ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. bez obzira na stepen te poverljivosti. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. odnosno prijave. Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. odnosno prijava. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca.dostavljanja odluke. Zastita podataka. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. 5. kao i podnete ponude. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude. Dokumentacija i evidentiranje postupka . Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11.

ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku.000 dinara. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. Valuta Èlan 17. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. Èlan 16. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300.000. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. 7. daju i na stranom jeziku. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. 6. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. na srpskom jeziku. odnosno ponude. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. U slucaju iz stava 1. u celini ili delimicno. . Èlan 18.000. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama.000 dinara.Èlan 14.

licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. . ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. 1. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki.8. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. 5) konkurs za nacrte. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. 2) restriktivni postupak. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. II. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. Otvoreni postupak Èlan 21. po pravilu. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. i 2. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. Izbor najpovoljnije ponude se. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva.

ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. Odluku iz stava 5. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. razvoja ili . Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka.Restriktivni postupak Èlan 22. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. ne prema posebnim zahtevima narucioca. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. pruzeni. Narucilac. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. mogu biti isporuceni. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. s obzirom na tehnicku. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. dobara ili usluga. u roku odredjenom u javnom pozivu. ovog zakona. isporucuju ili izvode. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. koji se pruzaju. usluge ili radovi koji. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. kao i rizika vezanih za njih. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. veæ u skladu sa trzisnim uslovima.

a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. ili su sve ponude neodgovarajuæe. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. razvoja ili eksperimenta. pod uslovom da se takve usluge ili . odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. od prve javne nabavke. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. 3) ako zbog tehnickih. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja.eksperimenta. materijala ili instalacija. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca.

Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. dizajna i informatike. inzenjerstva. Konkurs za nacrte Èlan 25. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. stav 5. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. ovog zakona. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. arhitekture. ovog zakona. stav 1. gradjevinarstva. ovog clana. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. planove ili dizajne. i clana 108. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. Obaveza narucioca iz stava 2. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. tacka 6) ovog clana. a kvalitet. Nacrt. odnosno iskustvo. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. uz saglasnost ostalih poverilaca. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. ovog zakona. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. .

lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. . u smislu ovog zakona. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. na godisnjem nivou. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28.Konkurs za nacrte. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. planove ili dizajne. jeste bavka istovrsnih dobara. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. 2. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. teritorijalne autonomije. Javna nabavka male vrednosti. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. Program iz stava 4. budzet teritorijalne autonomije. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. ovog clana potvrdjuje staresina. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije.

odnosno finansijskom planu za plaæanje. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). Narucilac moze.3) procenjenu vrednost javne nabavke. kolicinu i opis dobara. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. radova ili usluga. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. kvalitet. 3) obrazac ponude. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. . odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. rok izvrsenja. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. U slucaju primene restriktivnog. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. 6) vrstu. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. eventualne dodatne usluge i sl. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. 3. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). te karakteristike (specifikacije). odnosno pregovarackog postupka. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije.

sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. tacka 5) ovog clana. hipoteka. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. bankarske garancije. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. sa uputstvom kako da se popuni. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke.). 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. neophodni za pripremu ponude. tacka 7) ovog clana. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. 4. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. polise osiguranja i dr. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. s obzirom na predmet javne nabavke. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. telefaksom ili putem elektronske poste. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. menica. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom.8) obrazac strukture cene. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije.

procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. a kada je rok duzi od 12 meseci. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. u pisanom obliku. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. stav 1. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . 5. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. U slucaju periodicnih ugovora. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. U slucaju iz stava 2. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude.Èlan 32. Zainteresovano lice moze. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja.

kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. prostorno planiranje i sl. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. provizije. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora.Èlan 34. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. ± naknadu ili proviziju. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. industrijski dizajn. ovog zakona. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. . stav 1. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno. 3) za arhitektonske usluge. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno.

evropske. tacka 1) ovog clana. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. a narucioci da nabave dobra. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. Izuzetno od odredbe stava 3. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. usluge ili radove odredjene proizvodnje. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. ovog clana. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. kao i dokaze koji to potvrdjuju. tacka 1) ovog clana. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. . izvora ili gradnje. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. 6. U slucaju iz stava 6. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. na nacin iz stava 1.

niti posebno poreklo ili proizvodnju.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. 38. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. proizvodi. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. sertifikat. Srodni dokument iz cl. Sadrzina tehnickih specifikacija. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . One moraju omoguæiti da se radovi. oznaka. inspekciji i uslovima preuzimanja. testiranja i metoda testiranja. radi obezbedjivanja kvaliteta. u smislu ovog zakona. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. kao i o tehnici ili metodu gradnje. obelezavanja i etiketiranja. Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. dobara ili usluga. materijala. i 40. Standard iz cl. proizvoda. sigurnosti ili dimenzija materijala. patent ili tip. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. Dokaz o usaglasenosti dobara. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. materijali. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. i 40. 38. navodjenje elemenata poput robnog znaka. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. proizvoda. terminologije. Standardi Èlan 42. dobara ili usluga. patenta. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". sertifikat. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. pakovanja. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. probi. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. performansi.

a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. standardi preduzeæa i dr. srpski standard. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. snosi ponudjac. 2. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. tac. Odredbe stava 2. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. 3. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata.). evropski standard. drugi standardi. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. 6) i 7). ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. ovog clana moze da bude: 1. 4. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. Standard iz stava 1. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. 7. granski standardi. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. medjunarodni standard. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. kao i stava 3. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke.standard. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . odnosno upisan u odgovarajuæi registar.

odnosno tri godine za dobra i usluge. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. sa iznosima. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. Ispunjenost uslova iz clana 44. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. 6) i 7) i clana 44. kolicini i nameni. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine.kojim se regulise poslovanje banaka. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. dokaz mora biti u obliku potvrde. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. Ispunjenost uslova iz clana 44. tac. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. 2) osnivackog akta ponudjaca. . arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. radova ili usluga. zaposljavanju i uslovima rada. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. stav 2. zaposljavanju i uslovima rada. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. stav 5. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. U slucaju iz stava 8. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. a ako su kupci. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. izdate od strane nadleznog organa. stav 2. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. Ako su kupci odnosno narucioci. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem.

odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. . koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. sertifikat. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. ovog clana. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. U slucaju sumnje. (d) deklaracija o usaglasenosti. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. ovog zakona. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. N c je duzan da poziv iz stava 4. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. (g) uzorak. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. nije proteklo vise od sest meseci. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. ovog clana. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. Dokaz iz stava 1. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. opisa ili fotografija. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. Dokaz iz stava 1.

. duzan je da navede naziv podizvodjaca. Izjava ponudjaca Èlan 48. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. Dokaz iz stava 1. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. za period od prethodnih pet godina za radove. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. bez obzira na broj podizvodjaca. tac. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. tacka 5) ovog clana. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. priloziti svoju pismenu izjavu. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. na njegov zahtev. stav 2. 8. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. ovog zakona. odnosno tri godine za dobra i usluge. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. ponudjac moze. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Ponudjac je duzan da naruciocu. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44.Negativne reference Èlan 47. umesto dokaza. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. ovog clana.

Vrste kriterijuma . U slucaju iz stava 1. ovog zakona. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. ovog zakona ispunjavaju zajedno. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. tac. 1) do 5) ovog zakona. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. stav 2. Pravnim aktom iz stava 3. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. a ostale uslove iz clana 44. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. 9.

a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. kao sto su: 1) ponudjena cena. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. Uslovi za ucesæe iz clana 44. tako da zbir pondera iznosi 100. 4) tekuæi troskovi. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. 5) troskovna ekonomicnost. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. 9) garantni period i vrsta garancija. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca.Èlan 52. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 6) kvalitet. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. 11) post-garancijsko odrzavanje. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 2) uslovi plaæanja. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova.

Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. 9. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. i 10. Narucilac moze. 10. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. 7. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. 6. Odredbe st. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. . 6. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. 7. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. 6. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. Prednost data domaæim ponudjacima u st. i 10. 7. 9. dopuni ili opozove svoju ponudu. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. ovog clana. 9. u slucaju isteka roka vazenja ponude. i 10. Vazenje ponude Èlan 55. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54.

Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. ukljucujuæi promenu cene. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.Ponude sa varijantama Èlan 56. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. Dodatna objasnjenja. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. a posebno ne moze da zahteva. Ako ponuda icajeno nisku cenu. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. Narucilac ne moze da zahteva. Narucilac moze. usluga ili radova koje ponudjac predlaze.000 dinara. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. . ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. ovog clana.000. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. uz saglasnost ponudjaca. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda.

Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. ovog clana. . Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. izda potvrdu o prijemu. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Blagovremena ponuda Èlan 61. na njegov zahtev. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. 11. U slucaju iz stava 9. Racunanje rokova Èlan 60.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. Odredjivanjem roka iz stava 2. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki.

ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. ako je narucilac u skladu sa clanom 71. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. sa naznakom da je podneta neblagovremeno.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog zakona. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. obilazak lokacije i sl.

Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke.000. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. stav 3. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. 12.000 dinara za dobra i uge. 65. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. i 67. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. 66. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22.000. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. ovog zakona. odnosno 300. stav 1.Èlan 66. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".000 . ovog zakona.

kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. Javni poziv Èlan 72. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. ovog zakona. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50.dinara za radove. tac. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.000. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Javni poziv iz stava 1. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 1). vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. predmetu nabavke. Prethodni raspis Èlan 71. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. uslovima za priznavanje kvalifikacije. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. vremenu i mestu podnosenja ponude. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. Javni poziv iz stava 1. tac. predmetu nabavke.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. stav 2. vremenu i mestu podnosenja prijave. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Vrste oglasa Èlan 70. 5) postupku putem konkursa. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 2) javni poziv. uslovima za ucestvovanje u postupku. 3) kvalifikacionom postupku. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. .

zavedena. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. sluzbene. vremenu i mestu otvaranja ponuda. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu.Javni poziv iz st. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. vremenu i mestu podnosenja ponude. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. 2) naziv ponudjaca. odnosno prijava. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. Otvaranje ponuda i prijava je javno. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. Izuzetno. . i 3. 2. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. 13. predmetu nabavke. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. Poziv iz stava 1. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Odluku iz stava 2.

. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. 14. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. odnosno prijava. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. na nacin propisan clanom 69. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. stav 6. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. ovog zakona. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. posto pregleda ponude. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. ovog zakona. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma.

JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. ovog zakona. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . Izvestaj iz stava 1. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. odnosno predvidjeni posebnim propisima. ovog zakona. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. ENERGETIKE.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. III. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Na osnovu izvestaja iz clana 80. ovog zakona. RUDARSTVA.

recnog i zeleznickog s braæaja. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. elektricne energije. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. energetike. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. rudarstva. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. trolejbusima i autobusima. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. Predmet javne nabavke Èlan 85. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. ovog zakona. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. ovog zakona i lica iz clana 84. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. ovog zakona. gasa i toplotne energije. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. rudarstva. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. ovog zakona. Ako Republika Srbija. transport. Na uslove. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. 4) izgradnju. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84.Narucioci Èlan 83. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. 3) izgradnju. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. energetike. nafte i gasa. kada nabavljaju dobra. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85.

ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede.elektricnu energiju. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. Druge nabavke Èlan 86. ovog clana. ovog zakona. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. energetike. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. rudarstva. rudarstva. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. ukljucujuæi i tekuæu. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. irigacijom ili isusivanjem zemljista. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. Nabavke u oblastima vodoprivrede. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. energetike. ovog clana.

stav 1. telekomunikacija i saobraæaja. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. unapred ustanovljenim od strane narucioca. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. ovog zakona. ovog zakona. ovog zakona. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. Postovanje uslova uzajamnosti . uslovi iz stava 1.000. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. ovog zakona. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. Narucilac moze uslove iz stava 1. Prethodni raspis Èlan 88. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. energetike. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. Za planirane javne nabavke iz clana 85. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. rudarstva.clanu 85. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. ovog clana moraju biti dostupni.

ovog zakona. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. u pogledu cene. ovog zakona. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. ovog clana. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91.Èlan 90. Jednakim ponudama. u smislu stava 1. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. IV. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. Vlada moze. . privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave.

godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. Dodatne informacije Èlan 95. 2. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. 1. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. i to najkasnije do 10. ovog zakona pripremi zbirni. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. sa dodatnim informacijama. postupku i predmetu javne nabavke. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. obustavljenih i ponistenih postupaka. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. i 3. ovog clana. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. vrednosti javne nabavke. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. a tekuæe godine za prethodnu godinu. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. V. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih.

4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. 3) praæenje postupaka javne nabavke. Narucilac. o cemu vodi odgovarajuæi registar. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. po potrebi. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. Poslovi Èlan 99. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke.Èlan 97. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. kao i vodjenje registra sluzbenika . 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. VI. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat.

3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. Republicka komisija ima pecat. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. sa predlogom mera. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. Nadleznost Èlan 101. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. . 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. VII. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama.

3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. na predlog Vlade. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. 2) se utvrdi. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. isto lice moze biti birano najvise dva puta. posao. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . niti obavljati bilo koju drugu funkciju. stav 5. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. koji rukovodi njenim radom. na predlog predsednika Republicke komisije. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. ovog zakona. U odsustvu predsednika Republicke komisije. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. Za predsednika.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. sluzbu. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. odnosno clana Republicke komisije. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103.

Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Sluzbom rukovodi sekretar. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Podnosilac zahteva iz stava 1. na predlog predsednika Republicke komisije. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. Na Pravilnik iz stava 3. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . odnosno clana Republicke komisije. finansijsko-materijalne. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. na predlog sekretara Sluzbe. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. opste-pravne. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

ovog zakona. stav 2. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. 3. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. Odluku iz stava 1. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. i 4. bez obzira na nacin dostavljanja. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. Odredbe s . protiv svake radnje narucioca. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. ovog zakona. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . i 81. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.2. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. ovog clana. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. osim odredbe clana 116. 79. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. stav 1. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. 22. ovog zakona. ovog clana. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava.

Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. odnosno o odluci narucioca. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. Posle prethodnog ispitivanja. 2) naziv i adresu narucioca. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1.Srbije. ovog zakona. bez odlaganja. narucilac æe . 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. Protiv zakljucka iz stava 2. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. podneti zalbu Republickoj komisiji. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. stav 1. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Po prijemu zahteva za zastitu prava. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. ovog clana podnosilac zahteva moze. narucilac æe. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. ovog clana. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. ovog clana. 7) potpis podnosioca. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. ovog clana. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava.

Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. ovog clana. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. ovog clana. Obrazlozeno resenje iz stava 1. Protiv zakljucka iz stava 4. stav 1. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. ovog clana. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. Resenje iz clana 111. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. o cemu istovremeno obavestava narucioca.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati.

ovog clana. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. Rok iz stava 1. u roku od deset dana od dana donosenja resenja.000. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Zahtev za dobijanje podataka. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. moze se produziti najduze za 20 dana. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. odnosno odluke. stav 1. odnosno misljenja. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. i 4. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti.000. odnosno 30. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. odnosno misljenja.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. ovog clana dostavi naruciocu. ovog clana. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. 3. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. mora biti obrazlozen. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. odnosno Republicke . Troskovi postupka Èlan 116.00 dinara. u narocito opravdanim slucajevima.00 dinara. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. odnosno odluku iz stava 3. Sva lica iz st. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije.

ovog zakona. u celini ili delimicno. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. Èlan 118. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. O troskovima odlucuje Republicka komisija. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. stav 5. stav 1. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. Odluka Republicke komisije se. Odluka Republicke komisije Èlan 117. ponistava postupak javne nabavke. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. naruciocu. ovog zakona. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. podnosiocu zahteva. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. posle dostavljanja strankama u postupku.

VIII. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava. ovog zakona. Novcanom kaznom od 100. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121.000 do 1. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. IX. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. Narodnu skupstinu i Vladu. X.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke .000. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. NADZOR Èlan 119. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija.odluke Republicke komisije. budzetsku inspekciju. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. a da nije sproveden postupak javne nabavke.

23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). ovog zakona. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76).(clan 10). 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. uslove. 59±68). i 39). 9. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. 31. i 95). na nacin propisan clanom 69. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. i cl. ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). 18) ako u roku iz clana 97. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 94. stav 6. ovog zakona. a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). ovog zakona. stav 7. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. Za prekrsaj iz stava 1. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). i 13). i 32). stav 1. st. 44±52). 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. stav 3. a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. 12. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 38±43). u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. i 5. ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). 4. stav 1. ovog zakona. standarde i druge tehnicke propise (cl. ovog zakona. 10) ako predmet ugovora.

Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. Èlan 126. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku .000 do 50.000 do 50. osim odredaba cl. stav 3. XI. Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije.od 20.000 do 50. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. 123. opremu. ovog zakona. Èlan 122. Èlan 125. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. 124. 43/03. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novcanom kaznom od 100. predmete. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. kao i prava i obaveze. 55/04 i 101/05).000 dinara.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45. Èlan 124.000 dinara. Za prekrsaj iz stava 1.000 dinara. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. Za prekrsaj iz stava 1.000. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". i 48). stav 10). 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). 45. i 125. br. 39/02. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga.000 do 1.

i 2. 6. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. 9. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. usluge odrzavanja i popravke 2. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. 55/04 i 101/05). ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 43/03. tog clana. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. ovog zakona. st. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. interneta i satelitskih usluga) 6. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. 39/02. stav 3. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. i Republike Srbije. Odredbe clana 97. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. 7. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. br. pejdzinga. Èlan 127. Odredbe clana 54. 1. s jedne strane. radio telefonije. i 10. st. prodajom. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. osim podzakonskog akta iz clana 54. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. s druge strane. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". teleksa. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. racunarske usluge 8. kulture i sporta 27. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. inzenjerske usluge. usluge regrutovanja kadrova 23. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. usluge u oblastima rekreacije. reklamne usluge 14. usluge recnog saobraæaja 20. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. arhitektonske usluge. revizije i vodjenja knjiga 10. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. poravnanja i srodnih usluga) 12. usluge zeleznickog saobraæaja 19.instrumenata. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. usluge hotela i restorana 18. usluge uklanjanja otpadaka. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. druge usluge . usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. zdravstvene i socijalne usluge 26. pravne usluge 22. usluge racunovodst . usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja.

Gradnja mostova.1.3. mostova. brane itd. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. pritoke. aerodroma i sportskih objekata 502. kanalizacija itd. Podizanje i uklanjanje skela 501.6. Elektricne instalacije 503.6.1. zeleznickih pruga.2. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501.3.) 502. pristanista. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva.7.) 501. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503. busenje 502.3. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke. Opsti industrijski radovi 503. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima.1. Opsti gradjevinski radovi 501. odstranjivanje otpadnih voda. p d. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504. Drugi gradjevinski radovi. isusivanje zemlje.4. Instalacija antena.5. Zemljani radovi 502. ventilacija) 503. Gradnja puteva. tunela i okna. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) .2. Postavljanje streha i krovni radovi 501.1.4. vodo-snabdevanje.2. gromobrana. Gradnja dimnjaka. Zastita od vode i vlage 501.5. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.2. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500.) 502.5. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija. peæi i kamina 501. telefona itd. kanali.2. cisæenje itd. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504.4. Izolacioni radovi 503. klimatski uredjaji. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504.1. 502.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500.7.6.3.

504. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504. Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .6.5.4.