Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

– 1873. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. pH kontroliše hemijske. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja. ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. 4 .5 do 1. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. Takođe. najčešće zbog đubrenja azotom. pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7). Justus von Liebig (1803.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima.

51-5.4 Destilovana voda 7.5 Sapun 9. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.0 Kiselina u baterijama 0. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline.7.5 Čaj 5.45 Čovekova pljuvačka 6.0 – 10.5 Kafa 5. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.0 Morska voda 8. 5 .51-6.5 – 2.50 Manje od 4.0 Pivo 4.5 Obeljivač 12.34 – 7.5 Amonijak 11.5 4. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.0 Kisela kiša <5.2 6.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja.5 – 7.2 5.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3.0 Krv 7.51 .0 Mleko 6. dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.5 Limunov sok 2.4 Stomačna kiselina 1. U takvim okolnostima (pH<5.

Đubrenje . gde se obavlja proces fotosinteze. a uz odgovarajuću cenu. kalijuma. međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. Fe. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. sumpora. Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. B) 6 . dopunska agrotehnička mera. gvožđa i drugih biogenih elemenata.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. poremećen vodo-vazdušni režim. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. kao i fiksacija hraniva u zemljištu. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati.

Povećana otpornost. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Poboljšanje kvaliteta.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa.

Fe.001 0. H.0001 0. Cl. Mg. Mn nepokretljivi elementi: Ca. S) Primarni elementi iz zemljišta (N. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0.05 0. B. K. Mo.02 0. Mg.6 0. Zn. Fe.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni. Cu.005 <0. Mo 8 .4 1. Cu.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B. K) Makroelementi iz vazduha (C. Zn. Mn. S. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. P.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N.1 0.3 0.0001 0. P.

Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka. listovi su krupni. stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. Kalcijum . visoke vlage zemljišta. neotpornost na sušu i bolesti. Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju.Cu: nedostatak karakterišu kržljavost. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. slabo oprašivanje.Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja.. Mn. B). Magnezijum . biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. uski. koji izgledaju staklastoprovidni. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza. Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova. Kalijum .5 zavisno od drugih činilaca. EDDHA. Gvožde . Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. Višak fosfora se retko javlja. temperatura zemljišta i sl. mladi listovi su sitni.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. Mangan . plodovi su neodgovarajuće boje. ph vrednost vode i zemljišta. malim brojem cvetova. Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. Pri slabom osvetljenju. Cu. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. rub lista). Fosfor . P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . listovi su sa tamno mrkim pegama. sitni listovi) i kratke internodije.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. Simptomi su kržljavost.B: važan element za građu i deobu ćelija. Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. formiranje i klijanje polena. Bor . loša oplodnja. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. što je česta pojava na starijim listovima. sitni cvetovi. a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. Zn. slabi usvajanje Mg.Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. Nedostatak fosfora usporava porast biljke. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta. tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti.) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja.. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. aktiviranje enzima). Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. već od 6. vrh ploda.kratki su i tanki. Cink . krti listovi. HEDTA. vrh korena. Bakar . Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. uz primetno smanjen porast.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. u nedostatku vlage. razgrađuje se hlorofil.

SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. ATP kataliza. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 .Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-.Fe2+ Cu+. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane. amino kiseline nukleinske kiseline. Program biostimulatora Specialcare program 5. Alaska Ii Sulotaste 3.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+. Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2.

Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm. Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. upotrebom sirovina visokog kvaliteta. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. male količine semena. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. • Magnezijum . Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka. On aktivira nekoliko enzima. On je glavna komponenta proteina i hlorofila. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke. kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. • Sulfat .Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje .rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. • Fosfor . sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena. donjih listova.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 . Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu. slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje.Magnezijum je sastavni deo hlorofila. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. • Kalijum . sve formule sadrže: • Azot .Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta.

čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. potpuno rastvorljiv u vodi. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). i kod useva osetljivih na so. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. 12 . primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. lakši za čitanje.

250 gr.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. lakši za čitanje. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9.2 5. 1 kg. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1.0 0.8 9.1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . centralnom osovinom. 2 kg i 25 kg. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. pH po 1% Rastvora 4. sprečava probleme grudvanja). a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. sa prskalicom.3 8.7 00 00 18 12 18 36 2. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Odlično za folijarnu primenu. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). • Dostupan u pakovanjima 50 gr. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah.2 2.2 0. sisteme površinskog navodnjavanja). naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća. voća. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu. ne sadrži teške metale. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata. čuva proizvod suvim.0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi.

14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . lakši za čitanje. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. 2 kg i 25 kg. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.0 13.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. centralnom osovinom. natrijuma (Na+). sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode. sprečava probleme grudvanja). voća. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. čuva proizvod suvim. sa prskalicom. i teških metala. TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. 250 gr. Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. potpuno rastvorljiv.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje.5 600 100 200 200 200 15 535 3.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). sisteme površinskog navodnjavanja). Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. TURO®FORT Roze obojen.

3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća. Ca2+ .TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. sa prskalicom.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. 2 kg. natrijuma i teških metala. produžava rok trajanja i povećava prinos useva. voća. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. • Nema isparavanja azota.CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. Primena CalNit®FORTa . Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. Potpuno rastvorljiv u vodi . • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.5-0-0-+26. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.5 0. CalNit®FORT 15.4 21 0 14 5 14 30 0. sprečava probleme grudvanja). i 25 Kg. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.7 6.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana. izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. voća.0 2 0. Mg2+ kod biljaka.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . centralnom osovinom.3 8. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet.6 2. 250 gr. • Pospešuje unos katjona K+. dovodi do brzog rasta. čuva proizvod suvim.0 2. lakši za čitanje. slana i peskovita zemljišta. pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . Kompatibilnost . sisteme površinskog navodnjavanja). • Koristi se za ferigaciju povrća. odmah dostupan biljkama.

5% 19 % 1200 < 0.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. čuva proizvod suvim. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje.1% 1. naročito pri visokim temperaturama zemljišta. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. nitratni azot je optimalni izvor azota. 16 . Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)). lakši za čitanje. Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. sprečava probleme grudvanja). CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja.

i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi. lakši za čitanje. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu. izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog.SOP®FORT je fini kristalni prah.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. čineći tako dostupnijim makro. Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera). • Dostupan u džakovima od 25 Kg. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja. SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C.03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.5% 110 1. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. insekte i bolesti.SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka.i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. crni i beli luk. 17 .SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća . Kompatibilnost . SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. sprečava probleme grudvanja). SOP®FORT poboljšava ukus i izgled.2% < 0. mraz. čuva proizvod suvim. Potpuno rastvorljiv u vodi . natrijum ni teške metale. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N. koji se smatraju ograničavajućim elementima. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina.

što dovodi do njihovog brzog rasta. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. • Neophodan za kvalitet useva. • Neophodan za toleranciju na stres. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. U slanim i alkalnim uslovima. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. • Nema isparavanja azota. boju i sadržaj šećera. na mraz. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. 18 . uključujući cvetanje i sazrevanje. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. • Pospešuje unos katjona kalijuma. koji se smatraju ograničavajućim elementima. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. oblik voća. On takođe onemogućava propadanje korena. natrijuma i teških metala. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. povećava toleranciju na hladnoću npr. povećava prinos useva. odmah je dostupan biljkama. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora.

) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije. u vodi rastvorljiva. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg. čuva proizvod suvim. Zn. vrućinu. sušu i stres. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. 19 . čini biljke krepkim. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata. azot ni teške metale.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. lakši za čitanje. Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni.. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. Fe. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37. sprečava probleme grudvanja). Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti.. pesticida i regulatora rasta. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva.8 % 316 < 0. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. složena aminokiselina u vidu praha. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina.

30% L-Arginin 5. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.5-10 l/ha kod folijarne primene 1.80% L-Fenilalanin 1.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0. Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.50% L-Alaini 2. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) .20% L-Aspartik 3.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem.20% L-Valin 3.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje.49% L-Prolin 3.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1.78% L-Histidin 0.5 0.02% L-Teronin 3.56% L-Serin 4.45 % L-Metionin 0. a zatim prskati.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode. protresti rezervoar.70% L-Tirodin 1.45% L-Glutaminska kiselina 9.10% L-Lisin 2. 250 gr.12% L-Glisin 2.5 0.5 1 1 0.23% L-Leucin 2. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr. i 1 kg.5 2 0. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.

biljkama neophodnih. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 .06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta. Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta.Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0. kao i bolje kretanje vode. hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. proizveden od najčistijih prirodnih resursa.

4 20 8 20 32 2. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.5 kg. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća. Folcare®FORT ne sadrži hlor.0 2. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju. i 1. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu. travnjaka i takođe.3 9 1. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi. • Visoko koncentrovana formula. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje. voća. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima.8 0.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4. 200ml i 1 lit. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. 250 gr.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi. mangana. • Homogeni proizvod.6 15. Može se mešati sa drugim proizvodima. naročito u stresnim uslovima sporog rasta. cinka.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom.1 5. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr.5 1.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5.

a naročito amino . međutim. 1 kg i 2 kg .250 gr. čuva proizvod suvim. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. lakši za čitanje.5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. sprečava probleme grudvanja). (ugljenik/azot) U vezi sa ovim. Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. ispostavilo se da. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije. Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka . ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori . Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 .kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže .Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2. ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci .Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva. mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). a naročito od odnosa C/N. U slučaju unosa đubriva. Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju.

Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu.. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . Iz metodoloških razloga. ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. kao korov ili parazitske gljive.dioksida. Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. 24 . ili životinjskog porekla. pantotenska kiselina (B5). i to posebno vitamini iz grupe B. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . To je takođe slučaj. Štaviše. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. biotin (H). insekti . grinje.. te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama . Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. On stimuliše rast. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. sekundarno. rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . a to je riba. stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. povećava otpornost na temperaturne udare. kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. naročito u zemljištu sa visokim pH. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. itd. Riblji Guano Angibaud. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima .Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja .. sadrži u sebi značajne količine vitamina. koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. • Vitamini. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. kao nematode. • Pirodoksin (vitamin B6) . Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. prerađene upravo delovanjem mikroba. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen .

• bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta.Međutim. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. Excell Orga obezbeđuje. biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. Excell Orga jača. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. Riblji guano ispoljava. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. posle samo jedne primene u toku godine. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. u tom smislu. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. • Ali. odnosno više ili manje uravnotežena. hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. • U prvom slučaju. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. • U drugom slučaju. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije.

Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.8. ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4. 26 .

5 g/lvode za zalivanje 0.8-6 >5.... koncentracija.5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.5-2.. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća.8-6 >5. i na parametre kvaliteta: boju. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. • Delovati. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu.6. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine.10+2MgO+ME Parma 16.5-2. okside. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja. osim na prinos. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno.5 g/l vode za zalivanje 1-2.. Međutim..5 g/l vode za zalivanje 0.40. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0.8-6 FOLIJARNA ISHRANA. pH.. to jest na nivou mesta razmene i prerade. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju. itd. režim vlažnosti.. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata.. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni. 27 .. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja. za spoljašnju sredinu (temperatura.. Ovo je praktična metoda ishrane biljke. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje..) i najzad.27+3MgO+ME Green 10.5 g/l vode za zalivanje 0.. stres vezan za hidrološku situaciju. možemo reći da postoji još jedan put. itd. zatim. vlažnost.) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature.). Potpuno rastvorljivo đubrivo.) .5 g/l vode za zalivanje 1-2. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju... itd. antagonizmi. itd. suša. širok spektar fizičke kompatibilnosti. starost biljke.20.10+4MgO+ME 20.5-2.8-6 >5..20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2.10..5-2.) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati .. itd.. Soluveg Orange 22.5 g/l vode za zalivanje 1-2. čistoću ako je u pitanju vinova loza. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća. soli..

2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja. uljna repica.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 .8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12. Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice.6+0. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka.6.4. kelj.10+0.8. kupusnjače (kupus.

006% Boja: zelena Zapreminska masa 1.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja.01% bakar 0.02% molibden 0. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.GALENIKA FITOFARMACIJA A. voće. vinove loze. 29 .02% bor 0.001% cink 0. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije.2-0. povrtrstvu i zasadima masline 1.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.2-0. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.02% mangan 0. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima. vinove loze. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova. voće. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1.

A.Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S. ORIGINAL . Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a.d.

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

rs B Mg . sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.co.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl.fitofarmacija.uk K Zn Cu www.ing.ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful