P. 1
FIZIČKA DEGRADACIJA ZEMLJIŠTA RAD

FIZIČKA DEGRADACIJA ZEMLJIŠTA RAD

|Views: 2,561|Likes:
Published by Zoran Milošević

More info:

Published by: Zoran Milošević on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

Uvod Pod zemljištem se podrazumeva površinski sloj zemljine kore.

Nastalo je dezintegracijom stena delovanjem klime, vode i živih organizama.Stvaranje zemljišta je spor i dugotrajan proces( za formiranje sloja od 2,5 cm potrebno je od 300 do 1000 godina) Zemljište proučava nauka o zemljištu koja se naziva pedologija, nastala od grčkih reči pedon- zemljište i logos – nauka .Pedologija se bavi proučavanjem spoljnjih ( egzogenih) i unutrašnjih (endogenih) faktora i činilaca koji se odlikuju različitim morfogenetskim, fizičkim, vodnofizičkim, minerološkim i biološkim karakteristikama. Iako se zemljište ubraja u obnovljive resurse čovek svojim aktivnostima sve više ugrožava zemljišni fond, pri čemu pored zagađivanja poseban problem predstavlja trajno uništavanje obradivih površina različitim oblicima degradacije. 1. Zagađenje zemljišta Zagađivanje zemljišta predstavlja unošenje bilo kakvih materija koje menjaju funkciju i osobine zemljišta.Zagađenje ( kontaminacija , gradacija) zemljišta je promena njegovih prirodnih osobina u hemijskom, radiološkom,i biološkom smislu,a koje dovodi do smanjenja njegove plodnosti i sposobnosti za normalno odvijanje procesa razlaganja i ima velike posledice na ukupan ekosistem. Zagađivanje tla predstavlja dospevanje u zemlju različitih hemijskih materijala, toksikanata, otpada iz industrijske i poljoprivredne proizvodnje, komunalnih i drugih delatnosti, u količinama koje premašuju njihove uobičajene sadržaje, neophodne za kruženje materije u biološkim sistemima zemlje. Najrasprostranjenije zagađujuće materije tla su hemijske materije koje se upotrebljavaju u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji : herbicidi, defolijanti, pesticidi, jedinjenja žive, teški metali i dr. Zemljište takođe zagađuju tečni i čvrsti otpadi industrije otpadni gasovi,otpadi iz rafinerija nafte,prašina, izduvni gasovi iz automobila. Zagađivači zemljišta su takođe i materije koje se talože iz atmosfere a dospevaju u tlo zajedno sa padavinama ( kisele kiše). Zagađen površinski sloj zemljišta predstavlja izvor hemijskog trovanja čoveka, infekcije i šireg zagađivanja vazduha i vodotoka.Izvor hemijskog trovanja čoveka su voda i hrana, koje potiču sa kontaminiranog područja. 2. Degradacija zemljišta Degradacija zemljišta podrazumeva oštećenje zemljišta koje je nastalo erozijom, fizičkim i hemijskim oštećenjima. Na degradaciju zemljišta utiču: - Klima - Reljef - Vegetacija - Geologija - Čovek

1

4. Sleganje organskih zemljišta obuhvata promene izazvane drenažom i oksidacijom a kao posledica se javlj smanjenje poljoprivrednog potencijala zemljišta. aerosedimenti.Imajući u vidu vrste oštećenja. Mediteran. S tim u vezi. -Mešanje morske ili fosilno zaslanjene vode sa podzemnim vodama dobrog kvaliteta.Uslovljena je sa tri faktora: -Neadekvatno korišćenje irigacionih sistema kod kojih voda za irigaciju sadrži visok procenat soli. Najugroženije su sušne oblasti. deponovanje otpadnog materijala. -Može se javiti na zemljištu sa velikom evaporacijom. urbano i industrijsko zemljište. Salinizacija zemljišta Salinizacija je akumulacija soli na površini zemljišta usled čega zemljište postaje neuportebljivo. Procenjuje se da je 25 procenata ukupnog zemljišta zaslanjeno. Usled upotrebe teških mašina na zemljištu niske stabilnosne strukture kao posledica se javlja zbijanje zemljišta i stvaranje pokorice. jalovinom kao na slici 1. 2 . Fizička oštećenja se javljaju na zemljištu bez dovoljno vegetacione zaštite i ispaše preteranog broja životinja Fizičkim oštećenjima su podložna zemljišta sa niskim sadržajem organske materije i zemljišta lošeg mehaničkog sastava. izgradnja industrijskih kompleksa i saobraćajnica. pri čemu nije obraćena pažnja na dobro dreniranje. 3.što dovodi do brzog zaslanjivanja zemljišta.U ovu grupu oštećenja se svrstava i brzi gubitak organskog materijala nastao usled krčenja vegetacije radi dobijanja obradivih površina. pepelom. Fizička oštećenja Gubitak hraniva ili organskih materija ispiranjem predstavlja pojavu koja prouzrokuje značajne negativne posledice na plodnost vodno-vazdušne osobine zemlišta. a naročito poljoprivredno. koja imaju zaslanjen matični supstrat ili podzemnu vodu. ugrožena zemljišta dele se na: jalovine.Prekrivanje zemljišta nepropusnim materijalom betonom. rudničke i industrijske jalovine.Pojava je naročito izražena u uslovima siromašnog i srednje plodnog zemljišta. U fizička oštećenja zemljišta mogu se svrstati: . osnovne čovekove aktivnosti su: podizanje gradova. Čovek svojim raznovrsnim i svakodnevnim aktivnostima degradira zemljište. flotacioni materijal.

Slika 1. Godišnje se na površinskim kopovima u Srbiji prekopa i uništi preko 40 miliona kubika zemljišta Slika 2. Otkopavanje zemljišta na površinskom kopu 3 . Odlagalište jalovine na površinskom kopu Velike površine zemljišta su pod zgradama. Hektari često najplodnijeg zemljišta nestaju pod moćnim mašinama. Jedan od primera fizičke degradacije zemlišta su površinski kopovi i druge iskopine kao na slici 2. saobraćajnicama Na ovaj način je promenjena funkcija zemljišta.

Brazdasta erozija Javlja se pri koncentrisanom površinskom oticanju koje useca zemljište. transporta i taloženja zemljišta pod uticajem vode i vetra.3.Erozija smanjuje plodnost iproduktivnost zemljišta. obale reka) 5.2. Erozija zemljišta vodom U zavisnosti od vrste ispoljavanja erozija vodom može biti: -površinska erozija -brazdasta erozija -jaružasta erozija -klizišta ( urvine.4.popuzine ) -fluvijalna (rečna) erozija 5. ručevi.Najugroženije oblasti su Mediteran i centralna Evropa.Zbog svojih dimenzija na terenu se lako utvrđuje 4 . Površinska erozija Predstavlja ravnomerno odnošenje-spiranje zemljišta na nagnutim terenima i taloženje finih čestica zemljišta u podnožju nagiba. Erozija zemljišta Erozija zemljišta predstavlja mehanički proces otkidanja.Postoje vodena i eolska erozija u zavisnosti od vrste štetnog uticaja kojim je izazvana.1.Erozija je prirodni proces pojačan čovekovim aktivnostima.17 procenata površine Evrope zahvaćeno je nekim stepenom erozije. Dubina kanala iznosi od 25 cm do više desetina metara. Najpogodnije vreme za utvrđivanje ovog oblika erozije je po završetku prolećne obrade zemljišta i setvenih radova ( maj mesec) 5. stvara brazde i kanale dubine do 25 cm kojima se zemlja odnosi Ovaj vid erozije je ograničenog horizonta. Čovek svojim aktivnostima ubrzava eroziju: -Ekstenzivno stočarstvo ( dovodi do smanjenja vegetacionog pokrivača) -Gajenje u monokulturi( zemljište ostaje bez vegetacionog pokrivača) -Tradicionalna obrada zemljišta ( remeti se struktura) -Gajenje useva u nizu ( ostavljanje gojog zemljišta između useva) -Žetva ( odnošenje organske materije) -Korišćenje marginalnih oblasti ( padine. 5. prikriven i teško se otkriva Utvrđivanje navedenog oblika erozije se vrši u maju. Jaružasta erozija Predstavlja odnošenje zemljišta kroz duboko zasečene kanale i jaruge.plazine.5.

Nastaju pomeranjem veće ili manje mase zemljišta. Fluvijalna ( rečna ) erozija Predstavlja poseban oblik vodene erozije koja se manifestuje potkopavanjem i obrušavanjem obala. širenjem i izmeštanjem korita reka. popuzine ) Predstavljaju najteži oblik degradacije zemljišta delovanjem vode i gravitacije. Slika 3.5.6. ) naročito u konkavnim delovima krivina.Pomeranja mogu biti brza ili spora. Uvek se dešavaju na nagnutim terenima pod uticajem gravitacije. Obrušavanje obale reke usled erozije 5 . što dovodi do smanjivanja obradivih površina pored obale. plitka ili duboka i zahvataju čitav kompleks slojeva kao na slici 3. Klizišta ( urvine. Odron zemljišta na terenu sa nagibom 5. (slika 4. Slika 4. ručevi. plazine.sa ili bez geološke podloge.5.

Uzrok eolske erozije je uglavnom slaba vegetacija i prisustvo jakih vertova. Posledice se najviše uočavaju na putevima. a često i u naseljima.5.7. Formiranje peščanih dina usled eolske erozije 6. ravnomernim odnošenjem površinskog sloja . Slika 5. Smanjenja dubine oranja -Smanjenje broja prelaza preko površine zemljišta 6 . Površine sa kojih se eolski nanos donosi su najčešće izložene prvom obliku eolske erozije . gubitku površinskog sloja Zemljišta. kanalima i poljoprivrednim površinama. . izduvavanjem. delovanjem jakih vetrova. Erozija zemljišta vetrom – Eolska erozija Predstavlja gubitak površinskog sloja zemljišta. Načini sprečavanja zagađivanja zemlišta i zaštita zemljišta od degradacije -Uvođenje zelenih tehnologija -Pravilno održavanje deponija -Prelazak na organsku poljoprivredu -Fitoremedacija( korišćenje biljaka hiperakumulatora teških metala ) -Redukcija obrade zemljišta tj.Deformacija terena je neravnomerno pomeranje zemljišta i formiranje dina eolskim nanosima kao na slici 5. najčešće u suvim i polusuvim oblastima.

7 . Čovek svojim aktivnostima sve više ugrožava zemljište. Potrebno je primeniti ekosistemski pristup u cilju integrisanog i održivog upravljanja zemljištem.Zemljište je ograničen i neobnovljiv resurs. pri čemu pored zagađivanja poseban problem predstavlja trajno uništavanje zemljišta a posebno obradivih površina. Zaključak Zemljište je bogatstvo koje razumnim korišćenjem treba zaštititi od uništavanja. održavanje drenažnog sistema -Prostorno planiranje -Revitalizacija i rekultivacija -Novi sistemi obrade zemljišta ( obrada pod pravim uglom u odnosu na nagib zemljišta) -Dodavanje organske materije u degradirano zemljište -Plodored -Šumarsko – poljoprivredni sistem 7.Ne postoji zajednička strategija za zaštitu zemljišta u Evropi.-Upotreba savremenih mašina ( sa većom snagom i efikasnošću pa se smanjuje broj prelaza) -Menjanje sistema za navodnjavanje.

poljopartner. mr LJ.ba. 4. (2004): Priručnik za pripremu prijemnog ispita iz životne sredine. ( 2008 ) : „ Kontrola kvaliteta životne sredine“. P.rs. www. skripta .Literatura: 1. www. w w w .eudict. Plećević. Jovanović. 8 . ekologija. Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac 3. dr M. 5. Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac 2.com.

9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->