Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

Justus von Liebig (1803. 4 . ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. – 1873. pH kontroliše hemijske. Takođe.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje.5 do 1.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta. najčešće zbog đubrenja azotom. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7).

0 Krv 7.0 Morska voda 8.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7.4 Destilovana voda 7.4 Stomačna kiselina 1.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.0 Mleko 6.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3.2 5.5 Sapun 9.51-5.5 4. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.5 – 7.0 Pivo 4.5 Limunov sok 2. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .2 6. dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.0 – 10.5 Amonijak 11.34 – 7.51 .5 Kafa 5. U takvim okolnostima (pH<5.5 Čaj 5.50 Manje od 4.7.0 Kisela kiša <5. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima.5 Obeljivač 12.5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.0 Kiselina u baterijama 0.51-6.5 – 2.45 Čovekova pljuvačka 6. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka. 5 .

pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. dopunska agrotehnička mera. sumpora. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. kalijuma. Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. poremećen vodo-vazdušni režim. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). B) 6 . • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. gvožđa i drugih biogenih elemenata. • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . kao i fiksacija hraniva u zemljištu. što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. Đubrenje . Fe. gde se obavlja proces fotosinteze.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. a uz odgovarajuću cenu. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama.

Povećana otpornost. Poboljšanje kvaliteta.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 .

sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni.0001 0.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N. Mo. Zn.005 <0.02 0. K.001 0.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0. Mn nepokretljivi elementi: Ca. S. S) Primarni elementi iz zemljišta (N.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B. Mn. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. Cl. K) Makroelementi iz vazduha (C.6 0. Fe.05 0. Mo 8 . Cu. Mg. Zn. B. H.3 0. P. Cu.0001 0. Mg.4 1. Fe. P.1 0.

Nedostatak fosfora usporava porast biljke. Višak fosfora se retko javlja.) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja.Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. EDDHA. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. Pri slabom osvetljenju. krti listovi.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. Mn. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe.kratki su i tanki. Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova.. u nedostatku vlage. Cink . Fosfor . što je česta pojava na starijim listovima. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. malim brojem cvetova. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka. vrh ploda.B: važan element za građu i deobu ćelija. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. sitni listovi) i kratke internodije. Mangan . rub lista). slabo oprašivanje. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. Gvožde . listovi su sa tamno mrkim pegama. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka. plodovi su neodgovarajuće boje. Bor .K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. loša oplodnja. ph vrednost vode i zemljišta. vrh korena. mladi listovi su sitni. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. uski. listovi su krupni.Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. Zn..Cu: nedostatak karakterišu kržljavost. Magnezijum . Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. slabi usvajanje Mg. a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka. već od 6. Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. sitni cvetovi. temperatura zemljišta i sl. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. B). Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. aktiviranje enzima). Simptomi su kržljavost. visoke vlage zemljišta.5 zavisno od drugih činilaca. uz primetno smanjen porast. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. Cu. razgrađuje se hlorofil. koji izgledaju staklastoprovidni. neotpornost na sušu i bolesti. HEDTA. Kalcijum . tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti. Bakar . Kalijum . formiranje i klijanje polena. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda.

meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1.Fe2+ Cu+.Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-. Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2. Alaska Ii Sulotaste 3. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo. Program biostimulatora Specialcare program 5. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). ATP kataliza.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+. amino kiseline nukleinske kiseline. SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 .

upotrebom sirovina visokog kvaliteta. male količine semena. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje. sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena.Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta. On aktivira nekoliko enzima. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. sve formule sadrže: • Azot . Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 . odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju. kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. • Fosfor .Magnezijum je sastavni deo hlorofila.Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . donjih listova. slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. On je glavna komponenta proteina i hlorofila. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. • Kalijum . Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. • Magnezijum . istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. • Sulfat . Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka.

koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. potpuno rastvorljiv u vodi. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. lakši za čitanje. i kod useva osetljivih na so. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree. 12 . • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta.

0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida. • Dostupan u pakovanjima 50 gr. sa prskalicom. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje.0 0. voća.0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. čuva proizvod suvim. SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). lakši za čitanje.7 00 00 18 12 18 36 2. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. centralnom osovinom.2 5. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata. a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. 1 kg. naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća.3 8. Odlično za folijarnu primenu. sprečava probleme grudvanja). sisteme površinskog navodnjavanja).2 0. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. pH po 1% Rastvora 4.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9. ne sadrži teške metale.1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.2 2. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. 2 kg i 25 kg. 250 gr.8 9.

Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. čuva proizvod suvim. natrijuma (Na+).Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. sprečava probleme grudvanja).5 600 100 200 200 200 15 535 3. lakši za čitanje. sa prskalicom. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). i teških metala. 250 gr. centralnom osovinom. TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu. voća. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. 2 kg i 25 kg. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). potpuno rastvorljiv. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje.0 13. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. TURO®FORT Roze obojen. sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. sisteme površinskog navodnjavanja). PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. 14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.

natrijuma i teških metala. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca.5 0.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.6 2. centralnom osovinom. sa prskalicom.0 2.CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. Potpuno rastvorljiv u vodi . • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. CalNit®FORT 15. Mg2+ kod biljaka. i 25 Kg. Kompatibilnost . pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . sisteme površinskog navodnjavanja). slana i peskovita zemljišta.0 2 0.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća .3 8. izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4. odmah dostupan biljkama.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća. lakši za čitanje.5-0-0-+26. • Koristi se za ferigaciju povrća. produžava rok trajanja i povećava prinos useva. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. sprečava probleme grudvanja).4 21 0 14 5 14 30 0.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi. • Nema isparavanja azota. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. voća. voća. dovodi do brzog rasta. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet. Ca2+ . Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. • Pospešuje unos katjona K+. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Primena CalNit®FORTa . cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.7 6. čuva proizvod suvim. 2 kg. 250 gr.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana.

Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)). CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima. naročito pri visokim temperaturama zemljišta. čuva proizvod suvim.5% 19 % 1200 < 0. nitratni azot je optimalni izvor azota. Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. lakši za čitanje. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije. 16 . sprečava probleme grudvanja). • Dostupan u džakovima od 50 Kg.1% 1. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja.

SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. lakši za čitanje. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. crni i beli luk. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi. sprečava probleme grudvanja).03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.2% < 0. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina.SOP®FORT je fini kristalni prah.SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. čuva proizvod suvim. insekte i bolesti. mraz. Potpuno rastvorljiv u vodi . Kompatibilnost . čineći tako dostupnijim makro. natrijum ni teške metale.5% 110 1. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu.i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N. SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. 17 . Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera). koji se smatraju ograničavajućim elementima. izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima. • Dostupan u džakovima od 25 Kg.SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća . SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja.

Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. • Neophodan za toleranciju na stres. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. • Nema isparavanja azota. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. povećava toleranciju na hladnoću npr. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. • Neophodan za kvalitet useva. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. što dovodi do njihovog brzog rasta. uključujući cvetanje i sazrevanje. 18 . On takođe onemogućava propadanje korena.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. na mraz. odmah je dostupan biljkama. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. U slanim i alkalnim uslovima. • Pospešuje unos katjona kalijuma. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. natrijuma i teških metala. povećava prinos useva. koji se smatraju ograničavajućim elementima. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. oblik voća. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. boju i sadržaj šećera. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma.

Zn. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata. 19 . Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. sušu i stres. azot ni teške metale. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. pesticida i regulatora rasta. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37..PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. čuva proizvod suvim. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. vrućinu. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva. sprečava probleme grudvanja). čini biljke krepkim..8 % 316 < 0. lakši za čitanje.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti. Fe. složena aminokiselina u vidu praha. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni. u vodi rastvorljiva.

25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode. protresti rezervoar.78% L-Histidin 0. i 1 kg.5 0.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0.45% L-Glutaminska kiselina 9.5 0.20% L-Aspartik 3. a zatim prskati.50% L-Alaini 2.23% L-Leucin 2.80% L-Fenilalanin 1.70% L-Tirodin 1.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem. Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.02% L-Teronin 3. 250 gr.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2.49% L-Prolin 3.56% L-Serin 4.5 2 0.12% L-Glisin 2. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.20% L-Valin 3. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje.10% L-Lisin 2. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) .5-10 l/ha kod folijarne primene 1.30% L-Arginin 5.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1.5 1 1 0. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.45 % L-Metionin 0.

Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0. biljkama neophodnih. Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta.Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka. Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta. kao i bolje kretanje vode. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 . hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. proizveden od najčistijih prirodnih resursa.

1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. cinka. naročito u stresnim uslovima sporog rasta.5 kg. mangana. • Homogeni proizvod. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima.6 15. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. Može se mešati sa drugim proizvodima. Folcare®FORT ne sadrži hlor.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . voća.5 1.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4. 200ml i 1 lit. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje.4 20 8 20 32 2.8 0. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.0 2. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi. i 1.3 9 1. travnjaka i takođe. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća.1 5. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. • Visoko koncentrovana formula. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. 250 gr.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja.

Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS .250 gr. Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. ispostavilo se da. sprečava probleme grudvanja). a naročito amino . a naročito od odnosa C/N.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom.Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2. čuva proizvod suvim. U slučaju unosa đubriva. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije. ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa.Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže .5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. (ugljenik/azot) U vezi sa ovim. mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori . 1 kg i 2 kg .kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja. lakši za čitanje. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci . • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 . međutim. Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka .

ili životinjskog porekla. Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama . • Pirodoksin (vitamin B6) . Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu. To je takođe slučaj. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. biotin (H). insekti . prerađene upravo delovanjem mikroba. Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. sekundarno. ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu.. Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe.. On stimuliše rast. Riblji Guano Angibaud. njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana .dioksida. stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. kao nematode. Iz metodoloških razloga. a to je riba. Štaviše. pantotenska kiselina (B5).. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. naročito u zemljištu sa visokim pH. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . povećava otpornost na temperaturne udare. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima . Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. 24 . grinje. i to posebno vitamini iz grupe B. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. • Vitamini. kao korov ili parazitske gljive.Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja . ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. itd. sadrži u sebi značajne količine vitamina.

u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. • U drugom slučaju. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. odnosno više ili manje uravnotežena. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. Excell Orga jača. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. u tom smislu. • U prvom slučaju. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. • Ali. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. posle samo jedne primene u toku godine. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . Excell Orga obezbeđuje.Međutim. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. Riblji guano ispoljava. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije.

8.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva. 26 .Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal. ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.

5 g/l vode za zalivanje 0.20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0. čistoću ako je u pitanju vinova loza.5 g/lvode za zalivanje 0.) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati .6. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista.. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena.. to jest na nivou mesta razmene i prerade. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća. zatim..5 g/l vode za zalivanje 0. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. vlažnost.8-6 >5. soli.. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni. osim na prinos.40. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja...8-6 >5. itd. režim vlažnosti. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma. itd.5 g/l vode za zalivanje 1-2.5-2.5-2. itd... možemo reći da postoji još jedan put.) i najzad. Ovo je praktična metoda ishrane biljke.Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. i na parametre kvaliteta: boju. 27 .5 g/l vode za zalivanje 1-2.8-6 >5. širok spektar fizičke kompatibilnosti. pH. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema.5 g/l vode za zalivanje 1-2..10+4MgO+ME 20. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju.5-2. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno. stres vezan za hidrološku situaciju. itd..) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu..... suša. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja.10+2MgO+ME Parma 16.20. za spoljašnju sredinu (temperatura..27+3MgO+ME Green 10. itd.). starost biljke. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit..) . put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata. antagonizmi. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane.5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5.8-6 FOLIJARNA ISHRANA..5-2. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća. koncentracija. Soluveg Orange 22. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama... kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje.. • Delovati. okside. Potpuno rastvorljivo đubrivo.10. Međutim. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.

Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja. Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka. kelj. uljna repica.10+0.4. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 .8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12.6+0.8. kupusnjače (kupus.6.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6.

Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1. voće.01% bakar 0.02% bor 0.02% mangan 0. povrtrstvu i zasadima masline 1. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.001% cink 0.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova. 29 . Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1. vinove loze.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja.GALENIKA FITOFARMACIJA A. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.2-0.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije.2-0.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. vinove loze. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima.02% molibden 0.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. voće.

Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a.A.Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S. ORIGINAL .d.

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

rs B Mg .ing.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo. sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl.uk K Zn Cu www.fitofarmacija.co.ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful