ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. 5. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. Zastita podataka.dostavljanja odluke. kao i podnete ponude. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. odnosno prijave. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. Dokumentacija i evidentiranje postupka . 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. odnosno prijava. bez obzira na stepen te poverljivosti. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude.

Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. U slucaju iz stava 1. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija.Èlan 14. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. 6. Valuta Èlan 17. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. odnosno ponude. u celini ili delimicno.000. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati.000 dinara. 7. . najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. daju i na stranom jeziku. Èlan 18.000. na srpskom jeziku. Èlan 16. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.000 dinara.

Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. II. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije.8. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. 2) restriktivni postupak. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. po pravilu. Izbor najpovoljnije ponude se. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. Otvoreni postupak Èlan 21. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. 1. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. i 2. . vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. 5) konkurs za nacrte.

usluge ili radovi koji. s obzirom na tehnicku. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. ne prema posebnim zahtevima narucioca. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. dobara ili usluga. koji se pruzaju. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. pruzeni. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. razvoja ili . u roku odredjenom u javnom pozivu.Restriktivni postupak Èlan 22. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. Narucilac. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. isporucuju ili izvode. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. kao i rizika vezanih za njih. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. Odluku iz stava 5. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. mogu biti isporuceni. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. ovog zakona. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka.

ili su sve ponude neodgovarajuæe. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku. od prve javne nabavke. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. 3) ako zbog tehnickih. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. pod uslovom da se takve usluge ili . kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. razvoja ili eksperimenta. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. materijala ili instalacija. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova.eksperimenta. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora.

obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. odnosno iskustvo. ovog clana. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. arhitekture. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. a kvalitet. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. i clana 108. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. tacka 6) ovog clana. stav 5. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. ovog zakona. ovog zakona. stav 1. inzenjerstva. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Nacrt. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. Konkurs za nacrte Èlan 25. uz saglasnost ostalih poverilaca. dizajna i informatike. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. Obaveza narucioca iz stava 2. planove ili dizajne. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1. .radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. ovog zakona. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. gradjevinarstva. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji.

odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. jeste bavka istovrsnih dobara. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. planove ili dizajne. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. ovog clana potvrdjuje staresina. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. budzet teritorijalne autonomije. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. teritorijalne autonomije. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Program iz stava 4. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. 2. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. na godisnjem nivou.Konkurs za nacrte. u smislu ovog zakona. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. . Javna nabavka male vrednosti.

4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. odnosno pregovarackog postupka. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. 6) vrstu. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude.3) procenjenu vrednost javne nabavke. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. 3. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. . radova ili usluga. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. kolicinu i opis dobara. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. kvalitet. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. 3) obrazac ponude. odnosno finansijskom planu za plaæanje. rok izvrsenja. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). eventualne dodatne usluge i sl. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. te karakteristike (specifikacije). U slucaju primene restriktivnog. Narucilac moze. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora).

Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. bankarske garancije. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. telefaksom ili putem elektronske poste. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. neophodni za pripremu ponude.8) obrazac strukture cene. tacka 5) ovog clana. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. hipoteka. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. s obzirom na predmet javne nabavke. 4. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. menica. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . sa uputstvom kako da se popuni. polise osiguranja i dr. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije.). Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. tacka 7) ovog clana. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3.

U slucaju periodicnih ugovora. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. stav 1. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. U slucaju iz stava 2. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Zainteresovano lice moze. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. u pisanom obliku. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu .Èlan 32. najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. a kada je rok duzi od 12 meseci. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. 5. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja.

Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. 3) za arhitektonske usluge. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. ± naknadu ili proviziju. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. stav 1. provizije. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. ovog zakona. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. prostorno planiranje i sl. . Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. industrijski dizajn.Èlan 34. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije.

Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. izvora ili gradnje. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. tacka 1) ovog clana.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. . usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. tacka 1) ovog clana. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. U slucaju iz stava 6. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. evropske. ovog clana. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. Izuzetno od odredbe stava 3. 6. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. usluge ili radove odredjene proizvodnje. kao i dokaze koji to potvrdjuju. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". a narucioci da nabave dobra. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. na nacin iz stava 1. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard.

Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. oznaka. niti posebno poreklo ili proizvodnju. dobara ili usluga. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. pakovanja. 38. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. sigurnosti ili dimenzija materijala. inspekciji i uslovima preuzimanja. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. terminologije. Dokaz o usaglasenosti dobara. obelezavanja i etiketiranja. sertifikat. radi obezbedjivanja kvaliteta. proizvodi. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". Sadrzina tehnickih specifikacija. i 40. One moraju omoguæiti da se radovi. Srodni dokument iz cl. sertifikat. materijali. 38. probi. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. patent ili tip. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. performansi. patenta. materijala. dobara ili usluga. Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. kao i o tehnici ili metodu gradnje. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. Standard iz cl. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. i 40. testiranja i metoda testiranja. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. proizvoda. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. navodjenje elemenata poput robnog znaka. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. proizvoda. Standardi Èlan 42. u smislu ovog zakona.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak.

kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. srpski standard. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. 3. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. ovog clana moze da bude: 1. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. granski standardi. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. 2. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. tac.). ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. snosi ponudjac. Odredbe stava 2. evropski standard. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. 7. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. Standard iz stava 1. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. standardi preduzeæa i dr.standard. 4. drugi standardi. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. medjunarodni standard. 6) i 7). kao i stava 3.

radova ili usluga. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. stav 5. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. Ako su kupci odnosno narucioci. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove.kojim se regulise poslovanje banaka. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. kolicini i nameni. odnosno tri godine za dobra i usluge. 6) i 7) i clana 44. sa iznosima. a ako su kupci. Ispunjenost uslova iz clana 44. 2) osnivackog akta ponudjaca. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. Ispunjenost uslova iz clana 44. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. dokaz mora biti u obliku potvrde. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. U slucaju iz stava 8. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. tac. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. stav 2. zaposljavanju i uslovima rada. stav 2. zaposljavanju i uslovima rada. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. izdate od strane nadleznog organa. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. . ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.

narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. Dokaz iz stava 1. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. Dokaz iz stava 1. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. (d) deklaracija o usaglasenosti. opisa ili fotografija. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. sertifikat. nije proteklo vise od sest meseci. ovog clana. ovog zakona. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. (g) uzorak. ovog clana. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. U slucaju sumnje. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. . dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. N c je duzan da poziv iz stava 4. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca.

stav 2. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. priloziti svoju pismenu izjavu. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. tacka 5) ovog clana. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. 8. odnosno tri godine za dobra i usluge. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom.Negativne reference Èlan 47. za period od prethodnih pet godina za radove. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. Ponudjac je duzan da naruciocu. na njegov zahtev. tac. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. ovog clana. umesto dokaza. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. duzan je da navede naziv podizvodjaca. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. ponudjac moze. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. Izjava ponudjaca Èlan 48. ovog zakona. bez obzira na broj podizvodjaca. . 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Dokaz iz stava 1. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44.

opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. U slucaju iz stava 1. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. Vrste kriterijuma .Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. stav 2. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. Pravnim aktom iz stava 3. 1) do 5) ovog zakona. ovog zakona. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. tac. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. a ostale uslove iz clana 44. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. 9. ovog zakona ispunjavaju zajedno.

kao sto su: 1) ponudjena cena. tako da zbir pondera iznosi 100. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 5) troskovna ekonomicnost. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). Uslovi za ucesæe iz clana 44. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 11) post-garancijsko odrzavanje. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. 4) tekuæi troskovi. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. 6) kvalitet. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. 2) uslovi plaæanja. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. 9) garantni period i vrsta garancija.Èlan 52. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

9. i 10. . Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. 7. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. 9. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. ovog clana. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. 9. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. i 10. 7. 7. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. 10.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. dopuni ili opozove svoju ponudu. i 10. 6. Prednost data domaæim ponudjacima u st. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. u slucaju isteka roka vazenja ponude. Narucilac moze. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Odredbe st. Vazenje ponude Èlan 55. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. 6. 6. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost.

Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.000 dinara.Ponude sa varijantama Èlan 56. Narucilac moze. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. uz saglasnost ponudjaca. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. . a posebno ne moze da zahteva. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. Dodatna objasnjenja. ovog clana. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. ukljucujuæi promenu cene. Narucilac ne moze da zahteva. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. Ako ponuda icajeno nisku cenu.000. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda.

ovog clana. . narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. na njegov zahtev. U slucaju iz stava 9. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. 11. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. Odredjivanjem roka iz stava 2. izda potvrdu o prijemu. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Racunanje rokova Èlan 60. Blagovremena ponuda Èlan 61. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu.

Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . obilazak lokacije i sl. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ako je narucilac u skladu sa clanom 71. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. ovog zakona. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen.

65.000. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. 66. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv.000 . Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. stav 3. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. odnosno 300. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. 12. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke.Èlan 66. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.000 dinara za dobra i uge. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. ovog zakona. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. ovog zakona. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen.000. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. i 67. stav 1.

Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. predmetu nabavke. ovog zakona. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka.000. . Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. stav 2. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. vremenu i mestu podnosenja prijave. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. Javni poziv iz stava 1. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. 2) javni poziv. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. predmetu nabavke. Vrste oglasa Èlan 70. tac. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. Javni poziv iz stava 1. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. Javni poziv Èlan 72. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Prethodni raspis Èlan 71. vremenu i mestu podnosenja ponude. uslovima za priznavanje kvalifikacije. 5) postupku putem konkursa. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 1). roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. tac. 3) kvalifikacionom postupku. uslovima za ucestvovanje u postupku. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije.dinara za radove. vremenu i mestu otvaranja ponuda.

sluzbene. i 3. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. Poziv iz stava 1. 13. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. zavedena. odnosno prijava. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. Odluku iz stava 2. 2) naziv ponudjaca. . Izuzetno.Javni poziv iz st. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. 2. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. predmetu nabavke. vremenu i mestu podnosenja ponude. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. vremenu i mestu otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. Otvaranje ponuda i prijava je javno. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda.

posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ovog zakona. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. odnosno prijava. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. . odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. stav 6. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. na nacin propisan clanom 69. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. 14. ovog zakona. posto pregleda ponude. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi.

Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. odnosno predvidjeni posebnim propisima. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. ovog zakona. III. ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. ovog zakona. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ENERGETIKE. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Na osnovu izvestaja iz clana 80. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. RUDARSTVA. Izvestaj iz stava 1. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda.

transport. 3) izgradnju. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. nafte i gasa. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Ako Republika Srbija. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. gasa i toplotne energije.Narucioci Èlan 83. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. recnog i zeleznickog s braæaja. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. rudarstva. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. energetike. ovog zakona i lica iz clana 84. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. 4) izgradnju. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. kada nabavljaju dobra. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. ovog zakona. trolejbusima i autobusima. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. elektricne energije. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. ovog zakona. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. Predmet javne nabavke Èlan 85. rudarstva. Na uslove. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. ovog zakona. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. energetike. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona.

i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. ovog clana. ovog zakona. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. energetike. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. irigacijom ili isusivanjem zemljista.elektricnu energiju. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. energetike. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. ukljucujuæi i tekuæu. rudarstva. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . Druge nabavke Èlan 86. ovog clana. rudarstva. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. Nabavke u oblastima vodoprivrede. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje.

000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. Za planirane javne nabavke iz clana 85. energetike. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. rudarstva. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. ovog zakona. stav 1. telekomunikacija i saobraæaja. ovog zakona. ovog clana moraju biti dostupni.000. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. ovog zakona. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. Postovanje uslova uzajamnosti . pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. uslovi iz stava 1. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. ovog zakona. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. Narucilac moze uslove iz stava 1. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. unapred ustanovljenim od strane narucioca. Prethodni raspis Èlan 88.clanu 85.

ovog zakona. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. ovog clana.Èlan 90. IV. Vlada moze. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave. Jednakim ponudama. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. u pogledu cene. . u smislu stava 1. ovog zakona. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%.

Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. a tekuæe godine za prethodnu godinu. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. 2. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. postupku i predmetu javne nabavke. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. vrednosti javne nabavke. ovog clana.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. V. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. i 3. 1. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. ovog zakona pripremi zbirni. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. obustavljenih i ponistenih postupaka. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. i to najkasnije do 10. Dodatne informacije Èlan 95. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. sa dodatnim informacijama.

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. Poslovi Èlan 99. po potrebi. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. 3) praæenje postupaka javne nabavke. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. o cemu vodi odgovarajuæi registar. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki.Èlan 97. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. kao i vodjenje registra sluzbenika . ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. Narucilac. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. VI. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98.

organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. u skladu sa zakonom. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. sa predlogom mera. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. Nadleznost Èlan 101.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. . Republicka komisija ima pecat. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. VII. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki.

odnosno clana Republicke komisije. Za predsednika. na predlog predsednika Republicke komisije. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. koji rukovodi njenim radom. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. sluzbu. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. na predlog Vlade. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. stav 5. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . isto lice moze biti birano najvise dva puta. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. posao. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. ovog zakona. U odsustvu predsednika Republicke komisije. 2) se utvrdi. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata.

Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Sluzbom rukovodi sekretar. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. Podnosilac zahteva iz stava 1. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. na predlog predsednika Republicke komisije. Na Pravilnik iz stava 3. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. na predlog sekretara Sluzbe. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. opste-pravne. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. finansijsko-materijalne. odnosno clana Republicke komisije. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije.

Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike .2. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. ovog zakona. Odredbe s . ovog clana. 22. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. ovog clana. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. Odluku iz stava 1. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. i 4. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. protiv svake radnje narucioca. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. 79. i 81. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. stav 2. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. ovog zakona. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. bez obzira na nacin dostavljanja. stav 1. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. 3. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. ovog zakona. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. osim odredbe clana 116. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1.

narucilac æe. Protiv zakljucka iz stava 2. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. ovog clana podnosilac zahteva moze. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. ovog clana. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. stav 1. ovog zakona. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. odnosno o odluci narucioca. Posle prethodnog ispitivanja. podneti zalbu Republickoj komisiji. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. bez odlaganja.Srbije. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. narucilac æe . Po prijemu zahteva za zastitu prava. ovog clana. 7) potpis podnosioca. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. ovog clana. 2) naziv i adresu narucioca.

stav 1. Obrazlozeno resenje iz stava 1. Resenje iz clana 111. ovog clana. ovog clana. o cemu istovremeno obavestava narucioca. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Protiv zakljucka iz stava 4. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. ovog clana. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava.

o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac.00 dinara. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60.00 dinara. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. odnosno Republicke . posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. ovog clana. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. odnosno 30. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti. ovog clana. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. odnosno misljenja. mora biti obrazlozen.000. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. moze se produziti najduze za 20 dana. i 4. odnosno odluke. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. ovog clana dostavi naruciocu. stav 1. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. u narocito opravdanim slucajevima. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca.000. Zahtev za dobijanje podataka. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. odnosno odluku iz stava 3. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. odnosno misljenja. Troskovi postupka Èlan 116. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. Rok iz stava 1.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. 3. Sva lica iz st.

podnosiocu zahteva. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. u celini ili delimicno. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. posle dostavljanja strankama u postupku. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. Odluka Republicke komisije se. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. stav 1. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. naruciocu. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Odluka Republicke komisije Èlan 117. ovog zakona. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Èlan 118. ponistava postupak javne nabavke. stav 5.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. ovog zakona. O troskovima odlucuje Republicka komisija. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109.

a da nije sproveden postupak javne nabavke. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. NADZOR Èlan 119. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. ovog zakona. Narodnu skupstinu i Vladu.000.odluke Republicke komisije. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. budzetsku inspekciju. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. Novcanom kaznom od 100. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. VIII.000 do 1. X. IX. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.

7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). standarde i druge tehnicke propise (cl. i 95). 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. 38±43). na nacin propisan clanom 69. 31. 18) ako u roku iz clana 97. ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. ovog zakona. Za prekrsaj iz stava 1. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). i 39). uslove. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. stav 1. saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). stav 1. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 59±68). 9. ovog zakona. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. st. ovog zakona.(clan 10). i 13). 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). stav 3. tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. i 32). 94. i cl. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. 44±52). 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). 12. stav 6. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . stav 7. u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. 4. 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. ovog zakona. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). ovog zakona. 10) ako predmet ugovora. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. i 5. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke.

sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga. XI. i 48). stav 3. 39/02. 43/03. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS".000 dinara. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. ovog zakona.000 do 50.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45. osim odredaba cl.od 20. 124. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. 45. Èlan 125. Èlan 122. kao i prava i obaveze.000 do 50. Èlan 124. Za prekrsaj iz stava 1. 55/04 i 101/05). br. stav 10). Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. Èlan 126. i 125. Novcanom kaznom od 100. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku .000 do 50.000 dinara. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). predmete. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom.000 dinara. 123. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20.000. opremu. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti.000 do 1. Za prekrsaj iz stava 1.

ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. tog clana. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. Odredbe clana 97. 39/02. stav 3. interneta i satelitskih usluga) 6. 7. s druge strane. radio telefonije. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. s jedne strane. pejdzinga. 1. 55/04 i 101/05).od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Odredbe clana 54. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". osim podzakonskog akta iz clana 54. ovog zakona. st. 6. i 10. prodajom. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. i 2. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. st. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. 43/03. usluge odrzavanja i popravke 2. 9. br. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . teleksa. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). i Republike Srbije. Èlan 127. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1.

usluge hotela i restorana 18. usluge zeleznickog saobraæaja 19. poravnanja i srodnih usluga) 12. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. racunarske usluge 8. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. zdravstvene i socijalne usluge 26. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. usluge regrutovanja kadrova 23. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. pravne usluge 22. reklamne usluge 14. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. usluge racunovodst . usluge u oblastima rekreacije. usluge recnog saobraæaja 20. inzenjerske usluge. usluge uklanjanja otpadaka.instrumenata. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. arhitektonske usluge. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. revizije i vodjenja knjiga 10. druge usluge . kulture i sporta 27. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze.

klimatski uredjaji.4.) 501. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504. zeleznickih pruga. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503.2. Zemljani radovi 502. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504.3. gromobrana.3. kanali. Drugi gradjevinski radovi. pritoke. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) . ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva. Gradnja dimnjaka. Postavljanje streha i krovni radovi 501. Opsti gradjevinski radovi 501. Izolacioni radovi 503. p d. Gradnja puteva. vodo-snabdevanje.4.1.6.) 502. Podizanje i uklanjanje skela 501.6. Elektricne instalacije 503. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija.2. ventilacija) 503. odstranjivanje otpadnih voda.2. mostova.5. Gradnja mostova. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501.2.3. pristanista. Opsti industrijski radovi 503.5. busenje 502.5.4.2. cisæenje itd. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504.1.1.) 502. aerodroma i sportskih objekata 502. Instalacija antena. 502. brane itd. telefona itd.6.3. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom.7. kanalizacija itd. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. Zastita od vode i vlage 501. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje. tunela i okna.7. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.1. peæi i kamina 501. isusivanje zemlje. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503.1.

5.4.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji . Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.504. Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.6. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.