ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. bez obzira na stepen te poverljivosti. Dokumentacija i evidentiranje postupka . Zastita podataka. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. 5. odnosno prijava. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. odnosno prijave. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude. kao i podnete ponude. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava.dostavljanja odluke. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca.

.Èlan 14. 7. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama.000 dinara. U slucaju iz stava 1. Èlan 16. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke.000. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije. Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. odnosno ponude.000. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. Valuta Èlan 17. 6. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija.000 dinara. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. u celini ili delimicno. daju i na stranom jeziku. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. na srpskom jeziku. Èlan 18. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude.

vrsi u otvorenom postupku javne nabavke. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. Izbor najpovoljnije ponude se. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. 2) restriktivni postupak. 1. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. i 2. 5) konkurs za nacrte. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. II. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije.8. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. . ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. po pravilu. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere. Otvoreni postupak Èlan 21. ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke.

koji se pruzaju. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. pruzeni. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. usluge ili radovi koji. ovog zakona. Odluku iz stava 5. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. ne prema posebnim zahtevima narucioca. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. Narucilac. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. kadrovsku i finansijsku osposobljenost.Restriktivni postupak Èlan 22. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. isporucuju ili izvode. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. u roku odredjenom u javnom pozivu. s obzirom na tehnicku. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. dobara ili usluga. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. razvoja ili . nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. kao i rizika vezanih za njih. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. mogu biti isporuceni. Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju.

koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. razvoja ili eksperimenta. od prve javne nabavke. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. 3) ako zbog tehnickih. u tehnickom ili ekonomskom pogledu.eksperimenta. pod uslovom da se takve usluge ili . materijala ili instalacija. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. ili su sve ponude neodgovarajuæe. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova.

tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. stav 5. inzenjerstva. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. i clana 108. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. dizajna i informatike. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. ovog zakona. Konkurs za nacrte Èlan 25. tacka 6) ovog clana. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. stav 1. Obaveza narucioca iz stava 2. pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. planove ili dizajne. ovog zakona. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. ovog zakona. ovog clana. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. . plan ili dizajn bira nezavisni ziri. uz saglasnost ostalih poverilaca. arhitekture. Nacrt. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. odnosno iskustvo. a kvalitet. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. gradjevinarstva.

. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. teritorijalne autonomije. 2. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. Javna nabavka male vrednosti. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. na godisnjem nivou. jeste bavka istovrsnih dobara. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. budzet teritorijalne autonomije. u smislu ovog zakona. Program iz stava 4. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. planove ili dizajne. ovog clana potvrdjuje staresina. usluga ili radova cija je procenjena vrednost.Konkurs za nacrte. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke. Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu.

3) procenjenu vrednost javne nabavke. te karakteristike (specifikacije). rok izvrsenja. 6) vrstu. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). 3) obrazac ponude. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. kvalitet. Narucilac moze. Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. 3. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. . Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. kolicinu i opis dobara. odnosno finansijskom planu za plaæanje. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. radova ili usluga. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. eventualne dodatne usluge i sl. Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu. U slucaju primene restriktivnog. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. odnosno pregovarackog postupka. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja.

Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3.8) obrazac strukture cene. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. 4. ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. polise osiguranja i dr. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. tacka 7) ovog clana. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak.). Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. sa uputstvom kako da se popuni. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. menica. tacka 5) ovog clana. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza. hipoteka. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. telefaksom ili putem elektronske poste. s obzirom na predmet javne nabavke. bankarske garancije. neophodni za pripremu ponude. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju.

U slucaju periodicnih ugovora. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. stav 1. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. u pisanom obliku. Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. Zainteresovano lice moze. kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. 5. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. a kada je rok duzi od 12 meseci.Èlan 32. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. U slucaju iz stava 2. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1.

vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. . prostorno planiranje i sl. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova.Èlan 34. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. 3) za arhitektonske usluge. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. provizije. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije. industrijski dizajn. Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. stav 1. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. ovog zakona. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. ± naknadu ili proviziju. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno.

medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. evropske. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. kao i dokaze koji to potvrdjuju. 6. usluge ili radove odredjene proizvodnje. . izvora ili gradnje. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. U slucaju iz stava 6. Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. ovog clana. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. na nacin iz stava 1. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard. tacka 1) ovog clana. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. tacka 1) ovog clana. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca.Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. Izuzetno od odredbe stava 3. a narucioci da nabave dobra. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana.

i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. materijali. dobara ili usluga. inspekciji i uslovima preuzimanja. niti posebno poreklo ili proizvodnju. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova. i 40. terminologije. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. 38. Standardi Èlan 42. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. i 40. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. Dokaz o usaglasenosti dobara. patenta. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. obelezavanja i etiketiranja. kao i o tehnici ili metodu gradnje. u smislu ovog zakona. proizvoda. Sadrzina tehnickih specifikacija. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. testiranja i metoda testiranja. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. proizvodi. performansi. materijala. One moraju omoguæiti da se radovi. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. Standard iz cl. Srodni dokument iz cl. pakovanja. dobara ili usluga. sertifikat. radi obezbedjivanja kvaliteta. sigurnosti ili dimenzija materijala. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". oznaka. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. proizvoda. patent ili tip. navodjenje elemenata poput robnog znaka. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. sertifikat. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. 38. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti. probi.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak.

3. srpski standard. odnosno upisan u odgovarajuæi registar. 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Odredbe stava 2. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. 2. Standard iz stava 1. 7. medjunarodni standard.). Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. drugi standardi. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. snosi ponudjac. 4. granski standardi. 6) i 7). kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. standardi preduzeæa i dr. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. ovog clana moze da bude: 1. tac. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. evropski standard. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom .standard. kao i stava 3. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita.

stav 2. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. radova ili usluga. izdate od strane nadleznog organa. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. stav 2. stav 5. zaposljavanju i uslovima rada. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. zaposljavanju i uslovima rada. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. Ako su kupci odnosno narucioci. kolicini i nameni. 6) i 7) i clana 44. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. U slucaju iz stava 8. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti. odnosno tri godine za dobra i usluge. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. dokaz mora biti u obliku potvrde. Ispunjenost uslova iz clana 44. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu.kojim se regulise poslovanje banaka. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. 2) osnivackog akta ponudjaca. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. . ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. tac. sa iznosima. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. a ako su kupci. Ispunjenost uslova iz clana 44. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima.

Dokaz iz stava 1. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. . dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. N c je duzan da poziv iz stava 4. nije proteklo vise od sest meseci. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. ovog clana.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. (d) deklaracija o usaglasenosti. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. (g) uzorak. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. opisa ili fotografija. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. U slucaju sumnje. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. ovog zakona. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. ovog clana. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. sertifikat. Dokaz iz stava 1. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta.

Ponudjac je duzan da naruciocu. ovog zakona. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. Dokaz iz stava 1. stav 2. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. ovog clana.Negativne reference Èlan 47. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. bez obzira na broj podizvodjaca. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. za period od prethodnih pet godina za radove. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. 8. tac. umesto dokaza. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. na njegov zahtev. priloziti svoju pismenu izjavu. Izjava ponudjaca Èlan 48. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. duzan je da navede naziv podizvodjaca. tacka 5) ovog clana. ponudjac moze. . Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. odnosno tri godine za dobra i usluge.

1) do 5) ovog zakona. ovog zakona ispunjavaju zajedno. U slucaju iz stava 1. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. Pravnim aktom iz stava 3. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. 9. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. tac. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. stav 2. a ostale uslove iz clana 44. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Vrste kriterijuma . Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. ovog zakona.

a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. Uslovi za ucesæe iz clana 44. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. 5) troskovna ekonomicnost. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. kao sto su: 1) ponudjena cena. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 6) kvalitet. U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. 2) uslovi plaæanja. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 11) post-garancijsko odrzavanje. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene.Èlan 52. tako da zbir pondera iznosi 100. 4) tekuæi troskovi. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 9) garantni period i vrsta garancija. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova.

Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. 7. 7. Prednost data domaæim ponudjacima u st. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. 6. dopuni ili opozove svoju ponudu. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. u slucaju isteka roka vazenja ponude. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. Vazenje ponude Èlan 55. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. i 10.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. i 10. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. 9. 10. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Odredbe st. 6. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. 9. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. 9. 6. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. 7. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. Narucilac moze. i 10. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije. . ovog clana.

Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac.Ponude sa varijantama Èlan 56. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. . zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. uz saglasnost ponudjaca.000 dinara. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. a posebno ne moze da zahteva. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. ovog clana. Narucilac ne moze da zahteva. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca. ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. Dodatna objasnjenja. ukljucujuæi promenu cene.000. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2. Ako ponuda icajeno nisku cenu. Narucilac moze. usluga ili radova koje ponudjac predlaze.

ovog clana. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. na njegov zahtev. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. U slucaju iz stava 9. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. Odredjivanjem roka iz stava 2. 11. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. . Blagovremena ponuda Èlan 61. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". izda potvrdu o prijemu. Racunanje rokova Èlan 60.

Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. obilazak lokacije i sl. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. ovog zakona.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. ako je narucilac u skladu sa clanom 71. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63.

Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. 66. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. stav 3. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke.000 . ovog zakona. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv.000 dinara za dobra i uge. odnosno 300. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. 65. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22. usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24.000. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66. stav 1. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.Èlan 66. i 67.000. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. 12. ovog zakona. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69.

Javni poziv Èlan 72. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. uslovima za priznavanje kvalifikacije. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 1). vremenu i mestu podnosenja prijave. ovog zakona. 2) javni poziv. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. 3) kvalifikacionom postupku. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 5) postupku putem konkursa. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. tac. uslovima za ucestvovanje u postupku. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. predmetu nabavke. Prethodni raspis Èlan 71. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka.000. . vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. stav 2. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. vremenu i mestu otvaranja ponuda. tac. predmetu nabavke. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24. Vrste oglasa Èlan 70.dinara za radove. vremenu i mestu podnosenja ponude.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. Javni poziv iz stava 1. Javni poziv iz stava 1.

2) naziv ponudjaca. . uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. Otvaranje ponuda i prijava je javno. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. Izuzetno. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. vremenu i mestu podnosenja ponude. predmetu nabavke. 2. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. Poziv iz stava 1. 13. Odluku iz stava 2. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. odnosno prijava. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.Javni poziv iz st. i 3. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. zavedena. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. vremenu i mestu otvaranja ponuda. sluzbene. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki.

Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. ovog zakona. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78. 14. na nacin propisan clanom 69. odnosno prijava. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. posto pregleda ponude. 5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda. ovog zakona. . Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. stav 6.

Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. Na osnovu izvestaja iz clana 80. ovog zakona. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. III. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. ovog zakona. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Izvestaj iz stava 1. 4) nacin primene metodologije dodele pondera. odnosno predvidjeni posebnim propisima.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. ovog zakona. ENERGETIKE. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. 5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. RUDARSTVA. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje.

odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. rudarstva. ovog zakona. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. 4) izgradnju. rudarstva. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. Predmet javne nabavke Èlan 85. elektricne energije. energetike. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava. 3) izgradnju. trolejbusima i autobusima. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. recnog i zeleznickog s braæaja. ovog zakona i lica iz clana 84. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. energetike. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. Na uslove. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. nafte i gasa. Ako Republika Srbija. transport. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. ovog zakona.Narucioci Èlan 83. kada nabavljaju dobra. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. gasa i toplotne energije. ovog zakona. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi .

preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. ovog clana. energetike. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . irigacijom ili isusivanjem zemljista. rudarstva. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. Nabavke u oblastima vodoprivrede. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. ukljucujuæi i tekuæu. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. energetike. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. ovog zakona. ovog clana. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. Druge nabavke Èlan 86.elektricnu energiju. rudarstva. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima.

ovog zakona. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. Postovanje uslova uzajamnosti . narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. Za planirane javne nabavke iz clana 85. 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85.000. ovog zakona. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100. telekomunikacija i saobraæaja. Prethodni raspis Èlan 88. Narucilac moze uslove iz stava 1.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. rudarstva. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. ovog zakona. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. energetike. uslovi iz stava 1.clanu 85. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima. ovog zakona. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. unapred ustanovljenim od strane narucioca. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. ovog clana moraju biti dostupni. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. stav 1.

Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. ovog clana. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca. Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. IV. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93.Èlan 90. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. Jednakim ponudama. ovog zakona. Vlada moze. . takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. u smislu stava 1. ovog zakona. u pogledu cene.

posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. Dodatne informacije Èlan 95. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. vrednosti javne nabavke. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. a tekuæe godine za prethodnu godinu. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . 2. postupku i predmetu javne nabavke. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. V. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. sa dodatnim informacijama. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. ovog zakona pripremi zbirni. 1. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. obustavljenih i ponistenih postupaka. ovog clana. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. i 3. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. i to najkasnije do 10. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st.

3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. Narucilac. 3) praæenje postupaka javne nabavke. o cemu vodi odgovarajuæi registar. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. 4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. Poslovi Èlan 99. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. VI. kao i vodjenje registra sluzbenika . UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. po potrebi. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa.Èlan 97. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca.

. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. VII. sa predlogom mera. Nadleznost Èlan 101. Republicka komisija ima pecat. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. u skladu sa zakonom. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije.

U odsustvu predsednika Republicke komisije. ovog zakona. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. na predlog predsednika Republicke komisije. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. 2) se utvrdi. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . Za predsednika. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. na predlog Vlade. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. stav 5. Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. koji rukovodi njenim radom. sluzbu. isto lice moze biti birano najvise dva puta. odnosno clana Republicke komisije. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. posao.

Podnosilac zahteva iz stava 1. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Na Pravilnik iz stava 3. odnosno clana Republicke komisije. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . Sluzbom rukovodi sekretar. i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". finansijsko-materijalne. opste-pravne. Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. na predlog predsednika Republicke komisije. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. na predlog sekretara Sluzbe. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104.

O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. 22. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. ovog clana. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. bez obzira na nacin dostavljanja. ovog clana. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. ovog zakona. i 81. osim odredbe clana 116. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107. Odluku iz stava 1. stav 1. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. 79. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. Odredbe s . Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.2. 3. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". stav 2. ovog zakona. u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. ovog zakona. protiv svake radnje narucioca. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. i 4. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku.

Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. ovog clana. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. odnosno o odluci narucioca. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. bez odlaganja. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. ovog zakona. Po prijemu zahteva za zastitu prava. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. Posle prethodnog ispitivanja. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva.Srbije. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. Protiv zakljucka iz stava 2. narucilac æe. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. 7) potpis podnosioca. ovog clana podnosilac zahteva moze. ovog clana. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. 2) naziv i adresu narucioca. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. podneti zalbu Republickoj komisiji. stav 1. narucilac æe . 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. ovog clana.

Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. stav 1. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. o cemu istovremeno obavestava narucioca. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. ovog clana. Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113. Obrazlozeno resenje iz stava 1. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. ovog clana. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. ovog clana. Protiv zakljucka iz stava 4. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Resenje iz clana 111.

posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. odnosno misljenja. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. ovog clana. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac. stav 1. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. odnosno 30. odnosno odluku iz stava 3. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. ovog clana dostavi naruciocu. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni.000. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu. mora biti obrazlozen. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. ovog clana. moze se produziti najduze za 20 dana. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115. u narocito opravdanim slucajevima. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Troskovi postupka Èlan 116. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. 3. odnosno misljenja. odnosno odluke. Zahtev za dobijanje podataka. i 4. podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. Rok iz stava 1. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. odnosno Republicke . Sva lica iz st. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.00 dinara.00 dinara.000.

ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. ovog zakona. ovog zakona. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. stav 1. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Èlan 118. naruciocu. ponistava postupak javne nabavke. podnosiocu zahteva. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. stav 5. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. posle dostavljanja strankama u postupku. Odluka Republicke komisije se. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . Odluka Republicke komisije Èlan 117. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. u celini ili delimicno. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. O troskovima odlucuje Republicka komisija.

odluke Republicke komisije.000. ovog zakona. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. 3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. a da nije sproveden postupak javne nabavke. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.000 do 1. VIII. Narodnu skupstinu i Vladu. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. budzetsku inspekciju. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. Novcanom kaznom od 100. NADZOR Èlan 119. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. IX.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. X.

14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. i 5. i 95). ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). 94. st. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. ovog zakona. ovog zakona. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. 38±43). 18) ako u roku iz clana 97. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). 31. ovog zakona. stav 7.(clan 10). 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). 59±68). 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). i 32). 4. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. i 13). i 39). 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. Za prekrsaj iz stava 1. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 44±52). na nacin propisan clanom 69. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 10) ako predmet ugovora. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). stav 6. ovog zakona. 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. stav 1. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 12. 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. 23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. uslove. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. stav 1. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. stav 3. a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . i cl. standarde i druge tehnicke propise (cl. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. ovog zakona. 9. a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32.

Èlan 124. 123. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123.000 do 1. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga.000 do 50. i 125. Èlan 122. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46). 55/04 i 101/05). Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". stav 10). i 48).000 dinara. Novcanom kaznom od 100.000 do 50.od 20. opremu. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. XI. Za prekrsaj iz stava 1. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. stav 3. 43/03. 45. osim odredaba cl. br.000 do 50.000. 124. Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. 39/02. kao i prava i obaveze. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Èlan 125. predmete. ovog zakona. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom.000 dinara. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. Èlan 126. Za prekrsaj iz stava 1.000 dinara. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl.

7. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". 55/04 i 101/05). ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. 43/03. 9. interneta i satelitskih usluga) 6. st. 6. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. teleksa. Odredbe clana 54. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. Odredbe clana 97. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. Èlan 127. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. s druge strane. i 2. pejdzinga. 39/02. radio telefonije. br. s jedne strane. usluge odrzavanja i popravke 2. i Republike Srbije. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. prodajom. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). tog clana. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. i 10. 1. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. st. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . stav 3. ovog zakona. ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. osim podzakonskog akta iz clana 54. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. arhitektonske usluge. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9. reklamne usluge 14. kulture i sporta 27. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. usluge recnog saobraæaja 20. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16.instrumenata. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. usluge racunovodst . usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. pravne usluge 22. usluge uklanjanja otpadaka. racunarske usluge 8. zdravstvene i socijalne usluge 26. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. poravnanja i srodnih usluga) 12. inzenjerske usluge. usluge zeleznickog saobraæaja 19. usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge regrutovanja kadrova 23. revizije i vodjenja knjiga 10. usluge u oblastima rekreacije. usluge hotela i restorana 18. sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. druge usluge . kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture.

7. pristanista.2.3.1. Instalacija antena. ventilacija) 503. kanali. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) .1.6. odstranjivanje otpadnih voda. Podizanje i uklanjanje skela 501. Gradnja dimnjaka. Gradnja puteva. Elektricne instalacije 503. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom. vodo-snabdevanje.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504.2. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503.1.5. Postavljanje streha i krovni radovi 501. Gradnja mostova.4. pritoke. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke. kanalizacija itd.3. klimatski uredjaji. p d.1. busenje 502. 502.) 502. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500.) 501.5.4.) 502. cisæenje itd. tunela i okna.3. gromobrana. telefona itd.4. Opsti gradjevinski radovi 501. Opsti industrijski radovi 503.3. Zastita od vode i vlage 501. mostova. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504. brane itd.6.5. aerodroma i sportskih objekata 502.2. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima.1. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503. zeleznickih pruga. peæi i kamina 501. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje.2. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502. Drugi gradjevinski radovi. Zemljani radovi 502.6. isusivanje zemlje. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija.7. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva.2. Izolacioni radovi 503.

5.4.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji . Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504. Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.6. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.504.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful