Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

kao I po vrednostima strane valute u dinarima . To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja). Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno.utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza. duzna su da otvore deviznu blagajnu. Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. Pravno lice i preduzetnik.

U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. konto 562 ako je negativna kursna razlika. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. svake godine. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute.12. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . 31. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije.Srbije. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. . odnosno na teret rashoda finansiranja. Takodje.

Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). odnosno promet gotovine. za dnevnice i putne troskove. Takodje. izdavanje gotovog novca. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa.sefu).Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. . ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. cuvanje (u trezoru. i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca.

obracunski i drugi. zaduzeno i odgovorno za uredno . On moze imati samo jedan posao (isplata. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. cuvanje hartija od vrednosti i dr. Lice koje je ovlasceno. . isplata i cuvanje gotovog novca. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. tacno. uplata. osiguranju i cuvanju. zavisno od obima.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. blagajnickom maksimumu.

uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. Likvidator. odnosno isplata. ili isplata moze da se izvrsi. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. . koji se zove likvidator. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. ili kontrolor.Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata.

radi jasnoce i lakse preglednosti. najcesce se formiraju na stampanim obrascima. dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji. materijala ili usluga .putni nalog i putni racun .Racun za kupljenu robu.isplata lista zarada . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku.priznanica za primljenu robu .Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. proizvode ili usuga . a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate. Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne.racun za prodatu robu. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: .nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: .gotovinski ili blagajnicki cek .

aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. a posebno za isplatu. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. a drugi ostaje u bloku -blagajni).postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu.. vec i po boji. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini.

vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.nalog za uplatu (obrazac br. a obavezno na kraju godine 31.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira. Periodicno. urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_.12 ..) . Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem. .2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.nalog za isplatu (obrazac br.

Ova . dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. strane su duplo numerisane. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. drugi list ostaje u knjizi. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. nameni. a za izlaz nalog za isplatu. Original. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. po datumu.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. a kopija ostaje u blagajni. u povezanoj knjizi. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik.

. Preduzece moze da organizuje svoje . kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja.novcana sredstva posebnih namena. Novcana sredstva poslovnih sredstava. Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca). Javljaju se kao: . O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju. nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca. .evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava.novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. narocito obrtnih.

.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. menice. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava . tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost. za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. duznik i drugo). postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. benziski bonvi. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne. dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. ulaznice za priredbe i dr. rok. zapisi… za tekucu naplatu).

Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. . Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. izlaz. isplata dnevnica.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. odredjuje vrste isplata. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju). kao sto su: isplata licnih dohodoka. zanatske i dr. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati.

sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije. . .oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca. .oznaku da je blagajnicki zapis. . . . -novcani iznos na koji glasi. .naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa.mesto i datum izdavanja.Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. Blagajnicki zapis izdaju NBS.prava imaoca blagajnickog zapisnika. ostali za druga pravna i fizicka lica. Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva. banke. . NBS izdaje za upisvanje bankaka.visina kamatne stope.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. .rok otplacivanja i glavnica. Izdaje se na odluke izdavaoca.

Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak .faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu. odnosno kome je manje isplaceno. knjizi se kao vandredan prihod. Blagajnicki visak. iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio.. . pa blagajnik odgovara disciplinski. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). isto kao i blagajnicki manjak. narocito ako visak nije odmah prijavio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful