ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. Dokumentacija i evidentiranje postupka . bez obzira na stepen te poverljivosti. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. Zastita podataka. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. odnosno prijave. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. kao i podnete ponude. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12.dostavljanja odluke. odnosno prijava. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. 5. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac.

Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. Èlan 18. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.000. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. odnosno ponude.000. 7.Èlan 14. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama. Valuta Èlan 17. U slucaju iz stava 1.000 dinara. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. u celini ili delimicno. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. Èlan 16. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija. na srpskom jeziku.000 dinara. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. daju i na stranom jeziku. 6. . Narucilac moze dozvoliti da se ponude.

Izbor najpovoljnije ponude se. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. po pravilu. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. i 2. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. . USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. Otvoreni postupak Èlan 21. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. 2) restriktivni postupak. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke.8. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. 1. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. 5) konkurs za nacrte. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. II. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije.

razvoja ili . Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. pruzeni. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. Narucilac. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. kao i rizika vezanih za njih. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. s obzirom na tehnicku. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. usluge ili radovi koji. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. Odluku iz stava 5. ne prema posebnim zahtevima narucioca.Restriktivni postupak Èlan 22. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. dobara ili usluga. koji se pruzaju. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. mogu biti isporuceni. u roku odredjenom u javnom pozivu. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. ovog zakona. isporucuju ili izvode.

nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. od prve javne nabavke. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. ili su sve ponude neodgovarajuæe. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga.eksperimenta. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. 3) ako zbog tehnickih. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. pod uslovom da se takve usluge ili . 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. materijala ili instalacija. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. razvoja ili eksperimenta. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku.

Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. . Konkurs za nacrte Èlan 25. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. ovog zakona. ovog zakona. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. stav 5. odnosno iskustvo. inzenjerstva. gradjevinarstva. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. ovog clana. arhitekture. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. tacka 6) ovog clana. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. uz saglasnost ostalih poverilaca. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1. Obaveza narucioca iz stava 2. dizajna i informatike. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. stav 1. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. a kvalitet. Nacrt. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. planove ili dizajne. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. i clana 108. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte.

planove ili dizajne. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. Javna nabavka male vrednosti. jeste bavka istovrsnih dobara. ovog clana potvrdjuje staresina. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. budzet teritorijalne autonomije. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. u smislu ovog zakona.Konkurs za nacrte. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. 2. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. na godisnjem nivou. . Program iz stava 4. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. teritorijalne autonomije. usluga ili radova cija je procenjena vrednost.

4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta.3) procenjenu vrednost javne nabavke. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. eventualne dodatne usluge i sl. odnosno pregovarackog postupka. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. rok izvrsenja. te karakteristike (specifikacije). 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). 6) vrstu. 3) obrazac ponude. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. radova ili usluga. kvalitet. 3. . Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. Narucilac moze. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. odnosno finansijskom planu za plaæanje. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. kolicinu i opis dobara. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. U slucaju primene restriktivnog. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke.

telefaksom ili putem elektronske poste. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. tacka 5) ovog clana. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. s obzirom na predmet javne nabavke. bankarske garancije. menica. neophodni za pripremu ponude. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak.). Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. sa uputstvom kako da se popuni. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. tacka 7) ovog clana.8) obrazac strukture cene. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. polise osiguranja i dr. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. hipoteka. 4.

Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. 5. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. stav 1. Zainteresovano lice moze. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. U slucaju iz stava 2. a kada je rok duzi od 12 meseci. U slucaju periodicnih ugovora. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda.Èlan 32. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. u pisanom obliku. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok.

kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. ± naknadu ili proviziju. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor.Èlan 34. 3) za arhitektonske usluge. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. prostorno planiranje i sl. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. industrijski dizajn. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. ovog zakona. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. stav 1. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. provizije. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. . kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno.

evropske. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. . na nacin iz stava 1. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. U slucaju iz stava 6. ovog clana. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. tacka 1) ovog clana. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. usluge ili radove odredjene proizvodnje. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". izvora ili gradnje. kao i dokaze koji to potvrdjuju. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. tacka 1) ovog clana. a narucioci da nabave dobra. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. Izuzetno od odredbe stava 3. 6. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39.

radi obezbedjivanja kvaliteta. sertifikat. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. pakovanja. niti posebno poreklo ili proizvodnju. Srodni dokument iz cl. 38. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. sertifikat. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. dobara ili usluga. i 40. navodjenje elemenata poput robnog znaka. Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. oznaka. terminologije. u smislu ovog zakona. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. One moraju omoguæiti da se radovi. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. i 40. proizvodi. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. proizvoda. kao i o tehnici ili metodu gradnje. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. sigurnosti ili dimenzija materijala. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". Dokaz o usaglasenosti dobara. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . materijali. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. dobara ili usluga. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. Standardi Èlan 42. 38. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. obelezavanja i etiketiranja. patenta. proizvoda. Sadrzina tehnickih specifikacija. probi. materijala. testiranja i metoda testiranja. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. patent ili tip. performansi. inspekciji i uslovima preuzimanja. Standard iz cl.

5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. drugi standardi. Standard iz stava 1. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. medjunarodni standard. kao i stava 3. standardi preduzeæa i dr. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. ovog clana moze da bude: 1.). kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. 4. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. evropski standard. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. granski standardi. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke.standard. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 3. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. tac. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. 2. srpski standard. Odredbe stava 2. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. 7. snosi ponudjac. 6) i 7).

Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. kolicini i nameni. U slucaju iz stava 8. radova ili usluga. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. a ako su kupci. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa.kojim se regulise poslovanje banaka. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. zaposljavanju i uslovima rada. stav 2. sa iznosima. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. Ispunjenost uslova iz clana 44. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. dokaz mora biti u obliku potvrde. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. Ako su kupci odnosno narucioci. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. tac. Ispunjenost uslova iz clana 44. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. izdate od strane nadleznog organa. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. odnosno tri godine za dobra i usluge. 2) osnivackog akta ponudjaca. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. stav 2. . ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. stav 5. zaposljavanju i uslovima rada. 6) i 7) i clana 44.

(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. Dokaz iz stava 1. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. ovog clana. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. sertifikat. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. U slucaju sumnje. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. Dokaz iz stava 1. (d) deklaracija o usaglasenosti. N c je duzan da poziv iz stava 4. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. ovog clana. (g) uzorak. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. ovog zakona. nije proteklo vise od sest meseci. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. opisa ili fotografija. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. . narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka.

stav 2. Dokaz iz stava 1. bez obzira na broj podizvodjaca. na njegov zahtev. 8. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. tac. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Izjava ponudjaca Èlan 48. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. ponudjac moze. tacka 5) ovog clana.Negativne reference Èlan 47. . ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44. ovog clana. za period od prethodnih pet godina za radove. ovog zakona. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. odnosno tri godine za dobra i usluge. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. umesto dokaza. Ponudjac je duzan da naruciocu. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. priloziti svoju pismenu izjavu. duzan je da navede naziv podizvodjaca. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza.

Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Pravnim aktom iz stava 3. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. U slucaju iz stava 1. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. tac. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. 1) do 5) ovog zakona. Vrste kriterijuma . stav 2. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. 9. ovog zakona ispunjavaju zajedno. ovog zakona.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. a ostale uslove iz clana 44. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni.

11) post-garancijsko odrzavanje. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. Uslovi za ucesæe iz clana 44. 2) uslovi plaæanja. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 6) kvalitet. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. tako da zbir pondera iznosi 100. 9) garantni period i vrsta garancija. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 5) troskovna ekonomicnost. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. kao sto su: 1) ponudjena cena. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla.Èlan 52. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. 4) tekuæi troskovi.

Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. . Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. i 10. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. dopuni ili opozove svoju ponudu. 9. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. 6. 6. u slucaju isteka roka vazenja ponude. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. 7. 9. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. 10. i 10. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. i 10. 7. 9. ovog clana. Vazenje ponude Èlan 55. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. Narucilac moze. Odredbe st. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. 7. Prednost data domaæim ponudjacima u st. 6. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom.

000 dinara. Narucilac moze. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. ovog clana. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. ukljucujuæi promenu cene. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. a posebno ne moze da zahteva. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. Ako ponuda icajeno nisku cenu. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2.000. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija.Ponude sa varijantama Èlan 56. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. Dodatna objasnjenja. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. Narucilac ne moze da zahteva. uz saglasnost ponudjaca. . dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda.

U slucaju iz stava 9. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. Blagovremena ponuda Èlan 61. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. Odredjivanjem roka iz stava 2. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. izda potvrdu o prijemu. na njegov zahtev. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. Racunanje rokova Èlan 60. 11. . odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. ovog clana.

ako je narucilac u skladu sa clanom 71. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. obilazak lokacije i sl. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. ovog zakona. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija.

Ako je vrednost javne nabavke za dobra.000. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. odnosno 300.000 . 12. ovog zakona. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok.Èlan 66. ovog zakona. 65. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. 66. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. i 67. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. stav 3. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.000. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti.000 dinara za dobra i uge. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. stav 1. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67.

a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. predmetu nabavke. vremenu i mestu otvaranja ponuda. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku.000. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. tac. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. 3) kvalifikacionom postupku. uslovima za ucestvovanje u postupku. stav 2. vremenu i mestu podnosenja prijave. 5) postupku putem konkursa. Javni poziv iz stava 1. Vrste oglasa Èlan 70. Prethodni raspis Èlan 71. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Javni poziv Èlan 72. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. predmetu nabavke. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. tac. ovog zakona. 1). 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. vremenu i mestu podnosenja ponude. Javni poziv iz stava 1. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. 2) javni poziv. uslovima za priznavanje kvalifikacije.dinara za radove. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. . 2) prvoj fazi restriktivnog postupka.

predmetu nabavke. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. 2. zavedena. odnosno prijava. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. Poziv iz stava 1. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. 13. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odluku iz stava 2. 2) naziv ponudjaca. vremenu i mestu podnosenja ponude. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. vremenu i mestu otvaranja ponuda.Javni poziv iz st. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. Otvaranje ponuda i prijava je javno. sluzbene. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. Izuzetno. i 3. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. . Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac.

posto pregleda ponude. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ovog zakona. na nacin propisan clanom 69. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. 14. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. .4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. ovog zakona. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. stav 6. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. odnosno prijava.

Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. ovog zakona. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. ENERGETIKE. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. Izvestaj iz stava 1. ovog zakona. odnosno predvidjeni posebnim propisima. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. Na osnovu izvestaja iz clana 80. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . RUDARSTVA. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. III. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. ovog zakona. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji.

kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. elektricne energije. rudarstva. ovog zakona. 4) izgradnju. kada nabavljaju dobra. energetike. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju.Narucioci Èlan 83. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. nafte i gasa. energetike. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. ovog zakona. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. transport. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. recnog i zeleznickog s braæaja. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. Ako Republika Srbija. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. Na uslove. gasa i toplotne energije. trolejbusima i autobusima. rudarstva. ovog zakona. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. 3) izgradnju. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. ovog zakona i lica iz clana 84. Predmet javne nabavke Èlan 85. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara.

2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. ukljucujuæi i tekuæu. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine.elektricnu energiju. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. rudarstva. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. energetike. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. rudarstva. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. ovog zakona. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. ovog clana. ovog clana. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. energetike. Druge nabavke Èlan 86. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. irigacijom ili isusivanjem zemljista. Nabavke u oblastima vodoprivrede. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede.

stav 1. Prethodni raspis Èlan 88. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. unapred ustanovljenim od strane narucioca. Za planirane javne nabavke iz clana 85. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog zakona. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. ovog zakona. telekomunikacija i saobraæaja. Narucilac moze uslove iz stava 1. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100.000. energetike. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. ovog zakona. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. rudarstva. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. Postovanje uslova uzajamnosti . odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. ovog zakona. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. ovog clana moraju biti dostupni. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede.clanu 85.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. uslovi iz stava 1.

Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. Vlada moze. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. u smislu stava 1. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. u pogledu cene. Jednakim ponudama. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. ovog zakona. . ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. IV. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. ovog clana.Èlan 90. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave. ovog zakona.

Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. sa dodatnim informacijama. i to najkasnije do 10. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. ovog zakona pripremi zbirni. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. 1. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. postupku i predmetu javne nabavke. Dodatne informacije Èlan 95. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. ovog clana. V. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. vrednosti javne nabavke. 2. i 3. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . obustavljenih i ponistenih postupaka. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. a tekuæe godine za prethodnu godinu. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki.

3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. VI. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98.Èlan 97. 3) praæenje postupaka javne nabavke. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. o cemu vodi odgovarajuæi registar. Poslovi Èlan 99. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. kao i vodjenje registra sluzbenika . 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. Narucilac. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. po potrebi. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke.

zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. sa predlogom mera. 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. VII. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. Republicka komisija ima pecat. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. . Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Nadleznost Èlan 101. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava).za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini.

ovog zakona. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. sluzbu. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. isto lice moze biti birano najvise dva puta. posao. U odsustvu predsednika Republicke komisije.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. 2) se utvrdi. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. na predlog predsednika Republicke komisije. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. koji rukovodi njenim radom. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. odnosno clana Republicke komisije. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . na predlog Vlade. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. stav 5. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. Za predsednika. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije.

Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. finansijsko-materijalne. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. na predlog predsednika Republicke komisije. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . Sluzbom rukovodi sekretar. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. odnosno clana Republicke komisije. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Na Pravilnik iz stava 3. na predlog sekretara Sluzbe. opste-pravne. Podnosilac zahteva iz stava 1. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima.

U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. Odluku iz stava 1. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Odredbe s . ovog zakona. protiv svake radnje narucioca. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. ovog zakona. stav 1. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. ovog clana. 22. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.2. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". i 4. osim odredbe clana 116. ovog clana. bez obzira na nacin dostavljanja. stav 2. i 81. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. ovog zakona. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. 79. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. 3. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke.

Srbije. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. Po prijemu zahteva za zastitu prava. 2) naziv i adresu narucioca. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. ovog clana podnosilac zahteva moze. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. podneti zalbu Republickoj komisiji. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. stav 1. ovog clana. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Posle prethodnog ispitivanja. narucilac æe. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. odnosno o odluci narucioca. ovog clana. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. narucilac æe . dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Protiv zakljucka iz stava 2. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. 7) potpis podnosioca. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. ovog zakona. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. ovog clana. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. bez odlaganja.

zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. ovog clana. o cemu istovremeno obavestava narucioca. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Resenje iz clana 111. ovog clana. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati. Obrazlozeno resenje iz stava 1. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. stav 1. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . ovog clana. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Protiv zakljucka iz stava 4. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava.

mora biti obrazlozen. Zahtev za dobijanje podataka. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. moze se produziti najduze za 20 dana. ovog clana. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. odnosno misljenja. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. ovog clana. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. u narocito opravdanim slucajevima. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60.000. odnosno 30. stav 1. odnosno odluke. 3. odnosno odluku iz stava 3.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. odnosno misljenja. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac. ovog clana dostavi naruciocu. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. i 4. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.00 dinara.000. Sva lica iz st. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. Troskovi postupka Èlan 116.00 dinara. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. odnosno Republicke . Rok iz stava 1. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama.

Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. ponistava postupak javne nabavke. O troskovima odlucuje Republicka komisija. stav 5. naruciocu. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. podnosiocu zahteva. stav 1. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odluka Republicke komisije Èlan 117. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. Èlan 118. ovog zakona. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. ovog zakona. u celini ili delimicno. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. Odluka Republicke komisije se. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. posle dostavljanja strankama u postupku. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu.

budzetsku inspekciju. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.000. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba.000 do 1. Novcanom kaznom od 100. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava. Narodnu skupstinu i Vladu. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. VIII. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama.odluke Republicke komisije. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. X. IX. NADZOR Èlan 119. a da nije sproveden postupak javne nabavke. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. ovog zakona. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121.

a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. i 13). stav 1. 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. stav 7. 59±68). 9. 4. stav 6. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. Za prekrsaj iz stava 1. na nacin propisan clanom 69. 44±52). u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. ovog zakona. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. 12. standarde i druge tehnicke propise (cl. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). st. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. 31. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 18) ako u roku iz clana 97. saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15).(clan 10). ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. i cl. 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. ovog zakona. i 95). ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. i 32). i 39). 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). uslove. 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. 10) ako predmet ugovora. ovog zakona. stav 3. ovog zakona. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). 38±43). 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. ovog zakona. 94. ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. i 5. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). stav 1. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107.

br. osim odredaba cl. stav 3. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. Èlan 126. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. opremu. Novcanom kaznom od 100. Za prekrsaj iz stava 1. 39/02. stav 10). Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. Èlan 125. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". ovog zakona. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti.000 dinara. i 125.000 do 50. Za prekrsaj iz stava 1. XI.000 do 50. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . 45.000 do 50. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. i 48). predmete.000. kao i prava i obaveze. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. 123.000 dinara. 124. 55/04 i 101/05). Èlan 124. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46).000 dinara. 43/03. Èlan 122. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45.000 do 1.od 20.

osim podzakonskog akta iz clana 54. st. s druge strane. i 10. 55/04 i 101/05). 39/02. stav 3. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. i 2. tog clana. Odredbe clana 97. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. Èlan 127. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. i Republike Srbije. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. teleksa. 43/03. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. pejdzinga. Odredbe clana 54. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. 9. ovog zakona. usluge odrzavanja i popravke 2. ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. 6. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). prodajom. 7. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". interneta i satelitskih usluga) 6.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". 1. st. br. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. radio telefonije. s jedne strane. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. usluge recnog saobraæaja 20. usluge u oblastima rekreacije. usluge regrutovanja kadrova 23. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. pravne usluge 22. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. druge usluge . dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. zdravstvene i socijalne usluge 26. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. usluge racunovodst . poravnanja i srodnih usluga) 12. arhitektonske usluge. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. inzenjerske usluge. usluge hotela i restorana 18. revizije i vodjenja knjiga 10. usluge zeleznickog saobraæaja 19.instrumenata. usluge uklanjanja otpadaka. racunarske usluge 8. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. reklamne usluge 14. kulture i sporta 27. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16.

peæi i kamina 501.2. kanalizacija itd.) 502. Opsti industrijski radovi 503. 502.6.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima.4. klimatski uredjaji. kanali.1.) 502. Postavljanje streha i krovni radovi 501. Gradnja puteva. gromobrana. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503. Drugi gradjevinski radovi. tunela i okna. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500. Elektricne instalacije 503.) 501.4. p d. busenje 502. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje. aerodroma i sportskih objekata 502. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504.5.1.5. Podizanje i uklanjanje skela 501. vodo-snabdevanje. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.6. Gradnja dimnjaka.7. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke.5. Zemljani radovi 502.2.3. odstranjivanje otpadnih voda. Gradnja mostova.1. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva. cisæenje itd. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) . Izolacioni radovi 503. isusivanje zemlje. Opsti gradjevinski radovi 501. brane itd. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503.1. pritoke.3. ventilacija) 503. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija.2. Zastita od vode i vlage 501. Instalacija antena.3.2. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. mostova.1. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501.7.2.4. telefona itd. zeleznickih pruga. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504.3. pristanista.6.

Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.6.5. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.4.504.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful