ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. odnosno prijave. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Dokumentacija i evidentiranje postupka . predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. odnosno prijava. 5. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. bez obzira na stepen te poverljivosti. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid.dostavljanja odluke. kao i podnete ponude. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. Zastita podataka. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude.

posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama. . Èlan 16.000. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. daju i na stranom jeziku. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. Valuta Èlan 17.000 dinara. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija.Èlan 14. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. u celini ili delimicno. kvalitet i tehnicku dokumentaciju.000 dinara. 6. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. U slucaju iz stava 1. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. 7. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku.000. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. odnosno ponude. Èlan 18. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. na srpskom jeziku.

po pravilu. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. Otvoreni postupak Èlan 21. II. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki.8. i 2. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. . 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. 2) restriktivni postupak. Izbor najpovoljnije ponude se. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. 5) konkurs za nacrte. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. 1. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. ovog zakona. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. pruzeni. dobara ili usluga. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. usluge ili radovi koji. Narucilac. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. Odluku iz stava 5. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava.Restriktivni postupak Èlan 22. koji se pruzaju. razvoja ili . Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. s obzirom na tehnicku. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. u roku odredjenom u javnom pozivu. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. kao i rizika vezanih za njih. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. isporucuju ili izvode. ne prema posebnim zahtevima narucioca. mogu biti isporuceni. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44.

3) ako zbog tehnickih. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. materijala ili instalacija. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. razvoja ili eksperimenta. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku. ili su sve ponude neodgovarajuæe. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. od prve javne nabavke. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. pod uslovom da se takve usluge ili . materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja.eksperimenta. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24.

u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. Nacrt. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. stav 1. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. ovog zakona. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. odnosno iskustvo. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. a kvalitet. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. uz saglasnost ostalih poverilaca. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. inzenjerstva. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. dizajna i informatike. arhitekture. Obaveza narucioca iz stava 2. gradjevinarstva. ovog zakona. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. . Konkurs za nacrte Èlan 25. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. ovog zakona.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. planove ili dizajne. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. i clana 108. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. tacka 6) ovog clana. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. stav 5. ovog clana. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1.

odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. budzet teritorijalne autonomije. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. planove ili dizajne. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. 2.Konkurs za nacrte. Program iz stava 4. u smislu ovog zakona. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. ovog clana potvrdjuje staresina. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. teritorijalne autonomije. jeste bavka istovrsnih dobara. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. na godisnjem nivou. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Javna nabavka male vrednosti. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. . lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca.

Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke.3) procenjenu vrednost javne nabavke. . 3) obrazac ponude. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. te karakteristike (specifikacije). ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. U slucaju primene restriktivnog. kolicinu i opis dobara. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). 3. 6) vrstu. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. rok izvrsenja. eventualne dodatne usluge i sl. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. Narucilac moze. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. odnosno pregovarackog postupka. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. kvalitet. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. radova ili usluga. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. odnosno finansijskom planu za plaæanje. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29.

8) obrazac strukture cene. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije.). bankarske garancije. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. 4. hipoteka. s obzirom na predmet javne nabavke. tacka 5) ovog clana. sa uputstvom kako da se popuni. telefaksom ili putem elektronske poste. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. menica. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. polise osiguranja i dr. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. tacka 7) ovog clana. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. neophodni za pripremu ponude. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava.

Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . Zainteresovano lice moze. stav 1. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. u pisanom obliku. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. a kada je rok duzi od 12 meseci. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. U slucaju iz stava 2. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. U slucaju periodicnih ugovora.Èlan 32. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. 5. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi.

Èlan 34. ± naknadu ili proviziju. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. industrijski dizajn. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. prostorno planiranje i sl. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. stav 1. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. 3) za arhitektonske usluge. . ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. provizije. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. ovog zakona. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu.

evropske.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. na nacin iz stava 1. U slucaju iz stava 6. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. izvora ili gradnje. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. ovog clana. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. tacka 1) ovog clana. Izuzetno od odredbe stava 3. 6. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. tacka 1) ovog clana. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. a narucioci da nabave dobra. kao i dokaze koji to potvrdjuju. . usluge ili radove odredjene proizvodnje. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta.

Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. 38. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. One moraju omoguæiti da se radovi. kao i o tehnici ili metodu gradnje. probi. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. Standard iz cl. inspekciji i uslovima preuzimanja. 38. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . oznaka. terminologije. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. Srodni dokument iz cl. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. patent ili tip. navodjenje elemenata poput robnog znaka. performansi. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. pakovanja. Sadrzina tehnickih specifikacija. patenta.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. proizvodi. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. i 40. radi obezbedjivanja kvaliteta. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. dobara ili usluga. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. i 40. materijali. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. sertifikat. Standardi Èlan 42. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. Dokaz o usaglasenosti dobara. u smislu ovog zakona. materijala. obelezavanja i etiketiranja. testiranja i metoda testiranja. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. sertifikat. proizvoda. dobara ili usluga. sigurnosti ili dimenzija materijala. proizvoda. niti posebno poreklo ili proizvodnju.

2. drugi standardi. 4. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. 6) i 7). 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. evropski standard. kao i stava 3.). Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. snosi ponudjac. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. 3. tac. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Standard iz stava 1. Odredbe stava 2. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr.standard. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . medjunarodni standard. ovog clana moze da bude: 1. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. srpski standard. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. granski standardi. 7. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. standardi preduzeæa i dr. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom.

zaposljavanju i uslovima rada. tac. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara.kojim se regulise poslovanje banaka. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. Ispunjenost uslova iz clana 44. stav 2. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. kolicini i nameni. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. sa iznosima. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. stav 5. dokaz mora biti u obliku potvrde. 6) i 7) i clana 44. 2) osnivackog akta ponudjaca. stav 2. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. odnosno tri godine za dobra i usluge. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. Ako su kupci odnosno narucioci. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. izdate od strane nadleznog organa. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. . U slucaju iz stava 8. radova ili usluga. a ako su kupci. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. Ispunjenost uslova iz clana 44. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. zaposljavanju i uslovima rada.

Dokaz iz stava 1. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. (d) deklaracija o usaglasenosti. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. ovog clana. nije proteklo vise od sest meseci. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. ovog zakona. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. N c je duzan da poziv iz stava 4. opisa ili fotografija. (g) uzorak. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. Dokaz iz stava 1. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. U slucaju sumnje. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. sertifikat. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. . mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. ovog clana. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca.

ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. 8. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. stav 2. Ponudjac je duzan da naruciocu. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. umesto dokaza. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. ponudjac moze. tac. ovog clana. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. Dokaz iz stava 1. . Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. ovog zakona. tacka 5) ovog clana. odnosno tri godine za dobra i usluge. za period od prethodnih pet godina za radove. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. bez obzira na broj podizvodjaca. duzan je da navede naziv podizvodjaca.Negativne reference Èlan 47. priloziti svoju pismenu izjavu. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. Izjava ponudjaca Èlan 48. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. na njegov zahtev.

sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. U slucaju iz stava 1. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. tac. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. ovog zakona ispunjavaju zajedno. Pravnim aktom iz stava 3.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. Vrste kriterijuma . Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. stav 2. 1) do 5) ovog zakona. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. a ostale uslove iz clana 44. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. 9. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. ovog zakona. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.

10) obaveze u pogledu rezervnih delova. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. Uslovi za ucesæe iz clana 44. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. tako da zbir pondera iznosi 100. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla.Èlan 52. 5) troskovna ekonomicnost. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 11) post-garancijsko odrzavanje. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 9) garantni period i vrsta garancija. 2) uslovi plaæanja. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. kao sto su: 1) ponudjena cena. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . 6) kvalitet. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. 4) tekuæi troskovi. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu.

Odredbe st. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. 10. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. 7. i 10. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. 9. Prednost data domaæim ponudjacima u st. i 10. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. dopuni ili opozove svoju ponudu. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. 6. 6. 7. ovog clana. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. . 6.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. 9. Narucilac moze. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. Vazenje ponude Èlan 55. u slucaju isteka roka vazenja ponude. i 10. 9. 7. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu.

ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. a posebno ne moze da zahteva. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac.000 dinara. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. Dodatna objasnjenja. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. Narucilac moze. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. uz saglasnost ponudjaca. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. Narucilac ne moze da zahteva. Ako ponuda icajeno nisku cenu.Ponude sa varijantama Èlan 56. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. ukljucujuæi promenu cene. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. . ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. ovog clana. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.000.

ovog clana. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. U slucaju iz stava 9. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. . Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Blagovremena ponuda Èlan 61. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. Odredjivanjem roka iz stava 2. Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. izda potvrdu o prijemu. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Racunanje rokova Èlan 60. 11. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. na njegov zahtev.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona.

Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. obilazak lokacije i sl. ako je narucilac u skladu sa clanom 71. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. ovog zakona. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen.

ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. odnosno 300. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa.000. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. ovog zakona. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. stav 1.Èlan 66. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. 66. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. 65. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. ovog zakona. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". 12. stav 3. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa.000 . i 67.000 dinara za dobra i uge. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69.000. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva.

3) kvalifikacionom postupku. uslovima za priznavanje kvalifikacije. tac. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda.dinara za radove. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci.000. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. stav 2. Prethodni raspis Èlan 71. 5) postupku putem konkursa. vremenu i mestu podnosenja ponude. uslovima za ucestvovanje u postupku. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Javni poziv Èlan 72. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. Vrste oglasa Èlan 70. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 1). odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. tac. predmetu nabavke. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. Javni poziv iz stava 1.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. 2) javni poziv. . ovog zakona. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. vremenu i mestu podnosenja prijave. predmetu nabavke. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. vremenu i mestu otvaranja ponuda. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Javni poziv iz stava 1. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka.

2. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. i 3. Poziv iz stava 1. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 13. predmetu nabavke. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. sluzbene. 2) naziv ponudjaca. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. zavedena. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. Odluku iz stava 2. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Izuzetno.Javni poziv iz st. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. odnosno prijava. vremenu i mestu podnosenja ponude. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. . Otvaranje ponuda i prijava je javno.

posto pregleda ponude. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. na nacin propisan clanom 69. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ovog zakona. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. . Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. 14. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. stav 6. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. odnosno prijava. ovog zakona. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe.

a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. ENERGETIKE. ovog zakona. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. III. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. ovog zakona. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . Na osnovu izvestaja iz clana 80. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. RUDARSTVA. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. odnosno predvidjeni posebnim propisima. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Izvestaj iz stava 1. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. ovog zakona.

odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga.Narucioci Èlan 83. energetike. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. trolejbusima i autobusima. recnog i zeleznickog s braæaja. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. Na uslove. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. Predmet javne nabavke Èlan 85. kada nabavljaju dobra. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. energetike. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Ako Republika Srbija. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. rudarstva. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. 3) izgradnju. rudarstva. ovog zakona. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. 4) izgradnju. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. transport. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. nafte i gasa. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. ovog zakona i lica iz clana 84. ovog zakona. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. gasa i toplotne energije. elektricne energije.

4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju.elektricnu energiju. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. ovog clana. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. rudarstva. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. ukljucujuæi i tekuæu. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . Nabavke u oblastima vodoprivrede. energetike. ovog clana. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. irigacijom ili isusivanjem zemljista. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. rudarstva. Druge nabavke Èlan 86. energetike. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3.

ovog zakona. ovog zakona. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. stav 1. rudarstva. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. Prethodni raspis Èlan 88. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. Za planirane javne nabavke iz clana 85. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. telekomunikacija i saobraæaja. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. ovog clana moraju biti dostupni. unapred ustanovljenim od strane narucioca. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. uslovi iz stava 1. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. ovog zakona. Narucilac moze uslove iz stava 1. energetike. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede.clanu 85. Postovanje uslova uzajamnosti . ovog zakona. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima.000. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima.

Jednakim ponudama. u pogledu cene. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. ovog zakona. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. ovog clana. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. Vlada moze. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. IV. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. u smislu stava 1. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. . takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. ovog zakona. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama.Èlan 90. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave.

godisnji izvestaj o javnim nabavkama. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. a tekuæe godine za prethodnu godinu. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. postupku i predmetu javne nabavke. ovog clana. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. ovog zakona pripremi zbirni. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. i to najkasnije do 10. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. 2. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. obustavljenih i ponistenih postupaka. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. sa dodatnim informacijama. V. Dodatne informacije Èlan 95. 1. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. vrednosti javne nabavke. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. i 3.

kao i vodjenje registra sluzbenika . 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. Narucilac. 3) praæenje postupaka javne nabavke. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. o cemu vodi odgovarajuæi registar. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke.Èlan 97. VI. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Poslovi Èlan 99. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. po potrebi. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke.

maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). sa predlogom mera. Nadleznost Èlan 101. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. u skladu sa zakonom. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. VII. Republicka komisija ima pecat. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. . Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije.

U odsustvu predsednika Republicke komisije. stav 5. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. Za predsednika. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. 2) se utvrdi. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. isto lice moze biti birano najvise dva puta. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. sluzbu. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. na predlog predsednika Republicke komisije. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. odnosno clana Republicke komisije. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. na predlog Vlade. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. ovog zakona. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. koji rukovodi njenim radom. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. posao.

Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. Sluzbom rukovodi sekretar. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". opste-pravne. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. na predlog predsednika Republicke komisije. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . finansijsko-materijalne. na predlog sekretara Sluzbe. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. Podnosilac zahteva iz stava 1. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. odnosno clana Republicke komisije.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. Na Pravilnik iz stava 3.

ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. ovog zakona. osim odredbe clana 116. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.2. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog zakona. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. i 4. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. ovog clana. protiv svake radnje narucioca. 22. bez obzira na nacin dostavljanja. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. stav 2. 3. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. ovog clana. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. i 81. 79. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . ovog zakona. stav 1. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. Odredbe s . Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Odluku iz stava 1.

Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. narucilac æe . Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. ovog clana. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. ovog clana. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. ovog clana. Po prijemu zahteva za zastitu prava. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. bez odlaganja. Posle prethodnog ispitivanja. podneti zalbu Republickoj komisiji. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. stav 1. ovog zakona. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. odnosno o odluci narucioca. 2) naziv i adresu narucioca. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. narucilac æe. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110.Srbije. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. 7) potpis podnosioca. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. ovog clana podnosilac zahteva moze. Protiv zakljucka iz stava 2. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju.

ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. ovog clana. ovog clana. Obrazlozeno resenje iz stava 1. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. stav 1. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. Protiv zakljucka iz stava 4. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. ovog clana. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. Resenje iz clana 111. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. o cemu istovremeno obavestava narucioca. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet.

Rok iz stava 1. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. odnosno 30. 3. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. odnosno odluku iz stava 3. i 4. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. ovog clana. Zahtev za dobijanje podataka. moze se produziti najduze za 20 dana. odnosno misljenja.000. ovog clana. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. odnosno odluke. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. odnosno misljenja. u narocito opravdanim slucajevima. Sva lica iz st. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze.00 dinara. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. odnosno Republicke . Troskovi postupka Èlan 116. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku.000. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. stav 1. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac.00 dinara. mora biti obrazlozen. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. ovog clana dostavi naruciocu.

Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. Èlan 118. stav 5. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. stav 1. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. ovog zakona. Odluka Republicke komisije se. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. podnosiocu zahteva. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. u celini ili delimicno. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. ponistava postupak javne nabavke. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. O troskovima odlucuje Republicka komisija. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. posle dostavljanja strankama u postupku. Odluka Republicke komisije Èlan 117. naruciocu. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . ovog zakona. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan.

odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.odluke Republicke komisije. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. VIII. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. Narodnu skupstinu i Vladu. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. Novcanom kaznom od 100. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. ovog zakona. IX. NADZOR Èlan 119. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. X. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama.000 do 1. budzetsku inspekciju. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. koje nije narucilac u smislu ovog zakona.000. a da nije sproveden postupak javne nabavke. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava.

10) ako predmet ugovora. i 39). saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. stav 7. na nacin propisan clanom 69. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. 31. ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). 4. i 95). 44±52). u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 18) ako u roku iz clana 97. stav 3. stav 6. uslove. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. st. stav 1. 94. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. ovog zakona. i cl. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). ovog zakona. tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). standarde i druge tehnicke propise (cl. 9. Za prekrsaj iz stava 1. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 59±68). ovog zakona. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. i 5. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. 38±43). stav 1. i 32).(clan 10). ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. ovog zakona. 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. i 13). 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. ovog zakona. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). 12.

i 125.od 20. Za prekrsaj iz stava 1.000 do 50. 123.000 dinara. opremu. i 48).000 do 50. stav 3. osim odredaba cl. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. 124. 39/02. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. Èlan 122.000 do 1. Novcanom kaznom od 100. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. ovog zakona. Za prekrsaj iz stava 1. 55/04 i 101/05). Èlan 125. Èlan 124. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga.000. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.000 do 50. 43/03. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). Èlan 126. 45. Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45.000 dinara. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . XI. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. predmete. br. kao i prava i obaveze.000 dinara. stav 10). Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS".

ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. 43/03. s jedne strane. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". pejdzinga. 7. usluge odrzavanja i popravke 2. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. i 2. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. i 10. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. prodajom. radio telefonije. 6. tog clana. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. br. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. Èlan 127.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. 39/02. s druge strane. st. interneta i satelitskih usluga) 6. stav 3. teleksa. Odredbe clana 97. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. 55/04 i 101/05). st. ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. osim podzakonskog akta iz clana 54. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. Odredbe clana 54. i Republike Srbije. 9. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. 1. ovog zakona.

istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. reklamne usluge 14. poravnanja i srodnih usluga) 12. kulture i sporta 27. inzenjerske usluge. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. revizije i vodjenja knjiga 10. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. usluge regrutovanja kadrova 23. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. usluge hotela i restorana 18. usluge zeleznickog saobraæaja 19. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. usluge recnog saobraæaja 20. usluge racunovodst . druge usluge . usluge u oblastima rekreacije.instrumenata. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. pravne usluge 22. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. racunarske usluge 8. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. arhitektonske usluge. usluge uklanjanja otpadaka. zdravstvene i socijalne usluge 26.

3.4. p d.1. pristanista. Instalacija antena.1. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija. Gradnja dimnjaka. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500.4.7.1.) 502. brane itd.6. aerodroma i sportskih objekata 502.) 501. busenje 502. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) .2.) 502. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503. Opsti industrijski radovi 503. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502. mostova.1.6.2. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima.3. Elektricne instalacije 503. 502. Zastita od vode i vlage 501.3. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504.5.2.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. ventilacija) 503. Zemljani radovi 502. Postavljanje streha i krovni radovi 501.1. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504.7.5. kanali.6. telefona itd.2. isusivanje zemlje. Izolacioni radovi 503. pritoke. zeleznickih pruga. vodo-snabdevanje. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke. odstranjivanje otpadnih voda.2. Gradnja mostova. Drugi gradjevinski radovi. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje.5. Gradnja puteva. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva. cisæenje itd. kanalizacija itd. Podizanje i uklanjanje skela 501. gromobrana. peæi i kamina 501.3. tunela i okna. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501. klimatski uredjaji. Opsti gradjevinski radovi 501.4.

4.6. Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.504.5. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful