P. 1
Ciijena , Ponuda i Elasticnost Traznje

Ciijena , Ponuda i Elasticnost Traznje

|Views: 470|Likes:
Published by Silvana Lukajic

More info:

Published by: Silvana Lukajic on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

CIJENA - PONUDA I ELASTIČNOST TRAŽNJE

MIKROEKONOMIJA

(seminarski rad)

Student : Lukajić Silvana Index br. 2-10/VOP

Mentor: Doc.dr Sanel Jakupović

Banjaluka , oktobar 2011.

. 16 12.. 8 6... 17 14. 11 9... POTRAŢNJA I KRIVA POTRAŢNJE……………………………………… 9.1. 10 8. PONUDA I KRIVA PONUDE……………………………………………. 11 13 13 14 10.. UVOD.2. STRATEGIJA CIJENA…………………………………………………….. ELASTIČNOST TRAŢNJE I NJENI MODALITETI. OGRANICENJE PONUDE I TRAŢNJE OD STRANE DRŢAVE…………. Spekulativno dejstvo…………………………………………………………… 9. 4 3.. Literatura……………………………………………………………………... 5 4.. 7 5.. MEĐUSOBNI ODNOSI PONUDE I POTRAŢNJE……………………….……………………………………………………………………… 3 2. 16 13.3. POJAM I KARAKTERISTIKE ELASTIČNOSTI TRAŢNJE……………… 15 11. FAKTORI ELASTIČNOSTI PONUDE……………………………………... 9 7. Zaključak……………………………………………………………………..…………………. ELASTIČNOST PONUDE………………………………………………….. Veblenovo dejstvo……………………………………………………………… 9..SADRŽAJ 1.. Gifenov paradoks………………………………………………………. CIJENA……………………………………………………………………. 18 2 . TRANSFERNE CIJENE…………………………………………………….

Obim ponude i potraţnje za svakom vrstom robe igra značajnu ulogu u formiranju visine njihovih cijena ukoliko je ponuda pojedine vrste robe veća nego traţnja.1.substituti i komplementi . 3 . kroz stvarna ili potencijalna meĎusobna djelovanja. Da bi smo bolje objasnili ravnoteţu ponude i potraţnja na trţištu pojedinačnih roba koristićemo krivu ponude i krivu potraţnje. Kretanje cijena. IzmeĎu te količine i trţišne cijene postoji veza koja se naziva funkcija potraţnje. prodajom ili naučnim radom. ono je što u ponudi i potraţnji dovodi do jednakosti ili ravnoteţe. kao skup kupaca i prodavaca. Proces robne razmjene svodi se na kupovinu i prodaju iza kojih stoje odreĎeni odnosi ponude i traţenje datih vrsta roba.Koristeći ta osnovna oruĎa. Trţište je istovremeno i mehanizam kojim se kroz regulaciju odnosa prodavaca i kupaca. UVOD U uslovima robne proizvodnje. onda je njena cijena niţa. kao i u svrhu eventualnog bavljenja prizvodnjom. dok na promjenu traţnje bitno utiču i drugi faktori kao što su dohodak . Trţište predstavlja mjesto gdje se ponuda i potraţnja robe i usluga susreću i kao stalan i organizovan oblik dovode u meĎusobni kontakt. razmjena robe predstavlja osnovni oblik povezivanja samostalnih robnih proizvodjaca i ukljucivanja u drustvani proces reprodukcije. odreĎuju cijene pojedinačnih proizvoda ili skupa proizvoda. dohodak . razmjena roba predstavlja osnovni oblik povezivanja samostalnih robnih proizvoĎača i uključivanja u društveni proces reprodukcije. Potraţnja je količina dobara i usluga koju su kupci spremni platiti po odreĎenoj cijeni. vidjeće se kako se odreĎuje trţišna cijena ili kako se dolazi do njene konkurencijske ravnoteţe.Ekonomija ima vrlo moćno oruţje za objašnjavanje mnogih promjena u našem ekonomskom okruţenju.Na traţnju utiču budţet . gdje se te dvije krive sijeku (gdje su snage potraţnje i ponude tačno u ravnoteţi). preferencija i cijena drugih roba. U uslovima robne proizvodnje. a ukoliko je traţnja veća od ponude onda je njena cijena viša od nekog normalnog nivoa cijena. promjene prirodnih izvora i drugih proizvodnih činilaca trţište automatski registruje kroz promjene cijena i prodate količine roba. Istraţivanje pojave ravnoteţe ponude i potraţnje je neophodno provoditi i analizirati u svrhu lakšeg i sveobuhvatnijeg savladavanja i potpunijeg razumijevanja praktičnih iskustava. promjene tehničkog metoda. Sve promjene ljudskih ţelja i potreba. cijene ostalih dobara . Proces robne razmjene svodi se na kupovinu i prodaju iza kojih stoje odredjeni odnosi ponude i potraznje datih vrsta roba. ukusi potrošača . cjenovni mehanizam.

šta je cijena? CIJENA je novčani izraz prometne vrijednosti robe. Analogno tome. stopa profita. To doprinosi prilivu drugih kapitala u tu granu. već oko cijene faktora proizvodnje (radna snaga. tako da ponuda te robe raste dok ne doĎe do padanja njihovih trţišnih cijena čak i ispod cijene proizvodnje. koje odbacuju pojam vrjednosti. Cijene se formiraju tako da daju podjednak procenat profita bez obzira na veličinu uloţenog kapitala. Osnovne vrste cijena koje se koriste u ekonomskoj nauci su: Cijena ponude Cijena traţnje Cijena proizvodnje Cijena koštanja Trţišna cijena Prema ekonomskoj teoriji radne vrjednosti cijena je “novčano ime rada ostvarenog u robi” . CIJENA Da bi uopšte mogli da doĎemo do transfernih i profitnih cijena. cijenu izvode jedino iz odnosa prodavca i kupca u odreĎenim trţišnim situacijama. Sa razvitkom kaptalističke proizvodnje robe nastaje nova ekonomska zakonitost da se cijene ne kreću oko vrijednosti. usluge ili prava na korišćenje prirodnog dobra (npr. vrijednosti novca. proizvoda. profiti proizvoĎača tih vrsta roba rastu iznad prosječnih. Ako je traţnja veća od ponude trţišne cijene rastu iznad cijene proizvodnje. ponude i traţnje. njegovu tehničku opremljenost i organski sastav. Cijena proizvodnje sadrţi cijenu koštanja (to je cijena utrošenih sredstava-sp i plaćene najamnine-pl) i prosječan profit-ppf na uloţeni kapital. cp = sp + pl + ppf ppf = PF / K Tržišna cijena je cijena koja se formira prema dnevnim promjenama odnosa ponude i traţnje. dok novije teorije. Ona zavisi od vrijednosti robe. odnosno najviša. iako to kolebanje uzrokuje pojedinim proizvo-Ďačima i društvu velike štete (usled propadanja robe i 4 . Ekonomski potreban raspored kapitala i rada na razne grane privrede ostvaruje se pod dejstvom kolebanja cijena i stvarno postizanih stopa profita. Dakle.2. Cijena je tako sredina izmeĎu količine novca koja se traţi za neku robu (cijena ponude) i one koje se moţe dobiti za nju (cijena tražnje). To se čini seljenjem kapitala iz djelatnosti u kojima se postiţe manja stopa u grane u kojima se postiţe viša. kapital) i subjektivnih nastojanja da postignu što višu stopu profita. najprije moramo objasniti sam pojam cijene. zemljišta). Ona je za kapitalizam ravnotežna cijena oko koje se kreću stvarne trţišne cijene.

odnosno “cijena prodora” ili “cijena širenja” (Strategija penetracionih cijena)  Strategija ekspanzivnog formiranja cijena  Strategija preventivnog formiranja cijena  Strategija fleksibilnih cijena  Strategija geografskog formiranja cijena  Strategija formiranja cijena za miks proizvode  Strategija formiranja promocionih cijena  Strategija formiranja diskriminacionih cijena  Strategija stabilinih cijena  Strategija prilagoĎavanja cijena  Strategija konkurentski orijentisanih cijena Ekonomska analiza treba da ustanovi da li su promjene u cjenovnoj konkurenciji djelimične ili potpune. Rukovodstvo preduzeća vrši izbor strategije cijena u saglasnosti sa ciljevima cijena. 3. 242 5 . Na taj način se preduzeće prilagoĎava promjenama u sredini. Uspješnost strategije cijena se ogleda u stalnom prilagoĎavanju cijena kupcu.investicija).U zemljama “planske privrede” (zemlje trţišne privrede u kojima se uvode elementi planiranja ulaganja i regulisanja odnosa cijena) ovo se sprovodi putem odluka drţavnih organa. koje bi joj omogućile konkurentsku prednost. utvrĎuju načini njihovog ostvarivanja u poslovnoj aktivnosti preduzeća. STRATEGIJA CIJENA Strategija je planska odluka kojom se. Alternativne strategije cijena su:  Strategija formiranja cijene za nove proizvode  strategija početnih visokih cijena sa ciljem da se “skine kajmak” dok traje traţnja (Strategija inicijalnih cijena)  strategija niskih cijena. polazeći od ciljeva i politike cijena. Kada sprovoĎenje planske odluke ne dovodi do planiranih rezultata. onda rukovodstvo preduzeća nema realizovanu strategiju cijena. Ona mora biti orijentisana na izbor onih strategija cijena. Ona moţe da obuhvati sve faktore cijena ili samo najvaţnije od 1 1 Dr Radojica Dubonjic “Ekonomija I menad`ment” .str. koje su jedinstvene u odnosu na konkurentsko odreĎivanje cijena.

u različito vreme. da odredi domete marketing aktivnosti itd. konkurencija i ekonomska i društvena kontrola cijena. Na trţištu potrošnih dobara malo je proizvoda na čiju traţnju ne djeluje cijena. traţnja. Treba imati u vidu da nije jednostavno predvidjeti promjene faktora cijena i njihov uticaj na strategiju cijena preduzeća. utiču na različite strategije cijena. orjentacija na prodaju (ostvarena kroz veliki obim prodaje ili kroz veliko učešće na trţištu) ili zadrţavanje postojećeg stanja bilo zbog konkurencije ili necjenovne konkurencije. cjenovni ciljevi mogu biti: orjentacija na maksimalizaciju profita. zatim da dovoljno sazna o konkurentima i njihovim cijenama. sa različitim intezitetom. Menadţerima ostaje da izaberu onu metodu za formiranje prodajnih cijena koja će najviše odgovarati zahtjevima traţnje. Različiti faktori cijena. Cjenovni ciljevi Cijena ostalih vrsta proizvoda Fleksibiln a politika cijena Traţnja Diskonti popusti Cijena Troškovi Zakonski ambijent i Konkurencija Sistem mreţa u kanalima Geografski cjenovni uslovi Slika predstavlja faktore cijene u njenom eksternom okruženju Svi od navedenih faktora mogu se dalje raščlanjivati na elemente koje posebno treba analizirati pri formiranju cijena proizvoda. istaţivanje traţnje mora da ima za cilj da odredi trţišni potencijal proizvoda.njih. Metode za koje se mogu odlučiti su: Metoda troškovi plus Metoda stope rentabiliteta 6 . Tako na primer. kao što su: troškovi.

ili za obnavljanje proizvodnje (sjeme u poljoprivrednom preduzeću za sopstvenu narednu sjetvu). jer zavisno od datih uslova pomoću njih moţe da se vodi veoma efikasna poslovna politika što se naročito odnosi na: Mogućnost preraspodjele sredstava unutar transnacionalnih kompanija PrilagoĎavanje uslovima konkurencije (rat pomoću cijena) Manipulisanje troškovima radi smnjenja poreza i dr. kriterijumi nivoa cijena mogu biti razičiti: Prosečna cijena Cijena koštanja Troškovi materijalne reprodukcije uvećani za prosječni dohdak i sl. jedna faza proizvodnje (predionica) prodaje po toj cijeni svoj proizvod (predivo) sledećoj fazi proizvodnje (tkačnici) ili ako pomoćno odjeljenje (sluţba odrţavanja) prodaje svoje usluge glavnim odeljenjima (predionici. tako i kao instrument formiranja i rasporeĎivanja dohodka izmeĎu 7 . već se utvrĎuju ugovorom. prije svih ostalih. Na primjer. interne) cijene su kupoprodajne cijene koje se formiraju u razmjeni izmeĎu dijelova transnacionalne kompanije. 4. Ne formiraju se pod uticajem slobodnih dejstava trţišnih zakona (zakona ponude i traţnje). Taj ugovor predstavlja samoupravni sporazum u udruţenom radu po kome jedno odjeljenje “prodaje” svoje proizvode ili usluge drugom odjeljenju u istoj organizaciji. TRANSFERNE CIJENE Transferne (manipulativne. U prethodno spomenutom ugovoru. tkačnici. interkorporacijske. rast i razvoj preduzeća. ove cijene vaţe samo unutar datog sistema transnacionalnih kompanija i u tom sistemu mogu imati različite ekonomske funkcije. Transferna cijena sluţi kako za kontrolu mezoekonomskog kvaliteta pojedinih diviziona (profitni centar) MNK-a.Granična metoda Metoda limitirajućih faktora Menadţer marketinga. treba da formuliše takvu politiku i strategiju cijena koje će na dugi rok stvarati dovoljan dohodak kako za investiranje tako i za sam opstanak. Dakle. Ona sluţi i kao cijena po kojoj preduzeće samo sebi prodaje sopstvene proizvode za investicionu izgradnju (čelične konstrukcije za sopstvenu halu u metalurgiji). trikotaţi). To je razlog da one predstavljaju najbolje čuvane tajne u korporaciji.

Takvim preduzećima odgovara divizionalna organizaciona struktura. 71 8 . Uspostavljaju se divizioni kao proizvodno-prodajni centri koji sami odlučuju o svojim rashodima i prihodima. cene drugih proizvoda koji se supstituti ili komplementari. onda se cijena odreĎuje na osnovu onog nivoa proizvodnje kod koga je marginalni prihod jednak marginalnim troškovima 5.. 1 Mankju P. Transferna cijena proizvodnog diviziona moţe biti odreĎena na dva načina. razvijali diversifikacioni procesi koji su imali za rezultat stvaranje većeg broja organizacionih jedinica. Postoje mnoge determinante ponuĎene količine ali cena opet igra posebnu ulogu u analizi. Beograd. onda se transferna cijena moţe odrediti pomoću marginalnih troškova Kada postoji spoljno trţište za proizvod diviziona. PONUDA I KRIVA PONUDE Ukupna ponuda po obimu i strukturi odreĎena je prije svega veličinom društvenog bruto proizvoda i njegovom neutralnom strukturom. u isto vrijeme..”1 Ponuda se uglavnom odredjuje u odnosu na cenu proizvoda.str.pojedinih diviziona MNK-a u sastavu matičnog odjeljenja. organizacija trzista itd. kontrolu poslovnog uspjeha pojedinih jedinica i obračun i raspodjelu dohodka izmeĎu jedinica kao samosatlnih organizacija udruţenog rada. ponuda zavisi i od prenesenih zaliha te od bilansa spoljno-trgovinske razmjene. Time je naglo porastao interes za transfernim cijenama. Zatim.. “Ponuđena količina nekog dobra ili usluge jeste količina koju su prodavci spremni i u stanju da prodaju. Raspored ponude nekog dobra pokazuje vezu izmeĎu njegove trţišne cijene i količine tog dobra koju su proizvoĎači voljni proizvesti i podati. Principi ekonomije. Ponuda predstavlja odnos izmedju ponudjenih kolocina nekog dobra i njegovih trzisnih cena uz uslov da se ostali faktori koji uticu na cenu ne menjaju. 2006. Ekonomski fakultet. pri čemu veliki značaj imaju marginalni troškovi: Ako se divizion ne pojavljuje na eksternom trţištu. kada se ostale stvari ne mijenjaju.god. Moţemo primijetiti da su se sa koncentracijom proizvodnje u samom preduzeću. to u stvari znači. Ostali uticaji mogu biti: troskovi proizvodnje. Gregori.

Znamo količine koje se pri svakoj cijeni kupuju i prodaju. Kako viša cena povećava ponuđenu količinu. a što je cena niža.Posto se ponuda determinise u odnosu na cenu logicno je da postoji i uzajamna zavisnost izmedju cene (p) I ponudjene kolicine (Q). C. prikazan je tačkama E. 9 . Trţišna ravnoteţa se ostvaruje pri onoj cijeni i količini kojima su snage ponude i potraţnje izjednačene. Pri uravnoteţenoj cijeni količina robe koju kupci ţele kupiti upravo je jednaka količini koju prodavači ţele prodati. B. dok god se ne promjene druge stvari. D. više se nudi pšenice. odnosno krivom ponude. 6. Sada ćemo da vidimo kako moţemo spojiti obje strane trţišta. Vidjeli smo da potrošači traţe različite količine kukuruznih pahuljica kao funkciju cijene tog dobra. kao i da proizvoĎač nudi različitu količinu tog dobra u zavisnosti od njegove cijene.3. MEĐUSOBNI ODNOSI PONUDE I POTRAŽNJE Do sada smo razmatrali ponudu i potraţnju odvojeno. podrazumeva se odnos izmedju trzisnih cena I kolicina proizvoda koje su proizvodjaci voljni da isporucuju. kada su ponuda i potraţnja izjednačene nema potrebe da se cijena poveća ili smanji. a kriva dobijena spajanjem navedenih tačaka daje krivu ponude (S. Razlog zašto to zovemo ravnoteţom je taj što. kriva ponude je u pozitivnoj korelaciji s cenom tog dobra.Kriva ponude prikazuje kako se menja ponuđena količina dobra kada se menja cena Što je cena viša. Ponuda i poptraţnja meĎusobno djeluju da bi dovele do ravnoteţe. A na ovom grafičkom prikazu. S). Kriva ponude obelezava se slovom “s”. QS) brojeva iz tabele 3. manja je ponuda pšenice. Svaki par (P. Grafikon. Pod grafikonom ponude.

Tokom kratkog vremenskog perioda proizvoĎači nisu u stanju da izvrše neke bitne izmjene u procesu proizvodnje. kad male promjene cijena izazivaju beskonačne promjene ponude. tako da u drugom roku ponuĎena količina više reaguje na promenu cijene. Na većini trţista ključna determinanta cjenovne elastičnosti jeste vremenski period u kom se elastičnost posmatra. Na kratki vremenski period ponuĎena količina ne reaguje u velikoj meri na promenu cijene. Tokom duţeg vremenskog perioda proizovoĎači mogu da izgrade nove fabrike ili da zatvore postojeće. i to je jedinična elastičnost. tj ako cijene rastu brţe od ponude (npr cijene porastu za 10% a ponuda za 6%). Ponuda je neelastična ako je obratno. 10 . Ponuda je uglavnom elastičnija na duţi vremenski period nego na kratki vremenski period.7. Kada cijene i ponuda rastu u istom procentu onda je koeficijent elastičnosti jednak 1. I još moţe biti beskonačna . kad se ponuda ne mijenja bez obzira na cijenu.Ponuda je neelastična ako ponuĎena količina neznatno reaguje na promjenu cijene. ELASTIČNOST PONUDE Za ponudu nekog dobra kaţe se da je elastična ako ponuĎena količina znatno reaguje na promenu cijene. tada je i koeficijent elastičnosti manji od jedan. Cijene rastu za 5% a ponuda za 7%). Elastičnost još moţe biti i nulta. a to je slučaj kad ponuda raste brţe od rasta cijena. Koeficijent elastičnosti ponude označava procentualnu promjenu obima ponuĎene robe u odnosu na procentualnu promjenu cijene te robe. Ponuda različitih roba različito reaguje na promjenu cijene. što se izraţava formulom. ΔP ΔC CΔP C_ ΔP Ep = P : C = PΔC ili Ep = P * ΔC Gdje je: Ep = koeficijent elastičnosti ponude P = postojeća ponuda ΔP = promjena ponude C = postojeća cijena ΔC = promjena cijene Ponuda je elastična ako je koeficijent ponude veći od jedan (1).

Elasticnost ponude zavisi i od kretanja troskova proizvodnje. U tom slucaju ponuda ce biti neelasticna. FAKTORI ELASTIČNOSTI PONUDE “U nekim proizvodnim granama cak i mali rast cena moze dovesti do znatnog rasta njihove proizvodnje.8..str. 9. ukoliko je trţišna cijena robe niţa utoliko će više jedinica te robe biti traţeno (prodato). elasticnost ponude zavisi od toga koliko porast ili pad proizvodnje nekog preduzeca izaziva porast ili pad u njegovom proizvodnih kapaciteta. i obratno pad cijena obara traţnju.god. Oblik krive traţnje ne mora uvjek biti opadajući. Veca ili manja elasticnost ponude zavisi I od vremena koje stoji na raspolaganju proizvodjacima da prilagode obil proizvodnje promenama cena. Posto je kriva ponude identicna sa rastucom krivom granicnog troska. 80 11 . Ukoliko govorimo o elasticnosti neke proizvodne grane. Ukoliko je cijena robe veća utoliko je manja količina robe koju su potrošači voljni da kupe. 2006. Tada je ponuda veoma elasticne. tada ce i mali porast proizvodnje izazvati veliki porast granicnog troska. jer proizvodjaci imaju vremena da koriguju proces proizvodnje. ne mogu se lako povecati. Kod nekih drugih oblasti proizvodnje nece doci do rasta jer su proizvodni inputi nedostupni. Beograd. a da granicni trosak ostane isti ili da se neznatno promeni. njena elasticniost ce zavisiti od toga koliko ce porast cene dovesti do ulaska novih preduzeca u posmatranu granu ili suprotno tome koliko ce pad cene dovesti do izlasa preduzeca iz grane. Naučna knjiga Nova. Kriva potraţnje je grafički prikaz rasporeda potraţnje nekog proizvoda. dok je na kraci rok ponuda manje elasticna ili neelasticna jer proizvodjaci ne mogu uvesti velike promene u procesu proizvodnje.. Kada preduzece nije u potpunosti iskoristilo svoje proizvodne kapacitete tada moze povecavati obim proizvodnje. To znači da i u ovoj oblasti postoje i izuzeci od kojih se u literature najčešće spominju . S druge strane. POTRAŽNJA I KRIVA POTRAŽNJE Opšte je poznato da količina neke robe koju će potrošači u jednom odreĎenom trenutku kupiti direktno zavisi od cijene te iste robe. Osnovi ekonomije. 2 Savković R. Kao sto je vec pomenuto na duzi rok ponuda je elasticnija. U izvjesnim slučajevima rast cijena povećava traţnju odreĎenog proizvoda.”2 Zbog cega je to tako ? Zato sto se proizvodni inputi lako mogu nabaviti na trzistu po tekucim cenama.

Tražnja stravlja u odnos količinu i cijenu Po svakoj tržišnoj cijeni potrošači će htjeti da kupe određenu količinu pšenice. Kako pada cijena pšenice . predstavlja hipotetički primjer traţnje za pšenicom A B C D E Tražnja za pšenicom Cena Tražena količina (€ po mtc) (milion mtc godišnje) P QD 5 9 4 10 3 12 2 15 1 20 Tabela 1. tako raste tražena količina pšenice i obrnuto. Kvalitativno dejstvo  Spekulativno dejstvo  Veblenov paradoks ili snobovsko dejstvo  Gifenov paradoks Čest je slučaj da potrošači u nedostatku drugih informacija . Tabela 1. formiraju svoj sud o kvalitetu odreĎenih dobara isključivo na osnovu visine cijena. 12 .

2.Spekulativno dejstvo Spekulativno dejstvo se naročito ispoljava kod dobara čiji kvalitet je posojan(proizvodi koji se mogu dugo čuvati). te će na sniţavanje cijena potrošači reagovati smanjivanjem traţnje.Veblenovo dejstvo Veblenovo dejstvo ili snobovsko ili demonstraciono . u slučaju sniţavanja cijena ili očekivanja tendencije daljeg opadanja . Pomjeranje krive traţnje Svaka promena koja povećava količinu proizvoda od pšenice koju kupci traže (žele) da kupe po datoj ceni. društveni poloţaj i status njihovih vlasnika. D udesno. pomera krivu tražnje iz položaja D. I u ovom slučaju riječ je o kratkoročnim uticajima cijena na preferencije potrošača. Ovaj model je potrebno dopunjavai u zavisnosti od procjena potrošača o budućim tendencijama promjena cijena. 9. u D1. Smanjenje cijena ovih dobara istovremeno znači oadanje njihove privlačnosti . smanjiće se i traţnja. Svaka promena koja smanjuje tražnju proizvoda od pšenice koju kupci žele da kupe po datoj ceni. iz položaja D. pomera krivu tražnje ulevo.Tabela 2. on će povećati kupovinu.bez obzira na okolnost da cijena datih dobara raste i obratno . manifestuje se kod dobara čije posjedovanje simbolizuje ulogu .Ako potrošak procjeni da će cijena odreĎenih dobara imati tendenciju porasta .D1.1. 13 . D u D2 9.Riječ je o uticaju očekivanih promjea cijena proizvoda na traţnju.

početna traţnja za dobrom. manji dio dohotka se moţe potrošiti na recimo . a prvenstveno: visina prodajnih cijena. Ukoliko doĎe do poskupljenja inferiornih dobara. Ovo je paradoks zato što ukazuje na odstupanje od uobičajenog odnosa kretanja cena i traţnje. P– početna cena dobra. Na traţenu količinu proizvoda utiče više činilaca. krompir i sl. domaćinstva skromnijih primanja reagovaće povećanjem potrošnje upravo ovog proizvoda. meso i mliječne proizvode.relativno jeftinija. Elastičnost funkcije pokazuje relativnu (procentualnu) promjenu funkcije na jedinicu relativne promjene (jedan procenat) nezavisne promjenljive. 10. na veliko poskupljenje cijena hljeba . potrošači će smanjiti obim uglavnom radi o prehrambenim proizvodima). ∆P – promene u ceni traţenog dobra. Gde je: Ed. cjenovna elastičnost traţnje. S obzirom da domaćinstva sada mogu priuštiti sebi manju količinu kvalitetnijih i skupih proizvoda moraće povećati kupovinu inferiornih dobara koja su . POJAM I KARAKTERISTIKE ELASTIČNOSTI TRAŽNJE Elastičnost funkcije se definiše kao granična vrednost količnika relativnih promena zavisne promenljive i relativnih promena nezavisne promenljive. Na primjer . Merenje reakcije traţene količine na promene cene se vrši preko koncepta elastičnosti. poznato je.Gifenov paradoks Gifenov paradoks opisuje pojavu porasta traţnje za inferiornim dobrima (kao što su ţitarice. Q .3. Iz ovoga proizilazi tzv. hleb.9.promene u količini traţenog dobra. lična primanja stanovništva i nivo trzišnih cijena drugih proizvoda. Objašnjenje je jednostavno: ako je hljeb skuplji. ∆Q.) iako je došlo do porasta njihove cene. kada priraštaj nezavisno promenljive teţi nuli. Cenovna elastičnost traţnje se izračunava stavljanjem u odnos procentualne promene u traţenoj količini i procentualne promjene u cijeni odnosnog dobra. po kome rast cena dovodi do pada traţnje. To se moţe prikazati na sledeći način: Elastičnost funkcije pokazuje relativnu (procentualnu) promenu funkcije (zavisne promenljive) na jedinicu relativne promene (jedan procenat) nezavisne promenljive. uprkos povećanju cijena. te će trošiti više hljeba jer je on još uvjek jeftiniji od mesa. Elasticnost traţnje ilustruje stepen reagovanja obima realizacije na promjenu trţišnih cijena. koja 14 . ipak .cenovna elastičnost traţnje.

Kod osnovnih sredstava za ţivot traţnja je neelastična. bez obzira na promenu cijene. Navike potrošača utiču na neelastičnost trţnje. Ovo je slučaj kod nuţnih dobara. Perfektno nenelastična traţnja se tako naziva. U ovom slučaju traţnja potrošača uopšte ne reaguje na promjenu cijene. a kod sredstava luksuzne potrošnje ona je elastična. u slučaju bolesti nekog člana porodice. Primjer savršene elastičnosti traţnje nalazimo kod postojanja više prodavaca nekog dobra. Kupci male plateţne moći imaju elastičnu traţnju. ali u suprotnom smjeru. Ukoliko pri sniţenju cijena opada prihod . Traţnja je elastična kod proizvoda koji su supstituti. Traţena količina ostaje ista. Traţnja je neelastična kod komplementarnih proizvoda (porast cijene kreme za cipele neće odvratiti potrošače od kupovine cipela). s obzirom da porast cijene jednog proizvoda kupce preorijentiše ka drugom proizvodu. domaćinstvo će kupiti bilo koji lijek koji doktor prepiše. Unakrsna elastičnost traţnje predstavlja elastičnost traţnje u odnosu promjene trţišnih cijena drugih proizvoda Elastičnost traţnje zavisi od brojnih činilaca. Npr. 15 . Perfektno elastična traţnja znači da bilo koja veća cijena od date dovodi do pada trţišne traţnje na nivo nule. kriva traţnje sa elastičnošću traţnje koja je manja od 1 se naziva neelastična kriva traţnje. potrošači će se preorjentisati na druge prodavce. Kriva traţnje sa elastičnošću koja je veća od 1 se naziva elastična kriva traţnje.predstavlja elastičnost traţnje u odnosu na promjene trţišnih cijena. Ona omogućuje ustanovljenje empirijskog odnosa izmeĎu promjene u cijeni i promjene u traţenoj količini. kaţemo da je traţnja elastična. Ako pri sniţenju cijena proizvoda dolazi do povećanja prihoda. Jedinična kriva traţnje znači da će odreĎena procentualna promjena u cijeni prouzrokovati istu procentualnu promjenu u traţenoj količini. Dohodovna elastičnost traţnje predstavlja elastičnost traţnje u odnosu na lična primanja stanovništva 2. traţnja je neelastične prirode. dok kriva traţnje sa elastičnošću jednakoj 1 predstavlja jediničnu krivu traţnje. bez obzira na vrstu proizvoda. ali neće kupiti više lijeka čak i ako mu cijena padne. bez obzira na cijenu. budući da je njena elastičnost nula u svakoj tački krive traţnje. U slučaju da jedan od njih podigne cijenu posmatranog dobra. Osim cjenovne elastičnosti traţnje postoji još i: 1.

a ostali se smatraju konstantnima. ELASTIČNOST TRAŽNJE I NJENI MODALITETI Kriva trţišne traţnje nekog proizvoda ilustruje reagovanja potrošača na promenu visine trţišne cene datog proizvoda. x py % x /% y . parcijalno. tj. Cjenovna elastičnost tražnje: x px % x / % Px . Unakrsna cjenovna elastičnost tražnje: kada su px i I konstantni. 12. ali ne moţe eliminisati posljedice smanjene proizvodnje. (3) unakrsna i (4) elastičnost traţnje u odnosu na ostale faktore (troškovi kamata. izdaci za reklamu. Najčešće se odraţava na ograničenje proizvodnje. determinira veličinu traţnje. S ciljem potpunijeg razumevanja i istraţivanja odgovarajućih reakcija i ponašanja potrošača na trţištu u analizama se koristi pojam elastičnosti traţnje. Pri takvoj analizi. u odnosu na svaki faktor koji. S obzirom da je traţnja zavisna od istovremenog i kumulativnog dejstva više faktora. porast cijena i iskrivljivanje raspodjele dohotka.). a ne pušta ga na trţište. stručnjaka za marketing i drugih. (2) dohodovna. zajedno s ostalima. Informacije koje se odnose na pravac i intenzitetu promjena veličine traţnje su veoma vaţne za rad menadţera. ako ima novac da ih baca na trţište ili ako ima proizvod. Pored drţavnih intervencija postoje ozbiljne monopolitičke intervencije na ponudu i traţnju. za promenljivu veličinu se uzima faktor čija se elastičnost ispituje. Dohodovna elastičnost tražnje: x I % x / % I . Elastičnost traţnje izraţava mјeru elastičnosti krive trţišne traţnje u datoj tačci ili odreĎenom intervalu. već dejstvuje manje ili više uspješno kroz mehanizme zakona. 1. ako su px i py konstantni.11. 16 . uz konstantnu veličinu vrednosti I i py. 2. Znači da drţava time ne vrijeĎa zakon ponude i traţnje. Oporezivanjem nepravilno zaraĎene dobiti. zajednica moţe donekle ispraviti pogrešnu raspodjelu dohotka. Najčešće se uvaţavaju sledeće vrste elastičnosti tražnje: (1) cenovna. 3.Isto tako svaki pojedinac moţe da utiče na cijenu nekog proizvoda. i njena elastičnost se moţe meriti diferencirano. promocioni izdaci i dr. OGRANICENJE PONUDE I TRAŽNJE OD STRANE DRŽAVE Drţava moţe da utiče na cijenu utičući na ponudu ili traţnju.

Povećanje ponude koje pomiće krivu ponude u desno smanjiti će cijenu i povećati traţenu količinu. Pri cijeni iznad ravnoteţe proizvoĎaći ţele ponuditi više nego što potrošaći ţele kupiti. Uzimajući u obzir navedeno. Pomaci krive ponude i krive potraţnje mijenjaju ravnoteţnu cijenu i ravnoteţnu količinu. 17 . ZAKLJUČAK Ravnoteţa ponude i potraţnje na konkurentnom trţištu ostvaruje se pri cijeni pri kojoj se izjednačavaju snage ponude i potraţnje.Grafički. Povećanje potraţnje koje pomiče krivu potraţnje u desno povećati će i ravnoteţnu cijenu i ravnoteţnu količinu. Ravnoteţna cijena je ona cijena pri kojoj je traţena količina upravo jednaka ponuĎenoj količini.13. To dovodi do viškova dobara i vrši pritisak na cijene „ka dole“. U drugom slučaju suviše niska cijena dovodi do manjka i tjera cijene „ka gore“. nameće se zaključak da ravnoteţa ponude i potraţnje predstavlja odreĎeno stanje kojem teţi svako trţište. ali u praksi je to teško izvodljivo zbog uticaja gore opisanih faktora. u ravnoteţu. ravnoteţu nalazimo na presjeku krive ponude i krive traţnje.

Mankju P. Principi ekonomije. Mikroekonomska analiza –Dr..LITERATURA 1.Andraš Šagi – N... Godine 2. 2006.god 4. Gregori. Naučna knjiga Nova. Ekonomski fakultet. Dr Radojica Dubonjic “Ekonomija i menadţment” 18 . Dr. Savković R. Osnovi ekonomije.Sad-Subotica 2002.godine 3. Ekonomija-osnovi ekonomije .god 5. 2006. Beograd.dr Jovo Jednak –Beograd 2004. Beograd. mikroekonomija i makroekonomija-Prof.Dušan Jarić .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->