4. Na slici 3. ilustruje kompleksnu mrežu performansi ciklusa koja je kompatibilna sa njenom strukturom. informacionim tehnologijama i sposobnostima. To je veoma bitno za realizaciju transakcija i promenu frekvencija između performansi ciklusa. Performanse ulaznog ciklusa se odnose na specifične zahteve proizvoda ili materijala.Organizacije vrlo teško mogu da se implementiraju u internacionalni logistički sistem zato što ima veoma puno problema i praznog prostora (misli se narazne barijere). Performanse ciklusa su u vezi sa svim nabakama i participantima firme. Operacioni zahtevi su ono sa čim se zadovoljavamo. Različite performanse ciklusa mogu da se koriste u firmama za logističke zahteve. koje se vrlo često nalaze u unutrašnjim procesima integracija. odnosno u nivou znanja transfera. Visok zapreminski sistem je tipičan za različita uređivanja performansi ciklusa koje odgovaraju svim zahtevima. Sistem output. One su bitne za logističke zahteve. Glavne performanse ciklusa lanca su referentna mesta. Veoma je bitno prepoznati prepreke. ilustrovana je struktura performansi ciklusa u tri logistička operaciona polja. Performanse ciklusa su ključ logističkog menadžmenta. stim što svaka mora imati specifičan dizajn i mehanizam upravljanja. 138 . Kompletne performase ciklusa strukture zahteva daju veliku podršku prodaji i to su vrlo komplikovane strukture zahteva u samoj kompaniji. sistemima merenja. skladištenju proizvoda. što čini misiju svih performansi ciklusa. Neke performanse ciklusa karakterišu duga vremena dogovaranja. kao i zbog primene neodgovarajućih hardware.Originalne internacionalne barijere su vrlo često u odnosima struktura organizacija. mogu da se predvide ili relativno mali performanse ciklusa traže logističku podršku da bi mogle postati jednostavnije. Kada su zahtevi veoma strogi i u napred prepoznatljivi. Neke komplikacije mogu da nastanu zbog razlike u performansama ciklusa.

Ovaj koncept je bitan za bolje razumevanje. odnosno građe logističkog sistema. podrškom proizvodnji. uprošćavanje i razlike u prirodi fizike raspodele. logističke performanse ciklusa 1 2 Izvor materijala Izvor materijala 3 Izvor materijala Proizvodno postrojenje Proizvodno postrojenje Skladište Proizvodno postrojenje raspodela skladišta Skladište Skladište Slika 4. struktura kompletnog logističkog sistema utiče na kontrolu i cilj je razvijati pojedinačne performanse aranžmana kada je proces integracije tražen ili zahtevan.Drugi.Izvor materijala komponente delova postrojenja kompletno postrojenje raspodela magacina kupac Ciklus nabavke Ciklus podrške proizvodnji Transportni pravac Ciklus fizičke distribucije Pravac komunikacija Slika 3. da se struktura performansi ciklusa slaže sa fizikom raspodele. treba poznavati tri ključna momenta. ili sa zahtevima proizvodnje. Zbog različitih izlaza kontrole firma se zadovoljava u celini sa specifičnim performansama ciklusa. Treće. Struktura fleksibilne logističke mreže raspodela skladišta raspodela skladišta kupac kupac kupac Za razumevanje logističkog sistema. 139 . Prvi je da su performanse ciklusa fundamentalni cilj zbirne analize logističkih funkcija. podrške proizvodnji i ostvarenje zahteva performansi ciklusa može da se prikaže grafički.

Tipične performanse fizike raspodele sadrže pet karakterističnih odnosa i to su: transmisija. Prodaja je diktirana zahtevima tražnje. kompleksna proizvodnja može da se podrži. a što je u skladu sa nekim modernim strategijama. Zato. Izvrši se selekcija situacija. odnosno kupaca. komponenata kao i raznih olakšica u direktnoj je zavisnosti od podrški performansi ciklusa proizvodnje.FIZIKA RASPODELE PERFORMANSI CIKLUSA Fizika raspodele je zbir performansi tržišta i prodaje što predstavlja ekonomske parametre. procesi. Osnova ciklusa performansi raspodele ilustrovana je na slici 5.PODRŠKA PROIZVODNJI Logistika stvara uslove da performanse ciklusa budu podrška proizvodnji. selekcije. To se ostvaruje kroz maksimum elastičnosti. Logistika je odgovorna za odnose između kupovine i prodaje i ima uticaj na kompletnu strategiju marketinga. transport i isporuka kupcima. Logistička 140 . PERFORMANSE CIKLUSA . Ključ za razumevanje dinamičkog ciklusa fizike raspodele je održavanje tražnje u jednom sređenom obliku. Drugi processi Druge selekcije Druge transmisije Razni transporti Drugi kupci Isporuka kupcu Osnava fizičke raspodele aktivnosti perfomansi ciklusa Od logističkih prognoza zavisi izgled firme. Između prodaje i kupovine možedoći do neklada.Kreativne aktivnosti raznih transakcija su reklama i prodaja. Postoje i neki novi koncepti u logističkom menadžmentu gde se prave izolacije pojedinim delovima proizvodnje. Kada je firma specijalizovana za više različitih oblasti u specifičnim proizvodnim oblastima.Logistika olakšava ove procese u proizvodnji. odnosno logističke podrške. Kretanje i usklađivanje cena proizvoda. onda se stvara mreža performansi ciklusa koji podržavaju proizvodni sistem. Jednostavne aktivnosti imaju mesto u prodaji i trgovini na veliko tako da se mora ostvariti sortiranje ili klasiranje asortimana proizvoda prema određenim kategorijama i kretanju ka određenim nivelacijama u dijapazonu definisane vrednosti. Opravdanost za fokusiranje ka performansama ciklusa radi davanja podrški proizvodnji je nađena u smanjenju zahteva i operacionih konstanti moderne proizvodne strategije. tradicionalnim reprezentativnim ekonomskim formulama što predstavlja pravu revoluciju brzog uklapanja u proizvodne tokove i bolji uspeh u proizvodnoj utakmici. pa čak i premaši korišćenjem fizike raspodele. materijala i poluproizvoda. logistička podrška reprezentuje kompleks bitnih operacija koje mogu detaljno da se analiziraju Izolacija podrške proizvodnji kao specifične operacione oblasti je relativno nov koncept u logističkom menadžmentu.

Osnovni koncept je podržati sve proizvodne zahteve na najbolji način. 2) razna postavljanja i plasiranja. Logistička proizvodna podrška je tipičn zatvorena za firme gde su nesigurna ponašanja između proizvođača i kupaca. Proizvodna operaciona podrška koja je kontrast fizici raspodele ili nabavci limitirana je unutrašnjim kretanjima kao i internom menadžment kontrolom. sistem proizvodne podrške može zahtevati veliku mrežu performansi ciklusa. Tipično unutrašnje proizvodno organizovanje ostvaruje se nabavkom materijala i drugih potrbnih komponenata za proizvodnju. Selektovanje situacija. PERFORMANSE CIKLUSA NABAVKE Potrebno je definisati nekoliko aktivnosti koje su bitne pri praćenju materuijala. Logističke operacije skraćuju prazne hodove u kretanju između firmi i nekih unutrašnjih zahteva. delova. konačna isporuka se iskompletira i locira za otpremu direktno kupcu ili se plasira po prodajnim kućama za sledeću isporuku kupcu. 4) primanja. Logističkom podrškom proizvodnji smanjuju se naprezanja. Kada je firma na multi planu specijalizovana u specifičnim proizvodnim aktivnostima. Neke firme imaju proizvodne operacije u začetku. definišu i nalaze olakšice. odrerđuje se mesto gde se one nalaze i kada nastaju. Posao logistike proizvodnje je olakšanje ovog procesa. završetku proizvoda u proizvodnji ili kompleksnoj raspodeli. kao i raspodela i nabavka čine jedan od ciljeva logističke podrške. 3) transport. zatim neslaganja kretanja materijala i poluproizvoda. Podrška proizvodnji se jako razlikuje kada se uporedi sa fizikom raspodele ili nabavkom. Vremena ovih kretanja. kompleksna podrška proizvodnji čak i kad su u pitanju mogući skokovi i prelazi. operacija fizike raspodele su u začetku.podrška je veoma bitna za sve strategije.Kada je proizvod završen. Ove aktivnosti su prezentirane na slici: Nastajanje plasiranja i postavljanja Snabdevanje dobijanja transport cikls aktivnosti nabavke 141 . Da bi bili sigurni da postoji optimalna logistička podrška proizvodnji neophodno je pratiti kontinualno operacione rezultate u kompletnom proizvodnom toku.To su: 1) poreklo. Maksimum se može izvući ukoliko se proizvodna podrška koristi u odvojenim logističkim operacionim oblastima. zatim. Rešenje za specijalizovano planiranje performansi jeste u smanjenju koraka proizvodnje i proizvodnji pre svega kolekcije numerisane i transfera tipičnih zahteva kompletiranih u proizvodnom procesu.

metod transporta kao i razlike u ceni nabavke proizvoda. prema definisanim zahtevima i transportovan prema zahtevima i olakšicama njegove proizvodnje ili distribuiran na osnovu korišćenja performansi ciklusa. dani 20 . dani DRUGI PROCESI 2 4 3 2 4 3 142 1 vreme. Logističke operacije se kombinuju sa nasumice odabranim kreativnim promenama. Slike lustruju amplitude promena koje su rezultat performansi operacionog ciklusa. nesigurnosti.Aktivnosti ilustrovane slikom 6. Pre svega. Performansama ciklusa se ostvaruje smanjenje neizvesnosti. Osnovni. veličina tereta. Glavni cilj nabavke je ralizovan vrlo često uz podršku logističkih granica koje dovode do smanjenja cene koštanja. granični cilj operacija nabavke je široka identifikacija logističke granice.vreme isporuke. Performanse ciklusa su tipične za razne odnose između kupaca i mogućih procesa. vrednost. dani 10 40 DRUGE TRANSMISIJE 1/2 vreme.Tri bitne razlike su prisutne kod ciklusa nabavke tako da proces približavanja kupcu bude jednostavan procesni ciklus. ZBIRNI CIKLUS ISPORUKA KUPCU 5 vreme. daju zahteve kompletnog procesa nabavki. vrednost. Jedan materijal. vrednost. Treba istaći da bi se ispunili svi zahtevi kupaca i proizvodni zahtevi neophodna je pozitivna logistička kontrola. Logistička granica je kreativan uspeh svih performansi. tj. dani DRUGI TRANSPORTI 1 3 1/2 1 3 vreme. Ima takvih situacija da je cena materijala ili komponenata opravdano visoka ili brzo raste i pouzdan je servis isporuke. vrednost. deo ili ostatak proizvoda je nabavljen prijemom. što je osnova logističkog menadžmenta.

količine robe. dnosno vrste transporta i operacionih uslova. vrednost. Vreme distribucije je dato na slici i prikazuje odnose statističkog porekla kao i relacije performansi svakog definisanog rada.DRUGE SELEKCIJE vreme. Slikom 7. nivo distributivnog centra i potrošača kroz efektivno planiranje. organizovanje i kontrolu svih aktivnosti vezanih za prostorno pokretanje proizvoda koji olakšavaju proizvodni postupak. Vreme transporta je funkcija udaljenosti. Dijagrami ilustruju minimume i maksimume vremena tražnje za svaki zadatak i rezultat vremenena raspodele za sve performanse ciklusa. Očekivane performanse su nakon deset dana.Linija vertikalnog rasta je refleksija očekivanog vrem ena za sve performanse svakog traženog zadatka. Aktuelne performanse ciklusa su veće ili manje od 10 dana. Cilj menadžmenta performansi ciklusa je u skladu sa očekivanjima ili standardnim vremenom. ukupni ciklus isporuke kupcu je u dijapazonu od 5 do 40 dana. dani 2 nesigurnost performansi ciklusa Performanse ciklusa ilustruju pripadnost roba u skladištiu iz koga se vrši isporuka. Logistika poslovnog marketinga proučava kako upravljanje na mogući i najbolji način obezbeđuje profitabilnost. vrednost. Od petog dana reflektuju se performanse mogućeg vremena. dani vreme. Korišćenje ovih funkcija je povezano sa stepenom automatizacije i kreditnim podrškama. tipa. Koriste se i druge transmisije kao što je izuzetno praktičan elektronski transfer (EDI). 143 . Nakon desetog dana prisutan je maksimum mogućeg ciklusa vremena.

kao i tokovi gotovih proizvoda do krajnih potrošača. preduzeću može da donese ogromne uštede. Stoga na tržištu veoma je jaka konkurencija između firmi iz iste delatnosti u pridobijanju potrošača. U procesima i tokovima razmene robe na tržištu. kada izvršiti poslovnu transakciju. Kada se govori o marketing instrumentu koji se zove distribucija proizvoda. pred nosioce privrednih aktivnosti. uz ostvarivanje ekonomskih ciljeva. odnosno kupaca. nove poslovne filozofije u funkcionisanju privrednih subjekata. čije je poslovanje izrazito rašireno na velikom prostoru. odnosno po zahtevima krajnih korisnika. ali se ponuđači susreću sa znatnim teškoćama u pogledu toga kome i kako što pre prodati proizvedenu robu. preduzeća prema potrošačima.Sa ovim u vezi često se konstatuje da. kao i IMCC-a (International Minerals and Chemikal Corporation) firme koja je racionalizacijom svog skladišnodistributivnog sistema za preko 30% smanjila svoje operativne troškove. Ovo sve.efekti inoviranja na polju politike cena. dok će kupac sa negativnim iskustvom biti vredniji i revnosniji u raznošenju doživljenih informacija.Nemilosrdna je konkurencija i javlja se u gotovo svim granama poslovanja. a time i najglavniju mogućnost. šta. stoji u u drugom planu glavnih događaja.Velike trgovačke ili proizvodne kompanije. po sistemu da zadovoljan kupac prenosi svoje spoznaje o proizvodu ili usluzi još najmanje trojici svojih poznanika. osnovni zadaci marketinga su zadovoljavanje potreba potrošača na tržištu. koja je poboljšanjima u svom logističko – distributivnom informativnom sistemu snizila snizila vreme isporuke svojih proizvoda i time prosečno godišnje uštedela preko sto hiljada USA $. Razvojem i napretkom nauke i tehnologije. Jedan segment marketinga firme. za sve to vreme. principe delovanja. na tokove materijala i polufabrikata u toku samog procesa proizvodnje. Snažne razvojne tendencije velikog broja svetskih privreda imaju za posledicu stalno povećenje ponude na tržištu roba i usluga. dobro za krajnje potrošače. instrumente za sprovođenje. što je sa stanovišta kvaliteta proizvoda i njegovog poboljšanja. glavni problem funkcionisanja preduzeća. stoga se smanjuju i mogućnosti za znatnije uštede u ukupnim poslovnim troškovima. je zadovoljan kupac. Preduzeće ostvaruje profit od ponovljenih kupovina kupaca koji su zadovoljili svoje potrebe. je sticanje konkurentske prednosti. nije više u proizvodnji. To podrazumeva 144 . obično se misli samo na izbor načina distribucije ili prodaje. Dakle. gde. već se glavni problem pojavljuje u procesu prodaje.Danas. Poslovna filozofija ima svoja pravila. je realna imovina preduzeća kao i zgrade i račun u banci. a do sada nedovoljno istraženog marketinga čija pravilna i lpgična primena. uviđaju da se na polju distribucije proizvoda mogu napraviti relativno velike uštede. a glavni moto jeste direktna usresređenost svih aktivnosti. kao i usluga. Pod marketing logistikom se podrazumeva upravljanje tokovima sirovina i repromaterijala od izvorišta do mesta prerade. Ovo su samo neki od mnogo sličnih primera koji ukazuju na postojanje jednog snažnog. U poslednjih tridesetak godina glavni instrumenti marketinga počinju da gube primat kao osnovni način sticanja konkurentske prednosti na tržištu. Drugim rečima. Savremeni način razmišljanja u strategijskom ponašanju preduzeća na tržištu otpočinje sa primenom marketing poslovnog koncepta. unapređenja proizvoda i komuniciranja sa okruženjem počinju da bivaju sve manji u odnosu na ulaganja. privreda zahteva savremeno uređenje društva. postavljaju se mnoga pitanja – kako. Primeri Nohell Korporacije. svetski poznatog i priznatog proizvođača kozmetičkih proizvoda.

U tom cilju mora se doneti mnogo operativnih i svakodnevnih odluka da bi se na optimalan način organizovalo dopremanje proizvoda na tržište ili u dalji ciklus proizvodnje. samo jednom rečenicom. što ga stavlja u isti rang. dok sam pojam makrodistribucija se odnosi na organizovanje premeštanja proizvoda između dva ili više preduzeća na tržištu. Mnogobrojni teoretičari su došli do zaključka da uopšte nije lako. Na primer. obuhvatiti oblast poslovanja koja se odnosi na fitičko premeštanje roba u proizvodnji i prometu. što u stvari predstavlja inputni tok firme.Prema tome. U anglosaksonskoj literaturi preovlađuje stav da je širina delovanja pojma marketing logistike najveća u odnosu na sve ostale termine. Ausralijska asocijacija za distributivni menadžment koja glasi: ˝To je kretanje proizvoda 145 . Poslednji a ujedno i tok sa anjširim opsegom je kretanje proizvoda kroz celokupan repropdukcioni ciklus. vodeći računa o manjem broju posrednika koji imaju ulogu dobavljača robe do krajnjih korisnika. ili sličan. pokušavaju na najbolčji mogući način da objasne ovaj segment marketing funkcije. Princip na osnovu koga je došlo do navedene podele različitih logističkih poslova na upravljanje fizičkom distribucijom. dolazi do različitih definicija poslovne logistike koje.Pojam logističke strategije označava upravljanje dostavom svih neophodnih sredstava iz pozadine na prve linije fronta.posrednik ukoliko postoji. Prvi navedeni pravac kretanja odnosi se na fizičku nabavku. bavi se poslovima fizičkog premeštanja svih vrsta roba i proizvoda u okviru procesa društvene reprodukcije. svaka za sebe. Tako. koje se odvija u procesu nabavke i proizvodnje. Upravljanje fizičkom distribucijom roba obuhvata premeštanje i skladištenje samo finalnih proizvoda u smeru proizvođač. zatim. Američko udruženje za marketing definiše fizičku distribuciju kao ˝kretanje i manipulisanje dobrima od mesta proizvodnje do mesta potrošnje ili upotrebe˝. Drugi po redu odnosi se na upravljanje materijalom. tok dobara kroz sam proizvodni proces. potom marketing logistiku koja se bavi samo distribucijom od preduzeća do krajnjih potrošača. marketing logistika fizičke distribucije roba. jer ovaj pojam potiče iz vojnog rečnika. Ipak. koje pored toga obuhvata i regulisanje kretanja gotovih proizvoda od fabričkog magacina do skladišta gotovih proizvoda. ne smeju se ni zanemariti aktivnosti koji se vrše kod samog fizičkog prenošenja roba s jedne na drugu tačku tržišta. kod marketing logistike. potom tokove gotovih roba od prodavca do kupcai sve ulupno fizičko premeštanje proizvoda kroz ceo proces reprodukcije. jeste diferenciranje tokova različitih proizvoda koji prolaze kroz proces reprodukcije. Pored ovih poslova. koji obuhvata sve poslovne funkcije na nivou preduzeća. na fizičku nabavku i na upravljanje materijalom. zatim upravljanje fizičkom distribucijom.U ekonomskom smislu. ovo sve zajedno predstavlja poslovnu logistiku. i na kraju upravlje kretanjem gotovih proizvoda predstavlja domen upravljanja fizičkom distribucijom robe. marketing logistika u sebi sadrži poslove fizičke nabavke.do krajnjeg potrošača. tako treba razlikovati tok sirovina od primarnih proizvođača do nabavnog magacina prerađivača. razlikujemo upravljanje materijalom.određivanje načina dopremanja proizvoda na tržište. Dužnost i zadatak preduzeća je u tom pogledu usmeren na definisanje marketing strategijde. Znači. upravljanje materijalom i upravljanje fizičkom distribucijom. U ekonomskoj termonologiji ovaj pojam je dobio punopravno članstvo. predstavlja polje delovanja marketing logistike. opdnosno načina kojim će se roba dopremiti do krajnjeg potrošača.

brzinu.od fabrike do korisnika i obuhvata niz aktivnosti koje zahtevaju efikasno premeštanje materijala. Međutim. Logistika i dalje teži da pridobije za sebe sve više odgovornih ljudi u vrhu menadžmenta svakog preduzeća.mesto. Logistika je jedna od bitnih funkcija firme koja reprezentuje nove načine razmišljanja menadžmenta o procesima fizičkih tokova. kroz firmu do potrošača. energije i informacija unutar sistema i između sistema˝. Ona omogućava smanjenje vremenskog i teritorijalnog razmaka između proizvodne i potrošne faze društvene reprodukcije. organizaciju i kontrolu svih aktivnosti premeštanja dobara˝. U dinamičnim uslovima poslovanja na tržištu. jer postoji mnogo aktivnosti koje treba međusobno usaglasiti kako bi se postigao željeni efekat usluživanja potrošača. a time i ukupnih troškova poslovanja preduzeća Marketing logistika. Inženjerski pristup u definisanju logističkih aktivnosti postoji kod autora koji po svom oprwedeljenju nisu bliski posmatranju logistike u sklopu ekonomskih aktivnosti preduzeća i ističu da ˝logistiku čini sistemi aktivnosti koje omogućavaju oblikovanje. Takođe. Ovakav pogled na osnovnu delatnost marketing logistike najbolje odgovaraju definicije datih i označenih polja delovanja marketing logistike kao poslovne-prometne funkcije preduzeća. može postići suprotan efekat od očekivanog. već samo do uvećanja distributivno logističkih troškova. usmeravanje. koje spadaju pod logistiku ciljno suprostavljene. Zbog toga je važnost logistike da korisnicima ponudi dobra na mestima gde to oni žele. To znači da se nevođenjem računa o interesima jedne vrste posla. komponenti ili finalnih proizvoda˝. već i tražnju kupaca koja je vezana za način. gde se još uvek nije u pravoj meri sagledao značaj i uloga ovog domena marketinga. i izvan sistema preduzeća. Bez obzira gde se potrošači nalazili. kad iskažu potrebu za dobrima i na način koji to oni žele. projektovanje. delova i finalnih proizvoda od ponuđača. Mora se ići u susret svim potencijalnim promenama ponašanjau zahtevima potrošača. uz adekvatno prilagođavanje svih aktivnosti marketing logistike. može se dogoditi da ne dođedo povećanja efikasnosti logističkog sistema. kao naučna disciplina nije imala lak razvojni put. u logističkom smislu te reči. koji kaže da je ˝Marketing logistika proces strategijskog upravljanja kretanjem i skladištenjem materijala. treba istaći i to da su mnoge funkcije. vremei sve drugo što podrazumevapod efikasnimservisiranjem potrošača.Ballou u svojoj studiji govori se o ˝poslovnoj logistici kao naučnoj disciplini koja treba da približi najbočja rešenja menadžerima preduzeća da stvore profitabilni nivo distribucionog servisa proizvoda do krajnih potrošača uz planiranje. uključujući i usluge koje idu uz proizvod. Po R. Ovaj zaključak se odnosi za manji deo preduzeća u zapadnim tržišnim ekonomijama. Bowersox. Najjednostavniju i najsveobuhvatniju definiciju dao je D. To uopšte nije lak zadatak. Na taj način. vođenje i regulisanje protoka robe. prodavci moraju pratiti ne samo promene na polju tehnologijeproizvodnje ili prometa. oni moraju biti opsluženi traženim proizvodima. Na osnovu navedenog može se istaći da marketing logistika predstavlja vitalnu funkciju svakog subjekta na tržištu koji se bavi proizvodnjom ili prometom. niti je taj razvojni put bio kratak. kada su u pitanju velike proizvodne ili 146 .

što su sve aktivnosti fizičke distribucije proizvoda bile pod znatnim uticajem drugih funkcija preduzeća. Apsolutan i relativan rast troškova markteing logistike. nije bilo mogće konsolidovati na jednom mestu. gledanje na ukupnost logističkih procesa i aktivnosti je nešto sasvim novo i nepoznato.To je bilo zato. U našoj zemlji. takođe. U to vreme marketing se kao način razmišljanja već pokazao kao efikasan metod za prvazilaženje krize. još uvek su određeni delovi marketing logistike bili pod znatnim uticajem neke druge Top menadžment poslovne funkcije preduzeća. koja se obično javljala u ograničenoj mogućnosti plasmana već proizvedenih proizvoda. Pojava novih metodologija. Tržišna ponuda će biti glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. To su po R. kao prometna funkcija još uvek bila nedefinisana. Postojeći uveliko dokazani instrumenti marketing miksa su već iscrpli veći deo svojih mogućnosti za znatnija poboljšanja u poslovanju firmi. Razgraničenje troškova marketing logistike. Savremeni razvoj i počeci sagledavanja problema vezanih za fizičku distribuciju vezuju se za pedesete godine prošlog veka. Delovi marketing logistike u nadležnosti drugih poslovnih funkcija Finansijski aspekt zaliha Kontrola zaliha Transport . uticali su sledeći faktori: Porast obima fizičko distributivnih aktivnosti. za većinu menadžera. Preduzeća i to ona koja su imala obimu distribuciju proizvoda da iz ostalih funkcija firme izvuku poslove marketinške logistike. Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji. Tehničko-tehnološka unapređenja u logističkim poslovima. iako se u ovom periodu uviđa značaj fizičko-distributivnih aktivnosti. funkcije logističkog menadžmenta u prometu su u velikoj meri realizovane. kao i za rukovodioce preduzeća u nedovoljno razvijenim zemljama. Ballou »godine pospanosti marketing logistike«. što je posledica rasparčanosti logističkih aktivnosti po drugim delovima preduzeća. Međutim.trgovačke kompanije. Na razvoj i dobijanju većeg zanačaja aktivnostima marketing logistikwe u redovnim aktivnostima preduzeća. to su menadžeri preduzeća rinuđeni da razmišljaju o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja. Razvoj informatičke opreme. odnosno njeni počeci saznanja o važnosti logističkih funkcija u proizvodnji a pre svega u prometu. Odnos između tržišne ponude i uvođenja marketinga je dobar primer za iznetu konstataciju. a što se najbolje vidi iz sledeće tabele Marketing Finansije Proizvodnja Kanal distribucije Informacione veze u okviru logistike Proizvodnja i asortiman Skladištenje Servis potrošača 147 Slika 8. kada je marketing logistika.

niti međuzavisnost i često protivrečnost ciljeva pojedinih podsistema distribucije. Tako. Ovaj način upravljanja transportom. Ciljevi glavnih logističkih funkcija su različiti i po pravilu suprostavljeni. smanjenja troškova. 148 . kao posledica podređenosti gotovo svih logističkih poslova srugim funkcijama u preduueću. Na sledećoj tabeli dat je primer konfliknosti ciljnih funkcija pojedinih logističkih aktivnosti. na pr. povećanje veličine porudžbine robe radi snižavanja troškova prevoza po jedinici. Zbog toga. Jasno rečeno uviđa se da samo sistemski način posmatranja ukupnih logističkih aktivnosti može da dovede do osnovnog cilja savremenog poslovanja.Upravo. koje zahteva transportna funkcija logistike. Nezavisna optimizacija jednog sistema dovodi do poremećaja u funkcionisanju drugog sistema. Jedinstveni pristup upravljanja fizičko-distributivnim aktivnostima omogućava da se sagledaju sve međuzavisnosti sastavnih delova ovog dela marketinga. držanjem zaliha i skladišnim aktivnostima je i sada zastupljen u firmama koje segmentarno posmatraju aktivnosti fizičke distribucij.. nije se moga uvideti pravi značaj celovitosti logističke funkcije. dovodi do porasta troškova držanja zaliha i skladištenja na terminalnim logističkim čvorovima. Sve aktivnosti marketing logistike su morale svoje ciljeve da prilagode ciljevima poslovne funkcije gde su organizaciono bili smešteni. ktivnosti ovog dekla marketinga se ne nalaze pod jednom zajedničkom grupaciom poslova i samim tim njima nije moguće efikasno upravljati. To podrazumeva da se na koordinaciji svih logističkih poslova dolazi do optimizacije sistema u celini. a time i ukupnih troškova poslovanja. Marketing Više zaliha Brzi obrt ciklusa Poboljšanje u proučavanju Brža isporuka Više skladišta Finansije Manje zaliha Proizvodnja Dug proizvodni ciklus Nevoljnost ulaganja Niži troškovi rutiranja Manje magacina Fabrički stokovi Konfliknost ciljeva pojedinil ogističkih poslova Posle znatnog niza godina shvatilo je se da dalje zadržavanje logističkih funkcija pod nadležnošću drugih organizacionih celina preduzeća vodi samo uvećanju troškova distribucije. povećanje profita uz zadovoljenje potrošača. U literaturi se taj period upravljanja naziva tradicionalni ili segmentarni pristup upravljanju fizičkom distribucijom.

u pravcu daljeg jačanja marketing logistike potrebno je njeno dovođenje u isti rang sa ostalim poslovnim delovima firme.Počeci primene integralnog pristupa u upravljanju logističkim funkcijama distribucijom roba vezani su za metod minimizranja troškova koji nastaju kao posledica vršenja fizičko-distributivnih aktivnosti. a nevodeći dovoljno računa o troškovima logistike. Glavna zamerka ovom principu miniziranja ukupnih troškova je bila da treba voditi računa o tome da je za pojedine proizvode servis isporuke na nepotrebno niskom nivou. Mogućnost bliže saradnje i zajedničkog delovanja ove tri funkcije u određenim oblastima date su sledećim šematskim prikazom. pre svega. treba upravljati. Upravljanje proizvodnjom nije moguće ostvariti bez pravilnog upravljanja tokovima materijala. putem definisanja i sprovođenja odgovarajućeg proizvodnog procesa. to su ciljevi maksimiziranja ciljeva profita firme se obično svodili na optimizaciju proizvodne funkcije ili drugih delova marketinga. POSLOVNA LOGISTIKA Mesta saradnje Proizvodnja kontrola kvaliteta -upravljanje proizvodnim procesom -plan ponude proizvoda Prostor za saradnju -kretanje proizvoda -lokacija fabrike -nabavka proizvodnih inputa -upravljanje tokovima materijala -transport -kontrola zaliha -proces proučavanja -skladištenje Marketing -promocija -istraživanje tržišta -proizvodni miks unapređenje prodaje -servis potrošača -cene robe pakovanja -lokacija prodavnica Odnos poslovne logistike standardnih aktivnosti firme Proizvodnjom kao primarnim segmentom. koja glasi: ˝maksimizacija ukupnog profita˝.Dalji cilj je kontrola kvaliteta proizvodnje. prioritetni zadatak u prodajno marketinškom smislu jeste obezbeđenje određenog nivoa servisa potrošača. produktivnosti i rentabilnosti. S tim u vezi. zato što u krajnjem dometu utiče na opadanje prodaje. uz pravilnu kadrovsku raspodelu radne snage. Postepeno se ova ciljna funkcija optimizacije sistema fizičke distribucije menja novo. organizacijom u tehničkotehnološkom smislu. 149 . Obzirom da je funkcija marketing logistike u svom ranom periodu razvoja bila pod znatnim uticajem proizvodne funkcije i poslova finansija. S toga. uz poslovanje po principima ekonomičnosti.

odnosno most saradnje između dve bazične funkcije u proizvodnom preduzeću. dizajna. 3. da funkcije poslovne logistike treba smestiti između proizvodnje i marketing funkcije preduzeća. Svi kupci ne žele maksimalnu brzinu. a posebno lokaciju maloprodajnog objekta.Primarne standardne aktivnosti marketing funkcije firme se obično manifestuju u oblasti istraživanja tržišta. odnosno plasiranja do krajnjeg odredišta. Logistika zauzima jedno od centralnih mesta i predstavlja veliku odgovornost za menadžere koji se njom bave. performanse ciklusa su definisane misiom čitavog spektra promenljivih operacija sa vremenom kao i tipom prodaje i nabavke. proizvodnog miksa i različitih oblika unapređenja prodaje. pakovanja i sve ono što je posebno značajno u maloprodaji. Istina. transport. 4. logičnost (povezanost). fleksibilnost (elastičnost) i 4. OPERACIONE PERFORMANSE (Operaciona izvršavanja) Performanse ciklusa su fundament u strukturi logističkih operacija. tehnologije transporta i vrste robe koja je predmet isporuke. pa do njenog prispeća. tj. Brzina Brzina. Znatan deo logističkih aktivnosti okrenut je ka tržištu i potrošačima. a pogotovu u nabavnoj i prodajnoj fazi poslovanja. 150 . upravljanje skladišnim sistemom preduzeća. upravljanje zalihama. 2. a u zavisnosti od tipa komunikacija. kao performansa ciklusa.Ona predstavlja najoperativniji deo preduzeća. Najznačajniju ulogu u definisanju standarda o načinu servisiranja potrošača treba da daju logističari u saradnji sa marketing menadžerima. mogućnosti plasmana robe na tržištu. Najvažnije performanse ciklusa su : 1. Konzistencija – povezanost Dok je brzina servisiranja kritični parametar. jer se ona reflektuje na povećanje cene. Iz ove šeme se može videti. oporavljanje (ponovno sticanje dobiti). proces prijema i realizacije porudžbina. konzistencija ima prioritetno mesto u logistica i ona karakteriše stepen sposobnosti firme da ostvari očekivana smanjenja vremena i smanjenje broja performansi ciklusa. Linija performansi ciklusa je u direktnoj relaciji sa spiskom zahteva. vodeći računa o nabavci i dopremi sirovina drugih materijala.2. Veoma zunačajna kooperacija između ove dve funkcije treba da bude uspostavljena u domenu cene finalnih proizvoda. Logistika zauzima još značajniju ulogu u organizaciji poslovanja trgovinskih preduzeća. Tipične situacije mogu da se nađu u automobilskoj industriji. Klasični poslovi logistike u preduzeću mogu se razvrstati kroz nekoliko glavnih podgrupa: 1. a posebno tržištu i uslovima prodaje .3. predstavlja vreme od utovara robe. Ciklusi mogu da traju kratko. Logistika je posebno značajna u fazi pripreme i izbora lokacije pri izgradnji fabrike. do nekoliko nedelja. Ova performansa ciklusa izuzetno utiče na dizajn logističkog sistema. brzina. nekoliko časova.

Ovladavanje i analiza svih konkretnih operacija u operacionom sistemu čini ključ uspeha logistike kvaliteta. Prioritetan cilj kvaliteta je kontinualno poboljšanje u cilju postizanja većeg stepena zadovoljenja kupaca uz nižu cenu što treba da je u saglasnosti i ciljem postizanja većeg profita. nedelju. fleksibilne operacije su: transport robe do krajnjeg odreišta. logistika smanjenom plaćanju i marketing programu.Konzistentnost obezbeđuje prenos robe izuzetno bezbedno. Konzistencija je fundamentalna logistička operacija. izlazne faze proizvoda. očekivane. Firma koja je logistički kompetentna znaće da devfiniše pravi položaj i način disteribucije u svakom konkretnom slučaju na najoptimalniji način. što znači da je roba zaštićena od svih neprijatnosti. Fleksibilnost Operacija fleksibilnosti se definiše kao sposobnost firme da ostvaruje izvanredno servisiranje kupca.Pristup operacijama zajedno sa operacionim performansama je veoma bitan za distribuciju i krajnjeg kupca. odnosno prilagodljivost za razne specifične slučajeve i okolnosti. Menadžer logističar sreće se sa konkretnim operacijama i ovladava najvažnijim operacionim sistemima koji predstavljaju preventivne mere. Pri tome treba istaći da se ova merenja mogu ostvariti za definisani vremenski interval. Poenta leži u činjenici da finansijske obaveze moraju biti prikazane za svaku situaciju. reklamiranje i predstavljanje novog proizvoda. nivelacije cena za specifičnu prodaju ili kupovinu. ponovna proizvodnja. mesec ili 151 . Preventivne programe teško je davati. teškoće pri snadbevanju. definisanje selekcije merenja i definisanje kroz merenje kako pojedinih delova tako i cele osnove. Merenje promenljivih parametara U toku servisiranja moguće je merenje različitih parametara. Ključ uspeha leži u obaveznoj logističkoj fleksibilnosti. Fundament kvaliteta logistike je sposobnost inplementiranja svih operacionih performansi. što može biti jedna od performansi koja uklanja prepreke pri distribuciji. Pouzdanost Stepen kvaliteta logistike je u pouzdanosti. problema i od raznih rizika. razne modifikacije u logističkom sistemu. Kompanije u kojima je razvijena predmetna logistika prisutna je fleksibilnost. uobičajeni servisi. Tipične. sigurno do kupca. Nekada se programi prikazuju kao preventivni i služe za prilagođavanje specifičnim sitacijama. kao što je mešanje i pakovanje robe. Što se tiče ocenjivanja i merenja stepena kvaliteta tri aspekta su veoma bitna: merenje promenljivih parametara. Oporavak (recovery) Kontinualno izvršenje kompletnog servisa zahteva unutar svih tipova operacionih situacija je težak zadatak.

Logističke veze mogu biti jako komplikovane zato što postoje različiti odnosi između raznih korporacija. asortimana proizvoda ima prioritetan uticaj na logistički servis. Logistički servis može uključiti čitav spektar specijalizovanih firmi. tačan osećaj za sve specifične tačke u vremenu Merenje pojedinih delova Važan aspekat merenja je selekcija merenja.Vrlo je teško imati precizan. tako da je oblast carinskih zahteva i razmena ograničena. Globalne operacije dovode do povećanja logističke cene i kompleksnosti. odnosno firma će uspešno funkcionisati. Ograničavanje zahteva i pooštravanje carinskih propisa dovodi do komplikovanja razvoja efikasnosti i uspešnosti stvarnog globalnog logističkog sistema. prisutna je šuma biznis transakcija i njihovih kupaca i prodavaca. Fundamentalno pitanje koje se postavlja je kako servisirati logistički sistem. stim. Vreme i mesto ugovaranja transakcija su primarne logističke operacije. Veoma je važno pri dobrom definisanju firme razumeti očekivanja kupca. tj. Odabiranje. LOGISTIKA U GLOBALNOJ EKONOMIJI Osnovni koncept logistike u globalnoj ekonomiji je harmonija i ritam. prodaje se i kupuje čitav spektar proizvoda. ako se raspolaže sa dužim vremenom ono pruža prioritet i smanjuje tražnju znanja. Logističko povezivanje je veoma bitno za samu strukturu logistike. Za uspeh kompanije neophodno je znanje. veštine i talenat menadžera. Selekcija merenja ima izvanredan uticaj na pouzdanu procenu Merenje osnove Za kompletan posao veoma je bitno ostvariti dobru selekciju merenja. Proces sortiranja. Rezultujući problemi koji mogu da se kontrolišu od široko korišćenih. što su jako bitni kriterijumi kreativnosti. 152 . Zatim se ti parametri koriste u sređenom kalibrisanom obliku za definisanje performansi ciklusa. klasificiranje. ako upotpunosti razume. Prisustvo harmonije i ritma daju neizbežan uspeh. zatim unutar korporacija. odnosno odabiranja se sastoji iz tri osnovna stepena: koncetracije. Svaka firma koja koristi logističku strategiju lojalna je kupcima. posredno vezanih sa državnim intervencijama.kvartal. prihvata i ispunjava zahteve kupaca. Unutar kompanije relacioni odnosi su različiti. kupovine i disperzije. kompatibilni sa visokim razvojem ekonomije. Razvijene zemlje puno ulažu u logistiku što direktno utiče na stalan rast proizvodnje i profitabilnosti. U terminu kompleksnost. Logistički zahtevi moraju biti uklopljeni. složenost globalne operacije povećavaju neizvesnost i smanjuju kontrolu kapaciteta. Državnim intervencijama kontroliše se razmena i carina. Neizvesnost rezultata je prisutna u velikom stepenu. Merenje osnove se izvodi sa aspekta svih performansi ciklusa. stim.

ekspanzije linijske proizvodnje. Regionalizaciom stvaraju se uaslovi za bolju budućnost na bazi novih tehnologija. identifikovati najvažnije barijere i granice logističkih operacija. EKONOMSKI RAST Od drugog svetskog rata firme su osavremenjene. Ona će se razvijati ukoliko se poboljšava kvalitet logističkog servisa. motivaciju i olakšice. regionalizacija. Činjenica je. Korišćenjem koncepta logistike produktivnosti intezivno se razvijaju nove tehnologije što ima za posledicu povećanje kapaciteta. dokumentacije i olakšavanje logističkih operacija. opstaju i preživljavaju. je činjenica da se mora stvoriti motiv za globalizaciju. geografskih ekspanzija i više efikasnih operacija. a za sve to fundament se nalazi u brisnju granica i oslobađanju kontrole distribucije roba. Logistika mora rešiti sve značajne komplikacije. 153 . Povećanje trgovine je rezultat između ostalog i visokog nataliteta. Veze globalnog razvoja su: Ekonomski rast obezbeđenje perspektive tehnologija regionalizacija oslobađanje kontrole Ekonomski rast je u direktnoj vezi sa regionalizaciom. Promene ekonomskog rasta u industrijskim zemljama dešavaju se ponekad u proizvodnji i logistika produktivnosti počinje da povećava rezultate razvoja novih tehnologija.Međutim. Ovo primorava na uzajamni servis među firmama. tehnologija i oslobađanje državne kontrole. koje mogu da uđu u internacionalne oblasti. današnja ekonomija ne može izbeći globalizaciju. OBEZBEĐENJE BUDUĆNOSTI-PROGRESA Proces privatizacije stvara uslove za maksimalnu kontrolu i povećanje zahteva za servisiranjem logističkih operacija. Globalne operacije olakšavaju stvarni razvoj tehnologije i sposobnost za postizanje većeg stepena kvaliteta proizvoda.Ovaj rast je rezultat rasta i razvoja tržišta. Ono što je bitno. Širenjem globalnih operacija preduzeća se motivišu. Prisutno je pet glavnih pokretača globalnih operacija: ekonomski rast. tako da je znatno povećan državni prihod i profit. omogućavanje progresa (perspektive). Osnovni cilj globalne logistike je finansijska globalna ekspanzija.. da postoji motivaciona snaga što olakšava globalizaciju i čini neophodno da postoji granica operacione logistike. razvojem međunarodnog transporta. što obezbeđuje progres i budućnost. i zatim sumirati rezultate logističkih izazova. da je prisutan mali broj firmi.Povoljna okolnost je.

TEHNOLOGIJE Komunikacione i informacione tehnologije pomažu stimulisanje internacionalnih operacija. Direktori kompanija moraju biti svesni svih mogućih logističkih barijera. produktivnosti. Povećanje međunarodne razmene zahteva veoma dobro razvijenu logistiku rukovođenja.REGIONALIZACIJA Procesom regionalizacije stvaraju se uslovi za ravnomeran ekonomski rast svakog područja. ograničenjima za uvoz i drugim ograničenjima. s tim što one komplikuju međunarodnu razmenu. Globalne operacije okruženja su često kompleksne. konkurencija.Logistički zahtevi zavise od promene carinskih stopa. Finansijske barijere globalne logistike rezultat su planiranja i institucionalne infrastrukture. OSLOBAĐANJE KONTROLE Ovo je ključni elemenat u finansijama i transportu. finansijske barijere i raspodela kanala(stvaranje mreže kanala). Radi smanjenja komplikacija definisane su tarifne stope između raznih zemalja. puno koštaju i ne smeju se zanemariti. sposobni da ih razmatraju i rešavaju. fizičkim barijerama . kao i moraju imati uvid i usve ostale predvidive okolnosti. a posebno je značajna u međunarodnom transportu. Regionalizaciom olakšava se globalna logistika. Precizna dokumentacija je bitna za sve isporuke. GLOBALNI IZAZOV Mnoge kompanije žele globalno proširenje i stoga je neophodno da savladaju postojeće barijere da bi dostigle postavljeni i željeni cilj. Barijere globalne logistike Najvažnije barijere globalne logistike su: tržište. Uspeh menadžmenta globalne logistike je u tome što ove barijere ublažava kroz postizanje rezultata u oblasti internacionalnih operacija. a posebno je težak u globalnom okruženju. Cena i kompleksnost zavise 154 . Prognoziranje nekih situacija za određeni period u opšte nije lak posao. Ekspanzija proizvodnje nastaje kao posledica tehnološkog razvoja. Internacionalni principi utiču na promenu carinskih stopa i drugih raznih dažbina. Trgovina i konkurencija Uvoz je limitiran sa legalnim. a kao fundament za to je razvoj kompjuterskih tehnologija i mrežno komuniciranje. povećanja kapaciteta.

Razvijena logistika infrastrukture je neophodna u celom regionu. Strategijom alijanse definišu se logističke operacije za naš region.evropski putevi i evropska infrastruktura su problemi koji se rešavaju. merenju i mogućem odlučivanju. Ocenjivanje organizacije unutar svake zemlje je najvažnija interna operacija. a svi rezultati utiču na budućnost lokalnih operacija. Razvoj regiona je limitiran razvojem saobraćaja. Italiji i Španiji. PERFORMANSE TRAJANJA CIKLUSA Dužina performansi ciklusa je najvažnija razlika između domaćih i globalnih operacija. Osnovna baza za bolju budućnost jeste rešavanje problema infra strukture. Nemačkoj. Ukoliko firme prihvate ovu filozofiju njihove operacije u svakoj zemlji su vođene automatski. na uspešnost poslovanja. Uvoz i izvoz je nacionalna perspektiva. Stoga je veoma bitno definisati sve internacionalne aktivnosti bitne za izvoz i uvoz. Brze pruge su se razvile u Francuskoj. kao i samih kompanija. Dokumentacija je vrlo često složena. Veoma je bitno definisati logističke razlike između nacija . Značajan je podatak da je sada aktuelna reforma Evropskog logistčkog sistema. Problemi zemalja u našem regionu jesu drastične razlike u kulturi. tehničke i fizičke barijere. Vizija mora biti prisutna u operacionoj strategiji. sa svim merenim performansama. filozofiju i vizionarstvo internacionalnih operacija. Za evropsku integraciju osnovne prepreke su: finansijske. Uz pomoć nje najkraće moguće vreme je potrebno zaosvajanje proizvodnje novog proizvoda sa minimalnim rizikom nastanka grešaka. Razvoj globalne logistike zahteva kreativnost. Kupci zahtevaju promene u proizvodim i uslugama što je povezano sa razlikama u kulturi različitih zemalja i regiona. odnosno generalno se procenjuju. U sledećoj dekadi planira se 450 biliona dolara za poboljšanje evropskog transporta (mreže saobraćaja). Izbegava se škart i osigurava kvalitet već na početku proizvodnje.Česta evropska tema je biznis i razvoj logistike u Evropi. operacije. Logistika proizvodnje je moderan oblik programskog paketa koji zadovoljava stroge zahteve savremenog vođenja proizvodnje uz konačan rezultat-uspešnost poslovanja.Povećanje logističkog planiranja je otežano. baviti se definisanjem svih mogućih relevantnih uticaja logistike proizvodnje.Kontinualnost globalne razmene ima značaja za definisanje optimalne cene proizvoda.Strategija evropske logistike.od rastojanja. Dužina trajanja performansi ciklusa. sistemi integracije i udruživanje su parametri logistike menadžmenta koji formiraju razlike između domaćih i internacionalnih operacija. ako ne i potpuno eliminisanje otpora promenama koje imaju uticaj na optimalnost proizvodnje. razlika u kulturi i zahteva kupaca. 155 . tipa dokumenata.Bitno je znati koristiti ove parametre za smanjivanje. Stoga je neophodno permanentno razvijati logistiku proizvodnje. istoriji i političkom razvoju. a profit i gubitak se definišu određenim dokumentima. očekivanim performansama.

Polazeći od ovih elemenata sa pravom se može reći da logistika proizvodnje predstavlja proces definisanja svih promena i uticaja i kontrole aktivnosti sa ciljem dugoročne tržišne pozicije merene ostvarenim profitom. reklamacije) su višestruki. performanse statistike). Moguće je animirati sve učesnike u procesu proizvodnje od portira do direktora. povećanje tržišne efikasnosti proizvodnje. radno vreme sve kraće. kontrola kvaliteta u vidu vertikalne i horizontalne povezanosti) u cilju postizanja optimalne proizvodnje. snadbevanje. logistika proizvodnje veoma značajna. unutrašnji transport. Neophodno je razumevanje odnosa između osnovnih aktivnosti. može da se realizuje uz kontinualnu logisiku proizvodnje. grešaka). vreme. tako da se dobija optimalan kvalitet proizvoda koji može duže da traje. nerealizovani nalozi. Rezultati koji se očekuju kreiranjem veze između parametara proizvodnje i pokazatelja uspešnosti logističke funkcije (napr. Neposredno se uspostavlja komunikacija i saradnja među zaposlenima posebno onima koji su odgovorni za postizanje profitabilnog biznisa. snadbevanje potrebnim materijalom. Ne treba zaboraviti da je u razvijenim zemljama radna snaga sve skuplja. Zadovoljenje potreba i želja kupaca i obezbeđenje dugoročne konkurentske pozicije na tržištu merene ostvarenim profitom. gubitaka. ZAVRŠNA RAZMATRANJA Analiza sadašnjeg aktuelnog trenutka nedvosmisleno dokazuje. merenje i kontrolu svih performansi ciklusa injihovo povezivanje sa cenom koštanja. energijom. Ne sme se zanemariti činjenica postojanja kompanije kao otvorenog sistema koji da bi opstao i razvijao se. skladištenje. a u cilju globalne uspešnosti poslovanja. bez rasipanja. kroz praćenje. a sve u cilju postizanja profitabilnog biznisa. parametara i zadataka. kvalitetom i definitivnio sa sticanjem profita..Veze globalnog dopunjavanja stvaraju uslove za razvoj logistike proizvodnje sa svim svojim performansama (performanse kontrole. Proizvodnjom treba upravljati prema stvarnim zahtevima domaćeg i ino tržišta. Da bi se ovaj koncept ostvario neophodno je: dati vremensko i prostorno definisanje procesa. što treba da bude u direktnoj vezi sa tržištem. preventivno održavanje sredstava za rad. a pre svega treba znati prvi korak u definisanju cene koštanja. aktuelizovati i konkretizovati sve potrebne aktivnosti (rad na svakom radnom mestu. treba da preko logističkih performansi ciklusa prilagođava se dinamičkim promenama u globalnom okruženju. preventina zaštita na radu. Pri ovome treba imati u vidu da je osnovni koncept svakog procesa u jednoj kompaniji da se nalazi u fokusu tehničke kreativnosti i inovativnosti. 156 .a što sve treba da bude prožeto logističkom podrškom. veći stepen automatizacije uz korišćrnjr softverske podrške svim mogućim operacijama procesa. jačanje konkurentne sposobnosti organizacije (zbog stalnog uvida u vezu između parametara proizvodnje i pokazatelja uspešnosti logističke funkcije. što teži postizanje zahtevanog stepena kvaliteta proizvodnje uz optimalnu cenu. da je za uspeh kompanije.Konkretna korist je i uspostavljanje veze sa različitim tržišnim strukturama. koštanja (troškova) i profitabilne analize. vodom i dr.

upravljanje i projektovanje organizacionih koncepata. Princip obavljanja posla obuhvata kompletnu tehnološku šemu u kojoj učestvuju radnici.Razvoj logističkog koncepta poslovanja u preduzećima razvijenih zemalja omogućio je savladavanje teškoća uslovljenih privrednom recesijom i otvorio put novom prosperitetu. Principi izrade utiču na protok materijala kao i vreme njegovog zadržavanja. transport i distribucija. Tako su privrednici u razvijenim zemljama prihvatili izreku vojnih logističara da » logistika sama ne može dobiti rat. materijala i vrednosti u procesu transformacije upotrebnih vrednosti u fazi proizvodnje. Na logistiku u velikom stepenu utiče struktura proizvoda jer ona definiše strukturu logističkih aktivnosti koje su prisutne u logističkom procesu. Standardizovanje samih elemenata može smanjiti troškove koordinacije protoka. Na logistiku proizvodnje utiče: razvoj proizvoda. 157 . Ove aktivnosti moraju da budu potpuno usaglašene i da postoji među njima koordinacija u cilju obezbeđenja optimalnog poslovanja. Zadnjih deset godina u razvijenom svetu probleme opstanka rešava logistika. održavanje zaliha.Ukoliko se vodi računa o ovim osnovnim parametrima povećanje dobiti je izvesno. Sa obimom proizvodnje raste i značaj logistike.NEKA ZAPAŽANJA KOJA SU NASTALA NA BAZI STVARNOG ISKUSTVA USPEŠNIH Obezbediti opstanak i dugoročniji razvoj bilo kog organizacionog sistema postaje svakim danom sve teži i složeniji zadatak. skladištenje. Logistika proizvodnje obuhvata: planiranje. Ukoliko se uspostavi korektna i zdrava saradnja sa dobavljačima onda se eliminišu problemi u protoku materijala. a logistički aspekti stvaraju uslove da se stvori mogućnost prednosti u konkurenciji. a radi obezbeđenja optimalnog toka proizvodnog procesa. Zbog toga principi izrade utiču i na trošak nastao usled koordiniranja protoka. Proizvodi koji imaju veliku raznovrsnost delova zahtevaju i veću logističku pažnju. zatim. To su vitalne aktivnosti od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj bilo kog preduzeća. principe objekta i principe grupa. struktura proizvoda i principi izrade proizvoda. kao i da obezbedi sve neophodne uslove za njeno nesmetano odvijanje. Ona ima za cilj da obezbedi optimalan protok informacija. Logističke aktivnosti su: nabavka. U zavisnosti od principa izrade određuje se i struktura izrade. Logistika se javlja kao nova poslovna funkcija koja vrlo uspešno rešava probleme ekonomije. Treba razlikovati: principe obavljanja posla. Logistika proizvodnje je najvažniji segment logistike preduzeća. skraćenje pojedinačnih vremena procesa i eliminisanje proizvodnje sa greškom. Osnovni cilj poslovanja svakog preduzeća je: smanjenje troškova proizvodnje. ali da je bez logistike – svaki rat unapred izgubljen ». smanjenje prosečne sume angažovanih sredstava. o proizvodno tehničkom konceptu. Što je proizvodnja složenija to je teže njeno normiranje i veći su logistički troškovi. Pri razvoju proizvoda treba voditi računa o konstruktivnom konceptu.

orghanizacija trgovine i dr. Za kontinuirano i neposredno snadbevanje. izrada malih serija. nesmetani protok predmeta rada standardnog kvaliteta (bez greške). a proizvodnju realizovati uz najmanje troškove uskladištenja i vremena.Principi objekta to su sva moguća pogonska sredstva koja se koriste u toku tehnološkog i radnog procesa. Prioritetan zadatak je prilagođavanje potrebama potrošača. Neophodna je potpuna sinhronizacija ulaznih. organizacija preduzeća dobavljača. odnosno za eliminaciju skladišta predmeta rada nije dovoljna samo efikasna organizacija preduzeća. Sistem sinhronizovane proizvodnje se zasniva na dobroj poslovnoj saradnji i partnerskim odnosima među svim preduzećima koja učestvuju u proizvodnji. Da bi se ovi zahtevi ispunili neophodno je sledeće: kontinuirano i neposredno snadbevanje od strane malog broja pouzdanih dobavljača (bez skladištenja. bez zaliha). Značajno je napomenuti da u okviru planiranja i upravljanja treba se držati osnovnih pravila. Logistika proizvodnje pravi koordinaciju vezanu za tok proizvodnje i ekonomske parametre. stvaranje rezervi kapaciteta da bi se izjednačile promene potreba i eventualne smetnje. da bi se ostvario idealan protok materijala. a što može da se ostvari uz skraćenje procesa proizvodnje. Navedeni principi izrade proizvoda utiču na strukturu izrade a oni se mogu sistematizovati na osnovu određenih kriterijuma. proizvodnja različitih varijanti proizvoda. Na osnovu određenih ugovora razrađuju se godišnji. integrisana obrada podataka Osnovno je izvršiti optimizaciju svih delova i materijala i da to u svakom trenutku bude dostupno. tj. već i savršena organizacija privrede kao celine. kvartalni i nedeljni planovi proizvodnje. proizvodnih i izlaznih tokova. Najznačajniji preduslovi za uspešan rad su: visok i permanentan standard kvaliteta. Iskustva pokazuju da je neophodno imatim kritičan stav prema visini zaliha i prema procesu nabavke u celini. potpuno usklađeni kapaciteti u proizvodnom procesu. organizacija komunikacionog i saobraćajnog sistema. maksimalno smanjenje serije. U svakom trenutku mora se biti spremno da se zadovolje njihove potrebe. Principi grupa predstavljaju kombinaciju principa obavljanja posla i principa objekata. proizvodnja malih serija. organizovanje proizvodnje orijentisano ka odvijanju procesa uz minimalni transportni put. autonomne radne grupe i univerzalno obučeni radnici. tj. kako bi se ostali na vreme mogli prilagoditi promenama. a to su: 158 . dnevni operativni plan.zasnovan na planiranom obimu završne faze rada. Svaki partner u sistemu je dužan da informiše sve ostale o promeni bilo kog činioca poslovanja.

Finansije obuhvataju informacione mreže u okviru logistika i finansijski aspekat zaliha. Servisiranje potrošača mora da bude na izuzetno visokom nivou i sigurno dovodi do rasta prodaje i maksimizacije ukupnog profita. Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji to je menadžer firme prinuđen da razmišlja o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja. planirane veličine serija. kao i podaci o radnom mestu. U cilju postizanja optimalnog procesa neophodna je veza svih logističkih poslova. jer ova iskustva su zasnovana na primerima i istraživanjima iz zemalja sa razvijenom tržišnom privredom. zatim. zatim.Marjana Rebernik Atotch-Podnart-Slovenia dr. planirati količinu. U okviru planiranja proizvodnje bitno je planirati program proizvodnje. servis potrošača i kontrolu zaliha. Ovo su samo neka zapažanja koja sigurno mogu pomoći ka uspešnom binisu.U okviru planiranja proizvodnje treba raspolagati podacima o materijalu ( zalihe.Olivera Novitović Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd Jugoslavia dr. Oblast marketinga obuhvata mrežu distribucije. U savremenom svetu ovome se veoma poklanja posebna pažnja. Logistika marketinga se sastoji iz sledećeg koncepta: marketinga finansija i proizvodnje. -minimizovanje vezivanje kapitala. Logistika marketinga ima zadatak da pridobije za sebe odgovorne ljude da bi rukovođenje firmom bilo uspešno. dr. -manje zalihe na skladištu. plan rada. -minimizovanje vremena. podaci o strukturi proizvoda (popis materijala za jedan proizvod). Zato je prioritetni zadatak u prodajno-marketinškom smislu obezbeđenje određenog nivoa servisiranja potrošača. U okviru upravljanja proizvodnjom osnovno je izdavanje naloga i kontrola kapaciteta naloga. skladištenje i transport. -minimizovanje troškova.Dragiša Randjić Viša poslovna škola Beograd 159 . Proizvodnju čini proizvodni asortiman. Sve aktivnosti marketing logistike moraju se prilagoditi ciljevima firme. Primenom logistike smanjuju se troškovi zbog vršenja fizičko distributivnih aktivnosti.-poštovanje termina. -optimalno rasterećenje kapaciteta. planirati termine i kapacitete proizvodnje.Tržišna ponuda je glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. vreme potrebno za pripremu plana).

definisanje njihovih značajnih aspekata. komunikacionih mreža i transportnih sredstava. uspostavljanje programa zaštite životne sredine. koji pomažu organizacije da prevaziđu usklađivanje sa propisima o životnoj sredini već poseduju strateški značaj. radi kontinualnog obogaćivanja novim iskustvima iz sveta. određivanje ciljeva. Na prelomu dva milenijuma. Upitnici za deklarisanje materijala-Osnovne smernice. a proizvodi će biti kvalitetni i ekološki čisti.priprema izveštaja o zaštiti životne sredine(EMAS). Sa generalne tačke gledišta. kreativnost i poznavanje tehnološke revolucije u oblasti biotehnologije. globalizacija. London. zemlje i vazduha i one koji pokrivaju mnoštvo fizičkih proizvoda u oblasti elektronike i telekomunikacija.Pravci evropskog razvoja sa aspekta ekologije U nadi da je kucnuo čas uspostavljanja koncepta zastite životne sredine. Sigurno da na kvalitet života utiče:menadžersko znanje. uspostavljanje programa. provera i praćenje rezultata programa(interne revizije i preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva). Menadžment životnom sredinom. jer definišu strukturu. Poznata je činjenica da se zahtevi iz standarda ISO 14001 saglasno PDCA načelima sastoje od sledećih faza:uspopstavljanje politike zaštite životne sredine. a kad je u pitanju Evropska Unija on se odvija kroz donošenje standarda za čitave grupe proizvoda uz pokušaj da se maksimalno poštuju ekološki propisi (IEC Uputstvo 109. Prioritetno mesto mora zauzeti kontinualan profesionalan razvoj-znanje. provera i praćenje rezultata i priprema izveštaja o zaštiti životne sredine autori su želeli da širu populaciju informišu o svojim saznanjima i trendovima zaštite životne sredine. inovacije. određivanje ciljeva. uz uključivanje novih ideja upućenih od referentne grupe. U svim oblastima rad je veoma dinamičan.Svi oni imaju ulogu da pomognu potrošačima standardizovanim i lako razumljivim obeležavanjem. Treba istaći porodicu međunarodnih standarda ISO 14000. utvrđivanje značajnih aspekata zaštite životne sredine. Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO/IEC/ITU) imaju trodimenzionalan pristup ovom poslu. elektronske mreže. Da bi program zaštite životne sredine mogao da funkcioniše neophodno je periodično praćenje i ocenjivanje. UK). ušlo se u vek tehnološke ekspanzije. 160 . jednostavne alate za kontrolu aktivnosti koje u velikoj meri utiču na životnu sredinu i poboljšanje sistema.informatičke revolucije i poremećaja prirodne ravnoteže sa druge strane. koristeći se informacijama sa instituta za materijale iz Londona (The Institute of Materials. Uticaj životne sredine je povezan sa kompletnim lancem industriskog sektora koji ISO pokriva. pri čemu se misli na mnoge standarde koji se odnose na ispitivanja i analize vode. Aspekti životne sredine) i IEC Uputstvo 113.

Institut se bavi prikupljanjem informacija iz:ekonomije. Svetski trend je okrupnjavanje-spajanje srodnih institucija u veće u cilju kvalitetnog rada.Institut sarađuje sa 200 kompanija iz celog sveta. livarstva. obrazovanja. akademijama i Vladi. aplikacija. titan i specijalne čelike. ekonomije i ekologije.Sigurno je da će doći do profesionalnijeg obavljanja poslova. Britanska Vlada dala je zadatak Institutu koji glasi: napredak i razvoj. čelika. Nevladine i druge organizacije van postojećih(ISO/IEC/ITU). Formirani servisi u Institutu pomažu članovima Instituta. izdavanje časopisa. kompozitnih materijala. Prioritetan značaj se daje multidisciplinarnom radu i izučavanju. sa standardima za menadžment sistemom u šumarstvu. elektronike. razvile su svoja sopstvena dokumenta.Reciklaža je evropska perspektiva. biomaterijala. a razpolaže godišnjim sredstvima od 11 000 000 funt.Spajanjem ovih institucija njihovi članovi dobijaće informacije iz tehnologije. inženjeringa i tehnologije.godinu. kompanijama. lakih materijala.Divna je to prilika za profesionalno informisanje. a sve to ima i komercijalni interes.Članovima Instituta stoje na raspolaganju servisi za informacije. ekologija takodje. koji je doneo SA 8000 standard za društveni menadžment.Važno mesto zauzimaju vakum tehnologije. optimizacije kvaliteta. kao i praćenje trendova u različitim fazama usavršavanja.Institut ima 24000 članova iz velikog broja zemalja. U toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu. U toku 2001 godine došlo je do spajanja Instituta za materijale i Instituta za ekonomiju i ekologiju sa sedištem u Londonu.Ova tehnika je posebno interesantna za aluminijum. FSC(Savet za upravljanje šumama) i MSC(Menadžment sistema u ribarstvu) ili Savet za prioritete akreditovanih agencija (CEPAA). a njihovim spajanjem nema dupliranja poslova. ekologije.što je za 29% povećanje u odnosu na 1999. kao i većeg kapitala. kao što su: WWF(Svetski fond za prirodu). svih aspekata nauke.Uvećana sredstva institucija omogućuju njihov intezivan razvoj. polimera. otkrića. kontinualni profesionalni razvoj. reciklaže.Svetski eksperti predvidjaju da će u sledećih pet 161 . kao i inženjerski dizajn. servisi za organizovanje svetskih konferencija. gume. izvodjenje specijalnih kurseva.površinskog inženjeringa itd.medjunarodna standardizacija treba da odigra značajnu ulogu u održavanju i unapređenju kvaliteta života u pogledu donošenja standarda i odgovarajućih drugih dokumenata. Od velikog interesa kako nacionalnog tako i šireg je posvećivanje pažnje reciklaži i ekološkim aspektima svih materijala uz formiranje posebnih fondova koji bi nagrađivali doprinose pojedinaca i institucija u oblasti tehnologije. što je sigurnost za dug period u budućnosti.Došlo je do spajanja institucija sa dugim tradicijama i solidnim fondovima. procesa. keramičkih materijala. Posebna pažnja se posvećuje razvoju obima i dostupnosti podataka na internetu. reciklaže. reciklaža materijala minerala i goriva.

Ovo su samo neke od informacija koje su dobijene u saradnji sa Institutom za materijale u Londonu. U Evropi se očekuje da se u toku 2001.godina doći do povećanja obima reciklaže za 20% godišnje. satova i drugih proizvoda uz softversku podršku.sprečiti njeno zagađenje a sve to mora biti u vezi sa društvenim i ekonomskim potrebama. Verovatno da će ovaj alat postati osnovni u industrijama celog sveta.Nove tehnologije za proizvodnju kompozitnih i keramičkih materijala zauzimaju vidno mesto.Standard serije ISO 14001 je jedna alatka na polju zaštite životne sredine koja je apsolutno uniformna za sve kompanije širom sveta. kao i korišćenje pene nikla u proizvodnji specijalnih baterija. a ovi materijali obezbeđuju produženje ljudskog veka.Pravu revoluciju u svetu materijala čine legure koje će se proizvoditi sledećih 20 godina iz oblasti biomedicinskih materijala.Kvalitetan život može da se produži do 100 godina.Prioritetan cilj je promovisati zaštitu životne sredine. Svetski trendovi su legure titana.Vek implatanta je oko 25 godina.Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu ambalažu. kartonsku. različitih nijansi boja kod izrade optičkih instrumenata.Oni potiču od međunarodno definisanih i prihvaćenih metoda koje daju podršku ekološkim parametrima.godine polomi 300 000 tona metalne ograde.U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže.Sve to ima za cilj poboljšanje kvaliteta života za milione ljudi i produženje ljudskog veka. legure za avio i auto industriju.Nova generacija materijala potpuno će zaštititi materijale od korozije i to korišćenjem legure Zn-Al.Početkom ovog milenijuma više od 20 000 preduzeća u oko 100 zemalja je kompletno ili delimično sertifikovano.Kod tih legura izrazaito je povećana čvrstoća. što dovodi do originalnih umetničkih proizvoda. Prioritetan značaj ima dekorativan izgled proizvoda. Serija standarda ISO 14000 se sastoji u ovom trenutku od čitavog seta alatki menadžmenta za prezentovanje aspekta životne sredine.Na ovaj način dobijaju se izvrsni materijali za proizvodnju.što će uticati na zdravlje.Sakupljeno je i odvojeno više od 551 512 tona sekundarnog materijala u malim kontejnerima koji su smešteni u blizini kuća.godine. staklene i plastične flaše.Prema najnovijim prognozama vreme trajanja implatanta će se produžiti do 40 godina sa poboljšanjem kvaliteta materijala i njihovom kompatibilnošću sa ljudskim organizmom. ISO 14000 je serija standarda čiji je cilj da pomognu kompanijama u uvođenju i korišćenju sistematskog i preventivnog posla u upravljanju zaštitom životne sredine. a zatim otpremljeno na reciklažu u toku prošle godine. karoserije kola. lepotu i kvalitet života. 162 .Embrion za reciklažu u Belgiji se razvija od 1994.Dosta se insistira na genetičkoj kontroli bioaktivnih materijala.

282.1976 London. Nije suvišno da svi učesnici u ovom procesu imaju u vidu prioritetne kriterijume. izvorima otpada.26.5-36. -Opredeljivati se za čiste tehnologije. D.131-134. Materials Science and Engineering. -Potsticati sigurnost i zaštitu. kao i konačno njegovo zbrinjavanje je prioritetan zadatak. Philosophical Transactions of the Royal Societu. Nadzor nad kompletnom strukturom. 1976.Novitović:”Materijali i proizvodi za novi milenijum” 2001. S. a to su: -Ekonomski -Tehnološki -Upravljački -Ekološki -Zakonodavni Prioritetni kriterijumi za upravljanje otpadom: -Prevencija i smanjenje proizvodnje otpada -Visoki stepen zaštite zdravlja i okoline -Smanjenje rizika i opasnosti -Efikasna kontrola -Upravljanje otpadom po kriterijumu ekonomičnosti -Reciklaža i iskorišćavanje -Sakupljanje. -Zbrinuti sopstveni otpad.Baker and A. 2000.G.Miclean:”A new field for materials science”. koliko je to moguće sa tehničkog aspekta što bliže mestu na kome nastaje.Literatura 1.138.Alsayed et al. 4. Na osnovu direktiva 75/442/EEC i 91/156/EEC Evropska Unija je jasno zacrtala smernice za upravljanje opasnim otpadom. R. Svrha navedenih direktiva je visok stepen zaštite zdravlja i okoline na način da svaka zemlja mora učiniti sledeće: Promovisati prevenciju i smanjti proizvodnju medicinskog otpada. 5. 163 .reinforced polymer repair materials-some facts”.7-15 2.: ”Fibre. nezavisno od toga da li je reč o javnom ili privatnom zdrastvenom sektoru. transport. Zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada Količina opasnog i potencijalno infektivnog otpada u stalnom je porastu. A.Kelly: ”Walter Rosenhain and materials research at Teddington”. optimizacija procesa. The Royal Society 3.141-152.140.Kelly(ed):”The contribution of physical metallurgy to engineering practice”. 1976.H. Proceedings of the Institution of Chemical Engineers. -Otpad se mora obrađivati i odlagati . O.

suv. Izbor bilo koje tehnologije mora zadovoljiti važeće zakonske propise. ostali otpad koji nastaje kao nus proizvod pružanja zdravstvenih usluga. da naučimo da zaštitimo i sebe i druge. iskoristiv kao izvor energije. hiruški otpad. sistemi za infuziju. smrvljen. delovi opreme. špricevi. koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi kji su im izloženi. vrećice sa tekućim sadržajem. krv. fekalije) sonde rektalne i gastralne. obdukcijama. Ostali predmeti (higijenski apsorbenti. ampule idr ).Moramo verovati da možemo da rešimo ovaj problem. Napravićemo nešto naše. vaginalne sonde i ušni levčići. našeg Zdrastvenog Centra.-. 164 . neprepoznatljiv.-Podržavati procese reciklaže. Oštri predmeti i predmeti od stakla (igle. Posude za oštre predmete (posude koje se koriste za oštre predmete. materijal i pribor koji je došao u dodir sa krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrebljen pri hiruškim zahvatima. otpad iz dela za izolaciju bolesnika. rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu. urin. petrijeve šolje. neprobojne za sadržaj pri normalnim uslovima postupanja napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili pozleđivanje i prenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju sa otpadom. Polako da primenjujemo standarde da stvorimo standard. i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posekotine.kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija. Budimo kreativni napravimo brend naše kuće. Za ovaj proces neophodno je učešće svih članova kolektiva. skalpeli. kao i sekundarne sirovine. kateteri. otpad iz dela za dializu. speculum. Šansa naše kuće je velika. bez neugodnih mirisa. iskorišćavanje otpada. zatim otpad koji je došao u obzir za raznaispitivanja i istraživanja). Infektivni otpad koji se može obrađivati: (otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svog tipa. ostatci hrane. Glavna svrha svake pojedine tehnologije je dekontaminacija otpada kroz razgradnju mikroorganizama. Ovde su date samo smernice koje treba da pomognu rešavanju problema infektivnog medicinskog otpada. lancete. previjanju rana. plazma. Obrađeni otpad mora biti sterilan. epruvete.

nos. 9. Zabranjeno je rukama dodirivati proizvod osim zaposlenih na svojim radnim mestima. 3. Kosa i nokti se moraju održavati u čistom stanju. nakit – prstenje.  Posle odlaska u toalet i svakog povratka na radno mesto. Kapa se mora nositi na takav način da potpuno pokriva kosu.  Pre početka rada. žvakanje guma za žvakanje i pušenje u prostorima gde se rukuje sa hranom i hranom za životinje. Obavezno pranje ruku tečnim spunom i toplom vodom na našin kako je to prikazano na posteru. Osoblje koje radi u procesu proizvodnje i pakovanja proizvoda ne sme koristiti jake parfeme i sredstva posle brijanja jakog mirisa. 5. Nakon pranja ruke osušiti papirnatim ubrusima. imaju povrede ili posekotine na koži /posekotine moraju biti pokrivene vodootpornim flasterom/. ogrlice. imaju stomačne tegobe. 8. Zabranjeno je konzumiranje hrane. Zabranjeno je nošenje zaštitne odeće izvan proizvodnih prostorija. uši/ ili kose. Radnici u proizvodnji su obavezni da informišu neposredne rukovodioce ako povraćaju. 2. Svi zaposleni u procesu proizvodnje i pakovanja moraju nositi čistu zaštitnu odeću koja obuhvata: radne mantile ili odela. U proizvodne pogone mogu ući samo oni eksterni posetioci koji imaju dozvolu Direktora o čemu se vodi Evidencija eksternih posetilaca proizvodnog pogona. kao i zaposleni koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa proizvodom obavezni su da se pridržavaju sledećih pravila: 1.  Posle dodira lica /usta.HIGIJENA ZAPOSLENIH I PRAVILA RADA U PROIZVODNJI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE U cilju stvaranja uslova za proizvodnju bezbednog proizvoda i sprečavanja mogućnosti unakrsne kontaminacije proizvoda. narukvice i predmete u džepovima koji mogu upasti u proizvod. pića. Osoblje zaposleno u procesu proizvodnje i pakovanja proizvoda ne sme nositi: ručni sat. oči.  Posle pauze. 11. 165 . Zabranjeno je nošenje brade u procesu proizvodnje.  Posle kašljanja u ruku ili upotrebe maramice. 7. 10.  Posle obavljanja bilo kakvih aktivnosti čišćenja. 4. 12. zaposleni u procesu proizvodnje. 6.  Posle jela i pića. kape i zaštitnu obuću. Obavezno je oprati ruke.

POSEBNO OBRATI PAŽNJU NA PRANJE NOKTIJU 5. OSUŠI RUKE PAPIRNIM UBRUSOM ILI SUVIM VAZDUHOM 166 .KAKO TREBA PRATI RUKE? 1. ISPERI RUKE DOBRO VODOM 6. SNAŽNO PERI RUKE POSEBNO DELOVE IZMEĐU PRSTIJU NAJMANJE 20 SEKUNDI 4. ZA PRANJE KORISTI TEČNI SAPUN 3. NAKVASI RUKE VRUĆOM VODOM 2.

KAŠLJANJA. BRISANJA NOSA       167 . NOSA ILI BILO KOG DRUGOG DELA TELA  POSLE KIJANJA. PIĆA.KADA TREBA PRATI RUKE? PRE POČETKA RADA POSLE UPOTREBE TOALETA POSLE SVAKOG PREKIDA RADA POSLE RUKOVANJA SIROVINAMA POSLE RUKOVANJA OTPADNIM MATERIJAMA POSLE KONZUMIRANJA HRANE. USTA. PUŠENJA I ŽVAKANJA GUME ZA ŽVAKANJE  POSLE RUKOVANJA PRLJAVOM OPREMOM I PRIBOROM  POSLE DODIRIVANJA KOSE.

posle svakog odsustva sa radnog mesta ili svaki put kada se ruke zaprljaju ili kontaminiraju na nacin prikazan na Posterima. Pravilima za održavanje higijene i čistoće propisano je: korišćenje zaštitnih odela /Evidencija pranja radnih uniformi/ pogodnih za obavljanje poslova i sprečavanje kontaminacije proizvoda. efikasno korišćenje. osvežavajućih napitaka. opremu ili rezervoare i kontejnere. kapa. koje nisu izložene kontaktu sa proizvodima ili dalje od mesta na kojima se vrši čišćenje i pranje mašina. koje ispunjavaju zahteve za čistoću i sanitarne mere). 168 . čistoće i sanitarnih mera. marama.1 Lična higijena i ponasanje Svi zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa proizvodom. pokrivača za bradu. održavanje visokog stepena lične higijene. radnim površinama koje su u kontaktu sa proizvodom i materijalima za pakovanje proizvoda. pravilno odlaganje odela i ostale zaštitne opreme u prostorijama koje nisu izložene kontaktu sa proizvodima ili dalje od mesta na kojima se vrši čišćenje i pranje mašina. korišćenje zaštitnih rukavica za rukovanje proizvodima. Oblast primene Uputstvo se odnosi na održavanje lične higijene osoblja i ponašanje u proizvodnim pogonima i skladištima. za vreme ručnih manipulacija sa hranom (ukoliko ručni nakit nije moguće skinuti. detaljno pranje ruku (i tretiranje odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima ukoliko je to neophodno radi sprečavanja kontaminacije neželjenim mikroorganizmima) na adekvatno uređenim mestima za pranje ruku. uklanjanje neobezbeđenog nakita i drugih detalja koji bi mogli upasti u proizvod. POSLE OBAVLJANJA BILO KAKVIH AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA Cilj Sistematsko održavanje lične higijene i adekvatno ponašanje osoblja koje ima direktan ili indirektan kontakt sa proizvodim. isti se mora zaštititi pomoću rukavica od nepropustljivog materijala. radnih površina koje su u kontaktu sa proizvodom i materijala za pakovanje proizvoda. žvakanje žvakaćih guma u posebno obezbeđenim prostorijama. konzumiranje hrane. opreme i alata. koje ispunjavaju propisane uslove nepropustljivosti. kao i uklanjanje ručnog nakita koji se ne može dobro očistiti. obučeni su da za vreme rada moraju da poštuju pravila higijene kako bi se sprečila kontaminacija proizvoda. opreme i alata. radi proizvodnje bezbednih proizvoda. Opis aktivnosti 4. mrežica za kosu. gde je neophodno.

Za vreme prisustva u proizvodnim pogonima ovi radnici moraju nositi propisanu čistu zaštitnu opremu. Ukoliko je to neophodno. kosu. uključujući. 4. radnih površina koje su u kontaktu sa proizvodima i materijala za pakovanje proizvoda mikroorganizmima ili stranim materijama. koji po mišljenju odgovornog rukovodioca ili medicinskog stručnjaka. ali nije ograničeno samo na. otvorene povrede.. odnosno sve što je navedeno u ovom uputstvu.. ima ili može da ima neko oboljenje. inficiranu ranu. Radnici zaposleni u proizvodnji podvrgavaju se periodičnom sanitarnom/zdravstvenom pregledu./. znojenje. Vođa Tima za bezbednost proizvoda planira i organizuje uzimanje briseva sa ruku osoblja u skladu sa zahtevima proizvodnje koja se obavlja radi potvrde efikasnosti sprovedenih mera higijene. Kontrolori.preduzimanje ostalih preventivnih mera za zaštitu od kontaminacije proizvoda. Zaposleni radnici koji rade na pripremi sirovina. 4. potkožne čireve ili bilo koji drugi problem koji može da dovede do kontaminacije proizvoda. obučeni su da očiste i operu svoje ruke i primene druge 169 .3 Zdravstveni status i ponašanje u slučaju bolesti Svaki radnik pre zapošljavanja u proizvodnji podvrgava se zdravstvenom pregledu o cemu se vodi Evidencija sanitarnih pregleda osoblja. hemijska i medicinska sredstva za zaštitu kože.. o čemu se vodi evidencija Zdravstveni pregledi radnika. obezbeđuje se da ti radnici primene potrebne sanitarne mere prilikom upućivanja na navedene poslove. U delu obuke za zaposlene radnike i istaknutim upozorenjima – Higijena zaposlenih i pravila rada u prehrambenoj industriji . upale. zabranu pušenja. urednost i zaštitu kose. bolna ili osetljiva mesta.4 Pravila za ponašanje internih posetilaca u proizvodnim pogonima U proizvodne pogone mogu ući radnici iz službe održavanja u cilju obavljanja svojih redovnih radnih zadataka. Zaposleni radnik. površina opreme koje su u kontaktu sa proizvodima ili materijala za pakovanje. pakovanje . kao i pridržavati se osnovnih zabrana koje se odnose na dodirivanje hrane. Evidenciju kontrole održavanja higijene osoblja vodi rukovodilac proizvodenje. rane ili povrede koja može dovesti do kontaminacije proizvoda. radnici održavanja i ostali zaposleni koji moraju da se kreću između prostora za pripremu i prostora za proizvodnju/pakovanje proizvoda ili vrše određene intervencije na opremi. svi zaposleni u proizvodnim pogonima obučeni su i informisani da odmah obaveste neposrednog rukovodioca u slučaju da primete pojavu bilo kakvog oboljenja. kozmetiku. udaljuje se iz procesa proizvodnje dok se problem ne otkloni ili sanira. aditiva i pomoćnih materijala ne upućuju se na rad u deo proizvodnje u kome se vrši rukovanje finalnim proizvodom /kupljenje.

kapa.propisane sanitarne mere radi sprečavanja mogućnosti kontaminacije proizvoda ili površina koje dolaze u kontakt sa proizvodom. II USLOVI U POGLEDU MIKROBIOLOŠKIH SVOJSTAVA NAMIRNICA Clan 4 Ako ovim pravilnikom za pojedine namirnice nije drukcije odredeno.5 Pravila za ponašanje eksternih posetilaca u proizvodnim pogonima U proizvodne pogone mogu ući samo oni eksterni posetioci koji imaju dozvolu Direktora o cemu se vodi Evidencija eksternih posetilaca proizvodnog pogona. Clan 2 Ako ovim pravilnikom za pojedine namirnice nisu propisani uslovi u pogledu mikrobiološke ispravnosti shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na mikrobiološku ispravnost srodnih namirnica. 4. u smislu ovog pravilnika. odnosno 1 ml namirnice. Clan 3 Broj mikroorganizama u 1 g. PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA U PROMETU l OSNOVNE ODREDBE Clan 1 Namirnice koje se stavljaju u promet na domacem tržištu moraju biti mikrobiološki ispravne. nazuvci) i isti se moraju ponašati u skladu sa opštim pravilima ponašanja sa kojima ih je dužan upoznati domaćin koji ih vodi kroz pogon. Za vreme prisustva u proizvodnim pogonima ovm posetiocima se mora obezbediti odgovarajuća zaštitna oprema (mantil. odnosno moraju odgovarati uslovima propisanim ovim pravilnikom. namirnice u prometu ne smeju 170 . maska. je broj mikroorganizamaodgojenih na podlozi hranljivog agara po propisanim metodama za vršenje mikrobioloških analiza i superanaliza namirnica.

carska.000.01 g (ml). pršut (dalmatinski. suve kolenice. koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije. barena) i drugi proizvodi ove vrste ne smeju sadržavati u 0. tirolska kobasica. lovacka kobasica. Clan 8 Šunkarica.1 g: Escherichia coli i Proteus vrste. suva svinjska i goveda pecenica. bakterije Salmonella vrste u 25 g (ml). u 1 g bakterije iz clana 4 tac. "cevap-meso" i "kobasice za pecenje" ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0. svinjski i govedi dimljeni jezici. Escherichia coli u 0.01 g (ml). ovcja i kozja pastrma. papricirana. sulfitoredukujuce klostridije u 0. 4. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 3. suva slanina (podbradnjak. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od l . Clan7 Trajne kobasice. fermentovane kobasice.000. 2. sokol. Oblikovano usitnjeno (mleveno) sirovo meso tipa: "hamburger". 5. goveda. suva vratina (bundiola). goveda kobasica.000 u 1 g.01 g.000 u 1 g.01 g.000 u 1 g. trbušina. koagulaza pozitivne stafilokoke u 0. Clan 6 Usitnjeno (mleveno) sirovo meso ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0.1 g i Proteus vrste u 0. kranjska kobasica. Meso i proizvodi od mesa Clan 5 Sirovo meso trupova.sadržavati: 1. polutki i cetvrtina ne sme u dubini mišica sadržavati. mesnata. Proteus vrste u 0.01 g i Proteus vrste u 0. domaca šunka. Sirovo meso u manjim komadima ili konfekcionirano meso i sirovo meso živine u trupovima i komadima ne sme sadržavati sulfitoredukujuce klostridije u 0. kraški. 171 . Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 3. tirolska. njeguški) i sve vrste suhomesnatih proizvoda u komadima. letnja kobasica. suve glave. 2 do 5 ovog pravilnika.001 g (ml). ovcja i kozja ko-stradina. 1.001 g (ml).1 g. 3.

kare u limenki. konzerve fino usitnjenog mesa. Clan 9 Tlacenica (švargla). puževa. 172 . presovana šunka. vratina u limenki. konzerve usitnjenog mesa. konzerve krupnije i sitnije usitnjenog mesa. jela od mesa i iznutrica ili proizvoda od mesa sa povrcem ili bez povrca ili drugih namirnica biljnog porekla. sulfitoreduku-juce klostridije.000 u 1 g. školjkaša. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0.1 g. kobasice u limenkama i ostale konzerve te vrste koje se obraduju na temperaturi višoj od 100 °C moraju biti.5 kg ne sme sadržavati u 0. Uslovima iz stava 1 ovog clana moraju odgovarati konzerve riba. po pravilu. koje se obraduju na temperaturi višoj od 100 °C. šunka ili plecka u plasticnoj ambalaži.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. jetrena pašteta u crevu i druge vrste kuvanih kobasica (kobasice od iznutrica) ne smeju sadržavati u 0.1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1.1 g: Escherichia coli i Proteus vrste. Clan 13 Sveza riba u komadima mase vece od 0. koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju ne smeju sadržavati u 0. sterilne. safalade. koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfi-toredukujuce klostridije. u limenkama. Clan 12 Konzerve mesa u komadima. Proteus vrste i Escherichia coli. krvavica. ekstra kobasica i druge polutrajne i barene kobasice ne smeju sadržavati u 0. konzerve mesa u sopstvenom soku. žaba i kornjaca. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0. kavurma. školjkaša. sa dodacima ili bez dodataka. pariška kobasica. Clan 10 Dehidrirani proizvodi od mesa.hrenovke.01 g: Escherichia coli i Proteus vrste. Uslovima iz stava 1 ovog clana moraju odgovarati pasterizovane polukonzerve riba.01 g: Proteus vrste i Escherichia coli. teletina u želeu i ostale vrste pasterizovanih konzervi mesa koje se cuvaju na temperaturi do 10 °C ne smeju sadržavati u 0. Clan 11 Šunka i plecka u limenki. žaba. morskih ježeva.01 g: Escherichia coli i Proteus vrste. puževa i kornjaca. rakova. rakova. jetrenjaca (džiger-njaca). Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 300 mikroorganizama saprofita u 1 g.

1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1. 2. sterilni.000 u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije. smrznuti rakovi i kornjace u komadima mase vece od 0.5 kg mora odgovarati uslovima iz clana 4 ovog pravilnika. Clan 15 Soljena riba ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0. po pravilu. ni više od 10. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1.01 g. Broj mikroorganizma ne sme biti veci od 50. Proteus vrste i Escherichia coli.000. Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 100 mikroorganizama saprofita u 1 ml.000 u 1 g.1 g. Clan 16 Dimljena i sušena riba ne sme u dubini mišica sadržavati u 0. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0.Sveza riba mase vece od 0.01 g.000 mikroorganizama u 1 ml. Mleko i proizvodi od mleka Clan 17 Sirovo mleko ne sme sadržavati više od 3. Proteus vrste i Escherichia coli u0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli.5 kg ne smeju sadržavati u 0. Clan 14 Smrznuta riba. Clan 20 173 . Clan 19 Sve vrste mleka u prahu ne smeju sadržavati u 0.000 sporogenih aerobnih bakterija u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli. Clan 18 Sterilizovano mleko i sterilizovani mlecni napici moraju biti.000 u 1 g.

000 u 1 ml. kefir i druge vrste fermentisanog mleka) u casu prodaje potrošacima.000 u 1 ml. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije. kefir i druge vrste fermentisanog mleka) dok se nalaze uskladišteni u mlekari. Proteus vrste i Escherichia coli. ne sme sadržavati u 1 ml koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100.000 u 1 ml. Proteus vrste i Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. pasterizovanog obranog mleka. Clan 22 Fermentisana mleka (kiselo mleko. dok se nalazi uskladišteno u mlekari. ne smeju sadržavati u 0. Clan 23 Mlecni napici od pasterizovanog mleka. surutke i mlacenice ne smeju sadržavati u 0. Proteus vrste i Escherichia coli. vocni jogurt.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 21 Zgusnuto zasladeno mleko i zgusnuto zasladeno obrano mleko ne smeju sadržavati u 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. vocni jogurt.000 u 1 ml. Zgusnuto nezasladeno mleko i zgusnuto nezasladeno obrano mleko ne smeju sadržavati mikroorganizme u 1 ml. Clan 24 174 . ne smeju sadržavati u 0. jogurt. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30.01 ml: Proteus vrste i Escherichia coli. Pasterizovano mleko u casu prodaje potrošacima ne sme sadržavati u 0.Pasterizovano mleko u originalnom pakovanju. Fermentisana mleka (kiselo mleko. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30. jogurt. sulfitoredukujuce klostridije.

Proteus vrste i Escherichia coli u 0. sulfitoredukujuce klostridije. Sterilizovana slatka pavlaka i sterilizovana slatka pavlaka za kafu ne smeju sadržavati mikroorganizme u1 ml. Pasterizovana slatka pavlaka.01 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. topljeni sirevi .01 g. sulfitoredukujuce klostridije. 4. ni lipoliticne mikroorganizme u 0.1 g.000 mikroorganizama u 1 ml.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. 3. meki sirevi sa mazom. 2.koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. meki sirevi (meki sirevi sa plemenitim plesnima. ni lipoliticne mikroorganizme u 0.Nepasterizovana kisela i slatka pavlaka ne smeju sadržavati u 0.koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 27 175 . 5. kvasce i Escherichia coli. pasterizovana slatka pavlaka za kafu. beli sirevi i svezi sirevi) . Proteus vrste i Escherichia coli.01 g.01 g. Proteus vrste.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. ni više od 10. Proteus vrste i Escherichia coli u 0.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije.Proteus vrste u 0. Clan 26 Sirevi ne smeju sadržavati.1 g. Kajmak ne sme sadržavati Escherichia coli i Proteus vrste u 0.001 g. pasterizovana slatka pavlaka za kafu i pasterizovana tucena slatka pavlaka ne smeju sadržavati više od 50. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 25 Maslac ne sme sadržavati u 0. Pasterizovana slatka pavlaka. i to: 1. polutvrdi sirevi . pasterizovana fermentisana (kisela) pavlaka i pasterizovana tucena slatka pavlaka ne smeju sadržavati u 0. tvrdi sirevi . sirni namazi .001 g.Proteus vrste i Escherichia coli u 0.

rripbnente (šecer. 3. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100.000 u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli.) i njihove mešavine ne smeju sadržavati u 0. Prirodni zacini i njihove mešavine koje se koriste u proizvodnji namirnica koje podležu termickoj obradi.000. Proteus vrste i Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli.000 u 1 ml.000 u 1 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.01 g. Zacini. ni više od 10.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli u 0.000 u 1 g. a vocni sladoled i kvasce u 0. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30. ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije u 0.1 g. 176 . sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 5.Sladoledi i sladoledne mesavine ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 1 gi sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 1. so i dr. ni više od 500 kvasaca i plesni u 1 ml. Prašak za sladoled i šlag u prahu ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g.01 g. Clan 29 Ekstrakti zacina u tecnom stanju i njihove mešavine ne smeju sadržavati u 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1 g.000 kvasaca u plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 1 g. Clan 30 Ekstrakti zacina koji se nanose na cvrste ko. najmanje na temperaturi pasterizacije.000 kvasaca i plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. belancevine proizvodi i aditivi Clan 28 Prirodni zacini i njihove mešavine koji su prethodno sterili-sani ne smeju sadržavati u 0. sulfitoredukujuce klostridije. Broj mikroorganizama ne sme bit veci od 1.

000 177 .1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji namirnica koji ne podleže termickoj obradi ne sme sadržavati u 0. beiancevinasti proizvodi biljnog porekla i uljarica (soje).000 u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste u 0. razni koncentrati be-lancevina i mešavine navedenih preparata ne smeju sadržavati u 0.Clan 31 Mešavine ekstrakata zacina i prirodnih zacina ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije u 0. Poboljšivaci za pekarske proizvode ne smeju sadržavati mikroorganizama. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.01 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce više od 100. Proteus vrste i Escherichia coli. Clan 35 Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji dijetetskih namirnica ne sme sadržavati u 1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 34 Mešavine aditiva i drugih komponenti ne smeju sadržavati: Escherichia coli u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1g. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. ni više od 5. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 1. krvna plazma u prahu. krv i hemoglobin u prahu. kazeinati.1 g. Clan 33 Aditivi i mešavine aditiva ne smeju sadržavati u 0.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 500 kvasaca i plesni u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50. Clan 32 Glutensko brašno. ekstrakti i hidrolizati kvasaca. strukturni biljni i životinjski proteini.1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. Escherichia coli i Proteus vrste.000 kvasaca i plesni u 1 g.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme bit veci od 50. sulfitoredukujuceklostridije. inaktivisani kvasci u prahu. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.1 g.000 mikroorganizama.

ne smeju sadržavati u 0. pripremljena u restoranima i drugim objektima. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije.000 mikroorganizama u 1 g i 1. Clan 39 Gotova jela od mesa.000 u 1 g. ne smeju sadržavati u 0. ne smeju sadržavati u 0. Proteus vrste i Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 50. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. proizvoda od mesa ili iznutrica. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. Clan 40 Gotova jela od povrca ili namirnica biljnog porekla. 4.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije.000 aerobnih sporogenih bakterija u1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. iznutrica i dodataka ne smeju sadržavati u 0. drugih namirnica životinjskog porekla i dodataka. sa dodatkom ili bez dodatka mesa. Proteus vrste i Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli.000 u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sa dodatkom ili bez dodatka mesa. iznutrica.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 5. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. Clan 37 Gotova smrznuta jela od mesa.000 mikroorganizama u 1 g i l . Clan 41 178 .000 mikroorganizama u 1 g.klostridije.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 38 Gotova smrznuta jela od povrca ili namirnica biljnog porekla.000 u 1 g. proizvoda od mesa ili iznutrica. Ostale životne namirnice Clan 36 Polugotova jela pripremljena za pecenje ili kuvanje ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0. pripremljena u restoranima i drugim objektima.01 g. ni više od 10.000 u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji namirnica koji podleže termickoj obradi ne sme sadržavati u 0. ni više od 10.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije.

Clan 44 Sve vrste testenina (obicna testenina. nugat. Jaja u prahu ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g. ni više od 200. ovsa. pereci i devreci.000 aerobnih sporogenih bakterija. ni više od 10. ratluk. grisini.000 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 1. krofne. kolaci (industrijski proizvedeni i proizvedeni od individualnih proizvodaca) i drugi proizvodi te vrste ne smeju sadržavati u 0. punjene cokolade i cokoladni deserti.000 mikroorganizama u 1 g.000 kvasaca i plesni. sulfitoredukujuce klostridije u 0. mlinci) ne smeju sadržavati u 1 g: više od 100. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. kukuruza) ne smeju sadržavati više od 10. ni kvasce i plesni u 1 g. više od 3.1 g koagulaza pozitivne stafilokoke. Escherichia coli u 0. odnosno 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. punjeno pecivo. jecma. raži. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama. pecivo.1 g.000 kvasaca i plesni u 1 g. Cokolada u prahu mora odgovarati uslovima iz stava 1 ovog clana osim aerobnih sporogenih bakterija kojih ne sme sadržavati više od 1. testenina sa dodacima.000 mikroorganizama u 1 g. ni više od 1. sulfitoredukujuce klostridije u 0. a u 1 g: više od 30. više od 10. Proteus vrste i Escherichia coli. burek-pita.000 kvasaca i plesni.000 mikroorganizama u 1 g.01 g. odnosno 1 ml. listovi za pite i savijace. Smrznuta lupana jaja ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g. Escherichia coli u 0. Clan 43 Smrznuta testa ne smeju sadržavati više od 500.000 aerobnih sporogenih bakterija.000 kvasaca i plesni u 1 g. a pekarski proizvodi (hleb.Sirila svih vrsta ne smeju sadržavati u 1 g.01 g.1 g. Clan 46 Pune cokolade u tablama.000 mikroorganizama. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 42 Sveža jaja u ljusci ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g. hlebne mrvice i ostali pekarski proizvodi) ne smeju imati više od 1. Clan 45 Žita i mlinski proizvodi (od pšenice. pogacice.000 u 1 g. heljde. ni više od 200. 179 . mekike.000 u 1 g. marcipan.

punjeni keks.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.001 g. Clan 48 Mlecni industrijski kremovi u originalnom pakovanju i žele od surutke ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije.1 g.000 mikroorganizama u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. više od 100. lipoliticne mikroorganizme u 0. medenjaci). dražeji. ne više od 50. ni više od 1.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. vafli. ni više od 30.000 mikroorganizama u 1 g. Kolaci sa kremom i kremovi ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke. Kesten pire i žito sa orasima ne smeju sadržavati u 0.01 g. oblande i drugi proizvodi te vrste ne smeju sadržavati u 0. ni više od 1.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g.1 g.000 kvasaca i plesni u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. Clan 51 Koncentrati za supe i koncentrati za supe sa dodacima ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.1 g. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 49 Sve vrste škrobova ne smeju sadržavati u 0. keks (biskvit. sulfitoredukujuce klostridije.000 kvasaca i plesni u 1 g.Clan 47 Bombone. Proteus vrste i Escherichia coli. gume za žvakanje. sulfitoredukujuce klostridije. lipoliticne mikroorganizme u 0. Clan 50 Šecer ne sme sadržavati u 0. 180 .000 mikroorganizama u 1 g. više od 1. više od 10.000 mikroorganizama u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. više od 1. Proteus vrste i Escherichia coli u 0.

000 mikroorganizama u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 53 Nepasterizovano pivo ne sme sadržavati Escherichia coli u 1 ml. Clan 54 Smrznuto voce i smrznuto voce u simpu ne sme sadržavati u 0. Majonez i senf ne smeju sadržavati Escherichia coii u 0.000 mikroorganizama u 1 g.1 ml. Clan 56 Sušeno povrce ne sme sadržavati više od 200. Salate sa majonezom ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0. Proteus vrste i Escherichia coli.000 kvasaca i plesni u 1 g. više od 200. ni više od 1. Clan 52 Margarin ne sme sadržavati u 0. ni lipoliticne mikroorganizme u 0.001 g. sulfitoredukujuce klostridije i Proteus vrste u 0. ni više od 200.000 mikroorganizama i više od 10.01 g Proteus vrste i Escherichia coli. 181 . Pasterizovano pivo ne sme sadržavati Escherichia coli u 10 ml. više od 100.01 g.01 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 10. više od 50. lipoliticne mikroorganizme u 0.lipoliticne mikroorganizme u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.01 g. Proteus vrste i Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije. ni koagulaza pozitivne stafilokoke.01 g. ni više od 50.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 55 Sušeno voce ne sme sadržavati u 0.1 g lipoliticne mikroorganizme u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.

li-politicne mikroorganizme u 0. lipoliticne mikroorganizme u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. Clan 59 Prženi kikiriki bez ljuske. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.Smrznuto povrce ne sme sadržavati više od 500. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije.001 g.000 kvasaca i plesni u 1 g.001 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 58 Prženi kikiriki sa ljuskom. povrca i pecuraka ne smeju sadržavati u 0. ni više od 1. Clan 57 Ušecereno voce ne sme sadržavati u 0. ni više od 1.000 mikroorganizama u 1 g. Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 300 mikroorganizama saprofita u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli. više od 10. Clan 60 Pasterizovani proizvodi od voca.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. povrca i pecuraka koje se obraduju na temperaturi iznad 100°C moraju biti. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g. po pravilu. Proteus vrste i Escherichia coli. orasi bez ljuske. više od 100. više od 10. Clan 62 182 .000 mikroorganizama u 1 g.000 kvasaca i plesni u 1 g. sterilne.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 61 Konzerve od voca. Proteus vrste i Escherichia coli. slani bademi i slicni proizvodi te vrste pakovani u limenke ili drugu hermeticki zatvorenu ambalažu ne smeju sadržavati u 0. mak. sulfitoredukujuce klostridije. više od 100.000 mikroorganizama u 1 g. razne se-menke i leblebije ne smeju sadržavati u 0.

Proteus vrste. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 200 mikroorganizama u 1 ml. ni više od 100 kvasaca i plesni l p o' Clan 64 Puding u prahu ne sme sadržavati više od 1. više od 100 mikroorganizama u 1 ml. Clan 67 Cajevi u suvom obliku ne smeju sadržavati više od 10. ni više od 100 mikroorganizama u 1 ml.000 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 10 kolifornih bakterija u 100 ml.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije.000 mikroorganizama u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. više od 20.Pržena kafa ne sme sadržavati u 0. odredenih kao najverovatniji broj. vocni sirupi i aromatizovani sirupi ne smeju sadržavati u 0. koagulaza pozitivne stafilokoke.1 ml. sulfitoredukujuce klostridije.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 66 Osvežavajuca gazirana bezalkoholna pica ne smeju sadržavati Proteus vrste. Proteus vrste i Escherichia coli. Clan 68 183 .1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Streptococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa u 100 ml. Clan 63 Kakao u prahu i mlevena kafa u vakumiranoj ambalaži ne smeju sadržavati u 0. kvasce i plesni u 0. Koncentrovani vocni sokovi. više od 100. Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 65 Vocni sokovi i osvežavajuci vocni napici ne smeju sadržavati u 0. Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste. kvasce i plesni. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. kvasce i plesni.

ako takve namirnice u pogledu mikrobiološke ispravnosti odgovaraju ostalim uslovima propisanim ovim pravilnikom. mogu se obradivati. namirnice iz clana 26 tac. 17. 17. 2. 2 i 3. 6. 19. namirnice iz clana 25 stav l ovog pravilnika . 4 do 67 ovog pravilnika u pogledu mikrobiološke ispravnosti ne odgovaraju uslovima propisanim ovim pravilnikom. 24 i 25 clana 26 tac. 44. 6. namirnice se ne smatraju mikrobiološki neispravnim ako je brojmikroorganizama i broj kvasaca i plesni u 1 g. 19. odnosno 1 ml povecan do 50% u odnosu na broj mikroorganizama koji. 3. 2 i 3 ovog pravilnika . odnosno upotrebljavati kao sirovine za proizvodnju drugih namirnica pod sledecim uslovima: 1. 52. namirnice iz clana 42 st.ako se upotrebe kao sirovine za proizvodnju topljenih sireva ili ako se termicki obrade najmanje na temperaturi pasterizacije. 55 i 56 ovog pravilnika . 24 i 25 stav 2 ovog pravilnika -ako se termicki obrade najmanje na temperaturi pasterizacije.ako se termicki obrade na temperaturi od najmanje 70 °C u centru proizvoda. mogu te namirnice da sadrže. 2 i 3 ovog pravilnika . 13. 5. Izuzetno od odredbe stava 1 ovog clana. po odredbama ovog pravilnika.ako se upotrebe kao sirovina za proizvodnju masla. 6. 2 i 3. namirnice iz cl. 52. a imaju nepromenjena organolepticka svojstva. 43. 14. 184 . namirnice iz cl. 55 i 56 ovog pravilnika u pogledu mikrobiološke ispravnosti ne odgovaraju uslovima propisanim ovim pravilnikom. 13. osim uslovima predvidenim u odredbama o sadržaju bakterija Salmonella vrste. te namirnice smatraju se mikrobiološki neispravnim. namirnice iz cl. clana 42 st.ako se termicki obrade na temperaturi od najmanje 70 °C u centru proizvoda.Ako se mikrobiološkim ispitivanjem utvrdi da namirnice iz cl. Clan 69 Ako namirnice iz cl. 14 i 15 ovog pravilnika . 15. koagulaza pozitivnih stafilokoka i sulfitoredukujucih klostridija. 43. l. 44. 5. 5. 4.ako se upotrebe kao sirovine za proizvodnju testenina. cl. !.

odnosno za proizvodnju namirnica. 45/83 i 43/89). odnosno upotrebljavati kao sirovine za proizvodnju drugih namirnica samo u preduzecima koja ispunjavaju propisane uslove za termicku obradu. br.Namirnice iz stava 1 ovog clana mogu se obradivati. i to pod kontrolom nadležnih organa inspekcije. Ill PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Clan 70 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu ("Službeni list SFRJ". Clan 71 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". 185 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful