Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 24. 1. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.384

[ta se krije iza Dodikove i Bosi}eve najave zakona za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH

Nije cilj popravka, nego ru{enje
8-9. strana

Januarsko zasjedanje PSVE

U Sarajevu preminuo Dragutin Braco Kosovac

OTI[AO JE VELIKI DRUG
4. str.

Ubrzati imenovanje Vije}a ministara
2. strana

Nedoumice o izmjenama Zakona o prodaji stanova u FBiH

VLADA TRA@I MI[LJENJE USTAVNOG SUDA
7. strana

ZANIMANJA Predsjednik bora~ke organizacije

DANAS PRILOG

POS’O JE DOBAR, PARA LAHKA

3. strana

U @I@I
Konsultacije o Vije}u ministara BiH

2

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

JANUARSKO ZASJEDANJE PSVE

Ubrzati imenovanje Vije}a ministara
Monitoring-komitet Vije}a Evrope razmatrao rezoluciju i izvje{taj o BiH, a danas rasprava i usvajanje u PSVE
Monitoring-komitet Vije}a Evrope razmatrao je ju~er u Strasbourgu nacrt rezolucije “Funkcionisanje demokratskih institucija u BiH” sa popratnim izvje{tajem, a usvajanje ovog dokumenta o~ekuje se nakon dana{nje rasprave na sjednici Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope (PSVE). urga u slu~aju Sejdi} - Finci. Magazinovi} ka`e da 15. mart ove godine u rezoluciji ostaje i dalje datum koji je rok do kada }e se vr{iti monitoring svih de{avanja u BiH vezano sa provedbu pomenute presude. - Eventualno bi se na aprilskom zasjedanju Parlmentarne skup{tine Vije}a Evrope mogli poduzeti neki koraci s obzirom to pratiti, ka`e Magazinovi}. Prema njegovim rije~ima, za dana{nju diskusiju o rezoluciji koja se ti~e BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope je prijavljeno 20-ak diskutanata iz razli~itih dr`ava. Jedan od njih je i Magazinovi}. - Ja }u govoriti na plenarnoj sjednici o ovoj temi. Poseban akcenat u mojoj raspravi }e bi-

Ju~er sa SDS-om, danas sa SNSD-om
Iako Bevanda o~ekuje potvrdu imenovanja Vije}a ministara za desetak dana, CIK i SIPA imaju rok od 30 dana za provjere
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} ju~er je u Banjoj Luci kao kandidata za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predlo`io Mirka [arovi}a, za zamjenika ministra odbrane Mirka Okoli}a, te Radmilu Mitrovi} za zamjenicu ministra ljudskih prava i izbjeglica. Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda nakon konsultacija sa SDS-om, izjavio je da o~ekuje kako }e novi saziv Vije}a ministara BiH raditi kao ekipa, a za Mirka [arovi}a je rekao da ga cijeni kao politi~ara i ~ovjeka. - Vije}e ministara }e biti servis i poku{at }e ostvariti dobru saradnju sa Parlamentom, poru~io je Bevanda. davaju}eg Bevande oko sastava novog Vije}a ministara sa Milora dom Do di kom, li de rom SNSD-a.

Politi~ke novosti
Prema rije~ima Sa{e Magazinovi}a, ~lana delegacije Parlamen tar ne skup {ti ne BiH u PSVE, nova rezolucija je u odnosu na onu usvojenu krajem 2011. godine u Parizu unaprije|ena novim politi~kim de{avanjima iz BiH, poput sporazuma lidera {est politi~kih partija i izbora predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. On ka`e da je ostatak izvje{taja identi~an onom iz Pariza. - Poziva se predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH da ubrza i zavr{i proces oko imenovanja novog saziva Vije}a ministara BiH. Nova je i jedna re~enica koju ja do`ivljavam kao podr{ku gra|anskom konceptu koji je sad jo{ u inferiornom polo`aju spram etni~kog u BiH, a ka`e da se interesi gra|ana u BiH moraju staviti na prvo mjesto bez obzira na njihovu etni~ku pripadnost. To je poruka novim vlastima u BiH, kazao je Magazinovi} ju~er za Oslobo|enje. Naravno, jedna od stvari koja se ponavlja iz rezolucije i izvje{taja s kraja pro{le godine je poziv vlastima u BiH da implementiraju presudu Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbo-

Rokovi CIK-a i SIPA
Iako Bevanda najavljuje potvrdu novog saziva Vije}a ministara BiH za desetak dana, sude}i prema zakonski propisanim procedurama, to je te{ko i o~ekivati u tom roku. Jo{ je manje mogu}a potvrda imenovanja novog sastava narednog utorka, 31. januara, kako je to pro{le sedmice prognozirao Bo`o Ljubi}, lider HDZ-a 1990 i ~lan Kolegija Pred sta vni~kog do ma Par lamentarne skup{tine BiH. Nakon {to sva imena kandidata i zvani~no dobije, predsjedavaju}i ih {alje na zakonom propisane provjere u Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK) i Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu (SIPA). Prema Zakonu o Vije}u ministara, i CIK i SIPA imaju rok od 30 dana za provjere ~iji se rezultati vra}aju predsjedavaju}em. Nezvani~no saznajemo da CIK-u treba manje vremena za te provjere nego SIPA. Razlog je {to SIPA odre|ene provjere vr{i u nekim drugim institucijama. Tako npr. SIPA podatke o neka`njavanju tra`i od nadle`nih sudova koji su raspore|eni diljem BiH. - Mi provjeravamo ta~nost podataka koje kandidati dostave na popunjenim formularima. U kojem roku }emo zavr{iti sve provjere, ne zavisi od SIPA, ve} od institucija od kojih i mi tra`imo podatke, kazala je @eljka Kujund`ija, glasnogovornica SIPA. Ipak, SIPA ~ini sve da provjere izvr{i {to prije i rezultate dostavi prije roka. - Mi tako|er imamo rok od 30 dana da provjerimo popunjene obrasce kandidata. Nama uglavnom treba manje od tog roka da zavr{imo svoj posao, kazala je Maksida Piri}, glasnogovornica M. \. R. CIK-a.

Magazinovi}: Bit }u realan

na to da li su kretanja u BiH pozitivna ili negativna, kazao je Magazinovi}.

[ta ~eka BiH
O eventualnim potezima ukoliko BiH ni do 15. marta ne u~ini bilo kakav napredak u provedbi presude Sejdi} - Finci se i ne {pekuli{e. - Jednostavno se ka`e da }e se

Vije}e - servis
On ni ju~er nije htio davati politi~ke komentare o aktuelnoj situaciji u BiH, te je ponovio da }e se dr`ati svog posla u Vije}u ministara, koji se ti~e samo struke. - Na{i ministri }e imati zadatak da poku{aju da Vije}e ministara napokon profunkcioni{e kao servis gra|ana i entiteta i o~ekujemo od Bevande da napravi funkcionalno Vije}e ministara i provede reforme da bi zajedni~ke institucije doveo na mjeru interesa gra|ana, odnosno da ukine sve {to nema nikakvu funkciju i {to slu`i samo da bi pojedini strana~ki kadrovi dobijali pla}e, kazao je Bosi} ju~er nakon sastanka. On je istakao da je SDS ponudio kadrove ~iji je zadatak da rade kao tim u novom sazivu Vije}a ministara, te poru~io da od Bevande o~ekuje da }e Vije}e ministara osigurati da i ostali minis tri ra de u in te re su svih gra|ana i da }e se “sprije~iti da pojedini ministri putuju}i po svijetu provode i zastupaju strana~ku, a ne politiku u interesu entiteta i svih gra|ana BiH” . Za danas su najavljene i posljednje konsultacije predsje-

ti na onome {ta o~ekuje BiH u narednom periodu, na pomirenju gra|anskog i nacionalnog koncepta kao recepta za uspjeh BiH. U mojoj diskusiji ne}e biti ni optimizma ni pesimizma, govori}u realno, kazao je Magazinovi}. Ju~er je izabran novi, 26. predsjednik PSVE Jean-Claude MiM. \. R. gnon.

V I J E S T I

^ESTITKE I REAKCIJE

Napredak Hrvatske podstrek za BiH
Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi}, povodom uspje{no okon~anog referenduma o pristupanju Evropskoj uniji, uputio je ~estitku predsjedniku Sabora Republike Hrvatske Borisu [premu. Be}irovi} je u ~estitki izra zio uvjerenje da }e evropski put i napredak Hrvatske biti putokaz i podstrek BiH u pribli`avanju euroatlantskim integracijama i ostvarenju nastojanja da se {to prije integrira u Evropu, saop}eno je iz Parlamenta BiH. Stranka za BiH smatra da je svako pribli`avanje Evropi zemalja iz regiona i susjedstva dobro za BiH, saop}eno je iz te stranke povodom referenduma o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Iako danas u EU postoje mnoga isku{enja, evropska budu}nost BiH mnogo zna~i za perspektivu mladih u BiH, razvoj ekonomije, otvaranje tr`i{ta i usvajanje pozitivnih evropskih standarda, saop}eno je iz SBiH. LDS upozorava da su gra|ani Hrvatske glasanjem potvrdili da }e jedna od najdu`ih granica izme|u zemlje EU i zemlje izvan EU biti ona sa BiH. LDS ~estita gra|anima Hrvatske njihovu hrabru i vizionarsku odluku, uz zebnju da na politi~kom prostoru BiH trenutno klju~ni donosioci odluka nemaju ~ak ni ambiciju za takvo {to, saop}eno je iz LDS-a. BiH ve} danas treba da krene s ozbiljnim pripremama kako 1. juna 2013. godine, po ulasku Hrvatske u EU, njena privreda ne bi do`ivjela {ok kada se evropska granica postavi na Savi. Ovo je izjavio za Fenu predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra{talo, komentiraju}i rezultate referenduma na kojem su, po njegovom o~ekivanju, gra|ani Hrvatske dali povjerenje priklju~enju EU. Pra{talo smatra da slu~aj susjedne Hrvatske treba biti primjer za BiH da mo`e postati ~lan EU ako ispuni potrebne uvjete, a o~ekuje da }e Hrvatska nastaviti pomagati BiH na njenom evropskom putu. Ulazak Hrvatske u EU bit }e, prije svega, vrlo jasan i pozitivan signal dr`avama regiona da se integracijski napori isplate i da su mogu}i, izjavila je za Fenu glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH Marina Kavaz - Siru~i}.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

U @I@I

3

ZANIMANJA Predsjednik bora~ke organizacije

Pos’o je dobar, para lahka
Ministar Ajnad`i} dohakao pla}ama predsjednika udru`enja od 2.100 KM i regresima od 1.100 KM Nema vi{e ni dnevnica Neke od op{tinskih organizacija zabravile vrata inspektorima
Iz pouzdanih izvora, bliskih nevladinom sektoru u Federaciji BiH, saznajemo kako je jedan od predsjednika bora~kih organizacija Sarajevskog kantona htio podnijeti ostavku na funkciju. No, `ena mu nije dala! Lijepo mu je objasnila kako nije mala zajebancija, u ovako te{ka vremena, kad mu se ~lanstvo odlu~uje na samoubistvo na ovaj ili onaj na~in, imati redovnu i pozama{nu pla}u, regres, topli obrok i kupon za prijevoz gradskim prometalima. A bogami i dnevnice.
Ministar Ned`ad Ajnad`i}: Odluku potpisao 26. januara Sabahudin ]osi} poku{ao se spaliti pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo Sakib Bali} nedavno je umro nakon samospaljivanja pred Ambasadom Hrvatske u BiH

Reprezentacija - 5.000 KM

Nalazi inspektora, koji su po naNaravno, ne mo`e za dan spozlogu Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo radili kontro- nati kako im je, fali li im {togod, nelu kantonalnih i op}inskih bo- go s djecom, sve miluju}i ih po kora~kih organizacija, dali su joj za sici i sun~aju}i se, provede nekih sepravo. Naime, kontrola je pokaza- dam dana. I za to dobije 60 KM la kako se pla}e predsjednika bo- dnevnice! Zanimljivo je, kad kanra~kih organizacija kre}u i do 2.100 tonalni predsjednik saziva svoje KM, kako neki od njih sebi is- op{tinske kolege na sastanak, onda im dodijeli i dnevnicu, pla}uju regres od 1.100 premda na sastanak, KM! DNEVNICA na kojem provedu Ni dnevnice niZA TRAMVAJ po dva-tri sata, su za zanemariti! mogu do}i i Skokne drug Kad kantonalni tramvajem. predsjednik do predsjednik saziva Osim to banjskog lje~ilisvoje op{tinske kolege predsjedniga, ka {ta u, recimo, na sastanak, onda im nitko i ne uziFojnici, obi|e dodijeli i dnevnicu, ma za ozbiljno svoje ~lanove i usput provede s premda na sastanak ako nema novca za reprezentaciju. njima nekoliko mogu do}i i ^isto da po~asti sebe, dana. Upita ih za tramvajem goste iz provincije. Jezdravlje i naplati oko 25 dan od njih je u tu svrhu, naKM dnevnice (plus no}enje, prijevoz). Ili, ode predsje- {la inspekcija, potro{io 5.000 KM. dnik, predsjednica, posjetiti djecu Drugi predsjednik zna da je inforboraca koja se odmaraju na moru macija mo} pa se pretplatio na sve relevantne novine. I to je poreske obu Hrvatskoj.

veznike pro{le, 2011. godine, ko{talo 3.000 KM. Uzgred, neke od op{tinskih bora~kih organizacija zabravile su vrata pred inspektorom, sklonile papire koji govore o njihovom finansijskom poslovanju. Ovakvi nalazi inspekcije natjerali su Ned`ada Ajnad`i}a, ministra za bora~ka pitanja, da krene u akciju. Odlukom (26. januar ove godine) je ograni~io primanja predsjednicima bora~kih organizacija. Ako su profesionalci, najve}a plata koju mogu imati je 1.200 KM, a ako posao predsjednika obavljaju volonterski - 600. I ovo zvu~i mnogo. Napose ako se ima na umu da predsjednik bora~ke organizacije mo`e biti i neko ko ima, recimo, zavr{enu osnovnu {kolu!

Odluka o pla}ama i primanjima u bora~kim udrugama

Zbogom, dnevnice!
Nadalje, nema vi{e dnevnica, odlu~io je ministar Ajnad`i}, “prilikom realizacije projekata koje provodi Ministarstvo (banjsko lije~enje, klimatska rehabilitacija - ljetova-

nje), kao ni drugih projekata koje Ministarstvo finansira ili sufinansira” I . regres za godi{nji odmor predsjednika bora~ke organizacije ne mo`e biti ve}i od utvr|enih naknada za dr`avne slu`benike i namje{tenike. Dakle, nema {anse da regres bude 1.100 KM. Ministar je obavezao bora~ke organizacije, koje se odreda finansiraju iz bud`eta a u principu su nevladine organizacije (?!), da dostavljaju mjese~ne izvje{taje o isplatama pla}a. Ne urade li tako, nema

im para iz bud`eta! Pozvao je ministar i sve bora~ke organizacije Kantona Sarajevo koje su dobile pare za svoj rad, a nisu ih opravdale projektima, da to ~im prije urade. Ina~e, ni njima nema ni feninga iz d`epa poreskih obveznika. Priprema se i odluka iz koje }e se ~itati kako predsjednik bora~ke organizacije za kojeg se revizijom dokazalo da neopravdano u`iva prava iz bora~ko-invalidske za{tite, prestaje biti predsjednikom.
A. BE^IROVI]

BO@O LJUBI]

TIHI] - YAMAZAI

NIGEL CASEY

O javnim emiterima u Parlamentu
Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} pokrenuo je inicijativu za provo|enje parlamentarne rasprave o stanju u javnim emiterima BiH i njihovom djelovanju. Kao ra zlog za pokretanje inicijative, Ljubi} je naveo afere u vezi sa poslovanjem javnih emitera, ali i njihovu programsku politiku. “Mislim da vi{e treba da nas brinu programska politika i program javnih emitera koji su, ne samo po mom mi{ljenju, u suprotnosti sa funkcijom javnih medija i demokratskim praksama, kao i sa proklamovanim programskim na~elima”, istakao je Ljubi}. “Umjesto da izvje{tavaju o doga|ajima, oni vode rasprave, sude i presu|uju i pojedincima i strankama, ~esto i ~itavim narodima”, upozorio je Ljubi} i dodao da bi takvo djelovanje javnih emitera bilo destruktivno i za stabilnija dru{tva nego {to je BiH. Ocijeniv{i da je parlament pravo mjesto za vo|enje rasprave i dono{enje zaklju~aka u vezi sa javnim

Unaprijediti odnose BiH i Japana
emiterima, Ljubi} je rekao da je to mnogo bolje nego da se pojedina~ni slu~ajevi neeti~kog, neprofesionalnog, tendencioznog i malicioznog izvje{tavanja rje{avaju na sudu. “Sudski postupci koriste se za propagandu, odbranu tzv. na{ih i napade na druge”, rekao je Ljubi} prilikom predstavljanja svoje inicijative na posljednjoj sjednici Predstavni~kog doma. Ljubi} je zatra`io da se rasprava o ovom problemu javno prenosi. Novoimenovani ambasador Japana u BiH Hideo Yamazai posjetio je ju~er predsjednika SDA i dopredsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Sulejmana Tihi}a. Yamazai je ponovio opredijeljenost svoje zemlje da ja~a bilateralne odnose sa BiH. Izrazio je zadovoljstvo zbog postizanja politi~kog sporazuma predsjednika {est bh. politi~kih stranaka 28. decembra pro{le godine. Tako|er je kazao kako BiH ima kompliciran sistem i da svoju misiju namjerava posvetiti uspostavi i unapre|enju ekonomske suradnje izme|u dvije zemlje.

Bud`et pod hitno
Britanski ambasador u BiH Nigel Casey ju~er je upozorio: “Hitno je potrebno rje{avanje preostalih razlika u stavovima oko dr`avnog bud`eta za 2011. Ako do kraja ove sedmice BiH ne po~ne ponovo otpla}ivati dugove, prekr{i}e rok za ser visiranje vanjskog duga. Ovo bi zna~ilo obustavu svih me|unarodnih zajmova i, najvjerovatnije, dalji pad kreditnog rejtinga. Tako|er, to bi umanjilo povjerenje javnosti u sposobnost bh. politi~ara da implementiraju va`an set sporazuma postignut 28. decembra. Zbog toga podsti~emo relevantne dr`avne institucije da djeluju bez zadr{ke”, rekao je Casey.

4

DOGA\AJI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

U Sarajevu preminuo Dragutin Braco Kosovac

U`asava me zatvorenost banjalu~ke sredine u kojoj sam odrasla, zatvorenost pojedinaca, porodice, {kole i dru{tva u kom sam `ivjela i dalje `ivim

Oti{ao je
veliki drug
“Bio je pravi drug, antifa{ista. Ostao je dosljedan sebi i svome.” Ovim je rije~ima Dragutina Bracu Kosovca opisao Vlado Malinovi} zate~en vije{}u o njegovoj smrti. Istaknuti privrednik, politi~ki funkcioner i antifa{ista Braco Kosovac preminuo je u nedjelju nave~er u Sarajevu, u 88. godini. Kosovac je ro|en 10. januara 1924. u Sarajevu.

Istaknuti antifa{ista,l privrednik, politi~ar,l nosilac Partizanskel spomenice 1941-1945.l i Ordena narodnogl oslobo|enjal

Nasljednik Emerika Bluma
Kosovac je ostavio dubok trag u razli~itim dru{tvenim sferama. Bio je istaknuti antifa{ista i borac za pravdu, nosilac Partizanske spomenice 1941-1945. i Ordena narodnog oslobo|enja, za najve}i doprinos u Narodno-oslobodila~koj borbi. Djelo Brace Kosovca posebno pamte u kompaniji Energoinvest, u kojoj je na mjestu direktora naslijedio njezinog utemeljitelja Emerika Bluma. - Braco se, kao iskusan politi~ar, na ovoj funkciji pokazao i kao veoma uspje{an biznismen, poslovan ~ovjek. Budu}i da sam u to vrijeme bio direktor jednog od OOUR-a, imao sam i ~ast i priliku da sa njim komuniciram i zaista je ostavljao dojam sposobnog, racionalnog i efikasnog biznismena. Po mom mi{ljenju, u vremenu kada je on bio generalni direktor, Energoinvest se u tom periodu najvi{e razvio u informativnim tehnologijama, jer je u to vrijeme do{lo do formiranja mnogo OOUR-a za informatiku, kompjuterizaciju i kompjutere. Mislim da je iza jednog uspje{nog ~ovjeka (Blum, op. a.) do{ao jo{ jedan uspje{an ~ovjek (Kosovac, op. a.) koji je nastavio taj razvoj, i kao biznismen i kao politi~ar. Ovo je ogroman gubitak. Iako je dugo vremena bio te{ko bolestan, Kosovac je ostavio veliki pe~at i kroz poslovnu i kroz politi~ku funkciju. Kosovac je u Bosni i Hercegovini zaslu`an za razvoj i Energoinvesta i svih ostalih grana i oblasti kojih se doticao i u kojima je radio, rekao je Mihad Hajro, jedan

Tanja [ljivar,
dramaturg

DOBAR LO[

ZAO

Dragutin Kosovac razgleda maketu budu}eg kompleksa RTV doma u Sarajevu (RTV dom je sve~ano otvoren 1984.)

DODIK - BOSI]
Predsjednici SNSD-a i SDS-a najavili da }e predlo`iti zakon o ukidanju Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, najavljuju}i da }e oja~ati aktivnosti sudova u RS-u kako bi imali pravo da presu|uju u predmetima ratnih zlo~ina. To pravo ve} imaju, ali sude samo iznimno, a ne po redu i po zakonu.

od rukovodilaca Energoinvesta. Kosovac je bio ~lan Saveznog izvr{nog vije}a, predsjednik Vlade SRBiH i ~lan Predsjedni{tva SRBiH. Dobitnik je Plakete za doprinos u za{titi ljudskih prava i ostvarenju nacionalne ravnopravnosti naroda i nacionalnih manjina u BiH, koju dodjeljuje Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost u BiH, kao i brojnih drugih nagrada i priznanja.

ZIJAD KRNJI]
Realiziran je dogovor postignut 30. decembra prilikom protesta penzionisanih pripadnika OSBiH kojima dr`ava nikad nije po~ela ispla}ivati penzije. Kroz odnose profitabilnih javnih preduze}a, Vlade FBiH i PIO novac je osiguran ovaj put, ali pitanje je koliko }e novih protesta inspirisati ovo rje{enje.

Forum sarajevskih Srba
- Braco je imao lijep odnos i prema porodici i prema prijateljima, drugovima... Veliki je bio Braco. On je bio jedini `ivi junak socijalisti~kog rada, nosilac je tog ordena, prvoborac, nosilac spomenice... Tako mi je te{ko pala vijest o njegovoj smrti, rekao je Malinovi}. Kosovac je cijeli rat proveo u Sarajevu i prvi je okupio sarajevske Srbe u Forumu Srba, koji je osudio agresiju na Republiku BiH i zalagao se za prekid rata. Sahrana Dragutina Kosovca zakazana je za petak, 27. januar.
D. M.

SAFET BERBI]
Direktor preduze}a @eljezara Zenica Safet Berbi} najavio u razgovoru za Oslobo|enje da ovo preduze}e ne}e odustati od 50 miliona KM, koliko procjenjuje da iznosi njihov vlasni~ki udjel u hotelu Zenit u Neumu, te privatizaciju odmarali{ta Bistri~ak i hotela Internacional u Zenici.

TIBRA PACIFIC
Na osnovu dogovora predstavnika Op}ine Ilid`a i firme Tibra Pacific, predsjednik Savjeta MZ Stup II Jasmin Mi{i} najavio da }e ovo preduze}e napraviti {kolu na op}inskom zemlji{tu na kojem se nalazi zgrada MZ. Gradnja }e po~eti uskoro, a sa novom {kolskom godinom {kola }e po~eti sa radom.

Profesor Stelzer

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Senad GUBELI]

VIJEST U

BROJU

miliona KM planirani prihod Uprave za neizravno oporezivanje BiH od tro{arina na cigarete.

850

Profesor Herald Stelzer sa Univerziteta “Karl Franc” u Grazu ju~er je u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu odr`ao predavanje Etika rje{avanja problema - interdisciplinarni metodolo{ki pristup etici. Nakon predavanja profesor Stelzer je odgovarao na pitanja o interdisciplinarnom programu pod nazivom Political, Aconomic and Legal Philosophi, koji je nedavno pokrenuo Univerzitet u Grazu, te o iskustvima interdisciplinarnosti u savremenim nau~nim kretanjima.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

INTERVJU

5

Muhamed Ibrahimovi}, kandidat SDA za ministra odbrane BiH

Insistirat }u na nastavku

reforme odbrane
Od su{tinske je va`nosti da su se svi nadle`ni dr`avni organi nedvojbeno izjasnili u pogledu puta BiH prema euroatlantskim i evropskim integrativnim procesima
Prema mojim informacijama, inicijativa za rje{avanje ovog pitanja bi • Na poziciju ministra odbra- trebala biti na subjektima izvan Mine BiH dolazite sa mjesta posla- nistarstva odbrane BiH. Ipak, po nika u Predstavni~kom domu ostvarivanju neposrednijeg uvida, i Parlamenta FBiH: koji }e biti Va- sam }u, unutar budu}ih ingerenci{i prioriteti? ja, poduzeti potrebne aktivnosti. - I bez neposrednog uvida u sta• Kada govorimo o pristupanje u Ministarstvo odbrane BiH i nju NATO-u, u FBiH, odnosno Oru`ane snage BiH, koji }e se upo- RS-u, ankete pokazuju razli~it tpuniti nakon susreta sa rukovode- stepen podr{ke gra|ana. Na ko}im dr`avnim slu`benicima Mi- ji na~in }ete ih animirati? nistarstva odbrane BiH i koman- Od su{tinske je va`nosti da su se dnom strukturom OSBiH, nedvoj- svi nadle`ni dr`avni organi nedvojbeno je da }u insistirati na nastav- beno izjasnili u pogledu puta BiH ku procesa reforme odbrambenog prema euroatlantskim i evropskim sistema u BiH, kako bi se BiH kre- integrativnim procesima. Kada je u tala nesmetano na svom putu pre- pitanju raspolo`enje gra|ana BiH, ma euroatlantskim i evropskim in- smatram da je potrebno objektivno tegracijama. Iako su moji prethodni- informirati ljude o doprinosu NATOci nesumnjivo dali svoj doa stabilnosti i sigurnosti u prinos na ovom putu, i BiH i nizu drugih pozidalje su pred MinisNATO tivnih i hvale vrijetarstvom odbrane dnih aktivnosti, kaNa{i gra|ani BiH, OSBiH, ali i kva je pomo} NAznaju da drugim bh. instinemjerljiva zasluga TO-a lokalnim zatucijama, brojni jednicama. Dakle, za uspostavu i zadaci koje }emo ukoliko pru`imo o~uvanje mira u morati realizirati objektivnu sliku na{oj dr`avi kako bismo posprednosti i mana upravo pripada tali punopravni ~lana{eg ~lanstva u AliNATO-u novi Alijanse. jansi, uvjeren sam da }e na{i gra|ani donijeti isVojna imovina i pravnu odluku. NATO • Mnogi i ne znaju {ta nam do• Jedna od najva`nijih akti- nosi ulazak u NATO, {ta dobivnosti BiH svakako je ispunjava- vamo, a {ta gubimo? nje uslova iz Akcionog plana za - Mir je op}i prioritet, a u postkon~lanstvo (MAP), odnosno pristu- fliktnim tranzicionim dru{tvima panje na{e dr`ave u punopra- pitanje mira je esencijalne naravi. vno ~lanstvo NATO-a. Da bi se to Na{i gra|ani znaju da nemjerljiva desilo, nu`no je da se unutar zasluga za uspostavu i o~uvanje BiH postigne rje{enje pitanja sta- mira u na{oj dr`avi upravo pripada tusa vojne imovine. Kako? NATO-u. Osim mira, niz je drugih - Poznato mi je da je bilo izvjesnih su{tinskih doprinosa i prednosti nastojanja kako bi se pitanje nepo- koje zemlje ~lanice u`ivaju. Ipak, kretne imovine razrije{ilo. Na`alost, posebno isti~em mir i stabilnost kao iako relativno lahko u usporedbi sa su{tinsku prednost. drugim kompleksnijim pitanjima • Reforma odbrane koja je rekoja }e se pojavljivati na na{em NA- zul ti ra la uspos ta vom je din TO putu, ovo je i dalje aktuelno. stvenih Oru`anih snaga BiH je
Razgovarao: Almir TERZI]

Iznena|en kandidaturom
- Kandidatura me je iznenadila, i imaju}i na umu povjerenje koje mi je ukazano od najvi{ih organa stranke, prihvatio sam je u nadi da }u, ako budem izabran, opravdati ga. Malo je poznato da sam ja bio uposlenik federalnog Ministarstva odbrane sve do njegovog ga{enja i da sam i sam u~estvovao u preno{enju nadle`nosti sa entiteta na dr`avu kroz dono{enje odgovaraju}eg zakona. Moja odluka da prihvatim ovu kandidaturu nije vezana za napredovanje u karijeri, iako je to va`no za svakoga ko se bavi ovim poslom, nego je vi{e vezana za povjerenje i zato dugujem iskrenu zahvalnost i Odboru SDA Tuzlanskog kantona, kao i Predsjedni{tvu SDABiH. Ako budem izabran, siguran sam da }u raditi ~estito i po{teno, a za ostalo }u se svim svojim snagama boriti. dvije prethodne godine, ~ini se da }e ono biti razrije{eno na korektan na~in. Dono{enje dopuna Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH omogu}ilo je da najve}i broj pripadnika OSBiH, koji su uslijed nemogu}nosti produ`enja ugovora napustili OSBiH, ostvari pravo na penziju. Na`alost, postoji asimetri~nost u primjeni ovog zakona u bh. entitetima. O~ekujem da }emo kao legalisti svi na svojim nivoima po{tovati i primjenjivati usvojene zakone, pa i predmetni zakon. • Va{i prvi saradnici bit }e Marina Pende{, dosada{nja zamjenica ministra, za koju se mogu ~uti samo rije~i hvale, te nekada{nji poslanik u Predstavni~kom domu PSBiH Mirko Okoli}. Mo`emo li o~ekivati timsko djelovanje? - Rezultati postignuti na polju odbrambene reforme su rezultat timskog rada. Nesporan je i doprinos pojedinaca, ali efekti timskog rada su dalekose`niji i jasno vidljivi. U instituciji kakva je Ministarstvo odbrane BiH, timski rad je nu`nost.

jedan od svijetlih primjera u novijoj povijesti BiH. [ta treba uraditi kako bi se taj nivo zadr`ao, unaprijedio? - Reforma odbrambenog sistema u BiH je od relevantnih doma}ih i me|unarodnih institucija ocijenjena kao jedna od najuspje{nijih reformskih aktivnosti u BiH. Radovao bih se da i niz drugih reformskih procesa dostigne `eljeni nivo. Kada je u pitanju nastavak reforme sektora odbrane, svakako je urgentno razrije{iti pretpostavke za MAP, ali paralelno sa tim razvijati sposobnosti OSBiH koje }e BiH ~initi pouzdanim i kredibilnim partnerom. Jedan od preduslova bit }e zalaganje za uravnote`en odbrambeni bud`et, koji }e omogu}iti da se ovo nastojanje adekvatno podr`i, uva`avaju}i stanje bh. privrede i vladaju}e ekonomske krize.

Finansijska disciplina i timski rad
• Ipak, u proteklim godinama Ured za reviziju institucija BiH dao je zamjerke na finansijske izvje{taje Ministarstva odbrane BiH, zbog ~ega }e u bud`etu reprezentacije i tro{kovi goriva biti umanjeni za deset posto. Kanite li uvesti ve}u finansijsku disciplinu? - Zakonito, racionalno i odgovorno raspolaganje resursima }e svakako biti jedan od mojih zahtjeva. Naime, odgovoran odnos svakog pojedinca je na{a zakonska obaveza, ali i na{a obaveza prema bh. gra|anima. • Nekada{nji pripadnici OSBiH koji su u skladu sa odredbama Zakona stekli pravo na mirovine, jo{ ih ne mogu ostvariti jer nema bud`eta institucija BiH: ho}ete li se zalagati da se sredstva osiguraju u bud`etu za ovu, ali i retroaktivno za protekle godine? - Iako je ovo pitanje obilje`ilo

TAKORE]I... STUDENTI
U zimskom semestru akademske 2011/2012. godine na visoko{kolske ustanove u FBiH upisano je 75.136 studenata. U odnosu na prethodnu akademsku godinu, prema pokazateljima federalnog Zavoda za statistiku, broj upisanih studenata je ve}i za 0,72 posto ili za 542 studenta. Prema starom programu studij je upisalo 4.276 studenata ili 5,70 posto, a prema bolonjskom procesu 70.860 studenata, {to ~ini 94,30 posto od ukupnog broja upisanih. Udio studentica u ukupnom broju upisanih studenata je 55,15 posto.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

KAKO JE VLAHOVI] PRAVIO RED NA GRBAVICI

O dugu nakon Vije}a ministara
Vlada FBiH nije utvrdila koliki je njen dug prema RS-u u okviru raspodjele prihoda od indirektnih poreza u drugom polugodi{tu 2010. godine, a ozbiljniji razgovori o visini duga mogu se o~ekivati tek nakon formiranja Vije}a ministara, rekao je za Srnu federalni ministar finansija Ante Krajina. Krajina je istakao da je RS-u u pro{loj godini ve} preba~en ukupan iznos od oko 33,8 miliona KM duga, utvr|en odlukama o privremenim poravnanjima za 2008, za 2009. godinu, period januar juni 2010. godine i period januar - juni 2011. godine, koje je donijela Uprava za indirektno oporezivanje. On je napomenuo da novi ministar finansija BiH mora preuzeti du`nost i predsjedavaju}eg UO UIO koju je obavljao dosada{nji ministar Dragan Vranki}, nakon ~ega bi cjelokupan proces trebao biti nastavljen.

“Ja }u vas sada ~uvati...”
Petar Naprta, jedan od dvojice ju~era{njih svjedoka na su|enju Veselinu Vlahovi}u Batku u Sudu BiH, nije skrivao iznena|enje, nakon {to ga je Vlahovi}ev advokat Radivoje Lazarevi} upitao da li je prijavio policiji ono {to se desilo u njegovoj zgradi, na Grbavici, prvih ratnih mjeseci: „Kakva policija! To je tamo bio haos, hodali su neki u civilu s dva pi{tolja..., rekao je Naprta, “ a Lazarevi}a je interesovalo kako je njemu, Srbinu, bilo na drugoj strani grada, (pod kontrolom Armije BiH). „Ja sam radio i nikakvih problema nisam imao, a tamo ste policiji mogli prijaviti {ta ste htjeli. U mojoj zgradi je bilo jo{ Srba i Hrvata“ dodao je Naprta. ,

@ena je na kraju donijela ceker, u kojem se, prema svjedokovoj tvrdnji, nalazilo vrijednosti oko 100.000 KM

ju~e rekao da `eli iskoristiti priliku i ukazati na nesebi~nu brigu kom{ija Srba, zbog koje im je bilo makar malo lak{e.

Oca je svezao, majka je vri{tala
Vlahovi}: Vi{e nije u depresiji

Zna~ajno hap{enje Stankovi}a
[ef misije OSCE-a u BiH Fletcher Burton pozdravio je hap{enje Radovana Stankovi}a, osu|enog ratnog zlo~inca i bjegunca. “Ohrabren sam ~injenicom da su lokalne vlasti poduzele potrebne korake koji su doveli do ovog hap{enja”, rekao je Bur ton i dodao da je presudno za stabilnost i pomirenje u BiH i u regionu da odgovorni za ratne zlo~ine protiv ~ovje~nosti budu pozvani na odgovornost i budu privedeni pravdi. “Hap{enje Stankovi}a je va`an korak da se osigura po{tovanje vladavine prava i da javnost vidi da je pravda zadovoljena u svim dijelovima BiH”, kazao je Bur ton.

A koje je supruga nacionalnosti?
„Ho}ete da ka`ete da kao Srbin niste imali problema“ pitao ga je , drugi Vlahovi}ev advokat Rade Goli}, a Naprta je odgovorio da je on bio apsolutno bezbjedan, cijenjen, a na pitanje o problemima nekih Srba u Sarajevu, ponovio je da on to nije do`ivio i da se to nije ni de{avalo u dijelu grada u kojem je stanovao. Jo{ neka pitanja postavljena ovom svjedoku bila su apsolutno nebitna za su{tinu svjedo~enja, kao {to je nacionalnost supruge ili to da li je bila masovna pojava da Srbi odlaze s Grbavice na drugu stranu. Naprta je `ivio u zgradi u kojoj se nekada nalazio Digitron-Buje i on je kazao kako su kom{ije

I Vlahovi} ispitivao
Veselin Vlahovi} Batko je pitao Petra Naprtu kojoj je on, Batko, jedinici pripadao, a svjedok je rekao da ne zna. Pitao ga je i to odakle su bili Beli orlovi. “Znam samo da su si{li s Vraca i znam da su se hvalili kako su bili u Vukovaru. A vas su mo`da zvali bijeli an|eli“, dodao je Naprta. polako nestajale, a potvrdio je da zna Srbe, koji su, poput njega, iz haosa oti{li. Lazarevi} je tra`io imena. Ina~e, ovaj svjedok je imao bliski susret s Vlahovi}em i jo{ jednim njegovim pratiocem, nakon {to je s porodicom si{ao sa {estog na tre}i sprat, kako bi se preostale kom{ije u zgradi zbile, a i granata je ve} bila o{tetila krov. Potvrdiv{i da je granata do{la s teritorije pod kontrolom ABiH, Naprta je Lazarevi}u dodao: “Ali, granate su padale i s Vraca...“ No, kada je Vlahovi} saznao da je Naprta Srbin, naredio mu je da se vrati u stan („ne}emo mi Srbi ~uvati usta{ke stanove... ). Svjedok je po“ slije ~uo da je kom{ijinom sinu Denisu Vlahovi} stavljao pi{tolj u usta. Pre`ivjela je i porodica Kenana ^engi}a, koji je ju~e, tako|e, svjedo~io. Ali je i oplja~kana i silno istraumatizirana. Ovaj svjedok je

Dva puta je Vlahovi} s jo{ jednom osobom dolazio u stan ^engi}a. Prvi put ga je samo obi{ao, a drugi put je njegovog oca svezao i prijete}i da }e ga zaklati, tra`io novac, a potom je Kenanu naredio da sjedne na stolicu i no`em ga bockaju}i po vratu, tra`io zlato. Svjedokova majka je vri{tala, a Vlahovi}ev saborac ju je „smirivao“: “Neka da pare, pa im se ni{ta ne}e desiti.“ @ena je na kraju donijela ceker, u kojem se, prema svjedokovoj tvrdnji, nalazilo vrijednosti oko 100.000 KM. Vlahovi} je ceker odnio, rekav{i da }e ih on sada ~uvati. Tu i narednu no} su prespavali kod kom{ija, poslije ~ega su uspjeli pre}i u drugi dio grada. No, iste ve~eri, ~uli su lupanje, i provaljivanje nekih vrata: „Tada nisam znao da su to na{a“ kazao , je ^engi}, kojem su kasnije kom{ije otkrile da je Vlahovi} opet do{ao i, ne na{av{i ih, rekao da mu je `ao {to ih nije zaklao. E. KAMENICA

I dalje bez vlasti u HB@-u

[trajkovi najavljeni za 8. velja~e
Sindikati osnovno{kolskog obrazovanja u HB@-u objavili su priop}enje u kojem obavje{tavaju javnost kako su prinu|eni stupiti u generalni {trajk zbog neformiranja vlasti u @upaniji.

HDZ 1990 neodlu~an
- Svih proteklih mjeseci smo se nadali da ne}e do}i do ovakvog sce na ri ja i da }e se po li ti ~ke stranke ~ija je to du`nost i obveza dogovoriti i normalizirati stanje u jedinoj `upaniji u FBiH koja je bez vlade i zato molimo roditelje na{ih u~enika da razumiju stanje u kojemu smo se na{li bez na{e krivnje i da te{ka srca umjesto u punim u~ionicama, od 8. velja~e 2012. moramo boraviti u {kolama bez u~enika, kako bi nas va{i i na{i politi~ki izabranici kona~no ~uli. Za nekoliko dana ra~uni uposlenih u

{kolama bit }e optere}eni zateznim kamatama za nepla}ene rate kredita, a znamo {to se doga|a kada se zakasni sa pla}anjem komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih usluga. Nagla {a va mo da su upo sle ni u osnovnom obrazovanju tako|er i ro di te lji ko ji ima ju dje cu u osno vnim, sre dnjim i vi so ko {kolskim ustanovama u zemlji i izvan nje, ~ije {kolovanje ovisi o redovitim primanjima njihovih roditelja, navode sindikati. Branko Ivkovi}, predsjednik @O HDZ-a BiH, pak ka`e kako je imao neformalni sastanak s predsjednikom @O HDZ-a 1990 HB@ Borom Kri{tom, na kojem mu je re~eno da u HDZ-u 1990 jo{ uvijek nisu odlu~ili kako }e izgledati vladaju}a koalicija u @upaniji. - U HDZ-u 1990 jo{ nisu odlu~ili ho}e li raditi {iroku koaliciju

Politi~ki dogovor o formiranju vlasti u Hercegbosanskoj `upaniji ne}e biti postignut do 8. velja~e, kada u generalni {trajk stupaju sve osnovne {kole, a vjerojatno i policija

koja bi uklju~ivala HSP, SDP i NS Radom za boljitak ili }e novu vladu ~initi dva HDZ-a, SDA i SNSD. Za nas je neprihvatljivo da stranke platforme ulaze u vlast u HB@-u i to isklju~ivo zbog izbornih rezultata. Kod tri naroda su pobjednici dva HDZ-a, SDA i SNSD i mi od po~etka zagovaramo da te stranke ~ine vlast. ^ak ni HDZ 1990 ne spada u pobjedni~ke stranke, ali u vlast ulaze zahvaljuju}i koalicijskom sporazumu dva HDZ-a, rekao je Ivkovi}. Komentiraju}i najavljeni {trajk prosvjetara, Ivkovi} je rekao kako je gotovo sigurno da do 8. velja~e ne}e biti formirati nova vlast. - Do tada, gotovo sigurno ne}emo prona}i zajedni~ki jezik. Mandatar za sastav nove vlade Nediljko Rimac bi se trebao sastajati sa strankama za koje smatra da tre-

baju ~initi novu vlast, no on to jo{ uvijek ne ~ini, rekao je Ivkovi}.

^vrst stav
Ina~e, sindikati su poru~ili kako }e obustaviti {trajk onog trenutka ka da se uspos ta vi no va vlast, odnosno usvoji `upanijski prora~un za 2012. - Na Skup{tini sindikata izre~en je ~vrst stav da }e do prekida {trajka do}i tek onda kada se formira vlada HB@-a, donese prora~un i pisano zajam~i po~etak pregovora o uvjetima rada u 2012. pa makar to trajalo jo{ 16 mjeseci, koliko su ve} u {trajku izabranici koji su povjerenje `itelja ove `upanije dobili na izborima preklani, odnosno 3. listopada 2010. godine, zaklju~uje se u priop}enju sindikata osnovnog obrazovanja HB@-a.
J. GUDELJ

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Nedoumice o izmjenama Zakona o prodaji stanova u FBiH

Vlada tra`i mi{ljenje

Ustavnog suda
Prije nego {to zakon uputi Parlamentu, Vlada se `eli uvjeriti da li su utvr|ene izmjene u skladu sa ranijim odlukama Ustavnog suda Stanari privatnih stanova ~ekaju poziv premijera Nik{i}a
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je krajem pro{le godine utvrdila federalna Vlada, upu}en je pro{le sedmice Ustavnom sudu FBiH. Od ove institucije Vlada o~ekuje mi{ljenje o izmjenama Zakona o prodaji stanova, koje je sama utvrdila, a u vezi sa dosada{njim odlukama tog suda koje se odnose na otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, posebno one iz 2006. godine. Radi se o odluci Ustavnog suda FBiH kojom je, uz ostalo, re~eno kako privatni stanovi za koje je nekada{nja dr`ava dodijelila stanarsko pravo, ne mogu biti otkupljeni. Sud je u ovoj odluci utvrdio da odredba iz Zakona o prodaji stanova koja brani otkup privatnih stanova nije u nesaglasnosti sa Ustavom FBiH i Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava. da s premijerom porazgovaramo i o predlo`enim rje{enjima u zakonu, ali i o onome {to se navodi u spomenutoj odluci Ustavnog suda, ka`e @uljevi}.

SB u projektu cargo-centra
Ministar saobra}aja, trgovine i turizma u Vladi TK-a Aziz ^a~kovi} ju~er je razgovarao sa predstavnicima Me|unarodne finansijske korporacije (IFC), koja je ~lanica grupacije Svjetske banke. “Vrlo je va`no {to se SB, posredstvom IFC-a, uklju~ila u realizaciju projekta cargo-centra na aerodromu. To daje posebnu dimenziju projektu, s obzirom na to da je br`i put do potencijalnih finansijera ukoliko postoji interes SBa”, kazao nam je ministar ^a~kovi} nakon sastanka. Dodao je da je predstavnike IFC-a posebno interesovala proizvodnja vo}a i povr}a, te izgradnja infrastrukture. “Mi smo njima interesantni zbog te proizvodnje, te brzog transpor ta tih proizvoda u druge zemlje. U tom kontekstu razgovaralo se i o Tuzlanskom aerodromu”, kazao je ^a~kovi}. A. [e.

Sugestije iz javne raprave
Kako saznajemo, Vlada se odlu~ila na ovaj korak kako bi rasvijetlila situaciju u vezi sa odlukama Ustavnog suda FBiH iz ranijih godina koje se odnose na prava nosilaca stanarskog prava, vlasnika i drugih zainteresiranih strana u vezi sa otkupom kategorije privatnih stanova. Naime, resorno federalno ministarstvo prostornog ure|enja, kao zvani~ni predlagatelj i obra|iva~ izmjena Zakona o prodaji stanova, odbacilo je prijedlog Doma i Udru`enja za gra|anska prava kojim su tra`ili da se dozvoli otkup stanarima privatnih stanova, posljednjoj kategoriji nosilaca stanarskog prava u FBiH koja nije dobila pravo otkupa. Podsjetimo da se prema podacima pomenutih udru`enja radi o oko 700 do 800 stanova u FBiH, od ~ega ih je najvi{e u Sarajevu. Istovremeno, zvani~ni podaci ka`u da je po Zakonu o prodaji stanova donesenom 1997. godine, kao i izmjenama tog zakona koje su uslijedile ne{to kasnije, otkupljeno vi{e od 400 hiljada stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Prema sli~nim zakonskim rje{enjima, pravo otkupa stanova, pa i onih koji se vode kao privatni, kako tvrde udru`enja stanara, omogu}eno je i u RS-u i u Br~ko distriktu.
S. [EHER^EHAJI]

Zoran @uljevi}: S premijerom tek poslije odluke

Nermin Nik{i}: Vlada `eli rasvijetliti situaciju

(Ne)jednaki uvjeti
Ina~e, najnovijim prijedlogom izmjena Zakona o prodaji stanova osigurava se pravo i na~in dodjele zamjenskih stanova u FBiH vlasnicima otkupljenih nacionaliziranih stanova, ali i propisuju uvjeti pod kojima stanari privatnih stanova sti~u pravo na zamjenski stan ili na otkup stana na kojem imaju stanarsko pravo. Utvr|uje se da }e se izgradnja zamjenskih stanova finansirati iz federalnog bud`eta. S ovim prijedlogom izmjena, i nakon provedene javne rasprave, nisu zadovoljni nosioci stanarskog prava u privatnim stanovima, koji su

SARAJEVO Prema podacima iz udru`enja, radi se o oko 700 do 800 stanova u FBiH, od ~ega ih je najvi{e u Sarajevu
tra`ili da im se omogu}i otkup stanova pod jednakim uvjetima koji su va`ili za otkup ostalih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u FBiH. Osim toga, stanari privatnih stanova nisu zadovoljni ni dijelom predlo`enih izmjena Zakona, koji govori o pravu na zamjenski stan za njih i za vlasnike otkupljenih nacionaliziranih stanova, koje nije na isti na~in rije{eno. Dok su predstavnici udru`enja stanara, Dom i Udru`enja za ljudska prava, ~ekali obe}ani sastanak s federalnim premijerom Nerminom Nik{i}em, u Vladi je odlu~eno da prijedlog izmjena Zakona o prodaji stanova, prije upu}ivanja u parlamentarnu proceduru, bude proslije|en na mi{ljenje Ustavnom sudu FBiH. Tek nakon toga, kako je za Oslobo|enje kazao predstavnik udru`enja Dom Zoran @uljevi}, bit }e im zakazan sastanak s Nik{i}em. - Nekako mi se ~ini da }e tad biti sve zavr{eno. Imali smo namjeru

Bursa nudi ekonomsku saradnju
Turska je sjajna prilika za male balkanske dr`ave da saradnjom s njom kona~no stanu na sopstvene noge i pokrenu svoju proizvodnju, izjavio je za Fenu Red`ep Altepe, gradona~elnik Burse. Me|u balkanskim dr`avama koje poziva na ekonomsku saradnju, gradona~elnik isti~e na{u zemlju. S Bosnom je, ka`e gradona~elnik, sjajno razvijena kulturna i dru{tvena relacija, ali to se ne mo`e re}i i za ekonomsku. “Mislim da je vrijeme da podignemo i na{e ekonomske odnose na {to ve}u mogu}u razinu. Ako jedna Njema~ka, Austrija ili Belgija mogu da sara|uju s Bursom u ovom sektoru, za{to ne bi mogla i Bosna”, ka`e gradona~elnik.

Povijesno DA u Hrvatskoj

Ulazak susjeda u EU poma`e i BiH
Mile Lasi}, profesor politologije s Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru, izjavio je kako je ‘’radosni dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, vrlo tu`an za ljude u BiH’’ .

Antieuropske elite
- Mi se ne mo`emo ne~emu takvom uskoro nadati, s obzirom na to da su na{e politi~ke elite u pravilu antieuropske. Pritom je posve svejedno radi li se o onima koji negiraju vi{enacionalnost ove zemlje ili o onima koji prave vi{e dr`ava u jednoj me|unarodno priznatoj zemlji. U svom kona~nom u~inku one rade {tetu, jer se u EU radi o novoj dr`avnosti koja poznaje praksu prenijetog i djeljivog suvereniteta, a na{e bi elite da prave nacije dr`ave ili da ne-

giraju nacije, a sve po uzorima iz 19. stolje}a, kriti~an je Lasi}. Profesor emeritus sa Pravnog fakulteta mostarskog Sveu~ili{ta Bo`o @epi} ka`e kako je relativno mala izlaznost na referendumu o ulasku Hrvatske u EU posljedica slabe promid`bene kampanje. - Gra|anima Hrvatske nije dovoljno obja{njeno {to zna~i ulazak u Europsku uniju. Iznena|uje me i da je tre}ina onih koji su iza{li na referendum bila protiv ulaska Hrvatske u EU. Osobno sam dao svoj glas za Hrvatsku u Europi. To je mnogo bolje, nego ostati izvan te asocijacije. Ne}e se u EU sve stvari rje{avati povoljno za Hrvatsku i Hrvate. Kad se na jednu stranu stavi ono {to je za Hrvatsku u EU povoljno, a na dru-

gu ono {to je nepovoljno, onda je prevaga na povoljnijim kretanjima i {ansama koje se otvaraju. Zbog toga sam mi{ljenja da je i odziv trebao biti ve}i, ali i broj onih koji su dali svoj glas za ulazak Hrvatske u EU, rekao je @epi}. Tako|er, dodao je da treba vidjeti kako }e se stvari razvijati, ali osobno je uvjeren kako je Hrvatskoj EU potrebna te da }e donijeti pozitivne stvari i za Hrvate u BiH. - Polo`aj bh. Hrvata mogao bi se ulaskom Hrvatske u EU promijeniti nabolje. Mi{ljenja sam kako je bolje za Hrvatsku da je u{la u EU, nego da je ostala na Balkanu i u tko zna kakvim mogu}im asocijacijama, rekao je @epi}. Nikola Lovrinovi}, dopredsje-

dnik HDZ-a BiH, o~ekuje, pak, kako }e ulazak Hrvatske u EU donijeti novi pristup u rje{avanju dru{tvenih problema pa tako i polo`aja Hrvata u BiH.

EU pred vratima
- Glasovao sam na referendumu i svoj sam glas dao za ulazak Hrvatske u EU. Smatram da je to bila moja obveza i pravo kao dr`avljanina Hrvatske. O~ekujem, kao i ve}ina gra|ana, jedan bolji pristup u rje{avanju svih dru{tvenih pitanja pa na koncu i polo`aja bh. Hrvata. U BiH sada imamo EU pred svojim vratima, odnosno na granicama zemlje. Tako|er, prava koja proistje~u iz dvojnog dr`avljanstva daju bh. Hrvatima ulogu svojevrsnih po-

Bo`o @epi}: Bolje u Europi nego na Balkanu

srednika izme|u BiH i Hrvatske, odnosno EU. O~ekujem da bi se sada sva ure|enost koja vlada u raznim segmentima `ivota u EU mogla prenijeti i na BiH, rekao je Lovrinovi}. J. GUDELJ

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

[TA SE KRIJE IZA DODIKOVE I BOSI]EVE NAJAVE ZAKO

Puna podr{ka Sudu i Tu`ila{tvu
Na{e trajno opredjeljenje je da pravosudnim institucijama mora biti dopu{teno da nezavisno djeluju. Nezavisno pravosu|e je temelj svakog demokratskog dru{tva i svi ga trebaju po{tovati. OHR u potpunosti podr`ava rad Suda i Tu`ila{tva BiH kao {to je to radio i do sada, prokomentirali su za Fenu nadle`ni iz OHR-a zahtjeve ~elnika SNSD-a i SDS-a za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. Posljednjih mjeseci ve} imamo i previ{e uvjetovanja u politi~kom `ivotu BiH te je, imaju}i to u vidu, tu`no kada se ~uje da politi~ki lideri postavljaju nove zahtjeve koji mogu ugroziti daljnji napredak zemlje, navedeno je iz OHRa. OHR o~ekuje da {est politi~kih stranaka hitno poduzme potrebne aktivnosti kako bi pot vrdili Vije}e ministara u punom sazivu, ka`e se u saop}enju OHR-a.

Nije cilj popra ru{enje
Tu`ila{tvo BiH: Bez komentara

Dok Tu`ila{tvo BiH ka`e da oni ne komentiraju prijedloge politi~kih stranaka, predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso smatra da je vrijeme za reakciju institucija koje treba da {tite nezavisnost pravosu|a
Najava predsjednika SNSD-a i SDS-a Milorada Dodika i Mladena Bosi}a da }e do kraja ove radne sedmice prema Parlamentu BiH uputiti prijedlog zakona o ukidanju Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH izaziva brojne reakcije u politi~kim i pravnim krugovima. Dodik i Bosi} su, poslije nedjeljnog sastanka u Banjoj Luci, najavili tri inicijative: osim upu}ivanja prijedloga zakona, najavili su da }e tra`iti udaljavanje stranih tu`itelja i sudija iz Suda BiH, te njihovo progla{enje za nepo`eljne osobe u BiH. U Tu`ila{tvu BiH za sada smireno odgovaraju da oni ne komentari{u prijedloge politi~kih stranaka. Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso je, na molbu Oslobo|enja, pisanim putem odgovorila na zahtjeve izre~ene u Banjoj Luci. ka`e se u odgovoru gospo|e Kreso. - Na`alost, na ovakve prijetnje i ucjene do sada je odgovarao uglavnom Sud, a izostala je gotovo potpuno reakcija nadle`nih doma}ih institucija koje su upravo po zakonu odgovorne da osiguraju sve uslove za nesmetan rad Suda, {to uklju~uje osiguranje njegove nezavisnosti. - Do sada smo ulo`ili ogromne napore da bi rad Suda u~inili transparentnim i podr`avamo sve inicijative koje bi bile usmjerene ka daljem unapre|enju na{eg rada, organizacije i uop{te funkcionisanja Suda. Me|utim, o~igledno je da ove ‘kritike’ ne-

Politi~ki motivi
- Ve} du`e vrijeme se Sud BiH suo~ava sa neargumentovanim izjavama kojima se dovodi u pitanje zakonitost uspostavljanja Su da i le gi ti mnost nje go vih odluka, ~ak se ide i tako daleko da se u javnosti podi`u tenzije raznim inicijativama usmjerenim ka blokiranju njegovog rada pa ~ak i njegovom potpunom ukidanju kroz izmjene zakona,

Integralni dio pravosu|a
EU je oduvijek bila jasna u pru`anju podr{ke nezavisnom i profesionalnom pravosudnom sistemu u BiH, a Sud i Tu`ila{tvo su integralni dio pravosudnih struktura i ne bi ih trebalo potkopavati. Ovo je ju~er rekao za Fenu glasnogovornik Delegacije EU u BiH Andy McGuf fie, zamoljen za komentar novih poziva iz RS-a za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. “Pozdravljamo sve konstruktivne doprinose strukturiranom dijalogu EU - BiH o pravosu|u, koji omogu}ava odgovaraju}i okvir za daljnju diskusiju u vezi s relevantnim pitanjima pravosudnog sektora BiH”, dodao je McGuf fie.

maju za cilj unapre|enje rada Suda, ve} uru{avanje kompletnog pravosudnog sistema na dr`avnom nivou. Upravo zbog ovakvih namjera, ~ini se da razgovori na bazi argumenata vi{e nisu mogu}i i krajnje je vrijeme, zbog alarmantnog stanja, da nadle`ne i odgovorne institucije po~nu da energi~nije poduzimaju mjere i aktivnosti da obezbijede neupitnu vladavinu prava i

BRUTALNI ATAK Poziv da se ukine Sud je najbrutalniji ~in usmjeren ka ru{enju principa vladavine prava, smatra predsjednica Suda BiH

Milorad Dodik i Mladen Bosi} u Banjoj Luci

Sa~uvati ba{tinu BiH
Povodom nezapam}eno te{ke situacije u kojoj su se na{le institucije kulture ~iji je osniva~ Republika BiH, SBiH osu|uje permanentnu nebrigu za neprocjenjivu kulturnu vrijednost koju ba{tine i ~uvaju ove iznimno zna~ajne institucije kulture u na{oj dr`avi. Nebriga za budu}nost i temeljnu egzistenciju ovih institucija je direktna nebriga i atak na civilizacijski kontinuitet i stoljetnu dr`avnost BiH, smatraju u ovoj stranci. SBiH o~ekuje da }e Vije}e ministara BiH, entitetske vlade, kao i vlade kantona u FBiH, izna}i hitne mjere za za{titu kulturnog blaga koje je stvarna tapija na dr`avnost i civilizirani hod kroz vrijeme na{e dr`ave BiH, kao i za za{titu visokostru~nog kadra u ovim institucijama, navodi se u saop}enju potpredsjednika SBiH Gradimira Gojera.

DVA HDZ-a JO[ NISU RASPRAVLJALA O SUDU I TU@ILA[TVU BiH
- Dva HDZ-a jo{ uvijek nemaju jasan stav o inicijativi SNSD-a i SDS-a koja }e se uskoro na}i pred zastupnicima u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH o ukidanju Suda i Tu`iteljstva BiH. Mato Franji~evi} (HDZBiH) ka`e da ako “prijedlog i do|e u proceduru, mi }emo na klubu zastupnika HDZ-a BiH zauzeti stav. To je jedan sasvim legitiman prijedlog politi~kog aktera na politi~koj sceni BiH. Iskreno, mislim da }e takav prijedlog, usprkos ~injenici da je legitiman, te{ko pro}i. Mo`e se dogoditi da ovakav prijedlog u|e u parlamentarnu proceduru. U politi~koj utakmici koja se stalno igra, ovo je jedna od

Debata tek slijedi
sjednik HDZ-a BiH. - Jo{ nikada na strana~kim tijelima HDZ-a 1990 nismo raspravljali o pitanjima potrebe ukidanja Suda i Tu`iteljstva BiH. To je jako va`no pitanje i mi kao stranka imamo brojne primjedbe na njihov rad, posebice Tu`iteljstva BiH. Me|utim, nisam siguran je li to dovoljno da bismo tra`ili ukidanje tih institucija. To je, tako|er, vezano za ustavnu strukturu zemlje. Treba biti oprezan i vidjeti predstavlja li ova inicijativa zadiranje u ustavnu strukturu dr`avnih institucija. Cijelo pitanje zahtijeva ozbiljnu raspravu na najvi{oj razini u zemlji, kazao je Veso Vegar, v.d. glavnog tajnika HDZ-a 1990.

Mate Franji~evi}

Nikola Lovrinovi}

mogu}ih i o~ekivanijih stvari” . - Na strana~kim tijelima jo{ nismo zauzeli slu`beno stajali{te o inicijativi SNSD-a i SDS-a koja bi

imala za cilj ukidanje Suda i Tu`iteljstva BiH. Zbog toga ne mogu ni komentirati tu inicijativu, rekao je Nikola Lovrinovi}, dopred-

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI

9

NA ZA UKIDANJE SUDA I TU@ILA[TVA BiH
Medd`ida Kreso: Direktan pritisak na pravosu|e

avka, nego

SUTRA USAGLA[AVANJE ZAKONA O SUDOVIMA RS-a

U koliziji sa
dr`avnim propisima
Sa ovakvim zakonom nema pravne sigurnosti gra|ana i konstitutivnih naroda, nema nezavisnosti pravosu|a i u RS-u se `eli apsolutna politi~ka kontrola, ka`e Had`iomerovi}
nezavisnost pravosu|a i zaustave direktan pritisak na nezavisnost dr`avnog pravosu|a. Poziv da se ukine Sud je najbrutalniji ~in usmjeren ka ru{enju principa vladavine prava, smatra predsjednica Suda BiH.

[EFIK D@AFEROVI], SDA

Zakon ne}e pro}i
- Kad bi taj zakon, ili ti zakoni, o ukidanju Suda i Tu`ila{tva BiH do{li u parlamentarnu proceduru, to bi bio prvi poku{aj od Daytona pa naovamo da se jednim zakonom otvoreno, konkretno predla`e uru{avanje ustavnopravnog poretka BiH. Onaj ko zna {ta je stvarna nadle`nost Suda i Tu`ila{tva BiH jednostavno i lahko }e izvesti ovakav zaklju~ak. Radi se o jednoj gruboj antidejtonskoj aktivnosti.

Neupu}eni ili zlonamjerni
- Vezano za zahtjev da se iz pravosudnih institucija udalje me|unarodne sudije i tu`ioci i da budu progla{eni kao nepo`eljne osobe u BiH, isti~em da je ovakva generalizacija u najmanju ruku neozbiljna i upravo ukazuje na neupu}enost ili zlonamjernost onih koji to zagovaraju. Sud BiH dosljedno primjenjuje tranzicioni plan u skladu s kojim je do sada zamijenjeno 15 me|unarodnih sudija doma}im sudijama (u toku je postupak imenovanja za jo{ dvoje sudija). U ovom momentu, u Sudu je anga`ovano 4 me|unarodnih sudija, kojima mandat isti~e u toku ove godine (za troje sudija ve} u prvoj polovini 2012), tako da je zahtjev za njihovo udaljavanje potpuno bespredmetan. Kao i u svakoj profesiji, pa i kada su sudije u pitanju, pojedinci i njihov doprinos radu se razlikuju. Me|utim, Sud je ponosan na ~injenicu da su u njegovom radu zajedno sa doma}im sudijama u~estvovale i me|unarodne sudije, od kojih su mnogi me|unarodno priznati stru~njaci i koji su svojim znanjem i iskustvom dali zna~ajan doprinos izgradnji prakse Suda. Ovaj kvalitet prepoznat je kroz brojne izvje{taje doma}ih i me|unarodnih organizacija koje prate rad Suda, ka`e se u odgovoru Oslobo|enju predsjednice Suda BiH Medd`ide Kreso. Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e je najavilo da }e sutra odgovoriti na upit Oslobo|enja.
E. H. - M. \. R. - J. G.

Zajedni~ka komisija NSRS-a i Vije}a naroda RS-a za usagla{avanje razmatra}e na sutra{njoj sjenici 11 amandmana i odluku o pokretanju za{tite vitalnog nacionalnog interesa koje je na Zakon o sudovima RS-a dostavio Klub Bo{njaka. Prethodno su amandmani i odluka odbijeni na posljednjoj sjednici Vije}a naroda RS-a, tako {to je od ukupno 28 delegata samo devet bilo za, a ostali protiv.

Ingerencije VSTV-a
Predsjednik Kluba Bo{njaka Mujo Had`iomerovi} ka`e da se nametanjem pomenutog zakona preuzimaju ingerencije koje ima VSTV, a ~ime se uti~e na funkcionisanje i nezavisnost pravosu|a na cijelom prostoru BiH, te da se zanemaruje interes dr`ave, kao i strukturalni dijalog o reformi pravosu|a u BiH, shodno preuzetim obavezama sa EU. - Valjda se u ovom trenutku `ele nametnuti rje{enja za bolje pregovara~ke pozicije u krajnjem ishodi{tu. Ali tako se, moram da primijetim, derogiraju Ustav i ustavna prava svih gra|ana BiH, jer postoji kontinuitet dr`ave BiH. Na ovaj na~in, sa ovakvim zakonom, nema pravne sigurnosti gra|ana i konstitutivnih naroda, nema nezavisnosti pravosu|a i u samom RS `eli se apsolutna politi~ka kontrola nad izborom i djelovanjem podobnih sudija, ka`e Had`iomerovi}. On poru~uje da se ne smije zaboraviti kako su u bliskoj pro{losti visoki du`nosnici RS-a javno izjavili kako ne mogu prihvatiti da im sude sudije Bo{njaci, te se pita {ta je sa drugim narodima i gdje je pravo svakom pojedincu na nezavisno i pravedno su|enje, a {to im je zagarantovano ustavima RS-a i BiH. Nadalje, Had`iomerovi} navodi da se ne po{tuje princip normativne hijerarhije i prima-

NERMINA UZUNOVI] - ZAIMOVI], SDPBiH

Potpuno nerealan zahtjev
- To je, po mom mi{ljenju, potpuno nerealno. Nenormalno je da se takvo ne{to upu}uje u proceduru. Parlament se ~esto bavi stvarima koje nemaju nikakve veze sa njegovim radom. Mislim da je potpuno jedna iracionalna situacija u kojoj neko smatra da }e dobiti podr{ku za ukidanje dr`avnog suda i dr`avnog tu`ila{tva.

Mujo Had`iomerovi}: [ta je s drugim narodima

ta, te da je zakon u o~itoj koliziji sa dr`avnim propisima.

Svrha zakona
- Sve {to je u suprotnosti sa principom pravne dr`ave i vladavine zakona i Ustava BiH, formalno i materijalno, na kraju }e biti neustavno. Ovdje se postavlja i pitanje stvarne nadle`nosti i lojalnog djelovanja koje ne naru{ava dr`avni integritet i suverenitet. Ovaj predlo`eni zakon o~ito je u sukobu sa nadle`nostima dr`ave i njenog kontinuiteta, definisanog u Daytonu. Ovaj zakon upravo je poku{aj da se dovede u pitanje kontinuitet i identitet dr`ave BiH. Na kraju, ovaj propis je izvan uobi~ajenih zakonodavnih procedura i nadle`nosti, stoga su upitni njegova legitimnost i svrha dono{enja u ovom trenutku, ka`e predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a. On dodaje da sporni zakon, Zakon o sudovima RS-a, ne donosi sre}u ni srpskom narodu.
M. \. R.

BERIZ BELKI], SBiH

Entitetsko glasanje protiv Dodika
- Mislim da je mogu}e da oni krenu sa zakonom o ukidanju Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu. Ipak, entitetsko glasanje }e se Dodiku ovaj put vratiti kao bumerang. Nema {anse da to pro|e. Ova dr`ava ima sasvim dovoljno ljudi koji dr`e do nje i koji razumiju {ta zna~e te institucije. Ovo je jedna `estoka kampanja koja se raspojasala do te mjere, a me|unarodna zajednica kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma ne reagira.

10

KOMENTARI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Od Danke Deutschland do Hello, Europe
FOKUS

P
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Na desni~arske prigovore da je ulazak u EU odustajanje od nezavisnosti te da je Hrvatska jedva do~ekala da se “dugo sanjane neovisnosti“ odrekne, predstavnici vlasti i mainstream komentatori odgovaraju ili nemu{to ili nervozno. U tim odgovorima klju~ni je sastojak odricanje svake sli~nosti izme|u EU i SFRJ

reksino}, izme|u osam i pola jedanaest uve~e, na prvom programu HTV-a u`ivo je emitovana specijalna emisija, a povodom referenduma o ulasku Republike Hrvatske u Evropsku uniju. U studiju su uz predstavnike akademske zajednice i nevladinog sektora bili i predstavnici opozicije te vlasti. Vladu je predstavljao relativno nisko rangirani slu`benik, no to i nije toliko ~udno jer su ministri i poslanici listom bili na Markovom trgu, gdje se slu`beno slavilo, dok je opoziciju predstavljala njena prva dama, a doskora{nja premijerka Hrvatske – Jadranka Kosor. Emisija je bila dosadnjikava, no dva su trenutka ipak bila prili~no interesantna i inspirativna. Mislim na prilog koji je podsjetio na “prvi referendum u povijesti Hrvatske“ odnosno re, ferendum o istupanju Hrvatske iz SFRJ te na zavr{etak `ivog javljanja dopisnice iz Pule. Novinarka, Senka Mo{nja joj je ime, najprije je razgovarala s gospo|om koja radi na crno u Italiji i koja se ulasku u EU raduje ponajprije jer se vi{e ne}e bojati karabinjera, zatim je potcrtala kako je Istra, na neki na~in, najevropskija hrvatska regija, ona koja je prva u{la u Skup{tinu evropskih regija te otvorila svoj regionalni ured u Bruxellesu, a naposljetku je pustila dio spota za pjesmu “Hello, Europe“ nekakvog benda iz Pore~a, a koji je snimljen kao dio propagandne kampanje koja je treba-

S

la podstaknuti bira~e da izi|u na referendum i glasaju “za“ . lu{anje refrena “Hello, Europe“ skoro da je moralo razvu}i usne u opor osmijeh svakom ko je ranih devedesetih imao dovoljno godina da registruje politi~kopropagandno-patriotske bizarnosti tipa utilitarnih pop-pjesmuljaka. Jer to se “Hello, Europe“ tako prokleto dobro rimuje sa “Danke, Deutschland“ ^ak i ja. nuarska atmosfera pogoduje takvom prisje}anju; naime, famozna pjesmica “Danke, Deutschland“ koju je komponovao \or|e Novkovi}, uz tekst Tea Trumbi}a i aran`man Nikice Kalo|ere, premijerno je emitovana 15. januara 1992. godine, nakon {to je Evropska zajednica priznala nezavisnost Slovenije i Hrvatske. Po{to je Njema~ka Sloveniju i Hrvatsku priznala u decembru 1991, ali odgodiv{i stupanje na snagu te odluke do usagla{avanja unutar (tada{nje) EZ-a, u Hrvatskoj su (s pravom) u Njema~koj vidjeli glavnog evropskog pokrovitelja svoje nezavisnosti. “Danke, Deutschland“ bio je tek najblesaviji iskaz medijski potenciranog osje}anja zahvalnosti prema Njema~koj. Puno je u hrvatskim medijima prisje}anja ovih dana na referendum o izlasku iz SFRJ od prije dvije decenije. Makar su za ulazak u EU prekju~e glasale dvije tre}ine onih koji su izi{li na referendum, sama je izlaznost bila porazno niska (manje od 45 posto). U tom smislu se iz vlasti poslije insistira-

U

lo na razli~itim sofizmima prema kojima su i parlamentarni izbori u decembru pro{le godine, pa i referendum od prije dvadeset godina, bili neformalni referendum za ulazak u EU?! Na desni~arske pak prigovore da je ulazak u EU odustajanje od nezavisnosti te da je Hrvatska jedva do~ekala da se “dugo sanjane neovisnosti“ odrekne, odgovara se ili nemu{to ili nervozno. U tim odgovorima klju~ni je sastojak odricanje svake sli~nosti izme|u EU i SFRJ. takvoj atmosferi i kontekstu, kao u onoj famoznoj Andersenovoj pri~i o carevom novom ruhu, Igor Mandi} se u recentnom intervjuu rije~kom Novom listu usudio kazati ono {to se (gotovo) niko u Hrvatskoj ne usu|uje re}i: “Mi ulazimo u EU kao podstanari, moramo podnijeti sudbinu da }emo biti tretirani kao rezervna postaja za konobare i prostitutke i ne vjerujem da }emo tu ne{to posebno profitirati. Ma sve je to savr{eno svejedno, jer je pogre{an smjer okretanja. Ja tvrdim da je jedina mogu}nost ponovnog ujedinjenja ju`noslavenskih naroda. Nikako na stari na~in, i nikako jednopartijski kao stara Jugoslavija, ali ja nisam institucija da to mogu razraditi. Rat koji nismo objavili neslavno je zavr{en, bez pobjednika – jer u gra|anskom ratu pobjednika nema. (...) Pa ovdje imamo tu nemogu}u situaciju da na silu odr`avamo jedan konstrukt koji se zove Hrvatska. Dokazano je taj projekt propao jer su na vlasti ili nesposobnjakovi}i ili lo-

D

povi, ili mediokriteti ili kriminalci. To je dokazano, samo treba napraviti jo{ jedan korak pa se zapitati ~emu nastaviti taj nemogu}i uzaludni trud. Jer ako je Hrvatska stvorena u nacionalisti~koj euforiji 90-ih godina kao jedan biznisprojekt {ovinisti~kih elita, onda moramo biti svjesni da su temelji truli i da se na tim trulim temeljima uzaludno poku{ava graditi, nadogra|ivati, stavljati nove skele, `bukati iznova fasadu dok se netko ne sjeti da bi trebalo cijeli taj projekt zaklju~ati i sru{iti. (...) Re}i }u ne{to {to je mo`da uvredljivo i za vlast i za opoziciju, ali Hrvatska je proma{en projekt, na`alost. Kao {to je bio proma{en projekt kvislin{ke Endehazije, tako je proma{en i projekt neousta{ke tu|manovske Hrvatske. Zadao je osnovne obrasce dru{tvene pokvarenosti i od tada se na njima poku{avaju graditi neke smjene vlasti koje nisu doprinijele ni{ta. Jer nemamo dovoljno elita koje su u stanju dru{tvo dr`ati na okupu. Sve propada, sve institucije su oti{le do|avola, sve je rasprodano, pokradeno, darovano, i ~emu nastavljati uzaludni trud“ . a se u Hrvatskoj postavi takva dijagnoza, potrebno je i pameti i hrabrosti. [to se ti~e Bosne i Hercegovine, tu je potrebna samo hrabrost. Da se u Bosni i Hercegovini primijeti kako se raspad Jugoslavije nije isplatio nikom osim {ovinisti~kim elitama, ne treba biti Igor Mandi}. To ovdje vidi i svaka budala.

O

djel za poljoprivredu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ovih dana distribuira studije o pojedinim sektorima poljoprivrede BiH koje se, po narud`bi EU komisije, izradili eksperti FAO i stru~njaci poljoprivrednih fakulteta iz Sarajeva i Banje Luke. Studije imaju cilj da daju stru~nu podlogu za usmjeravanje IPARD sredstava koje daje Evropska unija za razvoj poljoprivrede i sela u zemljama u tranziciji ka EU. U svih pet studija zajedni~ko je poglavlje sa op}im podacima o BiH, uklju~uju}i tu i „opis” njenog, kako bi se to nekad reklo, dru{tvenopoliti~kog ure|enja. Tako ~italac mo`e da dozna da se BiH „dijeli na Federaciju Bo{njaka i Hrvata„ i „en ti tet bo san skih Srba – Re pu bli ku Srpsku” Ovakva (re)interpretacija Ustava . BiH kao da je do{apnuta FAO ekspertima od Milorada Dodika ili njegovog portparola Rajka Vasi}a. Niti je Federacija BiH samo federacija Bo{njaka i Hrvata niti je RS samo entitet „bosanskih Srba” Sumnjam . da su pravi autori toga falsifikata FAO eksperti za hranu i poljoprivredu kojima i ni-

je namjera da se zapli}u u na{e politi~ke „kontroverze” A i za{to bi se oni bavili ti. me kad imaju uza sebe dobro pla}eni doma}i ekspertski tim. A u tom timu nema nijedno bo{nja~ko ime. Dodu{e, ne mogu tvrditi da bi se i bo{nja~ki poljoprivredni stru~njaci zalagali za dosljedno citiranje Ustava i tako onemogu}ili njegovo dodikovsko falsificiranje. Njima je prije i iznad svega stalo do vlastitog honorara. Nije poznato ko je, u ime EU komisije, sastavio ovaj doma}i tim ali je, u svakom slu~aju, znakovito da je u cijeli ovaj posao involviran i MVTEO. A zna se u ~ijim je on rukama. Mo`da se ipak i ne radi o zloj namjeri - mo`da su autori „citirali” samo realno stanje „na terenu” a ne neke ustavne , odredbe koje niko ne po{tuje. A to stanje je takvo da nije te{ko konstatovati da se BiH ipak „dijeli” te da je jedan entitet ipak , „Federacija Bo{njaka i Hrvata” a drugi , „bosanskih Srba” Ovo nije ni prvo a, . vjerovatno, ni zadnje zmijsko jaje podmetnuto dr`avi BiH od vanjskih ~imbenika, u ovom slu~aju jedne va`ne organizacije UN-a, uz napomenu da EU komisija,

kao naru~ilac pomenutih studija, kako je to navedeno na njihovom po~etku, i ne mora biti saglasna sa svim stavovima autora iz tih studija. Da se ipak ne radi o nedostatku profesionalizma ve} o zloj namjeri, vidi se i iz navoda o tzv. upravlja~koj strukturi BiH. Naime, „na snazi je trenutna upravlja~ka struktura” a nju „sa~injavaju Vije}e minis, tara, dva entiteta i Br~ko distrikt” Tako se . perfidno, pod autoritetom pomenutih me|unarodnih organizacija, zatire svaki trag dr`ave BiH kao „upravlja~ke strukture” a umjesto nje istura se VM. I, kao ta, kva, ta „upravlja~ka struktura” je samo „trenutna” jer, kako to autori misle, sutra i ne , mora biti toga vije}a ministara, bez kojeg smo ionako stabilno `ivjeli ~itavu godinu i pol. Tad }e ostati samo biv{i podijeljeni entiteti. Tako }e se najzad zavr{iti to nerije{eno, neizvjesno i nestabilno stanje u kojem se „BiH dijeli” kako to reko{e autori , studija. Ostaje nam, ipak, nada da }e EU komisija uvidjeti ovu podvalu i uskladiti falsifikate o ure|enju BiH sa njenim ustavom. Radi se, naime, samo o „draftu” .

GOST OSLOBO\ENJA

Kako je Dodik izlobirao i FAO eksperte

Pi{e: Sead JELE^

Da se ipak ne radi o nedostatku profesionalizma ve} o zloj namjeri, vidi se i iz navoda o tzv. upravlja~koj strukturi BiH. Naime, „na snazi je trenutna upravlja~ka struktura”, a nju „sa~injavaju Vije}e ministara, dva entiteta i Br~ko distrikt”. Tako se perfidno, pod autoritetom me|unarodnih organizacija, zatire svaki trag dr`ave BiH kao „upravlja~ke strukture”, a umjesto nje, istura se VM

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

POLIGON

11

PISMO ^ITATELJA

Moj njema~ki kom{ija
N
a ulazu u moju banku pi{e: Novac ne pravi ~ovjeka, nego ~ovjek pravi novac. To nije ni{ta novo, to sam znao i prije, ali je lijepo bilo vidjeti da to neko tako ka`e i izlo`i u javnost, da nas na to podsje}a svaki dan. Ne{to drugo sam nau~io u Njema~koj. Nau~io sam da stvarno “odijelo ne ~ini ~ovjeka” Kod . nas je to prije bilo samo uzre~ica, koje se malo ko dr`ao, jer svi smo se ne{to ure|ivali i obla~ili, i ko je mogao i ko nije, i ko je umio i ko nije, gledalo se kod nas kako je ko obu~en i po tome je dobivano mjesto na dru{tvenoj ljestvici. Nema veze ko je {ta bio i ko je {ta radio, odijelo je bilo mjerilo svega. Da ne sudim o ljudima na osnovu toga kako su obu~eni, nau~io sam odmah po dolasku u Njema~ku. Nije da oni ne dr`e do toga kako su obu~eni, ne, ali nije to presudno. Prvu le kci ju do bio sam odmah na po~etku, na nekom derneku koji su na{i prijatelji Nijemci priredili, a onda i nas pozvali da bismo se mi bolje integrisali. Nekako nas je zapalo da sjednemo za sto sa jednim parom koji je bio dosta razgovoriv i prijatan. Ona je imala super frizuru, sa izvu~enim pramenovima, a on neke dizajnerske nao~ale, koje su visile na srebrenom lancu (to je onda bilo u modi) i izgledali su vrlo va`no i in te le ktu al no. Na kon prvih razmijenjenih re~enica rekli smo ko {ta radi i krenuo je razgovor. Nijemac je rekao da radi u srednjoj {koli. Onda je pri~a krenula o {kolstvu i taman smo bili kod rasprave o nastavnom programu i planu, pa sam ga upitao koji predmet predaje. - “Ni{ta, rekao je - ja sam u toj {koli domar.” Na istoj fe{ti je bila i neka malo punija `ena, u nekom poderanom d`emperu i izgu`vanoj ko{ulji. Pomislio sam, dok sam s njom razgovarao, da je neka doma}ica ili ne{to sli~no. Kad smo do{li do teme muzika i knji`evnost, vidio sam da o Mozartu i Bachu, a i o Thomasu Mannu zna puno vi{e od mene, pa sam skrenuo temu. Ispostavilo se da je ona poznati advokat u gradu, a da d`emper namjerno ostavi da ga pojede moljac (jer to onda zna~i da je vuna prava) te da ko{ulje pere isklju~ivo prirodnim sapunima. Eto, nau~io sam to i zato sam bio veoma oprezan u prilazu novom kom{iji, koji se jednog dana doselio u stan iznad mene. Yilmaz je bio Tur~in, mla|i ~ovjek, miran i skromno obu~en. Crnomanjast, sa brkovima, li~io

Na istoj fe{ti je bila i malo punija `ena, u nekom poderanom d`emperu i izgu`vanoj ko{ulji. Pomislio sam, dok sam s njom razgovarao, da je neka doma}ica ili ne{to sli~no. Kad smo do{li do teme muzika i knji`evnost, vidio sam da o Mozartu i Bachu, a i o Thomasu Mannu zna puno vi{e od mene, pa sam skrenuo temu. Ispostavilo se da je ona poznati advokat u gradu, a da d`emper namjerno ostavi da ga pojede moljac (jer to onda zna~i da je vuna prava) te da ko{ulje pere isklju~ivo prirodnim sapunima

je na sve one Turke koji {irom Njema~ke imaju piljare. Ispo~etka smo se samo pozdravljali, a bilo mu je drago kada je ~uo da smo iz Bosne. - “Muslimani?“ pitao je oprezno. “Nismo“- rekao sam. Yilmaz je `ivio sa majkom, starijom `enom, koja je hodala sa maramom na glavi, prijatna i uljudna. U prolazu smo se pozdravljali, upitali za zdravlje i po`eljeli lijep dan. To je bilo na po~etku sve. A onda jedne godine za Bajram pozvonila je Yilmazova mama na vrata i donijela nam neku zdjelu. U zdjeli je bila neka vrsta slatke supe, lje{njaci, bademi, datule, suho vo}e, gro`|ice i `itarice, kuhani vjerovatno na mlijeku. Ne{to jako ukusno, delikates. Uzvratili smo im, uz ~estitke za Novu godinu, sa na{im kola~ima. Onda je slijedio poziv na ~aj, pa kod nas na kafu, po~eli smo vi{e pri~ati i ~inili smo jedni drugima sitne usluge. Ja sam, kad je Yil maz bio na pu tu, umjesto njega ~istio snijeg, on je za mene primao pakete. Donio mi je dobru knjigu da pro~itam, a ja sam mu preporu~io divan turski film koji se zove “Med“ (na turskom “Bal“) da obavezno pogleda. Jednog dana, kad smo se sre-

li, pozdravio sam ga sa “merhaba” Bilo mu je drago. Otada smo . po~eli ~e{}e i du`e pri~ati o poslu, o svemu. Jednom, nije ga bilo du`e vremena, pa kad smo se sreli, pitao sam ga gdje je bio. - Bio sam prvo u Kini, pa onda u Maleziji. Puno putovanja, puno posla. - Pa, je li bilo uspje{no? - pitao sam. - Jeste. Onda sam se tek sjetio da ga pitam: A je li, Yilmaz, {ta ti ustvari radi{? Objasnio mi je da je doktor nauka - dipl. ing. elektrotehnike, i da je razvio jedan proces, koji }e kad se primijeni, u toj oblasti donijeti duplu efikasnost i velike u{tede. Kinezi i Malezijci su ga zvali jer imaju interesa da ula`u u njegov izum. Prije par mjeseci uselila se u ku}u preko puta na{e jo{ jedna turska familija. - Kako kom{ije? - pitao sam ju~e Yilmaza: Dru`ite li se? Oni su tvoji zemljaci. - Slabo. Ti si meni bolji kom{ija i prijatelj. Ako smo iste nacije i vjere, ne zna~i odmah da su oni dobri ljudi i da se moramo dru`iti. Znao sam to i prije. Bilo mi je ipak drago da jo{ neko misli kao ja i da to javno i otvoreno ka`e. Branimir [ANTAK

U OBJEKTIVU Protest kamiond`ija
Voza~i kamiona blokirali su putne pravce {irom Italije, dok su taksisti i ju~er nastavili sa {trajkom, protestuju}i zbog pove}anja poreza na gorivo i ekonomskih reformi pokrenutih s ciljem otvaranja tr`i{ta za konkurenciju u za{ti}enim sektorima, me|u kojima su saobra}aj i farmacija, prenosi Srna. Kamiond`ije su blokirale puteve iz mjesta Gioia Tauro u regionu Kalabrija na jugu Italije ka Torinu na sjeveru u znak protesta zbog porasta cijena goriva. Analiti~ari smatraju da }e do}i do eskalacije protesta po{to je veliki broj radni~kih kategorija zahva}en mjerama, uklju~uju}i `eljeznicu, vlasnike benzinskih pumpi i advokate, koji su najavili {trajkove u narednim sedmicama. Italijanska ministrica unutra{njih poslova Annamaria Cancellieri rekla je da vlasti pa`ljivo prate proteste. Me|u zahtjevima kamiond`ija su odluke za ubla`avanje pravila za naknadu na carinske akcize na gorivo, ograni~enje tro{kova osiguranja i rje{avanje pitanja prevoznika bez licence. Taksisti su poja~ali broj nenajavljenih {trajkova kao znak protesta zbog pove}anja broja dozvola za rad i ju~era{nji {trajk je izazvao probleme na rimskom aerodromu Fiumicino i glavnoj `eljezni~koj stanici Termini.

Reuters

12

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Novine u sistemu zdravstvene za{tite

PACIJENTI BIRAJU
Pomo} za 150 penzionera
Udru`enje penzionera op}ine Livno uplatilo je premiju zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu za 150 ~lanova koji primaju najni`e penzije, a sredstva za ovu namjenu prikupljena su od nekoliko donatora, potvrdio je predsjednik Udru`enja Slavko Konta. Konta je rekao da je za markice, koje osiguranicima omogu}avaju besplatne usluge u zdravstvenim ustanovama na podru~ju Livanjskog kantona, upla}eno 4.500 KM, a rije~ je o najte`im socijalnim slu~ajevima koji nisu u mogu}nosti uplatiti godi{nju premiju osiguranja od 30 maraka. Prema njegovim rije~ima, Udru`enje penzionera op}ine Livno, koje okuplja oko 3.200 penzionera, tra`ilo je od kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje da ovu kategoriju osiguranika oslobodi pla}anja godi{nje premije, ali Zavod na taj zahtjev nije pozitivno odgovorio.

DOKTORE
Prema slu`benim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a, odziv gra|ana akciji, koja se provodi od maja 2011, znatno se pove}ao u decembru, {to se nastavilo i u prvim danima 2012. Doktora izabralo 139.879 pacijenata
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo potvrdio je da akcija tokom koje gra|ani imaju priliku sami izabrati doktora porodi~ne medicine i stomatologije nije vremenski ograni~ena. sno go vor nik fe de ral nog Mi nistarstva zdravlja Zlatan Per{i}, akcija je predvi|ena federalnim Zakonom o zdravstvenoj za{titi. U proteklim mjesecima ve}ini osiguranih stanovnika Kantona Sarajevo iz Zavoda zdravstvenog osiguranja na ku}ne su adrese stigli obrasci. Svaki osiguranik bi, prema uputama iz Zavoda, trebao popuniti izjavu kojom izabire doktora porodi~ne medicine i stomatologije, a na osnovu ponu|ene liste doktora, koja je dostupna u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja i ambulantama Domova zdravlja. Osiguranici imaju mogu}nost

Zavod zdravstvenog osiguranja: Po obrasce dolaze gra|ani koji ih nisu dobili na ku}ne adrese

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Po~ela nastava u RS-u
U RS-u je ju~er po~ela nastava u drugom polugodi{tu za 101.222 u~enika osnovnih i 50.326 srednjih {kola. Nastava nije odgo|ena i pored epidemije zau{njaka koja je progla{ena u nekoliko op{tina tog bh. entiteta. Drugo polugodi{te {kolske 2011/2012. godine zavr{ava se 15. juna za sve u~enike, osim za maturante osnovnih, odnosno srednjih {kola kojima }e se nastava zavr{iti 1. juna, odnosno 18. maja. Za maturante umjetni~kih {kola nastava se zavr{ava 25. maja, a za ostale u~enike umjetni~kih {kola 8. juna. Proljetni raspust traje od 9. do 13. aprila.

Ponu|ena lista
Ipak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a Mahmut \apo preporu~uje osiguranicima koji do sada nisu izabrali doktora porodi~ne medicine i doktora stomatologije da to u~ine {to prije kako bi mogli nesmetano koristiti usluge zdravstvene za{tite. Akcija je po~ela u maju 2011. godine. Kako obja{njava gla-

JEDAN DOKTOR, 1.800 PACIJENATA Doktor porodi~ne medicine u JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo Zaim Jati} obja{njava da je 1.800 odre|en kao optimalan broj pacijenata koje mo`e imati jedan ljekar
odlu~iti se i za lije~nika koji radi u drugoj op}ini, ali u tom slu~aju, kako nam je re~eno, trebaju navesti razloge za takvu odluku, te }e biti upozoreni da

zbog udaljenosti mogu biti uskra}eni besplatne ku}ne posjete ljekara ili patrona`ne medicinske sestre. Gra|ani kojima zbog neta~nih podataka obrasci nisu dostavljeni na ku}ne adrese, mogu da ih preuzmu u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Popunjene izjave o izboru ljekara porodi~ne medicine i stomatologa gra|ani dostavljaju u ambulante JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo. U toj su nam ustanovi, me|utim, rekli kako je odziv gra|ana ovoj akciji veoma mali, te da proteknu i dani a da niko od osiguranika ne donese popunjene

Sukob u HSS - NHI-ju BiH

Pozitivna ocjena primjeni Bolonje
Rektor Univer ziteta u Banjoj Luci Stanko Stani} izjavio je da je u proteklih pet godina na ovom univerzitetu ura|eno mnogo, a me|u najva`nijim koracima svakako je primjena Bolonjske deklaracije, koja sasvim sigurno mo`e dobiti pozitivnu ocjenu. “Stvoren je integrisani univer zitet, a paralelno s navedenim aktivnostima, mnogo smo radili na kadrovskom ja~anju najve}e visoko{kolske ustanove u RS-u, bilo je i investicionog ulaganja, dogradnje novih kapaciteta i sanacije postoje}ih”, rekao je Stani} za Fokus. On je naglasio da je u posljednje dvije godine primjetan upis manjeg broja studenata, dodaju}i da je to o~ekivano, jer sada dolazi na red upis generacija koje su se ra|ale u toku proteklog rata.

Sprije~eno razbijanje distrikta Br~ko
U povodu najnovijih de{avanja unutar koalicione stranke HSS - NHI, novoizabrano rukovodstvo se opredijelilo odlu~no usprotiviti daljnjoj razgradnji BiH u kojoj su na sceni sli~ni destruktivni koncepti koji dolaze iz RS-a i HDZ-a BiH. Kr{enje strana~kog statuta i programske deklaracije, {to su ~inili pojedinci unutar organizacije HSS NHI-ja u distriktu Br~ko, bilo je prepoznatljivo, pa je Predsjedni{tvo ove stranke razrije{ilo tamo{nji odbor, te se oglasilo priop}enjem za javnost u kojem se ka`e da je ovom odlukom Predsjedni{tvo HSS - NHI-ja definitivno odbacilo poku{aje ranijeg predsjednika i jednog broja ~lanova Odbora stranke za distrikt Br~ko, da stranku, posredstvom takozvane HSS-ove Ljiljane Lovri}, podredi HDZ-u BiH. Za povjerenika HSS - NHI-ja za dis trikt Br~ko iza bran je \uro Ivanovi} sa zada}om da rekonstruira Odbor sa ~lanovima koji su lojalni politi~kim dokumentima, programima i statutarnim odredbama HSS NHI-ja. Na ovaj na~in je Predsjedni{tvo stranke preduprijedilo i onemogu}ilo da se u ime stranke pripreme i provedu predizborne i poslijeizborne politi~ke koalicije sa HDZom, koje imaju za cilj, da poslije izbora u distriktu Br~ko, rade na razbijanju distrikta i nje-

Za povjerenika HSS - NHI-ja za distrikt Br~ko izabran je \uro Ivanovi} sa zada}om da rekonstruira Odbor
govom podre|ivanju RS-u. U stran ci tvrde da je Ivan Krndelj, u namjeri da i nakon slijede}ih izbora sebi i svojoj skupini osigura poziciju vlasti, doveo u zabludu dio ~lanstva la`nim tvrdnjama o regionalizaciji HSS - NHI-ja. “ “Siguran sam da }e bh. Hrvati nakon svega {to nam se de{avalo, na predstoje}im izborima kona~no kazniti one koji su ih godinama varali i davali im la`na obe}anja, ~ime su sve Hrvate u BiH, a posebice Hrvate u RS-u, u Posavini i u sredi{njoj Bosni, doveli u veoma te{ku situaciju” , kazao je predsjednik HSS - NHIja Drago D`ambas.
M. BEGI]

Drago D`ambas

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

Deblokirano selo Luka
Mehanizacija koju je anga`irala Op{tina Srebrenica uspjela je ju~er da probije put do sela Luka i nekoliko mje{tana je uspjelo sti}i u Srebrenicu. “Ma{ine su djelomi~no ra{~istile put i nas nekoliko najhrabrijih odlu~ili smo da do|emo u grad. Bilo je neizvjesno da }emo sti}i do Srebrenice jer je put uzak i malo je nedostajalo da se vratimo. Ali, imali smo potrebu da nabavimo ne{to od namirnica i lijekova za bolesne ljude u na{em selu”, izjavio je Zahid Habibovi}, prvi ~ovjek koji je uspio da se iz zametenih sela ju~er, nakon 20 dana blokade, probije do Srebrenice. On je dodao da je Op{tina u~inila mnogo, ali da je akcija deblokade sela Luka i Kru{ev Do trebala biti br`a i konkretnija.

EFIKASNIJA ZA[TITA Cilj akcije je efikasnija zdravstvena za{tita, ostvarenje me|usobnog poznavanja i povjerenja izme|u izabranog doktora porodi~ne medicine i doktora stomatologije i osiguranih lica, poja{njava \apo
obrasce. U JU Domovi zdravlja smatraju da osiguranici nisu dovoljno ozbiljno shvatili ovu akciju i njezin cilj, a to je da pacijenti mogu sami izabrati ko }e ih lije~iti. Me|utim, prema slu`benim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a, odziv gra|ana akciji znatno se pove}ao u decembru 2011, {to se nastavilo i u prvim danima 2012. godine. Tako se do danas za porodi~nog doktora opredijelilo 139.879, a za doktora stomatologije 95.206 osiguranih osoba. - Cilj akci je je efi ka sni ja zdravstvena za{tita, ostvarenje me|usobnog poznavanja i povjerenja izme|u izabranog doktora porodi~ne medicine i doktora stomatologije i osiguranih lica, ve}eg zadovoljstva osiguranih lica, efikasnijeg provo|enja promotivno-preventivnih programa, planiranja i koordinacije zdravstvene za{tite sa drugim zdravstvenim slu`bama, poja{njava direktor Zavoda.

Podijeljena mi{ljenja
Me|u gra|anima su mi{ljenja o akciji podijeljena. Iako ih je ve}ina zadovoljna {to su kona~no dobili mogu}nost da sami izaberu doktora koji }e ih lije~iti, ima i onih koji su sumnji~avi glede provo|enja ovih novina u praksi. Tako se jedna na-

{a sugra|anka pita da li se mo`e desiti da, nakon {to se nova praksa po~ne provoditi, odre|eni doktori imaju preveliki broj pacijenata, dok }e s druge strane neki doktori imati premalo posla. Doktor porodi~ne medicine u JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo Zaim Jati} obja{njava da je 1.800 odre|en kao optimalan broj pacijenata koje mo`e imati jedan ljekar. Kako bi se sa~uvao kvalitet usluga, niti jedan doktor porodi~ne medicine ne}e imati vi{e pacijenata. - Neki ljekari }e prije dosti}i taj broj, pa se zbog toga osiguranicima preporu~uje da {to prije ispune obrasce o izboru ljekara, obja{njava Jati}. Sarajka i penzionerka Emina [eher~ehaji} ve} je ispunila i predala obrasce o izboru doktora porodi~ne medicine. Ka`e da se odlu~ila za jednog od dva ljekara koji rade u ambulanti u njezinom naselju.

- To je mlad doktor, veoma ljubazan i stru~an. Jako sam zadovoljna i zato sam se odlu~ila za njega, ispri~ala nam je ona. Dr. Jati} isti~e da }e nova praksa u sistemu zdravstvene za{tite, u kojem }e se pacijent lije~iti kod istog ljekara, imati niz prednosti i za ljekara i za pacijenta. Izme|u ostalog, za pacijenta to zna~i da }e imati ljekara koji }e ga bolje poznavati i s kojim }e imati odnos ispunjen povjerenjem. - S druge strane, ljekari }e ima ti de fi ni sa nu po pu la ci ju ljudi koju lije~e, koje }e vremenom dobro upoznati. Zatim, lje kar }e zna ti ko li ko ko jih oboljenja imaju njegovi pacijenti, koji pacijenti imaju rizik od odre|enih bolesti i trebaju prevenciju. Primjerice, ljekar }e vo di ti evi den ci ju o to me koje pacijentice trebaju mamo graf ski pre gled i sli ~no, obja{njava dr. Jati}.
J. FETAHOVI]

Optu`nica protiv @eljka Juki}a
Tu`ilac Regionalnog tima V Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH podigao je optu`nicu protiv @eljka Juki}a, dr`avljanina BiH i Hrvatske, ro|enog 1970. u op}ini Prozor, nastanjenog u Dubrovniku u Hrvatskoj, koji je po me|unarodnoj potjernici li{en slobode 2. novembra 2011. Juki} se tereti da je od jula do kraja septembra 1993. godine, u okviru {irokog i sistemati~nog napada snaga HVOa i HV-a, usmjerenog protiv civilnog bo{nja~kog stanovni{tva op}ine Prozor, kao pripadnik HVO brigade Rama, vr{io progon stanovni{tva bo{nja~ke nacionalnosti na politi~koj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, u~estvuju}i u ubistvima, prisilnim nestancima i drugim ne~ovje~nim djelima.

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU U TK-u
Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici usvojila prijedlog zakona o javnom okupljanju, kojim se ure|uju oblasti poput mirnih okupljanja, javnih protesta i priredbi, ali i kaznenih odredbi.

Nema vi{e blokiranja saobra}ajnica
nju. Ono {to je novo, kada su sportske priredbe u pitanju, jeste da smo smanjili cijenu prijave okupljanja. Tako|er, ubacili smo i odredbu da skupove klubova koji ne ostvaruju profit obezbje|ujemo besplatno. To je u interesu razvo ja spor ta, ka zao nam je ministar Guti}. No, najvi{e pa`nje su privukla zakonska rje{enja, kada su u pitanju protestna okupljanja. Naime, gra|ani u Tuzlanskom kantonu u budu}nosti ne}e trpjeti posljedice blokiranja saobra}ajnica. - Tu smo izri~ito zabranili okupljanja koja }e blokirati puteve ili ugroziti funkcionisanje objekata koji su bitni za dr`avu i Kanton. Tu smo predvidjeli i o{trije kazne, kazao nam je Guti}.

Organizatori javnih skupova, koji su komercijalnog karaktera, pla}at }e policajce po cjenovniku MUP-a

[ijak pori~e krivicu
Nekada{nji pripadnik 122. lake brigade Armije BiH Mirsad [ijak ju~er je pred Sudom BiH kazao da nije kriv za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, krivi~no djelo za koje ga tereti Tu`ila{tvo BiH. [ijak je, zajedno sa na~elnikom Odjela za borbu protiv organizovanog kriminala OSA Muhidinom Ba{i}em, optu`en za silovanje. Optu`nica navodi da su Ba{i} i [ijak 25. januara 1994, zajedno sa dva neidentifikovana pripadnika Armije BiH, na seksualni odnos prisilili `enu koja je bila u posjeti suprugu zatvorenom u zatvoru u Vare{u. Ba{i} je ranije izjavio pred Sudom da se ne osje}a krivim. J. F.

Odlu~uje Skup{tina
Tako|er, prema njegovim rije~ima, svi organizatori javnih skupova, koji su komercijalnog karaktera, u budu}nosti }e morati pla}ati anga`man policajaca, i to po cjenovniku MUP-a Tuzlanskog kantona. Prijedlog zakona o javnom okupljanju je upu}en Skup{tini Tuzlanskog kantona na razmatranje.
S. K.

Protestna okupljanja
Prema rije~ima Bege Guti}a, ministra unutra{njih poslova TK-a, ograni~avanje javnih okupljanja je u mjeri, koja je neophodna u demokratskom dru{tvu radi za{tite javne sigurnosti, za{tite prava, sloboda i zdravlja drugih lica. - Ovim uskla|ujemo na{ zakon sa zakonima u okru`e-

Ministar Guti}: O{tre kazne za blokade

14

CRNA HRONIKA
Dvije osobe su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre }i ko ja se do go di la preksino} na lokalnom putu u Kru{kovom Polju kod Bosanskog [amca kada je golf, usljed neprilago|ene brzine, sletio sa ceste te udario u betonski propust. Voza~ T. C. i suvoza~ D. B. iz Bosanskog [amca prevezeni su u dobojsku bolnicu, a ljekari se nisu izjasnili o stepenu njihovih povreda.

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Golf sletio sa ceste

Prijava zbog nedozvoljene trgovine

Na putu Gacko - Fo~a, u mjestu Ponikve, slu`beni ci policije pri li kom kontrole pasata, kojim je upravljao Z. J. iz Bile}e, a u kojem se nalazio i vlasnik auta D. I. iz Bile}e, otkrili su u gepeku 405 {teka cigareta ronhil i partner, vrijednih oko 10.000 KM. Voza~ i vlasnik su privedeni i saslu{ani, te }e protiv njih biti dostavljena prijava zbog nedozvoljene trgovine, dok su cigarete oduzete.

Nakon napada u Banjoj Luci

Policajac zadr`an na
Klinici za neurohirurgiju
Zdravstveno stanje policajca CJB-a Banja Luka Mileta Brankovi}a (46), koji je nakon {to je pretu~en u banjalu~kom naselju Borik hospitalizovan u Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskoklini~kog centra Banja Luka, ju~er je bilo stabilno. Na~elnik Klinike za neurohirurgiju Vesna Ivani{evi} i glavni de`urni ljekar Bo`o Krivoku}a izja vi li su, ka ko je pre ni je la Srna, da je Brankovi} zadobio po vre de gla ve, na gnje ~e nje mozga, prelom kostiju lica, te da nastavlja lije~enje na Klinici za neurohirurgiju. Ovaj policajac je, kao {to je poznato, u nedjelju poslije pono}i vozilom Hitne pomo}i dovezen u prijemnu hirur{ku ambulantu UKC-a nakon {to su ga, dok je bio u civilu, napale tri nepoznate osobe u Ulici Save Kova~evi}a ispred no}nog kluba Venecija. Nedugo nakon incidenta, uhap{en je Danijel Mitrovi} (26) iz Banje Luke, kao glavni napada~ na Brankovi}a. Policija }e protiv njega podnijeti izvje{taj banjalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu zbog nano{enja tjelesnih povreda policajcu. Prema nekim izvorima, kao motiv napada spominje se prijava koju je Brankovi} podnio protiv jednog od napada~a.

Nakon hap{enja osumnji~enog za ubistvo starca kod Travnika

Kenan Huselji}
Huselji}u je odre|en pritvor • Istragom utvr|eno da je Karla Jur~evi}a napalo vi{e osoba
Dvadesetdvogodi{njem Kenanu Huselji}u iz Doca na La{vi, kod Travnika, na prijedlog Tu`ila{tva SBK-a odre|en je pritvor od 30 dana, potvr|eno nam je iz ovog tu`ila{tva. Huselji} je tokom vikenda uhap{en zbog ubistva Karla Jur~evi}a, 81-godi{njeg povratnika u selo Puti}evo kod Doca na La{vi.

skriva sau~esnike?

ISPRAVKA OGLASA
OD 21. JANUARA 2012. g. Ovim vr{imo ispravku oglasa objavljenog 21. januara 2012. g. na 44. stranici lista „Oslobo|enje“. Ispravka se odnosi na datum (red 8. u tekstu ispod cijene) do kada se primaju ponude u zape~a}enim kovertama, tako da umjesto 28. februara 2012. treba da stoji 21. februara 2012. Molimo zainteresovane da uva`e ovu ispravku. N. Kusturica, LPS Sarajevo u ste~aju

Saslu{anja i privo|enja
Jur~evi} je sahranjen u subotu na mjesnom groblju u naselju Puti}evo, a policija je privela Huselji}a i osumnji~ila ga za ubistvo. Tokom istrage saslu{avano je vi{e osoba, a me|u njima su bili Huselji}, te navodno i bra~ni par Asim (24) i Erma [abanovi} (20), te Haris Zuparevi}, koji su policiji bili od prije poznati zbog kra|a koje su po~inili u Hercegovini. Oni su, naime, na podru~ju Ljubu{kog tokom prve polovine novembra provaljivali u kioske. Iako je Huselji} na sebe preuzeo krivicu za ubistvo Jur~evi}a, uvi|ajem je ustanovljeno da je u ku}i ubijenog starca na|eno vi{e tragova, tako da se pretpostavlja da je pored njega u napa-

Policija ispred ku}e Karla Jur~evi}a

du i ubistvu starca morala u~estvovati najmanje jo{ jedna osoba. Da li Huselji} namjerno `eli da sakrije svog sau~esnika u zlo~inu, trebala bi utvrditi istraga koja je nastavljena.

Gu{enje
Podsjetimo, u ~etvrtak u prijepodnevnim satima u prizemlju napola obnovljene ku}e dvojica kom{ija prona{la su Jur~evi}evo tijelo, ruku i nogu svezanih kablo-

vima, a usta zapu{enih krpom. Obdukcijom, koju je u travni~koj bol ni ci oba vio pa to log Zdenko Cihlar`, utvr|eno je da je smrt starca nastupila usljed gu{enja, najvjerovatnije krpom koju mu je ubica ugurao u usta kako bi ga sprije~io da doziva u pomo}. Iako je kao motiv ubistva navedeno koristoljublje, medijima jo{ nije poznato {ta je ukradeno iz Jur~evi}eve ku}e.
D. PAVLOVI]

Bosanska Gradi{ka

Obavje{tenje
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 784/11 od 23.1.2012. godine o prodaji roba - {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Otkrivena ~etvero~lana grupa provalnika
Policija iz Bosanske Gradi{ke rasvijetlila je deset kra|a te privela i saslu{ala Dinu Malko~a (1982), Samira Mujagi}a (1982) i Nermina Delali}a (1981) iz tog grada, te Dragana Balabana (1965) iz Srpca. Nakon krim-obrade osumnji~eni su pu{teni, a protiv njih }e biti dostavljen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu. Oni se, kako je potvr|eno iz CJB-a Banja Luka, sumnji~e da su u tri navrata provalili u prostorije pogona kafilerije, te isjekli i ukrali elektri~ne provodnike, ~ime je vlasnik o{te}en za oko 10.000 KM. Na teret im se stavlja i da su, tako|er, tri puta provalili u pogon ciglane iz koje su odnijeli kablove, bu{ilicu i oko 100 litara ma{inskog ulja, te obili skladi{te zemljoradni~ke zadruge iz koje su ukrali poljoprivredni alat, hemijska i druga sredstva, ~ime su pri~inili {tetu oko 6.000 KM. Oni se dovode u vezu i sa kra|om akumulatora iz iste zemljoradni~ke zadruge.
L. S.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

CRNA HRONIKA
Bijeljinska policija privela je trojicu maloljetnika osumnji~enih za te{ku kra|u, saop{teno je iz CJB-a Bijeljina. Maloljetnici A. I, S. J. i N. N, kako prenosi Srna, zate~eni su u nedjelju dok su obijali prostorije firme Blondo, u vlasni{tvu M. M. Protiv njih }e, kako je najavljeno iz bijeljinske policije, Okru`nom tu`ila{tvu u tom gradu biti podnesen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu.

15

Tri maloljetnika zate~ena u kra|i

Po`ar u podrumu benzinske pumpe

U objektu benzinske pumpe Parma trend, vlasni{tvo @arka Miljkovi}a, u Kara|or|evoj ulici u Banjoj Luci, ju~er je izbio po`ar. Vatra je buknula u podrumu pumpe, a njeno {irenje sprije~eno je brzom intervencijom vatrogasaca. Kako nam je potvr|eno iz banjalu~kog CJB-a, izgorio je dio dokumentacije firme. Policija je izvr{ila uvi|aj, a uzroci izbijanja po`ara L. S. se utvr|uju.

KANTONALNI SUD SARAJEVO Izre~ena presuda Mehdi Muhovi}u

Za trostruko

ubistvo 20
Sudsko vije}e Kantonalnog suda Sarajevo, kojim je predsjedavao sudija Jasenko Ru`i}, izreklo je ju~er nepravomo}nu presudu Mehdi Muhovi}u (53) iz mjesta Trpez kod Berana (Crna Gora), s prebivali{tem u Sarajevu, kojom ga je za ubistva dr`avljana Srbije Slobodana Vitezovi}a (59) iz U`ica, njegove nevjen~ane supruge Zorice Mandi} (47) iz Sevojna i Vidosava Di-

GODINA ROBIJE
Maksimalna kazna

Muhovi} je osu|en jer je ubio dr`avljane Srbije Slobodana Vitezovi}a, Zoricu Mandi} i Vidosava Dikovi}a
kovi}a (51) iz U`ica osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina. Muhovi} je za svako ubistvo koje je, kako je naveo sudija Ru`i}, po~inio u sarajevskom naselju Stup 3. decembra 2009. godine dobio po 12 godina robije. Sudija Ru`i} je, obrazla`u}i presudu, kazao da je izre~ena na osnovu precizirane optu`nice Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, po kojoj ubistva nisu po~injena iz koristoljublja. Dodao je i to da Sudsko vije}e nije prona{lo ote`avaju}e okolnosti, dok su olak{avaju}e bile te da Muhovi} ranije nije osu|ivan, te njegovo korektno dr`anje tokom su|enja. Muhovi}, kojem je pritvor produ`en za jo{ devet mjeseci ili do druge odluke suda, osu|en je jer je pucaju}i iz pi{tolja u ku}i u kojoj je `ivio kao podstanar ubio

Mehdo Muhovi} na ju~era{njem izricanju presude Foto: A. KAJMOVI]

OLAK[AVAJU]E OKOLNOSTI Vije}e nije prona{lo ote`avaju}e okolnosti, dok su olak{avaju}e bile to {to Muhovi} ranije nije osu|ivan, te njegovo korektno dr`anje tokom su|enja
prvo Vitezovi}a, pa Dikovi}a i na kraju Mandi}evu. “Presuda je izre~ena na osnovu izjava svjedoka i vje{taka. Ovo je maksimalna kazna koja se mo`e izre}i po Krivi~nom zakonu FBiH. Nije dokazano, kako je tvrdila odbrana, da su ubistva po~injena namah i u stanju razdra`ljivosti optu`enog, nego da su po~injena s direktnim umi{ljajem” rekao je Ru`i}. , }enih poslovnih odnosa sa njim. Utvr|eno je da se Muhovi} prvo posva|ao, te fizi~ki sukobio sa Vitezovi}em. Muhovi} je potom Vitezovi}u, koji se nalazio u polukle~e}em polo`aju, pucao u glavu, te ga usmrtio. Potom je pri{ao dvosjedu, na kojem su se nalazi Mandi}eva i Dikovi}, te i njima iz istog pi{tolja pucao u glavu i usmrtio ih. U prvobitnoj optu`nici se navodilo da je Muhovi} ubistva po~inio iz koristoljublja, ali je tokom sudskog procesa Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo promijenilo opis optu`nice, u kojoj se navodi da krivi~na djela nisu po~injena iz koristoljublja.
Dk. OMERAGI]

Hici u glave
Muhovi} je osu|en jer je tog dana oko 14.25 sati u ku}i u Dobrinjskoj ulici iz pi{tolja crvena zastava ubio Vitezovi}a, Mandi}evu i Dikovi}a, koji su iz Srbije u Sarajevo do{li zbog nera{~i{-

Sa uvi|aja u sarajevskom naselju Stup

Hap{enje ul Grada~cul

Obio ku}u, pa

Zbog iznude priveden Jovan Vukovi}

bacio bombu
Nakon kra|e poku{ao je pobje}i, no primijetile su ga i poku{ale zaustaviti kom{ije porodice Dervi{evi}. Prema policijskim informacijama, Selimovi} je tom prilikom bacio bombu ka dvojici kom{ija, koji, na sre}u, nisu povrije|eni u eksploziji. “Tokom utorka o~ekujemo odluku suda kada je u pitanju prijedlog za pritvaranje 35-godi{njeg Selimovi}a” potvrdio nam je Admir Arnautovi}, , portparol Tu`ila{tva TK-a.
A. [e.

Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona predlo`ilo je Kantonalnom sudu u Tuzli da odredi pritvor Me{etu Selimovi}u, 35-godi{njaku iz Grada~ca, koji je uhap{en u nedjelju zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela poku{aj ubistva, te{ka kra|a i nedozvoljeno dr`anje oru`ja i eksplozivnih materija. Kako saznajemo, Selimovi} je u no}i sa subo te na ne dje lju obio ku }u Mus ta fe Der vi{evi}a, koja se nalazi u grada~a~kom naselju Ze li nja.

Presreo vozilo i oteo novac
Jovan Vukovi} (36) iz Ribnika priveden je u nedjelju zbog sumnje da je no} ranije po~inio iznudu. Naime, on se, kako nam je potvr|eno iz banjalu~ke policije, sumnji~i da je u no}nim satima, na magistralnom putu Biha} - Jajce, u mjestu ^a|avica, op{tina Ribnik, vozilom presreo automobil koji je vozio jedan Travni~anin, te oteo 400 eura. Kod Vukovi}a su prona|eni predmeti koji poti~u iz krivi~nog djela, a on je priveden na krim-obradu, nakon koje je pu{ten. Pripadnici Policijske stanice Ribnik }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu podnijeti prijavu zbog iznude. L. S.

16

CRNA HRONIKA

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

J

edna osoba je poginula, a tri su povrije|ene, od kojih dvije te`e u stravi~nom sudaru opel tigre i mercedesa koji se dogodio u nedjelju nave~er na magistralnom put M17 u mostarskom naselju Sutina, potvr|eno je iz mostarske policije. Kako saznajemo, Sanel \onko (1979) stradao je na mjestu, dok su povrije|eni D`emal Sefer (1977), Senad ]ori} (1970) i Ajla ]ori} (1979). Oni su kolima Hitne pomo}i prevezeni u Regionalni medicinski centar “Dr. Safet Muji}” ali ljekari, na`a, lost, nisu mogli pomo}i \onki. Ajla ]ori} i D`emal Sefer su zadr`ani na Odjelu hirurgije, dok je Senad ]ori} otpu{ten nakon {to mu je ukazana pomo}. Tokom uvi|aja na mjestu nesre}e, koji su obavili policija i de`urna tu`iteljica Laki~evi}, utvr|eno je da je opel tigru (022T-998) vozio Senad ]ori}, sa kojim je u vozilu bila Ajla ]ori}, dok ni ju~er nije bilo poznato ko je upravljao mercedesom (E81M-648) u kojem su poginuli \onko i povrije|eni Sefer. Zbog toga, ali i utvr|ivanja okolnosti sudara, sa pre`ivjelim u~esnicima sudara }e biti obav-

Stravi~na saobra}ajna nesre}a u mostarskom naselju Sutina

Poginuo Sanel \onko, troje povrije|enih
\onko stradao na mjestu, dok su povrije|eni D`emal Sefer, Senad ]ori} i Ajla ]ori} • Ne zna se ko je vozio mercedes

Sa uvi|aja: Opel tigra i mercedes nakon sudara

UDAR U PANO Mercedes je nakon sudara izletio sa ceste, zabio se u reklamni pano, te je vozilo prepolovljeno

ljeni razgovori, pri ~emu bi Seferova izjava trebala otkriti i to ko je bio za volanom mercedesa. Naime, u dosada{njoj istrazi je utvr|eno tek to da je mercedes dolazio iz pravca naselja Sutina i kretao se ka ulazu u Mostar,

dok za opel ju~er nije bilo precizirano je li se kretao iz suprotnog smjera ili je eventualno skretao prema lokalnoj cesti, odnosno s lokalne ceste na magistralni put. Nezvani~no se moglo ~uti da

je mercedes nakon sudara sa opelom izletio na zemljanu podlogu pored ceste, a onda se zabio u reklamni pano. Od siline udara, pano je zajedno s betonskim postoljem izvaljen iz zemlje, dok je mercedes, doslovno,

prepolovljen. Osim obdukcije tijela, tu`iteljica je nalo`ila da se obave vje{ta~enja vozila, koja su nakon uvi|aja prevezena u krug PU Mostar.
L. S.

Nakon udesa u Sarajevu

Istraga zlo~ina u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje

Stjepanovi} uspavan, Delali} na slobodi
Benjamin Delali} je pu{ten na slobodu jer nije bilo zakonskih osnova za njegovo zadr`avanje
Zdravstveno stanje Zorana Stjepanovi}a (19) sa Pala, koji je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i u subotu poslijepodne, i dalje je te{ko, potvrdila nam je ju~er glasnogovornica Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandri}. Stjepanovi}, kako je rekla Jandri}eva, nakon {to je zadobio te{ku politraumu i povrede grudnog ko{a, priklju~en je na aparate i uspavan. Do nesre}e je, podsje}amo, do{lo kada su se u sarajevskoj Ulici Put Mladih muslimana sudarili reno megan (E17-J179), kojim je upravljao Benjamin Delali} (18), sin ubijenog Ramiza Delali}a ]ele, i VW polo (A73-3-469), za ~ijim upravlja~em se nalazio Stjepanovi}. U nesre}i su povrije|eni i Delali}, te njegovi saputnici Hilmija Dautovi} (19), Kenan Fazli} (19) i Edin Fazli} (21), kao i saputnici iz pola Tihomir Mileti} (22) i Boris [krkar (19) sa Pala. Nakon nesre}e pripadnici MUP-a KS-a su uhapsili Delali}a zbog sumnje da je po~inio te{ko krivi~no djelo protiv sigurnosti saobra}aja. Delali} je, ipak, kako nam je potvr|eno iz Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, pu{ten na slobodu jer nije bilo zakonskih osnova za njegovo zadr`avanje. U Kantonalnom tu`ila{tvu su nam, tako|er, rekli da }e nakon {to iz policije bude dostavljen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, odlu~iti koji koraci }e biti preduzeti. Delali} je, prema preliminarnim rezultatima istrage, vozio bez voza~ke dozvole i pod dejstvom narkotika. Policiji je poznat odranije po tome {to je na Ba{~ar{iji, pucaju}i na Almera Inajetovi}a i Harisa Drlju, ranio tri prolaznika. Tako|er, na njegov reno u augustu pro{le godine ba~ena je ru~na bomba.
Dk. O.

Mustafa Guji} preminuo

nedugo nakon napada
Branko Kova~evi} ubo no`em u grudi Mustafu Guji}a, koji je do{ao da ga opomene zbog buke • Pio i uznemiravao kom{ije
Obdukcijom tijela 51-godi{njeg Mustafe Guji}a, koju je ju~er obavio patolog Hamza @ujo, ustanovljeno je da je sje~ivo pogodilo vitalne organe usljed ~ega je smrt nastupila nekoliko minuta kasnije. Sahrana bi, kako saznajemo, trebala biti obavljena danas na sarajevskom groblju Vlakovo.

Zvonio na vrata
Za ubistvo Guji}a, iza kojeg su ostali supruga i troje djece, podsje}amo, osumnji~en je njegov 62-go di{ nji ko m{i ja Bran ko Kova~evi}. Kova~evi}, kojem je sud odredio pritvor, u penziji je i naj~e{}e je vrijeme provodio u prostorijama obli`nje Mjesne zajednice, dok je Guji} po zanimanju bio sportski menad`er. [ta se ta~no zbilo pred Kova~evi}evim stanom na ~etvrtom spratu nebodera na Trgu ZAVNOBiH-a broj 15, u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, ostaje nepoznato. Prema izjavama njihovih kom{ija, Kova~evi} je poznat kao osoba sklona pi}u, i kad je bio u takvom stanju, ~esto su ga izbjegavali.

Policija na Trgu ZAVNOBiH-a

“Kada je bio pijan, zvonio je na vrata kom{ija i vikao hodnikom sve dok ne bi u{ao u svoj stan. To se ~esto ponavljalo tako da je do{ao u sukob sa Guji}em, koji je stanovao na prvom spratu” pri~a njiho, va kom{inica. U petak popodne Kova~evi} se navodno ponovo napio i napao nekog od svojih uku}ana. Guji} se popeo na ~etvrti sprat, opomenuo ga i si{ao do svog stana.

Psovke
Me|utim, Kova~evi} je nastavio sa galamom i psovkama koje su uklju~ivale i njegove kom{ije, a ko-

je je vrije|ao na vjerskoj osnovi. Guji}, koji je bio znatno vi{i od Kova~evi}a, ponovo se popeo do kom{ijinog stana kako bi ga upozorio. No, ovaj put Kova~evi} je iz stana uzeo no` i u grudi ubo Guji}a. Povrije|eni je krenuo prema svom stanu, te ga je mrtvog prona{la supruga. Ubrzo su na mjesto doga|aja stigli policajci koji su uhapsili Kova~evi}a. On im je odmah sve priznao, pokazao gdje je ostavio no` i ispri~ao da ga je Guji}, navodno, tri godine maltretirao i vrije|ao na vjerskoj osnovi.
D. P.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Sanski Most OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 05-05-3-180/12 Datum: 20.1.2012. god. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine FBiH«, br. 12/03 i 34/03) i ~lana 8. Pravila Javne ustanove "Narodna biblioteka" Sanski Most, op}inski na~elnik objavljuje: Broj: 05-05-3-178/12 Datum: 20.1.2012. god. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Sanski Most OP]INSKI NA^ELNIK

OGLASI

17

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine FBiH«, br. 12/03 i 34/03) i ~lana 6. Pravila Javne ustanove «Centar za socijalni rad« Sanski Most, op}inski na~elnik objavljuje:

za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Narodna biblioteka" Sanski Most Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora ustanove od 3 (tri) ~lana. 1. Opis pozicije Upravni odbor Ustanove obavlja poslove utvr|ene Zakonom o ustanovama («Sl. list RBiH«, broj: 6/92, 8/93 i 13/04) i Pravilima Ustanove i to: - Donosi pravila biblioteke - Imenuje i razrje{ava direktora - Utvr|uje planove rada i razvoja - Utvr|uje godi{nji program rada - Donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un - Donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove - Usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora - Rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em - Odgovara osniva~u za rezultate rada Ustanove - Odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|ena Pravilima Ustanove - Odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Pravilima Ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa - Podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Ustanove - Odlu~uje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliote~ke gra|e - Odlu~uje o organiziranju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedi{tu ili izvan sjedi{ta biblioteke - Utvr|uje na~in kori{tenja bibliote~ke gra|e - Utvr|uje na~in propagande i popularizacije knjige - Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove 2. Op}i uslovi - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine - da su stariji od 18 godina - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nisu na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup - da nisu lica kojima je zabranjeno obavljanje javne funkcije - da nisu izabrani slu`benici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa («Sl. glasnik BiH» br. 16/2) - da nemaju privatni interes u Ustanovi u kojoj se kandiduju na poziciju Upravnog odbora 3. Posebni uslovi - da imaju najmanje vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu - da imaju najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja stru~ne spreme - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja 4. Prijave kandidata treba da sadr`e: - kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon - dokaz o stru~noj spremi (ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerene izjave na okolnosti iz ta~ke 2. alineja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovog oglasa Dokumenti koji se prila`u moraju biti originali ili ovjerene kopije 5. Ostale napomene Mandat ~lanova Upravnog odbora Ustanove traje ~etiri godine uz mogu}nost novog imenovanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog konkursa bi}e obavljen intervju. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 6. Rok i podno{enje prijave Javni konkurs }e se objaviti u «Sl. novinama Federacije BiH» i u dnevnom listu "Oslobo|enje", a krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u «Sl. novinama FBiH». Prijave sa tra`enom dokumentacijom mo`ete dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom «Prijava na konkurs» na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3 - Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima (NE OTVARAJ). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Prim. dr. Mustafa Avdagi}

J AV N I K O N K U R S

za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove «Centar za socijalni rad« Sanski Most Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora ustanove od 5 (pet) ~lanova. 1. Opis pozicije Upravni odbor Ustanove obavlja poslove utvr|ene Zakonom o ustanovama («Sl. list RBiH«, broj: 6/92, 8/93 i 13/04 ) i Pravilima Ustanove i to: - Donosi pravila Centra - Vr{i kona~no imenovanje direktora, te razrje{ava du`nosti istog nakon nastupanja okolnosti utvr|enih Zakonom i Pravilima Centra - Utvr|uje planove rada i razvoja - Utvr|uje godi{nji program rada - Donosi finansijski plan i usvaja godi{nji plan - Donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra - Odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti zbog kojih je Centar osnovan ako zakonom nije odre|eno druga~ije - Usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora - Rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em - Odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa do kojeg odlu~uje direktor Centra - Razmatra i daje saglasnost za prijem i otpu{tanje radnika Centra usljed okolnosti utvr|enih Zakonom i Pravilima Centra te odlu~uje o prigovoru radnika Centra na rje{enja kojima je organ rukovo|enja odre|en Pravilima, odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornosti istih po osnovu radnog odnosa ili u vezi sa njim - Podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Centra - Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Centra 2. Op}i uslovi - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine - da su stariji od 18 godina - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nisu na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup - da nisu lica kojima je zabranjeno obavljanje javne funkcije - da nisu izabrani slu`benici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa («Sl. glasnik BiH» br. 16/2) - da nemaju privatni interes u Ustanovi u kojoj se kandiduju na poziciju Upravnog odbora 3. Posebni uslovi - da imaju najmanje vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu - da imaju najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja stru~ne spreme - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja 4. Prijave kandidata treba da sadr`e: - kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon - dokaz o stru~noj spremi (ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerene izjave na okolnosti iz ta~ke 2. alineja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovog oglasa Dokumenti koji se prila`u moraju biti originali ili ovjerene kopije 5. Ostale napomene Mandat ~lanova Upravnog odbora Ustanove traje ~etiri godine uz mogu}nost novog imenovanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog konkursa bi}e obavljen intervju. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 6. Rok i podno{enje prijave Javni konkurs }e se objaviti u «Sl. novinama Federacije BiH» i u dnevnom listu "Oslobo|enje", a krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u «Sl. novinama FBiH». Prijave sa tra`enom dokumentacijom mo`ete dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom «Prijava na konkurs» na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3 - Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima (NE OTVARAJ). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Prim. dr. Mustafa Avdagi}

J AV N I K O N K U R S

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO JU SREDNJO[KOLSKI CENTAR ILIJA[ ILIJA[ Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj I-161/12 od 19. 1. 2012. godine, Javna ustanova Srednjo{kolski centar Ilija{ r a s p i s u j e

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Perzijsko-bosanski koled` sa internatom Ilija{, Lje{evo bb Tel: 033/402-204; Fax: 402-487 Na osnovu ~lana 117. Pravila Perzijsko-bosanskog koled`a sa internatom te na osnovu Odluke [kolskog odbora Perzijskobosanskog koled`a sa internatom, broj 02-K/2012 od 12. 1. 2012. godine raspisuje se

JAVNI KON KU RS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA [KOLE Nastavnik za nastavni predmet: 1. Latinski jezik; 1 izvr{ilac — 6 ~asova nastavne norme Za navedeno radno mjesto radni odnos se zasniva na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2012. godine Uvjeti: Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjava posebne uvjete za nastavnika propisane Nastavnim planom i programom za gimnaziju, i to: profesor sa zavr{enim filozofskim ili filolo{kim fakultetom i ste~enim zvanjem: profesor klasi~ne filologije; profesor latinskog jezika i rimske knji`evnosti; profesor francuskog jezika i knji`evnosti i latinskog jezika i rimske knji`evnosti; profesor francuskog jezika i knji`evnosti i latinskog jezika i ostale nastavne grupe koje su u okviru studija imale latinski jezik kao B predmet. Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - kra}u biografiju sa navodima o kretanju u slu`bi. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prilo`iti po izvr{enom izboru kandidata. Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, a konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se u prostorijama {kole ili na adresu {kole: Javna ustanova Srednjo{kolski centar Ilija{, ulica Kakanjska broj 16 — Ilija{, 71 380. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

KONKURS
za prijem u radni odnos 1. Profesora matematike (pola norme) ..................................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 2. Profesor latinskog jezika (3 ~asa sedmi~no) .....................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 3. Profesora vjeronauka (12 ~asova sedmi~no) ......................................................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (za sve ta~ke (odre|eno vrijeme) do 30. 6. 2012. godine) Za zasnivanje radnog odnosa potrebno je da kandidat ima zavr{enu VSS odgovaraju}eg smjera. Za radno mjesto pod ta~kom 3. potrebno je da kandidat aktivno poznaje perzijski jezik. Uz prijavu slati: dokaz o stru~noj spremi, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o dr`avljanstvu, rodni list, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, ljekarsko uvjerenje (po prijemu zaposlenika u radni odnos). Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju zadovoljavati odre|ene norme uspostavljene od Koled`a, koje }e komisija procijeniti kroz razgovore koje }e obaviti sa svim prijavljenim kandidatima. Prijave slati na adresu: Ilija{, Lje{evo bb, 71 387 Podlugovi. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: Pristigla dokumenta se ne vra}aju!

18

REGION
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Koalicioni pregovori za sastav nove slovenske vlade

POVRATAK
Predstavljanje Kosova uz fusnotu
Za Pri{tinu je prihvatljivo da u regionalnim inicijativama Kosovo bude predstavljeno uz fusnotu u kojoj bi pisalo “bez prejudiciranja statusa”, izjavila je Edita Tahiri, {efica pri{tinskog pregovara~kog tima u dijalogu s Beogradom. Tahiri je u izjavi za Tanjug kazala da je takvo rje{enje izbalansirano, da po{tuje stavove obje strane i da bi, {to se Pri{tine ti~e, moglo biti prihvatljivo rje{enje za klju~no pitanje sljede}e runde dijaloga. - Moram re}i da su pozicije dvije strane u ovom trenutku veoma udaljene, jer Srbija i dalje insistira na kori{tenju reference 1244 u nazivu Kosova, {to je za nas neprihatljivo, rekla je Tahiri, uz obja{njenje da je Rezolucija VS-a UN-a prevazi|ena i u politi~kom i u pravnom smislu.

Janeza Jan{e
Izgledi Janeza Jan{e da dobije parlamentarnul ve}inu i postane mandatar presudno ovise ol stajali{tima Demokratske stranke umirovljenikal koja }e o tome odlu~ivati danasl
Biv{i premijer Slovenije Janez Jan{a potvrdio je ju~er da je koalicijski ugovor ~etiri stranke desnice i centra s DESUS-om na~elno uskla|en, uklju~uju}i i odredbu po kojoj mirovine ne bi smjele pasti ispod 60 posto prosje~ne plate.

Gra|ani bi Jankovi}a
Prema rezultatima istra`ivanja koje je objavilo ljubljansko Delo, vi{e od polovine Slovenaca smatra da bi lider Pozitivna Slovenije Zoran Jankovi} bio bolji premijer nego Jan{a. Dvije tre}ine anketiranih (63,4 posto) smatra da je skup{tina Slovenije napravila lo{ potez {to nije izabrala Jankovi}a za premijera prilikom izja{njavanja 11. januara, dok 28 posto smatra da je to bila prava odluka. Kako je prenijela agencija STA, 8,6 posto bilo je neodlu~no. alicijskom ugovoru budu}e vlade bilo jedna vrsta mlinskog kamena u njenom djelovanju, posebno jer Jan{a u isto vrijeme obe}ava da bi ove godine prora~unskim rebalansom smanjio javne rashode za 800 miliona eura i smanjio prora~unski deficit na 2,5 posto, te da je upitna realnost takvog plana. List navodi da prosje~na slovenska mirovina iznosi 629 eura, ali je rije~ o mirovinama za puni radni sta`, dok je nacionalni prosjek manji, a vi{e od 40 posto umirovljenika prima manje od 500 eura mjese~no. Zato bi, ocjenjuje list, davanje takvih obe}anja stranci umirovljenika pove}alo masu isplata za mirovine za 15 do 20 posto i dovelo do sloma javnih finansija, te onemogu}ilo bilo kakvu mirovinsku reformu unaprijed. Koalicija je na sastanku u subotu uve~er podijelila ministarske funkcije, a prijedlog za mandatara nove vlade Janeza Jan{u sa potpisima svih svojih poslanika }e sutra uputiti parlamentu. Koalicija je postigla saglasnost o vladi od jedanaest ministarstava.

Visina mirovina
Jan{a je rekao novinarima da usagla{en tekst koalicionog sporazuma koje dr`e 50 od mogu}ih 90 poslani~kih mjesta. Sporazum je objavljen deset dana nakon {to je Parlament odbio da Zorana Jankovi}a, biv{eg gradona~elnika Ljubljane, prihvati za premijera Slovenije. Me|utim, izgledi Janeza Jan{e da dobije parlamentarnu ve}inu i postane mandatar za sastav nove slovenske vlade presudno ovise o stajali{tima Demokratske stranke umirovljenika (DESUS) koja }e o tome odlu~ivati danas, a ta stranka zahtijeva da se koalicijskim ugovorom sprije~i daljnji pad mirovina, prenose ju~er slovenski mediji. Predsjednik stranke umirovljenika Karl Erjavec naveo je da }e o garancijama iz nacrta koalicijskog ugovora koja se daju umirovljenicima danas na svom sastanku odlu~ivati izvr{ni odbor stranke. Poslovni list Finance ju~er tvrdi da bi mirovinsko sidro u ko-

Izbori u Srbiji 6. maja
Lokalni i parlamentarni izbori bi}e raspisani 11. mar ta i gotovo je izvjesno da }e datum njihovog odr`avanja biti 6. maj, rekla je ju~er predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} - Dejanovi}. - Iz ekonomskih razloga, predsjednik Boris Tadi} raspisa}e parlamentarne, a ja lokalne izbore istog dana, kazala je Slavica \uki} - Dejanovi}. Predsjednica parlamenta je dodala da 11. mar ta isti~e posljednji rok za start izbornih procesa i da je vladaju}a koalicija odlu~ila da ~eka taj datum kako bi u punoj mjeri zavr{ila ~etvorogodi{nji mandat i zapo~ete poslove. \uki} - Dejanovi} je navela da nema dileme da je predsjednik SPSa Ivica Da~i} kandidat te stranke za premijera Srbije.

Janez Jan{a: Mirovinsko sidro ili mlinski kamen?

Potez Tuerka
Prednost pozicije predsjednika dr`ave u procesu imenovanja mandatara je u tome da se, u slu~aju da ima vi{e kandidata u drugom krugu, prvo glasa o njegovom prijedlogu. Jan{ina stranka desnog centra

Slovena~ka demokratska partija (SDP) posljednji put je bila na vlasti izme|u 2004. i 2008. godine. Na decembarskim izborima SDP je osvojio 26 mjesta u Parlamentu, dok je Jankovi}eva stranka lijevog centra Pozitivna Slovenija osvojila 28 poslani~kih mandata. U slu~aju da Parlament ne uspije da postavi novog premijera do kraja mjeseca, predsjednik mo`e da raspusti Parlament i da raspi{e nove izbore. Predsjednik Danilo Tuerk sutra mo`e ponovo predlo`iti Jankovi}a za mandatara, mo`e predlo`iti neko novo ime ili se uzdr`ati od prijedloga, a kandidata za mandatara mogu predlo`iti i politi~ke stranke.

Ne zaboraviti zlo~ine
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je ju~er u Novom Sadu da nikad ne smiju biti zaboravljeni zlo~ini u novosadskoj raciji. - Oprostiti je hri{}anski, ali zaboraviti ne smijemo nikad, da se ne bi ponovili ne samo Srbima, Jevrejima i Romima nego bilo kojem narodu na svijetu, rekao je patrijarh Irinej nakon pomena na novosadskom Keju `rtava racije povodom 70. godi{njice zlo~ina, kada su pripadnici ma|arske fa{isti~ke okupacione soldateske pobili i pod led Dunava bacili vi{e hiljada ljudi. Patrijarh je dodao da je, prema zvani~nim istorijskim podacima, u novosadskoj raciji stradalo 3.400 nedu`nih ljudi, me|u njima 80 djece. Prisutnima na Keju obratio se i posljednji lovac na naciste iz Drugog svjetskog rata Efraim Zurof, direktor jerusalimskog centra “Simon Vizental”, koji je istakao da se mora zauvijek sa~uvati sje}anje na stravi~ni zlo~in. Molitveni pomen na Keju `rtava racije u ime Jevrejske zajednice odr`ao je Isak Asiel, vrhovni rabin Srbije.

Ipak referendu
Ministar za Kosovo i Metohiju prenio je stav Vlade Srbije da je referendum u ovom trenutku nepotreban, ali nije osporio pravo na njegovo odr`avanje
Referendum na sjeveru Kosova ipak }e biti odr`an, kao {to je i predvi|eno, 14. i 15. februara, saop{tio je ju~er novinarima predsjednik Op{tine Kosovska Mitrovica Krstimir Panti}. On je to saop{tio poslije sastanka predsjednika op{tina i {efova poslani~kih grupa lokalnih samouprava. Odluka ruko-

Srbi ne

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

REGION

19

Europa pozdravila odluku hrvatskih gra|ana

Dobra vijest za regiju
Nadolaze}e ~lanstvo Hrvatske u EU pokazuje da je politi~kom hrabro{}u i odlu~nim reformama ~lanstvo u EU dosti`no, navode u zajedni~koj izjavi Van Rompuy i Barroso
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Pozitivan signal
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz pozdravio je ju~er ishod referenduma u Hrvatskoj isti~u}i da hrvatski primjer {alje pozitivan signal i ohrabrenje cijeloj jugoisto~noj Evropi. Sli~nu poruku poslao je i povjerenik za pro{irenje [tefan Fuele, visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, danski ministar za europska pitanja Nicolai Wammen, ministri i {efovi vlada zemalja ~lanica EU, predsjednici Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije, potpredsjednik Delegacije Europskog parlamenta za jugoisto~nu Europu Jelko Kacin i mnogi drugi.
Pusi} u Bruxellesu: Prvi sastanak na kojem sudjeluje 28 ministara

Hrvatski gra|ani su rekli DA pristupanju Hrvatske u punopravno ~lanstvo Europske unije. DA ko je je Hrvat ska re kla Europskoj uniji potvr|uje kontinuitet proeuropskog opredjeljenja gra|ana, od samog nastanka hrvatske dr`ave do danas, napisao je u svom komentaru predsjednik dr`ave Ivo Josipovi}, sumiraju}i rezultate referenduma na kojem su dvije tre}ine gra|ana dale podr{ku europskoj budu}nosti Hrvatske.

@ele pomo}i
- Hrvatska postaje dr`ava ~iju podr{ku treba regija, dr`ava koja `eli pomo}i, izjavio je Josipovi} u jednom od intervjua odmah nakon referenduma. ^es tit ke Hrvat skoj i nje zi nim gra|anima, {to su izabrali svo ju bu du }nost da bu du ~lanica Europske unije, uputili su u zajedni~koj izjavi predsjednik Europskog vije}a Herman van Rom puy i pred sje dnik Europ ske ko mi si je Jo se Manuel Bar roso. Pozdravljaju}i pozitivan ishod referenduma o pristupanju Hrvatske EU, lideri EU ~estitaju Hrvatima na izboru uz po ru ku da }e ~lan stvo u EU otvoriti nove mogu}nosti te pridonijeti stabilnosti i napretku. U izjavi se tako|er isti~e zna~aj koji ulazak Hrvatske u EU ima za cijelu regiju zapadnog Balkana. - Nadolaze}e ~lanstvo Hrvatske u EU {alje jasan signal cijeloj regiji jugoisto~ne Europe. Pokazuje da je politi~kom hra-

Pokret NE u EU najavio proteste
^lanovi Pokreta za Hrvatsku Ne u EU poru~ili su ju~er kako ne priznaju rezultate referenduma za ulazak Hrvatske u Europsku uniju te su najavili proteste {irom Hrvatske. Kampanja za ulazak Hrvatske u EU, kako tvrde, bila je jednosmjerna, bez rasprave o dobrim i lo{im stranama ulaska u EU. Po rije~ima Dra`ena Keleminca, kampanja je bila i nedemokratska jer je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} prijetila umirovljenicima da }e ostati bez mirovina ako se ne izjasne za EU. - Nastavit }emo borbu za Hrvatsku, a za taj cilj spremni smo dati i `ivote, najavio je. bro{}u i odlu~nim reformama ~lanstvo u EU dosti`no, navode u zajedni~koj izjavi Van Rompuy i Barroso, uz zaklju~ak da je pozitivno glasanje na referendumu „dobra vijest za Hrvatsku, dobra vijest za regiju i dobra vijest za Europu“. [ef Delegacije EU u Hrvatskoj Paul Vandoren izjavio je da Unija do~ekuje hrvatski narod otvorenih ruku te da je ve}inska potpora ulasku Hrvatske dobra vijest za Zagreb, Bruxelles i

za susjedne zemlje. - Ovo je dobra vijest za Hrvatsku, EU i cijelu regiju jer otvara perspektivu ulaska u Uniju cijele jugoisto~ne Europe, poru~io je Vandoren. Na redovnom mjese~nom sastanku svih ministara vanjskih poslova EU ju~er je u Bruxellesu sudjelovala hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi}.

Poticajna uloga
To je prvi put da Hrvatska sudjeluje na takvom sastanku iako jo{ u svojstvu zemlje promatra~a. Komentiraju}i teme o kojima namjerava izvijestiti svoje kolege, Pusi} je izme|u ostaloga kazala da }e govoriti i o mo gu }nos ti su dje lo va nja i

kori{tenja hrvatskih iskustava op}enito u tranziciji i u izgradnji institucija, {to je relevantno, kako je precizirala, za mnoge susjedske politike koje vodi i EU. Biv{a premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor, ko men ti ra ju }i re zul ta te re fe renduma, tako|er je govorila o va`nosti poticajne uloge Hrvatske kao budu}e ~lanice EU u procesu europskih integracija zemalja iz regije. Hrvatska je i do sada kontinuirano ohrabrivala susjedne dr`ave na putu u euroatlantske integracije, a s najvi{e dr`avne razine vi{e puta dosad nagla{avano je da Hrvatska ne}e praviti probleme susjedima, ve} im samo pomagati u tom procesu.
Jadranka DIZDAR

um na sjeveru Kosova
vodstva Op{tine Kosovska Mitrovica da bude odr`an referendum donesena je kao rezultat odlu~nosti Srba da referendumskim odbacivanjem kosovskih institucija poka`u da je Srbija jedina dr`ava koju prihvataju i ~iji gra|ani `ele da budu, kazao je Panti}. je ili ne, u ovom trenutku nepotreban, ali da nije osporio pravo njegovog odr`avanja. Pre ma nje go vim ri je ~i ma, predstavnici lokalnih samouprava su izrazili spremnost da razgovaraju sa nekim koga Vlada ovlasti kako bi im bilo predo~e no zbog ~e ga re fe ren dum ugro`ava dr`avne i nacionalne interese. Me|utim, do sada im se iz dr`avnog vrha niko nije obratio po ovom pitanju, pa je na konsultacijama {efovima odborni~kih grupa zaklju~eno da nema razloga za odga|anje referenduma. - Poslije izjave izvjestioca Savjeta Evrope Jelka Kacina da referendum ni na koji na~in ne}e ugroziti dobijanje statusa kandidata Srbije za ~lanstvo u EU, odnosno da nema nikakve veze sa tim ~inom, na ju~era{njim kon sul ta ci ja ma sa {e fo vi ma odborni~kih grupa zaklju~eno je da nema razloga za odga|anje referenduma, rekao je Panti}. Tako|er, predstavnici lokalne samouprave u Kosovskoj Mitrovici saop{tili su da nema nikakvih prepreka da referendum bude odr`an, s obzirom na to da do danas nije pokrenut zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o odr`avanju referenduma pred Ustavnim sudom Srbije. Parlament Kosovske Mitrovice podsje}a sve nosioce visokih dr`avnih funkcija da je, prema Ustavu Srbije, Kosovo njen sastavni dio i da niko nema pravo da se javno ili tajno, postepeno, posredno ili neposredno odri~e dijela teritorije Srbije. Panti} tvrdi da jedinstvo povodom referenduma postoji u sve ~etiri op{tine na sjeveru Kosova i, bez obzira na izvjesno neslaganje u op{tini Leposavi}, referendum }e i tamo biti odr`an.

e priznaju kosovske institucije
Jedinstvo
- Svi predsjednici op{tina su u razgovoru sa ministrom Bogdanovi}em pro{le sedmice ponovili da ukoliko nam bilo ko doka`e da je referendum {tetan po dr`avne i nacionalne interese, mi smo spremni da ga odgodimo. S obzirom na to da nam nikakva uvjeravanja nisu pru`ena, referendum }e biti odr`an kako je i planirano, kazao je Panti}.

Stav Vlade
Panti} je na konferenciji za novinare rekao da je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} na sastanku sa predsjednicima op{tina sa sjevera Kosova pro{le sedmice prenio stav Vlade Srbije da je referendum, na kojem }e se gra|ani izjasniti da li prihvataju kosovske instituci-

KOSOVO U USTAVU Parlament Kosovske Mitrovice podsje}a sve nosioce visokih dr`avnih funkcija da je, prema Ustavu Srbije, Kosovo njen sastavni dio

20

SVIJET
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Damask odbio novi plan Arapske lige

Egipat: Povijesno zasjedanje parlamenta
Egipatski parlament odr`ao je ju~er povijesnu sjednicu u novom sazivu kojim dominiraju islamisti, pobjednici izbora odr`anih nakon svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru 201 Najstariji ~lan 1. donjeg doma parlamenta, ~lan stranke Wafd, 81-godi{nji Mahmud al-Saka, otvorio je sjednicu minutom {utnje za poginule u pobuni kojom je prije gotovo godinu svrgnut Mubarak. Prije zasjedanja, Muhamed Beltad`, vode}i ~lan Muslimanskog bratstva, ~ija je stranka osvojila najve}i broj mandata, rekao je da }e to biti povijesno zasjedanje parlamenta u egipatskoj tranziciji prema demokratiji i civilnoj vladi. Iako islamisti dominiraju parlamentom, nejasno je ho}e li stvoriti jedinstven blok. Na drugom mjestu su po broju osvojenih mandata, ultrakonzervativni islamski selefisti, a na tre}em liberali.

Asad ostaje
Sirija odbacuje odluku koja predstavlja mije{anje u sirijski nacionalni suverenitet i unutra{nje poslove, izjavio je neimenovani zvani~nik
Sirijske vlasti odbile su novi plan Arapske lige o rje{avanju krize u Siriji, koji obuhvata povla~enje predsjednika Ba{ara al-Asada, prenijela je ju~er dr`avna agencija SANA. “Sirija odbacuje odluku koja predstavlja mije{anje u sirijski nacionalni suverenitet i unutra{nje poslove” prenijela je SANA izjavu , neimenovanog zvani~nika.

Formiranje vlade
Mi nis tri spo ljnih po slo va arapskih zemlja su poslije sastanka iza zatvorenih vrata u Kairu zatra`ili da predsjednik Asad preda vlast svom prvom zamjeniku, kako bi otvorio put formiranju vlade nacionalnog jedinstva u roku od dva mjeseca, radi okon~anja politi~ke krize i sukoba. Sirija je osudila ovu odluku Arapske lige i apelovala da arapski ministri prestanu da pru`aju podr{ku teroristi~kim organizacijama, kojima pripisuje odgovornost za nasilje u zemlji, navodi Xinhua, prenosi Srna. Damask je nezadovoljan i zbog toga {to Arapska liga ignori{e Asadove napore da se okon~a krvoproli}e i pokrenu politi~ke

Sirija kupuje vojne avione od Rusije
Sirija }e od Moskve kupiti 36 vojnih aviona Yak-130 za borbene vje`be, dok je sirijski re`im na udaru me|unarodnih sankcija zbog gu{enja pobune, objavio je ju~er ruski dnevni list Komersant, prenosi Fena. Moskva i Damask su potpisali novi ugovor o isporuci 36 borbenih aviona Yak-130 koja }e biti obavljena ~im Sirija uplati avans, objavile su novine pozivaju}i se na izvor blizak ruskoj dr`avnoj agenciji za izvoz oru`ja Rosoboroneksport. Vrijednost ugovora je oko 550 miliona dolara, precizirao je isti izvor. Ruski {ef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je pro{le srijede da Rusija prodaje Siriji samo ono {to nije zabranjeno prema me|unarodnom pravu, nakon {to su SAD nekoliko puta zahtijevale od zemalja koje prodaju oru`je Siriji da obustave svoje aktivnosti.

Turska: Po`ar odnio pet `ivota
Pet ljudi poginulo je u po`aru u trospratnoj zgradi u okrugu Fatih, najve}eg turskog grada Istanbula. Zgrada je planula u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, objavio je list Zaman, prenosi Srna. Uzrok po`ara jo{ nije poznat. Dvije osobe zadobile su povrede kada su sko~ile kroz prozor sa tre}eg sprata, a jo{ tri su povrije|ene u po`aru i poslane na bolni~ko lije~enje.

Hormu{ki tjesnac

“Lincoln” pro{ao bez incidenta
Iran odustao od prijetnji ocijeniv{i da je povratak ameri~kih ratnih brodova u Zaljev rutinski i da ne predstavlja pove}anje stalne vojne prisutnosti SAD-a u regiji
Ameri~ki nosa~ aviona USS “Abraham Lincoln” je bez incidenata pro{ao kroz Hormu{ki tjesnac i uplovio u Perzijski zaljev, dan nakon {to je Iran povukao svoju prijetnju da }e poduzeti akciju ako se ameri~ki nosa~ vrati u taj strate{ki pomorski prolaz, izvijestile su agencije. za vojni sukob Irana i SAD-a. Iran je zaprijetio da }e zatvoriti Hormu{ki tjesnac, kojim prolazi oko petina svjetske nafte {to se prevozi tankerima, dok je Washington uzvratio da bi takav potez tra`io ameri~ki odgovor.

Saleh otputovao u SAD
Jemenski predsjednik Ali Abdulah Saleh otputovao je ju~er u SAD na lije~enje, nakon {to je te{ko ranjen u napadu na predsjedni~ku pala~u u junu, javila je dr`avna jemenska agencija SABA, prenosi Fena. Dan prije odlaska u SAD Saleh je odr`ao govor u kojem je zatra`io oprost od svojih sunarodnjaka za sve gre{ke po~injene otkako je prije 33 godine preuzeo vlast. Saleh je otputovao u pratnji supruge i petero mla|e djece, doznaje se iz njegovog okru`enja. Ameri~ka diplomatija je u nedjelju nave~er saop}ila da je odobrila zahtjev jemenskog predsjednika da do|e u SAD radi lije~enja. Optu`en za korupciju i nepotizam, 69-godi{nji Saleh pristao je da odstupi s vlasti u skladu sa sporazumom o politi~koj tranziciji zaklju~enom 23. novembra u Rijadu, prema kojem on dobiva imunitet kao i ~lanovi njegove porodice.

Ameri~ki odgovor
Iran je u subotu odustao od svojih prijetnji kada je zamjenik komandanta Revolucionarne garde Husein Selami izjavio za agenciju IRNA da je povratak ameri~kih ratnih brodova u Zaljev rutinski i da ne predstavlja pove}anje stalne vojne prisutnosti SAD-a u regiji. Zvani~nici Pentagona odbili su direktno komentirati izjavu Selamija, ali su ponovili da nastavak vojnog prisustva SAD-a u regiji odra`ava ozbiljnost s kojom Washington uzima sigurnosne obaveze prema partnerskim zemljama u regiji i osiguranje slobodnog toka me|unarodne trgovine.

Klju~na ruta
Nosa~ USS 'Abraham Lincoln' dovr{io je redovni i rutinski prolazak kroz Hormu{ki tjesnac, klju~nu rutu za izvoz nafte iz regije, kao {to je prethodno planirano i bez incidenata” iz, javila je poru~nica Rebecca Rebarich, glasnogovornica ameri~ke Pete flote, stacionirane u Bahreinu, prenosi Fena. “Lincoln” s prate}om borbe, nom grupom brodova, prvi je ameri~ki nosa~ koji je u{ao u Perzijski zaljev od kraja decembra u okviru redovne rotacije kojom je zamijenio nosa~ USS “John Stennis” .

“Lincoln” u{ao u Perzijski zaljev u okviru redovne rotacije

Reuters

Odlazak “Stennisa” nagnao je komandanta iranske vojske Atolaha Salehija da zaprijeti akcijom ako se ameri~ki nosa~ ponovo vrati u Zaljev. “Preporu~ujem i isti~em da se ame ri ~ki no sa~ ne tre ba

vra}ati u Perzijski zaljev, a mi nemamo naviku upozoravati vi{e nego jedanput” kazao je , tada Salehi, na {to je uslijedilo zao{travanje retorike izme|u dvije strane i uzdrmana su naftna tr`i{ta, s rastom izgleda

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SVIJET
Nove sankcije EU

21

VIJESTI

na vlasti
Sirija je zahva}ena nasiljem od po~etka antire`imskih protesta sredinom marta 2011.
Reuters

Evropske zemlje ju~er su u Bruxellesu usvojile nove sankcije za Siriju koje se odnose na 22 ~lana sigurnosnog aparata i osam organizacija zbog nastavka represije, doznaje se iz diplomatskih izvora, prenosi Fena. Ovo je 11. paket sankcija koji se odnosi na li~nosti i preduze}a, a sadr`i zamrzavanje imovine i zabranu viza u Evropi. Ove mjere se sada odnose na 150 osoba i organizacija povezanih sa re`imom Ba{ara al-Asada. Imena sankcioniranih osoba i preduze}a bit }e objavljena danas u Slu`benim novinama. “Vrlo smo zabrinuti za situaciju u Siriji” izjavila je viso, ka predstavnica EU za vanjsku politiku Catherine Ashton prije skupa diplomata te je ponovila kako je neophodna mirna tranzicija u Siriji, dok EU ve} mjesecima poziva predsjednika Asada da ode s vlasti bez prolijevanja krvi. Arapske lige kako bi nadzirali prekid nasilja. Njima je boravak u Siriji istekao pro{log ~etvrtka, no Liga je potom produ`ila boravak 165 promatra~a za jo{ jedan mjesec. U me|uvremenu, nasilje u Siriji se nastavlja. Pet pripadnika redovne sirijske vojske je ubijeno, a 13 ih je ranjeno u sukobu sa dezerterima u provinciji Homs, saop{tila je sirijska organizacija za za{titu ljudskih prava. U sukobima u nedjelju poginulo je osam civila.

Prona|ena tijela dvije `ene
U olupinama nasukanog broda Costa Concordia prona|ena su dva tijela, saop{tio je {ef agencije za civilnu za{titu Franco Gabrielli, prenosi Srna. “Prona{li smo tijela dvije `ene na mostu broj ~etiri u blizini internet-kafea. - Ovim je broj `rtava pove}an na 15, izjavio je Gabrielli na konferenciji za novinare na ostrvu Giglio kod ~ijih se obala prije deset dana nasukao turisti~ki brod. “Jo{ nije poznat identitet dvije nove `rtve. Tra`io sam da identifikacija bude obavljena {to je prije mogu}e”, izjavio je Gabrielli.

ICC: Su|enje Saifu al-Islamu u Libiji
Me|unarodni krivi~ni sud (ICC) prihvatio je da se Saifu al-Islamu, sinu svrgnutog libijskog vo|e Muamera Gadafija, sudi u Libiji, a ne u Haagu, gdje je smje{tena ova sudska institucija, saop{tili su ju~er libijski zvani~nici, prenosi Srna. “Libija je prije tri dana zatra`ila od ICC-a da se Saifu sudi u Libiji, a ICC je to prihvatio”, izjavio je libijski ministar pravde Ali Kalifa A{ur. Datum po~etka su|enja bit }e objavljen kada istraga o sinu svrgnutog lidera Muamera Gadafija bude okon~ana, dodao je A{ur. ICC je objavio nalog za hap{enje Saifa al-Islama po{to je tu`ila{tvo optu`ilo njega i ostale pripadnike biv{eg re`ima za umije{anost u ubijanje demonstranata na skupovima protiv Muamera Gadafija.

reforme, rekao je neimenovani zvani~nik. “Odluka Ministarskog vije}a, koja je u suprotnosti s interesima naroda, ne}e sprije~iti Siriju da unaprijedi reformatorsku politiku i donese sigurnost i stabilnost svom narodu koji je za vrijeme krize dokazao privr`enost nacionalnom jedinstvu i okupljanje oko predsjednika Asada” ocijenio je ovaj , izvor. Sirija je zahva}ena nasiljem od po~etka antire`imskih de-

monstracija sredinom marta pro{le godine, od kada je, prema podacima UN-a, poginulo vi{e od 5.000 ljudi. Zapad je zbog krize uveo sankcije Siriji, dugogodi{njem savezniku Irana, i otvoreno zatra`io da se predsjednik Asad povu~e sa vlasti zbog nasilja nad demonstrantima. Sirijske vlasti tvrde da su za nemire odgovorne naoru`ane grupe, dok snage bezbjednosti poku{avaju da uspostave red u zemlji. Zvani~ni Damask tvr-

di da je u sukobima sa teroristima i naoru`anim bandama koje imaju pomo} iz inostranstva poginulo vi{e od 2.000 pripadnika vojske i policije.

Vojna intervencija
Arapska liga suspendovala je ~lanstvo Sirije u ovoj organizaciji i inicirala mirovni plan, kako bi se izbjegla mogu}nost zapadne vojne intervencije u Siriji. U okviru dogovora sa Damaskom u Siriju su 26. decembra do pu to va li po sma tra ~i

Evropska unija

Naftni embargo Iranu
Nove sankcije jedini su na~in da se Teheran primora na razgovore, izjavila je Ashton • Jednostrane sankcije ne}e doprinijeti rje{avanju problema, kazao je Lavrov
Nakon {to je odlu~ila da zamrzne imovinu 433 iranska preduze}a i 113 osoba, uvede restrikcije na izvoz brojnih osjetljivih proizvoda, zabrani investiranje u naftni sektor, Evropska unija je sada napala strate{ke naftne resurse iranskog re`ima. Naime, ministri vanjskih poslova zemalja EU zvani~no su ju~er usvojili naftni embargo Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izjavile su diplomate u Bruxellesu, prenosi Srna. Sankcijama je predvi|ena momentalna zabrana sklapanja novih ugovora o kupovini nafte od Islamske Republike, dok }e postoje}i ugovori biti po{tovani do 1. jula. Evropska unija trenutno kupuje oko 20 posto iranske nafte. Teheran demantuje da poku{ava da razvije nuklearno oru`je i smatra da su razgovori, a ne sankcije, jedini na~in za rje{avanje krize. [ef vanjske politike EU Catherine Ashton izjavila je

Bushehr: Iran demantuje razvijanje nuklearnog oru`ja

ALTERNATIVNI SNABDJEVA^I Evropska unija misli da je prona{la alternativne snabdjeva~e, posebno Saudijsku Arabiju, kako bi kompenzirala prekid uvoza iz Irana
nafte. Prema podacima Me|unarodne agencije za energiju, EU je iz Irana uvozila 600.000 barela sirove nafte dnevno od januara do oktobra 2011, uglavnom Italija, [panija i Gr~ka. EU misli da je prona{la alternativne snabdjeva~e, posebno Saudijsku Arabiju, kako bi kompenzirala prekid uvoza iz Irana.

Big Ben se nakrivio
^uveni londonski Big Ben se nakrivio, dok pojedini britanski mediji upozoravaju da zgrada Parlamenta u Londonu tone u rijeku Temzu. Komisija predstavni~kog doma, koja je zadu`ena za odr`avanje kompleksa iz 19. vijeka, treba da uskoro odr`i sastanak. Mediji navode da bi komisija mogla da razmatra geodetski izvje{taj u kojem bi se mogla nalaziti preporuka za poslanike da isele zbog popravki ~iji bi tro{kovi mogli dosti}i i milijardu funti, dok Daily Telegraph isti~e da postoji prijedlog o mogu}oj prodaji ruskim ili kineskim firmama za oko 500 miliona funti. Me|utim, zvani~nik komisije rekao je da ne postoji sli~an izvje{taj i da se ~lanovi sastaju zbog uspostavljanja grupe radi op{te dugoro~ne obnove zgrade. Kula sa satom visoka 96 metara, u koju je smje{teno zvono po imenu Big Ben, nakrivila se oko 46 centimetara u lijevu stranu.

ranije da su nove sankcije jedini na~in da se Iran primora na razgovore, prenio je BBC. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov osudio je ju~er uvo|enje unilateralnih sankcija Iranu. “Jednostrane sankcije ne}e doprinijeti rje{avanju problema” izjavio je La, vrov. On je istakao da, kada bi

kolektivne sankcije bile dogovorene u Vije}u sigurnosti UNa, onda bi cijeli svijet morao da po{tuje ove odluke bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja. Zva ni ~nik iran skog par lamenta izjavio je ju~er da }e Teheran zatvoriti ulaz u Perzijski zaliv ukoliko novim sankcijama bude blokiran izvoz iranske

22

OGLASI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 7. do 18. Pravilnika o radu Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo- Podru`nica „ Elektrodistribucija“, Tuzla raspisuje:

za prijem pripravnika za obavljanje pripravni~kog sta`a Pripravni~ki sta` }e se obavljati za slijede}a zanimanja na radnim mjestima i to: 1. Referent za ekonomske i op}e poslove u PJD Tuzla - IV-SS — ekonomski tehni~ar - Samostalni rad na ra~unaru - Trajanje pripravni~kog sta`a 6 mjeseci - 1 izvr{ilac - Mjesto rada Tuzla 2. Referent za ekonomske i op}e poslove u PJD Lukavac - IV-SS — ekonomski tehni~ar - Samostalni rad na ra~unaru - Trajanje pripravni~kog sta`a 6 mjeseci - 1 izvr{ilac - Mjesto rada Lukavac 3. Referent za ekonomske i op}e poslove u PJD @ivinice - IV-SS — ekonomski tehni~ar - Samostalni rad na ra~unaru - Trajanje pripravni~kog sta`a 6 mjeseci - 1 izvr{ilac - Mjesto rada @ivinice Kandidati su du`ni uz pismenu prijavu sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom prilo`iti slijede}e dokumente: 1. Diploma o {kolskoj spremi i svjedo~anstva od prvog do ~etvrtog razreda 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu 4. PBA3 obrazac o mjestu prebivali{ta-boravi{ta, ne stariji od 30 dana 5. Potvrdu da je kandidat prijavljen na evidenciju nezaposlenih kod Zavoda za zapo{ljavanje i du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome za zanimanja iz Oglasa - potvrda ne starija od 30 dana 6. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (kao dokaz mo`e poslu`iti i svjedo~anstvo iz srednje {kole iz kojeg se mo`e utvrditi da je kandidat imao predmet informatike) 7. Ovjerenu izjavu kandidata da do sada nisu obavili pripravni~ki ili volonterski sta`. Dokumenti, koje kandidati prila`u uz prijavu moraju biti orginalni ili kopije (ovjerene od strane nadle`nog organa). Svi prilo`eni dokumenti bi}e vra}eni kandidatima na njihov zahtjev, u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o izboru kandidata. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „Prijava na oglas“ dostaviti li~no u zatvorenoj koverti ili po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, ulica Rudarska br. 38 u Tuzli. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

O G L A S

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 186703 11 I Sarajevo, 17. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja UniCredit Bank d.d. Mostar Filijala Sarajevo, protiv izvr{enika "Bra}a Kurtovi}" d.o.o. Sarajevo, ul. Alipa{ina bb i dr., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH broj 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje

d.d. Angrosirovina Tuzla - Skup{tina dioni~ara Tuzla, 23. 1. 2012. godine Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08 i 7/09), ~lana 97. Statuta d.d. Angrosirovina Tuzla dioni~ari ili grupa dioni~ara sa vi{e od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa objavljuje

o neposrednom sazivanju Skup{tine d.d. Angrosirovina, Tuzla Skup{tina d.d. Angrosirovina Tuzla, sa sjedi{tem u Tuzli, odr`at }e se 15. 2. 2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 10 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sjedi{tu Dru{tva u Ulici Bosne srebrene 30. Za Skup{tinu je utvr|en slijede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{i Odbor za glasanje u sastavu: 1. Kari} Hidajeta 2. Karamovi} Midhhat 3. Husanovi} Fatima 2. Predsjednik Skup{tine, ovjeriva~i zapisnika i zapisni~ar izabrat }e se na Skup{tini na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e na Skup{tini. 3. Razrje{enje ~lanova Nadzornog odbora, pojedina~no 4. Izbor ~lanova Nadzornog odbora, pojedina~no

O B A V J E [ T E NJ E

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
dozvoljeno 16. 6. 2011. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF0991177 od 19. 1. 2007. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 10.764,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev 3. 3. 2010. godine pa do isplate, uz tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 55,00 KM. Obavezuje se izvr{enik da namiri potra`ivanje tra`iocu izvr{enja zajedno sa ozna~enim tro{kovima u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. Ukoliko izvr{enik u ostavljenom roku ne namiri potra`ivanje, niti ulo`i prigovor, odre|uje se izvr{enje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom, uplatom na ra~un tra`ioca izvr{enja. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku "Bra}a Kurtovi}" d.o.o. Sarajevo, ul. Alipa{ina bb, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Merdita Tufo POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198928 11 P Sarajevo, 16. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo, protiv tu`enih Zoran Pup~evi} iz [amca, Ti{ina br. 52, Boro Bogdanovi} iz [amca, \enerala Dra`e Mihailovi}a bb, ^edomir Simi} iz [amca, Naselje bra}e Jugovi}a bb, Dragan Pani} iz [amca, Kru{kovo Polje bb, radi duga. v.s.p. 19.880,50 KM, van ro~i{ta 16. 1. 2012. godine, donio je slijede}i oglas, na osnovu ~lana 348. ZPP-a:

OGLAS
/-Poziv za pripremno ro~i{te-/ ZA: ZORAN PUP^EVI] Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan utorak, 13. 3. 2012. GODINE U 12 SATI, pred ovaj Sud, u sobu broj 315/III. SUDIJA Aida Bahtovi} Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`i-

ti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

5. Utvr|ivanje osnovnih elemenata za zaklju~ivanje ugovora sa predsjednikom i ~lanovima Nadzornog odbora. Upute za dioni~are: 1. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalazi na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. 2. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanja dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. 3. Dioni~ar-punomo}nik du`an je najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skup{tini Odboru za glasanje. 4. Punomo} za sudjelovanje u radu Skup{tine dostavlja se najkasnije sat vremena prije odr`avanja Skup{tine. 5. Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti kandidate za izbor ~lanova Nadzornog odbora, pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red kao i izmjenu dnevnog reda najkasnije 8 dana od objavljivanja ovog obavje{tenja. Svaki kandidat za ~lana Nadzornog odbora du`an je prije uvr{tavanja njegovog imena na listu kandidata i glasa~ki listi} dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature sa podacima o ~lanstvu Nadzornog odbora drugih dru{tava, ~lanstvu u Nadzornom odboru ili upravu i dru{tva povezanih sa dru{tvom. 6. Prijave prijedlozi i punomo}i dostavljaju se na adresu u sjedi{tu Dru{tva. 7. Dioni~ar-punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu svakim radnim danom od 9 do 13 sati u direkciji Dru{tva, a do odr`avanja Skup{tine. 8. Ova obavjest ujedno je i poziv dioni~arima za Skup{tinu Dru{tva. Dioni~ari d.d. Angrosirovina Tuzla

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012. Njema~ka autoindustrija

SVIJET FINANSIJA

23

VW preuzima kontrolu

BiH

EU

NAD PORSCHEOM
Porsche je na spektakularan na~in poku{ao da preuzme VW 2008, ali je taj poku{aj propao i sada ga spasava upravo Volkswagen
Najve}i evropski proizvo|a~ automobila Volkswagen ove godine }e nastaviti preuzimanje grupe Porsche koja se bavi izradom luksuznih automobila. Nedjeljnik Spiegel pi{e da }e VW, koji posjeduje 49,9 procenata Porschea, najvjerovatnije obezbijediti 50,1 posto udjela u proizvo|a~u ~uvenog modela porsche 911 za 3,9 milijardi eura u 2012. godini.

Milijarda eura poreza
Porsche je suo~en sa velikim dugovima nakon {to je poku{avao da se udru`i sa VW-om i Spiegel isti~e da su premo{}ene dvije najve}e prepreke na tom putu. Volkswagen }e izbje}i da plati vi{e od milijardu eura poreza za kompletiranje ugovora prije 2014. godine osnivanjem holding kompanije za kupovinu i zadr`avanjem udjela u vlasni{tvu Porschea, pi{e list. VW }e tako|er ispuniti Porscheove zahtjeve da ostane nezavisna kompanija i poslije potpisivanja ugovora, prepu{taju}i proizvo|a~u sportskih automobila kontrolu nad investicijama i modelima, navodi Spiegel.

Volkswagen ve} posjeduje 49,9 posto Porschea

Porsche je na spektakularan na~in poku{ao da preuzme VW 2008. godine kreditnim zadu`enjem, ali je taj poku{aj propao i sada se proizvo|a~ luksuznih kola na{ao u situaciji da ga spasava upravo Volkswagen.

Najve}i na svijetu
Eventualna integracija Porschea }e pomo}i VW-u da ostvari ekonomske ciljeve kompanije i da obezbijedi pristup profitu od Porscheovih operacija. Ipak, Porsche mora najprije da

popravi ukupnu finansijsku situaciju. Gubitak Porschea se procjenjuje na oko 6,34 milijarde eura, koji bi se dijelom mogao namiriti inicijalnom prodajom akcija (IPO). VW planira da postane najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu godi{njom prodajom vi{e od 10 miliona vozila do 2018, pove}anim isporukama na tr`i{ta u usponu, smanjivanjem proizvodnih tro{kova i preuzimanjem drugih firmi.

Zbog duga od 6.500 eura

Pragu prijeti zapljena Karlovog mosta
Zbog duga od 6.500 eura, glavnom gradu ^e{ke prijeti zapljena takvog blaga kao {to su Karlov most i najslavniji trg Praga - Vaclavske namjesti. Pravo Praga da raspola`e svim svojim nekretninama - Karlovim mostom, Vaclavskim i Staromnjestskim trgom, zgradom Vije}nice, Zoolo{kim vrtom i Botani~kom ba{tom, ograni~eno je od petka zbog sitnog duga jednoj stambenoj zadruzi, javljaju ~e{ki mediji. Dok gradona~elnik Bohuslav Svoboda jo{ ne zna da li je to gre{ka ili dug zaista postoji, portparol gradske vlasti Tereza Krasenska je kazala novinarima da je “jedna ~inovnica zaboravila da blagovremeno plati taj dug” . Prijetnju zapljenom imovine neprocjenjive vrijednosti predvi|a ~e{ki zakon, a ta prijetnja je jo{ ve}a jer je praksa da se, zbog duga od svega nekoliko desetina eura, blokira sva imovina du`nika, ~ak i milionske vrijednosti.

Danska, koja u narednih {est mje se ci pred sje da va Evropskom unijom, nije ~lan eurozone i ne trpi velike posljedice krize zahvaljuju}i sna`noj ekonomiji koja je u stanju da izdr`i potrese na evropskom tr`i{tu. Ipak, danski ministar ekonomije Margareta Vestager priznaje da ova zemlja ima ozbiljne probleme. “Kod nas kriza nije toliko te{ka kao u nekim drugim evropskim zemljama, ali na nas uti~e mali rast na na{im izvoznim tr`i{tima - kao {to su Njema~ka i [vedska. U mnogim evropskim zemljama vi{e ne mogu da kupuju kao prije” ka`e Vestagerova. , Stru~njaci ka`u da Danska relativnu sigurnost tr`i{ta mo`e da zahvali odli~noj ekonomiji, koja je prije izbijanja krize imala ~ak pet posto vi-

Sna`nom ekonomijom protiv krize

{ka u predvi|enom bruto doma }em proi zvo du. Ma da analiti~ari ukazuju da su veliki popusti u radnjama mali pokazatelj te{kog stanja, nagla{avaju da je Danska jo{ daleko od ozbiljnih problema. “Bruto doma}i proizvod je bio iznad normalnog nivoa, zato nas njegovo smanjenje ne poga|a previ{e. Nismo ni blizu Italiji ili [paniji. Zapravo, Danska postaje neka vrsta uto~i{ta, u zemlju i dalje ulazi kapital” ka`e Hans Vita Ja, kobsen, profesor Univerziteta u Kopenhagenu, prenose agencije. Iako ima strahovanja da }e i Danska osjetiti ozbiljnije posljedice krize, ekonomisti hrabre javnost govore}i da zemlja ima na~ine da odoli: znanje, iskustvo, posve}enost jedinstvenom tr`i{tu i sposobnost da nalazi nova rje{enja.

Italija prodaje imovinu od 50 milijardi eura
Italijanska vlada planira prodati imovinu u iznosu ~ak 50 milijardi eura holding-dru{tvu s ve}inskim udjelom dr`ave Cassa Depositi e Prestiti kako bi smanjila golemi dr`avni dug, pi{u u ponedjeljak talijanski mediji. “Bit je u tome, premda nikakva odluka jo{ nije donesena, da bi Cassa Depositi e Prestiti kupio udjele u vlasni{tvu italijanskog ministarstva ekonomije” pi{e , Corriere dela Sera. list, dr`ava bi mogla rasprodati udjele u vrijednosti do 50 milijardi eura, a ve} razmatra prodaju nekih od njih, uklju~uju}i tvrtku za finansiranje sektora industrije i usluga Fintecna, u ~ijem je vlasni{tvu brodogradili{te Fincantieri, te tvrtku za izvozno kreditiranje Sace. Tim potezom vlada bi smanjila golemi italijanski dr`avni dug koji dose`e oko 1.900 milijardi eura ili 120 posto bruto doma}eg proizvoda.

^ak 71 posto ^eha protiv eura
^ak 71 posto ^eha na referendumu ne bi prihvatilo da se odrekne krune i u|e u Evropsku monetarnu uniju, dok bi 28 posto gra|ana glasalo za euro. Prema istra`ivanju agencije SANEP, ve}ina anketiranih zahtijeva da vlada omogu}i da na referendumu odlu~e o ulasku ^e{ke u zonu eura. Tra`e i da se izjasne o tome da li prihvataju da budu}im sporazumom o bud`etskoj disciplini prenesu na EU dio suvereniteta u fiskalnoj politici, da li `ele da se obave`u na odgovornost u tro{enju dr`avnog novca i u zadu`ivanju i da li da prihvataju da njihova vlada podnosi EU prijedlog dr`avnog bud`eta. ^esi s nepovjerenjem gledaju na sporazum o bud`etskoj disciplini u EU kojim }e se, mada jo{ nije definitivno dogovoren, dio suverenih nadle`nosti zemalja ~lanica EU, te ^e{ke, prenijeti na organe EU i to upravo radi opstanka eura u koji ^esi ne vjeruju. Protiv pristupanja ^e{ke tom sporazumu, mada bi je on obavezivao tek kada zaista u|e u eurozonu, u istra`ivanju SANEP se izjasnilo 56,7 posto.

Holding Cassa Depositi e Prestiti je u 70-postotnom vlasni{tvu dr`ave. Kako dalje navodi taj

24

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Udru`enje dru{tava za osiguranje u FBiH

Danas po~inje izgradnja gasovoda Zenica - Travnik

Novi energent
kao nova {ansa
Zakoni u prilog
Investicija vrijedna 40 miliona KM bi}e okon~ana za 12 mjeseci Radovi povjereni hrvatsko-bosanskohercegova~kom konzorciju
Na lokalitetu u blizini Zenice ve} danas, a narednih dana i u Busova~i, po~inju pripreme za polaganje visokotla~nog gasovoda koji }e u Srednjobosanski kanton ve} idu}e godine u ovo doba dopremiti prve koli~ine zemnog gasa.

osiguranicima
Udru`enje dru{tava za osiguranje u FBiH podr`alo je inicijativu za nastavak dijaloga sa predstavnicima Udru`enja dru{tava za osi gu ra nje Re pu bli ke Srpske s ciljem pokretanja rada Udru`enja dru{tava za osiguranje u BiH koje bi se bavilo pitanjima od zajedni~kog interesa za sva dru{tva u BiH. Pored toga, Udru `e nje je ra zma tra lo usvojene smjernice za dalji rad na utvr|ivanju prijedloga za izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, Zakona o radu i Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu, a koji se upravo nalaze u pripremi, odnosno u postupku izmjena i dopuna. Predstavnici osiguravaju}ih dru{tava izrazili su o~ekivanje da }e se kroz izmjene tih propisa do}i do rje{enja koja }e i}i u prilog osiguranicima i koja }e smanjiti optere}enja kojima su izlo`ena osiguravaju}a dru{tva, saop}eno je iz Udru`enja.

40 miliona KM
BH gas kao investitor projekta vrijednog 40 miliona KM radove je povjerio konzorciju Monter Strojarske monta`e iz Zagreba i sarajevskom GP putu, a dio poslova realizova}e i Energoinvest IMQ i Unis Fagas i jo{ jedan broj kooperanata. Ugovor o tome ju~er su u Sarajevu potpisali direktori BH gasa Adnan Kreso i Montera Nevenko Me{trovi}. - Ovaj projekt je nova razvojna {ansa Srednjobosanskog kantona i njegove privrede jer im se sa gasom kao novim energentom otvaraju nove razvojne perspektive, kazao je direktor BH gasa.

Potpisivanje ugovora u Sarajevu

Foto: [. SULTANOVI]

Novi energent bi}e kori{ten u Busova~i, Vitezu, Travniku i Novom Travniku. Cijevi za gasovod ve} su isporu~ene.

Kredit
Izgradnja ovog gasovoda dugog 40 kilometara predvi|ena je Programom prioritetnih razvojnih projekata u FBiH iz 2008. godine,

a BH gas je kod Evropske banke za obnovu i razvoj za te namjene osigurao kredit od 17 miliona eura. Na ceremoniji potpisivanja ugovora u prisustvu predstavnika Parlamenta i Vlade FBiH te poslovnih partnera BH gasa re~eno je da se i na ovaj na~in doprinosi priklju~enju BiH u regionalne i evropske gasne koridore. H. A.

RS: Sindikalna potro{a~ka

RiTE Gacko

korpa 1.813 KM
Sindikalna potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu u Republici Srpskoj u decembru pro{le godine ko{tala je 1.813 KM, a prosje~na neto plata ispla}ena za isti mjesec pokrivala ju je sa 44,9 posto. U saop{tenju Saveza sindikata RS-a navodi se da su porodice u Srpskoj u pro{lom mjesecu najvi{e izdvajale za ishranu i to 662 KM, zatim za stanovanje i komunalne usluge 554, za prevoz 190, te za odje}u i obu}u 147 KM. Za teku}e odr`avanje doma}instva u decembru pro{le godine bilo je potrebno izdvojiti 103 KM, za obrazovanje i kulturu 79, a za higijenu i njegu zdravlja 75 KM. Iz Saveza sindikata napominju da su najvi{e plate u decembru pro{le godine ispla}ene u finansijskom posredovanju 1.234 KM, a najmanje u ugostiteljstvu 568 KM.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 014 - 24. 1. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Planirani gubitak od 15 miliona KM
Ru dnik i ter mo elek tra na Gacko planirali su negativno poslovanje za 2012. godinu i to u izno su od 14.649.000 KM. Razlog za toliki gubitak obrazlo`en je kapitalnim remontom bloka u trajanju od 70 dana. Me|utim, planirani gubitak od skoro 15 miliona maraka izazvao je pitanja na tre}oj vanrednoj skup{tini akcionara tog preduze}a, budu}i da je u trogodi{njem planu za period 2011-2013. planirani gubitak za 2012. godinu iznosio sedam miliona, {to predstavlja vi{e od 100 posto pove}anje planiranog gubitka. Predstavnici uprave tog preduze}a su ipak tvrdili da kapitalni remont bloka u trajanju od 70 dana smanjuje mogu}nost rada, a pove}ava tro{kove, te da se objektivno ne mo`e proizvesti potrebna koli~ina elektri~ne energije. Direktor RiTE Gacko Dragoljub Mu~ibabi} je tom prilikom izjavio da je planirani gubitak poslovanja za 2012. od 14.649.000 KM, realan kao posljedica kapitalnog remonta i da se ne mogu ostvarivati prihodi, a da su za taj period uve}ani tro{kovi. On je naveo da bi planirani gubitak mogao biti manji jedino ako bi se primijenio kolektivni ugovor, u smislu nema posla - nema para, {to svakako nije cilj tog preduze}a, jer je jedan od prioriteta redovna isplata pla}a, prenosi Fena.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.582015 1.485978 25.770979 0.076963 0.262371 0.646242 1.948991 0.565032 0.254542 0.222226 1.617561 0.823529 2.332963 1.498764 0.048370 1.855243

1.955830 1.585980 1.489702 25.835568 0.077156 0.263029 0.647862 1.953876 0.566448 0.255180 0.222783 1.621615 0.825593 2.338810 1.502520 0.048491 1.859893 USD BAM

1.955830 1.589945 1.493426 25.900157 0.077349 0.263687 0.649482 1.958761 0.567864 0.255818 0.223340 1.625669 0.827657 2.344657 1.506276 0.048612 1.864543 1.53437 2.325971

SDR (Special Drawing Rights) na dan 20. 01. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 20. 01. 2012 =

U projekte unapre|enja poljoprivredne proizvodnje na podru~ju Kotor-Varo{i u naredne ~etiri godine planirano je da bude ulo`eno oko 800.000 maraka, potvr|eno je u kotorvaro{koj op{tinskoj upravi. Za izgradnju agroindustrijskog centra predvi|eno je izdva ja nje 500.000 KM, a 100.000 maraka ko{tat }e izgradnja otkupnih magacina i su{ara u seoskim sredinama. Planom kapitalnih investicija, koje bi na podru~ju KotorVaro{i trebalo da budu realizovane do kraja 2016. godine, predvi|ena je i izgradnja pogona za proizvodnju vla{i}kog sira u [ipragama, kao i izgradnja centra za servis i iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina. U op{tinskoj upravi KotorVaro{i napominju da }e najve}i dio novca za realizaciju projekata unapre|enja poljoprivredne proizvodnje u dolini Vrbanje i u podvla{i}kom kraju obezbijediti iz vlastitih izvora, a podr{ku }e zatra`iti i od Vlade Republike Srpske, prenosi Srna.

Za poljoprivredu 800.000 KM

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

25

Istra`ivanje portala Posao.ba o tr`i{tu rada
Kao i prethodnih godina, najve}i broj otvorenih pozicija za zaposlenje na portalu Posao.ba bio je za poslove iz oblasti komercijale i prodaje, te su se oni uz prodava~e i trgovce ponovo na{li na prvom mjestu u top-deset zanimanja ovog portala, potvrdila je za Oslobo|enje Amela Tuzlak, asistentica na projektima portala Posao.ba. Prema istra`ivanju koje je proveo portal Posao.ba, porast broja oglasa u pro{loj godini zabilje`ila je i kategorija Informatika – software, te su se zanimanja IT programera i developera prona{la na drugom mjestu.

Komercijalisti najtra`eniji
Velika ponuda, ali manjak stru~nog kadra za poslove IT programera U pro{loj godini na portalu Posao.ba objavljeno je oko 9.000 oglasa i registrovano preko 26.000 biografija
Osim ove dvije kategorije, najtra`eniji su administrativni radnici, ekonomisti i finansije, te ugostitelji, dok najve}i pad ogla{enih radnih mjesta bilje`e kategorije Pra va, Obra zo va nja, Me na d`menta i upravljanja te Gra|evinarstva.

Najpla}eniji country menad`er

Pad broja oglasa
Osim informatike, deficitarna zanimanja u 2011. bila su i farmaceuti, arhitekti, dok su u kategoriji suficitarnih zanimanja preovladali Transport, Policija i za{titarske usluge, Turizam. U najvi{e slu~ajeva, poslodavci lani nisu navodili vrstu zaposlenja u oglasima, ~ak u 30,9 posto oglasa. [to se ti~e stepena obrazovanja, u ~ak 48,91 posto oglasa poslodavci su tra`ili radnike sa visokom stru~nom spremom. Ina~e, u pro{loj godini na portalu Posao.ba ogla{eno je oko

Deficitarna zanimanja
„Ono {to je zanimljivo jeste da ova kategorija spada i u deficitarna zanimanja u pro{loj godini, budu}i da je postojala velika ponuda poslova, ali manjak stru~nog kadra za popunjavanje istih“, naglasila je Tuzlak.

Prema podacima portala Plata.ba, u 2011. godini kao i u 2010. najpla}enije su pozicije u vi{em menad`mentu. Najpla}enija pozicija je country menad`era sa platom od 4.285 KM. Potom slijede pozicije direktor sektora u bankarstvu – 2.730 KM, izvr{ni direktor – 2.493 KM, direktor prodaje - 2.364 KM. Najmanje pla}eni radnici su na pozicijama niskokvalificiranih i pomo}nih poslova. Najni`a plata je na poziciji obu}ara u iznosu od 422 KM. 9.000 oglasa i registrovano preko 26.000 biografija. Procjenjuje se da je putem portala u pro{loj godini posao prona{lo vi{e od 7.000 osoba. Bilje`i se i pad broja oglasa za 10 posto u odnosu na 2010, te je sedam posto manje registriranih biografija, {to je, prema rije~ima Amele Tuzlak, najvjerovatnije posljedica te{ke ekonomske krize. Ona je izrazila nadu da }e se u ovoj godini tr`i{te rada pobolj{ati, te da }e ponuda poslova biti mnogo bolja i ve}a.
A. Pe.

Bh. proizvo|a~i namje{taja na sajmu INTERIORS NEC 2012.

RS: Prosje~na plata 809 KM
Prosje~na neto plata u Republici Srpskoj u pro{loj godini bila je 809 KM i nominalno je ve}a za 3,2 posto, a realno je manja za 0,7 posto nego u 2010. godini, podane i obaveznog socijalnog osiguranja sa neto prosjekom od 1.063 KM, te sektor zdravstvenog i socijalnog rada sa prosjekom od 1.031 KM. Najmanja primanja

Sa jednog od sajmova

Povratak na tr`i{te Velike Britanije
Deset vode}ih proizvo|a~a namje{taja iz Bosne i Hercegovine izlo`ilo je svoje proizvode na poznatom sajmu namje{taja INTERIORS NEC 2012, koji se od 22. do 25. januara 2012. odr`ava u Birminghamu. Zajedni~ko izlaganje dio je inicijative kojom se nastoji poduprijeti povratak i zna~ajniji prodor bh. proizvo|a~a namje{taja na tr`i{te Velike Britani je, na ko je je BiH to kom osamdesetih godina 20. vijeka izvozila zna~ajne koli~ine namje{taja. forma iz [amca, Standard iz Prnjavora, te Stil iz Cazina. Zajedni~ki nastup u Birminghamu podr`avaju USAID-Sida FIRMA projekat i Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji s prodajnom agencijom Woodline Marketing Ltd. koja zastupa interese bh. proizvo|a~a namje{taja na britanskom tr`i{tu. Izlaganje na sajmu tako|er podr`avaju i Sarajevska regi onal na ra zvoj na agen ci ja SERDA, Udru`enje za razvoj NERDA i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH REZ, Drvni klaster BiH te Privredna komora RS-a. Tokom sajma, bh. predstavnici odr`a}e i veliki broj bilateralnih susreta s potencijalnim uvoznicima namje{taja iz BiH u Veliku Britaniju, a prisustvova}e i seminarima o najnovijim trendovima u domenu dizajna.

ci su Zavoda za statistiku Srpske. Najve}a primanja u pro{loj godini u neto prosjeku od 1.252 KM imali su zaposleni u finansijskom posredovanju, zatim slijede sektori dr`avne uprave, odbra-

imali su zaposleni u prera|iva~koj industriji sa neto prosjekom od 572 KM, te u ugostiteljstvu sa prosjekom od 549 KM. Prosje~na bruto plata u pro{loj godini iznosila je 1.326 KM.

Pove}anje izvoza
Predstavljanje bh. industrije u Birminghamu rezultat je slo`enih nastojanja za {to kvalitetnijom promocijom i pove}anjem izvoza bh. industrije namje{taja na tr`i{te Velike Britanije u toku posljednjih 12 mjeseci. Nakon pro{logodi{nje posjete bh. delegacije sajmu u Bir min gha mu, usli je di lo je otvaranje prodajne agencije Woodline Marketing i izlo`benog prostora u Londonu, koji je po~eo da radi u decembru 2011. INTERIORS NEC 2012. jedan je od najpresti`nijih sajmova namje{taja i unutra{njeg ure|enja u Evropi na kojem izla`e vi{e od 600 izlaga~a.

Pad industrijske proizvodnje 4,1 posto
Industrijska proizvodnja ostvarena u decembru 2011. u odnosu na prethodni mjesec te godine bila je manja za 4,1 posto, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku. U odnosu na isti mjesec pro{le godine, industrijska proizvodnja u RSa manja je za 6,7, dok je u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju u 2010. ve}a za 8,2 posto. Industrijska proizvodnja ostvarena u periodu januar - decembar 2011. godine u pore|enju sa istim periodom 2010. ve}a je za 4,7 posto. Posmatrano po ekonomskoj namjeni industrijskih proizvoda u periodu januar - decembar 2011.

Bilateralni susreti
Na bh. {tan du nas tu pa ju Scontoprom iz Prijedora, Urban i Vrbas iz Banje Luke, E}o iz Sarajeva, Izazov iz Kalesije, FIS i Ekonomic iz Viteza, Nova

u odnosu na isti period 2010, ostvaren je rast proizvodnje trajnih proizvoda za 26,6 posto, intermedijarnih proizvoda za 6,3 posto, energije za 4,8 i netrajnih proizvoda za 2,2, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 5,3 posto.

26

BIZNIS/BERZE
1.502,62 850,98
Dioni~ko dru{tvo

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE
944,32 819,05
ERS10 SASX-30

Problemi firmi u industrijskoj zoni Velagi}i

BIFX

Struja
Najgori scenarij za USK i Federaciju bio bi da Hrvatska grani~ni prelaz Iza~i} proglasi prelazom druge kategorije

814,98 1.680,73
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

BIRS

nestajala 72 puta
Firme zabrinute zbog ulaska Hrvatske u EU

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. januar/sije~anj 2012.
Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Unis Ginex dd Gora`de Natron dd Maglaj 200,00 0,00 200,00 200,00 0,50 -12,28 0,50 0,50 1 300 200,00 150,00 1 1 2,80 8,90 65,51 -2,44 0,00 -1,48 2,80 8,90 66,00 2,80 8,90 65,50 80 100 206 224,00 890,00 13.496,00 1 1 4 29,77 1,95 30,00 29,30 6.398 1.904,71 3 3,78 4,00 3,30 -1,05 0,25 -2,94 3,78 4,00 3,30 3,78 4,00 3,30 224 10 323 846,72 40,00 1.065,90 1 1 1 8,09 -0,12 8,09 8,09 100 809,00 1

U industrijskoj zoni Velagi}i kod Klju~a firme se suo~avaju sa brojnim problemima koji im ote`avaju rad, o ~emu su razgovarali ministri privrede USK-a Hase Hajrulahovi} i Enes Salihovi}, direktor MS Integral, firme za obradu drveta.

Fiskalne kase
- Mi smo u poduzetni~koj zoni zabilje`ili u pro{loj godini 72 nestanka elektri~ne energije zbog lo{e mre`e, a to je 18 izgubljenih radnih dana. Ministar je obe}ao da }e zbog ovog problema alarmirati nadle`ne kako bi napajanje poslovne zone elektri~nom energijom bilo nezavisno od lokalne mre`e. Sli~an je problem i sa odnedavno uvedenim fiskalnim kasama, jer dolazi do ~estih prekida i gubitka signala GMS operatera, na{e kase ne bivaju uklju~ene u sistem i to nam stvara dodatne pote{ko}e, kazao nam je Enes Salihovi}, predstavnik firmi iz poslovne zone Velagi}i. Ina~e, MS Integral ima dobru suradnju sa

Unsko-sanskim {umama, ali i dalje }e insistirati na izjedna~avanju cijene i kvaliteta {umske sirovine za sve drvne prera|iva~e i izvoznike sirovine, kao {to je slu~aj sa Salihovi}evom firmom. Ali ulazak Hrvatske u Evropsku uniju zna~ajno }e se odraziti na srodne poslove.

Grani~ni prelaz
- Nadam se da }emo u Kantonu vidjeti razvoj {pediterskih firmi, ve} se javlja potreba za pove}anim brojem {pediterskih i CEMT dozvola za Evropu. A najgori scenarij za Unsko-sanski kanton i Federaciju bio bi kada bi Hrvatska grani~ni prelaz Iza~i} proglasila prelazom druge kategorije, zaustavljaju}i izvozi robe biljnog i animalnog porijekla, uklju~uju}i i nas, te bismo izgubili konkurentnost na tr`i{tu zbog du`eg puta i tro{kova {pedicije, kazao je Salihovi}, koji se ipak nada da kantonalne i federalne vlasti to ne}e dozvoliti. F. Be.

SASE: Promet samo 29.121,33 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 29.121,33 KM (19.626,33 KM redovne berzanske trgovine i 9.495,00 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). U sklopu 17 transakcija ukupno su prometovana 7.953 vrijednosna papira. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 14.610,00 KM, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta IK banka d.d. Zenica u iznosu od 13.496,00 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Unis Ginex d.d. Gora`de u iznosu od 200,00 KM. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljene su transakcije dionicama emitenta Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo, u okviru 2 transakcije prometovano je 211 dionica u vrijednosti od 9.495,00 KM.

Na osnovu ~lanova 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 15. Skup{tine dioni~ara Dioni~kog dru{tva Solana Tuzla, donesene na Petnaestoj sjednici broj 02-21-15/12, odr`anoj 23. 1. 2012. godine, objavljujemo

O B AVJ E [T E N J E
o sazivanju i odr`avanju 15. Skup{tine dioni~ara Dioni~kog dru{tva Solana Tuzla I Obavje{tavaju se dioni~ari Solana d.d. Tuzla da }e se 15. 2. 2012. godine (srijeda) odr`ati 15. Skup{tina dioni~ara Solana d.d. Tuzla sa po~etkom u 12 sati. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Solana d.d. Tuzla, ul. Soli broj 3 u Tuzli. II Odlukom Nadzornog odbora imenovana su radna tijela Skup{tine: Odbor za glasanje, zapisni~ar i dva zamjenika. Odbor za glasanje je imenovan u slijede}em sastavu: 1. Enes Begi}, predsjednik; Emir Ahmetovi}, zamjenik 2. Edina [aba{ki}, ~lan; Selma Huki}, zamjenik 3. Mersija Habul, ~lan; Hanka Ferhatbegovi}, zamjenik Za zapisni~ara je imenovana Trnjina Ibri{imovi}, a zamjenici su: 1. Aida Muji} i 2. Mevlida Jaganjac Utvr|en je prijedlog odluke o izboru predsjednika 15. Skup{tine i dva dioni~ara ovjeriva~a zapisnika 15. Skup{tine dioni~ara. Do izbora predsjednika Skup{tinom predsjedava dioni~ar sa najve}im brojem dionica. III Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

Banjalu~ka berza Kursna lista za 23. januar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Banjalu~ka pivara a.d. Banja Luka ^isto}a a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Integral sistem a.d. Doboj 3,22 5,21 4 5,14 0,1(A) 2,88 0 0 -0,96 0 3,22 5,21 4 5,14 0,1 3,22 5,21 4 5,13 0,1 91 20 20 168 8.933 293,02 104,20 80,00 862,76 893,30 0,425 1,07 0,489 0,221 1,48 2,91 0 3,82 10,5 0 0,425 1,07 0,49 0,222 1,48 0,425 1,07 0,476 0,22 1,48 272 214 3.252 7.735 6.335 115,60 228,98 1.589,95 1.707,43 9.375,80

Dnevni red:
1. Utvr|ivanje punova`nog sastava Skup{tine - kvorum za rad. 2. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora IV Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda Skup{tine dru{tva najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju i odr`avanju Skup{tine Dru{tva. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se nalazio na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine dioni~ara. U cilju kvalitetnog planiranja Skup{tine, dioni~ari i opunomo}enici koji }e u~estvovati u radu Skup{tine du`ni su da se prijave Odboru za glasanje 3 dana prije odr`avanja Skup{tine. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira. Svi materijali predvi|eni dnevnim redom za odr`avanje Skup{tine }e biti dostupni na uvid svakom dioni~aru/opunomo}eniku svakog radnog dana od 11 do 14 sati kod sekretara Dru{tva u prostoriji broj 26 u sjedi{tu Dru{tva. Sekretar Dioni~kog dru{tva je ovla{ten za davanje izvje{taja i odluka na uvid, ali nije ovla{ten za tuma~enje izvje{taja i odluka koje su na dnevnom redu Skup{tine. PREDSJEDNIK Nadzornog odbora D`emal Piri}

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Lutrija RS a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Sloboprom's d.d. Br~ko Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Republika Srpska - op{te obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka 1,22 0,08 4,1 0,1 36,38 40,06 39,17 38 38,66 98,5 0 -20 0 0 -2,99 0,02 -1,04 0,61 0,6 -1,5 1,22 0,08 4,1 0,1 36,38 40,12 39,17 38 38,8 98,5 1,22 0,08 4,1 0,1 36,38 40,04 39,17 38 38,4 98,5 710 4.477 132 2.683 5.000 14.031 1.000 5.000 37.254 2.040 866,20 358,16 541,20 268,30 1.819,00 5.621,12 391,70 1.900,00 14.402,36 66.979,99

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,78 2,48

$ 0,84 %

1.670,20 32,26

$ 0,37 %

671,50 618,00

$ 0,67 %

PLIN
$ 5,93 %

SREBRO
$ 1,85 %

KUKURUZ
$ 1,06 %

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

27

Sarajlije se gu{e u smogu

Najzaga|eniji
smo grad Evrope
Jedno od rje{enja je i davno planirana zaobilaznica Ba{~ar{ija - Ilid`a, tunelom kroz Bjelave, ka`e Tais • Poja~an nadzor nad distribucijom uglja
Posljednja dva dana Sarajlije ponovo udi{u jako zaga|en zrak. Nakon kra}eg perioda padavina, koje su pro~istile zrak u glavnom gradu, nastupila je vremenska stabilizacija koja je dovela do pove}anja pra{ine u zraku i stvaranja smoga. Ovo je za Oslobo|enje kazao Martin Tais, ekspert za kvalitet zraka u federalnom Hidrometeorolo{kom zavodu. - U nedjelju nave~er mjerne stanice kod Higijenskog zavoda i na Otoci pokazivale su preko 500 mikrograma po kubnom metru pra{ine, dok je sumpor-dioksid iznosio oko 130 mikrograma po kubnom metru. Ovo su izuzetno velike vrijednosti zaga|enja i slobodno mogu re}i da smo najzaga|eniji grad u Evropi. I ju~er situacija nije bila puno bolja, vrijednosti pra{ine su se kretale oko 400 mikrograma, a sumpor-dioksid oko 90 mikrograma kod Higijenskog zavoda i na Otoci, dok je na Bjelavama i Ilid`i situacija malo bolja, istakao je Tais, dodav{i da se ovakva situacija ne}e bitnije promijeniti ukoliko narednih dana ne bude padavina ili vjetra koji bi otpuhao smog iz sarajevske kotline. 140.000, te kori{tenje uglja u grijnoj sezoni. Ljudima je danas, ka`e, jeftinije da se griju na ugalj nego na plin, koji je ekolo{ki naj~istiji energent. Ipak, navodi, zdravlje treba da bude pre~e od bilo kojeg novca. - Ako `elimo zdravije da `ivimo, mora se ne{to poduzeti. To je stimulisanje prilikom uvo|enja plina u vozila i doma}instva, neispravna vozila isklju~ivati iz saobra}aja, stanice tehni~kog pregleda natjerati da rade svoj posao dobro, jer prave dosta propusta, ina~e ne bismo na ulicama imali pola neispravnih vozila, napomenuo je Tais, te kao jedno od rje{enja naveo i davno planiranu
Padavine i vjetar bi popravili situaciju u sarajevskoj kotlini
Foto: A. KAJMOVI]

zaobilaznicu Ba{~ar{ija - Ilid`a, tunelom kroz Bjelave. Zijada Krvavac, pomo}nica ministra prostornog ure|enja i za{tite okoli{a, kazala nam je da na smanjenju zaga|enosti zraka trebaju kontinuirano raditi svi subjekti: Ministarstvo, op}ine, privrednici, gra|ani i inspekcije. Samo tako mo`e do}i do odre|enih rezultata.

Nabavka stanica
- Poduzimamo niz aktivnosti koje se odnose na poja~anje inspekcijskih pregleda i nadzora nad velikim emiterima zaga|uju}ih materija. Nedavno smo zatra`ili od kantonalne Uprave

Neispravna vozila
Prema njegovim rije~ima, glavni zaga|iva~i zraka su vozila, kojih u Sa ra je vu ima vi {e od

za inspekcijske poslove poja~an nadzor za distribuciju uglja, kako bi se sprije~ila prodaja onog koji ima visok postotak sumpora, istakla je Krvavac, dodav{i da su planovi Ministarstva i da se nabave nove mjerne stanice za kvalitet zraka koje bi pokrile op}ine Had`i}i, Trnovo, Ilija{ i Vogo{}a. Krvavac je naglasila kako u Ministarstvu odavno imaju pripremljen projekat za nabavku stanica, te da je potrebno optimalno njih {est kako bi se pokrile ove op}ine, ali da ove godine nisu planirana sredstva za njihovu nabavku.
E. ASOTI]

Procjena {tete na bora~kim ku}ama

La`na komisija na terenu
Nakon saznanja da se odre|ene osobe predstavljaju kao ~lanovi Komisije za procjenu o{te}enja individualnih stambenih jedinica i kontrolu ugradnje gra|evinskog materijala, te tako ulaze u stambene jedinice ljudi koji su aplicirali u Ministarstvu za bora~ka pitanja KS-a, iz Ministarstva obavje{tavaju gra|ane da samo osobe sa ovjerenom akreditacijom imaju pravo na pomenuti postupak. Osoba koja posjeduje akreditaciju ima ovlasti da na licu mjesta izvr{i procjenu stepena o{te}enja individualnih stambenih jedinica te izvr{i predmjer, predra~un i fotografisanje o{te}ene stambene jedinice. Lica koja se predstavljaju kao predstavnici Ministarstva, u nekim slu~ajevima su tra`ila i nov~anu naknadu od podnosilaca zahtjeva, pod izgovorom da }e ubrzati proces dodjele gra|evinskog materijala. Iz Ministarstva savjetuju pripadnike bora~ke populacije koji su podnijeli zahtjev za dodjelu gra|evinskog materijala, da osobama koje do|u da analiziraju stanje njihove stambene jedinice tra`e akreditaciju na uvid, te da ih, ako ovla{tenja nema, prijave najbli`oj policijskoj stanici ili putem telefona 033/562-273.
J. M.

Sa nama u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Emina Pinjagi}, Irfan E}o i Nermin ^au{evi}. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon, koji na na{im stranama izlazi jednom sedmi~no, te ga predati u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. Sarajlije koje posjete Cinema City mogu, izme|u ostalih filmova, pogledati i najve}i filmski hit re gi ona, ko me di ju Sr|ana Dragojevi}a “Parada” . Ovo je ostvarenje koje se na samo Dragojevi}u svojstven na~in bavi izuzetno aktuelnom i kontroverznom tematikom slobode govora homoseksualaca u regionu Balkana, a uzdrmalo je javnost susjednih zemalja oboriv{i rekorde gledanosti za 2011. Na programu multiplexa je i akcioni SF spektakl “Underworld: Bu|enje” ta~nije, novi nas, tavak kultnog akcionog hororserijala koji je po~eo jo{ 2003. godine originalnim filmom Lena Wisemana. Najmla|i mogu pogledati hit porodi~nu avanturu “Koko i duhovi” .

INAT KU]A Donesena odluka o izvr{enju ru{enja

Vlasnica se nije `alila
Bespravna gradnja na nacionalnom spomeniku kulture - Inat ku}i je zavr{ena i ona sada ima novi izgled. Naime, ku}a je dobila dodatni prednji dio koji se savr{eno uklopio u prija{nji izgled objekta da bi neko ko prvi put vidi ovaj spomenik rekao da je taj dio oduvijek tu. S obzirom na to da za dogradnju ovog dijela ku}e vlasnica nije imala dozvolu, protiv nje je podnijeta prijava i donesena je odluka da se dogra|eni dio mora sru{iti. Na ovu odluku vlasnica se nije `alila, pa se samo ~ekalo rje{enje o izvr{enju. Zaklju~ak o dozvoli izvr{enja rje{enja o ru{enju donesen je ju~er, a rok za podno{enje `albe na rje{enje o ru{enju je 15 dana. Ukoliko vlasnica i u ovom periodu ne podnese `albu, dogra|eni dio }e biti sru{en, kazali su nam u Op}ini Stari Grad.
M. P.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

28

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Problem nasilja u porodici

Saobra}ajne gu`ve ostaju

Ni{ta od kru`nog toka na Barama
Da je izgra|ena planirana brza cesta, ne bismo imali gu`ve, ka`u u Direkciji za ceste FBiH • Za izgradnju transverzale potrebne su desetine miliona KM koje Kanton sada nema
Nakon objavljenog teksta u Oslobo|enju u vezi sa problemima voza~a na raskrsnicama na Barama, kontaktirali smo JP Direkcija za ceste FBiH, odakle smo dobili odgovor kako stru~na slu`ba ove ustanove prati odvijanje saobra}aja na dionici magistralne ceste M18, a posebno raskrsnicu ovog pravca sa Ulicom Dejzina Biki}a. Pored toga {to je voza~ima koji dolaze sa Ko{evskog Brda onemogu}eno skretanje prema Vogo{}i, gra|ani su se `alili i na velike saobra}ajne gu`ve koje je prouzrokovalo pu{tanje semafora u funkciju.

[utnja je najgori izbor
Ekonomsko zlostavljanje jedno od najzastupljenijih • I rad sa po~initeljem nasilja je neophodan
Nasilje u porodici je problem o kojem se jo{ ne govori javno u na{em dru{tvu. O ovome je ju~er bilo rije~i na okruglom stolu u KS-u, a tema je bila “Nu`nost multidisciplinarnog pristupa problema nasilja u porodici” . - Institucije koje su uklju~ene u borbu spre~avanja nasilja rade tako {to }e pristupiti `rtvi nasilja i poku{ati joj pomo}i da rije{i problem. Rad odbora je dao rezultat te se u KS-u javno po~elo govoriti o ovome, uspjeli smo usaglasiti jedinstven pristup i prvi put spojiti nevladin i vladin sektor da zajedno rade, kazala je Azra Mulaomerovi}, predstavnica koordinacionog tijela na nivou KS-a, a koje radi na prevenciji i spre~avanju nasilja u porodici. kada kom{ije prijavljuju te slu~ajeve. Jedno od mjesta na koja se `rtve nasilja u porodici mogu javiti je Sigurna ku}a koja postoji od 2000. i pru`a smje{taj i za{titu uglavnom `enama i djevojkama.

Saradnja nevladinog i vladinog sektora

Pje{aci sigurniji
- Od momenta pu{tanja semafora u regulaciju saobra}aja, pa do dana{njeg dana, Policijska stanica Centar i jedinica za saobra}aj KS-a nisu evidentirale niti jednu prometnu nezgodu. Semaforizacijom predmetne raskrsnice, kao i svih drugih, dolazi do zagu{enja saobra}aja na cesti sa pravom prvenstva prolaza - onoj magistralnoj, a na sporednim se smanjuje red ~ekanja. Va`no je ista}i da je semaforizacijom raskrsnice omogu}eno pje{acima, djeci i starijim osobama da sigurnije pre|u magistralu. Napominjemo da ni deset posto voza~a ne ustupa obavezno prvenstvo prolaza pje{acima na neza{ti}enim pje{a~kim prijelazima, isti~u iz JP Direkcija za ceste FBiH. Kako su dodali iz Direkcije, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo uradio je prostorni plan i regulacione planove u kojima je definirano uvezivanje ulica sa glavnim saobra}ajnicama. - Tu je planirana prva transverzala, cesta sa ~etiri saobra}ajne
^ekanje u koloni ili kr{enje saobra}ajnih propisa

Skretanje pa`nje
- U Sigurnu ku}u dolaze osobe koje su naj~e{}e dugotrajno izlo`ene nekoj od vrsta nasilja u porodici, naj~e{}e psihofizi~kom i seksualnom zlostavljanju. Ekonomsko zlostavljanje je vrsta nasilja o kojoj se vrlo malo govori, a ono ~ini jednu bazu za sva ostala, jer osobe koje su ekonomski ovisne o partnerima, koje nemaju rije{eno stambeno pitanje, koje su nezaposlene i ne mogu `ivjeti same sa djecom su primorane da trpe nasilje. Od ukupnog broja korisnika, 70 posto njih se vrati u porodicu. Ako `ena napusti porodicu i zatra`i pomo}, to ne zna~i da je ona `eli napustiti, ve} da `eli da skrene pa`nju da joj se pomogne, istakla je Mubera Hod`i} - Leme{, menad`erica Sigurne ku}e. @ene tra`e pomo} tek nakon dugotrajne izlo`enosti nasilju. Rad sa po~initeljem nasilja je nu`an i neophodan. Bilo je slu~ajeva kada su osobe koje su izlo`ene nasilju u porodici dobile otkaz na poslu, jer ih poslodavci ne `ele u svom kolektivu.
M. PAMUK

trake koja bi povezivala Sarajevo, od Tehni~ke {kole, preko Bara, Hotonja do Vogo{}e. Preduze}e Ceste FBiH nije planiralo semaforizaciju predmetne raskrsnice, niti je u~estvovalo u {irem planskom procesu. Op}ina Centar je osigurala sredstva za semaforizaciju, a eventualne

probleme u ovom naselju, ali iz Direkcije za ceste FBiH ka`u kako bi izgradnja takve raskrsnice ko{tala oko {est puta vi{e od semaforizacije.

Milioni maraka
- Sigurno je da bi se sa izgradnjom kru`nog toka smanjile gu`ve na svim krakovima. Ipak, izgradnja rondoa bi u ovom slu~aju ko{tala oko {est puta vi{e i uklju~ivala bi i eksproprijaciju, a za to nisu osigurana sredstva. Da je izgra|ena planirana prva transverzala ne bi bilo gu`vi, poja{njavaju iz Direkcije. Ovakav odgovor Direkcije zasigurno ne}e obradovati voza~e koji su sve nezadovoljniji jer je za izgradnju pomenute prve transverzale potrebno nekoliko desetina miliona maraka, koje Kanton, s obzirom na to u kakvoj se situaciji nalazi, zasigurno ne}e imati u narednom periodu.
S. HUREMOVI]

Prijave kom{ija
Edina Mahmutovi}, koordinator za psiholo{ke poslove u JU Kantonalni centar za socijalni rad, istakla je da je ovaj projekat poku{aj da se pristupi na drugi na~in mjerama za{tite, te naglasila kako imaju namjeru da uvedu i neke druge profesije u sami slu~aj, koje }e pomagati svima koji su uklju~eni u problem. ^esto se de{ava da su po~inioci nasilja ranije bili `rtve. Slu~ajeva koji nisu prijavljeni ima mnogo vi{e, a Mahmutovi} je dodala kako naj~e{}e do nasilja u porodici do|e u kasnim ve~ernjim satima,

UVEZIVANJE ULICA Zavod za planiranje razvoja KS-a uradio je prostorni i regulacione planove u kojima je definirano uvezivanje sporednih ulica sa glavnim saobra}ajnicama
izmjene su u zavisnosti od regulacionog plana i raspolo`ivih finansijskih sredstava, nagla{avaju iz Direkcije za ceste FBiH. Stru~njaci iz oblasti saobra}aja kazali su kako bi izgradnja kru`nog toka rije{ila sve saobra}ajne

[ahovski turnir Gora`de 2012.

Besplatne {kole skijanja, rukometa…
U saradnji sa JU Centar za sport i rekreaciju, Op}ina Centar je u {kolskoj 2011/2012. godini nastavila sa realizacijom sportskih projekata namijenjenih djeci pred{kolskog uzrasta i u~enicima osnovnih {kola. U prvoj polovini {kolske godine zapo~eti su sportsko-animacijski program za djecu pred{kolskog uzrasta i {kola gimnastike za u~enike od I do V razreda, te {kola rukometa za u~enike od V do VIII razreda. Tokom januara odr`ana je i {kola skijanja za u~enike od IV do VI razreda. U sportskoj sali FIS-a, u decembru 2011. po prvi put je organizovana {kola rukometa za u~enike od V do VIII razreda, a poha|alo ju je 39 dje~aka i djevoj~ica. Za realizaciju ovog projekta Op}ina Centar izdvojila je 4.500 maraka. Nastavak pomenutih projekata predvi|en je za po~etak februara i trajat }e do kraja maja ove godine. Zainteresirani u~enici osnovnih {kola iz Centra mogu se prijaviti putem {kola ili na kontakt-telefon JU Centar za sport i rekreaciju 268-760.

Prvi kadeti iz Starog Grada
Na prvom me|unarodnom {ahovskom turniru, koji je odr`an u Gora`du, u~estvovalo je sedam ekipa iz BiH i Crne Gore, a odigrano pet kola na tri plo~e. - Nakon zanimljivih borbi, trijumfovali su na{i kadeti. Boje ovog kluba i Starog Grada branili su Pavao Zornija, Edo Fejzi}, Nedim Be}i}, Vedad Ja{arevi} i Danis Fejzi}, saop}eno je iz [ahovskog kluba Stari Grad. Najuspje{nijim ekipama uru~eni su pehari, medalje i diplome, a svi u~esnici dobili su i {ahovske knjige.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Safudin ^engi}, direktor kompanije Centrotrans-Eurolines

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Centrotrans bi vozilima mogao pokriti tek neke linije GRAS-a

Strajk Grasa
nikome ne odgovara
^eka se dono{enje odluke o linijskom prevozu Umjesto obustave, protesti pred Kantonom, predla`u voza~i
Kako smo ve} pisali, Sindikat komunalne privrede KJKP Gras najavio je obustavu prevoza u no}i sa 30. na 31. januar, ukoliko se ne po~nu rje{avati stari problemi u ovom preduze}u. Sa druge strane, iz Centrotrans-Eurolinesa najavili su da }e njihovi autobusi ponovo saobra}ati na gradskim linijama, uprkos tome {to za to nemaju dozvole. Ipak, direktor kompanije Centrotrans-Eurolines Safudin ^engi} ju~er je kazao za Oslobo|enje kako }e sa~ekati dono{enje odluke o linijskom prevozu u Kantonu Sarajevo, {to je najavljivano za kraj 2011. godine. prevozu i {ta konkretno ministar predla`e, napomenuo je ^engi}. Ukoliko do {trajka u Grasu, ipak, do|e, ^engi} je istakao kako su u Centrotransu uvijek ~inili sve da “olak{aju muke narodu” . - Nema potrebe za {trajkom u Grasu i mislim da on sada ne bi odgovarao nikome. Treba tra`iti rje{enja i za preduze}e i ono {to je najbolje za gra|ane. Centrotrans mo`e preuzeti prevoz dijela putnika, ali u slu~aju {trajka, ne bismo mogli pokriti sve linije, naglasio je ^engi}. Iz Sindikata voza~a KJKP Gras su istakli da nisu u~estvovali u dono{enju odluke o pokretanju {trajka, te da obustava prevoza u Kantonu Sarajevo vi{e ne smije biti na~in rje{avanja problema u preduze}u. - Sindikat voza~a ne `eli da obustavom prevoza sami napravimo prostor i omogu}imo drugima da nam preotmu na{a radna mjesta, a samim tim i dovedu na{u egzistenciju u pitanje, navodi se u dopisu Sindikata voza~a.
^engi}: ^ekamo potez ministra

Pad prodaje
Iz ovog sindikata su predlo`ili da, umjesto obustave prevoza, radnici Grasa odu pred Kanton i tamo izraze svoje nezadovoljstvo. Iz uprave Grasa su poru~ili da }e, ako bude potrebno, anga`ovati dodatne voza~e i vozila, te da oni koji `ele {trajk, trebaju biti svjesni da }e to dovesti do pada u prodaji pretplatnih J. M. karata ovog preduze}a.

Ko je sakrio gorivo?
Nakon {to smo u Oslobo|enju objavili da je tokom zadnjeg {trajka u KJKP Gras, u stara vozila sakriveno {est tona goriva, a {to nam je potvrdio i direktor Haris Kadi}, iz uprave preduze}a su istakli kako ne mogu tvrditi da je to uradio neko od ~lanova Sindikata komunalne privrede.

Najbolje za gra|ane
- Dotad ne}emo izlaziti na ulice. Vidje}emo kona~nu odluku o

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Zavr{en sudski spor

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 10.30 do 14 sati Krivajevi}i 2, Borak, Bijambare, Kr~evine, Sabanci 2, Mljekara Ni{i}i, Ni{i}i 1 i 2, Sabanci i PTT Krivajevi}i, od 9 do 15 Gornji Kova~i}i i Pa zari} 5, od 13.30 do 15 Dobrinja 40 i 41, od 12 do 13.30 Dobrinja 44 i 46, od 9 do 10.30 Dobrinja 51 i 53, od 10.30 do 12 Dobrinja 52 i 54, od 8.30 do 16 IV crnogorske brigade, od 9.30 do 15 Hrasnica 3, od 8 do 16 Pa zari} 2, od 8.30 do 15 Lje{evo 3 i Na zorova, od 9 do 16 Milinkladska, a od 8.30 do 15.30 sati Osjek 1.
kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

@GP seli iz Paromlinske
Iako je zavr{en sudski spor o zemlji{tu na ko jem se na la ze pri vre me ni obje kti fir me @GP, a koje je Op}ina No vo Sa ra jevo dodijelila Miprogradnji za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa sa pet zgrada, do ra dova jo{ ne }e do }i. Kako nam je kazao na~elnik Ned`ad Kold`o, potrebno je da se nakon sudskog, zavr{e jo{ tri upravna spora, nakon ~ega }e do}i do uklanjanja privremenih objekata u Paromlinskoj ulici. - Renta koju trebamo naplatiti iznosi 3,8 miliona maraka. Nema opravdanja da se te procedure ne zavr{e u ovoj godini i sredstva su planirana u bud`etu Op}ine, napomenuo je Kold`o. J. M.
vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

PORODILI[TA

4 5

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Amsterdam 8, Copenhagen 8.35 i 12, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Copenhagen 13.55 i 19.40, Be~

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

KULTURA

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

X ciklus {panjolske kinematografije

Uskoro u kinima: “De~ko, dama, kralj, {pijun”

Na programu
nagra|ivani filmovi
U Omladinskom centru ^elinac od 29. sije~nja do 26. velje~e, u organizaciji Ambasade Kraljevine [panjolske i Sarajevskog otvorenog centra, bit }e prikazani filmovi X ciklusa {panjolske kinematografije, ve} poznati filmski program koji je izazvao veliki interes publike u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banjoj Luci, Mostaru, Biha}u, Gra~anici, Zvorniku, Gora`du i Bugojnu. “Tajna u njihovim o~ima” redatelja Juana Joséa Campanella (Argentina) na programu je 12. velja~e. Film je dobitnik Oscara za najbolji strani film (to je pri~a o pravnom savjetniku u mirovini koji pi{e roman u nadi da }e prona}i rje{enje za jedno od njegovih posljednjih nerije{enih ubojstava, ali i da }e do}i do nekog zaklju~ka o neuzvra}enoj ljubavi sa svojom nadre|enom...).

Klasi~na
{pijuna`a
Prava poslastica za ljubitelje klasi~nog {pijunskog `anra dolazi u doma}a kina po~etkom februara. “De~ko, dama, kralj, {pijun” (“Tinker Tailor Soldier Spy”), {vedskog reditelja Tomasa Alfredsona, ne nudi nimalo od glamura koji nose moderni trileri o tajnim agentima, ali zauzvrat donosi mnogo klasi~nog suspensa i nikad prevazi|enu hladnoratovsku tematiku. Baziran na istoimenom bestseleru kralja {pijunskog romana Johna le Carréa, film se vrti oko Georgea Smileya (Gary Oldman), agenta MI6, kojeg vra}aju u slu`bu kako bi u vrhu najpoznatijeg {pijunskog odjela britanske vlade prona{ao krticu, dvostrukog agenta koji otkriva dr`avne tajne Sovjetskom savezu. Ima}e pregr{t sumnjivih lica za direktnu obradu, koje tuma~i plejada poznatih faca: Toby Jones, Colin Firth, Ciaran Hinds, David Dencik; svi sumnjivi samom svojom pojavom. Bez pomo}i modernih {pijunskih spravica, mobitela, laptopa, interneta i naoru`an samo li~nim sposobnostima, Smiley treba pro}i te`ak put do istine. I da, u istrazi mu ne}e nimalo pomo}i ~injenica da je i sam jedan od osumnji~enih. Alfredson je snimio film u stilu starih {pijunskih trilera iz {ezdesetih i sedamdesetih godina

Prizor iz filma

Snimljen po slavnom romanu Johna le Carréa, ovaj triler Tomasa Alfredsona je pravo `anrovsko osvje`enje sa svojom retro-produkcijom
pro{log stolje}a, uz obilato kori{tenje ambijentalne napetosti i sposobnosti samih glumaca. Film tako|er i vrlo vjerno prikazuje klasi~ni mu{ki svijet iz tog perioda (ako se vidi da neko tipka na ma{ini, onda su to obavezno `enske ruke), bez imalo uljep{avanja istine. Zasigurno film vrijedan pa`nje, ako ni{ta zbog osvje`enja u pristupu realizaciji jednog {pijunskog trilera, u carstvu gdje sada predsjedavaju tri predsjednika: Bond, Bourne i Hunt. Film je svoju svjetsku premijeru imao u Veneciji pro{le godine, dok prikazivanje kod nas zapo~inje 2. februara. N. SELIMOVI]

Prizor iz filma Daniela Monzona

Ciklus 29. sije~nja otvara film “]elija 211” redatelja Daniela Monzona, koji je osvojio osam Goya nagrada (to je pri~a o dva mu{karca na razli~itim stranama zatvoreni~ke pobune - zatvorenik koji vodi pobunu i mladi ~uvar zatvora zarobljen me|u pobunjenicima). Film “Noc tur na” reda te lja Adria Garcie i Victora Maldonadoa na programu je peti velja~e, osvojio je Goya nagradu za najbolju animaciju (mali Tim odrasta u siroti{tu, gdje dani prolaze dosadno, ali no}i su jo{ te`e. Svjetlo koje dolazi od zvijezda je jedini lijek za njegov strah od mraka. Jedne no}i...).

Projekcija filma “Zra~ni jastuk” Juanma Bajo Ulloa, nagra|enog Goya nagradom za najbolju monta`u i specijalne efekte, bit }e uprili~ena 19. velja~e (mamin sin Konradin se vjerio. Njegovi prijatelji Juantxo i Paco odvla~e ga na zabavu, gdje skupi vjen~ani prsten zavr{i u tijelu prostitutke...), a “Tajni `ivot rije~i” redateljke Isabel Coixet bit }e prikazan 26. velja~e (to je pri~a o tvorni~koj radnici s oslabljenim sluhom koja dobija svoj prvi odmor nakon nekoliko godina...). Filmovi su titlovani na bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik, projekcije po~inju u 19 sati, a ulaz An. [. je besplatan.

Predstavljena knjiga aforizama Ekrema Maci}a

Nastradamusov dnevnik
U Gradskoj biblioteci u Zenici nedavno je gostovao Konji~anin Ekrem Maci}, jedan od najpoznatijih aforisti~ara regiona i zasigurno najbolji bo{nja~ki satiri~ar u poslijeratnom vremenu. On je zeni~koj publici predstavio svoju najnoviju, {estu knjigu aforizama “Nastradamusov dnevnik” Radovi iz knjige nastali su u . proteklu godinu i ve}inom objavljeni po satiri~nicima regiona. Recenziju “Nostradamusovih” apokalipti~nih vizija na{ih dana, datih kroz blagi podsmijeh, ~itao je knji`evnik Kemal Mahmutefendi}, porijeklom tako|e iz Konjica i, po Maci}evim rije~ima, “glavni krivac {to sam se uop{te po~eo baviti pisanjem” Gost iz Konjica po. dr{ku je imao od Avde Ba{i}a, ~ija je prva knjiga ve} spremna za

HNK Mostar

“Kajali{ni sat”
Hrvatsko narodno kazali{te Mostar izvest }e ve~eras s po~etkom u 19.30 sati na Maloj sceni u Mostaru predstavu Jasena Boke “Kajali{ni sat” u re`iji @elimira Ore{kovi}a. U predstavi igraju Sanda Krgo - Soldo, Jelena Kordi} - Kuret, Robert Pehar, Velimir P{eni~nik Njiri} i Dragan [uvak.

Sa promocije u Gradskoj biblioteci u Zenici

{tampu, dr. Smajila Durmi{evi}a, haiku-pjesnika, koji su prvi put nastupali kao aforisti~ari, te provjerenog aforisti~arskog vuka - Abdulaha Ali}a Lone. U bibliote~koj sa-

li ispunjenoj po{tovaocima britke rije~i aforisti~are je na klasi~noj gitari pratio Ivica Fran~i}. Moderator programa bio je knji`evnik i aforisti~ar Bojan Bogdanovi}. Mi. D.

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par, 150 KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ljubaljanska iznad OHR-a, plinsko grijanje. Tel. 066/321-448.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, povr{ine od 20 m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM smje{taj za studente ili zaposlene 150 i 200 KM komplet usluge. Tel. 061/130-348.k IZDAJEM dvosoban polunamje{ten stan kod `eljinog stadiona. Cijena 450 KM. Mob. 061/211-860.sms SKENDERIJA, 10 m2, 100 KM mjese~no. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM stan u Robot komercu, mo`e kao i pos. prostor, 1.500 KM, Logavina, stan 68 m2, opremljen, 3 terase, 4 sprat, plinsko grijanje, 600 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM pos. prostor 190 m2, Jezero kod Porodili{ta, uz glavni put, novo, prizemlje, 2.500 KM mjese~no. Mob. 062/619-361.k PEHLIVANU[A, 75 m2, ugostiteljski objekat sa svim inventarom, 1.300 KM, Pejton, pos. prostor 100 m2, 1.000 KM, Slatina 8, 190 m2 + parking mjesto, 2.500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, samcima, privatna ku}a, Pofali}i. Tel. 648-788.k IZDAJEM povoljno studenticama ku}u, sa tri komforno namje{tene sobe i zajedni~kom kuhinjom i toale tom, cen tar gra da. Mob. 061/206-205.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k TITOVA, iznad Parku{e 70 m2, 2 sprat, lux opremljen, 1.200 KM, pos. prostor ul. buka, Mejta{, VP, 80 m2, 1.400 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM opremljenu garsonjeru, cen. grijanje, zaposlenoj osobi, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM pos. prostor 50 m2, Odoba{ina, pogodan za knjigovo|e, servis, radionice, ima grijanja, 500 KM mjese~no. Mob. 061/357-786.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40 m2 za granap. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM garsonjeru kod poljoprivrednog fakulteta, kova~i}i. Mob. 061/267-043.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Dolac Malti, u zgradi. Mob. 061/233-078.k BISTRIK, blizu trolejbuske, adaptiran namje{ten jednosotan stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM dvosoban stan, Otoka, Grada~a~ka, kod Merkura, 350 KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM jednosoban stan, 150 KM. Tel. 541-071.k IZDAJEM gara`u, Marindvor, cijena po dogovoru. Tel. 667-994.k JEDNOSOBAN stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Mob. 062/712-991.k IZDAJEM pos. prostor 32 m2, Dobrinja II, uslovan za ordinaciju, ofis, itd. 200 KM mjese~no. Mob. 062/153-020.k IZDAJEM trosoban stan sa gara`om, Stari Grad, za strance. Mob. 061/018-243.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar, samcima. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM stan 50 m2, P. most, pogodan za 2-3 studentice. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, Zagreba~ka 75. Tel. 810-387.k IZDAJEM dvije sobe sa grijanjem studentima ili radnicima. Mob. 061/277-692, 801-095.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127A. Tel. 812-084.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Hrasnom, u zgradi. Tel. 140-441.k IZ DA JEM na mje {te ne sta no ve, ^engi} Vila — Otoka, 64 m2, Centar — Titova, 100 m2, Vraca tranzit, 73 m2. Mob. 065/294-840.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM stan 80 m2, Breka, cen. grij. alarmni sistem, KTV, internet, opremljen, parking, ba{ta. Mob. 061/182-128.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ljubljanska, iznad OHR-a, plin. grijanje. Mob. 066/321-448.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM gara`u 13 m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 80 m2, povoljno, kod Holideina, M. dvor, za stran ce, pos. lju de. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om strancu ili poslovnom ~ovjeku kod OHR-a 450 KM. Tel. 061/323-347.k IZDAJEM kompletno namje{ten stan dvosoban Dobrinja 3 Trg sarajevske olimpijade. tel. 061/205-235.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, Hra sno, Ul. A.B.[i mi }a. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, iza Parlamenta, Vilsonovo {etali{te. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM jednosoban stan, sa gara`om, kod OHR-a, strancu ili poslovnom ~ovjeku, 450 KM. Mob. 061/323-347.k IZDAJEM namje{ten stan, 80 m2, povoljno, Marindvor, za strance, pos. ljude. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM gara`u 13 m2, Aerodromsko naselje, povoljno, a. [eremete. Mob. 0617897-959.k IZDAJEM apartman exstra sre|en, strogi centar za jednu osobu 500 KM sa re`ijama. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel. 062/724-761.k IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM prazan trosoban stan, Alifakovac i poslovni prostor 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158.k IZDAJEM pos. prostor 125 m2, centar, 86 m2 i 76 m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan kod studentskih domova Ned`ari}i. Mob. 061/213-804.k IZDAJEM prazan stan, 54 m2, cen. grij. Aneks. Tel. 444-552.k IZDAJEM jednosoban stan, sa gara`om, kod OHR-a, strancu ili pos. ~o vje ku, 450 KM. Mob. 061/323-347.k IZDAJEM pos. prostor 68 m2, centar, M.M. Ba{eskije, 1 sprat, reno vi ran, do bra ci je na. Mob. 061/102-291.k IZDAJEM jednosoban stan, namje{ten, blizu centra, 200 KM. Mob. 063/284-767.k STARI grad kod Muzi~ke {kole, stan 100 m2, trosoban, lijepo namje{ten, II sprat, plinsko eta`no, 800 KM. Mob. 061/899-209.k BREKA, ul. Himze Polovine, dvosoba, namje{ten stan, vrt, c.g. 350 KM. Mob. 062/295-919.k GRBAVICA I, stan, 42 m2, jednosoban, namje{ten, IV kat, lift, 350 KM. Mob. 061/247-777.k IZDAJEM stan na Ilid`i-Lu`ani 47 m2 adaptiran, namje{ten 400 KM. Tel. 061/177-610.k IZDAJEM trosoban stan u pola ku}e, u blizini OHR-a, Vrbanja most, klima, |akuzi, dvori{te. Mob. 061/204-966.k NUDIM povoljno smje{taj za studente i uposlene u jednosobnom i dvosobnom stanu. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM namje{tenu sobu Kova~i}i. Tel. 062/942-982.k IZDAJEM poslovni prostor povoljno u Pa pa gaj ci 32 m2. Tel. 063/639-691.k IZDAJEM stan u Hrasnom, 38 + 4 m2 lo|e, kablovska tv na du`i period. Tel. 062/223-524.k IZDAJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod Katedrale, cijena 500 KM. TEl. 810-716.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preka puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM gara`u 15 m2 na Marijin dvi oru ul. te {anj ska. Mob. 061/273-995.k STROGI Centar, izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost studenticama. Mob. 063/616-135.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru bli`e centru 150 KM. Tel. 061/358772, 033/410-655.k STAN mo`e kao pos. prostor Titova, iznad Parku{e, 70 m2, 2 sprat, lux opremljen, 1.200 KM, Vrazova, 59 m2, 1 sprat, namje{ten, 600 KM. Mob. 066/995-944.k TITOVA, biv{i Jatov neboder, lux opremljen, 60 m2, 1.800 KM, Ko{evsko brdo, A. Hangija, 60 m2, 3 sprat, poluopremljen, 450 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM poslovni prostor zasebna novogradnja 40 m2, struja, voda, plin, kod FDS. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM u strogom centru poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281.k IZDAJEM dvosoban stan, Otoka ul. Grada~a~ka, kod Merkura, 400 KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM stan 59 m2, vrazova, namje{ten, 600 KM, stan a. Hangija, 60 m2, 3 sprat, poluopremljen, 450 KM. Mob. 066/995-944. IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti ~ki sa lon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM Alipa{ino polje dvosoban polunamje{ten. Tel. 033/711-666.k IZDAJEM gara`u, Koturova bb iza Bo{nja~kog instituta kod Katedrale. Tel. 442-175.k IZDAJEM poslovni prostor 36 m2 preko puta suda, [enoina 6. Tel. 062/326-886.k

KO[EVO marcela [najdera ve}i je dno so ban stan I kat. Tel: 033/711-665.k CENTAR ul. Mejta{ 17 m2 namje{tena garsonjera III kat 250Km. Tel. 061/150-519.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati.k IZDAJEM jednosoban stan studentima, ul. Balibegovica br. 22, Stari grad. Tel. 033/410-331.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten Grba vi ca [o ping. Tel. 061/862-385. AX IZDAJEM namje{tenu garsonjeru i dvosoban stan u ku}i sa grijanjem, Ul. Ohridska 3a. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na Vilsonovom {etali{tu. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM ku}u, Ko{evsko brdo, na du`i rok. Tel. 217-290.k IZDAJEM prazan stan na spratu, u ku }i, sa gri ja njem. Mob. 061/188-892.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM poslovni prostor 20 m2 u centru grada.Tel:063/717-968.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k MEJTA[, manja namje{tena soba sa kupatilom, zaseban ulaz, cen. grij. TV, studentu. Mob. 061/217-897.k IZDAJEM gara`u, Aerodromsko na se lje, A. [e re me te. Mob. 061/847-959.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

NEKRETNINE ZAMJENA
ZA MJE NA mje njam sta ru bo sansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za od go va ra ju }i stan. Tel. 062/656-270.k MIJENJAM stan 57 m2, Dobrinja IV (Federacija), za sli~an ili ne{to ve}i na Ilid`i, uz dogovor. Tel. 215-578, 062/967-894.k MIJENJAM dvosoban stan 53 m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 642-338.k MIJENJAM stan 41 m2, u Sarajevu, za Biha}. Mob. 061/864-651.k MIJENJAM ku}u i dva dunuma zemlje, vi{e Vogo{}anske petlje, za ve }i stan u Sa ra je vu. Mob. 062/326-972.k

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel:061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.k MIJENJAM dvosoban stan 53 m2 u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 033/642-338.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

NEKRETNINE PRODAJA
VOGO[]A, S. Kulenovi}a, 77 m2 + 2 balkona, useljiv, 78.000 KM, D. Vogo{}a, 4 ku}e, 12 dunuma zemlje, 2 pos. prostora, 600.000 KM. Mob. 062/907-831.k VRACA, ku}a 3 strana + 600 m2 oku}nice, 110.000 KM, Osijek, stam. pos. objekat 800 m2, 240.000 KM. Mob. 061/177-556.k UL. I. ENGELA, 2 sprat, 34 m2, djelimi~no adaptiran, 75.000 KM, P. Ribara, VP, 55 m2, useljiv, 110.000 KM. Mob. 064/4212354.k PRODAJEM stan 29 m2 m2, Logavina, 1 sprat, 63.000 KM. Mob. 061/170-254.k

NEKRETNINE PONUDA
ADAPTIRANI stanovi, Hrasno, iznad pekare AS, dvosoban 45 m2 i trosoban 65 m2. Sve novo i moderno namje{teno. Mob. 061/923-192. DVOSOBAN stan 58 m2, ul. Avde Smajlovica, Vraca II sprat sa etaznim grijanjem, telefonom i balkonom. Mob. 062/146-935. sms IZDAJEM namje{ten stan na Grbavici, 500 KM. Mob. 062/008-931.k

32

mali

Oglasi
STAN na M. dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2 za 190.000 KM. treba manja opravka. Tel: 058/483-561.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90 m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383-064.k CENTAR, M. Irbina, 130 m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128 m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan na Ilid`i Pejton 37,2 + bal kon 2 sprat. Tel: 061/198-642.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85 m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM ku}u u centru kod OHR-a, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa te ra sa ma i ku pa ti li ma. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM stan kod Katedrale, 115 m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393.k PRODAJEM zemlji{te za vikendice, Osenik-Pazari}. Tel. 417-089.k ^ENGI] V, 60 m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77 m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek sa svim papirima. Mob. 062/225-012.k PRODAJEM stan na ^engi} Vili, 54 m2, 3 sprat. Mob. 063/595-406.k PRODAJEM stan Breka, ul. Hasana Su{i}a, 48 m2 + 70 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-036.k ^ETVEROSOBAN stan 109 m2, u epicentru, renoviran, et. grijanje, 1 sprat. Tel. 201-221, 062/921-419.k PRODAJEM 3000 m2 zemlje sa kompletnom infrastrukturom i sa gra |e vin skom do zvo lom. Tel. 065/081-255.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Tel. 066/510-328.k ^ENGI] Vila, stan 48 m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48 m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56 m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064.k BU]A potok, 2 ku}e 10x10 + 1000 m2 oku}nice, 250.000 KM, ku}a u Osjeku i Bla`uju 200 m2 stamb. prostora + 15000 m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/177-556.k K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 37 m2 + balkon, 1 sprat, jednoiposoban, useljiv, 68.000 KM, Mejta{, Sepetarevac, novo, 30 m2, 78.000 KM. Mob. 061/619-361.k S. GRAD, Lo ga vi na, 29 m2, 1 sprat, 62.500 KM, useljiv. Mob. 066/801-711.k CIGLANE, H. Red`i}a, 3 sprat, 78 m2 + 2 balkona, 235.000 KM, luksuzan stan sa novim stvarima, 5 sprat, 80 m2, 295.000 KM. Mob. 065/819-136.k CEN TAR, Odo ba {i na, 1 sprat, 65 m2, austrougarska gradnja, 1.900 KM/m2, centar, ul. Ko{evo, VP, 47 m2, 160.000 KM. Mob. 062/907-831.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845.k BOSANSKA, stan 55 m2, 6 sprat, potpuno renoviran, 1.600 KM/m2. Mob. 064/4212354.k KU]U, novogradnja, 400 m2, ba{ta, gara`a, 300m od Ba{~ar{ije, stari grad. Mob. 061/187-104.k STAN, 47 m2, I sprat, renoviran, parking, Podhrastovi, 110.000 KM, kod studentsdkih domova. Mob. 061/187-104.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban bal kon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000 KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~evi}eva, 11 m2. Mob. 061/188-270.k PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom, trg Heroja, 60.000 KM. Mob. 065/021-556.k PRODAJEM stan, 45 m2 u hrasnom, trg heroja, 93.000 KM. Mob. 065/021-556.k STARI Grad, [iroka~a, ku}a (dvosoban stan), pomo}ne prostorije, ba{ta, 312 m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/870-083.k PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062/229-677.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400 m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM-mijenjam za Trebinje, useljivu ku}u, dva ulaza, 240 m2 + plac, pogodna za dvije ve}e porodice, kod pi ja ce Vra p~i }i. Mob. 061/301-772.k GRBAVICA I, funkcionalan troiposoban 77 m2, 14 kat, povoljno. Tel. 061/214-856.k MUSE ]AZIMA ]ATI]A odli}an trosoban 57 m2 u dobrom stanju useljiv. Tel. 062/055-445.k CIGLANE, Ul. Husrefa Red`i}a 71 m2 i 79 m2, dvije velike terase. Tel. 061/214-852.k PRODAJEM stan na Grbavici 57 m2 kod MAlezijske ambasade, I sprat, dvoipsoban. Tel. 061/072845, 062/649-370.k DOBRINJA I, M. Krle`e, troiposoban 92 m2, dvostrano orijentisan, 2 terase, 2 kat. Mob. 061/214-856.k ^ENGI] VILA kvadrant 60 m2, VI sprat, lift. Tel. 061/205-235.k ALIPA[INO Trg nezavisnosti 75 m2 II sprat, ~etverokatnica, 95.000 KM. Tel. 061/205-235.k NE UM Dal ma tin ska 1 55 m2, 55.000 eura. Tel. 061/205-235.k MARIN DVOR, Valtera Peri}a 3, 100 m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel. 061/205-235.k ALIPA[INO polje, S. Fra{te, 15 sprat, ~etverosoban 80 m2, 50.000 eura. Mob. 061/108-945.k PRODAJEM ku}u Ilid`a-Otes, oku}nica 400 m2, gra|. dozvola, priklju~ci i kanalizacija. Tel. 538-364, 061/527-254.k POVOLJNO prostan stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Tel. 061/528-032.k CENTAR novogradnja stan 30 m2, I sprat, Sepetarevac. Tel. 061/205-235.k PRODAJEM ku}u Ko{evsko brdo, Ul. Antuna Hangija 150 m2, dvori{te i ku}a 250 m2, Mejta{, Sepetarevac, dvori{te gara`a. Tel. 062/649-370, 066/160-788.k PRODAJEM stan na Marindvoru, 90 m2, 1/1, preko puta Unitica, hitno, 2.000 KM/m2. Mob. 065/274-204.k PRODAJEM stan 80 m2, Alipa{ino, 11 sprat, Trg me|. prij. Mob. 061/510-328.k PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel.404-392, 061/936-598.k CENTAR Ko{evo, Ul. Marsela [najdera 86 m2, I sprat, nova zgrada, tri spava}e sobe. tel. 061/072-845, 063/556-886.k STARI GRAD kod Vije}nice elitna novogradnja stanovi 105-175 m2, objekat sa gara`om. tel. 061/072845, 066/160-788.k PRODAJEM stan na Grbavici, neboder kod Kapu}ina, 9 sprat adapti ran 72 m2. Tel. 062/649-370, 066/160-788.k PRODAJEM stanove u novogradnji, Skenderija Ul. Adila Grebe 70 m2, 85 m2, 122 m2, 105 m2-lift, mogu~nost kupovine gara`nog mjesta. Tel. 061/072-845, 063/556-886.k PRODAJEM garsonjeru novogradnja, Mejta{-Sepetarevac 29 m2 i garsonjera Ul. Ko{evo 27 m2 kod II gi mna zi je. Tel. 061/072-845, 062/649-370.k PRODAJEM u Ferhadiji I sprat 155 m2 dva balkona i stan Ul Obala Isa Bega Isakovi}a 123 m2, I sprat, odli~na lokacija. Tel. 066/052-442.k STAN na M. Dvoru, Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2. treba manja opravka. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel065/294-840.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje oranica i vo}njak kod Had`i}a. Tel. 063/717-908.k PRODAJEM na Marin Dvoru 2/3, 106 m2 trosoban stan sa terpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859.k PRODAJEM u Vogo{}i 56 m2 III sprat dvosoban stan, eta`no grijanje u centru. Tel. 061/715-986.k PRODAJEM dvosoban stan Ljubljanska iznad OHR-a dva balkona, plin. Tel. 066/321-448.k ^ENGI] Vila 2, ul. Grada~a~ka, dvosoban stan, 52 m2, I sprat, centa ral no gri ja nje, sun ~an, 1.700 KM/m2. Mob. 061/161-255.k PRODAJEM stan 38 + 4 m2 balkon, Ul. B. Ribar, vp kablovska TV, cijena po dogovoru. Tel. 062/223-524.k PRODAJEM povoljno dvosoban stan, 59 m2, Geteova, A. polje C faza. Mob. 066/860-382.k PRODAJEM u Pofali}ima stan 57 m2, II sprat, novogradnja, Ul. Zahida Panjete. Tel. 063/971-797.k PRODAJEM troiposoban stan 85 m2 na Grbavici sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742.k STANOVI: Hrasno, 53 m2, Pofali}i, 40 m2, ^engi} Vila, 64 m2 i 71 m2 — devastiran, Grbavica 73 m2 i 48 m2, Dobrinja, 55 m2, 68 m2 i 89 m2, Alipa{ino polje 64 m2 i 73 m2, Centar 120 m2, Isto~no Sarajevo, 60 m2 i 80 m2. Mob. 061/375-787.k VOGO[]A, 77 m2 + dva balkona, ul. Skendera Kulenovi}a, 82.000 KM. Mob. 062/907-831.k STAN na Dobrinji I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, 75.000 KM. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM stan u Hrasnom, 71 m2, ul. Azize [a}irbegovi}. mob. 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor 80 m2, na Ba{~ar{iji, bravad`iluk. Mob. 065/021/021-556.k DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, 75.000 KM, K. brdo, B. Begi}, VP, 58 m2, dvoiposoban, potpuno adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek, sa svim dokumentima. Mob. 061/225-012.k PRODAJEM stan Breka, H. Su{i}a, 48 m2 + 70 m2 ba{ta, prizemlje, 137.000 KM. Mob. 061/143-036.k DALMATINSKA, centar, stan 121 m2, VP, mogu}a stambeno-poslovna kombinacija. Tel. 221-533.k APARTMANI na Jahorini, naselje Dvori{ta, od 31-74 m2, povoljno. Mob. 062/383-064.k

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
VRACA, A. Smajlovi}a, I sprat, 92 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k PRO DA JEM ili mi je njam ~e tve ro so ban stan u cen tru, kod Vje ~ne va tre, za je dno so ban ili dvo so ban uz do pla tu, Cen tar. Mob. 061/252-663.k STAN na donjim Ciglanama, Alipa{ina ul. 76 m2, 1 sprat, cen. grij. 220.000 KM. Mob. 062/334-371.k JEDNOSOBAN stan 34 m2, ^. Vila, I. Engela, 4 kat, (nema lift ni balkon), 60.000 KM. Mob. 066/801-737.k MEJTA[, Sepetarevac, novo, 30 m2, 78.000 KM, Bjelave 24 m2, 41.000 KM. Mob. 062/619-361.k NED@ARI]I 60 m2, lift, 7 sprat, 1.500 KM/m2, Marin dvor 46 m2, 2.200 KM/m2, ^. Vila 60 m2, 2 sprat, 108.000 KM. Mob. 061/702-881.k JEDNOIPOSOBAN u Hrasnom, A. lipa, uz glavno {etali{te, idealan za manju porodicu, 3 kat, 46 m2, 89.000 KM. Mob. 061/320-439.k LU@ANI 57 m2, 3 sprat, 90.000 KM, Otoka 55 m2, 1.800 KM/m2, J. Vanca{a 84 m2 + gara`a, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556.k ISTO^NO Sarajevo, novogradnja, Spa sov dan ska, 4 sprat, 50 m2, 72.000 KM, Stari Grad, ^adord`ina, 57 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM stan, Marijin dvor, ul. Kranj~evi}eva, I sprat, 55 m2, dvostrano orjentisan, papiri uredni. Tel. 066/201-411.k DANIJELA Ozme, 160 m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM stan u Prvomajskoj, iznad op{tione Novo grad, 30 m2, I sprat, 40.000 KM. Tel. 066/050-719. STARI Grad kod Po{te 50 m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACA grada, kod BKC 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k CIGLANE, 80 m2, full adaptiran, nova kuhinja, 10 m2 balkon, 119.000 KM. Mob. 062/334-371.k CENTAR, Dalmatinska, 80 m2, dvoeta`ni, 1 sprat, gara`a, pl. et. grijanje, 260.000 KM. Mob. 062/334-371.k AKCIJA stanova u novogradnji Stup, Tibra 2, od 26-91 m2, od 22.12.do 29.12. najni`e cijene i najpovoljniji uvjeti pla~anja. Mob. 062/334-371.k DOBRINJA IV, 76 m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DOLAC Malta, stan 39 m2, ul. F. Hauptmana, V.P. jednosoban, c.g. 1.750 KM/m2. Mob. 033/711-666.k GRBAVICA I, stan 66 m2, ul Zagreba~ka, ve}i dvosoban, I kat, 115.000 KM. Mob. 066/340-748.k LO@IONI^KA, 1 sprat, 105 m2, potpuno renoviran, mogu}a pretvorba u dva manja stana ili za ordinaciju, 2.000 KM/m2. Mob. 064/421-2354.k CENTAR, J. Vanca{a, 84 m2, VP, 2.500 KM/m2, Marijin Dvor, K. Tvrtka, 2 sprat, 89 m2, 2.700 KM/m2. Mob. 061/177-556.k OTOKA, @. fa{izma, 10 sprat, 39 m2, 70 m2, A. polje, bosanska, 7 sprat, 53 m2/1.600 KM, Malta, A. Benca, VP, 54 m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136.k ^. VILA, Kvadrant, 60 m2, 2 sprat, balkon, useljiv, 108.000 KM. Mob. 066/801-711.k MARIJIN Dvor, Kran~evi}eva, 1 sprat, 55 m2, dvostrano orjentisan, useljiv, 118.000 KM, Marijin Dvor, Odoba{ina, garsonjera, plin, parket, 28 m2, 60.000 KM. Mob. 062/619-361.k NOVOGRADNJA, stup, dvosoban, 45 m2, 7 sprat, cijena 1.550 KM sa PDV.om. Mob. 061/702-881.k HRASNO, Topal Osman pa{e, 53 m2, dvosoban, IV sprat, parno, 2 lifta, balkon. Mob. 061/526-243.k

OSLOBO\ENJE

CENTAR, kod hotela Europa, adaptiran, dvoeta`ni, 3 sprat, 67 m2, 205.000 KM, Titova, 1 sprat, dvosoban, 62 m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136.k BJELA[NICA, apartman, 4 sprat, lift, 48 m2 + 25 m2 2 balkona, namje{ten, novo, 165.000 KM, Grbavica, Grbavi~ka, 37 m2, balkon, useljiv, 74.000 KM. Mob. 062/619-361. NOVOGRADNJA, Stup-tibra, garsonjera, 28 m2, 9 sprat, balkon, cen. grij. klima, 1.550 KM/m2 sa PDVom. Mob. 066/801-711. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrn}en, cijena 1 m2 — 1.499 KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023.k PRODAJEM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob: 062/656-270.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, 72 m2, 130.000 KM, Titova 62 m2, 1 sprat, 200.000 KM, centar, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67 m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM vi{e stanova u novogra dnji, cije ne exstra povoljne, Stup, Ti bra pa ci fik. Mob. 061/702-881.k TITOVA 132 m2, 1 sprat, gleda na Titovu, pl. eta`no, 450.000 KM, nije fiksno. Mob. 062/334-371.k KVADRANT, N. Sarajevo, dvosoban ili dugoro~an najam. Mob. 062/184-126.k TROIPOSOBAN stan na Trgu Zavnobiha, 2 kat, 77 m2 + balkon, cijena 105.000 KM. Mob. 066/801-737.k PRODAJEM dvoeta`ni stan, 160 m2 na Ilid`i, obezbije|eno financiranje bez banke. Tel. 066/854-161.k PRODAJEM gara`u na Vracama, Avde S. u stambenoj zgradi, uknji`ena 1/1 hitno. Cijena 10.000 KM. Tel. 065/274-204.k PRODAJEM ~etvoroeta`nu ku}u na butmiru, 1/1 hitno, povoljno. Tel. 065/274-204.k PRODAJEM stan u Ul. Ko{evo, cirka 90 m2, pogodno i za ured. Tel. 062/506-652.k GRBAVICA 37 m2 + balkon, VP, useljiv, 74 m2, K. Brdo 37 m2 + balkon, 1 sprat, useljiv, 68.000 KM. Mob. 062/619-361.k VOJNI^KO Polje, H. Su}eska, 61 m2, 107 m2, Vojni~ko Polje, VP, VP, 82 m2/1.500 KM, gara`a 13 m2, uknji`ena, A. Smajlovi}a. Mob. 065/819-136.k LU@A NI, ku }a sa oku }ni com, 30.000 KM. Mob. 061/177-556.k GLADNO polje, ku}a i 2000 m2 oku}nice, 1/1, 53.000 KM. Mob. 061/702-881.k CIGLANE, luksuzno adaptiran, 4 sprat, sa svim stvarima, 80 m2, 300.000 KM i 78 m2, 3 sprat, adap ti ran, 234.000 KM. Mob. 065/819-136.k NEUM, stan 50 m2, balkon, 2 kat, kod hotela Neum, posrednici isklju~eni. Mob. 062/139-490.k PRODAJEM trosoban stan, garsonjeru i limarsku radnju, 90.000 KM. Mob. 063/284-767.k PRODAJEM stanove, novogradnja na Stupu, 33 m2, 44m, 57 m2, cijena 1.550 KM/m2, useljenje mart. Mob. 061/365-990.k STANOVI novogradnja na Stupu, 33 m2, 44 m2, 57 m2, cijena 1.550 KM/m2, useljenje mart. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM povoljno pos. prostor u Vele{i}ima 87 m2, pogodan za sve namjene. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM stan, I sprat, 80 m2 + gara`a u Starom Gradu, austrijak gradnja, pogodan za sve namjene. Tel. 033/441-879.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64 m2, c.g. 2 balkona, podrum. Mob. 065/495-660.k

GORNJE Ciglane, 25 m2, ul. Antuna Hangija, I sprat, garsonjera, zgrada, fasadna cigla, 57.000 KM. Tel. 033/711-665.k JOSIPA Vanca{a, 120 m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJ LO VAC, pri vre dni obje kti na 4.000 m2 ze mlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM poslovni prostor 26 m2 u poslovnoj zgradi Uniprometa. Tel. 061/686-524.k PRODAJEM trosoban stan 79 m2 useljiv, Ul. @eljezni~ka — Ilid`a kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500 m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14 m2, Ciglane i 56 m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46,50 m2. Mob. 061/573-640.k ILID@A, J. Slavenskog, dvosoban, 51 m2, 4 sprat, useljiv, vl. 1/1, hitno. Mob. 061/139-592.k SKLADI[TE, novogradnja, 4500 m2, 10 dunuma zemlje, prilaz za {lepe re, Vla ko vo, Sa ra je vo. Mob. 061/187-104.k DVOSOBAN stan 52 m2, iznad Op{te bolnice, 99.900 KM. Mob. 062/619-266.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. kan. prostor u centru Kaknja, sa klimom, video nadzorom i namje{tajem. Mob. 0617223-119.k GRA \E VIN SKO ze mlji {te pos/stamb. namjena, na Stupu, 2.600 m2. Tel. 217-290.k DOLAC Malta, dvosoban 63 m2, 6 sprat, dvostran, 2 balkona, bez ulaganja, vl. 1/1, hitno. Mob. 061/139-592.k OTOKA, @. fa{izma, dvosoban, 49 m2, 10 sprat, dvostran, 2 balkona. Mob. 061/139-592.k STAN u Kova~i}ima, Trnovska, 83 m2, ~etverosoban, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 062/334-371.k PRODAJEM stan 64 m2, u Biha}u, vikendica sa 4800 m2 zemlje, gara`a 14 m2 na ^engi} vili. Mob. 061/223-119.k KU]A P + 1, zemlji{te 2,500 m2, vo}njak, Ravne Bakije, stari Grad, 150.000 KM. Mob. 061/187-104.k [VRAKINO selo, stan 33 m2, dvije prostorije, djelomi~no adaptiran, 53.000 KM i stan 56 m2, Alipa{ino polje, ul. Bosanska kod gornjeg Mer ka to ra, 88.000 KM. Mob. 062/649-370 i 061/072-845.k CENTAR, Donje Ciglane, ul. merhemi}a trg, stan 130 m2, tri spava}e sobe, veliki dnevni boravak, kuhinja, veliki balkon, kupatilo, toalet odvo je no. Mob. 062/649-370 i 063/556-886.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek sa svim papirima. Mob. 062/225-012.k PRODAJEM stan pogodan i za pos. prostor i plac 671 m2, Krndija, Te{anj. Mob. 061/162-465.k PRODAJEM oko 150 dunuma livade, {ume i vo}njaka, sa dvije ku}e i {tale, kod Jablani~kog jezera. Mob. 061/223-119.k VOGO[]A, 3 sprat, dvosoban, et. grijanje, centar. Mob. 061/715-986.k CENTAR, Ko{evo, ul. Marsela [najdera, stan u novoj zgradi, 86 m2, I sprat, tri spava}e sobe, veliki ustakljeni balkoni. Mob. 061/072-845 i 063/556-886.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2, Ba{~ar{ija. Tel. 447940, svaki dan.k PAROMLINSKA ulica, nova zgrada, stan 63 m2, II sprat, dnevni boravak, kuhinja, spava}a soba, balkon, eta`no grijanje, kompletan sa ga ra `om. Mob. 062/649-370 i 061/072-845.k GARSONJERA, 29 m2, centar grada, ul. Sepetarevac mejta{, novogradnja, eta`no grijanje, uknji`ene, I sprat, fiksno 78.000 KM. Mob. 061/072-845 i 062/649-370.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2, 171. Mob. 061/573-640.k

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k U PEJTONU trosoban stan 76 m2, cijena po dogovoru. Tel. 621-445.k STAN 46 m2, jednoiposoban, 1 sprat, sa gara`om, cijena po dogovoru, Bjelave, useljiv. Mob. 061/612345, 664-721.k STAN 70 m2, trosoban, 1 sprat, useljiv, A faza, Alipa{ino. Tel. 664-721, 061/612-345.k PRODAJEM ku}u, Borak 51, iznad OHR-a. Mob. 061/864-651.k PRODAJEM stan 110 m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200-393.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k PRODAJEM ku}u, visoko prizemlje, sprat, oku~nice 450 m2. Mob. 061/201-700.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k DVOSOBAN prizeman stan 67 m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992.k PRODAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj preko puta Doma pisaca ispod Konzuma vlas. 1/1 uknji`eno. Tel. 061/869-396.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povo ljno, N. Pe tro vi }a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k CENTAR, A. [anti}a, 96 m2, 2 kat, povoljno. Mob. 061/501-417.k JEDNOIPOSOBAN stan u Makarskoj, 2 kat, adaptiran, namje{ten. Mob. 061/171-744.k DVOIPOSOBAN stan, Aneks, 64 m2, 1 kat. useljiv. Mob. 061/171-744.k HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46 m2, 46.000 eura, Grbavica, B. Muteveli}a, 1 sprat, 53 m2, 106.000 KM, Grbavica, B. Muteveli}a, 1 sprat, 52 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439.k DVOSOBAN, novoizgra|en stan u Dubrovniku, 58 m2, namje{ten. Mob. 061/842-626.k ZEMLJI[TE u Rakovici, 4000 m2, u bli zi ni gla vnog pu ta. Mob. 0617501-417.k GRA\EVINSKA parcela sa urbanisti~kom saglasno{}u u Bu}a potoku, 360 m2. Mob. 061/842-626.k DVOETA@NI stan, grbavica, novogradnja, nadogradnja, 100 m2, 5 i 6 kat. Mob. 061/842-626.k DVOSOBAN stan, Dolac Malta, adaptiran, 13 kat, 52 m2, povoljno. Mob. 061/501-417.k KU]A rezidencijalnog tipa sa ure|enom oku}nicom u Ned`ari}ima, novija gradnja. Mob. 061/171-744.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k VOJNI^KO polje, stan 64 m2, dvoiposoban, 4 sprat, cen. grij. lift, renoviran, 115.000 KM. Mob. 061/702-881.k ^ENGI] Vila, 5 sprat, 60,000 KM, A. polje, S. Fra{te 43 m2, adaptiran, 1.600 KM/m2, N. Smajlagi}a 67 m2, 9 sprat, adaptiran, balkon, 108.000 KM. Mob. Mob. 066/801-737.k BJELAVE, ul. Bjelave, 27 m2, 41.000 KM, Marin dvor, A. Brauna 84 m2, VP, Pofali}i, Pofali~ka 40 m2 + podrum 10 m2, adaptiran, namje{ten, 1.590 KM/m2. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM zemlji{te industrijska zona, relacija Ilid`a-Bla`uj 2500 m2, uz samu cestu. Mob. 061/145517, 061/085-792.k DVOSOBAN stan 44 m2, 1 sprat, Vraca, ul. Dobojska, 62.000 KM. Tel. 442-998, 062/139-085.k DVOIPOSOBAN stan 69 m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino polje, S. Fra{te, 55.000 eura. Tel. 442-998, 062/139-085.k DVOSOBAN stan 53 m2, 3 sprat, Ko{evsko brdo, B. Begi}, 1.800 KM/m2. Tel. 442-998, 062/139-085.k PRODAJEM ku}e: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska, Sepetarevac. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM {umu, mje{ovita, bukva, hrasta, ~etinari, 9 dunuma, Skradno-Busova~a. Mob. 061/154-540.k PRODAJEM {umu 2,5 dunuma, ~etinar, put, voda, struja, potok, za vikendicu, Skradno-busova~a. Mob. 061/154-540.k DVOSOBAN stan 44 m2, kod Muzi~ke {kole, 70. 000 KM. Tel. 442998, 062/139-085.k VOGO[]A, Jo{ani~ka, 4 sprat, 122 m2, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2, Vogo{}a, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, useljiv, 1.300 KM/m2. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM restoran 157 m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, dvosoban 54 m2, cen. grij. 1.700 KM/m2. Mob. 061/893-105.k PRODAJEM stanove: 117 m2, 106 m2, 105 m2, 100 m2, 94 m2, 90 m2, 87 m2, 80 m2. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stanove: 75 m2, 70 m2, 66 m2, 65 m2, 59 m2, 40 m2, 39 m2, 30 m2, 68 m2. Mob. 061/460-150.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, 72 m2, 130.000 KM, Grbavica, Radni~ka, VP, 46 m2, 83.000 KM, Stari Grad, ^adord`ina, 57 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136.k ILID@A, Lu`ani, 3 sprat, 57 m2, 1.600 KM/m2, S. Kolonija, ku}a u nizu na 3 eta`e + ba{ta + gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600 m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500 KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k MERCEDES C 180 automatik, 1997. godina. Mob. 061/130-348.k PRODAJEM ford fiestu 1,4 sivi metalik, 93. god. registrovana do 1/2013. cijena 2.650 KM. Mob. 061/350-156.k ALFA Romeo 156 spark 1,6, 2002. god. benzin, alu felge, 6.000 KM + opre ma, ne re gis tro van. Mob. 066/687-703.k PRODAJEM Audi A3 TDI ekstra stanje servisna knjiga 12.500 KM. Tel. 061/224-321.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k BORA I.9TDi 2003. god. automatik, regist. do 6/2012. cijena 12.300 KM. Mob. 062/600-111.k TOYOTA Corolla, 2006. god. I.8T benzin, reg. do 7/2012. pre{la 69.000 km, ci je na 13.900 KM. Mob. 062/600-111.k PRODAJEM nove talijanske lance za mali auto, Alpes 20 12 mm. Mob. 061/304-467, 211-772.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM ~etri polovne felge za Golfa, cijena 30 KM. Tel. 534-420.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536765. i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k PRODAJEM Nissan 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.k

mali
PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.k POVOLJNO agregat 4,5kw, Lambergini, benzin. Mob. 061/130-348.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM Pianino ~ajka odli~no o~uvan. Tel. 524-655.k PRODAJEM Bajerove trakice upola cijene za mjerenje {e~era u krvi. Tel. 063/190-935.k DUGA nutrija bunda 300 KM i kratka astrahan, sme|a, 150 KM, ve. 42-42. Tel. 640-426.k PRODAJEM dva nova mu{ka odijela, {tof, vuna, teget br. 56 i crno br. 58. Mob. 061/304-467, 211-772.k PRODAJEM plinsku pe} za grijanje. Tel. 033/536-192.k PRODAJEM {iva}e ma{pine Bagat Ru`a, Brother i Mio star, nove, u koferu, na 2 rate, uz garanciju. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM plinske boce od 10l povoljno. Tel. 061/134-298.k PRODAJEM dvije vre}e za spavanje nove. Tel. 202-917.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PELENE za odrasle br. 2, cijena 10 KM. Tel. 033/624-655.k PRODAJEM razglednice iz austorjskog doba 1896-1918, Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Mob. 061/194-220.k SVJE@A i zdrava jaja japanskih prepelica, 30 kom=8 KM, besplatna ku}na dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plin plata, za ro{tilj plin. Mob. 061/375-168.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/ 247-186 i 061/785-535.k PIJANINO Petrof, crni stilski. Tel. 033/544-883 i Mob. 066/280-174.k PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM agregat 4,5 kw Lambor gi ni, ben zin, 700 KM. Tel. 061/130-348.k PRODAJEM sijeno u balama. Tel. 241-235, od 19-22 sata.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809-763.k KLIZAMLJE, brojevi 32 i 38, po 30 KM. Mob. 062/008-931.k VODENICU poto~aru, prodajem hrastovina. Mob. 061/154-540. PRODAJEM kacigu, vel. XL. Tel. 061/537-739.k PRO DA JEM 061/869-396.k pro zo re. Mob:

Oglasi

33

PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM pe~ za centralno grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, Nacional. Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290.k TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pokretnu hranilicu za dijete od 6 mj. do 3 god. Mob. 061/018-243.k PRODAJEM tapecirane naslone i sjedi{ta za 2 trosjeda. Mob. 061/018-243.k RUKSAN Northland, 65 litara, nov, 80 KM. Mob. 062/324-083.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara, `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM knjige: vo}arstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, p~elarstvo, ka le mlje nje, uz goj, itd. Mob. 061/275-792.k PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k ZA EKO selo prodajem razni namje{taj, opremu, alate, poljo volovsko, itd. Mob. 061/154-540.k PRODAJEM pe} na dimnjak, plinske, Emi na 9 i Su sler 7. Mob. 062/326-972.k PRODAJEM bocu sa kisikom i manometrom Messer 25 kg, namjena za plu}ne bolesnike, ima certifikat, 600 KM. Mob. 061/565-921.k PRODAJEJEM njema~ki toster za sendvi~e, u odli~nom stanju, jako povoljno, 15 KM. Mob. 061/709-772.k PRODAJEM mu{ku crnu jaknu sa kapulja~om, u dobrom stanju, materijal nepromo~iv, 20 KM. Mob. 061/709-772.k NOV neraspakovan medicinski tlakomjer sa vertikalnom `ivinom skalom. povoljno, 50 KM. Mob. 061/709-772.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dvosjed na razvla~enje. Tel. 209-611, 062/746-433.k STILSKI namje{taj, 2 komode, vitrina, orahovina, ru~ni rad, povoljno. Mob. 063/661-949.k TRPEZARIJSKI sto, 6 tapac. stolica, kesten boja, drvo. Tel. 613-116, 066/932-449.k PRODAJEM stolove i klupe (puno drvo) za piceriju, kafanu. Mob. 061/131-178.k

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, HTC, Aapple iPphone. Mob. 062/695-695.k PRODAJEM color TV telefunken, ekran 72 cm. Mob. 061/304-467, 211-772.k PRODAJEM kompjuter Pantium 4, Intel celerom, 1.8 GHZ, prvi vlasnik, malo kori{t, 300 KM, dostava. Mob. 065/722-667.k PRODAJEM TEA pe} 4 kw, sa postoljem, 150 KM. Mob. 062/483037, 200-696.k PRODAJEM kombinovani {poret plin-struja u odli~nom stanju. Mob. 061/530-510.k PRODAJEM pe} AEG, 4 kw, na to~kovima. Mob. 062/326-972.k PRODAJEM TEA pe} 5 kw. Mob. 061/304-467, 211-772.k

VOZILA
PRODAJEM Mercedes E220 gara`iran, servisiran u ovla{tenom servisu. Mob. 061/477-357.sms PRODAJEM Audi A3, 2000 god. 1.9 TDI, troja vrata, ful oprema, nove gume, tamno plavi, reg. cijelu godinu, generalno sre|en, svi servisi uradeni, cijena 9.750 KM, Mob. 061/743-757.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5 + 2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM putni~ko vozilo reno tvingo, 81. god. registrovan do 9/2012. god. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM Golf 3, 1.4 benzinac, 1998. god. cijena 5.500 KM. Mob. 061/533-898.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978. PRODAJEM razglednice iz austrijskog doba 1896 -1918., Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Tel. 061/194-220. PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497.k

KUPOVINA
KUPUJEMO stanove za poznate klijente. Tel. 654-793.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM staru deviznu {tednju i dionice po povoljnoj cijeni. Tel. 065/869-608.k

34

mali

Oglasi
KUPUJEM sve vrste dionica i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Mob. 061/188-488, 065/974-799.k DVOSOBAN ili dvoiposoban stan, ni`e spratnosti na D. Ciglanama, ul. Ko{evo, Patriotske lige i Bolni~ka. Mob. 061/150-519.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM hitno stan u Sarajevu, mo`e i devastiran. Mob. 061/540-015.k KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.k NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada - 10 KM), prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting.dolazak na adresu. Mob. 061/700-863.sms INSTRUKCIJE iz fizike i matematike za srednjo{kolce i studente. Tel: 061 286 082.sms BESPLATNE web prezentacije, web i video dizajn na www.anasnegina.com Mob. 063/375-330. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k MOLERI pru`aju usluge, gletovanje, moleraj, boje i ostalo po dogovoru. Tel. 061/219-768 i 033/456-979. INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k IZVODIM molersko-farbarske radove i fasade, cijena po dogovoru. Mob. 061/900-647.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722-576. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k KE RA MI ^AR zva ti na tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k POVOLJNO izra|ujem ni{ane, spomenike i predmete od mermera i kamena. Mob. 061/171-860.k VODOINSTALATER opravlja i ugra |u je ~e sme, vo do ko tli }e. Tel.061/205-803.k NJEMA^KI avdokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061/537-739.k POVOLJNO-vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303.k U ^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windovsa, ~i{}enje od virusa, antivirusa, za{tita. Mob. 061/654-140.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k PREVOZ stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227-189.k ROLETNE za{titne vanjske rolo zavjese `aluzine, harmonika vrata ugra|ujemo profesionalno i brzo. Tel. 062/670-277.k AKCIJA, al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, vanjske PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061/551-515 www.mikadobh.com k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k TA PE TAR-de ko ra ter, po vo ljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 061/156728, 061/926-560.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata, ovjereno od strane Arh. bi roa. Tel. 066/160-788, 062/649-370.k ^UVALA bih dijete u svom stanu Dobrinja 3 imam iskustva. Tel. 062/682-399.k PARKETAR postavljam, brusim, lakiram parket, {ipod, laminat. Tel. 062/177-796.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k PROF. kvalitetno instruira osnovce i srednjo{kolce, englesi, njema~ki, bosanski jezik. Mob. 061/555-876.k TRA@I se slobodna `ena da pazi ku}u, ako `elo, mogu}i njema~ki papiri. Tel. 541-071. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja. reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESORICA daje instrukcije iz latinskog, mo`e i dolazak ku}i, 10 KM ~as. Tel. 450-902.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6 KM/~as. Tel. 033/621-976.k DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014.k STOLARIJA po narud`bi i mjeri kuhinje, plakari, stepeni{ta, vrata, prozori itd. Tel. 061/516-713, 063/890-569.k ^ISTIM stanove samo ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k MATEMATIKA za sve {kole i fakultete. Tel. 061/800-259.k IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izra|enih objekata, ovjereno od starane arhitektonskog biroa, povoljne cijene, izrada u zakazanom roku. Mob. 066/160-788.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja. reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k ^UVALA bi i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Mob. 061/132-149.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KU PU JEM sta ru de vi znu {te dnju, ra tnu od {te tu ob ve zni ce, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237.k KUPUJEM gramofonske plo~e, dolazim na adresu. Mob. 065/346-222.k KUPUJEM gumu hankook 17570.R13 82T Radial, 884 tubeles. Mob. 061/208-747.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM zemlju u Tar~inu, do 35 dunuma, bez posrednika. Mob. 061/154-540.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, najvi{e pla}am. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, dolazak i isprata odmah. Mob. 061/451-791.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice u FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634.k KUPUJEM lomljeno zlato dukate i zlatne satove. Tel. 033/655-598, 061/553-640.k KUPUJEM gara`u na relaciji Marindvor-Ba{~ar{ija. Mob. 061/722-593.k KU PU JEM gu mu Han ko ok 175/70/R13 82T Radial 884 Tubeles. Mob. 061/208-747.k

KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe kabastog otpada, {ute. Tel. 061/268-847.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400.k POVOLJNO instrukcije francuskog i italijanskog. Tel. 033/213-968.k ISCJELJENJE duhovnim putem medicinski dokazivo putem u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256-376.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.k KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.k ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, plafonjere, instalacije, itd. Mob. 061/048-497.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524.k VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112.k KAMINE zidamo {amotom, ugradnja gusanih kamina, remonti, zidanje, kalijevih pe}i, pe}i za picu, materijali. Mob. 061/194-540.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k PROFESIONALNIM ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461, 200-003.k KU CAM sve tek sto ve. Mob. 061/211-606.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {ko le i fa kul te ta. Mob. 061/534-231.k USPJE[NO instruiram u~enike latinski jezik. Tel. 619-075.k TAPETAR, radim kau~e i stolice, sve opravke, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932, 062/522-986.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.k

ZAPOSLENJE
PO TRE BNI sa ra dni ci iz ci je le BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kredi ti ra nje + sti mu la ci ja. Mob. 063/036-955.k PO TRE BNI sa ra dni ci iz ci je le BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kredi ti ra nje + sti mu la ci ja. Mob. 062/940-550.k POTREBNI saradnici iz cijele BIH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 070/235-236, 061/225-424.k

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. AX SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. AX „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. AX

RAZNO
POKLANJAM psa sa pedigreom. Mob. 062/793-580.k DAJEM stan 60 m2, za izdr`avanje, po dogovoru. Mob. 066/843-158.k

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

KULTURA
Knji`evna scena

35

PRIZNANJE BHS KNJI@EVNIKU

Medalja

"Heinrich Heine"
D`evadu Karahasanu
Dobitniku }e ugledno odli~je Dru{tva "Heinrich Heine" biti dodijeljeno 17. velja~e u Düsseldorfu
Ovogodi{nji dobitnik medalje "Heinrich Heine", koju za knji`evni rad i doprinos kulturi dodjeljuje istoimeno dru{tvo sa sjedi{tem u Düsseldorfu, bosanskohercegova~ki je knji`evnik D`evad Karahasan, profesor na Odsjeku komparativne knji`evnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U obrazlo`enju `irija, koji je odlu~io da se odli~je 2012. dodijeli D`evadu Karahasanu, izme|u ostalog, ka`e se: "Sasvim u hajneovskom smislu on crpi kao 'umjetnik, tribun i apostol' iz znanja ukupne ljudske historije sa svim njezinim usponima i padovima. S nepopustljivim i suvremenim poetskim {armom D`evad Karahasan prevladava granice me|u dr`avama, vremenima, kulturama i religijama, pogotovo u muslimansko-kr{}anskom kontekstu.” - Jasno je da mi ovo odli~je mnogo zna~i iz barem tri razloga: jedan je davalac imena odli~ju, dakle Heinrich Heine, ~ovjek koji je imao smjelosti da bude skep ti ~an u vre me nu ne po dno{ljive euforije, pisac koji je pisao u najboljoj prosvjetiteljskoj tradiciji a uvijek iznova upozo-

Ameri~ka
predavanja
U Domu pisaca (Kranj~evi}eva br. 24) u Sarajevu sutra nave~er }e biti odr`ana druga ovogodi{nja promotivno-dijalo{ka tribina Knji`evna scena pod nazivom "Ameri~ka predavanja ili nostalgija", na kojoj }e se razgovarati o djelu dr. Ned`ada Ibrahimovi}a, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli "O poeziji, pticama i drugim varkama". Knjiga je objavljena u izdanju IK Rabic, a ~itatelji lista Oslobo|enje imali su mogu}nost djelomi~nog upoznavanja s onim o ~emu je dr. Ibrahimovi} pisao zahvaljuju}i feljtonu posve}enu upravo ovom djelu. Knji`evna scena po~inje u 19 sati, a uvodni~ari su autor knjige Ned`ad Ibrahimovi}, Anisa Avdagi} i Andrea Le{i}, dok }e u razgovoru sudjelovati @eljko Ivankovi}, Ivan Lovrenovi}, Senadin Musabegovi} i Amer Tikve{a. Ned`ad Ibrahimovi} ro|en je 1958. godine u Tuzli, Pedago{ki fakultet zavr{io je u Osijeku, a postdiplomski studij iz knji`evnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a zavr{io je i televizijske studije (all-round redaktor i re`ija) na Media-akademiji u Hilversumu (Nizozemska). Bio je gostuju}i Fulbright profesor na University of Washington u Seattleu (SAD), gdje je dr`ao kurseve iz ju`noslavenskoga filma i ju`noslavenske knji`evnosti u egzilu. Re`irao je kratke i dokumentarne filmove za razli~ite nizozemske televizije. Film "Pun mjesec iznad Bosne" dobitnik je nekoliko nagrada na festivalima u Nizozemskoj, a za TV Sarajevo i BHT1 re`irao je dokumentarno-igrane filmove "K.^. 2572/1, Europa" 1995. i "Nuhova/ Noeva pri~a" 2006. Knji`evne studije i interpretacije, te pozori{nu i filmsku kritiku objavljivao je u razli~itim ~asopisima , a njegova bibliografija sadr`i i pet objavljenih knjiga knji`evnih studija, eseja i izbora.
An. [.

D`evad Karahasan, knji`evnost bez drugih nije mogu}a

ravao na razloge za skepsu prema kartezijanskom mi{ljenju, veliki duh koji je odbijao pojednostavljenja i istovremeno se trudio da ukloni granice izme|u visoke i popularne, zapadne i isto~ne kulture... Drugi razlog da mi ova nagrada mnogo zna~i su ljudi koji su je dosad dobili i koji su nesumnjivo impozantno dru{tvo. Mislim da im je svima zajedni~ko to {to su pokazivali da je knji`evnost, izme|u ostaloga, rad sa drugima i za druge, da ona bez drugih nije mogu}a i po tome su mi svi oni bliski. Tre}i razlog da mi ova nagrada mnogo zna~i jesu nje-

gova na~ela i `iri, kazao je u izjavi za Oslobo|enje knji`evnik D`evad Karahasan. Laudatio na dodjeli, koja }e biti uprili~ena u Düsseldorfu 17. velja~e, govori Lothar Müller, jedan od najuglednijih njema~kih kriti~ara. Prvi dobitnik ovog uglednog odli~ja je Max Brod, najbolji prijatelj Franza Kafke, ~ovjek koji je najzaslu`niji za objavljivanje njegova djela, a me|u dobitnicima su, izme|u ostalih, i Marcel Reich-Ranizki, "papa" njema~ke knji`evne kritike, zatim Herta Müller, dobitnica Nobelove nagrade za knji`evnost. An. [.

Takmi~enje u fotografiji

Fotopri~a budu}nosti BiH
Petnaest najboljih kandidata sudjelovat }e u besplatnoj kreativnoj radionici koju }e voditi Paul Lowe i Andy Spyra
Imena pobjednika na takmi~enju u fotografiji pod nazivom Fotopri~a budu}nosti Bosne i Hercegovine objavit }e 27. sije~nja Goethe-Institut. Stru~ni `iri sa~injavaju Paul Lowe (Velika Britanija), Andy Spyra (Njema~ka) i Imrana Kapetanovi} (Bosna i Hercegovina). Krajem listopada 2011. godine British Council u BiH i Goethe-Institut BiH organizirali su takmi~enje u fotografiji pod nazivom Fotopri~a budu}nosti Bosne i Hercegovine, a radilo se o natje~aju putem kojega je upu}en poziv fotografima da poka`u svoje vi|enje budu}nosti na{e zemlje. Takmi~enje je, kako obavje{tavaju iz Goethe-Instituta BiH, privuklo veliku pozornost, kako profesionalnih, tako i fotografa amatera {irom BiH. Organizatoru i stru~nom `iriju na prosudbu je pristiglo 46 prijava s veoma interesantnim fotografijama. Petnaest najboljih kandidata }e biti pozvano da sudjeluju na besplatnoj kreativnoj fotografskoj radionici, koja }e biti odr`ati od 23. do 26. o`ujka 2012. godine u Sarajevu, a voditelji radionice }e bi-

Andy Spyra

Imrana Kapetanovi}

Paul Lowe

ti Paul Lowe i Andy Spyra. Po zavr{etku radionice, fotografi/kinje }e imati mogu}nost svoje radove predstaviti na izlo`bi koja }e tim povodom biti organizirana. Za najuspje{nije sudionike radionice osigu-

rane su i nagrade, pa }e tako prva iznositi 1.500 KM, druga 800 KM i tre}a 500. U obavje{tenju se dalje navodi da su organizatori veoma predani po{tovanju jednakih mogu}nosti i raznolikosti, te su

isto tretirali prijave iz svih segmenata dru{tva. Selekcija `irija }e biti bazirana isklju~ivo na kvalitetu radova koji su prijavljeni, kao i na uticaju motivacionog pisma kandidata. An. [.

36

SCENA

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Devet inozemnih filmova u u`em izboru za Oscar

Zana Marjanovi} i Angelina Jolie

Scena iz filma “Razdvajanje” Asghara Faradija

Hvala, mi ve} imamo svoj
Angelina Jolie i njen film ne}e biti nominirani za Oscar, ali to ne treba Dodjela 28. februara biti razo~arenje jer pri~a je ispri~ana, i to treba da bude bitno
Ameri~ka Akademija filmskih nauka i umjetnosti (AMPAS), koja dodjeljuje najpopularniju filmsku nagradu u svijetu Oscar, objavila je u`i spisak filmova koji su u{li u razmatranje za nominacije u kategoriji filma na stranom jeziku. Ta informacija }e donijeti razo~arenje za ve}inu Bosanaca i Hercegovaca jer me|u njima nema filma “U zemlji krvi i meda” Angeline Jolie, koji kroz nekonvencionalnu ljubavnu pri~u govori o zlo~inima koje su srpske snage ~inile tokom agresije na BiH. ve} nije, i ne bi bilo ~udno, s obzirom na kampanju koja je pokrenuta samom odlukom da se film pusti u distribuciju na bosanskom jeziku ({to je cirkus dovoljan za sebe jer dijaloge za film kao da je sa engleskog na bosanski prevodio Google), da je on i u{ao me|u pet nominovanih. O~ito kampanja nije bila dovoljno jaka. Nagrade Zlatni globus, koje su nedavno dodijeljene, mogu biti odli~an pokazatelj kako }e se odvijati nominacije za Oscar, pa i ko }e biti nagra|en. U kategoriji o kojoj govorimo, bez velike zadr{ke mo`emo re}i ne samo da }e u}i me|u nominovane ve} da }e i oti}i ku}i sa zlatnim kipi}em iranski reditelj Asghar Faradi i njegov film “Razdvajanje” On je dobio Zlatni . globus i trenutno najbolje kotira me|u kriti~arima, ali i predvi|anjima portala koji prate filmsku industriju. Faradi je svoj pohod zapo~eo jo{ u Berlinu pro{le godine, gdje je osvojio Zlatnog medvjeda. Nakon toga, dodijeljena mu je i BAFTA, najve}e britansko filmsko priznanje, nagrada Udru`enja ameri~kih kriti~ara, te je osvojio nagrade u Durbanu, Melbournu, Fukuoki i na mnogim drugim svjetskim festivalima. Filmovi koji su osim “Razdvajanja” u{li u u`i izbor - njih devet su: “Glava bika” Michael R. Roskam, Belgija; , “Gospodin Lazhar” Philippe Falar, deau, Kanada; “Superclásico” Ole , Christian Madsen, Danska; “Pina” , Wim Wenders, Njema~ka; “Futnota” , Joseph Cedar, Izrael; “Omar me je ubio” Roschdy Zem, Maroko; “U ta, mi” Agnieszka Holland, Poljska; “Ra, tnici duge: Seediq Bale” Wei Te, sheng, Tajvan. Imena svih nominovanih }emo saznati kasno ve~eras, gdje }e ih svijetu obznaniti Tom Sherak, predsjednik AMPAS-a i glumica Jennifer Lawrence, u okviru skromne ceremonije koja }e se odr`ati u Samuel Goldwyn teatru u Los Angelesu. Dodjela Oscara odr`at }e se 28. febuara.

Mo`emo biti zadovoljni
Angelini Jolie, s druge strane, treba odati priznanje {to se usudila uhvatiti uko{tac sa tako ozbiljnom i kontroverznom temom, i {to je objektivno iznijela ~injenice o agresiji na BiH u svijet. Vjerovatno bi za nju bolje bilo da se uhvatila uko{tac sa nekom ameri~kom dramom, koja bi ja~e i efikasnije dirnula u srce ~lanove Akademije i donijela joj toliko `eljeni Oscar. Bosna i Hercegovina mo`e biti zadovoljna, pri~a je ispri~ana, a mi svakako ve} imamo svoj. N. SELIMOVI]

Estetski kvalitet
Velike nade su polagali oni koji o ovakvim stvarima razmi{ljaju srcem, a ne racionalno i na takvoj podlozi pomenuto razo~arenje nije iznena|uju}e. Ruku na srce, film Jolie ne nosi dovoljan estetski kvalitet da bi mogao ozbiljnije konkurirati za ozbiljnu nagradu. Oscar to odavno

Mostar Blues Festival

Amerikanci ljuti na pjeva~a

Dolaze Majke i Josipa Lisac
Trodnevni program jubilarnog, desetog Mostar Blues Festivala odr`at }e se od 19. do 21. jula, saop}eno je iz organizacijskog tima. Tako|er, istaknuto je da se vode pregovori s grupama Dr. Feelgood, Chris Jagger Atcha Band, Coreyem Harrisom i mnogim drugim oko u~e{}a na Festivalu. - Sa posebnim zadovoljstvom mo`emo potvrditi nastup Josipe Lisac koji }e se odr`ati u Sportskom centru Kantarevac 20. jula i grupe Majke 21. jula, ka`u iz organizacijskog tima. Mostar Blues Festival je nastao 2003, pridru`uju}i se tako obilje`avanju stote godi{njice priznavanja bluesa kao svjetski priznatog muzi~kog pravca i jedini je festival bluesa u Bosni i Hercegovini. Za proteklih devet godina, izme|u ostalih, na Mostar Blues Festivalu su nastupili Snowy White, Danny Shepard, Tito & Tarantula, Big Brother & The Holding Company, Ana Popovi},

TYLER

Majke: Nastupaju 21. jula

Mike del Ferro, Deborah Coleman, Innes Sibun, Midnight Train, Goran Bare i Majke, Point Blank, Partibrejkers, Stop, Telephone Blues Band & Dado Topi}, Zdenka Kova~i~ek, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadi}, i mnogi drugi. Mostar Blues Festival predstavlja i mlade blues grupe, mo-

tiviraju}i tako njihov dalji rad. U sklopu festivalskih programa odr`avaju se i master-radionice, kao i emitiranje dokumentarnih filmova koji prikazuju evoluciju bluesa. Stalni partneri MBF-a su Veleposlanstvo SAD-a u BiH, federalno Ministarstvo kulture i Grad Ja. D. Mostar.

Steven Tyler, frontmen grupe Aerosmith, jo{ jedan je iz redova slavnih koji su, prema mi{ljenju Amerikanaca, oskrnavili njihovu nacionalnu himnu. Posljednji incident desio se na utakmici ameri~kog fudbala na kojoj je Steven na svoj na~in otpjevao himnu SAD-a, a snimak je ve} postao senzacija na internetu, te se njegova izvedba komentari{e na dru{tvenim mre`ama. Tyler se, izgleda, zanio pa je zvu~ao rokerski i vi{e nego {to je trebalo ili bar vi{e nego {to se Amerikancima svidjelo. Cijela stvar se odvijala pred po ~e tak uta kmi ce izme |u New England Patriotsa i Baltimore Ravensa, u kojoj su Patriotsi te{kom mukom do{li do pobjede. Nakon {to je snimak pos-

oskrnavio himnu

tavljen na internet, pojavili su se napisi i komentari koji osu|uju pjeva~a. Jedan od fanova ameri~kog fudbala koji je gledao utakmicu napisao je: “Sje}ate li se kada je posljednji put neko od ovih pjeva~a na ovakvim doga|ajima pristojno otpjevao nacionalnu himnu? Amerikanci, za{to uvijek biramo ove odvratne pjeva~e da interpretiraju himnu?” napisao , je razjareni fan.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SCENA
Koncert u Beogradu

37

Pripreme za koncert Gorana Bregovi}a

Islamovi}: Ni{ta nije dogovoreno
Sve `ene koje se zovu D`enana imat }e poseban VIP tretman,l slobodan ulaz, a bit }e im uru~en i specijalni poklonl
Goran Bregovi} s Orkestrom za svadbe i sahrane 62. ro|endan proslavit }e 24. marta koncertom u sarajevskoj Zetri. Ina~e, Bregovi} je ro|en 22. marta, ali zbog vikenda }e slaviti kasnije. Bez obzira na to {to Bregovi} godinama ne `ivi u rodnom gradu, on je za Sarajevo izuzetno vezan. Ta veza, iako to mnogi ne}e priznati, nije se prekidala ni u ratu. Naime, on je kao strastveni ljubitelj boksa (jedno vrijeme bio je predsjednik bokserskog kluba @eljezni~ar op.a) 1993. godine finansijski pomogao odlazak bh. bokserske reprezentacije na Mediteranske igre. [to se koncerta ti~e, jedna od go{}i trebala bi biti Severina, a sam Bregovi} pozvao je i tri pjeva~a Bijelog dugmeta @eljka Bebeka, Mladena Voji~i}a Tifu i Alena Islamovi}a da mu se pridru`e na sceni. Kako nezvani~no saznajemo, Alen Islamovi} je voljan da prihvati poziv, ali pod uslovom

Metallica

8. maja
Jedan od najve}ih bendova dana{njice Metallica odr`at }e koncert u Beogradu 8. maja na U{}u. Sigurno je da }e publika imati priliku istinski u`ivati u nekim od najve}ih hitova ovog benda kao {to su “Enter Sandman” , “Unforgiven” “Nothing Else Mat, ters” ... Bend je na ~etvrtom mjestu liste najprodavanijih sa 52.672.000 prodatih albuma u SAD-u i vi{e od 100 miliona {irom svijeta. Pro{le godine izdali su album “Lulu” s Lou Reedom. Ulaznice }e u prodaji biti od petka, a vi{e informacija o cijenama i kategorijama bit }e poznato tokom sedmice.

na U{}u

Goran Bregovi}: Koncert 24. marta

Alen Islamovi}: Razgovarao s organizatorom

da nastupi sam i da se ne sretne s Tifom i Bebekom jer s njima nije u dobrim odnosima. - Istina je da sam razgovarao s organizatorom koncerta Farukom Drinom oko mog nastupa u Zetri i ono {to mogu re}i jeste da do sada nije postignut konkretan dogovor, kratko je ju~er za Oslobo|enje kazao Islamovi}. Me|utim, bez obzira na to,

Bregovi} garantuje da }e sva tri pjeva~a nastupiti na koncertu. Naime, malo je poznato da ga sva tri pjeva~a i danas zovu {efe, pa bi i to moglo presuditi u odluci da se svi zajedno pojave na sceni. Tako|er, kako organizatori koncerta tvrde, sve `ene koje se zovu D`enana kao i Bregovi}eva supruga, imat }e poseban VIP tre tman, slo bo dan

ulaz, a bit }e im uru~en i specijalni poklon. Bregovi} se trenutno nalazi u Irskoj, gdje zavr{ava album “[ampanjac za Cigane” Potom . ide u Los Angeles, pa u Rio de Janeiro, a po~etkom februara }e do}i u Sarajevo, odnosno na Jahorinu, gdje ve} godinama zimuje s porodicom u svojoj vikendici.
Ja. DURAKOVI]

Muzi~ki spektakl u Sarajevu

Heidi Klum i Seal potvrdili rastavu

Inna i Tom Novy u Zetri
U sarajevskoj dvorani Zetra 28. aprila nastupit }e najpopularnija evropska pop-zvijezda Inna. Pored Inne, na velikom koncertu }e nastupiti i poznati DJ Tom Novy sa gostima, uz podr{ku najuspje{nijih lokalnih DJ-eva. Za performans }e biti zadu`ena grupa FoulFly iz ^e{ke. Atraktivna Inna je dvostruka dobitnica MTV-eve nagrade u kategoriji Best Romanian Act. Popularna pjeva~ica iz Rumunije poznata je po pjesmama “Hot” , “Amazing” “Sun Is Up” “Club Rocker” , i “Un Momento” koje u zbiru imaju , preko 200 miliona pregleda na YouTubeu. Inna je jedna od trenutno najve}ih dance zvijezda u Evropi sa preko 500.000 prodatih singlova samo u Velikoj Britaniji. Trenutno je u prodaji 500 sponzorisanih ulaznica po cijeni od 17 KM, koje se mogu preuzeti u City Pubu, Opera baru, BBI Centru (pult Fontele) i Barbarosi. Nakon toga, cijena limitirane serije od 3.000 karata, koja }e va`iti do 5. aprila, bit }e 25 KM. Poslije ovog datuma, karta }e ko{tati 35, a na dan koncerta 45 KM.
Ja. D. DJ Tom Novy Inna

Nastavljamo se voljeti,

ali udaljili smo se
Heidi Klum i Seal potvrdili su da se rastaju. U zajedni~koj izjavi par je potvrdio rastavu, a kao razlog navode ~injenicu da su se u posljednje vrijeme udaljili. “Nakon {to smo u`ivali u sedam predivnih, odanih i sretnih godina braka, razmi{ljali smo dugo i odlu~ili se rastati. Duboko po{tujemo jedno drugo i nastavljamo se voljeti, ali udaljili smo se. Ovo je prijateljski proces, a na{ je prioritet i dalje dobrobit na{e djece. Hvala prijateljima, obo`avateljima i porodici na lijepim rije~ima i podr{ci. Zbog na{e djece, cijenili bismo da po{tujete na{u privatnost” rekli su manekenka i pje, va~ u zajedni~koj izjavi. Tokom braka dobili su troje djece, a Seal je posvojio i Heidinu k}erkicu Leni. Donedavno su bili par kakav je svako `elio biti, no nedavno se to promijenilo. Prestali su provoditi vrijeme zajedno. Dok je Seal tulumario, Heidi je bila sama sa djecom. Osim toga, odvajale su Heidi Klum i Seal: U braku su dobili ih i poslovne obaveze.
troje djece

[TAMPA•TISAK Sarajevski Vatikan
38

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Franciska Lechner utemeljila {kole, a danas njeno ime nema nijedna ulica
Ve~ernji list, Zagreb Da se imena ulica diljem Bosne i Hercegovine mijenjaju, u ovisnosti o tome tko je na vlasti, nije nikakva novost. O tome su se vodile brojne polemike, u ~ijoj sjeni ostaje pri~a o zna~ajnim osobama koje ili nikada nisu dobile ulicu sa svojim imenom, ili su je dobile na potpuno neprimjerenu mjestu. Ovdje se prvenstveno misli na glavni grad Sarajevo gdje su imena ulica uvijek dijeli oni koji su u politi~kom smislu bili ja~i i naklonjeniji Istoku ili onome {to danas nazivamo Zapadnim Balkanom.

Kr{}anska vrednota
Vi{e od pola stolje}a poku{avalo se iz svijesti izbrisati kr{}anske uzore, svece, s ciljem da nove prosvije}ene generacije pronalaze nove uzore koji su bili rezervirani ne samo za partijske sastanke, nego i za omladinske radne akcije i za tribine Socijalisti~kog saveza radnog naroda: Marx, Engels, Mao Tsetung, Che Gevara, Tito ili neki drugi novovjeki prorok bolje i blistavije budu}nosti. Naravno da se svaki poku{aj ~a{}enja odre|enoga kr{}anskog lika, predstavnika `ivljenja kr{}anskih vrednota, novim idolima pojavljuje kao prijetnja, a na to se ne gleda tako rado. Mo`da se upravo u toj re~enici i krije odgovor na pitanje zbog ~ega u Sarajevu ulicu nema Franciska Lechner, utemeljiteljica dru`be K}eri Bo`je ljubavi, redu kojemu su pripadale nedavno beatificirane Drinske mu~enice, ali zato svoje ulice imaju Aziza [a}irbegovi} i Mis Irbi. Aziza je bila ginekologinja, ~lanica organizacije „Mladi Muslimani“, odle`ala u zatvoru godinu dana te je nakon Drugoga svjetskog rata zbog politi~kih pritisaka morala emigrirati u SAD. Miss Irbi, Engleskinja koja je pred raspad Otomanskog Carstva stigla prvo u Dalmaciju, zatim i u BiH, posvetila se {koli za siroma{ne srpske djevoj~ice u Sarajevu. Osnovala je prvu djevoja~ku {kolu iz koje su iza{le prve u~iteZavod sv. Augistina

prestano pove}avao. Nisu pro{la ni dva desetlje}a a {kolska zgrada je postala pretijesna. Uprava Zavoda je stoga odlu~ila sagraditi novu {kolsku zgradu. Zgrada je dovr{ena 1899. godine, a sve~ani blagoslov je obavio nadbiskup Josip Stadler. Tako se podigla kompletna zgrada Zavoda sv. Josipa, koja i danas dominira u Sarajevu. Naime, to je dana{nji K[C - [kola za Europu u Sarajevu. Kako se u Zavodu iz godine u godinu pove}avao broj sestara, u~enica, kandidatica, konviktima i ku}nih pomo}nica, izvr{ena je i dogradnja zgrade, pojavila se potreba za gradnjom crkve, ne samo za u~enice i uku}ane, ve} i za gra|ane vjernike. Plan crkve izradio je sarajevski arhitekt Josip pl. Vanca{, a ista je zavr{ena 1911. godine, dakle prije sto godina. Izgradnjom crkve Kraljice sv. Krunice kompletiran je „Grad na gori“ - kako su Hrvati i stare Sarajlije zvale ovaj kraj Banjski brijeg. Glavni oltar je bio dar cara Franje Josipa I. prigodom njegova posjeta Bosni 1910. godine.

Zavod sv. Augustina
U Zavodu sv. Josipa egzistirale su: osnovna {kola s dje~jim vrti}om, @enska gra|anska {kola, @enska u~iteljska {kola, te~aj za odgojiteljice, trgova~ki te~aj i @enska stru~na {kola. Osnivanjem Osnovne {kole u Zavodu sv. Josip postavljen je temelj prosvjetnom djelovanju dru`be K}eri Bo`je ljubavi u Bosni. Bila je to otpo~etka multietni~ka {kola jer su je poha|ale sve konfesije koje su `ivjele u Sarajevu: katolici, pravoslavci, muslimani, `idovi, protestanti kao i grkokatolici. Prema arhivskim dokumentima „[kolstvo u BiH“ @enska u~iteljska {kola sv. Josip do 1914. , godine bila je jedini doma}i izvor `enskog nastavni~kog kadra. Tijekom austrougarske vladavine, {kola je radila u kontinuitetu, no borba za opstanak {kole po~ela je ve} osnivanjem Kraljevine SHS da bi uredbom Narodne vlade BiH od 25. svibnja 1945. godine bila ukinuta, kao i ostale privatne {kole koje su djelovale na teritoriju BiH. No, dru`ba K}eri Bo`je ljubavi nije stala samo na tome. Naime, kako je nadbiskup Josip Stadler davao veliku podr{ku razvoju {kolstva uop}e, sestre tijekom svibnja 1893. godine po~inju gradnju Zavoda sv. Augustina u kojem su djecu pou~avale glazbenoj kulturi i dr`ale {kolu za djecu u ~ijim obiteljima se govorio njema~ki jezik. Gradnja Zavoda sv. Augustina zavr{ena je u studenom iste godine. To je dana{nja zgrada Muzi~ke akademije koja je progla{ena nacionalnim spomenikom, ali naznaka o vra}anju zgrade sestrama jo{ uvijek nema. Godinu dana nakon {to je zavr{ena gradnja Zavoda sv. Augustina, umrla je utemeljiteljica reda Majka Franciska Lechner. No, njezina se dru`ba dalje {irila i napredovala. K}eri Bo`je ljubavi vjerno su slijedile savjet svoje Majke „Prihvatite svaku priliku da pomognete drugima“ Na dobro. bit svih ljudi ~ine to ve} skoro 130 godina, no unato~ svemu, povrat imovine i javno priznanje u glavnom gradu jo{ uvijek su na ~ekanju.

Franciska Lechner

Utemeljiteljica dru`be K}eri Bo`je ljubavi ima ogromne zasluge za razvoj pismenosti u Sarajevu. No vlasti to nikako ne priznaju Ne ba{ lijepa tradicija - imena ulica u Sarajevu uvijek su se davala u ovisnosti o tome tko je na vlasti
ljice u BiH. Tako|er, Miss Irbi je resila i humanost pa je poznata i po svom humanitarnom djelovanju u to vrijeme. No, to {to dvije ulice u Sarajevu nose imena ovih dviju `ena, a primjerice utemeljiteljica dru`be K}eri Bo`je ljubavi Franciska Lechner nema ulicu, nije njihov problem, nego je samo potvrda da su se imena ulica u Sarajevu uvijek davala u ovisnosti o tome tko je na vlasti, ili tko je ja~i.

Ve~ernji list o sarajevskom Vatikanu

Car Franjo Josip I.
Podsje}anja radi, kada je Austrija okupirala Bosnu, zatekla je nekoliko stotina muslimanskih {kola, a samo 56 pravoslavnih i 54 katoli~ke. Nekoliko godina prije okupacije u Bosnu su do{le i sestre milosrdnice i otvorile ~etiri osnovne {kole u Sarajevu, Banjoj Luci, Docu kod Travnika i Livnu. Majka Franciska, nakon {to je kupila ku}u obitelji Turanovi}, 1882. godine kupila je jo{ jednu muslimansku ku}u i nakon kratkog vremena dala obje sru{iti, da bi na njihovu mjestu sagradila Zavod sv. Josipa i Marijin zavod. Zavod sv. Josipa namijenjen je za {kolu. ^im je zgrada dovr{ena, otvorena je osnovna {kola. S vremenom su se u Zavodu otvarale nove {kole jer se broj u~enika ne-

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

39

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja Biha} Bosanska 3 07-19 07,30-15,30 09-19 Biha} Bosanskih Kraljeva 08-16,30 Cazin Trg zlatnih ljiljana 07-19 07,30-15,30 Velika Kladu{a Ibrahima 07-19 07,30-15,30 Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 07-19 07,30-15,30 Bosanski Bosanska 115 07-16 07-14 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 07-19 07,30-15,30 Klju~ Kulina bana 11 07-16 07-14 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 07-20 07-20 Ustikolina Ustikolina 08-15 08-15 Pra~a Trg Kemala Hrve bb 08-15 08-15 Mostar Tekija bb 08-18 08-18 Mostar Bra}e Feji}a bb 08-20 08-18 Mostar Mar{ala Tita 51a 08-18 08-18 (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb 08-18 08-15 Jablanica Pere Bili}a 24 08-18 08-15 Sarajevo Obala Kulina bana 8 07-20 07-20 Sarajevo Mar{ala Tita 12 08-16 Sarajevo ^emalu{a bb 07-20 07-20 09-20 Sarajevo Patriotske lige 40 08-16 Sarajevo Livanjska 1 08-16 Sarajevo Vi{njik 40 08-15 08-15 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 07-20 07-20 Adresa Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

40

POMO] U KU]I

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Zavjese - dekorativni element svakog prostora

Nove tehnike nail-arta
Iako mo`da vodite ra~una i uvijek imate uredne, ~iste i njegovane nokte – ponekad je za razonodu dobro poigrati se lakovima i bojama na noktima. Ovog puta predstavljamo vam dva jednostavna tutorijala koje veoma lako mo`ete sami napraviti bez tro{enja novca na skupe manikure. Ombre ili prelijevanje iz boje u boju - ve} du`e vrijeme je popularno. Sve {to je potrebno su dva laka za nokte, tamniji i svjetliji. Po~nite tako da tamniju boju uz korijen nama`ete u debljem sloju u obliku slova U. Zatim ostatak nokta nalakirajte svjetlijom bojom i tapkanjem kisti}a pomije{ajte boje na prelazu. Tzv. obrnuta francuska manikura je vrlo jednostavna za napraviti. Donji dio nokta uz korijen, do sredine nokta nalakirajte svjetlijom bojom u obliku trokuta. Zatim uzmite tanki crni kisti} i dijagonalno po noktu potegnite dvije linije koje se kri`aju. Trebali biste ih povu}i preko svjetlijeg laka, da se ne nazire prirodna boja nokta, a ostatak nalakirajte crnim lakom.

Za osje}aj sigurnosti
Dajte ma{ti na volju i dodajte neke retro-detalje, trakice, dugmi}e na va{e zavjese

Veliki, prostrani prozori bez zavjesa koji gledaju u prirodu ili imaju pogled na cijeli grad su luksuz koji si malo ko mo`e priu{titi. Iako se danas `ivi jako u`urbano i nemamo vremena viriti {to se doga|a iza ko~ijinih prozora, zavjese nas {tite od pogleda, daju nam osje}aj sigurnosti i ~uvaju intimu na{eg doma. Osim toga, jedan su od najva`nijih dekorativnih elemenata u svakom prostoru i ako

ih pa`ljivo odaberemo, prostoru }e dati jedinstvenu, posebnu atmosferu. Bez zavjesa i dekora mogu izgledati hladno i odbojno. U starinskim stanovima veliki prozori zahtijevaju posebnu pa`nju, dok mali prozori, pogotovo kuhinjski, tra`e odgovaraju}i odabir zavjese koja }e {tititi od pogleda, ali i omogu}iti dopiranje dovoljne koli~ine svjetlosti. Dana{nji trendovi uglavnom se baziraju na ~istim

i jednostavnim linijama. Koriste se sve vi{e prirodni materijali sa retro-detaljima. Sa jednostavnim zavjesama bez uzoraka se ne mo`e pogrije{iti jer njima odgovaraju svi prostori. Prirodni materijali poput svile, pamuka, lana, bar{una, pa ~ak i konoplje, bambusa ili drveta uvijek imaju prednost jer su lagani za odr`avanje, jednostavni i uvijek lijepi. Posebno su interesantne lanene zavjese, koje su

upotrebljavali i stari Egip}ani. Vjerojatno zato {to je takav materijal bio najpogodniji za kori{tenje jer je prozra~an, diskretan, prirodan i le`eran. Najve}a prednost mu je {to se uklapa u gotovo svaki prostor. Dajte si ma{ti na volju i dodajte neke retro-detalje, trakice, dugmi}e. I pamu~ne zavjese su lijepe mekane, udobne, lako se gu`vaju kao i lanene, ali odli~no podnose visoke temperature.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

U susret
prolje}u - print
S obzirom na to da }e u 2012. godini veliku ulogu igrati asesoari, posebno kada je u pi ta nju da va nje ori gi nal nos ti va {em modnom izri~aju, jedan od trendova ko ji bis te mo gli is pro ba ti su {a re ne/crno-bijele tajice i hulahopke u ludim printevima. Probudite u sebi rokericu ili pankeri cu. Slavite raznovrsnost, boje i printeve, koje ~ak mo`ete i ukombinovati i u svoj mo`da casual {ik ili poluposlovni stil odijevanja. [arene tajice kombinujte sa le`ernim tunikama, ko`nom jaknom ili XXL vestom. [to se samih uzoraka ti~e, tu su multikolorni geometrijski uzorci, ikat, ta~kice ili zvjezdice, `ivotinjski ili apstraktni uzorak te jednostavne prugice. Razmislite o tome kakvu poruku `elite poslati okolini, ali i o svojoj osobnosti, pa odaberite odva`niji model s intenzivnim ili diskretniji s neutralnim bojama.

Brze kiflice sa sirom
Tijesto 250 g glatkog bijelog bra{na 3 ka{i~ice pra{ka za pecivo 125 g svje`eg sira 50 ml mlijeka 50 ml ulja 1 bjelanjak 1/2 ka{i~ice soli Premaz: 1 `umanjce 1 ka{ika mlijeka malo bibera susam, lan ili druge sjemenke

Sjaj farbane

Potrebno:

Priprema:
Prosijati bra{no i dodati preostale sastojke pa mikserom (spiralnim nastavcima) umijesiti tijesto - najmanjom, a onda najve}om brzinom, tako da se dobije kugla glatkog tijesta. Mo`ete ga umijesiti i ru~no. Pe}nicu ugrijati na 180 stepeni. Kad ste dobili glatku kuglu tijesta koja se odvaja od rubova posude, razvaljati ga na podlozi od bra{na, zatim prerezati na kvadrate pa svaki kvadrat dijagonalno presje}i da bi dobili trokute. Napuniti tvrdim svje`im sirom. Mo`ete dodati i malo za~inskog bilja. A ne morate ih ni puniti ni~ime, tijesto je jako fino samo po sebi! Mo`ete iz jednog dijela tijesta rezati krugove pa ih presavijati u {koljkice, a rubove utisnuti vilicom. Razmutiti `umanjak s mlijekom i malo bibera i time premazati kiflice. Posipati sjemenkama od susama, lana ili neke druge sjemenke i pe}i 30-ak minuta.

kose

Svjetski poznati frizer Sam McKnight savjetuje vas o pranju tretirane kose. Ukoliko `ivite u urbanoj sredini koja podrazumijeva i zaga|eni okoli{, kosu trebate prati ~e{}e, ka`e McKnight. No, nakon tretmana bojanja kose, predla`e presko~iti pranje dva do tri dana kako biste joj pomogli da zadr`i sjaj. - Kako biste sa~uvali boju {to du`e, perite je samo jednom, a ne dva puta kako mnogi preporu~uju. Na pitanje postoji li stil koji je univerzalan, a ujedno poma`e da bojana kosa izgleda bolje, ovaj frizer odgovara: - Najbolji stil kojim boja dolazi do izra`aja je klasi~ni bob, do ramena ili iznad. Takva frizura nagla{ava sjaj, a tupo rezani vrhovi dobro izra`avaju trajnost boje.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

KORAK NAPRIJED
Odgo|en update za The Old Republic
BioWare je u toku ju~era{njeg dana najavio da je Rise of the Rakghouls update za Stars Wars: The Old Republic odgo|en usljed problema koji su doveli do potrebe za dodatnim testiranjem. Na osnovu dostupnih informacija, ~ini se da to testiranje nije trajalo dugo budu}i da je izdava~ kasnije objavio da je update dostupan. Rise of the Rakghouls je prvi update sadr`aja za The Old Republic, obuhvata nove misije i sa sobom donosi zakrpe za ranije primije}ene slabe ta~ke. Rise of the Rakghouls - koji je poznat i kao 1.1 update igra – bi}e automatski preuzet kada se igra~i uloguju u igru.

41

Update firmwarea za Kindle Fire
Amazon je objavio novi update firmwarea za svoj Kindle Fire tablet, dok se kompanija bori protiv nezvani~nih alata koji omogu}avaju pristup rootu. Najnovija verzija firmwarea nosi oznaku 6.2.2 i privremeno zatvara rupu koja je bila iskori{tavana od BurritoRoot, me|utim, programeri su brzo odreagovali i objavili update koji uspostavlja funkcionalnost. Pored sigurnosnih izmjena u okviru verzije 6.2.2, update omogu}uje prikaz preko cijelog ekrana prilikom kori{tenja Amazon Silk pretra`iva~a, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije.

3D TV uskoro bez nao~ala
Nakon jurnjave da se pre|e na HDTV, 3D je sljede}a velika stvar koju treba juriti. Podstaknuti entuzijazmom i nakon velikog uspjeha filma „Avatar“, postavljena su velika inicijalna o~ekivanja. Nekoliko kompanija se trudi da ode i korak dalje, ta~nije da obezbijedi 3D TV aparate za koje ne}e biti potrebno koristiti nao~ale. CES 2011 ozna~en je kao godina 3D, a u toku pro{logodi{njeg CES-a predstavljen je veliki broj ure|aja. Me|u projektima koji ne obuhvataju upotrebu 3D nao~ala su StreamTV Ultra-D i Multi-viewer Face Tracking, kao i veliki broj drugih.

Intel ili AMD ultrabook
Uprkos tome {to Advanced Micro Devices ~ipovi ne}e biti unutar brendiranih ultrabook- ra~unara, sigurno je da }e imati svoj utjecaj na ovom tr`i{tu. Postavlja se pitanje da li }e korisnici voditi ra~una o tome koji ~ip kojeg proizvo|a~a se nalazi unutar ure|aja. Odgovor je da ho}e, naro~ito oni koji vode ra~una o cijeni. Deron Kershaw, analiti~ar Gap Intelligencea, navodi da }e se ovi ure|aji na tr`i{tu pojaviti nakon Intela, a zatim raditi ono {to obi~no rade samo po ni`im cijenama. Ultrabook-ra~unari su tanki, lagani laptop-ra~unari koji kombiniraju portabilnost tablet-ure|aja sa produktivno{}u laptop-ra~unara.

Smjene u kompaniji Research in Motion

Slu{alice

Gembird MHS-122
Headset Gembird MHS-122 se na prvi pogled ne razlikuje mnogo od brojnih drugih modela, crna mat plastika, sun|eri na slu{alicama, pa da nema oznake proizvo|a~a, bilo bi jako te{ko otkriti o ~emu se radi. Kvalitet izrade nije ba{ vrhunski, {to, dodu{e, ne predstavlja veliko iznena|enje za ovu kategoriju, odnosno bud`etsku klasu. Konstrukcija je dosta lagana, {to je dobro, po{to }e biti zgodno za du`e no{enje. Slu{alice se mogu pode{avati po obimu, tako da }e odgovarati {irem krugu korisnika. koje rijetko to imaju. Mikrofon se nalazi na vrhu ne{to du`eg i savitljivog postolja koje se vrlo lako postavlja u `eljeni polo`aj, i ima spu`vice koji ima ulogu filtera za strujanje zraka. ^injenica je da mikrofoni sa ovim spu`vicama djeluju pomalo nezgrapno, ali i to da se dobiva ~istiji zvuk. Kabl kojim se headset povezuje na ra~unar je duga~ak 2.2m i na sebi ima kontrole zvuka, odnosno mali potenciometar kojim se regulira ja~ina zvuka. Na kraju kabla su dva 3.5mm konektora (odvojeno za mikrofon i slu{alice), tako da nema

Gube borbu s
Appleom i Googleom
PlayBook koji predstavlja odgovor na Appleov iPad nije postao popularan kao {to su se u RIM-u nadali
Zamjenici direktora kompanije Research in Motion (RIM) Mike Lazaridis i Jim Balsillie su zajedni~ki odstupili s du`nosti, a od po ne dje ljka ih mi je nja Thorsten Heins. Investitori su zatra`ili promjenu strategije poslovanja jer kompanija gubi bitku sa Appleom i Googleom. - U razvoju svake uspje{ne kompanije do|e vrijeme kada osniva~i shvate da kontrolu moraju prepustiti novom vodstvu. Jim i ja smo upravnom odboru zajedni~ki saop}ili da je to vrijeme do{lo, izjavio je Lazaridis. Heins je po~eo raditi za RIM 2007. godine, a ranije je bio zaposlenik u kompaniji Siemens Communications. [ef operative u RIM-u je postao u augustu 2011. godine. - Kao i druge kompanije koje rastu brzo poput na{e, i mi imamo probleme. Nau~ili smo mno[to se ergonomije ti~e, nema primjedbi po{to ne `uljaju niti ste`u glavu, s tim {to bi spu`ve na slu{alicama mogle biti i za nijansu deblje. Gornji dio koji nale`e na glavu nema spu`vice, no, ipak se radi o malim i laganim slu{alicama nikakve instalacije drajvera {to je uobi~ajeno za USB modele. Kvalitet zvuka je dobar, ali ne}e nikoga ba{ odu{eviti. Zvuk je dosta glasan, a ono {to fali je malo ozbiljniji bas, koji se rijetko mo`e dobiti kod slu{alice ove kategorije.

PAD VRIJEDNOSTI DIONICA Tr`i{na vrijednost je manja za nekoliko milijardi dolara jer su dionice pale za 75 posto, a pala je i prodaja ure|aja
go i sada }emo postati ja~i, istakao je Heins. Blackberry je nekada bio izuzetno popularan, a u posljednje vrijeme se suo~ava s mnogim velikim problemima. Naj ve }i se do go dio 2011. go di ne, od ka da kom pa ni ja gubi udio na tr`i{tu od svojih rivala. Tr`i{na vrijednost je manja

za nekoliko milijardi dolara jer su dionice pale za 75 posto, a pala je i prodaja ure|aja. Jedan od najnovijih ure|aja kompanije RIM, tablet-kompju ter PlayBo ok, pred stav lja odgovor na Appleov iPad. No, PlayBook nije postao popularan kao {to su se zvani~nici RIM-a nadali. Analiti~ar kompanije CNET Larry Magid je rekao za BBC da su Lazaridis i Balsille morali odstupiti. - Kompanija RIM, koja je nekada dominirala na tr`i{tu pametnih telefona, konstantno gubi udio na tr`i{tu od iPhonea i iPada, kao i ure|aja koji koriste operativni sistem Android. Mislim da je bilo pitanje vremena kad }e njih dvojica odstupiti i dati priliku drugim ljudima da urade posao bolje od njih” istakao , je Magid.

D-Link DGS-1005A
Ve} na prvi pogled se vidi da je rije~ o starijoj verziji popularnog rutera, {to se najbolje prepoznaje po dizajnu ku}i{ta koje je prili~no zastarjelo. Crna plasti~na kutija sa oznakom proizvo|a~a i modela sigurno ne}e privu}i mnogo kupaca, no ovo stvarno jeste dio mre`e koji se instalira i zaboravi, tako da to i nije neka velika mana. Ono {to je bitno je da se mo`e zaka~iti na zid, pored postavljanja u klasi~an desktop polo`aj. U pakovanju sti`e samo eksterni adapter za napajanje. Dobra stvar je to {to je podr`an Auto MDI/MDI-X crossover na svim portovima, pa mogu da se koriste najobi~niji LAN kablovi. Sa prednje strane ima statusne diode za svih pet portova, kao i Power status, s tim {to }e diode signalizirati da li se koristi 10/100M ili 1.000M link, kao i kada je transfer podataka u toku. Pozadi je smje{teno svih pet portova i konektor za napajanje. Ovaj model ima switching fabric od 10Gbps, kao i 128Kb RAM buffera po portu, {to bi uz store-and-forward tehniku svi~inga trebalo da osigura nesmetan rad svih ure|aja i pod maksimalnim optere}enjem. Tabela MAC adresa je veli~ine 4K po ure|aju i automatski se osvje`ava, tako da u su{tini ne bi trebalo da bude bilo kakve potrebe za resetovanjem.

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Trnovo OP]INSKI NA^ELNIK Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY MAJOR

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

J AV N I O G L A S
za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 1/01 Vi{i stru~ni saradnik za obradu i upravljanje informacijama 1/02 Stru~ni saradnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu SEKTOR ZA PRAVNE I OP[TE POSLOVE Odsjek za informacione tehnologije 1/01 Vi{i stru~ni saradnik za obradu i upravljanje informacijama Opis poslova i radnih zadataka: Administrira, dizajnira, unapre|uje i razvija slu`benu internet-stranicu Ministarstva; osigurava ispravan rad web servisa; pru`a dr`avnim slu`benicima i javnosti pristup informacijama pod kontrolom Ministarstva u skladu sa zakonom; stara se o objavljivanju u medijima podataka i nalaza, koji nisu tajni; vr{i tehni~ku pripremu biltena, publikacija, bro{ura i drugih informativnih materijala o Ministarstvu; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Odsjeka, a koji su sli~ni poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara {efu Odsjeka. Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - fakultet informati~kog smjera; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; odli~no znanje rada na ra~unaru; aktivno znanje engleskog jezika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1.170,00 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. SEKTOR ZA VANJSKOTRGOVINSKU POLITIKU I STRANA ULAGANJA Odsjek za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu i za{titne mjere 1/02 Stru~ni saradnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu Opis poslova i radnih zadataka: Prati i prou~ava zakonske i podzakonske akte, a posebno akte vezane za poslove koji se obavljaju u Odsjeku, u~estvuje u izradi zakona i podzakonskih akata; kontinuirano prati provo|enje propisa; u~estvuje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih stru~nih materijala iz nadle`nosti Odsjeka i Sektora; pru`a stru~nu pomo} pri izradi zakonskih i podzakonskih akata; obavlja informaciono-dokumentacione poslove obrade jednostavnijih programa i obrade podataka; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Odsjeka, a koji su sli~ni poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara {efu Odsjeka. Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1.046,00 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke stru~ne spreme. - Za sprovo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna (1) komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine); odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; va`e}e li~ne karte; uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, odnosno uvjerenja o polo`enom javnom ispitu (u cilju osloba|anja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enom radnom iskustvu u struci; dokaza o tra`enom znanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tra`ena tekstom javnog oglasa jer se ista ne}e razmatrati. - Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom, ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, a u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom, skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/08). Sva tra`ena dokumenta, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 13.2.2012. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine" 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se razmatrati. Januar 2012. godine DIREKTOR Neven Ak{amija

Na osnovu ~lana 140. Zakona o prostornom ure|enju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 7/05 i ~lana 38. Statuta Op}ine Trnovo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 12/08), op}inski na~elnik o b j a v lj u j e

J AVNI P O Z I V za podno{enje prijava za tehni~ki pregled gra|evina izgra|enih na podru~ju op}ine Trnovo
I Pozivaju se lica zainteresovana za tehni~ki pregled gra|evina za 2012 - 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o prostornom ure|enju, sljede}ih struka: - arhitektonske, - gra|evinske, - elektrotehni~ke, - ma{inske, - geodetske, - za{tite na radu, - za{tite od po`ara i eksplozije i - sanitarne. II Na javni poziv mogu se prijaviti fizi~ka lica iz ta~ke I sa pet (5) godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. III Uz prijavu teba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju diplome, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o radnom sta`u nakon sticanja diplome (potvrde preduze}a, organa, ustanove i dr. u kojoj je zaposlen, a ne}e se cijeniti fotokopija radne knji`ice), - kopija li~ne karte, i - broj transakcijskog ra~una banke otvoren na ime podnosioca prijave. IV Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Op}ine ili putem po{te. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju na adresu: KANTON SARAJEVO OP]INA TRNOVO SLU@BA ZA UPRAVU ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVA, OBNOVE, RAZVOJA I ZA[TITE ^OVJEKOVE OKOLINE TRNOVO Trnovo Trnovo bb 71 223 DELIJA[
Op}ina Trnovo Trnovo b.b, 71223 Delija{, Tel.(Fax): 033 586 700 www.trnovo.ba, e-mail: o_trnovo@bih.net.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA KABINET PREMIJERA VLADE SBK/KSB TRAVNIK Datum: 16. 1. 2012. Broj: 02-34-9/2012-2 Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, broj 49/05) raspisuje se

za popunu radnog mjesta namje{tenika u kabinetu premijera Vlade Srednjobosanskog kantona Vi{i referent — voza~ u kabinetu premijera Vlade SBK/KSB - 1 izvr{itelj Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos na navedeno radno mjesto moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je punoljetan, - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da ima vrstu i stepen stru~ne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu organa dr`avne slu`be. Posebni uslovi: Zavr{ena SSS: a) III stepen: ma{inska {kola - automehani~ar, saobra}ajna {kola — voza~ motornog vozila, b) IV stepen: ma{inski tehni~ar, saobra}ajni tehni~ar — tehni~ar drumskog saobra}aja, c) V stepen: VKV (za navedene struke pod a i b), 10 mjeseci radnog sta`a nakon sticanja SSS, Voza~ki ispit B kategorije. Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni podnijeti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - svjedo~anstvo o vrsti i stepenu {kolske spreme, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, - ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - dokaz o radnom sta`u, - ovjerenu kopiju voza~ke dozvole za B kategoriju. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka zasnivanja radnog odnosa. Prijave sa prilo`enom dokumentacijom slati putem po{te, ili direktno predati na protokol Vlade SBK/KSB, zape~a}eno/kovertirano na adresu: Kabinet premijera Vlade SBK/KSB, Stani~na 43, Travnik 72 270 (sa naznakom komisija za oglas namje{tenik - ne otvarati). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

OGLAS

Na osnovu akta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, broj: 352258/2012 od 4.1.2012. godine, UMEL DALEKOVODMONTA@A d.o.o. TUZLA objavljuje slijede}e: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, upu}uje

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole 1. Predlo`ena aktivnost: Pogon/postrojenje — izgradnja dalekovoda 10(20) kV sa trafostanicom STS-B 10(20)/0,4 kV na podru~jima: Smailba{i}i 2 Donja Lohinja — op}ina Gra~anica, Drafni}i 3 — op}ina Gra~anica, @iv~i}i — op}ina Kalesija, Rajska Iverovac — op}ina Grada~ac i Narci Velika Brijesnica — op}ina Doboj-Istok. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinskih dozvola: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK; 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za date aktivnosti; b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2, Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

POZIV

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
Mirko Pejanovi}: Pretpostavke ubrzanja integracije BiH u EU (10)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

43

Konsenzus kao bauk
U sedmom poglavlju 2. izdanja knjige „Ogledi o dr`avnosti i politi~kom razvoju BiH“, koje }e uskoro iza}i iz {tampe u izdanju TKD „[ahinpa{i}“, autor elaborira najva`nije aspekte dru{tveno-istorijskih pretpostavki koje determini{u odvijanje procesa integracije dr`ave BiH i u EU i u NATO. Oslobo|enje feljtonizira dio ovog teksta
Budu}i da su tri pobjedni~ke stranke: SDA, SDS i HDZBiH, nakon izbora 1990. godine, izbjegle oblikovanje programskopoliti~ke osnove svoje koalicije, umjesto konsenzualnog koalicionog vladanja, na politi~koj sceni }e se ispoljiti politi~ko sukobljavanje izme|u stranaka u parlamentarnoj ve}ini. To sukobljavanje }e se posebno produbiti na pitanju razvoja dr`avnosti Bosne i Hercegovine, o ~emu se odlu~ivalo u Parlamentu BiH tokom 1991. godine. Sukob je svoj istorijski izlaz dobio u demokratskom odlu~ivanju gra|ana putem referenduma o politi~koj nezavisnosti i suverenom razvoju Bosne i Hercegovine. Dvije vladaju}e i ve}ina opozicionih stranaka oblikovale su opciju demokratskog izja{njavanja gra|ana o suverenom politi~ko-pravnom statusu dr`ave Bosne i Hercegovine. Tokom aprila 1992. godine Evropska unija i ve}ina demokratskih zemalja svijeta priznale su Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu dr`avu. Srpska demokratska stranka je odbila priznati rezultate referenduma gra|ana o suverenom razvoju dr`ave BiH i odlu~ila se za vojnu opciju i destrukciju dr`ave BiH uz pomo} totalitarnog re`ima Slobodana Milo{evi}a, tada predsjednika Republike Srbije. Ovim se pokazalo da partnerstvo u vr{enju vlasti, umjesto strana~kog koalicionog sporazuma, nu`no vodi u me|ustrana~ko sukobljavanje i u nestabilan socijalni i politi~ki razvoj.

41. 76.

U zavjeri Senata, vojske i pretorijanaca, pripadnici pretorijanske garde ubili rimskog cara Kaligulu. Omra`en zbog rasipnosti, megalomanije i despotizma u svoje vrijeme, u istoriju je u{ao kao jedna od najgrotesknijih carskih li~nosti. Ro|en rimski car Hadrijan, koji je tokom vladavine od 117. do smrti 138, konsolidovao prostrano carstvo i utvrdio granice u Britaniji (Hadrijanov bedem) i Germaniji. Ugu{io je ustanak u Judeji, a Jerusalem je pretvorio u rimsku vojnu koloniju. Podigao je ve}i broj gradova, me|u kojima i Hadrijanov grad u Trakiji (Jedrene). Bio je veliki po{tovalac gr~ke kulture i pokrovitelj umjetnosti. Sankt Peterburg

1924.

1556. 1712.

Nekada{nja prijestonica carske Rusije Petrograd dobila novo U sna`nom zemljotresu u kineskoj proime - Lenjinvinciji [ensi poginulo je oko 850.000 ljudi, a stotine naselja je uni{teno. To je po broju `rtagrad, u znak sjeva bila jedna od najve}ih prirodnih katastrofa u istoriji }anja na vo|u ~ovje~anstva. Oktobarske revolucije VladiRo|en pruski kralj Fridrih II Veliki, koji mira Ilji~a Lenjije po dolasku na prijesto 1740. u duhu na. Od 1991. prosvije}enog apsolutizma reformisao zakonodavstvo gradu je vra}en i sudski postupak. U dvorcu Sansusi okupljao je filoprvobitni naziv zofe, pisce i umjetnike, me|u kojima i Voltera. TeritoSankt rijalno pro{irena i vojno oja~ana, Pruska je za njegove Peterburg. vladavine bila jedna od najve}ih evropskih sila.

Britanski ratni brodovi u Prvom svjetskom ratu u Sjevernom moru potopili njema~ku krstaricu Bliher na kojoj je poginulo 870 ljudi.

1915. 1946. 1972.

Na osnovu rezolucije Generalne skup{tine UN-a, koju su inicirale SAD, Velika Britanija i Kanada, osnovana Komisija za atomsku energiju. Japanski vojnik [joici Jokoi otkriven na pacifi~kom ostrvu Guam, gdje se 28 godina skrivao u d`ungli, ubije|en da Drugi svjetski rat jo{ traje. U Italiji uhap{ena 32 ~lana teroristi~ke organizacije Crvene brigade pod sumnjom da su izvr{ioci kriminalnih djela, uklju~uju}i i ubistvo biv{eg italijanskog premijera Alda Mora. Umro ameri~ki filmski re`iser D`ord` Kjukor, dobitnik Oskara za film “My Fair Ledy”. Snimio je vi{e od 50 filmova od kojih su najpoznatiji “Male `ene”, “Filadelfijske pri~e”, “Plinsko svjetlo”, “Zvijezda je ro|ena”. Armija nacionalnog otpora biv{eg ministra odbrane Ugande @overija Musevenija u{la u glavni grad Kampalu i zbacila vladu generala Tita Okela. Museveni je 29. januara progla{en novim {efom dr`ave. U eksploziji koja je izazvala po`ar u oknu rudnika uglja Vang|iajing u kineskoj provinciji Liaoning poginulo je 77 ljudi. U Hrvatskoj odr`ani prvi predsjedni~ki izbori poslije smrti Franje Tu|mana u decembru 1999. Pobjedom nad Dra`enom Budi{om u drugom izbornom krugu 7. februara, predsjednik Hrvatske postao Stjepan Mesi}. Za direktora Britanske berze, stare 200 godina, prvi put je imenovana `ena, biv{a bankarka Klara Furs. Svemirsko vozilo NASA Oportjuniti bezbjedno je sletjelo na Mars i poslije ~etiri sata poslalo je prve snimke te planete na zemlju. Generalna skup{tina UN-a odr`ala je prvu komemorativnu sjednicu u znak sje}anja na osloba|anje nacisti~kih koncentracionih logora i tako podsjetila da masovna ubistva i genocidi jo{ uvijek predstavljaju pretnju u svijetu. Umro jedan od najzna~ajnijih njema~kih poslijeratnih producenata i scenarista Franc Zajc. Bio je producent oko 80 filmova, me|u kojima je i “Limeni dobo{“ iz 1979. koji je dobio Oskara za najbolji strani film. U jednom hramu u Luksoru, egiptolozi su otkrili 3.400 godina staru statuu kraljice Ti, `ene Amenhotepa III, jednog od najve}ih egipatskih faraona i bake dje~aka-kralja Tutankamona. Umro ameri~ki fotograf Berni Boston, najpoznatiji po legendarnoj fotografiji demonstranata u Va{ingtonu 1967. protiv Vijetnamskog rata, koji stavljaju cvije}e u cijevi pu{aka vojnika. Vinston ^er~il

Umjesto konsenzusa – nametanje

Bez programa
Nakon ~etverogodi{njeg rata i Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. provedeni su prvi postratni vi{estrana~ki izbori 1996. godine. Na ovim izborima ponovi}e se izborna pobjeda etni~kih stranaka: SDA, SDS i HDZBiH. Formirale su zajedno parlamentarnu ve}inu, ali na principu partnerstva u podjeli vlasti. Izostalo je definisanje koalicionog politi~kog programa kao osnove za izgradnju konsenzusa u odlu~ivanju o razvoju

dr`ave Bosne i Hercegovine. Razli~ita i suprotstavljena strana~ka stajali{ta o funkcionisanju institucija dr`ave Bosne i Hercegovine iskazala su se u nemogu}nosti postizanja konsenzusa o dr`avnom grbu i zastavi, o izgledu nov~anice, o grani~noj dr`avnoj slu`bi i o mnogim drugim pitanjima dru{tvenog razvoja. Nemo} uspostave konsenzusa nadomje{tao je visoki predstavnik me|unarodne zajednice svojim odlukama o progla{enju va`nih zakonskih i drugih akata. Formiranje parlamentarne ve}ine bez koalicionog politi~kog programa od pobjedni~kih stranaka izvedeno je i nakon izbora 1998, zatim nakon izbora 2002. godine, kao i nakon izbora 2006. godine. Sve do parlamentarnih izbora 2010. godine obrazovanje parlamentarne ve}ine nije zasnivano na koalicionom politi~kom programu. Vlada pobjedni~kih stranaka formirala se na principu partnerstva u raspodjeli dr`avnih resora. Zbog toga najva`nije reforme u izvo|enju integracijskog procesa za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u evroatlantskim institucijama nisu imale konsenzus vladaju}ih etni~kih stranaka. Rije~ je o zakonima ko-

ji su se odnosili na povratak imovine izbjeglicama, Zakonu o indirektnom oporezivanju, Zakonu o Vije}u ministara, Zakonu o oru`anim snagama, zakonima o sigurnosnim slu`bama. Konsenzusa nije bilo ni o provo|enju Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda iz 2000. godine.

1983. 1983. 1986. 1998. 2000. 2001. 2004. 2005. 2006. 2006. 2008.

1965.
Umro engleski dr`avnik i pisac Vinston ^er~il, premijer Velike Britanije 194045. i 1951-55, jedna od najmarkantnijih politi~kih li~nosti 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1953. godine za memoare iz Drugog svjetskog rata.

Nemo} vlasti
Me |us tra na ~ki kon sen zus unutar parlamentarne ve}ine na neki na~in je postao bauk. Budu}i da je nedostatak konsenzusa me|u pobjedni~kim strankama nadomje{tao visoki predstavnik me|unarodne zajednice svojim odlukama, nije dolazilo do blokade u procesu odlu~ivanja u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine. Kad je u postdejtonskom politi~kom razvoju Bosne i Hercegovine do{lo do izvo|enja reforme Ustava Bosne i Hercegovine tokom 2006. godine pokazala se sva nemo} vladaju}ih etni~kih stranaka da izgrade konsenzus o ustavnim promjenama. Istovremeno je i me|unarodna zajednica putem Vije}a za implementaciju mira izbjegla da bude arbitar i izvr{i pritisak za usvajanje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Politi~ki pluralizam u Bosni i Hercegovini dominantno je izveden na etni~koj osnovi. Umjesto gra|anina kao individue i njegovog socijalnog i politi~kog interesa etni~ke stranke za osnovu ispoljavanja politi~kih interesa imaju nacionalni kolektivitet. Ove stranke su po sebi zarobljenici svojih etno-politika.
(Sutra: Glavna pitanja ustavna)

Mirko Pejanovi} je ro|en 1946. u Matijevi}ima, op{tina Kladanj. Srednju {kolu zavr{io je u Tuzli, a studij sociologije na Fakultetu politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na ovom fakultetu je zavr{io postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju 1988. Redovni je profesor na FPN-u u Sarajevu na predmetima Lokalna i regionalna samouprava, Evropske integracije, Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u dr`avama EU, Javna uprava u BiH, Participacija gra|ana u odlu~ivanju o javnim poslovima u lokalnoj zajednici. Objavio je sedam knjiga i vi{e od 250 stru~nih i nau~nih radova.

Kralj Abdulah

1999.
Jordanski kralj Husein potpisao dekret kojim je starijeg sina Abdulaha odredio za nasljednika na prijestolu.

44

SPORT
VIJESTI

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Miroslav Bla`evi}, trener iranskog prvoliga{a Mes Kermana

U St. Gallenu }e svijet
vidjeti evropske Brazilce
Dudo u Famos SA[K-u
Nekada{nji fudbaler Sarajeva, @eljezni~ara, iranskog Tarbiat Badani Yazda i Travnika Edin Dudo (30) nastavi}e karijeru u Famos SA[K Napretku. Osim Dude, ovaj federalni prvoliga{ anga`ovao je Samira Haznadara iz Unisa i Salema Salki}a iz Olimpica.

Su{i} }e odvesti BiH na SP • U Francuskoj su nas pokrali, penal nije postojao! • D`eko je ve} sada zvijezda, bi}e jo{ ja~i • Meni je 76 godina, ali ja sam jo{ uvijek mlad trener
Prije dvadesetak godina u jednom intervjuu Miroslav Bla`evi} je govorio, “ja sam ti, sine moj, u jeseni trenerske karijere i ne znam koliko }u jo{ dugo po`ivjeti” Danas, kao tre. ner iranskog prvoliga{a Mes Kermana, do`ivljava svoju drugu mladost. Kao osamdesetih kada je sa Pri{tinom, i dvojicom Fadilja, Vokrijem i Muri}ijem harao jugoslovenskim terenima. Tada je, naspram sada{njih sedamdeset i ne{to, bio mladi}. “Ja sam ti, sine, u najboljim trenerskim godinama” nikad , ozbiljnije nije zvu~ao Bla`evi}, koji se javio iz Teherana. “Evo me sa mojim asistentom Darkom Dra`i}em. I on je na{, moj Travni~anin. Mlad i ambiciozan trener, slu{a i u~i.” • Da li }e se Va{ klub spasiti, ili }e u ni`i rang? “Kakav ni`i rang. Ubi}u se ako ispadnemo. Istina je da smo Dra`i} i ja klub zatekli na posljednjem mjestu, samo sa jednim bodom. Sada imamo 23. Za ostvarenje cilja treba nam 35 bodova. Prije nas na gostovanja su i{li kao na izlet, sada “}opamo” malo po malo na strani.” • Nego, zakuhalo se na politi~kom planu... Bojite li se rata? “Niko nema pravo da napadne iranski narod, pa ni Amerika. Iranci, taj fini, po{teni, radi{ni, prijateljski narod, odakle i ja vu~em korijene, ima pravo na slobodu, ima pravo da {titi svoje bogatstvo... Ko se usudi napasti Iran, ima}e protiv

Granada otpustila Gonzaleza
Nakon tri prvenstvena poraza u nizu, ~elnici Granade otpustili su trenera Fabriciana Gonzaleza (56). Andalu`ani su u ovoj kalendarskoj godini nanizali poraze od Real Madrida (1:5), Rayo Vallecana (1:2) i Espanyola (0:3) i nalaze se u opasnoj zoni. “Nakon sastanka izme|u sportskog direktora Juana Carlosa Cordera i Fabriciana Gonzaleza odlu~ili smo raskinuti ugovor s trenerom, {to je bila bolna odluka za ~lanove uprave. Granada zahvaljuje gospodinu Gonzalezu, koji je u{ao u istoriju kluba budu}i da ga je uveo iz tre}e u prvu ligu”, stoji u klupskom saop{tenju. Gonzalezu je Granada bila jedini samostalni trenerski posao u karijeri. Preuzeo je klub s juga [panije u mar tu 2010. godine dok je jo{ bio u tre}oj ligi i u rekordnom ga roku doveo do Primere.

Miroslav Bla`evi}: Sli{kovi}u `elim sre}u u Kini

O HNS-u
^uo sam se sa Zorkom Srebri}em. Bori se sa Vlatkom Markovi}em da ostane jo{ koji dan u Savezu. Znam za hap{enja u hrvatskom nogometu. Uistinu mi je `ao ljudi koji su zavr{ili gdje su zavr{ili, ali jednom se to moralo desiti. Ne znam samo kako se onaj Medi}, moj du`nik izvukao, mada je i on suspendiran... Najva`nije da reprezentacija ne ispa{ta. Slaven Bili} }e napraviti dobar rezultat u Poljskoj i Ukrajini. sebe najve}u vojsku. Milioni mladih Iranaca spremni su braniti svoju zemlju. I ja sam spreman stati u prvu borbenu liniju za Irance, za Ahmedined`ada. Ina~e, Ahmedined`ad je poput mene, hrabar i odlu~an.” • Bolje da pri~amo o nogometu... “Tako je! Nogomet je moj `ivot.” • Bh. reprezentacija je 19. na FIFA rang-listi. Kako to komentirate? “Fantasti~an uspjeh! ^estitam Ivici Osimu i Safetu Su{i}u.” • I zmajevima, Edinu D`eki, Emiru Spahi}u, Elviru Rahimi}u...

O FS-u Kosovo
@elim da moj prijatelj Fadilj Vokri sa Fudbalskim savezom Kosova postane dio FIFA. Zaslu`ili su. Imaju pravo na svoju dr`avu, na reprezentaciju. Primi}e ih kada budu ~lanica UN-a? Pa FIFA stalno pri~a kako se politika ne smije mije{ati u nogomet, a ovamo ne}e da prihvate jednu zemlju koja je po svemu suverena. To su dvostruki ar{ini mudraca iz FIFA. ima dva najja~a igra~a, koja nema niti jedna reprezentacija na svijetu. Ima Osima i Su{i}a! Ima i mog prijatelja Dinu Begi}a, za kojeg sam uvijek govorio da je mudar i sposoban.” • BiH igra 28. februara sa Brazilom, kakva je Va{a prognoza? “Svijet }e u St. Gallenu vidjeti i evropske Brazilce. Bit }e to sudar dva Brazila. Ono {to je Brazil u Ju`noj Americi, Bosna je u Evropi. Ustvari, ona }e to biti. Da nas nije pokrao sudija u Francuskoj, BiH bi ve} igrala na Evropskom prvenstvu. Onakav penal samo se svira velikima, kada treba nekoga pogurati. U protekla dva bara`a nismo imali ni sre}e. Ja `ivim za dan kada }emo se osvetiti Portugalcima. Radujem se da je Su{i} dobio jo{ jedan mandat, da ga raja voli, a najvi{e mi je drago {to je Osim uz njega” poru~io je Bla`evi} , iz Teherana.
Sinan SINANOVI]

United bez Fletchera do kraja sezone
[kotski vezni nogometa{ Darren Fletcher (27) izgubljen je za Manchester United do kraja sezone, potvrdio je to i menad`er kluba sir Alex Ferguson. “Darren }e izbivati do kraja sezone. Ne o~ekujem da se vrati”, rekao je Ferguson. Fletchera mu~i kroni~na upala u predjelu debelog crijeva i nije zaigrao za United od novembra pro{le godine. U klubu `ele da bude zdrav i spreman za po~etak sljede}e sezone, pa su mu stoga odlu~ili dati produ`eni period za oporavak. Ove sezone {kotski reprezentativac skupio je osam premijerliga{kih nastupa i pritom upisao po jedan gol i asistenciju.

O Sli{kovi}u
Pro~itali su mi da je Baka Sli{kovi} dobio anga`man u Kini. @elim mu svaku sre}u. Kad je dobio anga`man da radi u tako naprednoj zemlji to mu je kompliment i velika odgovornost. Kinezi su pre{i{ali sve, oni }e vladati svijetom i u ekonomiji i u nogometu...

“Naravno da su igra~i najzaslu`niji kada se pobje|uje, a trener visi kada nema rezultata. Tako vi novinari gledate. Najlak{e je udariti po nama trenerima. D`eko je ve} sada istinska zvijezda. Ja sam prije tri godine rekao da }e biti ovo {to jeste. Edin }e biti jo{ ja~i.” • Mo`e li na{a reprezentaci ja na po kon na Svjet sko prvenstvo? “Apsolutno sam uvjeren da }e Safet Su{i} odvesti BiH na Svjetsko prvenstvo. Ne govorim ovo da bih mu stvorio pritisak. Grupa nije lagana ako mislite, ali je jaka na{a reprezentacija. Danas je sve druga~ije oko reprezentacije. BiH

OSIM I SU[I] Grupa nije lagana ako mislite, ali je jaka na{a reprezentacija. Danas je sve druga~ije oko reprezentacije. BiH ima dva najja~a igra~a, koja nema niti jedna reprezentacija na svijetu. Ima Osima i Su{i}a!

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SPORT

45

Prozivkom po~ele pripreme @elje za prolje}e

Navija~i do{li

POZDRAVITI
Prvom okupljanju plavih prisustvovalo gotovo 500 navija~a • Opravdano izostao Selimovi}, neopravdano Savi}, a ]utuk dolazi u Me|ugorje • Na prozivci i Slobodan Markovi} iz Subotice • Navija~i poklonili sliku Osimu
Ako se po jutru dan poznaje, a ako jutrom smatramo prozivku @elje, onda tim sa Grbavice na prolje}e o~ekuje daleko ve}a posjeta nego jesenas. Po dolasku u Dolinu }upova, gdje je odr`ano prvo okupljanje plavih igra~a nakon pauze od mjesec i pol, zatekli smo veliki broj navija~a, gotovo njih 500, koji su do{li pozdraviti jesenjeg prvaka.

jesenjeg prvaka
Veliki broj navija~a do~ekao je plave na Grbavici Foto: D`. KRIJE[TORAC

Ko je bio na prozivci

Prozivci su prisustvovali igra~i pod ugovorom: Adnan Gu{o, Elvis Kari}, Semir Bukvi}, Elvir ^oli}, Josip Kvesi}, Goran Markovi}, Jadranko Bogi~evi}, Nermin Zoloti}, Eldin Adilovi}, Zajko Zeba, Sr|an Stani}, Mirsad Rami}, Patrick Gerhardt, Benjamin ^oli}, Amar Prutina, Velibor Vasili}, Mirsad Be{lija, Omar Balji}, Muamer Svraka, Nermin Jamak, Sulejman Smaji}, Perica Stan~eski, Dejan Drakul i [aban Pehilj. Na probu je stigao Slobodan Markovi}, a na pripreme }e putovati i juniori Haris Hajradinovi} i Emrah Hasanhod`i}. Osim nije htio davati previ{e zna~aja. “Nebitan je. On nam je 20. igra~. Ne `elim mu pridavati toliko zna~aja” kazao je Osim, ko, ji nije znao za{to na prozivci nije bilo najavljenog Josipa ]utuka. Ipak, saznali smo da }e se ovaj stoper pojaviti na pripremama u Me|ugorju, gdje }e se poku{ati nametnuti stru~nom {tabu.

Lo{e vrijeme
Dio navija~a donio je i poklon za menad`era kluba Amara Osima i to umjetni~ku sliku - portret Ivice Osima, s kojim nam je Amar ponosno pozirao. Ina~e, ju~er plavi nisu trenirali, Amar Osim je odr`ao kratki sastanak sa igra~ima, a za danas je predvi|en jedan trening, te ljekarski pregledi, nakon ~erga se ide u Me|ugorje. “Posljednji smo krenuli u pripreme jer smo se pribojavali lo{eg vremena. Iz Sarajeva }emo u Me|ugorje pobje}i ve} sutra, te odmah po~eti sa odigravanjem prijateljskih utakmica. Sli~no }e biti i kada se vratimo iz Hercegovine, u Sarajevu }emo biti dva dana, a onda oti}i u Rovinj, gdje ostajemo do 19. februara. Nakon toga slijedi povratak u Sarajevo, zatim odlazak u Novi Pazar na prijateljsku utakmicu, te ukoliko bude potrebe, novi odlazak u Me|ugorje” ispri~ao je ukratko ,

Defanzivac iz Subotice
Sa istom `eljom u @elju je stigao i Slobodan Markovi}, defanzivac iz Subotice, koji nam je rekao kako je u dosada{njoj karijeri nastupao za Napredak iz Kru{evca, suboti~ki Spartak, ma|arski Kapo{var, Sombor, te Ba~ve 1901, gdje je o~istio papire, kako bi mogao biti slobodan igra~. Tako|er, na prozivci su bila i dva juniora Haris Hajradinovi}, te Emrah Hasanhod`i}, te povratnik sa posudbe [aban Pehilj.
J. LIGATA

Navija~i Amaru Osimu poklonili portret Ivice Osima

Slobodan Markovi}: Stigao iz Subotice na probu

Osim plan priprema plavih, te naglasio kako }e ekipa odigrati veliki broj kontrolnih utakmica. “U Me|ugorju }emo odigrati ~etiri (Zrinjski, Osijek, Rijeka i Olimpic, op.a), a isti broj, a mo`da i vi{e u Rovinju. Igra}emo i sa Rijekom na Kantridi, gdje nismo bili 20 godina i zaista se radujem

tom me~u” tvrdi Osim, koji nije , dovodio poja~anja, ali ni prodavao igra~e. “O~ekujem da }e biti transfera, ali dobra stvar je {to nam se igra~i nisu razbje`ali prije po~etka priprema. Prelazni rok po~inje tek u februaru i vjerujem da }e biti 'cimanja' za na{e igra~e, ali za

sada je jedino Zeba imao ozbiljnu ponudu iz [vicarske, te Nyema, za kojeg ponuda i nije bila ba{ najozbiljnija.” Ina~e, na prvoj prozivci @elje nije bilo opravdano odsutnog Vernesa Selimovi}a, koji }e se pojaviti u Me|ugorju, te Sr|ana Savi}a, ~ijem odlasku u ^e{ku

Tradicionalno dru`enje biv{ih igra~a @elje i Sarajeva

Veterani u punoj formi
Tradicionalno dru`enje srednje generacije fudbalera @eljezni~ara i Sarajeva odr`ano je i ovog vikenda. Bilo je meze i pi}a, nastradala su i dva janjeta i ne{to teletine uz pjesmu i orkestar. Me|u pozvanim bila su i ~etiri no vi na ra ve te ra na: Spli }anin Zdravko Rei}, Tomo Po~ani}, Irfan Kreho i Nikola Bili}, ina~e i autor ovih fotografija. Ivica Osim, Zdenko Jeli} i Fuad Muzurovi} bili su najagilniji u organizaciji i podjeli poklona. Te{ko je sve nabrojati, vjerovatno }emo nekoga ispustiti jer je i spisak u~esnika ovog dru`enja poduga~ak, ali }emo nabrojati neke: Trbi}, Dizdarevi}, Kapid`i}, Jovanovi}, Bra~ulj, Kadri}, Had`iabdi}, Smajlovi}, Osim, Spre~o, Jelu{i}, Musemi}, Fazlagi}, Muzurovi}, Kapetanovi}, Sir}o, M. Bili}, Ferhatovi}, Jesenkovi}, Su{i}, Had`ibegi}... Za one ne{to mla|e dru`enje je zavr{eno pred pono}, uz zahvalnost svima za sje}anje na najljep{e uspomene iz mladosti. S. K.

46

SPORT

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Esad Selimovi}, trener FK Sarajevo

Husi} i Nikoli} koristili bi timu
Husi}a poznajem iz reprezentacije i mislim da bi nam puno pomogao u nastavku prvenstva, kao i Nikoli}, kojeg je ranije trenirao {ef stru~nog {taba Dragan Jovi}, rekao je Selimovi}
Trener u stru~nom {tabu FK mogao u nastavku prvenstva, Sarajevo Esad Selimovi} izjavio kao i Nikoli}, kojeg je ranije treje da su ju~e obavljena testiranja nirao {ef stru~nog {taba Drafudbalera (ura|en Bip test). Pre- gan Jovi} (Nikoli} igrao za Zrinjma njegovim rije~ima, jedino ski, op.a).“ mje ri lo spre Se li mo vi} mnos ti bi }e smatra da je utakmice. rano za dava„Ima fudbanje procjene lera koji izvankoliko }e borredno vje`baju do sas ta vu na treninzima, koristiti u proa poka`u se slaljetnom dijelu bo u zvani~nim Premijer lige me~evima i obBiH igra~i koratno. Denis ^oji su se pri mor je tako|e klju~ili ekipi bio na testirau zimskoj panju. Treninga su uzi. po{te|eni Se„Na pa da~ mir BajraktareSulejman vi} zbog upale Krpi} je dotetive i D`enan {ao fi zi ~ki ^eligija. U dosaspre man u da{njem toku na{e redove. priprema, prisTa len to va ni Utakmice su jedino mjerilo: tup igra~a je zamla di igra ~i Esad Selimovi} dovoljavaju}i, a Faris Hand`i} prvenstveni dui Emir Plakalo POHVALE ZA eli }e najbolje odli~no su se pokazati kako je HAND@I]A I PLAKALA uklo pi li na Napada~ Sulejman pripremni pepripremama ri od is ko ri Krpi} je do{ao fizi~ki prvog ti ma. {ten“, rekao je Odigrali smo spreman u na{e Selimovi}. pr i ja telj ski redove. Talentovani Kao potencime~ pro tiv mladi igra~i Faris jalni novi igrana{ih mla|ih ~i u ko{evskom Hand`i} i Emir Plakalo kadeta, a plapremijerliga{u odli~no su se uklopili ni ra na je i po mi nju se na pripremama prvog pro vje ra sa igra~ Karlovca tima, istakao je trener juniorima.“ Edin Husi} i fuNa{ sa go bordo tima dbaler Slobovornik je nade Stani{a Nikoli}. Husi} nastu- glasio da }e intenzitet rada biti pa na poziciji zadnjeg veznog, poja~an u drugoj fazi koja }e se dok Nikoli} igra desnog bo~nog odvijati od 30. januara do 5. fei u posljednje vrijeme je bio bruara u ^itluku. ~lan Slobode. „Prva provjera je protiv ^aplji„Ne znam dokle su stigli raz- ne, 1. februara, a ~etiri dana kagovori sa ovom dvojicom igra~a. snije igramo sa bugojanskom Husi}a poznajem iz reprezenta- Iskrom“, kazao je Selimovi}. cije i mislim da bi nam puno poZ. R.

Prelazi li bh. napada~ u Rangerse?

Zlatan Muslimovi} ju~er po~eo sa treninzima u Glasgowu

Zlatan Muslimovi} trenira sa Papcem
Nekoliko engleskih klubova interesuje se za Nikicu Jelavi}a, a {kotski mediji smatraju da bi Muslimovi} bio idealna zamjena za najboljeg strijelca Rangersa
Bh. napada~ Zlatan Muslimovi} sletio je u Glasgow, gdje se priklju~io Rangersima, za koje nastupa Sa{a Papac. Ovu vijest prenose ESPN i Daily Record, te dodaju kako }e Muslimovi} trenirati nekoliko dana sa ekipom, nakon ~ega }e se odlu~iti da li }e potpisati ugovor sa Rangersima. Muslimovi} je, podsje}anja radi, od napu{tanja PAOK-a na po~etku sezone, i dalje bez kluba, a u Gr~koj je u tri godinje igranja postigao 17 pogodaka iz 70 me~eva. Daleko impresivnija je njegova statistika u dresu bh. selekcije za koju je u 33 me~a postigao 13 pogodaka, a prije Gr~ke nastupao je i za Udinese, te Atalantu, kao i za nekoliko manjih italijanskih timova. Jedan od preduslova da Muslimovi} postigne dogovor sa Rangersima, jeste taj da menad`er kluba Ally McCoist proda jednog od svojih napada~a. Naime, nekoliko engleskih klubova interesuje se za Nikicu Jelavi}a, a {kotski mediji smatraju da bi Muslimovi}, koji gra|om, tvrde oni, podsje}a na Dadu Pr{u, bio idealna zamjena za najboljeg strijelca Rangersa u ovoj sezoni. J. Li.

Idili~na atmosfera u Olimpicu

Sutra se u Vrap~i}ima
predstavlja Fernando Arriero
[panac Fernando Arriero, koji je, prema preporukama onih koji su ga doveli u Olimpic, pro{ao {kolu Barcelone, bolji debi nije mogao po`eljeti. U Sarajevo je sletio kada je snijeg bio “do koljena” a debitirat }e u , Vrap~i}ima. Protiv Vele`a po suncu, na temperaturi kakva je i u Barceloni u ovo doba godine. “Sutra igramo sa Vele`om u Vrap~i}ima, a ve} u subotu je nova provjera. Produ`ili smo ugovor sa Nihadom Suljevi}em, a ~ekamo kona~an dogovor Asima [kalji}a, kojeg `eli jedan klub iz Kazahstana. Ni{ta ne `elimo prejudicirati” referi, ra Mehmed Janjo{, sportski direktor Olimpica.

Trener [ahtara pu{ten iz bolnice

Lucescu se osje}a dobro
Mircea Lucescu, trener ukrajinskog prvaka [ahtara, pu{ten je iz bukure{tanske bolnice u kojoj je zavr{io 6. januara nakon saobra}ajne nesre}e. Lucescu se, podsjetimo, svojim SUV-om sudario s tramvajem u sredi{tu glavnog rumunskog grada. Slomio je nekoliko rebara, a na operaciji je zavr{io zbog nakupljanja krvi u predjelu prsnog ko{a. Iskusni 66-godi{nji stru~njak po izlasku iz bolnice kratko je izjavio da se osje}a dobro i da }e narednu sedmicu otputovati u Donjeck kako bi se pridru`io [ahtaru. Prije toga }e krajem ove sedmice morati na jo{ jedan kontrolni pregled u bolnicu.

Naredne sedmice pridru`i}e se ekipi [ahtara: Mircea Lucescu

Lucescu je trener [ahtara od 2004. godine. S klubom iz Donjecka je osvojio pet naslova prvaka Ukrajine, a 2009. ga je odveo i do naslova u Kupu UEFA.

Fernando Arriero: Debi protiv Vele`a

U klubu su zadovoljni debijem Ne na da Ki se, ko ji je u prvoj utakmici doprinio po-

bjedi Hapoel Besheve, izraelskog prvoliga{a kojeg je nedavno poja~ao. S. Si.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SPORT

47

Evropsko prvenstvo za rukometa{e

Hrvatska protiv Francuske,

Slovenija sa Ma|arskom
U prvom me~u 2. kola grupe 2, snage }e odmjeriti selekcije [panije i Islanda
Na Evropskom prvenstvu za rukometa{e u Srbiji ve~eras }e biti odigrane utakmice 2. kola grupe 2 u Novom Sadu, koje bi, ako je suditi po dosada{njim prikazanim igrama ve}ine reprezentacija, mogle ponovo donijeti puno iznena|uju}ih preokreta i rezultata. Island }e igrati protiv [panije, jedne od najja~ih selekcija na EP, a u posljednjem, 3. kolu drugog kruga snage }e odmjeriti i sa Francuskom. Dvije te{ke utakmice i to u samo tri dana. Ipak, izabranicima selektora Gudmundura Gudmundssona ni najmanje ne manjka optimizma. O tome svjedo~e i posljednje izjave iz njihovog tabora u kojima najavljuju pobjede nad [panijom i Francuskom. Podsjetimo, Island je osvojio prve bodove u grupi 2 glavne runde, pobijediv{i u nedjelju Ma|arsku sa 27:21. Jedan od najzaslu`nijih bio je golman vikinga Björgvin Pall Gustavsson. On je svojim intervencijama ulio samopouzdanje u redove saigra~a, koji nisu imali prevelikih problema u napadu i na kraju su upisali va`nu pobjedu. Sigurno je da }e i ovog puta biti veliki adut protiv [panije, bronzane sa SP 2011, koja je prvo kolo druge faze otvorila pobjedom nad Hrvatskom od 24:22. Reprezentacija Francuske zadr`ala je nadu u odbranu titule pobjedom nad Slovenijom sa 28:26. Puleni selektora Francuske Claudea Onesetea jo{ nisu prona{li svoj pravi ritam u igri na EP. Ipak, stigli su do prvih bodova u drugom krugu, savladav{i solidan tim Slovenije i teoretski jo{ imaju priliku da se kvalifikuju u polufinale. Ve~eras se Francuska sastaje sa Hrvatskom, koja je protiv [panije izgubila maltene dobivenu utakmicu u fini{u susreta. Ivano Bali} i dru{tvo zato }e imati pregr{t motiva da poka`u kako je utakmica sa [panijom za njih bila lo{ dan i tra`it }e pobjedu kojom bi stigli na korak do prolaza u dalji tok takmi~enja. U posljednjem me~u ove ve~eri na EP, sastaju se Ma|arska i Slovenija. Slovenci su u me~u protiv Francuske pokazali da im nedosGRUPA
1. [panija 2. Hrvatska 3. Ma|arska 4. Island 5. Slovenija 6. Francuska

2
3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 77:72 84:82 71:74 88:86 89:91 77:81 5 4 3 2 2 2

Parovi 2. kola

[panija - Island Francuska - Hrvatska Ma|arska - Slovenija

(16.10 sati) (18.10) (20.10)

GRUPA
1. Srbija 2. Njema~ka 3. Danska 4. Makedonija 5. Poljska 6. [vedska

1
4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 2 2 2 91:82 100:96 109:109 108:108 99:104 100:108 7 5 4 3 3 2 25:27 28:26 24:21

Rukometa{i Hrvatske i Francuske, stari rivali, u novom velikom dvoboju

Rezultati
Poljska - Makedonija Danska - Njema~ka Srbija - [vedska

Pobjede Makedonije, Danske i Srbije

Rukometa{i Makedonije ostvarili su veliku pobjedu u 2. kolu grupe 1 protiv favoriziranih Poljaka rezultatom 27:25 i tako zadr`ali teoretske {anse za polufinale. Makedonija je imala vodstvo tokom cijelog me~a. U drugoj utakmici 2. kola grupe 1, Danska je savladala Njema~ku sa 28:26 (17:14). Njema~ka je u 48. minuti uspjela sti}i na gol zaostatka, ali je Danska ipak u fini{u obezbijedila dva va`na boda. U posljednjem sino}njem duelu 2. kola grupe 1, selekcija Srbije je savladala [vedsku rezultatom 24:21 i tako postala prvi polufinalista EP. Reprezentacija [vedske je ovim porazom izgubila {anse za plasman u polufinale.

tatak iskustva predstavlja veliki problem u klju~nim trenucima kada treba rije{iti pitanje pobjednika. Reprezentativci Slovenije najavljuju da u ovaj me~ ulaze s `eljom da prika`u najbolju mogu}u igru, a tek nakon toga }e razmi{ljati o svojim daljim ciljevima, dok, s druge strane, selekciju Ma|arske zanima samo osvajanje punog bodovnog plijena.
G. V.

AUSTRALIAN OPEN \okovi} pobijedio Hewita

Ekatarina Makarova
Za iznena|enje se pobrinuo Japanac Kei Nishikori, koji je u osmini finala savladao Jo-Wilfrieda Tsongu sa 2:6, 6:2, 6:1, 3:6, 6:3 • Sharapova eliminisala Lisicki
Veliku trosatnu borbu u osmini finala Australian Opena kod teniserki su prezentirale Ruskinja Marija Sharapova i Njemica Sabine Lisicki. Pobijedila je Sharapova sa 3:6, 6:2, 6:3. Ruskinja je tako osigurala me~ sa sunarodnjakinjom Ekatarinom Makarovom koja je pomela Amerikanku Serenu Williams. Makarova je peterostruku osvaja~icu ovog turnira pobijedila uvjerljivim rezultatom 6:2, 6:3. Druga nositeljica ^ehinja Petra Kvitova savladala je Srbijanku Anu Ivanovi} s 6:2, 7:6. Kvitova }e u ~etvrtfinalu igrati protiv Sare Errani koja je slavila nad Jie Zheng sa 6:2, 6:1. Novak \okovi} plasirao se u ~etvrtfinale preko doma}e uzdanice Lleytona Hewita, koji je prvi na ovom turniru osvojio jedan set prvom teniseru svijeta. Ipak, branitelj naslova je na kraju slavio sa 3:1 (6:1, 6:3, 4:6, 6:3). David Ferrer je razbio Richarda Gasqueta rezultatom 6:4, 6:4, 6:1, a francuski se teniser potpuno raspao krajem drugog seta. Ferreru sada predstoji ogled protiv \okovi}a. Za iznena|enje se pobrinuo Japanac Kei Nishikori, koji je u osmini finala savladao {estog nosioca Francuza Jo-Wilfrieda Tsongu s 2:6, 6:2, 6:1, 3:6, 6:3. Nishikori je prvi Japanac nakon 1932. godine koji se uspio plasirati me|u osam najboljih u Melbourneu. Nishikori }e u ~etvrtini finala snage odmjeriti sa Britancem Andyem
Makarova u ~etvrtfinalu igra protiv Sharapove

Murrayem koji nije imao ve}ih problema da se plasira dalje jer je Kazahstanac Mihail Kukushkin kod rezultata 1:6, 1:6, 0:1 predao me~. Osmina finala, teniseri: Andy Murray - Mikhail Kukushkin 6:1, 6:1, 1:0 (predaja Kukushkina), David Ferrer - Richard Gasquet 6:4, 6:4, 6:1, Kei Nishikori - Jo-Wilfried Tsonga 2:6, 6:2, 6:1, 3:6, 6:3, Novak \okovi} - Lleyton Hewitt 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Osmina finala, teniserke: Maria Sharapova - Sabine Lisicki 3:6, 6:2, 6:3, Ekaterina Makarova - Serena Williams 6:2, 6:3, Petra Kvitova - Ana Ivanovi} 6:2, 7:6, Sara Errani - Jie Zheng 6:2, 6:1.

Tema - Atest za plinske instalacije

Novi pravilnik, nova cijena
Izbor automobila godine

Predstavljamo sve kandidate
Tehnika - Humanoidni robot Asimo

Najpametniji robot

Reuters

izbacila Serenu Williams

48

SPORT

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Azra Be~irovi}, ko{arka{ica Banovi}a, nekada{nji kapiten reprezentacije BiH

Ga{enje `enske selekcije
Posljedica takve odluke je to da ne}emo u narednih pet-deset godina imati kvalitetniju `ensku ko{arku. Igra~icama je reprezentacija bila jedina prilika da igraju me|unarodne utakmice i da napreduju u svojim karijerama
Azra Be~irovi} (32), jedna od najboljih bh. ko{arka{ica u posljednju deceniju, biv{a reprezentativka na{e zemlje, trenutno igra za ekipu Banovi}a. Nakon ro|enja sina napravila je du`u pauzu, a odabrala je sredinu blizu svoje ku}e (Tuzle) kako ne bi izbivala du`e od porodice. Sa uspjehom je Azra igrala u Rusiji (BC Moscow), Hrvatskoj (Croatia Zagreb i [ibenik Jolly), te Kipru za K.V. Imperial AEL Limassol basket, koji je u sezoni 2008/09 napravio najve}i uspjeh kiparske ko{arke u istoriji plasmanom u osminu finala Euro Cupa. Bila je kapiten na{e najbolje vrste od koje se prije tri i po godine, zbog neprimjerenog odnosa nadle`nih prema reprezentaciji i djevojkama, oprostila. pomogla klubu ponudila sam se da pomognem igra~ki, {to su oni prihvatili. Na~elno je dogovoreno da }u nakon zavr{etka ove sezone nastaviti rad u klubu kao trener gdje }emo fokus staviti na mla|e igra~ice i sa njima raditi do ljetne pauze. Ljudi u klubu su izuzetno korektni, imamo mladu ekipu sa kojom treba dosta raditi, ali s obzirom na to da je klub stabilan i da se sve pla}a na vrijeme i po dogovoru, mislim da imamo {ansu da u narednim sezonama, uz dobru selekciju i rad te ciljano poja~avanje, do|emo do puno boljih rezultata. Ovo je prva sezona na{eg rada u kojoj je cilj bio opstanak u ligi i nadam se da }emo to i ostvariti. Na`alost, povrede su nas sprije~ile da se uklju~imo u borbu za Ligu za prvaka.” • Liga je smanjena po broju klubova, ali je donekle izjedna~ena? “Liga je ove godine dosta izjedna~ena, imamo @elju koji je ne{to bolji, dok su ostali timovi tu po kvaliteti. Treba re}i da je skandalozna odluka Saveza da ekipe koje igraju neku “samoprogla{enu” regionalnu ligu ne}e igrati kompletno doma}e prvenstvo. To je lo{a odluka po ko{arku i nas stavlja u lo{iji polo`aj u odnosu na te timove.”

je nezapam}en potez
Kritike biv{eg kapitena reprezentacije: Azra Be~irovi}

Sezona u Banovi}ima
Razgovarali smo s njom o tome {ta trenutno radi, te reprezentaciji koje vi{e nema... • Va{e iskustvo umnogome }e pomo}i ekipi Banovi}a? “Bila sam trener-igra~ u @KK RMU Banovi}i. Prije 15-ak dana sam podnijela ostavku na mjesto trenera iz razloga {to su se desile odre|ene situacije unutar kluba koje su uticale na rad ekipe, nakon ~ega nisam htjela preuzeti odgovornost za rezultat. Kako bih

LI^NA PROMOCIJA Na`alost, prije par godina kada smo bile u A diviziji propu{tena je prilika za iskorak vi{e, te da `enska ko{arka bude tamo gdje joj je i mjesto po tradiciji. Besparica je u dru{tvu, ali ako neko pruzme funkciju unutar Saveza mora biti spreman i preuzeti odgovornost za rad, a ne da pojedincima sport slu`i za li~nu promociju

Potez s poljedicama
• BiH je postala me|u rijetkim zemljama u Evropi i svijetu koja nema svoju `ensku reprezentaciju? “Ga{enje `enske reprezentacije je zaista nezapam}en potez i imat }e za posljedicu to da ne}emo u narednih pet-deset godina imati kvalitetniju `ensku ko{arku. Igra~icama je reprezentacija bila jedina prilika da igraju me|unarodne utakmice te da napreduju u svojim karijerama. Na{i klubovi ne u~estvuju u evrokupovima, a i kada u~estvuju onda rostere napune islu`enim strancima te su na{e mlade igra~ice osu|ene da se te{ko probijaju. Na`alost, pri-

je par godina kada smo bile u A diviziji, propu{tena je prilika za iskorak vi{e, te da `enska ko{arka bude tamo gdje joj je i mjesto po tradiciji. Besparica je u dru{tvu, ali ako neko pruzme funkciju unutar Saveza, mora biti spreman i preuzeti odgovornost za rad, a ne da pojedincima sport slu`i za li~nu promociju. Osim Vesne Bajku{e, niti jedna biv{a velika igra~ica nije na{la svoje mjesto u Savezu. Raza Mujanovi}, Tima D`ebo, Merima [e}erbegovi}, Mara Laki}..., zaslu`uju da ih se neko sjeti.” M. DAJI]

Liga 13

Regionalna liga za ko{arka{ice

Zeni~anke savladale i favorizovani Hemofarm
Ko{arka{ice ^elika pobjedom nad ekipom Hemofarma iz Vr{ca potvrdile su drugu poziciju i pribli`ile se glavnom cilju a to je plasmanu na Final Four Me|unarodne `enske regionalne ko{arka{ke lige u kojoj u~estvuju klubovi iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovo je bio {esti me~ izme|u dvije ekipe u kojoj su aktuelne pobjednice Kupa BiH prvi put izvojevale pobjedu. To je i pokazatelj da ekipa ima snage da se nosi sa svim klubovima. Ujedno ovo je deveta pobjeda ^elika u 13. kola. Motiviranije doma}e ko{arka{ice zaigrale su agresivno od po~etka i gotovo cijeli me~ imale prednost. U 20. minuti Matea Tavi} tricom je donijela maksimalnih 17 poena prednosti 47:30. U drugom dijelu, pad u igri doma}ih umalo je doveo do kompletnog preokreta. Ipak, najvi{e {to su igra~ice iz Vr{ca napravilke bilo je izjedna~enje 55:55 nakon ko{a Tijane Ajdukovi}. Ipak, Odli~ne Lejla Bejti} (17 poena) i Ruskinja Ana Tolikova (10 poena i 15 skokova), podr`ane playom Marinom Risti} (10 poena) prelomile su utakmicu.

Motiviranije doma}e ko{arka{ice zaigrale su agresivno od po~etka i gotovo cijeli me~ imale prednost te pokazale da imaju snage da se nose sa svim protivnicama

Studenti tra`e pobjedu

Bosna gostuje Hercegovcu
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom ve~eras }e protiv Hercegovca u gostima igrati zaostalu utakmicu 16. kola Lige 13 BiH. Naime, ovaj susret je odgo|en zbog bolesti ko{arka{a Hercegovca. “U ovom periodu jo{ vi{e smo poja~ali intenzitet treninga. Rezultati, ali i odli~ne statistike svih ko{arka{a iz ovih nekoliko utakmica iza nas, govore da smo na dobrom putu. Ja~i rad tokom treninga bio nam je potreban i zbog br`eg uklapanja novih igra~a u tim Avdibegovi}a i Alispahi}a” rekao , je Sabahudin Ba{ovi}, pomo}ni trener Bosne, i dodao: “Me~ protiv Hercegovca je jo{ jedna prilika da vidimo sliku tima na neugodnom gostovanju u Bile}i. Ono {to `elimo je potvrda plasmana u Ligu 6.” Utakmica izme|u Hercegovca i Bosne igra se s po~etkom u 19 sati.

Gradska arena Zenica. Gledalaca: 600. Sudije: Medin Du{kaj (Sarajevo), Mila ^avara (Busova~a) i Jelena Dejanovi} (Doboj). Pet li~nih gre{aka: Mandi} (37) i Stankovi} (39). Rezultat po ~etvrtinama: 23:18, 24:15, 8:18, 20:13. ^ELIK: ]orovi}, Veselovski 14, Vidovi}, Baji} 6, Bura 7, Tolikova 11, Risti} 10, Tavi} 3, Bejti} 17, Rus 7, Solo. Trener: Eldar Durmi}. HEMOFARM STADA: ^orda, Mandi} 7, Mr{i}, Jak{i} 2, Kerkez, Stankvoi} 19, Krnjetin 4, Mini}, Radi} 4, Marjanovi} 2, Ajdukovi} 8, ^a|o 18. Trener: Miroslav Popov. Ostala dva bh. predstavnika, Mladi Kraji{nik i Sloboda do`ivjeli su poraze. Banjalu~anke su izgubile u Beogradu od ekipe “Radivoje Kora}” rezultatom 66:56 (@akula 16, Mitov 13, Latinovi} 10), a Novljanke kod ku}e od Athlete Celja 77:90 (Svitlica 14, [urlan, Osterman, Stankovi} i Gagi} po 13). Tako je Mladi Kraji{nik sa omjerom 4-9 na osmom mjestu, a Sloboda bez ijedne ostvarene pobjede na posljednjoj 10. poziciji.
M. DAJI]

^elik - Hemofarm 75:64

Lejla Bejti} bila je najefikasnija doma}a igra~ica

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

SPORT

49

ABA liga [iroki bolji od Cibone

[irokobrije`ani nastavili niz
Mi smo drugo poluvrijeme odigrali zaista na visokoj razini, agresivno i ~vrsto. Krenuo nas je i {ut. Ali to je nagrada za ono {to se radilo da bi se do{lo do {uta, rekao je Ivan Veli}, trener [irokog
Ko{arka{i [irokog WWina nastavili su niz nepobjedivosti u 2012. godini. Nakon {to su redom padali Zagreb, Helios i Krka, izabranici Ivana Veli}a su u nedjelju nave~e savladali i Cibonu prvi put nakon deset godina (84:75). Do ove va`ne pobjede ih je vodio Jakov Vladovi} sa 21 poenom. “Nama je bilo vrlo va`no da se psiholo{ki pripremimo za ovu utakmicu. Te pri~e o deset godina nepobjedivosti Cibone ostave traga na ekipi. Na{i su igra~i mladi, `ele uspjeh, `ele dobro odigrati, a ponekad se u toj `elji zna posrnuti. Mi smo drugo poluvrijeme odigrali zaista na visokoj razini, agresivno i ~vrsto. Krenuo nas je i {ut. Ali to je nagrada za ono {to se radilo da bi se do{lo do {uta. Sretan sam i ~estitam svojim igra~ima na jo{ jednoj velikoj utakmici” re, kao je trener bh. prvaka Veli} nakon me~a s Cibonom. Zadovoljstvo zbog ~etvrte pobjede u nizu iskazao je i ko{arka{ [irokobrije`ana Boris Bara}. “Za nas je ovo velika pobjeda, pogotovo {to je izborena s Cibonom, koja nije vi{e ona ekipa s po~etka sezone. Otkako je vodi veliki trener Jasmin Repe{a, sasvim je to druga ekipa” rekao je Bara}. , Trener Cibone Jasmin Repe{a `ali {to njegov tim nije uspio izvojevati pobjedu na Pecari. “@ao mi je {to nismo pobijedili, jer je ovo za nas bila va`na utakmica. Iz objektivnih razloga nismo imali odgovor na agresivnu igru [irokog, a pogotovo na napada~ki skok. Suton nije trenirao sedam dana, Zub~i} se povrijedio, Kova~evi} tako|er. ^estitam [irokom ne samo na ovoj pobjedi nego na svemu {to radi zadnjih godina i mnogi se trebaju ugledati na njega” rekao je Repe{a. ,
A. K.

[iroki upisao ~etvrtu pobjedu zaredom

NBA liga Lakersi izgubili od Indiane

Iz Stonoteniskog saveza BiH

Milwaukee iznenadio Miami
Za iznena|enje u NBA ligi pobrinuli su se ko{arka{i Milwaukeeja koji su u American Airlines Areni u Miamiju savladali doma}i Heat rezultatom 91:82. Bucksi su izgubili osam uvodnih gostuju}ih utakmica ove sezone, da bi sada do{li i do drugog slavlja zaredom nakon {to su u petak u New Yorku bili bolji od Knicksa. Na Floridi ih je do ukupno {este ovosezonske pobjede predvodio Brandon Jennings s 23 ko{a, te po {est skokova i asistencija. Kod Miamija je prvo ime bio LeBron James s 28 poena i 13 skokova, dok mu se Chris Bosh pridru`io s 23 ko{a, ali i osam izgubljenih lopti. Doma}i su poraz ubilje`ili i Los Angeles Lakersi, od kojih je u Staples Centeru bolja bila Indiana s 98:96. To je tre}i uzastopni poraz Lakersa i 11. utakmica u nizu u kojoj nisu dosegli 100 ko{eva. Najdu`a im je to negativna serija jo{ od sezone 2003/04. kada nisu u 12 dvoboja zaredom do{li do stotke. Pacerse je do slavlja predvodio Roy Hibbert, koji je osam od svojih ukupno 18 poena postigao u zadnjoj ~etvrtini. Nije mu smetala ni ~injenica da je od prve ~etvrtine igrao sa slomljenim nosom. Prelom je zaradio u sudaru s Kobeom Bryantom, koji je opet imao veliku ve~er za~injenu s 33 poena. LA Clippersi su pred svojim navija~ima pobijedili Toronto (103:91), a posebno je raspolo`en bio Mo Williams, koji je postigao prvih 17 ko{eva doma}e ekipe u posljednjoj ~etvrtini. Dvoboj je zavr{io s 26 poena, a pridru`ili su mu se Blake Griffin s 18 poena i devet skokova, te DeAndre Jordan sa 16 ko{eva i isto toliko skokova. Chauncey Billups je skupio 14 asistencija. NBA liga, rezultati: Washington - Boston 94:100 (Wall 27p, 10s - Pierce 34p, 10a, Garnett 17p), Miami - Milwaukee 82:91 (James 28p, 13s - Jennings 23p, Ilyasova 16p), Los Angeles Lakers - Indiana 96:98 (Bryant 33p - Hibbert 18p, 8s, Granger 16p), Los Angeles Clippers - Toronto 103:91(M. Williams 26p, Griffin 18p, 9s - Barbosa 19p), New Jersey - Charlotte 97:87 (Brooks 20p, D. Williams 19p, 10a, Walker 16p).
Ne mo`e biti registrirana za Stens: Emina Had`iahmetovi}

Had`iahmetovi} i Kova~ ne mogu

igrati za Stens
Upravni odbor Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, nakon vanredne sjednice odr`ane 21. januara, zaklju~io je da stonoteniserke Emina Had`iahmetovi} i Ajla Kova~ ne mogu biti registrirane za klub Stens te }e i u narednom periodu nastupati kao registrirane ~lanice STK @eljezni~ar. Upravni odbor STSBiH nije u mogu}nosti odgovoriti na zahtjev Kova~ i Had`iahmetovi} o promjeni kluba jer nije ispo{tovana propisana procedura pravilnika o registraciji klubova i njihovih ~lanova, saop}eno je iz STSBiH. Sekretar STSBiH Sead Pa{i} u razgovoru za Fenu je istaknuo da

Sekretar STSBiH Sead Pa{i} je istaknuo da na osnovu pravilnika Savez ne mo`e dozvoliti igra~icama da nastupaju za novi klub, dok ne dobiju ispisnicu iz mati~nog kluba
na osnovu pravilnika Savez ne mo`e dozvoliti igra~icama da nastupaju za novi klub, dok ne dobiju ispisnicu iz mati~nog kluba. ‘’Prelazni rok u stonom tenisu bio je u junu i julu pro{le godine, za vrijeme pauze u takmi~enjima, tako da se stonoteniserke koje `ele promijeniti klub moraju obratiti svom klubu za ispisnicu. U zavisnosti od ishoda tog zahtjeva Savez im mo`e dozvoliti ili zabraniti nastupe za novi klub’’ , objasnio je Pa{i}. Had`iahmetovi} i Kova~ ne}e mo}i nastupati za Stens do kraja sezone, odnosno novog prelaznog roka, ukoliko im STK @eljezni~ar prethodno ne izda ispisnice.

Miami pokleknuo na doma}em terenu

Reuters

KK Hemofarm ostao bez trenera

@eljko Lukaji} podnio ostavku
Iako je sa Hemofarmom u zadnjem kolu ABA lige uvjerljivo savladao Krku (84:63), pa je tom pobjedom prekinut niz od osam poraza, @eljko Lukaji} je odlu~io napustiti klupu ovoga tima. Ovaj iskusni stru~njak je na konferenciji za {tampu nakon utakmice 18. kola protiv Krke izjavio da podnosi ostavku. Pobjeda protiv tima iz Slovenije bila je tek peta ove sezone za apotekare, a tim iz Vr{ca prije toga nije slavio dva mjeseca. Lukaji} je ve} jednom predvodio tim iz Vr{ca. Tada je osvojena regionalna liga uz nastup u polufinalu ULEB Kupa protiv Makedonikosa.

50

MALI OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE ZAMJENA
ZAMJENA mjenjam staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Tel. 062/656-270.k MIJENJAM stan 57m2, Dobrinja IV (Federacija), za sli~an ili ne{to ve}i na Ilid`i, uz dogovor. Tel. 215-578, 062/967-894.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177684.k NUDIM povoljno smje{taj za studente i uposlene u jednosobnom i dvosobnom stanu. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Dolac Malti, u zgradi. Mob. 061/233-078.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par, 150 KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM pos. prostor 50m2, Odoba{ina, pogodan za knjigovo|e, servis, radionice, ima grijanja, 500 KM mjese~no. Mob. 061/357-786.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku ra dnju 40m2 za gra nap. Mob. 061/358-772.k BISTRIK, blizu trolejbuske, adaptiran namje{ten jednosotan stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM namje{ten stan 80m2, povoljno, kod Holideina, M. dvor, za strance, pos. ljude. Mob. 061/897959.k

Broj: 03-23-6-194/12 Datum: 23. 1. 2012. god Na osnovu ~lana 19. Zakona o prometu nekretnina (Sl. list RBiH, br. 38/78, 28/79, 2/92, 3/93, 13/94), ~lana 24. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dr`avnoj svojini (Sl. list SRBiH, br. 28/79), Odluke o prodaji i po~etnoj prodajnoj cijeni stambenih jedinica u vlasni{tvu Op}ine Sanski Most, broj 0702-19/12 od 4. 1. 2012. godine i ~lana 38. Statuta Op}ine Sanski Most (Sl. glasnik Op}ine Sanski Most, br. 4/08, 5/08, 5/09 i 2/40), op}inski na~elnik raspisuje

J AV N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDAZA PRODAJU NEKRETNINA - STAMBENIH JEDINICA U VLASNI[TVU OP]INE SANSKI MOST METODOM PRIBAVLJANJA PISANIH PONUDA I Po~etna prodajna cijena stambenih prostora koji se nalaze u Starom Majdanu, kako slijedi: 1. Stan A - lijevo, prizemlje, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU 24/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 66,68 m2, po~etna cijena 1 m2 je 416,00 KM/m2, po~etna cijena stana 27.738,88 KM. 2. Stan B - srednji, prizemlje, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-25/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 29,78 m2, po~etna cijena 1 m2 je 416,00 KM/m2, po~etna cijena stana 12.388,48 KM. 3. Stan C - desno, prizemlje, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-26/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,36 m2, po~etna cijena 1m2 je 416,00 KM/m2, po~etna cijena stana 20.949,76 KM. 4. Stan A - desno, prvi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada upisan u KPU27/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 66,68 m2, po~etna cijena 1m2 je 391,00 KM/m2, po~etna cijena stana 26.071,88 KM. 5. Stan B - srednji, prvi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU28/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 29,78 m2, po~etna cijena 1m2 je391,00 KM/m2, po~etna cijena stana 11.643,98 KM. 6. Stan C - desno, prvi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-29/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,36 m2, po~etna cijena 1m2 je 391,00 KM/m2, po~etna cijena stana 19.690,76 KM. 7. Stan A - lijevo, drugi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-30/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 66,68 m2, po~etna cijena 1m2 je 365,00 KM/m2, po~etna cijena stana 24.338,20 KM. 8. Stan B - srednji, drugi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-31/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 29,78 m2, po~etna cijena 1m2 je 365,00 KM/m2, po~etna cijena stana 10.869,70 KM. 9. Stan C - desno, drugi sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-32/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,36 m2, po~etna cijena 1m2 je 365,00 KM/m2, po~etna cijena stana 18.381,40 KM. 10. Stan A - lijevo, tre}i sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-33/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 66, 68m2, po~etna cijena 1m2 je 335,00 KM/m2, po~etna cijena stana 22.337,80 KM. 11. Stan B - srednji, tre}i sprat, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU34/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 29,78 m2, po~etna cijena 1m2 je 335,00 KM/m2, po~etna cijena stana 9.976,30 KM. 12. Stan C - lijevo, tre}i sprat, koji se nalazi u stambenom objetu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-35/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 50,36 m2, po~etna cijena 1m2 je 335,00 KM/m2, po~etna cijena stana 16.870,60 KM. 13. Stan D - lijevo, tavanski prostor, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-36/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 49,79m2, po~etna cijena 1m2 je 290,00 KM/m2, po~etna cijena stana 14.413,00 KM. 14. Stan E-desno, tavanski prostor, koji se nalazi u stambenom objektu u Starom Majdanu, K.^. 976/2, K.O. Stari Majdan, oznaka nekretnina "Stambena zgrada", objekat ku}a i zgrada, upisan u KPU-37/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 58,95 m2, po~etna cijena 1m2 je 290,00 KM/m2, po~etna cijena stana 17.095,50KM. 15. Stan A - lijevo, prvi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan, upisan u KPU-49/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 367,00 KM/m2, po~etna cijena stana 18.672,96 KM. 16. Stan B - srednji, prvi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan, upisan u KPU-50/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 44,99 m2, po~etna cijena 1m2 je 367,00 KM/m2, po~etna cijena stana 16.511,33 KM. 17. Stan C - desno, prvi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan, upisan u KPU-51/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 367,00 KM/m2, po~etna cijena stana 18.672,96 KM. 18. Stan A - lijevo, drugi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada"Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan upisan u KPU-52/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most sa dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 345,00KM/m2, po~etna cijena stana 17.553,60KM. 19. Stan B - srednji, drugi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan, upisan u KPU-53/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 44,99 m2, po~etna cijena 1m2 je 345,00 KM/m2, po~etna cijena stana 15.521,55 KM. 20. Stan C - desno, drugi sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan upisan u KPU-54/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 345,00 KM/m2, po~etna cijena stana 17.553,60 KM. 21. Stan A - lijevo, tre}i sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan upisan u KPU-55/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 320,00 KM/m2, po~etna cijena stana 16.281,60 KM. 22. Stan B - srednji, tre}i sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan, upisan u KPU-56/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 44,99 m2, po~etna cijena 1m2 je 320,00 KM/m2, po~etna cijena stana 14.396,80 KM. 23. Stan C - desno, tre}i sprat, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan upisan u KPU-58/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 50,88 m2, po~etna cijena 1m2 je 320,00KM/m2, po~etna cijena stana 16.281,60 KM. 24. Stan D - desno, na tavanskom prostoru, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdanu upisan u KPU-57/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 52,57 m2, po~etna cijena 1m2 je 280,00 KM/m2, po~etna cijena stana 14.719,60KM. 25. Stan E - lijevo, na tavanskom prostoru, koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu "Majdan I" u Starom Majdanu, oznaka nekretnina zv. Stambeno-poslovna zgrada "Objekat ku}a i zgrada", K.^. 977/2, K.O. Stari Majdan upisan u KPU-59/2011, vlasni{tvo Op}ine Sanski Most dijelom 1/1, povr{ine 53,02 m2, po~etna cijena 1m2 je 280,00 KM/m2, po~etna cijena stana 14.845,60 KM. II Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ra~un Op}ine Sanski Most broj 1990440001962796 kod SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo, Filijala Sanski Most, polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne prodajne cijene predmetne nekretnine. Ponu|a~ima ~ija ponuda bude prihva}ena od Komisije, ovaj iznos bit }e ura~unat u kupoprodajnu cijenu stambenog prostora, a ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena od Komisije, iznos }e biti vra}en na `irora~un u~esnika sa dokazom o uplati istog. III Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponu|a~ koji ponudi najvi{u cijenu u odnosu na po~etnu, a prodaja se vr{i po principu "vi|eno-kupljeno" i naknadne reklamacije se ne}e uva`iti. IV Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene stana pla}a se u gotovini odmah po sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 7 dana od dana izvr{ene prodaje. V Kupac preuzima posjed objekta (stan) po isplati cjelokupnog iznosa kupovne cijene. Svi tro{kovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca. VI Pisane ponude sa osnovnim podacima (adresa, ime oca, JMBG, br. LK) dostaviti Op}ini Sanski Most u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa dokazom o uplati naknade za sudjelovanje u javnom nadmetanju. Na koverti ponude napisati oznaku "NE OTVARAJ". VII Poslove provo|enja ovog konkursa obavi}e posebno imenovana komisija od Op}inskog vije}a. VIII Ponu|a~ mo`e odustati od u~e{}a u javnom nadmetanju, o ~emu je du`an obavijestiti Op}inu Sanski Most najkasnije 7 dana prije roka utvr|enog za otvaranje ponuda. U tom slu~aju ponu|a~ ima pravo na povrat depozita. IX Otvaranje ponuda obavit }e 15. 2. 2012. godine u 11 ~asova javno, uz prisustvo zainteresiranih stranaka i predstavnika Op}ine Sanski Most u zgradi Op}ine, plava sala. X Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u Op}ini Sanski Most, kancelarija br. 11 ili na telefon 685-408, lok. 321. XI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Odobrio: Pomo}nik na~elnika \uro Kalacun OP]INSKI NA^ELNIK prim. dr. Mustafa Avdagi}

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2 u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 033/642-338.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrn}en, cijena 1m2 — 1.499KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. 270. PRODAJEM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob: 062/656-270.k STAN na M. dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2 za 190.000KM. treba manja opravka. Tel:058/483-561.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383-064.k CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar, PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM ku}u u centru kod OHR-a, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925.k

PONUDA
ADAPTIRANI stanovi, Hrasno, iznad pekare AS, dvosoban 45m2 i trosoban 65m2. Sve novo i moderno namje{teno. Mob. 061/923-192. 336 STROGI Centar, izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost studenticama. Mob. 063/616-135. 287 IZDAJEM povoljno studenticama ku}u, sa tri komforno namje{tene sobe i zajedni~kom kuhinjom i toaletom, centar grada. Mob. 061/206205.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM opremljenu garsonjeru, cen. grijanje, zaposlenoj osobi, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
NAMJE[TAJ
PRODAJEM stolove i klupe (puno drvo) za piceriju, kafanu. Mob. 061/131-178.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159507.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PIJANINO Petrof, crni stilski. Tel. 033/544-883 i Mob. 066/280-174.k PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191521.k AKCIJA, al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, vanjske PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061/551-515 www.mikadobh.com 311 SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba,uz pratnju me di cin skog oso blja! 061/991786.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.k POVOLJNO-vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303.k MOLERI pru`aju usluge, gletovanje, moleraj, boje i ostalo po dogovoru. Tel. 061/219-768 i 033/456-979.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k PARKETAR postavljam, brusim, lakiram parket, {ipod, laminat. Tel. 062/177-796.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722576.k IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izra|enih objekata, ovjereno od starane arhitektonskog biroa, povoljne cijene, izrada u zakazanom roku. Mob. 066/160-788.k POVOLJNO izra|ujem ni{ane, spomenike i predmete od mermera i kamena. Mob. 061/171-860.k VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e. Tel. 061/205-803.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja. reuma, i{ijas, struna, depresija, ste ri li tet, ve oma us pje {no. Tel. 062/723-575.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

Dvadeset tre}eg januara 2012. u 86. godini prestalo je da kuca srce na{e drage supruge, majke i bake

TEHNIKA
PROFESIONALNA tv oprema za tv produkciju,montazu arhivu... SONY1500AP DVcam recorder sa DVI, SONY BVW-75P - Betacam SP slow motion, PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695. PRODAJEM pley station 2, tanki, prva ruka+memori kartica i igrice. Tel. 447-825, 062/256-105.sms PRODAJEM color TV telefunken, ekran 72 cm. Mob. 061/304-467, 211-772.k PRODAJEM TEA pe} 4 kw, sa postoljem, 150 KM. Mob. 062/483-037, 200-696.k PRODAJEM TEA pe} 5 kw. Mob. 061/304-467, 211-772.k

DU[ANKA [IPKA, ro|. PILI]
u ~esnik NOR-a

Ostajemo neutje{ni bez njene dobrote i plemenitosti. Sahrana }e se obaviti 25. januara 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Stevo, k}erke Olga i Branka, unuci Maja i Benjamin, zet Adnan, prija Vahida Hida, porodice [ipka, Pili}, Latinovi}, Arslanagi}, @ivkovi} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Hamdije ^emerli}a br. 25/7.
457

KUPOVINA
KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323906.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, do la zak i is pra ta odmah. Mob. 061/451-791.k KUPUJEM gramofonske plo~e, dolazim na adresu. Mob. 065/346-222.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice u FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.k

POSLJEDNJI POZDRAV

DRAGUTINU BRACI KOSOVCU
nosiocu “Partizanske spomenice 1941”, uglednom dru{tvenopoliti~kom radniku, istaknutom privredniku, dr`avniku, organizatoru otpora za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine protiv fa{isti~ke agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992 - 1995, ~ovjeku koji je ostao dosljedan antifa{ista. NEKA MU JE LAKA ZEMLJA BOSANSKA! SAVEZ ANTIFA[ISTA I BORACA NOR-a U BOSNI I HERCEGOVINI
000

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{ava se sedamnaest godina otkako nije sa nama na{ dragi

VOZILA
GOLF 5, 1.9 TDI, 77 kW, 2006.g., prvi vl., 101000 km, serv. knjiga, odl.paket d.opreme, met.crna, gara`iran, bez udesa, rijetkost, 19.000 KM, Tel.061/812-029.sms PRODAJEM Golf 3, 1.4 benzinac, 1998. god. cijena 5.500 KM. Mob. 061/533-898.k KOMBI W V, 2,5 TDI, 150 ks, putni~ki, 1+8, 2003. god. pre{ao 214.00 km. Mob. 061/689-171.k PRO DA JEM ka ra van Merce des 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k BORA I.9TDi 2003. god. automatik, regist. do 6/2012. cijena 12.300 KM. Mob. 062/600-111.k TOYOTA Corolla, 2006. god. I.8T benzin, reg. do 7/2012. pre{la 69.000 km, cijena 13.900 KM. Mob. 062/600111.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k

HAMDIJA (MEHE) IMAMOVI]

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

[AHBAZ ([AHBAZA) SELIMOVI]
1958 — 2012.

Vrijeme prolazi, a sje}anje i ljubav na tebe ostaje zauvijek. Tvoji najmiliji
433

ZAPOSLENJE
KONOBAR sa radnim iskustvom u restoranu tra`i posao na podru~ju Sarajeva. Tel. 061/585-879.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k POTREBNI saradnici iz cijele BIH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 070/235-236, 061/225-424.k

nakon te{ke bolesti preselio na ahiret 20. januara 2012. u 23.14 u 54. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 11.20 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. D`enaza }e se klanjati poslije podne-namaza ispred D`indijske d`amije, a zatim na gradsko mezarje Trnovac. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Alen, k}erka [ejla, bra}a Huka i [emsudin sa porodicama, sestre [aha, D`emila i Mevla sa porodicama, unu~ad, snaha i zet, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

OSTALO
PRODAJEM pe~ za centralno grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k KLIZAMLJE, brojevi 32 i 38, po 30 KM. Mob. 062/008-931.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k DUGA nutrija bunda 300 KM i kratka astrahan, sme|a, 150 KM, ve. 42-42. Tel. 640-426.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497.k

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. AX

Dvadeset ~etvrtog januara navr{ava se 20 godina od smrti

24. 1. 1992 — 24. 1. 2012

VESNA GALI]

NURIJI [ELETU BAHTOVI]U

Osman i Zlatan Sari}
459

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482882. AX

RAZNO
POKLANJAM psa sa pedigreom. Mob. 062/793-580.k DAJEM stan 60m2, za izdr`avanje, po dogovoru. Mob. 066/843-158.k

Sa tugom se sje}amo preranoga rastanka! Zauvijek `ivi{ u na{im srcima i tako }e ostati do kraja. Tvoji: suprug Mladen, sin Bruno sa svojom obitelji u Francuskoj, brat Branimir i tvoj sin Renato sa obitelji
446

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. AX

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice dr. Nermine \ulan~i}

ASIM FERHATOVI]
24. 1. 1987 — 24. 1. 2012.

NURIJI BAHTOVI]U

Sa tugom i ljubavlju, porodica
445

Uposlenici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
001

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{ava se {est godina od smrti na{eg supruga, oca, svekra i djeda

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

ocu na{e kolegice i u~enice

STIPO (ANTE) JURI[I]

MI[I OGRIZOVI]U
Ljubav i po{tovanje je ono ~ime je zadu`io nas koji smo ga imali i one koji su ga poznavali. Supruga Milka, sin Boris, snaha Du{ka i unuka Isidora
338

TOMISLAVU VRGO^U
U~enici IV4 odjeljenja Tre}e gimnazije sa razrednicom Senadom Salihovi}
456

SJE]ANJE

Od Sonje i Vesne Jel~i}
439

Danas se navr{ava 10 godina od kada nas je napustila na{a draga Tetka

SJE]ANJE

na na{u dragu mamu

[TEFICA PIKULI]

NINOSLAV PIKULI]

MUNIRA MILI[I], ro|. KAPETANOVI]

MUNIRU MILI[I], ro|. KAPETANOVI]
24. 1. 2002 — 24. 1. 2012.

Va{i najmiliji
452

S ljubavlju i po{tovanjem }e je se uvijek sje}ati njeni Kapetanovi}i
454

S ljubavlju i po{tovanjem, Zlatan i Svjetlana
458

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji, prijatelju i drugu POSLJEDNJI POZDRAV

TOMISLAVU (FRANJE) BRACI VRGO^U
Po{tenje i otvorenost, predanost obitelji i vredno}a to je od malih nogu bio i ostao BRACO. Iskreno sau~e{}e obitelji. Tugujemo iskreno sa Vama iako svi ne mo`emo sada biti uz Vas: teta Alma Bravi}, Mujesira \onlagi}, Behaudin Behko sa porodicom, porodica rahmetli ]amila, Hajrudin Rudi, Muamer sa porodicom kao i ostali Bravi}i Po~ivao u miru Bo`ijem.
448

na{em

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{e drage i voljene

NIKOLI FABRIU

NEVENE STAJI]

S ljubavlju i zahvalno{}u u srcu, sje}amo se tvoje dobre i plemenite du{e.

Majka, Nedim, Azra, Nina i Veda
71104

K}erka Mirjana i zet Radenko
441

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
S velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

MIODRAG MI[O OGRIZOVI]

nakon te{ke bolesti preminuo 21. januara 2012. u 85. godini. Po vlastitoj `elji pokojnik }e biti kremiran, a datum ulaganja urne na gradskom groblju Bare bit }e naknadno objavljen. O`alo{}eni: k}erke Drenka i Vladanka, zetovi Mirko i Zoran, unuci Dario, Luka i Nino, porodice Ogrizovi}, Jel~i}, Popovi}, Zub~evi}, Tanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 439
Dvadeset ~etvrtog januara 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselio na{

D@EVDET (TUFIKA) TURKMANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 26. januara 2012. godine, u 19.30 u had`i Sinanovoj tekiji, Vrbanju{a, Sagrd`ije 77. Porodica Turkmanovi}
339

Dvadeset tre}eg januara 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti mog voljenog brata

Sje}anje na Haseta

ZIJADA (HAMDIJE) HAD@IMURATOVI]A

ASIM FERHATOVI]

... jedan je Hase! Njegova sestra Azijada sa porodicom Hasanbegovi}
451

FK Sarajevo
455

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

mom dragom prijatelju

po{tovanom rukovodiocu, drugu i prijatelju

dr. MIRZI USTAMUJI]U
4. 7. 1946 — 22. 1. 2012.

MUSTAFI GUJI]U

DRAGUTINU BRACI KOSOVCU

Hvala mu za prijateljsku podr{ku koju mi je pru`ao, posebno u te{kim `ivotnim situacijama. Zaslu`io je svako ljudsko po{tovanje. Azra [arac
447

Sje}amo se na{ih dru`enja. D`evad Be}irevi} sa porodicom
444

Sead Pa{ali} i Tarik Karavdi}
449

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

DRAGUTIN BRACO KOSOVAC

Istaknutom sarajevskom privredniku, biv{em gradona~elniku Sarajeva, predsjedniku Vlade Bosne i Hercegovine, sportisti i antifa{isti. Skup{tina i Vlada Kantona Sarajevo
001

Sa dubokim bolom javljamo da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

DRAGUTIN BRACO KOSOVAC

preminuo 23. januara 2012. u 89. godini. Komemorativna sjednica }e se obaviti u petak, 27. januara 2012, u 13.45 sati u Komemorativnom centru Bare, a sahrana odmah nakon sjednice. O`alo{}eni: k}erke Milica i Branka, zetovi Branko i Davor, unu~ad Tanja, Marina, Ivo i Sara Vera, ro|ak Dane Maljkovi}, njegovateljice Gordana Brati}, Gordana \uki} i Jovanka Pauni} te porodice Babi}, Marjanovi}, Maljkovi}, Vitorovi} i Vu~kovi}.
443

prim. dr.

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu, odnosno djedu na{ih kolega Sultanovi} Elvedine i Ekrema

MIRZO (AHMETA) USTAMUJI]
preminuo u nedjelju, 22. januara 2012, u 65. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 25. januara 2012. godine, u 15 sati na gradskom groblju Sutina. Prevoz obezbije|en u 14 sati ispred “Mostarke” sa stajanjima: Rondo, Stara Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O `alo{}eni: supruga Amra, sin Faruk, k}erka Lada, sestre Elbisa i Sabina, unuk Haris, snaha Amra, zet Spaso, sestri~ne Vesna i Dragana, te porodice Ustamuji}, Had`iomerovi}, Katica, Kapetanovi}, Feji}, [arac, Kalajd`i}, Koluder, Dursun i ostala rodbina i prijatelji.
001 ZV

KEMALU KAPETANOVI]U

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

POSLJEDNJI POZDRAV

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. godine preminuo je u Tuzli

TU@NO SJE]ANJE

ocu na{eg kolege Seada Seje

na na{eg cijenjenog saradnika advokata

VEHID MULI]

AN\ELKO (MIHAILA) DOBNIK

ZIJAD HAD@IMURATOVI]
2008 — 2012.

Dragi tata, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Ostajemo uz Tebe. Kolege iz Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
030

Vole te k}erke Irina i Melanija, zet Du{ko, unuci Ivan i Vanja sa suprugom Edoardom i k}erkom Jelenom, ostali ~lanovi familije i mnogobrojni prijatelji
75104

S tugom i po{tovanjem, kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
444

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
POSLJEDNJI SELAM

55

na{em velikom prijatelju, dobrom ~ovjeku

MUSTAFA (MEHE) GUJI]

umjetnik - slikar Pin`i, ~lan ULUBiH preselio na ahiret u petak, 20. januara 2012, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred MZ Stup II (Ul. dobrinjska) sa polaskom u 11.30 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: otac Meho, majka Naza, supruga Amina sa k}erkama Hanom, Vanesom i Anesom i zetom Ismetom, Adnan, brat Haso, snaha Nermina, brati}i Eldar i Din, daid`a Salko sa porodicom, tetka Hazira sa porodicom, punac Abdurahman, punica Bahrija, te porodice Guji}, Klico, Kahved`i}, Kamber, Kapetanovi}, Sal~in, Hebib, Konjhod`i}, Nik{i}, ^ustovi}, Ba{i}, Zeki}, ^amo, Zvizdi}, Kova~evi}, D`emat, Talovi}, Tabakovi}, Merd`ani}, Grebovi}, ^olakhod`i}, Avdi}, Mujan, Beha, Bo`i}, Rozi}, Kurtovi}, @ivkovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg ZAVNOBiH-a br. 15/I.
000

AHMET (AHMETA) PINJI]

MUSTAFI GUJI]U

Ka`u, veliki ljudi kratko `ive. Ti ne samo da si bio velik, tvoja su djela to pokazala. ^ast je bila poznavati te, dragi na{ Mu}ak.

poslije kratke i te{ke bolesti preminuo u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 24. januara 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: brat Sakib Pinji} i snaha Gospava Zlata iz Maglaja, sestra Zinka Luli}, zet Ivica, sestri~na Vedrana i ostala obitelj iz Zagreba, sestra Ha{a ^engi} sa svojom obitelji iz Beograda, ro|ak Isak ^avali} sa svojom obitelji, pastorka Dia Pilav, zet Edin i unuk Dennis, prijatelj Emir i prijatelj Izo - Paleta, te obitelji Pinji}, Luli}, ^engi}, ^avali}, Pilav, Kapetanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. porodice Ribar br. 37.
000

Vole te tvoji prijatelji. Suljo, Dinka, Haris i Ena
337

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAMIZA MIZA DELI], ro|. JAMAKOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 23. januara 2012, u 58. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 24. januara 2012. godine, poslije ikindija-namaza (15 sati) u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi, gdje }e se i ukopati. O`alo{}eni: k}erke Alena i Amra, unu~ad Kenan, Edin, Faruk i Ilda, brat D`evad, sestre Hasija i Nermina, zetovi D`emal, Ahmed, Elvin i Fadil, snahe Mirsada i Mubera, brati}i Ned`ad i Admir, brati~na Samra, sestri~ne Aida, Halida, Sabina i Arijana, sestri} Adis, djeveri [erif i Bajro, jetrve Azra i Hasna, prije Azra, Fata i Fikreta, prijateljice Vasva ^av~i} i Ai{a Hasandi}, te porodice Deli}, Jamakovi}, Pand`i}, Masnopita, Bogilovi}, ^ukojevi}, Mehi}, Had`i}, [ehbajraktarevi}, [ejto, Avdi}, Bozalija, Cigi}, Mahmutovi}, Kadri}, Efendi}, Kobiljak, Hasovi}, Hindi}, Bajramovi}, Devi}, [egalo, ^aldarevi}, Aganovi}, Rami}, Hidi}, ^atalovi}, Kapo i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u Ulici Kobilja Glava br. 75.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i EMIRA-hanuma ZLATANOVI], ro|. PA[ALI]
preselila na ahiret u nedjelju, 22. januara 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 25. januara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Sead, k}erka Amira, bra}a Ismet i Fikret, sestre Nevresa i Umihana, unu~ad i praunu~ad, snahe i zetovi, zaova i djeveri}, te porodice Zlatanovi}, Pa{ali}, Spahi}, Latifovi}, Muhi}, Musli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Iza Hrida br. 4.
000

D@EMAL (ALIJE) HAD@IME[I]
preselio na ahiret u nedjelju, 22. januara 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Zinura Zinka i Azra, sin Ademir, zetovi Jasmin i Dino, unuke Adisa, Irma i Alisa, unuk Mirza, bra}a Muradif i Ned`ib i sestra Hajra sa porodicama, te porodice Had`ime{i}, Sitni}, Solakovi}, Vreto, Kapetanovi}, Had`ibegi}, Radon~i}, Kadri}, Tir{o, Fako, Smaji}, ^ardakovi}, [ibali}, Boru{i}, Brkovi}, Sipovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Ku}a `alosti: Ul. Ive Andri}a 1/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

HALIMA (HAMIDA) BAHTO, ro|. HANDRKA
preselila na ahiret u nedjelju, 22. januara 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erke Sabaheta i Mirsada, brat Nail, sestra Dika, zetovi Ibrahim, Jakup i Mirsad, unu~ad Aida, Ned`ad, Nihad i Amra, praunuke Amina i Ajna, brati}, brati~na, sestri}i, sestri~ne, te porodice Bahto, Handrka, Mulahmetovi}, Varaji}, Drakovac, Mirvi}, ^au{evi}, Memi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15 sati, Ul. A. Andrejevi}a 57/I, Aerodromsko Naselje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{ilo se 20 godina od kada nas je napustio moj plemeniti otac

RATKO STJEPANOVI]
24. 1. 2008 - 24. 1. 2012.

SRE]KO ROKI
1911 - 1992.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
430

Po~ivaj u miru, tata. K}i Mila Roki
030

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni javljamo da je na{a draga
IN MEMORIAM

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

na

BERIJA RIZVANBEGOVI], ro|. MUHURDAREVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 22. januara 2012, u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O `alo{}eni: sin Mirsad, snaha Azemina, unuci Adnan i Edin, snahe Ajla i [ejla, praunu~ad Tahir i Ayra, sestri}i Omer Rizvanbegovi} sa suprugom Aminom i Nedim Buzaljko sa porodicom, sestri~ne Amira Rizvanbegovi} sa porodicom i Amira Davis, drage rodice Suada Dreca sa porodicom, Nasiha i Amina Ibrulj, te njena Sabiha Ali{a, kao i porodice Rizvanbegovi}, Muhurdarevi}, ^umurija, ]eman, Dvizac, D`uvi}, Alagi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji.
002

SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
LENKA MALE[I]
24. 1. 1992 — 24. 1. 2012.

Draga mama, sve prolazi, ali sje}anje na tebe uvijek ostaje. Djeca: Mile, Nena i @ika sa porodicama
392

Misao na tebe stalna je i neizbrisiva, jer bio si i ostat }e{ dio nas. Zato na ovaj za nas tu`ni dan, tvoje cure ti `ele sretan ro|endan. Vole te tvoje: Eldijana, Hana i Edna
423

Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi sin, suprug, otac, brat, ujak, {urjak, zet, ro|ak

ZLATKO (JOSIPA) BEREZOVSKI
preminuo nakon te{ke bolesti 20. sije~nja 2012. u 63. godini u Melbourneu (Australija). Bit }e pokopan u Melbourneu 27. sije~nja 2012. godine, a misa zadu{nica }e biti u Crkvi sv. Josipa u Sarajevu u petak, 27. sije~nja 2012, u 18 sati. Pokoj vje~ni daruj mu, Gospodine. Po~ivao u miru! O `alo{}ene obitelji: Berezovski, [oljan, Ba~i, Kohen, Drnda i Marijanovi}, te ostala rodbina i prijatelji
425

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je 21. januara 2012. u 88. godini preminula na{a draga majka, baka, prabaka, svekrva i punica

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju 3 godine otkako nas je napustila na{a draga

ANICA ]UR^I], ro|. KLARI]
(udova Bo`e) 1. 12. 1924 — 21. 1. 2012. Posljednji ispra}aj drage nam pokojnice obavit }e se na mjesnom groblju Stup u Sarajevu u utorak, 24. januara 2012. godine, u 14 sati. Izraze su}uti obitelj }e primati u kapelici na groblju od 13 sati. O `alo{}eni: k}erka Zdenka, sinovi Ivan, Petar, Mirko i @eljko, nevjeste Ljiljan, Nada i Irena, zet @eljko, unu~ad Julijana sa obitelji, Vlasta sa obitelji, Ljiljan sa obitelji, Bo`o sa obitelji, Adam sa obitelji, Vanja, Mirna, Andrea, Mia, Ivana, Karla, Dora, Borjan i Nikola, praunuci Noam, Moeira, Jana, Toma, Mirko, Niko i Adrian, te ostala rodbina i prijatelji. Po~ivala u miru Bo`ijem.
000

MANDA [UTALO
24. 1. 2009 — 24. 1. 2012.

Danas, kao i onog dana prije tri godine, tvoj odlazak jednako boli. Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. S ljubavlju i po{tovanjem,

Pro{lo je 19 godina otkako nije s nama na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

porodice: [utalo, Bulaji}, Mijatovi}, \uri{i} i Joki}
428

ocu na{e kolegice dr`avne tu`iteljice Vesne Ili}

SADETA LOJO, ro|. KULENOVI]
24. 1. 1993 — 24. 1. 2012.

IN MEMORIAM

ILIJI (SVETOZARA) ILI]U

RADOJKA [ELEDA
24. 1. 1995 — 24. 1. 2012.

Znamo da si nas voljela i mi tebe volimo. S po{tovanjem i ljubavlju, porodica
437

S ljubavlju i po{tovanjem, Kantonalno tu`iteljstvo Kantona Sarajevo
001

porodica
434

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

NED@AD HASANBEGOVI]
Voljeni na{, Danas na tvoj dan, kao i petnaest proteklih godina, u nama neprekidno traju tvoje `ivotne vrijednosti kao putokaz da sve ~inimo kako smo zajedno `eljeli... Supruga Elvira, k}erka Delila
356

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{e drage

PA[OVI] DILJA (LUTVE) HUSKI], ro|. \UR\EVI]
preselila na ahiret u subotu, 21. januara 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. januara 2012. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Adnan i Amir, sestre Nad`ija, Nadira i had`i Bisera, unuka Sun~ica, snaha Lejla, sestri~na Amira, sestri} Haris, zet Kemal Vrani}, teti} Asim Vrani}, teti~na Bahra Zub~evi}, te porodice Huski}, \ur|evi}, Vrani}, Kapisuzi, Mandi} Krni}, Hajro, Hajri}, Hed`i}, Zub~evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. Milana Preloga 15/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

24. 1. 2004 - 24. 1. 2012.

RASEMU

i
Va{i najmiliji

9. 2. 2000 - 9. 2. 2012.

D@EVADA

402

KALIOPA KARAHASANOVI]
Uvijek }emo se sje}ati njene dobrote i plemenitosti. Porodica
359

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

IN MEMORIAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATIMA ZE]O
24. 1. 2011 - 24. 1. 2012.

AVDO ZE]O
8. 10. 1985 - 24. 1. 2012.

S ljubavlju i sjetom mislimo na Vas.

ZE]IR (HAZIRA) TODI]

Edina i Edin sa porodicama
395

SJE]ANJE

preselio na ahiret u nedjelju, 22. januara 2012, u 56. godini. D`enaza je obavljena u ponedjeljak, 23. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Nafija, sinovi Irfan i Rejhan, k}i Izabela, brat D`avid, sestre Hajrija, Rukija i Rehadija, te porodice Todi}, Had`i}, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid je prou~en istog dana u porodi~noj ku}i u 13 sati, Ul. ote{ka 24, Otes - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset ~etvrtog januara 2012. navr{ava se pet godina od smrti na{eg voljenog

LENKA MALE[I], ro|. KOKOT
24. 1. 1992 - 24. 1. 2012.

ELEDINA EDE KU^KOVI]A
24. 1. 2007 - 24. 1. 2012.

Draga bako! Nedostaje{ nam svakog trena, nedostaje nam tvoja toplina, tvoja lijepa rije~, nosimo te u srcu i `ivimo od uspomena. Tvoja unu~ad: Sandra, Daria, Neven, Vedran i Dejan
335 427

S po{tovanjem i ljubavlju, porodica

58

PREDAH

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Obratite pa`nju na nove informacije. Ukoliko vam je stalo da ostvarite zapa`ene rezultate, prihvatite ne~iji savjet. Nedostaje vam prakti~no iskustvo ili pouzdani kriteriji na osnovu kojih je mogu}e predvidjeti razne posljedice. Previ{e pri~ate o stvarima koje vas udaljavaju od voljene osobe, ali, nasre}u, postoji dobar na~in i za novim emotivnim zbli`avanjem. Neko razumije va{e male propuste. Va`no je da neko odobrava va{ na~in razmi{ljanja ili da vas poti~e na kreativno izra`avanje i na poslovnu saradnju. Zbog razli~itih obaveza koje imate ne uspijevate da udovoljite svima i da saslu{ate jednu blisku osobu. Obratite pa`nju na ne~iju poruku, ne mo`ete zanemariti obaveze prema porodici bez obzira na sve komplikacije koje vas prate. Ugodite osobi do koje vam je stalo. Ne~ija pri~a ne ostavlja ozbiljan utisak na va{e poslovne odluke. Oslanjate se na li~nu procjenu, ali samostalnost potencijalno ima svoju dobru i lo{u stranu. Ne mo`ete uvijek donijeti ispravnu odluku. ^esto mijenjate emotivno raspolo`enje ili odluke. Ve}u va`nost ima sve ono {to smi{ljeno pre{utkujete, nego stvari koje saop{tavate partneru. Jasno vam je da ne treba pre}i granicu ukusa i mjere. Postupak koji za vas predstavlja jednostavno poslovno rje{enje, za nekog drugog djeluje kao suvi{e komplikovana procedura. Stoga prihvatite kompromis, kao srednje rje{enje i odgovor na neka zajedni~ka pitanja. Suvi{e o~ekujete od ne~ijih obe}anja, {to mo`e prili~no da vas razo~ara. Obratite pa`nju na osobu koja ~esto mijenja izjave, odluke ili emotivno raspolo`enje. Izbjegavajte brzopletost, opustite se. Suo~avate se sa razli~itim problemima u odnosu sa saradnicima, stoga nemojte o~ekivati previ{e razumijevanja ili tolerancije. Va`no je da odredite pravilnu granicu izme|u pristojnog pona{anja i poslovnih ustupaka koje `elite da u~inite. Partner djeluje pomalo }udljivo i izra`ava izvjesnu sumnju u va{u pri~u, razmislite koliko ste zaista odgovorni za situaciju u kojoj se nalazite. Va`no je da sa~uvate poslovnu poziciju, stoga nemojte {tedjeti energiju ili vrijeme. Va{ poslovni uspjeh ne predstavlja vrhunac, ali istovremeno ni va{i saradnici ne mogu da se pohvale zna~ajnim rezultatima. Imate utisak da nepravedno trpite zbog ne~ijeg samovoljnog pona{anja. Neko ne ispunjava va{a emotivna o~ekivanja, a vi biste `eljeli to da promijenite. Obratite pa`nju na razli~ite poslovne doga|aje, va`no je da se zateknete u pravom trenutku i na pravom mjestu. Va{ uspjeh proisti~e iz sposobnosti da indirektno nametnete mi{ljenje pred bli`om okolinom. Stalo vam je da privu~ete ne~iju emotivnu pa`nju ili interesovanje. Umijete da osmislite dobru ljubavnu strategiju u razli~itim situacijama, ne odustajete lako od onoga {to `elite. U susretu sa saradnicima izbjegavajte pretjeranu razmetljivost u nastupu, nema potrebe da donosite ishitrene odluke. Imate pogre{ne informacije, a neko drugi mo`da koristi va{u neupu}enost ili emotivnu slabost. Lagodno se prepu{tate razli~itim emotivnim izazovima i strastima. Trenutak emotivnog otre`njenja predstavlja novu lekciju o partnerskim odnosima. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna. Previ{e o~ekujete od nekih poslovnih susreta i zanijeti ste idejom o velikom dobitku. Zbog optimisti~kih uvjerenja i prevelikih ambicija, ne obra}ate pa`nju na ne~ije korisne sugestije. Budite realni u procjeni svojih mogu}nosti. Izbjegavajte impulsivno pona{anje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici. Gre{ke se ispravljaju i u hodu. Procjenjujete razli~ite poslovne prilike i prednost dajete onim situacijama u kojima vladaju poznata pravila. Osnovna orijentacija u razmi{ljanju vas navodi na ubrzano djelovanje i na izbor poslova koji donose vi{e prakti~ne rezultate. Djelujete sugestivno na voljenu osobu, ali ipak ne mo`ete da predvidite i tok doga|aja koji zahtijevaju intuitivnu percepciju. Smeta vam kada ne{to ne znate. Neko uporno poku{ava da vam nametne ubrzani ritam i dodatne obaveze. Ne mo`ete da se pohvalite dobrom koncentracijom i nedostaje vam volja da odgovorite na ne~iju poslovnu ponudu. Neko vas dovodi u nezahvalnu situaciju. Ponekad je te{ko postaviti znak jednakosti izme|u glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Uskladite unutra{nji ritam kako biste se bolje osje}ali. Susret ili razgovor sa jednom osobom na vas djeluje vrlo poticajno, stoga prihvatite ideju o poslovno-finansijskoj saradnji. Va`no je da odaberete pravu ulogu koja odgovara va{em interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist. Povremeno gubite emotivno strpljenje, nema razloga da se pona{ate suvi{e strogo i zahtjevno prema voljenoj osobi. Niko ne voli dodatni pritisak.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: prasa, remen, ovo, a, tirit, oz, go, kilometra`e, ojariti, mam, lap, jarboli, i, inat, aris, sada, iskati, alaun, talij, terminal, sa, ili, karake, ujna, ira, r, ejub, an, rai, samanta foks.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa ki{om, na planinama sa snijegom. Prije podne u ni`im predjelima na sjeveru, a poslije podne i u ostalim krajevima pad temperature i prelazak ki{e u susnje`icu i snijeg pa se o~ekuje formiranje snje`nog pokriva~a. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar. Dnevna temperatura od 4 do 10°C. Narednih dana hladno. U srijedu i ~etvrtak vjetrovito, puha}e umjeren sjeverozapadni vjetar, na jugu umjerena do jaka bura. U srijedu obla~no sa snijegom i pove}anje visine snje`nog pokriva~a, a na jugu umjereno obla~no. U ~etvrtak i petak obla~no, u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Samo }e na sjeveru biti umjereno obla~no, a u Hercegovini vedro. U Sarajevu prije podne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne obla~no sa susnje`icom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 4° C.

Danas }e snijeg padati u centralnoj i isto~noj Evropi, kao i u planinskim predjelima zapadnog i centralnog Balkana. Ki{a se o~ekuje u Velikoj Britaniji, Francuskoj i na Balkanu, gdje }e biti i najve}a koli~ina padavina. Jak i olujni sjeverni vjetar nastavi}e da pu{e na zapadnom Sredozemlju. Samo }e u Portugalu i ve}em dijelu [panije biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od -20 do -10 u evropskom dijelu Rusije i od 12 do 18°C u Portugalu. Danas obla~no sa ki{om, na planinama sa snijegom. Poslije podne u ni`im krajevima zapadnog, a uve~er i centralnog Balkana ki{a }e pre}i u susnje`icu i snijeg pa se o~ekuje formiranje snje`nog pokriva~a. Na Jadranu }e puhati umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura od 3 do 8, u primorskim gradovima do 15°C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etask u 13.20, 15.50, 18.10 i 20.30 sata.

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

KOKO I DUHOVI
porodi~na avantura, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}, Filip Mayer, Ivan Maltari}, Ozren Grabari}, po~etak u 14.30 sati.

re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Robert De Niro, Hilary Swank... po~etak u 20.15 i 22.30 sati.

KOKO I DUHOVI
porodi~na avantura, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}, Filip Mayer, Ivan Maltari}, Ozren Grabari}, po~etak u 17 sati.

TUZLA

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce, Octavia Spencer, Dallas Howard... po~etak u 16.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
[VEDSKO SRCE MOJE MAJKE
autor: Zilhad Klju~anin, re`ija: Ale{ Kurt, igraju: An|ela Ili}, Faketa Salihbegovi}Avdagi}, Muhamed Bahonji}, Robert Krajinovi}, Haris Burina, Sa{a Hand`i}, Tarik Markovi}, I{tvan Gabor, Miroljub Mijatovi}, Adis Mehanovi}, po~etak u 19.30 sati.

KINA
KRITERION
VRA]AM SE
re`ija: Pedro Almodóvar, uloge: Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Antonio de la Torre, Carlos Blanco, María Isabel Díaz, Neus Sanz, Leandro Rivera, Yolanda Ramos, po~etak u 20.20 sati.

UNDERWORLD: BU\ENJE 3D
akcija, SF,, re`ija: Måns Mårlind, Björn Stein, uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holden-Ried... po~etak u 19 i 21 sat.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

POZORI[TA
NARODNO
CARMEN
opera, premijera, kompozitor: Bizet, dirigent: Robert Homen, re`ija: Dora Ru`djak-Podolski, Orkestar Sarajevske filharmonije, po~etak u 19.30 sati.

KINOTEKA
PARTIZANSKA ESKADRILA
re`ija: Hajrudin Krvavac [iba, uloge: Bekim Fehmiu, Velimir @ivojinovi} Bata, @arko Mijatovi}... po~etak u 19 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Cristopher Plummer... po~etak u 19 i 22 sata.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12 i 14 sati.

POZORI[TA
NARODNO
HELVEROVA NO]
autor: Ingmar Villqist, re`ija: Remira Osmanovi}, igraju: Remira Osmanovi} i Nedim Malko~evi}, po~etak u 19.30 sati.

CINEMA CITY
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

KAMERNI

UMRI MU[KI
autor: Aldo Nikolaj, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Admir Glamo~ak, Tatjana [oji}, Senad Ba{i}, po~etak u 20 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18 sati.

BIHA]

akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 12.10, 14.50, 17.40 i 20.20 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MOSTAR

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 12.50 i 15.30 sati.

KINA GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

UNA

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

KOKO I DUHOVI
avantura, porodi~ni, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}... po~etak u 12.30, 14.30 i 16.15 sati. akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 20 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

ZENICA

^UDOVI[NA PRI^A U PARIZU
animirana avantura, re`ija: Bibo Bergeron, glasovi: Kristijan Beluhan, Renata Sabljak Prelec, Du{an Bu}an, Jan Kereke{... po~etak u 11.30, 13.15 i 16.45 sati.

komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 11.10 i 13.05 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
ODUMIRANJE ME\EDA
autor: Branko ]opi}, dramaturg: Rade Simovi}, reditelj: Aleksandar Pejakovi}, scenograf: Dragana Purkovi} Macan, kostimograf: Ivana Jovanovi}, konsultanti za pjevanje: Borislav i Tomislav Mihajlovi}, Gluvo glamo~ko izvodi CKUDM VESELIN MASLE[A, igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva, Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi}, Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi}, Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga, \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi}, @eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{in Raki}, Goran Simi}, po~etak u 20.30 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KO@A U KOJOJ @IVIM
drama, triler, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa Paredes... po~etak u 15 i 17 sati.

BESMRTNICI
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 19 i 21 sat.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 17.50 i 20.50 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 16, 18.15, 19.15, 20.30 i 21.30 sati.

BANJA LUKA

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 11.20, 13.30 i 15.40 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

UNDERWORLD: BU\ENJE 3D
akcija, SF, re`ija: Måns Mårlind, Björn Stein, uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holden-Ried... po~etak u 16.30, 18.30, 20.15 i 22.00 sata.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija,

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi},

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM
JE

61

SE

RI

Ethan je odlu~an da otka`e svoje vjen~anje i da otputuje kod svoje majke. U isto vrijeme, Jice je odlu~io da zaprosi Jade. Odnos izme|u Catherine i Marca se vidljivo mijenja...

Da sam oblak
21.55 FTV

53. Mustafa i Ja{ar shvataju da }e im se porodica raspasti i razmi{ljaju kako je njihova majka Durije jedina koja mo`e to popraviti. Govore majci da do|e u vi lu. Du ri je ne mo`e da izdr`i i vra}a se u vilu da bi sa~uvala porodicu na okupu. Ali, ne mo`e oprostiti Aslan-begu. Mustafa vidi Narin i Serdara u ~ar{iji i nasr}e oru`jem na njih. Iako je Narin rekla da mora odustati od nje i da ne}e mo}i pobje}i od Mustafe, Serdar je ne slu{a. Njega vi{e ni prijetnja smr}u ne mo`e zapla{iti.

Lutaju}a ru`a
22.40 TV1/MRE@A
Rambling Rose, 1991.

DRAMA
Re`ija: Martha Coolidge Uloge: Laura Dern, Robert Duvall and Diane Ladd

Oluja
17.15 TV1/MRE@A

Djevojka Rouz dobija posao slu`avke u bogatoj porodici Hajlijer. Njena pojava, fizi~ki izgled i osobine predstavljaju pravi magnet za mu{karce u njenom okru`enju i Rouz je potpuno svjesna utiska koji ostavlja na mu{ki svijet. Neke doga|aje ne}e mo}i da izbjegne i upa{}e u nevolje.

17. Zeynep ne mo`e da se otme osje}aju i uvjerenju da ju je Ali prevario. S obzirom na to da je njena porodica u te{koj situaciji, primorana je da se vrati u selo. U selu je nastupio op}i mete`. Fevzi i Hasan, koji su polagali velike nade u blago, primorani su da ga predaju muzeju. Me|utim, dva partnera }e uraditi sve kako bi to izbjegli. Naz `eli po~initi samoubistvo, jer su joj propali svi poku{aji da osvoji Alija. Takva situacija ponovo dovodi do susreta Naz i Alija. Svi pogledi su usmjereni ka Aliju i Zeynep. Dvoje zaljubljenih objavljuju da je njihovoj ljubavi do{ao kraj. Me|utim, svaki kraj zna~i novi po~etak...

Jessica- II. dio
22.25 HAYAT
Jessica, 2004.

FIL

M

Med
00.25 HRT1
Honey, 2010.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Peter Andrikidis Uloge: Leanna Walsman, Lisa Harrow, Sam Neil, Tony Martin

DRAMA
Re`ija: Semih Kaplanoglu Uloge: Erdal Besikcioglu, Tulin Ozen, Bora Atlas, Alev Ucarer

Dolina vukova
21.00 OBN

Australijska izvanredna interpretacija romana Brycea Courtenaya o prekrasnoj Jessici Bergman koja pri~a pri~u o svom zanimljivom `ivotu. Su{tina se vrti oko Jacka Thomasa, u kojega su zaljubljene i Jessica i njena razma`ena sestra Meg. Nevjerovatno, njena majka Hester otvoreno favorizuje Meg, ne obra}aju}i pa`nju na osje}aje svoje druge k}eri.

Pri~a o dje~aku Yusufu, koji `ivi sa obitelji u malenom selu pokraj obale Crnoga mora. Jednoga dana njegov otac, po zanimanju p~elar, netragom nestane. Naime, ocu su iznenada pobjegle sve p~ele, {to zna~i da je njegov kruh doveden u pitanje. Sasvim slu~ajno, Yusuf i njegovi otkrivaju da je otac iz nepoznatih razloga ubijen...

171. Felerova ekipa upada u sveti{te Starih. Polat i starje{ina uspijevaju pobje}i u zadnji tren. Starje{ina je ranjen, da li }e Polat uspjeti spasiti njegov `ivot? D`evat je kidnapovao Ali Mematija. Ko mu je pomogao u tome? Kome }e se Polat Alemdar obratiti kako bi do{ao do prostorija Izraelaca u kojima D`evat dr`i Mematijevog sina? Zaza `eli sara|ivati sa Mehmet Fikretom i Ibrahimom u trgovanju drogom. ^ijim brodovima `ele to ostvariti? Feler oko sebe okuplja prve ljude turskih mo}nik kako bi ih i na taj na~in dr`ao u {aci. Ebru je otkrila ko je ubica njenog oca i zbog toga pada pod utjecaj Felerovog ~ovjeka Zgodnog. Na {ta }e se sve pod tim utjecajem odva`iti? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja na}i }ete u ovoj epizodi Doline vukova zasjeda.

Pogled u visine
21.40 HRT2
A view from the top, 2003.

FIL

M

Neukrotivi bijes
22.10 OBN
Legacy of Rage, 1986.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Bruno Barreto Uloge: Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Christina Applegate, Candice Bergen, Mike Myers

AKCIJA
Re`ija: Ronny Yu Uloge: Brandon Lee, Michael Wong, Regina Kent

Donna Jansen imala bi se razloga osje}ati beznadno i o~ajno. Siroma{na je, radi posao koji nije zanimljiv i upravo ju je ostavio de~ko u kojega je bila zaljubljena. Ali ona ne o~ajava i ne predaje se. ^ita priru~nik "@ivot u zraku" najuspje{nije stjuardese ugledne kompanije Royalty Sally Weston, namijenjen djevojkama koje `ele uspjeti i po~ne raditi kao stjuardesa na lokalnim linijama. Kad se otvori natje~aj u kompaniji Royalty, Donna se javi unato~ tome {to vjeruje da nema izgleda...

Mladi} kre}e u osvetu mo}nom gangsteru koji mu je oteo `enu i sina. Brandon je vrijedni mladi} koji se sprijatelji s Michaelom, gangsterom kojem se svi|a Brandonova djevojka May. Michael podme}e Brandonu ubojstvo jednog od njegovih rivala i mladi} odlazi u zatvor. Osam godina kasnije, Brandon izlazi iz zatvora i doznaje da su mu djevojka i sin oteti. Kre}e u potragu za njima i odlu~uje osvetiti se biv{em "prijatelju"...

Kaktus D`ek
00.00 PINK
Villain, 1979.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Okrug Hazzard
22.25 NOVA
The Dukes of Hazzard: The Beginning, 2007.

FIL

M

VESTERN/KOMEDIJA
Re`ija: Hal Needham Uloge: Kirk Douglas, Ann-Margret, Arnold Schwarzenegger, Paul Lynde, Foster Brooks

69. Francisca }e platiti Raimundovu operaciju a da niko to ne zna. Hipolito `eli napisati ~lanak o Raimundu u svojim novinama. Pepa shva}a da je izgubila pismo, u isto vrijeme nalazi ga Tristan. Kada ona dolazi u vilu, nalazi ga s pismom u ruci. Slijedi nova rasprava koja zavr{ava stra{}u. Poljubac nagovje{tava njihovo pomirenje.

AKCIJA
Re`ija: Robert Berlinger Uloge: Jonathan Bennett, Randy Wayne, April Scott, Joel Moore, Harland Williams

Ro|aci Bo, Luke i Daisy moraju promijeniti svoje `ivote te su poslani u okrug Hazard u Georgiju kako bi prvi put `ivjeli sa ujakom Jessejem. Njihov ujak Jesse je farmer koji se stalno bori sa starim rivalom Bosso Hoggom. Daisy kod ujaka se transformira u djevojku snova svakog mladi}a.

Kaktus Jack je okorjeli plja~ka{ i negativac. Otac gospo|ice Jones poslao ju je na opasan zadatak, {to je pokvarenom bankaru Averyu Simpsonu pru`ilo idealnu priliku da prevari Parodya i oduzme mu bogatstvo. Kad Simpson ponudi Kaktusu Jacku da }e otkupiti njegov izlazak iz zatvora ako za njega obavi njegov prljavi posao, Kaktus Jack po~ne smi{ljati plan kako }e prevariti varalicu. No, njegov plan propadne kad se pojavi Zgodni Neznanac...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.10 Harveytoons 09.35 Piplinzi 09.55 Mali spasioci 10.05 Pop Pixie 10.20 An|ela Anakonda 10.30 Kako to 10.45 X- man 11.10 Sve }e biti dobro, igrana serija 105. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 71. ep. 13.05 Villa Maria, igrana serija, 13. ep. 13.45 Pop Pixie 14.00 X- man

utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija 16/39 (r) 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Fra Grgo Marti}, program iz kulture 11.25 Sjaj Pariza, serija 51/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 TV enciklopedija, obrazovni program 14.50 Dje~iji festivali 15.00 Japanske pri~e, animirana serija 40/43 15.10 Words on the Streets, obrazovna serija 3/10 15.40 Nicolas Le Floch, igrana serija 6/8 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija 52/80 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Rukomet: EP Srbija 2012: Francuska Hrvatska, prijenos 19.45 Dnevnik 1 20.20 Business News 20.25 Nicolas Le Floch, igrana serija, 7/8 21.20 Crta, politi~ki magazin 22.20 Dnevnik 2 22.45 Business News 22.50 Vladavina terora, strani dok. program 23.40 Rukomet: EP Srbija 2012: Ma|arska Slovenija, snimak 01.10 Pregled programa za srijedu

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.15 13.50 15.00 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Najbolje od planete, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Mala Dorit, serija (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dragulj u kruni, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

TV1
06.05 Doba ljubavi, serija, ep. 1/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Doba ljubavi, serija ep. 2/24 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 16. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 156. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija ep. 38/124 11.00 Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 Tajna slu`ba, serija ep. 9/12 13.00 Music box

HAYAT
06.30 Kad li{}e pada, serija 184. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 16. ep. 07.30 @ablja patrola, 17. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 17. ep. 08.00 Felix bebe, crtani film 08.15 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 17. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 20. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.52 Dragon ball Z, crtani film, 87. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.42 Bakugan, crtani film 11.03 Winx, crtani film, 20. ep.

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Sex i selo, serija (r) 07.30 Maturanti: Pazi {ta radi{, film 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, informativni program 14.20 City, zabavna show biz emisija 15.00 Sestre, serija

OBN
06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Gladijatori, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.45 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.50 Dejana, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.05 Vox populi 22.10 Neukrotivi bijes, igrani film 23.55 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 Neukrotivi bijes, film 02.55 OBN Info 03.00 OBN Sport 03.05 UEFA Euroliga 05.10 ^uvari planeta, dok. program

Sve }e biti dobro
16.05
14.25 Svijet nogometnog huliganstva Engleska, dok. serija BBC-a, 2. ep. 15.15 Vijesti 15.25 Bumerang, serija 16.05 Sve }e biti dobro, serija 106. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija 69. ep. 18.20 Lud, zbunjen, normalan, serija /12/ 19.05 Mala princeza, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Robna ku}a, dok. serija, 4. ep. 21.00 Larin izbor, igrana serija, 72. ep. 21.55 Da sam oblak, serija, 53. ep. 22.45 Dnevnik 3 23.15 Bez suza, mini serija 1. dio 00.30 Ha{ki dnevnik 01.00 Villa Maria, serija 01.40 Dnevnik 3 (r)

Mala Dorit
12.15
15.10 15.50 16.30 17.05 18.05 19.10 19.30 20.10 21.50 22.30 22.45 U fokusu Zdravlje je lijek Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija Miniskule, program za djecu Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Indijsko ogledalo, film ^endon, fabrika filmova, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Zlo~ini koji su potresli svijet: Ubica sa zelene rijeke, dokumentarni serijal Palata u Marake{u, film Mala Dorit, serija (r) Najbolje od planete, dokumentarni serijal (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Indijsko ogledalo, film (r) Zdravlje je lijek (r)

Monster High
19.10
13.05 CSI: New York, serija, 21. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija 16. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 157. ep. 16.00 Junska no}, serija ep. 38/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 17. ep. 18.15 Music box 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 17. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 17/28 21.35 Zauvijek mlad, serija ep. 18/28 22.20 Igra, serija, ep. 29/64 22.40 Lutaju}a ru`a, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Grmalj, Indijanci, film 01.58 No}ni program

Fifi

Hrabri ljudi
09.23 21.00
15.50 Info top, infoprogram 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, serija 19.30 Info top, centralne vijesti 20.00 Miris prolje}a, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.30 Multimilioner, kviz 23.30 Californication, serija 00.00 Kaktus D`ek, film 02.00 Divlji cimeri, film

23.45 01.15 02.05 02.55 03.20 04.00 05.30

11.35 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.02 Muzi~ki program 14.20 Top Shop 14.32 [ta je Katy uradila, film 16.25 Sport centar 16.30 Kad li{}e pada, serija 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.30 Sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.25 Jessica, film 2. dio 00.15 Sex i grad serijski program, 6. ep. 00.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

Larin izbor
21.00 FTV
72. Karmen, iako ljuta na njega, prepu{ta se njegovim poljupcima. Alen joj obja{njava da je s Vjerom samo iz osje}aja du`nosti, nesvjestan da povrije|ena Vjera prislu{kuje njihov razgovor. Za osvetu Mari {to mu je prijetio u uredu, Anita je oteta od Dinkovih pijanaca. Maro `eli pozvati policiju, no sprije~i ga pojava Dinka. Daje mu ultimatum, ili }e napustiti grad, ili vi{e ne}e vidjeti svoju zaru~nicu. Nemaju}i puno izbora, Maro pristaje. Anita je vra}ena, no ne `eli napustiti rodni grad. Nakon razgovora s Jakovom, Maro zaklju~uje da je najbolje Dinkove prijetnje shvatiti ozbiljno. Nikol sti`e pred agenciju spremna za put, ali do~eka je neugodno iznena|enje. Vlasnik licence obavje{tava je da je diskvalificirana zbog neprimjerenog pona{anja i da mora vratiti krunu. Nikol je la`no optu`ena za pijanstvo te gubi titulu Miss Hrvatske.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti 11.05 Statisti, serija (r) 11.35 Privatni `ivot-remek djela, (r) 13.00 Vijesti 13.10 Sport magazin (r) 14.05 Mu}ke (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Zlo~ini iz strasti, film 23.40 Statisti, serija

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.00 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Lutaju}a ru`a, film 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, (r) 01.30 Oluja, turska serija (r) 04.00 Skrivena kamera

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 16. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 156. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 38/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 16. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 157. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 38/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 17. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 17. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija, ep. 17/28 21.35 Zauvijek mlad, serija, ep. 18/28 22.40 Lutaju}a ru`a, film

TV MOSTAR

10.05 Junska no}, serija, ep. 38/124 11.00 Music box 11.05 Sport exkluziv (r) 11.35 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Music box 12.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 9/12 13.00 Music box 13.05 CSI: New York, serija, 21. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, 16. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 157. ep. 16.00 Junska no}, 38/124 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 17. ep. 18.15 RTM Grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 17. ep. 21.05 Zauvijek mlad, 17/28 21.35 Zauvijek mlad, 18/28 22.40 Lutaju}a ru`a, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Grmalj, Indijanci, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.01 Cris Angel, zabavni program 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Razglednica

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Insekt show 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Put istine 14.00 Hutba 14.30 IC sport 15.00 Everest, serija 15.30 Nade BH sporta 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Link 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Zanimljive pri~e 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC 00.20 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 Glas Amerike 23.30 Istina, emisija o povratku

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.10 Time out, program za mlade (r) 13.05 Dance, dance, serija 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira, 4/24 15.15 TV {kola (r) 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Najbolje godine, serija (r) 18.10 Kako smo otkrivali Ameriku, 3/6 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Najbolje godine, serija 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Kako smo otkrivali Ameriku, putopis (r)

TV SLON

16.02 Vijesti, info-program 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 Prozor u svijet, dok. program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, serija 183/208 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Eda Musolinijeva k~erka 2.dio, film 01.20 Serija

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.25 Fifi, crtani film 09.40 Garfild, crtani film 09.50 Dragon Ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.30 Nezvani~no 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 [ta je Katy uradila, film 16.30 Kad li{}e pada, serija 17.30 Crni Gruja, serija 18.00 Kursad`ije, zabavni program 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Jessica, film 00.20 Jedan na jedan

OSLOBO\ENJE utorak, 24. januar/sije~anj 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.57 Ludi od ljubavi 2, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.13 Teleskopska ku}a: Perspektivan dom, dok. serija 10.40 Feng {ui za bolji `ivot: Ure|enje prostora na kineski na~in, dok. serija 11.12 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.16 TV kalendar (r) 12.31 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.17 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.02 8. kat: Stres tihi ubojica, talk-show 18.54 Odmori se, zaslu`io si 3, serija 19.30 Dnevnik 20.02 Sve u 7!, kviz 20.55 To je Europa, dok. serija 21.25 U Europi: 1937. Njema~ka, dok. serija 22.05 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.30 Vijesti iz kulture 23.35 Konavle - prostor, dok. film 00.25 Ciklus europskog filma: Med, film 02.05 In medias res (r) 02.40 CSI: Miami 8, serija (r) 03.20 Skica za portret 03.35 Znanstvena petica (r)

TV PROGRAM
NOVA
06.05 Nate Berkus Show, serija 06.55 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.20 Beba Felix, crtana serija 07.45 TV izlog 08.00 Zauvijek susjedi, serija (r) 09.00 TV izlog 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.15 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.15 Inspektor Rex, serija (r) 12.15 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Oluja u raju, serija 15.00 Inspektor Rex, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Okrug Hazzard, film 00.10 Prljavi igraju prljavo, film (r) 02.00 Seinfeld, serija

63
SE RI JA

HRT2
06.15 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.00 Trolovi, crtana serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV 08.20 Amika, serija za djecu i mlade 08.50 [kolski sat 09.35 Pse}a ophodnja, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Degrassi Novi nara{taj 1, serija za mlade (r) 11.05 Hotel Zombi, crtana serija 11.30 Tu|inci u Americi, serija 11.50 Top Gear 9, dok. serija 12.40 Obrtnik i partner (r) 13.10 Divlji konji, film (r) 14.45 Mala TV (r) 15.15 [kolski sat 16.00 Degrassi Novi nara{taj 1, serija za mlade 16.25 Obi~na klinka, serija za mlade 16.50 Doktor Who 1, serija 17.40 Schladming: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 1. vo`nje 17.55 Novi Sad: Rukometno EP: Hrvatska Francuska, emisija 18.10 Novi Sad: Rukometno EP: Hrvatska Francuska, prijenos 19.45 Novi Sad: Rukometno EP: Hrvatska Francuska, emisija 20.02 In medias res 20.40 Schladming: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 2. vo`nje 21.40 Pogled u visine, film 23.05 CSI: Miami 8, serija 23.50 Bez odu{evljenja, molim! 7 - serija 00.20 Zlo~ini bez sankcija, serija 01.05 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (r)

AL-JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 48 Istanbul (r) 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko II dio 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e Pad Mubaraka I dio (r) 17.00 Druga strana Srbije (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Historija revolucije Umjetnici pre`ivljavanja, dok. program (r) 19.30 Usudi se i probaj Fez, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Arapsko prolje}e Libija u vatri I dio, (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Usudi se i probaj Fez, dok. program (r)

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kad zazvoni Trezor Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Za sva vremena Trend setter Ekskluzivno (r) Oko magazin, info Hor melodi: Osmjeh vje~nosti na licu vremena Dnevnik

RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no-obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Naucno-obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.30 A tempo - muzika 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Let ka zvijezdama (r) 15.05 Sat TV 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat TV 16.30 Obrazovna emisija 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17.30 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20.30 Sat TV 21.00 Koncert - muzika 21.30 NVO sektor 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Natura viva 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono}

Nicolas le Floch
20.25 BHT

14.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05

Le Floch je osumnji~en za ubojstvo svoje ljubavnice Julie Lastérieux. Vjeruju}i mu i dalje, a da bi ga za{titio od opasne istrage, Louis XV {alje Nicolasa u London.

Villa Maria
13.05 FTV

SE

RI

JA

21.00 21.30 22.15 23.00 23.25

00.10

13. Vesna nakon tu~njave s Anom tra`i razgovor s Tomom, kako bi vidjeli {to dalje. Vesna misli da je najbolje da prekinu vezu. Dora prijeti Ivanu ukoliko Luku ne ostavi na miru, da }e re}i ocu za {takora. Luka sre}e pijanog Ivana u kafi}u, ne `eli mu se javiti. Luka se raspituje je li istina da Max kupuje Dnevni list. Tomo je na ve~eri s gradona~elnikom Sinkovi}em, koji se `ali da je Tomo {krt.

EUROSPORT
03.00 Tenis, Australian Open, u `ivo 07.15 Tenis, Australian Open 09.15 GTA Road to Dubai 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo 14.15 Tenis, Australian Open 16.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Maroko - Tunis 17.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, u `ivo, Gana Bocvana 19.00 Tenis, Game, Set and Mats 19.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, u`ivo, Mali - Gvineja 22.00 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija 22.45 Watts 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT 2
03.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Maroko Tunis 05.30 Fudbal, Bundesliga 07.30 Rukomet, EHF Euro 2012, pregled 07.45 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Gabon - Niger 10.15 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Maroko Tunis 12.15 Rukomet, EHF Euro 2012, pregled 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Gabon - Niger 15.00 Tenis, Australian Open 18.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 21.45 Tenis, Australian Open 23.00 Rukomet, EHF Euro 2012, pregled 23.15 Tenis, Australian Open 00.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Mali - Gvineja 02.00 Fudbal, Bundesliga

SPORT KLUB
07.45 Premier League Pregled 08.45 Pentathlon European Championship UK 09.45 Pregled Championship 10.15 KHL All Stars 12.15 Belgijska liga Pregled 13.15 Championship: Southampton Leicester 15.00 Pregled portugalske lige - Portugol 15.45 Bayern TV: M’gladbach - Bayern 17.30 SK Vijesti 17.40 Premier League News 17.50 NBA Live 18.00 Barca TV: Malaga Barcelona 20.00 Belgijska liga: Anderlecht - Gent, direktno 22.00 Fudbal mundijal magazin 22.30 Uskijavanje magazin 23.00 Coppa Italia: Juventus - Roma 00.45 Championship Pregled 01.15 Carling Cup: Cardiff - Crystal Palace 03.15 KHL: SKA - Dinamo Moscow

SPORT KLUB +
09.00 Premier League Classic: Wigan - Manchester City 09.30 Holandska liga: Twente - RKC 12.00 Portugalska liga: Olhanense Sporting 13.45 Premier League: Everton - Blackburn 15.30 Holandska liga: AZ - Ajax 17.15 Premier League: Bolton - Liverpool 19.00 KHL All Stars 21.00 Copa del Rey: Mirandes Espanyol, direktno 23.00 Carling Cup: Cardiff - Crystal Palace 00.45 Belgijska liga: Anderlecht Gent 02.30 Barca TV: Malaga - Barcelona 04.15 Premier League: Fulham Newcastle 06.00 KHL: SKA - Dinamo Moscow 08.00 Premier League Classic: Tottenham - Aston Villa

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Francuska liga: Olympique de Marseille Le Havre 11.00 Italijanska liga: Novara Milan 13.00 Fudbal [panska liga: Villarreal Sporting 15.00 Football Greatest: Beckenbauer 15.30 Liverpool TV (Bolton Liverpool) 18.30 ESPN dokumentarac: The Two Escobars 20.00 Fudbal Italijanska liga: Inter - Lazio 22.00 Ameri~ki fudbal NFL: NY Giants San Francisco 00.00 Poker The Big Game 5

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Trgovci automobilima - 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 2 epizode 21.00 Fredi Flintof 21.55 Obmana sa Kitom Berijem 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

10.00 Dabrova brana 11.00 Najbolje britanske ma{ine: 1930-e - Put ka ratu 12.00 Narko-biznis: Podzemlje d.o.o: Velika kra|a kola 13.00 ]orkirani u inostranstvu: Osveta narko dilera 14.00 Eksplozivni in`enjering: Kazino u Las Vegasu 15.00 Drugi svjetski rat: Kraj no}ne more 16.00 Ajkule: Zlo iz dubina 17.00 Te{ka vremena: Rat mobilnim telefonima 18.00 Drevne tajne: De{ifrovanje katedrala 19.00 Divlji Amazon: Carstvo divljine 20.00 Velik, ve}i, najve}i: Tunel 21.00 Koliko je te{ko?: Lete}a ku}a 22.00 Te{ka vremena: Uz zid 23.00 Velik, ve}i, najve}i: Tunel

VIASAT HISTORY

07.00 Keltsko naslije|e 08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Istina o Juriju Gagarinu 10.00 Ratnici 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Gerouov zakon 13.00 Heroji, kult i kuhinja 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Jedan dan u borbi 16.00 Veliki nau~nici 17.00 Drevni plasti~ni hirurzi 18.00 D`ez baronesa 19.30 Le`aki 1942. 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Ostvo minotaura 23.00 Jedan dan u borbi 00.00 Veliki nau~nici 01.00 Drevni plasti~ni hirurzi 02.00 D`ez baronesa 03.30 Le`aki 1942. 05.00 Drugi svjetski rat u boji 06.00 Ostvo minotaura

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje - 2 epizode 13.40 Ta prelijepa Indija 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Planeta mutanata 21.00 Velika petorka 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

UNIVERSAL

09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Ljekar po narud`bi, serija 22.20 Da li znate ko ste?, serija 23.20 \avolova ljubavnica, serija 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenici i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

04.00 Priznanje, igrani film 06.00 Robokap 2, igrani film 08.00 Bejb, igrani film 10.00 Ksanadu, igrani film 12.00 Ogi Rouz, igrani film 14.00 Ukradena srca, igrani film 16.00 Ispod povr{ine, igrani film 18.00 D`uvana Man, igrani film 20.00 Bez srca, igrani film 22.00 Priznanje, igrani film 00.00 Nevjerne doma}ice 6. dio, igrani film 02.00 Sve`e lisice, igrani film

FOX LIFE

11.28 @ivot po D`imu, serija 12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 13.56 Najgora nedjelja mog `ivota, serija 14.16 Dr Haus, serija 15.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Hari voli Lizu, reality show 17.12 Sudije za stil, reality show 17.40 Upravljanje Vajldom, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.52 Udar groma, serija 21.52 O~ajne doma}ice, serija 22.52 Upravljanje Vajldom, serija 23.28 Najgora nedjelja mog `ivota, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Kriminalisti~ka istraga: Pariz, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Ne~ujno, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.22 Putnik, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Dekster, serija 22.35 Tijelo je dokaz, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Lovac na glave, film 07.50 Trener, film 09.20 Buddenbrookovi 1, film 10.50 Buddenbrookovi 2, film 12.20 Dozvola za male Fockere, film 13.55 MaksimUm, film 15.30 Ima li koga?, film 17.05 Velika ljubav V, ep. 6, serija 18.05 Dru{tvena mre`a, film 20.05 Zavjet {utnje, film 21.30 Gainsbourg: Opasne misli, film 23.45 Carstvo poroka II, ep. 4, serija 00.45 Kako uspjeti u Americi II, ep. 5, serija 01.15 Pijan od ljubavi, film 02.50 Raketni trio, film 04.25 Termin, film

CINESTAR

10.59 Luzhinova Obrana, film 12.48 Crni sati 3D, dokumentarna emisija 13.00 Nestali 2 - Isku{enje, film 14.38 Za ljubav nema lijeka, dok. emisija 14.46 ^udovi{na pri~a u Parizu, dok. emisija 14.59 Samoansko vjen~anje, film 16.37 Put ratnika, dok. emisija 16.45 Sherlock Holmes: Igra sjena, dok. emisija 17.01 ^ovjek bez lica, film 18.57 Za ljubav nema lijeka, dok. emisija 19.15 Moj spoj s Drew, film 20.50 Crni sati 3D, dok. emisija 21.00 Ruske lutkice, i film 23.10 Put ratnika, dok. emisija 23.30 Ljubav je relativna stvar, film 00.59 Za ljubav nema lijeka 01.15 Taoci, film

Prozivkom po~ele pripreme @elje za prolje}e

Navija~i do{li pozdraviti jesenjeg prvaka
45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 24. januar/sije~anj 2012.

Francuski Senat

Usvojen Zakon o genocidu nad Jermenima

Turska vlada sprema nove mjere protiv Francuske zbog odluke francuskog Senata Za Zakon glasalo 127 poslanika, dok ih je 86 bilo protiv
Francuski Senat usvoji je sino} Zakon koji predvi|a da je negiranje genocida nad Jermenima u Turskoj od 1915. do 1917. godine krivi~no djelo. Za Zakon je glasalo 127 ~lanova Senata, dok ih je 86 bilo protiv. Donji dom Parlamenta Zakon je usvojio u decembru pro{le godine. Svako ko prekr{i taj zakon, mo`e da bude osu|en na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana i nov~ano na 45.000 eura. Francuska zvani~no priznaje dva geniocida - nacisti~ki Holokaust za vrijeme Drugog svjetskog rata i ubistvo vi{e stotina hiljada Jermena u Turskoj izme|u 1915. i 1917. godine, prenosi Blic.

Putin za poo{travanje imigracione politike
Premijer Rusije Vladimir Putin najavio je ju~er poo{travanje imigracione politike i uvo|enje ispita iz poznavanja historije i ruskog jezika za imigrante, prenosi Srna. “Od naredne godine, trebalo bi uvesti ispit iz ruskog jezika, poznavanja ruske historije i knji`evnosti, kao i ustavnih odredbi za dobijanje i produ`etak dozvole boravka”, navodi Putin, kandidat za predsjednika na izborima koji }e biti odr`ani 4. mar ta. On je najavio i mogu}nost uvo|enja krivi~ne odgovornosti za kr{enje migracionih pravila. On je optu`io ruske nacionaliste da poku{avaju uni{titi multietni~ku osnovu Rusije i uporedio dana{nje nacionalisti~ke pokrete s nacionalizmima koji su 1991. doveli do raspada SSSR-a.

Glasanje u francuskom Senatu

Protesti Turaka i Jermena
Zakon koji zabranjuje negiranje holokausta davno je na snazi, a ovaj }e po~eti da se primjenjuje ~im ga potpi{e predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Kada je Zakon usvojen u Donjem domu Parlamenta, Turska je suspendovala vojne, ekonomske i politi~ke odnose sa Francuskom, a uo~i glasanja u Senatu Istanbul je najavio nove sankcije Francuskoj ukoliko zakon bude usvojen. Vi{e hiljada Turaka iz zemalja Evrope protestovalo je u Parizu zbog zakona prema kojem se negiranje da se u Turskoj dogo-

dio genocid nad Jermenima progla{ava za zlo~in. Demonstranti su nosili natpise poput “Istorija istori~arima, politika politi~arima” i kritikovali francuskog predsjednika Nicolasa Sarkoziya da uo~i predsjedni~kih izbora na prolje}e juri glasove Jermena kojih u toj zemlji ima oko 500.000. Ubistva Jermena 1915. godine Francuska je 2001. formano priznala za genocid, ali nije bila predvi|ena nikakva kazna za negiranje. Turska je u decembru nakratko opozvala ambasadora iz Pariza i suspendovala vojne, ekonomske i politi~ke veze s Francuskom.

Istovremeno, Jermeni u Francuskoj odr`ali su sino} skup podr{ke usvajanju zakona ispred francuskog Senata uo~i debate i glasanja poslanika.

Ljutnja Ankare
Nakon glasanja francuskog Senata oglasila se i zvani~na Ankara. - Turska vlada sprema nove mjere protiv Francuske zbog odluke francuskog Senata koji je usvoji zakon kojim se ka`njava negiranje genocida nad Jermenima za vrijeme Otomanskog carstva, izjavio je Ahmet Davutoglu turski {ef diplomatije. - Unaprijed smo se odlu~ili

za seriju novih mjera koje }emo sprovesti. U to niko ne bi trebalo da sumnja, rekao je novinarima u Ankari Ahmet Davutoglu. Davutoglu je rekao novinarima da je u subotu razgovarao s premijerom Red`epom Tajipom Erdoganom o mogu}im mjerama protiv Francuske. On je istakao da dana{nja Turska „vi{e nije Turska iz 2001.” kada je francuski Parlament priznao da je nad Jermenima u Otomanskom carstvu po~injen genocid. - Ako neko misli da }e Turska nametnuti sankcije, pa }e ih posle ubla`iti, taj ne poznaje Tursku, poru~io je ministar.

Njema~ka: Ja~a antisemitizam
Grupa stru~njaka njema~kog Bundestaga napisala je u svom izvje{taju da je antisemitizam dobro utvr|en u njema~kom dru{tvu. Prema ovom izvje{taju, u njema~kom dru{tvu postoji sve {ira podr{ka svakodnevnim akcijama protiv Jevreja. Slogani ekstremne desnice redovno se pojavljuju na fudbalskim utakmicama, a antijevrejska osje}anja utemeljena su na {iroko prihva}enim predrasudama, duboko ukorijenjenim sje}anjima, te ignorisanju Jevreja i njihove vjere. Stru~njaci su visok nivo antisemitizma primijetili i u dijelovima Poljske, Ma|arske i Portugala. BBC javlja da je internet klju~ni medij za {irenje pogleda o negiranju holokausta, te za ja~anje ekstremno desni~arskih i antiislamisti~kih stavova.

POSLJEDNJE VIJESTI
DODIK I ^OVI] U LAKTA[IMA- Lideri SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan ^ovi} sastali su se sino} u Lakta{ima. Oni su razgovarali o formiranju Vije}a ministara BiH, programima i projektima koji }e biti realizovani, bud`etu i popisu stanovni{tva. Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda, koji je prisustvovao sastanku, rekao je da od dana{njeg susreta sa Dodikom o~ekuje zavr{etak konsultacija o formiranju Vije}a ministara BiH. GADAFIJEVE PRISTALICE KONTROLI[U BANI VALID - Pristalice svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija preuzele su kontrolu nad gradom Bani Validom nakon sukoba s milicijom lojalnom novoj vladi tokom kojih su ubijena ~etiri, a ranjeno 20 lica. O~evici su izjavili da su zara}ene strane u borbama za kontrolu nad gradom udaljenim oko 200 kilometara jugoisto~no od Tripolija koristile te{ko naoru`anje, uklju~uju}i protivtenkovsko oru`je. OTKRIVENE AUTOBOMBE U NIGERIJI - Nigerijska policija otkrila je ju~er osam automobila natovarenih eksplozivom u gradu Kano, u sjevernom dijelu Nigerije, tri dana nakon smrtonosnih napada u kojima je poginulo vi{e od 160 lica, saop{tili su policijski izvori. Neimenovani zvani~nik dodao je da su sve bombe prona|ene u napu{tenim automobilima u gradu.

Stru~njaci demantuju vladu Japana

Tokiju prijeti razoran
zemljotres
Istra`iva~i sa Univerziteta u Tokiju smatraju da }e veliki zemljotres pogoditi prijestonicu Japana mnogo ranije nego {to je to Vlada predvidjela. Tim istra`iva~a smatra da postoji 75 posto {ansi da }e zemljotres ja~ine sedam stepeni Rihterove skale pogoditi taj region u naredne ~etiri godine. Japanska vlada je saop{tila da su {anse da se ne{to sli~no desi 70 posto u narednih 30 godina. Novo upozorenje pojavilo se nakon manje od godinu po{to je razorni zemljotres i potom cunami zahvatio sjeveroisto~nu obalu Japana. Istra`iva~i pretpostavku zasnivaju na podacima o sve ve}em broju potresa zabilje`enih u Tokiju u posljednje vrijeme. Oni svoje kalkulacije zasnivaju na podacima dobijenim od japanske Meteorolo{ke agencije. U procjeni japanskih vlasti navodi se da bi zemljotres snage 7,3 stepena u sjevernom dijelu Tokijskog zaliva odnio oko 11.000 `ivota i uni{tio oko 850.000 objekata. Istra`iva~ki

Vra}eno odlikovanje Zoranu ^egaru
Federalno ministarstvo unutra{njih poslova vratilo je Zoranu ^egaru ratno odlikovanje - Zlatnu policijsku zvijezdu koju je on od biv{eg predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovi}a dobio 1993. godine kao pripadnik tada{nje Specijalne jedinice MUP-a RBiH. ^egaru je nekada prvi policajac FMUP-a Zlatko Mileti} oduzeo ovo odlikovanje kao i ~in glavnog inspektora, koji je tada nosio, nakon ~ega su uslijedili sudski postupci koje je dobio u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon odlikovanja ^egar se nada da }e mu biti vra}en ~in ali i pozicija koju je obna{ao jer za to postoji odgovaraju}a sudska presuda.
D.P.

tim Univerziteta u Tokiju smatra da je te{ko predvidjeti posljedice takvog potresa u glavnom gradu. Posljednji put Tokio je pogodio veliki zemljotres 1923. godine, kada je u potresu ja~ine 7,9 stepeni Rihterove skale poginulo vi{e od 100.000 ljudi.