SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. odluku iz stava 1. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik mo e. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. januara za teku u godinu. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. izve taje kao i druge potrebne podatke. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. . U obavljanju nadzora. uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. 1. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. do 3. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. Odredbe st.Odluku iz stava 1. toku postupka. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta.

Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne. radne sporove. kao i vanparni no. stanje blagajne. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. radne sporove. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. stanje u upisnicima "Su". a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. poslove sudske uprave (broj pritu bi. porodi ne i statusne sporove. postavlja predsednik. ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. 1. ostavinsko. . ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. "Su-Pov" i sl. du ni da osnuju posebno ve e. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje.). Odeljenja iz st. 2. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. carinskog. sudovi su u okviru tih odeljenja. odeljenja za porodi ne. statusne sporove. izvr no i odeljenje sudske prakse. U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. kao i za obavljanje drugih poslova. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. do 3. organizovanog kriminala. vanparni nog i izvr nog odeljenja. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda.

lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. pravna pitanja. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. . odnosno sudije u odeljenju. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. 3. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. kao i rezultat glasanja. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. sva mi ljenja u toku raspravljanja. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove.

Sednica svih sudija Upravnog suda. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. po pravilu se glasa javno. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. odeljenja izvan sedi ta suda. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. . daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. na predlog sudskog odeljenja. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. 5. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. Ukoliko njegov predlog nije prihva en. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. 4. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. ne e potpisati pravno shvatanje. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik.

a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke. sednicama odeljenja. Pored op teg. ako predsednik druga ije ne odlu i. 6. odre en Godi njim rasporedom poslova. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca. savetovanjima i radnim sastancima sudija. lan 30 . a koja su od zna aja za sudsku praksu. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. razmatranja primene zakona i drugih propisa. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda.

lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. 7. 8. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. odnosno sudskog osoblja. U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. Sudska pisarnica . Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. 9. ovog lana. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. po potrebi se odr avaju radni sastanci. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. 11. . odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. Ako je to celishodnije. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. tehni ko-organizacionih potreba suda. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. Poslove iz st. ekspediciju po te i sl.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. i 2. u skladu sa posebnim propisima. sudskim jedinicama. pojedini poslovi. kao to su: prijemna kancelarija. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. 10. Sporazumom iz stava 1. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. ovog lana ne do e. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. odeljenje za prepis. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). Ukoliko do sporazuma iz stava 1. 1.

staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. ili sudija koga on odredi. Predsednik. 15. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. poslovi voznog parka. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. vo enje li nih i kadrovskih evidencija. U biblioteci se poslovi obavljaju. Sastav komisije iz stava 2. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. 13. stru ne knjige i asopisi. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. skladi tenje i prenos informacija u sudu.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. zakoni i drugi propisi. 14. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. odre uje ministar. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. ure eni po posebnim propisima. slu beni glasnici. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. publikacije i sudska praksa u knjigama. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. kao i odr avanju knji nog fonda. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. obezbe ivanje prostorija za rad. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. Izve taj i statistika lan 43 . 12. ovog lana.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. predsednik. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. Sudovi republi kog ranga. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. vode i ra una o interesima postupka. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). privatnosti.).lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice. sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. ovog poslovnika. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. Vreme. odnosno posebnoj odluci predsednika. lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova. kao i bezbednosti u esnika u postupku. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. . predmet se raspore uje sudiji. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima.

Informator sadr i: naziv i sedi te suda. prepisivanja i kopiranja spisa. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. ovog lana. uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. Informator iz stava 1.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. interesu postupka. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. nakon pribavljenog odobrenja. imena rukovodilaca sudske uprave. obavlja e se pod nadzorom sudije. lan 59 Fotografisanje. u skladu sa posebnim zakonom. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku. audio i video snimanje u sudnici. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . ili posebnim propisom predvi eno. izve tavanje putem veb-stranice i sl. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. zbirke odluka i pravnih stavova. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. VI Glava . imena i kontakte lica ovla enih za prijem. kontakt informacije (telefon. lan 60 Fotografisanje. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. Fotografisanje. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. faks. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. a najkasnije do 1.medija centar. godi nji raspored poslova. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika.). februara teku e godine za prethodnu godinu. veb-stranicu i adresu elektronske po te).

).RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. po predlogu za obezbe enje dokaza. postupcima prema maloletnicima. porodi nim sporovima. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. odre ivanje privremenih mera. predmetima smetanja dr avine. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. po odobrenju predsednika. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. ekovnim i ste ajnim postupcima. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. . Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. tako da ne trpe odlaganje. istra nim. ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. 3. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. radnim sporovima. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. Zapo eta ro i ta. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. u skladu sa posebnim propisom. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. meni nim. pu tanja na uslovni otpust. 2. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se.

predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. U izvr nim. 2. 3. ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. predmete iz nadle nosti ve a. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an. odredi e. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. odnosno prema njihovim znanjima. odnosno pretresa. O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. . po pravilu. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika.VII Glava SUDIJE. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana.

Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. Ukoliko u sudu postoje uslovi. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. ako ih je ono saop tilo. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. . kao i lice na koje se podaci odnose. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. 7. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). 4. priprema stru ne izve taje. 6. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. 5. sednicama ve a i odeljenja. ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. sa injava zapisnik o sastancima. a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. analize i obave tenja po nalogu sudije. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka.oznaku identiteta. br.5 cm. Po razre enju. Legitimacija je dimenzija 10 x 6. prestanku radnog odnosa. 10. Odevanje sudija. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju.). prestanku radnog odnosa. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije. pripremanje referata za sudiju izvestioca. Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac. nacrt sudske odluke. sudskog osoblja. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . 8. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava.5 x 8. overitelj i dr. razvrstavanje predmeta i sl. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. odre ivanje visine sudske takse. Identifikaciona kartica je dimenzija 5. 9. Po razre enju. sudski izvr itelj. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.5 cm.

kratkim pantalonama. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). O odr avanju toge (popravke. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. stara se sudska uprava. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". patike. papu e i sl. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). sudije porotnici. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. majicama bez rukava i sl. drugostepenog suda plave boje.). ivenje). Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno.Sudije. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama. obnavljanje.). VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. hemijsko i enje. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u.

pored srpskog jezika i irili kog pisma.1. Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. naziv i sedi te suda. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. 2. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. . Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). zgradom upravlja sud. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm.

Pe ati. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a.sme taj predsednika. advokatima i drugim licima (pisarnica. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. ra unarski centar i sl. koji se. ve a ili slu be. odnosno sudija pojedinaca. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. sudija porotnika. pored srpskog jezika i irili kog pisma. lan 88 Prostorije u sudu. na orijentacionoj tabli. ra unovodstvo. U sudovima sa ve im obimom poslova. odredi e se prostorija za advokate. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. zemlji ne i druge javne knjige. sudske uprave. odnosno drugi dr avni organi. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. zaklju avaju se. . Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga.). vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. kao i imena sudija i sudskog osoblja. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. arhiva. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja. slu beni materijal. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. predsednik neposredno vi eg suda. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. sudija. po pravilu. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. Po zavr etku radnog vremena predmeti. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. sudskih odeljenja i ve a. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova.

hodnici. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. sudije porotnici. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. raspored zakazanih su enja. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. vreme zadr avanja u zgradi. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. 4. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne. . Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. u skladu sa posebnim propisima. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima.Radne prostorije. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. 3. lan 91 Sudije. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom.

Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja.). kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis. Upravitelj pisarnice. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. razgledanja i prepisivanja spisa. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. . sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. sekretar suda. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke.. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. tokom redovnog radnog vremena. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. potpisuje bele ku.lan 93 Upravitelj pisarnice. Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Stranke. Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. dobijanja potvrda i sl. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja. lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik.

osim tri dana pre zakazanog ro i ta. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. u skladu sa posebnim zakonom.Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. Zahtev za pregledanje. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. ve se sa initi prepis tih pismena. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. ukoliko bi se time ometala priprema su enja. Ako se zahtev za pregledanje. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. 134. O sadr aju sudskih odluka. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. lan 99 Na zahtev stranke. da pregledaju. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. bi e dostavljeno. sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. Nacrti neotpravljenih odluka. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. pod uslovima iz stava 1. U sudovima u kojima se koristi IKT. O zahtevu za pregledanje. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. fotokopiranje i prepisivanje spisa. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. snimanje. ovog lana. a kratka i hitna i telefonom. ako je to po prirodi stvari mogu e.). u skladu sa zakonom. e lan 100 . u skladu sa posebnim propisima. 135 i 136). fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. u skladu sa zakonom. lan 98 Stranke mogu. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. na pogodan na in. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. elektronski oblik i sl.

gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. da u postupku koristi . pravu na besplatnog tuma a. tro kovima postupka. javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). na podru ju za koje je sud nadle an. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. 2. ukoliko sud proceni da je to potrebno. li no ime stranke. branioca. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. medijaciju i sl. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. Svaki sud je du an da van sudskog postupka. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. odnosno postavljenje obaveznog branioca. Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. o nadle nosti suda. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. li no ili preko punomo nika.Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. lan 102 U gra anskom postupku. Obave tenje iz stava 1. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. U krivi nom postupku. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. na inu i mestu izvr enja odluke. kao i o pravu na obaveznu odbranu). pojedinim pravilima postupka.

ukoliko se time ne ometa sudski postupak. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. kada postoje opravdani razlozi za to. prevodioca i tuma a. 3. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. javnim tu ila tvima. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. pisarnica formira pomo ni omot. kratku i odre enu sadr inu zahteva. oznaku da li je sa rasprave. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. li na imena stranaka. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni.jezik koji razume. u skladu sa posebnim zakonom. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. U tom slu aju. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. predmet. Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. . odnosno pretresa javnost isklju ena. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. poverljiv razgovor pre saslu anja). Ako se zahteva saslu anje. 4. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta.

Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda.). prebivali te ili boravi te. ovog lana. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). koju upu uju stranim sudovima. Zamolnice. a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). li no ime i adresu zastupnika stranke. sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . sadr aj zamoljene radnje (npr. Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. vrsta dokaza ili mera koje se tra e. organima i me unarodnim organizacijama. 5. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. organa. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. potpisuje predsednik. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. li no ime. 6. koje se dostavljaju u inostranstvo. na kvalitet hartije. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. dr avljanstvo.opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. predmet zamolnice . a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise.Apostille).

Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. Sudska jedinica lan 111 . lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. vr i prvostepeni sud. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. prila e se i prevod na srpski jezik. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. u skladu sa posebnim propisima. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. kao autenti ni tekstovi. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik.

. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.). nadle nost sudije pojedinca. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. a odluke radi u sedi tu suda i sl.). 3. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. elektronskim putem. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a. ovog poslovnika (Obrazac broj 168). istra nim predmetima. stavlja se prijemni tambilj. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova. telefonskim putem i sl. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. 2) podru je suda (sudsku jedinicu. 2.

kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. a predsednik odeljenja je du an da periodi no.) i predmetu spora. strankama (li no ime stranke. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. ovog lana. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor. . lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. uvi aj. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. ve ta enje. Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. 4. predaje se u sedi tu Upravnog suda. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu. prebivali te i sl. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. kad je to posebnim zakonom predvi eno. dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. U drugim slu ajevima. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu.

). koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. godina ro enja.). Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. prevoza sudskim vozilom. u skladu sa posebnim propisima. Vremensko trajanje kazne. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. sud izlazi uz naknadu tro kova. Vozila suda koriste se. JMBG i dr. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). po pravilu. devoja ko prezime. U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. a izuzetno i vozilom slu benog lica. drugooptu eni i sl. 5. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. organizuju se tako. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. . NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se.

predsednik e u slu aju iz stava 1. a odluka nije doneta. naziv suda. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. Presude. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. odnosno sudija pojedinac. na na in propisan stavom 3. a ostale odluke. broj slovnih mesta. odnosno lice koga odredi predsednik. odnosno da po predmetu treba da se postupa.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. KZ). RS". potpisuje predsednik ve a.). standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova.drugi zapisni ar. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. . odnosno sudije pojedinca. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. ako je doneta odluka potpisana. naziv Republika Srbija. prored i sl. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. zapisnici u postupku izvr enja i sl. ovog lana. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. re enja.). a oni koji nisu u estoj upotrebi. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. broj redova. gl. svedoka. ovog lana. U sudovima u kojima se koristi IKT. ve taka. drugi sudija. oznaku i broj predmeta. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik. dostavljanje tu be. a umesto zapisni ara . uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. Izuzetno. uverenja. ali nije izra ena odnosno potpisana. odnosno pretres. Ako je zaklju ena rasprava. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. zbog prirode pojedinih radnji. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. broj 27/10). odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. odnosno pretres i da sprovede postupak. a nije ekspedovana. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. "Sl. datum i sedi te suda. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. ovog lana.

lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. . ako je njegovo u estvovanje obavezno. a podnet je u potrebnom broju primeraka. jasni i itki.2. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. sa svim potrebnim upisima. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. ukoliko to nije suprotno zakonu. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. izostavi ili doda. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. Izvornik ostaje u predmetu. Potpis").sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT.: "Usvaja se predlog.. ili na drugi mehani ki na in. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. pisa om ma inom. fotokopiranjem. Datum. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju. otisak tambilja. koju je potpisao predsednik ve a . Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku. Prepisi moraju biti uredni. Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Tro kovi predlaga a 25 din. ili mikrofilmovanjem. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik.

ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. zapisnika. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. Sudovi e nastojati da stranke. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad. ve taka.predsednik ve a. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud. a izjave navedenih lica nisu saglasne. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. svedoka. odluka i drugih pismena kojima raspola u. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka.Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. 3. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. a u predmetima po kojima je postupak okon an . Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. predmeti ili delovi spisa izgube. . Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik.

lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. 4. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka.). uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. oznake. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). na njemu pe at suda i datumar i sl. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. sadr aj. Odluka predsednika iz stava 4. Pe ati. na jednom telu prijemni tambilj. a posle donetog re enja. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. izve taji. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl.). Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. irili kim pismom. o te eni ili uni teni spis. potvrde. naredbe. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. . tambilji. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. kojim se nare uje obnavljanje.

dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. primenjuju se pravila za pe at. u radu koristi IKT za obradu teksta. ra unovodstvene poslove. sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. U sudovima koji raspola u skenerima. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. pomo ne knjige i sl. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. odnosno ef odseka pisarnice. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. Pe ati. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. elektronsku razmenu podataka.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. stavlja se otisak okruglog pe ata. sudske odluke. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika.). U radu sa IKT. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. U slu aju iz stava 1. pra enje propisa i sudske prakse. po pravilu. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. drugim organima i organizacijama). ovog lana. . tampanje (omoti spisa. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. dostavnice i sl. sudovima. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama. uva upravitelj pisarnice.). igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje.). tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. U pogledu teksta. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. pisani dokazi i sl. pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. 5.

a kao dokaz o uplati. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. takseni obveznik prila e uplatnicu. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. XII Glava SUDSKE TAKSE. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. smatra e se da je taksa napla ena. na dan kad je doneta odluka o osloba anju. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. . primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. redovno kontroli u naplatu takse. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. a na zapisnicima i drugim pismenima . sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. 2. ovog lana. lan 143 Predsednik i sudija. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. ispred oznake predmeta. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. U slu aju iz stava 1. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda.na prvoj strani lista. kao i primati predloge za izvr enje. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. u desni gornji ugao. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa.

4. sud e nalo iti jednim aktom. Ako predujam ne bude polo en u roku. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. uvode se u popis taksa. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. i 2. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. posle obavljene radnje. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. . unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. 3. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. izvr i e se sve ostale radnje. za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. 1. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113).

broj 97/08). lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. i 5. u depozit suda. Priznanicu potpisuju uplatilac. lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". Sudija. ovog lana. nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. ovog lana. sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. sudija i zapisni ar. osim za krivi na dela iz lana 2. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. Re enje iz stava 1. vi e ili pogre no uplatilo. . kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. Izuzetno. U slu aju iz st. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. O izdatim potvrdama. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. vodi se evidencija. spisi. tro kove postupka. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. u vreme kada po ta ili banka ne radi. u dane kada po ta ili banka ne radi. imovinsku korist. 2. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1. odnosno nadle nom organu. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). nov ana pisma. odnosno. telegrami.Ako se isplata licu iz stava 1. vr i iz polo enog predujma.

a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. as i minut). Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. mesto i vreme prijema. na in prijema (neposredno . ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. zaposleni e ga primiti. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. primljeno sa ili bez takse. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. nema priloga navedenih u tekstu. datum predaje preporu ene po iljke po ti. broj primeraka sa prilozima. 1. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. obi no preporu eno). do 3. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. nema adrese stranke i sl. primljene vrednosti i sl. a ako taksa nije pla ena. ako su prilo eni. uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. nalog za pla anje takse. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. naziv suda. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. nije potpisano. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. Van redovnog radnog vremena.po tom. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. kao i na dostavnici. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi. kao i u dane kada sud ne radi. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda.).

ako je to mogu e. pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. zaposleni koji je za to odre en. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku.prijema ( as i minut). Po tu. uz koju se prila e omot. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. predaju preko dostavne knjige. konkursom i sl. otvara nadle ni sudija. du an je da je odmah po prijemu. odnosno na njegovom omotu. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. U ovim slu ajevima. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. kao i preporu enu po iljku. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. ako utvrdi da je po iljka o te ena. bez otvaranja. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. 2. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). da se prilozi raznih pismena ne pome aju. ili se ne vidi ko je po iljalac. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. . Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. utvrdi e se to slu benom zabele kom. istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost.

zatra i e se izve taj od po te. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. 3. pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. ako nedostaju samo pojedini prilozi. Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. a ako to nije mogu e. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. navodi se njihov naziv). 4. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in).Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. a ti podaci su ozna eni na omotu.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. po pravilu. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. . Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. uz koje bi trebalo prilo iti omot. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. on se prila e uz jedno pismeno. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. stavi e se: "primljeno bez priloga". Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. konkurs i sl. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. na pole ini u gornjem levom uglu. ako pismenu nedostaju prilozi. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena. 137/10). kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba.

Pismenima primljena u sudskoj jedinici. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. novac. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. 1. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. lan 166 .Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. pismeno se. ako se tim pismenom osniva nov predmet. sre uju se i predaju odvojeno. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. do 5. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). 5. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. 6. pismena sa odre enim rokovima. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. Telegrami. vrednosni papiri ili dragocenost. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. po pravilu. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. odnosno ef odseka. razvrstavaju se na na in utvr en u st. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. ovog lana. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak.

za predmete deviznih. za prekr aje iz oblasti saobra aja. lan 167 U prekr ajnim sudovima. Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. I-1 K 70/10 (2008). . 7. . Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. sudska jedinica Lazarevac I P 70/10).zelenom. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. rimski i arapski broj pre oznake upisnika. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici. Drugi osnovni sud u Beogradu. K 70/10).crvenom. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena. za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak. Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. za zahteve inspekcijskih organa. . za drugostepene predmete upravnih organa i sl. slede im bojama: .plavom. odvajaju se povlakom (npr.utom. koji se nalazi ispred oznake upisnika. lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. . iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. ranija oznaka na omotu precrtava se. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. Popis spisa . Ako se promeni sud. a podbrojevi listova vode se dalje redom.ljubi astom. Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici. a ispod nje upisuje se nova. . Kada je sudski broj predmeta promenjen.crnom.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. 1 K 70/10). I-1 K 70/10).

zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. popis spisa unosi zapisni ar. koje je uvedeno u popis spisa. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma.lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. Pismena. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. 8. Vra ene dostavnice. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. odnosno kod sudije pojedinca. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. bez obzira na podbroj. ne dobijaju podbroj. tu se i zavode u popis. to se konstatuje u primedbi popisa spisa. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. a ovaj nadle nog sudiju. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj). Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. . Izuzetno. ve e se odlo iti u pomo ni spis. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim.

Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. odnosno u rubrici za primedbe. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. Tekstovi se ne smeju podvla iti. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. Predaja predmeta sudiji. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. 10. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. sudijskom pomo niku. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u.Prilozi. daktilobirou. pisarnica e. pre dostavljanja predmeta sudiji. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. arati i po njima pisati primedbe. proveriti da li je predmetu . evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. 9. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je.

XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. lan 179 . odnosno da nije opozvano. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. kao i da li takvo punomo je postoji. Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta.prilo en prepis punomo ja. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. 2. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme.

kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. odredi e se od koga se i ta zahteva. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. odnosno hitni. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. U D-na sudija odre uje kome e se. naziv pravnog lica i sedi te. kao i u postupcima koji du e traju. potpuna i sadr ati: li no ime. ako zahtev ne bude odba en.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. koji e o zahtevu odmah odlu iti. nadimak. evidentiraju se zakazana ro i ta. U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. predmet se iznosi predsedniku. na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. 3. odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. odnosno isklju enje sudije. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. sastavlja se zapisnik. mati ni broj pravnog lica. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. ime jednog od roditelja. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. JMBG i sl. Saop tenje se konstatuje u zapisniku. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. adresu lica koje se poziva. zanimanje. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. D-na mora biti jasna.). Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom. a u danima kada se ne sudi. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). . a po potrebi i bli e podatke (npr. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu.

koja sadr i: oznaku ve a. U ovom slu aju. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. a overava sudija. u skladu sa posebnim propisima.. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. datum i mesto izvr enja. li no ime predsednika. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. zapisnik e se sastaviti. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama.". Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda". itko pisati i hemijskom olovkom. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). koji je od lanova ve a bio izvestilac. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. "preina eno". Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. Ako se zapisnik sastavlja van suda. lanova ve a i zapisni ara. datum odr ane sednice. 4.Zapisnik pi e zapisni ar. mo e se izuzetno. "ukinuto". koji potpisuje sudija. oznaku predmeta o kome je re avano. o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. sa initi video ili audio zapis. "re enje potvr eno". prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. . "prigovor odbijen"). Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. priklju uju se zapisniku. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. da li su sednici prisustvovale stranke. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf..

rok evidencije. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. sudija izdaje odluku (naredbu. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. ime sudije izvestioca. lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. ona sadr i dan ve anja.). odgovor na tu bu. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. 6. po pravilu. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. . ime predsednika i lanova ve a. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. 5. vode i ra una o propisanim rokovima. zapisnik i sl. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava. nalog i sl. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom.

XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. vrati e se odmah u pisarnicu. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik). pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. sa uputstvom za njihovu dostavu.Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. odluke se donose odmah. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni.). Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. Po tu bama. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci. zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. a najkasnije slede eg dana. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. vra aju se pisarnici istog. po postupanju zapisni ara. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom.

Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. . a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. odnosno op toj sednici. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. lan 195 Prilikom dono enja odluke. Ako ve e ne promeni odluku. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. ali samo u istom sastavu ve a. lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu.

ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. Poziv potpisuje sudija. . a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. predaja sudiji izvestiocu. Na povratnici. odeljenju sudske prakse i sl. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. Svako lice se poziva posebno. kao i li no ime sudije. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. podaci iz stava 1. odnosno dostavnici. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. sastavu ve a. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. odnosno dostavnica. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. 169). Blagovremenost albe ceni sudija. Na poziv se mora upisati broj predmeta. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u.

Odredba stava 2. nalozi strankama i drugi akti. zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. Sravnjenje. pod nadzorom efa odseka. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. Kada tekst sravne. Pisanje. izradi e se samo jedan primerak. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. vaspitne i druge mere. organa ili ustanova tra e izve taji. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. predaje se daktilobirou na prepis. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. po pravilu. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. od kojih jedan ostaje u predmetu. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. 2. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.u rubriku za primedbe upisnika. odnosno naloga. Zamolnice. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. izre ene sankcije. potpisuje sudija. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. datum i vrsta donetih odluka. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. . pi u se u dva primerka. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. kojima se od sudova. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. Za sve prepise skra enog izvornika odluke.

iznad teksta. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. putem po te. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. policije. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu.u dostavnicu. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. ako nisu hitna. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. stavlja se otisak otpremnog tambilja. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. otpremaju se narednog radnog dana. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. a zatim predmet vra a pisarnici. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu. na povratnicu odnosno dostavnicu. . kao i na in otpremanja. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. Kada se dostavlja poziv za ro i te. omota i drugih pismena otprema. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. ako se dostavlja po tom. a ako se dostavlja na drugi na in . stavlja se datum roka predevidencije. U sudovima sa ve im obimom poslova. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu.3. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. sa nazna enjem koliko se dostavnica. sudski broj predmeta. vrsta odluke. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. U drugo vreme i na drugom mestu. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. koja slu i kao evidencija o otpremi. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom.

lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. . Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno.U slu aju sumnje. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. po pravilu. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici.dostavi e im se kao i drugim strankama. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. 4. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu.

stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika.2010. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. Datum ro i ta i rokovi. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. Zabele ka mora biti jasna. ro i ta u odre enu rubriku. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.1. god. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima. Sudija odre uje rok predevidencije. 6. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi. odnosno u zaklju anoj prostoriji. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. u 10 asova". U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. u 11 asova"). a zatim za raniju godinu. do 31. upisuju se u upisnik. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi.2010.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. prvo za teku u. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. prema potrebi. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. poseban orman za rokove (rokovnik).2. god. 15. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. "Predev. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. odnosno predevidencije i evidencije. odnosno u rubrici primedbi upisnika. "Ev. predmeti se stavljaju u ro i nik. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca. a nije potrebno drugo postupanje. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. pod klju em. 15. kada takva rubrika postoji. . 5. a poseban za ro i ta (ro i nik). bez obzira na mesec i godinu.

odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. "Prilo en P 12/10"). odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. prenose se na omot zajedni kog predmeta. "Spojen P 70/10"). U popis spisa. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. sama ili po odluci sudije. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. 7. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. ve se na omotu predmeta. koja se odnose na oba predmeta. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. ili su nepravilno izvr ene. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. odnosno ro i nika po datumu. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. odnosno tri dana pre isteka roka. pisarnica. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. dostave tra eni izve taji. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. u popis spisa unosi se samo zapisnik. . U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. ukloni uo ena nepravilnost i sl.

4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. privremene mere i sl. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina.). Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. posle izdate naredbe suda. 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. 1. 2) overava potpise. ovog lana. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. uredno i brzo naplate. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. rukopise i prepise. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. izvr enja pre pravnosna nosti. i 2. Pored poslova iz stava 1. koje se odnose samo na taj predmet.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. . Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. 8. spisak predmeta korupcije i sl. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. Kada se pojedini poslovi iz st. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski.

lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. . Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena".). stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. po pravilu se odmah ula u u predmet. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. organu ili organizacionoj jedinici suda.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku.) se po pravilu ne bele i u upisnik. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu. ili preduzeti neku drugu radnju. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. "nije stigao odgovor na tu bu". odnosno ve u istog suda. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. a zakonski rok je istekao. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. "nije ulo ena alba". Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. prosledi e predmet vi em sudu. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi. Uo i nastupanja roka. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. otpravljanje i sl. odnosno ro i ta ula u se u predmet. "tra eni izve taj nije primljen". staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. uredno i na vreme. U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. sravnjivanje.

zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. kao to su: sastavljanje dopisa. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. po nalogu sudije. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. organa i ustanova. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. izvr i e je. naro ito u pogledu dostavljanja. potrebno izvr iti proveru. . prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. pripremanje nacrta izve taja. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. izve taja i obave tenja od drugih sudova.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. odnosno odgovora na pravni lek. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i. Iz sudske jedinice. "K "). lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka.

. ili nekom drugom organu. 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju. uni tenja i kra e. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. po pravilu u posebnoj prostoriji. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. a postupak nije spojen. XVII Glava ARHIVIRANJE. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. uz svoj izve taj (Obrazac br. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje.lan 232 Vi i sud. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. 3) spise slo iti hronolo kim redom. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. 132). i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. odnosno bele kom o ve anju i glasanju.

u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. kao i redni brojevi predmeta (npr. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. krivi ni. posebno se evidentiraju. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. P 1/10. a ako nisu. Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. . nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni. u posebne fascikle. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. 134). K 20/10). na prednjoj strani. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. Na omotu fascikle. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. Drugim sudovima. pau ala i tro kova. mogu se uvati na posebnom mestu. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. vanparni ni. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja. o tome obave tava upravitelja pisarnice. po pravilu.

trideset godina. 2) sudski registri sa ispravama. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. upisnika. . 2) za spise u ste ajnom postupku . upisnici.trideset godina. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. tro kovnicima i sl. kao i elektronski dokumenti uvaju se. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine. Podaci iz arhiviranih predmeta. 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove.. smrtovnice i re enja o nasle ivanju. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina. zajedno sa odgovaraju im planovima.2. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. skicama. 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. ugovorima o gra enju.

15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. spoljno-trgovinskog. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja .est godina. Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka. Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1. ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka. 8) za spise koji se odnose na platne naloge . ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. . 10) za sve drugostepene spise .pet godina.10 godina. Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak . Posle proteka roka iz stava 1.pet godina.deset godina.deset godina.10 godina. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine . 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina .dvadeset godina.pet godina.tri godine. 13) za sve ostale spise .3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina.pet godina. 3. 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak . ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu. 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. Rokovi iz stava 1. deviznog poslovanja. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija . ovog lana. javnih prihoda i finansija. 11) za spise sudske uprave .dve godine. 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena . 14) za spise prekr ajnog postupka .

predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. "K-Po2 7/10". parni ne. pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. a po potrebi. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. "P 2011"). U sudskoj jedinici. "K-Po1 4/10". i druge knjige evidencije. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. lan 244 Umesto u knjigama. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . ostavinske i vanparni ne). a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. upravne.knjiga. "K-Po3 5/10"). XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. li no ime ili oznaku sudije. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik . "Su 2010". Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in.Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku. kao i podatke o strankama i vrsti spora. Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. prekr ajne.

Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom. predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. 2. iza rednog broja 17.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. . 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). prigovori i sl. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. Pismena. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. 3). Na isti na in vode se i pomo ne knjige. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. crvenom olovkom stavi e se broj 13. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). koji se odnose na isti predmet. a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. kasnije primljenih predmeta. koji se odnose na prethodni predmet. koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. 13. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). iza broja 13. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. odgovor na albu. 2. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. godine. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. U primedbi upisnika. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. upravitelj pisarnice i predsednik. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. 7. godinu. januara 2012.kraju godine ostali nere eni. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . iz koga se predmet prevodi. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. godinu. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. Kada se predmet re i u teku oj godini. 8. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. ne prenose se. Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. predmeti upisani u upisnik za 2010. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. stare predmete ne prenose i ne prevode. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). ako su ostali nere eni do 1. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. prenose se u upisnik za 2012. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda.

Ako se vodi elektronski upisnik. Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . Predsednik odeljenja. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta.godi nje. 10. a predsednik . a delimi no potvr ena. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. najmanje jedanput tromese no. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. 11. upise u svim upisnicima. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja.. po slu ajnom izboru. 9. ne vodi se imenik. O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. pa u delu po kome je potvr ena. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni.po poternici i sl. drugostepena i prvostepena odluka. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. pregledaju upisnike i pomo ne knjige.

9) Sistematizacija radnih mesta. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode. 2) Raspored poslova.. 7) Radni sastanci. 1 "Ps" Obrazac br. 6) Sudije porotnici. 5) Pregledi i obilasci sudova.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br.Su" Obrazac br. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja. 3) Pru anje pravne pomo i. II grupa . isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe.Su".Upisnik sudske uprave .pov. "Str. 1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. 2 "Pov.

21) Povremeni statisti ki izve taji. asopisi i kancelarijski materijal. 27) Po tanski. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 13) Materijalno pravo. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. 19) Redovni izve taji o radu. 31) Poslovi ekonomata. 15) Prethodni postupak. 23) Slu beni glasnici. 29) Tro kovi postupka. 14) Procesno pravo. 16) Takse. 33) Depoziti. IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. 28) Dopuna inventara. 17) Sudska praksa. 30) Tro kovi sudija porotnika. 20) Redovni statisti ki izve taji. . knjige.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. telegrafski i telefonski tro kovi. 24) Grejanje i osvetljenje. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 26) Tro kovi i enja.

a ne u upisniku. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. 37) Sudijski pripravnici. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. "Su I-8 67/10". Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. . to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. a pod nazivom "Sudije porotnici"). koji se vodi u svakom omotu. a sva ostala pismena. VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. podgrupu pod brojem 8. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima.V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. 35) Uputstva i drugi akti.

predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: . 6 "Ku" Obrazac br.. postupka .) .platne naloge .izvr enje krivi nih sankcija.Obrazac br. Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete.upisnik o privremenom oduzimanju imovine . zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. "Ika1".izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor. 16 "Pl" Obrazac br..upisnik o trajnom oduzimanju imovine . 11 "Kuo" Obrazac br.predmete sporazuma o priznanju krivice .predmete pomilovanja . i to za: .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .. 14 "Pom I1" Obrazac br. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. 4 "K1" Obrazac br.krivi ne predmete . 18 i 20 . 12 "Toi".. pov".izvr enja "Ki" Obrazac br.. "I1".. 8 "Ik". K2. 3 "K". Upisnik "Pov. 5 "Kri" Obrazac br. Obrazac br. "I2" i "I3" Obrazac br. 39 "Kr" Obrazac br. "KiPov" Obrazac br.. pov. rad u javnom interesu i sl. "P2". .Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama. 9 "Poi".razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima .Obrazac br.predmete uslovnih otpusta ..izdavanje uverenja o vo enju kriv. koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi. 6 "Kp" Obrazac br.. Obrazac br. "Ik1". "P1". "Kvm" Obrazac br. 13 "Spk" Obrazac br. 10 "Ika". 17 "I".. 30 "P".istrage i istra ne radnje . ..predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku ..razne istra ne predmete .parni ne predmete.izlazne zamolnice u krivi noj materiji . "Ik2". radne i porodi ne sporove i sl. "Ika2". a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str. Obrazac br. Obrazac br. 7 "Kv". Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik. 6 "KriPov". K3. Su" i "Str.krivi no ve e van glavnog pretresa .

razne istra ne predmete .. "K3". Obrazac br. 4 "Kim" Obrazac br. "Km-Po3". 39 "Ki". "K2". 23 "O" Obrazac br. "Ov2".krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br. "K-Po1".knjiga izvr nih du nika . 36 "Ov I" Obrazac br. 38 "Km". 5 "K". i to za: .predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . 33 i "Ov X" Obrazac br. Obrazac br. 25 "Pom" Obrazac br. 34 U sudskoj jedinici..predmete pravne pomo i . Obrazac br. visokotehnolo ki kriminal maloletnika . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . 19 "Iv1" Obrazac br. "K-Po2". "K1". Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. 35 "Ov1". obrazac br. "R1".pripremni postupak prema maloletnicima . 8 .postupak prema maloletnicima.za prigovore u "Iv" predmetima.krivi no ve e van glavnog pretresa . 24 "R". Obrazac br.overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 6 "Kv" Obrazac br.predmete ostavina .ostale vanparni ne predmete . 32 "Os" Obrazac br. 3 "Kr" Obrazac br.prvostepene krivi ne predmete . "R2".predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) ..overe .za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .izlazne zamolnice u gra anskoj materiji . "K-Po3". 28 "Pom Ig" Obrazac br. 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br. 26 "Pom I2". 21 "Ikd" Obrazac br. 6 "Kri" Obrazac br. u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . 40 "Kvm".predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku . Obrazac br.istrage i istra ne radnje . 8 "K1" Obrazac br. "R3" Obrazac br. Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike.

predmeti uslovnih otpusta "Ivm". "Str.upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala .2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): . 55 "Kp" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca.upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . 39 .upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina .upisnik za krivi no ve e . 31 1.uslovni otpust maloletnika . 43 "Vn" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e .predmete pomilovanja . Obrazac br. 29 .1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) .predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br. 7 "Kuo" Obrazac br.ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br.predmete uslovnih otpusta ..predmeti uslovnih otpusta . 9 "Pov-Po2". 8 "Kp-Po1" Obrazac br. "K 1".upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 6 "KuoKm" Obrazac br. 4 "Ki-Po1" Obrazac br. 39 1.upisnik vaspitnih naloga .razne krivi ne predmete prema maloletnicima . 6 "Kuo-Po2" Obrazac br.izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br. 9 "Pov-Po1".upisnik za predloge javnog tu ioca.krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) . "Str..upisnik za razne krivi ne predmete .. 4 "Ki-Po2" Obrazac br. 8 "Krm" Obrazac br. 3 "Kv-Po2" Obrazac br.upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina .upisnik za predmete pomilovanja . "Km-ev" Obrazac br.upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. "Kre-Po2". 12 . "Kre-Po1". Pov-Po1" Obrazac br. "Kre-Po3" . 9 "K ". 6 "Kuo-Po1" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete . 42 "Kvm" Obrazac br. 9 "Kre". Pov-Po2" Obrazac br.predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br. 15 . 14 . 3 "Kv-Po1" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 41 "Ivn" Obrazac br. 7 "Kr-Po1" Obrazac br. 7 "Kr-Po2" Obrazac br. 8 "Kp-Po2" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala . 13 .upisnik za predmete pomilovanja .

. Obrazac br. 56 "Krm" Obrazac br.razne gra anske .predmete rehabilitacije . K 1.. "G 1".1. 39 2) gra anske predmete i to za: .predmete uslovnih otpusta . 57 "R" Obrazac br. G 1. 9 "Pov-Po3" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e . 16 "G ". K 2. "P1".. 4 "Ki-Po3" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: .drugostepene gra anske predmete . K m1.upisnik za razne krivi ne predmete . 25 "Reh" Obrazac br. 55 "K m. 6 "G . "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . 3 "Kv-Po3" Obrazac br. 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: . 8 "Kp-Po3" Obrazac br.upisnik za predmete pomilovanja .upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) . Obrazac br. 7 "Kr-Po3" Obrazac br. 6 "Kuo-Po3" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K .3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): .upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br. 57 "R" Obrazac br. 37. K 3" Obrazac br. G 2" Obrazac br. K m2" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete .. 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: .izlazne zamolnice "P".

privredne prestupe "Pk" Obrazac br.izvr enja Obrazac br. gra evinske sporove. 89 "Pr m" Obrazac br.albe u postupku prema maloletnicima .druge poslove "Pr " Obrazac br. "P1". plan reorganizacije "Reo" Obrazac br.parni ne predmete: privatizacije.. 46 . 16 .platne naloge "Pl" Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br.ste aje "St" Obrazac br. 47 . 92 "Prz" Obrazac br. 48 . 84 "Pr-pom" Obrazac br. bankarske "P". 88 . "I1". 44 .prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br.. 90 "Pr i" Obrazac br.albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) . 85 "Ipr".upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora . Obrazac br. svojine i sl.albe . 22 "Ipv1". "Ipr2". Obrazac br. 18 . 91 "Psd" Obrazac br.prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br. 83 "Prm" Obrazac br. 19 .prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br.izvr enje . . "I2" i "I3" . 25 . 87 "Prz" Obrazac br.maloletne u inioce prekr aja .prekr aje . sporove. autorske sporove. 45 .sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . "P3". "Ipv2" Obrazac br...pru anje pravne pomo i . Obrazac br. sporove industrijske "P4". "P5". 49 . 17 "I". 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: .knjiga izvr nih du nika "Ikd". 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: .izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br. "P2".za prigovore u "Iv" predmetima 23 .izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br. 86 "Pru" Obrazac br.razne gra anske "R" Obrazac br.unapred pripremljen plan reorganizacije. statusne sporove.. 19 . "Ipr1".druge poslove "Pr" Obrazac br.

druge podneske u krivi noj materiji 2. "Gzz1". krivi ne predmete: .razne krivi ne predmete . 73 "Kr" Obrazac br.drugostepene predmete privrednih prestupa . 59 "Uv" Obrazac br. Kd" Obrazac br.izvr enje presude Upravnog suda .rehabilitaciju u krivi nom postupku . 58 "Uo" Obrazac br.odlaganje izvr enja pre podno enja tu be . 52 "Pv " Obrazac br. "Pzz".razne upravne predmete "U" Obrazac br. "Pzz1" Obrazac br.sukobe nadle nosti. 74 "Ks.zahteva za za titu zakonitosti "Rev". 76 "Krs" Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti . "Dprev" Obrazac br. 78 "Gzz".drugostepene vanparni ne predmete .drugostepene izvr ne predmete .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br. "Rev1".Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: . 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1.reviziju. 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: . odre ivanje nadle nosti .upravni spor . 62 "Ur" Obrazac br. 75 "Krh" Obrazac br. 53 "I " Obrazac br. gra anske predmete: . 54 "R" Obrazac br.ponavljanje upravno-sudskog postupka . 79 "Kzz" Obrazac br. "Rev2". direktnu reviziju . "Prev".prigovor na odluku sudije pojedinca . 51 "P " Obrazac br. 61 "Ui" Obrazac br.drugostepene parni ne predmete . 77 . 60 "Up" Obrazac br. "Drev".

12. 80 "Rs" Obrazac br. 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. upravne predmete: "Spp". privredni.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima .albe "Uzp" Obrazac br. "Spp1" Obrazac br. osnovni i prekr ajni sudovi.zahtev za za titu zakonitosti .sukob nadle nosti .sporno pravno pitanje . 82 . 65 "Przz" Obrazac br. Upisnici "K".).zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju . 81 "R". 69 "Upr" Obrazac br. zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje... Vi i prekr ajni sud. hitnosti ili drugim kriterijumima (K2.druge upravne predmete . Vi i. Upravni sud. "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima. mogu voditi i druge upisnike. "K1". "Ki-Po1". 64 "Przp" Obrazac br. 71 "U " Obrazac br. delegacija 3. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. "K-Po1". Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu. 70 "Uzz" Obrazac br. 68 "Uvp" Obrazac br.druge podneske u gra anskoj materiji . koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti. kao i predlozi . K3. 67 "Ur" Obrazac br.. 66 "Us" Obrazac br.zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda . Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju.zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke . "R1" Obrazac br.zahtev za preispitivanje sudske odluke . Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. ali se predmet ne zavodi ponovo. kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.

za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. kao i odluke donete po albama. a ne uvode se u druge upisnike. "Kr-Po2". U upisnike "Kv-Po1". Upisnik "Kv". Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. "Kp-Po1". bez odr avanja glavnog pretresa. "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. Upisnik "Ik". Upisnik "Kr". istra ne radnje (upisnik "Ki"). "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. "Ika" lan 282 . ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). Upisnik "Kp". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. "Kv-Po1". ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". "Kp-Po1". "Kr-Po1". "Kvm".

"Ki Pov". "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. Str Pov-Po1". U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". "Pov-Po2". "Ki Pov". "Kuo Km". Upisnik "Kri Pov". "Pov-Po2". "Kuo-Po1". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. "Pov-Po1". Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne. pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. "Pov-Po3".U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. "Str Pov-Po2". Upisnik "Km-ev" lan 288 . Str Pov-Po1". "Pov-Po1". za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. "Pov-Po3".

U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. Upisnik "Kre". Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. "Km" i "Kvm". Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim". "Kre-Po1".U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. Upisnik "Poi" lan 295 . kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja.

Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu. Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja. Upisnik "Pr m" lan 302 .U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "Us" . Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda.

lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. Registar protesta hartija od vrednosti . Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija). Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu. Upisnici "Pom I1". organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. "Pom I2". U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". rukopisa. prepisa i isprava. "Ov2" vode se za overu potpisa. a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa.

lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. U upisnike "P ". odnosno likvidacije. "P ". Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca. Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". "Ppot". za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". Upisnici "St". Upisnik "Fi" lan 327 . U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije. zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka. ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima.

96 Obrazac br.evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a . 103 Obrazac br.stvarni imenik za upisnik "Su" . "Pru". 138 Obrazac br.. 102 Obrazac br. 159 Obrazac br. 100 Obrazac br. 95 Obrazac br. "Iv".) .za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) .) . 144 Obrazac br. 98 Obrazac br. 99 Obrazac br. 13.imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I".imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R".praksu sudijskog pripravnika .radnje izvr ene u vreme sudskih dana .. 93 i 94 Obrazac br. 109 Obrazac br. 165 Obrazac br.spisak pe ata. "G ". "Pr m".imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P".kontrolnik za predmete korupcije .evidenciju pozvanih sudija porotnika . 97 Obrazac br. "Pom".po tarinu (kontrolnik) Obrazac br.spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja . 127 Obrazac br. 106 Obrazac br. "Pr ".slu bene izlaske (dnevnik) .U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova.spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje . Iv1. 141 Obrazac br.imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" ..spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina . 128 Obrazac br.. 122 Obrazac br. 107 Obrazac br.poslovni dnevnik sudije .interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu . 166 Obrazac br.li ni imenik za upisnik "Su" . "Pl". 140 Obrazac br. Ki. tambilja i igova . 101 Obrazac br.imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . "Prm". Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: .. "Pom". 104 Obrazac br. 163 Obrazac br. Km. K .. "Reh".imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: . 108 Obrazac br.vr enje porotni ke du nosti .imenik o izdatim slu benim legitimacijama .) .imenik za upisnik "Fi" .) . 143 Obrazac br.spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova .imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K.imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" . Ki-Po1.spisak medijatora . 129 .o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje . 117 Obrazac br. "Os". 105 Obrazac br. "Pri". 139 Obrazac br.dostavnu knjigu za mesto . Kim.spisak poslatih predmeta koje treba vratiti . 142 Obrazac br.kontrolnik vaspitnih naloga . 118 Obrazac br.. 110 Obrazac br. "Pr". 164 Obrazac br. P1..imenik o izdatim identifikacionim karticama .prijave za pozivanje sudije porotnika .

kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 114 Obrazac br.imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr. 157 Obrazac br. 125 Obrazac br. 155 Obrazac br..kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku .kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku .beli omot sa povratnicom . 130 Obrazac br.knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi . 152 Obrazac br. 136 Obrazac br.izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . 158 Obrazac br. 119.kontrolnik lica u pritvoru po optu enju . 116 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku . 135 Obrazac br. 131 Obrazac br.kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog . 123 Obrazac br. 149 Obrazac br. 154 Obrazac br. 124 Obrazac br. 160 Obrazac br. 150 Obrazac br. 132 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em. 167 Obrazac br. 137 Obrazac br.obra un tro kova .) . 133 Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni. 148 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br. 126 Obrazac br. pau ala. 120 i 121 Obrazac br. 156 Obrazac br. 113 Obrazac br.evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora . 111 Obrazac br. 162 Obrazac br.spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 134 Obrazac br. 161 Obrazac br.knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 . 151 Obrazac br. 168 . 115 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom . 146 i 147 Obrazac br. 145 Obrazac br. 153 Obrazac br. 112 Obrazac br.kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom .

a kod dvostrukog uslova. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Pomo ne knjige 1. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. 15. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. a ostali po imenu predlaga a.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. odnosno lica na koji se postupak odnosi. 170 14. 169 Obrazac br. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. Kada se uslovna osuda zavede. Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. parni ni po imenu tu enog. za koji je odlo eno izvr enje kazne. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. . to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. kada se razvede i osuda za drugi rok. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. predmeti izvr enja po imenu du nika. predmeti ostavine po imenu ostavioca.

. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj. koje se napla uju po slu benoj du nosti. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. uni ten ili predat po odluci suda. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja.2. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. da li su zadu eni iznosi napla eni. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. 3. stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. Kontrolnik nov anih kazni. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. napla eni. Kada je oduzeti predmet prodat. otpisani i nenapla eni iznosi. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci.

. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. 6. 5. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. 8. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. 160). Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. 7. a posebno za ona koja su optu ena. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. zavode se predmeti izvr enja. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. 4. Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti.Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. 9. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi.

Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. Pismena koja se dostavljaju po tom. sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. posebno preporu ene. Pre predaje pismena po ti. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. Posebno se uvode povratnice. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. Ostale pomo ne knjige lan 344 . Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. odvojeno od drugih predmeta i spisa. 11. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. a posebne za druge na ine dostavljanja. stavi e se u koverat i zape atiti. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Kada se zave tanje proglasi. stavlja se redni broj popisa. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. pripaja se ostavinskim spisima. a odvojeno obi ne po iljke. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. uvode se u dostavnu knjigu. 10. Ako su isprave predate otvorene. 12. Na omot u kome se nalazi isprava.

"Pritvor". "Maloletnik". Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. "Radni spor". 5. Konstatacija o otpremanju. 17. 10. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. "Izdr avanje". "Obezbe enje dokaza".re enja nije izjavljena alba". 9. 20. 16.Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. Overa potpisa. Saglasnost prepisa sa izvornikom. 6. Potvrda o pravnosna nosti odluke. "Smetanje dr avine". 14. 2. Re enje o izvr enju. 19. 4. 11. 13. "Hitno". 12. Potvrda o izvr nosti odluke. "Protiv presude . 7. . 3. 16. 15. vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. Konstatacija o naplati takse. 8. 18. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. Potvrda ta nosti prepisa.

24. Poverljivo. 27. Jezik postupka. Skra ena zabele ka o prijemu pismena.21. "Zadr avanje". Strogo poverljivo. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava . predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku.Apostille. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. 26. Potvrda o prijemu pismena. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. Overa prepisa. 28. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. sudovi postupaju bez odlaganja. pod uslovima propisanim u zakonu. Zabele ka o prijemu pismena. Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. . produ enje i ukidanje pritvora. 29.). 22. 25. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. 23. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama.

. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. obimnosti predmeta. pretresanje stana i sl. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. kao i protiv stranih dr avljana. sud e odmah. ali ne zbog nenadle nosti suda. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. produ enjem ili ukidanjem pritvora. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. prati rad istra nih sudija. dogodi neki incident. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama.). lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena.lan 348 Predsednik vi eg suda. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. da li se po tuju odre eni rokovi. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja.

Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. koji vodi kaznenu evidenciju.). ustanove ili organizacije. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. lan 359 . Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije.

sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. Predsednik. kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. . upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". za ti enog svedoka. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. prikrivenog islednika. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka.

O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. Evidencija naplate nov ane kazne. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. sre ena po rednom broju upisnika. uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. 2. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. koji se redovno prazni. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. identitetu okrivljenog. a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. da u roku izvr i obavezu. . Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog.

sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. Oduzeti predmeti. 86). predmet je zavr en. propisan posebnim zakonom. 3. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. . staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. Po izvr enoj naplati. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. vrednosni papir i dragocenosti. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice.Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). Ako bi oduzeti novac. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo.Ako stranka ne uplati u roku tro kove. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. za koje se ne zna iji su. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu . trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. ovog lana. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku.

a posebno za fizi ka lica. droga. naredi e se da se predaju. . stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. a krivi ni spis e se izdvojiti. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. odnosno fizi kog lica.Oru je. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. eksplozivne stvari. uvanje. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. Ako se ne nalaze kod suda. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. lan 371 Primanje. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. rukovanje i uni tavanje predmeta. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. 4. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. 5. Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna.

a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". odnosno ste ajni sudija.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. vode se po posebnim propisima. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. li no ime odnosno naziv poverioca. Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. Ako predsednik ste ajnog ve a. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. datum. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. .

lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. lan 382 . Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije.XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda.

odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove. naknade anga ovanim licima i sl. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica. a tre i primerak predaje ra unovodstvu. Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. kao i podatak o tome da li je prilikom . sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu.). a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. lan 383 Gotovinu. datum preduzimanja izvr ne radnje. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. uz izve taj prila e uplatnicu. Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. to potvr uje potpisom na zapisniku. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. obavljenu izvr nu radnju. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. 137).

).preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji. . Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. 2. Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. a ako ne postoji predmet. osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R". Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku.

Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. obliku i sl. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. dragocenosti. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. koli ini. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. te ini. kvalitetu. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju.. . Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. uplati e se odmah. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. strana valuta. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. anga ova e se sudski ve tak. a potom knji i u evidenciju depozita. po pravilu. serijskom i drugom broju ako postoji. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije.

Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. ne odlu i druga ije. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. izdavaoca. pored kamate ispla uje i deo glavnice. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. broja knji ice. brojanje). ako se prilikom naplate kupona. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. a eventualno i posebnog znaka. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. . iznosa salda. njegova vrednost se ozna ava u nominali. oznaka serije i broja vrednosnog papira. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. naziv izdavaoca. vlasnika i korisnika. odnosno. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. pregled.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi.

papiri od vrednosti. 3. kra a specifikacija sadr aja omota. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. .). preko po te ili zamoljenog suda. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. po tom ili u banci. isprave i sl. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. pravna stvar na koju se odnose. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. isplata gotovine je na blagajni suda. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. Po pravilu. Sudske depozite primaju depozitna mesta. li no ime i adresa polaga a. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta.lan 399 Vrednosti (dragocenosti.

broj depozita. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. sud e vratiti potvrdu.). Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. pored mesta gde je stavljen pe at. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. koju izdaje depozitno mesto. Na omotu. . U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti.). tednim i ulo nim knji icama. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. stranom valutom. kao i oznaka sudskog predmeta. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd. devizama. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja.

Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. . pravo u ivanja.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. ovog lana. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. a depozitno mesto ostaje isto. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. ispunjenje naloga po testamentu i sl. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta.

zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. Kada su predmet izdavanja dragocenosti. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. Preostali predmeti. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. ovog lana sadr i predmet izdavanja. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). upisa e se u odgovaraju i dnevnik. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. Re enje iz stava 1. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. kao i na in izvr enja re enja.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. naziv i broj depozita. Ako korisnik nije prisutan. a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. odmah po prijemu omota. radi neposrednog uru enja.

U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. . Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. ne e se primenjivati postupak iz st. i 2. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. odnosno institucije. 4. 1. Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. i odlu iti o polo enom predujmu. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. najkasnije do 15. januara teku e godine za prethodnu godinu. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. a istekne rok. koverat). Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. kao uvara predmetnog depozita. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita.

Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. januara 2010. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. godine. januara 2010. vanredni pravni lekovi i sl. januara 2010. koji nisu re eni do 31. Na predmete preuzete 1. januara 2010. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom. do 6. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. ovog poslovnika. posebno se evidentiraju. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija. na na in predvi en ovim poslovnikom. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. lan 424 . predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. godine. godine. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. ukoliko u sudu ne postoji IKT. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. godinu.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. vremenu podno enja inicijalnog akta. posebno vode i ra una o starim predmetima. ukoliko oceni da je to potrebno. godine (redovni.). decembra 2009. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni.

lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS".Na omotu spisa. 65/03. br. izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168. januara 2010. promena suda. 4/06 . oznake i broja upisnika. Slede i . a primenjiva e se od 1.ispravka i 50/06). godine. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". u predmetima preuzetim od 1. 115/05. godine. januara 2010. ovog poslovnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful