P. 1
57607360-Tehnologija-Skripta-maj-2006 (1)

57607360-Tehnologija-Skripta-maj-2006 (1)

|Views: 135|Likes:
Published by Aneta Markic

More info:

Published by: Aneta Markic on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Skripta iz Tehnologije Maj 2006.

OKVIRNA TEORIJSKA PITANJA ZA PREDMET MENAD MENT TEHNOLOGIJE I RAZVOJA Pitanja su data na osnovu dve knjige: 1. M. Levi-Jak i : Menad ment tehnologije i razvoja, igoja, Beograd, 2006. (pitanje 1-83) 2. M. Levi-Jak i , S. Marinkovi , J. Obradovi : Menad ment inovacija i tehnolo kog razvoja, FON, Beograd, 2005. (pitanje 83-110) 1. Razvoj tehnologije kroz istorijska razdoblja 2. Priroda, ovek, dru tvo i tehnologija 3. Tehnologija- definicija i karakteristike 4. Tipovi tehnologije 5. Specifi nosti informacionih tehnologija 6. Komponente tehnologije 7. Fragmentacija tehnologije 8. Tehnologija i produktivnost 9. Ciljevi i dualnost menad menta tehnologije 10. Strate ko i operativno upravljanje tehnologijom 11. Tehnologija ± eksterna sila i interni faktor organizacije 12. Resursni i marketin ki pristup menad menta 13. Analiza makro i mikro okru enja organizacije 14. Misija, ciljevi, strategija 15. Interni faktori organizacije 16. Model kompetentnosti organizacije zasnovan na tehnologiji 17. Analiza lanca vrednosti organizacije i grane 18. Rein enjering i organizacione promene 19. Integrativni modeli preduze a 20. Uporedni pregled modela: ameri ki, japanski i evropski menad ment 21. Dinamika tehnologije i menad ment paradigme 22. Tehnologija i organizacija ± teorijski pristupi 23. Tehnologija i organizaciona struktura 24. Model inovativne organizacije i odgovaraju e kompetentnosti 25. Faze ivotnog ciklusa organizacije 26. Konsolidacija razvojem organizacione kulture 27. Porterov model i pristupi konkurentskoj strategiji organizacije 28. Strategija rasta i razvoja organizacije 29. Stretegija stabilnosti organizacije 30. Strategija opadanja organizacije 31. Tehnolo ki faktori strategije: strate ka poslovna i tehnolo ka podru ja 32. Modeli technology-push, market- pull i strategy-pull 33. Osnovni tipovi tehnolo ke strategije 34. Tehnolo ke strategije lidera i sledbenika 35. Interni i eskterni izvori novih tehnologija 36. Nova tehnologija ili usavr avanje postoje e: tehnologija i profitailnost 37. Stabilna, fleksibilna i turbulentna tehnologija 38. Nastaju e, klju ne i bazne tehnologije 39. Priroda tehnolo kih inovacija: odnos nauka-tehnologija-praksa 40. Vreme tehnolo ke inovacije i strategije lidera i sledbenika 41. Efikasnost inovacijske aktivnosti 42. Indikatori inovacione aktivnosti 43. Projektovanje tehnologije proizvoda i procesa 44. Sekvencijalni i simultani model tehnolo ke inovacije 45. Razvoj i dizajn proizvoda 46. Razvoj usluga 47. ivotni ciklusi tehnologije proizvoda i procesa 48. Sazrevanje i supstitucija tehnologija u preduze u 49. Tehnolo ka i tr i na matrica 50. Tehnolo ko predvi anje 51. Novi pristup oceni investicija u novu tehnologiju 52. Karakteristike sistemskog pristupa i tehnolo ki sistem 53. Hijerarhijski sistemi i odnos tehnolo kog sistema i okru enja

2

54. Tehnolo ki sistemi, procesi i operacije 55. Osnovne podele tehnolo kih procesa 56. Struktura tehnolo kih procesa 57. Tehnolo ki procesi pripreme sirovina, hemijske, fizi ke i zavr ne prerade 58. Veze izme u tehnolo kih sistema 59. Op ta analiza tehnolo kog sistema: tehnolo ka matrica 60. Analiza strukture tehnolo kog sistema 61. Ekonomska analiza tehnolo kog sistema 62. Tehnolo ka analiza tehnolo kog sistema 63. Pojam i na ini upravljanja tehnolo kim sistemom, procesom i operacijama 64. Upravljanje automatizovanim tehnolo kim procesom-topla valjaonica 65. Internet, elektronsko poslovanje i ERP 66. Fleksibilnost proizvodnje, JIT i KANBAN 67. Fleksibilni proizvodni sistemi - FPS 68. Grupna tehnologija i fleksibilni proizvodni sistemi 69. Ocena fleksibilnosti tehnologije 70. Ljudski resursi u tehnolo kim sistemima 71. Materijali u tehnolo kim sistemima 72. Energija i voda u tehnolo kim sistemima 73. Transport u tehnolo kim sistemima 74. Podela opreme u tehnolo kim sistemima 75. Tehnolo ka dokumentacija 76. Izlaz tehnolo kog sistema: proizvodi i usluge 77. Primer tehnologije sa opisom odabranog tehnolo kog sistema 78. Dileme tehnonacionalizma i tehnoglobalizma 79. Globalne strategije preduze a 80. Prednosti i nedostaci globalne strategije 81. Strate ke tehnolo ke mre e i kooperativni profil firme 82. Strate ke alijanse: pojam, u esnici i forme 83. Modeli IR u organizaciji 84. Nauka, tehnologija i razvoj 85. Tehnolo ki, ekonomski i dru tveni razvoj 86. Osnovni pravci tehnolo kih promena 87. Tehnolo ka piramida 88. Pokazatelji tehnolo kog razvoja zemlje, grane, regiona 89. Model invencija-inovacija-difuzija i upravljanje ka njenjem 90. Tre a generacija IR u preduze u 91. Kriva u enja 92. Specifi na obele ja tehnolo kih inovacija u transferu tehnologije 93. Vrste transfera tehnologije 94. Na ini horizontalnog transfera tehnologije 95. Tehnolo ki napredak i pokazatelji 96. Stopa tehnolo kog progresa 97. Opredme eni i neopredme eni tehnolo ki progres 98. Neutralni i neneutralni tehnolo ki progres 99. Matrica ciljeva za ocenu performansi nove tehnologije 100. Aksiomi nau nog predvi anja 101. Vrste i oblasti predvi anja 102. Podela metoda tehnolo kog predvi anja 103. Izbor metoda predvi anja - kriterijumi 104. Delfi metoda predvi anja ± procedura 105. PATTERN metoda ± procedura 106. Morfolo ka istra ivanja, Brainstorming i Scenario metod 107. Metode i tehnike kreativnog mi ljenja 108. Metode evaluacije, rangiranja i selekcije tehnologije 109. AHP metod 110. NEWTECH expert choice

3

U istoriji tehnoloskog razvoja covecanstva izrazit i intezivan razvoj tehnologije se belezi u periodu od 1820 do 1900 godine. Doba masovne proizvodnje ± pocetak savremene istorije poslovnog zivota u SAD sa pocetkom 1820te godine. Postindustrijsko doba ± period od 1950ih koji odlikuju novi i neocekivani izazovi. konkurenata. 3. Doba masovnog marketinga ± pocetak 1930te pomera se teziste sa proizvodne na trzisnu orijentaciju. Razvoj tehnologije kroz istorijska razdoblja Periodizacija istorijskog razvoja je utemeljen na teholoskih dostignucima i mogucnostima odredjenog vremenskog perioda. Filozofija je bila jasna ³standardni proizvod sa najmanjom cenom pobedjuje´. nova disciplina i novi podsticaji privrednoj aktivnosti. Doba mehanizacije ± od kraja 19og veka kada je koriscenje elektricne energije uslovilo mahanizaciju operacija 3. a to je doba ³industrijskog razvoja´ koje karakterisu znacajna otkrica poput parne masine. Tehnoloske inovacije idu uporedo sa drustvenim promenama sto uslovljava nastanak ± poslovne firme. Dosadasnji period razvoja mozemo nazvati industrijska revolucija koja u danasnje vreme prelazi u informaticku revoluciju. Doba pred-tejlorizma ± uvode se nove radne navike. a narocito tehnoloskim inovacijama. Turbulentno okruzenje znacilo je da firma izlazi iz sfere poznatog marketinga i proizvodnje i da se okrece svetu novih tehnologija. Doba masovne proizvodnje ± doba u kome se zahvaljujuci Tejloru i njegovim sledbenicima uspostavlja nova profesija ± industrijsko inzenjerstvo. Priroda. 2. covek. materijala. Inovacije proizvoda preuzimaju primat nad inovacijama procesa. 2. tehnike i tehnologije. vrednovanje rada i slicne. 2. 3. a evo nekoliko najcescih: Tri kljucna razdoblja u okviru industrijske revolucije: 1. Periodizacija se moze vrsiti po vise kriterijuma.1. Doba fleksibilne proizvodnje ± najveci znacaj u upravljanju se pridaje tehnologijama i ostvarivanju fleksibilnosti u proizvodnim sistemima. Razvoj naucnih metoda upravljanja namenjenih alokaciji sredstava. drustvo i tehnologija Postoji evolucija u shvatanju pojma tehnologije koja je ranije iskljucivo posmatrana kroz procese u materijalnoj proizvodnji. a marketing orijentacija sa sobom donosi svest o konkuretskoj borbi i borbi za nadmoc na trzistu. Doba automatizacije ± od 1950te zasnovano na razvoju informaticke i tehnologije mikrocipa Razvoj kroz promene u oblasti organizacije i upravljanja: 1. Izdvaja se jos jedna podela: 1. a buducnost pripada bio-tehnologijama i bio-inzenjeringu. Dolazi do diferenciranja proizvoda. Uspostavlja se i unapredjuje kontrola i koordinacija proizvodnih procesa. za merenje. Menadzeri dobijaju vecu ulogu u vezi sa tehnologijama. U ovom periodu paznja je okrenuta ka razvijanju masovne proizvodnje koja progresivno smanjuje jedinicni trosak. Pojedine etape razvoja ljudskog drustva mogu se razvrstati prema razlicitim obelezjima koriscenih alata. Pojam tehnologije danas ima daleko siri smisao zahvaljujuci: 4 . proizvoda« Informaticko doba sa sobom donosi integraciju svih delova i funkcija u preduzecu zarad sticanja sto bolje prednosti preduzeca. Doba energetskog inzenjerstva ± do kraja 18og veka kada se ljudska energija menja radom masina 2.

Poreklo reci tehnologija je u grckoj reci ³tehne´ oznacava vestinu. prirode. a zapocinje covekovom borbom za opstanak u prirodnoj sredini. zastiti okoline. i 2. Danas se sve vise poklanja paznja pazljivom crpljenju prirodnih resursa. Covek delujuci na prirodu i drustvo razvija tehnologiju primerenu potrebama i ciljevima drustva. Covek inicira sve u vezi tehnologija pa je samim tim njegova uloga apsolutno primarna. 5 . Covek u svom aktivnom odnosu prema prirodi i drustvu razvija tehnologije podredjene njegovim potrebama. njenom prisustvu i delovanju u svim oblicima covekove delatnosti. zastitom od delovanja prirodnih nepogoda. efektima i uticajima tehnologije na sve oblasti covekovog zivota i delovanja. Imaju se u vidu materijalne i nematerijalne potrebe: 1. Tehnologija predstavlja organizaciju znanja za postizanje prakticnih ciljeva. potrebe za zdravljem. Materijalne potrebe se definisu kao fizioloske. Odnos tehnologije i prirode sagledava se kroz razvoj tehnologije kroz istoriju. Obuhvata upravljacke i prodajne tehnike kao i tehnike neposredno vezane za proizvodnju.1. Tehnologija shvacena na ovaj nacin podrazumeva metode koje se koriste za vantrzisne i trzisne aktivnosti. Znacaj mesto i uloga coveka je primarna. Time se odredjuje mesto i uloga coveka i tehnologije. Dva prikaza povezanosti tehnologije. Tehnologija .definicija i karakteristike Tehnologija obuhvata vestinu. 3. koriste i izradjuju korisne stvari. drustva i coveka su prikazana na graficima ispod. pronalazenju novih. metode i operacije koje karakterisu proces njihovog nastanka. u materijalnoj proizvodnji i van materijalne proizvodnje. 2. znanje i sposobnost da se prave. Prva znacajna funkcija ovog odnosa jeste teznja coveka da prilagodi prirodu svojim potrebama sto sa druge strane kao povratno dejstvo ima odgovarajuce efekte i uticaje na prirodnu sredinu. 3. Povecanje dohotka po stanovniku dovodi do rasta tehnoloskih dostignuca i usavrsavanja procesa sto vodi vecoj produktivnosti rada i dalje uslovljava rast dohotka. Visi dohodak omogucava rast zivotnog standarda (i uz stalnu sklonost stednji stanovnistva) dovodi do vece stednje po stanovniku. To znaci da tehnologija obuhvata nauku i vestinu i umece koje covek primenjuje da bi u prirodi i drustvu zadovoljio svoje potrebe. koji dalje uslovljavaju rast dohotka. Podrazumeva prirodu i karakteristike onoga sto se proizvodi ± dizajn i osnovna svojstva proizvoda ± kao i nacine. Visi dohodak obezbedjuje tehnoloske inovacije u obliku novih i poboljsanih proizvoda. zamena vestackim resursima. reciklazi. kretanjem iskazivanjem. obnavljanju prirode i spercavanju icsrpljivanja istih novim tehnologijama. umece ili znanje da se nesto uradi ili obavi odredjeni posao i ³logos¶ koji znaci nauka. a razlika je u tome ko nosi centralnu ulogu u tom zatvorenom lancu: dru Kada posmatramo tehnologiju i drustvo onda posmatramo odnos tehnoloskog napretka i drustvenog napretka i to kroz tri zatvorena ciklusa: 1.

2. nalazenjem zivotnog smisla i druge« 4. nuzno prisutni u bilo kojoj informaionoj tehnologiji. IT (infoemacione tehnologije) ± ciji su osnovni resursi informacije koje obradjuju 2. hardware ± fizicku strukturu i logicki raspored opreme ili masine 2. brainware ± obuhvata znanja i ekspertizu neophodni da bi se zadaci mogli obaviti Drugi model sadrzi 5 osnovnih komponenti koje se smatraju kljucnim u svakoj tehnologiji: 1. TPT (treadicionalne proizvodne tehnologije) ± koje obradjuju fizicke resursei obuhavtaju fizicku opremu u proizvodnji 3. prakticna znanja 4 opste zajednicke karakteristike tehnologija su: 6 . obrazovanjem. software (apstraktne masine) 3. 5. Analiza tehnickih karakterisktika 2. medjusobno uslovljenje i podjednako znacajne komponente: 1. mogu se posmatrati u dva pravca: 1. zajednistvom. razlikuju se: 1. participacijom. identitetom. autonomijom. software ± obuhvata sva znanja kako da se hardware iskoristi 3. hardware 2. bilo u procesu ucenja kroz primenu. obuhvatajuci FPS (fleksibilne proizvodne sisteme). Tipovi tehnologije Razlika u tumacenju tehnologije postoji s obzirom na stepen opstosti i apstrakcije. samoispunjenjem. Po tipu resursa koji koriste. makro fenomen 2.2. mikro fenomen U najopstijem slucaju radi se o tehnoloiji kao projektovanom resenju. Sistemi u okviru IT otvoreni su prema okruzenju i komuniciraju sa njim bilo neposredno razmenom informacija. tehnoloska znanja sadrzana u dokumentaciji 4. Specificnosti informacionih tehnologija Implikacije informacionih tehnologija u privredi i drustvu. teorijska znanja 5. tako da ovaj pojam tumacimo kao: 1. a u posebnim slucajevimarec je o konkretnim oblicima primene i izrazima primenjene tehnologije u praksi odredjenog tehnoloskog sistema. automatske fabrike. Nedeljivost u primeni 2. Ekonomska analiza IT istice tri kljucne karakteristike informacija: 1. Heterogenost 3. Informaciona tehnologija je tehnologija zasnovana na masinama koje aktivno obradjuju informacije. Komponente tehnologije Autor Zeleni istice da svaka tehnologija sadrzi 3 nezavisne. Hardware i software su medjusobno zamenjivi i komplemantarni aspekti. Nematerijalne potrebe obuhvataju potrebe za kreativnoscu. Hibridne tehnologije ± SPT (savremene proizvodne tehnologije) koje obradjuju fizicke resurse i pod kontrolom automatizovanih informacionih sistema. Analiza ekonomskih karakteristika i informacionih tehnologija 1. robote. Zavisnost od celine i konteksta 6. a ne zadrzavaju se samo na njihovom cuvanju i prenosu.

Svaki oblik fragmentacije moze se smatrati nepovoljnim. Nedostajuce komponente koje nije u stanju da razvije primalac tehnologije. odgovarajuce strukturne promene u privredi itd. produktivnosti. pojam fragmentacije se koristi kada se posmatra funkcija upravljanja tehnologijom odvojeno od svih ostalih funkcija u preduzecu 3. uslovljavaju kasnjenje u pripremi tehnoloskih inovacija. efektivnosti. cak izuzetno stetnim za uspeh u poslovanju preduzeca. 2. pracene znatnim ulaganjima u resurse materijalne i nematerijalne prirode. a drugi se odnosi na rezultate i primenu dostignuca nauke i tehnologije. tehnoloski ³know-how´ 2. covekov rad 5. komponenti tehnoloskog paketa nophodnih da bi tehnologija zazivela u novoj sredini. Prelazak na novu tehnologiju uvek iziskuje dodatni porast troskova sto moze da uslovi cak i pad produktivnosti pre nego sto se zabelezi njen ocekivani porast. 3. dokumentacija 3.1. 10 komponenti tehnologije su: 1. Sve te posebne posebne mere pripreme. Isto tako mora se uzeti u obzir sagledavanja prirode investicija i usporenog rasta produktivnosti. sto usporava ocekivani rast produktivnosti. Tehnoloske promene iziskuju nephodne investicije kao prateci element. Nova tehnologija predstavlja jedno od nacina. Opadanje pokazatelja produktivnosti moze se delimicno pripisati problemu merenja i pracenja odgovarajucih pokazatelja razvoja. fragmentacija tehnologije nastupa i kada se unutar te oblasti znacajna pitanja posmatraju odvojeno i nezavisno. 4. tehnologija proizvoda i informaciona tehnologija. Pojavu u fragmentaciji tehnologije posmatramo u tri slucaja: 1. energija 7. Tehnologija i produktivnost Tehnoloske promene pocivaju na intenzivnoj inovativnoj aktivnosti. prepoznaju se u slucajevima kada se tri kljucna podrucja tehnologije ± tehnologija procesa. racionalnosti. upravljanje 9. Produktivnost i kvalitet smatraju se kljucnim faktorima uspesnosti preduzeca. gde u savremeno doba se trazi komplementarnost izmedju razlicitih vrsta investicija. moze presudno da utice na neupotrebljivost onih delova tehnologije koji su predmet transfera 2. medjutim to ne bi smeo da bude izolovani faktor. oprema ± masine. sredstava kojim se postize rast produktivnosti i kvaliteta. energetske i materijalne stedljivosti. a ostvaruje se vertikalnim i horizontalnim transferom tehnologije. gradjevinski objekti 6. Savremeni razvoj karakterisu dva trenda. sto se i naziva paradoksom produktivnosti. 8. mere i sredstva 10. 7 . zastite covekove okoline. alati. tehnologije su u sustini medjusobno veoma usko povezane isprepletene su tesko ih je razdvojiti sustinska analiza Tehnologija se uopsteno definise kao inteligentni miks tehnoloskih komponenti postavljen u skladu sa principima naucne zasnovanosti. odvojeno posmatraju u organizaciono-funkcionalnom pogledu. Fragmentacija tehnologije Pojava fragmentacije tehnologije moze se posmatrati u raznim domenima pojave i funkcionisanja tehnologije. organizacija 8. materijal 4. U praksi preduzeca ove vrste fragmentacije. jedan je odredjen skokovitim razvojem nauke i tahnologije. Osnovne komponente tehnlogije mogu se svesti na tehnoloski paket ± predmet tehnoloskog trensfera. fragmentacija se javlja u transferu tehnologije i predstavljastetnu pojavu kada se trensfer obavlja uz nedovoljno prisustvo svih nuznih delova. obuku kadrova. ali ipak ostaje cinjenica da je doslo do usporavanja rasta i razvoja u razvijenim zemljama. proizvodi (usluge) 7.

kasnjenje u prihavtanju uTI Investicije Produktivnost Vreme Investicije i produktivnost ± neefikasnost investicija Investicije Produktivnost Vreme 1. organizovanje. vodjenje. usmeravanje. Osnovni ciljevi upravljanja tehnologijom u preduzecu obuhvataju: 8 . Ciljevi i dualnost menadzmenta tehnologije Upravljanje tehnologijom u preduzecu dugorocno se donosi na planiranje.U praksi produktivnost treba saledavati uvazavajuci dvoznacnost tog koncepta kroz aspekte: Investicije i produktivnost ± paradoks. koordinaciju i kontrolu svih aktivnosti u vezi sa tehnologijom u preduzecu sa krajnjim ciljem da se neprekidno ostvaruje poslovni uspeh koji se iskazuje razlicitim opstim indikatorima uspesnosti. 2. kupca proizvoda na trzistu (veca fleksibilnost i veci broj razlicitih proizvoda) 9. efikasnosti (vrednost outputa i inputa) ± produktivnost u ravni efikasnosti predstavlja odnos upotrebljenih resursa i ostvarene proizvodnje (nizi jedinicni troskovi i veci profit) efektivnosti (vrednost outputa za kupce) ± produktivnost u ravni efektivnosti predstavlja se kao ukupna proizvodnost s aspekta krajnjeg korisnika.

uravnotezenje izmedju zadataka vezanih za ova dva kriticna domena. niskih troskova. organizaciono u upravljacki deluje na tehnoloske sisteme. kod kreiranja novog proizvoda/usluge ili prvog prodora na novo trziste radi vece diverzifikovanosti proizvoda/usluga radi lakse i preciznije komunikacije sa dobavljacima i kupcima radi skracenja vremena pripreme i ciklusa nabavka-prodaja Upravljanje tehnologijom Stratesko upravljanje tehnologijom Dilema vece efektivnosti ili inovativnosti razresava se samo merenjem svih mera i resenja u upravljanju tehnologijom sa krajnjim ciljem ostvarivanja poslovnog uspeha. proizvodi mogu biti visokokvalitetni. Operativno upravljanje tehnologijom 10. Isto tako predimenzioniranost uloge i potrebe za tehnoloskim invacijama. Ovaj konflikt medju ciljevima samo je pojavna. dakle treba eliminisati visoki intenzitet tehnoloskih inovacija. nedovoljno izrazena traznja za proizvodima te tehnologije na trzistu u cinjenici da je postojeca tehnologija zastarela. Uzroci neefektivnosti: 1. Nova tehnologija seu organizaciji strateski koristi: 1. tako da se znacajan problem u menadzment praksi istice balansiranje. 9 . 1. u svakom trenutku. Ostvarenje efikasnosti tehnologije ogleda se u nastojanju da se tehnologija u primeni u preduzecu. Stratesko i operativno upravljanje tehnologijom Razmatrajuci probleme upravljanja tahnologijom pravi se razlika izmedju strateskog i operativnog upravljanja. Cilj ostvarenja efektivnosti znaci da se tehnologijom u preduzecu upravlja tako da ona uvek bude delotvorna u smislu onoga sto kupci traze. takdje moze da ugrozi polozaj preduzeca na trzistu. a da pritom takva tehnologija nije efektivna. Ovaj cilj je sadrzan u zahtevu da se neprekidno. ostvarenje efektivnosti. da se na trzistu javljaju novi proizvodi konkutenata koji cine postojecu tehnologiju nedelotvornom. 2. Neka tehnologija moze se uciniti vrlo efikasnom. ostvarenje efikasnosti tehnologije koja se u preduzecu nalazi ostverenje efikasnosti tehnologije koja treba da obezbedi proizvode za kojima postoji realna traznja na trzistu. 2.1. Ukoliko se upravlja tehnologijom uvazavajuci krajnji cilj. 2. prevazidjena. ucini sto racionalnijom i produktivnijom. 3. 4. efektivnost tehnologije u preduzecu. Operativno upravljanje u praksi znaci pracenje stanja sistema i uocavanje svihmogucih poremecaja koji mogu da ugroze delovanje sistema van granica njegovog dopustnog ponasanja Stratesko upravljanje vodi racuna o dugorocnim promenama i kriticnim pravcima promena koje preduzeca treba da usvoje kako bi prezivela i napredovala na u dinamickom okruzenju izrazene konkurencije na razvijenim trzistima. Ova dualnost ciljeva upravljanja tehnologijom u preduzecu tumai se kao konfliktnost. 2. procese i operacije u cilju podizanja nivoa njihove efikasnosti. Samo se tako moze odrediti prava mera ili ravnoteza izmedju podsticanja faktora koji unapredjuju efikasnost onih koji unapredjuju nuznu inovativnost. Paradoks upravljanja tehnologijom se moze sagledati kroz odredjeni stepen knfliktnosti medju ciljevima operativnog i strateskog upravljanja. podrazumeva se i zadovoljavajuci nivo efikasnosti te tehnologije. a ovaj paradoks ili dilema resavaju se stalinim uravnotezenjem ili balansiranjem medju njima. dilema tehnologije ili suprotstavljenost efikasnosti i inovativnosti u preduzecu.

mikro okruzenje. polazi od situacije u okruzenju. Sire. u sustini medju njima konflikta nema. Ovako povezan nacin pristupa podrazumeva stalnu interakciju eksternih i internih faktora i uvazava: 1. uparivanjem eksternih uticaja i internih faktora organizacije. prvi koji naglasava znacaj eksternih ³sila´ konkurentnosti. Tehnologija je jedan od kljucnih resursa organizacije. 3. determinise se dinamika i razvnoji put svake organizacije u buducnosti. Uskladjivanjem odgovarajuceg sklada. Resursni i marketinski pristup menadzmenta Konkurentska strategija se uspostavlja polazeci u osnovi od dva osnovna pristupa: 1. Ostvarivanje tehnoloske strategije podrazumeva tri faze: 1. drugi koji istice resurse i sposobnost ugradjene u kompetetnosti koje predstavljaju interne snage organizacije kojima ona jaca konkurentsku moc Prvi pristup se naziva ³eksterni´ ili ³spolja ka unutra´ i uglavnom polazi od dobrog razumevanja trzista. brzinu. 2. koje najcesce obuhvata specificne uticaje u pripadnoj grani. Oba pristupa su znacajna i treba ih povezati u jedinstvenu strategiju. 10 . Prevod ovog akronima glasi: S (snage) i W (slabosti) ± odnose se na interne faktore organizacije i O (sanse) i T (pretnje) ± odnose se na strateske faktore okruzenja. neposredno. makro okruzenje koje obuhvata uticajne faktore na drustvenom nivou. dinamiku spoljnih uticaja prevodi u impulse za promene kljucnih internih snaga firme 2. 12. objektivno okruzenje u kome firma deluje. u osnovi operacija kojima se kreira nova vrednost. Tehnologija je snazan faktor promena organizacije i u odnosu na organizaciju predstavlja eksternu silu. Svi uticaji makro okruzenja organizacije cesto oznacavamo akronimom PEST pa se i analiza ovih faktora naziva PEST analiza. Tehnologije direktno uslovljavaju karakter i sve kljucne dimenzije nove vrednosti koja nastaje u obliku proizvoda koje organizacija nudi na trzistu. Drugi pristup je ³interni´ i polazi od konkurentnosti koja izvire iz unutrasnjih snaga i prednosti koje preduzece poseduje.povrsinska kategorija. ako se ima u vidu krajnji cilj. a to je prezivljavanje preduzeca. i 2. Jedna od takvih tehnika je SWOT analiza koja je veoma raspostranjena. fleksibilnost i cenu. uticaja okruzenja i po re svega trzista 2. sigurnost-pouzdanost. situaciju u samoj firmi i njenu objektivnu stvanost vezanu za resurse. vezano za delatnost kojom se organizacija bavi Tehnologija je jedan od uticajnih faktora sireg makro okruzenja organizacije. Tehnologija ± eksterna sila i interni faktor organizacije Okruzenje organizacije se posmatra na dva nivoa: 1. kojima se utice na konkurentske faktore firme: kvalitet. ali i interni resurs. tako da se jos nazvia i pristupom ³iznutra ka spolja´ ili resursni pristup. strategija nabavke nove tehnologije smanjivanje rizika i neizvesnosti potpuno usvajanje nove tehnologije 11. sposobnost i kompetetnost kojima raspolaze Sve aktivnosti menadzmenta zapocinju analizom internih faktora organizacije i okruzenja. kupaca kao i konkurenata. razvijanje preduzeca i rast dobiti u promenljivom i dinamicnom okruzenju. Ovaj pristup se jos naziva i marketinski.

trzisnih aktera. krace vreme za ostvarenje rezultata sa odredjenom tehnologijom 3. firme. strategije. Misija organizacije predstavlja cilj ili razloge postojanja organizacije. Funkcionalna ± vezuje se za funkcionalnu oblast i uspostavlja se radi ispunjavanja ciljeva i strategija vodeci racuna o maksimiziranju produkivnosti resura. 2. kupaca. norme i vrednosti i mnogi drugi« 4. ocekivanja u karijeri. ciljevi. indikatori i uslovi koji imaju znacajni uticaj na organizaciju 3. Misija se moze iskazati veoma siroko. Poslova ± donosi se na nivou poslovne jedinice ili nivou proizvoda i njome se nastoji unaprediti konkurentska pozicija proizvoda i usluga korporacije u specificnoj grani ili na odredjenom trzistu. Korporativna ± objasnjava sveukupni razvojni pravac kompanije i njen odnos prema rastu i menadzmentu razliciih poslova i linija proizvoda. 11 . Misijom se iskazuje sta organizacija obezbedjuje drustvu u vidu nove vrednosti koju kreira kao uslugu ili fizicki proizvod ili najcesce kao mesovitu ponudu roba i usluga. Analiza makro i mikro okruzenja organizacije Sire makro okruzenje definise se kroz delovanje: 1. novi proizvodi i drugi« Analiza mikro okruzenja Analiza neposrednog ± mikro okruzenja obuhvata uticaje koji se vezuju za delovanje snabdevaca. 3. vladinih agencija. agencije«) u cilju objedinjavanja napora u razvoju i komercijalizaciji novih tehnologija 14. Javlja se kroz: skracivanje zivotnog veka tehnologija. obicaji. Politicko-pravni uticajni faktori ± vezuju se za zakone. interesnih grupa i pojedinaca. Neka podrucja na koje se mogu odnosti ciljevi organizacije bi bili: profitabilnost. Socio-kulturni uticajni faktori ± su promene zivotnog stila. Osnovni pravci razvoja koji karakterisu savremeno doba i uslovljavaju promene u tehnoloskom okruzenju su: 1. regulativu i pravila ponasanja 2. Akteri mikro okruzenja izlozeni su uticaju sila makro okruzenja organizacije. skracivanje vremena realizacije ideja. strategija Razvojni pravci organizacije opredeljeni su kroz misiju. potrebno je kvantifikovati ih. zastita patenta. Razlikujemo tri tipa strategije: 1. bogatstvo akcionara. kao naprimer: ostvariti zadovoljstvo kupaca ili interese akcionara i zaposlenih« Ciljevi su krajnji rezultati planiranih aktivnosti kojima se definise sta i u kom roku treba da se ostvari i kada god je to moguce. ciljee. politiku i procedure kojima se strategija sprovodi. tehnoloska integracija ± odnosi se na: povezivanje razlicitih tehnologija u naporu ostvarivanja sto inovativnijeg proizvoda i povezivanje raznih subjekata (labarotorije. Ekonomski uticajni faktori ± razni ekonomski parametri. Tehnoloski uticajni faktori ± obuhvataju: izdvajanje drzave za IR. globalizacija ± predstavlja teznju za ostvarenjem konkurentskih prednosti preko nacionalnih granica 2. rast. ugled« Strategija kao razvojni pravac organizacije predstavlja dugorocni razvojni plan kojim se efektivno upravlja prilikama i opasnostima okruzenja u skladu sa snagama i slabostima kao internim faktorima same organizacije. Misija. aktivizam kupaca. kao kljucnih aktera i ³stejkholdera| neposrednog okruzenja organizacije. vremenska kompresija ± skracivanje vremena svih faza istrazivanja.13. propise. konkurenata. ukupno izdvajanje odredjene grane za IR. razvoja i primene tehnologija.

a zavrsavaju se kada se putem distributera finalna dobra nadju kod kranjeg korisnika. 5.15. Kompetetnosti nastaju kolektivnim ucenjem u firmi. To je moc koju organizacije sticu jacanjem svoje ukupne baze znanja koja su opredmecena u fizickim komponentama tehnologije i neopredmecena u sposobnostima i vestinama da se tehnologija efikasno i efektivno upotrebi. finansijske. Resursi se strateski ispituju s¶ obzirom na: 1. Model kompetentnosti organizacije zasnovan na tehnologiji Novi pristupi konkurentnosti firme polaze od koncepta kljucnih kompetntnosti koji naglasavaju tehnologiju. Kljucne kompetentnosti cine konkurensku snagu ciju dinamiku odredjuju tehnologije. obuhvatajuci operacije nanize i navise. Naglasak na razvoju kljucnih kompentnosti podrazumeva napor da se indetifikuju bazicne moci firme kojima ce ona u duzem vremenskom periodu moci fleklsibilno da konkurise na promenjivim i cesto nepredvidljivim trzistima. u srzi. 12 . a dalje se razgranicavaju na fizicke. kao i sinergiju koja proistice iz takve orijentacije. Razlicita su obelezja kljucnih kompetentnosti koja se u osnovi svode na sledece: 1. 17. posebno u koordiniranju diverzifikovanih proizvodnih vestina i integrisanju brojnih tehnologija 4. u sustini konkurenstke borbe. koje je rezultat napora u raznim oblastima rada. organizaciju . Kljucne kompetentnosti su kompetentnosti koje se prostiru preko vise posova i proizvoda firme i nalaze se u njihovoj osnovi 2. i koji se zatim nastavljaju skupom aktivnosti kojima se dodaje vrednost. kao pravac strateskog oslonca firme. Lanac se predstavlja ovako: Sirovine ± Primarna obrada ± Prerada ± Proizvodnja krajnjeg proizvoda ± Distribucija ± Prodaja Analiza lanca vrednosti grane Lanci vrednosti u svakoj grani. stanje u njoj. sposobnosti.koja se odnosi na pitanje organizacione spremnosti i sposobnosti da se resurs do kraja iskoristi u firmi 16. retkost ± koja se odnosi na dostupnost resursa konkurentima 3. delatnosti se mogu odvojiti u dva segmenta. vrednosti ± koja se postavlja u odnosu na kriterijum konkurentske prednosti koju donosi 2. kompetetnosti ili se govori o ³kljucnim dimenzijama organizajije ³integrativnim modelima´ koji isticu one elemente koji predstavljaju specificni karakter organizacije i dobro oslikavaju situaciju. Kompetentnosti su trajnija kategorija od preseka poslova i krajnjih proizvoda u odredjenom trenutku i imaju duzi zivotni vek od krajnjih poslova 3. Interni faktori organizacije Interni faktori organizacije cesto se posmatraju kao resursi. tehnoloske i slicne« Resursi predstavljaju snagu ukoliko kompaniji donose konkurentsku prednost. materijalni i nematerijalni. imitabilnost ± kojom se postavlja pitanje koliko je tesko i skupo da drugi imitiraju konkretni resurs 4. Kljucna kompetentnost je ona koja se tesko imitira. Resursi se posmatraju kao opipljivi i neopipljivi. Kljucna kompetentnost u osnovi krajnjeg prozivoda doprinosi njegovim performansama koje korisnici dozivljavaju kao prednost. ljudske. Konkurencija na trzistima proizvoda samo je spoljni izraz konkurencije kompetentnostima koja lezi u pozadini. znanje i umece. Analiza lanca vrednosti organizacije i grane Lanac vrednosti je povezani skup aktivnosti kreiranja vrednosti koji zapocinje osnovnim sirovinama i materijalima koji se dobijaju od snabdevaca.

Analiza se moze izvrstiti na osnovu profitne margine koja se moze ostvariti u bilo kom trenutku bilo gde na lancu vrednosti. vestine i strucnost ± a to je podrucje kljucnih kompetentnosti. Lanac vrednosti se koristi u analiticke svrhe prilikom odredjivanja mesta. Analiza lanca vrednosti organizacije Svaka kompanija ima svoj interni lanac vrednosti koji predstavlja sled kljucnih operacija u kojima se stvara nova vrednost. posebno informacione. 4. Sekundarne operacije ili operacije podrske posredno doprinose dodavanju vrednosti podrskom jednoj ili vise primarnih operacija i uglavnom se vezuju za nabavku. Neke definicije reinzenjeringa su: 1. Centar gravitacije za kompaniju bio bi deo lanca vrednosti koji je za nju najvazniji i u kome ima najveca znanja. Inovacije tehnologije omogucuju promene u lancu vrednosti u cetiri kljucna domena: Nove tehnologije menjaju nacin na koji firme aktuelizuju primarne aktivnosti u lancu vrednosti Nove tehnologije. uloge i granica organizacije u povezanim aktivnostima kreiranja vrednosti. omogucavaju napredak sekundarnih operacija Omogucavaju preispitivanje strukture lanca vrednosti Primenom modela lanca vrednosti donose se konkretne odluke: 1. se samo ³finim doterivanjem´ i ³manjim popravkama´ ne moze zadovoljiti potreba za promenom u savremenim uslovima. profesionalnih usluga i mrezni. Ovaj napor ka obezbedjuju radikalne promene naziva se i reinzenjering poslovanja preduzeca. Primarne operacije se izdvajaju po tome sto one neposredno ucestvuju u stvaranju i isporuci do kupca-korisnika nove vrednosti. planiranje i finansijsku kontrolu. pristupa i principa sto se naziva i novom filozofijom preduzeca. sagledava se u kojim delovima tog lanca se dodaje vrednost sto je osvnov za razdvajanje primarnih i sekundarnih operacija. upravljanje ljudskim resursima. razvoj tehnologije. 2. regionu? Unutrasnja povezanost ± da li se sticu prednosti povezivanjem na nov i razlicit nacin? 18. Reinzenjering je radiklano novi proces organizacione promene koji kompanije koriste da bi unapredile svoju sposobnost ispunjavanja usluga potrosacima. kao sto su troskovi. 2. kvalitet. tako da se namece potreba radikalnog menjanja osnovnih stavova. Moguce je razlikovati tri genericka tipa lanca vrednosti: proizvodni. Reinzenjering i organizacione promene Organizacije su suocene sa stalnim naporom da unaprede konkurentsnot u uslovima veoma promenjivog poslovnog okruzenja koji nosi visok stepen neizvesnosti i rizika. 6. Angazovanje resursa ± koji resursi? Vertikalna integracija ± kako ce obaviti odredjenu aktivnost? Obim operacija ± na koliki obim se orijentisalo? Opseg operacija ± sa koliko aktivnosti se ovladava? Lokacija operacija ± u kojoj zemlji. 3. Reinzenjering dakle predstavlja potrebu da se pocne od pocetka i da se promene koje zadiru u sustinu organizacije i njenog funkcionisanja osmisle i sprovedu jer. 3. usluge i brzina. Pored toga u segmenut lanca vrednosti koji pripada organizaciji. 5. Reinzenjerig predstavlja fundamentalno novo osmisljavanje i radikalnu izmenu poslovnih procesa da bi se ostvarila poboljsanja u kriticnim savremenim merenjima performanse. Reinzenjering se definise kao analiza i redizajniranje poslovnih i proizvodnih procesa kako bi se eleminisalo ono sto ne stvara novu vrednost. Savremeni uslovi nametnuli su potrebu sustinskog preispitivanja svih aspekta organizacije jer 13 .

kadrovi. Sam reinzenjering je proces . Oni nastoje da ukazu na kljucne tacke organizacije. prezivelih poslovnih praksi koje su nekada bile uspesne ali to vise nisu. tehnoloskom). 3. Ovakav celovit pristup promenama sagledava se na razlicitim nivoima. 7. Business Integration Model ± BIM). zajednicke vrednosti (engl. style) ± objektivno sagledavanje svih kategorija znacajnih za organizaciju. strategije i sistema kada stvari krenu nezeljenim tokom. otkrivaju njene kriticne domene koji omogucavaju: 1. razlikovanje medju organizacijama poredjenje medju njima zakljucivanje o najboljoj praksi i uvodjenje promena u kriticnim domenima kojima se ostvaruje reinzenjering organizacije ± njena sustinska tranzicija Tri modela koji na integralan nacin sagledavaju organizaciju su: 1. 1) Model ³sedam S´ i integrativni model poslovanja ³BIM´ (6) Model ³sedam S´ je razvijan krajem 70-ih godina.mnogo je primera zastarelih. a na nivou drustva se naziva i revolucijom (industrijskom. integracija podele zadataka i odgovornosti. staff) ± su ljudi u organizaciji. 4. 2. 3. 14 . structure) ± organizaciona sema. U modelu se istice sedam kljucnih dimenzija ili sadrzaja koji su neophodni u odvijanju aktivnosti upravljanja organizacijom: 1. a sto se ne moze predstaviti prostim zbirom pojedinacnih sposobnosti pojedinaca). informatickom. strategija (engl. 19. Integrativni model preduzeca Savremeni modeli koji nastoje da celovito sagledavaju organizaciju nazivaju se integrativni modeli. Ovaj model je cesto upotrebljavan za razlikovanje i uporednu analizu menadzmenta japanskih i americkih firmi. Rezultati istrazivanja studije ³U traganju za savrsenstvom´ sadrzani su u MekKinzijevom modelu ³sedam S´. 2. vestine (engl. stil (engl. Americke firme pribegavaju promenama u domenu tri S-a nazvanim tvrdim elementima: strukture. integrativni model poslovanja (engl. vestine i zajednicke vrednosti predstavljaju prioritet Japanskog menadzmenta. deskriptivni reinzenjering model. model ³sedam S´. skills) ± podrazumevaju sposobnost i potencijal organizacije kao celine. 4. 6. shared values) ± su opsteprihvacene vrednosti koje se isticu iznad svih ostalih u organizaciji. Ostala cetiri S: stil. stalni i neprekidni napor da se analiziraju i redefinisu kljucni procesi kompanije. kadrovi (engl. postindustrijskom. 5. systems) ± obuhvataju ulazno-izlazne tokove i sve aktivnosti koje se u njima odvijaju. sistemi (engl. 2. strategy) ± podrazumeva pravac delovanja kojim se ostvaruje prednost nad konkurentima. struktura (engl. i 3.

3. 5. 15 . 2. 4. eksplicitn formalni sistem kontrole. odlucivanje i kulturu. uvodjenje informacionih tehnologija. tokova rada. a kombinuje odredjena svojstva americkog i japansko modela. Business Integration Model ± BIM) kao kljucne komponente istice: 1. poslovne. dozivotno zaposlenje. malo bavljenje kompletnom licnoscu. i dalje naglasak na individualnoj odgovornosti kao kljucnoj tekovini. 4. 5. 2. dodeljuje odgovornost grupi. sporije stope za napredovanje zaposlenih. u odredjenom smislu implicitniji manje formalan sistem kontrole. vise brige za kompletnu licnost. 4. 3. 7. 4. brz fidbek i unapredjivanje. unapredjuje ih veoma sporo i to pre svega prema starosti. stil. vise medjufunkcionalnih rotacija i naglasak na ostvarenju sto sirih vidika. Uporedni pregled modela: americki. 1. zaposljava svoje kljucne ljude dozivotno. najcesce polazi od strategije kao jednog od kriticnih domena organizacije cija je sustina u tome da firma ostvari dugorocnu odrzivu prednost nad konkurentima u svakoj vrsti posla kojom se bavi. japanski i evropski Poredjenje razlicitih menadzment modela i iskustava u medjunarodnim razmerama. a redje pojedincima. Birokratski model koji se najcesce vezuje za cisto americki menadzment metod podrazumeva: 1. da izgrade poverenje koje olaksava odlucivanje putem koncenzusa odozgo na gore. individualnu odgovornost. rotira ih kroz razne funkcije. organizacione i tehnoloske strategije. indirektan nacin. 3. ugovore o zaposljavanju koji traju samo onoliko koliko pojedinac daje svoj doprinos. 7. 2. specijalizaciju funkcija sa rotacijom koja je rezervisana samo za one koji napreduju uz menadzersku lestvicu. koji se nalazi u mnogim americkim kompanijama. a ne prema sistemu zasluga. definisanje izlaza. Takve kompanije (po teoriji Z) imaju: 1. koji se uklapa u americku kulturu. da kontrolise zaposlene na suptilan. Istrazivanjem se indetifikuje novi model. izvestan stepen participacije i donosenje odluka putem koncezusa. tehnologiju ± odnosi se na telekomunikacije i mreze. strukturru i sadrzaj poslova. ekspertne sisteme. ljude ± podrazumevaju sve formalne organizacione strukture. 2. mere uspesnosti. 6. rukovodjenje. 2. 3. sto omogucava japanskim kompanijama: 1.Integralni model poslovanja (engl. trzisne strategije. Vecina japanskih kompanija. strategiju ± podrazumeva definisanje konkurentske. individualno odlucivanje odozgo na dole. 20. 3. poslovne procese ± podrazumevaju kljucne definicije procesa. 6. nazvan teorija Z. upravljanje kadrovima. da svoje ljude tretiraju kao kompletne licnosti.

pregovora. 16 . individualizam (samoispunjenje. formulise razumljiv skup alternativa i programa delovanja. bihejvioristicke tehnike i politiku moci da bi ostvarili kohezivna. pregovaranje unutar firme i 3. 2. (proizvodnih) radnika. oni samo spretno prilagodjavaju formalnu analizu. profesionalizam (profesionalni menadzeri. ulogu koalicija u strateskom menadzmentu i na praksu snalazenja. 22. To znaci da u praksi menadzeri ne slede uvek visoko formalizovane.Americki menadzment zasnovan je na cetiri osnovne karakteristike: 1. ekonomiju i statisticku teoriju odlucivanja. Druga skola menadzmenta koja je utemeljena na bihevijoristickoj teoriji firme. Dinamika tehnologije i menadzment paradigme U menadzment teoriji se isticu dve skole koje zastupaju razlicite poglede: Jedna je oslonjena na menadzment nauku. formalizacija). 1. medju funkcijama). konkurencija (konkurentnost. i medju njima vrsi izbor optimalnog programa koji vodi najbolje mogucem ishodu. postupna pomeranja ka ciljevima koji su siroko prihvaceni. Ovaj model je u mnogome zasnovan na teoriji Y. delovanje izmedju japanskog i americkog menadzmenta 21. kvalitet (prilagodjavanje zahtevima kupaca. dugorocni rast (rast je dominantan cilj kako za firmu tako i za naciju). perfekcionizam). 3. komunikacije). integrisanost (vezanost pojedinca firmi. mobilnost). 2. menadzmenta ± rukovodioca i 2. orijentisanost na ljude 2. klasicni model i 2. stavlja naglasak na teoriju moci ±bihevijoristickoj. ali koji se stalno doteruju i ponovo oblikuju sa primanjem novih informacija. U Evropi se izdvajaju tri karakteristicne filozofije i prakse menadzmenta: 1. 4. teorijski dobro zasnovane pristupe. (2) Participativni model je nastao kasnije i vezuje se za bihejvioristicki pristup u tretiranju organizacije. participativni model organizacije (1) Klasicni model se prevashodno koncentrise na odnos izmedju dve grupe zaposlenih u organizaciji. formulisanju strategije. 4. profitna orijentisanost (znacaj akcionara i kratkorocnih performansi). Polazni od toga da je menadzer pre svega racionalna osoba ± koja definise svoje ciljeve koji su zasnovani na kvantitativnim analizama korisnosti i prednosti. kada je rec o formulisanju strategije i njenoj implementaciji. 3. Menadzment u Japanu se zasniva na sledece cetiri osnovne kategorije: 1. konsenzus (razvijen osecaj za grupu. Tehnologija i organizacija ± teorijski pristupi Isticu se dva univerzalna modela: 1. Istina je sigurno negde izmedju navedena dva nacina razmisljanja. zadovoljenje kupaca). Menadzment u Evripi karakterisu dva osnovna kvalifikativa: jedinstvo i diversifikivanost. Ova skola se koncentrise na ciljeve raznih struktura u organizaciji.

i ³teorija Y´ ± koja je polazila od pozitivnog pristupa uz potpuno poverenje u ljude. Tri osnvona tipa organizacione strukture su: 1. kljucni faktor i domen za promenu u organizaciji. vec bi to mogli da budu drustveni organizmi. strukturni 2. 2. Kada je rec o promenama i razvoju organizacije. ljudski 23. matricni tip. autoritet je zasnovan na konkretnim doprinosima. Liker je dalje razvio ovaj pristup i zakljucio da kamen temeljac uspesne organizacije nisu nuzno pojedinci. U vezi sa tim moguca su tri osnova pristupa: 1. Tehnologija i organizaciona struktura Primena novih tehnologija.pristup ³medjuljudksih odnosa´ Krajem pedesetih godina teorija motivacije Abrahama Maslova postala je polazna osnova za organizacionu analizu. kao sto je na primer radna grupa. Model inovativne organizacije i odgovarajuce kompetentnosti Jedan od domena koji je prihvacen kao kljucni i zajednicki u svim dosad poznatim modelima je tehnologija kao bazicni oslonac. (3) Matricna struktura polazi od toga da ljudi u organizaciji pripadaju funkcionalnoj hijerarhiji. javljaju se plice organizacije 2. posebno uslovljenih tehnoloskim promenama. MekGregor ukazuje na dve teorije: ³teoriju X´ koja u sustini predstavlja negativni. projektni. U praksi postoje razni pojavni oblici navedena tri tipa i cesto su oni fluidni do te mere da je tesko prepoznati bilo koji id navedenih tipova. navode se kljucne faze i pretpostavke za uspesno iniciranje manjih intervencija u odabranim organizacijama. bezlicni ekonomski pristup ljudima u organizaciji. a da istovremeno mogu da ucestvuju kao clanovi tima u realizaciji odredjenih projekata. i 3. funkcionalni. Model 17 .- - - Rani radovi u oblasti organizacije vezivali su se za razvoj skole naucnog menadzmenta sto je dovelo do preokupacije problemima strukture ili statickim elementima organizacije. stvaraju se multifunkcionalni timovi koji ce planirati i upravljati promenama 3. 1. veca je fleksibilnost unutar timova i medju timovima. i 3. (1) Funkcionalni tip se najbolje moze opisati kao hijerarhijska struktura zasnovana na jednoj funkciji ili disciplini (2) Projektna struktura zasnovana je na potrebi da se odredjeni zadatak u odredjeno vreme zavrsi. Tako se u praksi cesto susrecemo sa proektno-matricnim tipom organizacije. a ne po osnovu polozaja koji pojedinac zauzima. posebno informacionih u organizacijama uslovljava sledece cetiri promene. 24. tehnoloski. koja je na potpuniji nacin sagledavala ljudje i organizaciju. Krajem dvadesetih i pocetkom tridesetih godina belezi se porast interesovanja za uticaj ljudskog faktora na delovanje organizacije . balansiranom matricnom ili funkcionalnom matricnom organizacijom. i 4.

inovativne organizacije uvazava razvojne koncepte , a naglasak stavlja upravo na faktor tehnologije i tehnolosku inovaciju. Stopa po kojoj ce preduzece da uvodi novu tehnologiju zavisi od dva osnovna faktora: 1. specificno konkurentsko okruzenje u grani kojoj pripada, preduzece, i 2. stepen inovativnosti same organizacije. SUTI (stepen uvodjenja tehnoloskih inovacija) = F (KOG (konkurentsko okruzenje u grani), IO (inovativnost organizacije). Karakteristike inovativne organizacije su: 1. inovativna organizacija je otvorena ka promenama, inovacijama u svim njenim delovima i oblastima funkcionisanja; 2. inovativna organizacija uspesno upravlja promenama, ostvarujuci efektivnost na trzistu i prednost u odnosu na konkurente; 3. inovativna organizacija uspesno apsorbuje promene, ostvarujuci visok stepen efikasnosti u obavljanju osnovne delatnosti. U inovativnoj organizaciji neophodno je uspostaviti model organizacionih performansi i organizacionih promena koji bi imao osnovni zadatak: 1. da se njime uspostavi dijagnoza stanja u konkretnoj organizaciji, definise nivo organizovanosti, stepen inovativnosti itd. sto bi i znacilo da se odredi rang konkretne organizacije u odnosu na zeljenji model inovativne organizacije. 2. da se u kljucnim domanima konkretne organizacije sagleda potreba i mogucnost uvodjenja promene, da se promena, uvede, prati i kontrolise, tj. da se upravlja promenom ka zeljenom cilju uspostavljanja inovativne organizacije Polazeci od cinjenice da je kljucno obelezje inovativne organizacije ostvarenje dugorocne konkurentske prednosti, predstavlja se i model koji integralno povezuje cetiri komponente izrazitih kompetencija preduzeca u ostvarivanju konkurentnosti: 1. 2. 3. 4. upravljacke kompetencije i strateska orijentacija kompetencije zasnovane na resursima kompetencije zasnovane na transformaciji kompetencije zasnovane na izlazu - autputu.

25. Faze zivotnog ciklusa organizacije
Tehnoloske promene uslovljavaju razvoj i promene organizacije u celini, tako da se pitanja uspesnog upravljanja tehnologijom u preduzecu neposredno vezuju za faze rasta, zivotnog ciklusa firme kao celine. Model zivotnog ciklusa preduzeca polazi od razlicitih faza rasta kroz koje prolazi organizacija sve do stepena njene zrelosti. Sedam faza rasta organizacije su: 1. novi preduzetnicki poduhvat ± odnosi se na uspostavljanje novog posla 2. ekspanzija ± nastupa naglo i uslovljava veoma brzi razvoj posto se prethodna faza uspesno zavrsila: raste prodaja, broj zaposlenih, angazovani kapaciteti. 3. profesionalizacija i integracija - prelazak na novi rezim organizovanja rada firme u celini koja integrise novi posao kvalitativno novim i izmenjenim odnosom prema njemu

18

4. konsolidacija ± potreba da se unapredi organizaciona kulutura 5. diversifikacija ± posao se obogacuje, razudjuje i siri i tako se produzuje zivotni vek inicijalnog posla i obezbedjuje novi zamah rastu i razvoju 6. opadanje (revitalizacija) ± ako su sve prethodne faze obavile sve zadatke do faze opadanja ne bi trebalo da dodje kada je u pitanju firma kao celina, pojedini poslovi ce odumirati i nestajati, a novi ce pruzati dalju vitalnost odakle firma crpi novu snagu

26. Konsolidacija razvojem organizacione kulture
Konsolidovanje firme je jedan od znacajnijih koraka u fazi asimilacije promene u organizaciji. Iskusvo u organizacijama pokazuje da su otpori svakoj promeni veoma izrazeni uprkos tome sto su novi projekti koji se predlazu perspektivni i ocekuje se izuzetna dobit njihovim sprovodjenjem. Empirijski je utvdjeno da ce biti veoma mali broj onih koji ce u preduzecu podrzati novi program, oko 5% dok ce oko 90% ljudi da se nadje u ³cutljivoj vecini´. Glasni protivnici novog programa su takodje malobrojni svega oko 5%. Cutljiva vecina zaposlenih je puna dilema i stavlja primedbe ili postavlja pitanja sledeceg tipa: - Sumnjam da ce ovaj program biti bolji od onog prethodnog - Ako ovaj prezivi da li ja mogu da uspem u njemu? - Da li ce ugroziti moj polozaj i posao? Rad ma organizovanom i sistemskom menjanju organizacione kulture podrazumeva obracanje upravo grupi cutljive vecine koja ima neodredjene stavove i izrazava nesigurnost usled nedovoljno preciznijih informacija o novom projektu. Ljudi treba da promene nacin na koji: 1. dozivljavaju rad 2. razmisljaju o svom poslu i 3. rade svoj posao Utvrdjena procedura za transformisanje kulture organizacije ima osam osnovnih koraka: 1. pripremno obrazovanje (osnovni trening objasnjava koncept, upoznaje sa cinjenicama i predstavlja prednosti i koristi) 2. opravdavanje troskova i privrazenost zadacima (menadzeri odlucuju da li ocekivani rezultati opravdavaju troskove) 3. formira se izvrsno-upravni odbor za vodjenje projekta 4. bira se operativni rukovodilac projekta; 5. utvrdjuje se projektni tim izvrsilaca koji treba da bude sastavljen od ljudi koji ce biti odgovorni za funkcionisanje projekta kad on ozivi 6. neophodno je obezbediti profesionalno vodjenje 7. treba ostvariti aktivnosti sireg obrazovanja cutljive vecine; 8. treba napraviti pilot projekat

27. Porterov model i pristupi konkurentskoj strategiji organizacije Konkurentsko okruzenje predstavlja situaciju u kojoj se organizacija nalazi u svom specificnom konkurentskom ambijentu (odredjenoj grani, delatnosti). U analizi konkurentskog okruzenja polazi se od kombinovanih snaga okruzenja koje su od posebnog znacaja za strategiju firme, a vezuju se za konurente, snabdevace i kupce. Model ³5 konkurentskih sila´ ili Porterov model obuhvata sledece faktore: 1. opasnosti od novih firmi konkurenata

19

2. 3. 4. 5.

opasnosti od novih proizvoda ± usluga pregovaracke snage snabdevaca pregovaracke snage kupaca rivalitet medju postojecim firmama
Opasnost od novih firmi ± konkurenata

Pregovaracka snaga snabdevaca

Rivalitet medju postojecim firmama

Pregovaracka snaga kupaca

Opasnost od novih proizvoda/usluga

Ove sile deluju zdruzeno i opredeljuju prirodu i velicinu konkurencije oblikujuci time strategije firmi u konkretnom konkurentskom okruzenju.

28.

Strategija rasta i razvoja organizacije

Opsta strategije organizacije moze se odnositi na izbor izmedju: 1. strategija rasta ± ekspanzija operacija kompanije 2. strategija stabilnosti ± sto znaci ne menjati aktuelne, tekuce aktivnosti 3. strategija opadanja ± koja iziskuje onapore ka revitalizaciji ili povlacenju sto znaci redukovanje aktivnosti kompanije. Strategija rasta se osvaruje strategijama koncentracije ili diverzifikacije. Koncentracija ili fokus je strateska opcija kada kompanija poseduje atraktivnu liniju proizvoda koja imapotencijal daljeg rasta i razvoja. Koncentrisanje ka tim poslovima, proizvodima znaci jacanje resursa, sposobnosti i kompetentnosti. Ovo se postize intenim mgucnostima ili osloncema na eksterne izvore. Diverzifikacija se tradiconalno veze za opseg i distribuciju outputa firme koji je klasifikovan u obliku proizvoda, trzista ili poslova. Moze se tumaciti kao stepen rasprostranjenosti aktivnosti ili rezlultata aktivnosti koje su vezane za odredjenu organizovanu jedinicu poslovanja. Stepen u kome postize svoju konkurentnost na trzistu zove se konkurentskom strategijom. Tehnoloska diverzifikacija predstavlja stepen razlicitosti i diverzifikovanosti tehnologija kojima raspolaze firma. Diverzifikacija moze biti povezana (direktna komplementernost razlicitih tehnologija) ili nevezana (konglomerati koji povezuju finansijske i menadzerske aktivnosti) Diverzifikacija se moze gledati i kao opredmecena (odnose se na mogucnost da se dele aktivnosti u okviru lanca vrednosti medju povezanim poslovnim jednicama) i neopredmecena (prenosenje menadzmenta znanja u odvojenim lancima vrednosti) Razlikuju se 4 osnvne kategorija firmi: 1. firme sa jednim poslom (single business firm) orjentisane na jedan osnovni posao 2. firme sa dominantnim poslom koje su do odredjenog stepena diverzifikovane, ali najveci prihod ostvaruju od jednog dominantnog posla 3. firme sa povezanim polovima koje poseduju vise poslova u svom portfoliju povezanih zajednickim vestinama, sposobnostima i kompetentnostima

20

4. npr. To je vrlo popularna strategija kod vlasnik malih biznisa. firmi sleduje bakrotstvo ili likvidacija. 7. dakle placa se kompenzacije licencoru) Fransiza (predstnistvo? Mekdonalds) Zajednicki poduhvat ili zajednicko ulaganje (strateski udruzivanje dva ili vise aktera radi ostvarenja strateskih ciljeva) Grinfild (podizanje postrojenja na cistom terenu) Sering proizvodnje (kombinovanje razlicitih kompatibilnih i komplementarnih resursa. operate. ako ne zeli da menja nista u poslovima. 11. 5. kao sto su marketing. Strategija rasta povaezuje se na razlicite mogucnosti kolaboracije i povezivanja izmedju firmi: 1. 9. kada opada prodaja. Merdzer (prijateljsko spajanje) Akvizicija (preuzimanje) Strateske alijanse (partnerstvo radi ostvarivanja strateskih ciljeva) Licenciranje (oblik transfera tehnologije.4. ali ne i kriticni. Bankrotstvo/likvidacija nastaje kada se kompanija nadje u teskoj situaciji da slabom konkurantskom pozicijom u grani koja nema perspektivu. a da se obezbedi rast i razvoj) 29. transfer) Menadzment ugovori (kada kompanija sa razgranatim poslovima i iskustvom u vodjenju kompleksnih i raznorodnih poslova iznajmljuje svoje menadzere) Prodor na nova trzista. Smanjuje se aktivnost kompanije. kao strategija povlacenja. je strategija kojom kompanija prepusta svoju nezavisnost u zamenu za sigurnost. Strategija zavisnosti. domaca ili inostrana putem izvoza (nacin da se minimiziraju neki rizici partnerstva i udruzivanja. je u otezanim okolnostima jedini izbor za komaniju. Made in China) Operacije ³kljuc u ruke´ (izgradnja proizvodnih kapaciteta u nadoknadu. Posto niko nije zainteresovan da kupi slabu kompaniju u neatraktivnoj grani. Prodaja/divestiranje. transfer zrele tehnologije) BOT koncept (build. 21 . Ponekad se organizacije odlucuju za takve poteze kao privremeno resenja ili tajmaut pre nago se steknu uslovi za izbor narednih strateskih koraka i odabira strategija rasta ili opadanja (revitalizacije ili opadanja). Strategije stabilnosti organizacije Kompanija se moze odluciti za ovu vrstu strategija. a profit se pretvara u gubitak. 2. Revializacija/preokret naglasava napore u rastu efikasnosti operacije i verovatno je najefikasnija kada problemi kompanije postanu izraziti. Ova strategija ne sme da se primenjuje dugo jer moze biti fatalna za organizaciju/preduzece. 3. Ovo jedino ima smisla ako je menadzment u stanju da postignu dobru cenu za svoje akcionare i ukoliko zaposleni mogu da zadrze posao prodajom kompanije nekoj drugoj firmi. 6. 12. nepovezane firme koje imaju poslove koji nemaju zajednicke resurse i kompetentnosti Vertikalni rast ± kompanija raste preuzimajuci funkcije snabdevanje i/ili distribucije Horizontalni rast ± sirenjem poslova i proizvoda na druge geografske lokaicije i/ili sirenjem proizvoda i usluga na domacim trzistima. Ostaje nada da ce druga firma imati resurse da ih povede putem odzravljenja ± profitabilnosti. 8. 30. Srategija opadanja organizacije Kompanija se moze odluciti na strategiju revitalizacije ili povlacenja kada ima slabiju konkurentsku poziciju. cime se znacajno smanjuju troskovi. proizvodima i operacijama. 10.

Modeli technology-push. Ovde se zivotni ciklus smanjuje na 5 i manje godina. farmaceutska industrija. ocene. tehnoloski lider ± prvi na trziste 22 . poseduju i sustinski i kvalitativno nova svojstva. analiza relevantnih eksternih i internih tehnoloskih faktora kreiranje tehnoloske strategije implementacija tehnoloske strategije ocena performansi i kontrola Tehnoloska strategija polazi od sledecih cinjenica: 1. Neposredna veza tehnologije i strategije organizacije uslovljena je: 1. 4. koji sve vise prepoznaju tehnologiju u osnovi svih operacija u organizaciji pojavom IT i ICT i savremenih proizvodnih tehnologija. saobracaj i telekomunikacije. 2. 4. 2. sto utice na sve aspekte i dimenzije organizacije. tehnologija predsavlja faktor okruzenja od determinisuceg znacaja kod identifikovanja strateskih podrucja poslovanja preduzeca (Strategic Business Area ± SBA) tehnologija predstavlja interni resurs ogranizacije kojim se determinisu strateske poslovne jednice (Strategic Business Units ± SBU) u okviru kojih se uz tehnoloski potencijal ostvaruju ciljevi poslovne strategije dinamika tehnologije u okruzenju organizacije kao eksterni faktor i postojeca tehnologija organizacije koja se neprekidno diverzifikuje i menja. 3. Likvidacija je gasenje firme. Menadzment odlucuje da razmeni sto vise sredstava kompanije za gotovinu koja se zatim deli akcionarima posto se sve obaveze izmire. 2. koje u odnosu na tradicionalne. Top menadzeri se nadaju da kad su resi dugove kompanije. drustvena potreba za proizvodima ili uslugama tehnologija koja ce zadovoljiti potrebu u buducnosti tip potrosaca koji ce imati tu potrebu geografska regija u kojoj ce se javiti potreba 32. 2. selekcije i izbora tehnoloskih alternativa. Tehnoloski faktori strategije: strateska poslovna i tehnoloska podrucja U pocetku tehnoloska strategija se zasnivala na analizi ekonomskih i marketinskih pokazatelja. 3. Kao izrazito tehnoloski aktivne grane isticu se hemijska industrija. uslovaljvaju potrebu uspostavljanja tehnoloske strategije kao neprekidnog procesa generisanja. izmenjenom ulogom tehnologije u savremenim zaostrenim uslovima konkurencije na trzistima.To znaci da upravljanje firmom preuzimaju sudovi da bi se namirili dugovi komapnije. Taj izbor se odnosi na odredjenje strateskih tehnoloskih podrucja poslovanja ± STP za preduzece SBA se opisuje kroz 4 dimenzije: 1. 31. 3. market-pull i strategy pull Kad je rec o preduzecima u oblastima visoke tehnologije postoji nekoliko strategijskih opcija: 1. ona ce postati jaca i u boljoj poziciji da konkurise u atraktivnijoj grani. eektronika. posebno njenu strategiju Strateski menadzment tehnologije ostvaruje se kroz sledece korake: 1.

technology push ± pronalazak pokrece lanac inovativn aktivnosti koji ce se zavrsiti primenom i difuzijom inovacije. horizontalni tansfer 4. Preduzetnicka ± uvodjenje inovacija sa visokim rizikom 3. tehnoloski sledbenik imitator ± drugi na trziste tehnoloski sledbenik modifikator ± kasno na trziste Poznata su 3 pristupa u sagledavanju strateske pozicije tehnologije i tehnoloske inovacije: 1. Defanzivna ± znaci da se kao odgovor na novi proizvod konkurenata postojeci porizvod inovira Proaktivna strategija ± preduzeca nastoje da predvide i anticipiraju promene u okruzenju 1. Kritikovan usled velike zavisnosti od tehnologije IR Proizvodnja Marketing Trzisna potreba 2. primarno je istraziti potrebe kupaca Trzisna potreba Marketing IR Proizvodnja 3. ³Drugi bolji´ ± razvoj inovacije koju su uveli konkurenti 4. 23 . Zasnovana na marketingu ± inovacije koje inicira marketing funkcija 2. Imitativna ± odgovor na novi proizvod koji su uveli konkurenti 3. 1. Responzivna ± reaguje neposredno na zahteve kupaca da se uvede inovacija 2. Strategija Trzisna potreba Marketing IR Proizvodnja 33. Zasnovana na IR ± uvode inovaciju 2. 3.2. strategy pull (slika) ± medju inputima inovacijske aktivnosti dominiraju strateski faktori i opredeljenja organizacije koja su determinisana uz uvazavanje kompleksnog skupa uticajnih promenljivih u okruzenju i internih faktora vezanih primarno za kompetentnosti i potencijale same organizacije. kupaca kao krajnjeg korisnika svih usmerenih napora u preduzecu da se stvori nova vrednost u vidu proizvoda/usluge. market pull (slika) ± razvio se sa sve vecom potrebom uvazavanja trzista. Osnovni tipovi tehnoloske strategije Reaktivna strategija ± preduzeca odgovaraju na traznju kupaca i aktivnost konkurenata 1. Primarno je da se inovacije generisu. Strategija nabavke ± kupovina nove tehnnologije. a sekundarna je njihova primena u proizvodnji i dalje realizacija na trzistu.

Tehnoloske promenljive ± su karakteristike nove tehnologije 4. uceci od lidera Ostvarivanje konkurentnosti nizim troskovima jedan je od cestih pristupa ostvarivanja prednosti na trzistu. institucionalna stategija ± razvoj osnovnog karaktera i uloge organizacije korporativna strategija ± planiranje poslovnog portfolija strategija poslovnih jedinica ± jasan i detaljan plan ciljeva i zadataka BU koji ce ostvariti taj zadatak funkcionalne strategije ± donose se da bi se osigurala uspesna primena poslovne strategije u preduzecu 34. Japanci su veoma uspesno primenili ovu ovu strategiju brzog sledbenika. uskladjena sa uspostavljanim strategijama naistom i na visim nivoima Strategija tehnologije u preduzecu znaci opredeljenje za neku od sledecih mogucnosti: 1. 3. 2. vezana za mogucnosti kombinovanja razlicitih mogucnosti putem troskova. Tehnoloske strategije lidera i sledbenika Tehnoloski lider Ostvariti najmanje troskove/vreme projektovanja nove tehnologije proizvoda i procesa Biti prvi kroz smanjivanje troskova putem efekata krive ucenja Primeniti tehnologiju koja obezbedjuje najnize troskove operacija kreiranja nove vrednosti Pionirski ce se pojaviti sa potpuno novim proizvodom/uslugom koja povecava vrednost za kupca Inovirati sve druge aktivnosti koje doprinose rastu vrednosti proizvoda/usluge za kupca Tehnoloski sledbenik Snizavanje troskova proizvoda ili operacija kreiranja nove vrednosti na osnovu iskustava lidera Snizavanje troskova istrazivanja i razvoja tako sto ce se imitirati proizvod/proces lidera Prednost Prednosti u troskovima Prednost diferencijacije Prilagoditi proizvod/uslugu ili sistem ispruke specificnim zahtevima kupca. diferencijacije i brze responzivnosti 3. poboljsanje postojecih tehnologija 3. nova tehnologija ili nova sposobnost 4 grupe promenljivih posebno znacajne kada preduzece donosi odluku o nabavci i usvajanju odredjene tehnologije i treba ih ikljuciti u razmatranje: 1. nova tehnologija kao zamena stare 4. tehnicki i finansijski resursi koje preduzece moze da koristi 3. primena postojecih tehnologija 2. eksterna tehnologija. Tehnoloska strategija: 1. Eksterni resursi ± su spoljni ljudski. dinamicka kategorija koja se neprekidno preispituje i menja 2. Interni resursi ± raspoloziva sredstva jedne BU koja se mogu upotrebiti za razvoj odredjene tehnologije 2. Strateske vrednosti ± podrazumevaju razmatranje promenljivih 24 . 4.Stratesko planiranje se razmatra na 4 nivoa u organizaciji: 1.

fleksibilna i turbulentna tehnologija Grafici i objasnjenja 157 38. znaci kupovinu tehnologije. obezbedjenje odredjene razlicitosti resursa ± radi obezbedjivanja razlicitih kompetentnosti 3. Stabilna. Nastajuce tehnologije se jos uvek razvijaju i dozivljavaju svoju prvu primenu. One nemaju dugorocniji izgled da obezbede konkurentnost 2. razvijena IR funkcija. 36. Horzomntalnim transferom ± eksterna tehnologija. Bazne tehnologije su tehnologije kojima se ostvarujeu proizvodi/usluge zasuzne za najveci procenat prihoda kompanije. ukazuju na slozenost problema upravljanja tehnogijom u preduzecu.35. najcesce koriste firme lideri spremne da preuzmu rizik radi preuzimanja ³dobiti pionira´ 2. *Cista promena ± rezultat direktnih usteda vezanih za vecu efikasnost nove tehnologije a b *Sinergetskih promena ± nastalih kao rezultat dodatnih efekata nove. oslonjen na interne resurse pa samim time i skup sa neizvesnim izlazom. a prerasti ce u bazne tehnologije 3. a marginalno ucestvuju u ukupnom prihodu. Investicije dovode do: (fale grafovi) 1. Interni i eksterni izvori novih tehnologija Potrebe za novim tehnologijama ostvaruju se: 1. Artur D. Kombinovanje eksternih i internih izvora za razvoj primenu i komercijalizovanje novih tehnologija je najrasprostranjaniji model u praksi. Nastajuce. U buducnosti ce imati nagli uspon i poprimiti karakter kljucnih. Little daje podelu tehnologija na barem tri velike galerije: 1. smanjivanja jedinicnih troskova zahvaljujuci sinergetskim efektima nove tehnologije. Vertikalnim transferom tehnologije ± interni razvoj tehnologije. nisu zasluzne za najvecu dobit. kljucne i bazne tehnologije Multitehnoloska korporacija je korporacija koja obavlja delatnosti sa barem 3 razlicite tehnologije. infoemacione tehnologije b c 37. a potom baznih tehnologija (Grafik) 25 . koncentrisanje resursa ± udruzivanje projekata radi strateske prednosti 2. zbog tri razloga se firme orjentisu na eksterne potencijele: 1. snizenja funkcije troskova u celini 2. Nova tehnologija ili usavrsavanje postojece: tehnologija i profitabilnost Protivrecnost potrebe za novom tehnologijom i racionalizacije koriscenja postojecih tehnologija. podela rizika ± radi zajednickih snosenja troskova 3. koje cine bazu konkurentnosti organizacije na duzi period. Kljucne tehnologije su tehnologije koje je konkurentski znacaj najjaci.

Invencija znaci dolazak do ideje i u osnovi svake inovacije nalazi se osnovna ideja. Tehnologija 3. i odgovarajuci poslovni efekti Upravljanje kasnjenjem u primeni tehnoloske inovacije: krive ucenja. Efikasnost inovacijske aktivnosti Ekonomska opravdanost ulaganja u istrazivanje i razvoj. Lideri zele produziti vreme difuzije inovacija. pocetna zamisao koja se naziva invencijom. Priroda tehnoloskih inovacija: odnos nauka-tehnologija-praksa Postoje razlike medju tehnologijama u pogledu njihove dostupnosti i sirine primene za prekticne potrebe. 41. koriscenje ± to je proces kojim se invencija prenosi u privredu. Strategija sledbenika u tehnoloski intenzivnim granama nisu delotvorne jer je intenzitet tehnoloskih promena takav da tehnoloski sledbenik. tehnologija i praksa. Inovacije podrazumeva uspesnu komercijalizaciju invencije. Upravljanje kasnjenjem u razlicitim delovima procesa tehnoloske inovacije moze se moze se razvrstati na sledeci nacin: Nauka 1. gubi mogucnost prodaje svojih proizvoda jer je lider iscrpeo najveci deo trzisnog kolaca. Vreme tehnoloske inovacije i strategije lidera i sledbenika Potrebno je praviti razliku izmedju pojmova invencija i inovacija. nauka. Upravljanje kasnjenjem izmedju faza istrazivanja i razvoja koje dovode nestanka tehnoloske inovacije i strateski fokus firme (lider.39. Praksa 40. ³isplativost´ naucnih istrazivanja moze se sagledati samo pretakanjem istrazivanja u inovaciju. Tako je izuzetno bitno da se kasnjenje smanji izmedju otkrica i nastanka invencije i izmedju pojave invencije i njenog pretvaranja u inovaciju za preduzeca koja su usvojila strategiju tehnoloskog lidera. u praksu. upotrebu. Inovacija nastaje daljom razradom osnovne ideje koja znaci primenu. U tehnoloski intenzivnim granama sve vise se odabira strategija lidera kao jedina konkurentski odrziva opcija. Iimitatori. sledbenik) Upravljanje vremenskom sinhronizacijom trzisnih i tehnoloskih ciklusa: upravljanje kasnjenjem izmedju inovacije tehnologij proizvoda i tehnologije procesa. modifikatori i strategija drugi bolji. su tehnoloski sledbenici i oni svu paznju usmeravaju na smanjenje kasnjenja u difuziji inovacija. fleksibilniji skup uslova pod kojima mogu uspesno da se realizuju. kasnjenje u produktivnosti i poslovni fokus 2. Neke se potencijalno mogu koristiti za potrebe sirokog skupa korisnika jer podrazumevaju siri. Konkurentsku prednost ostvaruju ona preduzeca koja uspostavljaju ravnotezu razvoja tehnologije i razvoja trzista. Postoji kasnjenje izmedju ove tri posmatrane kategorije. svojom kasnijom pojavom. u primenjeno i komercijalizovano novo resenje. 26 .

Druga baza podataka koja je ustanovljena 1982. 3. ulaza u inovativni proces. a pri tome se veoma malo zna o kontinuiranim dinamickim inovacijskim procesima. Razvoj informacionih tehnologija omogucio je neposredno pracenje rezultata inovacijske aktivnosti. istaknuti znacaj proizvodno ± inzenjerskog odeljenja u organizaciji. neposredno merenje autputa inovacijskog procesa. godine obuhvatila je 635 americkih inovacija koje su odabrane iz skupa podataka predstavljenih u industrijskim casopisima tokom sedamdesetih godina. ili sa druge strane. Brojne studije posmatraju inovacije kao diskretne. Organizacija istrazivanja i razvoja i inovacioni procesi u okviru japanskog preduzeca poseduju tri znacajne osobenosti: 1. kvantitativnom sagledavanju tehnoloskih promena. Cetvrta baza podataka je baza podataka za mala preduzeca u SAD i ona sadrzi preko 8000 inovacija koje su uvedene tokom 1982 godine. izolovane pojave. optimalno organizovanim i upravljanim procesima moze poboljsati efikasnost inovacijske aktivnosti i sveukupna delotvornost tehnoloskih inovacija u preduzecu. merenje autputa istrazivanja i razvoja posrednim putem koji podrazumeva pracenje ukupnog broja invencija koje su zasticene patentom. Podaci obuhvataju pregled vise od 4000 inovacija nastalih tokom perioda od 15 godina. su se uglavnom u dosadasnjim radovima ogranicavali na jedan od tri moguca prilaza inovativnom procesu: 1. 2. merenje inputa. 2. Kljucna manjkavost ovakvog pristupa je sto se preduzece smatra crnom kutijom cije unutrasnje funkcionisanje i struktura nisu od znacaja kada je rec o odlukama ulaganja u istrazivanje i razvoj. 70ih godina izgradjena prva baza podataka u okviru koje je indetifikovano 500 kljucnih inovacija koje su uvedene na trziste u periodu izmedju pedesetih i sedamdesetih godina dvadesetog.Smatra se da preduzece investira u istrazivanje i razvoj u onoj meri u kojoj sagledava mogucnost povracaja ulozenih sredstava i rast profita u buducnosti. Suceljavanjem klasicnih stavova koje se bave tehnoloskim promenama i inovacijama sa promenama u prirodi i karakteristikama tehnoloskih inovacija u savremeno doba. intezivni transferi i pokretljivost istrazivanja i inzenjera u organizacije. Primer Japana pokazuje da se dobro osmisnjenim. a ne samo odozgo na nadole (istrazivanje i razvoj ± proizvodnja). To znaci da su nuzni novi pravci u istrazivaljnu tehnoloskih inovacija i da sumpeterijski model: invencija ± inovacija ± difuzija biva prevazidjen u uslovima radikalno izmenjene informacione tehnologije ± sto iziskuje odgovarajucu nadogradnju ili temeljnu izmenu. Prva baza u SAD. sve je jasnija potreba za menjanjem klasicnih inovacionih modela. i odozdo na gore (proizvodnja ± istrazivanje i razvoj). okviru 42. Dinamicka interakcija izmedju inovacija 27 . i 3. Treca baza podataka koja je imala za cilj da neposredno izrazi meru inovativne aktivnosti nastala je na Univerzitetu u Saseksu. Inovacijski procesi treba da teku dvosmerno. sto se odnosi na merenje troskova izdvojenih sredstava za istrazivanje i razvoj. Indikatori inovacijske aktivnosti Pristupi merenju. Velika Britanija. strogo rangiranje i hijerarhija. sto se odnosi na broj istrazivaca koji se bave istrazivanjem i razvojem u apsolutnom iznosu ili u odnosu na ukupan broj zaposlenih u preduzecu. Dva vec tradicionalna prisputa merenju tehnoloskih promena ± kroz izdvajanja za istrazivacko ± razvojni rad i kroz pracenje broja prijavljenih i registrovanih patenata ± samo su deo svih onih mogucnosti koje obelezavaju nastojanje da se neposredno meri inovativna aktivnost.

Opsta tehnoloska trajektorija je diskontinuirana. ali i samog procesa ucenja i akumuliranog iskustva u radu sa tehnologijom. 43. sa druge strane. 3. 5. Inzenjeri procesa sada razvijaju specifikaciju procesa kojom se odredjuje kako ce se proizvod proizvesti. sa druge strane. 28 . Funkcionalne specifikacije ukazuju na osnovne karakteristike proizvoda. Trajektorija preduzeca odrazava sopstvene tehnoloske promene ucinjene u preduzecu tokom vremena. Funkcionalne karakteristike se prevode u specifikaciju proizvoda koja detaljno razradjuje samo proizvod i njegovu upotrebu. 4. 2. koncept trajektorije predstavlja kontinuiranu evoluciju tehnologije do tacke diskontinuiteta. 7. Sa vremena na vreme. detaljno projektovanje tehnologije proizvoda i procesa. i 8. Treba jasno razgraniciti trajektoriju preduzeca od opste tehnoloske trajektorije: 1. generalna specifikacija precizno predstavlja neophodne zahteve kako bi se resio problem dizajna i konstrukcije novog proizvoda. 5. 3. ona se gradi na proslim iskustvima. Marketing i istrazivanje i razvoj su cesto izvor novih ideja i kocnepcija o novom proizvodu/usluzi. opsta tehnoloska trajektorija smanjuje. Koncept tehnoloske trajektorije blisko je povezan za razmatranje ³tehnoloskoh rezima´ ili ³tehnoloske paradigme´ preduzeca. Inovacioni procesi u znacajnoj meri teku kontinuirano i postepeno u okvirima preduzeca. 9. sekvencijalan pristup razvoju proizvoda je: 1. Prikupljanje ideja se zasniva na internim i eksternim izvorima. 2. opisuju pravac kojim se tehnologija razvija u vremenu. ocena i odabir projektata (detaljne studije izvodljivosti). radikalne inovacije prekidaju kontinuirani inovativni tok preduzeca i na skokovit nacin prekidaju postojece. Dizajneri i konstruktori proizvoda pretvaraju koncept u skup funkcionalnih specifikacija. 4. troskove i druge detalje. proizvodnje). Na nivou preduzeca. projektovanje funkcije proizvoda (funkcionalni dizajn). radikalne inovacij . njegovu upotrebu. projektovanje procesa (izrade. medjutim. 2. testiranje ± vrsi se pracenje proizvoda posle komercijalizovanja (postkomercijalizacija) i u njoj moze doci do znacajnih unapredjenja proizvoda i procesa 44. generisanje ideja o novom proizvodu/procesu odvija se prikupljanjem ideja i kreiranjem ideja. moze se predstaviti kroz sest osnovnih faza: 1. osobine koje mora da poseduje. Projektovanje tehnologije proizvoda i procesa Istrazivanje i razvoj novog proizvoda i procesa uz resavanje pitanja optimalnog dizajna i konstrukcije proizvoda. Sekvencijalni i simultani model tehnoloske inovacije Klasican. Tehnoloska trajektorija preduzeca je kontinualna. a podstaknuti su zahtevima traznje i pritiskom troskova sa jedne strane.na proizvodu i inovacijama na procesu jedan je od primera kako se mogu boklje sagledati zakonitosti inovativne organizacije da bi se bolje upravljalo njima. projektovanje novog proizvoda ± osnovni koncepti novog proizvoda koji su u prethodnim fazama uspostavljeni. projektovanje izgleda (forme) proizvoda. namecuci potrebu za novim tehnoloskim procesima. Tehnoloske trajektorije. sada se pretvaraju u tehnicki izvodljiv. 6. ali ne ukida u potunosti sve prednosti i vrednosti individualno akumuliranog znanja i iskustva u preduzecu. efikasan proizvod koji se moze komercijalizovati.

Zivotni ciklusi i tehnologije proizvoda i procesa 29 . Mesoviti proizvodi koji se sastoje od roba i usluga gde je vece procentualno ucesce robe. trziste. 3. 7. visoko responzivnoj organizaciji gore opisani model se jasno izdvojenim.Sve vise. ekonomska opravdanost. prelazi u model sa sve vecim preklapanjima i aktivnostima medju fazama. tako da se kvalitet usluge meri prema tim ocekivanjima 4. 5. jednostavnost (simplifikacija proizvoda). Ovo je slozen proces koji ukljucuje brojne faktore o kojima se vodi racuna i koji se cesto javljaju kao ogranicenja u tom procesu. Ciste usluge nastaju kada se u okviru uslege ne nudi i odgovarajuci proizvod. Simultano inzenjerstvo okuplja predstavnike razlicitih funkcionalnih oblasti i organizacije u naporu da se simultano ostvari razvoj novog proizvoda i procesa. Razvoj i dizajn proizvoda Projektovanje novog proizvoda podrazumeva resavanje pitanja njegovog dizajna i konstrukcije. 4. sekvencijalnim fazama. zastita okruzenja 46. usluge sa visokim ucescem kupaca u pruzanju 3. ocekivanje kupca su standard prema kome se procenjuje usluga. 6. Razvoj usluga Robe i usluge u praksi nisu jasno ragranicene. jednostavnost u koriscenju. diversifikacija proizvoda. kada je rec o novim. usluge sa visokim ucescem kupaca u njihovom kreiranju 2. 9. tako da se konacna usluga moze sastaviti iz razlicitih modula 3. konkurentnijim modelima i pristupima inovativnoj. Interakcija sa kupcima uslovljava specificnost usluga. Znacajni faktori su: 1. menadzer mora da racuna na izuzetne i neocekivane situacije 47. prilagodjavanje usluge specificnim zahtevima kuca 2. da bi se doslo do modela istovremenog ili simultanog inzenjerstva. Mesoviti proizvodi koji se sastoje od roba i usluga gde je ravnopravna zastupljenost usluga i roba i Mesoviti proizvodi koji se sastoje od roba i usluga gde dominiraju usluge. a rast produkrivnosti ovog sektora je usporena jer se kreiranje i pruzanje usluga cesto kroji po zahtevu kupca. 8. 45. Prema stepenu ucesca kupca razlikujemo: 1. usluge sa visokim ucescem kupaca u njihovom kreiranju i pruzanju Pravci unapredjenja i razvoja operacija usluga su sledeci: 1. proizvodnja (standardizacija. a robe se prodaju uz niz usluga koje ih prate. pouzdanost. tako da su usluge koje se pruzaju najcesce mesavina usluga i opipljivih proizvoda-roba. odrzavanje. 2. modularizovanje operacija koje cine uslugu. modularnost). To je pre svega organizaciono resenje koje unapredjuje integrisanost u organizaciji i rusi tradicionalne barijere izmedju razvoja proizvoda i razvoja procesa.

opadanje Uvodjenje novog proizvoda zrelost rast opadanje uvodjenje vreme U fazi uvodjenja posmatra se pojava novog proizvoda na trzistu. Tehnoloske inovacije predstavljaju inovacije proizvoda i inovacije procesa. Kada proizvod izgubi privlacnost za kupca. fluidna. 3. 3. Zivotni ciklus (vek) tehnologije predstavlja apsolutnu ucestalost inovacija proizvoda i procesa u proizvodnoj jedinici. uvodjenje. i faza zrelosti. deo su analitickih tehnika sa kojima savremeni menadzer moze lakse da sagleda strateska pitanja upravljanja tenologijom i da analizira posledice strateskih odluka koje donosi. rast. 30 . To se na kraju zavrsava zasicenoscu trzista. Najcesce se pominju cetiri osnovne faze: 1. i 4. 4. faza specificnosti. Rast prodaje je u pocetku spor. da bi se vremnom traznja za proizvodom izrazito povecala i prodaja pocela naglo da raste. procesa i tehnologija tokom zivotnog veka proizvodne jedinice.Krive tehnoloskog progresa i zivotnog veka tehnologije i proizvoda. tao da ce prodaja dostici vrhunac u fazi zrelosti. Zivotni ciklus proizvoda predstavlja promenu prodaje i profita odredjene industrijske grane tokom duzeg vremenskog perioda. 2. Razlikuju se cetiri faze: 1. pocinje faza opadanja u kojoj se prodaja smanjuje da bi konacno pala na nulu. zrelost. Ovim modelom se otkriva veza izmedju proizvoda. Stratesko upravljanje tehnologijom podrazumeva i odredjivanje stanja tehnoloskih inovacija i odnosa izmedju inovacija proizvoda i inovacija procesa. tranziciona. 2.

proces 31 . Tehnoloska i trzisna matrica Da bi se blize odredila konkurentska sposobnost preduzeca cesto se koristi matricni prikaz njegovih proizvoda. iz ove faze prelazi se u fazu zrelosti kada inovacijksa aktivnost u celini opada. U ovoj fazi organizacija je sasvim definisana kroz ciljeve i zadatke. Pravovremeno uovacanje. i 2. nabavka i usvajanje nove tehnologije dovesce do podudarnosti izmedju trenutka zrelosti i opadanja stare i rasta nove tehnologije. koji svaki za sebe predstavlja jednu poslovnu jedinicu. fluidnoj fazi inovacije proizvoda su dominante jer jos uvek je trziste nedovoljno odredjeno.stopa inovir U pocetnoj. Jedna od najvaznijih strateskih odluka vezanih za tehnologiju u preduzecu odnosi se upravo na odredjivanje trenutka i izbor nove tehnologije koja ce da zameni postojecu. fluidni proizvod 48. napora usmerenih ka odrzavanju zeljenog nivoa efikasnosti postojecih tehnologija u praski. koje su potrosaci na trzistu spremni da kupe i tako su ga potvrdili. To znaci da se jasno izdvojio proizvod sa kljucnim osobinama i cenom. supstituciji tih tehnologija. Kada inovacije procesa postanu dominantne u odnosu na inovacije proizvoda. a da prethodno pravovremeno nisu uvedene neophodne promene i supstitucija novim tehnologijama. napora usmerenih ka zameni. U fazi tranzicije naglo rastu inovacije procesa kao posledica jasno odredjenog zahteva u pogledu proizvoda koje se nametnulo na trzistu. smatra se da je proizvodna jedinica dosla u specificnu fazu. Vremenom. 49. Stratesko upravljanje tehnologijom se zbog svih ovih razloga mora stalno baviti uravnotezenjem: 1. sto prirodno vodi ka naglasavanju znacaja rastu inovacija na procesu. Sazrevanje i supstitucija tehnologija u preduzecu Neophodno je kontinuirano pracenje svih novih mogucnosti da postojeca tehnologija ne bi dosla u fazu zrelosti i zastarevanja. Dalje se moze konkurisati cenom boljim kvalitetom.

Integralni proces planiranja tehnoloskog razvoja u preduzecu sagledava se kroz tri osnovna hijerarhijska nivoa: 1. ukaze na teskoce i realnost ostvarivosti svakog od mogucih modela razvoja u buducnosti. Tehnoloski portfolio ukazuje na sposobnost i moc preduzeca u odnosu na potencijal neke tehnologije i obuhvata duzi vremenski period. Zadatak tehnoloskog predvidjanja na ovom nivou sastojao bi se u indetifikovanju ciljeva i potreba za odgovarajuci period u buducnosti i ispitivanju njihove realne ispunjivosti sa aspekta realnih tehnoloskih mogucnosti. najvisi nivo. krecuci se unazad. Tehnolosko predvidjanje Tehnolosko predvidjanje je polazna osnova. U slucaju A najpovoljnija je situacija A. Na ovom nivou prisutno je tehnolosko predvidjanje sa osnovnim ciljem da polazeci od modela sadasnjeg stanja i uspostavljanja veceg broja alternativnih modela buducnosti. i usvojenoj strategiji tehnoloskog razvoja. povratnom vezom. gde su ose: stopa tehnickog napretka i tehnoloska pozicija. odnosi se na planiranje u uzem smislu ili operativno planiranje koje se zasniva na utvrdjenoj politici. Zadaci operativnog planiranja sastojali bi se u 32 . 50. a planovi tehnoloskog razvoja su deo integralnog sistema planske delatnosti organizacije. obuhvata aktivnosti ciji je cilj uspostavljanje politike tehnoloskog razvoja. Slicna analiza moze da se uradi za portfolio tehnickih aktivnosti preduzeca. Zdruzeno su predstavljeni potencijali rasta ± trzisni udeo i stopa tehnoloskog napretka ± tehnoloska pozicija. a na osama su predstavljeni: ucesce na trzistu i mogucnosti rasta. 3. puteva koji bi omogucili ostvarivanje odgovarajucih modela razvoja. a u slucaju B situacija W. Zadaci tehnoloskog predvidjanja ovog nivoa sastojali bi se u ispitivanju pojedinih pravaca. Drugi nizi nivo planiranja tehnoloskog razvoja. Trzisni portfolio predstavlja tekuce stanje i ocekivani razvoj postojecih i buducih proizvoda na sadasnjem nivou znanja. Treci. Prvi najnizi nivo.Matrice su velicine 2x2 ili 3x3. determinisuci element planiranja tehnoloskog razvoja. 2. moze se odrediti kao nivo na kome se odredjuje strategija tehnoloskog razvoja.

slozenost proizvoda. 3. 2. 8. slozenosti proizvoda i delom od sistema upravljanja. 8. kvalitetniji proizvod. 52. mogucnost da se bolje odgovori na zahtebe trzista. 51. Novi pristup oceni investicija u novu tehnologiju Ocena investicionog projekta se u tradicionalnom pristupu smatra odlucujucim korakom u donosenju investicione odluke. slozenost tehnologije. 3. sagledati potrebne uslove da predlozena nova tehnologija ispuni ocekivane prednosti.indetifikovanju redosleda aktivnosti koje su neophodne u realizaciji odredjene strategije. 1. oceniti ocekivanu promenu merljivih faktora. svaki organizovan ljudski rad u korisne svrhe predstavlja u manjoj ili vecoj meri slozen sistem. sledecih osam opstih prednosti novih tehnologija: veca fleksibilnost proizvodnje. pretociti opste prednosti u konkretne efekte. Struktura tehnoloskog sistema zavisi pre svega od prirode tehnologije. 7. veca mogucnost kontrole izvrsenja postavljenih ciljeva i zadataka. sagledati uticaj navedenih prednosti na profitabilnost predlozenog projekta. sticanje iskustva sa novom tehnologijom kao kapitalni resurs nagomilanog znanja i umeca Novi pristup oceni investicija u savremenu proizvodnu tehnologiju podrazumeva sledecih osam koraka: 1. 7. ocenu investicionog projekta tradicionlanim metodama poboljsati novom ocenom. potrebno je ukljuciti veliki broj parametra i sagledati u potpunosti sve aspekte predlozenog resenja. Tehnoloski sistem se po pravilu javlja kao deo sireg sistema i rezultat je integralnog delovanja ljudi u raznim vrstama radnih procesa. veca sposobnost "drzanja koraka´ sa konkurencijom. 5. 5. 33 . sagledati efekte na ukupan prihod preduzeca primenom cost-benefit analize. sprovesti konacnu evaluaciju. Novi pristup oceni investicija u tehnologiju polazi od toga da se sve prednosti i ocekivani efekti primene novih tehnologija mogu i moraju sagledati u okviru ocene investicionog projekta. Strukturu tehnoloskog sistema odredjuju tri osnovna faktora. bolja tehnoloska osnova i potencijal preduzeca u celini. Najcesce se navodi 1. 2. Tehnologije tokom razvoja postaju sve kompleksnije i skuplje. Karakteristike sistemskog pristupa tehnoloski sistem Svaka proizvodnja. 4. 6. bolja dokumentaciona baza i olaksano pracenje svih promena u tehnoloskom procesu. tako da je primenom tradicionalnog pristupa sve teze obezbediti svestranu ocenu novih tehnologija kroz jednoznacno definisanje ZA ili PROTIV realizacije odredjenog investicionog projekta. merljive faktore u preduzecu. 6. integralnom pristupu oceni investicija u nove tehnologije u preduzecu. utvrditi prednosti nove tehnologije i opisati ih u opstim crtama. 2. 4. U sirem.

ali su neophodne u procesu proizvodnje da bi se tehnoloski proces mogao obaviti). sredstava za rad. i 2. ljudksog rada) sa jedne strane i izlaznih elemenata (gotovi proizvodi) sa druge strane. ostale netehnoloske operacije (operacije kojima se ne menjaju karakteristike predmeta rada. Tehnoloski sistemi po svojoj prirodi ubrajaju se u vestacke. pri cemu je njegova upotrebna vrednost na izlazu veca pod dejstvom svrsishodnog. proizvodnog procesa mogu biti: 1. i 2. energije i informacija sa okolinom) i 2. sistemi se dele na tri grupe. Sustina proizvodnog tehnoloskog sistema je medjusobna uslovljenost i medjuzavisnost svih elemenata (objekata sistema) pri obavljanju funkcije transformacije materijala iz jednog oblika u drugi korisniji oblik. tehnoloske (operacije kojima se neposredno menjaju karakteristike predmeta rada. Tehnoloski proces predstavlja povezivanje tehnoloskih operacija radi pretvaranja nizih u vise upotrebne vrednosti uz svrsishodno delovanje coveka. deterministicke (sistem kod koga je u svakom trenutku u potpunosti poznato stanje sistema. otvorene. a ulaz vodi ka transformaciji u tacno poznato determinisano stanje ± poznati i determinisani izlaz). stohasticke (sistem kod koga se ulazom stanje transformise u jedno iz skupova mogucih stanja ± poznate mogucnosti izlaza) i 3. energije i informacija sa okolinom) Prema transformaciji ulaza u odgovarajuci izlaz ili promenama stanja sistema. slucajne (sistem kod kojih se na osnovu odredjenog poznatog ulaza ne moze odrediti ocekivano buduce stanje ± nepoznati. svrsishodnim delovanjem ljudi). neproizvodne tehnoloske sisteme. organizovanog korisnog ljudskog rada. Tehnoloski sistemi se izucavaju kako u sferi proizvodnje tako i van nje. projektovane tehnologije. projektovane tehnologije. slucajni izlaz) 34 . posmatranih preko njihovog atributa (cene. svesnog ucesca i delovanja coveka). Prema svom odnosu prema okolini sistemi mogu da budu: 1. zatvoreni (nemaju razmene materijala. prirodni (nastaju bez organizovanog znanja. proizvodne tehnoloske sisteme. 2. Karakteristike sistemskog pristupa Danas se sve vise u proucavanju razlicitih pojava u realnom svetu koristi takozvani sistemski pristup.3. 2. sistem upravljanja. sredstava za rad. otvoreni (sistem obavlja razmenu materijala. 1. sistemski pristup obuhvata znanja ± metodologiju i zakonitosti opste teorije sistema koji se primenjuju u sagledavanju raznovrsnih pojava dinamicke prirode u realnom svetu. Proizvodni tehnoloski sistemi mogu se definisati kao skup objekata (alata. Prema prirodi svog nastanka sistemi mogu da budu: 1. Sistem je skup elemenata koji se nalaze u medjusobnoj interakciji. vestacki (nastali su svesnim. materijala. dinamicke i stohasticke sisteme. kolicine i kvaliteta). pa je njihova osnovna podela na. U sustini. Operacije sireg. materijala. da bi se na osnovu tih promena dobili proizvodi sa novim upotrebnim vrednositima). U okviru proizvodnog tehnoloskog sistema izdvaja se proizvodni tehnoloski proces u kome se obavlja transformacija ulaza sistema u zeljeni izlaz. 1. ljudskog rada i gotovih proizvoda) sa relacijama koje postoje izmedju ulaznih elemenata (alata.

raspodele sredstava. Dva aspekta sistemske analize su: 1. hijerarhijske odnose. 35 . Hijerarhijski sistemi i odnos tehnoloskog sistema i okruzenja Moderna teorija organizacije razvija se iz klasicnih koncepcija organizacije koje su narocito isticale organizacionu strukturu. transformaciji materijala iz jednog oblika u drugi. Polazi se od cinjenice da je proizvodni tehnoloski sistem odredjen kao deo sireg proizvodnog sistema. sadrzi jos i novcane tokove. a ovaj kao element poslovnog sistema. logicki (osnovni zadatak je da se izvrsi struktuiranje problema. specijalizaciju. obezbedjuje jedinstvene osnove i metodologiju 2. odnose u raspodeli koju su odredjeni nacinom proizvodnje i vrstom drustveno-ekonomske formacije (feudalni. zasebnu celinu.Sistemi se prema promeni stanja u vremenu mogu podeliti na. Drustveno-ekonomski sistem podrazumeva karakteristike drustveno-ekonomskog uredjenja. kontrole kvaliteta. i pored materijalnih. 1. omogucava matematicku preciznost pri definisanju i koncepciji problema. Organizacija se posmatra kao sistem sastavljen od medjusobno povezanih podsistema u okviru kojih se donose odluke. Sistemski pristup proucava celinu kroz interakciju njenih delova. Siri sistem od poslovnog sistema je drustveno-ekonomski sistem. a ovi podsistemi su rasporedjeni hijerarhijski. Poslovni sistem u organizacionom smislu. obezbedjuje polaznu tacku za matematicke i racunarske simulacione studije razlicitih pitanja i problema analize i konstruisanja organizacije Tehnoloski sistem kao otovoren dinamicki sistem u bliskoj je vezi sa okruzenjem. kapitalisticki. sirinu. Savremene teorije posmatraju organizaciju kao sistem uzajamno nezavisnih delova i promenjivih. pristup upravljanju sistemima Najznacajnije oblasti u kojima se primenjuju i razvijaju metodi sistemskog pristupa su savremena tehnologija. Teorija sistema hijerarhijskog tipa (sa vise nivoa) nastala je u vezi sa nastojanjem da se teorija sistema poveze sa teorijom organizacije gde se opsta teorija sistema pokazala neprikladnom u predstavljanju unutrasnjih funkcija organizacije. transporta. sadrzi u sebi i sistem nabavke. matematicki (osnovni cilj je da se resi problem optimizacije neke kvantitativno izrazene funkcije sistema) i 2. energetskih i informacionih tokova. zastite na radu. autoritet. Medjusobna uslovljenost i zavisnost tehnoloskog sistema od okruzenja ogleda se u cinjenici da tehnoloski sistem. pored proizvodnog sistema. i 3. moze da deluje kao zaseban privredni subjekat (preduzece). sto: 1. sistem odrzavanja. od nizih ka visim upotrebnim vrednostima i koji neposredno odredjuje karakter proizvodnog sistema.Sistemska analiza predstavlja metodologiju sistemskog pristupa proucavanje kompleksnih problema iz oblasti organizacije i upravljanja. prodaje. slozeni sistemi upravljanja. sistem zaliha. funkcionalno predstavlja samo deo sireg proizvodnog sistema. staticke (sistemi koji sa protokom vremena ne menjaju svoje stanje) i 2. kontrole i linijske i stabne odnose. odredjeni nacin razmisljanja 2. iako predstavlja integralnu. da se odrede ciljevi sistema i alternativni nacini za ispunjenje tih ciljeva) 53. modeliranje intelektualnih aktivnosti. metod ili tehniku analize i 3. dinamicke (sistemi koji menjaju svoje stanje sa protokom vremena) Sistemski pristup podrazumeva: 1. Pored tehnoloskog sistema ciji je osnov smisao u obradi. socijalisticki). Poslovni sistem. ostali delovi proizvodnog sistema su: sistem konstrukcije proizvoda. odnose vlasnistva nad sredstvima za proizvodnju.

2. kultura«) U okviru proizvodnog tehnoloskog sistema izdvaja se proizvodni tehnoloski proces u kome se obavlja transformacija ulaza sistema u zeljeni izlaz. sredstava za rad. slozenost proizvoda i 3. neproizvodne 1. 4. proizvodnog procesa mogu biti: 1. posmatranih preko njihovog atributa (cene. Tehnoloski proces predstavlja povezivanje tehnoloskih operacija radi pretvaranja nizih u vise upotrebne vrednosti uz svrsishodno delovanje coveka. projektovane tehnologije. svaki organizovan ljudski rad predstavlja slozen sistem. 1. Proizvodni tehnoloski sistemi mogu se definisati kao skup objekata (alata. sklopova i 36 . osnovnih jedinjenja. Osnovne podele tehnoloskih procesa Proizvnodni tehnoloski sistemi se klasifikuju prema sedam razlicitih kriterijuma: 1. organizovanog korisnog ljudskog rada. kolicine i kvaliteta). 2. materijala. ali su neophodne u procesu proizvodnje da bi se tehnoloski proces mogao obaviti). sistem upraljvanja Tehnoloski sistemi po svojoj prirodi ubrajaju se u vestacke. proizvodne 2. sirovina i prostih jedinjenja. materijala. Struktura tehnoloskog sistema odredjuju tri faktora. dinamicke i stohasticke sisteme. Tehnoloski sistemi se izucavaju kako u sferi proizvodnje tako i van nje. polufabrikata. 1. zdravstvo. projektovane tehnologije. 3. 2. Tehnoloski sistem se po pravilu javlja kao deo sireg sistema i rezultat je integralnog delovanja ljudi u vrstama radnih procesa. Tehnoloski sistemi.54. ljudskog rada i gotovih proizvoda) sa relacijama koje postoje izmedju ulaznih elemenata (alata. 1. tehnoloske (operacije kojima se neposredno menjaju karakteristike predmeta rada. i to tehnoloski proces proizvodnje. ostale netehnoloske operacije (operacije kojima se ne menjaju karakteristike predmeta rada. Neproizvodni tehnoloski sistemi javljaju se u svim vanproizvodnim delatnostima ljudi (obrazovanje. 2. Sustina proizvodnog tehnoloskog sistema je medjusobna uslovljenost i medjuzavisnost svih elemenata (objekata sistema) pri obavljanju funkcije transformacije materijala iz jednog oblika u drugi korisniji oblik. pa je njihova osnovna podela na. Operacije sireg. 55. sredstava za rad. da bi se na osnovu tih promena dobili proizvodi sa novim upotrebnim vrednositima). pri cemu je njegova upotrebna vrednost na izlazu veca pod dejstvom svrsishodnog. podsklopova i slozenih jedinjenja. slozenost tehnologije. stepenu ulozenog rada. procesi i operacije Svaka proizvodnja. ljudksog rada) sa jedne strane i izlaznih elemenata (gotovi proizvodi) sa druge strane. otvorene. 5.

pojedinacni nacin proizvodnje. fizicka dezintegracija 37 . vrsti rada koji se obavlja u njima. 4. saki korak se sastoji od razlicitih operacija koje se gupisu na razlicite tehnoloske procese. drugim kriterijumima: 1. fizicke obrade.6. preradjivacki. 3. 3. osnovnim sirovinama koje se koriste. hemijski. 2. i 2. metalsko-preradjivacki. skledistenje Neke od osnovnih operacija su. dinamici i vrsti kretanja materijala u tehnoloskom procesu 56. neprekidni ili kontinualni tehnoloski procesi. tekstilni. tecnih i gasovitih materijala 2. i 4. 2. Struktura tehnoloskih procesa Razlicite kombinacije operacija ostvaruju izlazni proizvod u razlicitim oblastima covekova delatnosti. 2. masovni. prehrambreni tehnoloski procesi. nacin i mesto gde se obavlja proizvodnja. 5. transport cvrstih. promena fizickog stanja 4. karakteru sredstava za rad. 7. 7. zavrsne obrade ± finalizacije. metalurski. Simboli za opis aktivnosti u tehnoloskim procesima su: 1. 4. 3. zanatska izrada. obimu proizvodnje. farmaceutski. 1. 1. ekstraktivni. serijski. dinamici kretanja materijala u tehnoloskim procesima i prema stabilnosti uslova pod kojima se obavlja tehnoloski proces. prekidni ili diskontinualni. 8. 1. i 5. grupna. 2. cekanje 4. 2. i 3. obim proizvoda proizvedenih na isti nacin: 1. lancani nacin proizvodnje. 4. fizicka integracija 5. 1. vrsti proizvoda. i 9. kontrola 5. hemijske prerade. vrsti rada i vrstama delatnosti: 1. obrada 2. sinteticki tehnoloski procesi. tehnoloski procesi pripreme sirovina. promena energetskog stanja 3. organizaciji proizvodnje. 3. 5. rudarski. 2. drvni. 2. poljoprivredni. finalnih proizvoda. i 4. radionicka. transport 3. 1. 2. i 3. redosledu makroprocesa: 1. 6. 3. 6.

fino) 2. fizicka disocijacija 1. apsorpcija 9. hemijske. filtriranje 5. bioloska sinteza 6. kaljenje 2. dihidrogenizacija 5. hemijsku disocijaciju ± razdvajanje hemijskih jedninjenja na sastavne delove 1. 11. talozenje 3. susenje 4. 8. drobljenje (grubo. busenje 3.6. destilacija 7. otpustanje 3. frakciona destilacija 8. fizicka dezintegracija 1. ciscenje gasova Tehnoloski procesi hemijske prerade: 1. redukcija 2. sejanje 6. struganje 2. termicka obrada 1. sejanje 2. otapanje 3. fizicka asocijacija fizicka disocijacija povrsinska obrada hemijska asocijacija hemijska disocijacija izomerizacija 57. fizicka asocijacija 1. pecenje 2. kataliticka sinteza 3. centrifugiranje 4. hemijski asocijaciju ± sjedinjavanje elemenata u nove supstance 1. glodanje 38 . kataliticke operacije 4. adsorpcija 10. izomerizacija Tehnoloski procesi fizicke obrade: 1. mesanje 2. 9. brusenje 4. fotoliza 7. elektroliza 3. termicko sjedinjavanje 2. fizicke i zavrsne obrade Tehnoloski procesi pripreme sirovina obuhvataju: 1. mehanicka obrada 1. suspendiranje 3. biohemijske reakcije razjedinjavanja 6. flotacija 2. srednje. 7. Tehnoloski procesi pripreme sirovina. 10. sitno. hidrogenizacija 4. hidratacija 5. termicko razdvajanje 2.

nezavisni ± tehnoloski sistemi koji nemaju niti jedan zajednicki element 59. Tehnoloska matrica. nuzni elementi su rad. 4. medjusobno uslovljeni ± tehnoloski sistemi kod kojih izlaz iz jednog sistema predstavlja ulaz u drugi sistem 2. P0 ± materijal iz prirode MP pretvara se u materijal za dalju industrijsku obradu MO 2. Ulaz Tehnoloski proces Izlaz M A S I N A X TP1 TP2 TP1 TP2 TP3 TP4 TPn Tehnoloski sistemi mogu biti: 1. 2. Opsta analiza tehnoloskog sistema. dopunjeni sa faktorima tehnoloskog progresa i vremenskom dimenzijom. Veze izmedu tehnoloskih sistema Sagledavanje veza i uticaja dva ili vise tehnoloskih sistema u kojima deluje jedna ili vise tehnologija kojima preduzece raspolaze znacajan je pocetni korak analize sa krajnjim ciljem da se operativno upravljenje u preduzecu ucini sto kvalitetnijim.c. u prozivodnji. kapital i zemljiste. P3 ± proizvode se potrosacka dobra PS 39 . 3. Proizvodna funkcija izrazava taj kljucni odnos polazeci od toga da je proizvod funkcija faktora proizvodnje P=f(a. povezani ulaznim elementima ± tehnooski sistemi povezani sa jednim ili vise ulaznih elemenata 3. P2 ± proizvode se kapitalna dobra K 4.5. kontrolisanu energiju EK 3. i prikaza tehnoloskog procesa u kome se odvija transformacija ulaza u izlazne tokove.b. Analiza tehnoloskog sistema polazi od sagledavanja odnosa ulaznih i izlaznih elemenata tehnoloskog sistema. varenje Tehnoloski 1. Tehnoloska matrica obuhvata 6 tehnoloskih relacija: 1. 5.«) Za odvijanje odgovarajuceg tehnoloskog procesa. P1 ± energija iz prirode EP pretvara se u korisnu. Tehnoloska matrica upravo polazi od toga da se ulazne vrlicine transformisu u izlazne u oviru tehnoloskog procesa. procesi zavrsne obrade: livenje kovanje valjanje presovanje vucenje 58.

Pes=Pos+Psr+Pps+Pef+Prs Gde su: Pes ± verovatnoca da ce sistem funkcionisati Pos ± operativna spremnost da neprakidno funkcionise Psr ± sigurnost realizacije zadatka Pps ± verovatnoca da je sistem pogodan da bude usavrsavan Pef ± verovatnoca da ce si sipuniti pradvdjeni ekonomski efekti Prs . 60. kako bi se uradila mera efikasnosti tehnoloskog sistema. 6.´A. Na bazi podataka o utroscima se i troskovima se izracunavaju ukupni troskovi te se u smislu minimiziranja troskova trazi optimalno resenje tehnoloskog sistema. moze se dalje razraditi u pojedinim delovima do konkretnih operacija ili skupa tehnoloskih operacija.P4 omogucuje reprodukciju stanovnistva C i to barem na minimumu zivitnog standarda. tj. a sastoji se u odredjivanju operacija i tehnologije. Svaki korak transformacije ili makroproces. Efikasnost tehnoslokog sistema je znacajna parcijalna analiza koja predstavlja veravatnocu da ce sistem funkcionisati i izvrsavati planom predvidjene zadatke. Ekonomska analiza tehnoloskog sistema Ova analiza se obavlja za potrebe specificne industrije. zahtevima izlaza U analizi tehnoloskog sistema osnovu cini razmatranje svojstava materijala. Broj i vrsta mogucih koraka ± makroprocesa. Matrica otkriva da se proces entropican u svim materijalima pod delovanjem cetvrtog zakon termodinamike. M1=M2+Mr Materijal na ulazu = materijalu na izlazu + gubitak materijala Materijalni bilans se sacinjava na svim nivoima. RM-rasutu materiju i G-gubitke. Materijalni bilans pociva na postulatu o konzervaciji resursa koji kaze da ukupni priliv. a jedna od osnovnih parcijalnih analiza je materijalni bilans tehnoloskog sistema. karakteristikama ulaznih elemenata 2. a izlazni sa +. jer dopustivi sled i vrsta tehnoloskih operacija ovisi o fizickim i hemijskim svojstvima materijala. Einstein. ³Nista ne moze da se pojavi ni iz cega i nista ne moze da pruzi ono sto nema.verovatnoca da su ispunjeni ualovi za razvoj tehnoloskih sistema 40 . Sastavlja se na osnovu detaljne analize tehnoloskog procesa i promena u tehnoloskim operacijama. ulaz u proces ne moze da bude manji od zbira izlaza iz tog procesa. Svi tehnolsoki procesi imaju na ulazu RE-rasutu energiju .5. Analiza strukture tehnoloskog sistema Obavlja se za odredjenu industriju i obuhvata razmatranje razlicitih postupaka transformacije materijala od ulaza do izlaza.. koja se sagledava kroz odnos ulaznih i izlaznih velicina u nastojanju da se sa sto manjim troskovima obezbed sto veci izlaz. odredjen je: 1. koja se primenjuje kao polazna osnova za identifikovanje troskova. E=mC2 61.Nuzan uslov za prihvatljivost tehnoogije je da aktivnost u svim procesima koji si odvijaju P0. P4 ± obavlja se reciklliranje otpadnih materija u reciklirane otpatke RO P5 ± omogucava se reprodukcija stanovnistva C Prema konvenciji ulazni tokovi su predstavljeni sa .

Y(t)/X(t) opt(max) Y(t) ± izlaz u zavisnosti od vremena X(t) ± ulaz u zavisnosti od vremena opt(max) ± zahtev za optimalnoscu u smislu maksimuma 63. Pojam i nacini upravljanja tehnoloskim sistemom. reprodukciju. Zatvoreni ± izlazne informacije se mere i te informacije se vracaju nazad upravljacu Ulaz Sistem upravljanja Izlaz Merni uredjaj Nacini upravljanja proizvodnim tehnoloskim procesom razlikuju se prema: 41 . Promene u tehnoloskim operacijama se sagledavaju preko: 1. razvoj i promene u skladu sa kriterijumima cilja (efiasnisti i efektivnosti). Otvoreni ± izlazne informacije se ne mere i te informacije se ne vracaju nazad upravljacu Ulaz Sistem upravljanja Izlaz 2. Optimizacija tehnoloskog sistema podrazumeva krajnji cilj svih analiza tehnoloskih sistema i predstavlja element njegove parcijalne analize. Tehnoloskom analizom se utvrdjuje kako se deluje promenom tehnoloskih operacija na sire promene tehnooskog sistema. Tehnoloska analiza tehnoloskog sistema Ova vrsta analize se radi posebno za pojedine industrijske grane ili oblasti delatnosti. Postoje dva sistema upravljanja: 1. koji tezi da izmeni ponasanje ovog sistema u odredjenom pravcu i treba da obezbedi pravilno funkcionisanje sistema. kao i na performanse pojedinih operacija da bi se obuhvatio svukupni efekat buduce promene. Osnovni cilj je da se poboljsaju performanse kroz analizu makroprocesa.62. procesom i operacijama Upravljanje je ciljem odredjeni informacioni uticaj jednog sistema na drugi. promena u svim ostalim operacijama tehnoloskog procesa Tehnoloska analiza podrazumeva neprekidno sistematsko ispitivanje alternativnih permutacija i promena tehnoloskih operacija i sintezu buducih tehnoloskih procesa. odgovarajucih promena u toku i kolicini materijala 4. utrosaka ljudskog rada 3. Opsti postulat optimizacije se moze se moze formulisati kao: maksimizacija izlaza uz kontinuiran ulaz ili minimiziranje ulaza uz kontinuiran izlaz. troskova osnovnih obrtnih sredstava 2.

nacinu proizvodnje velicini serija karakteru proizvodnje opremljenosti rada Prema nacinu proizvodnje moguca je podela nacina upravljanja proizvodnim tehnoloskim procesom na: 1.1. integracija pojedinacnih masina i operacija u jedinstven sistem 3. upravljanje mehanizovanim tahnooskim procesom 3. sistemi optimalnog upravljanja 1. povecati ekonomicnost i efikasnost rada 4. Automatizacija serijske proizvodnje nastupa pojavom FPS ± fleksibilnih proizvodnih sistema. 4. upravljanje automatizovanim tehnolskim procesom Ciljevi upravljanja proizvodnim tehnoloskim procesom su oduvek bili isti: 1. Tehnoloski sistem se sastoji od: 42 . proces je vrlo kompleksan sa velikim brojem promenljivih koje uticu na kvalitet proizvoda 5. usmeravati operacije u tehnoloskom procesu ka sto uspesnijem pretvaranju nizih u vise upotrebne vrednosti. kontinuiranost proizvodnog procesa Korisni efekti automatizacije: 1. radi se o kontinualnom procesu sa velikim kapacitetima u kom i mala poboljsanja proizvodnje i kvaliteta povecavaju srazmerno mnogo vise ekonomicnosti investicija u skupu opremu 2. 64. matematicki modeli su razvijeni za specificne potrebe upravljanja tehnoloskim procesom sto omogucava ASU. potpuna mehanizacija rukovanja i obrade materijala 2. 3. sistemi logicko-programskog upravljanja 2. povecati rentabilnost 3. Upravljanje automatizovanim tehnoloskim procesom ± topla valjaonica Kod automatizovanih sistema upravljacke odluke donosi covek. bez adaptacije 2. a automatski funkcionisu bez prisustva coveka. prevazilazenje nedostataka nezeljenog subjektivnog uticaja 3. aktivnosti coveka se pomeraju ka kreativnijim poslovima Postoje tri sistema izgradnje automatizovanih sistema: 1. ustede u ljudskom radu 2. sistemi kompleksnog upravljanja Karakteristike tople valjaonice: 1. Karakteristike automatizacije: 1. sredstva za rad su razvijena u dovoljnoj meri kao i merni uredjaji koji omogucavaju upravljanje procesom on-line 4. sa adaptacijom 3. 2. proces je visoko mehanizovan uz mogucnost pracenja i merenja velikog broja parametara zahvaljujuci procesnom racunaru 3. povecati produktivnost u smislu efektivnosti i efikasnosti 2. upravljanje tehnoloskim procesom jedincne proizvodnje 2. fleksibilnije upravljanje i vece mogucnosti promena 4.

ulaza: celicni slabovi. Koncept totalne kontrole kvaliteta predstavlja filozofiju upravljanja koja obuhvata: 1. totalnu spremnost svih organizacionih nivoa da se ostvari savrsen kvalitet u svim aktivnostima 2. kontinualno poboljsanje performansina nivou cele organizacije putem porasta sposobnosti zaposlenih KANBAN je informacioni sistem koji je skrojen tako da kontrolise proizvodne zalihe u svakom koraku proizvodnog procesa. koje su dostupne za razlicite potrebe. Smestanje u magacin 5. Raspolozivost 3. KANBAN je sistem povlacenja koji znaci da radni centri kojima su potrebni delovi iz drugih centara izvlace ih prema svojim 43 . koriscenje neogranicenog inovativnog potencijala i energije zaposlenih kroz njihovu involviranost 2. 66. 65. B2B (elektronske transakcije izmedju organizacija). C2B (su transakcije u kojima pojedinci prodaju robu i usluge poslovnim jedinicama) ERP (Enterprise resource planing) ± softverski paket koji integrise operacije poslovnog sistema zasnovano na knjigovodstvenim informacijama koje su neophodne prilikom identifikovanja i planiranja svih resursa koji su neophodni da bi se ispunile narudzbine kupaca. ERP obavlja: 1. Nedostaju strucnih znanja da bi se ovim poslom bavili u kompaniji. stalne napore za poboljsanje performansi 2. Pracenje narudzbina 6. JIT i KANBAN Za pojam fleksibilne proizvodnje vezuje se koncept totalnog upravljanja kvalitetom ± Total Quality Management. sredstva za rad. B2C (elektronske transakcije u kojima su kupci individualni potrosaci). Planiranje Glavne prednosti ERP-a su u integrisanju lanca snabdevanja. Fleksibilnost proizvodnje. eliminisanje svih gubitaka Participativni menadzment znaci ukljucivanje radnika i predstavlja posebnu filozofiju menadzmenta koja podrazumeva: 1. 3. Nedostatak je sto su ovakvi sistemi veoma skupi i potrebno ih je prilagodjavati uslovima u kojima ce se koristiti. pomocni materijali. C2C (transakcije u kojma se elektronski ostvaruje prodaja neposrednim putem). potrebu da se osigura da proizvodi i usluge zadovoljavaju zahteve kupaca JIT je filozofija koja obuhvata: 1. Proizvodnja 4. proizvodnje i administracije i stvaranju jedinstvenih baza podataka. projektovani racunarski sistem. Internet. softver za upravljanje procesom tehnoloski proces izlaz: toplo valjana traka odredjenih karakteristika U samom tehnoloskom procesu mogu se uociti dva nivoa upravljanja i jedan nivo regulacije. Just In Time proizvodnje i participativnosti zaposlenih u kreiranju odgovarajuce organizacione klime. elektronsko poslovanje i ERP (Enterprise resource planing) Razvoj interneta je u direktnoj vezi sa razvojem elektronskog poslovanja. Narucivanje 2.1. 2. U Japanu KANBAN znaci kartica. energija. materijal.

a FPS razlikujemo prema broju komponenti s obzirom na njihov raspored: 1. razvoj i unapredjenje kompjuterske tehnologije u celini FPS ± ima znacajnu ulogu objedinjavanja razlicitih organizacionih i tehnoloskih oblika i jedinstveni automatizovani proizvodni sistem Osnovni elementi FPS-a su: 1. razvoj i unapredjivanje masina radilica NC. kompjuterska kontrola masina i unutrasnjeg transporta Zanatska obrada Masinska obrada Montaza Automatizovan sistem zaliha CAD FPS ± su prilgodjeni za serijsku proizvopdnju srednjeg obima (200-20000 jedinica godisnje) i srednji obim delova (10-200 delova) Prema Kusiak-u FPS se sastoje od tri podsistema: 1. Tehnoloske promene znacajne za nastanak i razvoj FPS 1. FPM ± modul (NC masina+automatizacija kretanja delova. montaza Ovi sistemi su integrisani sa automatizovanim sistemom zaliha i kompjuterskom konstrukcijom proizvoda (CAD) FPS ± je odredjen skupom komponenti povezanih sistemom unutrasnjeg transporta koje vodi centralni kompjuterski sistem. da se ovlasti proizvodnja delova (proizvodni KANBAN) 67. CNC. znantska obrada 2. Katice se koriste sa dva cilja: 1. automatizovani unutrasnji transport 5. razvoj i unapredjenje tehnologije unutrasnjeg transporta 3. FPC ± celija (vise FPM-ova) 44 . grupna tehnologija 3. masinska obrada 3. DNC 2. obrade. Za neometano delovanje ovog sistema mora se ispuniti odgovarajuci plan. iznene alata) 2.potrebama. da se delovi transportuju sa jednog mesta na drugo (transportni KANBAN) 2. fleksibilna automatizacija 2. Fleksibilni proizvodni sistemi FPS ± su automatizovani sistemi sa razlicitim mogucnostima primene. CNC masine 4. Sistem koristi tromesecni planski horizont i mesecni planski ciklus.

Grupe radnih masina ili grupe radnih mesta proizvode samo deo nekog proizvoda. metod ukrupnjavanja (koristi se da bi se masine grupisale u masinske celije. 69. modifikacije 5. Oni su postavljani tako da slede redosled operacija tehnoloskog procesa proizvodnje. Prvi korak u evaluaciji fleksibilnosti je ocena tipa fleksibilnosti koja je od primarnog znacaja kad je u pitanju proizvodni sistem. identifikovanje i determinisanje familija delova prema kriterijumu 2. 4. Prakticna primena grupne tehnologije podrazumeva: 1. Ovaj koncept podrazumeva grupisanje slicnih delova proizvoda u familije delova koje imaju zajednicka svojstva ± velicinu. Grupna tehnologija i FPS U osnovi fleksibilnih sistema koristi se koncept grupisanja masina i delova. oblik ili postupak tehnoloske obrade. toka materijala 6. FPG ± grupa (celija i modul) FPS ± sistemi (vise FPG ova u razlicitim oblastima) FPL ± linija (skup masina radilica koje su medjusobno povezane) 68. Radi se o neprekidnoj prozvodnji. Za neprekidan proces karakteristicno je da se obavlja diskretna proizvodnja i radno je intenzivniji od kontinuiranog procesa. koji nije nov i koji je prisutan u koncepciji grupne tehnologije koja je zasnovana na proizvodnji na grupi masina ili radnih mesta. Koncepcija koja se danas usko povezuje za FPS je GT(grupna tehnologija) u cijoj je osnovi zatev da se tehnoloski proces organizuje s obzirom na karakteristike proizvoda. ekspanzije 7. 5. metodom klasifikacije (grupisanje delovau familiju delova u zavisnosti od njihovih konstrukcijskih karakteristika.3. Postoji fleksibilnost: 1.. ona se obezbedjuje kroz odgovarajuca logicka resenja koja se putem razradjenog softvera implementiraju u konkretnim proizvodnim sistemima. Problem uspostavljanja grupne tehnologije moze se resiti: 1. kao sto su produktivnost i kvalitet. vizuelni metod ili metod kodiranja) 2. proizvodnog miksa 2. Ocena fleksibilnosti tehnologije Sama ocena fleksibilnosti postaje slozenija imajuci u vidu cinjenicu da za razliku od drugih proizvodnih cliljeva. masina 4. inovacije 45 . opisa proizvoda 3. a delovi u familije delova) Ono sto je bitno za razlikovane klasicne GT od koncepta GT u FPS je cinjenica da zahvaljujuci razvoju tehnologije organizacije celija u GT vise ne mora fizicki da se realizuje. fleksiblinost u stvari predstavlja meru potencijalnih mogucnosti koje sistem poseduje. organizacija proizvodne opreme u odgovarajuce celije od kojih se svaka sastoji od one opreme neophodne za proizvodnju i obradu odgovarajuce familije delova Osnovna ideja sadrzana u konceptu grupne tehnologije sastoji se u tome da se proizvodni sistem raspodeli na podsisteme shodno principu grupisanja masina za potrebe proizvodnje delova grupisanih u familije delova.

vezano za sve vecu fleksiblinost tehologija 5. menja se karakter ljudskog rada koji je neophodan da bi se odredjena ljudska delatnost mogla obaviti bilo u oblasti proizvodnje ili usluga. Kvantitet zaposlenih 46 . Na strani outputa. Istorijski gledano menjaju se covekove uloge i mesta u tehnoloskim sistemima. Osnivna karakteristike ljudi u teholoskim sistemima su: 1. ka sve izrazitijim zahtevima za fleksibilnoscu ljudi u obavljanju razlicitih vrsta poslova i zadataka. Kvalitet zaposlenik 2. izradu softvera 4. ka izrazenijim zahtevima za inovativnoscu i krativnoscu zaposlenih i novim ulogama i sposobnostim koje zaposleni treba da poseduju. Na strani inputa uvek je moguce odvojiti troskove neposredno vezane za proizvod od onih opstijih. fleksibilnost racunarskog sistema 4. a covekove intelektualne aktivnosti vezane za obavljanje odgovarajuce proizvodne ili neproizvodne aktivnosti. obima materijala Navedeni tipovi fleksibilnosti se nadalje grupisu u dve osnovne kategorije: 1. fleksibilnost sistema unutrasnjeg transporta 3. Tehnologije tek u spoju sa kvalifikovanim covekovim radom mogu da pruze odgovarajuce zeljene rezultate. modifikaciju. materijal i fleksibilnost inovacije) Sledecoj korak sastoji se u sagledavanju sposobnosti sistema da obezbedi upravo takav tip fleksibilnosti sto se obavlja ispitivanjem inputa i outputa. Doba automatizacije znaci i pomeranje kvaliteta ljudskog rada neophodnog za da bi se izvrsila odgovarajuca proizvodnja: 1. obradu podataka. proizvodni opis.8. okvirna mera fleksibilnosti su podaci o broju varijanti proizvoda. tok materijala. obim i flaksibilnost ekspanzije) 2. kratkorocna fleksibilnost 4. ka izrazitim zahtevima za timskim radom i zahtevane sposobnosti zaposlenih sve vise se identifikuju kroz oblike zajednickog rada u timovim razlicitih struka i funkcija 6. organizaciona fleksibinost 1. trosenje njegove fizicke energije sve se vise zamenjuje radom masina u periodu mehanizacije. zamenjuje se radom specificnih masina. fleksibilnost modula 2. ka sve manjem prisustvu u samoj izvrsnoj funkciji 3. fleksibilnost rasporeda radnih mesta i masina 3. fleksibilnost u pogledu posla 2. proizvodna fleksibilnost (konstrukcija. koji se proizvode i putem zivotnog veka proizvoda. 9. procesna fleksibilnost (miks. dugorocna fleksibilnost 70. Koriscenje covekovog fizickog rada. Ljudski resursi u tehosloskim sistemima Ulaganje covekovog rada kao neophodnog ulaznog elementa tehnoloskih sistema sagledava se pre svega kroz nuznost njegovog prisustva u obavljanju osnovne delatnosti tehnoloskog procesa. Tesko je uspostaviti jedinstvenu meru fleksibinosti FPS ali mera fleksibilnosti sistema se moze razraditi u vezi sa razlicitim aspektima fleksibilnosti koji su u FPS prisutni: 1. u pravcu sve veceg broja potrebnih kvalifikacija 2. ka poslovima koji su sve vise vezani za pripremu.

biotehnoloskim procesom i vestackom sintezom zive materije 2. druga generacija materijala. pocev od druge polovine 19. etape u razvoju ceovecanstva. 2. spoljasnje obrade materijala 2. koja sa svojim prednostima znacajno opredeljuje tehnoloski novi tehnoloskog sistema: lako se prenosi. nose osnovna obelezja najvise zastupljenog materijala koji se nalazio u upotrebi u tom periodu. Materijali u tehnoloski sistemima Kameno. osnovni materijali (trpe promene i neposredno su ugradjeni u sastav izlaznog proizvoda) pomocni materijali (pomazu realizaciji i nesmetanom odvijanju svih operacija u tehnoloskom procesu) Osnovni materijali koji ulaze u sastav gotovog proizvoda trpe promene i u zavisnosti od stepena njihove obrade razlikuju se: 1. specijalna vlakna. podrazumeva siru primenu celika i legura 3. poluproizvodi 4. Energija koje se koristi u tehnoloskom sistemu ima razlicite oblike: 1.-om veku obuhvata revoluciju novih materijala: metalno staklo. gotovi proizvodi Materijali u tehnoloskom sistemu posmatraju se sa dva znacajna aspekta: 1. unapredjivanje covekovih saznanja u oblasti njegvog delovanja na materijal unapredjivanjem: 1.-og veka. Razvoj materijala je rezultat: 1. tecna i gasovita. Energija i voda u tehnoloskim sistemima Trosenje razlicitih oblika energije u tehnoloskom sistemu je jedan od osnovnih pokazatelja tehnoloskog progresa. materijal na izlazu Podela materijala s obzirom na krajnja svojstva gotovog proizvoda: 1. Istorijska periodizacija materijala po kojoj je pocev od 18. superlegure. sirovine 2. nudili nasim dalekim precima nova orudja. prva generacija materijala nosi pecat rasprostranjene upotrebe gvozdja. plazma. superprovodnici. materijali 3. bakarno. tehnoloske 2. jednostavno transformise u druge vidove energije. mehanicke. u toku prve industrijske revolucije 2. delovanjem na subatomskom nivou materijala 3. ekonomske 72. u 20. Istorijski gledano. S obzirom na funkciju koju materijali treba da obave u odredjenom tehnoloskom procesu dele se na: 1. tehnicke 3. treca generacija materijala. bronzano i gvozdeno doba predstavljaju bitne etape u kojima su stvaraoci.71.-og veka moguce izdvojiti tri velike generacije materijala: 1. oslanjajuci se na ovladavanje odredjenim materijalima. Posebno se istice elektricna energija. mehanicka 47 . a samim time i nove drustvene politicke strukture. materijal na ulazu 2. kombinovanjem razlicitih materijala Materijali se mogu klasifikovati prema agregatnom stanju: cvrsta.

transport gasovitih materijala 2. automatizovani 4. metalurgija 3. Podela transporta u tehnoloskom procesu je moze da bude prema: 1. tehnickoj opremljenosti transporta 1. fabricke hale ± objekat ili drugu lokaciju na kojoj se obavlja tehnoloski proces. CAD/CAM sistemi Oprema se s obzirom na opstu namenu deli na: 1. Oprema se u tehnoloskim sistemima moze klasifikovati na vise nacina: 1. voda za hladjenje industrijskih peci. horizotalni 2. Podela opreme u tehnoloskima sistemima U tehnoloskim sistemima oprema je ulazni element u tehnoloski proces i cesto se odredjena tehnologija identifikuje preko osnovne opreme koja je neophodna da bi se ostvarile projektovane tehnoloske operacije. transport cvrstih materijala 2. pravcu kretanja materijala 1. vertikalni (koristi silu tezu) 3. Voda se u tehnoloskim sistemima koristi kao: 1. 4. Oprema u sirem smislu podrazumeva masine i uredjaje. za napajanje parnih kotlova. hemijska toplotna elektricna a. hidroelektricna b. 73. s obzirom na opstu namenu 2. manuelni 2. transport tecnih materijala 3. proizvodnja papira. diskontinualni 3. 3. kontinualni 2. Transport u tehnoloskim sistemima Unutrasnji transport opterecuje troskove izrade proizvoda a da pri tom njegova upotrebna vrednost ne raste i zato unutresnji transport treba svesti na najmanju meru. termoelektricna sunceva i dr. karakteru materijalnog toka 1. savremena oprema. vrstama i obliku maerijala koji se transportuje 1. promenljivi tok 74. Specijalnu ± masine i oprema konstruisani za obavljanje specijalizovanih zadataka i teze se prilagodjavaju za neku drugu namenu 48 . polufiksirani tok 3. glinice 2. 5. mehanizovani 3. fiksirani tok kretanja 2. flotacija. diskretni 5. s obzirom na tehnoloske operacije 3.2. fleksibinosti kretanja materijala 1. tehnoloska voda: hidro-metalurgija. proizvodnja tkanina.

Napredak mikroelektronike doveo je dodnovih racunarski upravljenih masina radilica u proizvodnji. Vecina robota danas sastavljana je od jedne ili vise kontrolisanih ruku koje su fiksirane na osnovici. oprema za transport ± (podni i viseci transporteri. oprema za ekstrakciju (za razdvajanje dveju komponenata) 15. Univerzalne masine su fleksibilnije Podela opreme s obzirom na operacije: 1. oprema za susenje (za uklanjanje vlage. oprema za razdvajanje talozenjem (taloznici. kada mogucnosti njihovog reprogramiranja omogucavaju odredjenu fleksibilnost u obavljanju operacija. rad u uslovima opasnim po zdravlje coveka 7. grubo drobljenje 2. izmenjivaci) 8. granulatori) 5. visoka pouzdanost 3. reaktori (sarzni. sa jedne na drugu vrstu proizvoda. oprema za mehanicko pranje ambalaziranje i pakovanje 18. komorne i tunelne peci) 12. oprema za razmenu toplote (kotlovi. oprema za razdvajenje filtriranjem (razdvajanje cvrstih od tecnih) 7. Prednost robota u proizvodnji: 1. Prva generacija je upotrebljana u automobilskoj industriji. oprema za klasiranje asortimana (razdvajanjerastresitog materijala) 3. rotacioni i kontinualni reaktori. do potpune racunaske podrske projektovanju konstrukcije proizvoda ± CAD (Computer Aided Design) i racunarske podrske projektovanju procesa CAM (Computer Aided Manufacturing). membranske. vijcalne. odsustvo subjektivnih cinilaca u obavljenju proizvodnje CAD/CAM sistemi. a snagu im daje elektromotor. nizi zahtevi za kvalitetom radne sredine 6. oprema za kondenzovanje i pranje (kondenzatori) 10. do upotrebe sve savrsenijih robota. zupcaste. cikloni. Univerzalnu ± masine i oprema kostruisani za manje obime proizvodnje jer mogu da obavljaju vise funkcija i prilagodjeni su za obavljenje sirokog spektra operacija. gasovodi) 21. rast produktivnosti upotrebljanih resursa 2. pneumatski ili hidraulicni sistem. grubo mlevenje 4. sa mogucnoscu efikasnog prelaska. kljucnih domena proizvodnog sistema. oprema za usitnjavanje 1. kojim upravlja kompjuterizovani upravljac. Imaju poseban znacaj u serijskoj proizvodnji. konvejeri. oprema za przenje i pecenje (rotacione. 49 . oprema za sabijanje i oblikovanje (prese. kristalizatori) 16. oprema za isparavanje (za izdvajanje pare) 9. ejektori. centrifugalni taloznici. vakuum pumpe) 20. injektori. duplikatori. oprema za skladistenje (silosi i bunkeri) Roboti. dozatori i dodavaci.2. ventilatori. fino mlevenje 2. nizi troskovi proizvodnje 5. autoklavi) 13. srednje drobljenje 3. centrifugalne. pumpe (za stvaranje potrebne razlike pritiska sa bi se tecnost kretala u zeljenom smeru ± klipne. konzistentnost i produktivost u radu 4. pneumatski i hidraulicni transporteri. oprema za destilaciju i rektifikaciju (za razdvajenje dve ili vise tecnosti) 14. separatori) 6. kompresori) 19. oprema za kristalizaciju (zasiceni rastvori se se najcesce hladjenjem dovedu do kristala. susare) 11. oprema za apsorpciju i adsorpciju (izdvajanje jedne komponente iz gasa) 17. fleksibilni sistemi. opreme za mesanje i gnjetenje (razne mesalice) 4. oprema za komprimovanje ± kompresiju (duvaljke. FPS podrazumevaju primenu CIM tehnologije i oni su automatizovani. Intergisanjem CAD/CAM tehnologije dolazimo do CIM (Computer Integrated Manufacturing) kao izraz visokog stepena automatizacije.

a CAM racunarsku podrsku projektovanju procesa i racunarsko upravljanje svim operacijama uz koriscenje programibilnih savremenih numericki kontrolisanih masina (NC). Izlaz tehnoloskog sistema: proizvodi i usluge Kao izlaz iz tehnoloskog sistema javljaju se gotovi proizvodi i/ili usluge. operacija. upravljacku akciju Danas se sve vise delatnost preduzeca ostvaruje kroz mesavinu proizvoda i usluga. broj i naziv operacije 2. slozenost posla i elemente rada 7. tehnoloski postupak definise naziv i broj operacija sa opisom radnji u tehnoloskoj operaciji uz definisanje velicina kao sto su kolicina materijala. broj i naziv elemenata 4. dovesti do postizanja zeljenog stanja. 50 . tehnoloska karta (pregled redolseda toka predmeta koji se obradjuje ili njegovog dela sa oblezavanjem pomocu simbola. pracenje i merenje (ulaznih i izlaznih karakteristika i merenje procesa) 2. da se podje od postojecih stedstava za rad pa da se definise redosled i vrste operacija koje se izvode na njima 2. cenom i vremenskom dimazijom.CAD podrazumeva svestranu primenu racunarske grafike u konstruisanju proizvoda. oznaku masine ili radnog mesta na kom se operacija izvodi 3. Elementi upravljacke povratne sprege obuhvataju: 1. kvalitet. funkcionalnu zavisnost ulaza i izlaza 5. 75. transport. vreme obrade i slicno 3. dimanzije i bruto tezina materijala 6. vec se trosi cim se proizvede. zeljene vrednosti) 3. Tehnoloska dokumentacija Tehnoloska dokumentacija treba da prikaze sve kljucne aspekte vezane za izvodjenje tehnoloskih operacije u okviru jednog tehnoloskog procesa. uporedjivenje stvarnog i zeljenog stanja 4. tehnoloskog procesa i uslovima koji vladaju na trzistu prodaje. Cista usluga je neopredeceni proizvod koji se no moze skladistiti. Priozvodi kao izlaz iz tehnoloskog sistema odredjeni su kolicinom. Kao polazna osnova za izradu tehnoloske dokumentacije radi se crtez gotovog proizvoda kojie zeli izraditi odgovarajucim tehnoloskim procesom. da se podje od redosleda operacaija uz definisanje broja i vrste sredstava za rad na kojima se izvode 2. Ove karakteristike izlaza uslovljene su ulazom i karakteristikama ulaza. a sve manje je cisto proizvodnih ili cisto usluznih preduzeca. kontrola i skladistenje) Moze da se sastavi po dva osnova: 1. alat 76. kvalitetom. alata. Ukoliko se pracenjem karakteristika izlaza utvrde odstupanja od planom predvidjenih. cekanje. Izlaz iz procesa transformacije ulaznih elemenata krece se od cistih dobara do cistih usluga. rezime rada za izvodjenje odredjene operacije 9. broj komada po proizvodu 5. operacijski list daje deteljan opis tehnoloske operacije sa opisom sredstava za rad. sa opisom rada i detaljnim crtezom proizvoda. planske parametre (zadate. robota. utvrdjuju se mere i upravljaceke akcije koje ce preko promene ulaznih elemenata. transportovati i kupiti radi kasnije koriscenja. Cisto dobro je materijalizovani proizvod koji se moze skladistiti. opis izvodjenja operacije prema radnom broju zahvata 8. Najcesci oblici tehnoloske dkumantacije: 1. Obuhvata: 1.

Tehnoloska globalizacija se vidi u sledecim pravcima: 1. s obzirom na stepan u kome kontakt sa kupcem moze da utice na tip i vrstu usluge (doktori ± nastavnici ± taksi vozaci) Visi kontakt stvara dve vrste problema: 1. Primer tehnologije sa opisom odabranog sistema Tehnoloski sistemi za proizvodnju rude Rudom se nazivaju svi minerali koji se mogu proizvesti na ekonomican nacin. Dileme tehnonacionalizma i tehnoglobalizma Tehnoglobalizam naglasava potrebu koncentracija tehnoloskih sposobnosti na globalnom planu medju razlicitim akterima. srednje bogate. Rude sa sadrzajem metala srecu se u veoma razlicitim granicama pa ih delimo na bogate. eksploziv. oplemenjivanje rude (odstranjuje se jalovina i povecava se procenat metala). Faze tehnoloskog procesa su istrazni radovi (identifikuje se leziste rude i relativni parametri za izbor tehnologije). vertikalnog povezivanja 3. 77. vece sanse za neslaganje i konflikt sto sve zajedno stvara slozene upravljackoorganizacione probleme. Tehnolosko jacanje se ostvaruje putem: 1. gradja. Tehnonacionalizam predstavlja tumacenje tehnoloskog razvoja kao obojenog nacionalnom pripadnoscu. regionima i teritorijama. Rude se dalje dele i prema mineralnom i hemijskom sastavu na: 1. saradnjom u domenu istrazivanja i razvoja Firme stupaju u odnose medjusobne kolaboracije po bilo kojoj od gore navedenih mogucnosti bez obzira na geografsku poziciju i drzavnu pripadnost. regionalnom pripadnoscu ekonomskim polozajem zemlje i njenim politickim i drustvenim uredjenjem. oprema i alati. celicne pregrade. karbonatne oksidne sulfidne silikatne fosfatne Ulaz u tehnoloski proces za proizvodnju rude cine: ruda i jalovina. energija. s obzirom na opipljivost ili opredmecenost u zavisnosti od toga u kojoj je meri prisutna prodaja prodaja materijalnih dobara (trgovina ± banka) 2. i siromasne.Usluge se mogu klasifikovati na sledec nacine: 1. 78. radna snaga. traznja intenzivno varira 2. teritorijalnom. otvaranje rudista (isppituje se da li ce biti jamski ili povrsinski kop). s obzirom na stepen kontakta sa kupcima (bolnice ± posta) 3. monometalne i polimetalne 2. proizvodnja rude (vadi se ili kopa ruda sa jalovinom). kolaboracija (saradnja) medjudrzavnim i privatnim institucijama i organizacijama u pravcu razmene i razvoja njihovih znanja (know-how) 51 . Kada govorimo o nizim novoima pri pruzanju usluga govorimo o standardnim procedurama za pruzanje usluga. internacionalna eksploatacija nacionalnih tehnoloskih sposobnosti 2. horizontalnog umrezavanja 2. institucijama.

medjusobno veoma povezane i isprapletene. 79. dominiraju odnosi sa snabdevacima i kupcima) 4. konsolidovanje integralne strategije konkurantnosti u svetskim razmerama) 80. kroz odnose i veze firme sa njenim komplementarnim-saradnickim okruzenjem Na osnovu empirijskih istrazivanja utvrdjeni su dominanatni kooperativni profili: 1. prisutni su sve veci rizici vezani za devizni kurs i odredjene trosove i prihode u odredjenim zemljama 5. jacanje konkurentnosti Nedostaci: 1. koncentracija proizvoda moze da udalji odabrani program od zelje kupaca 4. povecano interesovanje kupaca (posledica globalizacije) 4. veoma sirok kooperativni profil (koje imaju istovremeno barem 5 znacajnih kontakata kooperacije sa sanbdevacima. razvijanje osnovne. redukcija troskova (eknomija obima. horizontalno i vertikalno) 2. Prednosti i nedostaci globalne strategije Prednosti: 1. siroki koopeativni profil (aktivno rade sa vise partnera. koje odrazavaju karakter i sustinu tehnoloskih promena. fokusirana proizvodnja. bolje pregovaracke pozicije u odnosu na snabdevace) 2. fokusirane kompanije (imaju razvijene veze samo u jednom pravcu. internacionaizovanje poslovanja (napori da se osnovna strategija okrene van granica sopstvene zemlje) 3. izolovane kompanije (veoma slabo ili nikako povezane sa drugim firmama. nizi troskovi proivodnje. barem 2 saradnika. inregrisanje konkurentskih poteza moze da ugrozi prihode 81. uniformni marketing moze da umanji stepen prilagodjenosti lokalnom trzisnom ambijentu 6. opasnosti od standardizacije 3. 3. Globalne strategije preduzeca Kljucni koraci u kreiranju globalne strategije preduzeca podrazumevaju: 1. bazicne strategije (osnovna strategija se donosi prvenstveno polazeci od nacionalnih uslova poslovanja) 2. kupcima i paraleleno) 52 . najmanje sa dva snabdevaca) 3.generisanje inovacija u vise od jedne zemlje sto se odnosi uglavnom na aktivnosti multinacionalnih korporacija Tehnoglobalizacija i tehnonacionalizam se uzajamno ne iskljucuju vec se radi o dve simultane pojave. globalizovanje strateskog upravljanje (integrisanje strategije u razlicitim zemljama. povecanje troskova menadzmenta 2. Strateske tehnoloske mreze i kooperativni model firme Strateska pozicija i snaga firme se sagledavaju: 1. kroz odnos firme i njenog konkurentnost okruzenja sa kojim se ona nalazi u suparnickom odnosu 2. poboljsanje kvaliteta proizvoda (posledice koncentrisanja oko manjeg asortimana) 3. veca fleksibilnost.

Strateske tahnoloske moci podrazumevaju puno poverenje i uvazavanje medju partnerima koji su spremni da dele i ono stratesko. jacanje tehnoloskih kompetentnosti partnera u relevantnim podrucjima 2. sporazum o koleboraciji u specificnim oblastima. najmocnije oruzje koje poseduju. aktera takvog saveznistva. Shvatanje tehnologije kao konkurentske sile ne iskljucuje potrebu da se u cilju jacanja tehnoloskih potencijala kao nuznog preduslova konkurentnosti firme udruzuju u razlicite nacine ostvarujuci tehnolosku kooperaciju. ucesnici i forme Strateske tehnoloske alijense su oblik tehnoloskih kooperacija i ugovorenih saradnjimedju firmama koje podrazumevaju zajednicke napore IR (istrazivanje i razvoj) i/ili inovativne aktivnosti za koje se pretpostavlja da ce uticati dugorocno na trziste roba i poziciju bar jednog partnera. Cetiri klasicna tipa kompetentnosti: 1. Menadzeri su medjutim sporo poceli sa stvaranjem strateskih alijansi iz razloga gubljenja dela kontrole a menadzeri vole kontrolu. znanja i tehnologije kojima raspolazu. klijenti/kupci (osnovni izvor inovacije) Ono sto cini okosnicu u sustini strateske tehnoloske aljanse je sinergija tehnoloske moci koja se javlja kao efekat kod ucesnika. Strateske tahnoloske alijanse su takve tahnoloske kooperacije kod kojih se podrazumeva zajednicka IR funkcija koja ce uticati dugorocno na trziste roba i poziciju bar jednog partnera. alijansu. ravnopravnost u realizaciji zajednickih IR projekata Jedna moguca klasifikacija formi kooperacije se odnosi na razlikovanje razlikovanje formalizovanih i neformalizovanih oblika. Tehnoloska saradnja varira i s obzirom na ostvareni sadrzaj. dakle. Jedna moguca klasifikacija formi kooperacije se odnosi na razlikovanje formalizovanih od neformalizovanih oblika. zajednicka ulaganja. instituti. Strateske alijanse: pojam. sporazum o kolaboraciji) 2. univerziteti. kompetentnosti zasnovane na ostvarivanju kooperacije i mreza 82. Osnovo obelezje strateske tehnoloske alijanse je dugorocno jacanje tehnoloske konkurantnosti partnera ± kooperacija. kompetentnosti zasnovane na resursima 3. kompetentnosti zasnovane na transformaciji 4. ministarstva i agencije (veza sa kvalitetnim kadrovima) 3. da u kompleksni i nesigurni svet sa mnogo opasnih neprijatelja ne treba ulaziti sam. kompetentnosti zasnovane na izlazu-outputu 5. 53 . upravljacke kompetentnosti i strateska orijentacija 2. drugi konkurenti (partneri. Tehnoloska saradnja varira i s obzirom na ostvareni sadrzaj moze i da bude u domenima horizontalnog i vertikalnog transfera tehnologije sve do kupovine novog preduzeca. Strateska tehnoloska alijansa znaci: 1. saveznistvo. Mreze i alijanse se grade sa tri grupe partnera: 1. i moze da bude u domenima horizontalnog i vertikalnog transfera tehnologije. Lideri kooperacija su poceli da spoznaju ono sto su lideri nacija oduvek znali. licence.Kooperativni profil je znacajna dimenzija korporativnog identiteta i dovodi se u vezu sa pozicijom kompanije u okviru mreza. Transparentnost alijense se definise kroz postojanje kanala i puteva komunikacije unutar alijanse kao i sposonosti usvajanja novih znanja i otvorenosti ka ucenju. ostvarivanje zajednickih tehnoloskih projekata 3. Istinski tehnoloski transparentne alijanse porazumevaju potpuno slobodno raspolaganje akumuliranim znanjem svih sastavnih jedninica alijanse kao osnove na kojoj se gradi komparativna prednost i ostveruje sinergija.

Imitativni (durgi na trziste ili drugi bolji. intenzitet ± meren nivoom izdvajanja za IR u firmi 2. Nauka.83. uslovljeni su promenama tehnologije 7. Oslanja se na aktere i nacionalnom sistemu inovacija 4. U 21. ekonomski i drustveni razvoj 54 . sile koja pokrece razvoj privrede drustva i privrede. Znanje i kreativnost su u osnovi inovacionih procesa kojima se generisu nove tehnologije. okrenut ka izgradnji sposobnosti u komapniji da ostvari vece zahteve tehnoloskih promena) 2. veku znanje je pretpostavka razvoja i konkurantnosti preduzeca i privreda. zasnovan na proverenoj tehnoloskoj praksi) 84. Eksploratorni (dugorocno orijentisan. a tehnologija primanjeni postulati sa ciljem zadovoljenja ljudkih potreba. Sve vise se govori o potrebi uspostavljanja ekonomije znanja(KBE-Konowledge based economy) i drustva zasnovanog na znanju (KSB-Knowledge based sociaty). Modeli IR u organizaciji U odnosu na stepen razvoja generickih tehnologija razvijaju se i tri modela industrijskog IR. Razvoj procesa za stvaranje nove vrednosti. Industrijski IR se definise kroz dve kljucne varijable: 1. Ekoloska dimenzija Pokazatelji Nauka Tehnologija Praksa Vreme 85. Eksplotacioni (okrenut trzistu i razvoju proizvoda koji ce zadovoljiti zahteve kupaca) 3. Znanje su postulati. Procese obrazovanja 6. Razvoj nauke i intenzitet IR 3. tehnologija i razvoj Nauka i tehnologija su kljucni faktori ekonomskog i drustvenog razvoja. Rast produktivnosti 5. Inovativne procese 2. Informacione i komunikacione tehnologije 8. priroda ± definisan tipom istrazivanja 1. Tehnoloski razvoj obuhvata: 1. Povecanje kvaliteta zivota 9. Tehnoloski.

te kad se radi o IR funkciji kod koje se polazi od inovacije pa do primenjene tehnologije. Ona prikazuje kako se broj kadrova angazovanih oko fundamentalinuh naucnih istrazivanja preko primenjenih i razvojnih do komercijalizacije prioizvoda i usluga sve vise siri. Poloprivreda i agroindustrija 6. Valorizacija okeana 7. Npr. moze biti i obrnuta situacija.Tehnoloski napredak se definise kao kao proces koji dovodi do stvaranja novih ili poboljsanja postojecih proizvoda. ali to ne znaci da svaki tehnoloski i ekonomski napredak predstavlja i drutveni razvoj. Tehnoloski i ekonomski napredak su potrebni preduslovi. Biologija i biotehnologija 5. bio bi krajnji cilj svih akcija i promena koje covek preduzima i uvodi napolju materijalne proizvodnje i van nje. tehnoloska promena dovodi do zeljenih ekonomskih rezultata i znaci napredak u odnosu na postojece stanje. Da bi se doslo do ekonomskog napredka treba ostvariti izlaz sa jednakim ili manjim ulaznim ulaganjem proizvodnih faktora. Samo dobro odmerena. 1. Novi oblici energije i stednja energije 3. kao i stvaranje novih ili poboljsavanja postojecih sredstava za proizvodnju. Fundamentalna. trzisno verifikovana. osnovna istrazivanja odnose se na istrazivanja u svim oblastima covekove delatnosticiji je cilj prosiranje novih znanja. Tehnologija u informatici 4. On se ostvaruje putem horizontalnog i vertikalnog transfera tehnologije. Drustveni napredak Ekonomski napredak Tehnoloski napredak Transfer tehnologije 86. nivih ili podoljsanja starih postupaka. Novi materijali 2. Osnovni pravci tehnoloskih promena Osnovne tehnoloske promene: 1. kada se uvode stetne tahnologije po okolinu ili ljudsko zdravlje. Svemir 87. Drustveni napredak koji obuhvata napredak pojedinca i drustva u sredini. Procena Naucna veza 55 . Tehnoloska piramida Bliski odnos izmedju naucno istrazivackog rada i tehnologije moze se sagledati preko grafickog modela poznatog kao tehnoloska piramida. 2. Takva tehnologije nakratko daju privid drustvenog napretka.

Tesko se mogu izdvojiti granice izmedju navedenih faza inovacijaske aktivnosti 2. kao i poverljivih informacija. muzicka. Koristan samo kad je rec o jednostavnim. proistice iz rezultata fundamentalnih i primenjenih istrazivanja. Pored znacajnog skracivanja vramena vertikalne difuzije inovacija. Vreme izmedju IR razvoja i ostvarenja se sve vise smanjuje. Ukazuje na znacajnu karakteristiku inovacijske aktivnosti u uslovima intenzivnog tehnoloskog napretka 3. copyrighta. Ovim pravom se obezbedjuje da svako koriscenje/ostvarenje programa bude verno originalu i pravo na ekonomsku naknadu autora za koriscenje njihova rada. Ukazuje na faze ili korake koji su uobicajeni u sprovodjenju IR rada od ideje do proizvodne primene 4. Pokazatelji tehnoloskog razvoja zemlje. Dizajn se u Britaniji stiti preko tri zakonska prava: registrovani dizajn (do 25 godina). Primenjeno istrazivanje. bazicnim aktivnostima 4. 6. Copyright obezbedjuje zastitu za kreatore originalnog materijala koji se odnosi na literarna. bez povratne sprege 3. neregistrovani dizajn (do 15 godina) i umetnicki copyright. ka odredjenoj ljudskoj delatnosti Razvojno istrazivanje. Model inovacija-invencija-difuzija i upravljanje kasnjenjem 56 . Robne marke i usluzne delatnosti ukazuju na poreklo robe da bi se ona diferencirala od ostalih prodavaca proizvoda ili usluge. filmska. grane. usmereno ka odgovarajucem prakticnom cilju. treba istaci i povecane efikasnosti i skracivanje vremena prodora inovacije u svim oblastima primene 88. 4. godine. Ulaganje u IR je isto tako jedan od pokazatelja napretka zemlje. podrazumeva realizaciju proizvoda na trzistu i podrazumeva horizontalnu difuziju pronalazaka u svim oblastimau kojima mogu naci primenu Nedostaci: 1. a moze i pokrete i zvukove. Model ili uzorci. Prednosti modela treba iskoristiti 2. Rasprostranjen pokazatelj tehnoloskog razvoja zemlje odnosi se na broj pronalazaka patenata koji su rezultat organizovane IR aktivnosti. poseban izgled ili vizuelni identitet proizvoda koji je rezultata karakteristika proizvoda. patenata. U praksi postoje inovacije koje naprolaze kroz sve te faze invacijske aktivnoasti 5. Znak ukljucuje logo. Jednosmeran model. boje mirise i slogane. Komercijalna vrednost robne marke moze biti znacjna. a manje upotrebljiv kada je IR jedan od veceg broja ulaznih elemenata Zakljucuje se da: 1. Sistem intelektualne svoina se u pravilu sastoji od robnih marki. umetnicka. a usmerena su ka prakticnoj primeni naucno-tehnickog dostignuca u uslovima prakse gde se ocekuje njihova najveca delotvornost Razvoj proizvoda i procesa Komercijalizacija proizvoda. dizajna. Intelektualna svojina predstavlja sve ono sto je rezultat rada covekova mozga. TV ostvarenja.3. radio ostvarenja. Patentni sistem je prevashodno nastao radi zastite i informisanja. regiona Patenti. 5. 89. Racunarski programi i baze podataka su obuhvaceni copyrightom od 1998. industrijski dizajn pokriva ceo ili delove izgleda/pojave proizvoda. Koristan je samo kada se koriste osnovni pojmovi.

Smanjivanjem tih vremena moguce je stvoriti konkurentsku prednost. Tehnoloski sledbenici nasuprot tomu zele da smanje vreme od inovacije pa do pojave na trzistu. koji se bave sustinskim pitanjima. dok su modeli prve generacije blize strategiji tecnology-push. 57 . Evolucija ka trecoj generaciji IR aktivnosti sve je brze ka trzisno orjentisanoj. zajedicki u timu odredjuju pravce IR aktivnosti. Najvisi nivo menadzera zajedno preduzeca zajedno sa menadzerima tehnologije. dospeca u odgovarauce proizvodne procese i na trziste. kadrova. Inovacija podrazumeva uspesnu realizaciju invencije. Treca generacija IR u preduzecu Prva generacija se zasniva na shvatanju u potrebi izdvojenosti i izolovanosti IR funkcije sto je kljucni preduslov vece efikasnosti rada i rezultata. Poznati su organizacioni modeli kod kojih su gde su odvojene od preduzeca organizacione jedinice. Vremensko kasnjenje Vremensko kasnjenje Vremensko kasnjenje Naucno otkrice Invencija Inovacija Difuzija Proizvodnja Trziste Tehnoloski lideri dobijaju skracivanjem ovog kasnjenja Tehnoloski lideri dobijajaju povecanjem ovog kasnjenja Tehnoloski sledbenici dobijajaju skracivanjem ovog kasnjenja 90. U trecoj generaciji jos je izrazitija stroga kontrola ka delatnosti odredjenoj potrebama poslovanja. jer mogu da ostvere znacajne konurentske prednosti ukoliko skkrete medjufazna kasnjenja u inovacionom ciklusu. tj. ciljeve. vremenski determinisu pojedine projekte. od ideje do implementacije. inovativnoj organizaciji koja polazi od modela market-pull ili strategy-pull. Izmedju inovacije. njene difuzije. nase organizacije. Treca generacija upravljanja IR aktivnoscu podrazumeva uspostavljanje modela koji ce unapredjivati efikasnost IR aktivnosti. Usmeravanje IR aktivnosti ka strateskom razvoju integralnog modela preduzeca. Druga generacija obuhvata modele koji su daleko vise prilagodjeni potrebama poslovnog razvoja preduzeca. pocetna zamisao koja se zove invencija.Invencija znaci dolazak do ideje i u osnovi svake inovacije nalazi se osnovna ideja. Napusta se model strategije nade i sve vise se cvrsto vodi politika upravjanja projektima inovacije tehnologije i organizacije u svim fazama. koja bi tehnologija optimalno mogla da zadovolji strateske razvojne ciljeve. sve u skladu sa potrebama pojedinih poslovnih jedinica. Znacajno je da se kasnjenje smanji izmedju otkirca i invencije i njihovog pretvaranje u inovaciju. marketinga. invencije i difuzije. za preduzeca koja su usvojila strategiju tehnoloskog lidera. ili posedujemo novu tehnologiju. proizvodnje. ali i stratesku opravdanost. IR. tj. treba naci naicina da se ona uspesno inkorporira u nasu organizaciju. Ovakav model se oslanja na strategiju nade ili da ce u laboratoriji nastati komericijalno opravdana tehnoloska inovacija. Dinamika tehnologije se cesto povezuje sa dinamikom organizacije kao celine.

91. vec samo ukoliko postoji stalan napor da se povecava efikasnost proizvodnje. Specificna obelezja tehnoloskih inovacija u transferu tehnologija Veza transfera tehnologije i tehnoloskih inovacija ogleda se kroz neka obelezja tehnoloskih inovacija koje imaju uticaj na transfer tehnologija. a posebno na nove geografske prostore. Kasnjenje izmedju trenutak investiranja i pocetka rasta produktivnsti posmatra se kao proces ucenja koji se predstavlja krivom ucenja. prihvatanje tehnoloske inovacije uz ispitivanje mogucnosti njenog unapredjenja i razvoja sopstvenim IR potencijalima 6. odabir oblika transfera tehnologije sa optimalnim uticajem na razvoj sopstvenog IR rada. Taj faktor ucenja koji raste sa iskustvom u radu deluje na podrucje proizvodnje i na podrucje takticke prodaje. a zatim pocinje da deluje faktor ucenja kroz pozitivno iskustvo. predonost pripada stabilnijim tehnologijama 4. 92. Evo nekih faktora koji imaju uticaj pri transferu tehnologija. intezitet IR u strateskom tehnoloskom podrucju kome pripada tehnoloska inovacija. (1) Vertikalni bi obuhvatao aktivnosti vezane za naucno-istrazivacki rad i to od fundamentalnih istrazivanja preko primenjenih razvojnih do inovacija. troskovi uvodjenja dopunskih inovacija kako bi se centralna inovacija mogla u potpunosti primeniti 3. Ucenje dovodi do znacajnog opadanja troskova proizvodnje. proces difuzije tehnoloskih pronalazaka izmedju domacih preduzeca u okviru nacionalne privrede 3. 93. Vrste transfera tehnologija Opste je prihvaceno da se transfer tehnologije deli po svom karakteru na: 3. a zavise od tehnoloskih inovacija: 1. priprema uslova za prihvatanje inovacije u novoj sredini 5. proces prenosenja inostrane razvijenije tehnologije u domace preduzece 2. horizontalni. proces transfea tehnologije iz domacih preduzeca u inostrana preduzeca 58 . zivotni vek tehnoloske inovacije 2. prve proizvodne primene. (2) Horizontalni transfer tehnologije znaci prenos tehnoloskog znanja ± opredmecenog ili neopredmecenog na nova podrucja ljudske delatnosti. vertikalni. Kriva ucenja predstavlja stepen u kome se prosecni trosak proizvodnje jedinice proizvoda smanjuje kao rezultat povecenja kumulativnog ukupnog outputa. koja govori o odlaganju pozitivnih efekata u primeni nove tehnologije usled prilagodjavanja. U pocetku se radi o prvoj primeni. Kriva ucenja Priprema uslova za uspesnu primenu nove tehnologije treba da se odvija sa citavim periodom eksploatacije tehnologije. Na medjunarodnom planu transfer tehnologije predstavlja medjunarnodni i internacionalni promet znjanja neophodnog za razvoj proizvodnje i poslovanja u sirem smislu. i 4. usled smanjivanja troskova do cega ne dolazi spontano. Horizontalni transfer na nivou preduzeca obuhvata: 1.

V s ± vrednost osnovnih sredstava. zajednicka ulaganja U praksi tesko je naici na ovako jasno definisane transfere tehnologije. 2. Najcese je u pitanju kombinacija vise navedenih vrsta sto samo pokazuje da je velika isprepletanost postojecih transfera. ugovori o programiranju proizvodnje 2. N zap s ± oznaka za pokazatelj. a indeks prethodnu godinu za koju se uzimaju podaci. direktan transfer ± tehnologija koristi u istu svrhu. Na osnovu ugovora koji je sklopljen za transfer odredjene tehnologije isticemo cetiri osnovne vrste: 1. u potpuno novoj oblasti i na drugacije probleme. izracunava se po sledecoj formuli: 59 . indirektan transfer ± koriscenje tehnologije za novu i drugaciju svrhu. 2. p ± prosecna godisanja primanja radnika u prethodnoj godini. Q ± porast proizvodnje nastao boljim koriscenjem kapaciteta u tekucoj goidni. kupovina licenci industrijske svojine. ugovori o dugorocnoj proizvodnoj saradnji Nacini transfera mogu da budu: 1. 94. gde : Po  ( Z o ™ po  K o ™ ko ) Pi ± neto proizvod u tekucoj godini. kooperacija. Proizvod Globalna produktivnost predstavlja sintetski pokazatelj tehnoloskog progresa. k ± kamata koja bi se dobila na pozajmljena sredstva u prethodnoj godini. N ± broj zaposlenih. Oprema Tehnicka opremljenost rada: Tos ! Vos din [ ]. jednostavni licencni ugovori 4. kupovina licenci know-how. Nacini horizontalnog transfera tehnologije Postoje tri osnovna tipa (horizontalnog) tehnoloskog transfera: 1. 3. 2. 95. 4. Tehnoloski napredak i pokazatelji Komponente tehnoloskog napretka: 1. nova primena ± tehnologija se primenjuje u izmenjenom obliku.4. proces koji se odnosi na odlazak ljudi iz manje razvijenih sredina u razvijenija podrucja Elementi procesa transfera tehnologije mogu se sazeti kao proces cetiri I: ideja ± invencija ± inovacija ± imitacija. i ± prosecna ulozena sredstva u tekucoj godini. Koeficijent povecanja tehnoloskog nivoa i napretka opreme: Fi o ! Pi  (Z i ™ po  K i ™ ko  Q ) . ugovori o pruzanju tehnickih usluga 3. Indek i oznacava tekucu. kupovina opreme. i 3. i 5.

n ± broj radnika n 96. Investicije Pokazatelj inteziteta investicija u preduzecu: L ! broj zaposlenih. IS ± vrednost investicija. Neki od pokazatelja i metoda za merenje tehnoloskog progresa: . a i sam drustveni sistem deluje povratno na tehnoloski progres menjajuci njegovu stopu rasta. N ± broj zaposlenih. Kadrovi Kvalifikaciona struktura radnika: K n ! odredjene kvalifikacije 8.razni aspekti produktivnosti . 5. N ± N zap 6. Opredmeceni i neopredmeceni tehnoloski progres 60 . TIR ± ukupni troskovi za IR delatnost. 7. s ± troskovi osnovnih i obrtnih sredstava 3.tehnoloski nivo opreme . inostranstvu daje dragocene informacije.unapredjenje IR i inovativne aktivnosti itd« Pracenje tehnoloskog progresa u konkretnim uslovima preduzeca znacajno je sa aspekta unparedjenja proizvodnje i poslovanja u tim konkretnim uslovima. TIR IS din [ ] . zemlji. Energija Pokazatelj potrosnje elektricne energije: P ! e energije. Analiza progresa je znacajna i sa strane buduceg napredovanja preduzeca. Organizacija 10. Takodje proucavanje i merenje tehnoloskog progresa i poredjenje sa stopom progresa u grani. Zastita covekovog okruzenja 9.Gp ! Bp Tr  Tos ™100[%] . P ± ukupna potrosnja elektricne N zap Pi ! P . Upravljanje N . N ± ukupan broj radnika. gde BP ± bruto proizvodnja r ± troskovi radne snage. Stopa tehnoloskog progresa Promene izazvane tehnoloskim progresom odrazavaju se na sve delove drustva. (Ovo pitanje takodje pogledati u na 132oj strani u knjizi ³Menadzment inovacija i tehnoloskog razvoja´) 97.brzina i stepen sirenja novih tehnologija .proizvodnja i trosenje elektricne energije . P ± ukupan prihod. terijal 4. Istrazivanje i razvoj Pe kWh [ ] .

Ovo je tipican primer promene kombinacije faktora proizvodnje (L ± rad. Kapital (K) L2<L1 K2=K1 K2-K1 D A L2 L1 Rad (L) Grafik (2) Tacka A je pocetno stanje i pocetni odnos kapitala i radka koji daje odredjeni nivo proizvodnje. Ovake promene su posledica tehgnoloskog progresa koji se sastoji u boljoj organizaciji rada. a doslo je do usteda u troskovima rada. Poslovne i organizacione promene. Neopredmeceni tehnoloski progres ima takodje kao rezultat pozitivno pomeranje funkcije proizvodnje. sto sve vodi povecanju efikasnosti koriscenja faktora prozivodnje. je osnovni izvor neopredmecenog tehnoloskog progresa.Tehnoloski progres se moze smatrati pojavom koja izrazava svaku promenu u sredstvima za proizvodnju. vece znanje zaposlenih. a to je situacija kada su se troskovi konstantnog kapitala uvecali. U slucaju da novonastala kombinacija faktora L i K koji daju tacku D iskaze povecanje proizvodnje onda mozemo govoriti o cistoj ustedi zivog rada. bez neto-akumulacije kapitala. u povecanju znanja i kvalifikacione strukture 61 . ali bez novih investicija. Opredmeceni tehnoloski progres podrazumeva takav napredak kojim se povecava nivo autputa kao direktna posledica povecanja neto-akumulacije kapitala ili zamene dotrajale opreme savremenom te se menja starosna struktura opreme. K ± kapital) za opredmeceni tehnolsoki progres. 2. Razlika izmedju opredmecenog i neopredmecenog tehnoloskog progresa je u sledecem: 1. Novonastalo stanje je tacka B. tehnoloskim procesima i organizacionim formama proizvodnje i raspodele. Kapital (K) K2 B A K1 L2 L1 Rad (L) Grafik (1) Tacka A je pocetno stanje i pocetni odnos kapitala i rada koji daje odredjeni nivo proizvodnje.

Promene izazvane neutralnim tehnoloskim progresom ne uticu na promenu granicne stope supstitucije rada za kapital. ukoliko postize se neutralni tehnoloski progres. Ukoliko se tehnicka opremljenost rada Tor povecava. Ukoliko se tehnicka opremljenost rada ne menja. a kapitanlo intezivan ukoliko se granicni proizvod kapitalno uvecava. neneutralni tehnoloski progres je radnostedan. Neneutralni. 3. Proizvod (Q) Q2 A Q1 F G Q Q* K1 K2 Kapital (K) Grafik (3) Rast kapitala sa nivoa na nivo je uslovio povecanje proizvodnje sa tacke A na tacku F koja pripada proizvodnoj funkciji. dok kapitalni koeficijent K konstantuje rast kapitalnog koeficijenta Q . tj. uz porast produktivnosti rada. 4. a ujedno se Tor ! K L ostane konstantan P! K Q k! Q L u tom periodu povecava.zaposlenih i sve to bez dodatnih ulaganja u osnovna sredstva. 62 . 98. moze se govoriti o neneutralnom tehnoloskom progresu koji je radno-stedan. neutralni tehnoloski progres se postize i onda kada granicni proizvod kapitala ostane nepromenjen. Koji dovodi do usteda u troskovima rada (radno-stedni): 1. Tipican primer neopredmecenog tehnoloskog progresa. ukoliko je tehnicka opremljenost rada nepromenjiva. ukoliko se stopa supstitucije rada za kapital takodje ne menja. 5. Ovo je pojednostavljeni prikaz odnosa tehnoloskog progresa i proizvodne funkcije. Ukoliko se konstantuje nepromenjeni kapitalni koeficijent. tehnoloski progres ne neutralan ukoliko se i produktivnost rada ostaje nepromenjen. Neutralni i neneutralni tehnoloski progres Neutralni: 1. Ne dovodi do usteda niti do vece upotrebe rada u proizvodnom procesu. ukoliko se povecava tehnicka opremljenost rada. 2. 2.

U matrici mogu biti predstavljeni razni faktori: rokovi isporuke. Matrica ciljeva za ocenu performansi nove tehnologije Matrica ciljeva se koristi za sagledavanje produktivnosti u preduzecu posto je uvedena nova tehnologija. tada se postize radno-intezivan tehnoloski progres. 3. ostati konstanta ili se smanjivati. Aksiom kontinuiteta ± koji govori o kontinuiranosti u razvoju pojava I dogadjaja koji pruza osnove da se buducnost I proslost sagledavaju kao kontinuirana celina. Aksiom rasta ± koji se zasniva na uocenoj cinjenici da je realno ocekivati da su pojave I dogadjaji na uzlaznoj liniji I da se u buducnosti javljaju sve progresivniji I savrseniji oblici pojava I dogadjaja. tezinski koeficijenti se dodeljuju svakoj od promenjivih navedenih na vrhu i to predstavlja ocenjenu znacajnost pojedinih faktora koju daju eksperti. Aksiomi naucnog predvidjanja Od najranijeg doba covek tezi ka tome da predvidi buducnost kako bi smanjio neizvenost. ukupan skart. neneutralni tehnoloski progres se postize ako se granicni proizvod kapitala povecava. a prosecna reperna vrednost je 300. Koji dovodi do usteda u troskovima kapitala (kapitalno-stedni): 1. a mogu biti dodati i drugi. 4. Aksiom neazvisnosti bliskog I dalekog reda ± koji ukazuje na nezavisnost I nepovezanost u ponasanju pojave na kraci I duzi rok. a sve u cilju pojacavanja sansi za uspeh u buducnosti.3. kvalifikaciona struktura radnika. tehnicka opremljenost rada se moze povecavati. Vrste i oblasti predvidjanja 63 . Aksiom kompleksnosti ± koji ukazuje na osnovnu istinu da su pojave u svom razvoju sve kompleksnije. S¶obzirom na ove vrednosti odredjuje se ukupna vrednost za matricu u celini. Koriscenjem matrice ciljeva za izracunavanje indeksa produktivnosti u jednakim vremenskim razdobljima menadzment preduzeca stice mogucnost uvida u promene koje su nastupile primenom nove tehnologije. koje se odnose na kvantifikovanje pojedinih stvarnih vrednosti posmatranih faktora u odredjenom periodu. slozenije. ako se konstatuje nepromenjeni kapitalni koeficijent. Istorijski razvoj predvidjanja sagledava se kroz tri faze: religijska. 99. 2. 100. materijalni troskovi proizvodnje. da je realno ocekivati da ce se u buducnosti razviti slozeniji oblici pojava I dogadjaja. koriscenje kapaciteta masina. kapitalni koeficijent se smanjuje i elasticnost produktivnosti prema tehnickoj opremeljnosti rada je manja od jedinice e < 1 2. filozofska i naucna. 101. Osnovna prednost ove matrice sastoji se u tome sto se oba aspekta ± efikasnosti i efektivnosti ± u odnosu na produktivnost mogu ukljuciti u kvantitativno razmatranje na taj nacin sto je izvrsena dekompozicija svih faktora produktivnosti. kasnjenja u primeni nove tehnologije. Od svih nacina koje je razvijao kroz istoriju do danas su se zadrzali i pokazali kao najtacniji naucni metodi i saznanja. Na krajnjoj levoj strani nalaze se ocene od 1 do 10. a granicni proizvod rada raste brze od granicnog proizvoda kapitala. Na dnu matrice. ako je tehnicka opremljenost rada nepromenjena. produktivnost rada se povecava. Izdvajamo dva osnovna pristupa predvidjanja: Od osnovnih aksioma naucnih predvidjanja pomenucemo cetiri: 1. Cilj je jasan: kroz predvidjanje se planiraju i sprovode akcije kojima zelimo smanjiti neizvesnot i pretnje.

srednjorocno i dugorocno predvidjanje. Organizacija postavlja ciljeve i zadatke. 3. nastoji da predvidi faktore i delovanje okruzenja. preduzeca. 3. 2. Eksploratorne metode koje polaze od proslosti i sadasnjosti i krecu se ka buducnosti na heuristicki nacin sagledavajuci i odmeravajuci sve mogucnosti koje tu postoje. Jedna od mogucih podela je i sledeca: 1. intuitivne metode. 4. 102. Danas se na osnovu svih ovih pokazatelja predvidjaju rezultati poslovanja. 1. a zatim se obavlja analiza vracajuci se unazad ka sadasnjosti da bi se videlo da li se ti ciljevi mogu ispuniti uz ogranicenja koja se posebno ispituju. prosta ekstrapolacija. Podela metoda tehnoloskog predvidjanja Metode i tehnike tehnoloskoh predvidjanja se mogu svrstati u dve osnovne kategorije zavisno od pristupa: 1. U zavisnosti od uskladjenosti potreba. Moze biti kratkorocno. Za znacajne oblasti predvidjanja u organizaciji uzimamo one vezane za potrebe. brainstorming d . Funkcija predvidjanja u preduzecu treba da obezbedi cvrstu povezanost razlicitih vrsta predvidjanja koja se obavljaju u okviru tog kompleksnog sistema. teorija katastrofe. analogije. 5. Sustina ovih metoda je da one nastoje da projektuju tehnoloske parametre i/ili mogucnosti u buducnosti polazeci od osnove akumuliranih znanja i iskustava u odredjenoj oblasti. 2. individualne prognoze. simulacija. 1. delfi metod. scenario metoda. resursa i vremena javljaju se odredjeni rezultati koji mogu biti izrazeni kroz razne pokazatelje. 7. 6. 3. PATTERN d . rija igara. resurse.Predvidjanja mogu da se obavljaju na nivou nacionalne privrede. metod subjektivne procene ± intuitivni. vreme i rezultate. a zatim odabira one akcije za koje se smatra da mogu ispuniti ocekivanja i sprovodi ih. sistemska analiza. 64 . Neke eksploratorne metode: 1. 2. matrice zavisnosti. matrice odlucivanja Pored dva navedena pristupa razliciti autori na razlicite nacine vrse podelu metoda tehnoloskog predvidjanja. Predvidjanje potreba i resursa odosni se na predvidjanje vrste i obima potrebnih resursa da bi se ostvarile operacije firme kojima se kreira nova vrednost u obliku roba ili usluga. 9. 2. regiona. Predvidjanje rezultata operacija. ekstrapolacija trenda. paneli. Normativne metode polaze od buducnosti na taj nacin sto se prvo definisu ciljevi i zadaci u buducnosti. Predvidjanje vremena se odnosi na sagledavanje potrebnog vremena u buducnosti za sticanje i primenu odgovarajucih resusrsa. i 3. Predvidjanje predstavlja zajednicki deo aktivnosti vezanih za odlucivanje i organizovanje. privredne grane. 2. 2. 8. imajuci u vidu postojece resurse i tehnologiju sa kojo se raspolaze. morfoloska istrazivanja i 10. 1. Delfi metod. Neke normativne metode: 1.

6. Izbor metoda predvidjanja ± kriterijumi Postoje cetiri kriterijuma za uporedjivanje i izbor metoda predvidjanja: 1. podaci kojima se raspolaze ± nisu svi podaci primenjivi u svim metodama predvidjanja pa raspolozivi podaci mogu bitno uticati na izbor odredjene metode 3. 3. vremensko uskladjivanje predvidjanja i rezultata predvidjanja sa potrebama i zahtevima organizacije. teskoce vezane za prikupljanje podataka. 104. 2. 7. i 4. korelacija trenda. neznanje. Moguce teskoce vezane za pokretanje i s rovodjenje procesa tehnoloskih predvidjanja u organizaciji su: 1. Troskovi se uglavnom sastoje iz: 1. nedovoljno poznavanje ili nepotpuno sagledavanje potreba za tehnoloskim predvidjanjima u organizaciji. analogija razvoja. izbor ucesnika u sprovodjenju metoda tehnoloskih predvidjanja. izbor metoda predvidjanja u zavisnosti od konkretne situacije. 6. 4. 5. morfoloska analiza. i 5. kompleksnosti metode. 4. zahteva za odgovarajucim podacima. 2. Uspesnost i kvalitet predvidjanja zavise od dva faktora: 1. racunarski i coveciji napori koji se tu ulazu. model dinamickog predvidjanja. obuka kadrova za koriscenje odgovarajuce odabrane metodologije. 2. troskovi ± kriterijum koji se najcesce uzima pre svih ostalih Troskovi predvidjanja zavise u velikoj meri od: 1. analiza uzroka i posledice. troskovi prikupljanja i predstavljanja podataka 2. vremenski horizont 4. 8. 4. 5. analiza zavisnosti. metoda krivih. vremenskog horizonta i oblasti predvidjanja. 3. tacnost. 2. sposobnost i doslednost u primeni i sprovodjenju metoda. same metode predvidjanja. supstitucija. nerazumevanje najvisih menadzera za potrebe primene tehnoloskih i svih ostalih predvidjanja u preduzecu. strucnost. 3. preciznost metoda ± empirijski podaci dobijeni primenom metoda u praksi omogucavaju da uporedjivanje tacnosti raznih metoda predvidjanja u raznim oblastima 2. lakoca i jednostavnost primene metoda predvidjanja. primena same metodologije i njeno trajanje. Delfi metod predvidjanja ± procedura 65 . analogija. 3. 1. istorijska analogija. izbora metode tehnoloskog predvidjanja s¶ obzirom na potrebe i uslove pod kojima se obavlja konkretno tehnolosko predvidjanje 2.3. 103.

Ispunjeni upitnici vracaju se grupi za kordinaciju koja obavlja statisticku obradu rezultata predvidjanja. ne treba preneglasavati potrebu za postizanjem odgovarajuce usaglasenosti misljenja strucnjaka. i 3. i 3. Postoji vise varijanti sprovodjenja ovog metoda. 8. 2. Kriterijum za izbor strucnjaka su posedovanje. 7. Odredjivanje upitnika (20-25 pitanja) sastoji se u: 1. Kljucne metodoloske komponente predstavljaju: 5. indetifikovanju ciljeva koje treba ostvariti u buducnosti. poznavanje Delfi metode i njenog nacina sprovodjenja. kriterijumi znacajnosti. sprovodi i statisticki obradi i analizira rezultate predvidjanja u odredjenom krugu. 3. cime je i treci krug zavrsen. 10. 6. Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers) bazira se na: 1. 2. Najpoznatija primena stabla znacajnosti jeste u okviru PATTERN metode. 3. Odredjuje se grupa strucnjaka koja ce biti anketirana ± panel. Pattern metod ± procedura PATTERN metod ± pomoc planiranju kroz tehnicku procenu brojeva znacajnosti (engl. OI zavrsetku Delfi procedure vrsi se prezentacija rezultata. uspostavljanje prioriteta ciljeva). definisanju pitanja vezanih za odgovarajucu oblast predvidjanja. Nakon ispunjavanja upitnika zavrsena je uloga eksperata u prvom krugu. 4. Broj krugova u delfi metodi nije unapred definisan. 2. Naucno-tehnickih znanja iz oblasti za koje se predvidjanje vrsi i posedovanje prakticnih znanja u oblasti predvidjanja. 15 do najvise 100. 5.Delfi metod se sprovodi ispitivanjem grupe eksperta putem serije upitnika. Drugi krug predvidjanja pocinje ponovnim slanjem upitnika. Rezultati statisticke obrade dostavljaju se svim clanovima grupe kako bi stekli uvid uto kako je u celini izgledao odgovor grupe u prvom krugu. definisanju mogucih odgovora na postavljena pitanja. 9. 7. Prvi krug zapocinje dostavljanjem upitnika u kome bi trebalo da bude dovoljno mesta za upisivanje komentrara i argumenata samih ucesnika prilikom davanja odgovora na postavejena pitanja. Ponavlja se postupak statisticke obrade odgovora kao u prethodno navedenom koraku (6) ra se zatim obnavlja ceo postupak slanja i popunjavanja upitnika (7). odredjivanju znacaja definisanih ciljeva u odnosu na utvrdjene kriterijume (odgovarajuce rangiranje tj. 105. 66 . kvantifikovanju odgovora radi obezbedjivanja dalje statisticke obrade. brojevi znacajnosti (ponderacioni koeficijenti). definisanju tehnoloskih alternativa koje su neophodne za realizaciju potvrdjenih ciljeva. struktura stabla znacajnosti. Broj strucnjaka je najbolje da se krece izmedju 5. Ovu grupu sacinjavaju strucnjaci odabrani po tri kriterijuma: 1. poznavanje statisticke obrade rezultata. Cilj PATTERN metode je da pomogne planerima u indetifikovanju dugorocnog razvoja koji se posluziti za postizanje odgovarajucih postavljenih ciljeva. Delfi metod se sprovodi ispitivanjem grupe eksperta putme serije upitnika u deset koraka: 1. mada se najcesce obavlja u cetiri kruga. Najpre se odredjuje grupa za koordinaciju (5-10 strucnjaka) koja ima zadatak da organizuje. 6. poznavanje same oblasti predvidjanja. 2. Iako je postizanje saglasnosti jedan od uslova za prihvatanje prognoze sa zadovoljavajucom pouzdanoscu. a ovde je opisan jedan od klasicnih (osnovnih) pristupa ovoj metodi.

2. Procena ideja 6. a neki je prevode oluja misli. misljenje. Osnovni koraci primene PATTERN metoda su sledeci: 1. 4. Postoji pet osnovnih koraka vezanih za morfoloski pristup: 1. svi parametri koji bi mogli biti obuhvaceni resenjem moraju se indetifikovati i obrazloziti 3. Neka od pravila su: 1. najbolja resenja koja se indetifikuju u cetiri koraka dalje se analiziraju sa aspekta mogucnosti njihovog ostvarivanja u zavisnosti od raspolozivih resursa 6. Morfoloska istrazivanja ± brainstorming i scenario metod Ovaj metod istrazivanja ukazuje na to da se nikako ne moze povuci jasna crta izmedju dve osnovne grupe predvidjanja. sva resenja u morfoloskoj kutiji ispituju se sa aspekta ostvarenja postavljenih ciljeva 5. Kritika ideja je zabranjena jer je potrebna apsolutna sloboda misljenja 3. Scenario znaci mogucu. Matrica sadrzi sva moguca resenja 4. Izrada liste predloga Scenario metoda Scenario je projektovana slika okolnosti i uslova za koje se ocekuje da ce postojati u buducem periodu. definisanje kriterijuma. alternativu bez obzira na njenu vrednost 2. odredjivanje broja najvece znacajnosti. Cilj je ustanoviti najbolji. Ovako izdvojeni delovi posebno se posmatraju. obrada podataka i izlazni rezultati ± odredjivanje broja najvece znacajnosti.intuitivnog metoda). odredjivanje brojeva znacajsnoti (uz ucesce panela eksperta i pomocu izabranog eksploratornog. najlosiji i najverovatniji scenario buducnosti. Razmotriti svaku ideju. Sustina ovog metoda sastoji se u izradi morfoloskog modela koji predstavlja sematsku strukturu problema. Prikupljanje ideja 5. Nastala pocetkom 50ih i to je jedna od grupnih metoda kreativnog misljenja koja se najcesce primenjuje. multidimenzionalna matrica koja sadrzi sve parametre drugog koraka se uspostavlja. 67 . I normativni i eksploratorni pristup su primenjivi u ovoj metodi. problem se mora eksplicitno postaviti i definisati 2.8. ukljucuje i racunarsku simulaciju. Redefinicija glavnog problema 4. Brainstormig metoda Bukvalni prevod bi glasio mozdana oluja. Prioriteta ciljeva i listanje tehnoloskih alternativa. ali ne i najverovatniju buducnost. 3. Kroz opis postepenog razvoja hipoteticke situacije namera je da se paznja usmeri na akcije kojima bi se izbegle opasniosti i iskoristile mogucnosti. Spada u grupu intuitivnih metoda. 106. 9. obrada podataka i izlazni rezultati. misli da bi se generisalo sto vise ideja (kvantitet) Sprovodi se u sest faza: 1. Indetifikuju se indikatori i prate se njihove promene kao i razlozi tih promena i indetifikuju se buduci dogadjaji koji mogu imati uticaja na ove indikatore. koji je razbijen na paralelene delove za razliku od hijerarhijske strukture koja je bila karakteristicna za metod stabla znacajnosti. Uvod u postavljeni problem 2. Podrzavati izrazavanje neobicnih ideja. Pored nekoliko razlicitih metoda predvidjanja koje moze ukljuciti. uspostavljanje stabla znacajnosti. Predocavanje glavnog problema 3.

slicnost sa drugim scenarijima. a racunica za odredjeni parametar se izvodi na sledeci nacin: Tezina=rang parametra za odredjenu tehnologiju/najvisi rang parametra medju kompariranim tehnologijama X tezinski faktor parametra Tehnologija sa najvecim tezinskim faktorom troskova tojest tehnologija koja najefikasnije koristi oskudne resurse je naravno ona koju treba preferirati. Formulisanje strategije 5. Divergentno razmisljanje razvija i siri proces razmisljanja ± pocinje specificnom idejom na koju dalje generise razlicite perspektive. odnosno inovacije procesa 3. Inovacije postojecih proizvoda i usluga u skladu sa zahtevima kupaca 2. Kreativno razmisljanje obuhvata dva tipa procesa razmisljanja.Svaki scenario mora sadrzati sledece opste karakteristike: uverljivost. Prva u kojoj se ne dodeljuju tezinski faktori vec se na osnovu efikasnosti dodeljuju ocene. Konvergentno razmisljanje prati divergentno i suzava opcije koje su raspolozive u cilju postizanja odredjenog broja zadovoljavajucih resenja problema. Snizavanje troskova kroz efikasnije i efektivnije metode proizvodnje. Na kraju tehnologija sa najvise ustede odnosi prevagu. 107. Radikalne inovacije proizvoda. preduzece ili drustvo u celini. Zato se koristi druga metoda u kojoj se svakom ogranicavajucem faktoru dodeljuje tezinski faktor. U zemljama u razvoju se ipak moraju razmotriti i neki drugi faktori jer cesto troskovi nisu presudni za rangiranje vec to moze biti naprimer minimalno koriscenje oskudnih resursa. Za implementaciju ideja 108. energiju uvozne sirovine radnu snagu i druge« Moze se obratiti paznja na dve metode. razmatranje svih kljucnih faktora. konzistentnost. Metode i tehnike kreativnog misljenja mogu se grupisati po tipu: 1. Metode evaluacije rangiranja i selekcije tehnologije Metoda poredjenja troskova je jedan od nacina rangiranja tehnologija. divergentni i konvergentni. Metode i tehnike kreativnog misljenja Kreativnost je razvoj nove i originalne ideje koja je od vrednosti za pojedinca. ali ovde se radi o celini i kompromisu koji planer mora postici. usluga i procesa 4. Ovakav nacin rangiranja ne odgovara realnom stanju jer se ne uzimaju u obzir tezinski faktori koji daju realniji pogled na tezinu odredjenog ogranicavajuceg faktora. Za evaluaciju ideja 3. Naravno i medju otpalim tehnologijama ima onih koje po nekom parametru su neuporedivo bolji izbor. Za uporedjivanje se koristi bruto profit i odnos bruto profita i fiksnih investicija. Ignorisu se ogranicenja i prihvataju se razne mogucnosti. Indetifikovanje novih trzisnih mogucnosti Problemi u kojima kreativno misljenje ima znacajnu ulogu su problemi koji nemaju samo jedno resenje. Za generisanje ideja 2. 68 . Problemi koji se oslanjaju na kreativno resavanje su: 1. Metode rangiranja se koriste za ocenu efikasnosti tegnologije uzimajuci u obzir ogranicenja u zemlji domacinu vezane za investicije. korisnost i razumljivost.

Pitanje koje se postavlja preduzecima. sto omogucava donosiocu odluke da rangira sve elemente u horizontalnom i vertikalnom smislu.109.U nastavku pitanja opisati izradu jednog AHP zadatka - 110. Donosilac odluke treba da rangira relativni znacaj svake od promenjivih (znacajnih za odlucivanje) prema konkretnim uslovima u njegovom preduzecu. Osnovni input u AHP su odgovori donosioca odluka na serije pitanja. . pruza odredjeni okvir. iskustvo. znanje i intuiciju u proces odlucivanja. Ovaj model je primenjen uz pomoc Expert Choice softverskog paketa. ali uporedivi. i u vezi sa elementom na visem nivou hijerarhije. a to znaci da se u ovom modelu svaki element (faktor) vrednuje u odnosu na druge na istom nivou. odluke. Na kraju se kao rezultat dobija skala na kojoj se rangiraju dve alternative: 1. Nakon poredjenja vrsi se sinteza svih vrednovanja i po strogo utvrdjenom matematickom modelu odredjuju tezinski koeficijenti elemenata hijerarhije. obezbedjuje osnove za uvazavanje ekspertnog stanja pojedinca iz razlictih delova organizacije. Kao metod zakljucivanja NEWTECH koristi AHP ± metod analitickog hijerarhijskog procesa. Zbir tezinskih koeficijenata elemenata na svakom nivou hijerarhije jednak je 1. Svaki nivo se sastoji od vise elemenata gde su elementi na istom nivou medjusobno nezavisni. Metod AHP Analiticki hijerarhijski proces ± AHP je metoda koja omogucava donosiocu odluke da ukljuci subjektivni stav. 2. o usvajanju nove tehnologije. donosenja. NEWTECH kod izbora novih tehnologija razmatra preko stotinu promenjivih koje mogu da budu od znacaja prilikom. Usvojiti novu tehnologiju (nova tehnologija ± DA). ili 2. NEWTECH Expert Choice NEWTECH Expert Choice je ekspertski sistem za podrsku odlucivanju o novim tehnologijama. da li usvojiti novu tehnologiju ili ne. a zatim se koristi skala devet tacaka. Odgovori se dobijaju u verbalnoj formi. Pretpostavlja se da su elementi bilo kog nivoa pod uticajem elemenata na nivou iznad. preferenciji i verovatnoci. Nakon poredjenja izradjuju se matrice poredjenja po parovima za svaki nivo. 69 . 3. Expert Choice AHP metod su ugradjeni u softverski paket NEWTECH koji je prilagodjen za donosenje kompleksne odluke o tome da li usvojiti novu tehnologiju u preduzecu. podrazumeva da se odluka mora doneti uvazavajuci mnostvo faktora. i to prema znacaju. Odrzati prethodno stanje ( nova tehnologija ± NE) NEWTECH sistem za podrsku odlucivanju ima tri prednosti: 1. omogucava da se sve prednosti kolektivnog odlucivanja uvaze polazeci od znanja i sposobnosti pojedinca u organizaciji. AHP predstavlja slozene probleme kroz model u obliku hijerarhije. uredjenju strukturu kao podrsku razumevanju kompleksnosti problema usvajanja nove tehnologije u preduzecu.

«i gotovo. 70 . uh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->