SUDSKI POSLOVNIK

SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009)

I Glava UVODNE ODREDBE
lan 1
Sudskim poslovnikom propisuje se unutra nje ure enje i rad sudova u Republici Srbiji. Primenom Sudskog poslovnika (u daljem tekstu: Poslovnik) obezbe uje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova va nih za unutra nju organizaciju i rad suda.

lan 2
Unutra nja organizacija i rad suda odvojeni su od su enja i obuhvataju upravne, administrativne, tehni ke, stru ne, informacione, finansijske i ostale prate e poslove zna ajne za sudsku vlast. Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vr i zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olak alo obavljanje poslova u sudu sa to manje tro kova.

lan 3
O sprovo enju i pravilnoj primeni Poslovnika stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadle no za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovla enog za nadzor.

lan 4
Ministarstvo preko lica ovla enog za nadzor kontroli e obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritu bama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutra nju organizaciju i rad suda. Nadzor se obavlja pribavljanjem izve taja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naro ito kontroli e primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritu bama. Posle obavljenog nadzora, lice ovla eno za nadzor sa injava zapisnik o izvr enom nadzoru kojim konstatuje uo ene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vr en nadzor, predsedniku neposredno vi eg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadle nom za poslove pravosu a (u daljem tekstu: ministar).

lan 5
Predsednik neposredno vi eg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvr enom nadzoru, obave tava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uo eni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II Glava SUDSKA UPRAVA
1. Poslovi sudske uprave lan 6
Poslovi sudske uprave su poslovi koji slu e vr enju sudske vlasti. Poslovima sudske uprave obezbe uju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutra nje organizacije odre eni zakonom, ovim poslovnikom, a naro ito: - ure ivanje unutra njeg poslovanja u sudu; - pozivanje i raspore ivanje sudija porotnika; - poslovi vezani za stalne sudske ve take i tuma e; - razmatranje pritu bi i predstavki; - vo enje statistike i izrada izve taja; - izvr enje krivi nih i prekr ajnih sankcija; - finansijsko i materijalno poslovanje suda; - overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu; - stru ni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu; - dono enje op tih i pojedina nih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutra nju organizaciju, radne odnose i druge op te akte kojima se ure uju odnosi u sudu; - poslovi u vezi sa stru nim usavr avanjem i obukom sudija i sudskog osoblja; - poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na kori enje; - poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;

- drugi poslovi vezani za unutra nju organizaciju i poslovanje suda kada je to odre eno zakonom ili op tim aktom suda.

2. Ovla

enja i du nosti predsednika lan 7

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik mo e poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku poma u sekretar suda i organizator poslova u sudu (menad er suda). U ve im sudovima mo e se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vr enje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (menad er suda).

lan 8
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i slu bi pregledom upisnika i pomo nih knjiga, rokovnika i ro i ta, stalnim evidentiranjem predmeta ije re avanje du e traje, pribavljanjem izve taja i na drugi pogodan na in. Koriste i odgovaraju e evidencije i pregledom zadu enja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, ta an i blagovremen rad. Predsednik vr i poslove u vezi sa programom stru nog usavr avanja i obuke sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika.

lan 9
Predsednik razmatra pritu be stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovla i, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovaraju e mere, u skladu sa zakonom. Predsednik je du an da o osnovanosti pritu be i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritu be i predsednika neposredno vi eg suda u roku od 15 dana od prijema pritu be. Ako je pritu ba podneta preko ministarstva, vi eg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritu be i preduzetim merama obave tavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno vi eg suda i Visoki savet sudstva.

lan 10
Ako je predmet pritu be raspored mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsednik mo e odrediti drugo mesto su enja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ro i ta ili prvog ro i ta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogu ava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i po tovanje zakonom utvr ene mesne nadle nosti.

. do 3. ovog lana donosi predsednik neposredno vi eg suda. ovog lana primenjuju se i u slu aju kada sudija koji postupa po predmetu predlo i izmenu rasporeda mesta su enja ili preduzimanja pojedine sudske radnje. odluku iz stava 1. Predsednik mese no prati i nadzire sprovo enje Programa radi njegove izmene i dopune. vi i sud mo e tra iti od ni eg suda obave tenja o primeni propisa. ovog lana predsednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podno enja pritu be sudu. O donetom Programu predsednik obave tava predsednika neposredno vi eg suda i predsednika Vrhovnog kasacionog suda. januara za teku u godinu. Predsednik mo e. Ako predsednik ne odlu i o podnetoj pritu bi. odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovo enja.Odluku iz stava 1. lan 13 Predsednik vi eg suda mo e organizovati obilaske ni ih sudova sa svog podru ja. Prilikom obilaska ni eg suda mo e tra iti obave tenja o primeni propisa i problemima u su enju. privremena preraspodela radnog vremena i druge mere. Predsednik neposredno vi eg suda mo e nalo iti neposredan uvid u rad ni eg suda o emu se sa injava pisani izve taj. Predlog Programa predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija. izve taje kao i druge potrebne podatke. kao to su izmene unutra nje organizacije suda. toku postupka. uvo enje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja. U obavljanju nadzora. Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. predsednik donosi Program re avanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. 1. lan 11 U poslovima sudske uprave predsednik neposredno vi eg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu ni eg suda i da pri ne injenju predsednika ni eg suda donese akte iz njegovog delokruga. lan 12 Ako se pri razmatranju godi njeg izve taja o radu utvrdi da u sudu postoji ve i broj nere enih predmeta. u okviru pripreme i sprovo enja Programa da predlo i upu ivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godi njeg rasporeda. Odredbe st.

a po potrebi mogu se obrazovati i druga odeljenja. koga po pribavljenom mi ljenju sudija odeljenja. ratnih zlo ina i visokotehnolo kog kriminala. izvr no i odeljenje sudske prakse. Odeljenja iz st. kao i vanparni no. a mogu se obrazovati i odeljenja za radne. porodi ne i statusne sporove. ostavinsko. carinskog.). 1. du ni da osnuju posebno ve e. mogu se obrazovati odeljenja za vo enje prekr ajnog postupka u oblasti javnih prihoda. "Su-Pov" i sl. ovog lana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju. Sudsko odeljenje lan 15 U sudovima sa ve im brojem ve a i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivi no i gra ansko odeljenje. III Glava UNUTRA NJE URE ENJE SUDA 1. odnosno tim predmetima zadu iti odgovaraju e sudije.Predsednik vi eg suda mo e za pribavljanje podataka iz stava 1. radne sporove. sudovi su u okviru tih odeljenja. do 3. lan 14 Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik. Pripremno odeljenje lan 16 U okviru suda. poslove sudske uprave (broj pritu bi. stanje blagajne. 2. statusne sporove. obavezno se vr i primopredaja du nosti o emu se sa injava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani predsednik. Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja. stanje u upisnicima "Su". Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. kao i za obavljanje drugih poslova. odeljenja za porodi ne. odnosno sudskog odeljenja mo e se organizovati pripremno odeljenje radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vo enje postupka i odlu ivanje o pravnim lekovima. radne sporove. ovog lana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije. a mogu se obrazovati i odeljenja za krivi na dela protiv Vojske Srbije. postavlja predsednik. U prekr ajnim sudovima i Vi em prekr ajnom sudu. Zapisnik sadr i naro ito: izve taj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu. U vi im i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivi ne postupke prema maloletnicima. spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. vanparni nog i izvr nog odeljenja. . organizovanog kriminala.

kao i rezultat glasanja. Vi eg prekr ajnog suda i apelacionog suda razmatraju i pitanja va na za rad sa svog podru ja. lan 19 Aktom o sazivanju sednice predla e se dnevni red. lan 22 O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan. lan 21 Ako do e do podele glasova na jednake delove. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. odnosno sudije u odeljenju. sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od ve a. Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Svi pozvani du ni su da prisustvuju sednici. a prila u se i materijali o kojima e se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvao sednicu. . lan 18 Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili Predsednik. Odeljenja Privrednog apelacionog suda. Predsednik koji saziva sednicu predla e izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaklju aka donetih na sednici. Delokrug sednice odeljenja lan 17 Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja. lan 20 Za punova an rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo ve ine sudija koji su u sastavu odeljenja. na in pobolj anja rada i stru nosti sudija. 3. sudijski pomo nici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad.Godi njim rasporedom poslova bli e se odre uju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju. sva mi ljenja u toku raspravljanja. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. svakom sudiji i sudijskom pomo niku u sastavu odeljenja. Na isti na in postupi e se i u slu aju ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od zna aja za rad odeljenja. pravna pitanja.

ne e potpisati pravno shvatanje. Sednica svih sudija Upravnog suda. lan 23 Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izra uje izvestilac. odlu uje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih op tih akata. daje mi ljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlu uje o svim drugim pitanjima od zna aja za ceo sud. Nacrt se dostavlja svim lanovima odeljenja na mi ljenje. Ukoliko njegov predlog nije prihva en. lan 26 Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi. bilo sa izrekom ili obrazlo enjem. odeljenja izvan sedi ta suda. ve e svoje mi ljenje odvojeno izlo iti i prilo iti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Kona ni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi lanovi odeljenja. Sudija koji se ne sla e sa usvojenim pravnim shvatanjem. po pravilu se glasa javno. Sednica svih sudija lan 25 Na sednici svih sudija razmatraju se izve taji o radu suda i sudija. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se mo e odlu ivati ako je prisutno vi e od polovine sudija. 5. razmatra primena propisa kojima se ure uju pitanja iz delokruga sudova. ili na predlog najmanje jedne tre ine svih sudija. Zajedni ka sednica odeljenja lan 24 Zajedni ka sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. Prilikom glasanja na zajedni koj sednici potrebno je da se za zajedni ki stav izjasni ve ina prisutnih lanova svakog odeljenja.Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomo nik koji je sa inio zapisnik. na predlog sudskog odeljenja. Privredno apelacionog suda i Vi eg prekr ajnog suda utvr uje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadle nosti tih sudova. . Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa. nacrt izra uje sudija koga odredi sudsko odeljenje. a njome rukovodi predsednik odeljenja u ijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. 4. Zajedni ku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik.

Odeljenje sudske prakse lan 27 Odeljenje sudske prakse mo e postojati u sudu s ve im brojem sudija. samostalno ili u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom. U radu sednice svih sudija u estvuju i sudijski pomo nici. Pored op teg. Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga odre uje predsednik. savetovanjima i radnim sastancima sudija. ako predsednik druga ije ne odlu i. razmatranja primene zakona i drugih propisa. lan 29 U cilju jedinstvene sudske primene prava. 6. Pravna shvatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. odeljenja sudske prakse sudova op te i posebne nadle nosti mogu organizovati zajedni ka savetovanja i konsultativne sastanke. Odeljenje sudske prakse Upravnog suda i Vi eg prekr ajnog suda ine dvoje sudija iz sedi ta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedi ta suda. Op ti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronolo kim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Odeljenje sudske prakse prati i prou ava praksu sudova i me unarodnih sudskih organa i obave tava sudije. sednicama odeljenja. sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija. lan 28 U sudu se vodi op ti registar pravnih shvatanja u koji se u sa etom obliku unose pravna shvatanja izra ena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od vi eg suda. lan 30 . a usvojeni zaklju ci mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda.Odluka je doneta kada za nju glasa ve ina prisutnih sudija. Svi pozvani du ni su da prisustvuju. a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. Sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata sudije izvestioca. sudijske pomo nike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. a koja su od zna aja za sudsku praksu. odre en Godi njim rasporedom poslova.

Predsednik odre uje sudije i sudsko osoblje koji e zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu u estvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. Vi i sud mo e organizovati zajedni ke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda. Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju re avanja pojedinih pitanja. lan 33 Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili vi e odeljenja odr ava sastanak sudija. bolje saradnje izme u sudskih odeljenja. Sastanci i savetovanja lan 32 Radi uskla ivanja rada u sudu kao celini. 9. ovog lana i razmene mi ljenja o pitanjima koja su od zajedni kog interesa. odnosno sudskog osoblja. predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stru njacima iz odre ene nau ne oblasti. ovog lana. Sednica odeljenja sudske prakse lan 31 Na sednici odeljenja sudske prakse utvr uju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji e se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja odre enog stava u cilju ujedna avanja sudske prakse. 8. sudijskih pomo nika i sudijskih pripravnika. primenjuje se jedinstvena metodologija i ra unarski programi utvr eni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije. kao i sudijskih pomo nika radi razmatranja pitanja od zajedni kog interesa. u okviru jednog ili vi e sudskih odeljenja ili slu bi. 7.Kada se poslovi pra enja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od zna aja za njihovo u e e u radu suda. sudovi organizuju i u estvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija. Sudska pisarnica . U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. lan 34 Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stru no usavr avanje i obuku. po potrebi se odr avaju radni sastanci. Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i mo e u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima ve a.

U slu aju organizovanja zajedni ke finansijsko-materijalne slu be za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo. Ukoliko do sporazuma iz stava 1. re enjem odre uje koji e se poslovi obavljati zajedni ki. sudskim jedinicama. Zajedni ka slu ba lan 38 Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova i drugih pravosudnih organa. 11. Ako je to celishodnije. po pravilu u sedi tu suda pod neposrednim nadzorom predsednika. Ra unovodstvo lan 37 Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u ra unovodstvu. promene godi njeg rasporeda poslova i sl. pojedini poslovi. . pojedini poslovi se mogu poveriti organizatoru poslova u sudu (menad er suda). tehni ko-organizacionih potreba suda. Sporazumom iz stava 1. sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. 10. Kada je pisarnica podeljena na vi e odseka ili odeljenja. predsednik suda najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u sudskoj zgradi. radom odseka ili odeljenja rukovodi ef odseka. mo e se obrazovati zajedni ka slu ba. Poslove iz st. 1. odnosno odeljenjima izvan sedi ta suda odre uje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu. ekspediciju po te i sl. koji istovremeno mo e voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. i 2. Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice. lan 36 Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice. odnosno u odeljenjima izvan sedi ta suda. mogu se obavljati i u sudskim jedinicama. odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice. ovog lana koji e se obavljati u sedi tu suda. kao to su: prijemna kancelarija. U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajedni ka slu ba za vi e pravosudnih organa. ovog lana utvrdi e se kod kog e se pravosudnog organa organizovati zajedni ka slu ba. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. ovog lana ne do e. odeljenje za prepis.lan 35 Administrativni i tehni ki poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedi tu suda. u skladu sa posebnim propisima.

vo enje li nih i kadrovskih evidencija. stru ne knjige i asopisi. u koje se unose hronolo kim redom nabavke. U cilju re avanja pitanja u sudovima o na inu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sa injavanja izve taja. ure eni po posebnim propisima. ili sudija koga on odredi. poslovi voznog parka. publikacije i sudska praksa u knjigama. odre uje ministar. lan 42 Bibliotekom rukovodi bibliotekar. kao i odr avanju knji nog fonda. obezbe ivanje uslova za tehni ku i drugu komunikaciju u zgradi. Izve taj i statistika lan 43 . U biblioteci se poslovi obavljaju. mo e se obrazovati slu ba za informatiku i analitiku. Predsednik. Slu ba za informatiku i analitiku lan 39 Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i odr avanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka. 15. slu beni glasnici. ministar mo e obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju na ina prikupljanja i obrade podataka. zajedni ki se mogu obavljati i slede i poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste. u skladu sa propisima kojima se ure uje bibliote ka delatnost. Javne knjige lan 40 Poslovi vo enja javnih knjiga. staranje o sprovo enju mera bezbednosti i za tite zdravlja na radu. kako u tampanom tako i u elektronskom obliku. 12. zakoni i drugi propisi. koordinacija razli itih slu bi u organima i van njih. Biblioteka lan 41 Sudsku biblioteku ine izdanja. stara se o nabavci knjiga i pretplati na asopise i druge publikacije. skladi tenje i prenos informacija u sudu.Pored zajedni ke finansijsko-materijalne slu be. obezbe ivanje prostorija za rad. U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodi ne publikacije. ovog lana. 13. obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godi njim rasporedom poslova odre en za rad na tim predmetima. Sastav komisije iz stava 2. odr avanja i poslovi obezbe enja suda. 14.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izve tajima o radu suda i sudija, vr i na standardizovan na in. Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izve taje o radu odeljenja i slu bi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu izve taja iz stava 1. ovog lana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, slu bi i suda kao celine i daju predlozi za unapre enje rada u sudu.

lan 44
Sudovi tromese no, estomese no, godi nje i trogodi nje sa injavaju izve taje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju ih ministru, neposredno vi em sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva. Izve taji o radu iz stava 1. ovog lana sa injavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i ine njegov sastavni deo. Predsednik je ovla izve taje. en da pored izve taja iz stava 1. ovog lana samostalno sa injava i druge

IV Glava RASPORED POSLOVA
lan 45
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska ve a i odre uju sudije i sudsko osoblje u sedi tu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. Rasporedom poslova predsednik mo e odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinci ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kad sud ima vi e zamenika predsednika suda, predsednik odre uje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slu aju spre enosti ili odsutnosti. Predsednik mo e rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlu ivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvr ivanja godi njeg rasporeda poslova, odlu ivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slu aju kada je to zakonom odre eno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa du nosti ne mogu se poveravati.

1. Godi nji raspored poslova lan 46
Godi njim rasporedom poslova u sudu predsednik odre uje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda.

Godi njim rasporedom poslova predsednik mo e odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili vi e pravnih oblasti. Prilikom odlu ivanja koji e sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda, Predsednik e posebno uzeti u obzir okolnosti koje uti u na efikasnost i tro kove postupka, potreban broj sudija za odre enu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima e se postupati. Predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedi ta suda ili u drugim zgradama na podru ju suda. U prekr ajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za odre enu oblast mo e se zadu iti i manje od tri sudije (npr. izvr enje). Godi nji raspored poslova za narednu godinu utvr uje se po prethodno pribavljenom mi ljenju sudija i saop tava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra teku e godine.

lan 47
U toku jedne godine sudija se godi njim rasporedom poslova, po pravilu, odre uje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedi ta suda. Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivi na, gra anska), predsednik mo e godi njim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno ve a rade isklju ivo po tim predmetima.

lan 48
Godi njim rasporedom poslova odre uju se sudska odeljenja, ve a i sudije koje ih ine, predsednici odeljenja odnosno, ve a i sudije koje e ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomo nika. Predsednik odeljenja, odnosno ve a, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, ta no, blagovremeno, uredno i jednoobrazno. Sudska ve a u sastavu odeljenja ozna avaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta lan 49
U cilju obezbe ivanja podjednake optere enosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspore uju prema astronomskom ra unanju vremena prijema, metodom slu ajnog odre ivanja sudije, u skladu sa utvr enim godi njim rasporedom poslova.

Predmeti se raspore uju ru nim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspore uje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi na in. Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je odre en da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

lan 50
Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom odre eno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivi ni postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu o te enog, prekr ajni postupci kod kojih je propisana mogu nost izvr enja osu uju e presude pre pravnosna nosti, privremene mere, izvr enje, bra ni i porodi ni sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, ste ajni postupak, smetanje dr avine, izdr avanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.). Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivi nog dela, broju u esnika, broju zahteva i sl.

lan 51
U sudovima u kojim postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vr i se kori enjem posebnog programa (matemati kog algoritma) koji obezbe uje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako optere ene. Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec. Izuzetno od stava 2. ovog lana, ciklus raspodele predmeta mo e biti du i, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspore enih za odre enu pravnu oblast. U tom slu aju sud godi njim rasporedom poslova odre uje trajanje ciklusa.

lan 52
Kada sud istovremeno primi vi e inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vo enje elektronskih upisnika kori enjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbu nom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspore uju sudijama u skladu sa lanom 49. ovog poslovnika. U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se mo e vr iti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

lan 53
U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspore uju polaze i od zakonom utvr ene mesne nadle nosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa to manje tro kova.

Sudovi republi kog ranga. lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol) ili posebna slu ba za informisanje. odnosno posebnoj odluci predsednika. sudije i sudsko osoblje du ni su da obezbede potrebne uslove. odnosno ve u koje je prethodno postupalo u tom predmetu. kao i bezbednosti u esnika u postupku. lan 55 U ponovnom postupku po pravnom leku. mesto i predmet su enja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj e se su enje odr ati ili na drugi pogodan na in. Za su enje za koje postoji ve e interesovanje javnosti sudska uprava e obezbediti prostoriju koja mo e primiti ve i broj lica. ovog poslovnika. Kontrolu raspodele predmeta vr i predsednik. predsednik. napredovanja ili upu ivanja sudije u drugi sud ili organ. sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice. promene propisa o nadle nosti i organizaciji suda. . lan 56 Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvr enom godi njem rasporedu poslova.). zate eni predmeti rasporedi e se na na in predvi en u lanu 49. lan 58 Obave tenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik. apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili ve im brojem sudija odre uju lice zadu eno za informisanje javnosti (portparol). Vreme. U slu ajevima prestanka sudijske funkcije.lan 54 Posebnom odlukom predsednika mo e se odstupiti od redosleda raspore ivanja predmeta zbog opravdane spre enosti sudije da postupa (privremena spre enost za rad. privatnosti. pravovremenog i ta nog obave tavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl. predmet se raspore uje sudiji. vode i ra una o interesima postupka. Sudsko ve e je du no da po nalogu predsednika odr i su enje u ve oj prostoriji koja je obezbe ena. kao i odgovaraju i pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu. V Glava OBAVE TAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA lan 57 U cilju obezbe ivanja objektivnog.

nakon pribavljenog odobrenja. lan 59 Fotografisanje. obavlja e se pod nadzorom sudije. audio i video snimanje u sudnici. a od zna aja su za ostvarivanje prava gra ana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti.). imena rukovodilaca sudske uprave. ovog lana. sud mo e objavljivati u tampanom ili elektronskom obliku.Informacije o pravnosna no okon anim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom. veb-stranicu i adresu elektronske po te). obave tavanje stranaka i postupanje po pritu bama. Prilikom kontakta sa javno u i medijima koristi e se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehni kim mogu nostima suda (prostorija za pres konferencije . izra uje informator sa osnovnim podacima o radu. a najkasnije do 1. godi nji raspored poslova. kao i u slu ajevima za koje je javnost posebno zainteresovana. faks. imena i kontakte lica ovla enih za prijem. februara teku e godine za prethodnu godinu. uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika ve a. Fotografisanje.medija centar. lan 61 Sud najmanje jedanput godi nje. Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi e se ra una o interesovanju javnosti. VI Glava . audio i video snimanje u zgradi suda mo e se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika. izve tavanje putem veb-stranice i sl. privatnosti i bezbednosti u esnika u postupku. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i za ti eni podaci ije objavljivanje je isklju eno ili ograni eno zakonom se ne saop tavaju. ili posebnim propisom predvi eno. sudije i pisanog pristanka stranaka i u esnika snimljene radnje. imena i kontakte lica ovla enih za omogu avanje razgledanja. imena i kontakte lica ovla enih za izdavanje uverenja i overu potpisa. Informator sadr i: naziv i sedi te suda. u skladu sa posebnim zakonom. zbirke odluka i pravnih stavova. lan 60 Fotografisanje. interesu postupka. Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti ta ni i potpuni. podatke o radnom vremenu suda i njegovih slu bi. na na in koji obezbe uje nesmetan tok su enja i red u sudnici. kontakt informacije (telefon. koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom. Informator iz stava 1. audio i video snimanje na ro i tima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika. prepisivanja i kopiranja spisa. O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika razli itih medija na su enjima stara e se predsednik.

porodi nim sporovima. istra nim. Raspored kori enja godi njeg odmora lan 64 Prilikom sa injavanja rasporeda kori enja godi njeg odmora vodi e se ra una o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vo enje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim. U mestima u kojima se nalazi sedi te vi eg suda i jednog ili vi e osnovnih sudova. tako da ne trpe odlaganje. ije bi odlaganje izazvalo nepotrebne tro kove ili odugovla enje postupka. predmetima smetanja dr avine. U okviru odre enog radnog vremena predsednik utvr uje dnevni raspored radnog vremena. 3. Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim. predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda. Radno vreme lan 62 Radno vreme u sudu odre uje predsednik Vrhovnog kasacionog suda. ekovnim i ste ajnim postupcima. mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje. Godi njim rasporedom poslova predsednik raspore uje sudije i sudsko osoblje za sprovo enje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim. dovr i e se i nakon redovnog radnog vremena. prekr ajnim postupcima hitne prirode i sl. krivi nom postupku kada je maloletnik o te eno lice. sprovode se bez obzira na propisano radno vreme. Zapo eta ro i ta. pu tanja na uslovni otpust. radnim sporovima. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi lan 63 Van propisanog radnog vremena se. O tom rasporedu obave tavaju se nadle ni javni tu ilac i policija. odre ivanje privremenih mera.). a koji e naizmeni no biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi. koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda. ili e biti u pripravnosti da do u u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to uka e potreba (pripravnost). kao i kada je vi e sudova sme teno u istoj zgradi. 2. postupcima prema maloletnicima. . po odobrenju predsednika. meni nim. po predlogu za obezbe enje dokaza. sporovima u vezi sa javnim informisanjem. u skladu sa posebnim propisom.RADNO VREME I SUDSKI ODMOR 1.

O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obave tava Visoki savet sudstva. po pravilu. 3. . Sudije lan 65 Sudije su odgovorne za blagovremeno postupanje po predmetima i du ne su da predsednika obave tavaju kada prvostepeni postupak nije okon an u roku. predmete iz nadle nosti ve a. odnosno pretresa. ve tinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih ve a. lan 68 Sudije porotnici poziva e se prema utvr enom redosledu.VII Glava SUDIJE. odredi e. vanparni nim i drugim nespornim stvarima sudija je du an da u roku od est meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika za to prvostepeni postupak nije okon an. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno u e e odre enih sudija porotnika. sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi. lan 67 O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik ve a deset dana pre odr avanja ro i ta obave tava predsednika. 2. odnosno prema njihovim znanjima. predsednik ve a du an je ozna iti i te posebne okolnosti. Predsednik ve a koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sude eg dana. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vo enje li nih listova lan 69 Podatke potrebne za vo enje li nih listova za sudije. U izvr nim. SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE 1. Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspore uje ga u ve e najmanje osam dana pre odr avanja rasprave. Sudije porotnici lan 66 U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vo enje li nih listova sudija porotnika.

vode i pri tome ra una o za titi i tajnosti podataka. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Sudijski pomo nik lan 74 Sudijski pomo nik prou ava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za su enja. analize i obave tenja po nalogu sudije. . ministarstvo i institucija nadle na za obuku u pravosu u. 4. Menad er poma e predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijskomaterijalno i administrativno-tehni ko poslovanje suda u skladu sa zakonom. uzima izjave stranaka na zapisnik obra uje pritu be gra ana i obavlja druge poslove utvr ene godi njim rasporedom poslova i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Ukoliko u sudu postoje uslovi. lan 71 Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stru no usavr avanje i obuku koju organizuje sud. sednicama ve a i odeljenja. ako ih je ono saop tilo. ovim poslovnikom i pravilnikom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Sudsko osoblje lan 70 Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom. sa injava zapisnik o sastancima.Predsednik je du an da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vo enje li nih listova. Sekretar suda lan 72 Sekretar suda poma e predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom. Organizator poslova u sudu lan 73 Sud mo e imati organizatora poslova u sudu (u daljem tekstu: menad er). kao i lice na koje se podaci odnose. Za ta nost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u li ni list odgovoran je predsednik. 5. obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju. ovim poslovnikom i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. a mo e obavljati i druge poslove po nalogu predsednika. priprema stru ne izve taje. 7. podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u li ni list mogu se voditi u elektronskom obliku. 6.

nacrt sudske odluke. 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. 9. prestanku radnog odnosa.oznaku identiteta. Sudijski pripravnik lan 75 Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija.5 cm. 10. lan 77 Predsednik mo e odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu . pripremanje referata za sudiju izvestioca. kao to su: izrada nacrta odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vo enje postupka.5 x 8. sudski izvr itelj. Sadr aj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac. br.Sudijskom pomo niku mo e se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije. Po razre enju. Po razre enju. Slu bena legitimacija i identifikaciona kartica lan 76 Sudija ima slu benu legitimaciju.). nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka. overitelj i dr. odnosno po odluci predsednika legitimacija se vra a i poni tava. Identifikaciona kartica je dimenzija 5. sudskog osoblja. Sadr aj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo. Legitimacija je dimenzija 10 x 6.5 cm. razvrstavanje predmeta i sl. prati su enja i usavr ava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadle ne za obuku u pravosu u i aktom o unutra njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu. Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima slu benu legitimaciju (dostavlja . kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu. 8. prestanku radnog odnosa. stranaka i drugih u esnika u sudskom postupku lan 78 . Odevanje sudija. odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vra a i poni tava. odre ivanje visine sudske takse.

lan 81 Sudsko osoblje u toku su enja na raspravama.). O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovla en je da neprikladno odevene udalji iz sudnice. patike. lan 80 Toga se ne nosi van prostorija suda. sudije porotnici. kratkim pantalonama. Detalji na togi sudije prvostepenog suda su bele boje. papu e i sl. ivenje). Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozla enu kolajnu. ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud".Sudije. lan 82 Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi slu benu ode u. Toga se uva i odla e u posebnoj prostoriji u sudu. VIII Glava SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE . lan 83 Pravosudna stra a ne e dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u ortsevima. pretresima i javnim sednicama nose slu benu ode u (u daljem tekstu: toga). majicama bez rukava i sl. Toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda (crna sa detaljima boja dr avne zastave). stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno. drugostepenog suda plave boje. a Vrhovnog kasacionog suda crvene boje.). odnosno organizator poslova u sudu (menad er suda). pretresima i javnim sednicama mo e da nosi slu benu ode u. hemijsko i enje. na na in kojim se uva ugled suda i li no dostojanstvo. stara se sudska uprava. Tro kovi odr avanja toge padaju na teret bud etskih sredstava suda. sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije. stranke i drugi u esnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku ode u (trenerke. obnavljanje. Izgled toge i kolajne prikazan je na crte ima 1 i 2 koji ine sastavni deo ovog poslovnika. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se sekretar suda. kao ni drugu ode u koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici. lan 79 Sudije u toku su enja na raspravama. O odr avanju toge (popravke.

tako da se tim rasporedom odre uju prostorije za odr avanje su enja (sudnice). Tabla sa natpisom sadr i: grb i naziv Republika Srbija.1. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi tabla sa natpisom ostalih dr avnih organa isti e se na levoj strani zgrade. sudskom zgradom upravlja sud najvi eg ranga ija je sudska uprava sme tena u zgradi suda. U istoj zgradi mo e biti sme teno vi e sudova ili odeljenja tih sudova. Predsednik Vi eg prekr ajnog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Vi eg prekr ajnog suda. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova table sa natpisom isti u se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pri vr ena tabla sa nazivom vi eg suda a zatim ostalih sudova. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na podru ju tog suda. 2. i jezik i pismo nacionalnih manjina. Raspored radnih prostorija lan 86 Predsednik odre uje raspored prostorija u sudskoj zgradi. pored srpskog jezika i irili kog pisma. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e sudova. lan 85 Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa slu benim nazivom suda i dr avnom zastavom. jezikom i pismom koje je u slu benoj upotrebi u sudu. Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli etvorougaonog oblika dimenzije 45 x 25 cm. tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predvi enim posebnim zakonom. Zastava mora biti sa injena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade. Sudska zgrada lan 84 Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na kori enje upravlja sud. Tabla sa natpisom se isti e na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. . zgradom upravlja sud. naziv i sedi te suda. Ako su u sudskoj zgradi sme teni i drugi dr avni organi. Tekst mora biti napisan velikim tampanim slovima. Predsednik apelacionog suda mo e odrediti da odre eni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedi ta apelacionog suda. prijem stranaka i njihovo zadr avanje u zgradi.

Prijemna kancelarija odredi e se u neposrednoj blizini ulaza. sudske uprave. na orijentacionoj tabli. po pravilu. osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka. tambilji i igovi zaklju avaju se u posebnim pregradama. sudija porotnika. a mo e biti izra ena i u elektronskom obliku. sudija. zaklju avaju se. kancelarijski pribor i drugi predmeti ve e vrednosti. ra unovodstvo. kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom. slu beni materijal. zemlji ne i druge javne knjige. odredi e se prostorija za advokate. U sudovima sa ve im obimom poslova. Prilikom odre ivanja prostorija za sudsku pisarnicu. Pe ati. Po zavr etku radnog vremena predmeti.sme taj predsednika. odnosno drugi dr avni organi. Na ulazu u svaku radnu prostoriju isti e se natpis sa oznakom odeljenja. se zaklju avaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje. pisarnice i ostalih slu bi u sudu. Predsednik odre uje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama. predsednik neposredno vi eg suda. Sudnice i prostorije u kojima se odr ava su enje moraju biti opremljene grbom i dr avnom zastavom. i jezik i pismo nacionalnih manjina. lan 87 Raspored radnih prostorija ista i e se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu. postavljaju na zidu iza sudskog ve a. koji se. U slu aju da sedi te javnog tu ila tva nije u zgradi suda. advokatima i drugim licima (pisarnica. odredi e se prostorija koju e koristiti javni tu ioci i njihovi zamenici. pored srpskog jezika i irili kog pisma. Ukoliko je u sudu u slu benoj upotrebi. Orijentaciona tabla izra uje se u grafi kom obliku. ve a ili slu be. lan 88 Prostorije u sudu. odre uje koje e prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud ni eg ranga. odnosno sudija pojedinaca. odnosno funkcionera koji rukovode drugim dr avnim organima. kao i imena sudija i sudskog osoblja. Ako je u sudskoj zgradi sme teno vi e sudova ili drugih dr avnih organa. ve a i slu be sa imenima predsednika ve a. vodi e se ra una da se strankama olak a obavljanje poslova u sudu. arhiva. sudskih odeljenja i ve a. po pribavljenom mi ljenju predsednika sudova. . Orijentaciona tabla sadr i: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i slu bama. brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja.). ra unarski centar i sl.

predsednici sudova sporazumno propisuju ku ni red. a izvod iz ku nog reda koji se odnosi na gra ane isti e se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan na in. odnose tako da po tuju dostojanstvo njihove li nosti. Ku nim redom utvr uju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadr avaju. . lan 90 Ku ni red propisuje predsednik. lan 91 Sudije. Ako je u istoj zgradi sme teno vi e pravosudnih ili dr avnih organa. mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za uvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu. saop tenja i dostavljanja koja se vr e po procesnim zakonima. U slu aju kr enja ku nog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi. vreme zadr avanja u zgradi. U sudu se mo e postaviti i elektronska oglasna tabla. raspored zakazanih su enja. kao i sva obave tenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upu en sudski poziv. sudsko osoblje i pravosudna stra a du ni sud da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvo enju pojedinih radnji u toku sudskog postupka.Radne prostorije. hodnici. sudije porotnici. Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi du ni su da se pridr avaju ku nog reda i da ne remete rad suda. Ku ni red lan 89 Ku nim redom propisuje se na in kori enja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi. U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu. ekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne. a ako su u zgradi sme teni sudovi istog ranga. iste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpo arnim ure ajima. u skladu sa posebnim propisima. 3. Oglasna tabla lan 92 U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa. ku ni red propisuje predsednik vi eg suda. U privrednim sudovima se postavlja se i posebna ste ajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa ste ajem i likvidacijom. Sa ku nim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje. 4. pravosudna stra a mo e primeniti mere koje su odre ene zakonom i aktom o pravosudnoj stra i.

Stranke. kao i sudsko osoblje odre eno rasporedom poslova za prijem stranaka. Prijem stranaka predsednik mo e poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja. stavlja bele ku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka. Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji. razgledanja i prepisivanja spisa. Postupanje sudskog osoblja sa strankama lan 94 Stranke. Upravitelj pisarnice. potpisuje bele ku. lan 96 Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga ote an ponovni dolazak u sud primi e se i van vremena odre enog za primanje stranaka. njihovi punomo nici i druga ovla ena lica obave tavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja. tokom redovnog radnog vremena. dobijanja potvrda i sl.lan 93 Upravitelj pisarnice. .). Predsednik odre uje vreme kada prima stranke. sekretar suda. lan 95 Stranke i druga lica prima predsednik. lan 97 Obave tenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik. Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena. Predsednik mo e odrediti kra e vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl. njihovi punomo nici i druga lica koja dolaze u sud radi tra enja obave tenja. primaju se u vreme odre eno za to godi njim rasporedom poslova. stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu. Obave tenja e se ograni iti na nu ne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi. overava je pe atom i ula e u odgovaraju i spis.. Na isti na in e se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slu ajevima. sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora. IX Glava POSLOVANJE U SUDU 1.

ako je to po prirodi stvari mogu e. Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedi ta suda. e lan 100 . Izvodi iz javnih knjiga izdaju se. bi e dostavljeno. fotokopiranje i prepisivanje spisa. fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog zna aja. ovog lana. pod uslovima iz stava 1. O zahtevu za pregledanje. zapisnika i drugih akata u spisima ne e se izdavati potvrda. u skladu sa posebnim zakonom. Obave tenje o mestu i vremenu pregledanja spisa. odnosno saop teno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa. lan 98 Stranke mogu. u skladu sa posebnim propisima. o zahtevu odlu uje predsednik u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju. ve se sa initi prepis tih pismena. ukoliko bi se time ometala priprema su enja. osim tri dana pre zakazanog ro i ta. U sudovima u kojima se koristi IKT. da pregledaju. pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza ( fotografisanje. 135 i 136). u skladu sa zakonom. na pogodan na in. O sadr aju sudskih odluka. odre ene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehni kih mogu nosti suda. snimanje. sud izdaje uverenje o injenicama o kojima vodi slu benu evidenciju. fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme. Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehni ki uslovi. u skladu sa zakonom. tre ih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima odre eno.).Obave tenja e se davati i pismeno ili na drugi pogodan na in. Po pravnosna nom okon anju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik. elektronski oblik i sl. slu bene bele ke sudije i dokazi u vezi sa kojima je isklju ena javnost. pre pregledanja e se izdvojiti iz spisa. Ako se zahtev za pregledanje. fotokopiranje i prepisivanje spisa odlu uje se. lan 99 Na zahtev stranke. odnosno umno avanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovnikom (Obrazac br. Zahtev za pregledanje. Nacrti neotpravljenih odluka. Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to odre enom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici. 134. a kratka i hitna i telefonom. fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje.

Ukoliko su dva ili vi e sudova povezani IKT. u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju. na podru ju za koje je sud nadle an. o mogu nosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomo . odnosno postavljenje obaveznog branioca. javnim objavljivanjem ili uru ivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan na in). Odre ene informacije se mogu objavljivati tampanjem. Obave tenje iz stava 1. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadle ni. medijaciju i sl. o mogu nostima postizanja mirnog re avanja spora. sud mo e dostaviti i pisano obave tenje koje sadr i: pouku o pravu na osloba anje od pla anja tro kova postupka. Svaki sud je du an da van sudskog postupka. u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. na inu i mestu izvr enja odluke. na mestima posebno odre enim i vidno ozna enim u zgradi suda. ukoliko sud proceni da je to potrebno. pojedinim pravilima postupka. gra anima bez obzira na imovno stanje da op te pravne informacije i po etan pravni savet (o pravnom statusu osobe. kao i u postupku prethodnog ispitivanja tu be. Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u odre enom periodu ka njavano za prekr aj ili privredni prestup na podru ju za koje je nadle an. izda e uverenje u kome e to konstatovati i navesti broj predmeta. odnosno za teritoriju za koju su nadle ni sudovi koji su povezani IKT. o nadle nosti suda. U krivi nom postupku. pravu na besplatnu pravnu pomo i besplatno zastupanje. pre prvog saslu anja kojim ga obave tava o njegovim pravima prilikom saslu anja (pravu na odbranu. jedinstveni mati ni broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela). informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka. tro kovima postupka. sud mo e dostaviti pisano obave tenje osumnji enom odnosno okrivljenom. 2. ovog lana mo e se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ro i te za glavnu raspravu. lan 102 U gra anskom postupku. Ako sud utvrdi da se krivi ni ili prekr ajni postupak vodi. kao i o pravu na obaveznu odbranu). branioca. da u postupku koristi . li no ili preko punomo nika.Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivi ni ili prekr ajni postupak. Pravna pomo gra anima lan 101 Pravnu pomo gra anima pru aju sudovi. li no ime stranke. Pravnu pomo mogu pru ati sudijski pomo nici i drugo sudsko osoblje. pravu na besplatnog tuma a.

kada postoje opravdani razlozi za to. nave e se sve okolnosti o kojima bi saslu ani trebalo da se izjasni. Predmet po kome se tra i pravna pomo dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno. javnim tu ila tvima. drugim dr avnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu.jezik koji razume. lan 104 Zamolnice za pravnu pomo upu ene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadr e naro ito: oznaku predmeta. samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupa po predmetu. u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevidencije. Zahtev za me unarodnu pravnu pomo inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za me unarodnu pravnu pomo u krivi nim i gra anskim stvarima. Me unarodna pravna pomo lan 105 Doma i sudovi odre eni zakonom pru aju me unarodnu pravnu pomo stranim sudovima. U tom slu aju. Zamoljeni sud je du an da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje spre avaju da se po zamolnici postupi u primerenom roku. Rok povra aja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti. kratku i odre enu sadr inu zahteva. oznaku da li je sa rasprave. poverljiv razgovor pre saslu anja). predmet. organima i me unarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i dr avnim organima obavlja predsednik. u skladu sa odgovaraju im odredbama procesnog zakona. Spisi se mogu dostaviti drugim dr avnim organima. . pisarnica formira pomo ni omot. 4. 3. u skladu sa posebnim zakonom. Sudsko osoblje postupa u stvarima pravne pomo i kada je za to izri ito ovla eno. odnosno pretresa javnost isklju ena. ukoliko se time ne ometa sudski postupak. Sudija koji po predmetu postupa sara uje neposredno sa drugim sudovima. li na imena stranaka. Ako se zahteva saslu anje. da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tra ile da svedok na svoj iskaz polo i zakletvu i sl. Me usobna pravna pomo lan 103 Poslove me usobne pravne pomo i. prevodioca i tuma a.

oznaku spisa i opis slu aja za koji se tra i me unarodna pravna pomo .). li no ime. ovog lana. a naro ito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu. pravni osnov zahteva za me unarodnu pravnu pomo (zakon odnosno me unarodni ugovor). Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i ini njegov sastavni deo ( tambilj broj 25 . kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove me unarodne pravne pomo i (Obrazac broj 170). odnosno diplomatskokonzularnog predstavni tva Republike Srbije u inostranstvu. dr avljanstvo. koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu. organima i me unarodnim organizacijama. predmet zamolnice . a ako je prostor nedovoljan stavlja se na na posebnoj strani. 5.Doma i sudovi zahtevaju me unarodnu pravnu pomo podno enjem izlazne zamolnice. okolnosti na koje bi trebalo izvesti dokaze i sl. organa. deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise. Sudske odluke se mogu dostavljati stranim dr avama ili me unarodnim organizacijama u overenom prepisu na latini nom pismu uz dostavljane originalne odluke. 6. sud je du an da obrati pa nju na sadr aj i itkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju.opis radnje me unarodne pravne pomo i koja se tra i. ili priznalo za svoj potpis na ispravi. otisak pe ata i na sve drugo to je od zna aja za spoljni izgled pismena i isprave. koje se dostavljaju u inostranstvo. lan 107 Predsednik svojim potpisom i pe atom suda potvr uje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu. li no ime i adresu zastupnika stranke. u skladu sa zakonom i potvr enim me unarodnim ugovorima. Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. na kvalitet hartije. Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadr i naro ito: naziv suda koji upu uje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog suda. Vo enje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina lan 108 . Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave. potpisuje predsednik. odnosno naziv i sedi te stranke i njeno svojstvo u postupku. Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima me unarodne pravne pomo i. predsednik mo e uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu lan 106 U svakodnevnom poslovanju. koju upu uju stranim sudovima. po njihovoj molbi ili ako je to predvi eno potvr enim me unarodnim ugovorom. sadr aj zamoljene radnje (npr. Zamolnice. vrsta dokaza ili mera koje se tra e.Apostille). prebivali te ili boravi te.

Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izra uju se na srpskom jeziku. X Glava POSLOVANJE IZVAN SEDI TA SUDA 1. kao autenti ni tekstovi. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine. na srpskom jeziku i na utvr enom jeziku postupka. a upu uje se sudu u kome taj jezik nije u slu benoj upotrebi. Prevo enje odluka donetih po pravnim lekovima na utvr eni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina. lan 109 Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina. ako je jezik nacionalne manjine u slu benoj upotrebi u sudu. Naznaka da se postupak vodi na odre enom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovaraju i upisnik. vr i prvostepeni sud. Ako je pismeno sastavljeno na jeziku nacionalne manjine. a u sudu je pored srpskog jezika u slu benoj upotrebi i jezik nacionalne manjine. prila e se i prevod na srpski jezik. Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine. lan 110 Sudovi sara uju i ukazuju jedni drugima pravnu pomo na jeziku koji je u slu benoj upotrebi u sudu.Sudski postupak se mo e voditi na jeziku nacionalne manjine. ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao u esnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku. U ostalim slu ajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure uje slu bena upotreba jezika i pisama. Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izra uju se. u skladu sa posebnim propisima. kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovaraju i jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao u esnicima postupka koji to zahtevaju). Prevo enje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vr i prevodilac. pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku. Sudska jedinica lan 111 .

nadle nih organa i me unarodnih organizacija. osim me unarodne pravne pomo i po ulaznim zamolnicama inostranih sudova. sudi se i mogu se preduzimati sve sudske radnje odre ene ovim poslovnikom. predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje: 1) broj ve a.). Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se uva u skladu sa posebnim propisima. Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedi ta suda. raspored kori enja radnog vremena (sudiju koji sudi u sudskoj jedinici. elektronskim putem. Odeljenje izvan sedi ta suda lan 112 U odeljenju izvan sedi ta suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom. da se u odre enim posebnim postupcima postupa samo u sedi tu suda i sl. Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu. a odluke radi u sedi tu suda i sl. sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja. Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vr i upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa lanom 49. lan 114 Predaja pismena vr i se u sedi tu suda.). stavlja se prijemni tambilj. Sudski broj predmeta odre uje se u komunikaciji sa sedi tem suda. istra nim predmetima. 2) podru je suda (sudsku jedinicu. ovog poslovnika (Obrazac broj 168).U sudskim jedinicama izvan sedi ta osnovnih i privrednih sudova. Godi njim rasporedom poslova bli e se ure uju sudske radnje koje se preduzimaju u sudskim jedinicama i odre uju pravne oblasti u kojima se postupa. telefonskim putem i sl. nadle nost sudije pojedinca. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedi ta suda lan 113 U sudskoj jedinici. 3. odeljenje izvan sedi ta suda) na kojem e se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadle nosti suda. sudija i sudskog osoblja koji e u njima raditi. 2. . odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa (samo po predmetima iz krivi ne materije. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.

dostavi e se pisarnici u sedi tu suda. jedan primerak inicijalnog akta zadr a e se u sudskoj jedinici. 4. mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa). uvi aj. lan 118 Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedi ta suda.Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvr enog stavom 4. kad je to posebnim zakonom predvi eno. dan i vreme su enja i preduzimanja odre enih sudskih radnji izvan sedi ta suda. u odgovaraju i pomo ni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici. Sudski dani ogla avaju se u mestu u kome se odr avaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na in (oglasna tabla sudske jedinice. Odeljenje izvan prekr ajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja. a zatim se predaju arhivi suda u sedi tu.) i predmetu spora. strankama (li no ime stranke. prebivali te i sl. a predsednik odeljenja je du an da periodi no. U drugim slu ajevima. ukoliko posebnim propisima nije druga ije odre eno. a ostali primerci inicijalnog akta sa prilozima. sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da do u u sud. kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i li no ime sudije kojem je predmet dodeljen. lan 115 U sedi tu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. ovog lana. Ova evidencija sadr i naro ito podatke o broju predmeta. predaje se u sedi tu Upravnog suda. O potrebi izlaska odlu uje sud uvek kad je u pitanju odr avanje ro i ta izvan sudske zgrade. o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlu uje predsednik. Odlukom o odr avanju sudskih dana odre uje se: mesto. . lan 116 Zavr eni predmeti se uvaju u priru noj arhivi odeljenja izvan sedi ta suda najdu e dve godine. Inicijalni akt kojim se pokre e upravni spor. ve ta enje. U slu aju kada se sudske radnje ne e preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat. ako se druga ije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije. Sudski dani lan 117 Odluku o odr avanju sudskih dana donosi predsednik. a najmanje jednom mese no obave tava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu.

JMBG i dr.). Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena lan 122 U svom radu. koji svojim potpisom na nalog za slu beno putovanje dozvoljava izlazak. u skladu sa posebnim propisima. a izuzetno i vozilom slu benog lica. i nov ani iznosi ozna avaju se u izreci odluke slovima. devoja ko prezime.). drugooptu eni i sl. za obavljanje slu benih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik. organizuju se tako. Sudska radnja izvan sudske zgrade odre ena na zahtev i tro ak stranke mo e se sprovesti nakon to stranka polo i sudu odre enu svotu novca za tu svrhu (predujam). da se jednog dana obavi vi e ve ta enja. Izlasci u vezi sa u estvovanjem ve taka. vozilom drugog dr avnog organa ili sredstvima javnog prevoza. sud izlazi uz naknadu tro kova. prevoza sudskim vozilom. sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane re i i re i koje nisu op te usvojene u radu suda. U izreci i obrazlo enju odluke stranke se uvek ozna avaju njihovim punim li nim imenom. Podmirenje sudskih tro kova lan 120 Sudski tro kovi podmiruju se. lan 121 Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade. godina ro enja. Jezi ki izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv. vode i ra una da se time tro kovi stranaka ne pove avaju. Vozila suda koriste se. lan 119 Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi to vi e slu benih poslova. XI Glava OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA. Vremensko trajanje kazne.Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik slu benih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku. a ne po redu nabrajanja (prvoredni tu ilac. 5. . NA IN PISANJA I POTPISIVANJA 1. Kada se podaci upisuju u javne knjige izreka sadr i i li ne podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja. po pravilu.

). . broj slovnih mesta. predmet dati u rad drugom predsedniku ve a ili sudiji pojedincu da otvori raspravu. odluku e izraditi ili potpisati umesto predsednika ve a. odnosno sudija pojedinac. u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica. Predsednik e posebnom odlukom odrediti sudiju koji e dalje postupati u predmetu u slu aju iz stava 1. lan 124 U slu aju trajne spre enosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti. uverenja. predsednik e u slu aju iz stava 1. RS". Presude. Ako je zaklju ena rasprava. Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima. ako je doneta odluka potpisana. standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veli ina i vrsta slova. odnosno pretres i da sprovede postupak.drugi zapisni ar. U sudovima u kojima se koristi IKT. gl. dostavljanje tu be. drugi sudija. broj redova. lan 123 Sve akte sudske uprave potpisuje predsednik. re enja.Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skra enom obliku (ZPP. lan 125 U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadr i: grb Republike Srbije. odnosno pretres. odgovora na tu bu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja. Upravitelj pisarnice mo e potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika ve a. a ostale odluke. Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka. zbog prirode pojedinih radnji. prored i sl. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. Izvornici i prepisi odluka moraju biti itljivi. ovog lana. a oni koji nisu u estoj upotrebi. datum i sedi te suda. KZ). broj 27/10). naziv Republika Srbija. potpisuje predsednik ve a. usled kojih ne postoji mogu nost da predsednik ve a ili zapisni ar potpi u odluku koja je doneta. a nije ekspedovana. naziv suda. odnosno lice koga odredi predsednik. na na in propisan stavom 3. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. ve taka. a odluka nije doneta. Ako je odluka ili pismeno izra eno u sudskoj jedinici. ovog lana. odnosno sudije pojedinca. odnosno da po predmetu treba da se postupa. ali nije izra ena odnosno potpisana. zapisnici i re enja drugostepenog suda pi u se na celom listu formata A4. Izuzetno. pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uvi aju. svedoka. oznaku i broj predmeta. a umesto zapisni ara . "Sl. zapisnici u postupku izvr enja i sl. potvrde i druga sli na pismena mogu se pisati na listu formata A5. ovog lana.). uredno sastavljeni i od tampani kori enjem IKT ili pisa om ma inom. navode se punim nazivom i ozna enjem slu benog glasnika i broja u kome su objavljeni (npr.

Mo e se nazna iti i broj tambilja (na primer: " tambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka tambilja. lan 129 Za odluke koje se esto ponavljaju mo e se sa initi izvornik u skra enom obliku. sa svim potrebnim upisima. Izvornik ostaje u predmetu. lan 130 Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara re enju koje bi se imalo doneti. Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju. mo e se izdati skra eni prepis re enja stavljanjem otisaka tambilja koji sadr i tekst kojim se usvaja predlo eno re enje. Izvornici i prepisi mogu se sa initi odgovaraju im popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sli nosti celishodno. Datum. a sadr ina mora odgovarati izvorniku. Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku. fotokopiranjem. ili na drugi mehani ki na in. lan 128 Prepis sadr i ime predsednika ve a. pisa om ma inom. koju je potpisao predsednik ve a . ukoliko to nije suprotno zakonu. Izvornici i prepisi lan 126 Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku.: "Usvaja se predlog.sudija koji je odluku doneo i zapisni ar. odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik. ili mikrofilmovanjem. a podnet je u potrebnom broju primeraka. Prepisi moraju biti uredni. jasni i itki. otisak tambilja. koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pe ata suda.. lan 127 Prepisi izvornika izra uju se kori enjem IKT. ili sudijski pomo nik kome je to rasporedom poslova povereno. Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog mo e se na samom podnesku staviti bele ka o tome (npr. Tro kovi predlaga a 25 din. izostavi ili doda.2. Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Prema potrebi mo e se u bele ci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku tambilja ne to izmeni. ako je njegovo u estvovanje obavezno. . odluka o tro kovima mora se obrazlo iti. Potpis").

odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik. odluka i drugih pismena kojima raspola u. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosna no okon an. Stranke se obave tavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka. Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku. a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka. postupak za obnavljanje pokre e se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. ve taka. podataka iz upisnika i pomo nih knjiga. lan 132 U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik ve a. zapisnika. zastupnika i drugih lica koja su u estvovala u postupku. a u predmetima po kojima je postupak okon an . u stvarima po kojima se mogu izdati skra eni prepisi. Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih. predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skra eni prepisi. Postupak obnavljanja ne e se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postoje im propisima uvaju takvi spisi. shodnom primenom odredaba koje ure uju poni taj isprava. pokrenu e se postupak za njihovo obnavljanje. a izjave navedenih lica nisu saglasne. Re enje o tome donosi sud po slu benoj du nosti ili na zahtev stranke. a ni posle svestranog tra enja ne mogu se prona i. Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparni nog postupka. .Prepisi e se sa initi skra eno samo pod uslovom da je re enje suda na izvorniku stavljeno tambiljem. predmeti ili delovi spisa izgube. svedoka. Kad o pojedinim radnjama nema podataka. Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog zna aja za postupak. Obnavljanje spisa lan 131 Ako se pojedini upisnici. ili se uni te ili tako o tete da su neupotrebljivi. postupak za obnavljanje pokre e sud re enjem po slu benoj du nosti. 3. te radnje e se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka. U slu ajevima gubitka ili o te enja dela ili kompletnog spisa koji se uva u elektronskom obliku vr i se njegovo obnavljanje kori enjem IKT. Sudovi e nastojati da stranke. o te enih ili uni tenih spisa kojima raspola u stranke ili sud.predsednik ve a. odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godi njem rasporedu poslova dodeljen u rad.

na in kori enja i lice kome je pe at poveren na upotrebu i uvanje. naredbe. potvrde. na njemu pe at suda i datumar i sl. Sud ima vi e primeraka pe ata koji su istovetni po sadr ini.). kojim se nare uje obnavljanje. Pe at suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedi ta suda. zahtevi za izdavanje uverenja i sli na pismena). tambilji. sadr aj. Odluka predsednika iz stava 4. o te eni ili uni teni spis. a posle donetog re enja. lan 136 Za pojedine kratke i este zabele ke. na jednom telu prijemni tambilj. irili kim pismom. lan 135 Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i tambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i ine njegov sastavni deo. 4. Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosna no okon an zavodi se u upisnik "Su". tambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku. Pored tambilja propisanih ovim poslovnikom sud mo e upotrebljavati i druge tambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl. .lan 133 Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni. koristi i uva u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure uje namena. tambilji i pe ati mogu biti spojeni (npr. uvodi se pod novim rednim brojem u odgovaraju i upisnik. izgled i upotreba pe ata dr avnih organa. Pe ati. uputstva za rad i sli na postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovaraju i tambilji. ovog lana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan na in. oznake. sastavljati i umno avati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se esto ponavljaju (uobi ajeni dopisi. obrasci i metalni ig lan 134 Pe at suda izra uje se. Predsednik odre uje ukupan broj pe ata u sudu. izve taji.). Sud mo e za svoje potrebe i za potrebe stranaka.

). igovi i tambilji uvaju se na na in kojim se onemogu ava neovla eno kori enje. U slu aju iz stava 1. Za pe a enje voskom upotrebljava se metalni ig. Ako se na jednom telu nalaze i pe at i tambilj. elektronsku razmenu podataka. drugim organima i organizacijama). U pogledu teksta. U sudovima koji raspola u skenerima. vo enje svih vrsta evidencija (upisnici. pomo ne knjige i sl. Kori enje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda lan 139 U sudovima se. lan 138 tambilji i igovi se evidentiraju. nabavke i uvanja pe ata i igova va e posebni propisi. U radu sa IKT. pra enje propisa i sudske prakse. dostavnice i sl. tambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice. Predsednik ve a i sudija pojedinac zadu uju se tambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u ve ima. . pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa prilozima. tampanje (omoti spisa. u radu koristi IKT za obradu teksta. lan 140 Sud mo e u radu koristiti internu ra unarsku mre u ili vr iti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima kori enjem IKT. sudovima. dostavnice o obaveznoj li noj dostavi. shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika. ra unovodstvene poslove. ne vode se upisnici i pomo ne knjige u pisanoj formi. ovog lana. kao i u sudskoj upravi i pisarnici. odnosno ef odseka pisarnice. Pe ati. Metalni ig mo e imati pre nik malog pe ata od 20 do 28 mm ili pre nik od 40 do 60 mm. koji ima isti tekst kao i okrugli pe at. ve se sav postupak evidentira u elektronskoj formi. sa injen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu. obradu i prikupljanje statisti kih podataka. uva upravitelj pisarnice. sudske odluke.lan 137 Na prepise (otpravke odluka. dopise i slu bene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama. 5. tambiljem se smatra i tekst tambilja od tampan kao formular. primenjuju se pravila za pe at. pisani dokazi i sl. po pravilu.).). stavlja se otisak okruglog pe ata.

Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za vi e predmeta. Op te odredbe lan 141 Sudska taksa se pla a na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. lan 142 Ako je uz pismeno upu eno sudu po tom prilo en novac. Osloba anje od pla anja lan 144 Kada je stranka oslobo ena pla anja takse i tro kova postupka. redovno kontroli u naplatu takse. a kao dokaz o uplati. ovog lana. takseni obveznik prila e uplatnicu. lan 143 Predsednik i sudija. potreban iznos uplati e se na odgovaraju i evidentni ra un prihoda organa. obra un i evidencija naplate sudskih taksi mo e se voditi kroz poslovni softver suda. ispred oznake predmeta. Predmet se ne mo e arhivirati dok ovla eno lice svojim potpisom ne overi zabele ku da je taksa napla ena. na dan kad je doneta odluka o osloba anju. to se bele i stavljanjem otiska odgovaraju eg tambilja u desni gornji ugao omota spisa. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. Otisak tambilja sa zabele kom da je taksa napla ena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa. a na zapisnicima i drugim pismenima . smatra e se da je taksa napla ena. kao i primati predloge za izvr enje. vode i ra una o za titi i tajnosti podataka. a uplatnicu blagajnik ula e u predmet. . XII Glava SUDSKE TAKSE. u desni gornji ugao. Kada je nalo ena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadle ni organ taj nalog primio. Ukoliko sud raspola e poslovnim softverom za upravljanje predmetima. NAKNADE I TRO KOVI POSTUPKA 1. primati podatke od tu ilaca koji imaju veliki broj tu bi. sud mo e strankama i drugim dr avnim organima izve taje davati na isti na in.na prvoj strani lista. U slu aju iz stava 1.razmenjivati podatke sa drugim dr avnim organima. dokaz e se ulo iti u predmet koji nosi najmanji broj. 2.

sud e nalo iti jednim aktom. lan 147 Kad ra unovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam polo en. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je nalog. 3. ije je izvr enje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa. U ostalim predmetima e se zabele iti gde je dokaz o uplati. dokaz e se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. 1. unose se u popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda. pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena (Obrazac broj 149). Naknada za izgubljenu zaradu lan 148 Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva. posle obavljene radnje. lan 145 Po pravnosna nosti re enja.Iznosi takse koje stranka nije platila zbog osloba anja pla anja. Re enje o odre ivanju ro i ta za izvo enje dokaza done e se tek kada se utvrdi da je predujam polo en. ovog lana i dok ih ne naplati ili zatra i njihovu prinudnu naplatu. Polaganje predujma lan 146 Kad jedna ili obe stranke pola u predujam za tro kove koji e nastati usled izvo enja dokaza. uvode se u popis taksa. i 2. Ako ista stranka ima vi e predmeta u kojima istovremeno pola e predujam. koji e zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. sud e nalo iti strankama da polo e potreban nov ani iznos na depozitni ra un suda. pisarnica e o tome staviti zabele ku ispod naredbe o dostavi re enja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji. izvr i e se sve ostale radnje. 4. a koji su prema posebnim propisima ispla eni iz bud etskih sredstava unapred. Ako predujam ne bude polo en u roku. Predmet se ne mo e arhivirati dok sud ne odlu i o naknadi tro kova iz st. sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu (Obrazac broj 113). Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za vi e predmeta. a ostali tro kovi postupka koje stranka nije platila zbog osloba anja od pla anja. . za ostvarenje naknade za izgubljenu zaradu. kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. broj ra una na koji se upla uje iznos koji treba polo iti i posledice koje e nastupiti ako se predujam ne polo i. U re enju kojim se nala e polaganje predujma nave e se pored ostalog.

lan 149 Nov ani iznos na ime nov ane kazne. u depozit suda. ukoliko poslodavac u odre enom roku ne zahteva vra anje ispla enog iznosa naknade (regres). Od okrivljenog se napla uju i tro kovi uplate. osim za krivi na dela iz lana 2. u vreme kada po ta ili banka ne radi. u potvrdi e se navesti da e se predujam vratiti. ovog lana se dostavlja nadle nom organu za poslove finansija radi povra aja pogre no ili vi e upla enog iznosa od korisnika na iji je ra un iznos upla en. od kojih e jedan primerak dati uplatiocu. sudija je du an da narednog dana preda primljeni nov ani uznos ili dragocenost. spisi. okrivljeni upla uje uplatnicom putem po te ili banke. imovinsku korist. tro kova postupka i oduzetu imovinsku korist. odnosno. XIII Glava TOK SUDSKOG POSTUPKA 1. vr i iz polo enog predujma. nadle ni prekr ajni sud du an je da donese re enje sa nalogom o vra anju pogre no ili vi e upla enog iznosa. O izdatim potvrdama. drugi primerak prilo iti uz blagajni ki nalog a tre i primerak ulo iti u spise predmeta. odnosno nadle nom organu. u dane kada po ta ili banka ne radi. vi e ili pogre no uplatilo. 2. Re enje iz stava 1. paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na odre enom mestu u prijemnoj kancelariji. .Ako se isplata licu iz stava 1. tro kove postupka. kada je okrivljeni spre en da postupa na na in iz stava 1. vodi se evidencija. sud e nov ane iznose primati od okrivljenog neposredno i o tome sa initi priznanicu iz bloka priznanica u tri primerka. nov ana pisma. ovog lana. telegrami. Priznanicu potpisuju uplatilac. broj 97/08). lan 150 Ako je ka njeno lice nov anu kaznu. odnosno predsednik ve a e neposredno primiti jemstvo. Sudija. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivi nog dela ("Slu beni glasnik RS". ovog lana. samo u slu aju kada do polaganja gotovog novca na ime prihva enog jemstva do e u dan odnosno. Izuzetno. sudija i zapisni ar. Prijem pismena lan 151 Svi podnesci. i 5. U slu aju iz st.

odnosno omot ako je dostavljeno na drugi na in. lan 154 Zaposleni je du an da u zabele ci o prijemu pismena ( tambilj broj 22) nazna i mesto i vreme prijema (dan. na in prijema (neposredno . Ako sud nije nadle an za rad po pismenu. Ako pismeno sadr i neke formalne nedostatke (npr. kao i u dane kada sud ne radi. a na pismeno staviti zabele ku o upozorenju.). uru i e stranci i opomenu za pla anje takse. ako su prilo eni. do 3. potvr uje se stavljanjem datuma i potpisa na nju. broj primeraka sa prilozima. povratnici ili kopiji pismena iji se original prima. kao i na dostavnici. zaposleni mo e ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni. nema adrese stranke i sl. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismeno primi. primljeno sa ili bez takse. Opomena za pla anje takse mo e se staviti i tambiljem. lan 155 Prijem pismena od po iljaoca koji po tu dostavlja koriste i dostavnu knjigu. Van redovnog radnog vremena. naziv suda. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. 1. ovog lana vezane za obradu pismena obavlja e se u poslovnom softveru suda. lan 152 Pismena se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je odre eno za prijem pismena. sud je du an da primi samo pismena u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. a ako taksa nije pla ena. nema priloga navedenih u tekstu. zaposleni mo e na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadle nom organu.po tom. Pismena se predaju licu koje je za to odre eno odlukom predsednika. Zabele ka se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu. primljene vrednosti i sl. datum predaje preporu ene po iljke po ti. evidencija o prijemu pismena i sve radnje iz st. zaposleni e ga primiti. nije potpisano.Pismena se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta odre enog za prijem pismena van sedi ta suda. as i minut). Pored potpisa obavezno se stavlja slu beni pe at i vreme . obi no preporu eno). Zaposleni odre en za prijem potvrdi e prijem pismena stavljanjem otiska skra ene zabele ke o prijemu pismena ( tambilj broj 23) koja sadr i: naziv suda. mesto i vreme prijema. lan 153 Zaposleni koji u sudu prima pismena neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pismena. Ukoliko je pismeno poslato sudu preko po te sud je du an da na primljeno pismeno stavi zabele ku o prijemu pismena ( tambilj broj 22) i uz pismeno zadr i po tansku kovertu. nalog za pla anje takse.

du an je da je odmah po prijemu. . po to stavi na omot datum i vreme prijema ( as i minut). a zatim preuzme po iljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. da se prilozi raznih pismena ne pome aju. Ovla eni zaposleni ne sme podi i po iljku na kojoj je ozna ena vrednost. ili se ne vidi ko je po iljalac. ako je to mogu e. ako utvrdi da je po iljka o te ena. ako zaposleni koji ga je primio nije ovla en i da ga otvori. Obi ne po iljke predaju se zaposlenom ovla enom za otvaranje neposredno. utvrdi e se to slu benom zabele kom. U tom slu aju mora zahtevati od po te da se stanje i sadr ina po iljke komisijski utvrde. odnosno na njegovom omotu. Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena. "strogo poverljivo" i druga po ta iji je prijem pismeno potvr en. Po iljku poverljive prirode upu enu predsedniku. preda zaposlenom ovla enom za njeno otvaranje. lan 159 Prilikom otvaranja po te vodi se ra una da se ne o tete pismena. otvara nadle ni sudija. Ovo posebno va i za po iljke upu ene li no predsedniku ili istra nom sudiji. Nov ana pismena i druge vrednosne po iljke otvaraju se komisijski. da neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu. uz koju se prila e omot. kao i da se proveri da li se brojevi napisani na omotu sla u sa brojevima primljenih pismena i dr. lan 156 Pismena koja se sudovima dostavljaju po tom prima i podi e iz po tanskog pregratka. 2. Ovaj podatak bele i se i na primljenom pismenu. U ovim slu ajevima. pisarnica o tome odmah obave tava po iljaoca. predaju preko dostavne knjige. bez otvaranja. Po tu. konkursom i sl. po iljke koje imaju spoljnu oznaku "poverljivo" ili "strogo poverljivo". istra nom sudiji ili predsedniku ve a zaposleni predaje li no. dok se preporu ene po iljke i po iljke sa oznakom "poverljivo". kao i preporu enu po iljku. lan 157 Ako zaposleni koji primi po iljku nije ovla en i da je otvori. koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadr i izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak.prijema ( as i minut). kao i za po iljke u vezi sa licitacijom. Otvaranje i pregledanje po te lan 158 Svu po tu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je odre en za prijem. zaposleni koji je za to odre en.

pismeno se na najpogodniji na in dostavlja onome kome je upu eno. ako nedostaju samo pojedini prilozi. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom. zatra i e se izve taj od po te. po iljka se otvora u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Ako se u omotu na e pismeno upu eno drugom sudu ili organu. . uz koje bi trebalo prilo iti omot. Otisak prijemnog tambilja stavlja se. 3. potpisa i slu benog pe ata i odmah vratiti po iljaocu. ako pismenu nedostaju prilozi. otisak prijemnog tambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pe atom. na njoj e se potvrditi prijem stavljanjem datuma. Ako je uz pismeno prilo ena dostavnica. Ako je u jednom omotu prispelo vi e pismena. Stavljanje zabele ke o prijemu pismena (prijemni tambilj) lan 162 Na svaki primerak pismena dostavljenog sudu stavlja se zabele ka o prijemu ( tambiljem ili na drugi pogodan na in). na pole ini u gornjem levom uglu. lan 160 Kad je datum po tanskog iga na omotu ne itak pa se ne mo e sa sigurno u utvrditi dan predaje po iljke. on se prila e uz jedno pismeno. kada datum predaje po ti mo e biti od va nosti za ra unanje rokova ( alba. stavi e se: "primljeno bez priloga". a ako to nije mogu e. a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismeno uz koje je prilo en omot (Omot uz I. ako se na drugi na in ne mo e utvrditi blagovremenost. Na ostale primerke pismena stavlja se tambiljem skra ena zabele ka o prijemu pismena. Ako su omoti primljeni o te eni ili postoji sumnja o neovla enom odnosno zlonamernom otvaranju. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Postupak s pismenima koja podle u taksiranju lan 161 Zaposleni koji prima pismena mo e staviti opomenu za pla enje takse na primljeno pismeno samostalno. na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena. konkurs i sl.Uz primljeno pismeno prilo i e se omot u svim slu ajevima.) ili kad se iz samog pismena ne mo e utvrditi mesto odakle je poslato i ime po iljaoca. po pravilu. ili se prila e odgovaraju i obrazac tambilja. Nedostaci i nepravilnosti utvr eni prilikom otvaranja po iljke konstatuju se zabele kom (npr. 4. Ovakvo pismeno ne zavodi se u upisnik. a ti podaci su ozna eni na omotu. 137/10). Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane. navodi se njihov naziv).

Stranka koja pismeno predaje sudu mo e tekst prijemnog tambilja sa svim potrebnim podacima unapred od tampati na samom pismenu. Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi. kao i druga hitna pismena dostavljaju se odmah nadle nom odeljenju. to e se ozna iti pri vrhu pismena crvenom olovkom oznakom: "Depozit" i dalje postupati. novac. Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima. lan 164 Ako se uz pismeno prime predmeti. ovog lana. Pismenima primljena u sudskoj jedinici. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci ta no upisani i to svojim potpisom potvr uje. sre uju se i predaju odvojeno. razvrstavaju se na na in utvr en u st. do 5. deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom odre eni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. pismena sa odre enim rokovima. odnosno ef odseka. pismeno e se zavesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji e izvr iti raspore ivanje. zavodi u odgovaraju i upisnik u sedi tu suda. na osnovu podataka iz evidencije pismena primljenih u sudskoj jedinici. 6. Telegrami. ako se tim pismenom osniva nov predmet. u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda. Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige. Primljena i raspore ena pismena zavode se u odgovaraju i upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena. Ako neko od primljenih pismena nije mogu e rasporediti. Raspore ivanje primljenih pismena lan 163 Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika. pismeno se. Pismena koja su vezana za rok i pismena sa va nim ispravama. Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokre e postupak. 1. lan 166 . vrednosni papiri ili dragocenost. po pravilu. Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah. 5. Osnivanje predmeta lan 165 Upravitelj pisarnice. predmetu se mo e dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP).

Popis spisa . Ako se promeni sud. precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda. sudska jedinica Lazarevac I P 70/10). Rimski broj predmeta odre uje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedi ta suda odre enom posebnim zakonom (npr. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda ozna ava se rimskim brojem ispred oznake upisnika.ljubi astom. .predsednika ve a kome je predmet dodeljen u rad. 7. za predmete deviznih. za prekr aje iz oblasti saobra aja. za maloletnike prema kojim se vodi prekr ajni postupak. carinskih i drugih finansijskih prekr aja. omoti spisa ozna avaju se na vrhu omota popre nom linijom irine 2 cm po du ini omota. . Drugi osnovni sud u Beogradu.Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika. Sudski broj predmeta sadr i arapski broj koji ozna ava sudiju . I-1 K 70/10). rimski i arapski broj pre oznake upisnika. ranija oznaka na omotu precrtava se. za zahteve inspekcijskih organa. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. I-1 K 70/10 (2008). lan 167 U prekr ajnim sudovima. za drugostepene predmete upravnih organa i sl. . Na nova pismena ozna ena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj. odvajaju se povlakom (npr. Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici.crnom. . slede im bojama: . Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema asu kada je oznaka izmenjena. koji se nalazi ispred oznake upisnika. K 70/10). 1 K 70/10). .utom. lan 168 Ako se u toku postupka nastavi vo enje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika. rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pismena zavedenog u upisnik (npr. Kada je sudski broj predmeta promenjen. za prekr aje iz oblasti javnog reda i mira.plavom. iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. a ispod nje upisuje se nova. a podbrojevi listova vode se dalje redom.zelenom. ako se po predmetu postupa u sedi tu suda (npr.crvenom. Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici.

Za lepljenje pismena slu i umetak koji se ula e u popis spisa koji ima vi e listi a. odnosno povratnice za li no dostavljanje po kojima su dostavljene odluke. . to se konstatuje u primedbi popisa spisa. Dostavnice odnosno povratnice ozna avaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima. Za svaki listi lepi se samo jedan list pismena. Izuzetno. Ako uz pismena ima priloga prethodno e se me usobno spojiti. Pismena. Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovo enja jedinstvenog postupka. ne dobijaju podbroj. a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u ve u. Listovi spisa ozna uju se teku im brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje. Broj lista upisuje se i u odgovaraju u rubriku popisa spisa. Pojedina re enja suda doneta na samom pismenu. U popis spisa se po odobrenju postupaju eg sudije ne e uneti razni izve taji i drugi dopisi koji su bez zna aja za tok postupka. Zaposleni koji unose pismena u popis du ni su da ih odmah zalepe. a ovaj nadle nog sudiju. popis spisa unosi zapisni ar.lan 169 Prilikom osnivanja predmeta upisni ar uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i ozna ava broj listova. ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema. odnosno kod sudije pojedinca. Vra ene dostavnice. tu se i zavode u popis. U popis spisa unose se pismena po redu prijema. koja su primljena ili sa injena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici. 8. zahtev za sprovo enje istrage i optu nica lepi se. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. upisni ar obave tava o tome upravitelja pisarnice. ula e se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim. koje je uvedeno u popis spisa. Zdru ivanje lan 170 Pismena koja se odnose na predmete u toku zdru uju se s tim predmetima. Kada se upotrebe svi listi i jednog umetka. ve e se odlo iti u pomo ni spis. Redni broj popisa ozna ava se na samom pismenu (podbroj). Hronolo ki se uvode u popis i ozna avaju listovi i druga pismena. lan 171 Pismena se ula u u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. bez obzira na podbroj.

Deponovanje generalnog punomo ja lan 176 Generalno punomo je deponuje se za upotrebu u jednom sudu. O tome se u predmetu sa injava zabele ka. sudijskom pomo niku. lan 175 O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji.Prilozi. Tekstovi se ne smeju podvla iti. bez obzira na to da li rade u pisarnici ili ve u. pisarnica e. daktilobirou. koji se zbog obima ne mogu ulo iti u spise dr e se odvojeno. ukoliko se radnja ne izvr ava u pisarnici. arati i po njima pisati primedbe. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda. staraju se da se sa predmetima pa ljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sre ena i zalepljena. Zahtev za izuze e ili isklju enje sudije odmah se predaje predsedniku. 10. lan 172 Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu. proveriti da li je predmetu . evidentira se u upisniku obi nom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima. koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda. drugim slu bama u sudu i vra anje pisarnici. ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta. Kada se punomo nik stranke poziva na generalno punomo je. Predaja predmeta sudiji. odnosno slu bi vodi se posebna evidencija. 9. Kretanje predmeta mo e se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan na in u pisarnici suda. odnosno sudiji pojedincu i slu bama. pre dostavljanja predmeta sudiji. lan 174 O primljenim predmetima u ve u i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zadu enju sudije predsednika ve a u posebnim karticama ili elektronskim putem. odnosno u rubrici za primedbe. vrati e ga sudu od koga je predmet primljen radi sre ivanja. Predaja predmeta i pismena u rad lan 173 Pisarnica predaje predmete u rad nadle nom ve u. evidencija i kretanje predmeta vodi e se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima. Sud kome je dostavljen nesre en predmet.

Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naro ito hitnim ili hitnim. Redosled re avanja predmeta lan 177 Predmeti se re avaju po redu prijema. Zakazivanje lan 178 Predsednik ve a. lan 179 . 2. mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja. udaljenosti mesta prebivali ta ili boravi ta lica koja se pozivaju. Prilikom pozivanja lica na ro i te vodi se ra una o saobra ajnim i vremenskim prilikama. odnosno da nije opozvano. zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi. a zatim predmeti koji zbog okolnosti slu aja zahtevaju hitno postupanje. U hitnim ili drugim opravdanim slu ajevima od ovog reda se mo e izuzetno odstupiti. Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima. odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa du nosti ili mu je privremeno zabranjeno vr enje odre ene delatnosti. odnosno sudija pojedinac odmah odre uje dan i as ro i ta. Za vi e predmeta ne mogu se zakazati ro i ta u isto vreme. Ako stranka ima u sudu ve i broj predmeta. To e se konstatovati u predmetu uz navo enje poslovnog broja pismena uz koje je prilo en izvornik punomo ja. Ro i te se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predlo eni dokazi (koncentracija dokaza). Ro i ta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo. kao i da li takvo punomo je postoji. XIV Glava RAD U VE U I KOD SUDIJE POJEDINCA 1. evidencija o deponovanom punomo ju mo e se voditi na taj na in. sud e nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta). U krivi nom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdr avanju kazne.prilo en prepis punomo ja. ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomo je.

sastavlja se zapisnik. o va nijim izjavama i saop tenjima koje stranke ili drugi u esnici daju van ro i ta. odnosno isklju enje sudije. ako zahtev ne bude odba en. lan 180 Pozivi se pi u samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ro i ta (u daljem tekstu: Dna). odnosno hitni. lan 182 Sva zakazana ro i ta predsednik ve a. . na koji na in i preko koga e se izvr iti dostava. dan i ta no nazna enje ta se i kome dostavlja. Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izve taja ili ta drugo.Prvenstveno se zakazuju ro i ta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naro ito hitni. odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica. postupcima iz Programa za re avanje starih predmeta. predmet se iznosi predsedniku. Na isti na in postupa se i u pogledu odre enih rokova. odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. predsednik ve a odnosno sudija pojedinac izra uje donete odluke. adresu lica koje se poziva. prekinu e se i nastavak zakazati odmah. ime jednog od roditelja. evidentiraju se zakazana ro i ta. potpuna i sadr ati: li no ime. U naredbi se ozna ava koja se pismena imaju dostaviti. Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ro i ta mogu se koristiti odgovaraju i tambilji ili obrasci. odredi e se od koga se i ta zahteva. Prisutnim licima obuhva enim tom odlukom. kao i da im saop tenje zamenjuje poziv. lan 181 Ro i te na kojem se tra i izuze e. koji e o zahtevu odmah odlu iti. Ro i ta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa to ve im brojem predmeta u jednom sude em danu. ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta. a u danima kada se ne sudi. JMBG i sl. D-na mora biti jasna. Saop tenje se konstatuje u zapisniku.). mati ni broj pravnog lica. a najkasnije nakon poslednjeg ro i ta istog dana. Po to se sudija izjasni o navodima zahteva. naziv pravnog lica i sedi te. kao i o ostalim radnjama suda kada je to posebnim propisima odre eno. a po potrebi i bli e podatke (npr. kao i u postupcima koji du e traju. U D-na sudija odre uje kome e se. sud e saop titi da do u odre enog dana i asa. prou ava spise i vr i sve potrebne pripreme za naredna ro i ta. nadimak. zanimanje. Zapisnici lan 183 O radnji preduzetoj u toku postupka na ro i tu. U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima. 3.

da li su sednici prisustvovale stranke. lanova ve a i zapisni ara. u desni ugao stavlja se oznaka predmeta. priklju uju se zapisniku. Ovo naro ito va i za primanje manje va nih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saop tenja strankama. koja sadr i: oznaku ve a. kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upu eni. lan 184 Kad po zakonu nije nu no sastavljanje zapisnika. Odluka se ozna ava u najkra em obliku ("presuda".Zapisnik pi e zapisni ar. datum i mesto izvr enja. Zapisnik se mo e sastaviti i u formi stenografskih bele ki. U ovom slu aju. li no ime predsednika. "ukinuto". oznaku predmeta o kome je re avano.. 4. itko pisati i hemijskom olovkom. o kakvom se i o ijem zahtevu se odlu ivalo i kakva je odluka koja je doneta. Ako bele ka sadr i izjavu stranke ili saop tenje u injeno stranci koja je prisutna i ona e se potpisati. datum odr ane sednice. a mo e ga pisati i sudijski pomo nik. Ako je sastavljanje zapisnika i izdavanje prepisa regulisano posebnim propisom. Stenografske bele ke prenose se u formu tampanog teksta najkasnije u roku od 48 asova. tampani tekst pregleda i potpisuje stenograf. Zapisnik o ve anju i glasanju lan 186 Zapisnik o ve anju i glasanju nakon zavr ene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se ozna uje: "Zapisnik o ve anju i glasanju od. . prvog narednog radnog dana zapisnik e se preneti u formu tampanog zapisnika. u skladu sa posebnim propisima. koji potpisuje sudija. Ovu evidenciju potpisuju predsednik ve a i zapisni ar. Zapisnik se sastavlja i tampa po pravilu kori enjem IKT ili pisa om ma inom. Ako se tok ro i ta ili pojedini delovi bele e audio ili video tehnikom. podbroj zapisnika pretresa ili ro i ta i na kraju se koverat pe ati. stranci se mo e izdati prepis zapisnika (transkript). a overava sudija. a prepis izdati u skladu sa tim propisom. sa initi video ili audio zapis. "prigovor odbijen"). Ako se zapisnik sastavlja van suda. mo e se izuzetno. Zapisnik se mo e sa initi i u elektronskoj formi i dostaviti strankama u kopiji. mo e ga zameniti slu bena bele ka u kojoj se ozna ava obavljena slu bena radnja. Stenografske bele ke i overeni prepisi bele aka i snimaka. Slu benu bele ku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. "re enje potvr eno".. "preina eno".". lan 185 O svakoj sednici ve a koje odlu uje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica ve a. koji je od lanova ve a bio izvestilac. zapisnik e se sastaviti.

uz koji se prila e izdvojeno mi ljenje lana ve a i ula e u omot sa zapisnikom.Omot sa zapisnikom o ve anju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlu ivano. pe ati i pripaja zapisniku o pretresu ili ro i tu. Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem u inio nerazumljivim tekst pismena. Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima slo enije i obimnije sadr ine sudija je du an da izradi izvornik. a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje. kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno. Ako odluka nije doneta jednoglasno sastavlja se zapisnik o ve anju i glasanju. sudija izdaje odluku (naredbu. odgovor na tu bu. ona sadr i dan ve anja. 6.). zapisnik i sl. rok evidencije. odnosno sudiji pojedincu mogu se zadr ati u ve u samo ukoliko je potrebno da se donese odgovaraju a odluka. Ostali rad u ve u lan 191 Predmeti dodeljeni u rad ve u. ime sudije izvestioca. na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tu ba. dodaje se ist list koji se spaja sa pismenom. Datum ovih rokova bele i se u odgovaraju u rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa. lan 190 Odluke kojima se odre uju ro i ta. sastavlja zapisnik o ve anju i glasanju i zadr ava ga u svom predmetu. lan 187 Kada se umesto zapisnika o ve anju i glasanju sa injava bele ka. kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izra uju se.) koja mora biti jasna i sadr ati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica mo e brzo postupiti. 5. Sud koji je odlu ivao o pravnom leku van ro i ta. ime predsednika i lanova ve a. lan 189 U odluci kojom se odre uje ro i te sudija odre uje rok predevidencije. nalog i sl. Bele ku o ve anju i glasanju potpisuju svi lanovi ve a i zapisni ar. vode i ra una o propisanim rokovima. . po pravilu. Odluke za druga postupanja lan 188 O svim radnjama koje pisarnica izvr ava.

vra aju se pisarnici istog. vode i ra una o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka. XV Glava RAD U VE U DRUGOSTEPENIH SUDOVA lan 194 . Odluke unete u diktafon prene e se u tampanu formu kori enjem IKT ili pisa om ma inom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. radi razvo enja po upisnicima i postupanja po odluci. Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izra uju kori enjem IKT.). a zapisni ar u ve u na listi su enja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaklju en. donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni. Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom. Predmeti po kojima su odr ana ro i ta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje. predlozima za izvr enje i drugim predlozima koji se mogu brzo re iti. Uputstvom se odre uje i da li pisarnica predmet dr i u predevidenciji ili evidenciji. sa uputstvom za njihovu dostavu. lan 193 Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl. lan 192 Pismeno izra ene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa. a najkasnije slede eg dana. odluke se donose odmah. Ako odluka nije saop tena strankama na ro i tu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda. ili da izvr i spajanje sa nekim drugim predmetom. vrati e se odmah u pisarnicu. kao i sve drugo to bi trebalo u initi u interesu pravilnog rada po donetoj odluci.Predmeti u kojima je odlo eno ro i te. Po tu bama. pri emu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu re avanja. po postupanju zapisni ara. Predmeti u kojima je zaklju ena rasprava odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke. U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima. zapisni ar unosi podatak sa liste su enja. sudijama se obezbe uje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik).

lan 196 Ako ve e prilikom odlu ivanja na e da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati. Ako ve e na e da bi se po pravnom pitanju o kome re ava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbe enja jedinstvene primene propisa. odnosno op toj sednici. lan 199 Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe. Ako sednica odeljenja ve inom glasova sudija odeljenja odlu i da se u odluci odstupilo od prakse suda. Nacrt odluke izra uje na zahtev lanova ve a i dostavlja pre odr avanja sednice ve a radi pripreme za sednicu. Ako ve e ne promeni odluku. sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u iji sastav ulazi ve e. Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju. lan 197 Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se mo e ponovo odlu ivati. lan 198 Pismeno izra ena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analiti kim listom odeljenju pisarnice. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje ure uju pra enje sudske prakse. lan 200 Ako odeljenje sudske prakse uka e da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda. obave tava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja. vrati e predmet ve u radi preispitivanja odluke. ali samo u istom sastavu ve a. pismeno izra ena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja. predsednik ve a ponovo iznosi stvar na sednicu ve a.Sudija izvestilac izra uje pisani referat u slo enijim predmetima. predmet se upu uje predsedniku odeljenja radi izno enja na sednici odeljenja. a u drugim predmetima na zahtev predsednika ve a. lan 195 Prilikom dono enja odluke. . ve e procenjuje da li se usvojeno pravno stanovi te upisuje u evidenciju sudske prakse. Ve e mo e odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata u estvuje i drugi lan ve a.

sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija. Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici. pravnom sredstvu povodom koga se odlu uje i o kratkom sadr aju odluke. kao i li no ime sudije. predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka. Na povratnici. odnosno dostavnica. Svako lice se poziva posebno. Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili ve u. u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice.Ako ve e pri ponovnom odlu ivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja. Blagovremenost albe ceni sudija. koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni. U ve u se vodi knjiga kretanja spisa u koju se bele i prijem spisa u ve u. Na izvornik odluke stavlja se otisak tambilja bele ke o otpremanju. odnosno dostavnici. podaci iz stava 1. a za ta nost otpravka odgovara upravitelj pisarnice. a pisarnica dalje postupa po njegovoj naredbi (dostavlja albu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). odnosno ef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio. Na poziv se mora upisati broj predmeta. odnosno u odeljenju izvan sedi ta suda. sastavu ve a. odeljenju sudske prakse i sl. lan 203 Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvo enja kroz upisnik u koji upisni ar unosi podatke vezane za odluku i raspore uje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. Poziv potpisuje sudija. predaja sudiji izvestiocu. Pozivu se prila e odgovaraju i omot sa povratnicom. Po zavr etku ovih radnji predmet se dostavlja vi em sudu na odluku. 169). lan 201 O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica ve a. Predmet se odla e u evidenciju do vra anja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za albu. XVI Glava RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA 1. . u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevidencije. Op te odredbe lan 202 Stranka i drugo lice pozivaju se na ro i te kori enjem odgovaraju eg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. ovog lana dostavljaju se u sedi te suda radi razvo enja kroz glavni upisnik (Obrazac br.

izradi e se samo jedan primerak. Prepisi se izra uju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje. Kada tekst sravne. po pravilu. podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. nalozi strankama i drugi akti. upisuje se datum roka predevidencije i evidencije. Za sa injavanje pismena kori enjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4. obavljaju zaposleni koji su za to odre eni. 2. organa ili ustanova tra e izve taji. a u sudovima sa ve im obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici odre eni raspodelom poslova. datum i vrsta donetih odluka. Zamolnice. Pisanje. ovog lana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici. U odgovaraju oj rubrici ili ako takve rubrike nema . lan 204 Razvo enje u upisniku vr i upisni ar. pi u se u dva primerka. vaspitne i druge mere. sravnjivanjem teksta se utvr uje da li se svi primerci prepisa sla u sa skra enim izvornikom. Razvo enje se vr i tako to se upisuju datumi ro i ta. lan 207 Prepis je ponovno kucanje ili tampanje sa uvanog teksta kori enjem IKT. Ako je odlukom zatra eno da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadr ina zamolnice. Za sve prepise skra enog izvornika odluke. predaje se daktilobirou na prepis. obave tenja ili preduzimanje odre enih radnji po pojedinim predmetima. Sravnjenje.Odredba stava 2. odnosno naloga. kojima se od sudova. zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovaraju u rubriku tambilja. stavljaju oznake kona nog re enja i dr. potpisuje sudija. izre ene sankcije. lan 206 Ako odluka ili drugo pismeno koje bi trebalo sa initi kori enjem IKT nije tako i sastavljeno. lan 208 Svi prepisi pa ljivo se sravnjuju sa izvornikom. tako da se iz upisnika mo e videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak. . prepisivanje i sravnjivanje lan 205 Zamolnice. od kojih jedan ostaje u predmetu.u rubriku za primedbe upisnika. pod nadzorom efa odseka.

Otpremanje i dostavljanje pismena lan 209 Odluke i druga pismena otprema zaposleni odre en za to godi njim rasporedom poslova. po sudskom dostavlja u ili na drugi na in u skladu sa posebnim zakonom. . rok predevidencije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja. a zatim predmet vra a pisarnici. Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana.u dostavnicu. mo e se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju po te. omota i drugih pismena otprema. sudski broj predmeta. drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena. vrsta odluke. a u ostalim slu ajevima datum roka evidencije. Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na. Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu. datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema po tu. koja slu i kao evidencija o otpremi. iznad teksta. Kada se dostavlja poziv za ro i te. putem po te. odnosno naloga sudije koji je dostavlja na zahtev primaoca du an da poka e. Pismena primljena posle zaklju enja dostavnih knjiga. preporu ene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za po tu. kao i na in otpremanja. a ako se dostavlja na drugi na in . radi razvo enja i stavljanja predmeta u rok predevidencije ili evidencije. stavlja se datum roka predevidencije. Obi na kratka obave tenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice. lan 211 Ako je potreban dokaz o prijemu. ako nisu hitna. razvrstavaju se u tri grupe: obi ne. policije. lan 210 Po iljke koje se otpremaju po tom. U drugo vreme i na drugom mestu. dostavljanje se mo e izvr iti na osnovu posebne odluke suda. U sudovima sa ve im obimom poslova. otpremaju se narednog radnog dana. lan 212 Dostava sudskih pismena strankama i drugim u esnicima u postupku vr i se u skladu sa odredbama procesnih zakona.3. Na omotu sa povratnicom i na dostavnici ozna ava se li no ime i adresa primaoca. stavlja se otisak otpremnog tambilja. svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom po tom ili po sudskom dostavlja u odmah po prijemu. na povratnicu odnosno dostavnicu. ako se dostavlja po tom. sa nazna enjem koliko se dostavnica. Dostavlja dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvr iti. prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom.

Dostavlja je du an da poka e slu benu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vr i i obavezan je da je nosi u vreme dostave. lan 213 Sudska pismena javnom tu iocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu. mo e se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. Postupanje po predmetima vezanim za rok lan 217 Predmeti po kojima je postupak u toku dr e se. sudski dostavlja mo e zatra iti pomo policije radi utvr ivanja njihovog identiteta.dostavi e im se kao i drugim strankama. Advokatima i drugim licima kojima se esto dostavljaju pismena. Ukoliko ta lica odbiju da pru e dokaz o identitetu. lan 215 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uru enja i knjigu zadu enja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu. a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana . a zaposleni se razdu uje u dostavnoj knjizi. u pisarnici u rokovniku ro i ta i rokova. kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici. a zaposleni se razdu uje u knjizi zadu enja. Neuru ena pismena vra aju se odmah pisarnici uz ozna enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. lan 216 Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zadu enja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje. . Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena. 4.U slu aju sumnje. sudski dostavlja mo e tra iti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvr iti da doka u svoj identitet. predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi odre ivanja ro i ta ili dono enja odluka za druga postupanja. Dostavnice o izvr enoj dostavi i neuru eni pozivi i druga pismena vra aju se odmah sudu uz navo enje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvr eno. pismeno se mo e uru iti ako je li no poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan na in mo e utvrditi njegov identitet. po pravilu. Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi su enja. lan 214 Licu koje se zatekne u sudu. osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti ve ima.

prvo za teku u. pod klju em. prema potrebi. zaposleni odre en godi njim rasporedom poslova. zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obele ene brojevima od 1. a po potrebi i asa kad rok isti e (npr. "Ev. u 11 asova"). dr e se u pisarnici u rokovniku predmeta.1. odnosno evidencije odlukom u predmetu uz ozna enje dana i meseca. bez obzira na mesec i godinu. 6. Sudija odre uje rok predevidencije. Datum ro i ta i rokovi. Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije du e od mesec dana i o tome obave tava sekretar suda. Rokovnik i ro i nik lan 218 Predmeti po kojima su odre ena ro i ta ili rokovi. Evidencija i predevidencija lan 219 Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na odre eno vreme pre roka ili dana za koji je odre eno ro i te proveri izvr enje odre enih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za odr avanje ro i ta i rokova.Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda. predmeti se stavljaju u ro i nik. tako da se bez te ko a mo e videti evidencija o kretanju predmeta. a poseban za ro i ta (ro i nik). 15. a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. U sudovima sa ve im obimom poslova postoji. u 10 asova". . Predmeti po kojima su odre ena ro i ta stavljaju se u rok za predevidenciju. odnosno predevidencije i evidencije. Predmeti se stavljaju u odgovaraju u pregradu prema datumu roka. a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi. odnosno u rubrici primedbi upisnika. Zabele ka o kretanju predmeta se mo e upisati i na kartici. upisuju se u upisnik. Zabele ka mora biti jasna. do 31. god. kada takva rubrika postoji. Ako su dan i as su enja ve saop teni strankama i drugim licima.2010. a nije potrebno drugo postupanje. 5. poseban orman za rokove (rokovnik).2. ro i ta u odre enu rubriku. stavljanjem zabele ke o kretanju predmeta u odgovaraju u rubriku upisnika. odnosno u zaklju anoj prostoriji.2010. god. Zabele ka o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovaraju i upisnik vidi gde je predmet. a predmeti po kojima su odre eni drugi rokovi samo po potrebi. "Predev. 15. a zatim za raniju godinu. sre eni po rednim brojevima oznake predmeta.

kome se drugi prila e ozna ava crvenom olovkom koji je predmet prilo en (npr. koja se odnose na oba predmeta. pisarnica. preduzima potrebne mere: po urivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu. da li su tra eni izve taji primljeni i zdru eni i sl. "Spojen P 70/10"). obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni tro kovi. u popis spisa unosi se samo zapisnik. ve se na omotu predmeta. izvr i ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu. 7. Spajanje i razdvajanje predmeta lan 221 Kada se vi e predmeta spoji radi zajedni kog raspravljanja. Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava. sudija e o otkazivanju ro i ta i zakazivanju novog. odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet. U predmetima po kojima je odre ena predevidencija. Rokovnik i ro i nik se pregledaju svakodnevno. onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vode i ra una o te ini i slo enosti predmeta koji se pripaja. dostave tra eni izve taji. "Prilo en P 12/10"). ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici. odnosno ro i nika po datumu. odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. ili su nepravilno izvr ene. Ako potrebne radnje nisu izvr ene ili o tome nema dokaza. ukloni uo ena nepravilnost i sl. lan 222 Kada se pre okon anja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja.lan 220 Predmet se stavlja u odgovaraju u pregradu rokovnika. odnosno tri dana pre isteka roka. a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake. U tom slu aju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije. prenose se na omot zajedni kog predmeta. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan. Kad se jednom predmetu prila e drugi samo radi uvida ne e se postupiti na na in predvi en u prethodnim stavovima. U popis spisa. Ako se zbog smetnji ro i te ne mo e odr ati. U oba slu aja u rubrici za primedbe nazna ava se koji je predmet spojen radi zajedni kog raspravljanja. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ro i tu. u odvojeni predmet ula u se overeni prepisi pismena. Na omotu zajedni kog predmeta ozna ava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. . pregleda e se da li je u svemu postupljeno po odluci. predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovaraju e radnje. odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvr enoj dostavi vra ene i zdru ene predmetu. sama ili po odluci sudije. Ako ima vremena odre uje novi rok predevidencije.

osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu. uredno i brzo naplate. spisak predmeta korupcije i sl. Kada se pojedini poslovi iz st. ovog lana. 12) vodi spisak ve taka zadu enih predmetima u odre enoj materiji. Za odvojeni predmet sa ini e se novi popis spisa. 8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slu ajevima nepo tovanja obaveze pla anja. predsednik mo e narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi. 10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude.Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake. izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese. . 1. 11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski. rukopise i prepise. Ostale odredbe o radu pisarnice lan 223 Pisarnica samostalno: 1) stavlja potvrdu pravnosna nosti i izvr nosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije. 4) prima u obliku slu bene bele ke kratka saop tenja. 3) daje usmena i pismena obave tenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. koje se odnose samo na taj predmet. 2) overava potpise. posle izdate naredbe suda. privremene mere i sl. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedni kog predmeta. tro kovi postupka i oduzeta imovinska korist. 7) preduzima odgovaraju e mere da se nov ane kazne. spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina. 5) po uruje u slu ajevima kada po nalozima nije postupljeno u odre enim rokovima i kada za po urivanje nije potrebna odluka sudije. Pored poslova iz stava 1. izvr enja pre pravnosna nosti. 6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovla enjima. i 2. 9) stara se da se naplate takse i tro kovi postupka koji su bili predujmljeni iz bud etskih sredstava. Predsednik godi njim rasporedom poslova odre uje zaposlene koji e ih obavljati. 8. mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vra ena ili kada u njima nije nazna en dan dostave i sli no. ovog lana obavljaju u sudskoj jedinici. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda.).

"nije stigao odgovor na tu bu".) se po pravilu ne bele i u upisnik. Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu. prosledi e predmet vi em sudu. a naro ito da se po tuju svi propisani ili odre eni rokovi.lan 224 Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice. kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti. . Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno. na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehni ke gre ke i sl. Upravitelj pisarnice svakog meseca izve tava predsednika o odlukama koje nisu izra ene. sravnjivanje. mogu se dr ati slo ene po datumima rokova i ro i ta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predevidencije i evidencije. odnosno ve u istog suda.). ili preduzeti neku drugu radnju. Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl. "nije ulo ena alba". Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici mo e ukazati sudiji ili sudijskom pomo niku. "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl. uredno i na vreme. odnosno ro i ta ula u se u predmet. lan 226 Vra ene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvr ena. U navedenim slu ajevima se koriste odgovaraju i tambilji ili formulari. po pravilu se odmah ula u u predmet. "tra eni izve taj nije primljen". Uo i nastupanja roka. lan 225 Kretanje predmeta u pisarnici (prepis. U pogledu neuru enih ili nepravilno uru enih poziva i drugih pismena. stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige. U sudovima sa ve im obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uru ene. otpravljanje i sl. ako se predmet bez du eg zadr avanja (u toku dana ili odmah) vra a. O ovakvim slu ajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija. Pisarnica stavlja u predmet odgovaraju e napomene u pogledu postupanja. odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vra ena".) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek ulo en. staraju se da se sa predmetima postupa pravilno. da se otkloni sve to bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu. organu ili organizacionoj jedinici suda. da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad im stigne kakav podnesak ili izve taj po kome bi trebalo doneti odluku. a zakonski rok je istekao. zabele i e se obi nom olovkom u rubrici za primedbe upisnika. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor.

lan 228 Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke. predmet se dostavlja nadle nom vi em sudu preko pisarnice u sedi tu suda. po nalogu sudije. izvr i e je. prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta vi em sudu. pripremanje nacrta izve taja. odnosno odgovora na pravni lek. ozna i e se u sprovodnom izve taju i o tome obavestiti vi i sud. Iz sudske jedinice. zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom. Zaposlenom u pisarnici mo e se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija. potrebno izvr iti proveru. lan 231 Po prijemu predmeta kod vi eg suda osniva se novi predmet pod oznakom vi eg suda (npr. naro ito u pogledu dostavljanja. organa i ustanova. izve taja i obave tenja od drugih sudova. lan 229 Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa ta no upisanim datumom i vremenom prijema. sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sre eni predmet nadle nom vi em sudu. Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa vi eg suda. lan 230 Zajedno sa predmetom dostavljaju se vi em sudu i isprave koje se uvaju kod suda. "K "). koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti. kao to su: sastavljanje dopisa. Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke.Povratnice i dostavnice o uru enju odluka i drugih pismena ula u se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose. Vi i sud pridru uje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadle nom sudu. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava. U dostavnom aktu prvostepeni sud nave e koje su provere izvr ene posle podnetog pravnog leka. . lan 227 Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka. prvostepeni sud dostavlja vi em sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. ako predmetu nije prilo en njihov prepis. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. Predmeti uvi aja ili dokazni predmeti. Ovi predmeti dostavljaju se vi em sudu samo ako ih zatra i.

ili nekom drugom organu. lan 234 Pre arhiviranja potrebno je: 1) izdvojiti predmete koji su bili prilo eni. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice.lan 232 Vi i sud.. Shodno se postupa i u slu aju kada vi i sud vra a predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke. Zavr eni predmeti mogu se dr ati u pisarnici (priru na arhiva) najdu e dve godine. Arhiviranje lan 233 Pravnosna no re eni predmeti arhiviraju se i uvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na tambilju odre uje da je predmet za arhiviranje. 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama. po pravilu u posebnoj prostoriji. i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. da je doneta odluka o tro kovima krivi nog ili prekr ajnog . a posle ovog roka zajedno sa odgovaraju im upisnicima i drugim pomo nim knjigama predaju se na uvanje arhivi. XVII Glava ARHIVIRANJE. 3) spise slo iti hronolo kim redom. odnosno bele kom o ve anju i glasanju. 132). 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak tambilja o tome da je taksa napla ena ili da je dat nalog nadle nom organu za prinudnu naplatu. 6) proveriti da li je u krivi nom ili prekr ajnom predmetu sudija konstatovao da je obave ten nadle ni organ za izvr enje kazne. a postupak nije spojen. 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva. vra a predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke. Arhiva se mo e uvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan na in u skladu sa zakonom. U predmetu vi eg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o ve anju i glasanju. kao i druga pismena i odluke koje se odnose isklju ivo na postupak pred vi im sudom. uz svoj izve taj (Obrazac br. uni tenja i kra e. dostavnice i povratnice (sem za li no dostavljanje) i dr. Predmeti moraju biti za ti eni od vlage i po ara i obezbe eni od o te enja. UVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA 1.

izvr ni) i po rednim brojevima spisa pojedinih u esnika. na prednjoj strani. lan 236 Pojedini predmeti od istorijskog i nau nog zna aja. o tome obave tava upravitelja pisarnice. K 20/10). Drugim sudovima. U arhivi se uvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za teku i rad. posebno se evidentiraju. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomo ni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem. Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlu eno. lan 235 Zavr eni predmeti u teku oj i prethodnoj godini stavljaju se. mogu se uvati na posebnom mestu. Svi ostali predmeti se predaju i dr e isklju ivo u arhivi suda. pre arhiviranja stavljaju se u nove omote. pau ala i tro kova. u posebne fascikle. odnosno upisnik izvr enja zdru ene povratnice i dostavnice i da su izvr ene sve druge potrebne radnje. Na njihovo mesto u arhivi stavi e se pomo ni omot sa zabele kom o mestu uvanja. lan 237 Zavr eni predmeti sre uju se u arhivi po vrsti predmeta (parni ni. vanparni ni. Na omotu fascikle. u priru nu arhivu i dr e u zasebnom ormanu u pisarnici sre eni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. kao i redni brojevi predmeta (npr. a ako nisu. 134). Na police se postavlja jedan ili vi e uo ljivih natpisa o tome ta je na njih slo eno. Ako su omoti obimnijih predmeta o te eni. krivi ni. P 1/10. Predmeti u kojima je postupak pravnosna no prekinut. uvaju u priru noj arhivi i ne uni tavaju. lan 238 Arhiviranim predmetima rukuje odre eni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar). nov ana kazna i pau al napla eni ili uneti u kontrolnik nov anih kazni.postupka koji su ispla eni iz bud etskih sredstava i da su ti tro kovi. On najmanje jedanput mese no proverava da li su predmeti vra eni u predvi enim rokovima. kao i drugi predmeti za koje predsednik na e da je potrebno. stavlja se skra ena oznaka i godina predmeta. 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statisti ki listi i. Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa nazna enjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vra en arhivi. po pravilu. dr avnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. .

4) krivi ni spisi u krivi nim predmetima zbog krivi nih dela za koje je izre ena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina.trideset godina. 9) svi upisnici i njima odgovaraju i imenici. 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti. . 5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine. uvanje i izdvajanje spisa lan 239 Arhivirani predmeti. u skladu sa propisima koji ure uju elektronsko poslovanje. ugovorima o gra enju. upisnika. 2) sudski registri sa ispravama. imenici i druge pomo ne knjige uvaju se i izdvajaju po propisima o za titi kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika.. zajedno sa odgovaraju im planovima. 7) re enja o progla enju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti. 3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na uvanje zajedno sa popisima isprava i odgovaraju im upisnicima. lan 240 U zgradi suda se uvaju i ne izdvajaju radi predaje nadle nom arhivu: 1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na kori enje sudu. lan 241 Rokovi uvanja arhiviranih predmeta iznose: 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima . 6) presude i sudska poravnanja iz parni nih spisa koja se odnose na statusne sporove. nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima. skicama. upisnici.trideset godina. kao i elektronski dokumenti uvaju se. 2) za spise u ste ajnom postupku . Podaci iz arhiviranih predmeta.2. tro kovnicima i sl. imenika i drugih evidencija koji su sa uvani u elektronskom obliku. smrtovnice i re enja o nasle ivanju.

10 godina. Rokovi iz stava 1. 6) za krivi ne spise u kojima je izre ena nov ana kazna ili sudska opomena . 5) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode do tri godine . 8) za spise koji se odnose na platne naloge . 15) za spise prekr ajnog postupka iz oblasti carinskog. 3. deviznog poslovanja. Posle proteka roka iz stava 1.pet godina.deset godina. prometa roba i usluga i vazdu nog saobra aja . 13) za sve ostale spise . 14) za spise prekr ajnog postupka .10 godina. . ovog lana.est godina. javnih prihoda i finansija. spoljno-trgovinskog. 4) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko tri do deset godina . Zbirke sudskih odluka lan 242 Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadr e sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosna ne. pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optu ba odbija . 9) za spise koji se odnose na izvr ni postupak .pet godina.dvadeset godina. 11) za spise sudske uprave . Odluci koja se stavlja u zbirku prilo i e se po mogu nosti i odluka vi eg suda doneta povodom ulo enog pravnog leka.deset godina.dve godine.tri godine.3) za krivi ne spise u kojima je izre ena kazna li enja slobode u trajanju preko deset godina trideset godina. ako posebnim propisom nije druga ije odre eno. 12) za spise koji se odnose na upravni postupak . ovog lana ra unaju se od dana pravnosna nog okon anja postupka. 7) za krivi ne spise u kojima je krivi ni postupak pokrenut privatnom tu bom ili po predlogu. 10) za sve drugostepene spise . ovog lana spisi se izdvajaju iz arhive radi uni tenja ili predaje nadle nom arhivu.pet godina.pet godina. Rok uvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne mo e biti kra i od roka predvi enog za uvanje spisa iz stava 1.

Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. prekr ajne. ostavinske i vanparni ne). Osnivanje i oznake lan 243 Sudovi vode upisnike i pomo ne knjige predvi ene ovim poslovnikom. lan 244 Umesto u knjigama. Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za vi e godina. a iza oznake upisnika se ozna ava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom ve u (npr. li no ime ili oznaku sudije. "Su 2010". ukoliko ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. a po potrebi. sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadr e broj predmeta. pomo ne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice.knjiga.Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan. Upisnici i pomo ne knjige koji se vode IKT moraju da sadr e sve podatke kao i upisnik . Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. lan 245 Upisnike i pomo ne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta. parni ne. i druge knjige evidencije. Na isti na in osnivaju se imenici i druge pomo ne knjige. Na sredini prve strane lista kojim po inje slede a godina stavlja se oznaka godine. U slu aju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano ve e. upravne. "K-Po1 4/10". "K-Po3 5/10"). "K-Po2 7/10". odnosno odeljenja izvan sedi ta suda koja se obele ava . Zbirke odluka uvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan na in. kao i podatke o strankama i vrsti spora. "P 2011"). U sudskoj jedinici. predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za odre enu vrstu predmeta. Posebne zbirke osnova e se za pojedine vrste predmeta (krivi ne. XVIII Glava VO ENJE UPISNIKA I POMO NIH KNJIGA 1. odnosno odeljenju izvan sedi ta suda. Na kraju svake godine tampaju se svi podaci kao za odgovaraju i upisnik i uvaju se u elektronskom obliku.

Na isti na in vode se i pomo ne knjige. Pismena. crvenom olovkom stavi e se broj 13. odgovor na albu. Vo enje upisnika lan 247 Pismena se u upisnike zavode hronolo kim redom. lan 248 Pismeno kojim se pokre e postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovaraju i upisnik. kasnije primljenih predmeta. s tim to se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1. predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem. koji se odnose na isti predmet. u upisnik e se nastaviti upisivanje novih. Radi ozna avanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se. a arapski broj iza rimskog broja ozna ava sudiju. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). Svaki predmet u upisniku vodi se do okon anja postupka pod istim rednim brojem. a koji se ozna ava crvenom olovkom (npr. ako ovim poslovnikom nije druk ije odre eno. a pod slede im teku im brojem prekinutog iza upisivanja (npr. prigovori i sl. odnosno odeljenje izvan sedi ta suda. koja se odnose na ve zavedene predmete ( albe. Na unutra njoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti tampana obja njenja i uputstva za njihovo vo enje. lan 246 Upisnici se vode tako da se u svako doba mo e iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po odre enom predmetu i gde se predmet nalazi. koji se odnose na prethodni predmet. upisanog crvenom olovkom upisa e se novi slede i predmet broj 18). 13. dok se ostala pismena ula u u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike. iza rednog broja 17. 17 to zna i da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produ enju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi.rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. 2. iza broja 13. crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. 3). 2.) upisuju se u odgovaraju e rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose. a podnesci i druga pismena u odgovaraju e pomo ne knjige. osim u slu ajevima razdvajanja predmeta i drugim slu ajevima predvi enim ovim poslovnikom. ispod oznake rednog broja predmeta iji se upisi nastavljaju. Kad je postupak pokrenulo vi e lica ili se vodi protiv vi e lica. U ovom slu aju rimski broj ozna ava sudsku jedinicu. . Po to budu zavr eni svi nastavljeni upisi. Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise. to zna i da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). nastavi e se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika.

Upisnici i pomo ne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabele ke (kretanje spisa i sl.), upisuju se obi nom olovkom i bri u kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabele ke koje su predvi ene ovim poslovnikom.

lan 249
Pogre no zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi na in poni tavati (lepiti, radirati, premazati korektorom). Ako je neki predmet pogre no zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogre an upis". Predmet koji se zavodi iza pogre no zavedenog predmeta dobija novi slede i redni broj. Poni teni redni brojevi pri zaklju ivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja. Ostali pogre ni upisi u upisnicima i pomo nim knjigama popravljaju se uno enjem ta nog upisa, s tim to se preko pogre nog teksta povla i tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane itak. Za pogre no zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogre nih upisa, a u napomeni se ozna ava "pogre an upis". Ako je neki predmet pogre no zaveden kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavo enju takvog predmeta tampati i zdru iti u omot pogre no zavedenih predmeta.

3. Ozna avanje zavr enih predmeta lan 250
Kada je predmet kona no re en ispred rednog broja stavlja se oznaka kona nog re enja. na primer 585/10

Predmet se ozna ava kao kona no re en kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosna na, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovnikom odre eno. Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" zavr eni su kad, po okon anju istrage ili istra nih radnji, istra ni sudija dostavi spise ovla enom tu iocu, a on podnese optu ni akt ili u okviru rokova predvi enih u Zakoniku o krivi nom postupku ne podnese optu ni akt, niti predlo i dopunu istrage. Predmet upisnika "I" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o obezbe enju zasnivanjem zalo nog prava, re enje o odre ivanju prethodne ili privremene mere, re enje o produ enju trajanja prethodne ili privremene mere, re enje o odre ivanju pla anja sudskih penala, re enje o protivizvr enju (uz naznaku da e protivizvr enje sprovesti izvr itelj), re enje

o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enje o odba aju ili odbijanju predloga za izvr enje, obezbe enje, protivizvr enje ili odre ivanje pla anja sudskih penala, a kona no re en sprovedenim izvr enjem, odnosno re enjem o obustavi postupka (usled povla enja predloga ili ispunjenja drugih zakonskih uslova). Smatra e se da je izvr enje sprovedeno preduzimanjem poslednje propisane izvr ne radnje. Predmet upisnika "I1" je re en i kona no re en kada izvr enje bude sprovedeno, odnosno kada bude postupljeno po zahtevu drugog suda. Predmet upisnika "Iv" je re en kada je otpremljeno re enje o izvr enju, re enje o odbijanju ili odba aju predloga za izvr enje, re enje o nenadle nosti (mesnoj i stvarnoj), re enja o povla enju predloga za izvr enje, a kona no re en, dono enjem re enja o usvajanju prigovora i stavljanju van snage re enja o izvr enju i ustupanju spisa predmeta nadle nom sudu na dalji parni ni postupak, odnosno sprovedenim izvr enjem, ukoliko prigovor bude odbijen ili odba en, po pravilima kao i za predmete izvr enja na osnovu izvr ne isprave. Znak kona nog re enja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je re enje o prekidu postupka postalo pravnosna no, a u krivi nom postupku (K, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom osu enom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude prona en. U upisnik za predmete reorganizacije, znak kona nog re enja stavlja se u slu ajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije. Predmet koji se odnosi na vi e lica (okrivljenih, tu ilaca, tu enih i sl.), ozna ava se kao kona no re en kada je postupak okon an i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet re en samo u pogledu nekih lica, znak kona nog re enja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica. Predmet koji je delimi no re en ozna ava se tako to se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10"). Ako se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim zavr enim predmetima, uz posebno ozna enje da li je predmet re en.

lan 251
Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomo ne knjige, ozna eni kao kona no re eni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak. Pravougaonim znakom uokviri e se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu. U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se ozna ava da li je predmet arhiviran (a/a). Znak kona nog re enja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili tambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima lan 252
Kada se vi e predmeta spoji radi vo enja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta ozna ava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajedni ki predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10"). U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedni kog predmeta stavlja se zabele ka (npr. "Spojen K 50/10"). Spojeni predmet vodi se ubudu e pod oznakom zajedni kog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao zavr en na drugi na in.

lan 253
Kada se neki predmet prila e drugom samo radi uvida, ne e se postupiti po odredbama prethodnog lana. Prilaganje predmeta u ovom slu aju bele i se obi nom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prila e (npr. "Prilo en predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja. Ovakva bele ka stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet prilo en (npr. "Prilo en je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima lan 254
Kada sud odlu i da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivi nih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tu bi, odvojeno raspravi, predmet e se u upisniku razdvojiti tako to e se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome bele ka mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedni kog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slu aja ozna ava se i datum izdvajanja. Bele ke se stavljaju i u popis spisa. Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovaraju e rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

6. Zaklju ivanje upisnika i pomo nih knjiga lan 255
Upisnici i pomo ne knjige se zaklju uju na kraju godine tako to se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvu e zadnji upis i unose slede i podaci: dan, mesec i godina zaklju enja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogre nih upisa, broj re enih predmeta i broj predmeta koji su na

a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj. ne prenose se. sa upisima koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena). lan 257 Ako se pojedini predmeti kona no ne re e u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini. 8. prenose se u upisnik za 2012. ako su ostali nere eni do 1. Glavni upisnik se zaklju uje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog . Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povla i se crvenom olovkom vodoravna crta. u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak kona nog re enja. Prevedeni predmeti zadr avaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. Sudovi koji raspola u poslovnim softverom za upravljanje predmetima. Preno enje i prevo enje starih predmeta lan 256 Predmeti koji su na kraju godine ostali nere eni prenose se u upisnik slede e godine tako to se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. Ukoliko se upisnici vode kori enjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima. u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaklju enju. Kada se predmet re i u teku oj godini. Ostali upisi tokom dvogodi njeg rada. odnosno odeljenja izvan sedi ta suda. iz koga se predmet prevodi. godine.kraju godine ostali nere eni. Svi upisi koji se odnose na te predmete vr e se i dalje u ranijem upisniku. Pismena primljena u teku oj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava po ev od rednog broja 1. godinu. postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimi no). a kod rednog broja stavlja znak kona nog re enja. 7. upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik. upravitelj pisarnice i predsednik. U primedbi upisnika. godinu. prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavo enja prvog pismena) u upisnik za teku u godinu i zavode pre novih predmeta. koja se tampa i zavodi u "Su" upisnik. stare predmete ne prenose i ne prevode. Konstataciju potpisuje vodilac pomo nog upisnika. predmeti upisani u upisnik za 2010. Ponovno zavo enje lan 258 Kada se u predmetu koji je u upisniku ozna en kao kona no re en. januara 2012.

Uvo enje u imenik lan 259 Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovaraju i imenik.po poternici i sl. O izvr enom pregledu obave tava predsednika i predsednika odeljenja. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka. sa injava bele ku i dostavlja je predsedniku. ispravljaju zapa ene gre ke i daju potrebna obja njenja. Prilikom pregleda ukazuje se na propuste. ne vodi se imenik. Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vr i na isti na in kao i za ru no vo ene upisnike. imenicima i ostalim pomo nim knjigama. Izvr en pregled potvr uje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa. Tom prilikom upore uje upise sa spisima i proverava da li su ta ni i potpuni. u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta. Predsednik odeljenja. to jest predmet u ovom delu dobi e istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimi nog ukidanja u drugom stepenu. drugostepena i prvostepena odluka.. Upisnici Upisnici koje vode svi sudovi lan 261 Svi sudovi vode: . 9. O izvr enom pregledu predsednik odeljenja. Upisi se proveravaju slu ajnim izborom. a podaci u softveru moraju sadr ati sve podatke iz predmeta koje sadr i i upisnik. upise u svim upisnicima. pregledaju upisnike i pomo ne knjige. 10. najmanje jedanput tromese no. po slu ajnom izboru. Ako se vodi elektronski upisnik. a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije). 11. Pregled lan 260 Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mese no. pa u delu po kome je potvr ena. u pogledu ponovnog zavo enja postupi e se u smislu stava prvog ovog lana.godi nje. predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. a delimi no potvr ena. Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimi no ukinuta. a predsednik .

1 lan 262 Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspore uju se u grupe i podgrupe na slede e na ine: I grupa: Organizacioni poslovi II grupa: Uputstva i drugi akti III grupa: Statistika i izve taji IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje V grupa: Kadrovski poslovi VI grupa: Pritu be VII grupa: Izuze a. II grupa . 3) Pru anje pravne pomo i. 5) Pregledi i obilasci sudova. "Str.. 6) Sudije porotnici. 9) Sistematizacija radnih mesta.Su" Obrazac br.Su". 2 "Pov. 7) Radni sastanci.pov. i to: I grupa 1) Uputstva i akti organizacione prirode.Popis spisa sudske uprave Poverljivi i strogo poverljivi upisnik sudske uprave "Su" Obrazac br. 8) Stru no usavr avanje i obuka sudija i sudskog osoblja.Upisnik sudske uprave . 2) Raspored poslova. isklju enja VIII grupa: Razno Pojedine grupe sadr e podgrupe. 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedi ta suda/sudski dani. 1 "Ps" Obrazac br.

17) Sudska praksa. 24) Grejanje i osvetljenje. 15) Prethodni postupak. 23) Slu beni glasnici. 32) Ostalo finansijsko poslovanje. 19) Redovni izve taji o radu. 33) Depoziti. 20) Redovni statisti ki izve taji. 28) Dopuna inventara. 27) Po tanski. 26) Tro kovi i enja. telegrafski i telefonski tro kovi. odr avanja i osiguranja zgrade i inventara. 29) Tro kovi postupka. 16) Takse. III grupa 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku. 14) Procesno pravo. 31) Poslovi ekonomata. 25) Putni i selidbeni tro kovi. 21) Povremeni statisti ki izve taji. 30) Tro kovi sudija porotnika. asopisi i kancelarijski materijal.12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. knjige. IV grupa 22) Uputstva i drugi akti. . 13) Materijalno pravo.

kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa. a sva ostala pismena. Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na po etku upisnika.V grupa 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija. koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa. to zna i da ovo pismeno spada u prvu grupu. s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj. 36) Stru ni ispiti zaposlenih. 35) Uputstva i drugi akti. podgrupu pod brojem 8. 37) Sudijski pripravnici. Iza takve oznake pismena stavlja se jo oznaka grupe rimskim brojem (npr. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva. a pod nazivom "Sudije porotnici"). Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajedni ki redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa. "Su I-8 67/10". . 38) Godi nji odmor i odsustvovanja. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. koji se vodi u svakom omotu. iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe. VII Grupa 39) Izuze a 40) Isklju enja U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave. Tako ulo ena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa odre ene podgrupe. Pojedini poslovi sudske uprave raspore uju se u grupe odnosno podgrupe. Za svaku podgrupu na po etku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ula u sva pismena koja tu spadaju. Upisnik "Su" lan 263 U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave. a ne u upisniku. zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima.

Su" lan 264 U poverljiv ili strogo poverljiv upisnik. Obrazac br. 4 "K1" Obrazac br.upisnik o trajnom oduzimanju imovine . 7 "Kv".. 16 "Pl" Obrazac br.izvr enje alternativnih sankcija (ku ni zatvor. 17 "I".izlazne zamolnice u krivi noj materiji . "KiPov" Obrazac br.Obrazac br. Su" i "Str. postupka .predmete pomilovanja . rad u javnom interesu i sl.krivi no ve e van glavnog pretresa .. 8 "Ik".. 6 "Ku" Obrazac br.. Obrazac br. 5 "Kri" Obrazac br.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . zavode se poverljive i strogo poverljive stvari sudske uprave i pismena koja su primljena.Obrazac br. 27 "Pom Ik1" Obrazac br. .razne istra ne predmete .Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave dr e se u prostorijama sudske uprave sre eni po grupama i podgrupama. "P2". "Ika1".istrage i istra ne radnje . 12 "Toi".upisnik o privremenom oduzimanju imovine . 18 i 20 .krivi ne predmete . Obrazac br. 11 "Kuo" Obrazac br.ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa .predmete uslovnih otpusta .izvr enja "Ki" Obrazac br.parni ne predmete. "I2" i "I3" Obrazac br. "P1". i to za: .) .. 10 "Ika". Upisnici osnovnih sudova lan 265 Osnovni sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete. "Kvm" Obrazac br. "Ika2"... 13 "Spk" Obrazac br. .predmete me unarodne pravne pomo i u krivi nim (ulazne zamolnice) 2) gra anske predmete i to za: . Upisnik "Pov.predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u pretkrivi nom postupku .izdavanje uverenja o vo enju kriv. "Ik2". 6 "KriPov". K3. K2. 14 "Pom I1" Obrazac br. 9 "Poi"... 3 "K". 39 "Kr" Obrazac br. 6 "Kp" Obrazac br. a od po iljaoca ozna ena kao "Pov" ili "Str. pov"..platne naloge . koji vodi Predsednik ili lice koje on odredi.izvr enje krivi nih sankcija. pov. Obrazac br. radne i porodi ne sporove i sl. "I1".. 30 "P"..predmete sporazuma o priznanju krivice . "Ik1".

"Ov2". "K1". Obrazac br.za predmete zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji . Obrazac br.predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije izdate u predkrivi nom postupku .ostale vanparni ne predmete . "K-Po3". odnosno odeljenju izvan sedi ta suda vode se pomo ni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovaraju e glavne upisnike suda.overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu "Iv" Obrazac br. 40 "Kvm". visokotehnolo ki kriminal maloletnika . "R3" Obrazac br. 25 "Pom" Obrazac br. 38 "Km". 39 "Ki".. Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu va e i za pomo ne upisnike.predmete pravne pomo i . 28 "Pom Ig" Obrazac br.knjiga izvr nih du nika . obrazac br. 35 "Ov1".predmete me unarodne pravne pomo i u gra anskim stvarima (ulazne zamolnice) . 26 "Pom I2".istrage i istra ne radnje . 6 "Kv" Obrazac br. Obrazac br.izlazne zamolnice u gra anskoj materiji . 22 "Ipv1" "Ipv2" Obrazac br. 32 "Os" Obrazac br. i to za: . 3 "Kr" Obrazac br. 36 "Ov I" Obrazac br.postupak prema maloletnicima.overe . 21 "Ikd" Obrazac br. "Km-Po3". 24 "R". "K2". Obrazac br. 4 "Kim" Obrazac br. "K-Po1".prvostepene krivi ne predmete . 34 U sudskoj jedinici.pripremni postupak prema maloletnicima .predmete izvr enja na osnovu verodostojne isprave i predmete u skra enom postupku izvr enja . Upisnici vi ih sudova lan 266 Vi i sudovi vode upisnike za: 1) krivi ne predmete.razne krivi ne predmete i pravnu pomo izme u doma ih sudova u krivi nim stvarima . u skra enom postupku izvr enja "Iv1" . 33 i "Ov X" Obrazac br. Obrazac br. 8 . "R2". 6 "Kri" Obrazac br..za prigovore u "Iv" predmetima.krivi no ve e van glavnog pretresa .razne istra ne predmete . 19 "Iv1" Obrazac br.predmete ostavina . "K-Po2". "R1".ka njavanje bez odr avanja glavnog pretresa . 8 "K1" Obrazac br. 5 "K". "K3". 23 "O" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima "Kri Pov" i "Ki Pov" Obrazac br..

7 "Kr-Po2" Obrazac br. 39 1. 31 1.upisnik o privremenom oduzimanju imovine "Poi" Obrazac br.krivi no ve e van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima . 7 "Kr-Po1" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete organizovanog kriminala .predmeti izru enja okrivljenih i transfera osu enih lica Obrazac br.predmete pomilovanja .upisnik za krivi no ve e . 6 "Kuo-Po1" Obrazac br. 14 .. Obrazac br. naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po2" Obrazac br. 6 "KuoKm" Obrazac br.upisnik za predloge javnog tu ioca. "Kre-Po2". 9 "Pov-Po1".upisnik o trajnom oduzimanju imovine "Toi" Obrazac br. 3 "Kv-Po1" Obrazac br.upisnik izvr enja vaspitnih naloga . 9 "Kre". 3 "Kv-Po2" Obrazac br. 8 "Krm" Obrazac br.. "K 1".krivi ni predmeti po albi (mala apelacija) .upisnik o izre enim krivi nim sankcijama prema maloletnicima (vaspitne mere) . 43 "Vn" Obrazac br. 29 .ulazne zamolnice "PomIK2" Obrazac br.uslovni otpust maloletnika . 8 "Kp-Po1" Obrazac br. 15 .upisnik za predmete pomilovanja . 9 "K ". Pov-Po1" Obrazac br.predmeti uslovnih otpusta .upisnik za istra ne predmete ratnih zlo ina .upisnik za predloge javnog tu ioca. "Str.upisnik za krivi no ve e .predmete uslovnih otpusta .upisnik za krivi ne predmete organizovanog kriminala .1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (organizovani kriminal) .izlazne zamolnice u krivi noj materiji "PomI3" Obrazac br. 4 "Ki-Po2" Obrazac br. 39 .2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa u postupku protiv u inilaca ratnih zlo ina (ratni zlo ini): .upisnik za krivi ne predmete ratnih zlo ina . 55 "Kp" Obrazac br. 9 "Pov-Po2".razne krivi ne predmete prema maloletnicima .predmeti uslovnih otpusta "Ivm". "Kre-Po3" . "Str. Pov-Po2" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete . 42 "Kvm" Obrazac br.upisnik za razne krivi ne predmete . 12 .upisnik za predmete pomilovanja . naredbe istra nog sudije i za ti ene svedoke "K-Po1" Obrazac br. 8 "Kp-Po2" Obrazac br. "Kre-Po1". 7 "Kuo" Obrazac br. 13 .upisnik vaspitnih naloga . "Km-ev" Obrazac br. 41 "Ivn" Obrazac br.predmete sporazuma o priznanju krivice "Spk" Obrazac br. 6 "Kuo-Po2" Obrazac br. 4 "Ki-Po1" Obrazac br..

drugostepene krivi ne predmete . K 1. 3 "Kv-Po3" Obrazac br. 25 Upisnici privrednih sudova lan 268 Privredni sudovi vode upisnike za: .predmete rehabilitacije . 39 2) gra anske predmete i to za: . 57 "R" Obrazac br. G 2" Obrazac br.upisnik za istra ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala .upisnik za predloge javnog tu ioca i naredbe istra nog sudije "K-Po3" Obrazac br.upisnik za krivi no ve e . Obrazac br. "Pom I1" i "Pom I2" Obrazac br..upisnik za krivi ne predmete visoko-tehnolo kog kriminala . K m2" Obrazac br. 57 "R" Obrazac br. 7 "Kr-Po3" Obrazac br. 56 "Krm" Obrazac br. "G 1".drugostepene gra anske predmete . "P1". G 1.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "K . 28 Upisnici apelacionih sudova lan 267 Apelacioni sudovi vode upisnike za: 1) Krivi ne predmete i to: .upisnik za predmete pomilovanja .upisnik za razne krivi ne predmete .razne gra anske . 25 "Reh" Obrazac br. 9 "Pov-Po3" Obrazac br. 6 "G .predmete uslovnih otpusta . 6 "Kuo-Po3" Obrazac br. 4 "Ki-Po3" Obrazac br.drugostepene krivi ne predmete u postupku prema maloletnicima Razni krivi ni predmeti prema maloletnicima 2) Gra anske predmete i to: . 8 "Kp-Po3" Obrazac br.3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadle nosti dr avnih organa za borbu protiv visoko-tehnolo kog kriminala (visoko-tehnolo ki kriminal): . 37. K 3" Obrazac br. K 2.parnice parni ni predmeti po albi (mala apelacija) . K m1.. Obrazac br..izlazne zamolnice "P". 16 "G ".1.. 55 "K m.

25 . "P1".prijave potra ivanja "Ppot" Obrazac br.sukob nadle nosti i preno enje nadle nosti (delegacija) . "P5". 86 "Pru" Obrazac br.. Obrazac br.privredne prestupe "Pk" Obrazac br. 50 Upisnici prekr ajnih sudova lan 269 Prekr ajni sudovi vode upisnike za: . 92 "Prz" Obrazac br. 91 "Psd" Obrazac br.maloletne u inioce prekr aja .parni ne predmete: privatizacije. sporove industrijske "P4". 47 .razne gra anske "R" Obrazac br. 88 Upisnici Vi eg prekr ajnog suda lan 270 Vi i prekr ajni sudovi vode upisnike za: .albe u postupku prema maloletnicima . 16 . 45 . "P3". 89 "Pr m" Obrazac br. "Ipr1".upisnik za albe povodom zamene nov ane kazne u kaznu zatvora .druge poslove "Pr " Obrazac br.. 90 "Pr i" Obrazac br.likvidacije "L" Obrazac br. bankarske "P". 83 "Prm" Obrazac br. gra evinske sporove.za prigovore u "Iv" predmetima 23 .ste aje "St" Obrazac br.prethodni postupak po privrednim prestupima "Pki" Obrazac br. 22 "Ipv1". autorske sporove. Obrazac br. "Ipv2" Obrazac br. 19 . "Ipr2".pru anje pravne pomo i . 19 .unapred pripremljen plan reorganizacije. 48 .albe .izvr enja na osnovu verodostojne isprave "Iv" Obrazac br.knjiga izvr nih du nika "Ikd".druge poslove "Pr" Obrazac br.prekr aje . 84 "Pr-pom" Obrazac br. 46 . "I1".albe na re enja organa uprave (mandatne kazne) . Obrazac br.. 18 . 88 .. "I2" i "I3" . plan reorganizacije "Reo" Obrazac br. 87 "Prz" Obrazac br.izvr enja Obrazac br. statusne sporove. . 44 . sporove. 85 "Ipr".izvr enja u skra enom izvr nom postupku "Iv1" Obrazac br. 17 "I".prijave za upis u registar "Fi" Obrazac br. 49 .platne naloge "Pl" Obrazac br. svojine i sl.. "P2".izvr enje .

54 "R" Obrazac br. 77 .Upisnici Privrednog apelacionog suda lan 271 Privredni apelacioni sud vodi upisnike za: . 58 "Uo" Obrazac br.drugostepene parni ne predmete .razne upravne predmete "U" Obrazac br.prigovor na odluku sudije pojedinca . 78 "Gzz". gra anske predmete: . "Pzz1" Obrazac br. 59 "Uv" Obrazac br. krivi ne predmete: . 52 "Pv " Obrazac br. 79 "Kzz" Obrazac br.rehabilitaciju u krivi nom postupku . 51 "P " Obrazac br. 61 "Ui" Obrazac br.zahteva za za titu zakonitosti . 76 "Krs" Obrazac br.upravni spor . Kd" Obrazac br. "Pzz". 62 "Ur" Obrazac br.sukob nadle nosti i delegaciju nadle nosti "Pk " Obrazac br. 53 "I " Obrazac br. 60 "Up" Obrazac br.drugostepene vanparni ne predmete .ponavljanje upravno-sudskog postupka . "Dprev" Obrazac br. "Rev1".reviziju.drugostepene predmete privrednih prestupa .zahteva za za titu zakonitosti "Rev". "Rev2". 74 "Ks.odlaganje izvr enja pre podno enja tu be .druge podneske u krivi noj materiji 2. 73 "Kr" Obrazac br. 63 Upisnici Vrhovnog kasacionog suda lan 273 Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za: 1.razne krivi ne predmete . 25 Upisnici Upravnog suda lan 272 Upravni sud vodi upisnike za: . "Gzz1". direktnu reviziju .drugostepene izvr ne predmete . 75 "Krh" Obrazac br. "Drev". "Prev". odre ivanje nadle nosti .sukobe nadle nosti.izvr enje presude Upravnog suda .

82 . privredni. kao i predlozi . Upravni sud. 64 "Przp" Obrazac br. 69 "Upr" Obrazac br. u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za odre enu vrstu predmeta.zahtev za za titu zakonitosti u prekr ajnim predmetima . 65 "Przz" Obrazac br.. Vi i.sporno pravno pitanje .zahtev za preispitivanje pravnosna nih presuda prekr ajnog suda . Pojedini upisnici Upisnici u krivi nim predmetima Upisnik "Ki". 81 "R". "K-Po2" i "K-Po3" lan 276 U upisnik "K" zavode se krivi ni predmeti u kojima osnovni i vi i sudovi sude u prvom stepenu.. koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti. u skladu sa ovim poslovnikom i posebnim propisima.. upravne predmete: "Spp". "K-Po1". K3. "R1" Obrazac br. zahtevi za pro irenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tu ioca za odre ene istra ne radnje. "K1".).zahtev za za titu zakonitosti . "Ki-Po1".sukob nadle nosti .zahtev za vanredno preispitivanje pravnosna nog re enja o prekr aju . mogu voditi i druge upisnike.albe "Uzp" Obrazac br. "Ki-Po2" i "Ki-Po3" lan 275 U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovla enog tu ioca za sprovo enje istrage.druge podneske u gra anskoj materiji . Upisnici "K". kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. "Spp1" Obrazac br. 66 "Us" Obrazac br. 12.zahtev za preispitivanje sudske odluke . Vi i prekr ajni sud.sukobe nadle nosti izme u apelacionih sudova i izme u sudova razli ite vrste i sa raznih apelacionih podru ja. 72 lan 274 Vrhovni kasacioni sud. 71 "U " Obrazac br. Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike. 70 "Uzz" Obrazac br. ali se predmet ne zavodi ponovo. Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju. hitnosti ili drugim kriterijumima (K2. 80 "Rs" Obrazac br. osnovni i prekr ajni sudovi. 68 "Uvp" Obrazac br. 67 "Ur" Obrazac br. delegacija 3.zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke .druge upravne predmete .

Upisnik "Ku" lan 279 U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi istraga. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" zavode se molbe za pomilovanje osu enih lica. Upisnik "Ik". ili krivi ni postupak po optu nici i optu nom predlogu koji nije pravosna no okon an (upisnik "K"). "Kr-Po3" lan 278 U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivi ni postupak. "Kv-Po2" i "Kv-Po3" lan 281 U upisnik "Kv". "Kvm". "Kr-Po1". a ne uvode se u druge upisnike. "Kp-Po2" i "Kp-Po3" lan 280 U upisnik "Kp". "Kp-Po1".za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le enja i uvanja. "Ika" lan 282 . Upisnik "Kp". U upisnik "K1" zavode se krivi ni predmeti u kojima postupaju osnovni i vi i sudovi u prvom stepenu. kao i odluke donete po albama. ukoliko se ne zavode u upisnik "K " ili "Kp". istra ne radnje (upisnik "Ki"). Upisnik "Kv". "Kr-Po2". "Kv-Po2" i "Kv-Po3" zavode se krivi ni predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a u kojima re ava ve e van glavnog pretresa. "Kp-Po1". U upisnike "Kv-Po1". "Kv-Po1". odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. Upisnik "Kri" lan 277 U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istra nim radnjama i zamolnice za izvr enje pojedinih istra nih radnji. "Kvm" zavode se svi krivi ni predmeti u kojima re ava ve e suda van glavnog pretresa. bez odr avanja glavnog pretresa. Upisnik "Kr".

"Ki Pov". "Pov-Po1". Str Pov-Po1". pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija.U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osu enih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdr avanje kazne. za koja je izdat nalog za privo enje na izdr avanje kazne. Upisnik "Km-ev" lan 288 . "Pov-Po3". "Pov-Po2". "Kuo-Po1". "Str PovPo2" lan 285 U upisnik "Kri Pov". zavode se predlozi ovla enog tu ioca i naredbe istra nog sudije za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehni kim sredstvima i opti ka snimanja lica. Str Pov-Po1". "Kuo-Po2" i "Kuo-Po3" lan 283 U upisnik "Kuo" zavode se molbe osu enih lica i maloletnika za pu tanje na uslovni otpust. Upisnik "Km" lan 287 U upisnik "Km" zavode se krivi ni predmeti u kojima vi i sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivi nih sankcija prema maloletnicima. odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih ve a vi eg suda. "Kuo Km". "Pov-Po2". "Pov-Po3". koja su iz pritvora upu ena na izdr avanje kazne. "Str Pov-Po2". za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upu ena iz pritvora na izdr avanje kazne pre pravnosna nosti presude. U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izre ene alternativne sankcije u krivi nom i prekr ajnom postupku Upisnik "Kuo". Upisnik "Spk" lan 284 U upisnik "Spk" zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivice i odluke o podnetim sporazumima. Upisnik "Kim" lan 286 U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima. "Pov-Po1". Upisnik "Kri Pov". "Ki Pov".

"Km" i "Kvm". U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga. "Kre-Po2" i "Kre-Po3" lan 294 U ove upisnike zavode se predmeti izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osu enih lica. Upisnik "K " lan 292 U upisnik "K " zavode se krivi ni predmeti u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku. Upisnik "Krm" lan 291 U upisnik "Krm" zavode se drugi krivi ni predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim". kazne maloletni kog zatvora i mere bezbednosti obaveznog le enja. Upisnik "Vn" i "Ivn" lan 289 U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izre en vaspitni nalog. "Kre-Po1". Upisnik "Ivm" lan 290 U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvr enje vaspitnih mera prema maloletnicima. Upisnik "Poi" lan 295 .U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izre enih krivi nih sankcija maloletnicima: vaspitne mere. Upisnik "Kre". Upisnik "K m" lan 293 U upisnik "K m" zavode se krivi ni predmeti prema maloletnicima u kojima se po albi re ava u drugostepenom postupku.

Upisnik "Toi" lan 296 U upisnik "Toi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za trajno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pri" lan 300 U upisnik "Pri" zavode se prvostepeni predmeti u fazi izvr enja. Upisnik "Prmi" lan 301 U upisnik "Prmi" zavode se prvostepeni predmeti maloletnih u inilaca prekr aja u fazi izvr enja. Upisnik "Pr m" lan 302 . Upisnik "Pr " lan 299 U upisnik "Pr " zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama odlu uje u drugom stepenu.U upisnik "Poi" zavode se zahtevi javnog tu ioca za privremeno oduzimanje imovine ste ene izvr enjem krivi nog dela. Upisnik "Pru" lan 298 U upisnik "Pru" zavode se predmeti prekr ajnih sudova povodom albi na re enja organa uprave. Upisnici u prekr ajnim predmetima Upisnik "Pr" lan 297 U upisnik "Pr" zavode se predmeti u kojima prekr ajni sudovi sude u prvom stepenu.

U upisnik "Pr m" zavode se predmeti Vi eg prekr ajnog suda koji po albama maloletnih u inilaca prekr aja odlu uje u drugom stepenu.

Upisnici u gra anskim predmetima Upisnici "P", "P1", "P2" lan 303
U upisnik "P" zavode se tu be u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je ulo en prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na re enje o izvr enju na osnovu verodostojne isprave i na re enje doneto u skra enom izvr nom postupku), kao i u drugim slu ajevima utvr enim posebnim zakonom. Ako se po tu bi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "Pl". Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parni nog postupka ne zavode se posebno, ve dobijaju odgovaraju i redni broj u popisu spisa. U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tu be u radnim sporovima, u upisnik "P2" tu be u porodi nim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U vi em sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom trajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, mati ne evidencije, izbora i razre enja organa pravnih lica, ako nije nadle an drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tu be u sporovima o osporavanju ili utvr ivanju o instva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...). U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tu be razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "Pl" lan 304
U upisnik "Pl" zavode se tu be sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "I1", "Iv" i "Ikd" lan 305
U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvr enje i obezbe enje, zahtevi za sprovo enje dozvoljenog izvr enja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvr enje privremenih mera.

U upisnik "I1" zavode se predmeti iseljenja, ispra njenja poslovnih prostorija i predaje nepokretnosti, u upisnik I2 predmeti prodaje nepokretnosti radi namirenja poverilaca, a u upisnik I3 zavode se predmeti izvr enja naplate nov ane kazne. U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvr enje na osnovu verodostojne isprave i za sprovo enje skra enog izvr nog postupka. U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvr nom du niku, izjave o imovini izvr nog du nika (evidencija) i zahtevi izvr nih du nika za brisanje upisa.

Upisnik "Ipv1" i "Ipv2" lan 306
U upisnik "Ipv1" i "Ipv2" zavode se svi predmeti u kojima ve e od tri sudije re ava o prigovoru protiv re enja o izvr enju na osnovu verodostojne isprave, re enja o izvr enju u skra enom postupku izvr enja i re enja o upisu u knjigu izvr nih du nika.

Upisnik "O" lan 307
U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R" lan 308
U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike. Pojedini predmeti raspore uju se u tri grupe. Sudovi su ovla eni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe. Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu odre uje se vi e rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2", "R3"). Za svaku grupu na po etku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajedni ki broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4). U prvu grupu (R1) spadaju: - predlozi za odre ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost; - predlozi za ure enje, upravljanje i kori enje zajedni kih stvari; - predlozi za deobu zajedni kih stvari ili imovine;

- predlozi za ure enje me a; - predlozi za odre ivanje nosilaca stanarskog prava; - predlozi za utvr ivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava. U drugu grupu (R2) spadaju: - predlozi za li enje poslovne sposobnosti; - predlozi za progla enje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti; - predlozi za produ enje roditeljskog prava; - li enje i vra anje roditeljskog prava; - molbe za davanje dozvole za stupanje u brak. U tre u grupu (R3) spadaju: - predlozi za sastavljanje, uvanje, opozivanje, poni taj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava; - predlozi za obezbe enje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka; - predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi; - poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne te e parnica; - zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i; - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvr enje pojedinih izvr nih radnji; - predlozi za priznanje i izvr enje stranih odluka; - zahtevi po posebnim propisima kojima je predvi eno da se postupak sprovodi po pravilima vanparni nog postupka; - sukobi mesne nadle nosti, stvarne nadle nosti i delegacije; - ostali predmeti.

Upisnik "Pom" lan 309

Upisnik "G " lan 311 Upisnik "G " vode sudovi koji re avaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parni nim i vanparni nim predmetima. U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomo i i zamolnice doma ih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pru anje druge pravne pomo i. Upisnik "Uzp" lan 315 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda.Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomo i. Upisnik "Up" lan 313 U ovaj upisnik se upisuju tu be stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okon anog pravnosna nom presudom ili re enjem Upravnog suda. Upisnik "Os" lan 310 U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadr avanja lica u zdravstvenoj organizaciji. Upisnik "Ui" lan 314 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za dono enje odluke u izvr enju presude Upravnog suda. Upisnik "Us" . Upisnici u upravnim predmetima Upisnik "U" lan 312 U upisnik "U" upisuju se tu be kojima se pokre e upravni spor.

Upisnici u predmetima me unarodne pravne pomo i Upisnik "Ov I" lan 317 U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu.lan 316 U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za re avanje sukoba izme u Upravnog suda i sudova op te i posebne nadle nosti koje re ava Vrhovni kasacioni sud. prepisa i isprava. U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa. organa i me unarodnih organizacija za pru anje me unarodne pravne pomo i. rukopisa. Upisnik "Reh" lan 321 U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom. rukopisa i prepisa izvr ene u sudskoj zgradi. Upisnici "Pom I1". "Pom I2". Upisnik "Ov H" lan 318 U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Ha ka konvencija). a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade. U upisnike "Pom Ik" i "Pom Ig" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova. Registar protesta hartija od vrednosti . "Pom Ik" i "Pom Ig" lan 319 U upisnike "Pom I1" i "Pom I2" zavode se izlazne zamolnice doma ih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu i pru anje druge pravne pomo i u krivi nim i gra anskim stvarima. Upisnici u ostalim predmetima Upisnik "Ov1" i "Ov2" lan 320 Upisnici "Ov1". "Ov2" vode se za overu potpisa.

lan 322 Za proteste hartija od vrednosti (menica. "Pv " i "I " lan 323 U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima. ekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima. Upisnici "St". U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije. "Pv " i "I " zavode se predmeti u kojima povodom albi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova re ava Privredni apelacioni sud. U upisnik "Ppot" zavode se prijave potra ivanja poverilaca u postupku ste aja. U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije. "L" i "Reo" lan 326 U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje ste ajnog postupka. za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizi kih lica. Upisnik "Pk" lan 324 U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tu ioca. Upisnici u predmetima iz nadle nosti privrednih sudova Upisnik "Pki". Upisnik "Fi" lan 327 . Upisnik "Pk " lan 325 U upisnik "Pk ". odnosno likvidacije. U upisnike "P ". "Ppot". zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom albi re ava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu. "P ".

Imenici i pomo ne knjige lan 328 Svi sudovi vode: . 104 Obrazac br. Kim. 143 Obrazac br. 93 i 94 Obrazac br. Km.) .dostavnu knjigu za mesto . "Pr".po tarinu (kontrolnik) Obrazac br. 102 Obrazac br.kontrolnik za predmete korupcije .spisak pe ata. "G ". "Pom". 96 Obrazac br.evidenciju pozvanih sudija porotnika . 141 Obrazac br.imenike za upisnike predmeta u krivi noj i prekr ajnoj materiji (K. "Pru". 165 Obrazac br. K . 144 Obrazac br.U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova.spisak poslatih predmeta koje treba vratiti .spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja . 108 Obrazac br. Ki. 99 Obrazac br. 139 Obrazac br. 166 Obrazac br..spisak predmeta u kojima su stranke upu ene na medijaciju odnosno na mirno re avanje radnih sporova .slu bene izlaske (dnevnik) . 101 Obrazac br.. 107 Obrazac br. 106 Obrazac br.imenik za upisnike predmeta u izvr noj materiji ("I".interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu ..imenik za upisnike predmeta u vanparni noj materiji ("R". 100 Obrazac br. 95 Obrazac br. 109 Obrazac br.imenik o izdatim identifikacionim karticama . 97 Obrazac br. 110 Obrazac br. 127 Obrazac br. "Pri". "Iv".kontrolnik vaspitnih naloga . 142 Obrazac br. 105 Obrazac br.... 117 Obrazac br. tambilja i igova .prijave za pozivanje sudije porotnika . 129 . P1.stvarni imenik za upisnik "Su" . "Pom".imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" .imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" . "Pr ". "Prm".) . 103 Obrazac br. 13.spisak sudskih ve taka kojima je povereno ve ta enje . "Pl".li ni imenik za upisnik "Su" .. 140 Obrazac br. 128 Obrazac br. "Reh".) . 122 Obrazac br. "Pr m".za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) .evidencije o zadu enju sudije i predsednika ve a . 163 Obrazac br.praksu sudijskog pripravnika . Ki-Po1. 164 Obrazac br.vr enje porotni ke du nosti .imenik za upisnik "Fi" .spisak medijatora .imenik o izdatim slu benim legitimacijama .o zadu enju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje . Iv1. "Os". 118 Obrazac br.spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina . 159 Obrazac br.radnje izvr ene u vreme sudskih dana .imenik za upisnik "Ivm" Sudovi vode pomo ne knjige za: ..imenik za upisnike predmeta u gra anskoj materiji ("P".imenik pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora .poslovni dnevnik sudije .) . 138 Obrazac br. 98 Obrazac br.

131 Obrazac br. 162 Obrazac br. tro kova krivi nog postupka i oduzimanja imovinske koristi .evidenciju o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora .kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude Obrasci popis taksa kojih je stranka oslobo ena u predmetu popis tro kova ispla enih unapred iz sredstava suda potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu Omote spisa u postupcima krivi nom parni nom op ti omot sa povratnicom . 150 Obrazac br. 168 . 120 i 121 Obrazac br. 155 Obrazac br. 124 Obrazac br. 123 Obrazac br.. 161 Obrazac br. 114 Obrazac br. 133 Obrazac br. 137 Obrazac br. 111 Obrazac br.spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju . 113 Obrazac br. 112 Obrazac br. 151 Obrazac br.plavi prekr ajnom dostavnica (bela) dostavnica za li no dostavljanje izve taj vi em. 149 Obrazac br. 145 Obrazac br.beli omot sa povratnicom .imenik za spisak isprava "Si" (zave tanja i dr.kontrolnik izvr enja vaspitnih mera . 160 Obrazac br. 134 Obrazac br.kontrolnik mera odre enih radi obezbe enja prisustva okrivljenog . 119.) . 116 Obrazac br. 135 Obrazac br. 158 Obrazac br.izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama . pau ala.knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1 .kontrolnik lica u pritvoru u istra nom postupku .kontrolnik lica u pritvoru po optu enju .obra un tro kova . 148 Obrazac br. 115 Obrazac br. 130 Obrazac br. 156 Obrazac br. 153 Obrazac br. 154 Obrazac br.kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku .kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka bila oslobo ena u izvr nom postupku .knjiga pozvanih lica na izdr avanje kazne zatvora . 167 Obrazac br. 126 Obrazac br. 132 Obrazac br. 136 Obrazac br. 152 Obrazac br. 157 Obrazac br.knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa za titnim nadzorom . 125 Obrazac br. odnosno apelacionom sudu povodom albe u krivi nom postupku izve taj vi em sudu povodom albe odnosno revizije u parni nom postupku propratni izve taj vi eg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parni nom postupku predmete izdate iz arhive zahtev arhivi za dostavu spisa zahtev za razgledanje spisa zahtev za prepis i fotokopiranje priznanica tekst overe evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedi tu suda Obrazac br.kontrolnik naplate nov anih kazni. 146 i 147 Obrazac br.

Upis u knjigu uslovnih osuda ozna ava se znakom kona nog re enja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude. odnosno lica na koji se postupak odnosi. stavlja se u odgovaraju u rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda. a kod dvostrukog uslova. predmeti izvr enja po imenu du nika. za koji je odlo eno izvr enje kazne. to se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov. Imenici za krivi ne upisnike vode se po imenu okrivljenog lica. predmeti ostavine po imenu ostavioca. Pojedini imenici lan 329 Imenici se vode kod sudova radi lak eg i br eg pronala enja brojeva predmeta po upisnicima. Knjiga uslovnih osuda lan 331 U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosna ne. 15. a posle toga rok za op ti uslov izvr enja kazne. Dvostruko uslovljene osude zavode se tako. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se li ni i stvarni imenik. . parni ni po imenu tu enog. 170 14. Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Kada se uslovna osuda zavede. Imenici se mogu voditi za vi e godina u jednoj knjizi. 169 Obrazac br. a ostali po imenu predlaga a. Knjiga uslovnih osuda osniva se za vi e godina unapred.evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedi tu suda izlazne zamolnice za me unarodno pravnu pomo Obrazac br. lan 330 Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbu nom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo. a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka. dok se u vi im sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvr ivanja pravnosna nosti. U tom slu aju na po etku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom. Pomo ne knjige 1. kada se razvede i osuda za drugi rok.

Kada je oduzeti predmet prodat. U ranijem kontrolniku predmet se ozna ava oznakom kona nog re enja. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na uvanju du e od est meseci. Nenapla eni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. Kontrolnik se zaklju uje krajem svake godine tako to se na svakom tabaku sumiraju zadu enja. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oru ja "Kdp" i "Kdp1" lan 332 U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivi nog ili prekr ajnog postupka oduzeti i uvaju se u sudu. 3. upore ivanjem kontrolnika sa dnevnikom. lan 335 Predmet se u kontrolniku ozna ava znakom kona nog re enja kada je zadu enje po odnosnom predmetu u celini napla eno ili otpisano. lan 334 Kontrolnik se svakog meseca proverava. Po to se izvr i zadu enje u kontrolniku u predmetu se. a iza poslednjeg rednog broja izvr i rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenapla enim saldom. Rekapitulaciju potvr uje vodilac kontrolnika. upravitelj sudske pisarnice i predsednik. koje se napla uju po slu benoj du nosti. Redni broj kontrolnika pod kojim je izvr eno zadu enje upisuje se u odgovaraju u rubriku krivi nog upisnika za taj predmet. a u rubrici za primedbe zabele i e se novi redni broj. ispod odluke sudije kojom se nare uje zadu enje. u knjizi se redni broj toga predmeta ozna ava znakom kona nog re enja. tro kova krivi nog postupka i oduzete imovinske koristi lan 333 U kontrolnik se zavode nov ane kazne i tro kovi krivi nog ili prekr ajnog postupka. . obavesti e se sudija radi dono enja odgovaraju e odluke. Za oduzeto oru je vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1". Kontrolnik nov anih kazni. stavlja otisak tambilja o tome da je zadu enje izvr eno. napla eni. da li su zadu eni iznosi napla eni. uni ten ili predat po odluci suda. kao i oduzeta imovinska korist po pravnosna nim sudskim odlukama.2. otpisani i nenapla eni iznosi. Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi sla e sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta.

zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata. a posebno za ona koja su optu ena. 4. 160). Kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude donete u krivi nom ili prekr ajnom postupku lan 338 U kontrolnik lica upu enih na izdr avanje kazne zatvora po presudama donetim u krivi nom ili prekr ajnom postupku u kojima je odre eno izvr enje pre pravnosna nosti. Spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju lan 340 U spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Kontrolnik lica u pritvoru lan 337 U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. upisuju se lica koja su upu ena na izdr avanje kazne zatvora pre pravnosna nosti presude (Obrazac br. 7. Spisak popisa lan 341 U spisak popisa upisuju se predvi eni podaci o izvr enom popisu pokretnih stvari. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi. . kao i potrebni podaci po pravnosna nosti re enja kojim je stranci nare eno da plati tro kove ispla ene iz sredstava suda. Taksu i unapred ispla ene tro kove sud napla uje po slu benoj du nosti od stranke koja je du na da ih naknadi. 6. koji su predati radi sprovo enja izvr enja. 8. Evidencija o nadzoru nad izvr enjem kazne zatvora lan 339 Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvr enju krivi nih sankcija. Kontrolnik tro kova postupka od kojih je stranka oslobo ena lan 336 U ovaj kontrolnik zavode se iznosi nepla enih taksa i tro kova koji su ispla eni iz sredstava suda. 9. vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno slu bene zabele ke o izvr enom obilasku osu enih lica u kazneno-popravnom zavodu. 5.Predsednik e narediti da se otpi u potra ivanja iz ovog lana (osim nov ane kazne) kada je. zavode se predmeti izvr enja.

"Si 10/10 zave tanje Petra Pavlovi a u itelja iz Po arevca"). U dostavnu knjigu za sud zavode se pismena koja se dostavljaju sudijama i slu bama u sudu. 10. Kada se zave tanje proglasi. Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. posebno preporu ene. radi mogu eg zdru enja predmeta i sprovo enja jedinstvenog postupka proveri e se da li je protiv du nika ranije izvr en popis.Pre izvr enja popisa sudski izvr itelj. odvojeno od drugih predmeta i spisa. Ta nost upisa overava zaposleni u ra unovodstvu. uvode se u dostavnu knjigu. U dostavnu knjigu za mesto zavode se pismena koja se dostavljaju u mestu preko dostavlja a. stavi e se u koverat i zape atiti. Na omot u kome se nalazi isprava. a na podnesku odnosno zapisniku zabele iti broj pod kojim je zavedena u popis. Isprave se vra aju strankama samo po odluci suda. Isprava se uva u sudu na bezbednom mestu. Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Ako su isprave predate otvorene. Posebno se uvode povratnice. Pismena koja se dostavljaju po tom. Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvr enje obustavi ili kada se izvr i naplata. Spisak isprava "Si" lan 342 U popis isprava zavode se zave tanja i druge va ne isprave koje su predate sudu radi uvanja. koja ima oblik i sadr inu prema po tanskim propisima. 11. Ostale pomo ne knjige lan 344 . Izvr eni upis u spisak popisa zabele i e se i u zapisniku o popisu. stavlja se redni broj popisa. 12. a odvojeno obi ne po iljke. pripaja se ostavinskim spisima. a posebne za druge na ine dostavljanja. sabira se vrednost nalepljenih po tanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. Pre predaje pismena po ti. predmet se u spisku ozna ava znakom kona nog re enja. poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadr ina (npr. Dostavne knjige lan 343 Sud vodi posebne dostavne knjige za po tu.

19. 20. "Pritvor". Konstatacija o osloba anju od pla anja tro kova postupka. 11. "Hitno". Re enje o izvr enju. Overa potpisa. 12. Dostava albe suprotnoj stranci na odgovor. 7. 6. vode se u skladu sa obrascima utvr enim posebnim zakonima. 3. "Obezbe enje dokaza". Konstatacija o naplati takse. "Smetanje dr avine". "Maloletnik". tambilji lan 345 Sudovi obavezno koriste slede e tambilje: 1. 2. "Protiv presude . 18. Saglasnost prepisa sa izvornikom.re enja nije izjavljena alba". 8. "Izdr avanje". 13. Potvrda o izvr nosti odluke. 5. 14. 10. 17. 4. 16. Potvrda ta nosti prepisa. "Radni spor". 16. Konstatacija o zadu enju u kontrolniku naplate nov anih kazni. Re enje o usvajanju predlo enog platnog naloga. 9. 15.Ostale pomo ne knjige i imenici propisani ovim poslovnikom. Konstatacija o otpremanju. . Potvrda o pravnosna nosti odluke.

produ enje i ukidanje pritvora.). Strogo poverljivo. 23. pod uslovima propisanim u zakonu. 28. Radnje koje ne trpe odlaganje izvr i e se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uvi aj i sl. 26. Predsednik vi eg suda odr ava povremene radne sastanke sa istra nim sudijama. Jezik postupka. predsednicima krivi nih ve a i ve a koje odlu uje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku. Postupanje u krivi nim predmetima Hitno postupanje lan 346 U krivi nim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivi nih dela koja se gone po slu benoj du nosti. 24.Apostille. Skra ena zabele ka o prijemu pismena. Potvrda overe potpisa i pe ata u smislu lana 3. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava . XIX Glava POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE 1. . 27. Zabele ka o prijemu pismena. 22. Potvrda o prijemu pismena. 29. saslu anje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust. Istra ne sudije lan 347 Predsednik je du an da obezbedi nu ne uslove za normalan rad istra nih sudija. 25. Posebnu pa nju sud e obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno odr avanje rokova trajanja. sudovi postupaju bez odlaganja. kod kojih op ti interes zahteva hitan postupak. Overa prepisa. "Zadr avanje". Poverljivo.21.

koji e odrediti jednog ili vi e sudija da obave posebne istra ne radnje. o takvom doga aju odmah e se obavestiti Ministarstvo. . du an je da o tome blagovremeno obavesti predsednika. kao i o svakoj pravnosna noj presudi kojom je osu eno lice u radnom odnosu. ali ne zbog nenadle nosti suda. kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivi nom postupku. lan 349 Kada istra ni sudija zbog ve eg broja okrivljenih ili pritvorenih lica. lan 351 O svakom pokretanju krivi nog postupka protiv nediplomatskog osoblja na slu bi u stranim misijama. slo enosti i ve eg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom zapo etom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima. sud e obavestiti nadle nu advokatsku komoru. dr e i se strogo rokova odre enih u posebnim propisima. da li se po tuju odre eni rokovi. odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno. Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik. kada je potrebno odr ati rokove u vezi sa trajanjem. kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osu enog osiguranika ostavlja delimi no ili u celini u ivanje prava na osnovu socijalnog osiguranja. prati rad istra nih sudija. dogodi neki incident. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad istra nog odeljenja radi provere.).lan 348 Predsednik vi eg suda. sud e odmah obavestiti Ministarstvo. produ enjem ili ukidanjem pritvora. Sud e tako postupiti i u slu aju ako je pravnosna nom odlukom obustavljen krivi ni postupak ili je pravnosna nom presudom lice oslobo eno od optu be ili je optu ba odbijena. pretresanje stana i sl. obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca. Obave tenje o postupku i donetim odlukama lan 350 O stavljanju u pritvor. sud e odmah. kao i protiv stranih dr avljana. povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga. Tako e se naro ito postupiti u slu ajevima. obimnosti predmeta. Ako se u toku preduzimanja odre ene radnje (npr. lan 352 Sud e obavestiti nadle ni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosna noj presudi.

ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja tambilj sa istim tekstom. odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optu enju.). lan 357 Pritvorenici se sme taju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda.Na isti na in sud e obavestiti nadle ni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosna no osu enog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimi no ili u celini u ivanje invalidskih prava. o osnovnim pravima pri saslu anju ako je osumnji eno ili okrivljeno i sl. lan 353 O svakoj pravnosna no izre enoj meri zabrane bavljenja odre enim zanimanjem. koji vodi kaznenu evidenciju. Licu kome je odlukom suda odre en pritvor. ustanove ili organizacije. lan 358 Li no ime lica protiv koga je odre en pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku. lan 356 U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica odre en pritvor. Sudovi e redovno dostavljati nadle nom organu policije. Li enje slobode i pritvor lan 355 Licu li enom slobode bez odluke suda uru i e se pisano obave tenje o njegovim pravima (na odbranu. kao i organ nadle an za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja. kada je na osnovu posebnih propisa predvi eno obave tavanje ili dostavljanje pravosna nih presuda. re enja o rehabilitaciji i re enja kojima se utvr uje brisanje uslovne osude. lan 354 Sudovi su du ni da obave tavaju i druge organe. pravima i obavezama utvr enim posebnim zakonom. koji e se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pu teno na slobodu. uz re enje o odre ivanju pritvora sud e uru iti i pisano obave tenje o pravima pritvorenih lica utvr enih procesnim zakonom. lan 359 . Pritvoreniku koji se sme ta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uru uje i pisano obave tenje o polo aju. sud e obavestiti nadle nu profesionalnu organizaciju.

kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa. Dostavljanje svedoku saradniku i za ti enom svedoku vr i se na na in kojim se obezbe uje da se ne otkrije njegov identitet. . korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. prima li no istra ni sudija koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "Kri Pov". kao i prekora enja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produ enju pritvora. upisuje obave tenja o tome kako se pritvorenici hrane. Vodilac upisnika "Kri Pov" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. u koju Predsednik ili sudija koga on odredi za obilazak. Predsednik. odnosno sudija koga on odredi du an je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uo enim prilikom obilaska pritvora. uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbe uje taj status. Postupak po naredbama istra nog sudije u predkrivi nom postupku lan 361 Podaci o identitetu svedoka saradnika. Sa obave tenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obave tavaju se sudije i uprava zatvora. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela u skladu sa posebnim propisima. prikrivenog islednika. lan 360 U slu aju neopravdanog zadr avanja lica u pritvoru. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadr i: vrstu snimaka. za ti enog svedoka. sudija u ijem se postupanju to desilo du an je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekora enja odnosno zadr avanja. lan 363 Uni tenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala. korupcije i drugih izuzetno te kih krivi nih dela. kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivi nim delima organizovanog kriminala. vr i upisni ar pod nadzorom istra nog sudije uz prisustvo predsednika o emu se sa injava zapisnik. broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. lan 362 Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivi nih dela organizovanog kriminala.U osnovnom i vi em sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima. broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili li nom ra unu.

Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu. lan 365 Sporazum o priznanju krivice prima li no predsednik nadle nog ve a ili sudija koji ga prema godi njem rasporedu poslova menja i predaje ga vodiocu upisnika "Spk". Uni tavanje predloga sporazuma sa prilozima iz stava 1. . Pozivanje se evidentira u odgovaraju oj rubrici kontrolnika.Uni tenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. identitetu okrivljenog. tro kova krivi nog ili prekr ajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica. da u roku izvr i obavezu. kao i svi podaci dobijeni u toku ovog postupka uvaju se u posebno za to odre enim prostorijama i pod posebnim nadzorom. Pravnosna na presuda u kojoj je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je osu eno da plati tro kove postupka (krivi nog ili prekr ajnog. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. sre ena po rednom broju upisnika. vr i upisni ar pod nadzorom predsednika nadle nog ve a i uz prisustvo predsednika. uni tavanje predlo enog sporazuma o priznanju krivice i svih priloga koji su u vezi sa njim. O uni tenju se sa injava slu bena bele ka. koja se uva u pisarnici u zasebnom ormaru. zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice. koji se redovno prazni. Postupak po sporazumu o priznanju krivice lan 364 Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivice. u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobo ene pla anja tro kova iz bud etskih sredstava podmirio tro kove postupka). a potom sva pismena evidentira u popisu spisa. Sve uplate se dozna avaju na ra un suda. Vodilac upisnika "Spk" primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku. tro kova postupka i oduzete imovinske koristi lan 367 O sprovo enju sudske odluke o naplati nov ane kazne. lan 366 U slu ajevima predvi enim posebnim zakonom. Evidencija naplate nov ane kazne. ovog lana vr i se pogodnim mehani kim ili termi kim sredstvima za uni tenje. a u rubrici "Primedbe" upisuje se datum uni tenja. 2.

Ako stranka ne uplati u roku tro kove. odnosno upisnika a predmet ozna ava kao delimi no re en. za koje se ne zna iji su. uvaju se u ra unovodstvu suda u kasi. . lan 368 Pravnosna na osu uju a presuda prekr ajnog suda kojom je nekom licu izre ena nov ana kazna ili je odre eno da plati tro kove prekr ajnog postupka evidentira se u upisnik za prekr ajne predmete izvr enja "Ipr" (Obrazac br. ovog lana. Oduzeti predmeti. naplata e se izvr iti prinudnim putem preko nadle nog organa. predaju se na uvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova odre en za njihovo uvanje. dostavljaju se na uvanje depozitnom mestu suda. u skladu sa propisima o prinudnoj naplati. propisan posebnim zakonom. zavode se u knjigu oduzetih predmeta. u skladu sa propisima o sudskim depozitima. predmet je zavr en. odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. Ako se radi o nov anim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz. zaposleni na poslovima izvr enja izvr enja to evidentira i odmah obave tava sudiju prekr ajnog suda koji zamenjuje nov anu kaznu ili nepla eni deo nov ane kazne radom u javnom interesu ili donosi re enje o zameni nov ane kazne kaznom zatvora. vrednosni papir i dragocenosti. predmet se dostavlja krivi noj odnosno prekr ajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku ve a koje je izreklo kaznu. 86). Ako nemaju ovu svrhu ili su polo eni kao jemstvo. Po izvr enoj naplati. 3. odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik. sredi e se po stranama odnosno rednim brojevima. trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz. staviti u omot i uvati na na in predvi en u stavu 3. Ako bi oduzeti novac. Ako ka njeno fizi ko lice uplatu nov ane kazne u celini ili delimi no ne izvr i u odre enom roku odre enom presudom. koji se prema posebnim propisima ne predaju nadle nom organu .Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija). nov anu kaznu i tro kove prekr ajnog postupka ne plate u odre enom roku. vodilac kontrolnika sa injava predlog za prinudnu naplatu tro kova postupka u izvr nom postupku. Ako se potra ivanje ne mo e naplatiti u izvr nom postupku iz razloga propisanih zakonom ili nov ana kazna nije pla ena u odre enom roku. lan 369 Ako ka njeno fizi ko lice ili preduzetnik u odre enom roku ne plati nov anu kaznu koja prelazi iznos koji se mo e zameniti kaznom zatvora. Oduzimanje i uvanje predmeta lan 370 Predmeti oduzeti u krivi nom i prekr ajnom postupku ili prona eni kod okrivljenog. odnosno tro kove prekr ajnog postupka i ako pravno lice. Broj i datum izvr nog predmeta bele i se u rubrici za primedbe kontrolnika.

lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na uvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo. izvornik odluke ula e se u krivi ni spis. a krivi ni spis e se izdvojiti. odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze. upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima. odnosno fizi kog lica. stavi e se o tome posebna zabele ka na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvr io proveru.Oru je. eksplozivne stvari. Kada molba za pomilovanje bude kona no re ena. uvanje. Postupanje po molbama za pomilovanje lan 373 Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno. naredi e se da se predaju. Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ula u se u posebne omote i uvaju odvojeno od krivi nog spisa na koji se odnose. 5. Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prila e se spis koji se odnosi na predmet u kome je zapo et postupak i u kome su izre ene kazne. 4. rukovanje i uni tavanje predmeta. Ako se ne nalaze kod suda. a posebno za fizi ka lica. lan 372 Prilikom prijema zahteva za sprovo enje istrage. . Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. optu nog akta ili zahteva za pokretanje prekr ajnog postupka sudija e nalo iti da se proveri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp". lan 371 Primanje. vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to e se potvrditi stavljanjem zabele ke na samom pismenu "imenik pregledan". Postupanje u predmetima privrednih sudova Privredni prestupi lan 374 Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna. Pre zavo enja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveri e se da li se protiv tog pravnog. U krivi ni spis stavlja se slu bena bele ka o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo. Lako kvarljive stvari i ivotinje preda e se odmah Direkciji. To e se zabele iti u spisu u kome se tra i pomilovanje. droga.

Ako se ustanovi da je postupak vo en ili da je u toku. vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduze a (du nika) vodio ili se jo uvek vodi postupak ste aja i to potvr uje na predlogu stavljanjem zabele ke "imenik pregledan". Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku. odnosno ste ajni sudija odlu i da se neka druga pismena posebno popi u odredi e ujedno i ta e se u taj spisak uneti. li no ime odnosno naziv poverioca. ste ajni predmet se sudski razvodi kao re en i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem. lan 377 Prepis odluka koje su donete na ro i tu za ispitivanje potra ivanja dostavljaju se samo onim poveriocima ija su potra ivanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ro i tu. Upis u sudski registar lan 378 Upisi u sudski registar i postupak oko vo enja sudskog registra. kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa dr e odvojeno. . a o izvr enom dostavljanju poverioci se obave tavaju oglasom u "Slu benom glasniku Republike Srbije". lan 376 Predsednik ste ajnog ve a. mo e narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju. Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju. odnosno otvaranje ste ajnog postupka. prijavljena potra ivanja i da li su potra ivanja osporena. Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaklju ka za listu utvr enih i osporenih potra ivanja dostavljanje se mo e izvr iti stavljanjem zaklju ka na oglasnu tablu suda. Popis poverilaca sadr i podatke: redni broj. vode se po posebnim propisima. potpisana od strane zaposlenog u sudu odre enog za te poslove. datum. Nakon to se postupak ste aja obustavi u odnosu na ste ajnog du nika i nastavi prema ste ajnoj masi. Ako predsednik ste ajnog ve a. sudski registar e se u initi dostupnim putem veb-stranice suda.Ste aj lan 375 Po prijemu predloga za pokretanje. vodilac upisnika dostavlja predsedniku ve a poravnanja odnosno predsedniku ste ajnog ve a. stavi e se o tome zabele ka na pismenu. odnosno ste ajni sudija.

dostavi e prepis zapisnika o popisu privrednom sudu. Uzajamno obave tavanje o izvr enjima osnovnih i privrednih sudova lan 381 Pre sprovo enja prodaje. Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvr ne radnje je sudski izvr itelj i du an je da postupa u skladu sa zakonom. Sudski izvr itelj je du an da na zahtev du nika pre po etka sprovo enja izvr enja poka e slu benu legitimaciju.XX Glava MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE 1. Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvr enje vr i se tako da jedan sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e izvr nih radnji u to vi e izvr nih predmeta (u istom mestu ili vi e obli njih mesta). Postupanje u predmetima izvr enja Rad sudskog izvr itelja lan 379 Izvr ne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvr itelj po nalogu izvr nog sudije. lan 380 Sudski izvr itelj u postupku izvr enja sprovodi bez odlaganja sva izvr enja. privredni sud koji je sproveo popis obavesti e nadle ni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvr nog du nika i zatra iti obave tenje o tome da li je protiv istog du nika u toku izvr ni postupak pred osnovnim sudom. Svi predmeti u kojima se sprovodi izvr enje upisuju se u spisak izvr enja poverenih sudskom izvr itelju. Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvr nog du nika u izvr nom predmetu gde je postupak u toku. lan 382 . Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa. datumom obavljenog popisa i visinom potra ivanja. Primljeno obave tenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa nazna enjem spisa privrednog suda. po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvr enja dodeljeni u rad.

kao i podatak o tome da li je prilikom . vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlu ivanje o tro kovima (kori enje sudskog vozila ili drugog prevoza. Sudski izvr itelj je du an da vodi mese nu evidenciju o preduzetim izvr nim radnjama u koju e upisivati poslovni broj predmeta. a u izve taju za taj predmet nave e i sve predmete na koje se odnose tro kovi. U izve taju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima stavi e se bele ka o tome u kome se predmetu nalazi obra un tro kova. sa ini e obra un tro kova (Obrazac br. 137). odnosno u izve taju (zapisniku) sudskog izvr itelja. 152) koji e prilo iti samo jednom predmetu. Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa nov anim depozitom. lan 383 Gotovinu. Ako sudski izvr itelj po alje gotovinu izvr nom poveriocu po tom. Prvi primerak priznanice upu uje se licu koje je izvr ilo isplatu. lan 384 Sudski izvr itelj podnosi izvr nom sudiji izve taj o sprovedenim ili nesprovedenim izvr nim radnjama (Obrazac br. ako ih nije neposredno predao izvr nom poveriocu. sudski izvr itelj preda e ra unovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati. Priznanica se popunjava u tri primerka (umno avanjem) sa nazna enjem napla enog iznosa za ra un poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. drugi primerak se zadr ava u bloku priznanica. a tre i primerak predaje ra unovodstvu.Kada sudski izvr itelj napla uje novac potvrdi e uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. prila e po tansku uputnicu u kojoj se nazna ava da je po iljalac sud. to potvr uje potpisom na zapisniku. naknade anga ovanim licima i sl. 151) kome prila e zapisnik i priznanice o napla enim iznosima za vreme sprovo enja izvr nih radnji. uz izve taj prila e uplatnicu.). datum preduzimanja izvr ne radnje. obavljenu izvr nu radnju. papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvr ni du nik ili koje je sam oduzeo. Ra unovodstvo e potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice. sudski izvr itelj predaje izvr nom sudiji zajedno sa izve tajem i zapisnikom o obavljenoj izvr noj radnji. odnosno podatak da izvr na radnja nije preduzeta i za to. Ako sudski izvr itelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet. Ako sudski izvr itelj uplati gotovinu na depozitni ra un suda. U izve taju se navodi trajanje izvr ne radnje. Kopiju priznanice na kojoj je potvr eno da je novac polo en u blagajnu suda. Ako sudski izvr itelj prilikom jednog izlaska obavi vi e radnji u vi e predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale tro kove.

.preduzimanja izvr nih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku. ili se registruju uz potpis primaoca u odgovaraju oj rubrici propisanih knjiga i evidencija. Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige. a ako ne postoji predmet. Sudski depozit Poslovanje sredstvima depozita lan 386 Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadle nog sudije. lan 385 Izvr ni sudija pregleda izve taj (obrazac izve taja mo e biti tampan na koricama predmeta) utvr uje tro kove i upore uje podatke na prilo enoj priznanici sa podacima u zapisniku i izve taju o obavljenoj izvr noj radnji. Privremeni depoziti lan 388 Privremeni depoziti obuhvataju sredstva koja su namenjena da se odmah ili u kra em roku upotrebe u odre enu svrhu (predujam za ve ta enje i sl. Na omotima spisa stavlja se bele ka o izvr enom polaganju i primanju navode i broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja. Ako je predujam nedovoljan pozva e stranku da uplati razliku. 2.). a izve taji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronolo kim redom na posebnom kartonu ulo enom u predmet. Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije. ra unopolaga e zahtevati da se takva naredba izda. osnova e se u tu svrhu novi koji e se upisati u upisnik "R". uvaju se na odgovaraju em depozitnom mestu ili depozitnom ra unu suda. lan 387 Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se uvaju kao nov ana dokumenta. Ako polo eni predujam prelazi obra unate tro kove izda e naredbu o vra anju vi ka. lan 389 Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita. Na izve taj i blok priznanicu stavlja svoj skra eni potpis (paraf).

serijskom i drugom broju ako postoji. uplati e se odmah. a izuzetno na privremeni ra un kod Narodne banke Srbije. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ula e u odgovaraju i predmet. tedne i ulo ene dinarske i devizne knji ice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava.lan 390 Gotov novac primljen u toku dana na blagajni suda. ali ne du e od 30 dana i ako se time ne kr e propisi o blagajni kom maksimumu. te ini. ili slede eg radnog dana na ra un depozita. odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozva e se po iljalac da u roku od tri dana objasni svrhu po iljke ili da ozna i pravnu stvar na koju se ona odnosi. kvalitetu. sa upozorenjem da e mu se novac i vrednosti vratiti na njegov tro ak ako ne postupi po pozivu suda. Primanje vrednosti lan 392 Vrednosti se primaju. Ako iz bilo kojih razloga komisija ne mo e sama da popi e predmete. Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu. . strana valuta. obliku i sl. Primanje dragocenosti i drugih predmeta lan 394 Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju odre uje predsednik. tako da se isklju i svaka mogu nost zamene. anga ova e se sudski ve tak. a potom knji i u evidenciju depozita. lan 391 U sudsku blagajnu mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti.. dragocenosti. uplatom na depozitni ra un suda ili polaganjem na depozitno mesto. Ako se odmah ne mo e utvrditi svrha po iljke. a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti. Komisija je du na da ta no popi e primljene predmete po komadima. Primanje putem po te ili banke lan 393 Gotov novac primljen po tom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajni ki izve taj. po pravilu. Komisija se sastoji od tri lana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita. koli ini. osim ako je sudija nalo io da se gotovina uva u blagajni.

pregled. ako se radi o tednji kod finansijskih organizacija. navo enjem nominalne vrednosti na koju nov anica glasi.Tro kove procene utvr uje sudija i istovremeno odre uje ko e ih snositi. brojanje). iznosa salda. njegova vrednost se ozna ava u nominali. serije i broja kao i eventualnih drugih podataka. vlasnika i korisnika. kao vrednost u doma oj valuti e se privremeno ozna iti vrednost od jednog dinara. Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplati e se u banku na ra un deviznog depozita ukoliko sudija. Primanje strane valute lan 398 Ako je predmet depozita strana valuta. pored kamate ispla uje i deo glavnice. U slu aju da vrednosni papir nema sve kupone. oznaka serije i broja vrednosnog papira. naziv izdavaoca. . izdavaoca. iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon. broja knji ice. Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne mo e odmah utvrditi njihova nominalna vrednost. Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti. Primanje vrednosnih papira lan 395 Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj na in to se sa injava popis i navode slede i podaci: dr ava u kojoj je vrednosni papir izdat. ne odlu i druga ije. kao vrednost ozna i e se smanjena vrednost papira. ako se prilikom naplate kupona. Vrednost tedne i ulo ne knji ice nave e se prema saldu koji pokazuje stanje knji ice u nominalnom iznosu. datuma i mesta izdavanja i drugih podataka. odnosno. u popisu e se nazna iti naziv dr ave u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo pla anja. u zavisnosti od potrebe izvo enja dokaza (uvid. Primanje tednih i ulo enih knji ica lan 396 tedne i ulo ne knji ice popisuju se navo enjem naziva izdavaoca. Ako je vrednosni papir izdat u na oj zemlji. Primanje isprava lan 397 Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navo enjem njihovog svojstva. ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira. a eventualno i posebnog znaka.

Redovni depoziti Predmet redovnog depozita lan 401 Predmet redovnog sudskog depozita mo e biti gotov novac. Revers se poni tava kada se vrati privremeno izdati predmet. kra a specifikacija sadr aja omota. Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju. Po pravilu. stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta. broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita. li no ime i adresa polaga a. 2) filijala Narodne banke Srbije u sedi tu suda. . 3. isprave i sl. Redovne sudske depozite prima sud i daje na uvanje depozitnom mestu. preko po te ili zamoljenog suda. Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo pla anja. Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. koje su po postoje im propisima ovla ene za uvanje sudskih depozita. izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na na in kako on odredi. po tom ili u banci.). na ra unu depozita kod nadle ne banke ili kod depozitnog mesta.lan 399 Vrednosti (dragocenosti. Sudske depozite primaju depozitna mesta. koje se uvaju u blagajni suda ili predaju na uvanje kod depozitnog mesta. radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ula e u odgovaraju i omot. a ako se radi o ve im iznosima ili to stranka zahteva. Izdavanje gotovine i vrednosti lan 400 Gotovina i vrednosti koje se uvaju u blagajni suda. papiri od vrednosti. Gotovina koja se nalazi na ra unu depozita kod nadle nog organa ispla uje se odgovaraju im nalogom. negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika. odnosno njene najbli e filijale ili druge banke. isplata gotovine je na blagajni suda. za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izra eni od tih metala (zlatnici i sl. pravna stvar na koju se odnose. Depozitna mesta su: 1) Narodna banka Srbije u Beogradu.

Naziv depozita lan 406 Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se ozna uje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvr na stvar Petra Jovi a I 26/2010" ili "Ostavina Marka Mari a O 103/2010" itd. stranom valutom. lan 402 Dragocenosti sud predaje na uvanje depozitnom mestu po izvr enom popisu i proceni u zape a enom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. Na omotu. Ako je u vezi sa polo enim tednim i ulo nim knji icama potrebno da se izvr i neka radnja. lan 404 Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima. Ako se u depozit preda strana valuta u zape a enom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje va e za dragocenosti. Kod privatnih sudskih depozita ozna uje se li no ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savi u parnici Mirka Savi a protiv Petra Savi a P 12/2010" itd. Ako depozitno mesto zatra i da mu se prilikom izdavanja depozita sa re enjem vrati potvrda. broj depozita. oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. Po izvr enoj radnji knji ica se vra a depozitnom mestu posebnim re enjem. Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot. . sud e vratiti potvrdu. koju izdaje depozitno mesto. stavljaju se potpisi lanova komisije koja je zape atila omot. devizama.). tednim i ulo nim knji icama.3) drugo lice ili institucija koja je re enjem suda odre ena kao uvar depozita. a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde. sud e zatra iti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knji icu. U omot se ula e i primerak zapisnika o popisu. lan 403 tedne i ulo ne knji ice koje se odnose na isti depozit pola u se kod depozitnog mesta u nezape a enom zajedni kom omotu na kome se sa spoljne strane nazna uje naziv depozita. pored mesta gde je stavljen pe at.). Na isti na in se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne uvaju u sudu. lan 405 U blagajni suda uva se potvrda o preuzimanju zape a enog omota sa dragocenostima. kao i oznaka sudskog predmeta.

O ovoj zabele ci obavesti e se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju. U tom slu aju odredi e se samo preno enje depozita na novi depozitni sud. U naredbi e se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabele kama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje tro kova. Za sve vreme dok na depozitu postoji zabele ka iz stava 1. Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda lan 408 Ako do e do promene depozitnog mesta. Kada depozitni sud upi e zabele ke depozitnog izvr enja u depozitnu karticu. depozitni sud naredi e dosada njem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. dok drugim re enjem sud druk ije ne odredi. Popis depozita lan 410 Re enje izvr nog suda kojim se dozvoljava izvr enje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju. . Radi izvr enja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. Takva naredba se izdaje i onda kada do e do promena depozitnog suda. Zaposleni u sudu du an je obaviti odre ene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izve taj. depozitno mesto ne mo e vr iti poslove koji su u suprotnosti sa sadr ajem zabele ke. Ako se odre ena radnja nije mogla izvr iti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog uvanja u blagajni suda. naredi e re enjem depozitnom mestu da izvr eni popis zabele i u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita. Zabele ke ograni enja raspolaganja depozitima lan 409 Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otu ivanja ili optere enja. U tom slu aju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit. ispunjenje naloga po testamentu i sl. a depozitno mesto ostaje isto. ovog lana.Rukovanje depozitima lan 407 Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. evidentira se stavljanjem zabele ke crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovaraju oj kartici. pravo u ivanja.

zajedno sa popisom ponovo se pe ate i vra aju depozitnom mestu novim re enjem suda radi stavljanja u depozit. enog radnika suda ili preporu enom lan 412 Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovla enim pravnim i fizi kim licima po nalogu suda neposredno ili po tom (vrednosnim pismom. depozitnom mestu da mu se vrati zape a eni omot. a korisnik pozvati da depozit preuzme u odre enom roku. Preostali predmeti. odmah po prijemu omota. sa napomenom da li je depozitna taksa pla ena i za koje vreme. upisa e se u odgovaraju i dnevnik. lan 413 Kada se iz zape a enog omota izdaju pojedini predmeti sud nare uje posebnim re enjem. tako da nije mogu e neposredno izdavanje. Re enje iz stava 1. u postoje em popisu obele avaju se teku i brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. radi neposrednog uru enja. predmeti koji su bili u omotu primi e se na privremeno uvanje u blagajnu suda. Kada su predmet izdavanja dragocenosti. ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci. odnosno zakonski osnov oslobo enja od pla anja takse. Ovako vra eni omot otvara se komisijski. naziv i broj depozita.Izdavanje depozita lan 411 Sudski depoziti izdaju se na osnovu re enja depozitnog suda. porodi no i ro eno ime korisnika kome se depozit izdaje. sud e po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na ijem podru ju stanuje korisnik po alje omot sa dragocenostima. Re enje se dostavlja depozitnom mestu preko ovla po tom. predmet depozita dostavi e se radi neposrednog uru enja sudu na ijem podru ju korisnik ima svoje boravi te. Kada se dragocenosti delimi no izdaju. kao i na in izvr enja re enja. Primerak re enja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadle ni sudija. Depoziti na uvanju kod drugih lica ili institucija . Kada korisnik stanuje izvan podru ja depozitnog suda. a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ula e u predmet. odnosno paketom sa ozna enom vredno u koja se u njemu nalazi). Ako korisnik nije prisutan. ovog lana sadr i predmet izdavanja. Ovu konstataciju potpisuju lanovi komisije koja je izvr ila izdavanje.

a tre i prilo iti u dokumentaciju ra unovodstva. Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od etvorostrukog iznosa tro kova pozivanja (po tarina. 1. . pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti. ovog lana ve e predsednik nalo iti da se sredstva uplate na ra un bud etskih sredstava. lan 417 Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima. Re enjem kojim se odre uje izdavanje depozita utvrdi e se tro kovi koji su nastali usled uvanja depozita i ko je du an da ih naknadi. Popis blagajne sudskog depozita lan 418 Sud je du an da izvr i popis blagajne sudskog depozita. najkasnije do 15. Postupak sa zastarelim depozitima lan 416 Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit. odredi e se njegovo uvanje kod fizi kog ili pravnog lica. ne e se primenjivati postupak iz st. a istekne rok. januara teku e godine za prethodnu godinu. kao uvara predmetnog depozita. i odlu iti o polo enom predujmu. nave e se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.lan 414 Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veli ine nije pogodan za uvanje u sudu. 4. Pre nego to sud poveri predmet depozita odre enom uvaru radi uvanja izvr i e popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih e se jedan ulo iti u odgovaraju i predmet. Pre dono enja takvog re enja sud e zatra iti od predlaga a da polo i potreban predujam za podmirenje tro kova uvanja i rukovanja. lan 415 uvar kome je poveren na uvanje depozit mo e izdati depozit odre enom korisniku samo na osnovu re enja suda i na na in kako je u re enju odre eno. odnosno institucije. drugi predati uvaru zajedno sa predmetom depozita. sud e re enjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao dr avna imovina i nalo iti da se uplati na ra un bud etskih sredstava. U re enju kojim se odre uje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit. i 2. koverat).

godinu. naro ito hitni ili u kojima su ro i ta zakazana. upisa e se u odgovaraju e upisnike vi eg suda za krivi nu materiju. XXI Glava PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lan 419 Vr ilac funkcije predsednika 1. lan 421 Prilikom raspore ivanja predmeta u novoosnovanim sudovima.Predsednik mo e nalo iti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine. lan 423 Vojni predmeti okru nih sudova. januara 2010. lan 424 . odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. godine (redovni. na na in predvi en ovim poslovnikom. kao i drugim okolnostima od zna aja za raspore ivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom. vremenu podno enja inicijalnog akta. odredi e najpre upisivanje i raspore ivanje u rad nere enih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni. godine shodno e se primenjivati odredbe lana 124. obrazova e de urna ve a i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naro ito hitnim. predsednik e se starati da sudije budu ravnomerno optere ene predmetima.). Na predmete preuzete 1. ukoliko oceni da je to potrebno. ukoliko u sudu ne postoji IKT. lan 420 Vr ilac funkcije predsednika. januara 2010. godine. ovog poslovnika. koji nisu re eni do 31. lan 422 Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao re eni. posebno se evidentiraju. Popis blagajne sudskog depozita izvr i e se obavezno u slu aju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku. januara 2010. vanredni pravni lekovi i sl. godine. januara 2010. posebno vode i ra una o starim predmetima. decembra 2009. Vr ilac funkcije predsednika utvrdi e godi nji raspored poslova za 2010. godine. do 6. vode i ra una o ravnomernom optere enju sudija.

a primenjiva e se od 1. oznake i broja upisnika. godine. januara 2010. 65/03. 115/05. Slede i .ispravka i 50/06). 4/06 . ovog poslovnika. promena suda. godine. br. lan 425 Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da va i Sudski poslovnik ("Slu beni glasnik RS". lan 426 Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije". u predmetima preuzetim od 1.Na omotu spisa. izvr i e se u skladu sa odredbama iz lana 168. januara 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful