Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

Pravno lice i preduzetnik. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza.utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. duzna su da otvore deviznu blagajnu. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja). Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. kao I po vrednostima strane valute u dinarima . ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama.

odnosno na teret rashoda finansiranja. Takodje. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. . kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu.12. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . 31. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije.Srbije. svake godine. konto 562 ako je negativna kursna razlika. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana.

ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. cuvanje (u trezoru. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja.sefu). i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca. za dnevnice i putne troskove. Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). . odnosno promet gotovine.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. Takodje. izdavanje gotovog novca. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa.

odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. osiguranju i cuvanju. On moze imati samo jedan posao (isplata. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. isplata i cuvanje gotovog novca. obracunski i drugi.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. zaduzeno i odgovorno za uredno . uplata. tacno. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. . zavisno od obima.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. blagajnickom maksimumu. Lice koje je ovlasceno. cuvanje hartija od vrednosti i dr.

ili kontrolor. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. ili isplata moze da se izvrsi. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. .Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. odnosno isplata. uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. koji se zove likvidator. Likvidator.

nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku. a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate. radi jasnoce i lakse preglednosti. proizvode ili usuga .isplata lista zarada . dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: . najcesce se formiraju na stampanim obrascima.putni nalog i putni racun .priznanica za primljenu robu .Racun za kupljenu robu.gotovinski ili blagajnicki cek .racun za prodatu robu.Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne. materijala ili usluga .

a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku. a drugi ostaje u bloku -blagajni). sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente.postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. vec i po boji. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. a posebno za isplatu..

2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.nalog za isplatu (obrazac br. . vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.. urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne.12 . Periodicno.nalog za uplatu (obrazac br.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. a obavezno na kraju godine 31. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_.) . To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira.

u povezanoj knjizi. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. po datumu. a kopija ostaje u blagajni. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. nameni. Original. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. drugi list ostaje u knjizi. strane su duplo numerisane. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. Ova . s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. a za izlaz nalog za isplatu. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne.

neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. Javljaju se kao: . Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca). nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu. Novcana sredstva poslovnih sredstava. . Preduzece moze da organizuje svoje . Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca.novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. narocito obrtnih.novcana sredstva posebnih namena.evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). . i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj.

Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava . zapisi… za tekucu naplatu). rok.. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost. postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. menice. Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. ulaznice za priredbe i dr. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne. benziski bonvi. duznik i drugo). za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi.

Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. odredjuje vrste isplata. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju). naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. izlaz. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. isplata dnevnica. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. . zanatske i dr. kao sto su: isplata licnih dohodoka.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo.

. ostali za druga pravna i fizicka lica.oznaku da je blagajnicki zapis.mesto i datum izdavanja.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa. Izdaje se na odluke izdavaoca.prava imaoca blagajnickog zapisnika. . -novcani iznos na koji glasi.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva. NBS izdaje za upisvanje bankaka. . druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije.visina kamatne stope. . . . .naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa. .Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. sadrzaj odluke utvrdila je NBS: .oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca. Blagajnicki zapis izdaju NBS. .rok otplacivanja i glavnica. banke.

knjizi se kao vandredan prihod. Blagajnicki visak. odnosno kome je manje isplaceno.faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. pa blagajnik odgovara disciplinski. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). . ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. narocito ako visak nije odmah prijavio. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti.. isto kao i blagajnicki manjak. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful