Univerzitet u Banjoj Luci Ma inski fakultet Banja Luka n/r prof. dr Milosav ur evi , Prodekan za nastavu Jovica Kekerovi br.

Indeksa 8022 065 315 287

Predmet : Molba za naknadni upis na III godinu

Po tovani, obra am Vam se sa molbom za naknadni upis na tre u godinu zato to u redovnom upisnom roku nisam bio u finansijskoj mogu nosti da ispo tujem svoje redovne obaveze prilikom upisa. U nadi da e te pozitivno odgovoriti na moju molbu, unaprijed zahvalan

Banja Luka, 11.01.2012.

Jovica Kekerovi