VSITE Osnove elektrotehnike

Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 1
2. EIektrostatika
1. (plocasti kondenzator) Izracunati naboj na zracnom plocastom kondenzatoru koji ima
povrsinu ploca 10 cm
2
, razmak ploca je 1mm i spojen je na napon 113V.
Primjenom osnovnih jednadzbi racuna se napon, kapacitet plocastog kondenzatora i naboj:
C U Q
C
Q
U · = ¬ =
pF F
d
S
C
r
854 , 8 10 854 , 8
10
10 10
1 10 854 , 8
12
3
4
12
0
= · =
·
· · · = · · =
÷
÷
÷
c c
C C U Q
9 12
10 1 10 854 , 8 113
÷ ÷
· = · · = · =
2. (dvoslojni dielektrik-serija) Dvoslojni kondenzator ima debljine slojeva d
1
÷3 mm s c
r1
÷4
i d
2
÷10 mm s c
r2
÷2 i spojen je na napon od 100V. Izracunati jakost elektricnog polja u
svakom dielektriku i napone na svakom od njih.
E1
¹
d1 d2
Dva sloja dielektrika spojena kao na slici tumace se kao dva kondenzatora spojena serijski,
svaki sa svojim dielektrikom. Iz pravila za serijski spoj, naboji jednaki, suma padova napona
jednaka naponu izvora se izracunaju trazene nepoznanice.
E1
¹
C1 C2
Preko izracunate vrijednosti napona U
2
racuna se vrijednost pada napona U
1
:
Vrijednost elektricnog polja u pojedinom dielektriku:
m
kJ
d
U
E 29
1
1
1
= =
m
kJ
d
U
E 3 , 1
2
2
2
= =
r2 r1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2 2 1 1
2 1
U
d
d
U
C
C
U
U C U C
Q Q
r
r
· · = · =
· = ·
=
c
c
J U
d d
d
U
U
d
d
U U U
r r
r
r
r
87
) 1 (
1 2 2 1
2 1
2
2
2
1
1
2
2 1
= ·
· + ·
·
=
· + · = + =
c c
c
c
c
J U U U 13 87 100
2 1
= ÷ = ÷ =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 2
3. (dvoslojni dielektrik-paralela)Dvoslojni kondenzator ima dielektrike c
r1
÷12, c
r2
÷9,
S
1
÷20cm
2
, S
2
÷40cm
2
i spojen je na napon od 1kV. Odrediti kapacitet kondenzatora,
elektricna polja E
1
, E
2

E1
¹
d÷0,5mm
Dva sloja dielektrika spojena kao na slici tumace se kao dva kondenzatora spojena paralelno,
svaki sa svojim dielektrikom. Iz pravila za paralelni spoj, suma naboja pojedinog
kondenzatora jednaka je ukupnom naboju izvora a padovi napona jednaki su naponu izvora,
izracunaju se trazene nepoznanice.
E1
¹
C1
C2
Vrijednost ukupnog kapaciteta:
Vrijednost elektricnog polja u pojedinom dielektriku:
J
d
U
E
J
d
U
E
6
2
2
1
6
1
1
1
10 2
10 2
· = =
· = =
4. (dvoslojni dielektrik)Dvoslojni plocasti kondenzator prikljucen ja na napon od 1kV. Ako
su c
r1
÷12, c
r2
÷9, S÷160cm
2
, d
1
÷d
2
÷1mmodrediti iznose elektricnih energija u
dielektricima te ukupnu energiju kondenzatora:
S
1
S
2
r1
r2
2 1 2 1
3 2 1
C C C Q Q Q
U U U
+ = ¬ + =
= =
nF
d
S
C
nF
d
S
C
r
r
7 , 63
5 , 42
2
2 0 2
1
1 0 1
= · · =
= · · =
c c
c c
nF C C C
uk
2 , 106 7 , 63 5 , 42
2 1
= + = + =
E1
¹
d1 d2
r1
r2
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 3
Dva sloja dielektrika spojena kao na slici tumace se kao dva kondenzatora spojena
serijski, svaki sa svojim dielektrikom. Iz pravila za serijski spoj, naboji jednaki, suma
padova napona jednaka naponu izvora se izracunaju trazene nepoznanice.
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2 2 1 1
2 1
U
d
d
U
C
C
U
U C U C
Q Q
r
r
· · = · =
· = ·
=
c
c
J U
d d
d
U
U
d
d
U U U
r r
r
r
r
4 , 571
) 1 (
1 2 2 1
2 1
2
2
2
1
1
2
2 1
= ·
· + ·
·
=
· + · = + =
c c
c
c
c
Elektricna energija akumulirana u pojedinom dielektriku:
Ws
U
d
S
U C
W
r
µ
c c
5 , 277
2 2
2
1 1 0
2
1 1
1
=
· · ·
=
·
=
Ukupna elektricna energija akumulirana u kondenzatoru:
5. (mjesoviti spoj)Za zadanu elektricnu shemu izracunati ukupni kapacitet, padove napona
na pojedinacnim kapacitetima i naboj svakog kapaciteta. Zadano: C
1
÷1µF, C
2
÷2µF,
C
3
÷3µF, C
4
÷4µF, C
5
÷5µF, U÷100V.
E1
¹
C1
C2
C4
C3
C5
Polazimo od kondenzatora C
4
i C
5
koji su spojeni serijski te je ukupni kapacitet C
45
:
Kondenzator C
3
i C
45
su spojeni u paralelu, ukupni kapacitet njihovog spoja ima iznos:
Ukupni kapacitet i naboj cijele kombinacije kondenzatora:
Kondenzatori C
1
i C
2
su u seriji s izvorom napona i ukupnim nabojem kojeg on daje
kombinaciji kondenzatora, sto znaci da je naboj na njima jednak naboju izvora:
J U U U 6 , 428 4 , 571 1000
2 1
= ÷ = ÷ =
Ws
U
d
S
U C
W
r
µ
c c
1 , 117
2 2
2
2
2
2 0 2
2 2
2
=
· · ·
=
·
=
Ws W W W µ 6 , 394
2 1
= + =
F
C C
C C
C µ 22 , 2
5 4
5 4
45
=
+
·
=
F C C C µ 22 , 5
45 3 345
= + =
F C
C C C C
uk
uk
µ 6 , 0
1 1 1 1
345 2 1
= ¬ + + =
C U C Q
uk uk
µ 60 = · =
C Q Q Q
uk
µ 60
2 1
= = =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 4
Uz poznate vrijednosti naboja na kondenzatorima racunaju se padovi napona na njima:
Suma padova napona na kondenzatorima C
1
, C
2
i C
345
jednaka je naponu izvora:
Pad napon na kondenzatoru C
3
jednak je izracunatom naponu U
345
, pad napona na
kondenzatorima C
4
i C
5
jednaka ja padu napona U
3
:
Naboj na kondenzatoru C
3
jednak je umnosku pada napona na njemu i kapaciteta:
Suma naboja na kondenzatorima C
3
i C
45
jednaka je ukupnom naboju izvora:
Kondenzatori C
4
i C
5
zbog serijskog spoja imaju jednaku vrijednost naboja koja je jednaka
naboju Q
45
:
Pad napona na kondenzatorima C
4
i C
5
:
6. (mjesoviti spoj) Za zadanu elektricnu shemu izracunati ukupni kapacitet, padove napona
na pojedinacnim kapacitetima i naboj svakog kapaciteta. Zadano: C
1
÷1µF, C
2
÷2µF,
C
3
÷3µF, C
4
÷4µF, C
5
÷5µF, C
6
÷6µF U÷100V.
E1
¹
C1 C2
C3
C5
C4 C6
Polazimo od kondenzatora C
5
i C
6
koji su spojeni paralelno te je ukupni kapacitet C
56
:
Kondenzator C
4
i C
56
spojeni su u seriju, ukupni kapacitet njihovog spoja ima iznos:
J
C
Q
U J
C
Q
U 30 , 60
2
2
2
1
1
1
= = = =
J U U U U U 10
345 345 2 1
= ¬ = + +
J U U 10
45 3
= =
C Q Q Q Q
uk
µ 30
45 45 3
= ¬ = +
C C U Q µ 30
3 3 3
= · =
C Q Q Q µ 30
5 4 45
= = =
J
C
Q
U
J
C
Q
U
5 , 2
5 , 7
5
5
5
4
4
4
=
= =
F C C C µ 11
6 5 56
= + =
F C
C C C
µ 93 , 2
1 1 1
456
56 4 456
= ¬ + =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 5
Kondenzator C
3
i C
345
spojeni su u paralelu, ukupni kapacitet njihovog spoja ima iznos:
Ukupni kapacitet i naboj cijele kombinacije kondenzatora:
Kondenzatori C
1
i C
2
su u seriji s izvorom napona i ukupnim nabojem kojeg on daje
kombinaciji kondenzatora, sto znaci da je naboj na njima jednak naboju izvora:
Uz poznate vrijednosti naboja na kondenzatorima racunaju se padovi napona na njima:
Suma padova napona na kondenzatorima C
1
, C
2
i C
3456
jednaka je naponu izvora, pa je pad
napona na C
3456
:
Pad napona na kondenzatoru C
3
jednak je padu napona na ukupnom kapacitetu koje cini
kombinacija kondenzatora C
3
, C
4
, C
5
i C
6
:
Suma padova napona na kombinaciji kondenzatora C
4
, C
5
i C
6
jednaka je padu napona na
kondenzatoru C
3,
posto su kondenzatori C
5
i C
6
spojeni paralelno napon na njima je jednak:
Odnos naboja izmedu kondenzatora C
4
, C
5
i C
6
:
Pad napona na kondenzatoru C
4
i pad napona na kondenzatorima C
5
i C
6
:
Naboji kondenzatora C
5
i C
6
:
F C C C µ 93 , 5
456 3 3456
= + =
F C
C C C C C
uk
uk
µ 6 , 0
1 1 1 1 1
3456 2 1 123456
= ¬ + + = =
C U C Q
uk uk
µ 60 = · =
C Q Q Q Q
uk
µ 60
34556 2 1
= = = =
J
C
Q
U J
C
Q
U 30 ; 60
2
2
2
1
1
1
= = = =
J U U U U 10
2 1 3456
= ÷ ÷ =
J U U 10
3456 3
= =
J U U
J U
10
10
56 4
456
= +
=
56 4 456
Q Q Q = =
C Q Q C U C Q µ µ 3 , 29 3 , 29
56 4 456 456 456
= = ¬ = · =
J U U J U J
C
Q
U 68 , 2 68 , 2 32 , 7 10 32 , 7
6 5 56
4
4
4
= = ¬ = ÷ = ¬ = =
C U C Q
C U C Q
µ
µ
8 , 16
4 , 13
6 6 6
5 5 5
= · =
= · =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 6
7. (mjesoviti spoj) Za zadanu elektricnu shemu izracunati ukupni kapacitet, padove napona
na pojedinacnim kapacitetima i naboj svakog kapaciteta. Zadano: C
1
÷1µF, C
2
÷2µF,
C
3
÷3µF, C
4
÷4µF, C
5
÷5µF, C
6
÷6µF U÷100V.
E1
¹
C1
C2
C3
C5
C4
C6
Polazimo od kondenzatora C
3
i C
4
koji su spojeni paralelno te je ukupni kapacitet C
34
:
Kondenzator C
5
i C
34
spojeni su u seriju, ukupni kapacitet njihovog spoja ima iznos:
Kondenzator C
2
i C
345
spojeni su u paralelu, ukupni kapacitet njihovog spoja ima iznos:
Ukupni kapacitet i naboj cijele kombinacije kondenzatora:
Kondenzatori C
1
i C
6
su u seriji s izvorom napona i ukupnim nabojem kojeg on daje
kombinaciji kondenzatora, sto znaci da je naboj na njima jednak naboju izvora:
Uz poznate vrijednosti naboja na kondenzatorima racunaju se padovi napona na njima:
Suma padova napona na kondenzatorima C
1
, C
6
i C
2345
jednaka je naponu izvora, pa je
pad napona na C
3456
:
Pad napona na kondenzatoru C
2
jednak je padu napona na ukupnom kapacitetu C
2345
, i pad
napona na njemu jednak je:
Vrijednost naboja na ukupnom kondenzatoru C
345
:
F C C C µ 7
4 3 34
= + =
F C
C C C
µ 1 , 2
1 1 1
345
5 34 345
= ¬ + =
F C C C µ 1 , 4
345 2 2345
= + =
F C
C C C C
uk
uk
µ 71 , 0
1 1 1 1
6 2345 1
= ¬ + + =
C U C Q
uk uk
µ 71 = · =
C Q Q Q Q
uk
µ 71
2345 6 1
= = = =
J
C
Q
U J
C
Q
U 8 , 11 , 71
6
6
6
1
1
1
= = = =
J U U U U 2 , 17
6 1 2345
= ÷ ÷ =
C
C
U
Q
J U U
µ 6 , 8
2 , 17
2
2
2
2345 2
= =
= =
C Q Q Q
C U C U C Q
µ
µ
12 , 36
12 , 36
34 5 345
2 345 345 345 345
= = =
= · = · =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 7
Pad napona i naboji na kondenzatorima C
5
i C
4
:
8. (energija kondenzatora) Za zadanu elektricnu shemu izracunati energiju pohranjenu na
svakom od kondenzatora. Zadano: C
1
÷2µF, C
2
÷3µF, C
3
÷4µF, U÷20V.
¹
E
C2
C3
C1
Kondenzator C
1
paralelno je spojen naponu E pa je pada napona na njemu jednak naponu
E. Energija akumulirana u kondenzatoru C
1
:
Kondenzatori C
2
i C
3
spojeni su serijski sto znaci da su im naboji jednaki, odnosno pad
napona na jednom kondenzatoru se moze izraziti preko pada napona drugog:
Suma padova napona na kondenzatorima C
2
i C
3
jednaka je padu napona na kondenzatoru
C
2
, te preko supstitucije napona U
C2
s naponom U
C3
racunaju se padovi napona:
Energija akumulirana u kondenzatorima C
2
i C
3:
C U C Q
C U C Q
J U U U U
J
C
Q
U
µ
µ
40
30
10
2 , 7
4 4 4
3 3 3
5 345 4 3
5
5
5
= · =
= · =
= ÷ = =
= =
J
U C
W
C
C
µ 400
2
1 1
1
=
·
=
J E U
C
20
1
= =
3 2
Q Q =
3
2
3
2
3 3 2 2
C C
C C
U
C
C
U
U C U C
· =
· = ·
E
C
C
U
E U U
C
C
E U U
C
C C
C C
= +
= + ·
= +
) 1 (
2
3
3
3 3
2
3
3 2
J U U U
J U
C C
C
43 , 11
57 , 8
3 2
3
= ÷ =
=
J
U C
W
C
C
µ 97 , 195
2
2
2 2
2
=
·
=
J
U C
W
C
C
µ 29 , 261
2
2
3 3
3
=
·
=
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 8
9. (Coulombov Zakon) Tri nepomicna naboja Q
1
÷1µC, Q
2
÷-2µC, Q
3
÷-3µC. Izracunati iznos
i kut sile na naboj Q
3
. Zadano: l
1
÷1cm, l
1
÷1cm
Sila na naboj Q
3
djelovanjem naboja Q
1
koji je istog predznaka kao i Q
3
ima smjer
djelovanja kao na slici i iznosa:
Sila na naboj Q
3
djelovanjem naboja Q
2
koji je suprotnog predznak od Q
3
ima smjer
djelovanja kao na slici i iznosa:
Ukupna sila F
3
koja djeluje na naboj Q
3
jednaka je razlici F
23
i F
13
jer su usmjerene u
suprotnim smjerovima i pod kutom od 0
0
kao na slici:
10. (nabijena kugla) Metalna kugla polumjera r
0
÷0,1m nabijena je nabojem Q
1
÷6,95x10
-6
C i
nalazi se u porculanu c
r
÷5,5. Izracunati potencijale tocaka A, B i C udaljenih od sredista
kugle za iznose r
A
÷ r
C
÷0,12m, r
B
÷0,17m, i napone U
AB
U
BA
i U
AC.
Q1
r0
rb
B
A
C
ra
rb
Potencijal tocaka A i C je jednak jer se nalaze na ekvipotencijalnoj plohi, odnosno
jednako su udaljeni od sredista nabijene kugle
kJ
r
Q
A r
C A
6 , 94
4
0
=
· · ·
= =
c c
¢ ¢
Potencijal tocke B je manji od potencijala tocaka A i B jer se nalazi na vecoj udaljenosti:
kJ
r
Q
B r
B
8 , 66
4
0
=
· · ·
=
c c
¢
Napon je razlika potencijala izmedu dvije tocke:
N
l l
Q Q
F 4 , 67
) ( 4
2 1
3 1
13
=
+ · ·
·
=
c t
N
l l
Q Q
F 8 , 134
) ( 4
2 1
3 2
23
=
+ · ·
·
=
c t
¹
- -
Q1
Q2
Q3

¹
- -
Q1
Q2
Q3

¹
- -
Q1
Q2
Q3

F13 F23
F3
N F F F 4 , 67
13 23 3
= ÷ =
0
3
0 4 , 67 Z = F
kJ U
kJ U
A B BA
B A AB
8 , 27
8 , 27
÷ = ÷ =
= ÷ =
¢ ¢
¢ ¢
J U
C A AC
0 = ÷ = ¢ ¢
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 9
11. (Coulombov Zakon) Pozitivni tockasti naboj Q
1
÷10
-6
C i negativni naboj Q
2
÷-2x10
-6
C
nalaze se od pozitivnog tockastog naboja Q
0
÷10
-6
C na udaljenosti r
1
÷r
2
÷3cmkao na slici.
Odrediti iznos ukupne sile na naboj Q
0
i skicirati vektorski dijagram sila na taj naboj.
¹
-
Q0
Q1
Q2
¹ r1
r2
Prema rasporedu naboja na slici, rezultantni naboj jednak je vektorskoj sumi sila F
10
i
F
20
:
¹
-
Q0
Q1
Q2
¹ r1
F10
F20
Frez
o
Sila na naboj Q
0
djelovanjem naboja Q
2
ima smjer djelovanja kao na slici i iznosa:
Sila na naboj Q
0
djelovanjem naboja Q
1
ima smjer djelovanja kao na slici i iznosa:
Ukupna sila F
rez
koja djeluje na naboj Q
0
kut djelovanja:
12. (Coulombov Zakon) Jedna kugla ima naboj Q
1
÷2,6x10
-9
C a druga Q
2
÷-2x10
-6
C i
medusobno su udaljene 15 cm. Koliko se silom privlace ako se nalaze u zraku i ako se
nalaze u vodi relativne dielektricnosti
r
÷80.
Stavljanjem nabijenih kugli u vodu, sila se smanjuje za iznos c
r
:
o Z = + =
re: re:
F F F F
20 10
2
20
2
10
F F F
re:
+ =
N
r
Q Q
F
3
2 2
6 9
12 2
1
2 1
0
1
10 1 , 2
) 10 15 (
) 10 2 ( 10 6 . 2
10 854 , 8 4
1
4
1
÷
÷
÷ ÷
÷
· =
·
· ÷ · ·
·
· · ·
=
·
·
· ·
=
t t c
N
F
r
Q Q
F
r r
6 1
2
1
2 1
0
2
10 25 , 26
4
1
÷
· = =
·
·
· · ·
=
c t c c
N
r
Q Q
F 20
) 10 3 (
10 10 2
10 854 , 8 4
1
4
1
2 2
6 6
12 2
2
0 2
0
20
=
·
· ·
·
· · ·
=
·
·
· ·
=
÷
÷ ÷
÷
t t c
N
r
Q Q
F 10
) 10 3 (
10 10
10 854 , 8 4
1
4
1
2 2
6 6
12 2
1
0 1
0
10
=
·
·
·
· · ·
=
·
·
· ·
=
÷
÷ ÷
÷
t t c
N F
re:
4 . 22 20 10
2 2
= + =
0
10
20
10
20
63
10
20
= = = ¬ = arctg
F
F
arctg
F
F
tg o o
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 10
13. (Coulombov Zakon) Dva tockasta naboja Q
1
÷10
-9
C a druga Q
2
÷2x10
-6
C medusobno su
udaljene 15 cm i nalaze se u zraku. Na kojem mjestu se izmedu njih naboj Q
3
nalazi u
ravnotezi.
Da bi se naboj Q
3
nalazio u ravnotezi, sila zbog elektricnog polja naboja Q
1
(F
13
) i sila
zbog elektricnog polja naboja Q
2
(F
23
) moraju biti jednake:
Izjednacavanjem izraza za silu, deIiniranih Coulombovim zakonom, izracuna se na kojem
mjestu izmedu naboja Q
1
i Q
2
se mora nalaziti naboj Q
3
da se nalazi u ravnotezi:
Uvrstenjem zadanih vrijednosti u posljednji izraz dobija se udaljenost za stanje
ravnoteze:
14. (plocasti kondenzator) Kolika je jakost elektricnog polja plocastog kondenzatora koji je
prikljucen na napon 230V, a razmak izmedu ploca je 2.7 mm?
m
kJ
d
U
E 2 , 85
10 7 , 2
230
3
=
·
= =
÷
+ + +
+Q2
+Q3 +Q1
x=?
d=15cm
23 13
F F =
2
3 2
2
3 1
) ( x d
Q Q
k
x
Q Q
k
÷
·
· =
·
·
k
x d Q x
2
3
2
) ( ÷ · ·
·
·
2
2 1
2
) ( x Q Q x d · = · ÷
x Q Q x d · = · ÷
2 1
) (
x Q Q x Q d · = · ÷ ·
2 1 1
x Q Q x Q d · = · ÷ ·
2 1 1
1 2 1
Q x x Q Q d · + · = ·
) (
1 2 1
Q Q x Q d + = ·
x
Q Q
Q d
=
+
·
1 2
1
cm m x 62 , 0 10 2 , 6
10 10 2
10 15 , 0
3
9 6
9
= · =
+ ·
·
=
÷
÷ ÷
÷
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 11
15. (plocasti kondenzator) Kondenzator se sastoji od dvije paralelne ploce povrsine 40cm
2
medusobno udaljene 1mm. Izmedu ploca se nalazi bakelit kao izolator kojemu je
relativna dielektricnost 4. Kolika energija se oslobodi izbijanjem kondenzatora nakon sto
se odspoji s izvora napona od 300V?
Kapacitet plocastog kondenzatora:
Akumulirana elektricna energija unutar plocastog kondenzatora:
16. (plocasti kondenzator - ispitni) Kondenzator C
1
povrsine ploca S
1
÷ 5cm
2
, razmaka d
1
÷0.05mm sa dielektrikom relativne dielektricnosti c
r1
÷5 spojen je u seriju s
kondenzatorom C
2
, koji ima S
2
÷6cm
2
, d
2
÷ 0,06mm i c
r2
÷ 2,5. Izracunajte napon i
energiju na svakom od kondenzatora uz napon izvora E÷6V?
+
E
C2
C1
Kapacitet pojedinog plocastog kondenzatora:
Pad napona na kondenzatorima:
Elektricna energija akumulirana u pojedinom kondenzatoru:
F
d
S
C
r
9
3
2
12
0
10 2 , 14
10 1
10 40
4 10 854 , 8
÷
÷
÷
÷
· =
·
·
· · · = · · = c c
J
U C
W
6
2 9 2
10 639
2
300 10 2 , 14
2
÷
÷
· =
· ·
=
·
=
pF
d
S
C
r
7 , 442
1
1
1 0 1
= · · = c c pF
d
S
C
r
35 , 221
2
2
2 0 2
= · · = c c
J E
C C
C
U 2
2 1
2
1
= ·
+
=
J E
C C
C
U 4
2 1
1
2
= ·
+
=
nJ
U C
W 54 , 3
2
2
1 1
1
=
·
= nJ
U C
W 083 , 7
2
2
2 2
2
=
·
=
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 12
17. (kombinirani spoj C-ispitni) U shemi na slici izracunajte ukupni kapacitet te naboj i
energiju na svakom od kondenzatora. Poznato je: E ÷ 18 V, C
1
÷ 4µF, C
2
÷ 1µF, C
3
÷
2µF.

E
C2 C3
C1
Ukupni ili ekvivalentni kapacitet i naboj kombiniranog spoja:
Kondenzator C
1
je u seriji s izvorom, pa po pravilu za serijski spoj naboj na njemu jednak je
naboju izvora:
Napon na kondenzatoru C
1
:
Napona na kondenzatorima C
2
i C
3
(U
23
) po KZN:
Uz poznati napon na kondenzatorima C
2
i C
3
naboji na njima iznose:
Elektricna energija akumulirana unutar plocastih kondenzatora:
18. (kombinirani spoj C-ispitni) U shemi na slici izracunajte ukupni kapacitet te naboj i
energiju na svakom od kondenzatora. Poznato je: E ÷ 18 V, C
1
÷ 4µF, C
2
÷ 1µF, C
3
÷
2µF, C
4
÷ 4µF.
¹
E C2 C3 C4
C1
F
C C C
C C C
C
uk
µ 7 , 1
) (
) (
1 3 2
1 3 2
=
+ +
· +
=
C E C Q
uk
µ 9 , 30 = · =
C Q Q µ 9 , 30
1
= =
J
C
Q
U 7 , 7
1
1
1
= =
J U E U 3 , 10
1 23
= ÷ =
C U C Q µ 3 , 10
2 2 2
= · =
C U C Q µ 6 , 20
3 3 3
= · =
J
U Q
W µ 8 , 118
2
1 1
1
=
·
= J
U Q
W µ 04 , 53
2
2 2
2
=
·
=
J
U Q
W µ 1 , 106
2
3 3
3
=
·
=
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 13
Ukupni ili ekvivalentni kapacitet i naboj kombiniranog spoja:
Kondenzator C
1
je u seriji s izvorom, pa po pravilu za serijski spoj naboj na njemu jednak je
naboju izvora:
Napon na kondenzatoru C
1
:
Napona na kondenzatorima C
2
, C
3,
i C
4
(U
234
) po KZN:
Uz poznati napon na kondenzatorima C
2
, C
3,
i C
4
naboji na njima iznose:
Elektricna energija akumulirana unutar plocastih kondenzatora:
19. (kombinirani spoj C-ispitni) U shemi na slici izracunajte ukupni kapacitet te naboj i
energiju na svakom od kondenzatora. Poznato je: E÷10 V, C
1
÷1µF, C
2
÷2µF, C
3
÷3µF,
C
4
÷4µF.
E
+
C1
C2
C3
C4
Ukupni kapacitet paralele koju cine kondenzatori C
2 i
C
3
:
Ukupni kapacitet serijskog spoja C
1
i C
23
:
Ukupni kapacitet cijele kombinacije je paralela C
123
i C
4
:
Ukupni naboj kombiniranog spoja kondenzatora:
F
C C C C
C C C C
C
uk
µ 43 , 3
) (
) (
1 4 3 2
1 4 3 2
=
+ + +
· + +
=
C E C Q
uk
µ 03 , 72 = · =
C Q Q µ 03 , 72
1
= =
J
C
Q
U 12
1
1
1
= =
J U E U 9
1 234
= ÷ =
C U C Q µ 18
2 2 2
= · = C U C Q µ 9
3 3 3
= · = C U C Q µ 45
4 4 4
= · =
J
U Q
W µ 2 , 432
2
1 1
1
=
·
= J
U Q
W µ 81
2
2 2
2
=
·
= J
U Q
W µ 5 , 40
2
3 3
3
=
·
= J
U Q
W µ 5 , 202
2
4 4
4
=
·
=
F C C C µ 5
3 2 23
= + =
F
C C
C C
C µ 83 , 0
1 23
1 23
123
=
+
·
=
F C C C C
uk
µ 83 , 4
4 123 1234
= + = =
C E C Q
uk uk
µ 3 , 48 = · =
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 14
Kondenzator C
4
je paralelno spojen izvoru E, te je na njemu pad napona jednak naponu
izvora. Ako je poznat napon na C
4
moze se izracunati naboj i energija akumulirana u njemu:
Po pravilu za paralelni spoj ako se promatra kombinacija C
123
i C
4
tada je suma napoja na
njima jednaka ukupnom naboju izvora:
Naboji na kapacitetima C
1
i C
23
su jednaki naboju Q
123
, te se na osnovu toga izracunava se
pad napona na kondenzatoru C
1
i elektricna energija akumulirana u njemu:
Posto je poznata vrijednost pada napona na otporniku C
1
, napon na paraleli C
2
i C
3
, temeljem
KZN, je jednak razlici napona izvora i pada napona na C
1
:
Naboj i energija kondenzatora C
2
i C
3
:
20. (serijski spoj C-ispitni) Dvoslojni kondenzator ima debljine slojeva d
1
÷ 5 mm s c
r1
÷ 2 i
d
2
÷ 10 mm s c
r2
÷ 3. Na kondenzator je narinut napon od 100 V. Nadite jakost
elektricnog polja E u svakom dielektriku i napone koje otpadaju na svaki dielektrik.
¹
U
E1
U1
E2
U2
cr1 cr2
Dva sloja dielektrika spojena kao na slici tumace se kao dva kondenzatora spojena serijski,
svaki sa svojim dielektrikom. Iz pravila za serijski spoj, naboji jednaki, suma padova napona
jednaka naponu izvora se izracunaju trazene nepoznanice.
Supstituiranjem izraza za napon U
1
u jednadzbu za napone izracunava se napon U
2
:
J E U 10
4
= =
C U C Q µ 40
4 4 4
= · = J
U C
W µ 200
2
2
4 4
4
=
·
=
C Q Q Q Q Q Q
uk uk
µ 3 , 8
4 123 4 123
= ÷ = ¬ + =
C Q Q Q µ 3 , 8
23 1 123
= = =
J
C
Q
U 3 , 8
1
1
1
= = J
U C
W µ 4 , 34
2
2
1 1
1
=
·
=
J U E U U U 7 , 1
1 3 2 23
= ÷ = = =
C U C Q µ 4 , 3
2 2 2
= · =
C U C Q µ 1 , 5
3 3 3
= · =
J
U C
W µ 89 , 2
2
2
2 2
2
=
·
= J
U C
W µ 3 , 4
2
2
3 3
3
=
·
=
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2 2 1 1
2 1
U
d
d
U
C
C
U
U C U C
Q Q
r
r
· · = · =
· = ·
=
c
c
J U
d d
d
U
U
d
d
U U U
r r
r
r
r
14 , 57
) 1 (
1 2 2 1
2 1
2
2
2
1
1
2
2 1
= ·
· + ·
·
=
· + · = + =
c c
c
c
c
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 15
Napon U
1
:
Vrijednost elektricnog polja u pojedinom dielektriku:
21. (plocasti C-ispitni) Izracunati kapacitet, naboj i jakost elektricnog polja plocastog
kondenzatora koji medu plocama udaljenim 18 mm povrsine 125 mm
2
ima dielektrik
r
÷8, i spojen je na napon U÷100 V.
Kapacitet plocastog kondenzatora:
Naboj kondenzatora:
Elektricno polje izmedu ploca plocastog kondenzatora:
22. (kombinirani spoj C-ispitni) U shemi na slici izracunajte energiju akumuliranu na svakom
od kondenzatora. Poznato je: E÷18 V, C
1
÷120nF, C
2
÷80nF, C
3
÷120nF, C
4
÷80nF.
¹
E C2
C3
C4
C1
Kondenzatori C
3
i C
4
su serijski spojeni, ukupni C
34
jednak je zbroji kapaciteta navedenih:
Kondenzatori C
2
i C
34
nalaze se u paralelnom spoju pa ukupni kapacitet C
234
:
Kondenzator C
1
i C
234
su u seriji te se preko zakonitosti za serijski spoj kondenzatora
izracuna napon na kondenzatoru C
1
:
F
d
S
C
r
µ c c 9 , 491
0
= · · =
C U C Q µ 19 , 49 = · =
m kJ
d
U
E / 56 , 5 = =
J U U U 86 , 42 1 , 57 100
2 1
= ÷ = ÷ =
m
kJ
d
U
E 57 , 8
1
1
1
= =
m
kJ
d
U
E 72 , 5
2
2
2
= =
nF
C C
C C
C 48
4 3
4 3
34
=
+
·
=
nF C C C 128
2 34 234
= + =
1
234
1
234
234 234 1 1
234 1
U
C
C
U
U C U C
Q Q
· =
· = ·
=
J E
C C
C
U
E U
C
C
U
E U U
29 , 9
1 234
234
1
1
234
1
1
234 1
= ·
+
=
= · +
= +
J U E U
E U U
71 , 8
1 234
234 1
= ÷ =
= +
VSITE Osnove elektrotehnike
Zadaci za kolokvij/pismene testove
Hrvoje Divic 16
Pad napona na kondenzatoru C
2
jednaka je izracunatom padu napona na ukupnom kapacitetu
C
234
:
Suma padovi napona na kondenzatorima C
3
i C
4
jednaka je naponu U
2
, te primjenom
zakonitosti serijskog spoja kondenzatora racunaju se navedeni naponi:
Energija akumulirana u pojedinom kondenzatoru se racuna preko zadanih vrijednosti
kapaciteta i izracunatih padova napona.
J U U 71 , 8
234 2
= =
3
4
3
4
4
3
4
3
4 4 3 3
4 3
U
C
C
U
U
C
C
U
U C U C
Q Q
· =
· =
· = ·
=
J U
C C
C
U U U U
C
C
U U U
226 , 5
2
3 4
3
4 2 4 4
3
4
2 4 3
= ·
+
= ¬ = + ·
= +
J U
C C
C
U U U U
C
C
U U U
484 , 3
2
3 4
4
3 2 3 3
4
3
2 4 3
= ·
+
= ¬ = + ·
= +
J
U C
W µ 179 , 5
2
2
1 1
1
=
·
=
J
U C
W µ 034 , 3
2
2
2 2
2
=
·
=
J
U C
W µ 2 , 728
2
2
3 3
3
=
·
=
J
U C
W µ 092 , 1
2
2
4 4
4
=
·
=

- . ( ': ( ( " - $ ( ': 1 ! # $ 5 4 () 5 (42) 4 :' () $ $ $ . $ ( 6 ( .$ " 4 (4 $" " .* ! 4(' " ( ) (41' ( 3 # 5 4 () 5 (42) ) ) ( ( ( 4')0 6 $ $ $ "$ $ 7 7( " ) $ % $ $ % $ ) ) . 1()0 :*)9 ':)( $. ( ( * ( ( ' ( 1()0 ( ' :*)9 6 $ $ ( .

. ( 9) *21): $ 7* 0 # $ " $ " % 7*4*<=) 7141<=) 7040<=) 84 '' ! & 7( 71 "$ $ $ ) . ( ( ( ' ( ( ( ( " ( ' $ $ ( $ (99)0 ( 8 $ " ( - ( $ $ $ ( ( $. # ( ( ( ( ( ( 09 )1 ( ''' 09 )1 1(/): $. 0)(( :' $ $ % % $ . 7 4 <=) 7(4(<=) 70 7 6 + 71 70 10 1 1 $ 0 0 $ $ ()(( 710.$ ) $ ( ( ( ( ( ( ( " ) % ) $ $ ! ( ( "$ ( . - % '): > % 7 7( $ $ )& " ( % :' * . > 8 $ 7* 710 $ % ( *10 $ *10 * $) $ $ 10 .

+ % * $ 7* * "$ $ 10 8 *. . ()2* 10: 1 0: 1 . ' & $ * $ 7* * $ * $ $ $ 10 . $ ( *10 7 ) 7( 7*10 *10 $ ' $ 8*10) . + 71 70 ? % $ > % $ @10. % *' % $ $ *' $ 0 7* 710 10 71 70 % 10 1 *' 71 70 .8 % :' ) ( "$ ( ( $ *' . 1 1 1 0 0 9)0 ()0 0 : # $ " $ $ "$ " % 7*4*<=) 7141<=) 7040<=) 7:4:<= 84 '' 7 7( 71 ! & $ $ ) . . 7 4 <=) 7(4(<=) 7: 6 7* 70 + > 71 70: 70 7: $ $ $ 0: 0 : $ $ $) $ $ 10: 70:.

10: 10: 10: 10: 1 0: 1 0: (2)* + 1 1 1 $ 71 9)*( 0: (2)* 70 7:. 0)2* % '): :' $ $ % % $ :' "$ $ *' (*10: ( *10: > % 8 7 7( $ $ )& % . % 10: 1 70 7: ' 0: ' % A$ 71) 70 7:. *10: 7 ) 7( 7*10: ( $ $ $ ) $ " ' $ + % $ $ 7*) & $ $ 7* 7*) 71) 70 7:. : ' 9)*( ():/ 0 ():/ ? % 70 7: . . " ( % *100: :' B ( ( ( $ 7*10:. . 0 : 0 : 0 : *)1 :)/ 0 .> 8 $ 7* 7*10 % $$ *10: * $) $ $ 10: . * *10: ' 71 ) 70 7: $ .

9 " $ $ "$ " % 7*4*<=) 7141<=) 7040<=) 7:4:<= 84 '' 7 7* ! & # $ $ $ ) . 7 4 <=) 7(4(<=) 6 7( 7: 70 $ *1 * 1 71 + > 70 7*1 7* 71 $$ *10 $ $ 9 *10 7*1. " : (*10 % 9 ) : : : $ 7*10:. . . *10 *1 *10 ( *:) ( *:) ( : . (*10 7 ) 7: : 7(*10 9)( $ $ $ ) + $ . $ 7( ( (*10 ( ( $ 9) ( /): $ 7(*10) ( % $ $ *10 *10 *10 0 $ 7*10. $) $ $ () *1 0 > 8 $ 7( 7*10 % (*10 : $$ (*10 ( $) $ $ *10 1) . % ')9 9 $ $ % % $ 9 "$ $ )/ > % 8 7 7: $ $ )& % . .

$ * * * ( /)09 * )1* * ! * ( # ( $ $ ( ( ( $ ( 20)29 7( 7*. & .+ % 0 0 0 * * 1 1 * 1 * 1 70 71. ( * $ 7( ) $ $ ( * ( * 87( 7( 7* 87* $ "$ $ . * * * ( * $ ( 1'' $ " $ % ) $.$ . 7 4(<=) 7(4*<=) 7*41<=) 84(' 7( $ 6 7 7* > > 7 $ $ 7( 7* $ (' $ $ ( ( ( $ $7 . 9) ( *10 0 ' *' 1' / ! - # $ " $ $ "$ . ( * * * ( (: )(2 9 .-.

2 !7 $ $ % % # @* " . % 7 + $$ " .E 8E. * @* 1 ! ( # % @* % .4 7 4') ( ) '4') E % @ ' . 7 & % 1 ) $21): ' + " E 1 ' " . =(* = * $$ $ * :9)1 $ "$ E4') 9 ) :9)1 '' % . 4 % @ 4 <7) @(43(<7) @*43*<7 ) 4 "$ @ @( 6 % 3 @* @ @( 3 6 % @ * 3 @* = * =* 3 =(* @* :9)1 . (9)/ (9)/ ' / . 8.# C $$ $ $ 5 40)0 . (* @( ( * $ *1)/ - @* 1 ! ( # 8 $ $ =* $ $ (* * % @* '' * .7 % " @ 4:)20D '3: 7 & ' ! % $- $. ? A$ " . E ::)/ $ .) E 7 $ 8.

(' ' (' ' :*' ( !7 $ % A$ % $ # F $$ 0 $> " % 4/' @ 4():D '327 " ( : ' 2 ! ( ' :# ! 0 ' ( #( $- @(43(D '3:7 $ $ ( 1 ( ' 1 /)/01 ' ( () ' * % ( $.$ ( ( ' $) $ 5.!7 $ % $ $ # + - " " . ( ': ': !* ' ( # ( (' % @' ' % ' @ 1 /)/01 ' ( . : 1 (:)(0 ' 2 . $ % ) $ 6 % @' $ = ' @( 3 =(' = ' (' @ ( ( (' 6 % (' 6@ % ( ' ( ' ( ' ' = ' @' 1 @( 1 /)/01 ' ( . ': ': !* ' ( # ( ' 1 ( ' 8 $ = '( (' ( $ (( 1 % @' $ (' ' .% % @' % @ 4 '3:7 @'4 '3:7 $ @( - % 4 (4* @(43(D '3:7 % 3 ( @ 6 + =('.

* !7 $ $ . % 0 # " $ % $ ? @ 4 '327 $ $. . $ % $ ') 0 ( ' 1 ! " $" #> (*' ) : ' 2 ' 2 :)( ' * '):( " H - A$ (*' ()9 ' /0)( " " (9 * ' .. - % @ != *# $) A$ % @ @( G * ( ) $ * "$ .@(4(D '3:7 A$ % A$ % @* $ $ % % " $ % @* " - $ % .) @( !=(*# * (* % $% 7 $ % % @* ( " . ( ! ( # * ( ! #( ! #( ( ! # ( ( ( ( ! ( # ( 8 & .

( 9)'/* *)01 . : 1)( ' 2 *'' ( ( #> ( :*2 ' 7 : ! " 4' '0 . ( ' ( ( ( (( )*0 + ( ( . ( ( ( 1 " ( $ $ ( $ ( ( ( ( $.$ 7( ) 3 & 4: $ ( ) ( " 4 ')': " 4 0 () 40 $ "$ ( 4 ()0 4: H $ > ' - " 11()9 . $ $ ( $ $ . /)/01 ' " ( ( " A$ " % % % & 1' $ & ( > " ' - 1' ' ( 1 '* " - 1)( ' 2 .0 ! " A$ % #> $ " 1 > *'' H .

$ ) $ % $ *')2 $7 . " ( /)/ $ $ " ( ( 0*)'1 * * * ( ':) / ! % . ')* $ $ ( ( * ('): . ')* 7( 7* % * * .$ ( =) 71 4 1 = 73 # 8 + 7 . 9)9 ? 8 ( ( ( 7( 7* !8(*# (* > ?.9 ! ( = % . )9 > % $ ? 7 . 4 / $ $ ) 7 4 1 =) 7( 4 % =) 7* 4 7( 7* 8 $ ! ! ( ( % # *# * % *')2 .$ 73 # 8 + 7 "$ . "$ 4 / $ $ ) 7 4 1 =) 7( 4 % =) 7* 4 6 7( 7* 71 ( .

9()'* *)1* > % $ ? 7 . "$ 4 ' $ $ ) 74 % =) 7(4( =) 7*4* =) 8 $ (* $" ( * 7( 7*. 0 7(*. % 1 1 1 2 7() 7*) 71 . 8 $ (* 7 (* (* ')/* 8 $ 8 $ % % % (*1 (* 7 1 (* 71. " ( $ $ ( ( 1*()( ( / * * * ( 1')0 1 1 1 ( ('()0 2 ! % . / $ $ * * * 2 " ( 10 . $ ) $ % $ 9()'* $7 . 1)/* .8 $ ! ! ( ( * * % # 1# 1 % - . - 1/)* * . ( ? 8 ( ( ( 7() 7*) 71 !8(*1# (*1 > ?.$ 7141 = 73 # 8 + .

( ( 09) 1 ( 1 . ( ( ( $ $ 8 $ ( . ( * ( )9 *1)1 7( 7*) 7( 7* . 1 1 ) "$ $ % 1 1 $ ( 1 $ $ $ $. (* ( * *)1 0) 73 # 5( 4 * ? $ ( ( ( ( ( ()/2 * * ( * ( 1)* (' ! ( % $ $ ( 40 '' $ ? A 5 4( 4 ' " - 8 ( 8( $ $ "$ ( ( ( ( ( 6 " 8 ) % ) $ ) $ . ' $ $ % $ 1 1' % + $ . "$ /)* + & > ?) ? % ( * ( * $7 ) 7. 1 71 $ 71 .%$ ! ( ( ( "$ # ( 8(. (* 1 (* 7 ( (* ('' $ 71 1 /)* $ $ ( ? % (* (* 7 7(* $ $7 " % $@ /)* (*) $ $ $.> .

$ $ $ $ . ( '' 09) " - 1()/: $ ( ( ( $. 4 / ) 7 4 (' =) 7(4/' =) 7*4 (' =) 714/' = 7 7* 6 7( 71 > 7* 71 $ *1 )$ $ * * 1 1 7*1 1/ % . (( ! % 73 + #8 "$ . ' ) $ % / & " (0 ( " - > ? % " " . 0)9( /)09 ( ! " 4/) 73 # A$ "$ " 84 '' . (/ 7(*1 $ $ $7 . (*1 (*1 (*1 (*1 /)9 (*1 (*1 (*1 (*1 2)(2 0 . > > "$ 7( 7*1 7 (*1 (*1 (*1 $ (*1 *1 ( $ $ $ 7(*1.? 8. 12) 2 12 )2 A$ " 0)0: " - .

( $ 7( (*1 "$ /)9 7* 71 "$ $ * 1 ( $ $ $ $ 8() $ $ * * * 1 * * 1 1 1 1 .+ 7(*1. 1 1 1 ( 1 1 1 ( 1 1 * * * ( * 0)((: * 1 1 * * 1 * * ( * ( * *)1/1 - $ $ "$ $ ( $ ( * "$ ( ( ( ( ( 0) 92 *)'*1 * * ( 1 1 ( 1 9(/)( )'2( ( ( : .