ZAKON o Javnim Nabavkama

ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude.dostavljanja odluke. Dokumentacija i evidentiranje postupka . Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. odnosno prijave. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. kao i podnete ponude. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. odnosno prijava. 5. Zastita podataka. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. bez obzira na stepen te poverljivosti. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11.

Èlan 18. 7. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. U slucaju iz stava 1. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva.000 dinara. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. Valuta Èlan 17. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik.Èlan 14. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. .000.000. na srpskom jeziku. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. u celini ili delimicno. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. Èlan 16. odnosno ponude. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. 6. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda.000 dinara. daju i na stranom jeziku.

ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. po pravilu. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere.8. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. Otvoreni postupak Èlan 21. 5) konkurs za nacrte. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. i 2. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. 1. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. II. . licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. Izbor najpovoljnije ponude se. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. 2) restriktivni postupak.

dobara ili usluga. mogu biti isporuceni. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. Narucilac. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. usluge ili radovi koji.Restriktivni postupak Èlan 22. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. s obzirom na tehnicku. pruzeni. Odluku iz stava 5. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. koji se pruzaju. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. isporucuju ili izvode. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. razvoja ili . kao i rizika vezanih za njih. ovog zakona. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. u roku odredjenom u javnom pozivu. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. ne prema posebnim zahtevima narucioca. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine.

odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. od prve javne nabavke. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. materijala ili instalacija. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. razvoja ili eksperimenta. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. ili su sve ponude neodgovarajuæe. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. 3) ako zbog tehnickih. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora.eksperimenta. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. pod uslovom da se takve usluge ili . odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti.

ovog clana. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. gradjevinarstva. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. a kvalitet. Nacrt. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. ovog zakona. ovog zakona. . Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. odnosno iskustvo. stav 1. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. Konkurs za nacrte Èlan 25. dizajna i informatike. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. arhitekture. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. i clana 108. planove ili dizajne. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. Obaveza narucioca iz stava 2. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. uz saglasnost ostalih poverilaca. stav 5. tacka 6) ovog clana. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. ovog zakona. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. inzenjerstva. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69.

na godisnjem nivou. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. . Javna nabavka male vrednosti. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. budzet teritorijalne autonomije. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu.Konkurs za nacrte. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. teritorijalne autonomije. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. planove ili dizajne. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. Program iz stava 4. u smislu ovog zakona. jeste bavka istovrsnih dobara. ovog clana potvrdjuje staresina. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. 2. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije.

te karakteristike (specifikacije). 3. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. odnosno finansijskom planu za plaæanje. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. U slucaju primene restriktivnog. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. odnosno pregovarackog postupka. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. . 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. rok izvrsenja. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu.3) procenjenu vrednost javne nabavke. Narucilac moze. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). radova ili usluga. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. kolicinu i opis dobara. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. 3) obrazac ponude. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. eventualne dodatne usluge i sl. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. kvalitet. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. 6) vrstu. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom.

2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. s obzirom na predmet javne nabavke. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. telefaksom ili putem elektronske poste. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. polise osiguranja i dr. 4. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke.). ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. neophodni za pripremu ponude.8) obrazac strukture cene. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. hipoteka. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. tacka 5) ovog clana. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. sa uputstvom kako da se popuni. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. tacka 7) ovog clana. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. bankarske garancije. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. menica. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije.

stav 1. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. U slucaju iz stava 2. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. 5. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Zainteresovano lice moze. a kada je rok duzi od 12 meseci. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. u pisanom obliku. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda.Èlan 32. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. U slucaju periodicnih ugovora. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33.

U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. provizije. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. 3) za arhitektonske usluge. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. ± naknadu ili proviziju. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno.Èlan 34. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. ovog zakona. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. stav 1. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. . industrijski dizajn. Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). prostorno planiranje i sl. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije.

Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. 6. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. Izuzetno od odredbe stava 3. ovog clana. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. usluge ili radove odredjene proizvodnje. tacka 1) ovog clana. na nacin iz stava 1. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. izvora ili gradnje. . usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. evropske. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. tacka 1) ovog clana. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". a narucioci da nabave dobra. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. U slucaju iz stava 6. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. kao i dokaze koji to potvrdjuju. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku.

usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. testiranja i metoda testiranja. sertifikat. i 40. 38. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. probi. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. kao i o tehnici ili metodu gradnje. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. Sadrzina tehnickih specifikacija. sigurnosti ili dimenzija materijala. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. inspekciji i uslovima preuzimanja. terminologije.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. Dokaz o usaglasenosti dobara. performansi. materijali. proizvodi. Standard iz cl. One moraju omoguæiti da se radovi. 38. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. obelezavanja i etiketiranja. niti posebno poreklo ili proizvodnju. i 40. navodjenje elemenata poput robnog znaka. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. dobara ili usluga. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". radi obezbedjivanja kvaliteta. dobara ili usluga. materijala. Srodni dokument iz cl. proizvoda. Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. proizvoda. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. sertifikat. Standardi Èlan 42. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. patent ili tip. patenta. oznaka. u smislu ovog zakona. pakovanja. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija.

granski standardi. Odredbe stava 2. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. ovog clana moze da bude: 1. drugi standardi. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. 3. evropski standard. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. 2. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. 7. kao i stava 3. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. medjunarodni standard. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. 6) i 7). tac. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. standardi preduzeæa i dr. snosi ponudjac. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke.standard. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim.). kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . Standard iz stava 1. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. srpski standard. 4. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. izdate od strane nadleznog organa. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. tac. Ispunjenost uslova iz clana 44. Ako su kupci odnosno narucioci. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. kolicini i nameni. dokaz mora biti u obliku potvrde. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. radova ili usluga. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. .kojim se regulise poslovanje banaka. stav 2. sa iznosima. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. 2) osnivackog akta ponudjaca. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. a ako su kupci. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. Ispunjenost uslova iz clana 44. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. odnosno tri godine za dobra i usluge. stav 5. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. stav 2. zaposljavanju i uslovima rada. zaposljavanju i uslovima rada. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. 6) i 7) i clana 44. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. U slucaju iz stava 8.

Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. (g) uzorak. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. nije proteklo vise od sest meseci. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. ovog zakona. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. (d) deklaracija o usaglasenosti. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. U slucaju sumnje. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. ovog clana. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. N c je duzan da poziv iz stava 4. Dokaz iz stava 1. sertifikat. Dokaz iz stava 1. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. opisa ili fotografija. ovog clana. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. . narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu.

5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. odnosno tri godine za dobra i usluge. Ponudjac je duzan da naruciocu. ponudjac moze.Negativne reference Èlan 47. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. za period od prethodnih pet godina za radove. tac. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. ovog zakona. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. umesto dokaza. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. Izjava ponudjaca Èlan 48. bez obzira na broj podizvodjaca. Dokaz iz stava 1. tacka 5) ovog clana. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. duzan je da navede naziv podizvodjaca. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. 8. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. ovog clana. stav 2. . priloziti svoju pismenu izjavu. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. na njegov zahtev.

sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. a ostale uslove iz clana 44. Pravnim aktom iz stava 3. U slucaju iz stava 1. 9. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. tac. ovog zakona ispunjavaju zajedno.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. stav 2. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. Vrste kriterijuma . Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. 1) do 5) ovog zakona. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. ovog zakona. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora.

4) tekuæi troskovi. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 6) kvalitet. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). 9) garantni period i vrsta garancija. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. kao sto su: 1) ponudjena cena.Èlan 52. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 2) uslovi plaæanja. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. 11) post-garancijsko odrzavanje. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. 5) troskovna ekonomicnost. Uslovi za ucesæe iz clana 44. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. tako da zbir pondera iznosi 100. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. i 10. Prednost data domaæim ponudjacima u st. 6. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. 9. 10. ovog clana. Vazenje ponude Èlan 55. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. 9. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. Narucilac moze. i 10. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. i 10. u slucaju isteka roka vazenja ponude. Odredbe st. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. dopuni ili opozove svoju ponudu. 9. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. 7. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. . 6. 7. 6. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. 7.

Neuobicajeno niska cena Èlan 57.000. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. Ako ponuda icajeno nisku cenu. ukljucujuæi promenu cene. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. . Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. uz saglasnost ponudjaca. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.Ponude sa varijantama Èlan 56. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. Narucilac moze. Dodatna objasnjenja. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. Narucilac ne moze da zahteva. ovog clana. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. a posebno ne moze da zahteva.000 dinara.

U slucaju iz stava 9. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. ovog clana. Odredjivanjem roka iz stava 2. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. Blagovremena ponuda Èlan 61. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. Racunanje rokova Èlan 60. . na njegov zahtev. 11. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. izda potvrdu o prijemu. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu.

Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. ovog zakona. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. ako je narucilac u skladu sa clanom 71. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . obilazak lokacije i sl. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63.

ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. 65. 12. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.000.000 dinara za dobra i uge. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. i 67. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22.000 . stav 1. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. odnosno 300. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67.Èlan 66. 66. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. ovog zakona. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. stav 3. ovog zakona. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68.000. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. Javni poziv iz stava 1. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. tac. predmetu nabavke. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. Javni poziv iz stava 1. uslovima za ucestvovanje u postupku.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 5) postupku putem konkursa. stav 2. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. 3) kvalifikacionom postupku. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. tac. . vremenu i mestu podnosenja ponude. Vrste oglasa Èlan 70.000. Javni poziv Èlan 72.dinara za radove. Prethodni raspis Èlan 71. predmetu nabavke. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. vremenu i mestu podnosenja prijave. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. 1). ovog zakona. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. uslovima za priznavanje kvalifikacije. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 2) javni poziv. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana.

Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. zavedena. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata.Javni poziv iz st. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. vremenu i mestu podnosenja ponude. . Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. Odluku iz stava 2. Otvaranje ponuda i prijava je javno. 2. vremenu i mestu otvaranja ponuda. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. odnosno prijava. 13. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. sluzbene. predmetu nabavke. Poziv iz stava 1. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. i 3. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 2) naziv ponudjaca. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. Izuzetno. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan.

odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. 14. na nacin propisan clanom 69. posto pregleda ponude. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. stav 6. . odnosno prijava. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. ovog zakona. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. ovog zakona. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke.

JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. Na osnovu izvestaja iz clana 80. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. Izvestaj iz stava 1. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. ovog zakona. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. RUDARSTVA. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. ovog zakona. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. ovog zakona. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. III. odnosno predvidjeni posebnim propisima. ENERGETIKE. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija.

usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi .Narucioci Èlan 83. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. elektricne energije. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. nafte i gasa. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. Na uslove. Ako Republika Srbija. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. gasa i toplotne energije. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. recnog i zeleznickog s braæaja. ovog zakona i lica iz clana 84. rudarstva. 4) izgradnju. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. Predmet javne nabavke Èlan 85. rudarstva. energetike. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. ovog zakona. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. ovog zakona. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. transport. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. 3) izgradnju. energetike. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. ovog zakona. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. kada nabavljaju dobra. trolejbusima i autobusima.

preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. energetike. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. ovog clana. rudarstva. Nabavke u oblastima vodoprivrede. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. energetike. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. ukljucujuæi i tekuæu. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3.elektricnu energiju. Druge nabavke Èlan 86. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. ovog clana. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. ovog zakona. irigacijom ili isusivanjem zemljista. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. rudarstva. neposredno od proizvodjaca elektricne energije.

Postovanje uslova uzajamnosti . ovog zakona. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. Prethodni raspis Èlan 88. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. Za planirane javne nabavke iz clana 85. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. telekomunikacija i saobraæaja. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. rudarstva. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. ovog zakona. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine.clanu 85. ovog zakona. unapred ustanovljenim od strane narucioca. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. stav 1.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. energetike. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. ovog clana moraju biti dostupni. ovog zakona. Narucilac moze uslove iz stava 1. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. uslovi iz stava 1. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca.000.

ovog zakona. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. Jednakim ponudama. Vlada moze. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije.Èlan 90. u pogledu cene. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. . 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. ovog zakona. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. IV. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. ovog clana. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. u smislu stava 1. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama.

Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. 2. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. ovog clana. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. i to najkasnije do 10. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. i 3. a tekuæe godine za prethodnu godinu. sa dodatnim informacijama. vrednosti javne nabavke. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. 1. obustavljenih i ponistenih postupaka. Dodatne informacije Èlan 95. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. V. ovog zakona pripremi zbirni. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. postupku i predmetu javne nabavke.

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke.Èlan 97. kao i vodjenje registra sluzbenika . Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa. po potrebi. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. Poslovi Èlan 99. o cemu vodi odgovarajuæi registar. VI. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. 3) praæenje postupaka javne nabavke. Narucilac. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca.

11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. VII. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. sa predlogom mera. zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. Republicka komisija ima pecat. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. u skladu sa zakonom. .za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. Nadleznost Èlan 101. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. na predlog Vlade. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. na predlog predsednika Republicke komisije. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. sluzbu. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. koji rukovodi njenim radom. Za predsednika. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. 2) se utvrdi. stav 5. U odsustvu predsednika Republicke komisije. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. isto lice moze biti birano najvise dva puta. ovog zakona. odnosno clana Republicke komisije. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. posao.

na predlog predsednika Republicke komisije. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . na predlog sekretara Sluzbe. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. Na Pravilnik iz stava 3. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. finansijsko-materijalne. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). odnosno clana Republicke komisije. Sluzbom rukovodi sekretar. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Podnosilac zahteva iz stava 1. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. opste-pravne.

stav 1. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. ovog zakona. i 81. 3. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. ovog zakona. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. Odluku iz stava 1. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. bez obzira na nacin dostavljanja. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. Odredbe s . Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. ovog zakona. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. i 4. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva.2. 22. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. ovog clana. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. 79. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. protiv svake radnje narucioca. ovog clana. stav 2. osim odredbe clana 116. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2.

stav 1. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2.Srbije. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. 2) naziv i adresu narucioca. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. ovog clana. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. 7) potpis podnosioca. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. narucilac æe. odnosno o odluci narucioca. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. Po prijemu zahteva za zastitu prava. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. podneti zalbu Republickoj komisiji. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. Protiv zakljucka iz stava 2. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. ovog clana. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. ovog zakona. Posle prethodnog ispitivanja. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. narucilac æe . bez odlaganja. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. ovog clana. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. ovog clana podnosilac zahteva moze. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom.

Obrazlozeno resenje iz stava 1. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Protiv zakljucka iz stava 4. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. o cemu istovremeno obavestava narucioca. ovog clana. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. ovog clana. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. stav 1. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. ovog clana. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . Resenje iz clana 111. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati.

00 dinara.000. odnosno Republicke . ovog clana dostavi naruciocu. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. Rok iz stava 1. 3. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. i 4. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. Sva lica iz st. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. odnosno misljenja. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac.00 dinara. odnosno odluke. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. Troskovi postupka Èlan 116. mora biti obrazlozen. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca.000. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. stav 1. odnosno misljenja. odnosno odluku iz stava 3. ovog clana. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. moze se produziti najduze za 20 dana. ovog clana. Zahtev za dobijanje podataka. u narocito opravdanim slucajevima. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. odnosno 30. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109.

O troskovima odlucuje Republicka komisija. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. podnosiocu zahteva. posle dostavljanja strankama u postupku. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. u celini ili delimicno. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. Odluka Republicke komisije Èlan 117. Odluka Republicke komisije se. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. naruciocu. stav 5. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. ovog zakona. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. ovog zakona. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. ponistava postupak javne nabavke. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. stav 1. Èlan 118.

Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. VIII.000. a da nije sproveden postupak javne nabavke. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. X.odluke Republicke komisije. IX. NADZOR Èlan 119. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. budzetsku inspekciju. Narodnu skupstinu i Vladu.000 do 1. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. Novcanom kaznom od 100. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava. ovog zakona. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju. koje nije narucilac u smislu ovog zakona.

a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. i 32). 38±43). stav 6. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. 94. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. stav 3. ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . ovog zakona. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. standarde i druge tehnicke propise (cl. ovog zakona. 44±52). 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. i 39). na nacin propisan clanom 69. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). i 95). 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. st. 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). 59±68). ovog zakona. i cl. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). i 5. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). uslove. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). i 13). Za prekrsaj iz stava 1.(clan 10). stav 1. saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. ovog zakona. ovog zakona. stav 7. 9. 10) ako predmet ugovora. 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. 12. 31. tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). 4. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 18) ako u roku iz clana 97. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. stav 1.

000 dinara.000 do 50. kao i prava i obaveze. i 125. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). Èlan 124. osim odredaba cl. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. 55/04 i 101/05). i 48). predmete. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . opremu. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. 39/02.000 dinara. br. 124.000 dinara. Novcanom kaznom od 100. stav 3.000 do 50. Za prekrsaj iz stava 1. ovog zakona.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45.000 do 1. stav 10). PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. 45. 43/03. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. 123.000 do 50. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. Èlan 122. XI.000.od 20. Èlan 126. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom. Èlan 125. Za prekrsaj iz stava 1.

teleksa. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. s druge strane. usluge odrzavanja i popravke 2. interneta i satelitskih usluga) 6. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. br. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. Odredbe clana 54. ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. s jedne strane. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. i 2. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". 43/03. osim podzakonskog akta iz clana 54. st. ovog zakona. i Republike Srbije. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. 7. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Odredbe clana 97. pejdzinga. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). i 10. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. 6. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. finansijske usluge: ± usluge osiguranja.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". st. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. 9. radio telefonije. prodajom. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. Èlan 127. stav 3. tog clana. 55/04 i 101/05). osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. 39/02. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. 1.

druge usluge . dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. reklamne usluge 14. usluge u oblastima rekreacije. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. arhitektonske usluge. kulture i sporta 27. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. usluge regrutovanja kadrova 23. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17.instrumenata. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. usluge recnog saobraæaja 20. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. inzenjerske usluge. usluge racunovodst . usluge hotela i restorana 18. usluge uklanjanja otpadaka. revizije i vodjenja knjiga 10. zdravstvene i socijalne usluge 26. poravnanja i srodnih usluga) 12. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. pravne usluge 22. usluge zeleznickog saobraæaja 19. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. racunarske usluge 8. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15.

ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. Gradnja mostova.5. peæi i kamina 501. pritoke. tunela i okna.7. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504.1. Podizanje i uklanjanje skela 501.5. klimatski uredjaji.2.6. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.6.7. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. pristanista. Elektricne instalacije 503.3. Drugi gradjevinski radovi. Gradnja dimnjaka. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504. isusivanje zemlje. cisæenje itd.4. zeleznickih pruga. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503.4. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504.1. ventilacija) 503. Izolacioni radovi 503.3. Zemljani radovi 502. kanali. Postavljanje streha i krovni radovi 501.2.1. 502. p d.2. brane itd. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke.) 501. Gradnja puteva. kanalizacija itd. Instalacija antena. aerodroma i sportskih objekata 502. mostova. vodo-snabdevanje. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) . ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503.2. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva.5.6. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500.1. telefona itd. odstranjivanje otpadnih voda. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501.) 502. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje.2.1. Opsti industrijski radovi 503. gromobrana. busenje 502. Opsti gradjevinski radovi 501.3.) 502.3. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima. Zastita od vode i vlage 501.4.

5. Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.4. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.6.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .504. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful