P. 1
ZAKON o Javnim Nabavkama

ZAKON o Javnim Nabavkama

|Views: 626|Likes:
Published by Vlada Popovic

More info:

Published by: Vlada Popovic on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2012

pdf

text

original

ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. odnosno prijava. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. odnosno prijave. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Zastita podataka. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima.dostavljanja odluke. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. bez obzira na stepen te poverljivosti. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude. Dokumentacija i evidentiranje postupka . Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. 5. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. kao i podnete ponude.

U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. 6. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama. odnosno ponude.000 dinara. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15.000 dinara. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. 7. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. Èlan 18. na srpskom jeziku. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. u celini ili delimicno. daju i na stranom jeziku. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji.000. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. Èlan 16.Èlan 14. U slucaju iz stava 1. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija. Valuta Èlan 17.000. . Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.

Izbor najpovoljnije ponude se. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. 1. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.8. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. 2) restriktivni postupak. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. po pravilu. II. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. i 2. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. 5) konkurs za nacrte. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. Otvoreni postupak Èlan 21. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. . ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom.

pruzeni. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. koji se pruzaju. u roku odredjenom u javnom pozivu. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. isporucuju ili izvode. kao i rizika vezanih za njih. Narucilac. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. ne prema posebnim zahtevima narucioca. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena.Restriktivni postupak Èlan 22. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. Odluku iz stava 5. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. s obzirom na tehnicku. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. mogu biti isporuceni. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. usluge ili radovi koji. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. razvoja ili . 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. dobara ili usluga. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. ovog zakona.

odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. pod uslovom da se takve usluge ili . 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. ili su sve ponude neodgovarajuæe. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. 3) ako zbog tehnickih. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. od prve javne nabavke. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. razvoja ili eksperimenta. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku.eksperimenta. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. materijala ili instalacija. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku.

plan ili dizajn bira nezavisni ziri. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. Obaveza narucioca iz stava 2.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. i clana 108. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. . Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. dizajna i informatike. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. a kvalitet. stav 1. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. arhitekture. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1. stav 5. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. planove ili dizajne. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. ovog zakona. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. tacka 6) ovog clana. Konkurs za nacrte Èlan 25. inzenjerstva. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. gradjevinarstva. ovog clana. Nacrt. odnosno iskustvo. ovog zakona. uz saglasnost ostalih poverilaca. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. ovog zakona.

jeste bavka istovrsnih dobara. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. planove ili dizajne. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. u smislu ovog zakona. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. na godisnjem nivou.Konkurs za nacrte. budzet teritorijalne autonomije. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. 2. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. Javna nabavka male vrednosti. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. ovog clana potvrdjuje staresina. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. . Program iz stava 4. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. teritorijalne autonomije. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina.

odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. kvalitet. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). rok izvrsenja. . radova ili usluga. Narucilac moze. 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. U slucaju primene restriktivnog. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. te karakteristike (specifikacije).3) procenjenu vrednost javne nabavke. odnosno finansijskom planu za plaæanje. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. kolicinu i opis dobara. odnosno pregovarackog postupka. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. eventualne dodatne usluge i sl. 3) obrazac ponude. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. 6) vrstu. 3.

Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. neophodni za pripremu ponude. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. menica. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. tacka 7) ovog clana. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom.8) obrazac strukture cene. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. sa uputstvom kako da se popuni.). 4. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. bankarske garancije. s obzirom na predmet javne nabavke. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. telefaksom ili putem elektronske poste. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. hipoteka. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. tacka 5) ovog clana. polise osiguranja i dr. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom.

Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. a kada je rok duzi od 12 meseci. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. stav 1. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. Zainteresovano lice moze. U slucaju iz stava 2. najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci.Èlan 32. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. U slucaju periodicnih ugovora. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. u pisanom obliku. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. 5. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke.

Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. . Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno. industrijski dizajn. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. 3) za arhitektonske usluge. prostorno planiranje i sl. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade.Èlan 34. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. ± naknadu ili proviziju. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. provizije. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. ovog zakona. stav 1.

bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. . osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. U slucaju iz stava 6. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. na nacin iz stava 1. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. kao i dokaze koji to potvrdjuju. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. evropske. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. usluge ili radove odredjene proizvodnje. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. tacka 1) ovog clana. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. izvora ili gradnje. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. Izuzetno od odredbe stava 3. 6. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. a narucioci da nabave dobra. ovog clana. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. tacka 1) ovog clana.

Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. testiranja i metoda testiranja. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. Srodni dokument iz cl. Standard iz cl. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. radi obezbedjivanja kvaliteta. performansi. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. obelezavanja i etiketiranja. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. proizvoda. terminologije. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . sigurnosti ili dimenzija materijala. probi. patenta. materijali. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. 38. kao i o tehnici ili metodu gradnje. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. u smislu ovog zakona. sertifikat. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. Standardi Èlan 42. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. patent ili tip. proizvoda. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. i 40. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. materijala. Dokaz o usaglasenosti dobara. dobara ili usluga. One moraju omoguæiti da se radovi. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. i 40. 38. oznaka. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". niti posebno poreklo ili proizvodnju. sertifikat. dobara ili usluga. inspekciji i uslovima preuzimanja. navodjenje elemenata poput robnog znaka. proizvodi. Sadrzina tehnickih specifikacija. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. pakovanja.

kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. kao i stava 3. granski standardi. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti.). tac. Odredbe stava 2. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. srpski standard. ovog clana moze da bude: 1. 6) i 7). drugi standardi. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. 3. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . medjunarodni standard. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde.standard. standardi preduzeæa i dr. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. 4. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. Standard iz stava 1. evropski standard. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. 2. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. snosi ponudjac. 7. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr.

odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. 6) i 7) i clana 44. U slucaju iz stava 8. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. radova ili usluga. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. izdate od strane nadleznog organa. dokaz mora biti u obliku potvrde. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. a ako su kupci. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. odnosno tri godine za dobra i usluge. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. kolicini i nameni. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. Ispunjenost uslova iz clana 44.kojim se regulise poslovanje banaka. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. Ako su kupci odnosno narucioci. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. 2) osnivackog akta ponudjaca. Ispunjenost uslova iz clana 44. tac. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. zaposljavanju i uslovima rada. stav 2. stav 5. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. zaposljavanju i uslovima rada. . potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. sa iznosima. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. stav 2. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti.

Dokaz iz stava 1. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. opisa ili fotografija. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. (g) uzorak. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. . Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. ovog clana. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. Dokaz iz stava 1. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. ovog clana. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. Ponudjac je duzan da bez odlaganja.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. N c je duzan da poziv iz stava 4. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. ovog zakona. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. (d) deklaracija o usaglasenosti. U slucaju sumnje. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. nije proteklo vise od sest meseci. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. sertifikat. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.

Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. odnosno tri godine za dobra i usluge.Negativne reference Èlan 47. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. . 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. umesto dokaza. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. bez obzira na broj podizvodjaca. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. tacka 5) ovog clana. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. Izjava ponudjaca Èlan 48. duzan je da navede naziv podizvodjaca. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. tac. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. 8. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. Ponudjac je duzan da naruciocu. priloziti svoju pismenu izjavu. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. na njegov zahtev. ponudjac moze. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. stav 2. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. za period od prethodnih pet godina za radove. ovog zakona. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. Dokaz iz stava 1. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. ovog clana. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44.

ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. 9. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. stav 2. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. ovog zakona. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Pravnim aktom iz stava 3. tac. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. U slucaju iz stava 1. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. ovog zakona ispunjavaju zajedno. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. Vrste kriterijuma .Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. a ostale uslove iz clana 44. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. 1) do 5) ovog zakona. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji.

4) tekuæi troskovi. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 6) kvalitet. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 11) post-garancijsko odrzavanje. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. Uslovi za ucesæe iz clana 44. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. 9) garantni period i vrsta garancija. tako da zbir pondera iznosi 100. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ.Èlan 52. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. 5) troskovna ekonomicnost. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. kao sto su: 1) ponudjena cena. 2) uslovi plaæanja.

9. 9. Narucilac moze. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Vazenje ponude Èlan 55. dopuni ili opozove svoju ponudu. . Ponudjac ponudu podnosi neposredno. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. 6. i 10.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. 6. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Odredbe st. u slucaju isteka roka vazenja ponude. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. 6. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. Prednost data domaæim ponudjacima u st. i 10. 9. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. i 10. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. 10. 7. 7. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. 7. ovog clana. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost.

narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.000 dinara. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.Ponude sa varijantama Èlan 56. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. a posebno ne moze da zahteva. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. Ako ponuda icajeno nisku cenu. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. uz saglasnost ponudjaca. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. ukljucujuæi promenu cene.000. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. Narucilac ne moze da zahteva. Narucilac moze. Dodatna objasnjenja. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. ovog clana. . Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58.

narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. ovog clana. Racunanje rokova Èlan 60. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. izda potvrdu o prijemu. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. . Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. Odredjivanjem roka iz stava 2. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. na njegov zahtev. 11. Blagovremena ponuda Èlan 61. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. U slucaju iz stava 9. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki.

Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. ovog zakona. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. ako je narucilac u skladu sa clanom 71. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. obilazak lokacije i sl. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku .

stav 1. i 67. odnosno 300. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. 65. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. ovog zakona. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22.000. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti.000 . Ako je vrednost javne nabavke za dobra. 12. stav 3. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl.000 dinara za dobra i uge. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok.000. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68.Èlan 66. ovog zakona. 66. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.

uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. tac. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. vremenu i mestu podnosenja ponude. Javni poziv iz stava 1. predmetu nabavke. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu.dinara za radove. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Javni poziv Èlan 72.000. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. vremenu i mestu podnosenja prijave. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 1). 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. uslovima za ucestvovanje u postupku. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. . Prethodni raspis Èlan 71. tac. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. stav 2. 2) javni poziv. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. Vrste oglasa Èlan 70. Javni poziv iz stava 1.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. 5) postupku putem konkursa. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka. ovog zakona. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. vremenu i mestu otvaranja ponuda. uslovima za priznavanje kvalifikacije. 3) kvalifikacionom postupku. predmetu nabavke. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju.

kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. Poziv iz stava 1. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. 2. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. . uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 13. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke.Javni poziv iz st. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. vremenu i mestu podnosenja ponude. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. Izuzetno. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. zavedena. sluzbene. Odluku iz stava 2. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. predmetu nabavke. 2) naziv ponudjaca. Otvaranje ponuda i prijava je javno. i 3. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. odnosno prijava.

ovog zakona. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. 14. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. . Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. posto pregleda ponude. na nacin propisan clanom 69. odnosno prijava. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. ovog zakona. stav 6. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki.

Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. ovog zakona. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. ovog zakona. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. III. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. odnosno predvidjeni posebnim propisima. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. Na osnovu izvestaja iz clana 80. Izvestaj iz stava 1. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. RUDARSTVA. ovog zakona. ENERGETIKE. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA .

Na uslove. kada nabavljaju dobra. Predmet javne nabavke Èlan 85. Ako Republika Srbija. energetike. rudarstva. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona. transport. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. ovog zakona i lica iz clana 84. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. recnog i zeleznickog s braæaja. trolejbusima i autobusima. ovog zakona. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. energetike. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. 3) izgradnju. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. 4) izgradnju. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. ovog zakona. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. rudarstva. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. gasa i toplotne energije.Narucioci Èlan 83. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. nafte i gasa. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. elektricne energije. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede.

ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. ovog zakona. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. ovog clana. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. rudarstva. irigacijom ili isusivanjem zemljista. ovog clana. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. energetike. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac.elektricnu energiju. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. Druge nabavke Èlan 86. ukljucujuæi i tekuæu. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. rudarstva. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. energetike. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. Nabavke u oblastima vodoprivrede. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1.

ovog zakona. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. Kvalifikacioni postupak Èlan 89.clanu 85. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. Prethodni raspis Èlan 88.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. Narucilac moze uslove iz stava 1. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. ovog zakona. unapred ustanovljenim od strane narucioca. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. telekomunikacija i saobraæaja. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. ovog zakona. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog clana moraju biti dostupni. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. Postovanje uslova uzajamnosti . Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. stav 1. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. energetike. uslovi iz stava 1. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85.000. Za planirane javne nabavke iz clana 85. rudarstva. ovog zakona. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima.

ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. . Vlada moze. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. ovog zakona. IV.Èlan 90. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. u smislu stava 1. ovog zakona. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. ovog clana. u pogledu cene. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. Jednakim ponudama. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave.

V. i 3.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. ovog zakona pripremi zbirni. 2. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. i to najkasnije do 10. a tekuæe godine za prethodnu godinu. Dodatne informacije Èlan 95. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. vrednosti javne nabavke. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. sa dodatnim informacijama. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. obustavljenih i ponistenih postupaka. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. postupku i predmetu javne nabavke. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. 1. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. ovog clana.

VI. o cemu vodi odgovarajuæi registar. 3) praæenje postupaka javne nabavke. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. Narucilac. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke.Èlan 97. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. Poslovi Èlan 99. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. po potrebi. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. kao i vodjenje registra sluzbenika . Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma.

zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). . sa predlogom mera. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Republicka komisija ima pecat. VII. Nadleznost Èlan 101. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. u skladu sa zakonom.

Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. koji rukovodi njenim radom. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. posao. na predlog predsednika Republicke komisije. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. 2) se utvrdi. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. U odsustvu predsednika Republicke komisije. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. Za predsednika. isto lice moze biti birano najvise dva puta.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. ovog zakona. stav 5. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . na predlog Vlade. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. sluzbu. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. odnosno clana Republicke komisije. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije.

Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. na predlog sekretara Sluzbe. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. odnosno clana Republicke komisije. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. na predlog predsednika Republicke komisije. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Podnosilac zahteva iz stava 1. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. opste-pravne. Na Pravilnik iz stava 3.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. Sluzbom rukovodi sekretar. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. finansijsko-materijalne. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima.

bez obzira na nacin dostavljanja. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. ovog clana. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. Odluku iz stava 1. i 81. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. ovog clana. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. protiv svake radnje narucioca. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. ovog zakona. Odredbe s . stav 1. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. stav 2. 3. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. ovog zakona.2. osim odredbe clana 116. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. ovog zakona. 22. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 79. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. i 4. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1.

narucilac æe . podneti zalbu Republickoj komisiji. Po prijemu zahteva za zastitu prava. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 7) potpis podnosioca. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. ovog clana. ovog clana. Protiv zakljucka iz stava 2. odnosno o odluci narucioca.Srbije. 2) naziv i adresu narucioca. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. narucilac æe. ovog clana. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Posle prethodnog ispitivanja. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. bez odlaganja. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. ovog clana podnosilac zahteva moze. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. ovog zakona. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. stav 1. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom.

Obrazlozeno resenje iz stava 1. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. ovog clana. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. stav 1. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Resenje iz clana 111. Protiv zakljucka iz stava 4. ovog clana. ovog clana. o cemu istovremeno obavestava narucioca. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113.

odnosno misljenja. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. stav 1. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. ovog clana dostavi naruciocu. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. odnosno misljenja. odnosno odluku iz stava 3. Rok iz stava 1. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. 3. odnosno Republicke . Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. Sva lica iz st. odnosno odluke. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu.000. ovog clana. moze se produziti najduze za 20 dana.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac. Zahtev za dobijanje podataka.00 dinara. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. u narocito opravdanim slucajevima. Troskovi postupka Èlan 116. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. i 4. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti.000. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.00 dinara. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. odnosno 30. mora biti obrazlozen. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. ovog clana.

u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. stav 5. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. ovog zakona. Èlan 118. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. stav 1. ovog zakona. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. podnosiocu zahteva. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. naruciocu. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. Odluka Republicke komisije se. posle dostavljanja strankama u postupku. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. O troskovima odlucuje Republicka komisija. ponistava postupak javne nabavke. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Odluka Republicke komisije Èlan 117. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. u celini ili delimicno. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110.

Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. budzetsku inspekciju. Novcanom kaznom od 100. X. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. a da nije sproveden postupak javne nabavke. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. Narodnu skupstinu i Vladu. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. NADZOR Èlan 119. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. IX. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke .000. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava.odluke Republicke komisije. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. VIII. ovog zakona. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.000 do 1. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona.

8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28).(clan 10). stav 1. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. 44±52). standarde i druge tehnicke propise (cl. u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. 38±43). 10) ako predmet ugovora. i 5. stav 1. i 39). 12. 59±68). saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). i cl. 4. stav 6. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. i 95). ovog zakona. i 13). 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. ovog zakona. a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. 18) ako u roku iz clana 97. 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). na nacin propisan clanom 69. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. 9. uslove. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. ovog zakona. ovog zakona. stav 3. Za prekrsaj iz stava 1. stav 7. st. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 31. i 32). 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). 94. ovog zakona. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117).

000.000 do 50. 124. 43/03. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti.000 do 1.000 do 50. Za prekrsaj iz stava 1. Èlan 122. osim odredaba cl. i 48).000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45. Èlan 125. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. ovog zakona. predmete. 45. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. opremu. 39/02. Èlan 126. stav 3. 123. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. Za prekrsaj iz stava 1.od 20. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . Èlan 124. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. Novcanom kaznom od 100. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. stav 10). i 125.000 dinara.000 dinara. XI. 55/04 i 101/05).000 do 50. br. kao i prava i obaveze.

s druge strane. 39/02. ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. s jedne strane. teleksa. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. st. interneta i satelitskih usluga) 6. 7. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". stav 3. 55/04 i 101/05). primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". 6.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. tog clana. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. ovog zakona. i 10. 9. i 2. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. 1. osim podzakonskog akta iz clana 54. prodajom. Odredbe clana 54. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. radio telefonije. i Republike Srbije. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. Èlan 127. st. pejdzinga. 43/03. usluge odrzavanja i popravke 2. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. br. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. Odredbe clana 97. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem.

usluge zeleznickog saobraæaja 19. poravnanja i srodnih usluga) 12. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. usluge recnog saobraæaja 20. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. usluge uklanjanja otpadaka. pravne usluge 22. inzenjerske usluge. revizije i vodjenja knjiga 10. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. usluge racunovodst . reklamne usluge 14. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. druge usluge . zdravstvene i socijalne usluge 26.instrumenata. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. kulture i sporta 27. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. usluge u oblastima rekreacije. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. usluge regrutovanja kadrova 23. racunarske usluge 8. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. usluge hotela i restorana 18. arhitektonske usluge.

3. vodo-snabdevanje. aerodroma i sportskih objekata 502. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. 502.) 502.5. zeleznickih pruga. Drugi gradjevinski radovi.5.6.1. klimatski uredjaji.3. kanali. p d.1. brane itd. Gradnja puteva. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke.4. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje.2.6. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504. Elektricne instalacije 503. telefona itd.3.2. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501. cisæenje itd.2. isusivanje zemlje. kanalizacija itd. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504.1.2.5.3. gromobrana. peæi i kamina 501.1.2. busenje 502. Gradnja mostova. Opsti industrijski radovi 503. Zastita od vode i vlage 501. mostova. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504.6. Gradnja dimnjaka.7. pristanista. ventilacija) 503. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) . Izolacioni radovi 503.4. odstranjivanje otpadnih voda. Podizanje i uklanjanje skela 501. Instalacija antena.7. tunela i okna. Postavljanje streha i krovni radovi 501.4.1.) 502. pritoke.) 501. Opsti gradjevinski radovi 501. Zemljani radovi 502.

Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.504. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .5. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.6.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->