P. 1
Pedagoski Standardi Srednje Skole

Pedagoski Standardi Srednje Skole

|Views: 246|Likes:
Published by Iris Zeric

More info:

Published by: Iris Zeric on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

1 Na osnovu čl. 22. i 24., Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 – prečišćeni tekst), i čl. 17. i 160.

Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 10/2004), Vlada Kantona Sarajevo na 70. sjednici održanoj 18.06.2004. godine donosi

PEDAGOŠKE STANDARDE I NORMATIVE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE
Uvod Radi osiguranja jednakih pedagoških i materijalnih uvjeta u svim srednjim školama Kantona Sarajevo, a u skladu sa Članom 17. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 10/2004) utvrđuju se Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje (u daljem tekstu: “Standardi i normativi”) u školama Kantona Sarajevo kao zajednička osnova u osiguranju uslova za odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka iz nastavnih planova i programa u srednjim školama i domovima učenika. Polazeći od potreba i materijalne osnove društva, Standardima i normativima se svim učenicima i nastavnicima osigurava ista polazna osnova za stvaralački razvoj i razvoj sposobnosti učenika. Pored ovoga Standardi i normativi, zajedno s drugim relevantnim aktima, služe kao osnov za utvrđivanje cijene obrazovanja za svako pojedinačno stručno zvanje i zanimanje utvrđeno nomenklaturom zanimanja. U svojim polazištima Standardi i normativi se oslanjaju na elemente naučnih spoznaja i društvenih opredjeljenja, po kojima je srednje obrazovanje dio jedinstvenog sistema obrazovanja i odgoja, kako u Kantonu Sarajevo tako i šire u BiH, sa osnovnom namjerom uključivanja u evropske i svjetske obrazovne tokove. Obimom djelatnosti i programskim strukturama, institucije srednjeg obrazovanja se u skladu sa zakonom organizuju i formiraju kao cjeline koje sa pedagoškog i ekonomskog stanovišta mogu dugoročno ispunjavati uvjete racionalnosti i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada. Formirana kao pedagoška i ekonomska cjelina, srednja škola nesmetano ostvaruje raznovrsne oblike povezanosti s privrednim organizacijama, organizacijama društvenih djelatnosti i s obrazovnim institucijama u svim segmentima obrazovanja. Standardima se uvodi primjena svih vidova nastave koju zahtijeva savremena pedagoška nauka i praksa. Propisana je i obaveza individualizirane nastave sa manjim brojem učenika u odjeljenju/grupi, odnosno grupi praktične nastave i drugi vidovi nastave u skladu s odgovarajućim nastavnim planovima i programima. Polazeći od činjenice da je srednje obrazovanje pozicionirano kao segment od posebnog javnog interesa, ovu oblast je neophodno zasnovati na savremenim dostignućima nauke i tehnike i tehnologije, na modernoj pedagoškoj teoriji i praksi, humanizmu i etici i staviti u funkciju osposobljavanja mladih i odraslih za rad i osiguranju uvjeta za njihovu stručnu nadgradnju. U skladu sa naprijed navedenim i činjenicom da je srednje obrazovanje integralni dio jedinstvenog sistema obrazovanja utvrđuju se Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja uzimajući u obzir njegove specifičnosti, kao i realne materijalne mogućnosti društva u cjelini, a prvenstveno materijalne mogućnosti Kantona Sarajevo. Pored navedenog, ovim aktom se stvaraju mogućnosti, odnosno obaveze ustanova srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo i njihovih osnivača u vezi sa reformisanjem cjelokupnog sistema srednjeg obrazovanja koji će na konvergentan način doprinijeti da se ustanove srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo uključe u evropski edukacijski prostor. Cilj ovog akta je da, između ostalog, zajedno sa savremenim nastavnim planovima i programima doprinese stvaranju uslova da srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, a time i

kadrovski i drugi opšti materijalno-tehnički uslovi neophodni za obavljanje nastavnog i umjetničkog rada koji se ostvaruje u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon). vježbi. da za realizaciju nastavng procesa raspolaže odgovarajućim brojem i strukturom nastavnika i saradnika. najkasnije dvije godine od dana donošenja. primjerenim vrsti škole. Ovaj akt takođe ima za cilj da doprinese poboljšanju kvaliteta edukacije i rezultata srednjeg obrazovanja kao osnovnog preduslova za kompariranje sa evropskim i svjetskim obrazovnim sistemima.2 bosanskohercegovačko srednje obrazovanje. Polazeći od navedenog posebno se utvrđuju minimalni uslovi za pojedine aktivnosti srednje škole u pogledu izvršavanja obaveza navedenih u prethodnom stavu. ustanovama srednjeg obrazovanja i njihovim osnivačima se određuju obaveze u pogledu stvaranja uslova i obavljanja nastavnog procesa koji se realizira kroz nastavni plan i program i to: da učenicima organizira i realizira teorijsku i praktičnu nastavu u obimu i kvalitetu utvrđenom u nastavnom planu i programu. sa otvaranjem mogućnosti. odnosno dužine radnog vremena nastavnika i saradnika. i drugim nastavnim sredstvima. tehničkim. odnosno davanja značajne pomoći ka povećanju međunarodne konkurentnosti evropskog i bosanskohercegovačkog sistema obrazovanja. sanitarnim i drugim uvjetima. što će omogućiti održivost našeg srednjeg obrazovanja u evropskoj i svjetskoj konkurenciji s još jednim jasnim ciljem da se poveća mogućnost zapošljavanja onih koji su srednje obrazovanje stekli u školama Kantona Sarajevo. rada u seminarima. u dijelu kojim su propisana nastavna sredstva. odnosno s ciljem da se ove diplome jednostavnije i uspješnije kompariraju (nostrificiraju) sa odgovarajućim evropskim i svjetskim diplomama. Ovi standardi i normativi su. Standardima i normativima utvrđuju se minimalni i optimalni prostorni. po osnovu razvijenosti – veličine škole/školskog centra/đačkog doma najkasnije za dvije godine od dana donošenja. a u ranije izgrađenim objektima i verifikovanim školama Pedagoški standardi i normativi dostizat će se postupno i to: - - kadrovski. najkasnije za sedam godina od dana donošenja. siguronosnim. najkasnije za pet godina od dana donošenja. prostorni. . pored Zakona. realizirajući pri tome utvrđeni obim aktivnosti putem predavanja. da za realizaciju nastavnog procesa raspolaže odgovarajućim prostorom. opremom. Pedagoški standardi i normativi obavezno i u potpunosti se primjenjuju pri izgradnji novih školskih objekata. polazni akt za osnivanje i rad ustanova srednjeg obrazovanja. sa konačnim zadatkom da doprinese stvaranju dodatnih uslova za priznavanje naše diplome u Evropi i Svijetu. odnosno pri verifikaciji novih škola. postigne što veću kompatibilnost i jasnu komparativnost u sistemu obrazovanja u Evropi. konsultacija i ispita u okviru predviđenih sati iz nastavnog plana i programa. ovim aktom i drugim podzakonskim aktima. da kvalitetnim i racionalnim organiziranjem nastavnog procesa omogući njegovo nesmetano izvođenje i rad s učenicima u skladu sa zakonom. U cilju adekvatnog postavljanja i utvrđivanja odgovarajućih uslova rada. Ovi Standardi i normativi omogućuju kvalitetan nadzor nad radom ustanova srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo.

grupi. Broj i struktura nastavnog kadra 4. funkcionalnosti. temperature. broj učenika u odjeljenju. Specijalna škola Dom učenika minimum optimum maksimum Broj klasa za umjetničke škole minimum optimum maksimum 16 16 12 4 4 3 4 24 24 18 8 8 8 8 32 32 24 16 16 10 12 12 12 - 24 24 - 48 48 - Ako je u sastavu srednje škole.. ŠKOLSKI PROSTOR I OSTALI UVJETI ZA RAD ŠKOLE U cilju zadovoljavanja osnovnih pedagoških standarda. Oblici rada. klasi.1. nastavna sredstva.. prostor i nastavna sredstva 2. Ako je srednja škola/đački dom u sastavu školskog centra u kome se obavlja djelatnost više nivoa obrazovanja. opt. Broj i struktura saradnika u nastavi 6. školski prostor.3 Standardima i normativima se posebno utvrđuju: 1. pri čemu struktura prostora treba zadovoljavati osnovne preduslove za odvijanje nastavnog procesa. VELIČINA SREDNJE ŠKOLE/ŠKOLSKOG CENTRA/ĐAČKOG DOMA Broj odjeljenja/ odgojnih grupa Vrsta i tip škole Gimnazija i vjerske škole Tehnička i srodna škola Stručna škola Umjetnička škole: a) Muzička b) Škola primjenjenih umj. priprema za odgojno-obrazovni rad i ostali zadaci nastavnika u okviru radne sedmice 5. Broj i struktura rukovodnog osoblja 7. bezbjednosti i slično.2. sanitarnih. 1. Elementi razvijenosti. ali i druge životne uslove u pogledu kubature. 1.) se utvrđuje kao aritmetička sredina odgovarajućih kategorija propisanih u prethodnoj tabeli za svaku vrstu srednje škole koja se nalazi u njenom sastavu.) se utvrđuje kao 75% zbira odgovarajućih kategorija propisanih pedagoškim standardima i normativima za svaki nivo obrazovanja/odgoja. broj odjeljenja/odgojnih grupa (min. i maks.1. Škole/školski centri/đački domovi koji se ne finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ne podliježu uslovima iz tačke 1. broj odjeljenja/odgojnih grupa (min. veličina srednje škole prema vrsti škole. zdravstvenohigijenskih i drugih prostornih uslova. kao i pojedinačne površine karakterističnih prostora. Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja 8. ELEMENTI RAZVIJENOSTI ŠKOLE/ŠKOLSKOG CENTRA/ĐAČKOG DOMA Pod elementima razvijenosti podrazumijevaju se: veličina škole/školskog centra/đačkog doma prema broju odjeljenja/odgojnih grupa. opt. svjetlosti. laboratorijskom. Navedena površina utvrđuje se kako slijedi: . Norma časova. Broj i struktura administrativno-finansijskog osoblja 1. i maks. praktičnom i proizvodnom radu 3. utvrđuje se minimalna i optimalna površina ukupnog prostora po jednom učeniku. odnosno srednjoškolskog centra više vrsta srednjih škola.

000 knjižnih jedinica u funkciji realizacije nastavnog procesa koji se realizira u toj ustanovi. U knjižne jedinice se ne ubraja arhivska građa. odnosno osnivača. čitaonicu.3.0 m2 200 m2 60 m2 optimum 8. samostalnu komunikaciju u prostore neophodne za njihovo obrazovanje odnosno rad (amfiteatre. po nastavniku Površina za nastavu tjelesnog odgoja/sporta. odnosno Normativima nastavnih sredstava. Srednja škola/školski centar obavezno ima biblioteku sa najmanje 5. Ovim Standardima i normativima se utvrđuje obaveza srednje škole u pogledu omogućavanja pristupa i komunikacije invalidnih lica u unutrašnjem prostoru ustanove.5 m2 4. NASTAVNA SREDSTVA Nastavna sredstva. i druge prostore).0 m2 6. odnosno osnivača.2 m2 12. toalet.0 m2 1. Ovim Standardima se utvrđuje obaveza ustanove. U nastavnom planu i programu obavezno se definišu osnovna nastavna sredstva.0 m2 5. Minimalni uslovi u pogledu obezbjeđenja uslova invalidnim licima podrazumijevaju obavezu ustanove da omogući tom licu samostalni ulazak u objekat. po učeniku na času Prostor za kulturnu i javnu djelatnost škole Biblioteka. dokumentaciono-informacioni centar minimum 6. Srednja škola. po učeniku na času Prostor za praktičnu nastavu i prostor za stručnu nastavu – vježbe u školi primijenjenih umjetnosti. i ostala sredstva rada srednje škole osiguravaju se u skladu sa zahtjevima nastavnih planova i programa. odnosno oprema potrebna za realizaciju tog programa. .0 m2 2. laboratorije. godine.0 m2 5. odnosno osnivač.0 m2 8. u pogledu obezbjeđivanja sanitarnih uslova i odgovarajućeg broja toaleta u skladu sa brojem učenika koji u isto vrijeme borave. Ovim Stadardima se utvrđuje obaveza ustanove. dužni su obezbijediti nastavna sredstva i ostala specijalizirana sredstva u skladu sa zahtjevima nastavnog plana i programa koji se u toj ustanovi realizira.4 Opis Korisna površina prostora u dvorištu – po učeniku Zatvoreni prostor bez sale za sport/tjelesni odgoj i prostora za kulturnu i javnu djelatnost škole – po učeniku u smjeni Površina učionice po učeniku –optimalne dimenzije 7m X 8m Kubikaža nastavne prostorije – po učeniku na času Kabinet za nastavnika ili grupu nastavnika srodnih predmeta.0 m2 4. odnosno rade u prostoru ustanove. Minimalan broj kabina sa propisanim pratećim prostorom utvrđuje se tako što se na svakih 28 učenika koji borave i rade u jednoj smjeni obezbjeđuje po jedna kabina. čime se postiže ujednačavanje uvjeta rada svih srednjih škola u pogledu nastavnih sredstava.5 m2 6.0 m3 4.0 m2 300 m2 74 m2 Izgradnja novih zgrada za srednje škole treba biti po «Normativima za projektovanje i izgradnju srednjih škola» od 1984. 1. posebno obezbjeđenje specijaliziranih radionica i laboratorija. učionice.5 m3 3. biblioteku. Pod optimalnim uslovima u pogledu prethodnog stava podrazumijeva se obaveza ustanove da invalidnom licu – učeniku ili zaposlenom omogući uslove za samostalan pristup objektu. u pogledu obezbjeđivanja odgovarajućeg specijaliziranog prostora za realizaciju nastavnog plana i programa.

3. 1.8 kom .3.2 U školi: aparat za umnožavanje računar aktuelne prosječne konfiguracije štampač razglasna stanica razglasna stanica (mobilna) fax aparat skener digitalna kamera digitalni foto aparat megafon klavir.1.kolekcija slika i grafika 2 kompleta .8 kom .1.rječnik bosanskog jezika .kolekcija CD kaseta za fonetski tečaj iz bosanskog /srpskog/hrvatskog jezika.1. pravilnog izgovora i akcenta c) Rječnici . harminij ili sintisajzer 2 kom 6 kom 3 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1.rječnik hrvatskog jezika .kolekcija crteža i slika iz oblasti fonetike i fonologije.5 Normativi nastavnih sredstava za specijaliziranu opremu prema zahtjevima nastavnog plana i programa za svaki nastavni predmeta ili grupu srodnih predmeta utvrđuje se posebnim aktom. pijanino.3. Bosanski/srpski/hrvatski jezik i književnost a) Književnost .rječnik srpskog jezika .1.DVD tabla računar kasetofon sa CD i kabinetu: 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1. MINIMUM PO PREDMETIMA 1.1.1 U svakoj učionici grafoskop projekciono platno TV – prijemnik – color videorekorder .3.8 kom . morfologije i leksikologije i funkcionalnih stilova .3. OBAVEZNA OPĆA NASTAVNA SREDSTVA Pored osnovnog namještaja škola treba posjedovati: 1.kaseta i CD u skladu s NPiP-om b) Jezik .3.3.1.

1 komplet po nastavniku .3.10 kompleta .1.8 kom -8 kom -8 kom -8 kom 1.modeli geometrijskih figura u prostoru .specijalizirana učionica ili laboratorij .gramatika bosanskog jezika .3. olovke u boji.6 .3.geometrijski pribor sa ormarićem . informaciona i sigurnosna oprema oprema za eksperimentalni rad edukacioni softver stručna literatura i potrošni materijal .1 komplet po nastavniku .1.gramatika hrvatskog jezika . flomasteri) 1.8 kom .8 kom .ostava za hemikalije b) c) d) osnovna oprema u skladu s NPiP laboratorijski namještaj.pravopis srpskog jezika .pravopis hrvatskog jezika . b) osnovna oprema prema NPiP .pravopis bosanskog jezika . F I Z I K A a) prostor .modeli za prikaz nastanka obrtnih tijela . hamer .3.slike.1.gramatika srpskog jezika 1. videokasete c) stručna literatura.softver za matematiku u školi .1. edukacioni SOFTVER i druga nastavna sredstva d) priručni alat e) potrošni materijal 1.3.ostava za nastavna sredstva i potrošni materijal.3.3. M A T E M A T I K A . B I O L O G I J A a) prostor .eksperimentalni uređaji za demonstracije .eksperimantalni uređaji za laboratorijski rad učenika .specijalizirana učionica ili laboratorij .papir.3.4.2.3.prostorija za nastavna sredstva i materijale b) osnovna oprema u skladu s NPiP . H E M I J A/ K E M I J A a) prostor .specijalizirana učionica ili laboratorij . grafikoni.5.potrošni materijal (folije.

1.9.7 laboratorijska oprema edukacioni softver nastavna sredstva sigurnosna oprema c) stručna literatura d) potrošni materijal Nastavna sredstva iz fizike.3. poligon gimnastičke sprave prateće prostorije (svlačionice i kupatila) gimnastičke i sportske rekvizite instrumente za vrednovanje komplete opreme za predstavljanje škole na takmičenjima računar pribor za prvu pomoć 1. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ/ SPORT/ŠPORT Škola treba posjedovati: - - dvoranu za tjelesni odgoj/sport ili sportsko igralište. H I S T O R I J A / P O V I J E S T - Zidne karte (geopolitičke i historijske) grafofolije štampani materijal stručna literatura videokasete i CD 1.3. modeli pribori za mjerenje videokasete zbirke dijapozitivi edukacioni softver stručna literatura .3.3. šeme.1.6.3.8.3. G E O G R A F I J A globusi. STRANI JEZICI Fonolaboratorija ili odgovarajući prenosivi uređaj vizuelna sredstva štampani materijal stručna literatura 1.1.7. 1.1. karte.3. hemije i biologije nisu obavezna u školama u kojima NPiP nisu predviđeni ovi nastavni predmeti.3.

PSIHOLOGIJA I OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA kabineti po potrebi za jedan ili više predmeta videotraka – snimci razgovora sa istaknutim filozofima.12.3.8 1.3.3.3. 1.3.1.3.3.3. LIKOVNA KULTURA - radni prostor sa namještajem. MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA kabinet sa namještajem. snimci emijsija na radiju i televiziji. štampači minimalno 1 kom. videotop 1 kom. snimci oglednih predavanja kolekcija logičkih igara i zadataka zbirke filozofskih sadržaja stručna literatura sa svaki predmet 1. ukoliko je NPiP-om predviđeno praktično izvođenje klavir audiovizuelna sredstva nosioci zvuka i slike slike instrumenata i kompozitora U cilju kvalitetne vannastavne aktivnosti srednja škola treba imati osnovne muzičke instrumente.3. Broj kabineta pozicionira se u skladu sa ukupnim brojem časova i potrebom kvalitetne realizacije nastavnog plana i programa umreženi računari minimalne prosječne aktuelne konfiguracije minimalno 12 kom. SOCIOLOGIJA. FILOZOFIJA.1.13.10. skener 1 kom priključak na Internet - - - 1. ukoliko je NPiP-om predviđeno praktično izvođenje likovno-edukativni i dokumentarno-instruktivni materijal materijalno-tehnička sredstva za kreativni rad po vrstama likovne umjetnosti 1.14. PRAKTIČNA NASTAVA - odgovarajući broj radionica s opremom neophodnom za realizaciju nastavnog programa kompleti ručnog alata modeli mašine i uređaji kolekcija alata potrošni materijal radionica za opravku i održavanje nastavnih sredstava i ostala oprema prema NPiP .1. INFORMATIKA prostor.1.3. KULTIURA RELIGIJA. kabinet sa potrebnim namještajem i priključcima.1.11.

.. STRUČNA I MJEŠOVITA ŠKOLA OPIS BROJ UČENIKA minimalno optimalno maksimalno ....... odgojnoj grupi i grupi praktične nastave zavisno od škole........Nastava informatike – grupa ...Laboratorijska nastava u izbornoj nastavi u III i IV razredu gimnazije-grupa ........ TEHNIČKA I SRODNA.. 8 12 14 .........Nastava stranog jezika – izborna grupa .. 1......................Paktična nastava – grupa III i IV razred ............... 10 14 16 .......... KLASI I GRUPI PRAKTIČNE NASTAVE Redovna nastava se u srednjoj školi organizuje i realizuje kao predmetna po odjeljenjima.... stručno zvanje i zanimanje.. minimum po učeniku medioteka (video kasete............... ŠKOLSKA BIBLIOTEKA U okviru propisanog minimuma broja knjižnih jedinica iz poglavlja 1..Pripremna nastava – grupa .. CD) prema nastavnom planu i programu 5 knjiga 30 primjeraka 2 knjige 3 knjige Škola je obavezna pratiti dostignuća u nastavnoj tehnici i tehnologiji. 2. škola treba da ima: - - minimum po učeniku minimum knjiga popisane školske lektire (po svakom djelu) stručna literatura.........1........... Ukoliko je broj učenika jednog odjeljenja – grupe manji od propisanog minimuma škola je dužna organizovati instruktivnu nastavu sa 50% časova iz NPiP-a.............. kao i razvoj tehnologija uopće.. 10 14 16 ........ GIMNAZIJA....................... minimum po učeniku specijalne škole..... nastava se izvodi u skladu sa zahtjevima NPiP-a...Dopunska nastava – grupa .......Praktična nastava – grupa I i II razred . klubovi . 10 14 20 Ukoliko NPiP-om nije utvrđen broj učenika u grupi praktične nastave.... audio kasete............1. 6 8 11 Ukoliko je NPiP-om u dijelu stručne ili opše obrazovne nastave predviđena podjela odjeljenja u grupe. 20 28 32 ....... i nabavljati nastavna sredstva za unapređenje nastave u skladu sa aktualnim nastavnim planovima i programima. .......... 10 14 16 ... utvrđuje se kako slijedi: 2.........3...............9 Za stručno-teorijsku i praktičnu nastavu škola treba da ima opremu.......................... Broj učenika u odjeljenju........Sekcija.... grupama i grupama praktične nastave.. GRUPI..... ovaj broj se generalno utvrđuje kako slijedi: ..... klasama...Redovna....15............2.. 10 14 20 .............3..... učila i mašine prema potrebama nastavnog plana i programa za određenu struku. BROJ UČENIKA U ODJELJENJU. 10 14 20 ... opšte obrazovna i stručna nastava izborna i fakultativna nastava – odjeljenje ...............

hor ...specijalna odjeljenja sastavljena od dva razreda i specijalno odjeljenje sastavljeno od tri razreda ....baletno odjeljenje ili grupe 2...3.....odjeljenje sastavljeno od učenika sa kombinovanim smetnjama .. ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI OPIS ..... UMJETNIČKE ŠKOLE 2.. SPECIJALNA ŠKOLA BROJ UČENIKA minimalno optimalno maksimalno .....2..4...3... 4 6 8 .. 8 10 12 2............ 8 10 12 .individualna nastava ............grupna nastava ..............opšteobrazovna nastava .... u zavisnosti od vrste projekta... DOM UČENIKA OPIS ..................opšteobrazovnsa nastava .........odjeljenje sastavljeno od teže mentalno retardiranih učenika u grupama za resocijaciju i redovno osposobljavanje .. 4 6 8 . SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA OPIS ....3...orkestar .......odgojna grupa BROJ UČENIKA minimalno optimalno maksimalno 18 24 30 BROJ UČENIKA minimalno optimalno maksimalno 18 28 32 1 3 8 10 10 40 80 10 25 40 2 5 9 2 6 7 BROJ UČENIKA minimalno optimalno maksimalno 18 28 32 6 9 12 OPIS 3..... 2....2....................... 4 9 12 ...grupa instrumenata i kamerna muzika .......... 4 6 8 .10 Napomena: Propisani broj se........odjeljenje u internatskom smještaju .... BROJ NASTAVNOG KADRA ....... može mijenati u skladu sa posebnim odlukama Ministra..........specijalna odjeljenja ..1.........grupna nastava – nastave u klasama 2....................................odjeljenje produženog boravka ...

. instruktora – specijalista i saradnika u nastavi određuje se na osnovu Nastavnog plana i programa...... 6... 1 sat .. vrste škole... 2... PRIPREMA ZA OBRAZOVNO-ODGOJNI RAD I OSTALI POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE Stručne poslove na planiranju i realizaciji nastavnih sadržaja................... 4 sata .......1...........1 Utvrđuje se norma nastavnika prema nastavnim predmetima: RB 1. Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice: . proizvodni rad.... priprema za nastavu......... Profil i stručna sprema profesora......1 sat ....5 sati Pod ostalim poslovima nastavnika podrazumijevaju se obavezni prateći poslovi odgojnoobrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema stvarnim potrebama... Redovna nastava Norma časova...... broja odgojnih grupa i programa rada škole..1.......razredništvo (čas odjeljenske zajednice roditeljski sastanak/informacije dodatna administracija) ........ broja grupa.. odgovarajuće struke i stručnih zvanja i zanimanja.............. nastavnika praktične nastave i instruktora – specijalista utvrđen je Zakonom i Nastavnim planom i programom..2...... 4..5 sata 4... grupa praktične nastave....5 sat dežurstvo i ostali poslovi po nalogu dirketora na osnovu Pravilnika donesenog na Nastavničkom vijeću - 4.............2....... fakultetivna nastava...2. 7.. dopunska.. NORMA ČASOVA..... Normirani poslovi ....konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom..1.... testiranje prema NPiP i stručno usavršavanje .............. laboratorijskih vježbi....... priprema i ispravka pismenih radova........ Nenormirani poslovi – nastavnik se angažuje prema potrebi dodatna..11 Broj profesora.....vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti ... nastavnika praktične nastave... 7. nastavnici praktične nastave i instruktori – specijalisti..... Nastavni predmet Bosanski/hrvatski jezik Strani jezik Matematika Fizika Hemija Biologija Informatika Broj časova redovne nastave 18 19 19 19 19 20 20 ........ broja časova u školi koji proističu iz prethodno nabrojanih elemenata i nastavnih normi za svaki nastavni predmet..... vođenja. POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE 4..... 4...2.... izrada projekata i drugo ............. 3......... 4......rad u stručnim organima ... broja odjeljenja............5 sat 4.............1................. praćenja i ocjenjivanja učeničkog rada i ukupnog napredovanja učenika u srednjoj školi obavljaju profesori.............. grafičkih radova.... 5......... 1.. kontrolnih radova... 32..

..................... 14........ 13...1.3............ 1 izvršioc 5.... . STRUČNI SARADNICI U ŠKOLI/ŠKOLSKOM CENTRU/ĐAČKOM DOMU (Pedagog-psiholog........1.......0. 0........1....2... 15...................1. 11.........1...... 70 sati po kandidatu Napomena: a) Ukoliko nastavnik koji je radni odnos zasnovao na puno radno vrijeme nema 40-satnu radnu obavezu po gore navedenoj raspodjeli.... psiholog) ...........teorijske nastave Praktična nastava Metodička praksa 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 20 Mentorski rad s pripravnikom . Bibliotekar .......1..... 0.. 1 izvršioc Koordinator praktične nastave za učenike koji praktičnu nastavu izvode izvan škole...1... psiholog.. 12.... koji direktor raspoređuje prema afinitetu nastavnika..... bibliotekar............................ 20 Historija/povijest Geografija Filozofija-logika Pisihologija Sociologija Likovna kultura Muzička kultura Fizički i zdravstveni odgoj/Sport Kultura religija Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava Predmeti stručno .........12 8...... pedagog............... može se priprema uvečati za dva časa po odobrenju Ministra.................. po odjeljenju ili na svakih 24 učenika ukoliko učenici nisu iz istog odjeljenja . Pedagog-psiholog (pedagog... 18..1..... rukovalac nastavnom tehnikom-programer koji imaju odgovarajuću VSS) 5...... a za toliko se povećava broj časova pripreme..018 izvršioca Rukovalac nastavnom tehnikom – programer ............ c) Nastavniku stručno teorijske nastave koji ima tri ili više predmeta.. 5........ 5. socijalni radnik........5. 10..05 izvršioca 5.1 Za svako odjeljenje preko minimalnog broja odjeljenja/klasa utvrđenih u poglavlju 1.. dobiva poslove po nalogu dirketora škole........ 19.......1..... 9.. škola ima po .......125 izvršioca Socijalni radnik po odjeljenju ... 16...1....................... ZA KVALITATIVNU PODRŠKU NASTAVNOG ŠKOLA/ŠKOLSKI CENTAR OBAVEZNO IMA: PROCESA SREDNJA 5.......... 5..... b) Za nastavnike-pripravnike sedmična norma se umanjuje za 2 časa............. odgajatelj........ 1 izvršioc 5. 17.. 5... zdravstveni radnik......1. 1 izvršioc Korepetitor u muzičkoj školi po klasi .........6......4...

....2. analiziranje i unapređivanje saradnje s porodicom........3....... materijalne beneficije) broj sati 4 2 4 16 .saradnja sa roditeljima ..0 sati ..1. 0..2. ostvarivanje i analiza socijalnog rada ......2....personalni dosje učenika. Odgajatelj .... po nalogu direktora i organa upravljanja škole... 0...........2.4...... Profil i stručna sprema utvrđena je kako slijedi: .. institucijama pedagoško-psihološkom službom.......1.... starateljstvo...1 izvršioca 5....2..5... STRUKTURA RADNE SEDMICE SOCIJALNOG RADNIKA Za praćenje...7...2..pedagoška dokumentacija .........rad sa nastavnicima i stručnim organima škole .0 sati ....1.......unapređenje nastave ..0 sati Ukupno 40... starateljima – na terenu ... diplomirani socijalni radnik Radni zadaci ........ 5.13 5..........0 sati ... društvenom sredinom.......5 sati ... Stručnih saradnika u specijalnim školama i srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u skladu sa nastavnim planom i programom..... Zdravstveni radnik ... Bibliotekar ..Koncepcijsko programski zadaci .koncepcijsko-programski zadaci u dogovoru sa direktorom .. pedagog-psiholog/pedagog/psiholog .0 sati .................. pa se prethodna satnica može izmijeniti.1 izvršioca 5...socijalni radnik .......rad sa učenicima i učeničkim organizacijama ....2.2....provođenje upisa u školama .0 sati .Saradnja s institucijama: s centrom za socijalni rad (smještaj... OBAVEZNO IMA SLIJEDEĆE STRUČNE SARADNIKE: 5..profesionalna orijentacija .........3...0 sati Pedagog-psiholog obavlja i druge stručne poslove prema potrebi.......2. ostvarivanje i analiza odgojnog rada .....3..priprema za rad i stručno usavršavanje ..programiranje... pedagoški karton .5 sati ..Saradnja s porodicom.....saradnja sa institucijama ... DOM UČENIKA/ĐAČKI DOM.5 sati .......2........ 0.... u svrhu preventivnog djelovanja škola ima socijalnog radnika......1.........istraživanja u praksi školskog pedagoga-psihologa ..1 izvršioca STRUKTURA RADNE SEDMICE STRUČNOG SARADNIKA (PEDAGOG-PSIHOLOG ili PEDAGOG ili PSIHOLOG) ......rad u timu s pedagoško-psihološkom službom i razrednicima .......1..5 sati . sudske odluke..0 sati .. 1 izvršioc 5..2.pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta .........programiranje............... ZA SVAKU ODGOJNU GRUPU.....0 sati ..3.....3......7.......0 sati .0 sati .....

....0 – 2. po nalogu direktora i organa upravljanja škole.............. fonda stručne knjige i ...Rad s učenicima na popularizaciji knjige...0 – 2..................... obnove i nabavke novih knjiga......................0 Ukupno 40.. 1 sat = Ostali poslovi i radni zadaci: ... praznikom i dr........................14 s komisijom za kategorizaciju i slično 6 ......0 – 5. STRUKTURA RADNE SEDMICE ODGAJATELJA U ODGOJNOJ GRUPI broj sati - Edukacija Grupni rad u odgojnoj grupi Individualizirani rad sa štićenicima Rad u sekcijama i interesnim grupama Kulturna i javna djelatnost u grupi Dežurstvo nedjeljom.0 sati _______________________________________ Odgajatelj obavlja i druge stručne poslove prema potrebi.......0 – 5....... rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike ............. saradnja s nastavnicima/odgajateljima u neposrednom planiranju i izvođenju obrazovno-odgojnog rada........ saradnja s roditeljima u području korištenja knjigama i programa pomoći učenicima .............0 – 2.Stručno evidentiranje i klasifikacija fonda knjiga.Bibliotekar – diplomirani bibliotekar ... 2 sata ..................... Bibliotekar u okviru 40 – časovne radne sedmice obavlja sljedeće radne zadatke: = Poslovi planiranja: ..0 – 2....... dopuna bibliotečkog fonda......Stručna analiza rezultata rada u okviru realizacije programa rada škole ........ poslovi planiranja..Učešće u programiranju rada škole/ustanove.... odnosno centra za informacije............ Pripreme za odgojni rad Vođenje dokumentacije Saradnja sa školama....... ustanovama.0 – 2.....Bliži uvjeti za formiranje biblioteke.Vođenje socijalnog kartona učenika u okviru pedagoškog kartona 4 ...............................Rad na pravovremenom informisanju nastavnika i stručnih saradnika škole/ustanove o novinama u stručnoj literaturi i periodici... po nalogu direktora i organa upravljanja škole..... 3 sata ........0 – 2.0 – 5. ........... 4 sata = Praćenje i realizacija programa rada škole/ustanove: Permanentan rad na praćenju realizacije programskih zadataka škole sa stanovišta programskih zadataka škole sa stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke u realizaciji nastavnih i vannastavnih odgojno-obrazovnih sadržaja ......Stručno usavršavanje 4 __________________________________ Ukupno 40 Socijalni radnik obavlja i druge stručne poslove prema potrebi................ davanje uputa za korištenje i metodičkih napomena za brzo i efikikasno sticanje potrebnih informacija. roditeljima Stručno usavršavanje Drugi poslovi po nalogu direktora – 8.. STRUKTURA RADNE SEDMICE BIBLIOTEKARA Profil i stručna sprema bibliotekara utvrđena je kako slijedi: ... definisani su Zakonom i podzakonskim aktima..... pa se prethodna satnica može izmijeniti......0 – 5........... 2 sata .... pa se prethodna satnica može izmijeniti.

..... 3 sata Poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga ..............................................2....... 7..................... 7............ 2 sata Ostali poslovi po nalogu direktora škole . stručnoteorijske nastave....... pored izvršilaca iz tačke 6........... 2 sata Permanentno stručno usavršavanje .......................................................... praktične nastave .....................1............................... ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA Sekretar škole .... Domar po odjeljenju ........) kako slijedi: 6..... 7.......... 0.................. po nalogu direktora i organa upravljanja škole..3.... 1 izvršilac (Uslovi u pogledu stručne spreme: Diplomirani pravnik) 7......15 periodike... Sticanje odgovarajuće stručne spreme može trajati najduže 5 godina. RUKOVODNO OSOBLJE Srednjom školom/školskim centrom/đačkim domom rukovodi direktor škole.......... Administrativni radnik ... škola je dužna da omogući uposlenom da stekne potrebnu stručnu spremu......... Škole koje u skladu sa nastavnim planom i programom imaju praktičnu nastavu koja se izvodi u radionicama škole................. i 7...... 6... u cilju kvalitetne organizacije........2....................... Da bi ostao u radnom odnosu uposleni mora donositi potvrdu sa fakulteta o završenoj godini studija.. imaju pravo na svakih 24 časa praktične nastave po 0...... imaju pravo (u skladu sa prirodom nastavnog procesa u toj ustanovi) na pomoćnika direktora ili voditelj dijela nastavnog procesa po 0................2.... 1 sat __________________________________________________________ - Ukupno: 40 sati Bibliotekar obavlja i druge stručne poslove prema potrebi.............. 20 sati Poslovi informisanja . STRUKTURA RADNE SEDMICE ZA RUKOVAOCA NASTAVNOM TEHNIKOM – PROGRAMER Svaka škola ovisno o potrebama utvrdit će poslove i zadatke u okviru 40 časovne radne sedmice.. dječije i omladinske štampe....... ZA ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKU I TEHNIČKU PODRŠKU NASTAVNOG PROCESA SREDNJA ŠKOLA/ŠKOLSKI CENTAR/ĐAČKI DOM OBAVEZNO IMA: 7......05 izvršilaca – pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa za praktičnu nastavu..1......... 1 izvršilac (Uslovi u pogledu stručne spreme: administrativni tehničar ili odgovarajuće usmjerenje iz neke druge srednje škole) Napomena: Za radno mjesto pod tačkom 7.. koji se imenuje u skladu sa zakonom i pravilima škole.06 izvršilaca .................. TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA 7.......... Samostalni referent za plan i analizu ................... pa se prethodna satnica može izmijeniti...... Ustanove iz prethodnog stava koje imaju više od minimalnog broja odjeljenja/klasa/odgojnih grupa ili veći procenat praktične nastave.................. 1 izvršilac (Uslovi u pogledu stručne spreme: Diplomirani ekonomist) 7........................125 izvršilaca....... 6.........................2...1 Za svako odjeljenje/klasu/odgojnu grupu preko minimalnog broja sve ustanove iz stava 1........ časopisa...1...............................1.. ukoliko uposleni nema odgovarajuću stručnu spremu.. praćenja i kontrole nastavnog procesa imaju odgovarajući broj pomoćnika direktora ili voditelj dijela nastavnog procesa (smjene.........................1... opšteobrazovne nastave...... naslova po predmetima i nastavnim područjima .............2.....................................

.25 izvršilaca Škole koje u skladu sa nastavnim planom i programom imaju praktičnu nastavu koja se izvodi u radionicama škole.......065 izvršioca 7.........................3....... 06....... 1 izvršilac 7.. Radnici na održavanju higijene objekta i opreme po odjeljenju/klasi/ odgojnoj grupi . Rukovaoc centralnog grijanja za škole koje imaju vlastitu kotlovnicu ....... 7..2........5..............1.. 2 izvršioca 7.......................3.......2.....4................2..........3.2......................3................... 7..........................3........2.1 izvršioca na održavanju higijene............ 1 izvršilac 7.......1.......3.. 1 izvršilac 7. Ekonom – kurir .................. Klavirštimer u srednjoj muzičkoj školi .... imaju pravo na svakih 24 časa praktične nastave po 0..............3. 1 izvršilac po smjeni 7. 0... 2004....................2... protuprovalna i protupožarna zaštita) 7.........2..... godine........ PREMIJER Mr....2...............2004............... odgovarajući videonadzor. 2 izvršioca (alternativa tački 7.............3....................... Dnevni čuvar zadužen za sigurnost ..... Portir u Domu učenika ......spremačica....3.....09....16 7..... Noćni čuvar po objektu .......3....... Ekonom u domu učenika za svaku odgojnu grupu ............. 1 izvršilac 7......Osoblje u kuhinjama Doma učenika ......... Model u školi primjenjenih umjetnosti (muški i ženski) ... 2 izvršioca Ovi Standardi i normativi stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljeni u Službenim novinama Kantona Sarajevo...6.................3............. 0...........4...... godine .........5..........2............. pored izvršilaca iz tačke 7.............. Srednje škole su dužne da svoja normativna akta usklade sa ovim Standardima i normativima do 01......2.. OSTALO OSOBLJE 7................ Denis Zvizdić Broj: 02-05-16410-11/2004 od 18.7........................

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->