P. 1
SIP-hrv

SIP-hrv

|Views: 365|Likes:
Published by edangod

More info:

Published by: edangod on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

N. Biondić M. Vukuš -Vasiljevski, L. Medak, V. Bolt, V.

Vrlika: Protokol za inicijaciju , ić sesije

Protokol za inicijaciju sesije

Ključ riječ ne i: Protokol za inicijaciju sesije, SIP Radno tijelo za razvoj Interneta, IETF Mrež sljedeć generacije e e Internet protokol, IP IP viš emedijski podsustav, IMS All-IP Engine Engine Multimedia, EMM Telefonijski posluž itelj AXE AXD Pristupnik

Key words: Session Initiation Protocol, SIP Internet Engineering Task Force, IETF Next Generation Networks Internet Protocol, IP IP Multimedia Subsystem,IMS All-IP Engine Engine Multimedia, EMM Telephony Server AXE AXD Gateway

Saž etak Protokol za inicijaciju sesije (SIP – Session Initiation Protocol) je signalizacijski protokol koji se koristi za uspostavu, modifikaciju i raskidanje viš emedijskih sesija u mrež utemeljenim na ama Internet protokolu (IP networks). Iako ga je razvilo i standardiziralo Radno tijelo za razvoj Interneta (IETF - Internet Engineering Task Force) prihvatila su ga i ostala znač međ ajna unarodna standardizacijska tijela kao glavni protokol u viš emedijskim domenama 3G mobilnih sustava (IP viš emedijski podsustav, IMS) te kao okosnicu mrež sljedeć generacije (NGN – Next Generation a e Network). S migracijom tradicionalnih telekomunikacijskih mrež prema All IP viš a eusluž i nim viš emedijskim mrež ama, protokol SIP dobiva nezaobilaznu važ nost. Sve interesne grupe u telekomunikacijskoj industriji su se usuglasile da je protokol SIP glavno sredstvo realizacije viš emedijskih komunikacijskih usluga sljedeć generacije. Ericssonova rješ i proizvodi u e enja potpunosti slijede tu viziju, š potvrđ snaž i sveobuhvatan proizvodni portfelj u područ to uje an ju rješ za fiksne i mobilne mrež i pristupe utemeljene na IP softswitchu i IP viš enja e emedijskom podsustavu. Institut za telekomunikacije u Ericssonu Nikoli Tesli kroz razvoj prototipova protokola SIP i proizvoda za Ericssonova IP softswitch rješ i rješ za IP viš enja enja emedijski podsustav dao je znač doprinos u ostvarenju te vizije. ajan

Session Initiation Protocol

Abstract Session Initiation Protocol (SIP) is a signaling protocol used to set up, modify and terminate multimedia sessions over IP networks. Although developed and standardized by Internet Engineering Task Force (IETF), it has been adopted by other international standardization bodies as the main protocol in multimedia domains of 3G mobile systems (IP Multimedia Subsystem, IMS)and as the main building block of Next Generation Networks (NGN). With migration of traditional telecommunications networks to All-IP multiservice and multimedia networks, SIP is gaining importance. Telecom industry has reached a consensus that SIP is a way to implement multimedia communications services of next generation. Ericsson's solutions and products completely follow this vision, which is confirmed by strong and comprehensive product portfolio in area of IP softswitch and IMS solutions for fixed and mobile networks and accesses. Ericsson Nikola Tesla's Research & Development Center through development of SIP prototypes and products for Ericsson's IP softswitch and IP Multimedia Subsystem solutions has given enormous contribution to the realization of this vision.

1. Uvod
Protokol za incijaciju sesije (SIP – Session Initiation Protool) je privukao dosta paž u zadnjih nje nekoliko godina, š je naglaš prihvać to eno anjem toga protokola kao signalizacijskoga protokola za pruž viš anje emedijskih usluga u 3G sustavima i posve izvjesnom migracijom telekomunikacijskih mrež prema IP viš a eusluž mrež nim ama. Internet tehnologije su u pozadini te tihe revolucije koja se odvija u svijetu telekomunikacija, a SIP je jedan od njenih glavnih predvodnika. Protokol SIP se razmatra u ovom č lanku s nekoliko aspekata. Č lanak prvoiznosi osnovne znač ajke i funkcionalnosti protokola, a u treć poglavlju opisuje se tijek nastanka i standardizacije protokola em

te njegova uloga kao temeljne kontrolne okosnice 3G sustava i mrež sljedeć generacije i njegov a e daljnji razvoj. U č etvrtom poglavlju opisana su Ericssonova rješ za IP viš enja emedijski podsustav (IMS – IP Multimedia Subsystem) te proizvodi u područ mrež sljedeć generacije i IP ju a e viš emedijskih podsustava koji koriste protokol SIP kao glavni kontrolni protokol. Peto i š esto poglavlje opisuju znač i razvoj proizvoda utemeljenih na protokolu SIP za Ericssonovo Engine ajke Integral rješ enje, od ideje, preko prototipa, pa do proizvoda, š je sve u cijelosti izvedeno u to istraž ko-razvojnom centru Ericssona Nikole Tesle. U sedmom poglavlju dan je kratak pogled u ivač buduć razvoja telekomunikacijskih mrež i konvergencije fiksnih i mobilnih mrež zasnovane nost a a, na IP viš emedijskom podsustavu, u kojemu je SIP temeljni kontrolni protokol.

2. Protokol za inicijaciju sesije
Protokol za inicijaciju sesije, SIP je signalizacijski protokol aplikacijske razine (application-level control protokol) razvijen u svrhu:  kreiranja, promjene i prekida viš  emedijskih sesija ili poziva izmeđ dva ili viš sudionika; u e  lociranja korisnika i preusmjeravanja poziva;   omoguć  avanja mobilnosti preusmjeravanjem poziva i uporabom proxy posluž itelja. S vremenom je protokol SIP evoluirao u protokol koji podrž š ava iroki spektar sesija kao š su: to  multimedija (govor, video, itd.),   igre (Gaming),   prisutnost i komunikacija porukama (Presence and Instant Messaging).  Protokol SIP se mož modularno nadograđ e ivati. Različ funkcionalnosti, sigurnosni mehanizmi, ite metode, zaglavlja, opcije, transportni protokoli, itd. mogu, ali i ne moraju biti implementirani buduć i da protokol SIP sadržmehanizam koji mu omoguć da ustanovi moguć i ava nosti krajnjega korisnika ili proxy posluž itelja. Zbog toga protokol SIP, za razliku od protokola ISUP –(Integrated Services Digital Network, User Protocol, ISDN User Protocol), ne podrž koncept različ varijanti ava itih protokola. 2.1. Osnovna nač protokola SIP ela Protokol SIP je baziran na HTTP (Hypertext Transport Protocol) transakcijskom modelu zahtjeva i odgovora (request/response transaction model). Svaka se transakcija sastoji od zahtjeva koji poziva određ metodu ili funkciju posluž enu itelja te barem jednog odgovora na traž zahtjev. Protokol SIP eni se ne koristi za opis obiljež sesije kao š su, npr., tip medija, kodek, frekvencija uzorkovanja, nego ja to tijelo SIP poruke nosi karakteristike sesije za č se opis koristi protokol za opis sesije (SDP - Session iji Description Protocol) ili neki drugi protokol razvijen u tu svrhu. Razdvajanje funkcije upravljanja uspostavom sesije od ugovaranja karakteristika sesije važ je karakteristika koja protokol SIP na predstavlja kao uč inkovit protokol, buduć da ga mož koristiti za uspostavljanje bilo kojega tipa i emo sesije. Protokol SIP je zajedno s drugim IETF protokolima sastavni dio arhitekture koja u potpunosti omoguć multimediju. Obič se takva arhitektura temelji na: ava no  protokolu koji se koristi za prijenos podataka u stvarnom vremenu i za povratne informacije o kvaliteti usluge (RTP - Real-time Transport Protocol)  protokolu za upravljanje kontinuiranim tokom podataka (RTSP - Real-Time Streaming Protocol)  protokolu za upravljanje pristupnicima prema javnoj komutiranoj telefonskoj mrež i (H.248/MEGACO - Media Gateway Protocol)) i  protokolu za opis multimedijskih sesija (SDP - Session Description Protocol). Iako se protokol SIP, zajedno s navedenim protokolima, koristi u svrhu omoguć avanja potpune usluge korisnicima, njegova osnovna funkcionalnost ne ovisi niti o jednom od navedenih protokola.

Budućda SIP poruke i sesije koje protokol SIP omoguć mogu prolaziti kroz različ mrež on i ava ite e, ne mož i ne omoguć bilo kakav tip rezervacije mrež resursa (network resource reservation e ava nih capabilities). Kako priroda pruž usluga č sigurnost izuzetno važ enih ini nom, protokol SIP osigurava i č niz itav sigurnosnih mehanizama kao š su prevencija ometanja pruž usluge (denial-of-service to anja prevention), proces identifikacije (authentication), zaš cjelovitosti (integrity protection), tita kriptografska zaš (encryption) i usluge zaš privatnosti (privacy services). tita tite Protokol SIP podrž i IPv4 i IPv6, č se područ njegove upotrebe bitno proš te olakš ava ime je iruje ava migracija IP mrež prema IPv6. a 2.2. Struktura protokola SIP Protokol SIP je strukturiran kao slojeviti protokol, pri č svaki sloj definira određ skup emu eni pravila. Elementi koje taj protokol specificira u logič elementi. Svaki element protokola ne mora ki sadrž avati svaki od slojeva. Nadalje, kada se kaž da neki element sadrž određ sloj, to zapravo e i eni značda taj element poš skup pravila koje taj sloj definira. i tuje  Najnižsloj protokola SIP je njegova sintaksa i kodiranje (syntax and encoding) koje koristi i ABNF (Augmented Backus-Naur Form) pravila.  Drugi sloj je transportni sloj (transport layer) koji definira kako klijent š zahtjeve i prima alje odgovore te kako posluž prima zahtjeve i š odgovore putem mrež Sve komponente itelj alje e. protokola SIP moraju implementirati protokol korisnič datograma (UDP - User Datagram kih Protocol) i protokol upravljanja prijenosom (TCP - Transport Control Protocol), ali mogu i podrž avati i druge protokole, kao š je protokol upravljanja transmisijskim slijedom (SCTP to Stream Control Transmission Protocol). Buduć da je UDP nepouzdan protokol, SIP ima vlastiti i mehanizam retransmisije koji uključ i three-way izmjenu izmeđ korisnika prilikom uspostave uje u sesije.  Trećje sloj transakcijski sloj (transaction layer) koji upravlja retransmisijama aplikacijskoga i sloja, povezivanjem odgovora i zahtjeva, kao i istekom vremena aplikacijskoga sloja (application layer timeouts). Transakcija je temeljna komponenta protokola SIP koja se sastoji od zahtjeva te jednog ili viš odgovora. Transakcijski sloj sadržklijent i posluž komponentu, od kojih je e i itelj svaka predstavljena automatom stanja koji je konstruiran kako bi procesuirao određ zahtjev. eni Klijent transakcija š zahtjeve i prosljeđ odgovore korisniku transakcije te je odgovorna za alje uje pouzdanu retransmisiju zahtjeva u sluč ajevima kada se koristi nepouzdani transport (npr. UDP). Ovisno o metodi koju sadržzahtjev, postoje dva tipa stanja klijent transakcije: INVITE klijent i transakcija koja obrađ INVITE zahtjeve i non-INVITE klijent transakcija koja obrađ sve uje uje zahtjeve osim INVITE i ACK zahtjeva. Metoda ACK je jedina metoda koja ne generira klijent transakciju. Posluž transakcija je odgovoran za prosljeđ itelj ivanje zahtjeva korisniku transakcije i pouzdanu retransmisiju odgovora. Kao i kod klijent transakcija razlikujemo dva tipa automata stanja posluž transakcija: INVITE posluž transakcija i non- INVITE posluž transakcija. itelj itelj itelj  Iznad transakcijskoga sloja se nalazi sloj korisnika transakcije (Transaction User) TU. Svi su entiteti (logič komponente) protokola SIP, osim stateless proxy posluž ke itelja, korisnici transakcije TU. Kada korisnik transakcije ž poslati zahtjev, mora kreirati klijent transakciju te eli joj proslijediti zahtjev zajedno s IP adresom, portom i transportom kojem treba poslati zahtjev.

zag .example. ki a Sastoji se od dva zasebna dijela: klijenta korisnič koga agenta (UAC .net> 4 SIP/2. Aplikacija UA koja je inicirala poziv/sesiju alje prilikom odaš iljanja zahtjeva za iniciranje sesije ima ulogu UAC-a. ukoliko je to potrebno itelj uje prije prosljeđ ivanja. Proxy posluž obrađ SIP poruke (zahtjeve i odgovore) te ih modificira.net> Contact: <sip: elisa@pc33.net> 3 SIP/2. Response Location Service Proxy Server 6. UAS prima zahtjeve i š odgovore. at e Rutiranje: SIP server u proxy modu INVITE sip:alice .home1.net SIP/2.net SIP/2.home1. uva SIP posluž u proxy modu prikazan je na Slici 2.doe@home1.com 2. Proxy posluž itelj  Proxy posluž – osnovna zadać proxy posluž itelj a itelja (Proxy Server) je usmjeravanje. UAC š zahtjeve i prima alje odgovore.  Stateful proxy koji za vrijeme trajanja transakcije č stanje transakcije.0 200 OK Contact: <sip: alice@play.example. ali u sluč prijema zahtjeva aju za raskidanjem sesije ponaš ć se kao UAS.com Registrar Server 1.home1. INVITE josip @zag.net SIP/2.net> To: <sip: alice.0 6 ACK sip: alice@play.) koje č temelj bilo koje arhitekture koja koristi SIP: ine   Korisnič agent (UA .doe@home1.coya@example.0 1 From: <sip:elisa.example.doe@home1. INVITE josip@pchome2.User Agent Server).UA zag . REGISTER UA pchome2 Slika 1.  Posluž za preusmjeravanje (Redirect Server) – UAS koji prihvać zahtjeve te u odgovorima itelj a obič vrać jednu ili viš novih adresa klijentu.3. prihvać i prekida sesiju/poziv. To je omoguć sljedeć logič eno im kim komponentama (Slika 1. SIP logič komponente ke 2.home1.net SIP/2.User Agent) – aplikacija koja uspostavlja. od INVITE do BYE). Store 4.home1. no a e .0 200 OK Contact: <sip:alice@play.net Slika 2.home1.User Agent Client) i posluž itelja korisnič koga agenta (UAS . moguć nosti i dostupnosti korisnika te uspostava i upravljanje viš emedijskim sesijama. uva  Call stateful proxy koji č sva stanja koja se odnose na sesiju (npr. Prema promjeni stanja proxy posluž itelje dijelimo na:  Stateless proxy koji nema stanja transakcije prilikom prosljeđ ivanja zahtjeva i odgovora. Logič komponente protokola SIP ke Osnovne znač protokola SIP su određ ajke ivanje lokacije.net> Contact: <sip:elisa@pc33.net> INVITE sip:alice@play. Query 5. itelj .net> To: <sip:alice.net> 5 ACK sip:alice@play.zag .com sip.0 2 From: <sip:elisa.coya @example.0 SIP server i registrar pc33.com 3.net play.

164 brojeva u DNS-u (ENUM) omoguć SIP klijentima i posluž ava iteljima da š i primaju telefonske alju brojeve umjesto SIP URI-a u porukama te da ih usmjeravaju u razumljivom obliku. ali u sluč prijema zahtjeva za aju raskidanjem sesije ponaš ć se kao UAS.Back-to-back User Agent) – ima ulogu UAC-a i UAS-a ki povezanih logikom aplikacije. kao i proxy posluž itelja te posluž itelja za preusmjeravanje (redirection server) definiraju se po pojedinoj transakciji.Uniform Resource Identifier) omogućprosljeđ i ivanje zahtjeva prema lokaciji pozvanoga korisnika.  Korisnič agent Back-to-back (B2BUA . Slič isti softver ć za neke zahtjeve imati ulogu proxy at e no. Osim SIP URI-a podrž je i SIPS URI. e Koriš tenje URI-a implicira upotrebu sustava imena domena (DNS. Usluga lokacije (Location Service) je apstraktan koncept koji omoguć posluž uje itelju za preusmjeravanje ili proxy posluž itelju da na temelju primljenog usklađ enoga identifikatora resursa (URI .com. kako bi se imena č (host) i domene mogla mapirati u IP adrese. no kako bi ustanovio kakav odgovor treba poslati na primljeni zahtjev preuzima ulogu UAC-a i generira zahtjev.4. B2BUA REQUEST RESPONSE REQUEST RESPONSE Slika 3.com  sip:+385-1-365-5555:1234@gateway. Registracijski posluž (Registrar Server) – poseban tip UAS jedinice koji prihvać REGISTER itelj a poruke te primljenu informaciju prosljeđ prema lokacijskim posluž uje iteljima (za domene koje održ ava). e posluž itelja.Biondic@ericsson.com. Poziv prema SIPS an URI-u garantira da je siguran.com:5060 . Za razliku od proxy posluž itelja B2BUA održ stanje dijaloga te sudjeluje u svim zahtjevima ava dijaloga kojeg je inicirao. Povezanost protokola SIP i DNS-a vora omoguć interoperabilnost telefonskih sustava i mehanizma adresiranja.ivan @ericsson. ten SIP URI i SIPS URI moraju sadrž avati ime č vora te mogu sadrž avati i ime korisnika i broj portova. kriptografski zaš en transport (TLS .Transport Layer Security) tić koriš za prijenos svih SIP poruka od pozivatelja do domene pozvanog. Uloge UAC-a i UAS-a.Domain Name System). Aplikacija UA koja je inicirala poziv/sesiju prilikom odaš iljanja zahtjeva za iniciranjem sesije ima ulogu UAC-a.) prima zahtjeve kao UAS. koji podrazumijeva primjenu sigurnosnog mehanizma. Uz SIP URI i SIPS URI mogu se koristiti i drugi kao š su TEL URL i TEL URI: to  sip:Josip.zagreb. B2BUA (Slika 3. user=phone  sips:Ivan. Podrž ava avanje E. Back-to-back User Agent (B2BUA) 2.Biondic@ericsson. odrediš u protokolu SIP mož biti predstavljeno URI-jem koji ima isti te e format kao i e-adresa i u skladu s tim ispravna SIP adresa mož biti sip:josip.com  sip:proxy. dok se za sljedeć poziv mož naću ulozi posluž i e i itelja za preusmjeravanje (redirection server). Adresiranje Umjesto IP adresom.

Sve SIP implementacije moraju podrž avati protokol SDP. Temeljna SIP i ava specifikacija (RFC 3261) definira š SIP metoda od kojih svaki ima različ namjenu: est itu  INVITE . enkapsulirana in ISUP poruka za potrebe SIP-T protokola. tekstualno bazirani protokol. Method Start line INVITE request URI SIP/2. Jedan UA š opis sesije u kojemu predlaž ž alje e eljeni nač komunikacije in (audio.branch=z9hG4bK776asdhds Max-Forwards: 70 To: Ivan <sip:ivan@ericsson. Drugi UA u odgovoru navodi koja je od predlož sredstava komunikacije prihvatio i uključ adrese na kojima ć enih uje e primati prihvać medije.  prazne linije koja označ kraja polja zaglavlja. Request URI-a koji određ korisnika ili uslugu kojoj je zahtjev upuć te verzije SIP uje en protokola.com. sip:another-proxy.4. standard za viš enamjensku poš Interneta (MIME . Format poruke zahtjeva Svaki SIP zahtjev sadržpolje. Tipovi tijela poruke mogu biti: protokol za opis viš emedijskih sesija (SDP – Session Derscription Protocol).4 s=t=0 0 c=IN IP4 pc2.0/UDP pc2.com m=audio 3456 RTP/AVP 0 1 3 99 a=rtpmap:0 PCMU/8000 Body Slika 4. Tijekom sesije.  uje .zagreb.com Request line Headers Via: SIP/2.  i  ACK .5. koristeć isti model.Multipurpose Internet Mail tu Extensions) ili neki drugi tip kojega IETF definira.com.com> From: Josip <sip:josip@zagreb.com> Content-Type: application/sdp Content-Length: 142 Header Field Value v=0 o=josip 53655765 2353687637 IN IP4 194.0 SIP version Header Field sip:ivan@ericsson. igra) i pripadne tipove kodeka te adrese za prijem medija. Redoslijed SIP zaglavlja u poruci je proizvoljan. SIP poruke SIP je end-to-end klijent-posluž itelj. itelj alje e Format SIP poruke Oba se tipa poruka sastoje od:  poč  etne linije koja određ tip poruke. Za ugovaranje karakteristike sesije protokol SIP koristi model ponude i odgovora (offer/answer model).  ava  te opcionalno od tijela poruke koji se koristi za opis sesije ili mož sadrž  e avati tekstualne ili binarne podatke bilo kojega tipa koji su na neki nač povezani sa sesijom.). Klijent š poruke zahtjeva alje (request). video.tag=1928301774 Call-ID: a84b4c76e66710d20051403 Header field name CSeq: 2450 INVITE Contact: <sip:josip@pc2.dubrovnik. 4.zagreb. a posluž po prijemu poruke zahtjeva š jednu ili višporuka odgovora (response). nazvano metoda koje označ njegovu svrhu.transport=UDP  tel:+385-1-365-5555 2.inicira sesiju pozivajućkorisnika da sudjeluje u njoj. poč linija je linija zahtjeva koja se sastoji od metode (tipa etna poruke). UA mož mijenjati ugovorene ene i e parametre.zagreb.potvrđ da je klijent primio finalni odgovor na INVITE zahtjev.com>. Poruke zahtjeva U poruci zahtjeva (Slika 4. uje  jednog ili viš polja zaglavlja koji određ atribute poruke i mijenjaju znač  e uju enje poruke. kao npr. Protokol SIP jasno razlikuje signalnu informaciju sadrž u SIP poč anu etnoj liniji i zaglavljima od opisa sesije koja je izvan okvira protokola SIP.

a da se pri tom ne mijenja stanje  ava sesije. Sastoji se od verzije protokola SIP.        BYE . ekstenzije SIP-a.označ da zahtjev ne mož biti prihvać zbog pogreš posluž  ava e en ke itelja.inicira prekid sesije.com>.označ da niti jedan posluž ne mož ispuniti zahtjev. Provisional . koje podrž ava). tj.registrira lokaciju korisnika u registracijskom posluž itelju.). Client Error .  UPDATE .  ava e en ke  5xx.com m=audio 3456 RTP/AVP 0 1 3 99 a=rtpmap:0 PCMU/8000 name Value Body Slika 5. tava nije REGISTER . kodeke. Kod statusa ki e predstavlja troznamenkasti broj koji predstavlja rezultat pokuš da se razumije i zadovolji poruka aja zahtjeva.upit o moguć nostima posluž itelja (metode. dok preostale dvije znamenke nemaju kategorizacijsku ulogu. Prva znamenka koda statusa definira klasu odgovora.omoguć usluge preusmjeravanja i prijenosa poziva. Redirection .traž slanje obavijesti o trenutač  i nom stanju ili o promjeni stanja poziva za različ ite resurse ili pozive u mrež i.zagreb.  ava  4xx.2. da se dogodio događ za koji je traž aj ena potvrda. Kodovi statusa su grupirani u sljedeć klase: e  1xx.com.  PRACK . Success .  ava Poruke odgovora Statusna linija je poč linija u poruci odgovora (Slika 5.zagreb. etna numerič prikazanoga koda odgovora (response code) i pripadajuć tekstualne fraze. tag=a6c85cf From: Josip <sip:josip@zagreb.zahtjev je uspješ primljen i prihvać  no en.0/UDP pc2. Global Failure .omoguć promjenu parametara sesije (npr.označ da je poruka zahtjeva primljena te da se zahtjev procesuira.0 200 OK Status code Reason phrase Header Field Status line Headers Via: SIP/2.ericsson. itd. Format poruke odgovora .  NOTIFY .  ava  2xx. CANCEL . Server Error .poniš SIP zahtjev za koji još stigao finalni odgovor. SIP za  ava telefoniju (SIP-T) koristi INFO metodu kako bi prenio enkapsuliranu ISUP informaciju. OPTIONS .com>.  6xx. SDP).obavješ  tava o promjenama stanja resursa.potvrđ prijem poruke privremenoga (provisional) SIP odgovora kada se zahtijeva  uje pouzdanost njegovoga slanja.označ da zahtjev ne mož biti prihvać zbog pogreš klijenta.branch=z9hG4bK776asdhds To: Ivan <sip:ivan@ericsson.  REFER . Ekstenzije SIP-a definiraju nove metode kao š su: to  INFO .tag=1928301774 Call-ID : a84b4c76e66710d20051403 Header field CSeq: 2450 INVITE Contact: <sip:josip@pc2.  ava itelj e Odgovori sa status kodom 100 – 199 su privremeni (provisional) i ne prekidaju SIP transakciju za razliku od odgovora sa status kodom 200 – 699 koji su finalni (final) i ukidaju SIP transakciju.  SUBSCRIBE .com> Content-Type: application/sdp Header Field Content-Length: 131 v=0 o=ivan 53655765 2353687637 IN IP4 192.  3xx. SIP version Start line SIP/2.2. a da se pri tom ne mijenja stanje sesije.označ da zahtjev treba biti preusmjeren.omoguć slanje mid-session informacije.2 s=t=0 0 c=IN IP4 term.

e2e infrastruktura primjena SIPa/SIP profil ??? SIP + ektenzije IETF (IP protokoli ili «IP alati») SDP Diameter H. fiksni pristup za IMS PSTN/ISDN emulacija/simulacija. Pojedina tijela (npr.. protokol SIP su polako poč prihvać i druga standardizacijska tijela koja su ela ati definirala specifič primjene toga protokola u mrež i sustavima za č standardizaciju su ne ama iju odgovorna. ta tijela su poč definirati i nač suradnje SIP-a s postojeć ela ine im signalizacijskim protokolima za č standardizaciju su odgovorna.248 SCTP/TCP/UDP/IP Slika 7. tako su tijela zaduž za iju ena standardizaciju mobilnih sustava treć generacije prihvatila SIP kao temeljni protokol u IP e viš emedijskom podsustavu. poč su standardizaciju u područ mrež sljedeć generacije. uključ i i protokol SIP-T. SIP u standardizacijskim tijelima Radno tijelo za razvoj Interneta (IETF – Internet Engineering Task Force) je matič i najvaž no nije standardizacijsko tijelo za protokol SIP. ini ih protokolom SIP.. prikazana su glavna standardizacijska tijela koja se odnose na SIP. Međ utim. U sklopu mrež sljedeć generacije ela ju a e a e protokol SIP je prihvać u IP viš en emedijskom podsustavu s podrš fiksnom pristupu dok je kom protokol SIP-T (SIP s enkapsuliranim ISUP porukama) prihvać za podrš PSTN/ISDN usluga en ku preko IP paketne jezgrene mrež Definirani su i nač suradnje postojeć verzija protokola ISUP s e. Npr.UA INVITE Proxy Server INVITE Location/ Redirection Server Proxy Server UA 302 Moved Temporarily Session Set-up 180 Ringing 200 OK ACK ACK INVITE 180 Ringing 200 OK ACK INVITE 180 Ringing 200 OK ACK Media Path Session Tear down BYE 200 OK RTP Media Path BYE 200 OK BYE 200 OK Slika 6. Nadalje. IMS profil primjena SIPa/SIP profil ITU-T NGN framework 3GPP/3GPP2 IMS/MMD i All-IP. tijela tradicionalno zaduž za standardizaciju fiksnih mrež ena a. Istovremeno. Standardizacijska tijela koja se odnose na SIP i NGN/IMS Na Slici 7. ujuć TISPAN OMA e2e servisi NGNe2e servisi. 3GPP/3GPP2 i ETSI/TISPAN) zahtijevaju adaptaciju i dopunu SIP funkcionalnosti potrebnu za . U sklopu djelovanja te organizacije SIP je prvi put definiran i od tada se konstantno intenzivno unaprjeđ i proš novim moguć uje iruje nostima. Primjer slijeda poruka izmeđ logič komponenti SIP-a u kih 3.

status radnoga standarda (Draft Standard. Taj prijedlog je bio temeljen na HTTP-u. i promijenjenim znač enjem SIP akronima: Session Initiation Protocol. te dvije radne verzije su spojene u jednu. Od vremena donoš prve enja Session Invitation Protocol (SIP v1) Simple Conference Invitation Protocol (SCIP) Session Initiation Protocol (SIP v2) Slika 8. iliš podrž avao je kompletno upravljanje sesijama. SIPv2. prva verzija protokola za inicijaciju sesije (SIPv1 – Session Invitation Protocol). Originalna svrha SIP-a je bila pozivanje korisnika da se e priključ isporukama podataka prema već broju korisnika (multicast (Mbone) sessions) . 3. je predlož IETF-u kao internetska radna verzija. 1996. Takvi zahtjevi se onda prosljeđ IETF-u u kojem uju se definiraju sva proš irenja i dopune osnovnoga SIP standarda.. ali je e em kasnije protokol evoluirao da podržsve tipove sesija. podrž avala je registracije. ena profesora s Columbia sveuč ta iz SAD-a. bila je temeljena na tekstualnim porukama i omoguć avala je samo uspostavljanje sesija. IETF konferencije. dosegao status predlož enoga standarda (Proposed Standard. Povijest standardizacije SIP-a Sredinom devedesetih godina proš stoljeć u IETF-u se definirala Internet arhitektura za log a viš emedijske konferencije. Ta verzija je ena koristila SDP i UDP. uključ i i multicast i usmjerenu (point-toi ujuć point) komunikaciju. bez raskidanja. Iste godine druga radna verzija je predlož IETFu. Protokol SIP je dalje bio razvijan u MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) radnoj grupi IETF-a. autora Marka Handleya i Eve Schooler. da bi 1999. podrž avala je oba tipa transporta UDP i TCP te je koristila SDP za opis sesije. autora Henninga Schulzrinnea. Krajem 1996. RFC 2543). Toj arhitekturi je nedostajala važ komponenta – nač da se eksplicitno na in pozove korisnike da se priključ sesiji. slijedećodluku 36. s i novim brojem verzije. RFC 3261). Simple Conference Invitation Protocol (SCIP).ostvarenje funkcija sustava koje standardiziraju. Daljnjim razvojem ena ivo toga protokola u novoformiranoj radnoj grupi postignut je u 2002.1. Nakon toga formirana je nova radna grupa posveć isključ protokolu SIP. Ova objedinjena verzija protokola bila je temeljena na HTTPu i tekstualnim porukama. Nastanak današ njega SIP-a (v2) objedinjavanjem dva različ prijedloga ita . koristio je identifikatore e-adresa i takođ je bio er temeljen na tekstualnim porukama. koristio je TCP.

prolaz kroz vatrozid i translaciju mrež adresa (Firewall/NAT).  ENUM .audio video transport. Proš irenja se odnose na zadnju verziju protokola .verzije protokola SIP do danas.Internet telefonija. a u tijeku je istodobni razvoj no 20-tak prijedloga novih standarda. Radi se o:  RFC 3372 – SIP for Telephones (SIP-T): Context and Architectures (BCP). prijenos poziva (call transfer) putem protokola SIP i dr. Definira translaciju ISUP poruka u SIP poruke i mapiranje ISUP parametara u SIP zaglavlja (temeljeno na ITU-T ISUP-u sa nekim dodacima primjenjivim na druge ISUP varijante). u e  IPTEL . a zatim nakon povratnih informacija iz eni implementacija te verzije slijedi daljnje sazrijevanje standarda. nih  PINT.  AVT . Nova radna verzija utemeljena na predlož enom standardu dobiva i novi RFC broj i postaje radni standard.kontrola medijskog pristupnika (Media Gateway Control). . Pored SIP i SIPPING radne grupe koje su usko vezane uz SIP standardizaciju.kontrola viš emedijskih sesija izmeđ viš sudionika. SCTP transporta za SIP.  MMUSIC . Od najvaž nijih proš irenja i dopuna u tijeku je realizacija 3GPP zahtjeva na protokol SIP: koriš tenje ENUM-a za protokol SIP. SIP radna grupa Glavne SIP specifikacije i fundamentalna proš irenja protokola diskutiraju se i razvijaju u SIP radnoj grupi pri IETF-u.SPIRITS – interakcija PSTN i IP usluga.  MEGACO . standard mož e postati služ Internet standard (te dobiva novi RFC broj i.RFC 3261 (SIP: Session Initiation Protocol) u statusu radnoga protokola. Trenutač je 11 RFC verzija i 24 prijedloga standarda unutar odgovornosti no SIPPING radne grupe. transkodiranje s protokolom SIP. konferencija s protokolom SIP. aja IETF je specificirao u SIPPING radnoj grupi verzije protokola koje pokrivaju nač signalizacijske in suradnje protokola SIP sa ISUP-om i integraciju ISUP poruka sa SIP protokolom. a nakon š iroke implementacije radnoga standarda i dobivenih povratnih informacija o implementaciji. po prvi put. beni SIP radna grupa trenutač je odgovorna za 22 standarda (RFC-a). STD broj).  RFC 3398 – ISUP to SIP Mapping. Od najvaž nijih proš irenja spomenimo definiranje sesijskih timera. Pokriva ISUP overlap signalizaciju (RFC 3398 pokriva samo ISUP en-bloc signalizaciju). taj je protokol dož brojna proš ivio irenja koja su dokumentirana u posebnim standardima (RFC-ovima).164 brojeva u DNS. Osigurava okosnicu za integraciju postojeć telefonskih signalizacija u SIP poruke (enkapsulaciju ISUP poruka u ih SIP).2. komprimiranje SIP poruka (primjenjivo na radio pristup). definiranje paketa događ za SIP. 3.  MIDCOM .mapiranje E. IETF standardizacijski proces podrazumijeva razvoj standarda na temelju radne verzije koja postaje predlož (proposed) standard i dobiva RFC broj.  RFC 3578 – Mapping of ISUP Overlap Signalling to the SIP. u IETF-u postoje i druge radne grupe č se rezultati koriste ili utječ na SIP specifikacije: iji u  SIMPLE – primjena protokola SIP za usluge komunikacije porukama i prisustva (Instant Messaging /Presence). definiranje SIP usluga. nač suradnje s QSIG ini protokolom. unaprjeđ enje identifikacije i sl. Specifikacije koje se odnose na aplikacije utemeljene na protokolu SIP diskutiraju se i razvijaju u SIPPING radnoj grupi.

Razvojem standardizacije 3G sustava. 3G sustavi omoguć avaju spajanje Internet i telekom svijeta. s ciljem definiranja skupa proš irenja koji ć protokolu SIP omoguć da osigura realizaciju usluga trenutač e iti noga razmjenjivanja poruka i prisustva. definirana je i treć viš a. to konferencije i push usluge. Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2). Third Generation Partnership Project (3GPP) koji su formirala regionalna standardizacijska tijela kao š su ETSI. Grupa je formirana 2001. TTA i TTC razvija tehnič to ke specifikacije za 3G mobilne sustave (UMTS) temeljene na evoluciji GSM mrež i WCDMA radio a tehnologiji. Uvođ enjem naprednih radio tehnologija.3. inovativne usluge koje krajnji korisnici oč ekuju. kao š su napredne govorne usluge (rich voice). Alternativna Pristupna Mrež s a SCP R-SGW *) Mh CAP HSS *) Cx CSCF Gi EIR Gf Gc SGSN Iu Gn TE R MT Uu UTRAN CSCF Aplikacije& Usluge *) Postojeć a mobilna mrež a Vi š emedijska IPmrež a Mm Ms Mw BGCF Mi Mr Mg BGCF Mk Gi PS Domena Gr MRF C Mp MRFP GGSN Mj MGCF Mc Gi T. enje 3. IETF RFC3261) Iu MGW Iu Mc Nc MSC server GMSC server Nb Mc MGW PSTN/ Postojeć e/Vanjske mre e ž T-SGW *) CAP CAP Aplikacije &Usluge *) HSS *) Mh R SGW *) D C CS Domena (multimedija prema ITU H. a uvedena je u 3GPP Release 5 izdanju standarda. SIP u međ unarodnoj standardizacijskoj zajednici Standardizacijski projekt. odnosno IP viš emedijski podsustav (IMS – IP Multimedia Subystem).SGW *) IMS Domena (multimedija prema SIPu. SIGTRAN – signalizacijski transport preko Internet protokola. ARIB. omoguć e avajuć i realizaciju viš emedijskih i drugih naprednih usluga temeljenih na IP tehnologiji. video telefonija. Jedan od primjera fleksibilnosti protokola SIP i moguć nosti njegova koriš tenja za različ IP ite temeljene usluge su aktivnosti u SIPMLE radnoj grupi. Protokol SIP je odabran kao glavni kontrolni protokol za viš emedijske sesije u IP viš emedijskom podsustavu. Za realizaciju usluga iskoriš su standardni mehanizmi teni protokola i dva proš irenja: uvođ MESSAGE metoda i SUBSCRIBE/NOTIFY mehanizma. To ć omoguć u e iti operatorima da ponude nove. pored dvije mrež domene poznate još 2G sustava – za ne iz komutaciju kanala (CS – Channel Switching) i paketnu komutaciju (PS – Packet Switching). U skladu s oč ekivanjima. Ona je poznata kao viš emedijski podsustav utemeljen na Internet protokolu. Arhitektura 3G sustava s IP viš emedijskim podsustavom (3GPP Release 5) IMS definira novu mobilnu mrež infrastrukturu koja omoguć konvergenciju podataka. IMS je dizajniran s ciljem da omogući unaprijedi viš i emedijske mobilne usluge u realnom vremenu. IMS je dizajniran da popuni e raskorak izmeđ tradicionalne telekomunikacijske tehnologije i Internet tehnologije. uključ i upravljanje i pregovaranje sesijama. razvija tehnič specifikacije za 3G sustave temeljene na ANSI/TIA/EIA-41 mrež i ke ama cdma2000 radio tehnologiji. IMS omoguć te komunikacijske usluge izmeđ krajnjih korisnika kroz ava u nekoliko ključ mehanizama.324M) Slika 9. razmjena poruka. emedijska domena. podrž avaju se sve već brzine prijenosa medija. Drugi međ unarodni standardizacijski projekt. CWTS. upravljanje nih ujuć . nu ava govora i tehnologije mobilne mrež preko IP temeljene infrastrukture.

ete itati U 3GPP Release 5 izdanju definirana je osnovna arhitektura IMS-a. IP Multimedia Subsystem (IMS). Functional models.841. IP viš emedijske mrež e PSTN Mb Mb PSTN Postojeć mobilne e signalne mrež e BGCF Mk Mk CSCF Mm Mw Mi Cx PSTN Mj BGCF C.Call Session Control Function). koja je u osnovi SIP posluž i realizira SIP proxy funkcionalnost. U 3GPP Release 6 izdanju definiran je daljnji razvoj IMS-a faza 2). u 3GPP2 definira se SIP-T.  TS 24. Međ ć utim. prisustvo. u IMS je specificiran s ciljem da bude neovisan o pristupu. IMS upravljanje sesijama. Stage 3. IMS nač suradnje izmeđ CS in u i IP mrež IMS konferencije. registrar i lokacijsku uslugu itelj (location service) s pojedinim specifič adaptacijama. Interworking between the IM CN subsystem and CS networks.kvalitetom usluge i mobilnošu.847. koji standardizira 3GPP2 praktič je ista. SIP profil za upotrebu u 3GPPu. Viš o osnovnim funkcijama glavnih nim e elemenata IMS-a mož proč u poglavlju 4. Functional models. ka Glavne tehnič specifikacije koje opisuju koriš ke tenje SIP-a u IMS-u su:  TS 23. suč međ elje u č vorovima/ funkcijama.229. Konfiguracija entiteta IP viš emedijskoga podsustava  Glavni elementi IMS-a prikazani su na Slici 10.  TS 29. Presence based on SIP.  TS 24. IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). IMS hitne pozive i dr. nač osiguravanja IP viš in emedijskih usluga i dr. ki Međ utim. flows and protocol details.228. dodatne SIP moguć nosti. Gc.  TS 29.163. Gr IMSMGW Mb MGCF Mn HSS Mg Mr CSCF Mw Dx SLF MRFP Mp Mb Mb Mb MRFC P-CSCF Gq Gm UE IM podsustav Slika 10. Arhitektura IMS-a u drugom glavnom 3G sustavu. za razliku od 3GPPa koji još uvijek definira BICC protokol za komunikaciju izmeđ u posluž itelja komutacijskoga č pokretne mrež (MSC – Mobile Switching Centre) u All-IP vora e scenariju. Središ element za kontrolu poziva/sesija u nji IMS-u zove se funkcija upravljanja pozivom i sesijom (CSCF . Signalling interworking between the 3GPP profile of the Session Initiation Protocol (SIP) and non-3GPP SIP usage. information flows and protocol details. chat). SDP and other protocols. a. koriš tenjem različ tipova itih č vorova/ funkcija. Stage 2. IMS upravljanje grupama (npr. IMS razmjena poruka.  TS 29. Na taj nač se on mož iskoristiti za in e izgradnju temelja za konvergenciju fiksnih i mobilnih komunikacija.962. podrš za Push to Talk over Cellular. IMS omoguć mnogo višod usluga realnoga vremena ava e izmeđ korisnika. . Conferencing based on SIP. D.

koji je u sklopu te organizacije ki postao odgovoran za sve aspekte standardizacije za sadaš i buduć konvergirane mrež nje e e. prihvać i nu anje adaptacija 3GPP IMS specifikacija i dr. Glavne aktivnosti TISPAN-a u definiranju Release 1 izdanja standarda su adaptacija ITU-T Q. PSTN/ISDN emulacijskoga podsustava.5 ć se razvijati dalje (CS2) kako bi pokrio e nač suradnje za već dodatnih ISUP usluga koje nisu pokrivene u prvoj verziji standarda. U već tih preporuka protokol ama e ini SIP se izravno ili neizravno provlačkao jedan od glavnih elemenata u mrež sljedeć generacije.5 za ETSI ISUP. in inu ETSI je u jesen 2003. migraciju mrež utemeljenih na viš a estrukom prijenosu s vremenskom raspodjelom (TDM – Time Division Multiplex) prema mrež sljedeć generacije i dr. uključ i prijenos govora putem Internet protokola (VoIP – Voice over IP) i mrež sljedeć ujuć a e generacije.1912. aspekte kvalitete e.1912. specificirao nač suradnje tih in protokola s protokolom SIP. generalni referentni model za ama e te mrež funkcionalne zahtjeve koje se pred njih stavljaju i njihovu arhitekturu. Koriš tenje SIP-Ta u All-IP scenariju izmeđ MSC-ova (3GPP2) u ITU-T kreira okvir kroz razvoj krovnih preporuka za mrež sljedeć generacije. koriš tenje protokola SIP za trenutač razmjenu poruka i usluge prisustva. Uključ i podrš nač nim uje ku ina suradnje sa SIP-T (SIP-I u ITU-T terminologiji). standarda koji definira nač signalizacijske suradnje izmeđ in u protokola ITU-T BICC ili ITU-T ISUP i protokola SIP kako bi se podrž usluge koje se mogu ale zajednič podrž ki avati u BICC ili ISUP i SIP mrež domenama. definiranje usluga mrež sljedeć generacije temeljene na ISDN/PSTN a e uslugama (ISDN/PSTN simulacija). a razmatra i planove za lansiranje partnerskoga projekta u područ mrež sljedeć generacije. uključ i i druge standardizacijske ju a e ujuć organizacije s ambicijom da se uspostavi globalni standard za mrež sljedeć generacije. ITU-T je završ prvu verziju Q. kontrolnoga protokola / SIP-I (SIP-T) profila.5 preporuke . uspostavio novi tehnič odbor – TISPAN. slijedeć e e i uspjeh 3GPPa za 3G mobilne sustave. TISPAN je uspostavio suradnju s 3GPP projektom. Q. organizacija ITU-T je kao ju a e standardizacijsko tijelo odgovorno za protokole ITU-T ISUP i BICC. Arhitektura mrež sljedeć generacije u TISPAN-u sukladna je ITU-Tovom opć referentnom a e em modelu i strukturirana je u dva sloja: sloju usluga i IP temeljenom transportnom sloju.MSCe Referentna toč zz ka MSCe SIP-T Sloj 1 i 2 nisu specificirani TCP/UDP/SCTP IP Sloj 2 Sloj 1 Slika 11. definiranje protokola u mrež sljedeć generacije za kontrolu ama e sesija / SIP profila. Neke od glavnih e e preporuka pokrivaju zahtjeve na usluge u mrež sljedeć generacije.1912. usluge.Interworking io between SIP and BICC or ISUP. . i ama e Pored brojnih aktivnosti u područ mrež sljedeć generacije.

Ti podsustavi skrivaju nih transportnu tehnologiju koriš u pristupnim i jezgrenim mrež ispod IP sloja. kao š su komponente potrebne za kih e to pristup aplikacijama.  PSTN/ISDN emulacijskoga podsustava (PES)..B a se d o n 3G PP IM S A p p lic a tio n s IP C o n n e c tiv ity A c c e ss N e tw o r k A n d r e la te d fu n c tio n a lity U ser P ro file s O th e r M u ltim e d ia C o m p o n e n ts … S tr e a m in g S e r v ic e s (R T S P b a s e d ) P S T N / IS D N E m u la tio n (S IP -I b a s e d ) IP M u ltim e d ia C o m p o n e n t ( C o re I M S) (S I P b a se d ) Other Networks PSTN/ISDN R -M G F N e tw o r k A tta c h m e n t F u n c tio n a lity N A SS R e s o u r c e a n d A d m is sio n C o n tro l F u n c tio n a lity RACS T-M G F RACS RG W A -M G F A -B G F IP TGW C-B G F A RF L 2T F A c c e s s T ra n s p o r t N e tw o r k C o re tra n sp o rt N e tw o rk Co r e B o r d e r Node I -B G F A cc e ss N ode I P Ed g e Node BGW Slika 12. a ke ama e kontroliraju ga dva podsustava: Network Attachment Subsystem (NASS) i Resource and Admission Control Subsystem (RACS). NGN arhitektura prema ETSI TISPAN Sloj usluga sastoji se od sljedeć komponenti: ih  jezgre IP viš emedijskoga sustava (IMS). funkcije tarifiranja. baze podataka za usmjeravanje poziva (npr.  zajednič komponenti (koriste se u viš podsustava). tenu ama Takva arhitektura (temeljena na podsustavima) s vremenom omoguć dodavanje novih ava podsustava kako bi pokrili nove zahtjeve i klase usluga. Takođ osigurava moguć uvođ i er nost enja prilagođ avanja podsustava definiranih od strane drugih standardizacijskih tijela.  drugih viš emedijskih podsustava (npr. . upravljanja korisnič profilom. vrš ki i autorizaciju pristupa mrež na temelju korisnič i koga profila i identifikaciju i upravljanje lokacijama na IP sloju. ivih lokalne politike i autorizacije na bazi korisnič profila) i ulaska (gate control) u mrež uključ i kih u. podsustava emitiranja sadrž aja. streaming podsustava. ENUM) i dr. upravljanje kim sigurnošu. ć Transportni sloj osigurava IP povezivanje korisnič opreme u mrež sljedeć generacije. ujuć kontrolu translacije mrež adresa i portova. NASS dinamič dodjeljuje IP adrese i druge parametre terminala. RACS osigurava funkcije kontrole pristupa (na temelju provjere raspolož resursa.. te dodjeljivanje prioriteta.) i aplikacija.

Call Management Servera) koji. Standard ANSI T1 definira nač in signalizacijske suradnje izmeđ protokola ANSI ISUP (T1.Imenik . svaki u svojoj domeni. š nudi upravo IMS. Ericssonovo IMS rješ enje Iako njegov korijen lež u omoguć i avanju usluge prijenosa govora preko IP mrež IMS je generič a. omoguć avajućprimjenu naprednih mobilnih aplikacija i usluga. to IMS jedan sistem. Trend osobnih. kom Standardizacijsko tijelo Open Mobile Alliance (OMA) definira zajednič infrastrukturu aplikacija ku i usluga. preko protokola za upravljanje medijskim pristupnikom (MGCP .Tarifiranje .3.Multimedia Terminal Adaptors) .Nazoč nost .679 . Time IMS daje operatorima lako promjenjliv sustav za omoguć avanje usluga za različ korisnike/primjene uz najmanja investicijska ite ulaganja i troš kove održ avanja. korisnič opremom. IMS za različ primjene ite IMS predstavlja konvergenciju svijeta bež nih komunikacija i Interneta. IMS podrž i razlikuje mnoge tipove pristupa kao š su: š ava to irokopojasni viš estruki pristup s kodnom raspodjelom (WCDMA – Wideband Code Division Multiple Access). definirao vlastiti standard inu T1.Media Gateway Control Protocol) upravlja adapterima multimedijskih terminala (MTA .različ primjene ite HSS HSS Zajednič (dijeljene) funkcije: ke .4. ki sustav za omoguć avanje usluga. Protokol SIP (s određ enim proš irenjima) se ovdje koristi za komunikaciju izmeđ posluž u itelja za upravljanje pozivima (CMS .113) ili ANSI BICC (T1. U jednom dijelu takođ i er koristi SIP funkcionalnost za definiranje usluga prisustva i trenutač razmjene poruka te ne naizmjenič komuniciranja korisnika. personaliziranih usluga rezultira velikim brojem raznolikih usluga krać vijeka.O&M Diameter SIP SIP Funkcije specifi č usluge ne Zajednič funkcije svih primjena ke CSCF CSCF IP Core Zajednič koriš ko tenje obuč enog osoblja za održ avanje Residential SME Mobile Slika 13. opć paketne radio e .Provisioning . nog 4. ANSI odbor T1 je na temelju ITU-T preporuke o nač suradnje.673) u i protokola SIP kako bi se podrž usluge koje se mogu zajednič podrž ale ki avati u BICC ili ISUP i SIP mrež domenama. Protokol SIP u ostalim standardizacijskim tijelima Protokol SIP u svojim specifikacijama standarda koriste i brojne druge standardizacijske organizacije. Te brze promjene zahtijevaju fleksibilnu okolinu za omoguć ega avanje usluga. te time podrž ava izvorne IP temeljene usluge kao i one temeljene na govoru.Interworking between SIP and BICC or ISUP. nim Organizacija PacketCable je definirala arhitekturu za pruž viš anje emedijskih usluga preko infrastrukture kablovske televizije. primjenjujuć njegove ič i fleksibilne protokole i rješ koja omoguć enja avaju viš emedijsko komuniciranje.Funkcije grupa i lista .

 komunikaciju stroj. slika. No. stanju i svojstvima pristupa. iti inu ako je zaž fleksibilno komuniciranje. telemetrija). Prije same uspostave veze moguć je provjeriti prisutnost osobe koju ž e elimo zvati i odluč samo o poč iti etnom nač komuniciranja koji zatim mož mijenjati tijekom iste inu emo veze (Slika 14. š omoguć jednostavniju ena to ava upotrebu. Usluga je prilagođ terminalu.dobitak za krajnjeg korisnika Komuniciranje omoguć eno IMS-om Komunikacija prije IMS -a •Jedan poziv (sesija) • Lagana upotreba Viš poziva (sesija) e Govor Govor SMS Instant Messaging MMS Video Konferencije Dijeljenje aplikacija O stalo SMS Instant Messaging MMS Različ nač komuniciranja iti ini Različ nač komuniciranja iti ini Slika 14.usluge (GPRS – General Packet Radio Service).  integriranu arhitekturu za tarifiranje. itd.  konvergenciju svih medijskih komunikacija na paketnoj mrež i. koja je prikazana na Slici 15. video zapisa i ostalih medija tijekom iste veze.). poslati sliku tijekom razgovora.Wireless Local Area Network). itd. video zapisa. i)  komunikaciju č ovjek.stroj (npr. neovisno o tipu ava pristupa i tipu samoga terminala te nudi usluge s fleksibilnom kombinacijom govora.1. bež na loklana mrež ič a (WLAN .č ovjek (u paketnoj mrež po principu stalne prisutnosti na vezi. pa potom uspostaviti novu. korisnik je trebao unaprijed odluč o nač komuniciranja prije uspostave veze. igara. Jednostavnija komunikacija. Prednosti komuniciranja putem IMS-a Jedna od usluga omoguć putem IMS-a je usluga weShare. teksta.  brzo stvaranje nove usluge. enih . 4. morao je završ elio iti prethodnu sesiju. viš estruki pristup s kodiranom raspodjelom po vremenu i uč estalosti (CDMA 2000 – Dode Division Multiple Access). npr.  kontrolu usluga uvođ enjem signalizacije za usluge.  viš emedijske komunikacije temeljene na jednom jedinstvenom rješ enju. Prije IMS-a.stroj. IMS omoguć izmjenu slika. Š omoguć to ava IMS? IMS omoguć ava:  komunikaciju č ovjek .

različ od ostalih usluga. kao š je viš to emedijska konferencija. IMS aj noj it daje jedinstvenu horizontalnu razinu (srednju razinu) na temelju koje je moguć izgraditi š e iroki spektar usluga (od skupa usluga u fiksnim i mobilnim mrež do usluga u područ poslovnih ama ju sustava). IMS ima potpuno definiranu arhitekturu za tarifiranje koja prihvać pre-paid i post-paid korisnike. Usluga dijeljenja («weShare») S IMS-om svi oblici medija od teksta. za razliku od mobilnih mrež a.Govori o njemu. sada su proš uju irene moguć ć nošu tarifiranja po sesiji. događ ili po količ sadrž informacije koji je razmijenjen. interaktivno dijeljenje’ Korak 4 ‘Dijeliti bilo š na bilo to č emu’ 1. rada u stvarnom vremenu potrebna za govorne i video usluge. govora.Poziv 1. Do sada je paketna mrež uglavnom prepoznavala zahtjev za a nosač (bearer). Usluge u mobilnoj mrežkao š su govor. Standardizirana arhitektura osigurava interoperabilnost i kvalitetu usluga koje osiguravaju različ iti proizvođ i i operatori.Poziv 2. Napravi/pronađobjekt i 3.vizija “dijeljenja” Korak 1 “Komuniciranje” Korak2 ‘Komuniciranje i Dijeljenje’ Korak 3 ‘ Komuniciranje. Poziv. aju ini aja 4. dok se za npr. Ericssonovo rješ enje IP MultiMedia . usluge temeljene na bež nom aplikacijskom protokolu i to ič (WAP – Wireless Application Protocol). usluge multimedijalnih poruka (MMS – Multimedia Messaging Service). slika i bilo koje njihove kombinacije mogućsu u realnom vremenu unutar paketne mrež Do sada je samo CS domena imala svojstva i e. prijenos teksta ili slike koristila PS domena. video zapisa. Razgovaraj o objektu 1. Poš objekt dok alji govori š . koje uključ vrijeme i trajanje veze.Dodaj ga dok govori š 4.manipuliraj… 1.2. a Tradicionalne sheme tarifiranja. Zapo ni vezu s bilo kime č na bilo kojem terminalu dijeleći prebacujućse na i i bilo koje aplikacije Govorna veza Dijelimo (weShare) Sliku Dijelimo (weShare) Film Pravac na mapi Zajednič pretraž ko ivanje Ploč a Sve -IP vizija Slika 15. ač IMS arhitektura omoguć mehanizme signalizacije za paketne usluge koji obavješ ava tavaju mrež o u tome da korisnik zahtijeva uslugu.Napravi/pronađobjekt i 3. 4. a ne uslugu. 2. interveniraj. usluge kratkih poruka (SMS – Short Message Services) zahtijevaju cjelovit slož protokola (protocol stack) na mrež i terminalskoj razini. od najjednostavnijih do slož enih.weShare .

Ericssonova IMS rješ enja i standardi 4. .Ericssonov sustav temeljen na IMS-u naziva se IP MultiMedia (IPMM). CDMA 2000 i WCDMA sustave. Ericssonovo IMS rješ je dostupno u verzijama za GSM/GPRS/EDGE. Ericssonove usluge utemeljene na IMS-u Pregled usluga koje pruž Ericsson IMS i ekvivalente naziva na hrvatskom jeziku koji se koriste u a ovom č lanku daje sljedeć tablica: a Originalni usluge naziv Ekvivalent naziva na hrvatskom jeziku Combinational Service Kombinacijska – motion usluga – film IP Centrex IP Centrex Presence Prisutnost Combinational Service Kombinacijska – gaming usluga – igranje Instant Messaging Komunikacija porukama IP Telephony IP telefonija Conferencing Konferencije Combinational Service Kombinacijska . enja Nazivstandarda Standardizacijska organizacija Ericssonovorješ enje AS Viš emedijski s ustav IPMultimedia Subsystem 3GPP/3GPP2 (IM S) EricssonIPMM Pushtotalk Pushtotalkover Cellular PoC ->OM A (PoC ) CSCF EricssonInstant Talk Charging MR F Common SupportS ystems O&M Kombinacijske usluge IMS(workitem) 3GPP weShare family Slika 16. enje Usporedbu standarda i Ericssonovih rješ daje slika 16. .whiteboard usluga – ploč a Collaboration suradnja Combinational Service Kombinacijska – image usluga – slika Video Telephony Video telefonija Ponuda usluga se stalno nadograđ zbog evolucije standarda i pojave novih standardiziranih uje usluga te zahtjeva korisnika.3.

Application Servers). Elementi suč s upravljač elja kom razinom su:  Funkcija upravljanja medijskim pristupnikom (MGCF . Elementi IMS mrež usluga su aplikacijski posluž e itelji (AS .Multimedia Resource Function) i aplikacijski posluž (AS itelj Application Server). ali ne moraju biti izdvojeni fizič č ki vorovi. kuć pretplatnič posluž (HSS . Elementi usluga obuhvać IMS usluge u už smislu.Mapa aplikacija/usluga Sa IMS Neovisno o tipu pristupa Push to talk IP Telephony IP Centrex Personalized Downloads SIP Messaging Combinational video Combinational Combinational image music.Media Resources Function) Element suč na razini medija je: elja  Medijski pristupnik (MGW . Elementi upravljanja.Call Session Control Function). S-CSCF i P-CSCF.Media Gateway) . Aplikacije i usluge 4. Element resursa je:  Funkcija medijskih resursa (MRF . stored media & gaming SIP Push Interactive TV Video Voice Messaging Streaming Download Danas Slika 17. ali i elemente usluga drugih mrež ili suradnje s tim aju em a uslugama.Home Subscriber Server). e Osnovni elementi arhitekture su funkcija upravljanja pozivnom sesijom (CSCF .Media Gateway Control Function)  Funkcija upravljanja pristupnikom za prebacivanje veze na posrednika (BGCF . tj. npr. CAMEL elemente ostvarene putem IM-SSF funkcije. Element baze podataka je HSS. Pregled arhitekture podsustava IMS č ine:  Operacijski podsustav. kontrole IMS-a su protokoli I-CSCF.Breakout Gateway Control Function)  Signalizacijski pristupnik (SGW .  Podsustav mrež usluga. elja Podsustav jezgre IPMM mrež i podsustav suč č grupa logič č e elja ini kih vorova koji mogu.4. e  Podsustav suč (interwork). nego se mogu grupirati na jednoj ili viš lokacija. funkcija ni ki itelj viš emedijskih resursa (MRF . e  Podsustav jezgre IPMM mrež (IPMM core network).Signaling Gateway).

kih Iskoristive komponente za viš usluga e Dostupnost/ pregovaranje Bazni MM poziv Invokacija servisa Rutiranje Registracija User Plane adaptacija Transport poruka Razdioba medije Tarifiranje bazirano na sesiji Element Management Kompresija signalizacije Dodavanje/ Ispuš tanje medije Floor Control Numeriranje. tako e da se pojedine komponente mogu koristiti kod tvorbe novih aplikacija/usluga. e Za puš tanje u rad koriste se funkcije Ericssonove viš estruke aktivacije (Ericsson Multi Activation). adresiranje Forking Govor PSTN Posluž veza itelj s viš uč e esnika Slika 19. HSS-u i DNS-u). pa i podsustav mrež usluga. IMS podsustav.) su locirane uglavnom unutar iš sloja zajednič funkcija svih primjena (Slika 13.  usmjeravanje sesije/poziva prema novoj mrež ili krajnjem korisniku. upravljanje ili završ anje avanje novom SIP transakcijom (nova sesija. Posluž SIP aplikacije je izvorna IMS aplikacija.). nim Posluž SIP aplikacije komunicira s HSS-om kako bi dobio informacije o pretplatama i itelj uslugama pojedinoga krajnjeg korisnika. odaš iljanje poruke itd.Charging Control Function) sakuplja tarifne podatke iz funkcija S-CSCF i MRFC. sposobna upravljati sesijom i primijeniti itelj definiranu uslugu.Operacijski podsustav Podsustav za rad i održ avanje (O&M – Operation and Maintenance) sadrž osnovne funkcije i konfiguriranja i održ avanja IMS mrež i njenih elemenata. proizvoda za opć konfiguriranje korisnika i usluga. ima funkcije posluž itelja prisutnosti i komunicira preko ISC (SIP) ili VXML protokola s podsustavom jezgre IPMM mrež e. Podsustav mrež usluga e Podsustav mrež usluga sadržlogiku aplikacije/usluga. Postojeć iskoristive komponente usluga e . Taj posluž kojega kontaktira S-CSCF funkcija omoguć itelj ava:  Prihvać zahtjeva ili usluga. održ podatke o listama i grupama za e i ava kontakte. koje predstavljaju mjesto središ e nje pripreme podataka (dobivaju podatke od posluž itelja zajednič funkcija i distribuiraju ih kih posluž iteljima usluga. identifikacija. š smanjuje cijenu to razvoja i vrijeme isporuke trž tu. je dizajniran po modelu iskoristivih komponenti. Funkcija kontrole tarifiranja (CCF . i  interakcije s drugim uslugama ili usluž platformama. Iskoristive komponente (Slika 19.).

IPMM podsustavi Podsustav jezgre IPMM mrež e Funkcija CSCF ”odgovorna” je za signalizaciju i upravljanje sesijom poziva.ging RL S R LS P rese nce E IT M R FC Co m b iC om bina toria ll na to ria WeWe S ha re E /// TA TA B road roadw orks IP C entrex IP C entre x 802.S B G MP (I(I . IM S aplikacije aplika cije HSS UDS H LR HSR HSR IS C E IT C C S CC GLMS LM Me M e ssa .1x R AN W SN Širokopojasni pristup Š irokopo jasni S IP SG SGC  (I )  (S)   CSC C SC F E IT M RF P W eShare W eS ha re M RF P Vo V o IP M RF P Video V ide o M RF P S IP Vo V o IP IV R/ M J IM S M edia S ervers erv ers V oIP suč su č elje S IP A-SB G A.B G F) IP /H ./IP S IP P -C S C F PLS/ M PLS / IP RT P RT P P B N T elep ho ny (S IP) GGSN GGSN PDF T PF P P M /PE N.C S C F M R FC M R FC RTP MGW S IP RTP MR FP M R FP S BG S IP S IP IM S -c lie n t D N S /E N U M D N S /E N U M D N S /E N U M Slika 18. pohranjuje IP e adrese registriranih mobilnih terminala. Proxy .323 VoIP V oIP PS TN P STN su č elje M GC/ SG SGW RT P CCS CCS M GW PSTN Slika 20. sadrž funkcije signalizacijskog kompresora i dekompresora i (Sigcomp) za uč inkovito koriš tenje radio suč elja. Ericssonova IMS arhitektura . uje osigurava da je sva signalizacija odaslana koriš tenjem vlastite (home) mrež korisnika.32 3 S IP/H . ku i pristupne mrež On prosljeđ SIP poruke (stateful proxy) za sve SIP zahtjeve i odgovore.O p e ra c ijs k i p o d s u s ta v P o d s is te m m r e ž u s lu g a P o d s is te m m r ež e S N M (O & M ) S N M P /L D A P / F T P /F A p lik a c ijs k ii p o s lu ž lji ite A p lik a c ijs k p o s lu ž P ro v is io n in g P ro v is io n in g L D A P /C L I IS C IS C F u n k c ija k o n tro le F u n k c ija k o n tro le ta rifira n ja R A D IU S IP M M P o d s u s ta v je z g re m rež e e D ia m e t a r iam ar HSS HSS S IP X M L /H T T P S IP S IP P -.S BG IAD S IP RT P RT P MM P P SG C SGC (I-B C F ) -BC F) M ob ilni pristup M obilni pristup G SM R AN BS C S G SN W C DM A R AN RNC Iu .C S C F S IP V X M L /H T T P V X M L /H T T P P o d s u s ta v s uč lja e MGCF SG W S IP S -C S C F S IP I-. e.CSCF (P-CSCF) predstavlja signalno suč ulaznu toč prema IMS mrež iz bilo koje elje.

Media Gateway) obavlja suč eljavanje na razini nosač informacije a (bearer). održ informacijsku bazu korisnika. obrađ uje medijske tokove obavljajućfunkcije analize medija i transkodiranja). e aja. je prva toč u vlastitoj mrež za kontakte iz ka i gostujuć ili vanjske mrež Osnovni zadatak mu je poslati upit prema HSS-u i pronalazak lokacije Se e. ili u posjeć PLMN mrež ili ta u vor. On sadrži funkciju Policy Decision Function (PDF) koja autorizira koriš i tenje nosač informacije a (bearer) i resursa kvalitete usluge unutar pristupne mrež za potrebe IMS usluga. Osim toga.CSCF (I-CSCF . e P-CSCF se uvijek smješ u istu mrež kao i GGSN č tj. MGCF pridjeljuje element mrež (MGW) za kontrolu e suč na razini nosač informacije (bearer). ovisno o imenu domene u korisnič zahtjevu za registraciju. to nije potpuno u skladu sa zakonitostima svijeta Interneta te je ta funkcija objekt standardizacijskih aktivnosti. enu u vlastitu PLMN mrež u.Interrogating-CSCF). HSS obavlja provjeru (identifikaciju) i inu autorizaciju korisnika te funkcije upravljanja lokacijama (informacije o statusu korisnika i pridijeljenom S-CSCF-u). CSCF-a. Taj č završ SIP signalizaciju te radi kao SIP korisnič agent. tj. nadzire prijenosnu razinu (bearer. Funkcija je slič pristupnom MSC-u (Gateway MSC). daje tarifne podatke potrebne i MRFC funkciji. ako je ona unutar iste mrež kao i u vor elje e BGCF č ili zahtjev prosljeđ BGCF č vor uje voru (SIP protokolom) u drugoj mrež i. š na prvom mjestu značsuradnju izmeđ različ mehanizama transporta kao š su to i u itih to TDM i IP ali i transkodiranje. S-CSCF i vanjske platforme. MRFC (MRF Control) obavlja upravljanje vezama s viš sudionika. izvornik je medijskog toka za viš emedijske obavijesti. modifikacije i elja a oslobađ veza na pojedinom MGW-u kao i rezervaciju resursa potrebnih za sesiju. profil svojih pretplatnika sa ava informacijama o nač pokretanja usluga. omoguć konferencije. Podsustav suč elja Breakout Gateway Control Function (BGCF) ili Breakout Control Function (BGC) na zahtjev SCSCF-a izabire mrež i č za suč s PSTN/CS domenom. vor ava ki MRFP (MRF Processing) je distributer medija prema mrež(obavlja miješ dolaznih medijskih i anje tokova za veze s višuč e esnika.  središ toč upravljanja uslugama koje omoguć operator.  Obavlja provjeru (identifikaciju) krajnjeg korisnika HSS je glavna baza podataka. Upitni .P-CSCF š prvu SIP poruku (SIP upit za registraciju) prema odgovarajuć I-CSCF č alje em voru. ako dva kraja veze podrž avaju različ kodek. surađ i s ostalim S-CSCF č ujuć vorovima. MRF (Media Resource Function) sadržfunkcije manipulacija medijskim tokom. e ava Jedan MRFC upravlja s jednim ili s viš MRFP č e vorova na osnovi naredbi dobivenih od aplikacijskoga posluž itelja i S-CSCF-a. na I-CSCF mož ali ne mora maskirati unutarnju konfiguraciju vlastite mrež od vanjskih uređ š e. MGCF inicira akcije uspostave. Upite prema HSS-u generiraju I-CSCF. SIP posluž iteljima i posluž iteljima ostalih aplikacija/usluga. Dijele se na i MRFC i MRFP funkcije. Serving-CSCF (S-CSCF) je:  SIP posluž sa stanjima za upravljanje sesijom/pozivom. Floor control). iti . itelj  funkcionira kao SIP registrator i uvijek je lociran u vlastitoj mrež i. uključ i omoguć nja ka ava ujuć avanje dostupnosti s kraja na kraj za korisnike i usluge. a daje i ispis tarifnih podataka za medijacijski sustav. Nakon uspješ registracije on kom ne održ podatke o pripadnom SIP posluž ava itelju (S-CSCF č u vlastitoj mrež pridijeljenom voru i) krajnjem korisniku. MGCF (Media Gateway Control Function) je suč za IMS signalizaciju prema mrež sa elje ama starom signalizacijom(legacy signaling). P-CSCF je odgovoran za uspostavu i održ avanje sigurne komunikacije prema krajnjem korisniku. anja Medijski pristupnik (MGW . HSS koristi Diameter protokol s Diameter SIP aplikacijom.

daje neš detaljniji uvid u arhitekturu Ericssonovog IMS-a. I-CSCF š upit HSS-u zbog informacije koji č S-CSCF posluž pozvanoga pretplatnika B. I-CSCF pomoć Route headera prosljeđ poruku INVITE prema S-CSCF. bez prikaza registracije krajnjeg korisnika na mrež npr. I-CSCF prosljeđ SIP poruku INVITE prema odabranom S-CSCF-u. alje vor uje 8. Slika 20. u uje 4. HSS vrać adresu S-CSCF-a koji posluž pretplatnika B a uje 9. Prikazan je ega samo osnovni model.. uje ku e 7. INVITE uključ Request-URI sa SIP URI adresom pozvanog uje korisnika.5. s indiciranim vezama prema to pristupnim mrež i oznakama posluž ama itelja medija i posluž itelja usluga. S-CSCF pretraž Request URI za određ uje ivanje odrediš mrež za taj poziv. INVITE sadržRoute header koji pomaž P-CSCF funkciji usmjeravanje poziva u odgovarajućIi e i CSCF. alje opcijski I-CSCF i S-CSCF). IMS arhitektura omoguć operatoru vlastite mrež da upravlja i nadzire sve sesije svog ava e korisnika bez obzira nalazi li se on u svojoj mrežili izvan nje (roaming) i time mu nudi dodatne i usluge i različ fleksibilne nač tarifiranja. S-CSCF procjenjuje kriterije za prihvat pretplatnika A i buduć da on posjeduje aktiviranu neku i od usluga. krajnji korisnik nalazio. uje . Terminal korisnika A š zahtjev (SIP poruku INVITE) kroz granu izvornika poziva (P-CSCF. koju ionako nije u. 2. IMS model uspostave veze Postupak uspostave veze: 1. Pomoć DNS-a Sne e u CSCF određ ulaznu toč (I-CSCF) vlastite mrež pretplatnika B. AS vrać informacije o usluzi potrebnoj za daljnje procesiranje poziva a 6. To vrijedi i za pozivajuć i za pozvanoga krajnjeg korisnika. potrebno obaviti po svakom pozivu ili specifič nosti usluge koju pruž označ AS. ite ine Sljedećdijagram modela uspostave veze prikazuje spajanje različ IMS č i itih vorova s ciljem usmjeravanja IMS signalizacije uvijek kroz korisnikovu vlastitu mrež bez obzira na to gdje se u. Model uspostave veze Ukratko. 3. on kontaktira AS 5.Signalling Gateway) se koristi ako nakon toč međ ke usuradnje treba promijeniti transportnu metodu za signalizaciju u mrež i. vidljivo je da je protokol SIP signalizacijski protokol izmeđ svih upravljač č u kih vorova mrež e. 4. Isto tako. a eni Model uspostave veze/sesije AS AS Home B HSS HSS AS AS Home A 11 10 9 8 7 6 I-CSCF I-CSCF 5 4 3 S-CSCF S-CSCF I-CSCF I-CSCF 18 19 2 S-CSCF S-CSCF 16 12 15 P-CSCF P-CSCF 13 14 17 Visited B Visited A 20 GGSN GGSN SGSN SGSN Radio Access Network Radio Access Network P-CSCF P-CSCF 1 GGSN GGSN SGSN SGSN Radio Access Network Radio Access Network User plane (RTP) Slika 21.Signalizacijski pristupnik (SGW .

SIP odgovor. 4. koristeću tu svrhu Internet protokol putem i š irokopojasne pristupne mrež Za razliku od korisnika u PSTN mrež krajnji korisnik u EMM mrež e. odabranoj i za funkcije usluga i za funkcije mrež ne jezgre. CSCF. Ericssonovoj platformi za telekomunikacijske posluž itelje. N+1 redundancija. uje 14. poruka 200(OK) prosljeđ se do a uje terminala pretplatnika A. Sa ama e stanoviš marketinga. Odlikuje ga middleware visoke dostupnosti.Telecom Server Platform). P-CSCF prosljeđ poruku INVITE terminalu korisnika B. Kapacitet raste linearno s brojem dodanih procesora. S-CSCF analizira informaciju o kontaktu (postavljenu za vrijeme registracije pretplatnika) i prosljeđ poruku INVITE u P-CSCF. EMM-a je sustav koji omoguć umrež ta uje avanje s kraja na kraj (end-to-end networking) te pristup naprednim uslugama i sadrž ajima. bazira se na telekomunikacijskoj posluž iteljskoj platformi (TSP. S-CSCF procjenjuje kriterije za posluž ivanje pretplatnika B i uključ AS jer postoji informacija uje o usluzi 11. za razliku od IPMM-a koji je primjenjiv u mobilnim mrež ama. i ima na raspolaganju puno bogatiji skup komunikacijskih usluga. tj.10. Platforme koje koristi IPMM Jezgra IPMM podsustava.20. TSP koristi otvorena suč (Open APIs) te dostupan komercijalni softver i hardver. uje 13. 4. Engine Multimedia Engine Multimedia (EMM). a mož i ne e mora biti karakteriziran i geografskom redundancijom. AS vrać informacije o usluzi potrebnoj za daljnje procesiranje poziva. zahvaljujućrazlič suvremenim i itim . MGCF i MRFC č ujuć vorove. uključ i HSS. elja Linux i Intelove procesore. Ericssonova je izvedba podsustava IMS primjenjiva u fiksnim mrež sljedeć generacije.6. Terminal pretplatnika B prihvać poziv. . C++ API Java API Signalizacija Management č vora TelORB Clusterw are DICOS Linux OS Procesori Arhitektura TSP-a Slika 22. a 12. i.7. TSP platforma TSP je kombinacija znanja i iskustva u razvoju telekomunikacijske opreme i dostupnih komercijalnih produkata.

koju č ti posluž ine itelji. uvođ novih aplikacija ili novog. Š i irokopojasni IP pristup. kao i klasič mrež ač nim ama. kontrolni i aplikacijski. gdje je posebno uoč skup IP Centrex usluga ljiv za poslovne korisnike... Komunikacijske usluge u EMM-u nude se u poslovnom segmentu (Enterprise). ilustrira navedenu podjelu. Konverzija RTPke TDM po potrebi se odvija u medijskim pristupnicima (MGW).323 i/ili SIP. tehnološ to enje ki naprednijeg MGW č vora. Ta arhitektura podrazumijeva tri dobro poznata sloja (konekcijski. npr. EMM koristi SIP kao kontrolni protokol izmeđ vlastitih č u vorova kao i prema pretplatnicima. Prema vanjskim VoIP mrež koristi se H. Slika 23. multmedia stream) koristi se RTP protokol. Viš emedijska komunikacija: slika. uz snaž š no irenje Interneta i usavrš avanje rač unala. Za ama transport korisnič informacije (govor. a prema PSTN-u se koristi ISUP. naravno.). koji su takođ osnovni dio er IMS jezgre i u IPMM rješ enju. Jezgru sustava. Slika 24.terminalima i bogatstvu moguć nosti da se oni u mrežintegriraju. a dodatno se segmentira u sljedeć logič dijelove: e ke  IMS jezgra  Korisnič agenti ki  IMS pristupnici (Gateways)  Centrex i usluge prisustva (Presence)  Upravljanje i funkcije podrš ke. EMM je baziran na IMS arhitekturi (3GPP standard). jednako kao i u rezidencijanom. konferencijska mrež a . nastoji se izolirati od promjena u ostalim dijelovima. Slika 25. garantirajuć na taj nač otvorenost sustava i i in međ upovezivost s ostalim proizvođ ima. prezentacije. osnovni je preduvjet i važ upogonitelj toga an razvoja. IMS jezgra i aplikacijski posluž itelji Osnovni dio svakog EMM-a su kontrolni posluž itelji: CSCF i HSS. A. govor. podaci. kao š je.

U svim sluč ajevima RTP/IP je protokol pomoć kojega se rukuje korisnič tokom informacije. IMS pristupnici (Gateways) Elementi koji č taj segment EMM-a funkcioniraju na kontrolnom sloju (MGCF). D. konekcijskom ine sloju (MGW). kih  Posluž CS-MS (Centrex Services Media Server) osigurava upravljanje specijaliziranim itelj medijskim resursima. kao š je SIP u to (vidi poglavlja 5. EMM sadrž i tri specifič posluž i na itelja:  Posluž CS-AS (Centrex Services Application Server) se koristi za izvođ osobnih i grupnih itelj enje pretplatnič usluga (za rezidencijalni i poslovni segment). kvalitete usluge. ku Enterprise Offering: IP Centrex • Personal & Group Services • Role based adminis tration Multimedia • Video Communication • Conferencing • Collaboration • Presence & Instant Messaging • Personal mobility • Self -Provisioning via Webpage • etc Application Application Servers Servers EMM Residential Offering: IP Telephony & Multimedia • Video Calls • Presence & Instant Messaging • Personal mobility • Self-Provisioning via Webpage • etc IMS Server IP Backbone Internet Slika 24.Na taj nač smanjuju se troš kupca (operatora). Zadatak svakoga SBG-a je kontrola signalizacijske i korisnič informacije u tijesnoj suradnji s IP slojem mrež To ke e. NAT/Firewall posredovanja nad tokovima podataka. podrazumijeva pitanja sigurnosti. ABG i NBG varijante su u kim funkcionalnog elementa pod nazivom Session Border Gateway (SBG).1 pomoć dodanih signalizacijskih funkcionalnosti u TeS (AXE).).. dijeljenje dokumenata. Povezivost Engine Integral (EIN) i EMM domene Engine Integral 3. specifič funkcija koje nameć regulacijska nih u tijela. omoguć operatorima adekvatno stapanje sljedeć dvaju suč za potrebe uje ih elja govornih (audio) komunikacija: . ili i na kontrolnom i konekcijskom sloju (ABG. i 6. NBG). Podjela usluga u EMM-u B.  Posluž CS-CS (Centrex Services Conference Server) je odgovoran za konferencije viš itelj e sudionika te zajednič suradnju. Pored ostalih elemenata IMS jezgre zajednič in kovi kih s IPMM rješ enjem. itd. npr.

pa se koristi mrež element tipa NBG. č su ključ dijelovi TeS (AXE) i viš iji ni eusluž pristupnik (MSG .  Suč PSTN NNI (PSTN Network to Network Interface) je definirano za povezivanje sa elje vanjskim klasič telekom mrež nim ama.7 (MTP3/MTP2) ili Sigtran (M3UA/SCTP). e ni dodatni mrež element u uporabi je signalizacijski pristupnik (SG . 5.). Arhitektura i komponente EMM sustava  Suč MM NNI (Multimedia Network to Network Interface) je definirano za povezivanje s elje vanjskim VoIP ili viš emedijskim mrež ama. NBG je takođ sposoban ni er konvertirati H.248 protokol umjesto MGCP. Prototip ”SIP u AXE-u” – od ideje prema proizvodu . s domenama koje su funkcionalno iste ili slič ali koje nisu pod vlastitom kontrolom (operatora). Takođ koriš er tenje DNS i ENUM protokola u TeS pri kontroli uspostave sesije prema SIP domeni. dakle. poš CSCF koristi isključ SIP za to ivo kontrolu poziva i pristupa uslugama. Moguć povezivanja je putem ISUP protokola. uz poveć kapaciteta na navedenom mrež suč anje nom elju.Multini Service Gateway. Ukoliko je u pitanju Sigtran.323 SIP vanjske IP mrež e Upravljanje i funkcije podrš ke Kontrolni Sloj SIP NBG RTP SIP SNM ISUP MGC/SG CSCF SIP MGCP PSTN Konekcijski Sloj ENUM DNS MGW ABG SRD RTP TDM SIP Slika 25. ni Na taj nač dio funkcionalnosti NBG i gotovo č in itava funkcionalnost MGCF. elju na pristupa i integritet informacije.Sloj Usluga Provisioning PS CS-MS SIP SIP Charging Mediation HSS DIAMETER CS-AS CS-CS H. TeS u EIN 4. gdje mrež mož biti pod vlastitom kontrolom ili je a e vlasniš drugoga operatera. realizirana je u EIN Softswitch konceptu.Signalling Gateway).323 kontrolni protokol u SIP i obrnuto. jer suč TeSin uje elje MSG koristi H. Usput se na taj nač EMM arhitektura usklađ sa standardima. smanjenje operativnih troš kova. Time se postiž pojednostavljenje arhitekture mrež e e.0 ć poveć međ e ati upovezivost Engine Integral i EMM domene tako da ć neke usluge e realizirane na SIP strani biti vidljive na PSTN strani i obratno. olakš ć upravljanje i at e konfiguraciju č vorova. Nosilac ISUP-a tvo nost mož biti klasič No. Na tom suč važ je kontrola ne.

omoguć integraciju SIP-a u aplikacijski dio AXE (APT) te na taj nač znatno poveć povezivost ilo in alo č vorova temeljenih na AXE platformi s novim VoIP i viš emedijskim mrež ama. komutacijske opreme i procesorskih platformi omoguć je pojedincima i ila razvojnim centrima sudjelovanje na natječ za najbolji prototip godine koji se. arhitekture sustava. Ubrzo su uoč eni neki nedostaci. a inicijativu su imali razvojni centri u Finskoj (LMF). Kanadi (LMC) i SAD (EUS). PLMN) kao i jezgrenoj mrežza nove 3GPP (UMTS. š ć dati novi zamah korporaciji Ericsson kada je u pitanju to e tehnologija i njena komercijalna primjenjivost. U tom procesu predlagatelji tehnološ rješ kih enja trebaju. upravo protokol SIP. i. . AXE č najvaž funkciju . Protokol SIP. ima demonstrirati krajem godine zajedno s ostalim finalistima. traffic control subsystem ). u sluč prolaza aju aju kroz preliminarnu selekciju.funkciju kontrole svih poziva . ne toliko same implementacije. razvojna organizacija UAB organizirala je savjetovanje i pruž podrš svima koji su ž ila ku eljeli izaćs novim inicijativama vezanim uz osnovnu implementaciju protokola SIP.1. ki. u relativno kratkom periodu od zadnje 3 godine. upravljanja komutacijama i mrež suč nih nim eljima te kontrole prometa (podsustav za upravljanje prometom. bilo za primjenu u pristupnoj tvo (access) mrež bilo tranzitnoj mrež AXE je ključ platforma u realizaciji kontrolnog posluž i. na itelja (MSC) u klasič mobilnoj (GSM. međ ostalim. Oč ekivanja organizatora idu za tim da se generiraju nove ideje glede razvoja novih ili poboljš anja postojeć produkata/rješ ih enja. trendovima te prednostima ili u una iš slabostima konkurencije. godine. Poglavito se to odnosi na visoke kompetencije u područ er ju mrež signalizacija. Inicijativa za implementaciju SIP protokola kao dijela PSTN pristupnoga sustava pokrenuta je već 1999. to rezultiralo uvođ enjem novih.Inteligent Network). Unutar korporacije Ericsson protokol SIP prvobitno je implementiran na Sun Netra platformi. robustnosti i te isplativosti rada. jač procesora. 5. mada atraktivan š se tič moguć to e nosti i primjenjivosti u telefonijskim aplikacijama. U sustavu je implementirano mnoš protokola. god. WCDMA) noj i sustave. bilo u centralnom dijelu bilo u regionalnom ih procesorskom podsustavu. Zatim. nije razmatran za implementaciju u AXE sustavu zbog ogranič programskog jezika. kao i snage enja centralnog procesora pri obradi takvog (tekstualno kodiranog) protokola. odnosno. voditi rač o potrebama trž ta (kupaca). Ericssonova istraž ko-razvojna organizacija zaduž za razvoj evš ivač ena mrež č nih vorova. mjerenje i karakteristika ili razvoj usluga baziranih na SIP-u i Parlay-u. Iz svih navedenih razloga bilo je potrebno istraž i predlož prihvatljivo rješ koje bi zaobiš navedena ogranič iti iti enje lo enja. Već 1999. Ericssonov natječ za najbolji prototip godine aj Poč i od 2001.u telefonskom ini niju posluž itelju (TeS) Engine mrež Tehnološ AXE je i dalje sustav otvoren za razvoj.Komercijalni telekom sustavi koji se temelje na AXE procesorskoj platformi poznati su po bogatstvu telefonijskih funkcija i funkcija u inteligentnoj mrež (IN . š je a. Održ je viš radionica na kojima je ano e definirana strategija za uvođ IP signalizacija u AXE posluž a jednim od prioriteta smatran je enje itelj. Iskustva Instituta za telekomunikacije u Ericssonu Nikoli Tesli na prethodnim kao i tekuć AXE im projektima takođ je valjalo iskoristiti. koliko platforme.

io aj prvo s radom prijavljenim pod nazivom “CORBA .TCS: Traffic Control DASAM: ISDN Access TSS: ISUP Protocol RP Stack Coordination D SS1 CP SIP User Agent Application RPB-S SIP phone client ISDN phone SIP text protocol processing unit UDP & TCP/IP RP Stack S IP SI RPP IP address LAN Slika 26. s radovima “Integrated SIP Interworking Function in AXE Server”. Prototip protokola SIP A. SIP prototip struktura u AXE-u Institut za telekomunikacije u Ericssonu Nikoli Tesli uključ se u natječ od njegova otvaranja. enih . “Remote software maintenance on different telecom platforms”. š je to nastavljeno 2002. Konceptualno tehnič rješ ko enje Idejno rješ za SIP implementaciju u AXE sustavu u svojoj biti je jednostavno – iskoristiti enje postojeć arhitekturu i koncepte tamo gdje je dokazano najjač a to je distribuiranost obrade slož u a. 5. na Ericssonovoj lokaciji poznatoj pod imenom Gula Huset.Communication Component in AXE”. i 2003.2. U konkurenciji od 11 finalnih (od ukupno prijavljenih 28) radova nakon demonstracije u Stockholmu u studenom 2003. “Minimal Common Set of Integration Functions for BICC Stack” te “Breakout Gateway Control Function (BGCF) in IP Multimedia networks” i “DNS/ENUM and TGREP clients in MSC and Telephony Server”. pobjedu je uvjerljivo odnio struč tim iz Ericssona Nikole Tesle za prototip pod imenom “Integrated SIP ni Interworking Function in AXE Server”. zatim radom naslovljenim “Communication Support for AXE as an Open Telecom Platform”.

Međ e utim. Zateč arhitektura sustava u koju je inkorporiran prototip je AXE 106 i ena aplication modularity. grupiranih u dva softverska e tima i jedan zajednič koji je imao zadatak osposobiti AXE sustav (maketa) i simulatore. provjeru ispravnosti rješ bilo je dovoljno imati enja CP (APZ 212 20 ili modernije) te jedan. izvedeno uz minimalni to utjecaj na postojeć sustav. TSS dio. Programska RP jedinica izvedena je u jeziku C++. Dodatno (prihvatljivo) ogranič funkcionalnosti bilo je da se verificira samo osnovni ISDN-SIP enje poziv bez da je uključ razmjena govorne informacije (kodirani govor). RP stack) pojavljuje se koordinacijska funkcija izvedena u aja Plexu kojoj nije uloga da kontrolira sam protokol. BICC. Slika 27. pa je stoga odabran za tu svrhu. . itd. dva ili višspojenih RPP procesora. RSS. kompletno rješ moguć je simulirati na rač enje e unalu Sun uz pomoć SEA i RPPsim simulatorskih komponenti. Upravo moguć nosti jezika C++ bile su presudne u realizaciji koncepta. Regionalni Procesor RPP. za demonstraciju ena izvedbe (implementacije) gotovo isključ je važ signalizacijska informacija i njena pretvorba u ivo na kontroli poziva. B. kao i dio funkcije u RMP-u. U razvoju je sudjelovalo viš dizajnera. testirati ki programske dijelove i pripremiti demo konfiguraciju. Istovremeno je Plex e aplikaciji u centralnom procesoru dodijeljen zadatak kontrole ponaš protokola (semantič anja ki aspekt) u sprezi s ostatkom APT sustava po pitanju kontrole telefonskoga poziva. nego resurse i konfiguracijske podatke potrebne za njegovo procesiranje. Izmeđ u aplikacije i repliciranog RP slož (eng. kao š su ISUP. TUP ili recimo DSS1. Prednost RP komponente generacije “RPP” je koriš tenje programskog jezika C odnosno C++ (po izboru) za pripadajuć softverske jedinice. Naime. V5. odnosno. uz dodatno koriš tenje LEX i Yacc programskih predprocesora. usluga. Izvedba (implementacija) prototipa Razvoj prototipa bio je ogranič na razvoj potrebnih funkcijskih blokova u XSS (podsustav: TSS) en i RMP dijelu. iskoristiti moguć replikacije (umnož nost avanja) RP elemenata tako da se efektivno dobije polje procesora sposobno za š već udio u obradi pojedinih logič funkcija koje sač to i kih injavaju protokol SIP. jednostavno je programiran u jeziku PLEX.zadataka na relaciji centralni procesor (CP – Central Processor) – regionalni procesor (RP Regional Processor). koriš za testiranje prototipa protokola SIP ten (2002/03) Za potrebe demonstracije produkta. a dijelom u sloju AM/XSS. Zatim. s dijelom izvedbe u sloju RMP. Na taj je nač međ in udjelovanje nove SIP aplikacije i naslijeđ (legacy) implementiranih enih protokola. Nikakav razvoj hardvera nije bio potreban. itd.

Š alje ga klijent strana kada pozivatelj odustane od poziva prije nego je dotič ni uspostavljen Š alje ga klijent (pozivajuć a strana) ili posluž itelj (pozvana strana) u momentu kad se uspostavljena sesija tj. 180 ih tene Ringing. itelj .0 mrež rješ koristi AAL2/ATM baziranu temeljnu mrež EIN no enje u. dok EIN3. ten ivo to Od moguć poruka odgovora (response messages) koriš su 100 Trying. poruke klase 4xx. dok je 200 OK prekidala taj slijed označ avajućstanje kao prospojeno.0 i 2. odnosno AXE i kada ISDN korisnik uputi poziv SIP telefonu. i obratno. SIP u Engine Integral mrež i Engine Integral (EIN) 1. request messages) i objaš ane njenje kako one nastaju u demo okruž ju. prototip je omoguć avao da jedan RPP mož e obraditi 40-60 sesija. SIP poruke zahtjeva u prototipu INVITE Š alje ga klijent strana tj. 183 Progress. pokuš uspostave poziva u sekundi. č je eni ime postupak pregovaranja parametara i atributa vezanih uz kodirani govor (audio stream) sveden na minimum. odnosno. alje CANCEL BYE ACK Pri uspostavi sesije prototip je iskoristio unaprijed priređ format protokola SDP. To je u jednom sluč SIP telefon kada korisnik aju odluč nazvati.1 mrež rješ omoguć da EIN djeluje kao enje no enje ava pristupnik izmeđ VoIP mrež i TDM (ISUP) mrež Generalno. prikazana je na Slici 28. Na PSTN strani koriš je ten postojećISDN BA priključ i ak. kao i ten aj programska izvedba na osobnom rač unalu naziva “SIP SoftPhone”.0 uvodi IP bazirane temeljne mrež u skladu s istom baznom mrež arhitekturom. U Tablici 1. Slijedi kratak prikaz funkcionalnostii karakteristika demo produkta. Ova poruka dio je procesa uspostave sesije putem INVITE metode.Telephony Server). Zatim prikazano je pravilno usmjeravanje u SIP domeni u en ovisnosti o tome koji je od dva SIP uređ nazvan. bilo je potrebno spajanje u lokalnu IP mrež (LAN) putem Etherneta kako bi se moglo u komunicirati sa SIP testnim telefonom. te 200 OK. arhitektura EIN mrež u e e. poš je obavezno propisan standardom. Poruka 180 izazivala je zvonjenje ISDN telefona odnosno SIP telefona. pozivatelj.Zatim. ujuć U skladu s prikazanim rješ enjem EIN mrež arhitektura je izgrađ od nekoliko komponenti: na ena  Telefonijski posluž (TeS . Kao transportni protokol koriš je isključ UDP/IP. kao i internu signalizaciju u APT dijelu AXE-a.1 e nom uvodi protokole SIP/SIP-T i H. Tablica 1. poziv ž eli raskinuti. aja 6. 3. uključ i SIP i SIP-T protokole. Prisutnima je bilo moguć prikazati tijek aja e razmjene poruka protokola na liniji.323 . Demonstracija rada prototipa sastoji se u tome da ISDN strana (telefon) zazvoni kada je poziv upuć sa SIP strane (telefona). noga rješ enja. prikazane su osnovne podrž metode (poruke zahtjeva. Š se autonomno. Uvođ SIP i SIP-T protokola u EIN 3. Koriš je komercijalni uređ tvrtke “Pingtel”. i S obzirom na jednostavnost sekvenci protokola.

323 i implementaciju . SIP-T i H. SIP/SIP-T and H. e Telephony Server IPN APZ 212 AP 40C APC40C or IOG20C CCF PDSPL M-AST 10 PDSPL 4 M-AST GS 32K (GEM) 32 RPG3 RPG3 4 ET-155 Control Channels 100 Mbps XT devices 4*155 Mbps GARP IP interface for BICC and INAP. i S druge strane MSG je zaduž za funkciju komutiranja na fizič razini i za prilagođ en koj ivanje govornoga prometa iz TDM oblika u paketni. Arhitektura ENGINE mrež noga rješ enja uključ ujuć SIP. TeS je odgovoran za upravljanje pozivom i kontroliranje resursa poziva implementiranih u MSG-u koristećH.323 N*100 Mbps ML & MGW (IC) Network interface Slika 28.248 protokol. Viš eusluž pristupnik (MSG – Multiservice Gateway). ni  Ostali pristupni uređ aji. Temeljna mrež prikazana u središ a njem mjestu EIN arhitekture podrž IP prijenos za telefonski ava promet preko kojeg MSG kao komponenta mož uspostaviti poziv.

1 rješ je zaduž za enju en upravljanje pozivom i telefonskim funkcijama preko novo uvedenih protokola SIP. tranzitna centrala (TE – Transit Exchange).323. RSS i ISDN se mogu povezati s MSG-om.  RFC 3312.248 RTP Tes H.1 mrež rješ podrž SIP kao signalizacijski protokol koji omoguć komunikaciju no enje ava ava izmeđ mrež različ operatora. Ukoliko EIN rješ podrž viš TeS upravljač domena komunikacija kih enje ava e kih izmeđ različ TeS-ova se uspostavlja BICC CS2 ili SIP-T signalizacijom. takođ poznatoj kao verzija 2 sa sljedeć dodacima: er im  RFC 3311. SIP-T i H. IPG IP E-BGP IP backbone IP IP backbone Slika 30. «SIP Update». ki e e kih MSG-a. TeS sadrž tri temeljne komponente: ava  funkcija upravljanja pozivom (CCF . SIP i SIP-T prema signalizacijskim terminalima i GARP ploč u ici CCF funkciji. Za komunikaciju prema EMM mreždefiniran je i .Mediation Logic). S druge strane. Na Slici 28.2 suč ili udaljeni AXE pretplatnič stupanj (RSS) spojen preko vor en elju ki vlastitoga suč elja. pristupni č vorovi (AN – Access Nodes). Konač fizič MSG mož biti podijeljen u viš logič e no. VoIP mrež ili SIP-T bazirane telefonske mrež predstavlja temeljni zahtjev za e e implementaciju SIP i SIP-T protokola u EIN mrež i. Arhitektura TeS-a nakon SIP.323. a svakim od njih upravlja vlastiti TeS. H. komunikaciju s EMM mrež i kao baza za protokol SIP-T.  medijski pristupnik za međ upovezivanje (MGW (IC) – MGW Interconnection).248 SIP UDP/TCP MGW MGW Operator B network VoIP solution BGP.Slika 29. Operator A network EIN BICC/SIP-T Tes H.323. je jasno vidljivo da EIN mrež rješ obuhvać i sadrž jednu ili viš TeS no enje a ava e upravljač domena.323 implementacije Upravo spomenuta uspostava komunikacije EIN mrež i EMM mrež istog ili drugog mrež e e nog operatora. Arhitektura TeS-a nakon SIP. Iz toga jasno proizlazi da je EIN mrež rješ izvedeno na tranzitnoj i na lokalnoj razini. Svaki TeS mož komunicirati (upravljati) s jednim ili viš MSG-a. SIP-T i H. SIP-T i H. u a itih ama Sam protokol je baziran na IETF standardnoj specifikaciji RFC 3261. SIP i SIP-T se transparentno prenose do GARP-a preko MGW(IC). Suč je nadograđ u EIN 3. EIN 3. SIP se u EIN mrež rješ konfigurira po ruti na aplikacijskoj razini ovisno o tome koriste li nom enju se poruke Reliable Provisional Responses ili ne.1 rješ i kao opcija se koristi za elje eno enju prijenos signalizacije preko H. Pristupni č mož biti bilo koji no enje vor e č prilagođ standardnom V5. «SIP: Session Initiation Protocol».Call Control Function).  logika posredovanja (ML . jedan te isti e e MSG mož kontrolirati samo jedan TeS. CCF kao funkcijski dio implementiran na AXE platformi u EIN3. MGW (IC) funkcijski implementiran na AXD 301 platformi je zaduž za komunikaciju izmeđ en u paketne domene i CCF funkcije. «Resource Management and SIP».323 implementacije Lokalna centrala (LE – Local Exchange). u itih Kao sto je prikazano na Slici 29.

i 32.5 i na ANSI standardu T. «MIME itih an i media types for ISUP and QSIG objects». Kako bi se omoguć prijenos ISUP informacije u slijedu.248 RTP MGW MGW Operator B network Tes H. koji nedostaje u standardnom SIP-T io protokolu. EIN mrež koja interno koristi BICC protokol ima moguć komuniciranja s VoIP mrež ili a nost om EMM mrež preko protokola SIP. Enkapsuliranje ISUP protokola u SIP se temelji na ITU-T preporukama Q. 31.5 i ANSI standard T1.1912. gdje je ruta na SIP razini. «ISUP to SIP mapping». Slike 30. U tom sluč obje mrež moraju biti bazirane na a aju e temeljnoj IP mrež Na isti nač EIN mrež koja interno koristi SIP-T protokol ima moguć i. om Sve vrste poziva u EIN mrežkoji koriste eksterni SIP-T protokol i interni ili drugi eksterni SIP-T i protokol se tretiraju kao pozivi u kojima se komunikacija obavlja preko ISUP protokola. ani Dvije različ SIP-T izvedbe za komunikaciju s mrež i opremom drugih operatora su ite ama raspolož i mogu se konfigurirati po ruti. prikazuju ovisnost izmeđ SIP protokola. različ SIP ISUP verzija. ukoliko je BICC mrež bazirana na temeljnoj IP mrež Na isti om a i.1912. SIP-T procedura i IP u nositelja.1912. dok su za komunikaciju sa VoIP mrež om podrž ITU-T standard Q.679.1. .248 BGP. EIN koristi sljedeć ISUP protokole: e  ITU-T 92+  ANSI 00  ETSI 300 356 6. Komunikacija u EIN mrež utemeljena na protokolima SIP i SIP-T i EIN mrež podrž brojne moguć a ava nosti interne i eksterne komunikacije uz koriš tenje protokola SIP i SIP-T . podrž je IETF standard RFC 2976. . EIN scenarij za protokol SIP prema EMM-u Prva moguć eksterne SIP-T komunikacije s non-EIN mrež (supplier interoperability) jest nost om EIN mrež koja interno koristi BICC protokol. IPG IP IP backbone E-BGP IP IP backbone Slika 31. «SIP INFO Method».619.5. Tada se enkapsulirani ISUP sadrž deaj itim aj enkapsulira da bi se obavila potrebna analiza smjera i obradile sve druge funkcije vezane uz tranzitni č vor. om Operator A network EIN BICC/SIP-T Tes Operator A's EMM solution SIP UDP/TCP H.IETF standard RFC 3398. Konač za identifikaciju an no. nač EIN mrež koja koristi SIP-T protokol interno ima moguć komuniciranja s VoIP ili EMM in a nost mrež preko protokola SIP. ali pod uvjetom da je aju aj ISUP sadrž konfiguriran po različ smjerovima. a druga na ANSI standardu. «SIP Interworking Output Baseline Document (8/2003)».. Kao baza za enkapsuliranu ISUP informaciju. Prva izvedba se temelji na ITUive T standardu Q. č i u ak sluč da enkapsulirani ISUP sadrž na obje strane koristi isti ISUP protokol. podrž je ISUP pripadajućdio u IETF standardu RFC 3204. in a nost komunikacije s non-EIN mrež preko protokola SIP -T.

prikazuje primjer uspostave poziva kod ISUP – SIP komunikacije u EIN mrež nom rješ enju. U sluč kad se UPDATE ne koristi uspostava poziva prikazana na Slici 33 svodi se na aju pojednostavljeni IAM-INVITE i ACM-180 slijed.323 komunikacija. kao mehanizma pomoć kojega pojedini preduvjeti moraju biti zadovoljeni prije u uspostave poziva. IPG IP IP backbone Slika 32. Prikazani tijek uspostave poziva je prikazan s opcijom koriš tenja PRACK i UPDATE metode.H. kao š su itih to UPDATE za dogovaranje ranog slanja medija (early media negotiation) ili INFO za prijenos informacije aplikacijskoga sadrž kada je sesija već aja uspostavljena.248 UDP/TCP RTP MGW MGW Operator B network Tes H.  SIP-T komunikacija izmeđ dvaju TeS. zahtjeva obaveznu uporabu UPDATE metode. in koriš tenje ili nekoriš tenje mehanizama preduvjeta (preconditions) i različ metoda.U sluč da SIP zahtjev ne sadrženkapsulirani ISUP ili ako postojeć enkapsulirani ISUP nije aju i i oč ekivan. u  ISUP – SIP(-T) komunikacija. Uspostava ISUP – SIP poziva PRACK metoda se koristi kao mehanizam pouzdanosti s kraja na kraj (e2e reliability) neovisan o tome je li koriš nač prijenosa podataka UDP ili TCP. UPDATE kao metoda jest uvedena kao dodatna SIP opcija koja e se koristi za mijenjanje i promjenu sesije kada ona još potvrđ niti uspostavljena. Svaka od navedenih vrsta komunikacije ima svoje specifič nosti s obzirom na nač uspostave veze.  SIP(-T) .248 BGP. e u Isto tako u sluč da se mehanizmi preduvjeta ne koriste 183 Session Progress odgovor zajedno sa aju UPDATE metodom neć postojati. č i u sluč da enkapsulirani ISUP sadrž ak aju aj na obje strane koristi isti ISUP protokol. Slika 33. Najč ć nije ena. ali pod uvjetom da je ISUP sadrž konfiguriran po aj različ smjerovima. EIN scenarij za SIP-T protokol Isto kao i kod eksternoga SIP-T protokola i ovdje vrijedi da se sve vrste poziva u EIN mrež koji i koriste interni SIP-T protokol i eksterni SIP-T protokol tretiraju kao komunikacijski sluč ajevi u kojima se komunikacija obavlja preko ISUP protokola. eši razlog za koriš tenje UPDATE metode jest dogovaranje ranog slanja medija. EIN mrež rješ nudi sljedeć vrste komunikacije utemeljene na no enje e protokolima SIP.  SIP(-T) – SIP-T komunikacija. iako su pouzdani privremeni teni in odgovori (reliable provisional responses) prije svega vezani uz UDP prijenos podataka. Operator A network EIN BICC/SIP-T Other vendor's part of operator A's SIP-T based network Tes SIP-T H. Konač koriš no. SIP-T. nač in prijenosa se mož mijenjati kroz mrež tako da se uporaba PRACK metode konfigurira. poziv ć se tretirati kao neuspješ i bit ć poprać izdavanjem za to predviđ e an e en enoga alarma. . Slika 33. ISUP i BICC:  BICC – SIP(-T) komunikacija. tenje preduvjeta. itim S obzirom na gore navedeno. Naime.

ili one sluč ajeve u kojima je u poziv uključ viš od jednog proxy posluž eno e itelja. SIP i SIP-T mrež scenariji ni Kada govorimo o moguć mrež konfiguracijama vezanim uz SIP-T protokol najvaž im nim nije mjesto zauzima konfiguracija s proxy posluž iteljem.Res 200 OK (PRACK) COT UPDATE 200 OK (Update) 180 Ringing ACM EstablishPath Modify Reply (Modify) EstablishPathRes.TeS LE/TE IAM CCF SeizeBearerDev ML MGW SIP proxy SeizeBearerDevRes Add Reply(Add) INVITE 100 Trying 183 Session Prog. StartTone StartToneRes 200 OK (Prack) 200 OK (Invite) ANM StopTone StopToneRes ModifyPath Modify Reply (Modify) ModifyPathRes ACK Modify Reply (Modify) Modify Reply (Modify) PRACK ISUP H. SIP-T proxy mrež konfiguracija na Slika 35. ali oni kao takvi nisu dio EIN rješ enja. SIP proxy posluž itelji mogu biti dio puta određ enoga SIP smjera. dok je druga moguć veza preko outbound proxy e nost posluž itelja u vlastitoj SIP mrež gdje je TeS skriven iza outbound proxy posluž i itelja od SIP mrež a drugih operatera. Vezano uz ovu drugu moguć outbound proxy posluž u vlastitoj mrežse nost itelj i koristi za accounting. tu postoje dvije moguć nosti.2. distribuciju prometa ovisno o optereć i usmjeravanje odlaznih i dolaznih enju poziva.1 mrež rješ ne podrž SIP usmjeravanje. Tamo je TeS konfiguriran za komunikaciju preko SIP proxy posluž itelja i u takvoj konfiguraciji odlazni TeS u inicijalnoj INVITE metodi mora navesti SIP URI od odrediš TeS-a i sljedeć proxy posluž nog eg itelja. S IP -T TeS Proxy SIP T TeS Slika 34. 6. Moguć su takođ i slož e er enije varijante SIP-T mrež povezivanja u kojima je TeS spojen na višod jednoga proxy posluž nog e itelja i to prvenstveno zbog redundancije. TeS ima ulogu i radi samo kao klijent no enje ava korisnič agenta (User Agent Client) za odlazne pozive i kao posluž korisnič agenta (User kog itelj kog Agent Server) za dolazne pozive. prikazuje najjednostavniju varijantu SIP-T mrež konfiguracije preko proxy posluž ne itelja. .248 SIP EIN 3. Slika 34. Uz to treba biti navedeno vršli i se prijenos preko protokola UDP ili protokola TCP. ilustrira moguć nosti u konfiguraciji SIP mrež rješ nih enja. Generalno. izravno povezivanje gdje TeS raspolaž izravnom vezom na SIP razini s outbound e proxy posluž iteljem SIP mrež drugog operatora. PRACK BearerInfo BearerEstablished BearerEst.

virtualni pristup resursima (IP prospajanje u MGW). Alternative SIP mrež konfiguracije ne 6.248) Slika 36. SIP implementacija Telefonijski posluž (TeS) hibridna je arhitektura koju č AXE (CCF) i AXD (ML). uključ i aplikacijska suč i module ujuć elja u sustavu bitne za implementaciju SIP-a. Najvaž međ njima su: nija u a) b) c) d) TPHSE. suč logič ISUP-a prema podsustavu kontrole prometa (TCS). elje kog XSS SUS CHS SS/SCS NEM TSS TCS-F d) SIPTA IUSAM SYSOMAM FOAM BCAM . Slika 36.. TeS i arhitektura sustava AXE sa SIP implementacijom . DASAM APSI c) CHARM CONRM b) CSPRM BASRM SIPSF OMRM a) NAPRM COMRM PDRM AXE 106+ BRM. ka VBASE. CM Mediation Logic (ML) kontrola MGW (H. SDP). CXSE. ka komutacijske funkcije (GSTHSE. podrš za obradu tekst protokola (SIP.Alternativa povezivanja preko Outbound proxy SIP Proxy TeS S IP Proxy SIP Proxy Operator A Operator B Alternativa Direktnog povezivanja Slika 35.3. podrš za tzv. itelj ine prikazuje arhitekturu sustava AXE primijenjenoga u TeS-u. CSE) u COSS podsustavu..

AXE sistemski moduli koji su dož ivjeli promjene zbog uvođ SIP-a su XSS (TSS. er i Potpuno novo uvedeni produkti su SIPTA kompleks i SIPSF kompleks. su prikazani novi produkti implementirani za podrš SIP funkcije u sustavima AXE.  rješ avanje svih proturječ sluč nih ajeva izmeđ deenkapsulirane ISUP poruke i podataka u SIP u zaglavlju. i obratno.  analiza deenkapsulirane ISUP poruke. A. itd.  upravljanje nosiocem (bearer control).  enkapsulacija ISUP poruke. pokazuje da je SIP implementacija u TeS raspodijeljena izmeđ agent aplikacije. ko elje  MGW selekcija. dok je postojeć elje e suč VBASE nadograđ Takođ je postojeć BRM protokol na relaciji AXE-ML promijenjen. Za obradu SIP-T poziva SIPTA kompleks uz već navedene uvodi i dodatne funkcije kao š su: to  deenkapsulacija ISUP MIME tijela poruke. ku poznati kao SIPTA i SIPSF kompleks. elje eno.  administrativne funkcije (O&M). TCS-F). SIPSF kompleks Slika 37. enja CSPRM i BASRM. . B. Na Slici 36. Glavna zadać APSI ene a suč smješ elja tenoga izmeđ aplikacijskoga programa (Agent) i logike u RMP je osloboditi aplikaciju u od procesno intenzivnih generič funkcija kao š su upravljanje transakcijama. sintaksa i kih to enkodiranje. TPHSE predstavlja novo funkcijsko suč prema RMP sloju. SIPTA kompleks SIPTA kompleks objedinjava skup funkcijskih blokova unutar TSS podsustava koji obuhvać aju upravljanje i kontrolu nad funkcijama SIP User Agent Server i SIP User Agent Client kao š su: to  SIP protokol sesija – kontroliranje procesa slanja i primanja SIP poruka za odlazne i dolazne pozive.  pretvorba poruka – mapiranje podataka primljenih od strane TCS-F podsustava kroz postojeć e ISDN logič suč i kreiranje SIP poruka. u zaduž za obradu SIP sesije na razini kontrole poziva te dijela u RMP sloju.

ukoliko su one aktivne i spremne za prihvać odlaznih i/ili dolaznih enje poziva. Ako se govori o mrež konfiguraciji koju je unaprijed definirao operator . er ena akcija u sluč bilo kakvih programskih ili hardverskih greš na pojedinom GARP-u. kao i stvaranje topologije vanjske SIP mrež e. s obzirom na konfiguriranu mrež CP jedinica je takođ zaduž za poduzimanje svih potrebnih u. aju aka . koji tako postaju signalizacijski terminali za SIP. TPCC CP programska noj jedinica ima zadatak distribuirati parametre mrež konfiguracije na transportnu razinu i u suradnji sa ne TPCC RP programskom jedinicom provjeriti je li svaka SIP dolazna poruka prihvatljiva ili ne. Programska jedinica TPCCR uč itava se kao EM i izvrš na GARP procesorima. Pri tomu se vodi rač o kapacitetu i pravilnoj raspodjeli prometa po una pojedinim GARP ploč icama. zajedno s blokom TPCOM. Zatim TPCCU. Telefonijski posluž itelj (TeS) i arhitektura sustava AXE sa SIP implementacijom TPCC funkcijski blok predstavlja centralnu funkciju SIPSF kompleksa u RMP-u i sastoji se od programskih jedinica CP (TPCCU) i RP (TPCCR).SIP Trunk Use r Agent (SIPTA) SI un Us Ag en SI ) SIPHIT incoming handler SIPME/MD encapsulated ISUP TSS Centralni procesor SIPHOT outgoing handler SIPD SIP Device SIPIS ISUP screening APSI TPCOM operation & mgmt TPCCU coordination function IPG IP address group SIP S upport IP po rt Functions ( SIPSF) nc io ns PS TPCCR SIP text protocol CSPRM GARP UDP/TCP/IP Stack IP2 IP 1 IP n Ethernet prema IP mrež i Slika 37. kontrolira konfiguraciju lokalnih signalnih terminala. ava Jedan od zadataka CP programske jedinice je transparentno prenoš SIP poruka od SIPTA enje prema TPCCR dijelu i obratno.

gramatič izraž uju ki enom u ABNF formatu. međ to reč utim. Njegov zadatak je razumjeti sintaksu dolazne SIP poruke. koristeć MML komande. SIP mož koristiti pouzdani ili nepouzdani nač prijenosa.1 rješ ne koriste se DNS upiti prema vanjskim posluž enju iteljima glede IP adrese za neko ime. uključ i SDP i ISUP MIME dijelove. pogotovo ako se radi o TeS-u koji operira s velikom ina količ inom SIP ili SIP-T prometa.TPCC RP programska jedinica (TPCCR) predstavlja novi RP softver razvijen u C++ jeziku. a Proces dekodiranja dolazne SIP poruke u skladu je sa zadanim pravilima dekodiranja. praktič se koriste no isključ IP transportni protokoli. kao ivo e in sto su TCP i SCTP ili UDP protokol. Central Central Processor Processor RPB-S branch 4 RPB-S branch 3 RPB-S branch 2 RPB-S branch 1 GEM IP S IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 free free free free free free SCB GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP GARP free free free free SCB Slika 38. C. Agent aplikacija u tom sluč ne bavi se uspostavom sesije već om aju je samo obaviješ o dolasku SIP zahtjeva koji je odbijen iz određ tena enoga razloga. Uz spomenuto enkodiranje i dekodiranje SIP poruke TPCC RP programska jedinica je zaduž i ena za transakcijski sloj protokola. aj RP programska jedinica je takođ zaduž za upravljanje automatom stanja za SIP dijaloge er ena definirane prema RFC 3261 standardu (dijalog predstavlja peer-to-peer SIP dinamič relaciju ku izmeđ dva UA). u U EIN 3. i njegova najvaž uloga jest obrada SIP poruka u realnom vremenu. Transport SIP poruke Kao š je već eno SIP je u teoriji protokol neovisan o transportu. nego su imena zajedno s IP adresama statič definirani. EIN rješ ne nudi SCTP opciju prvenstveno zbog toga š mrež enje to e drugih operatora ne koriste SCTP kao nač prijenosa SIP protokola. prema RFC 3261 standardu. iako bi to bio jedan no enje in od najsigurnijih nač prijenosa SIP protokola. Nova transakcija se otvara svaki put prilikom slanja ili primanja bilo koje SIP poruke zahtjeva. in . shema . ki i definira IP č vorove kao odrediš ta/izvoriš prometa kao i rigidnu topologiju SIP mrež metodom ta e pred-konfiguriranih ruta. Svaka SIP poruka koja je doš sa odrediš koje nije definirano u vlastitoj la ta mrežili s poznatog izvoriš i ta/odrediš (dakle rutom koja nije definirana). a slijedeć i definirane RFC 3261 i RFC 2327 standarde obavlja se u dijelu programa nazvanog parser. osim ako ista nije već ranije primljena (š to predstavlja sluč retransmisije). EIN mrež rješ nudi UDP ili TCP nač prijenosa dok se SCTP ne koristi. Operator. bit ć unaprijed odbijena ta e odgovarajuć porukom odgovora. GARP procesori u magazinu. Mehanizmi enkodiranja odlazne nija i dekodiranja dolazne SIP poruke predstavljaju jednu od temeljnih zadać TPCCR-a. Elementi ujuć SIP poruke se obrađ u skladu sa zadanom sintaksom.

10. je manje potrebno u GEM-u.10. Na taj se nač s jedne strane in omoguć retransmisija SIP poruka na transakcijskoj razini. a za one č je velič preko 1300 okteta koriste se TCP konekcije.36 UDP. po potrebi.) koristi se ne samo za SIP nego i H. mož zadovoljiti potrebe za visokim kapacitetom. Svaki GARP ima na prednjoj strani izveden Ethernet priključ kapaciteta 10 ili 100 MB/s za ak pristup prema vanjskoj mrež U sustavima AXE ta suč vidljiva su i kontrolirana kao IP Portovi. radnog takta od 550 MHz. polje od 8 procesora mož podrž 240-400 poziva/sec. Unutar GEM magazina odvija se komunikacija. ava e ati Pri tome nema rizika od zaguš RPB-S.323 ili recimo Sigtran (na Slici 38.20. Time bi se broj IP adresa smanjio.20. ine ija ina TCP kao opcija prijenosa se u prvom redu koristi zbog problema s fragmentacijom SIP poruka. jer UDP nepouzdano radi u sluč fragmentacije.Nač prijenosa u SIP i SIP-T protokolu se mogu konfigurirati. ice Prikazana konfiguracija na Slici 38.10. EIN mrež rješ za odlazne SIP poruke koristi UDP pakete no enje velič do 1300 okteta. ali opć je pravilo da se UDP ini e nač prijenosa koristi u TeS-u koji operira sa malom količ in inom poziva. a s druge strane se sprječ moguć ava ava e preoptereć u mrež enje i. bit e ica ć predstavljen imenom (FQDN) i pripadajuć IP adresama u DNS sustavu. Naime.34 178.323. on je u sivoj boji).sipnet. U vanjskim mrež ama.com 178. TeS koji je opremljen s višGARP ploč za potrebe SIP signalizacije.10. U ovisnosti o parametrima smjera. D. poš jedna grana ima dovoljnu propusnost za svih 8 enja to GARP-ova. kao i SCTP za eni ava Sigtran. i. Isti magazin mož istovremeno sadrž ica e avati GARP ploč koje koristi H.20.20. e jedan GARP-1 mož obrađ e ivati 30-50 poziva u SIP sesiju po sekundi. prikazana je jedna od moguć konfiguracija u GEM magazinu. TCP je sigurniji nač prijenosa SIP poruka jer postoji aju in kontrola postojeć TCP veze otvorene za uspostavu sesije. i svaki IP Port prema vanjskoj mrež predstavlja jednu IP i adresu.323 te Sigtran signalizaciju. port 5060 Dakle. RAM memorija mož se poveć e avati sa 128 MB osnovne do 512 MB maksimalno.32 178.30 178. Najveć problem TCP prijenosa je moguć e i e kaš njenje prilikom uspostave poziva. Ugrađ IP Stack podrž UDP i TCP protokole za SIP i H. nameć se zaključ da š je kapacitet osnovnog elementa (GARP ili neš novije) već to ih e ak to to i. To je moguć ukoliko se koristi ava e kontrolna ploč SCB-RP tipa ROJ 208 323/3. izmeđ pojedinih GARP ploč u ica putem ugrađ enoga Etherneta kapaciteta 100 MB/s. i to varijanta koja ih podrž 4 grane RPB-S (serijskog RP bus-a) po jednom GEM-u. GARP-1 bazira se na procesoru Power PC 750CXE sa integriranim 256 kB L2 međ uspremnikom. elja Svaki GARP vidljiv je kao jedan IP Port. port 5060 TCP. GEM magazin sa GARP procesorima GARP-1 regionalni procesor (Slika 39. Koristi se UDP e im odnosno TCP port broj 5060. Na Slici 38. pož eljno na 1-2 IP adrese po . Poš se kapacitet skalabilno to poveć dodavanjem procesora u GEM-u. Primjer zapisa u DNS-u: axe106.

S druge strane. razvoj to IP kuć centrala u smjeru podrž nih avanja VoIP-a za internu komunikaciju i viš emedijskih usluga. ice ene Slika 39.posluž itelju. presudnu važ imaju i prve odluke nost velikih. dok ć odlazni promet biti dinamič alociran na GARP e e ki ploč neoptereć dolaznim prometom. IMS sustavi koji nude nove e u . odnosno. uključ i i govor. vrlo ž standardizacijska aktivnost usmjerena na dogradnju samoga SIP protokola iva i njegovu primjenu. IP temeljenim i telekomunikacijskim mrež ama. Međ etak a utim. telekomunikacijske mrež e e e utemeljene u potpunosti na IP transportu dogodit ć se do kraja ovog desetljeć Fiksno-mobilna e a. već zbiljskoj nom o promjeni. ali neobjavljenih IP adresa u vanjskim DNS sustavima. Zbog moguć hackerskih prijetnji iz vanjske IP mrež pož ih e eljno je imati jedan ili dva potpuno operativna GARP-a. Mož emo slobodno rećda je postignut konsenzus svih interesnih strana u područ telekomunikacija o tome da i ju je SIP glavno sredstvo realizacije viš emedijskih komunikacijskih usluga sljedeć generacije. Objavljene IP adrese primit ć sav dolazni SIP promet. naime. svjedočo tome da SIP postaje nezaobilazan protokol u novim. konvergencija bit ć ostvarena kroz IMS jezgrenu mrež i aplikacije. puno kvalitetnije implementacije. tradicionalnih operatora da prijeđ na IP temeljenu viš u eusluž mrež koja uključ IP nu u. koja ć uvesti nove vidove ujuć e komuniciranja međ ljudima i moguć u nosti realiziranja i koriš tenja brojnih novih usluga. e Glavni koraci prema tranziciji u mrež sljedeć generacije. Ta je tehnologija. š irenje š irokopojasnoga pristupa u domovima (osiguravanjem dovoljno kapaciteta za aplikacije osjetljive na kaš njenje i gubitke. kao š je prijenos glasa). GARP-1 ploč ica 7. koja se događ u svijetu telekomunikacija prihvać a anjem Internet tehnologija za prijenos medija. Ne radi se samo o modi ili trenutač trendu. poč prijenosa govora i preko mrež WLAN i dr. Protokol SIP je predvodnik te tihe revolucije. postala komercijalno prihvać Tome je pridonijelo naglo ena. Pogled u buduć nost Prijenos govora preko Internet protokola (VoIP) postao je prihvać kao uobič nač en ajen in komunikacije. uje viš emedijski podsustav (IMS) utemeljen na protokolu SIP te podrš za nove (SIP/IP) i postojeć ku e (PSTN/ISDN) terminale.

Najvećdio komuniciranja tada ć se ostvarivati putem protokola i e SIP.viš emedijske usluge primijenit ć se u telekomunikacijskim mrež e ama. Popis kratica 3GPP A-BGF ABNF AM A-MGF APSI ARF AS ASF BASRM B2BUA BGF C-BGF CP CPE CS CSCF CSPRM COMRM CONRM DNS ENUM ETSI FQDN GARP GEM HLR HSS HTTP I-BGF I-CSCF IETF ISUP ITU-T Third Generation Project Partnership Access Border Gateway Function Augmented Backus-Naur Form Application Modularity Access Media Gateway Function Application Platform Services Interface Access Relay Function Application Server Application Server Function Bearer Access Services RM Back-to-back User Agent Border Gateway Function Core Border Gateway Function Central Processor Customer Premises Equipment Circuit Switched Call Session Control Function Common Signalling Protocols RM Communication RM Connection RM Domain Name System E. Za vrijeme prijelaznoga perioda kombinacijske usluge ć se razviti i e primijeniti: koristećCS domenu za prijenos glasa i PS domenu za druge tipove medija. bit ć razvijeni proizvodi za zamjenu CS domene s IMS-om e putem simulacije ili emulacije postojeć PSTN/ISDN usluga. polako ć gubiti prednost jer neć nuditi nove napredne usluge. CS mrež migrirane na IP e transport. To ć inicirati postupnu zamjenu CS ih e mrež s IMS/PS mrež a ama. a viš u. e emedijske komunikacijske usluge polako ć postati opć e eprihvać realnost.164 Number Mapping European Telecommunication Standardization Institute Fully Qualified Domain Name Generic Application Board Processor Generic Equipment Magazine Home Location Register Home Subscriber Server Hypertext Transfer Protocol Interconnection Border Gateway Function Interrogating Call Session Control Function Internet Engineering Task Force ISDN User Part International Telecommunication . U sljedeć i em desetljeć IMS jezgra ć vjerojatno zamijeniti CS jezgru. Istodobno. koje ć biti moguć jedino e e e e primjenom IMS sustava. kao š je to danas sluč s govornom komunikacijom i ena to aj razmjenjivanjem SMS poruka.

Serial Real-time Transport Protocol Real-Time Streaming Protocol Serving Call Session Control Function Stream Control Transmission Protocol Session Description Protocol Signaling Gateway Function Signaling Gateway Session Initiation Protocol Subscription Locator Function Short Message Service Transport Control Protocol Traffic Control Subsystem – Fixed .IMS IMS-MGW IP ISDN ISUP IWF LAN MEGACO MGCF MGF MGW MIME ML MMD MML MRFC MRFP MSG MTP NAPT NASS NGN O&M OMA OSA P-CSCF PES PS PSTN QoS RACS RFC RM R-MGF RP RMP RPB-S RTP RTSP S-CSCF SCTP SDP SGF SGW SIP SLF SMS TCP TCS-F Union – Telecommunication sector IP Multimedia Subsystem IMS Media Gateway Internet Protocol Integrated Services Digital Network ISDN User Part Interworking Function Local Area Network Media Gateway Control Media Gateway Control Function Media Gateway Function Media Gateway Multipurpose Internet Mail Extensions Mediation Logic Mutimedia Domain Man-Machine Language Multimedia Resource Function Controller Multimedia Resource Function Processor Multi-Service Gateway Message Transfer Part Network Address and Port Translation Network Attachment Subsystem Next Generation Network Operation and Maintenance Open Mobile Alliance Open Service Access Proxy Call Session Control Function PSTN/ISDN Emulation Subsystem Packet Switched Public Switched Telephone Network Quality of Service Resource and Admission Control Subsystem Request for Comment Resource Module Residential Media Gateway Function Regional Processor Resource Module Platform RP Bus .

February 2005. “The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method “. RFC 3262. Rosenberg. A. “The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method “. 2002. June 2004. [3] Draft standard . DES/TISPAN-02007-eNGN. [5] J. G. M. RFC 3311. Peterson. McGraw-Hill. Camarillo. October 2000 [7] J. Johnston. September 2002 [8] A. Roach. Sparks. “Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP) “. April 2003 . Handley. R. Schulzrinne. Schooler. ETSI. Sparks. “Session Initiation Protocol (SIP)Specific Event Notification “. RFC 2976. “SIP: Session Initiation Protocol“. RFC 3515. “The SIP INFO Method “. RFC 3261. June 2002 [6] S. Rosenberg. J. B. H.228: "IP multimedia subsystem. Rosenberg. “TISPAN NGN Functional Architecture Release1 ”. “SIP Demystified”. E. June 2002 [2] 3GPP TS 23. Stage 2 (Release 6)".TeS TISPAN TLS TSS T-MGF TU UA UAC UAS UDP UE URI VoIP WLAN XSS Literatura Telephony Server Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networks Transport Layer Security Trunk and Signaling Subsystem Trunking Media Gateway Function Transaction User User Agent User Agent Client User Agent Server User Datagram Protocol User Equipment Uniform Resource Identifier Voice over IP Wireless Local Area Network Existing Source System [1] J. Camarillo. Donovan. June 2002 [9] R. [4] G. RFC 3265.

Wiley. P. l.O.O.d.com Vlado Vrlika Research & Development Center Ericsson Nikola Tesla d.Box 93 HR-10 002 Zagreb.d. Artech House..com Lukica Medak Research & Development Center Ericsson Nikola Tesla d. Norwood MA.se (web page). Croatia Phone: +385 1 365 3070 Fax: +385 1 365 39 54 E-mail: Maja.d.ericsson. P. 2001. Croatia Phone: +385 1 365 3573 Fax: +385 1 365 3954 E-mail: Vlado. Krapinska 45.Vukusic-Vasiljevski@ericsson. Krapinska 45.O. P. “Understanding the Session Initiation Protocol“. Croatia Phone: +385 1 365 33 59 Fax: +385 1 365 39 54 E-mail: Vlatko.O.com Vlatko Bolt Research & Development Center Ericsson Nikola Tesla d.O.com Maja Vukuš -Vasiljevksi ić Research & Development Center Ericsson Nikola Tesla d. P.Biondic@ericsson. Krapinska 45. http://ietf. Croatia Phone: +385 1 365 34 66 Fax: +385 1 365 39 54 E-mail: Lukica.Box 93 HR-10 002 Zagreb.Medak@ericsson.[10] Alan B. Adrese autora Nevenka Biondić Research & Development Center Ericsson Nikola Tesla d.Box 93 HR-10 002 Zagreb.d. P. Inc.Box 93 HR-10 002 Zagreb. Krapinska 45.Bolt@ericsson. Krapinska 45.d.com . [11] The Ericsson IETF Community Web Site.Vrlika@ericsson. Croatia Phone: +385 1 365 3824 Fax: +385 1 365 39 54 E-mail: Nevenka. Johnston.Box 93 HR-10 002 Zagreb.

Uredniš je primilo rukopis 4. travnja 2005. tvo .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->