P. 1
R_Janicic - Integrisane Marketing Komunikacije I

R_Janicic - Integrisane Marketing Komunikacije I

|Views: 365|Likes:
Published by Nenad Pavlović

More info:

Published by: Nenad Pavlović on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • Integrisane marketing komunikacije
 • Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije
 • Javnost sa kojom kompanija komunicira
 • Integrisana marketing komunikacija
 • Faktori nastanka IMK
 • Koristi od IMK
 • Novi pristup marketinškom komuniciranju
 • Organizacione promene u primeni IMK
 • Potrošači i integrisana marketing komunikacija
 • Faze procesa informisanja potrošača
 • Komunikacija
 • IMK proces planiranja
 • Učesnici u IMK procesu

Integrisane marketing komunikacije I

Radmila Janičić janicic@fon.rs

Integrisane marketing komunikacije

Integrisati znači kombinovati jednu ili više stvari u cilju stvaranja celine. Poreklo reči je iz 17. veka i potiče od latinskog integrat – “učiniti celim” i od glagola integrare, “ceo”.

Definicije interisanih marketing komunikacija

Kotler (1999) definiše IMC kao:
Koncept po kojem kompanija pažljivo integriše i koordiniše svoje brojne komunikacijske kanale kako bi poslala jasnu, doslednu i privlačnu poruku o organizaciji i njenim proizvodima.

Američka asocijacija reklamnih agencija . opšte oglašavanje. koji procenjuje strateške uloge niza komunikacijskih disciplina (na primer. doslednost i maksimalan efekat komunikacija.Definicije interisanih marketing komunikacija Integrisane marketinške komunikacije predstavljaju koncept planiranja marketinških komunikacija koji prepoznaje dodatnu vrednost detaljnog plana. direktna reakcija. prodajna promocija i PR) i kombinuje ove discipline kako bi obezbedio jasnoću.

na primeru kompanije Pilsbury.Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Jedna od prvih kompanija koja je usvojila marketinški način razmišljanja je General Electric (GE). . godine ova kompanija je prvi put upotrebila termin marketing koncept. Američki autor Robert Kit. u njegovoj knjizi „Marketinška revolucija”. postavio je temelje „šeme tri doba”. U svom godišnjem izveštaju iz 1952.

Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Prema Kitovoj „šemi tri doba”. primenjuje se od 1930. a ubrzo je postala dominirajuća poslovna koncepcija na američkom tržištu. Period njenog uspona prati se od 1890. proizvodna orijentacija bila je prva promarketinška koncepcija koju je od 1869. godine. do 1950. . godine. kao poslovna koncepcija. Prodajna orijentacija. do 1930. godine usvojila kompanija Pilsbury.

Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Pedesetih godina američke kompanije postaju marketinški orijentisane. Kritičari ove periodizacije ističu da su neka preduzeća u različitim periodima bila drugačije poslovno orijentisana. Autori Kigan. „Šema tri doba” je nacitiraniji istorijski pregled razvoja marketinga. ističući da se vremenski intervali razlikuju. ali da je svako preduzeće imalo jedno od ovih orijentaciju. Dankan i Morajarti mire ova dva stanovišta. . kao dominantan poslovni koncept.

Relacioni marketing. Sistem upravljanja kvalitetom (TQM). . Integrisane marketing komunikacije.Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije U proteklim decenijama razvijaju se novi koncepti koji su unapredili marketing orijentaciju: Koncept društveno odgovornog marketinga. Satisfakcija potrošača.

istakla je značaj komuniciranja. kao jednog od najznačajnijih marketinških aktivnosti. .Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Težnja za uspostavljanjem pune interakcije izmeñu kompanije i njegovih potrošača.

Distribucija – Place. Cena – Price.Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Koncept marketing miksa 4P Proizvod – Product. . Promocija – Promotion.

Komunikacija – Communications. pogodnost za kupca – Convenience. .Costs. Ukupni troškovi . Udobnost.Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Redefiniše se u koncept 4C: Vrednost za kupca – Customer values.

Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije Na Columbia Univerzitetu u New York-u definisan je novi koncept tajne marketinga koja glasi: .

“ Professor Kamel Jedidi ."The secret of marketing lies in the ability of understanding what drives customers and in translating it into competitively superior products and services.

.Tajna marketinga Tajna marketinga leži u sposobnosti razumevanja šta pokreće potrošače i u mogućnosti da se proizvodi i usluge prilagode ovim potrebama. pa čak i prevaziću. kako bi potrošači bili ne samo zadovoljni. nego i ushićeni.

Kanal kroz koji poruka prolazi. .Istorijski razvoj integrisane marketing komunikacije IMK uspostavljaju komunikaciju sa ciljnim javnostima svim instrumentima marketing miksa. Povratna veza koja se uspostavlja izmeñu pošiljaoca i primaoca. Poruka. Smetnje koje mogu negativno da utiču na prijem. Primalac poruke. Osnovni elementi procesa komuniciranja su: Pošiljalac poruke.

Proces komunikacije POŠILJALAC POŠILJALAC Kodiranje Kodiranje poruke poruke Kanač Mass. mediji Dekodiranje Dekodiranje poruke poruke PRIMALAC PRIMALAC Buka iz Buka iz okruženja okruženja Povratne Povratne informacije informacije Odgovor Odgovor .

Koraci u razvoju efektivne komunikacije Identifikacija ciljne grupe Definisanje ciljeva Dizajniranje komunikacije Izbor medija kanala Definisanje budžeta Integrisane marketing komunikacije Merenje rezultata .

Integrisane marketing komunikacije u cilju izgradnje vrednosti brenda Reklamiranje Unapreñenje prodaje Svest o brendu Specijalni dogañaji Odnosi s javnošću i publicitet Direktna prodaja Imidž brenda Program marketing komunikacije Vrednost brenda Reakcija na brend Povezanost sa brendom Direktan marketing .

Proces. kvalitetom. odnosa s javnošću. unapreñenjem prodaje.Komunikacija instrumentima marketing miksa Savremena marketing teorija naglašava komunikativnu ulogu svakog pojedinačnog elementa marketing miksa. ličnom prodajom. mogućnošću da zadovolji potrebe potrošača. Proizvod komunicira dizajnom. kao i ekskluzivnosti proizvoda. direktnim marketingom.ka sredina. . Ljudi. Distribucija šalje infomaciju o dostupnosti. ispuni i prevaziñe očekivanja. sponzorstvima. Fizi. specijalnim dogañajima. Promocija je najintenzivniji oblik komunikacije korišćenjem propagande. Cena prenosi informaciju o kvalitetu.

. Fizička sredina.Komunikacija instrumentima marketing miksa Savremena marketing teorija naglašava komunikativnu ulogu svakog pojedinačnog elementa marketing miksa. Proces. Ljudi.

sačinjavaju potrošači. zaposleni. Ove grupe nazivaju se „stejkholderi” kompanije. njihove porodice. razne interesne grupe. organizacija i institucija. predstavnici vlade. vlasnici i akcionari.Javnost sa kojom kompanija komunicira Savremena kompanija komunicira sa sve širim krugom pojedinaca. novinari. od čijeg stava može da zavisi sudbina kompanije. . grupacija. predstavnici lokalne zajednice. Javnost.

.Integrisana marketing komunikacija Potpuno usaglašavanje komunikacije sa stejkholderima. kroz različite medije i upotrebom različitih komunikacionih alata nazivamo integrisanim marketing komunikacijama.

Promene u ponašanju potrošača. Rast ulaganja u promotivne aktivnosti.Faktori nastanka IMK Faktori koji su uslovili razvoj integrisane marketing komunikacije su: tržišni i tehnološki. partnerima i konkurenciji. Redistribucija promotivnih budžeta. Tržišni faktori: Povećana konkurencija. Tehnološki faktori: Fragmentacija medija. Mogućnost kreiranja baze podataka o potrošačima. Pojava interaktivnih medija. .

.

Budućnost komunikacije .

a žene su skupljale odeću i pripremale hranu. . s osnovnim ciljem da se utiče na američku javnost da u potpunosti prihvati američko angažovanje u borbi protiv sila osovine. Efekti kampanje su bili očigledni: nacija je shvatila da neprijatelj mora da bude zaustavljen. deca i starci su se angažovali na očuvanju opšte discipline. mladići su se dobrovoljno javljali da učestvuju u ratu. Kampanje je omogućila da se svaki pojedinačni grañanin na odgovarajući način uključi u tu borbu.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Pretečom integrisane marketinške kampanje smatra se kampanja pokrenuta u SAD tokom Drugog svetskog rata.

. Krajem osamdesetih se razvija koordinirani pristup komuniciranju. koja je jednosmerna.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Posleratne godine donose nedostatak robe i rastuće potrebe stanovništva. ubeñivačka i u formi oglašavanja. Razvija se masovna proizvodnja i komunikacija putem masovih medija.

Zaključak istraživanja je da se u praksi američkih agencija javlja novi pristup izradi promotivnih kampanja.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Prvo istraživanje IMK sprovedeno je 1991. . Northwestern University). godine u Školi za žurnalistiku na Nordvestern Univerzitetu u SAD (Medil School of Journalism. s ciljem da ispitaju i analiziraju razvoj koncepta IMK na američkom tržištu. zasnovanom na integrisanim marketing komunikacijama. Šulc i Vang. Istraživanje pod nazivom Integrisane marketinške komunikacije: pregled oglašivača nacionalnih proizvoda sproveli su Kejvud.

. Koncept integrisane marketing komunikacije se naziva i totalnom komunikacijom. pa se insistira na tome da kompanija treba da koordinira sve poruke upućene pojedinim segmentima javnosti kako bi do potencijalnih i postojećih otrošača iz različitih izvore došla konzistenta poruka.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Konceptom IMK posebno se ističe značaj komuniciranja sa potrošačima.

” Ova priča govori da svaki pojedinac u kompaniji bi trebalo da shvati viziju kompanije i svojim radom doprinese razvoju. . šta Vi ovde radite?” On je odgovorio: „Ja pomažem da se istraži svemir.Primer Jedan od američkih predsednika posetio je u kasnim noćnim satima NASU. Upitao ga je: „Gospodine. ali i komunikaciji sa javnosti. Tamo je zatekao samo spremača koji je čistio prostorije.

Primer Primer zdravstvene ustanove Mayo. .

Clinic Mayo Ispričajte svoju priču! Na klinici Mayo korisnici zdravstvenih usluga su uvek u fokusu! Menadžment tim zapošljava ljude koji znaju vrednosti kvalitetnog života. imaju znanje i dobre komunikacione veštine. Najbolja promocija za kliniku Mayo je preporuka zadovoljnih korisnika. .

.

iz noći u noć.” Pričajte svoju priču iz dana u dan. trudeći se da dela govore više od vas!“ .Klinika Mayo „Potrebno je razumeti i prihvatiti priču koju želite da ispričate javnosti i usmeriti sve delove kompanije da učestvuju u pričanju iste priče.

koji su inkorporirani u IMK. kao i jasna prednost u odnosu na prethodne oblike komuniciranja. što je vreme pokazalo kao neosnovanim kritikama. IMK je u početku smatran praktično neprimenljivim. opšte prihvaćene definicije. Zamera se i povezivanje IMK sa žurnalistikom i publicistikom.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Konceptu IMK najviše se zamera nepostojanje jedinstvene. .

Danas se integrisane marketing komunikacije smatraju osnovom modernog marketing pristupa.Teorijski razvoj i kritike koncepta IMK Od 1999. pokazujući u praksi da je neophodno imati integrisani pristup komunikacijama sa potrošačima i stejkholderima. koji inkorporira sve elemente marketinga u komunikaciji. . godine IMK zasjale su u punom sjajnu i odbacile sve kritike. IMK se prihvata kao novi pravac razvoja marketinga.

Koristi od IMK Osnovna dobit pri integraciji marketinških komunikacija je SINERGIJA .

prednosti kompanije. nedvosmislenu poruku. koja ukazuje na kvalitet proizvoda.Novi pristup marketinškom komuniciranju U integrisanim marketing komunikacijama važno je imati jasnu. Chanel. Dunav osiguranje. Primer kompanije Telenor. kao i njenu jedinstvenu viziju. . Jamie Oliver i crnogorske poslastice.

.

.

.

Chance je “sreća” u prevodu sa francuskog. Talas ekstremne svežine se sreće sa svetnom notom. “Chance je tornado.Vrata koja su otvorena radi pustolovine i nepoznatog. jer Chance simboliše “kolo sreće”... a to nije slučajno... Chance je jedini Chanelov miris koji ima okruglu bočicu za razliku od klasične kocke Chanel 5." ... Chanel i Chance zvuče toliko slično kao da su stvoreni jedno za drugo.

Integriše marketinške aktivnosti. Redefiniše organizacionu strukturu. Meri efekte IMK kampanja. Uspešno priča „svoju priču” svim segmentima poslovanja i angažovanje svakog zaposlenog. Intenzivira primenu informacione tehnologije u komunikaciji sa ciljnim javnostima i kreiranju baza podataka o potrošačima i stejkholderima. Napravi jednostavniji organizacioni model. Razvije specijalizovana odeljenja u kompaniji za IMK.Organizacione promene u primeni IMK Da bi uspešno primenjivala koncept IMK kompanija bi trebalo da: Pojača horizontalnu komunikaciju. koji će omogućiti razmenu informacija i jasniji pregled rada kompanije. Sprovodi koncept IMK uz pomoć marketing agencije. . dok sam ne razvije odeljenje.

Za lansiranje Vip brenda korišćena je strategija integrisanih marketing komunikacija koja se zasnivala na koordiniranom sprovoñenju brojnih alata odnosa s javnošću i marketinških komunikacija. na osnovu kvaliteta usluga. Da se Vip kompanija pozicionira kao brend u svesti potrošača. . godine. Da se izgradi emocionalni odnos sa korisnicima. Zadaci kampanje: Da se podigne vizibilnost i svest javnosti o Vip brendu.Primer Vip brenda Vip mobile kompanija pojavila se na tržištu 2007.

.

Vezati potrošače za kompanije po principu „Vip. inovativnog i dinamičnog mobilnog operatera koji donosi znanje. moj prijatelj!” Ključni cilj: Da se izgradi snažan i prepoznatljiv brend. povezivanje sa vizuelnim identitetom. Predstavljanje Vip mobile kao novog. iskustvo i udobnost u komunikaciji. .Primer Vip brenda Komunikacijski ciljevi: Predstavljanje Vip oznaka u gradu.

Ministarstva. Lokalni organi. Opšta javnost.Primer Vip brenda Ciljne grupe kojima je usmerena kampanja: Korisnici. Mediji. Akcionari. Zaposleni. Agencije za telekomunikacije. Poslovni partneri. . Konkurencija.

Direktnu komunikaciju sa akcionarima. Aktivnosti društvene odgovornosti. Organizaciju dogañaja.Primer Vip brenda Definisana komunikaciona strategija oslanjala se na dva stuba: Korporativne komunikacije. Odnose s medijima. . Sektor za korporativne komunikacije bio je zadužen za: Strateško planiranje. Odnose sa predstavnicima vlasti i nevladinog sektora. Internu komunikaciju. Marketinške komunikacije.

Kompanija koja odgovorno posluje (poželjan poslodavac. Outdoor predstavljanja.Primer Vip brenda Marketinške komunikacije podrazumevale su: Oglašavanje. Sponzorstva. jedinstveno korisničko iskustvo. POS promocije. aktivna snaga društvenog razvoja). Kompanija koja je dugoročni partner. . konkurent koji donosi inovativnost na tržištu telekomunikacije. Ključne poruke koje je trebalo preneti ciljnim grupama javnosti bile su: Kompanija čije se usluge najviše orijentišu prema korisniku (inovativni proizvodi i usluge. koristi znanja i iskustva najbolje prakse).

Primer Vip brenda
Ostvareni rezultati kampanje: Primenjena kampanja integrisanih marketing komunikacija u lansiranju Vip brenda učinila ga je prepoznatljivim vizuelno; Na osnovu istraživanja, posle 6 meseci kampanje Vip brend je bio prepoznatljiv za 97% grañana; Kompanija je preznata kao poslovna, inovativna, društveno odgovorna, kao poželjan poslodavac i kao kompanija čiji korisnici imaju svu udobnost komunikacije; Kompanija se predstavila da ima jaku korporativnu kulturu, timski duh, kosmoplitski pristup; Posebno značajna je bila percepcija korisnika da ih kompanija prihvata kao prijatelje, što je slogan kampanje „Vaš prijatelj!”

Potrošači i integrisana marketing komunikacija
Savremeni potrošači su sofisticirani, zahtevni, informisani. Kompanija bi trebalo da uloži napor da putem integrisanih marketing komunikacija pošalje jasnu poruku koju će potrošač primiti i biti pokrenut da postane potrošač proizvoda kompanije. Savremeni mediji, kao i socijalne mreže razvijaju mogućnosti komunikacije kompanije sa potrošačima, ali u tim komunikacija neophodno je biti kreativan i približiti se potrošačima na pravi način.

Faze procesa informisanja potrošača

Faza I - Izloženost stimulansima (uticaj na čula,subliminalne poruke); Faza II – Pažnja (u brojnim porukama potrošač se vezuje za neke koje na njega imaju psihološki uticaj); Faza III – Razumevanje i prihvatanje (interpretacija stimulansa koja bi trebalo da bude jasna i podložna stavljanju u neki od oblika po Geštalt psihološkoj školi); Faza IV – Pamćenje (najvažnija faza koja brend izdvaja u mislima potrošača i navodi ga na kupovinu);

Kako ljudi prihvataju poruke na psihološkom i emotivnom nivou.Komunikacija Kako stvoriti ubedljivu i upečatljivu poruku. Zašto neke poruke ne postižu cilj? .

Razvijanje IMK programa. Analiza procesa komunikacije. Evaluacija i kontrola. . Razvijanje plana promotivnog miksa.IMK proces planiranja Struktura IMK plana. Praćenje.

Dodatne usluge.Učesnici u IMK procesu Oglašivač. Evaluacija agencija. . Reklamna agencija. Medijska agencija.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 1: Identifikovanje ciljne javnosti.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 2: Odreñivanje komunikacionih ciljeva.

Spoznaja. Nesvesnost. . Preferencija. Kupovina.Razvoj efektivne komunikacije Korak 3: Faza interaktivnosti sa potrošačima.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 4: Dizajniranje poruke.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 5: Izbor medija.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 6: Izbor izvora poruke.

.Razvoj efektivne komunikacije Korak 7: Prikupljanje povratne informacije.

Razvoj efektivne komunikacije Odreñivanje budžeta za promotivni mix. .

Razvoj efektivne komunikacije Društveno odgovorna komunikacija. .

Integrisane marketing komunikacije I Radmila Janičić janicic@fon.rs .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->