P. 1
ZAKON o Javnim Nabavkama

ZAKON o Javnim Nabavkama

|Views: 626|Likes:
Published by Vlada Popovic

More info:

Published by: Vlada Popovic on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2012

pdf

text

original

ZAKON o javnim nabavkama I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama; odredjuju poslovi i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke; obrazuje Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki; odredjuje nacin zastite prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke. 2. Pojmovi Znacenje izraza Èlan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeæe znacenje: 1) javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom; 2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zakljucen u pisanoj formi izmedju narucioca i ponudjaca u sklad u sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 3) ponudjac je domaæe ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova; 4) kandidat je lice kojem je u prvoj fazi restriktivnog postupka priznata kvalifikacija; 5) postupci javne nabavke su svi postupci i radnje koji se u skladu sa ovim zakonom moraju sprovesti pre zakljucenja ugovora o javnoj nabavci; 6) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu; 7) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati; 8) pregovaracki postupak je postupak u kojem narucilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vise ponudjaca o elementima ugovora o javnoj nabavci; 9) konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri; 10) ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u ponudi, izrazena u dinarima, u koju su uracunati svi troskovi koji se odnose na predmet javne nabavke; 11) neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je znatno niza od uporedive trzisne cene tako da kod narucioca izaziva sumnju da æe javna nabavka biti izvrsena; 12) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, uporedjivanje i ocenjivanje ponuda;

13) uslov je zahtev narucioca koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno ovim zakonom i konkursnom dokumentacijom; 14) kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraæaja; 15) prijava je zahtev zainteresovanog lica za ucestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka; 16) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane narucioca u roku odr zivu za podnosenje ponuda; 17) ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrdjeno da ispunjava sve uslove iz ovog zakona i konkursne dokumentacije; 18) odgovarajuæa ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrdjeno da potpuno ispunjava sve tehnicke specifikacije; 19) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuæa, koja ne ogranicava, niti uslovljava prava narucioca ili obaveze ponudjaca i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti konkretne javne nabavke; 20) popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi u ponudi samo kada je predmet javne nabavke oblikovan u vise partija, a narucilac taj metod ne moze predvideti u konkursnoj dokumentaciji kao element kriterijuma; 21) dobra su pokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku; 22) istovrsna dobra, usluge ili radovi su dobra, usluge ili radovi koji imaju jedinstvenu klasifikaciju, namenu i svojstva; 23) javna nabavka po partijama je nabavka ciji je predmet oblikovan u vise posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva oznacena u javnom pozivu i kokursnoj dokumentaciji; 24) elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponudjac dostavlja naruciocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predvidjena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava nacela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponudjaca cini nedvosmislenu celinu; 25) elektronska licitacija je nadmetanje medju ponudjacima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje narucilac rangira pomoæu metoda za automatsko ocenjivanje; 26) javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno sva sredstva koja prikupljaju, primaju, cuvaju, opredeljuju i tros . Narucilac Èlan 3. Narucilac javne nabavke (u daljem tekstu: narucilac) je: 1) drzavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem i budzet, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje; 2) javno preduzeæe; 3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opsteg interesa, ukoliko je ispunjen neki od sledeæih uslova: (1) da vise od polovine clanova organa upravljanja tog pravnog lica cine predstavnici narucioca;

(2) da vise od polovine glasova u organu tog pravnog lica imaju predstavnici narucioca; (3) da narucilac vrsi nadzor nad radom tog pravnog lica; (4) da narucilac poseduje vise od 50% akcija, odnosno udela u tom pravnom licu; (5) da se vise od 50% finansira iz sredstava narucioca. 4) pravno lice osnovano od narucilaca, a koje obavlja i delatnost od opsteg interesa i koje ispunjava najmanje jedan od uslova iz tacke 3) ovog clana. 3. Predmet ugovora o javnoj nabavci Nabavka dobara Èlan 4. Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti: 1) kupovina dobara; 2) zakup dobara; 3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava). Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca). Nabavka radova Èlan 5. Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je: 1) izvodjenje radova; 2) projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II, koji je odstampan uz ovaj zakon i cini njegov sastavni deo; 3) rad pri izgradnji gradjevinskog objekta uzetog kao celina koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca. Predmet javne nabavke radova je i izvodjenje radova koji se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu koji prelazi 50% vrednosti javne nabavke, a koji su povezani sa gradnjom bolnica, ih objekata, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskogradnjom u skladu sa Aneksom II. Za primenu odredaba ovog zakona u slucaju iz stava 2. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira izvodjenje radova. Nabavka usluga Èlan 6. Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima IA i IB koji su odstampani uz ovaj zakon i cine njegov sastavni deo. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IA primenjuju se sve odredbe ovog zakona. Na nabavku usluga navedenih u Aneksu IB primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na vrednost tih usluga.

Ako predmet javne nabavke usluga obuhvata usluge iz Aneksa IA i Aneksa IB, primenjuju se sve odredbe ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost usluge iz Aneksa IA veæa od procenjene vrednosti usluge iz Aneksa IB. Ako je vrednost usluge iz Aneksa IB veæa od vrednosti usluge iz Aneksa IA, primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se i ugovor o javnoj nabavci ciji je predmet: 1) usluge i dobra ako procenjena vrednost usluga prelazi procenjenu vrednost dobara obuhvaæenih tim ugovorom; 2) usluge i radovi iz Aneksa II koji su neophodni za pruzanje usluge koja je predmet ugovora. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane narucioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke. Za primenu odredaba ovog zakona, u slucaju iz stava 6. ovog clana odgovoran je narucilac koji finansira pruzanje usluge. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 7. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke: 1) od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i kojima je Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona, podzakon g akta ili drugog propisa dodelila posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke; 2) za koje vaze drugacija pravila nabavke a koje se sprovode: a) po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, b) iz sredstava stranih kredita (zajmova) u skladu sa posebnim postupcima medjunarodnih organizacija; 3) radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreæa ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreæa odnosno havarija; 4) nabavke za koje je posebnim propisom odredjeno da mogu biti proglasene poverljivim i koje je nadlezni organ svojom odlukom, zasnovanom na ovlasæenjima iz posebnog propisa odredio kao poverljive, zbog toga sto bi saznanje neovlasæenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju odredjene specifikacije ili da se vrse od odredjenog ponudjaca, ugrozilo bezbednost drzave ili gradjana; 5) dobara koje narucilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pruzanja usluga treæim licima na trzistu, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pruzanja usluga za koje æe ta dobra koristiti; 6) dobara koja se, uz prethodnu saglasnost Vlade, nabavljaju od Republicke direkcije za robne rezerve; 7) nepokretnosti ili prava u vezi sa njima, s tim sto se na nabavku finansijskih usluga neophodnih za nabavku nepokretnosti primenjuju odredbe ovog zakona; 8) koje se odnose na kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa; 9) usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga, interneta i satelitskih usluga;

10) usluga arbitraze i sporazumnog resavanja sporova; 11) finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednos gih finansijskih instrumenata; 12) koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa i zakljucivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; 13) usluga istrazivanja i razvoja, osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe u obavljanju svojih delatnosti, pod uslovom da troskove tih usluga snosi u potpunosti narucilac; 14) usluga strucnih fizickih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja u ime i za racun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljaju poslove iz delatnosti stecajnog upravnika. Ministar nadlezan za poslove finansija utvrdjuje spisak medjunarodnih organizacija iz stava 1. tacka 2) podtacka b) ovog clana, ciji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba ovog zakona. 4. Nacela javnih nabavki Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava Èlan 8. Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor najpovoljnije ponude vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke. Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru o javnoj nabavci. Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima Èlan 9. Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemoguæavati bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti korisæenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma. Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude. Nacelo transparentnosti postupka javne nabavke Èlan 10. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. ovog zakona. Lice koje ucestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prili ponuda izvrsi uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda. Lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki posle donosenja odluke narucioca iz cl. 22, 79. ili 81. ovog zakona, o cemu moze podneti pismeni zahtev naruciocu u roku od dva dana od dana

dostavljanja odluke. Narucilac je duzan da licu koje je podnelo zahtev da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke omoguæi uvid u dokumentaciju u roku od dva dana od dana prijema zahteva za uvid. odnosno prijave. Odredjivanje poverljivosti Èlan 13. Nacelo jednakosti ponudjaca Èlan 11. Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da ih cuva i stiti. Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima. dokumentacija i evidentiranje postupka Zastita podataka Èlan 12. 3) cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i podnosilaca prijava. predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac. Neæe se smatrati poverljivom cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za prime terijuma i rangiranje ponude. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu. Zastita podataka. 2) odbije davanje informacije koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi. 5. Dokumentacija i evidentiranje postupka . Narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak polozaj svim ponudjacima. ako fakticki postoji jednak polozaj utvrdjen od strane ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Narucilac je duzan da: 1) cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u ponudi koji su posebnim propisom utvrdjeni kao poverljivi i koje je kao takve ponudjac oznacio u ponudi. odnosno prijava. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji moze zahtevati zastitu poverljivosti podataka koje ponudjacima stavlja na raspolaganje. do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda. Narucilac ne moze da odbije ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. bez obzira na stepen te poverljivosti. kao i podnete ponude.

odrediæe ponudjacu rok u kojem je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude. Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veæa od 150. Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik. odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji. U slucaju iz stava 1. Èlan 16. Narucilac moze da dozvoli ponudjacu da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti i u tom slucaju æe u konkursnoj dokumentaciji navesti da æe se za preracun u dinare koristiti odgovarajuæi srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je zapoceto otvaranje ponuda.Èlan 14. narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini.000. Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija. 7. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku i da navede na kom stranom jeziku. najmanje osam godina od isteka ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci. odnosno ponude.000 dinara. Ako je ponudjacu dozvoljeno da cenu u ponudi iskaze u jednoj stranoj valuti. 3) vodi evidenciju svih zakljucenih ugovora o javnim nabavkama.000. Valuta Èlan 17. kvalitet i tehnicku dokumentaciju. Èlan 18.000 dinara. na srpskom jeziku. 6. odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veæa od 300. 2) cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva. posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike. u celini ili delimicno. Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti se cene u ponudi mogu iskazati. Narucilac je duzan da: 1) evidentira sve faze postupka javne nabavke. . Jezik u postupku javne nabavke Èlan 15. Narucilac moze dozvoliti da se ponude. daju i na stranom jeziku. U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije.

Izbor najpovoljnije ponude se. po pravilu. Antikorupcijsko pravilo Èlan 19. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ovo na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije. ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist clanu komisije za javne nabavke. 5) konkurs za nacrte. 6) postupak javne nabavke male vrednosti. Otvoreni postupak Èlan 21. Narucilac æe odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno dao. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. Postupci javnih nabavki su: 1) otvoreni postupak. 4) pregova i postupak bez objavljivanja javnog poziva. Otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponude u skladu sa uslovima utvrdjenim konkursnom dokumentacijom. 1. i 2. 3) pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva. . ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke. II. licu koje je ucestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije. ukoliko su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. USLOVI I NAÈIN SPROVOÐENjA POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1. licu koje ucestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih izvrsilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utice na postupanje narucioca ili donosenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. 2) restriktivni postupak. Narucilac æe odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac neposredno ili posredno pretio clanu komisije za javne nabavke. Narucilac je duzan da u slucajevima iz st. Izbor najpovoljnije ponude moze da se vrsi i u drugim postupcima javnih nabavki. vrsi u otvorenom postupku javne nabavke.8. Postupak javne nabavke Vrste postupaka Èlan 20. ovog clana odmah obavesti nadlezne organe koji æe protiv takvih subjekata preduzeti zakonom propisane mere.

Restriktivni postupak Èlan 22. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa clanom 45. Narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi da ispunjava uslove iz clana 44. kadrovsku i finansijsku osposobljenost. donosi obrazlozenu odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrzi listu od najmanje tri kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne moze biti duzi od dve godine. ovog zakona. dobara ili usluga. mogu biti isporuceni. Ako narucilac odluci da u pregovaracki postupak pozove samo i sve ponudjace koji su ucestvovali u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka da dopune svoje ponude tako da ih ucine ispravnim i prihvatljivim. Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kandidata samo iz razloga koji se zasnivaju na uslovima utvrdjenim u konkursnoj dokumentaciji za prvu fazu restriktivnog postupka. o cemu donosi odluku koja u obrazlozenju sadrzi razloge za iskljucenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donosenja dostavlja svim kandidatima. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu nabavku nije moguæe unapred planirati sa stanovista obima i vremena. ne prema posebnim zahtevima narucioca. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. s obzirom na tehnicku. odnosno izvedeni samo od strane ogranicenog broja ponudjaca. Pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva Èlan 23. Narucilac moze sprovoditi pregovaracki postupak sa objavljivanjem javnog poziva: 1) ako u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se prvobitno odredjeni uslovi za ucesæe u postupku. Odluku iz stava 5. ovog clana ucilac dostavlja svim podnosiocima prijava u roku od tri dana od dana njenog donosenja. a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrosna dobra. kao i rizika vezanih za njih. u roku odredjenom u javnom pozivu. 3) u slucaju javne nabavke radova iskljucivo za potrebe istrazivanja. razvoja ili . Ponudjena cena u ovom pregovarackom postupku ne moze biti veæa od ponudjene cene u otvorenom ili u restriktivnom postupku. a u obrazlozenju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje ostalih prijava. veæ u skladu sa trzisnim uslovima. isporucuju ili izvode. pruzeni. nije duzan da objavi javni poziv za podnosenje ponuda. koji se pruzaju. usluge ili radovi koji. Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno odredjenih uslova. Narucilac moze sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva dobra. odnosno povremene popravke ili radovi na odrzavanju. 2) u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode radova. nije moguæe unapred proceniti vrednost javne nabavke. a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu. Narucilac.

Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoæe ili nesrazmerno veliki troskovi za narucioca ili (b) su takve usluge ili radovi. koje bi narucilac mogao nabaviti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora. 7) u slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku. sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoæe u poslovanju i odrzavanju. odnosno umetnickih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava. odnosno izvodjacem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radov æa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. 3) ako zbog tehnickih. od prve javne nabavke. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. neophodne za dalje faze pruzanja usluga odnosno izvrsenje radova. tehnicke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju. razvoja ili eksperimenta. narucilac nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. 5) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljaca namenjenih za delimicnu zamenu proizvoda. odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka nijednu prijavu. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. cije nastupanje ni u kom slucaju ne zavisi od volje narucioca. pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne moze da bude veæa od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zakljucenog ugovora. ili su sve ponude neodgovarajuæe. niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja. 4) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredvidjenim dogadjajima.eksperimenta. Pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva Èlan 24. 8) kod novih usluga ili radova koje predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje pruza prvobitni pruzalac usluga ili izvodjac radova. 6) u slucaju javne nabavke dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama. 2) u slucaju javne nabavke dobara iskljucivo za potrebe istrazivanja. nabavku moze ispuniti samo odredjeni ponudjac. a ne u svrhu ostvarivanja dobiti. koja bi zbog promene dobavljaca obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike. kao i da: (a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti. a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci. materijala ili instalacija. u tehnickom ili ekonomskom pogledu. materijala ili instalacija ili prosirenje obima postojeæih proizvoda. 1) ako u otvorenom ili drugoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu ponudu. pod uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim pruzaocem usluga. pod uslovom da se takve usluge ili . pod uslovom da se prvobitno odredjen predmet javne nabavke i uslovi za ucesæe u postupku.

pri cemu svi ucesnici u zajednickoj ponudi i svi podizvodjaci moraju da budu iz navedene grupacije preduzeæa. tacka 4) ovog clana koji sadrzi podatke iz clana 80. Na sprovodjenje pregovarackog postupka iz stava 1. ovog clana ne odnosi se na slucaj iz stava 1. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u slucajevima iz stava 1. arhitekture. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima æe se pregovarati i nacin pregovaranja. gradjevinarstva. Obaveza narucioca iz stava 2. dostavi radi objavljivanja u "Slu glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki na nacin propisan clanom 69. 9) u slucaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji je u likvidaciji. Narucilac je duzan da u pregovarackom postupku obezbedi da ugovorena cena ne bude veæa od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke. profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica. Konkurs za nacrte Èlan 25. stav 1. tacka 4) ovog clana ne primenjuju se odredbe clana 82. ovog zakona. da je ova moguænost navedena u prvoj objavi javnog poziva i da od zakljucenja prvog ugovora nije proteklo vise od tri godine. 10) u slucaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom. Èlanovi zirija mogu biti samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu. kao i da vodi zapisnik o pregovaranju. 11) u slucaju nabavki usluga i dobara od preduzeæa za radno osposobljavanje. ovog clana. ako je ugovor zakljucen sa nagradjenim ucesnikom odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu i ako narucilac u pregovaracki postupak ukljuci svakog od njih. dizajna i informatike.radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio zakljucen ugovor o javnoj nabavci. tacka 6) ovog clana. stav 5. a kvalitet. ovog zakona. u skladu sa propisima kojima se uredjuje likvidacija privrednih drustava. Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo. cena i rokovi za isporuku dobara i pruzanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima narucioca. i clana 108. uz saglasnost ostalih poverilaca. obavestenje o izboru najpovoljnije ponude koje sadrzi podatke o predmetu nabavke. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponude dostavi Upravi za javne nabavke izvestaj o dodeli ugovora u pregovarackom postupku iz stava 1. iri je samostalan u odlucivanju i razmatra anonimne nacrte. planove ili dizajne. . najmanje jedna treæina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije. odnosno iskustvo. profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica. Narucilac moze sprovoditi postupak javne nabavke usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja. o izabranoj ponudi i o osnovu za sprovodjenje pregovarackog postupka. inzenjerstva. ovog zakona. ako su nabavke neposredno povezane sa delatnosæu osposobljavanja. plan ili dizajn bira nezavisni ziri. Nacrt.

Odluka o pokretanju postupka Èlan 28. narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju. Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu biti veæa od iznosa koji je predvidjen propisom kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje. budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca. Pokretanje postupka Uslovi za pokretanje postupka Èlan 27. lokalne samouprave ili u finansijskom planu narucioca. Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja. ovog clana odredjuje se i vrednost nabavke koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona. Narucilac moze da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u godisnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije. Program iz stava 4. Ako nisu doneti budzet Republike Srbije. narucilac æe pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja. planove ili dizajne. Ako ugovor o javnoj nabavci traje vise godina. Narucilac pokreæe postupak javne nabavke donosenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrzi: 1) redni broj javne nabavke za tekuæu godinu. odnosno odgovorno lice narucioca u pisanom obliku. sa dodelom nagrade i plaæanjem ucesnicima. 2) predmet javne nabavke i vrstu postupka ke. usluga ili radova cija je procenjena vrednost. jeste bavka istovrsnih dobara. moze se sprovoditi samostalno ili kao sastavni deo drugog postupka javne nabavke.Konkurs za nacrte. niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije Zakonom iz stava 1. teritorijalne autonomije. Ministar nadlezan za poslove finansija uredjuje postupak javne nabavke male vrednosti. ovog clana potvrdjuje staresina. Postupak javne nabavke male vrednosti Èlan 26. 2. budzet teritorijalne autonomije. . u smislu ovog zakona. Javna nabavka male vrednosti. obaveze koje æe dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje za svaku posebnu godinu. na godisnjem nivou.

Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke. Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu. 3. nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta. 5) okvirne datume u kojima æe se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i 6) podatke o aproprijaciji u budzetu.3) procenjenu vrednost javne nabavke. odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti narucioca u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. 4) podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja. mesto izvrsenja ili isporuke dobara. eventualne dodatne usluge i sl. Konkursna dokumentacija sadrzi: 1) poziv za podnosenje ponude. Konkursna dokumentacija Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije Èlan 30. te karakteristike (specifikacije). Istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke. . Odluka moze da sadrzi i druge elemente propisane ovim zakonom. 4) obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz clana 44. rok izvrsenja. 3) obrazac ponude. 7) tehnicku dokumentaciju i planove. (osim u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge). ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova. 6) vrstu. radova ili usluga. kvalitet. Narucilac moze. odnosno pregovarackog postupka. istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka i akta o obrazovanju komisije. odluka sadrzi i razloge za primenu tog postupka. narucilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. 5) model ugovora (osim u pregovarackom postupku i u slucaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrzi kreditni zahtev narucioca na osnovu kojeg ponudjac dostavlja svoj model ugovora). Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji su navedeni u javnom pozivu. ovlastiti drugog narucioca da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme odredjene radnje u tom postupku. kolicinu i opis dobara. Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog narucioca Èlan 29. odnosno finansijskom planu za plaæanje. U slucaju primene restriktivnog. ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke. 2) uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu.

Narucilac je duzan da rednim brojem oznaci svaku stranu konkursne dokumentacije i ukupan broj strana konkursne dokumentacije. U slucaju preuzimanja ili dostavljanja konkursne dokumentacije narucilac naplaæuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije. tacka 5) ovog clana. tacka 7) ovog clana. 2) uputstvo podnosiocima prijava kako da sacine prijavu. Narucilac æe od dana objavljivanja javnog poziva omoguæiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju. Zakonom kojim se uredjuje godisnji budzet Republike Srbije propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg je narucilac duzan da zahteva bankarsku garanciju za ispunjenje obaveza u postupku javne nabavke. sa uputstvom kako da se popuni. konkursnu dokumentaciju dostaviti postom. polise osiguranja i dr. 3) obrazac prijave i 4) obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava. menica. odnosno za povraæaj avansnog plaæanja (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari. a moze je i objaviti na Portalu javnih nabavki. sadrzi: 1) poziv za podnosenje prijave. Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su. ovog clana zakona i tehnicka dokumentacija iz tacke 7) stava 3. ovog clana zakona moraju sadrzati dokaz o planovima ponudjaca da postuje tehnicke standarde pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak. kao i formu i sadrzinu dokumentacije o kreditnoj sposobnosti narucioca iz stava 3. 4. Ministar nadlezan za poslove finansija blize propisuje formu i sadrzinu kreditnog zahteva iz stava 3. Tehnicke karakteristike iz tacke 6) stava 3. kao i za ispunjenje ugovornih obaveza. bankarske garancije. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede vrstu sredstava finansijskog obezbedjenja kojim ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke. ar nadlezan za poslove finansija blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije . telefaksom ili putem elektronske poste. s obzirom na predmet javne nabavke.). preuzimanje konkursne dokumentacije ili æe u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije. hipoteka.8) obrazac strukture cene. Pristup konkursnoj dokumentaciji Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Èlan 31. jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajuæim bonitetom. neophodni za pripremu ponude. kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza.

Èlan 32. uzima se mesecna procenjena vrednost ugovora pomnozena sa 48. U slucaju iz stava 2. stav 1. U slucaju periodicnih ugovora. Odredjivanje vrednosti javne nabavke usluga . Ako narucilac u roku predvidjenom za podnosenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duze od 12 meseci. Zainteresovano lice moze. Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke Odredjivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara Èlan 33. procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci. uzima se ukupna procenjena vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja. najkasnije pet dana pre isteka roka za podnosenje ponude. Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti obimni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde æe se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za podnosenje ponu . kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka. ukupna procenjena vrednost ugovora ukljucuje procenjenu vrednost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka. Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeæi nacin: 1) u slucaju kada je predmet ugovora kupovina. 5. 2) u slucaju kad se ugovor iz stava 1. traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. u pisanom obliku. uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora ili na osnovu procenjene ukupne vrednosti tokom 12 meseci nakon prve isporuke. zakup ili lizing i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraæi. Narucilac u pisanom obliku obavestava sva lica koja su primila konkursnu dokumentaciju o produzenju roka za podnosenje ponuda. ovog zakona posalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. tacka 1) ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok. Po isteku roka predvidjenog za podnosenje ponuda narucilac ne moze da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje. duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju. Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je objavljen javni poziv. a kada je rok duzi od 12 meseci. narucilac je duzan da produzi rok za podnosenje ponuda. ovog clana narucilac je duzan da zainteresovanom licu u roku i na nacin iz clana 31.

Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama. pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period za koji se zakljucuje ugovor. prostorno planiranje i sl. Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama Èlan 36. Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost usluge zbog duzine trajanja ugovora. kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. stav 1. ± naknadu ili proviziju. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. 2) za bankarske i druge finansijske usluge (osim za usluge kredita) ± naknade. . kao i druge vrste plaæanja koje terete uslugu. tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno. Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga. Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke Èlan 37. 3) za arhitektonske usluge. Ponudjac je duzan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije. Pri odredjivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova narucilac u vrednost radova ukljucuje i vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci radova. ona mora biti pod se moze ocenjivati za svaku partiju posebno.Èlan 34. provizije. Ponudjac moze da podnese ponudu za jednu ili vise partija. Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledeæe iznose: 1) za usluge osiguranja ± visinu premije. narucilac mora u usluge da uracuna i sve troskove vezane za uslugu koje æe imati ponudjac. Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova Èlan 35. U procenjenu vrednost javne nabavke radova ne moze se uracunavati vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje ugovora. U slucaju da ponudjac podnese ponudu za dve ili vise partija. industrijski dizajn. Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih istovrsnih celina (partija). Procenjena vrednost javne nabavke radova odredjuje se tako sto ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti javne nabavke radova. ovog zakona. vrednost usluge odredjuje se na nacin predvidjen u clanu 33. Procenjenu ugovorenu vrednost kredita narucilac odredjuje po metodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije.

Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke kojim bi se zbog nize procenjene vrednosti izbeglo javno oglasavanje. evropske. izvora ili gradnje. takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnicki propis. na nacin iz stava 1. ovog clana narucilac je duzan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda. Prilikom odredjivanja tehnickih specifikacija u konkursnoj dokumentaciji narucilac je duzan da propise obavezno postovanje tehnickih standarda pristupacnosti za osobe sa invaliditetom. narucilac ne moze da odbije ponudu na osnovu toga sto ponudjena dobra. Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije: 1) sa pozivom na srpske. . Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra. Izuzetno od odredbe stava 3. U slucaju iz stava 6. ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale. usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu trazenog standarda. ukoliko ponudjac ponudi odgovarajuæe dokaze da resenja koja nudi na sustinski ekvivalentan nacin ispunjavaju uslove iz trazenog standarda. Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca. Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku. medjunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta. kao i dokaze koji to potvrdjuju. tacka 1) ovog clana. Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u ukupnom iznosu bez poreza na dodatu vrednost. Nadlezno ministarstvo æe utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi ovog clana. Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije. 6. usluge ili radove koji su u skladu sa njihovim objektivnim potrebama. a narucioci da nabave dobra. U slucaju odredjivanja tehnicke specifikacije na nacin predvidjen stavom 3. Korisæenje tehnickih specifikacija Èlan 39. bez navodjenja reci "ili ekvivalentno". Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke Tehnicke specifikacije Èlan 38. ovog clana. usluge ili radove odredjene proizvodnje. koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponudjaci mogli da pripreme svoje ponude. osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora. tako da svako pozivanje mora da bude praæeno recima "ili ekvivalentno" ili 2) u vidu zeljenih funkcionalnih karakteristika ili zahteva za izvrsenje posla. tacka 1) ovog clana. ako se tehnicki propis poziva na srpski standard.

i 40. sigurnosti ili dimenzija materijala. ovog zakona jeste dokument utvrdjen konsenzusom i donet od priznatog tela. Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima. testiranja i metoda testiranja. i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti. pakovanja. sertifikat. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom. performansi. patent ili tip. tipa ili proizvodjaca mora biti praæeno recima "ili ekvivalentno". inspekciji i uslovima preuzimanja. Dokaz o usaglasenosti usluge sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. radi obezbedjivanja kvaliteta. proizvoda. dobara ili usluga. 38. Sadrzina tehnickih specifikacija. U slucaju nabavke gradjevinskih radova. oznaka. u kojem se za opstu i visekratnu upotrebu utvrdjuju pravila. patenta. niti posebno poreklo ili proizvodnju. ovog zakona jeste dokument koji je donela organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. sertifikat. One moraju omoguæiti da se radovi. tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova. u smislu ovog zakona. kao i o tehnici ili metodu gradnje. navodjenje elemenata poput robnog znaka. usluga ili radova sa tehnickim specifikacijama moze biti deklaracija o usaglasenosti. odnosno projektne dokumentacije Èlan 41. Dokaz o usaglasenosti dobara. probi. a ne ispunjava uslove da bude donet kao srpski . materijali. Ocenjivanje usaglasenosti Èlan 40. terminologije. Standard iz cl. i 40. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uredjenosti u odredjenoj oblasti.Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak. 38. obelezavanja i etiketiranja. dobara ili usluga. proizvoda. Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija. proizvodi. Standardi Èlan 42. materijala. dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca. Srodni dokument iz cl. Tehnicke specifikacije mogu da sadrze zahteve u pogledu kvaliteta. predstavljaju tehnicke zahteve k avezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike radova.

granski standardi. 2) je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. kao i stava 3. ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. kao i odgovornost za povredu zastiæenih prava intelektualne svojine treæih lica. ovog clana ne primenjuju se u slucaju javne nabavke finansijske usluge kredita. Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za korisæenje patenata Èlan 43. a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa. 3. kada se kao ponudjac javlja poslovna banka i kada je banka u obavezi da garantuje tajnost podataka o svojim klijentima u skladu sa zakonom . 4) je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji. tac. kao standard koji je donela medjunarodna organizacija (medjunarodno telo) za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji. 6) i 7). Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za korisæenje patenata. kao standardi koji mogu biti prihvaæeni po razlicitim osnovima (npr. evropski standard. snosi ponudjac. 7.standard. 4. drugi standardi. 2. Uslovi za ucesæe u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za ucesæe Èlan 44. 6) raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. 5) ima vazeæu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. 7) raspolaze dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni hnicke norme i standarde. Odredbe stava 2. standardi preduzeæa i dr. Narucilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku javne nabavke. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji odredi sta smatra neophodnim finansijskim i poslovnim. kao i dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom. kao standard koji su usvojile evropske organizacije za standardizaciju i koji je dostupan javnosti. odnosno upisan u odgovarajuæi registar.). 3) mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrecena pravnosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke. ovog clana moze da bude: 1. medjunarodni standard. kao standard koji je donela organizacija za standardizaciju Republike Srbije i koji je dostupan javnosti. Pravo na ucesæe u postupku ima ponudjac ako: 1) je registrovan kod nadleznog organa. srpski standard. Standard iz stava 1.

2) osnivackog akta ponudjaca. subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem. Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima. Ispunjenost uslova iz clana 44. sa iznosima. izvedenih radova ili pruzenih usluga za period od prethodnih pet godina za radove. datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. Ispunjenost uslova iz clana 44. izdate od strane nadleznog organa. odnosno iskaza o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda. Ako su kupci odnosno narucioci. a ako su kupci. zaposljavanju i uslovima rada.kojim se regulise poslovanje banaka. potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno taj narucilac. arucilac odredjuje uslove za ucesæe u postupku tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace i da su u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke. Narucilac moze da odredi i druge dodatne uslove za ucesæe u postupku javne nabavke. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu. stav 5. 5) vazeæe dozvole za obavljanje odgovarajuæe delatnosti. Narucilac je duzan da u javnom pozi nkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove tacke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi. radova ili usluga. odnosno tri godine za dobra i usluge. U slucaju iz stava 8. kolicini i nameni. stav 2. 6) i 7) i clana 44. na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi ± najduze za prethodne tri obracunske godine. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) izvoda iz registra nadleznog organa. ovog zakona ponudjac dokazuje dostavljanjem sledeæih dokaza uz ponudu: 1) bilansa stanja sa misljenjem ovlasæenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja. 4) potvrde nadleznog poreskog organa ili potvrde nadleznog organa da se ponudjac nalazi u postupku privatizacije. kao sto je: (a) spisak najvaznijih isporucenih dobara. Dokazivanje ispunjenosti uslova Èlan 45. dokaz mora biti u obliku potvrde. odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici. zaposljavanju i uslovima rada. kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekoloska pitanja. . Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na fizicka lica kao ponudjace. izdate ili potpisane od strane nadleznog organa. Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasæeni organ koji æe davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazeæih propisa o zastiti na radu. 2) jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora. stav 2. tac. 3) potvrde nadleznog organa kojom dokazuje da mu nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti.

odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda. Ponudjac je duzan da bez odlaganja. Strucne reference kao uslov za ucesæe i poverljivost pribavljenih podataka Èlan 46. N c je duzan da poziv iz stava 4. ovog clana. narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka. Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi. o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin. koji ne moze biti duzi od tri dana od dana prijema pismenog poziva narucioca. Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. U slucaju sumnje. Dokaz iz stava 1. koji æe biti odgovorni za izvrsenje ugovora. dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz clana 44. kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta. ovog clana uputi pre donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ponudjacu cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija. opisa ili fotografija. (g) uzorak. Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca.(b) opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature. ovog zakona mogu se dostavljati u neoverenim kopijama. . Ponudjac cija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je duzan da u primerenom roku koji odredi narucilac. Dokazi o ispunjenosti uslova iz clana 44. tacka 3) ovog clana mora biti izdat posle dana objavljivanja javnog poziva. Ukoliko ponudjac cija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu kopiju dokaza u roku iz stava 4. akreditacija i drugi rezultati ocenjivanja usaglasenosti prema standardima i srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglasenosti ili bilo koje drugo odgovarajuæe sredstvo kojim ponudjac dokazuje usaglasenost ponude sa tehnickom specifikacijom ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji. mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj. opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje æe ponudjac izvesti odnosno pruziti. nije proteklo vise od sest meseci. sertifikat. (d) deklaracija o usaglasenosti. ovog clana. ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva. narucilac moze da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave. (v) izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca. duzan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnosenje ponude i u konkursnoj dokumentaciji navede koje strucne preporuke (reference) ponudjaci moraju pribaviti. narucilac æe njegovu ponudu odbiti kao neispravnu. ovog zakona. Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke. Dokaz iz stava 1. Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference kao uslov za ucesæe u postupku javne nabavke. odnosno dana kada je poslat poziv za podnosenje ponuda. a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog clana. tacka 4) ovog clana moze biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva. stiteæi njihove tehnicke i poslovne tajne.

Ako se u drzavi u kojoj ponudjac ima sediste ne izdaju dokazi iz clana 45. Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 44. a ukoliko ugovor izmedju narucioca i ponudjaca bude zakljucen. datu pod krivicnom i materijalnom odgovornosæu. 4) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na nacin i pod uslovima predvidjenim zakonom kojim se uredjuju obligacioni odnosi. . tac. Ako ponudjac u ponudi navede da æe delimicno izvrsenje nabavke poveriti podizvodjacu. 5) drugi relevantan dokaz koji je od znacaja za uredno ispunjenje obaveza po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede vrstu relevantnog dokaza iz stava 2. umesto dokaza. Ponudjac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrsenje ugovorene nabavke. Izjava ponudjaca Èlan 48. odnosno tri godine za dobra i usluge. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li æe izvrsenje nabavke delimicno poveriti podizvodjacu. na njegov zahtev. ponudjac moze. stav 2. taj podizvodjac æe biti naveden u ugovoru. ovog clana moze biti: 1) pravnosnazna sudska presuda. odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom. Narucilac moze da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrdjuje da ponudjac nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odn sti predmet nabavke. 1) do 5) ovog zakona na n ovog zakona. priloziti svoju pismenu izjavu. duzan je da navede naziv podizvodjaca. ovog clana. za period od prethodnih pet godina za radove. 8. Uslovi za podizvodjace i ucesnike u zajednickoj ponudi Ispunjenost uslova od strane podizvodjaca Èlan 49. Dokaz iz stava 1. bez obzira na broj podizvodjaca. omoguæi pristup kod podizvodjaca radi utvrdjivanja ispunjenosti uslova.Negativne reference Èlan 47. ovog zakona. 3) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima. tacka 5) ovog clana. 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedjenja ispunjenja ugovornih obaveza. Ponudjac je duzan da naruciocu. Narucilac je duzan da proveri da li su ispunjeni uslovi za primenu stava 1. notarom ili drugim nadleznim organom te drzave.

Narucilac moze da trazi od pravnih lica iz grupe ponudjaca da u ponudama ili u prijavama za priznavanje kvalifikacije navedu imena i odgovarajuæe profesionalne kvalifikacije lica koja æe biti odgovorna za izvrsenje ugovora. ovog zakona.Ponudjac je duzan da za podizvodjace dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz clana 44. ovog clana precizira se odgovornost svakog ponudjaca iz grupe ponudjaca za izvrsenje ugovora. Svaki ponudjac iz grupe ponudjaca mora da ispuni uslove iz clana 44. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Odredjivanje kriterijuma Èlan 51. tac. ako je to neophodno za uspesno izvrsenje javne nabavke. Ako zajednicka ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda. Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu. Ispunjenost uslova u zajednickoj ponudi Èlan 50. Narucilac æe u konkursnoj dokumentaciji odrediti elemente kriterijuma na osnovu kojih æe izvrsiti izbor najpovoljnije ponude u situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera. i to na nacin kako su opisani i vrednovani. opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni. Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo onaj kriterijum i elemente kriterijuma koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac je duzan da objavi isti kriterijum i elemente kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Pravnim aktom iz stava 3. sto dokazuje dostavljanjem dokaza iz clana 45. Narucilac u konkursnoj dokumentaciji navodi. U slucaju iz stava 1. ovog zakona ispunjavaju zajedno. a ostale uslove iz clana 44. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu. Ponudu moze podneti grupa ponudjaca. a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za sv iterijuma koja æe omoguæiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda. 9. Vrste kriterijuma . ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke. stav 2. 1) do 5) ovog zakona. narucilac moze pre zakljucenja ugovora da trazi od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke. Elementi kriterijuma na osnovu kojih narucilac bira najpovoljniju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani. ovog zakona na nacin odredjen konkursnom dokumentacijom.

Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu pondera odredjenih za elemente kriterijuma. 8) post-prodajno servisiranje i tehnicka pomoæ. 4) tekuæi troskovi. 2) uslovi plaæanja. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. kao sto su: 1) ponudjena cena. Kriterijumi za ocenjivanje ponude su: 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili 2) najniza ponudjena cena. 10) obaveze u pogledu rezervnih delova. 7) tehnicke i tehnoloske prednosti. narucilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla nije veæa od 20 u korist ponude ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. U slucaju primene kriterijuma najnize ponudjene cene. Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude zasniva se na razlicitim elementima kriterijuma u zavisnosti od predmeta javne nabavke. u primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. tako da zbir pondera iznosi 100. narucilac mora izabrati ponudu ponudjaca koji nudi dobra domaæeg porekla pod . U slucaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 11) post-garancijsko odrzavanje.Èlan 52. Svakom elementu kriterijuma narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder). a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. a u situaciji kada postoje ponude ponudjaca koji nude dobra domaæeg porekla i ponude ponudjaca koji nude dobra stranog porekla. 5) troskovna ekonomicnost. ovog zakona ne mogu biti odredjeni kao elementi kriterijuma. 6) kvalitet. 12) estetske i funkcionalne karakteristike i dr. Uslovi za ucesæe iz clana 44. narucilac mora izabrati ponudu najpovoljnijeg domaæeg ponudjaca pod uslovom da razlika u konacnom zbiru pondera izmedju najpovoljnije ponude stranog ponudjaca i najpovoljnije ponude domaæeg ponudjaca nije veæa od 20 u korist ponude stranog ponudjaca. 3) rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova. narucilac mora izabrati ponudu domaæeg ponudjaca pod uslovom da njegova ponudjena cena nije veæa od 20 % u odnosu na najnizu ponudjenu cenu stranog ponudjaca. a u situaciji kada postoje ponude domaæeg i stranog ponudjaca koji pruzaju usluge ili izvode radove. 9) garantni period i vrsta garancija.

u pisanom obliku da zatrazi od ponudjaca produzenje roka vazenja ponude. 7. Rok vazenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne moze biti kraæi od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Ponudjac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodjac. Ponuda u postupku javne nabavke Podnosenje ponude Èlan 53. Narucilac moze. Takva ponuda mora da ima zastitu elektronskog potpisa. ovog clana. 6. 6. Prednost data domaæim ponudjacima u st.uslovom da njegova ponudjena cena nije preko 20 % veæa u odnosu na najnizu ponudjenu cenu ponudjaca koji nudi dobra stranog porekla. 9. i 10. 9. i 10. ovog clana primenjuju se i na javnu nabavku oblikovanu po partijama. putem poste ili u elektronskom obliku u skl ona. Informacioni sistem narucioca mora da obezbedi tehnoloski nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. 9. Ponudjac ponudu podnosi neposredno. Ponudjac ponudu moze podneti u elektronskom obliku ukoliko narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu moguænost. u slucaju isteka roka vazenja ponude. . 7. Ponudjac moze da podnese samo jednu ponudu. Ponudjac koji prihvati zahtev za produzenje roka vazenja ponude ne moze menjati ponudu. dopuni ili opozove svoju ponudu. Podnosenje elektronske ponude i sprovodjenje elektronske licitacije Èlan 54. Vazenje ponude Èlan 55. i 10. ovog clana u postupcima javnih nabavki u kojima ucestvuju ponudjaci iz drzava potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) primenjivaæe se shodno odredbama tog sporazuma. 6. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. 10. Odredbe st. a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. U roku za podnosenje ponude ponudjac moze da izmeni. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje dokaze o ispunjenosti uslova iz st. na nacin koji je odredjen za podnosenje ponude. 7. Ministar nadlezan za poslove finansija posebnim aktom blize uredjuje nacin postupanja sa elektronskim ponudama i nacin sprovodjenja elektronske licitacije.

dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neispravnu ponudu ucinila ispravnom. a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca.000. Ako je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. Narucilac je duzan da po dobijanju obrazlozenja proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 2. proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja. narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. a posebno ne moze da zahteva. narucilac æe uzeti u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija. Dodatna objasnjenja. . ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte. Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac. kontrola i dopustene ispravke Èlan 58. dozvoli ili ponudi promenu u sadrzini ponude. Narucilac moze da odbije ponudu zbog neuobicajeno niske cene. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja æe mu pomoæi pri pregledu. ovog clana odredi primeren rok za odgovor koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana prijema zahteva. Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u ponudi sa varijantama. zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa. vrednovanju i uporedjivanju ponuda. Neuobicajeno niska cena Èlan 57. narucilac je duzan da u pisanom obliku zahteva detaljno obrazlozenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Narucilac ne moze da zahteva. a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje. Narucilac je duzan da ponudjacu u slucaju iz stava 2.000 dinara. da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda. usluga ili radova koje ponudjac predlaze. Narucilac moze. uz saglasnost ponudjaca. ukljucujuæi promenu cene. ovog clana. u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda. Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazeæih propisa o zastiti na radu.Ponude sa varijantama Èlan 56. Ako ponuda icajeno nisku cenu. U slucaju javne nabavke cija je vrednost veæa od 300.

Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude. depo ja se vraæa ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda primljena od strane narucioca u roku odredjenom za podnosenje ponuda. a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana. izda potvrdu o prijemu. deponovana kopija se vraæa ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava. Racunanje rokova Èlan 60. Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava ponudjaca. odnosno od dana kada je poziv za podnosenje ponuda poslat ponudjacima. a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki. Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnese dodatne dokaze o ispunjavanju uslova. narucilac æe da navede koji dodatni dokazi i dokumenti moraju biti prilozeni. ovog clana smatra se odredjivanje dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi. Odredjivanjem roka iz stava 2. Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava. Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu. na njegov zahtev. Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuæi niti menjati ponudu. ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nije mogao da pribavi trazena dokumenta zbog toga sto ona do trenutka podnosenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima drzave u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste. narucilac je ovlasæen da unovci garanciju datu uz ponudu. Blagovremena ponuda Èlan 61. Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog clana. 11.Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona. . U slucaju iz stava 9. Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji. Rokovi u postupku javne nabavke Rok za podnosenje ponuda Èlan 59.

odnosno ponuda u pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovarackom postupku Èlan 65. narucilac æe predvideti moguænost produzenja roka. ne moze biti kraæi od 25 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ako je narucilac u skladu sa clanom 71. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 63. Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 63. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnosenje ponuda. smatraæe se neblagovre ac æe je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu. sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku . Skraæeni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku Èlan 64. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude. Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". ovog zakona: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku. obilazak lokacije i sl. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen. Odredjivanje roka za podnosenje ponuda Èlan 62. Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija. ovog zakona.

Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku. Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguæe postupiti u rokovima iz cl.000. osim u slucaju sprovodjenja pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz clana 24.000 . usluge ili radove iznad limita utvrdjenog Zakonom o budzetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti. Uslovi za dodatno skraæenje rokova u restriktivnom postupku Èlan 68. odnosno 300. 65. Rok za podnosenje ponud restriktivnom postupku moze biti kraæi od roka iz clana 66.Èlan 66. oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. Ako je vrednost javne nabavke za dobra. stav 3. Skraæeni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku Èlan 67. narucilac moze da odredi sledeæe rokove: 1) rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraæi od 15 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". tacka 4) ovog zakona kada se obavestenje o izboru najpovoljnije ponude objavljuje u roku od pet dana od dana dostavljanja zahteva. 66. Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraæi od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv. ovog zakona. 3) u prethodnom raspisu objavio sve informacije koje je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa. 12. Narucioci mogu na Portalu javnih nabavki objaviti oglase za nabavke male vrednosti. Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva narucioca za objavljivanje oglasa. osim u slucaju sprovodjenja restriktivnog postupka na osnovu clana 22. 2) prethodni raspis objavio u roku od najmanje 30 dana.000 dinara za dobra i uge. Oglasi o javnoj nabavci Nacin objavljivanja oglasa Èlan 69. stav 1. i 67. Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150. ovog zakona kada narucilac odredjuje primereni rok. ovog zakona. 2) rok za podnosenje ponude ne moze biti kraæi od deset dana od dana kada je narucilac poslao pisani poziv. ali ne moze biti kraæi od 22 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac: 1) objavio prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. a najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen.000.

kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. predmetu nabavke.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini. Prethodni raspis Èlan 71. odnosno prijava za javnu nabavku u: 1) otvorenom postupku. 2) javni poziv. Javni poziv iz stava 1. roku za donosenje odluke o priznavanju kvalifikacije. uslovima za ucestvovanje u postupku. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije.000. tac. tac. ovog zakona. 2) prvoj fazi restriktivnog postupka. 4) i 5) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu. 5) postupku putem konkursa. Javni poziv iz stava 1. . 4) pregovarackom postupku sa objavljivanjem javnog poziva. vremenu i mestu otvaranja ponuda. Vrste oglasa Èlan 70. vremenu i mestu podnosenja prijave. vremenu i mestu podnosenja ponude. 5) obavestenje o obustavi postupka javne nabavke. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. Narucilac je duzan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda. Javni poziv Èlan 72. predmetu nabavke. 3) obavestenje o izboru najpovoljnije ponude u skladu sa clanom 24.dinara za radove. uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije. a najvise 12 meseci pre nego sto æe biti objavljen javni poziv za javnu nabavku. kao i o imenu osobe za kontakt koj æe pruzati dodatne informacije. 3) kvalifikacionom postupku. kao i o imenu osobe za kontakt koja æe pruzati dodatne informacije. 4) obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 1). stav 2. Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veæa od 50. Prethodni raspis objavljuje se u roku od najmanje 30 dana. uslovima za priznavanje kvalifikacije. Vrste oglasa su: 1) prethodni raspis. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. 2) i 3) ovog clana sadrzi podatke o naruciocu.

kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. Zapisnik o otvaranju ponuda Èlan 76. Obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci Èlan 74. Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeæi podaci: 1) broj pod kojim je ponuda. Narucilac je duzan da obavestenje o zakljucenom ugovoru o javnoj nabavci dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" u roku od tri dana od dana zakljucenja ugovora. vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju. odnosno sifra ponudjaca ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte. Poziv iz stava 1. Odluku iz stava 2. kao i o adresi narucioca za kontakt na kojoj æe se pruzati dodatne informacije. vremenu i mestu otvaranja ponuda. Sadrzina poziva za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka Èlan 73. vremenu i mestu podnosenja ponude. Izuzetno. odnosno prijava. 13. 2. predmetu nabavke. kao i da u istom roku to obavestenje objavi na Portalu javnih nabavki. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca. ovog clana moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje kandidata. sluzbene. 3) ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac. Otvaranje ponuda i prijava je javno. vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda i prijava ne bude javan. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke. zavedena. roku za donosenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. i 3. Otvaranje ponuda i prijava Javno otvaranje ponuda i prijava Èlan 75. narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne. Poziv za podnosenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka sadrzi podatke o naruciocu. 2) naziv ponudjaca. . uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije.Javni poziv iz st.

5) nedostaci u pon Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne. a moze da odbije i neprihvatljive ponude. ovog zakona. Narucilac je duzan da u postupku javne nabavke. stav 6. Narucilac je duzan da svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazlozi. ovog zakona ili za sastavljanje liste kandidata iz clana 22. ovog zakona. odnosno usled kojih je prestala potreba narucioca za predmetnom nabavkom zbog cega se neæe ponavljati u toku iste budzetske godine. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Èlan 79. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje postupak otvaranja ponuda i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda.4) podaci iz ponude koji su odredjeni kao elementi kriterijuma. Narucilac je duzan da obavestenje o obustavi postupka javne nabavke dostavi radi objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republ rbije" i na Portalu javnih nabavki. Narucilac moze da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga. Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda. posebno navodeæi razloge obustave postupka i da je dostavi ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. Narucilac je duzan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor najpovoljnije ponude iz clana 78. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na otvaranje prijava. odnosno prijava dostavi ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda. . u roku od tri dana od dana donosenja odluke o obustavi postupka javne nabavke. 14. koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemoguæavaju da se zapoceti postupak okonca. odnosno prijava. Narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuæu ponudu. na nacin propisan clanom 69. Ponude koje nije odbio kao neprihvatljive narucilac ocenjuje primenom elemenata kriterijuma i na osnovu toga ih rangira. odbije sve neispravne i neodgovarajuæe. posto pregleda ponude. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda narucilac bira najpovoljniju ponudu. Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda Èlan 77. Izbor najpovoljnije ponude Èlan 78.

5) naziv ponudjaca cija je ponuda najpovoljnija. ovog clana mora da sadrzi narocito sledeæe podatke: 1) naziv i adresu narucioca. odnosno predvidjeni posebnim propisima. 3) nazive ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje. Ugovor o javnoj nabavci ne moze biti zakljucen pre isteka roka za podnosenje zaht tu prava iz clana 107.Izvestaj o strucnoj oceni ponuda Èlan 80. RUDARSTVA. III. ovog zakona. narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeæim najpovoljnijim ponudjacem. Ugovor o javnoj nabavci Èlan 82. Nakon zakljucenja ugovora narucilac moze da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti odredjeni u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac je duzan da odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavi svim ponudjacima u roku od tri dana od dana donosenja odluke. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE. 2) predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci. ENERGETIKE. Ako ponudjac cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. ovog zakona. Odluka o izboru najpovoljnije ponude mora biti obrazlozena i mora da sadrzi narocito podatke iz clana 80. Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci sa ponudjacem cija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAÆAJA . Na osnovu izvestaja iz clana 80. Ugovor o javnoj nabavci mora biti zakljucen u skladu sa najpovoljnijom ponudom. a ako je ponudjac naveo da æe nabavku izvrsiti uz pomoæ podizvodjaca i svaki deo ugovora koji æe izvrsiti podizvodjac. 6) ako je sproveden pregovaracki postupak ± okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka. Odluka o izboru najpovoljnije ponude Èlan 81. Izvestaj iz stava 1. Komisija za javnu nabavku duzna je da sastavi pismeni izvestaj o strucnoj oceni ponuda. narucilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku odredjenom u pozivu za podnosenje ponuda. ovog zakona. 4) nacin primene metodologije dodele pondera.

Na uslove. Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede. imalac takvog prava je duzan da prilikom nabavke dobara. ovog zakona na ogranicen broj lica na istom geografskom podrucju. elektricne energije. 2) istrazivanje ili vadjenje nafte i gasa. Narucioci javnih nabavki u oblastima vodoprivrede. rudarstva. usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih delatnosti postupa kao narucilac u smislu odredaba ovog zakona. ciji cilj ili posledica je ogranicenje prava obavljanja delatnosti iz clana 85. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava na osnovu posebnog zakona. ovog zakona. recnog i zeleznickog s braæaja. Nosioci posebnih i iskljucivih prava Èlan 84. kada nabavljaju dobra. energetike. 3) izgradnju. odrzavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju. transport. energetike. nafte i gasa. kao i linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobraæaju koji se obavlja tramvajima. ovog zakona licu koje nije narucilac iz clana 3. Ako Republika Srbija. rudarstva. odrzavanje i korisæenje objekata u funkciji vazdusnog. usluga i radova neophodnih za: 1) izgradnju. ovog zakona crpi vodu za piæe ili proizvodi . Posebno ili iskljucivo pravo u smislu odredaba ovog zakona je pravo koje dodeljuje Republika Srbija. ovog zakona. usluga i radova za: 1) proizvodnju vode za piæe ili elektricne energije: (a) ako lice koje nije narucilac iz clana 3. odnosno prenos i distribuciju: vode za piæe. gasa i toplotne energije. podzakonskog akta ili drugog propisa dodeli posebna ili iskljuciva prava za obavljanje delatnosti iz clana 85. istrazivanje ili iskopavanje uglja i ostalih mineralnih sirovina i drugih cvrstih goriva. ovog zakona. 4) izgradnju. nacin i postupak javne nabavke koji u ovom poglavlju nisu posebno uredjeni primenjuju se ostale odredbe ovog zakona. odrzavanje i korisæenje telekomunikacionih mreza i kapaciteta i pruzanje telekomunikacionih usluga. telekomunikacija i saobraæaja u smislu ovog zakona jeste nabavka dobara. teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.Narucioci Èlan 83. Predmet javne nabavke u oblasti energetike jeste i nabavka elektricne energije. Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog zakona ne smatra se nabavka dobara. Predmet javne nabavke Èlan 85. ovog zakona i lica iz clana 84. usluge ili radove neophodne za obavljanje delatnosti iz clana 85. telekomunikacija i saobraæaja jesu narucioci iz clana 3. trolejbusima i autobusima.

telekomunikacija i saobraæaja na koje se Zakon ne primenjuje Èlan 87. odnosno prenosi ili distribuira elektricnu energiju. pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. 5) kada narucilac odgovoran za snabdevanje elektricnom energijom tarifnih kupaca. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove energetike. (b) ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda lica koje nije narucilac iz clana 3. 3) kada narucilac koji je tarifni kupac zakljucuje ugovor za nabavku elektricne energije. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za piæe ili elektricne energije. uzimajuæi u obzir prethodne tri godine i tekuæu godinu. neposredno od proizvodjaca elektricne energije. irigacijom ili isusivanjem zemljista koristiti kao voda za piæe. 2) precisæavanjem i odvodjenjem atmosferskih i otpadnih voda. ovog clana. 4) kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas. a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. i pruzanjem telekomunikacionih usluga sprovodi nabavku cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguæi da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga. Druge nabavke Èlan 86. rudarstva. ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti tog lica koje nisu obuhvaæene stavom 1. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede. 6) javnog konkursa za nacrte koji narucilac organizuje za namene koje nisu odredjene u . ukljucujuæi i tekuæu. telekomunikacija i saobraæaja u slucajevima: 1) kada narucilac koji se bavi delatnosæu izgradnje.elektricnu energiju. odrzavanja i korisæenja telekomunikacionih mreza i kapaciteta. Nabavke u oblastima vodoprivrede. 2) proizvodnju gasa ili toplotne energije: (a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac iz clana 3. irigacijom ili isusivanjem zemljista. (b) ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac iz clana 3. preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac. ovog zakona. energetike. pod uslovom da æe se vise od 20% ukupne kolicine vode koja se dobije ovim projektima. rudarstva. nabavlja nedostajuæe kolicine elektricne energije utvrdjene Energetskim bilansom Republike Srbije za potrebe snabdevanja tih kupaca. Predmet javne nabavke u oblasti vodoprivrede su i nabavke povezane sa: 1) projektima hidraulicnog inzenjerstva. energetike. ovog clana. uzimajuæi u obzir prosek za prethodne tri godine. 2) kada narucilac zakljucuje ugovor za kupovinu vode za piæe.

vrsi nabavku od lica sa kojim je povezan. ovog zakona. pod uslovom da je u prethodne tri godine narucilac ostvario najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. a koji ne moze biti duzi od cetiri godine. telekomunikacija i saobraæaja. uslovi iz stava 1. energetike. Narucilac moze uslove iz stava 1. ovog clana i koji je u medjuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije. Narucilac u odluci o priznavanju kvalifikacije odredjuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima. unapred ustanovljenim od strane narucioca. Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim uslovima.clanu 85. Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca. ovog zakona. Kvalifikacioni postupak Èlan 89. Na zahtev svakog zainteresovanog lica. Za planirane javne nabavke iz clana 85.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis iz clana 70. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ostale nabavke dobara. ovog zakona. U postupku javne nabavke u oblastima vodoprivrede. moze zainteresovanim licima da dostavi nazive tih narucilaca. usluga i radova za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. a narucilac je duzan da ga obavesti i o njihovom azuriranju. ovog clana narucilac je duzan da istu azurira na svakih sest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog clana moraju biti dostupni. rudarstva. ovog clana po potrebi azurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa azuriranim uslovima. Prethodni raspis Èlan 88. Odluka o korisæenju liste kandidata drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena. Postovanje uslova uzajamnosti . 7) kada privredni subjekt koji je osnovan od strane vise narucilaca vrsi nabavke od svojih osnivaca za potrebe obavljanja delatnosti iz clana 85. odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana. ovog zakona. Tokom vazenja liste kandidata formirane na nacin predvidjen stavom 2. stav 1. ovog zakona cija je okvirna vrednost veæa od 100.000. narucilac moze odluciti da koristi listu kandidata drugog narucioca. pod uslovo rucilac nema iskljuciva ili posebna prava na obaljanje tih delatnosti i da drugi privredni subjekti mogu slobodno da vrse te delatnosti na istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima. 8) kada narucilac kao povezano lice u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeæa.

Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom Republika Srbija nije zakljucila sporaz oji bi omoguæavao domaæim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave. Obustava postupka javne nabavke usluga Èlan 91. ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike Srbije. . 3) ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. Izbor izmedju jednakih ponuda Èlan 92. 2) ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1) ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i stranih ponudjaca. takva se ponuda moze odbiti ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude. ovog zakona.Èlan 90. u pogledu cene. po pribavljenom misljenju ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom. Vlada moze. Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima. IV. Jednakim ponudama. ovog clana. 2) cijim izborom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeæeg materijala. Narucilac je duzan da prikuplja i evidentira odredjene podatke o postupcima javnih nabavki i zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama. Narucilac je u obavezi da posebno evidentira podatke o javnim nabavkama male vrednosti. smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veæa od 3%. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA Vodjenje evidencije Èlan 93. ovog zakona. u smislu stava 1. narucilac je duzan da da prednost ponudama: 1) ciji izbor ne moze da bude obustavljen na osnovu clana 91. Ako su dve ponude ili veæi broj ponuda jednake. na osnovu kriterijuma odredjenih u clanu 52. privremeno da obustavi postupak javne nabavke usluga: 1) ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom Republika Srbija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domaæih i inostranih ponudjaca.

Uprava za javne nabavke je duzna da zbirni. godisnji izvestaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. Uprava za javne nabavke moze zatraziti od svakog narucioca izvestaj o svakom pojedinacnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. i 3. postupku i predmetu javne nabavke. ukupnom broju zakljucenih ugovora i ukupnoj vrednosti zakljucenih ugovora. 1. V. Izvestaj o postupcima javnih nabavki sadrzi podatke o: broju uspesno sprovedenih. POSLOVI JAVNIH NABAVKI Sluzbenik za javne nabavke . posebno za javne nabavke i javne nabavke male vrednosti. ovog clana. i to najkasnije do 10. Zbirni izvestaj o javnim nabavkama Èlan 96. Dodatne informacije Èlan 95. ako je to neophodno zbog vodjenja evidencije podataka u oblasti javnih nabavki. prispelim ponudama i oglasu o javnoj nabavci. a najkasnije tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke. a tekuæe godine za prethodnu godinu. razlozima za obustavljanje i ponistenje postupka. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu pojedinacnih. vrednosti javne nabavke. tromesecnih izvestaja narucilaca iz clana 94. Uprava za javne nabavke je duzna da na osnovu dostavljenih tromesecnih izvestaja narucilaca pripremi pregled izvestaja o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i da ga objavi na Portalu javnih nabavki. sa dodatnim informacijama. Ministar nadlezan za poslove finansija blize uredjuje nacin vodjenja evidencije o javnim nabavkama i propisuje sadrzinu izvestaja iz st. godisnji izvestaj o javnim nabavkama. Izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti sadrzi podatke o: naruciocu. Narucilac je duzan da trazene informacije dostavi Upravi za javne nabavke u najkraæem moguæem roku. 2. ponudjacu sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci.Izvestaj o zakljucenim ugovorima Èlan 94. ovog zakona pripremi zbirni. u mesecu koji sledi po isteku tromesecja. Izvestaj o zakljucenim ugo im nabavkama sadrzi podatke o: naruciocu. obustavljenih i ponistenih postupaka. Narucilac je duzan da u kalendarskoj godini Upravi za javne nabavke dostavlja tromesecni izvestaj o zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki.

4) uslove koje moraju da ispunjavaju predavaci koji vrse obuku sluzbenika za javne nabavke. efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki. Sluzbenik za javne nabavke je lice stalno zaposleno kod narucioca. 5) obavestavanje organa nadleznog za poslove revizije javnih sredstava. obezbedjuje uslove za ekonomicnu. 2) koje poslove obavlja sluzbenik za javne nabavke. Narucilac je duzan da licu koje je rasporedjeno za obavljanje poslova javnih nabavki omoguæi da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. 5) uslove za sticanje sertifikata za sluzbenike za javne nabavke. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE Oblik organizovanja Èlan 98. 3) jedinstveni program obuke sluzbenika za javne nabavke. moze da odredi veæi broj sluzbenika za javne nabavke. Narucilac. 2) pruzanje savetodavne pomoæi naruciocima i pon ma. 6) izdavanje sertifikata sluzbenicima za javne nabavke. Narucilac je duzan da svojim aktom kojim uredjuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg æe se obavljati i poslovi iz oblasti javnih nabavki. o cemu vodi odgovarajuæi registar. ovog clana i odredjuje: 1) koji narucioci su u obavezi da odrede sluzbenika za javne nabavke. budzetske inspekcije i drugih organa nadleznih za pokretanje prekrsajnog postupka o nepravilnostima u sprovodjenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izvestaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadlezna. Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja strucne poslove u oblasti javnih nabavki. kao i vodjenje registra sluzbenika . Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) ucesæe u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki. Ministar nadlezan za poslove finansija propisuje postupak izdavanja sertifikata iz stava 2. VI. po potrebi. koje je obuceno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i koje je o tome steklo odgovarajuæi sertifikat. 3) praæenje postupaka javne nabavke. Sertifikate za sluzbenike za javne nabavke izdaje Uprava za javne nabavke. 4) podnosenje zahteva za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa.Èlan 97. Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o drzavnoj upravi. Poslovi Èlan 99.

ZA TITA PRAVA PONUÐAÈA I JAVNOG INTERESA Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki Èlan 100. 10) prikupljanje statistickih i drugih podataka o sprovedenim postupcima. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. . Sredstva za rad Republicke komisije obezbedjuju se u budzetu Republike Srbije. 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama. sa predlogom mera. 5) prati sprovodjenje odluka koje donosi. 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje narucilac donosi u postupcima javne nabavke. 14) druge poslove u skladu sa zakonom. kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Obrazuje se Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija). 2) odlucuje o zalbama izjavljenim protiv zakljucaka narucioca. Sediste Re ke komisije je u Beogradu. VII. zakljucenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini.za javne nabavke kojima su izdati sertifikati. 4) odlucuje o troskovima postupka zastite prava. U okviru svojih nadleznosti Republicka komisija: 1) odlucuje o zahtevima za zastitu prava ponudjaca i javnog interesa (u daljem tekstu: zahtev za zastitu prava). Republicka komisija ima pecat. 12) saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima iz oblasti javnih nabavki. u skladu sa zakonom. koji obezbedjuje zastitu prava ponudjaca i javnog interesa u postupcima javnih nabavki. Nadleznost Èlan 101. Republicka komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini. 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuæe strucne literature. Republicka komisija ima svojstvo pravnog lica. organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. 13) saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama. 6) saradjuje sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki. Uprava za javne nabavke je duzna da najkasnije do 31. 11) formiranje i odrzavanje Portala javnih nabavki radi unapredjenja opste informisanosti narucilaca i ponudjaca. maja tekuæe godine dostavlja Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini. kao samostalan i nezavisan organ Republike Srbije. 3) odlucuje o predlogu narucioca da podneti zahtev za zastitu prava ne zadrzava aktivnosti u postupku javne nabavke.

Republicku komisiju predstavlja i zastupa predsednik Republicke komisije. Za predsednika. Vlada pokreæe postupak za utvrdjivanje predloga za izbor predsednika ili clana Republicke komisije najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata. Predsednik Republicke komisije ima platu u visini plate predsednika stalnog radnog tela Narodne skupstine. niti obavljati bilo koju drugu funkciju. stav 5. koga iz redova clanova imenuje i razresava Republicka komisija. sluzbu. Za predsednika Republicke komisije moze biti birano lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor diju opstinskog suda i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki. da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vrsenje funkcije. ne mogu vrsiti funkcije u politickoj stranci. 4) ako se utvrdi da funkciju obavlja nestrucno i nesavesno. Postupak izbora se okoncava najkasnije mesec dana pre isteka mandata predsednika i clanova Republicke komisije. na predlog predsednika Republicke komisije.Sastav i izbor Republicke komisije Èlan 102. odnosno clana Republicke komisije. ovog zakona. Predsednik ili clan Republicke komisije biæe razresen pre isteka mandata. duznost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njihovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njihov ugled ili ugled funkcije clana ili predsednika Republicke komisije. Republicku komisiju zastupa zamenik predsednika Republicke komisije. isto lice moze biti birano najvise dva puta. na osnovu nalaza i misljenja nadlezne zdravstvene ustanove. Predsednik i clanovi Republicke komisije ne mogu obavljati drugu javnu funkciju u smislu zakona kojim se uredjuje sukob interesa. Predsednika i clanove Republicke komisije bira i razresava Narodna skupstina. 3) se utvrdi da funkciju vrsi suprotno clanu 102. Predsednik i clanovi Republicke komisije biraju se na period od pet godina. Èlanovi Republicke komisije imaju platu u visini plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupstini. Razresenje predsednika i clanova Republicke komisije Èlan 103. ako: 1) bude osudjen za krivicno delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje sest meseci ili ako bude osudjen za kaznjivo delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje funkcije. 2) se utvrdi. posao. Vlada podnosi Narodnoj skupstini obrazlozeni predlog za razresenje predsednika ili clana . na predlog Vlade. Za clana Republicke komisije moze biti birano lice koje je diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od dve godine u oblasti javnih nabavki ili sedam godina radnog iskustva u struci. Republicku komisiju cine predsednik i cetiri clana. koji rukovodi njenim radom. U odsustvu predsednika Republicke komisije.

Aktivna legitimacija u postupku Èlan 106. Odluke na sednici donose se veæinom glasova od ukupnog broja clanova Republicke komisije. U slucaju predloga za razresenje predsednika ili clana Republicke komisije pre isteka mandata. javni pravobranilac i drzavni organ ili organizacija koja je ovlasæena da vrsi nadzor nad poslovanjem narucioca. Unutrasnje uredjenje i sistematizacija radnih mesta u Sluzbi blize se uredjuje Pravilnikom koji donosi predsednik Republicke komisije. Na pitanja postupka zastite prava koja nisu uredjena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje upravni postupak. Nacin rada Republicke komisije regulise se Poslovnikom o radu Republicke komisije. Sluzbom rukovodi sekretar. na predlog predsednika Republicke komisije. Nacin rada Republicke komisije Èlan 105. koga iz redova zaposlenih imenuje i razresava Republicka komisija. Sluzba Republicke komisije r>Èlan 104. na predlog sekretara Sluzbe. Za punovazno odlucivanje na sednici potrebno je prisustvo veæine od ukupnog broja clanova Republicke komisije. Podnosilac zahteva iz stava 1. Vlada æe istovremeno sa predlogom za razresenje Narodnoj skupstini dostaviti i predlog za izbor novog predsednika. Republicka komisija odlucuje na sednicama koje vodi predsednik Republicke komisije ili clan koga on ovlasti. ovog clana saglasnost daje odbor nadlezan za finansije u Narodnoj skupstini. ovog clana nema pravo da od organa ili organizacije iz stava . i administrativno-tehnicke poslove potrebne za rad Republicke komisije. Predsedniku ili clanu Republicke komisije mora se omoguæiti da se u Narodnoj skupstini izjasni o razlozima za njegovo razresenje. Zahtev za zastitu prava u slucaju povrede javnog interesa moze da podnese Uprava za javne nabavke. Na Pravilnik iz stava 3. opste-pravne.Republicke komisije sa dokazima za njegovo razresenje. Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje ima interes da zakljuci ugovor o konkretnoj javnoj nabaci (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Republicka komisija ima Sluzbu koja vrsi strucne. odnosno clana Republicke komisije. finansijsko-materijalne. Na sekretara i zaposlene u Sluzbi primenjuju se propisi koji uredjuju radne odnose u drzavnim organima. koji se objavljuje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

79. U slucaju podnosenja zahte zastitu prava iz stava 2. 3. ovog clana. ovog clana. i 4. ovog clana trazi da podnesu zahtev ukoliko nije iskoristio svoje pravo na podnosenje zahteva za zastitu prava. osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno. Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog podnosioca zahteva. U slucaju objavljivanja obavestenja iz clana 24. 22. Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka roka za podnosenje ponuda ili prijava. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu neposredno ili postom preporuceno sa povratnicom. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana prijema odluke. Posle donosenja odluke narucioca iz cl. stav 2.2. a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Odredbe s . Zahtev za zastitu prava kojim se osporava sadrzina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraæe se blagovremenim ukoliko je primljen od strane narucioca pre isteka roka za podnosenje ponuda. ovog zakona. stav 1. ukoliko podnosiocu zahteva nije omoguæeno da ucestvuje u tom postupku. ako Republicka komisija na predlog narucioca ne odluci drugacije. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zastitu prava. protiv svake radnje narucioca. ovog zakona. Zahtev za zastitu prava zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke do donosenja odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. osim odredbe clana 116. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike u postupku javne nabavke. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slucaju podnosenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. Kopiju zahteva za zastitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republickoj komisiji. i 81. bez obzira na nacin dostavljanja. Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu. ovog zakona. ovog clana ne primenjuju se u pregovarackom postupku bez objavljivanja javnog poziva. Posledice podnetog zahteva za zastitu prava Èlan 108. rok za podnosenje zahteva za zastitu prava je osam dana od dana objavljivanja obavestenja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". Republicka komisija donosi u slucaju kada bi zadrzavanjem aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke znacajno bio ugrozen interes Republike . u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva. Zahtev za zastitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke. Odluku iz stava 1. Rokovi i nacin podnosenja zahteva za zastitu prava Èlan 107.

narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. Po prijemu zahteva za zastitu prava. ovog clana. narucilac æe . Protiv zakljucka narucioca iz stava 3. podneti zalbu Republickoj komisiji. narucilac æe. narucilac æe resenjem odluciti o zahtevu za zastitu prava tako sto æe: 1) usvojiti zahtev i u celini ili delimicno ponistiti postupak javne nabavke ukoliko je zahtev osnovan. Zahtev za zastitu prava sadrzi: 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt. Odluka narucioca o zahtevu za zastitu prava Èlan 111. 2) odbiti zahtev za zastitu prava kao neosnovan. pozvati podnosioca tog zahteva da u roku od tri dana dopuni zahtev. 7) potpis podnosioca. ovog clana. 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva. 4) povrede propisa kojima se uredjuje postupak javne nabavke. odnosno o odluci narucioca. narucilac æe takav zahtev odbaciti zakljuckom. narucilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane ovlasæenog lica. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. 6) potvrdu o uplati takse iz clana 116. Posle prijema pismenog obavestenja o povlacenju zahteva za zastitu prava. ovog clana. Ako podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 1. Posle prethodnog ispitivanja. dok kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. ovog zakona. narucilac je duzan da o tome obavesti sve ucesnike u postupku. Prethodna provera zahteva za zastitu prava Èlan 110. Ako je z htev za zastitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju. ovog clana podnosilac zahteva moze. u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka. Protiv zakljucka iz stava 2. Ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. stav 1. odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za dopunu. Sadrzina zahteva za zastitu prava Èlan 109. Ako Republicka komisija usvoji predlog iz stava 1. bez odlaganja.Srbije. ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. 5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju. 2) naziv i adresu narucioca.

ovog clana podnosilac zahteva moze u roku od tri dana od dana prijema tog zakljucka podneti zalbu Republickoj komisiji. podnosilac zahteva moze nastaviti postupak pred Republickom komisijom pismenim izjasnjenjem u roku od naredna tri dana. Resenje iz clana 111.zakljuckom obustaviti postupak zastite prava. o cemu istovremeno obavestava narucioca. Ako podnosilac zahteva pismeno izjasnjenje dostavi po isteku roka iz stava 1. Posle prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republickom komisijom. Republicka komisija æe izvesti dokaze za koje oceni da su od uticaja za donosenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zastitu prava. Rok za donosenje i dostavljanje odluke Èlan 114. Republicka komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva za zastitu prava. Kopiju pismenog izjasnjenja o nastavku postupka podnosilac zahteva dostavlja Republickoj komisiji. ovog clana. Protiv zakljucka iz stava 4. ovog clana narucilac donosi i dostavlja podnosiocu zahteva u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva za zastitu prava. Ako podnosilac zahteva ne nastavi postupak u roku iz stava 4. ovog clana. ovog clana. narucilac donosi zakljucak o odbacivanju izjasnjenja. Nastavak postupka po donosenju odluke narucioca Èlan 112. smatraæe se da postupak zastite nije ni zapocet. Republicka komisija odlucuje o podnetom zahtevu za zastitu prava na osnovu prijema pismenog izjasnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka. tacka 2) ovog zakona sadrzi i poziv podnosiocu zahteva za zastitu prava da se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema resenja pismeno izjasni da li æe nastaviti postupak pred Republickom komisijom. narucilac u roku od tri naredna dana dostavlja svu dokumentaciju Republ ickoj komisiji. kao i obavestenje o posledicama propustanja roka za izjasnjenje. a koje su uticale na odluku narucioca u postupku javne nabavke. Obrazlozeno resenje iz stava 1. a kopiju zalbe istovremeno dostavlja naruciocu. kao i o povredama za koje podnosilac nije znao i nije mogao znati. Ako podnosiocu zahteva za zastitu prava nije dostavljeno resenje narucioca u roku iz stava 3. stav 1. O zahtevu za zastitu prava Republicka komisija je duzna da odluci resenjem u roku od 15 . Nastavak postupka pred Republickom komisijom Èlan 113.

podnosilac zahteva za zastitu prava mora naruciocu na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Republicka komisija moze pre donosenja svoje odluke da trazi dodatna objasnjenja od narucioca. Republicka komisija je duzna da resenje iz stava 1. odnosno Republicke . ovog clana. Pribavljanje podataka i vestacenje Èlan 115.dana od dana prijema kompletne dokumentacije. odnosno 30. Troskovi postupka Èlan 116.000.00 dinara. ovog clana duzna su da postupaju u roku koji je Republicka komisija odredila u zahtevu za dobijanje podataka. misljenje strucnjaka ili vestaka i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke. u roku od deset dana od dana donosenja resenja. Svaka stranka u postupku snosi troskove koje prouzrokuje svojim radnjama. ovog clana dostavi naruciocu. Republicka komisija moze i od drugih lica da trazi podatke i misljenja koji su neophodni za obavljanje njenih poslova. odnosno odluke. podnosiocu zahteva i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Podnosilac zahteva za zastitu prava je duzan da na odredjeni racun budzeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60. Sva lica iz st. kao i da prikupi druge podatke za donosenje odluke. 3. Ako zahtev za zastitu prava nije osnovan. Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troskove za koje traze naknadu.00 dinara. moze se produziti najduze za 20 dana. u narocito opravdanim slucajevima. mora biti obrazlozen. narucilac mora podnosiocu zahteva za zastitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troskove nastale po osnovu zastite prava. Rok za dopunu zahteva za zastitu prava je tri dana od dana kada je podnosilac primio zahtev za dopunu. Zahtev za dobijanje podataka. Rok iz stava 1. Republicka komisija moze samo jednom da zahteva od narucioca ili podnosioca zahteva dostavljanje ili dopunu dokumentacije. O zalbi protiv zakljucka narucioca Republicka komisija je duzna da odluci u roku od osam dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Naknadu troskova moguæe je traziti do donosenja odluke narucioca. ovog zakona pozvaæe podnosioca zahteva za zastitu prava da zahtev dopuni. stav 1. ako je u pitanju javna nabavka male vrednosti.000. Ako Republ cka komisija utvrdi da zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve obavezne podatke iz clana 109. posle cega æe odluciti na osnovu podataka sa kojima raspolaze. ovog clana. podnosioca zahteva ili drugih ucesnika u postupku. o cemu se obavestavaju podnosilac zahteva i narucilac. odnosno misljenja. Ako je zahtev za zastitu prava osnovan. i 4. odnosno misljenja. odnosno odluku iz stava 3.

ako ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju ili ako podnosilac zahteva nije u ostavljenom roku dopunio zahtev. odnosno izjasnjenje podnet neblagovremeno. 2) odbija zahtev za zastitu prava kao neosnovan. odnosno nije ga dopunio u skladu sa pozivom za dopunu zahteva iz clana 108.komisije o podnetom zahtevu za zastitu prava. ukoliko je zahtev za zastitu prava osnovan. ovog zakona ili u vezi sa nastavkom postupka po donosenju odluke narucioca iz clana 112. ovog zakona. Republicka komisija moz a zahteva od narucioca da podnese izvestaj i dokumentaciju o sprovodjenju postupka javne nabavke u kome je bio podnet zahtev za zastitu prava ili izvestaj i dokumentaciju o ponovljenom postupku. Odluka Republicke komisije se. Republicka komisija zakljuckom: 1) odbacuje zahtev za z stitu prava odnosno izjasnjenje o nastavku postupka pred Republickom komisijom. naruciocu. ovog zakona. stav 1. Èlan 118. Odluka Republicke komisije je izvrsni naslov. 2) obustavlja postupak na osnovu prijema pismenog obavestenja o odustajanju od zahteva za zastitu prava pre donosenja odluke. Narucilac je duzan da postupi po nalozima Republicke komisije sadrzanim u odluci najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Odluka Republicke komisije Èlan 117. Narucilac je duzan da izvestaj i dokumentaciju iz prethodnog stava podnese u roku koji odredjuje Republicka komisija i koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana prijema . neblagovremenu ili izjavljenu od strane neovlasæenog lica. 3) odbacuje zalbu kao nedopustenu. Odluka Republicke komisije dostavlja se u roku iz clana 114. ponistava postupak javne nabavke. Republicka komisija resenjem: 1) usvaja zahtev za zastitu prava i. Republicka komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku i naruciocu nalozi preduzimanje odredjenih radnji u svrhu pravilnog i zakonitog okoncanja konkretnog postupka javne nabavke. dostavlja Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki. Narucilac je duzan da obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije. ovog zakona ili u vezi sa prethodnom proverom zahteva za zastitu prava iz clana 110. kao i izabranom ponudjacu ako je zahtev za zastitu prava podnet posle donosenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. podnosiocu zahteva. u celini ili delimicno. stav 5. u slucaju kada je zahtev za zastitu prava. 3) potvrdjuje zakljucak narucioca ili ponistava zakljucak narucioca i nalaze dalje postupanje narucioca u vezi sa sadrzinom zahteva za zastitu prava iz clana 109. posle dostavljanja strankama u postupku. O troskovima odlucuje Republicka komisija.

3) koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze. Upravni spor moze se pokrenuti i kada Republicka komisija nije donela i dostavila odluku u rokovima predvidjenim clanom 114. 2) kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama. 6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene u suprotnosti sa odredbama ovog zako 7) koji su zakljuceni suprotno odluci Republicke komisije i 8) koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke. budzetsku inspekciju. NI TAVOST UGOVORA Nistavost Èlan 120. 4) kod kojih je narucilac izabrao najpovoljniju ponudu pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem cija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija. IX. odnosno da nisu postovana uputstva Republicke komisije ili ako narucilac u odredjenom roku ne podnese izvestaj i dokumentaciju.000 do 1. Narodnu skupstinu i Vladu. obavestiæe o tome organ nadlezan za poslove revizije javnih sredstava.000. Nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona vrsi ministarstvo nadlezno za poslove finansija. da sprovede postupak javne nabavke da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona. koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona. VIII. KAZNENE ODREDBE Prekrsaji Èlan 121. ovog zakona. Nistavi su ugovori o javnoj nabavci: 1) koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku javne nabavke. koje nije narucilac u smislu ovog zakona. Protiv odluke Republicke komisije moze se pokrenuti upravni spor.odluke Republicke komisije. Ako Republicka komisija na osnovu izvestaja i dokumentacije utvrdi da nisu otklonjene nepravilnosti.000 dinara kazniæe se za prekrsaj narucilac: 1) ako ponudjacu ne omoguæi uvid u podatke o sprovedenom postupku javne nabavke . a da nije sproveden postupak javne nabavke. X. Protiv odluke Republicke komisije se ne moze izjaviti zalba. Novcanom kaznom od 100. 5) kod kojih narucilac ovlasti treæe lice. NADZOR Èlan 119.

23) ako ne postupi po nalozima Republicke komisije u roku iz clana 118. ovog zakona. stav 6. ovog zakona o zadrzavanju postupka u slucaju podnetog zahteva za zastitu prava. 12. 38±43). 10) ako predmet ugovora. i 13). 3) ako ne zastiti podatke navedene u ponudi. 6) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20). stav 3. ovog zakona. tehnicke specifikacije ili druge elemente konkursne dokumentacije prilagodi konkretnom ponudjacu ili ako ne odbije ponudu ponudjaca koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. ovog clana kazniæe se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom . 44±52). ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. stav 1. ovog zakona. 15) ako zapisnik o postupku otvaranja ponuda ne sadrzi sve propisane podatke (clan 76). a da o tome ne obavesti ponudjace (clan 32. u skladu sa javnim pozivom ili je naplati vise od troskova umnozavanja i dostavljanja (cl. 18) ako u roku iz clana 97. 5) ako se ne pridrzava propisanog jezika u pripremi konkursne dokumentacije i vodjenju postupka (clan 15). standarde i druge tehnicke propise (cl. 14) ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. i 95). i 39). saglasno odgovarajuæem stepenu poverljivosti (cl. a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 70). st. ovog zakona. 4) ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 14). 9. na nacin propisan clanom 69. 59±68). ovog zakona. i cl. 20) ako postupi protivno odredbi clana 108. 9) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili. i 32). 22) ako ne obavesti sve ucesnike u postupku o donetoj odluci Republicke komisije (clan 117). stav 7. ovog zakona primljenom licu ne omoguæi da stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 94. 2) ako zakljuci ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 11). 17) ako svojim internim aktom ne odredi radno mesto za obavljanje poslova javnih nabavki iz clana 97. 4. Za prekrsaj iz stava 1. 21) ako ne dostavi dokumentaciju iz clana 112. 12) ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen. 19) ako zakljuci ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 107. ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja. 24) ako ne omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da u roku iz clana 126. ovog zakona stekne sertifikat sluzbenika za javne nabavke. 8) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto prethodno donese odluku o pokretanju postupka javne nabavke i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku (clan 28). 31. i 5. 11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazeæe tehnicke normative. uslove. 13) ako ne postuje rokove za objavljivanje poziva i podnosenje ponuda (cl. 7) ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (clan 27). 16) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke (cl. stav 1.(clan 10).

Danom stupanja na snagu ovog zakona Komisija za zastitu prava nastavlja sa radom do pocetka rada Republicke komisije. Za prekrsaj iz stava 1. osim odredaba cl. ovog clana kazniæe e i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 20. Novcanom kaznom od 100. 123.od 20. Èlan 124. Za prekrsaj iz stava 1. 43/03. Èlan 126.000.000 do 50.000 dinara. 45. stav 10). stav 3.000 do 50. i 125. u skladu sa delokrugom utvrdjenim ovim zakonom. PRELAZNE I ZAVR NE ODREDBE Èlan 123. 2) ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 46).000 do 1. Danom pocetka rada Republicka komisija preuzima drzavne sluzbenike zaposlene u Odeljenju za poslove Komisije za zastitu prava u Upravi za javne nabavke. tog zakona koje æe se primenjivati do dana donosenja podzakonskog akta iz clana 26. Èlan 122. kao i prava i obaveze. 55/04 i 101/05). Danom stupanja na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom.000 do 50. br.000 dinara. Na postupke zastite prava zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. Èlan 125. 124. 39/02.000 dinara kazniæe se za prekrsaj ponudjac: 1) ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 45. ovog clana kazniæe se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 20. Republicka komisija biæe izabrana u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. predmete. Na postupke javnih nabavki zapocete do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se propisi po kojima su zapoceti. XI.000 dinara. i 48). Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona biæe doneti u roku . opremu. ovog zakona. sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vrsenje nadleznosti iz njenog delokruga. 3) ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS".

ovog zakona omoguæi zaposlenom licu koje obavlja poslove javnih nabavki da stekne sertifikat za sluzbenika za javne nabavke. prodajom.od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ukljucujuæi usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste) 3. s jedne strane. teleksa. kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih . 7. ovog zakona. ± bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem. usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste) 4. pejdzinga. ovog zakona nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju. telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije. Ovaj zakon stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije". tog clana. osim podzakonskog akta iz clana 54. zakljucenog izmedju Evropskih zajednica i njihovih drzava clanica. ANEKS I A Usluge Broj kategorije Predmet 1. 43/03. st. Prednost data domaæim ponudjacima u clanu 52. finansijske usluge: ± usluge osiguranja. Odredbe clana 97. Narucilac je duzan da u roku od tri meseca od dana primene odredbe clana 97. Èlan 127. 55/04 i 101/05). Odredbe clana 54. stav 3. kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobraæaja) 5. st. ovog zakona primenjuju se po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. s druge strane. br. 9. primenjivaæe se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS". ovog zakona æe se primenjivati od dana donosen podzakonskog akta iz stava 3. i 10. 39/02. 1. interneta i satelitskih usluga) 6. 6. usluge kopnenog saobraæaja (osim usluga zeleznickog saobraæaja). i Republike Srbije. usluge odrzavanja i popravke 2. Do stupanja na snagu podzakonskih akata na osnovu ovlasæenja iz ovog zakona. osim odredbi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. i 2. postaje prednost izrazena u ceni i u periodu od pet godina æe se postepeno smanjiti u skladu sa dinamikom navedenom u tom sporazumu. radio telefonije.

usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja 11. usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja. poravnanja i srodnih usluga) 12. usluge cisæenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima 15. usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja 25. usluge hotela i restorana 18. usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze. pravne usluge 22. racunarske usluge 8. kulture i sporta 27. usluge uklanjanja otpadaka. revizije i vodjenja knjiga 10. dodatne i pomoæne saobraæajne usluge 21. usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture. usluge recnog saobraæaja 20.instrumenata. kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe. inzenjerske usluge. usluge regrutovanja kadrova 23. kao i usluga Narodne banke Srbije) 7. druge usluge . reklamne usluge 14. usluge zeleznickog saobraæaja 19. istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima) 24. izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi 16. usluge racunovodst . sanitarne usluge i srodne usluge ANEKS I B Usluge Broj kategorije Predmet 17. usluge tehnickog testiranja i analiza 13. usluge u oblastima rekreacije. arhitektonske usluge. zdravstvene i socijalne usluge 26. pod uslovom da narucilac takve usluge plaæa u potpunosti) 9.

Gradnja mostova.6. Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom.5.) 502. aerodroma i sportskih objekata 502.2. ventilacija) 503.1.3. Izolacioni radovi 503. isusivanje zemlje. Zastita od vode i vlage 501. mostova. odstranjivanje otpadnih voda. Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) 500. 502.ANEKS II Gradjevinski radovi Razred Grupa Podgrupa Opis 50 ZGRADE I NISKOGRADNjA 500 Opsti radovi na zgradama i u niskogradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenja 500. Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima. kanalizacija itd. Postavljanje streha i krovni radovi 501. brane itd. Gradnja dimnjaka. Gradnja puteva.1.5. Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuæi stavljanje parketa) . tunela i okna. telefona itd.) 502.6.7. Opsti radovi u oblasti niskogradnje 502.5. pritoke. Instalacija antena. gromobrana. ukljucujuæi specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niskogradnje 503 Instalacije pri gradnji 503. kanali. Fasadni i gipsani (stuko) radovi 504. ukljucujuæi drvodeljstvo 502 Niskogradnja: gradnja puteva.1.4. Opsti gradjevinski radovi 501.7. Opsti zavrsni gradjevinski radovi 504.1. busenje 502. p d.3.) 501. peæi i kamina 501.2. Elektricne instalacije 503. Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje. Zemljani radovi 502.3.1. vodo-snabdevanje. Drugi gradjevinski radovi. Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme 503.2. pristanista.4. Rusenje 501 Gradnja objekata i delova objekata 501. Opsti industrijski radovi 503. Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija.6.2. Hidrogradnja i uredjenje voda (reke. klimatski uredjaji. zeleznickih pruga.2.3. Podizanje i uklanjanje skela 501.4. 504 Zavrsni gradjevinski radovi 504. cisæenje itd.

Drugi zavrsni i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.) Pogledajte pregled aktuelnih Javnih nabavki u Srbiji .6.4. Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta 504.504. Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga 504.5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->