Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza. ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. duzna su da otvore deviznu blagajnu. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. Pravno lice i preduzetnik. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja).utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. kao I po vrednostima strane valute u dinarima .

Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. konto 562 ako je negativna kursna razlika. odnosno na teret rashoda finansiranja. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne .12. . potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. Takodje. 31. svake godine. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare.Srbije.

Takodje. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja. i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. cuvanje (u trezoru. odnosno promet gotovine. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa. . Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima).sefu). izdavanje gotovog novca. za dnevnice i putne troskove.

On moze imati samo jedan posao (isplata. zaduzeno i odgovorno za uredno . osiguranju i cuvanju. isplata i cuvanje gotovog novca. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. blagajnickom maksimumu.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. cuvanje hartija od vrednosti i dr. . zavisno od obima. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. uplata. obracunski i drugi.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. tacno. Lice koje je ovlasceno.

po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. Likvidator. uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata.Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. . Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. ili isplata moze da se izvrsi. ili kontrolor. koji se zove likvidator. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. odnosno isplata.

materijala ili usluga .racun za prodatu robu.Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu.Racun za kupljenu robu.putni nalog i putni racun . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku.priznanica za primljenu robu . radi jasnoce i lakse preglednosti.nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: .isplata lista zarada . Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: .gotovinski ili blagajnicki cek . Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne. proizvode ili usuga . dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji. a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate. najcesce se formiraju na stampanim obrascima.

aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. vec i po boji. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini.. a drugi ostaje u bloku -blagajni). kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. a posebno za isplatu. Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje.postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski.

urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. . placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). Periodicno. Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem.) . a obavezno na kraju godine 31.12 ..nalog za uplatu (obrazac br.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira.nalog za isplatu (obrazac br.2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_. vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.

prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. a kopija ostaje u blagajni. drugi list ostaje u knjizi. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. Original. u povezanoj knjizi. nameni. po datumu. Ova . strane su duplo numerisane. Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. a za izlaz nalog za isplatu.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne.

Novcana sredstva poslovnih sredstava. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. . nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu.novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca).evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). . Javljaju se kao: . Preduzece moze da organizuje svoje . neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj.novcana sredstva posebnih namena. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. narocito obrtnih. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca.

Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava .blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. zapisi… za tekucu naplatu). tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost. rok. duznik i drugo). za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. benziski bonvi. dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi. ulaznice za priredbe i dr.. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . menice.

Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. zanatske i dr. izlaz. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. kao sto su: isplata licnih dohodoka. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. odredjuje vrste isplata. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. isplata dnevnica. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju).Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. .

.rok otplacivanja i glavnica. NBS izdaje za upisvanje bankaka.prava imaoca blagajnickog zapisnika. Izdaje se na odluke izdavaoca.oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca.visina kamatne stope. Blagajnicki zapis izdaju NBS. . . . sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva.Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije.naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa. banke. ostali za druga pravna i fizicka lica. -novcani iznos na koji glasi. .naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa.mesto i datum izdavanja. . . .oznaku da je blagajnicki zapis.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. .

Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. knjizi se kao vandredan prihod. Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. isto kao i blagajnicki manjak. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni.faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). . Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). Blagajnicki visak. narocito ako visak nije odmah prijavio.. odnosno kome je manje isplaceno. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. pa blagajnik odgovara disciplinski.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful