Uvod u biznis

1.Okviri za definisanje menadzmenta
Definiceje upravljanja: 1) Upravljati znaci Predvidjati, Planirati, Komandovati, Koordinirati I Kontrolisati(Anri fajol). 2) Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji, prema zajednickom zadatom cilju(Masi I Daglas) 3) Koordiniranje razlicitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja I kontrole usmereno prema zajednickim ciljevima(Kunc I O’Donel). -Upravljanje(menadzment), je proces Planiranja, Organizovanja, Motivisanja i Kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva. -Rukovodjenje(leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije(ovo je proces koji je uzi od upravljanja) -Usmeravanje(directing) je deo rukovodjenja,a oznacava upućivanje radnika na konkretan zadatak,koji ne mora da bude definisan ugovorom o zaposlenju.

2.Industrijski odnosi
Su socio-ekonomski odnosi u poslovno-radnom okruženju, čiji su osnovni činioci vlasnici kapitala, menadžeri, sindikati i radnici. Do kraja 19 veka industrijskih odnosa nije bilo jer nisu postojali njihovi osnovni cinioci. Nije bilo sindikata, a male fabrike stvorene industrijskom revolucijom imale su za direktora, vlasnika I poslodavca istovremeno. 1907. godi dolazi do razdvajanja privatnog vlasništva nad kompanijama od upravljaških funkcija. Najvazniji cinioci modernih inustrijskih odnosa su sindikati, ali i niz drugih elemenata određuje suštinu ind.odnosa: INSTITUCIJE: sindikati, sindikalni savezi, udruženja poslodavaca, pravne inst., obrazovne inst., arbitražne sl., vladina ministarstva,... LIČNOSTI: sindikalni predstavnici, službenici i funkcioneri sindikata, poslodavci, direktori, sudije, državni ministri,.. PROCEDURE: Ugovaranja, pregovori, posredovanja, disciplinski postupci, stečajevi, štrajkovi, sudski postupci,... KATEGORIJE: plate, radno vreme, uslovi rada, sadržaj rada, radni ugovori, vreme zapošljavanja, disciplina, ...

3.Razvoj organizacije
Jedan od prvobitnih oblika organizacije bio je sistem subkontraktora (podugovaranja):sastojao se od poslodavaca(koordinatora) I radnika, koji su radili u kucama ili svojim radionicama,vlasnik je sam nalazio kupce, I potreban material, I distribuirao gotov proizvod.Sustina ovog sistema je sto aktivnosti nisu obavljane u zajednickom prostoru,vec u kucama radnika,I sto su sredstva za rad bila vlasnistvo radnika,koji su kao podugovaraci radili za poslodavca.Poslovodja koji je koordinirao ovakvu aktivnost bio je “pra menadzer”. Pocetkom 20. veka razvili su se moderniji oblici organizacije:privatne kompanije, drzavne kompanije, jedinstvena trgovina, partnerstvo,multinacionalne kompanije, nacionalizovana industrija, kooperative, radnicke kooperative, odeljenje državne uprave, lokalna vlast.Najuniverzalniji oblik organizacije je kompanija.Moze biti drzavna ili privatna. Kasnije je donet Zakon o kompanijama 1948,a dopunjen 1989,koji daje menadzmentu vlast I legitimnu moc rukovodjenja.

4.Klasicne teorije

Anri Fajol ,francuski teoreticar,svoju teoriju zasnovao je na ogromnom iskustvu stecenom u jednoj kompaniji,za koju je radio citav zivot.Svoje radno iskustvo pretocio je u knjizi:”Generalni industrijski menadzment” 1916 godine. Fajol je menadzment definisao kao predvidjanje, planiranje, komandovanje, koordiniranje I kontrolu u procesu dostizanja kompanijskih ciljeva. U tom smislu on je utvrdio (6) kljucnih preduzetnickih aktivnosti: 1)tehnicke aktivnosti(proizvodnja), 2)komercijalne aktivnosti (kupoprodaja),3)finasijske aktivnosti (kapital),4) obezbedjenje (cuvanje imovine), 5)racunovodstvene aktivnosti (finansijske informacije), 6)menadzerske aktivnosti (planiranje I organizovanje). Fajol smatra da je prvih pet aktivnosti medjuzavisno I da su egzekutivnog karaktera.

1

7)novcana naknada za rad(trebala bi da bude prihvatljiva I za radnika I za kompaniju).ali u okvirima predvidjene discipline I pod kontrolom menadzera).Hotorn efekat-elementi radne sredine nisu imali dejstvo na proizvodnost jer su međusobni odnosi u grupi bili veoma dobri i visok stepen usklađenosti interesa radnika i menadžmenta.Posto je postavio granicu veoma visoko .ravnodusan je u odnosu na ciljeve organizacije u kojoj radi.je tvorac ovih teorija. 6)podredjenost individualnih interesa opstim interesima kompanije(Fajol smatra najtezim podrucjem upravljanja). 12)vreme uhodovanja zaposlenih(dovoljno dugo da bi u potpunosti shvatili posao koji ce obavljati I da bi se uspesno integrisali u organizaciju).Majo je insistirao na zadovoljenju socijalnih potreba zaposlenih.) Treci princip je Kontrola rada i izvršenja radnih zadataka. 13)inicijativa(svih zaposlenih je veoma pozeljna. bez ambicija je I ne voli odgovornost. 5.njegovog intenziteta I boje.)Treba Odabrati radnike sa najvišim stepenom kvalifikacije za utvrđeni zadatak.8)centralizacija(neophodna zbog efikasnosti odlucivanja). 2)autoritet(pravo izdavanja naredbi. 4.Ovi principi dozivljavaju I odredjene kritike od 60-tih godina pa do sada. maksimalnom brzinom.bio profesor poceo je sa istrazivanjima u odeljenju za testiranje releja-uvodjenjem novih elemenata u radnu sredinu sa ciljem povecanja motivisanosti za rad.tu efikasnost je moglo da dostigne veoma mali broj najizdrzljivijih radnika medju kojima je bio Holandjanin Smit.Mekgregor smatra da su ovako definisani principi teorije X pogresni(principi tejlorizma) I da ova terija mesa uzroke I posledice. 9)piramidalna struktura upravljanja(od vrha ka podnozju organizacije). Skola humanih odnosa javlja se posle otkrica uticaja drustvenih faktora na ponasanje radnika u procesu rada.Elton Majo je bio zagovornik stvaranja menadžerske elite. Tejlor je objavio I metodologiju realizacije naučnog upravljanja u praksi:1. zahvaljujuci cuvenoj”Hotorn studiji”.Godine 1927.radi samo koliko mora.Pojava ovog pravca ujedno oznacava stvaranje industrijske sociologije kao posebne nauke. odsek industrijskih istrazivanja Hardvarskog univerziteta na kome je Elton Majo.ali za razliku od Tejlora.pri cemu je izbegavao nedostatke klasicne I neoklasicne teorije.) Proučiti vreme potrebno za obavljanje svakog pokreta. 3)disciplina(koja se utvrdjuje ugovorom izmedju poslodavaca I radnika). Inzenjeri su u Cikagu proucavali dejstvo osvetljenja radnog mesta na produktivnost I utvrdili da ona ne zavisi od osvetljenja.pre svega na uspostavljanju dobrih medjusobnih odnosa I na osecanju da su zaposleni vazan subjekt svake organizacije. 4)jedinstvo komandovanja(jedan naredbodavac-jedan izvrsilac).Teorija X i teorija Y Daglas Mekgregor. Pri tome se upravljanje svodi na kontrolu.Tejlor je postavio sledece principe naučnog upravljanja: 1.Svoju teoriju zasnovao je na bazi iskustva stecenog visegodisnjim radom u celicanam “Midvejl”. Teorija X predstavlja u osnovi klasican pristup problemu radne motivacije. 5. koja bi svoju efikasnost zasnivala na naučnoj organizaciji rada i razvijenom sistemu informisanja slicno kao Tejlor. Pretpostavke ove teorije su da je:Covek je po prirodi indolentan(egocentrican).) Drugi princip je sadrzan u jednom od prvih velikih radova “Upravljanje pogonom” da sav umni rad treba ukloniti iz pogona i obavljati ga u planskom odeljenju 3. Frederik Tejlor je tvorac naučnog menadžmenta. 11)pravicnost(ljubazan I pravedan odnos menadzera prema zaposlenima). 14)esprit de corps(korporativni duh) podrazumeva harmoniju organizacije I razvijanje podsticanja timskog rada. 2. 6.Planiranje I organizovanje treba da bude potpuno nezavisno od prethodnih pet aktivnosti.Medjutim sve ovo nije imalo uticaja na produktivnost radnika pa je nazvano “Hotorn efektom”.) Prvi princip se zasniva na proceni dnevnog učinka radnika. kažnjavanje i prinudu. 3. 10)poredak(pravi covek na pravom mestu). 5)jedinstvo planiranja(jedinstveni plan za grupe aktivnosti koje imaju zajednicki cilj).neodvojivo je od odgovornosti onoga koji naredjuje). a da ne naruši svoje zdravlje. Suština je u onome što on naziva “pošten dnevni učinak”-sav rad koji radnik obavi dnevno.)Treba Detaljno proučiti osnovne pokrete i operacije koje svaki radnik treba da obavi u toku rada. Fajolovi opsti principi menadzmenta su (14): 1)podela rada(usmeravanje grupe ili pojedinca na odredjene specijalizovane aktivnosti).Na osnovu svojih eksperimentisanja.) Odrediti serije najbržih i najefikasnijih pokreta.)Treba Eleminisati sve spore i nepotrebne pokrete.Teorije humanih odnosa (neoklasicne teorije) Dvadesetih godina proslog veka u Americi nastaje novi pravac pod nazivom humani odnosi. 2. 2 .

komuniciranje. Maslou(1943).Teorija hijerarhije motiva i potreba Postoje shvatanja da su potrebe osnovni faktor motivacije. poseduju mogucnost razvoja. Osnovna primedba je subjektivnost dobijenih rezultata.pa je nazvana Kontekstualnim faktorima ili higijenskim(preventivni.dok se teorija X oslanja na eksternu kontrolu ljudskog ponasanja i primeni prinude. U cilju primene torije Y Mekgregor se zalaze za:1)decentralizacija sistema odlucivanja.vezana je za sam rad. uspeh). K.a druga grupa nezadovoljstvo. uzivanjem. voda.sa sledecom strukturom potreba. kao faktor motivacije. za statusom I prestizom (zadovoljenje ega. u društvu).)potrebe za socijalnim kontaktom i odnosima.okruzenja-konteksta.istovremeno utvrdivsi njihovu hijerarhiju znacaja: 1.gde je sustina da se svi faktori radne motivacije I zadovoljstva poslom mogu da svrstaju u dve grupe. mogucnost napredovanja. priznanje.Teorija Y ima isti cilj kao I X -motivisanje ljudi ka postizanju ciljeva organizacije.…) .)potrebe razvoja. Najpotpuniju I najuverljiviju instrumentalnu teoriju dao je V.Prva grupa cine svi oni faktori koji izazivaju nepostojanje nezadovoljstva I obuhvataju sve faktore do onih(I njih) koji izazivaju zadovoljstvo. Suština ovih teorija je: Da motivaciju za rad I motivacione procese generalno posmatraju kao izabrano ponašanje. distribucija plata. 8.) potreba za samopotvrdjivanjem (afirmacija određene ličnosti sa svim njenim kvalitetima i sposobnostima). Osnovne varijable njegove teorije su:valenca. druženje.razlicito definisu I mere. 4. nezavisnosti. Vrum: “Teorija iščekivanja”.drustveni uslovi radne sredine. 9.) fizioloske potrebe (prirodne potrebe-san.Korman: Koncepcija po kojoj se ljudi ponašaju na poslu u zavisnosti od 3 . Navedene grupe nalaze se u hijerarhiskom odnosu. kroz samokontrolu.Ostale teorije motivacije Postoji jos citav niz raznih teorija motivacije. Iscekivanje Vrum definise kao uverenje pojedinca da je odredjeni cilj nuzan I dovoljan za postizanje drugog cilja (za njega važnijeg).Votson je kritikovao ovu teoriju tvrdeci da je Hercberg potpuno zanemario participaciju zaposlenih u upravljanju. U te faktore spadaju: posao. Po njemu Valenca je privlacnost odnosno afektivna orijentacija pojedinca određenom cilju-ishodu (pozitivna. bezbednosta na poslu.) potrebe za sigurnoscu (na poslu. 3. u porodici.Suprotnost zadovoljstvu nije nezadovoljstvo.vec nepostojanje zadovoljstva.Hercberg je zakljucio da se radi o dve potpuno razlicite grupe faktora od kojih jedna izaziva zadovoljstvo. Vrumov model je najcesce koristen za objasnjenje zadovoljstva poslom.) drustvene potrebe (pripadanje grupi.Jednu od najznacajnijih I najprihvacenijih teorija postavio je A.Motivatorni faktori ili faktori sadrzaja rada. 3.3)ucestvovanje zaposlenih u procesu odlucivanja I konsultativni menadzment.Motivaciona teorija dva faktora F. samosvest i samoodgovornost. 10. sprečavaju nezadovoljstvo). I sposobni su da preuzmu odgovornost I usmere svoje ponasanje prema ciljevima organizacije.je predlozio svoju teoriju motivacije koja polazi od teorije Masloua: 1. Hercberg. usavrsavanje I sl. poslovna politika.! T.Instrumentalne teorije motivacije Do danas je formulisano 14 razlicitih modela ovih teorija. nulta i negativna valenca).)egzistencijalne potrebe. koje se medjusobno razlikuju. 5.) potrebe za postovanjem. 7. ljubav prema porodici.Druga grupa obuhvata skup faktora koji izazivaju nezadovoljstvo pa sve do onih koji ne izazivaju nezadovoljstvo. 2. iscekivanje I ishod. Alderfer. hrana. 2. Prva grupa faktora zadovoljavaju potrebe pojedinaca za sopstvenim dokazivanjem.Ovim teorijama se zamera to sto svoje osnovne kategorije valencu I instrumentalnost. Razlika je u tome sto teorija Y tezi da se to postigne na sto humaniji nacin.…). vazduh.Ovu teoriju empirijska istrazivanja nikad nisu potvrdila.Druga grupa faktora su faktori radne sredine. Vrednost jednog zavisi od valence drugih ciljeva. Tu spadaju: fizicki uslovi radne sredine.je postavio ovu teoriju. želja za moći. Jedna od poznatijih je je Festingerova teorija kognitivne disonance.Prema teoriji Y ljudi su motivisani.2)obogacivanje I oplemenjivanje rutinskog posla.

2)kolektivno odlucivanje. niti odlaze minut kasnije.tvorac teorije Z.4)Izrazeni licni interesi (koji su iznad interesa kompanije u meri u kojoj ne stete kompaniji). moralni-kolektivni.3)individualna odgovornost.4)postupno napredovanje na poslu.novac je najznacajniji motivator).veka I primenjena je u japanskim kompanijama.Japanski menadzment Vecina autora se slaze da je Sustina japanskog menadzmenta u industrijskim odnosima.3.niti pruža pomoć kolegama pri izvrsenju radnih zadataka). 7)briga o svim ljudima kompanije u kontekstu njihove licnosti.Teorija Z Pripada 80-tim godinama 20.7)briga za sve zaposlene u kompaniji ukljucujuci I njihove porodice.7)postovanje hijerarhije u procesu odlucivanja(oštra selekcija bira najbolje.7)selektivna briga o zaposlenima. Vilijem Ouči.5)direktni mehanizmi kontrole. Ukoliko pojedniac ima predstavu o sebi kao veoma produktivnoj osobi on ce nastojati da se u praksi tako I ponasa. Kompanijski sindikati.4) sistem postupnog napredovanja zaposlenih.6)nespecijalizovana profesionalna karijera.2)individualizam u odlucivanju. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.6)Nepostojanje identifikacije sa kompanijom(ne dolaze ni minut ranije.Glavne karakteristike prakticnog delovanja Americkog menadzmenta su:1)kratkorocno zadrzavanje zaposlenih u jednoj kompaniji.kaze da je sustina teorije Z u tome sto pokusava da integrise Japansku I Americku menadzersku praksu.Cetvrti nacin je da se radnicima daje alat. proizvodnja bez gresaka-otpada(zero defect movement).I uputstva I oni rade u svojim kucama.blagovremeno snabdevanje proizvodnih traka (just in time)su neki od elemenata onoga sto se naziva “umetnost japanskog menadzmenta”.nepostojanje sindikalizma(broj uclanjenih je veoma mali). nastoje da postignu rezultate za koje smatraju da odgovaraju njihovom položaju i renomeu. Međutim u praksi i nije baš sve tako. koja se naziva Z tipom organizacije(7):1) dugorocno zaposlenje.Iako je Z-tip organizacije hibrid Americke I Japanske prakse. Spajajuci ove dve prakse Ouci je dao karakteristike kompanije.Imamo I angazovanje radne snage preko specijalizovanih agencija na vrlo kratak rok(2-3dana).2)kolektivno odlucivanje. 11.ipak varijanta japanskog menadzmenta.2)sistem napredovanja I plata zasnovan na principu senioriteta (na osnovu dužine zaposlenosti u kompaniji). 5)umereno specijalizovana profesionalna karijera. Mekleland potvrdjuje postavke K.Predlazu inovacije u radnom procesu(tehnicko tehnoloskom) kao I u sistemu menadzmenta I organizacije rada sa ciljem poboljsanja I unapredjenja kompanije.zaposleni u pratecim sektorima rade na osnovu ugovora o skracenom random vremenu(do 4h).6)specijalizovana profesionalna karijera.2)teznja ka brzoj karijeri (još od studentskih dana odabirom fakulteta pojedinac se sprema da zauzme visoku poziciju).5)materijalna motivacija iznad moralne (materijalni motivi–lični.sposobnost I ucinak postaju prioritetni faktori.1)Garantovano je za samo 30% svih zaposlenih(samo za vrhunske strucnjake).3)organizacija sindikata na nivou kompanije (koliko kompanija-toliko sindikata). 3)individualna odgovornost.Kormana kroz istrazivanje na populaciji direktora.To je vise teorija upravljanja a manje teorija motivacije. Svi konflikti rešavaju se 4 .po svojim pretpostavkama suprotna teoriji X I Y. 6)mehanizam indirektne kontrole.5)indirektna kontrola.moze se reci da je to.U japanskim kompanijama vise malih inovativnih grupa(kruzoka kvaliteta) uspesno se povezuju I sinhronizovano deluju.2)Princip senioriteta se sve manje uvazava kada se odredjuje visina plata zaposlenih I njihovo napredovanje u sluzbi. Moj dom je moja tvrđava).Zaposljavanje ove takozvane marginalne radne snage je pozajmljivanje radnika na krace vreme od drugih kompanija.Evropski I Americki menadzment Zapadno-evropski odnosno americki menadzment (protestantska radna etika) karakteristike su(7): 1)individualizam (ne želi pomoc.pretpostavke koju imaju o sebi i o svojim sposobnostima.čijim odlukama se bezrezervno veruje). ciji su glavni cinioci: 1)Dozivotno zaposlenje (odmah po završetku škole pa do kraja radnog veka).3)specijalizacija (dokazivanje u jednoj oblasti poslovanja po cemu postaju slavni I trazeni). 13.Kruzoci kvaliteta(quality circles).material.4)brzo napredovanje u sluzbi.3)kolektivna odgovornost. Karakteristike Japanske prakse su:1)dozivotno zaposlenje.

vredni ljudi. Tajvan-elektronska(kompjuterska) Ind.) Do kog stepena treba standardizovati ponasanje pojedinaca I grupa u procesu obavljanja razlicitih radnih funkcija? 3.Ove zemlje su vodece ili ce to postati u svetu: Koreja-automobili i elektronska ind. izražena radna kultura) i Komparativne prednosti (prirodni resursi. Sredinom 60-tih godina japanske kompanije trazile su geografske prostore na kojima zive vredni ljudi a cena njihovog rada nije visoka.Milioni proizvoda preplavljuju trziste.Kina. granama. Tajland. Malezija.Da bi komapnija uspešno funkcionisala potrebno je razrešiti nekoliko problema: 1. Osnovne karakteristike menadzmenta u ovim zemljama su:1)Proizvodnja je organizovana po principu subkontraktora(podugovaranja) 2)jedini segmenti menadzmenta su:marketing. Dve grupe faktora su kljucne:Primarne prednosti (niska cena rada..) Koliko nivoa autoriteta treba uspostaviti? 4.Kanada.)U kojoj meri odlucivanje u organizaciji treba da bude centralizovano.) uz tehnologiju I znanje i ruska radna snaga. Malezija I Indonezija – proizvodnja plemenitog drveta. Drugi konflikt američki sindikat-japanski menadžment resen je selidbom u južne krajeve.gde su sindikati veoma slabi.Ovaj metod se naziva funkcionalnom specijalizacijom. One koriste ekonomski rat izmedju ove dve ekonomske sile. Propadanjem CCCP.Prednost specijalizacije je bolja 5 .generalni ugovor o trgovini(GATT).kulturna kolonizacija).) Do koje mere treba dopustiti specijalizaciju razlicitih uloga zaposlenih u kompaniji? 2.da ponekad osvoje veci deo trzista.cime su japanci resili problem optuzbi amerikanaca da plasiraju svoje proizvode na njihovo trziste.sto bi se moglo nazvati Makroakvizicijom. Tajvan. 2. Najjednostavniji je.. Tako su Koreja. Konflikt Japan-Amerika (Transplant fabrike-gde minimalni lokalni sadržaj mora biti 50% da bi zemlja porekla bila ona u kojoj je transplant). Tajland-poljoprivredna proizvodnja.stvara osećaj važnosti i odgovornosti).neformalnim razgovorima (participativni sistem odlučivanja.Međutim Rusija I zemlje nekadasnjeg SEV-a bi trebalo da se okrenu istočnoj i jugoistočnoj Aziji iz dva razloga:da ne budu potpuno ekonomski i politički kolonijalizovane i da se okrenu kooperaciji i brzom razvoju koji im nudi istok.4)menadzerske pozicije nisu jasno definisane( razuđeni tip menadžmenta). Hong-Kong I Singapurbankarstvo I finansije. Ugovori o slobodnoj trgovini(FTA).Problemi organizacije I menadzmenta Sustina ovog razvoja ogleda se u cinjenici da je moderna organizacija u stanju permanentne tenzije izazvane potrebom za neprekidnom diferencijacijom uloga u njoj I potrebom za sto vecim stepenom integracije razlicitih funkcija. moderna tehnologija).SAD.severnoamericki ugovor o slobodnoj trgovini(NAFTA).Indonezija-tekstilna ind. 3. Tajvan I mnoge druge zemlje postale plodno tlo za rasad japanskih kompanija (Japanci dobijaju jeftin rad.)da se pomešaju radne snage.doslo je do narusavanja ravnoteze izmedju istoka I zapada.Geoekonomika I menadzerska strategija ka rastu I razvoju Pod globalnom ekonomijom podrazumeva se ekonomija vodecih visoko razvijenih zemalja sveta kao sto su:Evropskih “velikih dvanaest”.cini se prvi nacin. Filipini. odnosno decentralizovano? 1)Specijalizacija uloga se obavlja grupisanjem radnih zadataka koji su vezani za istu funkciju u organizaciji. Hong-Kong.Azisko – Pacificki menadzment Zemlje A-P regiona koje se nalaze u brzom razvoju su:Koreja.Zapadna evropa I Sjedinjene drzave su se opredelile za kompletno ekonomsko osvajanje ovih drzava.) da se preseli tehnologija i znanje uz lokalnu radnu snagu. I to da se uradi kao ruske transplant kompanije u ovim zemljama-da budu van domašaja gramzivih ruku Zapada. 15. U svom nastupu na svetskom trzistu ove zemlje se nalaze izmedju SAD I evropske zajednice. geo pozicija. Druga geoekonomska veza nastaje izmedju Rusije I bivsih socijalistickih zemalja istocne evrope I ostalog seta.Japan.. 16. Tri su načina za to:1. japanci eksportuju citave fabrike u zemlje jeftinog rada. Suoceni sa mogucnoscu stvaranja konflikta. zemlje rešavaju problem nezaposlenosti). Koreni japanskog menadžmenat se nalaze u Konfucijanizmu(mlađi treba da bude odan starijem) i Šintoizmu (potpuna odanost državi) 14. Pojam geoekonomika je mnogo siri I podrazumeva sve postojece ekonomije u svetu. Singapur i Indonezija) polako postaju vodeće zemlje u mnogim ekonomskim oblastima i ind. prodaja I ponekad menadzment proizvodnje 3)menadzment nije organizovan(divlji menadzment).

ali se na tržište pojavljuju sa proizvodom razvijenim od strane matične kompanije koja kontroliše standarde proizvodnje i nastup na tržištu svoji “cerki kompanija” preko svoje Funkcionalne divizije. 6 .To su pre svega naucne institucije. Nastao je kao rezultat koordiniranja donosenja odluka u visokoslozenim kompanijama u kojima istrazivacko razvojni rad dominantna aktivnost. 2.Funkcionalna organizaciona struktura Vezana je za specijalizaciju uloga u kompaniji. 2.a manje upravljacku ulogu. Ova organizaciona struktura omogućava decentralizaciju. Ovakvu strukturu najcesce poseduju velike multinacionalne kompanije u čijem sastavu posluje više regionalnih kompanija koje kontroliše Geografska divizija. Glavna prednost ove organizacione strukture je sto se ljudi organizuju po timovima prema svom obrazovanju. To je ujedno I najvaznija prednost ovakve organizacije jer kombinuje relativnu stabilnost I efikasnost hijerarhijske strukture sa fleksibilnoscu I neformalnoscu organske kompanijske strukture.) ubrzava donošenje taktičkih odluka.struktura je veoma decentralizovana. 19. 3.organizacije sa specijalnom proizvodnjom vezanom za kosmicka istrazivanja.Menadzeri ovih timova imaju vise koordinirajucu.Tipicna funkcionalna struktura organizacije grupise sve aktivnosti u 4 osnovne funkcije: proizvodnja. 4)Stepen centralizacije(decentralizacije)odlucivanja.)dodatna koordinacija viših menadzerskih struktura kako bi se izbeglo da poslovne jedinice stave svoje interese iznad interesa kompanije. finansije I ljudski resursi.Te aktivnosti su:finansiranje.Ona deli jedinstvenu misiju kompanije u vise grupa subordiniranih ciljeva kompanije I tako snizava stepen njene integracije. Funkcionalni menadžeri obavljaju samo one aktivnosti koje podržavaju rad projektnih timova.Divizionalna organizaciona struktura Ukoliko komapanija ima visoko diverzifikovanu aktivnost koja je vezana za vise segmenata trzista ili je aktivna u vise zemalja ili regiona sveta onda je divizionalna struktura optimalan oblik organizacije. marketing.) osposobljava menadžere lokalnih jedinica da samostalno odlučuju o problemima koje najbolje poznaju. 18. 3)Broj nivoa autoriteta zavisi od veličine i područja delovanja kompanije.)zahteva dodatan broj menadžera koji su spremni za veliku odgovornost.Matricna organizaciona struktura Ovo je relativno novi oblik organizacione strukture.Ovaj osnovni model moze imati vise varijacija sto zavisi od vrste kompanije I njene velicine. Najveća mana je što sektori koji se stvaraju grupisanjem funkcija pre ili kasnije počinju da teže osamostaljenju. tj. Dinamike rada(spoljnotrgovinska organizacija imace veci broj nivoa autoriteta od naucnoistrazivackog instituta).velike organizacije decentralizovane.2)Standardizacija ponasanja je potrebna samo u onoj meri u kojoj se definišu okviri izvan kojih ne sme da ide.) zahteva dodatnu kontrolu i razgranat sistem komunikacija kako bi se izbegle greške na nivou operativnog menadzmenta.Mane decentralizacije su:1. Finansije i ljudski resursi kontrolišu se od strane Štabnih funkcija matične kompanije. Slabosti ove strukture se ogledaju u mogućim konfliktima za alokaciju ljudskih resursa između istraživačkih timova. ostalo je kreativnost zaposlenih. Male organizacije visokocentralizovane.Matrična org. 3.)omogućava top menadžmentu da se bavi ključnim pitanjima.I neke oblasti vojne industrije.4)povecava radnu motivaciju mladih menadzera.Glavna karakteristika matricne organizacione strukture je u tome sto ona kombinuje vertikalne linije komunikacije I autoriteta sa horizontalnim linijama. kvalifikacijama odnosno prema slicnosti posla koji obavljaju. 17.mogućnost napredovanja na poslu i razvoj profesionalne karijere. Prednosti decentralizacije su:1.nabavka potrebnog materijala. Na taj nacin lakse se koordinira I harmonizuje njihov rad I postizu bolji efekti poslovanja cele kompanije.pa je zbog toga potrebno pojacati uticaj”top menadzmenta”(tipicna za Proizvodne kompanije).regrutovanje potrebnih kadrova. Ove kompanije posluju samostalno.isto zavisi od vrste aktivnosti i veličine kompanije.proizvodnja. kao i mogućnost njihovog preteranog osamostaljenja.Mane su: mogućnost dominacije grupisanih interesa zaposlenih po funkcijama nad interesima kompanije.avio industrija.

Razudjeni tip menadzmenta odgovara matricnoj organizacionoj strukturi I zahteva kreativne I multikvalifikovane ljude.Piramidalni tip menadzmenta Ovo je najautoritativniji tip menadzmenta sa strogom subordinacijom.Hijerarhije nema u smislu subordinacije. Primena u matričnoj org.ali se obicno svodi na cetiri:planiranje. Odgovornost je zajednička.Razudjeni tip menadzmenta(cluster) Ovo je skoro potpuno decentralizovan tip menadzmenta.Prakticne menadzerske aktivnosti mogu se definisati u cetiri faze:1)Planiranje je faza u kojoj se definišu ciljevi organizacije i u kojoj se vrše pripreme da bi se ti ciljevi dostigli. konverzija. Glavni nosioci vlasti u kompaniji su članovi poslovodnog odbora. menadzera srednje linije(egzekutivne funkcije).2)Organizovanje je faza procesa u kojoj se vrši alokacija zadataka i odgovornosti za izvršenje plana. Efektivnost 7 . strukturi ali može i u divizionalnoj.Menadzment tipa “paukova mreza”(web) Ovo je gotovo potpuno decentralizovani tip menadzmenta. naredbodavne funkcije I informacije su jednosmerne I krecu se od vrha piramide(generalni director). strukturi koja teži decentralizaciji.Glavni nedostatak ovog pristupa je sto teziste stavlja na aktivnosti menadzmenta. ali može i funkcionalnoj org. Karakteristika mu je I izrazena egalitarnost. za kompanije sa centralizovanim sistemom odlučivanja. Protok informacija je slobodan u svim pravcima I smerovima a odluke se donose zajednicki. Sva 3 elementa nalaze se svakoj fazi procesa upravljanja.a ne na rezultate. tj. Ovaj tip menadzmenta je izrazito fleksibilan I adaptivan. direktori određenih sektora. 23.Ovaj tip menadzmenta je postavljen u horizontalnu ravan.20.Mrezni tip menadzmenta(net) Menadzment ovog tipa organizovan je na principu teniske mreze.struktri.Odlucivanje. motivisanje I kontrolu(POMK pristup).upravljanje se moze smatrati procesom konverzije ulaznih faktora organizacije u rezultate.U tom smislu.preko prve linije menadzmenta(clanovi poslovodnog odbora). Moć odlučivanja ravnomerno je raspoređena na sve nivoe menadžmenta. On se kao I sve menadzerske funkcije nalazi u istoj horizontalnoj ravni. 22.resursi.Prednost ovog tipa je u tome sto nema dupliranih naredbodavnih linija tako da se tacno zna ko za koje odluke snosi odgovornost. a upravljacke funkcije strogo su odvojene od izvrsilackih.Efikasnost od 100% moze biti postignuta visokim rezultatom u odnosu na visok resursni ulaz(planirani output uz minimalni input). oni svoju moć mogu da prenesu na niže upravljačke nivoe. Centar mreze predstavlja vrh kompanije koji ima uglavnom koordinirajucu funkciju.akcije).Protok informacijam je u svim pravcima i smerovima. strukturu. Informacije se umesto jednosmerno odozgo na dole krecu u svim pravcima I smerovima.proizvod). Pogodan je za male I srednje kompanije koje zele brzo da reaguju u promenjivom turbulentnom okruzenju. Vezuje se za funkcionalnu org.organizovanje.3)Motivisanje je faza povezivanja socijalnih. autputi(rezulatat.do sefova administrativnih odeljenja I poslovodja u proizvodnji. Vrh upravljacke strukture gubi kljucnu upravljacku ulogu I dobija manje vise simbolicnu funkciju predstavljanja kompanije prema okruzenju.4)Kontrola je osmatranje i ocena aktivnosti pojedinaca i grupa u kompaniji. Način donošenja odluka je konsultativni. materijalnih i psiholoških potreba zaposlenih sa ostvarenjem ciljeva organizacije. Osnovna karakteristika je decentralizacija procesa odlucivanja I delegiranje ovlascenja na clanove poslovnog odbora kao I na ostale nivoe organizacije. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.Piter Draker je rekao da se delovanje menadzmenta sastoji u “sistematskom organizovanju ekonomskih resursa”.Proces menadzmenta Proces upravaljanja(menadzmenta) odvija se u vise faza. Primeren divizionalnoj org. Osnovni elementi funkcionisanja organizacije su: inputi(ulazi. Karakteristike menadžera koje usmeravaju ka akciji ili rezultatu: Efikasnost je odnos rezultata(autputa) prema kolicini ulaznih resursa(inputa). Postavljen je u horizontalnu ravan. 21.

ukoliko se vezuju za dugorocne planove kompanije.Sustina OI je u koriscenju naucnih modela za predstavljanje realne situacije.)definisanje problema-problem zaista postoji I sadrzaj problema treba precizno odrediti. 6.Sredstva alati odlucivanja Posto se vecina odluka donosi u uslovima relativnog rizika I neizvesnosti. Ovim modelom se ne odlučuje. Takticke I strateske aktivnosti. 5.3)sposobnost rukovodjenja. Osnovni koraci u primeni OI su (6): 1)formulisanje problema vezanog za ceo poslovni sistem.3. operativnih odluka. 2. evaluacije I selekcije anticipiranih mogucnosti.)prikupljanje relevantnih podataka-treba da pomogne da se odrede okviri resavanja problema. U OI spadaju: mrezna analiza. Planiranje je po definiciji sistematski razvoj programa aktivnosti sa ciljem postizanja utvrdjenih poslovnih ciljeva.7)moc brzog smirivanja konflikta I poremecaja.2)smisao za alokaciju resursa.6)pregovaracke sposobnosti.) razvoj mogucih alternativnih resenja (na osnovu dobro definisanog problema i prikupljenih podataka).je iskoriscenje koje rezultira profitom.4.) utvrdjivanje rezultata primene optimalne solucije (ukoliko su odstupanja veća kreće sve iz početka). Strateske odluke su dugorocne odluke kojima se utvrdjuje misija kompanije na trzistu.4) testiranje modela.)Utvrdjivanje svih mogucih puteva postizanja definisanih ciljeva.a kroz proces analize. odnosno.3) razvoj solucije iz modela. 7.5)da poseduje moc zapazanja promena.) spoznavanje mogucih posledica donosenja odluke (kritička tačka procesa odlucivanja).Odlucivanje Odlučivanje u kompaniji je uglavnom kompetencija menadžera.)Aktiviranje planova kroz kratkorocne I dugorocne.kako bi odluka imala visok stepen sigurnosti u pogledu ispravnosti I ostvarenja strategijskog cilja kompanije. Karakteristike efikasnog I efektivnog menadzera treba da budu:1)preduzimljivost.)razvoj odabrane alternative sa ciljem da se odabrana alternativa usmeri ka postizanju cilja organizacije. Planiranje je temelj svih ostalih faza menadzmenta. Osnovni model planiranja ima 5 faza: 1. služi samo kao pomoć u odabiru 8 . Operativne (taktičke) odluke su kratkorocne I zasnivaju se na malom broju varijabli.) faza opredeljenja za optimalnu soluciju (kritična tačka).Moze se reci da su to odluke koje “servisiraju” proces strateskog I operativnog odlucivanja. 27.5. ovim odlukama se cesto definisu aktivnosti u pojedinim fazama ostvarivanja strateske odluke.2.efektivnost je I efikasnost plus(maximalni output u okviru datih inputa).dovesce do ostvarenja strateskog cilja kompanije.) implementacija solucije (provera u praksi).) Izbor najbolje alternative za postizanje cilja se postize pazljivom analizom mogucnosti I putem postupne eliminacije. 4.5) postavljanje “feed-back” mehanizma. analiza rizika I statisticka teorijia odlucivanja. Operacionalna istrazivanja (OI) sastoje se iz mnostva tehnika za primenu naucnih metoda u resavanju slozenih problema u organizaciji.Ovo odluke se ne donose rutinski.veca je mogucnost da je izabrana solucija prava.Potrebna je detaljna analiza svih raspolozivih varijabli. dobro je imati takve tehnike koje ce pomoci u predvidjanju poslovne buducnosti. pa do onih koje se donose rutinski I imaju relativno mali znacaj u poslovanju kompanije.razmestenih u vremenu.Tipovi odluka Odluke mogu varirati od onih koje su od vitalnog znacaja za kompaniju.Planiranje Je prva ali I najvaznija faza procesa menadzmenta. Njima se definiše osnovni cilj kompanije. Odluke mogu biti strateske. takticke -ukoliko se vezuju za kratkorocne planove kompanije. Osnovni model odlučivanja sastoji se iz 7 faza: 1. Adminastritativne odluke su obicno pratece odluke prilikom izvrsenja strateskih.odn.) definisanje ciljeva organizacije koji moraju biti jasni I za organizaciju dostizni.4)da uspesno povezuje razlicite funkcije.6) primena solucije.Mogu biti u vezi sa definisanjem organizacione strukture kompanije ili sa uspostavljanjem linija autoriteta I informacija. 3.sto je veci broj mogucnosti. 28. Mnostvo operativnih odluka .(razvoj plana-podsistemi planiranja). 26. 25.Ono je sastavni deo njihove odgovornosti za funkcionisanje kompanije.2) konstrukcija matematickog modela sistema.

Tows matrica Pocetkom osamdesetih godina Hajnc Vajrih je razvio TOWS matricu koja analizira iste faktore kao SWOT analiza samo poredane obrnutim redosledom. 2.Treba utvrditi pozicije kompanije u odnosu na iskustvo (ukupni volumen poslovanja od osnivanja pa do dana pozicioniranja).)nisu dozvoljena pitanja ni rasprave vezane za ideje.Oriiginalna BCG matrica pozicionira kompaniju u odnosu na rast trzista I deo trzista koje kompanija zahvata.) analiza primljenih ideja koju obavlja poslovodni odbor ili koordinatorski tim.gornji levi kvadrant-poslovanje je u zizi traznje I iskustvo je veliko. 2)Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu buducnost?Svodi se na sagledavanje svih mogucnosti uspesnog delovanja kompanije u okruzenju. WO strategija-kada se tezi smanjenju slabosti I maksimalnom povecanju mogucnosti kompanije.ekonomskih. 32.Pozicioniranje kompanije prema modifikovanoj BCG matrici Pre nego sto se krene u stratesko planiranje.koja suprostavlja snagu kompanije opasnostima koje dolaze sa trzista.Mogucnosti I opasnosti okruzenja (trzista) sagledavaju se kroz analizu tehnoloskih. “Drvo odlučivanja” je često primenjivano sredstvo u procesu odlučivanja-to je u stvari mapa mogućih rešenja u različitim fazama odlučivanja.gornji desni kvadrant-traznja proizvoda kompanije je velika.SO strategija.ali njeno iskustvo je malo.) treba jasno formulisati zahteve na koje eksperti pismeno odgovaraju. (prednosti ove tehnike su kod donosenja strateških odluka-naziru se slabosti vrlo rano).)niko ne sme da nameće svoju ideju.potrebno je jasno pozicionirati kompaniju na trzistu na kome ona deluje. u slobodnom prevodu borba misljenja ili borba ideja(mozdana oluja). tražnju proizvoda ili usluga).ali I na otklanjanje opasnosti koje mogu da se pojave iz tog okruzenja(OT).politickih I socijalnih trendova .kao I kroz osmatranje aktivnosti konkurencije.najbolje odluke.jer smatra da se stratesko planiranje prvo preduzima upravo u kriznim situacijama. 30.Proizvod planiranja je strateski plan na 5-10 godina. Da bi se breinstorming razlikovao od debate potrebni su sledeci uslovi: 1. 4.)niko ne rukovodi sastankom. Breinstorming je veoma moderna tehnika odlucivanja u kojoj ucestvuje veci broj ljudi. 5.koja je znatno brza.) treba odabrati eksperte za određenu oblast.kada je kompanija izlozena opasnostima. Pogodna je kada se odluke donose u nizu u kome svaka odluka bitno utiče na sledeću.izvoz na nestabilono politicko trziste je slabost kompanije). kada se tezi maksimalnom smanjenju slabosti I opasnosti. Raspored po kvadrantima!Donji desni kvadrant-najnepovoljnija pozicija.ali ima mnogo manje ucesnika I ideja u “jednom krugu”. Slabosti (Weaknesses)-izvoz na tržište sa nestabilnom političkom situacijom. Mogucnosti (Opportunities) kompanije I Opasnosti (Threats) okruženja koje joj prete. 2.) svako može da da samo jednu ideju. Delfi je tehnika za podršku odlučivanju i sastoji se iz više faza: 1.Upravljanje prema ciljevima(MBO) 9 . ST strategija. Kada se ovi parametri utvrde onda se na BCG matrici moze sa prilicnom sigurnoscu utvrditi pozicija kompanije na trzistu a u odnosu na konkurenciju.) nijedna ideja nije besmislena.Odgovori na pitanja dobijaju se analizom cetiri kljucna faktora: Snage (Strengths)povećanje obima proizvodnje. U novije vreme koristi se Elektronska Delfi tehnika.ukoliko menadzment uspe I da je razvije).donji levi kvadrant-veliko iskustvo ali potraznja za proizvodima se smanjila. Prva slova naziva ovih faktora cine I naziv ove analize SWOT.Prema ovoj matrici cetri alternativne strategije su moguce:WT strategija. 29. 3.Prvo slovo T stoji za opasnost.kao I u odnosu na stopu rasta poslovanja (tj. 31. 3.Swot analiza Korporativno planiranje je stratesko planiranje kojim se utvrdjuje dugorocna poslovna politika celokupne organizacije.kojom se snagom kompanije maksimalno iskoriscavaju sve mogucnosti na trzistu (ova je i najpoželjnija.Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva kljucna pitanja:1)Koji je trenutni ucinak kompanije na trzistu?Dobice se procenjivanjem snage I slabosti(SW) kompanije(povecanje obima proizvodnje je snaga kompanije.

napredovanje) sa ciljevima organizacije(profit.vec I u drugim sektorima. (može se desiti da je potrebno ozbiljno redefinisati ciljeve). 3. Ukoliko se pojave poteškoće u realizaciji RO plana potrebne su korekcije plana. indirektno usaglašavaju svoje sa ciljevima strateškog plana cele kompanije (slika). S druge strane promena je stanje u kome ljudi eksperimentisu novim ponasanjem. 2)stvaranje org.Organizacija je proces koji se sastoji od(4):1. strukture koja podstiče kooperaciju.a na scenu stupa menadzerski tim sa zadatkom da uspesnije upravlja novim poslovima. Razlika izmedju organizovanja I organizacije? Prvo je proces a drugo socijalno grupisanje.pa se na taj nacin cilj moze potpuno izostaviti.) definisanja. 3.) Finalna fazaRevizija ciljeva i planova.obicno se promena vrsi dodavanjem nove sekvence na vec postojeci plan.)podele I alokacije uloga a na osnovu grupisanja I struktuiranja aktivnosti(Ko će šta da radi). kao i odstupanja od očekivanih ciljeva poslovnih jedinica i individualnih ciljeva menadžera.kako bi se postigli zadati ciljevi RO. Ukoliko je potrebno obavlja se dodatna obuka menadžera.) utvrdjivanje pravila I sistema rada (kako će se raditi). Ukoliko se utvrdi da su neophodne. 5.) faza analize I dijagnoze (Inicijativu preuzima agens promena koji predlaze metode za prikupljanje potrebnih informacija I strategiju razvoja-metode su intervju i ankete na osnovu kojih menadzment uz pomoc agensa promena postavlja dijagnozu).4) poboljšanje razumevanja org. 33. Poslovne jedinice predstavljaju sponu izmedju kompanijskih I individualnih ciljeva menadzera.2) razvija se kroz proces korporativnog planiranja prevodeci zajednicke ciljeve u individualne ciljeve menadzera.organizaciju posmatra oslobodjena raznih uticaja sa strane kao I iz organizacije).Tamo gde je nemoguce izmeriti ucinak.5) stvaranje mogucnosti razvoja menadžmenta u kontekstu rešavanja stvarnih org.Agens promena treba da napravi ekspertizu svih konkretnih sadrzaja rada I da u smislu njihovog efikasnog izvrsenja.Ovo je jedan od kljucnih principa strateskog menadzmenta. Javlja se tehnika koja pomaže delovanje MBOtehnika lične i zajedničke procene učinka.3) oslobađanje latentne energije i kreativnosti kompanije. 4.primeni svoja znanja u oblasti bihevioristickih nauka(psihologije.RO pociva na ljudskim resursima I pokrece se u trenutku kada se narusi harmonija delovanja pojedinaca I grupa u organizaciji.taktickog planiranja.) faza je dogovor o ciljevima RO programa.Prvo se ne moze objasniti van konteksta drugog.poboljsanje radne motivacije I slicno. U ovoj fazi menadzment kompanije u tesnoj saradnji sa “trecom stranom” postize saglasnost u pogledu ciljeva RO.utvrdjuju se standardi merenja napora koje menadzer ulaze prilikom obavljanja posla.)Aktiviranje plana RO (kontrolu vrši top menadžment zajedno sa ekspertom koji deluje kao agens promena. Menadžeri svoje individualne ciljeve postižu kroz realizaciju ciljeva poslovnih jedinica. agens promena (ličnost koja je neutralna.Akcioni plan ima obelezja operativnog.6) stimulisanje kreativnosti na svim 10 . rast). 2.a ne strateskog.3) tezi povecanju ucinka menadzera.Upravljanje prema ciljevima (Management by Objectives – MBO).Meri se ucinak ne samo menadzera u proizvodnji. Ovaj princip je uspostavio I dao mu ime Piter Draker u svom poznatom delu”Praksa menadzmenta”. Vrši se analiza odstupanja učinka od operativnih planova.Organizovanje je jedan od procesa konverzije. Ciljevi mogu biti povecanje profita. Njegova uloga je usaglasavanje (integracija) individualnih ciljeva menadzera (zarada. 34.Glavnu ulogu akcionog plana opet ima agens promena. problema. grupisanja I struktuiranja aktivnosti(šta se radi) 2. top menadžment utvrdjuje ciljeve promena I razvojni program koji do njih dovodi.Posle toga treba utvrditi dokle se stiglo na putu prema utvrdjenim ciljevima.ili potpuno uklanjanje tog dela aktivnosti iz plana.sociologije.sociologije rada).)preliminarna faza sastoji se u utvrdjivanju potreba promena u organizaciji.RO se obavlja u vise faza: 1.) Cetvrta (akcioni plan) faza je trenutak planiranja sadržaja svake pojedinačne aktivnosti. osvajanje veceg dela trzista. tj. Efekti RO (7): 1)osposobljavanje organizacije da se prilagodi promenama u okruženju.Razvoj organizacije To je proces prilagođavanja organizacije permanentnim promenama koje se dešavaju u njenom okruženju. 6.Organizovanje (put!) Organizovanje se pre svega vezuje za aktivnosti. ciljeva od strane zaposlenih.Odredjuje se angažovanje tzv.Prestaje potreba za “trecom stranom”.) utvrdjivanje mera rezultata grupa I pojedinaca (koliko će se proizvoditi) 4. Najvaznije karakteristike(3): 1) usmeren je na rezultate(proizvod sistema) a ne na aktivnosti (proces sistema).

36.vestina komuniciranja. misljenja I osecanja. koja je jedan od najznacajnijih cinilaca dobre organizacije.4) praćenje potreba saradnika na poslu.Ovo je sub-proces koji treba da prati organizovanje.nivoima organizacije u rešavanju problema. kruzni tip (decentralizovan).sugestije. jer grupe pomiruju potrebe specijalizacije sa potrebama za multikvalifikovanim radnicima. Faktori iskorišćenja vremena (6):1) Priroda posla (da li radi sam-vreme raspoređuje po sopstvenoj proceni potreba. ili u grupi-vreme podređeno potrebama učinka.To su informacije tehnicko tehnoloskog karaktera.Iskoriscenje vremena je podjednako vazno I za menadzerske strukture.menadzeri salju informacije u vezi poslovne politike.struktura sa piramidalnim tipom upravljanja.Postoji nekoliko tipova komunikacionih mreza: oblik tocka (najcentralizovaniji-funkcionalna org. postavljanje kratkorocnih ciljeva I odredjivanje prioriteta. strukture – dvosmerno se obavlja. Selekcija informacija je neophodna (odvojiti inf.planova. Ako pojedinac radi u novoj kompaniji-imace niz nepredviđenih situacija uticaće na njegovo iskorišćavanje vremena. Informacije se mogu podeliti u formalne (sluzbene)-visok stepen pouzdanosti(kada se radi o odlucivanju) I neformalne (glasine)-nizak stepen pouzdanosti. Podela rada je rastavljanje konkretnog radnog zadatka na manje operacije i njihova raspodela između članova organizacije. ili ako radi u kompaniji sa iskustvom-upravljanje vremenom nije teško jer su zadaci I poslovi davno utvrđeni i provereni.Komunikacije u organizaciji Jedan od kljucnih problema koje treba resiti u procesu organizovanja je komunikacija u organizaciji.molbe. U tom smislu mogu biti interne ako dolaze iz same organizacije I eksterne ukoliko dolaze iz organizaciskog okruzenja. razvoj odredjenih vestina koje pomazu boljem iskoristenju vremena(brzo citanje na primer).7) povećanje stepena integracije menadžera u radne timove. cinjenica. 11 . Podela se moze izvrsiti I na osnovu prostora sa kojeg informacije dolaze.koje se vezuju za konkretne radne zadatke. Umesto da pojedinac obavlja kompletan posao. delegiranje zadataka na nize administrativne strukture I sluzbenike (kooperativnost menadzera). struktura sa klaster tipom upravljanja). vise pojedinaca obavljace pojedine delove tog posla. Smatra se da je efektivnost rada svakog pojedinačnog učesnika u procesu rada direktno uslovljena njegovim upravljanjem sopstvenim vremenom.I visekanalni tip (najdecentralizovaniji matrična org.dosadom. 6)uticaj kolega.5) stil upravljanja nadređenih.a zaposleni svoje ideje.moze se posmatrati sa tri aspekta:Mediji komunikacije.I na taj nacin eliminisu dosadu iz radnog prostora.a ne samo za fizicki rad. salju odozgonadole.pojedinac mora da prati propisano iskoriscavanje vremena.organizacija komuniciranja. transmisije I interpretacije ideja.Organizovanje ljudskih resursa Pravilna alokacija ljudskih resursa znaci I efikasnu podelu rada. Menadzeri mogu na nekoliko nacina poboljsati stepen iskoristenja svog vremena. Komuniciranje je proces kreiranja. Osnova ucinka svakog rada je u upravljanju vremenom. 2) organizaciona kultura. Neke od mogucnosti su: planiranje koristenja vremena (prioriteti i eliminacija beskorisnih aktivnosti kojima se troši vreme).zalbe odozdo-nagore. Vertikalna komunikacija –karakteristicna za centralizovane org.Ovo je sustina MBO. tj. 37. koje treba da budu dostupne samo top menadžmentu od inf. koje se distribuiraju na sve nivoe organizacije.3) ličnost i kvalifikacija radnika.instrukcija. Lateralna komunikacija podrazumeva protok informacija preko cele organizacije.informacije idu ka I od koordinatora koji se nalazi u centru mreze). njihova međusobna razmena između dve ili više ličnosti. ali se vremenom pretvara u neefikasnost prouzrokovanu fizičkim i mentalnim zamorom.To su najcesce informacije izmedju raznih odeljenja odnosno sektora organizacije.Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je sastavni deo faze organizovanja u procesu upravljanja kompanijom. Podelu rada je bolje vezati za radnu grupu(tim) nego za pojedince.Formalna komunikacija u okviru organizacije. 35.a Lancani I Y (centralizovani tipovi koji se srecu u divizionalnim i funkcionalnim organizacionim strukturama sa piramidalnim ili net (teniska mreza) tipom menadzmenta. Podela rada u pocetku povećava efikasnost jer uska specijalizacija povećava veštinu rada.

2. 39. 4.Strategije radne motivacije Menadzeri koriste razlicitu strategiju da bi motivisali ljude na rad. održavanja i podsticanja takvog ponašanja koje je usmereno ka postizanju odredjenih radnih ciljeva.I ponasanje koje se nagradjuje.)Sličnost funkcija (sto je stepen sličnosti funkcije veći-raspon širi).Ponasanje ljudi se moze podeliti na potrebno ponasanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije. odgovornosti. ovaj problem se cesto ne resava. Najbolje je koristiti kombinaciju više strategija . ukoliko je br. Raspon menadzmenta je domen moći svakog menadžera. a u zavisnosti od posledica koje takvo ponašanje proizvodi.Cetvrta strategija zasniva se na konceptu tzv.) uvek nagrađivati dobar rad i kažnjavati nerad kako bi se radnici uverili da je menadžment ozbiljan za pozitivne promene. Kako bi odredili optimalan broj ljudi kojima uspesno moze upravljati jedan menadzer. 3. prema radnom iskustvu.) kažnjavati radnika diskretno.pod obogacivanjem posla se podrazumeva uvodjenje motivatora u radni proces. 3. r. 2. Tako pojedinac teži da ponavlja ono ponašanje koje se nagrađuje-pozitivno pojačanje. požrtvovani. nadzora I r. a da eliminiše ono koje se kažnjava-negativno pojačanje.to ce sa manje pojedinaca uspesno rukovoditi.38. Kazna je manifestacija posledice nepoželjnog ponašanja. n-broj subordiniranih pojedinaca. pojedinaca mali-menadžer neefektivno troši svoje vreme na njihovo usmeravanje.odnosno placa. Dobra komunikacija izmedju menadzera I njemu subordiniranih struktura obezbedjuje zadovoljenje elementarnih ljudskih potreba (sigurnost.Ukoliko je br. a materijalni – ličnim. Faktori koji utiču na raspon menadžmenta(5): 1.) složenost funkcija (što su aktivnosti složenije to je teže i efikasno upravljati većim brojem ljudi). kao i to što se izračunavaju potencijalni a ne stvarni odnosi. Svaki program promene ponašanja koji pretenduje da bude uspesan mora imati sledeće elemente: 1. 4. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. širina područja uticaja pojedinog menadžera -odnosno broj pojedinaca koje kontrolise svaki menadzer pojedinacno.) utvrditi različite nivoe nagrađivanja za različit kvalitet učinka. Raspon menadzmenta se cesto naziva I rasponom kontrole.pa prema tome motivaciju mozemo podeliti na materijalnu I moralnu.Druga strategija je stav menadzera prema zaposlenima (pozitivan stav menadžera. prema kvalifikacijama.) Geografska udaljenost (manja udaljenost-raspon širi I obrnuto). Moralni motivi se mogu nazvati i kolektivnim. tj. Svaka strategija ima za cilj da zadovollji potrebe clanova organizacije a kroz odgovarajuce organizaciono ponasanje. da se identifikuju sa kompanijom. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva.Raspon menadzmenta Poslednji od kljucnih cinilaca uspesnog organizovanja u procesu organizovanja je raspon menadzmenta. Nagradjivanje za rad moze biti materijalno I moralno. r.delovaće motivirajuće na radnike).) Koordinacija (sinhronizacija aktivnosti svojih radnika-što više vremena menadzer provede u koordinaciji aktivnosti svojih subordiniranih to je raspon menadzmenta manji).Motivisanje Ljude treba motivisati nudeci im da rade ono sto se nagradjuje. 3. autoriteta. Treca strategija je osmisljavanje I obogacivanje posla (cilj –smanjenje dosade na radnom mestu. prema tezini posla I prema odgovornosti. pojedniaca veliki-menadžer ne moze efikasno da ih sve usmerava i kontroliše.) Planiranje (Sto vise vremena menadzer provede u planiranju . Prva strategija motivisanja je komunikacija.dok će dominantna biti ona koja je najprimerenija trenutnoj organizacionoj situaciji. 5. 40. pripadnost i samopotvrđivanje). modifikacije ponašanja – ovaj koncept zasniva se na podsticanju određenog ponašanja. Formula za izračunavanje mogućih odnosa između menadžera i subordiniranih pojedinaca: C=n x (2*n/2 + n -1).) jasno upozoriti radnika šta čini pogrešno.odnosno placa. 12 . prema medjuzavisnosti poslova. Kritika: zapostavljaju se odnosi van organizacije. 1. koji postaju primarni. Centralni problem je pitanje broja pojedinca koje jedan menadzer moze uspesno kontrolisati. pre svega treba ljude grupisati prema slicnosti posla koje obavljaju. Iako je veliki.Raspon je obrnuto srazmeran vremenu planiranja). 2. u smislu da su radnici vredni.jedan od nacina je Rotacija sa posla na posao).Najveci problem menadzmenta je spajanje potrebnog sa ponasanjem koje se nagradjuje. 4.

Normiranje rada je veoma osetljivo podrucje delovanja menadzmenta.Kontrolni proces Predstavlja utvrdjivanje I merenje odstupanja kao I preduzimanje korektivnih akcija. Sta sve podrazumeva pod naporom? Zbir svakojakog fizickog I mentalnog naprezanja. Menadzer mora da sagleda sve neprijatne aspekte. Jedan od setova standarda(General Electric) (8): 1)standardi profitabilnosti(utvrdjuje se koliki profit treba kompanija da ostvari u odredjenom vremenskom periodu).Kontrola Planiranje I kontrola.jer se u oba slucaja gubi efikasnost rada. kao I preduzimanja korektivnih akcija naziva se kontrolnim procesom.u Drugoj fazi aktivnosti proizvodi se odredjeni učinak.) Merenje ucinka odnosno onih elemenata ucinka koji su pod njegovom direktnom kontrolom (najegzaktnija ali ne i najpouzdanija).od broja 1”potpuno sam nemotivisan”.prva I poslednja faza menadzmenta – neraskidivo su povezani(sijamski blizanci procesa menadzmenta).6)standardi motivacije(menadzment se opredeljuje za programe 13 . isti radnici. monotonije I zamora.41. 2. vrlo visoko.Prva faza je nastajanje motiva odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenih ka ostvarenju određenog cilja. Standardi ucinka mogu se postavljati u raznim oblastima I na razne nacine.Da bi se moguca “skretanja sa puta” jasno uocila. će drugačije ispunjavati u različitim uslovima.koji u svojoj finalnoj fazi zavrsava nezadovoljstvom radnika. na istim mašinama.znacaj planiranja se gubi. Prilikom odredjivanja dokle treba ići sa negativnom motivacijom radnika vazno je utvrditi koji nivo napora radnik moze da izdrzi. Merenje motivacije U jednoj raspravi na London School of economics(1984) definisana je metoda sa tri osnovne tehnike merenja motivacije: 1. Potrebno je utvrditi jedinicu za merenje učinka.) Procenjivanje ponasanja radnika u izmenjenim radnim situacijama (isti rad .posto je nemoguce ustanoviti univerzalnu jedinicu za merenje ucinka.kako bi se na vreme preduzele korektivne akcije.Ukoliko se jasno ne definise pravac akcije da bi se dostigli planirani ciljevi.4) standardi vodeće pozicije(odredjuju sta treba uraditi da bi kompanija stekla vodecu poziciju na trzistu u smislu lansiranja novih proizvoda).ankete).Zato je potrebno uraditi mapu kretanja I dosledno se drzati zacrtane putanje ka cilju.pa tek onda da odluci do koje ce mere ici sa motivacionim ciklusom.2) tržišne pozicije(utvrdjuju mesto kompanije u segmentu trzista u kojem kompanija deluje. 42.) merenje ucinka na svakoj radnoj poziciji (predstavlja ukupan učinak organizacije. 3.5)standardi razvoja ljudskih resursa(utvrdjuju se programi selekcije. U poslednjoj fazi ponekad dolazi do nezadovoljstva. Stepen poteškoća utvrđivanja jedinice merenja učinka zavisi direktno od samog zadatka pojedinca. 44.Motivacioni ciklus Motivacioni ciklus se sastoji iz tri faze. Greška ako su norme postavljene vrlo nisko.do broja 7 ”veoma sam motivisan”).zbog permanentne napetosti u kojoj se nalaze radnici.potrebno je razviti metode kontrole. Procena se vrši posmatranjem ili nekom matematičkom metodom(multivarijantna analiza) po sakupljenim informacijama putem intervjua. tj.3)standardi produktivnosti(utvrdjuje se koliko svaki segment organizacije treba da proizvede u datom vremenskom periodu).na osnovu ovog poređenja menadzment utvrđuje rezultate poslovanja. 2.) uporedjivanje izmerenog ucinka sa utvrdjenim standardom (predstavlja kljucnu fazu u procesu kontrole.a u odnosu na konkurenciju). kao I svih ostalih neprijatnih faktora u procesu rada. 43.). Kontrola je aktivnost omogucavanja da se stvari dogode kao sto je planirano.) anketiranje radnika odnosno trazenje njihovog misljenja o tome sta ih motivise za rad (najlakše primeniti-upitnik.I tu se javlja prvi problem.Utvrdjivanje I merenje odstupanja.regrutovanja.obuke I edukacije ljudi koji su potrebni kompaniji da bi uspesno poslovala). što opet proizvodi motiv i tako se zatvara krug-ciklus ponovo počinje.Ovaj proces odvija se u 3 faze: 1.koji pored uobicajenih podataka ima I sedmostepenu skalu.Zbor toga svaki radni zadatak ima svoju jedinicu merenja ucinka.a u Trecoj fazi javlja se zadovoljstvo radnika učinkom pošto je posledica učinka određena nagrada-novac.

tehnologije i sredine).) Treba shvatiti da sa procesom kontrole mogu postici razni ciljevi kompanije. (Svaki clan organizacije mora znati sta se kontrolise. 14 . Totalna moć menadžera predstavlja zbir pozicione moći(stečenu pozicijom u kompaniji) i lične moći (moć koja je prirodno data). 3.zabrana razgovora tokom rada).utvrdjuje se kodeks organizacionog ponasanja). Pod organizacijskim resursima podrazumeva se celokupni kapital koji je na raspolaganju menadzmentu iz koga se generisu proizvodi.kako bi se uspesno postigao strateski cilj kompanije).) Menadzeri moraju uspostaviti takav proces kontrole koji je razumljiv svakom pojedincu u organizaciji. 47. tehnologije I finansija (unaprediti kvalitet proizvoda. a mogu se praviti analize uspeha ili neuspeha za prethodni period od nekoliko meseci ili godina. 45.ovi standardi su svojstveni samo velikim kompanijama). Koliko ce kontrola rada ljudi(ne I tehnologije) biti uspesna zavisi od moci onoga koji tu kontrolu obavlja. formirati organizaciono ponašanje koje je usmereno na zaštitu ljudi.8)standardi balansa između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva(njima se utvrduje vreme trajanja niza kratkorocnih ciljeva.) U procesu kontrole treba sakupiti sto vise informacija I blagovremeno ih iskoristiti(mora se reagovati u pravom trenutku jer informacija vremenom gubi na kvalitetu). Vlast se definise kao pravo na komandovanje odnosno naredjivanje. Proizvodnja je transformacija organizacijskih resursa u proizvode. koja se odnosi na njegovu sposobnost razvoja odnosa sa ljudima.) preduzimanje korektivnih akcija (ovo je aktivnost menadžera I znaci dovođenje organizacionog učinka u sklad sa utvrđenim standardima.razvoja pozitivnih stavova zaposlenih prema organizaciji. vec I masina na kojima se radi.Problem nesklada izmedju postavljenih standarda I ucinka treba tražiti u drugim fazama menadžmenta. istorija moze da ima trajanje od samo nekoliko minuta ukoliko se kontrolise proizvod koji tek treba da napusti proizvodnu traku I ode na trziste. 3)razvijanje osecaja identifikacije ostalih članova organizacije sa menadžerom(mora da promeni ponasanje I priblizi ga stavovima I vrednostima ostalih clanova). 3. 3. Moc se moze definisati kao sposobnost da se utice na druge.)kontrola u toku rada(podrazumeva stalnu kontrolu ne samo ljudi koji rade.Kontrola I proizvodnja Po def. 4. 2. 2)stvaranje licnog imidza eksperta u oblasti u kojoj deluje. 4)Isticanje zavisnosti ostalih clanova organizacije od menadžera (clanovi organizacije moraju u svakom trenutku. Povecanje licne moci menadzer mora da ostvaruje kroz sledece aktivnosti (4):1)stvaranje osecaja obaveze drugih clanova organizacije(osecaj da mu kolege “nesto duguju”).) Da bi kontrola bila uspesna treba utvrditi standarde I mere za utvrdjivanje sta je ispravno a sta ide mimo predvidjenih okvira aktivnosti (različiti standardi za različite poslove).Uspesna kontrola Kako kontrolu uciniti uspesnom? 1. Drugi najvazniji aspekt menadzmenta je vlast. a ne samo kontrolisanje ljudi.imati svest o tome da menadzer ima vlast). zasto se kontrolise I na koji nacin se kontrola vrsi. Menadzer moze povecati svoju totalnu moc jedino kroz razvoj svoje licne moci. 7)standardi javne odgovornosti(menadzment utvrdjuje stepen ucesca kompanije u ukupnom drustvenom razvoju.) kontrola posle rada(usmerava se na analizu blize ili dalje istorije kompanije. Kontrolu mogu vršiti i određene eksterne institucije. može i radni prostor. Proizvode cine robe ili usluge namenjene zadovoljenju ljudskih potreba. Transformaciju cini vise faza neophodnih da bi se resursi pretvorili u proizvode. 46. 2.Moc I kontrola Moc predstavlja humanu stranu kontrole.) predkontrola (predstavlja preventivno delovanje sa ciljem sprecavanja nepovoljnih rezultata. Stepen lične moći utiče i na razvoj pozicione moći. Razviti svest da kontrola nije nešto represivno i negativno) 48.Tipovi kontrole Postoje tri tipa kontrole:1.kao sto su u Srbiji “Sluzba za platni promet”.kontrola u sistemu just in time).

)Usmeravanje menadzmenta na resavanje samo izuzetnih problema.ali I uspesnim rukovodjenjem ljudskim resursima. Upravljanjem se obuhvataju I ljudi u radnom procesu I svi njegovi sastavni delovi.4)Ukupan prihod sastoji se od novca prispelog od prodaje proizvoda.ukoliko troskovi premasuju prihod.Iako su tehnologija . 52.japanci su povecavali produktivnost I uvodjenjem visoke tehnologije.odnosno kada organizacija ostvaruje prihod koji tek pokriva troskove.) Kontrola kvaliteta (sistem proizvodnih metoda kojim se ekonomično proizvode kvalitetne robe i usluge sa ciljem zadovoljenja potreba potrošača. 2)Varijabilni troškovi fluktuiraju u zavisnosti od proizvodnje. 4. 2.5% 1980.uvodjenjem nove tehnologije u vidu CIM I FMS sistema I eliminacijom velikog broja zaposlenih.Produktivnost je drasticno pala.finansijski I mnogi drugi resursi-alocirani na optimalan racun. C-cena svakog pojedinacnog proizvoda koji je prodat.a direktori su ove probleme resavali njihovom eliminacijom.49. odnosno kada se utvrde znacajne devijacije u odnosu na plan(ne rasipa se dragoceno vreme na ono sto mogu resiti drugi). a treba odrediti I koliki broj proizvedenih robnih jedinica treba kontrolisati da bi se pouzdano utvrdio nivo kvaliteta. FT-ukupni fiksni troškovi.6)Gubitak se definise kao razlika izmedju ukupnih troskova proizvodnje I ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda. Upravljanje I rukovodjenje Upravljanje je planiranje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50.U tom trenutku kompanija niti ostvaruje profit niti ima gubitke.Tada su menadzeri shvatili da moraju da vole svoje ljude u kompaniji.Sredstva kontrole u proizvodnji Sredstva kontrole sastoje se od posebnih procedura I tehnika koje pomazu menadzerima da razviju odgovarajucu strategiju kontrolisanja svih faza proizvodnje.I stvari su krenule nabolje. Osnovni elementi ove analize (7): 1)Fiksni troškovi javljaju se u organizaciji bez obzira na velicinu proizvodnje. 3)ukupni troškovi su prost zbir fiksnih I varijabilnih troskova. Postoje dva tipa analize rentabiliteta: a)Algebarska ( FT = RT / (C-VT) TR-tačka na kojoj proizvodnja dostize rentabilitet. organizacija. kao i vreme kada svaka od njih treba da stigne na proizvodnu liniju.3)planiranje I kontrola potrebnih sirovina I materijala. motivisanje I kontrola odredjenih aktivnosti sa ciljem ostvarivanja zadatog kompanijskog cilja.) Breik’ivn analiza pokazuje kako troskovi I profit variraju u odnosu na volumen proizvodnje. 3.Potreba izucavanja organizacionog ponasanja Mnoge kompanije dozivele su tezak period u svom poslovanju pocetkom osamdesetih godina.4)kontrola kvaliteta.5) Profit se definise kao razlika izmedju ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda I ukupnih troskova koji su nastali tokom njihove proizvodnje. 1)Menadzment izuzetnih problema podrazumeva delovanje menadzera samo kada nastanu krupni problemi u proizvodnji.tako je “Ford ” uspeo da podigne produktivnost sa 3.ukoliko prihod premasuje troskove.Osnovi I okviri organizaciong menadzmenta Organizaciono ponasanje predstavlja posebno podrucje menadzmenta I kao takvo smatra se posebnom naucnom disciplinom. Rukovodjenje je alokacija I usmeravanje ponasanja svih zaposlenih ka 15 .2)”Break’ivn” analiza.) Planiranje i kontrola potrebnih sirovina i materijala (stvaranje preciznih spiskova potrebnih komponenti i materijala za proizvodnju svakog pojedinačnog proizvoda. Važan je način utvrđivanja kvaliteta.nesto nije bilo u redu sa ljudskim resursima. VTvarijabilni troškovi po proizvodu) i b)Grafička koja prikazuje sve kriticne tacke breik’ivn analize. 51.Alati koji se koriste u ovom postupku se nazivaju”statističkom kontrolom kvaliteta”.Medjutim fordovi automobile su bili za kratko vreme konkurencija Japanskim automobilima.7) Breik’ivn tačka-tačka rentabiliteta je trenutak kada se ukupan prihod izjednaci sa ukupnim troskovima. Najpoznatija sredstva kontrole procesa proizvodnje su: 1.just in time).

rastom kompanije I samoaktualizacijom zaposlenih(potrebno je menjati ponašanje pojedinaca i gupa). 54. On predstavlja kombinaciju reciprocne interakcije izmedju kognitivnih.siroko prihvacen koncept u oblasti rukovodjenja.dostizanju definisanih ciljeva. Moderna definicija kulture je: kultura je steceno znanje I iskustvo koje ljudi koriste u razvoju svog drustvenog ponasanja. S-O-B-C model je jedan od najpoznatijih I koristi se za identifikaciju glavnih varijabli organizacionog ponasanja. sociokulturnom okruženju(org. sprovodjenja istrazivanja I pronalazenja odgovarajucih resenja. Kognitivni I bihevioristicki okviri organizacionog ponasanja objasnjavaju ono sto se jednim imenom naziva ljudsko ponasanje. 2.) Organizaciono ponasanje se usmerava na povecanje licnog ucinka pojedinca. bihevioristickih I determinatni okruzenja.Sta je organizaciono ponasanje Koreni izucavanja OP sezu u daleku 1924. internacionalnom. Može se reći da je Kognitivnimentalistički. 2) predvidjanje ponasanja (Bihev). Humana dimenzija postaje stvarnost tek sa pojavom rukovođenja.Bihevioristicki pristup –insistira na vidljivim uzrocima ljudskog ponasanja a ne na podsvesnim.organizacione mogućnosti. Larija Kamingsa OP je nacin razmisljanja . S-stimulus. OP I organizaciona teorija (OP istražuje individualno I grupno ponašanje u okviru organizacije.) Problemi se formulisu u zoni jasno definisanih zavisno promenjivih velicina. 56. Svaki rukovodilac mora da ima 3 cilja kada je u pitanju organizaciono ponasanje: 1) razumevanje ljudskog ponasanja (kognitivni). konceptualnu i humanu. 55. razlika psihologija na nivou psiholoških objašnjenja. 3) kontrola ponasanja ljudi (bihev). S-R(stimulus –respond) modelu ponasanja. 16 . On I njegova susKlasicni bihevioristicki pristup dali si Ivan Pavlov I Dzon Votson I njegova u sustina je u tzv. a bihevioristički-mehanicistički pristup. OP I kadrologija (kadrologija je nauka o ljudksim resursima organizacije usmerena na tehniku i tehnologiju upravljanja ljudskim resursima. I vezuju se za “Hotorn eksperiment”. Elemnti se objasnjavaju: S-vidljivi i prikriveni stimulansi u fizičkom. Def: Organizaciono ponasanje je razumevanje. i ako se uzme radna sredina kao mikro društvena sredina onda je jasan značaj sociologije u OP. Najvazniji elementi ovog pristupa su:1)isticanje intuitivnog reagovanja u okruzenju.Ovo je danas jedan od najprihvacenijih pristupa.2)modeliranje(uticanje) na ponasanje drugih. O-organism.naprotiv kako kaze jedan od najznacajnijih predstavnika ovog pristupa.to su iscekivani dogadjaji. C-odgovor sredine(okruženja). Sociologija je nauka o društvu.posto je najslozeniji I najsveobuhvatniji. mogućnosti predviđanja i struktuiranja. 5. Takvo ponašanje nije prouzrokovano neočekivanim događajima.odnosno da organizam odgovara na odredjene nadrazaje. B-behaviour(Ponasanje).Po def. Socijalno-saznajni pristup – ima elemente bihevioristickog u sebi. Bskriveno ili vidljivo ponašanje.kultura). nacin shvatanja problema.3)samokontrola u ponasanju.) Polje istrazivanja ima izrazito humanisticku dimenziju koja je omedjena razvojem licnosti. Menadžment ima tri glavne dimenzije: tehničku. marketinga. moze se reci da ovakav pristup opravdava mnoge postupke ljudi u procesu njihove radne aktivnosti. finansija. 4. Organizaciono ponasanje je danas pre svega. Kultura je vezana za internacionalni kontekst I ima izuzetan znacaj za uspesno medjunarodno poslovanje.Razlike izmedju organizacionog ponasanja I srodnih naucnih disciplina Tri naucne discipline srodne su organizacionom ponasanju: OP I organizacijska psihologija (obe izučavaju ljudsko ponašanje u organizaciji. 3. Tehnička saznanja podrazumevaju tehničku ekspertizu u oblasti priozvodnje. Postoji 5 bitnih karakteristika OP: 1. podsvesno.odnosno postoji spoznaja da ce se odredjenio dogadjaji dovesti do odredjene posledice. OP fundamentalna konceptualna disciplina) .… Konceptualna saznanja. informatike.Edvard Tolman. O-spoznajni subjekti(čovek).Naucni osnovi organizacionog ponasanja Antropologija(nauka o čoveku) je kljucna disciplina u izucavanju organizacionog ponasanja posebno onog dela koji govori o organizacionoj kulturi.) polje istrazivanja se usmerava na promene koje su pozitivne I za kompaniju I za pojedinca u njoj. (na srpskom SOPP).) OP mora da koristi naucne metode osmatranja interne situacije kompanije kao I dejstva okruzenja na nju. OT istražuje strukture i procese u samoj organizaciji). OP je multidisciplinarno).posebno ako se ono veze za industrijske odnose u organizaciji. Cconsequence(Posledice). predviđanje i kontrola ljudskih ponašanja u organizaciji. 53.Pristupi organizacionom ponasanju Kognitivni pristup– objasnjava ponasnje kao afektivno.

U dugoj fazi se stabilizuje i stvara karijeru.ona bitno utice na uspesno poslovanje . Atmosfera koju kreiraju roditelji veoma je vazna za razvoj licnosti. U četvrtoj fazi pad sposobnosti i kraj karijere-težnja ka ličnom integritetu.4) prelazni period kasne zrelosti (60-65).2) deljiva je(deli se I mesa izmedju clanova organizacije). 4)kulmunacija srednje zrelosti (5560). vulgarno.crte lica. Levison je odredio u medjufaze: 1)prelazni period tridesetih (28-33). Pod unutrasnjim podrazumevaju se elementi ponasanja(prijateljsko.odnosno pregovaranje u medjunarodnim okvirima. kao I ostali fizicki aspekti. Za izučavanja OP posebno je važna socijalna psihologijaizučava ponašanje pojedinaca u društvenom okruženju.boja koze.4) Drustveni uticaji(uticaj vanradnog vremena na pojedinca). 61.jasno je da ova druga disciplina ima presudan znacaj u izucavanju OP. kao faktor radne motivacije).Organizaciona socijalizacija 17 . presudan uticaj ima porodica. 58. Takozvani “poredak rodjenja” dece igra znacajnu ulogu u formiranju njihove licnosti (prvorođena su nesigurnija.Razvoj odraslih I karijera Za organizaciono ponasanje veoma je bitan razvoj licnosti od najranijeg zivotnog doba. posebno u pregovaranju I marketingu. U prvoj fazi početnik traga za identitetom. pa do zrelosti.Organizaciona kultura I njene karakteristike Organizaciona kultura je steceno znajne I iskustvo koje pojedinac koristi u razvoju svog organizovanog ponasanja. U razvoju licnosti u ranoj fazi.Uspesni menadzeri moraju biti izuzetni socijalni psiholozi.3) ulazak u srednju zrelost (45-50). odnosno moraju vrlo dobro poznavati elemente socijalne psihologije koji su znacajni za ocenu organizacionog ponasanja pojedinca. Organizaciona kultura je veoma znacajna u medjunarodnom poslovnim aktivnostima. 57.ljubazno…) 60. Pod licnoscu se podrazumeva cela situacija u smislu – kako ljudi deluju na druge I kako – s druge strane – shvataju I vide sami sebe.Osnovi ponasanja pojedinca Ako je Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju.tezina.5) adaptivna je(sposobnost ljudi da se prilagodjavaju sredini I dogadjajima). 1)Stavovi(njihovo formiranje i promene). Levison je dao sledece faze u razvoju odraslih: 1)ulazak u svet odraslih (22-28). 3)prelazni period pedesetih (50-55).Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju. Karakteristike OK su (5):1) stice se(nema biolosko poreklo). Organizaciona kultura je uzi pojam od kulture I manifestuje se .traže zaštitu. 2)prelazni period srednjeg doba (40-45). Pod spoljasnjim simbolima koji uticu na okolinu da bi vrednovala licnost su: visina.2) Komunikacije(efekti na efikasnost i radnu motivaciju).5) Stil rukovodjenja(identifikacija zaposlenih sa rukovodiocem.Znacenje licnosti Rec “Licnost” razvijena je od latinske reci “per sona”. U trećoj fazi dostiže vrhunac svoje karijere-briga za pokoljenja. Preduzecu.3) transgeneracijska je(prenosi se sa generacije na generaciju).3) Resavanje problema(saradnja umesto konkurencije).4) simbolijska je(prezentovanje jedne stvari uz pomoc druge). sto bi znacilo govoriti kroz nesto. 59.zavisnija u odnosu na drugorođenu decu). a socijalna psihologija nauka o ponasanju pojedinaca u grupi. U tom smislu postoje unutrasnji I spoljasnji simboli kojima moze da se meri licnost. ili iza necega. 2)stvaranje porodice (33-40).umesto u drustvu I njegovim institucijama u celini – u mikrosocijalnom okruzenju tj.

62. fleksibilnog I relaksirajuceg programa obuke. ona daje objasnjenje zasto se zaposleni ponasaju na odredjeni nacin u organizaciji. Karakteristike organizacione socijalizacije su (5): 1)promena stavova vrednosti I ponasanja. Strategija organizacione socijalizacije se oslanja na sledećim principima (6): 1)obezbedjenje izazovnog prvog posla. Socijalizacija ne moze u potpunosti da promeni karakteristike licnosti koje su formirane u porodici. Vazan zadatak rukovodioca je da shvate socijalizaciju zaposlenih kao jedan od kljucnih zadataka poslovodno-rukovodeceg kadra I da velika odgovornost lezi na njima.4) medjusobni uticaj novodoslih radnika I menadzera. Od nacina I stepena motivisanja zaposlenih.Radna motivacija Je ugaoni kamen organizacionog ponasanja. Crvena boja-je ono sto se najcesce pada na ispitu: 18 . Zelena boja-oznacava ono sto jee vazno da se nauci.3) prilagodjavanje novom poslu grupi I celokupnoj organizaciji. bitno ce zavisiti I njihovo organizaciono ponasanje. Kod Japanaca mladim i neiskusnim ljudima se dodeljuju mentori-stariji iskusan radnik koji se brine da se mladi kolega potpuno uključi u život kompanije.4) izbor dobrog supervizora koji ce se starati o organizacionoj socijalizaciji pripravnika. 3)stalno pracenje uspeha koji na poslu postize novi radnik. Minc duhovito kaze: Volim da budem voljen. Tako sto bolje radno okruzenje stvorite svojim zaposlenim to ce oni vise misliti o vama kao sjajnom momku. 2)proces koji traje.Proces socijalizacije je nadgradnja uticaja porodice na licnost. Socijalizacija je najbolji nacin usmeravanja organizacionog ponasanja. naročito kada se radi o pripravnicima. 5)kriticki stavovi u ranoj fazi socijalizacije.2) obezbedjenje odgovarajuce obuke.6) ukljucenje pripravnika u radnu grupu sa visokim radnim moralom.5) kreiranje interesatnog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful