Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 14. 1. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.374

Zijad Krnji}, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO

Nehumano je
Zasjedalo Predsjedni{tvo SDA

prepadati penzionere

5. strana

Direktori policija RS-a i Srbije u Banjoj Luci

STANI[LJEVI] PREDAT TU@ILA[TVU BiH
2. strana

Sud Bosne i Hercegovine

Doprinos ulasku u NATO
Foto: [aban SULTANOVI]

POTVR\ENA OPTU@NICA ZA ZLO^INE U SILOSU

6. strana

Kandidati SDA za funkcije u Vije}u 3. strana ministara BiH su Muhamed Ibrahimovi}, Sadik Ahmetovi} i Fuad Kasumovi}

Iranski predsjednik o reakcijama na nuklearni program svoje zemlje

AHMEDINED@AD: VRIJE\AJU NA[U ZEMLJU I NA[ NAROD

SLOVENIJA POLITI^KA KORUPCIJA ILI BORBA ZA VLAST
12. strana

JAN[A OPTU@IO JANKOVI]A ZA KUPOVANJE GLASOVA

11. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Direktori policija RS-a i Srbije u Banjoj Luci

2

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

U~esnici okruglog stola

Hrvatsko pitanje prioritet
SKUP U MOSTARU
Veljovi} i Vasi}: Poku{aj teroristi~kog akta

^injenica je da je Kom{i} izabran ve}inom bo{nja~kih glasova i to bi na Ustavnome sudu BiH bilo vrlo lako dokazivo. Me|utim, taj mehanizam za{tite nitko nije iskoristio, rekao je Pehar
Rje{avanje hrvatskog nacionalnog pitanja u BiH treba biti prioritet politi~koga djelovanja u na{oj zemlji, zaklju~ak je okrugloga stola koji je ju~er odr`an u Mostaru u organizaciji Hrvatskog studentskog politolo{kog foruma o temi Rje{enje hrvatskog pitanja u BiH - teorija i praksa. Milan [utalo, glavni urednik portala Dnevnik, smatra kako Dejtonski i Va{ingtonski sporazum, iako su ih Hrvati nerado prihvatili, nisu uzro~nici neravnopravnosti Hrvata u BiH, nego za to krivi naknadne intervencije visokih predstavnika me|unarodne zajednice u BiH, u prvom redu biv{eg visokog predstavnika Wolfganga Petrischa. tri naroda prete`ni dio svog suvereniteta ostvarivati kroz federalnu jedinicu, a ostalo delegirati na saveznu razinu, rekao je [utalo te dodao kako dr`ava u kojoj postoji izra`eno nezadovoljstvo pojedinih naroda, gdje ne postoji mogu}nost da se postigne temeljni dogovor oko Ustava, ne mo`e opstati. Dra`en Pehar, politi~ki analiti~ar, hva}ati jer se radi o diktaturi, a ne demokraciji, rekao je Pehar. Tako|er, rekao je kako predstavnici bh. Hrvata ni ne koriste sve mehanizme za za{titu svojih prava koji su im na raspolaganju. Tako je naveo kako bi trebalo podnijeti tu`bu Ustavnome sudu BiH kojom bi se ispitao na~in izbora hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a. - ^injenica je da je Kom{i} izabran ve}inom bo{nja~kih glasova i to bi na Ustavnome sudu BiH bilo vrlo lako dokazivo. Me|utim, taj mehanizam za{tite nitko nije iskoristio, rekao je Pehar.

Stani{ljevi} predat

Tu`ila{tvu BiH
Veljovi} poru~io da su policije u regionu du`ne da pru`e pomo} jedne drugima na operativnom nivou u ovakvim slu~ajevima
Direktori policija Republike Srpske i Srbije Gojko Vasi} i Milorad Veljovi} saop{tili su da se pronalazak naoru`anja u sportskoj dvorani Borik trenutno tretira kao poku{aj teroristi~kog akta. Veljovi} je u ju~era{njem obra}anju novinarima u Banjoj Luci rekao da je za sada najva`nije utvrditi motive skrivanja naoru`anja. svaki detalj i informacija u ovom slu~aju moraju dobro provjeriti. Vasi} je podsjetio da je do sada ispitano vi{e od stotinu osoba, a da Stani{ljevi} ranije nije evidentiran kao izvr{ilac krivi~nih djela.

Osumnji~en za terorizam
Stani{ljevi}, koji je uhap{en 10. januara, ispitan je ju~er u Tu`ila{tvu BiH u svojstvu osumnji~enog

Jednake pozicije
- Njegove intervencije u Ustav su uklonile one zapreke koje su postojale kao mehanizmi za{tite od majorizacije Hrvata. Na neki na~in, time su i otvorena vrata za majorizaciju Hrvata u BiH. BiH kao dr`ava tri suverena naroda mo`e opstati jedino kao federativna dr`ava u kojoj }e svi imati jednake pozicije, odnosno u kojoj }e sva

DNK-a analize
- Mi nismo do{li u Banju Luku da se me{amo u istragu, nego da pru`imo pomo} u rasvetljavanju ovog doga|aja, naglasio je Veljovi}, izraziv{i uvjerenje da }e se u daljoj istrazi o navedenom doga|aju do}i do potpune istine. Naveo je da se nijedno te`e krivi~no djelo na prostorima biv{e Jugoslavije ne mo`e izvr{iti bez saradnje kriminalnog miljea sa tog podru~ja, te poru~io da su policije u regionu du`ne jedne drugima da pru`e pomo} na operativnom nivou u ovakvim slu~ajevima. Direktor policije RS-a Gojko Vasi} potvrdio je da je Bo`idar Stani{ljevi}, koji je policiji priznao da je u dvoranu Borik unio oru`je, ju~er predat Tu`ila{tvu BiH. - Imamo dovoljno prostora da istragu nastavimo i do|emo do konkretnih rezultata. Ostvarili smo saradnju sa Agencijom za istrage i za{titu BiH i Obavje{tajnobezbjednosnom agencijom, kao i sa predstavnicima MUP-a Srbije, rekao je Vasi}. Dodao je da je trenutno najva`nije uraditi DNK-a analize, kao i da }e se slo`enija vje{ta~enja raditi u Nacionalnom kriminalisti~ko-tehni~kom centru MUP-a Srbije. Direktor policije RS-a kazao je da naoru`anje nije dugo skrivano u dvorani Borik, te da se

UGRO@ENA DR@AVA Dr`ava u kojoj postoji izra`eno nezadovoljstvo pojedinih naroda, gdje ne postoji mogu}nost da se postigne temeljni dogovor oko Ustava, ne mo`e opstati, smatra [utalo
kazao je kako je BiH u su{tini diktatura, jer zemlja ima nadsuverena u vidu me|unarodne zajednice, odnosno Ureda visokoga predstavnika u BiH koji, pak, nikomu ne odgovara za svoje postupke. - Bosanskohercegova~ki Hrvati takav odnos ne bi trebali pri-

Me|unarodne intervencije
Predsjednik Hrvatskog studentskog politolo{kog foruma Goran Kutle kazao je kako neravnopravnost Hrvata se`e jo{ iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i me|unarodnih intervencija koje su bile na {tetu Hrvata, a kasnije tom su pogodovale i neke gre{ke hrvatske politike. Ugo Vlaisavljevi}, sveu~ili{ni profesor i politi~ki analiti~ar, rekao je kako nacionalno pitanje ostaje najva`nije politi~ko pitanje u BiH. J. GUDELJ

Prikupljanje dokaza
Tu`iteljstvo BiH u suradnji sa MUP-om Republike Srpske, kao i drugim agencijama za provedbu zakona u BiH, poduzima intenzivne aktivnosti na prikupljanju dokaza s ciljem potpunog rasvjetljavanja navedenog doga|aja, kada je u spor tskoj dvorani Borik u Banjoj Luci prona|ena ve}a koli~ina oru`ja i eksplozivnih materija. Zbog za{tite istrage, Tu`iteljstvo BiH ne mo`e pru`iti javnosti vi{e informacija o navedenoj istrazi, saop}eno je ju~er iz Tu`iteljstva. za tero ri zam, nakon ~ega je tu`ilac uputio Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana. On je priznao policiji da je unio naoru`anje u SD Borik. Policija Republike Srpske je prilikom protivdiverzantskog pregleda dvorane Borik, uo~i sve~ane akademije povodom jubileja RSa, prona{la u novinarskoj lo`i torbu u kojoj se nalaze automatska pu{ka sa prigu{iva~em i pet okvira, tri kilograma plasti~nog eksploziva, dvije ru~ne kumulativne bombe, dvije bombe M75 i M52, poluautomatska pu{ka i 330 komada municije, te {tapini G. KATANA sa upalja~em.

V I J E S T I

BE]IROVI] U TUZLANSKOM KANTONU

Pokreta~ka snaga razvoja BiH
Pred sje dava ju}i Pred stavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} susreo se ju~er s rukovodstvom Tuzlanskog kantona, s premijerom Kan to na Se adom ^au{evi}em na ~elu. Izme|u ostalog, zaklju~eno je da Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji i u privrednim okvirima vjerovatno sa najvi{e potencijala u BiH ima sve uvjete da bude jedna od pokreta~kih snaga ra zvoja cijele dr`ave. Na ovom prostoru, uprkos te{kim uvjetima i recesiji, ljudi ne ostaju bez posla, a firme ne idu u ste~aj, {to je i ogroman kapital koji treba cijeniti. Rukovodstvo Tuzlanskog kantona prezentiralo je Be}irovi}u aktuelni trenutak ovog dijela BiH, pri ~emu je najvi{e pa`nje posve}eno stanju u privredi, obra zovanju i oblasti za{tite `ivotne okoline. Sagovornici su saglasni da se okon~anjem dugotrajnih politi~kih dogovora i formiranjem Vije}a ministara stvaraju temeljni preduvjeti za mnogo inten-

zivniji rad na ostvarenju strate{kih ciljeva BiH - pribli`avanju EU i NATO-u. Istovremeno, re~eno je u toku sastanka, potencijalnim stranim investitorima {alju se pozitivne poruke o BiH kao prostoru koji je atraktivan za ulaganja i za{titu njihovih interesa. “U tome Tuzlanski kanton svakako ima svoju veliku {ansu, a zadatak je dr`avnih organa da i njemu, kao i svim drugim dijelovima na{e zemlje pomognu da je iskoriste”, rekao je Be}irovi}. Dogovoreno je da Vlada Tuzlanskog kantona pripremi dva razvojna projekta koje dr`avni organi mogu predstavljati i promovirati u komunikaciji s brojnim me|unarodnim zvani~nicima s kojima se susre}u.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

U @I@I

3

Zasjedalo Predsjedni{tvo SDA

Doprinos ulasku u NATO
Kandidati SDA za funkcije u Vije}u ministara BiH su Muhamed Ibrahimovi}, Sadik Ahmetovi} i Fuad Kasumovi}
Predsjedni{tvo SDA ju~er je na sjednici u Sarajevu utvrdilo kandidate za funkcije u Vije}u ministara BiH. Tako je Muhamed Ibrahimovi} kandidat za ministra odbrane BiH, SadikAhmetovi} za ministrasigurnosti, a Fuad Kasumovi} za zamjenikaministrafinansija i trezora.
Sulejman Tihi}: Interes dr`ave

Imenovanje ~elnika
Zamoljen da prokomentari{e reakcije iz nevladinog sektora oko toga koje funkcije jesu, a koje nisu politi~ke, Tihi} je rekao da se svi nosioci javnih funkcija u demokratskim zemljama obi~no mijenjaju sa promjenom vlasti. - Treba se boriti da se na te pozicije postave profesionalni ljudi, kazao je on.
Ahmetovi}, Ibrahimovi} i Kasumovi} pred novinarima
Foto: [. SULTANOVI]

^ovjek od mjere
Ibrahimovi} je ro|en 1960. godine pored Gra~anice. Diplomirao je orijentalistiku na Filozofskomfakultetu u Pri{tini, a odbraniomagistarski rad na Fakultetupoliti~kihnauka u Sarajevu. Od 2002. do 2006. bio je predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, a od 2006. do danas federalni poslanik. Obna{ao je niz funkcija u Gra~anici i Tuzlanskom kantonu.

^lan je Predsjedni{tva SDA. - Ibrahimovi} je ~ovjek od mjere, stalo`en i smatramo da on s obzirom na svoje dosada{nje politi~ko

Ne zakonu o policiji
Predsjedni{tvo SDA je zaklju~ilo da ova stranka ne}e podr`ati prednacrt zakona o unutra{njim poslovima u FBiH, jer “postoji bojazan da bi se njegovim odre|enim rje{enjima ugrozio dostignuti napredak, a mogu} bi bio politi~ki uticaj na neovisnost rada policije“ - Mi to ni u kom slu~aju ne `elimo dopustiti ni sebi, niti bilo kome drugom. @elimo da policija bude potpuno neovisna, a ovo predlo`eno rje{enje bi ugrozilo i operativnu i svaku drugu samostalnost policije, rekao je Tihi}. On je kazao da ovakav stav SDA ne}e ugroziti koaliciju sa SDP-om BiH, pojasniv{i da treba da se koncentri{u na poslove iz platforme, a da se sva pitanja koja su mimo platforme prethodno moraju usaglasiti. - Ne mo`emo prihvatiti da se imenovanje, odnosno razrje{enje direktora policije vr{i na osnovu prijedloga ministra unutra{njih poslova odlukom Vlade uz pribavljeno mi{ljenje nezavisnog odbora, koje se ne mora uva`iti. To bi bio sna`an pritisak na svakog direktora, komesara, da }e, ukoliko ne bude slu{ao, biti predlo`ena njegova smjena, pojasnio je Tihi}.

i radno iskustvo mo`e uspje{no obavljatipozicijuministraodbrane. Strancidemokratskeakcije je bitno da kandidat za ministraodbranebude iz na{ihredova, jer smo mi bilivode}asnaga u odbranizemlje i reformi odbrane. Mi `elimo da na{ ministar,sa ostalimpoliti~kimstrukturama,da zna~ajandoprinos i Bosnu iHercegovinuuvede u NATO, kazao je Tihi}. Ibrahimovi} je rekao da je radio u federalnom Ministarstvu odbrane prednjegovoga{enje i tokomosnivanja dr`avnog Ministarstva. - Pred nama je dalja reforma sistema odbrane i ispunjavanje uslova iz MAP-a kako bismo kona~no do{li do ~lanstva u NATO-u. To }e mi biti prioritet, najavio je budu}i ministar odbrane. Predstavljaju}iAhmetovi}a, Tihi} je podsjetio da je on potpredsjednik SDA i da je u dosada{njem poslu

opravdao povjerenje. Posebne zasluge mu se pripisuju za dobivanje bezviznog re`ima, a u SDA isti~u njegovu dobru saradnja sa agencijama iz sektorasigurnosti, komunikaciju sa nadle`nim u regiji u borbi protiv kriminala, kao i dobru saradnju sa me|unarodnim predstavnicima. Predsjednik SDA je za Kasumovi}a rekao da je cijeli radni vijekproveo u finansijama i da je jedan od najkompetentnijih u toj oblasti.

Sporazum sa SDP-om
- Mi u SDA smo zadovoljni dobivenim pozicijama. Najva`nije je formiranje Vlade BiH. Interes dr`ave nam je uvi jek bio na prvom mjestu. Interes dr`ave i na{ strana~ki interes jeste da BiH postane ~lanica NATO-a. @elimo da taj proces vodimo i zadovoljni smo {to smo dobili taj se-

ktor. Smatramo da je za BiH va`nije postati ~lanica NATO-a nego EU, kazao je Tihi}. On je negiraopri~e da je SDA Ministarstvo vanjskih poslova puno ko{talo i dodao da o~ekuje kako }e novi ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`ija voditi vanjsku politiku, koja }e osigurati interese dr`ave BiH. Jo{ jednom je istakao da je SDA, umjesto jednog zamjenika ministra, dobila zna~ajnu agenciju IDDEA. On je rekao da stranke ne postavljaju ljude, ali da imaju pravo kandidovati osobe za direktore agencija. Predsjedni{tvo SDA usvojilo je i sporazum lidera {est vode}ih politi~kih stranaka od 28. decembra 2011. o uspostavivlasti na dr`avnom niovu, te sporazum izme|u SDA i SDP-a BiH o raspodjeli pozicija na dr`avnom nivu.
M. \UROVI] RUKAVINA

AMBASADORI UPRAVNOG ODBORA PIC-a

INZKO O LIVANJSKOM KANTONU

[to prije potpuno Vije}e ministara
Ambasadori Upravnog odbora Vije}a za provo|enje mira (PIC) pozdravili su glasanje u Predstavni~kom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine, kojim je pot vr|eno imenovanje Vjekoslava Bevande na poziciju predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, ocijeniv{i to kao zna~ajan korak u provo|enju dogovora lidera politi~kih stranaka postignutog u decembru 2011. godine. “Nadamo se da }e nadle`ne institucije, uz podr{ku {est politi~kih stranaka zastupljenih u novom Vije}u ministara, hitno preduzeti potrebne aktivnosti kako bi potvrdili Vije}e ministara u punom sazivu, usvojili globalni fiskalni okvir i bud`et za 2012. godinu, kojim bi se osiguralo potpuno fun kci oni ra nje in sti tu ci ja na ni vou Bosne i Hercegovine i ispunjavanje me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, te da }e usvojiti odlu-

Nema promjena upravno-pravnog okvira
Za trenutnu politi~ku situaciju u Livanjskom kantonu odgovorni su zastupnici u kantonalnoj Skup{tini, stav je visokog predstavnika Valentina Inzka, ka zao je glasnogovornik OHR-a Mario Brki}. Nakon {to se 11 ~lanova Kluba hrvatskog naroda u Skup{tini LK-a obratilo pismom visokom predstavniku i od njega zatra`ilo da ra zmotri mogu}nost ut vr|ivanja apsolutne, a ne dvotre}inske skup{tine ve}ine potrebne za formiranju kantonalne Vlade, priop}enjem za javnost oglasio se glasnogovornik OHR-a Mario Brki}. Stav je visokog predstavnika da politi~ke stranke koje su zastupljene u Skup{tini Livanjskog kantona moraju na}i odgovaraju}e rje{enje, jer su one dobile povjerenje gra|ana i na njima je da konstituiraju kantonalnu vlast. “Visoki predstavnik je rekao da ne}e biti promjena u postoje}em upravno-pravnom okviru, kako se to spominjalo u pismu, radi prevladavanja

ke potrebne za integraciju u EU, na {ta je u decembru 2011. pozvao Upravni odbor PIC-a”, naveli su ambasadori u pisanoj izjavi medijima dostavljenoj iz OHR-a. Ambasadori Upravnog odbora PIC-a iz zemalja ~lanica NATO-a i Japana i dalje pozivaju vlasti BiH da zavr{e proces preduzimanja aktivnosti potrebnih za po~etak provo|enja Akcionog plana za ~lanstvo BiH u NATO-u. Predstavni~ki dom Parlamenta BiH pot vrdio je u ~et vrtak imenovanje kandidata HDZ-a BiH Vjekoslava Bevande za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, ~ime je i zvani~no stupio na tu du`nost.

politi~kih nesuglasica jer te nesuglasice moraju biti rije{ene unutar politi~kih stranaka”, pojasnio je Brki}. Ina~e, Livanjski kanton jedini je u Federaciji BiH u kojem ni 15 mjeseci nakon izbora jo{ nije formirana kantonalna Vlada.

4

DOGA\AJI

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

Kad upozoravam na {tetnost poziva (bosanskim muslimanima) na bojkot novogodi{nje no}i, onda to nije zato {to zaboravljam nego, upravo, zato {to jako dobro pamtim tradiciju i svojih predaka i svog bosanskog okru`enja

Kemal Kurspahi}, novinar

DOBAR LO[

ZAO

Upitan status {ehidskih porodica
Vrlo je osjetljivo pitanje statusa osoba iz rubnih naselja Klju~a i Sanskog Mosta koje su prava ostvarile na osnovu dva svjedoka, kazao je Helez
Kao rezultat revizije prava na naknade bora~kih kategorija, koju provodi komisija po zadu`enju federalnog Ministarstva za bora~ka pitanja, 286 porodica {ehida u Klju~u }e ostati bez {ehidskih penzija. Ova brojka jo{ nije zvani~na, ali su bora~ke organizacije u Klju~u u petak odr`ale sastanak raspravljaju}i o tom problemu.

Revizija u Klju~u

U selu Biljani za dan ubijeno vi{e od 200 osoba

BAKIR IZETBEGOVI]
Bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi} pozvao bo{nja~ke politi~are da prona|u snage kako bi se izvukli iz pozicije uvrije|ene `rtve, iz zatvaranja koje vodi u getoizaciju i gor~inu, kako bi prona{li novu energiju na talasima pomirenja i sna`nih integracijskih tokova u regionu.

DRAGAN LUKA^
U razgovoru za Oslobo|enje, Dragan Luka~ odgovorio na optu`be federalnog premijera Nermina Nik{i}a u slu~aju penzionisanja Dragana Viki}a, obja{njavaju}i da je na isti na~in kao i Viki}u u proteklih 6 godina prestao radni odnos za 280 djelatnika policije u FBiH, od kojih su 53 iz FUP-a.

Kraji{ka Srebrenica
Ka da je ne da vno mi nis tar Zukan Helez posjetio Krajinu, najavio je da }e upravo do toga do}i. - Vrlo je osjetljivo pitanje statusa osoba iz rubnih naselja Klju~a i Sanskog Mosta koje su prava ostvarile na osnovu dva svjedoka. One su sada na provjeri, radi}emo maksimalno oprezno, ali poru~ujem ljudima da ne brinu, rekao je on. Kako nam je kazao Edin Domazet, predsjednik organizacije RVI, u Klju~u uop{te nisu zadovoljni. - Ti su ljudi, uglavnom, ginuli kao pripadnici TO jer imamo odre|ena dokumenta, naredbe, ~ak i borbene okr{aje sa agresorskim jedinicama, iako oni tvrde da tada nismo imali vojne organizacije, kazao nam je Domazet. On smatra da porodice ne bi trebale ispa{tati zbog toga {to je taj otpor u Klju~u zavr{io porazom i okupacijom, a zatim i odmazdom i genocidom. Tako je u selu Biljani za dan ubijeno vi{e od 200 osoba, te se i danas to mjesto naziva kraji{kom Srebrenicom. Po ro di ce {e hi da, ko je su ve}inom imale status civilnih

STEPHEN RAPP
Ambasador SAD-a za pitanja ratnih zlo~ina Stephen Rapp, u razgovoru sa novinskim agencijama u Sarajevu, rekao da je uklju~en u pripremu protokola izme|u Tu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije, te da bi volio vidjeti da se ta pitanja rije{e na obostranu korist radi `rtava zlo~ina.

Ministar Helez: Porodice ne bi trebale ispa{tati

HIFA OIL
Tokom pro{le godine kompanija Hifa Oil ostvarila je rekordan plasman od preko 240.000 tona naftnih derivata distribuiranih u BiH i zemljama regiona, {irila svoje poslovanje i na Austriju, Makedoniju, Kosovo i Albaniju, a kod ku}e uplatila vi{e od 130 miliona KM poreskih obaveza.

`rtava rata, 1997. i 1998. su uz pomo} dva svjedoka, ostvarivale {ehidske penzije, jer je to za njih tada zna~ilo egzistenciju, po{to su {ehidska primanja bila daleko ve}a.

Najava protesta
- Tada su primanja civilnih `rtava rata bila 37 maraka mjese~no, a danas ta penzija iznosi 218 maraka, pod uslovom da porodica ne ostvaruje prihode ve}e od prosje~ne federalne pla te, ka za la nam je Azra Tro`i}, socijalna slu`benica u odje lje nju ci vil nih `rta va iz Klju~a. Nezvani~no, i oni narednih dana o~ekuju veliki broj novih korisnika, a oni koji budu gu bi li {e hid ske pen zi je, ima}e pravo na civilne, tako da

PRIPADNICI TO Ti su ljudi, uglavnom, ginuli kao pripadnici TO jer imamo odre|ena dokumenta, naredbe, ~ak i borbene okr{aje sa agresorskim jedinicama, ka`e Edin Domazet, predsjednik organizacije RVI
ne}e ostati bez i~ega. Ipak, bora~ke organizacije razmatraju mogu}nosti da protestuju zbog ovako drasti~nih rezultata u reviziji, {to }e se, najvjerovatnije, i desiti ~im rezultati postanu zvani~ni i u Klju~ stignu nova rje{enja.
F. BENDER

VIJEST U

BROJU

djece iz Doma “Rada Vranje{evi}” u Banjoj Luci zimuju na Jahorini iz sredstava koje je platio Kabinet premijera RS-a.

55

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

INTERVJU

5

Nehumano je prepadati penzionere
Zijad Krnji}, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO
Izjava ministra finansija Ante Krajine je izva|ena iz konteksta njegovog obrazlo`enja te{ke situacije u javnim finansijama Federacije BiH i to da }e do}i do smanjenja penzija, nije niti njegov stav niti stav Vlade FBiH. Realno o~ekivanje i namjere i Federalnog zavoda PIO/MIO i Vlade FBiH su da se penzije moraju odr`ati barem na sada{njem nivou
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

• Pred kraj pro{le godine penzioneri u Federaciji BiH bili su zbunjeni izjavama i obe}anjima nadle`nih. Federalni premijer im je obe}ao sigurnu isplatu penzija u 2012. na sada{njem nivou, a malo potom je federalni ministar finansija izjavio da je mogu}e i smanjenje. [ta je realno o~ekivati? - Na`alost, ve} du`i niz godina mediji zbunjuju i prepadaju penzionere najavama “katastrofe“, {to smatram nehumanim odnosom prema toj kategoriji stanovni{tva kojoj je `ivot ina~e te`ak. Izjava ministra finansija Ante Krajine je izva|ena iz konteksta njegovog obrazlo`enja te{ke situacije u javnim finansijama Federacije BiH i to da }e do}i do smanjenja penzija, nije niti njegov stav niti stav Vlade FBiH. Realno o~ekivanje i namjere i Federalnog zavoda PIO/MIO i Vlade FBiH su da se penzije moraju odr`ati barem na sada{njem nivou.

nosu 430.750.000 KM. Me|utim, Parlament FBiH je usvojio na{ finansijski plan s obavezom da se on uskladi sa planiranim transferom od FBiH koji je bud`etom FBiH planiran u ukupnom iznosu 206.000.000 KM. • Sa koliko je penzionera Federalni zavod u{ao u 2012? O~ekujete li i za koliko pove}anje broja penzionera u ovoj godini? - U 2012. smo u{li sa 376.100 penzionera, planirali smo pove}anje od 2,965 posto u ovoj godini iako se nadamo da }e biti manji porast, do dva posto koliko je i ostvarenje u 2011. • Koliko iznosi dug Vlade FBiH prema Federalnom zavodu PIO/MIO? [ta je bilo sa Va{im prijedlogom otplate tog duga u ratama i kako komentari{ete ~injenicu da Vlada FBiH ni ove godine u bud`etu nije

Prihodi dvije milijarde
• Kako izgleda ukratko finansijski plan Federalnog zavoda PIO/MIO za 2012? O~ekujete li pove}anje ili smanjenje naplate doprinosa i u kojim iznosima u odnosu na 2011? - Finansijski plan Zavoda, koji je usvojen 26. oktobra 2011, izgleda tako da su prihodi planirani u iznosu od 1.944.485.903 KM, rashodi 1.770.761.190 KM. Pretpostavke za taj plan su bile porast prihoda od doprinosa za oko jedan posto u odnosu na 2011, porast broja penzionera za 2,9 posto, zadr`avanje iste visine penzija i naplata kompletnog duga od FBiH i teku}ih obaveza u 2012. sve u ukupnom iz-

STOPA DOPRINOSA Nema sigurnosti da }e se smanjenje stope doprinosa nadomjestiti ve}im obuhvatom ili pove}anjem zaposlenosti. Tako do daljnjeg ostaje ova stopa doprinosa za PIO
planirala sredstva za vra}anje tog novca? - Trenutno je dug FBiH, nastao po osnovu obaveza FBiH po propisima o posebnom penzionisanju, u visini oko 197.000.000 KM i jo{ im nismo poslali obra~un za decembar 2011, ali je to u odsto toliki iznos. Postoji zaklju~ak Vlade da ministar finansija i ja po{aljemo prijedlog o dinamici otplate tog duga i po{to nismo
Foto: Muhamed TUNOVI]

mogli usaglasiti zajedni~ki prijedlog - poslali smo svako svoj i ~ekamo raspravu oko toga na Vladi.

Reforma iz po~etka
• Tokom pro{le godine imali ste odre|enih aktivnosti na promjeni broja zaposlenih u Federalnom zavodu PIO/MIO, za{to? Bilo je penzionisanja, premje{tanja... Da li je bilo otkaza

• Dokle se do{lo sa reformom penzionog sistema u FBiH i u ~emu, najkara}e re~eno, ona treba da se ogleda? - Reforma }e krenuti ponovo i iz po~etka, a Vlada FBiH }e ovih dana formirati radnu grupu za taj posao. Ona }e, naravno, podrazumijevati promjenu propisa u ovoj oblasti, ali se sad ne zna na koji na~in i u kojim pravcima. Federalni zavod PIO/MIO svakako }e biti dio tog projekta i mi i da lje sma tra mo ra ni je pre dvi|ana tri stuba osiguranja dobrim rje{enjem. No, pored izmjena na~ina osiguranja, reformom }e se mijenjati jo{ mnoge stvari. • Kakvo je stanje sa imovinom Federalnog zavoda PIO/MIO? [ta je ono {to je najspornije, na ~emu se najvi{e zara|uje, a {ta najvi{e ko{ta Zavod? - Mi smo imovinu, naro~ito velike objekte - domove penzionera, pravno stavili pod kontrolu i predlo`ili Vladi FBiH da se ide u prodaju ili strate{ko partnerstvo sa potencijalnim inSMANJILI vestitorima. BROJ ZAPOSLENIH ^ekamo opredU toku 2011. uradili jeljenje Vlade o smo reorganizaciju i tom pitanju. novu sistematizaciju, • Kako komekojom smo smanjili ntari{ete pri~e o broj zaposlenih eventualnoj proza 103 mjeni iznosa doi ako jeste za koliko prinosa za PIO, {ta bi ljudi? se moglo dobiti ili izgu- Mi smo u toku 2011. uradili biti ako bi se to desilo? reorganizaciju i novu sistema- Bile su tendencije smanjenja ti za ci ju, ko jom smo sma nji li doprinosa za PIO i zdravstvo, broj zaposlenih za 103 ili za me|utim, odustalo se od toga, oko 15 posto, te popravili kvali- jer nema sigurnosti da }e se fikacionu strukturu za pet pos- smanjenje stope nadomjestiti to, {to smatram velikim uspje- ve}im obu hva tom ili po ve hom. Uz to smo organizirali i }anjem zaposlenosti. Tako do dva nova sektora u okviru sre- daljnjeg ostaje ova stopa dodi{nje slu`be. prinosa za PIO.

VIJEST U OBJEKTIVU

Ure|ivanje obale Bosne
U Maglaju je u toku ure|ivanje desne obale rijeke Bosne kako bi se ovaj grad za{titio od poplava. Prema rije~ima na~elnika Op}ine Mehameda Mustaba{i}a, isprojektovana je lijeva obala Bosne, a sada se pre{lo na desnu stranu. Cilj je da se dio saobra}ajnice, koji prolazi iznad rijeke, upotpuni pje{a~kom stazom. Predvi|eno je da se ulo`i oko 300.000 maraka, a izvo|a~ radova je firma Hajdi} d.o.o. Maglaj. Mi. D.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sud Bosne i Hercegovine

Otvoriti BiH stranim investicijama
Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike Turske u BiH Ahmeta Jildiza. Razgovaralo se o bilateralnoj suradnji dvije zemlje, a posebice je istaknuta mogu}nost ja~anja ekonomskih odnosa kroz investicije turskih kompanija u Bosni i Hercegovini. Budimir je naglasio va`nost stvaranja boljeg ozra~ja za strane investitore u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su razgovarali i o aktualnim politi~kim pitanjima u BiH i regiji, saop}eno je iz ureda za odnose s javno{}u predsjednika Federacije BiH.

Potvr|ena optu`nica za zlo~ine u Silosu
Tu`ila{tvo BiH tereti \elilovi}a, Fadila ^ovi}a, [abi}a, Kazi}a, Huji}a, Halida ^ovi}a, Me{anovi}a i Kalembera za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optu`nicu Tu`ila{tva BiH, koja Mustafu \elilovi}a, Fadila ^ovi}a, Mirsada [abi}a, Nezira Kazi}a, Be}ira Huji}a, Halida ^ovi}a, [erifa Me{anovi}a i Nermina Kalembera tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika.

Udru`eni poduhvat
U optu`nici se navodi da su \elilovi}, tada{nji predsjednik Skup{tine op{tine Had`i}i i predsjednik Kriznog {taba, te kasnije Ratnog predsjedni{tva Op}ine Had`i}i, Fadil ^ovi}, tada{nji na~elnik Stanice javne bezbjednosti Had`i}i i ~lan Kriznog {taba, kasnije Ratnog predsjedni{tva Op}ine Had`i}i, [abi}, policajac Stanice javne bezUHAP[ENI U bjednosti Had`i}i i komandir PoLogor Silos: Ne~ovje~no postupanje NOVEMBRU licijske stanice Pazari}, Kazi}, Osmorica biv{ih komandant 9. brdske brigade maganjem po~inili krivi~no nju, mu~enju, namjernom nanoArmije Republike Bosne i Hercivilnih i vojnih djelo ratni zlo~in protiv civila {enju sna`nog fizi~kog ili du{ecegovine, Huji}, nekada{nji i ratni zlo~in protiv ratnih za- vnog bola ili patnje, nano{enju verukovodilaca op}ine upravnik logora Silos i zamjerobljenika srpske nacional- likih patnji i povreda fizi~kog inteHad`i}i uhap{eni su 22. nik upravnika logora Silos, nosti u objektima Silos u griteta ili zdravlja, oduzimanju pranovembra 2011, po nalogu Halid ^ovi}, jedan od zamjeTar~inu, Osno li 9. Tu`ila{tva BiH, zbog sumnje maj u Pazari}u ivnoj {kocinu va na pravi~no su|enje, kao i prinika upravnika logora Silos, u maga siljavanju na prinudni rad. na zlo~ine nad osobama kasarne Krupa u Zoviku. te jedan od upravnika logora Silos, Me{anovi}, jedan od zamjesrpske i hrvatske Osmorica biv{ih civilnih i voj- U pritvoru nika upravnika logora Silos, te kaOptu`eni se od hap{enja nalaze nih rukovodilaca op}ine Had`i}i nacionalnosti snije upravnik logora u magacinu uhap{eni su 22. novembra 2011, po u pritvoru, koji im je Sud Bosne i u kasarni Krupa u Zoviku i jedan od nalogu Tu`ila{tva BiH, zbog sumnje Hercegovine odredio zbog bojazni zamjenika upravnika logora Silos, na zlo~ine nad osobama srpske i da bi, ukoliko bi se na{li na slobote Kalember, u svojstvu stra`ara u `enom zlo~ina~kom poduhvatu u hrvatske nacionalnosti, koje su bi- di, mogli ometati krivi~ni postupak logoru Silos, od maja 1992. do janu- okviru kojeg su planiranjem, na- le protivpravno zato~ene u logori- uticajem na svjedoke, sau~esnike ara 1996. godine svjesno i voljno re|ivanjem, po~injenjem, pod- ma na podru~ju Tar~ina, gdje su bi- ili prikriva~e. u~estvovali u sistemskom udru- strekavanjem, podr`avanjem i po- le izlo`ene ne~ovje~nom postupaJ. FETAHOVI]

BiH zaslu`uje budu}nost u EU
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague pozdravio je potvrdu imenovanja Vjekoslava Bevande na du`nost novog predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, saop}ila je britanska ambasada u Sarajevu. “Nakon formiranja Vije}a ministara, sada je na svim strankama u BiH da zajedno rade na rje{avanju otvorenih pitanja, uklju~uju}i i pitanje dr`avnog bud`eta. BiH zaslu`uje sigurnu i prosperitetnu budu}nost u Evropskoj uniji; odlu~nost, kompromis i vodstvo bi}e klju~ni za dr`avu u ostvarivanju napretka na ovom putu”, ka`e se u poruci ministra Haguea, koju prenosi britanska ambasada.

ODGO\ENO SU\ENJE ZA ZLO^INE NA KORI]ANSKIM STIJENAMA
Ponovljeno su|enje optu`enima za zlo~ine na Kori}anskim stijenama, koje je trebalo po~eti ju~er, odgo|eno je do daljnjeg. Kako nam je poja{njeno u Sudu Bosne i Hercegovine, su|enje je odgo|eno zbog bolesti dvojice optu`enika Zorana Babi}a i @eljka Stojni}a. - Po~etak pretresa pred Apelacionim vije}em u predmetu Zoran Babi} i drugi odgo|en je zbog zdravstvenih razloga optu`enih Babi}a i Stojni}a. Novi datum bi}e naknadno odre|en, re~eno nam je u Sudu BiH. Babi} i Stojni}, te Milorad [krbi} i Dragan Jankovi} terete se da su, kao pripadnici Stanice javne bezbjednosti Prijedor, 21. augusta 1992. godine, na Kori}anskim stijenama na Vla{i}u, zaustavili konvoj koji je prevozio civile i iz njega istjerali do dvije stotine mu{kara-

Optu`enici bolesni

Reforma javne uprave
Dr`avna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac ju~er je u Sarajevu s koordinatoricom iz FBiH Mirsadom Jahi} i zamjenikom koordinatorice za reformu javne uprave iz RS-a Mikanom Davidovi}em razgovarala o listi prioritetnih projekata u ovoj godini koji }e biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave. Na listi prioritetnih projekata su, izme|u ostalog, projekti od kojih }e direk tnu korist imati gra|ani BiH, kao i poslovna zajednica u BiH. Koordinatori za reformu javne uprave u BiH razgovarali su i o pripremi materijala za iniciranje odr`avanja sjednice Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije, tijela koje je zadu`eno da razmatra pitanje provedbe reforme javne uprave u BiH.

Po~etak pretresa pred Apelacionim vije}em u predmetu Zoran Babi} i drugi odgo|en je zbog zdravstvenih razloga Novi datum bi}e naknadno odre|en

Sa prija{njeg su|enja

ca. Mu{karcima je nare|eno da stanu na rub provalije, a potom je na njih pucano iz automatskog naoru`anja. U provaliju sa tijelima bacane su ru~ne bombe, a o svemu ovome detaljno su pred Sudom, u prvostepenom postupku, govorili Damir Ivankovi} i Gordan \uri}, koji su priznali krivnju za ovaj zlo~in. Prvostepenom presudom Babi},

[krbi}, Stojni} i Jankovi} su ogla{eni krivim za ubistvo najmanje 150 civila na Kori}anskim stijenama i osu|eni na ukupno 86 godina zatvora. Jankovi}, koji je osu|en na zatvorsku kaznu u trajanju od 27 godina, pobjegao je 21. decembra 2010. godine, uo~i izricanja presude i od tada je nepoznato gdje se nalazi. U oktobru 2011. godine, Ape-

laciono vije}e Suda Bosne i Hercegovine je poni{tilo prvostepenu presudu Babi}u, [krbi}u, Stojni}u i Jankovi}u, zbog utvr|enih “povreda krivi~nog postupka i krivi~nog zakona, te pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja” te odredilo , da se su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ponovi.
J. F.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012. OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Dr. Enra Sulji}, {efica Klinike za neurologiju Klini~kog centra Sarajevo

Maj~instvo je najve}e dostignu}e
Doktorica Enra Sulji}, specijalista neuropsihijatar, ve} je nekoliko godina {efica Klinike za neurologiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, na kojoj radi skoro pune dvije decenije. - Magistrirala sam i doktorirala iz oblasti epileptologije. Epilepsije su dio neurologije kojim se bavim du`i radni vijek i to je prva zona mog interesovanja. Epilepsije jesu jedno od naju~estalijih neurolo{kih oboljenja, odmah poslije mo`danog udara. Epilepsije su oboljenje koje se susre}e kod jedan posto ukupne populacije stanovni{tva, {to i nije tako rijetko. U zadnje vrijeme sam bila uklju~ena i u tri studije koje su se bavile multipla sklerozom, pri~a dr. Sulji}.

Na Klinici za neurologiju imamo mnogo mladih pacijenata, prvenstveno `ena sa multipla sklerozom, epilepsijama, sa tumorima, mo`danim udarima...
misle da se mi vremenom naviknemo na smrt, da oguglamo, ali zaista nije tako. Svaki put je to stres i za ljekara i studente treba u~iti i o tim `ivotnim situacijama. Dodatna frustracija je i to {to u na{em dru{tvu ljudi zbog te{kih socijalno-ekonomskih prilika ~esto nisu u mogu}nosti priu{titi si odre|eni lijek. Ali, istovremeno ovaj posao donosi i obilje zadovoljstva. Naprimjer, kada mladi ~ovjek do|e u dramati~nom epilepti~nom napadu, a vi uspostavite dijagnozu i date pravu terapiju, pa on za dva-tri dana odlazi ku}i sa mogu}nosti da vi{e nikad ne dobije napad, to donosi puno zadovoljstvo, pri~a dr. Sulji}.

Pudari} u Rabranima i Grudama
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} je drugog dana posjete Hercegovini u pratnji ministra privrede HNK-a Amera Zagor~i}a i predstavnika Saveza izvi|a~a Mostar obi{ao povratni~ko selo Rabrani u op}ini Neum. On se u Grudama sastao sa ~lanovima Udruge umirovljenika Grude i poljoprivrednicima ZHK-a. Sa umirovljenicima je razgovarao o subvencijama za struju, odnos lokalne zajednice prema umirovljenicima, potrebama pove}anja smje{tajnih kapaciteta u stara~kim domovima i izgradnji novih. Umirovljenici su Pudari}u zahvalili na nabavci vakcina protiv gripe za 1.050 ~lanova Udruge.

Foto: [aban SULTANOVI]

Misliti pozitivno
Ona isti~e kako ~ovjek, usprkos tome {to se sve te`e `ivi, mora misliti pozitivno. - @ivot obi~nog ~ovjeka u BiH nije nimalo lak. Moramo voditi ra~una da pozitivno razmi{ljamo. Znam da to vrlo ~esto nije lako, zbog obilja neugodnih informacija koje svakodnevno dolaze do nas. Crna hronika je sve obimnija, na`alost. I to jeste problem svih zemalja u tranziciji, ali i razvijenih zemalja. Vidimo da vi{e ni mahale nisu po{te|ene nasilja u porodici, narkomanije... Prevencija stresa je pozitivan na~in razmi{ljanja. Lijepi trenuci. Jer sre}a nikad nije kontinuirana. To treba re}i mladim ljudima: `ivot su mali trenuci sre}e, kojih se, kad ih ne `ivimo, rado prisje}amo, koje dijelimo s bliskim osobama. Okrenuti se dragim ljudima koji vas pune pozitivnom energijom, ka`e dr. Sulji}. Ona nadalje isti~e kako su se ljudi otu|ili jedni od drugih, a posebice mladi, koji se dru`e sjede}i ispred kompjutera, a bez da razgovaraju. - Nema vi{e igre u parkovima. Djeca su postala pretila, izra`enih deformiteta ki~me, izra`ene dioptrije, s povi{enim masno}ama krvi... Zna~i, dru`ite se s dragim ljudima, priu{tite si male trenutke sre}e i pozitivno razmi{ljajte. A {to se zdravlja ti~e, odlazite na godi{nje preventivne preglede. Jer, kad se znaci bolesti poka`u, to ~esto mo`e i biti kasno, savjetuje dr. Sulji}.
J. FETAHOVI] - N. SALAPURA

Isplata invalidnina
Nalog za isplatu ratnih i civilnih invalidnina za decembar 2011. godine na podru~ju Federacije BiH izdat je ju~er ujutro i korisnici }e mo}i podignuti novac u bankama najkasnije danas. Novac je usmjeren prema svim bankama koje rade sa Trezorom, a rije~ je o ukupnom iznosu od 44 miliona KM.

Psihologija i hirurgija
Ona kazuje da je u ranijoj mladosti imala `elju baviti se psihologijom. No, kako u Sarajevu nije bilo studija klini~ke psihologije, u razgovoru s ocem do{la je do zaklju~ka kako bi kroz studij medicine mogla zadovoljiti i ljubav prema psihologiji. - Kad sam po~ela studirati medicinu, u prvi plan je do{la hirurgija i mislila sam da }e to biti moj prvi poziv. Po~eo je i rat i radila sam na trija`no-prijemnom odjeljenju traumatolo{ke klinike. To je bio jedan bolan period suo~avanja sa hirurgijom, s obzirom na to da je bilo dana kada smo imali i do 400 ranjenih. Taj sam jedan period radila i kao hirurg. U novembru 1992. do{la sam ovdje, tada je to bio centar za mentalno zdravlje, kod profesora D`emaludina Kantard`i}a, za kojeg mogu re}i da je moj u~itelj i koji je, na neki na~in, produbio interesovanje za epileptologiju i klini~ku neurofiziologiju. On je bio i moj mentor magistarskog rada, a nakon njegovog umirovljenja, doktorsku tezu i mentorstvo preuzeo je dr. Abdulah Ku~ukali}. Ta ljubav za medicinom jeste osnovni postulat. Jako volim ljude, volim im pomagati i rade}i ovaj posao, zara|ujem za hljeb, ali i poma`em ljudima, uspostavljaju}i dijagnozu i poma`u}i da se prona|e pravi lijek. Mislim da je najve}i domet ljudskog `ivljenja raditi posao koji voli{, a ujedno i pomagati ljudima. A mi u medicini imamo i to

Drugi o Enri
Fatima Barlov: - O doktorici Enri mogu re}i sve najbolje. Kao {efica, dr. Enra je stroga, ali pravedna. Kod nje nema ni po babi ni po stri~evima i mi to jako po{tujemo. Iako je ponekad naljutimo, ona nam lako oprosti. Prim. dr. Suad He}o: - Radi se o mladom i vrlo stru~nom ljekaru specijalisti neuropsihijatru, a u posljednjih pet-{est godina i vrsnom rukovodiocu Klinike za neurologiju, ustanove u kojoj radim od 1992. ljudsko i profesionalno zadovoljstvo, pri~a dr. Sulji}. Njezinim je stopama, pri~a sa osmijehom, krenuo i sin Tarik, student psihologije. Dr. Sulji} vjeruje da je na njega prenijela ljubav prema ovoj oblasti, a nada se i da }e u skorijoj budu}nosti, kada se on profesionalno osposobi, mo}i i zajedni~ki raditi. - Mislim da }e to biti krajnji domet i onog ljudskog zadovoljstva. Vjerujem da je najve}e dostignu}e `ene, kakav god ona uspjeh postigla na profesionalnom planu, biti majka. To je ostvarenje bitisanja i zadatka, smatra na{a sagovornica. Dr. Sulji}, osim na Klinici, radi i sa studentima Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstvene {kole, te kao sudskomedicinski vje{tak. Ka`e da joj je jednako va`an i drag i rad sa pacijentima i sa studentima. - Ja, za is ta, u`ivam u mo gu}nosti da mladim ljudima prenesem znanja koja imam, posebice kada su oni motivirani, ka`e doktorica Sulji}. Isti~e da joj posao donosi veliko zadovoljstvo, ali i mnogo te{kih trenutaka. - Na klinici imamo i mnogo mladih pacijenata, prvenstveno `ena sa multipla sklerozom, epilepsijama, sa tumorima, mo`danim udarima... Imamo ~esto i smrtne ishode i onda moramo saop{tavati rodbini lo{e vijesti o neizlje~ivosti ili smrtnom ishodu. To je svakako najte`i dio ovog posla, re}i mladom ~ovjeku da ima hroni~nu bolest. Potom svaki smrtni ishod, koliko god pacijent bio star, jednako je te`ak. Kad studirate, niko vas ne u~i da se suo~ite sa smr}u. Ljudi

Du`i raspust
Ministrica obra zovanja, nauke, kulture i spor ta u Vladi TK-a Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi} ju~er je zvani~no potvrdila da }e zimski raspust u osnovnim i srednjim {kolama trajati ~etiri, umjesto dosada{nje tri sedmice. “Zbog ovih promjena ne}e biti produ`ena {kolska godina, nego }e nastavni planovi i programi biti prilago|eni du`em trajanju zimskog raspusta”, napomenula je Avdiba{i} - Vukadinovi}, isti~u}i da se izmjene odnose i na naredne {kolske godine. A. [e.

Agencije moraju biti nezavisne
Transparency International BiH smatra da su dogovori i raspodjele pozicija u dr`avnim agencijama po strana~koj liniji nelegalni, te da bi institucije morale biti nezavisne, a ne da ih politi~ke stranke raspore|uju izme|u sebe. Naime, mediji su objavili vijest kako su stranke ve} izme|u sebe podijelile klju~ne funkcije u institucijama kao {to su CIKBiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Ured za reviziju poslovanja institucija BiH, Ured za razmatranje `albi, itd. TIBiH podsje}a da se me|u pomenutim agencijama nalaze i institucije koje provode klju~ne antikorupcijske zakone i da bi one morale biti potpuno oslobo|ene strana~ke kontrole.

Prijatelji su sre}a
• [ta Vas ~ini sretnom? - Moje dijete, njegovi uspjesi, moji prijatelji. Prijateljstvo je najve}e blago na svijetu. Jedino se to ne mo`e kupiti. Danas je sve rje|e, ali ja mogu re}i da imam iskrene prijatelje. To je, uz zdravlje, najve}a sre}a. • Koliko traje Va{ radni dan i kako provodite slobodno vrijeme? - Sve je manje slobodnog vremena. Radni dan dugo traje, morate uvijek u~iti i pratiti trendove. Jako volim da ~itam i knjige su mi i dalje najbolji na~in za relaksaciju. Najbolje se opustim u dru{tvu prijatelja. Kad god mo`emo, idemo na izlete u planine, nastojim si priu{titi makar vikende na moru. Rijetko sam u prilici du`e odsustvovati s posla, jer s obzirom na rukovodila~ku poziciju koju obavljam, osje}am stru~nu i moralnu odgovornost da budem na klinici. Volim pjesmu i muziku. I, naravno, boravak s porodicom i s mojim sinom. Nastojimo da je to vrijeme koje provodimo skupa {to kvalitetnije. • Koja je naj~e{}a starosna dob Va{ih pacijenata? - Od 18 godina, pa prakti~no nema gornje granice. Nekad su to i adolescenti iznad 14 godina. S obzirom na problematiku na{e klinike, naj~e{}i su pacijenti s mo`danim udarima, odnosno tre}e `ivotne dobe, ali sve ~e{}e i srednje `ivotne dobi. Dok su ove druge bolesti, kao epilepsija, a osobito multipla skleroza koja se javlja izme|u 10 i 40 godine `ivota, rezervirane za mla|u `ivotnu dob.

8

CRNA HRONIKA
Gra~ani~ka policija privela je D. M. (23) i S. B. (25) zbog sumnje da su u Srebreniku ukrali automobil golf 2, sa op {te no je iz MUP-a TK-a. Automobil je ukraden 10. januara, a policija ga je prona{la u ~etvrtak, dva dana kasnije u mjestu Piskavica kod Gra~anice. Vozilo je vra}eno vlasniku, osumnji~eni su saslu{ani, a policija radi na dokumentovanju ovog doga|aja.

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prona|en ukradeni golf

Podmetnut po`ar u stolarskoj radnji?

U potkrovlju stambene zgrade u Ulici Spasoja Blagov~anina u sarajevskom naselju Vogo{}a u ~etvrtak nave~er izbio je po`ar koji su za 14 minuta ugasila tri vatrogasca PVB-a Sarajevo. Tokom uvi|aja ustanovljeno je da je do po`ara do{lo upotrebom otvorenog plamena u potkrovlju, koje jedan od stanara koristi kao stolarsku radnju, te da je postojala opasnost da se vatra prenese na susjedni D. P. stan.

O B AV I J E S T
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanom 243. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 85/08), objavljuje izvje{taj o posredovanju u kupovini/prodaji vrijednosnih papira vi{e od 5% u periodu od 14.10.2011 do 13.1.2012. Emitent: MLINPEK DD Sjedi{te emitenta: BUGOJNO Oznaka vrijednosnog papira: MLPBR (aukcija) Vrsta vrijednosnog papira: Redovne dionice Broj emitovanih vrijednosnih papira: 281.293 Nominalna vrijednost po dionici: 16,00 Ukupan broj kupljenih dionica: 107.651 {to iznosi 38,27% Ukupan broj prodatih dionica: 107.651 {to iznosi 38,27% Srednja cijena: 5,04 KM

Sud BiH

Emitent: BIMAL DD Sjedi{te emitenta: BR^KO Oznaka vrijednosnog papira: BBR9R Vrsta vrijednosnog papira: Redovne dionice Broj emitovanih vrijednosnih papira: 2.072.013 Nominalna vrijednost po dionici: 10,00 Ukupan broj kupljenih dionica: 72.417 {to iznosi 5,30% Srednja cijena: 9,50 KM

Na osnovu rje{enja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove br: 438270003 od 11. 01. 2012. godine, JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola, objavljuje

Husmir ^ovi} i ostali na ju~era{njem ro~i{tu

Foto: Arhiv Suda BiH

PO NI [TE N J E J AVNOG KON K U R S A
za popunu upra`njenog radnog mjesta nastavnik ekonomske grupe predmeta- pripravnik Poni{tava se u cijelosti javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta nastavnik ekonomske grupe predmeta - pripravnik, na 20 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine uklju~uji}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobo|enje od 30. 11. 2011. godine. VD direktor {kole: [erifovi} Mirza

Husmir i Almir ^ovi}
PRIZNALI [VERC LJUDI
Husmir ^ovi} istovremeno negirao udru`ivanje i napad na policajca, koji je priznao Almir ^ovi}
Husmir ^ovi} (26) i Almir ^ovi} (32) iz Cazina ju~er su u Sudu BiH priznali krivnju za krijum~arenje ljudi. Husmir je, s druge strane, negirao krivnju za udru`ivanje radi ~injenja ovog krivi~nog djela i napad na policajca, dok je Almir priznao i to da se udru`ivao s drugima radi {verca ljudi i da je u~estvovao u spre~avanju slu`bene osobe u obavljanju poslova. (48) iz Fo~e, negirali su krivnju za ovo krivi~no djelo. Husmir ^ovi} se tereti da je kao organizator, a Kljuno, Almir ^ovi}, Rov~anin, Hurla i Maljukan, kao pripadnici grupe ljudi, 19. augusta 2006, po prethodnom dogovoru sa dr`avljanima drugih zemalja i ostalim njima poznatim osobama, u namjeri pribavljanja koristi, poku{ali omogu}iti osobama albanske nacionalnosti sa Kosova, koje su na podru~je BiH u{le ilegalno, da se na ilegalan na~in prebace u Hrvatsku. Konkretno, tada su automobilima prevozili 12 osoba koje nisu ispunjavale uslove za zakonit prelazak preko dr`avne granice, kako bi one ilegalno u{le u zemlje zapadne Evrope.

O B AV J E [ T E N J E
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 485/11 od 13.1.2012. godine o prodaji roba - {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 125665 10 P Sarajevo, 28. 10. 2011. godine Tu`itelj: Jokica Mrda Tu`eni: Bilal Memi{evi} Radi: Svojina/Posjed-nepokretnosti, ostale Vsp: 55.185,00
NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st.1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Pucao na policajca
Po~inioce su u daljem prevo`enju ilegalnih emigranata otkrili i sprije~ili policajci Jedinice grani~ne policije Velika Kladu{a. U momentu kada je grani~ni policajac od Husmira ^ovi}a zahtijevao da iza|e iz vozila, on se, prema optu`nici, oglu{io na zahtjev, te u namjeri da sprije~i hap{enje, ispalio u pravcu policajca hitac iz nepoznatog oru`ja. Tom prilikom policajac je lak{e povrije|en, nakon ~ega se ^ovi} udaljio u nepoznatom pravcu. Dk. O.

Organizator
Ostali optu`enici za udru`ivanje ra di {ver ca lju di - Edin Rov~anin (40), Kemal Hurla (58) i Predrag Maljukan (35) iz Sarajeva, kao i Muhamed Kljuno

POZIV
za TO[I] BRANKU Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za UTORAK, 31. 1. 2012. godine, u 10 sati pred ovaj sud u sobu broj 340/III. Sudija Sanela D`idi}

Bla`en Mi{kovi} uhap{en po potjernici
Trebinje
Mi{kovi}, koji se sumnji~i da je sa ranije privedenim Dejanom Pribi{i}em, oplja~kao kladionicu, predat Tu`ila{tvu
Trebinjska policija u ~etvrtak je u naselju Zasad uhapsila Bla`ena Mi{kovi}a (1988), za kojim je bila raspisana potjernica zbog razbojni{tva. Naime, potraga za Mi{kovi}em je raspisana zbog sumnje da je u~estvovao u plja~kikladionice Bet Live u Ulici kralja Petra I Oslobodioca u Trebinju, a koja je izvr{ena 24. novembra pro{le godine. Tada su dva maskirana napada~aupala u kladionicu i, prijete}i pi{toljem, od radnice otela oko 1.000 KM. Dva dana nakon razbojni{tva policija je privela Dejana Pribi{i}a (1986), koji je nakon saslu{anjapredatTu`ila{tvu, na ~iji prijedlog mu je odre|en jednomjese~nipritvor. Tragaju}i za Mi{kovi}em, policija je do{la do saznanja da se on nalazi u naselju Zasad, gdje je prekju~er i prona|en. Prilikom pretresa lokacije na kojoj je zate~en, na|ena je i automatska pu{ka, koja je oduzeta. Mi{kovi} je nakonkrim-obrade u policiji predat Okru`nom tu`ila{tvu. Ina~e, tokom2011. policiji CJB-a Trebinje prijavljeno je osam razbojni{tava, od kojih je rasvijetljeno {est. Zbog tih krivi~nih djela Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje dostavljeni su izvje{taji protiv devetosoba, me|ukojima je pet povratnika u izvr{enju krivi~nih djela i jedan maloljetnik.
L. S.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice Istok PU Tuzla su u tuzlanskoj ulici Zlatnih ljiljana od A. H. iz Tuzle oduzeli paketi} u kojem se nalazila odre|ena koli~ina marihuane. A. H. je priveden u prostorije PS Istok radi kriminalisti~ke obrade, dok je marihuana izuzeta i poslana na vje{ta~enje. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a slu`benici policije rade na dokumentovanju krivi~nog djela.

9

Priveden Tuzlak

Kradljivci uhva}eni na djelu

Pripadnici Policijske uprave Ljubu{ki uhapsili su F. B. (35) i S. D. (30) iz Mostara koji su zate~eni u kra|i u krugu preduze}a Ljubu{ka tkaonica. Iz MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona je saop}eno da su F. B. i S. D. zate~eni u kra|i raznih metalnih dijelova koji su vra}eni vlasnicima. Protiv kradljivaca }e, nakon kriminalisti~ke obrade, biti upu}en izvje{tajKantonalnomtu`ila{tvu u [irokom Brijegu.

BANJA LUKA Nakon poku{aja plja~ke dvije banke i razbojni{tva u trgovini
Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka zatra`ilo je odre|ivanje pritvora 22-godi{njem Igoru Repaji}u iz Lakta{a, koji je u ~etvrtak uhap{en nedugo nakon {to je oplja~kao market Konzum u banjalu~kom naselju Nova Varo{. Tokom saslu{anja Repaji} je policiji priznao da je prije plja~ke marketa poku{ao oplja~kati i dvije banke.

Igor Repaji}
ostaje iza re{etaka?

Policija Repaji}a otkrila na osnovu opisa, ali i izjava svjedoka koji su uo~ili da je napada~ bje`ao prema naselju Nova Varo{
toga, Repaji} je vidio i dva policajca, koja su slu~ajno nai{la ulicom, te je pobjegao bez plijena. Dan prije, on je upao u poslovnicu NLB Razvojne banke, u Ulici Kralja Petra II Kara|or|evi}a u naselju Rosulje, i naredio slu`benici iza neprobojnog stakla da mu preda novac.

Bijeg
Tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka iznio je prijedlog za odre|ivanje mjere pritvora jer postoji osnovana bojazan da bi Repaji}, ukoliko bi ostao na slobodi, mogao nastaviti sa razbojni{tvima. O prijedlogu za odre|ivanje pritvora odlu~i}e sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Banjoj Luci. Repaji} je, podsjetimo, u tri dana, bezuspje{no poku{ao oplja~kati NLB Razvojnu i UniCredit banku. Tre}i put je uspio u svojoj namjeri i oplja~kao je market Konzum u Ulici Petra Preradovi}a. Mladi} sa kaplju~om i maramom preko lica u{ao je sa zadnje strane marketa nose}i ne{to zamotano u deku ili d`emper. Potom je pri{ao radnici za kasom, raspakovao pu{ku i natjerao je da mu iz kase preda 400 KM. ^im je zgrabio pare, iza{ao je iz pro da vni ce i po bje gao izme|u obli`njih zgrada. Iako je u tre}oj plja~ki imao sre}e, jer se napokon uspio dokopati plijena, ona ga nije dugo pratila.

Pretraga i zasjede
Umjesto da ga poslu{a, ona je pritisnula taster za alarm, te je razbojnik morao pobje}i sivim BMW-om. U sva tri slu~aja o~evici su vidjeli da je razbojnik bje`ao u pravcu naselja Nova Varo{, te su policajci shvatili da mu je tamo stan ili skrovi{te. Odmah nakon plja~ke Konzuma, organizovana je pretraga tog naselja i postavljene su zasjede. Nekoliko sati kasnije, Repaji} je uo~en i uhap{en. Prilikom pretresa njegovog stana prona|eni su pu{ka, rukavice i kapa koje je koristio u razbojni{tvima. Iz policije se za Repaji}a moglo saznati da je sklon u`ivanju droge te da je i prije privo|en zbog drugih krivi~nih djela.
D. PAVLOVI]

Plja~ka{a otjerao alarm

Iz prodavnice Konzum odneseno 400 KM

PU[KA I RUKAVICE Prilikom pretresa stana prona|eni su pu{ka, rukavice i kapa koje je koristio u razbojni{tvima

Naime, opis plja~ka{a Konzuma odgovarao je opisu mladi}a koji je u utorak poku{ao oplja~kati NLB Razvojnu banku, a u srijedu UniCredit banku u banjalu~kom naselju Nova Varo{, {to je ukazivalo na to da se, vjerovatno, radi o istoj osobi, koja je na sve na~ine poku{avala da se domogne novca.

Koliko je Repaji}u trebao novac, svjedo~i i ~injenica da se na plja~ku marketa odlu~io samo osam sati nakon neuspje{ne plja~ke UniCredit banke u istom naselju. Podsjetimo, prilikom poku{aja plja~ke UniCredit banke Repaji}a je prepao za{titar, koji je pritisnuo alarm nakon {to je razbojnik u{ao u banku. Pored

VISOKO Obdukcija potvrdila uzrok smrti dva brata
Obdukcijom tijela bra}e Adnana (17) i Arnesa (19) [abanovi}a, ~ija su be`ivotna tijela prona|ena prekju~er u porodi~noj ku}i u naselju Dubrave u Visokom, potvr|eno je da su stradali usljed gu{enja ugljenmonoksidom. To je konstatovala dr. Mirsada Silajd`i} - Brki}, koja je obavila obdukciju u prosekturi JKP Gradska groblja Visoko. Bra}a su, kao {to smo ve} objavili, spavala na spratu porodi~ne ku}e u sobi koja se grijala pomo}u pe}i na lo`enje. Tijela mladi}a, kao {to smo ve} objavili, prona{la je njihova majka Mirzeta kada je u{la u sobu sa namjerom da ih probudi. Kada je vidjela da ne daju znake `ivota, odmah je istr~ala vri{te}i iz ku}e. Kom{ija, koji je nai{ao i ~uo od nje {ta se dogodilo, pozvao je policiju i Hitnu pomo}, ali za mladi}e Mi. D. Sa uvi|aja u Dubravama kod Visokog je, na`alost, bilo prekasno.

TUZLA Pritvorene jo{ dvije osobe

Preminuli usljed gu{enja Zaplijenjena marihuana
u fazi raspadanja
Op}inski sud u Tuzli ju~er je odredio jednomjese~ni pritvor 25-godi{njem Indiru Halilovi}u i 19-godi{njem Elvisu \uvi, dvojici od pet uhap{enih prilikom pro{losedmi~ne akcije MUP-a TK-a na razbijanju grupe dilera u Tuzli. Ranije su, kao {to smo objavili, pritvoreni Zlatan Avdi} i Adnan Fazli}, tako|er Tuzlaci. "Halilovi} i \uvo su tokom decembra prodali manju koli~inu droge odre|enim osobama. Prilikom pretresa stana i pomo}nih objekata, koje koristi Halilovi}, u sklopu operativne akcije MUP-a TK-a prona|eno je vi{e paketi}a marihuane ukupne te`ine oko 13 grama", saop{tili su ju~er iz Tu`ila{tva TK-a, na ~iji je prijedlog Op}inski sud u Tuzli pritvorio osumnji~ene. Ina~e, iz Tu`ila{tva su ju~er potvrdili da je D. Lj. iz Tuzle uhap{en prilikom pretresa u [i Selu, pu{ten nakon ispitivanja, s obzirom na to da je policija utvrdila da nije vlasnik 6,8 kilograma marihuane prona|ene u blizini njegove ku}e. Tako|er, ju~er su prezentirani rezultati analize uzoraka prona|ene marihuane. "Vje{ta~enjem je utvr|eno da se radi o marihuani koja je fazi raspadanja, te je najvjerovatnije stajala du`i vremenski period. Mala je vjerovatno}a da bi takva droga mogla biti stavljena u promet", naglasili su iz A. [e. Tu`ila{tva.

10

OGLASI

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

REGION
VIJESTI

11

SLOVENIJA Politi~ka korupcija ili borba za vlast

Jan{a optu`io Jankovi}a za kupovanje glasova
Idu}e sedmice }e predsjednik Tuerk odr`ati konsultacije sa strankama te ponovo predlo`iti mandatara - Jankovi}a ili nekog drugog, a nisu isklju~eni ni novi izbori
Alternativni kandidat za sastavljanje nove slovenske Vlade Janez Jan{a i predsjednici politi~kih stranaka s kojima poku{ava sastaviti koaliciju optu`ili su Zorana Jankovi}a da je neuspje{no poku{ao kupiti glasove njihovih zastupnika kako bi dobio potrebnu ve}inu za polo`aj predsjednika vlade, u ~emu nije uspio.

Jahjaga protiv blokade prelaza
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga usprotivila se ju~er blokadi administrativnih prelaza izme|u Srbije i Kosova, koju je za danas najavio pokret Samoopredeljenje, i pozvala stanovnike ju`ne pokrajine da ne ometaju slobodan protok ljudi i robe. Pripadnici Samoopredeljenja najavili su ranije da }e blokirati administrativne prelaze Merdare i Bela Zemlja. Ambasade Francuske, Njema~ke, Italije, Velike Britanije i SAD-a u Pri{tini ju~er su pozvale pripadnike Samoopredeljenja da se uzdr`e od nasilja ili provokacije kosovske policije.

Ozbiljan kandidat
- Pravi su problem oni koji su `eljeli do}i na vlast politi~kom korupcijom, rekao je Jan{a u ~etvrtak u emisiji „Pogledi“ Slovenske televizije, te dodao: - Ljudi iz Jankovi}eve stranke u srijedu su tvrdili da su dobili 3-4 glasa iz na{ih stranaka, a da nisu rekli koji su to zastupnici i koliko ih je to ko{talo. Predsjednik Parlamenta Gregor Virant rekao je da je bio zgro`en atmosferom na sjednici Parlamenta i kako je Jankovi} poku{ao osigurati potrebnu ve}inu.

Zabrana \eli}u i Kara|or|evi}ima
Janez Jan{a i Gregor Virant: Vlada desnog centra?

kazali da nijedan od njih nije pre{ao na Jankovi}evu stranu. Slu`beni kandidat predsjednika republike Danila Tuerka

LI^NA KORIST Ljubljanski dnevnik Delo u ju~era{njem komentaru kritikuje politi~are kojima su puna usta obe}anja o transparentnosti i politi~koj principijelnosti da vode ra~una samo o tome kako }e njima biti bolje
- Atmosfera je sugerisala da je do{lo do kupovine glasova i politi~kog me{etarenja, rekao je Virant te dodao da su zbog toga njegovi zastupnici opstruirali tajno glasanje kako bi jasno poza mjesto novog predsjednika vlade Zoran Jankovi} dobio je 42 glasa, 4 manje od potrebne natpolovi~ne ve}ine, te nije uspio formirati vladu lijevog centra sa SD-om i DESUS-om.

Predsjednik Parlamenta Gregor Virantizjavio je da sadapredsjednik dr`ave Danilo Tuerk nakon novih konsultacija sa strankama treba ponovno predlo`iti mandatara za sastav nove vlade. Pri tome se mo`e odlu~iti da ponovo predlo`i Jankovi}a ili se odlu~iti za drugog mandatara, a isto mogu u~initi i parlamentarne stranke ili skupine od najmanje 10 zastupnika. Tuerk je nakon glasanja rekao da mu je `ao {to Jankovi} nije izabran, jer je jedini dokazao da je ozbiljan kandidat, te je dodao da Jankovi} ima njegovu punu podr{ku. Tuerk je rekao na konferenciji za novinare da se u parlamentu vidjelo mnogo politi~kog

driblinga, kao i da su poslanici zaboravili da su se ulaskom u Parlament na izborima obavezali narodu, a ne strankama.

Prilika za Jan{u
Ljubljanski dnevnik Delo u ju~era{njem komentaru kritikuje politi~are - kojima su puna usta obe}anja o transparentnosti i politi~koj principijelnosti - da vode ra~una samo o tome kako }e njima biti bolje. „Neki `ele da izbjegnu kriminalne optu`be i da zadovolje manija~nu glad za vla{}u, dok drugi ovo vide kao veliku priliku da u~estvuju u distribuciji onoga {to je jo{ preostalo”, isti~e Delo.

Zamjenik kosovskog premijera Hajredin Ku}i odbio je zahtjev princa Aleksandra Kara|or|evi}a i princeze Katarine i biv{eg potpredsjednika Vlade Srbije Bo`idara \eli}a da posjete srpske manastire na Kosovu. Kako je prenijela Radio-televizija Kosova, prin~evski par Kara|or|evi} i \eli} je namjeravao da posjete Pe}ku patrijar{iju i manastir Visoki De~ani. Izvor kosovske televizije je kazao da je ta odluka donesena u znak reciprociteta, zbog toga {to kosovski ministar za dijasporu Ibrahim Makoli u ~etvrtak nije mogao posjetiti Bujanovac i Pre{evo, prenosi Fena.

DORH-u uru~eno vi{e od 1.700 pisama

Optu`nica protiv Horvatin~i}a
Op}insko dr`avno odvjetni{tvo u [ibeniku podiglo je ju~er optu`nicu protiv zagreba~kog poduzetnika Tomislava Hor vatin~i}a zbog po~injenja kaznenog djela izazivanja pomorske nesre}e. Stavlja mu se na teret da je 16. avgusta u akvatoriju Primo{tena upravljao motornom jahtom Sana Marina u suprotnosti s odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru, odnosno da nije postupao u skladu s propisanim du`nostima i pravilima navigacije. Uklju~io je automatski pilot i glisirao prevelikom i neprimjernom brzinom. Osim toga, nije izvi|ao put plovidbe radi preduzimanja mjera sigurnosti i rizika od sudara niti promatrao okolni pomorski put. Tom prilikom je poginuo bra~ni par iz Italije.

Silovane `ene `rtve ratnog zlo~ina?
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Zahtijeva se da se silovanim `enama zakonski prizna status stopostotnih civilnih `rtava rata i da im se osigura materijalna od{teta
la ratnih zlo~ina po~injenih silovanjem, u dijelu predmeta do{lo je do procesuiranja po~initelja pa su podignute optu`nice protiv dvojice zapovjednika biv{e JNA, dok se dio jo{ istra`uje.

@rtve masovnih silovanja u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku jo{ tra`e pravdu. Dok politi~ari {ute, `ene {irom Hrvatske pru`aju im podr{ku. Vi{e od 1.700 pisama u kojima se tra`i da se masovna silovanja hrvatskih `ena '90-ih tretiraju kao ratni zlo~in, a po~initelji procesuiraju i kazne poslano je predsjednicima Republike, Vlade i Hrvatskog sabora.

Iskazi
Predsjednica udruge @ene u Domovinskom ratu Marija Sli{kovi} isti~e da su mnoge `rtve ratnog zlo~ina silovanja svoje iskaze ve} davale nadle`nima, policiji i Dr`avnom odvjetni{tvu. Iden ti fi ci ra le su ne ka da{ nje mu~itelje, navele njihovo ime i prezime, ali sve do danas ostalo je samo na tome. Sli{kovi} je prva prikupila i objavila ispovijes ti si lo va nih `ena u knji zi „Sun~ica“, a publiciranje ovih svjedo~anstava potaknulo je akciju „Tisu}u pisama“. Smatra se da je najve}i broj `rtava silovanja s podru~ja Vukovara.
J. DIZDAR

Pojedinci
@ene iz Nezavisnog sindikata Brodosplita, zajedno sa ~lanicama udruge @ene u Domovinskom ratu, donijele su prije dva da na ova pi sma u Za greb i uru~ile ih Dr`avnom odvjetni{tvu (DORH). U pismima potpore zahtijeva se da se `enama koje su silovali pripadnici agresorske vojske zakonski prizna status `rtava ratnog zlo~ina, odnosno status stopostotnih civilnih `rtava posebne kategoriDok politi~ari {ute, `ene `enama pru`aju podr{ku

Smijeniti Dra{kovi}a
Jo{ sedam funkcionera SPO-a iz beogradskog op{tinskog odbora zatra`ilo je ju~er ostavku predsjednika stranke Vuka Dra{kovi}a. U zahtjevu dostavljenom medijima, stoji da su oni Dra{kovi}evu ostavku tra`ili zbog, kako navode, kr{enja statuta i programa stranke, kao i sveop{teg stanja u SPO-u. Saop{tenje sa istim navodima u ~etvrtak su dali i funkcioneri SPO-a iz Bora. S druge strane, potpredsjednik stranke Aleksandar Jugovi} je nazvao navode ~istim falsifikatom zbog kojeg }e neko morati da odgovara i poru~io da u SPO-u nema podjela.

je, i sukladno tome, da im se osigura pravi~na materijalna od{teta za strahote koje su pretrpjele. Prema dostupnim informacijama, svega nekoliko pojedinaca odgovaralo je pred hrvatskim sudovima zbog ovakvih zlodjela. Na najavu dostave enormnog broja pisama u kojima se zahtijeva pravda za `rtve masovnog si-

lovanja, iz DORH-a je objavljeno da nije upitno da je silovanje jedan od na~ina izvr{enja kaznenog djela ratnog zlo~ina. DORH je pozvao `rtve da se jave radi davanja iskaza, a skupljanje pisama progla{eno je nepotrebnim. Kako je slu`beno priop}eno, Odvjetni{tvo radi na odre|enom broju predmeta zbog kaznenih dje-

12

SVIJET
VIJESTI

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Iranski predsjednik o reakcijama na nuklearni program svoje zemlje

Ahmedined`ad: Vrije|aju na{u zemlju i na{ narod
Desetine mrtvih u osvetni~kom napadu
Vlasti Ju`nog Sudana saop}ile su da je 57 osoba ubijeno, a najmanje 40 ih se smatra nestalima nakon plemenskog osvetni~kog napada, prenosi Index.hr. Grupa od 400 naoru`anih napada~a iz etni~ke grupe Murle zapalila je tri sela i ubila 57 pripadnika Lou Nera, a napad se dogodio u dr`avi Jonglei. U toj su dr`avi pripadnici Lou Nera 23. decembra po~eli s vi{ednevnim masovnim napadima na suparni~ko pleme Murle. Strahuje se kako su stotine ljudi poginule, a desetine hiljada gra|ana pobjegle iz podru~ja pro`etog stalnim sukobima. Nakon dugogodi{njeg ratovanja sa Sudanom Ju`ni je Sudan pro{le godine postao najnovija svjetska zemlja, no u toj mladoj dr`avi trenutno vlada veliko me|uplemensko nasilje.

Washington ima ideje o tome ko stoji iza ubistva iranskog nuklearnog fizi~ara, ali ne zna pouzdano, me|utim, sigurno je da SAD ni na koji na~in nisu umije{ane, kazao je Panetta
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad izjavio je u Quitu, u Ekvadoru, da }e se njegov narod oduprijeti sve ja~im pritiscima me|unarodne zajednice u vezi s nuklearnim programom, ustvrdiv{i da je Zapad zabri nut zbog iran ske ne za vi snosti. "Zapad je odlu~io da izvr{i ja~i pritisak na nas. Oni vrije|aju na{u zemlju i na{ narod. Jasno je da }e da }e se iranski narod oduprijeti", izjavio je {ef iranske dr`ave na novinskoj konferenciji u Quitu, gdje je zavr{io turneju po ~etiri latinoameri~ke dr`ave, prenosi Fena. povezan sa spornim iranskim nuklearnim programom. Ameri~ki ministar odbrane Leon Panetta rekao je da Washington ima ideje o tome ko stoji iza ubistva iranskog nuklearnog fizi~ara ove sedmice, ali da ne znaju pouzdano, me|utim, sigurno je da SAD ni na koji na~in nisu umije{ane. "Mogu vam re}i jednu stvar: SAD nisu u to umije{ane. To nije ono {to rade SAD", rekao je Panetta, prenosi Srna. I izraelski predsjednik Shimon Peres izjavio je da ne zna za eventualnu upletenost svoje zemlje u nedavno ubistvo iranskog nuklearnog nau~nika u Teheranu.

Politi~ki izgovor
"Nuklearke su samo politi~ki izgovor. Cijeli svijet zna da Iran ne nastoji proizvesti atomsku bom bu", do dao je Ahme di ned`ad. "Problem nije iranski nuklearni program. Problem je njegov progres i njegova nezavisnost", dodao je on. Za vrijeme turneje, u toku koje je posjetio Venecuelu, Nikaragvu, Kubu i Ekvador, {ef iranske dr`ave dobio je podr{ku tamo{njih lidera za njegov civilni nuklearni program. U me|uvremenu, predsjednik SAD-a Barack Obama i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonski o sada{njem stanju s Iranom i o naporima me|unarodne zajednice da prati kako Teheran izvr{ava svoje me|unarodne obveze, saop}ila je Bijela ku}a. Razgovor se dogodio nakon atentata u Teheranu u kojem je ubijen nau~nik

Napad
Mu{karac na motociklu stavio je magnetnu bombu na automobil iranskog nuklearnog fizi~ara Mustafe Ahmadija Ro{ana (32) u prometnoj ulici u blizini univerziteta u Teheranu u vrijeme jutarnje {pice u srijedu. Iran je okrivio izraelske i ameri~ke agente da su iza ubistva Ro{ana, ali isti~u da to ne}e poremetiti nuklearni program Teherana. Ovo je peti napad na tehni~ke eksperte koji rade na nuklearnom programu zemlje posljednje dvije godine. Iranski konzervativni mediji pozvali su na osvetu jevrejskoj dr`avi. Iran pori~e da `eli razviti nuklearno oru`je i tvrdi da je njegov program miroljubiv, ali zapadne zemlje sumnjaju u suprotno, a Vije}e sigurnosti UN-a je ve} preduzelo ~etiri kruga sankcija protiv Teherana.

Turkmenistan ukinuo jednopartijski sistem
Zakon kojim se ukida jednopar tijski sistem u Turkmenistanu stupio je na snagu ju~er, godinu nakon {to ga je najavio predsjednik Gurbanguli Berdimuhamedov, predsjednik te zemlje u centralnoj Aziji, jedne od najzatvorenijih na svijetu, prenosi Fena. Su{tina ovog zakona je da ukine monopol Demokratske stranke osnovane 1991. na pepelu sovjetske Komunisti~ke par tije. Stranka koja `eli da dobije dozvolu treba da ima najmanje hiljadu ~lanova, a njene rukovode}e strukture treba da se nala ze isklju~ivo na teritoriji Turkmenistana. Politi~ke stranke nemaju pravo da bu du fi nan si ra ne iz inos tran stva ni da posjeduju bankovne ra~une izvan ze mlje.

Mahmud Ahmedined`ad: Iran }e se oduprijeti sve ja~im pritiscima

Inspektori IAEA uskoro u Teheranu
Iran }e prihvatiti posjetu inspektora IAEA na svojoj teritoriji krajem januara s ciljem rasvjetljavanja optu`bi da nuklearni program Teherana ima vojni karakter, izjavili su ju~er diplomati, prenosi Fena. Posjeta koju }e predvoditi glavni inspektor Agencije za atomsku energiju (IAEA) Herman Nackaerts trebala bi se realizirati najvjerovatnije 28. januara, ali to jo{ nije kona~no, rekao je jedan zapadni diplomat za agenciju AFP. Jedan drugi diplomat je rekao da }e se dolazak, koji se organizira dva mjeseca nakon {to je izvje{taj agencije UN-a poja~ao sumnje u razvoj nuklearnog oru`ja od Teherana, dogoditi najvjerovatnije u posljednjoj sedmici ovog mjeseca.

Rusija osudila mogu}i naftni embargo Iranu i vojne akcije u Siriji

Turska: Tu`ba protiv vojvotkinje od Yorka
Sud u Turskoj podigao je optu`nicu protiv britanske vojvotkinje od Yorka za tajno snimanje siroti{ta u njihovoj zemlji. Sud je optu`io Sarah Ferguson da je nezakonito snimala i naru{ila privatnost petero djece, prenosi Tanjug. Ona }e, ako bude progla{ena krivom, morati da se suo~i sa maksimalnom ka znom od 22,5 godina zatvora. Datum su|enja jo{ nije poznat. Ferguson, biv{a supruga princa Andrew, tajno je otputovala u Tursku 2008. kako bi napravila dokumentarac o siroti{tima za jednu britansku privatnu televiziju. Na snimcima se vide djeca vezana za krevete, kao i lo{i uslovi u siroti{tima blizu Ankare. Iz britanskog ministarstva unutra{njih poslova nisu `eljeli dati nikakve odgovore u vezi sa izru~enjem Ferguson.

Zapad `eli izazvati promjene re`ima u
Rusija je u petak osudila prijedlog nametanja naftnog embarga Iranu te mogu}u vojnu akciju protiv re`ima sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada, {to se tuma~i kao o{trije upozorenje Zapadu. "Zapad `eli u Iranu i Siriji izazvati promjene re`ima i zato predla`e naftni embargo i vojnu akciju", izjavio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Genadij Gatilov. Rusija je prihvatila neke sankcije Vije}a sigurnosti Iranu, no kao i Kina sada se protivi embargu na iransku naftu, o ~emu su se na~elno saglasile evropske zemlje i SAD. EU treba odluku o novim sankcijama donijeti 23. januara po{to je Iran objavio da je po~eo 20-postotno oboga}ivanje urana

Teheranu i Damasku

u postrojenju Fordo. Tradicionalna saveznica Sirije koja kupuje rusko oru`je Rusija je dosad blokirala sve prijedloge rezoluci je Vi je}a si gur nos ti UN-a ko ji ma se osu|uje Asadovo gu{enje protuvladinih protesta. Moskva, naime, dr`i da je pogrije{ila jer se nije usprotivila rezoluciji Vije}a sigurnosti UN-a protiv Libije koja je Zapadu poslu`ila za vojnu akciju i ru{enje Muamera Gadafija. Moskva ocjenjuje da ni{ta nije dobila zauzvrat, rekao je Viktor Kremenjuk s Instituta SAD - Kanada, prenosi Fena. "Rusija se po~inje suprotstavljati cijelom svijetu", rekao je Kremenjuk, koji kao i drugi analiti~ari dr`i da je ruska vanjska politika postala tvr|a s pribli`avanjem predsjedni~kih izbora.

Genadij Gatilov: O{trije upozorenje Moskve

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.
Iznena|uju}i i ohrabruju}i potez novih mijanmarskih vlasti

SVIJET
VIJESTI

13

Oslobo|eni najvi{i

politi~ki zatvorenici
proveo u zatvoru, pozdravila je velika gomila svijeta prilikom izlaska iz zatvora u Taunggyi, 545 kilometara sjeverno od glavnog grada. Me|u oslobo|enima su i njegove kolege studenti i ugledni vo|a plemena [an, Khun Htun Oo, koji je zbog pobune izdr`avao kaznu od 93 godine zatvora.

SAD i EU zatra`ile osloba|anje svih politi~kih zatvorenika i sklapanje mira sa pobunjenim plemenima prije nego {to budu razmotrile ukidanje sankcija Mijanmaru
Mijanmar je ju~er pustio iz zatvora mnoge prominentne disidente, novinare, studentske vo|e i biv{eg premijera u okviru velike predsjedni~ke amnestije zatvorenika, najnovije u seriji iznena|uju}ih i ohrabruju}ih poteza novih civilnih vlasti.

SAD povla~e 7.000 vojnika iz Evrope
SAD }e povu}i 7.000 od 81.000 ameri~kih vojnika stacioniranih u Evropi, u okviru nove ameri~ke odbrambene strategije i mjera {tednje u bud`etu Pentagona, izjavio je ministar odbrane Leon Panetta, prenosi Fena. "Pentagon }e povu}i dvije od ~etiri borbene brigade kopnene vojske stacionirane u Evropi, {to je ukupno 7.000 ljudi", izjavio je Panetta za AFPS, nezavisnu novinsku agenciju Pentagona. Ove borbene brigade, svaka od po 3.500 ljudi iz kopnene vojske, ~ija lokacija nije precizirana, bit }e zamijenjeni rotiranjem razli~itih jedinica, precizirao je {ef Pentagona za AFPS.

Izgradnja zemlje
Osloba|anje oko 200 politi~kih aktivista i vo|a etni~kih manjina u petak, koje su potvrdile njihove porodice, dio su predsjedni~ke odluke o pu{tanju 651 zatvorenika u Mijanmaru koji }e, kako je objavio dr`avni radio, u~estvovati u izgradnji zemlje. U toj grupi su i ~lanovi Generacije studenata 88 koja je sinonim demokratske borbe u zemlji nekada znanoj kao Burma. Oni su predvodili pobunu protiv vojne hunte 1988. ugu{enu u krvi sa hiljadama poginulih. Amnestiju je pozdravila kao pozitivan znak i partija demokratske liderke Aung San Suu Kyi. Biv{eg studentskog vo|u Min Ko Nainga, koji je od 1988. sve vrijeme Me|u amnestiranima je i biv{i premijer Khin Nyunt

Nacionalno pomirenje
Amnestija politi~kih zatvorenika od predsjednika Thein Seina ima za cilj nacionalno pomirenje i njihovo uklju~enje u politi~ki proces, rekao je za AFP predsjednik vlade. Na listi je i biv{i premijer i {ef vojne obavje{tajne slu`be Khin Nyunt, koji je bio u ku}nom zatvoru nakon unutra{nje borbe za vlast 2004. On je pozdravio dijalog novih vlasti i San Suu Kyi i rekao da se vi{e ne}e mije{ati u politi~ka zbivanja. SAD i EU ohrabrene reformskim potezima novih vlasti od pro{le godine tra`ile su osloba|anje svih politi~kih zatvorenika i sklapanje mira sa svim pobunjenim plemenima prije nego {to budu razmotrile ukidanje sankcija Mijanmaru.

Japan: Premijer reogranizovao kabinet
Premijer Japana Yoshihiko Noda izvr{io je ju~er reorganizaciju kabineta kako bi promovisao dijalog sa opozicionim par tijama radi dobijanja podr{ke za prijedlog o pove}anju poreza na promet, prenosi Srna. Vlada Japana u punom sastavu podnijela je ju~er ujutro ostavku na zahtjev premijera Node. On je li~no primio ostavke od ministara na vanrednoj sjednici kabineta. Katsuya Okada, generalni sekretar Demokratske par tije Japana (DPJ) imenovan je za zamjenika premijera. Premijer je zamijenio i ministra odbrane Yasua Ichikawu na ~ije mjesto je do{ao Naoki Tanaka, predstavnik DPJ u gornjem domu parlamenta.

Nasilje na protestima u Saudijskoj Arabiji
U sukobu snaga sigurnosti i {iitskih demonstranata ju~er je ubijen jedan mladi} i trojica ranjena u regionu Katif u Saudijskoj Arabiji, izjavili su aktivisti u toj zemlji, prenosi Fena. Aktivisti u ovoj zemlji tvrde da je Isam Mohamed (22) ubijen sa vi{e hitaca, prenosi AFP. Od trojice demonstranata koji su ranjeni, jedan je pogo|en na kontrolnom punktu na ulazu u selo. Snage sigurnosti otvorile su vatru na demonstrante nakon {to je nekoliko kamenica pogodilo njihovo vozilo u {iitskom selu Al-Avamija u naftom bogatom regionu Katif. Do sukoba je do{lo nakon odr`avanja protesta u ~etiri sela u Katif provinciji gdje je mahom {iitsko stanovni{tvo zahtijevalo osloba|anje politi~kih zatvorenika, prestanak vjerske diskriminacije i refor-

Sukob snaga sigurnosti i {iitskih demonstranata
me, prenose agencije. Protesti {iita u~estali su nakon marta pro{le godine kada su protestovali zbog nasilnog gu{enja protesta istovjernika u Bahreinu. Sukobi su intenzivirani i tokom novembra 2011. U protestima je uhap{eno vi{e od 400 osoba, tvrde pripadnici humanitarnih organizacija, a po~etkom ovog mjeseca vlada u Rijadu objavila je listu tra`enih zbog {iitske pobune na kojoj su jo{ 23 osobe. Ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da ljudi na listi nelegalno posjeduju oru`je, otvarali su vatru na policiju i vojsku, blokirali saobra}aj i uni-

Reuters

Nova procjena Breivikovog stanja
Nor ve{ki sud ju~er je naredio provo|enje nove psihijatrijske procjene nad masovnim ubicom Andersom Behringom Breivikom, nakon {to je po svr{etku prve progla{en neura~unljivim, pi{e agencija AP, prenosi Index.hr. Sutkinja Wenche Eli za beth Ar ntzen na sa slu {a nju odr`anom u Oslu je rekla kako je nova procjena potrebna zbog u~estalih kritika na ra~un rezultata prve, ~iji su nalazi uputili kako bi Breivik umjesto slu`enja zatvorske kazne, trebao biti primljen u psihijatrijsku ustanovu. Za novu procjenu odre|ena su dva nor ve{ka psihijatra Agnar Aspaas i Terje Toerrise.

U sukobima je ubijen jedan demonstrant i trojica ranjena

{tavali privatnu i javnu svojinu, prenose agencije. [iiti koji su manjina u vahabisti~koj saudij-

skoj kraljevini, ve}insko su stanovni{tvo u Isto~noj provinciji Saudijske Arabije.

14

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Hrana ne smije da poskupi

Pritisak na Vije}e ministara BiH
Entiteti }e za podsticaje u poljoprivredi izdvojiti 138 miliona KM, a od idu}e godine mo}i }emo pristupiti evropskim fondovima za razvoj poljoprivrede
Dobra saradnja dva entitetska ministarstva poljoprivrede i dogovor koji su ministri ju~er imali u Sarajevu u najskorije vrijeme rezultira}e kreiranjem jedinstvenih rje{enja u podsticajima za agrar i izvoz na{ih poljoprivrednih proizvoda u Evropsku uniju. “Hrana ne smije da poskupi“ , kazao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi}, prenose}i novinarima rezultate razgovora koje je imao sa ministrom za ovaj resor u RS-u Miroslavom Milanovi}em.

Takse
Novinarima je re~eno da taksa za obavezni veterinarski i fotosanitarni pregled namirnca `ivotinjskog porijekla, odnosno izvoz mlijeka za bh. izvoznike u Hrvatsku iznosi 500 KM, a u obrnutom smjeru 50 KM.
Entitetski ministri ja~aju saradnju
Foto: D. ]UMUROVI]

Uklanjanje prepreka
Razgovor je bio posve}en sistemskim rje{enjima: ujedna~avanju podsticaja za poljoprivredu, da`bina za pregled namirnica prilikom izvoza, za{titi doma}e proizvodnje i uklanjanju drugih

prepreka u ovoj oblasti. Ishod nekih od mjera umnogome zavisi od aktivnosti Vije}a ministara BiH. S tim u vezi ministar Miroslav Milanovi} najavio je ja~i pritisak dva ministarstva na Vije}e ministara kako bi se pod hitno po~elo baviti ovim pitanjima i donositi rje{enja. Hitna reakcija Vije}a ministara BiH neophodna je i zbog ~injenice da }e ve} od polovine ove

godine zbog pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji plasmana na{ih poljoprivrednih proizvoda u tu susjednu dr`avu, ali i Uniju, biti rigorozniji.

Milijarda KM
Ve} sada je jasno da }e se pojaviti problem plasmana 50 miliona litara na{eg mlijeka. Od toga da li }e, {ta i kako na stvaranju povoljnijih uslova za

poljoprivrednike i prera|iva~ku industriju u tom sektoru raditi ovo vije}e, primjera radi, zavisi da li }e BiH u 2013. godini mo}i da pristupi evropskim fondovima za podsticaj i razvoj poljoprivrede ili }e izgubiti desetine miliona eura. @urnost zajedni~kog pristupa ovim pitanjima proizilazi i iz ~injenice da doma}i poljoprivrednici u ovoj godini mogu

ra~unati na podsticaje od samo 138 miliona KM (za oba entiteta), dok }e oni u susjednoj Hrvatskoj biti milijardu KM. Ministrima je sasvim jasno da je u tim uslovima te{ko biti konkurentan i zadr`ati sada{nje tr`i{ne pozicije u plasmanu bosanskohercegova~ke hrane van njenih granica, za{tititi doma}u proizvodnju i nahraniti sve vi{e glaH. A. dnih usta.

FBiH: Prosje~na
neto plata 829 KM
Prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata po zaposlenom za novembar 2011. u Federaciji BiH iznosila je 829,09, a bruto plata 1.265,26 KM, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Prosje~na ispla}ena neto plata po zaposlenom za novembar 2011. nominalno je ve}a za 1,4 posto u odnosu na mjesec ranije. Najvi{a neto plata zabilje`ena je u oblasti proizvodnje i snabdijevanja elektri~nom energijom, prirodnim gasom i vodom - 1.339,46 KM. Prosje~na ispla}ena bruto plata po zaposlenom za novembar 2011. nominalno je ve}a za 1,5 posto u odnosu na oktobar 2011. Najvi{a bruto plata zabilje`ena je u oblasti finansijskog posredovanja - 2.083,87 KM.

Obavezno posjedovanje EORI broja

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 008 - 14. 1. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Ubrzanje procesa carinjenja
Delegacija Evropske unije u BiH dostavila je Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Vanjskotrgovinskoj komori BiH obavijest u kojoj podsje}a bosanskohercegova~ke organe Uprave i privredne subjekte koji imaju poslovne odnose sa zemljama EU da ulaskom Republike Hrvatske sredinom 2013. godi ne u ~lan stvo EU gra ni ca Hrvatske sa BiH postaje vanjska gra ni ca EU pre ma tre}im dr`avama. U skladu sa ovim, bh. privredni subjekti moraju posjedovati EORI broj (identifikacija i registracija privrednih subjekata), odnosno oni koji do sada nisu posjedovali EORI broj, moraju ispuniti obavezu registriranja u EORI sistem privrednih subjekata prije nego {to pokrenu jednu od poslovnih aktivnosti u EU. A te aktivnosti su podno{enje zbirne deklaracije ili carinske deklaracije, zatim podno{enje izlazne ili ulazne deklaracije, kori{tenje usluge privremenog skladi{tenja u skladu sa ~lanom 185. CCIP-a, podno{enje zahtjeva za dobijanje ovla{tenja u skladu sa ~lanom 324. stav a. ili ~lanom 372. CCIP-a, te podno{enje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o statusu ovla{tenog privrednog subjekta u skladu sa ~lanom 14. stav a. CCIP-a. Pokretanjem jedne od navedenih poslovnih aktivnosti, privredni subjekti registrirani na teritoriji BiH, a koji do sada ne posjeduju EORI broj, obavezni su da samo prvi put podnesu zahtjev za izdavanje broja koji nakon toga mogu koristiti za sve carinske postupke na podru~ju cijele Evropske unije. Zahtjev se upu}uje nadle`nim organima u zemlji ~lanici, prvoj u kojoj }e pokrenuti jednu od navedenih aktivnosti. Spisak organa zadu`enih za izdavanje EORI broja u svakoj zemlji ~lanici objavljen je na internet-stranici DG TAXUD. Kako je saop}eno, obaveza podno{enja i dobijanja EORI broja prije nego po~ne carinski pos tu pak u EU ubrza va proces carinjenja i spre~ava blokiranje carinskih deklaracija i ulaznih/izlaznih zbirnih deklaracija.

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.577920 1.498533 25.847117 0.076658 0.262346 0.629925 1.989538 0.565032 0.253599 0.219473 1.612347 0.825201 2.341504 1.527633 0.048165 1.869462

1.955830 1.581875 1.502289 25.911897 0.076850 0.263004 0.631504 1.994524 0.566448 0.254235 0.220023 1.616388 0.827269 2.347372 1.531462 0.048286 1.874147 USD BAM

1.955830 1.585830 1.506045 25.976677 0.077042 0.263662 0.633083 1.999510 0.567864 0.254871 0.220573 1.620429 0.829337 2.353240 1.535291 0.048407 1.878832 1.52743 2.345627

SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 01. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 01. 2012 =

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.528,73 847,06
Dioni~ko dru{tvo

15

Jago Lasi}, potpredsjednik GKFBiH

BIFX

POSKUPJET ]E
Pred bh. vlas ti ma te`ak je za da tak o~uvanja fiskalne stabilnosti u 2012. godini, a situacija u doma}oj ekonomiji ovisit }e, prije svega, o gospodarskim prilikama u Evropskoj uniji, ocijenio je potpredsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Jago Lasi}. "Bosna i Hercegovina uglavnom posluje s EU i ako Unija u|e u krizu, manja }e biti kupovina na{eg aluminija, `eljeza, drveta i svih onih roba koje BiH izvozi, a to nama zna~i smanjenje proizvodnje. Veliki problem predstavljat }e cijene hrane i energenata koje }e najvjerojatnije i}i gore", kazao je Lasi} na konferenciji za novinare u Mostaru.

826,13 1.684,96
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

947,16 805,83
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

hrana i energenti
Moramo se okrenuti vlastitoj proizvodnji hrane, s obzirom na to da prehrambeni sektor u vanjskotrgovinskom deficitu, koji }e u 2011. iznositi preko sedam milijardi KM, sudjeluje s gotovo 30 posto

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 14. januar/sije~anj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Sparkasse Bank dd BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Sarajevo osiguranje dd Sarajevo [ipad komerc dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Bihacka Pivovara d.d. Bihac Energopetrol dd Sarajevo Vemal dd Te{anj 10,50 -4,55 18,96 26,41 15,00 0,00 10,50 19,00 15,00 10,50 18,90 15,00 700 530 540 7.350,00 10.050,00 8.100,00 1 5 3 99,99 19,00 4,00 45,74 9,00 20,00 5,07 2,00 5,81 0,00 -0,21 -2,37 0,00 -0,84 -0,65 4,58 99,99 19,00 4,01 45,74 9,00 20,00 5,15 2,00 99,99 19,00 4,00 45,74 9,00 20,00 5,00 1,99 10 766 2.054 40 50 604 2.891 885 999,90 14.554,00 8.219,50 1.829,60 450,00 12.080,00 14.648,80 1.767,83 2 3 4 4 1 3 6 3 30,50 30,00 98,51 90,00 -4,66 0,00 0,27 -0,79 30,50 30,00 98,51 90,00 30,50 917 30,00 45.000 98,51 2.100 90,00 3.750 279,68 13.500,00 2.068,71 3.375,00 1 1 1 1 3,93 3,40 -1,78 0,00 4,00 3,40 3,80 3,40 1.716 1.087 6.745,77 3.695,80 6 4 8,20 -0,29 8,20 8,06 1.253 10.270,32 5

Gubimo na hrani
Dodao je kako to zna~i da se moramo okrenuti vlastitoj proizvodnji hrane, s obzirom na to da prehrambeni sektor u vanjskotrgovinskom deficitu, koji }e u 2011. iznositi preko sedam milijardi maraka, sudjeluje s gotovo 30 posto. "Na uvozu hrane i pi}a gubimo ogroman novac, a gotovo pola od onoga {to uvozimo mo`emo sami proizvesti", upozorio je Lasi}. Naveo je podatak da EU u 2012. na poljoprivrednu proizvodnju daje 234 marke po stanovniku, dok ta brojka u Federaciji BiH iznosi 32 marke, odnosno sedam puta manje. No, Lasi} je upozorio na to kako poseban problem s poljoprivrednim poticajima u BiH predstavlja neselektivnost kod dijeljenja tih poticaja: "Trebalo bi napraviti pravilnik sukladno pravilniku zemalja EU i odabrati strogo one robe koje }e se poticati. Kada idemo ovako {iroko, na kraju ti poticaji ne rije{e ni{ta." Komentiraju}i posljednje poteze Vlade Federacije BiH, koja je najavila oporezivanje naknada za topli obrok i regres, te uvo|enje vi{ih stopa poreza na pla}e kako bi se zakrpila rupa u prora~unu od 350 miliona KM, Lasi} je kazao kako, kada se

Banjalu~ka berza Kursna lista za 14. januar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Lasi}: Ovisni smo o EU

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ^isto}a a.d. Banja Luka Elektro Doboj a.d. Doboj RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,3 4,28 3,3 5 5,14 -17,5 2,64 0 0 0,59 3,3 4,29 3,3 5,05 5,15 3,3 4,19 3,3 4,99 5,13 92 1.378 2 512 1.722 303,60 5.899,72 6,60 2.557,99 8.854,24 1,07(A) 0,618 0,221 1,5 0 -1,9 -15 -0,66 1,07 0,62 0,221 1,52 1,07 0,612 0,221 1,5 1.662 2.919 51.409 16.795 1.778,34 1.804,76 11.361,39 25.254,85

pogledaju krajnje brojke, ovi potezi ne mogu rije{iti probleme s deficitom.

Porezi
"Sve skupa tu se radi o petnaestak milijuna KM, a vama treba 350. Htjeli - ne htjeli morat }e se praviti zahvati u porezu na dodanu vrijednost. Ne znam za{to bi BiH imala PDV od 17 posto kada zemlje EU, u prosjeku, imaju PDV od 19,5 i za{to bismo jedino mi pored Danske, imali jednu stopu poreza? Za{to ne bismo uveli diferencirane stope PDV-a tako da bogatiji sloj stanovni{tva pla}a vi{e?", zaklju~io je potpredsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Jago Lasi}.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokrajina a.d. Banja Luka Cvje}ar a.d. Banja Luka Gra|evinsko zanatstvo a.d. Trebinje Palas a.d. Banja Luka Integral sistem a.d. Doboj Magrel a.d. Banja Luka Nova trgovina d.d. Br~ko Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,3 0,11 0,1 1(A) 0,1(A) 0,11(A) 5 0,078 40 38,6 38 0 0 0 0 0 0 0 2,63 -1,23 0 -0,11 0,3 0,11 0,1 1 0,1 0,11 5 0,078 40,01 38,6 38,01 0,3 0,11 0,1 1 0,1 0,11 5 0,078 40 38,6 38 136.570 1.555 10.740 57 10.623 18.712 89 1.000 13.423 17.000 21.066 40.971,00 171,05 1.074,00 57,00 1.062,30 2.058,32 445,00 78,00 5.369,77 6.562,00 8.005,42

FERK prihvatio zahtjev Elektroprivrede HZHB

Cijena viša za 33 posto?
Federalna regulaciona komisija za elektri~nu energiju (FERK) u petak je donijela odluku o provo|enju petog tarifnog postupka po zahtjevu Elektroprivrede HZHB za djelatnost opskrbe elektri~nom energijom prvog reda. Elektroprivreda kao razloge za podno{enje zahtjeva navodi lo{u hidrologiju, smanjenu mogu}nost proizvodnje elektri~ne energije iz vlastitih proizvodnih objekata zbog planiranog remonta HE Rama u drugoj polovini 2012. godine, te nabavku nedostaju}ih koli~ina elektri~ne energije na tr`i{tu za potrebe opskrbe tarifnih kupaca po cijenama znatno ve}im od cijena nabavke iz 2010. godine. Podnositelj zahtjeva je cjelokupno pove}anje dodijelio kupcima na 110kV naponskom nivou, tako da im je predlo`io pove}anje od 33 posto. U skladu sa planom aktivnosti formalna rasprava tokom petog tarifnog postupka za djelatnost opskrbe elektri~nom energijom }e se odr`ati 31. januara 2012. godine. U petak se saop}enjem oglasila i Elektroprivreda HZHB. Naime, sa 31.decembrom pro{le godine isteklo je petogodi{nje prijelazno razdoblje u kojemu su kupci elektri~ne energije (na 110 kV i vi{e) stekav{i status kvalificiranoga kupca, mogli birati opskrbljiva~a ili pak samostalno kupovati energiju na tr`i{tu. Novo je produljenje toga roka do 31. maja ove godine Elektroprivredu HZHB ponovno dovelo u iznimno te`ak polo`aj za poslovanje, budu}i da su navedeni kupci kao i svih prethodnih godina odabrali ovo poduze}e za opskrbljiva~a. To je i temeljni razlog zbog ~ega je Elektroprivreda HZHB bila prinu|ena uputiti zahtjev FERK-u za pokretanje tarifnoga postupka. Ukoliko FERK bude donosio odluku o poskupljenju, ono bi se odnosilo samo na velike potro{a~e, dakle ne na doma}instva i ostalu potro{nju.

SASE: Najtra`enije dionice BIG fonda
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 124.514,91 KM (119.984,91 KM re do vne ber zan ske trgo vi ne i 4.530,00 KM pri jav lje nog van ber zan skog prometa). Promet na kotaciji iznosio je 39.935,28 KM. Na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo va lo se u izno su od 10.270,32 KM, pro met je os tva ren di oni ca ma Bo sna li je ka d.d. Sa ra je vo. Kurs ovog emi ten ta je izno sio 8,20 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 10.441,57 KM, a ostvaren je dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo u iznosu od 6.745,77 KM. Kurs ovog fon da izno sio je 3,93 KM. Na ko ta ci ji ob ve zni ca os tva ren je pro met u uku pnoj vri je dnos ti od 19.223,39 KM.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,404 2,69

$ 0,77 %

1.641,40 29,85

$ 0,38 %

602,50 607,75

$ 0,41 %

PLIN
$ 0,26 %

SREBRO
$ 0,89 %

KUKURUZ
$ 0,61 %

16

OGLASI

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i Odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/07), u postupku izbora i imenovanja predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine ~ine predsjednik i ~etiri ~lana. II. Opis pozicija Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora obavljaju poslove odre|ene Odlukom o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 75/6, 51/07 i 83/11), a naro~ito: ostvaruju ciljeve Fonda utvr|ene Statutom; donose program rada i plan poslovanja Fonda; vr{e izmjene i dopune Statuta i op}ih akata Fonda; daju suglasnost na pravne radnje koje su preuzete u ime Fonda; upravljaju sredstvima Fonda i odlu~uju o raspodjeli i upotrebi sredstava; donose godi{nji obra~un prihoda, te pripremaju financijska i druga izvje{}a; imenuju osobu koja }e zastupati i predstavljati Fond u slu~aju sprije~enosti predsjednika Upravnog odbora; vr{e i druge poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima, te Odlukom o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine. a) III. Uvjeti izbora Op}i uvjeti Svi kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: da su dr`avljani BiH; da su stariji od 18 godina; da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije kandidiranja; da nisu obuhva}eni odredbama ~lanka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da nisu izabrani du`nosnici, nosioci izvr{nih funkcija i savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 16/02 i 12/04); da nisu osu|ivani za kazneno djelo ili gospodarski prijestup; da se protivi njih ne vodi kazneni postupak. Posebni uvjeti Pored op}ih uvjeta iz to~ke III. ovog konkursa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: da posjeduju univerzitetsku diplomu VII stupnja i najmanje tri godine radnog iskustva. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}i kriterij: rezultati ostvareni u dosada{njem radu. Uspje{nost kandidata u pogledu zadovoljavanja ovog kriterija izrazit }e se u bodovima od 1 do 5.

JAVNI KON KURS

b)

IV. Trajanje imenovanja Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u imenovanja na jo{ jedan mandatni period. V. Potrebna dokumentacija Prijava kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu, kandidat je du`an dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); ovjerena kopija diplome o ste~enoj stru~noj spremi; uvjerenje da nije osu|ivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup (ne starije od tri mjeseca); uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca); ovjerene izjave kandidata u vezi sa to~kom III. alineja 3, 4. i 5. VI. Ostale informacije o postupku Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Samo oni kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete iz ovog konkursa bit }e pozvani na intervju. Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu izbora i imenovanja i ne}e im se dostavljati odbijenica u pisanoj formi. Ovaj konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnim listovima "Oslobo|enje" i "Dnevni list". Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". VII. Rok i mjesto za podno{enje prijava Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti Ante Star~evi}a bb 88000 Mostar sa naznakom "Prijava na javni konkurs - ne otvaraj". MINISTAR Damir Ma{i}, v. r. Broj: 01-106-1/12 Mostar, 6.1.2012. god.

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo,BA t.+387 33 561 200 f.+387 33 561 216 fkn@fknbih.edu www.fknbih.edu

O BAVI JEST O B AV J E [ T E N J E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 15. februara 2012. godine, u 14 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Selme Kuko, na temu: Adnan Buljina, dipl. kriminalista, javno }e braniti magistarski rad pod naslovom:

"Uloga dr`ave Bosne i Hercegovine u me|unarodnim mirovnim misijama".
Javna odbrana magistarskog rada obavit }e se na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne br. 8, 14. 2. 2012. godine, u 10 sati. Magistarski rad se mo`e pogledati u Sekretarijat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, svakim danom od 10 do 12 sati. SEKRETARIJAT FAKULTETA

Korporativno upravljanje u bankama FBiH — pregled i kriti~ki osvrt
Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

17

Nabavka uniformi za pripadnike kantonalnog MUP-a

Doma}im firmama

868.186 KM
Sastav uniformi uskla|en sa federalnom uredbom, ka`e Budimli} A gdje su cipele i ~izme, pita se \ozo
Budimli}: Doma}i dobavlja~i \ozo: Dogovor iz marta

Nabavka po komadu
jakna mu{ka jakna `enska hla~e mu{ke takti~ke hla~e mu{ke ljetne takti~ke sa pilot-d`epovima hla~e `enske takti~ke hla~e `enske takti~ke sa pilot-d`epovima kravate ko{ulje dugih i kratkih rukava mu{ke i `enske {apke kapa pismo amerikan zimska potkapa ka~ket ~arape mu{ke i `enske d`emperi mu{ki i `enski vjetrovke sa ulo{kom na skidanje mu{ke i `enske ko`ne rukavice bijelo fluorescentno narukavlje bijela fluorescentna navlaka za {apke fluorescentni prsluk transportna torba
skojuniformi u FBiH i tehni~kimkarakteristikama jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH. Nakon provedenog postupka javne nabavke, u MUP-u su potpisali ugovore sa sljede}im dobavlja~ima: Uslu`nost d.o.o. Sarajevo, Men d.o.o. Travnik, Integral d.o.o. Kladanj, Zenko d.o.o. Zenica, Shot d.o.o. Zenica i Koteks d.o.o. Te{anj. - Rokovi za isporuku pojedinih dijelova uniformi su, u skladu sa ugovorima koji su potpisani sa dobavlja~ima, od dva pa do 45 dana od dana potpisivanja ugovora i prijema narud`be. Nabavke preostalih dijelova uniformi propisanih odgovaraju}im podzkonskim aktima bit }e realizovane i u toku 2012, u skladu sa odobrenim sredstvima u bud`etu Kantona Sarajevo, isti~e Budimli}.

Nedostaje oprema za specijalce, tvrde u Sindikatu

1.000 100 1.000 1.000 100 100 1.100 3.300 1.100 1.100 1.100 1.100 2.200 1.100 1.100 1.100 150 150 1.100 1.100

Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo u 2011. godinipokrenulo je i okon~alopostupak javne nabavke za dostavljanje ponuda za mu{ku i `ensku radno-takti~ku uniformu za policijske slu`benike, ka`e za Oslobo|enje ministar unutra{njih poslova KS-a Muhamed Budimli}. - Vrijednost jednog kompleta uniformi iznosi 789,26 KM i on uklju~uje jaknu, hla~e takti~ke, hla~e takti~ke sa pilot-d`epovima, kravatu, ko{uljedugirukav(dvakomada), ko{ulju kratki rukav, {apke,

potkapu, ka~ket, ~arape (dva para), d`emper, vjetrovku sa ulo{kom za skidanje, ko`ne rukavice, bijela fluorescentna narukavlja, bijele fluorescentne navlake za {apke, fluorescentni prsluk i transportnu torbu. Ukupan iznos koji je izdvojen za ovu nabavku je 868.186,50 KM, napominje Budimli}.

Rok do 45 dana
Ministar nagla{ava da su izgled i sastav svih nabavljenih dijelova uniforme u potpunostiuskla|eni sa Uredbom o jedinstvenoj policij-

Kasni se
Sa druge strane, u Sindikatu policije KS-a podsje}aju da je u martu pro{le godine, na razgovoru sa nadle`nima u Kantonu re~eno da

}e uniforme biti nabavljene do kraja 2011. - I opet u nabavcinemacipela i ~izmi. Policajci ih sami kupuju. Sa druge strane, treba provesti cijeli dan u patroli. Mo`e se u}i u vozilo polasata, ali onda se opetmoraiza}i vani. Nemasredstava ni za opremanje Jedinice za podr{ku MUP-a, tvrdi predsjednik Sindikata Ned`ib \ozo, te dodaje kako specijalci ne}emo}iodgovoritizadatku, ukoliko u prolje}e do|e do masovnijih protesta u Kantonu.
J. MILANOVI]

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira (Slu`bene novine Federacije BiH broj 37/09), objavljujemo

I Z V J E [TA J
O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OP]I PODACI O EMITENTU Puna i skra}ena firma Adresa sjedi{ta Broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

VOLKSBANK BH Dioni~arsko dru{tvo VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, Ulica fra An|ela Zvizdovi}a broj 1 Tel: +387 33 29 56 01 Fax: +387 33 29 56 03 e-mail: info@volksbank.ba web: www.volksbank.ba Odluka o sazivanju 7. vanredne sjednice Skup{tine Volksbank BH d.d. 12. 1. 2012. godine Nadzorni odbor Volksbank BH d.d. je cirkularnim putem 12. 1. 2012. godine donio odluku o sazivanju 7. vanredne sjednice Skup{tine Volksbank BH d.d, koja }e se odr`ati 18. 1. 2012. godine sa po~etkom u 11 sati u prostorijama Volksbank BH d.d, Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, 71 000 Sarajevo. Za zasjedanje Skup{tine utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine, radnih tijela Skup{tine (Odbor za glasanje, zapisni~ar, lice koje ovjerava zapisnik) i utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine; 2. Odluka o odobrenju prijenosa dionica banke; 3. Odluka o prihvatanju ostavke ~lana Nadzornog odbora i raskidanje ugovora s ~lanom Nadzornog odbora; 4. Razno.

VOLKSBANK BH d.d. NADZORNI ODBOR Be~, 12.01.2012. godine Na osnovu ~lana 31. Statuta Volksbank BH d.d. i cirkularne Odluke Nadzornog odbora od 12.01.2012. godine o sazivanju 7. vanredne Skup{tine dioni~ara Volksbank BH d.d, sa sljede}im dnevnim redom, objavljuje se

II - PODACI O DOGA\AJU Navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju Datum nastanka doga|aja Kratak opis i razlog doga|aja

DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine, radnih tijela Skup{tine (Odbor za glasanje, zapisni~ar, lice koje ovjerava zapisnik) i utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine; 2. Odluka o odobrenju prijenosa dionica banke; 3. Odluka o prihvatanju ostavke ~lana Nadzornog odbora i raskidanje ugovora s ~lanom Nadzornog odbora; 4. Razno. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine mo`e ostvariti dioni~ar koji se nalazi na listi dioni~ara 45 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisanog ovla{tenja potpisanog od dioni~ara i ovjerenog od nadle`nog organa, za fizi~ke osobe ili zastupnika pravne osobe. Punomo} se predaje prije po~etka rada Skup{tine odboru za glasanje. 7. vanredna Skup{tina dioni~ara bi}e odr`ana u srijedu, 18. januara 2012. godine sa po~etkom u 11.00, u prostorijama Volksbank BH d.d, Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 71000 Sarajevo. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dr. Engelbert Bramerdorfer

Potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja Mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Sarajevo, 13. 1. 2012.

18

SARAJEVSKA HRONIKA
Nermina sa k}erkama Melisom i Mejrimom

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Apel za pomo} Nermine ^avrk

Ni{ta novo ni nakon sastanka u Kantonu

Dimnja~ari i dalje bez statusa
Lebdimo iznad svakog zakona i ure|enja, ka`e Ekmek~i} Prestanak pregleda dimnjaka mo`e {tetiti samo gra|anima
Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a organizovalo je sastanak na kojem su se razmatrali razlozi nedono{enja pripremljene i usagla{ene odluke o dimnja~arskoj djelatnosti u Kantonu. Sastanku su, pored ~lanova Udru`enja dimnja~ara u BiH i predstavnika Mi nis tar stva, pri sus tvo va li i predstavnici Kantonalne protivpo`arne inspekcije te pojedinih op}ina, dok se iz Grada Sarajeva i Vogo{}e, Had`i}a, Ilija{a i Trnova nije niko pojavio. Povod je bila i najava Udru`enja dimnja~ara o prestanku pru`anja bilo kakvih usluga gra|anima sve dok se status dimnja~ara pravno ne reguli{e.

@ivotarenje od dje~ijeg dodatka
U na{u redakciju ju~er je do{la Nermina ^avrk, samohrana majka iz Sarajeva. Kako ka`e, neima{tina i te`ak `ivot natjerali su je da moli za pomo}. Njene dvije k}eri dvoipogodi{nja Melisa i trinaestogodi{nja Mejrima ne `ele mnogo, samo hranu, pokoji komad odje}e i majku bez zabrinutog lica. Nermina sa k}erkama trenutno`ivi kod svojemajke u Bu~aPotoku, jer ih je otac napustio prije dvije godine. Desetero ih stanuje pod istim krovom, niko nije stalno zaposlen, a po{to Nermina i njene k}eri primaju samo dje~iji dodatak, koji nije ni redovan, pomogne im majka koja prima {ehidsku penziju. Kako nam je ispri~ala, pro{le godine su dobili jednokratnu pomo} od 80 KM, i od tada ni{ta. Poku{avala je na}i i posao, ali bez uspjeha, obra}ala se i brojnim institucijama, ali dobila je tek obe}anja. Ovim putem `eli zamoliti ljude dobre volje da joj na bilo koji na~in pomognu. Bilo kakva pomo} je dobrodo{la, a svi oni koji `ele pomo}i Nermini, mogu uplatiti sretstva na broj `iro ra~una ISP banka 1540010000001910 ili pozvati na broj telefona 033/801323. E. G.

Izba~eni iz komunalne djelatnosti

Ni kazni, ni opreme
Ni nakon sastanka, te kontinuiranog insistiranja da se Grad i op}ine precizno izjasne o razlozima neizvr{avanja pomenute zakonske obaveze, konkretni razlozi se nisu utvrditi. Ponovo su aktuelizirana pitanja manjkavosti federalnog Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu, kao i ranije detaljno razja{njeno pi ta nje o to me da li se di mnja~arstvo mo`e urediti kao komunalna djelatnost. Predsjednik Udru`enja dimnja~ara u BiH Selim Ekmek~i} potvrdio je za Oslobo|enje da pomenuti zakon ima dosta manjkavosti te istakao da }e u narednih nekoliko dana stupiti u kontakt sa na~elnicima vangradskih op}ina i tra`iti od njih da izdaju bilo kakav nacrt odluke.

Okrugli sto Ministarstva zdravstva

Za{tita mentalnog zdravlja boraca
U Op}ini Centar odr`an je okrugli sto pod nazivom Polo`aj demobilisanih boraca u sistemu za{tite mentalnog zdravlja u Kantonu Sarajevo. Organizator skupa je Ministarstvo zdravstva KS-a, a u njegovom radu u~estvovali su ~lanovi udru`enja demobilisanih boraca op}ina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Uvodni~ari na ovom skupu su bili ~lanovi stru~nog tima mr. sci. prim. dr. Nermana Mehi} - Basara, dr. Emina Kurtagi} - Pepi}, mr. sci. prim. dr. SenadinLjubovi} i prim. dr. Aida Had`ibajri}, koji su govorili o aktivnostima vezanim za implementaciju programa pra}enja, prevencije i lije~enja demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica oboljelih od posttraumatskog stresnog poreme}aja - PTSP u Kantonu 2008 - 2012. U raspravi su u~estvovali i prim. dr. Milan Miokovi}, generalni direktor JU Dom zdravlja, te predstavnici slu`bi za bora~ka pitanja op}ina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. S. Hu.

- Oti}i }u li~no i tra`iti da nam izdaju bilo kakav papir samo da mo`emo po propisima obavljati djelatnost. Nemamo ni kaznene odredbe, niti se zna ko mo`e raditi, a o nabavci opreme da ne govorim. Ne tra`imo nikakvu finansijsku pomo}, samo tra`imo zakonsko ure|enje. Prije rata je to bilo mnogo druga~ije - svaka op}ina je imala odluku o komunalnoj djelatnosti, danas kada smo izba~eni iz komunalne djelatnosti i privatizovani, o~ito vi{e nismo od dru{tvene koristi te lebdimo iznad svakog zakona i ure|enja, kazao je Ekmek~i}.

Upotreba gasa
Kako je istakao, interes za zapo{ljavanjem dimnja~ara postoji, ali zakonski ne mogu biti zaposleni jer oblast nije regulisana na nivou federalnog Ministar-

stva energetike, rudarstva i industrije. Prestanak izdavanja certifikata, kao i pregleda dimnjaka na koje je potrebno priklju~iti aparate na gas, mo`e donijeti mnoge probleme prvenstveno gra|anima. S tim u vezi, zaklju~eno je da }e se u saradnji sa resornim federalnim ministarstvom, Ministarstvom stambene politike i Sarajevogasom u narednom periodu poku{ati hitno izna}i rje{enja budu}i da je upotreba prirodnog gasa od izuzetnog zna~aja za o~uvanje kvaliteta zraka, zdravlja ljudi i okoli{a u cjelini. Prema podacima Kantonalne protivpo`arne inspekcije, u 2011. godini je zabilje`eno 276 slu~ajeva trovanja gasom, a godi{nja {teta na instalacijama procjenjuje se na ~etiri miliona E. GODINJAK maraka.

Osam ulaznica za predstavu "Richard III"
Prva ~etiri na{a ~itaoca koja od 12 sati pozovu redakciju Oslobo|enja na broj 276-982, dobit }e po dvije ulaznice za ve~era{nju pred sta vu u Na ro dnom pozori{tu. Rije~ je o drami Williama Shakespearea "Richard III", s re di telj skim po tpi som Gor~ina Stojanovi}a. Uloge su ostvarili: Izudin Bajrovi}, Aleksandar Seksan, Ve dra na Se ksan, Al ma Terzi}, Sanela Pepeljak, Mediha Musliovi}, Mirvad Ku ri}, Er min Si ja mi ja, Enes Salkovi}, Aldin Omerovi}, Alen Muratovi}, Slaven Vidak, Riad Ljutovi}, Ab du lah Zrni}, Ve dran D`eki} i Sara Seksan.

Bez Bibera i Hod`i}a
Na kon ju~era{ njeg tek sta u Oslobo|enju u vezi sa mogu}im nasljednikom na mjestu na~elnika Novog Grada, Ramiz Durakovi}, {ef Kluba vije}nika SDA u ovoj op}ini, kazao je kako ova stranka ra~una na podr{ku koalicionih partnera u Op}inskom vije}u, ali i vije}nika iz drugih stranaka, koji prepoznaju kvalitetno rje{enje u njihovom kandidatu, te da nije pominjao Klub Hod`i} - Biber (koji, tako|er, djeluje u OV Novi Grad).

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

Minibusi ne voze ni kroz Novo Sarajevo

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

19

Do Huma taksijem
tobus za Pofali}e, pa nekad idem njim, ali onda moram puno pje{a~iti, kazala nam je Pemba ^alija. Ni autobusi za Pofali}e nisu redovni, kako saznajemo od putnika. Nekad se zna desiti da autobus ne do|e ~ak cijeli sat, stoga su mnogi prinu|eni da nalaze alternativna rje{enja prevoza. - @ivim na Humu i otkad je ukinuta minibuska linija, uglavnom se vozim taksijem. Stariji sam ~ovjek i ne mogu da pje{a~im mnogo, pa sam prinu|en da koristim tu vrstu prevoza. Nadam se da }e se uskoro rije{iti ovaj problem, jer mi stanovnici nismo krivi za njihove probleme, a jedino mi ispa{tamo, istakao je Faik Bajrovi}.
M. P. - M. T. I autobusi se ~ekaju po cijeli sat

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Nismo krivi za njihove probleme, a jedino mi ispa{tamo, istakao je Bajrovi} Problemi s prevozom traju od novembra
Problem koji ve}ina na{ih sugra|ana u posljednje vrijeme ima, jeste onaj sa javnim gradskim prevozom. Naime, smanjen je veliki broj vo`nji za sve lokacije, a mnoge linije su potpuno ukinute. Jedna od takvih, koja je skroz ukinuta je linija koja ide za naselja Hum, Bakarevac i Obad. Stanovnici ovih naselja problem sa prevozom imaju od novembra, kada su i ukinute ove linije. S obzirom na to da minibusi, koji su vozili prije, vi{e ne voze, ljudi se moraju snalaziti kako znaju. Jedna od alternativa im je autobus koji ide za Pofali}e. - Problem sa prevozom imamo jo{ od prije Nove godine, kada su u potpunosti ukinute linije koje voze za naselja Hum, Bakarevac i Obad. Od tada se snalazim kako znam. Ima au-

Progla{eni najbolji voza~i i automehani~ari KS-a

Priznanje za rad i trud
Nagrada je i ~injenica da nikad nisam zakasnio na posao, istakao je Muamer Abaz, jedan od nagra|enih
U prostorijama hotela Sarajevo ju~er je odr`ana manifestacija progla{enja najboljih voza~a i automehani~ara u Kantonu Sarajevo za 2011. Nagrade su dodijeljene povodom 15. januara, Dana voza~a i automehani~ara. Prisutnima su se obratili Safudin ^engi}, direktor Centrotrans-Eurolinesa, i Haris Kadi}, direktor KJKP Gras, te im po`eljeli sretan praznik, pritom im uru~iv{i simboli~ne nagrade od 100 KM. Ovim putem upu}ene su zahvale partnerima Sarajevo osiguranju, te kolektivnim ~lanicama Grasu, Centrotrans-Eurolinesu, BH Telecomu i KJKP Rad, koji su obezbijedili ove nagrade. Mujo Fi{o, Emir Suba~i}, Fadil Smailagi}, Re{ad Orhan, Omer Deli}, Sadeta Lon~arica, samo su neki od uposlenika koji su primili nagrade. - Ova nagrada je va`na. Ona predstavlja priznanje mog rada i truda, ~injenicu da nikada nisam zakasnio na posao, uvjerenja da se i moj posao shvata ozbiljno. Izuzetna mi je ~ast {to na ovaj na~in vidimo da se i na{ rad cijeni, istakao je Mu-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA
Nagra|eni voza~i Grasa i Centrotransa

amer Abaz, jedan od dobitnika. Zikret Kapo, voza~ minibusa, naglasio je da ova na gra da pred stav lja afir ma ci ju njegovog 25-godi{njeg rada, koji je pro{ao

bez incidenata i u vidu bezbjednog prevoza, te je istakao da u minibus koji on vozi niti jedan putnik ne mo`e u}i bez karte.
D. I. ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18

3 6

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Zürich / Banja Luka 18.30, Beograd 21.40, Zagreb 22

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25, Copenhagen 8 i 8.35, Banja Luka / Zürich 12, Minhen 13.05, Köln 13.25 i 18.40, Be~ 14.55, Budimpe{ta 15.05, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund,

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.30, Köln 12.45 i 18, Copenhagen 13.55 i 15.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30,

Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lu-

sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

20

KULTURA

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

VIJESTI
U skladu sa ~lanom 52. i ~lanom 53. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 59/04), ~lanom 45. Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 37/05) i ~lanom 54. stav (3) Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/05 i 77/10), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
o podnesenom zahtjevu za pokretanje tarifnog postupka od Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar i odr`avanju formalne rasprave
Dana, 30.12.2011. godine, FERK je od podnosioca zahtjeva Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar primio Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda, primljen u FERK-u pod brojem 07-02-1334/40/11. Podnosilac zahtjeva Formalna rasprava Javno poduze}e „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar je javno preduze}e, koje obavlja djelatnosti proizvodnje i distribucije elektri~ne energije, snabdijevanja elektri~nom energijom, te djelatnosti trgovine, zastupanja i posredovanja elektri~nom energijom. Prijem i obrada zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka Postupaju}i po ~lanovima 52. i 53. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da isti ne sadr`i sve potrebne podatke i dokumente propisane Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke i Pravilnikom o izvje{tavanju. Na osnovu navedenog, FERK je uputio podnosiocu zahtjeva Obavje{tenje o nedostacima podnesenog zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda 5.1.2012. godine, pod brojem 07-02-1334-01/40/11, kojima je tra`io od podnosioca zahtjeva da zahtjev dopuni potrebnim podacima i dokumentima, u roku od osam dana od dana prijema tog obavje{tenja. Povodom navedenog obavje{tenja o nedostacima podnesenog zahtjeva, FERK je od podnosioca zahtjeva 11.1.2012. godine pod brojem 07-02-1334-02/40/11 primio dopis „Dostava informacija“, te 12.1.2012. godine pod brojem 07-02-1334-03/40/11 dopis „Dostava dodatne dokumentacije i podataka uz Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda i odobrenje tro{ka nabavke“ u kojima podnosilac zahtjeva predla`e potrebne prihode za regulisane djelatnosti na nivou odobrenih FERK-ovim rje{enjima: 07-02-1593-73/26/09, 07-02-1593-73/26/09 i 01-07-1311-91/09 od 21.7.2010. godine. Korekcije cijena su zasnovane na zahtijevanom tro{ku nabavke elektri~ne energije od 176.939.216 KM i iste su predlo`ene samo za kupce na 110 kV naponskom nivou, za koje je tra`eno prosje~no pove}anje od 33%, te su uz dopise dostavljeni i predlo`eni tarifni stavovi za nekvalifikovane (tarifne) kupce. U skladu sa ~lanom 9. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK }e zapo~eti peti tarifni postupak na osnovu podataka koje je dostavio podnosilac zahtjeva, a na dostavljanju sve tra`ene, a nedostaju}e dokumentacije, podataka i informacija, FERK }e insistirati tokom tarifnog postupka, te mo`e zahtijevati od podnosioca zahtjeva dostavljanje procjene istih, sa tim da FERK zadr`ava i pravo vlastite procjene istih, sve u skladu sa Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke. Osnovni elementi podnesenog zahtjeva Potreban prihod predlo`en u zahtjevu podnosioca za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda jednak je odobrenom potrebnom prihodu u ~etvrtom tarifnom postupku u iznosu od 14.763.893 KM, tro{ak nabavke za koli~inu od 1.555.690 MWh elektri~ne energije za 2012. godinu, radi osiguranja kontinuiranog i sigurnog snabdijevanja zahtijevan je u iznosu od 176.939.216 U skladu sa ~lanom 44. stav (1) ta~ka a) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, podno{enjem zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda od Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar zapo~eo je postupak formalne rasprave u petom tarifnom postupku po navedenom zahtjevu, na kojoj }e se raspravljati i o prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar. Postupak formalne rasprave prove{}e se u skladu sa odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a navedena formalna rasprava u petom tarifnom postupku planira se odr`ati 31.1.2012. i 1.2.2012. godine sa po~etkom u 9 sati, u prostorijama FERK-a, na adresi Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Kriteriji za sticanje statusa umje{a~a Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a u postupku formalne rasprave po Zahtjevu za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda, primljen u FERK pod brojem 07-02-1334/40/11, na kojoj }e se raspravljati i o prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar, mo`e uputiti pravno ili fizi~ko lice pod uslovom da ima direktan interes u postupku rje{avanja Zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom prvog reda i/ili po prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce, u vezi s kojim podnosi zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, a koji je razli~it od op{teg javnog interesa, kao i da raspola`e podacima i ~injenicama od zna~aja za formalnu raspravu u petom tarifnom postupku koji se vodi pred FERK-om, a na kojoj }e se raspravljati i o prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar. Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a treba sadr`avati osnovne podatke o licu koje tra`i status umje{a~a, kao i ~injenice i dokaze da to lice ima direktan interes za u~estvovanje u postupku. Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a podnosi se do 19.1.2012. godine do 12 sati na adresu FERK-a. FERK odlu~uje da li je u zahtjevu za sticanje statusa umje{a~a dokazan direktan interes i da li su navedeni podaci i ~injenice od zna~aja za formalnu raspravu u petom tarifnom postupku, na kojoj }e se raspravljati i o prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar, u svakom pojedinom slu~aju. Javnost postupka Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali u istoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i. Druga zainteresovana lica mogu podnijeti pisane komentare na podneseni zahtjev do 19.1.2012. godine do 12 sati na adresu FERK-a. Informacije o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici www.ferk.ba. Svoje pisane komentare zainteresovana lica mogu dostaviti FERK-u na navedenu adresu ili na brojeve faksa: 036/333 507 i 036/333 508, odnosno na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. KM. Podaci koji se navode u tabeli u nastavku preuzeti su iz podnesenog zahtjeva i dopune zahtjeva podnosioca zahtjeva, bez ikakvih pode{avanja, komentara ili kvalifikacija od FERK-a. Predlo`eni tarifni stavovi za prodaju elektri~ne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduze}a „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ dioni~ko dru{tvo Mostar:

Tragom obi~aja BiH
U Lukavcu je otvorena izlo`ba turisti~ke fotografije BiH, pod nazivom “Tragom obi~aja BiH”. - Ovo je poku{aj da se u malom gradu napravi novi pokret u kojem }emo iz mjeseca u mjesec prikazivati nova umjetni~ka djela, stilove itd. Ovdje imamo fotografiju, sliku i album kojim predstavljamo sevdalinku, dakle spojili smo nekoliko umjetnosti u jedno s ciljem da Lukavcu podarimo divan ugo|aj, rekao je Mehmed Pargan, vlasnik firme BMG Bosanska medijska grupa. Na izlo`bi su se predstavili Neira Memi}, Munever Salihovi}, Branislav Luki} Luka, Denis Dugonji}, Elvedin Ikanovi} i Ned`ad Gegi}. Otvaranje izlo`be pratila je promocija videospota Divanhane za novi singl “Evo srcu mom radosti“, koji je ura|en u suradnji s mladim tuzlanskim gitaristom Sanelom Red`i}em.

Ve~er sa Sidranom
Galerija Paleta organizirala je u Kamernom teatru 55 u Sarajevu “Ve~er sa Sidranom“, kojoj je prisustvovao veliki broj ljubitelja iskrene, jedinstvene i neponovljive Sidranove rije~i, a za koju je vladalo veliko interesovanje i za koju se tra`ila kar ta vi{e. Akademik i knji`evnik Abdulah Sidran recitirao je stihove i evocirao sje}anja, pri~ao pri~e o jeziku i strahu, te predstavio prijatelje i goste od muzike i radosti. Sidran je pred velikim auditorijem najavio i promociju zagreba~kog izdanja njegove knjige “Otkup sirove ko`e“, koja }e biti uprili~ena danas u Zagrebu, a koja je, kako sam ka`e, njegova romansirana biografija. Galerija Paleta najavljuje jo{ jednu knji`evnu ve~er sa Sidranom koja }e biti uprili~ena u februaru.

NUB-u 10.000 maraka
Nakon javnog skupa simboli~nog naziva “Minut do 12“, koji je odr`an u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i apela upu}enog vlastima za pomo} u rje{avanju te{ke financijske situacije, ovu kulturno-obrazovnu ustanovu posjetio je na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} i direktoru Biblioteke dr. Ismetu Ov~ini uru~io donaciju Op}ine od 10.000 maraka. Tokom posjete Be}irevi} je kazao da je i kao ~ovjek i kao na~elnik Op}ine, ~iji gra|ani koriste usluge ove biblioteke, imao potrebu da na ovaj na~in pomogne. Ve} danas }e sredstva biti preba~ena na ra~un NUB-a. Direktor Ov~ina je, uz rije~i zahvale, ka zao da }e ova donacija biti iskori{tena za izmirenje dijela duga za grijanje prema firmi UNIS Energetika, kako bi u skorije vrijeme bilo pu{teno grijanje.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

KULTURA

21

Januar je vrijeme neovisnog filma

Sundance
Tradicionalna smotra filmova koji ne ovise o velikim studijima i `eljama njihovih mogula zapo~inje za nekoliko dana u Park Cityu, Utah
Najpoznatiji svjetski festival neovisnog filma }e do`ivjeti svoje izdanje za 2012, od 19. do 29. januara. Sundance, festival kojeg organizuje istoimeni institut, osnovao je Robert Redford, a svake godine okuplja autore i filmove koji ina~e ne bi imali velike {anse za naklonost velikih studija i koji su snimljeni sa relativno malim bud`etima. Neki od kultnih filmova savremene kinematografije upravo su potekli sa Sundancea, kao {to je “Projekt: Vje{tica iz Blaira“, “Reservoir Dogs“ i “Sex, la`i i videotrake“. Tako|er, festival je promovisao i sada ve} slavne reditelje - Quentina Tarantina, Paul Thomasa Andersona i Stevena Soderbergha. vio vrlo zanimljivu selekciju filmova, u kojima prednja~e oni koji govore o vezama i seksu, ali i sa nekim koji obra|uju vrlo ozbiljne socijalne teme. Bitno je podsjetiti da je u jedan od sporednih programa Sundance instituta (ne i samog festivala), pod nazivom “Film Forward“, uvr{tena i Jasmila @bani}. Ona }e sa jo{ devet autora ove godine putovati po svijetu, promovisati svoje filmove, kao i teme koje oni obra|uju. Ovaj program je zami{ljen, po rije~ima Roberta Redforda, “da bi pokrenuo globalni razgovor oko tema i problema koje pojedini filmovi tretiraju. Iz pro{logodi{njeg programa smo nau~ili da se ljudi mogu povezati sa li~nim pri~ama na vi{em nivou, uprkos kulturolo{kim razlikama i geografskim granicama. Vidjeli smo da se mo`e jo{ puno toga uraditi i da incijativa kao Film Forward zaista pravi promjene“, objasnio je Redford. Da se vratimo samom festivalu. Svake godine on donosi zaista zanimljivu selekciju filmskih naslova, od komedija do tvrdih `ivotnih drama. Ove godine neki filmovi se isti~u vi{e od ostaJasmili @bani} je ukazana ~ast da bude dio programa I Steven Soderbergh je “otkriven“ na Sundanceu

lih i bude pa`nju struke ve} od objavljivanja samog programa. Jedan od njih je i “The Comedy“, film koji je sve vi{e nego komi~an. “Ovo nije komedija“, ka`e direktor festivala John Cooper. U ovoj zlobnoj drami, Tim Heidecker igra ~ovjeka koji naslje|uje ogromno imanje ali kojem je svejedno bezgrani~no dosadno u `ivotu. “Film je provokacija, kritika kulture, bazirana u sr`i oko ironije i sarkazma“, dodaje Cooper.

I Jasmila @bani}
Okru`enje u kojem se odr`ava festival namjerno je izabrano kao otklon glamuru Hollywooda i suncem okupanog Los Angelesa. Sundance se, naime, odr`ava u Park Cityu, malom planinskom gradi}u u ameri~koj saveznoj dr`avi Utah usred zime, {to daje poseban ugo|aj i po tpu no dru ga~iji osje}aj pra}enja filmova. Ove godine, festival je napra-

Sa poznatim imenima
Jo{ jedan film koji }e sigurno pobuditi dosta interesa je “Zvijeri iz divljine juga“, za kojeg se u najavi ka`e: “Vode }e se podi}i, divlje `ivotinje }e istr~ati iz grobova i sve ju`no od nasipa }e potonuti, u ovoj pri~i o {estogodi{njaku imena Hushpuppy, koji `ivi sa svojim ocem na rubu svijeta“. Zvu~i kao da su Harry Potter i Bilbo Baggins krenuli u osvajanje Louisiane.

Trevor Groth, glavni selektor festivala, obja{njava kako je ovaj film u stvari klasi~na bajka. “Ponekad, kada se filma{i previ{e uhvate poezije, film zna postati nedostupan, ali ovaj film posjeduje oboje. To je prava bajka“, ka`e Groth. Da nisu svi filmovi na Sundanceu bazirani na nezavisnim autorima i nepoznatim glumcima, dokazuje i drama “Surogat“ Bena Levina. U njoj glavne uloge tuma~e John Hawkes (nominiran za Oscara za “Winter’s Bone“), William H. Macy i Helen Hunt. Film govori istinitu pri~u o Marku O’Brienu (Hawkes), 36-godi{njem novinaru koji je osu|en na `ivot sa umjetnim plu}ima, jer je u mladosti prebolovao dje~iju paralizu. Ipak, u jednom trenutku svog `ivota on odlu~uje da vi{e ne `eli biti djevac i zatra`i pomo} od seks terapeuta (Hunt) i svog sve}enika (Macy).
N. SELIMOVI]

Scena iz filma “Surogat“

Na{i umjetnici u Tajlandu

Iste ki{e, isti vjetar
Me|u umjetnicima iz regiona koji }e u~estvovati u projektu su Jusuf Had`ifejzovi}, Nela Hasanbegovi} i Amela Had`imejli} iz BiH
Vi{e od 60 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Herecegovine, kao i iz Singapura, Novog Zelanda, Japana, Indije i SAD-a, u~estvovat }e u interkontinentalnom multimedijalnom likovnom projektu “Iste ki{e, isti vjetar“ na Tajlandu. Umjetnici su dobili poziv sa Fakulteta lijepih umjetnosti u ^jang Maiu, koji je kulturni centar i drugi po veli~ini grad te azijske zemlje. `eli pokrenuti {iri, planetarni kontekst svrhe i utjecaja likovnog i multimedijalnog stvarala{tva, ka`e kustos projekta Eugen Borkovsky i dodaje: - Na zajedni~koj, kolektivnoj, tematskoj izlo`bi u Tajlandu, `elio bih da umjetnici doma}ini iz Tajlanda i Singapura, s jedne strane, i umjetnici sa ostalih kontinenata, s druge, razmi{ljaju o ekologiji, temi koju obje strane razumiju i osje}aju. Na zajedni~koj izlo`bi na{le bi se dvije grupe umjetnika suo~ene likovnim i multimedijalnim radovima u obliku dijaloga, paralelnog slaloma. Radove `elimo po das trti pro matra~ima ko ji druga~ije od nas do`ivljavaju svijet. Tako|er, `elimo vidjeti radove umjetnika iz Tajlanda koji problematiziraju istu temu. Koncept projekta Borkovsky je zasnovao na op}oj svijesti o toJusuf Had`ifejzovi}

me da prirodne resurse danas agresivno koristimo, kao i da smo elektri~nom energijom, be`i~nim telefonima, internetom i sli~nim civilizacijskim rje{enjima sna`no posegnuli u energetska podru~ja atmosfere.

Na{a planeta
- Svjesni smo da upotreba benzina, vje{ta~kog |ubriva za biljke, ostaci izgaranja avionskog motora i njegova putanja kao smetnja pticama, razli~ita sredstva za pranje i mnoge sli~ne situacije {tetno djeluju na okolinu. Svjesni smo da nerijetko ~udne bolesti bje`e iz laboratorija. Tako|er, pretpostavljam da smo svjesni da odre|ene politi~ke interesne grupacije poku{avaju podrediti obi~ne ljude: nude im se najmanje mogu}e protivrijednosti za ulo`eni rad, isti~e Borkovsky.
Mr. S.

1. februar
Kustosi projekta, ~iji je cilj da pokrenu {iri, planetrani kontekst svrhe i utjecaja likovnog i multimedijalnog stvarala{tva, su Eugen Borkovsky (Hrvatska) i Milenko Prva~ki (Singapur). Ini ci ja to ri za je dni~kog ra da umjetnika s razli~itih kontinenata su Burhan Had`ialjevi}, umjetnik iz Gro`njana (Hrvatska) i Udom Chim pu kdee (Chimpukdee) iz ^jang Maija.

Nela Hasanbegovi}

Amela Had`imejli}

U muzejski opremljenom prostoru univerzitetskog Art centra, koji se prostire na reprezentativnih 2.000 kvadratnih metara, 1. februara bit }e otvorena zajedni~ka izlo`ba u~esnika tog projekta, koja }e potom biti preseljena u Singapur, a prema najavama organizatora, 2013. sti}i }e i u Istru. Me|u umjetnicima iz regiona koji }e u~estvovati u projektu su Jusuf Had`ifejzovi},

Ne la Ha san be go vi} i Ame la Had`imejli} iz BiH, zatim Ivo ]orkovi}, Bojan [umonja i Robert Pauletta iz Hrvatske, kao i Andra` [alamun, Damjan Komel i Bo{tjan Potokar iz Slovenije. Me|u 17 pozvanih umjetnika iz Srbije su slikari i multimedijalni umjetnici Marija Kauzlari} i Marko Tirnani}, kao i vajar Goran Deni}. Projekt “Iste ki{e, isti vjetar“

22

SCENA
Sarajevsko pivo Holiday Pub

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Mostar Sevdah Reunion

Federacija osigurala sredstva za zapo{ljavanje

]amil Durakovi}: Gazde su parama Srebrenice kupovale d`ipove, ali te zloupotrebe vi{e ne}e pro}i
SBB ide putem Avaza

Adnan Terzi} napustio Radon~i}a
Za{to je zaklju~ano Odjeljenje za primjenu radionuklida na KCUS-u

Nastup Mostar Sevdah Reuniona
I u ~etvrtak nave~e Sarajevsko pivo Holiday Pub bilo je mjesto odli~ne zabave i dobre muzike, zahvaljuju}i nastupu Selama Tufek~i}a & Banda, koji je u ugodnoj atmosferi prepunog Puba izveo svoj prepoznatljivi repertoar obrada najpoznatijih ex-Yu pop i rock hitova. Tako|er, sino} je u Sarajevsko pivo Holiday Pubu proslavljena i pravoslavna Nova godina i to nastupom poznate grupe Mostar Sevdah Reunion. Fenomenalni repertoar ove grupe ~ini fuzija sevdalinki i romske muzike u modernim aran`manima, koja se najbolje mo`e opisati kao balkanski blues. Iza njih je nekoliko odli~nih albuma i mno{tvo nastupa u BiH, ali i u regiji i svijetu, a pred sarajevskom publikom pored starih numera, izveli su i pjesme s posljednjeg albuma.
Ja. D. Nastup Selama Tufek~i}a & Banda

Privatni interesi ili oprema: radilo poslije rata, danas pacijente {alju u B. Luku?!
Kusturica ne odustaje od izgradnje Andri}grada u Vi{egradu

Had`imuhamedovi}: To je ki~ kojim se razara naslije|e BiH
Zvijezda nedjelje

Angelina Jolie u live web chatu

Edina [e}erovi}
MOSTAR [upljeglav: Zbog krize kupujemo na lizing

Pri~a o Bosni me slomila
Ameri~ka zvijezda Angelina Jolie je u live web chatu otkrila da nije uvijek bila samouvjerena kao redateljica, a najvi{e se bojala toga da li se mo}i preuzeti ulogu glavne i odgovorne osobe. - Imala sam totalni slom ispod tu{a. Jecala sam do boli. Brad me takvu na{ao. Osje}ala sam veliku odgovornost, a u svemu sam osje}ala da sam veoma mala i mislila sam: “Ko sam ja da to iznesem“, kazala je Jolie i dodala da misli da vi{e ne}e raditi kao redateljica. - Samo `elim ispri~ati pri~u i zavr{iti svoj izlet u rediteljske vode. Bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi s cijelom ekipom. Pitanje je da li bi bilo jednako zadovoljstvo s drugom ekipom da radnja filma nije tako posebna rekla je Angelina koja je dodala da je kad je bio rat u Bosni ona

Grupa Dvadesetorica

Ljubi Be{li}u nabavili dva audija za 150.000 maraka!
Kako zastupnici u Parlamentu BiH provode slobodno vrijeme

Dvadesetorica: Parodija na malogra|ansku kulturu

Angelina Jolie: Osje}ala sam odgovornost

Pandurevi} i Ivankovi} Lijanovi} opu{taju se uz masa`u

NAJVE]A NOVINA U BiH

imala 17 godina, te je bila svega nesvjesna, zato je je sada toliko ta tragedija pogodila. - Tada sam bila propalica. Bila sam u svojoj lo{oj fazi i nikad nisam mislila da ikome mogu biti uzor - rekla je Angelina s kojom je u chatu u~estvovala i bh. glumica Vanesa Glo|o. Danas je njeno prvo redateljsko djelo nominirano za presti`nu nagradu Zlatni globus.

Sarajevski bend Dvadesetorica, na mre`i za razmjenu video sadr`aja YouTube objavili su novu pjesmu “Prazni~na”. Tekst u ovom spotu ispisan je }irilicom, a sama pjesma je nastavak ranijeg projekta ove grupe “Blagdanske pjesme“. A i nova numera je svojevrsna je parodija na malogra|ansku kulturu i politi~ku korektnosti na bosanskohercegova~ki na~in. Naravno, ismijani su i svi oni ko-

“Prazni~na“ pjesma

ji svoju religoznost koriste samo za njeno vanjsko ispoljavanje povodom razli~itih praznika, a u biti s vjerom imaju malo ili nimalo veze. - Ovom prilikom Dvadesetori ca `ele svim pri ja te lji ma, obo`avaocima pa i onima koji to nisu, u ime ljubavi, ~estitati praznike - poja{njavaju ~lanovi Dvadesetorice, dodav{i da je u pjesmu gostovala i violinistica Melika Had`i}. Ja. D.

Foto: Fahrudin BENDER

24 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Usvajanje federalnog bud`eta

KRIZNI, A NE
Vladi Nermina Nik{i}a je uspjelo, kao malo kojoj prije, da ubijedi parlamentarnu ve}inu (SDP, SDA, NSRB i HSP) da federalni bud`et ne izmijeni ni za marku

A

DISCIPLINA Zahvaljuju}i disciplini unutar parlamentarne ve}ine, Vladi je po{lo za rukom i da odbije i nekoliko desetina poslani~kih i delegatskih prijedloga o preraspodjelama sredstava unutar predlo`enog bud`eta

ktuelni saziv federalne Vlade kona~no noj godini imati manje prihoda nego {to je tra`eno, mo`eodahnuti. ParlamentFBiHusvojio je ali }e sa pozama{ne gomile novca od poreza na dofederalnibud`et i Zakon o izvr{enjubud`eta danuvrijednostznatnovi{ebitiupu}enoentitetima. Federalnibud`et za ovu godinuiznosi 1.923.744.269 za 2012. godinu bez ijednog amandmana KM. On je oko 200 milikoji bi uzrokovao proonamarakave}i od onog mjene u raspodjelinovca koji je FBiHimala u 2011. poreskihobveznika u ovoj Vladi Nermina Nik{i}a godinu u odnosu na ono federalni budžet za 2012. uspjelo je, kao malokojoj {to je predlo`ila Vlada. prije, da parlamentarnu Okvalificiran kao krizni i realan, iz kojeg}e svakodobitita~noonolikoko- ve}inu (SDP, SDA, NSRB i HSP) ubijedi da federalliko mu je odrezano, socijala ostati na nivou pro{le ni bud`et ne izmijeni ni za marku. Zahvaljuju}i disgodine, i pored~injenice da }e iz njega20 milionabi- ciplini unutar parlamentarne ve}ine, Vladi je po{lo tiulo`eno za izgradnjuautoputa te 78 miliona za po- za rukom i da odbije i nekolikodesetinaposlani~kih ticaje u poljoprivrednojproizvodnji, bud`etFBiH je, i delegatskih prijedloga o preraspodjelama sredstava unutar predlo`enog bud`eta. Klub SDA uspio je ipak, najmanje razvojni. progurati tek amandmanpremakojem je zabranjeZarada i potro{nja no Ministarstvu finansija da nakon odobravanja Naruku Vladi FBiH svakako ide i odluka kojom je bud`eta u oba domaParlamenta, a prijeupu}ivanja istog dana s usvajanjem kona~nog teksta bud`eta u na objavu u Slu`benimnovinamaFBiH, vr{i“tehni~ke Domu naroda Parlamenta FBiH po~ela raspodjela popravke“ bez saglasnosti nadle`nog parlamentarnog odbora. prihoda od indirektnih U Vladi, ali i unutar poreza sa jedinstvenog Kluba SDA, najvi{e prora~una UIOBiH dr`avi i blema izazvao je amanentitetima. U toj raspodjeukupan prihod dmankojim je taj klubzali dr`ava }e u ovoj fiskal-

1.923.744.269 KM

1.575.000.000 KM

Federacija BiH ni ove godine ne}e zaraditi koliko potro{i

14. januar/sije~anj 2012..

Pogledi 25

200.000.000 KM
više nego 2011. godine

58.000.000 KM
kredit EK-a

520.000.000 KM

RAZVOJNI
tra`io prebacivanje pet Dio manjka pokrit }e se miliona KM sa poticaja za trezorskim zapisima s veća potrošnja od prihoda poljoprivredu na pozicidospije}em od godinu ju predvi|enu za potpo(60 miliona), a dio dugo re povratku izbjeglica i raseljenih osoba. Postignut najavljivanim, ali i dalje neizvjesnim kreditom je kompromis u vidu zaklju~ka, napisanog u Vladi, EK-a (58 miliona). a kojim Predstavni~ki dom zadu`uje Vladu da najmanjedesetpostosredstava iz poljoprivredeusmje- Rata MMF-u ri za povratak u RS. Za opozicijuzaklju~ak je bio proNo, sve ovo mogla bi pokritisredstva iz novogstand blemati~an iz vi{erazloga, ali je, o~ito, dogovorve}ine by aran`mana s MMF-om, koji je ovomprilikom i nabio ja~i od svih primjedbi: Za{to se zaklju~kom javljen. Mjerama za smanjenje javne potro{nje i odlu~uje o prebacivanju sredstava, kad to po Zako- najnovijim umanjenjem pla}a preko 6.000 dr`anu o bud`etima mo`e raditi i Vlada bez Parlamen- vnih slu`benika i namje{tenika za 4,5 posto, u Vladi ta, za{to se sredstva ne preraspodijele amandma- smatraju itvrde da su ispunilijedan od klju~nihuvjenom, kao i za{to Vlada ta za nastavakrazgovora s predla`e zaklju~ak kojim MMF-om. Istovremeno, Parlament ne{to treba iako je zna~ajan dio od zadu`iti Vladu... prihoda od dugoročnih obveznica 520 miliona predvi|enih FBiH ni ove godine za pla}anjeduga, planiran ne}e potro{iti koliko zaza vanjski dug, prva rata radi. Tako }e njen ukupan prihod biti 1,575 mili- starogstand by aran`mana, kojadolazi na red krajem jardi KM, a razlika izme|u zara|enog i potro{enog oktobra, nije navedena u bud`etu. MMF je ovih da348.674.900 KM. Ni malo, ni zanemarljivo, ocjena naporu~iokako on nijefinansijskainstitucijakojapraje federalnog ministra finansija. Odgovor na to je kticiraodgo|enopla}anje. Stoga}e bitizanimljivovifinansiranje, i to izdavanjem dugoro~nih obvezni- djeti koliko }e kreativnosti pokazati federalna Vlada ca (230 miliona) koje }e vjerovatno kupiti dr`avna u upravljanju usvojenim bud`etom FBiH za 2012. i preduze}a od sredstava oro~enih u komercijalnim obvezamakoje je o~ekubankama. “Mrtvi kapital“ o kojem se pri~a od do- ju ove godine, a koje bulaska ove vlade tako }e biti prodat za pokrivanje d`etomnisupredvi|ene. od trezorskih dr`avnog duga po kamati koju }e odrediti dr`ava. S. [EHER^EHAJI]

za vraćanje dugova

348.674.900 KM

20.000.000 KM
za izgradnju autoputa

230.000.000 KM

POVRATAK U Vladi, ali i unutar Kluba SDA, najvi{e problema izazvao je amandman kojim je taj klub zatra`io prebacivanje pet miliona KM sa poticaja za poljoprivredu na poziciju predvi|enu za potpore povratku izbjeglica i raseljenih osoba. Postignut je kompromis u vidu zaklju~ka, napisanog u Vladi, a kojim Predstavni~ki dom zadu`uje Vladu da najmanje deset posto sredstava iz poljoprivrede usmjeri za povratak u RS

60.000.000 KM
zapisa

- planirani rashodi su ve}i od prihoda za 350 miliona KM

26 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra fina

[PIRI] POS PROTIVUST
Razgovarao: Almir TERZI]

Ono {to je uradio odlaze}i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}, prije sveg propisa jer je na upit UIO, koji je poslat Vije}u ministara i UO UIO, samoinicijativno od
U skladu sa tuma~enjem koje je Upravi za indirektno oporezivanje BiH dostavioodlaze}ipredsjedavaju}iVije}aministara BiH Nikola[piri} od srijede, 11. januara, po~ela je raspodjelasredstava sa jedinstvenogra~unatrezora (JRT) BiH i prva sredstva su ve} dozna~enadr`avniminstitucijama, entitetima, te distriktu Br~ko. Ministarstvofinansija i trezora BiH, odnosno ministar Dragan Vranki}, ali ni Vije}e ministaranijedalosaglasnost za ono {to je u~inio [piri}. Vi ste najavili krivi~nu prijavu protiv [piri}a. [ta se trenutno de{ava? - Napisao sam obavijest o nepo{tivanjuzakonskihodredbi u vezis isplatama s jedinstvenog ra~una UIOBiH i Centralne banke BiH, koju sam uputio predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH @eljkuKom{i}u, predsjedavaju}emVije}aministaraNikoli[piri}u, direktoruUprave za indirektnooporezivanje BiHMiri D`akuli i guverneru Centralne banke BiH Kemalu Kozari}u. Kao {to je Ministarstvofinansija i trezora BiH navelo uobavijesti od 11. januara2012,o trenutnojsituaciji u vezi sa prora~unominstitucija BiH i servisiranjemvanjskogduga od 1. januara 2012, a ni sada ne postoje nikakvi zakonski osnovi da bilo koje tijelo ili pojedinac izdajenaloge, tuma~enja ili instrukcije o isplati sredstava sa jedinstvenog ra~una UIOBiH i za servisiranjevanjskogdugaputemCentralne banke BiH. Naime, svi nalozi i instrukcije mogu se bazirati samo na usvojenom zakonu o bud`etu institucija, a koji je osnov i za raspodjelu prihodaUprave za indirektnooporezivanje BiH svim nivoima vlasti i za otplatu vanjskog duga. Ustav BiH i Zakon o finansiranju institucija BiH propisujuna~inusvajanjabud`etainstitucija BiH. S obzirom na to da zakon o bud`etuinstitucija i me|unarodnihobaveza BiH za 2011. odobren od Parlamentarne skup{tine BiH 30. i 31. decembra 2011. nije objavljen u Slu`benom glasniku BiH, trenutno ne postoje ustavni niti zakonski uslovi za finansiranje institucija BiH niti servisiranje me|unarodnih obaveza BiH. U skladu sa svimnavedenim, upozorio sam da su tuma~enja, nalozi i instrukcijeizdati od Predsjedni{tva BiH, Uredapredsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Centralnebanke BiH u ve-

?

{to je na {tetu dr`ave Bosne i Hercegovine. Naveli ste mi da u skladu sa odredbama Zakona o Fiskalnom vije}u BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije smjela dozna~iti ni jednu marku sa ra~una. Je li nam ondaprijetiofinansijskikolapsinstitucija BiH, ali i entiteta ili je ta opasnost i dalje prisutna?

?

Bez bud`eta za 2012.
- Zvani~nistavoviUprave za indirektnooporezivanje BiH o obustavljanju raspodjele prihoda sa jedinstvenog ra~una govore u prilog mojoj tvrdnji da je situacija krajnje alarmantna i da se pod hitno moraju izna}i rje{enja o pitanju dr`avnog bud`eta za 2011. i bud`eta za 2012, odnosno odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal ove godine, ukoliko `elimo da izbjegnemo finansijski kolaps. Ono {to je uradioodlaze}ipredsjedavaju}iVije}a ministara BiH Nikola [piri} je prije svegaprotivustavni~in i grubokr{enjepostoje}ih zakonskihpropisa jer je na upit UIO, koji je poslat Vije}u ministara i Upravnom odboru UIO, da istedajupoja{njenjeodluke o privremenomfinansiranjuinstitucija BiH i me|unarodnih obaveza za razdoblje januar - mart 2012, samoinicijativno dao tra`enopoja{njenje bez znanja i odobrenja Vije}a ministara. Uvo|enje u praksu samoinicijativnog odlu~ivanja od predsjedavaju}eg Vije}a ministara o najva`nijem pitanjima za jednu dr`avu bez odobrenja ostalih ~lanova Vije}a ministara, pri ~emu je do{lo do grubog kr{enja Ustava i odre|enih zakona ove dr`ave, predstavlja veoma opasan presedan. Povodomtoga, Ministarstvofinansija i trezora i jeste 11. januara 2012. izdalo obavijest u vezi s dr`avnim bud`etom i me|unarodnim obavezama, u kome se pozivaju sve institucije u dr`avi da postupaju u skladu sa zakonimaBosne i Hercegovine. U navedenoj obavijesti posebno je ukazano na ~injenicu da dok se ne objavi Zakon o bud`etuinstitucija BiH za 2011. i me|unarodnih obaveza, ne postoje zakonski uslovi za finansiranjeinstitucija BiH niti za servisiranje me|unarodnih obaveza BiH koje su definisane kao sastavni dio Zakona o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH. Upozorili ste da zbogsvegaovogaentiteti, kantoni, gradovi, op}ine, odnosno sve razine nesmijudonositibud`ete za 2012, ve} samo odluke o privremenom fi-

SLABLJENJE Predstavnici iz RS-a, prvenstveno SNSD-a, `ele da zaustave i oslabe BiH u razvoju i na putu ka EU integracijama, te da se u kona~nici poka`e da je nefunkcionalna i neodr`iva i da je treba podijeliti
zi s isplatama sredstava UIOBiH i/ili transfera otplate vanjskog duga u periodu od 1. januara2012. nezakoniti. Ukoliko se nastaviimplementacija tuma~enja, naloga i instrukcija, obavijestio sam Kom{i}a, [piri}a, D`akulu i Kozari}a da }u biti primoran obavijestiti nadle`neinstitucije, odnosnoTu`ila{tvo BiH u cilju poduzimanja daljnjih aktivnosti.

Politi~ki upliv
Od prvogradnogdana ove godineUprava za indirektnooporezivanje BiH je obustavila raspodjelu prihoda sa jedinstvenog ra~una trezora BiH jer bud`et institucija BiH za 2011. nijeobjavljen u Slu`benomglasniku BiH. Rekli ste da iako je Vije}e ministara BiH usvojilo odluku o privremenomfinansiranju za prvikvartal(januar - mart) 2012, ona ne mo`e biti primjenjivana. Odlaze}ipredsjedavaju}iVije}ami-

?

nistara BiH Nikola[piri} to je izmijeniosvojim tuma~enjem. Za{to sve to? - Odlaze}i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} ~inio je i ~ini sve da oslabi funkcionisanje dr`ave Bosne i Hercegovine. Sama ~injenica da izme|u Vije}a ministara i vlada entiteta na sjednicama Fiskalnog vije}a, ~iji je predsjedavaju}i [piri}, nije usugla{en i postignut sporazum o globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2011 - 2013, zahvaljuju}i prije svega raznim opstrukcijama i nerealnim zahtjevima SNSD-ovih funkcionera iz RS-a. To je za posljedicu imalo odluku o privremenom finansiranju dr`avnih organa i to jasno govori o namjeri istih, da BiH zaustave i oslabe u razvoju i na putu ka EU integracijama, te da se u kona~nici poka`e da je nefunkcionalna i neodr`iva i da je treba podijeliti. Naime, javni su i zvani~ni stavovi SNSD-a, koje iznosi Milorad Dodik, a koje treba na dr`avnom nivou da realizira [piri}, da je BiH neodr`iva, da je treba reducirati i reorganizovati u smislu da bude servis entitetima, te da Vije}e ministara BiH treba oslabiti i svesti na tri ministarstva. Dakle, u kontekstu ovih stavova Milorada Dodika, treba posmatrati i sve dogovore o kojima govori Nikola [piri}. A, sa [piri}em se mo`e dogovoriti samo ono

?

Dr`avni trezor je bio zaklju~an po pitanju raspodjele prihoda, o

14. januar/sije~anj 2012..

Pogledi 27

ansija i trezora BiH

STUPIO TAVNO
nansiranju. Neki od navedenih ve}su usvojili bud`ete. Ko }e zatra`iti i pokrenuti njihovu odgovornost? - Po{to sporazum o globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH nije postignut do roka za dono{enje bud`eta, Vije}e ministara ivladeentiteta su po Zakonu o Fiskalnom vije}u BiH obavezne predlo`iti odluke o privremenom finansiranju do momenta potpisivanja sporazuma, a ako sporazum o ovom dokumentu ne bude potpisan do isteka va`enjaodluka o privremenomfinansiranju, Vije}e ministara i vlade entiteta su du`ni da predlo`eokvirebud`eta iz prethodnegodine. Dakle, po navedenom zakonu, vlade entiteta nisu smjele donositi bud`ete za 2012, sve dok se ne postigne sporazum o globalnom okviru fiskalnog bilansa, ve} samo odluke o privremenomfinansiranju. Na`alost, pitanje pokretanja odgovornosti je u nadle`nostih onihkoji su donijelipostoje}ezakone i koji su svojim glasanjem o usvajanju bud`eta svjesno prekr{ili donesene zakonske propise.

ga, protivustavni je ~in i grubo kr{enje postoje}ih zakonskih dgovorio bez znanja i odobrenja Vije}a ministara
dnosti i priliva sredstava u federalni bud`et i u vezi s tim }e biti i izvr{ena. Zapravo, Vi tvrdite da se mo`e vr{iti samo pla}anje zaostalih obaveza iz 2011. Rekli ste mi da od 1. januara 2012. dr`avne institucije ne mogu nabaviti ni olovku. Je li situacija krajnje alarmantna? - Ukoliko ho}emo da po{tujemo Ustav ove dr`ave i donijete zakonske propise iz ove oblasti i u skladu s tim da se pona{amo legalisti~ki, onda ne mo`emovr{itinikakvenabavke u 2012. sve dok Zakon o bud`etu institucija BiH za 2011. ne bude objavljen u Slu`benom glasniku BiH. Odre|enibrojministarstava ve} mjesecima se, naime, `alikako su morali otkazivati javne nabavke ~ak i osnovnih materijalnih sredstava. O ~emu se radi? - Cijelupro{lugodinudr`avnibud`et je bio na privremenomfinansiranju u visiniizvr{enja bud`eta za 2010, {to zna~i da su bud`etska sredstva bila veoma ograni~ena i kao takva, nisumoglafinansiratiuve}anepotrebe za javnenabavke i osnovnamaterijalnasredstva.

?

?

OBAVIJESTI Napisao sam obavijest o nepo{tivanju zakonskih odredbi u vezi s isplatama s jedinstvenog ra~una IOBiH i Centralne banke BiH, koju sam uputio predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH @eljku Kom{i}u, predsjedavaju}em Vije}a ministara Nikoli [piri}u, direktoru UIOBiH Miri D`akuli i guverneru Centralne banke BiH Kemalu Kozari}u
Parlamentarna skup{tina BiH zadu`ila je Predsjedni{tvo BiH da u roku od sedam dana sa~ini akt (izvr{enjebud`eta) i dostavi ga Kolegiju na objavu u Slu`benomglasniku. Rok je istekao, a povratnereakcijenema, osim da je Predsjedni{tvozadu`ilo Vije}eministara BiH da u {to kra}emroku dostavi prijedlog izvr{enja bud`eta za 2011. ^emu sve ovo? - Ovo pitanjetrebauputitiVije}uministara, koje je putem Ministarstva finansija i trezora BiH po ustaljenoj zakonskoj proceduritrebalopru`itisvakuvrstudodatne tehni~ke pomo}i Predsjedni{tvu BiH kako bi prijedlogizvr{enjabud`eta za 2011. bio u potpunosti uskla|en sa zahtjevima Predsjedni{tva. O~ito je da je izostala potrebna komunikacija izme|u Predsjedni{tva BiH i Vije}aministara s ciljem otklanjanja odre|enih nejasno}a. Kada sagledamo svu ovu pri~u oko bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2011. koja je stara skoro godinu, ~ija je zapravo odgovornost {to jo{ uvijek nismo dobili taj zakonski akt? - Odgovornost je na onim politi~kim strankama koje za cilj imaju oslabiti funkcionisanje Bosne i Hercegovine, u~initiBosnu i Hercegovinu ekonomski neodr`ivom, pokazati me|unarodnoj zajednici da BiH ne mo`esamostalno funkcionisati, u narednom periodu je svesti da bude servis entitetima, a u kona~nici podijeliti Bosnu i Hercegovinu.

?

Samo obaveze iz 2011.
Vi ka`ete da je dr`avni trezor i dalje trebao biti zaklju~an, odlaze}i predsjedavaju}iVije}aministara BiH to negira. [ta je ta~no? - Dr`avni trezor je bio zaklju~an o pitanju raspodjele prihoda, odnosno prenosa sredstava sa jedinstvenogra~una. UIO u skladu sa Zakonom o jedinstvenomra~unu i Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja, ne smije vr{iti prenos sredstava sa jedinstvenog ra~una na ra~unebud`eta,s obzirom na to da jo{ uvijek nije u Slu`benom glasniku BiH objavljen Zakon o bud`etu institucija BiH za 2011, a niti je usvojen dr`avni bud`et za 2012, tako da se ne zna ta~an iznos koji bi bio dozna~en dr`avi BiH. U skladu sa svim de{avanjima, jesu li onda svi bud`etski korisnici dobili decembarsku pla}u? Je li isplata zapravo po~ela? - Isplata decembarskih pla}a je po~ela za bud`etskekorisnike. S obzirom na to da su to obaveze iz pro{le godine, nema nikakvih zakonskih prepreka da budu ispla}ene. Ipak, nekeod decembarskihisplata iz 2011.kao {to su,na primjer, invalidnine u FBiH su stale i ~ekajunovibud`et. Za{to? - Isplata odre|enih obaveza Vlade FBiH iz 2011. zavisi prije svega od trenutne likvi-

?

Vanjski dug
Proteklihdana na naplatu je stiglanovatran{aobaveza po vanjskomdugu BiH. Je li ona pla}ena? Kakve su posljedice koje mo`e o~ekivati BiH zbog neizvr{avanja svojih obaveza? - S obzirom na to da Zakon o bud`etu institucija BiH za 2011. i me|unarodnihobaveza nije objavljen u Slu`benom glasniku BiH, ne postoje zakonski uslovi za servisiranje me|unarodnihobaveza BiH, koje su zakonima definirane kao sastavni dio zakona o bud`etuinstitucija BiH i me|unarodnihobaveza BiH.Po samovoljnomtuma~enjupredsjedavaju}eg Nikole [piri}a koje je dao UIO i u vezi sa servisiranjemme|unarodnihobaveza BiH su tako|erprekr{enipostoje}izakoni ove dr`ave, tako da se pomenutoservisiranjevr{i bez obzirana to {to ne postojezakonskiuslovi. Ne mogu se na~uditisamovoljiNikole [piri}a i njegovom tro{enju energije na protivustavno i nezakonito djelovanje, {to za sobompovla~izakonsku i svakudruguodgovornost umjesto da organizuje sve aktere da u skladu sa svojim nadle`nostima osiguraju objavu Zakona o bud`etu institucija BiH za 2011, te da na zakonit na~in otko~i proces finansiranja me|unarodnih obaveza i svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

?

?

?

?

odnosno prenosa sredstava sa jedinstvenog ra~una

28 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

USKOK provjerava isporuke jeftine struje za mostarski Aluminij

Nema istrage

u BiH
Nakon {to je zagreba~ki Jutarnji list objavio pri~u kako USKOK istra`uje slu~aj prodaje struje iz Hrvatske elektroprivrede (HEP) {ibenskoj Tvornici lakih metala (TLM) preko koje je mostarski Aluminij, navodno, dobivao struju ispod tr`i{nih cijena, iz mostarske kompanije su poru~ili kako ne `ele komentirati ovaj slu~aj.

Poslije otkri}a da hrvatski USKOK vodi kaznenu istragu protiv niza osoba iz Hrvatske i BiH zbog jeftinijih isporuka struje za mostarski Aluminij, u ovom kombinatu ka`u da svako treba da radi svoj posao, pa i istra`itelji svoj, provjeravaju}i da li je ne{to sporno ili ne
[UNJI] Sklapani poslovni ugovori, iako s teretom sumnje u njihovu {tetnost, dugoro~no su imali pozitivan i isplativ cilj, preciznije re~eno, stabilnu metalnu industriju, iako mnogi novinari, a preko njih i javnost, iz neznanja ili skrivenih namjera pi{u druga~ije. Nadajmo se kako }e i rezultati tih procesa biti ka`njavanje igra~a koji su se poku{ali okoristiti i osloba|anje dobrih poslovnih aran`mana bremena sumnje
dnosti zajedni~kog poslovanja trojca TLM, Daimler i Aluminij krenuli u ru{enje tog poslovnog odnosa, mi{ljenja je [unji}. zni vanjski faktori, poput cijena struje ili aluminija na burzama, koji su ~as jednima, ~as drugima, donosili prigode za zaradom ili gubitkom. - Dodatno je stanje zapaprio i poku{aj privatizacije Aluminija u koji se umje{ala i litvanska UBIG grupa. Ipak, u Hrvatskoj su svi ovi procesi usmjereni isklju~ivo na igra~e koji su se `eljeli okoristiti problemima u kojima se na{ao strate{ki poslovni odnos u industriji metala. Sklapani poslovni ugovori, iako s teretom sumnje u njihovu {tetnost, dugoro~no su imali pozitivan i isplativ cilj, preciznije re~eno, stabilnu metalnu industriju, iako mnogi novinari, a preko njih i javnost, iz neznanja ili skrivenih namjera pi{u druga~ije. Nadajmo se kako }e i rezultati tih procesa biti ka`njavanje igra~a koji su se poku{ali okoristiti i osloba|anje dobrih poslovnih aran`mana bremena sumnje, rekao je [unji}. Vjesnik pi{e kako je USKOK utvrdio kako struja za mostarski Aluminij uop}e nije bila nekakva tajna, nego dio nacrta ugovora koji je izradila Vlada RH kako bi se privatizirao {ibenski TLM koji je tada bio u velikim problemima i gomilao gubitke, ali i `elje vrha Hrvatske i tamo{njeg HDZa da se pomogne mostarskom Aluminiju, jer je rije~ o ‘’hrvatskome nacionalnom interesu jer u toj tvornici rade uglavnom Hrvati, a o njenome proizvodu ovisi i promet Luke Plo~e’’. - Vlada je `eljela privatizirati TLM. Konzorcij Adrial ga je htio kupiti, ali je uvjet za kupnju bio da se TLM-u osigura dovoljno aluminijske sirovine kako bi mogao raditi. Mostarski je Aluminij pak pristao isporu~iti TLM-u sirovinu, ali je tra`io da im se za to osigura dovoljno struje, i to prema subvencioniranoj cijeni. Tako je na kraju, zapravo, napravljen trojni ugovor HEP - TLM - Aluminij. No, unutar tog sustava nije sve i{lo ba{ po planu, nego su po~ele lobisti~ke igre, koje se te{ko mogu nazvati politi~kim odlukama, jer vi{e nalikuju na kazneno djelo. Naime, ugovor za prodaju struje Aluminiju bio je napravljen tako da se cijena struje vezivala uz cijenu aluminija na londonskoj burzi metala. No do{lo je do ve}eg pada cijene aluminija, {to je cijenu HEP-ove struje spustilo na dno, prouzro~iv{i HEP-u velike gubitke, pi{e Vjesnik. Za sada ostaje nejasno ho}e li se u cijelu pri~u uklju~iti pravosudni organi BiH. Na upit Oslobo|enja, u Tu`ila{tvu BiH su rekli da nemaju predmet o ovom slu~aju. Iako je USKOK pokrenuo istragu o cijelom slu~aju, nije jasno ni ho}e li se eventualnim podizanjem optu`nice teretiti itko iz BiH jer je {teta nastala samo u HEP-u koji je prodavao struju po ni`im cijenama od tr`i{nih.
Jurica Gudelj

Bez komentara
- Stav je uprave Aluminija da sve nadle`ne institucije trebaju raditi svoj posao i utvrditi ima li i{ta sporno u bilo kojem slu~aju koji istra`uju. Zbog toga ne}emo komentirati medijska pisanja o isporuci struje Aluminiju, kazao je za Oslobo|enje glasnogovornik Aluminija Darko Juka. Jutarnji list, pak, pi{e kako USKOK tereti biv{eg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan~eca te direktore HEP-a i TLM-a Ivana Mravka, odnosno Ivana Ko{tana za udru`ivanje u kriminalnu skupinu i zlouporabe polo`aja te{ke najmanje 600 milijuna kuna (oko 150 milijuna maraka). Tako|er, zagreba~ke dnevne novine su objavi le ka ko je naj ve}i in te res za ci je li aran`man vezan za isporuku jeftine struje za potrebe Aluminija imao njema~koameri~ki koncern Daimler Chrysler radi za{tite ulaganja u mostarsko poduze}e i dobivanja proizvedenog aluminija po odre|enoj cijeni. Bojan [unji}, ekonomski analiti~ar i urednik mostarskog biznis-portala Poslovniportal, ka`e kako je klju~ cijele pri~e u kvalitetnom metalu koji se proizvodi u mostarskom Aluminiju. Odnos cijene i kvalitete aluminija iz Mostara bio je i ostao temelj ogromnog dijela metalne industrije u Hrvatskoj i BiH, a zna~ajnim dijelom i automobilske industrije u Europi. - Ula`u}i u mostarsku tvornicu, TLM u njenu obnovu, a Daimler u modernizaciju proizvodnje, hrvatska metalna i europska automobilska industrija ulagale su u sigurnu, dugoro~nu i povoljnu opskrbu kvalitetnom sirovinom. Iako su ovi poslovni aran`mani bili iznimno pozitivni, korisni i isplativi svim stranama, iz ekonom ski ne ja snih ra zlo ga, sme ta li su odre|enim politi~kim krugovima u Sarajevu. Aluminij je, od obnove proizvodnje i za BiH nezamislivo brzog oporavka, postao trn u oku mnogima. Jaka izvozna tvrtka u Mostaru nekima nije odgovarala iz sitnih nacionalnih pobuda, a nekima zbog uspostavljene nacionalne strukture uposlenih. Naime, ve}ina uposlenika Aluminija su Hrvati. Nekima, pak, Aluminij smeta jer im je promakla mogu}nost lake zarade. Svi su oni, kada su shvatili vrije-

Manjak struje
Poja{njava kako su za proizvodnju aluminija potrebne glinica i struja. Opskrba glinicom, zbog blizine Luke Plo~e i dobre prometne infrastrukture, nije predstavljala problem, no opskrba ogromnim koli~inama elektri~ne energije najslabija je to~ka op}enito u proizvodnji aluminija, a posebice u Mostaru. - Iako BiH ima sasvim dostatne kapacitete proizvodnje struje kako bi normalno opskrbljivala Aluminij, struktura proizvo|a~a i uplitanje politike u dr`avne elektroprivredne tvrtke u~inili su tu opskrbu iznimno nestabilnom. Mostarska Elektroprivreda HZ-HB nema dovoljnu proizvodnju kako bi zadovoljila ogromne potrebe Aluminja za strujom, a sarajevska Elektroprivreda BiH, od po~etka spomenutih politi~kih igara, sredstvo je kojim se njeni vi{kovi koriste za uplitanje u pri~u isplative proizvodnje u Aluminiju. Ne ulaze}i u motive i razloge kojih je mnogo, od `elje za uni{tenjem Aluminija do sudjelovanja u podjeli kola~a, sarajevska se Elektroprivreda od obnove mostarske tvornice pona{a prema njoj kao prema tvornici u nekoj drugoj, neprijateljskoj zemlji koju mora opskrbljivati strujom jer joj je to netko naredio, tvrdi [unji}. Kako bi umanjili {tete od takovog neprijateljskog uplitanja Elektroprivrede BiH, smatra [unji}, trojac TLM, Damler i Aluminij tra`io je nove poslovne kombinacije, nove aran`mane i nove igra~e koji su pri~u o suradnji doveli do USKOK-ovih istraga i tu`iteljstava. Dodaje kako su se u cijelu pri~u posljednjih godina uklju~ili i ra-

Nije tajna
Tako|er, dodao je kako poslovna suradnja TLM-a, Daimlera i Aluminija ne bi trebala biti sporna nikomu, ni BiH, ni Hrvatskoj. Naprotiv, smatra kako je to izvrsna i rijetka prigoda razvitka metalne industrije i ekonomije u regiji. No, zagreba~ki Vjesnik je prije desetak dana objavio kako je USKOK pokrenuo istragu u ovom slu~aju prije vi{e od godinu i osumnji~io Mravka, Ko{tana i Polan~eca da su dogovorili prodaju {ibenskoga TLMa konzorciju Adrial te na ~etiri godine osigurali mostarskom Aluminiju prikriveno finaciranje jeftinom strujom iz hrvatskoga HEP-a, koja je tajno, umjesto u {ibenski TLM, preusmjeravana Aluminiju, ~ime je HEP-u nanesena {teta od spomenutih 600 milijuna kuna.

14. januar/sije~anj 2012..

Pogledi 29

Prim. dr. Drago D`ambas, novi predsjednik HSS - NHI-ja

BOSANSKI HRVATI
HSS - NHI nije i ne}e biti ni~ija filijala - Prisustvo ~elnika HDZBiH na obilje`avanju obljetnice RS-a je ispod razine politi~kog dostojanstva - U vlasti na nivou BiH i FBiH nema niti jednog Hrvata iz Bosne, odnosno Posavine
Razgovarao: Miralem Begi}

glasaju, hercegova~ki
- Gospodine D`ambas, odskora ste novi predsjednik HSS - NHI-ja. [to Vas je rukovodilo da se prihvatite du`nosti u ova krizna vremena? - Kao lije~nik imam i previ{e radnih obveza i nisam se borio da budem izabran na tu du`nost. Politikom sam se po~eo baviti onda kada sam shvatio da sve ono {to sam od sebe ulo`io u ovom proteklom ratu, a to je obrana opstojnosti i bolja budu}nost hrvatskog i drugih naroda u na{oj zajedni~koj domovini BiH, mo`e zbog lo{e politike biti upropa{teno. Nalazimo se, upravo zbog lo{e politike, u slijepoj ulici i u vrlo kaoti~nom razdoblju na{e povijesti. Nisam mogao pobje}i od sebe i od stranke u ovim te{kim vremenima. Jedan sam od utemeljitelja na{e stranke. Zato sam se prihvatio te du`nosti s namjerom da pomognem u tra`enju izlaza iz stanja u kojem se nalazimo. Manjinski i ve}inski - Javnost pomalo zbunjuje dvojni naziv va{e stranke? - U pravu ste, mi smo jedinstvena stranka sa dvojnim nazivom i zaklju~ili smo i kao takvi se u dobroj mjeri pozicionirali kao stranka jasnih programskih ciljeva te bi u ovoj fazi na{eg politi~kog djelovanja bilo pogre{no mijenjati naziv. U demokratskoj raspravi na odr`anom saboru, gotovo 90 posto, ve}ina zastupnika je tako odlu~ila. Kao stranka djelujemo i djelovat }emo na cijelom prostoru BiH, ali na{a interesno-ciljna skupina su Hrvati koji `ive na podru~jima BiH u kojima su malobrojniji u odnosu na druge. Mi znamo i osje}amo da su ekonomski, socijalni, politi~ki i dr. problemi Hrvata koji `ive na podru~jima Bosne, Posavine i oni na podru~ju RS-a puno ve}i i te`i za prevladavanje. Upravo kao stranka `elimo pomo}i u rje{avanju njihovih problema, a koje, po na{em mi{ljenju, HDZ i druge stranke sa hrvatskim predznakom ne vide takvim i nemaju osje}aja odgovornosti za njihovo rje{avanje. Njihov glavni interes je dobiti {to ve}i broj glasova i politi~kom demagogijom o tre}em entitetu i sl. nastoje i uspijevaju pridobiti podr{ku Hrvata sa onih podru~ja u kojima su Hrvati ve}ina. A to je bio i razlog zbog ~ega su unutar stranke pokrenute inicijative za promjenu imena stranke iz kojeg bi se vidjelo kome se mi kao politi~ka stranka obra}amo. Kako bismo pomirili i jedno i drugo, u Statutu stranke unijeli smo odredbu po kojoj se, uz slu`beni naziv HSS - NHI, mogu dodavati podnazivi kao npr. Stranka bo-

DIJELE FOTELJE

Foto: VL FOTO

sanskih Hrvata i sl. Time }emo, s jedne strane, sa~uvati politi~ki identitet, politi~ki subjektivitet i kontinuitet a, s druge strane, nazna~iti kome se mi obra}amo.

Slijepa ulica
- Kako komentirate godi{njicu RS-a? - U povodu obilje`avanja Dana Republike Srpske i reakcija u svezi s tim HSS - NHI dr`i kako je Republika Srpska nesporna politi~ka ~injenica i pravna kategorija. Polaze}i od toga, a osobito od ustavne definicije tog entiteta po kojem su Hrvati skupa s drugima konstitutivan i ravnopravan narod i u tom entitetu, HSS - NHI gradi svoj odnos i politi~ko djelovanje u RS-u. O~evidno je me|utim, nastojanje i djelovanje u Republici Srpskoj da se ona uredi i djeluje kao autonomna dr`ava srpskog

BH HRVATI Svi se sla`emo da stanje nije dobro, ali se potpuno razilazimo po pitanjima kako iza}i iz ovog stanja. O~evidno je da neki misle kako je rje{enje tre}i entitet, a mi mislimo da nije. Dalje, mi mislimo da je prioritet rje{avanje polo`aja Hrvata u sredinama u kojima smo u manjini, a drugi misle druga~ije

naroda u BiH {to je po HSS - NHI-ju neodr`ivo. U tom duhu obavljena je ceremonija i obilje`avanje godi{njice RS-a. Tom politi~kom praksom HSS - NHI se nikako ne sla`e i ne mo`e shvatiti ~elni{tvo HDZa i neke druge javne djelatnike i slu`benike koji su nazo~ili obilje`avanju godi{njice Republike Srpske i dopustili sebi da se stave u funkciju takvog djelovanja vlasti u RS.-u To je ispod razine politi~kog dostojanstva i osobnog samopo{tovanja. - Kako vidite stanje u zemlji? - Kao {to sam rekao, mi smo u slijepoj ulici i, ponovo, u kriti~nom razdoblju na{e povijesti. Samo promjena u organizaciji dr`ave i njezinom funkcioniranju, a to zna~i promjenu Dejtonskog ustava, mo`e nam otvoriti puteve izlaska iz ustavne i politi~ke krize u kojoj se nalazimo. Na sve to do{la je i ekonomska kriza koja je do maksimuma uslo`ila stanje u zemlji. Ne vidim politi~ku snagu i volju kod vladaju}ih stranaka. Mora se promijeniti Izborni zakon kako bi na scenu mogle stupiti politi~ke snage, koje bi mogle povesti zemlju u drugom smjeru. Tu, prije svega mislim na ukidanje famoznog cenzusa od 3 posto koji je onemogu}io strankama demokratske, liberalne i nagla{eno socijalne orijentacije da participiraju u parlamentima. Nacionalisti~ke stranke su svojedobno mijenjale i

Izborni zakon kako bi unijele taj cenzus i time onemogu}ile demokratskim uvjerenim strankama da sudjeluju u vlasti i time utje~u na kreiranje politike. - Kako vidite polo`aj Hrvata u BiH? - Na{a ocjena se podudara sa ocjenom stranaka sa hrvatskim predznakom. Tim ocjenama pridru`ili su se i predstavnici me|unarodne zajednice i nekih politi~kih stranaka u zemlji. Dakle, svi se sla`emo da stanje nije dobro, ali se potpuno razilazimo po pitanjima kako iza}i iz ovog stanja. O~evidno je da neki misle kako je rje{enje - tre}i entitet, a mi mislimo da nije. Dalje, mi mislimo da je prioritet rje{avanje polo`aja Hrvata u sredinama u kojima smo u manjini, a drugi misle druga~ije. A kako misle, najbolje ilustrira ~injenica da uskoro, kada se realizira dogovor takozvane {estorke, niti na jednoj zna~ajnijoj du`nosti u BiH ili FBiH ne}e biti Hrvata iz Bosne ili Posavine. To sve govori. Hrvati iz tih krajeva daju glasove, a hercegova~ki Hrvati uzimaju fotelje. To je ta politika koja nas je dovela u sada{nju poziciju. Mi smo protiv toga i zato se, prije svega obra}amo Hrvatima iz tih krajeva kojima ka`emo da uzmu sudbinu u svoje ruke i odlu~uju o sebi i svojoj budu}nosti. Da ne daju glas onima koji ih prodaju za svoje fotelje.

Foto: Miralem BEGI]

30 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Dr. sc. Mile Lasi}

Ili Euro
BiH kao slo`enog dru{tva me|u bh. Bo{njacima. Kada je predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Ognjen Tadi} uputio uo~i Nove godine najvi{im zvani~nicima Republike Srpske predsjedniku Miloradu Dodiku, premijeru Aleksandru D`ombi}u i predsjedniku Narodne skup{tine Igoru Radoji~i}u ~estitku povodom “Devetog januara - Dana Republike i krsne slave Svetog arhi|akona Stefana“ izazvao je lavinu negativnih komentara u bosanskom/bo{nja~kom tisku, {to je posve sigur no i htio. “Republika Srpska je u o~ima njenog naroda i njenih prijatelja izraz najvi{ih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti i ugaoni kamen mira i stabilnosti na ovim prostorima“ istakao je ovaj , vrlo ambiciozni kadar SDS-a, dakle jedne od nacionalnih stranaka odgovornih za “rat protivu BiH”, kako je to svojedobno lucidno formulirao rahmetli Hamza Bak{i}, doajen bh. novinarstva. I po mojem mi{ljenju je stravi~ni rat u BiH bio rat protivu BiH, pri ~emu govorim o “dvostrukom udaru izvana“, ali i “trostrukom udaru iznutra“ protivu biv{e Republike BiH. Prvi dio moje tvrdnje je neprihvatljiv u Banjaluci i Mostaru, a drugi u Sarajevu, {to je logi~no. Svima onima koji tvrde da su prije 20 godina donijeli demokraciju i slobodu smetaju i spomenute tvrdnje i moje formulacije o “obrnutim tranzicijama“ i pogubnoj “demokraturi“, dakle zlouporabi formalno demokracijskog ambijenta za proizvodnju “straha od drugoga“ i tim putom osvajanja i ostajanja na vlasti. Va`nije mi je {to osobno `ivim u miru s ovim formulacijama, {to mi omogu}uje podjednaku kriti~ku distancu i naspram srpskog i hrvatskog separatizma i bo{nja~kog “dr`avnog nacionalizma“ pod pla{tom “bosanstva“, utemeljenog na ideji “temeljnog naroda“ i suludoj ambiciji poni{tenja postoje}ih nacija kako bi se izgradila “bosanska nacija“. I po stoti put i izrijekom kazano, BiH potrebuje izgradnju pravne dr`ave na cijelom njezinom prostoru, ali s posto-

Povodom Dana Republike

M

U svom komentaru povodom 9. januara, D u BiH, opisuju}i dva entiteta kao dva DDR rje{enje u obnovi miletskog dru{tva vjerske
`ivi i dalje autokratska i autoritarna politi~ka kultura, svojstvena predpoliti~kim dru{tvima. Jednima se rje{enje u~inilo u totalnoj podvojenosti, a drugima u brisanju razlika etni~ke i kulturolo{ke naravi, {to ima za posljedicu dalje udaljavanje jednih od drugih. U osnovi se jo{ u Otomanskom carstvu radilo, naime, o tomu da su vjerske zajednice u BiH funkcionirale logikom miletskog sustava, koji je tolerirao grupne razlike i bio izuzetno stabilan. U tom polietni~kom i multireligijskom sustavu, koji je primjenjivan u cijelom Otomanskom carstvu dok mu je odgovaralo takvo {to, i muslimani i kr{}ani i @idovi su bili priznati kao samoupravne jedinice (ili mileti), te im je bilo dopu{teno vlastitim pripadnicima nametati restriktivne vjerske zakone, pi{e Will Kymlicka u krasnoj knjizi “Multikulturalno gra|anstvo“(Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.). Takvo se rje{enje ~ini ponovno po`eljnim i mogu}im nevjerojatno velikom broju ljudi u BiH iz sve tri bh. nacije, koje su i nas-

izvjesno

olili me prijatelji iz Danasa da povodom “9. januara - Dana Republike Srpske“ ispi{em “federalni pogled“ na zbivanja u ovom bh. entitetu. Dakako, moji beogradski prijatelji znaju da ja funkcioniram kao autonomni, neovisni i transetni~ki intelektualac i da je moj poged na RS atipi~an. Niti sudjelujem u olakom dovo|enju u pitanje Republike Srpske, {to je tipi~no bo{nja~ko stajali{te, niti gledam s osje}ajem zavisti na RS, {to je tipi~no hrvatsko, mostarsko stajali{te. Ne gledam, dakako, blagonaklono na na~in na koji je nastao RS (o tomu kako je nastao pri je 20 go di na svje do~e po naj bo lje tu`iteljski spisi Tribunala u Den Haagu), ali smatram katastrofalnim svaki dan RS nazivati “genocidnom tvorevinom“ koju treba ru{iti svim sredstvima. Takva pozicija niza bo{nja~kih intelektualaca, politi~ara i stranaka je i dovela do u~vr{}enja RS-a vi{e nego svi politi~ari RS-a zajedno.

Miletsko dru{tvo
Vrlo sam kriti~an, dakle, prema vladaju}im ideologijama u oba “blentiteta“ (Ramo Kolar), u kojima se vode isprazni prijepori koji je od entiteta bolji. Ne mali broj Bosanaca i Hercegovaca s razlogom misli da su oba katastrofalna. U me|uvremenu je RS postao autoritarni i ekskluzivno “srpski entitet“, dok je Federacija BiH problemati~nim intervencijama “visokih predstavnika“ pretvorena u majoriziraju}i “bo{nja~kocentri~ni“ entitet, iako su Hrvati konstitutivni narod i takvim moraju ostati, ma koliko ih je malo. Gledam skepti~no na oba entiteta i iz razloga {to se od njih prave “nacije-dr`ave“ u vrijeme transnacionalizacija i integracija u Europi, {to se u njima ne priznaju kulturolo{ke i druge pluralnosti, nego se vode medijski i politi~ki ratovi koji bri{u tragove postojanja onih drugih i tre}ih, onih koji su manjina, pa nastaju “paralelni svjetovi“ i “zatvorena dru{tva“ u kojima se o “drugima“ misli kao o prljavim i zlim, a o sebi kao ~estitima, {to su sve odlike politi~ke palanke, kako bi to rekao nedavno umrli autor “Filosofije palanke“. U BiH se povijest poigrala njezinim ljudima na tragikomi~an na~in, pa se i poslije svih tranzicijskih i ratnih turbulencija

PODIJELJENOST U osnovi se i ranije i danas radilo o podijeljenim svjetovima, pa je tu podijeljenost nu`no priznati kako bi se uop}e mogao osmisliti povratak BiH njezinih Srba i Hrvata, odnosno razumijevanje BiH kao slo`enog dru{tva me|u bh. Bo{njacima
tale po osnovu religijskih dioba u BiH i na Balkanu. Miletsko dru{tvo, pak, nije bilo ili nije moglo biti liberalno dru{tvo, pa u njemu nije moglo biti po{tovano nijedno liberalno na~elo slobodne savjesti.

Dva DDR-a
Utoliko su u pravu oni koji sanjaju transcendiranje zadatih etni~kih granica, jer dobro znaju da je miletski sustav u osnovi bio “federacija teokracija“ (Kymlicka), kao {to je dana{nji sustav u BiH u osnovi konfederacija partitokracija, bahatih kvazielita, najgorih po one koji ih uporno biraju. U osnovi se i ranije i danas radilo o podijeljenim svjetovima, pa je tu podijeljenost nu`no priznati kako bi se uop}e mogao osmisliti povratak BiH njezinih Srba i Hrvata, odnosno razumijevanje

I posljednji politi~ki slijepci vide kako se i u RS-u i u Federaciji `ivot l

14. januar/sije~anj 2012..

Pogledi 31

opska unija ili
je}im nacijama (i etnijama) i uz respekt postoje}ih regionalnih i politi~kih subjekata i ambijenata, uklju~ivo i ratnih tvorevina kakve su RS i Federacija. Po{tovanje Dejtonskog mirovnog ugovora je nu`na racionalnost, jer svako politi~kopravno nasilje vodi ka novim sukobima i (mogu}im) ratovima. S ovim legalisti~kim pristupom se ne prihva}a, dakako, tvrdnja raznih “RS-senatora“ i ideologa kako je RS vrijedan svih srpskih `rtava u posljednjem ratu i u pro{losti. Naprotiv, to {to tvrde takvi kakvi su akademici Milorad Ekme~i} i Jelena Guseva, te bulumente njihovih epigona, duboko je uvredljivo za nevine srpske `rtve u pro{losti i nevine `rtve RS-a u posljednjem ratu. Ni RS ni Federacija nisu vrijedni 100.000 mrtvih ljudi i u`asnih razaranja, u krajnjem ubojstva s predumi{ljajem predratne SRBiH. U krajnjem, RS je samo podjednako lo{ entitet kao i Federacija BiH. U BiH su jednos ta vno nas ta la “dva DDR-a“, u oba dijela zemlje ljudi su uhva}eni u zamke la`i i manipulacije politi~kih, akademskih i duhovnih elita. To {to su u oba “DDR-a” na vlasti tobo`nje socijaldemokrate (SNSD i SDPBiH), samo dodatno razotkriva mizeriju politi~kog `ivota u BiH, bezalternativnost i besperspektivnost. Vratimo se nakratko Ognjenu Tadi}u, i to iz razloga {to je po ustoli~enju u Ured predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH doveo pravoslavne popove da mu blagoslove prostorije u kojima }e raditi kao visoki funkcioner dr`ave koja se u RS-u stigmatizira u nekakvu antisrpsku tvorevinu, ma koliko i entiteti i ona bili proizvodi Dejtonskog mirovnog sporazuma. Usput kazano, i prije ovog “blagosiljanja“ se molilo ili “u~ilo“ u Parlamentu BiH, {to u su{tini i legitimira postoje}u vlast kao nasljednike miletskog sustava iz otomanske periode nesretne bh. povijesti. autoriziran od Vije}a sigurnosti UN i pohranjen u Tajni{tvu UN-a. Ne zagovaram, dakle, nikakav Dayton 2, ukoliko bi trebao opet biti “mirovni sporazum“, jer takvo {to podrazumijeva nove ratove. Istini za volju, postoji hitna potreba za internacionalnom pomo}i dr`avi BiH, kako bi zemlja ponovno uhvatila korak s drugima u procesu euroatlantskih integracija. Tu i takvu pomo} ne mogu vi{e osigurati u postoje}em ambijentu ni PIC (Vije}e

e Srpske:

Dana Republike Srpske, sveu~ili{ni profesor iz Mostara analizira podijeljenost dru{tva R-a, u kojima vladaju tobo`nje socijaldemokrate, dok nevjerovatno veliki dio ljudi vidi e podijeljenosti
te trude oko rje{avanja najva`nijih nacionalnih i dr`avnih pitanja. Ne prave naciju-dr`avu, dakle, samo u RS-u nego i u Federaciji BiH i nitko, na`alost, ne pravi pravnu dr`avu od Bosne i Hercegovine. Svi su bh. narodi postali najkasnije poslije posljednjih ratova vi{e od politi~ki neosvije{tenih naroda, dakle nacije, ali to jo{ ne zna~i da moraju biti nacije-dr`ave, odnosno dr`ave u dr`avi. Ali, nitko se i ne suprotstavlja iskreno ovim etno-ru{ila~kim trendovima, pa se zbog toga i `ive i u Banjaluci i u Sarajevu i u Mostaru iluzije o nacionalnoj dr`avnosti u dr`avi pred i{~eznu}om (failure state). Postdejtonske bh. politi~ke elite se de facto spore su{tinski samo oko kontrole preostalih ekonomskih resursa, onih koji jo{ nisu stavljeni pod strana~ke i privatne kontrole. Umjesto nu`ne potrage za odgovaraju}im modelom ustavnih promjena u kontekstu pribli`avanja NATO-u i EU, za vjerodostojnim pripadanjem svih u BiH i ovoj zemlji i Europi, na djelu je, dakle, obnavljanje milet-sustava u partitokratskoj verziji, to jest neodgovorna, autokratska ili java{luk-konsocijacija, koja s odgovornom konsocijacijom {vicarskih boja nema nikakva dodira. Otuda }e BiH jo{ dugo ostati u ~vrstom zagrljaju njezinih politi~kih elita, svejedno je bile etnokratske ili socijaldemokratske orijentacije, koje misle da su Bogom dane i da imaju pravo kao neko} u milet-sustavu svojim podanicima odrediti kako }e `ivjeti. Alternativa nekulturi nametanja i nadbijanja bila bi kultura me|usobnog uva`avanja i kompromisa, de facto proeuropski kulturolo{ki narativ i pristup. Sukladno njemu bi BiH svoja nerije{ena nacionalna pitanja i svoje dr`avno pitanje rje{avala po uzoru na slo`ena vi{enacionalna europska dru{tva, kako pojedine zemlje te vrste ([vicarska, primjerice) tako i EU. Dakako, jednim dijelom tijekom procesa pristupanja, a drugim dijelom nakon ulaska u EU, kako bi ih kona~no u EU i razrije{ila. EU je, bez ikakve sumnje, za BiH jedina sigurna i spasonosna obala, do koje mo`e sti}i samo kao cjelina i preko bh. dr`avnih institucija (“europska klauzula“). U protivnom, ili je ne}e biti, ili }e joj jedina izvjesnost biti milet-sustavi u teokratsko-partitokratskoj verziji... (Vidiportal.ba, 9.1.2012. godine)

st milet-sustava
ZAGRLJAJ BiH }e jo{ dugo ostati u ~vrstom zagrljaju njezinih politi~kih elita, svejedno je bile etnokratske ili socijaldemokratske orijentacije, koje misle da su Bogom dane i da imaju pravo kao neko} u milet-sustavu svojim podanicima odrediti kako }e `ivjeti
za implementaciju mira), ni OHR (Ured visokog predstavnika), ma koliko bili po Dejtonskom mirovnom ugovoru sastavni dio politi~kog sustava u BiH. Objektivno posmatrano, Dayton 1 je navukao lu|a~ku ko{ulju cijeloj BiH, napraviv{i monstrumdr`avu od nje, pa je nemogu}a konstrukcija osu|ena na raspad, {to je manje vjerojatno, produ`etak sada{nje agonije, {to je vi{e vjerojatno, ili na razuman dogovor, {to je skoro pa nevjerojatno. I posljednji politi~ki slijepci vide - nadam se - kako se i u RS-u i u Federaciji `ivot lagano zaustavlja, ba{ kao u biv{em DDR-u uo~i 9. novembra 1989. godine. No, nedostaje i volje i pameti na svim stranama za osmi{ljavanjem istinske proeuropske alternative postoje}im bezizlazima. Situacija u BiH je, zapravo, dramati~na. Bilo koja dr`avna tvorevina, pa i poluprotektorat poput BiH, jedva mo`e imati neku budu}nost ukoliko tro{i lavovski dio prora~una samo za pla}e svojih 65.000 slu`benika, dok je vi{e od polu milijuna ljudi bez posla, a vi{e od tog broja ih je u preranim mirovinama ili penzijama, nedovoljnim za `ivot i dostatnim tek za lagano umiranje. Povrh svega, treba servisirati u 2012. godini circa 1,2 milijarde KM duga, a para nema. U BiH se, me|utim, nitko i ne sekira oko tih i drugih `ivotnih pitanja, nego se i dalje stvara privid kako se politi~ke eli-

Monstrum-dr`ava
I u Banjaluci i u Sarajevu i u Mostaru `ive iluzije o nacionalnoj dr`avnosti u dr`avi pred i{~eznu}em

Dejtonski mirovni ugovor se, ina~e, stilizira u “svetu kravu“ u RS-u, pri ~emu se zaboravlja da postoje i aneksi Dejtonskom mirovnom ugovoru (o obvezi povratka prognanih i izbjeglih, primjerice), dok se u Fedraciji BiH previ|a da je rije~ o “mirovnom sporazumu“ koji je zaustavio rat i koji je nepromjenjiv, jer je

lagano zaustavlja, ba{ kao u biv{em DDR-u uo~i pada Berlinskog zida

32 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 33

Stranke u Cazinu jedne drugima podme}u vehabizam

KRAJI[NICI IZME\U BRA]E,
Bila jednom u Krajini tri brata, jedan oti{ao u SDA, drugi u vehabije, a za njim i tre}i, no to je pri~a za sebe. Ova reporta`a iz Cazina pokazuje kraji{ke `ivotne, medijske i politi~ke sukobe izme|u ro|ene bra}e, podijeljene stranke i nove vehabijske zajednice
Svaki put kada se pojavi neka nova vijest o vehabijama, pa makar se radilo o pukom raspar~avanju kontroverznih letaka, nezadovoljstvo i uznemirenost u javnosti se potaknu, pa tako izuzetak nije bio ni Cazin koji se proteklih dana i sedmica na{ao usred cijele takve zbrke.

POLITIKE I VEHABIJA
Poruke pokraj puta
Prvo su u mjestu Stijena prona|eni leci, ba~eni pored puta, a na njima rukom ispisane poruke. - Mao~a je na Allahovom putu! - Had`ija, izvedi nas na pravi put! - Ho}emo {erijet! – sadr`aj je na tim listovima koji su zavr{ili u MUP-u. Ubrzo su policajci objavili da budno prate {ta se de{ava. “Policija pomno analizira ovo stanje i pravovremeno }emo reagirati u svakom slu~aju ekstremnog pona{anja bilo kakvih skupina na podru~ju USK-a, pa i u ovom ako se radi o pripadnicima vehabijskog pokreta“ kazao je novinarima Ale [iljdedi} , portparol MUP-a USK-a. Ispisane poruke prona|ene su nedaleko od vehabijskog mesd`ida u Stijeni, {to je odmah prika~eno njima, iako su oni demantovali umije{anost. Ali kao odgovor na taj doga|aj, vehabije su za{le po Cazinu i dijelile standardne letke, me|u njima i onaj u kojem tvrde da je muslimanima zabranjeno i haram ~estitati Bo`i}. Tragom pri~e zaputili smo se u Stijenu, koja le`i na putu izme|u Cazina i Bosanske Krupe. Bre`uljkasto podru~je sa mno{tvom lijepih ku}a, sa minaretima u svakom zaseoku. Cazin, ina~e, ima oko 45 d`emata i svaki od njih ~ak i po dvije d`amije, staru i novu. Pored tolikih d`amija, jo{ te`e biva prihvatiti ~injenicu da vehabije imaju i vlastitu, dodu{e, bez munare, ali ipak mesd`id. cio sumnju na konkurentnu SDA, u liku predsjednika Mjesne zajednice Stijene. - Glupost je da na~elnik mene proziva zato {to sam iz SDA i zato {to imam dvojicu bra}e koja su selefije, iako se ne sla`em sa njihovim pokretom, naprotiv. Na~elnik i njegova stranka trebaju da odgovaraju na pitanja o vehabizmu koji je procvjetao u njihovom mandatu, kazao nam je Mirsad Kaljikovi}, predsjednik MZ Stijene. [to se ti~e prvih, rukom ispisanih parola, on smatra da nisu djelo vehabija, nego da se radi o nekoj vrsti podvale i provokacije, a kao argument navodi da je rije~ „{erijet“ ispisana neuko i nepravilno. [to se ti~e optu`bi na~elnika Ogre{evi}a, on uzvra}a da, umjesto {to nastoji prikazati sebe `rtvom naru~enog doga|aja, bilo bi bolje da odgovori gra|anima kakvu vjersku politiku oni to vode. Za{to i kome od {ejhova su lideri njegove stranke i{li u Teheran, kako su njegovi najbli`i saradnici vr{ili vjerska predavanja u Bo~inji i Vozu}oj, a zatim brijali brade kako bi zavr{ili na njegovim izbornim listama, samo su neka od pitanja kojima predsjednik StijeMirsad ne uzvra}a na~elniku. - Imam dva brata, selefije su, izbjega- Kaljikovi} vam sa njima ulaziti u vjerske teme jer podr`avam samo legalnu Islamsku zajednicu. Ko ima sli~ne primjere u svojoj porodici, zna kako je to, pri~a nam Mirsad, predKALJIKOVI] sjednik Stijene. Glupost je da na~elnik mene proziva Na{ dolazak je najavio bratu Esedu u zato {to sam iz SDA i zato {to imam mesd`idu, oni uop{te ne `ele novinara u blidvojicu bra}e koja su selefije, iako zini, ali ipak dozvoljavaju da im se prise ne sla`em sa njihovim pokretom, dru`im na podne-namazu, bez intervjua i naprotiv. Na~elnik i njegova stranka snimanja bilo kakve vrste. trebaju da odgovaraju na pitanja o Mirsad nas je doveo do raskrsnice, pokave ha bi zmu ko ji je procvje tao u zao put i rekao: - Samo pravo i gore, vidje}e{ njihovom mandat na brdu, a ja }u na suprotnu stranu na podne u d`amiju. Bra}a su mi i sve to, ali ja go- protrljam po licu. Tako valjda i oni rade kada staju u molitvu pred Bogom. re nikako ne idem! Namaz potraja tri puta du`e nego kod Nakon nekoliko minuta pje{a~enja po brdskoj kalju`i, ukaza nam se obi~na ku}a, obi~nih Bo{njaka, nakon njega imam, nigdje ne `ure}i, otvori debelu knjigu i i{~ita nekonovogradnja, i to je to. Bila jednom u Krajini tri brata, jedan oti- liko hadisa. Nakon toga usudih se progovo{ao u SDA, drugi u vehabije, a za njim i tre}i, riti i poredstaviti svima. no to je pri~a za sebe. Pravi leci Jedno vozilo sa slovenskim registracijama prete~e me pred samim ulazom u mesd`id, Od njihovih imena upamtih imena Eseiz njega izi|e krupan crvenokosi selefija, lju- da i Bajre, bra}e predsjednika MZ Stijene, te bazno nazva selam i othiti na namaz. Ulazi- im za po~etak razgovora da Mirsadovo pismo mo za njim, unutra petorica bradonja ve} na koje je uputio na~elniku Ogre{evi}u, resunetu, a petero-{estero djece veselo tr~ka- aguju}i na optu`be oko letaka i vehabizma. ra. Jedan mali{an mi pri|e i namaza mo{uPro~ita{e ga naglas i grohotom se zasmisom ruku, a zatim mi i{aretom pokaza da ga ja{e na dijelove u kojima se spominju aesiza njih i gledaju}i ljude u o~i, ispri~a mi jedan od njih dohvataju}i tri letka. Jedan od njih je i onaj o zabrani ~estitanja Bo`i}a. Krenu rasprava: - Kakav je ovo na~in ljudima zabranjivati da svojim kom{ijama ~estitaju praznik? - Mi ne izmi{ljamo ni{ta iz svoje glave, takav je propis, kako }e{ ~estitati nekome ro|enje bo`anstva ne ~ine}i kufr? - Ali ljudi ne moraju prihvatiti ono u {ta oni vjeruju ako im samo ~estitaju praznik? - ^ak i ako bi se sa~uvao od kufra, Ibn Kajim ka`e da je i dalje te`ak grijeh... i sve tako odgovaraju, navode hadise i u~enjake, da se ~ovjek osjeti budalom {to ih je uop{te i pitao u prvom redu. Pomislih, zar taj u~enjak Ibn Kajim nije u svoje vrijeme imao ve}ih problema koji su mu~ili muslimane, zar i danas, kada na cijeloj planeti muslimani krvare, zava|eni, siroma{ni, oplja~kani ili okupirani, najva`nija stvar biva umovanje kako okrenuti glavu od prvog kom{ije na suprotnu stranu. Na pitanje {ta bi im falilo da se obriju, da zbog nekoliko suneta ne budu sebi~ni, a da skinu propagandu i stigmu sa cijelog bo{nja~kog stada, odgovaraju da ne misle odstupiti ni milimetar. Na pitanje je li ih strah s takvim izgledom izigravati mete i biti materijal manipulacije raznoraznim tajnim slu`bama, opet odgovaraju da ih Allah ~uva. Na pitanje od ~ega `ive, jer takvi sigurno nigdje ne mogu dobiti posao, opet ka`u da Allah daje nafaku, pa `ive od poljoprivrede ili gra|evinarstva. Na pitanje kako da `ivi onaj hudnjak u gradu koji nema ni{ta, ka`u da je zapisano da iz svake te{ke situacije Allah da izlaz i sve tako, ne gledaju TV, ne koriste internet, ne ~itaju knjige izuzev vjerske literature. - Za{to ne idete me|u d`ematlije u d`amije, za{to se izolujete? - Mi nemamo ni{ta protiv tih ljudi koji se klanjaju Allahu, ali ne}emo ulaziti u te d`amije sve dok se ne okanu novotarija, kao {to su mevludi, tevhidi i sli~no, odgovori{e mi. Ispijene ~a{e kisele vode, tu ispred nas gdje smo sjedili u mesd`idu, signalizira{e kraj razgovora. Zahvalih na gostoprimstvu i zamolih za fotografisanje, na {to reko{e da ne dolazi u obzir, te jedva me pusti{e da fotografi{em prazan mihrab i Kur’an na prozoru. A on isti, kao i onaj u rukama deda u Bo{nja~koj d`amiji, kao onaj na {iljtama bogatog kralja Fahda, kao onaj u skloni{tu u Damasku, pa ~ak i onaj u kompjuteru CIA. Ististi, {to bi Kraji{nici rekli.
Fahrudin Bender

Mesd`id u Stijeni: Niti ko njima dolazi, niti kome odlaze
Vehabijski mesd`id unutra detalj

MESD@ID Visoko na bre`uljku stoji ku}a koju su dogradili, tu se okupljaju i obavljaju pet dnevnih namaza. U d`amije ne odlaze, a ni d`ematlije iz Stijene ne dolaze njima
ko se obnavlja asfalni put, tako da se ipak ne{to radi. Prije nego pokucamo vehabijama na vrata, svra}amo u ured Mjesne zajednice, jer je upravo njih cazinski na~elnik optu`io za vehabizam i letke. - Dio predstavnika ovog pokreta su bra}a visokog funkcionera stranke SDA Mirsada Kaljikovi}a, koji je i predsjednik MZ Stijena, mjesta gdje su leci dijeljeni. To mi sve djeluje kao naru~eno, treba vidjeti ko su ti ljudi, ko ih je poslao i za koga rade. Ogra|ujem se od tih podmetanja i volio bih da se to istra`i, kazao je Nermin Ogre{evi}, dodaju}i kako mu sve djeluje kao dio {ireg scenarija. Ogre{evi}eva a-SDA je nastala istupanjem vode}ih ljudi iz Cazina iz SDA, koja je za njih postala previ{e liberalna jo{ od prvog koaliranja sa SDP-om

u pro{lom mandatu u USK-u, {to je bio povod njihovog razlaza. Od tada a-SDA pobje|uje u Cazinu. Jedan od osniva~a a-SDA Rifet Hozanovi} nedavno je dobio pravosna`nu sudsku presudu na dvije godine zatvora zbog pronevjere sredstava Merhameta, koje je tro{io ~ak i na putovanja privatnim automobilom, ni manje - ni vi{e, nego u - Teheran. Izgubiv{i osniva~a na ovakav na~in, a-SDA se zabrinula, te se uprlada prije izbora zavr{i projekt ure|enja veleljepnog kru`nog toka i gradskog trga u Cazinu.

Nermin Ogre{evi}

Bra}a selefije
Na njihovu nesre}u, lobista SDP-a, vlasnik Elektrometala, firme koja je izvodila radove, blokirao je kamionima trg, obustavio radove i ve} danima se raspravlja sa na~elnikom i slu`bama optu`uju}i ih da mu nisu sve platili, {to }e se morati dokazivati na sudu. Radi se, dakle, o istom trgu koji je proteklih mjeseci bio predmet rasprava o uklanjanju, pa vra}anju spomenika iz NOB-a, te se sve vrijeme postupci vladaju}e a-SDA poku{avaju prikazati kao ortodoksni, njihova stranka maltene vehabijskom, a mnogi ih, iza le|a, tako i bukvalno zovu. Zbog toga je dijeljenje vehabijskih letaka po Cazinu, u cijeloj toj zbrci, jo{ jedan politi~ki udar na vlast, pa je Ogre{evi} javno ba-

OGRE[EVI] Dio predstavnika ovog pokreta su bra}a visokog funkcionera SDA Mirsada Kljikovi}a, koji je i predsjednik MZ Stijena, mjesta gdje su leci dijeljeni. To mi sve djeluje kao naru~eno, treba vidjeti ko su ti ljudi, ko ih je poslao i za koga rade
deaovcikoji su zbogpolitikeobrijalibrade. Oni, ko biva, prije bi dali svoje glave nego brade. - Ovo je politika, i mi sa njom nemamo nikakve veze. Dobro si do{ao da pri~amo o vjerskim temama, ali ne vjerujemo nijednom novinaru, kaza njihov imam Bajro. Na pitanje o lecima, ka`u da su prvi sporni i rukom pisani leci i parole podvaljene njima, navodno, od nekog iz sela ko ih ne voli, a kako bi policiju izazvali. „Had`ija, izvedi nas na pravi put!“ veli, a ko , god i{ta zna o nama, zna da mi smatramo kufrom upu}ivati dovu ikakvom had`iji, osim Allahu. To je neko neupu}en nama `elio na{koditi. A onda smo mi uzeli ove na{e lijepe od{tampane letke i po~eli ih dijeliti, stoje}i

[iri scenario
Visoko na bre`uljku stoji ku}a koju su dogradili, tu se okupljaju i obavljaju pet dnevnih namaza. U d`amije ne odlaze, a ni d`ematlije iz Stijene ne ulaze njima. Stijena, ina~e, ima oko 5 hiljada registrovanih glasa~a, gotovo kao cijela manja op}ina u USK-u, kao {to je Klju~. Ljudi tradicionalno dr`e do vjere i na izborima dali su povjerenje SDA. U Stijeni ima esdeaovaca, koji tvrde da su zbog toga zapostavljeni od na~elnika i vlasti u Cazinu, koja je prete`no iz aSDA. Na ulazu u Stijenu, ipak, vidjeli smo ka-

Pravi leci iz selefijskog mesd`ida

Poruka iz Stijena: Ne}emo ulaziti u d`amije IZ-a sve dok se ne okanu novotarija, kao {to su mevludi, tevhidi i sli~no

34 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Mjesec nakon reisove inicijative da islamske zemlje Dodi

EGIP]ANI PA@LJIVO ^ETIRI ZEMLJE BEZ K
Edina Kamenica

Neki ambasadori na putu mjesec, neki na odmoru, neki tek do{li, a neke
Sude}i prema onome {to smo, na jedvite jade, uspjeli istra`iti, inicijativa reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe Ceri}a, upu}ena ambasadama islamskih zemalja u Sarajevu o tome da se Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, proglasi nepo`eljnim u tim zemljama, jo{ je ili na ~ekanju, ili na nju nema komentara! Desetak dana kasnije, poku{ali smo u svim tim ambasadama dobiti prve komentare, ali su nas, s izuzetkom onih na ~ije su se brojeve javljale samo telefonske sekretarice, mahom obavje{tavali o ambasadorima koji su, eto, upravo oti{li na odmor u domovinu ili samo za novogodi{nje blagdane. No, bilo je i onih koji su, uprkos pretprazni~kim danima i ve~erima, imali ve} odgovor. Ambasada Pakistana: “Na{a strana nema komentara.“ Ambasada Egipta: „AR Egipat je primio pismo reisa Ceri}a koje se sada pa`ljivo razmatra. Zahvaljujemo na va{em interesovanju.“ U Ambasadi Palestine su prvo rekli: “Mi nemamo komentara na to, ali su poslije opet zvali da ka`u, da jo{ sa~ekamo na njihov stav. No, niti su se javili, a, kad god smo okretali njihov broj, bio je zauzet. Ko ne vjeruje, neka sam poku{a: 272-700. U malezijskoj ambasadi smo, u drugoj ovogodi{njoj rundi istra`ivanja, imali vi{e sre}e. Odgovor je stigao, istovjetan pakistanskom: “Na{a strana nema komentara.“ U Ambasadi Saudijske Arabije su nam prvi put rekli da se ambasador vra}a po~etkom februara, a kada smo ovih dana ponovo zvali, u nadi da su s am ba sa do rom ipak ko mu ni ci ra li, re~eno nam je da mu je e-mail proslije|en: “Ali, odgovor od njega nismo dobili“. Ina~e, prema najnovijim informacijama, saudijski ambasador je tek sredinom februara ponovo u Sarajevu, a iranski ambasador se vra}a u BiH ranije, idu}e sedmice, pa, pretpostavljate, da ni od prisutnih zvani~nih predstavnika Islamske Republike Iran u na{oj zemlji nismo dobili nikakav komentar.

Prvi komentari
Podsje}amo, prije gotovo ta~no mjesec, 19. decembra 2011. godine, vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je uputio pismo ambasadama Egipta, Turske, Indonezije, Irana, Katara, Kuvajta, Libije, Malezije, Pakistana, Palestine i Saudijske Arabije, predlo`iv{i „da se Miloradu Dodiku i njegovim za{titnicima i mentorima u Beogradu uskrati gostoprimstvo, te da se proglase personom non grata u tim zemljama zbog {irenja islamofobije, netolerancije i mr`nje prema muslimanima i vrijednostima islama.“

Nema komentara
U indonezijskoj ambasadi je sada, kako nam je zvani~no saop{teno, tre}i sekretar Ambasade poru~io da osoba, koja bi trebalo da s nama kontaktira oko ovoga,

Ambasade kojima je pisao re Egipat, Turska, Indonezija, Ir Kuvajt, Libija, Malezija, Pak i Saudijska Arabija

[ta je pisao reis Ceri} ambasadama?

Proglasite Dodika i mentore
Mina je 19. decembra objavila da je reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} “uputio pismo ambasadama islamskih zemalja u Sarajevu u kojem je predlo`io da se Miloradu Dodiku i njegovim za{titnicima i mentorima u Beogradu uskrati gostoprimstvo i proglase personom non grata u tim zemljama zbog {irenja islamofobije, netolerancije i mr`nje prema muslimanima i vrijednostima islama“ . Pismo je poslano ambasadama Egipta, Turske, Indonezije, Irana, Katara, Kuvajta, Libije, Malezije, Pakistana, Palestine i Saudijske Arabije. U pismu se isti~e da izazivanje vjerske netrpeljivosti koja dolazi od Milorada Dodika prema Bo{njacima zbog njihove vjere - islama mo`e rezultirati novim genocidom i predla`e se da vlade „Va{ih zemalja razmotre i proglase Milorada Dodika i njegove za{titnike i mentore, posebno one iz Beograda, nepo`eljnim osobama, personama non grata. Razlog za to jesu izjave Milorada Dodika kojima se {iri i podsti~e islamofobija, netolerancija i neprijateljstvo prema islamu i muslimanima.” Slu`ba Rijaseta je govore}i u ime muslimana Bo{njaka, izrazila njihovo navodno o~ekivanje “da relevantni politi~ki faktori i islamske zemlje prepoznaju, osude i zaustave opasnu, destruktivnu i anti~ovje~nu politiku Milorada Do di ka“. Izra`ava se i uvje re nje da “islamske zemlje imaju obavezu da za{tite islam i islamske vrijednosti od kompromitacije i vrije|anja i poka`u da protagonisti takvih postupaka nisu dobro do {li i pri hva tlji vi par tne ri“, sa op}eno je. Dodik je odgovorio da saop{tenje Islamske zajednice u BiH u kojem ga optu`uju da vrije|a islam, predstavlja “isklju~ivo politi~ke stavove koji nemaju veze sa islamom” Dodao je da . “kao politi~ar mora da reaguje na politi~ke stavove koje daje i Islamska zajednica koja bitno odre|uje politi~ki `ivot u BiH. “To {to me stavljaju na listu odstrela pozivaju}i radikalni dio muslimanske populacije, motivisano je ~injenicom da

personom non grata

ne prolazi pri~a o genocidu u Srebrenici i ‘srebrenizaciji’ Srba“, rekao je Dodik. Podsjetio je da se uskoro organizuju izbori za novog poglavara Islamske zajednice u BiH i da je u Sarajevu politi~ki najproduktivnije izazvati sukob sa predsjednikom RS-a. “Nisam pro~itao pismo Ceri}a, ali se iskreno nadam da tako ne{to Ceri} nije rekao, niti napisao. Ali mogu re}i da svako ko na takav na~in preti u dana{ nja vre me na, onda je jednostavno pogre{io prostor na kom postoji i `ivi. Ne{to tako stravi~no, apsolutno je neprihvatljivo i, ponavljam, nadam se da to Ceri} nije izrekao“ rekao je Boris Tadi}, , predsjednik Republike Srbije.

Ambasadori kojima je pisao reis Ceri}

14. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 35

RAZMATRAJU, KOMENTARA...
zajedno s ambasadorom dolazi u Sarajevo. Kada, ne zna se ta~no. Dobro je, pa je turski ambasador u Sarajevu, gospodin Ahmet Jildiz, kojem je na{a molba za komentar reisove inicijative proslije|ena: „No, ambasador sada ima puno aktivnosti, sastanaka, posjeta, upoznavanja“, objasnili su u Ambasadi. Libijski ambasador je, opet, na putu, ali...: “Nema komentara“. [to se ambasada Katara i Kuvajta ti~e, iz njih su nas samo bombardovali glasovi telefonskih sekretarica i reski zvukovi uklju~enog faksa. A da nisu ambasade, kojima je reisu-lulema prof. dr. Mustafa ef. Ceri} poslao inicijativu, reagovanje uputile direktno njenom inicijatoru? Ekrem Tucakovi}, rukovodilac Slu`be ta odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH, ka`e da je prof. dr. Ceri} „imao odre|enih razgovora, kontakata, obja{njavanja, inicijativa.“ „Mi smo je pokrenuli. Iskoristili smo pravo da tako ne{to zatra`imo. Imali smo obavezu da to u~inimo, a {ta }e se dalje de{avati, na to ne mo`emo uticati“ rekao nam je Tuca, kovi}, napomenuv{i da je mjesec kratak period za dobivanje povratnih informacija. Za ~etiri zemlje nije bio.

ka proglase personom non grata

e ambasade imaju samo telefonske sekretarice...

eis Ceri}: ran, Katar, istan, Palestina

ili nisu reagovali ili nemaju komentar

36 Pogledi

14. januar/sije~anj 2012.

Sedam institucija od posebna zna~aja za dr`avu BiH

Jedini na~in da se kona~no i dugoro~no rije{e postoje}i finansijski problemi sedam dr`avnih institucija kulture jeste dono{enje odgovaraju}ih pravnih propisa kojima }e se utvrditi njihov pravni status i nosilac osniva~kih prava i obaveza prema njima
“Kulturna prava predstavljaju sastavni dio ljudskih prava, koja su univerzalna, nedjeljiva i me|usobno zavisna. @elim da istaknem da kultura predstavlja specifi~ni set duhovnih, intelektualnih i emocionalnih karakteristika dru{tva ili dru{tvene grupe, te da pored umjetnosti i knji`evnosti, obuhvata i `ivotni stil, na~ine zajedni~kog `ivljenja, vrijednosne sisteme, tradicije i vjerovanja. Kultura se nalazi u sredi{tu savremene debate o identitetu, dru{tvenoj koheziji i razvoju ekonomije zasnovane na znanju. ...Bosna i Hercegovina je mala zemlja sa bogatim kulturnim i prirodnim naslije|em. Smatramo da, na osnovu iskustva koje imamo u obnovi i za{titi naslije|a, mo`emo kao ~lanica Komiteta za svjetsku ba{tinu dati zna~ajan doprinos da kulturna i prirodna ba{tina budu u funkciji odr`ivog razvoja“ ka, zao je, izme|u ostalog, Sredoje Novi}, predsjednik dr`avnog Komiteta za odnose s UNESCO-om, aktualni ministar civilnih poslova BiH, 21. listopada 2011. u auli zgrade Parlamentarne skup{tine BiH (nekada{nja zgrada Skup{tine SRBiH), obra}aju}i se rezidentnom koordinatoru UN-ovih agencija u BiH Yuriju Afanasijevu i prisutnima u povodu obilje`avanja Dana Ujedinjenih naroda i prezentiranja izlo`be fotografija nekropola sa ste}cima nominiranim za listu svjetske ba{tine UNESCO-a (zajedni~ki projekt BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, op. An. [).

^ije je na{e kultu

Poseban zna~aj
Navedimo i da je ministar civilnih poslova BiH prisutne obavijestio da je BiH polo`ila kandidaturu za ~lanstvo u UNESCO Komitetu za svjetsku ba{tinu za period 2011 - 2015. i zapo~ela kampanju predstavljanja kandidature dr`avama potpisnicama Konvencije o svjetskoj ba{tini {irom svijeta. Dodao je da Bosna i Hercegovina visoko cijeni ulogu i mandat Komiteta za svjetsku ba{tinu u za{titi i o~uvanju svjetskog kulturnog i prirodnog naslije|a. Ukoliko budemo izabrani za ~lanicu Komiteta, blisko }emo sara|ivati sa zemljama potisnicama Konvencije za za{titu svjetske kulturne i prirodne ba{tine. Smatramo da je oblast kulture od posebnog zna~aja i spremni smo da damo na{ doprinos intenziviranju saradnje izme|u dr`ava ~lanica Konvencije, s posebnim naglaskom na razmjeni iskustava i dobrih praksi... Na kraju }e kazati i “koristim priliku da prisutne ambasadore zamolim da ovu poruku prenesu u svoje zemlje...” Ne zna se koju i kakvu poruku su veleposlanici prenijeli u svoje zemlje, tek upam}eno je da je gdinAfanasijevkazao da ne}ebitihrane i pi}a jer }e novac umjesto u te svrhe, biti darovan za izgradnju centra za djecu s invaliditetom u Srebreniku. Zna se da }e, a najvjerojatnije je ve} i

PISMO Iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH }e biti upu}eno pismo Irini Bokovoj, generalnoj direktorici UNESCO-a o neza{ti}enosti kolekcija i nebrizi nadle`nih vlasti u BiH
u~injeno, iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH biti upu}eno pismo Irini Bokovoj, generalnoj direktorici UNESCO-a putem kojeg }e biti upoznata o neza{ti}enosti kolekcija i nebrizi nadle`nih. De{avanja su tekla ovim redom: Umjetni~ka galerija BiH prvi rujna 2011. u znak protesta zbog nerije{ena pravnog statusa zatvorila je svoja vrata za javnost. Ova muzejska institucija unatrag nekoliko godina nema ni Upravni odbor, a i direktorica je oti{la u mirovinu, pa je dospjela u stanje obezglavljenosti. Uslijedilo je privremeno zatvaranje vrata (do kraja ovog mjeseca) Historijskog muzeja BiH za posjetitelje i istra`iva~e. Hladno}a se uvukla u prostorije NUBBiH (isklju~eno je grijanje), a Zemaljskom muzeju BiH, kulturno-znanstvenoj instituciji staroj 125 godina, (za)prijetio je kolaps sustava, {to bi izazvalo nemjerljive i nepopravljive {tete po kolekcije i zbirke koje se u njemu ~uvaju. Kinoteka BiH, Biblioteka za

Da bi neke od sedam kulturnih institucija od zna~aja za BiH opstale, pot

14. januar/sije~anj 2012..

Pogledi 37

urno naslije|e?!

- Do{lo je do nesporazuma u javnosti, odnosno do nerazumijevanja u javnosti o prirodi problema u vezi sa kulturnim institucijama, a to je zapravo jedan trik direktora tih institucija. Prva stvar koju treba da razumijemo je da su direktori tih institucija dr`avni slu`benici. Oni su dr`ava. Oni se ne mogu `aliti na dr`avu jer se time `ale na sebe. I ako se `ale na sebe, onda se s pravom `ale na sebe jer oni nisu do sada napravili plan izlaska iz krize tih institucija. Dakle, sama ~injenica da postoji pravni problem u vezi sa tim institucijama, jer one nisu obuhva}ene Dejtonskim sporazumom, odnosno njime nije precizirano {ta }e biti s njima, nije dovoljno opravdanje tome {to ti direktori nisu do sada radili na prosperitetu i rje{a-

Starinska svijest

vanju problema tih institucija i njihovoj budu}nosti. Direktori tih institucija imaju, da ka`em, starinsku socijalisti~ku svijest o tome kako te institucije treba voditi i oni ne}e biti zadovoljni dok mi njima, i vlast i svi mi zajedno, ne potpi{emo da }e oni imati plate tamo do penzije i raditi ono {to rade, a da pri tome nikad nikome nije jasno {ta oni rade i za{to ih toliko ima zaposlenih i koji je njihov godi{nji, petogodi{nji plan itd. Zna~i, ne mogu direktori institucija da se izvuku od odgovornosti za stanje u kojima se te institucije nalaze i za nemanje plana kako da te institucije iza|u iz krize, kazao je redatelj Haris Pa{ovi}, izra`avaju}i svoje stajali{te op}enito o odnosu vlasti prema institucijama od zna~aja za dr`avu BiH, dodaju}i i da je prijatelj tim institucijama, ali da se ne sla`e s tim kako se njima rukovodi. Osniva~ka prava imala je Republika BiH, a nakon 1995. ona su dovedena u stanje hibernacije, {to je na kraju i rezultiralo situacijom u kojoj su se na{le. “Kao {to znate, problematika dr`avnih institucija kulture sa pravnog aspekta prvenstveno predstavlja pitanje implementacije Dejtonskog ustava BiH i njegovih odredbi koje reguliraju kontinuitet propisa i institucija BiH. Osim ustavnopravnog aspekta, ovaj problem ima i strate{ki zna~aj za identitet BiH. Dopustite nam da Vas podsjetimo na me|unarodne standarde po kojima je du`nost svake dr`ave da {titi kulturno blago na svojoj teritoriji od svake vrste o{te}enja, posebno onda kada bi rezultiralo nepopravljivom {tetom. Svaka dr`ava je du`na izbje}i takvu opasnost, a to podrazumijeva brigu za vlastito, nedjeljivo kulturno naslije|e. Jedini na~in da se kona~no i dugoro~no rije{e postoje}i finansijski problemi sedam dr`avnih institucija kulture jeste dono{enje odgovaraju}ih pravnih propisa kojima }e se utvrditi njihov pravni status i nosilac osniva~kih prava i obaveza prema njima...” (u potpisu dr. Safet Halilovi}, ministar civilnih poslova BiH, i ambasador Peter Bas-Backer, vi{i zamjenik visokog predstavnika, Sarajevo 29. maja 2006. godine, pismo upu}eno svim ministrima ministarstava BiH). Poznato je kako su i od koga godinama fi-

HIBERNACIJA Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma ostao je nerazrije{en pravni status kulturnih institucija od interesa za BiH, {to je za njih zna~ilo i nerije{eno pitanje financiranja. Osniva~ka prava imala je Republika BiH, a nakon 1995. ona su dovedena u stanje hibernacije, {to je na kraju i rezultiralo situacijom u kojoj su se na{le
nancijsku potporu ove institucije dobivale, kao i da od granta (novac se po odluci Vije}a ministara BiH proslje|uje putem Ministarstva civilnih poslova BiH) u protekloj godini nije bilo ni{ta. Sve razine vlasti su obavije{tene, kao i sve stranke, bilo na poziciji ili u opoziciji i - ni{ta. Pla}e nisu primljene od srpnja, kolovoza, rujna, ovisno od institucije do institucije. Poznato je {ta se desilo ovih dana: jednokratna intervencija federalne Vlade - za pomo} Muzeju iz bud`etskih rezervi fiskalne 2011. izdvojeno je 50.000 KM. Na koji god da se skup do|e, ~uje se kako novca ima. Tako je Ministarstvo inozemnih poslova BiH u 2010. na ime ra~una za mobitele utro{ilo 1.550.000 KM. Za rad Zemaljskog muzeja BiH godi{nje je potrebno 1.400.000 KM. Novca ima i za reprezentacije pa je umjesto planiranih 514.000 KM, Ministarstvo obrane BiH u te namjene 2010. utro{ilo 834.000 KM. Da bi neke od sedam kulturnih institucija od zna~aja za BiH opstale, potrebno je i manje sredstava. Pisma podr{ke institucijama kulture od zna~aja za BiH upu}uju mnoge institucije iz zemlje i svijeta. Ali, presijecanje ovog Gordijeva ~vora mogu}e je samo uz htijenje mjerodavnih instanci vlasti na najvi{oj razini.
Angelina [imi}

slijepa i slabovidna lica BiH i Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH ostaju otvorenih vrata. Predsjedni{tvo BiH je na svojoj 116. sjednici, odr`anoj 28. studenoga 2001, usvojilo slijede}e zaklju~ke: 1. Predsjedni{tvo BiH podr`ava zahtjev za rje{avanje pravnoga i financijskog statusa institucija koje su od interesa za BiH. 2. Zadu`uje se Vije}e ministara da, uz punu koordinaciju s vladama entiteta, razrije{i pravni status institucija koje su od interesa za BiH (Zemaljski muzej BiH, Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, Kinoteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, Historijski muzej BiH, Umjetni~ka galerija BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Centar za za{titu kulturnog, historijskog i prirodnog naslije|a BiH i dr). U po tpi su pred sje da telj mr. Jo zo Kri`anovi}.

Kao {to znate
Od vremena donijetih zaklju~aka do danas, a prethodilo mu je i pet godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ostao je nerazrije{en pravni status kulturnih institucija od interesa za BiH, {to je za njih zna~ilo i nerije{eno pitanje financiranja.

trebno je i manje sredstava nego {to se tro{i za reprezentaciju i telefone

38 Oglasi
OP]INA FO^A-USTIKOLINA Slu`ba za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica, bora~ka i stambena pitanja Broj: 02-23-39/12 Ustikolina, 12. 1. 2012. godine Na osnovu ~lana 132. Zakona o prostornom ure|enju i gra|enju BPK-a („Slu`bene novine BPK-a“, br. 15/09), na~elnik Op}ine putem Slu`be za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica, bora~ka i stambena pitanja Op}ine Fo~a-Ustikolina objavljuje

14. januar/sije~anj 2012.

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (''Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 49/05), ~lana 20. poglavlje D.) ta~ka 11. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bu`im („Slu`beni glasnik Op}ine Bu`im“, broj 5/07), op}inski na~elnik op}ine Bu`im objavljuje

za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bu`im 1. Naziv radnog mjesta 0.1. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove — tehni~ki sekretar op}inskog na~elnika...................................................................................................1 (jedan) izvr{ilac Pred op}ih uslova propisanih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bu`im. a) Op}i uvijeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je punoljetan, - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivo vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. b) Posebni uvijeti: - SSS/IV stepen {kolske spreme - zavr{ena gimnazija, ekonomska ili srednja {kola tehni~kog smijera - najmanje 10 mjeseci radnog sta`a - polo`en stru~ni ispit - poznavanje rada na ra~unaru Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Status: namje{tenik Uz prijavu na javni oglas, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 3. Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH, 4. Ovjerena izjava kandidata nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava BiH. 5. Diploma o zavr{enoj SSS (zavr{ena gimnazija, ekonomska ili srednja {kola tehni~kog smijera) 6. Dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja SSS (uvjerenje ili potvrda) 7. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 8. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Napomena: Prijava kandidata koji nema polo`en stru~ni ispit, odnosno koji ne dostavi dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, smatrat }e se potpunom. Me|utim, u slu~aju da takav kandidat bude primljen u radni odnos, bit }e du`an stru~ni ispit polo`iti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prijema. Izabrani kandidat bit }e du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima javnog oglasa. Kandidat se prima u radni odnos na neodre|eno vrijeme. Primljeni kandidat putem ovog javnog oglasa podlije`e obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca. Javni oglas }e se objavit u dnevnim listovima:,, Dnevni avaz “, „Oslobo|enje“ i,, Dnevni list“. Rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja li~no na pisarnicu ili putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INA BU@IM Ul. 505. vite{ke brdske brigade br. 26 77 245 Bu`im sa naznakom '“Javni oglas za popunu radnog mjesta namje{tenik — vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove — tehni~ki sekretar op}inskog na~elnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Op}inski na~elnik Mirsad [ahinovi}, s. r.

JAVNI O G LAS

J AV N I P O Z I V
stru~nim licima za podno{enje prijave za u~e{}e u radu komisija za tehni~ki pregled gra|evina izgra|enih na podru~ju Op}ine Fo~a-Ustikolina I Pozivaju se zainteresovana fizi~ka lica da podnesu prijave za u~e{}e u radu komisija za tehni~ki pregled gra|evina izgra|enih na podru~ju op}ine Fo~a — Ustikolina, i to diplomirani in`injeri iz oblasti: - arhitekture, - gra|evine (konstruktivni, saobra}ajni i hidrotehni~ki smjer), - elektrotehnike (jaka i slaba struja), - ma{instva, - geodezije, - saobra}aja, - za{tite od po`ara i eksplozija, - za{tite na radu, - tehnologije. II Na javni poziv mogu se prijaviti fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~lana 132. stav 4. Zakona o prostornom ure|enju i gra|enju BPK-a („Slu`bene novine BPK-a“, br. 15/09), odnosno lica koja imaju najmanje VSS, sa zvanjem diplomirani in`injer sa pet (5) godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. III Uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti ta~nu adresu i op}inu stanovanja, broj telefona (fiksnog i mobilnog), naziv poslovne banke i broj transakcijskog ra~una, te prilo`iti: • biografiju sa listom referenci • ovjerenu kopiju diplome • ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, sa navedenom u`om specijalizacijom u struci • potvrdu o radnom sta`u • kopiju li~ne karte • ovjerenu izjavu — kojom podnosilac izjavljuje da }e blagovremeno pisanim putem obavijestiti Slu`bu za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica, bora~ka i stambena pitanja Op}ine Fo~a-Ustikolina o svom izuze}u u slu~aju da je u srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet tehni~kog pregleda, kao i u slu~ajevima kada su u~estvovali u izradi projektne dokumentacije za navedeni objekat. IV Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokolu Op}ine Fo~a-Ustikolina ili putem po{te, na adresu: Op}ina Fo~a-Ustikolina Slu`ba za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica, bora~ka i stambena pitanja Ul. omladinska bb, 73 250 Ustikolina, sa naznakom: Za javni poziv za tehni~ki pregled gra|evina — ne otvaraj. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: Kompletan javni poziv, kao i obrazac izjave iz ta~ke III, dostupan je svaki radni dan od 8 do 15 sati na info-pultu {alter-sale Op}ine Fo~a-Ustikolina ili se mo`e preuzeti sa web stranice Op}ine: www.foca-ustikolina.ba NA^ELNIK OP]INE Zijad Kunovac

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar JU O[ „Omer Maksumi}“ Podvele` Na osnovu ~lanova 83. i 85. Zakona o osnovnom obrazovanju HNK (Sl. novine HNK, 5/00, 4/04) i ~lana 111. Pravila JU O[ „Omer Maksumi}“ Podvele`, ~lana 10 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. novine HNK-a, br. 3/2009), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, br. 05-02-40-13/12 i br. 0502-40-2618/11 god. i Odluke [kolskog odbora O[ „Omer Maksumi}“ Podvele` od 13. 1. 2012. god. raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR [KOLSKI ODBOR Na osnovu odluke [kolskog odbora 08-869/11 od 30. 12. 2011. godine raspisuje se

KONKURS
a) na odre|eno radno vrijeme do 15. 7. 2012. godine: 1. profesor matematike............................................................................................ 2 izvr{ioca (38 ~asova) 2. profesor francuskog jezika ......................................................................................1 izvr{ilac (6 ~asova) 3. profesor fizike .........................................................................................................1 izvr{ilac (6 ~asova) 4. profesor psihologije ....................................................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa) 5. profesor biologije ........................................................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa) 6. profesor engleskog jezika............................................................................................1 izvr{ilac (3 ~asa) a) na neodre|eno radno vrijeme: 1. bibliotekar.............................................................................................................1 izvr{ilac (1/2 norme) 2. domar....................................................................................................................1 izvr{ilac (1/2 norme) Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci) - kra}u biografiju Za radno mjesto pod rednim brojem 2 (na neodre|eno radno vrijeme) uslovi - VKV elektri~ar i posjedovanje certifikata o polo`enom ispitu za kotlovni~ara. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prilo`iti pri izvr{enom izboru kandidata. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti li~no ili na adresu: JU Druga gimnazija Mostar (za konkurs), Ul. Sjeverni logor bb, 88 000 — MOSTAR.

KON KURS
1. 2. za upra`njena radna mjesta Nastavnik islamske vjeronauke — na odre|eno radno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15. 7. 2012. - 1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) Radnica na odr`avanju ~isto}e - na odre|eno radno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15. 7. 2012. god.

Za ta~ku 1. Op{ti uslovi: Propisani Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Normativnim aktima O[ „Omer Maksumi}“ Podvele`. Posebni uslovi: Da ima zavr{enu odgovaraju}u stru~nu spremu, jedna godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni ispit, saglasnost Rijaseta IZBiH. Potrebna dokumentacija: diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o dr`avljanstvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (originali ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci) Dodatna dokumentacija: 1. dokaz o napredovanju u struci (mentor, savjetnik) 2. stru~no usavr{avanje (certifikati) Za ta~ku 2. Op{ti uslovi: Propisani Zakonom o radu Posebni uslovi: zavr{ena osnovna {kola Potrebna dokumentacija: svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, izvod iz mati~ne knjige ro|enih i uvjerenje o dr`avljanstvu. Uz prijavu na kokurs dostaviti kra}u biografiju i kontakt-telefon. Intervju (pisani i usmeni dio) sa kandidatima iz ta~ke jedan koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se poslije zavr{etka istog, 26. 1. 2012. god. u 10 sati u O[ „Omer Maksumi}“ Podvele`.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU O[ “Omer Maksumi}” Podvele`, 88 206 za [kolski odbor.

14. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 39

Bh. rukometnil na raskrsnicil {ampion

Zbog te{ke finansijske situacije Bosnu su napustili svi igra~i dovedeni sa strane

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Jurnjavom za uspjesima RK Bosna je zanemarila dvije veoma va`ne stvari: da tro{i onoliko koliko para ima na ra~unu i da odgaja vlastiti igra~ki kadar • Umjesto da uvozimo gotove igra~e, ubudu}e bi orijentacija trebala da bude na izvozu igra~a
Svako zlo ima u sebi i neko dobro, ako se iz njega izvuku pouke. Iako nikome ko voli rukomet nije drago ovo {to se de{ava u Rukometnom klubu Bosna, to je samo finale pogre{ne politike koja je u ovom klubu vo|ena posljednjih desetak godina. U `elji za brzim uspjehom, tada{nji ~elni ljudi, predvo|eni predsjednikom Nerminom Salmanom, krenuli su u kupovinu svih rukometa{a koji su ne{to zna~ili u na{oj zemlji, a onda se okrenuli i kupovini van na{ih granica. Treba li re}i da ovakva klupska politika mo`e donijeti trenutni uspjeh, ali to i ko{ta. Vrhunac rastro{nosti dogodio se dovo|enjem Irfana Smajlagi}a za trenera, a nekada{nje najbolje svjetsko krilo je Bosnin igra~ki kadar osvje`io dovo|enjem igra~a iz Hrvatske. pod tu godinu Pilav vidio da ovakva finan- kako je rekao, obe}avali da }e dovesti sijska politika kluba ne vodi ni~emu, ali ka- nove sponzore, ali umjesto toga, ostali su ko je on samo prvi me|u jednakima, mo- i bez generalnog, BH gasa. Sigurno je da rao se pokoriti zahtjevima ostalih ~lano- je situacija u klubu veoma te{ka, ali Pilav va Upravnog odbora, kojim je uspjeh bio ne pomi{lja na najgore. ^ak optimisti~no iznad svega. Nastavilo se sa dovo|enjem najavljuje da }e za godinu Bosna biti ja~a, igra~a sa strane, a u prvoj ekipi je, ilustra- nego {to je bila. Mo`da }e se, nakon detacije radi, igrao samo jedan igra~ iz Saraje- ljne analize poslovanja u posljednje tri gova. Ne treba biti veliki finansijski stru~njak dine, na Skup{tini, zakazanoj za kraj janupa sabrati koliko ko{ta pla}anje stanova, ara, zaista na}i pravi putovi za ozdravljeishrane i dogovorenih plata za sve te nje i opstanak ovog uglednog sportskog igra~e i ~lanove stru~nog {taba. kolektiva. Vjerujemo da }e uz PiTakve namete ne bi mogao lava ostati i svi oni koji su doizdr`ati ni neki mnogo veli do ovakvog stanja, ali PTICE SELICE bogatiji klub, nego {to ovog puta da rade za Znalo se da je stanje te{ko je to tada bila Bosna. dobrobit kluba, a ne jo{ ljetos, a kulminiralo je Znalo se da je stasamo da se slikaju krajem godine. Naravno, kada nje te{ko jo{ ljetos, na pro mo ci ja ma a kulminiralo je nema para, nastane i selidba. Svi oni {ampionata. kra jem go di ne. Sigurno je da je koji su se javno zaklinjali u Bosnu, Na ra vno, ka da okrenuli su joj le|a. Sada nema u klubu jedan od njih i odnema para, nastagajanje vlastitog ni precijenjenog trenera Smajlagi}a, ne i selidba. Svi igra~kog ka dra. oni koji su se javno nema ni njegovih pulena Luke Rakovi}a, Nastavkom projeJosipa Pa`ina, Danijela Mesari}a, zaklinjali u Bosnu, kta, koji je RK Bosna okrenuli su joj le|a. i pokrenuo, Volim ruHrvoja Toj~i}a, Gorana Gorenca, Sada nema u klubu ni komet, ovaj sport bi Danijela Arapovi}a... pre ci je nje nog tre ne ra trebao na}i svoje mjesto Smajlagi}a, nema ni njegome|u svim sa ra jev skim vih pulena Luke Rakovi}a, Josiosnovcima. Kada bi se na{li papa Pa`ina, Danijela Mesari}a, Hrvoja metni ljudi, pa rukomet vratili u proToj~i}a, Gorana Gorenca, Danijela Arapo- gram me|u{kolskog takmi~enja, od osnovi}a... Svi su oni oti{li, ostali su dugovi. No, vaca do srednjo{kolaca, onda bi i rukomesigurno je da }e se sva dugovanja prema tni klubovi poput Bosne lak{e nalazili taigra~ima kad-tad morati izmiriti. lente za svoje {kole ili akademije, kako voKako smo nedavno pisali, predsjednik le sada pompezno da ih nazivaju. No, Pilav je za ovakvo te{ko stanje u klubu po- treba imati na umu da su stru~njaci koji {teno, samokriti~ki optu`io i sebe, ali i sve brinu o zdravlju na{ih najmla|ih izbacili ~lanove Upravnog odbora. Mnogi su mu, rukomet iz programa Malih olimpijskih igara u BiH ba{ 1972, kada je reprezentacija biv{e nam zajedni~ke dr`ave postala prvi pobjednik u ovom sportu na Olimpijskim igrama. Umjesto da se ta ~injenica iskoristi za dalji razvoj, odsje~ena je grana na kojoj je ovaj sport trebao po~ivati.

@elje iznad mogu}nosti
Odgajanje mladih

Previsoka cijena
Ako je ostvaren zacrtani cilj, plasman u grupnu fazu Lige prvaka pa zatim i plasman me|u 16 najboljih ekipa u Evropi, onda su i ulo`ena sredstva opravdana. Me|utim, dovo|enje legije stranaca u klub nije iskori{teno da se paralelno sa prvim timom posveti i uzgoju vlastitog kadra. Potpuno je zanemaren kvalitetan rad sa juniorima. Pametnijom klupskom politikom, sa tim sredstvima moglo se uraditi mnogo vi{e. Me|utim, ono {to je najgore, rashodi su uvijek prema{ivali prihode, tako da su se po~eli gomilati i dugovi. Sa mjesta predsjednika je oti{ao Salman, ili “tata“, kako su mu tepali klupski poltron~i}i, a na njegovo mjesto je na samom kraju 2010. do{ao iskusan privrednik Muhamed Pilav. Sigurno je odmah po podvla~enju crte

Nadamo se da se nekakva sli~na situacija ne}e ponoviti i ovih godina. Poznato je, naime, bar onima koje ova dr`ava i rukomet zanima, da }e Bosna i Harcegovina 2013. biti doma}in Svjetskog juniorskog prvenstva. Zahvaljuju}i toj ~injenici, do{lo je do ubrzanja izgradnje dvorana u Travniku, Doboju i Mostaru. Iako uvijek kod nas za sve postoje finansijske te{ko}e, nadati se da }e ovi objekti biti zavr{eni do po~etka tog {ampionata. U Rukometnom savez BiH voljeli bi da se ta kmi~enje po gru pa ma odr`i u {to ve}em broju gradova, kako bi ovaj dinami~ni i atraktivni sport stekao jo{ vi{e poklonika. Uspjesi Danijela [ari}a, Mirsada Terzi}a, Edina Ba{i}a, Enida Tahirovi}a ili Damira Doborca u veoma jakim klubovima van granica na{e zemlje, najbolja su potvrda onoga {to odavno znamo, a to je da su ova na{a djeca izuzetno talentovana za sve vrste sportskih igara. Obnavljanjem postoje}ih i izgradnjom novih dvorana, omogu}i}e im se jo{ bolji uslovi za rad. Izvoz umjesto uvoza treba, uostalom, da bude trajna orijentacija privrede, a sport je odavno u svijetu postao ozbiljna privredna grana. U SAD-u, na primjer, po obrtu kapitala je na tre}em mjestu.
Branko Majstorovi}

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

14. januar/sije~anj 2012.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Njema~ka kancelarka Angela Merkel u Berlinu je primila italijanskog premijera Maria Montija i izrazila veliko po{tovanje za sadr`aj reformi i brzinu njihovog provo|enja u Italiji. - Vjerujem da }e su{tina ovih reformi i brzina provo|enja oja~ati Italiju i pobolj{ati njene ekonomske perspektive, kazala je ona. Susret je odr`an u okviru nastojanja za spas eurozone. (Reuters)

Merkel i Monti

Ubijen iranski nau~nik

Iranski nau~nik, nuklearni fizi~ar Mustafa Ahmadi Ro{an poginuo je od eksplozije bombe u Teheranu. Motociklista je po dme tnuo bombu ispod automobila nau~nika, koji je radio u nuklearki Natanc. Iran je optu`io SAD i Izrael za smrt nau~nika, isti~u}i da vlasti ne namjeravaju da se odreknu svog nuklearnog programa. Ameri~ki State Department odbio je da komentira iranske optu`be, isti~u}i da Washington osu|uje svaku vrstu napada na nedu`nu osobu. (Reuters)

Golu`dravi kupci

Za prvih sto kupaca koji do|u u prodavnicu u donjem rublju, {panski modni brend Desigual je davao dva odjevna predmeta po izboru besplatno. Ovaj svojevrstan trgova~ki {ou izazvao je veliko interesovanje mladih. Na ovaj na~in je po~ela ovogodi{nja francuska velika rasprodaja u Lyonu. (Reuters)

Havarija brod
Jaka oluja pra}ena visokim talasima otkinula je brod Tycoon sa veza i slupala ga o obalu na Bo`i}nim otocima. Brod se prepolovio, nakon

14. januar/sije~anj 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Pa pa Be ne dict XVI je u okviru svoje generalne audijencije srijedom, primio jednu cirkusku grupu koja je pred njim i va ti kan skim sve}enstvom izvela prigodan program. Papa je sa velikim interesovanjem pratio njihove vje {ti ne i na kra ju je izvo|a~e nagradio aplauzom. (Reuters)

Artisti pred papom

Me}ave u Austriji

Zbog velikih snje`nih padavina i visokog nivoa opasnosti od lavine, u austrijskim Alpama je bilo zato~eno 40.000 osoba. Neka mjesta u pokrajini Vorarlberg na zapadu zemlje, te Salzburgu i Tirolu bila su odsje~ena od ostatka zemlje, a neka su ~ak bila i bez struje. (Reuters)

Gnjev siroma{nih

Gradske vlasti u filipinskom gradu San Juan odlu~ile su da poru{e barake u kojima stanuje siroma{no stanovni{tvo kako bi sagradile novu gradsku vije}nicu. Razjareno stanovni{tvo je interventnu policijsku jedinicu zasulo kamenjem i molotovljevim koktelima. Bilo je povrije|enih, ali ne i `rtava. (Reuters)

da

~ega se u more izlilo ulje i gorivo. Brod je bio natovaren fosfatom koji se tako|er prosuo u vodu. (Reuters)

42 Oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje

14. januar/sije~anj 2012.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 86/11), Odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog ~lana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 87/11), u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje

JAV N I O G LAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ISPRED DR@AVNOG KAPITALA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA HIDROGRADNJA DD SARAJEVO, BNT TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK, PS VITEZIT DOO VITEZ, PRETIS DD VOGO[]A I “KTK VISOKO” DD VISOKO I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata ispred dr`avnog kapitala na upra`njene pozicije za ~lanove nadzornih odbora u privrednim dru{tvima: HIDROGRADNJA DD SARAJEVO.................................................................................................................4 ~lana BNT TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK ..............................................................1 ~lan PS VITEZIT DOO VITEZ ...................................................................................................................................1 ~lan PRETIS DD VOGO[]A ......................................................................................................................................1 ~lan “KTK VISOKO” DD VISOKO ...........................................................................................................................1 ~lan II OPIS POZICIJE Predsjednik i ~lanovi nadzornih odbora nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; spre~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom.

O PONI[TAVANJU JAVNOG OGLASA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA, DOO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Poni{tava se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za jednog ~lana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica, d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, broj 41/11 i u dnevnim novinama “Oslobo|enje” 25. 6. 2011. godine. I istovremeno objavljuje ponovni

O B A V J E [ T E NJ E

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA, DOO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata na upra`njenu poziciju za jednog ~lana Nadzornog odbora ispred Federacije Bosne i Hercegovine u privrednom dru{tvu: ARCELORMITTAL ZENICA, DOO..................................................................................................................1 ~lan II OPIS POZICIJE Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u Nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala Dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom Dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja Dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave Dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom.

J AV N I O G L A S

III MANDAT Mandat ~lanova nadzornih odbora je ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom, s tim da kada se ne razrje{ava cijeli nadzorni odbor, ~lanu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ~lanova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora. IV USLOVI ZA POZICIJE Op{ti uslovi 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u koji se kandiduje; 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 7. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci; 9. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje; 10. da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; 11. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08); 12. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10); 13. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11); 14. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. Posebni uslovi 1. visoka stru~na sprema; 2. radno iskustvo u struci; 3. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika; 4. sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; 5. izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; 6. komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 7. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; 8. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; 9. rezultati rada ostvareni tokom karijere. Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora, pored navedenih, moraju ispunjavati i druge uslove ukoliko su isti utvr|eni Satatutom Dru{tva u ~iji nadzorni odbor se kandiduju. V POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu, treba dostaviti: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); 2. diplomu o visokoj stru~noj spremi; 3. dokaz o radnom iskustvu u struci; 4. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); 5. uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); 6. izjavu o ispunjavanju op{tih uslova iz podta~ke 6. do 14. Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: „Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor (navesti privredno dru{tvo u ~iji se nadzorni odbor kandidujete), ne otvarati“. Ukoliko jedan kandidat podnese prijave za vi{e nadzornih odbora, prijave sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u odvojenim kovertama za svako pojedino privredno dru{tvo, u protivnom, dostavljene prijave }e biti razmatrane kao prijava za izbor kandidata za jedan nadzorni odbor, prema procjeni Komisije za izbor. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, Ul. A. [anti}a bb Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

III MANDAT Mandat ~lana Nadzornog odbora koji }e biti imenovan po osnovu ovog javnog oglasa bi}e odre|en mandatnim periodom ve} imenovanih ~lanova Nadzornog odbora. IV USLOVI ZA POZICIJE Op{ti uslovi 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Nadzornog odbora u koji se kandiduje; 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 7. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci; 9. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje; 10. da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; 11. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08); 12. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10); 13. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 35/11); 14. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. Posebni uslovi 1. visoka stru~na sprema; 2. radno iskustvo u struci; 3. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zaintersovanih sudionika; 4. sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; 5. izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; 6. komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 7. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; 8. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; 9. rezultati rada ostvareni tokom karijere. V POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); 2. diplomu o visokoj stru~noj spremi; 3. dokaz o radnom iskustvu u struci; 4. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); 5. uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); 6. izjavu o ispunjavanju Op{tih uslova iz podta~ke 6. do 14. Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Kandidati koji su prijavu sa svim potrebnim dokumentima dostavili po poni{tenom javnom oglasu za utvr|ivanje prijedloga kandidata za jednog ~lana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica, d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenom u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, broj 41/11 i u dnevnim novinama “Oslobo|enje” dana 25. 6. 2011. godine, a koji podnesu prijavu i po ovom javnom oglasu, uz prijavu nisu du`ni ponovo dostavljati dokumente navedene u ta~ki V POTREBNI DOKUMENTI. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: „Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor ArcelorMittal Zenica, d.o.o.“ Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, Ul. A. [anti}a bb. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

POMO] U KU]I

43

Tra`ite od gosta pomo} u ku}anskim poslovima

NOVOSTI I PREPORUKE

Ako ostaju du`e, za{to ne?
U svakom slu~aju, ne stidite se da tra`ite pomo} od gostiju koji malo du`e ostaju kod vas
Gostoprimstvo je mnogima svetinja i ne bi im palo na pamet da od gostiju tra`e ve}u pomo} u ku}i, jedno je goste koji vam toliko ~esto dolaze da su ve} postali doma}i poslati u kuhinju da sami uzmu {ta `ele, ku}ni poslovi su ne{to drugo. Me|utim, ima situacija i kada su takvi zahtjevi sasvim opravdani. Ukoliko }e neko biti u va{oj ku}i dan-dva, normalno je da ne}ete tra`iti nikakvu pomo}, mada }e je lijepo vaspitan gost ponuditi, sam }e namjestiti svoj krevet, pomo}i }e u pranju sudova, bacanju sme}a i sli~nim sitnijim stvarima. Ukoliko }e gost(i) kod vas biti du`e, tokom vi{e sedmica ili ~ak mjeseci, ne}ete biti nimalo neu~tivi ni negostoprimljivi ako od njih tra`ite da vam poma`u oko odr`avanja ku}e u kojoj i oni borave. Ne}ete zahtijevati tre{enje tepiha, pranje prozora ni ribanje podova, ali tra`iti pomo} u kuhinji, kao i pomo} u odr`avanju ~isto}e sobe u kojoj gost boravi, sasvim je na mjestu. Ve}ina lijepo vaspitanih gostiju }e se ponuditi sama, ne ~ekaju}i da tra`ite njihovu pomo}, mada, ~ak i ako ponuda izostane, ne mora da zna~i da ima te ne va spi ta nog gos ta, mo`da se radi o stidljivoj osobi, ili o nekome ko je nesiguran kako bi bilo ispravno postupiti, ili o nekome ko je odgajan na druga~iji na~in. U svakom slu~aju, ne stidite se da tra`ite pomo} od gostiju koji malo du`e ostaju kod vas. Gostoprimstvo jeste svetinja, ali to ne zna~i da je va{a ku}a hotel, niti da ste vi sobarica/kuharica/{tagod (ili to niste u svojoj ku}i). A obavljanje ku}nih poslova, kao {to i same znate, jo{ nikog nije ubilo, pa ne}e ni va{e goste.

Nikotinski flasteri ne poma`u
Nikotinski flasteri ne poma`u u odvikavanju od pu{enja, poru~uju britanski stru~njaci. Podaci do kojih su do{li pokazuju da se korisnici ovih sredstava ~ak dva puta ~e{}e vra}aju nikotinu nakon {to se proces odvikavanja zavr{i. Rezultati su bili isti, bilo da je rije~ o povremenim ili zagri`enim pu{a~ima. Stru~njaci poru~uju da mnogo bolje pro|u oni koji ostave pu{enje snagom volje, ali i to da su flasteri sasvim bezbjedna sredstva i da ne ostavljaju nikakve posljedice. ^ak imaju i neo~ekivane do bro bi ti, uspo rava ju gu bi tak pam}enja kod starijih osoba. Nikotinski flasteri se nekoliko godina prodaju kao pomo} pri odvikavanju od pu{enja, a rije~ je o samoljepljivim flasterima koji se lijepe na ko`u i postupno otpu{taju nikotin u tijelo. Za razliku od duhanskog dima, koji nikotin ekspresno {alje u krv preko sluznice plu}a, nikotinskom flasteru trebaju tri sata da po~ne djelovati. Flaster djeluje tako da nadomjesti koli~inu nikotina koja se obi~no udi{e cigaretama. Flasteri se lijepe na ~isto, suho mjesto na ko`i gdje nema dla~ica, jednom dnevno, najbolje ujutro.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Svileni ogrta~ za jutarnju kaficu Prozirno }e biti in
Njegovani i zdravi nokti su najljep{i, ali za{to ne bismo malo dali ma{ti na volju i u~inili ih jo{ i posebnim? Sa sljede}im prijedlozima koje vam imamo ponuditi, osim {to }ete biti u trendu, ujedno }ete privla~iti poglede. Za sljede}u sezonu nam predla`u nokte oblikovane u {pic i kori{tenje lakova s mno{tvom {ljokica i sedefa. Novi trend su i prozirni nokti koji samo na dijelu imaju uzorke poput ~ipke ili su cijeli obojeni jednim slojem laka tako da budu poluprozirni. Iz sezone u sezonu crvena je najsigurniji izbor na `enskim noktima, ali ove godine narand`asta je zavladala na pistama iako ni akromatski tonovi nimalo ne zaostaju za njom. Stoga u novu modnu sezonu ulazimo s pregr{t novih na~ina na koje mo`emo obojiti i razigrati nokte. Ma{tu na volju sa nekoliko bo~ica laka u rukama i igri nema kraja. Kada se ka`e spava}ica, prvo na {ta pomislimo je obi~na bijela pamu~na, ali postoji na tone chic verzija, koje imaju privla~nost tradicionalnih no}nih haljina. Ostavite svoj veliki frotirski ogrta~ za kupanje i prebacite se na jedan od brojnih modela. Svileni ogrta~, srednje du`ine sa leopard printom, savr{en je za ispijanje jutarnje kafice. Dok su klasi~ni negli`ei uvijek bili komotniji, mo der ne varijante su i sa do dat kom providnog materijala i ~ipke. To mo `e da poslu`i za specijalne prilike, ali ne ma po trebe da odbaci te ovaj stil ako tra`ite udobnost. Kombinezon je lak na~in da ostanete stylish bez mnogo truda. Jednodi jel ni di zajn spre~ava okretanje, spadanje bokserica ili bilo kakvu drugu ne la go dnost ko ju mo`ete do`ivjeti sa drugim opcijama. A pritom, ne otkriva mnogo!

Mini punjene pice
Potrebno:
1/2 l mlijeka 3 jajeta 1 {olja ulja 2 ka{i~ice {e}era 1 ka{i~ica soli 30 g kvasca 700 g bra{na margarin

Priprema:

Kvasac potopiti u {olji toplog mlijeka sa {e}erom. Kada kvasac nado|e, dodati mlijeko, jaja, ulje i so. Zamijesiti sa bra{nom glatko tijesto i ostaviti da naraste. Podijeliti ga na ~etiri dijela. Svaki dio rastanjiti i premazati rastopljenim margarinom, preklopiti kao knjigu, te ostaviti da opet naraste. Rastanjiti na 2 cm, i vaditi ve}om ~a{om krugove (kao za krofne), polovinu tih krugova vaditi manjom ~a{om, da bi se dobio obru~ za picu. Premazati ke~apom okrugli dio, staviti na njega obru~, puniti pile}om salamom i ka~kavaljem, posuti origanom. Podmazati pleh margarinom, poredati pice i pe}i u zagrijanoj pe}nici na 180 stepeni, 20 minuta.

44

FELJTON

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Besim Avdagi}: O hrani i stanovni{tvu (20)

Koloniziranje
Mjeseca i Marsa
Na Mjesecu, smatraju neki od stru~njaka, mogla bi se proizvoditi hrana u lunarnim staklenicima, dok je prema prvim istra`ivanjima Mars pogodan za uzgoj bilja
Botani~ari u svijetuznaju za oko milion i po vrsta, me|utim,u upotrebi je njih samo ne{to vi{e od 3.000 ili ~etiri posto. Mo`da nismo ni svjesni da se i na{a neka drugaukrasnabiljkamo`ekoristiti u ishrani, kao {to je bio slu~aj sa paradajzom. Kad je Kolumbo donio iz Amerikestabljikuparadajza, ona se u po~etkukoristila kao ukrasna biljka. Polovinom 18. stolje}a otkriveno je da se paradajz mo`e koristiti i u ishrani. Sli~no je sa iskori{tavanjem bogatstvamora. Po ocjenamapojedinihstru~njaka, sada{njiulovpopularnihvrstaribaiznosine{tovi{e od hiljaditog dijela ukupne riblje populacije u okeanima, pa postojevelike mogu}nosti da se koriste i mnoge druge od vi{e desetina hiljadavrstaribe. ^ak iakonekavrsta ribanemaprijatanukus, ili je iz nekih drugih razloga nepogodna za ljudskuishranu({to va`i i za biljke), ona mo`e da poslu`i kao hrana za stoku, u vidu krupnog bra{na, ulja ili barem vitamina. Tome treba dodati i mogu}nost koja se ve} koristi - uzgajanje morskih biljaka i `ivotinja za ishranu.

1742. 1784. 1809. 1867. 1892. 1897.

NA DANA[NJI DAN

Umro engleski astronom i geofizi~ar Edmund Halej, direktor Grini~ke opservatorije i kraljevski astronom, po kojem je dobila naziv Halejeva kometa. Prvi je utvrdio da su komete uo~ene 1682, 1601. i 1551. zapravo isto tijelo koje se periodi~no pojavljuje. Izradio je prvi katalog sjajnih zvijezda ju`nog neba i prvu meteorolo{ku kartu. SAD ratifikovale mirovni ugovor s Velikom Britanijom, ~ime je i formalno okon~an Ameri~ki rat za nezavisnost. Engleska i [panija sklopile savez protiv francuskog cara Napoleona I.

1957.

Hemfri Bogart

U okviru balkanskih nacionalno-oslobodila~kih saveza protiv Otomanskog carstva, srpska vlada sklopila s Bugarskim revolucionarnim komitetom u Bukure{tu sporazum o stvaranju zajedni~ke dr`ave koja bi se zvala Bugaro-Srbija ili Srbo-Bugarska, a za vladara je bio predvi|en srpski knez Mihailo Obrenovi}. Ro|en srpski klasi~ni filolog Milo{ \uri}, ~lan Srpske akademije nauka i umetnosti, predsjednik Srpske knji`evne zadruge i urednik ~asopisa @iva antika. Ro|en srpski istori~ar Vasa ^ubrilovi}, profesor Beogradskog univerziteta. Kao u~esnik atentata na austrugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, osu|en je na 16 godina zatvora i do sloma Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu bio je u zatvoru. U Drugom svjetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Poslije oslobo|enja zemlje bio je direktor Balkanolo{kog instituta i ministar u vladi FNR Jugoslavije. Umro engleski pisac i matemati~ar Luis Kerol, autor fantasti~nih bajki “Alisa u zemlji ~uda“ i “Alisa s onu stranu ogledala“. Zemljotres razorio grad Kingston na Jamajci i usmrtio oko 1.000 ljudi.

Umro Hemfri Bogart, jedan od najpopularnijih ameri~kih filmskih glumaca pedesetih godina. Dobitnik Oskara 1951. za film “Afri~ka kraljica“, legendarnu popularnost stekao je u filmovima “Kazablanka“ i “Malte{ki soko“.

Morsko povr}e
Futurolozi va`no mjesto pridaju algama kao izvorunovehrane. Ovu zanimljivu biljnu skupinu, mnogi nazivaju i morskim povr}em zbog njihovihprehrambenihvrijednosti. Na svijetu postoji preko 100.000 vrsti algi razli~itih veli~ina, od mikroskopskih do nekihkoje su duge i po vi{e desetina metara, a neki ih smatrajuposljednjomneispitanom vrstom mikroorganizama. Od jedno}elijskihalgi (kao {to je morska trava) mogu}e je preradom dobiti proizvodkoji se naziva„jedno}elijskabjelan~evina“ nalik na sli~anpro, duktbakterijakvasca i plijesni. U ishrani ljudi i stoke ve} danas se koriste alge u Japanu, Kini i Koreji. Uz sve ovo, Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu nove rezerve hrane vidi u nepotrebnom bacanjuhrane. FAO je upozorio da se ~ak oko 1,3 milijarde savr{ene jestive hrane upropasti bacanjem u otpad u zemljama blagostanja zbog kupovine vi{e nego {to im je potrebno (velika pakovanja, {vedski stolovi...). Suo~eni s ovozemaljskimproblemima koji ugro`avaju opstanak `ivota na na{oj planeti, me|u kojima zna~ajno mjesto zauzima

problemgladi, stru~njacime|unarodne zajednice ve} du`e vode raspravu da ljudskom vrstom kolonizirajuMjesec i Mars. Na Mjesecu, smatrajuneki od njih, mogla bi se proizvoditi hrana za ljude i stoku u lunarnim staklenicima jer se do ove planete ve} mo`edo}i za tri dana. U fazi rasprave je i koloniziranjeMarsa, s obzirom na to da ova planeta prema prvim istra`ivanjima, raspola`e vodom, da ima dovoljno gustu atmosferu da odbija {tetnuenergijusun~aniheksplozija, te da dan traje24 sata kao i na Zemlji, {to je pogodno za uzgoj biljaka. Predsjednik dru{tva Mars, dr. Robert Zubrin tvrdi da pored ovih Mars ima i drugepogodnosti za naseljavanje kao {to su bogatstvomineralima te geotermalnim izvorima koji bi budu}im stanovnicima mogli pru`iti izvor energije. Ali ima i ona bo`ija izreka: „Sve je tako blizu, a sve je tako daleko“ . Televizija, to jedno od ~uda ~ovjekova uma, omogu}ilo nam je da vidimo ta daleka, jo{ uvijeknedostupna svemirska prostranstva, ali i ovozemaljsku svakodnevnicu koja je tu u na{ojblizini. Eto, sino}gledam, „prikovan“ i nijem uz TV ekran, osu{eno i `ednozemlji{te na RoguAfrike, a jutros, dok ovo pi{em, 1,7 miliona hektara poplavljenog poljoprivrednogobradivogzemlji{ta u Pakistanu, i ve} uobi~ajene snimke eksplozija gnjeva gladnih diljem svijeta koji se ve} pretvorio i u politi~kibunt. Ko u ovombezumnom svijetu globalizacije mo`e re}i {ta je to katastrofi~no, a {ta nije. U takvojjednojbla`ojglobalnoj krizi tridesetih godina pro{log stolje}aHitler je tra`iorje{enjetako{to je gladnima ponudio samo jedno jelodnevno(„eintop“). Siti i oni socijalno prilago|eniji gra|ani ni{ta u tome nisu vidjeli katastrofi~no. Mada sam laik za genetsko in`injerstvo, ipakdobroznam da je

ono tu i da mo`e da promijeni istorijuljudskogroda na bolje, ako se bude koristilo na ispravan i koristan na~in u proizvodnji dragocjenih hranjivih namirnica i lije~enje raznih bolesti pomo}u gena. Ali, ono mo`e nanijeti ljudima i velike nevolje ako se mogu}nosti GMO zloupotrebe. Onomad je D`imPeterton to najbolje objasnio slijede}imrije~ima: „Genetskoin`injerstvomo`e se uporediti sa pojavom motora sa unutra{njimsagorijevanjem koji je od nesagledivog zna~aja u transportu, ali je i jedan od najve}ih ubica.“ Kori{tenje gena mo`e se uporediti i sa kori{tenjem fisije atoma, koja daje obilje energije za op{teblagostanje, ali neodgovorna manipulacija atomima omogu}ila je stvaranje nuklearne bombe koja je izrodila nevi|eni u`as u Hiro{imi ili atomsku elektri~nu centralu u Fukushimi, koja je izrodila poslije ^ernobila najve}ukatastrofu. Istotakoznam da kad iz laboratorijapo~nemasovno da izlaze GMO, na{ `ivot vi{e ne}e biti isti, a ovaj i svaki budu}i nara{taj`ivjet}e lo{ije od svojihroditelja. Novi nara{taj morat }e, tako|er, `ivjeti sa izazovima sutra{njice na umu, a ne neumjereno za sada{njitrenutak i bez ograni~enja.

1898. 1907. 1943. 1953. 1969. 1991. 1991. 2000.

1941.

Milan Ku~an

U Kazablanki po~ela konferencija lidera savezni~kih snaga u Drugom svjetskom ratu Ruzvelta, ^er~ila i De Gola. Na konferenciji koja je zavr{ena 26. januara zaklju~eno je da sile Osovine moraju bezuslovno kapitulirati i preciziran je datum iskrcavanja saveznika u Italiji. Narodna skup{tina FNR Jugoslavije izglasala ustavni zakon kojim je uvedeno dru{tveno vlasni{tvo i samoupravljanje proizvo|a~a. Umjesto vlada i ministarstava uvedena su izvr{na vije}a i dr`avni sekretarijati. Prvi predsjednik Saveznog izvr{nog vije}a postao je Josip Broz Tito. Lansiran sovjetski vasionski brod Sojuz 4 s kosmonautom Vladimirom [atalovim, dan kasnije Sojuz 5 u kojem su bili Boris Voljanov, Aleksej Jelisejev u Jevgenij Krunov. Dva borda su se potom spojila, kosmonauti Jelisejev i Krunov pre{li su u Sojuz 4. To je bilo prvo spajanje vasionskih brodova s ljudskom posadom u Zemljinoj orbiti. Umro srpski filolog Mihailo Stevanovi}, profesor Beogradskog univerziteta. Objavio je vi{e od 600 radova, uklju~uju}i monumentalno djelo “Savremeni srpskohrvatski jezik“. U Tunisu ubijena tri bliska saradnika Jasera Arafata, me|u kojima i Abu Ijad, jedan od osniva~a Palestinske oslobodila~ke organizacije. Petorica bosanskih Hrvata Zoran, Vlatko i Marjan Kupre{ki}, Vladimir [anti} i Drago Josipovi} progla{eni krivim pred Me|unarodnim sudom za ratne zlo~ine u Hagu za brutalni masakr nad 116 Bo{njaka u Ahmi}ima u srednjoj Bosni 1993. Oni su osu|eni na zatvorske kazne od 5 do 25 godina. Kupre{ki}i su 23. oktobra 2001. progla{eni nevinim i oslobo|eni, a ostaloj dvojici kazna je smanjena. Umro je Anhel Gonsales jedan od najve}ih {panskih pjesnika i pripadnik generacije knji`evnika poznatih po borbi protiv diktature Fransiska Franka. Umro istaknuti hrvatski vajar Du{an D`amonja.

Ro|en slovena~ki politi~ar i dr`avnik Milan Ku~an, predsjednik Slovenije u presudnim trenucima raspada SFR Jugoslavije (1991). Slovenija je u njegovo vrijeme proglasila nezavisnost (25. juna 1991) i postala jedna od najuspje{nijih biv{ih komunisti~kih zemalja u sprovo|enju radikalnih politi~kih i privrednih reformi. Ponovo je biran za predsjednika Slovenije 1994. i 1998.

Sokratova filozofija
Uvjeren sam da }e moji uva`eni kriti~ari i stru~njaci iz ovihoblastire}i da sam i u ovomfeljtonu bio nepotrebnokatastrofi~an. Moj odgovor je sadr`an u Sokratovoj filozofiji kriti~komzaklju~ivanjuvlastitihuvjerenja kad je u pitanjuistina. Ovajgr~ki filozof, koji je `ivio od 470. do 399. godineprijenove ere, smatrao je da je jedini put sticanjanovih, pravihsaznanja ispitivanje ~injenica i prihvatanje sopstvenog neznanja. U ovimpoznimgodinama, kad se i moj `ivotnikruglaganozatvara, pi{em o goru}im problemima planete Zemlje dr`e}i se njegovog ~uvenog citata: „Jedinapravamudrostnalazi se u saznanju da ne zna{ ni{ta“ I . zatonastojim da `ivim u ovim„~upavim“ vremenima po Hajamovoj mudrost da „... imaju dva dana {to me nikad ne brinu: dan {to jo{ te ne ste`e, i dan koji ve} minu“ .
(Kraj)

2004.

Rita Algranati

2008. 2009. 2009. 2010.

Besim Avdagi} je novinar u penziji. Bio je stalni dopisnik Oslobo|enja iz Njema~ke. U svojim poznim godinama bavi se isklju~ivo feljtonistikom kojom tretira aktuelne naru{ene odnose izme|u prirode i ~ovjeka. U ovom feljtonu autor se bavi demografskom eksplozijom i globalnom pojavom gladi, trenutno najve}im problemom ~ovje~anstva.

Sud u Parizu oslobodio {est ljekara i farmaceuta optu`be za smrt 117 djece koja su 1980-ih tretirana hormonom rasta i potom oboljela od Krojcfeld-Jakobsove bolesti.

Umro ameri~ki pjeva~ i tekstopisac Bobi ^arls (Bobby Charles) autor poznatih hitova “See You later Alligator“ i “Walking to New Orleans“.

Italijanska i egipatska policija uhapsile su Ritu Algranati, pripadnicu ljevi~arske teroristi~ke grupe Crvene brigade, koja je u~estvovala u otmici i ubistvu biv{eg italijanskog premijera Alda Mora, 1978. godine.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

45

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Op}ine Had`i}i, objavljuje

SITUATION VACANT
Anaesthesiologists and Anaesthesiology technicians are required for the Ministry of Health, State of Kuwait to work in the New ursosurgery center with the following qualifications and experience: Requirement Category 1 Consultant + Senior specialist + Specialist 2 Senior Registrars 3 Registrars 4 Anaesthesia technicians Total requirement 4 6 8 12

J AV N I K O N K U R S za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Had`i}i
06 / 494 01. Stru~ni saradnik za normativno-pravne i administrativne poslove Op}inskog vije}a i njegovih radnih tijela i informisanje javnosti u Stru~noj slu`bi za poslove Op}inskog vije}a .......................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za poslove informisanja i odnose sa javno{}u u kabinetu op}inskog na~elnika...............................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet ili fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka, filozofski fakultet ili pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de u Sarajevu, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71 000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Had`i}i“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

A. Consultants, Senior specialist, Specialists, Senior Registrars Qualifications (same for all the above): Bachelor + Masters in Anaesthesiology + Fellowship/American Board/ Canadian Board/ Ph.D. or its equivalent from a recognized University. B. Registrars Qualifications: MBBS (Bachelor) + Masters Degree in Anaesthesiology from a recognized University. Experience: Consultants: Applicant should be completed 18 years as a doctor 8 years experience after the higher qualification. Senior Specialists: Applicant should be completed 14 years as a doctor. 8 years experience after the higher qualification. Specialists: Applicant should be completed 10 years as a doctor. 4 years experience after the higher qualification. Senior Registrars: Applicant should be completed 6 years as a doctor. 1 years experience after the higher qualification. Registrars: Applicant should be completed 3 years as a doctor. At least 1 year experience after master degree. C. Anaesthesia Technicians: Qualifications and Experience: 1. Educational: Higher Secondary School (minimum 12 years study) 2. Technical: a) Minimum 2 years Diploma after higher Secondary b) Two years experience in the field of Anaesthesia after the Anaesthesia Technician Diploma. Candidates should be less than 40 years of age and proficient in English language. All the Applicants should pass the interview conducted by the Anaesthesiology Committee. Expectations: Successful candidates will be expected to provide up-to-date service and manage all problems in their respective field including the complicated ones. Applications including detailed C.V. with complete contact address, telephone, fax numbers and e-mail ID with copies of qualifications, experience certificates, passport copy and names of three referees to be sent to the following address: Embassy of the State of Kuwait Franca Lehara bb 71000 Sarajevo BiH +387 33 569 020

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 202749 11 P Sarajevo, 27.12.2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja Kanton Sarajevo, zastupan po Pravobranila{tvu Kantona Sarajevo, protiv tu`enih: 1. Rakanovi} Mile iz Sarajeva, Ul. Petrakijina br. 16, 2. Be}irovi} Mirsada iz Sarajeva, Ul. Petrakijina br. 16, radi duga, v.s.p 1.711,71 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 8.7.2011. godine, tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene Rakovi} Milu i Be}irovi} Mirsada iz Sarajeva, Ul. Petrakijina br. 16, da solidarno isplate tu`itelju Kanton Sarajevo iznos od 1.711,71 KM, sa pripadaju}om zateznom zakonskom kamatom po~ev od 1.1.2011. godine, pa do isplate, te platiti tro{kove parni~nog postupka u iznosu koliko budu iznosili, a sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enim Pakovi} Miloj i Be}irovi} Mirsadu iz Sarajeva Ul. Petrakijina br. 16, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostave pisani odgovor na tu`bu. Oba vje {ta va ju se tu`eni da se dos ta va tu`be sma tra objav lje nom pro te kom ro ka od 15 da na od da na objav ljiva nja. SUDIJA Zorana Bo{kovi}

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11 od 31. 3. 2011. godine), a na osnovu zahtjeva Op}ine Trnovo, broj 02-34-2260-1/11 od 20. 12. 2011. godine, za poni{tenje dijela javnog konkursa, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 446 Dana, 9.1.2012. godine Na osnovu ~l. 88. a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
Poni{tava se dio javnog konkursa za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Trnovo, objavljenog u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 70/11 od 26. 10. 2011. godine, i u dnevnim novinama „Oslobo|enje“ i „Dnevni avaz“ od 19. 10. 2011. godine, i to za poziciju: 05. Stru~ni saradnik za imovinsko-pravne poslove, - 1 (jedan) izvr{ilac DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 446 po zahtjevu Kanti} Adema, sina Huse, iz Jelaha, najavljeno je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se upostavljaju zemlji{noknji`ni ulo{ci upisane su po novom premjeru u posjedovni list br. 249. k.o. Ljetini}, ozna~ene kao: - katastarska ~estica br. 383/1 zv. Bara privredna zgrada u pov. 2.817 m2, ekonomsko dvori{te u pov. 1.000 m2 i njiva 4. klase u pov. 2.564 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 73/7 zv. Bara privredna zgrada u pov. 2.817 m2, ekonomsko dvori{te u pov. 1.000 m2 i njiva 4. klase u pov. 2.564 m2 upisana u zk. ul. br. 203 k.o. Ljetini}. - Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je Kanti} Adem, sin Huse, iz Jelaha, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 203 k.o. Ljetini}, upisani Agi} Ahmet, sin Muje, ^amd`i} Husein, sin Salke, Me{i} Mejra, ro|. ^amd`i}, Bedak D`emila, k}i Osmana, Agi} Saliha, k}i Osmana, i drugi. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac

46

SPORT
@eljo u zimskom snu

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Zasjedao Izvr{ni odbor NSZDK-a

UZ SMJENU
^olakovi}a i
priznanje za rad
^lanovi nogometne vlade ZDK-a postupili u skladu sa odlukama Komiteta za normalizaciju N/FSBiH • Funkciju predsjedavaju}eg Izvr{nog odbora i Skup{tine do narednih izbora obavlja}e Mirsad Ibrakovi}
Sulejman ^olalja}e prvi dopredkovi}, dosada{nji sjednik Mirsad Ibpredsjednik Nogorakovi}. metnog saveza ZePrema akcionom ni~ko-dobojskog planu Komiteta za kantona (NSZDK), normalizaciju, razrije{en je du`skup {ti ne kan to nosti i vi{e ne}e nalnih saveza duobavljati ovu fun`ne su us kla di ti kciju. Naime, possvoje statute sa statupaju}i po odluci tutima entitetskih Komiteta za norsaveza i Nogomemalizaciju Nogotnog sa ve za BiH. metnog/Fubalskog Sulejman ^olakovi} Ako u na re dnom saveza Bosne i Hepe ri odu ne bu de rcegovine (N/FSno vih zah tje va i BiH) i mi{ lje nja pri je dlo ga iz bh. Komisije za proku}e no go me ta, pise NSZDK-a, IzNSZDK svoj posao vr{ni odbor probi trebao zavr{iti na veo je odluku o suskup{tini koja je zaspenziji ^olakokazana za 25. januvi}a. ar. Na na re dnoj ^la no vi Iz vr{ skup {ti ni ta ko|e nog odbora NSZo~ekuje se i usvajaDK-a odali su prinje finansijskog poznanje Sulejmanu slovanja za 2011. ^olakovi}u za do- Mirsad Ibrakovi} godinu kao i usvajasada{nji rad u ornje bud`eta saveza ganima nogometnih saveza Kan- za teku}u kalendarsku godinu. tona i BiH, a posebno za anaIzvr{ni odbor na nije prihvaga`ovanje na izgradnji trening- tio prijedlog Nogometnog kluba centra u Zenici. Bosna iz Visokog o razrje{enju U skladu sa statutom Saveza, Nurije ^abaravdi}a i imenovafun kci ju pred sje da va ju}eg Iz - nje Darija Peki}a na funkaciju vr{nog odbora i Skup{tine do na- ~lana Izvr{nog odbora iz Visore dnih izbo ra ko ji se tre ba ju kog. Mi. D. odr`ati u maju ove godine, obav-

Sr|an Savi} nezadovoljan je svojim statusom u @elji

Savi} (ne)}e dobiti

raskid ugovora
Sr|an Savi}, veznjak @eljezni~ara, zatra`io je raskid ugovora sa timom sa Grbavice, nezadovoljan svojim statusom. Savi} je, naime, izgubio mjesto u po~etnoj postavi plavog tima, te je protekle polusezone ~e{}e bio na tribinama nego u igri, a ugovor sa @eljom ve`e ga do kraja sezone. Amar Osim je ranije naglasio kako }e razmisliti o tome da li }e dopustiti odlaske pojedinih nogometa{a, a jedan od tih je Savi}, koji `eli karijeru nastaviti u drugoj ligi ^e{ke. Savi} je, ka`e nam direktor @elje D`elaludin Muharemovi}, mo`da pogrije{io {to raskid ugovora nije zatra`io od ~elnika kluba, ve} se najprije obratio N/FSBiH, dodaju}i kako je ve}ina obaveza prema ovom igra~u ispunjena, te da on nema na osnovu ~ega tra`iti raskid. "Pre dao je zah tjev i vi dje}emo {ta }e biti. Ukoliko postoji mogu}nost da dobijemo neko obe{te}enje za njega, onda }emo ga i tra`iti", kazao je Muharemovi}. Ina~e, @eljezni~ar je za pripremni period ve} dogovorio nekoliko prijateljskih utakmica (Rijeka, Osijek, Olimpija...), a

Savi} je, ka`e nam direktor @elje D`elaludin Muharemovi}, pogrije{io {to raskid ugovora nije zatra`io od ~elnika kluba, ve} se najprije obratio N/FSBiH, dodaju}i kako je ve}ina obaveza prema ovom igra~u ispunjena
Muharemovi} nam je otkrio kako je klub odlu~io da vi{e ne}e produ`avati ugovor sa Harisom Be{lijom, kojem isti~e ugovor, a koji je proteklu polusezonu bio na posudbi u Travniku, te dodao da }e napada~ Aleksandar Nikoli} umjesto Drini, biti posu|en Radniku iz Bijeljine. Ostali igra~i koji se nalaze na posudbama du`ni su se pojaviti na prozivci 23. januara, nakon ~ega }e biti napravljen spisak igra~a koji }e putovati u na prvu fa zu pri pre ma u Me|ugorje.
J. LIGATA

Pliska: Bori}emo se za Evropu
U stru~nom {tabu Olimpica o~ekuju da Almir Pliska bude jedna od glavnih uzdanica ekipe koja se `eli boriti za visok plasman u proljetnom dijelu prvenstva. Najmla|i sarajevski premijerliga{ zauzeo je {esto mjesto u jesenjoj polusezoni i poku{a}e se uklju~iti u borbu za mjesta koja bi mu omogu}ila prvi izlazak na evropsku scenu u klupskoj istoriji. "Mogli smo osvojiti vi{e bodova na gostovanjima protekle jeseni kada smo kiksali i protiv GO[K-a, odigrav{i nerije{eno na doma}em terenu. Nismo odustali od borbe za prva ~etiri mjesta koja vode u Evropu. Dovedena su poja~anja u veznom redu i napadu. Mislim da }emo imati kvalitetniju ekipu nego jesenas jer smo se poja~ali. Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo za nastavak sezone", rekao je Z. R. Pliska.

Ako mu ne bude pla}en dug

RONALDINHO
napu{ta Flamengo
Ve} pet mjeseci u Flamengu, slavnom brazilskom klubu iz Rio de Janeira, na platu ~eka 31-godi{nji Ronaldinho, nekada najbolji svjetski fudbaler. Nakupilo se time 2,05 miliona dolara duga, izvijestio je brazilsku javnost Ronaldinhov brat i menad`er Roberto de Assis, zaprijetiv{i klubu da mora rije{iti problem po hitnom postupku ili }e do kraja januara bra tu po tra`iti evrop ski an ga`man. Predsjednica Flamenga Patricia Amorim obe}ala je da }e dati sve od sebe kako bi Ronaldinha zadr`ala u klubu. Problem je Flamengu stvorio Traffic, poznata brazilska marketin{ka korporacija koja je 75postotni vlasnik Ronaldinho-

Avram Grant novi trener
Izraelski stru~njak i nekada{nji {ef stru~nog {taba Chelsea Avram Grant posta}e novi trener beogradskog Partizana, na ~ijoj klupi }e zamijeniti Aleksandra Stanojevi}a. Kako pi{e Press, on }e uskoro do}i u Beograd, gdje }e potpisati ugovor i zvani~no preuzeti funkciju {efa stru~nog {taba Partizana. Grant je ro|en 1955. u Petah Tikvi u Izraelu, a vrhunac trenerske karijere do`ivio je u sezoni 2007/2008, kada je u finalu Lige prvaka Chelsea pora`en od Manchester Uniteda nakon penala. Nakon toga je radio u Portsmouthu i West Hamu. Selektorsku funkciju na klupi Izraela obavljao je od 2002. do 2006.

PARTIZANA

Ronaldinho ~eka pet mjeseci platu u Flamengu

vog ugovora. Flamengov finansijer ugovora sa slavnim Brazilcem nije platio klubu ni{ta u pet proteklih mjeseci.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

SPORT
ENGLESKA

47

K

apiten Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak i mladi reprezentativac BiH Amer Dupovac ostaju na Ko{evu. Ovo je povoljna vijest za {efa stru~nog {taba Dragana Jovi}a, koji je rekao da su tako dobro popunjene stoperske pozicije u timu za drugi dio Premijer lige BiH. Kazao je i to da se sada mo`e posvetiti tra`enju najboljih rje{enja za sklapanje igra~kog mozaika na drugim mjestima u timu. Torlak je bio jedan od najboljih pojedinaca u jesenjoj polusezo-

Dragan Jovi}, {ef stru~nog {taba FK Sarajevo

Me|unarodni nogomet
Premiership

Torlak i Dupovac ostaju na Ko{evu
Generalnu provjeru ima}emo protiv Olimpica 25. februara u Sarajevu, rekao je strateg bordo tima

Subota: Aston Villa - Everton (16 sati), Blackburn - Fulham (16), Chelsea - Sunderland (16), Liverpool - Stoke (16), Manchester United - Bolton (16), Tottenham - Wolverhampton (16), WBA - Norwich (16). Nedjelja: Newcastle - Queens Park Rangers (14.30), Swansea - Arsenal (17). Ponedjeljak: Wigan - Manchester City (21).
ITALIJA Serie A

Po~inje prodaja dresova
FK Sarajevo organizova}e promotivnu prodaju novih Lescon dresova danas (14 sati), u prostorijama kluba, u Ulici mar{ala Tita 38b. Cijena dresova je 80 KM za ~lanove bordo kluba, a 100 KM za ostale. Rezervacije i uplate se mogu izvr{iti u prostorijama fan shopa, pozivom na 061/202-671 ili na e-mail shop@fcsarajevo.ba. Broj dresova je ograni~en. ni, dok veliki potencijal Dupovca nagovje{tava da se od njega mogu o~ekivati jo{ kvalitetnije partije. „Narednih dana vidje}emo kakva }e biti situacija sa Denisom ^omorom, koji trenira sa jednim ruskim timom na pripremama u Antaliji. Damir Koja{evi} se ju~e pojavio na treningu i
Igra~i profesionalno izvr{avaju obaveze: Dragan Jovi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Subota: Catania - Roma (20.45). Nedjelja: Lazio - Atalanta (12.30), Cesena - Novara (15), Chievo - Palermo (15), Fiorentina - Lecce (15), Genoa - Udinese (15), Juventus Cagliari (15), Parma - Siena (15), Milan - Inter (20.45). Ponedjeljak: Napoli - Bologna (20.45).
[PANIJA Primera

Subota: Zaragoza - Getafe (18), Granada Rayo Vallecano (18), Sevilla -Espanyol (18), Mallorca - Real Madrid (20), Valencia - Sociedad (22). Nedjelja: Atletico - Villarreal (12), Osasuna - Racing (16), Athletic - Levante (18), Sporting - Malaga (19.45), Barcelona - Betis (21.30).
FRANCUSKA Le Championnat

Subota: Ajaccio - Auxerre (21), Bordeaux - Valenciennes (21), Brest - Nice (21), Caen - Rennes (21), Dijon - Evian (21), Montpellier - Lyon (21), Nancy - Lorient (21), PSG Toulouse (21), Saint Etienne - Sochaux (21). Nedjelja: Marseille - Lille (21).

ubrzo bi se trebao znati njegov status. On je kvalitetan igra~ i dobro bi nam do{ao u nastavku prvenstva, iako postoje drugi razlozi zbog kojih `eli oti}i“, rekao je Jovi}. Strateg ko{evskog premijerliga{a naglasio je da fudbaleri vrijedno treniraju u uvodnoj fa-

zi priprema, poku{avaju}i se nametnuti za start proljetnog dijela prvenstva. „Radim sa kvalitetnom grupom igra~a koji su pravi profesional ci. Ge ne ral nu pro vje ru ima}emo protiv Olimpica 25. februara u Sarajevu. U Hercegovini }emo dogovoriti kontrolne

utakmice za drugi dio priprema. Otpala je mogu}nost da igramo sa podgori~kom Budu}nosti, kao i neke me~eve u Me|ugorju. To su udaljene destinacije na koje bismo trebali putovati na dan odigravanja utakmica“ izja, vio je Jovi}.
Z. R.

Elber predla`e idealno rje{enje za napad Bavaraca

Kaka odlazi iz Reala u Shanghai?
Jedna od najve}ih zvijezda prelaznog roka trebao bi biti i Brazilac Kaka. Brazilcu u Realu ne ide ba{ sve od ruke, a brojni klubovi ~ekaju u redu za kupovinu. Kaka u madridskom klubu nikada nije pokazao igre kojima se proslavio u Milanu, a lo{im danima u Realu kumovale su i povrede, ali i jaka konkurencija zbog koje je kod trenera Josea Mourinha pao u drugi plan. Zato je odlazak realna opcija. Pisalo se o njegovom povratku u Milan, zatim o transferu u Inter, pa u Chelsea i Manchester City, a novi klub koji se dovodi u vezu s brazilskim reprezentativcem je iz Kine. ^elnici ambicioznog i bogatog Shanghai Shenhua stigli su u Madrid na pregovore kako bi dogovorili visinu od{tete, a Kaki po sezoni nude devet miliona eura. Ina~e, nedavno je za kineskog prvoliga{a potpisao i francuski napada~ Nicolas Anelka, a spominjao se i dolazak Didera Drogbe.

Dovedite Edina D`eku u Bayern!
D`eko je definitivno najbolji kandidat za napad Bayerna. Ve} se dokazao u Bundesligi i mislim da Bayern ne bi trebao tra`iti dalje, smatra nekada{nji napada~ Bavaraca
Za nekada{njeg brazilskog internacionalca Giovanija Elbera, koji je slavu ste kao no se}i dres Bayern Münchena u periodu izme|u 1997. i 2003, idealno rje{enje za napad Bavaraca je Edin D`eko. Predsjednik Bayerna Uli Hoeness prije nekog vremena izjavio je kako Bavarci moraju dovesti jo{ jednog vrhunskog napada~a, u slu~aju da ostanu bez Marija Gomeza, koji ove sezone igra odli~no, a Elber je mi{ljenja da je idealan pik zapravo napada~ Manchester Citya. Edin “D`eko je definitivno najbolji D`eko ve} kandidat za napad Bayerna. Ve} je bio meta se dokazao u Bundesligi i mislim Bayerna, da Bayern ne bi trebao tra`iti daali.. lje“ smatra Elber i dodaje kako se , ni D`eko ne bi trebao previ{e dvoumiti. “Ako je jedna opcija klupa Citya, a druga dolazak u Bayern, mislim da tu ne bi trebao imati previ{e dilema, zar ne?” Elber, tako|er, smatra da bi i povratak Claudija Pizarra mogao biti dobra opcija, ukoliko D`eko ipak ne do|e u München. “Cla udio je bio odli~an u Bayernu. Posjeduje veliki kvalitet, a u godinama je kada bi mu mo`da i odgovaralo da ne igra u svakom me~u“, smatra Elber. Prije D`ekinog odlaska u City, Bayern je ve} pokazivao interes za bh. napada~a, ali nije uspio dogovoriti njegov transfer, a Pizarro je dres Bavaraca ve} nosio izme|u 2001. i 2007.
J. Li.

Kassai je najbolji sudija

Stru~njaci i sportski novinari iz 80 zemalja diljem svijeta sudjelovali su u glasanju za najboljeg nogometnog sudiju u 2011. godini. Tu je ~ast ponio 36-godi{nji Ma|ar Viktor Kassai. U 25. IFFHS-ovom (Institut za nogometnu povijest i statistiku iz Kolna) izboru za najboljeg suca u 2011. sudjelovala su 22 suca. Njih 14 dolazi iz Evrope, pet iz Ju`ne Amerike, dvojica iz Azije i jedan iz Srednje Amerike. Kao drugi najbolji u 2011. progla{en je pro{logodi{nji (2010. godine) osvaja~ ove nagrade - Englez Howard Webb, dok je tre}e mjesto zauzeo uzbekistanski sudac Rav{an Irmatov, koji je ve} dugi niz godina i najbolji sudac azijskog kontinenta.

48

SPORT

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prva Zimska olimpijada mladih

NBA Orlando savladao Golden State

Sjajni Howard sru{io rekord Chamberlaina
Centar Orlanda Dwight Howard je izveo 34 slobodna bacanja, te sa 45 ko{eva i 23 skoka predvodio svoju ekipu do pobjede
U pet odigranih utakmica NBA lige pao je rekord po broju izvedenih slobodnih bacanja od strane jednog igra~a star gotovo pola stolje}a. Orlando Magic je slavio u gostima kod Golden State Warriorsa, a centar Dwight Howard sru{io je rekord Wilta Chamberlaina star gotovo 50 godina. Chamberlain je 22. februara 1962. godine igraju}i za Philadelphiju Warriorse izveo 34 slobodna bacanja protiv St. Louisa. Magicov Howard ih je izveo ~ak 39 od ~ega je ubacio tek 21. Centar Orlanda imao je veliku ve~er u kojoj je predvodio svoju ekipu do pobjede 117:109 ubaciv{i 45 ko{eva, te uhvativ{i 23 skoka. Kod doma}ina Monta Ellis je ubacio 30, a David Lee 26 ko{eva. Cleveland Cavaliersi su slavili u gostima kod uvijek neugodnog Phoenixa sa 101:90. Kyrie Irving je ubacio rekordan broj ko{eva u dosad 10 odigranih utakmica (26). Antawn Jamison dodao je svoja 23 poena uz ~etiri skoka. Kod doma}ina ponovno je Steve Nash bio organizacijski raspolo`en podijeliv{i 15 asistencija. Memphis Grizzliesi su u svojoj dvorani pobijedili New York Knickse (94:83), te im na taj na~in prekinuli niz od ~etiri uzastopne pobjede. Rudy Gay bio je igra~ ve~eri sa 26 postignutih poena. Recimo jo{ da su Milwaukee
Ceremonija obavljena u podno`ju skaka~kog stadiona Bergisel
Reuters

Sve~ano otvorene Igre u Innsbrucku
Prve Zimske olimpijske igre mladih sino} su sve~ano otvorene u Innsbrucku. U glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol za odli~ja }e se boriti vi{e od 1.000 mladih sportista od 14 do 18 godina iz 70 dr`ava. Takmi~enja }e biti odr`ana u sedam olimpijskih zimskih sportova (skijanje, klizanje, hokej na ledu, bob, sankanje, biatlon i carling) koji }e biti i na programu ZOI u So~iju 2014. Na najve}em omladinskom sportskom doga|aju ove godine na svijetu u~estvovat }e ~etvero bh. sportista - Na|a Zvizdi} i Marko [ljivi} (alpsko skijanje), Goran Ko{arac (ski-tr~anje) i Kerim ^atal (sankanje). U sklopu na{e delegacija je jo{ pet ~lanova: Said Fazlagi} ({ef misije), Edin Brankovi} (mladi ambasador za YOG), te treneri Mirza Nazirovi}, Dragan Jeftovi} i Senad Omanovi}. Na po~etku sve~anosti je upaljen olimpijski plamen, a ceremonija otvaranja Igara obavljena je u podno`ju ~uvenog skaka~kog stadiona Bergisel, na kojem se tradicionalno odr`ava Novogodi{nja turneja u skija{kim skokovima.

Odli~na partija Dwighta Howarda

Liga 13

Brotnjo u Vogo{}i
Ovog vikenda nastavlja se Liga 13 BiH za ko{arka{e utakmicama 16. kola, a ekipa Brotnja danas gostuje fenjera{u Vogo{}i. Utakmica izme|u Hercegovca i Bosne je odgo|ena zbog bolesti igra~a doma}eg tima. Parovi i satnica 15. kola: (subota) Vogo{}a - Brotnjo (18), Zrinjski - ^elik (18), Leotar - ^apljina (19), Borac - Servitium (19), Hercegovac - Bosna (odgo|eno); (nedjelja) Mladost Igokea (19). Slobodna je ekipa Varda HE.

Bucksi, predvo|eni Brandonom Jenningsom (27) i Stephenom Jacksonom (25), bez ve}ih pro ble ma na svom par ke tu svladali Detroit sa 102:93, te da je Atlanta s 30 razlike uni{tila Charlotte. NBA liga, ~etvrtak: Phoenix Cleveland 90:101 (Nash 16p, 15a - Irving 26p, 6a, Jamison 23p,

4s), Atlanta - Charlotte 111:81 (Smith 30p, 13s, Johnson 23p, 7s, 8a), Milwaukee - Detroit 102:93 (Jennings 27p, Jackson 25p, 6s, 6a), Memphis - New York 94:83 (Gay 26p, 5s, Gasol 10p, 12s Shumpert 12p), Golden State Orlando 109:117 (Ellis 30p, 11a, Lee 26p, 12s - Howard 45p, 23s, Turkoglu 20p, 9a).

@rijeb za Australian Open

Svjetski kup skija{a - superkombinacija

\okovi} na startu s Lorenzijem
Odr`an je `rijeb prvog ovogodi{njeg Grand Slam teniskog turnira, koji po~inje u ponedjeljak u jedan sat poslije pono}i po srednjoevropskom vremenu. Branilac naslova kod mu{karaca Novak \okovi} kre}e u obranu protiv Italijana Paola Lorenzija, dok drugi i tre}i nositelji, Rafael Nadal i Roger Federer, jo{ uvijek ~ekaju svoje protivnike iz kvalifikacija. ^etvrti teniser svijeta, Andy Murray, ima}e na otvaranju za protivnika vrlo neugo dnog Ame ri kan ca Ryana Harrisona. @drijeb je htio da se u eventualnom polufinalu susretnu \okovi} i Murray, te Nadal i Federer. Kod te ni ser ki Bel gi jan ka Kim Clijsters, braniteljica naslova, kre}e protiv kvalifikanti ce u odbra nu pro {lo go odi{ njeg naslova kao tek 11. nositeljica. A to ujedno zna~i da je u ~etvrtfina lu, ako sve pro|e pre ma o~eki va nji ma, ~eka prva nositeljica Dankinja Caroline Wozniacki. Zanimljivo je da se u `drijebu na {lo {est ruskih nositeljica i svih {est `dri jeb je smjes tio u do nju po lo vi cu.

Slavlje Kosteli}a u Wengenu
Ivica Kosteli} fantasti~nom vo`njom u kombinacijskom slalomu jo{ je jednom potvrdio da je ap so lu tni kralj Wen ge na. Uspio je nadoknaditi tako skoro tri sekunde zaostatka iz spusta i slaviti u prvoj superkombinaciji ove sezone sa ukupnim vremenom od 2:42.16. Na drugo mjesto plasirao se {vajcarski skija{ Beat Feuz sa zaostatkom od 0,20 sekundi te Amerikanac Bode Miler, koji je za pobjednikom zaostao 0,45 sekundi. U generalnom plasmanu i dalje vodi Austrijanac Marcel Hirscher sa 725, dok je Kosteli} drugi sa 595 bodova.

INTERVJU: Lejla Somun - Krupalija, feministkinja i konsultantica

Mnogo toga bih u `ivotu promijenila, ali svoju Istru ne
KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE

Za{to se Dodik rado sje}a na{ega Rame

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

SPORT

49

Rukometna reprezentacija BiH doputovala u Solun

Svi se nadaju novoj pobjedi
[to se ti~e revan{a protiv Gr~ke, jasno je da idemo po pobjedu, rekao je golman reprezentacije BiH Neboj{a Grahovac
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u petak u Solun, gdje }e u nedjelju (19 sati) ponovo odmjeriti snage sa selekcijom Gr~ke u posljednjoj utakmici kvalifikacija grupe 6 za Svjetsko prvenstvo 2013. godine u [paniji. Atmosfera u redovima na{eg tima je dobra. Nema povrije|enih igra~a i do klju~ne utakmice u nedjelju svi igra~i }e mo}i trenirati punim intenzitetom. tljive gre{ke. Drugo poluvrijeme bi la je ve} dru ga~ija pri~a. Odli~no smo odigrali od 40. do 50. minute i tada smo stvorili veliku razliku. [to se ti~e revan{a, jasno je da idemo po pobjedu. Volio bih da smo u prvom me~u ostvarili pobjedu od 10 razlike, ali {ta je, tu je. U utakmicu }emo u}i kao da je rezultat iz prvog me~a bio 0:0. Ne smijemo ponavljati gre{ke iz Gora`da, moramo ih svesti na minimum“, kazao je Grahovac.

Te`e od o~ekivanog
Podsjetimo, izabranici selektora BiH Dragana Markovi}a su te`e od o~ekivanog slavili pobjedu sa 31:29 u prvom okr{aju sa Gr~kom u Gora`du u srijedu u utakmici odigranoj u dvorani “Mirsad Huri}“ pred 2.000 gledalaca. Uprkos neubjedljivoj pobjedi i blijedoj igri u prvom poluvremenu, koje je Gr~ka zavr{ila vodstvom 17:15, u nas tav ku je na~injen preokret i tako ostvaren maksimalni u~inak iz tri dosada{nja susreta (po~etkom novembra pro{le godine nadigran je Kipar sa 38:20 i 32:26). S druge strane, reprezentacija Gr~ke, na{ glavni konkurent za osvajanje prvog mjesta u grupi i prolaz u bara`, ostala je limitirana na dvije po-

Slabo otvaranje
Ante Kukrika je o~ekivao uvjerljiviju pobjedu nad Grcima. “Na otvaranju me~a nije se sve odvijalo onako kako smo to `eljeli. Mogli smo ostvariti ubjedljiviju pobjedu, ali isto tako i izgubiti. Zato, ovaj trijumf i nije tako lo{, mada bismo naravno svi bili sretniji da je izra`en sa puno vi{e golova u na{u korist. Grcima je sve polazilo za rukom u prvom poluvremenu. Ulaskom Nikole Prce u drugom poluvremenu stvari na terenu su napokon po~ele da se mijenjaju nabolje i na kraju smo upisali trijumf. Vjerujem da }emo ostvariti povoljan rezultat i pro}i u bara`“, rekao je Kukrika.
G. VRANJE[

Ante Kukrika: Mo`emo ostvariti povoljan rezultat

Foto: RSBiH

SVE JE BILO OTVORENO Nije se sve odvijalo onako kako smo to `eljeli. Mogli smo ostvariti ubjedljiviju pobjedu, ali isto tako i izgubiti, kazao je bh. reprezentativac Ante Kukrika
bje de, sa vla dav {i Ki pra ne sa 31:13 i 30:27 po~etkom januara ove godine i trenutno zauzima drugo mjesto sa ~etiri boda. Golman reprezentacije Neboj{a Grahovac i lijevi bek Ante Kukrika osvrnuli su se na prvi dvoboj sa Gr~kom i izrazili nadu da

}e u nedjelju biti ostvaren plasman u bara`. “Lo{e smo otvorili utakmicu sa Grcima u Gora`du. Uvukla se velika nervoza na otvaranju, a naro~ito kod nekoliko mladih reprezentativaca, kojima je ovo, po zna~aju, bila prva velika i istovreme no naj va`ni ja uta kmi ca u igra~koj karijeri. Nismo bili na visini zadatka. ^inili smo neshva-

Australian open

Deli} bez finala
u kvalifikacijama
Bosanskohercegova~ki teniser Amer Deli} nije se uspio plasirati u finale kvalifikacija na Australian Openu u Melbournu. U 2. kolu kvalifikacija na prvom Grand Slam turniru sezone na{ jedini predstavnik pora`en je od Belgijanca Yannicka Mertensa (253. igra~a na ATP listi) sa 3:6, 7:6(5), 4:6.

Iz Odbojka{kog saveza BiH

Polufinale ITF turnira iz Futures serije u Glasgowu

Konkurs za finalne turnire Kupa BiH
Finalni turniri odbojka{kog Kupa Bosne i Hercegovine u `enskoj konkurenciji bit }e odigrani 9. i 10. marta ove godine, dok }e mu{karci igrati 10. i 11. marta. Odbojka{ki savez BiH raspisao je konkurs za organizaciju finalnog turnira. Na konkurs se mogu prijaviti ekipe koje su izborile plasman na finalni tur nir Kupa BiH i koje ispunjavaju osnovne uvje te za arga nizaciju turnira. Konkurs za organizaciju finalnih turnira Kup takmi~enja BiH otvoren je do utorka, 7. februara 2012. godine, saop}eno je iz OSBiH. Ponude koje pristignu u OSBiH nakon isteka odre|enog roka ne}e se razmatrati.

Ba{i} nadigrao Sidorenka
Victorija Azarenka pobijedila Na Li
Reuters

Azarenka osvojila Sydney
Bjeloruska teniserka Victorija Azarenka osvojila je svoju prvu titulu u 2012. godini. U finalnom me~u 637.000 dolara vrijednog WTA turnira u Sydneyu Azarenka je bila bolja od Kineskinje Na Li. Bjeloruskinja je u prvom setu slavila sa 6:1, da bi u drugom Na Li uzvratila istom mjerom, a u odlu~uju}em tre}em setu Azarenka je slavila sa 6:3.

Bosanskohercegova~ki teniser Mirza Ba{i} plasirao se u finale 15.000 dolara vrijednog ITF turnira iz Futures serije u Glasgowu. Ba{i} je kao 290. igra~ na ATP listi i prvi nosilac turnira u polufinalu pobijedio Alexandrea Sidorenka iz Francuske (341.) sa 6:4, 4:6, 6:3. U me~u za titulu Ba{i} }e igrati protiv tre}eg nosioca Poljaka Michala Przysieznyja, 307. igra~a na ATP listi. Rezultat polufinala: Mirza Ba{i} (BiH/1) - Alexandre Sidorenko (Fra/6) 6:4, 4:6, 6:3.

50

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU TURISTI^KO-UGOSTITELJSKA [KOLA TUZLA BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton OP]INA JABLANICA OP]INSKI NA^ELNIK

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina Herzegovina-Neretva Canton MUNICIPALITY of JABLANICA MAYOR

Na osnovu ~lana 119. Stava 1. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine TK broj: 6/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a br: 10/1-34-24096-1/11 od 14.11.2011. godine, raspisuje se

Broj: 01-25-4-80-1/12 Jablanica, 13.1.2012. godine Na osnovu ~lana 5. i 6. Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl. glasnik Op}ine Jablanica“, broj: 2/06“), ta~ke I Odluke o pristupanju prodaji poslovnih prostora i stanova u stambeno-poslovnoj zgradi na Trgu oslobo|enja u Jablanici („Sl. glasnik Op}ine Jablanica“, broj: 1/12), u skladu sa ~lanom 7. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dru{tvenoj svojini („Slu`beni list SRBiH“, broj: 28/79) i Odlukom op}inskog na~elnika broj: 01-25-4-80/12 od 13.1.2012. g. o utvr|ivanju sadr`aja javnog oglasa, op}inski na~elnik o b j a v lj u j e:

KON KU RS/NATJ E^AJ
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac — pripravnik, na 20 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10. 08. 2012. godine uklju~uji}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uslovi koje kandidat treba ispunjavati: 1. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova radnog mjesta - da nije osu|ivan za krivi~no djelo - da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole 2. Posebni uslovi: - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom, Pedago{kim standardima, Nastavnim planom i programom Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni dostaviti i slijede}e originalne dokumente ili ovjerene fotokopije: 1. diplomu kao dokaz stru~ne spreme 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 4. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao 5. fotokopiju radne knji`ice 6. uvjerenje izdato od poslodavca o radu van ustanova obrazovanja 7. uvjerenje o radu u ustanovama obrazovanja (eventualno zapo~eti pripravni~ki sta`) Napomena: Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Napomena: sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se intervju u prostorijama {kole po zavr{etku konkursa, ta~nije 25. i 26. januara od 11 do 13 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat }e se da su odustali od konkursne procedure. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla, Ul. Muhameda Hevaija Uskufija 1, 75000 TUZLA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

J AV N I O G L A S
za prodaju poslovnih prostora i stanova putem podno{enja pisanih prijava Ogla{ava se javna prodaja poslovnih prostora i stanova u stambeno-poslovnoj zgradi na Trgu oslobo|enja u Jablanici, putem pojedina~ne prodaje ukupno dva poslovna prostora i sedam stanova, odnosno stambenih jedinica, kako slijedi: Broj Namjena prostora 1. 2. 3. Poslovni prostor PR-36Poslovni prostor PR-37 Stambeni prostor garsonijera stan broj 19. Stambeni prostor dvosoban stan broj 18. Stambeni prostor dvosoban stan broj 28. Stambeni prostor dvosoban stan broj 30. Stambeni prostor Dvosoban stan broj 31. Stambeni prostor dvosoban stan broj 32. Stambeni prostor trosoban stan broj 34. Korisna povr{ina 39 m2 32 m2 29 m2 Po~etna cijena (KM po 1 m2 ) 1100,00 1100,00 1100,00 Iznos kaucije 4.290,00 KM 3.520,00 KM 3.190,00 KM Adresa Jablanica Trg oslobo|enja (ulaz br. 6), Trg oslobo|enja (ulaz br. 7), Trg oslobo|enja

4.

44 m2

1100,00

4.840,00 KM

Trg oslobo|enja

5.

41 m2

1100,00

4.510,00 KM

Trg oslobo|enja

6.

46 m2

1100,00

5.060,00 KM

Trg oslobo|enja

7.

49 m2

1100,00

5.390,00 KM

Trg oslobo|enja

8.

44 m2

1100,00

4.840,00 KM

Trg oslobo|enja

9.

63 m2

1100,00

6.930,00 KM

Trg oslobo|enja

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TAVA
sve zainteresirane da }e: DR. LEJLA BURAZEROVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

«BETA 2 MIKROGLOBULIN KAO PROGNOSTI^KI PARAMETAR KOD NOVOOTKRIVENOG MULTIPLOG MIJELOMA»
u srijedu, 15. februara/velja~e 2012. godine, u 12 sati u malom amfiteatru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. stava 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/11, 11/11, 17/11, 22/11 i 26/11), a u skladu sa Odlukom Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2011. godinu, broj 06-344505/11 od 7. 7. 2011. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor kandidata za specijalizaciju iz 1. medicinske mikrobiologije s parazitologijom ....................................1 (jedna) specijalizacija Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - Zavr{en medicinski fakultet; - Polo`en stru~ni ispit za zvanje doktor medicine; - Najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita; - Izdato odobrenje za samostalan rad od nadle`ne komore; - Aktivno znanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti: - Kra}u biografiju, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za zvanje doktor medicine, - Potvrdu o radnom sta`u, - Potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika, - Licencu od nadle`ne komore Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 ({est) mjeseci. Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom ili li~no na adresu: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. dr Mustafe Pintola broj 1, 71 210 Ilid`a, sa naznakom "PRIJAVA ZA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE". Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa bit }e obavljen razgovor. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

USLOVI PRODAJE Poslovni prostori i stanovi knji`no su vlasni{tvo Op}ine Jablanica, izgra|eni na katastarskoj parceli broj 333/1 K.O. Jablanica, upisani u zemlji{no-knji`ni ulo`ak broj 14026 K.O. Jablanica. Poslovni prostori prodaju se u stanju tzv. sirove gradnje, u vi|enom stanju. Stanovi se prodaju u stanju klju~ u ruke. Javna prodaja vr{it }e se putem podno{enja pisanih prijava. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasni{tva. Kao uslov za u~e{}e na oglasu, ponu|a~i su du`ni uplatiti kauciju u iznosu odre|enom u tabeli, za svaki poslovni prostor i svaki stan za koji se ponuda podnosi, kao i iznos od 50,00 KM na ime tro{kova postupka prodaje. Pla}anje se vr{i na depozitni ra~un Op}ine Jablanica broj: 1604600146835195, vrsta prihoda 721233, {ifra op}ine 041, otvoren kod Vakufske banke Sarajevo - Poslovnica Jablanica. Za svaki prostor i/ili stan dostavlja se posebna prijava, s tim {to jedno lice mo`e aplicirati na vi{e poslovnih prostora i/ili stanova, uz ograni~enje da na jedan poslovni prostor i/ili stan mo`e podnijeti samo jednu prijavu. Kao najpovoljnija ponuda smatrat }e se ponuda sa najve}om ponu|enom cijenom po 1m2 korisne povr{ine prostora i/ili stana. U slu~aju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponu|a~a koji je ranije predao ponudu. Za ponu|a~e ~ija ponuda ne bude odre|ena kao najpovoljnija, upla}eni iznos kaucije vra}a se u roku od 8 dana od okon~anja postupka prodaje. Ponu|a~u koji bude odre|en kao najpovoljniji, iznos kaucije ura~unava se u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponu|a~ odustane od ponude ili iz bilo kog razloga ne pristupi zaklju~enju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije. Kupoprodajna cijena utvr|uje se mno`enjem korisne povr{ine prostora sa ponu|enom cijenom 1 m2 nazna~enom u prihva}enoj ponudi, a pla}a se u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Predaja poslovnih prostora u posjed budu}im kupcima izvr{it }e se u roku od 8 dana od izmirenja obaveza po zaklju~enom ugovoru o kupoprodaji. ROK I NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVA Pisane prijave se podnose u zatvorenoj koverti, na odgovaraju}im obrascima, sa ~itko nazna~enim brojem prostora i namjenom i povr{inom prostora, li~nim podacima za fizi~ka lica, te nazivom i sjedi{tem firme za pravna lica. Obrasci prijave sa uputstvom za ponu|a~e preuzimaju se na info-pultu Op}ine. Prijave se podnose zaklju~no sa 29.1.2012. godine s tim da moraju sti}i na protokol Op}ine Jablanica do 12 sati 30.1.2012. godine. Prijave se predaju na {alter broj 1. {alter-sale Op}ine Jablanica ili putem po{te preporu~eno na adresu Pere Bili}a 25, Jablanica. Ponuda mora biti izra`ena u konvertibilnim markama/KM, i to kao cijela nov~ana jedinica, u protivnom vr{i se zaokru`ivanje na cijelu nov~anu jedinicu. Uz ponudu, dostavlja se: dokaz o upla}enoj kauciji i pla}enim tro{kovima postupka, ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte za fizi~ka lica, te ovjeren izvod iz sudskog registra - za pravna lica. VRIJEME RAZGLEDANJA PROSTORIJA Poslovni i stambeni prostori mogu se razgledati u svakim radnim danom po dogovoru sa nadle`nom slu`bom Op}ine Jablanica. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PRIJAVA Javno otvaranje prijava izvr{it }e se 30. 1. 2012. godine (ponedjeljak) u sali za sjednice Op}inskog vije}a, Ulica Pere Bili}a u Jablanici, u 14 ~asova. Javnom otvaranju prijava mogu prisustvovati ponu|a~i, ili njihovi punomo}nici, uz prilo`enu punomo}. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati! Dodatne informacije mogu se dobiti na info-pultu Op}ine Jablanica, ili na telefon broj 751-301. Ovaj oglas objavljuje se u dnevnom listu „Oslobo|enje“, na Web stranici Op}ine Jablanica (www.jablanica.ba), RTV Jablanica, Oglasnoj tabli Op}ine, te na uobi~ajenim mjestima po naseljenim mjestima na podru~ju op}ine. OP]INSKI NA^ELNIK Salem Dedi}, dipl. ecc., SR

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLA

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. MIJENJAM dvosoban stan 53m2 u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 033/642-338. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.

IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om strancu ili poslovnom ~ovjeku kod OHR-a 450KM. Tel. 061/323-347. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/227225, 062/507-122. IZDAJEM kompletno namje{ten stan dvosoban Dobrinja 3 Trg sarajevske olimpijade. tel. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban prazan stan, Hrasno, Ul. A.B.[imi}a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM apartman exstra sre|en, strogi centar za jednu osobu 500KM sa re`ijama. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel. 062/724-761. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM prazan trosoban stan, Alifakovac i poslovni prostor 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM sobu u centru, ^obanija, sa upotrebom kuhinje, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-654. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, cen tar. Mob. 061/573-640. IZDAJEM stan na Ilid`i-Lu`ani 47m2 adaptiran, namje{ten 400KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM radnju na Siranu. Mob. 062/917-009. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari Grad. Mob. 061/377-196. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ljubaljanska iznad OHR-a, plinsko grijanje. Tel. 066/321-448. BLIZU trolejbuske Bistrik, adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, povr{ine od 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod Katedrale, cijena 500KM. TEl. 810-716.

Broj: 08-03/1-2-34.2-88/12 Datum: 11.01.2012.godine Na osnovu ~lanova 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u Organima dr`avne slu`be Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, broj: 49/05), ministar unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

Za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme

J AV N I O G L A S

1. Vi{i referent za provo|enje propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima u Odjeljenju za administraciju @ivinice - 1 (jedan) izvr{ilac, Odjeljenju za administraciju Banovi}i 1 (jedan) izvr{ilac i Odjeljenju za administraciju Lukavac 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - vodi upravni postupak u vezi sa izdavanjem voza~kih dozvola i registracijom vozila - vr{i brisanje vozila iz evidencije - izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu slu`bene dokumentacije o vozilima i voza~ima - vr{i obradu depe{a i akata iz oblasti saobra}aja - izvr{ava mjere bezbjednosti i za{titne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima - vodi propisane evidencije iz ove oblasti - priprema podatke za potrebe AOP i vr{i unos podataka - vr{i i druge poslove koje mu naredi neposredni rukovodilac 2. Vi{i referent za poslove pisarnice i kurirska slu`ba u Odjeljenju za administraciju @ivinice - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - prima i razvrstava po{tu za PU, odnosno PS i Odjeljenje po adresama primalaca, zavodi u dostavne knjige i predaje pisarnici, - zavodi predmete i akte u propisane registre, stara se o svim predmetima organizacionih jedinica koji se nalaze u pisarnici i razvrstava ih po klasifikacionoj oznaci, - stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upu}uju izvr{iocima radi rje{avanja, - zavodi predmete iz dostavne knjige koji se odnosi na sve organizacione jedinice radi otpreme i evidentira ih u posebnu knjigu za otpremu, - izdvaja predmete, spaja ih i upu}uje organizacionim jedinicama na njihov zahtjev, - u~estvuje u izradi mjese~ni, tromjese~nih, polugodi{njih i godi{njih izvje{taja u upravnom rje{avanju u organizacionim jedinicama, - po potrebi neposredno vr{i i ostale poslove iz djelokruga rada pisarnice i ekspedita, - razvrstava i upu}uje po{tu putem kurira i redovne PTT slu`be u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, - vodi knjigu za otpremu po{te putem PTT, - stara se o rukovanju, ~uvanju spisa i drugih akata, dostavi, otpremi i a`urnosti po{te, - sre|uje arhivsku gra|u u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i, - raspore|uje arhivu prema klasifikacionim znacima, predla`e njeno uni{tenje i pravi specifikaciju predmeta, - stara se o ~uvanju arhivske gra|e, - vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac 3. Vi{i referent za poslove prijave prebivali{ta, boravi{ta, li~nih karti i JMBG u Odjeljenju za administraciju Tuzla - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - vodi upravni postupak u vezi sa provo|enjem propisa o prebivali{tu i boravi{tu, li~noj karti i JMBG. - vr{i obradu depe{a i akata, - vodi propisane evidencije iz ove oblasti, - izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, - priprema podatke za potrebe AOP-a i vr{i unos podataka, - obavlja i druge poslove koje naredi neposredni rukovodilac 4. Vi{i referent za provo|enje propisa o putnim ispravama u Odjeljenju za administraciju Tuzla - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - vodi upravni postupak u vezi sa izdavanjem putnih isprava, - vr{i obradu depe{a i akata, - vodi propisane evidencije iz ove oblasti, - obavlja i druge poslove koje naredi neposredni rukovodilac 5. Vi{i referent za administrativne poslove u OKP — PU Tuzla 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme

OPIS POSLOVA: - vr{i zavo|enje, razvo|enje, raspore|ivanje, arhiviranje i otpremanje povjerljive i strogo povjerljive kao i redovne po{te, - vodi evidenciju putnih naloga, godi{njih odmora, bolovanja slu`benika i namje{tenika, vodi knjige depe{a, trebuje kancelarijski materijal i raspore|uje ga organizacionim jedinicama, - prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta i po diktatu, - sravnjava prepisanu po{tu i otklanja eventualne gre{ke, - stara se o umno`avanju materijala, - obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 6. Vi{i referent -VKV — automehani~ar u Odjeljenju za tehni~ke i higijenske poslove- 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - vr{i opravku motornih vozila, - potpisuje naloge o izvr{enoj opravci, - vr{i probu vozila, - obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: OP]I USLOVI SU: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - Da je punoljetan, - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - Da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji MUP TK, - Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH, - Da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava BiH POSEBNI USLOVI SU: - Za poslove pod ta~kom 1., 2., 3., 4. i 5, - SSS-IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, birotehni~ka, saobra}ajna, ma{inska, elektrotehni~ka {kola, - Poznavanje rada na ra~unaru, - Polo`en stru~ni ispit, - Najmanje deset mjeseci radnog sta`a. - Za poslove pod ta~kom 6. - VKV — automehani~ar — V stepen, - najmanje deset mjeseci radnog sta`a. Uz prijavu na javni oglas kandidati moraju prilo`iti: - Svjedo~anstvo o {kolskoj spremi, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za poslove pod ta~kom 1., 2., 3., 4. i 5, - Dokaz o radnom iskustvu za poslove, - Dokaz o poznavanja rada na ra~unaru, - Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti FBiH odnosno BiH, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX ta~ka 1. Ustava BiH (izjave ovjerene u op}ini, kod notara ili suda) Napomena: Namje{tenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog oglasa du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje. U slu~aju da kandidat ne ispunjava ove uslove, bit }e odabran slijede}i kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa dostaviti li~no ili na adresu Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb - 75 000 Tuzla Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR Bego Guti}

PONUDA
IZDAJEM stan, Logavina, 68m2, dvosoban, stan Mar{ala Tita, poslovni prostor, II sprat, 70m2, 1200KM. Tel. 066/995-944. IZDAJEM povoljno studenticama ku}u, sa tri komforno namje{tene sobe i zajedni~kom kuhinjom i toaletom, centar grada. Mob. 061/206205. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. NOVA Breka, izdajem luksuzno opre mljen tro so ban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM opremljenu garsonjeru, cen. grijanje, zaposlenoj osobi, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057. MANJI dvosoban stan polunamje{ten kod katedrale. tel. 033/444-993 i 061/312-610. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473. IZDAJEM namje{tene stanove, ^engi} Vila — Otoka, 64m2, Centar — Titova, 100m2, Vraca tranzit, 73m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM poslovno-kancelarijski prostor 260m2 u novoizgra|enom objektu, Hrasno. Tel. 061/206-728.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru bli`e centru 150KM. Tel. 061/358772, 033/410-655. IZDAJEM poslovni prostor zasebna novogradnja 40m2, struja, voda, plin, kod FDS. Tel. 033/657-979. IZDAJEM u strogom centru poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti~ki sa lon.Tel: 061/809-319. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM Alipa{ino polje dvosoban polunamje{ten. Tel. 033/711-666. IZDAJEM gara`u, Koturova bb iza Bo{nja~kog instituta kod Katedrale. Tel. 442-175. IZDAJEM poslovni prostor 36m2 preko puta suda, [enoina 6. Tel. 062/326-886. KO[EVO marcela [najdera ve}i jednosoban stan I kat. Tel:033/711-665. CENTAR ul. Mejta{ 17m2 namje{tena garsonjera III kat 250Km. Tel. 061/150-519. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati. IZDAJEM jednosoban stan studentima, ul. Balibegovica br. 22, Stari grad. Tel. 033/410-331. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru i dvosoban stan u ku}i sa grijanjem, Ul. Ohridska 3a. Tel. 033/443-620. IZ DA JEM je dno so ban stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050. IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 200KM. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM poslovni prostor 20m2 u centru grada.Tel:063/717-968. IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847959. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. PRODAJEM plac u Faleti}ima, Stari Grad 973 m2, struja, voda, telefon i plin do placa, sun~ana strana, dozvoljena gradnja. Od glavne ceste 80 metara. vl.1/1, cijena 35.500KM. Tel. 061/235-597. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrn}en, cijena 1m2 — 1.499KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. PRODAJEM stan u Ul. Ko{evo, cirka 90m2, pogodno i za ured. Tel. 062/506-652. PRODAJEM poslovni objekat 8 kancelarija, manji apartman, ~ajna kuhinja + proizvodni dio 500m2 + hala 1000m2, kafe bar + 2500m2 oku}nice. Tel. 064/4212354. PRODAJEM stan K. Brdo, Ul. Bra}e Begi} 58m2 dvoiposoban potpuno adaptiran 120.000KM i Vraca Ul. A. Sma ilo vi}a I sprat, 92m2, 1500 KM/m2. Tel. 062/907-831. PRODAJEM stanove u novogradnji Tibra-Pacifik Stup razli~ite kvadrature, cijena po dogovoru. Tel. 061/415-787. PRODAJEM stan na A. Polju Ul. Bosanska VII sprat 53m2 1600KM i Mal ta Ul. Aloj za Ben ca 54m2, 1800KM/m2. Tel. 065/819-136. PRODAJEM apartman na Bjela{nici 48m2 + 25m2 podrum, 2 balkona, galerija, adaptiran i namje{ten IV sprat, ima lift, ura~unat pdv, 165.000KM. Tel. 062/619-361. PRODAJEM troiposoban stan u Petra ki ji noj, II kat 115m2 ci je na 260.000KM i trosoban preko puta Parlamenta M. Fadilpa{i}a II kat, 81m2. Tel. 061/320-439. PRODAJEM stan, I sprat, 80m2 + gara`a u Starom Gradu, austrijak gradnja, pogodan za sve namjene. Tel. 033/441-879. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, c.g. 2 balkona, podrum. Mob. 065/495-660.

MALI OGLASI
PRODAJEM zemlji{te u Ilija{u-Sovrle. 20 duluma, mogu i parcele. PRODAJEM stan u novogradnji lokacija ^engi} Vila 62m2, 4 sprat. Tel. 061/206-728. PRODAJEM dvoeta`ni poslovni prostor na Ciglanama 92m2, kod Robota. Tel. 061/159-213, 061/365-990. PRODAJEM stanove u novogradnji Stup-Tibra II, 32m2 garsonjera, 44m2 dvosoban, 57m2 trosoban. Tel. 061/365-990. PRODAJEM jednoiposoban stan 45m2 adaptiran u Hrasnom, Ul. Trg heroja, 19 sprat, cijena 74.250KM. Tel. 061/365-990. STAN na M. dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2 za 190.000 KM. Treba manja opravka. Tel: 058/483-561. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383-064. CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan na Ilid`i Pejton 37,2+balkon 2 sprat. Tel: 061/198-642. POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719. PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar, PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649. PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011. PRODAJEM ku}u u centru kod OHR-a, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925.

53

PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612. PRODAJEM stan kod Katedrale, 115m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393. ^ENGI] V, 60m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM 3000m2 zemlje sa komple tnom in fras tru ktu rom i sa gra|evin skom do zvo lom. Tel. 065/081-255. PRO DA JEM stan Je ze ro 35m2 6KM. Tel. 066/510-328. PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655. GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064. HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840. ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840. ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044. STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478. PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365. GRBAVICA I, funkcionalan troiposoban 77m2, 14 kat, povoljno. Tel. 061/214-856. MUSE ]AZIMA ]ATI]A odli}an trosoban 57m2 u dobrom stanju useljiv. Tel. 062/055-445. CIGLANE, Ul. Husrefa Red`i}a 71m2 i 79m2. Tel. 061/214-852. PRODAJEM stan na Grbavici 57m2 kod MAlezijske ambasade, I sprat, dvo ip so ban. Tel. 061/072-845, 062/649-370. ^ENGI] VILA kvadrant 60m2, VI sprat, lift. Tel. 061/205-235 ALIPA[INO Trg nezavisnosti 75m2 II sprat, ~etverokatnica, 95.000KM. Tel. 061/205-235 NEUM Dalmatinska 1 55m2, 55.000 eura. Tel. 061/205-235. MARIN DVOR, Valtera Peri}a 3, 100m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Tel. 061/528-032. CENTAR novogradnja stan 30m2, I sprat, Sepetarevac. Tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u Ko{evsko brdo, Ul. Antuna Hangija 150m2, dvori{te i ku}a 250m2, Mejta{, Sepetarevac, dvori{te gara`a. Tel. 062/649-370, 066/160-788. CENTAR Ko{evo, Ul. Marsela [najdera 86m2, I sprat, nova zgrada, tri spa va}e so be. tel. 061/072-845, 063/556-886.

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan 71 m2 + dvije lo|e i balkon. 1.950 KM/m2, Hrasno. Tel: 033/647-525. ILIJA[, prodajem trosoban stan, 82 m2. Mob. 061/106-410.

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NAMJE[TAJ OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978. PRODAJEM razglednice iz austrijskog doba 1896 -1918., Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Tel. 061/194-220. PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714. PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072. PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973. PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 061/914-014. INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u penziji. Mob. 061/139-768. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. IZVODIM molersko-farbarske radove i fasade, cijena po dogovoru. Mob. 061/900-647. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460606. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. POTREBNI saradnici iz ccijele BiH za prodaju kozemitike zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 070/235-236, 061/225-424. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550. POVOLJNO izra|ujem ni{ane, spomenike i predmete od mermera i kamena. Mob. 061/171-860. MOLERI pru`aju usluge gletovanja, moleraj, boje, stolarija, tapete, radijatori i sve ostalo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~e sme, vo do ko tli}e. Tel.061/205-803. NJEMA^KI avdokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061/537-739. U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196. KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966. PREVOZ stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227-189. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. ROLETNE za{titne vanjske rolo zavjese `aluzine, harmonika vrata ugra|ujemo profesionalno i brzo. Tel. 062/670-277. VODOINSTALATER mijenjam bojlere, umivaonike, {olje, kotli}e, baterije, otklanjamo manje kvarove. Tel. 061/242-185. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata, ovjereno od strane Arh. biroa. Tel. 066/160-788, 062/649-370.

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Umro je na{ prijatelj

PRODAJEM vitrinu i dvije komode — stilski namje{taj, unikati. Mob. 063/661-949. 191 PRODAJEM dvosjed na razvla~enje. Tel. 209-611, 062/746-433.

KUPOVINA
KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507. KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, najvi{e pla}am. Tel. 061/965-126. KUPUJEM lomljeno zlato dukate i zla tne sa to ve. Tel. 033/655-598, 061/553-640.

TEHNIKA
PRODAJEM polovnu bijelu tehniku, uvoz iz Njema~ke, povoljno i kvalitetno. Tel. 066/742-711. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.

PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.

IBRAHIM ABDEL - BASIT
Sje}amo ga se s ljubavlju i po{tovanjem. Lejla, Fatima Cita i Hajrudin Somun
251

SJE]ANJE na moju sestru

VOZILA
PRODAJEM Audi A3, 2000 god. troja vrata, reg. cijelu godinu, svi servisi uradeni, cijena 10.500 KM, Tel. 061/743-757. PRO DA JEM ka ra van Merce des 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. PRODAJEM Ford tranzit, 2003. godina, 7.000 KM. Mob. 063/361-311. PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200. MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`inar 1973 za 15.000KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101899. PRODAJEM ~etri polovne felge za Golfa, cijena 30KM. Tel. 534-420. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.

PRODAJEM preparirano mladun~e ti gra, ci je na po do go vo ru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Pianino ~ajka odli~no o~uvan. Tel. 524-655. PRODAJEM Bajerove trakice upola cijene za mjerenje {e~era u krvi. Tel. 063/190-935. PRODAJEM plinske boce od 10l povoljno. Tel. 061/134-298. PRODAJEM dvije vre}e za spavanje nove. Tel. 202-917. PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. PIJANINO Petrof, crni stilski. Tel. 033/544-883 i Mob. 066/280-174. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809-763. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med kadulja, cijena sajamska. Mob. 061/713-410. PRODAJEM kacigu, vel. XL. Tel. 061/537-739. PRODAJEM prozore. Mob: 061/869396. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.

DUBRAVKU VOKI]
14. 1. 2011 - 14. 1. 2012.

Nevena
^UVALA bih dijete u svom stanu Dobrinja 3 imam iskustva. Tel. 062/682-399. PARKETAR postavljam, brusim, lakiram parket, {ipod, laminat. Tel. 062/177-796. NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Mob. 061/132-149. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe kabastog otpada, {ute. Tel. 061/268-847. POVOLJNO instrukcije francuskog i italijanskog. Tel. 033/213-968. ISCJELJENJE duhovnim putem medicinski dokazivo putem u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256-376. TV popravljam, svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, plafonjere, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. NAJ JEF TI NI JE u gra du iznaj mljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112.

71130

ZAPOSLENJE

INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. ^UVALA bi i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/549-444. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141-676. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz ga ran ci ju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205803, 066/973-793. ^ISTIM i odr`avam stanove, samo ozbiljne ponude. Tel.0644-183-225. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina, i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

USLUGE
ISKUSAN profesor engleskog prevodi tehni~ku dokumentaciju i stru~nu literaturu. ^asovi, testovi, vjezbe i konverzacija za naprednije studente. Mob.062/575-808. INSTRUKCIJE iz matematike, nacrtne geometrije, mehanike i ma{inske grupe predmeta za studente i srednjo{kolce. Tel: 061/862-816.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE ISPRAVKA

55

Duboko se ispri~avamo uva`enoj doc. dr. SENADI DIZDAR zbog na{e nehoti~ne gre{ke (lapsus calami) u pisanju njenog imena, u ju~era{njem izdanju „Oslobo|enja“ — rubrika „Zahvale“. Obitelj Memija
001

^etrnaestog januara 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

S `alo{}u obavje{tavamo prijatelje da je na{a draga, voljena i predivna majka, supruga, k}erka i sestra

IBRO (MUJE) MAKSUMI]

Vrijeme prolazi, ali tuga, bol i ljubav ostaju vje~no u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: supruga i k}erke sa porodicama Hatma-dova }e se pokloniti u petak, 20. januara 2012. godine, u d`amiji ha`i Emina He}e prije d`uma-namaza.
262

NEZIRA SEKA DRLJA^A, ro|. HAD@IHASANOVI]
preminula u ponedjeljak, 9. januara, u 56. godini, okru`ena svojom djecom i suprugom.

SJE]AMO SE

na{ih dobrih

Njena hrabra borba i duh inspirisala je mnoge. Htjeli bismo da ovom prilikom odamo po~ast njenoj li~nosti i proslavimo njen `ivot. Sahrana }e se obaviti u nedjelju, 15. januara 2012 godine, u 11 ~asova na groblju York, u Torontu.

BO[NJAKA MARKO
14. 1. 1979 — 14. 1. 2012.

LJUBICA, ro|. BREMEC
3. 1. 2004 — 3. 1. 2012.

Od drage Seke s ljubavlju u srcima opra{taju se majka Fatima, suprug Milanko, sinovi Damir i Igor, bra}a ]amil i ]azo, zaova Mirsada, brati} Haris sa porodicom, brati~na Jasna sa porodicom, brati~na Aida sa porodicom, svekrva Rosa, zaova Mirjana sa suprugom Mladenom i sinovima Ognjenom i Gorjanom Lauseger, te porodice Had`ihasanovi}, Kuranovi}, Drlja~a, Kruni}, Lauseger, Skenderovi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji.
264

Sa zahvalno{}u i po{tovanjem.
Petnaestog januara 2012. navr{ava se tu`na godina otkako sa nama nije na{ dragi

Obitelj
AX

^etrnaestog januara 2012. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ZIJAH (HAMDI-bega) BAKOVI]

TIHOMIR TIHO (SLAVKE) MAUNAGI]
14. 1. 1998 — 14. 1. 2012.

NEBI (MURATA) FAZLIJA

Fe|a, Aljo{a i Mirsada sa porodicama
265

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Fazlija
258

@elimo biti i hrabri i dovoljno jaki, ali istina je bolna, te{ka, prete{ka... Sigurni smo da bi i danas `elio da smo ~vrsti kao stijena, kakav si ti oduvijek bio. Ali kako to posti}i kada je praznina beskrajna, neumoljiva i osje}a se u svakom trenu. A ta spoznaja da vi{e nisi sa nama poput je najte`eg utega i neumoljivo priti{}e ranjiva srca iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec i tako bolnih 365 dana. Svaki tvoj savjet, koliko god si ponekad mislio da ga ne shvatamo krajnje ozbiljno, duboko je pohranjen u sje}anju i za nas predstavlja neprocjenjivu vrijednost. U~io si nas da budemo ponosni na ono {to jesmo, da smo najja~i kada je najte`e, da smo zajedno kada je najpotrebnije, da cijenimo sve ljude... Dragi na{, koliko god je svaki novi dan ispunjen tugom i prazninom, tako nam Ti sve vi{e nedostaje{. Ponosni smo na sve {to si u~inio za nas, ali nesebi~no i za mnoge druge. Zauvijek si u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 15 januara 2012. godine, u 16.30 sati u Ul. Baruthana 15. Supruga Hajrija i sinovi Jasmin i Eldin sa porodicama
259

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Pretu`ni, `alosni i zate~eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nas je na{a hrabra i nama najdra`a
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VESNA CECA (JANKA) JAVORNICKY
diplomirani `urnalist

AIDA (SALKE) OMERAGI], ro|. MUHAREMOVI]

REFIK LIKA (ZE]IRA) LIKOVI]
iz Fo~e

preselio na ahiret u srijedu, 11. januara 2012, u 59. godini.

iznenada napustila 12. januara 2012. godine. Sahrana na{e nam Cece obavit }e se u ponedjeljak, 16. januara 2012. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: sestra Branka, brat Brano, sestri~ne Lejla i Ilvana, brati~na Andrea, snaha Hajrija, zet Mustafa Cero, ujna Seka, strine Bosa, Ivanka i Nada, ro|aci Ino, Zlatko, Miro, Boro, Mirko i Zoran, rodice Ranko, Cica, Vera Beba i Zorana, te porodice Javornicky, Sara~evi}, Leki}, Cero, Obrenovi}, Helmecy, Klai}, Dedi} i Stani}. Ku}u `alosti: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 63.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. januara 2012, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Razija, suprug Mirsad, sin Aldin, k}erke Jasenka, Anesa i Aldina, bra}a Kemal i Avdo, zetovi Asmir i Haris, unu~ad Nejra, Ilhana, D`enan i Enela, snahe Mubera i Emina, svekrva Alma, zaove Suada i Mirsada sa porodicama, djever Suad sa porodicom, te porodice Omeragi}, Muharemovi}, Sad`ak, Klapuh, Kapi}, Smajevi}, Osmanbegovi}, Tahirovi}, Mahi}, Kestend`i}, Abaz, Aliba{i}, Islamovi}, Ljaji}, Alibali}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici stola~ka br. 17

D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka D`emila, sestra Refija, brat Enver, snaha Vesna, sestri~na Alma i sestri} Damir, brati} Gordan i brati~na Iva, te porodice Likovi}, D`aferspahi}, Ivkovi}, Hod`i}, Bi~o, Bora~i}, Karup, Kolubara, Selimovi}, Had`iahmetovi}, Sto~anin, Kavazovi}, ^engi}, Mahalija, Murtovi}, [abanovi}, Terovi}, Jerkovi}, Lojo, Skorupan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici, Ul. grbavi~ka. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

000

ILIJA (MARTINA) MILI]EVI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DANILO (MILANA) VASKOVI]
Danas se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od smrti moga supruga. Tog dana polo`i}emo cvije}e na njegov grob. Supruga Radmila
240

preminuo 12. januara 2012. u 78. godini. Posljednji ispra}aj pokojnika }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 14 sati u Domanovi}ima kod ^apljine. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: supruga Antonija, sin Damir, k}erka Leonarda, snaha Sanja, unuci Marijan, Niko i Martina, obitelji Mili}evi}, Papac, [arenac, Beno, Pa`in, Glavini}, Stoj~i} i Putica te mnogobrojni prijatelji, kumovi i kom{ije.
000

ADEM (SALKE) BA[OVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. januara 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Fazila, Esnefa, Dervi{a i Mina, brat Rasim i snaha Munira sa porodicom, sestre Zahida sa porodicom, Dervi{a sa porodicom i Latifa sa porodicom, unu~ad D`enana, Adnan, Amel, Ned`ad, Adela, Nedim i Dino, zetovi [efik, Hamed, Emir i Ensar, {ura Ejub sa porodicom, te porodice Ba{ovi}, Babi}, Ahmi}, Hod`i}, Somun, Hod`i}, Smajovi}, [ehi}, Gabela, Kuloglija, Papra~anin, Omerhod`i}, Veli}, Mahmutovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Esada Mid`i}a 46. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

[esnaestog januara 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dede, svekra i tate

SJE]ANJE

SJE]ANJE

DANILA VASKOVI]A

na na{eg dragog, iskrenog i po{tovanog prijatelja

na najmilije

HAJRUDIN IBRAHIMOVI]
14. 1. 1971.

ZINETA IBRAHIMOVI], ro|. HAJDARBA[I]
25. 5. 2005.

Ako je tvoj `ivot morao stati, na{a ljubav i uspomene na tebe vje~no }e trajati. Tvoji: Marko, Aleksandar, Sandra i Goran
241

TU@NO SJE]ANJE

HRVOJA GRABOVCA
8. 1. 2012 — 15. 1. 2012.

AIDA GUNI], ro|. IBRAHIMOVI]
14. 1. 2008.

Trinaestog januara 2012. navr{ila se godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njega. Ferid, Lela i Ahmed Naki} i Numan Novali}
244

BAHRA IBRAHIMOVI], ro|. HASKI]
24. 2. 2011.

DU[ANKE LALI]EVI], ro|. KUKI]
1916 — 2011.

DANILO (MILANA) VASKOVI]

Vrijeme ne bri{e sje}anje i tugu u mom srcu. [aban Ibrahimovi}
243

S ljubavlju: Mira, Nata{a, Igor, Ru`ica, Manuela, Dominique, Luka, Sasha i Jelena
250

Pro|e ~etrdeset dana, a tuga i bol sve ja~i, odmaraj se, na tebe misle i vole te sestra Ljiljana i tvoji Mi{o, Robert i Monika
240

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

57

^etrnaestog januara 2012. navr{ava se 11 godina od kada nije sa nama na{

RASIM (AVDIJE) NUHANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. januara 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Munira, k}erke Fatima i Fikreta, unuke Arabela i Arijana, praunuka Mia, zetovi Rade i Amir, Duda, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, svastika Fata sa porodicom, {ure Muhamed, Omer i Sinan sa porodicama, te porodice Nuhanovi}, Gu`vi}, Smaji}, Perla, Maslan, Gabela, Barut, Kapo, D`indo, Bakal, [uman, Pavlovi}, Vranki}, Prutina, Kadi}, D`ananovi}, Duharki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije u Ulici Vahide Maglajli} br. 4/III.
000

had`i [UHRA-hanuma (MUJE) PA[I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. januara 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. januara 2012. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Suada, brat Zuhdija, snaha Hasna, zetovi Hakan i Amel, unuke Lejla, Aida i Amina, praunuka Lamija, prija Izeta sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Pa{i}, Varan, Alajbegovi}, Brdari}, Hubijar, Ba{i}, Keri}, Göedje, Begi}, prijateljice had`i Muneverahanuma, Devla, Hata, Mara, Hajra i ostale... Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Bjelave br. 117/I.
000

prim. dr. MIDHAT MUMINBA[I]

Vrijeme prolazi, a tuga i sje}anje na tvoju dobrotu zauvijek ostaje. Tvoji: supruga Amira, sin dr. Nermin, unuka Edna
229

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj rodici

VESNI (JANKA) JAVORNICKY

SJE]ANJE

na dragog supruga i oca
IN MEMORIAM

od Zorane, Zorana i Koviljke Kai}. Ovom prilikom izra`avamo na{e najdublje sau~e{}e Vesninoj sestri Branki Sara~evi} i bratu Branislavu Javornicky, kao i mnogobrojnoj rodbini i prijateljima. Po~ivaj u miru, draga na{a Vesna.
239

Petnaestog januara 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi

REFIK KARA^A
14. 1. 1992 - 14. 1. 2012. iz Glamo~a

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
001 A

na na{e drage i plemenite roditelje

TU@NO SJE]ANJE

BRANISLAV BRANKO MRKAJI]
Za ljubav, pa`nju, primjernu po`rtvovanost za svoju djecu i porodicu, za smijeh i {alu, hvala ti. Nedostaje{,

na na{u dragu

ALIDU TURKOVI]
14. 1. 1993 - 14. 1. 2012.

porodica
209

HAKIJA H. ZUB^EVI]
iz Trebinja

\ULSA S. ZUB^EVI]

S ljubavlju, porodica
215

^etrnaestog januara 2012. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ voljeni i po{tovani

Dok mi `ivimo, `ive uspomene na vas. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{i najdra`i, sinovi i k}eri sa porodicama
080

POSLJEDNJI SELAM

na{oj

had`i HAMDIJA (HUSE) PA[I]
14. 7. 2011 - 14. 1. 2012.

FADILA ZGODI]

EMINI MINKI MEMIJA

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji. Tevhid }e se prou~iti 14. januara 2012. godine u 18 sati u Ulici Himze Polovine 51/4 (Nova Breka).
Draga na{a Daga, uvijek si tu, u na{im mislima i u na{im srcima. S ljubavlju, Ahmed, Selma i Neda sa porodicama
238 71166

Halid i Senada Grozdani} sa djecom
245

Porodica Pa{i}

58

PREDAH

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nemojte se zavaravati da je istina sve ono {to ~ujete ili da su ne~ija obe}anja dovoljna garancija za poslovno-finansijski uspjeh. Neko mo`e da vas iznenadi na pomalo ru`an na~in i bez obja{njenja za svoje postupke. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da se previ{e suprotstavljate ili da pravite novu ljubomornu scenu. Izbjegavajte konfliktne ili naporne situacije koje vas previ{e iscrpljuju. Ne~ije rije~i produbljuju va{e nezadovoljstvo. Ipak, da biste sa~uvali dostojanstvo u dru{tvu saradnika, budite za nijansu druga~iji i dovoljno hrabri da se suo~ite sa njihovim zahtjevima. Primje}ujete kako vam ~esto nedostaje emotivna podr{ka, ali ne `elite glasno da zatra`ite ne~iju pa`nju ili prisustvo. Prikrivanjem slabosti poja~avate neraspolo`enje i nesigurnost. Djelujete nepovjerljivo prema nekim saradnicima i tra`ite dodatne informacije kako biste razjasnili sve zajedni~ke dileme. Nesporazum mo`e da kulminira na va{u {tetu, stoga budite oprezni kome ili {ta obe}avate. Ne budite strogi ili nepravedni prema osobi koja o~ekuje va{e iskreno razumijevanje. Nema potrebe da se lagodnijim pona{anjem poigravate ne~ijim osje}anjima. Prihvatite nove ideje sa namjerom da pro{irite vidike. Neko vas usmjerava na kreativno izra`avanje i pravilno djelovanje. Poka`ite da imate dovoljno povjerenja u bliske saradnike i zajedni~ki dogovor. Obratite pa`nju na osobu koja vas promatra nekim zaljubljenim pogledom ili toplim osmijehom na usnama. Prepustite se inspiraciji koju osje}ate. Priu{tite sebi omiljenu zabavu kao poticaj za dobro raspolo`enje. O~ekuju vas razli~iti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Neko se trudi da vas uvjeri u dobre namjere, ali jasno vam je da stvari izgledaju druga~ije od onoga {to ~ujete u bliskom okru`enju. Poku{ajte bolje da razumijete ne~iju emotivnu slabost ili nedostatak hrabrosti da odgovori na sve va{e potrebe koje se periodi~no uve}avaju. Budite tolerantniji i strpljiviji. Djelujete nezadovoljno zbog ne~ijeg pona{anja u poslovnoj saradnji. Najlak{e je krivicu pripisati drugima, ali na takav na~in ne rje{avate osnovne probleme. Prihvatite kompromis kao dobar po~etak u poslovnom dijalogu. Nema razloga da se sukobljavate sa voljenom osobom, prepustite da stvari same idu prirodnim tokom. Va`no je da pravilno kontroli{ete sujetu. Pretjerujete u radoznalosti ili u potrebi da se upli}ete u ne~ije poslovne planove, zadr`ite profesionalnu distancu. Na iznenadne provokacije ili na negativne komentare ne treba da odgovarate po sli~nom principu. Razmislite o varijanti pomirenja sa jednom dragom osobom. Ponekad se gre{ke u ljubavnom `ivotu skupo pla}aju. Nemojte prekidati emotivne niti koje vas povezuju. Ukoliko vam je stalo da pobolj{ate odnos sa saradnicima, prihvatite ne~iji savjet i promijenite prvobitnu strategiju. Sve {to je dobro, mo`e biti i bolje, pod uslovom da ulo`ite maksimum ili da prekora~ite neke subjektivne granice. Va{ izraz lica dovoljno govori o emotivnom zanosu ili sre}i koju osje}ate u ne~ijoj blizini. Posvetite pa`nju stvarima koje djeluju poticajno na va{e raspolo`enje. Rano je da o~ekujete neke konkretne promjene u okolini ili da se bavite velikim poslovnim investicijama. Prepustite drugima da se nadme}u u stvarima koje prevazilaze va{e znanje ili profesionalno iskustvo. Sa~ekajte na bolje uslove. Ne mo`ete da ignori{ete ne~ije prisustvo ili jasnu poruku koju vam upu}uje. Obratite pa`nju na polje partnerovog interesovanja i kretanja. Ukoliko vas iritira ne~ije pona{anje ili prisustvo, onda izbjegavajte bliski susret sa tom osobom. Previ{e arogancije sa va{e strane mo`e da iskomplikuje zajedni~ki dogovor o poslovno-finansijskoj saradnji. Povremeno djelujete zabrinuto ili neraspolo`eno. Poku{avate ta~no da predvidite ne~iju reakciju ili odgovor, ali nemate dovoljno dobar uvid u nova de{avanja. Optere}eni ste razli~itim obavezama i nemate dovoljno povjerenja u ne~ija obe}anja. Postoji mogu}nost da pobolj{ate poslovni polo`aj, pod uslovom da bolje kontroli{ete impulsivnost pred saradnicima. Po~inju da vas zabrinjavaju partnerove izjave ili afektivno pona{anje. Situacija trenutno izgleda kao da }ete morati da prihvatite emotivnu poziciju koju vam neko name}e. Susret sa jednom osobom nije ispunio va{a o~ekivanja, ali vi imate neko alternativno rje{enje. Dovoljno ste energi~ni da provedete volju i da ostavite dobar utisak. Kompromis je mogu}e ostvariti na zajedni~ku radost. Umijete da iznenadite voljenu osobu u velikom stilu. Ponekad zasjenite sve oko sebe neobi~nim idejama, dobrom voljom i nesebi~nom pa`njom koju poklanjate.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: faraon, bs, spa, ipo, rs, ibret, trauma, ra, nas, atai, j, mor, vakat, a, pritoka, ast, a, ljudi ma~ke, jelenak, on, oa, instikt, slap, kara, a, kipari, irit, ajani, ojako, ra{, splavar.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no sun~ano, u isto~nim i centralnim predjelima obla~no, poslije podne sa slabim snijegom. Puha}e umjeren, u Semberiji povremeno jak sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od -5 do 1 stepen C, maksimalna dnevna od 0 do 8. Sutra i u ponedjeljak prete`no obla~no i hladno, povremeno sa snijegom, samo u Hercegovini sun~ano. U nedjelju }e puhati umjeren, na sjeveroistoku povremeno jak sjeverozapadni vjetar. U utorak obla~no sa snijegom, a na jugu umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne obla~no sa snijegom. Puha}e umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 0.

Magla ili niska obla~nost danas }e se zadr`ati u Francuskoj i Njema~koj. Obla~no sa snijegom i umjerenim sjeverozapadnim vjetrom bi}e u centralnoj i isto~noj Evropi, kao i na Balkanskom poluostrvu, dok }e ki{a padati u Gr~koj i na jugu Italije. Najhladnije }e biti u Finskoj, od -16 do -6, a najtoplije na jugu [panije, od 12 do 18. Na ve}em dijelu Balkana danas obla~no i vjetrovito. Puha}e umjeren sjeverozapadni vjetar, u Panonskoj i Vla{koj niziji povremeno jak. Snijeg se o~ekuje u zapadnim i centralnim predjelima poluostrva, a ki{a u Gr~koj i na jugu Albanije. Na sjeveru Srbije i Hrvatske bi}e umjereno obla~no, a du` Jadranskog primorja vedro. Maksimalna temperatura kreta}e se od 0 do 6, u primorskim gradovima od 9 do 13.

60

KULTURNI VODI^
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 17.20 i 23 sata. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ZENICA

BO[NJA^KI

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 11.20, 13.40, 15.50, 18 i 20.10 sati.

Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

gostovanje BNP-a Zenica, autor: Igor Bauersima, re`ija: Du{ko Lon~ar, producenti: Hazim Begagi}, Adem Smailhod`i}, igraju: D`enana D`ani}, Adem Smailhod`i}, po~etak u 19.30 sati.

OLIMPIJSKI

KINA
MULTIPLEX EKRAN
CRNI SATI 3D
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

KINA
KRITERION
NEMATERIJALNO BLAGO BROJ 82
po~etak u 18 sati.

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POZORI[TA
NARODNO
RICHARD III
drama, autor: William Shakespeare, re`ija: Gor~in Stojanovi}, igraju: Izudin Bajrovi}, Aleksandar Seksan, Ermin Sijamija, Mir vad Kuri}, Aldin Omerovi}, Riad Ljutovi}, Slaven Vidak, Alban Ukaj, Alen Muratovi}, Vedran \eki}, Amra Kapid`i}, Vedrana Seksan, Sanela Pepeljak, po~etak u 19.30 sati.

TUZLA

OTKUCAJI SRCA
po~etak u 20.20 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Robert De Niro, Hilary Swank... po~etak u 16, 20.15 i 22.30 sati.

KO@A U KOJOJ @IVIM
drama, triler, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa Paredes... po~etak u 18 i 20.15 sati.

CINEMA CITY
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

DUG
drama, triler, re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Sam Wor thington, Jessica Chastain, Jesper Christensen, Mar ton Csokas, Ciaran Hinds, Tom Wilkinson... po~etak u 16 i 20.45 sati.

KAMERNI
akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 12, 14.40, 17.50, 20.30 i 23.10 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce, Octavia Spencer, Dallas Howard... po~etak u 18.45 i 21.15 sati.

HELVEROVA NO]
autor: Igmar Vilkvist, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, po~etak u 20 sati.

NE ZNAM KAKO JOJ USPIJEVA
komedija, re`ija: Douglas McGrath, uloge: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer, Christina Hendricks, Greg Kinnear... po~etak u 15, 17, 19 sati.

ARTHUR BO@I] 3D
avantura, animirani, re`ija: Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy, Hugh Laurie... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

POZORI[TA
NARODNO
^AROBNJAK IZ OZA
autor: Frank Baum, re`ija: Adnan Omerovi}, igraju: Jasminka Pa{i}, Nedim Malko~evi}, Ivana Milosavljevi}, Sini{a Udovi~i}, Ivana Soldar, Elvis Jahi}, Edis @ili} i Adnan Omerovi}, po~etak u 12 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Cristopher Plummer... po~etak u 19 i 22 sata.

GALERIJE
GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba fotografija pod nazivom “gAleRiJa sLu~ajniH prOlaZnikA’’. Fotografije izla`u Eldin Smajlovi} i Maja Top~agi}, a poeziju potpisuje Ivona Juki} za ~iji styling }e se pobrinuti sarajevski dizajnerski trio She:You (Naida Begovi}. Adisa Vatre{ i Neira Sinanba{i}). Izlo`ba je otvorena do 14. novembra ove godine.

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 16.30 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 12.10, 14.50, 17.40, 20.20 i 22.50 sati.

SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA
akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 16.15 sati.

MOSTAR

ALVIN I VJEVERICE 3
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12.30 i 14.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA

^AROBNI PANJ

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12 i 14 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

ATELJE ZEC
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 11.40 i 13.30 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

animirani, re`ija: Juanjo Elordi, glasovi: Mirsad Abdagi} Kike, Ajla Hamzi}, Anita Memovi}, Sta{a Duki}, Sanin Milavi}, Damir Kustura, po~etak u 11.30 i 13 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 10.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

7SEX7
erotska tragikomedija, re`ija: Irena [kori}, uloge: Ana Majheni}, Frano Ma{kovi}, Jelena Per~in, Sara Stani}, Robert Kurba{a... po~etak u 21.30 i 23.30 sati.

BIHA]

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 13 i 17sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

CRNI SATI
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 17.30 i 19.30 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15 sati.

KINA
UNA
NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 19 i 21 sat.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.30 sati.

ZAVIDOVI]I

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Milivoja Unkovi}a za posjete je otvorena do 17. januara 2012.

HISTORIJSKI ZEMALJSKI

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 11, 13, 18 i 19.45 sati.

POZORI[TA
CENTAR ZA KULTURU
norway.today

ART-KU]A SEVDAHA

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Spust (`ene)
10. 25 BHT 1
CORTINA D'AMPEZZO: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

SP

OR T

Transporter 2
Transporter 2, 2005.

22.00 HRT2

AKCIJA

Liverpool - Stoke City, prijenos
15.55 BHT 1
NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Re`ija: Louis Leterrier Uloge: Jason Statham, Hunter Clary, Amber Valletta, Kate Nauta

Frank Martin je biv{i operativac specijalnih snaga koji sebe iznajmljuje kao trasportera koji prevozi razna "dobra", ljude ili robu. Do{ao je u Miami raditi kao voza~ za obitelji Billings, a vozi {estogodi{njeg Jacka. Svakodnevne vo`nje ih zbli`avaju, a najdra`a su im igra zagonetke koje Martin postavlja, a Jack rje{ava. Kad dje~ak postane `rtva otmi~ara, Martin }e upotrijebiti sve vje{tine kako bi ga spasio...

SP

Policijska pri~a
OR T
22.55 OBN AKCIJA
Re`ija: Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Maggie Cheung, Brigitte Lin Police Story, 1985.

FIL

M

Ozbiljan ~ovjek
21.50 BHT DRAMA
Re`ija: Ethan i Joel Coen Uloge: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick, Fred Melamed A Serious Man, 2009,

FIL

M

Policajac mora dokazati nevinost za ubojstvo policajaca koje mu je smijestila mafija. Akcijska zvijezda Jackie Chan je Chan Ka Kui, uspje{an policajac koji uhvati mo}nog trgovca drogom. Kako bi ga se mafija rije{ila, smjesti mu ubojstvo policajca. Pred Chanom je te`ak put do dokazivanja nevinosti...

Valencia — Real Sociedad
22.00 TV1
[PANSKA PRIMERA LIGA

Na vatrenoj liniji
23.30 NOVA AKCIJA
In the Line of Fire, 1993 Re`ija: Wolfgang Petersen Uloge: Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo, Dylan McDermott

FIL

Larry je dobar ~ovjek. Odan mu` i otac, predani profesor. Ali, jednog dana }e sve krenuti po zlu. @ena ga ostavlja zbog ljubavnika i on iseljava iz ku}e u mali motel. I posao je ugro`en kad po~inju pristizati anonimna pisma protiv njega. @enin ljubavnik umire, a na Larryu je da plati pokop ~ovjeka kojeg mrzi....

M

Divlja trka
17.20 FTV KOMEDIJA
Re`ija: Jerry Zucker Uloge: Rowan Atkinson, Cuba Gooding Jr., John Cleese, Whoopi Goldberg, Kathy Bates, Breckin Meyer Rat Race, 2001.

FIL

M

Otok

SE

17.05 TV1/MRE@A

RI

JE

14. Fotini govori Alexis {ta se de{avalo sa Solomonidisom, njegovom suprugom i djetetom. Stanovnici Plake su zabrinuti te bojkotuju odluke koje name}e Spinalonga. Prilikom po sje te Fo ti ni je vi ma, Manolis se susre}e sa Marijom. Giorgis brani stanovnike Spinalonge pred dr`avnim slu`benicima. Stanovnici Plake napadaju slu`benike koji su ih ostavili da da satima ~ekaju, u nadi da }e se bojkot razrije{iti. Stanovnici Plake, slave kraj bojkota.

Psihopat Mitch Leary vreba na novog predsjednika. Mitch je proveo mnoge sate prou~avaju}i psihu Franka Horrigana, te ga izaziva pri~aju}i mu o svojim planovima da izvr{i atentat na predsjednika. Nakon tog razgovora, Horrigan inzistira na tome da bude me|u predsjednikovim tjelohraniteljima. Ovaj put, Horrigan je odlu~an u tome da ne u~ini niti jednu pogre{ku, te je i sam spreman primiti metak. No, sve se okre}e u korist Learya - on je izuzetno pametan i lukav, a predsjednikovi ljudi odbijaju promijeniti plan puta...

Dani katastrofe
21.00 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Richard Kelly Uloge: Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Seann William Scott Southland Tales, 2006.

FIL

M

Grupa milijardera koju predvodi vlasnik kazina u Las Vegasu `eli se kladiti, te odlu~i okupiti {est stranaca koji }e se utrkivati od Vegasa do Silver Citya i osvojiti dva miliona dolara skrivena u ormari}u. Svi natjecatelji morat }e prebroditi te{ko}e tokom ove nepredvidljive i zabavne pustolovine. Prvi tim ~ine dva zbunjena brata. Drugi tim ~ine majka i k}erka koja `eli osnovati vlastitu kompaniju. Na njihovu putu na|e se i luda `ena koja prodaje vjeverice. Bijesni taksista otme autobus prepun `ena koje li~e na Lucille Ball. @idovski porodi~ni ~ovjek pridru`i se utrci, ali svojoj supruzi ne `eli otkriti kamo i za{to juri. Narkolepti~nog Talijana pokupi voza~ Hitne pomo}i koji nosi ljudsko srce za transplataciju....

Medicinska istraga
23.35 FTV

Pla}enici
20.10 FTV AKCIJA
Re`ija: Sylvester Stallone Uloge: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger The Expendables, 2010.

FIL

M

Tim je zarobljen u snje`noj oluji na Arktiku dok su poku{avali otkriti {ta uzrokuje upalu plu}a kod pacijenata koja, tako|er, kao posljedicu ima psihozu. Da stvari budu i gore, jedan od ~lanova tima oboli od iste bolesti.

@ivoti razli~itih likova se isprepli}u dok svijet stoji na rubu ekonomske katastrofe. Radnja filma smje{tena je u Los Angleles 2008. godine, nekoliko dana prije proslave Dana nezavisnosti. Grad se nalazi na pragu socijalne, ekonomske i ekolo{ke katastrofe. Boxer Santaros je akcijska zvijezda koja pati od amnezije, a ~iji se `ivot ispreplete sa Krystom Now, zvijezdom filmova za odrasle i Ronaldom Tavernerom, policajcem, klju~nim za veliku urotu u pozadini...

Grupa pla}enika anga`ovana je da se infiltrira u ju`noameri~ku dr`avu Vilene ne bi li s vlasti svrgnula diktatora, generala Gazu. No, ~im akcija po~ne, mMisija je ugro`ena, nevini `ivoti dovedeni su u opasnost, a njihovoj grupi prijeti uni{tenje.

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 Vijesti Program za djecu: 08.05 Artur 08.30 Vragolasti Denis 08.55 Moj veliki prijatelj, 11. epizoda 09.10 Kralj dinosaura 09.30 Lucky Luke svi na Zapad 10.55 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 58, 59. i 60. epizoda 14.55 Vijesti

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.05 Pingvini, pri~a o pticama koje su `eljele biti ribe, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 09.15 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 11/39 (r) 09.20 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.25 Cortina d'Ampezzo: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (`), prijenos 11.30 Samo za zabavu, revijalni program 12.00 BHT vijesti 12.25 Wengen: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 13.35 Obiteljski plan, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Liverpool Stoke City, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Kada si zadnji put vidio oca?, britansko-irski igrani film 21.35 BHT vijesti 21.50 Ozbiljan ~ovjek, igrani film 23.35 Obiteljski plan, ameri~ki igrani film (r) 01.05 Kada si zadnji put vidio oca?, britanskoirski igrani film (r) 02.35 Pregled programa za nedjelju

FTV

06.01

RTRS

08.00 08.10 08.20 08.50 09.55 10.10 10.20 10.45 11.10 12.00

Dragulj u kruni, serija (r) Muzi~ki program Vijesti Mala TV Tomica i prijatelji, crtana serija U no}noj ba{ti, crtana serija Uhvatimo djeda mraza, crtani film ^iji su an|eli?, korjeni religija i politeizam Graditelj bob, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Robin Hud, serija Dnevnik 1

06.05 @eljezni ~ovjek, crtani film (r) 06.30 ^etiri brata od zanata, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Monster High, crtani film 08.00 Music box 08.05 Junska no}, serija (r) 09.00 Music box 09.05 Junska no}, serija (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija (r) 11.00 Music box 11.05 Junska no}, serija (r) 12.00 Music box

TV1

06.25 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film, 6. ep. 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film, 23. i 24. ep. 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Svi na selo 14.00 Opasni klinci, film 15.50 Sport centar 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show

HAYAT

06.00 P~elac Beri Medi}, animirani film 08.00 Sve za ljubav, reality emisija (r) 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.08 Porodi~ni obra~un, kviz

PINK

06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Farhat, crtani film 07.05 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 08.45 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Dje~iji program 10.40 Pepeljuga, crtani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija

OBN

Vragolasti Denis

08.30

Tomica i prijatelji

08.10

TV Jedna

12.05

Suze Bosfora

12.00

Kursad`ije

19.00

Princ iz Bel Aira

10.50

15.05 Ratnici: Spartak, dokumentarna serija BBC-a, 1. epizoda 15.55 Snje`na kraljica, ameri~ka mini serija, 1. dio 17.20 Divlja trka, ameri~ki igrani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pla}enici, ameri~ki igrani film 21.50 Dnevnik 3 22.10 Pandemija, ameri~ka mini serija, 1. dio 23.35 Medicinska istraga, igrana serija, 14. epizoda 00.20 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program (r) 02.05 Dnevnik 2 (r) 02.35 Pregled programa za nedjelju

12.15 Koncert Banjalu~ke filharmonije, direktan prenos 13.20 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike, bo`i}ni specijal 14.30 Film 16.00 Iz keca u dvojku, serija (r) 16.30 Akademija 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Muzi~ki program 18.05 Art ma{ina 18.50 Ruski dokumentarni film 19.30 Dnevnik 2 20.15 Zduha~, zna~i avantura, film 22.05 Muzi~ki program 22.30 Dnevnik 3 22.45 Ja i moje sjenke `ivot sa D`udi Garland, serijski film 01.50 Film (r) 03.20 Dnevnik (r) 03.45 Zduha~, zna~i avantura, film (r) 05.20 Ah, ta planeta! (r)

12.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 13.00 Music box 13.05 Crveno usijanje, film (r) 15.00 Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 15. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 14. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 19. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI: New York, serija, 19. ep. 21.00 CSI: Las Vegas, serija, 2. ep. 22.00 [panska Primera liga: Valencia - Real Sociedad 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Crveno usijanje, film (r) 01.58 No}ni program

18.30 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Sport centar 22.21 Mi porota, igrani film 00.35 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 S druge strane, informativni program 03.50 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 05.40 Autoklub 06.00 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 06.40 Svi na selo 07.00 Muzi~ki program

15.10 Grand hit, muzi~ka emisija 15.50 Info top, info-program 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.20 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Koncert Lepe Brene Beograd 2011. 23.30 Izbor playboj djevojke za 2011., realityu emisija 00.00 Jedini, film 02.00 P~elac Beri Medi}, animirani film (r)

14.45 [to je mu{karac bez brkova, serija 16.00 Ameri~ka pita na Harladov i Kumarov na~in, igrani film 17.30 Dejana: Pas - najbolji ~ovjekov prijatelj!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.00 Dani katastrofe, igrani film 22.55 Policijska pri~a, igrani film 00.45 Dani katastrofe, igrani film 02.35 Policijska pri~a, igrani film 04.25 Dani katastrofe, igrani film 06.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

Snje`na kraljica
15.55 FTV
Kada zimska ~arolija preraste u magiju i kada ljubav izgubi svoje pravo lice, jedna hrabra mlada djevojka }e kenuti u odbranu prijateljstva. Mini serija "Snje`na kraljica" je adaptacija istoimene fantasti~ne bajke Hansa Christiana Andersena, u dva dijela. "Snje`na kraljica“ govori o mladi}u Kaiu kome je Snje`na kraljica pretvorila srce u led i zarobila ga u svom ledenom dvorcu. Njegova najbolja prijateljica Gerda kre}e u neizvjesnu avanturu, ne bi li ga prona{la i vratila. Naravno, ljubav i prijateljstvo otapaju i najve}i led, a Kai i Gerda shvataju kako samo udru`eni mogu pobijediti zlo.

SE MIN RI I JA

TV SA

06.30 Zemljomorje, filmski program (r) 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 10.00 Kike tike ta~ke 11.05 Autoshop magazin 11.35 Mi volimo cigarete 12.25 Tribunal 13.10 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Mu}ke (r) 16.00 Vijesti 16.05 Bisage Vehida Guni}a, revijalni program 16.25 Dinotopija, program za mlade 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.30 Vijesti 21.40 Globus, politi~ki magazin 22.10 Spavat }u kad umrem, film 23.50 Prokletstvo Mona Lize, dok. program

TV TK

07.10 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje show 09.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Otok, serija (r) 16.00 Vijesti 16.15 Agro kanal 16.40 Moj dom, magazin 17.05 Otok, serija 19.00 Dnevnik 20.05 Mleta~ki trgovac, film 22.00 Primera liga: Valencia - Real Sociedad, prijenos 23.45 Vijesti 23.55 Biografije: Richard Branson 01.00 Dnevnik (r) 01.30 Pirane, film 03.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 03.45 Otok, serija (r) 04.30 Pop corn

MRE@A

07.05 Monster High, crtani film 08.05 Junska no}, serija 27/124 (r) 09.05 Junska no}, 28/124 ep. 10.05 Junska no}, serija 29/124 (r) 11.05 Junska no}, serija (r) 13.05 Crveno usijanje, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 15. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 14. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 19. ep. (r) 20.05 CSI: New York, serija, 19. ep. 21.00 CSI: Las Vegas, serija, 2. ep. 22.00 [panska Primera liga: Valencia - Real Sociedad

TV MOSTAR

06.05 @eljezni ~ovjek, crtani film (r) 06.30 ^etiri brata od zanata, crtani film (r) 07.05 Monster High, crtani film 08.05 Junska no}, igrana serija 09.05 Junska no}, serija 11.05 Junska no}, serija 12.05 TV jedna, magazin za `ene (r) 13.05 Crveno usijanje, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija18.05 CSI: Las Vegas, serija (r) 19.30 Dnevnik 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI: New York, serija 21.00 CSI: Las Vegas, serija 22.00 [panska primera liga: Valencia C.F., Real Sociedad 00.20 Crveno usijanje, film (r)

TV ZENICA

09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode, repriza 12.00 Sponzoru{e (r) 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program, repriza 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi, rep. 17.55 TV izlog 18.00 Sfera, repriza 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja, mali oglasi, TV Izlog 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Puls 14.00 Link 14.30 Planeta zemlja 15.30 Poplava, film 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni format 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Legende BH sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 So{ka fronta 23.00 Autovizija 23.30 Svjedok prirode 00.00 Vijesti IC (r) 00.10 Iskonski strah, film

TV VOGO[]A

08.00 Info IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Dok. program 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 Auto Shop Magazin 00.00 Biografije, revijalni program

TV USK

11.10 Alternativna medicina 12.00 Vijesti 12.15 Inspektor Mors, serija 13.50 Bonaventura (r) 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste, 62. ep. 15.05 Kao vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija 18.05 Duhovni svijet, vjerski program 18.30 ^iji su an|eli, 3/4 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.50 TV intermeco 21.05 CSI New York, serija 22.00 [panska Primera liga, prenos 23.45 Autoshop magazin

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija, 172, 173, 174. ep. (r) 15.40 Folk-top 10, muzi~ka emisija ((r)) 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 TV Justice BiH, informativni program 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom, zabavni program 20.00 KVIZ Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.00 Film 08.30 Serija 12.30 Film 14.00 Vesna Zmijanac, muzi~ki program 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.20 Kao kod svoje ku}e 18.45 Crni Gruja, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Foliranti, humoristi~ka serija 21.30 Tu|e sladje 22.30 BN music stars 23.30 Dnevnik 3 23.50 Ljubav u troje, film

TV ATV

07.02 Ben Ten, crtani film 07.30 Winx, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 ^iji su an|eli, dje~iji program 10.30 Sporti}, dje~iji program 11.00 Gambo~i, crtani film 11.30 Graditelj Bob, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Ljetni detektivi, film 14.00 Opasni klinac, film 15.30 Film 17.15 Show Lepe Brene i Halida Be{li}a 18.00 Kursad`ije 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba, zabavni program 21.00 Ja volim Srbiju 22.30 Boj na Kosovu, film 00.30 Mi porota, film

OSLOBO\ENJE subota, 14. januar/sije~anj 2012.
07.58 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Stupovi neba, film 09.28 Gra|ani na Cvjetnom trgu, dok. film 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.07 HAK - Promet info 10.09 Ku}ni ljubimci 10.43 Azijske razglednice: U gradu Taj Mahala, dokumentarna serija 11.13 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.16 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.47 Prizma, multinacionalni magazin 14.32 manjinski Mozaik: Bejahad - `idovska kulturna scena 14.48 Jelovnici izgubljenog vremena (r) 15.08 Eko zona 15.34 Ekspedicija tigar, dokumentarna serija 16.29 Euromagazin: Novo lice isto~nog Londona (r) 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme sutra 17.11 HAK - Promet info 17.21 Reporteri: Irak `rtvovana djeca Falud`e 18.21 Potro{a~ki kod 18.50 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.00 Dnevnik plus: Predsjednik RH, Ivo Josipovi} 20.11 Zvijezde pjevaju 21.55 Najmo}nije `ene svijeta: ^ang Mejling, dok.serija 22.50 Dnevnik 3 23.11 Vijesti iz kulture 23.20 Ve~ernja premijera: Djevojka koja se igrala vatrom, {vedski film 01.26 Filmski maraton: Povratak jednorukog ma~evaoca, film 03.08 De~ki za povijest, film (r)

TV PROGRAM
06.20 I tako to…, serija 06.45 Dobar dan za vje{anje, igrani film 08.10 TV izlog 08.30 Winx, crtana serija 08.55 Dalmatiner na zadatku, crtani film 09.25 Smallville, serija 10.20 Frikovi, serija 11.15 Pobjedni~ki tim, igrani film (r) 13.20 Jesmo li gotovi?, igrani film, (r) 15.05 Doc Hollywood, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Gas do daske 2, igrani film 21.35 15 minuta, igrani film 23.30 Na vatrenoj liniji, igrani film 01.40 Trenutna pravda, igrani film, (r) 03.15 Ezo TV, tarot show 04.45 Dnevnik Nove TV (r) 05.35 Kraj programa

63
Z EMABA IS VNA IJA

HRT1

07.10 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.26 Generalna {pica 08.31 Opera box: Silvestrovo u Dresdenu, 2.dio 09.05 Patak Frka, crtana serija (r) 09.27 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, crtana serija 09.50 Mala TV 09.55 Baltazar: Gusarski problem 10.05 Danica i medvjedi}i (r) 10.10 ^arobna plo~a: II razred, 3.ep. (r) 10.20 Trolovi, crtana serija (r) 10.47 Gospodin Atlas, ameri~ki film za djecu (r) 12.25 Wengen: Svjetski skija{ki kup - spust, prijenos 13.39 Odabrao \elo H.: Stvaranje umjetnog srca, dok. film (r) 14.35 KS Automagazin 15.08 Mijenjam svijet: Operacija Opera 15.35 4 zida 16.10 Zvuk grmljavine, film 17.55 Ko{arka, ABA liga: Cibona Maccabi, prijenos 19.40 Glazba, glazba... evergreen 20.00 Ciklus Michaela Moorea: Fahrenheit 9/11 22.00 Transporter 2, film 23.25 Ljubavnice 2, serija 00.20 Fringe - na rubu 1, serija 01.08 Berlinska filharmonija pod ravnanjem Simona Rattlea 01.53 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.53 No}ni glazbeni program: Dalmatinska {ansona [ibenik Show program: Klapske pjesme Pere Kozomare (r)

HRT2

NOVA

07.00 Kontekst, talk-show 07.30 Sljede}a muzi~ka stanica Maroko I dio, dok. program 08.00 Usudi se i probaj - Lima, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 AJE program 16.30 Historija revolucije Vjetrovi raja, dok. program (r). 17.00 Bo`ija ko~ija I dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show. 18.00 Vijesti 19.05 48 Damask, dok. program 19.30 Druga strana Srbije, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj Lima, dok. program 22.00 Vijesti 23.05 Sudan - Historija podijeljene zemlje I dio, dok. program 23.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 48 Damask, dok. program

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Vijesti 11.05 Gra|anin, info. 11.30 Knjiga utisaka, dok. program 12.15 Plava ptica, magazin za djecu 12.45 Gastronomad (r) 13.00 Dnevnik 13.30 Ikona: Mo} imena, dok.program 14.00 Tv minijature, program za dijasporu 14.10 Vi i Mara Adanja Polak, zabavni program 14.55 Vijesti 15.55 Nepobjedivo srce, serija 17.00 Petkazanje, dok. program 18.00 Leti, leti pjesmo moja mila, muzi~ki program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Nepjobedivo srce, serija 21.00 Bez vize 22.00 TV lica... 23.00 Svijet sporta, sportski program 00.00 Uvi|aj, info

RTS

10.00 Vijesti 10.05 Obrazovna emisija 10.30 Ucentar 11.00 Mostovi 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Vijesti 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis, (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.05 Mozaik 16.35 7 TV dana 17.00 Agrosaznanje 18.00 Etno 18.35 Dokumentarna emisija 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.25 Sat TV 20.30 Sat TV Vijesti iz dijaspore 21.00 Agrosaznanje 22.00 Pe~at 22.30 Globus 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 00.00 Muzika 00.30 ART magazin 01.10 Narodna muzika 01 30 Dnevnik 2 (r)

RTCG

Show time
17.00 PINK

Lonci i poklopci
12.00 OBN

KU L SHINAR OW SK I

08.30 Reli, Dakar 09.15 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 10.15 Alpsko skijanje, SK Cortina d%Ampezzo, Italija, u`ivo 12.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 12.30 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska, u`ivo 13.45 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija, u`ivo

EUROSPORT

DISCOVERY

07.15 Peta brzina 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo - Azije 10.55 Nevjerovatna brzina 11.50 Velike selidbe 12.45 Potraga za prirodnim gasom 13.40 Bra}a iz mo~vare 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to Pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo - Azije 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 Velike selidbe 20.05 Kako se pravi? - 2 epizode 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Obnova New Yorka

N. GEOGRAPHIC

09.00 Velik, ve}i, najve}i: Kula 10.00 Narko-biznis: Kokain 11.00 Istra`ivanje planete Zemlje 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu: Azija 14.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu: Pacifi~ka Azija 15.00 Razbijanje berlinskog zida 16.00 Razbijanje berlinskog zida 17.00 Megafabrike: Lambord`ini 18.00 Megafabrike: Por{e 19.00 Avionske nesre}e: Osu|eni na propast 20.00 Tabu: Narkotici 21.00 Tabu: Ekstremno izle~enje 22.00 2012: Kona~no proro~anstvo 23.00 Smrt univerzuma

Ski-skokovi

23.45

15.45 Cross-country skijanje, SK Milan, Italija, u`ivo 16.15 Biatlon, SK Nove Mesto, ^e{ka 17.30 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 18.45 Watts 19.45 Pikado 22.00 Borila~ki sportovi Total KO 23.00 Reli, Dakar 23.45 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 01.15 Reli, Dakar

08.30 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 09.30 Sanke, SK Oberhof, Njema~ka, u`ivo 10.15 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 10.45 Sanke, SK Oberhof, Njema~ka, u`ivo 11.30 Nordijsko kombinovano skijanje, Francuska, u`ivo 12.30 Sanke, SK Oberhof, Njema~ka, u`ivo 13.15 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 13.45 Sanke, SK Oberhof, Njema~ka, u`ivo 14.45 Cross-country skijanje, SK Milan, Italija, u`ivo 15.45 Nordijsko kombinovano skijanje, Francuska 16.00 Nordijsko kombinovano skijanje, Francuska, u`ivo 16.45 Futsal, [panska liga 18.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija 20.00 Watts 21.00 Boks, Biggers Better 23.00 Ski-skokovi, SK Tauplitz, Austrija

EUROSPORT 2

07.00 TWS 09.00 ATP Sydney finale, direktno 11.00 Uskijavanje 11.30 Coppa Italia: Napoli - Cesena 13.15 Premier League Classic: Liverpool Chelsea 13.45 NBA Live 14.00 Premier League Magazin 14.30 Najava Premier League 15.00 NBA Live 15.15 Real NBA 16.00 Premier League: Chelsea Sunderland, direktno 18.00 VESTI 18.15 Premier League Magazin 18.45 NBA Live 19.00 NBA Action 19.30 Portugalska liga: Benfica - Setubal, direktno 21.30 Portugalska liga: Porto - Rio Ave, direktno 23.30 Premier League: Liverpool - Stoke 01.15 Fudbal prijateljska: Palmeiras - Ajax 03.00 Premier League: Manchester United Bolton 04.45 Premier League Golovi

SPORT KLUB

09.15 Copa del Rey: Osasuna Barcelona 11.00 Telemarketing 11.30 ATP Sydney: Final 13.30 Skotska liga: St Johnstone Rangers, direktno 16.20 Najava Premier League 16.00 Premier League: Manchester United - Bolton, direktno 18.00 Belgijska liga: Standard Germinal Beerschot, direktno 20.00 Friendly: Palmeiras - Ajax, direktno 22.00 Premier League: Tottenham - Wolves 00.00 ATP Sydney: Final 02.00 Premier League: Aston Villa Everton 03.45 Championship: Watford - Reading 05.30 Premier League Golovi 06.00 Portugalska liga: Benfica - Setubal 07.45 Friendly: Palmeiras - Ajax

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal Francuski Kup: Lyon-Duchere As - Lyon 11.00 Fudbal Italijanska Liga:Siena Lazio 13.00 Fudbal [panska liga: R. Madrid Granada 15.00 Football Greatest: Van Basten 16.00 Moto Mundial

ARENASPORT 1

Ko{arka

17.00

17.00 Ko{arka Aba Liga: Helios Hemofarm Prenos 19.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki - Partizan Prenos 21.00 Fudbal Francuska liga: Multiprenos (Montpellier - Lyon) 23.00 UFC: Tesla 2 02.00 Ameri~ki fudbal Nfl: New England Denver prenos

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Problem sa Tolstojem 09.30 Velike britanske vojskovo|e 10.00 Vajat Erp 11.00 Silverado 12.00 Egipat 13.00 Kolonija 14.00 Dan kada je umro D`ems Din 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Sevdah 17.30 U krupnom kadru 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 19.00 Jednakost za sve: Tusen Luvertir i Hai}anska revolucija 20.00 ^ovjekova istorija 21.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 22.00 Kako su napravljeni „Majmuni“ 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Sevdah

ANIMAL PLANET

07.15 Lovac na krokodile 08.10 Nesvakida{nje `ivotinje 09.05 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 09.30 Veterinar sa pla`e Bondi 10.00 @ivot majmuna 10.25 @ivotinje i mi 10.55 Sve o psima 11.50 Ta prelijepa Indija 12.45 Zaljubljenici u ma~ke 13.40 Sve o psima 14.35 Veterinar sa pla`e Bondi - 2 epizode 15.30 Maksove velike potrage 16.25 U ~oporu 17.20 Ratovi insekata 18.15 Ratovi insekata 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 No}ni `ivot ajkula 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija, ~etiri epizode 10.00 Urgentni centar, serija, 5 epizoda 15.00 Monk, serija 20.00 Ljekar po narud`bi, serija 21.00 Ejs Ventura: Zov prirode, film 23.00 Na}i sre}u, film 01.00 Megapirane, film 03.00 Ubistva u Midsommeru, serija 05.00 ^injenici i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

04.00 Bronson, igrani film 06.00 Telma i Luiz, igrani film 08.10 Samo Sinatra, igrani film 10.00 Novine, igrani film 12.00 Nekontrolisana mo}, igrani film 14.00 Bob Roberts, igrani film 16.00 Eksplozivna misija, igrani film 18.00 Momci, igrani film 20.00 Saturday Night Movie: Obu~ena da ubije 22.00 Bronson, igrani film 00.00 Izgubljen me|u zvijezdama, igrani film 02.00 @ensko ve~e, igrani film

FOX LIFE

10.24 Prva petorka, serija 10.48 Sve ispo~etka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.32 @ivot u autu, serija 13.02 Bratstva i sestrinstva, serija 13.54 Pepper Dennis, serija 15.08 Prva petorka, serija 15.32 Terra Nova, serija 16.24 Sve ispo~etka, serija 17.16 Ket i Kim, serija 18.08 Momci s Madisona, serija 19.08 Prva petorka, serija 19.32 Prva petorka, serija 20.04 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Udar groma, serija 21.52 O~ajne doma}ice, serija 22.52 Osveta, serija 23.50 Uvod u anatomiju, serija 00.40 Seks i grad, serija 01.12 Sve ispo~etka, serija

FOX CRIME

07.50 Medijum, serija 08.35 D`ordan, serija 09.20 Monk, serija 10.10 Distrikt, serija 10.55 An|elinine o~i, serija 11.40 Nepoznati, serija 12.30 Milosrdna Grejs, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Alias, serija 18.20 Alias, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00, serija 20.55 Zlo~in, serija 21.50 Nepoznati, serija 22.35 Sat, serija 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Ar~er animation 00.40 Ar~er animation 01.05 Red i zakon, serija 01.50 Dekster, serija 02.35 Dekster, serija 03.20 Dekster, serija

HBO

06.00Zauvijek zajedno, film 08.00 I `ivjeli su sretno…, film 09.40 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 2, serija 10.10 Draga, smanjio sam djecu, film 11.45 Viking Viki, film 13.15 Kako izdresirati zmaja, film 14.50 Ve~era s idiotom, film 16.45 Prava ljubav, film 18.25 U kraljevstvu divljih stvorenja, film 20.05 Najbolji tata na svijetu, film 21.45 Termin, film 23.20 Paranormalno 2, film 00.50 Susreti ~etvrte vrste, film 02.25 Tantra, film 03.40 Gainsbourg: Opasne misli, film

CINESTAR

09.00 Jednog vedrog dana, igrani film 11.00 Rain, igrani film 13.00 @ivot i smrt Petera Sellersa, igrani film 15.15 Po~etnik u cirkusu, igrani film 17.15 The Super, igrani film 19.00 Igra `ivota, igrani film 21.00 U sjeni pro{losti, igrani film 23.00 Kobna {esta igra, igrani film Bebe Neuwirth 01.00 Showgirls, igrani film Robert Davi

Dragan Jovi}, {ef stru~nog {taba FK Sarajevo

Torlak i Dupovac ostaju na Ko{evu
NATIONAL GEOGRAPHIC

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
47. strana

subota, 14. januar/sije~anj 2012.

Preminuo Miljan Miljani}
Ind vodom snabdijeva 170 miliona ljudi: Ve} su po~eli sukobi zbog nesta{ice vode

Presu{uje osam
velikih svjetskih rijeka
Zbog pretjeranog iskori{tavanja njihovih voda, rijekama Kolorado, Sir Darja, Amu Darja, @uta rijeka, Ind, Testa, Rio Grande i Muraj prijeti opasnost od potpunog i{~ezavanja
Od zapadne Amerike do Kine, od Australije do Indije, neke od najve}ih i najzna~ajnijih rijeka u svijetu presu{uju uslijed prekomjerne eksploatacije vode, {to }e imati dalekose`ne posljedice, prema podacima koje je u novom broju objavio ~asopis National Geographic, prenosi ju~er Fena. rijetko sti`e do svoje delte i Kalifornijskog zaliva, a samo desetina njenih nekada{njih koli~ina vode danas dosegne do Meksika. Za pakistansko stanovni{tvo, koje danas broji vi{e od 170 miliona stanovnika, rijeka Ind je glavni izvor pitke vode, ali se ona sada toliko eksploati{e da se vi{e uop{te ne uliva u okean kod Kara~ija, {to dovodi do tenzija me|u lokalnim stanovni{tvom zbog nesta{ice vode. Dvije velike centralnoazijske rijeke, Amu Darja i Sir Darja, nekada su ~inile Aralsko more (jezero), ali su {ezdesetih godina pro{log stolje}a Sovjeti odlu~ili da ih preusmjere radi navodnjavanja okolnih stepa. Zbog toga je Amu Darja toliko presu{ila da vi{e nije ni mogla da stigne do Aralskog mora, a Sir Darja tako|e se toliko eksploati{e i zaga|uje da se njena voda vi{e ne preporu~uje ni za pi}e, ni za navodnjavanje. Rio Grande, jedna od najve}ih rijeka u Sjevernoj Americi du` granice izme|u Teksasa i Meksika, duga 3.033 km, danas je prili~no opala i gotovo da uop{te vi{e ne dose`e do Meksi~kog zaliva, a zbog njenog niskog vodostaja farmeri trpe velike gubitke.

U 82. godini ju~er je u Beogradu preminuo je Miljan Miljani}, biv{i selektor i predsjednik jugoslovenskog Nogometnog saveza. Miljani} je ro|en 4. maja 1930. godine u Bitolju. Trenirao je, osim Crvene zvezde, Real Madrid i Valenciju u [paniji, te obna{ao funkciju jugoslovenskog selektora, gdje je dugi niz godina radio. Popularni ^i~a je s Realom osvojio duplu krunu i postao prvi stranac u [paniji kojem je to po{lo za rukom. Kao selektor je jugoslovensku reprezentaciju vodio na dva svjetska prvenstva (u Njema~koj 1974. i [paniji 1982. godine).

Ne sti`u do mora
Hoangho ili @uta rijeka, druga po veli~ini rijeka u Kini, zbog velikog taloga ~esto je mijenjala tok i plavila okolna podru~ja, ali u posljednje ~etiri decenije presu{uje prije nego {to stigne do mora. Rijeka Testa, duga 315 km, koja proti~e kroz indijsku dr`avu Sikim i uliva se u rijeku Bramaputra u Banglade{u, u posljednje vrijeme se toliko koristi za navodnjavanje da je znatno utanjila, pa ribari od nje vi{e ne mogu da `ive, a ni poljoprivrednici. Muraj, najdu`a i najzna~ajnija australska rijeka, povla~i se usljed prevelikog navodnjavanja, {to je rezultiralo porastom saliniteta, koji ugro`ava poljoprivrednu proizvodnju.

Pusi} krajem januara u Beogradu
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} slu`beno }e posjetiti Beograd krajem ovog mjeseca. Pusi} je primila ju~er u Zagrebu veleposlanika Srbije u Hrvatskoj Stanimira Vuki}evi}a a tijekom ovog sastanka sugovornici su izrazili uvjerenje u nastavak izgradnje dobrosusjedskih odnosa u svim podru~jima od zajedni~kog interesa. Tako|er su istaknuli va`nost nastavka rje{avanja otvorenih pitanja iz pro{losti, obostrano se pritom slo`iv{i kako je takve procese potrebno rje{avati, koliko god je mogu}e na bilateralnoj razini. Posebno su se osvrnuli na pitanje identifikacije nestalih osoba, te dali potporu {to br`em rje{avanju ove problematike. Pusi} je izrazila spremnost Hrvatske, kao pristupaju}e dr`ave u EU, da svojim iskustvima pomogne svim zeJ. D. mljama regije.

Ugro`en ekosistem
Zbog pretjeranog iskori{tavanja njihovih voda, rijekama Kolorado, Sir Darja, Amu Darja, @uta rijeka, Ind, Testa, Rio Grande i Muraj prijeti opasnost od potpunog i{~ezavanja, a to }e se odraziti kako na okolno stanovni{tvo, tako i na ekosisteme. Rijeka Kolorado, koja snabdijeva vodom 30 miliona ljudi, previ{e se koristi u poljoprivredne i industrijske svrhe, tako da

POSLJEDNJE VIJESTI
DEME NIK]I IZRU^EN SAD-u - Deme Nik}i iz Pe}i, koji je uhap{en na osnovu Interpolove potjernice Albanije, izru~en je SAD-u, gdje }e biti suo~en sa optu`bama u vezi sa njegovom ulogom u upravljanju me|unarodnom mre`om krijum~arenja ljudi, saop{tio je EULEX. Nik}i je osumnji~en da je prokrijum~ario stotine osoba preko meksi~ke granice u SAD. U TURSKOJ 33 UHAP[ENIH - Turska policija prona{la je ju~er eksploziv i privela 33 osobe u velikim operacijama protiv pripadnika Saveza kurdskih zajednica (KCK), ~ija je ~lanica i zabranjena PKK, u Istanbulu i ostalim velikim gradovima. Policija je prona{la 6,9 kilograma eksploziva C-4 u Istanbulu. @BOGAR SPECIJALNI PREDSTAVNIK EU U PRI[TINI - Biv{i ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel @bogar imenovan je ju~er za specijalnog predstavnika EU u Pri{tini. MONTENO U BOLNICI U ZAGREBU - Bh. pjeva~ Kemal Monteno podvrgnut je operaciji srca u bolnici u Zagrebu, gdje mu je ugra|ena sr~ana premosnica, pi{e Ve~ernji.hr. Monteno se nakon operacije osje}a dobro, a te informacije je potvrdila njegova supruga Branka, koja je u KBC-u Zagreb i{~ekivala ishod operacije.

Sjeverna Koreja

Kazne za lo{e plakanje
Svi oni koji nisu dovoljno ili na pravi na~in `alili zbog smrti sjevernokorejskog vo|e Kim Jong-ila poslati su u radne logore na izdr`avanje vi{emjese~nih kazni, prenosi RTS. Na {est mjeseci prinudnog rada osu|eni su oni koji nisu u~estvovali u organizovanom `aljenju, ili su odlazili na te manifestacije, ali nisu plakali niti pokazivali iskrene emocije. Oni koji su zadovoljili taj kriterijum, ali su kritikovali odluku da vlast bude prenesena na tre}u generaciju porodice Kim, poslati su u kampove za prevaspitavanje, ili su sa ~lanovima porodice protjerani iz gradova u sela. Kim Jong-il preminuo je 17. decembra, a nekoliko dana kasnije vlast je preuzeo njegov najmla|i sin Kim Jong-un. Ka-

nezvani~an izvje{taj

da je zavr{ena `alost, u lokalnim partijskim komitetima i partijskim ograncima u preduze}ima odr`ani su sastanci na kojima su kritikovani oni koji se nisu pona{ali na pravi na~in, a potom su kazne izricane. U me|uvremenu, Sjeverna Koreja ove sedmice je ispalila tri projektila kratkog dometa, {to je, po svoj prilici, rutinsko

testiranje doma}e tehnologije. Sjeverna Koreja redovno testira svoje rakete kratkog dometa, ali je posljednje testiranje obavljeno u vrijeme kada Pjongjang nastoji da u~vrsti autoritet novog vrhovnog vo|e Kim Jong-una. Pjongjang je ve} stavio do znanja da }e i pod Kim Jong-unom voditi politiku “songun“ ili “vojska je prva“ .

65 84 31 24 35 37

44 6 2 23 4 51

17 12 22 62 43 40

56 55 26 78 79 52

2. kolo 72 86 83 1 15 16 36 87 54 58 3 70 46 20 50 57 14 64

Bingo 37+ jedan dobitak 39.018,88 KM, kartica kupljena u Jajcu Deseterac: 27 dobitnika po 867,09 KM, Peterac: 11.257 dobitnika po 4,00 KM

JACK POT u narednom kolu oko:

1.330.000 KM

BINGO PLUS: 5 3 4 0 2 0