SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

1. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. Odredbe st. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. U obavljanju nadzora. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. januara za teku u godinu. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj.Odluku iz stava 1. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. do 3. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. . izve taje kao i druge potrebne podatke. odluku iz stava 1. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. toku postupka. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. Predsednik mo e. kao to su izmene unutra nje organizacije suda.

kao i za obavljanje drugih poslova. postavlja predsednik. radne sporove. statusne sporove. carinskog. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. stanje u upisnicima "Su". Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. izvr no i odeljenje sudske prakse. . ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne. porodi ne i statusne sporove. odeljenja za porodi ne. du ni da osnuju posebno ve e. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. Odeljenja iz st. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1.). sudovi su u okviru tih odeljenja. U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. kao i vanparni no. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. 1. ostavinsko. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. "Su-Pov" i sl. vanparni nog i izvr nog odeljenja. a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. do 3. stanje blagajne. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. radne sporove. 2. poslove sudske uprave (broj pritu bi.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. organizovanog kriminala. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala.

po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. 3. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. kao i rezultat glasanja. odnosno sudije u odeljenju. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. pravna pitanja. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. . lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. sva mi ljenja u toku raspravljanja. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad.

ne e potpisati pravno shvatanje. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. na predlog sudskog odeljenja. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. odeljenja izvan sedi ta suda. . Ukoliko njegov predlog nije prihva en. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje. po pravilu se glasa javno. 5. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. 4. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. Sednica svih sudija Upravnog suda. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud.

lan 30 . a koja su od zna aja za sudsku praksu. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. razmatranja primene zakona i drugih propisa. odre en Godi njim rasporedom poslova. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. ako predsednik druga ije ne odlu i. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. Pored op teg. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. 6. savetovanjima i radnim sastancima sudija. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. sednicama odeljenja. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije.

u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. 7. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a. Sudska pisarnica .Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti. odnosno sudskog osoblja. 9. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. 8. po potrebi se odr avaju radni sastanci. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. ovog lana. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku.

odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. Poslove iz st. odeljenje za prepis. U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). i 2. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. sudskim jedinicama. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. u skladu sa posebnim propisima. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. Ukoliko do sporazuma iz stava 1. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. 10. Sporazumom iz stava 1. ovog lana ne do e.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. ekspediciju po te i sl. . 1. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. kao to su: prijemna kancelarija. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. Ako je to celishodnije. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. pojedini poslovi. 11. tehni ko-organizacionih potreba suda.

Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. kao i odr avanju knji nog fonda. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. stru ne knjige i asopisi. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. Predsednik. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. zakoni i drugi propisi. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. 12. poslovi voznog parka. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. vo enje li nih i kadrovskih evidencija. 13. 14. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. U biblioteci se poslovi obavljaju. Izve taj i statistika lan 43 . obezbe ivanje prostorija za rad. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. ure eni po posebnim propisima. odre uje ministar. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. 15. ovog lana. skladi tenje i prenos informacija u sudu. publikacije i sudska praksa u knjigama. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. Sastav komisije iz stava 2. ili sudija koga on odredi. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. slu beni glasnici. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

predmet se raspore uje sudiji. . Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice. lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova. zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. privatnosti. ovog poslovnika. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. Vreme. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. odnosno posebnoj odluci predsednika. kao i bezbednosti u esnika u postupku.). lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. vode i ra una o interesima postupka. predsednik. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog. Sudovi republi kog ranga.

sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. prepisivanja i kopiranja spisa. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. veb-stranicu i adresu elektronske po te).). godi nji raspored poslova. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. faks. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. ovog lana. VI Glava . imena rukovodilaca sudske uprave. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik. a najkasnije do 1. obavlja e se pod nadzorom sudije. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. interesu postupka. lan 59 Fotografisanje. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. februara teku e godine za prethodnu godinu. u skladu sa posebnim zakonom. audio i video snimanje u sudnici. imena i kontakte lica ovla enih za prijem. obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. lan 60 Fotografisanje. nakon pribavljenog odobrenja. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni. kontakt informacije (telefon.medija centar. ili posebnim propisom predvi eno. zbirke odluka i pravnih stavova. Informator iz stava 1. Fotografisanje. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. izve tavanje putem veb-stranice i sl.

. pu tanja na uslovni otpust. 2. ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. meni nim. istra nim. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se. sporovima u vezi sa javnim informisanjem.). mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. 3. porodi nim sporovima. tako da ne trpe odlaganje. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. po odobrenju predsednika. po predlogu za obezbe enje dokaza. predmetima smetanja dr avine. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. radnim sporovima.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1. a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. ekovnim i ste ajnim postupcima. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. odre ivanje privremenih mera. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. u skladu sa posebnim propisom. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. Zapo eta ro i ta. postupcima prema maloletnicima. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl.

SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. odnosno pretresa. predmete iz nadle nosti ve a. ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. odredi e. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. U izvr nim. O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. 2. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. po pravilu. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an.VII Glava SUDIJE. predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. odnosno prema njihovim znanjima. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije. . 3. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu.

kao i lice na koje se podaci odnose. sa injava zapisnik o sastancima. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. 4. 5. vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Ukoliko u sudu postoje uslovi. uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. 6. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. sednicama ve a i odeljenja. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. 7. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. analize i obave tenja po nalogu sudije. ako ih je ono saop tilo. priprema stru ne izve taje. . ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova.

prestanku radnog odnosa.5 x 8. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . Po razre enju. Identifikaciona kartica je dimenzija 5. 9. br. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Legitimacija je dimenzija 10 x 6. prestanku radnog odnosa.5 cm.). Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac. 8. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija. sudski izvr itelj. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . pripremanje referata za sudiju izvestioca. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. Odevanje sudija. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju. 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. sudskog osoblja. nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. razvrstavanje predmeta i sl. Po razre enju.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije.5 cm. kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu.oznaku identiteta. nacrt sudske odluke. odre ivanje visine sudske takse. 10. overitelj i dr.

kratkim pantalonama. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. stara se sudska uprava.Sudije. odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. sudije porotnici. patike.).). kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama. lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. hemijsko i enje. O odr avanju toge (popravke. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). majicama bez rukava i sl. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud". ivenje). lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. obnavljanje. Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje. VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . papu e i sl. drugostepenog suda plave boje.

Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda.1. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. . Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. i jezik i pismo nacionalnih manjina. naziv i sedi te suda. tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). zgradom upravlja sud. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. pored srpskog jezika i irili kog pisma. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. 2. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda.

kao i imena sudija i sudskog osoblja. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. zaklju avaju se. ve a ili slu be. odredi e se prostorija za advokate.sme taj predsednika. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja.). . na orijentacionoj tabli. odnosno sudija pojedinaca. odnosno drugi dr avni organi. ra unarski centar i sl. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. U sudovima sa ve im obimom poslova. ra unovodstvo. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. koji se. sudskih odeljenja i ve a. arhiva. Po zavr etku radnog vremena predmeti. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. po pravilu. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. advokatima i drugim licima (pisarnica. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. pored srpskog jezika i irili kog pisma. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje. sudija porotnika. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. predsednik neposredno vi eg suda. Pe ati. sudske uprave. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. lan 88 Prostorije u sudu. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. slu beni materijal. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. sudija. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. zemlji ne i druge javne knjige. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama.

U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. raspored zakazanih su enja. sudije porotnici. hodnici. 4. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i. predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. 3. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. vreme zadr avanja u zgradi. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne. lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. . saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. lan 91 Sudije. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga.Radne prostorije. u skladu sa posebnim propisima.

lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. . stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu.). Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl.. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa.lan 93 Upravitelj pisarnice. Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. sekretar suda. potpisuje bele ku. Upravitelj pisarnice. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. Stranke. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. dobijanja potvrda i sl. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1. Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. tokom redovnog radnog vremena. razgledanja i prepisivanja spisa. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja.

Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. 134. Ako se zahtev za pregledanje. Zahtev za pregledanje. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. ve se sa initi prepis tih pismena. bi e dostavljeno. 135 i 136). O sadr aju sudskih odluka. ukoliko bi se time ometala priprema su enja. na pogodan na in. u skladu sa posebnim propisima. ovog lana. Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. O zahtevu za pregledanje. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje. Nacrti neotpravljenih odluka. lan 99 Na zahtev stranke.). odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. U sudovima u kojima se koristi IKT. sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. elektronski oblik i sl. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. e lan 100 .Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. fotokopiranje i prepisivanje spisa. pod uslovima iz stava 1. fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. a kratka i hitna i telefonom. snimanje. lan 98 Stranke mogu. ako je to po prirodi stvari mogu e. u skladu sa zakonom. u skladu sa posebnim zakonom. u skladu sa zakonom. da pregledaju.

ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. medijaciju i sl. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. pravu na besplatnog tuma a. na podru ju za koje je sud nadle an. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. odnosno postavljenje obaveznog branioca. sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. li no ili preko punomo nika. ukoliko sud proceni da je to potrebno. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. kao i o pravu na obaveznu odbranu). Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. U krivi nom postupku. Svaki sud je du an da van sudskog postupka. branioca. da u postupku koristi . o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. o nadle nosti suda. lan 102 U gra anskom postupku. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. 2. li no ime stranke. Obave tenje iz stava 1. pojedinim pravilima postupka. tro kovima postupka. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in).Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. na inu i mestu izvr enja odluke. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom.

lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta. odnosno pretresa javnost isklju ena. U tom slu aju. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. javnim tu ila tvima. poverljiv razgovor pre saslu anja). Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. 3. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. u skladu sa posebnim zakonom. prevodioca i tuma a. predmet.jezik koji razume. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. kada postoje opravdani razlozi za to. kratku i odre enu sadr inu zahteva. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. li na imena stranaka. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. . u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. oznaku da li je sa rasprave. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. 4. ukoliko se time ne ometa sudski postupak. Ako se zahteva saslu anje. pisarnica formira pomo ni omot.

sadr aj zamoljene radnje (npr. kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu. koje se dostavljaju u inostranstvo.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. organa. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. predmet zamolnice . sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. li no ime i adresu zastupnika stranke. vrsta dokaza ili mera koje se tra e. dr avljanstvo. ovog lana. a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. organima i me unarodnim organizacijama. na kvalitet hartije. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i. Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 .opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo . otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave.). a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). li no ime. koju upu uju stranim sudovima. Zamolnice.Apostille). lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. potpisuje predsednik. 5. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. prebivali te ili boravi te. po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. 6.

Sudska jedinica lan 111 . prila e se i prevod na srpski jezik. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. kao autenti ni tekstovi. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. u skladu sa posebnim propisima. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu. Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. vr i prvostepeni sud. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama.

Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. telefonskim putem i sl. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. stavlja se prijemni tambilj. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. 2. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a. . a odluke radi u sedi tu suda i sl. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.). nadle nost sudije pojedinca. ovog poslovnika (Obrazac broj 168). 2) podru je suda (sudsku jedinicu. nadle nih organa i me unarodnih organizacija. 3. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova.U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova.). sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. istra nim predmetima. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. elektronskim putem. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije.

uvi aj. . ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice.) i predmetu spora. predaje se u sedi tu Upravnog suda. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda. kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. ovog lana. lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. strankama (li no ime stranke. prebivali te i sl. U drugim slu ajevima. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu. dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. kad je to posebnim zakonom predvi eno. ve ta enje. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. 4. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik.

Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. devoja ko prezime. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. u skladu sa posebnim propisima. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. organizuju se tako. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. Vremensko trajanje kazne. da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. a izuzetno i vozilom slu benog lica. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. godina ro enja. sud izlazi uz naknadu tro kova.). XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA. . a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. Vozila suda koriste se. JMBG i dr. prevoza sudskim vozilom. NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. 5. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade. po pravilu.). Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. drugooptu eni i sl.

RS". predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. a odluka nije doneta. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. zapisnici u postupku izvr enja i sl. ako je doneta odluka potpisana. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. zbog prirode pojedinih radnji. ali nije izra ena odnosno potpisana. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. gl. a umesto zapisni ara . oznaku i broj predmeta.). uverenja. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. na na in propisan stavom 3. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. dostavljanje tu be. Presude. Ako je zaklju ena rasprava. odnosno sudije pojedinca. a oni koji nisu u estoj upotrebi. KZ). standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr. "Sl. Izuzetno.drugi zapisni ar.). a ostale odluke. ovog lana. predsednik e u slu aju iz stava 1. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. U sudovima u kojima se koristi IKT. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik. odnosno lice koga odredi predsednik. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. broj slovnih mesta. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. naziv Republika Srbija. a nije ekspedovana. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. ve taka. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. odnosno pretres. naziv suda. odnosno sudija pojedinac. re enja. ovog lana. odnosno pretres i da sprovede postupak. broj 27/10). prored i sl. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. odnosno da po predmetu treba da se postupa. drugi sudija. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. ovog lana. datum i sedi te suda. potpisuje predsednik ve a. . broj redova. svedoka.

lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. ili mikrofilmovanjem. . Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku. ako je njegovo u estvovanje obavezno. fotokopiranjem. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik.2. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. Potpis"). a podnet je u potrebnom broju primeraka. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni.: "Usvaja se predlog. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. ukoliko to nije suprotno zakonu. Datum. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje.. otisak tambilja. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. koju je potpisao predsednik ve a . Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. Tro kovi predlaga a 25 din. Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju. izostavi ili doda. ili na drugi mehani ki na in. Izvornik ostaje u predmetu. pisa om ma inom.sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda. sa svim potrebnim upisima. Prepisi moraju biti uredni. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. jasni i itki. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr.

Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti.Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. svedoka. 3. predmeti ili delovi spisa izgube. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. . a izjave navedenih lica nisu saglasne. Sudovi e nastojati da stranke. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. ve taka. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. a u predmetima po kojima je postupak okon an . odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT.predsednik ve a. odluka i drugih pismena kojima raspola u. odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. zapisnika. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. Kad o pojedinim radnjama nema podataka.

tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. na njemu pe at suda i datumar i sl. Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. irili kim pismom. Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. . a posle donetog re enja. o te eni ili uni teni spis. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. tambilji.). izve taji. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. Odluka predsednika iz stava 4. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. kojim se nare uje obnavljanje. potvrde. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". na jednom telu prijemni tambilj. sadr aj. oznake. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. naredbe.lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni.). Pe ati. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl. 4. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo.

obradu i prikupljanje statisti kih podataka. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. U sudovima koji raspola u skenerima. sudovima. Pe ati. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. pra enje propisa i sudske prakse. tampanje (omoti spisa. . primenjuju se pravila za pe at. igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje. pisani dokazi i sl. tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. elektronsku razmenu podataka.). dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama. drugim organima i organizacijama). u radu koristi IKT za obradu teksta. tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. U slu aju iz stava 1. ovog lana. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. sudske odluke. ra unovodstvene poslove. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj.). po pravilu. stavlja se otisak okruglog pe ata. pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. 5. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at.). sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. uva upravitelj pisarnice. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. pomo ne knjige i sl. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. U pogledu teksta. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. odnosno ef odseka pisarnice. dostavnice i sl. U radu sa IKT. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se.

Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. . redovno kontroli u naplatu takse. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. lan 143 Predsednik i sudija. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. u desni gornji ugao. takseni obveznik prila e uplatnicu. a kao dokaz o uplati. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. XII Glava SUDSKE TAKSE. Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. ispred oznake predmeta. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. smatra e se da je taksa napla ena. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. ovog lana. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. na dan kad je doneta odluka o osloba anju.na prvoj strani lista. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa. a na zapisnicima i drugim pismenima . U slu aju iz stava 1. 2. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. kao i primati predloge za izvr enje.

Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. i 2. 1. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. izvr i e se sve ostale radnje. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. Ako predujam ne bude polo en u roku. 3. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. sud e nalo iti jednim aktom. uvode se u popis taksa. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. lan 145 Po pravnosna nosti re enja. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. posle obavljene radnje. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. 4. Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. . ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog. pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149).

paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. Sudija. nov ana pisma. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1. broj 97/08). vr i iz polo enog predujma. Priznanicu potpisuju uplatilac. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. 2. vi e ili pogre no uplatilo. O izdatim potvrdama. sudija i zapisni ar. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. odnosno. U slu aju iz st. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. odnosno nadle nom organu. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. spisi. u dane kada po ta ili banka ne radi. lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. .Ako se isplata licu iz stava 1. vodi se evidencija. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. u depozit suda. Re enje iz stava 1. Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. i 5. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". tro kove postupka. ovog lana. ovog lana. Izuzetno. imovinsku korist. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. u vreme kada po ta ili banka ne radi. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. osim za krivi na dela iz lana 2. telegrami.

nije potpisano. a ako taksa nije pla ena. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. broj primeraka sa prilozima. odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. Van redovnog radnog vremena. mesto i vreme prijema. datum predaje preporu ene po iljke po ti. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu. primljene vrednosti i sl. as i minut). lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. 1. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. nalog za pla anje takse. kao i u dane kada sud ne radi. Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. kao i na dostavnici.). nema adrese stranke i sl. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. ako su prilo eni. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. naziv suda. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. nema priloga navedenih u tekstu. do 3. obi no preporu eno). Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju. na in prijema (neposredno . zaposleni e ga primiti. Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme .po tom. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. primljeno sa ili bez takse.

po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). predaju preko dostavne knjige. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". bez otvaranja. Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak. ako utvrdi da je po iljka o te ena. istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. odnosno na njegovom omotu. a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. uz koju se prila e omot. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. otvara nadle ni sudija. 2.prijema ( as i minut). Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. utvrdi e se to slu benom zabele kom. . pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. kao i preporu enu po iljku. ako je to mogu e. U ovim slu ajevima. ili se ne vidi ko je po iljalac. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. Po tu. zaposleni koji je za to odre en. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. du an je da je odmah po prijemu. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. da se prilozi raznih pismena ne pome aju. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". konkursom i sl.

otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. a ako to nije mogu e. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. navodi se njihov naziv). stavi e se: "primljeno bez priloga".Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. a ti podaci su ozna eni na omotu. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. uz koje bi trebalo prilo iti omot. ako nedostaju samo pojedini prilozi. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. . Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. po pravilu. Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. 4. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. on se prila e uz jedno pismeno. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. 137/10). zatra i e se izve taj od po te. ako pismenu nedostaju prilozi. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. konkurs i sl. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. 3. na pole ini u gornjem levom uglu. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr.

ako se tim pismenom osniva nov predmet. razvrstavaju se na na in utvr en u st.Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. pismeno se. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. pismena sa odre enim rokovima. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. sre uju se i predaju odvojeno. ovog lana. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP). do 5. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. lan 166 . kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. 6. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. 5. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. odnosno ef odseka. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. Telegrami. vrednosni papiri ili dragocenost. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. 1. novac. po pravilu.

a podbrojevi listova vode se dalje redom. Kada je sudski broj predmeta promenjen. koji se nalazi ispred oznake upisnika. .crnom. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici. . lan 167 U prekr ajnim sudovima. Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici. I-1 K 70/10).zelenom. . 7. Popis spisa . za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak. za zahteve inspekcijskih organa. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr. za predmete deviznih. K 70/10).ljubi astom. Drugi osnovni sud u Beogradu. rimski i arapski broj pre oznake upisnika. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira. 1 K 70/10). a ispod nje upisuje se nova. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda.utom.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena. sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr.plavom. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. . I-1 K 70/10 (2008). Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr.predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. . za drugostepene predmete upravnih organa i sl. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. ranija oznaka na omotu precrtava se. za prekr aje iz oblasti saobra aja.crvenom. slede im bojama: . odvajaju se povlakom (npr. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . Ako se promeni sud.

ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. odnosno kod sudije pojedinca. popis spisa unosi zapisni ar. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. ne dobijaju podbroj. a ovaj nadle nog sudiju. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. bez obzira na podbroj. Pismena. ve e se odlo iti u pomo ni spis. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. Vra ene dostavnice. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj).lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. Izuzetno. to se konstatuje u primedbi popisa spisa. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. . 8. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. tu se i zavode u popis. koje je uvedeno u popis spisa. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma.

Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. 10. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. Tekstovi se ne smeju podvla iti. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. daktilobirou. proveriti da li je predmetu . lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji. odnosno u rubrici za primedbe. sudijskom pomo niku. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. arati i po njima pisati primedbe. pre dostavljanja predmeta sudiji. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. Predaja predmeta sudiji. evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. Sud kome je dostavljen nesre en predmet. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. 9. pisarnica e. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u.Prilozi. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno.

XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi.prilo en prepis punomo ja. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. 2. kao i da li takvo punomo je postoji. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. lan 179 . U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. odnosno da nije opozvano. mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti.

dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. naziv pravnog lica i sedi te. 3. JMBG i sl. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci.). odnosno hitni. . odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. odnosno isklju enje sudije. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. a u danima kada se ne sudi. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. Saop tenje se konstatuje u zapisniku. adresu lica koje se poziva. zanimanje. kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. nadimak. mati ni broj pravnog lica. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. potpuna i sadr ati: li no ime. predmet se iznosi predsedniku. ako zahtev ne bude odba en. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. ime jednog od roditelja. kao i u postupcima koji du e traju. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. sastavlja se zapisnik. evidentiraju se zakazana ro i ta. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. a po potrebi i bli e podatke (npr. odredi e se od koga se i ta zahteva. koji e o zahtevu odmah odlu iti. D-na mora biti jasna. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. U D-na sudija odre uje kome e se. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom.

o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. koji je od lanova ve a bio izvestilac. "preina eno". zapisnik e se sastaviti. datum i mesto izvr enja. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda". lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. li no ime predsednika. U ovom slu aju. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. . sa initi video ili audio zapis. oznaku predmeta o kome je re avano. datum odr ane sednice. mo e se izuzetno. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom.Zapisnik pi e zapisni ar. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja.. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. lanova ve a i zapisni ara.. itko pisati i hemijskom olovkom. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. da li su sednici prisustvovale stranke. prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. koji potpisuje sudija. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. 4. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. u skladu sa posebnim propisima. Ako se zapisnik sastavlja van suda. koja sadr i: oznaku ve a. priklju uju se zapisniku. Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. "re enje potvr eno". "prigovor odbijen"). Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. a overava sudija. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati.". Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. "ukinuto".

kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se. ime sudije izvestioca. ime predsednika i lanova ve a. uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. ona sadr i dan ve anja. lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. 6. po pravilu. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. . Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. rok evidencije. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom.). zapisnik i sl. odgovor na tu bu. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu. sudija izdaje odluku (naredbu. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. vode i ra una o propisanim rokovima.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. 5. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. nalog i sl.

Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik).Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. a najkasnije slede eg dana. vrati e se odmah u pisarnicu. odluke se donose odmah. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. po postupanju zapisni ara. zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT.). Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. Po tu bama. vra aju se pisarnici istog. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. sa uputstvom za njihovu dostavu. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom.

sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e. odnosno op toj sednici. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. ali samo u istom sastavu ve a. ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a. lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a. Ako ve e ne promeni odluku. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. . predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. lan 195 Prilikom dono enja odluke. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda.

a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. Blagovremenost albe ceni sudija. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br. kao i li no ime sudije. Na povratnici. sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. . koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice. odnosno dostavnica. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. sastavu ve a. odeljenju sudske prakse i sl. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. 169). Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. predaja sudiji izvestiocu. odnosno dostavnici. podaci iz stava 1. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u. odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. Svako lice se poziva posebno. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. Na poziv se mora upisati broj predmeta. Poziv potpisuje sudija.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku).

vaspitne i druge mere. predaje se daktilobirou na prepis. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. kojima se od sudova. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. odnosno naloga. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. potpisuje sudija. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT.Odredba stava 2. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. organa ili ustanova tra e izve taji. 2. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. Kada tekst sravne. . pod nadzorom efa odseka. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. od kojih jedan ostaje u predmetu. izre ene sankcije. po pravilu. izradi e se samo jedan primerak. Sravnjenje. datum i vrsta donetih odluka. Za sve prepise skra enog izvornika odluke.u rubriku za primedbe upisnika. Zamolnice. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. nalozi strankama i drugi akti. pi u se u dva primerka. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. Pisanje. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja.

datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu. U sudovima sa ve im obimom poslova. policije. rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom. vrsta odluke. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. kao i na in otpremanja. koja slu i kao evidencija o otpremi. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. a ako se dostavlja na drugi na in . lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. stavlja se datum roka predevidencije. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu.3. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona. ako nisu hitna. sa nazna enjem koliko se dostavnica. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu. radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. stavlja se otisak otpremnog tambilja. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. otpremaju se narednog radnog dana. U drugo vreme i na drugom mestu. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e.u dostavnicu. omota i drugih pismena otprema. Kada se dostavlja poziv za ro i te. . Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. iznad teksta. putem po te. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. na povratnicu odnosno dostavnicu. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. sudski broj predmeta. a zatim predmet vra a pisarnici. ako se dostavlja po tom.

a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. po pravilu. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. . Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave. 4. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno.dostavi e im se kao i drugim strankama. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima. lan 214 Licu koje se zatekne u sudu.U slu aju sumnje. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu.

1.2. dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. u 11 asova"). prema potrebi. ro i ta u odre enu rubriku. 5. Sudija odre uje rok predevidencije.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. predmeti se stavljaju u ro i nik. a zatim za raniju godinu. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. u 10 asova". 6. "Ev. "Predev. Datum ro i ta i rokovi. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. upisuju se u upisnik. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. do 31. god. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi.2010. poseban orman za rokove (rokovnik). . god. a poseban za ro i ta (ro i nik). Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova. 15. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. Zabele ka mora biti jasna. bez obzira na mesec i godinu. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima. Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi.2010. odnosno u zaklju anoj prostoriji. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. a nije potrebno drugo postupanje. odnosno predevidencije i evidencije. odnosno u rubrici primedbi upisnika. prvo za teku u. kada takva rubrika postoji. stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. 15. pod klju em. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta.

pisarnica. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. dostave tra eni izve taji. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije. odnosno tri dana pre isteka roka. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. "Spojen P 70/10"). da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. u popis spisa unosi se samo zapisnik. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja. "Prilo en P 12/10"). U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. sama ili po odluci sudije. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. odnosno ro i nika po datumu. ukloni uo ena nepravilnost i sl. 7. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. ve se na omotu predmeta. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. U popis spisa. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. koja se odnose na oba predmeta. prenose se na omot zajedni kog predmeta. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. . ili su nepravilno izvr ene. pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja.

izvr enja pre pravnosna nosti. Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. uredno i brzo naplate. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. spisak predmeta korupcije i sl. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. ovog lana. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. koje se odnose samo na taj predmet.). 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. 1. . 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. posle izdate naredbe suda. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. Kada se pojedini poslovi iz st. 8. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. Pored poslova iz stava 1. i 2. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. privremene mere i sl. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. 2) overava potpise. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati. rukopise i prepise.

) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor. Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. ili preduzeti neku drugu radnju. Uo i nastupanja roka. "tra eni izve taj nije primljen". Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. uredno i na vreme. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena". staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. "nije stigao odgovor na tu bu". lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis.). a zakonski rok je istekao. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku.) se po pravilu ne bele i u upisnik. . otpravljanje i sl. "nije ulo ena alba". stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari. organu ili organizacionoj jedinici suda. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. prosledi e predmet vi em sudu. U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija. po pravilu se odmah ula u u predmet. sravnjivanje. Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. odnosno ro i ta ula u se u predmet. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. odnosno ve u istog suda.

Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke. prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. pripremanje nacrta izve taja. potrebno izvr iti proveru. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. "K "). izve taja i obave tenja od drugih sudova. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. kao to su: sastavljanje dopisa. organa i ustanova. lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. izvr i e je. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Iz sudske jedinice. . odnosno odgovora na pravni lek. po nalogu sudije. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. naro ito u pogledu dostavljanja. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek.

a postupak nije spojen. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju.. uni tenja i kra e. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . 132). 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. po pravilu u posebnoj prostoriji. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke.lan 232 Vi i sud. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. 3) spise slo iti hronolo kim redom. XVII Glava ARHIVIRANJE. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. odnosno bele kom o ve anju i glasanju. ili nekom drugom organu. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. uz svoj izve taj (Obrazac br. 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu.

u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. po pravilu. o tome obave tava upravitelja pisarnice. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. na prednjoj strani. u posebne fascikle. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. Na omotu fascikle. a ako nisu. P 1/10. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. krivi ni. izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. vanparni ni. . pau ala i tro kova. 134). lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. kao i redni brojevi predmeta (npr. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). posebno se evidentiraju. Drugim sudovima. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. mogu se uvati na posebnom mestu. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. K 20/10). Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda.

trideset godina. tro kovnicima i sl. Podaci iz arhiviranih predmeta. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . 2) za spise u ste ajnom postupku . upisnici. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima.2. skicama. smrtovnice i re enja o nasle ivanju. 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. . 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. ugovorima o gra enju. kao i elektronski dokumenti uvaju se. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove.. 2) sudski registri sa ispravama. upisnika. 4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti.trideset godina. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. zajedno sa odgovaraju im planovima.

10 godina.est godina.dvadeset godina. 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena .3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina. deviznog poslovanja. Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne.pet godina. 14) za spise prekr ajnog postupka . 3. 11) za spise sudske uprave . ovog lana.deset godina.10 godina. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija . 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog.tri godine. ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. Posle proteka roka iz stava 1. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja . 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak . ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka. Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka. spoljno-trgovinskog.pet godina. .deset godina. javnih prihoda i finansija. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak . 13) za sve ostale spise . 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine .dve godine. Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1.pet godina. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . 8) za spise koji se odnose na platne naloge . Rokovi iz stava 1. ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu.pet godina. 10) za sve drugostepene spise .

prekr ajne. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. a po potrebi. upravne. parni ne. ostavinske i vanparni ne). U sudskoj jedinici. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta.knjiga. Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in. XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. i druge knjige evidencije. "K-Po2 7/10". "P 2011"). Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik . kao i podatke o strankama i vrsti spora. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr.Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. "K-Po3 5/10"). Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku. ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. "K-Po1 4/10". Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . li no ime ili oznaku sudije. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. lan 244 Umesto u knjigama. "Su 2010". pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice.

Na isti na in vode se i pomo ne knjige. 13. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. koji se odnose na prethodni predmet. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. . 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. iza rednog broja 17. 2.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. 2. Pismena. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. iza broja 13. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. kasnije primljenih predmeta. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. 3). prigovori i sl. Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. koji se odnose na isti predmet. Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). crvenom olovkom stavi e se broj 13. Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. odgovor na albu.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. U primedbi upisnika. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. godine. Kada se predmet re i u teku oj godini. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. stare predmete ne prenose i ne prevode. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. upravitelj pisarnice i predsednik. ne prenose se. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). ako su ostali nere eni do 1. 7. iz koga se predmet prevodi. prenose se u upisnik za 2012. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. 8.kraju godine ostali nere eni. januara 2012. godinu. predmeti upisani u upisnik za 2010. Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. godinu. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik.

9. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik. Ako se vodi elektronski upisnik. 10.. po slu ajnom izboru. pa u delu po kome je potvr ena. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. 11. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni. ne vodi se imenik. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. upise u svim upisnicima. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. pregledaju upisnike i pomo ne knjige. drugostepena i prvostepena odluka. a predsednik . Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . Predsednik odeljenja. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. a delimi no potvr ena. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. najmanje jedanput tromese no.po poternici i sl.godi nje. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. Upisi se proveravaju slu ajnim izborom.

1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. 7) Radni sastanci.pov. 5) Pregledi i obilasci sudova. "Str. II grupa . i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode. 9) Sistematizacija radnih mesta. 2) Raspored poslova.Su" Obrazac br. 2 "Pov.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br. isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe.Upisnik sudske uprave . 1 "Ps" Obrazac br.Su".. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani. 6) Sudije porotnici. 3) Pru anje pravne pomo i. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja.

26) Tro kovi i enja. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 20) Redovni statisti ki izve taji. 15) Prethodni postupak. 21) Povremeni statisti ki izve taji. 29) Tro kovi postupka. 31) Poslovi ekonomata. IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. 23) Slu beni glasnici. knjige. 28) Dopuna inventara.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. . 13) Materijalno pravo. 33) Depoziti. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 14) Procesno pravo. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. 19) Redovni izve taji o radu. telegrafski i telefonski tro kovi. 16) Takse. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. 24) Grejanje i osvetljenje. 30) Tro kovi sudija porotnika. 17) Sudska praksa. asopisi i kancelarijski materijal. 27) Po tanski.

"Su I-8 67/10".V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. podgrupu pod brojem 8. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika. 37) Sudijski pripravnici. 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. a sva ostala pismena. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. koji se vodi u svakom omotu. to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. 35) Uputstva i drugi akti. zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima. . VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. a ne u upisniku. kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. a pod nazivom "Sudije porotnici"). iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju.

Obrazac br. koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi. radne i porodi ne sporove i sl. i to za: . 7 "Kv".razne istra ne predmete . 3 "K". 6 "Ku" Obrazac br. "I2" i "I3" Obrazac br.Obrazac br.izvr enja "Ki" Obrazac br. K3.predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .istrage i istra ne radnje . "Ik2". Obrazac br. 18 i 20 ... 10 "Ika"..izvr enje krivi nih sankcija. Upisnik "Pov. 16 "Pl" Obrazac br. "Ika2". a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str.) . Obrazac br. 12 "Toi". "Kvm" Obrazac br. "KiPov" Obrazac br. 6 "KriPov".predmete sporazuma o priznanju krivice . 17 "I". 8 "Ik". 9 "Poi". Su" i "Str....izdavanje uverenja o vo enju kriv. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. .upisnik o privremenom oduzimanju imovine . Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik.predmete uslovnih otpusta . 30 "P".Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama. Obrazac br. "I1".krivi no ve e van glavnog pretresa .izlazne zamolnice u krivi noj materiji ..platne naloge . postupka . "P1". K2.parni ne predmete. 5 "Kri" Obrazac br. rad u javnom interesu i sl. pov.. Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. "P2".razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . . zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena. 6 "Kp" Obrazac br. 39 "Kr" Obrazac br.izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor. pov".Obrazac br. 14 "Pom I1" Obrazac br. "Ika1". 13 "Spk" Obrazac br.. 4 "K1" Obrazac br.krivi ne predmete .predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku ..upisnik o trajnom oduzimanju imovine . "Ik1".predmete pomilovanja ... 11 "Kuo" Obrazac br.

pripremni postupak prema maloletnicima . "R2". Obrazac br. 24 "R". Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. "Ov2". 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br..knjiga izvr nih du nika . visokotehnolo ki kriminal maloletnika . 25 "Pom" Obrazac br.postupak prema maloletnicima. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . 39 "Ki". "K3". "R1". 23 "O" Obrazac br. 21 "Ikd" Obrazac br. "R3" Obrazac br. 8 . i to za: . 26 "Pom I2". Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike. 6 "Kri" Obrazac br. "K-Po2". 3 "Kr" Obrazac br.izlazne zamolnice u gra anskoj materiji . Obrazac br.overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 5 "K". "K-Po3". Obrazac br.. Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa .istrage i istra ne radnje .ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku . 33 i "Ov X" Obrazac br.overe . 36 "Ov I" Obrazac br.za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji ..predmete ostavina . Obrazac br. "K2". u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . 19 "Iv1" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br.predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja .predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) .predmete pravne pomo i .ostale vanparni ne predmete . 6 "Kv" Obrazac br.razne istra ne predmete . 35 "Ov1".za prigovore u "Iv" predmetima. 4 "Kim" Obrazac br.prvostepene krivi ne predmete . 8 "K1" Obrazac br. 28 "Pom Ig" Obrazac br. "Km-Po3". obrazac br. 32 "Os" Obrazac br. "K1". 38 "Km". 34 U sudskoj jedinici. "K-Po1". 40 "Kvm".

39 . 15 . 41 "Ivn" Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br. 43 "Vn" Obrazac br.predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br. "K 1". 8 "Kp-Po2" Obrazac br. 3 "Kv-Po2" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala .. 39 1.upisnik za krivi no ve e .razne krivi ne predmete prema maloletnicima . 4 "Ki-Po2" Obrazac br. 8 "Kp-Po1" Obrazac br.upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) .upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala . "Str.upisnik za razne krivi ne predmete . 3 "Kv-Po1" Obrazac br. 42 "Kvm" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete . 9 "Pov-Po1". 9 "K ".predmete uslovnih otpusta . "Km-ev" Obrazac br. 31 1.predmeti uslovnih otpusta "Ivm".2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .predmeti uslovnih otpusta .upisnik za predmete pomilovanja . 14 .. 6 "Kuo-Po1" Obrazac br.upisnik vaspitnih naloga .predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br.upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina . 12 .upisnik za predmete pomilovanja .krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 6 "Kuo-Po2" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina . Pov-Po2" Obrazac br.krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) . 7 "Kuo" Obrazac br. 13 . naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. 8 "Krm" Obrazac br. 7 "Kr-Po2" Obrazac br. 4 "Ki-Po1" Obrazac br.izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br.predmete pomilovanja . 9 "Pov-Po2".upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br. 55 "Kp" Obrazac br. Obrazac br. 6 "KuoKm" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca.upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 29 . Pov-Po1" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca. "Kre-Po2".uslovni otpust maloletnika . "Kre-Po1".upisnik za krivi no ve e .upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. "Str. 9 "Kre".ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br. 7 "Kr-Po1" Obrazac br..1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) . "Kre-Po3" .

16 "G ".upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: . 7 "Kr-Po3" Obrazac br. 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: . K 3" Obrazac br.. "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br. 4 "Ki-Po3" Obrazac br. 37.upisnik za razne krivi ne predmete . 39 2) gra anske predmete i to za: . K m1.upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . Obrazac br.upisnik za krivi no ve e . 25 "Reh" Obrazac br. 9 "Pov-Po3" Obrazac br. 6 "Kuo-Po3" Obrazac br. 3 "Kv-Po3" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K . K 1..upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: .predmete uslovnih otpusta . 57 "R" Obrazac br.1.upisnik za predmete pomilovanja . K m2" Obrazac br. G 1..parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) . 6 "G . 8 "Kp-Po3" Obrazac br. Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete .. 57 "R" Obrazac br.razne gra anske . 56 "Krm" Obrazac br. K 2.drugostepene gra anske predmete . "P1".izlazne zamolnice "P". "G 1".3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): . 55 "K m.predmete rehabilitacije . G 2" Obrazac br.

druge poslove "Pr" Obrazac br.ste aje "St" Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br. 84 "Pr-pom" Obrazac br. "P5". "Ipr1". 90 "Pr i" Obrazac br. gra evinske sporove. 44 .prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br.albe . 16 . 47 . 25 . 92 "Prz" Obrazac br. 88 .privredne prestupe "Pk" Obrazac br. 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: .albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) .druge poslove "Pr " Obrazac br.maloletne u inioce prekr aja ..sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . Obrazac br. 91 "Psd" Obrazac br. sporove.izvr enja Obrazac br.albe u postupku prema maloletnicima . "Ipr2". 48 . sporove industrijske "P4".parni ne predmete: privatizacije.upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora . 85 "Ipr". "P2". "P1". 49 . Obrazac br. "P3".. 87 "Prz" Obrazac br. 89 "Pr m" Obrazac br. 17 "I". autorske sporove. statusne sporove. plan reorganizacije "Reo" Obrazac br. 22 "Ipv1". . bankarske "P". 19 . "I1".platne naloge "Pl" Obrazac br. 19 .razne gra anske "R" Obrazac br. 46 . 18 .unapred pripremljen plan reorganizacije.knjiga izvr nih du nika "Ikd".izvr enje .prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br..izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br. 45 . 83 "Prm" Obrazac br. Obrazac br. "I2" i "I3" . "Ipv2" Obrazac br.pru anje pravne pomo i .. 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: . svojine i sl.prekr aje .prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br.izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br. 86 "Pru" Obrazac br.za prigovore u "Iv" predmetima 23 ..

"Dprev" Obrazac br. Kd" Obrazac br. 59 "Uv" Obrazac br. "Pzz".zahteva za za titu zakonitosti .rehabilitaciju u krivi nom postupku .drugostepene izvr ne predmete .druge podneske u krivi noj materiji 2. 53 "I " Obrazac br. "Gzz1". 58 "Uo" Obrazac br.upravni spor .odlaganje izvr enja pre podno enja tu be . gra anske predmete: . 77 . "Pzz1" Obrazac br.drugostepene vanparni ne predmete . 60 "Up" Obrazac br.Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: .sukobe nadle nosti.drugostepene predmete privrednih prestupa . "Drev". 73 "Kr" Obrazac br. "Rev1".zahteva za za titu zakonitosti "Rev". 52 "Pv " Obrazac br. 76 "Krs" Obrazac br.izvr enje presude Upravnog suda . 79 "Kzz" Obrazac br. 62 "Ur" Obrazac br. direktnu reviziju .prigovor na odluku sudije pojedinca . krivi ne predmete: . "Rev2". 51 "P " Obrazac br. "Prev". 54 "R" Obrazac br. 61 "Ui" Obrazac br.razne upravne predmete "U" Obrazac br. 74 "Ks.razne krivi ne predmete . 78 "Gzz". odre ivanje nadle nosti . 75 "Krh" Obrazac br. 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1.ponavljanje upravno-sudskog postupka .reviziju. 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: .drugostepene parni ne predmete .sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br.

"K1". 12. 70 "Uzz" Obrazac br.sukob nadle nosti . "Ki-Po1". 69 "Upr" Obrazac br. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta. koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti.). hitnosti ili drugim kriterijumima (K2.albe "Uzp" Obrazac br. Upravni sud. kao i predlozi . 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage. 68 "Uvp" Obrazac br. upravne predmete: "Spp". "K-Po1". privredni.. mogu voditi i druge upisnike. 71 "U " Obrazac br. "R1" Obrazac br.zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju .zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda ..druge upravne predmete . 80 "Rs" Obrazac br. K3. ali se predmet ne zavodi ponovo.zahtev za preispitivanje sudske odluke . 66 "Us" Obrazac br. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima. 81 "R".sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike. Upisnici "K".druge podneske u gra anskoj materiji . delegacija 3. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju..zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke . zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. 64 "Przp" Obrazac br. Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda.zahtev za za titu zakonitosti . 67 "Ur" Obrazac br. "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu.sporno pravno pitanje . 65 "Przz" Obrazac br. "Spp1" Obrazac br.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . Vi i prekr ajni sud. osnovni i prekr ajni sudovi. 82 . Vi i.

U upisnike "Kv-Po1". "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". "Ika" lan 282 . ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). kao i odluke donete po albama. "Kr-Po2". Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. "Kvm". "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. Upisnik "Ik". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. Upisnik "Kp". "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. a ne uvode se u druge upisnike. "Kp-Po1". bez odr avanja glavnog pretresa. Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji.za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". "Kv-Po1". Upisnik "Kv". "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. "Kr-Po1". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". "Kp-Po1". Upisnik "Kr". istra ne radnje (upisnik "Ki").

"Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. "Pov-Po1". U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. "Pov-Po2". "Ki Pov". za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. Upisnik "Km-ev" lan 288 . "Str Pov-Po2". "Pov-Po2". Str Pov-Po1". "Ki Pov". Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". Str Pov-Po1". "Pov-Po3". koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne. "Kuo Km". Upisnik "Kri Pov".U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija. "Kuo-Po1". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. "Pov-Po1". "Pov-Po3".

Upisnik "Kre". Upisnik "Poi" lan 295 . Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. "Kre-Po1". Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. "Km" i "Kvm". Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim".U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja.

Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja. Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu. Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu.U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnik "Us" .Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor. Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda.

rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. rukopisa. Upisnici "Pom I1". a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. prepisa i isprava. Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija).lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu. "Pom I2". Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". "Ov2" vode se za overu potpisa. Registar protesta hartija od vrednosti .

"Ppot". "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. "P ". ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". Upisnik "Fi" lan 327 . U upisnike "P ". Upisnici "St". Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ".lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. odnosno likvidacije. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka. U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije. Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca.

imenik o izdatim identifikacionim karticama .. 138 Obrazac br.li ni imenik za upisnik "Su" . Km. 100 Obrazac br. K .dostavnu knjigu za mesto .. 127 Obrazac br. 93 i 94 Obrazac br.U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova.. "Pom". "Prm". 98 Obrazac br. 13. 165 Obrazac br.) . 128 Obrazac br.imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: .) . 103 Obrazac br. "Reh". "Pru". 117 Obrazac br. "Pri". 108 Obrazac br.evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a .imenik za upisnik "Fi" . 96 Obrazac br.imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R". 144 Obrazac br.kontrolnik za predmete korupcije .imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P".spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja . Kim.) . 95 Obrazac br. 164 Obrazac br. "Pr m".imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" . 99 Obrazac br. 122 Obrazac br. Ki-Po1. 129 .) . "Iv".spisak pe ata..praksu sudijskog pripravnika .poslovni dnevnik sudije . "G ".. 106 Obrazac br.spisak poslatih predmeta koje treba vratiti . P1.vr enje porotni ke du nosti .stvarni imenik za upisnik "Su" .spisak medijatora .kontrolnik vaspitnih naloga . 142 Obrazac br.prijave za pozivanje sudije porotnika . Iv1. 97 Obrazac br. 143 Obrazac br. 166 Obrazac br.spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova . 101 Obrazac br. 140 Obrazac br.imenik o izdatim slu benim legitimacijama .po tarinu (kontrolnik) Obrazac br. "Pr". 107 Obrazac br. 139 Obrazac br.imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .evidenciju pozvanih sudija porotnika . "Os". 110 Obrazac br.imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" . 102 Obrazac br.za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) . 118 Obrazac br. 141 Obrazac br..spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje . "Pom".spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina . Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: . 105 Obrazac br.imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K. "Pl".o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje .. Ki. 104 Obrazac br.slu bene izlaske (dnevnik) .imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I". 163 Obrazac br.radnje izvr ene u vreme sudskih dana . tambilja i igova .interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu . "Pr ". 109 Obrazac br. 159 Obrazac br..

knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 .plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em. 134 Obrazac br. pau ala.) . 126 Obrazac br.imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr.kontrolnik naplate nov anih kazni. 136 Obrazac br. 148 Obrazac br.beli omot sa povratnicom . 162 Obrazac br.izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . 153 Obrazac br. 155 Obrazac br. 158 Obrazac br.obra un tro kova .kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom .kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku .kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog . 150 Obrazac br.knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 119. 154 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru po optu enju . 149 Obrazac br. 135 Obrazac br. 111 Obrazac br. 160 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom .kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku . 116 Obrazac br. 161 Obrazac br. 137 Obrazac br. 168 . 145 Obrazac br. 130 Obrazac br. 120 i 121 Obrazac br. 115 Obrazac br. 146 i 147 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br. 152 Obrazac br. 124 Obrazac br. 133 Obrazac br.evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora . 114 Obrazac br.kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku . 156 Obrazac br. 131 Obrazac br. 123 Obrazac br. 113 Obrazac br. 112 Obrazac br.. tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi . 157 Obrazac br. 167 Obrazac br.kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 132 Obrazac br. 125 Obrazac br. 151 Obrazac br.

Pomo ne knjige 1. Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. odnosno lica na koji se postupak odnosi. predmeti izvr enja po imenu du nika. za koji je odlo eno izvr enje kazne. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. kada se razvede i osuda za drugi rok. 170 14. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. a kod dvostrukog uslova. .evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. predmeti ostavine po imenu ostavioca. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. 15. 169 Obrazac br. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Kada se uslovna osuda zavede. parni ni po imenu tu enog. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. a ostali po imenu predlaga a.

Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. otpisani i nenapla eni iznosi. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. napla eni. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika.2. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. Kontrolnik nov anih kazni. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. koje se napla uju po slu benoj du nosti. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama. da li su zadu eni iznosi napla eni. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. Kada je oduzeti predmet prodat. uni ten ili predat po odluci suda. 3. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. . ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje.

Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti.Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. 6. . Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. 7. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. zavode se predmeti izvr enja. zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. 9. 5. a posebno za ona koja su optu ena. 8. 160). Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. 4.

stavlja se redni broj popisa. Ostale pomo ne knjige lan 344 . stavi e se u koverat i zape atiti. posebno preporu ene. a posebne za druge na ine dostavljanja. sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. pripaja se ostavinskim spisima. Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu. "Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu. odvojeno od drugih predmeta i spisa. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. 12. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. 11. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. Ako su isprave predate otvorene. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis. uvode se u dostavnu knjigu. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. Pre predaje pismena po ti. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. 10. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Kada se zave tanje proglasi. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Na omot u kome se nalazi isprava. a odvojeno obi ne po iljke. Posebno se uvode povratnice. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Pismena koja se dostavljaju po tom. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja.

Konstatacija o otpremanju. 7. 15. "Maloletnik". 13. Saglasnost prepisa sa izvornikom. . "Radni spor". 20. 18. Potvrda ta nosti prepisa. "Hitno". Konstatacija o naplati takse. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. 11. 14. "Obezbe enje dokaza".Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. 9. Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. 6. "Pritvor". 8. 16. Potvrda o pravnosna nosti odluke. Overa potpisa. Re enje o izvr enju. 12. 3. "Protiv presude . vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. 17. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. 2. Potvrda o izvr nosti odluke.re enja nije izjavljena alba". "Izdr avanje". 16. 4. 19. 10. 5. tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. "Smetanje dr avine".

Poverljivo. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. pod uslovima propisanim u zakonu. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. 26. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja.Apostille. produ enje i ukidanje pritvora. . predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. 28. Skra ena zabele ka o prijemu pismena. XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. 27. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. Strogo poverljivo.). sudovi postupaju bez odlaganja. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. 22. Jezik postupka.21. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava . 29. 24. Potvrda o prijemu pismena. "Zadr avanje". Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. Overa prepisa. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. 23. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. Zabele ka o prijemu pismena. 25.

odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. ali ne zbog nenadle nosti suda. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru.). sud e odmah. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. dogodi neki incident. pretresanje stana i sl. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja.lan 348 Predsednik vi eg suda. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. prati rad istra nih sudija. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. da li se po tuju odre eni rokovi. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere. . lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi. koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. kao i protiv stranih dr avljana. produ enjem ili ukidanjem pritvora. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. obimnosti predmeta. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima.

re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda. koji vodi kaznenu evidenciju. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. lan 359 . kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. ustanove ili organizacije. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe.). uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom.

sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. . prikrivenog islednika. kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. za ti enog svedoka. kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. Predsednik. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka.

lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. koji se redovno prazni. uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. 2. Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. Evidencija naplate nov ane kazne. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika. da u roku izvr i obavezu. sre ena po rednom broju upisnika. vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". identitetu okrivljenog. .

predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. Po izvr enoj naplati. propisan posebnim zakonom. predmet je zavr en. . odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. ovog lana.Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora.Ako stranka ne uplati u roku tro kove. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu . trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. 3. za koje se ne zna iji su. Ako bi oduzeti novac. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. 86). lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. vrednosni papir i dragocenosti. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. Oduzeti predmeti. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3.

Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. .Oru je. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". naredi e se da se predaju. uvanje. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. droga. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. Ako se ne nalaze kod suda. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru. 5. vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". eksplozivne stvari. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. a krivi ni spis e se izdvojiti. Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. lan 371 Primanje. odnosno fizi kog lica. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. 4. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. a posebno za fizi ka lica. rukovanje i uni tavanje predmeta.

vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. odnosno ste ajni sudija. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda. datum. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. Ako predsednik ste ajnog ve a. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. li no ime odnosno naziv poverioca. vode se po posebnim propisima. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. .

dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad. Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom.XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. lan 382 . Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku.

lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi.). Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. a tre i primerak predaje ra unovodstvu. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. datum preduzimanja izvr ne radnje. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. 137). papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. uz izve taj prila e uplatnicu. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica. kao i podatak o tome da li je prilikom . lan 383 Gotovinu. vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. obavljenu izvr nu radnju. to potvr uje potpisom na zapisniku. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. naknade anga ovanim licima i sl.

Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja.). Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf). a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. 2. uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. . lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R". Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. a ako ne postoji predmet. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka.

sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti.. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. serijskom i drugom broju ako postoji. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. strana valuta. a potom knji i u evidenciju depozita. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. dragocenosti. anga ova e se sudski ve tak. uplati e se odmah. . po pravilu. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. kvalitetu. te ini. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava. Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni. koli ini. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. obliku i sl.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik.

. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. pregled. naziv izdavaoca. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi. izdavaoca. broja knji ice. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. iznosa salda. pored kamate ispla uje i deo glavnice. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. a eventualno i posebnog znaka. odnosno. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. ako se prilikom naplate kupona. oznaka serije i broja vrednosnog papira. ne odlu i druga ije. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. vlasnika i korisnika. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. brojanje). Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. njegova vrednost se ozna ava u nominali.

3. isplata gotovine je na blagajni suda. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu.lan 399 Vrednosti (dragocenosti. preko po te ili zamoljenog suda. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. isprave i sl. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. Po pravilu. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik.).) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. . kra a specifikacija sadr aja omota. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. po tom ili u banci. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni. na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. Sudske depozite primaju depozitna mesta. pravna stvar na koju se odnose. li no ime i adresa polaga a. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. papiri od vrednosti.

U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu. broj depozita. Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. stranom valutom. devizama. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. Na omotu. pored mesta gde je stavljen pe at. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd.). lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. . Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. tednim i ulo nim knji icama. sud e vratiti potvrdu. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde.). koju izdaje depozitno mesto. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. kao i oznaka sudskog predmeta. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita.

Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. ovog lana. . Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. ispunjenje naloga po testamentu i sl. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. pravo u ivanja. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. a depozitno mesto ostaje isto.

a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. radi neposrednog uru enja. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. odmah po prijemu omota. Re enje iz stava 1. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. Ako korisnik nije prisutan. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. Preostali predmeti. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje. kao i na in izvr enja re enja. Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. naziv i broj depozita. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. Kada su predmet izdavanja dragocenosti. ovog lana sadr i predmet izdavanja. zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit.

Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. 1. i odlu iti o polo enom predujmu. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. i 2. januara teku e godine za prethodnu godinu. koverat). Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. najkasnije do 15. ne e se primenjivati postupak iz st. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. 4.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. odnosno institucije. Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. . a istekne rok. kao uvara predmetnog depozita. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava.

). ukoliko u sudu ne postoji IKT. lan 424 . godine. ukoliko oceni da je to potrebno. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom. godine. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. godinu. decembra 2009.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. posebno vode i ra una o starim predmetima. godine (redovni. koji nisu re eni do 31. Na predmete preuzete 1. vremenu podno enja inicijalnog akta. na na in predvi en ovim poslovnikom. godine. ovog poslovnika. januara 2010. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija. odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. januara 2010. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. posebno se evidentiraju. vanredni pravni lekovi i sl. januara 2010. januara 2010. do 6. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima.

godine. januara 2010. 4/06 . oznake i broja upisnika. ovog poslovnika. 115/05. br. lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168.Na omotu spisa. u predmetima preuzetim od 1. 65/03. lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". a primenjiva e se od 1. godine.ispravka i 50/06). januara 2010. Slede i . promena suda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful