Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. duzna su da otvore deviznu blagajnu. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja). Pravno lice i preduzetnik. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. kao I po vrednostima strane valute u dinarima .utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno.

konto 562 ako je negativna kursna razlika. .12. svake godine. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. odnosno na teret rashoda finansiranja.Srbije. 31. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. Takodje.

odnosno promet gotovine. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja.sefu). cuvanje (u trezoru. za dnevnice i putne troskove. Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa. . i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. Takodje. izdavanje gotovog novca.

obracunski i drugi. blagajnickom maksimumu. cuvanje hartija od vrednosti i dr. . On moze imati samo jedan posao (isplata. Lice koje je ovlasceno.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. zaduzeno i odgovorno za uredno . Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. tacno. uplata. osiguranju i cuvanju. zavisno od obima.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. isplata i cuvanje gotovog novca.

Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. ili kontrolor. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. koji se zove likvidator. uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. Likvidator. .Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. ili isplata moze da se izvrsi. odnosno isplata. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata.

gotovinski ili blagajnicki cek . a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate.Racun za kupljenu robu. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: .racun za prodatu robu. radi jasnoce i lakse preglednosti.isplata lista zarada . dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji.putni nalog i putni racun . proizvode ili usuga . Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne.Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku. materijala ili usluga .nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: . najcesce se formiraju na stampanim obrascima.priznanica za primljenu robu .

Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . a posebno za isplatu. kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu.. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. a drugi ostaje u bloku -blagajni). vec i po boji.postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku.

nalog za isplatu (obrazac br. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.. Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem. vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.nalog za uplatu (obrazac br.2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. . a obavezno na kraju godine 31.) . urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. Periodicno.12 .1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_.

u povezanoj knjizi. nameni. drugi list ostaje u knjizi. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. po datumu. Original. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. a kopija ostaje u blagajni. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. a za izlaz nalog za isplatu. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. Ova . dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. strane su duplo numerisane. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje.

nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu.novcana sredstva posebnih namena. i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. Preduzece moze da organizuje svoje . Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca). O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju. neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. .novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. . Novcana sredstva poslovnih sredstava.evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca. narocito obrtnih. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. Javljaju se kao: . ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj.

Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . menice. rok. benziski bonvi. ulaznice za priredbe i dr.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne. tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost.. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava . dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. duznik i drugo). zapisi… za tekucu naplatu). Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi.

usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. izlaz. naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. isplata dnevnica.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. zanatske i dr. kao sto su: isplata licnih dohodoka. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. odredjuje vrste isplata. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. . Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju).

ostali za druga pravna i fizicka lica. .oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca.mesto i datum izdavanja. . .prava imaoca blagajnickog zapisnika. Izdaje se na odluke izdavaoca. Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva.rok otplacivanja i glavnica.naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa.Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. . NBS izdaje za upisvanje bankaka. banke. . druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije. -novcani iznos na koji glasi. .serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika.oznaku da je blagajnicki zapis. . sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . .visina kamatne stope. . Blagajnicki zapis izdaju NBS.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa.

. narocito ako visak nije odmah prijavio. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. knjizi se kao vandredan prihod. Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima.faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. Blagajnicki visak.. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). pa blagajnik odgovara disciplinski. odnosno kome je manje isplaceno. isto kao i blagajnicki manjak. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu.