Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja).utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza. Pravno lice i preduzetnik. ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. kao I po vrednostima strane valute u dinarima . Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. duzna su da otvore deviznu blagajnu.

Takodje.Srbije.12. odnosno na teret rashoda finansiranja. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. 31. konto 562 ako je negativna kursna razlika. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. svake godine. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. .

izdavanje gotovog novca. za dnevnice i putne troskove. cuvanje (u trezoru. i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje.sefu). ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. odnosno promet gotovine. . Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja. Takodje. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa.

tacno. blagajnickom maksimumu. isplata i cuvanje gotovog novca. . zaduzeno i odgovorno za uredno . zavisno od obima. uplata. cuvanje hartija od vrednosti i dr. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. osiguranju i cuvanju. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. obracunski i drugi.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. Lice koje je ovlasceno. On moze imati samo jedan posao (isplata.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni.

uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. odnosno isplata. ili isplata moze da se izvrsi. Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. ili kontrolor. Likvidator. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. koji se zove likvidator. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata.Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. .

materijala ili usluga .racun za prodatu robu. proizvode ili usuga . radi jasnoce i lakse preglednosti.Racun za kupljenu robu. a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate.putni nalog i putni racun . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku. Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne.priznanica za primljenu robu .nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: .Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. najcesce se formiraju na stampanim obrascima.gotovinski ili blagajnicki cek . Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: . dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji.isplata lista zarada .

Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . a posebno za isplatu. a drugi ostaje u bloku -blagajni).postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku.. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. vec i po boji.

2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara.12 . vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost. a obavezno na kraju godine 31. urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. Periodicno. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.) ..nalog za isplatu (obrazac br. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_. .nalog za uplatu (obrazac br. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna).

Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. drugi list ostaje u knjizi. Original. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. a kopija ostaje u blagajni.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. u povezanoj knjizi. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. nameni. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. strane su duplo numerisane. Ova . Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. a za izlaz nalog za isplatu. po datumu.

narocito obrtnih.novcana sredstva posebnih namena. Javljaju se kao: . ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. .evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine).novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. Preduzece moze da organizuje svoje . i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu. O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju. . Novcana sredstva poslovnih sredstava. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca).

menice.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. ulaznice za priredbe i dr. Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. rok. benziski bonvi. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava .novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . duznik i drugo). za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. zapisi… za tekucu naplatu). tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost. postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne..

Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. isplata dnevnica. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. kao sto su: isplata licnih dohodoka. naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. izlaz. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. odredjuje vrste isplata. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. . njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. zanatske i dr. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju).Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo.

sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . . . druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije. -novcani iznos na koji glasi.visina kamatne stope. . . . . NBS izdaje za upisvanje bankaka.naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa.mesto i datum izdavanja.oznaku da je blagajnicki zapis. . .Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. Blagajnicki zapis izdaju NBS.prava imaoca blagajnickog zapisnika.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa.rok otplacivanja i glavnica.oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca. Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva. ostali za druga pravna i fizicka lica. .serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. Izdaje se na odluke izdavaoca. banke.

iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. narocito ako visak nije odmah prijavio.. odnosno kome je manje isplaceno. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). knjizi se kao vandredan prihod. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. isto kao i blagajnicki manjak. Blagajnicki visak. . pa blagajnik odgovara disciplinski.faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful