Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. pH kontroliše hemijske. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. Justus von Liebig (1803. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja. pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7). fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. najčešće zbog đubrenja azotom. 4 .5 do 1. – 1873. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje. Takođe. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima.

5 – 2. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .4 Stomačna kiselina 1.0 Krv 7.5 Čaj 5.45 Čovekova pljuvačka 6.51-5. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.5 Amonijak 11.0 Pivo 4.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3.34 – 7.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.0 – 10. dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima.5 – 7.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7.5 4.0 Mleko 6.0 Kiselina u baterijama 0. 5 .5 Kafa 5.0 Morska voda 8.51-6.5 Obeljivač 12.50 Manje od 4.0 Kisela kiša <5.4 Destilovana voda 7.7. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus.5 Sapun 9.51 .5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.2 6. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja.2 5. U takvim okolnostima (pH<5.5 Limunov sok 2.

dopunska agrotehnička mera. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. gvožđa i drugih biogenih elemenata. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. poremećen vodo-vazdušni režim. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. a uz odgovarajuću cenu. gde se obavlja proces fotosinteze. Fe. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. Đubrenje . što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. kalijuma. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta. kao i fiksacija hraniva u zemljištu.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija).Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. B) 6 . kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. sumpora. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji.

Poboljšanje kvaliteta. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Povećana otpornost.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa.

Cl. K. Mo 8 . Fe.3 0.005 <0.001 0. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni.02 0.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B.1 0. S. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0. Zn. K) Makroelementi iz vazduha (C.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0. Mg. P. Zn.0001 0.0001 0.6 0. P. Mg. H. Cu. Mn. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. S) Primarni elementi iz zemljišta (N.4 1. Mn nepokretljivi elementi: Ca.05 0. B. Cu. Mo. Fe.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N.

Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju. Cu..kratki su i tanki. slabo oprašivanje. Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda. Zn. Mn. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. Simptomi su kržljavost. u nedostatku vlage. Bakar . sitni listovi) i kratke internodije.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. HEDTA. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja. Mangan . Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. Magnezijum . stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. Fosfor .) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. koji izgledaju staklastoprovidni. vrh ploda. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. uz primetno smanjen porast. malim brojem cvetova. slabi usvajanje Mg. Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka. Bor .Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali.B: važan element za građu i deobu ćelija.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. neotpornost na sušu i bolesti. formiranje i klijanje polena. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. loša oplodnja. Pri slabom osvetljenju. sitni cvetovi. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka. uski.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. listovi su krupni. Cink . krti listovi. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . temperatura zemljišta i sl. mladi listovi su sitni. Nedostatak fosfora usporava porast biljke. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. listovi su sa tamno mrkim pegama.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. aktiviranje enzima). Kalijum . plodovi su neodgovarajuće boje. rub lista). a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka.Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde.5 zavisno od drugih činilaca.. razgrađuje se hlorofil. Gvožde . već od 6. tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti. ph vrednost vode i zemljišta. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). Kalcijum .Cu: nedostatak karakterišu kržljavost.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. vrh korena. B). Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. EDDHA. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. što je česta pojava na starijim listovima. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova. visoke vlage zemljišta. Višak fosfora se retko javlja.

Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+. amino kiseline nukleinske kiseline.Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). Alaska Ii Sulotaste 3.Fe2+ Cu+. meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-. Program biostimulatora Specialcare program 5. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo. ATP kataliza. SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 .

Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. • Magnezijum . Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. On je glavna komponenta proteina i hlorofila. kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 .Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . • Fosfor .Magnezijum je sastavni deo hlorofila.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. • Kalijum . Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. • Sulfat . sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. upotrebom sirovina visokog kvaliteta. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. On aktivira nekoliko enzima. Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka.Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta. kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje. male količine semena. sve formule sadrže: • Azot . donjih listova. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka.

ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. potpuno rastvorljiv u vodi. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama. koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. i kod useva osetljivih na so. 12 . Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. lakši za čitanje.

1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1.2 5. lakši za čitanje. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida. čuva proizvod suvim. pH po 1% Rastvora 4. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja.2 0. • Dostupan u pakovanjima 50 gr. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. centralnom osovinom.3 8. sisteme površinskog navodnjavanja).0 0.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9. Odlično za folijarnu primenu. naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. sa prskalicom. SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). voća. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. 2 kg i 25 kg. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah.2 2. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje. sprečava probleme grudvanja). PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. 250 gr. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta.7 00 00 18 12 18 36 2.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente. ne sadrži teške metale.8 9. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu. 1 kg. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje.

čuva proizvod suvim. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. sa prskalicom. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. TURO®FORT Roze obojen. Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. 250 gr. centralnom osovinom. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). 14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) .0 13. i teških metala. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina.5 600 100 200 200 200 15 535 3.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. voća. natrijuma (Na+). Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. potpuno rastvorljiv. lakši za čitanje. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. sisteme površinskog navodnjavanja). TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. sprečava probleme grudvanja). 2 kg i 25 kg.

natrijuma i teških metala. odmah dostupan biljkama. Kompatibilnost .0 2 0.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4. sisteme površinskog navodnjavanja). Mg2+ kod biljaka. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova. Potpuno rastvorljiv u vodi . slana i peskovita zemljišta.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi.0 2. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. • Pospešuje unos katjona K+. izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. produžava rok trajanja i povećava prinos useva. • Koristi se za ferigaciju povrća. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. Ca2+ . • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. sprečava probleme grudvanja).CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet. • Nema isparavanja azota. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. sa prskalicom. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. voća.4 21 0 14 5 14 30 0. pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . Primena CalNit®FORTa . DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. CalNit®FORT 15.6 2. voća. 250 gr.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . centralnom osovinom. i 25 Kg.3 8. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos.7 6. dovodi do brzog rasta. 2 kg.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5.5-0-0-+26.5 0. lakši za čitanje. čuva proizvod suvim.

lakši za čitanje. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije.5% 19 % 1200 < 0. 16 . čuva proizvod suvim. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima. nitratni azot je optimalni izvor azota. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja. naročito pri visokim temperaturama zemljišta.1% 1. Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)). kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26. sprečava probleme grudvanja). Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.

po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. Potpuno rastvorljiv u vodi . Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera).SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća . izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima. čineći tako dostupnijim makro.03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu.i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka. SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. insekte i bolesti. • Dostupan u džakovima od 25 Kg.5% 110 1. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja. koji se smatraju ograničavajućim elementima. lakši za čitanje. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi.SOP®FORT je fini kristalni prah. mraz.2% < 0. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina.SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. natrijum ni teške metale.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. Kompatibilnost . čuva proizvod suvim. SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N. sprečava probleme grudvanja). crni i beli luk. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. 17 .

što dovodi do njihovog brzog rasta. • Neophodan za kvalitet useva. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. uključujući cvetanje i sazrevanje. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. odmah je dostupan biljkama. • Pospešuje unos katjona kalijuma. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. natrijuma i teških metala. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. On takođe onemogućava propadanje korena. 18 . oblik voća. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. • Nema isparavanja azota. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. • Neophodan za toleranciju na stres.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. U slanim i alkalnim uslovima. povećava toleranciju na hladnoću npr. koji se smatraju ograničavajućim elementima. boju i sadržaj šećera. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. povećava prinos useva. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. na mraz. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike.

čuva proizvod suvim. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. azot ni teške metale. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. čini biljke krepkim.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova.. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg. složena aminokiselina u vidu praha. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva.. pesticida i regulatora rasta. Fe. lakši za čitanje. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva. Zn.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. u vodi rastvorljiva. 19 . pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. sprečava probleme grudvanja). Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. sušu i stres.8 % 316 < 0. Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti. vrućinu.

20% L-Valin 3.10% L-Lisin 2.02% L-Teronin 3.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode.45% L-Glutaminska kiselina 9.5 1 1 0. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1.5 0.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2.80% L-Fenilalanin 1. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje.50% L-Alaini 2.23% L-Leucin 2.30% L-Arginin 5.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0. Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.49% L-Prolin 3.5 2 0.56% L-Serin 4.20% L-Aspartik 3.5-10 l/ha kod folijarne primene 1. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) .78% L-Histidin 0.12% L-Glisin 2.5 0. i 1 kg.70% L-Tirodin 1. protresti rezervoar. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.45 % L-Metionin 0. 250 gr.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem. a zatim prskati. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr.

Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. kao i bolje kretanje vode. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0. proizveden od najčistijih prirodnih resursa.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 . Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta. hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. biljkama neophodnih. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka.Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa.

naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata.8 0. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. mangana. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) .5 1. naročito u stresnim uslovima sporog rasta.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju. voća. Folcare®FORT ne sadrži hlor. Može se mešati sa drugim proizvodima.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4.3 9 1. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. • Visoko koncentrovana formula. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu. 200ml i 1 lit.5 kg.6 15. cinka. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje. • Homogeni proizvod. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju.4 20 8 20 32 2.0 2.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi. travnjaka i takođe. i 1. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja.1 5. 250 gr.

Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 .kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. lakši za čitanje. Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci . sprečava probleme grudvanja). mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. ispostavilo se da. a naročito od odnosa C/N. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. 1 kg i 2 kg . ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa.Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva.Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori . ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . (ugljenik/azot) U vezi sa ovim. U slučaju unosa đubriva. međutim. Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka . Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže .5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. a naročito amino . čuva proizvod suvim.250 gr.

pantotenska kiselina (B5). Štaviše. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. sekundarno. i to posebno vitamini iz grupe B. a to je riba. To je takođe slučaj. sadrži u sebi značajne količine vitamina. • Pirodoksin (vitamin B6) . Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu. njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. On stimuliše rast. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . ili životinjskog porekla. GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama .. kao nematode. 24 . Riblji Guano Angibaud. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . grinje. • Vitamini. itd. biotin (H). ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom.. povećava otpornost na temperaturne udare. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. naročito u zemljištu sa visokim pH. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima . a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. kao korov ili parazitske gljive.dioksida.Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja . • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu.. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. insekti . Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. prerađene upravo delovanjem mikroba. Iz metodoloških razloga.

Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. posle samo jedne primene u toku godine. • U drugom slučaju.Međutim. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. u tom smislu. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. Excell Orga obezbeđuje. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. Riblji guano ispoljava. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. Excell Orga jača. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. • U prvom slučaju. odnosno više ili manje uravnotežena. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. • Ali.

26 .8. ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal.

. • Delovati.) . bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. Potpuno rastvorljivo đubrivo.. suša. režim vlažnosti.) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati . starost biljke.5-2...10+2MgO+ME Parma 16..Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća.5-2. itd. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja..5 g/lvode za zalivanje 0..20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2.6. vlažnost. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni.5 g/l vode za zalivanje 0. Soluveg Orange 22.5-2..20.10+4MgO+ME 20.. pH.. čistoću ako je u pitanju vinova loza.40.8-6 >5.27+3MgO+ME Green 10. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. Ovo je praktična metoda ishrane biljke. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu. stres vezan za hidrološku situaciju. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata...5-2. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5. itd.8-6 >5. osim na prinos. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje.) i najzad. itd. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane. itd. soli. možemo reći da postoji još jedan put.. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena. širok spektar fizičke kompatibilnosti. 27 ..5 g/l vode za zalivanje 1-2. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma. to jest na nivou mesta razmene i prerade... sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju.8-6 >5. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća..5 g/l vode za zalivanje 0. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema. okside.8-6 FOLIJARNA ISHRANA. i na parametre kvaliteta: boju.). zatim. antagonizmi. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju.10. itd. koncentracija.) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature.5 g/l vode za zalivanje 1-2.5 g/l vode za zalivanje 1-2. za spoljašnju sredinu (temperatura.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0.... Međutim.

Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice.4.8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12. kupusnjače (kupus.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 .6+0.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka. kelj.10+0.8.6. uljna repica.

29 .02% bor 0. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.2-0.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1.01% bakar 0. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. voće.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja.GALENIKA FITOFARMACIJA A.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. vinove loze. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. voće. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.02% mangan 0.02% molibden 0.001% cink 0.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. povrtrstvu i zasadima masline 1. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0. vinove loze.2-0.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije.

Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.d. Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a. ORIGINAL .A.

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl.fitofarmacija.ing. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.rs B Mg .co.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.uk K Zn Cu www.ing. sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful