DOKUMENT O KRETANJU OTPADA

Deo A - Podaci o otpadu (popunjava proizvođač/vlasnik otpada) 1 Vrsta otpada Komunalni otpad
. 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . Klasifikacija otpada (označiti) Masa otpada Način pakovawa otpada Izveštaj o ispitivawu otpada Broj i datum izdavawa: Indeksni broj: Pripadnost Q listi:

200101

Otpadni papir i karton
kg

U rasutom stanju

Deo B – Proizvo|a~/vlasnik otpada
Naziv proizvo|a~a/vlasnika Adresa proizvo|a~a/ vlasnika Op{tina Mesto Poštanski broj Ulica i broj Telefon Telefaks Proizvođač Vlasnik Operater postrojewa za Upravqawe otpadom Dozvola Broj i datum izdavanja: Predvi|en način postupawa sa otpadom: 4 . 1 . 2 . Datum predaje otpada Potpis Naziv prevoznika otpada Adresa prevoznika otpada Opština Mesto Poštanski broj Ulica i broj Telefon Telefaks

xxxxx Beograd Beograd xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X

3 .

Proizvođač/vlasnik otpada (označiti)

Operacija R

Operacija D

25.01.2012.

Deo C – Transport otpada
xxxxx Beograd Beograd xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Kamionom Beograd – xxxxx (Beograd) Beograd– xxxxx (Beograd)
Broj i datum izdavanja:

3 . 4 . 5 . 6 . 7

Način transporta Relacija Ruta kretanja Dozvola za prevoznike otpada Datum prijema otpada Potpis Datum predaje otpada Potpis

25.01.2012. 25.01.2012.

Deo D – Primalac otpada
1 . 2 . Naziv primaoca Adresa primaoca Opština Mesto Poštanski broj Ulica i broj Telefon Telefaks

xxxxx Beograd Beograd xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Postrojenje za skladištenje otpada

3

Primalac

2012. Datum predaje otpada Potpis 25. . (označiti) Postrojenje za tretman otpada Postrojenje za odlaganje otpada Dozvola Broj i datum izdavanja 4 ..01.