SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. 1. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. toku postupka. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. januara za teku u godinu. do 3. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. odluku iz stava 1. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. izve taje kao i druge potrebne podatke. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. Predsednik mo e. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.Odluku iz stava 1. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. Odredbe st. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. U obavljanju nadzora. . Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja.

U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. organizovanog kriminala. do 3. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. carinskog. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. radne sporove. "Su-Pov" i sl. kao i za obavljanje drugih poslova. stanje blagajne. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. radne sporove. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. sudovi su u okviru tih odeljenja. vanparni nog i izvr nog odeljenja. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. 2. porodi ne i statusne sporove. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1.). ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1. postavlja predsednik. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. du ni da osnuju posebno ve e. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. . poslove sudske uprave (broj pritu bi. odeljenja za porodi ne. kao i vanparni no. Odeljenja iz st. statusne sporove. 1. stanje u upisnicima "Su". izvr no i odeljenje sudske prakse. ostavinsko.

lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. pravna pitanja. odnosno sudije u odeljenju. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. kao i rezultat glasanja. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad. sva mi ljenja u toku raspravljanja. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. 3. . sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija.

lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. . Ukoliko njegov predlog nije prihva en. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. Sednica svih sudija Upravnog suda. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. 4. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. po pravilu se glasa javno. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. ne e potpisati pravno shvatanje. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. na predlog sudskog odeljenja. 5. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. odeljenja izvan sedi ta suda.

Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. savetovanjima i radnim sastancima sudija. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. razmatranja primene zakona i drugih propisa. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. Pored op teg. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. 6. a koja su od zna aja za sudsku praksu. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. ako predsednik druga ije ne odlu i. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. odre en Godi njim rasporedom poslova. lan 30 . sednicama odeljenja. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke.

U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. po potrebi se odr avaju radni sastanci. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika. ovog lana. 9. Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. Sudska pisarnica . Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. 8. odnosno sudskog osoblja. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti. 7. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku.

pojedini poslovi. 10. i 2. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. Sporazumom iz stava 1. odeljenje za prepis. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. 11. Ako je to celishodnije. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. ekspediciju po te i sl. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. ovog lana ne do e. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. kao to su: prijemna kancelarija. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. Poslove iz st. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. 1. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). tehni ko-organizacionih potreba suda. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. sudskim jedinicama. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. Ukoliko do sporazuma iz stava 1. u skladu sa posebnim propisima. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. .

15. Izve taj i statistika lan 43 . 14. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. ure eni po posebnim propisima. ovog lana. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. 13. vo enje li nih i kadrovskih evidencija. 12. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. publikacije i sudska praksa u knjigama. Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. stru ne knjige i asopisi. zakoni i drugi propisi. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. skladi tenje i prenos informacija u sudu. ili sudija koga on odredi. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. kao i odr avanju knji nog fonda. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. Sastav komisije iz stava 2. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. U biblioteci se poslovi obavljaju. obezbe ivanje prostorija za rad. slu beni glasnici. poslovi voznog parka. odre uje ministar. Predsednik. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. predmet se raspore uje sudiji. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu. vode i ra una o interesima postupka. Sudovi republi kog ranga. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. ovog poslovnika. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. predsednik. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. kao i bezbednosti u esnika u postupku. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu.). lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. privatnosti. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. odnosno posebnoj odluci predsednika. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. Vreme. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. .

prepisivanja i kopiranja spisa. izve tavanje putem veb-stranice i sl. a najkasnije do 1. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. lan 59 Fotografisanje. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje.medija centar. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. Informator iz stava 1. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. zbirke odluka i pravnih stavova. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni. interesu postupka. u skladu sa posebnim zakonom. faks. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku.). audio i video snimanje u sudnici. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . veb-stranicu i adresu elektronske po te). uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. kontakt informacije (telefon. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. obavlja e se pod nadzorom sudije. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. nakon pribavljenog odobrenja. VI Glava . podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. Fotografisanje. imena rukovodilaca sudske uprave. ili posebnim propisom predvi eno. februara teku e godine za prethodnu godinu. godi nji raspored poslova. lan 60 Fotografisanje. ovog lana. imena i kontakte lica ovla enih za prijem.

prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. ekovnim i ste ajnim postupcima. po predlogu za obezbe enje dokaza. postupcima prema maloletnicima. istra nim. ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). po odobrenju predsednika. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. predmetima smetanja dr avine. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. odre ivanje privremenih mera. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. u skladu sa posebnim propisom. tako da ne trpe odlaganje. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje.). U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. radnim sporovima. porodi nim sporovima. meni nim. Zapo eta ro i ta. 3. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se. pu tanja na uslovni otpust. 2. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. . ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka.

O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an. odnosno pretresa. po pravilu. predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. 3. . sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije.VII Glava SUDIJE. U izvr nim. predmete iz nadle nosti ve a. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. 2. ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika. odredi e. odnosno prema njihovim znanjima. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1.

a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. 7. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. ako ih je ono saop tilo. analize i obave tenja po nalogu sudije. sednicama ve a i odeljenja. 5. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. . uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). priprema stru ne izve taje. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. kao i lice na koje se podaci odnose. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. sa injava zapisnik o sastancima. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. 6. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. 4. Ukoliko u sudu postoje uslovi.

sudski izvr itelj. 8.5 cm. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . prestanku radnog odnosa. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. nacrt sudske odluke. pripremanje referata za sudiju izvestioca.oznaku identiteta. Po razre enju. 10. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu.5 cm. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Legitimacija je dimenzija 10 x 6. 9. Odevanje sudija.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije.5 x 8. odre ivanje visine sudske takse. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac. br. razvrstavanje predmeta i sl. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . sudskog osoblja. overitelj i dr. Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija.). Identifikaciona kartica je dimenzija 5. Po razre enju. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . prestanku radnog odnosa.

pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE .). lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. ivenje). stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". kratkim pantalonama. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. O odr avanju toge (popravke. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. hemijsko i enje.Sudije. lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. majicama bez rukava i sl. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika.). stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. papu e i sl. drugostepenog suda plave boje. odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. obnavljanje. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. sudije porotnici. sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. stara se sudska uprava. patike. lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama. pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda.

Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. naziv i sedi te suda. pored srpskog jezika i irili kog pisma. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. 2. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda.1. . tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. zgradom upravlja sud. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz.

ra unarski centar i sl. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. slu beni materijal. arhiva. zaklju avaju se. koji se. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku.sme taj predsednika. i jezik i pismo nacionalnih manjina. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. po pravilu. kao i imena sudija i sudskog osoblja. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja. ve a ili slu be.). lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. zemlji ne i druge javne knjige. . sudija porotnika. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. U sudovima sa ve im obimom poslova. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje. sudske uprave. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. odnosno sudija pojedinaca. Pe ati. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. lan 88 Prostorije u sudu. pored srpskog jezika i irili kog pisma. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. advokatima i drugim licima (pisarnica. odnosno drugi dr avni organi. ra unovodstvo. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. odredi e se prostorija za advokate. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. sudskih odeljenja i ve a. sudija. Po zavr etku radnog vremena predmeti. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. na orijentacionoj tabli. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. predsednik neposredno vi eg suda. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja.

mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. sudije porotnici. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. hodnici. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. raspored zakazanih su enja. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. 3. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. vreme zadr avanja u zgradi. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. . U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda.Radne prostorije. 4. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. u skladu sa posebnim propisima. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. lan 91 Sudije. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne.

Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. dobijanja potvrda i sl.lan 93 Upravitelj pisarnice. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. tokom redovnog radnog vremena. potpisuje bele ku. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Stranke. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. Upravitelj pisarnice. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. sekretar suda. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl.). . lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu.. razgledanja i prepisivanja spisa. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka.

sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. lan 98 Stranke mogu. bi e dostavljeno. ovog lana. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. u skladu sa zakonom. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. u skladu sa posebnim zakonom. e lan 100 . fotokopiranje i prepisivanje spisa. da pregledaju. Ako se zahtev za pregledanje.Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. Nacrti neotpravljenih odluka. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. ukoliko bi se time ometala priprema su enja. ako je to po prirodi stvari mogu e. 134. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. lan 99 Na zahtev stranke. a kratka i hitna i telefonom. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda. na pogodan na in. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. u skladu sa posebnim propisima. elektronski oblik i sl. O zahtevu za pregledanje. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. O sadr aju sudskih odluka. pod uslovima iz stava 1. 135 i 136). U sudovima u kojima se koristi IKT. ve se sa initi prepis tih pismena.). snimanje. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. Zahtev za pregledanje. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. u skladu sa zakonom. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se.

Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. 2. Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. U krivi nom postupku. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda.Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. pravu na besplatnog tuma a. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. da u postupku koristi . Svaki sud je du an da van sudskog postupka. na podru ju za koje je sud nadle an. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. branioca. lan 102 U gra anskom postupku. odnosno postavljenje obaveznog branioca. ukoliko sud proceni da je to potrebno. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. pojedinim pravilima postupka. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. tro kovima postupka. kao i o pravu na obaveznu odbranu). sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. na inu i mestu izvr enja odluke. o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . medijaciju i sl. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. li no ime stranke. Obave tenje iz stava 1. li no ili preko punomo nika. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). o nadle nosti suda. javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta.

Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. pisarnica formira pomo ni omot. Ako se zahteva saslu anje. javnim tu ila tvima. oznaku da li je sa rasprave. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. 4.jezik koji razume. U tom slu aju. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. li na imena stranaka. Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. odnosno pretresa javnost isklju ena. prevodioca i tuma a. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. . ukoliko se time ne ometa sudski postupak. kada postoje opravdani razlozi za to. kratku i odre enu sadr inu zahteva. 3. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. u skladu sa posebnim zakonom. lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta. predmet. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. poverljiv razgovor pre saslu anja). koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik.

Apostille). po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu. koju upu uju stranim sudovima. Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. vrsta dokaza ili mera koje se tra e. odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. dr avljanstvo. Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. prebivali te ili boravi te. 5. Zamolnice. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. ovog lana. 6. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . organa. predmet zamolnice . koje se dostavljaju u inostranstvo. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i. li no ime i adresu zastupnika stranke.opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . na kvalitet hartije.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. potpisuje predsednik. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. organima i me unarodnim organizacijama. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor).). sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. li no ime. sadr aj zamoljene radnje (npr.

Sudska jedinica lan 111 . na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. vr i prvostepeni sud. Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. kao autenti ni tekstovi. Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. prila e se i prevod na srpski jezik. u skladu sa posebnim propisima.

predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a. telefonskim putem i sl. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. 2) podru je suda (sudsku jedinicu.). sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. a odluke radi u sedi tu suda i sl. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. stavlja se prijemni tambilj. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. istra nim predmetima. 3. elektronskim putem. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. . osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi.).U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. 2. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. ovog poslovnika (Obrazac broj 168). nadle nost sudije pojedinca.

strankama (li no ime stranke. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda.) i predmetu spora. ve ta enje. . kad je to posebnim zakonom predvi eno. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. uvi aj. dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. prebivali te i sl. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto. ovog lana. 4. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. predaje se u sedi tu Upravnog suda. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. U drugim slu ajevima. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda.

NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se. U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. a izuzetno i vozilom slu benog lica.). XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA.). a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. devoja ko prezime. Vremensko trajanje kazne. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. po pravilu. sud izlazi uz naknadu tro kova. Vozila suda koriste se. . za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. u skladu sa posebnim propisima. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. godina ro enja. prevoza sudskim vozilom. 5. drugooptu eni i sl. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. organizuju se tako. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). JMBG i dr.

potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. naziv Republika Srbija. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. a ostale odluke. gl. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4.drugi zapisni ar. ovog lana. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. odnosno lice koga odredi predsednik.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. ve taka. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. na na in propisan stavom 3. prored i sl. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. odnosno sudija pojedinac. uverenja. a umesto zapisni ara . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. datum i sedi te suda. . odnosno da po predmetu treba da se postupa. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. zbog prirode pojedinih radnji. broj redova. a odluka nije doneta. broj 27/10). oznaku i broj predmeta. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. re enja.). odnosno pretres. ako je doneta odluka potpisana. Izuzetno. naziv suda. odnosno pretres i da sprovede postupak. uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. predsednik e u slu aju iz stava 1. odnosno sudije pojedinca. ali nije izra ena odnosno potpisana. broj slovnih mesta.). ovog lana. drugi sudija. U sudovima u kojima se koristi IKT. dostavljanje tu be. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. RS". Ako je zaklju ena rasprava. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. ovog lana. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. zapisnici u postupku izvr enja i sl. Presude. "Sl. svedoka. a nije ekspedovana. standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova. a oni koji nisu u estoj upotrebi. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik. KZ). potpisuje predsednik ve a.

. izostavi ili doda. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. Tro kovi predlaga a 25 din. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. ako je njegovo u estvovanje obavezno. pisa om ma inom. Prepisi moraju biti uredni. ukoliko to nije suprotno zakonu. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik. ili na drugi mehani ki na in. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. sa svim potrebnim upisima. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. jasni i itki. fotokopiranjem. otisak tambilja.2. ili mikrofilmovanjem. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. koju je potpisao predsednik ve a . Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju. Datum. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. a podnet je u potrebnom broju primeraka. . Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda.: "Usvaja se predlog. Potpis"). lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti.sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. Izvornik ostaje u predmetu.

Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. odluka i drugih pismena kojima raspola u. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. Sudovi e nastojati da stranke.predsednik ve a.Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. predmeti ili delovi spisa izgube. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. a izjave navedenih lica nisu saglasne. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. zapisnika. a u predmetima po kojima je postupak okon an . Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. . o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud. svedoka. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. 3. ve taka. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi.

Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini. Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. o te eni ili uni teni spis. irili kim pismom. Pe ati. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. 4. na jednom telu prijemni tambilj.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. potvrde. naredbe. izve taji. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. tambilji. .). zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu.). kojim se nare uje obnavljanje. Odluka predsednika iz stava 4. uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. a posle donetog re enja. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. sadr aj. na njemu pe at suda i datumar i sl. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. oznake. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl.

odnosno ef odseka pisarnice. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. pomo ne knjige i sl. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. dostavnice i sl. kao i u sudskoj upravi i pisarnici.). lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. U pogledu teksta. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama. Pe ati. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. U radu sa IKT. ovog lana. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. primenjuju se pravila za pe at. po pravilu. sudovima. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. 5. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. elektronsku razmenu podataka. tampanje (omoti spisa. u radu koristi IKT za obradu teksta. stavlja se otisak okruglog pe ata.). sudske odluke. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. U sudovima koji raspola u skenerima. pra enje propisa i sudske prakse. pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. pisani dokazi i sl. drugim organima i organizacijama). sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. . tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. ra unovodstvene poslove. U slu aju iz stava 1. uva upravitelj pisarnice. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm.).

to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. lan 143 Predsednik i sudija. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa. ispred oznake predmeta. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. U slu aju iz stava 1. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. kao i primati predloge za izvr enje. XII Glava SUDSKE TAKSE. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. a na zapisnicima i drugim pismenima .na prvoj strani lista. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. takseni obveznik prila e uplatnicu. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in. ovog lana. . dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. smatra e se da je taksa napla ena. a kao dokaz o uplati. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. redovno kontroli u naplatu takse. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. na dan kad je doneta odluka o osloba anju. primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi. u desni gornji ugao. 2. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa.

Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. izvr i e se sve ostale radnje. 1. za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. 3. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. posle obavljene radnje. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog. ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. 4. sud e nalo iti jednim aktom.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. i 2. pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. . uvode se u popis taksa. unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. Ako predujam ne bude polo en u roku. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa.

sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. Sudija. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. tro kove postupka. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". imovinsku korist. Izuzetno. u depozit suda. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. osim za krivi na dela iz lana 2. O izdatim potvrdama. broj 97/08). Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. ovog lana. lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. vr i iz polo enog predujma. odnosno. U slu aju iz st. . odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. ovog lana. i 5. spisi. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1.Ako se isplata licu iz stava 1. u vreme kada po ta ili banka ne radi. 2. sudija i zapisni ar. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. odnosno nadle nom organu. vi e ili pogre no uplatilo. Priznanicu potpisuju uplatilac. Re enje iz stava 1. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. nov ana pisma. u dane kada po ta ili banka ne radi. vodi se evidencija. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. telegrami. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta.

Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. naziv suda. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. datum predaje preporu ene po iljke po ti. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. zaposleni e ga primiti. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. primljene vrednosti i sl. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. primljeno sa ili bez takse. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. na in prijema (neposredno . a ako taksa nije pla ena. do 3. 1. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi.po tom. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. ako su prilo eni. nema adrese stranke i sl. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. nalog za pla anje takse. kao i u dane kada sud ne radi. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. nije potpisano. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. Van redovnog radnog vremena. obi no preporu eno). Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . broj primeraka sa prilozima. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. as i minut). nema priloga navedenih u tekstu.). a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. mesto i vreme prijema. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. kao i na dostavnici.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju.

ako utvrdi da je po iljka o te ena. predaju preko dostavne knjige. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. ili se ne vidi ko je po iljalac. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. zaposleni koji je za to odre en. da se prilozi raznih pismena ne pome aju. Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". U ovim slu ajevima. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr.prijema ( as i minut). "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. otvara nadle ni sudija. Po tu. kao i preporu enu po iljku. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. utvrdi e se to slu benom zabele kom. po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. 2. . a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. bez otvaranja. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. konkursom i sl. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". uz koju se prila e omot. odnosno na njegovom omotu. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. ako je to mogu e. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. du an je da je odmah po prijemu.

on se prila e uz jedno pismeno. ako nedostaju samo pojedini prilozi. pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena. po pravilu. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. konkurs i sl. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom.Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. . Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. a ti podaci su ozna eni na omotu. 4. zatra i e se izve taj od po te. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. ako pismenu nedostaju prilozi. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. navodi se njihov naziv). Otisak prijemnog tambilja stavlja se.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. na pole ini u gornjem levom uglu. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. 3. stavi e se: "primljeno bez priloga". Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). 137/10). a ako to nije mogu e. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. uz koje bi trebalo prilo iti omot.

5. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. do 5. pismena sa odre enim rokovima. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti.Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. pismeno se. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. po pravilu. vrednosni papiri ili dragocenost. sre uju se i predaju odvojeno. lan 166 . kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. 1. ako se tim pismenom osniva nov predmet. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. ovog lana. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). razvrstavaju se na na in utvr en u st. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. novac. odnosno ef odseka. Telegrami. 6. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati.

za drugostepene predmete upravnih organa i sl. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. slede im bojama: . Popis spisa . I-1 K 70/10 (2008). za predmete deviznih. . Kada je sudski broj predmeta promenjen. za zahteve inspekcijskih organa. K 70/10). .plavom. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. I-1 K 70/10). Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici.crnom. za prekr aje iz oblasti saobra aja. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. ranija oznaka na omotu precrtava se. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. . ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. rimski i arapski broj pre oznake upisnika. Ako se promeni sud. . za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak. Drugi osnovni sud u Beogradu. a ispod nje upisuje se nova. odvajaju se povlakom (npr.zelenom. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . a podbrojevi listova vode se dalje redom. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad.ljubi astom. lan 167 U prekr ajnim sudovima. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici. 7.crvenom. . sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). 1 K 70/10).utom. iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena. Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. koji se nalazi ispred oznake upisnika.

U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. Pismena. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. tu se i zavode u popis. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. popis spisa unosi zapisni ar. odnosno kod sudije pojedinca. to se konstatuje u primedbi popisa spisa. ve e se odlo iti u pomo ni spis. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj). unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. ne dobijaju podbroj. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. Izuzetno. . koje je uvedeno u popis spisa. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. bez obzira na podbroj. Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. a ovaj nadle nog sudiju. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice.lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. Vra ene dostavnice. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. 8. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena.

Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. odnosno u rubrici za primedbe. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. proveriti da li je predmetu . bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. sudijskom pomo niku. evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u. Predaja predmeta sudiji. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. daktilobirou. Tekstovi se ne smeju podvla iti. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. pisarnica e. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda.Prilozi. arati i po njima pisati primedbe. 10. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. pre dostavljanja predmeta sudiji. 9.

zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. 2. mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. lan 179 . Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. odnosno da nije opozvano. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. kao i da li takvo punomo je postoji. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti.prilo en prepis punomo ja. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja.

odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom.). kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. kao i u postupcima koji du e traju. zanimanje. Saop tenje se konstatuje u zapisniku. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. odnosno isklju enje sudije. mati ni broj pravnog lica. odnosno hitni. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. naziv pravnog lica i sedi te. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. ime jednog od roditelja. U D-na sudija odre uje kome e se. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci. evidentiraju se zakazana ro i ta. adresu lica koje se poziva. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. sastavlja se zapisnik. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. a po potrebi i bli e podatke (npr. 3. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. D-na mora biti jasna. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. nadimak. JMBG i sl. koji e o zahtevu odmah odlu iti. . Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. predmet se iznosi predsedniku. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. a u danima kada se ne sudi. odredi e se od koga se i ta zahteva.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. potpuna i sadr ati: li no ime. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. ako zahtev ne bude odba en. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima.

koji je od lanova ve a bio izvestilac. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. "re enje potvr eno". prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika.. mo e se izuzetno. lanova ve a i zapisni ara. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. U ovom slu aju. Ako se zapisnik sastavlja van suda. zapisnik e se sastaviti. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. da li su sednici prisustvovale stranke. koja sadr i: oznaku ve a. 4.". li no ime predsednika. itko pisati i hemijskom olovkom. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. sa initi video ili audio zapis. u skladu sa posebnim propisima. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). datum odr ane sednice. o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. datum i mesto izvr enja. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda". koji potpisuje sudija. .Zapisnik pi e zapisni ar. Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. "prigovor odbijen"). "preina eno". "ukinuto". Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. a overava sudija. priklju uju se zapisniku. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od.. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. oznaku predmeta o kome je re avano.

Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. ona sadr i dan ve anja. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. zapisnik i sl. . uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. ime sudije izvestioca. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno. sudija izdaje odluku (naredbu. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. odgovor na tu bu.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. po pravilu. lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. rok evidencije. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu. nalog i sl. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar.). ime predsednika i lanova ve a. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. 5. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. vode i ra una o propisanim rokovima. 6.

zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci. odluke se donose odmah. sa uputstvom za njihovu dostavu. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti.). Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT. po postupanju zapisni ara. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. Po tu bama.Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. vrati e se odmah u pisarnicu. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik). radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. a najkasnije slede eg dana. vra aju se pisarnici istog.

Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. . vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. Ako ve e ne promeni odluku.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. ali samo u istom sastavu ve a. odnosno op toj sednici. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. lan 195 Prilikom dono enja odluke. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe.

odnosno dostavnica. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. Poziv potpisuje sudija. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. . Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. kao i li no ime sudije.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. odnosno dostavnici. Blagovremenost albe ceni sudija. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. Svako lice se poziva posebno. odeljenju sudske prakse i sl. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. predaja sudiji izvestiocu. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). podaci iz stava 1. Na povratnici. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. Na poziv se mora upisati broj predmeta. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. sastavu ve a. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. 169). Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u.

Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. predaje se daktilobirou na prepis. prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. kojima se od sudova. Sravnjenje. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. Zamolnice. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. Pisanje. pi u se u dva primerka. odnosno naloga. nalozi strankama i drugi akti. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. datum i vrsta donetih odluka. izre ene sankcije. zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. Kada tekst sravne. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje.u rubriku za primedbe upisnika. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. 2. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. vaspitne i druge mere. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. po pravilu. izradi e se samo jedan primerak. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. . podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. Za sve prepise skra enog izvornika odluke. potpisuje sudija. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. od kojih jedan ostaje u predmetu.Odredba stava 2. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. pod nadzorom efa odseka. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . organa ili ustanova tra e izve taji. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT.

lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. vrsta odluke. U drugo vreme i na drugom mestu. a ako se dostavlja na drugi na in . datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu.3. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije.u dostavnicu. ako nisu hitna. stavlja se datum roka predevidencije. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. sudski broj predmeta. na povratnicu odnosno dostavnicu. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. . Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. policije. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. ako se dostavlja po tom. sa nazna enjem koliko se dostavnica. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom. U sudovima sa ve im obimom poslova. Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. stavlja se otisak otpremnog tambilja. putem po te. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. iznad teksta. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. omota i drugih pismena otprema. koja slu i kao evidencija o otpremi. kao i na in otpremanja. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. a zatim predmet vra a pisarnici. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. Kada se dostavlja poziv za ro i te. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. otpremaju se narednog radnog dana. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu.

pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. . lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave.U slu aju sumnje. po pravilu. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. 4. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova.dostavi e im se kao i drugim strankama. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno.

Zabele ka mora biti jasna. prvo za teku u. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. . dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. odnosno u zaklju anoj prostoriji. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. poseban orman za rokove (rokovnik). odnosno u rubrici primedbi upisnika. a zatim za raniju godinu. 15. Sudija odre uje rok predevidencije. "Predev. 6. Datum ro i ta i rokovi. pod klju em. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. kada takva rubrika postoji. u 10 asova". stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. 15. god. "Ev. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. predmeti se stavljaju u ro i nik. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. do 31. a nije potrebno drugo postupanje. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi.1. prema potrebi. u 11 asova"). odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda.2. bez obzira na mesec i godinu. ro i ta u odre enu rubriku. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta. 5. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima.2010. a poseban za ro i ta (ro i nik). a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. god.2010. odnosno predevidencije i evidencije. upisuju se u upisnik. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji.

Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. koja se odnose na oba predmeta. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. pisarnica. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. u popis spisa unosi se samo zapisnik. "Prilo en P 12/10"). "Spojen P 70/10"). Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. prenose se na omot zajedni kog predmeta. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. ukloni uo ena nepravilnost i sl. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. ve se na omotu predmeta. odnosno tri dana pre isteka roka. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. U popis spisa. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. 7. odnosno ro i nika po datumu. sama ili po odluci sudije. ili su nepravilno izvr ene. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. . preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. dostave tra eni izve taji.

Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. . posle izdate naredbe suda. 1. privremene mere i sl. 8. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. spisak predmeta korupcije i sl. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. 2) overava potpise. izvr enja pre pravnosna nosti. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. Pored poslova iz stava 1. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. Kada se pojedini poslovi iz st.). izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. i 2. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. uredno i brzo naplate. ovog lana. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. koje se odnose samo na taj predmet. rukopise i prepise. Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati.

lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. "nije stigao odgovor na tu bu". "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl.).lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena". U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari. Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. odnosno ve u istog suda. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. uredno i na vreme. . po pravilu se odmah ula u u predmet. "tra eni izve taj nije primljen". a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi. a zakonski rok je istekao. lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. otpravljanje i sl. staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. "nije ulo ena alba". O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija.) se po pravilu ne bele i u upisnik. sravnjivanje. Uo i nastupanja roka. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. ili preduzeti neku drugu radnju. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. prosledi e predmet vi em sudu. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. odnosno ro i ta ula u se u predmet. organu ili organizacionoj jedinici suda. stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji.

Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. . prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. izve taja i obave tenja od drugih sudova. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. potrebno izvr iti proveru. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. po nalogu sudije. izvr i e je. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. Iz sudske jedinice. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. odnosno odgovora na pravni lek. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. "K "). pripremanje nacrta izve taja. organa i ustanova. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. naro ito u pogledu dostavljanja. lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. kao to su: sastavljanje dopisa.

Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. po pravilu u posebnoj prostoriji. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. XVII Glava ARHIVIRANJE. Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. 3) spise slo iti hronolo kim redom. uz svoj izve taj (Obrazac br. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. 132). uni tenja i kra e. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. ili nekom drugom organu. a postupak nije spojen. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju.. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja.lan 232 Vi i sud. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. odnosno bele kom o ve anju i glasanju. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni.

pau ala i tro kova. krivi ni. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. P 1/10. u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. o tome obave tava upravitelja pisarnice. K 20/10). nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni. Na omotu fascikle. . lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. mogu se uvati na posebnom mestu. vanparni ni. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. u posebne fascikle. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. 134). pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. na prednjoj strani. kao i redni brojevi predmeta (npr. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. a ako nisu. posebno se evidentiraju. Drugim sudovima. po pravilu.

kao i elektronski dokumenti uvaju se. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . zajedno sa odgovaraju im planovima. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. upisnika. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. skicama. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. smrtovnice i re enja o nasle ivanju. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika. 2) za spise u ste ajnom postupku . imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. Podaci iz arhiviranih predmeta.2. tro kovnicima i sl. . 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine.trideset godina. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove. 2) sudski registri sa ispravama. upisnici. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina..trideset godina. ugovorima o gra enju.

deset godina. Posle proteka roka iz stava 1. . ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja . javnih prihoda i finansija. 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu.10 godina. deviznog poslovanja. 14) za spise prekr ajnog postupka .pet godina. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena . 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak .dvadeset godina. 11) za spise sudske uprave . Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine .est godina. 3. ovog lana.pet godina. 10) za sve drugostepene spise . Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija .tri godine.pet godina.dve godine. 13) za sve ostale spise .pet godina. ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu. spoljno-trgovinskog. 8) za spise koji se odnose na platne naloge .deset godina. Rokovi iz stava 1. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak .3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina. ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka.10 godina.

sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. a po potrebi. "K-Po2 7/10". lan 244 Umesto u knjigama. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. ostavinske i vanparni ne). predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik . Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. i druge knjige evidencije. prekr ajne. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. upravne. pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice. li no ime ili oznaku sudije. parni ne. "P 2011"). "K-Po1 4/10". kao i podatke o strankama i vrsti spora. "Su 2010". XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in. "K-Po3 5/10").Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. U sudskoj jedinici. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku.knjiga.

17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). iza rednog broja 17. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. 2. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). . a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. kasnije primljenih predmeta. 2. koji se odnose na isti predmet. crvenom olovkom stavi e se broj 13. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. 3). a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr. iza broja 13. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. 13. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. Na isti na in vode se i pomo ne knjige. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. prigovori i sl. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. koji se odnose na prethodni predmet. Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. odgovor na albu. koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. Pismena. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. januara 2012. ako su ostali nere eni do 1. upravitelj pisarnice i predsednik. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. U primedbi upisnika. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. prenose se u upisnik za 2012. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada. godine. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika.kraju godine ostali nere eni. godinu. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. predmeti upisani u upisnik za 2010. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . godinu. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. Kada se predmet re i u teku oj godini. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. ne prenose se. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. 8. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. 7. stare predmete ne prenose i ne prevode. iz koga se predmet prevodi. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda.

sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. po slu ajnom izboru. a predsednik .godi nje. Predsednik odeljenja. Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima.. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa.po poternici i sl. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. Ako se vodi elektronski upisnik. pregledaju upisnike i pomo ne knjige. 11. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja. 10. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. najmanje jedanput tromese no. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . imenicima i ostalim pomo nim knjigama. 9. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. a delimi no potvr ena. O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. ne vodi se imenik. upise u svim upisnicima. pa u delu po kome je potvr ena. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). drugostepena i prvostepena odluka.

9) Sistematizacija radnih mesta. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani. 1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a.Su".Su" Obrazac br. II grupa .pov. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja. 5) Pregledi i obilasci sudova. 2) Raspored poslova. 7) Radni sastanci. 3) Pru anje pravne pomo i.Upisnik sudske uprave . "Str. 6) Sudije porotnici..Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode. isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe. 2 "Pov. 1 "Ps" Obrazac br.

IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. 23) Slu beni glasnici. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 19) Redovni izve taji o radu. asopisi i kancelarijski materijal. .12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. 24) Grejanje i osvetljenje. 27) Po tanski. 13) Materijalno pravo. 16) Takse. knjige. 33) Depoziti. telegrafski i telefonski tro kovi. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. 28) Dopuna inventara. 14) Procesno pravo. 21) Povremeni statisti ki izve taji. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 26) Tro kovi i enja. 15) Prethodni postupak. 30) Tro kovi sudija porotnika. 20) Redovni statisti ki izve taji. 29) Tro kovi postupka. 17) Sudska praksa. 31) Poslovi ekonomata.

Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. a pod nazivom "Sudije porotnici"). to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. 37) Sudijski pripravnici. a ne u upisniku. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. a sva ostala pismena. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. koji se vodi u svakom omotu. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. . 35) Uputstva i drugi akti. 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. podgrupu pod brojem 8. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. "Su I-8 67/10". zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima. VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave.V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa.

"P1"..izlazne zamolnice u krivi noj materiji . "Ik1".razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima .Obrazac br. Obrazac br. Obrazac br.. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. 8 "Ik". i to za: .parni ne predmete.krivi ne predmete . Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete.upisnik o privremenom oduzimanju imovine . 10 "Ika"..predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku . 17 "I". 4 "K1" Obrazac br. koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi.Obrazac br. "I2" i "I3" Obrazac br.izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor. "P2". Su" i "Str. a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str.izvr enja "Ki" Obrazac br. "Ika1".krivi no ve e van glavnog pretresa .. pov. 13 "Spk" Obrazac br. . 39 "Kr" Obrazac br. 6 "Ku" Obrazac br. 11 "Kuo" Obrazac br. "I1".platne naloge .upisnik o trajnom oduzimanju imovine . Upisnik "Pov. postupka .. 5 "Kri" Obrazac br. rad u javnom interesu i sl. 3 "K".) .razne istra ne predmete . 14 "Pom I1" Obrazac br.ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: . Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik. "Ika2".. "Kvm" Obrazac br. radne i porodi ne sporove i sl. pov". Obrazac br. 18 i 20 . 30 "P". . 6 "Kp" Obrazac br. "KiPov" Obrazac br.istrage i istra ne radnje ... "Ik2". 16 "Pl" Obrazac br. K3.predmete uslovnih otpusta . zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. 6 "KriPov".izdavanje uverenja o vo enju kriv..Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama. 12 "Toi". K2.. Obrazac br. 7 "Kv"..predmete pomilovanja ..predmete sporazuma o priznanju krivice . 9 "Poi".izvr enje krivi nih sankcija.

35 "Ov1". 40 "Kvm". 36 "Ov I" Obrazac br. 38 "Km".postupak prema maloletnicima. 6 "Kv" Obrazac br. i to za: .predmete ostavina .za prigovore u "Iv" predmetima.predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . 33 i "Ov X" Obrazac br. 4 "Kim" Obrazac br. "K-Po1". "Km-Po3".krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br.za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji . Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike..knjiga izvr nih du nika .predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) . visokotehnolo ki kriminal maloletnika .overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 8 . obrazac br. "K3". 34 U sudskoj jedinici. Obrazac br. 24 "R". "K-Po2". 5 "K".izlazne zamolnice u gra anskoj materiji .istrage i istra ne radnje .ostale vanparni ne predmete .predmete pravne pomo i . Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. "K-Po3". 19 "Iv1" Obrazac br. Obrazac br. Obrazac br.pripremni postupak prema maloletnicima .prvostepene krivi ne predmete .razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . 23 "O" Obrazac br.overe . "R1".ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . Obrazac br... 8 "K1" Obrazac br. 28 "Pom Ig" Obrazac br. "K1". u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . 3 "Kr" Obrazac br. "R3" Obrazac br. 25 "Pom" Obrazac br.razne istra ne predmete . "R2". 39 "Ki". Obrazac br. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda. 6 "Kri" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa . "K2". 26 "Pom I2". 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br. "Ov2". 21 "Ikd" Obrazac br.predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku . 32 "Os" Obrazac br.

"Km-ev" Obrazac br.predmete pomilovanja .. "Kre-Po1".upisnik za razne krivi ne predmete .krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) .predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br. "Kre-Po3" . 8 "Krm" Obrazac br. Obrazac br.upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina .krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima .upisnik za krivi no ve e .predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete . 3 "Kv-Po2" Obrazac br. Pov-Po1" Obrazac br. "K 1". 3 "Kv-Po1" Obrazac br. 9 "Pov-Po1".uslovni otpust maloletnika .upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala .upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 15 .upisnik za krivi no ve e .izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br. 31 1. 41 "Ivn" Obrazac br. 42 "Kvm" Obrazac br. 7 "Kr-Po2" Obrazac br. 9 "Kre".upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. 6 "Kuo-Po1" Obrazac br.upisnik za predmete pomilovanja .razne krivi ne predmete prema maloletnicima . 8 "Kp-Po1" Obrazac br. 9 "Pov-Po2". 9 "K ". 6 "KuoKm" Obrazac br. "Kre-Po2". 39 1. 4 "Ki-Po1" Obrazac br. 8 "Kp-Po2" Obrazac br. 6 "Kuo-Po2" Obrazac br.upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . 13 . Pov-Po2" Obrazac br. 43 "Vn" Obrazac br. 29 .predmeti uslovnih otpusta "Ivm".1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) . 39 ..upisnik za predmete pomilovanja .upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala .upisnik za predloge javnog tu ioca. "Str. 14 ..predmete uslovnih otpusta .upisnik za predloge javnog tu ioca. 7 "Kr-Po1" Obrazac br. 55 "Kp" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br.predmeti uslovnih otpusta . 12 . 4 "Ki-Po2" Obrazac br.2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .upisnik vaspitnih naloga . 7 "Kuo" Obrazac br.ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina . "Str.upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br.

drugostepene krivi ne predmete .upisnik za krivi no ve e .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K . K 2. 6 "G . K m2" Obrazac br.predmete uslovnih otpusta .. 57 "R" Obrazac br.1.izlazne zamolnice "P".. 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: .. 6 "Kuo-Po3" Obrazac br. K 1. 4 "Ki-Po3" Obrazac br. 9 "Pov-Po3" Obrazac br.razne gra anske .3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): . "G 1". 3 "Kv-Po3" Obrazac br. 8 "Kp-Po3" Obrazac br. 55 "K m.upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .predmete rehabilitacije . "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br. Obrazac br. "P1".drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: . 16 "G ".upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .drugostepene gra anske predmete .upisnik za razne krivi ne predmete .upisnik za predmete pomilovanja . 37. 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: . G 2" Obrazac br. 39 2) gra anske predmete i to za: . 25 "Reh" Obrazac br. 56 "Krm" Obrazac br. 7 "Kr-Po3" Obrazac br.parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) . K m1.upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br. 57 "R" Obrazac br. Obrazac br. K 3" Obrazac br.. G 1.

privredne prestupe "Pk" Obrazac br. 91 "Psd" Obrazac br.. sporove.. "P3". 19 . . plan reorganizacije "Reo" Obrazac br. "Ipr1".. 83 "Prm" Obrazac br. 90 "Pr i" Obrazac br.druge poslove "Pr " Obrazac br. sporove industrijske "P4". gra evinske sporove. 22 "Ipv1". 49 . 92 "Prz" Obrazac br.ste aje "St" Obrazac br.prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br.pru anje pravne pomo i .izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br.za prigovore u "Iv" predmetima 23 . Obrazac br.izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br. autorske sporove.albe u postupku prema maloletnicima .maloletne u inioce prekr aja . 16 . statusne sporove.sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . "P1". 86 "Pru" Obrazac br. 44 . 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: . 19 . 48 . "P2". 17 "I".upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora . 89 "Pr m" Obrazac br.knjiga izvr nih du nika "Ikd". 18 . 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: .albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) .prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br. "Ipv2" Obrazac br. bankarske "P".prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br.parni ne predmete: privatizacije.izvr enja Obrazac br. Obrazac br.. "I2" i "I3" .albe .druge poslove "Pr" Obrazac br.prekr aje .. 47 .platne naloge "Pl" Obrazac br. 88 . "P5".izvr enje .razne gra anske "R" Obrazac br. 84 "Pr-pom" Obrazac br. 45 . svojine i sl. 46 . 25 . "Ipr2". 87 "Prz" Obrazac br. "I1".unapred pripremljen plan reorganizacije. 85 "Ipr". Obrazac br.

62 "Ur" Obrazac br. "Pzz1" Obrazac br. "Gzz1". 73 "Kr" Obrazac br. Kd" Obrazac br. "Pzz".izvr enje presude Upravnog suda .ponavljanje upravno-sudskog postupka . 61 "Ui" Obrazac br. 51 "P " Obrazac br. 52 "Pv " Obrazac br.upravni spor . "Dprev" Obrazac br. "Drev".razne krivi ne predmete .razne upravne predmete "U" Obrazac br. 79 "Kzz" Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti . "Prev". direktnu reviziju . 76 "Krs" Obrazac br. 60 "Up" Obrazac br.sukobe nadle nosti. "Rev2". 59 "Uv" Obrazac br. 54 "R" Obrazac br. gra anske predmete: .drugostepene izvr ne predmete . odre ivanje nadle nosti .odlaganje izvr enja pre podno enja tu be . 75 "Krh" Obrazac br. 78 "Gzz".zahteva za za titu zakonitosti "Rev".reviziju.drugostepene parni ne predmete .druge podneske u krivi noj materiji 2.prigovor na odluku sudije pojedinca .drugostepene predmete privrednih prestupa .rehabilitaciju u krivi nom postupku . 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1. 77 . 53 "I " Obrazac br. "Rev1".Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: . 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: . 74 "Ks.drugostepene vanparni ne predmete . 58 "Uo" Obrazac br. krivi ne predmete: .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br.

80 "Rs" Obrazac br.zahtev za za titu zakonitosti . privredni.. Upisnici "K". "K1". Upravni sud. K3.. 12.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". "Spp1" Obrazac br. 64 "Przp" Obrazac br. kao i predlozi . Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike.zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju .).zahtev za preispitivanje sudske odluke .druge upravne predmete . Vi i prekr ajni sud. upravne predmete: "Spp". mogu voditi i druge upisnike. "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu. 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. 81 "R". "R1" Obrazac br.sukob nadle nosti . osnovni i prekr ajni sudovi. "Ki-Po1". 65 "Przz" Obrazac br. 68 "Uvp" Obrazac br. "K-Po1".zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke . hitnosti ili drugim kriterijumima (K2. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju.. "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage. delegacija 3. 67 "Ur" Obrazac br. 82 . u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima. 66 "Us" Obrazac br.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. 71 "U " Obrazac br. koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti.zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda .albe "Uzp" Obrazac br. kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. ali se predmet ne zavodi ponovo. 69 "Upr" Obrazac br. Vi i.sporno pravno pitanje .druge podneske u gra anskoj materiji . 70 "Uzz" Obrazac br.

Upisnik "Ik". "Kvm". Upisnik "Kp". "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). bez odr avanja glavnog pretresa. Upisnik "Kv". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. U upisnike "Kv-Po1". odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. kao i odluke donete po albama. "Kr-Po2". Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. "Kv-Po1". Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. a ne uvode se u druge upisnike. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. "Kp-Po1". istra ne radnje (upisnik "Ki"). "Kp-Po1". "Ika" lan 282 . ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. Upisnik "Kr". "Kr-Po1".

Str Pov-Po1". "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. "Pov-Po3". "Str Pov-Po2". "Kuo-Po1". "Kuo Km". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. "Ki Pov". zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. "Pov-Po2". "Pov-Po1". "Pov-Po2". Upisnik "Km-ev" lan 288 . "Pov-Po1". Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. Upisnik "Kri Pov". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". "Ki Pov". Str Pov-Po1". U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne.U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. "Pov-Po3". pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.

Upisnik "Poi" lan 295 . Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. Upisnik "Kre". "Kre-Po1". Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. "Km" i "Kvm". kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja. U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku.U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim".

Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja. Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu.U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. Upisnik "Us" . Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i.

Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija). Registar protesta hartija od vrednosti . U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu.lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. prepisa i isprava. Upisnici "Pom I1". U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. "Pom I2". rukopisa. "Ov2" vode se za overu potpisa. Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade.

zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije.lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije. "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. odnosno likvidacije. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka. U upisnike "P ". "Ppot". Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". Upisnik "Fi" lan 327 . Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". "P ". za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. Upisnici "St". Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca.

. 97 Obrazac br. 95 Obrazac br.slu bene izlaske (dnevnik) . 166 Obrazac br. 96 Obrazac br. 139 Obrazac br. Kim.. 93 i 94 Obrazac br. "Pri". 138 Obrazac br. 102 Obrazac br.. tambilja i igova . "Prm". Ki. 122 Obrazac br. "Pom". K .imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P". "G ".spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja .imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I".U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova..imenik o izdatim identifikacionim karticama .praksu sudijskog pripravnika ..spisak poslatih predmeta koje treba vratiti .interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu .imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R".) .po tarinu (kontrolnik) Obrazac br. 165 Obrazac br.prijave za pozivanje sudije porotnika .. 141 Obrazac br. 98 Obrazac br.kontrolnik vaspitnih naloga . "Pr m". 127 Obrazac br. 13.radnje izvr ene u vreme sudskih dana .spisak pe ata.) .za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) . Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: . 105 Obrazac br.imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: .. 100 Obrazac br. 101 Obrazac br. 159 Obrazac br. 144 Obrazac br.imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . "Os". 108 Obrazac br.evidenciju pozvanih sudija porotnika . 143 Obrazac br. Ki-Po1.evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a . 164 Obrazac br. "Iv". Km. Iv1.li ni imenik za upisnik "Su" . "Reh". 99 Obrazac br. "Pom". 106 Obrazac br.dostavnu knjigu za mesto .spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina .stvarni imenik za upisnik "Su" . "Pru". "Pr". 110 Obrazac br. 140 Obrazac br.vr enje porotni ke du nosti .imenik o izdatim slu benim legitimacijama . 163 Obrazac br. "Pl".imenik za upisnik "Fi" .) . 118 Obrazac br.spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova .spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje .o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje .imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" . 107 Obrazac br. 142 Obrazac br. 128 Obrazac br.spisak medijatora .imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" . 109 Obrazac br. 104 Obrazac br. 129 .imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K. P1.kontrolnik za predmete korupcije .poslovni dnevnik sudije . 117 Obrazac br. 103 Obrazac br..) . "Pr ".

145 Obrazac br. 137 Obrazac br. 162 Obrazac br.obra un tro kova . 153 Obrazac br. 135 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br. 124 Obrazac br. 119. 111 Obrazac br.kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog .. 148 Obrazac br.knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 . 130 Obrazac br. 146 i 147 Obrazac br. 149 Obrazac br.imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr.evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora . 115 Obrazac br.) . tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi . 154 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em.kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku . 126 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom .kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 114 Obrazac br. 113 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku . 136 Obrazac br. 150 Obrazac br. 133 Obrazac br. 151 Obrazac br. 112 Obrazac br. 161 Obrazac br. 131 Obrazac br. 134 Obrazac br.beli omot sa povratnicom . 152 Obrazac br. 158 Obrazac br. 157 Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni.knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku .kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom . 160 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru po optu enju . 125 Obrazac br.spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 116 Obrazac br. 167 Obrazac br. 156 Obrazac br. 168 .izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . 123 Obrazac br. 155 Obrazac br. pau ala. 120 i 121 Obrazac br. 132 Obrazac br.

predmeti izvr enja po imenu du nika. predmeti ostavine po imenu ostavioca. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. parni ni po imenu tu enog. a kod dvostrukog uslova. . kada se razvede i osuda za drugi rok. 15. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. a ostali po imenu predlaga a. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. Pomo ne knjige 1. 169 Obrazac br. odnosno lica na koji se postupak odnosi. Kada se uslovna osuda zavede. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. za koji je odlo eno izvr enje kazne. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. 170 14. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo.

stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. uni ten ili predat po odluci suda. 3. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. koje se napla uju po slu benoj du nosti. Kada je oduzeti predmet prodat. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. da li su zadu eni iznosi napla eni. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Kontrolnik nov anih kazni. obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama.2. napla eni. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj. otpisani i nenapla eni iznosi. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". . lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano.

Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. 160). 8. 9. Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. 6. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. 5. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. zavode se predmeti izvr enja. 4. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. a posebno za ona koja su optu ena. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. . Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. 7.

sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. pripaja se ostavinskim spisima. Ako su isprave predate otvorene. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. stavi e se u koverat i zape atiti. uvode se u dostavnu knjigu. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu. Ostale pomo ne knjige lan 344 . Pre predaje pismena po ti. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Kada se zave tanje proglasi. 12. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. Na omot u kome se nalazi isprava. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Pismena koja se dostavljaju po tom. posebno preporu ene. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. Posebno se uvode povratnice. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. 11. a odvojeno obi ne po iljke. stavlja se redni broj popisa. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. odvojeno od drugih predmeta i spisa. a posebne za druge na ine dostavljanja. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. 10. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca").

18. "Radni spor". 12. Overa potpisa. 17. 20. 11. 13. Potvrda o pravnosna nosti odluke. Konstatacija o naplati takse.re enja nije izjavljena alba". 4. Saglasnost prepisa sa izvornikom. 2. "Smetanje dr avine". 9. "Pritvor". 8. 15. vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. 16. Konstatacija o otpremanju. 19. tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. "Izdr avanje". "Maloletnik". "Protiv presude . 7. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. . Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. 6. 16. 5. 14. Re enje o izvr enju. 10. Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. "Obezbe enje dokaza". Potvrda ta nosti prepisa. Potvrda o izvr nosti odluke. "Hitno". 3. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga.Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom.

Overa prepisa. 28. Strogo poverljivo. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. 26. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. Poverljivo. sudovi postupaju bez odlaganja. "Zadr avanje". Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava .). . 27. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. 25. Potvrda o prijemu pismena. 24. 22. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. 29. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti.Apostille. Skra ena zabele ka o prijemu pismena. Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. pod uslovima propisanim u zakonu.21. 23. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. Jezik postupka. predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. produ enje i ukidanje pritvora. Zabele ka o prijemu pismena.

Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. produ enjem ili ukidanjem pritvora.lan 348 Predsednik vi eg suda. prati rad istra nih sudija. dogodi neki incident. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. sud e odmah. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima. da li se po tuju odre eni rokovi. kao i protiv stranih dr avljana. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. . obimnosti predmeta.). kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja. ali ne zbog nenadle nosti suda. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. pretresanje stana i sl.

). kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. lan 359 . koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. ustanove ili organizacije. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. koji vodi kaznenu evidenciju.

Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. za ti enog svedoka. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. . prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. Predsednik. Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. prikrivenog islednika. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom.

tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. sre ena po rednom broju upisnika. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. koji se redovno prazni. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. Evidencija naplate nov ane kazne. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. identitetu okrivljenog. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. da u roku izvr i obavezu. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. . 2.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom.

nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. za koje se ne zna iji su. ovog lana. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. vrednosni papir i dragocenosti. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. predmet je zavr en. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu .Ako stranka ne uplati u roku tro kove. trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. .Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. 3. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. 86). staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. Oduzeti predmeti. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. Po izvr enoj naplati. lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. Ako bi oduzeti novac. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. propisan posebnim zakonom. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa.

vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. rukovanje i uni tavanje predmeta. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. . Ako se ne nalaze kod suda. droga. 5. naredi e se da se predaju. uvanje. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. eksplozivne stvari. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. lan 371 Primanje. odnosno fizi kog lica. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu.Oru je. a posebno za fizi ka lica. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. 4. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. a krivi ni spis e se izdvojiti.

datum. . odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. odnosno ste ajni sudija. Ako predsednik ste ajnog ve a. vode se po posebnim propisima. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. li no ime odnosno naziv poverioca. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi.

Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta).XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. lan 382 . Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije.

lan 383 Gotovinu. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. 137). Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. kao i podatak o tome da li je prilikom . Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. a tre i primerak predaje ra unovodstvu. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. obavljenu izvr nu radnju. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi. Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica.). 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. uz izve taj prila e uplatnicu. naknade anga ovanim licima i sl. to potvr uje potpisom na zapisniku. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove. datum preduzimanja izvr ne radnje.

. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R". Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. a ako ne postoji predmet. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji. Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. 2. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku.).

obliku i sl. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. dragocenosti. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. a potom knji i u evidenciju depozita. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. po pravilu. uplati e se odmah. koli ini. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. kvalitetu.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. serijskom i drugom broju ako postoji. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. strana valuta. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. te ini. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. . Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. anga ova e se sudski ve tak. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete.. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi.

Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. brojanje). oznaka serije i broja vrednosnog papira. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. a eventualno i posebnog znaka. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. iznosa salda. vlasnika i korisnika. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. ako se prilikom naplate kupona. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. odnosno. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. ne odlu i druga ije. broja knji ice. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. pregled. njegova vrednost se ozna ava u nominali. pored kamate ispla uje i deo glavnice. . ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. izdavaoca. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. naziv izdavaoca. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara.

) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. isprave i sl. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. 3. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. kra a specifikacija sadr aja omota. papiri od vrednosti. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik.lan 399 Vrednosti (dragocenosti. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. . Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. li no ime i adresa polaga a. po tom ili u banci. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl.). isplata gotovine je na blagajni suda. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. Sudske depozite primaju depozitna mesta. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. pravna stvar na koju se odnose. preko po te ili zamoljenog suda. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. Po pravilu. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom.

Na omotu.). Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. sud e vratiti potvrdu. kao i oznaka sudskog predmeta. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu. Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd. devizama. broj depozita. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. stranom valutom. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. tednim i ulo nim knji icama. koju izdaje depozitno mesto. U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot.). oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. pored mesta gde je stavljen pe at. . Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti.

Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. ovog lana. a depozitno mesto ostaje isto. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. . pravo u ivanja. ispunjenje naloga po testamentu i sl. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta.

Kada se dragocenosti delimi no izdaju. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. naziv i broj depozita. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. Kada su predmet izdavanja dragocenosti.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. kao i na in izvr enja re enja. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . radi neposrednog uru enja. odmah po prijemu omota. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. Preostali predmeti. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. ovog lana sadr i predmet izdavanja. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. Re enje iz stava 1. Ako korisnik nije prisutan. zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te.

Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. ne e se primenjivati postupak iz st. i 2. ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. i odlu iti o polo enom predujmu. kao uvara predmetnog depozita. odnosno institucije. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. 4. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. 1. koverat). Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. a istekne rok. Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. januara teku e godine za prethodnu godinu. najkasnije do 15. .

januara 2010. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. januara 2010. januara 2010. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni.). ukoliko u sudu ne postoji IKT. godine. lan 424 . posebno vode i ra una o starim predmetima. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom. vremenu podno enja inicijalnog akta. ukoliko oceni da je to potrebno. do 6. januara 2010. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. posebno se evidentiraju. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. godine (redovni. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. ovog poslovnika. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. decembra 2009. godine. vanredni pravni lekovi i sl. godine. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. godinu. na na in predvi en ovim poslovnikom. Na predmete preuzete 1. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. koji nisu re eni do 31.

godine. Slede i .ispravka i 50/06).Na omotu spisa. u predmetima preuzetim od 1. br. a primenjiva e se od 1. 4/06 . januara 2010. lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". 115/05. ovog poslovnika. godine. januara 2010. 65/03. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". promena suda. izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168. oznake i broja upisnika.