SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

Odluku iz stava 1. toku postupka. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. do 3. Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. U obavljanju nadzora. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. izve taje kao i druge potrebne podatke. 1. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. januara za teku u godinu. Predsednik mo e. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. odluku iz stava 1. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. . uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. Odredbe st.

"Su-Pov" i sl. ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. . U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. postavlja predsednik. 2. statusne sporove. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. sudovi su u okviru tih odeljenja. a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. du ni da osnuju posebno ve e. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. porodi ne i statusne sporove. carinskog. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima.). Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. 1. kao i za obavljanje drugih poslova. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. vanparni nog i izvr nog odeljenja. ostavinsko. stanje blagajne. stanje u upisnicima "Su". kao i vanparni no. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. Odeljenja iz st. izvr no i odeljenje sudske prakse. organizovanog kriminala. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. odeljenja za porodi ne. radne sporove. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. do 3. poslove sudske uprave (broj pritu bi. radne sporove. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje.

po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. sva mi ljenja u toku raspravljanja.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. pravna pitanja. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad. lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. odnosno sudije u odeljenju. . svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. kao i rezultat glasanja. 3. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici.

Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. na predlog sudskog odeljenja. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. 4. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. po pravilu se glasa javno. ne e potpisati pravno shvatanje. . Sednica svih sudija Upravnog suda. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. odeljenja izvan sedi ta suda. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. Ukoliko njegov predlog nije prihva en. 5. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova.

odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke. 6. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. odre en Godi njim rasporedom poslova. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. a koja su od zna aja za sudsku praksu. sednicama odeljenja. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. savetovanjima i radnim sastancima sudija. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. lan 30 . Svi pozvani du ni su da prisustvuju. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. Pored op teg. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. razmatranja primene zakona i drugih propisa.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. ako predsednik druga ije ne odlu i. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca.

Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. Sudska pisarnica . Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. ovog lana. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. 9. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. po potrebi se odr avaju radni sastanci. 7. U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. odnosno sudskog osoblja. 8. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti.

Ukoliko do sporazuma iz stava 1. u skladu sa posebnim propisima. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. ekspediciju po te i sl. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. kao to su: prijemna kancelarija. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. i 2. Sporazumom iz stava 1. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. 11. odeljenje za prepis. pojedini poslovi. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. 10. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. Poslove iz st. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. ovog lana ne do e. Ako je to celishodnije. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. 1. . sudskim jedinicama. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. tehni ko-organizacionih potreba suda. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa.

koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. stru ne knjige i asopisi. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. Sastav komisije iz stava 2. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. poslovi voznog parka. vo enje li nih i kadrovskih evidencija. Predsednik. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. skladi tenje i prenos informacija u sudu. 15. ure eni po posebnim propisima. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. ovog lana. Izve taj i statistika lan 43 . U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. slu beni glasnici. U biblioteci se poslovi obavljaju. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. publikacije i sudska praksa u knjigama.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. 14. 13. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. 12. Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. odre uje ministar. obezbe ivanje prostorija za rad. kao i odr avanju knji nog fonda. zakoni i drugi propisi. ili sudija koga on odredi.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

predmet se raspore uje sudiji. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. predsednik. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. . odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova.). odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. Sudovi republi kog ranga. Vreme. Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. kao i bezbednosti u esnika u postupku. vode i ra una o interesima postupka.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. odnosno posebnoj odluci predsednika. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. ovog poslovnika. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. privatnosti. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice.

zbirke odluka i pravnih stavova. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. izve tavanje putem veb-stranice i sl. obavlja e se pod nadzorom sudije. Fotografisanje. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. interesu postupka. veb-stranicu i adresu elektronske po te). na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. u skladu sa posebnim zakonom. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. Informator iz stava 1. ili posebnim propisom predvi eno. ovog lana. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama.). lan 60 Fotografisanje. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku. audio i video snimanje u sudnici. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. faks. imena rukovodilaca sudske uprave.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. imena i kontakte lica ovla enih za prijem. prepisivanja i kopiranja spisa. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. a najkasnije do 1. februara teku e godine za prethodnu godinu. uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. godi nji raspored poslova.medija centar. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . lan 59 Fotografisanje. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. nakon pribavljenog odobrenja. kontakt informacije (telefon. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku. VI Glava .

sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. postupcima prema maloletnicima. po odobrenju predsednika. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. radnim sporovima. istra nim. meni nim.). ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). tako da ne trpe odlaganje. pu tanja na uslovni otpust. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. u skladu sa posebnim propisom. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. predmetima smetanja dr avine. 3. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. ekovnim i ste ajnim postupcima. odre ivanje privremenih mera. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. po predlogu za obezbe enje dokaza. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. porodi nim sporovima.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. 2. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. Zapo eta ro i ta. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. . dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se.

lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije. odnosno prema njihovim znanjima. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. po pravilu. . ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. U izvr nim. odredi e. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an.VII Glava SUDIJE. O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika. 3. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. predmete iz nadle nosti ve a. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. 2. odnosno pretresa. predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti.

Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. priprema stru ne izve taje. Ukoliko u sudu postoje uslovi. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. . 6. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. 5. a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. sa injava zapisnik o sastancima. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. 7. sednicama ve a i odeljenja. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. kao i lice na koje se podaci odnose. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. analize i obave tenja po nalogu sudije. ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. 4. ako ih je ono saop tilo.

Po razre enju. Po razre enju. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. 9. Identifikaciona kartica je dimenzija 5. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . 10. Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu. br.oznaku identiteta. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju. 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. razvrstavanje predmeta i sl. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. pripremanje referata za sudiju izvestioca.5 cm. sudskog osoblja. prestanku radnog odnosa. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. Legitimacija je dimenzija 10 x 6.5 cm. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka. Odevanje sudija. sudski izvr itelj. odre ivanje visine sudske takse. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.). Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac.5 x 8. overitelj i dr. prestanku radnog odnosa. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . nacrt sudske odluke.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije. 8.

lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga).). majicama bez rukava i sl. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. drugostepenog suda plave boje. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. sudije porotnici. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. O odr avanju toge (popravke. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. hemijsko i enje. obnavljanje.). ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. stara se sudska uprava. odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. papu e i sl. kratkim pantalonama. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. patike.Sudije. ivenje).

jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. . lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. 2. naziv i sedi te suda. Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud.1. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. zgradom upravlja sud. pored srpskog jezika i irili kog pisma. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi.

kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. ra unarski centar i sl. sudija. Po zavr etku radnog vremena predmeti. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. i jezik i pismo nacionalnih manjina.). brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja. predsednik neposredno vi eg suda. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. slu beni materijal. lan 88 Prostorije u sudu. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. zemlji ne i druge javne knjige. kao i imena sudija i sudskog osoblja. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. sudskih odeljenja i ve a. sudske uprave. arhiva. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. ve a ili slu be. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. po pravilu. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. advokatima i drugim licima (pisarnica. pored srpskog jezika i irili kog pisma. sudija porotnika. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. zaklju avaju se. odnosno drugi dr avni organi. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. na orijentacionoj tabli. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. . U sudovima sa ve im obimom poslova. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje.sme taj predsednika. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. Pe ati. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. odnosno sudija pojedinaca. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. ra unovodstvo. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. odredi e se prostorija za advokate. koji se.

3. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. vreme zadr avanja u zgradi. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. . sudije porotnici. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. u skladu sa posebnim propisima. lan 91 Sudije.Radne prostorije. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. raspored zakazanih su enja. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. 4. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. hodnici. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu.

razgledanja i prepisivanja spisa.lan 93 Upravitelj pisarnice. Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. dobijanja potvrda i sl. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis. Upravitelj pisarnice. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. potpisuje bele ku. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu. sekretar suda. tokom redovnog radnog vremena. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa.). Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. . Stranke. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena.. Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka.

Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. u skladu sa zakonom. ukoliko bi se time ometala priprema su enja. 134. u skladu sa zakonom. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. Nacrti neotpravljenih odluka.Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. a kratka i hitna i telefonom. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. u skladu sa posebnim zakonom. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda.). sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. snimanje. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. O sadr aju sudskih odluka. fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. da pregledaju. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. e lan 100 . elektronski oblik i sl. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. u skladu sa posebnim propisima. bi e dostavljeno. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. ve se sa initi prepis tih pismena. lan 99 Na zahtev stranke. U sudovima u kojima se koristi IKT. O zahtevu za pregledanje. Ako se zahtev za pregledanje. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. ovog lana. 135 i 136). na pogodan na in. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. lan 98 Stranke mogu. ako je to po prirodi stvari mogu e. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. fotokopiranje i prepisivanje spisa. pod uslovima iz stava 1. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. Zahtev za pregledanje. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost.

Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. li no ili preko punomo nika. sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. na inu i mestu izvr enja odluke. Svaki sud je du an da van sudskog postupka. tro kovima postupka. kao i o pravu na obaveznu odbranu). u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. ukoliko sud proceni da je to potrebno.Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. Obave tenje iz stava 1. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. 2. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. lan 102 U gra anskom postupku. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. o nadle nosti suda. odnosno postavljenje obaveznog branioca. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. na podru ju za koje je sud nadle an. o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. li no ime stranke. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. medijaciju i sl. pojedinim pravilima postupka. branioca. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. pravu na besplatnog tuma a. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. U krivi nom postupku. da u postupku koristi . Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu.

lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta. predmet. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. kratku i odre enu sadr inu zahteva. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. 4. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. . odnosno pretresa javnost isklju ena. pisarnica formira pomo ni omot. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. prevodioca i tuma a. kada postoje opravdani razlozi za to. 3. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. javnim tu ila tvima. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. li na imena stranaka. oznaku da li je sa rasprave. u skladu sa posebnim zakonom.jezik koji razume. Ako se zahteva saslu anje. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. U tom slu aju. ukoliko se time ne ometa sudski postupak. poverljiv razgovor pre saslu anja).

po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). organa. potpisuje predsednik. predmet zamolnice . a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu.). 5. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i.Apostille). lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. sadr aj zamoljene radnje (npr. a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. li no ime i adresu zastupnika stranke. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . ovog lana. vrsta dokaza ili mera koje se tra e. organima i me unarodnim organizacijama. Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. prebivali te ili boravi te. odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1.opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. 6. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . koju upu uju stranim sudovima. dr avljanstvo. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. Zamolnice. na kvalitet hartije. li no ime. koje se dostavljaju u inostranstvo.

u skladu sa posebnim propisima. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. Sudska jedinica lan 111 . Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. prila e se i prevod na srpski jezik. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. vr i prvostepeni sud. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine. kao autenti ni tekstovi. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu.

Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. nadle nost sudije pojedinca. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova.U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. 2) podru je suda (sudsku jedinicu. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. elektronskim putem. a odluke radi u sedi tu suda i sl. . ovog poslovnika (Obrazac broj 168).). 2. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. telefonskim putem i sl. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. stavlja se prijemni tambilj. istra nim predmetima. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. 3. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a.).

Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu. ve ta enje. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. ovog lana. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu. Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. strankama (li no ime stranke. kad je to posebnim zakonom predvi eno. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. 4. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. uvi aj. . predaje se u sedi tu Upravnog suda. U drugim slu ajevima. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice.) i predmetu spora. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. prebivali te i sl. kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen.

a izuzetno i vozilom slu benog lica. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. JMBG i dr. sud izlazi uz naknadu tro kova. a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA. devoja ko prezime. 5. Vremensko trajanje kazne. Vozila suda koriste se. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se.). . U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. u skladu sa posebnim propisima. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. godina ro enja. po pravilu. organizuju se tako. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. drugooptu eni i sl. koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. prevoza sudskim vozilom. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka.).

na na in propisan stavom 3. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik.). zapisnici u postupku izvr enja i sl. ovog lana. svedoka. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. a ostale odluke. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. ve taka. uverenja. odnosno pretres. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. drugi sudija. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Presude. a oni koji nisu u estoj upotrebi. Ako je zaklju ena rasprava. naziv Republika Srbija. predsednik e u slu aju iz stava 1. zbog prirode pojedinih radnji. a umesto zapisni ara . oznaku i broj predmeta. odnosno sudije pojedinca. standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. U sudovima u kojima se koristi IKT. Izuzetno. prored i sl.). ovog lana. naziv suda. KZ). ali nije izra ena odnosno potpisana. gl. ako je doneta odluka potpisana. a nije ekspedovana. dostavljanje tu be. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. odnosno da po predmetu treba da se postupa. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. a odluka nije doneta. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. odnosno lice koga odredi predsednik. broj 27/10). uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. broj redova. broj slovnih mesta. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. datum i sedi te suda. RS". lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. "Sl. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. odnosno sudija pojedinac. . u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. ovog lana.drugi zapisni ar. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. re enja. potpisuje predsednik ve a. odnosno pretres i da sprovede postupak.

: "Usvaja se predlog. ako je njegovo u estvovanje obavezno..sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. jasni i itki.2. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. Datum. izostavi ili doda. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda. Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku. Izvornik ostaje u predmetu. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. pisa om ma inom. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. a podnet je u potrebnom broju primeraka. koju je potpisao predsednik ve a . ili mikrofilmovanjem. . Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. Potpis"). Prepisi moraju biti uredni. ukoliko to nije suprotno zakonu. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. sa svim potrebnim upisima. ili na drugi mehani ki na in. fotokopiranjem. Tro kovi predlaga a 25 din. otisak tambilja.

Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak.predsednik ve a. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. Sudovi e nastojati da stranke. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. svedoka. predmeti ili delovi spisa izgube. a izjave navedenih lica nisu saglasne. Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. zapisnika. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. a u predmetima po kojima je postupak okon an .Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. . o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. odluka i drugih pismena kojima raspola u. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. 3. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. ve taka. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes.

obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. na jednom telu prijemni tambilj. tambilji. Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl. potvrde. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. Odluka predsednika iz stava 4.). kojim se nare uje obnavljanje. 4. oznake. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. sadr aj. o te eni ili uni teni spis. Pe ati. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. naredbe. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. irili kim pismom. na njemu pe at suda i datumar i sl. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. .). sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. a posle donetog re enja.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. izve taji.

koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. sudske odluke. pomo ne knjige i sl. u radu koristi IKT za obradu teksta. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. U sudovima koji raspola u skenerima. igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi.). ra unovodstvene poslove. tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. elektronsku razmenu podataka. ovog lana. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. sudovima.). tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. pra enje propisa i sudske prakse. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. pisani dokazi i sl. po pravilu. tampanje (omoti spisa. Pe ati.). 5. dostavnice i sl. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. U radu sa IKT. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama. uva upravitelj pisarnice. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. U slu aju iz stava 1. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj. stavlja se otisak okruglog pe ata. U pogledu teksta.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. odnosno ef odseka pisarnice. dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. primenjuju se pravila za pe at. . drugim organima i organizacijama).

takseni obveznik prila e uplatnicu. ispred oznake predmeta. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. . na dan kad je doneta odluka o osloba anju. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in. U slu aju iz stava 1.na prvoj strani lista. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. a kao dokaz o uplati.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. ovog lana. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. smatra e se da je taksa napla ena. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. u desni gornji ugao. 2. lan 143 Predsednik i sudija. XII Glava SUDSKE TAKSE. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. redovno kontroli u naplatu takse. a na zapisnicima i drugim pismenima . primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi. kao i primati predloge za izvr enje.

Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. posle obavljene radnje. 1. . pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. uvode se u popis taksa. 3. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. izvr i e se sve ostale radnje. 4. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. Ako predujam ne bude polo en u roku. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. i 2. sud e nalo iti jednim aktom. ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja.

Priznanicu potpisuju uplatilac. vr i iz polo enog predujma. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. telegrami. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. i 5. 2. Izuzetno. tro kove postupka. u depozit suda. Re enje iz stava 1. lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. ovog lana. U slu aju iz st. . sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. vodi se evidencija. imovinsku korist.Ako se isplata licu iz stava 1. nov ana pisma. Sudija. spisi. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". O izdatim potvrdama. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. u dane kada po ta ili banka ne radi. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. odnosno nadle nom organu. osim za krivi na dela iz lana 2. broj 97/08). od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. vi e ili pogre no uplatilo. odnosno. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. ovog lana. u vreme kada po ta ili banka ne radi. sudija i zapisni ar. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1.

lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. ako su prilo eni. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. primljene vrednosti i sl. mesto i vreme prijema. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. primljeno sa ili bez takse. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. do 3. as i minut). zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. 1. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. a ako taksa nije pla ena. nema adrese stranke i sl. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr.). kao i na dostavnici. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. na in prijema (neposredno . a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda.po tom. obi no preporu eno). naziv suda. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. broj primeraka sa prilozima. Van redovnog radnog vremena. zaposleni e ga primiti. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. nalog za pla anje takse.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. nema priloga navedenih u tekstu. nije potpisano. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. kao i u dane kada sud ne radi. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju. datum predaje preporu ene po iljke po ti.

odnosno na njegovom omotu. bez otvaranja. U ovim slu ajevima. ili se ne vidi ko je po iljalac. ako je to mogu e. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. Po tu. pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. utvrdi e se to slu benom zabele kom. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. predaju preko dostavne knjige. otvara nadle ni sudija. po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. 2. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. ako utvrdi da je po iljka o te ena. . uz koju se prila e omot. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. konkursom i sl. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. da se prilozi raznih pismena ne pome aju. Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. zaposleni koji je za to odre en. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. kao i preporu enu po iljku. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem.prijema ( as i minut). du an je da je odmah po prijemu.

Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. on se prila e uz jedno pismeno. Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. po pravilu. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. ako nedostaju samo pojedini prilozi. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane.Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. a ako to nije mogu e. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. na pole ini u gornjem levom uglu. pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. 137/10). stavi e se: "primljeno bez priloga". ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. uz koje bi trebalo prilo iti omot. ako pismenu nedostaju prilozi. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. navodi se njihov naziv). zatra i e se izve taj od po te. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. konkurs i sl. . 3. a ti podaci su ozna eni na omotu. 4.

odnosno ef odseka. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama.Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. vrednosni papiri ili dragocenost. kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. 5. lan 166 . ako se tim pismenom osniva nov predmet. pismena sa odre enim rokovima. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. pismeno se. do 5. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. ovog lana. 6. 1. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. novac. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. sre uju se i predaju odvojeno. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. Telegrami. razvrstavaju se na na in utvr en u st. po pravilu.

plavom. iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. K 70/10). 7. . a ispod nje upisuje se nova. ranija oznaka na omotu precrtava se. za zahteve inspekcijskih organa. za predmete deviznih. lan 167 U prekr ajnim sudovima. . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. slede im bojama: .ljubi astom. Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici. . koji se nalazi ispred oznake upisnika. a podbrojevi listova vode se dalje redom. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici.utom. carinskih i drugih finansijskih prekr aja.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira. Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. Drugi osnovni sud u Beogradu. odvajaju se povlakom (npr. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. .zelenom.crnom.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. 1 K 70/10). . Ako se promeni sud. I-1 K 70/10 (2008). precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. Kada je sudski broj predmeta promenjen. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . za prekr aje iz oblasti saobra aja. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. rimski i arapski broj pre oznake upisnika.crvenom. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena. sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). I-1 K 70/10). lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. za drugostepene predmete upravnih organa i sl. Popis spisa . Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak.

koje je uvedeno u popis spisa. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj). U popis spisa unose se pismena po redu prijema. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. odnosno kod sudije pojedinca. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. 8. Izuzetno. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka.lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. ne dobijaju podbroj. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. popis spisa unosi zapisni ar. a ovaj nadle nog sudiju. . koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. Pismena. tu se i zavode u popis. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. ve e se odlo iti u pomo ni spis. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. to se konstatuje u primedbi popisa spisa. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. bez obzira na podbroj. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. Vra ene dostavnice.

staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. 10.Prilozi. evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. Tekstovi se ne smeju podvla iti. 9. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. Predaja predmeta sudiji. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. odnosno u rubrici za primedbe. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. sudijskom pomo niku. proveriti da li je predmetu . Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. pisarnica e. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. pre dostavljanja predmeta sudiji. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. arati i po njima pisati primedbe. daktilobirou. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda.

odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. 2.prilo en prepis punomo ja. Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. odnosno da nije opozvano. odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. kao i da li takvo punomo je postoji. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. lan 179 . udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1.

ako zahtev ne bude odba en. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. Saop tenje se konstatuje u zapisniku.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. JMBG i sl. predmet se iznosi predsedniku. U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. nadimak. kao i u postupcima koji du e traju. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. odredi e se od koga se i ta zahteva. ime jednog od roditelja. na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. adresu lica koje se poziva. a po potrebi i bli e podatke (npr. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. naziv pravnog lica i sedi te. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e.). odnosno hitni. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. odnosno isklju enje sudije. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. 3. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. mati ni broj pravnog lica. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. . kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. evidentiraju se zakazana ro i ta. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. sastavlja se zapisnik. D-na mora biti jasna. a u danima kada se ne sudi. potpuna i sadr ati: li no ime. U D-na sudija odre uje kome e se. koji e o zahtevu odmah odlu iti. zanimanje. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci.

zapisnik e se sastaviti. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. koji potpisuje sudija. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. koja sadr i: oznaku ve a. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki.". o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. .. sa initi video ili audio zapis. da li su sednici prisustvovale stranke. "prigovor odbijen"). Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. itko pisati i hemijskom olovkom. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a.Zapisnik pi e zapisni ar. datum i mesto izvr enja. Ako se zapisnik sastavlja van suda. "ukinuto". datum odr ane sednice. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. lanova ve a i zapisni ara.. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda". stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). koji je od lanova ve a bio izvestilac. prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. priklju uju se zapisniku. u skladu sa posebnim propisima. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. oznaku predmeta o kome je re avano. li no ime predsednika. a overava sudija. 4. "preina eno". "re enje potvr eno". Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. mo e se izuzetno. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. U ovom slu aju.

ona sadr i dan ve anja. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. rok evidencije. ime sudije izvestioca. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno. sudija izdaje odluku (naredbu. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. . zapisnik i sl. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. vode i ra una o propisanim rokovima. ime predsednika i lanova ve a. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu. odgovor na tu bu. po pravilu. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju. 5. nalog i sl. lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. 6.). sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik.

Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. po postupanju zapisni ara. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. odluke se donose odmah. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik). vra aju se pisarnici istog. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. sa uputstvom za njihovu dostavu. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci. Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom.). predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. a najkasnije slede eg dana. Po tu bama. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. vrati e se odmah u pisarnicu. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa.

lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. ali samo u istom sastavu ve a. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. odnosno op toj sednici. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. Ako ve e ne promeni odluku. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. . lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. lan 195 Prilikom dono enja odluke. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a.

Svako lice se poziva posebno. 169). Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. predaja sudiji izvestiocu. kao i li no ime sudije. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. Blagovremenost albe ceni sudija. odnosno dostavnici. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. Poziv potpisuje sudija. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). sastavu ve a. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. Na povratnici. odeljenju sudske prakse i sl. odnosno dostavnica. podaci iz stava 1. Na poziv se mora upisati broj predmeta. . koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni.

podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. Kada tekst sravne. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak.u rubriku za primedbe upisnika. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. Zamolnice. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. Za sve prepise skra enog izvornika odluke. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. vaspitne i druge mere. pod nadzorom efa odseka. nalozi strankama i drugi akti. Pisanje. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. potpisuje sudija. od kojih jedan ostaje u predmetu. datum i vrsta donetih odluka. kojima se od sudova. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. predaje se daktilobirou na prepis. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. 2.Odredba stava 2. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. izre ene sankcije. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. izradi e se samo jedan primerak. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT. organa ili ustanova tra e izve taji. pi u se u dva primerka. odnosno naloga. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. Sravnjenje. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. po pravilu. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice.

a ako se dostavlja na drugi na in . vrsta odluke. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. ako se dostavlja po tom. ako nisu hitna. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu. policije. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu.u dostavnicu. stavlja se otisak otpremnog tambilja. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. Kada se dostavlja poziv za ro i te. iznad teksta. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. kao i na in otpremanja. sudski broj predmeta. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. na povratnicu odnosno dostavnicu. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. U drugo vreme i na drugom mestu. datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu.3. koja slu i kao evidencija o otpremi. U sudovima sa ve im obimom poslova. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. omota i drugih pismena otprema. stavlja se datum roka predevidencije. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. sa nazna enjem koliko se dostavnica. otpremaju se narednog radnog dana. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. . lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. putem po te. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. a zatim predmet vra a pisarnici. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom.

Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. po pravilu.U slu aju sumnje. . 4. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu.dostavi e im se kao i drugim strankama. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu.

15. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. a poseban za ro i ta (ro i nik). Zabele ka mora biti jasna.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. odnosno predevidencije i evidencije. pod klju em. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. Sudija odre uje rok predevidencije. "Ev. prvo za teku u. 6. upisuju se u upisnik. ro i ta u odre enu rubriku. u 10 asova". Datum ro i ta i rokovi. do 31. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. odnosno u rubrici primedbi upisnika. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. 15. god. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. god. u 11 asova"). poseban orman za rokove (rokovnik). predmeti se stavljaju u ro i nik.2010. a nije potrebno drugo postupanje.2010. 5. stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi.2. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. prema potrebi.1. a zatim za raniju godinu. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta. bez obzira na mesec i godinu. odnosno u zaklju anoj prostoriji. kada takva rubrika postoji. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. . "Predev.

Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. sama ili po odluci sudije. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. "Spojen P 70/10"). U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. . Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. prenose se na omot zajedni kog predmeta. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. ve se na omotu predmeta. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. ukloni uo ena nepravilnost i sl.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. pisarnica. 7. odnosno ro i nika po datumu. odnosno tri dana pre isteka roka. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. ili su nepravilno izvr ene. U popis spisa. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. koja se odnose na oba predmeta. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. u popis spisa unosi se samo zapisnik. "Prilo en P 12/10"). Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. dostave tra eni izve taji. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. U predmetima po kojima je odre ena predevidencija.

ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. Pored poslova iz stava 1. rukopise i prepise. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. spisak predmeta korupcije i sl. 8. 2) overava potpise. i 2. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. posle izdate naredbe suda. Kada se pojedini poslovi iz st. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. koje se odnose samo na taj predmet. privremene mere i sl. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. ovog lana. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. 1. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. . 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. izvr enja pre pravnosna nosti. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu.). uredno i brzo naplate. Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati.

U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. odnosno ve u istog suda. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. "nije ulo ena alba". U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena.). kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi. po pravilu se odmah ula u u predmet. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. uredno i na vreme. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. a zakonski rok je istekao.) se po pravilu ne bele i u upisnik. prosledi e predmet vi em sudu. "tra eni izve taj nije primljen". O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija. lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. otpravljanje i sl. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor. ili preduzeti neku drugu radnju. . postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. organu ili organizacionoj jedinici suda. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena". Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. Uo i nastupanja roka. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. "nije stigao odgovor na tu bu". staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. odnosno ro i ta ula u se u predmet. sravnjivanje. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari.

odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. po nalogu sudije. naro ito u pogledu dostavljanja. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. "K "). predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. izve taja i obave tenja od drugih sudova. kao to su: sastavljanje dopisa. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. izvr i e je. . lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. Iz sudske jedinice. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. pripremanje nacrta izve taja. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. organa i ustanova. potrebno izvr iti proveru. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. odnosno odgovora na pravni lek. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti.

uz svoj izve taj (Obrazac br. a postupak nije spojen. po pravilu u posebnoj prostoriji. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. XVII Glava ARHIVIRANJE.. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke. ili nekom drugom organu. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju. 3) spise slo iti hronolo kim redom. 132). dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. uni tenja i kra e.lan 232 Vi i sud. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. odnosno bele kom o ve anju i glasanju.

kao i redni brojevi predmeta (npr. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. posebno se evidentiraju. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja. lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. a ako nisu. vanparni ni. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. 134). dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. o tome obave tava upravitelja pisarnice. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. na prednjoj strani. . lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. P 1/10. Drugim sudovima. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. pau ala i tro kova. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. mogu se uvati na posebnom mestu. krivi ni. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. K 20/10). po pravilu. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. u posebne fascikle. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. Na omotu fascikle.

upisnici. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. zajedno sa odgovaraju im planovima. smrtovnice i re enja o nasle ivanju. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. 2) za spise u ste ajnom postupku . 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove. 2) sudski registri sa ispravama. upisnika. 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine. imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku..2. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika. skicama. Podaci iz arhiviranih predmeta.trideset godina. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. . kao i elektronski dokumenti uvaju se. tro kovnicima i sl.trideset godina. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. ugovorima o gra enju. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina.

10 godina. javnih prihoda i finansija.pet godina. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija .tri godine. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . 14) za spise prekr ajnog postupka . 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena .pet godina. ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak .dvadeset godina.deset godina.pet godina. 3. 13) za sve ostale spise . Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1. spoljno-trgovinskog. Posle proteka roka iz stava 1. ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu. ovog lana.deset godina. Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka.10 godina.3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina.dve godine. . Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. 8) za spise koji se odnose na platne naloge . prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja .pet godina. 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. 11) za spise sudske uprave . ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka. 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine . Rokovi iz stava 1. deviznog poslovanja. 10) za sve drugostepene spise .est godina. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak .

predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta.knjiga. ostavinske i vanparni ne). a po potrebi. a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. kao i podatke o strankama i vrsti spora. "P 2011"). odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. lan 244 Umesto u knjigama. U sudskoj jedinici. i druge knjige evidencije. parni ne. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. upravne. Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku.Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. "K-Po3 5/10"). prekr ajne. "K-Po1 4/10". Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. "K-Po2 7/10". "Su 2010". Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. li no ime ili oznaku sudije. pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in. Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik .

koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr. 2. prigovori i sl. 3). a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. 13. kasnije primljenih predmeta. iza rednog broja 17. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. koji se odnose na isti predmet. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). "radni sporovi I-6 P1 34/10"). Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. Na isti na in vode se i pomo ne knjige. koji se odnose na prethodni predmet. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. crvenom olovkom stavi e se broj 13. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. iza broja 13. 2. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. odgovor na albu. . Pismena. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

Kada se predmet re i u teku oj godini. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. U primedbi upisnika. lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. 8. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. januara 2012. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. ne prenose se. upravitelj pisarnice i predsednik. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. 7. predmeti upisani u upisnik za 2010. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. stare predmete ne prenose i ne prevode. godinu. godine. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. prenose se u upisnik za 2012. Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. godinu. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda.kraju godine ostali nere eni. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. ako su ostali nere eni do 1. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. iz koga se predmet prevodi. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog .

Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. pa u delu po kome je potvr ena. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. Predsednik odeljenja. Ako se vodi elektronski upisnik. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni.po poternici i sl. a delimi no potvr ena. 9. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. upise u svim upisnicima. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . pregledaju upisnike i pomo ne knjige. najmanje jedanput tromese no. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. 10. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. a predsednik .godi nje. O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. drugostepena i prvostepena odluka. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). po slu ajnom izboru. 11. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. ne vodi se imenik.. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana.

5) Pregledi i obilasci sudova. 1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. 6) Sudije porotnici.Upisnik sudske uprave . isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe.Su". 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode. 2 "Pov. 3) Pru anje pravne pomo i. 2) Raspored poslova.Su" Obrazac br. "Str.. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br. 1 "Ps" Obrazac br. 7) Radni sastanci. II grupa . 9) Sistematizacija radnih mesta.pov.

32) Ostalo finansijsko poslovanje. 27) Po tanski. 33) Depoziti. telegrafski i telefonski tro kovi. 17) Sudska praksa. 24) Grejanje i osvetljenje. IV grupa 22) Uputstva i drugi akti.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. 20) Redovni statisti ki izve taji. 21) Povremeni statisti ki izve taji. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 28) Dopuna inventara. 14) Procesno pravo. 15) Prethodni postupak. 19) Redovni izve taji o radu. asopisi i kancelarijski materijal. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 13) Materijalno pravo. 30) Tro kovi sudija porotnika. knjige. 23) Slu beni glasnici. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. . 31) Poslovi ekonomata. 16) Takse. 26) Tro kovi i enja. 29) Tro kovi postupka.

zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima. a ne u upisniku. "Su I-8 67/10". a sva ostala pismena. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. koji se vodi u svakom omotu.V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. . 35) Uputstva i drugi akti. 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. a pod nazivom "Sudije porotnici"). podgrupu pod brojem 8. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. 37) Sudijski pripravnici.

izlazne zamolnice u krivi noj materiji . 27 "Pom Ik1" Obrazac br. . Obrazac br.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. "Kvm" Obrazac br..ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . "I1".krivi ne predmete .predmete sporazuma o priznanju krivice . 11 "Kuo" Obrazac br...predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku . 6 "Ku" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa . a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str. Upisnik "Pov. 14 "Pom I1" Obrazac br. Obrazac br. 5 "Kri" Obrazac br.izdavanje uverenja o vo enju kriv..Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama.. Su" i "Str.. 6 "Kp" Obrazac br.. pov. 17 "I". "Ik2". 6 "KriPov". 3 "K".upisnik o trajnom oduzimanju imovine . 8 "Ik". "I2" i "I3" Obrazac br.istrage i istra ne radnje .. 39 "Kr" Obrazac br..predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: . "KiPov" Obrazac br. 16 "Pl" Obrazac br.predmete pomilovanja ..Obrazac br.izvr enje krivi nih sankcija. Obrazac br. 12 "Toi".izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor..izvr enja "Ki" Obrazac br.platne naloge . "Ika1". koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi. 30 "P".. radne i porodi ne sporove i sl. i to za: . 4 "K1" Obrazac br. "P1". . 18 i 20 . postupka . "Ik1". 7 "Kv". "Ika2". 9 "Poi".upisnik o privremenom oduzimanju imovine . 10 "Ika".parni ne predmete. rad u javnom interesu i sl.razne istra ne predmete . Obrazac br. pov". Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. K3. 13 "Spk" Obrazac br.Obrazac br. Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik.predmete uslovnih otpusta . K2.) . "P2".

8 "K1" Obrazac br. 28 "Pom Ig" Obrazac br. Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike. Obrazac br.istrage i istra ne radnje .overe . 21 "Ikd" Obrazac br. Obrazac br.postupak prema maloletnicima. 6 "Kri" Obrazac br. 3 "Kr" Obrazac br. Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br. 26 "Pom I2". 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br. 19 "Iv1" Obrazac br. visokotehnolo ki kriminal maloletnika . 40 "Kvm". "K-Po2". 33 i "Ov X" Obrazac br. "R1". 23 "O" Obrazac br.prvostepene krivi ne predmete . "R3" Obrazac br.predmete ostavina .za prigovore u "Iv" predmetima. "R2". 8 . "K1".razne istra ne predmete .ostale vanparni ne predmete . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda. 25 "Pom" Obrazac br..predmete pravne pomo i . 36 "Ov I" Obrazac br.predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . "Km-Po3".razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . "K2".overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 34 U sudskoj jedinici. 6 "Kv" Obrazac br.. 39 "Ki". 4 "Kim" Obrazac br.za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji . 24 "R". "Ov2".knjiga izvr nih du nika .izlazne zamolnice u gra anskoj materiji .predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku . Obrazac br. 38 "Km".ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . "K-Po3". 35 "Ov1". "K-Po1". 5 "K". i to za: . 32 "Os" Obrazac br. Obrazac br. obrazac br.pripremni postupak prema maloletnicima . "K3".krivi no ve e van glavnog pretresa ..predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) .

6 "KuoKm" Obrazac br.1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) . 7 "Kuo" Obrazac br. 6 "Kuo-Po2" Obrazac br. "K 1"..predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br. 13 . 4 "Ki-Po2" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e .upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 14 .ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br. "Str.upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina . Pov-Po1" Obrazac br.upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . "Kre-Po2". 55 "Kp" Obrazac br. 4 "Ki-Po1" Obrazac br.upisnik vaspitnih naloga .upisnik za krivi no ve e . 8 "Kp-Po1" Obrazac br. "Kre-Po3" . 3 "Kv-Po1" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala .krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 3 "Kv-Po2" Obrazac br. 9 "Pov-Po2".predmeti uslovnih otpusta . "Km-ev" Obrazac br. 12 .upisnik za predloge javnog tu ioca.predmeti uslovnih otpusta "Ivm". naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete .upisnik za predloge javnog tu ioca.upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. 43 "Vn" Obrazac br. 42 "Kvm" Obrazac br. 31 1.razne krivi ne predmete prema maloletnicima .krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) . 9 "Pov-Po1".upisnik za predmete pomilovanja .upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br. 7 "Kr-Po1" Obrazac br. 8 "Kp-Po2" Obrazac br. 39 . Pov-Po2" Obrazac br. 8 "Krm" Obrazac br.predmete pomilovanja . 29 ..upisnik za predmete pomilovanja . 39 1. 9 "Kre". Obrazac br. 7 "Kr-Po2" Obrazac br. "Str. 9 "K ".upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala . 6 "Kuo-Po1" Obrazac br. "Kre-Po1". 15 .izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br.predmete uslovnih otpusta .predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br.uslovni otpust maloletnika .upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina .. 41 "Ivn" Obrazac br.2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .upisnik za razne krivi ne predmete .

56 "Krm" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: ..1. G 2" Obrazac br. 7 "Kr-Po3" Obrazac br. 25 "Reh" Obrazac br. 39 2) gra anske predmete i to za: .drugostepene gra anske predmete .predmete uslovnih otpusta . Obrazac br. 57 "R" Obrazac br. 4 "Ki-Po3" Obrazac br.. "P1". "G 1". 6 "G .upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: . 3 "Kv-Po3" Obrazac br. K 2. K m1. G 1.. 9 "Pov-Po3" Obrazac br. Obrazac br.izlazne zamolnice "P". K 3" Obrazac br. K m2" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e .parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) .upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): . 6 "Kuo-Po3" Obrazac br.predmete rehabilitacije . 16 "G ". 37.drugostepene krivi ne predmete . 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: . 55 "K m.. "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K .razne gra anske .upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br. 8 "Kp-Po3" Obrazac br. K 1.upisnik za predmete pomilovanja . 57 "R" Obrazac br.

"P5". "P1". Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br. "Ipr1". 92 "Prz" Obrazac br.izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br.razne gra anske "R" Obrazac br.albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) . 22 "Ipv1". bankarske "P". 84 "Pr-pom" Obrazac br. svojine i sl.knjiga izvr nih du nika "Ikd".druge poslove "Pr " Obrazac br. statusne sporove. 49 .izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br.maloletne u inioce prekr aja . "P3". 16 . 90 "Pr i" Obrazac br. "I2" i "I3" .platne naloge "Pl" Obrazac br.privredne prestupe "Pk" Obrazac br. 19 . sporove.sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . 85 "Ipr".izvr enje . 86 "Pru" Obrazac br. 87 "Prz" Obrazac br.prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br. 45 . 89 "Pr m" Obrazac br.. "Ipr2".upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora .izvr enja Obrazac br.prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br. 88 ..albe u postupku prema maloletnicima . .prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br. 91 "Psd" Obrazac br. "P2". 48 . 25 . Obrazac br.unapred pripremljen plan reorganizacije.. 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: .druge poslove "Pr" Obrazac br. autorske sporove. 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: . 17 "I". 47 . plan reorganizacije "Reo" Obrazac br.parni ne predmete: privatizacije..za prigovore u "Iv" predmetima 23 . 46 . "I1". 18 . "Ipv2" Obrazac br.ste aje "St" Obrazac br. Obrazac br.pru anje pravne pomo i ..prekr aje . gra evinske sporove. sporove industrijske "P4". 19 . 83 "Prm" Obrazac br.albe . 44 .

razne upravne predmete "U" Obrazac br.upravni spor . "Gzz1".odlaganje izvr enja pre podno enja tu be .razne krivi ne predmete .druge podneske u krivi noj materiji 2. Kd" Obrazac br. 59 "Uv" Obrazac br. "Rev1".prigovor na odluku sudije pojedinca . "Pzz1" Obrazac br. 58 "Uo" Obrazac br. 74 "Ks. gra anske predmete: . odre ivanje nadle nosti . "Drev". 73 "Kr" Obrazac br. 76 "Krs" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br. "Prev".zahteva za za titu zakonitosti "Rev". 77 . 51 "P " Obrazac br. 61 "Ui" Obrazac br.izvr enje presude Upravnog suda . "Rev2". 52 "Pv " Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti .reviziju.sukobe nadle nosti.ponavljanje upravno-sudskog postupka . "Dprev" Obrazac br. 60 "Up" Obrazac br.rehabilitaciju u krivi nom postupku . "Pzz".drugostepene vanparni ne predmete .drugostepene parni ne predmete .Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: . 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: . krivi ne predmete: . 79 "Kzz" Obrazac br.drugostepene predmete privrednih prestupa . 53 "I " Obrazac br. 54 "R" Obrazac br. 62 "Ur" Obrazac br. direktnu reviziju .drugostepene izvr ne predmete . 78 "Gzz". 75 "Krh" Obrazac br. 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1.

hitnosti ili drugim kriterijumima (K2.. "Spp1" Obrazac br. ali se predmet ne zavodi ponovo.zahtev za za titu zakonitosti .sukob nadle nosti . 70 "Uzz" Obrazac br. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju. Upisnici "K".albe "Uzp" Obrazac br. 65 "Przz" Obrazac br. "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu. koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti. privredni. osnovni i prekr ajni sudovi. mogu voditi i druge upisnike. upravne predmete: "Spp".sporno pravno pitanje . 71 "U " Obrazac br.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. "Ki-Po1". 69 "Upr" Obrazac br. delegacija 3.zahtev za preispitivanje sudske odluke . "K1".. Vi i. 66 "Us" Obrazac br. "R1" Obrazac br. 81 "R".zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke .). K3. 12. Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike. 80 "Rs" Obrazac br. zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. 68 "Uvp" Obrazac br. Upravni sud.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja.druge upravne predmete . Vi i prekr ajni sud. 82 . 64 "Przp" Obrazac br. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. kao i predlozi .. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima.zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda . Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". "K-Po1". 67 "Ur" Obrazac br.druge podneske u gra anskoj materiji .zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju . "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage.

"Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak.za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". U upisnike "Kv-Po1". Upisnik "Kp". a ne uvode se u druge upisnike. kao i odluke donete po albama. "Kvm". "Kr-Po1". Upisnik "Ik". Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. Upisnik "Kr". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". istra ne radnje (upisnik "Ki"). "Kp-Po1". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. "Kp-Po1". "Kr-Po2". bez odr avanja glavnog pretresa. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. Upisnik "Kv". "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. "Ika" lan 282 . "Kv-Po1".

"Pov-Po2". "Pov-Po3". koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne.U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. "Ki Pov". "Pov-Po1". za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. "Pov-Po2". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". "Ki Pov". "Kuo-Po1". zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. Upisnik "Kri Pov". Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. "Pov-Po3". Upisnik "Km-ev" lan 288 . "Pov-Po1". Str Pov-Po1". Str Pov-Po1". za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. "Str Pov-Po2". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. "Kuo Km".

"Kre-Po1".U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. Upisnik "Kre". "Km" i "Kvm". "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. Upisnik "Poi" lan 295 . Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim". kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja. U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga.

Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu. Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu. Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja.U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Us" .

"Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu. prepisa i isprava. Registar protesta hartija od vrednosti . U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. "Ov2" vode se za overu potpisa. Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. rukopisa. "Pom I2". Upisnici "Pom I1". Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija).lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud.

za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. odnosno likvidacije. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka. "Ppot". U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. Upisnik "Fi" lan 327 . Upisnici "St". "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu.lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. U upisnike "P ". "P ". Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca.

139 Obrazac br.kontrolnik za predmete korupcije . Iv1. 142 Obrazac br. 128 Obrazac br. "Pl".. 101 Obrazac br.za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) . Km. 122 Obrazac br.imenik za upisnik "Fi" .) . 129 ..dostavnu knjigu za mesto .. 141 Obrazac br.. "Pru".imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: . 127 Obrazac br.spisak medijatora .spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova .spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje . 102 Obrazac br. K . "Reh".. 104 Obrazac br.slu bene izlaske (dnevnik) .prijave za pozivanje sudije porotnika . Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: .imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . 103 Obrazac br.imenik o izdatim identifikacionim karticama .imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" . "Pom".U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova.imenik o izdatim slu benim legitimacijama . 110 Obrazac br. 93 i 94 Obrazac br.spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina . "Pr ". "Prm". "Iv"..imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K. 117 Obrazac br. 118 Obrazac br.imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I".spisak pe ata. 166 Obrazac br.stvarni imenik za upisnik "Su" . 138 Obrazac br.. 159 Obrazac br. 143 Obrazac br. 105 Obrazac br. 100 Obrazac br. 97 Obrazac br. 98 Obrazac br.interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu .) .praksu sudijskog pripravnika . "Pr".) . 165 Obrazac br. 164 Obrazac br. 144 Obrazac br. P1. 108 Obrazac br..li ni imenik za upisnik "Su" .po tarinu (kontrolnik) Obrazac br. 107 Obrazac br. Kim. 140 Obrazac br. 163 Obrazac br.radnje izvr ene u vreme sudskih dana .imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P".kontrolnik vaspitnih naloga . "Pom". "Pri".spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja .imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" . "Os". 95 Obrazac br. Ki-Po1. 106 Obrazac br. 109 Obrazac br.poslovni dnevnik sudije . 96 Obrazac br. 13.evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a . "Pr m".o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje .spisak poslatih predmeta koje treba vratiti . "G ".evidenciju pozvanih sudija porotnika .vr enje porotni ke du nosti .imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R". tambilja i igova . Ki.) . 99 Obrazac br.

150 Obrazac br.kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 148 Obrazac br. 119. 161 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom .knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . 126 Obrazac br.kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom . 167 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br. pau ala. 168 . 114 Obrazac br. 136 Obrazac br. 111 Obrazac br. 145 Obrazac br. 133 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku . 134 Obrazac br. 152 Obrazac br. 123 Obrazac br. 112 Obrazac br. 120 i 121 Obrazac br. tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi .imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr. 154 Obrazac br. 131 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru po optu enju .evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora . 124 Obrazac br.spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 157 Obrazac br. 153 Obrazac br. 151 Obrazac br. 162 Obrazac br. 158 Obrazac br.beli omot sa povratnicom . 156 Obrazac br.) . 132 Obrazac br. 149 Obrazac br. 137 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em.. 115 Obrazac br. 125 Obrazac br. 160 Obrazac br. 146 i 147 Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni.izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama .obra un tro kova . 113 Obrazac br. 116 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku . 135 Obrazac br. 130 Obrazac br.knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 .kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku . 155 Obrazac br.kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog .

15. Kada se uslovna osuda zavede. a ostali po imenu predlaga a. Pomo ne knjige 1. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. predmeti ostavine po imenu ostavioca. parni ni po imenu tu enog. za koji je odlo eno izvr enje kazne. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. predmeti izvr enja po imenu du nika. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. kada se razvede i osuda za drugi rok. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. a kod dvostrukog uslova. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. . Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. odnosno lica na koji se postupak odnosi. 170 14. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. 169 Obrazac br.

Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. otpisani i nenapla eni iznosi. napla eni. da li su zadu eni iznosi napla eni. stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. koje se napla uju po slu benoj du nosti. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj.2. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. . u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. uni ten ili predat po odluci suda. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. 3. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama. Kada je oduzeti predmet prodat. Kontrolnik nov anih kazni. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke.

8. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. 160). kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. 4. zavode se predmeti izvr enja. . Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. 6. 7. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija.Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. a posebno za ona koja su optu ena. 5. 9.

12. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. Ako su isprave predate otvorene. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. pripaja se ostavinskim spisima. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. uvode se u dostavnu knjigu. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. Pre predaje pismena po ti. a posebne za druge na ine dostavljanja. posebno preporu ene. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. 10. Kada se zave tanje proglasi. 11. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Posebno se uvode povratnice. Pismena koja se dostavljaju po tom. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. Ostale pomo ne knjige lan 344 . stavlja se redni broj popisa. odvojeno od drugih predmeta i spisa. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. stavi e se u koverat i zape atiti. Na omot u kome se nalazi isprava. a odvojeno obi ne po iljke.

9. 14. Saglasnost prepisa sa izvornikom. "Izdr avanje". tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. 18. 19. 7. 5. "Pritvor". "Radni spor". 8. . 13. 4. "Maloletnik". 2. 16. Potvrda o izvr nosti odluke. "Smetanje dr avine". "Protiv presude . 12. Re enje o izvr enju. 15. "Hitno". 10. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. Konstatacija o otpremanju. 3. 11. Konstatacija o naplati takse. Potvrda ta nosti prepisa. Potvrda o pravnosna nosti odluke.Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. 20. Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. "Obezbe enje dokaza". 16. Overa potpisa.re enja nije izjavljena alba". vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. 6. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. 17. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni.

23. Zabele ka o prijemu pismena. 25. pod uslovima propisanim u zakonu. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. 27. "Zadr avanje". Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. 26. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. Jezik postupka.Apostille. predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3.). kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. . Potvrda o prijemu pismena. Poverljivo. 24. Overa prepisa. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. Strogo poverljivo. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. produ enje i ukidanje pritvora. 22. 28. 29. Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. sudovi postupaju bez odlaganja. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava .21. Skra ena zabele ka o prijemu pismena.

Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. kao i protiv stranih dr avljana. da li se po tuju odre eni rokovi. .lan 348 Predsednik vi eg suda. sud e odmah. obimnosti predmeta. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. prati rad istra nih sudija. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. dogodi neki incident. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. ali ne zbog nenadle nosti suda.). Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. produ enjem ili ukidanjem pritvora. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. pretresanje stana i sl. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja.

kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom.). lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. ustanove ili organizacije. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. koji vodi kaznenu evidenciju. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. lan 359 .

U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. prikrivenog islednika. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. za ti enog svedoka. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. . Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. Predsednik. sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane.

uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. sre ena po rednom broju upisnika. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. Evidencija naplate nov ane kazne. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. . koji se redovno prazni. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. 2.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. da u roku izvr i obavezu. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. identitetu okrivljenog.

Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku.Ako stranka ne uplati u roku tro kove. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. ovog lana. staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. 86). predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. predmet je zavr en. vrednosni papir i dragocenosti. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu . Po izvr enoj naplati. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. . u skladu sa propisima o sudskim depozitima. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. za koje se ne zna iji su. Ako bi oduzeti novac. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. 3. trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. propisan posebnim zakonom. zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. Oduzeti predmeti. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora.

Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. naredi e se da se predaju. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog.Oru je. 4. a posebno za fizi ka lica. vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". 5. Ako se ne nalaze kod suda. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. eksplozivne stvari. uvanje. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". a krivi ni spis e se izdvojiti. lan 371 Primanje. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. droga. Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. rukovanje i uni tavanje predmeta. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. . odnosno fizi kog lica. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno.

lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. odnosno ste ajni sudija. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. datum. Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. vode se po posebnim propisima. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a. Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. . Ako predsednik ste ajnog ve a. a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. odnosno otvaranje ste ajnog postupka.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". li no ime odnosno naziv poverioca.

XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. lan 382 . lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu.

sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. obavljenu izvr nu radnju. kao i podatak o tome da li je prilikom . Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. to potvr uje potpisom na zapisniku. 137). drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. a tre i primerak predaje ra unovodstvu. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. uz izve taj prila e uplatnicu. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. lan 383 Gotovinu. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. naknade anga ovanim licima i sl. a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. datum preduzimanja izvr ne radnje. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove.). ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati.

Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. a ako ne postoji predmet. Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. 2. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R".). Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. . lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija.

lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. dragocenosti. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. koli ini. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. obliku i sl.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. te ini. uplati e se odmah. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. serijskom i drugom broju ako postoji. anga ova e se sudski ve tak. kvalitetu. strana valuta. Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. a potom knji i u evidenciju depozita. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj.. po pravilu. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. . tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu.

navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. a eventualno i posebnog znaka. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. odnosno. njegova vrednost se ozna ava u nominali. oznaka serije i broja vrednosnog papira. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. iznosa salda. naziv izdavaoca. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. ako se prilikom naplate kupona. broja knji ice. pregled. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. pored kamate ispla uje i deo glavnice. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. izdavaoca. brojanje).Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. . U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. ne odlu i druga ije. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. vlasnika i korisnika. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon.

Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl.lan 399 Vrednosti (dragocenosti. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. .). Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu. po tom ili u banci. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. 3. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. preko po te ili zamoljenog suda. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. papiri od vrednosti. li no ime i adresa polaga a. pravna stvar na koju se odnose. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. kra a specifikacija sadr aja omota. isplata gotovine je na blagajni suda. Sudske depozite primaju depozitna mesta. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. Po pravilu. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. isprave i sl. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika.

koju izdaje depozitno mesto.). kao i oznaka sudskog predmeta. tednim i ulo nim knji icama. . Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti. Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. sud e vratiti potvrdu. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. pored mesta gde je stavljen pe at. broj depozita. U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. devizama. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu.).3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. stranom valutom. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. Na omotu. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd.

Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. ovog lana. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. . Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. pravo u ivanja. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi. a depozitno mesto ostaje isto. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. ispunjenje naloga po testamentu i sl. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud.

sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. Kada su predmet izdavanja dragocenosti.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). tako da nije mogu e neposredno izdavanje. Preostali predmeti. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. ovog lana sadr i predmet izdavanja. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. Ako korisnik nije prisutan. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . naziv i broj depozita. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. Re enje iz stava 1. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. radi neposrednog uru enja. kao i na in izvr enja re enja. a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. odmah po prijemu omota. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet.

najkasnije do 15. odnosno institucije. a istekne rok. Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. i 2. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. koverat). lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. 4. ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. januara teku e godine za prethodnu godinu. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. 1. kao uvara predmetnog depozita. i odlu iti o polo enom predujmu. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. ne e se primenjivati postupak iz st. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. .

ukoliko oceni da je to potrebno. januara 2010. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. koji nisu re eni do 31.). vremenu podno enja inicijalnog akta. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. vanredni pravni lekovi i sl. lan 424 . januara 2010. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. na na in predvi en ovim poslovnikom. posebno se evidentiraju. januara 2010. posebno vode i ra una o starim predmetima. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. godine (redovni. decembra 2009. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. Na predmete preuzete 1. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. ovog poslovnika. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. do 6. godine. godine. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. godinu. godine. ukoliko u sudu ne postoji IKT. januara 2010. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom.

izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168. ovog poslovnika. januara 2010. januara 2010. lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". a primenjiva e se od 1. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije".Na omotu spisa.ispravka i 50/06). godine. 4/06 . 65/03. br. u predmetima preuzetim od 1. godine. oznake i broja upisnika. Slede i . 115/05. promena suda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful