P. 1
Prezentacija

Prezentacija

|Views: 69|Likes:
Published by Marko Vidovic

More info:

Published by: Marko Vidovic on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2012

pdf

text

original

Prezentacija teme: Nose i kapaciteti turisti kih destinacija

MARKO VIDOVI 

kao: . Prema Svetskoj turistickoj organizaciji. 2002). bez izazivanja tetnih posledica po fizicko. osvrnucemo se na neke od njih. Weaver i Lawton (2002) defini u noseci kapacitet kao "obim turistickih aktivnosti koje mogu da se obavljaju bez nastajanja ozbiljnije tete za destinaciju".ekonomska nosivost. .socijalna nosivost i . 1997).LAC) i srodnim modelima kao "okvirima noseceg Changekapaciteta" Svetska turisticka organizacija (UNWTO) defini e pojam noseceg kapaciteta kao: "maksimalan broj ljudi koji u isto vreme mogu da posete turisticku destinaciju. Hunter (1995) daje preciznije odredenje cetiri vrste nosivosti. U nameri da pojasnimo razumevanje ovog koncepta.psiholo ka (perceptivna) nosivost. .POJAM NOSE EG KAPACITETA     U literaturi se mogu naci mnogobrojne i raznovrsne definicije pojma noseceg kapaciteta. . noseci kapacitet je presudan za za titu ivotne sredine i odr ivi razvoj (UNWTO. Manning (1999) odnosi se prema granicama prihvatljivih promena (Limits of Acceptable Change. ekonomsko i socio-kulturno okru enje i neprihvatljivog smanjenja kvaliteta sociozadovoljstva posetilaca" (PAP/RAC.fizicka nosivost.

Neki autori izdvajaju i psiholo ku komponentu (zadovoljstvo posetilaca. b) prisutnih oblika turizma i c) meduodnosa turizma med i ivotne sredine. istaknut je razlicit znacaj ove tri komponente u razlicitim destinacijama. koje je Evropska Komisija (2002) oznacila kao: fizickofizicko-ekolo ka. . socijalno okru enje (stanovni tvo. Ove razlike proizilaze iz a) karakteristika lokaliteta. tolerancija lokalnih itelja i sl. Prilikom sociopolitickorazmatranja noseceg kapaciteta. Analiza naucne literature iz ove oblasti pokazuje da se razmatranje noseceg kapaciteta krece oko ove tri osnovne komponente ili dimenzije. kulturni identitet) i ekonomsko okru enje (ukljucujuci institucionalno i organizaciono). dru tvena struktura i dinamika. socio-demografska i politicko-ekonomska.Komponente nose eg kapaciteta Na osnovu glavnih dimenzija meduzavisnosti razvoja i okru enja.). uticaje turizma u nekom podrucju moguce je analizirati u okviru tri velike oblasti: fizic fizicko okru enje (prirodno i ve tacko. ukljucujuci i infrastrukturu).

.Kori cenje i zagu enje komunalnih objekata i usluga vodosnabdevanja. apsorbcioni kapacitet i sl. kao to su vodovod. struja. kao i upravljanje cvrstim i tecnim otpadom . dru tvene pogodnosti (telekomunikacione i po tanske usluge. . elektricne energije.tretman i odlaganje. . kao onih koje se ticu zdravlja i bezbednosti.). skijali ta. ulice. . Njima se ne mo e lako upravljati pomocu ljudskih aktivnosti i ova ogranicenja treba po tovati kao takva. stanovanja i komunalnih usluga. telekomunikacija. kao i infrastrukturu.Odgovarajuca dostupnost ostalih dru tvenih pogodnosti i usluga. kanalizacija. zdravstvene usluge. na osnovu dopu tene doze ili apsorbcionog kapaciteta lokalnih ekosistema. biodiverziteta ili gubitka vrsta. kapaciteta i usluga. prodavnice. parkovi. organizacionoorganizacionoregulativne mere itd. Nivoi kapaciteta za fizicko-ekolo ku komponentu mogu se iskazati kao: fizickoPrihvatljivi nivo zagu enja ili koncentracije na kljucnim prostorima kao to su pla e. Fleksibilne (elasticne) komponente odnose se uglavnom na infrastrukturne sisteme. koji se izra avaju i kao ekolo ki kapacitet. Iz tog razloga. . "Fiksne" komponente odnose se na kapacitete prirodnih sistema. njihove trenutne vrednosti ne mogu se koristiti kao osnova za odredivanje noseceg kapaciteta. vec kao okvir i orijentacija kod preduzimanja upravljackih aktivnosti.Prihvatljiv nivo zagadenosti vazduha i vode ili buke.Intenzitet kori cenja saobracajne infrastrukture. .Fizi ko-ekolo ka komponenta ko      FizickoFizicko-ekolo ka celina obuhvata sve fiksne i prilagodljive komponente prirodnog i stvorenog (kulturnog) okru enja. banke i dr. muzeji i sl. Maksimalni prihvatljiv gubitak prirodnih resursa (na pr. prevoz. Ogranicenja kapaciteta infrastrukture mogu se povecavati kroz ulaganja. voda ili zemlji te) bez znacajnijih degradacija i poremecaja u funkcionisanju ekosistema.

jer u velikoj meri zavise od vrednosnih sudova. Neke od njih se mogu iskazati u kvantitativnom smislu. kao i kvalitet iskustva posetilaca tog podrucja.SocioSocio-demografska komponenta  SocioSocio-demografska celina odnosi se na one socijalne aspekte koji su znacajni za lokalne zajednice jer su u vezi sa prisustvom i razvojem turizma.lokalnog stanovni tva. Granice dru tvenog kapaciteta je mo da najte e odrediti. Dru tveni i demografski problemi. Socijalni noseci kapacitet koristi se kao genericki (op ti) izraz koji ukljucuje oba nivoa tolerancije . ali vecina ne mogu i zahtevaju odgovarajuca sociovec odgovarajuc sociopsiholo ka istra ivanja. U praksi se za njegovo utvrdivanje cesto koriste anketna istra ivanja. Na neke sociosociodemografske karakteristike mogu da uticu politicke i ekonomske prilike. kao to je osecaj socioidentiteta lokalne zajednice ili turisticko iskustvo itd. ukljucujuci takode socio-kulturna pitanja. kao to su migracione politike npr. Nivo kapaciteta ovih komponenti mo e se izraziti na sledece nacine: . kao to su raspolo iva radna snaga ili obuceno osoblje.

u smislu umetnosti. . ivotnog stila. svetkovina.Broj turista i tipova turisticko-rekreativnih turistickoaktivnosti koji mo e biti apsorbovan bez uticaja na osecaj identiteta. . sistema verovanja. na direktne ili indirektne nacine. dru tvenog obrasca i aktivnosti zajednice domacina. obicaja i tradicije.   . zanata.Nivo i vrsta turizma koji ne menja u znacajnoj meri lokalnu kulturu.

   . U okviru ove komponente. socio-kulturni modeli populacija koje stupaju u kontakt. religija. kompatibilnost tipova aktivnosti) na nekom podrucju. simboli. Turizam je jedan od glavnih uzroka. a i poligona susretanja razlicitih naroda i kultura iz kojih mogu proisteci razliciti sociosociokulturni konfikti.Nivo turizma (broj posetilaca. vrednosti. sociopropustljivost kultura. stepen kosmopolitizacije lokalne populacije i dr. brzina i intenzitet turistickog razvoja. . kulturna distanca. rituali. nacin kontakta i njegovo trajanje. SocioSocio-kulturne posledice turizma zavise od brojnih faktora: brojcani odnos turista i domacina.Nivo tirizma koji nece biti tetan ili ugro avati lokalnu populaciju i njeno pravo na kori cenje usluga i pogodnosti. mnogi autori izdvajaju socio-kulturnu sociopodkomponentu. . kulturne vrednosti. bez neprihvatljivog pada kvaliteta iskustva posetilaca. stepen razvoja turizma u odredenoj sredini. norme. To biva jasnije ako se podsetimo da su osnovni elementi kulture: jezik. obicaji.

Gubitak radnih mesta u drugim sektorima izazvan razvojem turizma. Tako e su obuhvacena i institucionalna pitanja u meri u kojoj su lokalni kapaciteti ukljuceni u upravljanje prisutnim turizmom.Nivo specijalizacije u oblasti turizma. . Nivo kapaciteta za ove komponente mo e se izraziti kao: . . .Politi ko-ekonomska komponenta ko    PolitickoPoliticko-ekonomski set odnosi se na uticaj turizma na lokalne privredne strukture. Razmatranje politicko-ekonomskih parametara mo e politickokoristiti da se izraze razlike u vrednostima i stavovima izmedu clanova lokalne zajednice i turista.Nivo zaposlenosti u turizmu u odnosu na lokalne ljudske resurse. aktivnosti itd.Prihodi od turizma i pitanje njihove distribucije na lokalnom nivou.ukljucujuci i konkurenciju ostalim sektorima. .

a ekonomski 90 posetilaca. Tako na pr. ukoliko ekolo ki kapacitet nekog lokaliteta iznosi 50 posetilaca/ha dnevno. Dakle. jer je to najni i pojedinacno utvrdeni kapacitet. I pored toga to vlada mi ljenje da konacan noseci kapacitet destinacije predstavlja rezultntu navedena tri. uprkos tome. odnosno cetiri nivoa (ako psiholo ki kapacitet posmatramo posebno). narocito granicne vrednosti koje se utvrde za neki od pomenuta cetiri osnovna nivoa.. socijalni 100. ukupni noseci kapacitet ce iznositi 50 posetilaca po ha/dan. psiholo ki 80. mada turisti. uva avajuci sva cetiri nivoa kapaciteta. u slucaju prekomernog broja etaca na planinama dolazi do degradacije ivotne sredine. . mogu biti zadovoljni. stvarni noseci kapacitet mora uva avati svaki pojedinacno utvrdeni kapacitet.

Predvidene mere treba da podr i lokalno stanovni tvo i korisnici. Unutar tog konteksta. Studije noseceg kapaciteta nosec trebaju da budu ukljucene u plan odr ivog razvoja. neophodan je razvoj odgovarajucih institucionalnih mehanizama. . Efikasnost implementacije zavisi od politicke volje da se nametnu pravila za razvoj turizma. Konsenzus kljucnih stejkholdera oko definisanja TNK je presudan.Primjena nose eg turisti kog kapaciteta  Noseci kapacitet je mocan koncept za nosioce politike razvoja. Efikasan pravni okvir mo e pomoci da se ubla e negativni uticaji turizma. mada se on susrece sa dosta kontroverzi izazvanih te kocama u njegovom izracunavanju. Neophodan je dogovor o ciljevima razvoja turizma. kao kontrola pristupa u cilju za tite destinacije.

. dok je samo nekoliko pokrec nivou. . kao posledica fragmentacije odgovornosti. Medutim. oni cesto ne uspevaju da budu korisni i mogu da obeshrabre menad ere i kreatore politike. Integrativni previd pristup u planiranju i upravljanju mo e da pru i dobru osnovu za uspeh.Razvijeno je nekoliko sofisticiranih sistema u cilju pracenja noseceg kapaciteta. U tr i noj ekonomiji. .Promenjena uloga dr ave.Akcija se uglavnom pokrece na lokalnom i nacionalnom nivou. . najkrupnijih ekolo kih problema medunarodnog karaktera. Neophodno je promovisanje vi e pilot projekata ukljucujuci irenje iskustva za upotrebu turistickog noseceg kapaciteta ili njegovih komponenti u upravljanju turizmom.      Ogranicenja i moguce zamke u sprovodenju TNK .Sinergija se cesto previda. od privatnog sektora se ocekuje da ave. preduzima inicijative ili odgovornosti za za titu prirode ili unapredenje lokalnog identiteta.

lako za primenu. . -Ogranicenja slobodnog pristupa. Ekoekonarocito na potro nju resursa i proizvodnju i upravljanje otpadom. . to se tice kulturno-istorijskih mesta.znacajan prirodni interes.Ogranicenje za odredene aktivnosti. .        Menad ment sredstva za sprovodenje turistickog noseceg kapaciteta Regulativna sredstva -Zoniranje je veoma korisno sredstvo. Tipicna podela po zonama je sledeca: . . .Koncentracija ili disperzija razvojnih pritisaka i turistickih tokova. pristup automobilom i parking. Ogranic pristupa.Zona C . u malim grupama. . . . ogranicen pristup automobilom. dozvoljen ulazak samo ovla cenim naucnim timovima.Eko-oznake. posete sa pratnjom.Zona A .Kori cenje zemlji ta/prostorno planiranje je proces koji ukljucuje sprovodenje procene noseceg kapaciteta. glavna pa nja treba da bude usmerena na promenu funkcija/namene. gde pritisak nije usmeren na zemlji te.visoko osetljiva.Zona B . upravljanje tokovima mo e se pokazati kulturnokao pogodniji put kojim treba ici. kompatibilne aktivnosti. Ogranic odred aktivnosti. dozvoljene neke tradicionalne i turisticke aktivnosti.umeren razvoj i tampon: dozvoljen turizam i objekti za posetioce.najvrednija i najosetljivija. Koricenje eko-oznaka u turistickim preduzecima i organizacijama treba da ima pozitivan uticaj.Zona D . Uglavnom se primenjuje u za ticenim oblastima. Kod gradova.

postoje situacije kada cene za parkiranje i ulazak u znacajnije atrakcije mogu biti odredene u cilju odvracanja od prekomernih poseta. kao to su zahvati na revitalizaciji uni tene prirode i sl. Ekonomska sredstva -Cene nisu uvek najprikladnije sredstvo za ogranicavanje/kontrolu razvoja/rasta turizma.. Medutim. .3.Sistemi podsticaja treba da se primenjuju i u javnom i u privatnom sektoru u cilju irenja turisticke tra nje .   4.Porezi se mogu koristiti kao nacin ugradivanja u cenu razlicitih eksternalija. .Costs-benefits analize (analize tro kovi-koristi) treba da budu Costskovisprovodene u razlicitim fazama ivotnog ciklusa turisticke destinacije. .

web-site. .Obuka lokalne zajednice da daje aktivan doprinos implementaciji turistickog noseceg kapaciteta. konstantno se pru aju preko web-site-a. predstavlja esencijalnu delatnost. na primer. Sofisticirani marketing omogucuje pracenje odredenih segmenata tr i ta i preduzimanje promotivnih akcija za periode u kojima je nezauzet (dostupan) noseci kapacitet.Kontrola tr i ta. . picevima..menad era u upotrebi razlicitih tehnika i instrumenata. -Upravljanje informacijama.   Organizaciona sredstva -Sistemi rezervisanja i bukiranja. U Veneciji. informacije u vezi sa opterecenjem. Turoperatori mogu da igraju va nu ulogu u potpomaganju odr ivosti turizma .Obuka lokalnih planera . saobracajem i td.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->