SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. do 3. Odredbe st. toku postupka. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu.Odluku iz stava 1. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. januara za teku u godinu. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. U obavljanju nadzora. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. odluku iz stava 1. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. izve taje kao i druge potrebne podatke. Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. . Predsednik mo e. 1. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda.

ostavinsko. izvr no i odeljenje sudske prakse.). statusne sporove. radne sporove. stanje u upisnicima "Su". U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. vanparni nog i izvr nog odeljenja. . Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. do 3. stanje blagajne. du ni da osnuju posebno ve e. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. carinskog. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne. odeljenja za porodi ne. Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. kao i vanparni no. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. poslove sudske uprave (broj pritu bi. ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. Odeljenja iz st. porodi ne i statusne sporove. 2. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. 1. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. radne sporove. "Su-Pov" i sl. organizovanog kriminala. postavlja predsednik. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. sudovi su u okviru tih odeljenja. kao i za obavljanje drugih poslova. U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu.

sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. odnosno sudije u odeljenju. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. 3. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. sva mi ljenja u toku raspravljanja. pravna pitanja. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. . Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. kao i rezultat glasanja.

bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. 5. odeljenja izvan sedi ta suda.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. Sednica svih sudija Upravnog suda. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. 4. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. Ukoliko njegov predlog nije prihva en. po pravilu se glasa javno. na predlog sudskog odeljenja. ne e potpisati pravno shvatanje. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. .

U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. sednicama odeljenja. 6. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. lan 30 . Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. ako predsednik druga ije ne odlu i. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke. Pored op teg.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. odre en Godi njim rasporedom poslova. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. a koja su od zna aja za sudsku praksu. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda. razmatranja primene zakona i drugih propisa. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. savetovanjima i radnim sastancima sudija.

9. 7. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. 8. odnosno sudskog osoblja. ovog lana. Sudska pisarnica . Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku. po potrebi se odr avaju radni sastanci. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

odeljenje za prepis. pojedini poslovi. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. Sporazumom iz stava 1. 10. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. 11. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. kao to su: prijemna kancelarija. ovog lana ne do e. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. . 1. Poslove iz st. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. i 2. Ako je to celishodnije. tehni ko-organizacionih potreba suda. ekspediciju po te i sl. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. sudskim jedinicama. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. Ukoliko do sporazuma iz stava 1. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. u skladu sa posebnim propisima.

obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. U biblioteci se poslovi obavljaju. vo enje li nih i kadrovskih evidencija. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. poslovi voznog parka. kao i odr avanju knji nog fonda. Izve taj i statistika lan 43 . Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. ovog lana. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. skladi tenje i prenos informacija u sudu. 13. odre uje ministar. slu beni glasnici. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. ure eni po posebnim propisima. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. obezbe ivanje prostorija za rad. publikacije i sudska praksa u knjigama. zakoni i drugi propisi. 15. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. Predsednik. stru ne knjige i asopisi. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. Sastav komisije iz stava 2. 12. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. 14. ili sudija koga on odredi. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice. privatnosti. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. kao i bezbednosti u esnika u postupku. odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. predsednik. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. Sudovi republi kog ranga. sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. Vreme. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). ovog poslovnika.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima.). promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. vode i ra una o interesima postupka. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. . predmet se raspore uje sudiji. odnosno posebnoj odluci predsednika. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje.

interesu postupka. VI Glava . Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. godi nji raspored poslova. faks. Informator iz stava 1. izra uje informator sa osnovnim podacima o radu.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. Fotografisanje. februara teku e godine za prethodnu godinu. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku. izve tavanje putem veb-stranice i sl. u skladu sa posebnim zakonom. imena i kontakte lica ovla enih za prijem. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . prepisivanja i kopiranja spisa. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. obavlja e se pod nadzorom sudije. ovog lana. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. imena rukovodilaca sudske uprave. nakon pribavljenog odobrenja. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni.). kontakt informacije (telefon.medija centar. audio i video snimanje u sudnici. ili posebnim propisom predvi eno. veb-stranicu i adresu elektronske po te). lan 59 Fotografisanje. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. lan 60 Fotografisanje. zbirke odluka i pravnih stavova. uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. a najkasnije do 1.

ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). po odobrenju predsednika.). pu tanja na uslovni otpust. radnim sporovima. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. 2. odre ivanje privremenih mera. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. istra nim. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. ekovnim i ste ajnim postupcima. predmetima smetanja dr avine. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se. meni nim. porodi nim sporovima. Zapo eta ro i ta. tako da ne trpe odlaganje. postupcima prema maloletnicima. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. 3. ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. u skladu sa posebnim propisom. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. po predlogu za obezbe enje dokaza. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. .

predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu. 3. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. . Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. po pravilu. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an. odredi e. predmete iz nadle nosti ve a. 2. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. U izvr nim. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. odnosno pretresa. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika.VII Glava SUDIJE. odnosno prema njihovim znanjima.

4. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. priprema stru ne izve taje.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. 7. Ukoliko u sudu postoje uslovi. analize i obave tenja po nalogu sudije. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. 5. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. 6. sa injava zapisnik o sastancima. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). . a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. ako ih je ono saop tilo. kao i lice na koje se podaci odnose. sednicama ve a i odeljenja. uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

pripremanje referata za sudiju izvestioca. odre ivanje visine sudske takse. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . prestanku radnog odnosa. sudski izvr itelj. Po razre enju.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. Odevanje sudija. razvrstavanje predmeta i sl.5 cm. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. Identifikaciona kartica je dimenzija 5. Po razre enju. br. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . 9.oznaku identiteta. Legitimacija je dimenzija 10 x 6.). 10. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju. nacrt sudske odluke. overitelj i dr. prestanku radnog odnosa. 8. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava.5 x 8. sudskog osoblja.5 cm. Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac.

papu e i sl. sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama.). ivenje). Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. stara se sudska uprava. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. majicama bez rukava i sl. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". hemijsko i enje. stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. drugostepenog suda plave boje. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. O odr avanju toge (popravke. obnavljanje. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. sudije porotnici. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. kratkim pantalonama.).Sudije. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). patike.

tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. . Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda. 2. Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. pored srpskog jezika i irili kog pisma. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. naziv i sedi te suda. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade.1. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. zgradom upravlja sud. tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. i jezik i pismo nacionalnih manjina.

U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. kao i imena sudija i sudskog osoblja. lan 88 Prostorije u sudu. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. sudija. sudija porotnika. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. po pravilu. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. ra unarski centar i sl. koji se.sme taj predsednika. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. odnosno drugi dr avni organi. pored srpskog jezika i irili kog pisma. arhiva. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. odredi e se prostorija za advokate. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. zemlji ne i druge javne knjige. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. na orijentacionoj tabli. i jezik i pismo nacionalnih manjina. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. odnosno sudija pojedinaca. sudske uprave. . ve a ili slu be.). Po zavr etku radnog vremena predmeti. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. U sudovima sa ve im obimom poslova. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. slu beni materijal. zaklju avaju se. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. predsednik neposredno vi eg suda. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. advokatima i drugim licima (pisarnica. Pe ati. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. ra unovodstvo. sudskih odeljenja i ve a.

Radne prostorije. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. vreme zadr avanja u zgradi. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. raspored zakazanih su enja. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. sudije porotnici. . Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. 4. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. lan 91 Sudije. 3. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. hodnici. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. u skladu sa posebnim propisima. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne.

Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke.. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. potpisuje bele ku. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja.lan 93 Upravitelj pisarnice. dobijanja potvrda i sl. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. Upravitelj pisarnice.). Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. razgledanja i prepisivanja spisa. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu. . primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. sekretar suda. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Stranke. tokom redovnog radnog vremena. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis.

ukoliko bi se time ometala priprema su enja. u skladu sa zakonom. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. lan 98 Stranke mogu. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. u skladu sa posebnim zakonom. ve se sa initi prepis tih pismena. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. da pregledaju. U sudovima u kojima se koristi IKT. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju.Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. 134. fotokopiranje i prepisivanje spisa. na pogodan na in.). Ako se zahtev za pregledanje. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. Nacrti neotpravljenih odluka. a kratka i hitna i telefonom. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. u skladu sa zakonom. fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. Zahtev za pregledanje. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. O sadr aju sudskih odluka. e lan 100 . fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. snimanje. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. elektronski oblik i sl. ako je to po prirodi stvari mogu e. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. 135 i 136). lan 99 Na zahtev stranke. bi e dostavljeno. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. u skladu sa posebnim propisima. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. O zahtevu za pregledanje. ovog lana. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. pod uslovima iz stava 1.

Svaki sud je du an da van sudskog postupka. branioca. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. li no ime stranke. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. da u postupku koristi . u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. 2. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. li no ili preko punomo nika. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. kao i o pravu na obaveznu odbranu). medijaciju i sl. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. pravu na besplatnog tuma a. Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . pojedinim pravilima postupka. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. odnosno postavljenje obaveznog branioca. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. Obave tenje iz stava 1. lan 102 U gra anskom postupku. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). U krivi nom postupku. na inu i mestu izvr enja odluke. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. na podru ju za koje je sud nadle an. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. tro kovima postupka. ukoliko sud proceni da je to potrebno. o nadle nosti suda. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi.Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju.

pisarnica formira pomo ni omot. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. ukoliko se time ne ometa sudski postupak. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. . javnim tu ila tvima. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. kratku i odre enu sadr inu zahteva. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. li na imena stranaka. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. U tom slu aju.jezik koji razume. odnosno pretresa javnost isklju ena. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. u skladu sa posebnim zakonom. prevodioca i tuma a. predmet. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. poverljiv razgovor pre saslu anja). organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. 3. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. 4. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. Ako se zahteva saslu anje. kada postoje opravdani razlozi za to. oznaku da li je sa rasprave. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta.

kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . potpisuje predsednik. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave.Apostille). Zamolnice. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. sadr aj zamoljene radnje (npr. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. organima i me unarodnim organizacijama. Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. li no ime i adresu zastupnika stranke. 6. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. prebivali te ili boravi te. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. ovog lana. na kvalitet hartije. li no ime. koje se dostavljaju u inostranstvo. dr avljanstvo. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. organa. predmet zamolnice . 5. po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu.).opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. vrsta dokaza ili mera koje se tra e. koju upu uju stranim sudovima. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu.

kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. Sudska jedinica lan 111 . na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. prila e se i prevod na srpski jezik. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik. vr i prvostepeni sud. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. kao autenti ni tekstovi. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. u skladu sa posebnim propisima. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine. Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku.

sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. ovog poslovnika (Obrazac broj 168). a odluke radi u sedi tu suda i sl. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. 2. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. . elektronskim putem.). Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. istra nim predmetima. 3. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. 2) podru je suda (sudsku jedinicu. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. stavlja se prijemni tambilj. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. nadle nost sudije pojedinca. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa.).U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. telefonskim putem i sl. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici.

ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor.) i predmetu spora. kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. .Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. prebivali te i sl. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. strankama (li no ime stranke. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. 4. kad je to posebnim zakonom predvi eno. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. U drugim slu ajevima. predaje se u sedi tu Upravnog suda. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. ve ta enje. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu. Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. ovog lana. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda. uvi aj. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto.

JMBG i dr. po pravilu. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. u skladu sa posebnim propisima. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. . i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. organizuju se tako. 5. a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. godina ro enja. a izuzetno i vozilom slu benog lica. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda.). Vremensko trajanje kazne.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. drugooptu eni i sl. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju.). U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. prevoza sudskim vozilom. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). sud izlazi uz naknadu tro kova. Vozila suda koriste se. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade. devoja ko prezime.

ovog lana. odnosno pretres i da sprovede postupak. uverenja. RS". svedoka. na na in propisan stavom 3. odnosno pretres. odnosno sudija pojedinac. . pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. a nije ekspedovana. KZ).drugi zapisni ar. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. Presude. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. drugi sudija. ali nije izra ena odnosno potpisana. Izuzetno. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. oznaku i broj predmeta. re enja. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. gl. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. broj slovnih mesta. naziv suda.). dostavljanje tu be. predsednik e u slu aju iz stava 1. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. a oni koji nisu u estoj upotrebi. "Sl. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. ako je doneta odluka potpisana. zbog prirode pojedinih radnji. a odluka nije doneta. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. ovog lana. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. Ako je zaklju ena rasprava. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. potpisuje predsednik ve a.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova.). naziv Republika Srbija. zapisnici u postupku izvr enja i sl. odnosno da po predmetu treba da se postupa. broj 27/10). broj redova. U sudovima u kojima se koristi IKT. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. odnosno sudije pojedinca. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. prored i sl. a ostale odluke. a umesto zapisni ara . datum i sedi te suda. odnosno lice koga odredi predsednik. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. ovog lana. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. ve taka. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik.

jasni i itki. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. pisa om ma inom. a podnet je u potrebnom broju primeraka. . ukoliko to nije suprotno zakonu. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda. ako je njegovo u estvovanje obavezno. izostavi ili doda. otisak tambilja. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju.. lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. ili mikrofilmovanjem. ili na drugi mehani ki na in. Datum. Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Izvornik ostaje u predmetu. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. koju je potpisao predsednik ve a . Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. Prepisi moraju biti uredni. Potpis"). sa svim potrebnim upisima. Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja.sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. Tro kovi predlaga a 25 din. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. a sadr ina mora odgovarati izvorniku.: "Usvaja se predlog. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik.2. fotokopiranjem. Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku.

shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. Sudovi e nastojati da stranke. . Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad.predsednik ve a. zapisnika. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. a izjave navedenih lica nisu saglasne. 3. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. predmeti ili delovi spisa izgube. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. odluka i drugih pismena kojima raspola u. a u predmetima po kojima je postupak okon an . Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. ve taka. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. svedoka. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga.Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem.

a posle donetog re enja. kojim se nare uje obnavljanje. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. . oznake.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. Odluka predsednika iz stava 4. Pe ati. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini. na njemu pe at suda i datumar i sl. tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". sadr aj. uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. izve taji. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl. naredbe. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. na jednom telu prijemni tambilj. irili kim pismom. 4. potvrde. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. o te eni ili uni teni spis.). Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka.). tambilji.

odnosno ef odseka pisarnice. pomo ne knjige i sl. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. U radu sa IKT. ovog lana. tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. U slu aju iz stava 1. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. primenjuju se pravila za pe at. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. dostavnice i sl. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj.). pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. drugim organima i organizacijama). pra enje propisa i sudske prakse. pisani dokazi i sl. u radu koristi IKT za obradu teksta. stavlja se otisak okruglog pe ata. Pe ati.). ra unovodstvene poslove. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. tampanje (omoti spisa. sudske odluke. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. uva upravitelj pisarnice. 5. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. . po pravilu. elektronsku razmenu podataka.). U sudovima koji raspola u skenerima. U pogledu teksta. igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje. sudovima.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama.

Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. na dan kad je doneta odluka o osloba anju. XII Glava SUDSKE TAKSE. U slu aju iz stava 1. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in. a na zapisnicima i drugim pismenima . . primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi.na prvoj strani lista. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. a kao dokaz o uplati. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa. lan 143 Predsednik i sudija. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. redovno kontroli u naplatu takse. 2. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. smatra e se da je taksa napla ena.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. ovog lana. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. kao i primati predloge za izvr enje. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. u desni gornji ugao. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. takseni obveznik prila e uplatnicu. ispred oznake predmeta.

ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). .Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). uvode se u popis taksa. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. sud e nalo iti jednim aktom. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. 3. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. 1. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. 4. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. Ako predujam ne bude polo en u roku. posle obavljene radnje. i 2. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. izvr i e se sve ostale radnje.

vr i iz polo enog predujma. vodi se evidencija. Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. u vreme kada po ta ili banka ne radi. 2. Izuzetno. nov ana pisma. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost.Ako se isplata licu iz stava 1. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. i 5. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). Re enje iz stava 1. broj 97/08). XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. Priznanicu potpisuju uplatilac. ovog lana. . sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. sudija i zapisni ar. osim za krivi na dela iz lana 2. telegrami. odnosno nadle nom organu. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. ovog lana. vi e ili pogre no uplatilo. odnosno. tro kove postupka. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. u depozit suda. O izdatim potvrdama. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". Sudija. lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. imovinsku korist. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. spisi. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. u dane kada po ta ili banka ne radi. U slu aju iz st.

Van redovnog radnog vremena. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. as i minut). nema adrese stranke i sl. nije potpisano.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju.po tom. Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi. Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. nalog za pla anje takse. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. broj primeraka sa prilozima. na in prijema (neposredno . evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. datum predaje preporu ene po iljke po ti. a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. naziv suda. a ako taksa nije pla ena. nema priloga navedenih u tekstu. mesto i vreme prijema. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. obi no preporu eno). ako su prilo eni. primljene vrednosti i sl. zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. primljeno sa ili bez takse. kao i na dostavnici. zaposleni e ga primiti.). sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. 1. kao i u dane kada sud ne radi. do 3.

da se prilozi raznih pismena ne pome aju. istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. predaju preko dostavne knjige. Po tu.prijema ( as i minut). pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. U ovim slu ajevima. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". ako utvrdi da je po iljka o te ena. du an je da je odmah po prijemu. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. . lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. kao i preporu enu po iljku. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. zaposleni koji je za to odre en. utvrdi e se to slu benom zabele kom. Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem. konkursom i sl. otvara nadle ni sudija. ako je to mogu e. 2. "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. uz koju se prila e omot. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. odnosno na njegovom omotu. ili se ne vidi ko je po iljalac. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". bez otvaranja. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji.

. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. 3. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. navodi se njihov naziv). ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. on se prila e uz jedno pismeno. po pravilu. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. a ako to nije mogu e. konkurs i sl. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. uz koje bi trebalo prilo iti omot. 137/10). na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. a ti podaci su ozna eni na omotu. Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. zatra i e se izve taj od po te.Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. stavi e se: "primljeno bez priloga". ako pismenu nedostaju prilozi. na pole ini u gornjem levom uglu. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. 4. ako nedostaju samo pojedini prilozi. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost.

lan 166 . zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. 5. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici.Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. sre uju se i predaju odvojeno. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. novac. do 5. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. po pravilu. razvrstavaju se na na in utvr en u st. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. ovog lana. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. odnosno ef odseka. 6. pismena sa odre enim rokovima. vrednosni papiri ili dragocenost. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. pismeno se. ako se tim pismenom osniva nov predmet. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. 1. kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. Telegrami. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi.

utom. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. Popis spisa . . ranija oznaka na omotu precrtava se.crnom.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. a ispod nje upisuje se nova. K 70/10). za drugostepene predmete upravnih organa i sl. iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. slede im bojama: . . a podbrojevi listova vode se dalje redom. Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici. . sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). . . 7.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad.zelenom. za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena.plavom. I-1 K 70/10 (2008). Kada je sudski broj predmeta promenjen. lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika.crvenom. odvajaju se povlakom (npr. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . 1 K 70/10). Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici. lan 167 U prekr ajnim sudovima. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. Ako se promeni sud. za prekr aje iz oblasti saobra aja.ljubi astom. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. Drugi osnovni sud u Beogradu. za zahteve inspekcijskih organa. Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. koji se nalazi ispred oznake upisnika. Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. rimski i arapski broj pre oznake upisnika. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. za predmete deviznih. I-1 K 70/10).

Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. a ovaj nadle nog sudiju. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. Pismena. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. . to se konstatuje u primedbi popisa spisa. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. Izuzetno. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. ne dobijaju podbroj. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. koje je uvedeno u popis spisa. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. Vra ene dostavnice. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. 8. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. popis spisa unosi zapisni ar. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. odnosno kod sudije pojedinca. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. tu se i zavode u popis. ve e se odlo iti u pomo ni spis. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj).lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. bez obzira na podbroj.

pisarnica e. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. sudijskom pomo niku. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. 10. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. Tekstovi se ne smeju podvla iti. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. Predaja predmeta sudiji. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. 9. proveriti da li je predmetu . ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. pre dostavljanja predmeta sudiji. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u.Prilozi. odnosno u rubrici za primedbe. arati i po njima pisati primedbe. daktilobirou. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija.

U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. lan 179 . mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. 2. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. kao i da li takvo punomo je postoji. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. odnosno da nije opozvano.prilo en prepis punomo ja. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza).

o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. ako zahtev ne bude odba en. Saop tenje se konstatuje u zapisniku. kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. nadimak. U D-na sudija odre uje kome e se. na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. a po potrebi i bli e podatke (npr. U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. potpuna i sadr ati: li no ime. odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. evidentiraju se zakazana ro i ta. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. sastavlja se zapisnik. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. kao i u postupcima koji du e traju.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. JMBG i sl. predmet se iznosi predsedniku. odredi e se od koga se i ta zahteva. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a.). Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. odnosno hitni. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. D-na mora biti jasna. adresu lica koje se poziva. 3. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). koji e o zahtevu odmah odlu iti. naziv pravnog lica i sedi te. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. ime jednog od roditelja. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci. a u danima kada se ne sudi. . odnosno isklju enje sudije. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. mati ni broj pravnog lica. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. zanimanje. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti.

Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. da li su sednici prisustvovale stranke. o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. lanova ve a i zapisni ara. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. datum i mesto izvr enja. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. zapisnik e se sastaviti. itko pisati i hemijskom olovkom. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. "ukinuto". li no ime predsednika. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. "re enje potvr eno". koji je od lanova ve a bio izvestilac. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom.Zapisnik pi e zapisni ar. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. a overava sudija. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda".. koja sadr i: oznaku ve a. sa initi video ili audio zapis. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika.. mo e se izuzetno. 4. U ovom slu aju. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. Ako se zapisnik sastavlja van suda. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. priklju uju se zapisniku. "prigovor odbijen"). podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. . datum odr ane sednice. "preina eno". Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. oznaku predmeta o kome je re avano. u skladu sa posebnim propisima. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. koji potpisuje sudija.".

ime sudije izvestioca. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. nalog i sl. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. ime predsednika i lanova ve a. vode i ra una o propisanim rokovima. odgovor na tu bu. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju. zapisnik i sl. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. 5. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. sudija izdaje odluku (naredbu. ona sadr i dan ve anja. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno.). lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom. rok evidencije. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. 6. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. . po pravilu. uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava.

Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji.Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. sa uputstvom za njihovu dostavu. Po tu bama. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. a najkasnije slede eg dana. vra aju se pisarnici istog. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik).). sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. odluke se donose odmah. po postupanju zapisni ara. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. vrati e se odmah u pisarnicu. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en.

lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. odnosno op toj sednici. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. lan 195 Prilikom dono enja odluke. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. ali samo u istom sastavu ve a. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. . lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. Ako ve e ne promeni odluku.

podaci iz stava 1. Poziv potpisuje sudija. koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. sastavu ve a. odeljenju sudske prakse i sl. . U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. odnosno dostavnica. predaja sudiji izvestiocu. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. Svako lice se poziva posebno. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. 169). Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). Na poziv se mora upisati broj predmeta. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. Na povratnici. odnosno dostavnici. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. Blagovremenost albe ceni sudija. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. kao i li no ime sudije.

Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. kojima se od sudova. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. pi u se u dva primerka. izradi e se samo jedan primerak. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . stavljaju oznake kona nog re enja i dr. Kada tekst sravne. izre ene sankcije. vaspitne i druge mere. potpisuje sudija. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. 2. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. Pisanje. pod nadzorom efa odseka. Za sve prepise skra enog izvornika odluke. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. odnosno naloga. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. organa ili ustanova tra e izve taji. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. po pravilu. nalozi strankama i drugi akti. datum i vrsta donetih odluka.Odredba stava 2. Zamolnice.u rubriku za primedbe upisnika. od kojih jedan ostaje u predmetu. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. predaje se daktilobirou na prepis. Sravnjenje. . zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno.

sa nazna enjem koliko se dostavnica. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. vrsta odluke. U sudovima sa ve im obimom poslova. putem po te. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. a zatim predmet vra a pisarnici.3. datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. a ako se dostavlja na drugi na in . U drugo vreme i na drugom mestu. omota i drugih pismena otprema. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu. otpremaju se narednog radnog dana. . Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. Kada se dostavlja poziv za ro i te. Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom. stavlja se datum roka predevidencije. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. iznad teksta. koja slu i kao evidencija o otpremi. sudski broj predmeta. stavlja se otisak otpremnog tambilja. ako nisu hitna. policije. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. na povratnicu odnosno dostavnicu. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne.u dostavnicu. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. ako se dostavlja po tom. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. kao i na in otpremanja.

lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. 4.dostavi e im se kao i drugim strankama. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. po pravilu. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. . Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno.U slu aju sumnje. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana .

dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. god.2010. a poseban za ro i ta (ro i nik). predmeti se stavljaju u ro i nik. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima. prema potrebi. 15. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi. a nije potrebno drugo postupanje. odnosno u rubrici primedbi upisnika. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi. bez obzira na mesec i godinu. u 10 asova". zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. do 31. ro i ta u odre enu rubriku. Sudija odre uje rok predevidencije. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. odnosno predevidencije i evidencije.1. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. . Datum ro i ta i rokovi. pod klju em. odnosno u zaklju anoj prostoriji. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. 6. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. u 11 asova"). Zabele ka mora biti jasna. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca.2. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. 15. poseban orman za rokove (rokovnik).2010. prvo za teku u. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. kada takva rubrika postoji. upisuju se u upisnik. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. "Ev. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. "Predev. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. god. 5. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. a zatim za raniju godinu.

ukloni uo ena nepravilnost i sl. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. dostave tra eni izve taji. ve se na omotu predmeta. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. U popis spisa. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. pisarnica. prenose se na omot zajedni kog predmeta.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. 7. ili su nepravilno izvr ene. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. . Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. u popis spisa unosi se samo zapisnik. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. odnosno ro i nika po datumu. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. odnosno tri dana pre isteka roka. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. koja se odnose na oba predmeta. "Spojen P 70/10"). Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. sama ili po odluci sudije. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. "Prilo en P 12/10"). U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl.

predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. 8. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici.). izvr enja pre pravnosna nosti. rukopise i prepise. 2) overava potpise. Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. i 2. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. uredno i brzo naplate. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. Pored poslova iz stava 1. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. posle izdate naredbe suda. ovog lana. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. 1. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. koje se odnose samo na taj predmet. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. spisak predmeta korupcije i sl. Kada se pojedini poslovi iz st. . 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. privremene mere i sl.

ili preduzeti neku drugu radnju. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. uredno i na vreme. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. odnosno ve u istog suda. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena". Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji.). da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. "nije stigao odgovor na tu bu". staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. Uo i nastupanja roka. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. otpravljanje i sl. po pravilu se odmah ula u u predmet. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor. a zakonski rok je istekao. "nije ulo ena alba". lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. odnosno ro i ta ula u se u predmet.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. prosledi e predmet vi em sudu. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. sravnjivanje. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. "tra eni izve taj nije primljen". U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari. Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. .) se po pravilu ne bele i u upisnik. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. organu ili organizacionoj jedinici suda.

U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. organa i ustanova. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. Iz sudske jedinice. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. pripremanje nacrta izve taja. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. po nalogu sudije. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. odnosno odgovora na pravni lek. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. potrebno izvr iti proveru. . "K "). Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. izve taja i obave tenja od drugih sudova. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i. kao to su: sastavljanje dopisa. naro ito u pogledu dostavljanja. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. izvr i e je. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu.

5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. po pravilu u posebnoj prostoriji. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. ili nekom drugom organu. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. XVII Glava ARHIVIRANJE. 132). 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. uni tenja i kra e. odnosno bele kom o ve anju i glasanju. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke.lan 232 Vi i sud. a postupak nije spojen. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. 3) spise slo iti hronolo kim redom. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. uz svoj izve taj (Obrazac br.. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne.

uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. pau ala i tro kova. po pravilu. a ako nisu. Drugim sudovima. Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. posebno se evidentiraju. o tome obave tava upravitelja pisarnice. u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. 134). Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. mogu se uvati na posebnom mestu. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. u posebne fascikle. K 20/10). lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. kao i redni brojevi predmeta (npr. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. krivi ni. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. na prednjoj strani. P 1/10. Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. vanparni ni. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. Na omotu fascikle. .

trideset godina. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. tro kovnicima i sl. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. skicama.trideset godina. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima.2. zajedno sa odgovaraju im planovima. kao i elektronski dokumenti uvaju se. 2) za spise u ste ajnom postupku . 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. smrtovnice i re enja o nasle ivanju. . ugovorima o gra enju. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. upisnika. Podaci iz arhiviranih predmeta. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. 2) sudski registri sa ispravama. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine.. 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove. upisnici.

deset godina. 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena . spoljno-trgovinskog.10 godina. ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. 10) za sve drugostepene spise . javnih prihoda i finansija. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja .tri godine.deset godina.pet godina. deviznog poslovanja. Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka. Rokovi iz stava 1. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . ovog lana. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine .dvadeset godina. ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak . .3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina. ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu.pet godina. Posle proteka roka iz stava 1.est godina. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija . 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak .10 godina. 14) za spise prekr ajnog postupka .pet godina. 13) za sve ostale spise .pet godina.dve godine. 8) za spise koji se odnose na platne naloge . 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. 3. 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. 11) za spise sudske uprave . Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1.

Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik . U sudskoj jedinici. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. parni ne.knjiga. kao i podatke o strankama i vrsti spora. lan 244 Umesto u knjigama. "P 2011"). upravne. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. prekr ajne. a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. i druge knjige evidencije. "K-Po3 5/10"). pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice. li no ime ili oznaku sudije. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. "K-Po1 4/10". Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. "Su 2010". lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. ostavinske i vanparni ne).Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. a po potrebi. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. "K-Po2 7/10". Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in.

lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). koji se odnose na prethodni predmet. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. prigovori i sl. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. kasnije primljenih predmeta. . 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. iza broja 13. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. 13. u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. odgovor na albu. Pismena. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. iza rednog broja 17. koji se odnose na isti predmet. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. 2. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. Na isti na in vode se i pomo ne knjige.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). 3). predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. crvenom olovkom stavi e se broj 13. 2. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. januara 2012. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . stare predmete ne prenose i ne prevode. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. ne prenose se. iz koga se predmet prevodi. U primedbi upisnika. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. 8. predmeti upisani u upisnik za 2010. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. godinu. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. upravitelj pisarnice i predsednik. ako su ostali nere eni do 1. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. 7. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. godine. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. godinu. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1.kraju godine ostali nere eni. Kada se predmet re i u teku oj godini. prenose se u upisnik za 2012. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada.

. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. a delimi no potvr ena. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. 9. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). Ako se vodi elektronski upisnik. 10. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. 11. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. pa u delu po kome je potvr ena. ne vodi se imenik. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. drugostepena i prvostepena odluka.po poternici i sl.godi nje. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. po slu ajnom izboru. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. najmanje jedanput tromese no. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni. upise u svim upisnicima. Predsednik odeljenja. pregledaju upisnike i pomo ne knjige. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. a predsednik .

7) Radni sastanci.Su" Obrazac br. 9) Sistematizacija radnih mesta.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br. 1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode.pov. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja.. 2) Raspored poslova. 2 "Pov. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani. 1 "Ps" Obrazac br. II grupa .Su". "Str. 5) Pregledi i obilasci sudova. 6) Sudije porotnici.Upisnik sudske uprave . isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe. 3) Pru anje pravne pomo i.

IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. 16) Takse. 31) Poslovi ekonomata. 27) Po tanski. 28) Dopuna inventara. 13) Materijalno pravo. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 26) Tro kovi i enja. 33) Depoziti. 29) Tro kovi postupka. asopisi i kancelarijski materijal. 19) Redovni izve taji o radu. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. telegrafski i telefonski tro kovi. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 23) Slu beni glasnici. 30) Tro kovi sudija porotnika. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. 24) Grejanje i osvetljenje. 21) Povremeni statisti ki izve taji.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. 15) Prethodni postupak. 20) Redovni statisti ki izve taji. 14) Procesno pravo. knjige. . 17) Sudska praksa.

38) Godi nji odmor i odsustvovanja. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. 35) Uputstva i drugi akti. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. a sva ostala pismena. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr.V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. a ne u upisniku. iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima. podgrupu pod brojem 8. "Su I-8 67/10". VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. . 37) Sudijski pripravnici. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. a pod nazivom "Sudije porotnici"). koji se vodi u svakom omotu.

predmete pomilovanja . 6 "Ku" Obrazac br. 14 "Pom I1" Obrazac br..razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . Su" i "Str...krivi ne predmete ... .izlazne zamolnice u krivi noj materiji .izvr enje krivi nih sankcija. "Ik1". "I1"..istrage i istra ne radnje .krivi no ve e van glavnog pretresa . "Kvm" Obrazac br.izvr enja "Ki" Obrazac br.. 3 "K".platne naloge . 18 i 20 . rad u javnom interesu i sl.izdavanje uverenja o vo enju kriv.Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama. pov". "P2".upisnik o trajnom oduzimanju imovine . "KiPov" Obrazac br. Obrazac br. radne i porodi ne sporove i sl.ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .. 17 "I". 7 "Kv". K2. 4 "K1" Obrazac br. 6 "Kp" Obrazac br.upisnik o privremenom oduzimanju imovine . "P1". Obrazac br. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. 13 "Spk" Obrazac br.predmete uslovnih otpusta .Obrazac br.Obrazac br. 6 "KriPov". 39 "Kr" Obrazac br.predmete sporazuma o priznanju krivice . "I2" i "I3" Obrazac br..predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: .predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku .razne istra ne predmete . a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str. i to za: . 5 "Kri" Obrazac br. .izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor. 30 "P". pov. 11 "Kuo" Obrazac br. "Ik2". Upisnik "Pov. K3.. Obrazac br. 9 "Poi". "Ika2". 10 "Ika".. postupka .) . koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi.. Obrazac br. 12 "Toi". "Ika1".parni ne predmete. zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. 8 "Ik". Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. 16 "Pl" Obrazac br. Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik.

39 "Ki". "K-Po1". "R3" Obrazac br. 33 i "Ov X" Obrazac br. "R1". "K3". 32 "Os" Obrazac br.ostale vanparni ne predmete .predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . Obrazac br. 40 "Kvm". 8 . Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike.. 36 "Ov I" Obrazac br.predmete ostavina . 34 U sudskoj jedinici. 23 "O" Obrazac br. visokotehnolo ki kriminal maloletnika .predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) . Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete.predmete pravne pomo i .pripremni postupak prema maloletnicima . "K-Po2".predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . 6 "Kv" Obrazac br. Obrazac br..prvostepene krivi ne predmete . 19 "Iv1" Obrazac br.za prigovore u "Iv" predmetima.knjiga izvr nih du nika . i to za: . 28 "Pom Ig" Obrazac br. Obrazac br.istrage i istra ne radnje . Obrazac br.. 5 "K".razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . "K1". 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br.za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji . obrazac br. 26 "Pom I2". 3 "Kr" Obrazac br. 21 "Ikd" Obrazac br. u skra enom postupku izvr enja "Iv1" .krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br. 24 "R". "K-Po3".krivi no ve e van glavnog pretresa .razne istra ne predmete . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda.overe . "K2". 35 "Ov1". Obrazac br.postupak prema maloletnicima. 8 "K1" Obrazac br. "R2". 25 "Pom" Obrazac br. 4 "Kim" Obrazac br. 6 "Kri" Obrazac br.overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br.izlazne zamolnice u gra anskoj materiji . "Km-Po3". "Ov2". 38 "Km".

"Str. 14 .upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e . Pov-Po2" Obrazac br.. "Kre-Po1".upisnik za predmete pomilovanja .predmeti uslovnih otpusta . 13 . "Str. 29 . 8 "Kp-Po2" Obrazac br. 9 "K ". 7 "Kuo" Obrazac br.upisnik za predmete pomilovanja . 42 "Kvm" Obrazac br. 41 "Ivn" Obrazac br.uslovni otpust maloletnika .izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br. 3 "Kv-Po2" Obrazac br. 4 "Ki-Po1" Obrazac br. 12 . 6 "Kuo-Po1" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca. 15 . "K 1".razne krivi ne predmete prema maloletnicima .upisnik za krivi no ve e .upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br.2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .. 8 "Krm" Obrazac br. 39 .upisnik za razne krivi ne predmete .predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br.krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) . 6 "Kuo-Po2" Obrazac br.upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 8 "Kp-Po1" Obrazac br. 9 "Pov-Po2". 55 "Kp" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. "Km-ev" Obrazac br. 39 1.upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina .1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) . Pov-Po1" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca. 31 1. Obrazac br. 9 "Kre". "Kre-Po2". 7 "Kr-Po1" Obrazac br.predmete pomilovanja .upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala .upisnik za razne krivi ne predmete .upisnik vaspitnih naloga .predmete uslovnih otpusta . 43 "Vn" Obrazac br. "Kre-Po3" .upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina . 7 "Kr-Po2" Obrazac br.predmeti uslovnih otpusta "Ivm". 3 "Kv-Po1" Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala . 6 "KuoKm" Obrazac br. 4 "Ki-Po2" Obrazac br.ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br.upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 9 "Pov-Po1".predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br..

6 "G .drugostepene gra anske predmete .3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): . 16 "G ".drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: .razne gra anske . G 2" Obrazac br..upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . 8 "Kp-Po3" Obrazac br. 37.predmete uslovnih otpusta . K 3" Obrazac br. 4 "Ki-Po3" Obrazac br. G 1. "G 1". 57 "R" Obrazac br. 7 "Kr-Po3" Obrazac br.. 57 "R" Obrazac br. 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: .parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) . 3 "Kv-Po3" Obrazac br. 25 "Reh" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K .drugostepene krivi ne predmete . "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br. 6 "Kuo-Po3" Obrazac br. K 2.upisnik za predmete pomilovanja . Obrazac br.. "P1". 39 2) gra anske predmete i to za: .upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . K m2" Obrazac br. K m1.upisnik za krivi no ve e . Obrazac br.predmete rehabilitacije .upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br. 56 "Krm" Obrazac br.izlazne zamolnice "P". K 1.. 55 "K m. 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: .upisnik za razne krivi ne predmete . 9 "Pov-Po3" Obrazac br.1.

izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br.upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora . "P5". 85 "Ipr". 87 "Prz" Obrazac br. 88 . "I2" i "I3" . 25 . 91 "Psd" Obrazac br. 19 . .prekr aje .izvr enje .parni ne predmete: privatizacije. 48 ..platne naloge "Pl" Obrazac br.ste aje "St" Obrazac br. 86 "Pru" Obrazac br. 18 . 16 . 17 "I".albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) . "Ipr1". 46 . 92 "Prz" Obrazac br. "Ipv2" Obrazac br..sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . bankarske "P".razne gra anske "R" Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br.albe . 83 "Prm" Obrazac br.druge poslove "Pr" Obrazac br.knjiga izvr nih du nika "Ikd". "P1".albe u postupku prema maloletnicima . sporove industrijske "P4".privredne prestupe "Pk" Obrazac br. "P2". plan reorganizacije "Reo" Obrazac br. Obrazac br.za prigovore u "Iv" predmetima 23 .maloletne u inioce prekr aja .. autorske sporove. statusne sporove. 90 "Pr i" Obrazac br. 49 . "I1"..pru anje pravne pomo i . svojine i sl. 19 .izvr enja Obrazac br.izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br..prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br. 45 . 47 .prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br. "Ipr2". Obrazac br. Obrazac br. 44 . 84 "Pr-pom" Obrazac br. 22 "Ipv1". 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: .druge poslove "Pr " Obrazac br.prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br. gra evinske sporove. sporove. "P3".unapred pripremljen plan reorganizacije. 89 "Pr m" Obrazac br. 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: .

"Rev2". "Rev1". Kd" Obrazac br. "Dprev" Obrazac br.Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: .sukobe nadle nosti. direktnu reviziju . "Gzz1".izvr enje presude Upravnog suda .ponavljanje upravno-sudskog postupka . 76 "Krs" Obrazac br. gra anske predmete: . 59 "Uv" Obrazac br.drugostepene predmete privrednih prestupa . 74 "Ks. 78 "Gzz".odlaganje izvr enja pre podno enja tu be .druge podneske u krivi noj materiji 2. odre ivanje nadle nosti . 54 "R" Obrazac br. "Drev". 79 "Kzz" Obrazac br. "Pzz". "Pzz1" Obrazac br. 62 "Ur" Obrazac br.prigovor na odluku sudije pojedinca . krivi ne predmete: . 73 "Kr" Obrazac br.rehabilitaciju u krivi nom postupku .razne upravne predmete "U" Obrazac br.drugostepene parni ne predmete . 77 . 51 "P " Obrazac br. 60 "Up" Obrazac br.upravni spor . 58 "Uo" Obrazac br. 52 "Pv " Obrazac br.reviziju. 75 "Krh" Obrazac br. 53 "I " Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti "Rev".razne krivi ne predmete . 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: .zahteva za za titu zakonitosti .drugostepene izvr ne predmete .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br. "Prev".drugostepene vanparni ne predmete . 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1. 61 "Ui" Obrazac br.

"Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage.druge upravne predmete .zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda .zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju . privredni. hitnosti ili drugim kriterijumima (K2. 82 . osnovni i prekr ajni sudovi. 68 "Uvp" Obrazac br. mogu voditi i druge upisnike. 81 "R". u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. 12.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. 71 "U " Obrazac br. 64 "Przp" Obrazac br. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju. Vi i. zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. K3.albe "Uzp" Obrazac br. Vi i prekr ajni sud. Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike. 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. delegacija 3. 69 "Upr" Obrazac br.sporno pravno pitanje .sukob nadle nosti . kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. upravne predmete: "Spp". Upravni sud.zahtev za za titu zakonitosti . "Spp1" Obrazac br.). 67 "Ur" Obrazac br. Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu. "Ki-Po1". 70 "Uzz" Obrazac br. "K-Po1". "K1".druge podneske u gra anskoj materiji . ali se predmet ne zavodi ponovo. "R1" Obrazac br.zahtev za preispitivanje sudske odluke . Upisnici "K". koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti. kao i predlozi ..zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . 66 "Us" Obrazac br. 65 "Przz" Obrazac br. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima.zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke .. 80 "Rs" Obrazac br..

"Ika" lan 282 . kao i odluke donete po albama. ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". istra ne radnje (upisnik "Ki"). ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. "Kp-Po1". "Kv-Po1". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa.za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". Upisnik "Ik". Upisnik "Kp". U upisnike "Kv-Po1". "Kp-Po1". a ne uvode se u druge upisnike. Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. "Kr-Po2". "Kvm". "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. Upisnik "Kv". "Kr-Po1". bez odr avanja glavnog pretresa. Upisnik "Kr". odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.

Str Pov-Po1". koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne. Upisnik "Kri Pov". Upisnik "Km-ev" lan 288 . Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. "Ki Pov". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. "Pov-Po2". za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. "Pov-Po1". za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. "Pov-Po3". "Pov-Po2". Str Pov-Po1".U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. "Kuo-Po1". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". "Str Pov-Po2". U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. "Pov-Po1". Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. "Pov-Po3". pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. "Kuo Km". "Ki Pov".

"Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "Kre". "Kre-Po1". Upisnik "Poi" lan 295 . Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim".U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja. Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. "Km" i "Kvm". U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku.

U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu. Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu. Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "Us" . Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor. Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i.

prepisa i isprava. Upisnici "Pom I1". rukopisa.lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija). U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. "Ov2" vode se za overu potpisa. Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. Registar protesta hartija od vrednosti . "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. "Pom I2". a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu. U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova.

"Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. U upisnike "P ". Upisnik "Fi" lan 327 . "Ppot". Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca. "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. "P ". za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka.lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". Upisnici "St". Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". odnosno likvidacije. U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije.

138 Obrazac br. tambilja i igova .) .radnje izvr ene u vreme sudskih dana .imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) . 13.. Kim.spisak medijatora .imenik za upisnik "Fi" .spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja .praksu sudijskog pripravnika .. 106 Obrazac br. "Pom". 117 Obrazac br. "Os". 102 Obrazac br.po tarinu (kontrolnik) Obrazac br.imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" . 108 Obrazac br.kontrolnik za predmete korupcije . "Pr m".o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje . "G ".imenik o izdatim identifikacionim karticama . 104 Obrazac br. "Iv".spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje .vr enje porotni ke du nosti . 118 Obrazac br.slu bene izlaske (dnevnik) ..imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P". 142 Obrazac br.stvarni imenik za upisnik "Su" .dostavnu knjigu za mesto . 98 Obrazac br.prijave za pozivanje sudije porotnika .imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: . 144 Obrazac br.li ni imenik za upisnik "Su" .spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina .spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova . 140 Obrazac br. 109 Obrazac br.imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R". 163 Obrazac br. 141 Obrazac br. "Pru".kontrolnik vaspitnih naloga .U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova. 97 Obrazac br. Ki.evidenciju pozvanih sudija porotnika . 122 Obrazac br.evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a . 93 i 94 Obrazac br.) . "Pl".imenik o izdatim slu benim legitimacijama . 95 Obrazac br.imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K.imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" .. "Pr ".spisak poslatih predmeta koje treba vratiti . 129 . 159 Obrazac br. 105 Obrazac br. 165 Obrazac br.spisak pe ata.interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu . 100 Obrazac br. 166 Obrazac br. 96 Obrazac br.. "Pr". Ki-Po1. 164 Obrazac br. P1. 99 Obrazac br. "Reh". "Pri". "Prm"....) .) . 101 Obrazac br. 107 Obrazac br. 139 Obrazac br.imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I". 110 Obrazac br.poslovni dnevnik sudije . Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: . 127 Obrazac br. 143 Obrazac br. Iv1. "Pom". K . 128 Obrazac br. 103 Obrazac br. Km.

. 114 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku .imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr. 168 . 119. 149 Obrazac br. 154 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom . 136 Obrazac br. 152 Obrazac br. 124 Obrazac br.knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . 150 Obrazac br.) .kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku . 146 i 147 Obrazac br.knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 .obra un tro kova .kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku . 123 Obrazac br. 133 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em. 137 Obrazac br. 153 Obrazac br.spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 115 Obrazac br.kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 151 Obrazac br. 156 Obrazac br. 111 Obrazac br.kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom .kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog . 148 Obrazac br. 132 Obrazac br. 160 Obrazac br. 113 Obrazac br.beli omot sa povratnicom .izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . 131 Obrazac br. 145 Obrazac br.evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora . 167 Obrazac br. pau ala. tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi . 125 Obrazac br. 112 Obrazac br. 157 Obrazac br. 120 i 121 Obrazac br. 158 Obrazac br. 130 Obrazac br. 162 Obrazac br. 116 Obrazac br. 161 Obrazac br. 155 Obrazac br. 134 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru po optu enju . 126 Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br. 135 Obrazac br.

za koji je odlo eno izvr enje kazne. Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. predmeti ostavine po imenu ostavioca. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Pomo ne knjige 1. 170 14. parni ni po imenu tu enog. odnosno lica na koji se postupak odnosi. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. 15. . U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. kada se razvede i osuda za drugi rok.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. predmeti izvr enja po imenu du nika. a kod dvostrukog uslova. a ostali po imenu predlaga a. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. 169 Obrazac br. Kada se uslovna osuda zavede.

Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. Kontrolnik nov anih kazni. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj. 3. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. da li su zadu eni iznosi napla eni. napla eni. stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. Kada je oduzeti predmet prodat. otpisani i nenapla eni iznosi. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. . kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke.2. uni ten ili predat po odluci suda. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. koje se napla uju po slu benoj du nosti.

Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. zavode se predmeti izvr enja. 5. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. 7. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. .Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. a posebno za ona koja su optu ena. 160). upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. 6. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti. 4. 9. 8. kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda.

Posebno se uvode povratnice. a odvojeno obi ne po iljke. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. Pismena koja se dostavljaju po tom. uvode se u dostavnu knjigu. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. Ako su isprave predate otvorene. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. odvojeno od drugih predmeta i spisa.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. Ostale pomo ne knjige lan 344 . poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. a posebne za druge na ine dostavljanja. Na omot u kome se nalazi isprava. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. Pre predaje pismena po ti. 12. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. pripaja se ostavinskim spisima. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. 11. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. stavlja se redni broj popisa. Kada se zave tanje proglasi. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. 10. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. stavi e se u koverat i zape atiti. posebno preporu ene. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke.

9. "Pritvor". 10. 18. "Protiv presude . Potvrda o pravnosna nosti odluke. 6. "Izdr avanje". 13. vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. Overa potpisa. 2. Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. 19. 5.re enja nije izjavljena alba". 3. Konstatacija o otpremanju. Saglasnost prepisa sa izvornikom. Potvrda ta nosti prepisa. 11. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. 16. "Radni spor". "Obezbe enje dokaza".Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. Potvrda o izvr nosti odluke. Konstatacija o naplati takse. 7. 12. . "Hitno". 14. 17. "Maloletnik". 15. 8. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. "Smetanje dr avine". 4. 16. 20. Re enje o izvr enju. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor.

Apostille. Strogo poverljivo. 26. produ enje i ukidanje pritvora. 22. Poverljivo. 24. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. Skra ena zabele ka o prijemu pismena. Overa prepisa. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. "Zadr avanje". 27. Jezik postupka. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust.21. 28. 23. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava . Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. 25. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl.). pod uslovima propisanim u zakonu. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. sudovi postupaju bez odlaganja. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. . 29. Potvrda o prijemu pismena. Zabele ka o prijemu pismena. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak.

o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima.lan 348 Predsednik vi eg suda. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. dogodi neki incident. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima.). Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. . obimnosti predmeta. produ enjem ili ukidanjem pritvora. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. da li se po tuju odre eni rokovi. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. kao i protiv stranih dr avljana. sud e odmah. ali ne zbog nenadle nosti suda. lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. pretresanje stana i sl. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. prati rad istra nih sudija.

lan 359 . sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju.). Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. ustanove ili organizacije. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. koji vodi kaznenu evidenciju. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom.

kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. . korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka. prikrivenog islednika. Predsednik. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. za ti enog svedoka.

uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. sre ena po rednom broju upisnika. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. Evidencija naplate nov ane kazne. 2. identitetu okrivljenog. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. da u roku izvr i obavezu. . ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. a potom sva pismena evidentira u popisu spisa.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". koji se redovno prazni. vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice.

Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. Po izvr enoj naplati. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. ovog lana. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. Ako bi oduzeti novac. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. 86). predmet je zavr en. 3. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. vrednosni papir i dragocenosti. staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. zavode se u knjigu oduzetih predmeta.Ako stranka ne uplati u roku tro kove. Oduzeti predmeti. . trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. za koje se ne zna iji su. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. propisan posebnim zakonom. nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu . vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda.

Oru je. droga. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. a posebno za fizi ka lica. lan 371 Primanje. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. odnosno fizi kog lica. a krivi ni spis e se izdvojiti. upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. eksplozivne stvari. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. . lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. uvanje. Ako se ne nalaze kod suda. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. naredi e se da se predaju. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". 4. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. 5. rukovanje i uni tavanje predmeta. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze.

kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. datum. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. Ako predsednik ste ajnog ve a.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. odnosno ste ajni sudija. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. . Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. li no ime odnosno naziv poverioca. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. vode se po posebnim propisima. vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a.

Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda.XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. lan 382 . po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja.

a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda.). datum preduzimanja izvr ne radnje. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. naknade anga ovanim licima i sl. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. kao i podatak o tome da li je prilikom .Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. obavljenu izvr nu radnju. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica. 137). Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. uz izve taj prila e uplatnicu. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. lan 383 Gotovinu. to potvr uje potpisom na zapisniku. Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. a tre i primerak predaje ra unovodstvu.

2. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. a ako ne postoji predmet. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji. . uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta.). osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R".

. uplati e se odmah. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. serijskom i drugom broju ako postoji. te ini. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu.. kvalitetu. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. koli ini. dragocenosti. anga ova e se sudski ve tak. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. obliku i sl.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. strana valuta. po pravilu. a potom knji i u evidenciju depozita. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima.

navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. . Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. a eventualno i posebnog znaka. odnosno. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. izdavaoca. vlasnika i korisnika. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. iznosa salda. naziv izdavaoca. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. ako se prilikom naplate kupona. ne odlu i druga ije. brojanje). oznaka serije i broja vrednosnog papira. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. njegova vrednost se ozna ava u nominali.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. pored kamate ispla uje i deo glavnice. broja knji ice. pregled. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja.

koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. . Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. isplata gotovine je na blagajni suda. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. po tom ili u banci.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. kra a specifikacija sadr aja omota. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. 3. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. pravna stvar na koju se odnose. preko po te ili zamoljenog suda. papiri od vrednosti. li no ime i adresa polaga a. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. Sudske depozite primaju depozitna mesta. isprave i sl. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom.). Po pravilu. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva.lan 399 Vrednosti (dragocenosti.

Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda.). Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. pored mesta gde je stavljen pe at. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. stranom valutom. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. koju izdaje depozitno mesto. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. . tednim i ulo nim knji icama.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. sud e vratiti potvrdu. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. Na omotu. broj depozita. U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. devizama. kao i oznaka sudskog predmeta. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti.).

Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu. . Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. a depozitno mesto ostaje isto. Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. pravo u ivanja. ispunjenje naloga po testamentu i sl. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. ovog lana. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja.

odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. naziv i broj depozita. Kada su predmet izdavanja dragocenosti. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. kao i na in izvr enja re enja. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. radi neposrednog uru enja. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. Ako korisnik nije prisutan. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. Re enje iz stava 1. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. ovog lana sadr i predmet izdavanja. Preostali predmeti. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. odmah po prijemu omota.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. Ovako vra eni omot otvara se komisijski.

Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. . koverat). ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. najkasnije do 15.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. januara teku e godine za prethodnu godinu. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. 4. odnosno institucije. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. i odlu iti o polo enom predujmu. kao uvara predmetnog depozita. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. 1. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. a istekne rok. ne e se primenjivati postupak iz st. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. i 2. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja.

Na predmete preuzete 1. lan 424 . ukoliko oceni da je to potrebno. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. januara 2010. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima. godine. koji nisu re eni do 31. vanredni pravni lekovi i sl. januara 2010. vremenu podno enja inicijalnog akta. na na in predvi en ovim poslovnikom. januara 2010. godine. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. godinu. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. januara 2010. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. godine. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika.). posebno vode i ra una o starim predmetima. posebno se evidentiraju. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija. decembra 2009. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. ukoliko u sudu ne postoji IKT. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. do 6. ovog poslovnika. godine (redovni.

lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". 4/06 . 65/03. promena suda. ovog poslovnika.Na omotu spisa. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". godine. januara 2010. godine. 115/05. januara 2010. u predmetima preuzetim od 1. a primenjiva e se od 1. oznake i broja upisnika. Slede i . br. izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168.ispravka i 50/06).