P. 1
Onkologija

Onkologija

|Views: 394|Likes:
Published by libic

More info:

Published by: libic on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

Onkologija 1.

RADIJACIONA BOLEST Radijaciona bolest nastaje uslijed ozra enja velikim dozama jonizuju ih zra enja cijelog tijela ili delimi nog ozra ivanja nekih dijelova tijela, kao to je grudni ko i abdomen. Klasi na klini ka slika akutne radijacione bolesti prolazi kroz 4 faze: Prodromalna faza nastaje na 2-24 h poslije ozra enja i karakteri e se slijede im simptomima: op ta slabost i malaksalost, anoreksija, nauzeja, diareja. Ovaj stadij traje 2-3 dana, poslije ega se bolesnik dobro osje a i izjavljuje da bi se javio na posao. Latentna faza, u njoj nema simptoma obolenja i bolesnik se relativno dobro ose a. Ova faza traje nekoliko nedelja. U ovoj fazi, iako ne postoje manifestni znaci obolenja, u organizmu nastaje niz biohemijskih i patofiziolo kih poreme aja koji obi no na kraju tre e odnosno 4 nedelje dovode do pojave klini kih simptoma obolenja. Faza klini kih simptoma. Iznenada, poslije relativnog zdravlja, bolesnik ose a jezu i groznicu, pove anje temperature, op tu malaksalost i slabost, te ko disanje, krvarenja iz prirodnih otvora (nosa, usne duplje i dr.). Bolesnik odaje klini ku sliku te kog infektivnog obolenja. Pri hematolo kom pregledu u perifernoj krvi konstatujemo leukopeniju, anemiju i trombocitopeniju. Ova faza se razvija u toku 10 dana, Kad nastaje kulminacija klini kih manifestacija i najizra eniji op ti poreme aji kod pacijenata, Tada obi no nastaje i letalni ishod.Faza rekonvalescencije, Ukoliko bolesnik prebrodi tre u fazu, po inje period oporavka, koji mo e trajati vi e mjeseci. U ovoj fazi bolesnik po inje da se bolje osje a, temperatura je svakim danom ni a, postepeno nestaje infekcija usne duplje, prestaju krvarenja, tako da poslije niza mjeseci dolazi do ozdravljenja. Dijagnoza o te enja ko e izazvanih jonizuju im zra enjem Potrebna je detaljna radna anamneza i podaci o profesionalnoj ekspoziciji jonizoju im zra enjem. Potrebni su podaci o primljenim dozama ozra enja (filmodozimetrijska kontrola, termoluminiscentna dozimetrija, stilodozimetrija ili druga li na dozimetrijska kontrola). Potrebni su podaci o periodi noj dozimetrljskoj kontroli izvora zra enja. Potreban je uvid u rezultat prvih i periodi nih pregleda. Detaljni anamnesti ki podaci o sada njoj bolesti. Specijalisti ki dermatolo ki, oftamolo ki i hematolo ki pregled. Detaljan klini ki pregled sa posebnim osvrtom na ko u zatim hematopoezu i organ vida. Laboratorijska ispitivanja krvi: Hgb, Er, L, formula, trombociti, Rtc, HT, binuklearni limfociti, alkama fosfataza i peroksidaza u leukocitima, rezistencija i fluorescencija leukocita te hromozomski kariotip limfocita u perifernoj krvi. Radiotoksikolo ke analize u slu ajevima kontaminacije. Hematologija 1. ANEMIJE- Osnovna funkcija krvi je prenos kisika iz plu a do tkiva. To se odvija hemoglobinom, koji se nalazi u eritrocitima. Ako do e do smanjenja hemoglobina u eritrocitima, smanjenja broja eritrocita ili smanjenja volumena eritrocita, tada nastaje anemija. Naj e i simptomi anemije su: Umor, Pospanost,Glavobolja,Lako umaranje,Vrtoglavica,Bljedilo ko e,Lomljivost nokata i kose,Tahikardija,Poreme aji sna,Gubitak apetita,Depresija, este infekcije respiratornog i urinarnog sustava. TERAPIJA-Ako se anemija ne lije i na vrijeme, mo e dovesti i do pote ko a sa srcem, nurolo kih problema, te mentalnih pote ko a. Neophodno je lije enje prvobitnog uzroka anemije. U te im oblicima anemije potrebno je primjeniti i transfuziju koncentriranih eritrocita kako bi se stanje pacijenta moglo pobolj ati.

Hemofilija A nastaje zbog nedostatka faktora VIII (specifi an protein nazvan antihemofilin A). mielocitne i limfocitne loze.Leukoz su neoplasti na oboljenja koja se karakteri u proliferisanjem nezrelih prekusorskih elija eritrocitne. Od klasi ne hemofilije obolijevaju gotovo isklju ivo mu karci.TROMBOEMBOLIJE.plavetnilo usnica i oro enost hladnim znojem).Anemija je naju estaliji krvni poreme aj.deficit Fe 2. strah od bliske smrti i karakteristi ni znaci stanja oka (pad krvnog pritiska. uz obaveznu kontrolu u Ambulanti za prevenciju tromboze. Hemofilija B je nasljedna bolest nastala nedostatkom faktora IX. u po etku preko infuzije. MCV > 95 Fl Anemija zbog poreme aja u sazrijevajnu eritrocita: a. odmah se zapo inje sa terapijom koja zavisi od masivnosti plu ne embolije. bol u grudima u vidu probadanja ili opresije.Hemofilija je sklonost krvarenju. makrocitne ili megaloblasti ne (pove an volumen).95 fL c. od kojih je hemofilija A u estalija (85%). uzrokovane irokim spektrom razli itih vrsta uzroka. Tipi na klini ka slika sa karakteristi nim simptomima: ote ano disanje. 4. sinkumar. markumar). Kada se postigne zadovoljavaju i terapijski efekat. Nakon to se osnovnim dijagnosti kim testovima potvrdi klini ka sumnja na plu nu emboliju. vrsta hemoragi ne dijateze koja se naj e e recesivno naslje uje.Plu na tromboembolija je vaskularno oboljenje koje nastaje kao komplikacija venske tromboze (zapaljenje vena uzrokovano ugru kom krvi)) i otkidanja tromba (ugru ka) koji no en cirkulacijom dospeva u plu a. bolest se dijeli u dvije skupine. mikrocitne (smanjen volumen). prenose bolest na svoje sinove). Samo u izuzetnim slu ajevima i ene mogu oboljeti ukoliko je otac hemofili ar. a kasnije. hemofilija A i hemofilija B. Anemija se klasificiraju prema volumenu crvene krvne stanice na: a. nazvane antihemofilijski globulin (AHG). LEUKOZE. Glavni je simptom hemofilije krvarenje koje se veoma te ko zaustavlja. a majka konduktor. Postoji nekoliko vrsta anemije.deficit vitamina B12 ili folne kiseline b. MCV 80 . sintrom. kada je terapija dobro regulisana. Prema vrsti faktora zgru avanja koji nedostaje. a nakon stabilizacije stanja u vidu tableta (farin. u zglob ili mi i e). bolesnik se otpu ta ku i. uz monitorisanje pacijenta u Intenzivnoj jedinici. normocitne (normalan volumen). MCV < 80 fL b. Uzrok bolesti je nedostatak u krvnoj plazmi posebne bjelan evine. megaloblasti na anemija . Masivna plu na embolija le i se fibrinoliti kom terapijom. koja je potrebna za zgru avanje krvi. a mo e biti vanjsko (ve kod lagane povrede. sideropeni na anemija . lupanje srca. elijski proliferati poti u iz . nadra ajni ka alj sa hemoptizijama (iska ljavanjem krvi). a nemasivna plu na embolija le i se antikoagulantnom terapijom. ubrzan i jedva opipljiv puls uz cijanozu . jednom mese no.HEMOFILIJE. 3. dok su ene konduktori (tj. kod va enja zuba) i unutarnje (npr. a naslje ivanjem i klini kom slikom ne razlikuje se od hemofilije A. Prva kontrola sledi sedam do deset dana nakon otpusta i tokom prvog meseca.

gdje smanjene koncentracija kisika u atmosferi kod ljudi uzrokuje pove ano stvaranje eritropoetina. ali i iz drugih organa sa aktivnim mezenhimom.HEMORAGIJSKI SINDROM. Do pove ana udjela mo e do i zbog pove anog stvarajna eritrocita ("apsolutna policitemija") ili kao posljedica smanjenja volumena krvne plazme ("relativna policitemija"). mijeloidna leukoza. a sama bolest rijetko se transformira u akutnu leukemiju. familije Ke(tou s1ae. Uz pove anje broja eritrocita mo emo na i i pove an broj leukocita i trombocita. to mo e biti posljedica npr.Policitemija je stanje koje karakterizira pove ani udio eritrocita u volumenu krvi. U maligne neoplazme leukoza/sarkom kompleks ubrajaju se: limfoidna leukoza. APSOLUTNA POLICITEMIJA.Primjer primarne policitemije je policitemija rubra vera. to se mjeri kao pove anje razine hematokrita. hemangiomi. endoteliomi i neke vrste epitelnih tumora. odnosno meseci. avijarni tip S.Pove ano stvaranje eritrocita mo e biti posljedica primarnog procesa u ko tanoj sr i (mijeloproliferativna bolest) ili kao kompenzatorna reakcija na smanjenu razinu kisika u krvi ili rje e malignu bolest. osteopetroza. koja su nastala zbog poreme aja u diferentovanju hematopoeznih elija. U okviru leukoza sarkom kompleksa postoje znatne razlike u pogledu etiologije. eritroleukoza. pa zbog toga i postoje prelazni oblici izme u razli itih leukoznih procesa. Virus mijeloidne leukoze.Relativna policitemija je rast udjela ertirocita u plazmi. Virusi iz ove grupe izazivaju razli ite oblike neoplazmatskih bujanja sa kra im ili du im periodom klini ke latence. trombocitoastenijom usled oblaganja povr ine trombocita makroglobulinima i ometanja njihove funkcije i smanjenom koagulabilno u krvi zbog vezivanja IgM za inioce koagulacije. i ubraja se u mijeloproliferativne bolesti. pove anu jetru i slezenu. tako da je za razvoj bolesti potrebno vi e nedelja. . Stepen i odnos oboljenja.Sekundarna policitemija nastaje kao posljedica prirodno ili umjetno pove ane razine eritropoetina u krvi.hematopoeznih organa. bez pove anja ukupnog broja eritrocita. 5. Virus limfati ne leukoze dovodi do polagane transformacije elija. Primjeri prirodne policitemije su boravak na vi im nadmorskim razinama. a nastaje kao posljedica smanjenja krvne plazme. Uzro nici leukoza su virusi iz podgrupe Opsspa z. krvarenjem u centralnom nervnom sistemu (CNS) i retini. opeklina ili dehidracije. 6. koji poti e stvaranje eritrocita. eritroleukoze i sarkoma virusi poseduju specifi ne gene koji dovode do vrlo brze neoplasti ne transformacije elija i razvoja tumora za nekoliko dana ili nedelja. PRIMARNA POLICITEMIJA. RELATIVNA POLICITEMIJA. a zatim tumori vezivnog tkiva. gastrointestinalnog i genito-urinarnog trakta. to se koristi u pripremanju sporta a. Hemoragijski sindrom se manifestuje krvarenjem iz nosa.Hemoragijski sindrom je uslovljen trombocitopenijom zbog infiltracije kostne sr i patolo kim limfoplazmocitima. Sekundarna policitemija mo e nastati i kod bolesti koje uzrokuju kroni nu hipoksiju. promenljivi su. mijelocitomatoza. epizootiologije. kao i me usobnom odnosu pojedinih oblika bolesti.POLICITEMIJE. a nastaje kao posljedica abnormalnosti ko tane sr i. SEKUNDARANA POLICITEMIJA.

Trijodtironin (T3) Kalcitonin (Tireokalcitonin) . posebno kod jetre i mi i a NADBUBRE NA LIJEZDA: Sr nadbubre ne lijezde .ubrzava metabolizam. nastanak utog tijela.smanjuje otpu tanje kalcija iz kostiju i poja ava lu enje fosfata i kalcija urinom. poja ani metabolizam glukoze. Prolaktin (PL ili LTH) . Inzulin .poti e proizvodnji proteina mlijeka u mlije nim lijezdama. Tireotropni hormon (TSH) .poja ava ulazak glukoze u stanice. lu enje estrogena i progesterona.poti e proizvodnju proteina i rast tkiva.poti e sazrijevanje folikula u jajnicima.izaziva kontrakcije glatkih mi i a u maternici za vrijeme poroda i u dojkama pri dojenju.ENDOKRINE LIJEZDE I HORMONI HIPOFIZA: Adenohipofiza (prednji re anj): Adrenokortikotropni hormon (ACTH) .poti e lu enje glukokortikoidnih hormona nadbubre ne lijezde.Endokrinologija 1. Oksitocin . usporavanje probave. pove ava toplinu. Luteiniziraju i hormon (LH) . irenje di nih putova.poti e prozvodnju melanina u melanocitima (boja ko e). Epifiza: Melanocit stimulacijski hormon (MSH) (Melatonin) .regulira sazrijevanje folikula.poti e lu enje hormona titne lijezde. TITNA LIJEZDA: Tiroksin (T4) . Neurohipofiza (stra nji re anj): Antidiureti ki hormon (ADH) (ili Vazopresin) . Hormon rasta (GH) . u mu karaca lu enje androgenih hormona.glavni u inci: porast krvnog tlaka.pove ava reapsorpciju vode u bubrezima. ovulaciju. GU TERA A: Glukagon .poti e razgradnju glikogena u jetri i otpu tanje glukoze u krv. poti e rast i razvoj. Adrenalin I Noradrenalin . Folikul stimulacijski hormon (FSH) . ubrzanja rada srca.

pa se govori o hipopituitarizmu ili mo e biti uzrokovano manjkom jednog ili vi e hormona hipofize. a naj e i hormoni koji se pritom prekomjerno lu e su hormon rasta (HR). od razvoja tumora hipofize. ko i obrambene reakcije i upale u tkivima. preko upalnih i autoimunih procesa do idiopatskog (nepoznatog uzroka) manjka hormona hipofize.poti u apsorpciju natrijevih iona u bubrezima. HIPERFUNKCIJA Prekomjerno izlu ivanje hormona hipofize naziva se hiperpituitarizam.sudjeluju u prometu glukoze i ko e upalne reakcije. a naj e e je uzrokovano postojanjem adenoma ( ljezdanog tumora) odgovaraju ih stanica hipofize. 2. 2. Progesteron . Generalizirani hipopituitarizam je sindrom endokrinog manjka zbog djelomi nog ili potpunog gubitka funkcije prednjeg re nja hipofize. prolaktin i ACTH. Kortizon I Kortikosteron Androgeni (U tre em sloju) . .poti e razvoj spermija. HIPOFUNKCIJA Smanjeno lu enje hormona hipofize mo e biti generalizirano.BOLESTI HIPOFIZE BOLESTI PREDNJEG RE NJA HIPOFIZE: 1. Uzroci mogu biti razli iti.poti e razvoj jaja ca i djeluje na endometrij maternice.mu ki spolni hormoni koje lu i nadbubre na lijezda mu karaca i ena.odr ava cikli ke promjene endometrija maternice. Pove ano lu enje HRa rezultira pojavom gigantizma i akromegalije. Kortizol . Kora nadbubre ne lijezde: Mineralokortikoidni hormoni (U prvom sloju) Aldosteron . Testosteron . Glukokortikoidni hormoni (kortikosteroidi) (U drugom sloju) .poti e stvaranje glukoze iz aminokiselina i glikogena u jetri. SPOLNE LIJEZDE: Estrogen .

U novoro en eta je naj e i uzrok hipertireoze neonatalna Gravesova bolest. 3. nasljedno stanje koje predstavlja kombinaciju nagluhosti i priro ene gu avosti. Naj e e je uzrokovana autoimunim procesom ili rje e tuberkulozom nadbubre nih lijezda. Lije enje mo e biti hormonsko. Bolest se naziva centralni dijabetes ili diabetes insipidus i karakterizira ju prekomjerno pijenje i prekomjerno mokrenje. Hipotireoza koja po inje u razdoblju adolescencije (adolescentna hipotireoza) jednaka je onoj u odraslih. Hipertireoza nastaje zbog prekomjerne aktivnosti titnja e. to su samo vanjske manifestacije. Addisonova bolest. poba aja ili preranog poroda. podbulo hce. OBOLJENJA NADBUBRE NIH LIJEZDA: Najpoznatije su: Addisonova bolesti i Cushingova bolesti. a istodobno je prisutna prekomjerna e (polidipsija). pad o nih kapaka (ptoza). bolest potencijalno opasna po ivot koja se mo e razviti u novoro en adi ije su majke imale Gravesovu bolest. . tj. PARATIROIDAE I NADBUBRE NIH LIJEZDA OBOLJENJA TIROIDEAE: Gu a (struma) se mo e razviti uslijed smanjene aktivnosti titne lijezde (stvaranja pretjerano male koli ine hormona titnja e) ili zbog prevelike aktivnosti (prekomjernog stvaranja tiroidnog hormona). propadanje muskulature. Iako impresivne. suha ko a. kada se primjenjuju hormonski nadomjesci ili ne hormonsko kada se koriste lijekovi za spre avanje prekomjernog mokrenja.BOLESTI STRA NJEG RE NJA: Stra nji re anj hipofize odgovoran je za izlu ivanje antidiuretskog hormona ili vazopresina (ADH). usporen rad srca (usporen puls) i dobitak na te ini. Simptomi su: hrapav glas. U trudnica ta antitijela prolaze kroz posteljicu i stimuliraju titnja u fetusa. Takvi bolesnici razviju karakteristi nu klini ku sliku kao posljedicu prevelike koli ine kortizola promjene na licu. Gravesova bolest majke mo e dovesti do mrtvoro enosti.OBOLJENJA TIROIDEAE. osim to mo e usporiti nastup puberteta. Priro eno pove ana titnja a u novoro en eta naziva se kongenitalna gu a. nakupine masnog tkiva na trupu. Cushingova bolest nastaje kao posljedica autonomne sekrecije kortizola iz tumora hipofize (adenoma). oblik hipertireoze. Gravesova bolest. Neka djeca imaju Pendredov sindrom. OBOLJENJA PARATIROIDEAE: Bolesti paratiroidne lijezde su veoma rijetke a njen hormon ima ulogu u regulisanju metabolizma. Bolesti su hipoparatireoidizam i hiperparatiroidizam. kroni na adrenokortikalna insuficijencija kroni na insuficijencija kore nadbubre ne lijezde. usporen govor. Bole u stra njeg re nja hipofize smanjuje se razina vazopresina zbog ega se izlu uju prekomjerne koli ine vrlo razrije enog urina (poliurija). jest autoimuna bolest u kojoj tijelo stvara antitijela koja stimuliraju titnja u. strije po ko i.

a u kasnijoj fazi histerektomijom (kirur ko odstranjivanje maternice). bolovi u predjelu trbuha. a koji se pojavljuju prili no kasno. Upravo zato za mu karce nije pametno naglo mijenjati vrlo tople i hladne prostorije. Naravno da je od klju nog zna enja i uzrok za nastanak hidrokele. temperaturu. potrebno je prerezati ga. jer ga mo e uzrokovati i prakticiranje rizi nih spolnih odnosa.4. jer nelije eno uvijanje mo e nepopravljivo o tetiti testise. Cista obi no nestane sama od sebe. lije nici obi no ne poduzimaju nikakve korake. e e se javlja kod ena nakon menopauze. a e e na desnoj. a ako je rano otkriven postoje prili no dobri izgledi za uspje no lije enje. Vrlo ga je te ko otkriti. dok se sekundarna hidrokela naj e e javlja kod mu karaca iznad 40 godina. bolove i temperaturu. Rak jajnika Rak jajnika prili no je rijetka pojava. prije svega tinejd erima. i rak kraja debelog crijeva kao i ene s prekomjernom tjelesnom te inom. Lije nik mora vratiti testis u pravilnu poziciju. osje aj te ine u testisima. Me u simptome. Uvijanje testisa se naziva i 'zimskim sindromom'. upale ili zaraze. skupljanje zbog hladno e mo e testis zako iti u takvom polo aju. Bolesti testisa: Orhitis Orhitis je upala obje ili samo jedne strane testisa. godine starosti. mo e rasti zasebno ili ih je vi e u grozdu. Rak jajnika otkriven u ranoj fazi lije i se ooforektomijom (kirur ko odstranjivanje jajnika). jer su u toplom prostoru testisi i njihova unutra njost opu teni. U slu aju da ginekolog prilikom pregleda otkrije zadebljanje vrlo je vjerojatno da e izvesti laparoskopiju ili laparotomiju. esto se kirur ki uklanjaju. iscjedak iz penisa. Simptomi orhitisa uklju uju oteklinu testisa. To je bezbolna tvorevina koja mo e nastati kao posljedica ozljede. Orhitis mo ete izbje i tako da se cijepite protiv mumpsa. a ozna ava bezbolnu oteklinu testisa. Uro ena (primarna) hidrokela je vidljiva ve oko 2. neobi na vaginalna krvarenja ili nabreklost trbuha. kojima je neka bliska ro akinja imala rak jajnika. Lije ni ka pomo mora u ovom slu aju biti urgentna. ali e e se javlja kod mu karaca u dobi iznad 40 godina. rak dojke. jer se e e javlja zimi kada je vani hladno. Na dodir je sli na nekom otvrdnu u povezanom s testisom nekom cjev icom.OBOLJENJA TESTISA I OVARIJA( DEFINICIJA. kod ena koje nikada nisu rodile. mogli bismo zaklju ivati kako dojenje i uzimanje kontracepcijskih pilula smanjuje opasnost od nastanka raka jajnika. koji se esto javlja kod dje aka u razdoblju puberteta. . KLINICKA SLIKA I TERAPIJA) Bolesti testisa: Cista pasjemenika Cista u pasjemeniku mo e se pojaviti u bilo kojoj dobi. a u stoje em pove ati. a u ranim godinama u najve em broju slu ajeva nestaje sama od sebe. koje je tada potrebno odstraniti. zakrenuti na pravi polo aj i avom pri vrstiti da bi se sprije ilo ponono uvijanje. U ekstremnim slu ajevima u sjemenoj teku ini mo e biti prisutna i krv. a u hladnoj okolini dolazi do gr enja. jer se radi o bezopasnim izraslinama. Pacijenti simptome ponekad opisuju i kao osje aj te kih testisa. Ona je na dodir sli na napetoj ili. Donji dio trbuha i testisi povezani su krvnim ilama. Stanje mogu uzrokovati razni oblici bakterija i virusa. takav se rak mo e pojaviti na jednom ili oba jajnika. to zajedno ini vezu koja pri torziji prekida dovod krvi u testise. Bolesti testisa: Torzija odnosno uvijanje testisa Uvijanje testisa se obi no doga a mladim de kima. a kada to nije mogu e. koje mnogo puta postaju bolne i izazivaju pote ko e. Bolesti testisa: Hidrokela Sam izraz 'hidrokela' je gr kog porijekla i u prijevodu zna i vodena vre a. Jedini simptom hidrokele su pove ani testisi. a mo e se pojaviti i bol tijekom uriniranja. spolnog odnosa ili ejakulacije. Ina e. U testisima se pojavi oteklina i jaki bolovi. Mu karci cistu u pasjemeniku mogu napipati tijekom pregledavanja testisa. Cista je napunjena teku inom. Rijetko se kada pojavi na obje strane. jer se cjev ice doslovno uvrte vi e puta oko sebe. ubrajaju se elu ane te ko e. ivcima i sjemenovodom. koji se mogu preseliti i u donji dio trbuha. Kada su male. a mo e ga sprije iti upotreba kondoma. Bitan uzro nik orhitisa je mumps. A ve e. to uzrokuje oteklinu. to je uzrokuje nakupljanje teku ine u prostoru u okolici testisa. rak maternice. Ako se tada dogodi uvijanje. U le e em stanju se mo e smanjiti. Kada po ne izazivati pote ko e i bolove. rje i je od raka maternice ili raka vrata maternice. nadutost. a ponekad mo e do i do zaraze to e je izlije iti antibiotici. Uzev i u obzir do sada izneseno. Preporu uje se vi ednevni odmor. lije nik nagomilanu teku inu izvla i uz lokalnu anesteziju. a slijede ih i stariji mu karci.

e erna se bolest u po etku lije i tabletama i dijetom. Ooforektomija ili odstranjivanje jajnika Ovdje se radi o kirur kom odstranjivanju jednog ili oba jajnika. lije nik mo e propisati zamjensku hormonalnu terapiju koja e opona ati u inke hormona to ih u normalnim okolnostima izlu uju jajnici i na taj na in simptome menopauze smanjiti na minimum. dok opipava predio oko jajnika i maternice. Policisti ki jajnici ene sindrom policisti kih jajnika naj e e otkriju tek kada ne mogu zanijeti. analozi amilina). e . Ginekolog e cistu otkriti tijekom pregleda. naj e e zbog rakastog oboljenja. Ogromna ve ina cisti je benigna. Od oralnih hipoglikemika se koriste derivati sulfonilureje (npr. a vjerojatnost da e ju osoba dobiti (50%) pove ava se ako je osoba pretila. diabetes mellitus). inhi bitori alfa-glukozidaze (akarboza). Mnogo toga ovisi i o tome eli li ena zanijeti ili ne. meglitinidi. ponekad zbog prevelikih cista ili kao dio histerektomije. klorpropamid. Tu se radi o smetnji u izlu ivanju hormona hipofize. DJETE. . Ako je ikako mogu e kod mlade e se ene lije nik radije odlu iti za djelomi nu ooferoktomiju. Ponekad se bolovi pojave i tijekom spolnih odnosa.U tom slu aju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za ivot. bigvanidi (metformin). mr avljenje. eni. mo e se dogoditi da treba odstraniti cijeli jajnik (ooforektomija). Na alost. a poseban oblik bolesti je gestacijski dijabetes koji se javlja kod trudnica. isto kao histerektomija. Uklanjanje jajnika ujedno mo e zna iti ranu menopauzu. slabost. nakon ega nastupa lije enje lijekovima (antidijabeticima). Ciste mogu nestati same od sebe. kako bi za budu nost sa uvali normalno djelovanje barem jednog jajnika. otvrdnu i prouzro e nepravilan menstrualni ciklus. glikvidon). HIGIJENSKO-DIJABETSKI REZIM.Ciste na jajnicima Ciste na jajnicima su prili no este. Stanje se mo e lije iti lijekovima koji omogu uju normalnu hormonsku ravnote u. koji se zbiva kada gu tera a prestane potpuno ili djelomi no proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. poreme aj je pove avanja razine e era u krvi lijezde gu tera e (pankreas). pretjerana dlakavost. Za enu ooforektomija mo e biti te ak stres. posebno kod ena koje ele imati djecu. TERAPIJA: U lije enju e erne bolesti posebno mjesto zauzima edukacija. U slu aju kada je cista vrlo velika. umor. Znaci e erne bolesti su: esto mokrenje. a kasnije i inekcijama hormona inzulina. Od novijih lijekova spominju se peptidni analozi (stimulatori inkretina. samopra enje i samozbrinjavanje. masna ko a i prekomjerna tjelesna te ina. zbog ega se podeblja vanjski sloj jajnika i na njegovoj se povr ini pojave sitne ciste. Najrasprostranjeniji su Tip 1 i Tip 2 dijabetesa. Razli ite vrste inzulina tako er se koriste u terapije. 5. Naime. a postojat e i mogu nost trudno e. koju neki ak nazivaju kastracijom ene. a razlog njihovu nastanku su nepravilnosti u osloba anju jajne stanice iz folikule. Bolest je nasljedna. Vrlo est simptom policisti kih jajnika su neredovite menstruacije. tiazolidinedioni. akne. Nakon toga e napraviti ultrazvu ni pregled ili laparoskopiju. glibenklamid. ako u tijelu ostane i vrlo malen komadi jajnika to e kod ene zna iti normalan nastavak menstrualnog ciklusa. a neke treba odstraniti. a neke od njih se pove aju. TERAPIJA e erna bolest ili dijabetes (lat. koji pokre u proces razvijanja jaja ca u jajniku. koja je zbog odstranjivanja jajnika do ivjela preuranjenu menopauzu. inhibitori dipeptidil peptidaze 4. Kako se folikula nije raspuknula od nje je nastala cista. bolove i neugodu u trbuhu. Bolest se lije i pravilnom prehranom i tjelovje bom.DIABETES MELLITUS. takva terapija ne e vratiti sposobnost oplo ivanja i trudno e.

nabreklost vena vrata Pojavu otoka na nogama I trbuhu II. frekfencije i osobina pulsa c. Palpacijom. vo ni sirupi i okoladni preljevi sa e erom i sli no. utvrdjivanje prisustva arterijske i venske insuficijencije I. kola i. Ponekad se lije enje u tipu 2 e erne bolesti provodi samo prehranom.boju koze-cijanoza(usana. itarice s dodatkom gro ica i e era. Skupina 1. puding sa e erom. Bolesnici lak e dr e dijetu otkako su Ameri ko dru tvo za dijabetes i Ameri ko dijeteti no dru tvo sve namirnice podijelili u est skupina.Ritam. bilo da su na tabletama ili inzulinu moraju biti na odgovaraju oj preharni.KVS pregled pocinje merenjem srcane frekfencije(pulsa) i Ta. Povr e Skupina 4. U lije enju e erne bolesti neizostavna je odgovaraju a dijetalna prehrana teprimjerena fizi ka aktivnost. za e ereni jogurt. Va nost adekvatne prehrane Sve osobe koje boluju od e erne bolesti. Masno e i zamjene Kardiologija 1. gume za vakanje sa e erom. Merenje TA b.FIZIKALNI PREGLEED KVS-a Pri pregledu pacijent treba da lezi. Perkusijom(zastarela). Kruh i zamjene Skupina 2. d em sa e erom. Ictus cordis(udar srcanog vrha) .usiju.sa glavom pod uglom od 30°. med.Tonovi. Pregled srca se vrsi:Inspekcijom.Pregledom perifernog vaskularnog sistema gde spada: a. Odgovaraju a edukacija bolesnika o e ernoj bolesti i njenim komplikacijama omogu it e bolje razumijevanje bolesti te kontrolu bolesti. Ona podrazumijeva sljede e: Hrana koju treba izbjegavati su namirnice koje sadr e e er: bomboni. kandirano vo e. umovi). vo ni sokovi i gazirana pi a s dodatkom e era. a kalorijska vrednost se odre uje individualno.Terapija kod gestacijskog dijabetesa je higijensko-dijetetski re im.Udvajanje.palpacijom ispitujemo: A.inspekcijom posmatramo: Stav pacijenta u postelji. Meso i zamjene Skupina 3. Auskultacijom(se odredjuju FRTU -Frekfencija. a po 40% masti i ugljeni hidrati. keksi.jugularne venske pulsacije a na kraju srce.jezika) Prisutnost Gibusa(deformacije)toraksa-kod srcanih mana su izbocena leva rebra Pulsacije karotidnih arterija(insuficijencija aortnih zalistaka).zatim se gledaju arterijske pulsacije.prstiju. koji podrazumeva smanjeni unos ugljenih hidrata po emi u kojoj 20% kalorijskog unosa ine belan evne. Vo e Skupina 5. Mlijeko i zamjene Skupina 6. marmelada sa e erom.

8. (npr. ne prejako. Brzo napu ite man etu koja je ve postavljena na nadlaktici sti u i gumenu pumpicu i to za 30 do 40 jedinica iznad zadnje izmjerene vrijednosti sistoli kog tlaka. Postaviti pacijenta u udoban le e i polo aj (polusjede i) 04.ne radi se vise)-odredjujemo levu i desnu ivicu srca. Trebamo zamoliti pacijenta dok snimanje traje da bude miran. Zatim dijelove gdje stavljamo elektrode nama emo elektroprovodnim gelom 06. Nemojte ga otpu tati prebrzo. Trill(podrhtavanje-kao predenje macke) C. Pacijentu treba re i da oslobodi od odje e prsni ko te ekstremitete 03. Ne napuhujte man etu polako. Tonove 4. Na snimljenoj traci napi emo vrijeme snimanja . Polagano otpu tajte ventil. SNIMANJE EKG. 3. slu aju i kucanje srca. RTGG SRCA Mjerenje tlaka mehani kim tlakomjerom: 1. IV. 7. Ako elite ponoviti mjerenje. po 2 do 3 milimetra u sekundi.B. 4. 2. Koncentrirajte se na trenutak kada se kucanje vi e ne uje i pro itajte vrijednost u tom trenutku. da se ne pomi e te da normalno di e 05. ime i prezime pacijenta . u odre enim vremenskim intervalima. Postavimo elektrode (periferne i prekordijalne) 07.u lakatnu jamu. toliko da ispod nje mo ete staviti vr ak prsta. QRS kompleksa i T vala. a potom dijastoli ki tlak.5 cm iznad lakatne jame. Nastavite jednakom brzinom otpu tati ventil. Elektrokardiogram (EKG) je grafi ki prikaz elektri ne aktivnosti srca. Normalni EKG sastoji se od serije ciklusa a svaki ciklus se sastoji od P vala.perkusijom(zastarela. umove 2. Pa ljivo slu ajte pojavu prvog tona i pro itajte vrijednost u tom trenutku. Budite sigurni da je donji rub man ete 2. 6. Stavite stetoskop u u i paze i da su gumeni dijelovi koji ulaze u u i usmjereni prema naprijed. Kako polako ispuhujete man etu otpu taju i ventil. u jednom trenutku uti ete kucanje srca. Frekfenciju 2.normalno je potmuo perkutorni zvuk. Palpacija sistole desne komore III. Postavite membranu stetoskopa na unutarnju stranu lakta . pri ekajte 2-3 minute prije ponovnog napuhavanja man ete. Snimanje elektrokardiograma je neinvazivni postupak koji provodimo kako bi prikupili podatke o aktivnosti sr anih stanica. prikazuje elektri ne impulse koji poti u srce na kontrakcije i relaksacije sr anih stanica. tj. 5. jer ne ete mo i odrediti pravu vrijednost. 120/80) 9. Ta vrijednost je vrijednost sistoli kog tlaka. Udvajanje 5. Ta vrijednost je vrijednost dijastoli kog tlaka. Postavite man etu oko nadlaktice. POSTUPAK 01. jer mo ete dobiti la ne vrijednosti. Ritam 3. prvo sistoli ki. Zapi ite izmjerene vrijednosti.desnoj ivici srca pripada desna komora a levoj ivici leva komora i ictus. Elektri nu aktivnost srca bilje i u obliku EKG krivulje na kojoj razlikujemo zupce i valove.MJERENJE KRVNOG PRITISKA. Pacijentu je potrebno objasniti postupak snimanja EKG-a 02.auskultacijom odredjujemo(FRTU ): 1. nakon ti ine.

Vita «. Me utim najve a opasnost kod ove bolesti je izazivanje o te enja srca. povi enje krvnog tlaka u plu nom krvotoku. a postoji i velik broj rije ih uzroka. premda postoji zatajenje srca. Tijekom mjeseci ili ak godina. tada se takvo stanje naziva plu na hipertenzija ili u sustavu portalnog krvotoka. Ima pomu enje ili kratkotrajan gubitak svesti. bled je i obliven hladnim znojem. kao posljedica smanjenog protoka krvi. Rendgenska slika pokazuje oblik i veli inu srca. KOLAPS. Snimljeni nalaz EKG-a dati lije niku na uvid RTG SRCA Svakom tko ima sr anu bolest snima se rendgen prsnog ko a sprijeda (posteriorno-anteriorni snimak) i sa strane (profilni snimak). jetre) i nedovoljnog snabdjevanja elija kisikom. sinkope u cerebrovaskularnim bolestima. koja kona no mo e dovesti do zatajenja srca. No veli ina srca mo e biti normalna u bolesnika s te kom sr anom bolesti. Reumatska groznica naj e e izaziva oticanje zglobova. ovo o te enje srca mo e dovesti do te ke bolesti poznate kao reumatska bolest srca. koji dovodi do ishemije mozga i izaziva slabost u mi i ima. srce se ne pove ava. prisiljavaju i ovaj ivotno va ni organ da napornije radi kako bi pumpao krv. 4. koji poput oklopa obavija srce vezivnim (o iljkastim) tkivom. dok u te im slu ajevima mo e do i do nehoti nog trzanja mi i a ruku. Pri konstriktivnom perikarditisu. Rendgenske slike prsnog ko a esto otkrivaju procese u plu ima. ortostatske. OK. Pacijentu zatim damo ubruse da se obri e od gela i pomognemo mu da ustane ako je potrebno 09. Pojam hipertenzija u se naj e e koristi kada se govori o arterijskoj hipertenziji. kao i obrise krvnih ila plu a i prsnog ko a. Simptomi se obi no javljaju jedan do est tjedana nakon streptokokne upale. Reumatska groznica mo e izazvati privremeni poreme aj neurolo kog sustava koji je nekad bio poznat kao « ples sv. Sinkopa je medicinski izraza za iznenadan i naj e e kratkotrajan gubitak svijesti. srca. kao to su naslage kalcija unutar sr anog tkiva. Prema uzroku sinkope mogu biti sr ane (poreme aji ritma). pove anje plu nih arterija blizu srca i njihovo su enje u plu nom tkivu upu uje na pove anje desne komore. koju je uzrokovala bakterija streptokokne skupine A. . osobito u slu aju ponovnog napadaja bolesti. vazavagalne. ok je stanje organizma sa te kim poreme ajem cirkulacije koji dovodi do kriti nog smanjenja snabdjevanja tkiva i organa krvlju (mozga. to se naziva portalna hipertenzija. bubrega. Bol se esto seli s jednog do drugog zgloba. Ona je zapravo komplikacija nelje ene streptokokne upale grla. REUMATSKA GROZNICA Reumatska groznica je rijetka bolest koja mo e biti opasna po ivot. nogu ili lica. iako hipertenzija mo e ozna avati i npr. 3.HIPERTENZIJA. lako su vidljivi. Sinkopa je naj e e posljedica hipoksije mozga.08. Npr. Kolaps (Vazodepresorna ili vazovagalna sinkopa) je nagli i kratkotrajni pad krvnog pritiska. Osobe koje boluju od bla eg oblika imaju te ko e sa koncentriranjen ili pisanjem. U vi e od polovice oboljelih dolazi do stvaranja o iljaka na sr anim zaliscima. posebno u plu nim krvnim ilama kao i prisutnost teku ine oko plu a. a danas se naziva koreja. Zatajenje srca ili poreme aj sr anih valvula dovode do uve anja srca. Prikaz krvnih ila plu a esto je zna ajniji za dijagnozu nego prikaz samoga srca. zbog u estalosti bolesti u populaciji. stanje povi enog krvnog tlaka u arterijama sustavnog krvotoka. Nenormalni oblik ili veli ina srca i nenormalnosti. iako je u nekim slu ajevima upala bila toliko blaga da je mogla pro i neprepoznata. ovek se sru i u horizontalni polo aj.SINKOPA Hipertenzija (ponegdje se naziva i hipertonija) je naziv za stanja u kojem je povi en tlak krvi u krvnim ilama.

ligamente i druge vezivne formacije ki menog stuba. U kasnijim stadijumima oboljenje zahvata i periferne zglobove. npr. Naj e e zapo inje u krsno-bedrenom zglobu. stenoza plu ne arterije.: stenoza aorte. razlikujemo priro ene sr ane mane: A. plu na stenoza Priro ene sr ane mane sa spojem. transpozicija velikih krvnih ila B. defekt ventrikularnog septuma C.: koarktacija aorte. ductus arteriosus persistens (Botalli) Abnormalni polo aj srca. izlazi ta velikih krvnih ila ili utoka vena. npr. respiratornog i gastro-intestinalnog sistema. sr ane mane sa desno-lijevim (D-L) (vensko-arterijski spoj) ili obostranim spojem. a tako e se javljaju manifestacije na o ima i strukturama kardiovaskularnog.: A. Prema postojanju spoja.U stru noj literaturi se sre u i drugi . arterijsko-venskim spojem. seronegativna. Ebsteinova anomalija 6. Prema anatomskim kriterijima priro ene sr ane mane se dijele u etiri skupine: Defekt pregrade npr. a potom se iri na zglobove. dekstrokardija Podjela po hemodinamskim kriterijima Podjele prema hemodinamskim kriterijima je zna ajna zbog utjecaja na lije enje. VSD. shunt) izme u plu nog i sustavnog optoka krvi. defekt atrijskog septuma B. npr. priro ene sr ane mane bez spoja. Bolest se nakon nekoliko godina zavr ava oko tavanjem svih vezivnih struktura i ankilozom zglobova. tako da ki meni stub postaje jedinstven oko tali blok (stanje poznato kao Äbambusov tap³). npr: A. sr ane mane sa lijevo-desnim (L-D) spojem ili.MORBUS BECHTEREW Ankiloziraju i spondilitis ili ankilopoezni spondilartritis je hroni na. progresivna zapaljenska bolest lokomotornog sistema. koje se dodatno prema smjeru protoka krvi kroz spoj dijele na: A. defekt atrioventrikularnog septuma Stenoza. atrezija trikuspidalnih zalistaka Spojevi izme u velikih krvnih ila. ASD B. tetralogija Fallot.5.SR ANE MANE Podjela po anatomskim kriterijima Pojedine anatomske anomalije se esto javljaju u odre enim kombinacijama.: A. atrezija i insuficijencija zalistaka srca ili velikih krvnih ila. npr. anta (od engl.npr.

uz odgovaraju e zdravstvene mjere i izmjene ivotnog stila. Uzrok nastanka bolesti je kompleksan a o te enja svih glavnih tipova elija imunoregulacije (T limfociti.DERMATOMIOSITIS Ovo oboljenje spada u grupu sistemskih oboljenja. Behterev sindrom. ponekad. U po etku se bolest obi no javlja nakon upotrebe zgloba. U ovom poreme aju imunolo ki sustav napada hrskavi no tkivo. B limfociti. kroni na. trofi nog.ARTROZE Artroza je naj e i oblik bolesti zglobova kod starijih osoba. kao mehani kohroni nog stati ko-dinami kog optere enja. virusne infekcije kao to su virusi influence i coxsacie virusi koji izazivaju inflamatornu miopatiju koja dovodi do poreme aja regulacije imune funkcije koja onda dovodi do razvoja autoimunog procesa.PSORIJATI NI ARTRITIS Psorijati ki artritis je hroni no. 9. 11. lupus nastaje kad imuni sistem pogre no stvara antitjela na vlastita tkiva. a klini ki se manifestuje promjenama na ko i i skeletnim mi i ima. upalna bolest vezivnog tkiva koje se najvi e o ituje na zglobovima. koje je primarno ili sekundarno usmereno na kostno zglobni sistem. Simptomi variraju od lak ih bolova i uko enosti do estokih bolova koji onemogu avaju kretanje. morbus Bechterewi). Kako bolest napreduje. dendriti ne elije i fagociti) su involvirani u ovaj proces.ko u i mozak.Osobe oboljele od psorijaze ko e boluju e e nego zdravo stanovni tvo i od tipi nog reumatoidnog artritisa. prati esto paralelno evolutivne zamahe promjena u noktima. zglavci.LUPUS ERITEMATODES -je klasi an primjer polisistemske bolesti. mogu se osje ati bolove u zglobovima ak i pri odmaranju. metaboli kog.trimpel bolest. unutarnje organe.GIHT Giht je upala zgloba (artritis) uzrokovana stvaranjem kristala mokra ne kiseline u zglobovima. Pravi uzrok oboljenja jo nije poznat. kosti i. pretpostavlja se da su to: genetska prdispozicija. Mari. humoralnog. ramena. asimetri no obolenje (prete no distalnih interfalangealnih) zglobova aka i stopala koji se javlja u bolesnika koji boluju od psorijaze noktiju i ko e. Oboljenje uzrokuje invalidnost koja zna ajno skra uje ivotni vijek.REUMATOIDNI ARTRITIS Reumatoidni artritis (RA) je te ka. 8. Nastanak nekroze mi i nih vlakana mo e da bude kao posledica dejstva T citotoksi nih T limfocita (CD8+) koji su udru eni sa T helper limfocitima ( CD4+) i prate im makrofagima u infiltratu.cirkulatornog. 10. koljena i gle njevi. reumatoidni spondilitis itd. a nestaje kad se osoba odmara.Etiologija bolesti zglobova.hereditarnog. Me utim. javlja se e e u mu karaca nego u ena i nije nikada pra en pojavom supkutanih nodula ni pozitivnim reakcijama za dokazivanje reumatoidnog faktora. uklju uju i bubrege. .nazivi za ovo oboljenje: Behtereva bolest (lat. 7. Od zglobova su naj e e zahva eni mali zglobovi ake. kao i etiologija ko nih promjena nepoznate su. DR je uzrokovan kumulativnim disbalansom multifaktonjalnog . oboljeli mogu imati dug i kvalitetan ivot.DEGENERATIVNI REUMATIZAM DR predstavlja morfolo ki odraz procesa starenja. mikrotraumatskog ili inflamatornog porekla. 13. 12.

alergija na hranu naj e e uzrokuje probleme u stomaku i crijevima. glavne tegobe. Alergijske reakcije esto se istovremeno pojavljuju na raznim dijelovima tijela. Simptomi alergije mogu varirati od blagih.VANZGLOBNI REUMATIZAM Fibrositis ili vanzglobni reumatizam je akutni. sinusima i grlu. Oni se mogu podijeliti ovisno o tome. S druge strane. povra anje. Ponekad se umjesto ovoga termina koristi izraz historija bolesti. bljedilo.ilni sustav: osje aj malaksalosti. ili op i (pro irene po cijelom tijelu). fizi kog. lokalnog karaktera. te ko disanje. Imunolo ke. ispitivanje o sada njem stanju (anamneza po sistemima). subakutni ili hroni ni bolni sindrom. Materije koje izazivaju te odbrambene reakcije se nazivaju antigeni. plu a (ka alj. DOPUNITI!!! 2. bolnom osjetljivo u.ANAMNEZA Anamneza (lat. ili peludna groznica. odbrambene reakcije se podsti u i odigravaju u organizmu samo pri njegovom kontaktu sa nekim za njega stranim telom. ODNOSI LJ-B-T) INTEBRA. slabost.PREVENCIJA. pelud. anamnesis-sje anje) je izraz koji u medicini ozna ava skup podataka o bolesniku koji se odnosi na njegove ivotne prilike. Histopatolo ki nema tipi nog nalaza za fibrositis. bolnim ta kama i ko enjem zahva enog predjela. proljev Sr ano. u kome su bolovi. obiteljska anamneza. Svima poznata reakcija na pelud je alergijski rinitis. Na primjer. prolazni ili trajni gubitak funkcije. ranije bolesti. a ne samo odsustvo bolesti. . lokalizovani na jedan predio. sada nja bolest. koja se udi e kroz nos. Anamneza u okviru povijesti bolesti sadr i sljede e dijelove: op e osobne podatke. 3. o ima. preboljele bolesti. odnosno sve okolnosti koje su prethodile stanju prethodne bolesti. To su: y y y y Ko a: koprivnja a.ALERGIJSKE I IMUNOLOSKE REAKCIJE Simptomi alergijske reakcije ovise o tome.DIJAGNOSTIKA Zdravlje je stanje potpunog. Pulmologija 1. bolovi u trbuhu. sindrom fibrositisa se manifestuje: bolnim mi i ima. na koje organe utje u.14. psihi kog i socijalnog blagostanja. nasljednost bolesti. nesvjestica Simptomi alergije mogu biti lokalni . Prava etiologija obolenja je nepoznata.UVODNO(ZDRAVLJE. Postoji vi e vrsta povijesti bolesti. na kakav na in alergen ulazi u tijelo.Pod ovim imenom svrstani su razni oblici ekstraartikularnog reumatizma. grlo (otekline). do te kih i po ivot opasnih. ali su one ustvari sli ne. ekcem i otekline lica Di ne putove: nos (peludna groznica). otekline uzrokovane ubodom p ele. obi no uzrokuje simptome u nosu. socijalno-epidemiolo ki podaci i anamnezni zaklju ak. OSNOVNI PRINCIPI LIJE ENJA DOPUNITI !!! 4. a njena patogeneza te ko obja njiva. koji etiolo ki i patogenetski predstavljaju heterogenu grupu.U klini koj slici.Anamneza je osnova i najva niji dio dijagnosti kog postupka i mnoge se bolesti mogu dijagnosticirati ve na osnovi dobro uzete anamneze. bronhospazm) Gastrointestinalni sistem: mu nina.na primjer. ose aj uko enosti.PROPEDEUTIKA. koji u kontaktu sa organizmom izazivaju stvaranje antitela. osobnu anamneza.

Postoji vi e uzroka bolesti. a bolest mo e biti primarnog i sekundarnog oblika. Karakteristika primarnog oblika je kako je pleuritis osnovna bolest. S razvojem medicine i pronalaskom penicilina smrtnost od ove bolesti je znatno smanjena i skoro iskorijenjena. mozak. Danas je upala plu a uglavnom izlje iva bolest. Tuberkuloza se prenosi kapljicama.5. ali i virusi. iako mo e zahvatiti i bilo koji drugi organ. Kada su napadi u estali sa kratkim razmacima izme u njih ili kada astmati ni napad du e traje (nema jo jedinstvenog stava) bez mogu nosti njegovog prekida. Najpoznatiji tip je bakterijska upala uzrokovana pneumokokom.ASTMA B Bronhijalna astma (Asthma bronchiale) je hroni no upalno oboljenje donjih disajnih puteva osjetljivih na veliki broj raznih agenasa. Nekad je to bila neizlje iva bolest sa velikim postotkom smrtnosti.. citokina.PLEURITIS Pleuritis uzrokuju upale koje po inju u pleurama i zahva aju listove pleura. ali mogu je izazvati i neki jako iritativni plinovi. gljivica ili parazita. od zdravih osoba. ko a. Bakterija u prvom redu zahva a plu a. ote ano disanje i ispljuvak koji mo e biti krvav. 8. Bolest mo e biti plu na (koja je zarazna) i izvanplu na (koja nije zarazna. Ipak. Oni dovode do naglog razvoja u principu reverzibilne opstrukcije donjih disajnih puteva izazivaju i akutni astmati ni napad. Udisanjem bakterija dospijeva u plu a.Spada u te ka oboljenja i pacijenti oboljeli od upale plu a naj e e se upu uju na bolni ko lije enje. s zara ene na zdravu osobu. Difuzija kisika u krv je smanjena.). Ovdje se radi o hiperiritabilnosti traheobronhijalnog sistema. virusa. a time i difuzija uglji nog dioksida iz krvi to mo e dovesti do modrila ko e (cijanoza) zbog prevelike koli ine deoksigenirane krvi. Simptomi su visoka temperatura. Patofiziologija razvoja bronhijalne astme je slijede a:  Upala disajnih puteva uslijed neadekvatnog osloba anja medijatora alergijske reakcije: histamina. kosti ili mozak. onda je to Status asthmaticus. a od nje uglavnom obolijevaju mla i ljudi. kao to su: limfni vorovi. ka alj. kihanjem.. Postoje razli iti tipovi upale plu a. ka ljanjem i govorom. gdje se razmno ava.PNEUMONIJE Upala plu a ili pneumonia je bolest uzrokavana nekom vrstom bakterija. lipidnih medijatora. Bolest je esta i naj e e poga a mu karce. Tuberkuloza se naziva i bolest siroma tva. 6. a zahva a bubrege. dok je kod sekundarnog oblika pleuritis posljedica neke druge bolesti. Upala plu a nastaje i kao komplikacija drugih bolesti osobito kod pacijenata u jedinicama intenzivne skrbi. 7. kod koje dolazi do punjenja alveola teku inom ime je ote ano disanje. HIV pozitivne imaju mnogo ve i rizik za razvoj tuberkuloze. To je upalna bolest plu a. .TBC Tuberkuloza (TBC) je bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis. naj e i uzro nici bolesti su bakterije i to esto Mycobacterium tuberculosis.

GRANULOMATOZNA OBSTRUKCIJA PLU A NEZNAM!!! . Poreme aji oksigenacije zbog neadekvatne ventilacije i perfuzije. industrijsko one i enje zraka(azbest. Etiologija i patogeneza: najzna ajniji imbenici koji pove avaju rizik od nastanka karcinoma plu a su pu enje(10-20x). Su enje disajnih puteva zbog bronhospazma. edema sluzoko e bronhijalnog sistema. Meñu primprimarni karcinomi plu a: nastaju malignom transformacijom epitela bronha i bronhiola.TUMORI PLU A TUMORI PLU A: dijelimo ih na primarne i sekundarne(metastatske) te benigne i maligne. 11. Metastatski su e i od primarnih. ilavog bronhijalnog sekreta (dyscrinia). arnim prevladavaju maligni(karcinomi u 90-95%).  9. Epidemiologija: rak plu a naj e i je uzrok smrtnosti od svih i javlja se e e u mu karaca u dobi 40-70 godina.uran) te idiopatska plu na fibroza. a kod te kog astmati nog napada dolazi do hiperkapni kog prestanka disanja.PTE POJMA NEMAM STA JE!!! 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->