SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

odluku iz stava 1. Odredbe st. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. izve taje kao i druge potrebne podatke. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. toku postupka. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. .Odluku iz stava 1. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. U obavljanju nadzora. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. Predsednik mo e. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. 1. uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. januara za teku u godinu. do 3. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1. radne sporove. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. do 3. stanje blagajne. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. kao i vanparni no. statusne sporove. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja.). mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. odeljenja za porodi ne. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. izvr no i odeljenje sudske prakse. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. radne sporove. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. "Su-Pov" i sl. kao i za obavljanje drugih poslova. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. sudovi su u okviru tih odeljenja. . postavlja predsednik. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. Odeljenja iz st. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. 1. ostavinsko. du ni da osnuju posebno ve e. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne. 2. a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. organizovanog kriminala. vanparni nog i izvr nog odeljenja. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. stanje u upisnicima "Su". poslove sudske uprave (broj pritu bi. porodi ne i statusne sporove. carinskog.

na in pobolj anja rada i stru nosti sudija.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. . pravna pitanja. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. 3. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. odnosno sudije u odeljenju. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad. sva mi ljenja u toku raspravljanja. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. kao i rezultat glasanja.

Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. na predlog sudskog odeljenja. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. Ukoliko njegov predlog nije prihva en. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. Sednica svih sudija Upravnog suda. odeljenja izvan sedi ta suda. ne e potpisati pravno shvatanje. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje. 5. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik. . Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. 4. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. po pravilu se glasa javno. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi.

a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. savetovanjima i radnim sastancima sudija. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. odre en Godi njim rasporedom poslova. ako predsednik druga ije ne odlu i. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. lan 30 . lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. razmatranja primene zakona i drugih propisa. Pored op teg. sednicama odeljenja. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. 6. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. a koja su od zna aja za sudsku praksu.

sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. 9. 7. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. ovog lana. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. odnosno sudskog osoblja. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. Sudska pisarnica . Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. 8. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. po potrebi se odr avaju radni sastanci.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti. U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda.

Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. ekspediciju po te i sl. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). 1. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. . Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. 10. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. i 2. kao to su: prijemna kancelarija. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. odeljenje za prepis. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. pojedini poslovi. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. sudskim jedinicama. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. 11. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. Ako je to celishodnije. Ukoliko do sporazuma iz stava 1. u skladu sa posebnim propisima. tehni ko-organizacionih potreba suda. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. Poslove iz st. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. Sporazumom iz stava 1. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. ovog lana ne do e.

Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. Izve taj i statistika lan 43 . zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. 13. Predsednik. slu beni glasnici. skladi tenje i prenos informacija u sudu.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. zakoni i drugi propisi. ili sudija koga on odredi. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. 15. U biblioteci se poslovi obavljaju. 14. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. ovog lana. ure eni po posebnim propisima. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. publikacije i sudska praksa u knjigama. Sastav komisije iz stava 2. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. stru ne knjige i asopisi. kao i odr avanju knji nog fonda. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. poslovi voznog parka. odre uje ministar. 12. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. obezbe ivanje prostorija za rad. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. vo enje li nih i kadrovskih evidencija.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

predsednik. Sudovi republi kog ranga. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice. predmet se raspore uje sudiji. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. privatnosti. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. . sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. vode i ra una o interesima postupka. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. odnosno posebnoj odluci predsednika. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). ovog poslovnika. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova. kao i bezbednosti u esnika u postupku. Vreme.). odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu.

privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. interesu postupka. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. audio i video snimanje u sudnici. lan 59 Fotografisanje. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. Fotografisanje. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. prepisivanja i kopiranja spisa. a najkasnije do 1. februara teku e godine za prethodnu godinu. ili posebnim propisom predvi eno. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. Informator iz stava 1. lan 60 Fotografisanje. izve tavanje putem veb-stranice i sl. imena rukovodilaca sudske uprave. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. imena i kontakte lica ovla enih za prijem. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. obavlja e se pod nadzorom sudije. kontakt informacije (telefon.). izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . VI Glava .Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. zbirke odluka i pravnih stavova. veb-stranicu i adresu elektronske po te).medija centar. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. godi nji raspored poslova. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. u skladu sa posebnim zakonom. nakon pribavljenog odobrenja. faks. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. ovog lana. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni.

U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. pu tanja na uslovni otpust. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. . odre ivanje privremenih mera. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. predmetima smetanja dr avine. ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost).). krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. ekovnim i ste ajnim postupcima. porodi nim sporovima. u skladu sa posebnim propisom. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. 3. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. 2. po odobrenju predsednika. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se. Zapo eta ro i ta.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. po predlogu za obezbe enje dokaza. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. tako da ne trpe odlaganje. istra nim. radnim sporovima. meni nim. postupcima prema maloletnicima. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim.

Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an. predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. odnosno pretresa. po pravilu. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika. O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. odnosno prema njihovim znanjima. 3. predmete iz nadle nosti ve a. U izvr nim. odredi e. 2. . ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije.VII Glava SUDIJE.

Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). 4. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. kao i lice na koje se podaci odnose. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. 6. uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. sa injava zapisnik o sastancima. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. analize i obave tenja po nalogu sudije. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. sednicama ve a i odeljenja. Ukoliko u sudu postoje uslovi. . 5. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. ako ih je ono saop tilo. 7. ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. priprema stru ne izve taje.

nacrt sudske odluke. razvrstavanje predmeta i sl.5 cm. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu. 10. Legitimacija je dimenzija 10 x 6. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. sudski izvr itelj.5 x 8. sudskog osoblja.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije. Odevanje sudija. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. Po razre enju. prestanku radnog odnosa. overitelj i dr. Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac.). odre ivanje visine sudske takse. Po razre enju. 8. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju.5 cm. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. pripremanje referata za sudiju izvestioca. 9. br. prestanku radnog odnosa. Identifikaciona kartica je dimenzija 5.oznaku identiteta.

stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. hemijsko i enje. drugostepenog suda plave boje. sudije porotnici. lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. obnavljanje. sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. patike.). kratkim pantalonama. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. O odr avanju toge (popravke. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). papu e i sl.). ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama. majicama bez rukava i sl. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. ivenje). lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda).Sudije. stara se sudska uprava.

Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda.1. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. zgradom upravlja sud. Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. . tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. 2. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. naziv i sedi te suda. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. pored srpskog jezika i irili kog pisma. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi.

ra unovodstvo. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. sudske uprave. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. zemlji ne i druge javne knjige. sudija. advokatima i drugim licima (pisarnica. odredi e se prostorija za advokate. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. po pravilu. Pe ati. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. predsednik neposredno vi eg suda. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. zaklju avaju se. Po zavr etku radnog vremena predmeti. lan 88 Prostorije u sudu. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. . odnosno drugi dr avni organi. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. pored srpskog jezika i irili kog pisma. sudija porotnika. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. odnosno sudija pojedinaca. slu beni materijal. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. koji se. arhiva. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. ra unarski centar i sl. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje.sme taj predsednika. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. kao i imena sudija i sudskog osoblja. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. ve a ili slu be. na orijentacionoj tabli. U sudovima sa ve im obimom poslova. sudskih odeljenja i ve a.).

U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. hodnici. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. 3. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. lan 91 Sudije. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa.Radne prostorije. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. . a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. 4. u skladu sa posebnim propisima. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. raspored zakazanih su enja. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. vreme zadr avanja u zgradi. sudije porotnici. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla.

tokom redovnog radnog vremena. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova.).lan 93 Upravitelj pisarnice. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu. sekretar suda. potpisuje bele ku. lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. razgledanja i prepisivanja spisa. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl. . stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. Upravitelj pisarnice. Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. dobijanja potvrda i sl. Stranke.. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik.

u skladu sa posebnim propisima. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.). ukoliko bi se time ometala priprema su enja. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. fotokopiranje i prepisivanje spisa. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. na pogodan na in. Zahtev za pregledanje. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda.Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. ve se sa initi prepis tih pismena. pod uslovima iz stava 1. u skladu sa posebnim zakonom. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. ovog lana. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. ako je to po prirodi stvari mogu e. u skladu sa zakonom. lan 98 Stranke mogu. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. elektronski oblik i sl. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. O zahtevu za pregledanje. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. da pregledaju. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. Ako se zahtev za pregledanje. U sudovima u kojima se koristi IKT. lan 99 Na zahtev stranke. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. 134. a kratka i hitna i telefonom. u skladu sa zakonom. Nacrti neotpravljenih odluka. snimanje. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. 135 i 136). fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. e lan 100 . fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. bi e dostavljeno. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. O sadr aju sudskih odluka. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme.

o nadle nosti suda. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. na podru ju za koje je sud nadle an. da u postupku koristi . lan 102 U gra anskom postupku. li no ime stranke. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. kao i o pravu na obaveznu odbranu). pravu na besplatnog tuma a. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. 2. pojedinim pravilima postupka. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela).Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. Obave tenje iz stava 1. javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. na inu i mestu izvr enja odluke. Svaki sud je du an da van sudskog postupka. medijaciju i sl. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. tro kovima postupka. odnosno postavljenje obaveznog branioca. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. ukoliko sud proceni da je to potrebno. li no ili preko punomo nika. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. U krivi nom postupku. Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. branioca. gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe.

Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. predmet. kratku i odre enu sadr inu zahteva. U tom slu aju. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. . oznaku da li je sa rasprave. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. kada postoje opravdani razlozi za to. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. 4. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. poverljiv razgovor pre saslu anja). javnim tu ila tvima. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. pisarnica formira pomo ni omot. odnosno pretresa javnost isklju ena. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno.jezik koji razume. Ako se zahteva saslu anje. 3. u skladu sa posebnim zakonom. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. ukoliko se time ne ometa sudski postupak. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. prevodioca i tuma a. li na imena stranaka.

ili priznalo za svoj potpis na ispravi. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1.Apostille). predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. na kvalitet hartije. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. 6. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). koje se dostavljaju u inostranstvo. kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. organima i me unarodnim organizacijama. predmet zamolnice . Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu. dr avljanstvo. potpisuje predsednik. organa. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave. Zamolnice. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. li no ime. sadr aj zamoljene radnje (npr. a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. prebivali te ili boravi te. 5. a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. ovog lana. vrsta dokaza ili mera koje se tra e.opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl.). koju upu uju stranim sudovima. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. li no ime i adresu zastupnika stranke. odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom.

vr i prvostepeni sud. Sudska jedinica lan 111 . Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. kao autenti ni tekstovi. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. u skladu sa posebnim propisima. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. prila e se i prevod na srpski jezik. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine.

odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici.U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom.). 3. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. telefonskim putem i sl. 2. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.). elektronskim putem. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. ovog poslovnika (Obrazac broj 168). Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. istra nim predmetima. nadle nost sudije pojedinca. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. stavlja se prijemni tambilj. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. 2) podru je suda (sudsku jedinicu. . a odluke radi u sedi tu suda i sl.

kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto. U drugim slu ajevima. strankama (li no ime stranke. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. kad je to posebnim zakonom predvi eno. Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. predaje se u sedi tu Upravnog suda. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu.) i predmetu spora. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. ovog lana. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. prebivali te i sl. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice. ve ta enje. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. 4. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda. . uvi aj. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor.

organizuju se tako. 5. a izuzetno i vozilom slu benog lica. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. po pravilu. godina ro enja. U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. prevoza sudskim vozilom. Vremensko trajanje kazne. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. u skladu sa posebnim propisima. JMBG i dr. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade. XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA.). koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. sud izlazi uz naknadu tro kova. Vozila suda koriste se. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). drugooptu eni i sl. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se. . vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza.). NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. devoja ko prezime.

drugi sudija. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. zapisnici u postupku izvr enja i sl.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. re enja. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. oznaku i broj predmeta. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik. a ostale odluke. naziv Republika Srbija. dostavljanje tu be. odnosno sudija pojedinac.). prored i sl. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. predsednik e u slu aju iz stava 1. ali nije izra ena odnosno potpisana. broj slovnih mesta. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. uverenja. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. odnosno pretres.). svedoka. odnosno pretres i da sprovede postupak. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. ve taka. naziv suda. potpisuje predsednik ve a. KZ). . broj 27/10). standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova. a nije ekspedovana. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. gl. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. ovog lana. odnosno sudije pojedinca. a odluka nije doneta. ako je doneta odluka potpisana. zbog prirode pojedinih radnji. "Sl. a oni koji nisu u estoj upotrebi. a umesto zapisni ara . datum i sedi te suda. U sudovima u kojima se koristi IKT. ovog lana. odnosno da po predmetu treba da se postupa. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. broj redova. ovog lana. Presude. Izuzetno. Ako je zaklju ena rasprava. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju.drugi zapisni ar. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. na na in propisan stavom 3. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. RS". odnosno lice koga odredi predsednik.

Prepisi moraju biti uredni. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. jasni i itki. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. Potpis"). Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu.: "Usvaja se predlog. .. a podnet je u potrebnom broju primeraka. koju je potpisao predsednik ve a . otisak tambilja. Tro kovi predlaga a 25 din. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. ako je njegovo u estvovanje obavezno. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda. ili mikrofilmovanjem. pisa om ma inom. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju.2.sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. ukoliko to nije suprotno zakonu. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. Datum. Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. fotokopiranjem. sa svim potrebnim upisima. ili na drugi mehani ki na in. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. izostavi ili doda. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. Izvornik ostaje u predmetu. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku.

ve taka. predmeti ili delovi spisa izgube. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. a u predmetima po kojima je postupak okon an .Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. svedoka. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. a izjave navedenih lica nisu saglasne. odluka i drugih pismena kojima raspola u. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici.predsednik ve a. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. 3. zapisnika. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. Sudovi e nastojati da stranke. . Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud.

potvrde. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. kojim se nare uje obnavljanje. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. sadr aj.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl.). Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka. Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini. o te eni ili uni teni spis. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". tambilji. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. oznake. naredbe. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. izve taji. Pe ati. a posle donetog re enja. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. na njemu pe at suda i datumar i sl.). 4. irili kim pismom. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. Odluka predsednika iz stava 4. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. na jednom telu prijemni tambilj. .

nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. ovog lana. igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje. drugim organima i organizacijama). tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. sudske odluke. odnosno ef odseka pisarnice. tampanje (omoti spisa. .lan 137 Na prepise (otpravke odluka. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. pra enje propisa i sudske prakse. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. Pe ati. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. U radu sa IKT. elektronsku razmenu podataka. po pravilu. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. uva upravitelj pisarnice.). dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. U sudovima koji raspola u skenerima. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. stavlja se otisak okruglog pe ata.). U slu aju iz stava 1. ra unovodstvene poslove. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi.). 5. primenjuju se pravila za pe at. u radu koristi IKT za obradu teksta. pomo ne knjige i sl. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. U pogledu teksta. dostavnice i sl. sudovima. pisani dokazi i sl. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama.

kao i primati predloge za izvr enje. ovog lana. smatra e se da je taksa napla ena. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. a na zapisnicima i drugim pismenima . potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. na dan kad je doneta odluka o osloba anju. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. 2. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. lan 143 Predsednik i sudija. redovno kontroli u naplatu takse. ispred oznake predmeta. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. u desni gornji ugao. . U slu aju iz stava 1. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. takseni obveznik prila e uplatnicu. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. a kao dokaz o uplati. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio.na prvoj strani lista. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. XII Glava SUDSKE TAKSE. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi.

pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. uvode se u popis taksa. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. 4. 3. posle obavljene radnje. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. Ako predujam ne bude polo en u roku. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. i 2.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. sud e nalo iti jednim aktom. 1. izvr i e se sve ostale radnje. . U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu.

okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. sudija i zapisni ar. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. 2. i 5. . u depozit suda. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. vi e ili pogre no uplatilo. vr i iz polo enog predujma. odnosno nadle nom organu. Re enje iz stava 1. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1. sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). u dane kada po ta ili banka ne radi. U slu aju iz st. Priznanicu potpisuju uplatilac. odnosno. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. osim za krivi na dela iz lana 2. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. telegrami. imovinsku korist. nov ana pisma.Ako se isplata licu iz stava 1. lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. Izuzetno. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. O izdatim potvrdama. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. broj 97/08). spisi. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. Sudija. ovog lana. tro kove postupka. ovog lana. vodi se evidencija. u vreme kada po ta ili banka ne radi.

mesto i vreme prijema. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. kao i na dostavnici. lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. obi no preporu eno). zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st.). Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. nema adrese stranke i sl. datum predaje preporu ene po iljke po ti.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. kao i u dane kada sud ne radi. nalog za pla anje takse. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. na in prijema (neposredno . uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. ako su prilo eni. 1. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. as i minut).po tom. Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . zaposleni e ga primiti. nije potpisano. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju. primljene vrednosti i sl. do 3. a ako taksa nije pla ena. primljeno sa ili bez takse. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. Van redovnog radnog vremena. broj primeraka sa prilozima. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. naziv suda. nema priloga navedenih u tekstu.

ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. ili se ne vidi ko je po iljalac. ako utvrdi da je po iljka o te ena. Po tu. zaposleni koji je za to odre en. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. U ovim slu ajevima. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka.prijema ( as i minut). istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. ako je to mogu e. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. kao i preporu enu po iljku. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. odnosno na njegovom omotu. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. utvrdi e se to slu benom zabele kom. Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. uz koju se prila e omot. 2. Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. . bez otvaranja. predaju preko dostavne knjige. po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). konkursom i sl. da se prilozi raznih pismena ne pome aju. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. otvara nadle ni sudija. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. du an je da je odmah po prijemu. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem.

Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. ako nedostaju samo pojedini prilozi. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. . Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). stavi e se: "primljeno bez priloga". po pravilu. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. a ako to nije mogu e.Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. navodi se njihov naziv). ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. na pole ini u gornjem levom uglu. ako pismenu nedostaju prilozi. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. uz koje bi trebalo prilo iti omot. 4. zatra i e se izve taj od po te. 3. konkurs i sl. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. a ti podaci su ozna eni na omotu. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. 137/10). Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. on se prila e uz jedno pismeno.

Telegrami. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. ako se tim pismenom osniva nov predmet. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. vrednosni papiri ili dragocenost. kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. ovog lana. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. 1. pismena sa odre enim rokovima. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. do 5.Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. po pravilu. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. razvrstavaju se na na in utvr en u st. novac. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. 5. odnosno ef odseka. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. sre uju se i predaju odvojeno. pismeno se. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. lan 166 . Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. 6.

I-1 K 70/10 (2008). 1 K 70/10). . . 7. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. K 70/10). Popis spisa . Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. . a ispod nje upisuje se nova. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. .crvenom. I-1 K 70/10). rimski i arapski broj pre oznake upisnika. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. koji se nalazi ispred oznake upisnika.zelenom. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici. lan 167 U prekr ajnim sudovima. . Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici. za drugostepene predmete upravnih organa i sl. Drugi osnovni sud u Beogradu. za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. za zahteve inspekcijskih organa. Kada je sudski broj predmeta promenjen. ranija oznaka na omotu precrtava se.utom. sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). Ako se promeni sud. odvajaju se povlakom (npr. Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad. za predmete deviznih. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. za prekr aje iz oblasti saobra aja.plavom. slede im bojama: .ljubi astom. iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. a podbrojevi listova vode se dalje redom.crnom. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena.

odnosno kod sudije pojedinca. a ovaj nadle nog sudiju. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. . odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke.lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. koje je uvedeno u popis spisa. tu se i zavode u popis. ne dobijaju podbroj. bez obzira na podbroj. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. Izuzetno. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. Pismena. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. popis spisa unosi zapisni ar. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj). Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. ve e se odlo iti u pomo ni spis. 8. to se konstatuje u primedbi popisa spisa. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. Vra ene dostavnice. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje.

pre dostavljanja predmeta sudiji. odnosno u rubrici za primedbe. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. daktilobirou. Tekstovi se ne smeju podvla iti. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. pisarnica e. Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima.Prilozi. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u. sudijskom pomo niku. proveriti da li je predmetu . Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. arati i po njima pisati primedbe. 9. Predaja predmeta sudiji. 10.

mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. 2. XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. odnosno da nije opozvano.prilo en prepis punomo ja. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. lan 179 . a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. kao i da li takvo punomo je postoji. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti.

Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. odnosno hitni. koji e o zahtevu odmah odlu iti. mati ni broj pravnog lica. 3. odnosno isklju enje sudije. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. kao i u postupcima koji du e traju. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. . adresu lica koje se poziva.). U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. U D-na sudija odre uje kome e se. evidentiraju se zakazana ro i ta. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. ime jednog od roditelja. sastavlja se zapisnik. zanimanje. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. odredi e se od koga se i ta zahteva. kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. ako zahtev ne bude odba en. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. predmet se iznosi predsedniku. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom. naziv pravnog lica i sedi te. odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. nadimak. potpuna i sadr ati: li no ime. D-na mora biti jasna. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. a po potrebi i bli e podatke (npr. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. Saop tenje se konstatuje u zapisniku. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. a u danima kada se ne sudi. JMBG i sl.

Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. datum i mesto izvr enja. priklju uju se zapisniku. oznaku predmeta o kome je re avano. "re enje potvr eno". sa initi video ili audio zapis. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik.. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. itko pisati i hemijskom olovkom. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. koja sadr i: oznaku ve a. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. lanova ve a i zapisni ara.". da li su sednici prisustvovale stranke.Zapisnik pi e zapisni ar. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. koji je od lanova ve a bio izvestilac. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda". mo e se izuzetno. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). . Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. "preina eno". U ovom slu aju. u skladu sa posebnim propisima. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. zapisnik e se sastaviti. Ako se zapisnik sastavlja van suda. a overava sudija. "prigovor odbijen"). li no ime predsednika. prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. "ukinuto". Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. 4. koji potpisuje sudija.. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. datum odr ane sednice.

lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. 5. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. ona sadr i dan ve anja. rok evidencije. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava. odgovor na tu bu. ime sudije izvestioca. 6. ime predsednika i lanova ve a. po pravilu. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. vode i ra una o propisanim rokovima. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom. zapisnik i sl. sudija izdaje odluku (naredbu. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. . Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka.). nalog i sl. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju.

lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom. zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. odluke se donose odmah. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja.Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. vrati e se odmah u pisarnicu. vra aju se pisarnici istog. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. sa uputstvom za njihovu dostavu. a najkasnije slede eg dana. po postupanju zapisni ara. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik). Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. Po tu bama. Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka.). vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci.

Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. odnosno op toj sednici. lan 195 Prilikom dono enja odluke. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. ali samo u istom sastavu ve a. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. . Ako ve e ne promeni odluku.

odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. Poziv potpisuje sudija. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. Na poziv se mora upisati broj predmeta. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. predaja sudiji izvestiocu. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. Na povratnici. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. Blagovremenost albe ceni sudija. 169). odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. odnosno dostavnici. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. sastavu ve a. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. kao i li no ime sudije. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). odeljenju sudske prakse i sl.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. odnosno dostavnica. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. . podaci iz stava 1. Svako lice se poziva posebno.

lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. datum i vrsta donetih odluka. 2. Pisanje. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. .Odredba stava 2. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . Sravnjenje. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. potpisuje sudija. izre ene sankcije. po pravilu. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. izradi e se samo jedan primerak. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. od kojih jedan ostaje u predmetu. kojima se od sudova. nalozi strankama i drugi akti. pi u se u dva primerka. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. vaspitne i druge mere. odnosno naloga. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. Zamolnice. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. organa ili ustanova tra e izve taji. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. predaje se daktilobirou na prepis. Kada tekst sravne. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. pod nadzorom efa odseka.u rubriku za primedbe upisnika. prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. Za sve prepise skra enog izvornika odluke. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima.

u dostavnicu. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu. ako nisu hitna. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. koja slu i kao evidencija o otpremi. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu. . a zatim predmet vra a pisarnici. a ako se dostavlja na drugi na in . Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. Kada se dostavlja poziv za ro i te. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. U drugo vreme i na drugom mestu. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu. ako se dostavlja po tom. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. putem po te. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. stavlja se datum roka predevidencije. otpremaju se narednog radnog dana. omota i drugih pismena otprema. stavlja se otisak otpremnog tambilja. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. sudski broj predmeta. kao i na in otpremanja. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. U sudovima sa ve im obimom poslova. vrsta odluke. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. sa nazna enjem koliko se dostavnica. iznad teksta. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom.3. na povratnicu odnosno dostavnicu. policije. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice.

Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. po pravilu. a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. 4. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave.U slu aju sumnje. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. . predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja.dostavi e im se kao i drugim strankama. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu.

u 10 asova". kada takva rubrika postoji. bez obzira na mesec i godinu. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. a zatim za raniju godinu.2010. "Predev. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. predmeti se stavljaju u ro i nik. upisuju se u upisnik. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. do 31. 15. prema potrebi. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima. . pod klju em. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi.2010. odnosno u rubrici primedbi upisnika. 15. dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. god. 5. u 11 asova"). odnosno u zaklju anoj prostoriji. odnosno predevidencije i evidencije. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. a nije potrebno drugo postupanje. "Ev.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. Sudija odre uje rok predevidencije. poseban orman za rokove (rokovnik).1. Zabele ka mora biti jasna. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. ro i ta u odre enu rubriku. Datum ro i ta i rokovi. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. a poseban za ro i ta (ro i nik).2. stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta. god. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. 6. prvo za teku u.

7. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. ukloni uo ena nepravilnost i sl. u popis spisa unosi se samo zapisnik. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. ili su nepravilno izvr ene. pisarnica. koja se odnose na oba predmeta. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. dostave tra eni izve taji. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. ve se na omotu predmeta. "Prilo en P 12/10"). "Spojen P 70/10"). predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. U popis spisa. odnosno tri dana pre isteka roka. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. odnosno ro i nika po datumu. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. prenose se na omot zajedni kog predmeta. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. sama ili po odluci sudije. . sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog.

8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. i 2. rukopise i prepise. 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. posle izdate naredbe suda. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. privremene mere i sl. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. izvr enja pre pravnosna nosti. ovog lana.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. Pored poslova iz stava 1. 2) overava potpise. Kada se pojedini poslovi iz st. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina.). Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. 1. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. koje se odnose samo na taj predmet. 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. 8. spisak predmeta korupcije i sl. . uredno i brzo naplate. Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije.

ili preduzeti neku drugu radnju. lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. odnosno ve u istog suda. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. a zakonski rok je istekao. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. otpravljanje i sl. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. po pravilu se odmah ula u u predmet. "nije ulo ena alba". O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija. sravnjivanje. Uo i nastupanja roka. U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. "tra eni izve taj nije primljen". "nije stigao odgovor na tu bu". mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena". U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. uredno i na vreme. Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. odnosno ro i ta ula u se u predmet. . ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu.) se po pravilu ne bele i u upisnik. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor. stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. organu ili organizacionoj jedinici suda. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. prosledi e predmet vi em sudu. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. staraju se da se sa predmetima postupa pravilno.).

sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. potrebno izvr iti proveru. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. odnosno odgovora na pravni lek. Iz sudske jedinice. kao to su: sastavljanje dopisa. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. "K "). U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. izvr i e je. izve taja i obave tenja od drugih sudova. prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. naro ito u pogledu dostavljanja. po nalogu sudije. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. . Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. organa i ustanova. pripremanje nacrta izve taja. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. ako predmetu nije prilo en njihov prepis.

Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. a postupak nije spojen.lan 232 Vi i sud. po pravilu u posebnoj prostoriji. 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. ili nekom drugom organu. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi.. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. odnosno bele kom o ve anju i glasanju. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. 3) spise slo iti hronolo kim redom. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. uz svoj izve taj (Obrazac br. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. 132). UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. uni tenja i kra e. XVII Glava ARHIVIRANJE.

na prednjoj strani. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja. a ako nisu. kao i redni brojevi predmeta (npr. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. pau ala i tro kova. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. K 20/10). mogu se uvati na posebnom mestu. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. . Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. 134). lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. posebno se evidentiraju. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. Na omotu fascikle. Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. po pravilu. vanparni ni.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. P 1/10. krivi ni. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. o tome obave tava upravitelja pisarnice. Drugim sudovima. u posebne fascikle.

trideset godina. . 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje.. upisnika.trideset godina. upisnici. skicama. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. ugovorima o gra enju. zajedno sa odgovaraju im planovima. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine. 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. Podaci iz arhiviranih predmeta. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. tro kovnicima i sl. 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika.2. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina. kao i elektronski dokumenti uvaju se. imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. 2) za spise u ste ajnom postupku . uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. 2) sudski registri sa ispravama. smrtovnice i re enja o nasle ivanju.

7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. 3. 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak .est godina.dve godine.deset godina. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja . 10) za sve drugostepene spise . 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena . 8) za spise koji se odnose na platne naloge . . pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija . deviznog poslovanja.pet godina. 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu.10 godina.pet godina. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . javnih prihoda i finansija. Rokovi iz stava 1. 13) za sve ostale spise .3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina.pet godina. Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak . spoljno-trgovinskog. Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1. 14) za spise prekr ajnog postupka .pet godina. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine .dvadeset godina. ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka.10 godina. Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka.deset godina. Posle proteka roka iz stava 1. 11) za spise sudske uprave . ovog lana.tri godine.

odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. upravne. XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. "P 2011"). Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. kao i podatke o strankama i vrsti spora. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . "K-Po1 4/10". ostavinske i vanparni ne). U sudskoj jedinici. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. "Su 2010". a po potrebi. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. lan 244 Umesto u knjigama. i druge knjige evidencije. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik .knjiga. "K-Po3 5/10"). Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr.Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku. prekr ajne. Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. "K-Po2 7/10". parni ne. Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in. li no ime ili oznaku sudije.

to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). Pismena. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. iza broja 13. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. 13. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). prigovori i sl. kasnije primljenih predmeta. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). iza rednog broja 17. 3). a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. Na isti na in vode se i pomo ne knjige. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. odgovor na albu. crvenom olovkom stavi e se broj 13.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom. koji se odnose na prethodni predmet. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. 2. Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. 2. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. koji se odnose na isti predmet. . Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

godinu. 7. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. upravitelj pisarnice i predsednik. ako su ostali nere eni do 1. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. 8. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. prenose se u upisnik za 2012. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. iz koga se predmet prevodi. januara 2012. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. godine. Kada se predmet re i u teku oj godini. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada.kraju godine ostali nere eni. godinu. Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. predmeti upisani u upisnik za 2010. stare predmete ne prenose i ne prevode. U primedbi upisnika. ne prenose se.

Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana. Ako se vodi elektronski upisnik. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. pa u delu po kome je potvr ena. 10.po poternici i sl. 11. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. drugostepena i prvostepena odluka. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. upise u svim upisnicima. 9. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni. pregledaju upisnike i pomo ne knjige. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. po slu ajnom izboru. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. Predsednik odeljenja. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. najmanje jedanput tromese no. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. a delimi no potvr ena. a predsednik . O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja.godi nje.. ne vodi se imenik.

Su". isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode.Su" Obrazac br. 1 "Ps" Obrazac br. 7) Radni sastanci.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br.Upisnik sudske uprave . 2 "Pov. II grupa . 2) Raspored poslova. 5) Pregledi i obilasci sudova. "Str. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani.pov. 1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. 3) Pru anje pravne pomo i. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja. 9) Sistematizacija radnih mesta.. 6) Sudije porotnici.

25) Putni i selidbeni tro kovi. 24) Grejanje i osvetljenje. 17) Sudska praksa. 23) Slu beni glasnici. 31) Poslovi ekonomata. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. 30) Tro kovi sudija porotnika. 19) Redovni izve taji o radu. asopisi i kancelarijski materijal. 33) Depoziti. 27) Po tanski. 20) Redovni statisti ki izve taji. telegrafski i telefonski tro kovi. 14) Procesno pravo.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. 28) Dopuna inventara. IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. 29) Tro kovi postupka. 15) Prethodni postupak. 26) Tro kovi i enja. 21) Povremeni statisti ki izve taji. . 13) Materijalno pravo. knjige. 16) Takse. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku.

iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. a ne u upisniku. 35) Uputstva i drugi akti. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. koji se vodi u svakom omotu. podgrupu pod brojem 8. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. a sva ostala pismena. 37) Sudijski pripravnici. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. "Su I-8 67/10". koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. . s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima. to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. a pod nazivom "Sudije porotnici").V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave.

pov".predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .krivi no ve e van glavnog pretresa . 11 "Kuo" Obrazac br.predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: ..izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor.. K2. pov. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. 10 "Ika". koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi.krivi ne predmete .Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama.predmete sporazuma o priznanju krivice . "Ik2". 9 "Poi".. Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. 6 "Kp" Obrazac br. 7 "Kv". zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. 4 "K1" Obrazac br. 8 "Ik". a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str.. "Kvm" Obrazac br. Obrazac br. 6 "Ku" Obrazac br. "Ika2". 16 "Pl" Obrazac br. 17 "I". ..razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima .predmete uslovnih otpusta . Obrazac br. "I1". K3.istrage i istra ne radnje . radne i porodi ne sporove i sl.platne naloge . "KiPov" Obrazac br. rad u javnom interesu i sl. Su" i "Str. 5 "Kri" Obrazac br.izvr enja "Ki" Obrazac br.. 39 "Kr" Obrazac br.Obrazac br. Obrazac br.. 13 "Spk" Obrazac br.predmete pomilovanja . 3 "K".. 12 "Toi". i to za: . "Ika1".upisnik o privremenom oduzimanju imovine . Upisnik "Pov. postupka . "P2". "P1". 14 "Pom I1" Obrazac br.izlazne zamolnice u krivi noj materiji . "I2" i "I3" Obrazac br. Obrazac br. "Ik1". 6 "KriPov". 30 "P".) ..Obrazac br.upisnik o trajnom oduzimanju imovine ..izdavanje uverenja o vo enju kriv.razne istra ne predmete . .. Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik.parni ne predmete.izvr enje krivi nih sankcija.. 18 i 20 .

"K-Po2".overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 19 "Iv1" Obrazac br. "Ov2". i to za: . Obrazac br. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda. "K3". 40 "Kvm".ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . 6 "Kv" Obrazac br. "R2".overe .predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) . 6 "Kri" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br. 36 "Ov I" Obrazac br.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . Obrazac br. 25 "Pom" Obrazac br.predmete ostavina .knjiga izvr nih du nika . 28 "Pom Ig" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa .za prigovore u "Iv" predmetima. 23 "O" Obrazac br. Obrazac br. 33 i "Ov X" Obrazac br.predmete pravne pomo i . 5 "K". 26 "Pom I2". "K-Po3".pripremni postupak prema maloletnicima .za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji . Obrazac br. visokotehnolo ki kriminal maloletnika . 34 U sudskoj jedinici.izlazne zamolnice u gra anskoj materiji . Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike. 38 "Km". Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. 3 "Kr" Obrazac br. "Km-Po3". 32 "Os" Obrazac br.predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . 8 . "K-Po1". 35 "Ov1".. 39 "Ki". 4 "Kim" Obrazac br. "K2". obrazac br..ostale vanparni ne predmete . "R1". "R3" Obrazac br. Obrazac br.razne istra ne predmete . 24 "R". 8 "K1" Obrazac br.predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku . 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br. "K1".prvostepene krivi ne predmete .istrage i istra ne radnje .postupak prema maloletnicima. 21 "Ikd" Obrazac br..

"Str.upisnik za krivi no ve e .izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala . 12 .upisnik za krivi no ve e . "Kre-Po2". 4 "Ki-Po1" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 8 "Krm" Obrazac br. 8 "Kp-Po2" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina . Obrazac br. 6 "Kuo-Po1" Obrazac br. Pov-Po1" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina . 7 "Kr-Po2" Obrazac br. 3 "Kv-Po2" Obrazac br. 31 1.. "Str.predmete pomilovanja .upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br. 13 .upisnik za predloge javnog tu ioca.1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) . 39 1. 29 . 7 "Kr-Po1" Obrazac br.. "Kre-Po1". 9 "Pov-Po2". 9 "K ". Pov-Po2" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala . 9 "Pov-Po1". 55 "Kp" Obrazac br. 14 .uslovni otpust maloletnika .upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. "Km-ev" Obrazac br. "Kre-Po3" .upisnik vaspitnih naloga .predmeti uslovnih otpusta "Ivm".upisnik izvr enja vaspitnih naloga .upisnik za razne krivi ne predmete . "K 1".2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .upisnik za razne krivi ne predmete .predmeti uslovnih otpusta .ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br. 9 "Kre".razne krivi ne predmete prema maloletnicima . 3 "Kv-Po1" Obrazac br.krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) .upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . 6 "KuoKm" Obrazac br. 6 "Kuo-Po2" Obrazac br. 43 "Vn" Obrazac br. 15 . 7 "Kuo" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br. 42 "Kvm" Obrazac br.predmete uslovnih otpusta ..upisnik za predloge javnog tu ioca. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. 39 .upisnik za predmete pomilovanja . 4 "Ki-Po2" Obrazac br. 8 "Kp-Po1" Obrazac br. 41 "Ivn" Obrazac br.predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br.upisnik za predmete pomilovanja .predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br.

8 "Kp-Po3" Obrazac br. 6 "Kuo-Po3" Obrazac br.predmete rehabilitacije . K 1. 25 "Reh" Obrazac br. 9 "Pov-Po3" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . 4 "Ki-Po3" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K . K m2" Obrazac br.. 16 "G ".upisnik za razne krivi ne predmete . K m1. Obrazac br. K 2. K 3" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete . 57 "R" Obrazac br.1. 57 "R" Obrazac br. "P1". G 1. 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: . 39 2) gra anske predmete i to za: .razne gra anske .predmete uslovnih otpusta .drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: . 37.upisnik za predmete pomilovanja . 6 "G .parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) ..upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): .. 55 "K m.. "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br. "G 1". 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: . 56 "Krm" Obrazac br. 3 "Kv-Po3" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br. Obrazac br. G 2" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e .izlazne zamolnice "P".drugostepene gra anske predmete . 7 "Kr-Po3" Obrazac br.

44 ..unapred pripremljen plan reorganizacije. "I1". 84 "Pr-pom" Obrazac br.. 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: . sporove industrijske "P4". 18 . 46 . Obrazac br. statusne sporove.izvr enje ..maloletne u inioce prekr aja .izvr enja Obrazac br. 45 . bankarske "P". 83 "Prm" Obrazac br. 85 "Ipr".. gra evinske sporove.za prigovore u "Iv" predmetima 23 . 88 . 90 "Pr i" Obrazac br. Obrazac br. "Ipv2" Obrazac br. "P2". plan reorganizacije "Reo" Obrazac br.prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br. 16 . "P5".parni ne predmete: privatizacije.prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br.albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) .likvidacije "L" Obrazac br.druge poslove "Pr" Obrazac br. . 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: . 47 .platne naloge "Pl" Obrazac br.razne gra anske "R" Obrazac br. 48 .pru anje pravne pomo i . "P1".izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br. 19 .prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br.albe . 22 "Ipv1". sporove. 86 "Pru" Obrazac br.sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . "Ipr1".. "Ipr2". svojine i sl. 17 "I". Obrazac br.upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora .ste aje "St" Obrazac br. 91 "Psd" Obrazac br. "P3". "I2" i "I3" .knjiga izvr nih du nika "Ikd". 92 "Prz" Obrazac br. 19 .izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br. 87 "Prz" Obrazac br.prekr aje .druge poslove "Pr " Obrazac br. 49 . 89 "Pr m" Obrazac br.albe u postupku prema maloletnicima . autorske sporove. 25 .privredne prestupe "Pk" Obrazac br.

53 "I " Obrazac br. 62 "Ur" Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti "Rev". 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1. 51 "P " Obrazac br. "Drev". 59 "Uv" Obrazac br.razne krivi ne predmete .sukobe nadle nosti. 73 "Kr" Obrazac br.drugostepene parni ne predmete . "Pzz1" Obrazac br. "Pzz". krivi ne predmete: . 76 "Krs" Obrazac br. 79 "Kzz" Obrazac br.drugostepene predmete privrednih prestupa .izvr enje presude Upravnog suda .rehabilitaciju u krivi nom postupku . "Prev".odlaganje izvr enja pre podno enja tu be . odre ivanje nadle nosti . gra anske predmete: . 78 "Gzz".upravni spor .Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: . 54 "R" Obrazac br. 60 "Up" Obrazac br. 74 "Ks. "Dprev" Obrazac br. direktnu reviziju .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br. 61 "Ui" Obrazac br.drugostepene izvr ne predmete . "Rev2".zahteva za za titu zakonitosti .ponavljanje upravno-sudskog postupka . "Gzz1". "Rev1".prigovor na odluku sudije pojedinca .drugostepene vanparni ne predmete . 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: . 52 "Pv " Obrazac br.razne upravne predmete "U" Obrazac br.reviziju. 58 "Uo" Obrazac br.druge podneske u krivi noj materiji 2. 75 "Krh" Obrazac br. 77 . Kd" Obrazac br.

. "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu. Vi i prekr ajni sud. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju. koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti. "Ki-Po1". 65 "Przz" Obrazac br. zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. 64 "Przp" Obrazac br. Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". 12. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. 82 . 69 "Upr" Obrazac br.sukob nadle nosti . privredni. 66 "Us" Obrazac br. Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike. hitnosti ili drugim kriterijumima (K2. 67 "Ur" Obrazac br. "K1". Vi i. K3. "R1" Obrazac br.. mogu voditi i druge upisnike.. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima. 68 "Uvp" Obrazac br.zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke . 81 "R". kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.zahtev za za titu zakonitosti . 71 "U " Obrazac br. Upravni sud.zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda . ali se predmet ne zavodi ponovo.zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju . "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage.druge upravne predmete . 80 "Rs" Obrazac br.zahtev za preispitivanje sudske odluke . kao i predlozi . upravne predmete: "Spp". delegacija 3.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. "Spp1" Obrazac br.albe "Uzp" Obrazac br.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . "K-Po1".sporno pravno pitanje .druge podneske u gra anskoj materiji . osnovni i prekr ajni sudovi.). 70 "Uzz" Obrazac br. Upisnici "K".

Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. bez odr avanja glavnog pretresa. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". a ne uvode se u druge upisnike. U upisnike "Kv-Po1". "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. Upisnik "Kv". kao i odluke donete po albama. istra ne radnje (upisnik "Ki"). "Kr-Po1". ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". "Kr-Po2". "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. Upisnik "Kr". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. "Kvm". Upisnik "Kp". "Kp-Po1". "Ika" lan 282 . "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv".za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. "Kp-Po1". Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. Upisnik "Ik". "Kv-Po1". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica.

U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. "Str Pov-Po2". Str Pov-Po1". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". "Ki Pov". zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. "Pov-Po2". "Pov-Po2". "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. "Kuo Km". pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. "Pov-Po3". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. Upisnik "Kri Pov". Upisnik "Km-ev" lan 288 . U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne. Str Pov-Po1". Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. "Pov-Po3". "Kuo-Po1". za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. "Pov-Po1". "Pov-Po1". Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. "Ki Pov".

Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim". Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku.U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "Kre". U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. "Kre-Po1". kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja. "Km" i "Kvm". Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. Upisnik "Poi" lan 295 . Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima.

Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu. Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja. Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave.U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu. Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda. Upisnik "Us" . Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor.

lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija). "Ov2" vode se za overu potpisa. rukopisa. U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. prepisa i isprava. "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. Upisnici "Pom I1". organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. Registar protesta hartija od vrednosti . "Pom I2". Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu.

Upisnik "Fi" lan 327 . U upisnike "P ". Upisnici "St". "Ppot". Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". odnosno likvidacije. U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije.lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. "P ". ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka.

imenik o izdatim identifikacionim karticama . 166 Obrazac br. 106 Obrazac br.po tarinu (kontrolnik) Obrazac br.interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu . tambilja i igova . 104 Obrazac br. "Pom". 13.spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja . "Prm".imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P". 108 Obrazac br. "Pr m".spisak medijatora . Ki. K . 101 Obrazac br. 164 Obrazac br..vr enje porotni ke du nosti .evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a .za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) . 93 i 94 Obrazac br. "Pru".imenik o izdatim slu benim legitimacijama .imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K.spisak poslatih predmeta koje treba vratiti .kontrolnik za predmete korupcije ..imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R".poslovni dnevnik sudije .U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova. 165 Obrazac br. 118 Obrazac br.spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje . Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: . Km. 102 Obrazac br. 97 Obrazac br. "Iv".kontrolnik vaspitnih naloga . 140 Obrazac br. 138 Obrazac br.imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .evidenciju pozvanih sudija porotnika .radnje izvr ene u vreme sudskih dana . 105 Obrazac br.dostavnu knjigu za mesto .imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I". "Pom". 143 Obrazac br. "Pl".o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje . Kim. 163 Obrazac br.prijave za pozivanje sudije porotnika .) . "Pr".. 159 Obrazac br. 128 Obrazac br.praksu sudijskog pripravnika . Ki-Po1.imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" .imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: . 129 .spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova . 98 Obrazac br. P1. "G ". 142 Obrazac br.stvarni imenik za upisnik "Su" .li ni imenik za upisnik "Su" . 122 Obrazac br.. "Reh". 141 Obrazac br. "Pr ". 96 Obrazac br.) . 127 Obrazac br. 95 Obrazac br..) . 110 Obrazac br. "Os".imenik za upisnik "Fi" . Iv1. 103 Obrazac br.) . "Pri".spisak pe ata. 117 Obrazac br.. 107 Obrazac br. 109 Obrazac br.imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" .spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina . 139 Obrazac br.slu bene izlaske (dnevnik) .. 99 Obrazac br. 100 Obrazac br. 144 Obrazac br..

135 Obrazac br. 133 Obrazac br.obra un tro kova . 154 Obrazac br.evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora .spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 151 Obrazac br.kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom . 158 Obrazac br. 112 Obrazac br. 119.izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . 157 Obrazac br. 132 Obrazac br. 113 Obrazac br. 111 Obrazac br. 137 Obrazac br. 156 Obrazac br. 120 i 121 Obrazac br. 153 Obrazac br. 130 Obrazac br. 125 Obrazac br. 148 Obrazac br.kontrolnik izvr enja vaspitnih mera .knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom . 161 Obrazac br. 160 Obrazac br. 114 Obrazac br. 155 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku . 134 Obrazac br. 126 Obrazac br.beli omot sa povratnicom .) .kontrolnik lica u pritvoru po optu enju .kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku .knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 . 150 Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni. pau ala.knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . 168 . 167 Obrazac br.kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog ..kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku . 152 Obrazac br. 145 Obrazac br. 146 i 147 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em. 115 Obrazac br. 149 Obrazac br. 124 Obrazac br. 136 Obrazac br. 162 Obrazac br. tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi . 131 Obrazac br. 116 Obrazac br.imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr. 123 Obrazac br.

Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. . a kod dvostrukog uslova. za koji je odlo eno izvr enje kazne. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. parni ni po imenu tu enog.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. predmeti ostavine po imenu ostavioca. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. 15. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. a ostali po imenu predlaga a. Pomo ne knjige 1. Kada se uslovna osuda zavede. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. 169 Obrazac br. odnosno lica na koji se postupak odnosi. 170 14. kada se razvede i osuda za drugi rok. predmeti izvr enja po imenu du nika. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti.

3. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. Kontrolnik nov anih kazni. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. otpisani i nenapla eni iznosi. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama. napla eni. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. . a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. uni ten ili predat po odluci suda. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se.2. koje se napla uju po slu benoj du nosti. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. da li su zadu eni iznosi napla eni. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. Kada je oduzeti predmet prodat. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj.

Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. 7. . a posebno za ona koja su optu ena. 6. 160).Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. 5. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. 4. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. 9. 8. Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. zavode se predmeti izvr enja. koji su predati radi sprovo enja izvr enja.

a posebne za druge na ine dostavljanja. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. 12. Pre predaje pismena po ti. 10. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. a odvojeno obi ne po iljke. 11. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. stavi e se u koverat i zape atiti. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. odvojeno od drugih predmeta i spisa. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. Ostale pomo ne knjige lan 344 . Na omot u kome se nalazi isprava. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. posebno preporu ene. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. Kada se zave tanje proglasi. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. stavlja se redni broj popisa. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu. pripaja se ostavinskim spisima. uvode se u dostavnu knjigu. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Ako su isprave predate otvorene. Posebno se uvode povratnice. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Pismena koja se dostavljaju po tom.

18. Overa potpisa. vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. 10. . "Maloletnik". Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. "Smetanje dr avine". Potvrda o pravnosna nosti odluke. "Radni spor". 11. 14. 19. Re enje o izvr enju. Saglasnost prepisa sa izvornikom. 9. 4. 16. Konstatacija o naplati takse. 6.Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. Potvrda o izvr nosti odluke. "Hitno". 5. 8. 20. 15. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. "Izdr avanje".re enja nije izjavljena alba". "Pritvor". Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. 17. Konstatacija o otpremanju. 3. 13. "Protiv presude . Potvrda ta nosti prepisa. 2. 7. 16. 12. tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. "Obezbe enje dokaza".

22. 27. Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija.Apostille. Poverljivo. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. Strogo poverljivo. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. Potvrda o prijemu pismena. produ enje i ukidanje pritvora. 29. pod uslovima propisanim u zakonu. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. . Jezik postupka. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. Overa prepisa. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. 23. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava . "Zadr avanje". Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. sudovi postupaju bez odlaganja.21. Skra ena zabele ka o prijemu pismena. 24. predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. 25. 26. 28.). Zabele ka o prijemu pismena.

dogodi neki incident. . sud e odmah. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno.). prati rad istra nih sudija. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. da li se po tuju odre eni rokovi. obimnosti predmeta. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. pretresanje stana i sl. lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. ali ne zbog nenadle nosti suda.lan 348 Predsednik vi eg suda. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. produ enjem ili ukidanjem pritvora. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. kao i protiv stranih dr avljana.

Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava.). pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. ustanove ili organizacije. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju. kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. lan 359 . Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe. koji vodi kaznenu evidenciju. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem.

odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka. Predsednik. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. prikrivenog islednika. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. . kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. za ti enog svedoka. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet.

vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. identitetu okrivljenog. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. da u roku izvr i obavezu. . kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. koji se redovno prazni. Evidencija naplate nov ane kazne. sre ena po rednom broju upisnika. uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. 2. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja.

nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. predmet je zavr en.Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). za koje se ne zna iji su. 3. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. Po izvr enoj naplati. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz.Ako stranka ne uplati u roku tro kove. vrednosni papir i dragocenosti. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. . ovog lana. lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. propisan posebnim zakonom. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu . lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. 86). Ako bi oduzeti novac. Oduzeti predmeti.

optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". 4. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. eksplozivne stvari. upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. rukovanje i uni tavanje predmeta. . droga. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. odnosno fizi kog lica. 5. lan 371 Primanje. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. uvanje. Ako se ne nalaze kod suda. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. a krivi ni spis e se izdvojiti. naredi e se da se predaju. vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". a posebno za fizi ka lica. Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji.Oru je. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo.

prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. Ako predsednik ste ajnog ve a.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. li no ime odnosno naziv poverioca. Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a. . sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. datum. Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. odnosno ste ajni sudija. vode se po posebnim propisima. a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije".

Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda. Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. lan 382 . datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja.XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1.

U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. to potvr uje potpisom na zapisniku. a tre i primerak predaje ra unovodstvu. datum preduzimanja izvr ne radnje. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. obavljenu izvr nu radnju.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. uz izve taj prila e uplatnicu. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica.). sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. lan 383 Gotovinu. Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. naknade anga ovanim licima i sl. kao i podatak o tome da li je prilikom . Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. 137).

osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R". . Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige.). uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. 2. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. a ako ne postoji predmet.

a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. anga ova e se sudski ve tak. a potom knji i u evidenciju depozita. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. dragocenosti. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. koli ini. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. serijskom i drugom broju ako postoji. obliku i sl. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. uplati e se odmah. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda.. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. . Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. strana valuta. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. kvalitetu. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. po pravilu. te ini.

vlasnika i korisnika. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. pored kamate ispla uje i deo glavnice. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. naziv izdavaoca. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. pregled. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. oznaka serije i broja vrednosnog papira. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. iznosa salda.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. odnosno. a eventualno i posebnog znaka. ne odlu i druga ije. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. . Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. izdavaoca. ako se prilikom naplate kupona. brojanje). njegova vrednost se ozna ava u nominali. broja knji ice. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost.

odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl. Po pravilu. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. li no ime i adresa polaga a. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju.). radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu. preko po te ili zamoljenog suda.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. isprave i sl. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. isplata gotovine je na blagajni suda. kra a specifikacija sadr aja omota. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. Sudske depozite primaju depozitna mesta. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. 3. Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. . po tom ili u banci. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom.lan 399 Vrednosti (dragocenosti. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. pravna stvar na koju se odnose. papiri od vrednosti.

. devizama. kao i oznaka sudskog predmeta.). Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. Na omotu. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti. Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. broj depozita. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. stranom valutom. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. pored mesta gde je stavljen pe at. sud e vratiti potvrdu. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu. U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. tednim i ulo nim knji icama. koju izdaje depozitno mesto.).

Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. ispunjenje naloga po testamentu i sl.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. . a depozitno mesto ostaje isto. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. ovog lana. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. pravo u ivanja. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke.

sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. ovog lana sadr i predmet izdavanja. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . odmah po prijemu omota. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. kao i na in izvr enja re enja.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. Re enje iz stava 1. Kada su predmet izdavanja dragocenosti. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. radi neposrednog uru enja. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. Preostali predmeti. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. naziv i broj depozita. Ako korisnik nije prisutan. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem.

ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. . lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. koverat). odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. 1. Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. i 2. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. a istekne rok. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. kao uvara predmetnog depozita.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. 4. Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. i odlu iti o polo enom predujmu. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. ne e se primenjivati postupak iz st. januara teku e godine za prethodnu godinu. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. najkasnije do 15. odnosno institucije. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit.

odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. vremenu podno enja inicijalnog akta. januara 2010. posebno vode i ra una o starim predmetima. januara 2010. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. ukoliko oceni da je to potrebno. godinu. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. ukoliko u sudu ne postoji IKT. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom.). godine. lan 424 . posebno se evidentiraju. godine (redovni. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. ovog poslovnika. koji nisu re eni do 31. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija. godine. januara 2010. januara 2010. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. godine. vanredni pravni lekovi i sl.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. na na in predvi en ovim poslovnikom. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. decembra 2009. do 6. Na predmete preuzete 1. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010.

a primenjiva e se od 1. januara 2010.ispravka i 50/06). 115/05. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". ovog poslovnika.Na omotu spisa. januara 2010. promena suda. 4/06 . oznake i broja upisnika. 65/03. u predmetima preuzetim od 1. izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168. Slede i . godine. godine. br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful