Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

Justus von Liebig (1803.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. pH kontroliše hemijske. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7). fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala.5 do 1. – 1873. Takođe. 4 . ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. najčešće zbog đubrenja azotom. pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta.

0 Pivo 4.0 Krv 7.0 Mleko 6.4 Stomačna kiselina 1. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .4 Destilovana voda 7.0 Kiselina u baterijama 0.5 Obeljivač 12.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.2 5.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima.5 Sapun 9.5 Kafa 5.5 Čaj 5.0 Kisela kiša <5. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.5 – 7.5 4.0 – 10.45 Čovekova pljuvačka 6.7.5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.5 Amonijak 11.51-6.50 Manje od 4.51 .2 6.0 Morska voda 8. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7.5 – 2.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.5 Limunov sok 2. U takvim okolnostima (pH<5. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline. 5 . dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.51-5.34 – 7.

poremećen vodo-vazdušni režim. Đubrenje . B) 6 . značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. gde se obavlja proces fotosinteze. a uz odgovarajuću cenu.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. gvožđa i drugih biogenih elemenata. sumpora. Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. kao i fiksacija hraniva u zemljištu. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. Fe. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. kalijuma. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. dopunska agrotehnička mera. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta.

Poboljšanje kvaliteta.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Povećana otpornost.

Mo. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. Mg.0001 0.1 0. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni. K. S. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0. K) Makroelementi iz vazduha (C. Mo 8 .6 0. Zn. Zn.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B.3 0. Cl.4 1.001 0. P.0001 0. Mn nepokretljivi elementi: Ca.05 0. Cu. Mn. B. P.02 0.005 <0. Fe. Mg. Cu.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N. H. Fe. S) Primarni elementi iz zemljišta (N.

ph vrednost vode i zemljišta. Kalijum . Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju. Magnezijum . stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja. Fosfor . Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. vrh korena. B). slabo oprašivanje. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta. Pri slabom osvetljenju. u nedostatku vlage.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. aktiviranje enzima). Bor . slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti.) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. loša oplodnja.B: važan element za građu i deobu ćelija. vrh ploda.5 zavisno od drugih činilaca.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. plodovi su neodgovarajuće boje. slabi usvajanje Mg. što je česta pojava na starijim listovima.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. Višak fosfora se retko javlja. Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva.. a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. Cu. Kalcijum . listovi su sa tamno mrkim pegama. Mn. krti listovi. već od 6. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. Bakar . visoke vlage zemljišta. Simptomi su kržljavost. HEDTA. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. neotpornost na sušu i bolesti. uz primetno smanjen porast. malim brojem cvetova. Cink . rub lista).Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta.kratki su i tanki. sitni listovi) i kratke internodije. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka. koji izgledaju staklastoprovidni. listovi su krupni. sitni cvetovi. razgrađuje se hlorofil. formiranje i klijanje polena.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda. temperatura zemljišta i sl. Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka.Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. uski. Zn. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. EDDHA. Gvožde . Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege).Cu: nedostatak karakterišu kržljavost.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka.. Mangan . pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. Nedostatak fosfora usporava porast biljke. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza. mladi listovi su sitni.

SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 . Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2. meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1. ATP kataliza. Program biostimulatora Specialcare program 5. amino kiseline nukleinske kiseline.Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-.Fe2+ Cu+. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane. Alaska Ii Sulotaste 3.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+.

• Kalijum . upotrebom sirovina visokog kvaliteta. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena. donjih listova.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje.Magnezijum je sastavni deo hlorofila. male količine semena.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 . • Fosfor . On je glavna komponenta proteina i hlorofila. kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. • Sulfat . kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju. • Magnezijum .Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke. Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. sve formule sadrže: • Azot . Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih.Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta. Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka. On aktivira nekoliko enzima.

i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. 12 . čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree. čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. lakši za čitanje. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. i kod useva osetljivih na so. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. potpuno rastvorljiv u vodi. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta.

SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+).ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. lakši za čitanje.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente.2 2. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah.2 5.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. pH po 1% Rastvora 4. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida.3 8.7 00 00 18 12 18 36 2. • Dostupan u pakovanjima 50 gr. 2 kg i 25 kg. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1.2 0.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9.0 0. ne sadrži teške metale. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta. a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. Odlično za folijarnu primenu. čuva proizvod suvim. sisteme površinskog navodnjavanja).1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . 250 gr. sa prskalicom. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu. sprečava probleme grudvanja). 1 kg. centralnom osovinom.8 9. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista. voća.

sprečava probleme grudvanja). lakši za čitanje. TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu. 2 kg i 25 kg. sisteme površinskog navodnjavanja). Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. čuva proizvod suvim.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. i teških metala. centralnom osovinom. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. voća. natrijuma (Na+). za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. TURO®FORT Roze obojen. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.0 13. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. sa prskalicom.5 600 100 200 200 200 15 535 3. 14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. 250 gr. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. potpuno rastvorljiv.

produžava rok trajanja i povećava prinos useva. čuva proizvod suvim.6 2.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4.3 8.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. odmah dostupan biljkama. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. voća.5-0-0-+26.5 0. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. sprečava probleme grudvanja). lakši za čitanje.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. • Pospešuje unos katjona K+. • Nema isparavanja azota.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. Potpuno rastvorljiv u vodi . CalNit®FORT 15.4 21 0 14 5 14 30 0.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća.0 2. 2 kg. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.7 6. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Primena CalNit®FORTa . natrijuma i teških metala. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. Ca2+ . voća. pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . dovodi do brzog rasta. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova.0 2 0. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. sa prskalicom. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. slana i peskovita zemljišta.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet. Mg2+ kod biljaka. • Koristi se za ferigaciju povrća. centralnom osovinom. Kompatibilnost . i 25 Kg. 250 gr. sisteme površinskog navodnjavanja).

Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)). Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. 16 .1% 1.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. čuva proizvod suvim. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26.5% 19 % 1200 < 0. nitratni azot je optimalni izvor azota. naročito pri visokim temperaturama zemljišta. lakši za čitanje. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima. sprečava probleme grudvanja). Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

crni i beli luk. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu. čuva proizvod suvim. insekte i bolesti. izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima.03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. čineći tako dostupnijim makro. mraz.2% < 0. SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka. Kompatibilnost .SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N. natrijum ni teške metale.5% 110 1. Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera).SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma.SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća .i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi. sprečava probleme grudvanja).SOP®FORT je fini kristalni prah. • Dostupan u džakovima od 25 Kg. koji se smatraju ograničavajućim elementima. 17 . Potpuno rastvorljiv u vodi . lakši za čitanje.

• Nema isparavanja azota. • Neophodan za toleranciju na stres. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. povećava toleranciju na hladnoću npr. oblik voća.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. • Neophodan za kvalitet useva. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. natrijuma i teških metala. povećava prinos useva. odmah je dostupan biljkama. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. boju i sadržaj šećera. Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. koji se smatraju ograničavajućim elementima. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. uključujući cvetanje i sazrevanje. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. • Pospešuje unos katjona kalijuma. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. što dovodi do njihovog brzog rasta. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. U slanim i alkalnim uslovima. On takođe onemogućava propadanje korena. 18 . On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. na mraz. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah.

Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti. čuva proizvod suvim. Zn. složena aminokiselina u vidu praha. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva. 19 .1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. sprečava probleme grudvanja). Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. čini biljke krepkim. u vodi rastvorljiva. Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. vrućinu.. lakši za čitanje.8 % 316 < 0. sušu i stres. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37. Fe.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. azot ni teške metale.. pesticida i regulatora rasta. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg.

45% L-Glutaminska kiselina 9.02% L-Teronin 3.78% L-Histidin 0. a zatim prskati. i 1 kg.50% L-Alaini 2.5 2 0.23% L-Leucin 2.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode.30% L-Arginin 5. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.12% L-Glisin 2.49% L-Prolin 3.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem.70% L-Tirodin 1. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) . Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.80% L-Fenilalanin 1.5 1 1 0. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje.10% L-Lisin 2.5 0.5-10 l/ha kod folijarne primene 1.20% L-Valin 3. protresti rezervoar.45 % L-Metionin 0.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2.56% L-Serin 4. Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. 250 gr.5 0.20% L-Aspartik 3. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr.

Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka. Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0. kao i bolje kretanje vode. Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 . Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. proizveden od najčistijih prirodnih resursa. biljkama neophodnih.

4 20 8 20 32 2. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu.5 1. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.0 2. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . cinka. • Homogeni proizvod. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. 200ml i 1 lit. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. travnjaka i takođe.1 5. i 1. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. 250 gr.6 15.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. naročito u stresnim uslovima sporog rasta.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4. • Visoko koncentrovana formula. voća. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću.8 0. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. Može se mešati sa drugim proizvodima.3 9 1.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja. mangana. Folcare®FORT ne sadrži hlor.5 kg. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća.

250 gr. čuva proizvod suvim.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . U slučaju unosa đubriva. Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 . Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci . a naročito od odnosa C/N.Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva.kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije. (ugljenik/azot) U vezi sa ovim. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori . Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka . ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. ispostavilo se da. lakši za čitanje. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). sprečava probleme grudvanja). a naročito amino . • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže . 1 kg i 2 kg .5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. međutim. mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru.Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2.

rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. • Vitamini. Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . ili životinjskog porekla.. Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. naročito u zemljištu sa visokim pH. pantotenska kiselina (B5). 24 . Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. insekti . To je takođe slučaj. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. kao korov ili parazitske gljive. On stimuliše rast. Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. a to je riba. ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. kao nematode.dioksida..Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja . GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. sekundarno. grinje. te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama . Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . povećava otpornost na temperaturne udare. prerađene upravo delovanjem mikroba. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. Iz metodoloških razloga. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima .. Riblji Guano Angibaud. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. Štaviše. sadrži u sebi značajne količine vitamina. koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. biotin (H). • Pirodoksin (vitamin B6) . njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. i to posebno vitamini iz grupe B. • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. itd. Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu.

ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. odnosno više ili manje uravnotežena. Riblji guano ispoljava. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. Excell Orga jača. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. u tom smislu. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. • U prvom slučaju. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. posle samo jedne primene u toku godine. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. Excell Orga obezbeđuje. • U drugom slučaju. • Ali. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme.Međutim. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka.

8. ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal. 26 .

Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit.5 g/l vode za zalivanje 1-2.8-6 >5.10+2MgO+ME Parma 16. okside. zatim. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno. možemo reći da postoji još jedan put...5 g/lvode za zalivanje 0...5-2...) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature.40. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena. Ovo je praktična metoda ishrane biljke. za spoljašnju sredinu (temperatura...Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. itd.10+4MgO+ME 20.20. Potpuno rastvorljivo đubrivo.). • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća.. 27 .. itd. i na parametre kvaliteta: boju. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu.10.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0.8-6 >5. stres vezan za hidrološku situaciju. starost biljke.5-2. itd.5 g/l vode za zalivanje 0. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.5-2.) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati . koncentracija. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju.5 g/l vode za zalivanje 1-2. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju. pH... soli. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. vlažnost.27+3MgO+ME Green 10..5 g/l vode za zalivanje 1-2. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja. • Delovati.) .5 g/l vode za zalivanje 0.6.20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2. osim na prinos. to jest na nivou mesta razmene i prerade.8-6 FOLIJARNA ISHRANA. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje.) i najzad.. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane.. čistoću ako je u pitanju vinova loza. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema. suša. antagonizmi. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma... • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja. širok spektar fizičke kompatibilnosti. itd... Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. itd. režim vlažnosti. Međutim. Soluveg Orange 22.. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni.8-6 >5.5-2. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća.5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5.

kelj. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 . Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja.6+0.8.6. kupusnjače (kupus.4. uljna repica.10+0.

001% cink 0. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. 29 . šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova. voće. voće.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije. vinove loze. povrtrstvu i zasadima masline 1.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu.GALENIKA FITOFARMACIJA A.2-0.02% mangan 0.02% bor 0.2-0. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima. vinove loze.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.02% molibden 0.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.01% bakar 0. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1.

d.A. Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a.Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S. ORIGINAL .

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

ing.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl.co.rs B Mg . sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.ing.fitofarmacija.uk K Zn Cu www. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful